ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 182

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
7. júla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1093 zo 6. júla 2016, ktorým sa schvaľuje didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1094 zo 6. júla 2016, ktorým sa schvaľuje granulovaná meď ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1095 zo 6. júla 2016 o povolení dihydrátu octanu zinočnatého, bezvodého chloridu zinočnatého, oxidu zinočnatého, heptahydrátu síranu zinočnatého, monohydrátu síranu zinočnatého, hydrátu zinočnatého chelátu s aminokyselinami, hydrátu zinočnatého chelátu s bielkovinovými hydrolyzátmi, hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v tuhej forme) a hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v kvapalnej forme) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a o zmene nariadení (ES) č. 1334/2003, (ES) č. 479/2006, (EÚ) č. 335/2010 a vykonávacích nariadení (EÚ) č. 991/2012 a (EÚ) č. 636/2013 ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1096 zo 6. júla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1251/2008, pokiaľ ide o uvádzanie na trh zásielok určitých druhov rýb určených do členských štátov alebo ich častí, v ktorých platia vnútroštátne opatrenia týkajúce sa alfavírusu lososovitých rýb (SAV) schválené rozhodnutím 2010/221/EÚ ( 1 )

28

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1097 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

37

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1098 zo 4. júla 2016 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o revíziu prílohy III k Dohode o partnerstve AKT – EÚ

39

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1099 z 5. júla 2016 o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane druhej splátky na rok 2016

44

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1100 z 5. júla 2016, ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Kostariky, Nemecka, Litvy, Namíbie a Španielska podľa rizika BSE [oznámené pod číslom C(2016) 4134]  ( 1 )

47

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1101 z 5. júla 2016, ktorým sa menia prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES, pokiaľ ide o status spolkových krajín Porýnie-Falcko, Sársko a Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold a Münster v Nemecku ako oblastí bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy [oznámené pod číslom C(2016) 4135]  ( 1 )

51

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1102 z 5. júla 2016, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne programy na zlepšenie výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh predložené členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 [oznámené pod číslom C(2016) 4133]

55

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2016/175 z 8. februára 2016 o opatrení, ktoré prijalo Španielsko podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES, pokiaľ ide o zákaz uvádzania určitého typu tlakových čističov na trh ( Ú. v. EÚ L 33, 10.2.2016 )

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1093

zo 6. júla 2016,

ktorým sa schvaľuje didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam existujúcich účinných látok, ktoré sa majú hodnotiť z hľadiska ich prípadného schválenia na používanie v biocídnych výrobkoch. Tento zoznam obsahuje aj didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát.

(2)

Didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát bol v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnotený z hľadiska použitia vo výrobkoch typu 8 (prostriedky na konzerváciu dreva) vymedzených v prílohe V k uvedenej smernici, ktoré zodpovedajú výrobkom typu 8 vymedzeným v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Ako hodnotiaci príslušný orgán bolo určené Taliansko, ktoré predložilo 20. novembra 2007 hodnotiace správy spolu so svojimi odporúčaniami.

(4)

V súlade s článkom 7 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014 Výbor pre biocídne výrobky s prihliadnutím na závery hodnotiaceho príslušného orgánu 8. decembra 2015 sformuloval stanovisko Európskej chemickej agentúry.

(5)

Na základe daného stanoviska možno vychádzať z toho, že biocídne výrobky typu 8, ktoré obsahujú didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát, vyhovujú požiadavkám článku 5 smernice 98/8/ES, pokiaľ sú splnené určité podmienky súvisiace s ich použitím.

(6)

Preto je vhodné schváliť didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát na používanie v biocídnych výrobkoch typu 8 s výhradou splnenia určitých špecifikácií a podmienok.

(7)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mohli prijať prípravné opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky

Didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát

Názov IUPAC:

alfa-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-etándiyl)-propionát

Číslo ES: nepridelené

Číslo CAS: 94667-33-1

86,1 hm. % (hmotnostný obsah sušiny)

1. januára 2018

31. decembra 2027

8

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

2.

Vzhľadom na zistené riziká, pokiaľ ide o hodnotené použitia, v rámci hodnotenia výrobku sa musí venovať osobitná pozornosť:

a)

priemyselným a profesionálnym používateľom;

b)

podzemnej vode v prípade dreva, ktoré bude často vystavené vplyvom počasia.

3.

Vzhľadom na zistené riziká pre povrchové a podzemné vody sa musí na etiketách a prípadne poskytnutých kartách bezpečnostných údajov autorizovaných výrobkov uviesť, že priemyselná alebo profesionálna aplikácia sa vykonáva v rámci uzavretej oblasti alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi a že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že všetky úniky, ku ktorým dôjde pri aplikácii výrobku, sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 89 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.


7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1094

zo 6. júla 2016,

ktorým sa schvaľuje granulovaná meď ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 90 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Francúzsku bola 30. augusta 2013 v súlade s článkom 11 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (2) doručená žiadosť o zaradenie účinnej látky granulovaná meď do prílohy I k uvedenej smernici na použitie vo výrobkoch typu 8 (prostriedky na ochranu dreva) opísaných v prílohe V k uvedenej smernici, ktoré zodpovedajú výrobkom typu 8 opísaným v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(2)

Francúzsko v súlade s článkom 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 predložilo 3. apríla 2015 hodnotiacu správu spolu so svojimi odporúčaniami.

(3)

Výbor pre biocídne výrobky s prihliadnutím na závery hodnotiaceho príslušného orgánu 9. decembra 2015 sformuloval stanovisko Európskej chemickej agentúry.

(4)

Na základe daného stanoviska možno vychádzať z toho, že biocídne výrobky typu 8 s obsahom granulovanej medi vyhovujú požiadavkám článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 528/2012, pokiaľ sú splnené určité špecifikácie a podmienky súvisiace s ich použitím.

(5)

Preto je vhodné schváliť granulovanú meď na používanie v biocídnych výrobkoch typu 8 s výhradou splnenia určitých špecifikácií a podmienok.

(6)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mohli prijať prípravné opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Granulovaná meď sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky

Granulovaná meď

Názov IUPAC:

meď

EC č. 231-159-6

CAS č. 7440-50-8

99 hmotnostných %

1. januára 2017

31. decembra 2026

8

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

2.

Vzhľadom na riziká zistené v prípade hodnotených použití sa v rámci hodnotenia výrobku musí venovať osobitná pozornosť:

a)

priemyselným a profesionálnym používateľom;

b)

povrchovým vodám a sedimentu, pokiaľ dochádza k priamemu uvoľneniu počas životnosti ošetreného dreva.

3.

Vzhľadom na riziká zistené pri povrchových a podzemných vodách musí byť na označeniach výrobkov a v kartách bezpečnostných údajov (ak sú k dispozícii) autorizovaných výrobkov uvedené, že priemyselná alebo profesionálna aplikácia sa musí vykonávať v uzavretom priestore alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi a že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky, ku ktorým dôjde pri aplikácii výrobku, sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo zneškodnenia.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.


