ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 189

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
14. júla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1140 z 8. júla 2016 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1142 z 13. júla 2016, ktorým sa k rybolovným kvótam na rok 2016 pridávajú určité množstvá zadržané v roku 2015 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1143 z 13. júla 2016, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

40

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1144 z 13. júla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

44

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1145 zo 6. júla 2016 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Belgicka – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

46

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1146 z 27. júna 2016 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus), pokiaľ ide o návrh rozhodnutia č. 1/2016 tohto výboru ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2016/1147 z 12. júla 2016, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Belgickým kráľovstvom

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1140

z 8. júla 2016

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia Rady (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Výbor pre colný kódex nepredložil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobok vo forme samozahrievacej náplasti na zmiernenie bolesti.

Náplasť je vyrobená z adhezívneho materiálu a je určená na prilepenie na pokožku (krk, zápästie alebo rameno).

Je vyrobená z mäkkého syntetického materiálu, ktorý sa prispôsobí tvaru tela a obsahuje niekoľko diskov, ktoré pri kontakte so vzduchom vytvárajú teplo.

Tieto disky obsahujú železný prášok, drevené uhlie, soľ a vodu. Keď sa jednotlivé balenia obsahujúce náplasť otvoria a vystavia sa kontaktu so vzduchom, dôjde k exotermickej reakcii.

3824 90 96

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3824 , 3824 90 a 3824 90 96 .

Disky obsiahnuté vo výrobku sa z dôvodu exotermickej reakcie používajú ako zdroj tepla. Toto dáva výrobku podstatný charakter ako prípravku položky 3824 .

Výrobok preto nemožno považovať za ovínadlá a podobný tovar položky 3005 .

Výrobok by sa preto mal zatriediť pod číselný znak KN 3824 90 96 .

2.

Výrobok vo forme samozahrievacieho pásu na zmiernenie bolesti.

Pás je vyrobený z neadhezívneho materiálu a pripevňuje sa pomocou samolepiacej pásky.

Výrobok je vyrobený z mäkkého syntetického materiálu, ktorý sa prispôsobí tvaru tela a obsahuje niekoľko diskov, ktoré pri kontakte so vzduchom vytvárajú teplo.

Tieto disky obsahujú železný prášok, drevené uhlie, soľ a vodu. Keď sa jednotlivé balenia obsahujúce pás otvoria a vystavia sa kontaktu so vzduchom, dôjde k exotermickej reakcii.

3824 90 96

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3824 , 3824 90 a 3824 90 96 .

Disky obsiahnuté vo výrobku sa z dôvodu exotermickej reakcie používajú ako zdroj tepla. Toto dáva výrobku podstatný charakter ako prípravku položky 3824 .

Výrobok by sa preto mal zatriediť pod číselný znak KN 3824 90 96 .


14.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1141

z 13. júla 2016,

ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1143/2014 sa stanovuje, že zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (ďalej len „zoznam Únie“) sa má prijať na základe kritérií uvedených v článku 4 ods. 3 uvedeného nariadenia a zároveň tak, aby sa spĺňali podmienky stanovené v článku 4 ods. 6, v ktorom sa uvádza, že sa musia náležite zohľadniť náklady na vykonávanie, náklady spojené s nečinnosťou, nákladová efektívnosť a sociálno-ekonomické aspekty.

(2)

Komisia dospela na základe dostupných vedeckých dôkazov a posúdení rizika vykonaných podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 k záveru, že všetky kritériá stanovené v článku 4 ods. 3 uvedeného nariadenia sú splnené pre tieto invázne nepôvodné druhy: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Komisia takisto dospela k záveru, že uvedené invázne nepôvodné druhy spĺňajú všetky podmienky stanovené v článku 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014. Konkrétne, niektoré z týchto druhov sú už usadené na území Únie alebo sú dokonca značne rozšírené v niektorých členských štátoch a môžu existovať prípady, keď nie je možné nákladovo efektívnym spôsobom takéto druhy eradikovať. Je však vhodné zahrnúť tieto druhy do zoznamu Únie, keďže existujú iné nákladovo efektívne opatrenia, ktoré by sa mohli zaviesť, a to predchádzať novej introdukcii alebo ďalšiemu šíreniu na území Únie; podporovať včasné zistenie a rýchlu eradikáciu druhov, ak ešte nie sú prítomné alebo značne rozšírené a manažovať ich podľa špecifických okolnosti dotknutých členských štátov vrátane rybolovu, lovu alebo odchytu, alebo akéhokoľvek iného druhu zberu na spotrebu alebo vývoz, za predpokladu, že tieto činnosti sa vykonávajú v rámci vnútroštátneho programu manažmentu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre invázne nepôvodné druhy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu predstavuje počiatočný zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35.


PRÍLOHA

ZOZNAM INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV VZBUDZUJÚCICH OBAVY ÚNIE

Druh

Číselný znak KN pre živé exempláre

Číselný znak KN pre časti, ktoré sa môžu rozmnožovať

Kategórie pridruženého tovaru

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (koreňovité odrezky a mladé sadenice)

ex 1209 99 99 (semená)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodnené vajcia na inkubáciu)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (semená)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

6

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Lysichiton americanus Hultén & St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodnené vajcia na inkubáciu)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

5, 7

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplodnené násadové ikry)

1, 2, 3, 4

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

5, 11

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplodnené násadové ikry)

1, 2, 3, 4

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodnené vajcia na inkubáciu)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

8, 9, 10

Poznámky k tabuľke:

Stĺpec i): Druh

V tomto stĺpci sa uvádza vedecký názov druhu. Synonymá sa uvádzajú v zátvorkách.

Stĺpec ii): Číselné znaky KN pre živé exempláre

V tomto stĺpci sa uvádzajú číselné znaky kombinovanej nomenklatúry (KN) pre živé exempláre. Tovar klasifikovaný pod číselnými znakmi KN v tomto stĺpci podlieha úradným kontrolám podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Kombinovaná nomenklatúra zavedená nariadením (EHS) č. 2658/87 je založená na medzinárodnom Harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „HS“), ktorý vypracovala Rada pre colnú spoluprácu, teraz Svetová colná organizácia (ďalej len „WCO“), a ktorý bol prijatý medzinárodným dohovorom uzatvoreným 14. júna 1983 v Bruseli a schválený v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 87/369/EHS (1) (ďalej len „Dohovor o HS“). KN preberá položky a podpoložky HS zložené zo šiestich čísel, pričom iba siedme a ôsme číslo tvoria ďalšie podpoložky, ktoré predstavujú vlastné triedenie podľa tejto nomenklatúry.

Ak sa vyžaduje, aby sa na kontrolu predkladali iba určité špecifikované výrobky patriace pod niektorý zo štvor-, šesť- alebo osemčíselných znakov, a v kombinovanej nomenklatúre pod dotknutým číselným znakom neexistuje žiadne ďalšie špecifické členenie, tento číselný znak sa označí výrazom ex (napríklad ex 0106 49 00, keďže číselný znak KN 0106 49 00 obsahuje všetky ostatné druhy hmyzu, a nielen druhy hmyzu uvádzané v tabuľke).

Stĺpec iii): Číselný znak KN pre časti, ktoré sa môžu rozmnožovať

V tomto stĺpci sa podľa potreby uvádzajú číselné znaky kombinovanej nomenklatúry (KN) pre tie časti rastlinných alebo živočíšnych druhov, ktoré sa môžu rozmnožovať. Pozri tiež poznámku k stĺpcu ii). Tovar klasifikovaný pod číselnými znakmi KN v tomto stĺpci podlieha úradným kontrolám podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

Stĺpec iv): Kategórie pridruženého tovaru

V tomto stĺpci sa podľa potreby uvádzajú číselné znaky KN rôzneho tovaru, s ktorým sa invázne nepôvodné druhy zvyčajne spájajú. Tovar klasifikovaný pod číselnými znakmi KN v tomto stĺpci nepodlieha úradným kontrolám podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014. Pozri tiež poznámku k stĺpcu ii). Čísla uvedené v stĺpci iv) sa vzťahujú konkrétne na tieto číselné znaky KN:

1.

0301 11 00: Ozdobné sladkovodné ryby

2.

0301 93 00: Kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

3.

0301 99 11: Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

4.

0301 99 18: Ostatné sladkovodné ryby

5.

ex 0602: Rastliny na výsadbu s rastovým médiom

6.

1211 90 86: Ostatné rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku

7.

ex 2530 90 00: Zemina a rastové médium

8.

4401: Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo triesky z dreva; piliny, zvyšky a odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo v podobných formách

9.

4403: Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov

10.

ex 6914 90 00: Keramické kvetináče

11.

ex kapitola 10: Obilniny na siatie


(1)  Ú. v. ES L 198, 20.7.1987, s. 1.


14.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1142

z 13. júla 2016,

ktorým sa k rybolovným kvótam na rok 2016 pridávajú určité množstvá zadržané v roku 2015 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 môžu členské štáty do 31. októbra roku, v ktorom sa uplatňuje rybolovná kvóta, ktorá im bola pridelená, požiadať Komisiu o zadržanie maximálne 10 % z uvedenej kvóty s cieľom previesť ju do nasledujúceho roka. Komisia má zadržané množstvo pripočítať k príslušnej kvóte.

