ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 206

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
30. júla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií ( 1 )

44

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie ( 1 )

71

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

30.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1237

z 18. mája 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 177,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 66 ods. 3 písm. c) a e),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3) a stanovujú sa ním pravidlá týkajúce sa dovozných a vývozných licencií na poľnohospodárske výrobky. Tiež sa ním splnomocňuje Komisia, aby v tejto súvislosti prijímala delegované a vykonávacie akty. V záujme zabezpečenia hladkého fungovania systému dovozných a vývozných licencií v novom právnom rámci musia byť prostredníctvom týchto aktov prijaté určité pravidlá.

(2)

V článku 176 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uvádza, že dovoz alebo vývoz na účely prepustenia jedného alebo viacerých výrobkov z týchto sektorov do voľného obehu, ktorý je stanovený v tomto článku, môže podliehať predloženiu licencie. Mal by sa stanoviť zoznam výrobkov z týchto sektorov podliehajúcich predloženiu dovoznej alebo vývoznej licencie.

(3)

K monitorovaniu obchodných tokov prostredníctvom licencií by sa malo pristupovať pružne. Pri vymedzovaní prípadov, v ktorých sa vyžaduje licencia, by sa mali zohľadniť ďalšie možné zdroje informácií, ako je systém colného dohľadu, a potreba licencií alebo čas potrebný na získanie informácií prostredníctvom licencií. Mali by sa vymedziť konkrétne prípady, v ktorých sa licencia nevyžaduje.

(4)

Je potrebné stanoviť, že licencie sa vydávajú pod podmienkou zloženia zábezpeky, ktorou sa ručí za to, že výrobky sa dovezú alebo vyvezú počas platnosti licencie. Takisto je potrebné určiť, kedy je splnená povinnosť na zabezpečenie dovozu alebo vývozu.

(5)

Dovoznou alebo vývoznou licenciou sa udeľuje právo dovážať alebo vyvážať, a preto, aby bolo toto právo účinné, by sa licencia mala predložiť pri prekladaní dovoznej alebo vývoznej deklarácie.

(6)

Keďže osoba, ktorá používa licenciu, nemusí byť oprávneným držiteľom alebo nadobúdateľom, malo by sa v záujme právnej istoty a administratívnej účinnosti stanoviť, ktoré osoby sú oprávnené používať licenciu, vrátane colného zástupcu konajúceho v mene oprávneného držiteľa alebo nadobúdateľa.

(7)

Vzhľadom na medzinárodné obchodné zvyklosti týkajúce sa dotknutých poľnohospodárskych výrobkov by mali byť povolené určité tolerancie, pokiaľ ide o množstvá dovážaných alebo vyvážaných výrobkov v porovnaní s množstvom uvádzaným na licencii.

(8)

V prípade, že sa dovozná licencia využíva aj na spravovanie colnej kvóty, pre ktorú platia preferenčné opatrenia, tieto preferenčné opatrenia majú platiť pre dovozcov dovážajúcich na základe licencie, ktorú musí v niektorých prípadoch dopĺňať dokument z tretej krajiny. S cieľom zabrániť akémukoľvek prekročeniu kvóty sa musí preferenčné opatrenie uplatniť až do množstva, na ktoré bola vydaná licencia. V takýchto prípadoch by sa mala povoliť tolerancia za predpokladu, že na časť množstva, o ktorú je prekročené množstvo uvedené na licencii, ale ktorá je stále v rámci tolerancie, sa nevzťahujú výhody vyplývajúce z preferenčného opatrenia, ale obvyklá colná sadzba.

(9)

Pokiaľ ide o prevoditeľnosť licencie, je vhodné stanoviť osobitné pravidlá.

(10)

Mali by sa stanoviť ustanovenia o uvoľnení a prepadnutí zábezpeky zloženej za dovozné a vývozné licencie.

(11)

Vzhľadom na špecifickosť tohto sektora je potrebné stanoviť niektoré ďalšie podmienky dovozných licencií na konope a cesnak.

(12)

V záujme jednoznačnosti je vhodné ustanoviť pravidlá týkajúce sa dovozných a vývozných licencií vydaných na výrobky, pre ktoré sa týmto nariadením zrušuje povinnosť dovoznej alebo vývoznej licencie (alebo je táto povinnosť týmto nariadením inak dotknutá), a ktoré sú k dátumu platnosti tohto nariadenia stále platné.

(13)

Keďže cieľom tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1239 (4) je zjednodušiť a prispôsobiť ustanovenia platné pre systém dovozných a vývozných licencií novému právnemu rámcu stanovenému nariadením (EÚ) č. 1308/2013, súčasné platné ustanovenia by sa mali nahradiť. V záujme jednoznačnosti by sa niektoré ustanovenia nariadení Komisie (ES) č. 2535/2001 (5), (ES) č. 1342/2003 (6), (ES) č. 2336/2003 (7), (ES) č. 951/2006 (8), (ES) č. 341/2007 (9) a (ES) č. 382/2008 (10) mali vypustiť a nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98 (11), (ES) č. 1345/2005 (12), (ES) č. 376/2008 (13) a (ES) č. 507/2008 (14) by sa mali zrušiť.

(14)

Prechod z režimov ustanovených vo vypustených ustanoveniach a zrušených nariadeniach na režimy ustanovené v tomto nariadení môže mať praktické následky. Preto je vhodné uplatňovanie tohto nariadenia odložiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„licencia“ je elektronický alebo papierový dokument s určitým obdobím platnosti, vyjadrujúci právo a povinnosť, pokiaľ ide o dovoz alebo vývoz výrobkov;

b)

„oznámenie o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky“ sú podrobné ustanovenia týkajúce sa dovoznej licencie alebo vývoznej licencie a súbor informácií, ktoré majú byť uvedené v žiadosti o licenciu a v licencii tak, ako sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sérii C (15).

Článok 2

Prípady, v ktorých sa vyžaduje licencia

1.   Dovozná licencia sa predkladá v prípade týchto výrobkov:

a)

výrobkov uvedených v časti I prílohy, ak sú navrhnuté na prepustenie do voľného obehu v rámci všetkých podmienok okrem colných kvót, pokiaľ nie je v časti I uvedené inak;

b)

výrobkov navrhnutých na prepustenie do voľného obehu v rámci colných kvót spravovaných metódou simultánneho preskúmania alebo metódou tradičný dovozca/nový dovozca, uvedenými v článku 184 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, kombináciou týchto metód alebo inou vhodnou metódou;

c)

výrobkov, v prípade ktorých sa v časti I prílohy odkazuje na toto ustanovenie, keď boli navrhnuté na prepustenie do voľného obehu v rámci colných kvót spravovaných metódou podľa zásady „uprednostnenia toho, kto príde skôr“ uvedenej v článku 184 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

d)

výrobkov uvedených v časti I prílohy, keď boli navrhnuté na prepustenie do voľného obehu v rámci preferenčného opatrenia, ktoré sa bude spravovať na základe licencií;

e)

výrobkov, na ktoré sa vzťahuje pasívny zušľachťovací styk s využitím vývoznej licencie a ktoré sa vracajú na prepustenie do voľného obehu ako výrobky uvedené v časti I oddiele A alebo B prílohy;

f)

výrobky navrhnuté na prepustenie do voľného obehu podľa článku 185 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v prípade, že sa uplatňuje zníženie dovozného cla.

2.   Vývozná licencia sa predkladá v prípade týchto výrobkov:

a)

výrobkov uvedených v časti II prílohy;

b)

výrobkov Únie, pri ktorých sa musí predkladať vývozná licencia na prijatie v rámci kvóty, ktorú spravuje Únia alebo tretia krajina a ktorá bola otvorená v tejto krajine pre tieto výrobky;

c)

týchto výrobkov Únie uvedených v časti II prílohy určených na vývoz:

i)

výrobkov, ktoré sú v colnom režime aktívny zušľachťovací styk;

ii)

výrobkov, ktoré sú základnými výrobkami uvedenými v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 (16) a ktoré sú v colnom režime pasívny zušľachťovací styk;

iii)

výrobky, ktoré podliehajú vyberaniu alebo odpusteniu sumy dovozného alebo vývozného cla stanoveného v hlave III kapitole 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (17) a so zreteľom na ktoré ešte nebolo prijaté konečné rozhodnutie.

Článok 3

Prípady, v ktorých sa nevyžaduje licencia

1.   Licencia sa nevyžaduje a nevydáva ani nepredkladá na účely:

a)

prepustenia do voľného obehu alebo vývozu výrobkov neobchodného charakteru stanovených v prvej časti oddiele II písm. D bode 2 prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (18);

b)

prípadov, v ktorých sa oslobodenie od dovozného cla, vývozného cla a opatrení prijatých na základe článku 207 zmluvy má udeliť podľa nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 (19);

c)

množstiev výrobkov určených na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz nepresahujúcich množstvá uvedené v prílohe;

d)

výrobkov určených na prepustenie do voľného obehu ako vrátený tovar v súlade s hlavou VI kapitolou 2 oddielom 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

e)

výrobkov, v prípade ktorých deklarant pri preberaní vyhlásenia o spätnom vývoze predloží doklad o tom, že na tieto výrobky bolo vydané priaznivé rozhodnutie o vrátení alebo odpustení dovozných ciel podľa hlavy III kapitoly 3 oddielu 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Odchylne od písmen b) a c) prvého pododseku sa licencia vyžaduje v prípade, že prepustenie do voľného obehu alebo vývoz prebiehajú v rámci preferenčných opatrení, ktoré sú povolené na základe licencie.

Na účely písmena c) prvého pododseku sa množstvo, na ktoré sa má vzťahovať jedna licencia, vypočíta súčtom všetkých množstiev určených na prepustenie do voľného obehu alebo vývoz, na ktoré sa vzťahuje rovnaká logistická operácia.

2.   Vývozná licencia sa nevyžaduje a nevydáva ani nepredkladá v súvislosti s výrobkami, ktoré zasielajú súkromné osoby alebo skupiny súkromných osôb na bezplatnú distribúciu na účely humanitárnej pomoci v tretích krajinách, ak sú takéto zásielky príležitostnej povahy, obsahujú rôzne výrobky a ich hmotnosť nie je vyššia než celkovo 30 000 kg na jeden dopravný prostriedok. Na operácie potravinovej pomoci, ktoré nespĺňajú tieto podmienky, sa vzťahujú licencie v súlade s týmto nariadením a vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1239.

Článok 4

Zábezpeka

1.   Licencie podliehajú zábezpeke, s výnimkou prípadov uvedených v prílohe.

2.   Pri podaní žiadosti o licenciu zloží žiadateľ zábezpeku, ktorú musí mať orgán vydávajúci licenciu k dispozícii najneskôr o 13.00 hod. bruselského času v deň podania žiadosti.

3.   Zábezpeka sa nevyžaduje, ak dosahuje prahovú hodnotu 100 EUR alebo menej.

Na tento účel sa výška zábezpeky vypočíta súčtom všetkých množstiev vyplývajúcich z povinností, na ktoré sa vzťahuje rovnaká logistická operácia.

4.   Zábezpeka sa nevyžaduje, ak je žiadateľom buď:

a)

verejná inštitúcia zodpovedná za vykonávanie úloh verejného orgánu, alebo

b)

súkromná inštitúcia vykonávajúca úlohy uvedené v písmene a) pod dohľadom členského štátu.

5.   Zábezpeka, ktorá bola zložená na množstvo, na ktoré licencia nebola vydaná, sa okamžite vráti.

Článok 5

Práva a povinnosti, tolerancia

1.   Dovozná alebo vývozná licencia predstavujú právo a zakladajú povinnosť prepúšťať do voľného obehu alebo vyvážať množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje licencia počas obdobia jej platnosti v súlade s článkom 7 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.

2.   Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz podáva:

a)

oprávnený držiteľ licencie uvedený v oddiele 4 licencie, ktorej vzor je stanovený v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1239 („oprávnený držiteľ“);

b)

nadobúdateľ uvedený v oddiele 6 licencie, ktorá sa uvádza v písmene a), alebo

c)

vymenovaný colný zástupca konajúci na účet oprávneného držiteľa alebo nadobúdateľa, ako je to uvedené v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorý v colnom vyhlásení uvedie, že oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ je osoba, v mene ktorej sa vykonáva povinnosť uvedená v odseku 1.

3.   Ak sa tak uvádza v osobitných právnych predpisoch Únie, povinnosť prepúšťať do voľného obehu alebo vyvážať môže zahŕňať povinnosť prepúšťať do voľného obehu z krajiny alebo skupiny krajín uvedených v licencii alebo vyvážať do krajiny alebo skupiny krajín uvedených v licencii.

4.   Povinnosť prepustiť do voľného obehu alebo vyviesť sa považuje za splnenú, ak bolo celkové množstvo uvedené v licencii colne vybavené v príslušnom colnom režime. Na tento účel sa pozitívna alebo negatívna tolerancia v súvislosti s množstvom uvedeným v licencii uplatňujú v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa článku 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.

5.   Pozitívna tolerancia sa neuplatňuje, ak je množstvo uvedené v dovoznej licencii ekvivalentné množstvu uvedenému vo vývoznom dokumente, ktorý je dokladom o tom, že výrobok je oprávnený na preferenčné zaobchádzanie z dôvodu svojej špecifickej kvality, odrody alebo charakteristík podľa požiadaviek príslušnej medzinárodnej dohody.

Ak sa pre colnú kvótu vyžaduje dovozná licencia, množstvo presahujúce množstvo uvedené v dovoznej licencii v rámci pozitívnej tolerancie sa prepustí do voľného obehu na základe rovnakej licencie a vzťahuje sa naň zmluvná colná sadzba.

Článok 6

Prevod

1.   Povinnosti vyplývajúce z licencií sú neprevoditeľné. Ak nie je stanovené inak, práva vyplývajúce z licencií môže previesť oprávnený držiteľ počas obdobia platnosti licencie.

2.   Prevod práv vyplývajúcich z licencie alebo jej výpisu sa môže vykonať iba v prospech jedného nadobúdateľa a vzťahuje sa na množstvá, ktoré ešte neboli zaznamenané do licencie alebo výpisu.

3.   Oprávnený držiteľ žiada o prevod orgán vydávajúci licencie, ktorý vydal pôvodnú licenciu.

4.   Nadobúdatelia neprevádzajú svoje práva ďalej, iba späť na oprávneného držiteľa. Spätné prevody na oprávneného držiteľa sa vzťahujú na množstvá, ktoré ešte neboli zaznamenané do licencie alebo výpisu z nej. Orgán vydávajúci licenciu zaznamená spätný prevod v súlade s oznámením o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky.

5.   Prevod alebo spätný prevod na oprávneného držiteľa nadobúda účinnosť dňom potvrdenia orgánom vydávajúcim licenciu.

Článok 7

Uvoľnenie a prepadnutie zábezpeky

1.   Uvoľnenie zábezpeky uvedené v článku 24 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (20) môže byť čiastočné v závislosti od množstva výrobkov, pre ktoré sa predložil dôkaz o splnení povinnosti dovozu alebo vývozu. Toto množstvo je minimálne 5 % z celkového množstva uvedeného v licencii.

Ak je však dovezené alebo vyvezené množstvo menšie než 5 % množstva uvedeného v licencii, prepadne celá suma zábezpeky.

2.   Pri výpočte časti zábezpeky, ktorá má prepadnúť (ak sa uplatňuje), odpočíta orgán vydávajúci licenciu sumu zodpovedajúcu kvantitatívnej tolerancii uvedenej v článku 5 ods. 4.

3.   Ak orgán vydávajúci licenciu upustí od požiadavky zloženia zábezpeky v prípade, že hodnota zabezpečenej sumy je nižšia než 500 EUR, ako je to uvedené v článku 18 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014, výšku sumy rovnajúcu sa zábezpeke, ktorá má prepadnúť, hradí dotknutá strana po uplynutí 60 dní odo dňa skončenia platnosti licencie.

4.   Ak celková suma zábezpeky, ktorá má prepadnúť, dosiahne pri danej licencii 100 EUR alebo menej, orgán vydávajúci licenciu uvoľní celú zábezpeku.

Článok 8

Oznámenia

V súlade s podrobnými podmienkami stanovenými vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 223 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 musia členské štáty oznámiť Komisii:

a)

vydané náhradné licencie, ktoré sa uvádzajú v článku 15 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

b)

prípady vyššej moci uvedené v článku 16 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

c)

pokiaľ ide o konope, prijaté ustanovenia, uvalené sankcie a príslušné orgány vykonávajúce kontroly uvedené v článku 17 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

d)

pokiaľ ide o cesnak, množstvá pokryté licenciami typu „B“ uvedenými v článku 18 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

e)

pokiaľ ide o etylalkohol, vydané dovozné licencie, ktoré sa uvádzajú v článku 19 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

f)

nezrovnalosti uvedené v článku 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

g)

orgány zodpovedné za prijímanie žiadostí o licencie a vydávanie licencií alebo náhradných licencií uvedených v článku 20 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239;

h)

úradné pečiatky, a ak je to vhodné, reliéfne odtlačky uvedené v článku 20 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ SEKTOROVÉ USTANOVENIA

Článok 9

Konope

1.   Prepustenie výrobkov z konope uvedených v časti I oddieloch C, D, a G prílohy k tomuto nariadeniu do voľného obehu podlieha dovoznej licencii v súlade so vzorom stanoveným v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1239 („dovozná licencia AGRIM“).

Licencia sa vydá iba vtedy, ak sa k spokojnosti členského štátu, v ktorom sa majú výrobky z konope prepustiť do voľného obehu, preukáže, že všetky podmienky stanovené v článku 189 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v tomto nariadení, ako aj požiadavky, ktoré stanovil dotknutý členský štát podľa článku 189 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, boli splnené.

2.   Žiadosť o licenciu musí obsahovať informácie v súlade s pokynmi pre výrobky z konope uvedené v oznámení o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky.

Členské štáty môžu stanoviť ďalšie požiadavky týkajúce sa žiadosti o licenciu a vydania a používania licencie, ako je uvedené v článku 189 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.   Na účely článku 189 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 stanovia dotknuté členské štáty opatrenia na udeľovanie povolení dovozcom konopného semena iného ako osiva. Tieto opatrenia zahŕňajú vymedzenie podmienok na udeľovanie povolení, kontroly a sankcie, ktoré sa majú uplatňovať v prípade nezrovnalostí.

4.   V prípade prepustenia do voľného obehu konopných semien na iný účel ako siatie, uvedených v časti I oddiele G prílohy sa dovozná licencia vydá len vtedy, keď sa oprávnený dovozca zaviaže, že orgánom zodpovedným za kontroly týkajúce sa príslušných procesov v členskom štáte, v ktorom je dovozca oprávnený, poskytne v lehotách a za podmienok stanovených daným členským štátom dokumenty, ktoré preukazujú, že konopné semeno, na ktoré sa vzťahuje táto licencia, prešlo v období menej ako 12 mesiacov odo dňa vydania licencie jedným z uvedených úkonov:

a)

uvedenie do stavu, ktorý vylučuje použitie na siatie;

b)

zmiešanie s iným než konopným semenom na účely výživy zvierat, s konopným semenom zodpovedajúcim najviac 15 % v celkovej zmesi a vo výnimočných prípadoch najviac 25 % na zdôvodnenú žiadosť oprávneného dovozcu;

c)

vývoz do tretej krajiny.

Ak však časť konopného semena, na ktoré sa vzťahuje daná licencia, neprešla v lehote 12 mesiacov jedným z procesov uvedených v prvom pododseku, príslušný členský štát môže, na základe zdôvodnenej žiadosti oprávneného dovozcu, rozšíriť túto lehotu o jedenkrát alebo dvakrát šesť mesiacov.

Dokumenty uvedené v prvom pododseku vypracujú tí prevádzkovatelia, ktorí vykonali uvedené úkony, pričom budú obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

názov, celú adresu, členský štát a podpis prevádzkovateľa;

b)

opis vykonaného úkonu, ktorý spĺňa podmienky stanovené v prvom pododseku a dátum vykonania úkonu;

c)

množstvo konopného osiva, na ktoré sa úkon vzťahoval, v kilogramoch.

Na základe analýzy rizika vykoná každý dotknutý členský štát kontroly správnosti dokumentov vzťahujúcich sa na úkony uvedené v prvom pododseku a vykonané na jeho území.

5.   Odchylne od článku 6 ods. 1 sú práva vyplývajúce z dovozných licencií vydaných na výrobky z konope neprevoditeľné.

Článok 10

Cesnak

1.   Dovozné licencie na cesnak uvedené v časti I oddieloch E a F prílohy sa uvádzajú ako licencie typu „B“.

2.   Žiadatelia môžu adresovať žiadosti o licenciu typu „B“ iba orgánu zodpovednému za vydávanie licencií v členskom štáte, v ktorom sú usadení a zaregistrovaní na účely DPH.

3.   Odchylne od článku 6 ods. 1 sú práva vyplývajúce z dovozných licencií typu „B“ neprevoditeľné.

KAPITOLA III

ZMENY, ZRUŠENIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Zmena nariadení (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008

1.   Vypúšťajú sa tieto ustanovenia:

a)

v nariadení (ES) č. 2535/2001: články 20, 21 a 22;

b)

v nariadení (ES) č. 1342/2003: článok 6 ods. 1 písm. a), článok 8 ods. 2, článok 9 ods. 1 a 2, článok 12 písm. a) a článok 16;

c)

v nariadení (ES) č. 2336/2003: články 5 a 7;

d)

v nariadení (ES) č. 951/2006: článok 4c, 4d a 4e, článok 5 ods. 1, článok 7 až 7f, článok 8a, články 9, 10, 11 ods. 1 písm. a) a ods. 2, článok 12a, článok 17 ods. 1 a článok 18 ods. 1;

e)

v nariadení (ES) č. 341/2007: článok 5 ods. 1, článok 5 ods. 2 druhý pododsek a články 13 a 14;

f)

v nariadení (ES) č. 382/2008: článok 2, článok 5 ods. 1 a 2, článok 6 ods. 1 a 2, článok 7 a článok 8 ods. 1 a 2.

2.   Ustanovenia uvedené v odseku 1 sa naďalej uplatňujú na licencie vydané podľa príslušných nariadení.

Článok 12

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 sa zrušujú.

Avšak

uvedené nariadenia sa naďalej uplatňujú na licencie vydané podľa uvedených nariadení a

článok 34 ods. 10 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa naďalej uplatňuje, pokým sa nezačnú uplatňovať príslušné pravidlá týkajúce sa colných kvót prijaté na základe článkov 186 a 187 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 13

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na platné obdobie platnosti a sumu zábezpeky zloženej na licencie, ktorých platnosť neuplynula ku dňu 6. novembra 2016.

2.   Na žiadosť oprávneného držiteľa sa zábezpeka zložená na licenciu uvoľní po splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

a)

platnosť licencie neuplynula ku dňu uvedenému v odseku 1;

b)

licencia sa už nevyžaduje na príslušné výrobky odo dňa uvedeného v odseku 1;

c)

licencia sa ku dňu uvedenému v odseku 1 využila len čiastočne alebo sa nevyužila vôbec.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 6. novembra 2016.

Článok 11 ods. 1 písm. d) sa však uplatňuje od 1. októbra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií (pozri stranu 44 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 19).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2390/98 z 5. novembra 1998, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1706/98, pokiaľ ide o opatrenia pre dovoz určitých obilných výrobkov a spracovaných obilných a ryžových výrobkov s pôvodom v štátoch africkej, karibskej a tichomorskej oblasti alebo zámorských krajinách a územiach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2245/90 (Ú. v. ES L 297, 6.11.1998, s. 7).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1345/2005 zo 16. augusta 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie systému dovozných licencií v odvetví olivového oleja (Ú. v. EÚ L 212, 17.8.2005, s. 13).

(13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3).

(14)  Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 38).

(15)  Oznámenie o dovozných a vývozných licenciách (Ú. v. EÚ C 278, 30.7.2016).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(19)  Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23).

(20)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).


PRÍLOHA

ČASŤ I

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA DOVOZNÝCH LICENCIÍ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a)

A.   Ryža [článok 1 ods. 2 písm. b) a časť II prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (1)

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c)

1 000 kg

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c)

1 000 kg

1006 40 00

Zlomková ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c)

1 000 kg


B.   Cukor [článok 1 ods. 2 písm. c) a časť III prílohy I k nariadeniu (EÚ č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (2)

1701

Všetky výrobky dovezené v rámci iných preferenčných podmienok než colné kvóty (3), (4)

(—)


C.   Osivá [článok 1 ods. 2 písm. e) a časť V prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Zábezpeka

Netto množstvo (5)

ex 1207 99 20

Konopné semená na siatie

 (6)

(—)


D.   Ľan a konope [článok 1 ods. 2 písm. h) a časť VIII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Zábezpeka

Netto množstvo (7)

5302 10 00

Pravé konope, surové alebo máčané

 (8)

(—)


E.   Ovocie a zelenina [článok 1ods. 2 písm. i) a časť IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (9)

0703 20 00

Cesnak, čerstvý alebo chladený, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (10)

(—)


F.   Výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny [článok 1ods. 2 písm. j) a časť X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (11)

ex 0710 80 95

Cesnak (12)Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (12) a/alebo Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Cesnak (12)Allium ampeloprasum dočasne konzervované (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (12) a/alebo Allium ampeloprasum, dočasne konzervované (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Sušený cesnak (12)Allium ampeloprasum a zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (12) a/alebo Allium ampeloprasum, celý, rezaný na kúsky, rezaný na plátky drvený alebo v prášku, ďalej však neupravený, vrátane produktov dovezených v rámci colných kvót uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) (13)

(—)


G.   Ostatné výrobky [článok 1 ods. 2 písm. x) a časť XXIV prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Zábezpeka

Netto množstvo (14)

1207 99 91

Konopné semená na iný účel ako na siatie

 (15)

(—)


H.   Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu [článok 1 ods. 2 písm. u) a časť XXI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (16)

ex 2207 10 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo vyšším, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

100 hl

ex 2207 20 00

Etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom, získané z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol., získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol., získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

100 hl

ČASŤ II

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA VÝVOZNÝCH LICENCIÍ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a)

A.   Ryža [článok 1 ods. 2 písm. b) a časť II prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (17)

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža

500 kg

1006 30

Polobielená a bielená ryža, tiež hladená alebo leštená

500 kg


B.   Cukor [článok 1 ods. 2 písm. c) a časť III prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Netto množstvo (18)

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave (19)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Ostatné cukry v pevnej forme a cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce ani farbiace látky, ale neobsahujúce laktózu, glukózu, maltodextrín ani izoglukózu (19)

2 000 kg

2106 90 59

Ochutené alebo farbené cukrové sirupy, iné ako izoglukózové, laktózové, glukózové a maltodextrínové sirupy (19)

2 000 kg


(1)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(2)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(3)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(4)  S výnimkou dovozu preferenčného cukru s číselným znakom KN 1701 99 10 s pôvodom v Moldavsku, uvedeného v rozhodnutí Rady 2014/492/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise, v mene Európskej únie, a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 1), a preferenčného dovozu cukru s číselným znakom KN 1701 s pôvodom v Gruzínsku, uvedeného v rozhodnutí Rady 2014/494/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 1).

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(5)  Maximálne množstvá, za ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(6)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(7)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(8)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(9)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(10)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(11)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(12)  Patria sem aj produkty, v prípade ktorých je slovo „cesnak“ iba súčasťou opisu. Medzi takéto pojmy patria okrem iného „sólo cesnak“, „sloní cesnak“, „jednostrúčikový cesnak“ alebo „cesnak pórový“.

(13)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(14)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(15)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(—)

Licencia sa vyžaduje na akékoľvek množstvo.

(16)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(17)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(18)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať licencia, v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok, ani v rámci colnej kvóty spravovanej licenciami.

(19)  Povinnosť vývoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.


30.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/15


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1238

z 18. mája 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 1, ods. 2, ods. 3, ods. 4 písm. a) a ods. 5 a článok 223 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 64 ods. 6 a článok 66 ods. 3 písm. c) a e),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3) a stanovujú sa ním nové pravidlá týkajúce sa verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie. Takisto sa v ňom Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov v tejto súvislosti. Na to, aby bolo zabezpečené bezproblémové fungovanie systémov verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie v novom právnom rámci, sa musia prostredníctvom takýchto aktov prijať niektoré pravidlá.

(2)

V článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že verejná intervencia sa uplatňuje v prípade pšenice obyčajnej, tvrdej pšenice, jačmeňa, kukurice, nelúpanej ryže, čerstvého alebo chladeného mäsa v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, masla a sušeného odstredeného mlieka v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenom nariadení a ďalšími požiadavkami, ktoré určí Komisia.

(3)

V článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že pomoc na súkromné skladovanie sa môže poskytnúť na biely cukor, olivový olej, ľanové vlákno, čerstvé alebo chladené mäso z hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viacerých mesiacov, maslo, syr, sušené odstredené mlieko, bravčové mäso a ovčie a kozie mäso v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenom nariadení a ďalšími požiadavkami, ktoré určí Komisia.

(4)

V snahe o zjednodušenie a zlepšenie účinnosti riadiacich a kontrolných mechanizmov súvisiacich so systémami verejnej intervencie a pomocou na súkromné skladovanie by sa mali stanoviť spoločné pravidlá pre všetky oprávnené výrobky.

(5)

V záujme zjednodušenia riadenia a kontroly by mala platiť všeobecná zásada, že účasť na systémoch verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie by mala byť umožnená jedine tým prevádzkovateľom, ktorí majú sídlo v niektorom členskom štáte a sú v ňom zaregistrovaní na účely DPH.

(6)

S cieľom zaistiť účinnú kontrolu výroby olivového oleja a cukru by prevádzkovatelia oprávnení na pomoc na súkromné skladovanie mali spĺňať aj dodatočné podmienky.

