ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 208

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
2. augusta 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1313 z 1. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glyfozát ( 1 )

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1314 z 1. augusta 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1315 z 18. júla 2016 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v asociačnom výbore zriadenom Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o dočasnú zmenu protokolu č. 3 k uvedenej dohode, týkajúceho sa vymedzenia pojmu výrobky s pôvodom a metód administratívnej spolupráce ako odpoveď v prospech utečencov, ktorí utekajú v dôsledku konfliktu v Sýrii

6

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1316 z 26. júla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/908/EÚ, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady

42

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1317 z 28. júla 2016, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Belgickým kráľovstvom

45

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2016/1318 z 29. júla 2016 o usmerneniach týkajúcich sa podpory budov s takmer nulovou spotrebou energie a najlepších postupov na zabezpečenie toho, aby všetky nové budovy boli do roku 2020 budovami s takmer nulovou spotrebou energie

46

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2016/1319 z 29. júla 2016, ktorým sa mení odporúčanie 2006/576/ES, pokiaľ ide o deoxynivalenol, zearalenón a ochratoxín A v krmive pre spoločenské zvieratá ( 1 )

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

2.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1313

z 1. augusta 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glyfozát

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), najmä na jeho článok 21 ods. 3 prvú alternatívu,

keďže:

(1)

Predmetná účinná látka bola zaradená do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (2) smernicou Komisie 2001/99/ES (3).

(2)

Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a sú uvedené na zozname v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnosť schválenia účinnej látky glyfozát v zmysle prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa skončí 6 mesiacov od dátumu doručenia stanoviska výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry Komisiou alebo 31. decembra 2017 podľa toho, čo nastane skôr.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) oznámil 30. októbra 2015 (5) Komisii svoje stanovisko k toxikologickému hodnoteniu etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z taloveho oleja (CAS č. 61791-26-2), t. j. látok, ktoré sa často používajú ako koformulanty v prípravkoch na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu. Dospel k záveru, že v porovnaní s glyfozátom bola v prípade etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z taloveho oleja, vo všetkých sledovaných parametroch pozorovaná výrazná toxicita. Ďalšie vážnejšie obavy vznikli z hľadiska potenciálu etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z taloveho oleja, negatívne ovplyvňovať ľudské zdravie v prípade, že sa použijú v prípravkoch na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu. Úrad takisto dospel k záveru, že pravdepodobné vysvetlenie lekárskych údajov získaných zo štúdií na ľuďoch vykonaných v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu je, že toxicitu väčšinou vyvoláva práve zložka prípravku z etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z taloveho oleja.

(5)

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (6) v spojení s článkom 55 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa členské štáty mali podporovať v tom, aby vypracovali a zaviedli plán integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívne postupy alebo metódy, ktorými by sa znížila ich závislosť od používania pesticídov. Prípravky na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu sa často používajú aj v oblastiach, ktoré nesúvisia s poľnohospodárstvom, a preto by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa používanie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu obmedzilo na minimum alebo zakázalo na miestach, akými sú verejné parky a záhrady, športové a rekreačné plochy, školské areály a detské ihriská, ako aj v blízkosti zdravotníckych zariadení.

(6)

Prípravky na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu sa používajú aj pred zberom úrody. Ich použitie v niektorých situáciách pred zberom úrody zamerané na kontrolu alebo prevenciu nežiaduceho rastu burín je v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou. Zdá sa však, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu sa používajú aj s úmyslom kontrolovať čas zberu úrody, prípadne optimalizovať mlátenie, hoci tieto spôsoby použitia nemusia byť považované za správnu poľnohospodársku prax. Tieto spôsoby použitia preto nemusia byť v súlade s ustanoveniami článku 55 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Členské štáty by preto pri povoľovaní prípravkov na ochranu rastlín mali venovať osobitnú pozornosť tomu, aby boli spôsoby ich použitia pred zberom úrody v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou.

(7)

Komisia vyzvala oznamovateľov, aby predložili pripomienky.

(8)

Na základe súčasných vedeckých a technických poznatkov je vhodné zmeniť podmienky používania tejto účinnej látky, a konkrétne nepovoliť používanie etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z taloveho oleja (CAS č. 61791-26-2), ako koformulantov v prípravkoch na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

V súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 je potrebné vytvoriť zoznam koformulantov, ktoré nesmú byť súčasťou prípravkov na ochranu rastlín. Komisia, úrad a členské štáty už na vytvorení takéhoto zoznamu začali pracovať. Pri tejto práci bude Komisia venovať osobitnú pozornosť možným škodlivým účinkom koformulantov používaných v prípravkoch na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu. Zoznam neprijateľných koformulantov bude stanovený samostatným aktom v súlade s procesnými požiadavkami stanovenými v článku 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa v siedmom stĺpci „Osobitné ustanovenia“ sa znenie položky 25 týkajúcej sa glyfozátu nahrádza takto:

„Môže sa používať len ako herbicíd.

Na účely vykonávania jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č.1107/2009, sa zohľadňujú závery revíznej správy o glyfozáte zmenenej 27. júna 2016 Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, a to najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd v citlivých oblastiach, najmä pokiaľ ide o nepoľnohospodárske použitia,

venovať osobitnú pozornosť použitiam v špecifických oblastiach uvedených v článku 12 písm. a) smernice 2009/128/ES,

venovať osobitnú pozornosť tomu, aby boli spôsoby použitia pred zberom úrody v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou.

Členské štáty zabezpečia, aby prípravky na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu neobsahovali ako koformulanty etoxylované alkylamíny, kde alkyl je z taloveho oleja (CAS č. 61791-26-2)“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.)

(3)  Smernica Komisie 2001/99/ES z 20. novembra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, aby zahŕňala glyfozát a thifensulfuronmetyl ako účinné látky (Ú. v. ES L 304, 21.11.2001, s. 14).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11): 4303. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu.

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).


2.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1314

z 1. augusta 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

166,9

ZZ

166,9

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

144,6

ZZ

144,6

0805 50 10

AR

187,3

CL

157,0

MA

157,0

TR

153,3

UY

171,3

ZA

165,3

ZZ

165,2

0806 10 10

BR

163,2

EG

214,9

MA

183,3

MX

378,3

US

233,8

ZZ

234,7

0808 10 80

AR

182,2

BR

108,4

CL

127,5

NZ

140,5

PE

106,8

US

177,7

UY

99,9

ZA

108,5

ZZ

131,4

0808 30 90

AR

207,1

CL

143,6

TR

164,7

ZA

127,9

ZZ

160,8

0809 29 00

TR

239,6

US

485,5

ZZ

362,6

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

2.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/6


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1315

z 18. júla 2016

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v asociačnom výbore zriadenom Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o dočasnú zmenu protokolu č. 3 k uvedenej dohode, týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce ako odpoveď v prospech utečencov, ktorí utekajú v dôsledku konfliktu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. mája 2002. Podľa článku 89 dohody sa zriadila asociačná rada s cieľom preskúmať všetky významné otázky vyplývajúce z rámca dohody a akékoľvek iné dvojstranné alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu.

(2)

Podľa článku 92 dohody sa zriadil asociačný výbor, ktorý je zodpovedný za vykonávanie dohody a na ktorý môže asociačná rada úplne alebo čiastočne delegovať ktorúkoľvek zo svojich právomocí.

(3)

Podľa článku 94 ods. 1 dohody má asociačný výbor právomoc prijímať rozhodnutia týkajúce sa riadenia dohody, ako aj tých oblastí, v ktorých mu asociačná rada delegovala svoje právomoci.

(4)

Podľa článku 2 rozhodnutia Rady a Komisie 2002/357/ES, ESUO (2) pozíciu, ktorú má Únia zaujať v asociačnom výbore, ustanoví Rada na návrh Komisie.

(5)

Podľa článku 39 protokolu č. 3 k dohode v znení rozhodnutia Asociačnej rady EÚ – Jordánsko č. 1/2006 (3) môže asociačný výbor rozhodnúť o zmenách uvedeného protokolu.

(6)

Jordánske hášimovské kráľovstvo (ďalej len „Jordánsko“) predložilo medzinárodnému spoločenstvu návrhy holistického prístupu k ekonomickému riešeniu sýrskej utečeneckej krízy.

(7)

V rámci medzinárodnej konferencie s názvom Podpora Sýrie a regiónu, ktorá sa konala 4. februára 2016 v Londýne, Jordánsko vyjadrilo svoj zámer umožniť sýrskym utečencom účasť na oficiálnom trhu práce v Jordánsku a predstavilo niekoľko krokov, ktoré by smerovali k dosiahnutiu tohto cieľa, najmä pokiaľ ide o vytvorenie približne 200 000 pracovných miest pre sýrskych utečencov.

(8)

V súvislosti s touto iniciatívou Jordánsko 12. decembra 2015 vznieslo špecifickú požiadavku, ktorej predmetom by bolo dočasné zmiernenie pravidiel pôvodu na základe dohody tak, aby Jordánsko mohlo zvýšiť vývoz do Únie a vytvoriť dodatočné pracovné príležitosti najmä pre sýrskych utečencov.

(9)

Na základe preskúmania žiadosti Jordánska považuje Rada, ktorá koná v mene Únie, dohodnutie dodatočných pravidiel pôvodu za opodstatnené, pričom v zmysle podmienok uvedených v prílohe k návrhu rozhodnutia asociačného výboru, ktoré je pripojené k tomuto rozhodnutiu (ďalej len „návrh rozhodnutia asociačného výboru“), najmä pokiaľ ide o príslušné výrobky, výrobné zóny a vytvorenie ďalších pracovných miest pre sýrskych utečencov, by tieto pravidlá mali byť dispozícii ako alternatíva pravidiel stanovených v prílohe II k protokolu č. 3 dohody v súvislosti s vývozom z Jordánska a mali by sa zhodovať s pravidlami, ktoré Únia uplatňuje na dovoz z najmenej rozvinutých krajín v rámci všeobecného systému preferencií a iniciatívy Všetko okrem zbraní.

(10)

Príloha k návrhu rozhodnutia asociačného výboru by sa mala uplatňovať do 31. decembra 2026 a zároveň by sa malo uskutočniť preskúmanie v polovici trvania, ktoré zmluvným stranám umožní v prípade potreby vykonať úpravy na základe rozhodnutia asociačného výboru.

(11)

Splnenie cieľa týkajúceho sa vytvorenia približne 200 000 pracovných príležitostí pre sýrskych utečencov zo strany Jordánska by sa malo považovať za významný medzník aj z hľadiska plnenia návrhu rozhodnutia asociačného výboru. Preto pri splnení uvedeného cieľa Únia a Jordánsko zvážia ďalšie zjednodušenie podmienok pre výrobcov v Jordánsku, aby mohli využívať výhody rozhodnutia asociačného výboru.

(12)

Uplatňovanie prílohy k rozhodnutiu asociačného výboru by mali sprevádzať príslušné povinnosti v oblasti monitorovania a podávania správ a malo by byť možné pozastaviť uplatňovanie prílohy k rozhodnutiu asociačného výboru v prípade neplnenia podmienok jej uplatňovania alebo v prípade, ak budú splnené podmienky týkajúce sa ochranných opatrení,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Asociačnom výbore EÚ – Jordánsko zriadenom v súlade s článkom 92 dohody, pokiaľ ide o dočasnú zmenu protokolu č. 3 k uvedenej dohode, ktorý sa týka vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce, vychádza z návrhu rozhodnutia uvedeného asociačného výboru, ktoré je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

2.   Zmeny menšieho rozsahu v návrhu rozhodnutia asociačného výboru môžu schváliť zástupcovia Únie v asociačnom výbore bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 2

Rozhodnutie asociačného výboru sa po jeho prijatí uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. júla 2016

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. ES L 129, 15.5.2002, s. 3.

(2)  Rozhodnutie Rady a Komisie 2002/357/ES, ESUO z 26. marca 2002 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. ES L 129, 15.5.2002, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Jordánsko č. 1/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 3 k euro-stredomorskej dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce (Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 30).


NÁVRH

ROZHODNUTIE ASOCIAČNÉHO VÝBORU EÚ – JORDÁNSKO č. [1]/2016

z [x/x/]2016,

ktorým sa menia ustanovenia protokolu č. 3 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a zoznamu opracovania alebo spracovania, ktoré sa má vykonať na nepôvodných materiáloch, aby určité kategórie výrobkov, ktoré sú vyrobené v rozvojových zónach a priemyselných oblastiach a ktoré súvisia s tvorbou pracovných miest pre sýrskych utečencov a obyvateľov Jordánska, mohli získať štatút pôvodu

ASOCIAČNÝ VÝBOR EÚ – JORDÁNSKO,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení uzavretú medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na článok 94 dohody a článok 39 protokolu č. 3 k dohode,

keďže:

(1)

Jordánske hášimovské kráľovstvo (ďalej len „Jordánsko“) predložilo medzinárodnému spoločenstvu návrhy na uplatňovanie holistického prístupu k ekonomickému riešeniu sýrskej utečeneckej krízy a v rámci uvedenej iniciatívy 12. decembra 2015 špecificky požiadalo o zmiernenie pravidiel pôvodu, ktoré sa uplatňujú podľa dohody, aby posilnili jordánsky vývoz do Únie a vytvorili dodatočné pracovné príležitosti, predovšetkým pre sýrskych utečencov, ako aj obyvateľov Jordánska.

(2)

Na Medzinárodnej konferencii o podpore Sýrie a regiónu, ktorá sa uskutočnila 4. februára 2016 v Londýne, Jordánsko oznámilo svoj úmysel podporiť zapojenie sýrskych utečencov do oficiálneho trhu práce v Jordánsku a v tejto súvislosti zabezpečiť 50 000 pracovných príležitostí pre sýrskych utečencov do jedného roka od konania konferencie, pričom celkovým cieľom je zvýšiť počet takýchto novovytvorených pracovných miest na približne 200 000 v priebehu nasledujúcich rokov.

(3)

Dočasné zmiernenie platných pravidiel pôvodu by umožnilo uplatňovať menej prísne pravidlá pôvodu na niektoré tovary vyrábané v Jordánsku na účely priznania preferenčného zaobchádzania s tovarmi dovážanými do Únie ako pravidlá, ktoré by sa uplatňovali v opačnom prípade. Takéto dočasné zmiernenie platných pravidiel pôvodu by bolo súčasťou podpory, ktorú Únia poskytuje Jordánsku v súvislosti so sýrskou krízou a s cieľom zmierniť náklady, ktoré Jordánsku vznikajú prijímaním veľkého počtu sýrskych utečencov.

