ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 181

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
6. júla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1066 zo 17. júna 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, štandardné formy a vzory na poskytovanie informácií na účely plánov riešenia krízových situácií pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

6.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1066

zo 17. júna 2016,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, štandardné formy a vzory na poskytovanie informácií na účely plánov riešenia krízových situácií pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jej článok 11 ods. 3,

keďže:

(1)

Orgány pre riešenie krízových situácií boli poverené úlohou vypracovať plány riešenia krízových situácií pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (ďalej len „inštitúcie“) v súlade s požiadavkami a postupom stanovenými v smernici 2014/59/EÚ a na tento účel boli splnomocnené požadovať od inštitúcií všetky potrebné informácie. Pokiaľ ide osobitne o plány riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, materská inštitúcia z Únie má predložiť relevantné informácie orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, ktorý ich potom musí zaslať orgánom uvedeným v článku 13 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/59/EÚ v súlade s postupom stanoveným v uvedenej smernici.

(2)

Postup a minimálny súbor vzorov na vyžiadanie potrebných informácií od inštitúcií by sa mal navrhnúť tak, aby orgány pre riešenie krízových situácií mohli konzistentne zbierať tieto informácie v celej Únii a uľahčovať výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi.

(3)

V súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) smernice 2014/59/EÚ majú inštitúcie povinnosť v čo najväčšej potrebnej miere spolupracovať s orgánmi pre riešenie krízových situácií na účely vypracovania plánov riešenia krízových situácií. Postupy sa však musia navrhnúť tak, aby sa minimalizovali duplicitné požiadavky na informácie. V tejto súvislosti sa v smernici 2014/59/EÚ predpokladá, že príslušné orgány budú mať povinnosť spolupracovať s orgánmi pre riešenie krízových situácií. Táto spolupráca znamená, že príslušný orgán a orgán pre riešenie krízových situácií spoločne overia, či niektoré alebo všetky potrebné informácie už sú k dispozícii príslušnému orgánu, keďže tento orgán už vykonáva svoje úlohy v oblasti dohľadu. Ak je táto informácia k dispozícii, je vhodné, aby ju príslušný orgán zaslal ďalej.

(4)

So zreteľom na celkový obsah plánov riešenia krízových situácií je vhodné, aby sa na základné informácie týkajúce sa inštitúcie, ktoré sa majú predložiť orgánu pre riešenie krízových situácií, vzťahoval minimálny súbor vzorov.

(5)

Toto nariadenie vychádza z vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).

(6)

Orgán EBA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o vykonávacích technických predpisoch, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Poskytovanie informácií na účely plánov riešenia krízových situácií

Informácie potrebné na vypracovanie a vykonávanie plánov riešenia krízových situácií v súlade s článkom 11 smernice 2014/59/EÚ vrátane plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny v súlade s článkom 13 uvedenej smernice poskytuje inštitúcia orgánu pre riešenie krízových situácií v súlade s postupom uvedeným v článku 2 tohto nariadenia a prípadne prostredníctvom vzorov uvedených v článku 3 tohto nariadenia.

Článok 2

Postup

1.   Na účely overenia v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 214/59/EÚ, či niektoré alebo všetky potrebné informácie, ktoré má orgán pre riešenie krízových situácií požadovať od inštitúcie s cieľom vypracovať plán riešenia krízových situácií, už sú k dispozícii príslušnému orgánu, orgán pre riešenie krízových situácií vyžiada tieto informácie najprv od príslušného orgánu dotknutej inštitúcie.

2.   Ak niektoré alebo všetky požadované informácie už sú k dispozícii príslušnému orgánu, tento orgán poskytne tieto informácie orgánu pre riešenie krízových situácií včas.

3.   Ak informácie ešte nie sú k dispozícii príslušnému orgánu alebo ak formát, v ktorom príslušný orgán tieto informácie poskytuje, nie je z hľadiska orgánu pre riešenie krízových situácií uspokojivý, orgán pre riešenie krízových situácií požiada priamo inštitúciu, aby poskytla potrebné informácie, pričom zohľadní najmä postup na vypracovanie plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.

4.   Ak informácie požadované orgánom pre riešenie krízových situácií v súlade s odsekom 3 sú zahrnuté do jednej z kategórií uvedených v článku 3, inštitúcia poskytne tieto informácie orgánu pre riešenie krízových situácií predložením príslušného vzoru obsiahnutého v prílohách I až XII, a to podľa pokynov stanovených v prílohe XIII.

5.   Ak informácie požadované orgánom pre riešenie krízových situácií nie sú zahrnuté do jednej z kategórií uvedených v článku 3, informácie sa poskytnú vo formáte, ktorý požaduje orgán pre riešenie krízových situácií.

6.   V žiadosti o informácie adresovanej inštitúcii uvedenej v odseku 3 orgán pre riešenie krízových situácií:

a)

uvedie príslušný časový rámec, počas ktorého inštitúcia poskytne informácie orgánu pre riešenie krízových situácií, berúc pritom do úvahy objem a zložitosť požadovaných informácií;

b)

ak požadované informácie sú zahrnuté v jednej z kategórií uvedených v článku 3, uvedie príslušný vzor obsiahnutý v prílohách I až XII, ktorý sa má použiť pri poskytovaní informácií orgánu pre riešenie krízových situácií;

c)

ak požadované informácie nie sú zahrnuté do jednej z kategórií uvedených v článku 3 alebo ak sa na ne nevzťahuje žiadny vzor obsiahnutý v prílohách I až XII, uvedie formát, ktorý sa má použiť pri poskytovaní informácií orgánu pre riešenie krízových situácií;

d)

uvedie, či sa príslušný vzor obsiahnutý v prílohách I až XII musí vyplniť na individuálnom alebo skupinovom základe a či je jeho pôsobnosť miestna, celoúniová alebo globálna v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe XIII;

e)

poskytne potrebné kontaktné údaje, na ktoré je v rámci orgánu pre riešenie krízových situácií potrebné zasielať dané informácie.