(2)

Nariadeniami Rady (EÚ) č. 1221/2014 (2), (EÚ) č. 1367/2014 (3), (EÚ) 2015/104 (4) a (EÚ) 2015/106 (5) sa stanovujú rybolovné kvóty pre určité populácie na rok 2015 a vymedzuje, na ktoré populácie sa môžu vzťahovať opatrenia stanovené v nariadení (ES) č. 847/96.

(3)

Nariadeniami Rady (EÚ) č. 1367/2014, (EÚ) 2015/2072 (6), (EÚ) 2016/72 (7), a (EÚ) 2016/73 (8) sa presne stanovujú rybolovné kvóty pre určité populácie na rok 2016.

(4)

Určité členské štáty pred 31. októbrom 2015 požiadali podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96, aby sa časť ich kvót na rok 2015 zadržala a previedla do nasledujúceho roka. V rozsahu obmedzení uvedených v danom nariadení by sa zadržané množstvá mali pripočítať ku kvótam na rok 2016.

(5)

V dôsledku predĺženia a rozšírenia embarga, ktoré Ruská federácia v roku 2014 uvalila na dovoz určitých produktov rybolovu z Únie, sa nariadením (EÚ) 2015/2072 zmenili nariadenia (EÚ) č. 1221/2014 a (EÚ) 2015/104. Zmeny zahŕňali ustanovenia o prevode zvýšeného percentuálneho podielu množstiev nevyužitých v roku 2015 do kvót pridelených na určité populácie na rok 2016. V prípadoch, keď členský štát túto možnosť využil pri konkrétnej populácii, nemala by sa na danú populáciu uplatňovať žiadna iná flexibilita vzhľadom na prevod nevyužitých rybolovných možností, a dotknutá populácia sa teda z tohto nariadenia vylučuje.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rybolovné kvóty stanovené na rok 2016 v nariadeniach (EÚ) č. 1367/2014, (EÚ) 2015/2072, (EÚ) 2016/72 a (EÚ) 2016/73 sa zvyšujú v súlade s prílohou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1221/2014 z 10. novembra 2014, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti týkajúce sa určitých populácií rýb a skupín populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 43/2014 a (EÚ) č. 1180/2013 (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 16).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1367/2014 z 15. decembra 2014, ktorým sa na roky 2015 a 2016 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Únie, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/104 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 779/2014 (Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2015, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/106 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori (Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2015, s. 8).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/2072 zo 17. novembra 2015, ktorým sa na rok 2016 stanovujú rybolovné možnosti týkajúce sa určitých populácií rýb a skupín populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1221/2014 a (EÚ) 2015/104 (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (EÚ) 2016/72 z 22. januára 2016, ktorým sa na rok 2016 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/104 (Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2016, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (EÚ) 2016/73 z 18. januára 2016, ktorým sa na rok 2016 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb v Čiernom mori (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2016, s. 1).


PRÍLOHA

Kód krajiny

Kód populácie

Druh

Názov zóny

Konečná kvóta 2015 (1) (v tonách)

Výlov v roku 2015 (v tonách)

Výlov za osobitných podmienok v roku 2015 (v tonách)

% konečnej kvóty

Prevedené množstvo (v tonách)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

BE

ANF/07.

čertovité

zóna VII

2 415,988

730,301

168,019

36,77

241,599

BE

ANF/2AC4-C

čertovité

vody Únie zón IIa a IV

198,638

192,782

/

97,05

5,586

BE

COD/07A.

treska škvrnitá

zóna VIIa

12,108

11,794

/

97,39

0,314

BE

COD/07D.

treska škvrnitá

zóna VIId

78,980

78,630

/

99,56

0,350

BE

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny VIIb, VIIc, VIIe – k, VIII, IX a X; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

156,537

120,605

/

77,04

15,654

BE

HAD/07A.

treska jednoškvrnná

zóna VIIa

8,879

6,944

/

78,20

0,888

BE

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa,

196,800

44,654

/

22,69

19,680

BE

HAD/7X7A34

treska jednoškvrnná

zóny VIIb – k, VIII, IX a X; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

118,450

118,182

/

99,77

0,268

BE

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón IIa a IV

45,334

38,248

/

84,38

4,533

BE

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

112,473

9,833

/

8,74

11,248

BE

HKE/8ABDE.

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

16,530

6,975

/

42,20

1,653

BE

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

5,000

0,791

/

15,82

0,500

BE

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna VII

712,281

240,456

1,941

34,03

71,228

BE

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

16,899

0,006

/

0,04

1,690

BE

LIN/04-C

mieň veľký

vody Únie zóny IV

23,249

11,140

/

47,91

2,325

BE

LIN/6X14.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

81,974

31,412

/

38,32

8,197

BE

MAC/2CX14-

Makrela atlantická

zóny VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón IIa, XII a XIV

18,250

14,070

/

77,10

1,825

BE

NEP/07.

homár štíhly

zóna VII

7,062

5,707

/

80,84

0,706

BE

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

1 024,448

618,638

/

60,39

102,445

BE

NEP/8ABDE.

homár štíhly

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

5,556

0,245

/

4,41

0,556

BE

PLE/07A.

platesa veľká

zóna VIIa

159,503

115,303

/

72,29

15,950

BE

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

8 185,941

5 549,250

/

67,79

818,594

BE

PLE/7DE.

platesa veľká

zóny VIId a VIIe

1 862,952

1 709,611

/

91,77

153,341

BE

PLE/7FG.

platesa veľká

zóny VIIf a VIIg

225,730

185,273

/

82,08

22,573

BE

POK/2A34.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

6,600

6,327

/

95,86

0,273

BE

SOL/07D.

solea európska

zóna VIId

1 175,574

1 047,742

/

89,13

117,558

BE

SOL/07E.

solea európska

zóna VIIe

54,838

41,453

/

75,59

5,483

BE

SOL/7FG.

solea európska

zóny VIIf a VIIg

693,052

662,287

/

95,56

30,765

BE

SOL/7HJK.

solea európska

zóny VIIh, VIIj a VIIk

51,319

40,273

/

78,47

5,132

BE

SOL/8AB.

solea európska

zóny VIIIa a VIIIb

306,615

301,977

/

98,49

4,638

BE

WHG/07A.

treska merlang

zóna VIIa

1,345

1,337

/

99,04

0,008

BE

WHG/7X7A-C

treska merlang

zóny VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

301,706

273,271

/

90,57

28,435

DE

ANF/07.

čertovité

zóna VII

382,793

346,486

/

90,52

36,307

DE

ANF/2AC4-C

čertovité

vody Únie zón IIa a IV

357,270

292,773

28,400

89,90

35,727

DE

ARU/1/2.

striebristka severná

vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

26,673

0

/

0

2,667

DE

ARU/34-C

striebristka severná

vody Únie zón III a IV

9,497

0

/

0

0,950

DE

ARU/567.

striebristka severná

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

1 185,004

1 066,094

/

89,97

118,500

DE

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

44,450

0

/

0

4,445

DE

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

30,525

0

/

0

3,053

DE

COD/03AS.

treska škvrnitá

Kattegat

0,022

0,002

/

10,00

0,002

DE

GFB/1234-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III a IV

10,999

0

/

0

1,100

DE

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

7,110

0

/

0

0,711

DE

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

34,280

0,516

/

1,51

3,428

DE

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa,

661,220

139,065

458,029

90,30

64,126

DE

HAD/3A/BCD

treska jednoškvrnná

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

129,536

104,953

/

81,02

12,954

DE

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

6,518

0

/

0

0,652

DE

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

7,340

0

/

0

0,734

DE

HER/1/2-

Sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

2 666,280

1 550,636

1 109,510

99,77

6,134

DE

HER/3D-R30

Sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25 – 27, 28.2, 29 a 32

3 053,360

0

2 916,740

95,53

136,620

DE

HER/4AB.

Sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

32 281,640

0

32 212,124

99,78

69,516

DE

HER/4CXB7D

Sleď atlantický

zóny IVc, VIId

12 149,055

12 007,206

/

98,83

141,849

DE

HER/5B6ANB

Sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

3 657,946

3 291,996

/

89,99

365,795

DE

HER/7G-K.

Sleď atlantický

zóny VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

490,290

476,640

/

97,22

13,650

DE

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón IIa a IV

194,913

178,492

/

91,58

16,421

DE

HKE/3A/BCD

merlúza európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

6,300

4,379

/

69,51

0,630

DE

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

79,600

72,210

0,118

90,86

7,272

DE

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

5,556

0,874

/

15,72

0,556

DE

LIN/04-C.

mieň veľký

vody Únie zóny IV

40,042

17,137

/

42,80

4,004

DE

LIN/1/2.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

8,489

0,187

/

2,20

0,849

DE

LIN/3A/BCD

mieň veľký

zóna IIIa, vody Únie zóny IIIbcd

5,142

0,848

/

16,50

0,514

DE

LIN/6X14.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

19,931

0,900

/

4,52

1,993

DE

MAC/2A34.

