ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 141

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
28. mája 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/837 z 21. apríla 2016 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom

1

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021

3

 

 

Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021

11

 

 

Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou

18

 

 

Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom

22

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/838 z 23. mája 2016 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

26

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/839 z 23. mája 2016 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

28

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/840 z 27. mája 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

30

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/841 z 27. mája 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/842 z 27. mája 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 167/2008, pokiaľ ide o meno držiteľa povolenia a obchodný názov kokcidiostatika ( 1 )

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/843 z 27. mája 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

49

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2016/844 z 27. mája 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode ( 1 )

51

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/845 z 23. mája 2016 o pozícii, ktorá sa má prijať mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom na základe Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru a zriadenie špecializovaných pracovných skupín a schválenie ich mandátu

66

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2016/846 z 24. mája 2016 o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

76

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2016/847 z 24. mája 2016 o vymenovaní sudcu Všeobecného súdu

77

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2016/848 z 25. mája 2016, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Dánskym kráľovstvom

78

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP

79

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

125

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/851 z 26. mája 2016, ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2009/719/ES, pokiaľ ide o povolenie Chorvátsku prehodnotiť svoj ročný program monitorovania BSE [oznámené pod číslom C(2016) 3097]  ( 1 )

131

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/837

z 21. apríla 2016

o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Stále pretrváva potreba zmierniť hospodárske a sociálne rozdiely v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Vzhľadom na to by sa mal zriadiť nový mechanizmus pre finančné príspevky štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, ako aj nový nórsky finančný mechanizmus.

(2)

Rada poverila 7. októbra 2013 Komisiu, aby začala rokovania s Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o dohode o budúcich finančných príspevkoch štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, na hospodársku a sociálnu súdržnosť v Európskom hospodárskom priestore. Komisia prerokovala v mene Únie Dohodu medzi Úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021. Uvedená dohoda bude mať podobu Protokolu 38c k Dohode o EHP. Komisia v mene Únie prerokovala aj Dohodu medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021.

(3)

Platnosť osobitných ustanovení týkajúcich sa dovozu určitých rýb a produktov rybárstva do Únie s pôvodom na Islande a v Nórsku uvedených v dodatkových protokoloch k ich dohodám o voľnom obchode s Európskym hospodárskym spoločenstvom uplynula 30. apríla 2014 a uvedené osobitné ustanovenia by sa mali preskúmať v súlade s článkom 1 uvedených protokolov. Komisia preto prerokovala nové dodatkové protokoly k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom.

(4)

Nahradenie existujúcich finančných mechanizmov novými mechanizmami, ktoré sa týkajú iných období, iného množstva finančných prostriedkov a iných vykonávacích ustanovení, ako aj obnovenie a rozšírenie úľav týkajúcich sa určitých rýb a produktov rybného hospodárstva ako celku, predstavuje významný rozvoj pridruženia štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, čo odôvodňuje uplatnenie článku 217 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(5)

Vo všetkých týchto uvedených dohodách a dodatkových protokoloch sa stanovuje, že pred nadobudnutím platnosti sa budú predbežne vykonávať.

(6)

Dohody a dodatkové protokoly by sa mali podpísať a predbežne vykonávať až do ukončenia postupov potrebných na ich uzavretie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom s výhradou uzavretia uvedených dohôd a dodatkových protokolov.

Text dohody a dodatkových protokolov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohody a dodatkové protokoly v mene Únie.

Článok 3

Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021 a Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021 sa predbežne vykonávajú v súlade s článkom 3, respektíve článkom 11 ods. 3 uvedených dohôd od prvého dňa prvého mesiaca po uložení posledného oznámenia na tento účel až do ukončenia postupov potrebných na uzavretie uvedených dohôd.

Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom sa predbežne vykonáva od prvého dňa tretieho mesiaca po uložení posledného oznámenia na tento účel v súlade s článkom 5 ods. 3 uvedeného protokolu.

Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom sa predbežne vykonáva od prvého dňa tretieho mesiaca po uložení posledného oznámenia na tento účel v súlade s článkom 4 ods. 3 uvedeného protokolu.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 21. apríla 2016

Za Radu

predseda

G.A. VAN DER STEUR


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/3


DOHODA

medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021

EURÓPSKA ÚNIA,

ISLAND,

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO,

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO,

KEĎŽE sa zmluvné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) zhodli na tom, že v záujme podpory trvalého a vyváženého posilňovania vzájomných obchodných a hospodárskych vzťahov je potrebné zmierniť hospodárske a sociálne rozdiely medzi ich regiónmi,

KEĎŽE s cieľom prispieť k tomuto zámeru štáty EZVO stanovili finančný mechanizmus v kontexte Európskeho hospodárskeho priestoru,

KEĎŽE ustanovenia, ktorými sa riadi finančný mechanizmus EHP na obdobie rokov 2004 – 2009, boli uvedené v protokole 38a a v dodatku k protokolu 38a k Dohode o EHP,

KEĎŽE ustanovenia, ktorými sa riadi finančný mechanizmus EHP na obdobie rokov 2009 – 2014, boli uvedené v protokole 38b a v dodatku k protokolu 38b k Dohode o EHP,

KEĎŽE pretrváva potreba zmierniť hospodárske a sociálne rozdiely v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, mal by sa na obdobie rokov 2014 – 2021 zriadiť nový mechanizmus pre finančné príspevky štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP,

SA ROZHODLI UZAVRIEŤ TÚTO DOHODU:

Článok 1

Text článku 117 Dohody o EHP sa nahrádza takto:

„Ustanovenia, ktorými sa riadia finančné mechanizmy, sú uvedené v protokole 38, protokole 38a, dodatku k protokolu 38a, protokole 38b, dodatku k protokolu 38b a protokole 38c.“

Článok 2

Za protokol 38b k Dohode o EHP sa vkladá nový protokol 38c. Text protokolu 38c je stanovený v prílohe k tejto dohode.

Článok 3

Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi. Ratifikačné listiny alebo listiny o schválení budú uložené na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po dni, keď bola uložená posledná ratifikačná listina alebo listina o schválení.

Do ukončenia postupov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa táto dohoda predbežne vykonáva od prvého dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po uložení posledného príslušného oznámenia.

Článok 4

Táto dohoda vyhotovená v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom, islandskom a nórskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické, bude uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, ktorý odovzdá overenú kópiu každej zmluvnej strane tejto dohody.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image


PRÍLOHA

PROTOKOL 38 C

o finančnom mechanizme EHP (2014 – 2021)

Článok 1

1.   Island, Lichtenštajnsko a Nórsko (ďalej len „štáty EZVO“) prispejú k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a k posilneniu svojich vzťahov s prijímajúcimi štátmi prostredníctvom finančnej pomoci v prioritných oblastiach uvedených v článku 3.

2.   Všetky programy a činnosti financované finančným mechanizmom EHP na obdobie rokov 2014 – 2021 vychádzajú zo spoločných hodnôt rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.

Článok 2

1.   Celkový objem finančnej pomoci podľa článku 1 predstavuje 1 548,1 mil. EUR, ktoré budú vyčleňované na projekty v ročných tranžiach v objeme 221,16 mil. EUR počas obdobia od 1. mája 2014 do 30. apríla 2021 vrátane.

2.   Celkový objem zahŕňa pridelené prostriedky pre jednotlivé krajiny, ako sa uvádza v článku 6, a globálny fond pre regionálnu spoluprácu, ako sa uvádza v článku 7.

Článok 3

1.   Pridelené prostriedky pre jednotlivé krajiny sa sprístupnia pre tieto prioritné oblasti:

a)

inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť;

b)

sociálne začlenenie, zamestnanosť mladých ľudí a znižovanie chudoby;

c)

životné prostredie, energetika, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo;

d)

kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa vecí verejných, základné práva a slobody;

e)

spravodlivosť a vnútorné veci.

Programové oblasti v prioritných sektoroch, na základe ktorých sa určujú hlavné ciele a oblasti podpory, sú uvedené v prílohe k tomuto protokolu.

2.

a)

Prioritné oblasti budú v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 3 zvolené, sústredené a upravené podľa rozdielnych potrieb v jednotlivých prijímajúcich štátoch so zreteľom na veľkosť štátu a výšku finančných príspevkov.

b)

z celkových pridelených prostriedkov pre jednotlivé krajiny sa na financovanie občianskej spoločnosti vyčlení 10 % a príslušná suma sa sprístupní v súlade s distribučným kľúčom uvedeným v článku 6.

Článok 4

1.   S cieľom sústrediť sa na prioritné odvetvia a zabezpečiť účinné vykonávanie v súlade s celkovými cieľmi uvedenými v článku 1, ako aj so zreteľom na stratégiu Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu vrátane dôrazu na zamestnanosť, vnútroštátne priority, odporúčania pre jednotlivé krajiny a partnerské dohody v rámci politiky súdržnosti EÚ uzavreté s Európskou komisiou, štáty EZVO uzavrú s každým prijímajúcim štátom memorandum o porozumení v súlade s článkom 10 ods. 3.

2.   Konzultácie s Európskou komisiou sa uskutočňujú na strategickej úrovni a uchovávajú sa počas rokovaní o memorande o porozumení podľa vymedzenia v článku 10 ods. 3 s cieľom podporiť komplementárnosť a súčinnosť s politikou súdržnosti EÚ, ako aj preskúmať možnosti uplatňovania finančných nástrojov s cieľom zvýšiť vplyv finančných príspevkov.

Článok 5

1.   Príspevok EZVO, pokiaľ ide o uvedené programy v rámci pridelených prostriedkov pre jednotlivé krajiny, za ktoré majú prijímajúce štáty vykonávaciu zodpovednosť, nepresiahne 85 % nákladov na program, ak štáty EZVO nerozhodnú inak.

2.   Musia sa dodržať pravidlá uplatniteľné na štátnu pomoc.

3.   Zodpovednosť štátov EZVO za projekty sa obmedzuje výlučne na poskytovanie finančných prostriedkov podľa schváleného plánu. Nepreberá sa žiadna právna zodpovednosť voči tretím stranám.

Článok 6

Pridelené prostriedky pre jednotlivé krajiny sa sprístupnia týmto prijímajúcim štátom: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko v súlade s týmto rozdelením:

Prijímajúci štát

Finančné prostriedky (v miliónoch EUR)

Bulharsko

115,0

Chorvátsko

56,8

Cyprus

6,4

Česká republika

95,5

Estónsko

32,3

Grécko

116,7

Maďarsko

108,9

Lotyšsko

50,2

Litva

56,2

Malta

4,4

Poľsko

397,8

Portugalsko

102,7

Rumunsko

275,2

Slovensko

54,9

Slovinsko

19,9

Článok 7

1.   Z globálnemu fondu pre regionálnu spoluprácu je k dispozícii suma 55,25 milióna EUR. Fond prispieva k dosiahnutiu cieľov finančného mechanizmu EHP, ako sa vymedzený v článku 1.

2.   Z fondu sa 70 % sprístupní na podporu udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti mladých ľudí s osobitným dôrazom na tieto oblasti:

a)

programy týkajúce sa mobility pracovných miest a odbornej prípravy pre mladých ľudí, so zameraním na tých, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa ani neabsolvujú odbornú prípravu;

b)

programy duálneho vzdelávania, učňovská príprava, začleňovanie mladých ľudí;

c)

spoločné využívanie poznatkov, výmena najlepších postupov a vzájomné učenie medzi organizáciami/inštitúciami poskytujúcimi služby zamestnanosti mladých ľudí.

Táto časť fondu sa sprístupní pre projekty zahŕňajúce prijímajúce štáty a iné členské štáty EÚ s mierou nezamestnanosti mladých ľudí nad 25 % (údaje Eurostatu za referenčný rok 2013) a týka sa aspoň dvoch krajín vrátane aspoň jedného prijímajúceho štátu. Štáty EZVO sa môžu zúčastňovať ako partneri.

3.   Z fondu sa 30 % sprístupní pre regionálnu spoluprácu v prioritných oblastiach uvedených v článku 3, najmä v oblasti spoločného využívania poznatkov, politiky výmeny najlepších postupov a budovania inštitúcií.

Táto časť fondov sa sprístupní pre projekty zahŕňajúce prijímajúce štáty a susedné tretie krajiny. Projekty musia zahŕňať najmenej tri krajiny vrátane najmenej dvoch prijímajúcich štátov. Štáty EZVO sa môžu zúčastňovať ako partneri.

Článok 8

Preskúmanie v polovici trvania vykonajú štáty EZVO do roku 2020 s cieľom prerozdeliť prípadné neviazané dostupné finančné prostriedky v rámci prostriedkov pridelených jednotlivým príslušným prijímajúcim štátom.

Článok 9

1.   Finančné príspevky podľa tohto protokolu budú dôsledne koordinované s dvojstranným príspevkom z Nórska, ktorý je stanovený v nórskom finančnom mechanizme.

2.   Štáty EZVO predovšetkým zabezpečia, aby postupy pre podávanie žiadostí a spôsoby vykonávania boli v zásade rovnaké pre obidva finančné mechanizmy uvedené v predchádzajúcom odseku.

3.   V prípade potreby sa zohľadnia všetky zásadné zmeny v kohéznej politike Európskej únie.

Článok 10

Pri vykonávaní finančného mechanizmu sa uplatňujú tieto pravidlá:

1.

Vo všetkých fázach vykonávania sa uplatňuje najvyšší stupeň transparentnosti, povinnosť zodpovedať sa a nákladová efektívnosť, ako aj zásady dobrej správy vecí verejných, partnerstvo a viacúrovňové riadenie, trvalo udržateľný rozvoj a rovnosť medzi ženami a mužmi a nediskriminácia.

Ciele finančného mechanizmu EHP sa plnia v rámci úzkej spolupráce medzi prijímajúcimi štátmi a štátmi EZVO.

2.

a)

Štáty EZVO spravujú globálny fond pre regionálnu spoluprácu a zodpovedajú za jeho čerpanie vrátane jeho riadenia a kontroly, ako sa uvádza v článku 7 ods. 1;

b)

Štáty EZVO spravujú globálny fond pre občiansku spoločnosť a zodpovedajú za jeho čerpanie vrátane jeho riadenia a kontroly, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 písm. b), pokiaľ nie je v memorande o porozumení podľa článku 10 ods. 3 stanovené inak.

3.

Štáty EZVO uzavrú s každým prijímajúcim štátom memorandum o porozumení týkajúce sa pridelených prostriedkov pre jednotlivé krajiny, okrem pridelených prostriedkov uvedených v odseku 2 písm. a), pričom v memorande sa stanoví viacročný programový rámec a systém riadenia a kontroly.

a)

Na základe memoranda o porozumení prijímajúce štáty predložia návrhy na osobitné programy štátom EZVO, ktoré posúdia a schvália návrhy a uzavrú dohody o grante s prijímajúcimi štátmi za každý jednotlivý program. Na výslovnú žiadosť štátov EZVO alebo príslušného prijímajúceho štátu vykoná Európska komisia skríning návrhu osobitného programu pred jeho prijatím, aby sa tak zabezpečila kompatibilita s politikou Európskej únie v oblasti súdržnosti.

b)

Za vykonávanie dohodnutých programov zodpovedajú prijímajúce štáty, ktoré vytvoria náležitý systém riadenia a kontroly na to, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie a riadenie.

c)

Štáty EZVO môžu vykonávať kontroly podľa svojich interných požiadaviek. Prijímajúce štáty poskytnú na tento účel všetku nevyhnutnú pomoc, informácie a dokumentáciu.

d)

V prípade nezrovnalostí môžu štáty EZVO pozastaviť financovanie a požadovať vrátenie finančných prostriedkov.

e)

Aby sa zabezpečilo čo najširšie zapojenie, bude sa uplatňovať partnerská spolupráca v procese prípravy, vykonávania a hodnotenia finančných príspevkov podľa toho, kde to bude potrebné. Partnerská spolupráca môže okrem iného zahŕňať miestne, regionálne a národné úrovne, ako aj súkromný sektor, občiansku spoločnosť a sociálnych partnerov v prijímajúcich štátoch a štátoch EZVO.

f)

Akýkoľvek projekt v medziach viacročného programového rámca v prijímajúcich štátoch možno realizovať okrem iného v spolupráci s právnymi subjektmi so sídlom v prijímajúcich štátoch a v štátoch EZVO, a to v súlade s pravidlami uplatniteľnými na verejné obstarávanie.

4.

Náklady štátov EZVO na správu sa pokryjú z celkového objemu uvedeného v článku 2 ods. 1 a spresnia sa v ustanoveniach o vykonávaní uvedených v odseku 5 tohto článku.

5.

Štáty EZVO zriadia Výbor pre celkové riadenie finančného mechanizmu EHP. Ďalšie ustanovenia o vykonávaní finančného mechanizmu EHP budú stanovené štátmi EZVO po konzultáciách s prijímajúcimi štátmi, ktorým môže pomáhať Európska Komisia. Štáty EZVO sa pousilujú pripraviť tieto ustanovenia ešte pred podpísaním memoranda o porozumení.

6.

Štáty EZVO predložia správu o svojom príspevku k cieľom finančného mechanizmu EHP a v prípade potreby aj k jedenástim tematickým cieľom európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie rokov 2014 – 2020 (1).

Článok 11

Na konci obdobia vymedzeného v článku 2 a bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z dohody, zmluvné strany v súlade s článkom 115 dohody preskúmajú potrebu zaoberať sa otázkou hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

PRÍLOHA K PROTOKOLU 38C

Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

1.

Rozvoj podnikania, inovácie a MSP

2.

Výskum

3.

Vzdelávanie, štipendiá, učňovská príprava a podnikanie mladých ľudí

4.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Sociálne začlenenie, zamestnanosť mladých ľudí a znižovanie chudoby

5.

Výzvy v oblasti verejného zdravia v Európe

6.

Integrácia Rómov a posilnenie ich postavenia

7.

Deti a mladí ľudia v ohrození

8.

Účasť mladých ľudí na trhu práce

9.

Miestny rozvoj a znižovanie chudoby

Životné prostredie, energetika, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo

10.

Životné prostredie a ekosystémy

11.

Obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť a energetická bezpečnosť

12.

Zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na túto zmenu

Kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa vecí verejných a základné práva a slobody

13.

Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

14.

Občianska spoločnosť

15.

Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie a transparentnosť

16.

Ľudské práva – vnútroštátne vykonávanie

Spravodlivosť a vnútorné veci

17.

Azyl a migrácia

18.

Nápravné služby a vyšetrovacia väzba

19.

Medzinárodná policajná spolupráca a boj proti trestnej činnosti

20.

Účinnosť a efektívnosť súdneho systému, posilňovanie zásad právneho štátu

21.

Domáce násilie a rodovo motivované násilie

22.

Predchádzanie katastrofám a pripravenosť na ne


(1)  1. posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií; 2. zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality; 3. zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP), poľnohospodárskeho sektora a sektora rybolovu a akvakultúry; 4. podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch; 5. podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika, 6. zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov; 7. podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach; 8. podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily, 9. podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii; 10. investície do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania; 11. posilnenie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán, ako aj efektívnosti verejnej správy.


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/11


DOHODA

medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021

Článok 1

1.   Nórske kráľovstvo sa zaväzuje prispievať k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a k posilneniu svojich vzťahov s prijímajúcimi štátmi prostredníctvom samostatného nórskeho finančného mechanizmu v prioritných oblastiach uvedených v článku 3.

2.   Všetky programy a činnosti financované nórskym finančným mechanizmom na obdobie rokov 2014 – 2021 vychádzajú zo spoločných hodnôt rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.

Článok 2

1.   Celkový objem finančnej pomoci podľa článku 1 predstavuje 1 253,7 mil. EUR, ktoré budú vyčleňované na projekty v ročných tranžiach v objeme 179,1 mil. EUR počas obdobia od 1. mája 2014 do 30. apríla 2021 vrátane.

2.   Celkový objem zahŕňa pridelené prostriedky pre jednotlivé krajiny, ako sa uvádza v článku 6, a globálny fond pre regionálnu spoluprácu, ako sa uvádza v článku 7.

Článok 3

1.   Pridelené prostriedky pre jednotlivé krajiny budú dostupné pre tieto prioritné oblasti:

a)

inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť;

b)

sociálne začlenenie, zamestnanosť mladých ľudí a znižovanie chudoby;

c)

životné prostredie, energetika, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo;

d)

kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa vecí verejných, základné práva a slobody;

e)

spravodlivosť a vnútorné veci.

Programové oblasti v prioritných sektoroch, na základe ktorých sa určujú hlavné ciele a oblasti podpory, sú uvedené v prílohe k tejto dohode.

2.

a)

Prioritné oblasti budú v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 3 zvolené, sústredené a upravené podľa rozdielnych potrieb v jednotlivých prijímajúcich štátoch so zreteľom na veľkosť štátu a výšku finančných príspevkov.

b)

Z celkových pridelených prostriedkov pre jednotlivé krajiny sa na fond pre podporu dôstojnej práce a tripartitného dialógu vyčlení 1 % a príslušná suma sa sprístupní v súlade s distribučným kľúčom uvedeným v článku 6.

c)

Spolupráca s občianskou spoločnosťou, cezhraničná spolupráca a spolupráca so susednými tretími krajinami sa bude podporovať.

Článok 4

1.   S cieľom sústrediť sa na prioritné odvetvia a zabezpečiť účinné vykonávanie v súlade s celkovými cieľmi uvedenými v článku 1, ako aj so zreteľom na stratégiu Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu vrátane dôrazu na zamestnanosť, vnútroštátne priority, odporúčania pre jednotlivé krajiny a partnerské dohody v rámci politiky súdržnosti EÚ uzavreté s Európskou komisiou, Nórske kráľovstvo uzavrie s každým prijímajúcim štátom memorandum o porozumení v súlade s článkom 10 ods. 3.

2.   Konzultácie s Európskou komisiou sa uskutočňujú na strategickej úrovni a počas rokovaní o memorande o porozumení, ako sa vymedzuje v článku 10 ods. 3, a to s cieľom podporiť komplementárnosť a súčinnosť s politikou súdržnosti EÚ, ako aj preskúmať možnosti uplatňovania finančných nástrojov na účely zvýšenia vplyvu finančných príspevkov.

Článok 5

1.   Príspevok Nórskeho kráľovstva, pokiaľ ide o uvedené programy v rámci pridelených prostriedkov pre jednotlivé krajiny, za ktoré majú prijímajúce štáty vykonávaciu zodpovednosť, nepresiahne 85 % nákladov na program, ak Nórske kráľovstvo nerozhodne inak.

2.   Musia sa dodržať pravidlá uplatniteľné na štátnu pomoc.

3.   Zodpovednosť Nórskeho kráľovstva za projekty sa obmedzuje výlučne na poskytovanie finančných prostriedkov podľa schváleného plánu. Nepreberá sa žiadna právna zodpovednosť voči tretím stranám.

Článok 6

Pridelené prostriedky pre jednotlivé krajiny sa sprístupnia týmto prijímajúcim štátom: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko v súlade s týmto rozdelením:

Prijímajúci štát

Finančné prostriedky (v miliónoch EUR)

Bulharsko

95,1

Chorvátsko

46,6

Cyprus

5,1

Česká republika

89,0

Estónsko

35,7

Maďarsko

105,7

Lotyšsko

51,9

Litva

61,4

Malta

3,6

Poľsko

411,5

Rumunsko

227,3

Slovensko

58,2

Slovinsko

17,8

Článok 7

1.   Z globálneho fondu pre regionálnu spoluprácu je k dispozícii suma 44,75 milióna EUR. Fond prispieva k dosiahnutiu cieľov nórskeho finančného mechanizmu, ako sa určuje v článku 1.

2.   Z fondu sa 60 % sprístupní na podporu udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti mladých ľudí s osobitným dôrazom na tieto oblasti:

a)

programy týkajúce sa mobility pracovných miest a odbornej prípravy pre mladých ľudí, so zameraním na tých, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa ani neabsolvujú odbornú prípravu;

b)

programy duálneho vzdelávania, učňovská príprava, začleňovanie mladých ľudí;

c)

spoločné využívanie poznatkov, výmena najlepších postupov a vzájomné učenie medzi organizáciami/inštitúciami poskytujúcimi služby zamestnanosti mladých ľudí.

Táto časť fondu sa sprístupní pre projekty zahŕňajúce prijímajúce štáty a iné členské štáty EÚ s mierou nezamestnanosti mladých ľudí nad 25 % (údaje Eurostatu za referenčný rok 2013) a týka sa aspoň dvoch krajín vrátane aspoň jedného prijímajúceho štátu. Nórske subjekty sa môžu zúčastňovať ako partneri.

3.   Z fondu sa 40 % sprístupní pre regionálnu spoluprácu v prioritných oblastiach uvedených v článku 3, najmä v oblasti spoločného využívania poznatkov, politiky výmeny najlepších postupov a budovania inštitúcií.

Táto časť fondov sa sprístupní pre projekty zahŕňajúce prijímajúce štáty a susedné tretie krajiny. Projekty musia zahŕňať najmenej tri krajiny vrátane najmenej dvoch prijímajúcich štátov. Nórske subjekty sa môžu zúčastňovať ako partneri.

Článok 8

Preskúmanie v polovici trvania vykoná Nórske kráľovstvo do roku 2020 s cieľom prerozdeliť prípadné neviazané dostupné finančné prostriedky v rámci prostriedkov pridelených jednotlivým príslušným prijímajúcim štátom.

Článok 9

1.   Finančné príspevky podľa článku 1 sa dôsledne koordinujú s príspevkami zo štátov EZVO, ktoré sú stanovené vo finančnom mechanizme EHP.

2.   Nórske kráľovstvo predovšetkým zabezpečí, aby postupy pre podávanie žiadostí a spôsoby vykonávania boli v zásade rovnaké pre obidva finančné mechanizmy uvedené v predchádzajúcom odseku.

3.   V prípade potreby sa zohľadnia všetky zásadné zmeny v kohéznej politike Európskej únie.

Článok 10

Pri vykonávaní nórskeho finančného mechanizmu sa uplatňujú tieto pravidlá:

1.

Vo všetkých fázach vykonávania sa uplatňuje najvyšší stupeň transparentnosti, povinnosť zodpovedať sa a nákladová efektívnosť, ako aj zásady dobrej správy vecí verejných, partnerstvo a viacúrovňové riadenie, trvalo udržateľný rozvoj a rovnosť medzi ženami a mužmi a nediskriminácia.

Ciele nórskeho finančného mechanizmu sa plnia v rámci úzkej spolupráce medzi prijímajúcimi štátmi a Nórskym kráľovstvom.

2.

Nórske kráľovstvo spravuje nasledujúce fondy a zodpovedá za ich čerpanie vrátane ich riadenia a kontroly:

a)

globálny fond pre regionálnu spoluprácu uvedený v článku 7 ods. 1;

b)

fond pre podporu dôstojnej práce a tripartitného dialógu uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b).

3.

Nórske kráľovstvo uzavrie s každým prijímajúcim štátom memorandum o porozumení týkajúce sa pridelených prostriedkov pre jednotlivé krajiny, okrem pridelených prostriedkov uvedených v odseku 2 písm. a), pričom v memorande sa stanoví viacročný programový rámec a systém riadenia a kontroly.

a)

Na základe memoranda o porozumení prijímajúce štáty predložia návrhy na osobitné programy Nórskemu kráľovstvu, ktoré posúdi a schváli návrhy a uzavrie dohody o grante s prijímajúcimi štátmi za každý jednotlivý program. Na výslovnú žiadosť Nórskeho kráľovstva alebo príslušného prijímajúceho štátu, vykoná Európska komisia skríning návrhu osobitného programu pred jeho prijatím, aby sa tak zabezpečila kompatibilita s politikou súdržnosti Európskej únie v oblasti súdržnosti.

b)

Za vykonávanie dohodnutých programov zodpovedajú prijímajúce štáty, ktoré vytvoria náležitý systém riadenia a kontroly na to, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie a riadenie.

c)

Nórske kráľovstvo môže vykonávať kontroly podľa ich interných požiadaviek. Prijímajúce štáty poskytnú na tento účel všetku nevyhnutnú pomoc, informácie a dokumentáciu.

d)

V prípade nezrovnalostí môže Nórske kráľovstvo pozastaviť financovanie a požadovať navrátenie finančných prostriedkov.

e)

Aby sa zabezpečilo čo najširšie zapojenie bude sa uplatňovať partnerská spolupráca v procese prípravy, vykonávania a hodnotenia finančných príspevkov podľa toho, kde to bude potrebné. Partnerská spolupráca môže okrem iného zahŕňať miestne, regionálne a národné úrovne, rovnako ako aj súkromný sektor, občiansku spoločnosť a sociálnych partnerov v prijímajúcich štátoch a Nórskom kráľovstve.

f)

Akýkoľvek projekt v medziach viacročného programového rámca v prijímajúcich štátoch možno realizovať okrem iného v spolupráci s právnymi subjektmi so sídlom v prijímajúcich štátoch a v Nórskom kráľovstve, a to v súlade s pravidlami uplatniteľnými na verejné obstarávanie.

4.

Náklady Nórskeho kráľovstva na správu sa pokryjú z celkového objemu uvedeného v článku 2 ods. 1 a spresnia sa v ustanoveniach o vykonávaní uvedených v odseku 5 tohto článku.

