ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 258

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
24. septembra 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1712 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy stanovujúce minimálny súbor informácií o finančných zmluvách, ktoré by mali byť obsiahnuté v podrobných záznamoch, a okolnosti, za ktorých by sa táto požiadavka mala uložiť ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1713 z 20. septembra 2016, ktorým sa stanovuje množstvové obmedzenie vývozu cukru a izoglukózy mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2016/2017

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1714 z 23. septembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1715 z 23. septembra 2016 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie september 2016 vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1273/2011

12

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1716 z 20. septembra 2016, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Španielskym kráľovstvom

15

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1717 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (ECB/2016/27)

17

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

24.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1712

zo 7. júna 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy stanovujúce minimálny súbor informácií o finančných zmluvách, ktoré by mali byť obsiahnuté v podrobných záznamoch, a okolnosti, za ktorých by sa táto požiadavka mala uložiť

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jej článok 71 ods. 8,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány a orgány pre riešenie krízových situácií mohli ľahko získať prístup k údajom o finančných zmluvách podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 100 smernice 2014/59/EÚ, keď sa v príslušnom pláne riešenia krízovej situácie alebo pláne riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny predpokladá prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k inštitúcii alebo subjektu podľa článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, by uvedené orgány mali požadovať, aby inštitúcie alebo subjekty priebežne viedli minimálny súbor informácií o takýchto zmluvách. Tým by nemala byť dotknutá možnosť príslušných orgánov alebo orgánov pre riešenie krízových situácií požadovať, aby sa v podrobných záznamoch o finančných zmluvách viedli ďalšie informácie, a ukladať takéto požiadavky ostatným inštitúciám alebo subjektom uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, ak je to potrebné na zabezpečenie komplexného a účinného plánovania.

(2)

Mal by sa jasne stanoviť minimálny súbor informácií, ktoré majú príslušné inštitúcie alebo subjekty viesť v podrobných záznamoch o finančných zmluvách. Tým by nemala byť dotknutá diskrečná právomoc príslušných orgánov a orgánov pre riešenie krízových situácií použiť ho ako vzor alebo stanoviť formát, v ktorom by sa požadované informácie mali poskytnúť v lehote stanovenej v danej žiadosti.

(3)

Aby sa predišlo pochybnostiam, požiadavkou viesť podrobné záznamy o finančných zmluvách, ktorá bola uložená príslušným inštitúciám alebo subjektom, by nemalo byť dotknuté právo príslušných orgánov a orgánov pre riešenie krízových situácií požadovať od archívov obchodných údajov potrebné informácie v súlade s článkom 81 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (2) a článkom 71 ods. 7 smernice 2014/59/EÚ.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo predložil Komisii.

(5)

Európsky orgán pre bankovníctvo vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Požiadavka viesť podrobné záznamy o finančných zmluvách

1.   Príslušný orgán alebo orgán pre riešenie krízových situácií musia od inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ požadovať, aby viedli podrobné záznamy o finančných zmluvách, ak sa v pláne riešenia krízovej situácie alebo pláne riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny predpokladá prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k dotknutej inštitúcii alebo subjektu v prípade splnenia podmienok pre riešenie krízovej situácie.

2.   Ak je to potrebné na zabezpečenie komplexného a účinného plánovania, príslušné orgány a orgány pre riešenie krízových situácií môžu uložiť požiadavky uvedené v odseku 1 inštitúciám alebo subjektom uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 tohto článku.

Článok 2

Minimálny súbor informácií o finančných zmluvách, ktoré sa majú viesť v podrobných záznamoch

1.   Inštitúcia alebo subjekt, ktoré sú podľa článku 1 povinné viesť podrobné záznamy o finančných zmluvách, ponechávajú priebežne vo svojich záznamoch pri každej finančnej zmluve minimálny súbor informácií uvedených v prílohe.

2.   Inštitúcia alebo subjekt uvedený v odseku 1 na žiadosť príslušného orgánu alebo orgánu pre riešenie krízových situácií sprístupnia a postúpia požadované informácie o finančných zmluvách žiadajúcemu orgánu v lehote stanovenej v žiadosti.