7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1095

zo 6. júla 2016

o povolení dihydrátu octanu zinočnatého, bezvodého chloridu zinočnatého, oxidu zinočnatého, heptahydrátu síranu zinočnatého, monohydrátu síranu zinočnatého, hydrátu zinočnatého chelátu s aminokyselinami, hydrátu zinočnatého chelátu s bielkovinovými hydrolyzátmi, hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v tuhej forme) a hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v kvapalnej forme) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a o zmene nariadení (ES) č. 1334/2003, (ES) č. 479/2006, (EÚ) č. 335/2010 a vykonávacích nariadení (EÚ) č. 991/2012 a (EÚ) č. 636/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Zlúčeniny zinku – dihydrát octanu zinočnatého, oxid zinočnatý, heptahydrát síranu zinočnatého, monohydrát síranu zinočnatého, chelát zinku hydrátu aminokyselín a chelát zinku glycínhydrátu – boli nariadeniami Komisie (ES) č. 1334/2003 (3) a (ES) č. 479/2006 (4) v súlade so smernicou 70/524/EHS povolené bez časového obmedzenia. Uvedené produkty boli následne zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúce produkty, a to v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 boli predložené žiadosti o prehodnotenie dihydrátu octanu zinočnatého, oxidu zinočnatého, heptahydrátu síranu zinočnatého, monohydrátu síranu zinočnatého, hydrátu zinočnatého chelátu s aminokyselinami a hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom [monohydrát bis(aminoacetáto-N,O)zinočnatého komplexu] ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat. Okrem toho bola v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia predložená žiadosť týkajúca sa bezvodého chloridu zinočnatého ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. Žiadatelia požiadali o zaradenie týchto doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“. K žiadostiam boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanoviskách z 1. februára 2012 (5), 8. marca 2012 (6), 23. mája 2012 (7), 15. novembra 2012 (8), 12. septembra 2013 (9) a 12. marca 2015 (10) k záveru, že dihydrát octanu zinočnatého, bezvodý oxid zinočnatý, oxid zinočnatý, heptahydrát síranu zinočnatého, monohydrát síranu zinočnatého, hydrát zinočnatého chelátu s aminokyselinami a hydrát zinočnatého chelátu s glycínom nemajú za navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat ani ľudské zdravie a že za predpokladu prijatia primeraných ochranných opatrení nevzniknú pre používateľov žiadne bezpečnostné riziká.

(5)

Pokiaľ ide o vplyvy na životné prostredie, najmä na kanalizáciu a úniky zinku do povrchových vôd, úrad v stanovisku z 8. apríla 2014 (11) odporučil výrazne znížiť maximálny obsah zinku v kompletnom krmive v prípade viacerých cieľových druhov. Aby však nehrozilo, že nebudú naplnené fyziologické potreby zvierat aj v osobitných obdobiach života alebo že dôjde k iným negatívnym vplyvom na zdravie zvierat, zníženie obsahu zinku odporúčané úradom by sa nemalo zaviesť naraz. S cieľom ďalšieho zníženia by sa prevádzkovatelia krmivárskych podnikov a výskumné ústavy mali vyzvať, aby zbierali nové vedecké údaje o fyziologických potrebách rôznych druhov zvierat.

(6)

Úrad ďalej dospel k záveru, že dihydrát octanu zinočnatého, bezvodý oxid zinočnatý, oxid zinočnatý, heptahydrát síranu zinočnatého, monohydrát síranu zinočnatého, hydrát zinočnatého chelátu s aminokyselinami a hydrát zinočnatého chelátu s glycínom sú efektívnymi zdrojmi zinku. Vzhľadom na chemické vlastnosti zinočnatého chelátu s aminokyselinami úrad odporúča jeho rozdelenie do dvoch skupín: hydrát zinočnatého chelátu s aminokyselinami a zinočnatý chelát s bielkovinovými hydrolyzátmi. Okrem toho boli v prípade hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom [monohydrát bis(aminoacetáto-N,O)zinočnatého komplexu] posudzované dve rôzne formy – tuhá a kvapalná. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Z posúdenia dihydrátu octanu zinočnatého, bezvodého chloridu zinočnatého, oxidu zinočnatého, heptahydrátu síranu zinočnatého, monohydrátu síranu zinočnatého, hydrátu zinočnatého chelátu s aminokyselinami, zinočnatého chelátu s bielkovinovými hydrolyzátmi, hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v tuhej forme) a hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v kvapalnej forme) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie týchto látok by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(8)

Z dôvodu povolenia látok „dihydrát octanu zinočnatého“, „oxid zinočnatý“, „heptahydrát síranu zinočnatého“, „monohydrát síranu zinočnatého“, „chelát zinku hydrátu aminokyselín“ a „chelát zinku glycínhydrátu“ sú zápisy týkajúce sa týchto látok v nariadeniach (ES) č. 479/2006 a (ES) č. 1334/2003 zastaralé, a mali by sa preto vypustiť.

(9)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 335/2010 (12) a vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) č. 991/2012 (13) a (EÚ) č. 636/2013 (14) bolo povolených niekoľko zlúčenín zinku ako výživných doplnkových látok. S cieľom zohľadniť závery úradu v jeho stanovisku z 8. apríla 2014, ktoré sa zároveň stali vedeckým základom ustanovení týkajúcich sa celkového obsahu zinku v kŕmnych zmesiach, a ktoré sa týkali doplnkových látok povolených v zmysle tohto nariadenia a zvlášť environmentálneho vplyvu pridávania zinku do krmív, je vhodné zosúladiť maximálny obsah zinku v nariadení (EÚ) č. 335/2010 a vo vykonávacích nariadeniach (EÚ) č. 991/2012 a (EÚ) č. 636/2013 s ustanoveniami tohto nariadenia, pokiaľ ide o obsah zinku v kŕmnych zmesiach. Nariadenie (EÚ) č. 335/2010 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 991/2012 a (EÚ) č. 636/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia dihydrátu octanu zinočnatého, oxidu zinočnatého, heptahydrátu síranu zinočnatého, monohydrátu síranu zinočnatého, hydrátu zinočnatého chelátu s aminokyselinami, hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom a zlúčenín zinku povolených nariadením (EÚ) č. 335/2010 a vykonávacími nariadeniami (EÚ) č. 991/2012 a (EÚ) č. 636/2013, je vhodné umožniť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „zlúčeniny mikroprvkov“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Zmena nariadenia (ES) č. 1334/2003

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1334/2003 sa z položky E6, ktorá sa týka prvku zinok-Zn, vypúšťajú tieto doplnkové látky: „Octan zinočnatý dihydrát“, „Oxid zinočnatý“, „Síran zinočnatý heptahydrát“, „Síran zinočnatý monohydrát“, „Chelát zinku hydrátu aminokyselín“, ako aj ich chemické vzorce a opis.

Článok 3

Zmena nariadenia (ES) č. 479/2006

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 479/2006 sa vypúšťa položka E6 týkajúca sa doplnkovej látky „Chelát zinku glycínhydrátu“.

Článok 4

Zmena nariadenia (EÚ) č. 335/2010

V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 335/2010 sa ôsmy stĺpec riadku 3b6.10 nahrádza takto:

„Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)“.

Článok 5

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 991/2012

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 991/2012 sa ôsmy stĺpec riadku 3b609 nahrádza takto:

„Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)“.

Článok 6

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 636/2013

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 636/2013 sa ôsmy stĺpec riadku 3b611 nahrádza takto:

„Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)“.

Článok 7

Prechodné opatrenia

1.   Látky dihydrát octanu zinočnatého, oxid zinočnatý, heptahydrát síranu zinočnatého, monohydrát síranu zinočnatého, hydrát zinočnatého chelátu s aminokyselinami, hydrát zinočnatého chelátu s glycínom a zlúčeniny zinku povolené nariadením (EÚ) č. 335/2010 a vykonávacími nariadeniami (EÚ) č. 991/2012 a (EÚ) č. 636/2013 a premixy, ktoré ich obsahujú, vyrobené a označené pred 27. januárom 2017 v súlade s pravidlami platnými pred 27. júlom 2016 sa môžu aj naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi obsahujúce látky uvedené v odseku 1, ktoré sú vyrobené a označené pred 27. júlom 2017 v súlade s pravidlami platnými pred 27. júlom 2016, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá určené na produkciu potravín.

