ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 173

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
30. júna 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1050 z 24. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1051 z 24. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

5

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1052 z 8. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa podmienok uplatniteľných na programy spätného výkupu a stabilizačné opatrenia ( 1 )

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1053 z 28. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

42

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1054 z 29. júna 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1238/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky, a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1239/2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky

44

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1055 z 29. júna 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o technické prostriedky na vhodné sprístupňovanie dôverných informácií verejnosti a odklad zverejnenia dôverných informácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 ( 1 )

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1056 z 29. júna 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia schválenia účinnej látky glyfozát ( 1 )

52

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1057 z 29. júna 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

55

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1058 z 29. júna 2016, ktorým sa uzatvára verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej intervencie otvorenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/826

57

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1059 z 20. júna 2016, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2016) 3753]

59

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1060 z 29. júna 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/707/EÚ, ktorým sa potvrdzuje prijatie záväzku ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky na obdobie uplatňovania konečných opatrení

99

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1061 z 26. mája 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2 (ECB/2016/15)

102

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/1050

z 24. júna 2016,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť dostatočné a neprerušované dodávky určitého tovaru, ktorého výroba je v Únii nedostatočná, a s cieľom vyhnúť sa narušeniam trhu s niektorými poľnohospodárskymi a priemyselnými výrobkami sa nariadením Rady (EÚ) č. 1388/2013 (1) otvorili autonómne colné kvóty. Výrobky, na ktoré sa vzťahujú uvedené colné kvóty, sa môžu dovážať do Únie so zníženými alebo nulovými colnými sadzbami. Z uvedených dôvodov je potrebné s účinnosťou od 1. júla 2016 otvoriť colné kvóty s nulovou colnou sadzbou pre primerané množstvo, pokiaľ ide o deväť nových výrobkov.

(2)

Okrem toho by sa v určitých prípadoch mali súčasné autonómne colné kvóty Únie upraviť. V prípade jedného výrobku je potrebné na účely objasnenia zmeniť opis výrobku. V prípade troch ďalších výrobkov je potrebné zvýšiť objemy kvót, keďže také zvýšenie je v záujme hospodárskych subjektov a Únie.

(3)

Napokon pri jednom výrobku by sa mali s účinnosťou od 1. júla 2016 autonómne colné kvóty Únie uzavrieť, keďže nie je v záujme Únie zachovať autonómne colné kvóty po tomto dátume.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1388/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Keďže zmeny týkajúce sa colných kvót v prípade dotknutých výrobkov, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, sa majú uplatňovať od 1. júla 2016, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1388/2013 sa mení takto:

1.

riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 a 09.2695 uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa vkladajú podľa poradia kódov KN uvedených v druhom stĺpci tabuľky v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1388/2013;

2.

riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2637, 09.2703, 09.2683 a 09.2659 sa nahrádzajú riadkami uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu;

3.

riadok pre colnú kvótu s poradovým číslom 09.2689 sa vypúšťa;

4.

koncová poznámka 1 sa nahrádza takto:

„(1)

Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013. s. 1).“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 24. júna 2016

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1388/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 7/2010 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 319).


PRÍLOHA I

Poradové číslo

Kód KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Množstvo kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2691

ex 2914 70 00

45

1-(1-Chlórcyklopropyl)etanón (CAS RN 63141-09-3)

1.7-31.12

400 ton

0 %

09.2692

ex 2914 70 00

55

2-Chlór-1-(1-chlórcyklopropyl)etanón (CAS RN 120983-72-4)

1.7-31.12

1 200 ton

0 %

09.2693

ex 2930 90 99

28

Flubendiamid (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

1.7-31.12

100 ton

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekán-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.7-31.12

2 430 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekán-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.7-31.12

2 080 kg

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Farbivo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 4 60 hmotnostných % alebo viac

1.7-31.12

75 ton

0 %

09.2699

ex 8526 91 20

ex 8527 29 00

80

10

Integrovaný audio modul (IAM) s digitálnym video výstupom pre pripojenie k LCD monitoru s dotykovou obrazovkou, prepojený prostredníctvom siete MOST (Media Oriented Systems Transport) a prenášaný cez jej vysokorýchlostný protokol, s alebo bez

doskou tlačených plošných spojov (PCB) obsahujúcou prijímač GPS (Global Positioning System), gyroskop a tuner TMC (Traffic Message Channel),

jednotkou s pevným diskom podporujúcou viac máp,

s rádiom v HD kvalite,

systémom rozpoznávania hlasu,

CD a DVD mechanikou,

ako aj

vstupným pripojením na Bluetooth, MP3 a USB (Universal Serial Bus),

napätím 10V alebo viac, ale nie viac ako 16V,

na použitie pri výrobe vozidiel kapitoly 87 (1)

1.7-31.12.2016

500 000 kusov

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Úpinky nápravy, kryty, vidlicové mostíky a upínacie prvky, zo zliatiny hliníka druhu používaného pre motocykle

1.7-31.12

500 000 kusov

0 %

09.2695

ex 8714 10 90

40

Piesty pre tlmiče riadenia zo spekanej ocele podľa normy ISO P2054 druhu používaného pre motocykle

1.7-31.12

1 000 000 kusov

0 %


PRÍLOHA II

Poradové číslo

Kód KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Množstvo kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Kukuričné klasy (Zea Mays Saccharata), tiež krájaná, s priemerom 10 mm alebo viac, ale najviac 20 mm, na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho priemyslu na iné spracovanie ako jednoduché prebalenie (1) (2)

1.1-31.12

550 ton

0 % (3)

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanádu, určené výlučne na výrobu zliatin (1)

1.1-31.12

20 000 ton

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) na použitie pri výrobe stabilizačných systémov vo forme tabliet (1)

1.1-31.12

150 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Kremelina kalcinovaná v prítomnosti sódy

1.1-31.12

35 000 ton

0 %


30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/5


NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/1051

z 24. júna 2016,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Je v záujme Únie úplne pozastaviť autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade 140 výrobkov, ktoré v súčasnosti nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1387/2013 (1).

(2)

V prípade šiestich výrobkov, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013, už nie je v záujme Únie zachovávať pozastavenie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka.

(3)

S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov, hospodárske trendy na trhu a ďalšie preskúmanie zatriedenia a vykonať jazykové úpravy je potrebné upraviť podmienky v 46 prípadoch pozastavení v súčasnosti uvedených v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013. Upravené podmienky sa týkajú zmien opisu výrobku, jeho zatriedenia, colných sadzieb alebo požiadavky týkajúcej sa konečného použitia. Zo zoznamu pozastavení uvedeného v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 by sa mali vypustiť pozastavenia, v prípade ktorých je potrebné vykonať úpravy, a do uvedeného zoznamu by sa mali vložiť upravené pozastavenia.

(4)

V záujme jasnosti by sa mala vypustiť koncová poznámka, ktorá poukazuje na novozavedené opatrenie alebo opatrenie so zmenenými podmienkami uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013, a záznamy upravené týmto nariadením by sa mali označiť hviezdičkou.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Keďže zmeny týkajúce sa pozastavení v prípade dotknutých výrobkov, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, sa majú uplatňovať od 1. júla 2016, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr. Okrem toho s cieľom primerane zabezpečiť výhodu z pozastavenia klasifikovaného pod kódom TARIC 7616991030, by sa mal novo vložený kód TARIC 8708999750 uplatňovať od 1. januára 2016,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 sa mení takto:

1.

riadky pre výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa vkladajú podľa poradia kódov KN uvedených v prvom stĺpci tabuľky v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013;

2.

riadky pre výrobky, ktorých kódy KN a kódy TARIC sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa vypúšťajú;

3.

koncová poznámka 1 sa nahrádza takto:

„(1)

Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).“;

4.

koncová poznámka 4 sa nahrádza takto:

„(4)

Dohľad nad dovozom tovaru, na ktorý sa vzťahuje toto pozastavenie ciel, sa stanoví v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 55 a 56 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).“;

5.

koncová poznámka 7 sa vypúšťa;

6.

dopĺňa sa táto koncová poznámka označená znakom:

„*

Pozastavenie týkajúce sa výrobku v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011, pre ktorý sa týmto nariadením zmenili kódy KN alebo TARIC, prípadne opis výrobku.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2016.

Avšak kód TARIC „ex 8708999750“ sa uplatňuje od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 24. júna 2016

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1387/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 201).


PRÍLOHA I

Kód KN

TARIC

Opis

Sadzba všeobecného cla

Doplnkové jednotky

Predpokladaný dátum povinného preskúmania

ex 1512 19 10

10

Rafinovaný požltový olej (olej z požltu farbiarskeho, CAS RN 8001-23-8) na výrobu

konjugovanej kyseliny linolovej položky 3823 alebo

etylesterov alebo metylesterov kyseliny linolovej položky 2916 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Čínske vodné gaštany (Eleocharis dulcis alebo Eleocharis tuberosa) lúpané, prané, blanšírované, chladené a jednotlivo rýchlomrazené, na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho priemyslu na iné spracovanie ako jednoduché prebalenie (1) (2)

0 % (3)

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Kokosová voda

nekvasená,

neobsahujúca pridaný alkohol alebo cukor, a

v bezprostrednom obale s obsahom 50 litrov alebo viac (2)

0 %

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Prípravok na základe izolovaného sójového proteínu, obsahujúci 6,6 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 8,6 hmotnostného % fosforečnanu vápenatého

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Lítium kov s čistotou 98,8 hmotnostného % alebo viac (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Amorfný oxid kremičitý (CAS RN 60676-86-0):

vo forme prášku

s čistotou 99,7 hmotnostného % alebo viac

so strednou veľkosťou zrna 0,7 μm alebo viac, ale najviac 2,1 μm

ktorého 70 % častíc má priemer najviac 3 μm

0 %

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2)

vo forme prášku

s čistotou 99,5 hmotnostného % alebo viac

s teplotným bodom rozkladu 263 °C alebo viac

s veľkosťou častíc 4 μm (± 1 μm)

s celkovým obsahom Na2O najviac 0,06 hmotnostného %

0 %

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Oxid meďnatý (CAS RN 1317-38-0) s veľkosťou častíc najviac 100 nm

0 %

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Zásaditý uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 alebo 37356-18-6) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluórhexán (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Bróm-5-jód-benzénmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluórfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluórfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Etoxy-2,3-difluórbenzén (CAS RN 121219-07-6)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluórbenzén (CAS RN 136239-66-2)

0 %

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropán-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Ethoxy-2,2-difluoroethanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén (CAS RN 22009-38-7)

0 %

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

Kyselina 2-etyl-2-metyl butánová (CAS RN 19889-37-3)

0 %

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Alylmetakrylát (CAS RN 96-05-9) a jeho izoméry s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac a obsahujúci najmenej:

0,01 % alebo viac, ale najviac 0,02 % alylalkoholu (CAS RN 107-18-6),

0,01 % alebo viac, ale najviac 0,1 % kyseliny metakrylovej (CAS RN 79-41-4), a

0,5 % alebo viac, ale najviac 1 % 4-metoxyfenolu (CAS RN 150-76-5) (1)

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlórbenzoyl chlorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-Bróm-2,6-difluórbenzoylchlorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

Kyselina 3-chlór-2-fluórbenzoová (CAS RN 161957-55-7)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

Kyselina 2-fenylbutánová (CAS RN 90-27-7)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Naftalén-1,8-dikarboxanhydrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Metyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

3-Metoxy-2-metylbenzoylchlorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Etyl 2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)

0 %

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropylanilín (CAS RN 24544-04-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aklonifén (ISO) (CAS RN 74070-46-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetylamino)-1-(1-naftyl)-1-propanón)hydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Chlór-2-(metylamino)benzofenón (CAS RN 1022-13-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Vodný roztok obsahujúci 40 hmotnostných % alebo viac metylaminoacetátu sodného (CAS RN 4316-73-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-Fenyletánamín-(S)-2-(((1R,2R)-2-alylcyklopropoxy)karbonylamino)-3,3-dimetylbutanoát (CUS 0143288-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Chlórbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3′,4′-dichlór-5-fluór[1,1′-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Kyselina kyanooctová (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Cypermetrín (ISO) a jeho stereoizoméry (CAS RN 52315-07-8) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromurón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metylsulfinyl-1,1-dimetyl-etyl)-N′-{2-metyl-4-[1,2,2,2-tetrafluór-1-(trifluórmetyl)etyl]fenyl}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) s čistotou 94,5 hmotnostného % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) s čistotou 97,5 hmotnostného % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

Kyselina 4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl boritá (CAS RN 944129-07-1)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Chlóretenyl(dimetyl)silán (CAS RN 1719-58-0)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Bis(4-terc-butylfenyl)jodónium-hexafluorofosfát (CAS RN 61358-25-6)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dimetylbis(oleoyloxy)stannan (CAS RN 3865-34-7)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

Kyselina (4-propylfenyl) boritá (CAS RN 134150-01-9)

0 %

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahydrofurán-borán (CAS RN 14044-65-6)

0 %

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetyl-3,5,8-trioxabicyklo[5,1,0]oktán (CAS RN 57280-22-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-Aminohydantoín hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-terc-Butyl 2-(5-bróm-1H-imidazol-2-yl)pyrolidín-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Metyl (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyletyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-én-3-karboxylát (CAS RN 130194-96-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetyl-1-(fenylmetyl)- 3-piperidínamín hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Metyl (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidín-2-karboxylát dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetylpyridín (CAS RN 591-22-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Metyl nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Chlór-3-kyanopyridín (CAS RN 6602-54-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hydrazinylmetyl)fenyl]-pyridín dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

Kyselina 1-cyklopropyl-6,7,8-trifluór-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylová (CAS RN 94695-52-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Metyl-3-fenylpiperazín (CAS RN 5271-27-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidín-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribuzín (ISO) (CAS RN 21087-64-9) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamín (CAS RN 91-76-9)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Pyridát (ISO)(CAS RN 55512-33-9) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Karfentrazon-etyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetylamino)metylén)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridínium 3-oxid hexafluórfosfát(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metyl 4-(3-(1,1-difluórobut-3-enyl)-7-metoxychinoxalín-2-yloxy)-3- etylpyrolidín-2-karboxylát 4-metylbenzénsulfonát (CUS 0143289-9)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluórfenyl)-1-(1-metyletyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oxadiazón (ISO) (CAS RN 19666-30-9) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Klomazón (ISO)(CAS RN 81777-89-1) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Oxirán-2-ylmetoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Chlór-etyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepín (CAS RN 352232-17-8)

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolín-4-yl)prop-2-én-1-ón (CAS RN 5117-12-4)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) s čistotou 92 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluórometyl)-N-(1-metylcyklopropylsulfonyl) cyklopropánkarboxamid hydrochlorid (CUS 0143290-2) (5)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoxykarbazón -nátrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluénsulfonyl)-N′-(3-(p-toluénsulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}benzénsulfónamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Metylcyklopropán-1-sulfónamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfurón (ISO)(CAS RN 104040-78-0), s čistotou 94 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Produkt reakcie výťažku Acacia mearnsi s chloridom amónnym a formaldehydom (CAS RN 85029-52-3)