(7)

Keďže jednotlivé výrobky, na ktoré sa vzťahuje verejná intervencia a pomoc na súkromné skladovanie, sa líšia z hľadiska produkcie alebo obdobia zberu a požiadaviek na ich skladovanie, mali by sa pre každý výrobok stanoviť osobitné podmienky oprávnenosti. Na to, aby mali prevádzkovatelia čas prispôsobiť sa novému systému, by sa mali niektoré podmienky týkajúce sa obilnín uplatňovať až od hospodárskeho roka 2017/2018.

(8)

Na zaručenie serióznosti ponuky, ponuky do verejnej súťaže či žiadosti a na zaručenie toho, že opatrenie bude mať želaný účinok na trh, a to tak v prípade intervenčného nákupu, predaja a uvoľnenia v rámci systému pre najodkázanejšie osoby v Únii, ako aj v prípade pomoci na súkromné skladovanie, by sa mali stanoviť požiadavky týkajúce sa zloženia zábezpeky.

(9)

Takisto by sa mali prijať ustanovenia na uvoľnenie a prepadnutie zábezpeky v prípade intervenčného nákupu, predaja a uvoľnenia v rámci systému pre najodkázanejšie osoby v Únii a rovnako aj v prípade pomoci na súkromné skladovanie.

(10)

Pokiaľ ide o intervenčný predaj, verejná súťaž sa môže riadne uskutočniť iba vtedy, ak sa predložia seriózne ponuky. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa malo požadovať, aby sa zábezpeka uvoľnila po úhrade predajnej ceny v stanovenej lehote.

(11)

S cieľom zabezpečiť, aby systém verejnej intervencie fungoval čo možno najjednoduchším a najúčinnejším spôsobom v celej Únii, pokiaľ ide o nákup oprávnených výrobkov na jednej strane a predaj výrobkov prevzatých platobnými agentúrami na strane druhej, mali by skladovacie priestory spĺňať určité podmienky.

(12)

Je potrebné stanoviť, aby platobné agentúry zodpovedné za verejnú intervenciu v členských štátoch v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 907/2014 (4) zabezpečili, že tieto požiadavky na skladovacie priestory budú splnené.

(13)

V prípade, že pridelené hovädzie mäso určené na nákup prekračuje kapacitu chladiarenských skladov v niektorom členskom štáte, je potrebné stanoviť možnosť, aby členský štát využil kapacitu chladiarenských skladov v inom členskom štáte.

(14)

S cieľom zabezpečiť účinné riadenie pomoci na súkromné skladovanie by sa mali stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa vyplácania pomoci na súkromné skladovanie.

(15)

Keďže cieľom tohto nariadenia a vykonávacieho aktu, ktorý sa má prijať na účely verejnej intervencie a súkromného skladovania, je zjednodušiť ustanovenia týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahujú verejné intervencie a pomoc na súkromné skladovanie, a prispôsobiť ich novému právnemu rámcu stanovenému nariadením (EÚ) č. 1308/2013 a nariadením Rady (EÚ) č. 1370/2013 (5), malo by nahradiť príslušné ustanovenia v nariadeniach Komisie (EHS) č. 3427/87 (6), (EHS) č. 2351/91 (7), (ES) č. 720/2008 (8), (ES) č. 826/2008 (9), (ES) č. 1130/2009 (10), (EÚ) č. 1272/2009 (11) a (EÚ) č. 807/2010 (12). V záujme jasnosti by sa preto mali tieto nariadenia zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá, ktorými sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o:

a)

nákup a predaj výrobkov z verejnej intervencie uvedených v článku 11 tohto nariadenia a

b)

poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie pre výrobky uvedené v článku 17 tohto nariadenia.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Článok 2

Oprávnenosť prevádzkovateľov

1.   Prevádzkovatelia musia mať na účely platby DPH sídlo v Únii a musia byť v Únii zaregistrovaní, aby predložili:

a)

ponuku alebo ponuku do verejnej súťaže pri nákupe alebo ponuku do verejnej súťaže pri predaji výrobkov v rámci verejnej intervencie, alebo

b)

ponuku do verejnej súťaže na pomoc na súkromné skladovanie alebo žiadosť o pomoc na súkromné skladovanie stanovenú vopred.

2.   V prípade nákupu hovädzieho mäsa môžu ponuky do verejnej súťaže predložiť iba títo prevádzkovatelia uvedení v odseku 1:

a)

bitúnky pre hovädzí dobytok, ktoré sú schválené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (13);

b)

obchodníci s hospodárskymi zvieratami alebo mäsom, ktorí v týchto bitúnkoch vykonali zabitie zvierat na vlastný účet.

3.   V prípade pomoci na súkromné skladovanie môžu žiadosti alebo ponuky do verejnej súťaže predložiť iba títo prevádzkovatelia uvedení v odseku 1:

a)

v sektore olivového oleja prevádzkovatelia, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe VII;

b)

v sektore cukru prevádzkovatelia, ktorí sú výrobcami cukru.

Článok 3

Oprávnenosť výrobkov

1.   Výrobky musia mať bezchybnú, uspokojivú a obchodovateľnú kvalitu a spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013.

2.   V prípade nákupu musia výrobky spĺňať takto stanovené požiadavky:

a)

pri obilninách: v prílohe I k tomuto nariadeniu;

b)

pri ryži: v prílohe II k tomuto nariadeniu;

c)

pri hovädzom mäse: v prílohe III k tomuto nariadeniu;

d)

pri masle: v častiach I a II prílohy IV k tomuto nariadeniu a článku 21 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1240 (14);

e)

pri sušenom odstredenom mlieku: v častiach I a II prílohy V k tomuto nariadeniu a článku 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

Okrem toho maslo a sušené odstredené mlieko musia byť vyrobené v podniku schválenom v súlade s časťou III prílohy IV alebo časťou III prílohy V k tomuto nariadeniu.

3.   V prípade pomoci na súkromné skladovanie musia výrobky spĺňať požiadavky stanovené v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Zábezpeka

Prevádzkovatelia zložia zábezpeku v prospech príslušnej platobnej agentúry v súlade s oddielom 2 kapitoly IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014, ak:

a)

predkladajú ponuku alebo ponuku do verejnej súťaže pri nákupe alebo predaji intervenčných výrobkov, alebo pri nakladaní s takýmito výrobkami v rámci programu rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám v súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

predkladajú ponuku do verejnej súťaže alebo žiadosť o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie, ak sa vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo stanovuje výška pomoci vopred v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1240, neuvádza inak.

Článok 5

Uvoľnenie a prepadnutie zábezpeky

1.   Zábezpeka uvedená v článku 4 sa uvoľní, ak je ponuka do verejnej súťaže, ponuka alebo žiadosť neprípustná alebo nebola prijatá.

2.   V prípade intervenčného nákupu sa zábezpeka uvoľní, ak:

a)

prevádzkovateľ dodal množstvo vyznačené konečným dátumom pre dodávku stanoveným v objednávke na dodávku uvedenej v článku 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 a

b)

zabezpečila sa zhoda výrobku s požiadavkami oprávnenosti uvedenými v článku 3 tohto nariadenia alebo

c)

uplatňuje sa prideľovací koeficient podľa článku 11 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240. V takom prípade zodpovedá výška uvoľnenej zábezpeky množstvu, ktoré nebolo schválené, alebo

d)

prevádzkovateľ, na ktorého sa uplatňuje prideľovací koeficient uvedený v článku 11 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, stiahne ponuku.

3.   V prípade predaja intervenčných výrobkov sa zábezpeka uvoľní v týchto prípadoch:

a)

v prípade neúspešných prevádzkovateľov po rozhodnutí, ktoré sa uvádza v článku 32 ods. 1 alebo článku 36 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

b)

v prípade úspešných prevádzkovateľov pri množstvách, na ktoré bola vykonaná platba v súlade s článkom 35 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

c)

tam, kde boli splnené záväzky týkajúce sa nakladania s výrobkami v rámci systému distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby.

4.   V prípade pomoci na súkromné skladovanie sa zábezpeka uvoľní, ak:

a)

sa uplatňuje prideľovací koeficient uvedený v článku 43 ods. 2 prvom pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240. V takom prípade zodpovedá výška uvoľnenej zábezpeky množstvu, ktoré nebolo schválené;

b)

ponuka do verejnej súťaže je stiahnutá z dôvodu stanovenia prideľovacieho koeficientu, ako sa uvádza v článku 43 ods. 2 druhom pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

c)

boli splnené zmluvné záväzky, pokiaľ ide o zmluvné množstvo.

5.   Zábezpeka prepadne, ak je ponuka, ponuka do verejnej súťaže alebo žiadosť:

a)

stiahnutá na základe iných dôvodov, než je stanovenie prideľovacieho koeficientu podľa článku 11 ods. 1 písm. b) alebo článku 43 ods. 2 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, alebo

b)

zmenená po tom, ako bola predložená.

6.   V prípade intervenčného nákupu zábezpeka prepadne, ak:

a)

výrobky nespĺňajú požiadavky uvedené v článku 3, pokiaľ ide o množstvá, ktoré neboli prijaté;

b)

s výnimkou prípadov vyššej moci prevádzkovateľ nedodá výrobky v lehote stanovenej v objednávke na dodávku úmerne k nedodaným množstvám a nákup týchto množstiev sa zruší.

Avšak v prípade obilnín, ryže a hovädzieho mäsa, ak je skutočne dodané a prijaté množstvo menšie ako množstvo uvedené v objednávke na dodávku, zábezpeka sa uvoľní v plnej výške, ak rozdiel nie je vyšší ako 5 %.

7.   V prípade predaja intervenčných výrobkov, s výnimkou prípadov vyššej moci, zábezpeka prepadne v týchto prípadoch:

a)

v prípade množstiev, pri ktorých sa platba neuskutočnila v súlade s článkom 35 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 a predaj sa v prípade týchto množstiev zruší;

b)

tam, kde neboli splnené záväzky týkajúce sa nakladania s výrobkami v rámci systému distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby.

8.   V prípade pomoci na súkromné skladovanie zábezpeka prepadne, ak:

a)

je uskladnených menej než 95 % množstva uvedeného v ponuke do verejnej súťaže alebo žiadosti za podmienok stanovených v článku 52 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

b)

sa v skladovacích priestoroch drží menej ako percento zmluvného množstva uvedeného v článku 8 ods. 1, a to aj v prípade voľne loženého cukru v sile určenom prevádzkovateľom, na obdobie stanovené vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie vopred;

c)

sa nedodrží lehota na uloženie výrobkov do skladu, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

d)

kontrolami stanovenými v hlave IV kapitole I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 sa preukáže, že uskladnené výrobky nezodpovedajú požiadavkám na kvalitu uvedeným v článku 3 tohto nariadenia;

e)

nie je splnená požiadavka stanovená v článku 53 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA VEREJNEJ INTERVENCIE

Článok 6

Intervenčné skladovacie priestory

1.   Platobné agentúry zabezpečia, aby boli intervenčné skladovacie priestory (ďalej len „skladovacie priestory“) vhodné na skladovanie nakúpených výrobkov a ich udržiavanie v dobrom stave vrátane teploty skladovania a aby spĺňali požiadavky uvedené v článku 7.

2.   Počas období, keď dochádza k intervenčnému nákupu, musia platobné agentúry zverejňovať a aktualizovať informácie týkajúce sa skladovacích priestorov na svojom území.

Článok 7

Požiadavky na skladovacie priestory

1.   Každý skladovací priestor musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

disponuje potrebným technickým vybavením na prevzatie výrobkov;

b)

je schopný vyskladniť také množstvá, aby splnil lehotu na vyskladnenie uvedenú v článku 37 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240;

c)

v prípade obilnín, ryže, masla a sušeného odstredeného mlieka má minimálnu skladovaciu kapacitu stanovenú v článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

2.   Platobné agentúry môžu stanoviť technické normy pre skladovacie priestory a prijmú všetky ostatné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby boli uskladnené výrobky riadne chránené.

3.   V prípade sektora hovädzieho mäsa musia skladovacie priestory umožniť:

a)

uskladnenie prijatých a vykostených jatočných tiel, ako aj jatočných polovičiek a celých jatočných tiel rozdelených na jatočné štvrtky;

b)

mrazenie všetkého vykosteného mäsa určeného na uskladnenie bez ďalšieho spracovania.

Ak však vykostenie nie je podmienkou verejnej súťaže, skladovací priestor umožní príjem nevykosteného mäsa.

Ak sú rozrábkareň a chladiarenské zariadenie skladovacieho priestoru spojené s bitúnkom alebo prevádzkovateľom, príslušná platobná agentúra vykoná primerané kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa hovädzie mäso podliehajúce intervencii spracúvalo a skladovalo v súlade s týmto nariadením.

Chladiarenské sklady so sídlom v členskom štáte, do ktorého právomoci spadá platobná agentúra, musia byť schopné uchovávať v technicky vyhovujúcich podmienkach všetko hovädzie mäso dodané platobnou agentúrou počas obdobia aspoň troch mesiacov.

Ak je však kapacita chladiarenských skladov na pridelené hovädzie mäso v členskom štáte nedostatočná, môže dotknutá platobná agentúra zariadiť, aby sa takéto hovädzie mäso skladovalo v inom členskom štáte, a oznámi to Komisii.

KAPITOLA IV

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE

Článok 8

Platby pomoci na súkromné skladovanie

1.   Pomoc na súkromné skladovanie sa vyplatí na zmluvné množstvo, ak množstvo skladované počas zmluvného skladovacieho obdobia predstavuje aspoň 99 % zmluvného množstva.

V prípade nižšie uvedených výrobkov sa však táto pomoc vyplatí na zmluvné množstvo, ak množstvo skladované počas zmluvného skladovacieho obdobia predstavuje prinajmenej 97 % zmluvného množstva:

a)

cukor, ktorý sa skladuje oddelene od ostatného cukru v sile určenom prevádzkovateľom;

b)

olivový olej;

c)

ľanové vlákno;

d)

hovädzie, bravčové, ovčie a kozie mäso, pričom zmluvné množstvo sa týka uskladneného čerstvého mäsa;

e)

syr;

f)

odstredené mlieko vo „veľkých vreciach“ podľa časti VI písm. c) prílohy VI.

2.   Okrem prípadov vyššej moci sa žiadna pomoc nevypláca v prípade, ak je množstvo skladované počas zmluvného skladovacieho obdobia, a to aj v prípade voľne loženého cukru v sile určenom prevádzkovateľom, menšie ako zmluvné množstvo uvedené v odseku 1. Pri syre platí, že ak sa platobná agentúra domnieva, že v prípade predmetného syra došlo počas obdobia skladovania k prirodzenému úbytku hmotnosti, v dôsledku tohto úbytku hmotnosti nedôjde k zníženiu pomoci ani prepadnutiu zábezpeky.

3.   Pomoc sa vypláca len v prípade, ak zmluvné skladovacie obdobie zodpovedá skladovaciemu obdobiu stanovenému vykonávacím nariadením, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo stanovuje výška pomoci vopred.

4.   Ak kontroly počas skladovania alebo vyskladňovania odhalia, že výrobky sú chybné, za príslušné množstvá sa nezaplatí žiadna finančná pomoc. Zvyšok skladovanej dávky oprávnenej na poskytnutie pomoci nesmie klesnúť pod minimálnu hranicu stanovenú vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo stanovuje výška pomoci vopred.

Rovnaké pravidlo sa uplatňuje, ak bola časť skladovanej dávky alebo šarže vyskladnená z dôvodov chybovosti pred skončením minimálneho skladovacieho obdobia alebo pred dátumom prvého povoleného vyskladnenia, ak sa vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo stanovuje suma pomoci vopred, takýto dátum uvádza.

Chybné výrobky sa do výpočtu uskladneného množstva uvedeného v odseku 1 nezahŕňajú.

5.   S výnimkou prípadov vyššej moci, ak vzhľadom na celkové skladované množstvo prevádzkovateľ nedodrží koniec zmluvného skladovacieho obdobia, ktorý bol stanovený v súlade s článkom 48 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, sa výška pomoci v prípade dotknutej zmluvy znižuje o 10 % za každý kalendárny deň nedodržiavania pravidiel.

Toto zníženie však nepresiahne 100 % výšky pomoci.

6.   K vyplateniu pomoci na súkromné skladovanie nedôjde vtedy, ak sa v súvislosti s danou zmluvou nedodrží požiadavka stanovená článku 53 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

KAPITOLA V

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Oznamované informácie

Členské štáty informujú Komisiu o schválených platobných agentúrach a množstvách podľa podrobných podmienok stanovených v hlave V kapitole I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

Článok 10

Zrušenie a prechodné ustanovenia

Nariadenia (EHS) č. 3427/87, (EHS) č. 2351/91, (ES) č. 720/2008, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1130/2009, (EÚ) č. 1272/2009 a (EÚ) č. 807/2010 sa zrušujú.

Článok 56 ods. 3 a článok 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 a časť A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 826/2008 sa naďalej uplatňujú, až kým sa nezačnú uplatňovať akty, ktorými sa nahrádza nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 (15).

Časť II, tabuľka IV uvedená v časti IX a písmeno h) časti XI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1272/2009 sa naďalej uplatňujú do 30. júna 2017.

Naďalej sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. 1272/2009, a to v prípade ponúk alebo ponúk do verejnej súťaže, ktoré boli prijaté v zmysle uvedeného nariadenia pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Naďalej sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 826/2008 v súvislosti s ponukami do verejnej súťaže a žiadosťami prijatými na základe uvedeného nariadenia pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2016. Pokiaľ však ide o nákup v rámci verejnej intervencie, od 1. júla 2017 sa uplatňuje časť II prílohy I.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12).

(6)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3427/87 zo 16. novembra 1987 stanovujúce podrobné pravidlá pre intervenciu na trhu s ryžou (Ú. v. ES L 326, 17.11.1987, s. 25).

(7)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2351/91 z 30. júla 1991 stanovujúce podrobné pravidlá použiteľné na nákup ryže držanej intervenčnou agentúrou pre dodávky v rámci potravinovej pomoci (Ú. v. ES L 214, 2.8.1991, s. 51).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 720/2008 z 25. júla 2008 ustanovujúce spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o skladovaní a pohybe produktov nakúpených platobnou agentúrou alebo intervenčnou agentúrou (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 17).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov (Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1130/2009 z 24. novembra 2009 o ustanovení spoločných podrobných pravidiel na overovanie použitia a/alebo miesta určenia intervenčných produktov (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 5).

(11)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1).

(12)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2010 zo 14. septembra 2010, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Únii (Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2010, s. 9).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(14)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (pozri stranu 71 tohto úradného vestníka).

(15)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).


PRÍLOHA I

NÁKUP OBILNÍN

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre obilniny

1.

Pokiaľ ide o obilniny, ide najmä o tieto požiadavky podľa článku 3:

a)

obilniny majú typickú farbu príslušnej obilniny;

b)

obilniny nemajú neobvyklý pach a nie sú napadnuté živými škodcami (vrátane roztočov) v žiadnom stupni ich vývoja;

c)

obilniny spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky stanovené v časti II a

d)

úrovne kontaminujúcich látok vrátane rádioaktivity nepresahujú maximálne povolené úrovne stanovené v právnych predpisoch Únie.

2.

Maximálne povolené úrovne kontaminujúcich látok uvedené v bode 1 písm. d) sú tieto:

a)

v prípade pšenice obyčajnej a tvrdej pšenice platia úrovne stanovené nariadením Rady (EHS) č. 315/93 (1) vrátane požiadaviek na úroveň fusarium-toxínov, ktorá je pre pšenicu obyčajnú a tvrdú pšenicu stanovená v bodoch 2.4 až 2.7 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1881/2006 (2);

b)

v prípade jačmeňa a kukurice platia úrovne stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES (3).

3.

Členské štáty skontrolujú úrovne kontaminujúcich látok vrátane rádioaktivity na základe analýzy rizika, pričom zohľadnia najmä informácie od prevádzkovateľa a jeho záväzky týkajúce sa dodržiavania požadovaných noriem, najmä v porovnaní s výsledkami analýz.

Okrem toho v prípadoch, keď analýzy preukážu, že pri šarži pšenice obyčajnej je Zelenyho index medzi hodnotami 22 a 30, aby sa táto pšenica považovala za bezchybnú pšenicu v dobrej obchodovateľnej kvalite, cesto, ktoré sa z nej získa, sa nesmie lepiť a musí sa dať spracovať strojom.

ČASŤ II

Minimálne kvalitatívne požiadavky uvedené v časti I

 

Tvrdá pšenica

Pšenica obyčajná

Jačmeň

Kukurica siata

A.

Maximálny obsah vlhkosti

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.

Maximálne percento materiálu, ktorý nie je základným zrnom nezmenenej kvality, z čoho maximálne:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Zlomky zrna

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Nečistoty zrna

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Nečistoty iné ako škvrnité zrná

5 %

7 %

12 %

5 %

a)

scvrknuté zrná

X

X

X

neuvádza sa

b)

ostatné obilniny

3 %

X

5 %

X

c)

zrná poškodené škodcami

X

X

X

X

d)

zrná so zmenenou farbou klíčka

X

X

neuvádza sa

neuvádza sa

e)

zrná prehriate počas sušenia

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.

Škvrnité zrná

3,5 %

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

3.

Naklíčené zrná

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Rôzne nečistoty

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

z toho:

 

 

 

 

a)

cudzie semená:

 

 

 

 

škodlivé

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

ostatné

X

X

X

X

b)

poškodené zrná:

 

 

 

 

zrná poškodené spontánnym zahriatím a nadmerným zahriatím počas sušenia

0,05 %

0,05 %

X

X

zrná napadnuté fuzariózou

1,5 %

X

X

X

ostatné

X

X

X

X

c)

cudzie látky

X

X

X

X

d)

plevy (pri kukurici úlomky kukuričného klasu)

X

X

X

X

e)

námeľ

0,05 %

0,05 %

neuvádza sa

neuvádza sa

f)

skazené zrná

X

X

neuvádza sa

neuvádza sa

g)

nečistoty živočíšneho pôvodu

X

X

X

X

C.

Maximálne percento zŕn, ktoré čiastočne alebo úplne stratili svoj sklovitý vzhľad

27 %

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

D.

Minimálna objemová hmotnosť (kg/hl)

78

73

62

neuvádza sa

E.

Minimálny obsah bielkovín (**)

11,5 %

11,0 %

neuvádza sa

neuvádza sa

F.

Minimálny čas poklesu v sekundách (Hagbergovo číslo)

220

220

neuvádza sa

neuvádza sa

G.

Minimálna hodnota Zelenyho indexu (v ml)

neuvádza sa

22

neuvádza sa

neuvádza sa

„X“

znamená, že analýza sa vyžaduje bez konkrétneho limitu, avšak jej hodnotu treba zohľadniť v rámci maximálnych limitov stanovených v bodoch 2 a 4 tabuľky.

„neuvádza sa“

znamená, že nie je potrebné vykonať analýzu.

Materiál, ktorý nie je základným zrnom nezmenenej kvality, je definovaný v časti I prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240.

Zrná základných obilnín a ostatných obilnín, ktoré sú poškodené alebo skazené, sa klasifikujú ako „rôzne nečistoty“, aj keď majú chyby, ktoré patria do iných kategórií.


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10).

(*)  Z čoho maximálne 3 % pripadajú na nečistoty iné ako zrná napadnuté fuzariózou.

(**)  Ako percento sušiny.


PRÍLOHA II

NÁKUP RYŽE

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre nelúpanú ryžu

1.

Pokiaľ ide o nelúpanú ryžu, ide najmä o tieto požiadavky podľa článku 3:

a)

nelúpaná ryža nezapácha a neobsahuje živý hmyz;

b)

jej obsah vlhkosti nepresahuje 14,5 %;

c)

jej výnos z bielenia nie je nižší ako päť percentuálnych bodov nad základnými výnosmi, ktoré sú uvedené v časti II;

d)

percento rôznych nečistôt, percento zŕn ryže iných odrôd a percento zŕn, ktoré nemajú štandardnú kvalitu, tak ako je to uvedené v časti A prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, nepresahujú maximálne percentá stanovené v časti III tejto prílohy, podľa typu ryže;

e)

má takú mieru rádioaktivity, ktorá nepresahuje maximálne povolené hladiny stanovené právnymi predpismi Únie.

2.

Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom „rôzne nečistoty“ rozumejú cudzie čiastočky iné ako ryža.

ČASŤ II

Kritériá pre výnos z bielenia

Základný výnos z bielenia

Označenie odrody

Výnos v celých zrnách (%)

Celkový výnos (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Nepomenované odrody

64

72

ČASŤ III

Maximálne percentá

Kazy zŕn

Guľatozrnná ryža

číselný znak KN 1006 10 92

Strednozrnná a dlhozrnná ryža A

číselné znaky KN 1006 10 94 a 1006 10 96

Dlhozrnná ryža

číselný znak KN 1006 10 98

Kriedové zrná

6

4

4

Zrná s červenými prúžkami

10

5

5

Škvrnité a strakaté zrná

4

2,75

2,75

Jantárové zrná

1

0,50

0,50

Žlté zrná

0,175

0,175

0,175

Rôzne nečistoty

1

1

1

Zrná ryže iných odrôd

5

5

5


PRÍLOHA III

NÁKUP HOVÄDZIEHO MÄSA

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre hovädzie mäso

1.

Nakupovať možno jatočné telá, jatočné polovice a jatočné telá rozdelené na jatočné štvrte, čerstvé alebo chladené (číselný znak KN 0201), ako sú uvedené v časti II tejto prílohy, ktoré patria do nasledujúcich kategórií vymedzených v časti A prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013:

a)

mäso nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 12 mesiacov do 24 mesiacov (kategória A);

b)

mäso kastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 12 mesiacov (kategória C);

c)

mäso zvierat samčieho pohlavia vo veku od 8 mesiacov do 12 mesiacov (kategória Z).

2.

Výrobky uvedené v bode 1 možno nakupovať len za týchto podmienok:

a)

zvieratá boli zabité v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (1);

b)

boli klasifikované, upravené a identifikované v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1249/2008 (2);

c)

boli označené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (3);

d)

pochádzajú zo zvierat zabitých pred najviac šiestimi a najmenej dvoma dňami.

ČASŤ II

Klasifikácia výrobkov

Na účely tejto časti sa kategória Z vzťahuje iba na zvieratá samčieho pohlavia, ako sa uvádza v časti I bode 1 písm. c).

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třída O2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategooria Z, klass R2

 

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).


PRÍLOHA IV

NÁKUP MASLA

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre maslo

1.

Platobná agentúra nakupuje len maslo, ktoré spĺňa požiadavky článku 11 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, bodov 2 až 6 tejto časti tejto prílohy a časti II prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240.

2.

Platobná agentúra kontroluje kvalitu masla použitím metód opísaných v článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 a na základe vzoriek odoberaných v súlade s pravidlami stanovenými v časti I prílohy IV k danému nariadeniu. Platobné agentúry však môžu na základe písomného súhlasu Komisie zriadiť v prípade určitých schválených podnikov systém samokontroly pod ich vlastným dohľadom zameranej na určité požiadavky týkajúce sa kvality a na niektoré schválené podniky.

3.

Úrovne rádioaktivity v masle nesmú prekročiť maximálne povolené úrovne podľa právnych predpisov Únie a monitorujú sa len vtedy, ak si to situácia vyžaduje.

4.

Maslo musí byť vyrobené v priebehu 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému platobná agentúra prijme ponuku na predaj za pevne stanovenú cenu, alebo v prípade verejných súťaží, v priebehu 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému uplynula čiastková lehota na predkladanie ponúk.

5.

Ak sa maslo ponúka na intervenciu alebo vo verejnej súťaži v členskom štáte, ktorý nie je štátom výroby, pri nákupe sa musí predložiť osvedčenie, ktoré poskytuje príslušný orgán členského štátu výroby.

Osvedčenie sa predkladá príslušnému orgánu nakupujúceho členského štátu, a to najneskôr do 35 dní odo dňa prijatia ponuky alebo od skončenia čiastkovej lehoty na predkladanie ponúk do verejnej súťaže, pričom musí obsahovať údaje uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c) časti II prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240, ako aj potvrdenie, že maslo bolo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany v zmysle článku 11 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v schválenom podniku v rámci Únie.

6.

Ak členský štát výroby vykonal kontroly uvedené v bode 2, osvedčenie uvedené v bode 5 obsahuje aj výsledky týchto kontrol a potvrdenie o tom, že príslušným výrobkom je maslo, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 11 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. V takom prípade musí byť balenie zapečatené očíslovaným štítkom vydaným príslušným orgánom členského štátu výroby. V osvedčení musí byť uvedené číslo tohto štítku.

ČASŤ II

Požiadavky na zloženie a vlastnosti kvality

Maslo je tuhá emulzia, prevažne typu voda v oleji, s týmito charakteristikami zloženia a kvality:

Parametre

Vlastnosti obsahu a kvality

Tuk

minimálne 82 %

Voda

maximálne 16 %

Beztuková sušina

maximálne 2 %

Voľné mastné kyseliny

maximálne 1,2 mmol/100 g tuku

Peroxidové číslo

maximálne 0,3 milimolov kyslíka/1 000 g tuku

Koliformné organizmy

nezistiteľné v 1 g

Nemliečny tuk

nezistiteľné analýzou triglyceridov

Senzorické vlastnosti

najmenej štyri z piatich bodov za vzhľad, chuť a konzistenciu

Disperzia vo vode

najmenej štyri body

ČASŤ III

Kritériá na schválenie podnikov uvedených v článku 11 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

1.