5.

Nórske kráľovstvo alebo ním určený právny subjekt je zodpovedné(-ý) za celkové riadenie nórskeho finančného mechanizmu. Ďalšie ustanovenia o vykonávaní nórskeho finančného mechanizmu stanoví Nórske kráľovstvo po konzultáciách s prijímajúcimi štátmi, ktorým môže pomáhať Európska komisia. Nórske kráľovstvo sa pousiluje pripraviť tieto ustanovenia ešte pred podpísaním memoranda o porozumení.

6.

Nórske kráľovstvo predloží správu o svojom príspevku k cieľom finančného mechanizmu EHP a v prípade potreby k jedenástim tematickým cieľom európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie rokov 2014 – 2020 (1).

Článok 11

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi. Ratifikačné alebo schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

2.   Dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po dni, keď bola uložená posledná ratifikačná alebo schvaľovacia listina.

3.   Do ukončenia postupov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa táto dohoda predbežne vykonáva od prvého dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po uložení posledného príslušného oznámenia.

Článok 12

Táto dohoda vyhotovená v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a nórskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické, bude uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, ktorý odovzdá overenú kópiu každej zmluvnej strane tejto dohody.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  1. posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií; 2. zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality; 3. zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP), poľnohospodárskeho sektora a sektora rybolovu a akvakultúry; 4. podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch; 5. podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika; 6. zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov; 7. podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach; 8. podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily; 9. podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii; 10. investície do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania; 11. posilnenie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán, ako aj efektívnosti verejnej správy.


PRÍLOHA

K DOHODE MEDZI NÓRSKYM KRÁĽOVSTVOM A EURÓPSKOU ÚNIOU O NÓRSKOM FINANČNOM MECHANIZME NA OBDOBIE ROKOV 2014 – 2021

Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

1.

Rozvoj podnikania, inovácie a MSP

2.

Výskum

3.

Vzdelávanie, štipendiá, učňovská príprava a podnikanie mladých ľudí

4.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

5.

Sociálny dialóg – dôstojná práca

Sociálne začlenenie, zamestnanosť mladých ľudí a znižovanie chudoby

6.

Výzvy v oblasti verejného zdravia v Európe

7.

Integrácia Rómov a posilnenie ich postavenia

8.

Deti a mladí ľudia v ohrození

9.

Účasť mladých ľudí na trhu práce

10.

Miestny rozvoj a znižovanie chudoby

Životné prostredie, energetika, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo

11.

Životné prostredie a ekosystémy

12.

Obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť a energetická bezpečnosť

13.

Zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na túto zmenu

Kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa vecí verejných a základné práva a slobody

14.

Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

15.

Občianska spoločnosť

16.

Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie a transparentnosť

17.

Ľudské práva – vnútroštátne vykonávanie

Spravodlivosť a vnútorné veci

18.

Azyl a migrácia

19.

Nápravné služby a vyšetrovacia väzba

20.

Medzinárodná policajná spolupráca a boj proti trestnej činnosti

21.

Účinnosť a efektívnosť súdneho systému, posilňovanie zásad právneho štátu

22.

Domáce násilie a rodovo motivované násilie

23.

Predchádzanie katastrofám a pripravenosť na ne


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/18


DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou

EURÓPSKA ÚNIA

a

ISLAND

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou, podpísanú 22. júla 1972, ako aj na existujúce dojednania v oblasti obchodu s rybami a produktmi rybárstva medzi Islandom a Spoločenstvom,

SO ZRETEĽOM na Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom o osobitných ustanoveniach uplatniteľných na obdobie rokov 2009 – 2014 na dovoz určitých rýb a produktov rybárstva, a najmä na jeho článok 1,

SO ZRETEĽOM na Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom v dôsledku pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, a najmä na jeho článok 2,

SA ROZHODLI UZAVRIEŤ TENTO PROTOKOL:

Článok 1

1.   V tomto protokole a jeho prílohe sa určujú osobitné ustanovenia uplatniteľné na dovoz určitých rýb a produktov rybárstva s pôvodom na Islande do Európskej únie. Ročné colné kvóty oslobodené od cla sú uvedené v prílohe k tomuto protokolu. Tieto colné kvóty sú uplatniteľné odo dňa, keď predbežné vykonávanie tohto protokolu nadobudne účinnosť, až do 30. apríla 2021, a to podľa postupov stanovených v článku 4 ods. 3.

2.   Na konci uvedeného obdobia zmluvné strany posúdia, či je potrebné zachovať osobitné ustanovenia uvedené v odseku 1, a v prípade potreby zrevidujú úrovne kvót, pričom zohľadnia všetky príslušné záujmy.

Článok 2

1.   Colné kvóty sa uplatňujú odo dňa, keď predbežné vykonávanie tohto protokolu nadobudne účinnosť, a to podľa postupov stanovených v článku 4 ods. 3.

2.   Objemy colných kvót sú uvedené v prílohe k tomuto protokolu. Prvá colná kvóta bude dostupná odo dňa začatia predbežného vykonávania tohto protokolu až do 30. apríla 2017. Od 1. mája 2017 sa nasledujúce colné kvóty prideľujú každoročne od 1. mája do 30. apríla až do konca obdobia uvedeného v článku 1 tohto protokolu.

3.   Objemy colných kvót na obdobie od 1. mája 2014 až do predbežného vykonávania tohto protokolu sa prideľujú a sprístupňujú proporčne na zvyšné obdobie uvedené v článku 1 tohto protokolu.

Článok 3

Pravidlá pôvodu uplatniteľné na colné kvóty uvedené v prílohe k tomuto protokolu sú tie, ktoré sa uvádzajú v protokole 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom podpísanej 22. júla 1972.

Článok 4

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália tento protokol v súlade so svojimi príslušnými postupmi. Ratifikačné alebo schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

2.   Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po dni, keď bola uložená posledná ratifikačná alebo schvaľovacia listina.

3.   Do dokončenia postupov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa bude tento protokol predbežne vykonávať, a to od prvého dňa tretieho mesiaca nasledujúceho po uložení posledného oznámenia na tento účel.

Článok 5

Tento protokol vyhotovený v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a islandskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické, bude uložený na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, ktorý odovzdá overenú kópiu pre každú z vlád zmluvných strán.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image


PRÍLOHA

OSOBITNÉ USTANOVENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 PROTOKOLU

Okrem súčasných trvalých colných kvót oslobodených od cla Európska únia otvára nasledujúce ročné colné kvóty oslobodené od cla pre výrobky s pôvodom na Islande:

Číselný znak KN

Opis výrobkov

Objem ročnej (1.5. – 30.4.) colnej kvóty v čistej hmotnosti, ak nie je uvedené inak (*)

0303 51 00

Slede druhov Clupea harengusClupea pallasii, mrazené, bez pečene, ikier a mliečia (1)

950 ton

0306 15 90

Mrazené nórske homáre (Nephrops norvegicus)

1 000 ton

0304 49 50

Filé zo sebastesov (Sebastes spp.), čerstvé alebo chladené

2 000 ton

1604 20 90

Iné prípravky z rýb

2 500 ton


(1)  Zvýhodnenie v rámci colnej kvóty sa neudeľuje na tovar deklarovaný na prepustenie do voľného obehu v období od 15. februára do 15. júna.

(*)  Množstvá sa doplnia v súlade s článkom 2 ods. 3 tohto dodatkového protokolu.


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/22


DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom

EURÓPSKA ÚNIA

a

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO,

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, podpísanú 14. mája 1973, ďalej len ako „dohoda“, a na existujúce dojednania v oblasti obchodu s rybami a produktmi rybárstva medzi Nórskom a Spoločenstvom,

SO ZRETEĽOM na Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o osobitných ustanoveniach uplatniteľných na obdobie 2009 – 2014 na dovoz určitých rýb a produktov rybárstva, a najmä na jeho článok 1,

SO ZRETEĽOM na Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom v dôsledku pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, a najmä na jeho články 2 a 3,

SA ROZHODLI UZAVRIEŤ TENTO PROTOKOL:

Článok 1

1.   V tomto protokole a jeho prílohe sa určujú osobitné ustanovenia uplatniteľné na dovoz určitých rýb a produktov rybárstva pochádzajúcich z Nórska do Európskej únie.

2.   Ročné colné kvóty oslobodené od cla sú uvedené v prílohe k tomuto protokolu. Tieto kvóty sa vzťahujú na obdobie od 1. mája 2014 do 30. apríla 2021. Uplatňované kvóty sa prehodnotia pred koncom tohto obdobia, pričom sa zohľadnia všetky relevantné záujmy.

Článok 2

1.   Colné kvóty sú otvorené odo dňa, keď predbežné vykonávanie tohto protokolu nadobudne účinnosť, a to podľa postupov stanovených v článku 5 ods. 3.

2.   Prvá colná kvóta je dostupná odo dňa začatia predbežného vykonávania tohto protokolu až do 30. apríla 2017. Od 1. mája 2017 sa nasledujúce colné kvóty prideľujú každoročne od 1. mája do 30. apríla až do konca obdobia uvedeného v článku 1 tohto protokolu.

3.   Objemy colných kvót na obdobie od 1. mája 2014 až do predbežného vykonávania tohto protokolu sa prideľujú a sprístupňujú proporčne na zvyšné obdobie uvedené v článku 1 tohto protokolu.

Článok 3

Nórsko podnikne nevyhnutné kroky, aby bola zabezpečená kontinuita dojednania, ktorým sa povoľuje voľná preprava rýb a produktov rybárstva vyložených v Nórsku z plavidiel pod vlajkou členského štátu Európskej únie.

Berúc do úvahy obdobie od 1. mája 2014 do predbežného vykonávania tohto protokolu, ak tranzitný režim nebol zavedený, táto dohoda sa vykonáva počas obdobia siedmich rokov odo dňa, keď predbežné vykonávanie tohto protokolu nadobudne účinnosť.

Článok 4

Pravidlá pôvodu uplatniteľné na colné kvóty uvedené v prílohe k tomuto protokolu budú tie, ktoré sa uvádzajú v protokole 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, podpísanej 14. mája 1973.

Článok 5

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália tento protokol v súlade so svojimi príslušnými postupmi. Ratifikačné alebo schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

2.   Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po dni, keď bola uložená posledná ratifikačná alebo schvaľovacia listina.

3.   Do dokončenia postupov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa tento protokol predbežne vykonáva, a to od prvého dňa tretieho mesiaca nasledujúceho po uložení posledného oznámenia na tento účel.

Článok 6

Tento protokol vyhotovený v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a nórskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické, bude uložený na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, ktorý odovzdá overenú kópiu pre každú z vlád zmluvných strán.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


PRÍLOHA

OSOBITNÉ USTANOVENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 PROTOKOLU

Okrem súčasných trvalých colných kvót oslobodených od cla Európska únia otvára tieto ročné colné kvóty oslobodené od cla pre výrobky s pôvodom v Nórsku:

Číselný znak KN

Opis výrobkov

Objem ročnej (1. 5. – 30. 4.) colnej kvóty v čistej hmotnosti, pokiaľ nie je určené inak (*)

0303 19 00

Iné mrazené lososovité ryby

2 000 ton

0303 51 00

Slede druhov Clupea harengusClupea pallasii, mrazené, bez pečene, ikier a mliečia (1)

26 500 ton

0303 54 10

Makrely druhov Scomber scombrusScomber japonicus, mrazené, celé, bez pečene, ikier a mliečia (1)

25 000 ton

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Makrely, mrazené filé a mrazené priečne rezy

11 300 ton

0303 55 30

Stavrida druhu Trachurus murphyi, mrazená

2 200 ton

ex 0303 55 90

Ostatné ryby, mrazené, iné než ryby druhov Caranx trachurus

0303 56 00

Kobia severná (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Ostatné ryby, mrazené

0303 82 00

Rajotvaré (Rajidae)

0303 89 55

Pražma zlatá (Sparus aurata)

0303 89 90

Ostatné ryby, mrazené

Všetky výrobky okrem pečene, ikier a mliečia

0304 86 00

Mrazené filé sleďov druhov Clupea harengusClupea pallasii

55 600 ton

ex 0304 99 23

Mrazené priečne rezy zo sleďov druhov Clupea harengusClupea pallasii (motýle) (1)

ex 0304 49 90

Čerstvé filé sleďov druhov Clupea harengusClupea pallasii

9 000 ton

ex 0304 59 50

Čerstvé priečne rezy zo sleďov druhov Clupea harengusClupea pallasii (motýle)

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Krevety a garnáty, lúpané a mrazené, upravené alebo konzervované

7 000 ton

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Slede, korenené a/alebo naložené v octe, v slanom náleve

11 400 ton čistej hmotnosti bez nálevu

0305 10 00

Prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

1 000 ton


(1)  Zvýhodnenie v rámci colnej kvóty sa neudeľuje na tovar s číselným znakom KN 0304 99 23, deklarovaný na prepustenie do voľného obehu v období od 15. februára do 15. júna.

(*)  Množstvá sa doplnia v súlade s článkom 2 ods. 3 tohto dodatkového protokolu.


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/26


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/838

z 23. mája 2016

o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom, ako aj s jej článkom 218 ods. 7,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rada 10. mája 2010 poverila Komisiu začatím rokovaní s Gruzínskom o uzavretí novej dohody medzi Úniou a Gruzínskom s cieľom nahradiť dohodu o partnerstve a spolupráci (2).

(2)

Tieto rokovania boli úspešne uzavreté a Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (ďalej len „dohoda“) bola parafovaná 29. novembra 2013.

(3)

V súlade s rozhodnutím Rady 2014/494/EÚ (3) bola dohoda podpísaná 27. júna 2014 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(4)

Podľa článku 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je vhodné, aby Rada poverila Komisiu schválením zmien dohody, ktoré má prijať Výbor pre pridruženie v zložení pre obchod podľa článku 408 ods. 4 dohody v zmysle návrhu Podvýboru pre zemepisné označenia podľa článku 179 dohody.

(5)

Je vhodné stanoviť príslušné postupy na ochranu zemepisných označení, ktorým sa poskytuje ochrana podľa dohody.

(6)

Dohoda by sa nemala vykladať tak, že udeľuje práva alebo ukladá povinnosti, na ktoré sa možno priamo odvolávať pred súdmi a tribunálmi v Únii alebo v členských štátoch.

(7)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (ďalej len „dohoda“) (4).

Článok 2

Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 431 ods. 1 dohody (5).

Článok 3

Na účely článku 179 dohody zmeny dohody prostredníctvom rozhodnutí Podvýboru pre zemepisné označenia schvaľuje v mene Únie Komisia. Ak sa zainteresovaným stranám nepodarí dosiahnuť dohodu v nadväznosti na námietky v súvislosti so zemepisným označením, Komisia takéto stanovisko prijme na základe postupu stanoveného v článku 57 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (6).

Článok 4

1.   Názov chránený podľa hlavy IV kapitoly 9 pododdielu 3 „Zemepisné označenia“ dohody môže použiť každý prevádzkovateľ uvádzajúci na trh poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína, aromatizované vína alebo liehoviny v súlade s príslušnou špecifikáciou.

2.   V súlade s článkom 175 dohody členské štáty a inštitúcie Únie presadzujú ochranu stanovenú v článkoch 170 až 174 dohody okrem iného aj na žiadosť zainteresovanej strany.

Článok 5

Dohoda sa nesmie vykladať tak, že udeľuje práva alebo ukladá povinnosti, na ktoré sa možno priamo odvolávať pred súdmi a tribunálmi v Únii alebo v členských štátoch.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. mája 2016

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Súhlas z 18. decembra 2014 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (Ú. v. ES L 205, 4.8.1999, s. 3).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/494/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 1).

(4)  Dohoda bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 4) spolu s rozhodnutím o podpise.

(5)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/28


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/839

z 23. mája 2016

o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom, ako aj s jej článkom 218 ods. 7,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rada 15. júna 2009 poverila Komisiu začatím rokovaní s Moldavskou republikou o uzavretí novej dohody medzi Úniou a Moldavskou republikou s cieľom nahradiť dohodu o partnerstve a spolupráci (2).

(2)

Tieto rokovania boli úspešne uzavreté a Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) bola parafovaná 29. novembra 2013.

(3)

V súlade s rozhodnutím Rady 2014/492/EÚ (3) bola dohoda podpísaná dňa 27. júna 2014 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(4)

Podľa článku 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je vhodné, aby Rada poverila Komisiu schválením zmien dohody, ktoré má prijať Asociačný výbor v zložení pre obchod podľa článku 438 ods. 4 dohody v zmysle návrhu Podvýboru pre zemepisné označenia podľa článku 306 dohody.

(5)

Je vhodné stanoviť príslušné postupy na ochranu zemepisných označení, ktorým sa poskytuje ochrana podľa dohody.

(6)

Dohoda by sa nemala vykladať tak, že udeľuje práva alebo ukladá povinnosti, na ktoré sa možno priamo odvolávať pred súdmi a tribunálmi v Únii alebo v členských štátoch.

(7)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) (4).

Článok 2

Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 464 ods. 1 dohody (5).

Článok 3

Na účely článku 306 dohody zmeny dohody prostredníctvom rozhodnutí Podvýboru pre zemepisné označenia schvaľuje v mene Únie Komisia. Ak sa zainteresovaným stranám nepodarí dosiahnuť dohodu v nadväznosti na námietky v súvislosti so zemepisným označením, Komisia takéto stanovisko prijme na základe postupu stanoveného v článku 57 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (6).

Článok 4

1.   Názov chránený podľa hlavy V kapitoly 9 pododdielu 3 „Zemepisné označenia“ dohody môže použiť každý prevádzkovateľ uvádzajúci na trh poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína, aromatizované vína alebo liehoviny v súlade s príslušnou špecifikáciou.

2.   V súlade s článkom 301 dohody členské štáty a inštitúcie Únie presadzujú ochranu stanovenú v článkoch 297 až 300 dohody aj na žiadosť zainteresovanej strany.

Článok 5

Dohoda sa nesmie vykladať tak, že udeľuje práva alebo ukladá povinnosti, na ktoré sa možno priamo odvolávať pred súdmi a tribunálmi v Únii alebo v členských štátoch.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. mája 2016

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Súhlas z 13. novembra 2014 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Moldavskou republikou (Ú. v. ES L 181, 24.6.1998, s. 3)

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/492/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 1).

(4)  Dohoda sa uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 3) spolu s rozhodnutím o jej podpise.

(5)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).


NARIADENIA

28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/840

z 27. mája 2016,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 18. januára 2012 prijala nariadenie (EÚ) č. 36/2012.

(2)

Dve osoby by už nemali byť uvedené na zozname fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedenom v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012.

(3)

Informácie, ktoré sa týkajú určitých osôb uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012, by sa mali aktualizovať.

(4)

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2016

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.


PRÍLOHA

I.

Zo zoznamu uvedeného v časti A prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa vypúšťajú záznamy o týchto osobách:

 

č. 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat)

 

č. 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)

II.

Záznamy o osobách uvedených nižšie, ktoré sú uvedené v časti A prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012, sa nahrádzajú týmito záznamami:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Narodený: 10. júla 1969;

miesto narodenia: Damask;

č. cestovného pasu 454224

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii s podielmi v sektore telekomunikácií, finančných služieb, ako aj v doprave a majetkových odvetviach; s finančnými podielmi v spoločnosti Syriatel, vedúcim mobilným operátorom v Sýrii, ako aj v investičných fondoch Al Mashreq, Bena Properties a Cham Holding, a/alebo je v nich vo vyšších a výkonných pozíciách.

Prostredníctvom svojich podnikateľských záujmov poskytuje sýrskemu režimu finančné prostriedky a podporu.

Je vplyvným členom rodiny Makhloufovcov a úzko spojený s rodinou Asadovcov; bratanec prezidenta Bashara Al-Assada.

9.5.2011

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Narodený: 20. mája 1966;

č. pasu 002954347

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii s podielmi v sektore strojárstva a stavebníctva, médií, pohostinských služieb a zdravotnej starostlivosti. Má finančné podiely a/alebo zastáva vyššie a vedúce pozície v rámci viacerých spoločností v Sýrii, najmä Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment, ako aj v odvetví turistického ruchu a sýrskeho priemyslu spracovávania kovov.

Zohráva dôležitú úlohu v podnikateľských kruhoch v Sýrii ako generálny tajomník obchodnej komory v Damasku (vymenovaný v decembri 2014 vtedajším ministrom hospodárstva Khodrom Orfalim), predseda bilaterálnej obchodnej rady Číny a Sýrie (od marca 2014) a predseda Sýrskej rady pre kovy a oceľ (od decembra 2015).

Má úzke podnikateľské vzťahy s kľúčovými predstaviteľmi sýrskeho režimu, ako sú napríklad Maher Al-Assad.

Mohammed Hamcho získava výhody od sýrskeho režimu a poskytuje mu podporu prostredníctvom svojich podnikateľských záujmov a je v spojení s osobami, ktoré od tohto režimu získavajú výhody a poskytujú mu podporu.

27.1.2015

22.

Ihab (

Image

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Narodený: 21. januára 1973;

miesto narodenia: Damask;

č. pasu N002848852

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii. Ihab Makhlouf je viceprezidentom a akcionárom spoločnosti Syriatel, vedúcim mobilným operátorom v Sýrii. Má tiež obchodné záujmy vo viacerých ďalších sýrskych spoločnostiach a subjektoch vrátane Ramak Construction Co a sýrskej medzinárodnej súkromnej univerzity pre vedu a techniku (Syrian International Private University for Science and Technology – SIUST).

Ihab Makhlouf ako viceprezident spoločnosti Syriatel, ktorá prevádza významnú časť svojho zisku sýrskej vláde prostredníctvom svojej licenčnej zmluvy, tiež priamo podporuje sýrsky režim.

Je vplyvným členom rodiny Makhloufovcov a úzko spojený s rodinou Asadovcov; bratanec prezidenta Bashara Al-Assada.

23.5.2011

28.

Khalid (

Image

) alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý vlastní podiely a/alebo vykonáva činnosti v odvetviach telekomunikácií, ropy a priemyslu plastov a udržiava blízke obchodné vzťahy s Maherom al-Assadom.

Prostredníctvom svojich podnikateľských činností získava výhody od sýrskeho režimu a poskytuje mu podporu.

Spoločník Mahera al-Assada, a to aj prostredníctvom svojich obchodných činností.

27.1.2015

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

Narodený: 3.2.1967;

miesto narodenia: Damask

Obchodný spoločník Mahera al-Assada a zodpovedný za spravovanie niektorých z jeho obchodných záujmov; poskytuje režimu finančné prostriedky.

23.6.2011

32.

Mr Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Abu Rami)

Narodený: 19.10.1932,

miesto narodenia: Latakia, Sýria

Vplyvný člen rodiny Makhloufovcov, obchodný spoločník a otec Ramiho, Ihaba a Iyada Makhloufa. Úzko spojený s rodinou Asadovcov a strýko Bashara a Mahira al-Assada z matkinej strany. Tiež nazývaný Abu Rami.

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý vlastní podiely a/alebo vykonáva činnosti vo viacerých sektoroch sýrskeho hospodárstva vrátane podielov a/alebo značného vplyvu v General Organisation of Tobacco a v sektoroch ropy a plynu, zbraní a bankovom sektore.

Zapojený do obchodovania pre Assadov režim v oblasti obstarávania zbraní a bankovníctva. Vzhľadom na rozsah jeho obchodných a politických väzieb s režimom poskytuje podporu sýrskemu režimu a získava od neho výhody.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

Miesto narodenia: Latakia

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, s účasťou v sektoroch ocele, médií, spotrebného tovaru a ropy vrátane obchodovania s týmto tovarom. Vlastní finančné podiely a/alebo zastáva vyššie výkonné pozície vo viacerých spoločnostiach a subjektoch v Sýrii, najmä Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV a Sama Satellite Channel.

Ayman Jaber prostredníctvom svojej spoločnosti Al Jazira financoval dovoz ropy do Sýrie od spoločnosti Overseas Petroleum Trading.

Prostredníctvom svojich podnikateľských záujmov Ayman Jaber získava výhody od režimu a poskytuje mu podporu.

Poskytuje priamu podporu činnostiam milícií spojených s režimom známych ako Shabiha a/alebo Suqur as-Sahraa a zohráva vedúcu úlohu v rámci týchto činností.

Spoločník Ramiho Makhloufa prostredníctvom svojich podnikateľských činností a spoločník Mahera al-Assada prostredníctvom svojej úlohy, ktorú zohráva v milíciách spojených s režimom.

27.1.2015

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Narodený: 1933;

miesto narodenia: Karfis, Sýria

Zodpovedný za vraždenie v Hama v roku 1980, bol povolaný späť do Damasku ako osobitný poradca pre prezidenta Bashara Al-Assada.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má podiely a/alebo vykonáva činnosti vo viacerých odvetviach sýrskeho hospodárstva. Vlastní podiely a/alebo má podstatný vplyv v spoločnostiach Amir Group a Cham Holdings, dvoch konglomerátoch pôsobiacich v oblastiach nehnuteľností, cestovného ruchu, dopravy a vo finančnom sektore. Od marca 2014 zastával pozíciu predsedu pre oblasť Ruska v rámci bilaterálnych obchodných rád po tom, čo ho do tejto pozície vymenoval minister hospodárstva Khodr Orfali.

Samir Hassan podporuje vojenské úsilie režimu peňažnými darmi.

Samir Hassan je spojený s osobami, ktoré získavajú výhody od režimu alebo ho podporujú. Spojený najmä s Ramim Makhloufom a Issamom Anboubom, ktorých Rada označila, a získava výhody od sýrskeho režimu.

27.9.2014

108.

Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Narodený: 1945;

miesto narodenia: Damask.

Bývalý minister financií, vo funkcii do 9. februára 2013. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

1.12.2011

111.

Joseph(

Image

) Suwaid (

Image

)

Narodený: 1958;

miesto narodenia: Damask.

Bývalý štátny tajomník, vo funkcii aspoň do 21. januára 2014. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

112.

Hussein (

Image

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (alias: Hussein Mahmud Farzat)

Narodený: 1957;

miesto narodenia: Hama.

Bývalý štátny tajomník, vo funkcii aspoň do roku 2014. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Narodený: 1964;

miesto narodenia: Damask.

Bývalý minister pre telekomunikácie a technológie, vo funkcii aspoň do apríla 2014. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

27.2.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Narodený: 1966;

miesto narodenia: Tartous.

Bývalý minister pre informácie. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu režimu voči civilnému obyvateľstvu.

23.9.2011

192.

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Narodený: 1961

miesto narodenia: Mohagirine, Sýria

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má podiely a/alebo vykonáva činnosti vo viacerých odvetviach sýrskeho hospodárstva. Vlastní podiely a/alebo má podstatný vplyv v spoločnosti Anwar Akkad Sons Group (AASG) a jej dcérskej spoločnosti United Oil. AASG je konglomerátom zainteresovaným v odvetviach, ako sú napríklad ropa, zemný plyn, chemikálie, poistenie, priemyselné stroje, nehnuteľnosti, cestovný ruch, výstavy, uzavieranie zmlúv, poistenie a zdravotnícke vybavenie.

Hashim Anwar al-Aqqad tiež pracoval ako poslanec sýrskeho parlamentu ešte do roku 2012.

Al-Aqqad nemôže byť nepretržite úspešný bez pomoci z režimu. Vzhľadom na rozsah jeho obchodných a politických väzieb s režimom poskytuje podporu sýrskemu režimu a získava od neho výhody.

23.7.2014

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, P. O. Box 111, 5797 Damask, Sýria

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii v sektoroch ropy, chemikálií a spracovateľského priemyslu. Konkrétne, zastupuje spoločnosť Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Skupina Abdulkarim Group je popredným výrobcom mazív a priemyselných chemických látok v Sýrii.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresa: Damascas Province, Yabroud, Al Jalaa St, Sýria

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má podiely a/alebo vykonáva činnosti v sektoroch strojárstva, stavebníctva a ropy a zemného plynu. Vlastní podiely a/alebo má podstatný vplyv vo viacerých spoločnostiach a subjektoch v Sýrii, najmä v HESCO Engineering and Construction Company, významnej strojárskej a stavebnej spoločnosti.

George Haswani má blízke vzťahy so sýrskym režimom. Pôsobí ako sprostredkovateľ pri nákupe ropy od ISIL pre sýrsky režim, a tak poskytuje sýrskemu režimu podporu a má z neho prospech. Režim mu poskytuje priaznivé zaobchádzanie, z čoho čerpá rôzne výhody, napríklad kontrakt (ako subdodávateľ) so Stroytransgaz, jednou z hlavných ruských ropných spoločností.

7.3.2015


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/36


NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/841

z 27. mája 2016,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 27. mája 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/849.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 329/2007 (2) nadobúdajú účinnosť opatrenia stanovené v rozhodnutí (SZBP) 2016/849.