0 %

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Farbivo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 49:2 60 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalizovaný film:

pozostávajúci najmenej z ôsmich vrstiev hliníka s čistotou 99,8 % alebo viac (CAS RN 7429-90-5),

s optickou hustotou každej vrstvy hliníka najviac 3,0,

pričom každá vrstva hliníka je oddelená vrstvou živice,

na nosnom PET filme, a

vo zvitkoch s dĺžkou do 50 000 metrov

0 %

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Kreatínamidinohydroláza (CAS RN 37340-58-2)

0 %

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Reliéfne tlačiarenské platne, druhov používaných na tlačenie novín, pozostávajúce z kovovej podložky potiahnutej fotopolymérnou vrstvou s hrúbkou 0,15 mm až 0,8 mm, nepotiahnuté ochranným filmom, s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 1 mm

0 %

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Zmes aktívneho uhlia a polyetylénu, vo forme prášku

0 %

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) dovážaný v bezprostrednom obale s obsahom 500 kg alebo viac (2)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Dispergujúca látka obsahujúca:

estery kyseliny polyizobutenyljantárovej a pentaerytritolu (CAS RN 103650-95-9),

viac ako 35 hmotnostných %, ale najviac 55 hmotnostných % minerálnych olejov, a

s obsahom chlóru najviac 0,05 hmotnostného %,

používaná pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Dispergujúca látka:

obsahujúca polyizobutylénsukcinimid získaný z produktov reakcie polyetylénpolyamínov s polyizobutenylsukcínanhydridom (CAS RN 147880-09-9),

obsahujúca viac ako 35 hmotnostných %, ale najviac 55 hmotnostných % minerálnych olejov,

s obsahom chlóru najviac 0,05 hmotnostného %,

s číslom celkovej zásaditosti menej ako 15,

používaná pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Detergent obsahujúci:

vápenatú soľ beta-aminokarbonyl alkylfenolu (produkt reakcie Mannichovej bázy alkylfenolu)

viac ako 40 hmotnostných %, ale najviac 60 hmotnostných % minerálnych olejov a

s číslom celkovej zásaditosti viac ako 120,

používaný pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Detergent obsahujúci:

alkyltoluén-kalcium-sulfonáty s dlhým reťazcom,

viac ako 30 hmotnostných %, ale najviac 50 hmotnostných % minerálnych olejov a

s číslom celkovej zásaditosti viac ako 310, ale najviac 340,

používaný pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov (1)

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Roztok 2-chlór-5-(chlórmetyl)-pyridínu (CAS RN 70258-18-3) v toluene

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Vodný roztok obsahujúci:

38 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 42 hmotnostných % 2-(3-chlór-5-(trifluórmetyl)pyridín-2-yl)etánamínu (CAS RN 658066-44-5),

21 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 25 hmotnostných % kyseliny sírovej (CAS RN 7664-93-9) a

1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 2,9 hmotnostného % metanolu (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Butylfosfátové zlúčeniny titánia (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpustené v etanole a propán-2-ole

0 %

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Lineárny nízkohustotný polyetylén (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) vo forme prášku, s:

obsahom komonoméru najviac 5 hmotnostných %,

rýchlosťou toku taveniny 15 g/10 min. alebo viac, ale najviac 60 g/10 min. a

hustotou 0,922 g/cm3 alebo viac, ale najviac 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Kopolymér etylénu a kyseliny akrylovej (CAS RN 9010-77-9) s:

obsahom kyseliny akrylovej 18,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 49,5 hmotnostného % (ASTM D4094), a

rýchlosťou toku taveniny 14 g/10 min. (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238) alebo viac

0 %

m3

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Okténový lineárny nízkohustotný polyetylén (LLDPE) vo forme peliet používaný pri koextrúznom spracovaní fólií na flexibilné obalové materiály určené pre potraviny s:

10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % okténu,

rýchlosťou toku taveniny 9,0 alebo viac, ale najviac 10,0 (podľa ASTM D1238 10.0/2.16),

tavným indexom (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min., ale najviac 0,6 g/10 min.,

hustotou (ASTM D4703) 0,909 g/cm3 alebo viac, ale najviac 0,913 g/cm3,

plochou gélu najviac 20 mm2 na 24,6 cm3 a

koncentráciou antioxidantov nepresahujúcou 240 ppm

0 %

m3

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Okténový lineárny nízkohustotný polyetylén (LLDPE) vyrábaný katalytickou metódou Ziegler-Natta vo forme peliet s:

viac ako 10 hmotnostných %, ale najviac 20 hmotnostných % kopolyméru,

rýchlosťou toku taveniny (MFR 190 °C/2.16 kg) 0,7 g/10 min., ale najviac 0,9 g/10 min. a

hustotou (ASTM D4703) 0,911 g/cm3 alebo viac, ale najviac 0,913 g/cm3,

na použitie pri koextrúznom spracovaní fólií na flexibilné obalové materiály určené pre potraviny (1)

0 %

m3

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Lineárny nízkohustotný polyetylén (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) vo forme prášku, s:

obsahom komonoméru viac ako 5 hmotnostných %, ale najviac 8 hmotnostných %,

rýchlosťou toku taveniny 15 g/10 min. alebo viac, ale najviac 60 g/10 min. a

hustotou 0,922 g/cm3 alebo viac, ale najviac 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Kopolymér vyrobený výlučne z monomérov etylénu a kyseliny metakrylovej s obsahom kyseliny metakrylovej 11 hmotnostných % alebo viac

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Kopolymér vo forme granúl obsahujúci:

74 hmotnostných % (± 4 %) styrénu,

24 hmotnostných % (± 2 %) N-butylakrylátu a

0,01 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 2 hmotnostné % kyseliny metakrylovej

0 %

m3

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Kopolymér vo forme granúl obsahujúci:

75 hmotnostných % (± 7 %) styrénu a

25 hmotnostných % (± 7 %) metylmetakrylátu

0 %

m3

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Zmes kopolyméru trioxán-oxiránu a polytetrafluoroetylénu

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polyoxymetylén s acetylovým zakončením, obsahujúci polydimetylsiloxán a vlákna z kopolyméru kyseliny tereftalovej a 1,4-fenyldiamínu

0 %

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Epoxidová živica, bez halogénu,

s obsahom fosforu viac ako 2 hmotnostné % počítané na pevný obsah, chemicky viazaného v epoxidovej živici,

neobsahujúca hydrolyzovateľný chlorid alebo s obsahom hydrolyzovateľného chloridu menej ako 300 ppm a

obsahujúca rozpúšťadlá

na použitie pri výrobe predimpregnovaných listov alebo zvitkov druhu používaného na výrobu tlačených obvodov (1)

0 %

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Epoxidová živica

obsahujúca 21 hmotnostných % alebo viac brómu,

neobsahujúca hydrolyzovateľný chlorid alebo s obsahom hydrolyzovateľného chloridu menej ako 500 ppm a

obsahujúca rozpúšťadlá

0 %

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibróm-1,4-fenylén) izopropylidén(3,5-dibróm-1,4-fenylén)oxykarbonyl](CAS RN 94334-64-2)

0 %

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimetyl, metyl[propyl(polypropylén oxid)] siloxán (CAS RN 68957-00-6), ukončený skupinou trimethylsiloxy-

0 %

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Reflexný film pozostávajúci z:

vrstvy akrylovej živice s ochrannými prvkami proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo s oficiálnou značkou pre určené použitie,

vrstvy akrylovej živice s vtlačenými sklenými guľôčkami,

vrstvy akrylovej živice tvrdenej melamínovým zosieťujúcim činidlom,

kovovej vrstvy,

akrylového lepidla a

ochranného filmu

0 %

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Samolepiaca reflexná fólia, tiež rozčlenená na segmenty,

tiež s vodoznakom,

s alebo bez vrstvy aplikačnej pásky potiahnutej na jednej strane lepiacou vrstvou;

reflexná fólia pozostáva z:

vrstvy z akrylového alebo vinylového polyméru,

vrstvy polymetylmetakrylátu alebo polykarbonátu obsahujúcej mikroprizmy,

vrstvy kovového materiálu,

lepiacej vrstvy a

odnímateľnej ochrannej fólie

tiež obsahujúca ďalšiu vrstvu polyesteru

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Biela polyolefínová páska postupne pozostávajúca z:

lepiacej vrstvy na základe syntetického kaučuku s hrúbkou 8 μm alebo viac, ale najviac 17 μm

polyolefínovej vrstvy s hrúbkou 28 μm alebo viac, ale najviac 40 μm, a

nesilikónovej odnímateľnej ochrannej vrstvy s hrúbkou menej ako 1 μm

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Film z polyvinylchloridu, tiež na jednej strane pokrytý vrstvou polymérneho

akrylového lepidla s priľnavosťou 70 N/m alebo viac, ktoré sa po ožiarení tiež zmenšuje,

s celkovou hrúbkou bez odnímateľnej ochrannej fólie 78 mikrónov alebo viac a

s odnímateľnou ochrannou fóliou, tiež vybavenou sploštenými guľôčkami a na jednej strane razenou

0 %

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Jednosovo orientovaný film, s celkovou hrúbkou najviac 75 μm, pozostávajúci z troch alebo štyroch vrstiev obsahujúcich zmes polypropylénu a polyetylénu, so stredovou vrstvou tiež obsahujúcou oxid titaničitý, s:

pevnosťou v ťahu v strojovom zaťažení 120 MPa alebo viac, ale najviac 270 MPa a

pevnosťou v ťahu v priečnom smere 10 MPa alebo viac, ale najviac 40 MPa

stanovenou skúšobnou metódou ASTMD 882/ISO 527-3

0 %

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Jednoosovo orientovaný film pozostávajúci z troch vrstiev, každá vrstva pozostáva zo zmesi polypropylénu a kopolyméru etylénu a vinylacetátu, so stredovou vrstvou tiež obsahujúcou oxid titaničitý, s:

hrúbkou 55 μm alebo viac, ale najviac 97 μm,

modulom pružnosti v strojovom zaťažení 0,30 GPa alebo viac, ale najviac 1,45 GPa, a

modulom pružnosti v priečnom zaťažení 0,20 GPa alebo viac, ale najviac 0,70 GPa

0 %

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Fólia z kopolyméru vinylalkoholu, rozpustná v studenej vode, s hrúbkou 34 μm alebo viac, ale nie viac ako 90 μm, pevnosťou v ťahu pri pretrhnutí 20 MPa alebo viac, ale nie viac ako 55 MPa a predĺžením pri pretrhnutí 250 % alebo viac, ale nie viac ako 900 %

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Transparentná, mikropórovitá polyetylénová fólia upravená kyselinou akrylovou, vo forme zvitkov:

so šírkou 98 mm alebo viac, ale najviac 170 mm,

s hrúbkou 15 μm alebo viac, ale najviac 36 μm,

druhu používaného na výrobu separátorov alkalických batérií

0 %

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Listy zosilnené skleneným vláknom z reaktivovanej epoxidovej živice bez halogénu s vytvrdzovadlom, prísadami a anorganickými plnidlami na použitie v zapuzdrovacích polovodičových systémoch (1)

0 %

m2

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Tesnenie z vulkanizovaného kaučuku (etylén-propylén-diénové monoméry), s prípustným výtokom materiálu v mieste delenej formy najviac 0,25 mm, v tvare obdĺžnika:

s dĺžkou 72 mm alebo viac, ale najviac 825 mm,

so šírkou 18 mm alebo viac, ale najviac 155 mm

0 %

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Krustovaná useň z druhu zebu alebo hybridných druhov zebu s povrchovou plochou presahujúcou 2,6 m2 a obsahujúca vydutý otvor s veľkosťou 450 cm2 alebo viac, ale najviac 2 850 cm2, na použitie pri výrobe suroviny na poťahy sedadiel motorových vozidiel (1)

0 %

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Biologicky rozložiteľný (norma EN 14995) monofil s dĺžkovou hmotnosťou najviac 33 decitexov, obsahujúci najmenej 98 hmotnostných % polylaktidu (PLA), na použitie pri výrobe filtračných textílií pre potravinársky priemysel (1)

0 %

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Kotúče

zo syntetických diamantov, ktoré sú aglomerované kovovou zliatinou, keramickou zliatinou alebo plastovou zliatinou,

so samoostriacim účinkom v dôsledku neustáleho uvoľňovania diamantov,

vhodné na rozbrusovanie doštičiek (substrátových diskov),

tiež s dierou v strede,

tiež na podložke,

s hmotnosťou najviac 377 g/kus a

s vonkajším priemerom najviac 206 mm

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Trecí materiál s hrúbkou menej ako 20 mm, nenamontovaný, na použitie pri výrobe trecích prvkov (1)

0 %

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Elektrochromatické samostmievacie vnútorné spätné zrkadielko pozostávajúce z:

držiaka zrkadielka

plastového krytu

integrovaného obvodu

na použitie pri výrobe motorových vozidiel 87. kapitoly (1)

0 %

31.12.2020

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 97

30

50

Hliníkové držiaky motora s rozmermi:

výška viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm

šírka viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm

dĺžka viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm

vybavené aspoň dvoma otvormi na pripevnenie, vyrobené z legovaného hliníka ENAC-46100 alebo ENAC-42100 (na základe normy EN:1706) s týmito charakteristickými vlastnosťami:

vnútorná pórovitosť najviac 1 mm,

vonkajšia pórovitosť najviac 2 mm,

tvrdosť podľa Rockwella 10 HRB alebo viac

druhu používaného vo výrobe systémov zavesenia motora v motorových vozidlách

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8108 20 00

40

Ingot zliatiny titánu

s výškou 17,8 cm alebo viac, s dĺžkou 180 cm alebo viac a so šírkou 48,3 cm alebo viac,

s hmotnosťou 680 kg alebo viac,

obsahujúci prvky zliatiny:

3 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 6 hmotnostných % hliníka,

2,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % cínu,

2,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 4,5 hmotnostného % zirkónia,

0,2 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1 hmotnostné % nióbu,

0,1 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1 hmotnostné % molybdénu,

0,1 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 0,5 hmotnostného % kremíku

0 %

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Ingot zliatiny titánu

s výškou 17,8 cm alebo viac, s dĺžkou 180 cm alebo viac a so šírkou 48,3 cm alebo viac,

s hmotnosťou 680 kg alebo viac,

obsahujúci prvky zliatiny:

3 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 7 hmotnostných % hliníka,

1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % cínu,

3 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % zinku,

4 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 8 hmotnostných % molybdénu

0 %

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Ingot zliatiny titánu

s priemerom 63,5 cm alebo viac a s dĺžkou 450 cm alebo viac,

s hmotnosťou 6 350 kg alebo viac,

obsahujúci prvky zliatiny:

5,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 6,7 hmotnostného % hliníka,

3,7 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 4,9 hmotnostného % vanádia

0 %

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Rozpera v tvare kvádra vyrobená zo zmesi karbidu hliníka a kremíka (AlSiC) používaná na balenie v moduloch IGBT (bipolárnych tranzistorov s izolovaným hradlom)

0 %

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Riadiace kolieska

s vonkajším priemerom 21 mm alebo viac, ale najviac 23 mm,

so šírkou skrutky 19 mm alebo viac, ale najviac 23 mm,

s plastickým vonkajším krúžkom v tvare písmena U,

montážnou skrutkou pripevnenou k vnútornému priemeru a použitou ako vnútorný krúžok