3.   Ak sa určitá kolónka pre informácie uvedená v prílohe nevzťahuje na určitý typ finančnej zmluvy a inštitúcia alebo subjekt uvedený v odseku 1 môže túto skutočnosť príslušnému orgánu alebo orgánu pre riešenie krízových situácií preukázať, informácie týkajúce sa uvedenej kolónky sa z požiadavky podľa článku 1 vylúčia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA

Minimálny súbor informácií o finančných zmluvách, ktoré majú byť zahrnuté v podrobných záznamoch

 

Kolónka

Opis informácií, ktoré sa majú viesť v podrobných záznamoch o finančných zmluvách

Oddiel 1 – Strany finančnej zmluvy

1

Časová pečiatka vedenia záznamov

Dátum a čas zápisu.

2

Typ ID ohlasujúcej protistrany

Typ kódu používaného na identifikáciu ohlasujúcej protistrany.

3

ID ohlasujúcej protistrany

Jedinečný kód [identifikátor právnickej osoby (LEI), ak je k dispozícii] na identifikáciu ohlasujúcej protistrany.

4

Typ ID druhej protistrany

Typ kódu používaného na identifikáciu druhej protistrany.

5

ID druhej protistrany

Jedinečný kód (LEI, ak je k dispozícii) na identifikáciu druhej protistrany finančnej zmluvy. Táto kolónka sa vypĺňa z pohľadu ohlasujúcej protistrany. V prípade fyzickej osoby sa dôsledne používa kód klienta.

6

Názov ohlasujúcej protistrany.

Obchodný názov ohlasujúcej protistrany.

Táto kolónka môže zostať prázdna, ak sa na identifikáciu ohlasujúcej protistrany použil kód LEI.

7

Sídlo ohlasujúcej protistrany.

Informácie o registrovanom sídle vrátane úplnej adresy, mesta a krajiny ohlasujúcej protistrany.

Táto kolónka môže zostať prázdna, ak sa na identifikáciu ohlasujúcej protistrany použil kód LEI.

8

Krajina druhej protistrany

Kód krajiny, v ktorej má registrované sídlo druhá protistrana alebo, ak je druhou protistranou fyzická osoba, kód krajiny pobytu.

9

Rozhodné právo

Na identifikáciu práva, ktorým sa riadi finančná zmluva.

10

Zmluvné uznanie – právomoc odpísať dlh a právomoc vykonať konverziu (len pre zmluvy, ktoré sa riadia právom tretej krajiny, podliehajúce požiadavke na zmluvnú podmienku podľa článku 55 ods. 1 prvého pododseku smernice 2014/59/EÚ)

Zmluvná podmienka požadovaná podľa článku 55 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ.

Ak je takáto zmluvná podmienka zahrnutá v rámcovej dohode a vzťahuje sa na všetky obchody riadené uvedenou rámcovou dohodou, môže byť zaznamenaná na úrovni rámcovej dohody.

11

Zmluvné uznanie – pozastavenie práv ukončiť zmluvu (platí len pre zmluvy, ktoré sa riadia právom tretej krajiny)

Zmluvná podmienka, na základe ktorej veriteľ alebo strana dohody vytvárajúci záväzok uznajú právomoc orgánu pre riešenie krízových situácií členského štátu pozastaviť práva ukončiť zmluvu.

Ak je takáto zmluvná podmienka zahrnutá v rámcovej dohode a vzťahuje sa na všetky obchody riadené uvedenou rámcovou dohodou, môže byť zaznamenaná na úrovni rámcovej dohody.

12

Zmluvné uznanie – právomoci riešiť krízovú situáciu (platí len pre zmluvy, ktoré sa riadia právom tretej krajiny)

Zmluvná podmienka, ak existuje, na základe ktorej veriteľ alebo strana dohody vytvárajúci záväzok uznajú právomoc orgánu pre riešenie krízových situácií členského štátu uplatniť iné právomoci riešiť krízovú situáciu, než sú uvedené v kolónkach 10 a 11.

Ak je takáto zmluvná podmienka zahrnutá v rámcovej dohode a vzťahuje sa na všetky obchody riadené uvedenou rámcovou dohodou, môže byť zaznamenaná na úrovni rámcovej dohody.

13

Hlavné oblasti obchodnej činnosti

Uveďte, ktorej hlavnej obchodnej činnosti alebo obchodných činností, ak existujú, sa týka finančná zmluva.

14

Hodnota zmluvy

Oceňovanie finančnej zmluvy podľa trhovej hodnoty alebo oceňovanie na základe modelu použité pri uplatňovaní článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a ohlásené pri uplatňovaní článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a delegovaných a vykonávacích nariadení prijatých na jeho základe. Na zúčtovaný obchod sa má použiť ocenenie centrálnej protistrany.