Makrela atlantická

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

853,796

843,839

/

98,83

9,957

DE

MAC/2CX14-

Makrela atlantická

zóny VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón IIa, XII a XIV

28 497,340

18 993,897

7 398,684

92,61

2 104,759

DE

MAC/8C3411

Makrela atlantická

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

1 024,453

0

1 024,000

99,96

0,453

DE

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

477,417

434,938

/

91,10

42,479

DE

NEP/3A/BCD

homár štíhly

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

12,225

0,374

/

3,06

1,223

DE

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

8 133,500

5 149,705

22,017

63,59

813,350

DE

POK/2A34.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

8 165,160

7 953,845

/

97,41

211,315

DE

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

0,485

0

/

0

0,049

DE

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

11,260

0

/

0

1,126

DE

RTX/8X14-

dlhochvost tuponosý a dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

11,500

0

/

0

1,115

DE

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón II a IV

811,697

764,542

/

94,19

47,155

DE

SOL/3A/BCD

solea európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

8,524

6,504

/

76,34

0,852

DE

SPR/2AC4-C

šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa a IV

4 130,000

3 704,849

/

89,71

413,000

DE

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22 – 32

10 528,800

0

10 290,983

97,74

237,817

DE

USK/04-C.

mieň lemovaný

vody Únie zóny IV

21,108

0,798

/

3,78

2,111

DE

USK/1214EI

mieň lemovaný

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II a XIV

6,147

0

/

0

0,615

DE

USK/3A/BCD

mieň lemovaný

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

7,770

0,375

/

4,83

0,777

DE

USK/567EI.

mieň lemovaný

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

0,330

0

/

0

0,033

DE

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

25 886,497

22 549,196

1 330,907

92,25

2 006,394

DE

WHG/56-14

treska merlang

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

0,220

0

/

0

0,022

DK

ANF/2AC4-C

čertovité

vody Únie zón IIa a IV

287,066

252,920

/

88,10

28,707

DK

ARU/34-C

striebristka severná

vody Únie zón III a IV

962,373

42,820

/

4,45

96,237

DK

ARU/567.

striebristka severná

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

83,855

0

/

0

8,386

DK

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

18,232

0

/

0

1,823

DK

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa,

1 883,230

267,290

1 174,580

76,56

188,323

DK

HAD/3A/BCD

treska jednoškvrnná

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

2 177,810

1 061,540

/

48,74

217,781

DK

HER/1/2-

Sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

9 764,500

9 105,130

/

93,25

659,370

DK

HER/4AB.

Sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

99 496,200

0

96 039,350

96,53

3 456,850

DK

HER/5B6ANB

Sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

12,475

10,500

/

84,13

1,248

DK

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón IIa a IV

2 295,716

1 690,080

/

73,62

229,572

DK

HKE/3A/BCD

merlúza európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

852,968

334,490

/

39,21

85,297

DK

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

23,792

12,430

/

52,25

2,379

DK

LIN/04-C.

mieň veľký

vody Únie zóny IV

246,243

98,230

/

39,89

24,624

DK

LIN/1/2.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

8,889

0

/

0

0,889

DK

LIN/3A/BCD

mieň veľký

zóna IIIa, vody Únie zóny IIIbcd

65,633

58,750

/

89,52

6,563

DK

LIN/6X14.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

6,656

0

/

0

0,666

DK

MAC/2A34.

Makrela atlantická

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

24 539,460

19 495,200

3 164,810

92,34

1 879,450

DK

MAC/2A4A-N.

Makrela atlantická

nórske vody zón IIa a IVa

20 258,640

0

19 415,620

95,84

843,020

DK

MAC/2CX14-

Makrela atlantická

zóny VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón IIa, XII a XIV

4 853,780

4 832,430

/

99,56

21,350

DK

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

1 024,451

391,670

/

38,23

102,446

DK

NEP/3A/BCD

homár štíhly

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

4 320,787

2 266,180

/

52,45

432,079

DK

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

26 124,400

7 196,560

7 228,620

55,22

2 612,440

DK

POK/2A34.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

4 584,910

4 512,170

/

98,41

72,740

DK

POK/56-14

treska tmavá

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

0,530

0

/

0

0,053

DK

PRA/03A.

kreveta boreálna

zóna IIIa

2 638,670

2 471,560

/

93,67

167,110

DK

PRA/2AC4-C

kreveta boreálna

vody Únie zón IIa a IV

2 025,106

27,570

/

1,36

202,511

DK

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón II a IV

279,421

270,390

/

96,77

9,031

DK

SOL/3A/BCD

solea európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

220,189

197,590

/

89,74

22,019

DK

SPR/2AC4-C

šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa a IV

305 594,590

267 770,940

2 249,570

88,36

30 559,460

DK

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22 – 32

24 702,420

0

23 409,340

94,77

1 293,080

DK

USK/04-C.

mieň lemovaný

vody Únie zóny IV

71,099

2,320

/

3,26

7,110

DK

USK/3A/BCD

mieň lemovaný

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

16,663

0,800

/

4,80

1,666

DK

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

44 371,700

44 193,240

0,970

99,60

177,490

EE

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

17,000

0

/

0

1,700

ES

ALF/3X14-

beryxy

vody Únie a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

80,045

62,544

/

78,13

8,005

ES

ANF/07.

čertovité

zóna VII

3 056,382

2 574,646

/

84,24

305,638

ES

ANF/8ABDE.

čertovité

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

1 499,055

905,019

/

60,37

149,906

ES

ANF/8C3411

čertovité

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

2 334,477

1 875,797

/

80,35

233,448

ES

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

179,307

176,535

/

98,45

2,772

ES

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

367,645

234,373

/

63,75

36,764

ES

BSF/8910-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX a X

30,050

0,110

/

0,37

3,004

ES

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

909,563

712,406

64,573

85,42

90,956

ES

GFB/89-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII a IX

241,452

216,307

/

89,59

24,145

ES

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

10,436

9,436

/

90,38

1,000

ES

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

0,033

0

/

0

0,003

ES

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

17 452,743

15 707,382

/

90,00

1 745,274

ES

HKE/8ABDE.

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

11 697,965

8 164,817

2 620,050

92,19

913,098

ES

HKE/8C3411

merlúza európska

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

9 987,722

6 757,867

/

67,66

998,772

ES

JAX/08C

stavridy

zóna VIIIc

13 670,101

8 340,903

/

61,02

1 367,010

ES

JAX/09.

stavridy

zóna IX

15 744,563

12 672,798

550,000

83,98

1 574,456

ES

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna VII

4 816,979

2 976,975

/

61,80

481,698

ES

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, zóna VI, medzinárodné vody zón XII a XIV

519,574

207,131

/

39,87

51,957

ES

LEZ/8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

809,351

503,369

 

62,19

80,936

ES

LEZ/8C3411

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

1 427,988

902,038

/

63,17

142,799

ES

LIN/6X14.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

2 069,481

1 362,174

/

65,82

206,949

ES

MAC/8C3411

Makrela atlantická

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

35 479,891

32 439,662

833,183

93,78

2 207,046

ES

NEP/07.

homár štíhly

zóna VII

1 342,085

21,340

65,162

6,45

134,209

ES

NEP/08C.

homár štíhly

zóna VIIIc

55,187

23,454

/

42,50

5,519

ES

NEP/5BC6.

homár štíhly

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb

32,472

0,125

/

0,38

3,247

ES

NEP/8ABDE.

homár štíhly

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

131,212

0,700

/

0,53

13,121

ES

NEP/9/3411

homár štíhly

zóny IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

54,287

41,760

/

76,92

5,429

ES

POK/56-14

treska tmavá

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

15,853

15,076

/

95,12

0,777

ES

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

219,859

25,217

/

11,47

21,986

ES

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

3 006,688

1 599,788

249,291

61,50

300,669

ES

SBR/09-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny IX

362,225

69,449

23,520

25,67

36,223

ES

SBR/10-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny X

6,900

0

/

0

0,690

ES

SBR/678-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII

131,642

119,659

/

90,90

11,983

ES

USK/567EI.

mieň lemovaný

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

135,008

62,646

/

46,40

13,501

ES

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

29,172

10,252

/

35,15

2,917

ES

WHB/8C3411

treska belasá

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

41 576,200

23 911,534

/

57,51

4 157,620

ES

WHG/56-14

treska merlang

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

1,111

0

/

0

0,111

FR

ALF/3X14-

beryxy

vody Únie a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

20,112

8,705

/

43,29

2,011

FR

ANF/08.

sardela európska

zóna VIII

4 197,909

3 426,374

/

81,62

419,791

FR

ANF/07.

čertovité

zóna VII

19 452,345

14 613,268

/

75,12

1 945,235

FR

ANF/*8ABDE.

čertovité

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (osobitná podmienka na ANF/07.)

1 987,500

0

/

0

198,750

FR

ANF/2AC4-C

čertovité

vody Únie zón IIa a IV

69,402

29,608

/

42,66

6,940

FR

ANF/*56-14

čertovité

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV (osobitná podmienka na ANF/2AC4-C)

6,800

0

/

0

0,680

FR

ANF/8ABDE.

