ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 228

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
23. augusta 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1400 z 10. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce minimálne prvky plánu reorganizácie obchodnej činnosti a minimálny obsah správ o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní plánu ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1401 z 23. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa metodík a zásad vzťahujúcich sa na ocenenie záväzkov vyplývajúcich z derivátov ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1402 z 22. augusta 2016, ktorým sa v prípade troch vyvážajúcich výrobcov odvoláva prijatie záväzku podľa vykonávacieho rozhodnutia 2013/707/EÚ, ktorým sa potvrdzuje prijatie záväzku ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky na obdobie uplatňovania konečných opatrení

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1403 z 22. augusta 2016, ktorým sa poddivízie ICES 27 a 28.2 vynímajú v roku 2016 z uplatňovania obdobia zákazu rybolovu

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1404 z 22. augusta 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1405 z 22. augusta 2016, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2016) 5466]  ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1406 z 22. augusta 2016 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Poľsku a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1367 [oznámené pod číslom C(2016) 5467]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1400

z 10. mája 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce minimálne prvky plánu reorganizácie obchodnej činnosti a minimálny obsah správ o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní plánu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jej článok 52 ods. 12 písm. a) a b),

keďže:

(1)

Je nevyhnutné stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa minimálnych prvkov, ktoré by sa mali zahrnúť do plánu reorganizácie obchodnej činnosti na schválenie, a pravidlá týkajúce sa minimálneho obsahu správ vypracovaných v prípade reorganizácie inštitúcií a subjektov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia smernice 2014/59/EÚ.

(2)

Usmernenia a oznámenia prijaté Komisiou v súvislosti s posudzovaním súladu s rámcom Únie pre štátnu pomoc na reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach v odvetví finančných služieb podľa článku 107 ods. 3 zmluvy, môžu poskytnúť užitočné usmernenie pre vypracovanie plánu reorganizácie obchodnej činnosti, aj keď nebola poskytnutá štátna pomoc, pretože majú s plánom reorganizácie obchodnej činnosti spoločný cieľ obnovy dlhodobej životaschopnosti inštitúcie alebo subjektu.

(3)

Obchodné plány reorganizácie by mali byť schopné používať informácie uvedené v pláne ozdravenia a pláne riešenia krízovej situácie za predpokladu, že takéto informácie sú relevantné pre obnovenie dlhodobej životaschopnosti inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ a pri zohľadnení uplatňovania nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov.

(4)

Reštrukturalizácia inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ a ich činností pri uplatňovaní nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov by mala riešiť príčiny ich zlyhania. Základom stratégie reorganizácie by preto mali byť faktory, ktoré spôsobili zapojenie akejkoľvek inštitúcie či subjektu do mechanizmu riešenia krízovej situácie. V tejto stratégii sa môže zohľadniť aj opatrenia na predchádzanie kríze a opatrenie krízového riadenia, ktoré prijal a vykonal príslušný orgán alebo orgán pre riešenie krízových situácií. Zdroj a rozsah ťažkostí, s ktorými sa stretáva táto inštitúcia alebo subjekt, možno ilustrovať aj na základe informácií o plnení príslušných regulačných a prudenciálnych požiadaviek pred riešením krízovej situácie.

(5)

Aj keď by zlyhanie inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) a d) smernice 2014/59/EÚ mohol spôsobiť konkrétny súbor dôvodov, takáto inštitúcia alebo subjekt mohli mať iné nedostatky, ktoré neboli príčinou zlyhania, ale mohli obmedziť ich dlhodobú životaschopnosť. V rámci reorganizácie by sa mali riešiť všetky nedostatky. Úspešná stratégia reorganizácie by mala nasledovať po komplexnej analýze inštitúcie alebo subjektu v reorganizácii, ich silných a slabých stránok, ako aj relevantných trhov, na ktorých táto inštitúcia alebo subjekt pôsobia, a rizík a príležitostí, ktoré predstavujú. Aby bol plán reorganizácie obchodnej činnosti považovaný za dôveryhodný orgánom pre riešenie krízových situácií a príslušným orgánom, mal by obnoviť dlhodobú životaschopnosť inštitúcie založenú na obozretných predpokladoch.

(6)

Obnova dlhodobej životaschopnosti inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ po riešení krízovej situácie znamená, že najneskôr do konca obdobia reorganizácie sú inštitúcia alebo subjekt schopné splniť postup hodnotenia primeranosti interného kapitálu a všetky príslušné prudenciálne a iné regulačné požiadavky na výhľadovej báze, a že majú životaschopný obchodný model, ktorý je dlhodobo udržateľný.

(7)

Orgánom pre riešenie krízových situácií a príslušným orgánom by sa mali poskytnúť dostatočne podrobné informácie na posúdenie plánu reorganizácie obchodnej činnosti a monitorovanie jeho vykonávania. V požiadavke poskytnúť takéto informácie by sa mal zohľadniť ich význam pre podnikovú štruktúru inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, ako aj ich význam pre reorganizáciu a ich spoľahlivosť, najmä v prípade systémovej krízy.

(8)

Neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho cyklu sú výkyvy. Každý obchodný plán by sa preto mal podrobiť analýzam alternatívnych scenárov, pričom by sa mali urobiť zodpovedajúce zmeny v kľúčových východiskových predpokladoch. Aj keď by sa dlhodobá životaschopnosť mala obnoviť podľa akéhokoľvek scenára, vypracovanie úplne alternatívnych stratégií reorganizácie by inštitúcii alebo subjektu uvedenému v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ spôsobilo neprimerané náklady, pričom alternatívne scenáre by mali byť v zásade menej pravdepodobné než základný scenár.

(9)

Plán reorganizácie obchodnej činnosti by mal orgánu pre riešenie krízových situácií a príslušnému orgánu umožniť, aby posúdili jeho vplyv na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie, a najmä na zabezpečenie kontinuity kritických funkcií a zabránenie významným nepriaznivým vplyvom na finančný systém.

(10)

Frekvencia a podrobnosti monitorovania vykonávania plánu reorganizácie obchodnej činnosti by mali umožniť včasnú identifikáciu akýchkoľvek odchýlok alebo iných problémov. Štvrťročné podávanie údajov a výkonnosti je súčasťou spoločnej metodiky vo finančnom sektore a umožňuje túto včasnú detekciu. Plán reorganizácie obchodnej činnosti by mal takisto umožniť úpravy cieľov alebo opatrení, ktoré v nich boli pôvodne plánované, ak to odôvodňujú okolnosti.

(11)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo (ďalej len „EBA“).

(12)

Orgán EBA vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„obdobie reorganizácie“ je primeraný časový rámec od uplatnenia nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov do okamihu, keď sa očakáva obnovenie dlhodobej životaschopnosti inštitúcie alebo subjektu v režime riešenia krízovej situácie uvedenom v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, počas ktorého sa vykonajú opatrenia zahrnuté do plánu reorganizácie obchodnej činnosti;

2.

„základný prípad“ je scenár, ktorý riadiaci orgán alebo osoba či osoby, ktoré boli vymenované do vedenia inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, považujú v procese obnovenia dlhodobej životaschopnosti inštitúcie alebo subjektu za najpravdepodobnejší.

Článok 2

Stratégia a opatrenia

1.   Plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje všetky tieto náležitosti:

a)

historický a finančný výpočet faktorov, ktoré prispeli k ťažkostiam inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ vrátane príslušných ukazovateľov výkonnosti, ktoré sa zhoršili počas obdobia predchádzajúceho riešeniu krízovej situácie, a dôvodu ich zhoršenia;

b)

krátky opis opatrení na predchádzanie kríze a opatrení krízového riadenia, ak takéto opatrenia uplatnil príslušný orgán, orgán pre riešenie krízových situácií alebo inštitúcia či subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ pred predložením plánu reorganizácie obchodnej činnosti;

c)

opis stratégie reorganizácie obchodnej činnosti a opatrení zameraných na obnovu dlhodobej životaschopnosti inštitúcie alebo subjektu počas obdobia reorganizácie vrátane opisu každého z týchto údajov:

i)

reorganizovaého obchodného modelu;

ii)

opatrení, ktorými sa vykonáva stratégia reorganizácie obchodnej činnosti na úrovni skupiny, inštitúcie a oblasti obchodnej činnosti;

iii)

cieľového trvania obdobia reorganizácie a dôležitých priebežných cieľov;

iv)

spolupráce s orgánom pre riešenie krízových situácií a príslušným orgánom;

v)

stratégie týkajúcej sa zapojenia príslušných externých zainteresovaných strán, napríklad odborových zväzov alebo organizácií;

vi)

vnútornej a vonkajšej komunikačnej stratégie týkajúcej sa opatrení reorganizácie obchodnej činnosti.

2.   Ak budú časti inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ zlikvidované alebo predané, v stratégii reorganizácie uvedenej v odseku 1 písm. c) tohto článku sa určia všetky tieto náležitosti:

a)

príslušný subjekt alebo oblasť obchodnej činnosti, metódy likvidácie alebo predaja vrátane východiskových predpokladov a akýchkoľvek prípadných očakávaných strát;

b)

predpokladaný časový rámec;

c)

akékoľvek finančné prostriedky alebo služby, ktoré poskytuje alebo prijíma zostávajúca inštitúcia alebo subjekt.

3.   Všetky výnosy z predaja aktív, subjektov alebo oblastí obchodnej činnosti predpokladané v pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa vypočítajú obozretne a vzhľadom na spoľahlivú referenčnú hodnotu alebo ocenenie, ako je znalecký posudok, preskúmanie trhu alebo hodnota podobných oblastí obchodnej činnosti alebo subjektov. Pri výpočte sa zohľadní pravdepodobnosť strát pri realizácii.

4.   V prípade častí inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, ktoré nebudú zlikvidované alebo predané, sa v pláne reorganizácie obchodnej činnosti uvedú spôsoby nápravy akýchkoľvek nedostatkov v ich činnosti alebo výkonnosti, ktoré môžu mať vplyv na ich dlhodobú životaschopnosť, aj keď uvedené nedostatky často priamo nesúvisia so zlyhaním uvedenej inštitúcie alebo subjektu.

5.   V opatreniach stanovených v pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa musia zohľadniť silné a slabé stránky inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ a jeho reorganizovaného obchodného modelu v závislosti od ekonomického a trhového prostredia, v ktorom pôsobí.

6.   Stratégia reorganizácie môže zahŕňať opatrenia, ktoré boli predtým identifikované v pláne ozdravenia alebo pláne riešenia krízových situácií, za predpokladu, že inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ majú k dispozícii plán riešenia krízových situácií, a ak takéto opatrenia zostávajú platné aj po riešení krízovej situácie. Táto možnosť neznamená pre orgán pre riešenie krízových situácií povinnosť zdieľať plán riešenia krízových situácií s riadiacim orgánom alebo osobou či osobami, ktoré boli vymenované v súlade s článkom 72 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ.

Článok 3

Finančná výkonnosť – regulačné požiadavky

1.   Plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje predpokladané finančná výkonnosť inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ počas obdobia reorganizácie a ukazuje, ako sa obnoví dlhodobá životaschopnosť. Stanovia sa v ňom najmä:

a)

náklady a vplyv reorganizácie na výkaz ziskov a strát a súvahu inštitúcie alebo subjektu;

b)

opis požiadaviek financovania počas obdobia reorganizácie a potenciálne zdroje financovania;

c)

spôsob, akým bude môcť inštitúcia alebo subjekt pokrývať všetky svoje náklady vrátane odpisov a finančných poplatkov a poskytovať primeranú finančnú návratnosť do konca obdobia reorganizácie;

d)

súvaha po vyriešení krízovej situácie, v ktorej sa odráža nová dlhová a kapitálová štruktúra a odpis aktív na základe ocenenia vykonaného podľa článku 36 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ alebo na základe konečného ocenenia ex post uvedeného v jej článku 36 ods. 10;

e)

prognóza kľúčových finančných ukazovateľov na úrovni skupiny, subjektu a oblasti obchodnej činnosti, ktoré sa týkajú predovšetkým likvidity, výkonnosti úverov, profilu financovania, ziskovosti a efektívnosti.

2.   V pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa stanovujú opatrenia, ktoré inštitúcia alebo subjekt prijmú s cieľom zabezpečiť, aby boli schopné splniť všetky uplatniteľné prudenciálne a iné regulačné požiadavky na výhľadovej báze čo najrýchlejšie a najneskôr do konca obdobia reorganizácie vrátane minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky v zmysle článku 45 smernice 2014/59/EÚ.

