ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 135

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
24. mája 2016


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/792 z 11. mája 2016 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 ( 1 )

11

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/793 z 11. mája 2016 o zabránení obchodnej diverzii určených základných liekov do Európskej únie

39

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV

53

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/795 z 11. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

115

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

24.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 135/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/791

z 11. mája 2016,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V časti II hlave I kapitole II oddiele 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (4) sa stanovuje program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a program na podporu konzumácie mlieka v školách.

(2)

Zo skúseností získaných pri uplatňovaní súčasných školských programov, ako aj zo záverov externých hodnotení a z následnej analýzy rôznych možností politiky a zo sociálnych problémov, ktorým čelia členské štáty, vyplýva, že kontinuita a posilnenie týchto dvoch školských programov sú nanajvýš dôležité. V súčasnom kontexte klesajúcej konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny a mliečnych výrobkov, najmä medzi deťmi, a rastúcej obezity detí v dôsledku stravovacích návykov, v rámci ktorých sa uprednostňujú vysoko spracované potraviny, ktoré majú často vysoký obsah pridaného cukru, soli, tuku alebo prídavných látok, by preto mala pomoc Únie na financovanie dodávok vybraných poľnohospodárskych výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach vo väčšej miere prispievať k podpore zdravých stravovacích návykov a ku konzumácii miestnych produktov.

(3)

Analýza rôznych možností politiky poukazuje na to, že jednotný prístup v rámci spoločného právneho a finančného rámca je najvhodnejší a najúčinnejší spôsob plnenia konkrétnych cieľov, ktoré sa spoločná poľnohospodárska politika snaží dosiahnuť prostredníctvom školských programov. Takýto prístup by členským štátom mal umožniť maximalizovať vplyv distribúcie v rámci stanoveného rozpočtu a zvýšiť efektívnosť riadenia. Aby sa však zohľadnili rozdiely medzi ovocím a zeleninou vrátane banánov a mliekom a mliečnymi výrobkami, t. j. medzi školským ovocím a zeleninou a školským mliekom, ako sú vymedzené v tomto nariadení, a medzi ich dodávateľskými reťazcami určité prvky, napríklad príslušné balíky finančných prostriedkov, by mali zostať oddelené. Vzhľadom na skúsenosti so súčasnými programami by účasť na konkrétnom školskom programe mala byť pre členské štáty aj naďalej dobrovoľná. Pri zohľadnení rôznych modelov spotreby v jednotlivých členských štátoch by zúčastnené členské štáty a regióny mali mať možnosť v kontexte svojich stratégií vybrať si z výrobkov oprávnených na dodávky deťom vo vzdelávacích zariadeniach tie výrobky, ktoré chcú distribuovať. Členské štáty by tiež mohli zvážiť zavedenie cielených opatrení na riešenie problému klesajúcej konzumácie mlieka v cieľovej skupine.

(4)

Zistilo sa, že konzumácia najmä čerstvého ovocia a zeleniny a konzumného mlieka má klesajúcu tendenciu. Preto je vhodné zamerať distribúciu v rámci školských programov prednostne na tieto výrobky. To by pomohlo znížiť organizačnú záťaž v školách a zvýšiť pri obmedzenom rozpočte vplyv distribúcie, ktorá by bola v súlade so súčasnou praxou, keďže tieto výrobky sú distribuované najčastejšie. S cieľom riadiť sa výživovými odporúčaniami týkajúcimi sa absorpcie vápnika a podporovať spotrebu špecifických výrobkov alebo reagovať na špecifické výživové potreby detí na ich území a vzhľadom na rastúce problémy spojené s intoleranciou laktózy v mlieku by však členské štáty mali mať možnosť, pod podmienkou že už distribuujú konzumné mlieko a jeho obdoby bez laktózy, distribuovať ďalšie mliečne výrobky bez pridaných príchutí, ovocia, orieškov alebo kakaa, ako sú jogurty a syry, ktoré majú prospešný vplyv na zdravie detí. Okrem toho by sa malo vynaložiť úsilie na zabezpečenie distribúcie miestnych a regionálnych produktov. V prípade že to členské štáty považujú za potrebné pre dosiahnutie cieľov školského programu a cieľov stanovených v ich stratégiách, by mali členské štáty povoliť doplniť distribúciu vyššie uvedených výrobkov o určité ďalšie mliečne výrobky a nápoje na základe mlieka. Všetky uvedené výrobky by mali byť plne oprávnené na pomoc Únie. S cieľom zohľadniť vedecký vývoj a zaistiť, aby distribuované produkty spĺňali ciele školského programu, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o dopĺňanie zoznamu vylúčených pridaných ochucujúcich látok stanovenom v tomto nariadení a určenie najvyšších prípustných množstiev pridaného cukru, soli a tuku v spracovaných výrobkoch.

(5)

Na to, aby bol školský program účinný pri dosahovaní svojich krátkodobých a dlhodobých cieľov zvýšiť spotrebu vybraných poľnohospodárskych výrobkov a formovať zdravšie stravovacie návyky, sú potrebné sprievodné vzdelávacie opatrenia na podporu distribúcie. Vzhľadom na ich význam by tieto opatrenia mali byť zamerané na podporu distribúcie školského ovocia a zeleniny a školského mlieka. Sprievodné vzdelávacie opatrenia predstavujú kľúčový nástroj na to, aby si deti vytvorili vzťah k poľnohospodárstvu a rôznorodým poľnohospodárskym výrobkom Únie, najmä k tým, ktoré sa vyrábajú v ich regióne, napríklad s pomocou odborníkov na výživu a poľnohospodárov. Na splnenie cieľov, ktoré sa školský program snaží dosiahnuť, by členské štáty mali mať možnosť zahrnúť do svojich opatrení širšiu škálu poľnohospodárskych výrobkov, ako aj iné miestne, regionálne alebo národné špeciality, napríklad med, stolové olivy a olivový olej.

(6)

V záujme podpory zdravých stravovacích návykov by členské štáty mali zabezpečiť primeranú účasť svojich vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zdravie a výživu na vypracovaní zoznamu výrobkov, ktoré sa majú dodávať alebo na príslušnom povolení uvedeného zoznamu, a to v súlade s vnútroštátnymi postupmi.

(7)

S cieľom zabezpečiť efektívne a cielené využívanie finančných prostriedkov Únie a uľahčiť vykonávanie školského programu by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o určenie nákladov a opatrení, ktoré sú oprávnené na pomoc Únie.

(8)

Pomoc Únie by sa mala prideliť osobitne pre školské ovocie a zeleninu a osobitne pre školské mlieko v súlade s dobrovoľným prístupom k distribúcii. Táto pomoc by sa mala prideľovať každému členskému štátu na základe počtu šesť- až desaťročných detí v danom členskom štáte a stupňa rozvoja regiónov v rámci daného členského štátu tak, aby sa zabezpečilo pridelenie vyššej pomoci menej rozvinutým regiónom, menším ostrovom v Egejskom mori a najvzdialenejším regiónom vzhľadom na obmedzenú diverzifikáciu ich poľnohospodárstva a na skutočnosť, že v príslušnom regióne často nemožno nájsť určité výrobky, čo so sebou prináša zvýšené náklady na dopravu a skladovanie. S cieľom umožniť členským štátom zachovať rozsah ich súčasných programov pre školské mlieko a podporiť účasť ďalších členských štátov na programe distribúcie mlieka je v prípade školského mlieka navyše vhodné skombinovať uvedené kritériá s doterajším využívaním pomoci Únie na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom, s výnimkou Chorvátska, pre ktoré sa má určiť špecifická suma.

(9)

V záujme zdravého administratívneho a rozpočtového hospodárenia by členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe distribúcie oprávnených výrobkov, mali každý rok predkladať žiadosti o pomoc Únie.

(10)

Národná alebo regionálna stratégia by mala byť podmienkou pre účasť členského štátu na školskom programe. Každý členský štát, ktorý si želá zúčastniť sa na programe, by mal predložiť stratégiu vo forme dokumentu, ktorý sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov a v ktorom sú stanovené jeho priority. Členské štáty by mali mať možnosť pravidelne aktualizovať svoje stratégie, najmä na základe hodnotení a opätovných posúdení priorít alebo cieľov a na základe úspešnosti svojich programov. Okrem toho stratégie môžu obsahovať špecifické prvky súvisiace s vykonávaním školského programu, ktoré členským štátom umožnia dosiahnuť efektívnosť v riadení programu, okrem iného v súvislosti so žiadosťami o pomoc.

(11)

S cieľom podporovať informovanosť o školskom programe a lepšie zviditeľniť pomoc Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o povinnosť členských štátov jasne informovať o podpore Únie na vykonávanie programu, a to aj v súvislosti s propagačnými nástrojmi a, ak je to vhodné, v súvislosti so spoločnými identifikačnými alebo grafickými prvkami.

(12)

Aby bolo možné zabezpečiť zviditeľnenie školského programu, členské štáty by mali vo svojej stratégii vysvetliť, ako zabezpečia pridanú hodnotu svojich programov, najmä v prípadoch, keď sa výrobky financované v rámci programu Únie konzumujú v rovnakom čase ako iné jedlá poskytované deťom vo vzdelávacom zariadení. S cieľom zabezpečiť dosiahnutie a efektívnosť vzdelávacieho účelu programu Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa distribúcie výrobkov financovaných v rámci programu Únie v súvislosti s poskytovaním a prípravou iných jedál vo vzdelávacích zariadeniach.

(13)

S cieľom overiť účinnosť školských programov v členských štátoch by Únia mala financovať iniciatívy na monitorovanie a hodnotenie dosiahnutých výsledkov, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať strednodobým zmenám v stravovacích návykoch.

(14)

Zásada spolufinancovania pre distribúciu školského ovocia a zeleniny by sa mala zrušiť.

(15)

Toto nariadenie by nemalo zasahovať do rozdelenia regionálnych alebo miestnych právomocí v členských štátoch.

(16)

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (5) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. S cieľom zohľadniť periodicitu školského roka by nové pravidlá mali byť uplatniteľné od 1. augusta 2017,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 sa mení takto:

1.

Oddiel 1 v časti II hlave I kapitole II sa nahrádza takto:

„Oddiel 1

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov do vzdelávacích zariadení

Článok 22

Cieľová skupina

Režim pomoci na zlepšenie distribúcie poľnohospodárskych výrobkov a na zlepšenie stravovacích návykov detí sa zameriava na deti, ktoré pravidelne navštevujú materské školy, predškolské alebo vzdelávacie zariadenia na úrovni základnej alebo strednej školy, ktoré spravujú príslušné orgány členských štátov alebo ktoré takéto orgány uznávajú.

Článok 23

Pomoc na dodávanie školského ovocia a zeleniny a školského mlieka, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady

1.   Pomoc Únie sa poskytuje v prípade detí vo vzdelávacích zariadeniach uvedených v článku 22:

a)

na dodávanie a distribúciu oprávnených výrobkov uvedených v odsekoch 3, 4 a 5 tohto článku;

b)

na sprievodné vzdelávacie opatrenia a

c)

na pokrytie určitých súvisiacich nákladov spojených s vybavením, reklamou, monitorovaním a vyhodnocovaním, a s logistikou a distribúciou, ak tieto náklady nie sú v pôsobnosti písmena a) tohto pododseku.

Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ stanoví obmedzenia pre podiel pomoci Únie na pokrytie opatrení a nákladov uvedených v prvom pododseku písm. b) a c) tohto odseku.

2.   Na účely tohto oddielu:

a)

„školské ovocie a zelenina“ sú výrobky uvedené v odseku 3 písm. a) a v odseku 4 písm. a);

b)

„školské mlieko“ sú výrobky uvedené v odseku 3 písm. b) a v odseku 4 písm. b), ako aj výrobky uvedené v prílohe V.

3.   Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe pomoci stanovenom podľa odseku 1 („školský program“) a žiadajú o zodpovedajúcu pomoc Únie, uprednostnia pri zohľadnení vnútroštátnych okolností distribúciu výrobkov jednej alebo oboch týchto skupín:

a)

ovocie a zelenina a čerstvé produkty sektora banánov;

b)

konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie.

4.   Bez ohľadu na odsek 3 s cieľom podporiť konzumáciu určitých výrobkov a/alebo reagovať na osobitné výživové potreby detí na ich území členské štáty môžu stanoviť aj distribúciu výrobkov z jednej alebo oboch nasledujúcich skupín:

a)

spracovaných výrobkov z ovocia a zeleniny, popri výrobkoch uvedených v odseku 3 písm. a);

b)

syra, tvarohu, jogurtu a iných fermentovaných alebo acidofilných mliečnych výrobkov bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa, popri výrobkoch uvedených v odseku 3 písm. b).

5.   Ak to členské štáty považujú za potrebné na dosiahnutie cieľov školského programu a cieľov vymedzených v stratégiách uvedených v odseku 8, môžu doplniť distribúciu výrobkov uvedených v odsekoch 3 a 4 s výrobkami uvedenými v prílohe V.

V takých prípadoch sa pomoc Únie vyplatí len pre mliečnu zložku distribuovaného výrobku. Uvedená mliečna zložka nesmie byť nižšia ako 90 % hmotnosti pre výrobky kategórie I prílohy V a 75 % hmotnosti pre výrobky kategórie II prílohy V.

Výšku pomoci Únie na mliečnu zložku stanoví Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

6.   Výrobky distribuované v rámci školského programu nesmú obsahovať nič z nasledujúceho:

a)

pridané cukry;

b)

pridané soli;

c)

pridané tuky;

d)

pridané sladidlá;

e)

pridané umelé zvýrazňovače vône a chuti E 620 až E 650 ako sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (*).

Bez ohľadu na prvý pododsek tohto odseku ktorýkoľvek členský štát môže po získaní príslušného povolenia od svojich vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zdravie a výživu v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi rozhodnúť, že oprávnené výrobky uvedené v odsekoch 4 a 5 môžu obsahovať obmedzené množstvá pridaného cukru, pridanej soli a/alebo pridaného tuku.

7.   Okrem výrobkov uvedených v odsekoch 3, 4 a 5 tohto článku môžu členské štáty stanoviť aj začlenenie iných poľnohospodárskych výrobkov do sprievodných vzdelávacích opatrení, najmä výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. g) a v).

8.   Členský štát vypracuje na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni stratégiu vykonávania programu ako podmienku svojej účasti na školskom programe ešte pred samotnou účasťou a následne každých šesť rokov. Orgán zodpovedný za vypracovanie stratégie na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni môže túto stratégiu zmeniť, najmä vzhľadom na proces monitorovania a hodnotenia a vzhľadom na dosiahnuté výsledky. V stratégii sa určia minimálne potreby, ktoré sa majú splniť, ich poradie z hľadiska priorít, cieľová skupina, očakávané výsledky a, ak sú k dispozícii, aj kvantifikované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť vo vzťahu k východiskovej situácii, a stanovia sa najvhodnejšie nástroje a činnosti na dosiahnutie týchto cieľov.

Stratégia môže obsahovať konkrétne prvky týkajúce sa vykonávania školského programu vrátane prvkov určených na zjednodušenie jeho riadenia.

9.   Členské štáty uvedú vo svojich stratégiách zoznam všetkých výrobkov, ktoré sa majú dodávať v rámci školského programu buď prostredníctvom pravidelnej distribúcie, alebo v rámci sprievodných vzdelávacích opatrení. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, členské štáty zabezpečia aj primeranú účasť svojich vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zdravie a výživu na vypracovaní uvedeného zoznamu alebo na jeho povolení, a to v súlade s vnútroštátnymi postupmi.

10.   V záujme toho, aby bol školský program účinný, členské štáty stanovia aj sprievodné vzdelávacie opatrenia, ktoré môžu zahŕňať okrem iného opatrenia a činnosti zamerané na to, aby si deti vytvorili vzťah k poľnohospodárstvu prostredníctvom aktivít, akými sú napríklad návštevy poľnohospodárskych podnikov, ako aj na distribúciu širšej škály poľnohospodárskych výrobkov, ako sa uvádza v odseku 7. Uvedené opatrenia môžu byť tiež určené na vzdelávanie detí o súvisiacich otázkach, napríklad o zdravých stravovacích návykoch, miestnych potravinových reťazcoch, o ekologickom poľnohospodárstve, o udržateľnej výrobe alebo o boji proti plytvaniu potravinami.

11.   Pri výbere produktov, ktoré majú byť distribuované alebo zahrnuté do sprievodných vzdelávacích opatrení, vychádzajú členské štáty z objektívnych kritérií, medzi ktoré patrí jedno alebo viaceré z týchto kritérií: zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť miestnych alebo regionálnych produktov, pričom dajú v čo najväčšej možnej miere prednosť produktom s pôvodom v Únii. Členské štáty môžu nabádať na uprednostňovanie predovšetkým miestnych alebo regionálnych nákupov, produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, krátkych dodávateľských reťazcov alebo environmentálnych prínosov a, ak je to vhodné, aj výrobkov uznaných na základe systémov kvality ustanovených v nariadení (EÚ) č. 1151/2012.

Členské štáty môžu vo svojich stratégiách zvážiť uprednostnenie aspektov udržateľnosti a spravodlivého obchodu.

Článok 23a

Finančné ustanovenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, pomoc v rámci školského programu pridelená na distribúciu výrobkov, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1, neprekročí 250 miliónov EUR na školský rok.

V rámci uvedeného celkového obmedzenia, pomoc neprekročí:

a)

v prípade školského ovocia a zeleniny: 150 miliónov EUR na školský rok;

b)

v prípade školského mlieka: 100 miliónov EUR na školský rok.

2.   Pomoc uvedená v odseku 1 sa pridelí každému členskému štátu, pričom sa zohľadní:

a)

počet šesť- až desaťročných detí v dotknutom členskom štáte;

b)

stupeň rozvoja regiónov v rámci členského štátu tak, aby sa zabezpečilo, že vyššia pomoc sa pridelí menej rozvinutým regiónom a menším ostrovom v Egejskom mori v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013 a

c)

v prípade školského mlieka popri kritériách uvedených v písm. a) a b) doterajšie využívanie pomoci Únie na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom.

V rámci pridelenia prostriedkov pre dotknuté členské štáty sa zabezpečí, aby sa vyššia pomoc pridelila pre najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ s cieľom zohľadniť špecifickú situáciu uvedených regiónov pri získavaní výrobkov a podporiť takéto získavanie medzi najvzdialenejšími regiónmi, ktoré sú geograficky blízko pri sebe.

V rámci pridelenia prostriedkov na školské mlieko na základe uplatňovania kritérií ustanovených v tomto odseku sa zabezpečí, aby všetky členské štáty mali nárok dostať aspoň minimálnu sumu pomoci Únie na dieťa vo vekovej skupine uvedenej v prvom pododseku písmene a). Táto suma nesmie byť nižšia ako priemerná suma pomoci Únie využívaná na jedno dieťa v rámci všetkých členských štátov v programe na podporu konzumácie mlieka v školách, ktorý sa uplatňoval pred 1. augustom 2017.

Opatrenia týkajúce sa stanovenia orientačného a definitívneho pridelenia pomoci Únie pre školské ovocie a zeleninu a školské mlieko a prerozdelenia prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

3.   Členské štáty, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na školskom programe predložia každý rok svoju žiadosť o pomoc Únie, pričom uvedú sumu požadovanú na školské ovocie a zeleninu a sumu požadovanú na školské mlieko, ktoré chcú distribuovať.

4.   Bez toho, aby prekročil celkový strop vo výške 250 miliónov EUR ustanovený v odseku 1, môže každý členský štát presunúť raz za školský rok najviac 20 % zo svojich jedných alebo druhých orientačne pridelených prostriedkov.

Uvedené percento sa môže zvýšiť až na 25 % pre členské štáty s najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ, ako aj v iných náležite odôvodnených prípadoch, napríklad ak členský štát musí riešiť špecifickú situáciu na trhu v sektore v pôsobnosti školského programu, mimoriadne znepokojivú nízku spotrebu jednej alebo druhej skupiny výrobkov alebo iné spoločenské zmeny.

Presuny sa môžu vykonať buď:

a)

pred stanovením konečných pridelených prostriedkov na nasledujúci školský rok medzi orientačne pridelenými prostriedkami členského štátu, alebo

b)

po začiatku školského roka medzi konečnými pridelenými prostriedkami členského štátu, ak boli pre daný členský štát stanovené takéto pridelenia.

Presuny uvedené v treťom pododseku písm. a) nie je možné vykonať z prostriedkov orientačne pridelených pre skupinu výrobkov, pre ktoré príslušný členský štát požaduje sumu prekračujúcu jeho orientačne pridelenú sumu. Členské štáty oznámia Komisii sumy akýchkoľvek presunov medzi orientačne pridelenými prostriedkami.

5.   Školským programom nie je dotknutý žiadny samostatný vnútroštátny školský program, ktorý je zlučiteľný s právom Únie. Pomoc Únie stanovená v článku 23 sa môže použiť na rozšírenie pôsobnosti alebo účinnosti akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych školských programov alebo školských programov distribúcie školského ovocia a zeleniny a školského mlieka, ale nemôže nahradiť financovanie uvedených existujúcich vnútroštátnych programov, s výnimkou bezplatnej distribúcie jedál deťom vo vzdelávacích zariadeniach. Ak sa členský štát rozhodne rozšíriť rozsah existujúceho vnútroštátneho školského programu alebo zvýšiť jeho účinnosť prostredníctvom žiadania pomoci Únie, vysvetlí v stratégii uvedenej v článku 23 ods. 8, ako sa to dosiahne.

6.   Členské štáty môžu popri pomoci Únie udeliť na financovanie školského programu aj vnútroštátnu pomoc.

Členské štáty môžu financovať uvedenú pomoc prostredníctvom poplatkov vyberaných v príslušnom sektore alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného príspevku zo súkromného sektora.

7.   Únia môže takisto podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 financovať opatrenia zamerané na informovanie, reklamu, monitorovanie a hodnotenie súvisiace so školským programom vrátane opatrení na zvyšovanie povedomia verejnosti o cieľoch programu, ako aj súvisiace opatrenia na vytváranie kontaktných sietí zainteresovaných strán zameraných na výmenu skúseností a najlepších postupov s cieľom uľahčiť vykonávanie a riadenie programu.

Komisia môže v záujme zvýšenia zviditeľnenia školského programu vyvinúť v súlade s článkom 24 ods. 4 tohto nariadenia spoločné identifikačné alebo grafické prvky.

8.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na školskom programe, zverejnia v priestoroch školy alebo na iných príslušných miestach informácie o tom, že sa zapájajú do tohto programu a že ho Únia finančne subvencuje. Členské štáty môžu použiť akékoľvek vhodné propagačné nástroje medzi ktoré môžu patriť plagáty, špecializované webové lokality, informatívny grafický materiál, ako aj informačné a osvetové kampane. Členské štáty zabezpečia pridanú hodnotu a zviditeľnenie školského programu Únie v súvislosti s poskytovaním iných jedál vo vzdelávacích zariadeniach.

Článok 24

Delegované právomoci

1.   S cieľom presadzovať zdravé stravovacie návyky u detí a zaručiť, že pomoc v rámci školského programu sa zameria na deti z cieľovej skupiny uvedenej v článku 22, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú pravidiel, pokiaľ ide o:

a)

ďalšie kritériá týkajúce sa oprávnenosti cieľovej skupiny uvedenej v článku 22;

b)

schvaľovanie a výber žiadateľov o pomoc zo strany členských štátov;

c)

vypracovanie národných alebo regionálnych stratégií a o sprievodné vzdelávacie opatrenia.