3.   Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi obsahujúce látky uvedené v odseku 1, ktoré sú vyrobené a označené pred 27. júlom 2018 v súlade s pravidlami platnými pred 27. júlom 2016, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré nie sú určené na produkciu potravín.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1334/2003 z 25. júla 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky schvaľovania množstva doplnkových látok, ktoré patria do skupiny stopových prvkov (Ú. v. EÚ L 187, 26.7.2003, s. 11).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 479/2006 z 23. marca 2006, pokiaľ ide o povolenie niektorých doplnkových látok, ktoré patria do skupiny zlúčenín stopových prvkov (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2006, s. 4).

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(2):2572.

(6)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(3):2621.

(7)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(6):2734.

(8)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(11):2970.

(9)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(10):3369.

(10)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(4):4058.

(11)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(5):3668.

(12)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 335/2010 z 22. apríla 2010 o povolení chelátu zinku hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 22).

(13)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 991/2012 z 25. októbra 2012 o povolení monohydrátu hydroxid-chloridu zinočnatého ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 297, 26.10.2012, s. 18).

(14)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 636/2013 z 1. júla 2013 o povolení chelátu zinku a metionínu (1:2) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky živočíšne druhy (Ú. v. EÚ L 183, 2.7.2013, s. 3).


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Obsah prvku (Zn) v mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória výživných doplnkových látok. Funkčná skupina: zlúčeniny mikroprvkov

3b601

Dihydrát octanu zinočnatého

Zloženie doplnkovej látky

dihydrát octanu zinočnatého vo forme prášku s minimálnym obsahom zinku 29,6 %.

Charakteristika účinnej látky

chemický vzorec: Zn(CH3COO)2 · 2H2O

CAS číslo: 5970-45-6

Analytické metódy  (1)

Na stanovenie celkového obsahu dihydrátu octanu zinočnatého v kŕmnej doplnkovej látke:

titrácia nátrium-edetátom (Európsky liekopis, monografia 1482).

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnej doplnkovej látke a premixoch:

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 (2) – atómová absorpčná spektrometria (AAS) alebo

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Všetky druhy zvierat

Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa musí do krmiva pridávať vo forme premixu.

2.

Pre používateľov kŕmnej doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká s vdychovaním, kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak nie je možné znížiť riziko na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, doplnková látka a premixy sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

27. júla 2026

3b602

Bezvodý chlorid zinočnatý

Zloženie doplnkovej látky

bezvodý chlorid zinočnatý vo forme prášku s minimálnym obsahom zinku 46,1 %.

Charakteristika účinnej látky

chemický vzorec: ZnCl2

CAS číslo: 7646-85-7

Analytické metódy  (1)

Na stanovenie celkového obsahu bezvodého chloridu zinočnatého v kŕmnej doplnkovej látke:

titrácia nátrium-edetátom (Európsky liekopis, monografia 0110).

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnej doplnkovej látke a premixoch:

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

metóda ICP-AES CEN (EN ISO 11885), nevhodná pre premixy.

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

nariadenie (ES) č. 152/2009 – atómová absorpčná spektrometria (AAS) alebo

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Všetky druhy zvierat

Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa musí do krmiva pridávať vo forme tekutého premixu.

2.

Pre používateľov kŕmnej doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká s vdychovaním, kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak nie je možné znížiť riziko na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, doplnková látka a premixy sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

27. júla 2026

3b603

Oxid zinočnatý

Zloženie doplnkovej látky

oxid zinočnatý vo forme prášku s minimálnym obsahom zinku 72 %.

Charakteristika účinnej látky

chemický vzorec: ZnO

CAS číslo: 1314-13-2

Analytické metódy  (1)

Na stanovenie celkového obsahu oxidu zinočnatého v kŕmnej doplnkovej látke:

titrácia nátrium-edetátom (Európsky liekopis, monografia 0252).

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnej doplnkovej látke a premixoch:

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

nariadenie (ES) č. 152/2009 – atómová absorpčná spektrometria (AAS) alebo

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Všetky druhy zvierat

Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa musí do krmiva pridávať vo forme premixu.

2.

Pre používateľov kŕmnej doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká s vdychovaním, kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak nie je možné znížiť riziko na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, doplnková látka a premixy sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

27. júla 2026

3b604

Heptahydrát síranu zinočnatého

Zloženie doplnkovej látky

heptahydrát síranu zinočnatého vo forme prášku s minimálnym obsahom zinku 22 %.

Charakteristika účinnej látky

chemický vzorec: ZnSO4 · 7H2O

CAS číslo: 7446-20-0

Analytické metódy  (1)

Na stanovenie celkového obsahu heptahydrátu síranu zinočnatého v kŕmnej doplnkovej látke:

titrácia nátrium-edetátom (Európsky liekopis, monografia 0111).

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnej doplnkovej látke a premixoch:

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

nariadenie (ES) č. 152/2009 – atómová absorpčná spektrometria (AAS) alebo

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Všetky druhy zvierat

Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa musí do krmiva pridávať vo forme premixu.

2.

Pre používateľov kŕmnej doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká s vdychovaním, kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak nie je možné znížiť riziko na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, doplnková látka a premixy sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

27. júla 2026

3b605

Monohydrát síranu zinočnatého

Zloženie doplnkovej látky

monohydrát síranu zinočnatého vo forme prášku s minimálnym obsahom zinku 34 %.

Charakteristika účinnej látky

chemický vzorec: ZnSO4 · H2O

CAS číslo: 7446-19-7

Analytické metódy  (1)

Na stanovenie celkového obsahu monohydrátu síranu zinočnatého v kŕmnej doplnkovej látke:

titrácia nátrium-edetátom (Európsky liekopis, monografia 2159).

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnej doplnkovej látke a premixoch:

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

nariadenie (ES) č. 152/2009 – atómová absorpčná spektrometria (AAS) alebo

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Všetky druhy zvierat

Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa musí do krmiva pridávať vo forme premixu.

2.

Pre používateľov kŕmnej doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká s vdychovaním, kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak nie je možné znížiť riziko na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, doplnková látka a premixy sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

27. júla 2026

3b606

Hydrát zinočnatého chelátu s aminokyselinami

Zloženie doplnkovej látky

komplex zinku a aminokyselín, v ktorom sú zinok a aminokyseliny získané zo sójového proteínu chelátované koordinovanými kovalentnými väzbami, vo forme prášku s minimálnym obsahom 10 % zinku.

Charakteristika účinnej látky

chemický vzorec: Znx)1–3 · nH2O, x = anión ľubovoľnej aminokyseliny z hydrolyzátu sójového proteínu.

Najviac 10 % molekúl presahujúcich hodnotu 1 500 Da.

Analytické metódy  (1)

Na stanovenie celkového obsahu aminokyselín v kŕmnej doplnkovej látke:

metóda ionexovej chromatografie s pokolónovou derivatizáciou a UV alebo fluorescenčnou detekciou. nariadenie (ES) č. 152/2009 (príloha III, bod F).

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnej doplnkovej látke a premixoch:

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

nariadenie (ES) č. 152/2009 – atómová absorpčná spektrometria (AAS) alebo

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Všetky druhy zvierat

Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa musí do krmiva pridávať vo forme premixu.

2.

Zinočnatý chelát s aminokyselinami možno uvádzať na trh a používať ako doplnkovú látku vo forme prípravku.

3.

Pre používateľov kŕmnej doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká s vdychovaním, kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak nie je možné znížiť riziko na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, doplnková látka a premixy sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

27. júla 2026

3b612

Zinočnatý chelát s bielkovinovými hydrolyzátmi

Zloženie doplnkovej látky

zinočnatý chelát s bielkovinovými hydrolyzátmi vo forme prášku s minimálnym obsahom zinku 10 %.

