ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 232

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
27. augusta 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1429 z 26. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1430 z 26. augusta 2016, ktorým sa dvestopäťdesiaty prvýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1431 z 26. augusta 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (EÚ, Euratom) 2016/1432 z 19. augusta 2016, ktorým sa vymenúva riaditeľ Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

10

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1433 z 26. augusta 2016 o uznaní systému s názvom Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

13

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

27.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 232/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1429

z 26. augusta 2016,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 bola Francúzsku 28. júna 2013 doručená od spoločnosti BASF Agricultural Specialities Ltd. žiadosť o schválenie účinnej látky Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia Francúzsko ako spravodajský členský štát 4. septembra 2013 informovalo žiadateľa, ostatné členské štáty, Komisiu a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o prijateľnosti žiadosti.

(3)

Spravodajský členský štát predložil 5. januára 2015 Komisii návrh hodnotiacej správy, ktorého kópiu zaslal úradu s posúdením, či od danej účinnej látky možno očakávať, že spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(4)

Úrad postupoval v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009. V súlade s článkom 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 požiadal žiadateľa, aby členským štátom, Komisii a úradu poskytol dodatočné informácie. Spravodajský členský štát predložil 21. septembra 2015 úradu hodnotenie dodatočných informácií vo forme aktualizovaného návrhu hodnotiacej správy.

(5)

Dňa 4. decembra 2015 oznámil úrad žiadateľovi, členským štátom a Komisii svoje závery (2) o tom, či možno očakávať, že účinná látka Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, bude spĺňať kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Úrad svoje závery sprístupnil verejnosti.

(6)

Komisia predložila 8. marca 2016 Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá revíznu správu o látke Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, a návrh nariadenia, ktorým sa Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, schvaľuje.

(7)

Žiadateľ dostal možnosť predložiť pripomienky k revíznej správe.

(8)

Zistilo sa, že pokiaľ ide o jedno alebo viaceré reprezentatívne použitia minimálne jedného prípravku na ochranu rastlín s obsahom danej účinnej látky, najmä použitia, ktoré boli preskúmané a sú podrobne opísané v revíznej správe Komisie, boli kritériá schválenia stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 splnené.

(9)

Preto je vhodné Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, schváliť.

(10)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je potrebné stanoviť určité podmienky a obmedzenia.

(11)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (3) mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie účinnej látky

Účinná látka Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, špecifikovaná v prílohe I sa schvaľuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. augusta 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), 2016. Záver z partnerského preskúmania účinnej látky Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016); 14(1):4359, s. 37 doi:10.2903/j.efsa.2016.4359.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

Všeobecný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600

katalógové číslo v NCIMB – National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd. (národná zbierka priemyselných, morských a potravinových baktérií), Škótsko: NCIMB 12376

depozitné číslo v zbierke kultúr amerického typu (ATCC): SD-1414

nepridelené

minimálna koncentrácia:

5,0 × 1014 JTK/kg

16. septembra 2016

16. septembra 2026

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

a)

špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu vrátane úplnej charakterizácie nečistôt a metabolitov;

b)

ochrane operátorov a pracovníkov, pričom berú do úvahy to, že Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, sa považuje za potenciálny senzibilizátor.

V podmienkach používania musia byť v náležitom prípade uvedené opatrenia na zmiernenie rizika.

Výrobca musí počas výrobného procesu zaručiť prísne dodržiavanie environmentálnych podmienok a analýzu kontroly kvality.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

 

Všeobecný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (*)

Dátum schválenia

Koniec platnosti schválenia

Osobitné ustanovenia

„101

Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600

katalógové číslo v NCIMB – National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd. (národná zbierka priemyselných, morských a potravinových baktérií), Škótsko: NCIMB 12376

depozitné číslo v zbierke kultúr amerického typu (ATCC): SD-1414

nepridelené

minimálna koncentrácia:

5,0 × 1014 JTK/kg

16. septembra 2016

16. septembra 2026

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

a)

špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu vrátane úplnej charakterizácie nečistôt a metabolitov;

b)

ochrane operátorov a pracovníkov, pričom berú do úvahy to, že Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, sa považuje za potenciálny senzibilizátor.

V podmienkach používania musia byť v náležitom prípade uvedené opatrenia na zmiernenie rizika.