2.   S cieľom zaistiť efektívne a cielené využívanie finančných prostriedkov Únie a uľahčiť vykonávanie školského programu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

a)

určenie nákladov a opatrení, ktoré sú oprávnené na pomoc Únie;

b)

povinnosti členských štátov monitorovať a hodnotiť účinnosť svojich školských programov.

3.   S cieľom zohľadniť vedecký vývoj je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa doplnenia zoznamu umelých zvýrazňovačov vône a chuti uvedených v článku 23 ods. 6 prvom pododseku písm. e).

S cieľom zabezpečiť, aby takéto výrobky distribuované v súlade s článkom 23 ods. 3, 4 a 5 spĺňali ciele školského programu, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty s cieľom vymedziť najvyššie prípustné množstvá pridaného cukru, pridanej soli a pridaného tuku, ktoré môžu členské štáty povoliť podľa článku 23 ods. 6 druhého pododseku, a ktoré sú z technického hľadiska potrebné na prípravu alebo výrobu spracovaných výrobkov.

4.   S cieľom podporovať informovanosť o školskom programe a väčšmi zviditeľniť pomoc Únie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa od členských štátov zúčastnených na školskom programe vyžaduje, aby jasne propagovali skutočnosť, že na vykonávanie programu čerpajú pomoc Únie, a to aj pokiaľ ide o:

a)

v náležitých prípadoch stanovenie osobitných kritérií týkajúcich sa úpravy, zloženia, veľkosti a vzhľadu spoločných identifikačných alebo grafických prvkov;

b)

osobitné kritériá vzťahujúce sa na používanie propagačných nástrojov.

5.   V záujme zabezpečenia pridanej hodnoty a zviditeľnenia školského programu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa distribúcie výrobkov v súvislosti s poskytovaním iných jedál vo vzdelávacích zariadeniach.

6.   Vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby sa pomoc Únie premietla do ceny, za ktorú sú výrobky dostupné v rámci školského programu, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa od členských štátov vyžaduje, aby vo svojich stratégiách vysvetlili, ako sa to dosiahne.

Článok 25

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto oddielu vrátane tých, ktoré sa týkajú:

a)

informácií, ktoré majú obsahovať stratégie členských štátov;

b)

žiadostí o pomoc a vyplácania pomoci vrátane zjednodušenia postupov vyplývajúceho zo spoločného rámca pre školský program;

c)

metód propagovania a opatrení na vytváranie kontaktných sietí zainteresovaných strán v súvislosti so školským programom;

d)

predkladania, formy a obsahu každoročných žiadostí o pomoc, monitorovacích a hodnotiacich správ členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na školskom programe;

e)

uplatňovania článku 23a ods. 4, vrátane konečných termínov na presuny, ako aj predkladania, formy a obsahu oznámení o presune.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

(*)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).“"

2.

Článok 217 sa nahrádza takto:

„Článok 217

Vnútroštátne platby na distribúciu výrobkov deťom

Členské štáty môžu poskytovať vnútroštátne platby na dodávanie skupín oprávnených výrobkov uvedených v článku 23 deťom vo vzdelávacích zariadeniach, na sprievodné vzdelávacie opatrenia súvisiace s takýmito výrobkami a na súvisiace náklady uvedené v článku 23 ods. 1 písm. c).

Členské štáty môžu financovať uvedené platby prostredníctvom poplatkov vyberaných v príslušnom sektore alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného príspevku zo súkromného sektora.“

3.

Do článku 225 sa dopĺňajú tieto písmená:

„e)

do 31. júla 2023 o uplatňovaní kritérií prideľovania prostriedkov uvedených v článku 23a ods. 2;

f)

do 31. júla 2023 o vplyve presunov uvedených v článku 23a ods. 4 na účinnosť školského programu v súvislosti s distribúciou školského ovocia a zeleniny a školského mlieka.“

4.

Príloha V sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA V

PRODUKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 23 ODS. 5

Kategória I

Fermentované mliečne výrobky neobsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené

Fermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené alebo neochutené

Mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu alebo prírodne ochutené

Kategória II

Fermentované alebo nefermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocie, prírodne ochutené alebo neochutené.“

Článok 2

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

V článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

finančný príspevok Únie na opatrenia súvisiace s chorobami zvierat a so stratou dôvery spotrebiteľov uvedené v článku 220 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.“

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. mája 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 142.

(2)  Ú. v. EÚ C 415, 20.11.2014, s. 30.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 8. marca 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. apríla 2016.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 and (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).


24.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 135/11


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/792

z 11. mája 2016

o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (harmonised index of consumer prices – HICP) je určený na meranie inflácie harmonizovaným spôsobom vo všetkých členských štátoch. Komisia a Európska centrálna banka (ECB) používajú HICP v rámci svojich posudzovaní cenovej stability v členských štátoch podľa článku 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(2)

Harmonizované indexy sa používajú v rámci postupu Komisie pri makroekonomickej nerovnováhe, ako je stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 (3).

(3)

Cenová štatistika vysokej kvality a porovnateľnosti je nevyhnutná pre tých, ktorí sú zodpovední za verejnú politiku v Únii, výskumníkov a všetkých európskych občanov.

(4)

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) používa HICP ako index na meranie dosahovania cieľa cenovej stability ESCB podľa článku 127 ods. 1 ZFEÚ, čo je mimoriadne dôležité pre tvorbu a vykonávanie menovej politiky Únie podľa článku 127 ods. 2 ZFEÚ. Podľa článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 ZFEÚ sa s ECB majú konzultovať všetky návrhy aktov Únie v oblasti jej pôsobnosti.

(5)

Cieľom tohto nariadenia je stanoviť spoločný rámec pre vývoj, tvorbu a zverejňovanie HICP a indexu cien nehnuteľností na bývanie (the house price index – HPI) na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni. Tým sa však nevylučuje možnosť rozšíriť uplatňovanie rámca v budúcnosti v prípade potreby na nižšiu ako národnú úroveň.

(6)

Nariadením Rady (ES) č. 2494/95 (4) sa stanovil spoločný rámec pre vytváranie harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien. Uvedený právny rámec je potrebné prispôsobiť aktuálnym požiadavkám a technickému pokroku a tým ďalej zvýšiť význam a porovnateľnosť HICP a HPI. Na základe nového rámca stanoveného týmto nariadením by sa mala začať práca na súbore doplnkových ukazovateľov vývoja cien.

(7)

V tomto nariadení sa zohľadňuje agenda lepšej právnej regulácie Komisie a najmä oznámenie Komisie z 8. októbra 2010 s názvom „Inteligentná regulácia v Európskej únii“. V oblasti štatistiky Komisia stanovila ako prioritu zjednodušenie a zlepšenie regulačného prostredia v štatistike, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 10. augusta 2009 o metóde tvorby štatistiky EÚ: vízia pre nasledujúce desaťročie.

(8)

HICP a harmonizovaný index spotrebiteľských cien pri stálych daňových sadzbách (harmonised index of consumer prices at constant tax rates – HICP-CT) by sa mali rozdeliť podľa kategórií európskej klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu (European classification of individual consumption according to purpose – ECOICOP). Takouto klasifikáciou by sa malo zabezpečiť, aby boli všetky európske štatistiky týkajúce sa súkromnej spotreby konzistentné a porovnateľné. Klasifikácia ECOICOP by mala byť takisto v súlade s klasifikáciou OSN COICOP, ktorá predstavuje medzinárodnú normu klasifikujúcu individuálnu spotrebu podľa účelu, a preto by sa klasifikácia ECOICOP mala prispôsobiť, aby sa zosúladila so zmenami klasifikácie OSN COICOP.

(9)

HICP sa zakladá na zistených cenách, ktoré zahŕňajú dane z produktov. Zmeny sadzieb daní z produktov majú teda vplyv na infláciu. Na analýzu inflácie a posudzovanie konvergencie v členských štátoch je takisto potrebné zbierať informácie o vplyve daňových zmien na infláciu. Na tento účel by sa mal HICP navyše vypočítavať na základe cien pri stálych sadzbách daní.

(10)

Vytvorenie indexov cien obydlí a najmä bývania vo vlastnom obydlí (owner-occupied housing – OOH) je dôležitým krokom smerom k ďalšiemu zvýšeniu významu a porovnateľnosti HICP. HPI je nevyhnutným základom na zostavovanie indexu cien OOH. Okrem toho HPI je sám osebe dôležitým ukazovateľom. Do 31. decembra 2018 by Komisia mala vypracovať správu týkajúcu sa vhodnosti indexu cien OOH na účely jeho začlenenia do rozsahu HICP. V závislosti od výsledkov uvedenej správy by mala Komisia v prípade potreby predložiť v primeranom časovom rámci návrh na zmenu tohto nariadenia v súvislosti so začlenením indexu cien OOH do rozsahu HICP.

(11)

Včasné predbežné informácie o mesačnom HICP vo forme bleskového odhadu sú pre menovú politiku v eurozóne kľúčové. Preto by mali takéto bleskové odhady poskytovať členské štáty, ktorých menou je euro.

(12)

HICP je určený na posúdenie cenovej stability. Nemá byť indexom životných nákladov. Dodatočne k HICP by sa mal začať výskum harmonizovaného indexu životných nákladov.

(13)

Referenčné obdobie harmonizovaných indexov by sa malo pravidelne aktualizovať. Mali by sa stanoviť pravidlá pre spoločné referenčné obdobia harmonizovaných indexov a ich podindexov integrovaných do rôznych časových období s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a relevantnosť výsledných indexov.

(14)

Na zlepšenie postupnej harmonizácie HICP a HPI by sa mali začať realizovať pilotné štúdie zamerané na posúdenie uskutočniteľnosti využívania zlepšených základných informácií alebo uplatňovania nových metodických prístupov. Komisia by mala prijať potrebné opatrenia a nájsť vhodné stimuly vrátane finančnej pomoci na účely podpory takýchto pilotných štúdií.

(15)

Komisia (Eurostat) by mala overovať zdroje a metódy, ktoré členské štáty používajú na výpočet harmonizovaných indexov, a mala by monitorovať vykonávanie právneho rámca zo strany členských štátov. Na uvedený účel by mala Komisia (Eurostat) viesť pravidelný dialóg so štatistickými úradmi členských štátov.

(16)

Základné informácie majú zásadný význam pre posudzovanie toho, či sú podrobné harmonizované indexy, ktoré poskytujú členské štáty, dostatočne porovnateľné. Transparentné metódy zostavovania indexov a postupy používané v členských štátoch okrem toho všetkým zainteresovaným stranám pomáhajú porozumieť harmonizovaným indexom a ďalej zlepšovať ich kvalitu. Preto by sa mal stanoviť súbor pravidiel vykazovania harmonizovaných metaúdajov.

(17)

S cieľom zabezpečiť kvalitu štatistických údajov, ktoré poskytujú členské štáty, by mala Komisia využívať príslušné výsady a právomoci ustanovené v článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 223/2009 (5).

(18)

S cieľom zabezpečiť prispôsobenie zmenám klasifikácie OSN COICOP, zmeniť zoznam položiek upravovaných vykonávacími aktmi pridaním položiek na účely zohľadnenia technického vývoja v štatistických metódach a na základe vyhodnotenia pilotných štúdií a upraviť zoznam podindexov klasifikácie ECOICOP, ktoré členské štáty nemusia vytvárať, s cieľom začleniť hazardné hry do HICP a HICP-CT by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(19)

S cieľom zabezpečiť úplnú porovnateľnosť harmonizovaných indexov sú potrebné jednotné podmienky uplatňovania klasifikácie ECOICOP na účely HICP a HICP-CT; členenia bleskových odhadov HICP poskytovaných členskými štátmi, ktorých menou je euro; členenia indexov cien OOH a HPI; kvality váh harmonizovaných indexov; zlepšených metód založených na dobrovoľných pilotných štúdiách; vhodnej metodiky; podrobných pravidiel opätovnej úpravy harmonizovaných indexov; noriem na výmenu údajov a metaúdajov; revízie harmonizovaných indexov a ich podindexov; a požiadaviek na technické zabezpečenie kvality v súvislosti s obsahom výročných správ o štandardnej kvalite, lehôt na predkladanie správ Komisii (Eurostatu) a štruktúry súpisov a lehoty na predkladanie súpisov Komisii (Eurostatu). S cieľom zabezpečiť takéto jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (6).

(20)

Komisia by mala pri prijímaní vykonávacích opatrení a delegovaných aktov v súlade s týmto nariadením v prípade potreby zvážiť nákladovú účinnosť a zabezpečiť, aby uvedené opatrenia a akty nespôsobovali členským štátom alebo respondentom závažné dodatočné zaťaženie.

(21)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie spoločných štatistických noriem pre HICP a HPI, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(22)

Výbor pre Európsky štatistický systém bol v súvislosti s článkom 7 nariadenia (ES) č. 223/2009 požiadaný o odborné poradenstvo.

(23)

Nariadenie (ES) č. 2494/95 by sa preto malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje spoločný rámec pre vývoj, tvorbu a zverejňovanie harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP, HICP-CT, index cien OOH) a indexu cien nehnuteľností na bývanie (HPI) na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„produkty“ sú tovar a služby vymedzené v odseku 3.01 prílohy A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (7) (ďalej len„ESA 2010“);

2.

„spotrebiteľské ceny“ sú kúpne ceny, ktoré platia domácnosti za kúpu jednotlivých produktov prostredníctvom peňažných transakcií;

3.

„ceny nehnuteľností na bývanie“ sú transakčné ceny obydlí kúpených domácnosťami;

4.

„kúpne ceny“ sú ceny, ktoré kupujúci za produkty skutočne zaplatili, vrátane všetkých daní bez subvencií na produkty, po odpočítaní zliav zo štandardných cien alebo poplatkov, bez úrokov alebo poplatkov za služby pripočítaných v rámci úveru a akýchkoľvek dodatočných poplatkov, ktoré vznikli v dôsledku nezaplatenia v lehote stanovenej v čase kúpy;

5.

„regulované ceny“ sú ceny, ktoré sú buď priamo stanovené alebo do značnej miery ovplyvnené verejnou správou;

6.

„harmonizovaný index spotrebiteľských cien“ alebo „HICP“ je porovnateľný index spotrebiteľských cien, ktorý vytvára každý členský štát;

7.

„harmonizovaný index spotrebiteľských cien pri stálych sadzbách dane“ alebo „HICP-CT“ je index, ktorým sa merajú zmeny v spotrebiteľských cenách bez vplyvu zmien sadzieb daní z produktov počas toho istého časového obdobia;

8.

„sadzba dane“ je parameter dane a môže predstavovať určité percento ceny alebo absolútnu sumu dane, ktorá sa vyberá od fyzickej jednotky;

9.

„index cien bývania vo vlastnom obydlí“ alebo „index cien OOH“ je index, ktorým sa merajú zmeny transakčných cien obydlí, ktoré sú v sektore domácností nové, a ostatných produktov, ktoré domácnosti nadobúdajú ako vlastníci – užívatelia;

10.

„index cien nehnuteľností na bývanie“ alebo „HPI“ je index, ktorým sa merajú zmeny transakčných cien obydlí kúpených domácnosťami;

11.

„podindex HICP alebo HICP-CT“ je cenový index určitej kategórie európskej klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu („ECOICOP“) uvedenej v prílohe I;

12.

„harmonizované indexy“ sú HICP, HICP-CT, index cien OOH a HPI;

13.

„bleskový odhad HICP“ je skorý odhad HICP, ktorý poskytli členské štáty, ktorých menou je euro, a ktorý môže vychádzať z predbežných informácií a v prípade potreby z vhodných modelov;

14.

„index Laspeyresovho typu“ je cenový index, ktorým sa meria priemerná zmena cien z referenčného obdobia cien oproti porovnávanému obdobiu, a to pri použití podielov výdavkov z obdobia predchádzajúceho referenčnému obdobiu cien, pričom sú podiely výdavkov upravené tak, aby odrážali ceny referenčného obdobia cien.

„index Laspeyresovho typu“ sa vymedzuje ako:

Formula

Cena produktu je označená ako p, referenčné obdobie ceny je označené ako 0 a porovnávané obdobie je označené ako t. Váhy w) sú podiely výdavkov obdobia b) predchádzajúceho referenčnému obdobiu cien a sú upravené tak, aby odrážali ceny referenčného obdobia cien 0;

15.

„referenčné obdobie indexu“ je obdobie, počas ktorého má index hodnotu 100 indexových bodov;

16.

„referenčné obdobie ceny“ je obdobie, oproti ktorému sa porovnáva cena porovnávaného obdobia; pre mesačné indexy je referenčným obdobím ceny december predchádzajúceho roka a pre štvrťročné indexy je referenčným obdobím ceny štvrtý štvrťrok predchádzajúceho roka;

17.

„základné informácie“ sú údaje týkajúce sa:

a)

v súvislosti s HICP a HICP-CT:

i)

kúpnych cien produktov, ktoré je potrebné zohľadniť pri výpočte podindexov v súlade s týmto nariadením,

ii)

charakteristík, ktoré určujú cenu produktu,

iii)

informácií o vyberaných daniach a spotrebných daniach,

iv)

informácií o tom, či je cena úplne alebo čiastočne regulovaná, a

v)

váh odrážajúcich úroveň a štruktúru spotreby príslušných produktov;

b)

v súvislosti s indexom cien OOH:

i)

transakčných cien obydlí, ktoré sú v sektore domácností nové, a ostatných produktov, ktoré domácnosti nadobúdajú ako vlastníci-užívatelia, ktoré je potrebné zohľadniť pri výpočte indexu cien OOH v súlade s týmto nariadením,

ii)

charakteristík, ktoré určujú cenu obydlia a ceny ostatných produktov, ktoré domácnosti nadobúdajú ako vlastníci-užívatelia a

iii)

váh odrážajúcich úroveň a štruktúru príslušných kategórií výdavkov na bývanie;

c)

v súvislosti s HPI:

i)

transakčných cien obydlí kúpených domácnosťami, ktoré je potrebné zohľadniť pri výpočte HPI v súlade s týmto nariadením,

ii)

charakteristík, ktoré určujú cenu obydlia a

iii)

váh odrážajúcich úroveň a štruktúru príslušných kategórií výdavkov na bývanie;

18.

„domácnosť“ je domácnosť, ako sa uvádza v odseku 2.119 písm. a) a b) prílohy A k ESA 2010, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo štatút pobytu;

19.

„ekonomické územie členského štátu“ je ekonomické územie, ako sa uvádza v odseku 2.05 prílohy A k ESA 2010 s tou výnimkou, že extrateritoriálne enklávy nachádzajúce sa v rámci hraníc členského štátu sa zahŕňajú a teritoriálne enklávy nachádzajúce sa v zahraničí sa nezhŕňajú;

20.

„peňažné výdavky na konečnú spotrebu domácností“ je časť výdavkov na konečnú spotrebu vynaloženú:

domácnosťami,

v rámci peňažných transakcií,

na ekonomickom území členského štátu,

na produkty, ktoré sa používajú na priame uspokojenie individuálnych potrieb alebo prianí vymedzených v odseku 3.101 prílohy A k ESA 2010,

v rámci jedného alebo oboch časových období, ktoré sa porovnávajú;

21.

„významná zmena v metóde tvorby“ je zmena, v súvislosti s ktorou sa odhaduje, že ovplyvní ročnú mieru zmeny príslušného harmonizovaného indexu alebo jeho časti počas akéhokoľvek obdobia o viac ako:

a)

0,1 percentuálneho bodu v prípade všetkých položiek HICP, HICP-CT, indexu cien OOH alebo HPI,

b)

0,3, 0,4, 0,5 alebo 0,6 percentuálneho bodu v prípade akéhokoľvek odboru, skupiny, triedy alebo podtriedy klasifikácie ECOICOP (5 číslic) v uvedenom poradí pre HICP alebo HICP-CT.

Článok 3

Zostavovanie harmonizovaných indexov

1.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) harmonizované indexy vymedzené v článku 2 bode 12.

2.   Harmonizované indexy sú ročne reťazené indexy Laspeyresovho typu.

3.   HICP a HICP-CT sú založené na zmenách cien a váhach produktov začlenených do peňažných výdavkov na konečnú spotrebu domácností.

4.   HICP ani HICP-CT sa nevzťahujú na transakcie medzi domácnosťami, s výnimkou prípadov nájomného plateného nájomníkmi súkromným prenajímateľom, ak súkromní prenajímatelia pôsobia ako trhoví poskytovatelia služieb nakupovaných domácnosťami (nájomníkmi).

5.   Index cien OOH sa zostavuje, ak je to možné a za predpokladu, že sú dostupné údaje za obdobie 10 rokov predchádzajúce nadobudnutiu účinnosti tohto nariadenia.

6.   Podindexy HICP a podindexy HICP-CT sa zostavujú za kategórie klasifikácie ECOICOP. Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí jednotné podmienky uplatňovania klasifikácie ECOICOP na účely HICP a HICP-CT. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

7.   Komisia vypracuje do 31. decembra 2018 správu, ktorá sa bude týkať vhodnosti indexu cien OOH na účely jeho začlenenia do rozsahu HICP. V závislosti od výsledkov správy Komisia prípade potreby predloží v primeranej lehote návrh na zmenu tohto nariadenia v súvislosti so začlenením indexu cien OOH do rozsahu HICP. Ak sa v správe stanoví, že na začlenenie indexu cien OOH do rozsahu HICP sú potrebné ďalšie metodické zmeny, Komisia pokračuje v metodologickej práci a v prípade potreby podá správu o uvedenej práci Európskemu parlamentu a Rade.

8.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí členenie bleskových odhadov HICP, ktoré poskytli členské štáty, ktorých menou je euro. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

9.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí členenia indexu cien OOH a HPI. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

10.   Členské štáty každý rok aktualizujú váhy podindexov v prípade harmonizovaných indexov. Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí jednotné podmienky týkajúce sa kvality váh harmonizovaných indexov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 4

Porovnateľnosť harmonizovaných indexov

1.   Ak sa majú harmonizované indexy považovať za porovnateľné, akékoľvek rozdiely medzi členskými štátmi na všetkých úrovniach členenia musia odrážať len rozdiely v zmenách cien alebo štruktúre výdavkov.

2.   Akékoľvek podindexy harmonizovaných indexov, ktoré sa odchyľujú od koncepcií alebo metód tohto nariadenia, sa považujú za porovnateľné, ak je ich výsledkom index, v súvislosti s ktorým sa odhaduje, že sa systematicky odlišuje:

a)

v prípade HICP a HICP-CT počas jedného roka v porovnaní s predchádzajúcim rokom v priemere najviac o 0,1 percentuálneho bodu od indexu zostaveného podľa metodického prístupu tohto nariadenia;

b)

v prípade indexu cien OOH a HPI počas jedného roka v porovnaní s predchádzajúcim rokom v priemere najviac o jeden percentuálny bod od indexu zostaveného podľa metodického prístupu tohto nariadenia.

Ak výpočty uvedené v prvom pododseku nie sú možné, členské štáty podrobne stanovia dôsledky použitia metodiky, ktorá sa odchyľuje od koncepcií alebo metód tohto nariadenia.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10 delegované akty týkajúce sa zmeny prílohy I s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť harmonizovaných indexov na medzinárodnej úrovni v súlade so zmenami klasifikácie OSN COICOP.