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

4-Taktné benzínové motory s objemom valcov najviac 250 cm3 na použitie pri výrobe zariadení do záhrad položky 8432 , 8433 , 8436 alebo 8508 (1)

0 %

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Štvortaktné, štvorvalcové vznetové motory chladené kvapalinou:

s maximálnym objemom valcov 3 850 cm3, a

s nominálnym výkonom 15 kW alebo viac, ale nie viac ako 85 kW,

určené na výrobu vozidiel položky 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Hliníkový oblúkom zváraný odnímateľný zásobník/sušič so spájacím blokom, obsahujúci polyamidové akeramické prvky s:

dĺžkou 166 mm (+/– 1 mm),

priemerom 70 mm (+/– 1 mm),

vnútornou kapacitou 280 cm3 alebo viac,

mierou absorpcie vody 17 g alebo viac a

vnútornou čistotou vyjadrenou povoleným množstvom nečistôt najviac 0,9 mg/dm2,

druhu používaného v klimatizačných systémoch automobilov

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Plameňom spájkovaný hliníkový blok s pretláčanými, ohýbanými pripájacími rúrkami, druhu používaného v klimatizačných systémoch automobilov

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Hliníkový oblúkom zváraný odnímateľný zásobník/sušič s polyamidovými a keramickými prvkami s:

dĺžkou 291 mm (+/– 1 mm),

priemerom 32 mm (+/– 1 mm),

dĺžkou zrniek najviac 0,2 mm a hrúbkou najviac 0,06 mm,

priemerom pevných častíc najviac 0,06 mm,

druhu používaného v klimatizačných systémoch automobilov

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Časť alebo súčasť obsahujúca:

jednofázový motor na striedavý prúd,

planétovú prevodovku,

rezaciu čepeľ

tiež obsahujúca:

kondenzátor,

časť alebo súčasť vybavenú závitovou skrutkou

na použitie pri výrobe záhradných drvičov (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bioreaktor s biofarmaceutickou bunkovou kultúrou,

ktorého vnútorné povrchy sú typu 316L z austenistickej nehrdzavejúcej ocele,

s kapacitou spracovania 50 litrov, 500 litrov, 3 000  litrov, 5 000 litrov, 10 000 litrov alebo 15 000  litrov

tiež v kombinácii so systémom „clean-in-process“ a/alebo špeciálnou zdvojenou nádobou na uchovávanie médií

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Guľkové ložiská:

s vnútorným priemerom 3 mm alebo viac,

s vonkajším priemerom najviac 100 mm,

so šírkou najviac 40 mm,

tiež vybavené ochranou proti prachu,

na použitie pri výrobe systémov riadenia s remeňovým pohonom motora, systémov riadenia s elektrickým posilňovačom alebo mechanizmov riadenia (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Synchrónny motor pre umývačky riadu s kontrolným mechanizmom prietoku vody s:

dĺžkou bez nápravy 24 mm (+/– 0,3),

priemerom 49,3 mm (+/– 0,3),

menovitým napätím 220 V striedavého prúdu alebo viac, ale najviac 240 V striedavého prúdu,

menovitým kmitočtom 50 Hz alebo viac, ale najviac 60 Hz,

príkonom najviac 4 W,

rýchlosťou otáčok 4 ot/min alebo viac, ale najviac 4,8 ot/min,

výstupným krútiacim momentom najviac 10 kgf/cm

0 %

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Elektrický regulátor turbodúchadla s:

motorom na jednosmerný prúd s výkonom 10 W alebo viac, ale najviac 15 W,

integrovaným prevodovým mechanizmom,

(ťažnou) silou 250N alebo viac pri zvýšenej teplote okolia 160 °C,

(ťažnou) silou 250N alebo viac v každej polohe jeho zdvihu,

účinným zdvihom 15 mm alebo viac, ale najviac 20 mm,

tiež s palubným diagnostickým rozhraním

0 %

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Motor na jednosmerný prúd:

s rýchlosťou rotora najviac 6 500 ot./min. pri zaťažení,

s menovitým napätím 12,0 V (+/– 0,1),

na rozsah teplôt – 40 °C alebo viac, ale najviac + 165 °C,

tiež so spojovacím pastorkom,

tiež s konektorom motora

0 %

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Bezkomutátorový motor budený permanentnými magnetmi, na jednosmerný prúd spôsobilý pre automobily:

so stanovenou rýchlosťou najviac 4 000 ot/min,

s minimálnym výkonom 400 W, ale najviac 1,3 kW (pri 12 V),

s priemerom príruby najmenej 90 mm a najviac 150 mm,

s maximálnou dĺžkou 190 mm meranou od začiatku hriadeľa po vonkajšie ukončenie,

s dĺžkou krytu najviac 150 mm meranou od hriadeľa po vonkajšie ukončenie,

s hliníkovým krytom liatym pod tlakom z dvoch kusov (základného krytu vrátane elektrických komponentov a príruby najmenej s 2 a najviac so 6 vyvŕtanými dierami) s tesniacou hmotou (drážka s tesniacim O krúžkom a mazadlom),

so statorom s jednoduchým T zubovým dizajnom a jednoduchým vinutím v topológii 12/8 a

povrchovými magnetmi

0 %

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Trakčný motor s:

výstupným krútiacim momentom 200 Nm alebo viac, ale najviac 300 Nm,

výstupným výkonom 50 kW alebo viac, ale najviac 100 kW,

menovitou rýchlosťou najviac 12 500 ot/min,

na použitie pri výrobe elektrických vozidiel (1)

0 %

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Ploché tyče zo zliatiny samária a kobaltu s

dĺžkou 30,4 mm (± 0,05 mm),

šírkou 12,5 mm (± 0,15 mm),

hrúbkou 6,9 mm (± 0,05 mm), alebo pozostávajúce z feritov v tvare štvrtinovej objímky s:

dĺžkou 46 mm (± 0,75 mm),

šírkou 29,7 mm (± 0,2 mm),

určené na zmagnetizovanie na permanentné magnety, druhu používaného v štartéroch automobilov a v prístrojoch na zvýšenie dojazdu elektrických automobilov

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Lítiové valcové galvanické články s:

priemerom 14,0 mm alebo viac, ale najviac 26,0 mm,

dĺžkou 25 mm alebo viac, ale najviac 51 mm,

napätím 1,5 V alebo viac, ale najviac 3,6 V,

kapacitou 0,80 Ah alebo viac, ale najviac 5,00 Ah,

na použitie pri výrobe telemetrie a lekárskych prístrojov, elektronických meračov alebo diaľkových ovládačov (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Olovené akumulátory alebo moduly

s nominálnou kapacitou najviac 32 Ah,

s dĺžkou najviac 205 mm,

so šírkou najviac 130 mm a

s výškou najviac 190 mm,

na použitie pri výrobe tovarov položky 8711 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Dobíjateľné lítiovo-iónové batérie:

s dĺžkou 700 mm alebo viac, ale najviac 2 820 mm,

so šírkou 935 mm alebo viac, ale najviac 1 660 mm,

s výškou 85 mm alebo viac, ale najviac 700 mm,

s hmotnosťou 280 kg alebo viac, ale najviac 700 kg,

s výkonom najviac 130 kWh

0 %

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Doska tlačených obvodov bez krytu na spustenie a ovládanie kief vysávača napájaná motorom s výkonom najviac 300W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Osvetľovací modul obsahujúci aspoň:

dve LED diódy,

sklené alebo plastové šošovky, ktoré sústreďujú/rozptyľujú svetlo vyžarované LED diódami,

reflektory, ktoré presmerúvajú svetlo vyžarované LED diódami,

v hliníkovom kryte so zdrojom žiarenia, namontovanom na konzolu s aktivátorom

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Svetlá do hmly s pokovovaným puzdrom na vnútornej strane obsahujúce:

plastový držiak s troma alebo viacerými úchytmi,

jednu alebo viac 12V žiaroviek,

konektor,

plastový kryt,

tiež prípojný kábel,

na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Výstražný bzučiak systému parkovacích snímačov v plastovom puzdre fungujúci na piezomechanickom princípe, obsahujúci:

dosku tlačených obvodov,

konektor,

tiež kovový držiak,

druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Vrchná doska magnetického systému reproduktora, z dierovanej, lisovanej a plátovanej ocele, v tvare disku, tiež obsahujúca otvor v strede, druhu používaného v autoreproduktoroch

0 %

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

SD pamäťová karta s neaktualizovateľným súborom nahratých máp určená na zabudovanie do navigačných jednotiek automobilov (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Infračervená kamera s dlhou vlnovou dĺžkou (kamera LWIR) (podľa ISO/TS 16949), s:

citlivosťou vo vlnovej dĺžke 7,5 μm alebo viac, ale najviac 17 μm,

rozlíšením do 640 × 512 pixelov,

váhou najviac 400 g,

rozmermi najviac 70 mm × 86 mm × 82 mm,

tiež v kryte,

so zástrčkou na použitie v automobiloch a

odchýlkou výstupného signálu v celom rozsahu pracovných teplôt najviac 20 %

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

LCD moduly s:

rozmerom uhlopriečky obrazovky 14,5 cm alebo viac, ale najviac 25,5 cm,

LED podsvietením,

doskou tlačených obvodov s EPROM, mikroovládačom, časovým spínačom, modulom budiča zbernice LIN a inými aktívnymi a pasívnymi komponentmi,

8-kolíkovou zástrčkou na napájanie a štvorkolíkovým rozhraním LVDS,

tiež v kryte,

na trvalé zabudovanie alebo na trvalú montáž do motorových vozidiel 87. kapitoly (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

LCD modul s:

rozmerom uhlopriečky obrazovky 14,5 cm alebo viac, ale najviac 20,3 cm,

dotykovou obrazovkou alebo bez nej,

LED podsvietením,

doskou tlačených obvodov s EEPROM, mikroovládačom, prijímačom LVDS a inými aktívnymi a pasívnymi komponentmi,

12-kolíkovou zástrčkou na napájanie a rozhraniami CAN a LVDS,

v kryte s monitorom a inými ovládacími funkciami,

vhodný na montáž do motorových vozidiel 87. kapitoly (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

OLED moduly pozostávajúce z jednej alebo viacerých sklenených alebo plastových TFT buniek, s obsahom organického materiálu, nekombinované s dotykovou obrazovkou a z jednej alebo viacerých dosiek tlačených obvodov s riadiacou elektronikou na adresovanie pixelov, na použitie pri výrobe televíznych prijímačov a monitorov (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Farebný LCD modul vkryte:

s rozmerom uhlopriečky obrazovky 14,48 cm alebo viac, ale najviac 26 cm,

bez dotykovej obrazovky,

s podsvietením a mikroovládačom,

s ovládačom CAN (CAN – Controller area network), rozhraním LVDS (Low-voltage differential signaling) a CAN/napájacím konektorom,

bez modulu na spracovanie signálu,

s riadiacou elektronikou iba na adresovanie pixlov,

s motorizovaným mechanizmom na pohybovanie displeja,

vhodný na trvalú montáž do motorových vozidiel 87. kapitoly (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Doska plošných spojov vo forme platničiek pozostávajúcich z izolačného materiálu s elektrickými spojmi a spájkovanými bodmi, na použitie pri výrobe systémov podsvietenia pre LCD moduly (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Elektrické zásuvky a zástrčky s dĺžkou najviac 12,7 mm alebo priemerom najviac 10,8 mm, na použitie pri výrobe načúvacích pomôcok a rečových procesorov (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Kryt polovodičového čipu vo forme plastového rámu, obsahujúci olovený rám vybavený dotykovými plôškami, s napätím najviac 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Nitové kontakty

medené

plátované zliatinou striebra a niklu AgNi10 alebo striebrom s obsahom 11,2 hmotnostného % (± 1.0 %) oxidu cínu a oxidu india spolu

s hrúbkou plátovania 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Riadiaci poistkový modul v plastovom puzdre s montážnymi úchytmi obsahujúci:

pätice tiež s poistkami,

konektory pre pripojenie,

dosku tlačených obvodov osadenú mikroprocesorom, mikrospínačom a relé

druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektronické riadiace jednotky vyrobené podľa triedy 2 normy IPC-A-610E aspoň s:

príkonom 208 V striedavého prúdu alebo viac, ale najviac 400 V striedavého prúdu,

logickým príkonom 24 V jednosmerného prúdu,

automatickým vypínačom (ističom),

hlavným vypínačom,

vnútornými alebo vonkajšími konektormi a káblami,

v kryte s rozmermi 281 mm × 180 mm × 75 mm alebo viac, ale najviac 630 mm × 420 mm × 230 mm,

druhu používaného na výrobu recyklovacích alebo triediacich strojov

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Elektronická riadiaca jednotka bez pamäte, na napätie 12 V, pre systémy na výmenu informácií v motorových vozidlách (na pripojenie audio, telefónnych, navigačných, kamerových a bezdrôtových služieb v automobiloch) obsahujúca:

2 otočné gombíky

27 alebo viac tlačidiel

LED svetlá

2 integrované obvody na prijímanie a odosielanie kontrolných signálov prostredníctvom LIN-bus

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Interiérová anténa pre automatické odomknutie dverí vozidla, obsahujúca:

modul antény v plastovom puzdre,

prípojný kábel so zástrčkou,

najmenej dva montážne úchyty,

tiež dosku tlačených obvodov vrátane integrovaných obvodov, diód a tranzistorov,

druhu používaného pri výrobe tovarov položky KN 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Predlžovací dvojžilový kábel s dvomi konektormi, obsahujúci najmenej:

jednu gumovú priechodku,

jeden plastový kábelovod,

jeden kovový držiak na pripevnenie

druhu používaného na pripojenie senzorov snímajúcich rýchlosť vozidla pri výrobe vozidiel 87. kapitoly

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Elektrické vodiče:

s napätím najviac 80 V,

s dĺžkou najviac 120 cm,

vybavené prípojkami,

na použitie pri výrobe načúvacích pomôcok, sád príslušenstva a rečových procesorov (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Elektrické vodiče:

s napätím najviac 80 V,

z platinovo-irídiovej zliatiny,

potiahnuté poly(tetrafluoretylénom),

bez konektorov,

na použitie pri výrobe načúvacích pomôcok, implantátov a rečových procesorov (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Motorom poháňaná brzdová ovládacia jednotka

s napätím 13,5 V (± 0.5V) a

mechanizmus guľkovej skrutky na kontrolu tlaku brzdovej kvapaliny v hlavnom valci

na použitie pri výrobe elektrických motorových vozidiel (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Automatická hydrodynamická prevodovka, prevodová skriňa s hydraulickým meničom krútiaceho momentu bez rozdeľovacej prevodovky, kardanového hriadeľa a predného diferenciálu na použitie pri výrobe motorových vozidiel 87. kapitoly (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Poloos nápravy automobilu, na oboch koncoch vybavená kĺbom konštantnej rýchlosti, druhu používaného pri výrobe tovarov položky KN 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Zásobník vzduchu na vstupe alebo výstupe zo zliatiny hliníka vyrobený podľa normy EN AC 42100 s:

rovinnosťou izolujúcej plochy najviac 0,1 mm,

prípustným množstvom častíc 0,3 mg na nádrž,

vzdialenosťou medzi pórmi 2 mm alebo viac,

veľkosťami pórov najviac 0,4 mm a

najviac 3 pórmi väčšími než 0,2 mm,

druhu používaného vo výmenníkoch tepla v chladiacich systémoch automobilov

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Chladiče druhu používaného v motocykloch na montáž prídavných zariadení (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Predné vidlice z hliníka na použitie pri výrobe bicyklov (1)