(3)

Rozhodnutím (SZBP) 2016/849 sa zakazuje dodávka, predaj alebo prevod ďalších položiek, materiálov a zariadení týkajúcich sa položiek a technológie s dvojakým použitím do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (Severná Kórea). Tiež sa ním zakazuje prevod finančných prostriedkov do a zo Severnej Kórey, pokiaľ sa naň vopred neudelilo osobitné povolenie, a zakazujú sa ním aj investície Severnej Kórey a jej štátnych príslušníkov na územiach v jurisdikcii členských štátov a investície občanov alebo subjektov Únie v Severnej Kórei. Okrem toho sa rozhodnutím zakazuje prílet na územie členských štátov, odlet z neho alebo prelet nad ním akémukoľvek lietadlu, ktoré prevádzkujú dopravcovia Severnej Kórey alebo s pôvodom v Severnej Kórei, ako aj vstup do prístavov členských štátov akémukoľvek plavidlu, ktoré vlastní, prevádzkuje, alebo pre ktoré poskytuje posádku Severná Kórea. Týmto rozhodnutím sa zavádza zákaz dovozu luxusného tovaru zo Severnej Kórey, ako aj zákaz poskytovania finančnej podpory na obchod so Severnou Kóreou. Pre skôr uzatvorené zmluvy sa zavádza výnimka z povinnosti zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje určitých osôb a subjektov zo Severnej Kórey.

(4)

Nariadenie (ES) č. 329/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 329/2007 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňajú tieto body:

„10.

‚sprostredkovateľstvo‘ sú tieto služby a činnosti:

a)

prijímanie a prevod príkazov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov;

b)

vykonávanie príkazov v mene klientov;

c)

obchodovanie na vlastný účet;

d)

správa portfólia;

e)

investičné poradenstvo;

f)

upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku;

g)

umiestňovanie finančných nástrojov bez záväzku;

h)

akákoľvek služba súvisiaca s prijatím na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obchodovanie v multilaterálnom obchodnom systéme;

11.

‚prevod finančných prostriedkov‘ je:

a)

každá operácia vykonaná elektronickými prostriedkami alebo v mene príkazcu prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorej cieľom je sprístupniť príjemcovi finančné prostriedky u poskytovateľa platobných služieb bez ohľadu na to, či je príkazca alebo príjemca tá istá osoba;

b)

každá operácia vykonaná inými ako elektronickými prostriedkami ako je hotovosť, šeky či zúčtovacie príkazy, ktorej cieľom je sprístupniť príjemcovi finančné prostriedky bez ohľadu na to, či je príkazca alebo príjemca tá istá osoba;

12.

‚príjemca‘ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je určená ako prijímateľ prevádzaných finančných prostriedkov;

13.

‚príkazca‘ je osoba, ktorá má platobný účet a umožňuje z platobného účtu prevod finančných prostriedkov, alebo ak neexistuje žiadny platobný účet, ktorá dáva príkaz na prevod finančných prostriedkov;

14.

‚poskytovateľ platobných služieb‘ poskytovateľ platobných služieb, ktoré spadajú do kategórií uvedených v článku 1 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES (*), fyzické alebo právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 26 smernice 2007/64/ES a právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES (**), ktoré poskytujú služby prevodu finančných prostriedkov.

(*)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1)."

(**)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).“"

2.

V článku 2 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Zakazuje sa:

a)

dovážať, nakupovať alebo prevádzať zlato, titánovú rudu, vanádovú rudu a kovy vzácnych zemín uvedené v prílohe Ic, alebo uhlie, železo a železnú rudu uvedené v prílohe Id zo Severnej Kórey bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Severnej Kórei;

b)

dovážať, nakupovať alebo prevádzať zo Severnej Kórey ropné produkty uvedené v prílohe If bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Severnej Kórei;

c)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazu uvedeného v písmenách a) a b).

Príloha Ic zahŕňa zlato, titánovú rudu, vanádovú rudu a kovy vzácnych zemín uvedené v odseku 4 písm. a).

Príloha Id zahŕňa uhlie, železo a železnú rudu uvedené v odseku 4 písm. a).

Príloha If zahŕňa ropné produkty uvedené v odseku 4 písm. b).“

3.

Článok 3a sa nahrádza takto:

„Článok 3a

1.   Odchylne od článku 2 ods. 1 a článku 3 ods. 1 môže príslušný orgán členského štátu, identifikovaný na webových stránkach uvedených v prílohe II, za podmienok, ktoré uzná za vhodné, povoliť priame alebo nepriame dodávky, predaj, transfer alebo vývoz položiek a technológií, vrátane softvéru, uvedených v článku 2 ods. 1 alebo v súvislosti s pomocou alebo sprostredkovateľskými službami uvedenými v článku 3 ods. 1, za predpokladu, že uvedený tovar, technológie, pomoc alebo sprostredkovateľské služby sú určené na potravinové, poľnohospodárske, zdravotnícke alebo iné humanitárne účely.

2.   Dotknutý členský štát do štyroch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o povoleniach udelených podľa tohto článku.

3.   Odchylne od článku 2 ods. 1 písm. a) a článku 3 ods. 1 písm. a) a b) môže príslušný orgán členského štátu, identifikovaný na webových stránkach uvedených v prílohe II, povoliť transakcie uvedené v týchto ustanoveniach a to za podmienok, ktoré uzná za vhodné a za predpokladu, že Bezpečnostná rada OSN žiadosť schválila.

4.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každej žiadosti na schválenie, ktorú predložil Bezpečnostnej rade OSN podľa odseku 3.“

4.

Článok 3b sa nahrádza takto:

„Článok 3b

1.   Spolu s povinnosťou poskytnúť príslušným colným orgánom informácie pred príchodom a odoslaním tovaru, ako je určené v príslušných ustanoveniach o predbežných vyhláseniach o vstupe a o výstupe a colných vyhláseniach v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (***), delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2446 (****) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 (*****), osoba predkladajúca údaje uvedené v odseku 2 tohto článku deklaruje, či sa na tovar vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu EÚ alebo toto nariadenie, a v prípade, že vývoz tohto tovaru podlieha povoleniu, uvedie podrobnosti týkajúce sa tovaru a technológií, na ktoré sa vzťahuje udelená vývozná licencia.

2.   Požadované doplňujúce prvky uvedené v tomto článku sa predkladajú podľa potreby prostredníctvom colného vyhlásenia alebo, ak takéto vyhlásenie neexistuje, v akejkoľvek inej písomnej forme.

(***)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1)."

(****)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1)."

(*****)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

5.

Článok 3c sa vypúšťa.

6.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

1.   Zakazuje sa:

a)

predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať do Severnej Kórey, priamo alebo nepriamo, luxusný tovar uvedený v prílohe III;

b)

nakupovať, dovážať alebo prevádzať zo Severnej Kórey, priamo alebo nepriamo, luxusný tovar uvedený v prílohe III bez ohľadu na to, či má alebo nemá pôvod v Severnej Kórei;

c)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) a b).

2.   Odchylne od odseku 1 písm. b) sa zákaz v ňom uvedený nevzťahuje na tovar neobchodnej povahy, určený na osobné použitie cestujúcich, ktorý sa nachádza v ich batožine.

3.   Zákazy uvedené v odseku 1 písmenách a) a b) sa neuplatňujú na tovar, ktorý je potrebný na úradné účely diplomatických alebo konzulárnych misií členských štátov v Severnej Kórey alebo medzinárodných organizácií, ktoré požívajú imunity v súlade s medzinárodným právom alebo sú určené na osobné účely ich personálu.

4.   Príslušný orgán členského štátu uvedený na webových stránkach v prílohe II, môže povoliť za podmienok, ktoré uzná za vhodné, transakciu, pokiaľ ide o tovar uvedený v prílohe III bode 17 za predpokladu, že tovar je na humanitárne účely.“

7.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

1.   Náklad na území Únie alebo prevážaný cez územie Únie vrátane letísk, prístavov a slobodných pásiem, ako sa uvádza v článkoch 243 až 249 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, podlieha kontrole s cieľom zabezpečiť, že neobsahuje položky zakázané rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo týmto nariadením ak:

a)

náklad pochádza zo Severnej Kórey;

b)

náklad je určený pre Severnú Kóreu;

c)

náklad bol sprostredkovaný alebo dojednaný Severnou Kóreou alebo jej štátnymi príslušníkmi alebo osobami alebo subjektmi konajúcimi v ich mene alebo pod ich vedením; alebo subjektmi, ktoré sú nimi vlastnené alebo ovládané;

d)

náklad bol sprostredkovaný alebo dojednaný osobami, subjektmi alebo orgánmi uvedenými v prílohe IV;

e)

náklad je prepravovaný na palube lode plaviacej sa pod vlajkou Severnej Kórey alebo na palube lietadla registrovaného v Severnej Kórei, alebo plavidlo alebo lietadlo sú bez štátnej príslušnosti.

2.   Ak náklad nepatrí do rozsahu pôsobnosti odseku 1, náklad na území Únie alebo prevážaný cez územie Únie vrátane letísk, prístavov a slobodných pásiem podlieha kontrole, ak existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že môže obsahovať položky, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je týmto nariadením zakázaný za týchto okolností:

a)

náklad pochádza zo Severnej Kórey;

b)

náklad je určený pre Severnú Kóreu; alebo

c)

náklad bol sprostredkovaný alebo dojednaný Severnou Kóreou alebo jej štátnymi príslušníkmi alebo osobami alebo subjektmi konajúcimi v ich mene.

3.   Odsekmi 1 a 2 nie je dotknutá nedotknuteľnosť a ochrana diplomatickej a konzulárnej pošty stanovená vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch z roku 1961 a vo Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch z roku 1963.

4.   Zakazuje sa poskytovať tankovacie služby, služby zásobovania lodí alebo akékoľvek iné služby severokórejským plavidlám, ak majú poskytovatelia služieb informácie, a to aj od príslušných colných orgánov na základe informácií poskytnutých pred príchodom a odchodom uvedených v článku 3a ods. 1, na základe ktorých existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že tieto plavidlá prepravujú položky, ktorých dodávka, predaj, prevod alebo vývoz je podľa tohto nariadenia zakázaný, pokiaľ poskytnutie týchto služieb nie je potrebné na humanitárne účely.“

8.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 5b

1.   Na území Únie sa zakazuje prijať alebo schváliť investície do akýchkoľvek obchodných činností, pokiaľ sú tieto investície realizované:

a)

osobami, subjektmi alebo orgánmi vlády Severnej Kórey;

b)

Stranou pracujúcich Kórey;

c)

štátnymi príslušníkmi Severnej Kórey;

d)

právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi, ktoré sú založené alebo zaregistrované podľa práva Severnej Kórey;

e)

osobami, subjektmi alebo orgánmi konajúcimi v ich mene alebo podľa ich pokynov;

f)

právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi, ktoré sú nimi vlastnené alebo ovládané.

2.   Zakazuje sa:

a)

zriadiť spoločný podnik s akoukoľvek právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a) až f) a ktoré sa zúčastňujú na programoch alebo činnostiach Severnej Kórey v oblasti jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo na iných činnostiach v odvetviach ťažby, rafinérskom a chemickom priemysle, alebo nadobudnúť alebo rozšíriť vlastnícky podiel vrátane úplného nadobudnutia alebo nadobudnutia akcií a iných podielových cenných papierov;

b)

poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. d) až f), alebo na dokumentované účely financovania takýchto právnických osôb, subjektov alebo orgánov;

c)

poskytovať investičné služby priamo súvisiace s činnosťami uvedenými v písmenách a) a b) tohto odseku.

Článok 5c

1.   Zakazujú sa prevody finančných prostriedkov do a zo Severnej Kórey s výnimkou prevodu uvedeného v odseku 3.

2.   Úverovým a finančným inštitúciám, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 16, sa zakazuje začínať alebo pokračovať v akejkoľvek z týchto transakcií:

a)

s úverovými a finančnými inštitúciami so sídlom v Severnej Kórei;

b)

s pobočkami alebo dcérskymi spoločnosťami úverových a finančných inštitúcií so sídlom v Severnej Kórei, na ktoré sa vzťahuje článok 16 a ktoré sa uvádzajú v prílohe VI;

c)

s pobočkami alebo dcérskymi spoločnosťami úverových a finančných inštitúcií so sídlom v Severnej Kórei, na ktoré sa nevzťahuje článok 16 a ktoré sa uvádzajú v prílohe VI;

d)

s úverovými a finančnými inštitúciami, ktoré nemajú sídlo v Severnej Kórei a na ktoré sa nevzťahuje článok 16, ale ktoré sú kontrolované osobami, subjektmi alebo orgánmi so sídlom v Severnej Kórei, ktoré sa uvádzajú v prílohe VI,

pokiaľ takéto transakcie nepatria do rozsahu pôsobnosti odseku 3 a neboli povolené v súlade s odsekom 4 písm. a) alebo nevyžadujú povolenie podľa odseku 4 písm. b).

3.   V súlade s odsekom 4 písm. a) môžu byť povolené tieto transakcie:

a)

transakcie týkajúce sa potravín, zdravotnej starostlivosti alebo medicínskeho vybavenia alebo transakcie na poľnohospodárske alebo humanitárne účely;

b)

transakcie týkajúce sa osobných remitencií;

c)

transakcie týkajúce sa plnenia výnimiek stanovených v tomto nariadení;

d)

transakcie súvisiace s konkrétnou obchodnou zmluvou, ktorá nie je týmto nariadením zakázaná;

e)

transakcie týkajúce sa diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie, ktorá požíva výsady v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ sa takéto transakcie majú použiť na oficiálne účely diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie;

f)

transakcie požadované výlučne na realizáciu projektov financovaných Úniou alebo jej členskými štátmi na účely rozvoja, ktoré priamo riešia potreby civilného obyvateľstva alebo podporujú denuklearizáciu;

g)

transakcie týkajúce sa platieb na plnenie nárokov voči Severnej Kórei, jej štátnym príslušníkom alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom založeným alebo zaregistrovaným podľa práva Severnej Kórey a transakcie podobného charakteru, ktoré neprispievajú k činnostiam zakázaným podľa tohto nariadenia, a to na individuálnom základe, a pokiaľ dotknutý členský štát oznámil ostatným členským štátom a Komisii aspoň 10 dní vopred udelenie povolenia.

4.   Transakcie uvedené v odseku 3 zahŕňajúce prevody finančných prostriedkov do a zo Severnej Kórey na sumy:

a)

v hodnote rovnajúcej sa alebo vyššej ako 15 000 EUR si vyžadujú predchádzajúce povolenie príslušného orgánu členského štátu, na ktorý odkazujú webové stránky uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu;

b)

v hodnote neprevyšujúcej 15 000 EUR si nevyžadujú žiadne predchádzajúce povolenie.

5.   Nevyžaduje sa žiadne predchádzajúce povolenie pre akúkoľvek transakciu alebo prevod finančných prostriedkov, ktorý je potrebný na úradné účely diplomatickej alebo konzulárnej misie členského štátu alebo medzinárodnej organizácie, ktoré požívajú imunity v Severnej Kórey v súlade s medzinárodným právom.

6.   Členské štáty sa navzájom informujú a informujú aj Komisiu o každom povolení udelenom podľa písmena odseku 4 písm. a).

7.   V prípade transakcií patriacich do rozsahu pôsobnosti odseku 3 úverové a finančné inštitúcie uvedené článku 16 v rámci svojich aktivít súvisiacich s úverovými a finančnými inštitúciami uvedenými v odseku 2 písm. a) až d):

a)

uplatňujú opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi stanovené podľa článkov 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (******);

b)

zabezpečujú súlad s postupmi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu stanovenými podľa smernice 2005/60/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1787/2006 (*******);

c)

požadujú, aby boli poskytnuté informácie o príkazcoch priložené k prevodom finančných prostriedkov podľa požiadaviek nariadenia (ES) č. 1781/2006, ako aj informácie o príjemcovi, ako je meno príjemcu a číslo platobného účtu príjemcu, a v prípade potreby, jedinečný identifikátor transakcie a odmietnu spracovať transakciu, ak niektoré z týchto informácií chýbajú alebo sú neúplné;

d)

uchovávajú záznamy o transakciách v súlade s článkom 30 písm. b) smernice 2005/60/ES;

e)

ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že finančné prostriedky by mohli prispieť k programom alebo činnostiam Severnej Kórey v oblasti jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia („financovanie šírenia zbraní“), okamžite o tom informujú príslušnú jednotku finančnej polície (ďalej aj „FIU“), ako je vymedzené v smernici 2005/60/ES, alebo akýkoľvek iný príslušný orgán určený príslušným členským štátom, na ktorý odkazujú webové stránky uvedené v prílohe II, bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 1 alebo článok 6;

f)

okamžite nahlásia všetky podozrivé transakcie vrátane pokusov o transakcie;

g)

zdržia sa vykonávania transakcií, pri ktorých majú dôvodné podozrenie, že by mohli súvisieť s financovaním šírenia zbraní, pokým nedokončia potrebné úkony v súlade s písmenom e) a nesplnia všetky pokyny od príslušnej FIU alebo príslušného orgánu.

Na účely tohto odseku FIU alebo iný príslušný orgán slúžiaci ako národné centrum prijímania a analyzovania záznamov o podozrivých transakciách dostáva správy týkajúce sa potenciálneho financovania šírenia zbraní a musí mať priamy alebo nepriamy včasný prístup k finančným, administratívnym a právnym informáciám, ktoré potrebuje na riadny výkon svojej funkcie, vrátane možnosti analyzovať správy o podozrivých transakciách.

8.   Požiadavka predchádzajúceho povolenia v odseku 3 sa uplatňuje bez ohľadu na to, či sa prevod finančných prostriedkov uskutočnil ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sa zdajú byť prepojené. Na účely tohto nariadenia ‚operácie, ktoré sa zdajú byť prepojené‘, zahŕňajú:

a)

rad za sebou nasledujúcich prevodov od rovnakej úverovej alebo finančnej inštitúcie alebo rovnakej úverovej alebo finančnej inštitúcii patriacej do rozsahu pôsobnosti odseku 2 alebo od rovnakej osoby, subjektu alebo orgánu zo Severnej Kórey alebo rovnakej osobe subjektu alebo orgánu zo Severnej Kórey, ktoré sa uskutočňujú v spojitosti s jedinou povinnosťou uskutočniť prevod finančných prostriedkov, ak výška jednotlivých prevodov síce nedosahuje 15 000 EUR, ale ich súhrnná suma spĺňa kritériá pre povolenie;

b)

reťazec prevodov zahŕňajúci rozličných poskytovateľov platobných služieb alebo fyzických alebo právnických osôb, ktorý súvisí s jedinou povinnosťou uskutočniť prevod finančných prostriedkov.

9.   Zakazuje sa zúčastňovať vedome a zámerne na činnostiach, ktorých predmetom alebo účinkom je obísť zákazy uvedené v tomto článku.

(******)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15)."

(*******)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1).“"

9.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Odchylne od článku 6 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje súdne, administratívne alebo arbitrážne rozhodnutie, ktoré vzniklo alebo bolo vydané pred určením príslušnej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v článku 6;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa majú použiť výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozsudku v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

rozhodnutie ani rozsudok nie sú v prospech osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe IV, V alebo Va;

d)

uznanie rozhodnutia alebo rozsudku nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte a

e)

dotknutý členský štát informoval Výbor pre sankcie o rozhodnutí alebo rozsudku týkajúcom sa osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v prílohe IV.

2.   Odchylne od článku 6 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnili osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe V, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré dotknuté osoby, subjekty alebo orgány uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutým osobám, subjektom alebo orgánom vznikol pred dátumom, keď tieto osoby, subjekty alebo orgány boli označené, môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach v prílohe II za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za predpokladu, že príslušný dotknutý orgán stanovil, že:

a)

zmluva nesúvisí so žiadnymi položkami, činnosťami, službami alebo transakciami uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. a), článku 2 ods. 3 alebo článku 3, a

b)

platbu priamo ani nepriamo nedostane osoba, subjekt ani orgán uvedený v prílohe V.

3.   Dotknutý členský štát oznámi najneskôr 10 dní pred udelením každého povolenia podľa odseku 2 ostatným členským štátom a Komisii tento záver a svoje rozhodnutie udeliť povolenie.“

10.

Článok 9b sa nahrádza takto:

„Článok 9b

1.   Zakazuje sa poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú podporu obchodu so Severnou Kóreou vrátane poskytovania vývozných úverov, záruk alebo poistenia osobám alebo subjektom zapojeným do takéhoto obchodu, ak by takáto pomoc mohla prispievať k:

a)

programom Severnej Kórey v oblasti jadrových zbraní alebo balistických rakiet alebo iným činnostiam zakázaným týmto nariadením;

b)

obchádzaniu zákazov uvedených v písmene a).

2.   Zákaz v odseku 1 sa neuplatňuje v súvislosti so zmluvami a dohodami o poskytovaní finančnej pomoci uzatvorenej pred 29. májom 2016.

3.   Zákazy v odseku 1 sa neuplatňuje v súvislosti s poskytovaním finančnej podpory na účely obchodu v oblasti potravín, poľnohospodárstva, zdravotníctva alebo iné humanitárne účely.“

11.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9c

1.   Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo zabezpečenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a)

označené osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe IV alebo V;

b)

akékoľvek iné osoby, subjekty alebo orgány Severnej Kórey vrátane vlády Severnej Kórey a jej verejných orgánov, podnikov a agentúr; alebo

c)

akékoľvek osoby, subjekty alebo orgány konajúce prostredníctvom alebo v mene jednej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmenách a) a b).

2.   Výkon zmluvy alebo transakcie sa považuje za ovplyvnený opatreniami uloženými týmto nariadením, pokiaľ existencia alebo obsah nároku vyplýva priamo alebo nepriamo z týchto opatrení.

3.   Pri akomkoľvek konaní, ktorého cieľom je vymáhanie pohľadávky, nesie dôkazné bremeno o tom, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, osoba, ktorá túto pohľadávku vymáha.

4.   Týmto článkom nie je dotknuté právo osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.“

12.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

1.   Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupniť finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickej ani právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré ho uskutočnia, ani ich vedúcim pracovníkom či zamestnancom zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa zmrazili alebo zadržiavali v dôsledku nedbanlivosti.

2.   Konaním fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov nevzniká pre ne žiadna zodpovednosť, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že konajú v rozpore s opatreniami stanovenými v tomto nariadení.“

13.

Článok 11a sa nahrádza takto:

„Článok 11a

1.   Zakazuje sa poskytovať prístup do prístavov na území Únie akémukoľvek plavidlu:

a)

ktoré vlastní, prevádzkuje, alebo pre ktoré poskytuje posádku Severná Kórea;

b)

ak existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že je vo vlastníctve alebo pod kontrolou, priamo alebo nepriamo, osoby alebo subjektu uvedeného v prílohe IV;

c)

ak existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že obsahuje položky, ktorých dodávka, predaj, prevod alebo vývoz sú týmto nariadením zakázané;

d)

ktoré odmietlo kontrolu po tom, čo vlajkový štát alebo štát registrácie tohto plavidla takúto kontrolu povolil; alebo

e)

ktoré je plavidlom bez štátnej príslušnosti, a odmietne sa podrobiť kontrole v súlade s článkom 5 ods. 1.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje:

a)

v prípade núdze;

b)

v prípade námorného plavidla plávajúceho do prístavu na kontrolu alebo

c)

ak sa plavidlo vracia do prístavu pôvodu.

3.   Odchylne od zákazu uvedeného v odseku 1 príslušný orgán členského štátu, na ktorý odkazujú webové stránky uvedené v prílohe II, môže námornému plavidlu povoliť vplávať do prístavu, pokiaľ:

a)

sankčný výbor vopred stanovil, že je to potrebné na humanitárne účely alebo akýkoľvek iný účel v súlade s cieľmi rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2270 (2016) alebo

b)

členský štát vopred stanovil, že je to potrebné na humanitárne účely alebo akýkoľvek iný účel v súlade s cieľmi tohto nariadenia.

4.   Akémukoľvek lietadlu prevádzkovanému dopravcami Severnej Kórey alebo s pôvodom v Severnej Kórei sa zakazuje odlet z územia Únie, prílet na územie Únie alebo prelet nad územím Únie.

5.   Odsek 4 sa neuplatňuje:

a)

v prípade pristátia lietadla na účely kontroly;

b)

v prípade núdzového pristátia.

6.   Odchylne od odseku 4 príslušný orgán členského štátu, na ktorý odkazujú webové stránky uvedené v prílohe II, môže lietadlu povoliť odlet z územia Únie, prílet na územie Únie alebo prelet nad územím Únie, ak uvedený príslušný orgán vopred stanovil, že je to potrebné na humanitárne účely alebo akýkoľvek iný účel v súlade s cieľmi tohto nariadenia.“

14.

Článok 11c sa vypúšťa.

15.

Text v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha If.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2016

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Pozri stranu 79 tohto úradného vestníka.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 z 27. marca 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IF

ROPNÉ PRODUKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 4

 

2707

Oleje a ostatné výrobky z destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; podobné výrobky, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek

 

2709

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové

 

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

 

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

 

2712 10

Vazelína

 

2712 20

Parafínový vosk obsahujúci menej ako 0,75 hmotnostného % oleja

ex

2712 90

Ostatné

 

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov

ex

2714

Prírodný bitúmen a prírodný asfalt; bitúmenové alebo olejové bridlice a dechtové piesky; asfaltity a asfaltové horniny

ex

2715

Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo zo smoly z minerálneho dechtu (napríklad bitúmenový tmel, spätné frakcie)

 

 

Obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov

 

3403 11

– –

Prípravky na úpravu textilných materiálov, kože, kožušín alebo ostatných materiálov

 

3403 19

– –

Ostatné

 

 

Ostatné

ex

3403 91

– –

Prípravky na úpravu textilných materiálov, kože, kožušín alebo ostatných materiálov

ex

3403 99

– –

Ostatné

 

 

– – – –

Chemické výrobky alebo prípravky, zložené prevažne z organických zlúčenín, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

ex

3824 90 92

– – – – –

V tekutej forme pri 20 °C

ex

3824 90 93

– – – – –

Ostatné

ex

3824 90 96

– – – –

Ostatné

 

3826 00 10

Monoalkylestery mastných kyselín, s obsahom esterov (FAMAE) 96,5 objemových % alebo viac

 

3826 00 90

Ostatné“


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/842

z 27. mája 2016,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 167/2008, pokiaľ ide o meno držiteľa povolenia a obchodný názov kokcidiostatika

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Spoločnosť KRKA d.d. predložila žiadosť v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 s návrhom na zmenu mena držiteľa povolenia, pokiaľ ide o nariadenie Komisie (ES) č. 167/2008 (2) o povolení kokcidiostatika (Kokcisan 120G).

(2)

Žiadateľ tvrdí, že s účinnosťou od 5. februára 2016 previedol práva uvádzať kŕmnu doplnkovú látku Kokcisan 120G na trh na spoločnosť Huvepharma EOOD. Okrem toho Huvepharma EOOD ako nový majiteľ práv na uvádzanie kŕmnej doplnkovej látky na trh požaduje zmenu obchodného názvu tejto kŕmnej doplnkovej látky. Žiadateľ na podporu svojej žiadosti predložil príslušné údaje.

(3)

Navrhované zmeny podmienok povolenia sú výhradne administratívnej povahy a nezahŕňajú nové posúdenie príslušnej doplnkovej látky. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bol o žiadosti informovaný.

(4)

Aby žiadateľ mohol uvedenú kŕmnu doplnkovú látku uvádzať na trh pod menom Huvepharma EOOD a pod novým obchodným názvom, je potrebné zmeniť podmienky príslušného povolenia.

(5)

Nariadenie (ES) č. 167/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Keďže bezpečnostné dôvody si nevyžadujú bezprostredné uplatňovanie zmien zavedených týmto nariadením do nariadenia (ES) č. 167/2008, je vhodné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa existujúce zásoby uvedenej doplnkovej látky, premixov a kŕmnych zmesí s obsahom tejto doplnkovej látky môžu spotrebovať.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu Komisie (ES) č. 167/2008 sa mení takto:

1.

V druhom stĺpci sa slová „KRKA d.d., Novo mesto, Slovinsko“ nahrádzajú slovami „Huvepharma EOOD, Bulharsko“.

2.

V treťom stĺpci sa slová „Kokcisan 120G“ nahrádzajú slovami „Huvesal 120 G“.

Článok 2

Existujúce zásoby uvedenej doplnkovej látky, premixov a kŕmnych zmesí s obsahom tejto doplnkovej látky, ktoré sú v súlade s ustanoveniami platnými pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do ich vyčerpania.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 167/2008 z 22. februára 2008 o novom povolení kokcidiostatika ako doplnkovej látky v krmivách na obdobie desiatich rokov (Ú. v. EÚ L 50, 23.2.2008, s. 14).


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/49


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/843

z 27. mája 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

428,2

MA

117,9

TR

60,8

ZZ

202,3

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0805 10 20

EG

47,2

IL

42,6

MA

59,4

TR

68,5

ZA

77,6

ZZ

59,1

0805 50 10

AR

171,6

TR

143,1

ZA

177,5

ZZ

164,1

0808 10 80

AR

109,4

BR

107,5

CL

126,5

CN

102,3

NZ

149,7

US

192,9

ZA

112,3

ZZ

128,7

0809 29 00

TR

531,7

US

855,4

ZZ

693,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/51


SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/844

z 27. mája 2016,

ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (1), a najmä na jej článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Niektoré medzinárodné dohovory, ako je vymedzené v článku 2 písm. a) smernice 2009/45/ES, sa zmenili.