Podniky uvedené v článku 11 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú schválené iba v prípade, ak:

a)

sú schválené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 a majú vhodné technické zariadenie;

b)

zaviažu sa trvale viesť záznamy formou, ktorú stanovil príslušný orgán každého členského štátu. V záznamoch sa uvádza dodávateľ a pôvod surovín, množstvá získaného masla a dátum balenia, označovania a expedície každej výrobnej šarže určenej na verejnú intervenciu;

c)

súhlasia, že svoju produkciu masla, ktorá má byť ponúknutá na intervenciu, predložia osobitnej úradnej inšpekcii;

d)

zaviažu sa informovať príslušný orgán najmenej dva pracovné dni vopred o svojom zámere vyrábať maslo určené na verejnú intervenciu; členské štáty však môžu stanoviť kratšiu časovú lehotu.

2.

Na zabezpečenie súladu s týmto nariadením vykonávajú príslušné orgány neohlásené kontroly na mieste na základe programu výroby intervenčného masla príslušných podnikov.

Vykonajú aspoň:

a)

jednu kontrolu za obdobie 28 dní výroby určenej na intervenciu a aspoň jednu kontrolu každý rok, zameranú na preskúmanie záznamov uvedených v bode 1 písm. b);

b)

jednu kontrolu každý rok, ak sa maslo vyrába na intervenciu, s cieľom preveriť súlad s ostatnými podmienkami schvaľovania uvedenými v bode 1.

3.

Schválenie môže byť zrušené vtedy, ak sa už nedodržiavajú podmienky uvedené v bode 1 písm. a). Po uplynutí doby najmenej 6 mesiacov a po dôkladnej kontrole je možné na žiadosť príslušného podniku udeliť opätovné schválenie.

Ak sa s výnimkou prípadov vyššej moci preukáže, že niektorý podnik nesplnil jeden zo svojich záväzkov uvedených v bode 1 písm. b), c) a d), schválenie sa pozastaví na obdobie jedného až 12 mesiacov, a to v závislosti od závažnosti priestupku.

Členský štát sa môže rozhodnúť nepozastaviť schválenie v tom prípade, ak sa preukáže, že priestupok nebol spáchaný úmyselne, alebo v dôsledku závažnej nedbanlivosti a že má iba malý význam v súvislosti s účinnosťou kontrol uvedených v bode 2.

4.

O kontrolách vykonávaných podľa bodov 2 a 3 sa vypracuje správa, v ktorej sa uvedie:

a)

dátum kontroly;

b)

trvanie kontroly;

c)

vykonané činnosti.

Správu musí podpísať zodpovedný kontrolór.


PRÍLOHA V

NÁKUP SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA

ČASŤ I

Kritériá oprávnenosti pre sušené odstredené mlieko

1.

Platobná agentúra nakupuje len sušené odstredené mlieko, ktoré spĺňa požiadavky článku 11 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, bodov 2 až 6 tejto časti tejto prílohy a časti II prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240.

2.

Platobná agentúra kontroluje kvalitu sušeného odstredeného mlieka použitím metód opísaných v článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 a na základe vzoriek odoberaných v súlade s pravidlami stanovenými v časti I prílohy V k uvedenému nariadeniu. Kontroly musia potvrdiť, že s výnimkou povolených surovín používaných na úpravu obsahu bielkovín podľa bodu 4 písm. b) prílohy I k nariadeniu Rady 2001/114/ES (1) sušené odtučnené mlieko neobsahuje iné výrobky, najmä cmar alebo srvátku, ako sú vymedzené v časti II tejto prílohy.

Úprava obsahu bielkovín, ak sa vykonáva, sa uskutočňuje v kvapalnej fáze. Suroviny použité na úpravu obsahu bielkovín musia pochádzať z Únie.

Platobné agentúry však môžu na základe písomného súhlasu Komisie zriadiť v prípade určitých schválených podnikov systém samokontroly pod ich vlastným dohľadom zameranej na určité požiadavky týkajúce sa kvality.

3.

Úrovne rádioaktivity v sušenom odstredenom mlieku nesmú prekročiť maximálne povolené úrovne podľa právnych predpisov Únie a monitorujú sa len vtedy, ak si to situácia vyžaduje.

4.

Sušené odstredené mlieko musí byť vyrobené v priebehu 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému platobná agentúra prijme ponuku na predaj za pevne stanovenú cenu, alebo v prípade verejných súťaží, v priebehu 31 dní predchádzajúcich dňu, ku ktorému uplynula čiastková lehota na predkladanie ponúk. Ak sa sušené odstredené mlieko skladuje v silách obsahujúcich výrobu za viac ako jeden deň, muselo sa vyrobiť počas troch týždňov predchádzajúcich týždňu, v ktorom bola prijatá ponuka na predaj za pevne stanovenú cenu, alebo v prípade verejnej súťaže, počas štyroch týždňov predchádzajúcich dňu, ku ktorému uplynula čiastková lehota na predkladanie ponúk.

5.

Ak sa sušené odstredené mlieko ponúka na intervenciu alebo vo verejnej súťaži v členskom štáte, ktorý nie je štátom výroby, pri nákupe sa musí predložiť osvedčenie, ktoré poskytuje príslušný orgán členského štátu výroby.

Osvedčenie sa predkladá príslušnému orgánu nakupujúceho členského štátu, a to najneskôr do 35 dní odo dňa prijatia ponuky alebo od skončenia čiastkovej lehoty na predkladanie ponúk do verejnej súťaže, pričom musí obsahovať údaje uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c) časti II prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240, ako aj potvrdenie, že sušené odstredené mlieko bolo vyrobené z mlieka v schválenom podniku v rámci Únie v súlade s článkom 11 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a že prípadná úprava bielkovín sa uskutočnila v kvapalnej fáze.

6.

Ak členský štát výroby vykonal kontroly uvedené v bode 2, osvedčenie uvedené v bode 5 obsahuje aj výsledky týchto kontrol a potvrdenie o tom, že príslušným výrobkom je sušené odstredené mlieko, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 11 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. V takomto prípade musia byť vrecia uvedené v článku 21 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 zapečatené očíslovaným štítkom vydaným príslušným orgánom členského štátu výroby. V osvedčení musí byť uvedené číslo tohto štítku.

ČASŤ II

Požiadavky na zloženie a vlastnosti kvality

Parametre

Vlastnosti obsahu a kvality

Obsah bielkovín

minimálne 34,0 % beztukovej sušiny

Obsah tuku

maximálne 1,00 %

Obsah vody

maximálne 3,5 %

Titratovateľná kyslosť v ml decinormálneho roztoku hydroxidu sodného

maximálne 19,5 ml

Obsah laktátu

maximálne 150 mg/100 g

Prídavné látky

žiadne

Test fosfatázy

negatívny, t. j. nepresahujúci 350 mU fosfatázovej aktivity na liter obnoveného mlieka

Index rozpustnosti

maximálne 0,5 ml (24 °C)

Index zhorených častíc

maximálne 15,0 mg, t. j. minimálne disk B

Obsah mikroorganizmov

maximálne 40 000 na gram

Nález koliforiem

negatívny v 0,1 g

Nález cmaru (2)

negatívny (3)

Nález syridlovej srvátky (4)

žiadny

Nález kyslej srvátky (5)

žiadny

Chuť a zápach

čisté

Vzhľad

bielej alebo svetložltej farby, bez nečistôt a farebných častíc

Antimikrobiálne látky

negatívny (6)

ČASŤ III

Kritériá na schválenie podnikov uvedených v článku 11 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

1.

Podniky uvedené v článku 11 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú schválené iba v prípade, ak:

a)

sú schválené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 a majú vhodné technické zariadenie;

b)

zaviažu sa trvale viesť záznamy formou, ktorú stanovil príslušný orgán každého členského štátu. V záznamoch sa uvádza dodávateľ a pôvod surovín, množstvá získaného sušeného odstredeného mlieka, cmaru a srvátky a dátum balenia, označovania a expedície každej výrobnej šarže určenej na verejnú intervenciu;

c)

súhlasia s tým, že sa nimi vyrobené sušené odtučnené mlieko, ktoré má byť ponúknuté na intervenciu, podrobí osobitnej úradnej inšpekcii;

d)

sa zaviažu informovať príslušný orgán najmenej dva pracovné dni vopred o svojom zámere vyrábať sušené odstredené mlieko určené na verejnú intervenciu; členské štáty však môžu stanoviť kratšiu časovú lehotu.

2.

Na zabezpečenie súladu s týmto nariadením príslušné orgány vykonávajú neohlásené kontroly na mieste na základe programu výroby intervenčného sušeného odstredeného mlieka príslušných podnikov.

Vykonajú prinajmenšom:

a)

jednu kontrolu za obdobie 28 dní výroby určenej na intervenciu a aspoň jednu kontrolu každý rok, zameranú na preskúmanie záznamov uvedených v bode 1 písm. b);

b)

jednu kontrolu každý rok, ak sa sušené odstredené mlieko vyrába na intervenciu, s cieľom preveriť súlad s ostatnými podmienkami schvaľovania uvedenými v bode 1.

3.

Schválenie môže byť zrušené vtedy, ak sa už nedodržiavajú podmienky uvedené v bode 1 písm. a). Po uplynutí lehoty najmenej 6 mesiacov a po dôkladnej kontrole je možné na žiadosť príslušného podniku udeliť opätovné schválenie.

Ak sa s výnimkou prípadov vyššej moci preukáže, že niektorý podnik nesplnil jeden zo svojich záväzkov uvedených v bode 1 písm. b), c) a d), schválenie sa pozastaví na obdobie jedného až 12 mesiacov, a to v závislosti od závažnosti priestupku.

Členský štát sa môže rozhodnúť nepozastaviť schválenie v tom prípade, ak sa preukáže, že priestupok nebol spáchaný úmyselne, alebo v dôsledku závažnej nedbanlivosti, a že má iba malý význam v súvislosti s účinnosťou kontrol uvedených v bode 2.

4.

O kontrolách vykonávaných podľa bodov 2 a 3 sa vypracuje správa, v ktorej sa uvedie:

a)

dátum kontroly;

b)

trvanie kontroly;

c)

vykonané činnosti.

Správu musí podpísať zodpovedný kontrolór.


(1)  Smernica Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 15, 17.1.2002, s. 19).

(2)  „Cmar“ je vedľajší produkt pri výrobe masla získaný miešaním smotany a oddelením pevného tuku.

(3)  Neprítomnosť cmaru sa môže stanovovať buď inšpekciou prevádzky priamo na mieste bez predchádzajúceho ohlásenia aspoň raz za týždeň, alebo laboratórnym rozborom konečného výrobku, pokiaľ sa ukáže maximálne 69,31 mg dipalmitoyl-fosfatidylethanolamínu (PEDP) na 100 g.

(4)  „Srvátka“ je vedľajší produkt pri výrobe syra alebo kazeínu získaný pôsobením kyselín, syridla a/alebo chemicko-fyzikálnych procesov.

(5)  „Srvátka“ je vedľajší produkt pri výrobe syra alebo kazeínu získaný pôsobením kyselín, syridla a/alebo chemicko-fyzikálnych procesov. Použitú metódu schvaľuje platobná agentúra.

(6)  Surové mlieko použité na výrobu sušeného odstredeného mlieka musí spĺňať požiadavky uvedené v oddiele IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.


PRÍLOHA VI

POŽIADAVKY NA KVALITU TÝKAJÚCE SA POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE

Úrovne rádioaktivity vo výrobkoch oprávnených na pomoc na súkromné skladovanie nesmú presiahnuť povolené hodnoty prípadne stanovené podľa právnych predpisov Únie. Úroveň kontaminácie výrobkov rádioaktivitou sa musí monitorovať, iba ak si to vyžaduje situácia a iba počas nevyhnutne dlhého obdobia.

I.   Cukor

Cukor, ktorého sa týka ponuka do verejnej súťaže alebo žiadosť:

a)

je biely cukor v kryštalickej forme voľne ložený alebo vo veľkých vreciach s hmotnosťou 800 kg alebo viac, na ktorých sa uvádza čistá hmotnosť;

b)

má obsah vlhkosti najviac 0,06 %.

Musí byť vyrobený do konca hospodárskeho roka pre cukor 2016/2017 v rámci kvóty pre hospodársky rok, v ktorom je podaná ponuka do verejnej súťaže alebo žiadosť, s výnimkou bieleho cukru, ktorý bol stiahnutý alebo prenesený.

II.   Ľanové vlákno

Pomoc sa poskytuje len na dlhé ľanové vlákno získané úplným oddelením vlákien a drevných častí stebla, ktoré sú po vytrepaní v priemere aspoň 50 cm dlhé a sú zoradené do rovnobežných prameňov v otiepkach, plátkoch alebo zväzkoch a pre ktoré minimálne množstvo na podanie žiadostí alebo predloženie ponúk do verejnej súťaže, pokiaľ ide o pomoc, je 2 000 kg.

Dlhé ľanové vlákna sa skladujú v balíkoch, na ktorých sa v náležitom prípade môže uviesť vo forme kódu:

a)

číslo identifikujúce závod a členský štát výroby;

b)

dátum uskladnenia;

c)

čistá hmotnosť.

III.   Mäso

Pomoc sa poskytuje len na:

a)

hovädzie mäso klasifikované podľa stupnice Únie pre klasifikáciu jatočných tiel uvedenej v nariadení Komisie (ES) č. 1249/2008 (1) a označené v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedeného nariadenia;

b)

jatočné telá jahniat vo veku do 12 mesiacov a ich časti;

c)

mäso zo zvierat chovaných v Únii počas obdobia najmenej posledných troch mesiacov v prípade hovädzieho mäsa, dvoch mesiacov v prípade bravčového, ovčieho a kozieho mäsa a zabitých maximálne 10 dní pred uskladnením. V prípade ošípaných zabitých vo veku do dvoch mesiacov musí mäso pochádzať zo zvierat chovaných v Únii od ich narodenia;

d)

mäso zo zvierat zabitých v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004;

e)

mäso zo zvierat nevykazujúcich žiadne znaky, v dôsledku ktorých by bolo mäso nevhodné na skladovanie alebo použitie;

f)

mäso nepochádzajúce zo zvierat zabitých v naliehavých prípadoch;

g)

mäso v čerstvom stave a skladované v zmrazenom stave.

IV.   Maslo

Pomoc sa poskytuje len na maslo:

a)

s minimálnym obsahom mliečneho tuku aspoň 80 % hmotnosti, obsahom mliečnej beztukovej sušiny najviac 2 % hmotnosti a obsahom vody najviac 16 % hmotnosti;

b)

vyrobené počas 60 dní predchádzajúcich dňu podania žiadosti alebo dňu predloženia ponuky do verejnej súťaže.

Na obale masla sa uvádza čistá hmotnosť. Okrem toho sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa balenia masla uvedené v časti II prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240 s výnimkou povinnosti uvádzať označenie „sladká smotana“ v prípade, že pH masla dosahuje 6,2 alebo vyššiu úroveň.

Splnenie požiadavky na pôvod možno preukázať dokladom o tom, že maslo bolo vyrobené v podniku schválenom v súlade s bodom 1 písm. a), b) a c) časti III prílohy IV k tomuto nariadeniu, alebo iným primeraným dokladom vydaným príslušným orgánom členského štátu výroby osvedčujúcim splnenie tejto požiadavky.

Ak bolo maslo vyrobené v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom je uzavretá zmluva o skladovaní, poskytne členský štát výroby pomoc, ktorú si môže členský štát, v ktorom sa zmluva uzatvára, vyžiadať na účely overenia pôvodu výrobku.

V.   Syr

Pomoc sa poskytne len syru s chráneným označením pôvodu (CHOP) alebo chráneným zemepisným označením (CHZO), ktorý v deň začiatku platnosti zmluvy o skladovaní má minimálny vek zodpovedajúci času zrenia stanovenému v špecifikácii výrobku uvedenej v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (2) pre ten syr, keďže sa uvedie na trh po skončení zmluvnej doby skladovania predĺženej o čas zrenia, čo prispieva k zvýšeniu hodnoty syra.

V prípade, že čas zrenia nie je stanovený v špecifikácii výrobku uvedenej v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, syr musí mať v deň začiatku platnosti zmluvy o skladovaní minimálny vek zodpovedajúci akémukoľvek času zrenia, čo prispieva k zvýšeniu hodnoty syra.

Syr musí navyše spĺňať tieto požiadavky:

a)

je na ňom nezmazateľne uvedené označenie podniku, kde bol vyrobený, pričom toto označenie môže mať podobu kódu, spolu s dátumom výroby;

b)

skladuje sa ako celý syr v členskom štáte, v ktorom bol vyrobený a v ktorom má nárok niesť chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, a

c)

nebol predmetom predchádzajúcej zmluvy o skladovaní.

Správca skladu musí viesť záznam, do ktorého sa údaje uvedené v treťom odseku písmene a) zapisujú v deň uskladnenia.

VI.   Sušené odstredené mlieko

Pomoc sa poskytuje len na sušené odstredené mlieko:

a)

ktoré obsahuje najviac 1,5 % tuku a 5 % vody a najmenej 34 % bielkovín v beztukovej sušine;

b)

bolo vyrobené počas 60 dní predchádzajúcich dňu podania žiadosti alebo dňu predloženia ponuky do verejnej súťaže;

c)

ktoré sa skladuje vo vreciach s čistým obsahom 25 kg alebo vo „veľkých vreciach“ s hmotnosťou najviac 1 500 kg.

Na vreciach sa uvádza čistá hmotnosť. Okrem toho sa uplatňujú pravidlá uvedené v bodoch 2 a 3 časti II prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1240 týkajúce sa dodávky a balenia sušeného odstredeného mlieka s výnimkou povinnosti uvádzať na vreci označenie „odstredené mlieko sušené rozprašovaním“.

Splnenie požiadavky na pôvod možno preukázať dokladom o tom, že sušené odstredené mlieko bolo vyrobené v podniku schválenom v súlade s bodom 1 písm. a), b) a c) časti III prílohy V k tomuto nariadeniu, alebo iným primeraným dokladom vydaným príslušným orgánom členského štátu výroby osvedčujúcim splnenie tejto požiadavky.

Ak bolo sušené odstredené mlieko vyrobené v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom je uzavretá zmluva o skladovaní, poskytne členský štát výroby pomoc, ktorú si môže členský štát, v ktorom sa zmluva uzatvára, vyžiadať na účely overenia pôvodu výrobku.


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).


PRÍLOHA VII

PODMIENKY PLATNÉ PRE PREVÁDZKOVATEĽOV PREDKLADAJÚCICH PONUKY DO VEREJNEJ SÚŤAŽE NA POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE ALEBO ŽIADOSTI O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE V SEKTORE OLIVOVÉHO OLEJA

Prevádzkovatelia v sektore olivového oleja patria do jednej z nasledujúcich kategórií:

a)

organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov, ktoré boli uznané podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov príslušného členského štátu;

b)

lisovňa olivového oleja, ktorá spĺňa požiadavky stanovené príslušným členským štátom;

c)

baliareň olivového oleja, ktorá spĺňa požiadavky stanovené príslušným členským štátom.

Ak prevádzkovateľ v sektore olivového oleja nesplní povinnosti stanovené v tomto nariadení alebo v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (1), (EÚ) č. 1307/2013 (2) alebo (EÚ) č. 1308/2013, nie je oprávnený predložiť ponuku do verejnej súťaže alebo žiadosť o pomoc na súkromné skladovanie do dvanástich mesiacov odo dňa, keď boli dôvody tohto nesúladu odstránené.

Takéto opatrenie sa neprijme v prípadoch uvedených v písmenách a) až d) článku 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 alebo ak bol nesúlad menej závažný.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).


30.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/44


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1239

z 18. mája 2016,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 178 a článok 223 ods. 3 písm. a), b) a c),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (2) a stanovili sa ním pravidlá týkajúce sa dovozných a vývozných licencií na poľnohospodárske výrobky. Takisto sa v ňom Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov v tejto súvislosti. V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania systému dovozných a vývozných licencií v novom právnom rámci sa musia prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. Keďže cieľom uvedených aktov je zjednodušiť a prispôsobiť ustanovenia uplatniteľné na systém dovozných a vývozných licencií novému právnemu rámcu stanovenému nariadením (EÚ) č. 1308/2013, delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/1237 (3) sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001 (4), (ES) č.1342/2003 (5), (ES) č. 2336/2003 (6), (ES) č. 951/2006 (7), (ES) č. 341/2007 (8) a (ES) č. 382/2008 (9) a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98 (10), (ES) č. 1345/2005 (11), (ES) č. 376/2008 (12) a (ES) č. 507/2008 (13).

(2)

V záujme riadnej a jednotnej správy licenčného systému je vhodné stanoviť spoločné ustanovenia, pokiaľ ide o podávanie žiadostí o licencie a pokiaľ ide o vydávanie licencií.

(3)

Na účely jednoznačnej identifikácie žiadateľa o licenciu a držiteľa licencie by sa malo použiť číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI).

(4)

Je potrebné stanoviť primeranú úroveň zábezpeky v súvislosti s licenciami, ktoré sa majú vydať, aby sa zabezpečilo, že výrobky budú dovezené alebo vyvezené, kým je licencia platná.

(5)

Malo by byť možné vydať výpisy z licencií, ktoré majú rovnaký účinok ako licencie, na základe ktorých sú vyhotovené, aby bolo možné súčasne vykonať niekoľko operácií v rámci jednej licencie.

(6)

Je potrebné stanoviť platnosť dovozných a vývozných licencií. Tá sa môže pri konkrétnych výrobkoch líšiť a musí sa stanoviť s cieľom vymedziť, kedy sa má splniť záväzok na vývoz alebo dovoz.

(7)

Vzhľadom na medzinárodné obchodné zvyklosti týkajúce sa príslušných poľnohospodárskych výrobkov by sa mala vymedziť úroveň tolerancií, pokiaľ ide o množstvo vyvážaných a dovážaných výrobkov v porovnaní s množstvom uvedeným na licencii.

(8)

Dovozná a vývozná licencia predstavuje právo a zakladá povinnosť prepustiť do voľného obehu alebo vyviezť. Je potrebné vymedziť, kedy je splnený záväzok na dovoz alebo vývoz a ako to dokázať.

(9)

Je vhodné vypracovať ustanovenia o postupe, ktorý sa má dodržiavať, keď sa licencia zničí alebo stratí.

(10)

S cieľom znížiť administratívnu záťaž v prípadoch, keď je suma zábezpeky potrebnej na vydanie licencie pomerne nízka, mala by sa stanoviť prahová hodnota, pod ktorou sa nevyžaduje žiadna zábezpeka.

(11)

S cieľom znížiť administratívnu záťaž je vhodné stanoviť maximálne množstvá pre špecifické výrobky, na ktoré sa nevyžaduje licencia.

(12)

Ak sa nesplní záväzok na dovoz alebo vývoz, mali by sa prijať opatrenia, a to najmä v prípadoch uznaných ako vyššia moc. V takýchto prípadoch možno uvedený záväzok považovať za zrušený, resp. predĺžiť platnosť príslušnej licencie.

(13)

Je potrebné stanoviť niektoré ďalšie požiadavky na oznamovanie, pokiaľ ide o dovozné licencie na konope, cesnak a etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, s cieľom zohľadniť osobitosti týchto odvetví.

(14)

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť hladký prechod z pravidiel platných v súčasnosti na tie, ktoré sa zavádzajú týmto nariadením, mali by sa prijať niektoré prechodné ustanovenia.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov „deklarant“ podľa článku 5 ods. 15, „riadenie rizika“ podľa článku 5 ods. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (14) a pojmu „vývozca“ podľa článku 1 ods. 19 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 (15). Okrem toho sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v článku 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237.

Článok 2

Podávanie žiadostí o licencie a vydávanie licencií

1.   Žiadosti o licencie sa podávajú a licencie sa vydávajú prostredníctvom aplikácie informačných technológií („aplikácií IT“) pri rešpektovaní celistvosti a noriem kvality podľa oddielu 3 bodu B prílohy I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 907/2014 (16).

Ak nie sú žiadne takéto aplikácie IT k dispozícii, resp. nie sú účinné, ako núdzové riešenie pri chýbajúcich aplikáciách IT možno žiadosti o licencie podávať a licencie vydávať aj prostredníctvom vytlačeného vzoru uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu a pri zohľadnení pokynov stanovených v uvedenej prílohe.

2.   Názvy a adresy orgánov zodpovedných za prijímanie žiadostí a vydávanie licencií sa musia uverejniť na oficiálnom webovom sídle uvedených orgánov, alebo na oficiálnom webovom sídle každého členského štátu venovanom obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami.

3.   Žiadosti sa musia vyplniť strojopisom v jednom z úradných jazykov Únie špecifikovanom príslušnými orgánmi členského štátu vydávajúceho licencie, pričom rovnaký formát platí pre vydávanie licencií.

4.   V prípade potreby môžu príslušné orgány jednotlivých členských štátov vyžadovať preklad neharmonizovaného textu v žiadostiach o licencie alebo v priložených dokumentoch do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov príslušného členského štátu, a to na náklady žiadateľa.

5.   Žiadosť o licenciu sa vypĺňa v súlade s účelom licencie a podľa oznámenia o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky (17).

6.   Orgán vydávajúci licencie neprijme žiadosti, ktoré nie sú v súlade s príslušnými predpismi Únie. Licenciu vydá bezodkladne na základe prijatých informácií vyplnených žiadateľom, pričom ich doplní podľa oznámenia o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky. Na papierových kópiách musia orgány vydávajúce licencie potvrdiť vydanie podpisom a odtlačkom pečiatky, resp. reliéfnou tlačou. Platnosť elektronických kópií sa musí potvrdiť v súlade s normami uvedenými v odseku 1.

Článok 3

Termíny

1.   Odchylne od článku 5 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (18) sa za deň podania žiadosti o licenciu považuje pracovný deň, v ktorý túto žiadosť prijal orgán vydávajúci licencie, za predpokladu, že mu bola doručená najneskôr do 13.00 hod. bruselského času.

Žiadosť doručená v pracovný deň po 13.00 hod. bruselského času sa považuje za žiadosť podanú v prvý pracovný deň po dni, v ktorom bola skutočne prijatá.

2.   Žiadosť o zrušenie žiadosti o licenciu sa môže podať len v elektronickej alebo písomnej podobe, a má byť doručená orgánu vydávajúcemu licencie do 13.00 hodiny bruselského času v deň prijatia žiadosti o licenciu.

3.   Ak je v tomto nariadení stanovené obdobie pre nejaký postup a začiatok alebo koniec uvedeného obdobia pripadá na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71:

a)

uplatniteľným dňom začatia bude nasledujúci pracovný deň, ktorý sa začne o 00.00 hod., pričom sa zohľadnia oficiálne úradné hodiny;

b)

odchylne od článku 3 ods. 2 písm. b) a článku 4 uvedeného nariadenia, uplatniteľným dňom ukončenia je nasledujúci pracovný deň, ktorý končí o 13.00 bruselského času.

Prvý pododsek sa uplatňuje na štátne, resp. regionálne sviatky, ktoré členský štát riadne zverejnil.

Článok 4

Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov

1.   Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI) pridelené žiadateľovi, držiteľovi alebo nadobúdateľovi podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa zapíše do oddielu 4, resp. oddielu 6 žiadosti o licenciu a licencie.

Žiadatelia alebo orgány vydávajúce licencie môžu na základe vnútroštátnych pokynov uviesť číslo EORI žiadateľa, držiteľa alebo nadobúdateľa v oddiele 20 za predpokladu, že názov alebo identifikačné číslo v oddiele 4 alebo 6 odkazuje na číslo EORI v oddiele 20.

2.   Ak boli produkty navrhnuté na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz colným zástupcom uvedeným v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, číslo EORI oprávneného držiteľa alebo nadobúdateľa sa musí uviesť v príslušnom údajovom prvku elektronického colného vyhlásenia.

Článok 5

Výška zábezpeky

1.   Ak sa v súlade s článkom 4 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 vyžaduje zábezpeka, jej výška musí vychádzať z prílohy II k tomuto nariadeniu.

2.   Ak sa v sumách, ktoré sú výsledkom prepočtu eur na sumy v národnej mene a ktoré treba uviesť v licenciách, nachádzajú desatinné miesta, výška zábezpeky sa zaokrúhli na prvú nižšiu sumu v celej národnej mene.

Článok 6

Výpisy

1.   Ak sa má množstvo uvedené v licencii rozdeliť z procesných alebo logistických dôvodov alebo ak oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ potrebuje použiť licenciu vydanú v elektronickej podobe v jednom členskom štáte v inom členskom štáte, ktorý nie je napojený na aplikácie IT členského štátu vydávajúceho licenciu, vydávajúci orgán môže na žiadosť držiteľa alebo nadobúdateľa, vydať výpisy z licencií (ďalej len „výpisy“).

2.   Výpisy majú rovnaké právne účinky ako licencie, z ktorých sú vyhotovené, a to v rámci limitov na množstvo, v súvislosti s ktorými sú takéto výpisy vydané.

3.   Postupy týkajúce sa podávania žiadostí o licencie a vydávania a vracania licencií sa uplatňujú aj na výpisy. Orgán vydávajúci licencie môže stanoviť zjednodušené postupy podávania žiadostí.

4.   Orgán vydávajúci licenciu odpočíta množstvo uvedené vo výpise z množstva uvedeného v pôvodnej licencii, prípadne zvýšené o toleranciu, a slovo „výpis“ zapíše do pôvodnej licencie vedľa uvedeného odpočítaného množstva.

5.   Výpisy sa musia vydať bezodkladne a bez ďalších nákladov, buď v elektronickej, alebo v tlačenej podobe s použitím vzoru uvedeného v prílohe I.

6.   Z výpisu sa nesmie vyhotoviť žiadny ďalší výpis.

7.   Oprávnený držiteľ musí orgánu vydávajúcemu licencie vrátiť svoju kópiu výpisu, ktorá bola použitá alebo ktorej platnosť uplynula, spolu so svojou kópiou pôvodnej licencie.