(4)

Únia sa domnieva, že požadované zmiernenie pravidiel pôvodu by prispelo k dosiahnutiu celkového cieľa vytvoriť približne 200 000 pracovných miest pre sýrskych utečencov.

(5)

Zmiernenie pravidiel pôvodu by podliehalo určitým podmienkam, aby sa zabezpečilo, že jeho výhody budú využívať vývozcovia, ktorí prispievajú k úsiliu Jordánska zamestnávať sýrskych utečencov.

(6)

Príloha k tomuto rozhodnutiu sa vzťahuje na tovar, ktorý sa vyrába vo výrobných zariadeniach nachádzajúcich sa v rozvojových zónach a priemyselných oblastiach v Jordánsku a ktoré prispievajú k tvorbe pracovných miest pre sýrskych utečencov a obyvateľov Jordánska.

(7)

Cieľom tejto iniciatívy je stimulovať obchod a investície v týchto rozvojových zónach a priemyselných oblastiach a tým prispievať k zlepšeniu ekonomických a pracovných príležitostí pre sýrskych utečencov a obyvateľov Jordánska.

(8)

Príloha II k protokolu č. 3 k dohode by sa preto mala doplniť, aby upresnila zoznam operácií opracovania alebo spracovania, ktoré je nevyhnutné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby takéto výrobky mohli získať štatút výrobkov preferenčného pôvodu. Tento doplňujúci zoznam operácií opracovania a spracovania by mal vychádzať z pravidiel pôvodu, ktoré Únia uplatňuje na dovoz z najmenej rozvinutých krajín podľa všeobecného systému preferencií iniciatívy „Všetko okrem zbraní“.

(9)

Mala by existovať možnosť dočasne pozastaviť uplatňovanie prílohy k tomuto rozhodnutiu, ktorou sa ustanovuje doplňujúci zoznam operácií opracovania a spracovania, vo vzťahu ku konkrétnemu výrobnému zariadeniu, ak toto zariadenie nespĺňa podmienky stanovené v článku 1 ods. 1 prílohy k tomuto rozhodnutia.

(10)

Zároveň by mala existovať možnosť dočasne pozastaviť uplatňovanie prílohy k tomuto rozhodnutiu vo vzťahu k akémukoľvek z výrobkov uvedených v článku 2 prílohy k tomuto rozhodnutiu, ktorý sa dováža v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, ktoré vážne poškodzujú alebo pri ktorých hrozí, že môžu poškodiť výrobcov v Únii vyrábajúcich podobné alebo priamo konkurenčné výrobky na celom území Únie alebo v jeho časti, alebo ktoré spôsobujú vážne narušenie v ktoromkoľvek odvetví hospodárstva Únie v súlade s článkami 24 a 26 dohody.

(11)

Toto rozhodnutie by malo platiť obmedzenú dobu dostatočnú na zabezpečenie stimulov na dodatočnú tvorbu investícií a zamestnanosti, preto by jeho platnosť mala skončiť k 31. decembru 2026. Únia a Jordánsko vykonajú preskúmanie v polovici trvania podľa článku 1 ods. 7 prílohy k tomuto rozhodnutiu a na základe získaných skúseností s vykonávaním tohto rozhodnutia môžu rozhodnutím asociačného výboru upraviť prílohu k tomuto rozhodnutiu.

(12)

Dosiahnutie cieľa, ktorý si Jordánsko stanovilo na medzinárodnej konferencii zo 4. februára 2016, ktorým je vytvoriť približne 200 000 pracovných miesť pre sýrskych utečencov, by predstavovalo významný míľnik aj z pohľadu vykonávania tohto rozhodnutia, na základe ktorého Únia a Jordánsko zvážia ďalšie zjednodušenie tohto podporného opatrenia. Na uvedený účel by bolo potrebné zmeniť prílohu k tomuto rozhodnutiu prostredníctvom rozhodnutia asociačného výboru,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k protokolu č. 3 k dohode, ktorá obsahuje zoznam operácií opracovania alebo spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok získal štatút pôvodu, sa mení a dopĺňa prílohou IIa k protokolu č. 3 k dohode, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Príloha IIa k protokolu č. 3 k dohode uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu, stanovuje podmienky uplatňovania a zoznam operácií opracovania a spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby výrobok vyrobený v konkrétnych geografických oblastiach, ktoré súvisia s dodatočným zamestnávaním sýrskych utečencov, získal štatút pôvodu.

Článok 3

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia asociačným výborom.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2026.

V [Ammane] [Bruseli] [x/x/]2016

Za Asociačný výbor EÚ – Jordánsko


PRÍLOHA

PRÍLOHA IIa

DODATOK K ZOZNAMU OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL ŠTATÚT PÔVODU

Článok 1

Spoločné ustanovenia

1.   Pre výrobky uvedené v článku 2 sa môžu namiesto pravidiel stanovených v prílohe II k protokolu č. 3 uplatniť aj tieto pravidlá, ak dané výrobky spĺňajú tieto podmienky:

a)

požadované opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, aby výrobky získali štatút pôvodu, sa vykoná vo výrobných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v jednej z týchto rozvojových zón alebo priemyselných oblastí: Alhussein Bin Abdullah II Industrial City- Alkarak, Aljeeza Industrial Area- Amman, Alqastal Industrial Area- Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al Tajamuat Industrial City- Sahab, Dulail Industrial City- Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El-Ressaiefeh Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone a Irbid Alhassan Industrial City, King Abdullah II Bin Alhussein City- Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone- Mafraq (vrátane Mafraq Industrial City), Ma'an Development Zone- Ma'an, Marka Industrial Area- Amman, Muwaqqar Industrial City- Amman, Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa a

b)

celková pracovná sila v každom výrobnom zariadení umiestnenom v týchto rozvojových zónach a v priemyselných oblastiach, v ktorých sa takéto výrobky opracúvajú alebo spracovávajú, obsahuje taký podiel sýrskych utečencov, ktorý sa rovná najmenej 15 % počas prvého a druhého roka po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy a najmenej 25 % od začiatku tretieho roka po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy. Príslušný podiel sa vypočíta kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy a následne raz ročne, pričom sa zohľadní počet sýrskych utečencov, ktorí pracujú vo formálnom a dôstojnom zamestnaní na základe ekvivalentu plného pracovného času a získali platné pracovné povolenie na dobu aspoň dvanástich mesiacov v súlade s príslušnými jordánskymi právnymi predpismi.

2.   Príslušné orgány Jordánska monitorujú dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 1, pridelia vývozcovi výrobkov, ktorý spĺňa tieto podmienky, číslo povolenia, pričom v prípade neplnenia uvedených podmienok toto povolenie bezodkladne zrušia.

3.   Dôkaz o pôvode vyhotovený podľa tejto prílohy obsahuje toto vyhlásenie v angličtine: „‚Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan‘“.

4.   V súlade s článkom 33 ods. 5 tohto protokolu v znení rozhodnutia Asociačnej rady EÚ – Jordánsko č. 1/2006 (1) sú colné orgány Jordánska pri podávaní informácií o výsledkoch overovania Európskej komisii alebo colným orgánom členských štátov Európskej únie (ďalej len „členské štáty“), ktoré požiadali o overenie, povinné uviesť, že výrobky uvedené na zozname v článku 2 spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1.

5.   Ak z overovacieho konania alebo iných dostupných informácií vyplynie, že podmienky stanovené v odseku 1 neboli splnené, Jordánsko z vlastného podnetu alebo na žiadosť Európskej komisie alebo colných orgánov členských štátov vykoná náležité zisťovanie alebo zabezpečí s náležitou naliehavosťou vykonanie takéhoto zisťovania s cieľom identifikovať takéto porušenia a zabrániť im. Európska komisia alebo colné orgány členských štátov sa na tento účel môžu na takomto zisťovaní zúčastniť.

6.   Každý rok po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy Jordánsko predloží Európskej komisii správu o uplatňovaní a účinkoch tejto prílohy vrátane výrobných a vývozných štatistík s požadovanou úrovňou podrobnosti v osemmiestnych číslach alebo s najvyššou možnou úrovňou podrobností, aká je k dispozícii, a zoznamu spoločností, ktoré majú výrobné prevádzky v rozvojových zónach a priemyselných oblastiach, s uvedením percentuálneho podielu sýrskych utečencov zamestnaných v každej z nich na ročnej báze. Zmluvné strany spoločne preskúmajú tieto správy a akékoľvek otázky týkajúce sa vykonávania a monitorovania tejto prílohy v rámci existujúcich orgánov zriadených podľa dohody o pridružení a najmä na pôde podvýboru pre priemysel, obchod a služby. Zmluvné strany zvážia aj zapojenie relevantných medzinárodných organizácií, ako sú Medzinárodná organizácia práce a Svetová banka, do monitorovacieho procesu.

7.   Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy zmluvné strany vykonajú preskúmanie v polovici trvania s cieľom zistiť, či sú potrebné prípadné úpravy na základe skúseností s vykonávaním tejto prílohy a vývojom konfliktu v Sýrii. Na základe tohto preskúmania v polovici trvania môže asociačný výbor zvážiť prípadné zmeny tejto prílohy.

8.   Keď Jordánsko dosiahne svoj cieľ týkajúci sa umožnenia vyššej účasti sýrskych utečencov na oficiálnom trhu práce vydaním celkového počtu zhruba 200 000 pracovných povolení sýrskym utečencom, zmluvné strany so zohľadnením vývoja sýrskej utečeneckej krízy zvážia ďalšie zjednodušenie ustanovení tejto prílohy. O príslušných zmenách tejto prílohy rozhoduje asociačný výbor.

9.

a)

Únia môže vec postúpiť asociačnému výboru, ak sa domnieva, že nie sú dostatočné dôkazy o plnení podmienok stanovených v odseku 1 zo strany Jordánska alebo akéhokoľvek konkrétneho výrobného zariadenia. Na základe postúpenia sa zistí, či nedodržanie podmienok stanovených v odseku 1 spôsobilo Jordánsko alebo konkrétne výrobné zariadenie.

b)

Ak asociačný výbor do 90 dní od postúpenia veci neskonštatuje, že plnenie podmienok stanovených v odseku 1 bolo zabezpečené, alebo ak nevykoná zmeny tejto prílohy, uplatňovanie tejto prílohy sa pozastaví. Pozastavenie sa uskutoční v rozsahu, ktorý uviedla Únia pri postúpení veci asociačnému výboru.

c)

Asociačný výbor môže rozhodnúť aj o predĺžení 90-dňovej lehoty, pričom v takom prípade pozastavenie nadobudne účinnosť vtedy, ak asociačná rada neprijme v rámci predĺženej lehoty žiadne z opatrení uvedených v písmene b).

d)

Uplatňovanie tejto prílohy môže pokračovať, ak o tom rozhodne asociačný výbor.

e)

V prípade pozastavenia sa táto príloha bude naďalej uplatňovať počas štyroch mesiacov na tovar, ktorý je k dátumu dočasného pozastavenia buď v režime tranzitu alebo dočasne uskladnený v colných skladoch alebo v slobodných colných pásmach v Únii a v prípade ktorého bol pred dátumom dočasného pozastavenia riadne vyhotovený dôkaz o pôvode v súlade s ustanoveniami tejto prílohy.

10.   Ak sa výrobok, ktorý je uvedený na zozname v článku 2 a na ktorý sa vzťahuje uplatňovanie tejto prílohy, dováža v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, ktoré vážne poškodzujú alebo pri ktorých hrozí, že môžu poškodiť výrobcov v Únii vyrábajúcich podobné alebo priamo konkurenčné výrobky na celom území EÚ alebo v jeho časti, alebo ktoré spôsobujú vážne narušenie v ktoromkoľvek odvetví hospodárstva Únie v zmysle článku 24 a 26 dohody, Únia môže postúpiť vec asociačnému výboru na preskúmanie. Ak do 90 dní od postúpenia tejto veci asociačný výbor neprijme rozhodnutie, ktoré zabráni takejto vážnej ujme, resp. jej hrozbe alebo vážnemu narušeniu, alebo ak sa nedosiahlo žiadne iné uspokojivé riešenie, uplatňovanie tejto prílohy sa v súvislosti s daným výrobkom pozastaví dovtedy, kým asociačný výbor neprijme rozhodnutie, v ktorom vyhlási, že takáto vážna ujma, resp. jej hrozba alebo vážne narušenie už pominuli, alebo kým zmluvné strany nedosiahnu uspokojivé riešenie a neoznámia ho asociačnému výboru.

11.   Táto príloha sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia asociačného výboru, ku ktorému je pripojená, do 31. decembra 2026.

Článok 2

Zoznam výrobkov a ich požadovaného opracovania alebo spracovania

Zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, a pravidlá opracovania a spracovania, ktoré sa môžu použiť ako alternatíva k postupom uvedeným v prílohe II, sú uvedené nižšie.

Príloha I k protokolu č. 3 k dohode, ktorá obsahuje úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II k protokolu č. 3 k dohode, sa obdobne uplatňuje na nižšie uvedený zoznam, s výhradou týchto zmien:

 

V poznámke 5.2 sa do druhého pododseku dopĺňajú tieto základné materiály:

sklenené vlákna,

kovové vlákna.

 

V poznámke 7.3 sa text nahrádza takto:

Na účely položiek ex 2707 a 2713 jednoduché operácie, ako je čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrovanie, farbenie, označovanie, získavanie sírového obsahu v dôsledku zmiešavania výrobkov s rôznym obsahom síry, alebo akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobné operácie nemajú za následok získanie pôvodu.

ex kapitola 25

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra; vápno a cement; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzavretých kontajneroch, a oxidy horčíka, tiež čisté, iné ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) sa však môže použiť

ex kapitola 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2707

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom získaným destiláciou vysokotepelných čiernouhoľných dechtov, z ktorých viac ako 65 % objemu destiluje pri teplote do 250 °C (vrátane zmesí petroléteru a benzénu), na použitie v energetike alebo na vykurovanie

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových materiálov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak tieto oleje sú základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (3)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2712

Vazelína; parafínový vosk, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež farbené

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (3)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových materiálov

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 28

Anorganické chemikálie; organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siričitého

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2840

Peroxoboritan sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

2843

Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, tiež chemicky definované; amalgámy drahých kovov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 2843

ex 2852

Zlúčeniny ortuti interných éterov a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Hodnota všetkých použitých materiálov položky 2909 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

 

Ortuťové zlúčeniny nukleových kyselín a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2852 , 2932 a 2933 a 2934 však nesmie presiahnuť 20 % ceny produktu zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 29

Organické chemikálie; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 2905 . Metalalkoholáty tejto položky sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Manitol; D-glucitol (sorbitol); glycerol

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku. Materiály tej istej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2915 a 2916 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2932

Vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky 2909 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

 

Cyklické acetály a interné hemiacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

2933

Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-mami)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932 a 2933 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

2934

Kyseliny nukleové a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položiek 2932 , 2933 a 2934 však nesmie presiahnuť 20 % ceny produktu zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 31

Hnojivá

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 32

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tesniaci tmel a iné tmely; atramenty

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc.