(2)

V súlade s článkom 10 ods. 2 smernice 2009/45/ES sa prílohy k tejto smernici môžu zmeniť a doplniť tak, aby sa uplatnili zmeny a doplnenia medzinárodných dohovorov.

(3)

Smernica 2009/45/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 2099/2002 (2),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 2009/45/ES sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júla 2017. Znenie týchto ustanovení členské štáty bezodkladne oznámia Komisii.

Keď členské štáty prijmú uvedené ustanovenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať v prípade ich oficiálneho uverejnenia. Spôsob tohto odkazu si určia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 27. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha I k smernici 2009/45/ES sa mení takto:

1.

v kapitole II-1:

a)

pridáva sa predpis II-1/A-1/4 v tomto znení:

„4.   Ochrana proti hluku

LODE TRIED B, C a D POSTAVENÉ 1. JANUÁRA 2018 ALEBO NESKÔR

.1

Lode s hrubou priestornosťou 1 600 ton a viac musia byť konštruované tak, aby sa znížil hluk a aby bola zabezpečená ochrana palubného personálu pred hlukom v súlade s kódexom IMO o úrovni hluku na palubách lodí prijatým rezolúciou Výboru pre námornú bezpečnosť MSC.337(91), v platnom znení schválenom Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO).“;

b)

predpis II-1/C/6.2.2.2 sa nahrádza takto:

„.2.2.

byť schopné presunúť kormidlo z 35° na jednej strane na 35° na druhej strane, keď loď s najhlbším prevádzkovým ponorom pláva dopredu s maximálnou prevádzkovou rýchlosťou a najviac za 28 sekúnd za rovnakých podmienok z 35° na jednej strane na 30° na druhej strane. V prípadoch, keď nie je možné preukázať splnenie tejto požiadavky počas skúšok na mori, pri ktorých loď s najhlbším prevádzkovým ponorom pláva dopredu rýchlosťou zodpovedajúcou maximálnemu počtu nepretržitých otáčok hlavného motora a maximálnemu konštrukčnému stúpaniu vrtule, môžu lode, bez ohľadu na dátum ich výroby, preukázať splnenie tejto požiadavky prostredníctvom jednej z týchto metód:

.1

počas skúšok na mori pláva loď na rovný kýl s úplne ponoreným kormidlom dopredu rýchlosťou zodpovedajúcou maximálnemu počtu nepretržitých otáčok hlavného motora a maximálnemu konštrukčnému stúpaniu vrtule alebo

.2

ak počas skúšok na mori nemožno dosiahnuť plné ponorenie kormidla, použije sa na výpočet príslušnej rýchlosti dopredu plocha časti listu kormidla, ktorá je pri zaťažení navrhnutom na účely námornej skúšky ponorená. Vypočítaná rýchlosť dopredu musí na hlavné kormidlové zariadenie pôsobiť minimálne takou silou a krútiacim momentom, ktoré by naň pôsobili v prípade, keby sa skúška uskutočnila pri najnižšom prevádzkovom ponore, a rýchlosťou dopredu zodpovedajúcou maximálnemu počtu nepretržitých otáčok hlavného motora a maximálnemu konštrukčnému stúpaniu vrtule alebo

.3

spoľahlivo sa určí sila a krútiaci moment, ktoré na kormidlo pôsobia pri zaťažení stanovenom na účely námornej skúšky, a extrapolujú sa na podmienky, ktoré by na kormidlo pôsobili pri plnom zaťažení. Rýchlosť lode musí zodpovedať maximálnemu počtu nepretržitých otáčok hlavného motora a maximálnemu konštrukčnému stúpaniu vrtule;“

c)

predpis II-1/C/6.3.2 sa nahrádza takto:

„.2

byť schopné presunúť kormidlo z 15° na jednej strane na 15° na druhej strane do 60 sekúnd, keď loď s najhlbším prevádzkovým ponorom pláva dopredu s polovičnou maximálnou komerčnou rýchlosťou alebo s rýchlosťou 7 uzlov, podľa toho, ktorá je vyššia. V prípadoch, keď nie je možné preukázať splnenie tejto požiadavky počas skúšok na mori, pri ktorých loď s najhlbším prevádzkovým ponorom pláva dopredu rýchlosťou zodpovedajúcou polovici maximálneho počtu nepretržitých otáčok hlavného motora a maximálnemu konštrukčnému stúpaniu vrtule alebo rýchlosti 7 uzlov, podľa toho, ktorá je vyššia, môžu lode, bez ohľadu na dátum ich výroby, preukázať splnenie tejto požiadavky prostredníctvom jednej z týchto metód:

.1

počas skúšok na mori pláva loď na rovný kýl s úplne ponoreným kormidlom dopredu rýchlosťou zodpovedajúcou polovici maximálneho počtu nepretržitých otáčok hlavného motora a maximálnemu konštrukčnému stúpaniu vrtule alebo rýchlosti 7 uzlov, podľa toho, ktorá je vyššia, alebo

.2

ak počas skúšok na mori nemožno dosiahnuť plné ponorenie kormidla, použije sa na výpočet príslušnej rýchlosti dopredu plocha časti listu kormidla, ktorá je pri zaťažení navrhnutom na účely námornej skúšky ponorená. Vypočítaná rýchlosť dopredu musí na vedľajšie kormidlové zariadenie pôsobiť minimálne takou silou a krútiacim momentom, ktoré by naň pôsobili v prípade, keby sa skúška uskutočnila pri najnižšom prevádzkovom ponore, a rýchlosťou dopredu zodpovedajúcou polovici maximálneho počtu nepretržitých otáčok hlavného motora a maximálnemu konštrukčnému stúpaniu vrtule alebo rýchlosti 7 uzlov, podľa toho, ktorá je vyššia, alebo

.3

spoľahlivo sa určí sila a krútiaci moment, ktoré na kormidlo pôsobia pri zaťažení stanovenom na účely námornej skúšky, a extrapolujú sa na podmienky, ktoré by na kormidlo pôsobili pri plnom zaťažení;“;

d)

podnadpis predpisu II-1/C/15 sa nahrádza takto:

„NOVÉ LODE TRIED B, C A D, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE PREDPIS II- 1/A-1/4“;

2.

v kapitole II-2

a)

pridávajú sa predpisy II-2/A/2.28 a II-2/A/2.29 v tomto znení:

„.28

Požiarnou klapkou sa na účely vykonávania predpisu II-2/B/9a rozumie zariadenie inštalované vo vetracom kanáli, ktoré za bežných podmienok zostáva otvorené, čím umožňuje prúdenie vzduchu vetracím kanálom, a ktoré sa v prípade požiaru uzavrie, čím zabráni prúdeniu vzduchu vetracím kanálom, a tým aj šíreniu ohňa. K vyššie uvedenej definícii sa môžu vzťahovať tieto pojmy:

.1

automatická požiarna klapka je požiarna klapka, ktoré sa uzatvára nezávisle v reakcii na vystavenie účinkom požiaru;

.2

manuálna požiarna klapka je požiarna klapka, ktorú posádka otvára alebo zatvára ručne pomocou držadla umiestneného priamo na klapke, a

.3

diaľkovo ovládaná požiarna klapka je požiarna klapka, ktorú posádka zatvára pomocou ovládača umiestneného na mieste vzdialenom od kontrolovanej klapky.

.29

Dymovou klapkou sa na účely vykonávania predpisu II-2/B/9a rozumie zariadenie inštalované vo vetracom kanáli, ktoré za bežných podmienok zostáva otvorené, čím umožňuje prúdenie vzduchu vetracím kanálom, a ktoré sa v prípade požiaru uzavrie, čím zabráni prúdeniu vzduchu vetracím kanálom, a tým aj šíreniu dymu a horúcich plynov. Dymová klapka nie je určená na posilnenie odolnosti požiarnych deliacich plôch, ktorými prechádza vetrací kanál. K vyššie uvedenej definícii sa môžu vzťahovať tieto pojmy:

.1

automatická dymová klapka je dymová klapka, ktorá sa uzatvára nezávisle v reakcii na vystavenie dymu alebo horúcim plynom;

.2

manuálna dymová klapka je dymová klapka, ktorú posádka otvára alebo zatvára ručne pomocou držadla umiestneného priamo na klapke, a

.3

diaľkovo ovládaná dymová klapka je dymová klapka, ktorú posádka zatvára pomocou ovládača umiestneného na mieste vzdialenom od kontrolovanej klapky.“;

b)

predpis II-2/A/6.8.2.1 sa nahrádza takto:

„.1

horľavé časti spaľovacích strojov používaných na hlavný pohon lode a na výrobu elektrickej energie, a v prípade lodí postavených 1. januára 2018 alebo neskôr horľavé časti všetkých spaľovacích strojov,“;

c)

úvodná časť predpisu II-2/A/11.1 sa nahrádza takto:

„.1

Na lodiach postavených pred 1. júlom 2019 musí výstroj požiarnikov pozostávať z:“;

d)

pridávajú sa predpisy II-2/A/11.1.1.3 a II-2/A/11.1a v tomto znení:

„.1.3

Samostatný dýchací prístroj so stlačeným vzduchom na výstroj požiarnikov musí byť od 1. júla 2019 v súlade s odsekom 2.1.2.2 kapitoly 3 kódexu pre požiarne bezpečnostné systémy.

.1a

V prípade lodí postavených 1. júla 2019 alebo neskôr musí byť výstroj požiarnikov v súlade s kódexom pre požiarne bezpečnostné systémy;“;

e)

vkladá sa predpis II-2/A/11.4a s týmto znením:

„.4a

Komunikácia požiarnikov:

Lode, pri ktorých sa vyžaduje, aby mali na palube aspoň jeden výstroj požiarnikov, a ktoré boli postavené 1. januára 2018 alebo neskôr, musia mať na palube najmenej dva prenosné obojsmerné rádiotelefóny pre požiarnu jednotku, určené na komunikáciu požiarnikov na palube. V prípade lodí poháňaných LNG alebo osobných lodí typu ro-ro s uzavretými priestormi typu ro-ro alebo priestormi zvláštnej kategórie musia byť tieto prenosné obojsmerné rádiotelefóny odolné proti výbuchu alebo byť vnútorne (iskrivo) bezpečné. Lode postavené pred 1. januárom 2018 musia spĺňať požiadavky tohto predpisu najneskôr k dňu prvej prehliadky po 1. júli 2019.“;

f)

pridáva sa predpis II-2/A/15.2.6 v tomto znení:

„.6

V prípade lodí, ktoré podliehajú predpisu II-2/A/11, sa musia tlakové fľaše dýchacích prístrojov používaných počas cvičenia pred vyplávaním znovu naplniť alebo vymeniť.“;

g)

predpis II-2/B/5.1 sa nahrádza takto:

„.1

Okrem toho, že minimálna protipožiarna odolnosť priedelov a palúb musí vyhovovať špecifickým ustanoveniam o protipožiarnej odolnosti priedelov a palúb uvedených kdekoľvek v tejto časti, musí byť ešte taká, ako je predpísané v tabuľkách 5.1 alebo 5.1a), prípadne 5.2 alebo 5.2a).

Pri schvaľovaní konštrukčných opatrení protipožiarnej odolnosti nových lodí sa musí brať zreteľ na riziko prenosu tepla medzi tepelnými mostíkmi v priesečníkoch a v miestach, kde končia tepelné izolačné zariadenia.“;

h)

v predpise II-2/B/5.4 sa za tabuľku 5.1 vkladá tabuľka 5.1a):

„Nasledujúca tabuľka sa uplatňuje na VŠETKY LODE TRIED B, C a D POSTAVENÉ 1. JANUÁRA 2018 ALEBO NESKÔR:

Tabuľka 5.1a)

Protipožiarna odolnosť priedelov oddeľujúcich priľahlé priestory

Priestory

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kontrolné stanice

(1)

A-0e

A-0

60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Chodby

(2)

 

Ce

B-0e

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-15

A-60

A-15

A-0d

*

A-30

Obytné priestory

(3)

 

 

Ce

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

A-0d

Schodištia

(4)

 

 

 

A-0e

B-0e

A-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Hospodárske priestory (malé nebezpečenstvo)

(5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Priestory strojového zariadenia kategórie A

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Iné priestory strojového zariadenia

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Nákladné priestory

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Hospodárske priestory (vysoké nebezpečenstvo)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Voľné paluby

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Priestory zvláštnej kategórie a priestory typu ro-ro

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30“

i)

v predpise II-2/B/5.4 sa za tabuľku 5.2 vkladá tabuľka 5.2a):

„Nasledujúca tabuľka sa uplatňuje na VŠETKY LODE TRIED B, C a D POSTAVENÉ 1. JANUÁRA 2018 ALEBO NESKÔR:

Tabuľka 5.2a)

Protipožiarna odolnosť palúb oddeľujúcich priľahlé priestory

Priestory pod↓

Priestory nad →

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kontrolné stanice

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Chodby

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Obytné priestory

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0d

Schodištia

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Hospodárske priestory (malé nebezpečenstvo)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Priestory strojového zariadenia kategórie A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Iné priestory strojového zariadenia

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Nákladné priestory

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Hospodárske priestory (vysoké nebezpečenstvo)

(9)

A-60

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Voľné paluby

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Priestory zvláštnej kategórie a priestory typu ro-ro

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

Poznámky k tabuľkám 5.1, 5.1a), 5.2 a 5.2a):

(a)

Pre vysvetlenie, pokiaľ ide o platnú hodnotu, pozri predpisy II-2/B/3 a 8.

(b)

Ak sú priestory rovnakej číselnej kategórie a je pri nich uvedený horný index „b“, priedel alebo paluba typu uvedeného v tabuľke sa vyžaduje len vtedy, keď sú priľahlé priestory, napr. kategórie 9, určené na rôzne účely. Kuchyňa vedľa druhej kuchyne si nevyžaduje priedel, ale kuchyňa vedľa skladu farieb si vyžaduje priedel ‚A-0‘.

(c)

Priedely oddeľujúce kormidelňu a navigačnú kabínu môžu byť typu ‚B-0‘.

(d)

Pozri odseky 2.3 a 2.4 tohto predpisu.

(e)

Pri použití predpisu 2.1.2 namiesto typu „B-0“ a „C“ uvedeného v tabuľke 5.1 a 5.1a) platí typ „A-0“.

(f)

Protipožiarna izolácia sa nemusí použiť, ak je v priestore strojového zariadenia kategórie (7) malé alebo žiadne nebezpečenstvo požiaru.

(*)

Keď je v tabuľke hviezdička, vyžaduje sa, aby deliaca plocha bola z ocele alebo iného rovnocenného materiálu, ale nemusí byť triedy ‚A‘. Ak však na lodiach postavených 1. januára 2003 alebo neskôr prechádzajú palubou, s výnimkou priestoru kategórie 10, elektrické káble, potrubia a vetracie kanály, musia byť tieto prieniky tesné, aby sa zabránilo priechodu plameňa a dymu. Deliace plochy medzi kontrolnými stanicami (núdzové generátory) a voľnými palubami môžu mať vstupné vzdušné otvory bez zatváracieho zariadenia, pokiaľ nie je namontovaný pevný plynový protipožiarny systém. Na účely predpisu II-2/B/2.1.2. znamená hviezdička, pokiaľ sa objavuje v tabuľkách 5.2 a 5.2a), s výnimkou kategórií 8 a 10, typ ‚A-0‘.“;

j)

pridáva sa predpis II-2/B/6.3.4 v tomto znení:

„LODE TRIED B, C a D POSTAVENÉ 1. JANUÁRA 2018 ALEBO NESKÔR

.3.4

Z hlavného priestoru strojového zariadenia musia byť dve únikové cesty. Aspoň jedna z týchto únikových ciest musí poskytovať trvalú ochranu proti požiaru až po bezpečné miesto mimo priestoru strojového zariadenia.“;

k)

nadpis predpisu II-2/B/9 sa nahrádza takto:

„9   Vetracie systémy na lodiach postavených pred 1. januárom 2018 (R 32)“;

l.

pridáva sa predpis II-2/B/9a s týmto znením:

9a   Vetracie systémy lodí

LODE TRIED B, C a D postavené 1. januára 2018 alebo neskôr

.1   Všeobecné informácie

.1

Vetracie kanály vrátane jednostenných a dvojstenných kanálov musia byť z ocele alebo iného rovnocenného materiálu, s výnimkou krátkych flexibilných vlnovcov s maximálnou dĺžkou 600 mm, ktoré sa používajú na napojenie ventilátorov na kanál v klimatizačných priestoroch. Pokiaľ nie je v odseku.1.6 výslovne uvedené inak, musia byť všetky ostatné materiály použité na konštrukciu kanálov takisto nehorľavé, vrátane tepelnej izolácie. Krátke kanály, ktorých dĺžka nepresahuje 2 m a ich svetlý prierez (pojem svetlý prierez označuje plochu vypočítanú na základe vnútorného rozmeru kanála a nie jeho izolácie, platí to aj pre predizolované kanály) nepresahuje 0,02 m2, nemusia byť z ocele alebo rovnocenného materiálu, pokiaľ spĺňajú tieto podmienky:

.1

kanály musia byť z nehorľavého materiálu, ktorý môže byť zvnútra i zvonku pokrytý membránami s nízkym šírením plameňa a ktorý má v každom prípade tepelnú hodnotu neprekračujúcu 45 MJ/m2 plochy v použitej hrúbke. Spalné teplo sa vypočíta podľa odporúčaní zverejnených Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu, najmä podľa publikácie ISO 1716:2002, „Reakcia stavebných výrobkov na skúšky horenia – určenie spalného tepla“.;

.2

kanály sa používajú len na konci vetracieho zariadenia a

.3

kanály merané po dĺžke nesmú ležať bližšie než 600 mm od otvoru v deliacej ploche triedy „A“ alebo „B“ vrátane súvislých stropov triedy „B“.

.2

V súlade s kódexom pre postup požiarneho testu sa skúšajú tieto zariadenia:

.1

požiarne klapky vrátane príslušných prevádzkových prostriedkov, skúška sa však nevyžaduje v prípade, ak sú klapky umiestnené na spodnom konci kanála na odsávanie z kuchynských sporákov, ktoré musia byť z ocele a musia byť schopné prerušiť v kanáli ťah; a

.2

priechody vetracích kanálov cez deliace plochy triedy „A“, skúška sa však nevyžaduje v prípade, ak sú oceľové manžety priamo pripojené k vetracím kanálom pomocou prinitovaných alebo priskrutkovaných prírub alebo sú privarené.

.3

Požiarne klapky musia byť ľahko prístupné. Ak sú umiestnené za stropmi alebo obložením, musia byť tieto stropy alebo obloženie vybavené inšpekčnými dverami, na ktorých je tabuľka s identifikačným číslom požiarnej klapky. Identifikačné číslo požiarnej klapky musí byť uvedené aj na každom poskytnutom diaľkovom ovládači.

.4

Vetracie kanály musia byť vybavené otvormi na kontrolu a čistenie. Tieto otvory sa nachádzajú v blízkosti požiarnych klapiek.

.5

Hlavné vstupné a výstupné otvory vetracích systémov sa musia dať zavrieť z oboch strán vetraného priestoru. Uzávery musia byť ľahko prístupné, musia byť zreteľne a trvalo označené a musia na nich byť vyznačené polohy, keď sú otvorené a keď sú uzavreté.

.6

Vo vzdialenosti menšej ako 600 mm od otvorov v deliacich plochách triedy „A“ alebo „B“ a v kanáloch triedy „A“ nie je v prírubových spojoch vetracích kanálov dovolené používať horľavé tesnenia.

.7

Umiestňovať vetracie otvory alebo vzduchové vyrovnávacie kanály medzi dva uzavreté priestory sa nepovoľuje, okrem prípadov, keď je to povolené predpisom II-2/B/7.7.

.2   Usporiadanie kanálov

.1

Vetracie systémy pre priestory strojového vybavenia kategórie A, priestory pre vozidlá, priestory typu ro-ro, kuchyne, priestory zvláštnej kategórie a nákladné priestory musia byť oddelené jeden od druhého a od vetracích systémov obsluhujúcich ostatné priestory. Vetracie systémy kuchýň na osobných lodiach prepravujúcich maximálne 36 cestujúcich však nemusia byť úplne oddelené od ostatných vetracích systémov, ale môžu byť obsluhované samostatnými kanálmi s vetracou jednotkou obsluhujúcou ostatné priestory. V takom prípade musí byť automatická požiarna klapka umiestnená vo vetracom kanáli kuchyne blízko vetracieho zariadenia.

.2

Kanály na vetranie priestorov strojového zariadenia kategórie A, kuchýň, priestoru pre vozidlá, priestorov typu ro-ro alebo iných priestorov zvláštnej kategórie nesmú prechádzať obytnými a hospodárskymi priestormi alebo kontrolnými stanicami, pokiaľ nespĺňajú podmienky stanovené v odseku.2.4.

.3

Kanály na vetranie obytných a prevádzkových priestorov alebo kontrolných staníc nesmú prechádzať priestormi strojového zariadenia kategórie A, kuchyňami, priestormi pre vozidlá, priestormi typu ro-ro alebo priestormi zvláštnej kategórie, s výnimkou prípadov, keď spĺňajú odsek.2.4.

.4

Podľa odsekov.2.2 a.2.3 kanály musia byť buď:

.1.1

vyrobené z ocele s hrúbkou najmenej 3 mm v prípade kanálov so svetlým prierezom menším než 0,075 m2, najmenej 4 mm v prípade kanálov so svetlým prierezom od 0,075 m2 do 0,45 m2 a najmenej 5 mm v prípade kanálov so svetlým prierezom nad 0,45 m2;

.1.2

vhodne zaistené a vystužené;

.1.3

vybavené automatickými požiarnymi klapkami blízko ohraničení, ktorými prechádzajú a

.1.4

izolované na úroveň triedy „A- 60“ od hranice priestorov, ktoré obsluhujú, až k miestu minimálne 5 metrov za každou požiarnou klapkou

alebo

.2.1

vyrobené z ocele v súlade s odsekmi.2.4.1.1 a.2.4.1.2 a

.2.2

v priestoroch, cez ktoré prechádzajú, izolované na úroveň triedy „A- 60“, s výnimkou kanálov, ktoré prechádzajú cez priestory kategórie (9) alebo (10) podľa definície v predpise II-2/B/4.2.2.

.5

Na účely odsekov.2.4.1.4 a.2.4.2.2 musia byť kanály izolované po celom svojom vonkajšom povrchu prierezu. V prípade kanálov, ktoré sú mimo stanoveného priestoru, ale susedia s ním a majú s ním spoločnú jednu alebo viac plôch, sa predpokladá, že tieto kanály týmito stanovenými priestormi prechádzajú a spoločné plochy musia byť izolované až do vzdialenosti 450 mm od kanála (náčrty takéhoto usporiadania sú obsiahnuté v jednotnom výklade dohovoru SOLAS kapitoly II-2 (obežník MSC.1/1276).

.6

Ak je nutné, aby vetrací kanál prechádzal deliacou plochou hlavného vertikálneho požiarneho úseku, musí byť vedľa deliacej plochy nainštalovaná automatická požiarna klapka. Klapka sa musí dať z oboch strán deliacej plochy zavrieť aj ručne. Uzáver klapky musí byť ľahko prístupný a musí byť jasne a zreteľne označený. Časť kanála medzi deliacou plochou a klapkou musí byť vyrobená z ocele v súlade s odsekmi.2.4.1.1 a.2.4.1.2 a izolovaná prinajmenšom na rovnakú úroveň odolnosti proti požiaru ako deliaca plocha, ktorou prechádza. Klapka musí byť aspoň na jednej strane deliacej plochy opatrená viditeľným signalizačným zariadením ukazujúcim, či je klapka v otvorenej alebo uzavretej polohe.

.3   Podrobnosti požiarnych klapiek a priechodov kanálov

.1

Kanály prechádzajúce cez deliace plochy triedy „A“ musia spĺňať tieto požiadavky:

.1

ak kanál obalený tenkým plechom so svetlým prierezom rovným alebo menším než 0,02 m2 prechádza cez deliace plochy triedy „A“, musia byť otvory obložené oceľovou manžetou s hrúbkou aspoň 3 mm a dĺžkou aspoň 200 mm, rozdelenou podľa možnosti po 100 mm na každej strane priedelu alebo v prípade paluby položenou celkom na spodnej strane palúb, cez ktoré kanál prechádza;

.2

ak vetracie kanály so svetlým prierezom väčším než 0,02 m2, maximálne však 0,075 m2, prechádzajú cez deliace plochy triedy „A“, musia byť otvory obložené manžetami z oceľového plechu. Kanály a manžety musia mať hrúbku najmenej 3 mm a dĺžku aspoň 900 mm. Ak prechádzajú priedelmi, táto dĺžka sa delí na každej strane priedelu na 450 mm. Tieto kanály alebo ich manžety, ktorými sú obložené, musia mať požiarnu izoláciu. Izolácia musí mať najmenej rovnakú odolnosť proti požiaru ako deliaca plocha, cez ktorú kanál prechádza, a

.3

všetky kanály so svetlým prierezom väčším než 0,075 m2, ktoré prechádzajú cez deliace plochy triedy „A“, musia byť vybavené automatickými požiarnymi klapkami. Každá klapka musí byť umiestnená v blízkosti deliacej plochy, cez ktorú kanál prechádza, a časť kanála medzi deliacou plochou a klapkou musí byť vyrobená z ocele v súlade s odsekmi.2.4.2.1 a.2.4.2.2. Požiarna klapka sa musí ovládať automaticky, ale musí sa dať zavrieť z oboch strán deliacej plochy aj ručne. Klapka musí byť opatrená viditeľným signalizačným zariadením ukazujúcim, či je klapka v otvorenej alebo uzavretej polohe. Požiarne klapky sa však nevyžadujú, ak kanály prechádzajú cez priestory obklopené deliacimi plochami triedy „A“ bez toho, aby tieto priestory obsluhovali, za predpokladu, že tieto kanály majú rovnakú odolnosť proti požiaru ako deliace plochy, cez ktoré prechádzajú. Kanál so svetlým prierezom vyšším ako 0,075 m2 sa v mieste, kde prechádza cez deliacu plochu triedy „A“, nesmie rozdeliť na menšie kanály a následne sa za deliacou plochou opäť spojiť do pôvodného kanála, s cieľom obísť povinnosť opatriť tento kanál klapkou.

.2

Vetracie kanály so svetlým prierezom väčším než 0,02 m2, ktoré prechádzajú cez priedely triedy „B“, musia mať manžety z oceľového plechu dĺžky 900 mm rozdelené podľa možnosti na každej strane priedelov na 450 mm, pokiaľ kanál nie je v tejto dĺžke z ocele.

.3

Všetky požiarne klapky musí byť možné ovládať ručne. Klapky musí byť možné priamo mechanicky uvoľniť, prípadne uzavrieť elektronicky, hydraulicky alebo pneumaticky. Všetky klapky musia byť ručne ovládateľné z oboch strán deliacej plochy. Automatické požiarne klapky vrátane tých, ktoré sa môžu ovládať diaľkovo, musia mať mechanizmus na zabezpečenie proti poruchám, ktorým sa klapka v prípade požiaru uzavrie aj vtedy, ak dôjde k prerušeniu dodávok elektrického prúdu alebo k strate hydraulického alebo pneumatického tlaku. Diaľkovo ovládané požiarne klapky sa musia dať v mieste, kde je klapka umiestnená, znovu ručne otvoriť.

.4   Vetracie systémy pre osobné lode prepravujúce viac než 36 cestujúcich

.1

Okrem požiadaviek v odsekoch.1,.2 a.3 musia vetracie systémy osobných lodí prepravujúcich viac než 36 cestujúcich spĺňať aj tieto požiadavky:

.1

Ventilátory musia byť všeobecne usporiadané tak, aby kanály prechádzajúce cez rôzne priestory zostali v hlavnom vertikálnom požiarnom úseku.

.2

Uzavreté priestory schodišťa musia byť obsluhované nezávislým vetracím systémom a sieťou kanálov (odvod a prívod), ktoré neobsluhujú žiaden iný priestor vetracieho systému.

.3

Kanál, bez ohľadu na prierez, ktorý obsluhuje viac než jeden obytný priestor na uzavretej palube, obslužný priestor alebo kontrolnú stanicu, musí byť vybavený automatickou dymovou klapkou v blízkosti miesta, kde cez tieto priestory prechádza na každej palube, pričom táto dymová klapka sa musí dať zavrieť ručne z chránenej paluby nad klapkou. Ak ventilátor obsluhuje viac než jeden priestor na uzavretej palube prostredníctvom oddelených kanálov v hlavnom vertikálnom požiarnom úseku, pričom každý z nich je určený na obsluhu jedného priestoru na uzavretej palube, musí byť každý kanál vybavený ručne ovládanou dymovou klapkou umiestnenou blízko ventilátora.

.4

Vertikálne kanály musia byť tam, kde je to nevyhnutné, izolované v súlade s požiadavkami stanovenými v tabuľkách 4.1 a 4.2. Kanály musia byť izolované v súlade s požiadavkami vzťahujúcimi sa na paluby medzi priestorom, ktorý obsluhujú, a priestorom, o ktorom sa uvažuje.