Článok 7

Platnosť

1.   Platnosť licencií na výrobky uvedené v prílohe II musí byť v súlade s uvedenou prílohou.

2.   Licencie sú platné od skutočného dňa vydania uvedeného v oddiele 25 dovoznej licencie alebo v oddiele 23 vývoznej licencie a potvrdeného kódom alebo odtlačkom pečiatky orgánu vydávajúceho licencie. Tento deň sa zahrnie do výpočtu platnosti licencie.

Ak sa podľa osobitných právnych predpisov uplatňuje iný počiatočný dátum platnosti, orgán vydávajúci licenciu dodatočne uvedie tento dátum, pred ktorým napíše slová „platná od“ do oddielov licencií uvedených v prvom pododseku.

Článok 8

Tolerancie a zaokrúhľovanie

1.   Pozitívna alebo negatívna tolerancia uvedená v článku 5 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 nesmie prekročiť 5 %.

2.   Pri výpočte množstiev, sa uplatňujú tieto pravidlá zaokrúhľovania:

a)

ak je na prvom desatinnom mieste číslica päť alebo viac, suma sa zaokrúhli na prvú vyššiu mernú jednotku uvedenú v oddiele 17 licencie. Ak je na prvom desatinnom mieste číslica menšia než päť, desatinné množstvo sa vypúšťa;

b)

v prípade množstiev založených na počte kusov zvierat sa sumy zaokrúhlia na najbližší väčší celý počet kusov.

Článok 9

Colné vyhlásenie

1.   Colné vyhlásenie musí odkazovať na licenciu alebo výpis prostredníctvom osobitného kódu a čísla vydania licencie uvedených v oddiele 25 dovoznej licencie alebo v oddiele 23 vývoznej licencie, ako je stanovené v hlave II prílohy B k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 2015/2447 (19), prípadne v súlade s prílohou I bodom 4 v oddiele 2.

2.   Prostredníctvom aplikácií IT, ktorými disponuje orgán vydávajúci licencie, sa môže colnému úradu poskytnúť priamy prístup k elektronickej licencii alebo výpisu. Ak priamy prístup nie je k dispozícii, deklarant alebo orgán vydávajúci licencie pošle licenciu alebo výpis colnému úradu v elektronickej podobe.

Ak aplikácie IT, ktorými disponuje orgán vydávajúci licencie alebo colný úrad, nie sú vhodné na to, aby sa uplatňoval prvý pododsek, licencie alebo výpisy sa môžu poslať v papierovej podobe.

3.   Deklarant musí colnému úradu predložiť papierovú kópiu licencie alebo výpisu oprávneného držiteľa, alebo ich musí mať k dispozícii colným orgánom v súlade s článkom 163 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Článok 10

Zaznamenávanie a schvaľovanie množstva

1.   V pravidlách týkajúcich sa postupu vydávania elektronických licencií sa určí orgán, ktorý uvedie množstvo prepustené do voľného obehu alebo vyvezené na konkrétnu licenciu a zároveň spôsob, ako deklarant a orgán vydávajúci licencie získajú prístup k týmto informáciám.

2.   Na papierovej licencii colný úrad uvedie a potvrdí množstvo prepustené do voľného obehu alebo vyvezené, alebo, ak to stanovujú vnútroštátne administratívne pravidlá, potvrdí množstvo uvedené deklarantom v oddieloch 29 a 30 kópie patriacej oprávnenému držiteľovi, schváli ho, a uvedenú kópiu vráti deklarantovi, alebo, ak to vyžadujú osobitné právne predpisy, vráti kópiu orgánu vydávajúcemu licencie.

3.   Ak množstvo prepustené do voľného obehu alebo vyvezené nezodpovedá množstvu uvedenému v licencii, colný úrad opraví zápis v licencii uvedením skutočného množstva v rámci limitov na dostupné množstvo v povolení.

4.   Ak priestor na záznamy o množstvách v papierových licenciách alebo výpisoch nie je dostatočný, príslušné orgány môžu pripojiť ďalšie strany potvrdené prostredníctvom pečiatky osvedčujúcej predĺženie dokumentu.

5.   Dátumom zaznamenania množstva je dátum prijatia návrhu na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz.

6.   Členské štáty rozhodnú, ktorý orgán vykonáva funkcie uvedené v tomto článku v prípade elektronických licencií, a tieto informácie zverejnia na svojom verejnom webovom sídle.

Článok 11

Prevod

V prípade žiadosti o prevod, ktorú predloží oprávnený držiteľ, údaje nadobúdateľa a dátum príslušného vstupu sa uvedie v licencii v súlade s oznámením o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky. Prevod licencie musí potvrdiť orgán vydávajúci licencie.

V prípade spätného prevodu na oprávneného držiteľa potvrdí orgán vydávajúci licencie spätný prevod a jeho dátum v licencii v súlade s oznámením o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky.

Prevod alebo spätný prevod nadobúda účinnosť od dňa potvrdenia orgánom vydávajúcim licencie.

Článok 12

Uloženie

1.   Členské štáty môžu povoliť, aby orgán vydávajúci licencie, platobná agentúra alebo colný úrad licenciu uložili, alebo aby zostala dostupná v aplikáciách IT.

2.   Úrad vydávajúci licencie určí prípady, v ktorých sa uplatňuje uloženie licencie orgánmi zapojenými do postupu na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz, a podmienky, ktoré musia titulárny držiteľ alebo nadobúdateľ splniť.

3.   Členské štáty určia orgán zapojený do systému ukladania, ktorý má vykonávať úlohy uvedené v článku 10, a uverejnia tieto informácie na svojom verejnom webovom sídle.

4.   V políčku 44 papierových colných vyhlásení alebo v príslušnom dátovom prvku elektronického colného vyhlásenia musí deklarant k číslu vydania licencie doplniť slovo „uložená“. V prípade elektronických licencií môžu členské štáty upustiť od tejto povinnosti alebo uplatňovať na tento účel osobitný kód.

Článok 13

Integrita a kontrola licencie, vzájomná pomoc

1.   Zápisy do licencií alebo výpisov sa po ich vydaní už nemôžu meniť.

2.   Ak má príslušný colný orgán pochybnosti o presnosti zápisov v licencii alebo vo výpise, vráti licenciu alebo výpis orgánu vydávajúcemu licencie. Ak má orgán vydávajúci licencie pochybnosti o presnosti zápisov v licencii alebo vo výpise, vráti licenciu alebo výpis príslušnému colnému orgánu.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípadoch, keď ide o menšie alebo zjavné chyby, ktoré môže orgán vydávajúci licencie alebo príslušný colný orgán napraviť správnym uplatnením právnych predpisov.

3.   Ak orgán vydávajúci licencie považuje opravu za potrebnú, odoberie licenciu alebo výpis a bezodkladne vydá riadne opravenú licenciu alebo výpis.

4.   V prípade elektronických licencií alebo výpisov potvrdí orgán vydávajúci licencie opravenú verziu, ktorá nahradí pôvodnú verziu. Do papierových licencií alebo výpisov zahrnie orgán vydávajúci licencie zápis „licencia opravená (dňa) …“ alebo „výpis opravený (dňa)…“. Všetky predchádzajúce zápisy sa na každej kópii zopakujú.

5.   Ak orgán vydávajúci licencie nepovažuje opravu za potrebnú, potvrdí to v aplikáciách IT. V prípade papierových licencií a výpisov zaznamená orgán vydávajúci licencie svoje potvrdenie správnosti do licencie alebo výpisu slovami „overené (dňa) …“, a uvedie odtlačok svojej pečiatky, iniciálky a dátum, alebo použije podobnú metódu.

6.   Na žiadosť orgánu vydávajúceho licencie oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ vráti licenciu alebo výpis.

Ak na základe riadenia rizika existuje potreba overiť papierovú licenciu alebo výpis, či zápisy alebo schválenia v nich uvedené, alebo vzíde pochybnosť o ich pravosti, príslušný orgán vráti licenciu alebo výpis alebo ich fotokópiu príslušným orgánom zodpovedným za kontrolu.

Žiadosť o overenie a odpoveď s výsledkom sa zašlú elektronickými prostriedkami v súlade s nariadením Rady (ES) č. 515/97 (20) prostredníctvom vzorového tlačiva uvedeného v oznámení o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky. Orgány sa môžu dohodnúť na ďalšom zjednodušení vrátane priamych konzultácií s použitím zoznamu colných úradov (COL) uverejnenom na oficiálnom webovom sídle Komisie (21).

Dožiadaný orgán zabezpečí, aby sa odpoveď žiadajúcemu orgánu zaslala do 20 kalendárnych dní, ak sú orgány usadené v tom istom členskom štáte. Ak sú zapojené rôzne členské štáty, odpoveď sa musí zaslať do 60 kalendárnych dní.

7.   V prípade vrátenia licencie alebo výpisu poskytne príslušný orgán dotknutej strane na požiadanie potvrdenku alebo na fotokópii vyhotovenej príslušnou stranou uvedie a pečiatkou potvrdí dátum prijatia.

Článok 14

Splnenie povinnosti a dôkaz

1.   Zábezpeka na licenciu sa uvoľní, ak boli záväzky uvedené v článku 24 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 a v tomto článku splnené.

2.   Právo mať výrobky prepustené do voľného obehu alebo ich vyvážať sa považuje za zrealizované a príslušná povinnosť sa považuje za splnenú v deň prijatia príslušného colného vyhlásenia v rámci platnosti povolenia a za predpokladu, že:

a)

v prípade prepustenia do voľného obehu sú výrobky skutočne prepustené do voľného obehu;

b)

v prípade vývozu výrobky opustili colné územie Únie v lehote 150 kalendárnych dní odo dňa prijatia colného vyhlásenia.

3.   Dokladom o splnení povinnosti mať výrobky prepustené do voľného obehu je kópia licencie alebo výpisu patriaca oprávnenému držiteľovi alebo nadobúdateľovi, riadne schválená colnými orgánmi, resp. jej elektronický ekvivalent.

4.   Dokladom o splnení povinnosti vývozu je:

a)

kópia licencie alebo výpisu patriaca oprávnenému držiteľovi alebo nadobúdateľovi, riadne schválená colnými orgánmi, alebo jej elektronický ekvivalent, a

b)

potvrdenie o výstupe od colného úradu vývozu určené vývozcovi alebo deklarantovi podľa článku 334 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 2015/2447.

5.   Dôkaz uvedený v odseku 4 písm. b) sa poskytuje a kontroluje takto:

a)

vývozca alebo deklarant uvedení v odseku 4 písm. b) zašlú potvrdenie o výstupe oprávnenému držiteľovi a oprávnený držiteľ predloží dôkaz v elektronickej podobe orgánu vydávajúcemu licencie. Ak sa z dôvodu opráv vykonaných colným úradom výstupu zruší potvrdenie o výstupe, colný úrad vývozu informuje vývozcu alebo jeho colného zástupcu, a vývozca alebo jeho colný zástupca informuje oprávneného držiteľa licencie, ktorý informuje orgán vydávajúci licencie;

b)

postup uvedený v písmene a) zahŕňa predloženie príslušného hlavného referenčného čísla (Master Reference Number, ďalej len „MRN“) podľa vymedzenia v článku 1 ods. 22 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/2446 orgánu vydávajúcemu licencie;

ak je do colného režimu vývoz zapojený viac ako jeden členský štát, alebo

ak sa colný úrad vývozu nachádza v inom členskom štáte ako orgán vydávajúci licencie, alebo

ak sa MRN používa v colnom režime vývoz ukončenom na území členského štátu, v ktorom bolo podané vývozné colné vyhlásenie;

c)

orgán vydávajúci licencie skontroluje na základe riadenia rizík prijaté informácie vrátane správnosti dátumu výstupu z colného územia Únie. Ak MRN a databanka MRN (22) neumožňujú primerané kontroly, colné orgány na žiadosť orgánu vydávajúceho licencie a na základe príslušného MRN buď potvrdia, alebo opravia dátum výstupu.

Ak je colný úrad vývozu usadený v inom členskom štáte ako orgán vydávajúci licencie, postupy stanovené v druhom pododseku článku 13 ods. 6 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Orgány sa môžu dohodnúť, že postupy uvedené v prvom pododseku sa uskutočnia priamo medzi príslušnými orgánmi. Orgány vydávajúce licencie sa môžu na účely písmena a) dohodnúť na zjednodušených postupoch.

6.   Dôkaz o prepustení výrobkov do voľného obehu sa musí orgánu vydávajúcemu licencie predložiť do 60 kalendárnych dní po uplynutí platnosti licencie.

Dôkaz o vývoze a výstupe z colného územia Únie musí orgán vydávajúci licencie dostať do 180 kalendárnych dní po uplynutí platnosti licencie.

Ak lehoty stanovené v prvom a druhom pododseku nemožno vzhľadom na technické problémy dodržať, orgán vydávajúci licencie môže na základe žiadosti a dôkazu oprávneného držiteľa tieto obdobia predĺžiť, v prípade potreby ex post, a to maximálne na 730 kalendárnych dní, pričom vezme do úvahy článok 23 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014.

7.   Príslušné orgány vydávajúce licencie môžu upustiť od povinnosti predložiť dôkaz uvedený v odsekoch 2, 3 a 4, ak už disponujú potrebnými informáciami.

Článok 15

Náhradné licencie alebo výpisy a duplikáty licencií alebo výpisov

1.   Ak sú papierová licencia alebo výpis vydané na výrobky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo článku 2 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237. Ak je čiastočne alebo úplne zničená alebo stratená, oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ môže orgán vydávajúci licencie požiadať o náhradnú licenciu alebo náhradný výpis. Náhradná licencia alebo náhradný výpis nahrádza pôvodnú licenciu alebo pôvodný výpis vrátane všetkých príslušných práv a záväzkov.

Na náhradné licencie podľa tohto odseku sa zloží zábezpeka, ako sa uvádza v článku 5.

Ak sa stratená alebo čiastočne zničená pôvodná licencia nájde, oprávnený držiteľ ju musí vrátiť orgánu vydávajúcemu licencie, ktorý bezodkladne uvoľní zostávajúcu zábezpeku zloženú na pôvodnú licenciu.

2.   Náhradnú licenciu alebo náhradný výpis možno vydať len raz, pričom ich platnosť uplynie ten istý deň ako platnosť pôvodnej licencie alebo výpisu, a množstvo, na ktoré sú vydané, zodpovedá dostupnému zostatku z pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu.

Náhradná licencia alebo náhradný výpis sa nesmú vydať v prípade, že je vydávanie licencií alebo výpisov na dotknutý výrobok pozastavené, alebo keď ide o dovoznú alebo vývoznú colnú kvótu.

3.   Zábezpeka na náhradnú licenciu sa spolu so zábezpekou na pôvodnú licenciu, ak sa nenašla, uvoľní v súlade s článkom 14.

4.   Ak sa žiadosť týka čiastočne alebo úplne zničenej licencie alebo zničeného výpisu vydaných na výrobky iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo článku 2 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237, uplatňujú sa tieto podmienky:

a)

oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ preukáže úplné alebo čiastočné zničenie k spokojnosti orgánu vydávajúceho licencie;

b)

náhradná licencia alebo náhradný výpis sa nevydá, ak oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ nepreukázal, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie zničeniu licencie alebo výpisu, alebo ak dôkazy poskytnuté držiteľom nie sú uspokojivé;

c)

zábezpeka, ktorá sa má zložiť na náhradnú licenciu alebo náhradný výpis musí zodpovedať 150 % zábezpeky zloženej na pôvodnú licenciu, a to minimálne 3 EUR za 100 kilogramov, za hektoliter alebo za kus, pričom sa zohľadní zostatkové množstvo dostupné v čase zničenia a pozitívna tolerancia, ak je uplatniteľná. Dostupný zostatok zábezpeky na pôvodnú licenciu možno použiť pri skladaní zábezpeky na náhradnú licenciu. Akýkoľvek prebytok zábezpeky na pôvodnú licenciu v porovnaní so zábezpekou na náhradnú licenciu, pri zohľadnení zostávajúceho dostupného množstva, sa okamžite uvoľní.

5.   Pri vydávaní náhradnej licencie alebo náhradného výpisu orgán vydávajúci licencie ihneď oznámi Komisii:

a)

číslo vydania náhradných licencií alebo výpisov a číslo vydania nahradených licencií alebo výpisov;

b)

príslušné výrobky s číselným znakom kombinovanej nomenklatúry (ďalej len „číselný znak KN“) a ich množstvo.

Komisia o tejto skutočnosti informuje ostatné členské štáty.

6.   Ak sa papierová licencia alebo papierový výpis stratia alebo zničia a stratený alebo zničený dokument sa použil úplne alebo čiastočne na jediný účel, uvoľnenie zostatkovej zábezpeky týkajúcej sa prepustenia do voľného obehu alebo vývozu, ktoré už boli zaregistrované v pôvodnej licencii, uplatňujú sa tieto podmienky:

a)

oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ môže požiadať orgán vydávajúci licencie o vydanie duplikátu licencie alebo výpisu, ktorý by bol vyhotovený a schválený tým istým spôsobom ako pôvodný dokument. Duplikát licencie alebo výpisu sa môže vydať len raz;

b)

orgán vydávajúci licencie môže poskytnúť držiteľovi alebo nadobúdateľovi duplikát licencie alebo výpisu, jasne označený slovom „duplikát“ na každej kópii;

c)

duplikát licencie alebo výpisu sa predkladá colnému orgánu zodpovednému za návrh na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz, ak uvedený návrh bol prijatý v súvislosti so stratenou licenciou alebo strateným výpisom. Uvedený colný orgán uskutočňuje zápisy do duplikátu a schvaľuje duplikát v súvislosti s prepustením do voľného obehu alebo na vývoz vykonávaným v rámci pôvodnej licencie alebo výpisu.

Článok 16

Vyššia moc

1.   Príslušný orgán členského štátu, ktorý vydal licenciu alebo výpis môže uznať prípad vyššej moci, pričom vezme do úvahy článok 50 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 (23), a môže sa rozhodnúť:

a)

buď zrušiť povinnosť prepustiť do voľného obehu alebo vyviezť výrobky v množstve uvedenom v licencii počas jej platnosti, ako sa uvádza v článku 14 ods. 1 tohto nariadenia, a uvoľniť zábezpeku alebo predĺžiť platnosť licencie o obdobie v trvaní najviac 180 dní nasledujúce po uplynutí pôvodnej platnosti licencie, a to s ohľadom na okolnosti daného prípadu; alebo

b)

predĺžiť lehotu na predloženie dôkazu o prepustení do voľného obehu alebo o vývoze, ako sa uvádza v článku 14 ods. 6 tohto nariadenia, v rámci limitov stanovených v uvedenom ustanovení, bez čiastočného prepadnutia zábezpeky.

Rozhodnutie prijaté podľa písmena a) sa vzťahuje iba na množstvo výrobkov, ktoré nebolo možné prepustiť do voľného obehu alebo vyviezť v dôsledku vyššej moci.

2.   Oznámením podľa článku 50 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 informujú príslušné orgány Komisiu o dotknutých výrobkoch s ich číselným znakom KN a o príslušných množstvách a zároveň uvedú, či ide o prepustenie do voľného obehu alebo o vývoz a či ide o zrušenie licencie alebo predĺženie buď platnosti licencie, alebo lehoty na predloženie dôkazu o prepustení do voľného obehu alebo o vývoze, pričom uvedú novú lehotu. Komisia o tejto skutočnosti informuje ostatné príslušné orgány prostredníctvom webového sídla venovaného týmto záležitostiam, ktoré je prístupné orgánom vydávajúcim licencie a colným orgánom.

3.   Ak pred prijatím rozhodnutia o vyššej moci vyjadrí oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ potrebu naďalej využívať licenciu v súvislosti s množstvom, na ktoré sa nevyžaduje uplatnenie vyššej moci, orgán vydávajúci licencie vydá výpis na uvedený zostatok, označený informáciami uvedenými v oznámení o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky.

Uvedený výpis je neprenosný.

Článok 17

Informácie a oznámenia týkajúce sa konope

1.   Na účely kontrol operácií uvedených v článku 9 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237, ak sa operácie vykonávajú v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom je dovozca oprávnený na dovoz konopných semien na iný účel ako na siatie, orgán, ktorý udelil povolenie, zašle príslušnému orgánu druhého členského štátu kópie dokumentov vzťahujúce sa na operácie vykonané na území tohto druhého členského štátu, ktoré predložili oprávnení dovozcovia.

Ak sa počas kontrol uvedených v článku 9 ods. 4 štvrtom pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 zistia nezrovnalosti, príslušný orgán dotknutého členského štátu informuje orgán zodpovedný za udeľovanie povolení v členskom štáte, v ktorom je dovozca oprávnený.

2.   Členské štáty oboznámia Komisiu s ustanoveniami prijatými na účely uplatňovania článku 9 ods. 1, 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 a odseku 4 prvého, druhého a tretieho pododseku uvedeného článku.

Členské štáty najneskôr 31. januára každého roku oznámia Komisii, aké sankcie uložili alebo aké opatrenia prijali ako reakciu na nedostatky zistené počas predchádzajúceho hospodárskeho roku.

Príslušné orgány zašlú Komisii mená a adresy orgánov zodpovedných za kontroly uvedené v článku 9 ods. 4 štvrtom pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237. Komisia postúpi tieto názvy a adresy príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Článok 18

Oznámenia týkajúce sa cesnaku

Členské štáty oznámia Komisiu celkové množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licenciu typu B, a to do nasledujúcej stredy po týždni, v ktorom boli prijaté žiadosti.

Príslušné množstvá sa rozpíšu podľa dňa podania žiadosti o dovoznú licenciu, pôvodu a číselného kódu KN. Pri iných výrobkoch ako cesnak, podľa oddielov E a F prílohy II, sa musí oznámiť aj názov výrobku, ako je uvedený v oddiele 14 žiadosti o dovoznú licenciu.

Článok 19

Oznámenia týkajúce sa licencií na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu

1.   Každý štvrtok alebo prvý nasledujúci pracovný deň, ak je štvrtok štátny sviatok, oznámia členské štáty Komisii množstvá výrobkov podľa časti I oddielu H prílohy II, na ktoré boli vydané dovozné licencie počas predchádzajúceho týždňa rozpísané podľa číselných znakov KN a podľa krajiny pôvodu.

2.   Ak sa členský štát domnieva, že množstvá, na ktoré sa podali žiadosti o dovozné licencie v uvedenom členskom štáte, by mohli narušiť trh, uvedený členský štát okamžite informuje Komisiu, pričom uvedie množstvá podľa druhov príslušných výrobkov. Komisia preskúma situáciu a informuje o nej členské štáty.

Článok 20

Výmena informácií a oznámenia Komisii

1.   Ak je to potrebné v záujme náležitého uplatňovania tohto nariadenia, príslušné orgány si vzájomne vymenia informácie o licenciách a výpisoch, a o nezrovnalostiach a prípadoch porušenia požiadaviek, ktoré sa ich týkajú.

2.   Príslušné orgány musia informovať Komisiu, len čo sa dozvedia o nezrovnalostiach a prípadoch porušenia požiadaviek s ohľadom na toto nariadenie.

3.   Členské štáty zasielajú Komisii informácie o jednotnom vyhľadávači zdrojov (Uniform Resource Locator, ďalej len „URL“) webového sídla orgánov zodpovedných za prijímanie žiadostí a vydávanie licencií a výpisov podľa článku 2 ods. 2, a tieto informácie aktualizujú a v prípade potreby zasielajú znovu. Komisia uverejní príslušné URL na svojom verejnom webovom sídle.

4.   Členské štáty zašlú Komisii aj odtlačky úradných pečiatok, a ak je to vhodné, vzory reliéfnej tlače používané orgánmi. Komisia o tejto skutočnosti okamžite informuje ostatné členské štáty na zabezpečenom webovom sídle prístupnom len orgánom členských štátov.

5.   Oznámenia Komisii uvedené v tomto nariadení sa predkladajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (24).

Článok 21

Prechodné ustanovenia

1.   Príslušné orgány môžu pri podávaní žiadostí a vydávaní licencií naďalej používať papierové verzie vzorov stanovených v článku 17 nariadenia (ES) č. 376/2008 a uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu, až do vyčerpania existujúcich zásob. V každom prípade sú žiadosti a licencie, ktoré boli vyhotovené podľa článku 3 ods. 1 tohto nariadenia v inom členskom štáte v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu, prijateľné vo všetkých fázach postupu.

2.   Dôkaz o výstupe z colného územia Únie stanovený v článku 14 ods. 4 písm. b) a článku 14 ods. 5 sa prijme vždy, keď bol takýto dôkaz predložený s použitím kontrolnej kópie T5 podľa článku 912a – 912g nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (25).

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 6. novembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003 z 30.decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 19).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2390/98 z 5. novembra 1998, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1706/98, pokiaľ ide o opatrenia pre dovoz určitých obilných výrobkov a spracovaných obilných a ryžových výrobkov s pôvodom v štátoch africkej, karibskej a tichomorskej oblasti alebo zámorských krajinách a územiach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2245/90 (Ú. v. ES L 297, 6.11.1998, s. 7).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1345/2005 zo 16. augusta 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie systému dovozných licencií v odvetví olivového oleja (Ú. v. EÚ L 212, 17.8.2005, s. 13).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3).

(13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 38).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(15)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(16)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(17)  Oznámenie o dovozných a vývozných licenciách (Ú. v. EÚ C 278, 30.7.2016).

(18)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

(19)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=0

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=en

(23)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).

(24)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

(25)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


PRÍLOHA I

VZOR PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1

NÁVOD NA POUŽITIE

1.

Formuláre licencií sa zhotovujú v súboroch obsahujúcich exemplár 1, exemplár 2 a žiadosť spolu so všetkými ďalšími kópiami licencie (v uvedenom poradí).

Orgán vydávajúci licencie však môže požadovať, aby žiadatelia namiesto súborov formulárov stanovených v prvom odseku vyplnili iba formulár žiadosti.

2.

Ak v dôsledku niektorého opatrenia Únie môže byť množstvo, na ktoré bola vydaná licencia, menšie než množstvo, o ktoré sa pôvodne v žiadosti o licenciu žiadalo, potom sa množstvo, o ktoré sa žiadalo, a suma zábezpeky, ktorá s ním súvisí, musia uvádzať iba vo formulári žiadosti.

3.

Formuláre výpisov z licencií sa zhotovujú v súboroch obsahujúcich exemplár 1 a exemplár 2 (v uvedenom poradí).

4.

V oddiele 2 sa uvedie členský štát vydávajúci doklad, a to prostredníctvom kódu krajiny. Orgán vydávajúci licencie môže pridať čísla identifikujúce doklad.

Členský štát

Kód krajiny

Belgicko

BE

Bulharsko

BG

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Nemecko

DE

Estónsko

EE

Írsko

IE

Grécko

EL

Španielsko

ES

Francúzsko

FR

Chorvátsko

HR

Taliansko

IT

Cyprus

CY

Lotyšsko

LV

Litva

LT

Luxembursko

LU

Maďarsko

HU

Malta

MT

Holandsko

NL

Rakúsko

AT

Poľsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovinsko

SI

Slovensko

SK

Fínsko

FI

Švédsko

SE

Spojené kráľovstvo

UK

5.

Pri vydávaní možno na licenciách a výpisoch z licencií uviesť v oddiele 23 (vývozná licencia) alebo 25 (dovozná licencia) číslo vydania pridelené orgánom vydávajúcim licencie.

6.

Žiadosti, licencie a výpisy sa vypĺňajú strojom alebo pomocou počítača.

7.

Orgán vydávajúci licencie môže povoliť ručné vypĺňanie žiadostí atramentom a veľkým tlačeným písmom.

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA II

ČASŤ I

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA LICENCIÍ – NA DOVOZ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237

A.   Ryža [článok 1 ods. 2 písm. b) a časť II prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót tak, ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237

30 EUR/t

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót tak, ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237

30 EUR/t

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

1006 40 00

Zlomková ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót tak, ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237

1 EUR/t

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2


B.   Cukor [článok 1 ods. 2 písm. c) a časť III prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

1701

Všetky výrobky dovezené za iných preferenčných podmienok než colné kvóty (1), (2)

20 EUR/t

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2


C.   Osivá [článok 1 ods. 2 písm. e) a časť V prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

ex 1207 99 20

Semená odrôd konope na siatie

 (3)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2, pokiaľ členské štáty nestanovia inak


D.   Ľan a konope [článok 1 ods. 2 písm. h) a časť VIII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

5302 10 00

Pravé konope, surové alebo máčané

 (4)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2, pokiaľ členské štáty nestanovia inak


E.   Ovocie a zelenina [článok 1 ods. 2 písm. i) a časť IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

0703 20 00

Cesnak, čerstvý alebo chladený, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 0703 90 00

Ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2


F.   Výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny [článok 1 ods. 2 písm. j) a časť X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

ex 0710 80 95

Cesnak (6)Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 0710 90 00

Zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (6) a/alebo Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 0711 90 80

Cesnak (6)Allium ampeloprasum, dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 0711 90 90

Zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (6) a/alebo Allium ampeloprasum, dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 0712 90 90

Sušený cesnak (6)Allium ampeloprasum a zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (6) a/alebo Allium ampeloprasum, celý, rezaný na kúsky, rezaný na plátky, drvený alebo v prášku, ďalej však neupravený, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2


G.   Ostatné výrobky [článok 1 ods. 2 písm. x) a časť XXIV prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

1207 99 91

Konopné semená na iné účely ako na siatie

 (8)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2, pokiaľ členské štáty nestanovia inak


H.   Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu [článok 1 ods. 2 písm. u) a časť XXI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

ex 2207 10 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo viac, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 2207 20 00

Etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom, získané z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 2208 90 91

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menej ako 80 % vol., získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 2208 90 99

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menej ako 80 % vol., získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

ČASŤ II

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA VÝVOZNÝCH LICENCIÍ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237

A.   Ryža [článok 1 ods. 2 písm. b) a časť II prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža

3 EUR/t

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená

3 EUR/t

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2


B.   Cukor [článok 1 ods. 2 písm. c) a časť III prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave (9)

11 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2 (10)

1702 60 95

1702 90 95

Ostatné cukry v pevnej forme a cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky, ale nezahŕňajúce laktózu, glukózu, maltodextrín ani izoglukózu (9)

4,2 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2 (10)

2106 90 59

Ochutené alebo farbené cukrové sirupy, iné ako izoglukózové, laktózové, glukózové a maltodextrínové sirupy (9)

4,2 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2 (10)


(1)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(2)  S výnimkou dovozu preferenčného cukru s číselným znakom KN 1701 99 10 s pôvodom v Moldavsku, uvedeného v rozhodnutí Rady 2014/492/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise, v mene Európskej únie, a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 1), a preferenčného dovozu cukru s číselným znakom KN 1701 s pôvodom v Gruzínsku, uvedeného v rozhodnutí Rady 2014/494/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 1).