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane materiálov odlišnej „skupiny“ (4) v rámci tejto položky. Materiály tej istej skupiny ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 34

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3404

Umelé vosky a pripravené vosky:

Na základe parafínu, ropných voskov, voskov z bitúmenových nerastov, parafínových gáčov alebo šupinových voskov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 35

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 37

Fotografický alebo kinematografický tovar

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 38

Rôzne chemické výrobky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3803

Rafinovaný tallový olej

Rafinácia surového tallového oleja

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3805

Sulfátové terpentínové silice, čistené

Čistenie surových sulfátových terpentínových silíc destiláciou alebo rafináciou

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

3806 30

Estery živíc

Výroba zo živičných kyselín

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3807

Drevná smola (smola z drevného dechtu)

Destilácia drevného dechtu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

3809 10

Prípravky na úpravu povrchu alebo apretovanie, prípravky urýchľujúce farbenie alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky (napríklad apretúry a moridlá), používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté: Na základe škrobových látok

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie; technické mastné alkoholy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3823

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

3824 60

Sorbitol iný ako zatriedený v podpoložke 2905 44

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku a okrem materiálov podpoložky 2905 44 . Materiály tej istej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 39

Plasty a výrobky z nich, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3907

Kopolymér vyrobený z polykarbonátu a kopolyméru akrylonitril-butadién-styrén (ABS)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu (5)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

 

Polyester

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba z polykarbonátu tetrabróm-(bisfenolu A)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3920

Ionomerové platne alebo filmy

Výroba z termoplastickej parciálnej soli, ktorá je kopolymérom etylénu a kyseliny metakrylovej, čiastočne neutralizovanej iónmi kovov, hlavne zinku a sodíka

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 3921

Fólie z plastov, metalizované

Výroba z vysoko priehľadných polyesterových fólií s hrúbkou menšou ako 23 mikrónov (6)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex Chapter 40

Kaučuk a výrobky z neho; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

4012

Protektorované alebo použité pneumatiky z kaučuku; plné obruče alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z kaučuku:

 

 

Protektorované pneumatiky; plné obruče alebo komorové obruče, z kaučuku

Protektorovanie použitých pneumatík

 

Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 4011 a 4012

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 41

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne okrem

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

4101 až 4103

Surové kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané; surové kožky z oviec alebo jahniat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kožky vylúčené poznámkou 1 písm. c) ku kapitole 41; ostatné surové kože a kožky (čerstvé, alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože vylúčené poznámkou 1 písm. b) alebo 1 písm. c) ku kapitole 41

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

4104 až 4106

Činené alebo krustované kože a kožky, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané, ale inak neupravené

Opätovné činenie vyčinených alebo predčinených koží a kožiek podpoložiek 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 alebo 4106 91

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

4107 , 4112 , 4113

Koža ďalej spracovaná po činení alebo krustovaní

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály podpoložiek 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 a 4106 92 sa však môžu použiť, ak sa vykoná opätovné činenie vyčinených alebo krustovaných koží a kožiek v suchom stave

Kapitola 42

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako produkované priadkou morušovou)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 43

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

4301

Surové kožušiny (vrátane hláv, chvostov, nôžok a ostatných kúskov alebo odrezkov, vhodných na použitie v kožušníctve), iné ako surové kože a kožky položky 4101 , 4102 alebo 4103

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 4302

Vyčinené alebo upravené kožušiny, spájané:

 

 

Platne, kríže a podobné tvary

Bielenie alebo farbenie, navyše k rezaniu a spájaniu nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín

 

Ostatné

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín

4303

Odevy, odevné doplnky a ostatné výrobky z kožušín

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín položky 4302

ex kapitola 44

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 4407

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

Hobľovanie, brúsenie alebo spájanie na koncoch

ex 4408

Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva), listy na preglejky, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, pozdĺžne spájané, a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

Lúpanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex 4410 až ex 4413

Obruby a lišty, vrátane profilovaných soklových líšt a ostatných profilovaných dosiek

Lemovanie alebo lištovanie

ex 4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva

Výroba z dosiek nenarezaných na určitý rozmer

ex 4418

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Pórovité (voštinové) drevené dosky, zostavené parketové dosky a šindle sa však môžu použiť

 

Obruby a lišty

Lemovanie alebo lištovanie

ex 4421

Drievka na zápalky; drevené kolíky alebo klinčeky do obuvi

Výroba z dreva ktorejkoľvek položky okrem ťahaného dreva položky 4409

ex kapitola 51

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5106 až 5110

Priadza z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním (7)

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia:

Tkanie (7)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 52

Bavlna, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5204 až 5207

Bavlnená priadza a bavlnené nite

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním (7)

5208 až 5212

Bavlnené tkaniny:

Tkanie (7)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 53

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5306  až 5308

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním (7)

5309 až 5311

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze:

Tkanie (7)

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5401 až 5406

Priadza, monofil a nite z chemických vláken

Extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním ALEBO spriadaním prírodných vlákien (7)

5407 a 5408

Tkaniny z priadze z chemických vlákien:

Tkanie (7)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5501 až 5507

Chemické strižné vlákna

Extrúzia chemických vlákien

5508 až 5511

Priadza a šijacia niť z chemických strižných vlákien

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním (7)

5512 až 5516

Tkaniny z chemických strižných vlákien:

Tkanie (7)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

ex Chapter56

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich; okrem:

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien

alebo

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou (7)

5602

Plsť, tiež impregnovaná, pokrytá, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná:

 

 

Vpichovaná plsť

Extrúzia chemických vlákien spolu s tvarovaním textílie,

Avšak možno použiť:

polypropylénové vlákna položky 5402 ,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 , alebo

kábel z polypropylénových vlákien položky 5501 ,

vo všetkých prípadoch s jemnosťou jedného vlákna nižšou ako 9 decitexov

za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Len tvarovanie textílie v prípade plsti vyrobenej z prírodných vlákien (7)

 

Ostatné

Extrúzia chemických vlákien spolu s tvarovaním textílie,

alebo

Len tvarovanie textílie v prípade inej plsti vyrobenej z prírodných vlákien (7)

5603

Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované

Akékoľvek spracovanie okrem tkania vrátane vpichovania

5604

Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položky 5404 alebo 5405 , impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi:

 

 

Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou

Výroba z kaučukových nití a kordov, nepokrytých textíliou

 

Ostatné

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien (7)

5605

Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobné tvary položky 5404 alebo 5405 , kombinované s kovom vo forme nite, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien a/alebo syntetických strižných vlákien (7)

5606

Opradená priadza, pásiky a podobné tvary položiek 5404 alebo 5405 , opradené (iné ako výrobky položky 5605 a iné ako opradené priadze z vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien a/alebo syntetických strižných vlákien

alebo

Spriadanie spolu s povločkovaním

alebo

Povločkovanie spolu s farbením (7)

Kapitola 57

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny:

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Výroba z kokosovej priadze alebo sisalovej priadze alebo jutovej priadze

alebo

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

Všívanie spolu s farbením alebo potlačou

Extrúzia chemických vlákien sprevádzaná technikami výroby netkaných textílií vrátane vpichovania (7)

Avšak možno použiť:

polypropylénové vlákna položky 5402 ,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 , alebo

kábel z polypropylénových vlákien položky 5501 ,

vo všetkých prípadoch s jemnosťou jedného vlákna nižšou ako 9 decitexov, ak ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Jutová tkanina sa môže použiť ako podklad

ex kapitola 58

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky; okrem:

Tkanie (7)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5805

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5810

Výšivky v metráži, pásoch alebo ako motívy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

5901

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

Tkanie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo poťahovaním

alebo

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

5902

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózových vlákien:

 

 

Obsahujúce najviac 90 % hmotnosti textilných materiálov

Tkanie

 

Ostatné

Extrúzia chemických vlákien spolu s tkaním

5903

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, iné ako textílie položky 5902

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5904

Linoleum, tiež rezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež rezané do tvaru

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním (7)

5905

Textilné tapety:

 

 

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované gumou, plastmi alebo inými materiálmi

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

 

Ostatné

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (7):

5906

Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902 :

 

 

Pletené alebo háčkované textílie

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s pletením

alebo

Pletenie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s tkaním (7)

 

Ostatné textílie vyrobené z priadze zo syntetických vlákien, obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov

Extrúzia chemických vlákien spolu s tkaním

 

Ostatné

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s tkaním

5907

Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie

Tkanie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo poťahovaním

alebo

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5908

Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované:

 

 

Žiarové plynové pančušky, impregnované

Výroba z dutej pleteniny na výrobu plynových pančušiek

 

Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5909 až 5911

Textilné výrobky druhov vhodných na priemyselné použitie:

 

 

Leštiace disky alebo prstence iné ako z plsti položky 5911

Tkanie

 

Tkaniny druhov bežne používaných v papierenskom priemysle alebo na iné technické účely, tiež splstené a tiež impregnované alebo potiahnuté, duté alebo nekonečné s jednoduchou alebo násobnou osnovou a/alebo jednoduchým alebo násobným útkom, alebo ploché tkaniny s násobnou osnovou a/alebo násobným útkom položky 5911

Tkanie (7)

 

Ostatné

Extrúzia priadze z chemických vlákien ALEBO spriadanie prírodných vlákien alebo chemických strižných vlákien, spolu s tkaním (7)

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

Kapitola 60

Pletené alebo háčkované textílie

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna, v každom prípade spolu s pletením

alebo

pletenie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením

alebo

Splietanie alebo textúrovanie spolu s pletením pod podmienkou, že hodnota použitého nespleteného/netextúrovaného vlákna nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 61

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované:

 

 

Získané zošitím alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, ktorá bola buď strihaná do tvaru alebo priamo získaná v tvare

Výroba z tkaniny

 

Ostatné

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru)

alebo

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru) (7)

ex kapitola 62

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované; okrem:

Výroba z tkaniny

6213 a 6214

Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:

 

 

Vyšívané

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (8)

alebo

Dohotovenie, ktorému predchádza potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu. (7)  (8)

 

Ostatné

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

alebo

Dokončenie, po ktorom sa vykoná potlač s aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (7)  (8)

6217

Ostatné celkom dohotovené doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, iné ako výrobky položky 6212

 

 

Vyšívané

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (8)

 

Ohňovzdorná výbava z tkaniny potiahnutej fóliou z pohliníkovaného polyesteru

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

alebo

Poťahovanie za predpokladu, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) (8)

 

Medzipodšívky do golierov a manžiet, nastrihané

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 63

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

6301 až 6304

Prikrývky, cestovné koberčeky, posteľná bielizeň atď.; záclony atď.; ostatné bytové textílie:

 

 

Z plsti, z netkaných textílií

Akékoľvek spracovanie, okrem tkania vrátane vpichovania spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

 

Ostatné:

 

 

– –

Vyšívané

Tkanie alebo pletenie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny, za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (8)  (9)

 

– –

Ostatné

Tkanie alebo pletenie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

6305

Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru

Tkanie alebo pletenie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) (7)

6306

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty, stany; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie alebo na pozemné plavidlá; potreby na táborenie:

 

 

Z netkaných textílií

Akékoľvek spracovanie, okrem tkania vrátane vpichovania spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

 

Ostatné

Tkanie spolu s dohotovením (vrátane nastrihania) (7)  (8)

alebo

Poťahovanie za predpokladu, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, spolu s dohotovením (vrátane nastrihania)

6307

Ostatné celkom dohotovené výrobky, vrátane strihových šablón

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

6308

Súpravy pozostávajúce z tkaniny a priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov, alebo podobné textilné výrobky, v balení na predaj v malom

Každý predmet v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa naň uplatňovalo, keby nebol súčasťou súpravy. Do súpravy však možno začleniť výrobky bez pôvodu za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 25 % ceny súpravy zo závodu

ex kapitola 64

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem zvrškov pripevnených k vnútornej podrážke alebo k ostatným komponentom podrážky položky 6406

6406

Časti obuvi (vrátane zvrškov, tiež spojených s podrážkami, inými ako vonkajšími podrážkami); vkladacie stielky, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, chrániče holennej kosti a podobné výrobky a ich súčasti

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a ich časti

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex kapitola 68

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 6803

Výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice

Výroba z opracovanej bridlice

ex 6812

Výrobky z azbestu; výrobky zo zmesí na základe azbestu alebo zo zmesí na základe azbestu a uhličitanu horečnatého

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 6814

Výrobky zo sľudy, vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, na podložke z papiera, lepenky alebo ostatných materiálov

Výroba zo spracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy)

Kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 70

Sklo a sklenený tovar, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

7006

Sklo položky 7003 , 7004 alebo 7005 , ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vŕtané

 

 

Podložky z tabuľového skla, potiahnuté tenkým dielektrickým filmom, polovodičovej triedy podľa noriem SEMII (10)

Výroba z nepotiahnutých podložiek z tabuľového skla položky 7006

 

Ostatné

Výroba z materiálov položky 7001

7010

Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné obaly zo skla druhov používaných na dopravu alebo na balenie tovaru; sklenené poháre na zaváraniny; zátky, viečka a ostatné uzávery, zo skla

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Rezanie a brúsenie skleneného tovaru za predpokladu, že celková hodnota použitého nenarezaného a nebrúseného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

7013

Sklenený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako sklo položky 7010 alebo 7018 )

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Rezanie a brúsenie skleneného tovaru za predpokladu, že celková hodnota použitého nenarezaného a nebrúseného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Ručná dekorácia (okrem zdobenia sieťotlačou) ručne fúkaného skleneného tovaru, za predpokladu, že celková hodnota použitého ručne fúkaného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 7019

Výrobky (iné ako priadza) zo sklenených vlákien

Výroba z/zo:

nefarbenej predpriadze, prameňov, priadze alebo striže, alebo

sklenenej vlny

ex kapitola 71

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi, a predmety z nich; bižutéria; mince, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