4.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pri tvorbe porovnateľných harmonizovaných indexov a na účely dosiahnutia cieľov tohto nariadenia Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých ďalej určí zlepšené metódy založené na dobrovoľných pilotných štúdiách uvedených v článku 8 a metodiku. Uvedené vykonávacie akty sa týkajú:

i)

výberu vzoriek a reprezentatívnosti;

ii)

zisťovania cien a zaobchádzania s nimi;

iii)

nahradení a úpravy kvality;

iv)

zostavovania indexov;

v)

revízií;

vi)

osobitných indexov;

vii)

zaobchádzania s produktmi v osobitných oblastiach.

Komisia zabezpečí, aby uvedené vykonávacie akty nespôsobovali členským štátom alebo respondentom závažné dodatočné zaťaženie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

5.   So zreteľom na tvorbu harmonizovaných indexov, s cieľom zohľadniť technický vývoj štatistických metód a na základe vyhodnotenia pilotných štúdií uvedených v článku 8 ods. 4 je Komisia splnomocnená prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 10 zmeniť prvý pododsek odseku 4 tohto článku doplnením položiek do zoznamu v ňom uvedenom za predpokladu, že takéto doplnené položky sa neprekrývajú s existujúcimi položkami a nemenia rozsah pôsobnosti alebo povahu harmonizovaných indexov stanovených v tomto nariadení.

Článok 5

Požiadavky týkajúce sa údajov

1.   Základné informácie zhromaždené členskými štátmi na účely harmonizovaných indexov a ich podindexov sú na úrovni členského štátu reprezentatívne.

2.   Informácie sa získajú od štatistických jednotiek, ako sú vymedzené v nariadení Rady (EHS) č. 696/93 (8) alebo z iných zdrojov za predpokladu, že sú splnené požiadavky na porovnateľnosť harmonizovaných indexov uvedené v článku 4 tohto nariadenia.

3.   Štatistické jednotky, ktoré poskytujú informácie o produktoch zahrnutých do peňažných výdavkov na konečnú spotrebu domácností, spolupracujú pri zhromažďovaní alebo poskytovaní požadovaných základných informácií. Štatistické jednotky poskytujú presné a úplné základné informácie vnútroštátnym orgánom zodpovedným za zostavovanie harmonizovaných indexov.

4.   Na žiadosť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zostavovanie harmonizovaných indexov poskytujú štatistické jednotky elektronické záznamy o transakciách, ak sú k dispozícii, ako sú napríklad údaje snímané z čiarových kódov, a na takej úrovni podrobnosti, ktorá je nevyhnutná na tvorbu harmonizovaných indexov a hodnotenie plnenia požiadaviek na porovnateľnosť a kvalitu harmonizovaných indexov.

5.   Spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizované indexy je rok 2015. Uvedené referenčné obdobie indexu sa používa pre úplné časové rady všetkých harmonizovaných indexov a ich podindexov.

6.   Harmonizované indexy a ich podindexy sa upravujú na nové spoločné referenčné obdobie indexu v prípade významnej metodickej zmeny harmonizovaných indexov, ktoré je prijaté v súlade s týmto nariadením, alebo každých 10 rokov po poslednej úprave začínajúc od roku 2015. Úprava na nové referenčné obdobie indexu nadobúda účinnosť:

a)

v prípade mesačných indexov počnúc indexom za január nasledujúceho roka po referenčnom období indexu;

b)

v prípade štvrťročných indexov počnúc indexom za prvý štvrťrok nasledujúceho roka po referenčnom období indexu.

Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí podrobné pravidlá úpravy harmonizovaných indexov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

7.   Od členských štátov sa nevyžaduje vytvárať a zasielať:

a)

účtovné výkazy týkajúce sa podindexov HICP a podindexov HICP-CT pre menej ako jedno promile celkových výdavkov;

b)

účtovné výkazy týkajúce sa podindexov indexu cien OOH pre menej ako jedno percento celkových výdavkov na bývanie vo vlastnom obydlí a účtovné výkazy podindexov HPI pre menej ako jedno percento celkových výdavkov na kúpu obydlí.

8.   Od členských štátov sa nevyžaduje, aby vytvárali nasledovné podindexy klasifikácie ECOICOP, pretože buď nie sú zahrnuté do peňažných výdavkov na konečnú spotrebu domácností alebo miera metodickej harmonizácie ešte nie je dostatočná:

02.3

drogy;

09.4.3

hazardné hry;

12.2

prostitúcia;

12.5.1

životné poistenie;

12.6.1

nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM).

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10 delegované akty, aby sa upravil zoznam uvedený v tomto odseku s cieľom zahrnúť hazardné hry do HICP a HICP-CT.

Článok 6

Periodicita

1.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) HICP, HICP-CT a ich príslušné podindexy v mesačných intervaloch vrátane podindexov, ktoré sa vytvárajú v dlhších intervaloch.

2.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) index cien OOH a HPI v štvrťročných intervaloch. Na základe dobrovoľnosti sa tieto indexy môžu poskytovať v mesačných intervaloch.

3.   Od členských štátov sa nevyžaduje vytvárať podindexy v mesačných alebo štvrťročných intervaloch, ak menej časté zhromažďovanie údajov spĺňa požiadavky na porovnateľnosť uvedené v článku 4. Členské štáty informujú Komisiu (Eurostat) o kategóriách klasifikácie ECOICOP, indexu cien OOH a HPI, pre ktoré majú v úmysle zbierať údaje v menej častých intervaloch ako mesačných v prípade kategórií klasifikácie ECOICOP a štvrťročných v prípade kategórií indexu cien OOH a HPI.

4.   Členské štáty poskytujú každoročne Komisii (Eurostatu) aktualizované váhy podindexov v prípade harmonizovaných indexov.

Článok 7

Lehoty, štandardy na výmenu a revízie

1.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) harmonizované indexy a všetky podindexy najneskôr do:

a)

15 kalendárnych dní, ak ide o indexy za február až december, a do 20 kalendárnych dní, ak ide o indexy za január, od konca mesiaca, za ktorý sú indexy vypočítané, a

b)

85 kalendárnych dní od konca štvrťroka, za ktorý sú indexy vypočítané.

2.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) aktualizované váhy najneskôr každý rok do:

a)

13. februára, ak ide o mesačné indexy;

b)

15. júna, ak ide o štvrťročné indexy.

3.   Členské štáty, ktorých menou je euro, poskytujú Komisii (Eurostatu) bleskový odhad HICP najneskôr v predposledný kalendárny deň mesiaca, na ktorý sa bleskový odhad vzťahuje.

4.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) údaje a metaúdaje vyžadované v tomto nariadení v súlade so štandardmi na výmenu údajov a metaúdajov.

5.   Harmonizované indexy a ich podindexy, ktoré sa už uverejnili, možno revidovať.

6.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých podrobne určí štandardy na výmenu údajov a metaúdajov uvedené v odseku 4 a jednotné podmienky pre revíziu harmonizovaných indexov a ich podindexov uvedenú v odseku 5. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 8

Pilotné štúdie

1.   Ak sú na zostavovanie harmonizovaných indexov potrebné kvalitnejšie základné informácie alebo ak sa v rámci metód uvedených v článku 4 ods. 4 zistí potreba lepšej porovnateľnosti harmonizovaných indexov, Komisia (Eurostat) môže začať realizovať pilotné štúdie, ktoré majú členské štáty vykonávať na základe dobrovoľnosti.

2.   Na financovanie takýchto pilotných štúdií sa v prípade potreby prispieva zo všeobecného rozpočtu Únie.

3.   Pilotnými štúdiami sa posudzuje uskutočniteľnosť získavania kvalitnejších základných informácií alebo prijímania nových metodických prístupov.

4.   Výsledky pilotných štúdií vyhodnocuje Komisia (Eurostat) v úzkej spolupráci s členskými štátmi a hlavnými používateľmi harmonizovaných indexov, pričom sa zohľadňujú prínosy kvalitnejších základných informácií alebo nových metodických prístupov vo vzťahu k dodatočným nákladom na tvorbu harmonizovaných indexov.

5.   Komisia predloží do 31. decembra 2020 a potom každých päť rokov Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej sa zhodnotia, ak je to uplatniteľné, hlavné zistenia pilotných štúdií.

Článok 9

Zabezpečenie kvality

1.   Členské štáty zabezpečujú kvalitu poskytovaných harmonizovaných indexov. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú štandardné kritériá kvality stanovené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

2.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu):

a)

výročné správy o štandardnej kvalite, ktoré sa vzťahujú na kritériá kvality uvedené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č 223/2009;

b)

každoročne aktualizované súpisy obsahujúce podrobnosti o zdrojoch údajov, vymedzeniach a použitých metódach;

c)

na žiadosť Komisie (Eurostatu) ďalšie súvisiace informácie na takej úrovni podrobnosti, ktorá je nevyhnutná na hodnotenie plnenia požiadaviek porovnateľnosti a kvality harmonizovaných indexov.

3.   Ak má členský štát v úmysle zaviesť významnú zmenu metód tvorby harmonizovaných indexov alebo ich častí, informuje o tom Komisiu (Eurostat) najneskôr tri mesiace pred nadobudnutím účinnosti každej takejto zmeny. Členský štát poskytuje Komisii (Eurostatu) kvantifikáciu vplyvu tejto zmeny.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých určí technické požiadavky na zabezpečenie kvality týkajúce sa obsahu výročných správ o štandardnej kvalite, lehoty na predkladanie správ Komisii (Eurostatu) a štruktúry súpisov a lehoty na predkladanie súpisov Komisii (Eurostatu). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 10

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Komisia pri výkone právomoci delegovanej v článku 4 ods. 3 a 5 a článku 5 ods. 8 zabezpečí, aby delegované akty nespôsobovali členským štátom alebo respondentom závažné dodatočné zaťaženie.

Komisia okrem toho riadne odôvodní opatrenia ustanovené v uvedených delegovaných aktoch, pričom v prípade potreby zváži efektívnosť nákladov vrátane zaťaženia respondentov a nákladov na tvorbu v súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 223/2009.

Komisia postupuje zvyčajným spôsobom a pred prijatím uvedených delegovaných aktov uskutoční konzultácie s expertmi vrátane expertov z členských štátov.

3.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3 a 5 a článku 5 ods. 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 13. júna 2016. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

4.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 3 a 5 a v článku 5 ods. 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť akýchkoľvek delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3 a 5 a článku 5 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 11

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený podľa nariadenia (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 12

Zrušenie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, členské štáty naďalej poskytujú harmonizované indexy v súlade s nariadením (ES) č. 2494/95 až do predkladania údajov, ktoré sa vzťahujú na rok 2016.

2.   Nariadenie (ES) č. 2494/95 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2017.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

3.   Komisia pri prvom prijatí vykonávacích aktov uvedených v článku 3 ods. 6, 9 a 10, článku 4 ods. 4, článku 5 ods. 6 a článku 7 ods. 6 začlení v rozsahu, ktorý je v súlade s týmto nariadením, relevantné ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1749/96 (9), nariadenia Komisie (ES) č. 2214/96 (10), nariadenia Rady (ES) č. 1687/98 (11), nariadenia Komisie (ES) č. 2646/98 (12), nariadenia Komisie (ES) č. 1617/1999 (13), nariadenia Rady (ES) č. 2166/1999 (14),nariadenia Komisie (ES) No 2601/2000 (15), nariadenia Komisie (ES) č. 2602/2000 (16), nariadenia Komisie (ES) č. 1920/2001 (17), nariadenia Komisie (ES) č. 1921/2001 (18), nariadenia Komisie (ES) č. 1708/2005 (19), nariadenia Rady (ES) č. 701/2006 (20), nariadenia Komisie (ES) č. 330/2009 (21), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1114/2010 (22) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 93/2013 (23) prijatých na základe nariadenia (ES) č. 2494/95, pričom vo vhodnom rozsahu zníži celkový počet vykonávacích aktov. Nariadenia prijaté na základe nariadenia (ES) č. 2494/95 ostanú uplatniteľné počas prechodného obdobia. Uvedené prechodné obdobie skončí dátumom uplatňovania vykonávacích aktov prijatých na základe článku 3 ods. 6, 9 a 10, článku 4 ods. 4, článku 5 ods. 6 a článku 7 ods. 6 tohto nariadenia, a tento dátum bude rovnaký pre všetky uvedené vykonávacie akty.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Po prvýkrát sa uplatní na údaje, ktoré sa vzťahujú na január 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. mája 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 29.5.2015, s. 2.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 8. marca 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. apríla 2016.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1749/96 z 9. septembra 1996 o počiatočných vykonávacích opatreniach nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 229, 10.9.1996, s. 3).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96 z 20. novembra 1996 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien: prenos a rozširovanie podindexov HICP (Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 8).

(11)  Nariadenie Rady (ES) č. 1687/98 z 20. júla 1998, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1749/96 týkajúce sa pokrytia tovarov a služieb harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 214, 31.7.1998, s. 12).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2646/98 z 9. decembra 1998, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre vykonanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre ošetrenie tarifných cien v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 335, 10.12.1998, s. 30).

(13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1617/1999 z 23. júla 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pri spracovaní poistenia v Harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien a pozmeňuje nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 9).

(14)  Nariadenie Rady (ES) č. 2166/1999 z 8. októbra 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre zaobchádzanie s výrobkami v sektoroch zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 266, 14.10.1999, s. 1).

(15)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2601/2000 zo 17. novembra 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o načasovanie zaradenia nákupných cien do harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 14).

(16)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2602/2000 zo 17. novembra 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre spracovanie cenových zliav v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 16).

(17)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1920/2001 z 28. septembra 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 týkajúce sa minimálnych kritérií na spracovanie poplatkov za služby úmerné k hodnotám transakcií v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien a ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 46).

(18)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1921/2001 z 28. septembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre revidovanie harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2602/2000 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 49).

(19)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1708/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 9).

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 701/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o časové pokrytie zisťovania cien pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (Ú. v. EÚ L 122, 9.5.2006, s. 3).

(21)  Nariadenie Komisie (ES) č. 330/2009 zo 22. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá zaobchádzania so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (Ú. v. EÚ L 103, 23.4.2009, s. 6).

(22)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1114/2010 z 1. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre kvalitu váh harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP), a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2454/97 (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2010, s. 4).

(23)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 93/2013 z 1. februára 2013, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, pokiaľ ide o stanovenie indexov cien bývania vo vlastnom obydlí (Ú. v. EÚ L 33, 2.2.2013, s. 14).


PRÍLOHA I

EURÓPSKA KLASIFIKÁCIA INDIVIDUÁLNEJ SPOTREBY PODĽA ÚČELU (ECOICOP)

01

POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

01.1

Potraviny

01.1.1

Chlieb a obilniny

01.1.1.1

Ryža

01.1.1.2

Múka a ostatné obilniny

01.1.1.3

Chlieb

01.1.1.4

Ostatné pekárenské výrobky

01.1.1.5

Pizza a quiche

01.1.1.6

Cestoviny a kuskus

01.1.1.7

Raňajkové cereálie

01.1.1.8

Ostatné obilninové výrobky

01.1.2

Mäso

01.1.2.1

Hovädzie a teľacie mäso

01.1.2.2

Bravčové mäso

01.1.2.3

Jahňacie a kozie mäso

01.1.2.4

Hydinové mäso

01.1.2.5

Ostatné mäso

01.1.2.6

Jedlé droby

01.1.2.7

Sušené, solené alebo údené mäso

01.1.2.8

Ostatné mäsové prípravky

01.1.3

Ryby a morské plody

01.1.3.1

Čerstvé alebo chladené ryby

01.1.3.2

Mrazené ryby

01.1.3.3

Čerstvé alebo chladené morské živočíchy

01.1.3.4

Mrazené morské živočíchy

01.1.3.5

Sušené, údené alebo solené ryby a morské živočíchy

01.1.3.6

Ostatné konzervované alebo spracované ryby a morské živočíchy a polotovary z morských živočíchov

01.1.4

Mlieko, syry a vajcia

01.1.4.1

Čerstvé plnotučné mlieko

01.1.4.2

Čerstvé nízkotučné mlieko

01.1.4.3

Konzervované mlieko

01.1.4.4

Jogurt

01.1.4.5

Syr a tvaroh

01.1.4.6

Ostatné mliečne výrobky

01.1.4.7

Vajcia

01.1.5

Oleje a tuky

01.1.5.1

Maslo

01.1.5.2

Margarín a ostatné rastlinné tuky

01.1.5.3

Olivový olej

01.1.5.4

Ostatné jedlé oleje

01.1.5.5

Ostatné jedlé živočíšne tuky

01.1.6

Ovocie

01.1.6.1

Čerstvé alebo chladené ovocie

01.1.6.2

Mrazené ovocie

01.1.6.3

Sušené ovocie a orechy

01.1.6.4

Konzervované ovocie a výrobky z ovocia

01.1.7

Zelenina

01.1.7.1

Čerstvá alebo chladená zelenina okrem zemiakov a ostatných hľúz

01.1.7.2

Mrazená zelenina okrem zemiakov a ostatných hľúz

01.1.7.3

Sušená zelenina, iná konzervovaná alebo spracovaná zelenina

01.1.7.4

Zemiaky

01.1.7.5

Lupienky

01.1.7.6

Ostatné hľuzy a produkty z hľuzovej zeleniny

01.1.8

Cukor, džem, med, čokoláda a cukrovinky

01.1.8.1

Cukor

01.1.8.2

Džemy, marmelády a med

01.1.8.3

Čokoláda

01.1.8.4

Cukrárenské výrobky

01.1.8.5

Potravinársky ľad a zmrzlina

01.1.8.6

Umelé sladidlá

01.1.9

Potravinárske výrobky i. n.

01.1.9.1

Omáčky, chuťové prísady

01.1.9.2

Soľ, koreniny a kulinárske bylinky

01.1.9.3

Potraviny na výživu dojčiat a malých detí

01.1.9.4

Hotové jedlá

01.1.9.9

Ostatné potravinárske výrobky i. n.

01.2

Nealkoholické nápoje

01.2.1

Káva, čaj a kakao

01.2.1.1

Káva

01.2.1.2

Čaj

01.2.1.3

Kakao a čokoláda v prášku

01.2.2

Minerálne vody, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťavy

01.2.2.1

Minerálne alebo pramenité vody

01.2.2.2

Osviežujúce nápoje

01.2.2.3

Ovocné a zeleninové šťavy

02

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABAK A DROGY

02.1

Alkoholické nápoje

02.1.1

Liehoviny

02.1.1.1

Liehoviny a likéry

02.1.1.2

Alkoholické osviežujúce nápoje

02.1.2

Víno

02.1.2.1

Víno z hrozna

02.1.2.2

Víno z ostatných druhov ovocia

02.1.2.3

Alkoholizované víno

02.1.2.4

Vínové nápoje

02.1.3

Pivo

02.1.3.1

Ležiak

02.1.3.2

Iné alkoholické pivo

02.1.3.3

Nízkoalkoholické a nealkoholické pivo

02.1.3.4

Nápoje obsahujúce pivo

02.2

Tabak

02.2.0

Tabak

02.2.0.1

Cigarety

02.2.0.2

Cigary

02.2.0.3

Ostatné tabakové výrobky

02.3

Drogy

02.3.0

Drogy

02.3.0.0

Drogy

03

ODEVY A OBUV

03.1

Odevy

03.1.1

Odevné materiály

03.1.1.0

Odevné materiály

03.1.2

Hotové odevy

03.1.2.1

Hotové odevy pre mužov

03.1.2.2

Hotové odevy pre ženy

03.1.2.3

Hotové odevy pre dojčatá (0 až 2 roky) a deti (3 až 13 rokov)

03.1.3

Ostatné časti odevov a doplnky k odevom

03.1.3.1

Ostatné časti odevov

03.1.3.2

Doplnky k odevom

03.1.4

Čistenie, oprava a požičiavanie odevov

03.1.4.1

Čistenie odevov

03.1.4.2

Oprava a požičiavanie odevov

03.2

Obuv

03.2.1

Topánky a iná obuv

03.2.1.1

Obuv pre mužov

03.2.1.2

Obuv pre ženy

03.2.1.3

Obuv pre dojčatá a deti

03.2.2

Oprava a požičiavanie obuvi

03.2.2.0

Oprava a požičiavanie obuvi

04

BÝVANIE, VODA, ELEKTRINA, PLYN A OSTATNÉ PALIVÁ

04.1

Skutočné nájomné za bývanie

04.1.1

Skutočné nájomné platené nájomníkmi

04.1.1.0

Skutočné nájomné platené nájomníkmi

04.1.2

Ostatné skutočné nájomné

04.1.2.1

Skutočné nájomné platené nájomníkmi za druhé bývanie

04.1.2.2

Nájomné za garáž a iné nájomné platené nájomníkmi

04.2

Imputované nájomné za bývanie

04.2.1

Imputované nájomné vlastníkov – obyvateľov

04.2.1.0

Imputované nájomné vlastníkov – obyvateľov

04.2.2

Ostatné imputované nájomné

04.2.2.0

Ostatné imputované nájomné

04.3

Údržba a oprava obydlia

04.3.1

Materiály na údržbu a opravu obydlia

04.3.1.0

Materiály na údržbu a opravu obydlia

04.3.2

Služby na údržbu a opravu obydlia

04.3.2.1

Služby inštalatérov

04.3.2.2

Služby elektrikárov

04.3.2.3

Údržba vykurovacích systémov

04.3.2.4

Služby maliarov

04.3.2.5

Služby tesárov

04.3.2.9

Ostatné služby na údržbu a opravu obydlia

04.4

Dodávka vody a rôzne služby týkajúce sa obydlia

04.4.1

Dodávka vody

04.4.1.0

Dodávka vody

04.4.2

Zber smetí

04.4.2.0

Zber smetí

04.4.3

Odvádzanie odpadových vôd

04.4.3.0

Odvádzanie odpadových vôd

04.4.4

Ostatné služby týkajúce sa obydlia i. n.

04.4.4.1

Poplatky za údržbu domov obývaných viacerými domácnosťami

04.4.4.2

Bezpečnostné služby

04.4.4.9

Ostatné služby týkajúce sa obydlia

04.5

Elektrina, plyn a ostatné palivá

04.5.1

Elektrina

04.5.1.0

Elektrina

04.5.2

Plyn

04.5.2.1

Zemný plyn a svietiplyn

04.5.2.2

Skvapalnené uhľovodíky (bután, propán atď.)