Minimálne 85 % zinočnatého chelátu.

Charakteristika účinnej látky

chemický vzorec: Znx)1–3 · nH2O, x = anión bielkovinových hydrolyzátov obsahujúci ľubovoľnú aminokyselinu z hydrolyzátu sójového proteínu.

Analytické metódy  (1)

Na stanovenie celkového obsahu bielkovinových hydrolyzátov v kŕmnej doplnkovej látke:

metóda ionexovej chromatografie s pokolónovou derivatizáciou a UV alebo fluorescenčnou detekciou. nariadenie (ES) č. 152/2009 (príloha III, bod F).

Na stanovenie celkového obsahu zinočnatého chelátu v kŕmnej doplnkovej látke:

Infračervená spektrometria s Fourierovou transformáciou (FTIR) s následnými multivariačnými regresnými technikami.

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnej doplnkovej látke a premixoch:

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN/TS 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

nariadenie (ES) č. 152/2009 – atómová absorpčná spektrometria (AAS) alebo

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Všetky druhy zvierat

Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa musí do krmiva pridávať vo forme premixu.

2.

Zinočnatý chelát s bielkovinovými hydrolyzátmi možno uvádzať na trh a používať ako doplnkovú látku vo forme prípravku.

3.

Pre používateľov kŕmnej doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká s vdychovaním, kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak nie je možné znížiť riziko na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, doplnková látka a premixy sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

27. júla 2026

3b607

Hydrát zinočnatého chelátu s glycínom [monohydrát bis(aminoacetáto-N,O)zinočnatého komplexu] (v tuhej forme)

Zloženie doplnkovej látky

hydrát zinočnatého chelátu s glycínom vo forme prášku s minimálnym obsahom zinku 15 %.

vlhkosť: maximálne 10 %.

Charakteristika účinnej látky

chemický vzorec: Znx)1-3 · nH2O, x = anión glycínu.

Analytické metódy  (1)

Na stanovenie celkového obsahu obsahu aminokyselín v kŕmnej doplnkovej látke:

metóda ionexovej chromatografie s pokolónovou derivatizáciou a UV alebo fluorescenčnou detekciou. nariadenie (ES) č. 152/2009 (príloha III, bod F).

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnej doplnkovej látke a premixoch:

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

nariadenie (ES) č. 152/2009 – atómová absorpčná spektrometria (AAS) alebo

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Všetky druhy zvierat

Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa musí do krmiva pridávať vo forme premixu.

2.

Pre používateľov kŕmnej doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká s vdychovaním, kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak nie je možné znížiť riziko na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, doplnková látka a premixy sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

27. júla 2026

3b608

Hydrát zinočnatého chelátu s glycínom [monohydrát bis(aminoacetáto-N,O)zinočnatého komplexu] (v kvapalnej forme)

Zloženie doplnkovej látky

tekutý hydrát zinočnatého chelátu s glycínom s minimálnym obsahom zinku 7 %.

Charakteristika účinnej látky

chemický vzorec: Znx)1-3 · nH2O, x = anión glycínu.

Analytické metódy  (1)

Na stanovenie celkového obsahu obsahu aminokyselín v kŕmnej doplnkovej látke:

metóda ionexovej chromatografie s pokolónovou derivatizáciou a UV alebo fluorescenčnou detekciou. nariadenie (ES) č. 152/2009 (príloha III, bod F).

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnej doplnkovej látke a premixoch:

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Na stanovenie celkového obsahu zinku v kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

nariadenie (ES) č. 152/2009 – atómová absorpčná spektrometria (AAS) alebo

EN 15510: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) alebo

EN 15621: Indukčne viazaná plazma – atómová emisná spektrometria (ICP-AES) po tlakovej digescii.

Všetky druhy zvierat

Psy a mačky: 200 (celkovo)

Lososoblížne a náhradky mlieka pre teľatá: 180 (celkovo)

Prasiatka, ošípané, králiky a všetky druhy rýb okrem lososoblížnych: 150 (celkovo)

Iné druhy a kategórie: 120 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa musí do krmiva pridávať vo forme premixu.

2.

Zinočnatý chelát s glycínom (v kvapalnej forme) možno uvádzať na trh a používať ako doplnkovú látku vo forme prípravku.

3.

Pre používateľov kŕmnej doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká s vdychovaním, kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak nie je možné znížiť riziko na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, doplnková látka a premixy sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

27. júla 2026


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 z 27. januára 2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1).


7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1096

zo 6. júla 2016,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1251/2008, pokiaľ ide o uvádzanie na trh zásielok určitých druhov rýb určených do členských štátov alebo ich častí, v ktorých platia vnútroštátne opatrenia týkajúce sa alfavírusu lososovitých rýb (SAV) schválené rozhodnutím 2010/221/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (1), a najmä na jej článok 43 a článok 61 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1251/2008 (2) sa stanovujú podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie akvakultúrnych živočíchov na trh a ich dovoz do členských štátov alebo ich častí, v ktorých platia vnútroštátne opatrenia schválené rozhodnutím 2010/221/EÚ (3).

(2)

Podľa rozhodnutia 2010/221/EÚ môžu členské štáty uvedené v prílohe I alebo prílohe II k danému rozhodnutiu ukladať požiadavky na uvádzanie na trh a dovoz druhov rýb vnímavých na alfavírus lososovitých rýb (SAV) do oblastí, ktoré sa považujú za oblasti bez výskytu tejto choroby alebo na ktoré sa vzťahuje schválený program dohľadu. Zásielky druhov rýb, ktoré patria k druhom vnímavým na SAV, ktoré sú určené na chov, do sádok, rybárskych revírov, otvorených zariadení na okrasné účely a na opätovné zarybnenie a ktoré boli dovezené do takýchto členských štátov alebo častí ich územia, by mali pochádzať z oblastí s ekvivalentným zdravotným štatútom a mal by ich sprevádzať veterinárny certifikát potvrdzujúci súlad s týmito požiadavkami.

(3)

Aby sa zabezpečilo dodržiavanie daných požiadaviek, je vhodné doplniť SAV do vzoru veterinárneho certifikátu uvedeného v časti A prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1251/2008.

(4)

Časť C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1251/2008 obsahuje zoznam druhov vnímavých na choroby, pre ktoré sú schválené vnútroštátne opatrenia podľa rozhodnutia 2010/221/EÚ. Kódex zdravia vodných živočíchov a Manuál pre diagnostické testy vodných živočíchov, ktoré prijala Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), v súčasnosti uvádzajú lososa atlantického (Salmo salar), pstruha dúhového (Oncorynchus mykiss) a pstruha jazerného (Salmo trutta) ako druhy vnímavé na SAV. V záujme právnej zrozumiteľnosti s prihliadnutím na rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1251/2008 by sa do časti C prílohy II k danému nariadeniu mal doplniť záznam o SAV a druhoch rýb vnímavých na tento vírus.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1251/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Je vhodné poskytnúť členským štátom a odvetviu dostatok času na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť A a časť C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1251/2008 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 41).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2010/221/EÚ z 15. apríla 2010, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne opatrenia na obmedzenie vplyvu určitých chorôb živočíchov akvakultúry a voľne žijúcich vodných živočíchov v súlade s článkom 43 smernice Rady 2006/88/ES (Ú. v. EÚ L 98, 20.4.2010, s. 7).


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1251/2008 sa mení takto:

1.

Časť A sa nahrádza takto:

„ČASŤ A

Vzor veterinárneho certifikátu pre uvádzanie na trh živočíchov akvakultúry určených na chov, do sádok, do rybárskych revírov, otvorených zariadení na okrasné účely a na obnovu zásob

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu Image Text obrazu

2.