Článok 3

Minimálny súbor informácií uvedených vo vzoroch

Minimálny súbor vzorov na poskytovanie informácií podľa článku 11 smernice 2014/59/EÚ zahŕňa tieto kategórie:

1.

organizačnú štruktúru uvedenú v prílohe I;

2.

správu a riadenie uvedené v prílohe II;

3.

kritické funkcie a hlavné oblasti obchodnej činnosti uvedené v prílohe III;

4.

kritické protistrany uvedené v prílohe IV, oddiel 1: aktíva, oddiel 2: záväzky a oddiel 3: podstatné zabezpečovacie transakcie (hedges);

5.

štruktúru záväzkov uvedenú v prílohe V;

6.

založený kolaterál uvedený v prílohe VI;

7.

podsúvahu uvedenú v prílohe VII;

8.

platobný systém a systém zúčtovania a vyrovnania uvedený v prílohe VIII;

9.

informačné systémy uvedené v prílohe IX, oddiel 1: všeobecné informácie a oddiel 2: priraďovanie;

10

vzájomné prepojenie uvedené v prílohe X;

11.

orgány uvedené v prílohe XI;

12.

právny účinok riešenia krízových situácií uvedený v prílohe XII.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA I

Organizačná štruktúra

Právny subjekt

Priamy vlastník

Kapitál

Hlasovacie práva

Konsolidujúci subjekt

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu

Právny identifikátor

010

020

030

040

050

060

070

080

Holdingová spoločnosť X

110

NEUVÁDZA SA

NEUVÁDZA SA

NEUVÁDZA SA

NEUVÁDZA SA

NEUVÁDZA SA

NEUVÁDZA SA

Banka A (materská)

111

Holdingová spoločnosť X

110

100  %

100  %

Banka A

111

Banka B (dcérska)

112

Banka A

111

80  %

60  %

Banka A

111

Banka U

156

Banka B

112

100  %

100  %

Banka A

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA II

Správa a riadenie

Právny subjekt

Lokalita

Jurisdikcia založenia

Licenčný orgán

Druh licencie

Člen riadiaceho orgánu zodpovedný za poskytovanie informácií pre plán riešenia krízových situácií

Hlavný manažér

Názov subjektu

Právny identifikátor

Meno

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Meno

Funkcia

Oddelenie

Telefónne čísla

E-mailové adresy

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Banka A

111

Londýn

Veľká Británia

BoE

Prijímanie vkladov

David Jones

4 444 444

djones@banka.com

 

 

 

 

 

Banka B

112

Paríž

Francúzsko

ACP

Prijímanie vkladov, správa aktív

Paul Durand

33 333 333

pdurand@bankb.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA III

kritické funkcie a hlavné oblasti obchodnej činnosti

Kritické funkcie

Hlavné oblasti obchodnej činnosti

Právny subjekt

Lokalita

Počet kancelárií / pobočiek v danej lokalite

Hmotné aktíva

Hmotné záväzky

Vyšší riadiaci pracovník zodpovedný za poskytovanie informácií

Názov subjektu

Právny identifikátor

Druh

Suma

Mena

Druh

Suma

Mena

Meno

Funkcia

Oddelenie

Telefónne čísla

E-mailové adresy

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Prijímanie vkladov

Retailové bankovníctvo

Banka A

111

Spojené kráľovstvo

87

 

 

 

vklady

5,000

GBP

 

 

 

 

 

 

Retailové bankovníctvo

Banka A

111

Írsko

4

 

 

 

vklady

200

EUR

 

 

 

 

 

 

Retailové bankovníctvo

Banka B

112

Francúzsko

112

 

 

 

vklady

5,000

EUR

 

 

 

 

 

 

Stredisko IT pre online bankovníctvo

Subjekt C

113

Španielsko

1

 

 

 

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

 

 

 

 

 

Správa aktív

 

Banka A

111

Spojené kráľovstvo

10

spravované aktíva

1,000

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka D

114

Slovensko

1

spravované aktíva

100

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA IV

ODDIEL 1

kritické protistrany (aktíva)

Právny subjekt

Kritické protistrany

Mena

Pôvodná expozícia

Zmierňovanie kreditného rizika

Úpravy ocenenia a rezerv

Čistá expozícia

Vplyv na podiel vlastného kapitálu Tier 1

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu

Právny identifikátor

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Banka A

111

Vláda Spojeného kráľovstva

789

GBP

200,000

0

0

200,000

200 bp

Banka B

112

Banka W

444

EUR

1,000,000

500,000

200,000

300,000

300 bp

Banka A

111

Podnikateľské subjekty U

650

EUR

500,000

0

400,000

100,000

100 bp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDIEL 2

kritické protistrany (záväzky)

Právny subjekt

Kritické protistrany

Financovanie

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu

Právny identifikátor

Druh

Suma

Mena

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDIEL 3

kritické protistrany [podstatné zabezpečovacie transakcie (hedges)]

Právny subjekt

Kritické protistrany

Podstatné zabezpečovacie transakcie (hedges) (súvaha)

Podstatné zabezpečovacie transakcie (hedges) (podsúvaha)

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu

Právny identifikátor

Druh

Suma

Mena

Účel zabezpečovacej transakcie

Druh

Suma

Mena

Účel zabezpečovacej transakcie

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA V

Štruktúra záväzkov

010

Názov právneho subjektu

Banka A

020

Právny identifikátor

111

030

Rozhodné právo pre záväzky

EHP

 

040

Dátum

12/31/2013


 