04.5.3

Kvapalné palivá

04.5.3.0

Kvapalné palivá

04.5.4

Pevné palivá

04.5.4.1

Uhlie

04.5.4.9

Ostatné tuhé palivá

04.5.5

Tepelná energia

04.5.5.0

Tepelná energia

05

NÁBYTOK, BYTOVÉ ZARIADENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

05.1

Nábytok a bytové zariadenie, koberce a iné podlahové krytiny

05.1.1

Nábytok a bytové zariadenie

05.1.1.1

Nábytok do domácnosti

05.1.1.2

Záhradný nábytok

05.1.1.3

Osvetľovacie zariadenie

05.1.1.9

Ostatný nábytok a bytové zariadenie

05.1.2

Koberce a ostatné podlahové krytiny

05.1.2.1

Koberce a rohože

05.1.2.2

Ostatné podlahové krytiny

05.1.2.3

Služby kladenia kobercov zakrývajúcich celú podlahu a podlahových krytín

05.1.3

Oprava nábytku, bytového zariadenia a podlahových krytín

05.1.3.0

Oprava nábytku, bytového zariadenia a podlahových krytín

05.2

Bytové textílie

05.2.0

Bytové textílie

05.2.0.1

Textílie na nábytok a záclony

05.2.0.2

Posteľná bielizeň

05.2.0.3

Stolné a kúpeľňové textilné súpravy

05.2.0.4

Oprava bytových textílií

05.2.0.9

Ostatné bytové textílie

05.3

Domáce spotrebiče

05.3.1

Veľké domáce spotrebiče elektrické aj neelektrické

05.3.1.1

Chladničky, mrazničky a chladničky s mrazničkami

05.3.1.2

Práčky, sušičky a umývačky riadu

05.3.1.3

Variče

05.3.1.4

Ohrievače, prístroje na klimatizáciu

05.3.1.5

Čistiace prístroje

05.3.1.9

Ostatné veľké domáce spotrebiče

05.3.2

Malé domáce elektrické spotrebiče

05.3.2.1

Zariadenia na spracovanie potravín

05.3.2.2

Kávovary, čajovary a podobné zariadenia

05.3.2.3

Žehličky

05.3.2.4

Hriankovače a grily

05.3.2.9

Ostatné malé domáce elektrické spotrebiče

05.3.3

Oprava domácich spotrebičov

05.3.3.0

Oprava domácich spotrebičov

05.4

Výrobky zo skla, stolný riad a potreby pre domácnosť

05.4.0

Výrobky zo skla, stolný riad a potreby pre domácnosť

05.4.0.1

Sklenené, krištáľové, keramické a porcelánové súpravy

05.4.0.2

Príbory, misy a taniere a strieborné riady na stolovanie

05.4.0.3

Neelektrické kuchynské potreby a výrobky

05.4.0.4

Oprava výrobkov zo skla, stolného riadu a potrieb pre domácnosť

05.5

Nástroje a náradie pre dom a záhradu

05.5.1

Veľké nástroje a náradie

05.5.1.1

Veľké nástroje a náradie s motorom

05.5.1.2

Oprava, lízing a prenájom veľkých nástrojov a náradia

05.5.2

Malé náčinie a rôzne príslušenstvo

05.5.2.1

Malé náčinie bez motora

05.5.2.2

Rôzne príslušenstvo pre malé náčinie

05.5.2.3

Oprava malého náčinia a rôzneho príslušenstva bez motora

05.6

Tovary a služby na bežnú údržbu domácností

05.6.1

Tovary pre domácnosť na krátkodobú spotrebu

05.6.1.1

Výrobky na čistenie a údržbu

05.6.1.2

Ostatné malé predmety krátkodobej spotreby v domácnosti

05.6.2

Bytové služby a služby pre domácnosť

05.6.2.1

Bytové služby zabezpečované platenými zriadencami

05.6.2.2

Upratovacie služby

05.6.2.3

Prenájom nábytku a bytového zariadenia

05.6.2.9

Ostatné bytové služby a služby pre domácnosť

06

ZDRAVOTNÍCTVO

06.1

Zdravotnícke výrobky, zdravotnícke potreby a zariadenia

06.1.1

Farmaceutické výrobky

06.1.1.0

Farmaceutické výrobky

06.1.2

Ostatné zdravotnícke výrobky

06.1.2.1

Tehotenské testy a mechanické prostriedky zabraňujúce počatiu

06.1.2.9

Ostatné zdravotnícke výrobky i. n.

06.1.3

Terapeutické pomôcky a zariadenia

06.1.3.1

Korekčné očné sklá a kontaktné šošovky

06.1.3.2

Sluchové pomôcky

06.1.3.3

Oprava terapeutických pomôcok a zariadení

06.1.3.9

Ostatné terapeutické pomôcky a zariadenia

06.2

Ambulantné služby

06.2.1

Lekárske služby

06.2.1.1

Služby lekárov so všeobecnou praxou

06.2.1.2

Služby lekárov s odbornou praxou

06.2.2

Služby zubných lekárov

06.2.2.0

Služby zubných lekárov

06.2.3

Služby stredného zdravotníckeho personálu

06.2.3.1

Služby analytických laboratórií a RTG centier

06.2.3.2

Kúpeľná liečba, nápravný telocvik, služby zabezpečované sanitkami a požičiavanie terapeutického prístroja

06.2.3.9

Ostatné zdravotnícke služby

06.3

Nemocničné služby

06.3.0

Nemocničné služby

06.3.0.0

Nemocničné služby

07

DOPRAVA

07.1

Nákup dopravných prostriedkov

07.1.1

Motorové vozidlá

07.1.1.1

Nové motorové vozidlá

07.1.1.2

Ojazdené motorové vozidlá

07.1.2

Motocykle

07.1.2.0

Motocykle

07.1.3

Bicykle

07.1.3.0

Bicykle

07.1.4

Dopravné prostriedky ťahané zvieratami

07.1.4.0

Dopravné prostriedky ťahané zvieratami

07.2

Prevádzkovanie prostriedkov osobnej dopravy

07.2.1

Náhradné diely a príslušenstvo pre prostriedky osobnej dopravy

07.2.1.1

Pneumatiky

07.2.1.2

Náhradné diely pre prostriedky osobnej dopravy

07.2.1.3

Príslušenstvo pre prostriedky osobnej dopravy

07.2.2

Palivá a mazadlá pre prostriedky osobnej dopravy

07.2.2.1

Nafta

07.2.2.2

Benzín

07.2.2.3

Ostatné palivá pre prostriedky osobnej dopravy

07.2.2.4

Mazadlá

07.2.3

Údržba a oprava prostriedkov osobnej dopravy

07.2.3.0

Údržba a oprava prostriedkov osobnej dopravy

07.2.4

Ostatné služby týkajúce sa prostriedkov osobnej dopravy

07.2.4.1

Prenájom garáží, parkovacích miest a osobných dopravných prostriedkov

07.2.4.2

Poplatky a mýta a parkovacie hodiny

07.2.4.3

Kurzy v autoškole, vodičské skúšky a vodičské preukazy a technické kontroly spôsobilosti vozidla

07.3

Dopravné služby

07.3.1

Železničná osobná doprava

07.3.1.1

Železničná osobná doprava

07.3.1.2

Osobná doprava metrom a električkou

07.3.2

Cestná osobná doprava

07.3.2.1

Osobná doprava autobusom a autokarom (diaľkovým autobusom)

07.3.2.2

Osobná doprava taxíkom a prenajatým autom so šoférom

07.3.3

Osobná letecká doprava

07.3.3.1

Vnútroštátne lety

07.3.3.2

Medzinárodné lety

07.3.4

Námorná a vnútrozemská vodná osobná doprava

07.3.4.1

Námorná osobná doprava

07.3.4.2

Vnútrozemská vodná osobná doprava

07.3.5

Kombinovaná osobná doprava

07.3.5.0

Kombinovaná osobná doprava

07.3.6

Ostatné zakúpené dopravné služby

07.3.6.1

Lanová dráha, doprava kabínkovou a sedačkovou lanovkou

07.3.6.2

Sťahovacie a skladovacie služby

07.3.6.9

Ostatné zakúpené dopravné služby i. n.

08

POŠTY A SPOJE

08.1

Poštové služby

08.1.0

Poštové služby

08.1.0.1

Listové služby

08.1.0.9

Ostatné poštové služby

08.2

Telefónne a faxové zariadenia

08.2.0

Telefónne a faxové zariadenia

08.2.0.1

Pevné telefónne zariadenia

08.2.0.2

Mobilné telefónne zariadenia

08.2.0.3

Ostatné telefónne a faxové zariadenia

08.2.0.4

Oprava telefónnych alebo faxových zariadení

08.3

Telefónne a faxové služby

08.3.0

Telefónne a faxové služby

08.3.0.1

Drôtové telefónne služby

08.3.0.2

Bezdrôtové telefónne služby

08.3.0.3

Služby poskytovania pripojenia na internet

08.3.0.4

Telekomunikačné služby poskytované v balíku

08.3.0.5

Ostatné služby prenosu informácií

09

REKREÁCIA A KULTÚRA

09.1

Audiovizuálna a fotografická technika, zariadenia na spracovanie informácií

09.1.1

Zariadenia na príjem, záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

09.1.1.1

Zariadenia na príjem, záznam a reprodukciu zvuku

09.1.1.2

Zariadenia na príjem, záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

09.1.1.3

Prenosné zariadenia na príjem, záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

09.1.1.9

Ostatné zariadenia na príjem, záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

09.1.2

Fotografické a filmové zariadenia a optické prístroje

09.1.2.1

Fotoaparáty

09.1.2.2

Príslušenstvo pre fotografické a filmové zariadenia

09.1.2.3

Optické prístroje

09.1.3

Zariadenia na spracovanie informácií

09.1.3.1

Osobné počítače

09.1.3.2

Príslušenstvo pre zariadenia na spracovanie informácií

09.1.3.3

Softvér

09.1.3.4

Kalkulačky a ostatné zariadenia na spracovanie informácií

09.1.4

Nahrávacie médiá

09.1.4.1

Dopredu nahrané nahrávacie médiá

09.1.4.2

Nenahrané nahrávacie médiá

09.1.4.9

Ostatné nahrávacie médiá

09.1.5

Oprava audiovizuálnej a fotografickej techniky a zariadení na spracovanie informácií

09.1.5.0

Oprava audiovizuálnej a fotografickej techniky a zariadení na spracovanie informácií

09.2

Ostatné významnejšie tovary dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru

09.2.1

Významnejšie tovary dlhodobej spotreby na rekreáciu vonku

09.2.1.1

Kempingové vozy, karavany a obytné prívesy

09.2.1.2

Lietadlá, ľahké lietadlá, klzáky, závesné klzáky a balóny naplnené teplým vzduchom

09.2.1.3

Člny, prívesné lodné motory a vybavenia člnov

09.2.1.4

Kone, poníky a príslušenstvo

09.2.1.5

Hlavné potreby pre hry a šport

09.2.2

Hudobné nástroje a významnejšie tovary dlhodobej spotreby na rekreáciu vo vnútri

09.2.2.1

Hudobné nástroje

09.2.2.2

Významnejšie tovary dlhodobej spotreby na rekreáciu vo vnútri

09.2.3

Údržba a oprava ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru

09.2.3.0

Údržba a oprava ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru

09.3

Ostatné potreby a zariadenia na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá

09.3.1

Hry, hračky a záľuby

09.3.1.1

Hry a záľuby

09.3.1.2

Hračky a predmety na oslavy

09.3.2

Pomôcky na šport, kempovanie a rekreáciu v prírode

09.3.2.1

Pomôcky na šport

09.3.2.2

Pomôcky na kempovanie a rekreáciu v prírode

09.3.2.3

Oprava pomôcok na šport, kempovanie a rekreáciu v prírode

09.3.3

Záhrady, rastliny a kvety

09.3.3.1

Záhradné produkty

09.3.3.2

Rastliny a kvety

09.3.4

Domáce zvieratá a s nimi súvisiace výrobky

09.3.4.1

Nákup domácich zvierat

09.3.4.2

Výrobky pre domáce zvieratá

09.3.5

Veterinárne a ostatné služby pre domáce zvieratá

09.3.5.0

Veterinárne a ostatné služby pre domáce zvieratá

09.4

Rekreačné služby a kultúra

09.4.1

Rekreačné a športové služby

09.4.1.1

Rekreačné a športové služby – pasívna účasť

09.4.1.2

Rekreačné a športové služby – aktívna účasť

09.4.2

Kultúra

09.4.2.1

Kiná, divadlá, koncerty

09.4.2.2

Múzeá, knižnice, zoologické záhrady

09.4.2.3

Televízne a rozhlasové koncesionárske poplatky, predplatné

09.4.2.4

Prenájom zariadenia a doplnkov na kultúru

09.4.2.5

Fotografické služby

09.4.2.9

Ostatné služby v oblasti kultúry

09.4.3

Hazardné hry

09.4.3.0

Hazardné hry

09.5

Noviny, knihy a kancelárske potreby

09.5.1

Knihy

09.5.1.1

Beletria

09.5.1.2

Učebnice

09.5.1.3

Ostatné knihy s výnimkou beletrie

09.5.1.4

Viazanie kníh a sťahovanie elektronických kníh

09.5.2

Noviny a periodiká

09.5.2.1

Noviny

09.5.2.2

Časopisy a periodiká

09.5.3

Rôzne tlačoviny

09.5.3.0

Rôzne tlačoviny

09.5.4

Kancelárske potreby a potreby na kreslenie

09.5.4.1

Papierové výrobky

09.5.4.9

Ostatné kancelárske potreby a potreby na kreslenie

09.6

Organizované dovolenkové zájazdy

09.6.0

Organizované dovolenkové zájazdy

09.6.0.1

Organizované vnútroštátne zájazdy

09.6.0.2

Organizované zahraničné zájazdy

10

VZDELÁVANIE

10.1

Predprimárne a primárne vzdelávanie

10.1.0

Predprimárne a primárne vzdelávanie

10.1.0.1

Predprimárne vzdelávanie (úroveň 0 ISCED- 97)

10.1.0.2

Primárne vzdelávanie (úroveň 1 ISCED- 97)

10.2

Sekundárne vzdelávanie

10.2.0

Sekundárne vzdelávanie

10.2.0.0

Sekundárne vzdelávanie

10.3

Post-sekundárne vzdelávanie (nezahrňované do terciárneho)

10.3.0

Post-sekundárne vzdelávanie (nezahrňované do terciárneho)

10.3.0.0

Post-sekundárne vzdelávanie (nezahrňované do terciárneho) (úroveň 4 ISCED-97)

10.4

Terciárne vzdelávanie

10.4.0

Terciárne vzdelávanie

10.4.0.0

Terciárne vzdelávanie

10.5

Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne

10.5.0

Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne

10.5.0.0

Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne

11

REŠTAURÁCIE A HOTELY

11.1

Stravovacie služby

11.1.1

Reštaurácie, kaviarne a podobné zariadenia

11.1.1.1

Reštaurácie, kaviarne a tanečné podniky

11.1.1.2

Zariadenia rýchleho občerstvenia a podobné stravovacie služby

11.1.2

Závodné jedálne

11.1.2.0

Závodné jedálne

11.2

Ubytovacie služby

11.2.0

Ubytovacie služby

11.2.0.1

Hotely, motely, hostince a podobné ubytovacie služby

11.2.0.2

Dovolenkové strediská, kempingové miesta, mládežnícke hostely a podobné ubytovacie služby

11.2.0.3

Ubytovacie služby ostatných zariadení

12

ROZLIČNÉ TOVARY A SLUŽBY

12.1

Osobná starostlivosť

12.1.1

Kadernícke služby a skrášľovacie služby

12.1.1.1

Kadernícke služby pre mužov a deti

12.1.1.2

Kadernícke služby pre ženy

12.1.1.3

Skrášľovacie ošetrenia

12.1.2

Elektrické spotrebiče na osobnú starostlivosť

12.1.2.1

Elektrické spotrebiče na osobnú starostlivosť

12.1.2.2

Oprava elektrických spotrebičov na osobnú starostlivosť

12.1.3

Ostatné pomôcky a výrobky pre osobnú starostlivosť

12.1.3.1

Neelektrické pomôcky

12.1.3.2

Predmety pre osobnú hygienu a wellness, ezoterické výrobky a výrobky na skrášľovanie

12.2

Prostitúcia

12.2.0

Prostitúcia

12.2.0.0

Prostitúcia

12.3

Osobné doplnky i. n.

12.3.1

Šperky, hodiny a náramkové hodinky

12.3.1.1

Šperky

12.3.1.2

Hodiny a náramkové hodinky

12.3.1.3

Oprava šperkov, hodiniek a náramkových hodiniek

12.3.2

Ostatné osobné doplnky

12.3.2.1

Cestovné potreby

12.3.2.2

Veci pre deti

12.3.2.3

Oprava ostatných osobných doplnkov

12.3.2.9

Ostatné osobné doplnky i. n.

12.4

Sociálna ochrana

12.4.0

Sociálna ochrana

12.4.0.1

Služby starostlivosti o deti

12.4.0.2

Domovy dôchodcov pre staršie osoby, domovy pre osoby so zdravotným postihnutím

12.4.0.3

Služby pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím v ich domovoch

12.4.0.4

Poradenstvo

12.5

Poistenie

12.5.1

Životné poistenie

12.5.1.0

Životné poistenie

12.5.2

Poistenie v súvislosti s bývaním

12.5.2.0

Poistenie v súvislosti s bývaním

12.5.3

Poistenie v súvislosti so zdravím

12.5.3.1

Verejné poistenie v súvislosti so zdravím

12.5.3.2

Súkromné poistenie v súvislosti so zdravím

12.5.4

Poistenie v súvislosti s dopravou

12.5.4.1

Poistenie motorových vozidiel

12.5.4.2

Cestovné poistenie

12.5.5

Ostatné poistenie

12.5.5.0

Ostatné poistenie

12.6

Finančné služby i. n.

12.6.1

FISIM

12.6.1.0

FISIM

12.6.2

Ostatné finančné služby i. n.

12.6.2.1

Poplatky za služby bánk a pôšt

12.6.2.2

Poplatky a servisné poplatky sprostredkovateľov, investičných poradcov

12.7

Ostatné služby i. n.

12.7.0

Ostatné služby i. n.

12.7.0.1

Správne poplatky

12.7.0.2

Právne služby a účtovníctvo

12.7.0.3

Pohrebné služby

12.7.0.4

Ostatné poplatky a služby


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2494/95

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2 písm. a)

Článok 2 bod 6

Článok 2 písm. b)

Článok 2 písm. c)

Článok 3

Článok 3 ods. 3 a 10

Článok 4

Článok 4 ods. 1, 2 a 4

Článok 5 ods. 1 písm. b)

Článok 5 ods. 5 a 6

Článok 5 ods. 3

Článok 4 ods. 4

Článok 6

Článok 5 ods. 1 a 2

Článok 7

Článok 5 ods. 3

Článok 8

Článok 6 ods. 1, 3 a 4

Článok 9

Článok 3 ods. 1, 2 a 6

Článok 10

Článok 7 ods. 1

Článok 11

Článok 12

Článok 9 ods. 2

Článok 13

Článok 14

Článok 11

Článok 15

Článok 16

Článok 13


24.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 135/39


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/793

z 11. mája 2016

o zabránení obchodnej diverzii určených základných liekov do Európskej únie

(kodifikované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 953/2003 (2) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo uvedené nariadenie kodifikovať.

(2)

Mnoho z najchudobnejších rozvojových krajín nevyhnutne potrebuje prístup k cenovo prístupným základným liekom na liečenie nákazlivých chorôb. Tieto krajiny sú v značnej miere závislé od dovozu liekov, keďže výroba liekov v týchto krajinách je nepostačujúca.

(3)

Je potrebné zaviesť cenovú segmentáciu medzi trhmi rozvinutých krajín a trhmi najchudobnejších rozvojových krajín, aby sa zaistilo zásobovanie najchudobnejších rozvojových krajín základnými farmaceutickými výrobkami za podstatne znížené ceny. Preto sa tieto podstatne znížené ceny nemôžu považovať za odporúčanú cenu, ktorá sa za tie isté výrobky zaplatí na trhoch rozvinutých krajín.

(4)

V najrozvinutejších krajinách sa nachádzajú legislatívne a regulačné nástroje, ktoré za určitých okolností slúžia na zabránenie dovozu farmaceutických výrobkov, ale hrozí riziko, že sa takéto nástroje stanú neúčinnými, ak sa na trhoch najchudobnejších rozvojových krajín začnú predávať väčšie množstvá liekov za podstatne znížené ceny, a tým môže značne narásť ekonomický záujem o obchodnú diverziu na trhy s vysokými cenami.

(5)

Je potrebné podporiť farmaceutických výrobcov, aby umožnili predaj farmaceutických výrobkov za podstatne nižšie ceny v značne zvýšených objemoch tým, že sa prostredníctvom tohto nariadenia zaistí, aby takéto výrobky zostali na trhoch najchudobnejších rozvojových krajín. Podľa tohto nariadenia by malo byť možné kvalifikovať dotácie farmaceutických výrobkov a výrobkov predávaných v rámci kontraktov udelených na základe výberových konaní národných vlád alebo medzinárodných sprostredkovateľských inštitúcií alebo v rámci partnerstva dohodnutého medzi výrobcom a vládou krajiny miesta určenia za rovnakých podmienok, prihliadajúc na to, že uvedené dotácie neprispievajú k zlepšeniu prístupu k takýmto výrobkom.

(6)

Je potrebné stanoviť postup na identifikáciu výrobkov, krajín a chorôb zahrnutých v tomto nariadení.

(7)

Cieľom tohto nariadenia je zamedziť dovozu výrobkov za viazané ceny do Únie. V určitých situáciách je možné ustanoviť výnimky za prísnej podmienky, že sa zaistí, že konečné miesto určenia uvedených výrobkov je jedna z krajín uvedených v zozname v prílohe II.

(8)

Výrobcovia výrobkov za viazané ceny by mali odlíšiť vzhľad výrobkov za viazané ceny, aby ich bolo možné ľahšie identifikovať.

(9)

Je vhodné, aby sa prekontrolovali nielen zoznamy chorôb a krajín určenia zahrnuté do tohto nariadenia, ale aj vzorky použité na identifikáciu výrobkov za viazané ceny s ohľadom inter alia na skúsenosti získané pri ich uplatňovaní.

(10)

Na výrobky za viazané ceny, nachádzajúce sa v osobnej batožine na osobnú potrebu, sa uplatňujú tie isté pravidlá, ako sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 (4).

(11)

Ak sa výrobky za viazané ceny zadržia podľa tohto nariadenia, mal by mať príslušný orgán možnosť v súlade s vnútroštátnym právom a s úmyslom zaistiť, aby sa zadržané výrobky použili na určený cieľ k plnej spokojnosti krajín uvedených v prílohe II, rozhodnúť o ich odovzdaní na humanitárne účely v týchto krajinách. Ak takéto rozhodnutie nie je k dispozícii, zadržané výrobky by sa mali zničiť.

(12)

Na účely dopĺňania výrobkov do zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom vykonať zmeny príloh k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie ustanovuje:

a)

kritériá na definovanie výrobku za viazané ceny;

b)

podmienky, za akých budú colné orgány konať;

c)

opatrenia, ktoré uskutoční príslušný orgán v členskom štáte.

2.   Na účely tohto nariadenia:

a)

„výrobok za viazané ceny“ je akýkoľvek farmaceutický výrobok, ktorý sa používa na prevenciu, diagnostiku alebo liečenie chorôb uvedených v prílohe IV a ktorého cena sa stanoví v súlade s jednou s voliteľných cenových kalkulácií uvedených v článku 3 a ktorú overila Komisia alebo nezávislý audítor, ako sa stanovuje v článku 4 a je zapísaný v zozname výrobkov za viazané ceny, ktoré sú uvedené v prílohe I;

b)

„krajiny určenia“ sú krajiny uvedené v zozname v prílohe II;

c)

„príslušný orgán“ je orgán, ktorý navrhol členský štát a ktorý určí, či sa tovar podmienečne oslobodený od cla colnými orgánmi v príslušnom členskom štáte považuje za výrobky za viazané ceny, a ktorý dáva pokyny na základe výsledku kontroly.