(3)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(4)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(5)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(6)  Patria sem aj výrobky, v prípade ktorých je slovo „cesnak“ iba súčasťou opisu. Medzi takéto pojmy patria okrem iného „sólo cesnak“, „sloní cesnak“, „jednostrúčikový cesnak“ alebo „cesnak pórový“.

(7)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(8)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(9)  Povinnosť vývoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(10)  V prípade množstiev neprekračujúcich 10 ton nesmie príslušná strana použiť viac ako jednu takúto licenciu na ten istý vývoz.


30.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/71


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1240

z 18. mája 2016,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 20 písm. a), b), d), e), i), j), k), l), m), n) a o) a článok 223 ods. 3 písm. a), b) a c),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. a), b), c) a i) a článok 64 ods. 7 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (3), a najmä na jeho článok 2 ods. 3 a článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (4) a stanovili nové pravidlá, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie. Takisto sa v ňom Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov v tejto súvislosti. Na to, aby bolo zabezpečené bezproblémové fungovanie schém verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie v novom právnom rámci, musia sa prostredníctvom uvedených aktov prijať určité pravidlá. Uvedenými aktmi by sa mali nahradiť nariadenia Komisie (EHS) č. 3427/87 (5), (EHS) č. 2351/91 (6), (ES) č. 720/2008 (7), (ES) č. 826/2008 (8), (ES) č. 1130/2009 (9) a (EÚ) č. 1272/2009 (10). Uvedené nariadenia sa zrušujú delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/1238 (11).

(2)

V článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že verejná intervencia sa uplatňuje na pšenicu obyčajnú, tvrdú pšenicu, jačmeň, kukuricu, nelúpanú ryžu, čerstvé alebo chladené mäso v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, maslo a sušené odstredené mlieko v súlade s podmienkami stanovenými v danom nariadení.

(3)

V článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že pomoc na súkromné skladovanie sa môže poskytnúť na biely cukor, olivový olej, ľanové vlákno, čerstvé alebo chladené mäso z hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viacerých mesiacov, maslo, syr, sušené odstredené mlieko, bravčové mäso, ovčie a kozie mäso v súlade s podmienkami stanovenými v danom nariadení.

(4)

V nariadení (EÚ) č. 1370/2013 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa cien vo verejnej intervencii a kvantitatívnych obmedzení na nákup v rámci verejnej intervencie, ako aj stanovovania výšky pomoci na súkromné skladovanie.

(5)

V snahe zjednodušiť riadiace a kontrolné mechanizmy týkajúce sa schém verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie a zvýšiť ich efektívnosť by sa mali stanoviť spoločné pravidlá pre všetky výrobky uvedené v článku 11, resp. v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(6)

V súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže Komisia v prípade, že si to vyžiada situácia na trhu, rozhodnúť o nákupe tvrdej pšenice, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže. Verejná intervencia sa môže otvoriť aj v prípade hovädzieho mäsa, ak je priemerná trhová cena v reprezentatívnom období pod 85 % referenčného stropu stanoveného v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. V takýchto prípadoch sa nákup uskutoční prostredníctvom verejnej súťaže.

(7)

V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 môže Komisia stanoviť výšku pomoci na súkromné skladovanie výrobkov uvedených v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 buď verejnou súťažou, alebo stanovením pomoci vopred.

(8)

Ak majú schémy verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie fungovať efektívne, hospodárske subjekty by mali pri predkladaní ponúk, súťažných ponúk a žiadostí použiť metódu, ktorú zvolí platobná agentúra.

(9)

S cieľom zabezpečiť správne riadenie týchto schém by sa mali stanoviť pravidlá intervencie pri pevnej cene, verejných súťaží na nákup v rámci intervencie, pravidlá predaja z intervencie alebo stanovovania maximálnej výšky pomoci na súkromné skladovanie, ako aj pravidlá vopred stanovenej pomoci na súkromné skladovanie a predkladania a prípustnosti súťažných ponúk, ponúk a žiadostí.

(10)

S cieľom zvýšiť efektívnosť spôsobu fungovania verejnej intervencie ukončením využívania malých skladov, ktoré môžu byť rozmiestnené po celom regióne, by sa pre intervenčné skladovacie miesta mala stanoviť minimálna skladovacia kapacita, ktorá by sa však nemala uplatňovať v prípade, že zo skladovacieho miesta je ľahký prístup k riečnemu, morskému alebo železničnému spojeniu.

(11)

Keďže výrobky, na ktoré sa vzťahujú schémy verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie, sa líšia z hľadiska produkcie alebo obdobia zberu i požiadaviek na skladovanie, mali by sa stanoviť osobitné podmienky ich oprávnenosti.

(12)

V záujme bezchybného riadenia schém verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie je potrebné stanoviť minimálne množstvo, do ktorého platobná agentúra nemôže ponuku alebo súťažnú ponuku prijať, a to tak pri nákupe, ako aj predaji, alebo rozhodnúť o tom, či sa stanoví, alebo nestanoví maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie. Ak však podmienky a postupy v rámci veľkoobchodných alebo environmentálnych pravidiel platných v danom členskom štáte odôvodňujú uplatňovanie minimálnych množstiev, ktoré sú väčšie ako množstvá stanovené v tomto nariadení, príslušná platobná agentúra by mala mať možnosť tieto väčšie minimálne množstvá vyžadovať pri nákupe za pevnú cenu.

(13)

V záujme zaručenia serióznosti ponuky alebo súťažnej ponuky na intervenciu a zabezpečenia želaného trhového účinku daného opatrenia tak v prípade intervencie pri pevnej cene, ako aj v prípade verejnej súťaže by sa mala stanoviť výška zábezpeky.

(14)

Na zabezpečenie účinného riadenia schémy verejnej intervencie by medzi členskými štátmi a Komisiou malo dochádzať k oznamovaniu predložených ponúk a súťažných ponúk. Mali by sa zaviesť opatrenia na dodržanie kvantitatívnych obmedzení stanovených v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013.

(15)

Na základe prijatých ponúk a súťažných ponúk by bolo možné stanoviť maximálnu nákupnú cenu alebo maximálnu výšku pomoci na súkromné skladovanie. Na trhu však môže dôjsť k situáciám, keď hospodárske alebo iné okolnosti zapríčinia, že je nevyhnutné upustiť od stanovenia takejto ceny či pomoci a zamietnuť všetky prijaté súťažné ponuky.

(16)

S cieľom zabezpečiť jasné a efektívne fungovanie schémy verejnej intervencie je nevyhnutné vypracovať všeobecné pravidlá vydávania objednávok na dodávku a dodávania výrobkov na skladovacie miesto určené platobnou agentúrou. Okrem toho je vzhľadom na osobitosti sektorov obilnín a ryže, ako aj hovädzieho mäsa, masla a sušeného odstredeného mlieka potrebné stanoviť osobitné pravidlá pre tieto sektory.

(17)

V záujme správneho riadenia intervenčných zásob v skladoch a vzhľadom na osobitosti sektorov obilnín a ryže by sa mali špecifikovať povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o maximálnu vzdialenosť od skladovacieho miesta a náklady, ktoré vzniknú v prípade prekročenia tejto vzdialenosti.

(18)

Aby sa mohli uplatňovať spoločné pravidlá delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (12), je vhodné stanoviť, že kontroly výrobkov počas ich skladovania sa musia vykonávať podľa článku 3 daného nariadenia. Na základe týchto kontrol a analýz by sa mal vydať záznam o prevzatí.

(19)

S cieľom zabezpečiť dobrú kvalitu výrobkov skladovaných v rámci verejnej intervencie v prípade, že výrobky nespĺňajú príslušné požiadavky oprávnenosti, by sa mala hospodárskym subjektom stanoviť povinnosť prevziať tieto výrobky späť a znášať všetky náklady počas obdobia ich skladovania na skladovacích miestach.

(20)

Ak je v prípade hovädzieho mäsa potrebné mäso vykostiť, je nevyhnutné vypracovať pre tento sektor osobitné pravidlá, ktoré by dopĺňali všeobecné pravidlá.

(21)

Mali by sa stanoviť pravidlá platieb na základe cenovej úpravy vo vzťahu ku kvalite výrobku alebo k umiestneniu jeho skladovacieho miesta. S cieľom poskytnúť hospodárskym subjektom čas na prispôsobenie sa novej schéme verejnej intervencie by sa niektoré podmienky úpravy cien obilnín mali uplatňovať až od začiatku hospodárskeho roku 2017/2018.

(22)

S cieľom poskytnúť nevyhnutné informácie o vlastnostiach výrobkov a o mieste, kde sú skladované, by výzvy na predkladanie ponúk mala vypracovať a uverejniť platobná agentúra, ktorá má intervenčné zásoby na predaj. Malo by sa preto stanoviť, aby medzi dátumom takéhoto uverejnenia a prvým konečným termínom predkladania súťažných ponúk uplynula primeraná lehota.

(23)

Na základe týchto súťažných ponúk a situácie na trhu v Únii by Komisia mala rozhodnúť o tom, či stanoví, alebo nestanoví minimálnu intervenčnú predajnú cenu. Na základe tohto rozhodnutia platobné agentúry prijmú alebo zamietnu súťažné ponuky na výrobky ponúkané na predaj. Mali by sa prijať osobitné pravidlá prideľovania hovädzieho mäsa, masla a sušeného odstredeného mlieka.

(24)

S cieľom uľahčiť predaj malých množstiev, ktoré zostanú na skladovacích miestach v niektorom z členských štátov, ako aj s cieľom zabezpečiť bezchybné riadenie celého systému by bolo vhodné, aby mala platobná agentúra právo vyhlásiť na vlastnú zodpovednosť verejnú súťaž na opakovaný predaj týchto množstiev intervenčných výrobkov, pričom uplatní mutatis mutandis pravidlá stanovené pre verejné súťaže vyhlasované Úniou, aby sa zabezpečil rovnaký prístup pre všetky zúčastnené strany. Z rovnakých dôvodov by platobné agentúry mali mať právomoc ponúknuť na priamy predaj také množstvá, ktoré sa po vizuálnej prehliadke vykonanej v rámci ročnej inventarizácie alebo počas kontroly po prevzatí do intervencie už nemožno opätovne prebaliť alebo sú znehodnotené.

(25)

V snahe zaručiť riadne monitorovanie schémy pomoci na súkromné skladovanie by sa mali špecifikovať informácie potrebné na uzatvorenie zmluvy o skladovaní, ako aj povinnosti zmluvných strán a podmienky uskladnenia, a to najmä tie, ktoré príslušnému orgánu zodpovednému za kontrolu skladovacích činností umožnia vykonávať účinné inšpekcie skladovacích podmienok. Zároveň je potrebné vymedziť pravidlá týkajúce sa obdobia zmluvného skladovania.

(26)

S cieľom zaručiť účinné fungovanie schémy pomoci na súkromné skladovanie je potrebné stanoviť všeobecné pravidlá vyskladňovania výrobkov a vyplácania pomoci na súkromné skladovanie. V prípade masla a sušeného odstredeného mlieka treba všeobecné pravidlá doplniť osobitnými pravidlami, aby sa zohľadnila osobitná povaha týchto výrobkov.

(27)

Ak sa výška pomoci na súkromné skladovanie vopred pevne stanoví, je vhodné poskytnúť určité obdobie, ktoré umožní posúdiť situáciu na trhu pred oznámením rozhodnutí o žiadostiach o pomoc. Okrem toho by sa v prípade potreby mali vypracovať ustanovenia o osobitných opatreniach uplatňovaných najmä v prípade nevybavených žiadosti, aby sa predišlo nadmernému, prípadne špekulatívnemu využívaniu schémy pomoci na súkromné skladovanie. Tieto opatrenia si vyžadujú promptné konanie, preto by Komisia mala byť oprávnená konať bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a bez meškania prijať všetky nevyhnutné opatrenia.

(28)

Na ochranu finančných záujmov Únie by sa mali prijať primerané kontrolné opatrenia proti podvodom a nezrovnalostiam. Tieto kontrolné opatrenia by mali zahŕňať úplné administratívne kontroly doplnené o kontroly na mieste. Aby bolo možné zabezpečiť spravodlivý a jednotný prístup v rámci členských štátov, mal by sa špecifikovať rozsah, obsah, načasovanie a podávanie správ v súvislosti s týmito kontrolnými opatreniami.

(29)

Sumy vyplatené neoprávnene by sa mali vymáhať v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 908/2014 (13).

(30)

Na účely efektívneho riadenia schém verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie je potrebné stanoviť, aby členské štáty v prípade výrobkov uvedených v článkoch 11 a 17 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pravidelne informovali Komisiu o stave skladových zásob, uskladnených a vyskladnených výrobkoch, ako aj o situácii v oblasti cien a výroby.

(31)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA I

Úvodné ustanovenie

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenia (EÚ) č. 1370/2013, pokiaľ ide o:

a)

nákup a predaj výrobkov z verejnej intervencie uvedených v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie výrobkov uvedených v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia vykonávacích nariadení:

a)

o vyhlásení verejnej súťaže na nákup výrobkov alebo o vyhlásení predaja výrobkov z intervencie, alebo

b)

o vyhlásení verejnej súťaže alebo o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie vopred.

KAPITOLA II

Všeobecné pravidlá

Článok 2

Predkladanie a prípustnosť ponúk, súťažných ponúk a žiadostí

1.   Hospodárske subjekty podávajú ponuky a súťažné ponuky na verejnú intervenciu, ako aj súťažné ponuky a žiadosti o pomoc na súkromné skladovanie metódou, ktorú zvolí platobná agentúra príslušného členského štátu.

2.   Ponuka, súťažná ponuka alebo žiadosť je prípustná, ak je predložená v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa ponuka, súťažná ponuka alebo žiadosť predkladá, pričom na formulári, ktorý poskytne platobná agentúra, musia byť uvedené aspoň tieto informácie:

a)

názov, adresa a identifikačné číslo DPH hospodárskeho subjektu v členskom štáte, v ktorom subjekt vykonáva svoju hlavnú činnosť;

b)

výrobok alebo typ výrobku aj s jeho príslušným číselným znakom KN, ak existuje;

c)

množstvo, ktoré sa ponúka, požaduje alebo je predmetom verejnej súťaže a podlieha minimálnym množstvám stanoveným v článku 5, ak sa uplatňujú.

3.   Ponuka, súťažná ponuka alebo žiadosť nesmie obsahovať žiadne ďalšie podmienky stanovené hospodárskym subjektom okrem tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení alebo v príslušnom vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie.

4.   Ak lehota na predkladanie ponúk, súťažných ponúk alebo žiadostí pripadne na deň štátneho sviatku, ponuky, súťažné ponuky alebo žiadosti sa musia predložiť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom štátneho sviatku.

5.   Ponuky, súťažné ponuky alebo žiadosti predložené v sobotu, nedeľu alebo v deň štátneho sviatku sa považujú za doručené platobnej agentúre v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď boli predložené.

6.   Ponuky, súťažné ponuky alebo žiadosti nie je možné po ich predložení stiahnuť ani zmeniť.

7.   Platobná agentúra prípustné ponuky, súťažné ponuky alebo žiadosti, ako aj príslušné množstvá zaznamená v deň ich doručenia.

8.   Práva a povinnosti vyplývajúce z prijatia ponuky, súťažnej ponuky alebo žiadosti sú neprenosné.

HLAVA II

VEREJNÁ INTERVENCIA

KAPITOLA I

Osobitné pravidlá týkajúce sa verejnej intervencie

Článok 3

Intervenčné skladovacie miesta

1.   Každé intervenčné skladovacie miesto (ďalej len „skladovacie miesto“) musí mať minimálnu skladovaciu kapacitu:

a)

pri obilninách: 5 000 ton, 7 500 ton od obdobia verejnej intervencie 2017/2018, 10 000 ton od obdobia 2018/2019, 15 000 ton od obdobia 2019/2020;

b)

pri ryži: 5 000 ton, 7 500 ton od obdobia verejnej intervencie 2017/2018, 10 000 ton od obdobia 2018/2019;

c)

pri masle a sušenom odstredenom mlieku: 400 ton, 600 ton od obdobia verejnej intervencie 2017, 800 ton od obdobia 2018.

Členské štáty s ročnou priemernou produkciou obilnín do 20 miliónov ton môžu od obdobia 2019/2020 naďalej uplatňovať minimálnu skladovaciu kapacitu 10 000 ton.

2.   Na účely tohto článku sa pod „minimálnou skladovacou kapacitou“ rozumie minimálna kapacita, ktorá nemusí byť k dispozícii neustále, ale ktorú možno ľahko dosiahnuť počas obdobia, v ktorom by sa mohol nákup uskutočniť.

3.   Platobná agentúra môže udeliť výnimku z odseku 1 iba vtedy, ak preukáže, že minimálna skladovacia kapacita uvedená v danom odseku nie je k dispozícii a že z náhradných skladovacích miest je ľahký prístup k riečnemu, morskému alebo železničnému spojeniu.

Článok 4

Určenie oprávnenosti výrobkov

1.   Oprávnenosť výrobkov na verejnú intervenciu sa určuje v súlade s metódami stanovenými v týchto ustanoveniach:

a)

pri obilninách: v častiach I, II, III a IV prílohy I;

b)

pri ryži: v časti I prílohy II;

c)

pri hovädzom mäse: v časti I prílohy III;

d)

pri masle: v časti I prílohy IV k tomuto nariadeniu a v nariadení Komisie (ES) č. 273/2008 (14);

e)

pri sušenom odstredenom mlieku: v časti I prílohy V k tomuto nariadeniu a v nariadení Komisie (ES) č. 273/2008.

2.   Metódy používané na zisťovanie kvality obilnín určených na verejnú intervenciu uvedené v prílohe I sú metódy stanovené v poslednom znení príslušných európskych, prípadne medzinárodných noriem, platnom k prvému dňu každého hospodárskeho roka.

KAPITOLA II

Nákup výrobkov do intervencie

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 5

Minimálne množstvá ponúkaných výrobkov alebo výrobkov, ktoré sú predmetom verejne súťaže

1.   Minimálne množstvo ponúkaných výrobkov alebo výrobkov, ktoré sú predmetom verejnej súťaže, v prípade nákupu je:

a)

pri pšenici obyčajnej, jačmeni a kukurici: 160 ton;

b)

pri tvrdej pšenici: 20 ton;

c)

pri ryži: 40 ton;

d)

pri hovädzom mäse: 20 ton;

e)

pri masle: 30 ton;

f)

pri sušenom odstredenom mlieku: 30 ton.

Členské štáty s ročnou priemernou produkciou obilnín do 20 miliónov ton môžu rozhodnúť, že v prípade pšenice obyčajnej, jačmeňa a kukurice sa bude uplatňovať minimálne množstvo 120 ton.

2.   Platobná agentúra môže stanoviť väčšie minimálne množstvo ako množstvo uvedené v odseku 1, ak to odôvodňujú podmienky a postupy v rámci veľkoobchodných alebo environmentálnych pravidiel platných v danom členskom štáte.

Článok 6

Výška zábezpeky pri nákupe výrobkov

Výška zábezpeky požadovaná v súlade s článkom 4 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 pri predkladaní ponuky alebo súťažnej ponuky na nákup výrobkov v rámci verejnej intervencie je:

a)

pri obilninách: 20 EUR/tonu;

b)

pri ryži: 30 EUR/tonu;

c)

pri hovädzom mäse: 300 EUR/tonu;

d)

pri masle: 50 EUR/tonu;

e)

pri sušenom odstredenom mlieku: 50 EUR/tonu.

Článok 7

Predkladanie a prípustnosť ponúk a súťažných ponúk

1.   Ponuka alebo súťažná ponuka je prípustná, ak spĺňa požiadavky stanovené v článku 2, a v prípade verejnej súťaže vo vykonávacom nariadení, ktorým sa výberové konanie vyhlasuje podľa článku 12. Zároveň musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)

obsahovať prinajmenšom tieto informácie:

i)

pri ryži – informáciu o druhu a odrode;

ii)

miesto skladovania výrobku v čase predloženia ponuky alebo súťažnej ponuky okrem hovädzieho mäsa;

iii)

pri obilninách a ryži – skladovacie miesto, ktoré je predmetom ponuky alebo súťažnej ponuky;

iv)

pri obilninách a ryži – rok zberu úrody a oblasť alebo oblasti produkcie v Únii;

v)

pri masle a sušenom odstredenom mlieku – dátum výroby;

vi)

pri masle a sušenom odstredenom mlieku – názov a schvaľovacie číslo schváleného závodu, v ktorom boli vyrobené;

b)

hospodársky subjekt zložil zábezpeku v súlade s článkom 4 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238;

c)

pri obilninách a ryži hospodársky subjekt vyhlasuje:

i)

že dané výrobky majú pôvod v Únii;

ii)

že ponuka alebo súťažná ponuka sa týka homogénnej dávky, ktorá v prípade ryže musí obsahovať nelúpanú ryžu tej istej odrody;

iii)

že vykonal alebo nevykonal pozberové ošetrenie a v prípade potreby uvedie aj názov výrobku, ktorý bol použitý, ako aj skutočnosť, že bol použitý v súlade s podmienkami použitia, ako aj to, že ide o výrobok povolený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (15).

2.   Pri všetkých výrobkoch okrem hovädzieho mäsa môže hospodársky subjekt požiadať na formulári uvedenom v článku 2 ods. 2, aby bol výrobok prevzatý na skladovacom mieste, na ktorom sa nachádzal v čase predloženia ponuky alebo súťažnej ponuky, za predpokladu, že toto skladovacie miesto spĺňa požiadavky stanovené v článku 7 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a článku 3 tohto nariadenia.

Článok 8

Overovanie ponúk a súťažných ponúk platobnou agentúrou

1.   O prípustnosti ponúk a súťažných ponúk rozhodujú platobné agentúry na základe požiadaviek stanovených v článkoch 2 a 7.

Ak platobná agentúra rozhodne, že ponuka alebo súťažná ponuka nie je prípustná, informuje o tom príslušný hospodársky subjekt do troch pracovných dní od prijatia ponuky alebo súťažnej ponuky. V prípade ponúk platí, že ak hospodársky subjekt takéto oznámenie nedostane, jeho ponuka sa považuje za prípustnú.

2.   Pri obilninách a ryži je možné vykonať kontrolu vyhlásení uvedených v článku 7 ods. 1 písm. c) administratívnymi postupmi po tom, čo platobná agentúra overí prípustnosť danej ponuky alebo súťažnej ponuky, v prípade potreby aj s pomocou platobnej agentúry, ktorá je zodpovedná za skladovacie miesto uvedené hospodárskym subjektom, v súlade s článkom 57 ods. 2.

Článok 9

Oznamovanie ponúk a súťažných ponúk Komisii

1.   Členské štáty musia Komisii oznamovať všetky prípustné ponuky a súťažné ponuky v týchto lehotách:

a)

v prípade ponúk sa oznámenia musia predkladať každý utorok najneskôr do 12.00 hod. (bruselského času) a musia sa týkať množstiev výrobkov, ktoré boli v predchádzajúcom týždni predmetom prípustnej ponuky, ako aj príslušných informácií.

Ak sa ponúkané množstvá približujú k obmedzeniam stanoveným v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013, Komisia informuje členské štáty o tom, od ktorého dátumu musia Komisii každý pracovný deň zasielať oznámenia.

Od tohto dátumu musia členské štáty každý pracovný deň najneskôr do 14.00 (bruselského času) oznámiť Komisii množstvá ponúknuté na intervenciu v predchádzajúcom pracovnom dni.

b)

V prípade súťažných ponúk platia lehoty stanovené vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž.

2.   Oznámenia uvedené v odseku 1 písm. a) a b) nesmú obsahovať názov, adresu a identifikačné číslo DPH hospodárskeho subjektu a v prípade masla a sušeného odstredeného mlieka ani názov a schvaľovacie číslo schváleného závodu.

3.   Ak členský štát neoznámi Komisii prípustnú ponuku alebo súťažnú ponuku v lehotách uvedených v odseku 1 písm. a) a b), predpokladá sa, že Komisii oznámil nulovú ponuku.

Oddiel 2

Nákup za pevnú cenu

Článok 10

Predkladanie ponúk na nákup pšenice obyčajnej, masla a sušeného odstredeného mlieka za pevnú cenu

Ponuky možno predkladať platobnej agentúre od začiatku období verejnej intervencie stanovených v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 11

Opatrenia na dodržiavanie kvantitatívnych obmedzení

1.   S cieľom dosiahnuť súlad s kvantitatívnymi obmedzeniami stanovenými v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 Komisia v súlade s článkom 3 ods. 6 písm. a) daného nariadenia rozhodne:

a)

o ukončení intervenčného nákupu za pevnú cenu;

b)

o stanovení prideľovacieho koeficientu, ktorý sa uplatní na celkové množstvo v ponukách prijatých od každého hospodárskeho subjektu a oznámených Komisii, ak by prijatie celého ponúkaného množstva viedlo k prekročeniu maximálneho množstva;

c)

v prípade potreby o zamietnutí nevybavených ponúk predložených platobným agentúram v členských štátoch.

Komisia rozhodne do dvoch pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 9 ods. 1 písm. a) prvom pododseku a do piatich pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 9 ods. 1 písm. a) treťom pododseku.

Na účely tohto článku, ak dátum oznámenia pripadne na deň štátneho sviatku pre Komisiu, konečný termín sa začne počítať od prvého pracovného dňa, ktorý po tomto štátnom sviatku nasleduje. Ak sa tieto štátne sviatky vyskytnú v čase rozhodovania Komisie, počítajú sa len pracovné dni.

2.   Odchylne od článku 2 ods. 6 môže hospodársky subjekt, na ktorý sa uplatňuje prideľovací koeficient uvedený v odseku 1 písm. b), stiahnuť svoju ponuku do piatich pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia, ktorým sa prideľovací koeficient stanovil.

Oddiel 3

Nákup prostredníctvom verejnej súťaže

Článok 12

Verejná súťaž

1.   Verejná súťaž na nákup výrobkov uvedených v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa vyhlasuje vykonávacím nariadením o vyhlásení verejnej súťaže, ktoré musí obsahovať najmä tieto informácie:

a)

predmetné výrobky a:

i)

pri ryži – informáciu o druhu a odrode;

ii)

pri hovädzom mäse – informáciu o tom, či ide o súťažnú ponuku na nákup jatočných tiel, ktoré sa majú vykostiť, alebo na skladovanie bez vykostenia;

b)

príslušné obdobie (obdobie verejnej súťaže) a v prípade potreby aj jednotlivé čiastkové obdobia, počas ktorých možno predkladať súťažné ponuky.

2.   Komisia môže na základe posledných dvoch zaznamenaných týždenných trhových cien vyhlásiť verejnú súťaž na nákup hovädzieho mäsa podľa kategórie a členského štátu alebo jeho regiónu v zmysle článku 13 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Komisia môže na základe posledných dvoch zaznamenaných týždenných trhových cien uvedenú verejnú súťaž uzavrieť v zmysle článku 13 ods. 2 uvedeného nariadenia.

3.   Ak Komisia vyhlási verejnú súťaž podľa článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013, vo vykonávacom nariadení, ktorým sa súťaž vyhlasuje, musia byť uvedené odkazy na konkrétny členský štát alebo jeho región, resp. regióny, ktoré sú predmetom verejnej súťaže.

4.   V prípade ryže sa verejná súťaž môže obmedziť na konkrétne odrody alebo jeden či viac druhov nelúpanej ryže, t. j. „guľatozrnnú ryžu“, „strednozrnnú ryžu“, „dlhozrnnú ryžu A“ alebo „dlhozrnnú ryžu B“, ako sú vymedzené v písmenách a), b) alebo c) bodu I.2 časti I prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

5.   Pokiaľ ide o hovädzie mäso, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)

priemerná trhová cena podľa oprávnenej kategórie v členskom štáte alebo jeho regióne musí zohľadňovať ceny za akostné triedy U, R a O vyjadrené referenčnou akostnou triedou R3 s použitím prepočtových koeficientov stanovených v časti II prílohy III v príslušnom členskom štáte alebo jeho regióne;

b)

priemerné trhové ceny sa musia zaznamenať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1249/2008 (16);

c)

priemerná trhová cena podľa oprávnenej kategórie v členskom štáte alebo jeho regióne musí byť priemerom trhových cien za všetky akostné triedy uvedené v písmene b), vážené podielom, ktorý kvalita každej z nich predstavuje na celkovom počte zabití v danom členskom štáte alebo jeho regióne.

Spojené kráľovstvo pozostáva z týchto dvoch intervenčných regiónov:

i)

región I: Veľká Británia;

ii)

región II: Severné Írsko.

Článok 13

Predkladanie a prípustnosť súťažných ponúk

1.   Okrem všeobecných podmienok stanovených v článkoch 2 a 7 je súťažná ponuka prípustná len v prípade, že sa v nej uvádza navrhovaná cena v eurách za mernú jednotku výrobku, zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta, bez DPH.