7106 , 7108 a 7110

Drahé kovy:

 

 

Netepané

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 7106 , 7108 a 7110

alebo

Elektrolytická, termická alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106 , 7108 alebo 7110

alebo

Tavenie a/alebo legovanie drahých kovov položky 7106 , 7108 alebo 7110 navzájom alebo so základnými kovmi

 

Polotovary alebo vo forme prachu

Výroba z netepaných drahých kovov

ex 7107 , ex 7109 a ex 7111

Kovy plátované drahými kovmi, polotovary

Výroba z kovov plátovaných drahými kovmi, netepaných

7115

Ostatné predmety z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7117

Bižutéria

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba z častí zo základných kovov, neplátovaných ani nepotiahnutých drahým kovmi, za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 73

Predmety zo železa alebo z ocele, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 7301

Štetovnice

Výroba z materiálov položky 7207

7302

Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladné dosky (podkladnice), prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc

Výroba z materiálov položky 7206

7304 , 7305 a 7306

Rúry, rúrky a duté profily zo železa (z iného ako liatiny) alebo z ocele

Výroba z materiálov položky 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 alebo 7224

ex 7307

Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele

Sústruženie, vŕtanie, vystružovanie, rezanie závitov, začisťovanie a pieskovanie hrubých výkovkov, ak ich celková hodnota nepresiahne 35 % ceny produktu zo závodu

7308

Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406 ) a časti konštrukcií (napríklad mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Zvárané uholníky, tvarovky a profily položky 7301 však nemožno použiť

ex 7315

Protišmykové reťaze

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položky 7315 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 74

Meď a predmety z nej; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7403

Rafinovaná meď a zliatiny medi, neopracované (surové)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex kapitola 76

Hliník a predmety z neho; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7601

Neopracovaný (surový) hliník

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

7607

Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a položky 7606

ex kapitola 78

Olovo a predmety z neho, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7801

Neopracované (surové) olovo:

 

 

Rafinované olovo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

 

Ostatné

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Odpad a šrot položky 7802 však nemožno použiť

Kapitola 80

Cín a predmety z neho

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex kapitola 82

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8206

Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 až 8205 , v súpravách na predaj v malom

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 8202 až 8205 . Nástroje položiek 8202 až 8205 však možno do súpravy začleniť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

8211

Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou (vrátane štepárskych nožov), iné ako nože položky 8208 , a ich čepele

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Čepele a rukoväte nožov zo základného kovu však možno použiť

8214

Ostatné nožiarske predmety (napríklad strihače vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáče, kolískové nože na jemné alebo hrubé krájanie, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru alebo pedikúru (vrátane pilníkov na nechty)

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo základného kovu však možno použiť

8215

Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na maslo, klieštiky na cukor a podobný kuchynský alebo jedálenský tovar

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo základného kovu však možno použiť

ex kapitola 83

Rôzne predmety zo základného kovu; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 8302

Ostatné príchytky, kovania a podobné výrobky vhodné na budovy, a zariadenia na automatické zatváranie dverí

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Ostatné materiály položky 8302 sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

ex 8306

Sošky a ostatné ozdobné predmety, zo základných kovov

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Ostatné materiály položky 8306 sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 84

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8401

Jadrové reaktory; nevyhorené palivové články (kazety) do jadrových reaktorov; stroje, prístroje a zariadenia na separáciu izotopov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8407

Vratné alebo rotačné zážihové piestové spaľovacie motory

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8408

Vznetové piestové spaľovacie motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8427

Vidlicové stohovacie vozíky; ostatné vozíky vybavené zdvíhacím alebo manipulačným zariadením

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8482

Guľkové alebo valčekové ložiská

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 85

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8501 , 8502

Elektrické motory a generátory; elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8503

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8513

Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napríklad na suché články, akumulátory, dynamá), iné ako osvetľovacie prístroje položky 8512

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8519

Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8522

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8521

Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8522

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8523

Hotové nenahraté médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam okrem výrobkov kapitoly 37

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8525

Vysielacie prístroje na rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery, digitálne fotoaparáty a iné videokamery

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8526

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové ovládanie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8527

Rozhlasové prijímače, tiež kombinované pod spoločným krytom s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8528

Monitory a projektory nespojené s televíznymi prijímačmi; televízne prijímače, tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8535 až 8537

Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, na ich pripájanie do elektrického obvodu alebo spájanie v elektrickom obvode; prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien; rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne na elektrické riadenie alebo na rozvod elektrickej energie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky daného výrobku a položky 8538

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8540 11 a 8540 12

Televízne CRT obrazovky, vrátane CRT obrazoviek pre videomonitory

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 8542 31 až ex 8542 33 a ex 8542 39

Monolitické integrované obvody

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Difúzna funkcia, pri ktorej sa vytvárajú integrované obvody na polovodičovom substráte selektívnym zavedením primeraného dopantu (legovacej látky), tiež zmontované a/alebo odskúšané v krajine, ktorá je treťou stranou

8544

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov), izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo oplášťovaných vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8545

Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z ostatného uhlíka, tiež spojené s kovom, druhov používaných na elektrické účely

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8546

Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8547

Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napríklad s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, iné ako izolátory položky 8546 ; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným materiálom

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8548

Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, batérie a elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 86

Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a traťové zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia všetkých druhov.

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 87

Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, a ich časti a súčasti a príslušenstvo; okrem:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 90

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9002

Šošovky, hranoly, zrkadlá a ostatné optické články, z akéhokoľvek materiálu, zasadené, tvoriace časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov alebo prístrojov, iné ako z opticky neopracovaného skla

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9033

Časti a súčasti a príslušenstvo (v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté) na stroje, nástroje alebo prístroje kapitoly 90

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 91

Hodiny, hodinky a ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 94

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a osvetľovacie zariadenia, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné znaky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 95

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 9506

Golfové palice a ich časti

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Hrubotvarované bloky na výrobu hláv golfových palíc však možno použiť

ex kapitola 96

Rôzne výrobky, okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9601 a 9602

Opracovaná slonovina, kosť, korytnačina, rohovina, parohy, koraly, perleť a ostatné živočíšne rezbárske materiály, a výrobky z týchto materiálov (vrátane výrobkov získaných tvarovaním).

Opracované rastlinné alebo nerastné rezbárske materiály a výrobky z týchto materiálov; výrobky tvarované alebo vyrezávané z vosku, parafínu, stearínu, prírodného kaučuku alebo prírodných živíc alebo modelovacích materiálov a ostatné tvarované alebo vyrezávané výrobky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; opracovaná netvrdená želatína (iná ako želatína položky 3503 ) a výrobky z netvrdenej želatíny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

9603

Metly a kefy (vrátane kief tvoriacich časti strojov, prístrojov alebo vozidiel), ručné mechanické metly bez motora, mopy a oprašovače z peria; pripravené kefárske uzly a zväzky na výrobu metiel alebo kief a štetcov; maliarske vankúšiky a valčeky; stierky (iné ako valčekové stierky)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9605

Cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov

Každý predmet v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa naň uplatňovalo, keby nebol súčasťou súpravy. Do súpravy však možno začleniť výrobky bez pôvodu za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

9606

Gombíky, stláčacie gombíky a patentné gombíky, formy na gombíky a ostatné časti týchto výrobkov; gombíkové polotovary

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9608

Guľôčkové perá; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plsteným hrotom alebo s iným pórovitým hrotom; plniace perá, rysovacie perá a ostatné perá; rydlá na rozmnožovače; patentné ceruzky; držadlá na pero, držadlá na ceruzku a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane ochranných krytov a príchytiek) s výnimkou výrobkov položky 9609

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Hroty alebo špičky tej istej položky ako výrobok však možno použiť

9612

Pásky do písacích strojov alebo podobné pásky, napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; pečiatkovacie vankúšiky, tiež napustené, tiež v škatuľkách

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9613 20

Plynové vreckové zapaľovače, znovu naplniteľné

Výroba, pri ktorej celková hodnota použitých materiálov položky 9613 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

9614

Fajky (vrátane fajkových hláv), cigarové alebo cigaretové špičky a ich časti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky


(1)  Rozhodnutie Asociačnej Rady EÚ – Jordánsko č. 1/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 3 k euro-stredomorskej dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce (Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 30).

(2)  Špecifické podmienky týkajúce sa „špecifického spracovania“ sú uvedené v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.

(3)  Špecifické podmienky týkajúce sa „špecifického spracovania“ sú uvedené v úvodnej poznámke 8.2.

(4)  Za „skupinu“ sa považuje ktorákoľvek časť položky oddelená od zvyšku bodkočiarkou.

(5)  V prípade výrobkov skladajúcich sa z materiálov zatriedených v položkách 3901 až 3906 na jednej strane, ako aj v položkách 3907 až 3911 na druhej strane sa toto obmedzenie vzťahuje len na tú skupinu materiálov, ktorá prevažuje vo výrobku z hľadiska hmotnosti.

(6)  Za vysoko transparentné fólie sa považujú fólie, ktorých optická tlmivosť meraná podľa ASTM-D 1003 – 16 Gardnerovým zákalometrom (t. j. faktor zákalu) je menšia ako 2 %.

(7)  Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.

(8)  Pozri úvodnú poznámku 6.

(9)  Pokiaľ ide o pletené alebo háčkované výrobky, iné ako elastické alebo pogumované, získané zošitím alebo spojením kusov pletených alebo háčkovaných textílií (nastrihaných alebo pletených priamo do tvaru), pozri úvodnú poznámku 6.

(10)  SEMII – Inštitút polovodičových zariadení a materiálov (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).


2.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/42


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1316

z 26. júla 2016,

ktorým sa mení rozhodnutie 2009/908/EÚ, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady 2009/881/EÚ z 1. decembra 2009 o vykonávaní predsedníctva Rady (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 2009/908/EÚ (2) ustanovila poradie, v akom členské štáty vykonávajú predsedníctvo Rady od 1. januára 2007 do 30. júna 2020, ako aj rozdelenie tohto poradia predsedníctiev do skupín troch členských štátov.

(2)

Európska únia sa 1. júla 2013 rozšírila a Chorvátsko sa stalo novým členským štátom.

(3)

Jeden členský štát zverejnil informáciu, že vystúpi z Únie, hoci jeho vláda ešte túto skutočnosť neoznámila podľa článku 50 ZEÚ. Poradie predsedníctiev Rady by sa malo zmeniť s cieľom zohľadniť túto skutočnosť bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti tohto členského štátu.

(4)

Rada by mala ustanoviť poradie vykonávania predsedníctva Rady v blízkej budúcnosti. Poradie by sa malo určiť v súlade s kritériami ustanovenými v zmluvách a v rozhodnutí Európskej rady 2009/881/EÚ. Rozhodnutie 2009/908/EÚ by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie Rady 2009/908/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady, sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Poradie, v akom členské štáty vykonávajú predsedníctvo Rady od 1. júla 2017 do 31. decembra 2030, ako aj rozdelenie tohto poradia predsedníctiev do skupín troch členských štátov je ustanovené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.“

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Rada pred 31. decembrom 2029 rozhodne o poradí, v akom budú členské štáty vykonávať predsedníctvo Rady od 1. januára 2031.“

3.

Príloha I k rozhodnutiu Rady 2009/908/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. júla 2017.

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. júla 2016

Za Radu

predseda

M. LAJČÁK


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 2.12.2009, s. 50.

(2)  Rozhodnutie Rady 2009/908/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 28).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Návrh tabuľky predsedníctiev Rady  (*)

Holandsko (**)

január – jún

2016

Slovensko (**)

júl – december

2016

Malta (**)

január – jún

2017

Estónsko

júl – december

2017

Bulharsko

január – jún

2018

Rakúsko

júl – december

2018

Rumunsko

január – jún

2019

Fínsko

júl – december

2019

Chorvátsko

január – jún

2020

Nemecko

júl – december

2020

Portugalsko

január – jún

2021

Slovinsko

júl – december

2021

Francúzsko

január – jún

2022

Česká republika

júl – december

2022

Švédsko

január – jún

2023

Španielsko

júl – december

2023

Belgicko

január – jún

2024

Maďarsko

júl – december

2024

Poľsko

január – jún

2025

Dánsko

júl – december

2025

Cyprus

január – jún

2026

Írsko

júl – december

2026

Litva

január – jún

2027

Grécko

júl – december

2027

Taliansko

január – jún

2028

Lotyšsko

júl – december

2028

Luxembursko

január – jún

2029

Holandsko

júl – december

2029

Slovensko

január – jún

2030

Malta

júl – december

2030


(*)  Bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti Spojeného kráľovstva ako členského štátu.

(**)  Súčasná trojica sa v tejto prílohe uvádza na informačné účely.“


2.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/45


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1317

z 28. júla 2016,

ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Belgickým kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh belgickej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020.

(2)

V dôsledku skončenia mandátu, na základe ktorého bol navrhnutý pán Hicham IMANE (Député wallon), sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, sa za člena Výboru regiónov vymenúva:

pán Hicham IMANE, Conseiller communal de la Ville de Charleroi (zmena mandátu).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. júla 2016

Za Radu

predseda

M. LAJČÁK


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/190 z 5. februára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/994 z 23. júna 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70).


ODPORÚČANIA

2.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/46


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2016/1318

z 29. júla 2016

o usmerneniach týkajúcich sa podpory budov s takmer nulovou spotrebou energie a najlepších postupov na zabezpečenie toho, aby všetky nové budovy boli do roku 2020 budovami s takmer nulovou spotrebou energie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Budovy majú kľúčový význam pre politiku energetickej efektívnosti EÚ, keďže na ne pripadá takmer 40 % (1) konečnej spotreby energie.

(2)

Význam sektora budov pre zvýšenie energetickej efektívnosti zdôraznila Európska komisia v oznámení s názvom Energetická efektívnosť a jej prínos k energetickej bezpečnosti v rámci politík v oblasti klímy a energie do roku 2030 (2) a vo svojom oznámení s názvom Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy (3).

(3)

Prvoradou prioritou pri vytváraní energetickej únie je úplná implementácia a presadzovanie existujúcej legislatívy v odvetví energetiky.

(4)

Smernica o energetickej hospodárnosti budov je hlavným právnym nástrojom, ktorý upravuje otázku energetickej hospodárnosti budov v súvislosti s cieľmi energetickej efektívnosti do roku 2020.