Článok 4

Posúdenie životaschopnosti

1.   Plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje dostatočné informácie s cieľom umožniť orgánu pre riešenie krízových situácií a príslušnému orgánu posúdiť uskutočniteľnosť navrhovaných opatrení. V pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa stanovujú aspoň:

a)

predpoklady týkajúce sa očakávaného makroekonomického a trhového vývoja v základnom scenári v porovnaní s primeranými referenčnými hodnotami za celý sektor;

b)

stručná prezentácia alternatívnych stratégií reorganizácie alebo súboru opatrení a odôvodnenie, prečo boli tieto opatrenia plánu reorganizácie obchodnej činnosti vybrané na obnovu dlhodobej životaschopnosti inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) a d) smernice 2014/59/EÚ, a to pri rešpektovaní cieľov a zásad riešenia krízovej situácie.

2.   Plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje informácie potrebné na to, aby orgánu pre riešenie krízových situácií alebo príslušnému orgánu umožnili vykonať podrobnú analýzu vplyvu reorganizácie obchodnej činnosti na kritické funkcie inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ a na finančnú stabilitu.

3.   Plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje analýzu alternatívneho súboru kľúčových východiskových predpokladov, v ktorej sa posudzuje najlepší a najhorší scenár. Obnovenie dlhodobej životaschopnosti je možné v rámci všetkých scenárov, aj keď lehota, opatrenia a finančné výsledky sa môžu odlišovať.

4.   So zreteľom na najlepší a najhorší scenár uvedené v odseku 3 plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje zhrnutie kľúčových informácií používaných pri vypracúvaní každého scenára a výkonnosti inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ v prípade každého scenára. Takéto zhrnutie obsahuje najmä:

a)

východiskové predpoklady, ako napríklad kľúčové makroekonomické premenné;

b)

prognózu výkazu ziskov a strát a súvahy;

c)

kľúčové finančné ukazovatele na úrovni skupiny, subjektu a oblasti obchodnej činnosti.

Článok 5

Vykonávanie a úpravy

1.   Plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje osobitné, primerané a aspoň štvrťročné priebežné ciele a ukazovatele výkonnosti týkajúce sa jeho vykonávania. Tieto ciele a ukazovatele možno upraviť v súlade s postupom stanoveným v odseku 2.

2.   V pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa pre riadiaci orgán alebo každú osobu či osoby, ktoré boli vymenované v súlade s článkom 72 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ, stanoví možnosť prispôsobiť stratégiu reorganizácie alebo individuálne opatrenia, ak sa pri ich uplatňovaní už neočakáva, že prispejú k obnoveniu dlhodobej životaschopnosti v predpokladanom časovom rámci. Takéto úpravy sa oznámia orgánu pre riešenie krízových situácií a príslušnému orgánu v správe o pokroku pri vykonávaní plánu reorganizácie obchodnej činnosti uvedeného v článku 6. Ak je to potrebné z naliehavých dôvodov, možno takéto úpravy oznámiť aj prostredníctvom mimoriadnych správ.

3.   Riadiaci orgán alebo osoba či osoby, ktoré boli vymenované v súlade s článkom 72 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ, sa pred získaním povolenia na úpravy v súlade s postupom stanoveným v článku 52 ods. 7, 8 a 9 smernice 2014/59/EÚ neodchyľujú od vykonávania plánu reorganizácie obchodnej činnosti.

Článok 6

Správa o pokroku

1.   Správa o pokroku, ktorá sa má predložiť orgánu pre riešenie krízových situácií podľa článku 52 ods. 10 smernice 2014/59/EÚ, zahŕňa preskúmanie a posúdenie pokroku pri vykonávaní plánu reorganizácie obchodnej činnosti, ktorá sa vzťahuje aspoň na:

a)

ciele, ktoré sú splnené, a opatrenia, ktoré sa realizujú, a ich vplyv v porovnaní so situáciou predpokladanou v pláne reorganizácie obchodnej činnosti;

b)

výkonnosť inštitúcie alebo subjektu a porovnanie s prognózami plánu reorganizácie obchodnej činnosti a predchádzajúcimi správami o pokroku;

c)

dôvody, prečo neboli dosiahnuté všetky ciele alebo ukazovatele výkonnosti a návrhy na odstránenie oneskorení alebo nedostatkov;

d)

akékoľvek iné otázky vyplývajúce z vykonávania plánu reorganizácie obchodnej činnosti, ktoré môžu zabrániť obnove dlhodobej životaschopnosti inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) a d) smernice 2014/59/EÚ;

e)

nadchádzajúce opatrenia a ciele spolu s posúdením, aká je pravdepodobnosť, že budú splnené;

f)

aktualizované prognózy finančných výsledkov;

g)

podľa potreby a v odôvodnených prípadoch návrh úpravy jednotlivých opatrení, cieľov alebo ukazovateľov výkonnosti v súlade s článkom 5 ods. 2

2.   Orgány pre riešenie krízových situácií môžu kedykoľvek požiadať riadiaci orgán alebo osobu či osoby, ktoré boli vymenované v súlade s článkom 72 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ, aby poskytli informácie o vykonávaní plánu reorganizácie obchodnej činnosti.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


23.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/7


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1401

z 23. mája 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa metodík a zásad vzťahujúcich sa na ocenenie záväzkov vyplývajúcich z derivátov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jej článok 49 ods. 5,

keďže:

(1)

Smernicou 2014/59/EÚ sa orgánom pre riešenie krízových situácií udeľuje právomoc odpísať a previesť záväzky inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši.

(2)

Zmluvy o derivátoch môžu tvoriť významný podiel štruktúry záväzkov niektorých úverových inštitúcií. Oceňovanie týchto zmlúv je však zložitý proces, keďže ich hodnota je spojená s hodnotou podkladových nástrojov, aktív alebo subjektov, ktorá sa priebežne vyvíja a ustáli sa až pri splatnosti alebo pri konečnom zúčtovaní.

(3)

Skúsenosti z minulosti ukazujú, že zložitosť oceňovania derivátových záväzkov v prípade zlyhania jednej z protistrán môže z ocenenia urobiť časovo náročný proces, zahŕňať obrovské náklady a viesť k sporom.

(4)

Okrem toho z praxe vyplýva, že zmluvy o derivátoch môžu obsahovať rôzne metodiky stanovenia sumy splatnej medzi protistranami pri konečnom zúčtovaní, pričom v niektorých metodikách sa stanovenie sumy po konečnom zúčtovaní alebo dátumu konečného zúčtovania, prípadne obidvoch uvedených údajov ponecháva úplne na rozhodnutie protistrany, ktorá nezlyhala.

(5)

S cieľom predchádzať morálnemu hazardu a zabezpečiť účinnosť opatrení na riešenie krízovej situácie by preto orgány pre riešenie krízových situácií mali prijať a zaviesť vhodné metodiky oceňovania záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o derivátoch v časovom rámci zlučiteľnom s rýchlosťou procesu riešenia krízovej situácie, a to na základe objektívnych a podľa možnosti ľahko dostupných informácií. Je dôležité, aby sa metodikou oceňovania stanovovali niektoré procedurálne ustanovenia o oznamovaní rozhodnutí o konečnom zúčtovaní orgánu pre riešenie krízových situácií, ako aj o tom, ako uzatvoriť náhradné obchody s protistranami, s ktorými prebehlo konečné zúčtovanie.

(6)

Zmluvy o derivátoch, ktoré sú predmetom dohody o čistom zúčtovaní, vedú v prípade predčasného ukončenia zmluvy k jednorazovej sume po konečnom zúčtovaní. V článku 49 smernice 2014/59/EÚ sa stanovuje, že hodnota týchto zmlúv sa určí v čistej výške v súlade s podmienkami dohody. Orgán pre riešenie krízových situácií alebo nezávislý odhadca by preto mali rešpektovať súbory vzájomného započítavania vymedzené v dohodách o čistom zúčtovaní bez toho, aby mohli vybrať určité zmluvy a iné vylúčiť.

(7)

V súlade s článkom 49 smernice 2014/59/EÚ zmluvy o derivátoch ocení orgán pre riešenie krízových situácií alebo nezávislý odhadca v rámci procesu oceňovania vykonaného podľa článku 36 tejto smernice. Pokiaľ ide o derivátové záväzky, oceňovanie by sa malo zameriavať na okamžité určenie hodnoty ex ante na účely záchrany pomocou vnútorných zdrojov a zároveň by malo orgánu pre riešenie krízových situácií poskytnúť primeranú flexibilitu na úpravu nárokovaných súm ex post.

(8)

Posúdenie, či by sa tieto derivátové záväzky mali zachraňovať pomocou vnútorných zdrojov, alebo vylúčiť z rozsahu pôsobnosti nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov v súlade s článkom 44 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ, by sa malo vykonať pred rozhodnutím o konečnom zúčtovaní v rámci procesu oceňovania podľa článku 36 uvedenej smernice.

(9)

Ocenenie derivátových záväzkov by orgánom pre riešenie krízových situácií malo umožniť, aby pred prijatím rozhodnutia o konečnom zúčtovaní posúdili potenciálnu sumu, ktorou by tieto záväzky bolo možné zachrániť pomocou vnútorných zdrojov po konečnom zúčtovaní, rovnako ako potenciálne znehodnotenie, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku konečného zúčtovania.

(10)

Pri konečnom zúčtovaní zmlúv o derivátoch sa môžu objaviť dodatočné straty, ktoré neboli zohľadnené pri oceňovaní založenom na predpoklade nepretržitého pokračovania v činnosti a ktoré vyplývajú napríklad zo skutočných reprodukčných nákladov vynaložených protistranou, ktoré by zvýšili náklady na konečné zúčtovanie, ktoré dlhuje inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo z nákladov takejto inštitúcie na obnovu obchodovania v súvislosti s expozíciami voči riziku otvoreného trhu, ktoré vyplývajú z konečného zúčtovania. Ak vzniknuté alebo očakávané straty vyplývajúce z konečného zúčtovania derivátov presiahnu podiel zodpovedajúcich záväzkov, ktoré by boli skutočne k dispozícii na záchranu pomocou vnútorných zdrojov, nadbytočná strata môže zvýšiť náklady na túto záchranu pre ostatných veriteľov inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši. V takých prípadoch by výška strát, ktoré by sa zaznamenali v súvislosti s týmito záväzkami, ktoré nevyplývajú zo zmlúv o derivátoch v rámci záchrany pomocou vnútorných zdrojov, bola vyššia ako bez konečného zúčtovania a záchrany zmlúv o derivátoch pomocou vnútorných zdrojov, a preto môže orgán pre riešenie krízových situácií zvážiť vylúčenie zmlúv o derivátoch z takejto záchrany v súlade s článkom 44 ods. 3 písm. d) smernice 2014/59/EÚ a s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/860 (2) prijatým na základe článku 44 ods. 11 uvedenej smernice. Na akýkoľvek výkon právomoci na záchranu pomocou vnútorných zdrojov v súvislosti s týmito záväzkami by sa mali vzťahovať výnimky stanovené v článku 44 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ a diskrečné výnimky stanovené v článku 44 ods. 3 uvedenej smernice, ako sa uvádza v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/860.

(11)

Keďže existuje potreba jednotného výkladu článku 49 ods. 3 a 4 smernice 2014/59/EÚ, mali by sa stanoviť metodiky a zásady vzťahujúce sa na oceňovanie derivátov, ktoré vykonávajú nezávislí odhadcovia a orgány pre riešenie krízových situácií.

(12)

Metodika oceňovania vychádzajúca zo skutočných alebo hypotetických reprodukčných nákladov na zúčtované záväzky by viedla k podobným výsledkom ako prevládajúca trhová prax a bola by v súlade so zásadami upravujúcimi oceňovanie požadovanými podľa článku 74 smernice 2014/59/EÚ, ktorého cieľom je určiť, či by sa akcionárom a veriteľom poskytlo lepšie zaobchádzanie, keby sa inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši, likvidovala na základe bežného konkurzného konania (zásada „neznevýhodnenia veriteľov“).

(13)

Pri uplatňovaní metodiky oceňovania by orgán pre riešenie krízových situácií mal mať možnosť opierať sa o rôzne zdroje údajov vrátane zdrojov údajov poskytnutých inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, protistranami alebo tretími stranami. Je však vhodné stanoviť zásady týkajúce sa jednotlivých typov údajov, ktoré je potrebné pri oceňovaní zohľadniť, aby sa zabezpečilo objektívne určenie hodnoty.