0 %

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedále na použitie pri výrobe bicyklov (1)

0 %

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Stĺpiky sedla na použitie pri výrobe bicyklov (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Organická nezabrúsená korekčná okuliarová šošovka okrúhleho tvaru, opracovaná obojstranne:

s priemerom 4,9 cm alebo viac, ale najviac 8,2 cm,

s hrúbkou 0,5 cm alebo viac, ale najviac 1,8 cm, meranou pri položení šošovky na plochý povrch ako vzdialenosť medzi vodorovnou rovinou a optickým stredom predného povrchu šošovky,

druhu používaného na opracovávanie na účely vsadenia do okuliarov

1,45 %

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Organická nezabrúsená korekčná okuliarová šošovka okrúhleho tvaru, opracovaná na jednej strane:

s priemerom 5,9 cm alebo viac, ale najviac 8,5 cm,

s výškou 1,2 cm alebo viac, ale najviac 3,5 cm, meranou pri položení šošovky na plochý povrch ako vzdialenosť medzi vodorovnou rovinou a optickým stredom predného povrchu šošovky,

druhu používaného na opracovávanie na účely vsadenia do okuliarov

0 %

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infračervené šošovky s motorizovaným nastavením zameriavania,

využivajúce vlnové dĺžky 3 μm alebo viac, ale najviac 5 μm,

poskytujúce jasný obraz od 50 m do nekonečna,

s veľkosťami polí výhľadu 3° × 2,25° a 9° × 6,75°,

s hmotnosťou najviac 230 g,

s dĺžkou najviac 88 mm,

s priemerom najviac 46 mm,

atermické,

na použitie pri výrobe termografických zobrazovacích kamier, infračervených binokulárnych ďalekohľadov, puškohľadov (1)

0 %

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Elektronický polovodičový snímač na meranie aspoň dvoch z týchto veličín:

atmosférického tlaku, teploty (aj na reguláciu teploty), vlhkosti alebo zisťovania prchavých organických zlúčenín,

v kryte vhodnom na automatické osadzovanie dosiek tlačených obvodov alebo na technológiu Bare Die, ktorý obsahuje:

jeden alebo viacero monolitických integrovaných obvodov na špecifické použitie (ASIC),

jeden alebo viacero mikro-elektromechanických snímacích prvkov (MEMS) vyrábaných polovodičovou technológiou, s mechanickými komponentmi usporiadanými do trojrozmerných štruktúr na polovodičovom materiáli,

druhu používaného na zabudovanie do tovarov 84. až 90. kapitoly a 95. kapitoly

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Zariadenie na meranie otáčok v automobiloch (polovodičový senzor na meranie otáčok) skladajúce sa z:

monoliticky integrovaného spínača v kryte a

jedného alebo viacerých diskrétnych kondenzátorov SMD paralelne zapojených k integrovanému spínaču

tiež s integrovanými permanentnými magnetmi

na detekciu pohybu impulzného kotúča

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Elektronický polovodičový snímač na meranie zrýchlenia a/alebo uhlovej rýchlosti:

tiež v kombinácii so snímačom magnetického poľa,

v kryte vhodnom na automatické osadzovanie dosiek tlačených obvodov alebo na technológiu Bare Die, ktorý obsahuje:

jeden alebo viacero monolitických integrovaných obvodov na špecifické použitie (ASIC),

jeden alebo viacero mikroelektromechanických snímacích prvkov (MEMS) s mechanickými komponentmi usporiadanými do trojrozmerných štruktúr na polovodičovom materiáli vyrábaných polovodičovou technológiou,

tiež s integrovaným mikroovládačom,

druhu používaného na zabudovanie do tovarov 84. až 90. kapitoly a 95. kapitoly

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Bočnice s hrúbkou aspoň 0,8 mm, ale najviac 3,0 mm, používané pri výrobe polohovateľných sedadiel v automobile (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Bežce, úzky pás vybavený zubami zipsu, pliešok/púzdra a ostatné časti zipsov, zo základného kovu na použitie pri výrobe zipsov (1)

0 %

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Úzke pásiky vybavené plastovými článkami na použitie pri výrobe zipsov (1)

0 %

31.12.2020


PRÍLOHA II

Kód KN

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 7616 99 10

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20


30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/34


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1052

z 8. marca 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa podmienok uplatniteľných na programy spätného výkupu a stabilizačné opatrenia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V záujme využitia výnimky zo zákazu týkajúceho sa zneužívania trhu by malo byť obchodovanie s vlastnými akciami v rámci programov spätného výkupu a obchodovanie s cennými papiermi alebo pridruženými nástrojmi na stabilizáciu cenných papierov v súlade s požiadavkami a podmienkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 596/2014 a v tomto nariadení.

(2)

Hoci nariadenie (EÚ) č. 596/2014 umožňuje stabilizáciu prostredníctvom pridružených nástrojov, výnimka pre transakcie týkajúce sa programov spätného výkupu by mala byť obmedzená na skutočné obchodovanie s vlastnými akciami emitenta a nemala by sa uplatňovať na transakcie s finančnými derivátmi.

(3)

Keďže transparentnosť je základným predpokladom predchádzania zneužívaniu trhu, je dôležité zabezpečiť, aby sa náležité informácie zverejňovali alebo sa o nich podávali správy pred začatím obchodovania s vlastnými akciami v rámci programov spätného výkupu a obchodovania na stabilizáciu cenných papierov, počas takéhoto obchodovania a aj po jeho skončení.

(4)

S cieľom zabrániť zneužívaniu trhu je vhodné stanoviť podmienky týkajúce sa kúpnej ceny a povoleného denného objemu obchodovania s vlastnými akciami v rámci programov spätného výkupu. Aby sa predišlo obchádzaniu týchto podmienok, transakcie spätného výkupu by sa mali vykonávať na obchodnom mieste, na ktorom sú akcie emitenta prijaté na obchodovanie alebo obchodované. Dohodnuté transakcie, ktoré sa nepodieľajú na určovaní cien, by sa však mohli použiť na účely programu spätného výkupu a mohla by sa na ne vzťahovať výnimka za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky uvedené v nariadení (EÚ) č. 596/2014 a v tomto nariadení.

(5)

S cieľom predísť riziku zneužívania výnimky pre obchodovanie s vlastnými akciami v rámci programov spätného výkupu je dôležité, aby sa týmto nariadením stanovili obmedzenia týkajúce sa typu transakcií, ktoré môže emitent vykonávať počas programu spätného výkupu, a načasovania obchodovania s vlastnými akciami. Týmito obmedzeniami by sa preto malo zabrániť emitentovi predať vlastné akcie počas trvania programu spätného výkupu a mala by sa zohľadniť možná existencia dočasných zákazov obchodovania v rámci emitenta, ako aj skutočnosť, že emitent môže mať oprávnené dôvody na odklad zverejnenia dôverných informácií.

(6)

Stabilizácia cenných papierov má poskytnúť podporu pre cenu primárnej alebo sekundárnej ponuky cenných papierov počas obmedzeného časového obdobia v prípade, že sa cenné papiere dostanú do predajného tlaku, čím zmierňuje predajný tlak vytvorený krátkodobými investormi a udržiava usporiadaný trh s týmito cennými papiermi. Stabilizácia tak prispieva k väčšej dôvere investorov a emitentov na finančných trhoch. V záujme investorov, ktorí upísali alebo kúpili cenné papiere v rámci významnej distribúcie, a v záujme emitentov by sa preto blokové obchody, ktoré sú výlučne súkromné transakcie, nemali považovať za významnú distribúciu cenných papierov.

(7)

Niektoré členské štáty umožňujú obchodovať v rámci primárnych verejných ponúk pred začatím oficiálneho obchodovania na regulovanom trhu. Toto sa zvyčajne označuje ako „obchodovanie pri emisii“. Preto by malo byť umožnené, aby sa stabilizačné obdobie na účely tejto výnimky pre stabilizáciu cenných papierov začalo pred začatím oficiálneho obchodovania za predpokladu, že sú splnené určité podmienky týkajúce sa transparentnosti a obchodovania.

(8)

Integrita trhu si vyžaduje primerané zverejňovanie stabilizačných opatrení. Podávanie správ o stabilizačných transakciách je nevyhnutné aj na to, aby mohli príslušné orgány vykonávať dohľad nad stabilizačnými opatreniami. V záujme zabezpečenia ochrany investorov, zachovania integrity trhov a zabránenia ich zneužívaniu je takisto dôležité, aby príslušné orgány pri výkone svojich činností dohľadu vedeli o všetkých stabilizačných transakciách bez ohľadu na to, či sa uskutočňujú na obchodnom mieste alebo mimo neho. V súvislosti s plnením príslušných požiadaviek týkajúcich sa podávania správ a transparentnosti je takisto vhodné vopred ujasniť rozdelenie zodpovednosti medzi emitentov a ponúkajúcich alebo subjekty vykonávajúce stabilizáciu. Pri takomto rozdelení zodpovednosti by sa malo zohľadňovať, kto disponuje relevantnými informáciami. Určený subjekt by mal byť takisto zodpovedný za vybavovanie žiadostí príslušných orgánov vo všetkých dotknutých členských štátoch. Na účely zaistenia ľahkého prístupu pre každého investora alebo účastníka trhu sa informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 (2) pred začiatkom primárnej alebo sekundárnej ponuky cenných papierov, ktoré sa majú stabilizovať, nedotýkajú požiadavky na zverejňovanie podľa článku 6 tohto nariadenia.

(9)

Medzi všetkými investičnými spoločnosťami a úverovými inštitúciami vykonávajúcimi stabilizáciu by mala existovať primeraná koordinácia. Počas stabilizácie by mala jedna investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia pôsobiť ako kontaktné miesto pre všetky regulačné zásahy príslušných orgánov dotknutých členských štátov.

(10)

S cieľom poskytnúť dodatočné a zabezpečujúce zdroje pre stabilizačné činnosti by sa mala povoliť pomocná stabilizácia vo forme využitia možnosti nadmerného pridelenia alebo greenshoe opcií. Je však dôležité stanoviť podmienky týkajúce sa transparentnosti takejto pomocnej stabilizácie a spôsobu, akým sa vykonáva, vrátane obdobia, počas ktorého sa môže vykonávať. Osobitná pozornosť by sa okrem toho mala venovať cielenému využitiu možnosti nadmerného pridelenia investičnou spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou na účely stabilizácie, ak je jeho výsledkom pozícia, ktorá nie je krytá greenshoe opciou.

(11)

S cieľom predísť nejasnostiam by sa stabilizácia mala vykonávať spôsobom, ktorý zohľadňuje trhové podmienky a ponukovú cenu cenných papierov. Transakcie na likvidáciu pozícií, ktoré vznikli v dôsledku stabilizačných opatrení, by sa mali vykonávať s cieľom minimalizácie vplyvu na trh a s náležitým ohľadom na prevládajúce trhové podmienky. Vzhľadom na to, že účelom stabilizácie je podpora ceny, predaj cenných papierov, ktoré boli získané prostredníctvom stabilizačných nákupov, ako aj predaj s cieľom uľahčiť následnú stabilizačnú činnosť by sa nemali považovať za činnosti na účel podpory ceny. Ani tieto predaje, ani následné nákupy by sa sami o sebe nemali považovať za zneužívanie, hoci sa na ne nevzťahuje výnimka stanovená v nariadení (EÚ) č. 596/2014.

(12)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(13)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3).

(14)

Na zabezpečenie hladkého fungovania finančných trhov je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr a aby sa ustanovenia stanovené v tomto nariadení uplatňovali od rovnakého dátumu ako ustanovenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 596/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„časovo rozvrhnutý program spätného výkupu“ je program spätného výkupu, kde dátumy a objem akcií, ktoré majú byť obchodované počas trvania programu, sú stanovené v čase zverejnenia programu spätného výkupu,

b)

„primerané zverejnenie“ je zverejnenie informácií spôsobom, ktorý umožňuje rýchly prístup a úplné, správne a včasné posúdenie informácií verejnosťou v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1055 (4), a prípadne prostredníctvom úradne určeného mechanizmu uvedeného v článku 21 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (5),

c)

„ponúkajúci“ je predchádzajúci držiteľ alebo subjekt emitujúci cenné papiere,

d)

„prideľovanie“ je postup alebo postupy, prostredníctvom ktorých je určený počet cenných papierov, ktoré dostanú investori, ktorí ich predtým upísali alebo sa o ne uchádzali,

e)

„pomocná stabilizácia“ je využitie možnosti nadmerného pridelenia alebo greenshoe opcie investičnými spoločnosťami alebo úverovými inštitúciami v súvislosti s významnou distribúciou cenných papierov výlučne na podporu stabilizačnej činnosti,

f)

„možnosť nadmerného pridelenia“ je doložka v dohode o upisovaní alebo v zmluve o spravovaní emisie pri jej vydaní, ktorá povoľuje prijatie úpisov alebo ponúk na nákup väčšieho počtu cenných papierov než bol pôvodne ponúkaný,

g)

„greenshoe opcia“ je opcia poskytnutá ponúkajúcim v prospech investičnej(-ých) spoločnosti(-í) alebo úverovej(-ých) inštitúcie(-í) zainteresovanej(-ých) na ponuke s cieľom pokrytia nadmerného pridelenia za podmienok, pri ktorých takáto(-éto) spoločnosť(-i) alebo inštitúcia(-e) môže(-u) kúpiť cenné papiere až do určitého množstva za ponukovú cenu počas určitého časového obdobia po ponuke cenných papierov.

KAPITOLA II

PROGRAMY SPÄTNÉHO VÝKUPU

Článok 2

Povinnosti súvisiace so zverejňovaním informácií a podávaním správ

1.   V záujme využitia výnimky stanovenej v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 musí emitent pred začiatkom obchodovania v rámci programu spätného výkupu povoleného v súlade s článkom 21 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ (6) zabezpečiť primerané zverejnenie týchto informácií:

a)

účel programu, ako sa uvádza v článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014,

b)

maximálna peňažná suma pridelená na program,

c)

maximálny počet akcií, ktoré sa majú získať,

d)

obdobie, na ktoré sa programu poskytlo oprávnenie (ďalej len: „trvanie programu“).

Emitent musí zabezpečiť primerané zverejnenie následných zmien týkajúcich sa programu a informácií, ktoré sa už zverejnili v súlade s prvým pododsekom.

2.   Emitent musí zaviesť mechanizmy, ktoré mu umožnia splniť povinnosti súvisiace s podávaním správ príslušnému orgánu a zaznamenať každú transakciu týkajúcu sa programu spätného výkupu vrátane informácií uvedených v článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 596/2014. Emitent musí príslušnému orgánu všetkých obchodných miest, na ktorých sú akcie prijaté na obchodovanie alebo obchodované, najneskôr do konca siedmeho obchodného dňa na trhu nasledujúceho po dni uskutočnenia takejto transakcie nahlásiť v podrobnej forme a v súhrnnej podobe všetky transakcie týkajúce sa programu spätného výkupu. V súhrnnej podobe sa udáva celkový objem a vážená priemerná cena za deň a za obchodné miesto.