Článok 2

1.   Zakazuje sa dovoz výrobkov za viazané ceny na účely prepustenia do voľného obehu, spätného vývozu, umiestňovania do režimu podmienečného oslobodenia od cla alebo umiestnenia do slobodného pásma alebo slobodného skladu do Únie.

2.   Zo zákazu stanoveného v odseku 1, vzťahujúceho sa na výrobky za viazané ceny, sa vyníma:

a)

spätný vývoz do krajiny určenia;

b)

umiestnenie do režimu tranzitu alebo umiestnenia do colného skladu alebo do slobodného pásma, alebo slobodného skladu na účely spätného vývozu do krajiny určenia.

Článok 3

Viazaná cena je podľa článku 4 ods. 2 písm. b) podľa voľby žiadateľa buď:

a)

nie vyššia ako percentuálna hodnota uvedená v prílohe III priemernej vyváženej ceny od výrobcu (zo závodu), účtovanej výrobcom na trhoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) za ten istý výrobok v čase podania žiadosti, alebo

b)

rovnajúca sa priamym výrobným nákladom výrobcu s pridaním maximálnej percentuálnej hodnoty uvedenej v prílohe III.

Článok 4

1.   Výrobcovia alebo vývozcovia farmaceutických výrobkov predložia Komisii žiadosti, aby sa na ich výrobky vzťahovali výhody tohto nariadenia.

2.   Každá žiadosť adresovaná Komisii obsahuje tieto informácie:

a)

názov výrobku a aktívne zložky výrobku za viazané ceny a dostatočnú informáciu, ktorá potvrdzuje, na ktorú chorobu je výrobok prevenciou, ktorú diagnostikuje alebo lieči;

b)

navrhnutú cenu vypočítanú jedným z voliteľných spôsobov výpočtu ceny uvedenom v článku 3, dostatočne zdôvodnenú, aby ju bolo možné skontrolovať; namiesto predloženia takýchto podrobných informácií môže žiadateľ predložiť osvedčenie vydané nezávislým audítorom, ktoré dokladuje, že cena bola skontrolovaná a zodpovedá jednému z kritérií uvedených v prílohe III. Nezávislý audítor sa ustanoví na základe dohody medzi výrobcom a Komisiou. Všetky informácie, ktoré audítorovi žiadateľ predloží, zostávajú za dôverné;

c)

krajinu alebo krajiny určenia, do ktorých má žiadateľ v úmysle predávať uvedený výrobok;

d)

číslo položky na základe kombinovanej nomenklatúry ustanovenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (5), a ak je to vhodné, môže sa doplniť pododdielmi TARIC, aby sa jednoznačne identifikoval príslušný tovar, a

e)

všetky opatrenia, ktoré vykoná výrobca alebo vývozca s cieľom odlíšenia výrobku za viazané ceny od identických výrobkov ponúkaných na predaj v rámci Únie.

3.   Ak Komisia určí, že výrobok spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5 prijímať delegované akty týkajúce sa zaradenia príslušného výrobku do prílohy I pri najbližšej aktualizácii. Komisia oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie do 15 dní od jeho prijatia.

V prípade, že by omeškanie pri dopĺňaní výrobku do prílohy I spôsobilo omeškanie v reakcii na naliehavú potrebu prístupu k cenovo prístupným základným liekom v rozvojových krajinách, a teda je to z mimoriadne naliehavých dôvodov nutné, na delegované akty prijaté podľa prvého pododseku sa uplatňuje postup stanovený v článku 6.

4.   Ak žiadosť neobsahuje všetky podrobné údaje potrebné na jej posúdenie, Komisia písomne požiada žiadateľa o predloženie týchto chýbajúcich informácií. Ak žiadateľ svoju žiadosť nedoplní v lehote určenej v uvedenej písomnej žiadosti, žiadosť sa považuje za neplatnú.

5.   Ak Komisia zistí, že žiadosť nespĺňa kritériá stanovené v tomto nariadení, žiadosť sa zamietne a žiadateľ je o rozhodnutí informovaný do 15 dní. Žiadateľovi sa nezamedzuje predložiť upravenú žiadosť pre ten istý výrobok.

6.   Výrobky určené na dobročinné účely pre prijímateľov v jednej z krajín uvedených v prílohe II môžu byť na tento účel predmetom oznámenia na účely odsúhlasenia a vloženia do prílohy I.

7.   Komisia každý druhý mesiac aktualizuje prílohu I.

8.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5 prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy II, III a IV, ak je to nevyhnutné, aby sa revidovali zoznamy chorôb, krajiny určenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ako aj vzorky použité na identifikáciu výrobkov za viazané ceny vzhľadom na skúsenosti získané pri ich uplatňovaní alebo v záujme reagovania na krízu v oblasti zdravia.

Článok 5

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3 a 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. februára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 3 a 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.

Článok 6

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady stanoveného v tomto článku.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 5 alebo 6. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 7

Výrobok schválený ako výrobok za viazané ceny a uvedený v prílohe I zostáva v tomto zozname tak dlho, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 4, a Komisii sa predložili výročné správy o predaji v súlade s článkom 12. Žiadateľ predloží Komisii informácie o každej zmene, ktorá sa vyskytla so zreteľom na rozsah podmienok ustanovených v článku 4, a to s cieľom zaistiť, aby boli uvedené požiadavky splnené.

Článok 8

Stále logo, uvedené v prílohe V, sa pripevní na každý obal alebo výrobok a na každý doklad použitý v súvislosti s výrobkom predávaným za viazané ceny do krajín určenia. Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobok za viazané ceny uvedený v zozname v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak existuje dôvod na podozrenie, že napriek zákazu stanovenému v článku 2 sa výrobky za viazané ceny dovezú do Únie, colné orgány zastavia alebo zadržia prepustenie takýchto výrobkov na dobu potrebnú na získanie rozhodnutia o povahe tovarov od príslušných orgánov. Doba zastavenia alebo zadržania neprevýši 10 pracovných dní, ak nenastanú osobitné okolnosti, v takomto prípade sa môže táto doba predĺžiť maximálne o 10 pracovných dní. Po uplynutí uvedenej doby sa výrobky prepustia za predpokladu, že splnili všetky colné náležitosti.

2.   Pre colné orgány je postačujúcim dôvodom na pozastavenie prepustenia výrobkov alebo ich zadržanie, ak je k dispozícii dostatočná informácia na zváženie, či je daný výrobok výrobkom za viazané ceny.

3.   Príslušný orgán v danom členskom štáte a výrobca alebo vývozca uvedený v prílohe I sú bezodkladne informovaní o zastavenom prepustení výrobkov alebo ich zadržaní a dostanú všetky dostupné informácie vzťahujúce sa na uvedené výrobky. Je potrebné náležite prihliadať k národným ustanoveniam o ochrane osobných údajov, obchodného a priemyselného tajomstva a odbornej a správnej dôvernosti údajov. Dovozca, a ak je to vhodné, vývozca, dostanú neobmedzenú možnosť doložiť príslušnému orgánu informácie týkajúce sa výrobkov, ktoré považujú za opodstatnené.

4.   Postup pozastavenia alebo zadržania tovaru sa uskutoční na náklady dovozcu. Ak nie je možné dostať od dovozcu náhradu za uvedené náklady, je možné v súlade s vnútroštátnym právom ich vymáhať od akejkoľvek inej osoby zodpovednej za pokus o nezákonný dovoz.

Článok 10

1.   Ak výrobky, ktorých prepustenie bolo pozastavené alebo boli zadržané colnými orgánmi, uzná príslušný orgán za výrobky za viazané ceny v súlade s týmto nariadením, príslušný orgán zabezpečí, aby sa tieto výrobky zaistili a naložilo sa s nimi v súlade s vnútroštátnym právom. Uvedené postupy sa vykonajú na náklady dovozcu. Ak nie je možné dostať od dovozcu náhradu za uvedené náklady, je možné v súlade s vnútroštátnym právom ich vymáhať od akejkoľvek inej osoby zodpovednej za pokus o nezákonný dovoz.

2.   Ak sa zistí, že výrobky, ktorých prepustenie bolo pozastavené alebo boli zadržané colnými orgánmi na následnú kontrolu príslušným orgánom, nemožno kvalifikovať ako výrobky za viazané ceny podľa tohto nariadenia, colné orgány ich prepustia príjemcovi za predpokladu, že splnili všetky colné náležitosti.

3.   Príslušný orgán informuje Komisiu o všetkých rozhodnutiach, ktoré boli prijaté podľa tohto nariadenia.

Článok 11

Toto nariadenie sa neuplatňuje na tovar, ktorý nemá obchodný charakter a nachádza sa v osobnej batožine cestujúcich na ich osobnú potrebu v rozsahu limitov ustanovených v rámci oslobodenia od cla.

Článok 12

1.   Komisia monitoruje pravidelne každoročne objem vývozu výrobkov za viazané ceny, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe I a vyvážané do krajín určenia na základe informácií poskytnutých od výrobcov farmaceutických výrobkov a vývozcov. Na tento účel Komisia vydá na to určený formulár. Výrobcovia a vývozcovia každoročne predkladajú Komisii správy o predaji každého výrobku za viazané ceny na báze dôvernosti.

2.   Komisia každé dva roky oznamuje Európskemu parlamentu a Rade objem vyvezených výrobkov za viazané ceny vrátane objemu vyvezeného v rámci partnerskej dohody medzi výrobcom a vládou krajiny určenia. V správe sa preskúma rozsah krajín a chorôb a všeobecné kritériá na vykonanie článku 3.

3.   Európsky parlament môže do jedného mesiaca po tom, čo Komisia predložila správu, vyzvať Komisiu na uskutočnenie ad hoc zasadnutia jej zodpovedného výboru s cieľom prezentovať a vysvetliť akékoľvek záležitosti súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia.

4.   Najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa predloženia správy Európskemu parlamentu a Rade Komisia túto správu zverejní.

Článok 13

1.   Uplatnenie tohto nariadenia nebráni za žiadnych okolností postupom ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES (6) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (7).

2.   Toto nariadenie nebráni právam v oblasti duševného vlastníctva alebo právam vlastníkov duševného vlastníctva.

Článok 14

Nariadenie (ES) č. 953/2003 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. mája 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 9. marca 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. apríla 2016.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 953/2003 z 26. mája 2003 o zabránení obchodnej diverzii určených základných liekov do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 135, 3.6.2003, s. 5).

(3)  Pozri prílohu VI.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15).

(5)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001 o zákonníku Spoločenstva o humánnych liekoch na použitie v humánnej medicíne (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1).


PRÍLOHA I

ZOZNAM VÝROBKOV ZA VIAZANÉ CENY

Výrobok

Výrobca/vývozca

Krajina určenia

Charakteristické vlastnosti

Dátum schválenia

Kód KN/TARIC (1)

TRIZIVIR

750 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Afganistan

Angola

Arménsko

Azerbajdžan

Bangladéš

Benin

Bhután

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Kambodža

Kamerun

Kapverdy

Stredoafrická republika

Čad

Komory

Kongo

Pobrežie Slonoviny

Konžská demokratická republika

Džibutsko

Rovníková Guinea

Eritrea

Etiópia

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Honduras

India

Indonézia

Keňa

Kiribati

Kirgizsko

Laos

Lesotho

Libéria

Madagaskar

Malawi

Maldivy

Mali

Mauritánia

Moldavsko

Mongolsko

Mozambik

Mjanmarsko/Barma

Namíbia

Nepál

Nikaragua

Niger

Nigéria

Severná Kórea

Pakistan

Rwanda

Samoa

Svätý Tomáš a Princov ostrov

Senegal

Sierra Leone

Šalamúnove ostrovy

Somálsko

Juhoafrická republika

Sudán

Svazijsko

Tadžikistan

Tanzánia

Východný Timor

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Jemen

Zambia

Zimbabwe

Špeciálne balenie – trojjazyčný text

19.4.2004

3004 90 19

EPIVIR

150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Špeciálne balenie – trojjazyčný text – červené tabletky

 

3004 90 19

RETROVIR

250 mg × 40

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Balenie určené na vývoz (modré), ktoré sa nepoužíva v EÚ

Balenie pre francúzske nemocnice – frankofónne trhy

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Balenie určené na vývoz (modré), ktoré sa nepoužíva v EÚ

Balenie pre francúzske nemocnice – frankofónne trhy

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

100 mg × 100

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Balenie určené na vývoz (modré), ktoré sa nepoužíva v EÚ

Balenie pre francúzske nemocnice – frankofónne trhy

19.4.2004

3004 90 19

COMBIVIR

300/150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Špeciálne balenie – trojjazyčný text

Fľaštička (radšej ako blistrové balenie) Vypuklé červené tabletky „A22“

 

3004 90 19

EPIVIR ROZTOK NA ÚSTNE POUŽITIE

10 mg/ml

240 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Špeciálne balenie – trojjazyčný text

19.4.2004

3004 90 19

ZIAGEN

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Balenie určené na vývoz, ktoré sa nepoužíva v EÚ

Balenie pre francúzske nemocnice – frankofónne krajiny

20.9.2004

3004 90 19

RETROVIR ROZTOK NA ÚSTNE POUŽITIE

10 mg/ml

200 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

Špeciálne balenie – trojjazyčný text

20.9.2004

3004 90 19


(1)  Ak je k dispozícii.


PRÍLOHA II

KRAJINY URČENIA

Afganistan

Angola

Arménsko

Azerbajdžan

Bangladéš

Benin

Bhután

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Kambodža

Kamerun

Kapverdy

Stredoafrická republika

Čad

Čína

Komory

Kongo

Pobrežie Slonoviny

Konžská demokratická republika

Džibutsko

Rovníková Guinea

Eritrea

Etiópia

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Honduras

India

Indonézia

Keňa

Kiribati

Kirgizsko

Laos

Lesotho

Libéria

Madagaskar

Malawi

Maldivy

Mali

Mauritánia

Moldavsko

Mongolsko

Mozambik

Mjanmarsko/Barma

Namíbia

Nepál

Nikaragua

Niger

Nigéria

Severná Kórea

Pakistan

Rwanda

Samoa

Svätý Tomáš a Princov ostrov

Senegal

Sierra Leone

Šalamúnove ostrovy

Somálsko

Juhoafrická republika

Sudán

Svazijsko

Tadžikistan

Tanzánia

Východný Timor

Togo

Turkménsko

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Vietnam

Jemen

Zambia

Zimbabwe


PRÍLOHA III

PERCENTUÁLNE HODNOTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

Percentuálne hodnoty uvedené v článku 3 písm. a): 25 %

Percentuálne hodnoty uvedené v článku 3 písm. b): 15 %


PRÍLOHA IV

ROZSAH CHORÔB

HIV/AIDS, malária, tuberkulóza a možné súvisiace choroby


PRÍLOHA V

LOGO

Image

V prostriedku kruhu vytvoreného z 12 hviezd je okrídlený Aeskulap s palicou, okolo ktorej sa vinie had.


PRÍLOHA VI

ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN

Nariadenie Rady (ES) č. 953/2003

(Ú. v. EÚ L 135, 3.6.2003, s. 5).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1876/2004

(Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, s. 22).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1662/2005

(Ú. v. EÚ L 267, 12.10.2005, s. 19).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 38/2014

(Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 52).

Iba bod 3 prílohy.


PRÍLOHA VII

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 953/2003

Toto nariadenie

články 1, 2 a 3

články 1, 2 a 3

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 2 úvodné slová

článok 4 ods. 2 úvodné slová

článok 4 ods. 2 písm. i)

článok 4 ods. 2 ods. a)

článok 4 ods. 2 písm. ii)

článok 4 ods. 2 ods. b)

článok 4 ods. 2 písm. iii)

článok 4 ods. 2 ods. c)

článok 4 ods. 2 písm. iv)

článok 4 ods. 2 ods. d)

článok 4 ods. 2 písm. v)

článok 4 ods. 2 ods. e)

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 6

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 7

článok 4 ods. 6

článok 4 ods. 8

článok 4 ods. 7

článok 4 ods. 9

článok 4 ods. 8

článok 5

článok 5

článok 5a

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 13

článok 14

článok 13

článok 15

prílohy I až V

prílohy I až V

príloha VI

príloha VII


24.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 135/53


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/794

z 11. mája 2016

o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 88,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Europol bol zriadený rozhodnutím Rady 2009/371/SVV (2) ako subjekt Únie financovaný zo všeobecného rozpočtu Únie s cieľom poskytovať pomoc a podporu činnostiam vykonávaným príslušnými orgánmi členských štátov a ich vzájomnej spolupráci pri predchádzaní organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a iným formám závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, a v boji proti takýmto formám trestnej činnosti. Rozhodnutím 2009/371/SVV sa nahradil Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole), ktorý sa zakladá na článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (3).

(2)

V článku 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že činnosť Europolu sa má riadiť nariadením, ktoré sa prijme v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Vyžaduje sa v ňom tiež, aby sa stanovili postupy kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom spolu s národnými parlamentmi, a to v súlade s článkom 12 písm. c) Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ) a článkom 9 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o EÚ a ZFEÚ (ďalej len „protokol č. 1“), s cieľom posilniť demokratickú legitimitu a zodpovednosť Europolu voči občanom Únie. Rozhodnutie 2009/371/SVV by sa preto malo nahradiť nariadením, ktorým sa ustanovia okrem iného pravidlá spoločnej parlamentnej kontroly.

(3)

Europol sa v Štokholmskom programe – Otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich (4) vyzýva na ďalší rozvoj a na to, aby sa stal „centrom výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov, poskytovateľom služieb a platformou v oblasti služieb presadzovania práva“. Na základe posúdenia fungovania Europolu je na dosiahnutie uvedeného cieľa potrebné ďalšie zlepšenie jeho operačnej účinnosti.

(4)

Zločinecké a teroristické siete veľkého rozsahu predstavujú významnú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť Únie, ako aj pre bezpečnosť a existenciu jej občanov. Dostupné hodnotenia hrozieb poukazujú na skutočnosť, že činnosti zločineckých skupín sú čoraz rôznorodejšie a že sa čoraz častejšie dotýkajú viacerých krajín. Vnútroštátne orgány presadzovania práva musia preto užšie spolupracovať so svojimi kolegami v iných členských štátoch. V tejto súvislosti je potrebné poskytnúť Europolu vhodné nástroje, aby ešte lepšie pomáhal členským štátom pri predchádzaní trestnej činnosti, jej analyzovaní a vyšetrovaní na úrovni Únie. Potvrdilo sa to aj pri hodnotení rozhodnutia 2009/371/SVV.

(5)

Cieľom tohto nariadenia je zmeniť a rozšíriť rozsah ustanovení rozhodnutia 2009/371/SVV a rozhodnutí Rady 2009/934/SVV (5), 2009/935/SVV (6), 2009/936/SVV (7) a 2009/968/SVV (8), ktorými sa rozhodnutie 2009/371/SVV vykonáva. Vzhľadom na to, že zmeny, ktoré sa majú vykonať, sú podstatné, pokiaľ ide o ich množstvo a povahu, v záujme jasnosti by sa uvedené rozhodnutia mali nahradiť v celom ich rozsahu vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú viazané týmto nariadením. Europol zriadený týmto nariadením by mal nahradiť Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV a prevziať jeho funkcie, pričom uvedené rozhodnutie by sa malo následne zrušiť.

(6)

Keďže závažná trestná činnosť má často cezhraničnú povahu, Europol by mal podporovať a posilňovať činnosti členských štátov a ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, a v boji proti nej. Keďže terorizmus je jednou z najvýznamnejších hrozieb pre bezpečnosť Únie, Europol by mal členským štátom pomáhať pri riešení spoločných výziev v tejto oblasti. Ako agentúra Únie v oblasti presadzovania práva by Europol mal takisto podporovať a posilňovať činnosť a spoluprácu v boji proti formám trestnej činnosti, ktorá sa dotýka záujmov Únie. Pokiaľ ide o formy trestnej činnosti, pre ktoré je Europol príslušný, organizovaná trestná činnosť bude naďalej patriť medzi jeho hlavné ciele, pretože si pre svoj rozsah, závažnosť a následky tiež vyžaduje spoločný prístup členských štátov. Europol by mal takisto poskytovať podporu pri predchádzaní súvisiacim trestným činom, ktoré sa páchajú s úmyslom získať prostriedky na spáchanie trestnej činnosti alebo umožnenie či spáchanie takejto trestnej činnosti alebo zabezpečiť beztrestnosť trestných činov, ktoré patria do pôsobnosti Europolu, a v boji proti nim.

(7)

Europol by mal poskytovať strategické analýzy a hodnotenia hrozieb s cieľom pomáhať Rade a Komisii pri stanovovaní strategických a operačných priorít Únie v oblasti boja proti trestnej činnosti a pri operačnom zavádzaní týchto priorít. Ak o to Komisia požiada podľa článku 8 nariadenia Rady (EÚ) č. 1053/2013 (9), mal by Europol vykonávať aj analýzy rizík, a to i v súvislosti s organizovanou trestnou činnosťou, pokiaľ môžu dané riziká ohroziť uplatňovanie schengenského acquis členskými štátmi. Okrem toho by mal Europol na žiadosť Rady alebo Komisie v relevantných prípadoch poskytovať strategické analýzy a hodnotenie hrozieb s cieľom prispieť k hodnoteniu štátov, ktoré kandidujú na pristúpenie k Únii.

(8)

Útoky na informačné systémy, ktoré sa dotýkajú orgánov Únie alebo dvoch alebo viacerých členských štátov, predstavujú rastúce ohrozenie na úrovni Únie najmä vzhľadom na svoju rýchlosť a dosah a ťažkosti pri určovaní ich zdrojov. Pri posudzovaní žiadostí Europolu o začatie vyšetrovania vážneho útoku na informačné systémy, ktorý sa dotýka orgánov Únie alebo dvoch alebo viacerých členských štátov, s podozrením na zločinecké pozadie by členské štáty mali Europolu odpovedať bezodkladne, berúc do úvahy skutočnosť, že rýchlosť reakcie je kľúčovým faktorom úspešného boja proti počítačovej kriminalite.

(9)

Vzhľadom na dôležitosť spolupráce medzi agentúrami by Europol a Eurojust mali zabezpečiť, aby sa prijali nevyhnutné opatrenia s cieľom optimalizovať ich operačnú spoluprácu, pričom sa náležite zohľadnia ich príslušné úlohy a mandáty, ako aj záujmy členských štátov. Europol a Eurojust by sa predovšetkým mali navzájom informovať o akejkoľvek činnosti zahŕňajúcej financovanie spoločných vyšetrovacích tímov.

(10)

V prípadoch, keď sa zriadi spoločný vyšetrovací tím, by sa v príslušnej dohode mali určiť podmienky týkajúce sa účasti zamestnancov Europolu v tíme. Europol by mal viesť záznamy o svojej účasti v takýchto spoločných vyšetrovacích tímoch, ktoré sa zameriavajú na trestnú činnosť patriacu medzi jeho ciele.

(11)

Europol by mal mať možnosť požiadať členské štáty, aby začali, viedli alebo koordinovali vyšetrovania trestných činov v konkrétnych prípadoch, v ktorých by cezhraničná spolupráca mala pridanú hodnotu. Europol by o takýchto žiadostiach mal informovať Eurojust.