Výrobca musí počas výrobného procesu zaručiť prísne dodržiavanie environmentálnych podmienok a analýzu kontroly kvality.“


(*)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


27.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 232/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1430

z 26. augusta 2016,

ktorým sa dvestopäťdesiaty prvýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 22. augusta 2016 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o zmenení jedného záznamu v zozname osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. augusta 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa záznam: „Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Titul: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresa: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karáči, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 26.12.1955. Miesto narodenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, India. Štátna príslušnosť: India. Číslo cestovného pasu: a) A-333602 (indický pas vydaný 4.6.1985 v Bombaji, India), b) M110522 (indický pas vydaný 13.11.1978 v Bombaji, India), c) R841697 (indický pas vydaný 26.11.1981 v Bombaji), d) F823692 (JEDDAH) (indický pas vydaný 2.9.1989 CGI v Jeddah), e) A501801 (BOMBAJ) (indický pas vydaný 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAJ) (indický pas vydaný 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAJ) (vydaný 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAJ) (vydaný 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (vydaný 18.8.1985 v Dubaji, j) G866537 (MISUSE) (pakistanský pas vydaný 12.8.1991 v Rawalpindi), k) C-267185 (vydaný v Karáči v júli 1996), l) H-123259 (vydaný v Rawalpindi v júli 2001), m) G-869537 (vydaný v Rawalpindi), n) KC-285901. Ďalšie informácie: Platnosť cestovného pasu č. A-333602 zrušená indickou vládou. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 3.11.2003.“ uvedený pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim; b) Sheikh Dawood Hassan; c) Abdul Hamid Abdul Aziz; d) Anis Ibrahim; e) Aziz Dilip; f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar; g) Daud Ibrahim Memon Kaskar; h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar; i) Dawood Ibrahim Memon; j) Dawood Sabri; k) Kaskar Dawood Hasan; l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman; m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim; n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis; o) Shaikh Ismail Abdul; p) Hizrat; q) Dawood Bhai; r) Sheikh Farooqi; s) Bada Seth; t) Bada Bhai; u) Iqbal Bhai; v) Mucchad; w) Haji Sahab]. Titul: Sheikh. Adresa: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karáči, Pakistan; b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karáči, Pakistan; c) Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad, Karáči. Dátum narodenia: 26.12.1955. Miesto narodenia: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India. Štátna príslušnosť: India. Číslo cestovného pasu: a) A-333602 (indický pas vydaný 4.6.1985 v Bombaji, India); b) M110522 (indický pas vydaný 13.11.1978 v Bombaji, India); c) R841697 (indický pas vydaný 26.11.1981 v Bombaji); d) F823692 (JEDDAH) (indický pas vydaný 2.9.1989 CGI v Jeddah); e) A501801 (BOMBAJ) (indický pas vydaný 26.7.1985); f) K560098 (BOMBAJ) (indický pas vydaný 30.7.1975); g) V57865 (BOMBAJ) (vydaný 3.10.1983); h) P537849 (BOMBAJ) (vydaný 30.7.1979); i) A717288 (MISUSE) (vydaný 18.8.1985 v Dubaji; j) G866537 (MISUSE) (pakistanský pas vydaný 12.8.1991 v Rawalpindi); k) C-267185 (vydaný v Karáči v júli 1996); l) H-123259 (vydaný v Rawalpindi v júli 2001); m) G-869537 (vydaný v Rawalpindi); n) KC-285901. Ďalšie informácie: a) Platnosť cestovného pasu č. A-333602 zrušená indickou vládou; b) meno otca: Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, meno matky: Amina Bi, meno manželky: Mehjabeen Shaikh. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 7d ods. 2 písm. i): 3.11.2003.“


27.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 232/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1431

z 26. augusta 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. augusta 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AR

186,0

MA

149,7

ZZ

167,9

0707 00 05

TR

179,1

ZZ

179,1

0709 93 10

TR

138,8

ZZ

138,8

0805 50 10

AR

186,9

CL

141,0

MA

95,0

TR

156,0

UY

140,6

ZA

182,5

ZZ

150,3

0806 10 10

EG

224,7

TR

130,8

ZZ

177,8

0808 10 80

AR

120,9

BR

106,9

CL

145,7

CN

160,3

NZ

158,5

UY

93,1

ZA

91,8

ZZ

125,3

0808 30 90

AR

93,2

CL

107,6

TR

143,2

ZA

109,5

ZZ

113,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

27.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 232/10


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE (EÚ, Euratom) 2016/1432

z 19. augusta 2016,

ktorým sa vymenúva riaditeľ Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (1), najmä na jeho článok 6 ods. 3,

so zreteľom na zoznam kandidátov, ktorý 14. júla 2016 vypracovala výberová komisia zložená z generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, v nadväznosti na verejnú výzvu pre kandidátov, na účely vymenovania riaditeľa Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie,

keďže:

(1)

Článkom 6 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa zriaďuje Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie.

(2)

V článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa stanovuje, že riaditeľ Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie sa má vymenovať na základe spoločnej dohody Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na neobnoviteľné funkčné obdobie piatich rokov,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pán Michael ADAM sa týmto vymenúva za riaditeľa Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie na obdobie od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2021.

2.   Riaditeľ je vymenovaný za dočasného zamestnanca v platovej triede AD 12 stupni 1.

3.   Vymenovanie je podmienené tým, že dezignovaný riaditeľ podpíše vyhlásenie o nezávislosti a neprítomnosti konfliktu záujmov, ktoré je priložené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. augusta 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

M. LAJČÁK

Za Komisiu

prvý podpredseda

F. TIMMERMANS


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1.