(14)

Protistrany v zmluvách o derivátoch, ktorých konečné zúčtovanie prebehlo prostredníctvom orgánov pre riešenie krízových situácií, sa môžu rozhodnúť uzavrieť jeden alebo viac náhradných obchodov s cieľom nahradiť svoju expozíciu po konečnom zúčtovaní. Takéto náhradné obchody by mali predstavovať prednostný zdroj údajov na účely ocenenia, pokiaľ sa uzatvorili za komerčne primeraných podmienok k dátumu konečného zúčtovania alebo čo najskôr po ňom. Orgány pre riešenie krízových situácií by preto mali pri oznamovaní rozhodnutia o konečnom zúčtovaní poskytnúť protistranám možnosť predložiť dôkazy o komerčne primeraných náhradných obchodoch v lehote zodpovedajúcej očakávanému referenčnému okamihu ocenenia. V prípade, že protistrany poskytnú takýto dôkaz v stanovenej lehote, odhadca by mal určiť sumu po konečnom zúčtovaní okamžite na úrovni cien týchto náhradných obchodov. Ak protistrany neposkytnú dôkazy o komerčne primeraných náhradných obchodoch v stanovenej lehote, orgány pre riešenie krízových situácií by mali mať možnosť vykonať svoje ocenenie na základe dostupných trhových informácií, ako sú stredné ceny a kúpno-predajné rozpätia, s cieľom posúdiť hypotetické reprodukčné náklady, t. j. straty alebo náklady, ktoré by vznikli v dôsledku obnovenia hedžingu alebo súvisiacej obchodnej pozície na základe čistej expozície voči riziku.

(15)

Derivátové produkty a trhy sú veľmi rôznorodé a nie je možné určiť jedinú trhovú prax uzatvárania náhradných obchodov. Preto sa pojem „komerčne primerané náhradné obchody“ musí vymedziť všeobecne, aby mohol odhadca vykonať požadované posúdenie vo všetkých trhových kontextoch. Tento pojem by sa mal teda chápať ako náhradný obchod uzatvorený na základe čistej expozície voči riziku za podmienok, ktoré zodpovedajú bežnej trhovej praxi, a pri vynaložení primeraného úsilia na dosiahnutie najlepšieho pomeru ceny a kvality. Odhadca by okrem iných prvkov mohol zohľadniť aj počet obchodníkov oslovených protistranou, počet záväzných kotácií a skutočnosť, či sa vybrala kotácia s ponukou najlepšej ceny. Orgán pre riešenie krízových situácií by takisto mal mať možnosť uviesť v oznámení o konečnom zúčtovaní kritériá, ktoré uplatní pri posudzovaní.

(16)

Právne predpisy Únie prijaté v posledných rokoch v súlade s medzinárodnými normami sú zamerané na zlepšenie transparentnosti a zmierňovanie rizík na trhu so zmluvami o derivátoch tým, že sa v nich stanovuje povinné zúčtovanie štandardizovaných OTC derivátov prostredníctvom centrálnych protistrán, oceňovanie derivátov zúčtovaných centrálnou protistranou a širokej škály OTC derivátov a maržové požiadavky na ne, ako aj povinné vykazovanie všetkých OTC derivátov v obchodných depozitároch.

(17)

V prípade, že sa začne riešiť krízová situácia zúčtovacieho člena centrálnej protistrany a orgán pre riešenie krízových situácií vykoná konečné zúčtovanie zmlúv o derivátoch pred záchranou pomocou vnútorných zdrojov, tento zúčtovací člen sa kvalifikuje ako zúčtovací člen, ktorý zlyhal, pokiaľ ide o centrálnu protistranu vo vzťahu ku konkrétnym súborom vzájomného započítavania. Interné postupy a mechanizmy vzťahujúce sa na zlyhanie zúčtovacieho člena („postupy pri zlyhaní centrálnej protistrany“), ktoré centrálna protistrana vykonala so zreteľom na požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (3), poskytujú spoľahlivý základ na stanovenie hodnoty derivátového záväzku, ktorý v rámci súboru vzájomného započítavania vyplýva z konečného zúčtovania, a to aj v súvislosti so záchranou pomocou vnútorných zdrojov v rámci procesu riešenia krízových situácií.

(18)

Po spúšťacej udalosti môže trvať aj niekoľko dní, kým sa vykonajú postupy centrálnej protistrany pri zlyhaní. Pri riešení konkrétnej krízovej situácie by dlhé čakanie na dokončenie postupov pri zlyhaní s cieľom stanoviť hodnotu derivátov mohlo narušiť časový harmonogram a ciele riešenia krízovej situácie a mohlo by viesť k zbytočnému narušeniu finančných trhov. Preto je nevyhnutné, aby sa orgán pre riešenie krízových situácií dohodol s centrálnou protistranou a príslušným orgánom centrálnej protistrany na lehote, v ktorej sa určí suma pri predčasnom ukončení, so zreteľom na obmedzenia centrálnej protistrany a orgánu pre riešenie krízových situácií.

(19)

Sumu pri predčasnom ukončení, ktorú centrálna protistrana určila v súlade so svojimi postupmi riadenia zlyhania v dohodnutej lehote, by mal schváliť odhadca. Ak centrálna protistrana neurčí sumu pri predčasnom ukončení v dohodnutej lehote alebo neuplatní svoje postupy pri zlyhaní, orgán pre riešenie krízových situácií by mal mať možnosť opierať sa pri určovaní sumy pri predčasnom ukončení o vlastné odhady. Orgán pre riešenie krízových situácií by takisto mal mať možnosť uplatniť predbežné určenie na základe vlastných odhadov, ak je takéto konanie odôvodnené naliehavosťou procesu riešenia krízovej situácie, a za predpokladu, že po uplynutí lehoty aktualizuje svoje ocenenie po dokončení postupu centrálnej protistrany pri zlyhaní. Orgán pre riešenie krízových situácií by po uplynutí lehoty mal byť schopný posúdiť informácie poskytnuté centrálnou protistranou v konečnom ocenení ex post, ak je v tom čase k dispozícii, a v každom prípade pri oceňovaní rozdielu v zaobchádzaní podľa článku 74 smernice 2014/59/EÚ. Týmto nariadením by nemali byť dotknuté postupy riadenia zlyhania, ktoré centrálna protistrana vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 648/2012.

(20)

Ustanovenia tohto nariadenia by nemali mať vplyv na vnútorné postupy centrálnej protistrany na prevod aktív a pozícií určených medzi zúčtovacím členom a jeho klientmi, ktoré boli prijaté v súlade s článkom 48 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, a mali by byť zlučiteľné s inými príslušnými ustanoveniami alebo podmienkami povolenia, ktoré by mohli ovplyvniť konečné zúčtovanie príslušných zmlúv o derivátoch.

(21)

Okamih ocenenia zmlúv o derivátoch by mal odzrkadľovať zásadu oceňovania, v ktorej sú zohľadnené skutočné alebo hypotetické reprodukčné náklady, ktoré vznikli protistranám. Aby bolo ocenenie čo najpresnejšie, malo by sa vykonať k dátumu konečného zúčtovania, alebo ak to nie je komerčne primerané, v prvý deň a čas, ku ktorému je k dispozícii trhová cena podkladových aktív. V takých prípadoch, keď sumu pri predčasnom ukončení určí centrálna protistrana alebo sa stanoví na úrovni ceny náhradných obchodov, by referenčným okamihom mal byť okamih určenia centrálnou protistranou alebo okamih náhradných obchodov.

(22)

Ak sa orgán pre riešenie krízových situácií vzhľadom na naliehavosť rozhodne vykonať predbežné ocenenie na základe článku 36 ods. 9 smernice 2014/59/EÚ, orgán pre riešenie krízových situácií alebo odhadca by mali byť schopní v rámci tohto predbežného ocenenia urobiť predbežný odhad hodnoty derivátových záväzkov pred týmto referenčným okamihom na základe odhadov hodnôt a údajov dostupných v tom čase. Ak orgán pre riešenie krízových situácií prijme opatrenie na riešenie krízovej situácie na základe predbežného ocenenia v súlade s článkom 36 ods. 12 smernice 2014/59/EÚ, zaznamenaný relevantný vývoj na trhu alebo dôkazy o skutočných náhradných obchodoch v referenčnom okamihu sa premietnu buď do nasledujúceho predbežného ocenenia alebo do konečného ocenenia vykonaného podľa článku 36 ods. 10 uvedenej smernice.

(23)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo predložil Komisii.

(24)

Európsky orgán pre bankovníctvo vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, konzultoval s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„súbor vzájomného započítavania“ je skupina zmlúv, na ktoré sa vzťahuje dohoda o čistom zúčtovaní, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 bode 98 smernice 2014/59/EÚ;

2.

„odhadca“ je vymenovaný nezávislý expert, ktorý má vykonať ocenenie v súlade s požiadavkami a kritériami stanovenými v štvrtej časti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1075 (5), alebo orgán pre riešenie krízových situácií, ktorý vykonáva ocenenie podľa článku 36 ods. 2 a 9 smernice 2014/59/EÚ;

3.

„centrálna protistrana“ je centrálna protistrana, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, podľa toho, či je:

a)

usadená v Únii a bolo jej udelené povolenie v súlade s postupom stanoveným v článkoch 14 až 21 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

b)

usadená v tretej krajine a uznaná v súlade s postupom stanoveným v článku 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

4.

„zúčtovací člen“ je zúčtovací člen, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 14 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

5.

„dátum konečného zúčtovania“ (close-out date) je deň a čas konečného zúčtovania uvedený v oznámení rozhodnutia orgánu pre riešenie krízových situácií o konečnom zúčtovaní;

6.

„náhradný obchod“ je transakcia, ktorá sa uskutočnila k dátumu alebo po dátume konečného zúčtovania zmluvy o deriváte s cieľom obnoviť na základe čistej expozície voči riziku akýkoľvek hedžing alebo súvisiacu obchodnú pozíciu, ktoré boli ukončené za rovnocenných ekonomických podmienok ako zúčtovaná transakcia;

7.

„komerčne primeraný náhradný obchod“ je náhradný obchod uzavretý na základe čistej expozície voči riziku za podmienok, ktoré zodpovedajú bežnej trhovej praxi, a pri vynaložení primeraného úsilia na dosiahnutie najlepšieho pomeru ceny a kvality.

Článok 2

Porovnanie znehodnotenia, ku ktorému by došlo v dôsledku konečného zúčtovania, a potenciálu záchrany pomocou vnútorných zdrojov spojeného so zmluvami o derivátoch

1.   Na účely článku 49 ods. 4 písm. c) smernice 2014/59/EÚ orgán pre riešenie krízových situácií porovná tieto prvky:

a)

výšku strát, ktoré sa zaznamenali v rámci zmlúv o derivátoch v prípade záchrany pomocou vnútorných zdrojov, vypočítanú vynásobením:

i)

podielu záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o derivátoch určených v rámci ocenenia na základe článku 36 smernice 2014/59/EÚ, ktoré nie sú vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 44 ods. 2 uvedenej smernice v rámci všetkých záväzkov s rovnakým postavením a

ii)

celkových strát, ktoré by sa podľa očakávania zaznamenali v súvislosti so všetkými záväzkami s rovnakým postavením ako deriváty vrátane derivátových záväzkov vyplývajúcich z konečného zúčtovania,

a

b)

znehodnotením na základe posúdenia výšky nákladov, výdavkov alebo iného zníženia hodnoty, ktoré sa očakáva v dôsledku konečného zúčtovania zmlúv o derivátoch, vypočítaným ako súčet týchto prvkov:

i)

rizika zvýšeného nároku protistrany pri konečnom zúčtovaní vyplývajúceho z nákladov na obnovenie hedžingu, ktoré podľa očakávania vzniknú protistrane, s prihliadnutím na kúpno-predajné rozpätie, rozpätie medzi strednou a kúpnou cenou alebo rozpätie medzi strednou a predajnou cenou v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. b);

ii)

očakávaných nákladov inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, pri uzatváraní akýchkoľvek porovnateľných derivátových obchodov považovaných za nevyhnutné na obnovenie hedžingu pre akúkoľvek otvorenú expozíciu alebo na udržanie prijateľného rizikového profilu v súlade so stratégiou na riešenie krízovej situácie. Uzatvorenie porovnateľného derivátového obchodu možno dosiahnuť tak, že sa zohľadnia pôvodné maržové požiadavky a prevládajúce kúpno-predajné rozpätia;

iii)

akéhokoľvek zníženia hodnoty koncesie vyplývajúceho z konečného zúčtovania zmlúv o derivátoch vrátane akéhokoľvek znehodnotenia iných alebo podkladových aktív, ktoré sú spojené so zmluvami o derivátoch, v súvislosti s ktorými prebieha konečné zúčtovanie, a akéhokoľvek vplyvu na náklady na financovanie alebo výšku príjmov;

iv)

akejkoľvek predbežnej rezervy pre prípadné nepriaznivé dôsledky konečného zúčtovania, ako sú chyby a spory v súvislosti s transakciami alebo výmenou kolaterálu.

2.   Porovnanie podľa odseku 1 sa musí vykonať pred rozhodnutím o konečnom zúčtovaní v rámci ocenenia ako východisko pre rozhodnutia o opatreniach na riešenie krízovej situácie požadovaných podľa článku 36 smernice 2014/59/EÚ. Keď delegovaný akt prijatý Komisiou v súlade s článkom 36 ods. 15 uvedenej smernice nadobudne účinnosť, porovnanie musí spĺňať požiadavky stanovené v uvedenom delegovanom akte.