čertovité

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

8 447,176

6 612,463

/

78,28

844,718

FR

ANF/8C3411

čertovité

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

57,695

26,752

/

46,36

5,770

FR

ARU/1/2.

striebristka severná

vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

8,889

0

/

0

0,889

FR

ARU/34-C

striebristka severná

vody Únie zón III a IV

7,778

0,125

/

1,61

0,778

FR

ARU/567.

striebristka severná

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

7,778

0

/

0

0,778

FR

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

3 807,796

1 074,031

/

28,21

380,780

FR

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

3 414,371

2 141,654

/

62,72

341,437

FR

BSF/8910-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX a X

32,219

9,335

/

28,97

3,222

FR

COD/07A.

treska škvrnitá

zóna VIIa

1,216

0,024

/

1,97

0,122

FR

COD/07D.

treska škvrnitá

zóna VIId

1 568,144

1 100,414

/

70,17

156,814

FR

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX a X, vody Únie v rámci CECAF 34.1.1

3 963,821

2 611,137

/

65,87

396,382

FR

GFB/1012-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón X a XII

11,000

0

0

0

1,100

FR

GFB/1234-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III a IV

11,000

0,583

/

5,30

1,100

FR

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

831,370

455,939

19,800

57,22

83,137

FR

GFB/*89-

mieňovec európsky

Vody Únie a medzinárodné vody zón VIII a IX (osobitná podmienka na GFB/567-).

34,160

19,800

/

57,96

3,416

FR

GFB/89-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII a IX

19,660

17,652

/

89,79

1,966

FR

GFB/*567-

mieňovec európsky

Vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII (osobitná podmienka na GFB/89-)

1,440

0

/

0

0,144

FR

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

562,074

371,352

/

66,07

56,207

FR

HAD/07A.

treska jednoškvrnná

zóna VIIa

49,459

7,082

/

14,32

4,946

FR

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa,

399,667

101,320

0,425

25,46

39,967

FR

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

271,831

41,391

/

15,23

27,183

FR

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

290,798

0

/

0

29,080

FR

HER/5B6ANB

Sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

543,179

4,286

/

0,79

54,318

FR

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón IIa a IV

1 288,128

1 111,281

/

86,27

128,813

FR

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

23 698,094

20 957,357

/

88,43

2 369,810

FR

HKE/*8ABDE

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (osobitná podmienka na HKE/571214)

2 422,000

0

/

0

242,200

FR

HKE/8ABDE.

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

25 065,690

17 449,437

2 999,979

81,58

2 506,569

FR

HKE/*57-14

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV (osobitná podmienka na HKE/8C3411)

5 451,000

2 999,979

/

55,04

545,100

FR

HKE/8C3411

merlúza európska

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

958,417

238,519

/

24,89

95,842

FR

JAX/08C

stavridy

zóna VIIIc

243,811

0,541

/

0,22

24,381

FR

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

8 988,320

3 699,217

191,000

43,28

898,832

FR

JAX/*07D

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

zóna VIId (osobitná podmienka na JAX/2A-14)

467,050

191,000

/

40,89

46,705

FR

OTH/*07D

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

zóna VIId (osobitná podmienka na JAX/*07D)

23,350

0

/

0

2,335

FR

JAX/*08C2

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

zóna VIIIc (osobitná podmienka na JAX/2A-14)

1 040,500

0

/

0

104,050

FR

OTH/*08C2

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

zóna VIIIc (osobitná podmienka na JAX/*08C2)

83,530

0

/

0

8,353

FR

JAX/*4BC7D

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IVb, IVc a VIId (osobitná podmienka na JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

OTH/*2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV (osobitná podmienka na JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna VII

7 009,238

3 755,854

417,000

59,53

700,924

FR

LEZ/*8ABDE

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (osobitná podmienka na LEZ/07.)

566,450

417,000

/

73,62

56,646

FR

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

37,752

7,958

/

21,08

3,775

FR

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, zóna VI, medzinárodné vody zón XII a XIV

2 027,156

139,847

/

6,90

202,716

FR

LEZ/8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

1 094,547

935,667

/

85,48

109,455

FR

LEZ/8C3411

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

42,521

6,415

/

15,09

4,252

FR

LIN/04-C.

mieň veľký

vody Únie zóny IV

163,513

125,725

/

76,89

16,351

FR

LIN/1/2.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

9,289

4,711

/

50,71

0,929

FR

LIN/6X14.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

3 585,772

1 907,731

/

53,20

358,577

FR

MAC/8C3411

Makrela atlantická

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

354,371

20,788

/

5,87

35,437

FR

MAC/*08B.

Makrela atlantická

zóna VIIIb (osobitná podmienka na MAC/8C3411)

22,000

0

/

0

2,200

FR

MAC/*8ABD.

Makrela atlantická

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (osobitná podmienka na MAC/8C3411)

419,750

0

/

0

41,975

FR

NEP/07.

homár štíhly

zóna VII

5 608,456

374,278

/

6,67

560,846

FR

NEP/*07U16

homár štíhly

Funkčná jednotka 16 podoblasti ICES VII (osobitná podmienka na NEP/07.)

246,000

0

/

0

24,600

FR

NEP/08C.

homár štíhly

zóna VIIIc

12,346

0,784

/

6,35

1,235

FR

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

29,708

0

/

0

2,971

FR

NEP/5BC6.

homár štíhly

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb

128,877

0

/

0

12,888

FR

NEP/8ABDE.

homár štíhly

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

4 195,455

3 613,834

/

86,14

419,546

FR

PLE/07A.

platesa veľká

zóna VIIa

13,600

0

/

0

1,360

FR

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

1 574,200

223,068

/

14,17

157,420

FR

PLE/7DE.

platesa veľká

zóny VIId a VIIe

3 026,724

1 887,470

/

62,36

302,672

FR

PLE/7FG.

platesa veľká

zóny VIIf a VIIg

128,837

111,274

/

86,37

12,884

FR

POK/2A34.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

12 256,600

12 006,582

/

97,96

250,018

FR

POK/56-14

treska tmavá

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

3 660,740

3 581,178

/

97,83

79,562

FR

RTX/*5B67-

dlhochvost tuponosý a dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII (osobitná podmienka na RTX/8X14-)

12,100

0

/

0

1,210

FR

RTX/5B67-

dlhochvost tuponosý a dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

3 302,000

0

399,490

12,10

330,200

FR

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

3 556,187

387,759

/

10,90

355,619

FR

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

108,839

2,385

/

2,19

10,884

FR

RTX/8X14

dlhochvost tuponosý a dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

121,000

0

/

0

12,100

FR

RTX/*8X14

dlhochvost tuponosý a dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka na RTX/5B67-)

330,200

0

/

0

33,020

FR

SBR/678-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII

28,170

24,638

/

87,46

2,817

FR

SOL/07D.

solea európska

zóna VIId

2 324,356

1 855,615

/

79,83

232,436

FR

SOL/07E.

solea európska

zóna VIIe

315,384

243,281

/

77,14

31,538

FR

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón II a IV

598,591

532,367

/

88,94

59,859

FR

SOL/7FG.

solea európska

zóny VIIf a VIIg

37,985

23,825

/

62,71

3,799

FR

SOL/7HJK.

solea európska

zóny VIIh, VIIj a VIIk

83,968

73,985

/

88,11

8,397

FR

SOL/8AB.

solea európska

zóny VIIIa a VIIIb

3 499,000

3 465,440

/

99,04

33,560

FR

SPR/2AC4-C

šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa a IV

3 829,000

0,202

/

0,01

382,900

FR

OTH/*2AC4C

šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa a IV (osobitná podmienka na SPR/2AC4-C)

78,580

0

/

0

7,858

FR

USK/04-C.

mieň lemovaný

vody Únie zóny IV

48,877

6,150

/

12,58

4,888

FR

USK/1214EI

mieň lemovaný

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II a XIV

7,037

4,763

/

67,66

0,704

FR

USK/567EI.

mieň lemovaný

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

625,050

224,524

/

35,92

62,505

FR

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

13 488,895

12 663,186

/

93,88

825,709

FR

WHG/07A.

treska merlang

zóna VIIa

2,133

0,105

/

4,93

0,213

FR

WHG/56-14

treska merlang

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

21,290

0,017

/

0,08

2,129

FR

WHG/7X7A-C

treska merlang

zóny VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

10 744,489

8 704,885

/

81,02

1 074,449

IE

ANF/07.

čertovité

zóna VII

3 577,173

3 215,742

/

89,90

357,717

IE

ARU/34-C

striebristka severná

vody Únie zón III a IV

7,078

0

/

0

0,708

IE

ARU/567.

striebristka severná

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

0,088

0

/

0

0,009

IE

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

14,602

0,084

/

0,58

1,460

IE

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

11,301

0

/

0

1,130

IE

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX a X, vody Únie v rámci CECAF 34.1.1

1 237,135

1 123,677

/

90,83

113,458

IE

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

55,267

37,324

/

67,53

5,527

IE

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

18,100

0

/

0

1,810

IE

HAD/07A.

treska jednoškvrnná

zóna VIIa

555,538

506,662

/

91,20

48,876

IE

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

855,757

772,108

/

90,22

83,649

IE

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

212,629

190,078

/

89,39

21,263

IE

HAD/7X7A34

treska jednoškvrnná

zóny VIIb – k, VIII, IX a X; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

1 862,447

1 662,828

/

89,28

186,245

IE

HER/5B6ANB

Sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

2 451,795

1 836,944

/

74,92

245,180

IE

HER/4AB.

Sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

183,030

0

182,022

99,45

1,008

IE

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

3 034,822

2 736,212

0,014

90,16

298,596

IE

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna VII

3 144,661

2 446,231

/

77,79

314,466

IE

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, zóna VI, medzinárodné vody zón XII a XIV

652,673

565,596

/

86,66

65,267

IE

LIN/6X14.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

604,225

511,950

/

84,73

60,423

IE

MAC/*4A-EN

Makrela atlantická

vody Únie zóny IIa, vody Únie a Nórska zóny IVa (osobitná podmienka na MAC/2CX14-)

53 847,000

34 167,243

/

63,45

5 384,700

IE

MAC/*2AN-

Makrela atlantická

vody Nórska zóny IIa (osobitná podmienka na MAC/2A34.)

7 254,000

0

/

0

725,400

IE

NEP/07.

homár štíhly

zóna VII

9 270,285

7 515,039

789,926

89,59

927,029

IE

NEP/*07U16

homár štíhly

Funkčná jednotka 16 podoblasti ICES VII (osobitná podmienka na NEP/07.)

863,699

789,926

/

91,46

73,773

IE

NEP/5BC6.

homár štíhly

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb

215,171

77,101

/

35,83

21,517

IE

PLE/07A.

platesa veľká

zóna VIIa

753,878

244,473

/

32,43

75,388

IE

PLE/7FG.

platesa veľká

zóny VIIf a VIIg

61,396

60,064

/

97,82

1,332

IE

PLE/7HJK.

platesa veľká

zóny VIIh, VIIj a VIIk

28,095

24,940

/

88,75

2,810

IE

POK/56-14

treska tmavá

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

119,952

105,532

/

87,98

11,995

IE

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

250,177

0

/

0

25,018

IE

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

4,457

0

/

0

0,446

IE

SOL/7HJK.

solea európska

zóny VIIh, VIIj a VIIk

169,804

77,532

/

45,66

16,980

IE

USK/567EI.

mieň lemovaný

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

58,443

0,427

/

0,73

5,844

IE

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

27 352,474

24 633,495

/

90,06

2 718,979

IE

WHG/07A.

treska merlang

zóna VIIa

49,890

49,079

/

98,37

0,811

IE

WHG/56-14

treska merlang

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

102,759

94,035

/

91,51

8,724

IE

WHG/7X7A-C

treska merlang

zóny VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

7 059,520

6 436,960

/

91,18

622,560

LT

HER/4AB.

Sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

7,010

0

/

0

0,701

LT

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

8 335,53

6 210,250

/

74,50

833,553

NL

ANF/07.

čertovité

zóna VII

1,032

0,585

/

56,80

0,103

NL

ANF/2AC4-C

čertovité

vody Únie zón IIa a IV

70,641

70,626

/

99,98

0,015

NL

ARU/1/2.

striebristka severná

vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

21,107

0

/

0

2,111

NL

ARU/34-C

striebristka severná

vody Únie zón III a IV

43,000

0

/

0

4,300

NL

ARU/567.

striebristka severná

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

3 269,121

2 058,133

/

62,96

326,912

NL

COD/07A.

treska škvrnitá

zóna VIIa

0,010

0

/

0

0,001

NL

COD/07D.

treska škvrnitá

zóna VIId

47,700

47,205

/

98,96

0,495

NL

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX a X, vody Únie v rámci CECAF 34.1.1

6,326

3,811

/

60,21

0,633

NL

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

5,390

0

/

0

0,539

NL

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa,

201,156

42,616

/

21,19

20,116

NL

HAD/3A/BCD

treska jednoškvrnná

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

4,000

3,876

/

96,90

0,124

NL

HAD/7X7A34

treska jednoškvrnná

zóny VIIb – k, VIII, IX a X; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

5,591

4,594

/

82,18

0,559

NL

HER/5B6ANB

Sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

1 316,927

967,638

/

73,48

131,693

NL

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

582,642

538,270

/

92,38

44,372

NL

HKE/8ABDE.

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

32,848

9,216

/

28,05

3,285

NL

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

29,976

0,806

/

2,69

2,998

NL

LIN/04-C.

mieň veľký

vody Únie zóny IV

5,556

0,054

/

0,97

0,556

NL

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

6 161,893

1 113,543

/

18,07

616,189

NL

PLE/07A.

platesa veľká

zóna VIIa

4,901

0

/

0

0,490

NL

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

60 095,988

30 661,328

/

51,02

6 009,599

NL

PRA/2AC4-C

kreveta boreálna

vody Únie zón IIa a IV

52,190

0

/

0

5,219

NL

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón II a IV

9 599,370

8 898,949

/

92,70

700,421

NL

SOL/3A/BCD

solea európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

7,039

6,102

/

86,68

0,704

NL

SOL/7HJK.

solea európska

zóny VIIh, VIIj a VIIk

53,690

0

/

0

5,369

NL

SPR/2AC4-C

šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa a IV

3 478,000

2 345,438

/

67,44

347,800

NL

WHG/7X7A-C

treska merlang

zóny VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

674,959

653,110

/

96,76

21,849

PT

ALF/3X14-

beryxy

vody Únie a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

198,284

188,452

/

95,04

9,832

PT

ANF/8C3411

čertovité

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

734,698

721,171

/

98,16

13,527

PT

BSF/8910-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX a X

4 032,747

2 408,722

/

59,73

403,275

PT

GFB/1012-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón X a XII

49,000

9,966

/

20,34

4,900

PT

GFB/89-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII a IX

13,000

9,417

/

72,44

1,300

PT

HKE/8C3411

merlúza európska

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

4 661,046

2 108,415

/

45,23

466,105

PT

JAX/08C

stavridy

zóna VIIIc

203,073

0

/

0

20,307

PT

JAX/09.

stavridy

zóna IX

46 534,638

22 415,954

2 028,089

52,53

4 653,464

PT

LEZ/8C3411

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

136,070

123,275

/

90,60

12,795

PT

LIN/6X14.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

6,600

0,016

/

0,24

0,660

PT

MAC/8C3411

Makrela atlantická

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

7 527,982

7 314,324

/

97,16

213,658

PT

NEP/9/3411

homár štíhly

zóny IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

205,989

193,002

/

93,69

12,987

PT

SBR/09-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny IX

91,342

68,820

/

75,34

9,134

PT

SBR/10-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny X

779,680

676,724

/

86,80

77,968

PT

WHB/8C3411

treska belasá

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

7 073,500

2 686,061

/

37,97

707,350

SE

ANF/2AC4-C

čertovité

vody Únie zón IIa a IV

9,700

0,194

/

2,00

0,970

SE

ARU/34-C

striebristka severná

vody Únie zón III a IV

38,500

0

/

0

3,850

SE

COD/03AS.

treska škvrnitá

Kattegat

37,595

37,328

/

99,28

0,267

SE

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa,

180,785

21,724

/

12,02

18,079

SE

HAD/3A/BCD

treska jednoškvrnná

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

239,000

203,130

/

84,99

23,900

SE

HKE/3A/BCD

merlúza európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

235,784

46,886

/

19,89

23,578

SE

LIN/04-C.

mieň veľký

vody Únie zóny IV

11,110

0,369

/

3,32

1,111

SE

LIN/3A/BCD

mieň veľký

zóna IIIa, vody Únie zóny IIIbcd

22,373

16,084

/

71,90

2,237

SE

NEP/3A/BCD

homár štíhly

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

1 545,384

1 133,976

/

73,38

154,538

SE

POK/2A34.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

279,562

278,630

/

99,67

0,932

SE

PRA/03A.

kreveta boreálna

zóna IIIa

1 426,000

1 392,622

/

97,66

33,378

SE

PRA/2AC4-C

kreveta boreálna

vody Únie zón IIa a IV

81,313

0

/

0

8,131

SE

SOL/3A/BCD

solea európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

10,559

9,755

/

92,38

0,804

SE

USK/04-C.

mieň lemovaný

vody Únie zóny IV

6,666

0,001

/

0,01

0,667

SE

USK/3A/BCD

mieň lemovaný

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

7,770

0,618

/

7,95

0,777

SE

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

80,297

57,981

/

72,21

8,030

UK

ALF/3X14-

beryxy

vody Únie a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

1,011

0,719

/

71,19

0,101

UK

ANF/07.