3.   Emitent musí zabezpečiť primerané zverejnenie informácií o transakciách týkajúcich sa programov spätného výkupu uvedených v odseku 2 najneskôr do konca siedmeho obchodného dňa na trhu nasledujúceho po dni uskutočnenia takýchto transakcií. Emitent musí tieto transakcie zverejniť takisto na svojom webovom sídle a uchovať ich verejne dostupné počas obdobia najmenej piatich rokov od dátumu primeraného zverejnenia.

Článok 3

Podmienky obchodovania

1.   V záujme využitia výnimky stanovenej v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 musia transakcie týkajúce sa programov spätného výkupu spĺňať tieto podmienky:

a)

emitent musí kúpiť akcie na obchodnom mieste, na ktorom sú akcie prijaté na obchodovanie alebo obchodované,

b)

pri akciách obchodovaných priebežne na obchodnom mieste sa pokyny nesmú zadávať počas aukčnej fázy, pričom pokyny zadané pred začiatkom aukčnej fázy sa nesmú počas tejto fázy meniť,

c)

pri akciách obchodovaných na obchodnom mieste výlučne prostredníctvom aukcií emitent môže zadávať a meniť pokyny počas aukcie za predpokladu, že ostatní účastníci trhu majú dostatočný čas na ne reagovať.

2.   V záujme využitia výnimky stanovenej v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 nesmú emitenti pri vykonávaní transakcií v rámci programu spätného výkupu nakupovať akcie za cenu vyššiu než je vyššia cena posledného nezávislého obchodu a najvyššia súčasná nezávislá ponuka na kúpu na obchodnom mieste, kde sa uskutočňuje nákup, vrátane situácie, keď sa s akciami obchoduje na rôznych obchodných miestach.

3.   V záujme využitia výnimky stanovenej v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 nesmú emitenti pri vykonávaní transakcií v rámci programu spätného výkupu počas žiadneho obchodného dňa nakúpiť viac ako 25 % priemerného denného objemu akcií na obchodnom mieste, na ktorom sa uskutočňuje nákup.

Na účely prvého pododseku musí priemerný denný objem vychádzať z priemerného denného objemu obchodovaného počas niektorých z týchto období:

a)

mesiac predchádzajúci mesiacu zverejnenia vyžadovaného podľa článku 2 ods. 1; takýto pevný objem sa musí uviesť v programe spätného výkupu a musí sa uplatňovať počas trvania tohto programu,

b)

20 obchodných dní predchádzajúcich dátumu nákupu, ak sa v programe neodkazuje na tento objem.

Článok 4

Obchodné obmedzenia

1.   V záujme využitia výnimky stanovenej v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 sa emitent počas trvania programu spätného výkupu nesmie podieľať na týchto činnostiach:

a)

predaj vlastných akcií,

b)

obchodovanie počas zakázaného obdobia, ako sa uvádza v článku 19 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 596/2014,

c)

obchodovanie, pri ktorom sa emitent rozhodol odložiť zverejnenie dôverných informácií v súlade s článkom 17 ods. 4 alebo 5 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje:

a)

ak má emitent zavedený časovo rozvrhnutý program spätného výkupu alebo

b)

ak je program spätného výkupu spravovaný investičnou spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou, ktorá uskutočňuje svoje obchodné rozhodnutia týkajúce sa načasovania nákupov akcií emitenta nezávisle od emitenta.

3.   Odsek 1 písm. a) sa neuplatňuje, ak je emitent investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia a ak stanovil, vykonal a dodržiava primerané a účinné vnútorné opatrenia a postupy podliehajúce dohľadu príslušného orgánu s cieľom zabrániť neoprávnenému zverejňovaniu dôverných informácií zo strany osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa priamo alebo nepriamo emitenta, osobám zodpovedným za rozhodnutia týkajúce sa obchodovania s vlastnými akciami v prípade obchodovania s vlastnými akciami na základe takéhoto rozhodnutia.

4.   Odsek 1 písm. b) a c) sa neuplatňuje, ak je emitent investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia a ak stanovil, vykonal a dodržiava primerané a účinné vnútorné opatrenia a postupy podliehajúce dohľadu príslušného orgánu s cieľom zabrániť neoprávnenému zverejňovaniu dôverných informácií zo strany osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa priamo alebo nepriamo emitenta vrátane rozhodnutí o nadobudnutí v rámci programu spätného výkupu, osobám zodpovedným za obchodovanie s vlastnými akciami v mene klientov v prípade obchodovania s vlastnými akciami v mene týchto klientov.

KAPITOLA III

STABILIZAČNÉ OPATRENIA

Článok 5

Podmienky týkajúce sa stabilizačného obdobia

1.   V prípade akcií a iných cenných papierov rovnocenných s akciami sa obmedzené obdobie uvedené v článku 5 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 596/2014 (ďalej len „stabilizačné obdobie“):

a)

v prípade významnej distribúcie vo forme verejne oznámenej primárnej ponuky začne dňom, keď sa začne obchodovanie s cennými papiermi na príslušnom obchodnom mieste a skončí najneskôr 30 kalendárnych dní od tohto dňa,

b)

v prípade významnej distribúcie vo forme sekundárnej ponuky začne dňom primeraného zverejnenia konečnej ceny cenných papierov a skončí najneskôr 30 kalendárnych dní po dátume prideľovania.

2.   Na účely odseku 1 písm. a), keď sa verejne oznámená primárna ponuka uskutočňuje v členskom štáte, ktorý povoľuje obchodovanie pred začatím obchodovania na obchodnom mieste, sa stabilizačné obdobie začne dňom primeraného zverejnenia konečnej ceny cenných papierov a netrvá dlhšie ako 30 kalendárnych dní od tohto dňa. Takéto obchodovanie sa vykonáva v súlade s platnými pravidlami obchodného miesta, na ktorom sa majú cenné papiere prijať na obchodovanie, ako aj v súlade so všetkými pravidlami týkajúcimi sa zverejňovania a podávania správ o obchodovaní.

3.   V prípade dlhopisov a iných foriem dlhových cenných papierov vrátane dlhových cenných papierov konvertibilných na akcie alebo zameniteľných za akcie alebo iné cenné papiere rovnocenné s akciami sa stabilizačné obdobie začne dňom primeraného zverejnenia podmienok ponuky cenných papierov a skončí podľa toho, čo nastane skôr – buď najneskôr 30 kalendárnych dní odo dňa, keď emitent nástrojov získal výnosy z emisie, alebo najneskôr 60 kalendárnych dní odo dňa prideľovania cenných papierov.

Článok 6

Povinnosti súvisiace so zverejňovaním informácií a podávaním správ

1.   Pred začiatkom primárnej alebo sekundárnej ponuky cenných papierov musí osoba určená v súlade s odsekom 5 zabezpečiť primerané zverejnenie týchto informácií:

a)

skutočnosť, že stabilizácia nemusí nevyhnutne nastať a že sa môže kedykoľvek skončiť,

b)

skutočnosť, že stabilizačné transakcie sú zamerané na podporu trhovej ceny cenných papierov počas stabilizačného obdobia,

c)

začiatok a koniec stabilizačného obdobia, počas ktorého sa môže vykonávať stabilizácia,

d)

totožnosť subjektu vykonávajúceho stabilizáciu, pokiaľ nie je neznáma v čase zverejnenia, pričom v prípade, že je neznáma, musí byť primerane zverejnená predtým, než sa začne stabilizácia,

e)

existencia akejkoľvek možnosti nadmerného pridelenia alebo greenshoe opcie spolu s maximálnym počtom cenných papierov krytých touto možnosťou alebo opciou, obdobie, počas ktorého možno uplatniť greenshoe opciu, a všetky podmienky využitia možnosti nadmerného pridelenia alebo uplatnenia greenshoe opcie a

f)

miesto, kde sa môže uskutočniť stabilizácia, vrátane názvu obchodného(-ých) miesta (miest), ak je to potrebné.

2.   Osoby určené v súlade s odsekom 5 musia zabezpečiť počas stabilizačného obdobia primerané zverejnenie podrobných informácií o všetkých stabilizačných transakciách najneskôr do konca siedmeho obchodného dňa na trhu nasledujúceho po dni uskutočnenia takýchto transakcií.

3.   Do jedného týždňa od konca stabilizačného obdobia musí osoba určená v súlade s odsekom 5 zabezpečiť primerané zverejnenie týchto informácií:

a)

či sa stabilizácia uskutočnila alebo nie,

b)

dátum, kedy sa stabilizácia začala,

c)

dátum, kedy naposledy nastala stabilizácia,

d)

cenové rozpätie, v rámci ktorého sa vykonala stabilizácia, za každý deň, počas ktorého boli vykonané stabilizačné transakcie,

e)

obchodné miesto(-a), na ktorom(-ých) boli vykonané stabilizačné transakcie, ak je to potrebné.

4.   Na účely splnenia oznamovacej povinnosti stanovenej v článku 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 subjekty vykonávajúce stabilizáciu, či už konajú alebo nekonajú v mene emitenta alebo ponúkajúceho, musia zaznamenať každý stabilizačný pokyn alebo transakciu s cennými papiermi a pridruženými nástrojmi podľa článku 25 ods. 1 a článku 26 ods. 1, 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (7). Subjekty vykonávajúce stabilizáciu, či už konajú alebo nekonajú v mene emitenta alebo ponúkajúceho, musia oznámiť všetky vykonané stabilizačné transakcie s cennými papiermi a pridruženými nástrojmi:

a)

príslušnému orgánu všetkých obchodných miest, na ktorých sú cenné papiere, ktoré sú predmetom stabilizácie, prijaté na obchodovanie alebo obchodované,

b)

príslušnému orgánu všetkých obchodných miest, na ktorých sa vykonali transakcie s pridruženými nástrojmi na stabilizáciu cenných papierov.

5.   Emitent, ponúkajúci a všetky subjekty vykonávajúce stabilizáciu, ako aj osoby, ktoré konajú v ich mene, musia spomedzi seba určiť jednu osobu, ktorá bude vystupovať ako kontaktné miesto zodpovedné za:

a)

požiadavky na zverejňovanie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 a

b)

vybavovanie žiadostí príslušných orgánov uvedených v odseku 4.

Článok 7

Cenové podmienky

1.   V prípade ponuky akcií alebo iných cenných papierov rovnocenných s akciami sa stabilizácia cenných papierov za žiadnych okolností nesmie vykonať za cenu vyššiu, ako bola ponuková cena.

2.   V prípade ponuky dlhových cenných papierov konvertibilných na akcie alebo zameniteľných za akcie alebo iné cenné papiere rovnocenné s akciami sa stabilizácia týchto dlhových nástrojov za žiadnych okolností nesmie vykonať za cenu vyššiu, ako bola trhová cena týchto nástrojov v čase zverejnenia konečných podmienok novej ponuky.

Článok 8

Podmienky pomocnej stabilizácie

Pomocná stabilizácia sa vykoná v súlade s článkami 6 a 7 a bude spĺňať tieto podmienky:

a)

prekročenie sa môže použiť pri cenných papieroch len počas obdobia upisovania a za ponukovú cenu,

b)

pozícia vyplývajúca z využitia možnosti nadmerného pridelenia investičnou spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou, ktorá nie je krytá greenshoe opciou, nesmie prekročiť 5 % pôvodnej ponuky,

c)

príjemcovia greenshoe opcie môžu uplatniť túto opciu len v prípade, že sa pri cenných papieroch použilo prekročenie,

d)

greenshoe opcia nesmie byť vyššia ako 15 % pôvodnej ponuky,

e)

obdobie, počas ktorého sa môže uplatniť greenshoe opcia, musí byť rovnaké ako stabilizačné obdobie podľa článku 5,

f)

uplatnenie greenshoe opcie musí byť bezodkladne zverejnené spolu s uvedením všetkých príslušných podrobných informácií, najmä vrátane dátumu uplatnenia opcie, ako aj počtu a povahy cenných papierov, ktorých sa to týka.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1055 z 29. júna 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o technické prostriedky na vhodné zverejňovanie dôverných informácií a na odklad zverejňovania dôverných informácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (pozri stranu 47 tohto úradného vestníka).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 74).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).


30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1053

z 28. júna 2016,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 6 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (3) sa stanovili podrobné pravidlá na zavedenie systému dodatkových dovozných ciel a reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, z ktorých sa vychádza pri stanovovaní reprezentatívnych cien výrobkov v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých výrobkov treba zmeniť s prihliadnutím na cenové rozdiely podľa krajiny pôvodu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1484/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Aby sa zabezpečilo, že sa uvedené opatrenie začne uplatňovať čo možno najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júna 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 z 28. júna 1995 stanovujúce podrobné pravidlá na zavedenie systému dodatkových dovozných ciel a stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín, ktorým sa ruší nariadenie č. 163/67/EHS (Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(v EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3

(v EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 70 %‘

122,1

0

AR

0207 12 90

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 65 %‘

136,1

0

AR

162,5

0

BR

0207 14 10

Mrazené vykostené kusy z hydiny druhu Gallus domesticus

273,1

8

AR

177,5

41

BR

280,4

6

CL

224,4

23

TH

0207 27 10

Mrazené vykostené morčacie kusy

341,3

0

BR

308,1

0

CL

0408 91 80

Vajcia bez škrupín sušené

390,3

0

AR

1602 32 11

Nevarené prípravky z hydiny druhu Gallus domesticus

189,5

30

BR


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚iného pôvodu‘.“


30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/44


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1054

z 29. júna 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1238/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky, a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1239/2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane proti dumpingovému dovozu z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 4 a článok 14 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 15 ods. 1 a článok 24 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1238/2013 (3) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“) do Únie.

(2)

Vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1239/2013 (4) Rada takisto uložila konečné vyrovnávacie clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v ČĽR alebo odosielaných z ČĽR do Únie.

(3)

Spoločnosť Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (ďalej len „dotknutá spoločnosť“), doplnkový kód TARIC B872, podliehajúca individuálnej sadzbe antidumpingového cla vo výške 41,3 % a individuálnej sadzbe vyrovnávacieho cla vo výške 6,4 % oznámila Komisie zmenu svojho názvu na GCL System Integration Technology Co., Ltd.

(4)

V roku 2014 bol na dotknutú spoločnosť vyhlásený konkurz. Vo februári 2015 dotknutú spoločnosť nadobudla spoločnosť Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, ktorá je súčasťou skupiny spoločností s doplnkovým kódom TARIC B850.

(5)

Dotknutá spoločnosť uviedla, že zmena jej názvu nemá vplyv na jej právo naďalej využívať individuálnu sadzbu antidumpingového cla a individuálnu sadzbu vyrovnávacieho cla, ktorá sa na ňu uplatňovala.

(6)

V dôsledku uvedeného nadobudnutia však dotknutá spoločnosť zmenila nielen svoj názov na GCL System Integration Technology Co., Ltd., ale sa takisto stala súčasťou skupiny spoločností s doplnkovým kódom TARIC B850 (5).