Článok 3

Oznámenie rozhodnutia o konečnom zúčtovaní

1.   Pred uplatnením právomocí odpísať záväzky vyplývajúce zo zmlúv o derivátoch a vykonať ich konverziu orgán pre riešenie krízových situácií oznámi rozhodnutie o konečnom zúčtovaní zmlúv podľa článku 63 ods. 1 písm. k) smernice 2014/59/EÚ protistranám týchto zmlúv.

2.   Rozhodnutie o konečnom zúčtovaní nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu a času konečného zúčtovania, ako sa uvádza v oznámení.

3.   V rozhodnutí uvedenom v odseku 1 orgán pre riešenie krízových situácií určí dátum a čas so zreteľom na požiadavky článku 8 ods. 1 písm. c), ku ktorému môžu protistrany poskytnúť orgánu pre riešenie krízových situácií dôkazy o komerčne primeraných náhradných obchodoch na účely stanovenia sumy po konečnom zúčtovaní podľa článku 6 ods. 1. Protistrana predloží orgánu pre riešenie krízových situácií aj súhrn všetkých komerčne primeraných náhradných obchodov.

4.   Orgán pre riešenie krízových situácií môže zmeniť dátum a čas, ku ktorému môžu protistrany poskytnúť dôkazy o komerčne primeraných náhradných obchodoch, ak je takáto zmena v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c).

Akékoľvek rozhodnutie o zmene dátumu a času, ku ktorému môžu protistrany poskytnúť dôkazy o komerčne primeraných náhradných obchodoch, sa oznámi protistrane.

5.   V rozhodnutí uvedenom v odseku 1 môže orgán pre riešenie krízových situácií stanoviť kritériá, ktoré má v úmysle uplatniť pri posudzovaní komerčnej primeranosti náhradných obchodov.

6.   Tento článok sa nevzťahuje na konečné zúčtovanie a ocenenie centrálne zúčtovaných zmlúv o derivátoch uzatvorených medzi inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši a ktorá vystupuje ako zúčtovací člen, a centrálnou protistranou.

Článok 4

Úloha dohody o čistom zúčtovaní

V prípade zmlúv, na ktoré sa vzťahuje dohoda o čistom zúčtovaní, odhadca v súlade s článkami 2, 5, 6 a 7 určí jednu sumu, na ktorú má inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši, právny nárok alebo ktorú má zákonnú povinnosť zaplatiť v dôsledku konečného zúčtovania všetkých zmlúv o derivátoch v súbore vzájomného započítavania, ako sa vymedzuje v dohode o čistom zúčtovaní.

Článok 5

Zásada oceňovania pri predčasnom ukončení

1.   Odhadca určí hodnotu záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o derivátoch ako sumu pri predčasnom ukončení vypočítanú ako súčet týchto súm:

a)

nezaplatených súm, kolaterálu alebo iných súm splatných inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, protistrane po odpočítaní neuhradených súm, kolaterálu a iných súm splatných protistranou inštitúcii, ktorej krízová situácia sa rieši, k dátumu konečného zúčtovania;

b)

sumy po konečnom zúčtovaní zahŕňajúcej výšku strát alebo nákladov, ktoré vznikli protistranám derivátu, alebo ziskov realizovaných týmito protistranami náhradou alebo nadobudnutím ekonomického ekvivalentu vecných podmienok ukončených zmlúv a práv na kúpne opcie zmluvných strán v súvislosti s týmito zmluvami.

2.   Na účely odseku 1 neuhradené sumy v súvislosti so zmluvami o derivátoch, v súvislosti s ktorými prebehlo konečné zúčtovanie, predstavujú súčet týchto položiek:

a)

súm, ktoré sa stali splatnými k dátumu alebo pred dátumom konečného zúčtovania a ktoré k tomuto dátumu neboli uhradené;

b)

sumy rovnajúcej sa reálnej trhovej hodnote aktíva, ktoré sa malo dodať za každý záväzok vyplývajúci zo zmlúv o derivátoch, ktorý sa mal vyrovnať dodaním k dátumu alebo pred dátumom konečného zúčtovania a ktorý nebol vyrovnaný k dátumu konečného zúčtovania;

c)

súm v súvislosti s úrokmi alebo náhradou vzniknutých v období od dátumu, ku ktorému sa príslušné záväzky týkajúce sa platieb alebo dodania stali splatnými, do dátumu konečného zúčtovania.

Článok 6

Určenie sumy po konečnom zúčtovaní

1.   V prípade, že protistrana poskytla dôkazy o komerčne primeraných náhradných obchodoch v lehote stanovenej v článku 3 ods. 3, odhadca určí sumu po konečnom zúčtovaní na úrovni cien týchto náhradných obchodov.

2.   Ak protistrana neposkytla dôkazy o žiadnych náhradných obchodoch v lehote stanovenej v článku 3 ods. 3, ak odhadca dospel k záveru, že oznámené náhradné obchody neboli uzavreté za komerčne primeraných podmienok alebo ak sa uplatňuje článok 7 ods. 7 alebo článok 8 ods. 2, odhadca určí sumu po konečnom zúčtovaní na základe týchto položiek:

a)

stredných trhových cien na konci dňa v súlade s bežnými postupmi v rámci inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, k dátumu stanovenému v súlade s článkom 8;

b)

rozpätia medzi strednou a kúpnou cenou alebo medzi strednou a predajnou cenou v závislosti od smeru čistej rizikovej pozície;

c)

úprav cien a rozpätí uvedených v písmenách a) a b), ak je potrebné zohľadniť likviditu na trhu podkladových rizík alebo nástrojov a veľkosť expozície vo vzťahu k hĺbke trhu, ako aj prípadné riziko modelu.

3.   So zreteľom na záväzky v rámci skupiny môže odhadca určiť hodnotu na úrovni stredných trhových cien na konci dňa, ako sa uvádza v odseku 2 písm. a), bez ohľadu na odsek 2 písm. b) a c) ak by stratégia riešenia krízovej situácie znamenala obnovenie hedžingu ukončených transakcií prostredníctvom ďalšej derivátovej transakcie alebo skupiny transakcií v rámci skupiny.

4.   Na účely určenia sumy po konečnom zúčtovaní podľa odseku 2 odhadca zohľadní celý rad dostupných a spoľahlivých zdrojov údajov a môže sa oprieť o zistiteľné trhové údaje či teoretické ceny generované modelmi oceňovania zameranými na odhadovanie hodnôt vrátane týchto zdrojov údajov:

a)

údajov poskytnutých tretími stranami, ako sú zistiteľné trhové údaje alebo údaje o parametroch oceňovania a kotácie tvorcov trhu, alebo ak je zmluva zúčtovaná centrálne, hodnôt alebo odhadov získaných od centrálnych protistrán;

b)

v prípade štandardizovaných produktov ocenení generovaných vlastnými systémami odhadcu;

c)

údajov dostupných v rámci inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ako sú interné modely a ocenenia vrátane nezávislého overovania cien vykonaného v súlade s článkom 105 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (6);

d)

údajov poskytnutých protistranami okrem dôkazov o náhradných obchodoch oznámených podľa článku 3 ods. 3 vrátane údajov o súčasných alebo minulých sporoch týkajúcich sa oceňovania v súvislosti s podobnými alebo súvisiacimi transakciami a kotáciami;

e)

akýchkoľvek iných relevantných údajov.

5.   Na účely odseku 2 písm. b) môže orgán pre riešenie krízových situácií inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, nariadiť vykonanie aktualizovaného nezávislého overovania cien k referenčnému okamihu určenému podľa článku 8 s použitím informácií dostupných na konci dňa k dátumu konečného zúčtovania.

6.   Tento článok sa nevzťahuje na určenie sumy po konečnom zúčtovaní v prípade zúčtovaných zmlúv o derivátoch uzatvorených medzi inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, a centrálnou protistranou s výnimkou výnimočných prípadov stanovených v článku 7 ods. 7.

Článok 7

Ocenenie zúčtovaných zmlúv o derivátoch uzatvorených medzi inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, a centrálnou protistranou

1.   Odhadca určí hodnotu záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o derivátoch uzavretých medzi inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, vystupujúcou ako zúčtovací člen na jednej strane a centrálnou protistranou na strane druhej na základe zásady oceňovania uvedenej v článku 5. Sumu pri predčasnom ukončení určí centrálna protistrana v lehote stanovenej v odseku 5 v súlade s postupmi centrálnej protistrany pri zlyhaní po odpočítaní kolaterálu poskytnutého inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, vrátane počiatočnej marže, variačnej marže a príspevkov inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, do fondu centrálnej protistrany pre prípad zlyhania.

2.   Orgán pre riešenie krízových situácií oznámi centrálnej protistrane a príslušnému orgánu centrálnej protistrany svoje rozhodnutie o konečnom zúčtovaní zmlúv o derivátoch v súlade s článkom 63 ods. 1 písm. k) smernice 2014/59/EÚ. Rozhodnutie o konečnom zúčtovaní nadobúda účinnosť okamžite alebo k dátumu a času uvedenému v oznámení.

3.   Orgán pre riešenie krízových situácií nariadi centrálnej protistrane, aby poskytla svoje ocenenie sumy pri predčasnom ukončení v prípade všetkých zmlúv o derivátoch v príslušnom súbore vzájomného započítavania v súlade s postupom centrálnej protistrany pri zlyhaní.

4.   Centrálna protistrana poskytne orgánu pre riešenie krízových situácií dokumenty týkajúce sa postupu centrálnej protistrany pri zlyhaní a oznámi kroky, ktoré prijala v súvislosti s riadením zlyhania.

5.   Orgán pre riešenie krízových situácií po dohode s centrálnou protistranou a príslušným orgánom centrálnej protistrany stanoví lehotu, v ktorej musí centrálna protistrana poskytnúť ocenenie sumy pri predčasnom ukončení. Na tento účel orgán pre riešenie krízových situácií, centrálna protistrana a príslušný orgán centrálnej protistrany zohľadnia obe tieto skutočnosti:

a)

postup pri zlyhaní, ako sa stanovuje v pravidlách riadenia centrálnej protistrany v súlade s článkom 48 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

b)

časový harmonogram riešenia krízovej situácie.

6.   Orgán pre riešenie krízových situácií môže po dohode s centrálnou protistranou a príslušným orgánom centrálnej protistrany zmeniť lehotu stanovenú v odseku 5.

7.   Odchylne od odseku 1 sa orgán pre riešenie krízových situácií môže rozhodnúť uplatniť metodiku stanovenú v článku 6 po konzultácii s príslušným orgánom centrálnej protistrany v jednom z týchto prípadov:

a)

ak centrálna protistrana neposkytne ocenenie sumy pri predčasnom ukončení v lehote stanovenej orgánom pre riešenie krízových situácií podľa odseku 5 alebo

b)

ak ocenenie sumy pri predčasnom ukončení, ktoré poskytla centrálna protistrana, nie je v súlade s postupmi centrálnej protistrany pri zlyhaní stanovenými v článku 48 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Článok 8

Okamih stanovenia hodnoty derivátových záväzkov a predčasné ukončenie

1.   Odhadca určí hodnotu derivátových záväzkov k tomuto okamihu:

a)

ak odhadca určí sumu pri predčasnom ukončení na úrovni cien náhradných obchodov v súlade s článkom 6 ods. 1, k dátumu a času uzatvorenia náhradných obchodov;

b)

ak odhadca určí sumu pri predčasnom ukončení v súlade s postupmi centrálnej protistrany pri zlyhaní podľa článku 7 ods. 1, k dátumu a času, keď centrálna protistrana určila sumu pri predčasnom ukončení;

c)

vo všetkých ostatných prípadoch k dátumu konečného zúčtovania alebo v prípadoch, keď by to nebolo komerčne primerané, k dátumu a času, ku ktorému je k dispozícii trhová cena podkladového aktíva.

2.   Odhadca môže v rámci predbežného ocenenia vykonaného v súlade s článkom 36 ods. 9 smernice 2014/59/EÚ určiť hodnotu záväzkov vyplývajúcich z derivátov skôr ako v okamihu určenom podľa odseku 1. Takéto skoré určenie sa vykoná na základe odhadov v súlade so zásadami stanovenými v článku 5 a článku 6 ods. 2 až 5 a na základe údajov dostupných v čase určenia.