Časť C sa nahrádza takto:

„ČASŤ C

Zoznam druhov vnímavých na choroby, pre ktoré sú schválené vnútroštátne opatrenia podľa rozhodnutia 2010/221/EÚ

Choroba

Vnímavé druhy

Jarná virémia kaprov (SVC)

tolstolobik pestrý (Aristichthys nobilis), karas striebristý (Carassius auratus), karas zlatistý (Carassius carassius), amur biely (Ctenopharyngodon idellus), kapor obyčajný a kapor ozdobný koi (Cyprinus carpio), tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix), sumec veľký (Silurus glanis), lieň sliznatý (Tinca tinca) a jalec tmavý (Leuciscus idus)

Bakteriálna choroba obličiek (BKD)

čeľaď: Salmonidae

Infekčná pankreatická nekróza (IPN)

pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), sivoň potočný (Salvelinus fontinalis), pstruh jazerný (Salmo trutta), losos atlantický (Salmo salar), losos tichomorský (Oncorhynchus spp.) a beluha morská (Coregonus lavaretus)

Nákaza alfavírusom lososovitých rýb (SAV)

losos atlantický (Salmo salar), pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), pstruh jazerný (Salmo trutta)

Nákaza gyrodactylus salaris

losos atlantický (Salmo salar), pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), sivoň alpský (Salvelinus alpinus), sivoň potočný (Salvelinus fontinalis), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus), sivoň obrovský (Salvelinus namaycush) a pstruh jazerný (Salmo trutta).

Herpetický vírus ustríc 1 μνar (OsHV-1 μνar) ustrica tichomorská (Crassostrea gigas)

ustrica obrovská (Crassostrea gigas)“


7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/37


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1097

zo 6. júla 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

136,2

ZZ

136,2

0709 93 10

TR

136,6

ZZ

136,6

0805 50 10

AR

153,4

BO

231,1

CL

185,5

UY

183,3

ZA

182,0

ZZ

187,1

0808 10 80

AR

180,7

BR

99,6

CL

126,6

CN

116,1

NZ

135,5

US

149,7

UY

67,7

ZA

110,8

ZZ

123,3

0808 30 90

AR

197,6

CL

125,3

CN

91,9

ZA

132,2

ZZ

136,8

0809 10 00

TR

209,4

ZZ

209,4

0809 29 00

TR

326,2

ZZ

326,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

TR

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/39


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1098

zo 4. júla 2016

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o revíziu prílohy III k Dohode o partnerstve AKT – EÚ

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na článok 209 ods. 2, v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (1),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 100 Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (ďalej len dohoda o partnerstve AKT – EÚ) sa stanovuje, že prílohy Ia, Ib, II, III, IV a VI k uvedenej dohode môžu byť revidované, preskúmané a/alebo zmenené Radou ministrov AKT – EÚ na základe odporúčania Výboru AKT – EÚ pre spoluprácu v rozvojových financiách.

(2)

V článku 15 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ sa stanovuje, že Rada ministrov AKT – EÚ môže delegovať právomoci na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ.

(3)

Na svojom 39. zasadnutí, ktoré sa konalo 19. a 20. júna 2014 v Nairobi v Keni sa Rada ministrov AKT – EÚ v spoločnom vyhlásení dohodla, že pristúpi k riadnemu uzatvoreniu Centra pre rozvoj podnikania (ďalej len „CDE“) a ku zmene prílohy III k dohode o partnerstve AKT – EÚ a na tento účel delegovala na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ právomoc pokročiť v tejto záležitosti s cieľom prijať potrebné rozhodnutia vrátane príslušnej zmeny uvedenej prílohy III.

(4)

Príloha III k dohode o partnerstve AKT – EÚ by sa mala zmeniť, aby vymedzila nový právny rámec pre existenciu CDE výlučne pre potreby jeho likvidácie.

(5)

Pozícia Únie vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o revíziu prílohy III k dohode o partnerstve AKT – EÚ, by preto mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ pokiaľ ide o revíziu prílohy III k dohode o partnerstve AKT – EÚ, je založená na návrhu rozhodnutia Výboru veľvyslancov AKT – EÚ, ktorý je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

2.   Malé technické zmeny v návrhu rozhodnutia môžu schváliť zástupcovia Únie vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 2

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ sa po jeho prijatí uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 4. júla 2016

Za Radu

predseda

M. LAJČÁK


(1)  Dohoda podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3), zmenená dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27) a dohodou podpísanou v Ouagadougou 22. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).


NÁVRH

ROZHODNUTIE VÝBORU VEĽVYSLANCOV AKT – EÚ č. 2016/…

z

pokiaľ ide o revíziu prílohy III k dohode o partnerstve AKT – EÚ

VÝBOR VEĽVYSLANCOV AKT – EÚ,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – EÚ“), a najmä na jej článok 100,

keďže:

(1)

V článku 100 dohody o partnerstve AKT – EÚ sa stanovuje, že prílohy Ia, Ib, II, III, IV a VI k uvedenej dohode môžu byť revidované, preskúmané a/alebo zmenené Radou ministrov AKT – EÚ na základe odporúčania Výboru AKT – EÚ pre spoluprácu v rozvojových financiách.

(2)

V článku 15 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ sa stanovuje, že Rada ministrov AKT – EÚ môže delegovať právomoci na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ.

(3)

Článok 2 prílohy III k dohode o partnerstve AKT – EÚ sa týka Centra pre rozvoj podnikania (ďalej len „CDE“). Podľa článku 2 ods. 6 písm. a) uvedenej prílohy III je Výbor veľvyslancov AKT – EÚ vymenovaný za dozorný orgán CDE a okrem iného je zodpovedný za vypracovanie stanov CDE, ktoré boli prijaté rozhodnutím Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 8/2005 (2) (ďalej len „stanovy CDE“). Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) prílohy III je výkonná rada CDE okrem iného zodpovedná za prijatie rozpočtových pravidiel CDE a jeho služobného poriadku.

(4)

V článku 1 stanov CDE sa vymedzuje zásada právnej subjektivity CDE.

(5)

V článkoch 9 a 10 stanov CDE sa vymedzuje mandát a zloženie výkonnej rady CDE.

(6)

Na svojom 39. zasadnutí, ktoré sa konalo 19. a 20. júna 2014 v Nairobi v Keni sa Rada ministrov AKT – EÚ v spoločnom vyhlásení dohodla, že pristúpi k riadnemu uzatvoreniu CDE a ku zmene prílohy III k dohode o partnerstve AKT – EÚ a na tento účel delegovala na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ právomoc pokročiť v tejto záležitosti s cieľom prijať potrebné rozhodnutia vrátane príslušnej zmeny uvedenej prílohy III.

(7)

Uvedeným spoločným vyhlásením Rady ministrov AKT – EÚ sa zriadila spoločná pracovná skupina AKT – EÚ s cieľom zabezpečiť uzatvorenie CDE za čo najlepších podmienok.

(8)

Výbor veľvyslancov AKT – EÚ svojím rozhodnutím č. 4/2014 (3) poveril výkonnú radu CDE, aby prijala všetky vhodné opatrenia potrebné na prípravu uzatvorenia CDE. Výkonná rada CDE následne podpísala zmluvu so správcom konkurznej podstaty do 31. decembra 2016.

(9)

V súlade s článkom 2 ods. 3 rozhodnutia č. 4/2014 sa v pláne uzatvorenia predpokladá, že likvidácia sa dokončí do 31. decembra 2016 (ďalej „fáza uzatvorenia“). CDE vstúpilo do fázy svojho uzatvorenia po tom, čo výkonná rada v dňoch 29. až 30. júna 2015 schválila plán jeho definitívneho uzatvorenia.