.5   Kanály na odsávanie z kuchynských sporákov

.1   Požiadavky na osobné lode prepravujúce viac než 36 cestujúcich

.1

Okrem požiadaviek v odsekoch .1,.2 a.3 musia byť kanály na odsávanie z kuchynských sporákov vyrobené v súlade s odsekmi.2.4.2.1 a.2.4.2.2 a v obytných priestoroch, obslužných priestoroch alebo kontrolných staniciach, cez ktoré prechádzajú, izolované na úroveň triedy „A- 60“. Zároveň musia byť vybavené:

.1

lapačom tukov, ktorý sa dá ľahko zložiť na účely čistenia, pokiaľ sa na jeho odstránenie nepoužíva iný schválený systém;

.2

automaticky a diaľkovo ovládanou požiarnou klapkou umiestnenou na spodnom konci kanála v mieste kríženia kanála s kuchynským odsávačom pár a okrem toho aj diaľkovo ovládanou požiarnou klapkou umiestnenou na hornom konci kanála v blízkosti jeho výstupu;

.3

pevnými zariadeniami na hasenie ohňa z kanála. Hasiace systémy musia byť v súlade s odporúčaniami zverejnenými Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu, najmä s publikáciou ISO 15371:2009 „Lode a námorné technológie – hasiace systémy na ochranu kuchynského vybavenia“;

.4

diaľkovo ovládanými zariadeniami na vypnutie ventilátorov pre odvod a prívod vzduchu, ovládaním požiarnych klapiek uvedených v odseku.5.1.1.2 a ovládaním pevného hasiaceho systému, ktoré musia byť umiestnené mimo kuchyne neďaleko vchodu do kuchyne. Ak je nainštalovaný systém s niekoľkými odbočkami vedenia, musia byť k dispozícii diaľkovo ovládané zariadenia umiestnené spolu s vyššie uvedeným diaľkovo ovládanými zariadeniami na uzavretie všetkých odbočiek vedenia odsávajúcich cez rovnaký hlavný kanál skôr, než bude do pevného hasiaceho systému dodaná hasiaca látka, a

.5

vhodne umiestnenými otvormi na kontrolu a čistenie, pričom jeden musí byť umiestnený blízko ventilátora na odvod vzduchu a jeden na spodnom konci kanála, kde sa hromadí mastnota.

.2

Kanály na odsávanie z kuchynských sporákov umiestnených na otvorených palubách musia zodpovedať požiadavkám stanoveným v odseku. 5.1.1, ak prechádzajú obytnými priestormi alebo priestormi, v ktorých sa nachádzajú horľavé materiály.

.2   Požiadavky na osobné lode prepravujúce maximálne 36 cestujúcich

Kanály na odsávanie z kuchynských sporákov, ktoré prechádzajú obytnými priestormi alebo priestormi, v ktorých sa nachádzajú horľavé materiály, musia byť vyrobené v súlade s požiadavkami stanovenými v odsekoch.2.4.1.1 a.2.4.1.2. Každý odsávací kanál musí byť vybavený:

.1

lapačom tukov, ktorý sa dá ľahko vybrať na účely čistenia;

.2

automaticky a diaľkovo ovládanou požiarnou klapkou umiestnenou na spodnom konci kanála v mieste kríženia kanála s kuchynským odsávačom pár a okrem toho aj diaľkovo ovládanou požiarnou klapkou umiestnenou na hornom konci kanála v blízkosti jeho výstupu;

.3

zariadeniami na vypnutie ventilátorov na odsávanie a prívod vzduchu, ktoré sa dajú ovládať z kuchyne, a

.4

pevnými zariadeniami na hasenie ohňa z kanála.

.6   Vetracie miestnosti obsluhujúce priestory strojového zariadenia kategórie A, v ktorých sa nachádzajú strojové zariadenia s vnútorným spaľovaním

.1

Ak vetracia miestnosť obsluhuje len priestory priľahlého priestoru strojového zariadenia a od priestorov strojového zariadenia nie je oddelená deliacou plochou, musí byť uzáver vetracieho kanála alebo kanála, ktorý obsluhuje priestory strojového zariadenia, umiestnený mimo vetracej miestnosti a priestoru strojového zariadenia.

.2

Ak takáto vetracia miestnosť obsluhuje priestory strojového zariadenia a aj ostatné priestory a ak je od priestorov strojového zariadenia oddelená deliacou plochou triedy „A-0“ vrátane priechodov, môže byť uzáver vetracieho kanála alebo kanála, ktorý obsluhuje priestory strojového zariadenia, umiestnený vo vetracej miestnosti.

.7   Vetracie systémy pre práčovne osobných lodí prepravujúcich viac než 36 cestujúcich

Kanály na odsávanie z priestorov práčovní a sušiarní kategórie (13) definované v predpise II-2/B//.2.2 musia byť vybavené:

.1

filtrami, ktoré sa dajú ľahko vybrať na účely čistenia;

.2

automaticky a diaľkovo ovládanou požiarnou klapkou umiestnenou na spodnom konci kanála;

.3

diaľkovo ovládanými zariadeniami na vypnutie ventilátorov na odsávanie a prívod vzduchu zvnútra daného priestoru a na ovládanie požiarnej klapky uvedenej v odseku.7.2 a

.4

vhodne umiestnenými otvormi na kontrolu a čistenie.“;

m)

pridávajú sa predpisy II-2/B/13.4, II-2/B/13.5 a II-2/B/13.6 v tomto znení:

„LODE TRIED B, C a D POSTAVENÉ 1. JANUÁRA 2018 ALEBO NESKÔR

.4

V priestoroch strojového zariadenia musí byť inštalovaný pevný systém hlásenia požiaru a požiarneho poplachu schváleného typu v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu II-2/A/9:

.4.1

pre ktoré boli ako náhrada za nepretržitú obsluhu priestoru schválené automatické a diaľkovo ovládané systémy a zariadenia a

.4.2

v ktorých je hlavné hnacie a súvisiace strojové zariadenie vrátane hlavného zdroja dodávok elektrickej energie vybavené rôznymi stupňami automatického a diaľkového ovládania a je pod trvalým dohľadom posádky z kontrolnej miestnosti.

.5

V uzavretých priestoroch, v ktorých sa nachádzajú spaľovacie zariadenia, musí byť nainštalovaný pevný systém hlásenia požiaru a požiarneho poplachu schváleného typu v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu II-2/A/9.

.6

So zreteľom na pevný systém hlásenia požiaru a požiarneho poplachu sa v zmysle predpisov II-2/B/13.4 a 13.5 uplatňujú tieto požiadavky:

 

Systém hlásenia požiaru musí byť skonštruovaný a hlásiče požiaru musia byť umiestené tak, aby rýchlo zistili vypuknutie požiaru v akejkoľvek časti týchto priestorov a za bežných podmienok prevádzky strojového zariadenia a kolísania pri vetraní podmienenom možným rozsahom okolitých teplôt. Systémy hlásenia požiaru používajúce len tepelné snímače nie sú povolené, s výnimkou priestorov s obmedzenou výškou a priestorov, kde je ich použitie osobitne účelné. Systémy hlásenia požiaru musia spustiť akustické a vizuálne poplachové signály, ktoré sa odlišujú od signálu každého iného systému neohlasujúceho požiar, na dostatočnom počte miest s cieľom zabezpečiť, aby signály mohli počuť a vidieť osoby na veliteľskom mostíku a zodpovední technickí dôstojníci.

 

Ak nie je veliteľský mostík obsadený, signál musí znieť na mieste, kde sa nachádza službukonajúci člen posádky.

 

Systém musí byť po inštalácii testovaný za rôznych podmienok práce motorov a vetrania.“;

n)

predpis II-2/B/14.1.1.2 sa nahrádza takto:

„.2

Požiadavky predpisov II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9 a II-2/B/9a na zachovanie odolnosti vertikálnych požiarnych úsekov sa musí rovnakou mierou uplatňovať na paluby a priedely tvoriace ohraničenie, ktoré oddeľuje jeden horizontálny požiarny úsek od druhého a od zvyšku lode.“;

o)

predpis II-2/B/14.1.2.2 sa nahrádza takto:

„.2

Na nových lodiach prepravujúcich maximálne 36 cestujúcich a postavených pred 1. januárom 2018, ako aj na existujúcich lodiach triedy B prepravujúcich viac než 36 cestujúcich musia byť priedely, ktoré ohraničujú priestory osobitnej kategórie, izolované tak, ako je to predpísané v priestoroch kategórie (11) v tabuľke 5.1 predpisu II-2/B/5, a horizontálne ohraničenia musia byť izolované tak, ako je to predpísané pre priestory kategórie (11) v tabuľke 5.2 predpisu II-2/B/5. Na lodiach prepravujúcich maximálne 36 cestujúcich a postavených 1. januára 2018 alebo neskôr musia byť priedely, ktoré ohraničujú priestory osobitnej kategórie, izolované tak, ako je to predpísané v priestoroch kategórie (11) v tabuľke 5.1a predpisu II-2/B/5, a horizontálne ohraničenia musia byť izolované tak, ako je to predpísané pre priestory kategórie (11) v tabuľke 5.2a predpisu II-2/B/5.“;

3.

v kapitole III:

a)

sa tabuľka v predpise III/2.6 nahrádza takto:

„Priestory

B

C

D

Počet osôb (N)

Počet cestujúcich (P)

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

Kapacita záchranných plavidiel (1)  (2)  (3)  (4):

 

 

 

 

 

 

existujúce lode

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

nové lode

1,25

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

Záchranné člny (4)  (5)

1

1

1

1

1

1

Záchranné kolesá (6)

8

8

8

4

8

4

Záchranné vesty (8)  (9)  (12)  (13)

1,05

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

Záchranné vesty pre deti (9)  (13)

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Záchranné vesty pre dojčatá (10)  (13)

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

Rakety pre stav núdze (7)

12

12

12

12

6

6

Lanové vrhacie vybavenie (14)

1

1

1

1

Radarový transpondér

1

1

1

1

1

1

Obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj

3

3

3

3

3

2

b)

pridáva sa predpis III/9/2a s týmto znením:

„.2a

Najneskôr pri prvom plánovanom príchode do suchého doku po 1. januári 2018, ale nie neskôr než 1. júla 2019, musia byť zariadenia na spúšťanie záchranných člnov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami odsekov 4.4.7.6.4 až 4.4.7.6.6 kódexu LSA, nahradené zariadeniami, ktoré sú s kódexom v súlade (*).

(*)  pozri Usmernenia na hodnotenie a výmenu systémov spúšťania a vyťahovania záchranných člnov (obežník MSC.1/1392)“;"

c)

pridáva sa predpis III/10a s týmto znením:

10a   Záchrana osôb z vody

LODE TRIED B, C a D POSTAVENÉ 1. JANUÁRA 2018 ALEBO NESKÔR

.1

Všetky lode musia mať vypracované individuálne plány a postupy na záchranu osôb z vody, pričom sa v nich musia zohľadňovať usmernenia, ktoré vypracovala IMO (**). V týchto plánoch a postupoch sa stanoví vybavenie určené na záchranné účely a opatrenia potrebné na minimalizáciu rizika, ktorému je vystavený palubný personál podieľajúci sa na záchranných operáciách. Lode postavené pred 1. januárom 2018 musia túto požiadavku spĺňať najneskôr do prvej pravidelnej prehliadky alebo obnovovacej prehliadky bezpečnostného vybavenia.

.2

Osobné lode ro-ro, ktoré sú v súlade s predpisom III/5-1.4, sa považujú za lode v súlade s týmto predpisom.

(**)  Usmernenia na tvorbu plánov a postupov na záchranu osoby z vody (obežník MSC.1/1447).“;"

d)

pridáva sa predpis III/13.9 s týmto znením:

„.9

Členovia posádky, ktorí sú oprávnení na vstup do uzavretých priestorov alebo poverení záchrannými operáciami, sa musia zúčastňovať na cvičeniach vstupu do uzavretých priestorov a na cvičeniach zameraných na záchranné činnosti, ktoré sa na palube lode musia uskutočňovať v intervale stanovenom správnym orgánom, najmenej však raz za rok:

.1   Cvičenia vstupu do uzavretých priestorov a cvičenia zamerané na záchranné činnosti

.1

Cvičenia vstupu do uzavretých priestorov a cvičenia zamerané na záchranné činnosti sa musia plánovať a realizovať bezpečným spôsobom, pričom sa musia zohľadniť, ak je to vhodné, usmernenia poskytované v rámci odporúčaní, ktoré vypracovala IMO (***).

.2

Každé cvičenie vstupu do uzavretých priestorov a cvičenie zamerané na záchranné činnosti zahŕňa:

.1

kontrolu a používanie osobných ochranných prostriedkov potrebných na vstup;

.2

kontrolu a používanie komunikačných zariadení a postupov;

.3

kontrolu a používanie nástrojov na meranie atmosféry v uzavretých priestoroch;

.4

kontrolu a používanie záchranného vybavenia a postupov a

.5

pokyny v oblasti prvej pomoci a resuscitačných techník.

(***)  pozri revidované odporúčania na vstup do uzavretých priestorov na palubách lodí, ktoré prijala IMO rezolúciou A.1050(27).“"

e)

pridáva sa predpis III/14 s týmto znením:

14   Záznamy (R 19.5)

NOVÉ A EXISTUJÚCE LODE TRIED B, C A D:

.1

Dátumy konania poplachov, podrobnosti o nácviku opustenia lode a požiarnych cvičeniach, cvičeniach vstupu do uzavretých priestorov a cvičeniach zameraných na záchranné činnosti, cvičeniach s ostatnými záchrannými prostriedkami a školeniach na palube sa musia zaznamenávať v lodnom denníku, ktorého podobu môže predpísať správa. Ak sa plný poplach, cvičenie alebo školenie nekoná v stanovenom čase, v lodnom denníku sa o tom musí vykonať záznam s uvedením okolností a rozsahu uskutočneného poplachu, cvičenia alebo školenia.“


(1)  Záchranným plavidlom môžu byť záchranné člny alebo záchranné plte alebo ich kombinácia v súlade s ustanoveniami predpisu III/2.2. Ak je to zdôvodnené chránenou povahou plavby a/alebo priaznivými poveternostnými podmienkami v oblasti plavby, so zreteľom na odporúčania prijaté IMO v obežníku MSC/1046, môže správny orgán vlajkového štátu povoliť nasledujúce, pokiaľ to neodmietne prijímajúci členský štát:

a)

obojstranne použiteľné nafukovacie záchranné plte, ktoré nespĺňajú ustanovenia oddielu 4.2 alebo 4.3 kódexu LSA za predpokladu, že tieto záchranné plte úplne zodpovedajú požiadavkám prílohy 10 Kódexu o vysokorýchlostných plavidlách z roku 1994 a v prípade lodí postavených 1. januára 2012 alebo neskôr, prílohy 11 Kódexu o vysokorýchlostných plavidlách z roku 2000.

b)

záchranné plte nevyhovujúce požiadavkám odsekov 4.2.2.2.1 a 4.2.2.2.2 kódexu LSA na izoláciu podlahy záchrannej plte proti chladu.

Záchranné plavidlá pri existujúcich lodiach B, C a D musia vyhovovať príslušným predpisom dohovoru SOLAS z roku 1974 pre existujúce lode v znení platnom zo 17. marca 1998. Osobné lode ro-ro musia spĺňať príslušné ustanovenia predpisu III/5-1.

Lodné evakuačné systémy alebo systémy spĺňajúce požiadavky oddielu 6.2 kódexu LSA môžu nahradiť zodpovedajúcu kapacitu záchranných pltí podľa tabuľky vrátane príslušného počtu ich spúšťacích zariadení.

(2)  Záchranné plavidlá musia byť podľa možnosti rovnomerne rozdelené na obidvoch stranách lode.

(3)  Celková/súhrnná kapacita záchranných plavidiel vrátane dodatočných záchranných pltí musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v tabuľke, t. j. 1,10 N = 110 % a 1,25 N = 125 % celkového počtu osôb (N), ktorý je loď oprávnená prepravovať. Musí sa viezť dostatočný počet záchranných plavidiel, aby sa zaistilo, že v prípade straty akéhokoľvek záchranného plavidla alebo jeho nespôsobilosti k plavbe sa na zvyšujúcich záchranných plavidlách bude môcť umiestniť celkový počet osôb, ktorý je loď oprávnená prepravovať. Ak nie je splnená požiadavka na uskladnenie záchranných pltí uvedená v predpise III/7.5, môžu sa požadovať dodatočné záchranné plte.

(4)  Počet záchranných člnov a/alebo záchranných plavidiel musí byť dostatočný, aby sa zaistilo, že v prípade, keď loď bude opúšťať celkový počet osôb, ktorý je loď oprávnená prepravovať, nebude musieť každý záchranný čln alebo záchranné plavidlo zoraďovať viac než deväť záchranných pltí.

(5)  Spúšťacie zariadenia záchranných člnov musia vyhovovať požiadavkám predpisu III/10.

Ak záchranné plavidlá vyhovujú požiadavkám oddielu 4.5 alebo 4.6 kódexu LSA, môžu byť zaradené do kapacity záchranných plavidiel uvedených v tabuľke vyššie.

Záchranný čln možno akceptovať ako záchranné plavidlo pod podmienkou, že tento čln a zariadenia na jeho spúšťanie a spätné vyťahovanie taktiež spĺňajú požiadavky stanovené pre záchranné člny.

Ak musí byť osobná loď ro-ro vybavená záchrannými člnmi, musí byť najmenej jeden záchranný čln rýchlym záchranným člnom spĺňajúcim požiadavky predpisu III/5-1.3.

Ak správa vlajkového štátu usúdi, že inštalácia záchranného člna alebo rýchleho záchranného člna na palube lode je fyzicky nemožná, môže byť táto loď zbavená povinnosti viezť záchranný čln, pokiaľ spĺňa všetky tieto požiadavky:

a)

loď je zariadená tak, že umožňuje, aby sa bezmocná osoba dala vytiahnuť z vody von;

b)

záchranu bezmocnej osoby je možné sledovať z veliteľského mostíka a

c)

loď je schopná dostatočne manévrovať, aby za najhorších možných podmienok dostala osoby bližšie k lodi a zachránila ich.

(6)  Najmenej jedno záchranné koleso na každom boku musí byť vybavené záchranným lanom, ktorého dĺžka sa rovná najmenej dvojnásobku výšky, v ktorej je uložené nad vodoryskou za najľahších podmienok plavby alebo 30 metrov, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Dve záchranné kolesá musia byť vybavené samočinnou dymovou signalizáciou a samočinným svetlom; musia sa dať spustiť z veliteľského mostíka. Zostávajúce záchranné kolesá musia byť vybavené samozapaľovacími svetlami v súlade s ustanoveniami odseku 2.1.2 kódexu LSA.

(7)  Rakety pre stav núdze vyhovujúce požiadavkám bodu 3.1 kódexu LSA musia byť uložené na veliteľskom mostíku alebo riadiacom stanovišti.

(8)  Nafukovacie záchranné vesty musia byť k dispozícii pre každú osobu, ktorá má vykonávať prácu na palube v nechránených oblastiach. Tieto nafukovacie záchranné vesty môžu byť zahrnuté do celkového počtu záchranných viest požadovaných touto smernicou.

(9)  Počet záchranných viest vhodných pre deti sa musí rovnať aspoň 10 % počtu cestujúcich na palube alebo sa môže požadovať väčší počet s cieľom zabezpečiť záchrannú vestu pre každé dieťa.

(10)  Počet záchranných viest vhodných pre dojčatá sa musí rovnať aspoň 2,5 % počtu cestujúcich na palube alebo sa môže požadovať väčší počet s cieľom zabezpečiť záchrannú vestu pre každé dojča.

(11)

Všetky lode musia mať dostatočný počet záchranných viest pre osoby na stráži a na použitie na vzdialených záchranných stanovištiach. Záchranné vesty pre osoby na stráži by mali byť uskladnené na mostíku, v miestnosti kontroly motora a v akýchkoľvek iných stanovištiach strážnej služby s posádkou.

Najneskôr ku dňu prvej pravidelnej prehliadky po 1. januári 2012 musia všetky osobné lode splniť ustanovenia uvedené v poznámkach pod čiarou 12 a 13.

(12)  Ak poskytnuté záchranné vesty pre dospelých nie sú navrhnuté pre osoby s hmotnosťou do 140 kg a obvodom hrudníka do 1 750 mm, na palube musí byť dostatočný počet vhodných doplnkov, aby bolo možné zachrániť takéto osoby.

(13)  Každá záchranná vesta na osobných lodiach musí byť vybavená svetlom, ktoré spĺňa požiadavky odseku 2.2.3 kódexu LSA. Všetky osobné lode ro-ro musia spĺňať ustanovenia predpisu III/5.5.2.

(14)  Pri lodiach kratších ako 24 m sa povinnosť mať na palube lanové vrhacie vybavenie nevyžaduje.“


ROZHODNUTIA

28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/66


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/845

z 23. mája 2016

o pozícii, ktorá sa má prijať mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom na základe Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru a zriadenie špecializovaných pracovných skupín a schválenie ich mandátu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 207 a 212, v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej Komisie,

keďže:

(1)

Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. júna 2014.

(2)

S cieľom prispieť k účinnému vykonávaniu dohody by sa mal čo najrýchlejšie dokončiť jej inštitucionálny rámec tým, že Spoločný výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

(3)

V súlade s článkom 44 dohody bol Spoločný výbor zriadený s cieľom zabezpečiť, okrem iného, riadne fungovanie a vykonávanie dohody (ďalej len „Spoločný výbor“).

(4)

S cieľom prispieť k účinnému vykonávaniu dohody by sa mal prijať rokovací poriadok Spoločného výboru.

(5)

S cieľom umožniť diskusie na odbornej úrovni o kľúčových oblastiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti dohody, by sa mali zriadiť špecializované pracovné skupiny.

(6)

Pozícia Únie v rámci Spoločného výboru, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku uvedeného Spoločného výboru a zriadenie špecializovaných pracovných skupín, by mala vychádzať z pripojených návrhov rozhodnutí Spoločného výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v rámci Spoločného výboru zriadeného článkom 44 dohody, pokiaľ ide o:

a)

prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru a

b)

zriadenie špecializovaných pracovných skupín a schválenie ich mandátu,

je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

2.   Zástupcovia Únie v Spoločnom výbore môžu odsúhlasiť menšie zmeny návrhov rozhodnutí bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. mája 2016

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/278/EÚ z 12. mája 2014 o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie (Ú. v. EÚ L 145, 16.5.2014, s. 1).


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – KÓREJSKÁ REPUBLIKA č. 1/2016

z …,

ktorým prijíma svoj rokovací poriadok

SPOLOČNÝ VÝBOR EÚ – KÓREJSKÁ REPUBLIKA,

so zreteľom na Rámcovú dohodu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 44,

keďže:

(1)

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2014.

(2)

S cieľom prispieť k účinnému vykonávaniu dohody by sa mal prijať rokovací poriadok Spoločného výboru,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Týmto sa prijíma rokovací poriadok Spoločného výboru stanovený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V …,

Za Spoločný výbor EÚ – Kórejská republika

predseda

PRÍLOHA

ROKOVACÍ PORIADOK SPOLOČNÉHO VÝBORU

Článok 1

Zloženie a predsedníctvo

1.   Spoločný výbor zriadený v súlade s článkom 44 Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) plní svoje úlohy stanovené v článku 44 dohody.

2.   Spoločný výbor sa skladá zo zástupcov oboch zmluvných strán na príslušnej úrovni.

3.   Spoločnému výboru striedavo počas obdobia jedného kalendárneho roka predsedá každá zo zmluvných strán. Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a minister zahraničných vecí Kórejskej republiky predsedajú Spoločnému výboru. Predseda môže delegovať svoje právomoci.

4.   Prvé obdobie sa začína dňom prvého zasadnutia Spoločného výboru a končí sa 31. decembra toho istého roka.

Článok 2

Zasadnutia

1.   Spoločný výbor obvykle zasadá raz ročne. Zasadnutia Spoločného výboru zvoláva predseda a koná sa raz v Bruseli, raz v Soule, v deň stanovený vzájomnou dohodou. Na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej strany a v prípade súhlasu zmluvných strán je možné usporiadať mimoriadne zasadnutia Spoločného výboru.

2.   Spoločný výbor obvykle zasadá na úrovni riadiacich pracovníkov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 3

Verejnosť zasadnutí

Ak sa zmluvné strany nerozhodnú inak, zasadnutia Spoločného výboru sú neverejné.

Článok 4

Účastníci

1.   Pred každým zasadnutím sekretariát informuje predsedu o plánovanom zložení delegácie každej zmluvnej strany.

2.   Na zasadnutia Spoločného výboru môžu byť v prípade potreby a po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami pozvaní odborníci alebo zástupcovia iných subjektov, a to ako pozorovatelia alebo aby poskytli informácie o konkrétnej téme.

Článok 5

Sekretariát

Zástupca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a zástupca ministerstva zahraničných vecí Kórejskej republiky spoločne plnia úlohy tajomníkov Spoločného výboru. Všetky oznámenia predsedu a predsedovi Spoločného výboru sa postupujú tajomníkom. Korešpondencia predsedu a predsedovi Spoločného výboru môže prebiehať akoukoľvek písomnou formou vrátane elektronickej pošty.

Článok 6

Program zasadnutí

1.   Predbežný program každého zasadnutia vypracuje predseda. Predbežný program spolu s príslušnými dokumentmi sa postupuje druhej zmluvnej strane najneskôr 15 dní pred začiatkom zasadnutia.

2.   Predbežný program rokovania obsahuje body, ktoré sa predložia predsedovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zasadnutia.

3.   Spoločný výbor prijme predbežný program na začiatku každého zasadnutia. Ak s tým obidve zmluvné strany súhlasia, môžu sa do programu zaradiť body, ktoré nie sú uvedené v predbežnom programe.

4.   Predseda môže po dohode s oboma zmluvnými stranami skrátiť lehoty uvedené v odseku 1 s cieľom zohľadniť požiadavky súvisiace s konkrétnym prípadom.

Článok 7

Zápisnica

1.   Návrh zápisnice z každého zasadnutia vypracujú spoločne obaja tajomníci spravidla do 30 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia. Návrh zápisnice vychádza z predsedovho zhodnotenia záverov, ku ktorým dospel Spoločný výbor.

2.   Zápisnicu schvália obe zmluvné strany do 45 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia alebo v inej lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú. Keď sa dosiahne dohoda o návrhu zápisnice, predseda a tajomníci podpíšu dve pôvodné vyhotovenia. Každá zmluvná strana dostane jeden originál.

Článok 8

Porady

1.   Keď Spoločný výbor prijíma rozhodnutia alebo odporúčania, takého akty sa nazývajú „rozhodnutie“ alebo „odporúčanie“, pričom po názve nasleduje poradové číslo, dátum ich prijatia a opis ich predmetu. V každom rozhodnutí sa stanoví dátum nadobudnutia jeho účinnosti. Rozhodnutia a odporúčania Spoločného výboru sa vydávajú po vzájomnej dohode zmluvných strán.

2.   Spoločný výbor môže prijímať rozhodnutia alebo vydávať odporúčania písomným postupom, ak s tým obe zmluvné strany súhlasia. Po vzájomnej dohode zmluvných strán možno stanoviť lehotu na ukončenie písomného postupu, na konci ktorej predseda Spoločného výboru môže vyhlásiť, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán neoznámi opak, že bola dosiahnutá vzájomná dohoda zmluvných strán.

3.   Rozhodnutia a odporúčania, ktoré Spoločný výbor prijme, sa potvrdia prostredníctvom dvoch originálov, ktoré podpíše predseda Spoločného výboru.

4.   Každá zmluvná strana môže rozhodnúť o uverejnení rozhodnutí a odporúčaní Spoločného výboru vo svojej príslušnej úradnej publikácii.

Článok 9

Korešpondencia

1.   Korešpondencia adresovaná Spoločnému výboru sa posiela jednému z tajomníkov, ktorý následne informuje druhého tajomníka.

2.   Sekretariát zabezpečí, aby sa korešpondencia adresovaná Spoločnému výboru postúpila predsedovi a aby sa v prípade potreby rozposlala ako dokumenty uvedené v článku 10 tohto rokovacieho poriadku.

3.   Korešpondenciu od predsedu zašle sekretariát zmluvným stranám a podľa potreby ju rozpošle ako dokumenty uvedené v článku 10 tohto rokovacieho poriadku.

Článok 10

Dokumenty

1.   Ak rokovania Spoločného výboru vychádzajú z písomných podkladových dokumentov, sekretariát tieto dokumenty očísluje a rozpošle členom.

2.   Každý tajomník je zodpovedný za rozposlanie dokumentov príslušným členom Spoločného výboru z jeho strany, ako aj za systematické zasielanie týchto dokumentov druhému tajomníkovi.

Článok 11

Výdavky

1.   Každá zmluvná strana uhradí všetky výdavky, ktoré jej vznikli v dôsledku účasti na zasadnutiach Spoločného výboru, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky.