(5)

V článku 9 smernice sa stanovuje osobitný cieľ, aby do konca roka 2020 boli všetky nové budovy budovami s takmer nulovou alebo veľmi nízkou potrebou energie. Táto takmer nulová alebo veľmi nízka potreba energie by mala byť vo veľmi významnej miere pokrytá energiou z obnoviteľných zdrojov.

(6)

Aby sa zabezpečilo, že do 31. decembra 2020 budú mať všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie, je potrebné vo vnútroštátnych právnych predpisoch transponovať požiadavky článku 9 ods. 1. Ten istý cieľ takmer nulovej spotreby, ale s kratšou lehotou do 31. decembra 2018 platí pre nové budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia verejné orgány. Tým by sa mal od konca roka 2020 vytvoriť transparentný vnútroštátny právny rámec pre hospodárske subjekty, pokiaľ ide o požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov.

(7)

Súbežne s požiadavkami na nové budovy sa v smernici od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli podporné politiky na stimulovanie obnovy existujúceho fondu budov, aby budovy dosiahli úrovne takmer nulovej spotreby energie.

(8)

Komisia vydala správu Európskemu parlamentu a Rade s názvom Pokrok členských štátov na ceste k budovám s takmer nulovou spotrebou energie (4). V rámci povinnosti členských štátov podávať správy o tejto problematike sa získali ďalšie informácie.

(9)

Členské štáty postupne napredujú, ale mali by svoj pokrok urýchliť. Napriek tomu, že na vnútroštátnej úrovni sa zvýšili opatrenia na podporu rastu v sektore budov s takmer nulovou spotrebou energie, členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie, aby zabezpečili, že všetky nové budovy budú v lehotách stanovených v smernici budovami s takmer nulovou spotrebou energie.

(10)

Smernica o energetickej hospodárnosti budov je v súčasnosti predmetom preskúmania. Zásady týkajúce sa budov s takmer nulovou spotrebou energie sú jedným z pilierov súčasnej smernice a počnúc rokom 2020 sa majú stať normou pre nové budovy. Preskúmaním sa posúdi, či budú potrebné dodatočné opatrenia na rok 2030. Vypracovanie nových politík a koncepcií by sa malo opierať o pevné základy. Je rozhodujúce, aby požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie, ktoré sa majú splniť do roku 2020, boli v plnej miere implementované.

(11)

Túto potrebu potvrdzuje aj článok 9 ods. 4 smernice, v ktorom sa stanovuje, že Komisia môže členským štátom vydať odporúčanie týkajúce sa budov s takmer nulovou spotrebou energie,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Členské štáty by mali postupovať podľa usmernení uvedených v prílohe k tomuto odporúčaniu. Dodržiavanie týchto usmernení pomôže zabezpečiť, aby do 31. decembra 2020 všetky nové budovy boli budovami s takmer nulovou spotrebou energie, a členským štátom pomôže vypracovať národné plány zvýšenia počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie.

2.

Toto odporúčanie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júla 2016

Za Komisiu

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komisie


(1)  Pozri dokument Európskej komisie Energetické, dopravné a environmentálne ukazovatele, vydanie z roku 2012. Na účely tohto odhadu sa spočítava konečná spotreba energie v sektoroch domácností a služieb. V tom je napríklad zahrnutá spotreba elektrickej energie v prípade spotrebičov, ale vylúčená spotreba energie v priemyselných budovách.

(2)  SWD(2014) 255 final.

(3)  Balík pre energetickú úniu, COM(2015) 80 final.

(4)  COM(2013) 483 final/2.


PRÍLOHA

1.   ÚVOD

Po zavedení požiadaviek na efektívnosť do vnútroštátnych stavebných poriadkov nové budovy už v súčasnosti vykazujú len polovičnú spotrebu energie ako typické budovy z 80. rokov 20. storočia.

V smernici o energetickej hospodárnosti budov (ďalej len „smernica EPBD“) sa vyžaduje, aby členské štáty stanovili minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť novopostavených budov a existujúcich budov, ktoré sú vo fáze významnej obnovy. Okrem týchto minimálnych požiadaviek sa v smernici EPBD stanovuje jasná požiadavka, aby všetky nové budovy mali do konca desaťročia takmer nulové alebo veľmi nízke potreby energie a aby mohli byť označené ako budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Existujúci fond budov je však starý a nehospodárny a jeho obnova postupuje pomaly. V súlade so smernicou EPBD by sa aj existujúci fond budov mal postupne zmeniť tak, aby zodpovedal podobným normám.

Dôsledné vykonávanie a presadzovanie existujúcich právnych predpisov v oblasti energetiky sa považuje za prvú prioritu založenia energetickej únie (1). Dve kľúčové požiadavky existujúceho právneho rámca sú: zabezpečiť, aby do 31. decembra 2020 (o dva roky skôr v prípade verejných budov) všetky nové budovy boli budovami s takmer nulovou spotrebou energie, a podporiť premenu existujúceho fondu budov, aby zodpovedal štandardom budov s takmer nulovou spotrebou energie.

2.   KONTEXT: USTANOVENIA SMERNICE EPBD TÝKAJÚCE SA BUDOV S TAKMER NULOVOU SPOTREBOU ENERGIE

2.1.   Koncepcia budov s takmer nulovou spotrebou energie

Podľa článku 2 ods. 2 smernice EPBD budova s takmer nulovou spotrebou energie „… znamená budovu s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou určenou v súlade s prílohou I. Požadované takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie by sa malo vo významnej miere pokryť energiou z obnoviteľných zdrojov vrátane energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej priamo na mieste alebo v blízkosti.“

V prvej časti tohto vymedzenia pojmu sa energetická hospodárnosť uvádza ako určujúci prvok, na základe ktorého možno budovu považovať za „budovu s takmer nulovou spotrebou energie“. Táto energetická hospodárnosť musí byť veľmi vysoká a určená v súlade s prílohou I k smernici EPBD. V druhej časti vymedzenia pojmu sa uvádzajú hlavné zásady, ako dosiahnuť túto veľmi vysokú hospodárnosť, a to pokrytím výsledného malého množstva energie vo veľmi významnej miere energiou z obnoviteľných zdrojov.

Koncepcia budov s takmer nulovou spotrebou energie je odrazom toho, že energia z obnoviteľných zdrojov a opatrenia na zvýšenie hospodárnosti sa navzájom dopĺňajú. Ak sa energia z obnoviteľných zdrojov vyrába priamo v budove, zníži sa čistá dodaná energia. V mnohých prípadoch energia z obnoviteľných zdrojov v mieste spotreby nebude stačiť na zníženie potrieb energie takmer na nulu bez ďalších opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti alebo bez významného zníženia faktorov primárnej energie v prípade obnoviteľných zdrojov energie mimo miesta spotreby. Vyššie a prísnejšie požiadavky na vysoko účinné budovy s takmer nulovou spotrebou energie preto budú takisto stimulovať zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov priamo v budovách a mali by viesť k úprave faktorov primárnej energie v prípade energetických nosičov s prihliadnutím na ich obsah energie z obnoviteľných zdrojov.

Hoci sa v smernici EPBD rámcovo vymedzujú budovy s takmer nulovou spotrebou energie, jej podrobné uplatňovanie v praxi (napr. otázka, čo je „veľmi vysoká energetická hospodárnosť“ a aký bude odporúčaný významný prínos „energie z obnoviteľných zdrojov“) je v kompetencii členských štátov pri transpozícii článku 9 smernice do svojich vnútroštátnych právnych systémov.

2.1.1.   Čo je energetická hospodárnosť „budovy s takmer nulovou spotrebou energie“?

Energetická hospodárnosť sa vymedzuje (2) ako „… množstvo energie potrebnej na uspokojenie dopytu po energii súvisiaceho s bežným používaním budovy, ktoré zahŕňa okrem iného energiu použitú na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie“. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 (3) a jeho sprievodné usmernenia (4) poskytujú užitočný návod, ako vypočítať energetickú hospodárnosť budovy (5).

Podľa bodu 3 prílohy I k nariadeniu sa výpočet energetickej hospodárnosti začína výpočtom konečnej potreby energie  (6) na vykurovanie a chladenie a končí sa výpočtom čistej primárnej energie. Výpočet „smeruje“ od potreby budovy k zdroju (t. j. k primárnej energii).

Podľa smernice EPBD môžu členské štáty používať vlastné národné faktory primárnej energie na transformáciu konečnej dodanej energie na primárnu energiu a na výpočet energetickej hospodárnosti budov.

Spotreba primárnej energie sa musí počítať pomocou faktorov primárnej energie v závislosti od jednotlivých energetických nosičov (napr. elektrina, vykurovací olej, biomasa, diaľkové vykurovanie a chladenie). V usmerneniach sprevádzajúcich delegované nariadenie sa odporúča použiť rovnaký faktor primárnej energie 2,5 pre dodanú aj odvádzanú elektrinu.

Energia vyrobená na mieste (spotrebovaná na mieste alebo odvádzaná) znižuje potrebu primárnej energie v súvislosti s dodanou energiou.

Konečným cieľom výpočtu energetickej hospodárnosti je určiť celkovú ročnú energetickú spotrebu čistej primárnej energie, ktorá zodpovedá spotrebe energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie. Táto ročná bilancia je v súlade so súčasným rámcom smernice EPBD. Zo štúdií však vyplýva, že výpočet energetickej bilancie v kratších časových intervaloch by mohol byť výhodnejší (napr. na účely sledovania denných a sezónnych vplyvov) (7).

V súlade s článkom 4 ods. 1 sa v minimálnych požiadavkách musia zohľadniť všeobecné podmienky vnútorného prostredia, aby sa zamedzilo možným nepriaznivým vplyvom, ako je nedostatočné vetranie. S cieľom zabrániť zhoršeniu kvality vzduchu v interiéri, pohodlia a zdravotných podmienok v európskom fonde budov (8) by sa postupné sprísňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť vyplývajúce zo zavádzania budov s takmer nulovou spotrebou energie v celej Európe malo realizovať spolu s vhodnými stratégiami týkajúcimi sa vnútorného prostredia.

Zo štúdií (9) podobne vyplýva, že nové a renovované budovy často nedosahujú plánovanú energetickú hospodárnosť. Mali by sa zaviesť mechanizmy na kalibráciu výpočtu energetickej hospodárnosti so skutočnou spotrebou energie.

2.1.2.   Vzťah medzi nákladovo optimálnymi úrovňami a úrovňami budov s takmer nulovou spotrebou energie

V smernici EPBD sa stanovuje porovnávací systém (zásada „nákladovej optimálnosti“), ktorého cieľom je usmerniť členské štáty pri stanovovaní požiadaviek na energetickú hospodárnosť vo vnútroštátnych alebo v regionálnych stavebných poriadkoch a pri ich pravidelnom preskúmaní. Podľa smernice EPBD sa prostredníctvom nákladovej optimálnosti (10) stanovuje minimálna úroveň ambícií pre obnovu budov, ako aj pre nové budovy.

V súlade s nákladovo optimálnymi požiadavkami podľa článku 5 smernice sa vnútroštátne minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť majú preskúmavať každých päť rokov a majú sa sprísniť, ak budú výrazne menej ambiciózne ako vnútroštátne nákladovo optimálne úrovne.

Metodika nákladovej optimálnosti umožňuje členským štátom vymedziť rozsah požiadaviek na budovy s takmer nulovou spotrebou energie v roku 2020. Na tento účel je potrebné posúdiť a porovnať rôzne opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti a opatrenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, a to samostatne aj v kombinácii, ako súčasť balíkov opatrení, ktoré sa majú uplatniť na referenčné budovy.

V tejto súvislosti môžu členské štáty na vymedzenie a splnenie úrovne budov s takmer nulovou spotrebou energie použiť rôzne kombinácie opatrení týkajúcich sa tepelnej izolácie alebo iných opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti, zahrnutia vysokohospodárnych technických systémov budov a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov na mieste (11). V rámci výpočtov nákladovej optimálnosti musia členské štáty preskúmať prínos každého z týchto troch typov opatrení.

Členské štáty musia stanoviť faktory primárnej energie jednotlivých energetických nosičov. Tieto faktory primárnej energie môžu vychádzať z vnútroštátnych alebo regionálnych priemerných hodnôt alebo zo špecifických hodnôt. V týchto faktoroch by sa mal zohľadniť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na energii dodanej do budovy vrátane energie z blízkych zdrojov s cieľom zabezpečiť rovnocenné postavenie obnoviteľných zdrojov energie na mieste spotreby a obnoviteľných zdrojov energie mimo miesta spotreby.

Je dôležité si uvedomiť, že v prípade veľkého počtu nových budov sa koncepcia budov s takmer nulovou spotrebou energie začne uplatňovať od januára 2021 (v prípade nových verejných budov od januára 2019). V tom čase budú náklady na technológie pravdepodobne nižšie vzhľadom na rozvinutejšie trhy a väčšie objemy. Je teda pravdepodobné, že úrovne budov s takmer nulovou spotrebou energie budú zodpovedať nákladovo optimálnym úrovniam na rok 2020.

Z dôkazov vyplýva, že spojenie existujúcich technológií týkajúcich sa úspor energie, energetickej efektívnosti a energií z obnoviteľných zdrojov je dostatočné na dosiahnutie vhodného cieľa v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie (12). Neboli zistené rozdiely v technológiách, ktoré by bolo potrebné prekonať do roku 2021. Z analýzy správ o nákladovej optimálnosti požadovaných podľa článku 5 smernice EPBD vyplýva, že je možné zabezpečiť bezproblémový prechod medzi nákladovo optimálnymi úrovňami a úrovňami budov s takmer nulovou spotrebou energie (13).

Každý päťročný cyklus nákladovej optimálnosti predstavuje príležitosť začleniť prínosy v oblasti energetickej efektívnosti do vnútroštátnych stavebných poriadkov, keď sa osvedčia nové technológie, a zmeniť predpisy v oblasti energetickej hospodárnosti budov s cieľom zmenšiť rozdiely v porovnaní s nákladovo optimálnymi úrovňami. Po roku 2020 zásada nákladovej optimálnosti umožní priebežné zvyšovanie úrovne ambícií požiadaviek v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie na nové budovy, a to ako súčasť pravidelného preskúmania vnútroštátnych stavebných poriadkov pre nové aj existujúce budovy.