V prípade obilnín a ryže je súťažná cena za tonu výrobkov dodaných do skladu pred vyložením cenou za minimálnu kvalitu pri obilninách vymedzenú v časti II prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1238 alebo cenou za štandardnú kvalitu pri ryži vymedzenú v oddiele A prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

V prípade sušeného odstredeného mlieka a masla je súťažná cena cenou za 100 kg výrobkov dodaných k vykladacej rampe skladovacieho miesta.

V prípade hovädzieho mäsa sa v súťažných ponukách musí uvádzať cena vypočítaná v článku 12 ods. 5 písm. a), vyjadrená na tonu výrobkov akostnej triedy R3, ako aj informácia o tom, či sa týka nevykosteného mäsa určeného na vykostenie alebo na uskladnenie bez vykostenia.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 2 tohto nariadenia, súťažná cena nesmie prekročiť výšku ceny vo verejnej intervencii stanovenú v článku 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013.

Článok 14

Rozhodovanie o nákupnej cene

1.   Na základe súťažných ponúk oznámených v súlade s článkom 9 Komisia rozhodne:

a)

že maximálnu nákupnú cenu nestanoví alebo

b)

že maximálnu nákupnú cenu stanoví.

2.   Rozhodnutie uvedené v odseku 1 sa musí uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Individuálne rozhodovanie o súťažných ponukách

1.   Ak sa nestanovila žiadna maximálna nákupná cena, všetky súťažné ponuky sa zamietnu.

2.   Ak sa maximálna nákupná cena stanovila, platobná agentúra prijme tie súťažné ponuky, ktoré sú do výšky alebo vo výške danej sumy. Všetky ostatné súťažné ponuky sa zamietnu.

Platobná agentúra prijme len tie súťažné ponuky, ktoré boli Komisii oznámené v súlade s článkom 9.

3.   Platobná agentúra prijme rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku po uverejnení rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 14 ods. 1.

Platobná agentúra oznámi hospodárskym subjektom výsledok ich účasti vo verejnej súťaži do troch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti daného rozhodnutia Komisie.

Toto oznámenie o prijatí súťažnej ponuky sa nevyžaduje v prípade, že platobná agentúra do piatich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti daného rozhodnutia Komisie vystaví príkaz na objednávku podľa článku 17. V prípade prijatia súťažnej ponuky takýmto spôsobom je možné nepredĺžiť lehotu na vystavenie príkazu na objednávku, ako sa uvádza v článku 17 ods. 1 druhom pododseku.

Článok 16

Obmedzenia týkajúce sa nákupu hovädzieho mäsa

Ak je platobným agentúram ponúknuté väčšie množstvo hovädzieho mäsa, ako sú schopné prevziať, môžu nákup obmedziť na množstvá, ktoré môžu prevziať na svojom území alebo v jednom zo svojich intervenčných regiónov, ako sa uvádza v článku 12 ods. 5.

V prípade takéhoto obmedzenia platobné agentúry zabezpečia všetkým príslušným stranám rovnaký prístup.

Oddiel 4

Náklady na dodávku a dopravu

Článok 17

Príkaz na objednávku

1.   Ak platobná agentúra skontrolovala prípustnosť ponuky alebo súťažnej ponuky v súlade s článkami 8 a 13, do piatich pracovných dní od termínu uvedeného v článku 11 ods. 1 druhom pododseku alebo od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia uvedeného v článku 14 ods. 1 vystaví príkaz na objednávku.

Ak je to potrebné v dôsledku prijatia veľkého množstva obilnín alebo ryže, platobná agentúra môže rozhodnúť o predĺžení lehoty na vystavenie príkazu na objednávku. Konečný dátum dodania výrobkov však nesmie byť neskôr ako 65 dní po termíne alebo nadobudnutí účinnosti podľa prvého pododseku. V takých prípadoch o tom platobná agentúra informuje dotknuté hospodárske subjekty.

2.   Príkaz na objednávku musí byť označený dátumom a číslom a obsahovať tieto informácie:

a)

množstvo, ktoré sa má dodať;

b)

konečný termín dodávky výrobkov;

c)

skladovacie miesto, na ktoré sa majú výrobky dodať;

d)

cenu, za akú sa ponuka alebo súťažná ponuka prijala.

3.   Príkaz na objednávku sa vystavuje len na množstvá oznámené Komisii podľa článku 9.

Článok 18

Osobitné ustanovenia týkajúce sa dodávky obilnín a ryže

1.   Platobná agentúra určí skladovacie miesto, na ktoré musia byť obilniny alebo ryža dodané pri najnižších nákladoch.

2.   Dodávka do skladovacieho miesta musí prebehnúť najneskôr do 60 dní po dátume vystavenia príkazu na objednávku. V závislosti od pridelených množstiev však platobná agentúra môže toto obdobie predĺžiť najviac o 14 dní. V takých prípadoch sa dodacia lehota uvedená v článku 17 ods. 1 druhom pododseku môže zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť. Platobná agentúra o tom informuje dotknuté hospodárske subjekty.

3.   Hospodársky subjekt znáša náklady spojené s vykonaním ďalej uvedených testov v prípade obilnín v súlade s metódou uvedenou v časti IV prílohy I:

i)

test aktivity amylázy (Hagbergov test);

ii)

test na stanovenie obsahu proteínov v tvrdej pšenici a pšenici obyčajnej;

iii)

Zelenyho test;

iv)

test spracovateľnosti strojom;

v)

analýzy kontaminantov.

Článok 19

Náklady na dopravu obilnín a ryže

1.   Náklady na dopravu obilnín alebo ryže z miesta, kde bol výrobok skladovaný v čase predloženia ponuky alebo súťažnej ponuky, na skladovacie miesto uvedené v príkaze na objednávku znáša prevádzkovateľ, ak sa vzdialenosť rovná 50 km alebo je menšia.

Nad rámec tejto maximálnej vzdialenosti znáša dodatočné prepravné náklady platobná agentúra a uhrádza Komisia pri sadzbe 0,05 EUR za tonu a kilometer.

2.   Ak sa platobná agentúra nakupujúca obilniny alebo ryžu nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, na území ktorého sa tieto výrobky skladujú, pri výpočte maximálnej vzdialenosti uvedenej v odseku 1 sa nezohľadňuje vzdialenosť medzi skladom hospodárskeho subjektu a hranicou členského štátu, v ktorom sídli nakupujúca platobná agentúra.

Článok 20

Osobitné ustanovenia týkajúce sa dodávky hovädzieho mäsa

1.   Nákupnou cenou za hovädzie mäso je cena hovädzieho mäsa dodaného na miesto váženia pri vstupe do skladovacieho miesta, alebo ak sa má mäso vykostiť, do rozrábkarne.

2.   Náklady na vyloženie znáša hospodársky subjekt.

3.   Hospodársky subjekt musí výrobky dodať najneskôr 15 dní po dátume vystavenia príkazu na objednávku. V závislosti od pridelených množstiev však platobná agentúra môže toto obdobie predĺžiť najviac o sedem dní. V takých prípadoch o tom platobná agentúra informuje dotknuté hospodárske subjekty.

Článok 21

Osobitné ustanovenia týkajúce sa balenia, dodania a skladovania masla a sušeného odstredeného mlieka

1.   Maslo sa musí baliť a dodávať v blokoch s čistou hmotnosťou 25 kilogramov v súlade s podmienkami stanovenými v časti II prílohy IV.

2.   Sušené odstredené mlieko sa musí baliť a dodávať vo vreciach s čistou hmotnosťou 25 kilogramov v súlade s podmienkami stanovenými v časti II prílohy V.

3.   Hospodársky subjekt musí maslo alebo sušené odstredené mlieko dodať na vykladaciu rampu skladovacieho miesta do 21 dní odo dňa vystavenia príkazu na objednávku. V závislosti od pridelených množstiev však platobná agentúra môže toto obdobie predĺžiť najviac o sedem dní. V takých prípadoch o tom platobná agentúra informuje dotknuté hospodárske subjekty.

Maslo a sušené odstredené mlieko sa dodávajú na paletách vhodných na dlhodobé skladovanie, ktoré treba vymeniť za rovnaké palety. Platobná agentúra môže v prípade potreby schváliť iný rovnocenný systém.

Náklady na vyloženie masla alebo sušeného odstredeného mlieka na vykladacej rampe skladovacieho miesta znáša platobná agentúra.

4.   Platobná agentúra musí požadovať, aby bolo sušené odstredené mlieko uskladnené a skladované na paletách spôsobom, ktorý umožní ľahkú identifikáciu a ľahkú dostupnosť jednotlivých dávok.

Článok 22

Dodanie

1.   Dňom dodania je:

a)

pri obilninách, ryži, masle a sušenom odstredenom mlieku: deň, keď sa potvrdí, že celé množstvo uvedené v príkaze na objednávku prišlo na určené skladovacie miesto. Tento deň nemôže nastať skôr ako v deň nasledujúci po vystavení príkazu na objednávku;

b)

pri každej zásielke hovädzieho mäsa: deň príchodu na miesto váženia na intervenčnom skladovacom mieste, alebo ak sa má mäso vykostiť, do rozrábkarne.

2.   Platobná agentúra môže rozhodnúť, že k prevzatiu obilnín, ryže, masla alebo sušeného odstredeného mlieka môže dôjsť na skladovacom mieste, na ktorom sa výrobky nachádzajú v momente predloženia ponuky alebo súťažnej ponuky, pod podmienkou, že toto skladovacie miesto spĺňa požiadavky stanovené v článku 7 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a článku 3 tohto nariadenia. V takom prípade je dňom dodania deň, ktorý nasleduje po dni vystavenia príkazu na objednávku a ktorý slúži ako deň zodpovedajúci účelom článku 18 ods. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014.

3.   Výrobky prevezme platobná agentúra alebo jej zástupca, ktorým je osoba nezávislá od hospodárskeho subjektu.

Oddiel 5

Kontrola a prevzatie

Článok 23

Záznam o prevzatí

1.   Záznam o prevzatí vydáva platobná agentúra po tom, ako z požadovaných kontrol a analýz vyplynulo, že požiadavky oprávnenosti stanovené v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 sú splnené. V zázname sa uvádzajú prinajmenšom:

a)

dodané množstvá pri ryži aj odroda;

b)

vlastnosti výrobkov vyplývajúce z analýz, pokiaľ sú relevantné pre výpočet ceny;

c)

v prípade potreby aj množstvá, ktoré sa neprevzali. V tomto prípade sa to musí následne oznámiť hospodárskemu subjektu.

2.   Záznam o prevzatí musí byť označený dátumom a odoslaný hospodárskemu subjektu alebo správcovi skladu.

Článok 24

Povinnosti hospodárskeho subjektu

Výrobky musia spĺňať požiadavky oprávnenosti stanovené v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238. Ak požadované kontroly preukážu, že výrobky nespĺňajú požiadavky oprávnenosti, hospodársky subjekt:

a)

prevezme príslušné výrobky späť na vlastné náklady;

b)

zaplatí súvisiace náklady, ktoré vznikli odo dňa vstupu výrobkov na skladovacie miesto až po ich vyskladnenie.

Náklady, ktoré hospodársky subjekt zaplatí, sa stanovia na základe štandardnej výšky nákladov na uskladnenie, vyskladnenie a skladovanie podľa článku 3 delegovaného nariadenia Komisie (ES) č. 906/2014 (17).

Článok 25

Požiadavka na vykostenie hovädzieho mäsa

Ak sa ako podmienka verejnej súťaže vyžaduje vykostenie, musí dať platobná agentúra všetko nakupované hovädzie mäso vykostiť v súlade s časťou III prílohy III.

Oddiel 6

Cenové úpravy a platby

Článok 26

Cenové úpravy pri obilninách a ryži

1.   Cenové úpravy podľa článku 2 ods. 2 a článku 3 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 sa vykonávajú v súlade:

a)

s časťami V a VI prílohy I k tomuto nariadeniu v prípade obilnín;

b)

s časťou II prílohy II k tomuto nariadeniu v prípade ryže.

2.   Ak platobná agentúra prevezme a uskladní obilniny a ryžu na skladovacom mieste v súlade s článkom 22 ods. 2, nákupná cena sa zníži o 5 EUR za tonu.

Článok 27

Platby

1.   Ak neprebieha administratívne vyšetrovanie, platby za množstvá uvedené v zázname o prevzatí sa vykonajú najneskôr do 65. dňa odo dňa dodania uvedeného v článku 22.

2.   Platí sa len za skutočne dodané a prijaté množstvá. Ak je však toto množstvo väčšie ako množstvo uvedené v príkaze na objednávku, zaplatí sa len za množstvo uvedené v danom príkaze.

KAPITOLA III

Predaj výrobkov z intervencie

Článok 28

Vyhlásenie verejnej súťaže

1.   Výrobky, ktoré boli prevzaté do verejnej intervencie a sú k dispozícii na predaj, sa predávajú prostredníctvom verejnej súťaže.

2.   Verejná súťaž sa vyhlasuje vykonávacím nariadením, ktorým sa vyhlasuje predaj.

Prvý konečný termín na predkladanie súťažných ponúk nesmie byť stanovený skôr ako 6 dní od uverejnenia daného vykonávacieho nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Verejná súťaž sa môže vyhlásiť na predaj výrobkov skladovaných v jednom alebo vo viacerých regiónoch Únie alebo členského štátu.

4.   Vykonávacie nariadenie, ktorým sa vyhlasuje predaj, musí obsahovať predovšetkým tieto informácie:

a)

predmetné výrobky, a najmä:

i)

pri ryži – informáciu o druhu a odrode;

ii)

pri hovädzom mäse – príslušné diely;

b)

príslušné obdobie („obdobie verejnej súťaže“) a rôzne čiastkové obdobia, počas ktorých možno predkladať súťažné ponuky;

c)

pri hovädzom mäse, masle a sušenom odstredenom mlieku – minimálne množstvá, na ktoré môže byť súťažná ponuka predložená;

d)

výšku zábezpeky, ktorá sa musí zložiť pri predkladaní súťažnej ponuky.

Okrem toho môže vykonávacie nariadenie obsahovať:

a)

celkové množstvá, na ktoré sa vzťahuje verejná súťaž;

b)

prípadne aj ustanovenia týkajúce sa nákladov na dopravu v prípade obilnín a ryže.

5.   Verejná súťaž sa môže obmedziť na špecifické použitia alebo miesta určenia a zahŕňať ustanovenia o overení použitia alebo miesta určenia.

Článok 29

Oznámenie o výzve na predkladanie súťažných ponúk a opatrenia týkajúce sa tejto výzvy

1.   Každá platobná agentúra, ktorá má k dispozícii intervenčné zásoby na predaj, sformuluje oznámenie o výzve na predkladanie súťažných ponúk a uverejní ho najneskôr štyri dni pred prvým dňom predkladania súťažných ponúk.

2.   Oznámenie o výzve na predkladanie súťažných ponúk musí obsahovať najmä:

a)

názov a adresu platobnej agentúry, ktorá oznámenie o výzve na predkladanie súťažných ponúk vydáva;

b)

odkaz na vykonávacie nariadenie, ktorým sa vyhlasuje predaj;

c)

konečné termíny na predkladanie súťažných ponúk pre každú výzvu zvlášť;

d)

pri každom skladovacom mieste – názov a adresu správcu skladu a podľa potreby:

i)

pri obilninách a ryži – dostupné množstvá vo forme predajných dávok, určené tak, aby hospodárskym subjektom zaručovali rovnaký prístup, ako aj opis kvality každej z predajných dávok;

ii)

pri hovädzom mäse – dostupné množstvá podľa dielov v súlade s časťou IV prílohy III a deň dodania;

iii)

pri masle a sušenom odstredenom mlieku – dostupné množstvá a deň dodania;

e)

fázu dodania podľa článku 30 ods. 1 písm. d) a v prípade potreby aj typ balenia;

f)

všetky zariadenia na skladovacom mieste určené na nakladanie do dopravných prostriedkov;

g)

pri masle, v prípade potreby, dostupné množstvo masla zo sladkej smotany na každom skladovacom mieste, ako sa uvádza v bode 2 písm. d) časti II prílohy IV.

3.   Platobná agentúra zabezpečí, aby boli oznámenia o výzve na predkladanie ponúk riadne zverejnené.

4.   Platobná agentúra prijme potrebné opatrenia umožňujúce zainteresovaným stranám, aby:

a)

ešte pred predložením súťažnej ponuky na vlastné náklady vykonali kontrolu, odobrali a preskúmali vzorky obilnín a ryže ponúkaných na predaj;

b)

výsledky analýz uvedených v časti IV prílohy I, časti I prílohy II, časti I prílohy IV alebo v časti I prílohy V (podľa potreby).

Článok 30

Predkladanie a prípustnosť súťažných ponúk

1.   Ponuka sa považuje za prípustnú, ak spĺňa požiadavky stanovené v článku 2 a vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje predaj. Zároveň musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)

uvádzať odkaz na vykonávacie nariadenie, ktorým sa vyhlasuje predaj, ako aj deň skončenia daného čiastkového obdobia na predkladanie súťažných ponúk;

b)

pri hovädzom mäse – uvádzať príslušné diely;

c)

pri obilninách a ryži – uvádzať celkové množstvo predajnej dávky;

d)

uvádzať cenu v eurách ponúkanú za mernú jednotku zaokrúhlenú maximálne na dve desatinné miesta, bez DPH takto:

i)

v prípade obilnín a ryže za výrobok naložený na dopravný prostriedok;

ii)

v prípade masla alebo sušeného odstredeného mlieka za výrobok dodaný na paletách na vykladaciu rampu skladovacieho miesta alebo v prípade potreby dodaný na paletách naložených na dopravný prostriedok, ak ide o nákladné vozidlo alebo železničný vozeň;

iii)

v prípade hovädzieho mäsa za výrobok dodaný na vykladaciu rampu skladovacieho miesta;

e)

v prípade hovädzieho mäsa, masla a sušeného odstredeného mlieka informáciu o tom, že sa týka prinajmenšom minimálneho množstva uvedeného vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje predaj;

f)

uvádzať skladovacie miesto, na ktorom je výrobok uskladnený, pričom v prípade masla a sušeného odstredeného mlieka je možné špecifikovať aj alternatívny sklad;

g)

hospodársky subjekt zložil zábezpeku vo výške stanovenej vykonávacím nariadením, ktorým sa vyhlasuje predaj.

2.   V prípade obilnín sa súťažná cena vzťahuje na minimálnu kvalitu vymedzenú v časti II prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1238 a v prípade ryže na štandardnú kvalitu vymedzenú v oddiele A prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

3.   V prípade hovädzie mäsa, masla a sušeného odstredeného mlieka sa súťažná cena vzťahuje na čistú hmotnosť.

Pri masle je v prípade potreby možné v predkladanej súťažnej ponuke uviesť, že sa týka výlučne masla zo sladkej smotany uvedeného v článku 29 ods. 2 písm. g).

Článok 31

Oznamovanie súťažných ponúk Komisii

1.   Členské štáty oznamujú Komisii všetky prípustné súťažné ponuky v lehotách stanovených vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje predaj.

2.   Oznámenia uvedené v odseku 1 nesmú obsahovať názov, adresu ani identifikačné číslo DPH hospodárskeho subjektu.

3.   Ak členský štát neoznámi Komisii prípustnú súťažnú ponuku v lehotách uvedených v odseku 1, predpokladá sa, že Komisii oznámil nulovú ponuku.

Článok 32

Rozhodovanie o predajnej cene

1.   Na základe súťažných ponúk oznámených v súlade s článkom 31 Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 229 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 rozhodne:

a)

že minimálnu predajnú cenu nestanoví alebo

b)

že minimálnu predajnú cenu stanoví.

V prípade masla a sušeného odstredeného mlieka sa minimálna predajná cena môže meniť v závislosti od toho, kde sa výrobky ponúkané na predaj nachádzajú.

2.   Rozhodnutie uvedené v odseku 1 sa musí uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 33

Individuálne rozhodovanie o súťažných ponukách

1.   Ak sa nestanovila žiadna minimálna predajná cena, všetky súťažné ponuky sa zamietnu.

2.   Ak sa minimálna predajná cena stanovila, platobné agentúry zamietnu všetky súťažné ponuky, ktoré sú nižšie ako minimálna predajná cena.

Platobné agentúry prijmú len tie súťažné ponuky, ktoré boli Komisii oznámené v súlade s článkom 31.

3.   Platobné agentúry prijmú rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku po uverejnení rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 32.

Platobná agentúra oznámi hospodárskym subjektom výsledok ich účasti vo verejnej súťaži do troch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti daného rozhodnutia Komisie.

Článok 34

Osobitné pravidlá prideľovania hovädzieho mäsa, masla a sušeného odstredeného mlieka

1.   V prípade masla a sušeného odstredeného mlieka je úspešným hospodárskym subjektom ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Ak sa nepridelí celé disponibilné množstvo, na zvyšok sa zadajú zákazky ostatným hospodárskym subjektom na základe ponúknutých cien, pričom sa začne od najvyššej ceny.

2.   V prípade prijatia takej súťažnej ponuky, ktorá by prevyšovala disponibilné množstvo hovädzieho mäsa, masla alebo sušeného odstredeného mlieka na určitom skladovacom mieste, sa dotknutému hospodárskemu subjektu zadá zákazka len na množstvo, ktoré je na sklade. So súhlasom hospodárskeho subjektu však platobná agentúra môže prideliť výrobky z iných skladovacích miest, aby naplnila množstvo, na ktoré bola verejná súťaž vyhlásená.

3.   Ak by výber dvoch alebo viacerých súťažných ponúk s rovnakou cenou na určitom skladovacom mieste viedol k zadaniu zákaziek prevyšujúcich množstvo hovädzieho mäsa, masla alebo sušeného odstredeného mlieka, zákazka sa zadá pridelením disponibilného množstva úmerne k množstvám, na ktoré bola verejná súťaž vyhlásená. Ak by však takéto pridelenie viedlo k zadaniu zákazky na množstvá menšie ako minimálne množstvo uvedené v článku 28 ods. 4 písm. c), zákazka sa zadá na základe žrebu.

4.   Ak sa po prijatí všetkých úspešných súťažných ponúk nachádza na skladovacom mieste množstvo hovädzieho mäsa, masla alebo sušeného odstredeného mlieka, ktoré je menšie ako minimálne množstvo uvedené v článku 28 ods. 4 písm. c), platobná agentúra ponúkne zvyšné množstvo úspešným hospodárskym subjektom a začne od toho, ktorý ponúkol najvyššiu cenu. Úspešným hospodárskym subjektom sa ponúkne možnosť kúpiť zvyšné množstvo za minimálnu predajnú cenu.

5.   Platobná agentúra prideľuje výrobky na základe dátumu ich uskladnenia, pričom začína od najstaršieho výrobku z celého množstva, ktoré je na danom skladovacom mieste určenom hospodárskym subjektom k dispozícii, prípadne od najstaršieho z množstva masla alebo masla zo sladkej smotany, alebo dielu hovädzieho mäsa, ktoré je k dispozícii v chladiarenskom sklade určenom hospodárskym subjektom.

Článok 35

Platby

Pred vyskladnením výrobkov a v lehote, ktorá je uvedená v článku 37 ods. 2, musia hospodárske subjekty zaplatiť platobnej agentúre sumu, ktorá zodpovedá ich súťažnej ponuke za každé vyskladnené množstvo, na základe oznámenia platobnej agentúry v súlade s článkom 33 ods. 3.

Článok 36

Predaj členskými štátmi

1.   V členskom štáte, v ktorom nie je vyhlásená verejná súťaž v súlade s článkom 28, môže platobná agentúra sama vyhlásiť verejnú súťaž na predaj intervenčných výrobkov, ak je celkové množstvo, ktoré zostalo v jej skladoch, menšie ako:

a)

pri každej z obilnín: 10 000 ton;

b)

pri ryži: 2 000 ton;

c)

pri hovädzom mäse, masle alebo sušenom odstredenom mlieku: 200 ton.

2.   Na verejnú súťaž vyhlásenú platobnou agentúrou v súlade s odsekom 1 sa uplatňuje kapitola II delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a táto kapitola s výnimkou článku 28 ods. 2, článku 29 ods. 2 písm. b), článku 30 ods. 1 písm. a) a e), článku 31 a článku 32 ods. 2 tohto nariadenia. Článok 32 ods. 1 sa uplatňuje mutatis mutandis odchylne od rozhodnutia členského štátu.

3.   V rámci množstiev stanovených v odseku 1 môžu platobné agentúry ponúknuť na priamy predaj výrobky, ktoré sú po vizuálnej kontrole v rámci ročnej inventúry v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. g) prvým pododsekom a článkom 3 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 alebo počas inšpekcie po prevzatí do intervencie znehodnotené alebo ich viac nemožno prebaliť.

4.   Platobné agentúry zabezpečia všetkým príslušným stranám rovnaký prístup.

Článok 37

Príkaz na vyskladnenie

1.   Po zaplatení sumy uvedenej v článku 35 vydá platobná agentúra príkaz na vyskladnenie, v ktorom sa uvádza:

a)

množstvo, za aké bola zodpovedajúca suma zaplatená;

b)

skladovacie miesto, na ktorom sa príslušný výrobok skladuje;

c)

konečný termín vyskladnenia výrobku.

2.   Hospodársky subjekt musí výrobok, ktorý je predmetom zákazky, vyskladniť do 30 dní po oznámení uvedenom v článku 33 ods. 3. Po uplynutí tejto lehoty znáša všetky náklady a riziká hospodársky subjekt.

Článok 38

Vyskladňovanie masla a sušeného odstredeného mlieka

1.   V čase vyskladňovania zo skladovacieho miesta a v prípade dodávky mimo skladovacieho miesta platobná agentúra zabezpečí, aby bolo maslo a sušené odstredené mlieko pripravené na paletách na nakladacej rampe skladovacieho miesta a naložené na dopravný prostriedok, ak ide o nákladné vozidlo alebo železničný vozeň. Náklady s tým spojené znáša platobná agentúra.

2.   Hospodársky subjekt musí pri vyskladnení výrobkov zo skladovacieho miesta vrátiť platobnej agentúre palety rovnakej kvality. V prípade potreby je možné dohodnúť s platobnou agentúrou iné rovnocenné podmienky.

3.   Akékoľvek náklady na skladanie masla alebo sušeného odtučneného mlieka z paliet a zabezpečenie nákladu na vozidle znáša hospodársky subjekt.

HLAVA III

POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE

KAPITOLA I

Osobitné pravidlá pomoci na súkromné skladovanie

Oddiel I

Všeobecné ustanovenia

Článok 39

Vyhlásenie verejnej súťaže a stanovenie pomoci vopred

1.   Vykonávacie nariadenie, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo vopred stanovuje suma pomoci, môže obsahovať tieto informácie:

a)

výrobky alebo typy výrobkov aj s ich príslušným číselným znakom KN, ak existuje;

b)

v prípade vopred stanovej pomoci výšku pomoci na skladovanie na mernú jednotku predmetných výrobkov;

c)

mernú jednotku množstiev;

d)

informáciu o tom, či sa súťažná ponuka alebo vopred stanovená pomoc týkajú výrobkov, ktoré sú už uskladnené;

e)

v prípade súťažných ponúk príslušné obdobie („obdobie verejnej súťaže“), a ak je to potrebné, aj jednotlivé čiastkové obdobia, počas ktorých možno predkladať súťažné ponuky, a v prípade vopred stanovenej sumy pomoci obdobie predkladania žiadostí;

f)

obdobie skladovania;

g)

celkové množstvo, ak sa vyžaduje;

h)

minimálne množstvo na jednu súťažnú ponuku alebo žiadosť;

i)

výšku zábezpeky za mernú jednotku pri súťažných ponukách, prípadne pri žiadostiach;

j)

obdobia uskladnenia a vyskladnenia;

k)

špecifikácie, ktoré sa musia uviesť na obale, ak sa vyžadujú.

2.   Ak sa poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie obmedzuje na určité členské štáty alebo regióny členského štátu podľa článku 18 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, súťažné ponuky a žiadosti možno predkladať iba v príslušnom členskom štáte, resp. štátoch.

3.   V prípade súťažných ponúk medzi nadobudnutím účinnosti vykonávacieho nariadenia, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž, a prvým dňom predkladania súťažných ponúk musí uplynúť najmenej šesť dní.

Článok 40

Predkladanie a prípustnosť súťažných ponúk a žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie

Súťažná ponuka alebo žiadosť o pomoc na súkromné skladovanie je prípustná, ak spĺňa požiadavky stanovené v článku 2 a sú dodržané tieto podmienky:

a)

obsahuje prinajmenšom tieto informácie:

i)

odkaz na vykonávacie nariadenie, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie;

ii)

obdobie skladovania, ak sa vyžaduje vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie;

iii)

množstvo výrobkov, ktoré sú predmetom súťažnej ponuky alebo žiadosti;

iv)

ak sú výrobky už uskladnené, názov a adresu každého súkromného skladovacieho miesta, umiestnenie skladových dávok/šarží/nádob/síl s príslušným množstvom a v prípade potreby aj s identifikačným číslom schváleného závodu;

v)

v prípade súťažných ponúk konečný termín uplynutia čiastkového obdobia na ich predkladanie;

vi)

v prípade súťažných ponúk výšku pomoci v eurách navrhnutú za mernú jednotku zaokrúhlenú maximálne na dve desatinné miesta, bez DPH;

b)

informáciu o tom, že hospodársky subjekt zložil zábezpeku vo výške uvedenej vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie.

Článok 41

Overovanie súťažných ponúk a žiadostí platobnou agentúrou

1.   O prípustnosti súťažných ponúk a žiadostí rozhoduje platobná agentúra na základe požiadaviek stanovených v článkoch 2 a 40.