(10)

Po fáze uzatvorenia by mala nasledovať „pasívna fáza“, počas ktorej bude CDE existovať len pre potreby svojej likvidácie. Pasívna fáza, ktorú má riadiť správca konkurznej podstaty, môže zahŕňať administratívne úlohy, okrem iného vedenie archívov CDE, vybavovanie administratívnych formalít alebo riešenie zostávajúcich sporov, ktoré nebolo možné urovnať počas fázy uzatvorenia. Pasívna fáza by sa mala začať v deň nasledujúci po ukončení fázy uzatvorenia, a to 1. januára 2017. Pasívna fáza by sa mala skončiť po uplynutí štyroch rokov alebo po tom, čo CDE vysporiadalo všetky svoje záväzky a speňažilo všetok svoj majetok, podľa toho, čo nastane skôr.

(11)

Podľa článku 26 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách CDE prijatého rozhodnutím Výboru veľvyslancov AKT – ES č. 5/2004 (4) by sa na konci rozpočtového roka mali uzavrieť účty CDE, aby bolo možné zostaviť účtovnú závierku CDE. Štatutárny audit za rok 2016 týkajúci sa fázy uzatvorenia by sa preto mal dokončiť najneskôr do 30. júna 2017.

(12)

Zmeny prílohy III k dohode o partnerstve AKT – EÚ sa týkajú vypustenia odkazov na CDE. Toto rozhodnutie predstavuje nový právny rámec CDE od začiatku pasívnej fázy, a to od 1. januára 2017.

(13)

Podľa článku 95 ods. 1 dohody o partnerstve AKT – EÚ sa platnosť dohody skončí v roku 2020. Riadiace štruktúry, ktoré sa vzťahujú na fungovanie CDE v pasívnej fáze, by sa preto mali vymedziť aj na obdobie po 29. februári 2020,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely zohľadnenia zastavenia činnosti CDE k 31. decembru 2016 sa príloha III k dohode o partnerstve AKT – EÚ mení takto:

1.

Názov prílohy III sa nahrádza takto:

„Inštitucionálna podpora“

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Spolupráca podporuje inštitucionálny mechanizmus na podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. V tejto súvislosti spolupráca pomáha posilniť a upevniť úlohu Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) v rozvoji inštitucionálnej kapacity AKT, najmä pri riadení informácií s cieľom zlepšiť prístup k technológiám na zvýšenie produktivity poľnohospodárstva, komercializáciu, potravinovú bezpečnosť a rozvoj vidieka.“

3.

Článok 2 sa vypúšťa.

4.

Článok 3 sa stáva článkom 2.

Článok 2

1.   Pred skončením fázy uzatvorenia, a to 31. decembrom 2016, Európska komisia uzavrie zmluvu so správcom konkurznej podstaty, ktorý má zabezpečiť vykonanie pasívnej fázy od 1. januára 2017 počas obdobia štyroch rokov alebo kým si CDE nevysporiada všetky svoje záväzky a nespeňaží všetok svoj majetok, podľa toho, čo nastane skôr.

2.   Správca konkurznej podstaty je zodpovedný za vykonanie pasívnej fázy. Správca konkurznej podstaty predkladá Výboru veľvyslancov AKT – EÚ výročné správy o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní pasívnej fázy.

Článok 3

1.   Stanovy CDE, jeho rozpočtové pravidlá a služobný poriadok zostávajú v platnosti do konca fázy uzatvorenia.

Toto rozhodnutie predstavuje nový právny rámec CDE s účinnosťou od 1. januára 2017.

2.   Od 1. januára 2017 sa právna subjektivita CDE vymedzená v článku 1 stanov CDE zachováva výhradne na účely likvidácie CDE.

3.   Počas pasívnej fázy bude výkonná rada CDE, zriadená článkami 9 a 10 stanov CDE, aj naďalej existovať až do dátumu rozhodnutia Výboru veľvyslancov AKT – EÚ o návrhu na udelenie absolutória podľa článku 4 rozhodnutia č. 4/2014.

Od začatia pasívnej fázy sa úlohy výkonnej rady CDE obmedzujú na schválenie správy o uzatvorení, schválenie účtovnej závierky týkajúcej sa fázy uzatvorenia a predloženie návrhu na udelenie absolutória Výboru veľvyslancov AKT – EÚ, aby o ňom rozhodol. Od 1. januára 2017 sa bude stretávať len raz ročne. Tým sa nevylučuje možnosť, aby výkonný výbor CDE rozhodol písomným postupom.

Ak Výbor veľvyslancov AKT – EÚ do troch mesiacov odo dňa predloženia návrhu nerozhodne inak, absolutórium sa považuje za schválené tri mesiace po dátume predloženia absolutória alebo k 31. decembru 2017, podľa toho, čo nastane skôr.

4.   Náklady na pasívnu fázu sa financujú z 11. Európskeho rozvojového fondu.

5.   Nároky CDE voči tretím stranám a nároky tretích strán voči CDE podliehajú premlčacej lehote troch rokov, ktorá začína plynúť 1. januára 2017.

Článok 4

Úloha spoločnej pracovnej skupiny AKT – EÚ pre uzatvorenie CDE, ako sa ustanovuje v spoločnom vyhlásení Rady ministrov AKT – EÚ z 19. – 20. júna 2014, sa končí rozhodnutím Výboru veľvyslancov AKT – EÚ o udelení absolutória podľa článku 4 rozhodnutia č. 4/2014.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť po jeho prijatí, s výnimkou článku 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

V …

Za Výbor veľvyslancov AKT – EÚ

predseda


(1)  Dohoda podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.), zmenená dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27) a dohodou podpísanou v Ouagadougou 22. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).

(2)  Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – ES č. 8/2005 z 20. júla 2005 o stanovách a rokovacom poriadku Centra pre rozvoj podnikania (CDE) (Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2006, s.16).

(3)  Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 4/2014 z 23. októbra 2014 o mandáte, ktorý sa má udeliť výkonnej rade Centra pre rozvoj podnikania (CDE) (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 61).

(4)  Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – ES č. 5/2004 zo 17. decembra 2004 o rozpočtových pravidlách Centra pre rozvoj podnikania (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 52).


7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/44


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1099

z 5. júla 2016

o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane druhej splátky na rok 2016

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 (1), v znení posledných zmien (ďalej len „Dohoda o partnerstve AKT – EÚ“),

so zreteľom na Vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2) (ďalej len „vnútorná dohoda“), a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond (3) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách pre 11. ERF“), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s postupom stanoveným v článkoch 21 až 24 nariadenia o rozpočtových pravidlách pre 11. ERF má Komisia do 15. júna 2016 predložiť návrh, v ktorom spresní: a) výšku druhej splátky príspevku na rok 2016; b) revidovanú výšku ročného príspevku na rok 2016 v prípadoch, keď výška ročného príspevku neodráža skutočné potreby.

(2)

V súlade s článkom 52 nariadenia o rozpočtových pravidlách pre 11. ERF Európska investičná banka zaslala Komisii 28. apríla 2016 svoje aktualizované odhady záväzkov a platieb pre nástroje, ktoré spravuje.

(3)

V článku 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách pre 11. ERF sa stanovuje, že výzvy na úhradu príspevkov sa najprv použijú na splatenie súm stanovených pre predchádzajúce Európske rozvojové fondy. Malo by sa preto vyzvať na poskytnutie príspevkov v rámci 10. ERF.

(4)

Na základe návrhu Komisie Rada 24. novembra 2015 prijala rozhodnutie stanoviť strop pre ročnú sumu príspevkov členských štátov do ERF na rok 2016 na 3 450 000 000 EUR pre Komisiu a 150 000 000 EUR pre Európsku investičnú banku.