2.1.3.   Aký je prínos obnoviteľných zdrojov energie?

Mimoriadne dôležitým cieľom je začlenenie obnoviteľných zdrojov energie do zavádzania budov s takmer nulovou spotrebou energie na vnútroštátnej úrovni. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (14) o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len smernica OZE) sa vyžaduje, aby členské štáty vo svojich stavebných predpisoch a poriadkoch zaviedli vhodné opatrenia na zvyšovanie podielu všetkých druhov energie z obnoviteľných zdrojov v stavebníctve (15).

Takéto opatrenia dopĺňajú požiadavky v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie uvedené v smernici EPBD. Ustanovenia smernice o energetickej hospodárnosti budov prirodzene stimulujú využívanie obnoviteľných zdrojov energie, najmä tých na mieste spotreby, pretože energia vyrobená priamo v budove znižuje objem primárnej energie spojený s dodanou energiou. Takto sú obnoviteľné zdroje energie na mieste spotreby vždy súčasťou výpočtu energetickej hospodárnosti budovy.

Zatiaľ čo niektoré členské štáty požadujú podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebovanej primárnej energii alebo minimálny podiel energie z obnoviteľných zdrojov v kWh/(m2.rok), iné uplatňujú nepriamu požiadavku, napríklad nízku spotrebu primárnej energie z neobnoviteľných zdrojov, ktorú možno splniť iba vtedy, ak je energia z obnoviteľných zdrojov súčasťou koncepcie budovy (16). Táto flexibilita umožňuje prispôsobenie sa vnútroštátnym a miestnym podmienkam (typ budovy, klimatické podmienky, náklady na porovnateľné technológie obnoviteľných zdrojov energie a ich dostupnosť, optimálna kombinácia s opatreniami na strane dopytu, zastavanosť atď.). Medzi najčastejšie používané systémy energie z obnoviteľných zdrojov v budovách s takmer nulovou spotrebou energie patria zabudované solárne termálne a fotovoltaické systémy. Ďalšími obnoviteľnými zdrojmi energie používanými v týchto budovách sú: geotermálna energia (z tepelných čerpadiel na získavanie geotermálnej energie) a biomasa.

Napríklad technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne termálne a fotovoltaické systémy, sú nákladovo efektívnejšie v stredomorských klimatických podmienkach (charakterizovaných vyšším slnečným žiarením) ako v iných klimatických podmienkach. Tieto technológie môžu preto v relatívnom vyjadrení vo vyššej miere prispieť k splneniu prísnejších požiadaviek na energetickú hospodárnosť.

Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie mimo miesta spotreby vrátane tých v blízkom okolí, ako je diaľkové vykurovanie a chladenie (17), podiel energie z obnoviteľných zdrojov v mixe energetických nosičov (napríklad v elektrickej sieti, kde je energetickým nosičom elektrina) bude mať vplyv na energetickú hospodárnosť budovy prostredníctvom faktorov primárnej energie. Členské štáty využívajú túto flexibilitu, keďže vo všeobecnosti pozorujeme výrazne odlišné faktory primárnej energie pri jednotlivých energetických nosičoch, a najmä pri väčšine obnoviteľných zdrojov energie a technológiách (18).

2.2.   Čo musia zahŕňať vnútroštátne uplatňované vymedzenia pojmov týkajúce sa budov s takmer nulovou spotrebou energie?

Väčšina členských štátov (19) už používa ukazovateľ spotreby primárnej energie v kWh/(m2.rok) v súlade s prílohou I. Okrem toho členské štáty často zahŕňajú aj ďalšie parametre, ako je koeficient prestupu tepla prvkov obalovej konštrukcie budovy, čistá a konečná energia na vykurovanie a chladenie a emisie CO2.

Približne 60 % členských štátov zakotvilo svoje podrobné uplatňovanie vymedzenia budov s takmer nulovou spotrebou energie v právnom dokumente (napríklad v stavebných predpisoch a energetických vyhláškach).

Podrobné uplatňovanie vymedzenia budov s takmer nulovou spotrebou energie v praxi musí obsahovať číselný ukazovateľ spotreby primárnej energie vyjadrený v kWh/(m2.rok) (20). Toto podrobné uplatňovanie sa má zahrnúť do vnútroštátnych transpozičných opatrení alebo do národného plánu zvýšenia počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie.

2.3.   Nové budovy: harmonogram dosiahnutia cieľov v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie

Podľa požiadaviek uvedených v článku 9 ods. 1 smernice EPBD členské štáty:

„… zabezpečia, aby:

a)

do 31. decembra 2020 všetky nové budovy boli budovami s takmer nulovou spotrebou energie a

b)

po 31. decembri 2018 boli nové budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia verejné orgány, budovami s takmer nulovou spotrebou energie.“

Vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponujú požiadavky článku 9 ods. 1, musia obsahovať ustanovenia, opatrenia alebo politiky s cieľom zabezpečiť, aby do 31. decembra 2020 všetky nové budovy boli budovami s takmer nulovou spotrebou energie. To isté platí pre nové budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia verejné orgány, a to aby do 31. decembra 2018 boli budovami s takmer nulovou spotrebou energie.

Vzhľadom na prípravu vykonávania článku 9 ods. 1 mali národné plány zvýšenia počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie zahŕňať okrem iného priebežné ciele zlepšenia energetickej hospodárnosti nových budov do roku 2015. Tieto ciele by sa mohli vzťahovať na minimálny podiel nových budov, ktoré do uvedeného dátumu musia byť budovami s takmer nulovou spotrebou energie.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby do 31. decembra 2020 boli splnené požiadavky článku 9 ods. 1 písm. a) a do 31. decembra 2018 požiadavky článku 9 ods. 1 písm. b). Aj keď ide o dátumy do budúcnosti, lehota na transpozíciu článku 9 uplynula 9. januára 2013 (21). Do tohto dátumu mali byť všetky ustanovenia článku 9 týkajúce sa budov s takmer nulovou spotrebou energie premietnuté do vnútroštátnych transpozičných opatrení. Takáto dlhá príprava je naozaj nevyhnutná vzhľadom na to, ako dlho trvá plánovanie, získanie stavebného povolenia a samotná výstavba.

Stanovenie týchto cieľov vo vnútroštátnych právnych predpisoch zabezpečuje transparentnosť politických cieľov a poskytuje hospodárskym subjektom a ďalším zainteresovaným stranám prehľad o budúcich požiadavkách na energetickú hospodárnosť nových budov.

Okrem toho sa v článku 9 ods. 1 od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že v príslušných lehotách „budú všetky nové budovy budovami s takmer nulovou spotrebou energie“. V dôsledku toho by občania kupujúci novopostavené budovy alebo byty v roku 2021 mohli očakávať, že trh sa vyvinie v súlade s týmito cieľmi a že budovy budú mať takmer nulovú spotrebu energie.

Skúsenosti z odvetvia stavebníctva ukazujú, že načasovanie ukončenia výstavby alebo dokončenia budovy môže byť neisté a môže dochádzať k oneskoreniam. Členské štáty budú musieť zohľadniť platnosť stavebných povolení, dĺžku výstavby a dokončenia stavebných prác a ciele článku 9 ods. 1 smernice EPBD s cieľom splniť si povinnosť zabezpečiť, aby „od januára 2021 všetky nové budovy boli budovami s takmer nulovou spotrebou energie“.

2.4.   Politiky a opatrenia na podporu budov s takmer nulovou spotrebou energie

Podľa článku 9 ods. 1 musia členské štáty vypracovať národné plány zamerané na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie. Minimálne prvky, ktoré majú byť zahrnuté do národných plánov, sú takto stanovené v článku 9 ods. 3:

„Národný plán zahŕňa okrem iného tieto prvky:

a)

podrobné uplatňovanie vymedzenia budov s takmer nulovou spotrebou energie v praxi členským štátom, ktoré odráža ich národné, regionálne alebo miestne podmienky, vrátane číselného ukazovateľa využitia primárnej energie vyjadreného v kWh/m2 za rok…;

b)

priebežné ciele na rok 2015 na zlepšenie energetickej hospodárnosti nových budov…;

c)

informácie o politikách a finančných alebo iných opatreniach […] vrátane podrobností o národných požiadavkách a opatreniach týkajúcich sa využívania energie z obnoviteľných zdrojov v nových budovách a existujúcich budovách, ktoré sú vo fáze významnej obnovy, v kontexte článku 13 ods. 4 smernice 2009/28/ES a článkov 6 a 7 tejto smernice.“

2.5.   Podpora transformácie existujúcich budov na budovy s takmer nulovou spotrebou energie

Smernica EPBD obsahuje aj požiadavky v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie týkajúce sa existujúcich budov bez cieľových termínov alebo povinnosti stanoviť minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. V článku 9 ods. 2 smernice EPBD sa uvádza, že členské štáty „podľa vzorového príkladu verejného sektora ďalej vypracujú programy a prijmú také opatrenia, ako napríklad ciele, aby podporili transformáciu obnovovaných budov na budovy s takmer nulovou spotrebou energie, o čom informujú Komisiu v rámci svojich národných plánov…“.

Podpora transformácie existujúceho fondu budov na budovy s takmer nulovou spotrebou energie podľa článku 9 ods. 2 smernice EPBD by mala zahŕňať prvok zvyšovania podielu energie z obnoviteľných zdrojov [článok 9 ods. 3 písm. c)]. Okrem toho sa v článku 13 ods. 6 smernice OZE vyžaduje, aby členské štáty vo svojich stavebných poriadkoch a predpisoch podporili využívanie energie z obnoviteľných zdrojov na vykurovanie a chladenie.

Cieľom článku 9 ods. 2 je teda zvýšiť dôkladnosť obnovy, a to zavedením vnútroštátnych podporných politík v prospech dôkladnejšej renovácie existujúcich budov na úroveň budov s takmer nulovou spotrebou energie. Požiadavku článku 9 ods. 2 smernice EPBD dopĺňajú dlhodobé národné stratégie pre budovy v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (22) (EED), čo by malo viesť k zvýšeniu miery obnovy prostredníctvom mobilizácie finančných prostriedkov a investícií do obnovy budov. Tieto dlhodobé stratégie obnovy kombinujú uvedené prvky smernice o energetickej efektívnosti (miera obnovy) a smernice EPBD (dôkladnosť obnovy).

V rámcovom vymedzení budov s takmer nulovou spotrebou energie v smernici EPBD sa nerozlišuje medzi novými a existujúcimi budovami. Takéto rozlišovanie by pre spotrebiteľov mohlo byť zavádzajúce, rovnako ako keby existovali dve rôzne klasifikácie energetického certifikátu pre nové a existujúce budovy.

„Obnova na budovu s takmer nulovou spotrebou energie“ je preto renovácia v rozsahu, ktorý umožňuje splnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť na úrovni budovy s takmer nulovou spotrebou energie. To však nie je prekážkou, aby sa na existujúce budovy vzťahovali rôzne harmonogramy a finančná podpora s prihliadnutím na dlhší čas, ktorý je v prípade existujúcich budov potrebný na dosiahnutie úrovne budov s takmer nulovou spotrebou energie pri zachovaní nákladovej optimálnosti.

3.   POKROK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV PRI DOSAHOVANÍ CIEĽA TÝKAJÚCEHO SA BUDOV S TAKMER NULOVOU SPOTREBOU ENERGIE

3.1.   Použité vnútroštátne vymedzenia budov s takmer nulovou spotrebou energie

Číselné ukazovatele v jednotlivých členských štátoch nie sú porovnateľné, pretože sa používajú rôzne metódy výpočtu energetickej hospodárnosti (23). Niektoré členské štáty rozšírili pôsobnosť číselného ukazovateľa zahrnutím nepovinnej spotreby energie, napr. spotreby energie spotrebičmi. Z dôkazov vyplýva, že zahrnutie osvetlenia a spotrebičov môže priniesť viac optimálnych riešení, najmä pokiaľ ide o spotrebu elektriny (24).

Pri zohľadnení tejto výhrady z dostupných dôkazov (25) vyplýva, že ak bol nastavený číselný ukazovateľ, požiadavky sa pohybujú v pomerne širokom rozsahu od 0 kWh/(m2.rok) až po 270 kWh/(m2.rok) (vrátane spotreby energie spotrebičmi) a uvádzajú sa najmä ako ukazovateľ spotreby primárnej energie v kWh/m2/rok. Vyššie hodnoty platia najmä pre nemocnice alebo iné špecializované nebytové budovy.

V prípade obytných budov sa väčšina členských štátov usiluje, aby spotreba primárnej energie nebola vyššia ako 50 kWh/(m2.rok). Maximálna spotreba primárnej energie sa pohybuje od 20 kWh/(m2.rok) v Dánsku alebo 33 kWh/(m2.rok) v Chorvátsku (Littoral) do 95 kWh/(m2.rok) v Lotyšsku. Niektoré krajiny [Belgicko (Brusel), Estónsko, Francúzsko, Írsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Bulharsko, Dánsko, Chorvátsko (kontinentálne), Malta, Slovinsko] si stanovili za cieľ úroveň 45 alebo 50 kWh/(m2.rok) (26).

Informácie uvádzané v správach sa odlišujú, aj pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov, pričom konkrétne minimálne percentuálne hodnoty stanovilo len niekoľko krajín a väčšina uviedla kvalitatívne údaje.

Žiadny členský štát zatiaľ neoznámil legislatívny režim neuplatňovania požiadaviek týkajúcich sa budov s takmer nulovou spotrebou energie v špecifických a opodstatnených prípadoch, v ktorých je výsledok analýzy nákladov a výnosov počas ekonomického životného cyklu daných budov negatívny, ako sa pripúšťa v článku 9 ods. 6 smernice EPBD.

3.2.   Politiky a opatrenia na podporu budov s takmer nulovou spotrebou energie

Z posúdenia aktuálneho stavu z októbra 2014 (27) vyplynulo, že členské štáty vo svojich národných plánoch a národných akčných plánoch energetickej efektívnosti oznámili širokú škálu politík a opatrení na podporu cieľov v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie, aj keď často nie je jasné, do akej miery sú tieto opatrenia zamerané konkrétne na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. V porovnaní so situáciou opísanou v správe Komisie o pokroku z roku 2013 (28) sa počet politík a opatrení oznámených členskými štátmi zvýšil.

Vyše dvoch tretín členských štátov zaviedlo politiky a opatrenia v kategóriách zvyšovania informovanosti a vzdelávania, posilnenia stavebných predpisov a energetických certifikátov. Ďalším spôsobom podpory budov s takmer nulovou spotrebou energie sú finančné nástroje a podporné opatrenia vrátane stimulov, úverov so zníženou úrokovou sadzbou, oslobodenia od daní, energetických bonusov pre súkromné osoby, grantových schém inštalácie energie z obnoviteľných zdrojov, poradenstva a financovania pre ohrozené skupiny obyvateľstva a dotovaných úrokových hypotekárnych sadzieb pre energeticky úsporné domy.