2.   Výdavky v súvislosti s organizáciou zasadnutí a rozmnožením dokumentov hradí zmluvná strana, ktorá zasadnutie usporadúva.

Článok 12

Zmeny rokovacieho poriadku

Tento rokovací poriadok sa môže meniť vzájomnou dohodou zmluvných strán prijatou v súlade s článkom 8.

Článok 13

Špecializované pracovné skupiny

1.   Spoločný výbor môže rozhodnúť o zriadení ďalších špecializovaných pracovných skupín, aby mu pomáhali pri plnení jeho povinností.

2.   Spoločný výbor môže rozhodnúť o zrušení každej existujúcej špecializovanej pracovnej skupiny alebo o vymedzení či zmene jej mandátu alebo o zriadení ďalších špecializovaných pracovných skupín.

3.   Špecializované pracovné skupiny podávajú správy Spoločnému výboru po každom zo svojich zasadnutí.

4.   Špecializované pracovné skupiny nemajú rozhodovaciu právomoc, ale môžu Spoločnému výboru predkladať odporúčania.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – KÓREJSKÁ REPUBLIKA č. 2/2016

z …

o zriadení špecializovaných pracovných skupín a schválení ich mandátu

SPOLOČNÝ VÝBOR EÚ – KÓREJSKÁ REPUBLIKA,

so zreteľom na Rámcovú dohodu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 44 a článok 13 rokovacieho poriadku Spoločného výboru,

keďže:

(1)

S cieľom umožniť diskusie na odbornej úrovni o kľúčových oblastiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti dohody, by sa mali zriadiť špecializované pracovné skupiny. Zoznam špecializovaných pracovných skupín a rozsah pôsobnosti jednotlivých špecializovaných pracovných skupín sa môže zmeniť po ďalšej dohode zmluvných strán.

(2)

Podľa článku 13 rokovacieho poriadku Spoločného výboru môže Spoločný výbor zriadiť špecializované pracovné skupiny, aby mu pomáhali pri plnení jeho úloh,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Týmto sa zriaďujú špecializované pracovné skupiny uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu. Mandát špecializovaných pracovných skupín sa stanovuje v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

V

Za Spoločný výbor EÚ – Kórejská republika

predseda

PRÍLOHA I

SPOLOČNÝ VÝBOR EÚ – KÓREJSKÁ REPUBLIKA ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ SKUPINY

(1)

Špecializovaná pracovná skupina pre energetiku, životné prostredie a zmenu klímy.

(2)

Špecializovaná pracovná skupina pre boj proti terorizmu.

PRÍLOHA II

MANDÁT ŠPECIALIZOVANÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN ZRIADENÝCH NA ZÁKLADE RÁMCOVEJ DOHODY MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A JEJ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE A KÓREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

Článok 1

1.   Každá špecializovaná pracovná skupina sa na svojich zasadnutiach môže zaoberať vykonávaním dohody v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje.

2.   Špecializované pracovné skupiny môžu rokovať aj o témach alebo osobitných projektoch súvisiacich s príslušnými oblasťami dvojstrannej spolupráce.

3.   Na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej strany sa môžu predložiť aj individuálne prípady.

Článok 2

Špecializované pracovné skupiny podliehajú Spoločnému výboru. Podávajú správy a predkladajú svoje zápisnice a závery predsedovi Spoločného výboru do 30 kalendárnych dní po každom zasadnutí.

Článok 3

Špecializované pracovné skupiny sú zložené zo zástupcov zmluvných strán.

Na základe dohody zmluvných strán môžu špecializované pracovné skupiny v prípade potreby pozvať na svoje zasadnutia odborníkov a môžu ich vypočuť v súvislosti s osobitnými bodmi programu.

Článok 4

Zmluvné strany predsedajú špecializovaným pracovným skupinám striedavo v súlade s rokovacím poriadkom Spoločného výboru.

Článok 5

Zástupca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a zástupca vlády Kórejskej republiky spoločne plnia úlohy tajomníkov špecializovaných pracovných skupín. Všetky oznámenia týkajúce sa konkrétnych špecializovaných pracovných skupín sa postupujú dvom tajomníkom.

Článok 6

1.   Špecializované pracovné skupiny zasadajú vždy, keď si to vyžadujú okolnosti, a to po dohode zmluvných strán na základe písomnej žiadosti ktorejkoľvek z uvedených zmluvných strán. Každé zasadnutie sa koná na mieste a v deň, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

2.   Tajomník druhej zmluvnej strany odpovie na žiadosť jednej zo zmluvných strán o zasadnutie špecializovanej pracovnej skupiny do 15 pracovných dní od jej prijatia.

3.   V obzvlášť naliehavých prípadoch môžu byť zasadnutia špecializovaných pracovných skupín zvolané v kratšom čase, ak s tým obidve zmluvné strany súhlasia.

4.   Predseda je pred každým zasadnutím informovaný o plánovanom zložení delegácie obidvoch zmluvných strán.

5.   Zasadnutia špecializovaných pracovných skupín spoločne zvolávajú dvaja tajomníci.

Článok 7

Body na zaradenie do programu sa predkladajú tajomníkom najneskôr 15 pracovných dní pred dátumom konania daného zasadnutia špecializovanej pracovnej skupiny. Akákoľvek podporná dokumentácia sa tajomníkom poskytuje najneskôr 10 pracovných dní pred zasadnutím. Tajomníci oznámia návrh programu najneskôr 5 pracovných dní pred zasadnutím. Program sa dokončí na základe dohody oboch zmluvných strán. Za mimoriadnych okolností sa so súhlasom zmluvných strán môžu body zaradiť do programu aj v kratšej časovej lehote.

Článok 8

Z každého zasadnutia sa vypracováva zápisnica.

Pokiaľ sa nerozhodne inak, zasadnutia špecializovaných pracovných skupín sú neverejné.


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/76


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV (EÚ, Euratom) 2016/846

z 24. mája 2016

o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 254 a 255,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 48 Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 (1), sa uvádza, že Všeobecný súd sa od 25. decembra 2015 skladá zo 40 sudcov. V článku 2 písm. a) uvedeného nariadenia sa stanovuje dĺžka funkčného obdobia dvanástich ďalších sudcov tak, aby skončenie tohto funkčného obdobia zodpovedalo čiastočným obmenám Všeobecného súdu, ktoré sa uskutočnia 1. septembra 2016 a 1. septembra 2019.

(2)

Na vymenovanie za ďalších sudcov Všeobecného súdu boli navrhnutí pani Inga REINEOVÁ, pán Fredrik SCHALIN a pán Peter George XUEREB.

(3)

Výbor zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vydal stanovisko k vhodnosti pani Ingy REINEOVEJ, pána Fredrika SCHALINA a pána Petra Georgea XUEREBA na výkon funkcie sudcu Všeobecného súdu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za sudcov Všeobecného súdu sa na obdobie od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia do 31. augusta 2019 vymenúvajú:

pani Inga REINE,

pán Fredrik SCHALIN,

pán Peter George XUEREB.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. mája 2016

Predseda

P. DE GOOIJER


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 14).


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/77


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV (EÚ, Euratom) 2016/847

z 24. mája 2016

o vymenovaní sudcu Všeobecného súdu

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 254 a 255,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie štrnástich sudcov Všeobecného súdu sa skončí 31. augusta 2016. Je potrebné pristúpiť k vymenovaniu sudcov na obdobie od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2022.

(2)

Pán Lauri MADISE bol navrhnutý na opätovné vymenovanie do funkcie.

(3)

Výbor zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vydal stanovisko k vhodnosti pána Lauriho MADISEHO na výkon funkcie sudcu Všeobecného súdu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Lauri MADISE sa vymenúva za sudcu Všeobecného súdu na obdobie od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2022.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. mája 2016

Predseda

P. DE GOOIJER


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/78


ROZHODNUTIE RADY (EÚ, Euratom) 2016/848

z 25. mája 2016,

ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Dánskym kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 302,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh dánskej vlády,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 18. septembra 2015 prijala rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2015/1600 (1) a 1. októbra 2015 rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2015/1790 (2), ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Mikkela DALSGAARDA sa uvoľnilo miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Klaus MATTHIESEN, Head of Negotiations, Confederation of Professionals in Denmark (FTF), sa týmto vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2020.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. mája 2016

Za Radu

predseda

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/1600 z 18. septembra 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 53).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/1790 z 1. októbra 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (Ú. v. EÚ L 260, 7.10.2015, s. 23).


28.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/79


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/849

z 27. mája 2016

o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/800/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (ďalej len „KĽDR“), ktorým sa okrem iného vykonali rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „rezolúcia BR OSN“) č. 1718 (2006) a č. 1874 (2009).

(2)

Bezpečnostná rada OSN 7. marca 2013 prijala rezolúciu BR OSN č. 2094 (2013), v ktorej dôrazne odsúdila jadrovú skúšku, ktorú KĽDR uskutočnila 12. februára 2013 a ktorá predstavuje porušenie a zjavné ignorovanie príslušných rezolúcií BR OSN.

(3)

Rada 22. apríla 2013 prijala rozhodnutie 2013/183/SZBP (2), ktorým sa nahradilo rozhodnutie 2010/800/SZBP a okrem iného vykonali rezolúcie BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013) a č. 2094 (2013).

(4)

Bezpečnostná rada OSN 2. marca 2016 prijala rezolúciu BR OSN č. 2270 (2016), v ktorej vyjadrila svoje hlboké znepokojenie nad jadrovou skúškou, ktorú KĽDR uskutočnila 6. januára 2016, čím porušila príslušné rezolúcie BR OSN odsúdiac skutočnosť, že KĽDR 7. februára 2016 vypustila strelu s použitím technológie balistických riadených striel, čím závažne porušila príslušné rezolúcie BR OSN, a uviedla, že naďalej existuje jasná hrozba pre medzinárodný mier a bezpečnosť v tomto regióne aj mimo neho.

(5)

Rada 31. marca 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/476 (3), ktorým sa zmenilo rozhodnutie 2013/183/SZBP a vykonala rezolúcia BR OSN č. 2270 (2016).

(6)

Vzhľadom na to, že konanie KĽDR začiatkom tohto roka sa považuje za závažnú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť v regióne aj mimo neho, sa Rada rozhodla uložiť ďalšie reštriktívne opatrenia.

(7)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že predajom zbraní zo strany KĽDR sa vytvorili príjmy, ktoré sa presmerúvajú na oblasť jadrových zbraní a balistických riadených striel, a stanovuje sa, že obmedzenia zbraní by sa mali týkať všetkých zbraní a súvisiaceho materiálu vrátane ručných a ľahkých zbraní a s nimi súvisiaceho materiálu. V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa ďalej rozširuje zákaz transferu a obstarávania akýchkoľvek položiek, ktoré by mohli prispieť k vývoju operačných spôsobilostí ozbrojených síl KĽDR alebo k vývozom, ktorými sa podporujú alebo zlepšujú operačné spôsobilosti ozbrojených síl iného členského štátu OSN mimo KĽDR.

(8)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa stanovuje, že zákazom obstarávania technickej pomoci týkajúcej sa zbraní sa členským štátom OSN zakazuje hostiť školiteľov, poradcov alebo iných úradníkov na účely vojenského, polovojenského alebo policajného výcviku.

(9)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa potvrdzuje, že zákaz transferu, obstarávania a poskytovania technickej pomoci vzťahujúcej sa na určité tovary sa uplatňuje aj na prepravu položiek do KĽDR alebo z nej na účely opravy, údržby, renovácie, testovania, reverzného inžinierstva a uvádzania na trh bez ohľadu na to, či sa prevádza vlastníctvo alebo kontrola, a zdôrazňuje, že zákaz udeľovania víz sa má uplatňovať aj na individuálne cesty na uvedené účely.

(10)

Rada sa domnieva, že je vhodné zakázať dodávky, predaj alebo transfer ďalších položiek, materiálov, zariadenia týkajúcich sa tovaru a technológie s dvojakým použitím do KĽDR.

(11)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa rozširuje zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz udeľovania víz a stanovuje sa, že zmrazenie aktív sa má uplatňovať vo vzťahu k subjektom vlády KĽDR alebo Kórejskej strany pracujúcich, ak členský štát OSN rozhodne, že sú spojené s programami KĽDR v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických riadených striel alebo s inými činnosťami zakázanými podľa príslušných rezolúcií BR OSN.

(12)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa vyjadrujú obavy, že KĽDR zneužíva výsady a imunity priznané KĽDR podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch a stanovujú sa v nej ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť diplomatom alebo vládnym predstaviteľom KĽDR alebo osobám z tretích štátov, aby konali v mene alebo podľa pokynov označených osôb alebo subjektov alebo sa zapájali do zakázaných činností.

(13)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa ďalej spresňuje rozsah povinnosti členských štátov OSN predchádzať špecializovanej odbornej príprave štátnych príslušníkov KĽDR v určitých citlivých vedných odboroch.

(14)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa zároveň rozširuje rozsah opatrení uplatniteľných na sektor dopravy a finančný sektor.

(15)

V súvislosti s opatreniami uplatniteľnými na finančný sektor sa Rada domnieva, že je vhodné zakázať prevody finančných prostriedkov do KĽDR a z nej, pokiaľ nie sú vopred výslovne povolené, ako aj investície KĽDR na území podliehajúcom právomoci členských štátov a investície štátnych príslušníkov alebo subjektov členských štátov v KĽDR.

(16)

Okrem opatrení ustanovených v príslušnej rezolúcii BR OSN členské štáty by mali odmietnuť udeliť akémukoľvek lietadlu prevádzkovanému dopravcami z KĽDR alebo s miestom odletu v KĽDR povolenie pristáť na svojom území, vzlietnuť z neho alebo nad ním preletieť. Členské štáty by mali tiež zakázať akémukoľvek plavidlu, ktoré vlastní, prevádzkuje alebo ktorého posádku zabezpečuje KĽDR, vstup do svojich prístavov.

(17)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa zakazuje obstarávanie určitých nerastov a vývoz leteckého paliva.

(18)

Rada sa nazdáva, že zákaz vývozu luxusného tovaru by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal aj dovoz takéhoto tovaru z KĽDR.

(19)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa ďalej rozširuje zákaz poskytovania finančnej podpory obchodu s KĽDR.

(20)

Rada považuje za vhodné rozšíriť zákazy aj na finančnú podporu obchodu s KĽDR z verejných zdrojov, najmä s cieľom predchádzať finančne podpore, ktorou by sa prispelo k činnostiam v jadrovej oblasti citlivým z hľadiska šírenia alebo k vývoju nosičov jadrových zbraní.

(21)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa pripomína, že Finančná akčná skupina (FATF) vyzvala krajiny, aby uplatňovali dôkladnejšiu hĺbkovú analýzu a účinné protiopatrenia na ochranu svojich jurisdikcií pred nezákonnou finančnou činnosťou KĽDR, a členské štáty OSN sa vyzývajú, aby uplatňovali odporúčanie FATF č. 7, jeho výkladovú poznámku, a súvisiace usmernenia na účinné vykonávanie cielených finančných sankcií týkajúcich sa šírenia zbraní.

(22)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa tiež zdôrazňuje, že opatrenia, ktoré sa v nej ukladajú, nemajú mať nepriaznivé humanitárne dôsledky pre civilné obyvateľstvo KĽDR alebo negatívne ovplyvniť činnosti, ktoré nie sú zakázané v príslušných rezolúciách BR OSN, ani pre prácu medzinárodných organizácií a mimovládnych organizácií, v KĽDR poskytujú pomoc a vykonávajú činnosti v oblasti núdzovej pomoci v prospech jej civilného obyvateľstva.

(23)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa vyjadruje záväzok presadzovať mierové, diplomatické a politické riešenie situácie. Opätovne sa potvrdzuje podpora šesťstranných rozhovorov a vyzýva sa na ich obnovenie.

(24)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa potvrdzuje, že konanie KĽDR sa má nepretržite sledovať a že Bezpečnostná rada OSN je pripravená podľa potreby posilniť, upraviť, pozastaviť alebo zrušiť opatrenia podľa toho, ako KĽDR dodržiava požiadavky rezolúcie, a je odhodlaná prijať ďalšie významné opatrenia v prípade ďalšej jadrovej skúšky alebo ďalšieho vypustenia rakety zo strany KĽDR.

(25)

Vo februári 2016 Rada vykonala preskúmanie v súlade s článkom 22 ods. 2 rozhodnutia 2013/183/SZBP a článkom 6 ods. 2 a 2a nariadenia (ES) č. 329/2007 (4) a potvrdila, že dané osoby a subjekty, ktoré sú uvedené v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu a v prílohe V k uvedenému nariadeniu, by mali zostať zaradené v príslušných prílohách.

(26)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, právo vlastniť majetok a právo na ochranu osobných údajov. Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(27)

Toto rozhodnutie plne rešpektuje aj záväzky členských štátov vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a právne záväzná povaha rezolúcií BR OSN.

(28)

V záujme prehľadnosti by sa rozhodnutie 2013/183/SZBP malo zrušiť a nahradiť novým rozhodnutím.

(29)

Na vykonanie niektorých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

OBMEDZENIA VÝVOZU A DOVOZU

Článok 1

1.   Zakazujú sa priame alebo nepriame dodávky, predaj, transfer alebo vývoz položiek a technológií uvedených nižšie vrátane softvéru do KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo cez územie členských štátov alebo z nich alebo prostredníctvom lodí plaviacich sa alebo lietadiel lietajúcich pod vlajkou členských štátov bez ohľadu na to, či uvedené položky a technológie pochádzajú z územia členských štátov:

a)

výzbroj a súvisiaci materiál každého druhu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a zariadení, polovojenských zariadení a náhradných dielov pre ne, okrem nebojových vozidiel, pri ktorých výrobe alebo vybavení sa použil materiál, ktorý poskytuje balistickú ochranu a sú určené výlučne na účely ochrany personálu Únie a jej členských štátov v KĽDR;

b)

všetky položky, materiály, zariadenia, tovary a technológie, ktoré určila Bezpečnostná rada OSN alebo výbor, ktorý bol zriadený podľa bodu 12 rezolúcie BR OSN č. 1718 (2006) (ďalej len „sankčný výbor“), v súlade s bodom 8 písm. a) bodom ii) rezolúcie BR OSN č. 1718 (2006), bodom 5 písm. b) rezolúcie BR OSN č. 2087 (2013) a bodom 20 rezolúcie BR OSN č. 2094 (2013), ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia;

c)

určité ďalšie položky, materiály, zariadenia, tovary a technológie, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo k jej vojenským činnostiam vrátane všetkého tovaru a technológie s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009 (5);

d)

všetky ďalšie položky, materiály a zariadenia súvisiace s tovarom a technológiami s dvojakým použitím; Únia prijme potrebné opatrenia s cieľom určiť príslušné položky, na ktoré sa vzťahuje toto písmeno;

e)

určité kľúčové zložky pre sektor balistických riadených striel, akými sú napríklad určité typy hliníka používané v systémoch balistických riadených striel. Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa má vzťahovať toto písmeno;

f)

akákoľvek iná položka, ktorá by mohla prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických riadených striel alebo k programom v oblasti iných zbraní hromadného ničenia KĽDR, k činnostiam zakázaným podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo podľa tohto rozhodnutia, alebo k obchádzaniu opatrení uložených uvedenými rezolúciami BR OSN alebo týmto rozhodnutím; Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa má vzťahovať toto písmeno;

g)

akákoľvek iná položka, okrem potravín alebo liekov, ak členský štát rozhodne, že by mohla prispieť k vývoju operačných spôsobilostí ozbrojených síl KĽDR alebo k vývozom, ktorými sa podporujú alebo zlepšujú operačné spôsobilosti ozbrojených síl iného štátu mimo územia KĽDR.

2.   Zakazuje sa aj:

a)

poskytovať technickú odbornú prípravu, poradenstvo, služby, pomoc alebo sprostredkovateľské služby, alebo iné sprostredkujúce služby priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami alebo technológiami uvedenými v odseku 1 alebo s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo využívaním týchto položiek;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s položkami alebo technológiami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie a zaistenie, na akýkoľvek predaj, dodávky, transfer alebo vývoz uvedených položiek alebo uvedených technológií alebo na poskytnutie súvisiacej odbornej technickej prípravy, poradenstva, služieb, pomoci alebo sprostredkovateľských služieb akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v tejto krajine;

c)

vedome alebo úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo účinkom je obchádzanie zákazy uvedené v písmenách a) a b).

3.   Zakazuje sa aj obstarávanie položiek alebo technológií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, z KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo prostredníctvom lodí plaviacich sa alebo lietadiel lietajúcich pod vlajkou členských štátov, ako aj poskytovanie technickej odbornej prípravy, poradenstva, služieb, pomoci, finančných prostriedkov a finančnej pomoci, ako sa uvádza v odseku 2, zo strany KĽDR bez ohľadu na to, či pochádzajú z územia tejto krajiny, štátnym príslušníkom členských štátov.

Článok 2

Opatrenia, ktoré sa ukladajú článkom 1 ods. 1 písm. g), sa neuplatňujú na dodávky, predaj alebo transfer alebo obstarávanie položky, ak:

a)

členský štát rozhodne, že takáto činnosť slúži výlučne na humanitárne účely alebo výlučne na účely obživy a že osoby alebo subjekty v KĽDR ju nepoužijú na vytváranie príjmov, a nesúvisí so žiadnou činnosťou zakázanou podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo podľa tohto rozhodnutia, za predpokladu, že príslušný členský štát takéto rozhodnutie vopred oznámi sankčnému výboru a vopred ho informuje o opatreniach prijatých na zabránenie zneužívaniu položky na takéto iné účely, alebo

b)

sankčný výbor rozhodol na základe individuálneho posúdenia, že konkrétne dodávky, predaj alebo transfer nie sú v rozpore s cieľmi rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016).

Článok 3

1.   Zakazuje sa priamy aj nepriamy predaj a nákup zlata, vzácnych kovov a diamantov, ich preprava či sprostredkovanie vo vzťahu k vláde KĽDR, jej verejným subjektom, korporáciám a agentúram alebo centrálnej banke KĽDR, ako aj vo vzťahu k osobám alebo subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, či vo vzťahu k subjektom, ktoré vlastnia alebo kontrolujú.

2.   Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa má vzťahovať tento článok.

Článok 4

1.   Zakazuje sa obstarávanie zlata, titánovej rudy, vanádiovej rudy a minerálov prvkov vzácnych zemín z KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo prostredníctvom lodí plaviacich sa alebo lietadiel lietajúcich pod vlajkou členských štátov bez ohľadu na to, či tieto suroviny pochádzajú z územia KĽDR.

2.   Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa má vzťahovať tento článok.

Článok 5

Zakazuje sa dodávanie novo vytlačených, vyrazených alebo nevydaných bankoviek a mincí KĽDR centrálnej banke KĽDR alebo v jej prospech.

Článok 6

1.   Zakazujú sa priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo transfer luxusného tovaru do KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo cez územia členských štátov alebo z nich, alebo prostredníctvom lodí plaviacich sa alebo lietadiel lietajúcich pod vlajkou členských štátov bez ohľadu na to, či tento tovar pochádza z územia členských štátov alebo nie.

2.   Zakazuje sa dovoz, nákup alebo transfer luxusného tovaru z KĽDR.

3.   Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa majú vzťahovať odseky1 a 2.

Článok 7

1.   Zakazuje sa obstarávanie uhlia, železa a železnej rudy z KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo prostredníctvom lodí plaviacich sa alebo lietadiel lietajúcich pod vlajkou členských štátov ohľadu na to, či tieto suroviny pochádzajú z územia KĽDR. Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa má vzťahovať tento odsek.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na uhlie, pri ktorom obstarávajúci členský štát na základe dôveryhodných informácií potvrdí, že pochádza z územia mimo KĽDR a cez KĽDR bolo prepravené výlučne na vývoz z prístavu Rajin (Rason) za predpokladu, že príslušný členský štát to sankčnému výboru oznámi vopred a takého transakcie sa netýkajú vytvárania príjmov pre programy KĽDR v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických riadených striel alebo pre iné činnosti zakázané podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo podľa tohto rozhodnutia.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje na transakcie, ktoré sú určené výlučne na účely obživy a nesúvisia s vytváraním príjmov pre programy KĽDR v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických riadených striel alebo pre iné činnosti zakázané podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo podľa tohto rozhodnutia.

Článok 8

1.   Zakazuje sa predaj alebo dodávky leteckého paliva vrátane leteckého benzínu, naftového paliva pre tryskové motory, kerozínového paliva pre tryskové motory, kerozínového paliva pre raketové motory do KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z územia členských štátov alebo prostredníctvom lodí plaviacich sa alebo lietadiel lietajúcich pod vlajkou členských štátov bez ohľadu na to, či tieto palivá pochádzajú z územia členských štátov.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sankčný výbor vopred, výnimočne a na základe individuálneho posúdenia schválil transfer takýchto produktov do KĽDR na overené základné humanitárne potreby a s výhradou prijatia osobitných dojednaní na účinné monitorovanie ich dodania a použitia.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje na predaj alebo dodávky leteckého paliva pre civilné lietadlá na prepravu cestujúcich mimo územia KĽDR výlučne na spotrebu počas letu do KĽDR a späť.

Článok 9

Zakazuje sa vývoz, nákup alebo transfer ropných produktov z KĽDR, na ktoré sa nevzťahuje rezolúcia BR OSN č. 2270 (2016). Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa má vzťahovať tento článok.

KAPITOLA II

OBMEDZENIA FINANČNEJ PODPORY OBCHODU

Článok 10

1.   Členské štáty neposkytujú obchodu s KĽDR finančnú podporu z verejných zdrojov, a to ani vo forme vývozných úverov, záruk alebo poistenia svojim štátnym príslušníkom alebo subjektom zapojeným do takéhoto obchodu. Toto nemá vplyv na záväzky, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, pod podmienkou že takáto finančná podpora neprispieva na programy KĽDR v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia KĽDR alebo pre iné činnosti zakázané podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009) alebo č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo podľa tohto rozhodnutia.

2.   Zakazuje sa finančná podpora obchodu s KĽDR zo súkromných zdrojov vrátane vývozných úverov, záruk alebo poistenia štátnym príslušníkom alebo subjektom členských štátov zapojeným do takéhoto obchodu, ak by takáto pomoc mohla prispieť k programom alebo činnostiam KĽDR v jadrovej oblasti a v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo k iným činnostiam zakázaným podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo podľa tohto rozhodnutia, alebo k obchádzaniu opatrení uložených týmito rezolúciami BR OSN alebo týmto rozhodnutím.

3.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na obchod zameraný na potraviny a na poľnohospodárske, zdravotnícke alebo na iné humanitárne účely.

KAPITOLA III

OBMEDZENIA INVESTÍCIÍ

Článok 11

1.   Zakazujú sa investície na území podliehajúcom právomoci členských štátov zo strany KĽDR, jej štátnych príslušníkov alebo subjektov, ktoré sú registrované v KĽDR alebo podliehajú jej právomoci, alebo osôb alebo subjektov, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov, ktoré vlastnia alebo kontrolujú.

2.   Zakazuje sa:

a)

nadobúdanie alebo zvyšovanie účasti v subjektoch v KĽDR alebo v subjektoch KĽDR alebo v subjektoch vlastnených KĽDR mimo KĽDR, ktoré sa zapájajú do činností na programoch alebo činnostiach KĽDR v oblasti jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo do činností v odvetviach ťažby, rafinérskeho a chemického priemyslu, vrátane úplného nadobúdania takýchto subjektov a nadobúdania akcií alebo iných cenných papierov zakladajúcich majetkovú účasť;

b)

poskytovanie akýchkoľvek finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci subjektom v KĽDR alebo v subjektoch KĽDR alebo v subjektoch vlastnených KĽDR mimo KĽDR, ktoré sa zapájajú do činností uvedených v písmene a), alebo na dokumentované účely financovania takýchto subjektov v KĽDR;

c)

zakladanie akýchkoľvek spoločných podnikov so subjektmi v KĽDR, ktoré sa zapájajú do činností uvedených v písmene a) alebo s akoukoľvek dcérskou spoločnosťou alebo pobočkou pod ich kontrolou;

d)

poskytovanie investičných služieb priamo súvisiacich s činnosťami uvedenými v písmenách a) až c).

KAPITOLA IV

FINANČNÝ SEKTOR

Článok 12

Členské štáty zároveň neprijímajú nové záväzky, pokiaľ ide o granty, finančnú pomoc alebo zvýhodnené úvery pre KĽDR, a to ani prostredníctvom svojej účasti v medzinárodných finančných inštitúciách, okrem tých, ktoré sú určené na humanitárne a rozvojové účely a priamo riešia potreby civilného obyvateľstva alebo podporujú denuklearizáciu. Členské štáty zachovávajú obozretnosť v záujme obmedzenia súčasných záväzkov a, ak je to možné, ich ukončenia.