(12)

Europol by mal byť centrom pre výmenu informácií v rámci Únie. Informácie, ktoré Europol zhromažďuje, uchováva, spracúva, analyzuje a vymieňa, zahŕňajú kriminálne spravodajské informácie súvisiace s informáciami o trestných činoch alebo trestnej činnosti, ktoré patria medzi ciele Europolu a ktoré boli získané s cieľom zistiť, či sa spáchali konkrétne trestné činy alebo či sa môžu spáchať v budúcnosti.

(13)

Na zabezpečenie efektívnosti Europolu ako centra pre výmenu informácií by sa mali stanoviť jednoznačné povinnosti členských štátov poskytovať Europolu potrebné údaje na plnenie jeho cieľov. Pri vykonávaní takýchto povinností by členské štáty mali venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby poskytovali údaje relevantné z hľadiska boja proti trestným činom, ktorých potlačenie sa považuje za strategické, a operačným prioritám v rámci príslušných nástrojov politiky Únie, a to najmä prioritám, ktoré Rada stanovila v rámci cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti. Členské štáty by sa mali usilovať poskytovať Europolu aj kópiu dvojstranných a viacstranných výmen informácií s inými členskými štátmi o trestných činoch, ktoré patria medzi ciele Europolu. Pri poskytovaní potrebných informácií Europolu by členské štáty mali zahŕňať aj informácie o každom údajnom kybernetickom útoku na orgány Únie nachádzajúce sa na ich území. Europol by mal zároveň zvýšiť úroveň svojej podpory poskytovanej členským štátom, aby tak zlepšil vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií. Europol by mal Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a národným parlamentom predkladať výročnú správu o informáciách, ktoré poskytli jednotlivé členské štáty.

(14)

V záujme zaistenia účinnej spolupráce medzi Europolom a členskými štátmi by sa v každom členskom štáte mala založiť národná ústredňa (ďalej len „národná ústredňa“). Národná ústredňa by mala byť styčným bodom medzi vnútroštátnymi príslušnými orgánmi a Europolom a tak zohrávať koordinačnú úlohu vzhľadom na spoluprácu členských štátov s Europolom, čím by pomáhala zabezpečiť, aby každý členský štát na žiadosti Europolu odpovedal rovnakým spôsobom. Na zabezpečenie stálej a účinnej výmeny informácií medzi Europolom a národnými ústredňami a na uľahčenie ich spolupráce by každá národná ústredňa mala určiť aspoň jedného styčného dôstojníka pre Europol.

(15)

Vzhľadom na decentralizovanú štruktúru niektorých členských štátov a potrebu zabezpečiť rýchlu výmenu informácií by Europol mal mať možnosť priamo spolupracovať s príslušnými orgánmi v členských štátoch, pričom by sa dodržiavali podmienky stanovené členskými štátmi, a pravidelne informoval národné ústredne na ich žiadosť.

(16)

Malo by sa podporovať zriaďovanie spoločných vyšetrovacích tímov a zamestnancom Europolu by sa mala umožniť účasť v nich. S cieľom zabezpečiť, aby takáto účasť bola možná v každom členskom štáte, sa v nariadení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 (10) ustanovuje, že zamestnanci Europolu nepožívajú imunity počas účasti v spoločných vyšetrovacích tímoch.

(17)

Takisto je nevyhnutné zlepšiť riadenie Europolu snahou o zvýšenú efektivitu a zjednodušené postupy.

(18)

Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v správnej rade Europolu (ďalej len „správna rada“) s cieľom účinne dohliadať na jej prácu. Pri vymenúvaní členov a náhradníkov správnej rady by sa malo prihliadať na ich príslušné zručnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu a na ich znalosti týkajúce sa spolupráce v oblasti presadzovania práva. V prípade neprítomnosti člena by mal jeho funkciu plniť náhradník.

(19)

Všetky strany zastúpené v správnej rade by sa mali usilovať o obmedzenie fluktuácie svojich zástupcov v nej s cieľom zabezpečiť kontinuitu činnosti správnej rady. Všetky strany by sa mali snažiť dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

(20)

Správna rada by mala mať možnosť prizvať nehlasujúcich pozorovateľov, ktorí môžu významne prispieť k diskusii, a to vrátane zástupcu určeného spoločnou parlamentnou kontrolnou skupinou (Joint Parliamentary Scrutiny Group – JPSG).

(21)

Správnej rade by sa mali udeliť potrebné právomoci, a to najmä zostavovať rozpočet, overovať jeho plnenie a prijímať náležité rozpočtové pravidlá a plánovacie dokumenty, ako aj prijímať pravidlá na predchádzanie a zvládanie konfliktov záujmov v súvislosti s jej členmi, zavádzať transparentné pracovné postupy pri prijímaní rozhodnutí výkonným riaditeľom Europolu a prijímať výročnú správu o činnosti. Mala by mať právomoci menovacieho orgánu voči zamestnancom agentúry vrátane výkonného riaditeľa.

(22)

Na zabezpečenie účinného každodenného fungovania Europolu by výkonný riaditeľ mal plniť funkciu jeho štatutárneho orgánu a manažéra, ktorý je pri výkone všetkých svojich povinností nezávislý a ktorý zaisťuje, aby Europol vykonával úlohy stanovené v tomto nariadení. Výkonný riaditeľ by mal predovšetkým zodpovedať za prípravu rozpočtových a plánovacích dokumentov, ktoré sa predkladajú správnej rade, aby o nich rozhodla, a za vykonávanie viacročného programu a ročných pracovných programov Europolu a iných plánovacích dokumentov.

(23)

Pre Europol je nevyhnutné, aby mal na účely predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej v rámci svojich cieľov čo najúplnejšie a najaktuálnejšie informácie. Europol by mal preto mať možnosť spracúvať údaje, ktoré mu poskytli členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny, medzinárodné organizácie, za splnenia prísnych podmienok stanovených v tomto nariadení súkromnými subjektmi, ako aj údaje pochádzajúce z verejne dostupných zdrojov s cieľom pochopiť kriminálne javy a trendy, získavať informácie o zločineckých sieťach a odhaľovať prepojenia medzi rozličnými trestnými činmi.

(24)

Aby sa zvýšila efektívnosť Europolu pri poskytovaní presných analýz trestnej činnosti príslušným orgánom členských štátov, Europol by mal pri spracúvaní údajov využívať nové technológie. Europol by mal byť schopný pohotovo odhaliť prepojenia medzi vyšetrovaniami a spoločnými operačnými metódami v rámci rôznych zločineckých skupín, vykonávať krížovú kontrolu údajov a mať jasný prehľad o trendoch, pričom by mal zaručovať vysokú úroveň ochrany osobných údajov fyzických osôb. Databázy Europolu by preto mali byť štruktúrované tak, aby umožňovali Europolu zvoliť čo najúčinnejšiu informačnotechnologickú štruktúru. Europol by mal mať tiež možnosť vystupovať ako poskytovateľ služieb, predovšetkým pokiaľ ide o poskytovanie zabezpečenej siete na výmenu údajov, ako je napríklad sieťová aplikácia pre bezpečnú výmenu informácií (SIENA), s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, Europolom, inými orgánmi Únie, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov by sa mal stanoviť účel operácií spracúvania a prístupové práva, ako aj konkrétne dodatočné záruky. Pri spracúvaní osobných údajov by sa mali zohľadňovať predovšetkým zásady nevyhnutnosti a primeranosti.

(25)

Europol by mal zaistiť, aby boli všetky osobné údaje, ktoré spracúva na operačné analýzy, určené na konkrétny účel. Na účely plnenia jeho poslania by sa však malo Europolu umožniť spracúvať všetky osobné údaje získané na zisťovanie prepojení medzi viacerými oblasťami trestnej činnosti a vyšetrovaniami, a nemal by byť obmedzený na zisťovanie prepojení len v jednej oblasti trestnej činnosti.

(26)

V záujme rešpektovania vlastníctva údajov a ochrany osobných údajov by členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie mali mať možnosť stanoviť účel alebo účely, na ktoré Europol môže spracúvať údaje, ktoré mu poskytujú, a obmedziť prístupové práva. Obmedzenie účelu je základnou zásadou spracúvania osobných údajov; prispieva predovšetkým k transparentnosti, právnej istote a predvídateľnosti a má obzvlášť veľký význam v oblasti spolupráce pri presadzovaní práva, keď dotknuté osoby zvyčajne nevedia, že ich osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú, a keď použitie osobných údajov môže mať veľmi výrazný dosah na životy a slobody fyzických osôb.

(27)

Na zaistenie toho, aby boli údaje prístupné len tým, ktorí tento prístup potrebujú na plnenie svojich úloh, by sa v tomto nariadení mali stanoviť podrobné pravidlá o rôznych stupňoch práva na prístup k údajom, ktoré spracúva Europol. Týmito pravidlami by nemali byť dotknuté obmedzenia prístupu, ktoré uložia poskytovatelia údajov, keďže zásada vlastníctva údajov by sa mala dodržiavať. Na zvýšenie účinnosti predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej v rámci cieľov Europolu by mal Europol členským štátom oznamovať informácie, ktoré sa ich týkajú.

(28)

S cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu medzi agentúrami, a najmä s cieľom vytvoriť prepojenie medzi údajmi, ktorými už rôzne agentúry disponujú, Europol by mal Eurojustu a Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) na základe systému „pozitívnej lustrácie/negatívnej lustrácie“ umožniť prístup k údajom dostupným Europolu. Europolu a Eurojustu by sa malo umožniť uzavrieť pracovnú dohodu, ktorou sa v rámci ich mandátov zaistí vzájomný prístup k všetkým informáciám, ktoré im boli poskytnuté, a možnosť vyhľadávať v nich na účely krížovej kontroly v súlade s osobitnými zárukami a zárukami ochrany údajov ustanovenými v tomto nariadení. Akýkoľvek prístup k údajom dostupným v rámci Europolu by sa mal prostredníctvom technických prostriedkov obmedziť na informácie, na ktoré sa vzťahujú príslušné mandáty uvedených orgánov Únie.

(29)

Europol by mal v miere potrebnej na vykonávanie svojich úloh udržiavať spoluprácu s inými orgánmi Únie, orgánmi tretích krajín, medzinárodnými organizáciami a súkromnými subjektmi.

(30)

Na zabezpečenie operačnej účinnosti by Europol mal mať možnosť vymieňať si všetky relevantné informácie s výnimkou osobných údajov s inými orgánmi Únie, orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami do tej miery, aká je nevyhnutná na vykonávanie jeho úloh. Keďže obchodné spoločnosti, podniky, obchodné združenia, mimovládne organizácie a iné súkromné subjekty disponujú odbornými znalosťami a informáciami, ktoré majú bezprostredný význam pre predchádzanie závažnej trestnej činnosti a terorizmu a boj proti nim, Europol by mal mať takisto možnosť vymieňať si takéto informácie so súkromnými subjektmi. Na predchádzanie počítačovej kriminalite súvisiacej s incidentmi v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti a na boj proti nej by mal Europol podľa platného legislatívneho aktu Únie o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi príslušnými pre bezpečnosť sieťových a informačných systémov a vymieňať si s nimi informácie s výnimkou osobných údajov.

(31)

Europol by mal mať možnosť vymieňať si relevantné osobné údaje s inými orgánmi Únie do tej miery, aká je nevyhnutná na vykonávanie jeho alebo ich úloh.

(32)

Závažná trestná činnosť a terorizmus sú často prepojené na územia mimo Únie. Z tohto dôvodu by Europol mal mať možnosť vymieňať si osobné údaje s orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami, ako je napríklad Medzinárodná organizácia kriminálnej polície – Interpol, v takej miere, aká je nevyhnutná na vykonávanie jeho úloh.

(33)

Všetky členské štáty sú členmi Interpolu. Na plnenie svojho poslania Interpol prijíma, uchováva a zasiela údaje s cieľom pomáhať príslušným orgánom presadzovania práva predchádzať medzinárodnej trestnej činnosti a bojovať proti nej. Preto je vhodné posilniť spoluprácu medzi Europolom a Interpolom podporovaním efektívnej výmeny osobných údajov, pričom sa zabezpečí dodržiavanie základných práv a slobôd týkajúcich sa automatizovaného spracúvania osobných údajov. Toto nariadenie, a to najmä jeho ustanovenia o medzinárodných prenosoch, by sa malo vzťahovať na prenos osobných údajov z Europolu do Interpolu.

(34)

Na zabezpečenie obmedzenia účelu je dôležité zaistiť, aby Europol mohol prenášať osobné údaje orgánom Únie, tretím krajinám a medzinárodným organizáciám len v prípade, že je to nevyhnutné na predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej v rámci cieľov Europolu. Na tento účel je potrebné zabezpečiť, aby sa pri prenose osobných údajov ich príjemca zaviazal, že údaje použije alebo že ich prenesie príslušnému orgánu tretej krajiny iba na účel, na ktorý boli pôvodne poskytnuté. Ďalší prenos údajov by sa mal uskutočniť v súlade s týmto nariadením.

(35)

Europol by mal mať možnosť prenášať osobné údaje orgánu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na základe rozhodnutia Komisie, podľa ktorého daná krajina alebo medzinárodná organizácia zabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov (ďalej len „rozhodnutie o primeranosti“), alebo ak rozhodnutie o primeranosti neexistuje, na základe medzinárodnej dohody uzatvorenej Úniou podľa článku 218 ZFEÚ alebo na základe dohody o spolupráci umožňujúcej výmenu osobných údajov uzatvorenej medzi Europolom a treťou krajinou pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. Vzhľadom na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa právne účinky takýchto dohôd majú zachovávať dovtedy, kým sa tieto dohody vykonávaním zmlúv nezrušia, nevyhlásia za neplatné alebo nezmenia. V relevantných prípadoch by Komisia mala mať možnosť pred rokovaniami o medzinárodnej dohode a počas nich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (11) konzultovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (European Data Protection Supervisor – EDPS). Ak správna rada zistí operačnú potrebu spolupráce s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou, mala by mať možnosť navrhnúť Rade, aby Rada upozornila Komisiu na potrebu rozhodnutia o primeranosti alebo začatia rokovaní o uvedenej medzinárodnej dohode.

(36)

Ak sa prenos osobných údajov nemôže zakladať na rozhodnutí o primeranosti, medzinárodnej dohode uzatvorenej Úniou alebo existujúcej dohode o spolupráci, mala by mať správna rada možnosť povoliť po dohode s EDPS súbor prenosov za predpokladu, že si to vyžadujú osobitné podmienky a že sú zabezpečené primerané záruky. Výkonný riaditeľ by mal mať možnosť vo výnimočných prípadoch povoliť prenos údajov na základe individuálneho posúdenia, ak je takýto prenos potrebný, avšak len za osobitných prísnych podmienok.

(37)

Europol by mal mať možnosť spracúvať osobné údaje pochádzajúce od súkromných subjektov a súkromných osôb iba vtedy, ak uvedené údaje Europolu prenesie jeden z týchto subjektov: národná ústredňa v súlade s jeho vnútroštátnym právom; kontaktné miesto v tretej krajine alebo medzinárodná organizácia, s ktorou sa uskutočňuje spolupráca na základe dohody o spolupráci umožňujúcej výmenu osobných údajov uzatvorenej v súlade s článkom 23 rozhodnutia 2009/371/SVV pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia; orgán tretej krajiny alebo medzinárodná organizácia, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti alebo s ktorými Únia uzatvorila medzinárodnú dohodu podľa článku 218 ZFEÚ. Ak však Europol prijme osobné údaje priamo od súkromných subjektov a nemožno určiť národnú ústredňu, kontaktné miesto ani dotknutý orgán, Europol by mal mať možnosť spracúvať uvedené osobné údaje výlučne na účely identifikácie uvedených subjektov, pričom takéto údaje by sa mali vymazať, ak uvedené subjekty opätovne nepredložia uvedené osobné údaje do štyroch mesiacov od ich prenosu. Europol by mal pomocou technických prostriedkov zaistiť, aby počas uvedeného obdobia neboli takéto údaje dostupné na spracúvanie na žiadne iné účely.

(38)

Vzhľadom na výnimočnú a osobitnú hrozbu, ktorú pre vnútornú bezpečnosť Únie predstavuje terorizmus a iné formy závažnej trestnej činnosti, najmä keď sa uľahčujú, propagujú alebo páchajú pomocou internetu, by Komisia mala do 1. mája 2019 zhodnotiť činnosti Europolu, ktoré má vykonávať na základe tohto nariadenia, vykonávania záverov Rady z 12. marca 2015 a výzvy zasadnutia Európskej rady z 23. apríla 2015 najmä v uvedených prioritných oblastiach, konkrétne zodpovedajúcu prax priamej výmeny osobných údajov so súkromnými subjektmi.

(39)

Nemala by sa spracúvať žiadna informácia, ktorá sa jednoznačne získala zrejmým porušením ľudských práv.

(40)

Pravidlá ochrany údajov v Europole by sa mali sprísniť a mali by sa pri tom zohľadniť zásady, ktoré sú základom nariadenia (ES) č. 45/2001, s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Keďže podľa vyhlásenia č. 21 o ochrane osobných údajov v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce, ktoré tvorí prílohu k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa uznáva osobitý charakter spracúvania osobných údajov v oblasti presadzovania práva, pravidlá Europolu týkajúce sa ochrany údajov by mali byť autonómne a zároveň v súlade s inými relevantnými nástrojmi na ochranu údajov uplatniteľnými v oblasti policajnej spolupráce v rámci Únie. Uvedené nástroje zahŕňajú predovšetkým smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (12), ako aj Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a jej odporúčanie č. R(87) 15 (13).

(41)

Každé spracúvanie osobných údajov Europolom by malo byť vo vzťahu k príslušným dotknutým osobám zákonné a spravodlivé. Zásada spravodlivého spracúvania si vyžaduje transparentnosť spracúvania umožňujúcu príslušným dotknutým osobám výkon ich práv podľa tohto nariadenia. Malo by byť však možné zamietnuť alebo obmedziť prístup k ich osobným údajom, ak s náležitým ohľadom na záujmy príslušných dotknutých osôb takéto zamietnutie alebo obmedzenie predstavuje nevyhnutné opatrenie na to, aby sa Europolu umožnilo, aby si riadne plnil svoje úlohy, chránil bezpečnosť a verejný poriadok alebo zabraňoval trestnej činnosti, ako aj aby zaručoval, že sa neohrozí vnútroštátne vyšetrovanie, alebo aby ochraňoval práva a slobody tretích strán. Na posilnenie transparentnosti by Europol mal verejnosti sprístupniť dokument, v ktorom sa zrozumiteľným spôsobom uvádzajú príslušné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov a prostriedkoch dostupných pre dotknuté osoby na uplatňovanie ich práv. Europol by mal na svojom webovom sídle taktiež zverejniť zoznam rozhodnutí o primeranosti, dohôd a administratívnych pravidiel týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretích krajín a medzinárodným organizáciám. Okrem toho by Europol mal v záujme zvýšenia transparentnosti voči občanom Únie a v záujme vlastnej zodpovednosti uverejňovať na svojom webovom sídle zoznam členov svojej správnej rady a podľa potreby zhrnutia výsledkov zasadnutí správnej rady, pričom sa dodržia požiadavky ochrany údajov.

(42)

Osobné údaje by sa mali v čo najväčšom rozsahu rozlišovať podľa stupňa ich správnosti a spoľahlivosti. Mali by sa rozlišovať fakty od osobných hodnotení, aby sa zabezpečila ochrana fyzických osôb a kvalita a spoľahlivosť informácií, ktoré Europol spracúva. V prípade informácií získaných z verejne dostupných zdrojov, najmä zdrojov na internete, by mal Europol v čo najväčšom rozsahu posúdiť správnosť týchto informácií a spoľahlivosť ich zdroja so zvláštnou starostlivosťou a s cieľom pokryť riziká, ktoré sú s internetom spojené, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a súkromia.

(43)

V oblasti spolupráce týkajúcej sa presadzovania práva sa spracúvajú osobné údaje týkajúce sa rôznych kategórií dotknutých osôb. Europol by mal čo najdôkladnejšie rozlišovať medzi osobnými údajmi vzhľadom na rôzne kategórie dotknutých osôb. Osobné údaje týkajúce sa osôb, ako sú obete, svedkovia a osoby disponujúce náležitými informáciami, ako aj osobné údaje týkajúce sa maloletých by sa mali obzvlášť chrániť. Citlivé údaje by mal Europol spracúvať, len ak tieto údaje dopĺňajú iné osobné údaje, ktoré Europol už spracúval.

(44)

Vzhľadom na základné právo na ochranu osobných údajov by Europol nemal uchovávať osobné údaje na dlhšie obdobie, ako je nevyhnutné na vykonávanie jeho úloh. Nevyhnutnosť ďalšieho uchovávania takýchto údajov by sa mala preskúmať najneskôr tri roky po začatí ich prvého spracúvania.

(45)

Na zaistenie bezpečnosti osobných údajov by Europol a členské štáty mali zaviesť potrebné technické a organizačné opatrenia.

(46)

Každá dotknutá osoba by mala mať právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu uvedených údajov, ak sú nesprávne, a právo na výmaz alebo obmedzenie, ak už nie sú uvedené údaje potrebné. Náklady na uplatnenie práva na prístup k osobným údajom by nemali predstavovať prekážku efektívnemu uplatneniu tohto práva. Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie by nemali ovplyvňovať povinnosti Europolu a mali by podliehať obmedzeniam stanoveným v tomto nariadení.

(47)

Na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb je potrebné v rámci tohto nariadenia jasne priradiť zodpovednosť. Predovšetkým členské štáty by mali zodpovedať za správnosť údajov, aktualizáciu údajov, ktoré prenášajú Europolu, a za zákonnosť takýchto prenosov údajov. Europol by mal niesť zodpovednosť za správnosť údajov a za aktualizáciu údajov, ktoré mu poskytli iní dodávatelia údajov alebo ktoré vyplývajú z vlastných analýz Europolu. Europol by mal zabezpečiť, že údaje sa spracúvajú spravodlivým a zákonným spôsobom a že sa zhromažďujú a spracúvajú na konkrétny účel. Europol by mal tiež zabezpečiť, aby boli údaje primerané, relevantné, aby neboli neúmerné účelu, na ktorý sa spracúvajú, aby sa uchovávali len tak dlho, ako je na daný účel nevyhnutné, a aby sa spracúvali spôsobom, ktorým sa zabezpečí primeraná bezpečnosť osobných údajov a dôvernosť spracúvania údajov.

(48)

Europol by mal uchovávať záznamy o zhromažďovaní, zmene, prístupe, sprístupnení, kombinovaní alebo vymazaní osobných údajov na účely overenia zákonnosti spracúvania údajov, na vlastné monitorovanie a na zaistenie riadnej integrity a bezpečnosti údajov. Europol by mal byť povinný spolupracovať s EDPS a sprístupňovať na požiadanie protokoly alebo dokumentáciu, aby mohli slúžiť na monitorovanie operácií spracúvania.

(49)

Europol by si mal určiť zodpovednú osobu, ktorá by mu pomáhala pri monitorovaní dodržiavania tohto nariadenia. Zodpovedná osoba by mala mať možnosť vykonávať svoje povinnosti a úlohy nezávisle a účinne a mali by sa jej na tento účel poskytnúť potrebné zdroje.