15

Mena, v akej sa udáva hodnota

Mena použitá na ocenenie finančnej zmluvy.

16

Časová pečiatka ocenenia

Dátum a čas posledného ocenenia

Pri oceňovaní podľa trhovej hodnoty sa ohlasuje dátum a čas uverejnenia referenčných cien.

17

Typ ocenenia

Uveďte, či sa ocenenie uskutočnilo podľa trhovej hodnoty, na základe modelu alebo ho poskytla centrálna protistrana.

18

Zabezpečenie kolaterálom

Uveďte, či medzi protistranami existuje dohoda o kolateráli. Ak sa na finančnú zmluvu vzťahujú požiadavky na ohlasovanie podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a delegovaných a vykonávacích nariadení prijatých na jeho základe, informácie o zabezpečení kolaterálom sa poskytujú v súlade s uvedenými požiadavkami.

19

Portfólio kolaterálu

Uveďte, či sa zabezpečenie kolaterálom uskutočnilo na portfóliovom základe. Portfólio je kolaterál vypočítaný na základe čistých pozícií vyplývajúcich zo súboru zmlúv, a nie podľa jednotlivých obchodov.

20

Kód portfólia kolaterálu

Ak sa kolaterál ohlasuje na portfóliovom základe, na identifikáciu portfólia by sa mal použiť jedinečný kód, ktorý určila ohlasujúca protistrana.

21

Poskytnutá počiatočná marža

Hodnota počiatočnej marže, ktorú ohlasujúca protistrana poskytla druhej protistrane.

Ak sa počiatočná marža poskytne na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkové hodnoty počiatočnej marže poskytnutej pre portfólio.

22

Mena poskytnutej počiatočnej marže

Uveďte menu poskytnutej počiatočnej marže.

23

Poskytnutá variačná marža

Hodnota variačnej marže vrátane hotovostného vyrovnania, ktorú ohlasujúca protistrana poskytla druhej protistrane.

Ak sa variačná marža poskytne na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu variačnej marže poskytnutej pre portfólio.

24

Mena poskytnutej variačnej marže

Uveďte menu poskytnutej variačnej marže.

25

Prijatá počiatočná marža

Hodnota počiatočnej marže, ktorú ohlasujúca protistrana prijala od druhej protistrany.

Ak sa počiatočná marža prijme na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu počiatočnej marže prijatej pre portfólio.

26

Mena prijatej počiatočnej marže

Uveďte menu prijatej počiatočnej marže.

27

Prijatá variačná marža

Hodnota variačnej marže vrátane hotovostného vyrovnania, ktorú ohlasujúca protistrana prijala od druhej protistrany.

Ak sa variačná marža prijme na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu variačnej marže prijatej pre portfólio.

28

Mena prijatej variačnej marže

Uveďte menu prijatej variačnej marže

Oddiel 2a – Typ finančnej zmluvy

29

Typ finančnej zmluvy

Klasifikujte finančnú zmluvu podľa článku 2 ods. 1 bodu 100 smernice 2014/59/EÚ.

30

ID finančnej zmluvy

Jedinečný identifikačný kód obchodu, ak sa na finančnú zmluva vzťahujú požiadavky na ohlasovanie podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a delegovaných a vykonávacích nariadení prijatých na jeho základe. Pre ostatné finančné zmluvy – ID pridelený ohlasujúcou protistranou.

Oddiel 2b – Podrobné údaje o transakcii

31

Dátum nadobudnutia platnosti

Dátum, v ktorom nadobúdajú účinnosť povinnosti podľa finančnej zmluvy.

32

Dátum splatnosti

Pôvodný dátum uplynutia platnosti ohlásenej finančnej zmluvy. Predčasné ukončenie sa v tejto kolónke neuvádza.

33

Dátum ukončenia

Dátum ukončenia v prípade predčasného ukončenia ohlásenej finančnej zmluvy.

Ak sa neodlišuje od dátumu splatnosti, táto kolónka sa ponecháva prázdna.

34

Právo ukončiť zmluvu

Uveďte, či je právo druhej zmluvnej strany ukončiť zmluvu podľa ohlásenej finančnej zmluvy založené na platobnej neschopnosti alebo finančnej situácii inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši.