Väčšina politík a opatrení oznámených členskými štátmi sa vzťahuje aj na verejné budovy. Rozsah pôsobnosti opatrení pre verejné budovy sa v jednotlivých členských štátoch značne líši a siaha od budov vo vlastníctve orgánov ústrednej štátnej správy až po všetky budovy vo verejnom vlastníctve alebo všetky budovy, ktoré sa používajú na verejné účely. Niektoré členské štáty majú aj osobitné opatrenia pre verejné budovy. Ide predovšetkým o monitorovacie kampane (napr. „NRClick“ je systém merania spotreby energie na porovnávanie rôznych obcí v Belgicku) a demonštračné projekty [napr. budova s nulovou spotrebou energie Spolkového úradu pre životné prostredie (Umweltbundesamt) v Nemecku].

V roku 2015 bol vypracovaný celoúnijový prehľad o stave národných plánov pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie (29). Touto novou analýzou sa potvrdil neustály pokrok, a to pokiaľ ide o rozsah aj kvalitu vnútroštátnych opatrení na podporu budov s takmer nulovou spotrebou energie vrátane podrobného uplatňovania vymedzenia, strednodobých cieľov do roku 2015 a finančných a iných politík. V tejto správe sa identifikuje niekoľko exemplárnych alebo popredných politických rámcov.

Niektoré členské štáty uviedli odhadované prínosy plynúce zo zavádzania budov s takmer nulovou spotrebou energie. Vytvoria sa nové pracovné miesta na plný pracovný úväzok: 649 až 1 180 v Bulharsku, 4 100 až 6 200 v Poľsku, 1 390 až 2 203 v Rumunsku. Bulharsko očakáva dodatočné investície vo výške 38 až 69 miliónov EUR, Poľsko vo výške 240 až 365 miliónov EUR a Rumunsko vo výške 82 až 130 miliónov EUR. Minimálne požiadavky na spotrebu primárnej energie sa v roku 2015 pohybujú v rozmedzí od 70 kWh/m2/rok (Bulharsko a Poľsko) do 100 kWh/m2/rok (Rumunsko), ale v roku 2020 by sa mali znížiť na úroveň od 30 kWh/m2/rok do 50 kWh/m2/rok. Percentuálny podiel energie z obnoviteľných zdrojov sa zvýši z 20 % v roku 2015 na 40 % v roku 2020. Emisie CO2 sa znížia z 8 – 10 kg CO2/m2/rok na 3 – 7 kg CO2/m2/rok v roku 2020.

Z najnovších štúdií vyplýva, že zníženie energie o 80 % a viac je v nových budovách s takmer nulovou spotrebou energie v Európe z ekonomického hľadiska realizovateľné, hoci kombinácia vybraných opatrení sa do veľkej miery odlišuje v závislosti od klimatických podmienok. Výsledky dokazujú, že širokospektrálny prístup k otázke efektívnosti v kombinácii s opatreniami týkajúcimi sa obnoviteľných zdrojov energie v celej EÚ je realizovateľný pri rôznych nákladoch (30).

4.   ODPORÚČANIA

4.1.   Uplatňovanie vymedzenia budov s takmer nulovou spotrebou energie v praxi: kedy je ambícia úrovne budov s takmer nulovou spotrebou energie energetickej hospodárnosti príliš nízka?

Táto časť obsahuje všeobecné zásady a faktory, ktoré by členské štáty mali zohľadniť pri vymedzovaní budov s takmer nulovou spotrebou energie na vnútroštátnej úrovni v súlade so smernicou EPBD.

V celej EÚ nemôže existovať jednotná úroveň ambícií v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie. Je potrebná flexibilita, aby bolo možné zohľadniť vplyv klimatických podmienok na potrebu vykurovania a chladenia a na nákladovú efektívnosť balíkov opatrení zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti a obnoviteľné zdroje energie.

Výrazy „takmer nulové“ alebo „veľmi malé množstvo“ požadovanej energie, ktoré sú zavedené v smernici EPBD, však poukazujú na rozsah a hranice voľného uváženia členských štátov. Cieľom vymedzení budov s takmer nulovou spotrebou energie by mala byť takmer vyrovnaná energetická bilancia.

Úroveň požiadaviek na budovy s takmer nulovou spotrebou energie nemôže byť v prípade nových budov nižšia (menej prísna) ako nákladovo optimálna úroveň v roku 2021, ktorá sa vypočíta v súlade s článkom 5 smernice. Nákladovo optimálna úroveň je minimálna úroveň ambícií pre hospodárnosť budov s takmer nulovou spotrebou energie. Úroveň energetickej hospodárnosti budov s takmer nulovou spotrebou energie sa v prípade nových budov určí so zreteľom na najlepšiu technológiu, ktorá je v danom čase dostupná a umiestnená na trh, finančné aspekty, ako aj právne a politické úvahy na vnútroštátnej úrovni.

Stanovenie číselných referenčných hodnôt pre ukazovatele spotreby primárnej energie v budovách s takmer nulovou spotrebou energie na úrovni EÚ je najužitočnejšie vtedy, keď sa hodnoty, ktoré sa majú porovnávať s týmito referenčnými hodnotami, vypočítajú s využitím transparentných metodík. V súčasnosti sa dokončujú normy (31), ktoré majú umožniť transparentné porovnávanie národných a regionálnych metodík výpočtu.

So zreteľom na uvedené skutočnosti sa referenčné hodnoty stanovujú zvyčajne v súvislosti s potrebami energie. Základným dôvodom je fakt, že potreba energie je východiskom pre výpočet primárnej energie, a preto je veľmi nízka úroveň potreby energie na vykurovanie a chladenie rozhodujúcim predpokladom pre budovy s takmer nulovou spotrebou primárnej energie. Veľmi nízke potreby energie sú zároveň predpokladom dosiahnutia významného podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie a takmer nulovej primárnej energie.

Pokiaľ ide o predpokladané ceny a technológie v roku 2020, referenčné hodnoty energetickej hospodárnosti budov s takmer nulovou spotrebou energie sa v jednotlivých klimatických pásmach EÚ pohybujú v týchto rozsahoch (32):

 

Stredomorská oblasť:

kancelárie: 20 – 30 kWh/(m2.rok) čistej primárnej energie, pričom 60 kWh/(m2.rok) zo spotreby primárnej energie vo výške 80 – 90 kWh/(m2.rok) pokryjú zvyčajne obnoviteľné zdroje energie na mieste spotreby,

nový samostatne stojaci rodinný dom: 0 – 15 kWh/(m2.rok) čistej primárnej energie, pričom 50 kWh/(m2.rok) zo spotreby primárnej energie vo výške 50 – 65 kWh/(m2.rok) pokryjú zvyčajne obnoviteľné zdroje energie na mieste spotreby,

 

Oceánska oblasť:

kancelárie: 40 – 55 kWh/(m2.rok) čistej primárnej energie, pričom 45 kWh/(m2.rok) zo spotreby primárnej energie vo výške 85 – 100 kWh/(m2.rok) pokryjú zvyčajne obnoviteľné zdroje energie na mieste spotreby,

nový samostatne stojaci rodinný dom: 15 – 30 kWh/(m2.rok) čistej primárnej energie, pričom 35 kWh/(m2.rok) zo spotreby primárnej energie vo výške 50 – 65 kWh/(m2.rok) pokryjú zvyčajne obnoviteľné zdroje energie na mieste spotreby.

 

Kontinentálna oblasť:

kancelárie: 40 – 55 kWh/(m2.rok) čistej primárnej energie, pričom 45 kWh/(m2.rok) zo spotreby primárnej energie vo výške 85 – 100 kWh/(m2.rok) pokryjú zvyčajne obnoviteľné zdroje energie na mieste spotreby,

nový samostatne stojaci rodinný dom: 20 – 40 kWh/(m2.rok) čistej primárnej energie, pričom 30 kWh/(m2.rok) zo spotreby primárnej energie vo výške 50 – 70 kWh/(m2.rok) pokryjú zvyčajne obnoviteľné zdroje energie na mieste spotreby.

 

Severská oblasť:

kancelárie: 55 – 70 kWh/(m2.rok) čistej primárnej energie, pričom 30 kWh/(m2.rok) zo spotreby primárnej energie vo výške 85 – 100 kWh/(m2.rok) pokryjú zvyčajne obnoviteľné zdroje energie na mieste spotreby,

nový samostatne stojaci rodinný dom: 40 – 65 kWh/(m2.rok) čistej primárnej energie, pričom 25 kWh/(m2.rok) zo spotreby primárnej energie vo výške 65 – 90 kWh/(m2.rok) pokryjú zvyčajne obnoviteľné zdroje energie na mieste spotreby.

Členským štátom sa odporúča, aby využívali obnoviteľné zdroje energie v rámci integrovanej konštrukčnej koncepcie s cieľom pokryť nízku potrebu energie budov (33).

Niektoré členské štáty sa rozhodli spojiť úroveň budov s takmer nulovou spotrebou energie s jednou z najvyšších tried energetickej hospodárnosti (napr. budova triedy A++) uvedenej v energetickom certifikáte. Tento prístup doplnený o jasný ukazovateľ energetickej hospodárnosti sa odporúča, aby investori mali zrozumiteľné informácie a aby bol trh stimulovaný smerom k budovám s takmer nulovou spotrebou energie.

4.2.   Splnenie povinnosti zabezpečiť, aby boli nové budovy od konca roka 2020 budovami s takmer nulovou spotrebou energie

Príprava zameraná na to, aby nové budovy spĺňali štandardy budov s takmer nulovou spotrebou energie, si môže vyžadovať prispôsobenie existujúcich postupov. Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť a požiadavky na takmer nulovú spotrebu energie sa budú musieť posudzovať so zreteľom na lehoty podľa článku 9 ods. 1.

Okrem toho členské štáty musia zabezpečiť existenciu vhodných sankčných mechanizmov, ak nové stavby nespĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť. To si môže vyžadovať diferencované sankcie pre nové budovy po uplynutí lehôt na splnenie štandardov budov s takmer nulovou spotrebou energie.

Členské štáty by mali tieto prvky posúdiť čo najskôr, aby zabezpečili dosiahnutie cieľov v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie. Takisto sa odporúča, aby členské štáty určili mechanizmus, ktorý použijú na monitorovanie plnenia cieľov v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie. Týmto mechanizmom by sa malo monitorovať aj plnenie priebežných cieľov na rok 2015 v súlade s článkom 9 ods. 1, ako aj prípadných ďalších medzníkov na vnútroštátnej úrovni až do roku 2020. Podporia sa ním existujúce plány na dosiahnutie štandardov budov s takmer nulovou spotrebou energie a tiež mechanizmy monitorovania v nadchádzajúcich rokoch.

4.3.   Politiky a opatrenia na podporu budov s takmer nulovou spotrebou energie

Väčšina členských štátov sa rozhodla pre širokú škálu politík zameraných na zvýšenie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie (napríklad zvyšovanie povedomia a informovanosť, vzdelávanie a odborná príprava, sprísňovanie stavebných predpisov a energetických certifikátov, ktoré uplatnili tieto krajiny: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko). Politiky sú však niekedy príliš všeobecné a vzťahujú sa na „všetky budovy“. Ich špecifická podpora v prospech budov s takmer nulovou spotrebou energie nie je vždy dostatočne jasná a zrejmé nie je ani to, do akej miery v danej krajine prakticky prispievajú k dosiahnutiu cieľa v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie. Odporúča sa preto silnejšie prepojenie politík, opatrení a štandardov budov s takmer nulovou spotrebou energie.

S cieľom uľahčiť poskytovanie týchto informácií Komisia členským štátom sprístupnila nepovinný vzor, ktorého použitie sa odporúča v záujme uľahčenia porovnateľnosti a analýzy plánov pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie (34).

4.4.   Podpora transformácie existujúcich budov na budovy s takmer nulovou spotrebou energie

Medzi osvedčené postupy zamerané na transformáciu existujúceho fondu budov patrí zvyšovanie informovanosti o technológiách (35), stimulačné programy, finančné nástroje, mechanizmy zdaňovania, ekonomické nástroje ako systémy povinných úspor energie, trhové nástroje ako verejno-súkromné partnerstvá zamerané na stimulovanie obnovy budov alebo jednotné poradenské centrá poskytujúce odporúčania v oblasti energetickej obnovy (36).

Prístup, ktorý uplatňujú niektoré členské štáty, spočíva v nadviazaní finančnej podpory pre obnovu budov na dosiahnutie vysokých tried energetickej účinnosti rovnocenných s úrovňou budov s takmer nulovou spotrebou energie a možno ho považovať za osvedčený postup na stimulovanie transformácie fondu budov v danej krajine na úroveň budov s takmer nulovou spotrebou energie.

V poslednom desaťročí väčšina členských štátov zaviedla opatrenia zamerané na existujúci fond budov a vytýčila si nové perspektívne výhľady v rámci vnútroštátnych stratégií obnovy vypracovaných v súlade s článkom 4 smernice o energetickej efektívnosti. Členské štáty by mali navrhnúť konzistentné kombinácie nástrojov politiky (balíky opatrení), ktoré by boli iba čiastočne závislé od verejného rozpočtu.

Predovšetkým na účely obnovy fondu budov sú potrebné spoľahlivé údaje na monitorovanie vplyvov politík vrátane skutočnej energetickej hospodárnosti a vnútorného prostredia. V niektorých krajinách s obmedzeným potenciálom solárnej energie z obnoviteľných zdrojov (napr. v severnej Európe) sú potrebné politiky, ktoré podporujú alternatívne opatrenia (napr. biomasa). Dobrým nástrojom na riešenie konkrétnych potrieb a monitorovanie vykonávania je aj prijatie plánov a ukazovateľov. Členským štátom sa odporúča, aby ďalej posilňovali a hodnotili prijaté opatrenia s cieľom úspešne stimulovať nákladovo efektívnu dôkladnú obnovu a obnovu na dosiahnutie úrovne budov s takmer nulovou spotrebou energie.

5.   ZHRNUTIE ODPORÚČANÍ

1.