(50)

Na ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ako sa vyžaduje v článku 8 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie, sú nevyhnutné nezávislé, transparentné, zodpovedné a účinné štruktúry dozoru. Národné orgány poverené dohľadom nad spracúvaním osobných údajov by mali monitorovať zákonnosť osobných údajov, ktoré poskytujú členské štáty Europolu. EDPS by mal monitorovať zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného Europolom pri plnení, pričom svoju funkciu by mal vykonávať úplne nezávisle. Z tohto hľadiska je mechanizmus predchádzajúcej konzultácie dôležitou zárukou pri nových druhoch operácií spracúvania. Nemal by sa vzťahovať na konkrétne individuálne operačné činnosti, ako napríklad projekty operačnej analýzy, ale na využívanie nových systémov informačných technológií na spracúvanie osobných údajov a ich podstatné zmeny.

(51)

Je dôležité zabezpečiť posilnený a účinný dohľad nad Europolom a zaručiť, aby EDPS mohol využívať primerané odborné znalosti týkajúce sa presadzovania práva v oblasti ochrany údajov, keď prevezme zodpovednosť za dohľad nad ochranou údajov Europolu. EDPS a národné dozorné orgány by mali navzájom úzko spolupracovať pri konkrétnych záležitostiach vyžadujúcich si účasť štátov a mali by zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia v celej Únii.

(52)

S cieľom uľahčiť spoluprácu medzi EDPS a národnými dozornými orgánmi, ale bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť EDPS a jeho zodpovednosť za dohľad nad ochranou údajov Europolu, by sa tieto subjekty mali pravidelne stretávať v rámci Rady pre spoluprácu, ktorá by ako poradný orgán mala prijímať stanoviská, usmernenia, odporúčania a osvedčené postupy k rôznym otázkam, ktoré si vyžadujú zapojenie jednotlivých štátov.

(53)

Keďže Europol spracúva aj neoperačné osobné údaje, ktoré nesúvisia s vyšetrovaním trestného činu, ako sú osobné údaje týkajúce sa zamestnancov Europolu, poskytovateľov služieb alebo návštevníkov, spracúvanie takýchto údajov by malo podliehať nariadeniu (ES) č. 45/2001.

(54)

EDPS by mal vypočuť sťažnosti podané dotknutými osobami a vyšetriť ich. Vyšetrovanie v nadväznosti na podanú sťažnosť by sa s výhradou súdneho preskúmania malo uskutočniť v rozsahu primeranom pre daný prípad. Národný dozorný orgán by mal dotknutú osobu v primeranej lehote informovať o pokroku a výsledku vo veci jej sťažnosti.

(55)

Všetky fyzické osoby by mali mať právo na súdny opravný prostriedok proti rozhodnutiu EDPS, ktoré sa ich týka.

(56)

Na Europol by sa mali vzťahovať všeobecné pravidlá o zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti uplatniteľné na inštitúcie, agentúry a orgány Únie s výnimkou pravidiel o zodpovednosti za nezákonné spracúvanie údajov.

(57)

Dotknutej fyzickej osobe nemusí byť jasné, či škoda, ktorú utrpela v dôsledku nezákonného spracúvania údajov, je následkom krokov Europolu, alebo členského štátu. Europol a členský štát, v ktorom nastala udalosť, ktorá viedla k vzniku škody, by preto mali byť zodpovední spoločne a bezrozdielne.

(58)

Hoci sa rešpektuje úloha Európskeho parlamentu spolu s národnými parlamentmi pri kontrole činností Europolu, je potrebné, aby bol Europol plne zodpovednou a transparentnou vnútornou organizáciou. Na tento účel a vzhľadom na článok 88 ZFEÚ by sa mali stanoviť postupy kontroly činností Europolu Európskym parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty. Na tieto postupy by sa mal vzťahovať článok 12 písm. c) Zmluvy o EÚ a článok 9 protokolu č. 1 za predpokladu, že Európsky parlament a národné parlamenty spoločne vymedzia organizáciu a podporu účinnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci Únie. Postupy, ktoré sa majú zaviesť na kontrolu činností Europolu, by mali riadne zohľadniť potrebu zaistiť rovnocenné postavenie Európskeho parlamentu a národných parlamentov a potrebu zabezpečiť dôvernú povahu operačných informácií. Spôsob, akým však národné parlamenty vykonávajú kontrolu svojej vlády vo vzťahu k činnostiam Únie, je záležitosťou ústavného systému a praxe každého členského štátu.

(59)

Na zamestnancov Europolu by sa mal uplatňovať Služobný poriadok úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (ďalej len „podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov“) stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (14). Europolu by sa malo umožniť zamestnávať ako dočasných zamestnancov osoby z príslušných orgánov členských štátov, ktorých doba služobného pomeru by mala byť obmedzená, aby sa zachovala zásada striedania, keďže následné znovuzačlenenie takýchto zamestnancov do služobného pomeru v ich príslušnom orgáne uľahčuje úzku spoluprácu Europolu s príslušnými orgánmi členských štátov. Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osoby zamestnané v Europole ako dočasní zamestnanci mohli po skončení ich služobného pomeru v Europole vrátiť do služobného pomeru, ktorý zastávali v štátnej službe.

(60)

Vzhľadom na charakter povinností Europolu a úlohu výkonného riaditeľa by príslušný výbor Európskeho parlamentu mal mať možnosť vyzvať výkonného riaditeľa, aby pred ním vystúpil pred svojím vymenovaním, ako aj pred každým predĺžením svojho funkčného obdobia. Výkonný riaditeľ by mal tiež predkladať Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu. Okrem toho by Európsky parlament a Rada mali mať možnosť vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

(61)

Europolu by sa mal poskytnúť samostatný rozpočet, ktorého príjmy by pochádzali v zásade z príspevku všeobecného rozpočtu Únie, aby sa zaručila úplná samostatnosť a nezávislosť Europolu. Na príspevok Únie a akékoľvek ďalšie dotácie, ktoré možno hradiť zo všeobecného rozpočtu Únie, by sa mal uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtov by mal vykonávať Dvor audítorov.

(62)

Na Europol by sa malo vzťahovať delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (15).

(63)

Vzhľadom na svoje osobitné právne a administratívne právomoci a technickú spôsobilosť pri vykonávaní cezhraničnej výmeny informácií a cezhraničných operácií a vyšetrovaní, a to aj v spoločných vyšetrovacích tímoch, a pri poskytovaní zariadení na odbornú prípravu by mali mať príslušné orgány členských štátov možnosť prijímať od Europolu granty bez výzvy na predkladanie návrhov v súlade s článkom 190 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (16).

(64)

Na Europol by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (17).

(65)

Europol spracúva údaje, ktoré si vyžadujú zvláštnu ochranu, keďže k nim patria aj citlivé neutajované skutočnosti a utajované skutočnosti EÚ. Z tohto dôvodu by mal Europol vypracovať pravidlá dôvernosti a spracúvania takýchto informácií. Pravidlá týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností EÚ by mali byť v súlade s rozhodnutím Rady 2013/488/EÚ (18).

(66)

Je vhodné pravidelne vyhodnocovať uplatňovanie tohto nariadenia.

(67)

Potrebné ustanovenia o poskytnutí priestorov Europolu v Haagu, kde má Europol sídlo, a osobitné pravidlá uplatniteľné na všetkých zamestnancov Europolu a ich rodinných príslušníkov by sa mali vymedziť v dohode o sídle. Hostiteľský členský štát by mal navyše zabezpečiť potrebné podmienky na plynulé fungovanie Europolu vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania a primeraných dopravných spojení, aby prilákal vysokokvalitné ľudské zdroje z čo najširšej geografickej oblasti.

(68)

Europol zriadený týmto nariadením nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV a je jeho nástupcom. Mal by preto byť právnym nástupcom vo všetkých jeho zmluvách vrátane pracovných zmlúv, záväzkoch a vo vzťahu k nadobudnutému majetku. Medzinárodné dohody uzatvorené Europolom zriadeným rozhodnutím 2009/371/SVV a dohody uzatvorené Europolom zriadeným Dohovorom o Europole pred 1. januárom 2010 by mali zostať v platnosti.

(69)

S cieľom umožniť Europolu, aby pokračoval v rámci svojich najlepších možností v plnení úloh Europolu zriadeného rozhodnutím 2009/371/SVV, by sa mali stanoviť prechodné opatrenia, a to najmä pokiaľ ide o správnu radu, výkonného riaditeľa a zamestnancov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú ako miestni zamestnanci s Europolom zriadeným Dohovorom o Europole, ktorým by sa mala ponúknuť možnosť zamestnať sa ako dočasní alebo zmluvní zamestnanci podľa podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

(70)

Akt Rady z 3. decembra 1998 (19) o služobnom poriadku Europolu bol zrušený článkom 63 rozhodnutia 2009/371/SVV. Mal by sa však stále uplatňovať na zamestnancov Europolu prijatých do zamestnania pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia 2009/371/SVV. Preto by sa v prechodných ustanoveniach malo stanoviť, že zmluvy uzavreté v súlade s uvedeným služobným poriadkom sa ním majú naďalej riadiť.

(71)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zriadenie subjektu zodpovedného za spoluprácu v oblasti presadzovania práva na úrovni Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(72)

V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, Írsko oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(73)

V súlade s článkami 1 a 2 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(74)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(75)

Konzultovalo sa s EDPS, ktorý vydal stanovisko 31. mája 2013.

(76)

Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä právo na ochranu osobných údajov a právo na súkromie, ako sú chránené podľa článkov 8 a 7 charty a článkom 16 ZFEÚ,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, CIELE A ÚLOHY EUROPOLU

Článok 1

Zriadenie Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

1.   Týmto sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) s cieľom podporovať spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva v Únii.

2.   Europol zriadený týmto nariadením nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV a je jeho nástupcom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

a)

„príslušné orgány členských štátov“ sú všetky policajné orgány a iné orgány presadzujúce výkon práva existujúce v členských štátoch, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej. Príslušné orgány zahŕňajú aj iné orgány verejnej moci existujúce v členských štátoch, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za predchádzanie trestnej činnosti patriacej do právomoci Europolu a boj proti nej;

b)

„strategická analýza“ sú všetky metódy a techniky, pomocou ktorých sa informácie zhromažďujú, uchovávajú, spracúvajú a posudzujú s cieľom podporovať a rozvíjať politiku v trestnej oblasti, ktorá prispieva k efektívnemu a účinnému predchádzaniu trestným činom a boju proti nim;

c)

„operačná analýza“ sú všetky metódy a techniky, pomocou ktorých sa informácie zhromažďujú, uchovávajú, spracúvajú a posudzujú s cieľom podporovať vyšetrovanie trestných činov;

d)

„orgány Únie“ sú inštitúcie, orgány, misie, úrady a agentúry zriadené Zmluvou o EÚ a ZFEÚ alebo na ich základe;

e)

„medzinárodná organizácia“ je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý je zriadený dohodou alebo na základe dohody medzi dvoma alebo viacerými krajinami;

f)

„súkromné subjekty“ sú subjekty zriadené podľa práva členského štátu alebo tretej krajiny, najmä obchodné spoločnosti, obchodné združenia, neziskové organizácie a iné právnické osoby, na ktoré sa nevzťahuje písmeno e);

g)

„súkromné osoby“ sú všetky fyzické osoby;

h)

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby;

i)

„dotknutá osoba“ je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba; identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto osoby;

j)

„genetické údaje“ sú všetky osobné údaje týkajúce sa genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré sa zdedili alebo nadobudli, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré sa získavajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby;

k)

„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov či už prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, alebo nie, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, sprístupňovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo likvidácia;

l)

„príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra či akýkoľvek iný subjekt, ktorému sa údaje sprístupňujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou, alebo nie;

m)

„prenos osobných údajov“ je oznámenie osobných údajov, ktoré sa aktívne poskytnú, obmedzenému počtu identifikovaných strán s vedomím alebo zámerom odosielateľa dať príjemcovi prístup k osobným údajom;

n)

„porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok náhodnú alebo nezákonnú likvidáciu, stratu, zmenu, neoprávnené sprístupnenie osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;

o)

„súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba prejaví buď formou vyhlásenia, alebo jednoznačne potvrdzujúceho úkonu svoj súhlas s tým, aby sa spracúvali osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;

p)

„administratívne osobné údaje“ sú všetky osobné údaje spracúvané Europolom okrem tých, ktoré sa spracúvajú v záujme plnenia cieľov stanovených v článku 3.

Článok 3

Ciele

1.   Europol podporuje a posilňuje činnosť príslušných orgánov členských štátov a ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorizmu a formám trestnej činnosti, ktoré zasahujú do spoločného záujmu, na ktorý sa vzťahuje politika Únie, uvedeným v prílohe I, ako aj v boji proti takejto závažnej trestnej činnosti.

2.   Dodatočne k odseku 1 patria medzi ciele Europolu aj súvisiace trestné činy. Za súvisiace trestné činy sa považujú:

a)

trestné činy spáchané s cieľom získať prostriedky na páchanie trestných činov patriacich do pôsobnosti Europolu;

b)

trestné činy spáchané s cieľom uľahčiť alebo zámerom spáchať trestné činy patriace do pôsobnosti Europolu;

c)

trestné činy spáchané s cieľom zabezpečiť beztrestnosť tých, ktorí páchajú trestné činy patriace do pôsobnosti Europolu.

Článok 4

Úlohy

1.   Europol vykonáva tieto úlohy s cieľom splniť ciele stanovené v článku 3:

a)

zhromažďuje, uchováva, spracúva, analyzuje a vymieňa informácie vrátane spravodajských informácií o trestných činoch;

b)

prostredníctvom národných ústrední zriadených alebo určených podľa článku 7 ods. 2 bezodkladne poskytuje členským štátom všetky informácie a súvislosti medzi trestnými činmi, ktoré sa ich týkajú;

c)

koordinuje, organizuje a vykonáva vyšetrovacie a operačné činnosti na podporu a posilnenie činností príslušných orgánov členských štátov, ktoré sa vykonávajú:

i)

spoločne s príslušnými orgánmi členských štátov alebo

ii)

v rámci spoločných vyšetrovacích tímov v súlade s článkom 5 a prípadne v spojení s Eurojustom;

d)

zapája sa do spoločných vyšetrovacích tímov a navrhuje ich zriadenie v súlade s článkom 5;

e)

poskytuje informácie a analytickú podporu členským štátom v súvislosti s významnými medzinárodnými udalosťami;

f)

pripravuje hodnotenie hrozieb, strategické a operačné analýzy a správy o celkovej situácii;

g)

rozvíja odborné znalosti o metódach predchádzania trestnej činnosti, vyšetrovateľských postupoch a technických a forenzných metódach, poskytuje a propaguje ich a poskytuje poradenstvo členským štátom;

h)

podporuje cezhraničné činnosti členských štátov v oblasti výmeny informácií, operácie a vyšetrovania uskutočňované členskými štátmi, ako aj spoločné vyšetrovacie tímy, a to aj poskytovaním operačnej, technickej a finančnej podpory;

i)

v rámci svojich cieľov a v súlade so svojimi personálnymi a rozpočtovými zdrojmi a v koordinácii s Európskou policajnou akadémiou (CEPOL) poskytuje špecializovanú odbornú prípravu a pomáha členským štátom pri organizovaní odbornej prípravy, a to aj poskytnutím finančnej pomoci;

j)

spolupracuje s orgánmi Únie zriadenými na základe hlavy V ZFEÚ a s úradom OLAF predovšetkým prostredníctvom výmen informácií a tým, že im poskytuje analytickú podporu v oblastiach patriacich do ich právomocí;

k)

poskytuje informácie a podporu štruktúram EÚ pre krízové riadenie a misiám EÚ v oblasti krízového riadenia zriadeným na základe Zmluvy o EÚ v rámci cieľov Europolu stanovených v článku 3;

l)

rozvíja centrá Únie pre špecializované odborné znalosti na boj proti určitým druhom trestnej činnosti, ktoré patria medzi ciele Europolu, a to najmä Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite;

m)

podporuje činnosti členských štátov pri predchádzaní formám trestnej činnosti uvedeným v prílohe I a uľahčovaným, propagovaným alebo páchaným pomocou internetu, ako aj v boji proti nim vrátane spolupráce s členskými štátmi, postupovania internetového obsahu, ktorý takéto formy trestnej činnosti uľahčuje, propaguje alebo pomocou ktorého sa páchajú, dotknutým poskytovateľom online služieb na účely dobrovoľného posúdenia súladu postúpeného internetového obsahu s ich vlastnými podmienkami.

2.   Europol poskytuje strategické analýzy a hodnotenia hrozieb s cieľom pomáhať Rade a Komisii pri stanovovaní strategických a operačných priorít Únie v oblasti boja proti trestnej činnosti. Europol takisto pomáha pri operačnom zavádzaní týchto priorít.

3.   Europol poskytuje strategické analýzy a hodnotenia hrozieb s cieľom uľahčovať účinné a efektívne využívanie zdrojov dostupných na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie pre operačné činnosti a podporovať tieto činnosti.

4.   Europol plní úlohu ústredného úradu na boj proti falšovaniu eura podľa rozhodnutia Rady 2005/511/SVV (20). Europol takisto podporuje koordináciu opatrení vykonávaných v rámci boja proti falšovaniu eura príslušnými orgánmi členských štátov alebo v kontexte spoločných vyšetrovacích tímov, prípadne v spojení s orgánmi Únie a orgánmi tretích krajín.

5.   Europol nesmie pri plnení svojich úloh uplatňovať donucovacie opatrenia.

KAPITOLA II

SPOLUPRÁCA MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI A EUROPOLOM

Článok 5

Účasť v spoločných vyšetrovacích tímoch

1.   Zamestnanci Europolu sa môžu zúčastňovať na činnosti spoločných vyšetrovacích tímov, ktoré sa zaoberajú trestnými činmi, ktoré patria medzi ciele Europolu. V dohode o zriadení spoločného vyšetrovacieho tímu sa určia podmienky týkajúce sa účasti zamestnancov Europolu v tíme a zahrnú informácie o pravidlách zodpovednosti.

2.   Zamestnanci Europolu môžu v rámci obmedzení stanovených v právnych predpisoch členských štátov, v ktorých spoločný vyšetrovací tím pôsobí, pomáhať pri všetkých činnostiach a výmene informácií so všetkými členmi spoločného vyšetrovacieho tímu.

3.   Zamestnanci Europolu, ktorí sa zúčastňujú na činnosti spoločného vyšetrovacieho tímu, môžu v súlade s týmto nariadením poskytnúť všetkým členom tímu potrebné informácie spracúvané Europolom na účely stanovené v článku 18 ods. 2. Europol zároveň informuje národné ústredne členských štátov zastúpených v tíme, ako aj ústredne tých členských štátov, ktoré poskytli predmetné informácie.

4.   Informácie, ktoré získali zamestnanci Europolu počas svojho pôsobenia v spoločnom vyšetrovacom tíme, môže Europol so súhlasom a na zodpovednosť členského štátu, ktorý ich poskytol, spracúvať na účely stanovené v článku 18 ods. 2 podľa podmienok ustanovených v tomto nariadení.

5.   Ak sa Europol domnieva, že zriadenie spoločného vyšetrovacieho tímu by znamenalo pre vyšetrovanie prínos, môže to dotknutým členským štátom navrhnúť a prijať opatrenia s cieľom pomôcť im pri zriadení spoločného vyšetrovacieho tímu.

Článok 6

Žiadosť Europolu o začatie vyšetrovania trestného činu

1.   V konkrétnych prípadoch, keď Europol usúdi, že by sa malo začať vyšetrovanie trestného činu, ktorý patrí medzi jeho ciele, prostredníctvom národných ústrední požiada príslušné orgány dotknutých členských štátov, aby začali, viedli alebo koordinovali takéto vyšetrovanie trestného činu.

2.   Národné ústredne bezodkladne oznámia Europolu rozhodnutie príslušných orgánov členských štátov týkajúce sa každej žiadosti podľa odseku 1.

3.   Ak sa príslušné orgány členského štátu rozhodnú nevyhovieť žiadosti Europolu podľa odseku 1, bez zbytočného odkladu, najlepšie do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, mu oznámia dôvody svojho rozhodnutia. Dôvody sa však nemusia uviesť, ak by ich poskytnutie:

a)

bolo v rozpore so zásadnými záujmami bezpečnosti príslušného členského štátu alebo

b)

ohrozilo úspech prebiehajúceho vyšetrovania alebo bezpečnosť fyzickej osoby.

4.   Europol okamžite informuje Eurojust o každej žiadosti predloženej podľa odseku 1 a o každom rozhodnutí príslušného orgánu členského štátu podľa odseku 2.

Článok 7

Národné ústredne Europolu

1.   Členské štáty a Europol navzájom spolupracujú pri plnení svojich príslušných úloh stanovených v tomto nariadení.

2.   Každý členský štát zriadi alebo určí národnú ústredňu, ktorá bude styčným orgánom medzi Europolom a príslušnými orgánmi daného členského štátu. Každý členský štát vymenuje úradníka ako vedúceho svojej národnej ústredne.

3.   Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národná ústredňa mohla podľa vnútroštátneho práva plniť úlohy, ktorými sú v tomto nariadení poverené národné ústredne, a predovšetkým aby mala prístup k vnútroštátnym údajom v oblasti presadzovania práva a iným relevantným údajom potrebným na spoluprácu s Europolom.

4.   Každý členský štát určí organizáciu a zamestnancov svojej národnej ústredne v súlade so svojím vnútroštátnym právom.

5.   V súlade s odsekom 2 je národná ústredňa styčný orgán medzi Europolom a príslušnými orgánmi členských štátov. S výhradou podmienok stanovených členskými štátmi vrátane skoršieho zapojenia sa národných ústrední však môžu členské štáty povoliť priame kontakty medzi svojimi príslušnými orgánmi a Europolom. Europol zároveň poskytne národnej ústredni všetky informácie, ktoré si vymieňal počas priamych kontaktov s príslušnými orgánmi, ak národná ústredňa neoznámi, že takéto informácie nepotrebuje dostávať.

6.   Každý členský štát prostredníctvom svojej národnej ústredne alebo s výhradou odseku 5 prostredníctvom príslušného orgánu predovšetkým:

a)

poskytuje Europolu informácie nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľov vrátane informácií súvisiacich s formami trestnej činnosti, predchádzanie ktorým alebo boj s ktorými považuje Únia za prioritu;

b)

zabezpečuje účinnú komunikáciu a spoluprácu všetkých relevantných príslušných orgánov s Europolom;

c)

zvyšuje informovanosť o činnostiach Europolu;

d)

v súlade s článkom 38 ods. 5 písm. a) zabezpečuje súlad s vnútroštátnym právom pri poskytovaní informácií Europolu.

7.   Bez toho, aby bol dotknutý výkon zodpovednosti členských štátov, pokiaľ ide o dodržiavanie práva a udržiavanie verejného poriadku a zabezpečovanie vnútornej bezpečnosti, členské štáty nie sú v žiadnom konkrétnom prípade povinné poskytovať informácie podľa odseku 6 písm. a), ak by to:

a)

bolo v rozpore so zásadnými záujmami bezpečnosti príslušného členského štátu;

b)

ohrozilo úspech prebiehajúceho vyšetrovania alebo bezpečnosť fyzickej osoby alebo

c)

by viedlo k sprístupneniu informácií týkajúcich sa organizácií alebo konkrétnych spravodajských činností v oblasti národnej bezpečnosti.