Protistrany

Dlh s právnou podriadenosťou, ktorý sa kvalifikuje ako dodatočný kapitál Tier 1

Dlh s právnou podriadenosťou, ktorý sa kvalifikuje ako Tier 2

Dlh s právnou podriadenosťou

Nadriadený nezabezpečený dlh

Vklady

Zabezpečený dlh

Ostatné záväzky vylúčené podľa článku 44 ods. 2 smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk

Deriváty

SPOLU

< 1 mesiac

< 1 rok

> 1 rok

< 1 mesiac

< 1 rok

> 1 rok

< 1 mesiac

< 1 rok

> 1 rok

Spolu

z toho oprávnené vklady

z toho kryté vklady

Expozícia po prudenciálnom započítavaní

Expozícia po odpočítaní marže a kolaterálu

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

050

Fyzické osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

z toho oprávnené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Mikropodniky, malé a stredné podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

z toho oprávnené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Veľké nefinančné podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

z toho oprávnené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

z toho oprávnené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

z toho oprávnené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Iné finančné podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

z toho oprávnené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Subjekty v rámci skupiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

z toho oprávnené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Vláda, centrálne banky a nadnárodné spoločnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

z toho oprávnené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Iné/neidentifikované

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

z toho oprávnené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Oprávnené záväzky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA VI

založený kolaterál

Právny subjekt

Emitent kolaterálu

Druh kolaterálu

Identifikačné číslo

Držiteľ kolaterálu

Suma

Mena

Jurisdikcia

Protistrana

Suma

Mena

Jurisdikcia

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu

Právny identifikátor

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

Banka A

111

Vláda Spojených štátov

278

štátne dlhopisy USA

 

Banka L

487

1 000

USD

USA

Banka B

345

10 000

USD

USA

Banka A

111

Banka A

997

Hypotéky

 

BoE

997

1 000

GBP

Veľká Británia

Banka C

587

8 000

GBP

Veľká Británia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA VII

Podsúvaha

Právny subjekt

Podsúvahová položka

Protistrana

Suma

Mena

Kritické operácie

Hlavné oblasti obchodnej činnosti

Doplňujúce informácie

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu

Právny identifikátor

Spolu

z toho viazané

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Banka A

111

úverová linka

Banka C

113

10 000 000

10 000 000

GBP

 

 

platnosť dohody sa skončí koncom roku 2015

Banka A

111

úverová linka

Banka D

114

–5,000,000

0

EUR

 

 

platnosť dohody sa skončí koncom roku 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA VIII

platobné systémy a systémy zúčtovania a vyrovnania

Právny subjekt

Systém

Zastupiteľská inštitúcia

Priradenie ku kritickej funkcii

Priradenie k hlavnej oblasti obchodnej činnosti

Podmienky členstva

Vplyv postupu riešenia krízových situácií na členstvo alebo zmluvu so zastupiteľskou inštitúciou

Zastupiteľnosť

Doplňujúce informácie

Názov subjektu

Právny identifikátor

Druh systému

Určenie

Účasť na režime

Identifikačný kód

Názov subjektu

Identifikačný kód

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Banka A

111

Depozitár

Clearstream

nepriamy

 

Banka W

 

 

Obchodovanie s cennými papiermi

 

Zrušené členstvo

Euroclear

 

Banka B

112

Platba

CIEĽ

priamy

 

 

 

Platba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA IX

ODDIEL 1

Informačné systémy (všeobecné informácie)

Systém

Subjekt skupiny, ktorý je zmluvnou stranou

Druh zmluvy

Protistrana

Zodpovedná osoba

Vplyv postupov riešenia krízových situácií na kontinuitu prístupu k informačným systémom

Identifikácia

Druh

Opis

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu

Právny identifikátor

Meno

Telefónne číslo

E-mailová adresa

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

Systém A

internetové bankovníctvo

 

Banka A

111

Licencia

Subjekt A

 

 

 

 

 

Systém B

schválenie úveru

 

Banka A

111

Licencia

Systém B

 

 

 

 

 

 

schválenie úveru

 

Banka B

112

Licencia

Systém B

 

 

 

 

 

Systém C

iné

 

Banka C

113

Spoločné služby (Shared Services)

Subjekt C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDIEL 2

Informačné systémy (priradenie)

Systém

Používateľ

Názov subjektu

Právny identifikátor

Zásadné funkcie

Hlavná oblasť obchodnej činnosti

010

020

030

040

050

Systém A

Banka A

111

Prijímanie vkladov

Prijímanie vkladov

Systém A

Banka B

112

Prijímanie vkladov

Prijímanie vkladov

Systém B

Banka A

111

Úver

Retailové subjekty

Systém B

Banka C

113

Úver

Podnikové bankovníctvo

Systém C

Banka A

111

Všetky

Všetky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA X

vzájomné prepojenie

Právny subjekt A

Právny subjekt B

 

 

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu2

Právny identifikátor2

Druh vzájomného prepojenia

Opis

010

020

030

040

050

060

Banka A

101

Banka B

102

Personál

Právnici (40 prvkov)

Banka A

101

Banka C

103

Personál

Právnici (40 prvkov)

Banka B

102

Banka C

103

Systémy

Všetky systémy a infraštruktúry IT, ktoré používa banka C, používa aj banka B

Banka A

101

Banka C

103

Mechanizmy financovania

Financovanie banky C sa realizuje prostredníctvom banky A

Banka A

101

Subjekt D

104

Personál

Právnici (40 prvkov)

Banka A

101

Banka B

102

Mechanizmy financovania

Financovanie banky B sa realizuje prostredníctvom banky A

Banka C

103

Subjekt D

104

Priestory

Sídla banky C a subjektu D sú v tej istej budove

Banka A

101

Banka B

102

Mechanizmy v oblasti likvidity

Banka A sa zaväzuje v prípade potreby poskytnúť likviditu banke B

Subjekt D

104

Banka A

101

Personál

Všetok personál banky A v oblasti IT je zo subjektu D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA XI