3.   Ak odhadca vykoná skoré určenie podľa odseku 2, orgán pre riešenie krízových situácií môže kedykoľvek požiadať odhadcu o aktualizáciu predbežného ocenenia s cieľom zohľadniť zaznamenaný relevantný trhový vývoj alebo dôkazy o komerčne primeraných alternatívnych obchodoch uzatvorených v okamihu stanovenom podľa odseku 1. Tento vývoj alebo dôkazy, ak sú k dispozícii k dátumu a času stanovenému v súlade s článkom 3 ods. 2, sa zohľadnia v konečnom ocenení ex post vykonanom v súlade s článkom 36 ods. 10 smernice 2014/59/EÚ.

4.   Ak odhadca vykonáva skoré určenie podľa odseku 2 v súvislosti so zmluvami o derivátoch uzatvorenými medzi inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, vystupujúcou ako zúčtovací člen a centrálnou protistranou, odhadca riadne zohľadní akýkoľvek odhad očakávaných nákladov na konečné zúčtovanie, ktorý poskytla centrálna protistrana.

Ak centrálna protistrana poskytne ocenenie sumy pri predčasnom ukončení v súlade s postupmi centrálnej protistrany pri zlyhaní v lehote stanovenej podľa článku 7 ods. 5 a 6, toto ocenenie sa zohľadní v konečnom ocenení vykonanom ex post podľa článku 36 ods. 10 smernice 2014/59/EÚ.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/860 zo 4. februára 2016, ktorým sa bližšie určujú okolnosti, za akých je vylúčenie z uplatňovania právomocí odpísať dlh alebo vykonať jeho konverziu nevyhnutné podľa článku 44 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (Ú. v. EÚ L 144, 1.6.2016, s. 11).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1075 z 23. marca 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovuje obsah plánov ozdravenia, plánov riešenia krízových situácií a plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, minimálne kritériá, ktoré príslušný orgán posúdi, pokiaľ ide o plány ozdravenia a plány ozdravenia na úrovni skupiny, podmienky pre finančnú podporu v rámci skupiny, požiadavky na nezávislých odhadcov, zmluvné uznanie právomoci odpísať dlh a právomoci vykonať jeho konverziu, postupy oznamovania a obsah požiadaviek na oznamovanie, obsah oznámenia o pozastavení a prevádzkové fungovanie kolégií pre riešenie krízových situácií (Ú. v. EÚ L 184, 8.7.2016, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).


23.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1402

z 22. augusta 2016,

ktorým sa v prípade troch vyvážajúcich výrobcov odvoláva prijatie záväzku podľa vykonávacieho rozhodnutia 2013/707/EÚ, ktorým sa potvrdzuje prijatie záväzku ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky na obdobie uplatňovania konečných opatrení

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné antidumpingové nariadenie“), a najmä na jeho článok 8,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (2) (ďalej len „základné antisubvenčné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13,

informujúc týmto členské štáty,

keďže:

A.   ZÁVÄZOK A INÉ EXISTUJÚCE OPATRENIA

(1)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) uložila nariadením (EÚ) č. 513/2013 (3) dočasné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka (ďalej len „moduly“) a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“) do Európskej únie (ďalej len „Únia“).

(2)

Skupina vyvážajúcich výrobcov splnomocnila Čínsku obchodnú komoru pre dovoz a vývoz strojov a elektronických výrobkov (ďalej len „CCCME“), aby v ich mene predložila Komisii cenový záväzok, čo CCCME aj urobila. Z podmienok daného cenového záväzku jasne vyplýva, že ho tvorí súbor individuálnych cenových záväzkov jednotlivých vyvážajúcich výrobcov, ktorý z praktických dôvodov koordinuje CCCME.

(3)

Komisia rozhodnutím 2013/423/EÚ (4) prijala uvedený cenový záväzok, pokiaľ ide o dočasné antidumpingové clo. Komisia zmenila nariadením (EÚ) č. 748/2013 (5) nariadenie (EÚ) č. 513/2013 s cieľom zaviesť technické zmeny potrebné v dôsledku prijatia záväzku, pokiaľ ide o dočasné antidumpingové clo.

(4)

Rada uložila vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1238/2013 (6) konečné antidumpingové clo na dovoz modulov a článkov s pôvodom v ČĽR alebo odosielaných z ČĽR (ďalej len „dotknuté výrobky“) do Únie. Rada zároveň vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1239/2013 (7) uložila konečné vyrovnávacie clo na dovoz dotknutých výrobkov do Únie.

(5)

Po tom, ako skupina vyvážajúcich výrobcov (ďalej len „vyvážajúci výrobcovia“) spolu s CCCME oznámili zmenené znenie cenového záväzku, Komisia vykonávacím rozhodnutím 2013/707/EÚ (8) potvrdila prijatie zmeneného cenového záväzku (ďalej len „záväzok“) na obdobie uplatňovania konečných opatrení. V prílohe k uvedenému rozhodnutiu je uvedený zoznam vyvážajúcich výrobcov, ktorých záväzok bol prijatý; tento zoznam okrem iného zahŕňa:

a)

spoločnosť Ningbo Osda Solar Co. Ltd, na ktorú sa vzťahuje doplnkový kód TARIC B859 (ďalej len „Osda Solar“);

b)

spoločnosť Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd spolu s jej prepojenou spoločnosťou v Únii, na ktoré sa spoločne vzťahuje doplnkový kód TARIC B860 (ďalej len „Qixin Solar“); a

c)

spoločnosť SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD spolu s jej prepojenou spoločnosťou v Únii, na ktoré sa spoločne vzťahuje doplnkový kód TARIC B869 (ďalej len „Linuo“).

(6)

Komisia prijala vykonávacím rozhodnutím 2014/657/EÚ (9) návrh vyvážajúcich výrobcov a CCCME, pokiaľ ide o objasnenia týkajúce sa plnenia záväzku v súvislosti s dotknutými výrobkami, na ktoré sa záväzok vzťahuje, t. j. modulmi a článkami s pôvodom v ČĽR alebo odosielanými z ČĽR, v súčasnosti patriacimi pod číselné znaky KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039), vyrábanými vyvážajúcimi výrobcami (ďalej len „výrobok, na ktorý sa vzťahuje záväzok“). Antidumpingové a vyrovnávacie clo uvedené v odôvodnení 4 spolu so záväzkom sa spoločne uvádzajú ako „opatrenia“.

(7)

Komisia odvolala vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/866 (10) prijatie záväzku v prípade troch vyvážajúcich výrobcov.

(8)

Komisia odvolala vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/1403 (11) prijatie záväzku v prípade ďalšieho vyvážajúceho výrobcu.

(9)

Komisia odvolala vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2018 (12) prijatie záväzku v prípade dvoch vyvážajúcich výrobcov.

(10)

Komisia začala revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného antidumpingového nariadenia prostredníctvom oznámenia o začatí prešetrovania uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (13)5. decembra 2015.

(11)

Komisia začala revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti podľa článku 18 základného antisubvenčného nariadenia prostredníctvom oznámenia o začatí prešetrovania uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (14)5. decembra 2015.

(12)

Komisia tiež začala čiastočné predbežné revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 základného antidumpingového nariadenia a článku 19 základného antisubvenčného nariadenia prostredníctvom oznámenia o začatí prešetrovania uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (15)5. decembra 2015.

(13)

Komisia odvolala vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/115 (16) prijatie záväzku v prípade ďalšieho vyvážajúceho výrobcu.

(14)

Komisia rozšírila vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/185 (17) konečné antidumpingové clo uložené nariadením (EÚ) č. 1238/2013 o dovoze dotknutých výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky na dovoz dotknutého výrobku odosielaného z Malajzie a Taiwanu bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Malajzii a na Taiwane.

(15)

Komisia rozšírila vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/184 (18) konečné vyrovnávacie clo uložené nariadením Rady (EÚ) č. 1239/2013 o dovoze dotknutých výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky na dovoz dotknutého výrobku odosielaného z Malajzie a Taiwanu bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Malajzii a na Taiwane.

(16)

Komisia odvolala vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1045 (19) prijatie záväzku v prípade ďalšieho vyvážajúceho výrobcu.

(17)

Komisia odvolala vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1382 (20) prijatie záväzku v prípade ďalších piatich vyvážajúcich výrobcov.

B.   PODMIENKY ZÁVÄZKU

(18)

Vyvážajúci výrobcovia súhlasili okrem iného s tým, že v medziach zodpovedajúcej ročnej úrovne dovozu do Únie (ďalej len „ročná úroveň“) stanovenej v záväzku nebudú predávať výrobok, na ktorý sa vzťahuje záväzok, prvému nezávislému zákazníkovi v Únii pod určitú minimálnu dovoznú cenu (ďalej len „MDC“).

(19)

Vyvážajúci výrobcovia tiež súhlasili, že predajú výrobok, na ktorý sa vzťahuje záväzok, len prostredníctvom priameho predaja. Na účely záväzku je priamy predaj definovaný ako predaj prvému nezávislému zákazníkovi v Únii alebo predaj prostredníctvom prepojenej strany v Únii uvedenej v záväzku.

(20)

V rámci záväzku sa v nevyčerpávajúcom zozname stanovuje, čo predstavuje jeho porušenie. V zozname sa predovšetkým uvádza vydanie obchodnej faktúry („faktúra súvisiaca so záväzkom“, ako je definovaná vo vykonávacích nariadeniach uvedených v odôvodnení 4, alebo faktúry o ďalšom predaji, v prípade ktorej príslušná finančná transakcia (napr. skutočne prijatá suma peňazí od nákupcu po úpravách zohľadňujúcich dobropisy/ťarchopisy a podobne) nie je v súlade s nominálnou hodnotou obchodnej faktúry.

(21)

Zoznam porušení zahŕňa aj nepriamy predaj do Únie zo strany spoločností, ktoré nie sú uvedené v záväzku, a zapájanie sa do obchodného systému, ktoré vedie k riziku obchádzania.

(22)

Na základe záväzku sú vyvážajúci výrobcovia takisto povinní poskytnúť Komisii raz za štvrťrok podrobné informácie o celom svojom predaji na vývoz do Únie a ďalšom predaji v Únii (ďalej len „štvrťročné správy“). Z toho vyplýva, že údaje predložené v týchto štvrťročných správach musia byť úplné a správne a oznámené transakcie musia byť úplne v súlade s podmienkami záväzku.

(23)

Vyvážajúci výrobca je zodpovedný za porušenie spôsobené ktoroukoľvek z jeho prepojených strán, či už sú alebo nie sú vymedzené v záväzku.

C.   MONITOROVANIE VYVÁŽAJÚCICH VÝROBCOV

(24)

Pri monitorovaní dodržiavania záväzku Komisia overila informácie, ktoré predložili spoločnosti Osda Solar, Qixin Solar a Linuo a ktoré boli relevantné vzhľadom na záväzok. Komisia takisto získala dôkazy od colných orgánov jedného členského štátu na základe článku 8 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia a článku 13 ods. 9 základného antisubvenčného nariadenia.

(25)

V zisteniach uvedených v odôvodneniach 26 až 34 sa riešia problémy odhalené v súvislosti so spoločnosťami Osda Solar, Qixin Solar a Linuo, na základe ktorých je Komisia v prípade týchto vyvážajúcich výrobcov nútená odvolať prijatie záväzku.

D.   DÔVODY NA ODVOLANIE PRIJATIA ZÁVÄZKU

a)   Predaj uskutočňovaný spoločnosťou Osda Solar

(26)

Spoločnosť Osda Solar vo svojich štvrťročných správach vykázala predajnú transakciu v súvislosti s výrobkom, na ktorý sa vzťahuje záväzok, údajne neprepojenému dovozcovi v Únii a vystavila faktúru súvisiacu so záväzkom. Na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, bol dovozca zapojený do transakcie prepojený so spoločnosťou Osda Solar. Keďže tento dovozca nepatrí medzi prepojené strany uvedené v záväzku, spoločnosť Osda Solar porušila podmienky záväzku opísané v odôvodneniach 19 a 21.

(27)

Okrem toho tento prepojený dovozca vydal aspoň jednu faktúru o ďalšom predaji koncovému odberateľovi v Únii, v súvislosti s ktorou nebola dodržaná MDC. Spoločnosť Osda Solar preto porušila podmienky záväzku opísané v odôvodneniach 18 a 23.

b)   Predaj uskutočňovaný spoločnosťou Qixin Solar

(28)

Spoločnosť Qixin Solar vo svojich štvrťročných správach vykázala predajnú transakciu v súvislosti s výrobkom, na ktorý sa vzťahuje záväzok, údajne neprepojenému dovozcovi v Únii a vystavila faktúru súvisiacu so záväzkom. Na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, bol dovozca zapojený do transakcie prepojený so spoločnosťou Qixin Solar. Keďže tento dovozca nepatrí medzi prepojené strany uvedené v záväzku, spoločnosť Qixin Solar porušila podmienky záväzku opísané v odôvodneniach 19 a 21.