(7)

Dotknutá spoločnosť, ako aj skupina spoločností uvedená v odôvodnení 4 podliehajú individuálnej sadzbe antidumpingového cla vo výške 41,3 % a individuálnej sadzbe vyrovnávacieho cla vo výške 6,4 %. Komisia preto dospela k záveru, že zmena názvu nemá žiaden vplyv na zistenia podľa vykonávacích nariadení (EÚ) č. 1238/2013 a č. 1239/2013.

(8)

Komisia oznámila všetkým zainteresovaným stranám základné skutočnosti a úvahy, na základe ktorých plánovala zmeniť vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1238/2013 a č. 1239/2013. Uvedeným stranám sa poskytla lehota, v rámci ktorej mohli predložiť pripomienky týkajúce sa tohto zverejnenia. Pripomienky nepredložila žiadna strana.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1225/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1238/2013 a príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1239/2013 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 5.12.2013, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 325, 5.12.2013, s. 66.

(5)  Konkrétne Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.


PRÍLOHA

Príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1238/2013 a príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1239/2013 sa menia takto:

1.

Zápis týkajúci sa doplnkového kódu TARIC B850 sa nahrádza takto:

„GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

B850 “

2.

Zápis týkajúci sa doplnkového kódu TARIC B872 sa nahrádza takto:

„Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872 “


30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1055

z 29. júna 2016,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o technické prostriedky na vhodné sprístupňovanie dôverných informácií verejnosti a odklad zverejnenia dôverných informácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 10,

keďže:

(1)

Ochrana investorov vyžaduje efektívne a včasné zverejňovanie dôverných informácií zo strany emitentov a účastníkov trhu s emisnými kvótami. S cieľom zabezpečiť na úrovni Únie rovnaký prístup investorov k dôverným informáciám, mali by byť dôverné informácie zverejnené bezplatne, súčasne a čo najrýchlejšie spomedzi všetkých kategórií investorov v celej Únii a mali by byť oznamované médiám, ktoré zabezpečujú efektívne šírenie informácií verejnosti.

(2)

Ak účastníci trhu s emisnými kvótami už spĺňajú rovnocenné požiadavky na zverejňovanie dôverných informácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 (2), a ak majú povinnosť zverejňovať tie isté informácie podľa uvedeného nariadenia a podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014, mali by sa povinnosti podľa tohto nariadenia považovať za splnené, ak sú takéto informácie zverejnené pomocou platformy pre zverejnenie dôverných informácií na účely nariadenia (EÚ) č. 1227/2011, a to pod podmienkou, že sa dôverné informácie oznamujú príslušným médiám.

(3)

Je dôležité, aby technické prostriedky na odklad zverejnenia dôverných informácií umožňovali zachovanie kľúčových informácií procesu odkladu zverejnenia dôverných informácií, aby emitenti a účastníci trhu s emisnými kvótami mohli splniť svoju povinnosť informovať príslušné orgány.

(4)

Oznámenie o odklade zverejnenia dôverných informácií a v prípade potreby vysvetlenie toho, ako boli splnené všetky použiteľné podmienky pre odklad, by mali byť príslušnému orgánu poskytnuté písomne pri použití zabezpečených elektronických prostriedkov, ktoré špecifikuje ten istý príslušný orgán, čím sa zabezpečí integrita a dôvernosť obsahu informácií, ako aj rýchlosť prenosu.

(5)

Aby mohol príslušný orgán identifikovať príslušné osoby v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami, ktorí odložili zverejnenie dôverných informácií, malo by oznámenie o odklade obsahovať totožnosť osoby, ktorá podala oznámenie a osoby alebo osôb zodpovedných za rozhodnutie odložiť zverejnenie dôverných informácií. Oznámenie by malo rovnako uvádzať aj časové aspekty odkladu umožňujúce príslušným orgánom posúdiť, či sú splnené podmienky pre odklad stanovené v nariadení (EÚ) č. 596/2014.

(6)

Na účely zachovania stability finančného systému by emitent, ktorý je úverovou alebo finančnou inštitúciou, mal príslušnému orgánu písomne oznámiť svoj úmysel odložiť zverejnenie dôverných informácií a so zreteľom na citlivý charakter týchto informácií a potrebu zaistiť maximálnu dôvernosť svojho obsahu by na tento účel mali byť použité vhodné bezpečnostné normy.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických noriem, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(8)

Dňa 25. mája 2016 Komisia informovala orgán ESMA o svojom zámere schváliť návrh vykonávacieho technického procesu so zmenami vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenia o zverejňovaní v nariadení (EÚ) č. 1227/2011 sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby účastníci trhu s emisnými kvótami zverejnili dôverné informácie verejne, účinne a včas, ako sa vyžaduje v článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 (3) už účastníkom trhu s emisnými kvótami ukladá povinnosť, aby na účely zverejňovania informácií na webových stránkach poskytovali „internetové informačné kanály“, aby boli uvedené informácie zverejnené účinne a včas. ESMA vo svojom formálnom stanovisku zo 16. júna 2016 potvrdil svoj pôvodný postoj a vykonávací technický predpis znovu nepredložil pozmeneným spôsobom, ktorý by bol v súlade so zmenami navrhnutými Komisiou. Keďže požiadavky na zverejňovanie pre účastníkov trhu s emisnými kvótami podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 môžu postačovať na účely splnenia požiadaviek stanovených v článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, návrh vykonávacích technických noriem by sa mal zmeniť, aby sa predišlo duplicite požiadaviek na podávanie správ.

(9)

ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 o stanovisko (4).

(10)

Na zabezpečenie hladkého fungovania finančných trhov je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr a aby sa ustanovenia stanovené v tomto nariadení uplatňovali od rovnakého dátumu ako ustanovenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 596/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

 

„elektronické prostriedky“ sú prostriedky elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie), uloženie a prenos dát pomocou káblových, rádiových, optických technológií či iných elektromagnetických prostriedkov.

KAPITOLA II

TECHNICKÉ PROSTRIEDKY NA VHODNÉ ZVEREJŇOVANIE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 2

Prostriedky na zverejňovanie dôverných informácií

1.   Emitenti a účastníci trhu s emisnými kvótami zverejňujú dôverné informácie pomocou technických prostriedkov, ktoré zabezpečia tieto skutočnosti:

a)

Dôverné informácie sú šírené:

i)

pre čo najširšiu verejnosť na nediskriminačnom základe;

ii)

bezplatne;

iii)

súčasne v celej Únii.

b)

Dôverné informácie sú oznamované priamo alebo prostredníctvom tretej strany, médiám, na ktoré sa môže verejnosť primerane spoľahnúť, že zabezpečia ich efektívne šírenie. Uvedené informácie sa predkladajú pomocou elektronických prostriedkov, ktorými sa zabezpečí, že je počas prenosu zachovaná úplnosť, integrita a dôvernosť informácií a jasne uvádzajú:

i)

že oznámené informácie sú dôvernými informáciami;

ii)

totožnosť emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami: plný právny názov;

iii)

totožnosť osoby, ktorá podáva oznámenie: meno, priezvisko, funkcia v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami;

iv)

predmet dôverných informácií;

v)

dátum a čas zverejnenia dôverných informácií.

Emitenti a účastníci trhu s emisnými kvótami zabezpečia úplnosť, integritu a dôvernosť tým že bezodkladne napravia akéhokoľvek zlyhania alebo prerušenia pri oznamovaní dôverných informácií.

2.   Účastníci trhu s emisnými kvótami, ktorí majú povinnosť zverejňovať dôverné informácie v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011, môžu používať technické prostriedky zriadené na účely zverejnenia dôverných informácií podľa uvedeného nariadenia na zverejňovanie dôverných informácií podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ dôverné informácie, ktorých zverejnenie sa vyžaduje, majú v podstate rovnaký obsah a technické prostriedky používané na zverejnenie zabezpečujú, že sa dôverné informácie oznamujú príslušným médiám.

Článok 3

Uvedenie dôverných informácií na webovej stránke

Webové stránky uvedené v článku 17 ods. 1 a 9 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 spĺňajú tieto požiadavky:

a)

umožňujú užívateľom prístup k dôverným informáciám uvedeným na príslušných webových stránkach na nediskriminačnom základe a bezplatne;

b)

umožňujú užívateľom zverejniť dôverné informácie v ľahko identifikovateľnej sekcii príslušných webových stránok;

c)

zabezpečujú, aby sa vo zverejnených dôverných informáciách jasne uvádzal dátum a čas zverejnenia a aby informácie boli usporiadané chronologicky.

KAPITOLA III

TECHNICKÉ PROSTRIEDKY NA ODKLAD DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 4

Oznámenie o oneskorenom zverejnení dôverných informácií a písomné vysvetlenie

1.   Na účely odkladu zverejnenia dôverných informácií v súlade s článkom 17 ods. 4 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 596/2014 emitenti a účastníci trhu s emisnými kvótami využijú technické prostriedky, ktorými sa zaistí že na trvalom nosiči budú prístupné, zrozumiteľné a zachované tieto informácie:

a)

dátumy a časy, keď:

i)

v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami vznikli dôverné informácie;

ii)

bolo rozhodnuté o odklade zverejnenia dôverných informácií;

iii)

emitent alebo účastník trhu s emisnými kvótami dôverné informácie pravdepodobne zverejní;

b)

totožnosť osôb v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami, zodpovedných za:

i)

rozhodnutie o odklade zverejnenia a rozhodnutí o začiatku tohto odkladu a jeho pravdepodobnom ukončení;

ii)

zabezpečenie priebežného monitorovania podmienok pre odklad;

iii)

rozhodnutie o zverejnení dôverných informácií;

iv)

poskytnutie požadovaných informácií o odklade a písomného vysvetlenia príslušnému orgánu;

c)

dôkazy o počiatočnom splnení podmienok uvedených v článku 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a o akejkoľvek zmene tohto plnenia počas obdobia odkladu vrátane:

i)

informačných bariér, ktoré boli zavedené interne a voči tretím osobám s cieľom znemožniť prístup k dôverným informáciám osobám, ktoré ich nepotrebujú na bežný výkon svojho zamestnania, povolania alebo plnenia si povinností v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami;

ii)

opatrení zavedených na čo najskoršie zverejnenie príslušných dôverných informácií, keď už nie je zaručená dôvernosť.

2.   Emitenti a účastníci trhu s emisnými kvótami príslušný orgán informujú písomným oznámením o odklade zverejnenia dôverných informácií a poskytnú akékoľvek písomné vysvetlenie takéhoto odkladu prostredníctvom určeného kontaktného miesta v rámci príslušného orgánu alebo určeného týmto orgánom pomocou elektronických prostriedkov, ktoré stanovil príslušný orgán.

Príslušné orgány na svojej webovej stránke zverejnia určené kontaktné miesto v rámci príslušného orgánu alebo určeného týmto orgánom a elektronické prostriedky uvedené v prvom pododseku. Uvedené elektronické prostriedky musia zabezpečiť, aby sa počas prenosu zachovala úplnosť, celistvosť a dôvernosť informácií.

3.   Elektronickými prostriedkami uvedenými v odseku 2 sa zabezpečí, aby oznámenie o odklade zverejnenia dôverných informácií zahŕňalo tieto informácie:

a)

totožnosť emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami: plný právny názov;

b)

totožnosť osoby, ktorá podáva oznámenie: meno, priezvisko, funkcia v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami;

c)

kontaktné údaje osoby, ktorá podáva oznámenie: pracovná e-mailová adresa a telefónne číslo;

d)

identifikáciu zverejnených dôverných informácií, ktoré boli predmetom odloženého zverejnenia: názov vyhlásenia o zverejnení; referenčné číslo, ak je pridelené systémom použitým na šírenie dôverných informácií; dátum a čas zverejnenia dôverných informácií;

e)

dátum a čas rozhodnutia o doklade zverejnenia dôverných informácií;

f)

totožnosť všetkých osôb zodpovedných za rozhodnutie odložiť zverejnenie dôverných informácií.

4.   Ak je písomné vysvetlenie odkladu zverejnenia dôverných informácií poskytnuté len na požiadanie príslušného orgánu v súlade s článkom17 ods. 4 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 596/2014, elektronickými prostriedkami uvedenými v odseku 2 tohto článku sa zabezpečí, aby takéto písomné vysvetlenie obsahovalo informácie uvedené v odseku 3 tohto článku.

Článok 5

Oznamovanie zámeru odložiť zverejnenie dôverných informácií

1.   Na účely odkladu zverejnenia dôverných informácií v súlade s článkom 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 emitent, ktorý je úverovou inštitúciou alebo finančnou inštitúciou, poskytne príslušnému orgánu prostredníctvom určeného kontaktného miesta v rámci príslušného orgánu alebo určeného týmto orgánom písomné oznámenie svojho zámeru odložiť zverejnenie dôverných informácií v záujme zachovania stability finančného systému, pri zabezpečení úplnosti, integrity a dôvernosti informácií.

Ak emitent predkladá oznámenie uvedené v prvom pododseku elektronicky, použije elektronické prostriedky uvedené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Príslušný orgán písomne oznámi emitentovi svoje rozhodnutie o tom, či odklad zverejnenia schváli alebo nie, a to na základe informácií poskytnutých podľa odseku 1, pričom zabezpečí úplnosť, integritu a dôvernosť informácií.

3.   Emitent použije rovnaké technické prostriedky, ktorými poskytol príslušnému orgánu oznámenie uvedené v odseku 1, aby príslušný orgán informoval o všetkých nových informáciách, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie príslušného orgánu, pokiaľ ide o odklad zverejnenia dôverných informácií.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa od 3. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 Európskeho parlamentu a Rady z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 121)

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/52


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1056

z 29. júna 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia schválenia účinnej látky glyfozát

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa stanovujú účinné látky považované za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Obdobie schválenia účinnej látky glyfozát uplynie 30. júna 2016. Žiadosť o obnovenie zahrnutia predmetnej látky do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (3) bola predložená v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1141/2010 (4).

(3)

Z dôvodu skutočnosti, že hodnotenie látky a rozhodnutie o obnovení schválenia sa omeškali z dôvodov mimo kontroly žiadateľa, platnosť schválenia účinnej látky pravdepodobne vyprší skôr, než sa prijme rozhodnutie o jeho obnovení.

(4)

Komisia 29. apríla 2015 na základe zistení Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny pri otázke karcinogénneho potenciálu glyfozátu poverila Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“), aby preskúmal východiskové informácie a zahrnul vyplývajúce zistenia do svojich záverov. Úrad pri postupe hodnotenia podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 dospel k záveru, že je nepravdepodobné, že by glyfozát predstavoval karcinogénne riziko pre ľudí a že dostupné dôkazy by nepostačovali na harmonizovanú klasifikáciu glyfozátu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (5) s ohľadom na jeho karcinogénny potenciál. V tejto súvislosti však pripomenul, že jeho návrhy na klasifikáciu vyplývajúce z hodnotenia na základe nariadenia (ES) č. 1107/2009 nie sú formálnymi návrhmi na harmonizovanú klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

(5)

Spravodajský členský štát 22. júla 2015 (6) oznámil svoj zámer predložiť spis o harmonizovanej klasifikácii glyfozátu vrátane otázok triedy nebezpečnosti týkajúcej sa karcinogenity v súlade s článkom 37 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Spravodajský členský štát 17. marca 2016 postúpil spis Európskej chemickej agentúre, ktorá má v súlade s článkom 37 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1272/2008 poskytnúť svoje stanovisko.