Orgány

Právny subjekt

Orgány dohľadu

Orgán pre riešenie krízových situácií

Orgán poverený ochranou vkladov

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov orgánu

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Názov orgánu

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Názov orgánu

Telefónne číslo

E-mailová adresa

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Banka A

111

Prudenciálny regulačný orgán

 

 

Bank of England

 

 

Systém kompenzácií v oblasti finančných služieb (Financial Services Compensation Scheme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA XII

Právne účinky riešenia krízovej situácie

Právny subjekt

Tretia strana

Druh zmluvy

Ukončenie ovplyvňujúce nástroj riešenia krízových situácií

Poznámky:

Názov subjektu

Právny identifikátor

Názov subjektu

Právny identifikátor

010

020

030

040

050

060

070

Banka B

112

Euronext NV

 

Členstvo

ÁNO

Predaj správy aktív by bol v prípade riešenia krízových situácií pravdepodobne náročný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA XIII

Pokyny na vypĺňanie vzorov v prílohách I až XII

Všeobecné pokyny

1.   ŠTRUKTÚRA A PRAVIDLÁ

1.1.   Štruktúra

Rámec tvorí 12 súborov vzorov, ktoré pozostávajú celkovo z 15 vzorov podľa tejto schémy:

1.

Organizačná štruktúra

2.

Správa a riadenie

3.

Kritické funkcie a hlavné oblasti obchodnej činnosti

4.

Kritické protistrany (3 vzory)

5.

Štruktúra záväzkov

6.

Založený kolaterál

7.

Podsúvaha

8.

Platobné systémy a systémy zúčtovania a vyrovnania

9.

Informačné systémy (2 vzory)

10.

Vzájomné prepojenie

11.

Orgány

12.

Právne účinky riešenia krízových situácií

1.2.   Účtovný štandard

Inštitúcie vykazujú účtovné hodnoty podľa účtovného rámca, ktorý používajú na vykazovanie finančných informácií. Inštitúcie, ktoré nemusia vykazovať finančné informácie, používajú svoj príslušný účtovný rámec.

Na účely tejto prílohy „IAS“ a „IFRS“ odkazujú na medzinárodné účtovné štandardy podľa vymedzenia v článku 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

Sumy vykázané vo vzore by mali byť hrubé účtovné hodnoty, ak nie je v pokynoch stanovené inak.

1.3.   Pravidlá číslovania

V týchto pokynoch sa pri odkaze na stĺpce, riadky a bunky vzoru používa tento všeobecný zápis: {vzor; riadok; stĺpec}.

1.4.   Úroveň uplatňovania

Úroveň uplatňovania určujú orgány pre riešenie krízových situácií pri priamom či nepriamom formulovaní svojej žiadosti inštitúciám.

Pokyny týkajúce sa vzorov

2.   PRÍLOHA I – ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Na nasledujúce položky uvedené v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(1) podrobný opis organizačnej štruktúry inštitúcie vrátane zoznamu všetkých právnických osôb

(2) identifikácia priamych vlastníkov a percentuálneho podielu hlasovacích a nehlasovacích práv každej právnickej osoby

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Právny subjekt

010

Názov subjektu

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

030-040

Priamy vlastník

030

Názov subjektu

Názov subjektu, ktorý disponuje priamou účasťou a ktorý kontroluje právny subjekt uvedený v stĺpci 010.

040

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 030. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

050

Kapitál (%)

Percentuálny podiel kapitálu v držbe právneho subjektu uvedeného v stĺpci 030 v právnom subjekte uvedenom v stĺpci 010.

060

Hlasovacie práva (%)

Percentuálny podiel hlasovacích práv v držbe právnického subjektu uvedeného v stĺpci 030 v právnickom subjekte uvedenom v stĺpci 010.

070-080

Konsolidujúci subjekt

070

Názov subjektu

Názov subjektu konsolidujúceho subjekt uvedený v stĺpci 010 na najvyššej úrovni podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

080

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 070. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

3.   PRÍLOHA II – SPRÁVA A RIADENIE

Na nasledujúcu položku uvedenú v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(3) lokalita, jurisdikcia založenia, udeľovanie licencie a hlavný manažment každej právnickej osoby

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Právny subjekt

010

Názov subjektu

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

030

Lokalita

Mesto, v ktorom je subjekt uvedený v stĺpci 010 zákonne zaregistrovaný.

040

Jurisdikcia založenia

Jurisdikcia, v rámci ktorej bol subjekt uvedený v stĺpci 010 založený, označená podľa normy ISO 3166.

050

Licenčný orgán

Názov orgánu, ktorý inštitúcii uvedenej v stĺpci 010 vydal bankovú licenciu alebo licenciu investičnej spoločnosti.

060

Druh licencie

070-090

Člen riadiaceho orgánu zodpovedný za poskytovanie informácii potrebných pre plán riešenia krízových situácií orgánom pre riešenie krízových situácií

070

Meno

Meno, priezvisko

080

Telefónne číslo

090

E-mailová adresa

100-140

Hlavný manažér

Vedúci v subjekte, ktorý je zodpovedný za riešenie krízy tohto subjektu

100

Meno

Meno, priezvisko

110

Funkcia

120

Oddelenie

130

Telefónne čísla

Telefónne číslo oddelenia a číslo osoby uvedenej v stĺpci 100.

140

E-mailové adresy

E-mailová adresa oddelenia a e-mailová adresa osoby uvedenej v stĺpci 100.

4.   PRÍLOHA III – KRITICKÉ FUNKCIE A HLAVNÉ OBLASTI OBCHODNEJ ČINNOSTI

Na nasledujúce položky uvedené v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(4) priradenie kritických operácii inštitúcie a hlavných oblastí obchodnej činnosti, vrátane hmotných aktív a záväzkov spojených s takýmito operáciami a oblasťami obchodnej činnosti, k jednotlivým právnickým osobám

(17) člen riadiaceho orgánu zodpovedný za plán riešenia krízových situácií inštitúcie, a ak ide o iné osoby, osoby zodpovedné za jednotlivé právnické osoby, kritické operácie a hlavné oblasti obchodnej činnosti

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010

Kritické funkcie

Znamenajú „kritické funkcie“ v zmysle článku 2 ods. 1 bod 35 a článku 2 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ.