(29)

Okrem toho tento prepojený dovozca vydal aspoň jednu faktúru o ďalšom predaji koncovému odberateľovi v Únii, v súvislosti s ktorou nebola dodržaná MDC. Spoločnosť Qixin Solar preto porušila podmienky záväzku opísané v odôvodneniach 18 a 23.

(30)

Navyše v mesiaci, v ktorom sa uskutočnila transakcia uvedená v odôvodnení 29, spoločnosť Qixin Solar uskutočnila priamy predaj výrobku, na ktorý sa vzťahuje záväzok, tomu istému zákazníkovi, čím vstúpila do obchodného systému s následkom krížovej kompenzácie. Spoločnosť Qixin Solar preto porušila podmienky záväzku opísané v odôvodnení 21.

c)   Predaj uskutočnený spoločnosťou Linuo

(31)

Spoločnosť Linuo vo svojich štvrťročných správach vykázala predajnú transakciu v súvislosti s výrobkom, na ktorý sa vzťahuje záväzok, údajne neprepojenému dovozcovi v Únii a vystavila faktúru súvisiacu so záväzkom. Na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, bol dovozca zapojený do transakcie prepojený so spoločnosťou Linuo. Keďže tento dovozca nepatrí medzi prepojené strany uvedené v záväzku, spoločnosť Linuo porušila podmienky záväzku opísané v odôvodneniach 19 a 21.

(32)

Okrem toho tento prepojený dovozca vydal aspoň jednu faktúru o ďalšom predaji koncovému odberateľovi v Únii, v súvislosti s ktorou nebola dodržaná MDC. Spoločnosť Linuo preto porušila podmienky záväzku opísané v odôvodneniach 18 a 23.

E.   ZRUŠENIE PLATNOSTI FAKTÚR SÚVISIACICH SO ZÁVÄZKOM

(33)

Na základe informácií zo štvrťročných správ a získaných dôkazov možno preukázať, že faktúry o ďalšom predaji uvedené v odôvodneniach 27, 29 a 32, ako aj faktúry súvisiace so záväzkom uvedené v odôvodnení 30 sú naviazané na nasledujúce transakcie.

Číslo obchodnej faktúry k tovaru, na ktorý sa vzťahuje záväzok

Dátum

Vystavil

Vystavené pre

ODAEU150006

23.12.2015

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

Tieto faktúry sa preto v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. b) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článkom 2 ods. 2 písm. b) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 vyhlasujú za neplatné. Colný dlh, ktorý vznikol v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, by mali vnútroštátne colné orgány vymôcť podľa článku 105 ods. 3 až 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (21), keď zrušenie záväzku v súvislosti s troma vyvážajúcimi výrobcami spolu s ich prepojenými spoločnosťami v Únii nadobudne účinnosť. Vnútroštátne colné orgány zodpovedné za výber cla budú zodpovedajúcim spôsobom informované.

Komisia v tejto súvislosti pripomína, že podľa článku 3 ods. 1 písm. b) v spojení s č. 7 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1238/2013 a podľa článku 2 ods. 1 písm. b) v spojení s č. 7 prílohy 2 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1239/2013 sa dovoz oslobodzuje od cla len, ak je na faktúrach uvedená cena a prípadné zľavy. Ak tieto podmienky nie sú splnené, clo je splatné, a to aj v prípade, že Komisia nezrušila platnosť obchodnej faktúry k tovaru.

F.   POSÚDENIE USKUTOČNITEĽNOSTI UPLATŇOVANIA CELKOVÉHO ZÁVÄZKU

(34)

V záväzku sa stanovuje, že porušenie zo strany jednotlivého vyvážajúceho výrobcu nemá automaticky za následok odvolanie prijatia záväzku pre všetkých vyvážajúcich výrobcov. V takom prípade Komisia posúdi vplyv daného konkrétneho porušenia na uskutočniteľnosť uplatňovania záväzku s účinkom pre všetkých vyvážajúcich výrobcov a CCCME.

(35)

Komisia v súlade s uvedeným posúdila vplyv porušovania zo strany spoločností Osda Solar, Qixin Solar a Linuo na uskutočniteľnosť uplatňovania záväzku s účinnosťou pre všetkých vyvážajúcich výrobcov a CCCME.

(36)

Hoci porušenia zo strany troch vyvážajúcich výrobcov sú si navzájom podobné, Komisia sa domnieva, že zodpovednosť za tieto porušovania nesú daní vyvážajúci výrobcovia; monitorovaním sa však zatiaľ nezistili systematické porušovania tohto typu zo strany väčšiny vyvážajúcich výrobcov ani CCCME. Komisia sa preto domnieva, že celkové fungovanie záväzku nie je ohrozené a že neexistujú dôvody na odvolanie prijatia záväzku v prípade všetkých vyvážajúcich výrobcov a CCCME.

(37)

Listom z 11. júla 2016 však Komisia informovala CCCME o uvedených navzájom podobných porušovaniach zo strany troch vyvážajúcich výrobcov a zároveň uviedla, že ak by takéto porušovania pretrvávali v budúcnosti, Komisia by mohla prehodnotiť celkovú uskutočniteľnosť uplatňovania záväzku.

G.   PÍSOMNÉ PODANIA A VYPOČUTIA

(38)

Zainteresované strany dostali podľa článku 8 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia a článku 13 ods. 9 základného antisubvenčného nariadenia príležitosť byť vypočuté a predložiť pripomienky.

(39)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia predložili po zverejnení informácií pripomienky obsahujúce dôverné informácie týkajúce sa predajných kanálov alebo dodržania MDC. Tieto pripomienky však mali dôverný charakter a ani napriek žiadosti Komisie nebolo v stanovenej lehote poskytnuté žiadne ich nedôverné zhrnutie. Podľa článku 19 ods. 3 základného antidumpingového nariadenia a článku 29 ods. 3 základného antisubvenčného nariadenia možno od zohľadnenia týchto pripomienok upustiť. V každom prípade doručené pripomienky neboli také, aby mohli zmeniť posúdenie Komisie týkajúce sa porušení uvedených v odôvodneniach 26 až 32 a zrušenia platnosti faktúr súvisiacich so záväzkami, ako sa uvádza v odôvodnení 33.

H.   ODVOLANIE PRIJATIA ZÁVÄZKU A ULOŽENIE KONEČNÝCH CIEL

(40)

Komisia preto v súlade s článkom 8 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia, článkom 13 ods. 9 základného antisubvenčného nariadenia a takisto v súlade s podmienkami záväzku dospela k záveru, že prijatie záväzku spoločností Osda Solar, Qixin Solar a Linuo spolu s ich prepojenými spoločnosťami v Únii sa musí odvolať.

(41)

V súlade s tým sa podľa článku 8 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia a článku 13 ods. 9 základného antisubvenčného nariadenia konečné antidumpingové clo uložené článkom 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1238/2013 a konečné vyrovnávacie clo uložené článkom 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1239/2013 automaticky uplatňujú na dovoz dotknutého výrobku s pôvodom v ČĽR alebo odosielaného z ČĽR a vyrábaného spoločnosťami Osda Solar (doplnkový kód TARIC B859), Qixin Solar (doplnkový kód TARIC B860) a Linuo (doplnkový kód TARIC B869), a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(42)

V tabuľke v prílohe k tomuto nariadeniu sa pre informáciu uvádza zoznam vyvážajúcich výrobcov, v prípade ktorých prijatie záväzku vykonávacím rozhodnutím 2013/707/EÚ nie je dotknuté,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prijatie záväzku týkajúceho sa spoločnosti Ningbo Osda Solar Co. Ltd, na ktorú sa vzťahuje doplnkový kód TARIC B859, spoločnosti Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. spolu s prepojenou spoločnosťou v Európskej únii, na ktoré sa spoločne vzťahuje doplnkový kód TARIC B860, a spoločnosti SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD spolu s prepojenou spoločnosťou v Európskej únii, na ktoré sa spoločne vzťahuje doplnkový kód TARIC B869, sa týmto odvoláva.

Článok 2

1.   Tieto faktúry súvisiace so záväzkom sa vyhlasujú za neplatné:

Číslo obchodnej faktúry k tovaru, na ktorý sa vzťahuje záväzok

Dátum

Vystavil

Vystavené pre

ODAEU150006

23.12.2015

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

2.   Vnútroštátnym colným orgánom sa týmto nariaďuje, aby vymohli colný dlh, ktorý vznikol v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu podľa článku 3 ods. 2 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1238/2013 a článku 2 ods. 2 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1239/2013.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. augusta 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 152, 5.6.2013, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 3.8.2013, s. 26.

(5)  Ú. v. EÚ L 209, 3.8.2013, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 325, 5.12.2013, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 325, 5.12.2013, s. 66.

(8)  Ú. v. EÚ L 325, 5.12.2013, s. 214.

(9)  Ú. v. EÚ L 270, 11.9.2014, s. 6.

(10)  Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2015, s. 30.

(11)  Ú. v. EÚ L 218, 19.8.2015, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2015, s. 23.

(13)  Ú. v. EÚ C 405, 5.12.2015, s. 8.

(14)  Ú. v. EÚ C 405, 5.12.2015, s. 20.

(15)  Ú. v. EÚ C 405, 5.12.2015, s. 33.

(16)  Ú. v. EÚ L 23, 29.1.2016, s. 47.

(17)  Ú. v. EÚ L 37, 12.2.2016, s. 76.

(18)  Ú. v. EÚ L 37, 12.2.2016, s. 56.

(19)  Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2016, s. 5.

(20)  Ú. v. EÚ L 222, 17.8.2016, s. 10.

(21)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.


PRÍLOHA

Zoznam spoločností

Názov spoločnosti

Doplnkový kód TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


23.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1403

z 22. augusta 2016,

ktorým sa poddivízie ICES 27 a 28.2 vynímajú v roku 2016 z uplatňovania obdobia zákazu rybolovu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 779/97 (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1098/2007 sa stanovujú obdobia zákazu rybolovu v populáciách tresky škvrnitej v Baltskom mori.

(2)

Podľa článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1098/2007 môže Komisia vyňať poddivízie ICES 27 a 28.2 z uplatňovania obdobia zákazu rybolovu, pokiaľ objem úlovkov tresky škvrnitej v poddivíziách ICES 27 a 28.2 nedosiahol počas posledného obdobia podávania správ určený limit.

(3)

Vzhľadom na správy predložené príslušnými členskými štátmi a odporúčanie Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo by sa poddivízie ICES 27 a 28.2 mali v roku 2016 vyňať z uplatňovania uvedeného obdobia zákazu rybolovu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1098/2007 sa v roku 2016 neuplatňuje na poddivízie ICES 27 a 28.2.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. augusta 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1.


23.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1404

z 22. augusta 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. augusta 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

165,4

ZZ

165,4

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

141,6

ZZ

141,6

0805 50 10

AR

151,1

CL

144,0

MA

95,0

TR

154,0

UY

194,6

ZA

173,8

ZZ

152,1

0806 10 10

EG

222,7

TR

135,0

ZZ

178,9

0808 10 80

AR

110,6

BR

102,1

CL

125,0

CN

160,3

NZ

137,6

US

141,5

ZA

97,0

ZZ

124,9

0808 30 90

AR

93,2

CL

123,4

TR

141,2

ZA

101,3

ZZ

114,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,7

ZZ

130,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

23.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/33


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1405

z 22. augusta 2016,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2016) 5466]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. V prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa vymedzujú a uvádzajú určité oblasti daných členských štátov rozdelené do častí I, II, III a IV podľa úrovne rizika vyplývajúcej z epidemiologickej situácie. Tento zoznam zahŕňa určité oblasti Poľska.

(2)

V auguste 2016 sa v bialskom okrese v Poľsku vyskytli dve ohniská afrického moru ošípaných v oblasti, ktorá je v súčasnosti uvedená v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Výskyt týchto ohnísk spolu s nedávnou zmenou epidemiologickej situácie predstavuje zvýšenie úrovne rizika, ktoré treba vziať do úvahy. Určité oblasti Poľska uvedené v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mali teraz uvádzať v časti III uvedenej prílohy.

(3)

Komisia vie o niekoľkých ďalších ohniskách nákazy u domácich ošípaných, ktoré na základe predbežných dôkazov mohli byť spôsobené ľudskou činnosť a nie divo žijúcimi ošípanými a na ktoré sa preto vzťahuje osobitné rozhodnutie Komisie. Po získaní potvrdzujúcich dôkazov o týchto ohniskách z Poľska by sa mali opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí preskúmať, aby sa vylúčilo riziko šírenia choroby v populácii divo žijúcich ošípaných.