Ak je takáto zmluvná podmienka zahrnutá v rámcovej dohode a vzťahuje sa na všetky obchody riadené uvedenou rámcovou dohodou, môže byť zaznamenaná na úrovni rámcovej dohody.

35

Typ rámcovej dohody

Odkaz na názov príslušnej rámcovej dohody, ak sa používa pre ohlásenú finančnú zmluvu (napr. ISDA Master Agreement, Master Power Purchase a Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master Agreement alebo akékoľvek miestne rámcové dohody).

36

Verzia rámcovej dohody

Odkaz na rok verzie rámcovej dohody použitej pre ohlásený obchod, ak sa uplatňuje (napr. 1992, 2002, atď.).

37

Dohoda o čistom zúčtovaní

Ak je finančná zmluva súčasťou dohody o čistom zúčtovaní podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 98 smernice 2014/59/EÚ, jedinečné referenčné číslo dohody o čistom zúčtovaní.

38

Typ záväzku/pohľadávky

Uveďte, či záväzky vyplývajúce z finančnej zmluvy:

sú úplne vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ,

sú čiastočne vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ,

nie sú vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ.

Oddiel 2c – Zúčtovanie

39

Zúčtovacia povinnosť

Uveďte, či ohlásená finančná zmluva patrí do určitej triedy OTC derivátov, ktorá bola označená za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti, a či obidve protistrany zmluvy podliehajú zúčtovacej povinnosti podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 od času vykonania finančnej zmluvy.

40

Zúčtované

Uveďte, či sa zúčtovanie uskutočnilo.

41

Časová pečiatka zúčtovania

Čas a dátum, kedy sa zúčtovanie uskutočnilo.

42

Centrálna protistrana

V prípade finančnej zmluvy, ktorá bola zúčtovaná, jedinečný kód centrálnej protistrany, ktorá zúčtovala finančnú zmluvu.

43

V rámci skupiny

Uveďte, či bola finančná zmluva uzatvorená ako transakcia v rámci skupiny podľa vymedzenia v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.


24.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1713

z 20. septembra 2016,

ktorým sa stanovuje množstvové obmedzenie vývozu cukru a izoglukózy mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2016/2017

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 139 ods. 2 a článok 144 prvý odsek písm. g),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 139 ods. 1 prvým pododsekom písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 možno cukor alebo izoglukózu vyrobené nad kvótu uvedenú v článku 136 uvedeného nariadenia vyviezť len v rámci množstvového obmedzenia, ktoré Komisia stanoví.

(2)

Podrobné vykonávacie pravidlá exportu mimo kvótu, najmä pokiaľ ide o vydávanie vývozných licencií, sa stanovujú nariadením Komisie (ES) č. 951/2006 (2). Množstvové obmedzenie by sa však malo stanoviť na každý hospodársky rok s ohľadom na možné príležitosti na vývozných trhoch.

(3)

Pre niektorých výrobcov cukru a izoglukózy v Únii predstavuje vývoz z Únie dôležitú súčasť ich hospodárskej činnosti a už si mimo Únie vytvorili tradičné trhy. Vývoz cukru a izoglukózy na tieto trhy by mohol byť z hospodárskeho hľadiska rentabilný aj bez poskytovania vývozných náhrad. Z tohto dôvodu treba stanoviť množstvové obmedzenie vývozu cukru a izoglukózy mimo kvóty, aby dotknutí výrobcovia v EÚ mohli aj naďalej zásobovať svoje tradičné trhy.

(4)

Na hospodársky rok 2016/2017 sa odhaduje, že stanovenie množstvového obmedzenia spočiatku na 650 000 ton v ekvivalente bieleho cukru v prípade vývozu cukru mimo kvóty a na 70 000 ton sušiny v prípade izoglukózy mimo kvóty by zodpovedalo dopytu na trhu.

(5)

Vývoz cukru z Únie do určitých blízkych miest určenia a tretích krajín, ktoré poskytujú výrobkom z Únie preferenčný dovozný režim, je v súčasnosti v obzvlášť priaznivom konkurenčnom postavení. Vzhľadom na chýbajúce vhodné nástroje vzájomnej pomoci pri riešení nezrovnalostí a s cieľom minimalizovať riziko podvodu a predchádzať akémukoľvek zneužitiu súvisiacemu s opätovným dovozom alebo spätným uvedením cukru mimo kvóty do Únie by sa niektoré blízke miesta určenia mali vylúčiť zo zoznamu oprávnených miest určenia.