020

Hlavné oblasti obchodnej činnosti

Znamenajú „hlavné oblasti obchodnej činnosti“ v zmysle článku 2 ods. 1 bod 36 a článku 2 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ.

030-040

Právny subjekt

030

Názov subjektu

040

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

050

Lokalita

Krajiny, v ktorých pôsobia oblasti obchodnej činnosti.

060

Počet kancelárií/pobočiek v danej lokalite

070-090

Hmotné aktíva

070

Druh

080

Suma

v miliónoch

090

Mena

Identifikácia podľa normy ISO 4217

100-120

Hmotné záväzky

100

Druh

110

Suma

v miliónoch

120

Mena

Identifikácia podľa normy ISO 4217

130-170

Vyšší riadiaci pracovník zodpovedný za poskytovanie informácií

130

Meno

Meno, priezvisko

140

Funkcia

150

Oddelenie

160

Telefónne čísla

Telefónne číslo oddelenia a číslo osoby uvedenej v stĺpci 130.

170

E-mailové adresy

E-mailová adresa oddelenia a e-mailová adresa osoby uvedenej v stĺpci 130.

5.   PRÍLOHA IV, ODDIEL 1 – KRITICKÉ PROTISTRANY (AKTÍVA)

Na nasledujúcu položku uvedenú v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(10) identifikácia hlavných alebo najkritickejších protistrán inštitúcie, ako aj analýza vplyvu zlyhania hlavných protistrán na finančnú situáciu inštitúcie

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Právny subjekt

010

Názov subjektu

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

030-040

Kritická protistrana

Mieru kritickosti stanovia príslušné orgány. Protistrany sa vykazujú za príslušné skupiny prepojených klientov a pokiaľ určitý klient nepatrí do žiadnej takej skupiny, vykazujú sa protistrany na individuálnej úrovni. Orgány pre riešenie krízových situácií môžu na individuálnej úrovni požadovať informácie o skupinách prepojených klientov. „Skupina prepojených klientov“ je vymedzená v článku 4 ods. 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Informácie uvedené v tomto vzore by mali dopĺňať informácie už poskytnuté vo veľkej majetkovej angažovanosti.

030

Názov subjektu

040

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

050

Mena

Identifikácia podľa normy ISO 4217

060

Pôvodná expozícia

Znamená „pôvodnú expozíciu“ v zmysle článkov 24, 389, 390 a 392 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a jej vykazovanie by sa malo riadiť prístupom uvedeným vo FINREP.

070

Zmierňovania kreditného rizika

Znamená „zmierňovanie kreditného rizika“ v zmysle článkov 399 a 401 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Na účely tohto vykazovania sa postupy zmierňovania kreditného rizika vymedzené v článku 4 ods. 57 a uznané v tretej časti hlave II kapitolách 3 a 4 používajú v súlade s článkami 401 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

080

Úprava ocenenia a rezerv

Znamená „úpravu ocenenia a rezerv“ vymedzenú v článkoch 34, 24, 110 a 111 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

090

Čistá expozícia

090 = 060 – 070 – 080

100

Vplyv na podiel vlastného kapitálu Tier 1

Vplyv zlyhania protistrany uvedenej v stĺpci 030 na podiel vlastného kapitálu Tier 1 právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Navrhnutý vzorec na výpočet vplyvu na podiel vlastného kapitálu Tier 1 je:

Vlastný kapitál Tier 1 – [(vlastný kapitál Tier 1 – očakávaná strata)/(RWA – očakávaná strata)] = vplyv na vlastný kapitál Tier 1.

Ak orgány pre riešenie krízových situácií určia, že sofistikovanejší vzorec by bol vhodnejší, môžu si vyžiadať iný.

6.   PRÍLOHA IV, ODDIEL 2 – KRITICKÉ PROTISTRANY (ZÁVÄZKY)

Na nasledujúcu položku uvedenú v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(10) identifikácia hlavných alebo najkritickejších protistrán inštitúcie, ako aj analýza vplyvu zlyhania hlavných protistrán na finančnú situáciu inštitúcie

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Právny subjekt

010

Názov subjektu

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

030-040

Kritická protistrana

Mieru kritickosti stanovia príslušné orgány. Informácie uvedené v tomto vzore by mali dopĺňať informácie už poskytnuté vo veľkej majetkovej angažovanosti.

030

Názov subjektu

040

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

050-070

Financovanie

050

Druh

060

Suma

Vyjadrená v mene záväzku

070

Mena

Identifikácia podľa normy ISO 4217

7.   PRÍLOHA IV, ODDIEL 3 – KRITICKÉ PROTISTRANY [PODSTATNÉ ZABEZPEČOVACIE TRANSAKCIE (HEDGES)]

Na nasledujúcu položku uvedenú v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(9) podstatné zabezpečovacie transakcie (hedges) inštitúcie vrátane priradenia k príslušnej právnickej osobe

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Právny subjekt

010

Názov subjektu

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

030-040

Kritická protistrana

Protistrany sa vykazujú za príslušné skupiny prepojených klientov a pokiaľ určitý klient nepatrí do žiadnej takej skupiny, vykazujú sa protistrany na individuálnej úrovni. Orgány pre riešenie krízových situácií môžu na individuálnej úrovni požadovať informácie o skupinách prepojených klientov. „Skupina prepojených klientov“ je vymedzená v článku 4 ods. 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

030

Názov subjektu

040

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

050-080

Podstatné zabezpečovacie transakcie (hedges) (súvaha)

050

Druh

Podstatné zabezpečovacie transakcie by sa nemali obmedzovať na účtovanie zabezpečenia.