(5)

Rada rozhodnutím Rady 2013/759/EÚ (4) schválila 12. decembra 2013 zriadenie preklenovacieho nástroja, pokiaľ ide o prechodné riadiace opatrenia pre ERF od 1. januára 2014 do nadobudnutia platnosti 11. Európskeho rozvojového fondu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Jednotlivé príspevky do Európskeho rozvojového fondu, ktoré majú členské štáty uhradiť Európskej komisii a Európskej investičnej banke v rámci druhej splátky na rok 2016, sú uvedené v tabuľke v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Úhrady uvedených príspevkov možno kombinovať s úpravami v rámci uplatňovania odpočtu prostriedkov pridelených v rámci preklenovacieho nástroja, a to na základe plánu úprav, ktorý každý členský štát oznámil Komisii pri prijatí tretej splátky na rok 2015.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 5. júla 2016

Za Radu

predseda

M. LAJČÁK


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.

(4)  Rozhodnutie Rady 2013/759/EÚ z 12. decembra 2013 o prechodných riadiacich opatreniach pre ERF od 1. januára 2014 do nadobudnutia platnosti 11. Európskeho rozvojového fondu (Ú. v. EÚ L 335, 14.12.2013, s. 48).


PRÍLOHA

ČLENSKÉ ŠTÁTY

Kľúč na určenie príspevkov do 10. ERF v %

2. splátka na rok 2016 (v EUR)

pre EIB 10. ERF

pre Komisiu 10. ERF

spolu

BELGICKO

3,53

3 530 000,00

35 300 000,00

38 830 000,00

BULHARSKO

0,14

140 000,00

1 400 000,00

1 540 000,00

ČESKÁ REPUBLIKA

0,51

510 000,00

5 100 000,00

5 610 000,00

DÁNSKO

2,00

2 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

NEMECKO

20,50

20 500 000,00

205 000 000,00

225 500 000,00

ESTÓNSKO

0,05

50 000,00

500 000,00

550 000,00

ÍRSKO

0,91

910 000,00

9 100 000,00

10 010 000,00

GRÉCKO

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

ŠPANIELSKO

7,85

7 850 000,00

78 500 000,00

86 350 000,00

FRANCÚZSKO

19,55

19 550 000,00

195 500 000,00

215 050 000,00

TALIANSKO

12,86

12 860 000,00

128 600 000,00

141 460 000,00

CYPRUS

0,09

90 000,00

900 000,00

990 000,00

LOTYŠSKO

0,07

70 000,00

700 000,00

770 000,00

LITVA

0,12

120 000,00

1 200 000,00

1 320 000,00

LUXEMBURSKO

0,27

270 000,00

2 700 000,00

2 970 000,00

MAĎARSKO

0,55

550 000,00

5 500 000,00

6 050 000,00

ΜΑLTA

0,03

30 000,00

300 000,00

330 000,00

HOLANDSKO

4,85

4 850 000,00

48 500 000,00

53 350 000,00

RAKÚSKO

2,41

2 410 000,00

24 100 000,00

26 510 000,00

POĽSKO

1,30

1 300 000,00

13 000 000,00

14 300 000,00

PORTUGALSKO

1,15

1 150 000,00

11 500 000,00

12 650 000,00

RUMUNSKO

0,37

370 000,00

3 700 000,00

4 070 000,00

SLOVINSKO

0,18

180 000,00

1 800 000,00

1 980 000,00

SLOVENSKO

0,21

210 000,00

2 100 000,00

2 310 000,00

FÍNSKO

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

ŠVÉDSKO

2,74

2 740 000,00

27 400 000,00

30 140 000,00

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

14,82

14 820 000,00

148 200 000,00

163 020 000,00

EU-27 SPOLU

100,00

100 000 000,00

1 000 000 000,00

1 100 000 000,00


7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/47


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1100

z 5. júla 2016,

ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Kostariky, Nemecka, Litvy, Namíbie a Španielska podľa rizika BSE

[oznámené pod číslom C(2016) 4134]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovuje, že členské štáty, tretie krajiny alebo ich regióny (ďalej len „krajiny alebo regióny“) sa majú zaradiť na základe svojho štatútu stanoveného podľa rizika bovinnej spongiformnej encefalopatie (ďalej len „BSE“) do jednej z týchto troch kategórií: zanedbateľné riziko BSE, kontrolované riziko BSE a neurčené riziko BSE.

(2)

V prílohe k rozhodnutiu Komisie 2007/453/ES (2) sa uvádzajú zoznamy krajín alebo regiónov vypracované na základe ich štatútu stanoveného podľa rizika BSE.

(3)

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (ďalej len „OIE“) zohráva vedúcu úlohu v kategorizácii členských krajín OIE a ich zón podľa ich rizika BSE v súlade s ustanoveniami Zákonníka zdravia suchozemských zvierat (zákonník pre suchozemské zvieratá (3)).

(4)

Svetové zhromaždenie delegátov OIE prijalo 27. mája 2016 uznesenie č. 20 s názvom Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries (Uznanie štatútu členských krajín podľa rizika bovinnej spongiformnej encefalopatie) (4). Okrem krajín, ktorým bol predtým uznaný štatút zanedbateľného rizika BSE, sa v uvedenom uznesení uznal štatút Kostariky, Nemecka, Litvy, Namíbie a Španielska ako krajín so zanedbateľným rizikom BSE.

(5)

Zoznam krajín alebo regiónov v prílohe k rozhodnutiu 2007/453/ES by sa preto mal zmeniť s cieľom uznať týmto krajinám štatút zanedbateľného rizika BSE.

(6)

Príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. júla 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2007/453/ES z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 84).

(3)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2016_A20_RESO_BSE.pdf.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ZOZNAM KRAJÍN ALEBO REGIÓNOV

A.   Krajiny alebo regióny so zanedbateľným rizikom BSE

Členské štáty

Belgicko

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Nemecko

Estónsko

Chorvátsko

Taliansko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

Maďarsko

Malta

Holandsko

Rakúsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Španielsko

Fínsko

Švédsko

Krajiny Európskeho združenia voľného obchodu

Island

Lichtenštajnsko

Nórsko

Švajčiarsko

Tretie krajiny

Argentína

Austrália

Brazília

Čile

Kolumbia

Kostarika

India

Izrael

Japonsko

Namíbia

Nový Zéland

Panama

Paraguaj

Peru

Singapur

Spojené štáty americké

Uruguaj

B.   Krajiny alebo regióny s kontrolovaným rizikom BSE

Členské štáty

Írsko

Grécko

Francúzsko

Poľsko

Spojené kráľovstvo

Tretie krajiny

Kanada

Mexiko

Nikaragua

Južná Kórea

Taiwan

C.   Krajiny alebo regióny s neurčeným rizikom BSE

Krajiny a regióny, ktoré nie sú uvedené v bode A ani B.“


7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/51


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1101

z 5. júla 2016,

ktorým sa menia prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES, pokiaľ ide o status spolkových krajín Porýnie-Falcko, Sársko a Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold a Münster v Nemecku ako oblastí bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy

[oznámené pod číslom C(2016) 4135]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2 a 3, ako aj článok 10 ods. 2 a 3,

keďže:

(1)

Smernicou 64/432/EHS sa stanovujú pravidlá obchodovania s hovädzím dobytkom v rámci Únie. V článku 9 uvedenej smernice sa uvádza, že členský štát, ktorý má povinný národný program kontroly pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu, môže svoj program predložiť Komisii na schválenie. V článku 9 smernice 64/432/EHS sa zároveň stanovuje definovanie dodatočných záruk, ktoré možno vyžadovať pri obchodovaní vnútri Únie.