(6)

Zistenia Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, pokiaľ ide o karcinogénny potenciál glyfozátu, sa líšia od návrhu na klasifikáciu, ktorý predostrel úrad. Postup harmonizovanej klasifikácie glyfozátu sa navyše už začal. Z diskusií na pôde Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá 18. a 19. mája 2016 vyplynulo, že celý rad členských štátov v úlohe manažéra rizík v konkrétnom prípade glyfozátu dospel k záveru, že je primerané požiadať výbor pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry o stanovisko k harmonizovanej klasifikácii, pokiaľ ide o karcinogenitu glyfozátu, pred prijatím rozhodnutia o obnovení schválenia, pretože takéto stanovisko by mohlo byť pre schválenie relevantné na základe kritérií stanovených v nariadení (ES) č. 1107/2009.

(7)

Vzhľadom na čas potrebný na posúdenie spisu k harmonizovanej klasifikácii je potrebné predĺžiť obdobie schválenia účinnej látky na obdobie do šiestich mesiacov od dátumu doručenia stanoviska výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry Komisii, pričom jeho platnosť musí uplynúť najneskôr do 31. decembra 2017. Hneď ako Komisia získa stanovisko výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry, oznámi dátum jeho doručenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(8)

Vzhľadom na účel článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009, v prípade, keď by Komisia po doručení stanoviska výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry prijala nariadenie, v ktorom by stanovila, že schválenie glyfozátu sa neobnovuje z dôvodu nespĺňania kritérií schválenia, stanoví dátum uplynutia platnosti schválenia ako dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia, ktorým sa stanovuje neobnovenie schválenia glyfozátu, a to aj vtedy, ak by daný dátum predchádzal dátumu uplynutia platnosti schválenia.

(9)

Pri zohľadnení predĺženia schválenia glyfozátu opísanom v predchádzajúcich odôvodneniach a obáv, ktoré zistil úrad, súvisiacich s používaním etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z taloveho oleja (č. CAS 61791-26-2) ako koformulant v prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich glyfozát, Komisia v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 1107/2009 čo najskôr iniciuje preskúmanie schválenia glyfozátu.

(10)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Toto nariadenie by vzhľadom na skutočnosť, že platnosť aktuálneho schválenia glyfozátu uplynie 30. júna 2016, malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(12)

Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom. Dospelo sa k záveru, že je potrebný vykonávací akt a predseda predložil jeho návrh odvolaciemu výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ záznamu 25 „glyfozát“ v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa údaj „30. júna 2016“ nahrádza znením „6 mesiacov od dátumu doručenia stanoviska výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry Komisii alebo 31. decembra 2017, podľa toho, čo nastane skôr“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.)

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje postup na obnovenie zaradenia druhej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvára zoznam takýchto látok (Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2010, s. 10).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Register zámerov ECHA K dispozícii online: echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions


30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/55


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1057

z 29. júna 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

135,4

ZZ

135,4

0709 93 10

TR

138,7

ZZ

138,7

0805 50 10

AR

160,3

CL

198,5

MA

174,9

UY

142,5

ZA

175,1

ZZ

170,3

0808 10 80

AR

118,3

BR

102,8

CL

128,2

CN

133,6

NZ

144,7

UY

71,6

ZA

106,7

ZZ

115,1

0809 10 00

TR

224,4

ZZ

224,4

0809 29 00

TR

347,0

ZZ

347,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

124,7

ZZ

124,7

0809 40 05

TR

148,6

ZZ

148,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/57


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1058

z 29. júna 2016,

ktorým sa uzatvára verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej intervencie otvorenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/826

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 6,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 (2) sa vyhlásila verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka, keďže kvantitatívne obmedzenie vo výške 218 000 ton stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 na nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v rámci verejnej intervencie bolo prekročené.

(2)

Druhým pododsekom článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 zmeneným nariadením Rady (EÚ) 2016/1042 (3) sa zvýšili kvantitatívne obmedzenia uplatniteľné na nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v roku 2016 od 30. júna 2016.

(3)

Je preto vhodné uzatvoriť verejnú súťaž vyhlásenú vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/826 a pokračovať v nákupe sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v rámci verejnej intervencie, kým sa nedosiahnu zvýšené kvantitatívne obmedzenia.

(4)

Keďže intervenčné agentúry musia bezodkladne po uverejnení tohto nariadenia informovať ponúkajúcich o uzatvorení verejnej súťaže, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uzatvorenie verejnej súťaže

Verejná súťaž vyhlásená vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/826 sa týmto uzatvára.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016, ktorým sa uzatvára intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom 30. septembrom 2016 a ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na nákup (Ú. v. EÚ L 137, 26.5.2016, s. 19).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1042, z 24. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o kvantitatívne obmedzenia pre výkup sušeného odstredeného mlieka (Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2016, s. 1).


ROZHODNUTIA

30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/59


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1059

z 20. júna 2016,

ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

[oznámené pod číslom C(2016) 3753]

(Iba anglické, bulharské, české, dánske, francúzske, holandské, litovské, lotyšské, nemecké, portugalské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 52,

po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

Podľa článku 31 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (2) a od 1. januára 2015 podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 má Komisia vykonávať potrebné overenia, oznamovať členským štátom výsledky týchto overení, zohľadňovať pripomienky členských štátov, iniciovať dvojstranné rokovania v záujme dosiahnutia dohody s dotknutými členskými štátmi a formálne im oznamovať svoje závery.

(2)

Členské štáty mali možnosť požiadať o začatie zmierovacieho konania. Túto možnosť v niektorých prípadoch využili a Komisia preskúmala správy o výsledkoch uvedených konaní.

(3)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013 sa môžu financovať iba poľnohospodárske výdavky, pri vynaložení ktorých nedošlo k porušeniu právnych predpisov Únie.

(4)

Z vykonaných overení, výsledkov dvojstranných rokovaní a zmierovacích konaní vyplynulo, že časť výdavkov vykázaných členskými štátmi túto požiadavku nespĺňa, a teda ich nemožno financovať z EPZF a EPFRV.

(5)

Mali by sa uviesť sumy, v prípade ktorých nebol uznaný nárok na financovanie z EPZF a EPFRV. Tieto sumy nesúvisia s výdavkami, ktoré sa vynaložili skôr ako dvadsaťštyri mesiacov pred písomným oznámením, v ktorom Komisia oznámila členským štátom výsledky svojich overení.

(6)

V súvislosti s prípadmi, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, Komisia oznámila členským štátom v súhrnnej správe posúdenie súm, ktoré treba vylúčiť z dôvodu ich nesúladu s právnymi predpismi Únie (3).

(7)

Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté žiadne finančné závery, ktoré by Komisia mohla vyvodiť z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie v prípadoch, ktoré neboli uzavreté k 1. aprílu 2016,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Sumy stanovené v prílohe a súvisiace s výdavkami, ktoré vynaložili akreditované platobné agentúry členských štátov a ktoré sa vykázali v rámci EPZF alebo EPFRV, sa vylučujú z financovania Úniou.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike, Českej republike, Dánskemu kráľovstvu, Spolkovej republike Nemecko, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Holandskému kráľovstvu, Portugalskej republike, Slovinskej republike, Švédskemu kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 20. júna 2016

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

(3)  D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR a D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.


PRÍLOHA

Rozpočtová položka: 05040206

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

FR

Usmernenia RV LEADER+ (RD-400)

2008

Náhrada na základe rozsudku v prípade T-516/10

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

 

 

 

 

 

Spolu FR:

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61


Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61

Rozpočtová položka: 05040501

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

CZ

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1 – opatrenia s paušálnou podporou (2007 – 2013)

2011

Náhrada v prípade T-32/16

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

151 171,36

0,00

151 171,36

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1 – opatrenia s paušálnou podporou (2007 – 2013)

2012

Náhrada v prípade T-32/16

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

212 512,83

0,00

212 512,83

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1 – opatrenia s paušálnou podporou (2007 – 2013)

2013

Náhrada v prípade T-32/16

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

220 615,06

0,00

220 615,06

 

 

 

 

 

Spolu CZ:

EUR

 584 299,25

 0,00

 584 299,25

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

FR

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2011

Počas kontrol na mieste neboli spočítané zvieratá a následne posúdená hustota hospodárskych zvierat – odstránenie oviec a kôz sa nerealizovalo v rámci prémie na zvieratá

ODHADOVANÝ PERCENTUÁLNY PODIEL

– 0,48 %

EUR

1 071 009,19

– 8 925,08

1 079 934,27

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2012

Počas kontrol na mieste neboli spočítané zvieratá a následne posúdená hustota hospodárskych zvierat – odstránenie oviec a kôz sa nerealizovalo v rámci prémie na zvieratá

ODHADOVANÝ PERCENTUÁLNY PODIEL

– 0,48 %

EUR

1 386 002,35

– 11 430,02

1 397 432,37

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2013

Počas kontrol na mieste neboli spočítané zvieratá a následne posúdená hustota hospodárskych zvierat – odstránenie oviec a kôz sa nerealizovalo v rámci prémie na zvieratá

ODHADOVANÝ PERCENTUÁLNY PODIEL

– 0,48 %

EUR

1 383 793,19

– 11 531,61

1 395 324,80

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2008

Náhrada na základe rozsudku v prípade T-259/13

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

706 623,78

0,00

706 623,78

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2009

Náhrada na základe rozsudku v prípade T-259/13

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

167 468,29

0,00

167 468,29

 

 

 

 

 

Spolu FR:

EUR

4 714 896,80

– 31 886,71

4 746 783,51

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

ES

Certifikácia

2013

Náhodné chyby EPFRV mimo IACS a kontrolné štatistiky EPZF Náprava opráv v ad hoc 48

JEDNORAZOVO

 

EUR

2 195,93

0,00

2 195,93

 

Certifikácia

2013

Známe chyby v EPZF mimo IACS a EPFRV mimo IACS Náprava opráv v ad hoc 48

JEDNORAZOVO

 

EUR

26 105,45

0,00

26 105,45

 

 

 

 

 

Spolu ES:

EUR

 28 301,38

 0,00

 28 301,38


Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

EUR

5 327 497,43

– 31 886,71

5 359 384,14

Rozpočtová položka: 05070107

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

SI

Oddelená priama pomoc

2013

Náhrada v prípade T-12/16 na základe rozsudku v prípade T-667/14

JEDNORAZOVO

 

EUR

42 615,90

0,00

42 615,90

 

Oddelená priama pomoc

2014

Náhrada v prípade T-12/16 na základe rozsudku v prípade T-667/14

JEDNORAZOVO

 

EUR

45 519,08

0,00

45 519,08

 

Oddelená priama pomoc

2015

Náhrada v prípade T-12/16 na základe rozsudku v prípade T-667/14

JEDNORAZOVO

 

EUR

34 211,94

0,00

34 211,94

 

Oddelená priama pomoc

2010

Náhrada na základe rozsudku v prípade T-667/14

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

85 780,08

2 203,29

83 576,79

 

Oddelená priama pomoc

2011

Náhrada na základe rozsudku v prípade T-667/14

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

115 956,46

0,00

115 956,46

 

Oddelená priama pomoc

2012

Náhrada na základe rozsudku v prípade T-667/14

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

131 269,23

0,00

131 269,23

 

 

 

 

 

Spolu SI:

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40


Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40

Rozpočtová položka: 6701

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

BG

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v kontrolách na mieste a výpočty sankcií a platieb – RPŽ 2012

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 167 489,00

0,00

– 167 489,00

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v kontrolách na mieste a výpočty sankcií a platieb – RPŽ 2012

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 131,00

0,00

– 131,00

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v kontrolách na mieste a výpočty sankcií a platieb – RPŽ 2013

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 250 296,00

0,00

– 250 296,00

 

Oddelená priama pomoc

2015

Nedostatky v kontrolách na mieste a výpočty sankcií a platieb – RPŽ 2014

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 263 217,00

0,00

– 263 217,00

 

 

 

 

 

Spolu BG:

EUR

– 681 133,00

 0,00

– 681 133,00

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

CZ

Oddelená priama pomoc

2013

Rok podávania žiadostí 2012: Nedostatky v procese aktualizácie LPIS, nedostatky v analýze rizík, absencia rozšírenia a extrapolácie v prípade nadmerného deklarovania > 3 %

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 112 441,28

0,00

– 112 441,28

 

Oddelená priama pomoc

2014

Rok podávania žiadostí 2013: Nedostatky v procese aktualizácie LPIS, nedostatky v analýze rizík, absencia rozšírenia a extrapolácie v prípade nadmerného deklarovania > 3 %

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 164 086,21

0,00

– 164 086,21

 

Oddelená priama pomoc

2015

Rok podávania žiadostí 2014: Nedostatky v procese aktualizácie LPIS, nedostatky v analýze rizík, absencia rozšírenia a extrapolácie v prípade nadmerného deklarovania > 3 %

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 185 990,34

0,00

– 185 990,34

 

Krížové plnenie

2011

Nesprávna kontrola identifikačných a registračných požiadaviek, poľnohospodári so zvieratami, RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 5 297 424,42

– 41,95

– 5 297 382,47

 

Krížové plnenie

2012

Nesprávna kontrola identifikačných a registračných požiadaviek, poľnohospodári so zvieratami, RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 5 947 911,00

– 0,69

– 5 947 910,31

 

Krížové plnenie

2013

Nesprávna kontrola identifikačných a registračných požiadaviek, poľnohospodári so zvieratami, RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 6 473 886,96

– 1 124,41

– 6 472 762,55

 

Krížové plnenie

2014

Nesprávna kontrola identifikačných a registračných požiadaviek, poľnohospodári so zvieratami, RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 6 852 121,42

– 1 640,86

– 6 850 480,56

 

Víno – investície

2011

Nedostatočná úroveň kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 124 003,47

0,00

– 124 003,47

 

Víno – investície

2012

Nedostatočná úroveň kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 207 479,98

0,00

– 207 479,98

 

Víno – investície

2013

Nedostatočná úroveň kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 201 933,62

0,00

– 201 933,62

 

Víno – investície

2014

Nedostatočná úroveň kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 103 099,13

0,00

– 103 099,13

 

Krížové plnenie

2011

Jeden nevymedzený GAEC a obmedzený rozsah kontroly SMR5, poľnohospodári bez zvierat, RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 059 484,88

– 8,39

– 1 059 476,49

 

Krížové plnenie

2012

Jeden nevymedzený GAEC a obmedzený rozsah kontroly SMR5, poľnohospodári bez zvierat, RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 189 582,20

– 0,14

– 1 189 582,06

 

Krížové plnenie

2013

Jeden nevymedzený GAEC a obmedzený rozsah kontroly SMR5, poľnohospodári bez zvierat, RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 294 777,39

– 224,88

– 1 294 552,51

 