Článok 13

S cieľom zabraňovať poskytovaniu finančných služieb alebo prevodu akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov vrátane veľkých objemov finančných prostriedkov v hotovosti, ktoré by mohli prispieť k programom alebo činnostiam KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel a iných zbraní hromadného ničenia alebo k iným činnostiam zakázaným podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo podľa tohto rozhodnutia, alebo k obchádzaniu opatrení uložených uvedenými rezolúciami BR OSN alebo týmto rozhodnutím, na územie členských štátov, cez toto územie, alebo z neho, alebo na štátnych príslušníkov členských štátov alebo subjekty podliehajúce ich právu, alebo osoby alebo finančné inštitúcie podliehajúce ich právomoci, alebo prostredníctvom nich alebo od nich, sa uplatňuje nasledovné:

1.

Nerealizujú sa žiadne prevody finančných prostriedkov z alebo do KĽDR, s výnimkou prevodov, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti bodu 3 a boli povolené v súlade s bodom 4.

2.

Finančné inštitúcie podliehajúce právomoci členských štátov nesmú vstupovať do transakcií alebo sa naďalej zúčastňovať na transakciách s:

a)

bankami, ktoré majú sídlo v KĽDR, vrátane Centrálnej banky KĽDR;

b)

pobočkami alebo dcérskymi spoločnosťami bánk so sídlom v KĽDR podliehajúcimi právomoci členských štátov;

c)

pobočkami alebo dcérskymi spoločnosťami bánk so sídlom v KĽDR nepodliehajúcimi právomoci členských štátov; alebo

d)

finančnými subjektmi, ktoré nemajú sídlo v KĽDR a ani nepodliehajú právomoci členských štátov, ale ktoré sú kontrolované osobami alebo subjektmi so sídlom v KĽDR;

pokiaľ takéto transakcie nespadajú do rozsahu pôsobnosti bodu 3 a boli povolené v súlade s bodom 4.

3.

Tieto transakcie môžu byť realizované s výhradou predchádzajúceho povolenia uvedeného v bode 4:

a)

transakcie týkajúce sa potravín, zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckeho vybavenia alebo transakcie na poľnohospodárske alebo humanitárne účely;

b)

transakcie týkajúce sa osobných remitencií;

c)

transakcie týkajúce sa uplatňovania výnimiek stanovených v tomto rozhodnutí;

d)

transakcie súvisiace s konkrétnou obchodnou zmluvou, ktorá nie je zakázaná podľa tohto rozhodnutia;

e)

transakcie týkajúce sa diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu, alebo medzinárodnej organizácie, ktorá požíva imunity v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ sa takéto transakcie majú použiť na oficiálne účely danej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie;

f)

transakcie vyžadované výlučne na vykonávanie projektov financovaných Úniou alebo jej členskými štátmi na rozvojové účely, ktoré priamo riešia potreby civilného obyvateľstva alebo podporujú denuklearizáciu;

g)

transakcie týkajúce sa platby na plnenie pohľadávok voči KĽDR, osobám alebo subjektom z KĽDR na individuálnom základe a pod podmienkou ich oznámenia 10 dní pred povolením a transakcie podobnej povahy, ktoré neprispievajú k činnostiam zakázaným podľa tohto rozhodnutia.

4.

Pre každý prevod finančných prostriedkov do alebo z KĽDR sa pri transakciách uvedených v bode 3 vyžaduje predchádzajúce povolenie príslušného orgánu dotknutého členského štátu, ak je hodnota vyššia ako 15 000 EUR. Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty o každom udelenom povolení.

5.

Predchádzajúce povolenie uvedené v bode 4 sa nevyžaduje pre žiadny prevod finančných prostriedkov alebo transakciu, ktoré sú potrebné oficiálne účely diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu členského štátu v KĽDR.

6.

Vyžaduje sa, aby finančné inštitúcie pri aktivitách s bankami a finančnými inštitúciami uvedenými v bode 2:

a)

zachovávali neustálu obozretnosť, pokiaľ ide o operácie na účtoch, a to aj v rámci svojich programov povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v súlade so svojimi povinnosťami týkajúcimi sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

b)

vyžadovali vyplnenie všetkých informačných políčok v platobných príkazoch, ktoré sa týkajú príkazcu a príjemcu v rámci predmetnej transakcie, a v prípade neuvedenia týchto informácií odmietli transakciu vykonať;

c)

uchovávali päť rokov všetky záznamy o transakciách a na požiadanie ich sprístupnili vnútroštátnym orgánom;

d)

okamžite nahlásili svoje podozrenie finančnej spravodajskej jednotke (FIU) alebo inému príslušnému orgánu určenému dotknutým členským štátom v prípade, že majú podozrenie alebo majú opodstatnený dôvod sa domnievať, že finančné prostriedky prispievajú k programom alebo činnostiam KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia; FIU alebo iný príslušný orgán majú priamy alebo nepriamy a včasný prístup k finančným a správnym informáciám a informáciám týkajúcim sa presadzovania práva, ktoré sa vyžadujú na riadny výkon tejto funkcie, vrátane možnosti analyzovať hlásenia o podozrivých transakciách.

Článok 14

1.   Zakazuje sa zakladanie pobočiek, dcérskych spoločností alebo zriaďovanie zastupiteľských kancelárií bánk KĽDR vrátane Centrálnej banky KĽDR, jej pobočiek a dcérskych spoločností a iných finančných subjektov uvedených v článku 13 bode 2 na území členských štátov.

2.   Existujúce pobočky, dcérske spoločnosti a zastupiteľské kancelárie sa zatvoria do 90 dní od prijatia rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016).

3.   Pokiaľ sankčný výbor neschválil vopred, bankám KĽDR, vrátane Centrálnej banky KĽDR, jej pobočiek a dcérskych spoločností, a iným finančným subjektom uvedeným v článku 13 bode 2 sa zakazuje:

a)

zriaďovať nové spoločné podniky s bankami podliehajúcimi právomoci členských štátov;

b)

nadobúdať majetkovú účasť v bankách podliehajúcich právomoci členských štátov;

c)

nadväzovať alebo udržiavať vzťahy korešpondenčného bankovníctva s bankami podliehajúcimi právomoci členských štátov.

4.   Existujúce spoločné podniky, majetkové účasti a vzťahy korešpondenčného bankovníctva s bankami KĽDR sa ukončia do 90 dní od prijatia rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016).

5.   Finančným inštitúciám na území členských štátov alebo podliehajúcim ich právomoci sa zakazuje zriaďovanie zastupiteľské kancelárie, zakladať dcérske spoločnosti, pobočky alebo otvárať bankové účty v KĽDR.

6.   Existujúce zastupiteľské kancelárie, dcérske spoločnosti alebo bankové účty v KĽDR sa zatvoria do 90 dní od prijatia rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016), ak príslušný členský štát získa dôveryhodné informácie, na základe ktorých má opodstatnený dôvod domnievať sa, že tieto finančné služby by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických riadených striel alebo k iným činnostiam zakázaným podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016).

7.   Odsek 6 sa neuplatňuje, ak sankčný výbor na základe individuálneho posúdenia rozhodne, že takéto kancelárie, dcérske spoločnosti alebo účty sú potrebné na poskytovanie humanitárnej pomoci, na činnosti diplomatických misií v KĽDR podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch alebo na činnosti OSN alebo jej špecializovaných agentúr alebo súvisiacich organizácií, alebo na akékoľvek iné účely, ktoré sú v súlade s rezolúciami BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016).

8.   Existujúce zastupiteľské kancelárie, dcérske spoločnosti alebo bankové účty v KĽDR sa zatvoria, ak príslušný členský štát získa dôveryhodné informácie, na základe ktorých má opodstatnený dôvod domnievať sa, že tieto finančné služby by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických riadených striel alebo k iným činnostiam zakázaným týmto rozhodnutím.

9.   Členský štát môže udeliť výnimky z odseku 8, ak na základe individuálneho posúdenia rozhodne, že takéto kancelárie, dcérske spoločnosti alebo účty sú potrebné na poskytovanie humanitárnej pomoci, na činnosti diplomatických misií v KĽDR podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch alebo na činnosti OSN alebo jej špecializovaných agentúr alebo súvisiacich organizácií, alebo na akékoľvek iné účely, ktoré sú v súlade s týmto rozhodnutím. Dotknutý členský štát vopred informuje ostatné členské štáty o svojom úmysle udeliť výnimku.

Článok 15

Zakazuje sa priamy alebo nepriamy predaj štátnych alebo štátom zaručených dlhopisov KĽDR, ktoré boli vydané po 18. februári 2013, vláde KĽDR, jej verejným subjektom, korporáciám a agentúram, centrálnej banke KĽDR alebo bankám so sídlom v KĽDR alebo pobočkám a dcérskym spoločnostiam bánk so sídlom v KĽDR podliehajúcim alebo aj nepodliehajúcim právomoci členských štátov, alebo finančným subjektom, ktoré nemajú sídlo v KĽDR ani nepodliehajú právomoci členských štátov, ale ktoré sú kontrolované osobami alebo subjektmi so sídlom v KĽDR, ako aj akýmkoľvek osobám alebo subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektom, ktoré sú nimi vlastnené alebo kontrolované, pričom sa rovnako zakazuje nákup takýchto dlhopisov od všetkých uvedených osôb a subjektov, alebo sprostredkovanie či poskytovanie pomoci pri vydávaní takýchto dlhopisov.

KAPITOLA V

SEKTOR DOPRAVY

Článok 16

1.   Členské štáty skontrolujú v súlade so svojimi vnútroštátnymi orgánmi, právnymi predpismi a s medzinárodným právom vrátane Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch každý náklad do KĽDR a z nej na svojom území alebo prechádzajúci cez toto územie, a to aj na svojich letiskách, v prístavoch a v zónach voľného obchodu, alebo náklad, pri ktorom boli sprostredkovateľmi alebo pomocníkmi KĽDR alebo jej štátni príslušníci, alebo osoby alebo subjekty konajúce v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjekty, ktoré vlastnia alebo kontrolujú, alebo osoby alebo subjekty uvedené v prílohe I, alebo náklad, ktorý sa prepravuje v lietadlách alebo na námorných plavidlách pod vlajkou KĽDR, aby sa zabezpečilo, že nedochádza k transferom žiadnych položiek v rozpore s rezolúciami BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016).

2.   Členské štáty skontrolujú v súlade so svojimi vnútroštátnymi orgánmi, právnymi predpismi a s medzinárodným právom vrátane Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch každý náklad do KĽDR a z nej na svojom území alebo prechádzajúci cez toto územie, alebo náklad, pri ktorom boli sprostredkovateľmi alebo pomocníkmi KĽDR alebo jej štátni príslušníci alebo osoby alebo subjekty, ktoré konajú v ich mene, a to aj na svojich letiskách a v námorných prístavoch, ak majú informácie, na základe ktorých majú opodstatnený dôvod domnievať sa, že náklad obsahuje položky, ktorých dodávky, predaj, transfer alebo vývoz sú podľa tohto rozhodnutia zakázané.

3.   Členské štáty so súhlasom vlajkového štátu skontrolujú lode na otvorenom mori, ak majú informácie, na základe ktorých majú opodstatnený dôvod domnievať sa, že náklad týchto lodí obsahuje položky, ktorých dodávky, predaj, transfer alebo vývoz sú podľa tohto rozhodnutia zakázané.

4.   Členské štáty spolupracujú pri kontrolách v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podľa odsekov 1 až 3.

5.   Lietadlá a plavidlá prepravujúce náklad do KĽDR a z nej podliehajú požiadavke poskytovania dodatočných informácií pred príchodom alebo odchodom o všetkom tovare, ktorý sa do členského štátu priváža alebo sa z neho vyváža.

6.   V prípadoch vykonania kontroly uvedenej v odsekoch 1 až 3 členské štáty zadržia a zlikvidujú položky, ktorých dodávky, predaj, transfer alebo vývoz sú podľa tohto rozhodnutia zakázané v súlade s bodom 14 rezolúcie BR OSN č. 1874 (2009) a bodom 8 rezolúcie BR OSN č. 2087 (2013).

7.   Členské štáty odmietnu povoliť vstup do svojich prístavov akémukoľvek plavidlu, ktoré sa odmietne podrobiť kontrole po tom, čo takúto kontrolu povolil vlajkový štát plavidla, alebo ak sa plavidlo plaviace sa pod vlajkou KĽDR odmietne podrobiť kontrole podľa bodu 12 rezolúcie BR OSN č. 1874 (2009).

8.   Odsek 7 sa neuplatňuje, ak je vstup do prístavu potrebný na účely kontroly, v prípade núdzovej situácie alebo v prípade návratu plavidla do prístavu pôvodu.

Článok 17

1.   Členské štáty odmietnu udeliť prepravcom KĽDR alebo pochádzajúcim z KĽDR povolenie pristáť na ich území, vzlietnuť z ich územia alebo nad ním preletieť v súlade so svojimi vnútroštátnymi orgánmi a právnymi prepismi a s medzinárodným právom, najmä s príslušnými medzinárodnými dohodami v oblasti civilného letectva.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade núdzového pristátia alebo pod podmienkou pristátia na účely kontroly.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, že príslušný členský štát vopred rozhodne, že takýto vstup je potrebný na humanitárne účely alebo na akékoľvek iné účely, ktoré sú v súlade s cieľmi tohto rozhodnutia.

Článok 18

1.   Členské štáty zakážu akémukoľvek plavidlu, ktoré vlastní, prevádzkuje alebo ktorého posádku zabezpečuje KĽDR, vstup do svojich prístavov.

2.   Členské štáty zakážu vstup do svojich prístavov akémukoľvek plavidlu, ak majú informácie, na základe ktorých majú opodstatnený dôvod domnievať sa, že toto plavidlo priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje osoba alebo subjekt uvedený v zozname v prílohe I, II alebo III alebo že plavidlo obsahuje náklad, ktorého dodávky, predaj, prevod alebo vývoz sú zakázané podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo týmto rozhodnutím.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade núdze alebo v prípade návratu plavidla do prístavu pôvodu alebo ak je vstup do prístavu potrebný na účely kontroly alebo ak príslušný členský štát vopred rozhodne, že takýto vstup do prístavu je potrebný na humanitárne alebo iné účely, ktoré sú v súlade s cieľmi tohto rozhodnutia.

4.   Odsek 2 sa neuplatňuje v prípade núdze alebo v prípade návratu plavidla do prístavu pôvodu alebo ak je vstup do prístavu potrebný na účely kontroly alebo ak sankčný výbor vopred zistí, že vstup do prístavu je potrebný na humanitárne alebo iné účely, ktoré sú v súlade s cieľmi rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016) alebo ak príslušný členský štát vopred rozhodne, že takýto vstup do prístavu je potrebný na humanitárne alebo iné účely, ktoré sú v súlade s cieľmi tohto rozhodnutia. Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty o každom vstupe, ktorý udelil.

Článok 19

Zakazuje sa poskytovať tankovacie alebo zásobovacie služby pre lode alebo iné služby pre plavidlá zo strany štátnych príslušníkov členských štátov alebo z územia členských štátov lodiam KĽDR, ak majú informácie, na základe ktorých majú opodstatnený dôvod domnievať sa, že tieto lode prevážajú položky, ktorých dodávky, predaj, transfer alebo vývoz sú podľa tohto rozhodnutia zakázané, s výnimkou prípadov, keď je poskytovanie takýchto služieb nevyhnutné na humanitárne účely, alebo kým sa tovar neskontroloval, a v prípade potreby nezadržal a nezlikvidoval, v súlade s článkom 16 ods. 1, 2, 3 a 6.

Článok 20

1.   Zakazuje sa prenajímať alebo najímať plavidlá alebo lietadlá s vlajkou členských štátov, alebo poskytovať posádky a ich služby KĽDR, osobám alebo subjektom uvedeným v zozname v prílohe I, II alebo III, akýmkoľvek iným subjektom KĽDR, akýmkoľvek iným osobám alebo subjektom, u ktorých členský štát rozhodne, že pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo tohto rozhodnutia, akýmkoľvek osobám alebo subjektom konajúcim v mene alebo podľa pokynov ktorejkoľvek z uvedených osôb alebo subjektov a akýmkoľvek subjektom, ktoré vyššie uvedené osoby alebo subjekty vlastnia alebo kontrolujú.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na prenájom, nájom alebo poskytovanie posádok a ich služieb pod podmienkou, že príslušný členský štát to vopred a na individuálnom základe oznámil sankčnému výboru a poskytol mu informácie preukazujúce, že tieto činnosti slúžia výlučne na účely obživy a osoby alebo subjekty z KĽDR ich nepoužijú na vytváranie príjmov, ako aj informácie o opatreniach prijatých na zabránenie tomu, aby takéto činnosti prispievali k porušovaniu ustanovení rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016).

3.   Členský štát môže udeliť výnimky z odseku 1, ak na základe individuálneho posúdenia rozhodne, že takéto činnosti slúžia výlučne na účely obživy a nebudú využité osobami alebo subjektmi KĽDR na vytvorenie príjmu a pokiaľ má informácie o opatreniach prijatých s cieľom predísť tomu, aby takéto činnosti prispievali k porušovaniu ustanovení tohto rozhodnutia. Dotknutý členský štát vopred informuje ostatné členské štáty o svojom úmysle udeliť výnimku.

Článok 21

Členské štáty zrušia registráciu každého plavidla, ktoré vlastní, prevádzkuje KĽDR alebo ktorého posádku zabezpečuje KĽDR, a nesmú takéto plavidlo, ktorého registráciu zrušil iný štát podľa bodu 19 rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016), zaregistrovať.

Článok 22

1.   Zakazuje sa registrovať plavidlá v KĽDR, získavať povolenie na to, aby plavidlo používalo vlajku KĽDR, alebo vlastniť, prenajímať alebo prevádzkovať plavidlá alebo poskytovať ich klasifikáciu, certifikáciu alebo pridružené služby, alebo poisťovať akékoľvek plavidlo plaviace sa pod vlajkou KĽDR.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na činnosti nahlásené vopred a na individuálnom základe sankčnému výboru pod podmienkou, že príslušný členský štát sankčnému výboru poskytol podrobné informácie o činnostiach vrátane mien osôb a subjektov, ktoré sú do nich zapojené, informácie preukazujúce, že tieto činnosti slúžia výlučne na účely obživy a osoby alebo subjekty z KĽDR ich nevyužijú na vytváranie príjmov, ako aj informácie o opatreniach prijatých na zabránenie tomu, aby takéto činnosti prispievali k porušovaniu rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) a č. 2270 (2016).

KAPITOLA VI

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PRIJÍMANIA A POBYTU

Článok 23

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili vstupu na svoje územie, ako aj prechodu cezeň:

a)

osobám uvedeným v prílohe I, ktoré sú podľa sankčného výboru alebo Bezpečnostnej rady OSN zodpovedné za politiku KĽDR súvisiacu s jej programami v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia, a to aj prostredníctvom podpory alebo propagácie takýchto programov, a členom ich rodín alebo osobám konajúcim v ich mene alebo podľa ich pokynov;

b)

osobám, na ktoré sa nevzťahuje príloha I, ktoré sú uvedené v prílohe II a ktoré:

i)

sú zodpovedné, a to aj podporou a presadzovaním, za programy KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia, alebo osobám konajúcim v ich mene alebo podľa ich pokynov;

ii)

poskytujú finančné služby alebo vykonávajú prevody akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia, na územie členských štátov, cez toto územie alebo z neho, alebo poskytujú finančné služby alebo vykonávajú prevody, do ktorých sú zapojení štátni príslušníci členských štátov, alebo subjekty založené podľa ich práva, alebo osoby alebo finančné inštitúcie na ich území;

iii)

sú, a to aj prostredníctvom poskytovania finančných služieb, zapojené do dodávok zbraní a súvisiaceho materiálu každého typu do KĽDR alebo z nej, alebo do dodávok položiek, materiálov, zariadení, tovaru a technológií do KĽDR, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia;

c)

osobám uvedeným v prílohe III k tomuto rozhodnutiu, na ktoré sa nevzťahuje príloha I alebo príloha II a ktoré pracujú v mene alebo podľa pokynov osoby alebo subjektu, ktoré sú zaradené do zoznamu v prílohe I alebo prílohe II, alebo osobám, ktoré pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo ustanovení tohto rozhodnutia.

2.   Odsek 1 písm. a) sa neuplatňuje, ak sankčný výbor v jednotlivých prípadoch rozhodne, že takáto cesta je odôvodnená na základe humanitárnej potreby vrátane plnenia náboženských povinností, alebo ak sankčný výbor dospeje k záveru, že udelenie výnimky by pomohlo iným spôsobom naplniť ciele rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013) alebo č. 2270 (2016).

3.   Odsek 1 nezaväzuje členský štát k tomu, aby svojim vlastným štátnym príslušníkom odmietol vstup na svoje územie.

4.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, v ktorých je členský štát viazaný povinnosťou podľa medzinárodného práva, a to:

a)

ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej konferencie zvolanej OSN alebo pod jej záštitou;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity;

d)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

5.   Odsek 4 sa vzťahuje aj na prípady, ak je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

6.   Rada bude náležite informovaná o všetkých prípadoch, v ktorých členský štát udelí výnimku podľa odsekov 4 alebo 5.

7.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených v odseku 1 písm. b), ak je vycestovanie odôvodnené na základe naliehavej humanitárnej potreby alebo na základe účasti na medzivládnych zasadnutiach a tých, ktoré podporuje alebo hostí Únia, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci OBSE a na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje politické ciele reštriktívnych opatrení, vrátane demokracie, ľudských práv a právneho štátu v KĽDR.

8.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 7, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, ak jeden alebo viacerí členovia Rady nevznesú písomne námietku do dvoch pracovných dní od prijatia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o udelení navrhovanej výnimky.

9.   Odsek 1 písm. c) sa neuplatňuje v prípade prepravy zástupcov vlády KĽDR do sídla OSN na pracovné účely v rámci OSN.

10.   V prípadoch, v ktorých členský štát povolí osobám uvedeným na zozname v prílohe I, II alebo III vstup na svoje územie alebo prechod cezeň podľa odsekov 4, 5, 7 a 9 sa toto povolenie obmedzí na účel, na ktorý sa udeľuje, a na osoby, ktorých sa týka.

11.   Členské štáty zachovávajú obozretnosť a zdržanlivosť, pokiaľ ide o vstup osôb, ktorí pracujú v mene alebo podľa pokynov označených osôb alebo subjektov uvedených v prílohe I, na ich územie alebo prechod týchto osôb cezeň.

Článok 24

1.   Členské štáty v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym a medzinárodným právom vyhostia zo svojho územia na účely repatriácie do KĽDR štátnych príslušníkov KĽDR, ktorí podľa ich zistenia pracujú v mene alebo podľa pokynov osoby alebo subjektu uvedeného v prílohe I alebo prílohe II, alebo osoby, ktoré podľa ich zistení pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo ustanovení tohto rozhodnutia.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa prítomnosť osoby vyžaduje na účely súdneho konania alebo na výlučne zdravotnícke, bezpečnostné alebo iné humanitárne účely.

Článok 25

1.   Členské štáty v súlade s platným vnútroštátnym a medzinárodným právom vyhostia zo svojho územia na účely repatriácie do KĽDR diplomatov, zástupcov vlády KĽDR alebo iných štátnych príslušníkov KĽDR, ktorí konajú v mene vlády, a ktorí podľa ich zistenia pracujú v mene alebo podľa pokynov osoby alebo subjektu uvedeného v zozname v prílohe I, II alebo III alebo osobu alebo subjekt, ktoré pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo tohto rozhodnutia.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade prepravy zástupcov vlády KĽDR do sídla OSN alebo iných zariadení OSN na pracovné účely v rámci OSN.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa prítomnosť osoby vyžaduje na účely súdneho konania alebo na výlučne lekárske, bezpečnostné alebo iné humanitárne účely alebo ak sankčný výbor na základe individuálneho posúdenia stanovil, že vyhostenie dotknutej osoby by bolo v rozpore s cieľmi rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) a č. 2270 (2016) alebo príslušný členský štát základe individuálneho posúdenia stanovil, že vyhostenie dotknutej osoby by bolo v rozpore s cieľmi tohto rozhodnutia. Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty o každom rozhodnutí nevypovedať osobu uvedenú v odseku 1.

Článok 26

1.   Členské štáty v súlade s platným vnútroštátnym a medzinárodným právom vyhostia zo svojho územia na účely repatriácie do štátu, ktorého štátnu príslušnosť má dotknutá osoba, každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podľa ich zistenia pracuje v mene alebo podľa pokynov osoby alebo subjektu uvedeného v prílohe I alebo II, pomáha pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo tohto rozhodnutia.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sa prítomnosť osoby vyžaduje na účely súdneho konania alebo na výlučne zdravotnícke, bezpečnostné alebo iné humanitárne účely alebo ak sankčný výbor na základe individuálneho posúdenia rozhodol, že vyhostenie dotknutej osoby by bolo v rozpore s cieľmi rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) a č. 2270 (2016), alebo ak príslušný členský štát na základe individuálneho posúdenia rozhodne, že vyhostenie osoby by bolo v rozpore s cieľmi tohto rozhodnutia. Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty o každom rozhodnutí nevypovedať osobu uvedenú v odseku 1.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade prepravy zástupcov vlády KĽDR do sídla OSN alebo iných zariadení OSN na pracovné účely v rámci OSN.

KAPITOLA VII

ZMRAZENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A HOSPODÁRSKYCH ZDROJOV

Článok 27

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria alebo sú vo vlastníctve, držbe alebo pod priamou či nepriamou kontrolou týchto osôb a subjektov:

a)

osôb a subjektov uvedených v prílohe I, ktoré sa podľa sankčného výboru alebo Bezpečnostnej rady OSN zúčastňujú programov KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo tieto programy podporujú, a to aj nedovolenými prostriedkami, alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov, ktoré tieto osoby alebo subjekty vlastnia alebo kontrolujú, a to aj nedovolenými prostriedkami, ako sa uvádzajú v prílohe I;

b)

osôb a subjektov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I, ktoré sú uvedené v prílohe II a ktoré:

i)

sú zodpovedné, a to aj podporou a presadzovaním, za programy KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia, alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov, ktoré tieto osoby alebo subjekty vlastnia alebo kontrolujú, a to aj nedovolenými prostriedkami;

ii)

poskytujú finančné služby alebo vykonávajú prevody akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia, na územie členských štátov, cez toto územie alebo z neho, alebo poskytujú finančné služby alebo vykonávajú prevody, do ktorých sú zapojení štátni príslušníci členských štátov, alebo subjekty založené podľa ich práva, alebo osoby alebo finančné inštitúcie na ich území, alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov, ktoré tieto osoby alebo subjekty vlastnia alebo kontrolujú;

iii)

sú, a to aj prostredníctvom poskytovania finančných služieb, zapojené do dodávok zbraní a súvisiaceho materiálu každého typu do KĽDR alebo z nej, alebo do dodávok položiek, materiálov, zariadení, tovarov a technológií do KĽDR, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia;

c)

osôb a subjektov uvedených v prílohe III k tomuto rozhodnutiu, na ktoré sa nevzťahuje príloha I alebo príloha II a ktoré pracujú v mene alebo podľa pokynov osoby alebo subjektu, ktoré sú zaradené do zoznamu v prílohe I alebo prílohe II, alebo osôb, ktoré pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo ustanovení tohto rozhodnutia;

d)

subjektov vlády KĽDR alebo Kórejskej strany pracujúcich, alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov, ktoré vlastnia alebo kontrolujú, ktoré sú podľa zistenia členského štátu spojené s programami KĽDR v jadrovej oblasti a v oblasti balistických riadených striel alebo s inými činnosťami zakázanými podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016).

2.   Osobám alebo subjektom uvedeným v odseku 1, a to ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Výnimky sa môžu udeliť pre finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov alebo náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb; alebo

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov v súlade s vnútroštátnym právom;

a to po tom, ako dotknutý členský štát, tam, kde je to vhodné, oznámi sankčnému výboru svoj úmysel povoliť prístup k takýmto finančným prostriedkom a hospodárskym zdrojom a sankčný výbor do piatich pracovných dní od tohto oznámenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.

4.   Výnimky sa môžu udeliť aj pre finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sú:

a)

potrebné na mimoriadne výdavky. Tam, kde je to vhodné, musí dotknutý členský štát najprv takúto výnimku oznámiť a získať schválenie od sankčného výboru; alebo

b)

predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho opatrenia alebo rozsudku, pričom v tomto prípade môžu byť finančné prostriedky a hospodárske zdroje použité na úhradu pohľadávok vyplývajúcich z tohto opatrenia alebo rozsudku za predpokladu, že toto opatrenie alebo rozsudok existovali už predtým, ako dotknutú osobu alebo subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1, označil sankčný výbor, Bezpečnostná rada OSN alebo Rada a za predpokladu, že tieto prostriedky alebo zdroje nie sú v prospech osoby alebo subjektu, ktoré sú uvedené v odseku 1. Tam, kde je to vhodné, musí dotknutý členský štát takúto výnimku najprv oznámiť sankčnému výboru.

5.   Odsek 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z uvedených účtov; alebo

b)

platby splatné podľa zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom od ktorého sa uvedené účty stali predmetom reštriktívnych opatrení,

za predpokladu, že každý takýto úrok, iný výnos a platba naďalej podliehajú odseku 1.