060

Suma

070

Mena

Identifikácia podľa normy ISO 4217

080

Účel zabezpečovacej transakcie

Riziká, v súvislosti s ktorými sa zamýšľa zabezpečovanie.

090-120

Podstatné zabezpečovacie transakcie (hedges) (podsúvaha)

090

Druh

Podstatné zabezpečovacie transakcie by sa nemali obmedzovať na účtovanie zabezpečenia.

100

Suma

110

Mena

Identifikácia podľa normy ISO 4217

120

Účel zabezpečovacej transakcie

Riziká, v súvislosti s ktorými sa zamýšľa zabezpečovanie.

8.   PRÍLOHA V – ŠTRUKTÚRA ZÁVÄZKOV

Na nasledujúce položky uvedené v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(5) podrobný opis zložiek záväzkov inštitúcie a všetkých jej právnych subjektov, pričom sa zabezpečí rozdelenie zabezpečených, nezabezpečených a podriadených záväzkov, minimálne podľa druhov a výšky krátkodobých a dlhodobých dlhov

(6) podrobnosti o tých záväzkoch inštitúcie, ktoré sú oprávnenými záväzkami

Pokyny týkajúce sa jednotlivých riadkov:

Riadky

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010

Názov právneho subjektu

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

030

Rozhodné právo pre záväzky

EHP alebo „tretia krajina“. Orgány pre riešenie krízových situácií môžu stanoviť hranicu, nad ktorou by vyžadovali rozdelenie podľa jednotlivých tretích krajín.

040

Dátum

050

Fyzické osoby

055

Z toho oprávnené záväzky

Výška záväzkov, ktoré sú „oprávnenými záväzkami“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 71 smernice 2014/59/EÚ.

060

Mikropodniky, malé a stredné podniky

065

Z toho oprávnené záväzky

Výška záväzkov, ktoré sú „oprávnenými záväzkami“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 71 smernice 2014/59/EÚ.

070

Veľké nefinančné podniky

075

Z toho oprávnené záväzky

Výška záväzkov, ktoré sú „oprávnenými záväzkami“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 71 smernice 2014/59/EÚ.

080

Inštitúcie

Ako je vymedzené v článku 2 ods. 23 smernice 2014/59/EÚ.

085

Z toho oprávnené záväzky

Výška záväzkov, ktoré sú „oprávnenými záväzkami“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 71 smernice 2014/59/EÚ.

Dlh s právnou podriadenosťou (stĺpec 050) a nadriadený nezabezpečený dlh (stĺpec 080) inštitúcií s pôvodnou splatnosťou kratšou než 7 dní by nemali byť zahrnuté do sumy „z toho oprávnené záväzky“ uvedenej v riadku 085, pretože v súlade s článkom 44 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ tieto záväzky boli vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov.

090

Poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy

Poisťovne, zaisťovne a penzijné a dôchodkové fondy

095

Z toho oprávnené záväzky

Výška záväzkov, ktoré sú „oprávnenými záväzkami“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 71 smernice 2014/59/EÚ.

100

Iné finančné podniky

105

Z toho oprávnené záväzky

Výška záväzkov, ktoré sú „oprávnenými záväzkami“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 71 smernice 2014/59/EÚ.

110

Subjekty v rámci skupiny

Expozície voči subjektom v rámci tej istej skupiny. Tieto expozície sa musia uviesť v tomto riadku len preto, aby sa predišlo dvojitému započítaniu (napr. expozície voči banke patriacej do tej istej skupiny by mali byť označené v riadku 110 a nie v riadku 080 „úverové inštitúcie“).

115

Z toho oprávnené záväzky

Výška záväzkov, ktoré sú „oprávnenými záväzkami“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 71 smernice 2014/59/EÚ.

120

Vláda, centrálne banky a nadnárodné spoločnosti

125

Z toho oprávnené záväzky

Výška záväzkov, ktoré sú „oprávnenými záväzkami“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 71 smernice 2014/59/EÚ.

130

Iné/neidentifikované

Ak nie je možné zistiť totožnosť držiteľa cenného papiera, mali by sa poskytovať iba celkové sumy.

135

Z toho oprávnené záväzky

Výška záväzkov, ktoré sú „oprávnenými záväzkami“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 71 smernice 2014/59/EÚ.

150

Spolu

160

Oprávnené záväzky spolu

Celková výška „oprávnených záväzkov“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 71 smernice 2014/59/EÚ.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010

Dlh s právnou podriadenosťou, ktorý sa kvalifikuje ako dodatočný kapitál Tier 1

020-040

Dlh s právnou podriadenosťou, ktorý sa kvalifikuje ako Tier 2

020

Zostávajúca splatnosť menej než jeden mesiac

030

Zostávajúca splatnosť menej než jeden rok

040

Zostávajúca splatnosť viac než jeden rok

050-070

Dlh s právnou podriadenosťou

050

Zostávajúca splatnosť menej než jeden mesiac

Podriadený dlh, ktorý nemožno klasifikovať ako Tier 1 alebo Tier 2.

060

Zostávajúca splatnosť menej než jeden rok

Podriadený dlh, ktorý nemožno klasifikovať ako Tier 1 alebo Tier 2.

070

Zostávajúca splatnosť viac než jeden rok

Podriadený dlh, ktorý nemožno klasifikovať ako Tier 1 alebo Tier 2.

080-100

Nadriadený nezabezpečený dlh

Patria sem vkladové certifikáty a komerčné cenné papiere

080

Zostávajúca splatnosť menej než jeden mesiac

090

Zostávajúca splatnosť menej než jeden rok

100

Zostávajúca splatnosť viac než jeden rok

110-130

Vklady

110

Spolu

120

z toho oprávnené vklady

130

z toho kryté vklady

Vylúčené z rozsahu pôsobnosti nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 44 ods. 2 písm. a).