čertovité

zóna VII

7 601,887

6 780,642

98,411

90,49

722,834

UK

ANF/2AC4-C

čertovité

vody Únie zón IIa a IV

9 087,467

8 234,704

635,200

97,61

217,563

UK

ARU/1/2.

striebristka severná

vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

43,336

0

/

0

4,334

UK

ARU/34-C

striebristka severná

vody Únie zón III a IV

17,779

0

/

0

1,780

UK

ARU/567.

striebristka severná

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

242,957

0

/

0

24,296

UK

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

912,536

390,071

/

42,75

91,254

UK

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

173,719

123,755

/

71,24

17,372

UK

COD/07A.

treska škvrnitá

zóna VIIa

51,104

49,966

/

97,78

1,138

UK

COD/07D.

treska škvrnitá

zóna VIId

168,986

161,195

/

95,39

7,791

UK

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX a X, vody Únie v rámci CECAF 34.1.1

498,935

421,697

/

84,52

49,894

UK

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

746,791

132,005

/

17,68

74,679

UK

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

908,660

332,770

/

36,62

90,866

UK

HAD/07A.

treska jednoškvrnná

zóna VIIa

664,750

633,722

/

95,33

31,028

UK

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa,

30 976,993

19 762,682

6 060,639

83,36

3 097,699

UK

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

3 384,700

3 051,780

/

90,16

332,920

UK

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

2 103,678

2 052,097

/

97,55

51,581

UK

HAD/7X7A34

treska jednoškvrnná

zóny VIIb – k, VIII, IX a X; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

800,672

760,991

/

95,04

39,681

UK

HER/07A/MM

Sleď atlantický

zóna VIIa

4 917,910

4 869,639

/

99,02

48,271

UK

HER/4CXB7D

Sleď atlantický

zóny IVc, VIId

5 398,940

3 162,609

1 987,500

95,39

248,831

UK

HER/5B6ANB

Sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

16 909,773

15 264,671

/

90,27

1 645,102

UK

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón IIa a IV

3 125,102

2 976,015

/

95,23

149,087

UK

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

8 021,730

7 549,373

174,085

96,28

298,272

UK

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna VII

3 535,593

2 941,723

/

83,20

353,559

UK

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

2 198,536

1 167,590

/

53,11

219,854

UK

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, zóna VI, medzinárodné vody zón XII a XIV

1 374,593

650,406

/

47,32

137,459

UK

LIN/04-C.

mieň veľký

vody Únie zóny IV

2 113,225

2 003,588

/

94,81

109,637

UK

LIN/1/2.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

8,889

2,619

/

29,46

0,889

UK

LIN/3A/BCD

mieň veľký

zóna IIIa, vody Únie zóny IIIbcd

3,500

0

/

0

0,350

UK

LIN/6X14.

mieň veľký

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

2 948,121

2 386,099

/

80,94

294,812

UK

MAC/2A34.

Makrela atlantická

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

5 790,650

4 855,015

626,677

94,66

308,958

UK

NEP/07.

homár štíhly

zóna VII

7 710,480

6 975,602

110,324

91,90

624,554

UK

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

10 872,999

6 946,185

/

63,88

1 087,299

UK

NEP/5BC6.

homár štíhly

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb

15 522,285

11 723,639

/

75,53

1 552,228

UK

PLE/07A.

platesa veľká

zóna VIIa

306,196

79,642

/

26,01

30,619

UK

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

25 936,280

16 430,762

846,762

66,62

2 593,628

UK

PLE/7DE.

platesa veľká

zóny VIId a VIIe

1 459,576

1 302,437

/

89,23

145,958

UK

PLE/7FG.

platesa veľká

zóny VIIf a VIIg

51,330

24,620

/

47,96

5,133

UK

PLE/7HJK.

platesa veľká

zóny VIIh, VIIj a VIIk

17,990

17,301

/

96,17

0,689

UK

POK/2A34.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

8 969,865

8 917,341

/

99,41

52,524

UK

POK/56-14

treska tmavá

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

3 391,658

3 285,930

/

96,88

105,728

UK

PRA/2AC4-C

kreveta boreálna

vody Únie zón IIa a IV

566,107

1,104

/

0,20

56,611

UK

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

187,029

11,200

/

5,99

18,703

UK

SOL/07D.

solea európska

zóna VIId

531,582

467,771

/

88,00

53,158

UK

SOL/07E.

solea európska

zóna VIIe

508,287

491,200

/

96,64

17,087

UK

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón II a IV

893,665

812,773

/

90,95

80,892

UK

SOL/7FG.

solea európska

zóny VIIf a VIIg

118,413

105,064

/

88,73

11,841

UK

SOL/7HJK.

solea európska

zóny VIIh, VIIj a VIIk

65,898

53,238

/

80,79

6,590

UK

SPR/2AC4-C

šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa a IV

11 625,000

32,815

/

0,28

1 162,500

UK

USK/04-C.

mieň lemovaný

vody Únie zóny IV

106,653

46,756

/

43,84

10,665

UK

USK/1214EI

mieň lemovaný

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II a XIV

6,029

1,247

/

20,68

0,603

UK

USK/567EI.

mieň lemovaný

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

194,048

70,848

/

36,51

19,405

UK

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

34 275,325

31 777,690

/

92,71

2 497,635

UK

WHG/07A.

treska merlang

zóna VIIa

31,117

8,278

/

26,60

3,112

UK

WHG/56-14

treska merlang

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

168,341

168,013

/

99,81

0,328

UK

WHG/7X7A-C

treska merlang

zóny VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

1 277,150

1 202,530

/

94,16

74,620


(1)  Kvóty, ktoré sú k dispozícii pre členský štát podľa príslušných nariadení o rybolovných možnostiach po zohľadnení výmeny rybolovných možností v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22), prevodov kvót v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 a/alebo opätovného pridelenia a odpočtu rybolovných možností v súlade s článkami 37 a 105 nariadenia (ES) č. 1224/2009 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).


14.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/40


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1143

z 13. júla 2016,

ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 2,

keďže:

(1)

Oxid titaničitý je povolený ako farbivo v položke 143 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 a ako UV filter v položke 27 prílohy VI k uvedenému nariadeniu. V súlade s bodom 3 preambuly k prílohám II až VI k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 látky uvedené v prílohách III až VI k uvedenému nariadeniu nepokrývajú nanomateriály, okrem prípadov, ak je to výslovne uvedené. Oxid titaničitý (nano) nie je v súčasnosti regulovaný.

(2)

Podľa stanoviska Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov (ďalej len „VVBS“) z 22. júla 2013, ktoré bolo revidované 22. apríla 2014 (2), sa možno domnievať, že používanie oxidu titaničitého (nano) ako UV filtra vo výrobkoch na ochranu pred slnečným žiarením, s vlastnosťami uvedenými v stanovisku a pri koncentrácii do 25 %, nepredstavuje žiadne riziko nežiaducich účinkov na ľudí po aplikácii na zdravú, neporušenú alebo slnečným žiarením spálenú pokožku. Okrem toho vzhľadom na neexistenciu systémovej expozície sa VVBS domnieva, že používanie oxidu titaničitého (nano) v kozmetických výrobkoch aplikovaných na pokožku by nemalo pre spotrebiteľa predstavovať žiadne významné riziko.

(3)

Vlastnosti, ktoré VVBS uviedol vo svojom stanovisku, sa týkajú fyzikálno-chemických vlastností materiálu (ako je čistota, štruktúra a fyzický vzhľad, zloženie podľa veľkosti a počtu častíc, pomer strán, merná plocha povrchu na jednotku objemu a fotokatalytická aktivita) a toho, či je neobalený alebo obalený určitými chemickými látkami. Tieto fyzikálno-chemické vlastnosti a požiadavky týkajúce sa obalových látok by sa preto mali zohľadniť v nariadení (ES) č. 1223/2009.

(4)

VVBS sa zároveň nazdáva, že na základe dostupných informácií nemožno použitie oxidu titaničitého (nano) v sprejoch považovať za bezpečné. VVBS navyše v ďalšom stanovisku z 23. septembra 2014 na objasnenie významu pojmu „rozstrekovateľná aplikácia/rozstrekovateľné výrobky“ pre nanoformy uhlíkovej černe CI 77266, oxidu titaničitého a oxidu zinočnatého (3) uviedol, že jeho obavy sa týkajú len aplikácie spreja, ktorá by mohla viesť k expozícii pľúc spotrebiteľa oxidu titaničitého (nano) pri vdychovaní.

(5)

Vzhľadom na vyššie uvedené stanoviská VVBS by sa oxid titaničitý (nano) podľa špecifikácií VVBS mal povoliť na použitie ako UV filter v kozmetických výrobkoch pri maximálnej koncentrácii 25 % s výnimkou aplikácií, ktoré by mohli viesť k expozícii pľúc konečného užívateľa pri vdychovaní.

(6)

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 by sa mala zmeniť na účely jej prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Revízia SCCS/1516/13 z 22. apríla 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf.

(3)  Revízia SCCS/1539/14 z 23. septembra 2014 a 25. júna 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.


PRÍLOHA

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa mení takto:

1.

položka 27 sa nahrádza takto:

 

Identifikácia látky

Podmienky

 

Referenčné číslo

Chemický názov/INN/XAN

Názov v jednotnom zozname zložiek

CAS číslo

EC číslo

Typ výrobku, časti tela

Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku

Iné

Znenie podmienok použitia a upozornení

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„27

Oxid titaničitý (*)

Titanium dioxide

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (**)

 

 

2.

vkladá sa táto položka 27a:

 

Identifikácia látky

Podmienky

 

Referenčné číslo

Chemický názov/INN/XAN

Názov v jednotnom zozname zložiek

CAS číslo

EC číslo

Typ výrobku, časti tela

Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku

Iné

Znenie podmienok použitia a upozornení

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„27a

Oxid titaničitý (***)

Titanium dioxide (nano)

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (****)

Nepoužívať v aplikáciách, ktoré by mohli viesť k expozícii pľúc konečného užívateľa pri vdychovaní.