6.   Odsek 1 nebráni označenej osobe ani subjektu, aby uskutočňovali platby splatné na základe zmluvy, ktorá sa uzatvorila pred zaradením uvedenej osoby alebo subjektu do zoznamu, za predpokladu, že príslušný členský štáty rozhodol, že:

a)

zmluva nesúvisí so žiadnymi zakázanými položkami, materiálom, zariadeniami, tovarom, technológiami, pomocou, odbornou prípravou, finančnou pomocou, investíciami, sprostredkovateľskými službami ani službami uvedenými v článku 1;

b)

platbu priamo ani nepriamo nedostane osoba ani subjekt uvedený v odseku 1,

a po tom, ako príslušný členský štát oznámi svoj zámer uskutočniť takéto platby alebo ich prijať, prípadne na tento účel povoliť uvoľnenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, a to 10 pracovných dní pred takýmto povolením.

7.   Vo vzťahu k spoločnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC):

a)

Príslušné členské štáty môžu povoliť prijímanie platieb od spoločnosti KNIC osobami a subjektmi z Únie, pokiaľ:

i)

platba je splatná:

a)

v súlade s ustanoveniami zmluvy o poisťovacích službách, ktoré poskytuje spoločnosť KNIC a ktoré sú potrebné na činnosť osoby alebo subjektu z Únie v KĽDR, alebo

b)

v súlade s ustanoveniami zmluvy o poisťovacích službách, ktoré poskytuje spoločnosť KNIC v súvislosti so škodou, ktorú na území Únie spôsobila akákoľvek zmluvná strana takejto zmluvy;

ii)

platbu priamo ani nepriamo nedostane osoba ani subjekt uvedený v odseku 1; a

iii)

platba priamo ani nepriamo nesúvisí s činnosťami, ktoré sa zakazujú týmto rozhodnutím.

b)

Príslušné členské štáty môžu osobám a subjektom z Únie povoliť uskutočnenie platieb pre spoločnosť KNIC výlučne na účely získania poisťovacích služieb potrebných pre činnosť takýchto osôb alebo subjektov v KĽDR za podmienky, že tieto činnosti nie sú podľa tohto rozhodnutia zakázané.

c)

Takéto povolenie sa nevyžaduje pre platby zo strany spoločnosti KNIC alebo v jej prospech, ktoré sú potrebné na úradné potreby diplomatickej alebo konzulárnej misie členského štátu v KĽDR.

d)

Odsek 1 nebráni spoločnosti KNIC, aby uskutočnila platbu splatnú podľa zmluvy uzavretej pred svojím označením, za podmienky, že príslušný členský štát rozhodol, že:

i)

zmluva nesúvisí so žiadnymi zakázanými položkami, materiálom, zariadeniami, tovarom, technológiami, pomocou, odbornou prípravou, finančnou pomocou, investíciami, sprostredkovateľskými službami ani so službami uvedenými v tomto rozhodnutí;

ii)

platbu priamo ani nepriamo nedostane osoba ani subjekt uvedený v odseku 1.

Členský štát informuje ostatné členské štáty o každom povolení, ktoré udelí podľa tohto odseku.

Článok 28

Článok 27 ods. 1 písm. d) sa neuplatňuje v súvislosti s finančnými prostriedkami, inými finančnými aktívami alebo hospodárskymi zdrojmi, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností misií KĽDR pri OSN a jej špecializovaných agentúrach a súvisiacich organizáciách alebo iných diplomatických a konzulárnych misií KĽDR, alebo na žiadne finančné prostriedky, iné finančné aktíva alebo hospodárske zdroje, v ktorých prípade sankčný výbor vopred na základe individuálneho posúdenia rozhodne, že sú nevyhnutné na poskytovanie humanitárnej pomoci a denuklearizáciu alebo iný účel, ktorý je v súlade s cieľmi rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016).

Článok 29

1.   Zastupiteľské kancelárie subjektov uvedených v zozname v prílohe I sa zatvoria.

2.   Zakazuje sa priama alebo nepriama účasť v spoločných podnikoch alebo v akýchkoľvek iných obchodných dohodách zo strany subjektov uvedených v zozname v prílohe I, ako aj osôb alebo subjektov, ktoré konajú v ich záujme alebo v ich mene.

KAPITOLA VIII

INÉ REŠTRIKTÍVNE OPATRENIA

Článok 30

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie obozretnosti a predchádzanie tomu, aby sa na ich územiach alebo prostredníctvom ich štátnych príslušníkov uskutočňovalo špecializované vzdelávanie alebo odborná príprava štátnych príslušníkov KĽDR vo vedných odboroch, ktoré by prispievali k jadrovým činnostiam KĽDR súvisiacim so šírením a k vývoju nosičov jadrových zbraní vrátane vzdelávania alebo odbornej prípravy v oblasti pokročilej fyziky, pokročilej počítačovej simulácie a súvisiacich počítačových vied, geospaciálnej navigácie, jadrového inžinierstva, leteckého inžinierstva, aeronautického inžinierstva a v súvisiacich vedných odboroch.

Článok 31

Členské štáty v súlade s medzinárodným právom zachovávajú zvýšenú obozretnosť, pokiaľ ide o diplomatický personál KĽDR, aby sa takýmto osobám zabránilo v prispievaní k programom KĽDR v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických riadených striel alebo k iným činnostiam zakázaným podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016) alebo podľa tohto rozhodnutia, alebo k obchádzaniu opatrení uložených týmito rezolúciami BR OSN alebo týmto rozhodnutím.

KAPITOLA IX

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Neuzná sa žiaden nárok v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorej realizácia bola úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ovplyvnená z dôvodu opatrení uložených podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013) alebo č. 2270 (2016), vrátane opatrení Únie alebo ktoréhokoľvek členského štátu v súlade s príslušnými rozhodnutiami Bezpečnostnej rady OSN alebo s opatreniami, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýkoľvek iný nárok tohto druhu ako nárok na kompenzáciu alebo nárok zo záruky, najmä nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruka alebo náhrada škody, najmä finančná záruka alebo finančná náhrada škody v akejkoľvek podobe, ak sú vykonané:

a)

osobami alebo subjektmi uvedenými v zoznamoch v prílohe I, II alebo III;

b)

žiadnou inou osobou či subjektom v KĽDR vrátane vlády KĽDR, jej verejných subjektov, korporácií a agentúr, alebo

c)

akoukoľvek osobou či subjektom, ktoré konajú prostredníctvom jednej z osôb alebo subjektov uvedených v písmenách a) alebo b) alebo v ich prospech.

Článok 33

1.   Rada prijíma zmeny v prílohe I na základe rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN alebo sankčného výboru.

2.   Rada jednomyseľne a na základe návrhu členských štátov alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vypracúva zoznamy uvedené v prílohe II alebo III a prijíma k nim zmeny.

Článok 34

1.   Ak Bezpečnostná rada OSN alebo sankčný výbor zaradí do zoznamu osobu alebo subjekt, Rada uvedenú osobu alebo subjekt začlení do prílohy I.

2.   Ak Rada rozhodne, že sa opatrenia uvedené v článku 23 ods. 1 písm. b) alebo c) alebo článku 27 ods. 1 písm. b) budú vzťahovať na určitú osobu alebo subjekt, príslušným spôsobom zmení prílohu II alebo III.

3.   Rada svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu oznámi danej osobe alebo subjektu, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak takejto osobe alebo subjektu možnosť predložiť pripomienky.

4.   Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a osobu alebo subjekt informuje o výsledku tohto preskúmania.

Článok 35

1.   V prílohách I, II a III sa uvádzajú dôvody zaradenia osôb a subjektov do zoznamu, ako ich so zreteľom na prílohu I stanovila Bezpečnostná rada OSN alebo sankčný výbor.

2.   V prílohách I, II a III sa podľa možnosti uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov, ako ich so zreteľom na prílohu I stanoví Bezpečnostná rada OSN alebo sankčný výbor. Pokiaľ ide o osoby, takéto informácie môžu zahŕňať mená vrátane iných používaných mien, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. Pokiaľ ide o subjekty, tieto informácie môžu zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. Príloha I tiež obsahuje dátum označenia Bezpečnostnou radou OSN alebo sankčným výborom.

Článok 36

1.   Toto rozhodnutie sa preskúma a v prípade potreby zmení, najmä pokiaľ ide o kategórie osôb, subjektov alebo položiek alebo ďalších osôb, subjektov alebo položiek, na ktoré sa majú vzťahovať reštriktívne opatrenia, alebo v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN.

2.   Opatrenia uvedené v článku 23 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 27 ods. 1 písm. b) a c) sa v pravidelných intervaloch, a aspoň každých 12 mesiacov, preskúmavajú. Opatrenia sa prestanú uplatňovať na dotknuté osoby a subjekty, ak Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 33 ods. 2 rozhodne, že už nie sú splnené podmienky na ich uplatňovanie.

Článok 37

Rozhodnutie 2013/183/SZBP sa zrušuje.

Článok 38

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 27. mája 2016

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Rozhodnutie Rady 2010/800/SZBP z 22. decembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení spoločnej pozície 2006/795/SZBP (Ú. v. EÚ L 341, 23.12.2010, s. 32).

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/183/SZBP z 22. apríla 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2010/800/SZBP (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2013, s. 52).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/476 z 31. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/183/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (Ú. v. EÚ L 85, 1.4.2016, s. 38).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 z 27. marca 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).


PRÍLOHA I

Zoznam osôb podľa článku 23 ods. 1 písm. a) a osôb a subjektov podľa článku 27 ods. 1 písm. a)

A.   Osoby

 

Meno

Iné používané mená

Dátum narodenia

Dátum označenia OSN

Dôvody zaradenia

1.

Yun Ho-jin

Alias Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Riaditeľ spoločnosti Namchongang Trading Corporation; dohliada na dovoz položiek potrebných pre program obohacovania uránu.

2.

Re Je-Son

kórejské meno:

Image;

čínske meno:

Image

alias Ri Che Son

1938

16.7.2009

Minister pre jadrovú energetiku od apríla 2014. Bývalý riaditeľ Generálneho úradu pre atómovú energiu (GBAE), ktorý je hlavnou agentúrou riadiacou jadrový program KĽDR; pomáhal pri rôznych činnostiach v jadrovej oblasti vrátane riadenia strediska jadrového výskumu v Yongbyone a spoločnosti Namchongang Trading Corporation zo strany GBAE.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Riaditeľ Generálneho úradu pre atómovú energiu (GBAE); zapojený do jadrového programu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky; ako vedúci Úradu pre vedenie výskumu v GBAE bol členom vedeckého výboru v rámci Spoločného ústavu pre jadrový výskum.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Bývalý riaditeľ strediska jadrového výskumu v Yongbyone, dohliadal na tri kľúčové zariadenia, ktoré pomáhajú pri výrobe plutónia vhodného na výrobu zbraní: zariadenie na výrobu paliva, jadrový reaktor a zariadenie na prepracovanie.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Riaditeľ spoločnosti Korea Ryongaksan General Trading Corporation; zapojený do programu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v oblasti balistických riadených striel.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Cestovný pas č.: 381420754

Dátum vydania cestovného pasu: 7.12.2011

Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 7.12.2016

Dátum narodenia: 18.6.1964; Miesto narodenia: Kaesong, KĽDR

22.1.2013

Vyšší úradník a vedúci satelitného kontrolného centra Kórejského výboru pre kozmické technológie.

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

19.2.1968;

Iný možný dátum narodenia: 1965 alebo 1966

22.1.2013

Generálny riaditeľ stanice na vypúšťanie satelitov v Sohae a vedúci vypúšťacieho centra, z ktorého boli vypustené rakety 13. apríla a 12. decembra 2012.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

4.6.1954;

Cestovný pas č.: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su je úradníkom v Tanchon Commercial Bank (TCB). V tejto funkcii pomáhal pri transakciách pre TCB. Banka Tanchon bola sankčným výborom označená v apríli 2009 ako hlavný finančný subjekt KĽDR zodpovedný za predaj konvenčných zbraní, balistických riadených striel a tovarov súvisiacich s montážou a výrobou takýchto zbraní.

9.

Kim Kwang-il

 

1.9.1969;

Cestovný pas č.: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il je úradníkom banky Tanchon Commercial Bank (TCB). V tejto funkcii pomáhal pri transakciách pre TCB a spoločnosť Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Banka Tanchon bola sankčným výborom označená v apríli 2009 ako hlavný finančný subjekt KĽDR zodpovedný za predaj konvenčných zbraní, balistických riadených striel a tovarov súvisiacich s montážou a výrobou takýchto zbraní. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najväčším obchodníkom KĽDR so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými riadenými strelami a konvenčnými zbraňami.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Hlavný predstaviteľ spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najväčším obchodníkom KĽDR so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými riadenými strelami a konvenčnými zbraňami.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Zástupca hlavného predstaviteľa spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najväčším obchodníkom KĽDR so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými riadenými strelami a konvenčnými zbraňami.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l je úradníkom komerčnej banky TCB. V tejto funkcii pomáhal pri transakciách pre TCB Komerčná banka Tanchon bola sankčným výborom označená v apríli 2009 a je hlavným finančným subjektom KĽDR zodpovedným za predaj konvenčných zbraní, balistických riadených striel a tovarov súvisiacich s montážou a výrobou takýchto zbraní.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Dátum narodenia: 12.10.1954;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Choe Chun-Sik bol riaditeľom Druhej akadémie prírodných vied (SANS) a vedúcim programu KĽDR v oblasti riadených striel dlhého doletu.

14.

Choe Song Il

 

Cestovný pas č.: 472320665

Dátum uplynutia platnosti: 26.9.2017;

Cestovný pas č.: 563120356

štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Zástupca banky Tanchon Commercial Bank vo Vietname.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Dátum narodenia: 27.5.1961;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Hyon Kwang II je riaditeľom odboru vedeckého vývoja Národného úradu pre vývoj v oblasti aeronautiky.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su

Dátum narodenia: 15.4.1957;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Zástupca banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii.

17.

Jang Yong Son

 

Dátum narodenia: 20.2.1957;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Zástupca spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Iráne.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

Cestovný pas č.: 4721202031;

Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 21.2.2017;

Štátna príslušnosť: KĽDR

Dátum narodenia: 18.10.1976

2.3.2016

Zástupca banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Cestovný pas č.: PS472330208;

Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 4.7.2017;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Kang Mun Kil sa ako zástupca spoločnosti Namchongang, známej aj ako Namhung, zaoberal činnosťami súvisiacimi s obstarávaním v jadrovej oblasti.

20.

Kang Ryong

 

Dátum narodenia: 21.8.1969;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Zástupca spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Sýrii.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Cestovný pas č.: 199421147; Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 29.12.2014;

Cestovný pas č.: 381110042; Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 25.1.2016;

Cestovný pas č.: 563210184; Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 18.6.2018;

Dátum narodenia: 7.11.1966;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Zástupca banky Tanchon Commercial Bank vo Vietname.

22.

Kim Kyu

 

Dátum narodenia: 30.7.1968;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Úradník spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) pre vonkajšie vzťahy.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Dátum narodenia: 1964;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Kim Tong My'ong je prezidentom banky Tanchon Commercial Bank a v tejto banke pôsobil na rôznych pozíciách minimálne od roku 2002. Podieľal sa tiež na správe záležitostí spoločnosti Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

Dátum narodenia: 18.2.1962;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Zástupca spoločnosti KOMID v Iráne.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Cestovný pas č.: 563120630;

Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 20.3.2018;

Dátum narodenia: 25.5.1972;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Zástupca banky Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Dátum narodenia: 29.10.1945;

Cestovný pas č.: P0381230469;

Dátum uplynutia platnosti cestovného pasu: 6.4.2016;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Ri Man Gon je ministrom odboru pre vojenský priemysel.

27.

Ryu Jin

 

Dátum narodenia: 7.8.1965;

Cestovný pas č.: 563410081;

Štátna príslušnosť: KĽDR

2.3.2016

Zástupca spoločnosti KOMID v Sýrii.

28.

Yu Chol U

 

Štátna príslušnosť: KĽDR

 

Yu Chol U je riaditeľom Národného úradu pre vývoj v oblasti aeronautiky.

B.   Subjekty

 

Názov

Iné používané názvy

Miesto

Dátum označenia OSN

Ďalšie informácie

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias „KOMID“

Central District, Pchjongjang, KĽDR

24.4.2009

Najväčší obchodník so zbraňami a hlavný vývozca tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými riadenými strelami a konvenčnými zbraňami.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

kedysi známa ako LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pchjongjang, KĽDR; Rakwon-dong,

Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

24.4.2009

Zbrojné konzorcium zameriavajúce sa na nákup pre zbrojársky priemysel KĽDR a na podporu predaja vojenských zariadení KĽDR.

3.

Tanchon Commercial Bank

kedysi známa ako CHANGGWANG CREDIT BANK; kedysi známa ako KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

24.4.2009

Hlavný finančný subjekt KĽDR pre predaj konvenčných zbraní, balistických riadených striel a tovaru súvisiaceho s montážou a výrobou takýchto zbraní.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Pchjongjang, KĽDR

16.7.2009

Namchongang je obchodná spoločnosť KĽDR, ktorá spadá pod Generálny úrad pre atómovú energiu (GBAE). Spoločnosť Namchongang je zapojená do nákupu vákuových púmp s pôvodom v Japonsku, ktoré boli zistené v jadrovom zariadení KĽDR, ako aj do nákupov súvisiacich s jadrovým programom, na ktorých sa zúčastnila osoba z Nemecka. Ďalej sa od konca 90. rokov 20. storočia zapája do nákupu hliníkových rúrok a ďalšieho zariadenia osobitne vhodného pre program obohacovania uránu. Jej predstaviteľ je bývalý diplomat, ktorý pracoval ako zástupca KĽDR počas inšpekcie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v jadrových zariadeniach v Yongbyone v roku 2007. Činnosť spoločnosti Namchongang v oblasti šírenia jadrových zbraní vyvoláva vzhľadom na činnosť KĽDR v tejto oblasti v minulosti vážne obavy.

5.

Hong Kong Electronics

alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Irán

16.7.2009

Túto spoločnosť vlastnia alebo kontrolujú Tanchon Commercial Bank a KOMID, alebo táto spoločnosť koná pre ne alebo v ich mene, resp. predstiera, že koná pre ne alebo v ich mene. Spoločnosť Hong Kong Electronics previedla od roku 2007 v mene Tanchon Commercial Bank a KOMID (obe sankčný výbor označil v apríli 2009) milióny dolárov z prostriedkov spojených so šírením jadrových zbraní. Spoločnosť Hong Kong Electronics v mene KOMID umožnila prevod finančných prostriedkov z Iránu do KĽDR.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

16.7.2009

Severokórejská spoločnosť so sídlom v Pchjongjangu, ktorá podlieha spoločnosti Korea Ryonbong General Corporation (sankčný výbor ju označil v apríli 2009) a je zapojená do vývoja zbraní hromadného ničenia.

7.

General Bureau of Atomic Energy (Generálny úrad pre atómovú energiu – GBAE)

alias General Department of Atomic (Generálny odbor pre atómovú) energiu (General Department of Atomic Energy – GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pchjongjang, KĽDR.

16.7.2009

GBAE je zodpovedný za jadrový program KĽDR, ktorého súčasťou je aj stredisko jadrového výskumu v Yongbyone a jeho výskumný reaktor na výrobu plutónia s kapacitou 5 MWe (25 MWt), ako aj jeho zariadenia na výrobu paliva a prepracovanie.

Zástupcovia GBAE sa stretli s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu a rokovali s ňou o jadrových otázkach. GBAE je hlavnou vládnou agentúrou KĽDR, ktorá vykonáva dohľad nad jadrovými programami vrátane fungovania strediska jadrového výskumu v Yongbyone.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pchjongjang, KĽDR

16.7.2009

Spoločnosť Korea Tangun Trading Corporation spadá pod Druhú akadémiu prírodných vied KĽDR a zodpovedá predovšetkým za obstarávanie surovín a technológií na podporu obranných výskumných a vývojových programov KĽDR vrátane – ale nie výlučne – programov v oblasti zbraní hromadného ničenia a ich nosičov a ich obstarávania vrátane materiálov, ktoré sa kontrolujú alebo sú zakázané v rámci príslušných multilaterálnych systémov kontroly.

9.

Korean Committee for Space Technology (Kórejský výbor pre kozmické technológie)

DPRK Committee for Space Technology (Výbor pre kozmické technológie KĽDR);

Department of Space Technology of the DPRK (Odbor pre kozmické technológie KĽDR); Committee for Space Technology (Výbor pre kozmické technológie); KCST

Pchjongjang, KĽDR

22.1.2013

Kórejský výbor pre kozmické technológie (KCST) zorganizoval v KĽDR vypustenia 13. apríla a 12. decembra 2012 prostredníctvom satelitného kontrolného centra a priestoru na vypúšťanie rakiet v Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pchjongjang, KĽDR.

22.1.2013

Severokórejská finančná inštitúcia Bank of East Land umožňuje výrobcovi a exportérovi zbraní spoločnosti Green Pine Associated Corporation (Green Pine) transakcie súvisiace so zbraňami a inak ju podporuje. Bank of East Land aktívne spolupracovala so spoločnosťou Green Pine na prevodoch finančných prostriedkov spôsobom obchádzajúcim sankcie. V rokoch 2007 a 2008 Bank of East Land pomáhala pri transakciách, do ktorých bola zapojená spoločnosť Green Pine a iránske finančné inštitúcie vrátane Bank Melli a Bank Sepah. Bezpečnostná rada označila Bank Sepah v rezolúcii č. 1747 (2007) za poskytovanie podpory iránskemu programu balistických riadených striel. Spoločnosť Green Pine bola sankčným výborom označená v apríli 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Názov, ktorý spoločnosť Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) používa pri obstarávaní. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najväčším obchodníkom KĽDR so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými riadenými strelami a konvenčnými zbraňami.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pchjongjang, KĽDR

22.1.2013

Spoločnosť Korea Mining Development Corporation (KOMID) je materskou spoločnosťou spoločnosti Tosong Technology Trading Corporation. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najväčšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými riadenými strelami a konvenčnými zbraňami.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; a Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pchjongjang, KĽDR; Mangungdae- gu, Pchjongjang, KĽDR; Mangyongdae District, Pchjongjang, KĽDR.

Emailové adresy: ryonha@sili-bank.com; sjc-117@hotmail.com; a millim@sili-bank.com

Telefónne čísla: 8502-18111; 8502-18111-8642; a 850 2 181113818642

Faxové číslo: 8502-381-4410

22.1.2013

Spoločnosť Korea Ryonbong General Corporation je materskou spoločnosťou spoločnosti Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Spoločnosť Korea Ryonbong General Corporation, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je zbrojárske konzorcium zameriavajúce sa na nákup pre obranný priemysel KĽDR a na podporu predaja vojenských zariadení KĽDR.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong, Čína.

22.1.2013

Leader International (hongkonské registračné číslo spoločnosti 1177053) pomáha pri zásielkach v mene spoločnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú výbor označil v apríli 2009, je najväčšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými riadenými strelami a konvenčnými zbraňami.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pchjongjang, KĽDR;

Nungrado, Pchjongjang, KĽDR

2.5.2015

Spoločnosť Green Pine Associated Corporation („Green Pine“) prevzala veľa činností spoločnosti Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). Spoločnosť KOMID, ktorú výbor označil v apríli 2009, je najväčšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými riadenými strelami a konvenčnými zbraňami.

Spoločnosť Green Pine je tiež zodpovedná za vývoz približne polovice zbraní a súvisiaceho materiálu, ktoré KĽDR vyváža.

Spoločnosť Green Pine bola označená z dôvodu vývozu zbraní alebo súvisiaceho materiálu zo Severnej Kórey. Spoločnosť Green Pine sa špecializuje na výrobu vojenských námorných plavidiel a výzbroje, akými sú ponorky, vojenské lode a systémy riadených striel, a vyvážala torpéda a poskytovala technickú pomoc iránskym spoločnostiam pôsobiacim v oblasti obrany.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pchjongjang, KĽDR

2.5.2015

Spoločnosť Amroggang, založená v roku 2006, je prepojená s bankou Tanchon Commercial Bank a riadia ju úradníci tejto banky. Banka Tanchon zohráva úlohu pri financovaní predaja balistických riadených striel spoločnosti KOMID a zapájala sa aj do transakcií s balistickými riadenými strelami medzi spoločnosťou KOMID a iránskou priemyselnou skupinou Shabib Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je hlavným finančným subjektom KĽDR zameraným na predaj konvenčných zbraní, balistických riadených striel a tovaru súvisiaceho s montážou a výrobou týchto zbraní. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najväčšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými riadenými strelami a konvenčnými zbraňami. Bezpečnostná rada označila priemyselnú skupinu SHIG v rezolúcii č. 1737 (2006) za subjekt, ktorý sa zúčastňuje na iránskom programe balistických riadených striel.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pchjongjang, KĽDR.

2.5.2015

Spoločnosť KOMID využíva spoločnosť Korea Heungjin Trading Company na obchodné účely. Táto spoločnosť je podozrivá z účasti na dodávkach tovaru súvisiaceho s riadenými strelami iránskej priemyselnej skupiny Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Spoločnosť Heungjin je spojená so spoločnosťou KOMID, konkrétne s jej kanceláriou pre obstarávanie. Spoločnosť Heungjin sa využívala na výrobu technicky vyspelej digitálnej riadiacej jednotky využiteľnej pri konštrukcii riadených striel. Spoločnosť KOMID, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je najväčšou spoločnosťou KĽDR obchodujúcou so zbraňami a hlavným vývozcom tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými riadenými strelami a konvenčnými zbraňami. Bezpečnostná rada označila priemyselnú skupinu SHIG v rezolúcii č. 1737 (2006) za subjekt, ktorý sa zúčastňuje na iránskom programe balistických riadených striel.

18.

Druhá akadémia prírodných vied (Second Academy of Natural Sciences)

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pchjongjang, KĽDR

7.3.2013

Druhá akadémia prírodných vied je organizáciou na celoštátnej úrovni zodpovednou za výskum a vývoj moderných zbraňových systémov KĽDR vrátane riadených striel a pravdepodobne aj jadrových zbraní. Druhá akadémia prírodných vied využíva viacero podriadených organizácií na získanie technológií, zariadení a informácií zo zámoria vrátane spoločnosti Tangun Trading Corporation, a to na účely ich použitia v programoch KĽDR v oblasti riadených striel a pravdepodobne i v programoch jadrových zbraní. Spoločnosť Tangun Trading Corporation bola sankčným výborom označená v júli 2009 a nesie hlavnú zodpovednosť za obstarávanie surovín a technológií na podporu obranných výskumných a vývojových programov KĽDR vrátane – nie však výlučne – programov v oblasti zbraní hromadného ničenia a ich nosičov a ich obstarávania vrátane materiálov, ktoré sa kontrolujú alebo sú zakázané v rámci príslušných multilaterálnych systémov kontroly.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR.

7.3.2013

Spoločnosť Korea Ryonbong General Corporation je materskou spoločnosťou spoločnosti Korea Complex Equipment Import Corporation. Spoločnosť Korea Ryonbong General Corporation, ktorú sankčný výbor označil v apríli 2009, je zbrojárske konzorcium zameriavajúce sa na nákup pre obranný priemysel KĽDR a na podporu predaja vojenských zariadení KĽDR.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

 

Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pchjongjang, KĽDR;

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchjongjang.

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (číslo IMO: 1790183) je prevádzkovateľom/správcom plavidla Chong Chon Gang. To zohralo kľúčovú úlohu pri zariadení prepravy ukrytého nákladu zbraní a súvisiaceho materiálu z Kuby do KĽDR v júli 2013. Spoločnosť Ocean Maritime Management Company, Limited, tým prispela k činnostiam zakázaným podľa rezolúcií, konkrétne v súvislosti so zbrojným embargom uvaleným rezolúciou č. 1718 (2006) v znení zmenenom rezolúciou č. 1874 (2009), a prispela k obchádzaniu opatrení, ktoré boli týmito rezolúciami stanovené.

Plavidlá s číslom IMO:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

d)

Dawnlight

9110236

 

 

2.3.2016

 

e)

Ever Bright 88 (J Star)

8914934

 

 

2.3.2016

 

f)

Gold Star 3 (benevolence)

8405402

 

 

2.3.2016

 

g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

o)

Orion Star (Richocean)

9333589

 

 

2.3.2016

 

p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

q)

RaNam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016

 

t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016

 

u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016

 

v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016

 

w)

South Hill 5

9138680

 

 

2.3.2016

 

x)

Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016

 

y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016

 

z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016

 

aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Academy of National Defense Science (Akadémia vedy národnej obrany)

 

Pchjongjang, KĽDR

2.3.2016

Akadémia vedy národnej obrany je zapojená do úsilia KĽDR o dosiahnutie pokroku vo vývoji programov v oblasti balistických riadených striel a jadrových zbraní.

22.

Chongchongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Adresa: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pchjongjang, KĽDR; alternatívna adresa: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pchjongjang, KĽDR; číslo IMO: 5342883

2.3.2016

Spoločnosť Chongchongang Shipping Company sa prostredníctvom svojho plavidla Chong Chon Gang v júli 2013 pokúsila priamo nezákonne prepravovať konvenčné zbrane do KĽDR.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)