140

Zabezpečený dlh

Vylúčené z rozsahu pôsobnosti nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 44 ods. 2 písm. b).

150

Ostatné záväzky vylúčené podľa článku 44 ods. 2 smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk

Vylúčené z rozsahu pôsobnosti nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článkov 44 ods. 2 písm. a) až d) až 44 ods. 2 písm. f) až g).

160-170

Deriváty

Iba súvahové položky. Podsúvahové položky by sa mali vykazovať v prílohe VII.

160

Expozícia po prudenciálnom započítavaní

170

Expozícia po odpočítaní marže a kolaterálu

180

Spolu

Súčet stĺpcov 010-110, 140-160.

9.   PRÍLOHA VI – ZALOŽENÝ KOLATERÁL

Na nasledujúce položky uvedené v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(7) identifikácia postupov potrebných na stanovenie toho, komu inštitúcia založila kolaterál, osoby, ktorá drží kolaterál, a jurisdikcie, v ktorej sa nachádza kolaterál

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Právny subjekt

010

Názov subjektu

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

030-040

Emitent kolaterálu

030

Názov subjektu

040

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

050

Druh kolaterálu

Patria sem všetky typy druhy kolaterálu vrátane prípadov, keď sa v podsúvahe vykáže záväzok alebo sa žiadny záväzok nevykáže (napr. swapy na kolaterál, fondy pre prípad zlyhania).

060

Identifikačné číslo

Kód ISIN. Ak „kód ISIN“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

070-080

Držiteľ kolaterálu

070

Názov subjektu

080

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

090

Suma

100

Mena

Identifikácia podľa normy ISO 4217

110

Jurisdikcia

Právne predpisy jurisdikcie uplatniteľné na držiteľa kolaterálu uvedené v stĺpci 070 (napr. nemecké právo).

120-130

Protistrana

120

Meno

130

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

140

Suma

150

Mena

Identifikácia podľa normy ISO 4217.

160

Jurisdikcia

Právne predpisy jurisdikcie uplatniteľné na záložnú zmluvu.

10.   PRÍLOHA VII – PODSÚVAHA

Na nasledujúce položky uvedené v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(8) opis podsúvahových expozícií inštitúcie a jej právnických osôb vrátane priradenia ku kritickým operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti

(21) informácie o podsúvahových činnostiach, hedžingových stratégiách

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Právny subjekt

010

Názov subjektu

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

030

Podsúvahová položka

Je potrebné určiť ju pomocou týchto troch kategórií: „záruky“, „úverové linky“ a „iné“. Do tohto vzoru by nemali patriť súvahové položky.

040-050

Protistrana

040

Názov subjektu

050

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

060-070

Suma

060

Spolu

Nominálna hodnota.

070

z toho viazané

Vypĺňa sa len pre úverové linky.

080

Mena

Identifikácia podľa normy ISO 4217.

090

Kritické operácie

100

Hlavné oblasti obchodnej činnosti

110

Doplňujúce informácie

11.   PRÍLOHA VIII, ODDIEL 1 – PLATOBNÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA

Na nasledujúce položky uvedené v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(11) každý systém, v ktorom inštitúcia vykonáva z hľadiska počtu alebo hodnoty podstatný objem obchodov vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám inštitúcie, kritickým operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti

(12) každý platobný systém alebo systém zúčtovania či vyrovnania, ktorého je inštitúcia priamym alebo nepriamym členom, vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám inštitúcie, kritickým operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Právny subjekt

010

Názov subjektu

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

030-060

Systém

030

Druh systému

Uveďte kategóriu systému pomocou týchto možností: „Platba“, „Vyrovnanie“, „Zúčtovanie cenných papierov“, „Zúčtovanie derivátov“, „Depozitár“, „Centrálna protistrana“ a „Iné“. Ak sa uplatňuje viac ako jedna, uveďte všetky druhy.

040

Určenie

050

Účasť na režime

Priama alebo nepriama.

060

Identifikačný kód

Kód BIC. Ak „kód BIC“ nie je k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie, napr. kód inštitúcie alebo číslo účtu. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

070-080

Zastupiteľská inštitúcia

Mala by sa vyplniť iba v prípade, že prístup je nepriamy.

070

Názov subjektu

080

Identifikačný kód

090

Priradenie ku kritickej funkcii

100

Priradenie k hlavnej oblasti obchodnej činnosti

110

Podmienky členstva

Kvalitatívne a kvantitatívne informácie potrebné na pochopenie rizika, že bude členstvo inštitúcie zrušené.

120

Vplyv postupu riešenia krízových situácií na členstvo alebo zmluvu so zastupiteľskou inštitúciou

130

Nahraditeľnosť

Názov prípadných ďalších poskytovateľov platobných systémov, ktoré by mohli nahradiť poskytovateľa platobných systémov uvedeného v stĺpci 040.

140

Doplňujúce informácie

12.   PRÍLOHA IX, VZOR 1 – INFORMAČNÉ SYSTÉMY (VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE)

Na nasledujúce položky uvedené v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(13) podrobný súpis a opis kľúčových riadiacich informačných systémov vrátane systémov pre riadenie rizík, účtovanie a finančné a regulačné vykazovanie používaných inštitúciou vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám inštitúcie, kritickým operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti

(14) identifikácia vlastníkov systémov uvedených v bode (13), dohôd o úrovni s nimi spojených služieb a všetkých softvérov a systémov alebo licencií vrátane priradenia k jednotlivým právnym subjektom inštitúcie, kritickým operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Systém

010

Identifikácia

020

Druh

Je potrebné vybrať medzi možnosťami „riadenie rizík“, „účtovníctvo“, „finančné vykazovanie“, „regulačné vykazovanie“ a „ostatné“.