PRÍLOHA

Ja, podpísaný …vyhlasujem, že beriem na vedomie článok 6 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií a budem vykonávať funkciu riaditeľa úradu úplne nezávisle a budem v plnej miere dodržiavať pravidlá stanovené v uvedenom nariadení. Pri vykonávaní činnosti v mene úradu nebudem požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej inštitúcie ani vlády, ani od žiadneho iného orgánu, úradu či agentúry. Zdržím sa akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s povahou mojich povinností.

Vyhlasujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia nemám konflikt záujmov. Konflikt záujmov vzniká, ak je spochybnené nestranné a objektívne vykonávanie funkcie riaditeľa úradu z dôvodov, ktoré sa týkajú rodiny, osobného života, politickej, štátnej, filozofickej alebo náboženskej príslušnosti, ekonomických, či akýchkoľvek iných spoločných záujmov s príjemcom. Osobitne tiež vyhlasujem, že nie som poslancom Európskeho parlamentu, nemám žiaden volebný mandát a nie som a ani som nikdy nebol zamestnancom európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie.

V Bruseli

[DÁTUM + PODPIS

dezignovaného riaditeľa]


27.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 232/13


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1433

z 26. augusta 2016

o uznaní systému s názvom „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), a najmä na jej článok 7c ods. 4 druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a najmä na jej článok 18 ods. 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článkoch 7b a 7c smernice 98/70/ES a jej prílohe IV a v článkoch 17 a 18 smernice 2009/28/ES a jej prílohe V sa stanovujú podobné kritériá trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín, ako aj podobné postupy overovania súladu s týmito kritériami.

(2)

V prípade, keď sa biopalivá a biokvapaliny majú zohľadniť na účely uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2009/28/ES, musia členské štáty od hospodárskych subjektov žiadať, aby preukázali, že biopalivá a biokvapaliny spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 2 až 5 smernice 2009/28/ES.

(3)

Komisia môže rozhodnúť, aby dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné systémy stanovujúce normy pre výrobu produktov z biomasy obsahovali presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a/alebo sa v nich preukazovalo, že dodávky biopalív alebo biokvapalín spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 3, 4 a 5 a/alebo že žiadne materiály neboli zámerne pozmenené alebo vyradené tak, aby sa na dodávku alebo jej časť mohla vzťahovať príloha IX. Keď hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje získané v súlade s dobrovoľným systémom, ktorý uznala Komisia, v rozsahu rozhodnutia o uznaní, členský štát nesmie od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov o splnení kritérií udržateľnosti.

(4)

Žiadosť o uznanie, že systém „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ so sídlom: 11, rue de Monceau, 75008 Paríž, Francúzsko, preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v smernici 98/70/ES a smernici 2009/28/ES, bola predložená Komisii 25. júla 2016. Systém pokrýva širokú škálu surovín vrátane odpadov a zvyškov, ako aj celý spracovateľský reťazec (chain of custody). Dokumentácia uznaného systému by sa mala sprístupniť v rámci platformy transparentnosti zriadenej podľa smernice 2009/28/ES.

(5)

Z posúdenia systému „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ vyplynulo, že v dostatočnej miere zahŕňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa smernice 98/70/ES a smernice 2009/28/ES a uplatňuje aj metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES.

(6)

Z hodnotenia systému „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ vplynulo, že spĺňa primerané štandardy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu, a dodržiava požiadavky na metodiku v prílohe IV k smernici 98/70/ES a prílohe V k smernici 2009/28/ES.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív a biokvapalín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Systém „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ (ďalej len „systém“), ktorý bol 25. júla 2016 predložený Komisii na uznanie, preukazuje, že dodávky biopalív a biokvapalín vyrobených podľa štandardov výroby biopalív a biokvapalín stanovených v systéme spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa článku 7b ods. 3, 4 a 5 smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES.

Systém obsahuje aj presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES.

Článok 2

Rozhodnutie platí päť rokov od nadobudnutia účinnosti. Ak sa obsah systému predložený na uznanie Komisii 25. júla 2016 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či systém naďalej primerane spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bol uznaný.

Článok 3

Komisia môže rozhodnúť o zrušení tohto rozhodnutia okrem iného za týchto okolností:

a)

ak sa jasne preukáže, že v systéme neboli implementované prvky považované za rozhodujúce pre toto rozhodnutie, alebo ak dôjde k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;

b)

ak sa za systém Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 7c ods. 6 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 6 smernice 2009/28/ES;

c)

ak sa v systéme neimplementujú štandardy nezávislého auditu stanovené vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 7c ods. 5 treťom pododseku smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 5 treťom pododseku smernice 2009/28/ES alebo zdokonalenia iných prvkov systému, ktoré sa považujú za rozhodujúce pre zachovanie uznania systému.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. augusta 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.