Povolené sú len nanomateriály s týmito vlastnosťami:

čistota ≥ 99 %,

vo forme rutilu alebo rutilu s najviac 5 % anatázu, s kryštalickou štruktúrou a fyzickým vzhľadom ako zhluky guľovitého, ihličkovitého alebo kopijovitého tvaru,

stredná veľkosť častíc na základe rozdelenia veľkosti častíc ≥ 30 nm,

pomer strán od 1 do 4,5 a merná plocha povrchu na jednotku objemu ≤ 460 m2/cm3,

obalené týmito látkami: Silica, Hydrated Silica, Alumina, Aluminium Hydroxide, Aluminium Stearate, Stearic Acid, Trimethoxycaprylylsilane, Glycerin, Dimethicone, Hydrogen Dimethicone, Simethicone,

fotokatalytická aktivita ≤ 10 % v porovnaní so zodpovedajúcim neobaleným alebo nedopovaným referenčným materiálom,

nanočastice sú fotostabilné v konečnom zložení.

 


(*)  Na použitie ako farbivo, pozri prílohu IV, č. 143.

(**)  V prípade kombinovaného použitia oxidu titaničitého a oxidu titaničitého (nano) nesmie súčet prekročiť limit stanovený v stĺpci g.“

(***)  Na použitie ako farbivo, pozri prílohu IV, č. 143.

(****)  V prípade kombinovaného použitia oxidu titaničitého a oxidu titaničitého (nano) nesmie súčet prekročiť limit stanovený v stĺpci g.“


14.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/44


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1144

z 13. júla 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

158,0

ZZ

158,0

0709 93 10

TR

136,0

ZZ

136,0

0805 50 10

AR

137,5

BO

217,8

CL

148,0

TR

134,0

UY

192,8

ZA

185,3

ZZ

169,2

0808 10 80

AR

136,0

BR

92,6

CL

122,8

CN

102,6

NZ

146,4

US

157,2

ZA

105,0

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

112,5

CL

122,0

NZ

154,1

ZA

109,9

ZZ

124,6

0809 10 00

TR

195,3

ZZ

195,3

0809 29 00

TR

284,0

ZZ

284,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

14.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/46


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1145

zo 6. júla 2016

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Belgicka – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)

Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (3), EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011).

(3)

Belgicko podalo 17. decembra 2015 žiadosť EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v odvetví ekonomickej činnosti v rámci divízie 28 NACE Rev. 2 (výroba strojov a zariadení i. n.) v belgickom regióne Hainaut (BE32) úrovne NUTS 2. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie poskytnuté v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa Belgicko rozhodlo poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF aj 300 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

(5)

V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa žiadosť Belgicka považuje za prípustnú, keďže prepúšťanie má vážny dosah na zamestnanosť a miestne, regionálne a národné hospodárstvo.

(6)

Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Belgickom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 1 824 041 EUR.

(7)

S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 1 824 041 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 6. júla 2016.

V Štrasburgu 6. júla 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

I. KORČOK


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


14.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/48


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1146

z 27. júna 2016

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus), pokiaľ ide o návrh rozhodnutia č. 1/2016 tohto výboru

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) (1) (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. januára 2003.

(2)

Spoločný výbor v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. b) dohody mení alebo prispôsobuje kontrolné dokumenty a iné vzory dokumentov uvedené v prílohách k dohode. Spoločný výbor s cieľom zapracovať budúce opatrenia prijaté v Únii a v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. c) dohody mení alebo prispôsobuje prílohy týkajúce sa technických noriem pre autobusy a autokary, ako aj prílohu 1 týkajúcu sa podmienok vzťahujúcich sa na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy. Spoločný výbor takisto v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. e) mení alebo prispôsobuje požiadavky týkajúce sa sociálnych ustanovení. Na tieto účely by mal spoločný výbor konať v prípadoch, keď je potrebné dohodu aktualizovať na účely zohľadnenia technického a legislatívneho pokroku.

(3)

Pri poslednej aktualizácii právnych predpisov Únie v dohode zavedenej rozhodnutím spoločného výboru č. 1/2011 (2) sa zohľadnili akty Únie prijaté do konca roku 2009. Teraz by sa mali zapracovať nové opatrenia, ktoré Únia odvtedy prijala.

(4)

V odporúčaní spoločného výboru č. 1/2011 (3) sa stanovuje využívanie technických správ na cestné kontroly autobusov a autokarov. Odporúčanie zastaralo a malo by sa zrušiť.

(5)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má prijať v mene Únie v spoločnom výbore, pokiaľ ide o návrh rozhodnutia č. 1/2016 tohto výboru.

(6)

Pozícia Únie v spoločnom výbore by preto mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom podľa článku 23 Dohody o príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus), je založená na návrhu rozhodnutia spoločného výboru pripojeného k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 27. júna 2016

Za Radu

predseda

M. VAN DAM


(1)  Ú. v. ES L 321, 26.11.2002, s. 13.

(2)  Rozhodnutie spoločného výboru zriadeného podľa dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi č. 1/2011 z 11. novembra 2011, ktorým výbor prijíma svoj rokovací poriadok a prispôsobuje prílohu 1 k dohode, týkajúcu sa podmienok, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy, prílohu 2 týkajúcu sa technických noriem pre autobusy a autokary a požiadavky týkajúce sa sociálnych ustanovení uvedené v článku 8 dohody (2012/25/EÚ) (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2012, s. 38).

(3)  Odporúčanie spoločného výboru zriadeného podľa dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi č. 1/2011 z 11. novembra 2011 týkajúce sa využívania technických správ pre autobusy a autokary s cieľom uľahčiť monitorovanie ustanovení článkov 1 a 2 prílohy 2 k dohode (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2012, s. 46).


PRÍLOHA

NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY O MEDZINÁRODNEJ PRÍLEŽITOSTNEJ PREPRAVE CESTUJÚCICH AUTOKARMI A AUTOBUSMI (DOHODA INTERBUS) č. 1/2016

z …,

ktorým sa prispôsobuje článok 8 dohody a prílohy 1, 2, 3 a 5 k nej a ktorým sa zrušuje odporúčanie č. 1/2011

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) (1), a najmä na jej článok 24,

keďže:

(1)

Článkom 23 Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) (ďalej len „dohoda“) sa na zabezpečenie vykonávania dohody zriaďuje spoločný výbor (ďalej len „spoločný výbor“).

(2)

Spoločný výbor v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. b) dohody mení alebo prispôsobuje kontrolné dokumenty a iné vzory dokumentov uvedené v prílohách k dohode. Spoločný výbor s cieľom zapracovať budúce opatrenia prijaté v Únii a v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. c) dohody mení alebo prispôsobuje prílohy týkajúce sa technických noriem pre autobusy a autokary, ako aj prílohu 1 týkajúcu sa podmienok vzťahujúcich sa na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy. Takisto v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. e) mení alebo prispôsobuje požiadavky týkajúce sa sociálnych ustanovení. Na tieto účely by spoločný výbor mal konať v prípadoch, keď je potrebné dohodu aktualizovať vzhľadom na technický a legislatívny pokrok.

(3)

Pri poslednej aktualizácii právnych predpisov Únie v dohode zavedenej rozhodnutím spoločného výboru č. 1/2011 (2) sa zohľadnili akty Únie prijaté do konca roku 2009. Teraz by sa mali zapracovať nové opatrenia, ktoré Únia odvtedy prijala.

(4)

V odporúčaní spoločného výboru č. 1/2011 (3) sa stanovuje využívanie technických správ na cestné kontroly autobusov a autokarov. Odporúčanie zastaralo a malo by sa zrušiť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Požiadavky vzťahujúce sa na sociálne ustanovenia uvedené v článku 8 dohody, podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy uvedené v prílohe 1 k dohode, technické normy platné pre autobusy a autokary uvedené v prílohe 2 k dohode, vzor kontrolného dokumentu na príležitostnú dopravu oslobodenú od povolenia uvedený v prílohe 3 k dohode, vzor povolenia na neliberalizovanú príležitostnú dopravu uvedený v prílohe 5 k dohode a vzor vyhlásenia, ktorý majú určiť zmluvné strany Interbus, pokiaľ ide o článok 4 a prílohu 1, sa prispôsobujú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Odporúčanie spoločného výboru č. 1/2011 sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť ….

V Bruseli …

Za spoločný výbor

predseda

tajomník


(1)  Ú. v. ES L 321, 26.11.2002, s. 13.

(2)  Rozhodnutie spoločného výboru zriadeného podľa dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi č. 1/2011 z 11. novembra 2011, ktorým výbor prijíma svoj rokovací poriadok a prispôsobuje prílohu 1 k dohode, týkajúcu sa podmienok, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy, prílohu 2 týkajúcu sa technických noriem pre autobusy a autokary a požiadavky týkajúce sa sociálnych ustanovení uvedené v článku 8 dohody (2012/25/EÚ) (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2012, s. 38).

(3)  Odporúčanie spoločného výboru zriadeného podľa dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi č. 1/2011 z 11. novembra 2011 týkajúce sa využívania technických správ pre autobusy a autokary s cieľom uľahčiť monitorovanie ustanovení článkov 1 a 2 prílohy 2 k dohode (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2012, s. 46).

Príloha k prílohe

Prispôsobenie článku 8 týkajúceho sa sociálnych ustanovení, prílohy 1 týkajúcej sa podmienok vzťahujúcich sa na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy, prílohy 2 týkajúcej sa technických noriem pre autobusy a autokary, prílohy 3 týkajúcej sa vzoru kontrolného dokumentu na príležitostnú dopravu oslobodenú od povolenia, prílohy 5 týkajúcej sa vzoru povolenia na neliberalizovanú príležitostnú dopravu ako aj vzoru vyhlásenia, ktorý majú určiť zmluvné strany Interbus, pokiaľ ide o článok 4 a prílohu 1 (1)

1.