2.   Ak platobná agentúra rozhodne, že súťažná ponuka alebo žiadosť nie je prípustná, informuje o tom príslušný hospodársky subjekt do troch pracovných dní od prijatia súťažnej ponuky alebo žiadosti.

Článok 42

Oznamovanie súťažných ponúk a žiadostí Komisii

1.   Členské štáty musia Komisii oznamovať všetky prípustné súťažné ponuky a žiadosti v týchto lehotách:

a)

v prípade súťažných ponúk platia lehoty stanovené vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž;

b)

v prípade žiadostí sa oznámenia musia predkladať každý utorok najneskôr do 12.00 hod. (bruselského času) a musia sa týkať množstiev výrobkov, ktoré boli v predchádzajúcom týždni predmetom prípustnej žiadosti, ako aj príslušných informácií. Komisia môže požadovať, aby sa takéto oznámenia uskutočňovali častejšie, ak sú tieto informácie potrebné na účely riadenia danej schémy.

2.   Oznámenia uvedené v odseku 1 písm. a) a b) nesmú obsahovať názov, adresu ani identifikačné číslo DPH hospodárskeho subjektu.

3.   Ak členský štát neoznámi Komisii prípustnú súťažnú ponuku alebo žiadosť v lehotách uvedených v odseku 1 písm. a) a b), predpokladá sa, že Komisii oznámil nulovú ponuku.

Oddiel II

Stanovovanie výšky pomoci na súkromné skladovanie verejnou súťažou

Článok 43

Rozhodovanie o maximálnej výške pomoci na súkromné skladovanie

1.   Na základe súťažných ponúk oznámených v súlade s článkom 42 Komisia v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 rozhodne:

a)

že maximálnu výšku pomoci nestanoví alebo

b)

že maximálnu výšku pomoci stanoví.

2.   Ak súťažná ponuka podlieha celkovému množstvu uvedenému v článku 39 ods. 1 písm. g) a v prípade, že by zadanie zákazky na celkové množstvá, na ktoré bola daná výška pomoci ponúknutá, viedlo k prekročeniu celkového množstva, Komisia prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 229 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 rozhodnutie, ktorým stanoví prideľovací koeficient. Tento koeficient sa uplatňuje na súťažné ponuky, ktoré boli prijaté na úrovni maximálnej výšky pomoci.

Odchylne od článku 2 ods. 6 môže hospodársky subjekt, na ktorý sa uplatňuje prideľovací koeficient, stiahnuť svoju ponuku, a to do 10 pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia, ktorým sa prideľovací koeficient stanovil.

3.   Rozhodnutia o pomoci uvedené v odsekoch 1 a 2 sa musia uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 44

Individuálne rozhodovanie o súťažných ponukách

1.   Ak maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie nebola stanovená, všetky súťažné ponuky sa zamietnu.

2.   Ak sa maximálna výška pomoci stanovila, platobná agentúra prijme tie súťažné ponuky, ktoré sú do výšky alebo vo výške danej sumy, bez toho, aby bol dotknutý článok 43 ods. 2. Všetky ostatné súťažné ponuky sa zamietnu.

Platobná agentúra prijme len tie súťažné ponuky, ktoré boli oznámené v súlade s článkom 42.

3.   Platobná agentúra prijme rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku po uverejnení rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 43 ods. 1.

Platobná agentúra oznámi hospodárskym subjektom výsledok ich účasti vo verejnej súťaži do troch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti daného rozhodnutia Komisie.

Oddiel III

Stanovovanie výšky pomoci na súkromné skladovanie vopred

Článok 45

Rozhodovanie o žiadostiach o vopred stanovenú pomoc na súkromné skladovanie

1.   V prípade už uskladnených výrobkov sa prípustná žiadosť považuje za prijatú na ôsmy pracovný deň nasledujúci po dni doručenia tejto žiadosti, ak Komisia medzitým neprijme rozhodnutie v súlade s odsekom 3.

2.   V prípade ešte neuskladnených výrobkov platobná agentúra oznámi hospodárskym subjektom rozhodnutia o prijatí prípustnej žiadosti na ôsmy pracovný deň odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak Komisia medzitým neprijme rozhodnutie v súlade s odsekom 3.

3.   Ak sa pri preskúmaní situácie preukáže nadmerné využívanie schémy pomoci na súkromné skladovanie alebo ak existuje riziko, že k nadmernému využívaniu alebo ku špekulácii dôjde, Komisia môže bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 rozhodnúť:

a)

že žiadosť o schému pomoci na súkromné skladovanie pozastaví najviac na päť pracovných dní; že žiadosti predložené počas tohto obdobia nebude prijímať;

b)

že stanoví jednotné percento, o ktoré sa množstvá v žiadostiach znížia, pod podmienkou dodržania prípadného minimálneho zmluvného množstva;

c)

že zamietne žiadosti predložené pred pozastavením, o prijatí ktorých by sa rozhodovalo počas obdobia pozastavenia.

Odchylne od článku 2 ods. 6 môže hospodársky subjekt, na ktorý sa uplatňuje prvý pododsek písm. b), svoju žiadosť stiahnuť, a to do 10 pracovných dní od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia, ktorým sa stanovilo percentuálne zníženie.

Oddiel IV

Uskladňovanie výrobkov v súkromných skladoch

Článok 46

Informácie o mieste súkromného skladovania ešte neuskladnených výrobkov

Po doručení oznámenia uvedeného v článku 44 ods. 3 druhom pododseku alebo oznámenia o rozhodnutí uvedenom v článku 45 ods. 2 musí hospodársky subjekt oznámiť platobnej agentúre harmonogram ukladania výrobkov do skladu, názov a adresu každého súkromného skladovacieho miesta, ako aj príslušné množstvá. Toto oznámenie sa zasiela platobnej agentúre najmenej päť pracovných dní pred začiatkom uskladňovania dávok. Platobná agentúra môže rozhodnúť o tom, že bude akceptovať aj kratšie obdobie ako päť pracovných dní.

Článok 47

Uskladňovanie ešte neuskladnených výrobkov

1.   Výrobky musia byť uskladnené do 28 dní od oznámenia uvedeného v článku 44 ods. 3 druhom pododseku v prípade súťažných ponúk alebo od oznámenia rozhodnutia uvedeného v článku 45 ods. 2 v prípade žiadostí.

2.   Skladovanie mäsa sa začína pri každej individuálnej dávke množstva, ktoré je predmetom súťažnej ponuky alebo žiadosti, v deň, keď sa dostane pod kontrolu príslušného orgánu. Týmto dňom bude deň, keď sa stanoví čistá hmotnosť čerstvého alebo chladeného výrobku:

a)

v mieste súkromného uskladnenia, ak sa výrobok zmrazuje v priestoroch skladu;

b)

v mieste zmrazenia, ak sa výrobok zmrazuje v zariadeniach, ktoré sú na to určené a ktoré sa nachádzajú mimo miesta súkromného uskladnenia.

3.   Uskladnenie sa považuje za dokončené v deň uskladnenia poslednej individuálnej dávky z množstva, ktoré je predmetom súťažnej ponuky alebo žiadosti.

KAPITOLA II

Zmluvy o skladovaní

Oddiel I

Uzatváranie zmlúv

Článok 48

Obdobie zmluvného skladovania

1.   Obdobie zmluvného skladovania sa začína dňom nasledujúcim:

a)

po dni oznámenia uvedeného v článku 44 ods. 3 alebo po dni doručenia prípustnej žiadosti bez toho, aby bol dotknutý článok 45 ods. 1 v prípade výrobkov, ktoré už boli uskladnené;

b)

po dni, od ktorého sa uskladnenie považuje za ukončené v súlade s článkom 47 ods. 3 v prípade výrobkov, ktoré ešte nie sú uskladnené.

2.   Posledný deň obdobia zmluvného skladovania je možné stanoviť vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie, ako je uvedené v článku 39 ods. 1 písm. f).

Odchylne od článku 3 ods. 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (18) sa zmluvné obdobie skladovania v prípade, že jeho posledný deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, končí uplynutím poslednej hodiny toho dňa.

Článok 49

Uzatváranie zmlúv

Zmluvy sa uzatvárajú medzi platobnou agentúrou členského štátu, na území ktorého sú alebo budú výrobky skladované, a hospodárskymi subjektmi, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238, a od ktorých bola súťažná ponuka alebo žiadosť prijatá.

Zmluvy sa uzatvárajú na skutočne uskladnené množstvo („zmluvné množstvo“), ktoré nesmie presiahnuť množstvo uvedené v článku 44 ods. 3 druhom pododseku v prípade súťažných ponúk alebo množstvo uvedené v žiadosti týkajúcej sa už uskladnených výrobkov alebo v oznámení rozhodnutia uvedeného v článku 45 ods. 2 v prípade žiadostí týkajúcich sa výrobkov, ktoré ešte neboli uskladnené.

Ak je množstvo, ktoré sa skutočne uskladní, menšie ako 95 % množstva zo súťažnej ponuky alebo žiadosti alebo množstva vyplývajúceho z uplatňovania článku 45 ods. 3 písm. b), žiadna zmluva sa neuzavrie.

Zmluvy sa nesmú uzatvárať bez toho, aby sa potvrdila oprávnenosť výrobkov.

Článok 50

Oznámenie o uzatvorení zmlúv

Platobná agentúra oznámi úspešnému hospodárskemu subjektu zmluvu, ktorá sa považuje za uzatvorenú, a to do piatich pracovných dní od vydania správy z kontroly uvedenej v článku 61 ods. 1, za predpokladu, že jej boli doručené všetky dokumenty potrebné na uzatvorenie zmluvy.

Za deň uzatvorenia zmluvy sa považuje deň, keď platobná agentúra poskytla príslušnú informáciu hospodárskemu subjektu.

Oddiel II

Prvky zmluvy a povinnosti hospodárskeho subjektu

Článok 51

Prvky zmluvy

Zmluva je formulovaná tak, aby podľa potreby obsahovala prvky uvedené v článku 52, ako aj tie, ktoré sú uvedené:

a)

v príslušných ustanoveniach vykonávacieho nariadenia, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž, a v ponuke alebo

b)

v príslušných ustanoveniach vykonávacieho nariadenia, ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie, a v žiadosti.

Článok 52

Povinnosti hospodárskeho subjektu

1.   V zmluvách musia byť zahrnuté prinajmenšom tieto povinnosti hospodárskeho subjektu:

a)

uskladniť a skladovať zmluvné množstvo počas obdobia zmluvného skladovania, a to na svoje vlastné riziko a náklady za podmienok, ktorými sa zabezpečí zachovanie vlastností výrobkov uvedených v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 bez toho, aby:

i)

došlo k nahradeniu skladovaných výrobkov s výnimkou cukru v súlade s odsekom 3;

ii)

alebo k ich presunu na iné miesto súkromného skladovania alebo v prípade cukru do iného sila;

b)

uchovávať doklady o vážení, ktoré sa vystavili v momente uskladnenia v súkromnom sklade;

c)

zasielať platobnej agentúre dokumenty týkajúce sa činností uskladňovania vrátane umiestnenia skladových dávok/šarží/nádob/síl s príslušným množstvom, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uskladnenia uvedeného v článku 47 ods. 3;

d)

umožniť platobnej agentúre kedykoľvek skontrolovať, či sa dodržiavajú všetky zmluvné záväzky;

e)

umožniť jednoduchý prístup ku skladovaným výrobkom a ich ľahkú identifikáciu podľa dávky/šarže/nádoby/sila.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) bodu ii) môže platobná agentúra povoliť premiestnenie skladovaných výrobkov, a to za týchto podmienok:

i)

v prípade syrov s chráneným označením pôvodu (CHOP) alebo s chráneným zemepisným označením (CHZO), ak hospodársky subjekt predloží odôvodnenú žiadosť;

ii)

vo výnimočných prípadoch aj v prípade iných výrobkov, ak hospodársky subjekt predloží odôvodnenú žiadosť.

3.   Odchylne od odseku 1 písm. e) tohto článku možno zmluvný cukor uskladniť v sile, ktoré určí hospodársky subjekt, s iným cukrom za predpokladu, že zmluvné množstvo sa počas zmluvného obdobia skladuje v sile, ktoré je na to určené, v súlade s článkom 8 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238.

4.   Hospodársky subjekt na požiadanie sprístupní platobnej agentúre zodpovednej za kontrolu úplnú dokumentáciu ku každej zo zmlúv, čím umožní overiť najmä tieto informácie o skladovaných výrobkoch:

a)

číslo identifikujúce schválený závod, prípadne aj členský štát výroby;

b)

pôvod a dátum výroby výrobkov alebo v prípade cukru hospodársky rok výroby a v prípade mäsa deň zabitia;

c)

dátum uskladnenia;

d)

hmotnosť a v prípade mäsa aj počet dielov v balení;

e)

adresu miesta súkromného skladovania a prostriedky na okamžitú identifikáciu výrobku v súkromnom sklade alebo v prípade nebaleného cukru identifikáciu sila určeného hospodárskym subjektom;

f)

dátum ukončenia obdobia zmluvného skladovania a skutočný dátum vyskladnenia zo zmluvného skladu.

5.   Hospodársky subjekt, prípadne správca skladu si vedie skladovú evidenciu, v ktorej sa podľa čísla zmluvy uvádzajú:

a)

identifikačné údaje o uskladnených výrobkoch podľa dávky/šarže/nádoby/sila;

b)

dátum uskladnenia a vyskladnenia;

c)

množstvo uskladnených výrobkov podľa dávky/šarže/nádoby/sila;

d)

umiestnenie výrobkov v sklade podľa dávky/šarže/nádoby/sila.

KAPITOLA III

Vyskladnenie a výplata pomoci na súkromné skladovanie

Oddiel I

Vyskladnenie výrobkov

Článok 53

Vyskladnenie

1.   Vyskladnenie sa môže začať deň po uplynutí posledného dňa obdobia zmluvného skladovania, prípadne odo dňa uvedeného vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie.

2.   Vyskladnenie musí prebiehať po celých skladovaných dávkach, pokiaľ platobná agentúra nepovolí vyskladňovanie v menších množstvách.

V prípade zapečatených výrobkov uvedených v článku 60 sa môže vyskladniť len zapečatené množstvo.

3.   Ak sa vo vykonávacom nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo vopred stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie, uvádza obdobie zmluvného skladovania ako obdobie „od – do“, hospodársky subjekt oznámi platobnej agentúre svoj zámer začať s vyskladňovaním výrobkov najmenej päť pracovných dní pred začiatkom vyskladňovacích prác, pričom uvedie dotknuté skladové dávky/šarže/nádoby/silá.

Platobná agentúra môže rozhodnúť o tom, že bude akceptovať aj kratšie obdobie ako päť pracovných dní.

Oddiel II

Výplata

Článok 54

Žiadosť o výplatu pomoci na súkromné skladovanie

Hospodársky subjekt musí predložiť žiadosť o výplatu do troch mesiacov od konca obdobia zmluvného skladovania.

Článok 55

Výplata pomoci na súkromné skladovanie

Výplata pomoci sa vykoná najneskôr do 120 dní odo dňa podania žiadosti o platbu pod podmienkou, že boli dodržané zmluvné záväzky.

Ak však prebieha administratívne vyšetrovanie, pomoc sa nevyplatí, kým nedôjde k uznaniu nároku na vyplatenie.

HLAVA IV

KONTROLY A SANKCIE

KAPITOLA I

Kontroly

Článok 56

Všeobecné ustanovenia o kontrolách v súvislosti s verejnou intervenciou a pomocou na súkromné skladovanie

1.   Platobné agentúry prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s požiadavkami, ktoré sa týkajú verejnej intervencie a poskytovania pomoci na súkromné skladovanie stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/1238, tomto nariadení a vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 1 ods. 2 písm. a) a b) tohto nariadenia.

Súčasťou týchto opatrení musí byť úplná administratívnu kontrola ponúk a súťažných ponúk na verejnú intervenciu a žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie doplnená o kontroly dokladov a fyzické kontroly na mieste, ako sa uvádza v tejto hlave.

2.   Overovanie hmotnosti výrobkov dodaných na verejnú intervenciu a zmluvného množstva v prípade pomoci na súkromné skladovanie sa uskutočňuje v prítomnosti úradníkov platobnej agentúry.

3.   Fyzické vzorky odoberané na účely overovania kvality a zloženia výrobkov na verejnú intervenciu a na pomoc na súkromné skladovanie odoberajú buď pracovníci platobnej agentúry, alebo sa odoberajú v ich prítomnosti.

4.   Na účely kontrolného záznamu sa všetky doklady o evidencii zásob a finančné záznamy, ako aj dokumenty, ktoré platobná agentúra skontrolovala, počas kontrolnej návštevy označia pečiatkou alebo parafujú. Ak sa overujú počítačové záznamy, záznam z vykonanej kontroly sa zahrnie do inšpekčného spisu buď v papierovej, alebo elektronickej podobe. Tieto záznamy sa na požiadanie sprístupnia Komisii.

Článok 57

Osobitné ustanovenia týkajúce sa kontrol v súvislosti s verejnou intervenciou

1.   Bez toho, aby boli dotknuté kontroly požadované týmto nariadením pri prevzatí výrobkov, sa kontroly v intervenčných skladoch musia vykonať za podmienok stanovených v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014.

2.   Ak je skladovacie miesto uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) bode ii) v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom sa ponuka alebo súťažná ponuka predkladá, môže platobná agentúra, ktorá ponuku alebo súťažnú ponuku dostala, požiadať o pomoc platobnú agentúru zodpovednú za dané skladovacie miesto vrátane kontroly na mieste. Táto pomoc sa poskytne v lehote, o ktorú požiada platobná agentúra, ktorá ponuku alebo súťažnú ponuku dostala.

3.   V prípade hovädzieho mäsa sa kontroly vykonávajú v súlade s časťami I a III prílohy III.

Článok 58

Osobitné ustanovenia týkajúce sa kontrol v súvislosti s verejnou intervenciou pri obilninách a ryži

1.   Bez ohľadu na článok 56 ods. 2 sa dodané množstvo musí odvážiť v prítomnosti hospodárskeho subjektu a zástupcu platobnej agentúry, ktorý je nezávislý od hospodárskeho subjektu.

Ak je však zástupca platobnej agentúry zároveň správcom skladu, platobná agentúra musí do 30 dní odo dňa dodania vykonať inšpekciu, ktorá bude pozostávať prinajmenšom z volumetrickej kontroly. Rozdiel medzi množstvom stanoveným vážením a množstvom odhadovaným pomocou volumetrickej metódy nesmie presiahnuť 5 %.

Tam, kde sa táto tolerancia nepresiahne, znáša správca skladu všetky náklady vzťahujúce sa na akékoľvek zistené rozdiely pri neskoršej kontrole hmotnosti v porovnaní s hmotnosťou uvedenou vo výkazoch pri prevzatí.

Ak sa prípustná odchýlka 5 % presiahne, obilniny alebo ryža sa okamžite odvážia. Ak je zistená hmotnosť nižšia ako zaznamenaná hmotnosť, náklady na váženie znáša správca skladu. V opačnom prípade znáša náklady na váženie platobná agentúra.

2.   Ak sa majú vykonať kontroly kontaminantov v obilninách na základe analýzy rizika podľa bodu 3 časti I prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1238, za finančné následky vyplývajúce z nedodržania najvyšších prípustných množstiev kontaminantov zodpovedá platobná agentúra v súlade s pravidlami stanovenými v článku 3 ods. 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014.

Ak však v prípade ochratoxínu A a aflatoxínu môže príslušná platobná agentúra Komisii uspokojivo preukázať, že normy pri vstupe, normálne podmienky skladovania, ako aj ďalšie záväzky správcu skladu boli dodržané, znáša finančnú zodpovednosť rozpočet Únie.

Článok 59

Osobitné ustanovenia týkajúce sa prevzatia obilnín a ryže na skladovacie miesto správcom skladu

1.   Ak sa prevzatie obilnín alebo ryže uskutoční na skladovacom mieste, na ktorom sa výrobky skladujú v čase predloženia ponuky alebo súťažnej ponuky, prevzaté množstvo sa stanoví na základe skladovej evidencie, ktorá musí spĺňať odborné normy umožňujúce zaručený súlad s právnymi predpismi Únie, a to najmä súlad s prílohou III k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 907/2014, a pod podmienkou, že:

a)

sa v skladovej evidencii uvádzajú:

i)

hmotnosť zaznamenaná pri vážení, ktoré sa vykonalo maximálne 10 mesiacov pred prevzatím;

ii)

fyzikálne kvalitatívne charakteristiky v čase váženia, a najmä obsah vlhkosti;

iii)

údaj o prípadnej transsiláži a vykonaných ošetreniach;

b)

vyhlásenie správcu skladu, že ponúknutá dávka zodpovedá vo všetkých ohľadoch podrobnostiam uvedeným v skladovej evidencii;

c)

znaky kvality, ktoré sa stanovili v čase váženia, sú rovnaké ako hlavné znaky kvality reprezentatívnej vzorky zostavenej zo vzoriek vybraných platobnou agentúrou alebo jej zástupcom z každých 60 ton.

2.   Ak sa uplatňuje odsek 1, hmotnosťou, ktorá sa má zaznamenať v skladovej evidencii a finančnom účtovníctve v súlade s článkom 3 ods. 3 prvým pododsekom písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014, je hmotnosť zaznamenaná v skladovej evidencii, ktorá sa prípadne upraví tak, aby sa zohľadnil rozdiel medzi obsahom vlhkosti alebo percentom rôznych nečistôt (Schwarzbesatz) zaznamenaným v momente váženia a hodnotami, ktoré sa zistili na základe reprezentatívnej vzorky. Rozdiel medzi percentami rôznych nečistôt možno vziať do úvahy iba pri znížení hmotnosti, ktorá je uvedená v skladovej evidencii.

Platobná agentúra musí do 30 dní od prevzatia vykonať volumetrickú kontrolu. Rozdiel medzi množstvom stanoveným vážením a množstvom odhadovaným pomocou volumetrickej metódy nesmie presiahnuť 5 %.

Tam, kde sa táto tolerancia nepresiahne, znáša správca skladu všetky náklady vzťahujúce sa na akékoľvek zistené rozdiely pri neskoršej kontrole hmotnosti v porovnaní s hmotnosťou uvedenou vo výkazoch pri prevzatí.

Ak sa prípustná odchýlka 5 % presiahne, obilniny alebo ryža sa okamžite odvážia. Ak je zistená hmotnosť po zohľadnení prípustných odchýlok stanovených v bode 1 prílohy IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 907/2014 nižšia ako zaznamenaná hmotnosť, náklady na váženie znáša správca skladu. V opačnom prípade znáša náklady na váženie Európsky poľnohospodársky záručný fond.

Článok 60

Osobitné ustanovenia o kontrolách v súvislosti s pomocou na súkromné skladovanie

1.   V prípade všetkých uskladňovaných dávok musí platobná agentúra do 30 dní od začatia obdobia zmluvného skladovania uvedeného v článku 48 ods. 1 vykonať dokladové kontroly na mieste s cieľom overiť zmluvné množstvo uvedené v článku 49. Súčasťou týchto kontrol musí byť preskúmanie skladovej evidencie uvedenej v článku 52 ods. 5 a podporných dokumentov, ako sú potvrdenia o hmotnosti a dodacie listy, ako aj fyzické overenie prítomnosti dávok a totožnosti výrobkov, ktoré sa nachádzajú v súkromnom sklade.

V prípade mäsa sa kontroly uskutočňujú v čase jeho umiestnenia do súkromného skladu a v prípade olivového oleja pred úradným zapečatením sudov.

V riadne odôvodnených prípadoch môže platobná agentúra predĺžiť lehotu uvedenú v prvom pododseku až na 15 dní. V takých prípadoch o tom platobná agentúra informuje dotknuté hospodárske subjekty.

2.   Okrem kontrol požadovaných v odseku 1 sa musí fyzicky skontrolovať reprezentatívna štatistická vzorka z najmenej 5 % dávok pokrývajúcich najmenej 5 % celkového uskladneného množstva s cieľom zabezpečiť, aby množstvo, povaha a zloženie, balenie a označenia výrobkov a skladovaných dávok zodpovedali požiadavkám na súkromné skladovanie a špecifikáciám uvedeným hospodárskym subjektom v jeho súťažnej ponuke alebo žiadosti.

V prípade syrov sa fyzické kontroly vykonávajú na všetkých dávkach, aby sa overilo zmluvné množstvo.

3.   Počas obdobia skladovania musí platobná agentúra zároveň vykonať neohlásené kontroly na mieste, aby sa potvrdila prítomnosť a totožnosť zmluvného množstva, ktoré sa nachádza v súkromnom sklade, ako aj prítomnosť nebaleného cukru skladovaného v sile určenom hospodárskym subjektom. Táto kontrola sa vykonáva na základe náhodnej štatistickej vzorky najmenej z 5 % dávok pokrývajúcich aspoň 5 % celkových množstiev, na ktoré boli uzatvorené zmluvy. Táto vzorka nesmie obsahovať viac ako 25 % dávok, ktoré už boli skontrolované v súlade s odsekom 2. Výnimkou je prípad, ak by nebolo možné vykonať kontroly na mieste najmenej z 5 % dávok pokrývajúcich aspoň 5 % celkových množstiev, na ktoré boli uzatvorené zmluvy.

Neohlásené kontroly uvedené v prvom pododseku sa nemusia vykonávať v prípade, že platobná agentúra so súhlasom hospodárskeho subjektu zapečatí výrobky takým spôsobom, že nebude možné zmluvné množstvo vyskladniť bez porušenia pečate.

4.   Na konci obdobia zmluvného skladovania alebo pred začiatkom vyskladnenia výrobkov, ak sa uplatňuje článok 53 ods. 3, platobná agentúra vykoná kontroly na mieste, aby overila, že bol dodržaný zmluvný záväzok na základe dokladovej kontroly v skladovej evidencii a podporných dokumentov, ako aj overenie prítomnosti dávok a totožnosti výrobkov, ktoré sa nachádzajú v súkromnom sklade.

Okrem kontrol uvedených v prvom pododseku sa musí fyzicky skontrolovať reprezentatívna štatistická vzorka najmenej z 5 % dávok pokrývajúcich najmenej 5 % celkových množstiev, na ktoré boli uzatvorené zmluvy, s cieľom overiť množstvo, typ, balenie, označenie a totožnosť výrobkov, ktoré sa nachádzajú v súkromnom sklade.

5.   Ak platobná agentúra so súhlasom hospodárskeho subjektu zapečatí výrobky takým spôsobom, že nebude možné uskladnené množstvo z jednotlivej dávky vyskladniť bez porušenia pečate, kontroly uvedené v odsekoch 3 a 4 sa môžu obmedziť na overenie prítomnosti a neporušenosti pečatí.

Článok 61

Správy z kontrol

1.   Platobná agentúra vypracuje kontrolnú správu do piatich pracovných dní po ukončení každej vykonanej kontroly na mieste, prípadne kontrol uvedených v článku 56 ods. 3. V správe sa presne opíšu jednotlivé kontrolované položky a uvedie sa:

a)

dátum a čas začiatku kontroly;

b)

podrobnosti o každom predbežnom oznámení;

c)

trvanie kontroly;

d)

mená zúčastnených zodpovedných osôb;

e)

charakter a rozsah uskutočnených kontrol, a najmä podrobnosti o preskúmaných dokumentoch a výrobkoch;

f)

zistenia a závery;

g)

informácie o potrebe prijatia následných opatrení.

Správu musí podpísať zodpovedný úradník platobnej agentúry a spolupodpísať hospodársky subjekt, prípadne správca skladu alebo sa musí odoslať hospodárskemu subjektu spôsobmi, ktoré umožňujú potvrdenie odoslania. Správa sa potom zaradí do platobného spisu.

2.   V prípade nesúladu výrobkov podliehajúcich kontrole sa overovanie rozšíri na väčšiu štatistickú vzorku, ktorú určí platobná agentúra.

3.   Platobná agentúra zaznamená podľa kritérií závažnosti, rozsahu, trvania a opakovaného výskytu všetky prípady nesúladu, ktoré môžu viesť k vylúčeniu v súlade s článkom 62 ods. 1 alebo k vráteniu neoprávnene vyplatenej pomoci na súkromné skladovanie vrátane prípadných úrokov v súlade s článkom 62 ods. 4.

KAPITOLA II

Sankcie a správne opatrenia

Článok 62

Sankcie a správne opatrenia týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie

1.   Ak platobná agentúra zistí, že dokument, ktorý hospodársky subjekt predložil a ktorý sa vyžaduje podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238, tohto nariadenia alebo vykonávacieho nariadenia uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia, obsahuje nesprávne informácie, a ak sú tieto nesprávne informácie rozhodujúce pre priznanie pomoci na súkromné skladovanie, platobná agentúra vylúči daný hospodársky subjekt z postupu poskytovania pomoci na výrobok, pri ktorom boli predložené nesprávne informácie, a to na obdobie jedného roka od prijatia konečného správneho rozhodnutia, ktorým sa potvrdia nezrovnalosti.

2.   Vylúčenie stanovené v odseku 1 sa neuplatňuje, ak hospodársky subjekt platobnej agentúre uspokojivo preukáže, že situácia uvedená v danom odseku bola spôsobená vyššou mocou alebo bola zjavnou chybou.

3.   Príslušné hospodárske subjekty musia neoprávnene vyplatenú pomoc vrátiť aj s úrokom. Pravidlá stanovené v článku 27 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 sa uplatňujú mutatis mutandis.

4.   Vykonávanie správnych sankcií a vrátenie neoprávnene vyplatených súm na základe tohto článku nemá vplyv na oznamovanie nezrovnalostí Komisii v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 (19).

HLAVA V

OZNAMOVANIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA I

Oznamovanie

Oddiel I

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa oznamovania

Článok 63

Spôsob oznamovania

Oznámenia uvedené v tomto nariadení, ako aj vo vykonávacích nariadeniach uvedených v článku 1 sa zasielajú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (20).