030

Opis

040-050

Subjekt skupiny, ktorý je zmluvnou stranou

040

Názov subjektu

050

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

060

Druh zmluvy

Licencia, spoločné služby, iné

070-080

Protistrana

070

Názov subjektu

080

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

090-110

Zodpovedná osoba

090

Meno

100

Telefónne číslo

110

E-mailová adresa

120

Vplyv postupov riešenia krízových situácií na kontinuitu prístupu k informačným systémom

13.   PRÍLOHA IX, VZOR 2 – INFORMAČNÉ SYSTÉMY (PRIRAĎOVANIE)

Na nasledujúce položky uvedené v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(13) podrobný súpis a opis kľúčových riadiacich informačných systémov vrátane systémov pre riadenie rizík, účtovanie a finančné a regulačné vykazovanie používaných inštitúciou vrátane priradenia k jednotlivým právnickým osobám inštitúcie, kritickým operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti

(14) identifikácia vlastníkov systémov uvedených v bode (13), dohôd o úrovni s nimi spojených služieb a všetkých softvérov a systémov alebo licencií vrátane priradenia k jednotlivým právnym subjektom inštitúcie, kritickým operáciám a hlavným oblastiam obchodnej činnosti

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010

Systém

020-050

Používateľ

020

Názov subjektu

030

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

040

Kritické funkcie

Znamenajú „kritické funkcie“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 35 a článku 2 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ.

050

Hlavné oblasti obchodnej činnosti

Znamená „hlavné oblasti obchodnej činnosti“ podľa článku 2 ods. 1 bodu 36 a článku 2 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ.

14.   PRÍLOHA X – VZÁJOMNÉ PREPOJENIE

Na nasledujúce položky uvedené v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(15) identifikácia a priradenie jednotlivých právnických osôb a vzájomných prepojení a závislostí medzi rôznymi právnickými osobami napr.:

spoločný alebo zdieľaný personál, zariadenia a systémy,

mechanizmy v oblasti kapitálu, financovania alebo likvidity,

existujúce alebo možné úverové expozície,

dohody o podpornom ručení (cross guarantee agreement), krížové kolaterálové úpravy (cross-collateral arrangements), ustanovenia cross-default a dohody o cross-affiliate netting,

prevody rizika a dohody o obchodovaní back-to-back, dohody o úrovni služieb, dohody o úrovni služieb

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Právny subjekt A

010

Názov subjektu

Musí byť odlišný od názvu uvedeného v stĺpci 030.

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Musí byť odlišný od identifikátora uvedeného v stĺpci 040.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

030-040

Právny subjekt B

030

Názov subjektu

Musí byť odlišný od názvu uvedeného v stĺpci 010.

040

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Musí byť odlišný od identifikátora uvedeného v stĺpci 020.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

050

Druh vzájomného prepojenia

Je potrebné vybrať medzi týmito kategóriami:

Personál

Priestory

Systém

Kapitálové opatrenia

Mechanizmy financovania

Mechanizmy v oblasti likvidity

Úverové expozície

Dohody o podpornom ručení (cross guarantee agreement)

Krížové kolaterálové úpravy (cross-collateral arrangements)

Ustanovenia o cross-defaulte

Dohody o cross-affiliate netting,

Presuny rizika

Dohody o obchodovaní back-to-back

Dohoda o úrovni služieb

Iné

060

Opis

Je potrebné vyplniť, ak sa vypĺňajú stĺpce 010 až 050.

15.   PRÍLOHA XI – ORGÁNY

Na nasledujúce položky uvedené v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(16) príslušný orgán a orgán pre riešenie krízových situácií jednotlivých právnických osôb

(18) opis mechanizmov, ktoré inštitúcia zaviedla na zabezpečenie toho, aby v prípade riešenia krízových situácií orgán pre riešenie krízových situácií mal všetky potrebné informácie, ktoré si sám určil, na uplatňovanie nástrojov riešenia krízových situácií a príslušných právomocí

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Právny subjekt

010

Meno

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

Ak „identifikátor právnickej osoby“ nie je pre daný subjekt k dispozícii, poskytne sa iná forma identifikácie. Iba ak neexistuje iná forma identifikácie, možno uviesť „nie je k dispozícii“.

030-050

Orgány) dohľadu

030

Názov orgánu

040

Telefónne číslo

050

E-mailová adresa

060-080

Orgán pre riešenie krízových situácií

060

Názov orgánu

070

Telefónne číslo

080

E-mailová adresa

090-110

Orgán poverený ochranou vkladov

090

Názov orgánu

100

Telefónne čísla

110

E-mailová adresa

16.   PRÍLOHA XII – PRÁVNE ÚČINKY RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

Na nasledujúce položky uvedené v časti B prílohy k smernici 2014/59/EÚ sa vzťahuje tento vzor:

(19) všetky dohody, ktoré inštitúcie a ich právnické subjekty uzatvorili s tretími stranami, ktorých ukončenie môže byť vyvolané rozhodnutím orgánov uplatniť nástroj riešenia krízových situácií, a informácie o tom, či následky ukončenia môžu ovplyvniť uplatnenie nástroja riešenia krízových situácií

Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:

Stĺpce

Odkazy na právne predpisy a pokyny

010-020

Právny subjekt

010

Názov subjektu

020

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

030-040

Tretia strana

030

Názov subjektu

040

Identifikátor právnickej osoby

20-miestny alfanumerický kód právneho subjektu uvedeného v stĺpci 010. Identifikátor právnickej osoby jedinečným spôsobom identifikuje každý právny subjekt alebo štruktúru, ktorá sa podieľa na finančnej transakcii v akejkoľvek jurisdikcii.

050

Druh zmluvy

060

Ukončenie ovplyvňujúce nástroj riešenia krízových situácií

Á („áno“) alebo N („nie“).

070

Poznámky