Krížové plnenie

2014

Jeden nevymedzený GAEC a obmedzený rozsah kontroly SMR5, poľnohospodári bez zvierat, RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 370 424,28

0,00

– 1 370 424,28

 

 

 

 

 

Spolu CZ:

EUR

– 30 584 646,58

– 3 041,32

– 30 581 605,26

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

DE

Certifikácia

2013

Finančná oprava za nevymožené finančné chyby z predchádzajúcich rokov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 46 753,71

0,00

– 46 753,71

 

Propagačné akcie

2010

Nesúlad s ustanovením o verejnom obstarávaní

PAUŠÁLNE

100,00 %

EUR

– 140 636,87

– 632,38

– 140 004,49

 

Propagačné akcie

2011

Nesúlad s ustanovením o verejnom obstarávaní

PAUŠÁLNE

100,00 %

EUR

– 331 758,14

– 168,23

– 331 589,91

 

Propagačné akcie

2012

Nesúlad s ustanovením o verejnom obstarávaní

PAUŠÁLNE

100,00 %

EUR

– 346 390,91

– 382,01

– 346 008,90

 

Propagačné akcie

2013

Nesúlad s ustanovením o verejnom obstarávaní

PAUŠÁLNE

100,00 %

EUR

– 67 459,69

– 33,69

– 67 426,00

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v efektívnosti kontrolných metód a kvalite kontrol na mieste v RPŽ 2012

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 224 492,66

0,00

– 224 492,66

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v efektívnosti kontrolných metód a kvalite kontrol na mieste v RPŽ 2013

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 186 360,48

0,00

– 186 360,48

 

 

 

 

 

Spolu DE:

EUR

– 1 343 852,46

– 1 216,31

– 1 342 636,15

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

ES

Nezrovnalosti

2013

Zdržania pri spúšťaní postupov vymáhania a nedôsledné riešenie dlhov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 364 397,21

0,00

– 364 397,21

 

Certifikácia

2011

Známe chyby v EPZF mimo IACS a EPFRV mimo IACS Náprava opráv v ad hoc 48

JEDNORAZOVO

 

EUR

3 523,35

0,00

3 523,35

 

Certifikácia

2013

Známe chyby v EPZF mimo IACS a EPFRV mimo IACS Náprava opráv v ad hoc 48

JEDNORAZOVO

 

EUR

19 304,02

0,00

19 304,02

 

Krížové plnenie

2010

Nedostatočné pokyny pre kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2009

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 115 116,22

– 3 067,03

– 112 049,19

 

Krížové plnenie

2011

Nedostatočné pokyny pre kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2009

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 10 039,58

0,00

– 10 039,58

 

Krížové plnenie

2012

Nedostatočné pokyny pre kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2009

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 202,56

0,00

– 202,56

 

Krížové plnenie

2011

Nedostatočné pokyny pre kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2010

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 779 083,63

– 4 749,00

– 1 774 334,63

 

Krížové plnenie

2012

Nedostatočné pokyny pre kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2010

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 466,85

0,00

– 1 466,85

 

Krížové plnenie

2013

Nedostatočné pokyny pre kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2010

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 408,69

0,00

– 408,69

 

Krížové plnenie

2012

Nedostatočné pokyny pre kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2011

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 796 132,37

– 8 320,41

– 1 787 811,96

 

Krížové plnenie

2013

Nedostatočné pokyny pre kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2011

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 379,25

0,00

– 379,25

 

Krížové plnenie

2013

Nedostatočné pokyny pre kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2012

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 921 486,77

0,00

– 921 486,77

 

Certifikácia

2014

Známa chyba vypočítaná na základe systémových nedostatkov pri testovaní vecnej správnosti súboru EPZF mimo IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 555 280,17

0,00

– 555 280,17

 

Certifikácia

2014

Známa chyba identifikovaná v EPFRV mimo IACS. Neuplatňovanie finančnej disciplíny.

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 84 578,54

0,00

– 84 578,54

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nevymáhali sa prostriedky, RPŽ 2009

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 797 657,81

0,00

– 1 797 657,81

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nevymáhali sa prostriedky, RPŽ 2010

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 476 822,58

0,00

– 2 476 822,58

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nevymáhali sa prostriedky, RPŽ 2011

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 041 501,02

0,00

– 2 041 501,02

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Uznávnie – outsourcing: nedostatky v kontrolách

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 146 583,54

– 17 707,29

– 128 876,25

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Uznávnie – outsourcing: nedostatky v kontrolách

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 173 015,89

– 20 900,32

– 152 115,57

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v kvalite kontrol na mieste a vo výpočte platieb a sankcií (rok podávania žiadostí 2012)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 237 956,45

0,00

– 237 956,45

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v kvalite kontrol na mieste a vo výpočte platieb a sankcií (rok podávania žiadostí 2012)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 35,09

0,00

– 35,09

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v kvalite kontrol na mieste (rok podávania žiadosti 2013)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 5 437,95

0,00

– 5 437,95

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2009

PAUŠÁLNE

0,41 %

EUR

– 36 254,13

0,00

– 36 254,13

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2009

PAUŠÁLNE

1,27 %

EUR

– 491 140,74

0,00

– 491 140,74

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2009

PAUŠÁLNE

1,87 %

EUR

– 5 206 315,05

0,00

– 5 206 315,05

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2009

PAUŠÁLNE

2,45 %

EUR

– 525 444,92

0,00

– 525 444,92

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2009

PAUŠÁLNE

2,71 %

EUR

– 193 701,07

0,00

– 193 701,07

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2009

PAUŠÁLNE

2,84 %

EUR

– 3 385 206,63

0,00

– 3 385 206,63

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2009

PAUŠÁLNE

2,97 %

EUR

– 274 558,17

0,00

– 274 558,17

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2009

PAUŠÁLNE

3,03 %

EUR

– 6 425 414,59

0,00

– 6 425 414,59

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2009

PAUŠÁLNE

3,32 %

EUR

– 264 285,02

0,00

– 264 285,02

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2009

PAUŠÁLNE

3,53 %

EUR

– 370 297,50

0,00

– 370 297,50

 

Oddelená priama pomoc

2010

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2009

PAUŠÁLNE

4,34 %

EUR

– 5 810 700,42

0,00

– 5 810 700,42

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

1,59 %

EUR

– 140 897,44

0,00

– 140 897,44

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

3,58 %

EUR

– 12 557 181,35

0,00

– 12 557 181,35

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

3,80 %

EUR

– 1 604 161,19

0,00

– 1 604 161,19

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

4,46 %

EUR

– 7 281 180,73

0,00

– 7 281 180,73

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

4,99 %

EUR

– 521 889,14

0,00

– 521 889,14

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

5,86 %

EUR

– 14 705 686,08

0,00

– 14 705 686,08

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

6,40 %

EUR

– 754 883,66

0,00

– 754 883,66

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

6,52 %

EUR

– 1 465 916,24

0,00

– 1 465 916,24

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

7,68 %

EUR

– 1 054 399,87

0,00

– 1 054 399,87

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

8,60 %

EUR

– 898 074,78

0,00

– 898 074,78

 

Oddelená priama pomoc

2011

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

10,04 %

EUR

– 17 872 503,33

0,00

– 17 872 503,33

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

1,53 %

EUR

– 129 372,04

0,00

– 129 372,04

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

3,52 %

EUR

– 1 670 394,11

0,00

– 1 670 394,11

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

3,61 %

EUR

– 12 569 567,63

0,00

– 12 569 567,63

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

4,40 %

EUR

– 457 993,13

0,00

– 457 993,13

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

4,41 %

EUR

– 6 222 534,74

0,00

– 6 222 534,74

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

5,47 %

EUR

– 14 047 831,11

0,00

– 14 047 831,11

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

6,42 %

EUR

– 1 460 940,66

0,00

– 1 460 940,66

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

7,67 %

EUR

– 1 039 427,27

0,00

– 1 039 427,27

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

8,71 %

EUR

– 896 518,36

0,00

– 896 518,36

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

8,84 %

EUR

– 1 073 434,31

0,00

– 1 073 434,31

 

Oddelená priama pomoc

2012

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

10,06 %

EUR

– 18 587 226,24

0,00

– 18 587 226,24

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

1,52 %

EUR

– 282 433,44

0,00

– 282 433,44

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

2,73 %

EUR

– 2 189 472,27

0,00

– 2 189 472,27

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

3,47 %

EUR

– 436 427,69

0,00

– 436 427,69

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

3,60 %

EUR

– 13 607 317,98

0,00

– 13 607 317,98

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

4,34 %

EUR

– 6 859 547,08

0,00

– 6 859 547,08

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

5,23 %

EUR

– 14 573 066,77

0,00

– 14 573 066,77

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

5,67 %

EUR

– 1 481 797,81

0,00

– 1 481 797,81

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

8,11 %

EUR

– 937 029,74

0,00

– 937 029,74

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

8,35 %

EUR

– 1 152 945,89

0,00

– 1 152 945,89

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

8,47 %

EUR

– 1 067 848,09

0,00

– 1 067 848,09

 

Oddelená priama pomoc

2013

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

10,09 %

EUR

– 18 550 881,56

0,00

– 18 550 881,56

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

1,78 %

EUR

– 242 483,04

0,00

– 242 483,04

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

2,43 %

EUR

– 1 440 419,43

0,00

– 1 440 419,43

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

3,58 %

EUR

– 13 675 357,81

0,00

– 13 675 357,81

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

3,67 %

EUR

– 244 557,73

0,00

– 244 557,73

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

5,22 %

EUR

– 22 266 789,93

0,00

– 22 266 789,93

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

5,62 %

EUR

– 1 460 452,24

0,00

– 1 460 452,24

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

8,21 %

EUR

– 1 461 393,24

0,00

– 1 461 393,24

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

8,22 %

EUR

– 967 202,28

0,00

– 967 202,28

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

8,53 %

EUR

– 1 203 367,96

0,00

– 1 203 367,96

 

Oddelená priama pomoc

2014

Nedostatky v LPIS (trvalé pasienky), RPŽ 2013

PAUŠÁLNE

10,09 %

EUR

– 18 791 305,94

0,00

– 18 791 305,94

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Nedostatky pri uznávaní organizácií výrobcov – kontrolách predanej výroby – plnení povinností

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 149 704,70

– 18 084,33

– 131 620,37

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Nedostatky pri uznávaní organizácií výrobcov – kontrolách predanej výroby – plnení povinností

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 3 967,05

– 479,22

– 3 487,83

 

 

 

 

 

Spolu ES:

EUR

– 275 525 856,12

– 73 307,60

– 275 452 548,52

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

FR

Nároky

2013

Príspevok pre poľnohospodárov, ktorí z objektívnych dôvodov nemohli podpísať súkromnozmluvné ustanovenie a príspevok pre nových poľnohospodárov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 822 428,05

0,00

– 822 428,05

 

Nároky

2014

Príspevok pre poľnohospodárov, ktorí z objektívnych dôvodov nemohli podpísať súkromnozmluvné ustanovenie a príspevok pre nových poľnohospodárov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 382 331,15

0,00

– 1 382 331,15

 

Nároky

2013

Príspevok na zaberanie do vinohradov 2012

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Nároky

2014

Príspevok na zaberanie do vinohradov 2012

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Nároky

2013

Príspevok na teľatá chované na mäso

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 363 665,37

– 29 946,09

– 1 333 719,28

 

Nároky

2014

Príspevok na teľatá chované na mäso

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 363 665,37

0,00

– 1 363 665,37

 

Nároky

2013

Nesprávny výpočet lineárnej redukcie

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 89 489 899,24

– 1 965 198,18

– 87 524 701,06

 

Nároky

2014

Nesprávny výpočet lineárnej redukcie

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 98 131 085,38

0,00

– 98 131 085,38

 

 

 

 

 

Spolu FR:

EUR

– 192 585 443,96

– 1 995 144,27

– 190 590 299,69

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

GB

Krížové plnenie

2013

Uplatnenie tolerancie pre SMR7 a SMR8, RPŽ 2012

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 216 342,93

0,00

– 216 342,93

 

Krížové plnenie

2014

Uplatnenie tolerancie pre SMR7 a SMR8, RPŽ 2013

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 133 445,51

0,00

– 133 445,51

 

Krížové plnenie

2015

Uplatnenie tolerancie pre SMR7 a SMR8, RPŽ 2014

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 125 894,15

0,00

– 125 894,15

 

Certifikácia

2010

Claw-back a úplnosť prílohy III

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 373 689,17

0,00

– 373 689,17

 

Certifikácia

2011

Claw-back a úplnosť prílohy III

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 388,00

0,00

– 388,00

 

Certifikácia

2012

Claw-back a úplnosť prílohy III

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 3 394,82

0,00

– 3 394,82

 

Krížové plnenie

2011

Nedostatočná kontrola 3 GAEC a MRFPP, nedosiahnutá minimálna miera kontrol pre SMR8, nedostatočná veľkosť vzorky pre SMR7, RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 456 734,56

– 16 924,48

– 1 439 810,08

 

Krížové plnenie

2012

Nedostatočná kontrola 3 GAEC a MRFPP, nedosiahnutá minimálna miera kontrol pre SMR8, nedostatočná veľkosť vzorky pre SMR7, RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 9 246,99

8,89

– 9 255,88

 

Krížové plnenie

2013

Nedostatočná kontrola 3 GAEC a MRFPP, nedosiahnutá minimálna miera kontrol pre SMR8, nedostatočná veľkosť vzorky pre SMR7, RPŽ 2010

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 6 356,12

0,00

– 6 356,12

 

Krížové plnenie

2012

Nedostatočná kontrola 3 GAEC a MRFPP, nedosiahnutá minimálna miera kontrol pre SMR8, nedostatočná veľkosť vzorky pre SMR7, RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 4 128 736,01

– 82 450,81

– 4 046 285,20

 

Krížové plnenie

2013

Nedostatočná kontrola 3 GAEC a MRFPP, nedosiahnutá minimálna miera kontrol pre SMR8, nedostatočná veľkosť vzorky pre SMR7, RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 6 293,36

0,00

– 6 293,36

 

Krížové plnenie

2014

Nedostatočná kontrola 3 GAEC a MRFPP, nedosiahnutá minimálna miera kontrol pre SMR8, nedostatočná veľkosť vzorky pre SMR7, RPŽ 2011

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 188,27

0,00

– 1 188,27

 

Krížové plnenie

2013

Nedostatočná kontrola 3 GAEC a MRFPP, nedosiahnutá minimálna miera kontrol pre SMR8, nedostatočná veľkosť vzorky pre SMR7, RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 4 133 131,91

– 82 712,75

– 4 050 419,16

 

Krížové plnenie

2014

Nedostatočná kontrola 3 GAEC a MRFPP, nedosiahnutá minimálna miera kontrol pre SMR8, nedostatočná veľkosť vzorky pre SMR7, RPŽ 2012

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 3 715,44

– 75,10

– 3 640,34

 

Krížové plnenie

2011

Uplatnenie tolerancie v prípade identifikácie pre SMR7 a SMR8, RPŽ 2010

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 358 022,71

– 7 160,45

– 350 862,26

 

Krížové plnenie

2012

Uplatnenie tolerancie v prípade identifikácie pre SMR7 a SMR8, RPŽ 2011