(6)

Vzhľadom na svoj charakter izoglukóza predstavuje nižšie odhadované riziko možného podvodu, a preto sa nemusia obmedziť oprávnené miesta určenia pre vývoz izoglukózy mimo kvóty.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na hospodársky rok 2016/2017 sa množstvové obmedzenie, ktoré sa uvádza v článku 139 ods. 1 prvom pododseku písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sa týka vývozu bieleho cukru mimo kvóty patriaceho pod číselný znak KN 1701 99 bez nároku na náhradu, stanovuje na 650 000 ton.

2.   Vývoz v rámci množstvového obmedzenia stanoveného v odseku 1 sa povoľuje v prípade všetkých miest určenia s výnimkou:

a)

týchto tretích krajín: Albánsko, Andorra, Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Kosovo (3), Lichtenštajnsko, Čierna Hora, San Maríno a Srbsko;

b)

týchto území členských štátov, ktoré netvoria súčasť colného územia Únie: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

týchto európskych území, za ktorých vonkajšie vzťahy je zodpovedný niektorý z členských štátov a ktoré netvoria súčasť colného územia Únie: Gibraltár.

Článok 2

Stanovenie množstvového obmedzenia vývozu izoglukózy mimo kvóty

1.   Na hospodársky rok 2016/2017 sa množstvové obmedzenie, ktoré sa uvádza v článku 139 ods. 1 prvom pododseku písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sa týka vývozu izoglukózy mimo kvóty patriacej pod číselné znaky KN 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 bez nároku na náhradu, stanovuje na 70 000 ton sušiny.

2.   Vývoz výrobkov uvedených v odseku 1 sa povoľuje iba v prípade, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2016.

Jeho účinnosť sa končí 30. septembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24).

(3)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície týkajúce sa štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


24.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1714

z 23. septembra 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. septembra 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

186,6

ZZ

186,6

0707 00 05

TR

118,8

ZZ

118,8

0709 93 10

AR

162,6

TR

140,0

ZZ

151,3

0805 50 10

AR

88,9

CL

113,1

MA

81,7

TR

105,7

UY

104,0

ZA

115,5

ZZ

101,5

0806 10 10

TR

129,5

ZA

80,3

ZZ

104,9

0808 10 80

AR

149,5

BR

97,9

CL

131,2

NZ

125,3

US

144,0

ZA

104,1

ZZ

125,3

0808 30 90

CL

115,7

CN

92,9

TR

132,1

ZA

155,4

ZZ

124,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

129,2

ZZ

129,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


24.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1715

z 23. septembra 2016

o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie september 2016 vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1273/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1273/2011 (2) sa otvorila a stanovila správa určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže, ktoré sa rozdelili podľa krajiny pôvodu a podľa viacerých čiastkových období v súlade s prílohou I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu.

(2)

September je štvrtým čiastkovým obdobím pre kvótu stanovenú v článku 1 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011, tretím čiastkovým obdobím pre kvótu stanovenú v článku 1 ods. 1 písm. d) uvedeného vykonávacieho nariadenia a prvým čiastkovým obdobím pre kvótu stanovenú v článku 1 ods. 1 písm. e) uvedeného vykonávacieho nariadenia.

(3)

Z oznámení zaslaných v súlade s článkom 8 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 vyplýva, že v prípade kvót s poradovým číslom 09.4117 – 09.4118 a 09.4168 sa žiadosti podané počas prvých 10 pracovných dní mesiaca septembra 2016 podľa článku 4 ods. 1 uvedeného vykonávacieho nariadenia vzťahujú na množstvo, ktoré je väčšie ako dostupné množstvo. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, a to stanovením alokačného koeficientu, ktorý sa má uplatniť na požadované množstvo v prípade príslušných kvót a ktorý sa vypočíta v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Z týchto oznámení takisto vyplýva, že v prípade kvót s poradovým číslom 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4112 a 09.4119 sa žiadosti podané počas prvých 10 pracovných dní mesiaca septembra 2016 podľa článku 4 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie ako dostupné množstvo.

(5)

Nevyužité množstvo kvót s poradovým číslom 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 a 09.4130 v čiastkovom období septembra sa v súlade s článkom 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 prenesie v nasledujúcom čiastkovom období do kvóty s poradovým číslom 09.4138.