(4)

Pri posudzovaní rizika pre zdravie zvierat vyplývajúceho zo situácie, pokiaľ ide o africký mor ošípaných v Poľsku, by sa mal zohľadniť vývoj súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti s touto chorobou v postihnutých populáciách divo žijúcich ošípaných v Únii. S cieľom správne zamerať opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2014/709/EÚ a zabrániť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných, ako aj akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie, a zároveň sa vyhnúť neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami, mal by sa zmeniť zoznam Únie obsahujúci oblasti, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené v prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu, a to tak, aby sa zohľadnili zmeny v súčasnej epidemiologickej situácii, pokiaľ ide o uvedenú chorobu v Poľsku.

(5)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. augusta 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Bauskas tieto obce (pagasti): Īslīces, Gailīšu, Brunavas a Ceraukstes,

v oblasti Dobeles tieto obce: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru a Krimūnu, Dobeles, Berzes, časť obce Jaunbērzes nachádzajúca sa západne od cesty P98 a mesto (pilsēta) Dobele,

v oblasti Jelgavas tieto obce: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas a Sesavas,

v oblasti Kandavas tieto obce: Vānes a Matkules,

v oblasti Talsu tieto obce: Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas a tieto mestá: Sabile, Talsi, Stende a Valdemārpils,

oblasť Brocēnu,

oblasť Dundagas,

oblasť Jaunpils,

oblasť Rojas,

oblasť Rundāles,

oblasť Stopiņu,

oblasť Tērvetes,

mesto Bauska,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jelgava,

republikové mesto Jūrmala.

2.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci (rajono savivaldybė) Jurbarkas tieto obvody (seniūnija): Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus a Juodaičių,

vo vidieckej obci Pakruojis tieto obvody: Klovainių, Rozalimo a Pakruojo,

vo vidieckej obci Panevežys časť obvodu Krekenavos nachádzajúca sa západne od rieky Nevėžis,

vo vidieckej obci Raseiniai tieto obvody: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų a Šiluvos,

vo vidieckej obci Šakiai tieto obvody: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų a Šakių,

vidiecka obec Pasvalys,

vidiecka obec Vilkaviškis,

vidiecka obec Radviliškis,

obec (savivaldybė) Kalvarija,

obec Kazlų Rūda,

obec Marijampolė.

3.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce (gminy) Augustów (s mestom Augustów), Nowinka, Płaska, Sztabin a Bargłów Kościelny v augustowskom okrese (powiat),

obce Brańsk (s mestom Brańsk), Boćki, Rudka, Wyszki, časť obce Bielsk Podlaski nachádzajúca sa západne od línie vytvorenej cestou č. 19 (severne od mesta Bielsk Podlaski) a predĺženej východnou hranicou mesta Bielsk Podlaski a cestou č. 66 (južne od mesta Bielsk Podlaski), mesto Bielsk Podlaski, časť obce Orla nachádzajúca sa západne od cesty č. 66, v bielskom okrese,

obce Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady a Dobrzyniewo Duże v białostockom okrese,

obce Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce a Perlejewo v siemiatyckom okrese,

obce Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v suwalskom okrese,

obce Suchowola a Korycin v sokólskom okrese,

časti obcí Kleszczele a Czeremcha nachádzajúce sa západne od cesty č. 66 v hajnowskom okrese,

łomżyńský okres,

okres mesta Białystok,

okres mesta Łomża,

okres mesta Suwałki,

moniecky okres,

sejneńský okres,

wysokomazowiecky okres,

zambrowský okres.

V Mazovskom vojvodstve (województwo mazowieckie):

obce Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń a Repki v sokołowskom okrese,

obce Korczew, Przesmyki a Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce a Zbuczyn v siedleckom okrese,

okres mesta Siedlce,

obce Rzekuń, Troszyn, Czerwin a Goworowo v ostrołęckom okrese,

obce Olszanka, Łosice a Platerów v łosickom okrese,

ostrowský okres;

v Lubelskom vojvodstve (województwo lubelskie):

obec Hanna vo włodawskom okrese,

obce Międzyrzec Podlaski (s mestom Międzyrzec Podlaski), Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice a Sosnówka v bialskom okrese,

obce Kąkolewnica Wschodnia a Komarówka Podlaska v radzyńskom okrese.

ČASŤ II

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Kallaste,

mesto Rakvere,

mesto Tartu,

mesto Viljandi,

kraj (maakond) Harjumaa [okrem časti obce (vald) Kuusalu nachádzajúcej sa južne od cesty 1 (E20), obce Aegviidu a obce Anija],

kraj Ida-Virumaa,

kraj Läänemaa,

kraj Pärnumaa,

kraj Põlvamaa,

kraj Raplamaa,

časť obce Kuusalu nachádzajúca sa severne od cesty 1 (E20),

časť obce Pärsti nachádzajúca sa západne od cesty 24126,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa západne od cesty 49,

časť obce Tamsalu nachádzajúca sa severovýchodne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Tartu nachádzajúca sa východne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa západne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156, až kým nepretne rieku Verilaske, a potom rieka Verilaske až po južnú hranicu obce,

obec Abja,

obec Alatskivi,

obec Avanduse,

obec Haaslava,

obec Haljala,

obec Halliste,

obec Kambja,

obec Karksi,

obec Koonga,

obec Kõpu,

obec Laekvere,

obec Luunja,

obec Mäksa,

obec Märjamaa,

obec Meeksi,

obec Peipsiääre,

obec Piirissaare,

obec Rägavere,

obec Rakvere,

obec Saksi,

obec Sõmeru,

obec Vara,

obec Vihula,

obec Võnnu.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Balvu tieto obce (pagasti): Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils a Krišjāņu,

v oblasti Bauskas tieto obce: Mežotnes, Codes, Dāviņu a Vecsaules,

v oblasti Dobeles časť obce Jaunbērzes nachádzajúca sa východne od cesty P98,

v oblasti Gulbenes tieto obce: Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas a Līgo,

v oblasti Jelgavas tieto obce: Kalnciema, Līvbērzes a Valgundes,

v oblasti Kandavas tieto obce: Cēres, Kandavas, Zemītes a Zantes, mesto (pilsēta) Kandava,

v oblasti Limbažu tieto obce: Skultes, Vidrižu, Limbažu a Umurgas,

v oblasti Rugāju obec Lazdukalna,

v oblasti Salacgrīvas obec Liepupes,

v oblasti Talsu tieto obce: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu a Strazdes,

oblasť Ādažu,

oblasť Aizkraukles,

oblasť Aknīstes,

oblasť Alūksnes,

oblasť Amatas,

oblasť Apes,

oblasť Babītes,

oblasť Baldones,

oblasť Baltinavas,

oblasť Carnikavas,

oblasť Cēsu,

oblasť Cesvaines,

oblasť Engures,

oblasť Ērgļu,

oblasť Garkalnes,

oblasť Iecavas,

oblasť Ikšķiles,

oblasť Ilūkstes,

oblasť Inčukalna,

oblasť Jaunjelgavas,

oblasť Jaunpiebalgas,

oblasť Jēkabpils,

oblasť Ķeguma,

oblasť Ķekavas,

oblasť Kocēnu,

oblasť Kokneses,

oblasť Krimuldas,

oblasť Krustpils,

oblasť Lielvārdes,

oblasť Līgatnes,

oblasť Līvānu,

oblasť Lubānas,

oblasť Madonas,

oblasť Mālpils,

oblasť Mārupes,

oblasť Mērsraga,

oblasť Neretas,

oblasť Ogres,

oblasť Olaines,

oblasť Ozolnieki,

oblasť Pārgaujas,

oblasť Pļaviņu,

oblasť Priekuļu,

oblasť Raunas,

oblasť Ropažu,

oblasť Salas,

oblasť Salaspils,

oblasť Saulkrastu,

oblasť Sējas,

oblasť Siguldas,

oblasť Skrīveru,

oblasť Smiltenes,

oblasť Tukuma,

oblasť Varakļānu,

oblasť Vecpiebalgas,

oblasť Vecumnieku,

oblasť Viesītes,

oblasť Viļakas,

mesto Limbaži,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jēkabpils,

republikové mesto Valmiera.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci (rajono savivaldybė) Anykščiai tieto obvody (seniūnijos): Kavarskas, Kurkliai a časť obce Anykščiai nachádzajúca sa juhozápadne od cesty č. 121 a cesty č. 119,

vo vidieckej obci Jonava obvody Šilų a Bukonių a v obvode Žeimių tieto obce: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

vo vidieckej obci Kaunas tieto obvody: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių a Zapyškio,

vo vidieckej obci Kėdainiai tieto obvody: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

vo vidieckej obci Panevėžys tieto obvody: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio a časť obvodu Krekenavos nachádzajúca sa východne od rieky Nevėžis,

vo vidieckej obci Prienai tieto obvody: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

vo vidieckej obci Šalčininkai tieto obvody: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

vo vidieckej obci Varėna tieto obvody: Kaniavos, Marcinkonių a Merkinės,

vo vidieckej obci Vilnius časti obvodu Sudervė a Dūkštai nachádzajúce sa severovýchodne od cesty č. 171 a tieto obvody: Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių a Juodšilių,

mestská obec (miesto savivaldybė) Alytus,

vo vidieckej obci Utena tieto obvody: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

v mestskej obci Alytus tieto obvody: Pivašiūnų Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

mestská obec Kaunas,

mestská obec Panevėžys,

mestská obec Prienai,

mestská obec Vilnius,

vidiecka obec Biržai,

obec (savivaldybė) Druskininkai,

vidiecka obec Ignalina,

vidiecka obec Lazdijai,

vidiecka obec Moletai,

vidiecka obec Rokiškis,

vidiecka obec Širvintos,

vidiecka obec Švenčionys,

vidiecka obec Ukmergė,

vidiecka obec Zarasai,

obec Birštonas,

obec Visaginas.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

v Podleskom vojvodstve (województwo podlaskie):

obce (gminy) Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków a Zabłudów v białostockom okrese (powiat),

obce Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka a Szudziałowo v sokólskom okrese,

obec Lipsk v augustowskom okrese,

obec Dubcze Cerkiewne, časti obcí Kleszczele a Czeremcha nachádzajúce sa východne od cesty č. 66 v hajnowskom okrese,

časť obce Bielsk Podlaski nachádzajúca sa východne od línie vytvorenej cestou č. 19 (severne od mesta Bielsk Podlaski) a predĺženej východnou hranicou mesta Bielsk Podlaski a cestou č. 66 (južne od mesta Bielsk Podlaski), časť obce Orla nachádzajúca sa východne od cesty č. 66 v bielskom okrese.

ČASŤ III

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

mesto (linn) Elva,

mesto Võhma,

kraj (maakond) Jõgevamaa,

kraj Järvamaa,

kraj Valgamaa,

kraj Võrumaa,

časť obce (vald) Kuusalu nachádzajúca sa južne od cesty 1 (E20),

časť obce Pärsti nachádzajúca sa východne od cesty 24126,

časť obce Suure-Jaani nachádzajúca sa východne od cesty 49,

časť obce Tamsalu nachádzajúca sa juhozápadne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Tartu nachádzajúca sa západne od železničnej trate Tallinn – Tartu,

časť obce Viiratsi nachádzajúca sa východne od línie, ktorú tvorí západná časť cesty 92 po križovatku s cestou 155, potom cesta 155 po križovatku s cestou 24156, potom cesta 24156, až kým nepretne rieku Verilaske, a potom rieka Verilaske až po južnú hranicu obce,

obec Aegviidu,

obec Anija,

obec Kadrina,

obec Kolga-Jaani,

obec Konguta,

obec Kõo,

obec Laeva,

obec Nõo,

obec Paistu,

obec Puhja,

obec Rakke,

obec Rannu,

obec Rõngu,

obec Saarepeedi,

obec Tapa,

obec Tähtvere,

obec Tarvastu,

obec Ülenurme,

obec Väike-Maarja.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

v oblasti (novads) Balvu, obce (pagasti) Kubuļu a Balvu,

v oblasti Gulbenes tieto obce: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes a Stāmerienas,

v oblasti (novads) Limbažu tieto obce (pagasti): Viļķenes, Pāles a Katvaru,

v oblasti Rugāju obec Rugāju,

v oblasti Salacgrīvas obce Ainažu a Salacgrīvas,

oblasť Aglonas,

oblasť Alojas,

oblasť Beverīnas,

oblasť Burtnieku,

oblasť Ciblas,

oblasť Dagdas,

oblasť Daugavpils,

oblasť Kārsavas,

oblasť Krāslavas,

oblasť Ludzas,

oblasť Mazsalacas,

oblasť Naukšēnu,

oblasť Preiļu,

oblasť Rēzeknes,

oblasť Riebiņu,

oblasť Rūjienas,

oblasť Strenču,

oblasť Valkas,

oblasť Vārkavas,

oblasť Viļānu,

oblasť Zilupes,

mesto (pilsēta) Ainaži,

mesto Salacgrīva,

republikové mesto (republikas pilsēta) Daugavpils,

republikové mesto Rēzekne.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

vo vidieckej obci (rajono savivaldybė) Anykščiai tieto obvody (seniūnijos): Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio a časť obvodu Anykščiai nachádzajúca sa severovýchodne od cesty č. 121 a cesty č. 119,

vo vidieckej obci Alytus obvod Butrimonių,

vo vidieckej obci Jonava tieto obvody: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos a v obvode Žeimiai tieto obce: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai a Žeimių miestelis,

vidiecka obec Kaišiadorys,

vo vidieckej obci Kaunas tieto obvody: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos a Neveronių,

vo vidieckej obci Kėdainiai obvod Pelėdnagių,

vo vidieckej obci Prienai obvody Jiezno a Stakliškių,

vo vidieckej obci Panevėžys obvody Miežiškių a Raguvos,

vo vidieckej obci Šalčininkai tieto obvody: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos a Kalesninkų,

vo vidieckej obci Varėna tieto obvody: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos a Vydenių,

vo vidieckej obci Vilnius časti obvodov Sudervė a Dūkštai nachádzajúce sa juhozápadne od cesty č. 171,

vo vidieckej obci Utena tieto obvody: Užpalių, Vyžuonų a Leliūnų,

obec (savivaldybė) Elektrėnai,

mestská obec (miesto savivaldybė) Jonava,

mestská obec Kaišiadorys,

mestská obec Kupiškis,

mestská obec Trakai.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

obce (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka (s mestom Hajnówka), Narew, Narewka v hajnowskom okrese (powiat),

obce Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze (s mestom Siemiatycze) v siemiatyckom okrese (województwo).