V článku 8 dohody sa zoznam aktov Únie mení takto:

a)

odkaz na nariadenie (EHS) č. 3821/85 sa nahrádza takto:

„—

nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 1161/2014 z 30. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 19), ktoré sa bude uplatňovať dovtedy, kým nenadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).

Namiesto nariadenia (EHS) č. 3821/85 možno uplatňovať rovnocenné pravidlá stanovené v dohode AETR vrátane jej protokolov.“

b)

dopĺňa sa tento akt Únie:

„—

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1), ktoré sa bude uplatňovať od dátumu, keď nadobudnú účinnosť vykonávacie akty uvedené v článku 46.

Namiesto nariadenia (EÚ) č. 165/2014 možno uplatňovať rovnocenné pravidlá stanovené v dohode AETR vrátane jej protokolov.“

2.

V prílohe 1 k dohode sa zoznam aktov Únie nahrádza takto:

 

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1), naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1);

 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51) naposledy zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1);

 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88) naposledy zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1);

 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1) v rozsahu, v akom sa vzťahuje na príležitostné dopravné služby prostredníctvom autokarov a autobusov.“

3.

Príloha 2 k dohode sa mení takto:

a)

článok 1 sa mení takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

testy spôsobilosti motorových a ich prípojných vozidiel:

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 12) naposledy zmenená smernicou Komisie 2010/48/EÚ z 5. júla 2010 (Ú. v. EÚ L 173, 8.7.2010, s. 47), ktorá sa bude uplatňovať do 19. mája 2018,

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. Apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51), ktorá sa bude uplatňovať od 20. mája 2018,

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve (Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 1) naposledy zmenená smernicou Komisie 2010/47/EÚ z 5. júla 2010 (Ú. v. EÚ L 173, 8.7.2010, s. 33), ktorá sa bude uplatňovať do 19. mája 2018,

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 134), ktorá sa bude uplatňovať od 20. mája 2018.“;

ii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

maximálne povolené rozmery a maximálne povolené hmotnosti:

smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59), zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 1).

Zmeny zavedené smernicou (EÚ) 2015/719 sa uplatňujú od 7. mája 2017.

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, a mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 353, 21.12.2012, s. 31);“;

iii)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

záznamové zariadenie v cestnej doprave:

nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 1161/2014 z 30. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 19), ktoré sa bude uplatňovať dovtedy, kým nenadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014.

Namiesto nariadenia (EHS) č. 3821/85 možno uplatňovať rovnocenné pravidlá stanovené v dohode AETR vrátane jej protokolov.

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1), ktoré sa bude uplatňovať od dátumu, keď nadobudnú účinnosť vykonávacie akty uvedené v článku 46.

Namiesto nariadenia (EÚ) č. 165/2014 možno uplatňovať rovnocenné pravidlá stanovené v dohode AETR vrátane jej protokolov.“;

b)

článok 2 sa mení takto:

i)

nadpisy a odkazy medzi prvým odsekom a tabuľkou sa nahrádzajú takto:

„Emisie výfukových plynov:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1), naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 459/2012 z 29. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 16),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1), naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 133/2014 z 31. januára 2014 (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2014, s. 1),

Hlukové emisie:

smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16), naposledy zmenená smernicou Komisie 2013/15/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 172), ktorá sa bude uplatňovať do 30. júna 2027 podľa článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 131) ktoré sa v súlade s článkom 15 uvedeného nariadenia bude uplatňovať od 1. júla 2016, 1. júla 2019 a 1. júla 2027,

Brzdový systém:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

Pneumatiky:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

Zariadenia pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

Palivové nádrže:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

Spätné zrkadlá:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

Bezpečnostné pásy – inštalácia:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

Bezpečnostné pásy – kotvové úchytky bezpečnostných pásov:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

Sedadlá:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

Konštrukcia interiéru (prevencia rizika šírenia požiaru):

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

Vnútorné usporiadanie (núdzové východy, prístupnosť, rozmery sedadiel, pevnosť nadstavby atď.):

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

Systémy zdokonaleného núdzového brzdenia:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

nariadenie Komisie (EÚ) č. 347/2012 zo 16. apríla 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 s ohľadom na požiadavky typového schvaľovania určitých kategórií motorových vozidiel týkajúce sa systémov zdokonaleného núdzového brzdenia (Ú. v. EÚ L 109, 21.4.2012, s. 1), naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/562 z 8. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 93, 9.4.2015, s. 35),

Systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3),

nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2012 z 23. apríla 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky typového schvaľovania na montáž systémov výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu v motorových vozidlách (Ú. v. EÚ L 110, 24.4.2012, s. 18).“;

ii)

tabuľka sa nahrádza touto tabuľkou:

„blasť

Predpis EHK-OSN

(v najnovšom uplatniteľnom znení)

Akt Únie

Emisie výfukových plynov

49

nariadenie (ES) č. 715/2007, naposledy zmenené (EÚ) č. 459/2012

nariadenie (ES) č. 595/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) č. 133/2014

Hlukové emisie

51

smernica 70/157/EHS, naposledy zmenená smernicou Rady 2013/15/EÚ, ktorá sa bude podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 540/2014 uplatňovať do 30. júna 2027

nariadenie (EÚ) č. 540/2014, ktoré sa v súlade s jeho článkom 15 bude uplatňovať od 1. júla 2016, 1. júla 2019 a 1. júla 2027

Brzdový systém

13

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

Pneumatiky

54

117

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

Zariadenie pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu

48

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

Palivová nádrž

34

58

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

Spätné zrkadlá

46

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

Bezpečnostné pásy – inštalácia

16

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

Bezpečnostné pásy – kotvové úchytky bezpečnostných pásov

14

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

Sedadlá

17

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

Konštrukcia interiéru (prevencia rizika šírenia požiaru)

118

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

Vnútorné usporiadanie (núdzové východy, prístupnosť, rozmery sedadiel, pevnosť nadstavby atď.)

66

107

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

Systémy zdokonaleného núdzového brzdenia

131

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

nariadenie (EÚ) č. 347/2012, naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/562

Systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu

130

nariadenie (ES) č. 661/2009, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/166

nariadením Komisie (EÚ) č. 351/2012“

4.

V prílohe 3 k dohode sa text v poznámke pod čiarou nahrádza takto:

„Albánsko (AL), Belgicko (B), Bosna a Hercegovina (BA), Bulharsko (BG), bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (MK), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Čierna Hora (ME), Dánsko (DK), Estónsko (EST), Fínsko (FIN), Francúzsko (F), Grécko (GR), Holandsko (NL), Chorvátsko (HR), Írsko (IRL), Litva (LT), Lotyšsko (LV), Luxembursko (L), Maďarsko (H), Malta (MT), Moldavská republika (MD), Nemecko (D), Poľsko (PL), Portugalsko (P), Rakúsko (A), Rumunsko (RO), Slovenská republika (SK), Slovinsko (SLO), Spojené kráľovstvo (UK), Španielsko (E), Švédsko (S), Taliansko (I), Turecko (TR), Ukrajina (UA), na doplnenie.“

5.

V prílohe 5 k dohode sa text v poznámke pod čiarou nahrádza takto:

„Albánsko (AL), Belgicko (B), Bosna a Hercegovina (BA), Bulharsko (BG), bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (MK), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Čierna Hora (ME), Dánsko (DK), Estónsko (EST), Fínsko (FIN), Francúzsko (F), Grécko (GR), Holandsko (NL), Chorvátsko (HR), Írsko (IRL), Litva (LT), Lotyšsko (LV), Luxembursko (L), Maďarsko (H), Malta (MT), Moldavská republika (MD), Nemecko (D), Poľsko (PL), Portugalsko (P), Rakúsko (A), Rumunsko (RO), Slovenská republika (SK), Slovinsko (SLO), Spojené kráľovstvo (UK), Španielsko (E), Švédsko (S), Taliansko (I), Turecko (TR), Ukrajina (UA), na doplnenie.“

6.

Vzor vyhlásenia, ktorý majú určiť zmluvné strany Interbus, pokiaľ ide o článok 4 a prílohu 1 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.   Tri podmienky stanovené v kapitole 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51):“;

b)

v odseku 2 sa druhý pododsek vypúšťa.


(1)  Pri prispôsobení aktov sa zohľadňujú nové opatrenia, ktoré Európska únia prijala do 31. decembra 2015.


14.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/58


ROZHODNUTIE RADY (EÚ, Euratom) 2016/1147

z 12. júla 2016,

ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Belgickým kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 302,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh belgickej vlády,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 18. septembra 2015 prijala rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2015/1600 (1) a 1. októbra 2015 rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2015/1790 (2), ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Rudiho THOMAESA sa uvoľnilo miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Paul SOETE, Ancien Administrateur délégué d'AGORIA, sa vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2020.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 12. júla 2016

Za Radu

predseda

P. KAŽIMÍR


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/1600 z 18. septembra 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 53).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/1790 z 1. októbra 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (Ú. v. EÚ L 260, 7.10.2015, s. 23).