(6)

V prípade kvót s poradovým číslom 09.4138 a 09.4168 je potrebné určiť v súlade s článkom 5 prvým pododsekom vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 aj to, aké celkové množstvo bude v čiastkovom období dostupné.

(7)

Aby sa zabezpečilo, že vydávanie dovozných povolení bude prebiehať náležitým spôsobom, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V prípade žiadostí o dovozné povolenie na ryžu, na ktorú sa vzťahujú kvóty s poradovým číslom 09.4117 – 09.4118 a 09.4168 uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1273/2011, podaných počas prvých 10 pracovných dní mesiaca septembra 2016, sa vydajú povolenia na požadované množstvo upravené alokačným koeficientom určeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Celkové množstvo dostupné v rámci kvót s poradovým číslom 09.4138 a 09.4168 podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 v nasledujúcom čiastkovom období je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. septembra 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1273/2011 zo 7. decembra 2011 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (Ú. v. EÚ L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).


PRÍLOHA

Množstvá, ktoré sa majú prideliť na čiastkové obdobie september 2016 a množstvá, ktoré sú dostupné v rámci nasledujúceho čiastkového obdobia, podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011

a)

Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Alokačný koeficient na čiastkové obdobie september 2016

Celkové dostupné množstvo v rámci čiastkového obdobia október 2016 (v kg)

Spojené štáty americké

09.4127

 (1)

 

Thajsko

09.4128

 (1)

 

Austrália

09.4129

 (1)

 

Iný pôvod

09.4130

 (2)

 

Všetky krajiny

09.4138

 

2 388 075

b)

Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Alokačný koeficient na čiastkové obdobie september 2016

Thajsko

09.4112

 (3)

Spojené štáty americké

09.4116

 (4)

India

09.4117

19,777775 %

Pakistan

09.4118

22,796412 %

Iný pôvod

09.4119

 (3)

Všetky krajiny

09.4166

 (4)

c)

Kvóta na zlomkovú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 40 00 podľa článku 1 ods. 1 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Alokačný koeficient na čiastkové obdobie september 2015

Celkové dostupné množstvo v rámci čiastkového obdobia október 2016 (v kg)

Všetky krajiny

09.4168

1,050522 %

0


(1)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvo: všetkým žiadostiam teda možno vyhovieť.

(2)  V rámci tohto čiastkového obdobia už nie je dostupné žiadne množstvo.

(3)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvo: všetkým žiadostiam teda možno vyhovieť.

(4)  V rámci tohto čiastkového obdobia už nie je dostupné žiadne množstvo.


ROZHODNUTIA

24.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/15


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1716

z 20. septembra 2016,

ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Španielskym kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh španielskej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Alberta FABRU PARTA a pani Nurie MARÍNOVEJ MARTÍNEZOVEJ sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov.

(3)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Francisca Javiera LEÓN DE LA RIVU a pána Fernanda MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIU sa uvoľnili dve miesta náhradníkov Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členov:

pán Juan ESPADAS CEJAS, Alcalde de Sevilla,

pán Antonio ROMÁN JASANADA, Alcalde de Guadalajara,

a

b)

za náhradníkov:

pán Pedro Luis SANZ CARLAVILLA, Alcalde de Meco,

pán David PÉREZ GARCÍA, Alcalde de Alcorcón.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. septembra 2016

Za Radu

predseda

I. KORČOK


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/190 z 5. februára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/994 z 23. júna 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70).


24.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/17


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/1717

z 21. septembra 2016,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (ECB/2016/27)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.3,

keďže:

(1)

Právne nástroje určené národným centrálnym bankám a príslušným vnútroštátnym orgánom, akými sú usmernenia a pokyny Európskej centrálnej banky (ECB), je potrebné riadne oznámiť tým, ktorým sú určené. V súčasnosti je bežne prijateľným postupom pre oznámenia medzi ECB na jednej strane a národnými centrálnymi bankami alebo príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na druhej strane používanie elektronických prostriedkov vrátane E-mailov. Naopak, telex predstavuje vzhľadom na technologický vývoj zastaralý prostriedok komunikácie.

(2)

Za posledné dva roky prijala ECB množstvo rozhodnutí, ktoré boli učené dohliadaným subjektom alebo subjektom, ktoré požiadali o povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie. ECB rovnako priala rozhodnutia, ktorými uložila sankcie tretím osobám. Hoci to primárne právne predpisy nevyžadujú, rokovací poriadok ECB v súčasnosti vyžaduje, aby takéto druhy rozhodnutí ECB s adresátmi podpisoval prezident ECB.