Zásady pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie sú jedným z pilierov súčasnej smernice a sú nastavené tak, aby sa od roku 2020 stali normou pre nové budovy. Členským štátom sa odporúča, aby zvýšili svoje úsilie s cieľom v plnej miere vykonávať a presadzovať ustanovenia smernice EPBD, aby zabezpečili, že v lehotách stanovených v smernici budú všetky nové budovy spĺňať štandardy budov s takmer nulovou spotrebou energie.

2.

Členské štáty by na vnútroštátnej úrovni mali vymedziť pojem budovy s takmer nulovou spotrebou energie na dostatočne vysokej úrovni ambícií, ktorá nie je nižšia ako predpokladaná nákladovo optimálna úroveň minimálnych požiadaviek, a využívať obnoviteľné zdroje energie v rámci integrovanej konštrukčnej koncepcie s cieľom pokryť nízku potrebu energie budov s takmer nulovou spotrebou energie. Odporúčané referenčné hodnoty sa uvádzajú v oddiele 4.1. Malo by sa zabezpečiť vhodné vnútorné prostredie, aby sa v európskych budovách zabránilo zhoršeniu kvality vzduchu v interiéri, komfortu a hygienických podmienok.

3.

Pri zabezpečovaní toho, aby nové budovy do konca roka 2020 spĺňali požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie, by členské štáty mali čo najskôr posúdiť, či je potrebné upraviť existujúce postupy. Takisto sa odporúča, aby členské štáty určili mechanizmus, ktorý sa použije na monitorovanie plnenia cieľov v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie, a aby zvážili možnosť zavedenia diferencovaných sankcií pre nové budovy po uplynutí lehôt na dosiahnutie štandardov budov s takmer nulovou spotrebou energie.

4.

Politiky a opatrenia na podporu budov s takmer nulovou spotrebou energie by mali konkrétnejšie objasňovať, do akej miery prispievajú k dosiahnutiu cieľov v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie. Odporúča sa silnejšie prepojenie politík, opatrení a štandardov budov s takmer nulovou spotrebou energie. S cieľom uľahčiť poskytovanie týchto informácií Komisia členským štátom sprístupnila nepovinný vzor, ktorého použitie sa odporúča v záujme uľahčenia porovnateľnosti a analýzy plánov.

5.

Komisia odporúča, aby členské štáty urýchlili vypracúvanie podporných politík týkajúcich sa osobitne obnovy existujúceho fondu budov na úrovne budov s takmer nulovou spotrebou energie. Členské štáty by mali navrhnúť konzistentné kombinácie nástrojov politiky (balíky opatrení) s cieľom zabezpečiť potrebnú dlhodobú stabilitu pre investorov do efektívnych budov vrátane dôkladnej obnovy budov a obnovy na úrovne budov s takmer nulovou spotrebou energie. Odporúča sa zber spoľahlivých údajov na monitorovanie vplyvov politík s cieľom riešiť konkrétne potreby a monitorovať presadzovanie obnovy fondu budov.


(1)  COM(2015) 80 final.

(2)  Článok 2 ods. 4.

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 18).

(4)  Usmernenia, ktorými sa zavádza rámec metodiky výpočtu nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť (Ú. v. EÚ C 115, 19.4.2012, s. 1).

(5)  Pozri tabuľku na strane 10 usmernení.

(6)  Pojmy „potreba energie“, „dodaná energia“ a „čistá primárna energia“ by sa mali chápať v súlade s vymedzeniami uvedenými v delegovanom nariadení (EÚ) č. 244/2012 a jeho sprievodných usmerneniach.

(7)  Pozri napríklad štúdiu Analysis of load match and grid interaction indicators in net zero energy buildings with simulated and monitored data, Applied Energy, 31. decembra 2014, s. 119 – 131.

(8)  Správa Spoločného výskumného centra z roku 2016 s názvom Podpora zdravotne vyhovujúcich a energeticky hospodárnych budov v Európskej únii.

(9)  Pozri napr. Predicted vs. actual energy performance of non-domestic buildings: Using post-occupancy evaluation data to reduce the performance gap, Anna Carolina Menezes, Andrew Cripps, Dino Bouchlaghem & Richard Buswell (2012), Applied Energy, zväzok 97, s. 355 – 364, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261911007811/.

(10)  Teda úroveň energetickej hospodárnosti, ktorá vedie k najnižším nákladom počas odhadovaného životného cyklu budovy.

(11)  „Energia z obnoviteľných zdrojov“ zahŕňa energiu z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, t. j. veternú, solárnu, aerotermálnu, geotermálnu, hydrotermálnu energiu a energiu oceánov, vodnú energiu, biomasu, skládkový plyn, plyn z čistiarní odpadových vôd a bioplyny.

(12)  Towards nearly zero-energy buildings- Definition on common principles under the EPBD (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf), vypracoval Ecofys preEurópsku komisiu, GR pre energetiku.

(13)  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o pokroku členských štátov pri dosahovaní nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(15)  Pozri článok 13 ods. 4 smernice OZE.

(16)  Spoločné opatrenia EPBD III, kniha z roku 2016.

(17)  Miera uvedenia systémov diaľkového vykurovania a chladenia na trh v EÚ predstavuje asi 10 až 13 % dodávky energie na vykurovanie/chladenie.

(18)  Pozri poznámku pod čiarou č. 12.

(19)  23 členských štátov a jeden belgický región.

(20)  V súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a).

(21)  Článok 28 ods. 1 druhý pododsek.

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

(23)  Prebiehajúce normalizačné práce a projekty, ako je napríklad projekt GE2O (http://www.geoclusters.eu/), sú zamerané na prekonanie tohto obmedzenia pri zohľadnení prirodzených rozdielov, ako sú klimatické podmienky.

(24)  Modelling of optimal paths to reach NZEB for new constructions in Europe, prednáška Delie D'Agostino na konferencii WSED vo februári 2016 (http://www.wsed.at/en/programme/young-researchers-conference-energy-efficiency-biomass/).

(25)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&from=EN. Táto správa obsahuje informácie od všetkých členských štátov s výnimkou Grécka a Španielska, ktoré k 18. septembru 2014 neposlali národný plán ani konsolidovaný vzor. Novšia tabuľka s prehľadom vnútroštátnych vymedzení budov s takmer nulovou spotrebou energie je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings.

(26)  Pozri informácie obsiahnuté v súhrnnej správe JRC o národných plánoch pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie z roku 2016, informačný prehľad inštitútu BPIE z januára 2015 (http://bpie.eu/uploads/lib/document/attachment/128/BPIE_factsheet_nZEB_definitions_across_Europe.pdf) a aktualizované informácie uverejnené Komisiou v októbri 2014 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf).

(27)  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf.

(28)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&from=EN.

(29)  Súhrnná správa JRC o národných plánoch pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie z roku 2016, k dispozícii na tomto webovom sídle: http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/publications/all.

(30)  Pozri poznámku pod čiarou č. 24.

(31)  Poverenie Komisie M/480 pre CEN na vypracovanie noriem na účely smernice EPBD.

(32)  V štúdii Towards nearly zero-energy buildings – Definition on common principles under the EPBD (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf), ktorú pre GR pre energetiku Európskej komisie vypracovala spoločnosť Ecofys:

stredomorská oblasť sa označuje ako pásmo 1: Catania (iné: Atény, Larnaka, Luga, Sevilla, Palermo)

oceánska oblasť ako pásmo 4: Paríž (iné: Amsterdam, Berlín, Brusel, Kodaň, Dublin, Londýn, Mâcon, Nancy, Praha, Varšava),

kontinentálna oblasť ako pásmo 3: Budapešť (iné: Bratislava, Ľubľana, Miláno, Viedeň),

severská oblasť ako pásmo 5: Štokholm (Helsinki, Riga, Štokholm, Gdansk, Tovarene).

(33)  Integrovaná energetická hospodárnosť budovy zodpovedá množstvu čistej primárnej energie potrebnej na uspokojenie rôznych potrieb súvisiacich s jej bežným používaním a musí zohľadňovať potrebu energie na vykurovanie a chladenie, prípravu teplej vody pre domácnosti a zabudované osvetlenie. V dôsledku toho sa okrem kvality tepelnej izolácie budovy pri integrovanej hospodárnosti zohľadňujú vykurovacie a chladiace systémy, energia potrebná na vetranie, osvetlenie, umiestnenie a orientácia budovy, systémy na regeneráciu tepla, aktívne solárne zisky a iné obnoviteľné zdroje energie.

(34)  Vzorové formuláre vyplnené členskými štátmi sú k dispozícii na webovom sídle: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings.

(35)  EÚ podporuje rozvoj technológií v rámci programu Horizont 2020 – najmä prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva v oblasti energeticky efektívnych budov: https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/energy-efficient-buildings_en.html.

(36)  Pozri poznámku pod čiarou č. 22.


2.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/58


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2016/1319

z 29. júla 2016,

ktorým sa mení odporúčanie 2006/576/ES, pokiaľ ide o deoxynivalenol, zearalenón a ochratoxín A v krmive pre spoločenské zvieratá

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

V odporúčaní Komisie 2006/576/ES (1) sa stanovujú smerodajné hodnoty obsahu deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A, fumonizínov B1 + B2 a toxínov T-2 a HT-2 v kŕmnych surovinách a v kŕmnych zmesiach.

(2)

Súčasná smerodajná úroveň deoxynivalenolu v krmivách pre psy je 5 mg/kg. So zreteľom na najnovšie informácie, pokiaľ ide o toxicitu deoxynivalenolu v krmivách pre psy, a na stanovisko EFSA k deoxynivalenolu v krmivách (2) sa zdá, že súčasná smerodajná úroveň neposkytuje v prípade psov dostatočné záruky, pokiaľ ide o zdravie zvierat, a je preto vhodné znížiť v krmivách pre psy smerodajnú úroveň deoxynivalenolu.

(3)

So zreteľom na najnovšie informácie, pokiaľ ide o toxicitu zearalenónu v krmivách pre mačky a psy, je vhodné stanoviť smerodajnú úroveň zearalenónu v krmivách pre mačky a psy, ktorou by sa v prípade psov a mačiek poskytli záruky, pokiaľ ide o zdravie zvierat, kým EFSA aktualizuje posúdenie rizika v súvislosti s možnými rizikami pre zdravie zvierat v dôsledku prítomnosti zearalenónu v krmivách.

(4)

So zreteľom na najnovšie informácie, pokiaľ ide o toxicitu ochratoxínu A v krmivách pre mačky a psy, a na stanovisko EFSA k ochratoxínu A v krmivách (3) je vhodné stanoviť smerodajnú úroveň ochratoxínu A v krmivách pre mačky a psy, ktorou by sa poskytli záruky, pokiaľ ide o zdravie uvedených druhov zvierat.

(5)

Pre zachovanie čitateľnosti ustanovení v odporúčaní je vhodné nahradiť prílohu k odporúčaniu novou prílohou,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Príloha k odporúčaniu 2006/576/ES sa nahrádza prílohou k tomuto odporúčaniu.

V Bruseli 29. júla 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Odporúčanie Komisie 2006/576/ES zo 17. augusta 2006 o prítomnosti deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A, T-2 a HT-2 a fumonizínov vo výrobkoch určených na krmivo pre zvieratá (Ú. v. EÚ L 229, 23.8.2006, s. 7).

(2)  Stanovisko vedeckého panelu pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Komisie týkajúce sa deoxynivalenolu (DON) ako nežiaducej látky v krmivách pre zvieratá http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/73.

(3)  Stanovisko vedeckého panelu pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Komisie, ktoré sa týka ochratoxínu A (OTA) ako nežiaducej látky v krmivách pre zvieratá http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/101.


PRÍLOHA

SMERODAJNÉ HODNOTY

Mykotoxín

Výrobky určené na kŕmenie zvierat

Smerodajná hodnota v mg/kg (ppm) krmiva v prepočte na 12 % obsah vlhkosti

Deoxynivalenol

Kŕmne suroviny (*)

 

obilniny a obilninové výrobky (**) okrem vedľajších produktov z kukurice

8

vedľajšie produkty z kukurice

12

Kŕmne zmesi okrem:

5

kŕmnych zmesí pre ošípané

0,9

kŕmnych zmesí pre teľatá (< 4 mesiace), jahňatá, kozľatá a psy

2

Zearalenón

Kŕmne suroviny (*)

 

obilniny a obilninové výrobky (**) okrem vedľajších produktov z kukurice

2

vedľajšie produkty z kukurice

3

Kŕmne zmesi pre:

 

odstavčatá a prasničky (mladé prasnice), šteňatá, mačiatka, psy a mačky na reprodukciu

0,1

dospelé psy a mačky, iné ako na reprodukciu

0,2

prasnice a ošípané na výkrm

0,25

teľatá, dojnice, ovce (vrátane jahniat) a kozy (vrátane kozliat)

0,5

Ochratoxín A

Kŕmne suroviny (*)

 

obilniny a výrobky z obilnín (**)

0,25

Kŕmne zmesi pre:

 

ošípané

0,05

hydinu

0,1

mačky a psy

0,01

fumonizín B1 + B2

Kŕmne suroviny (*)

 

kukurica a výrobky z kukurice (***)

60

Kŕmne zmesi pre:

 

ošípané, kone (Equidae), králiky a spoločenské zvieratá

5

ryby

10

hydinu, teľatá (< 4 mesiace), jahňatá a kozľatá

20

dospelé prežúvavce (> 4 mesiace) a norky

50

Toxíny T-2 + HT-2

Kŕmne zmesi pre mačky

0,05


(*)  Mimoriadnu pozornosť treba venovať obilninám a obilninovým výrobkom skrmovaným priamo, aby ich použitie v dennej kŕmnej dávke neviedlo k tomu, že zvieratá budú vystavené vyššej úrovni uvedených mykotoxínov, ako sú príslušné úrovne vystavenia v prípade, že sú v dennej dávke použité iba kompletné krmivá.

(**)  Výraz „obilniny a obilninové výrobky“ zahŕňa nielen kŕmne suroviny uvedené v bode 1 „Zrná obilnín a z nich získané produkty“ zoznamu kŕmnych surovín v časti C prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín (Ú. v. EÚ L 29, 30.1.2013, s. 1), ale aj iné kŕmne suroviny získané z obilnín, najmä krmivá a objemové krmivá z obilnín.

(***)  Výraz „kukurica a výrobky z kukurice“ zahŕňa nielen kŕmne suroviny uvedené v bode 1 „Zrná obilnín a z nich získané produkty“ zoznamu kŕmnych surovín uvedených v časti C prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 68/2013, ale aj iné kŕmne suroviny získané z kukurice, najmä krmivá a objemové krmivá z kukurice.