Článok 64

Oznámenia týkajúce sa platobných agentúr

1.   Členské štáty informujú Komisiu o schválených platobných agentúrach zodpovedných za intervenčný nákup a predaj a za pomoc na súkromné skladovanie.

2.   Komisia sprístupní členským štátom a verejnosti zoznam schválených platobných agentúr, a to aj prostredníctvom jeho uverejnenia na internete.

Oddiel II

Oznámenia týkajúce sa verejnej intervencie

Článok 65

Oznamovanie informácií o intervenčných zásobách

1.   Členské štáty, ktorých platobné agentúry disponujú intervenčnými zásobami, musia Komisii najneskôr do 15. dňa každého mesiaca oznámiť tieto informácie:

a)

pri obilninách a ryži:

i)

množstvá uskladnené od začiatku hospodárskeho roku;

ii)

súhrnné množstvá prevzaté od začiatku hospodárskeho roku;

iii)

súhrnné množstvá, ktoré boli vyskladnené zo skladovacích miest od začiatku hospodárskeho roku, identifikované v prípade potreby podľa typu použitia alebo miesta určenia, ako aj súhrnné stratené množstvá;

iv)

zmluvne viazané súhrnné množstvá, identifikované v prípade potreby podľa typu použitia alebo miesta určenia;

v)

množstvá v ponuke na konci mesačného oznamovacieho obdobia;

b)

pri masle a sušenom odstredenom mlieku:

i)

množstvá pri každom výrobku na sklade na konci predchádzajúceho mesiaca a množstvá, ktoré boli počas toho mesiaca uskladnené a vyskladnené;

ii)

rozdelenie množstiev každého výrobku, ktoré boli v predchádzajúcom mesiaci vyskladnené v súlade s nariadením, ktorým sa vyhlásila verejná súťaž na predaj príslušných výrobkov;

iii)

rozdelenie podľa veku množstiev na sklade na konci predchádzajúceho mesiaca;

c)

pri hovädzom mäse:

i)

množstvá pri každom výrobku na sklade na konci predchádzajúceho mesiaca a množstvá, ktoré boli počas toho mesiaca uskladnené a vyskladnené;

ii)

rozdelenie množstiev každého výrobku, ktoré boli v predchádzajúcom mesiaci vyskladnené v súlade s nariadením, ktorým sa vyhlásila verejná súťaž na predaj príslušných výrobkov;

iii)

množstvá z každého dielu, na ktoré bola v predchádzajúcom mesiaci uzavretá predajná zmluva;

iv)

množstvá z každého dielu, ktoré boli v predchádzajúcom mesiaci predmetom objednávok na vyskladnenie;

v)

množstvá z každého dielu nakúpené počas predchádzajúceho mesiaca;

vi)

zmluvne neviazané zásoby a fyzické zásoby z každého dielu na konci predchádzajúceho mesiaca s podrobnosťami o dĺžke skladovania voľných zásob;

d)

pri všetkých výrobkoch:

i)

údaj o vyhlásení verejnej súťaže, pridelených množstvách a minimálnych predajných cenách stanovených v prípade uplatnenia článku 36;

ii)

informácie o odbyte určenom na schému pre najodkázanejšie osoby.

2.   Komisia môže vyžadovať, aby sa oznámenia stanovené v odseku 1 zasielali častejšie, ak je to potrebné na účely efektívneho riadenia intervenčného systému.

3.   Na účely odseku 1 písm. b):

a)

„uskladnené množstvá“ sú množstvá, ktoré sú fyzicky uložené v sklade bez ohľadu na to, či boli prevzaté platobnou agentúrou;

b)

„vyskladnené množstvá“ sú množstvá, ktoré boli presunuté alebo prevzaté, ak ich kupujúci prevzal pred presunutím.

4.   Na účely odseku 1 písm. c):

a)

„zmluvne neviazané zásoby“ sú zásoby, ktoré zatiaľ nie sú predmetom kúpnej zmluvy;

b)

„fyzické zásoby“ sú zmluvne neviazané zásoby plus zásoby, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, no ešte neboli prevzaté.

Oddiel III

Oznámenia týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie

Článok 66

Oznamovanie informácií o súkromnom skladovaní

Členské štáty, v ktorých sa schéma pomoci na súkromné skladovanie využíva, oznamujú Komisii:

a)

najmenej raz týždenne výrobky a množstvá, na ktoré boli v predchádzajúcom týždni uzatvorené zmluvy, rozdelené podľa obdobia skladovania;

b)

najneskôr 15. deň v mesiaci za predchádzajúci mesiac:

i)

množstvá výrobkov uskladnené a vyskladnené v príslušnom mesiaci, v prípade potreby rozdelené podľa kategórií;

ii)

množstvá výrobkov v súkromnom sklade na konci príslušného mesiaca, v prípade potreby rozdelené podľa kategórií;

iii)

množstvá výrobkov, v prípade ktorých sa skončilo obdobie zmluvného skladovania;

iv)

v prípade, že bolo obdobie skladovania skrátené alebo predĺžené v súlade s článkom 20 písm. m) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, aj výrobky a množstvá, pri ktorých došlo k zmene obdobia skladovania, spolu s pôvodnými a zmenenými dátumami vyskladnenia;

c)

každý rok do 31. marca správu za predchádzajúci kalendárny rok o výsledkoch kontrol na mieste vykonaných podľa hlavy IV.

KAPITOLA II

Záverečné ustanovenia

Článok 67

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2016. V prípade nákupu na verejnú intervenciu sa tabuľky III a IV v časti V a písmeno b) časti VI prílohy I uplatňujú od 1. júla 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3427/87 zo 16. novembra 1987 stanovujúce podrobné pravidlá pre intervenciu na trhu s ryžou (Ú. v. ES L 326, 17.11.1987, s. 25).

(6)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2351/91 z 30. júla 1991 stanovujúce podrobné pravidlá použiteľné na nákup ryže držanej intervenčnou agentúrou pre dodávky v rámci potravinovej pomoci (Ú. v. ES L 214, 2.8.1991, s. 51).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 720/2008 z 25. júla 2008 ustanovujúce spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o skladovaní a pohybe produktov nakúpených platobnou agentúrou alebo intervenčnou agentúrou (Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 17).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov (Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1130/2009 z 24. novembra 2009 o ustanovení spoločných podrobných pravidiel na overovanie použitia a/alebo miesta určenia intervenčných produktov (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 5).

(10)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1).

(11)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (pozri stranu 15 tohto úradného vestníka).

(12)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(13)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).

(14)  Nariadenie Komisie (ES) č. 273/2008 z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa metód analýzy a hodnotenia kvality mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2008, s. 1).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(16)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3).

(17)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

(19)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 595/91 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 56).

(20)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).


PRÍLOHA I

OBILNINY

ČASŤ I

1.   DEFINÍCIA MATERIÁLU NEPATRIACEHO K ZÁKLADNÝM OBILNINÁM NEZMENENEJ KVALITY

1.1.   Zlomky zŕn

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu, pšenicu obyčajnú a jačmeň, vymedzenie pojmu „zlomky zŕn“ je uvedené v norme EN 15587.

V prípade kukurice je vymedzenie pojmu „zlomky zŕn“ uvedené v norme EN 16378.

1.2.   Nečistoty zŕn

a)   Scvrknuté zrná

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu, pšenicu obyčajnú a jačmeň, vymedzenie pojmu „scvrknuté zrná“ je uvedené v norme EN 15587. Avšak v prípade jačmeňa z Estónska, Lotyšska, Fínska a Švédska znamenajú „scvrknuté zrná“ zrná so špecifickou hmotnosťou najmenej 64 kg/hl, ktoré sú predmetom ponuky alebo súťažnej ponuky v rámci intervencie alebo ktoré sú prevzaté do intervencie v týchto členských štátoch, t. j. zrná, ktoré po odstránení všetkého ostatného materiálu uvedeného v tejto prílohe prešli sitom so štrbinovými otvormi s veľkosťou 2,0 mm.

„Scvrknuté zrná“ sa nevzťahujú na kukuricu.

b)   Iné obilniny

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu, pšenicu obyčajnú a jačmeň, vymedzenie pojmu „iné obilniny“ je uvedené v norme EN 15587.

V prípade kukurice je vymedzenie pojmu „iné obilniny“ uvedené v norme EN 16378.

c)   Zrná poškodené škodcami

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu, pšenicu obyčajnú a jačmeň, vymedzenie pojmu „zrná poškodené škodcami“ je uvedené v norme EN 15587.

V prípade kukurice je vymedzenie pojmu „zrná poškodené škodcami“ uvedené v norme EN 16378.

d)   Zrná so zmenenou farbou klíčka

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu a pšenicu obyčajnú, vymedzenie pojmu je uvedené v norme EN 15587.

„Zrná so zmenenou farbou klíčka“ sa nevzťahujú na jačmeň ani kukuricu.

e)   Zrná prehriate počas sušenia

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu, pšenicu obyčajnú a jačmeň, vymedzenie pojmu „zrná prehriate počas sušenia“ je uvedené v norme EN 15587.

V prípade kukurice je vymedzenie pojmu „zrná prehriate počas sušenia“ uvedené v norme EN 16378.

f)   Škvrnité zrná

V prípade tvrdej pšenice je vymedzenie pojmu „škvrnité zrná“ uvedené v norme EN 15587.

„Škvrnité zrná“ sa nevzťahujú na pšenicu obyčajnú, jačmeň ani kukuricu.

1.3.   Naklíčené zrná

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu, pšenicu obyčajnú a jačmeň, vymedzenie pojmu „naklíčené zrná“ je uvedené v norme EN 15587.

V prípade kukurice je vymedzenie pojmu „naklíčené zrná“ uvedené v norme EN 16378.

1.4.   Rôzne nečistoty

a)   Cudzorodé semená

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu, pšenicu obyčajnú a jačmeň, vymedzenie pojmu „cudzorodé semená“ je uvedené v norme EN 15587.

V prípade kukurice je vymedzenie pojmu „cudzorodé semená“ uvedené v norme EN 16378.

Pojem „škodlivé semená“ označuje semená, ktoré sú toxické pre ľudí a zvieratá, semená komplikujúce alebo obmedzujúce čistenie a mletie obilnín a semená ovplyvňujúce kvalitu výrobkov spracúvaných z obilnín.

b)   Poškodené zrná

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu, pšenicu obyčajnú a jačmeň, vymedzenie pojmu „poškodené zrná“ je uvedené v norme EN 15587.

V prípade kukurice je vymedzenie pojmu „poškodené zrná“ uvedené v norme EN 16378.

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu, pšenicu obyčajnú a jačmeň, v norme EN 15587 sú do vymedzenia pojmu „poškodené zrná“ zahrnuté aj „zrná napadnuté fuzariózou“.

c)   Cudzorodé látky

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu, pšenicu obyčajnú a jačmeň, vymedzenie pojmu „cudzorodé látky“ je uvedené v norme EN 15587.

V prípade kukurice je vymedzenie pojmu „cudzorodé látky“ uvedené v norme EN 16378.

d)   Plevy (pri kukurici úlomky kukuričného klasu)

e)   Námeľ

f)   Skazené zrná

Pokiaľ ide o tvrdú pšenicu a pšenicu obyčajnú, vymedzenie pojmu „skazené zrná“ je uvedené v norme EN 15587.

„Skazené zrná“ sa nevzťahujú na jačmeň ani kukuricu.

g)   Nečistoty živočíšneho pôvodu

1.5.   Živí škodcovia

1.6.   Zrná, ktoré stratili sklovitý vzhľad (múčnaté zrná)

Múčnaté zrná tvrdej pšenice sú zrná, ktorých jadro nemožno považovať za celkom sklovité. Tento pojem je vymedzený v norme EN 15585.

2.   ZVLÁŠTNE FAKTORY, KTORÉ JE POTREBNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY PRI KAŽDOM DRUHU OBILNINY PRI DEFINOVANÍ NEČISTÔT

2.1.   Tvrdá pšenica

„Nečistoty zŕn“ znamenajú scvrknuté zrná, zrná iných obilnín, zrná poškodené škodcami, zrná so zmenenou farbou klíčka, škvrnité zrná a zrná prehriate počas sušenia.

„Rôzne nečistoty“ znamenajú cudzorodé semená, poškodené zrná (vrátane zŕn napadnutých fuzariózou), cudzorodé látky, plevy, námeľ, skazené zrná a nečistoty živočíšneho pôvodu.

2.2.   Pšenica obyčajná

„Nečistoty zŕn“ znamenajú scvrknuté zrná, zrná iných obilnín, zrná poškodené škodcami, zrná so zmenenou farbou klíčka (iba v prípade, že ich podiel je vyšší ako 8 %) a zrná prehriate počas sušenia.

„Rôzne nečistoty“ znamenajú cudzorodé semená, poškodené zrná (vrátane zŕn napadnutých fuzariózou), cudzorodé látky, plevy, námeľ, skazené zrná a nečistoty živočíšneho pôvodu.

2.3.   Jačmeň

„Nečistoty zŕn“ znamenajú scvrknuté zrná, zrná iných obilnín, zrná poškodené škodcami a zrná prehriate počas sušenia.

„Rôzne nečistoty“ znamenajú cudzorodé semená, poškodené zrná (vrátane zŕn napadnutých fuzariózou), cudzorodé látky, plevy a nečistoty živočíšneho pôvodu.

2.4.   Kukurica

„Nečistoty zŕn“ znamenajú zrná iných obilnín, zrná poškodené škodcami a zrná prehriate počas sušenia.

„Rôzne nečistoty“ znamenajú cudzorodé semená, poškodené zrná, cudzorodé látky, úlomky klasu a nečistoty živočíšneho pôvodu.

ČASŤ II

Metódy používané na stanovenie kvality obilnín, ktoré sú predmetom ponuky alebo súťažnej ponuky v rámci intervencie alebo ktoré sú prevzaté do intervencie

Na stanovenie kvality obilnín, ktoré sú predmetom ponuky alebo súťažnej ponuky v rámci intervencie alebo ktoré sú prevzaté do intervencie, sa používajú tieto metódy v súlade s článkom 4:

a)

referenčná metóda na určenie iného materiálu ako základné zrno nezmenenej kvality:

i)

v prípade pšenice obyčajnej, tvrdej pšenice a jačmeňa: norma EN 15587;

ii)

v prípade kukurice: norma EN 16378;

b)

referenčná metóda na stanovenie obsahu vlhkosti:

i)

v prípade kukurice: norma EN ISO 6540;

ii)

v prípade iných obilnín ako kukurica: norma EN ISO 712 alebo metóda založená na infračervenej spektroskopii, ktorá spĺňa požiadavky normy EN 15948.

V prípade sporu sa za platné považujú iba výsledky získané uplatnením normy EN ISO 6540 v prípade kukurice alebo normy EN ISO 712 v prípade iných obilnín ako kukurica;

c)

referenčná metóda na stanovenie nelepivosti cesta získaného z pšenice obyčajnej a jeho spracovateľnosti strojom: metóda stanovená v časti III tejto prílohy;

d)

referenčná metóda na stanovenie obsahu bielkovín v tvrdej pšenici a mletej pšenici obyčajnej, stanovená:

i)

v norme EN ISO 20483 alebo

ii)

v norme CEN ISO/TS 16634-2.

V prípade sporu sa za platné považujú iba výsledky získané uplatnením normy EN ISO 20483;

e)

referenčná metóda na stanovenie indexu podľa Zelenyho v mletej pšenici obyčajnej: metóda stanovená v norme EN ISO 5529;

f)

referenčná metóda na stanovenie čísla poklesu podľa Hagberga (test aktivity amylázy): metóda stanovená v norme EN ISO 3093;

g)

referenčná metóda na stanovenie miery úbytku sklovitosti tvrdej pšenice: metóda stanovená v norme EN ISO 15585;

h)

referenčná metóda na stanovenie špecifickej hmotnosti: metóda stanovená v norme EN ISO 7971/3;

i)

metódy odberu vzoriek a analýzy na určenie úrovne mykotoxínov: metódy uvedené v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 1881/2006 (1) a v prílohách I a II k nariadeniu Komisie (ES) č. 401/2006 (2).

ČASŤ III

Metóda stanovenia nelepivosti cesta získaného z pšenice obyčajnej a jeho spracovateľnosti strojom

1.   Názov

Metóda testovacieho pečenia z pšeničnej múky.

2.   Rozsah

Metóda sa vzťahuje na múku pokusne namletú z pšenice na výrobu kvaseného chleba.

3.   Princíp

Cesto sa robí z múky, vody, droždia, soli a sacharózy v špecifickom mixéri. Po rozdelení a zaoblení sa kúsky cesta nechajú 30 minút odpočívať; vyformujú sa, položia sa na plechy na pečenie a pečú sa po záverečnom teste s pevne stanoveným trvaním. Zaznamenávajú sa vlastnosti pri spracovaní cesta. Bochníky sa posudzujú podľa objemu a výšky.

4.   Zložky

4.1.   Droždie

Aktívne sušené droždie typu Saccharomyces cerevisiae DHW-Hamburg-Wansbeck alebo výrobok, ktorý má rovnaké charakteristiky.

4.2.   Voda z vodovodu

4.3.   Roztok cukru, soli a kyseliny askorbovej

Rozpusťte 30 ± 0,5 g chloridu sodného (obchodná akosť), 30 ± 0,5 g sacharózy (obchodná akosť) a 0,040 ± 0 001 g kyseliny askorbovej v 800 ± 5 g vody. Pripravujte denne čerstvé.

4.4.   Cukrový roztok

Rozpusťte 5 ± 0,1 g sacharózy (obchodná akosť) v 95 ± 1 g vody. Pripravujte denne čerstvé.

4.5.   Múka s enzýmovým aktívnym sladom

Obchodná akosť.

5.   Prístroje a vybavenie

5.1.   Miestnosť na pečenie

Regulovaná tak, aby sa udržala teplota 22 až 25 °C.

5.2.   Chladnička

Na udržanie teploty 4 ± 2 °C.

5.3.   Váha

Maximálna nosnosť 2 kg, presnosť 2 g.

5.4.   Váha

Maximálna nosnosť 0,5 kg, presnosť 0,1 g.

5.5.   Analytické váhy

Presnosť 0,1 × 10– 3 g.

5.6.   Mixér

Stephan UMTA 10, s miešacím ramenom model „Detmold“ (výrobca Stephan Soehne GmbH) alebo podobné zariadenie, ktoré má rovnaké charakteristiky.

5.7.   Overovacia skrinka

Regulovaná tak, aby udržiavala teplotu 30 ± 1 °C.

5.8.   Otvorené plastové boxy

Vyrobené z polymetylmetakrylátu (plexisklo, perspex). Vnútorné rozmery: 25 × 25, výška 15 cm, hrúbka steny: 0,5 ± 0,05 cm.

5.9.   Štvorhranné plastové tabule

Vyrobené z polymetylmetakrylátu (plexisklo, perspex). Rozmery najmenej 30 × 30 cm, hrúbka: 0,5 ± 0,05 cm.

5.10.   Formovač

Brabenderov guľový homogenizátor (výrobca Brabender OHG) alebo podobné zariadenie, ktoré má rovnaké charakteristiky.

6.   Odber vzoriek

Podľa normy EN ISO 24333.

7.   Postup

7.1.   Určenie absorpcie vody

Určite absorpciu vody podľa normy ICC č. 115/1.

7.2.   Určenie prísady sladovej múky

Určite „číslo poklesu“ múky podľa normy EN ISO 3093. Ak je „číslo poklesu“ vyššie ako 250, určite prísadu sladovej múky, ktorú je potrebné pridať, aby sa toto číslo dostalo do rozpätia 200 až 250 niekoľkonásobným miešaním múky za pridávania čoraz väčšieho množstva sladovej múky (bod 4.5). Ak je „číslo poklesu“ nižšie ako 250, sladová múka nie je potrebná.

7.3.   Reaktivácia aktívneho sušeného droždia

Upravte teplotu cukrového roztoku (bod 4.4) na 35 ± 1 °C. Vlejte jeden hmotnostný diel aktívneho sušeného droždia do štyroch hmotnostných dielov tohto temperovaného cukrového roztoku. Nemiešajte. Ak je potrebné, premiešajte krúživým pohybom.

Nechajte postáť 10 ± 1 min., potom miešajte, až kým sa nevytvorí homogénna suspenzia. Túto suspenziu použite do 10 minút.

7.4.   Korekcia teploty múky a tekutého cesta

Teplotu múky a vody treba korigovať tak, aby sa po ich zmiešaní dosiahla teplota cesta 27 ± 1 °C.

7.5.   Zloženie cesta

Odvážte s presnosťou na 2 g 10 y/3 g múky s existujúcou vlhkosťou (zodpovedá to 1 kg múky so 14 % vlhkosťou), kde „y“ je množstvo múky použité vo farinografickom teste (pozri normu ICC č. 115/1).

Odvážte s presnosťou na 0,2 g množstvo sladovej múky potrebné na získanie „čísla poklesu“ v rozpätí 200 až 250 (bod 7.2).

Odvážte 430 ± 5 g roztoku cukru, soli a kyseliny askorbovej (bod 4.3) a pridajte vodu do celkovej hmotnosti (x – 9) 10 y/3 g (pozri bod 10.2), kde „x“ je množstvo vody použitej vo farinografickom teste (pozri normu ICC č. 115/1). Táto celková hmotnosť (zvyčajne medzi 450 a 650 g) sa musí dosiahnuť s presnosťou na 1,5 g.

Odvážte 90 ± 1 g drožďovej suspenzie (bod 7.3).

Zapíšte celkovú hmotnosť cesta (P), ktorá je súčtom hmotností múky, roztoku cukru, soli a kyseliny askorbovej plus vody, drožďovej suspenzie a sladovej múky.

7.6.   Miešanie

Predtým než začnete, ohrejte mixér na teplotu 27 ± 1 °C použitím dostatočného množstva temperovanej vody.

Vložte tekuté súčasti cesta do miešača a pridajte múku a nakoniec sladovú múku.

Zapnite mixér (rýchlosť 1, 1 400 otáčok/min.) a nechajte bežať 60 sekúnd. Dvadsať sekúnd po začatí miešania otočte škrabkou pripevnenou na veko miešacej misy o dve obrátky.

Zmerajte teplotu cesta. Ak je mimo rozsahu 26 až 28 °C, vyhoďte cesto a namiešajte nové po korekcii teplôt jeho zložiek.

Opíšte vlastnosti cesta pomocou jedného z nasledujúcich výrazov:

nelepivé a spracovateľné strojom alebo

lepivé a nespracovateľné strojom.

Aby bolo cesto považované za „nelepivé“ a „spracovateľné strojom“ je potrebné, aby na konci miešania tvorilo súdržnú masu, ktorá sa nelepí na kraje misy a vreteno mixéra. Cesto by sa malo dať oddeliť rukou a vybrať z miešacej misy jedným pohybom bez zreteľnej straty.

7.7.   Rozdeľovanie a zaobľovanie

Odvážte s presnosťou na 2 g tri kusy cesta podľa tohto vzorca:

p

=

0,25 P, kde:

p

=

hmotnosť odváženého kusa cesta,

P

=

celková hmotnosť cesta.

Okamžite tvarujte okrúhle kusy cesta počas 15 sekúnd vo formovači (bod 5.10) a na štvorhranných plastových tabuliach (bod 5.9) prikrytých obrátenými plastovými škatuľami (bod 5.8) ich uložte na 30 ± 2 minúty do overovacej skrinky (bod 5.7).

Nepoprašujte múkou.

7.8.   Formovanie

Kusy cesta uložené na plastových tabuliach prikrytých obrátenými škatuľami dajte do formovača (bod 5.10) a znovu tvarujte do okrúhleho tvaru počas 15 sekúnd. Kryt z cesta odstráňte až bezprostredne pred tvarovaním do okrúhleho tvaru. Zaznamenajte opäť vlastnosti cesta pomocou jedného z nasledujúcich výrazov:

a)

nelepivé a spracovateľné strojom alebo

b)

lepivé a nespracovateľné strojom.

Aby sa cesto považovalo za „nelepivé a spracovateľné strojom“, malo by sa len čiastočne lepiť alebo by sa vôbec nemalo lepiť na boky komory tak, aby mohlo voľne rotovať a vytvárať pravidelnú guľu počas činnosti stroja. Na konci operácie by sa cesto nemalo prilepiť na boky tvarovacej komory, keď sa veko komory zdvihne.

8.   Skúšobný protokol

V skúšobnom protokole musia byť uvedené:

a)

vlastnosti spracovania cesta na konci miešania a pri tvarovaní;

b)

„číslo poklesu“ múky bez pridania sladovej múky;

c)

akékoľvek pozorované anomálie;

d)

použitá metóda;

e)

všetky podrobnosti, ktoré sa vyžadujú na identifikáciu vzorky.

9.   Všeobecné poznámky

9.1.

Vzorec pre výpočet množstva kvapaliny do cesta je založený na týchto úvahách:

Pridanie x ml vody do ekvivalentu 300 g múky pri 14 % vlhkosti tvorí požadovanú konzistenciu. Tak ako v teste pečenia, používa sa 1 kg múky (so 14 % vlhkosťou), keďže x je založené na 300 g múky; pre test pečenia je potrebné toto množstvo vody v gramoch: x delené tromi a vynásobené 10, takže 10 x/3 g.

430 g roztoku cukru, soli a kyseliny askorbovej obsahuje 15 g soli a 15 g cukru. Týchto 430 g roztoku je obsiahnutých v tekutine do cesta. Takže aby bolo možné pridať 10 x/3 g vody do cesta, musí sa pridať (10 x/3 + 30) g tekutiny do cesta zloženej zo 430 g roztoku cukru, soli a kyseliny askorbovej a ďalšia voda.

Hoci časť vody pridanej s drožďovou suspenziou absorbuje droždie, táto suspenzia obsahuje tiež „voľnú“ vodu. Voľne sa predpokladá, že 90 g drožďovej suspenzie obsahuje 60 g „voľnej“ vody. Množstvo tekutiny do cesta sa musí upraviť na týchto 60 g „voľnej“ vody v drožďovej suspenzii, takže nakoniec je potrebné pridať 10 x/3 plus 30 mínus 60 g. To sa dá usporiadať takto: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, vzorec uvedený v bode 7.5. Ak sa napr. zistilo, že prídavok vody x vo farinografickom teste bol 165 ml, musí sa táto hodnota nahradiť v tomto vzorci, takže k 430 g roztoku cukru, soli a kyseliny askorbovej sa musí pridať voda na celkovú hmotnosť:

(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Metóda nie je priamo uplatniteľná na pšenicu. Postup, ktorý je potrebné dodržať na charakterizovanie vlastností pečenia pšenice, je takýto:

Očistite pšenicu a stanovte obsah vlhkosti v očistenej pšenici. Ak je obsah vlhkosti v rozpätí 15,0 % až 16,0 %, pšenicu netemperujte. Ak je obsah vlhkosti mimo tohto rozpätia, upravte obsah vlhkosti na 15,5 ± 0,5 % najmenej tri hodiny pred mletím.

Zomeľte pšenicu na múku pomocou Buehlerovho laboratórneho mlynčeka MLU 202 alebo mlynčeka Brabender Quadrumat Senior alebo podobného zariadenia, ktoré má rovnaké charakteristiky.

Vyberte si postup mletia, ktorým získate múku minimálne so 72-percentnou extrakciou s obsahom popola 0,50 až 0,60 % na báze sušiny.

Stanovte obsah popola v múke podľa prílohy II k nariadeniu Komisie (ES) č. 234/2010 (3), ako aj obsah vlhkosti podľa tohto nariadenia. Vypočítajte stupeň extrakcie podľa rovnice:

E = (((100 – f) F)/(100 – w) W) × 100 %

kde:

E

=

stupeň extrakcie,

f

=

vlhkosť múky,

w

=

obsah vlhkosti v pšenici,

F

=

hmotnosť vyprodukovanej múky s obsahom vlhkosti f,

W

=

hmotnosť zomletej pšenice s obsahom vlhkosti w.

Poznámka: Informácie týkajúce sa zložiek a vybavenia, ktoré je potrebné použiť, boli uverejnené v dokumente T 77/300 z 31. marca 1977, Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO – Postbus 15, Wageningen, Holandsko.

ČASŤ IV

Metóda odberu vzoriek a analýzy obilnín

1.

Kvalitatívne charakteristiky v prípade každej jednej dávky obilnín sa stanovia na základe reprezentatívnej vzorky ponúkanej dávky, ktorá bude pozostávať zo vzoriek odobratých z každej dodávky aspoň z každých 60 ton.

2.

Referenčné metódy použité na stanovenie kvality obilnín, ktoré sú predmetom ponuky alebo súťažnej ponuky v rámci intervencie alebo ktoré sú prevzaté do intervencie, sú stanovené v častiach I, II a III tejto prílohy.

3.

V prípade sporu musí platobná agentúra opäť vykonať nevyhnutné kontroly predmetných obilnín, pričom náklady s tým spojené bude znášať strana, ktorá prehrá.

ČASŤ V

Zvýšenia a zníženia ceny

Tabuľka I

Zvýšenie ceny za obsah vlhkosti v iných obilninách ako kukurica

Obsah vlhkosti

(v %)

Zvýšenie

(EUR/tona)

menej ako 12,5 až 12

0,5

menej ako 12 až 11,5

1

menej ako 11,5

1,5


Zvýšenie ceny za obsah vlhkosti v kukurici

Obsah vlhkosti

(v %)

Zvýšenie

(EUR/tona)

menej ako 12 až 11,5

0,5

menej ako 11,5

1

Tabuľka II

Zníženie ceny za obsah vlhkosti v iných obilninách ako kukurica

Obsah vlhkosti

(v %)

Zníženie

(EUR/tona)