(3)

V budúcnosti by mali byť rozhodnutia ECB, ktoré sú určené dohliadaným subjektom alebo subjektom, ktoré požiadali o povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie, ako aj rozhodnutia, ktorými sa ukladajú sankcie tretím osobám, podpisované tajomníkom Rady guvernérov za účelom osvedčenia ich súladu s rozhodnutím Rady guvernérov.

(4)

Vzhľadom na výrazné zvýšenie počtu rozhodnutí v oblasti dohľadu by s mala táto zmena prijať čo najskôr a nadobudnúť účinnosť v deň uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej Únie.

(5)

Rozhodnutie ECB/2004/2 (1) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky

Rozhodnutie ECB/2004/2 sa mení takto:

(1)

Odsek 17.2. sa nahrádza takto:

„17.2.

Usmernenia ECB prijíma Rada guvernérov a následne sa oznamujú v jednom z úradných jazykov Únie a v mene Rady guvernérov ich podpisuje prezident. Uvádzajú sa v nich dôvody, na ktorých sú založené. Oznámenie národným centrálnym bankám sa môže uskutočniť elektronicky, prostredníctvom telefaxu alebo v papierovej forme. Všetky usmernenia ECB, ktoré sa majú úradne uverejniť, sa preložia do úradných jazykov Únie.“;

(2)

Odsek 17.4. sa nahrádza takto:

„17.4.

Rada guvernérov alebo Výkonná rada prijímajú rozhodnutia a odporúčania ECB v oblastiach svojej pôsobnosti a prezident ich podpisuje. Rozhodnutia ECB, ktorými sa ukladajú sankcie tretím osobám, podpisuje tajomník Rady guvernérov za účelom ich osvedčenia. V rozhodnutiach a odporúčaniach ECB sa uvádzajú dôvody, na ktorých sú rozhodnutia a odporúčania založené. Odporúčania pre sekundárne právne predpisy Únie na základe článku 41 štatútu prijíma Rada guvernérov.“.

(3)

Odsek 17.6. sa nahrádza takto:

„17.6.

Pokyny ECB prijíma Výkonná rada a následne sa oznamujú v jednom z úradných jazykov Únie a v mene Výkonnej rady ich podpisuje prezident alebo dvaja z členov Výkonnej rady. Oznámenie národným centrálnym bankám sa môže uskutočniť elektronicky, prostredníctvom telefaxu alebo v papierovej forme. Všetky pokyny ECB, ktoré sa majú úradne uverejniť, sa preložia do úradných jazykov Únie.“;

(4)

Odsek 17a.2. sa nahrádza takto:

„17a.2.

Usmernenia ECB týkajúce sa úloh v oblasti dohľadu podľa článku 4 ods. 3 a článku 6 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 prijíma Rada guvernérov a následne sa oznamujú a v mene Rady guvernérov ich podpisuje prezident. Oznámenie príslušným vnútroštátnym orgánom sa môže uskutočniť elektronicky, prostredníctvom telefaxu alebo v papierovej forme.“;

(5)

Odsek 17a.3. sa nahrádza takto:

„17a.3.

Pokyny ECB týkajúce sa úloh v oblasti dohľadu podľa článku 6 ods. 3, článku 6 ods. 5 písm. a), článku 7 ods. 1 a 4, článku 9 ods. 1 a článku 30 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 prijíma Rada guvernérov a následne sa oznamujú a v mene Rady guvernérov ich podpisuje prezident. Uvádzajú sa v nich dôvody, na ktorých sú založené. Oznámenie vnútroštátnym orgánom príslušným pre dohľad nad úverovými inštitúciami sa môže uskutočniť elektronicky, prostredníctvom telefaxu alebo v papierovej forme.“;

(6)

Odsek 17a.4. sa nahrádza takto:

„17a.4.

Rozhodnutia ECB v súvislosti s dohliadanými subjektmi a subjektmi, ktoré požiadali o povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie, prijíma Rada guvernérov a podpisuje ich tajomník Rady guvernérov za účelom ich osvedčenia. Následne sa oznamujú osobám, ktorým sú určené.“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. septembra 2016

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky, (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33).