V Mazovskom vojvodstve (województwo mazowieckie):

obce Sarnaki, Stara Kornica a Huszlew v łosickom okrese.

V Lubelskom vojvodstve (województwo lubelskie):

obce Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie a Terespol (s mestom Terespol) v bialskom okrese,

okres mesta Biała Podlaska.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

všetky oblasti Sardínie.“


23.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/46


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1406

z 22. augusta 2016

o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Poľsku a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1367

[oznámené pod číslom C(2016) 5467]

(Iba poľské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných je infekčná vírusová choroba, ktorá postihuje populácie domácich a divo žijúcich ošípaných a môže mať závažný vplyv na ziskovosť chovu ošípaných, keďže môže narušiť obchod v rámci Únie a vývoz do tretích krajín.

(2)

V prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných existuje riziko rozšírenia pôvodcu choroby do iných chovov ošípaných a medzi divo žijúce ošípané. Preto sa môže rozšíriť z jedného členského štátu do druhého členského štátu a do tretích krajín obchodovaním so živými ošípanými alebo produktmi z nich.

(3)

Smernicou Rady 2002/60/ES (3) sa stanovujú minimálne opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v rámci Únie na kontrolu afrického moru ošípaných. V článku 9 smernice 2002/60/ES sa v prípade výskytu ohnísk uvedenej choroby stanovuje zriadenie ochranných pásiem a kontrolných pásiem/pásiem dohľadu, v ktorých sa majú uplatňovať opatrenia stanovené v článkoch 10 a 11 uvedenej smernice.

(4)

Poľsko informovalo Komisiu o aktuálnej situácii na svojom území, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, a v súlade s článkom 9 smernice 2002/60/ES zriadilo ochranné pásma a pásma dohľadu, v ktorých sa uplatňujú opatrenia stanovené v článkoch 10 a 11 uvedenej smernice.

(5)

S cieľom predísť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné v spolupráci s Poľskom vymedziť na úrovni Únie ochranné pásma a pásma dohľadu v súvislosti s africkým morom ošípaných v uvedenom členskom štáte.

(6)

Oblasti identifikované ako ochranné pásma a pásma dohľadu v Poľsku by sa preto mali uviesť v prílohe k tomuto rozhodnutiu a malo by sa stanoviť trvanie uvedenej regionalizácie.

(7)

V auguste 2016 sa vo wysokomazowieckom, v zambrowskom a bielskom okrese vyskytlo šesť ohnísk v prípade domácich ošípaných. Ak Poľsko poskytne predbežný dôkaz, že tieto ohniská sú spojené s ľudskou činnosťou a že existujú dôkazy o tom, že africký mor ošípaných sa nešíri v populácii divo žijúcich ošípaných v dotknutých oblastiach, bude treba prijať osobitné a primerané opatrenia, a to aj vzhľadom na to, že Poľsko sa zaväzuje uplatňovať dodatočné vnútroštátne opatrenia na kontrolu pohybu zvierat a trhov. Tieto opatrenia by mali pozostávať z uplatňovania opatrení stanovených v smernici 2002/60/ES, najmä pokiaľ ide o prísne obmedzenia pohybu a prepravy ošípaných podľa článkov 10 a 11 uvedenej smernice v oblastiach, ktoré sú rozdelené na dve súvislé zóny, ako sa uvádza v prílohe.

(8)

V záujme zohľadnenia celkovej epidemiologickej situácie a uplatňovania primeraných opatrení treba preskúmať aj vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ (4). Po získaní potvrdzujúcich dôkazov o týchto ohniskách z Poľska by sa mali preskúmať aj opatrenia stanovené v tomto vykonávacom rozhodnutí, aby sa vylúčilo riziko rozšírenia choroby v populácii divo žijúcich ošípaných.

(9)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1367 (5) sa stanovujú určité ochranné opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípaných v Poľsku. Od jeho prijatia sa epidemiologická situácia tejto choroby zmenila a opatrenia treba upraviť. V záujme jednoznačnosti by sa malo vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1367 zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Poľsko zabezpečí, aby ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené v súlade s článkom 9 smernice 2002/60/ES zahŕňali aspoň oblasti uvedené ako ochranné pásma a pásma dohľadu v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 15. októbra 2016.

Článok 3

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1367 sa zrušuje.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Poľskej republike.

V Bruseli 22. augusta 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1367 z 10. augusta 2016 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Poľsku (Ú. v. EÚ L 216, 11.8.2016, s. 26).


PRÍLOHA

Poľsko

Oblasti uvedené v článku 1

Dátum skončenia uplatňovania

Ochranné pásmo

Hranice tohto ochranného pásma sú:

a)

z východu – od severnej hranice obce Sanie Dąb južne po ceste spájajúcej obce Sanie Dąb a Kołaki Kościelne k priesečníku s riekou Dąb, ďalej pozdĺž rieky Dąb na juhovýchod, potom pozdĺž okraja lesa na západnej hranici obce Tybory-Olszewo, potom pozdĺž cesty spájajúcej obce Tybory Olszewo a Tybory-Kamianka, potom pozdĺž západnej strany obce Tybory-Kamianka k ceste, ktorá ju spája s obcou Jabłonka Kościelna, potom na juh k vodnému toku, ktorý spája rybník Kamianka s riekou Jabłonka, potom pozdĺž vodného toku až po ústie do rieky Jabłonka, potom rovno na juh ku križovatke cesty č. 66 s cestou spájajúcou obce Jabłonka Kościelna a Miodusy-Litwa;

b)

z juhu – pozdĺž cesty č. 66 na západ k jej priesečníku s riekou Jabłonka, potom pozdĺž južnej hranice obce Faszcze po rieku Jabłonka, ďalej na západ pozdĺž rieky Jabłonka po hranicu medzi obcami Wdziękoń Pierwszy a Wdziękoń Drugi a potom rovno na sever k ceste č. 66, potom pozdĺž cesty č. 66 na západ k jej priesečníku s vodným tokom zarovno s obcou Wdziękoń Pierwszy;

c)

zo západu – na sever pozdĺž vodného toku až po okraj lesa, ďalej pozdĺž východnej hranice rezervácie Grabówka a potom pozdĺž východnej hranice lesa k ceste spájajúcej obce Grabówka a Wróble-Arciszewo;

d)

zo severu – rovno na východ k rieke Dąb ponad obec Czarnowo Dąb, potom rovno na východ pozdĺž severnej hranice obce Sanie Dąb k ceste spájajúcej obce Sanie Dąb a Kołaki Kościelne.

Hranice tohto ochranného pásma sú:

a)

zo severu – z obce Konowały pozdĺž obecnej cesty ku križovatke s cestou Szosa Kruszewska, potom cestou Szosa Kruszewska pozdĺž južnej hranice lesa po výjazd na obec Kruszewo;

b)

zo západu – cez dedinu Kruszewo pozdĺž východnej hranice údolia rieky Narew zarovno s obcou Waniewo po hranicu s wysokomazowieckym okresom;

c)

z juhu – od hranice s wysokomazowieckym okresom pozdĺž západného brehu údolia rieky Narew;

d)

z východu – zo západného brehu údolia rieky Narew rovno po Topilec-Kolonia a potom rovno do obce Konowały.

Hranice tohto ochranného pásma sú:

a)

zo severu – od križovatky cesty č. 63 s cestou vedúcou do väzenia v Czerwony Bór, na zákrute smerom k obci Polki Teklin, potom ponad túto obec k priesečníku s riekou Gać k východnej hranici rybníkov okolo obce Poryte Jabłoń;

b)

z východu – pozdĺž východnej hranice rybníkov okolo obce Poryte Jabłoń v smere cesty spájajúcej túto obec s cestou č. 66, pozdĺž západnej hranice tejto obce v smere cesty č. 63;

c)

z juhu – od cesty č. 63 ponad obec Stare Zakrzewo pozdĺž cesty spájajúcej túto obec s obcou Tabędz, potom pozdĺž západnej a severnej hranice tejto obce;

d)

zo západu – rovno na sever k západnej hranici obce Bacze Mokre, potom od západnej hranice obce Bacze Mokre rovno na severovýchod k ceste, ktorá vedie do väzenia v Czerwony Bór, potom pozdĺž tejto cesty k ceste č. 63.

Hranice tohto ochranného pásma sú:

a)

zo severu – od hranice wysokomazowieckeho okresu pozdĺž vodného toku Brok Mały do obce Miodusy Litwa popri juhozápadnej strane, potom od hranice zambrowského okresu smerom na obec Krajewo Białe, pozdĺž južných hraníc tejto obce, potom pozdĺž cesty smerom na obec Stary Skarżyn;

b)

zo západu – pozdĺž západnej hranice obce Stary Skarżyn k priesečníku s vodným tokom Mały Brok, juhovýchodným smerom popod obec Zaręby Krztęki po hranice zambrowského okresu;

c)

z juhu – od hraníc zambrowského okresu pozdĺž vodného toku smerom k obci Kaczyn Herbasy;

d)

z východu – pozdĺž cesty z obce Miodusy Litwa cez obec Święck Nowiny.

Hranice tohto ochranného pásma sú:

a)

zo severu – z južnej strany obce Kierzki východným smerom k ceste č. 671 ponad severnú hranicu obce Czajki;

b)

z východu – od cesty č. 671 do obce Jabłonowo Kąty, potom na juh pozdĺž západného brehu rieky Awissa, potom k ceste Idźki Średnie – Kruszewo Brodowo od západnej strany obce Kruszewo Brodowo;

c)

z juhu – od cesty č. 671 zarovno s obcou Idźki-Wykno pozdĺž cesty spájajúcej obce Sokoły a Jamiołki-Godzieby;

d)

zo západu – z obce Jamiołki-Godzieby pozdĺž východného brehu rieky Ślina do obce Jamiołki Kowale, potom na sever cez obec Stypułki Borki k ceste Kierzki – Czajki na východnej strane obce Kierzki.

Hranice tohto ochranného pásma sú:

a)

z východu – od hranice mesta Bielsk Podlaski, ulica Adama Mickiewicza, pozdĺž východnej periférie mesta Bielsk Podlaski;

b)

z juhu – pozdĺž južnej periférie mesta Bielsk Podlaski do obce Piliki cez celú obec a ďalej rovno k ceste č. 66;

c)

zo západu – od cesty č. 66 smerom k západnej periférii obce Augustowo cez celú obec, z obce Augustowo rovno k priesečníku železničnej trasy a miestnej cesty č. 1575B;

d)

zo severu – od priesečníka železničnej trasy a miestnej cesty č. 1575B pozdĺž severnej periférie mesta Bielsk Podlaski po hranice mesta Bielsk Podlaski, ulica Adama Mickiewicza.

15. október 2016

Pásmo dohľadu

Oblasť uvedená nižšie s výnimkou už opísaného ochranného pásma:

okres mesta Łomża – obec Łomża,

zambrowský okres – mesto Zambrów, obce Zambrów a Kołaki Kościelne,

wysokomazowiecky okres – obce Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie a mestá Wysokie Mazowieckie, Kobylin Borzymy, Sokoły a Czyżew,

okres mesta Białystok – obce Choroszcz, Turośń Kościelna a Łapy,

bielsky okres – mesto Bielsk Podlaski, obce Bielsk Podlaski a Orla.

15. október 2016