(2)

V článku 10 smernice 64/432/EHS sa stanovuje, že ak členský štát usúdi, že jeho územie alebo časť jeho územia je bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy, predloží Komisii vhodné podporné doklady. V uvedenom článku sa takisto stanovuje definovanie dodatočných záruk, ktoré možno vyžadovať pri obchodovaní vnútri Únie.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2004/558/ES (2) sa schvaľujú programy kontroly a eradikácie infekcie bovinného herpesvírusu typu 1 (BHV1) predložené členskými štátmi vymenovanými v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu v prípade regiónov, ktoré sa uvádzajú v danej prílohe a na ktoré sa vzťahujú dodatočné záruky v súlade s článkom 9 smernice 64/432/EHS. V prílohe II k rozhodnutiu 2004/558/ES sa okrem toho uvádza zoznam regiónov členských štátov, ktoré sa považujú za regióny bez výskytu BHV1 a na ktoré sa vzťahujú dodatočné záruky v súlade s článkom 10 smernice 64/432/EHS.

(4)

Spolkové krajiny Hamburg, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko a Šlezvicko-Holštajnsko v Nemecku sú v súčasnosti uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2004/558/ES.

(5)

Nemecko predložilo Komisii podporné doklady, na základe ktorých sa majú spolkové krajiny Porýnie-Falcko, Sársko a Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold a Münster v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko považovať za oblasti bez výskytu BHV1, ako aj podporné doklady v súvislosti s dodatočnými zárukami podľa článku 10 smernice 64/432/EHS.

(6)

Z hodnotenia podporných dokladov predložených Nemeckom vyplýva, že spolkové krajiny Porýnie-Falcko, Sársko a Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold a Münster v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko by už ďalej nemali byť v zozname v prílohe I k rozhodnutiu 2004/558/ES, ale mali by byť v zozname v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu, pričom dodatočné záruky podľa článku 10 smernice 64/432/EHS by sa mali rozšíriť aj na tieto krajiny. Prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Rozhodnutie 2004/558/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES sa nahrádzajú textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. júla 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2004/558/ES z 15. júla 2004 o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci Spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 249, 23.7.2004, s. 20).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Členské štáty

Regióny členských štátov, na ktoré sa vzťahujú dodatočné záruky v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkom 9 smernice 64/432/EHS

Belgicko

všetky regióny

Česká republika

všetky regióny

Nemecko

spolkové krajiny:

 

Hamburg

 

Šlezvicko-Holštajnsko

tieto Regierungsbezirke v Severnom Porýní-Vestfálsku:

 

Düsseldorf

 

Kolín

Taliansko

región Friuli-Venezia Giulia

autonómna provincia Trento

PRÍLOHA II

Členské štáty

Regióny členských štátov, na ktoré sa vzťahujú dodatočné záruky v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkom 10 smernice 64/432/EHS

Dánsko

všetky regióny

Nemecko

spolkové krajiny:

 

Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

 

Berlín

 

Brandenbursko

 

Brémy

 

Hesensko

 

Dolné Sasko

 

Meklenbursko-Predpomoransko

 

Porýnie-Falcko

 

Sársko

 

Sasko

 

Sasko-Anhaltsko

 

Durínsko

tieto Regierungsbezirke v Severnom Porýní-Vestfálsku:

 

Arnsberg

 

Detmold

 

Münster

Taliansko

región Valle d'Aosta

autonómna provincia Bolzano

Rakúsko

všetky regióny

Fínsko

všetky regióny

Švédsko

všetky regióny


7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/55


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1102

z 5. júla 2016,

ktorým sa schvaľujú vnútroštátne programy na zlepšenie výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh predložené členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

[oznámené pod číslom C(2016) 4133]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 57 prvý odsek písm. c),

keďže:

(1)

Podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 zaslali všetky členské štáty Komisii svoje trojročné vnútroštátne programy na výrobu včelárskych výrobkov a ich uvádzanie na trh na včelárske roky 2017, 2018 a 2019.

(2)

Všetkých 28 programov spĺňa ciele nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a obsahuje údaje požadované podľa článku 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1368 (2).

(3)

O príspevku Únie na každý vnútroštátny program sa rozhoduje v súlade s článkom 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článkom 4 a článkom 8 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1366 (3).

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vnútroštátne programy na výrobu včelárskych výrobkov a ich uvádzanie na trh na včelárske roky 2017, 2018 a 2019, ktoré predložili Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, sa týmto schvaľujú.

Článok 2

Príspevok Únie na vnútroštátne programy uvedené v článku 1 sa obmedzuje na maximálne sumy stanovené v prílohe na včelárske roky 2017, 2018 a 2019.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. júla 2016

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8.8.2015, s. 9).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1366 z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8.8.2015, s. 3).


PRÍLOHA

Výška príspevku Únie na vnútroštátne včelárske programy na včelárske roky 2017, 2018 a 2019

(v EUR)

 

Včelársky rok 2017

Včelársky rok 2018

Včelársky rok 2019

Belgicko

249 313

249 313

249 313

Bulharsko

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Česká republika

1 250 510

1 250 511

1 250 509

Dánsko

174 202

174 202

174 202

Nemecko

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Estónsko

82 800

82 800

82 800

Írsko

36 333

36 333

36 333

Grécko

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Španielsko

5 634 999

5 635 001

5 634 999

Francúzsko

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Chorvátsko

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Taliansko

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Cyprus

100 000

100 000

100 000

Lotyšsko

193 810

193 810

193 810

Litva

324 090

324 090

324 090

Luxembursko

18 049

18 049

18 049

Maďarsko

2 517 625

2 517 627

2 517 624

Malta

8 333

8 333

8 333

Holandsko

173 986

173 971

174 000

Rakúsko

870 712

870 712

870 711

Poľsko

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portugalsko

1 299 259

1 299 259

1 299 259

Rumunsko

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Slovinsko

382 814

382 814

382 814

Slovensko

589 423

589 423

589 422

Fínsko

115 637

115 637

115 637

Švédsko

346 911

346 911

346 911

Spojené kráľovstvo

633 691

633 691

633 690

EÚ-28

36 000 000

36 000 000

36 000 000


Korigendá

7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/58


Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2016/175 z 8. februára 2016 o opatrení, ktoré prijalo Španielsko podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES, pokiaľ ide o zákaz uvádzania určitého typu tlakových čističov na trh

( Úradný vestník Európskej únie L 33 z 10. februára 2016 )

Na strane 12 v odôvodnení 4:

namiesto:

„(4)

Vo vyhlásení o zhode ES, ktoré vydal výrobca pre tlakový čistič, je okrem iného uvedený odkaz na harmonizovanú normu EN 60335-2-67:2009 – Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely – Bezpečnosť – Časť 2-67: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie a čistenie podláh na komerčné použitie [mod IEC 60335-2-67:2002; mod. IEC 60335-2-67:2002/A1:2005].“

má byť:

„(4)

Vo vyhlásení o zhode ES, ktoré vydal výrobca pre tlakový čistič, je okrem iného uvedený odkaz na harmonizovanú normu EN 60335-2-79:2009 – Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely – Bezpečnosť – Časť 2-79: Osobitné požiadavky na vysokotlakové čističe a čističe parou [IEC 60335-2-79:2002 + A1:2004 + A2:2007, upravené].“.

Na strane 12 v odôvodnení 5 v prvej, druhej a tretej zarážke:

namiesto:

„EN 60335-2-67:2009“

má byť:

„EN 60335-2-79:2009“.

Na strane 13 v odôvodnení 8:

namiesto:

„EN 60335-2-67“

má byť:

„EN 60335-2-79“.