Členské štáty však poskytujú informácie, len čo sa na ne prestanú vzťahovať písmená a), b) alebo c) prvého pododseku.

8.   Členské štáty zabezpečia, aby ich jednotkám finančnej polície zriadeným podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (21) bolo umožnené spolupracovať s Europolom v oblasti analýz prostredníctvom ich národnej ústredne v rámci ich mandátu a právomoci.

9.   Vedúci národných ústrední sa pravidelne stretávajú, a to najmä s cieľom prerokovať a vyriešiť problémy, ktoré sa vyskytnú v rámci ich operačnej spolupráce s Europolom.

10.   Náklady národných ústrední vynaložené na komunikáciu s Europolom hradia členské štáty a s výnimkou nákladov na pripojenie sa neúčtujú Europolu.

11.   Europol vypracúva výročnú správu o informáciách, ktoré mu poskytnú členské štáty podľa odseku 6 písm. a), na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií hodnotenia vymedzených správnou radou. Táto výročná správa sa posiela Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a národným parlamentom.

Článok 8

Styční dôstojníci

1.   Každá národná ústredňa určí aspoň jedného styčného dôstojníka pre Europol. Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak, na styčných dôstojníkov sa vzťahuje vnútroštátne právo určujúceho členského štátu.

2.   Styční dôstojníci zriadia pri Europole národné styčné úrady a podľa pokynov národných ústrední budú zastupovať ich záujmy v rámci Europolu v súlade s vnútroštátnym právom určujúceho členského štátu a v súlade s ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú na správu Europolu.

3.   Styční dôstojníci pomáhajú pri výmene informácií medzi Europolom a svojimi členskými štátmi.

4.   Styční dôstojníci v súlade so svojím vnútroštátnym právom pomáhajú pri výmene informácií medzi svojimi členskými štátmi a styčnými dôstojníkmi iných členských štátov, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami. Na účely takejto dvojstrannej výmeny sa môže v súlade s vnútroštátnym právom použiť infraštruktúra Europolu aj pri trestných činoch, ktoré nepatria medzi ciele Europolu. Každá takáto výmena informácií musí byť v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom.

5.   Práva a povinnosti styčných dôstojníkov vo vzťahu k Europolu určuje správna rada. Styční dôstojníci požívajú výsady a imunity potrebné na plnenie ich úloh v súlade s článkom 63 ods. 2.

6.   Europol zabezpečuje, aby boli styční dôstojníci v plnej miere informovaní o všetkých jeho činnostiach a aby na nich v plnej miere spolupracovali, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie ich úloh.

7.   Europol kryje náklady na poskytovanie potrebných priestorov členským štátom v budove Europolu a primeranej podpory styčným dôstojníkom na vykonávanie ich povinností. Všetky ďalšie náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s vyslaním styčných dôstojníkov, hradí určujúci členský štát, a to vrátane nákladov na vybavenie pre styčných dôstojníkov, pokiaľ Európsky parlament a Rada na odporučenie správnej rady nerozhodnú inak.

KAPITOLA III

ORGANIZÁCIA EUROPOLU

Článok 9

Správna a riadiaca štruktúra Europolu

Správnu a riadiacu a štruktúru Europolu tvorí:

a)

správna rada;

b)

výkonný riaditeľ;

c)

v prípade potreby iné poradné orgány zriadené správnou radou v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. s).

ODDIEL 1

Správna rada

Článok 10

Zloženie správnej rady

1.   Správna rada sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu a jedného zástupcu Komisie. Každý zástupca má hlasovacie právo.

2.   Pri vymenúvaní členov správnej rady sa prihliada na ich znalosti týkajúce sa spolupráce v oblasti presadzovania práva.

3.   Každý člen správnej rady má náhradníka, pri vymenúvaní ktorého sa prihliada na kritérium stanovené v odseku 2. Náhradník zastupuje člena správnej rady v čase jeho neprítomnosti.

Zohľadňuje sa tiež zásada vyváženého rodového zastúpenia v správnej rade.

4.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov a Komisie ukončiť mandát ich príslušného člena a náhradníka, členstvo v správnej rade je na obdobie štyroch rokov. Toto obdobie sa môže predĺžiť.

Článok 11

Funkcie správnej rady

1.   Správna rada:

a)

prijíma každoročne dvojtretinovou väčšinou svojich členov a v súlade s článkom 12 dokument, ktorý obsahuje viacročný program Europolu a jeho ročný pracovný program na nasledujúci rok;

b)

prijíma dvojtretinovou väčšinou svojich členov ročný rozpočet Europolu a vykonáva iné funkcie v súvislosti s rozpočtom Europolu podľa kapitoly X;

c)

prijíma konsolidovanú výročnú správu o činnosti Europolu a do 1. júla nasledujúceho roka ju zasiela Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom. Táto konsolidovaná výročná správa o činnosti sa zverejňuje;

d)

prijíma rozpočtové pravidlá uplatniteľné na Europol v súlade s článkom 61;

e)

prijíma vnútornú stratégiu pre boj proti podvodom primeranú riziku podvodov s prihliadnutím na náklady a prínosy opatrení, ktoré sa majú zaviesť;

f)

vo vzťahu k svojim členom prijíma pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie, a to aj v súvislosti s ich vyhláseniami o záujmoch;

g)

vo vzťahu k zamestnancom Europolu vykonáva v súlade s odsekom 2 právomoci zverené služobným poriadkom menovaciemu orgánu a právomoci zverené podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“);

h)

prijíma primerané vykonávacie predpisy na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov podľa článku 110 služobného poriadku;

i)

prijíma vnútorné predpisy týkajúce sa výberového konania na funkciu výkonného riaditeľa vrátane predpisov o zložení výberovej komisie, ktorými sa zabezpečí jej nezávislosť a nestrannosť;

j)

predkladá Rade redukovaný zoznam kandidátov na funkciu výkonného riaditeľa a jeho zástupcov a v prípade potreby navrhuje Rade predĺženie ich funkčného obdobia alebo ich odvolanie z funkcie podľa článkov 54 a 55;

k)

stanovuje ukazovatele výkonnosti a dohliada na činnosť výkonného riaditeľa vrátane vykonávania rozhodnutí správnej rady;

l)

vymenúva zodpovednú osobu, ktorá je pri vykonávaní svojich povinností funkčne nezávislá;

m)

vymenúva účtovníka, ktorý podlieha služobnému poriadku a podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov a pri vykonávaní svojich povinností je funkčne nezávislý;

n)

v prípade potreby zriaďuje oddelenie vnútorného auditu;

o)

zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o internom či externom audite a hodnotení, ako aj z vyšetrovaní, ktoré uskutočnil OLAF a EDPS;

p)

vymedzuje kritériá hodnotenia pre potreby výročnej správy podľa článku 7 ods. 11;

q)

po konzultácii s EDPS prijíma usmernenia, ktorými sa podrobne upravujú postupy spracúvania informácií Europolom podľa článku 18;

r)

rozhoduje o uzavretí pracovných a administratívnych dohôd podľa článku 23 ods. 4 a článku 25 ods. 1;

s)

po zohľadnení obchodných a finančných požiadaviek rozhoduje na návrh výkonného riaditeľa o zriadení vnútorných štruktúr Europolu vrátane centier Únie pre špecializované odborné znalosti uvedených v článku 4 ods. 1 písm. l);

t)

prijíma svoj rokovací poriadok vrátane ustanovení týkajúcich sa úloh a fungovania svojho sekretariátu;

u)

v prípade potreby prijíma iné vnútorné predpisy.

2.   Ak sa správna rada domnieva, že je to potrebné na plnenie úloh Europolu, môže Rade navrhnúť, aby upozornila Komisiu na potrebu rozhodnutia o primeranosti podľa článku 25 ods. 1 písm. a) alebo odporúčania na rozhodnutie, ktorým sa povoľuje začať rokovania na účely uzatvorenia medzinárodnej dohody podľa článku 25 ods. 1 písm. b).

3.   Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijme rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým stanovuje podmienky, za akých možno toto delegovanie právomocí pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

V prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti, môže správna rada rozhodnutím dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a akékoľvek ďalšie delegovanie takýchto právomocí a tieto právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo na iného zamestnanca ako výkonného riaditeľa.

Článok 12

Viacročné plánovanie a ročné pracovné programy

1.   Správna rada prijíma každý rok do 30. novembra dokument, ktorý obsahuje viacročný program a ročný pracovný program Europolu a ktorý vychádza z návrhu výkonného riaditeľa, pričom prihliada na stanovisko Komisie, a pokiaľ ide o viacročný program, po konzultácii s JPSG. Správna rada zašle tento dokument Rade, Komisii a JPSG.

2.   Vo viacročnom programe sa stanovuje celkový strategický program vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti. Stanovuje sa v ňom aj plán zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a zamestnancov. Zahŕňa stratégiu týkajúcu sa vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

Viacročný program sa vykonáva prostredníctvom ročných pracovných programov a v prípade potreby sa aktualizuje na základe výsledku externých a interných hodnotení. Závery týchto hodnotení sa v prípade potreby takisto premietnu do ročného pracovného programu na nasledujúci rok.

3.   Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele, očakávané výsledky a ukazovatele výkonnosti. Obsahuje takisto aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, a finančné a ľudské zdroje vyčlenené na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu a rozpočtového hospodárenia na základe činností. Ročný pracovný program je v súlade s viacročným programom. Jasne sa v ňom uvádzajú úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

4.   Ak sa po prijatí ročného pracovného programu uloží Europolu nová úloha, správna rada zmení ročný pracovný program.

5.   Všetky významné zmeny v ročnom pracovnom programe sa prijímajú rovnakým postupom, ktorý sa uplatňuje pri prijímaní pôvodného ročného pracovného programu. Správna rada môže na výkonného riaditeľa delegovať právomoc prijímať nevýznamné zmeny v ročnom pracovnom programe.

Článok 13

Predseda a podpredseda správnej rady

1.   Správna rada volí predsedu a podpredsedu zo skupiny troch členských štátov, ktoré spoločne vypracovali 18-mesačný program Rady. Ich funkčné obdobie trvá 18 mesiacov, ktoré zodpovedá trvaniu uvedeného programu Rady. Ak sa však členstvo predsedu alebo podpredsedu v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia ako predsedu či podpredsedu skončí, zároveň sa automaticky skončí aj ich funkčné obdobie.

2.   Predseda a podpredseda sú volení dvojtretinovou väčšinou členov správnej rady.

3.   V prípade, že si predseda nemôže plniť svoje povinnosti, automaticky ho zastupuje podpredseda.

Článok 14

Zasadnutia správnej rady

1.   Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda.

2.   Na rokovaniach správnej rady sa zúčastňuje výkonný riaditeľ.

3.   Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne. Okrem toho správna rada zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť Komisie, alebo aspoň jednej tretiny svojich členov.

4.   Správna rada môže prizvať akékoľvek ďalšie osoby, ktoré môžu významne prispieť k diskusii, prípadne aj zástupcu JPSG, aby sa zúčastnili na jej zasadnutí ako nehlasujúci pozorovatelia.

5.   Členom a náhradníkom správnej rady môžu v súlade s podmienkami rokovacieho poriadku správnej rady pomáhať na zasadnutiach poradcovia alebo experti.

6.   Sekretariát pre správnu radu zabezpečuje Europol.

Článok 15

Pravidlá hlasovania správnej rady

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 1 písm. a) a b), článok 13 ods. 2, článok 50 ods. 2, článok 54 ods. 8 a článok 64, správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou svojich členov.

2.   Každý člen má jeden hlas. V neprítomnosti člena s hlasovacím právom je oprávnený vykonať jeho hlasovacie právo jeho náhradník.

3.   Výkonný riaditeľ sa na hlasovaní nezúčastňuje.

4.   V rokovacom poriadku správnej rady sa stanovia podrobnejšie pravidlá hlasovania, najmä podmienky, za akých môže člen konať v mene iného člena, a v prípade potreby aj požiadavky týkajúce sa uznášaniaschopnosti.

ODDIEL 2

Výkonný riaditeľ

Článok 16

Povinnosti výkonného riaditeľa

1.   Europol riadi výkonný riaditeľ. Za svoju činnosť sa zodpovedá správnej rade.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie alebo správnej rady, výkonný riaditeľ koná pri výkone svojich povinností nezávisle a nesmie požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani akéhokoľvek iného orgánu.

3.   Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

4.   Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom Europolu.

5.   Výkonný riaditeľ zodpovedá za vykonávanie úloh, ktoré sa Europolu ukladajú týmto nariadením, najmä za:

a)

každodennú správu Europolu;

b)

predkladanie návrhov správnej rade, pokiaľ ide o zriadenie vnútorných štruktúr Europolu;

c)

vykonávanie rozhodnutí prijatých správnou radou;

d)

prípravu návrhu viacročného programu a ročných pracovných programov a ich predloženie správnej rade po konzultáciách s Komisiou;

e)

vykonávanie viacročného programu a ročných pracovných programov a podávanie správ o ich vykonávaní správnej rade;

f)

vypracovanie návrhu primeraných vykonávacích predpisov na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov podľa článku 110 služobného poriadku;

g)

prípravu návrhu konsolidovanej výročnej správy o činnosti Europolu a jej predloženie správnej rade na prijatie;

h)

prípravu akčného plánu nadväzujúceho na závery správ o internom alebo externom audite a hodnotení, ako aj správ o vyšetrovaní a odporúčaní vyplývajúcich z vyšetrovaní, ktoré uskutočnil OLAF a EDPS, a predkladanie správ o pokroku Komisii dvakrát do roka a pravidelne správnej rade;

i)

ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom uplatňovania opatrení na predchádzanie podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu a bez toho, aby boli dotknuté vyšetrovacie právomoci úradu OLAF, aj prostredníctvom účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí prostredníctvom vymáhania nenáležite vyplatených súm a prípadne prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajúcich správnych a finančných sankcií;

j)

prípravu návrhu vnútornej stratégie Europolu pre boj proti podvodom a jej predloženie správnej rade na prijatie;

k)

vypracovanie návrhu vnútorných pravidiel na predchádzanie a riadenie konfliktov záujmov vo vzťahu k členom správnej rady a predkladanie týchto návrhov pravidiel správnej rade na prijatie;

l)

prípravu návrhu rozpočtových pravidiel uplatniteľných na Europol;

m)

prípravu návrhu výkazu odhadu príjmov a výdavkov Europolu a za plnenie jeho rozpočtu;

n)

pomoc predsedovi správnej rady pri príprave zasadnutí správnej rady;

o)

pravidelné informovanie správnej rady o uplatňovaní strategických a operačných priorít Únie v oblasti boja proti trestnej činnosti;

p)

plnenie iných úloh podľa tohto nariadenia.

KAPITOLA IV

SPRACÚVANIE INFORMÁCIÍ

Článok 17

Zdroje informácií

1.   Europol spracúva len tie informácie, ktoré mu poskytli:

a)

členské štáty v súlade s ich vnútroštátnym právom a článkom 7;

b)

orgány Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie v súlade s kapitolou V;

c)

súkromné subjekty a súkromné osoby v súlade s kapitolou V.

2.   Europol môže získavať a spracúvať informácie vrátane osobných údajov priamo z verejne prístupných zdrojov vrátane internetu a verejne dostupných údajov.

3.   Ak je Europol podľa právnych nástrojov Únie, medzinárodných alebo vnútroštátnych právnych nástrojov oprávnený na automatizovaný prístup k údajom z informačných systémov Únie alebo informačných systémov medzinárodnej alebo vnútroštátnej povahy, môže vyhľadávať a spracúvať informácie vrátane osobných údajov takýmito prostriedkami, ak je to nevyhnutné na plnenie jeho úloh. Prístup Europolu k takýmto informáciám a ich využívanie sa riadi uplatniteľnými ustanoveniami takýchto právnych nástrojov Únie, medzinárodných alebo vnútroštátnych právnych nástrojov, ak ustanovujú prísnejšie pravidlá prístupu a využívania, než stanovuje toto nariadenie. Prístup k takýmto informačným systémom sa udeľuje iba riadne oprávneným zamestnancom Europolu a len ak je to nevyhnutné a primerané na vykonávanie ich úloh.

Článok 18

Účely činností spracúvania informácií

1.   Pokiaľ je to nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľov ustanovených v článku 3, Europol môže spracúvať informácie vrátane osobných údajov.

2.   Osobné údaje sa môžu spracúvať len na účely:

a)

krížovej kontroly zameranej na zistenie súvislostí alebo iných príslušných prepojení medzi informáciami, ktoré sa týkajú:

i)

osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu alebo z účasti na trestnom čine, ktorý patrí do pôsobnosti Europolu, alebo osôb, ktoré boli za takýto trestný čin odsúdené;

ii)

osôb, pri ktorých existujú konkrétne skutočnosti alebo dôvodné podozrenie, na základe ktorého sa možno domnievať, že majú v úmysle spáchať trestné činy, ktoré patria do pôsobnosti Europolu;

b)

analýz strategickej alebo tematickej povahy;

c)

operačných analýz;

d)

uľahčenia výmeny informácií medzi členskými štátmi, Europolom, inými orgánmi Únie, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

3.   Spracúvanie na účely operačných analýz uvedených v odseku 2 písm. c) sa vykoná prostredníctvom projektov operačnej analýzy, pre ktoré platia tieto osobitné záruky:

a)

pre každý projekt operačnej analýzy určí výkonný riaditeľ konkrétny účel, kategórie osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, účastníkov, dobu uchovávania údajov a podmienky prístupu k nim, prenosu a využívania predmetných údajov a informuje o tom správnu radu a EDPS;

b)

osobné údaje možno zhromažďovať a spracúvať len na účel špecifikovaného projektu operačnej analýzy. Ak sa zistí, že osobné údaje môžu byť relevantné pre iný projekt operačnej analýzy, ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov sa povolí, len pokiaľ je toto ďalšie spracúvanie potrebné a primerané a osobné údaje sú v súlade s ustanoveniami písmena a), ktoré sa vzťahujú na iný projekt analýzy;

c)

prístup k údajom z príslušného projektu majú len oprávnení zamestnanci a len títo zamestnanci môžu takéto údaje aj spracúvať.

4.   Spracúvanie uvedené v odsekoch 2 a 3 sa vykonáva v súlade so zárukami ochrany údajov ustanovenými v tomto nariadení. Europol tieto operácie spracúvania riadne zdokumentuje. Táto dokumentácia sa na požiadanie sprístupní zodpovednej osobe a EDPS na účel overenia zákonnosti operácií spracúvania.

5.   Kategórie osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, ktorých údaje sa môžu zhromažďovať a spracúvať na všetky účely uvedené v odseku 2, sú uvedené v zozname v prílohe II.

6.   Europol môže dočasne spracúvať údaje s cieľom určiť, či sú takéto údaje relevantné pre jeho úlohy, a ak relevantné sú, pre ktorý z účelov uvedených v odseku 2. Správna rada konajúca na návrh výkonného riaditeľa a po porade s EDPS určí podrobné podmienky spracúvania takýchto údajov, najmä pokiaľ ide o prístup k údajom a ich využívanie, ako aj dobu ich uchovávania a lehotu vymazávania, ktoré nesmú presiahnuť šesť mesiacov, pričom riadne zohľadní zásady uvedené v článku 28.

7.   Správna rada po konzultácii s EDPS podľa potreby prijme usmernenia, v ktorých sa v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. q) podrobnejšie vymedzia postupy spracúvania informácií na účely uvedené v odseku 2.

Článok 19

Určenie účelu spracúvania informácií Europolom a obmedzení tohto spracúvania

1.   Účel alebo účely, na ktoré sa informácie majú spracúvať podľa článku 18, určuje členský štát, orgán Únie, tretia krajina alebo medzinárodná organizácia, ktorá poskytuje informácie Europolu. Ak tak neurobí, Europol dotknuté informácie spracúva po dohode s ich poskytovateľom s cieľom určiť relevantnosť týchto informácií, ako aj účel alebo účely, na aké sa majú ďalej spracúvať. Europol môže spracúvať informácie na iný účel ako ten, na ktorý boli informácie poskytnuté, iba ak mu to povolí ich poskytovateľ.

2.   Členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie môžu pri poskytovaní informácií Europolu uviesť akékoľvek obmedzenia prístupu k nim alebo ich využitia, či už všeobecné, alebo konkrétne, a to aj pokiaľ ide o ich prenos, vymazanie alebo zničenie. Ak sa takéto obmedzenia ukážu potrebnými po poskytnutí informácií, informujú o tom Europol. Europol tieto obmedzenia dodržiava.

3.   V náležite odôvodnených prípadoch môže Europol pre členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie zaviesť obmedzenia prístupu alebo využívania informácií získaných z verejne dostupných zdrojov.

Článok 20

Prístup členských štátov a zamestnancov Europolu k informáciám, ktoré uchováva Europol

1.   Členské štáty majú v súlade s ich vnútroštátnym právom a článkom 7 ods. 5 prístup k všetkým informáciám, ktoré boli poskytnuté na účely článku 18 ods. 2 písm. a) a b), a môžu v týchto informáciách vyhľadávať. Toto uskutočňujú bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov, orgánov Únie, tretích krajín a medzinárodných organizácií na uvedenie akýchkoľvek obmedzení v súlade s článkom 19 ods. 2.

2.   Členské štáty majú v súlade so svojím vnútroštátnym právom a článkom 7 ods. 5 nepriamy prístup k informáciám, ktoré boli poskytnuté na účely článku 18 ods. 2 písm. c), na základe systému „pozitívnej lustrácie/negatívnej lustrácie“. Toto uskutočňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek obmedzenia, ktoré uviedli členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie poskytujúce tieto informácie v súlade s článkom 19 ods. 2.

V prípade pozitívnej lustrácie začne Europol postup, prostredníctvom ktorého sa informácie, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, môžu poskytnúť v súlade s rozhodnutím poskytovateľa týchto informácií Europolu.

3.   V súlade s vnútroštátnym právom je prístup k informáciám uvedeným v odsekoch 1 a 2 a ich ďalšie spracúvanie členskými štátmi možné len na účely predchádzania a boja proti:

a)

formám trestných činov, ktoré patria do právomoci Europolu, a

b)

iným formám závažnej trestnej činnosti, ako je stanovené v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV (22).

4.   Zamestnanci Europolu, ktorých riadne oprávnil výkonný riaditeľ, majú prístup k informáciám spracúvaným Europolom v tej miere, aká je potrebná na vykonávanie ich povinností, a bez toho, aby bol dotknutý článok 67.

Článok 21

Prístup Eurojustu a úradu OLAF k informáciám uchovávaným Europolom

1.   Europol prijme všetky vhodné opatrenia na to, aby Eurojust a OLAF mali v rámci svojich mandátov nepriamy prístup k informáciám, ktoré boli poskytnuté na účely článku 18 ods. 2 písm. a), b) a c), na základe systému „pozitívnej lustrácie/negatívnej lustrácie“ bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek obmedzenia, ktoré uviedol členský štát, orgán Únie, tretia krajina alebo medzinárodná organizácia poskytujúca predmetné informácie, v súlade s článkom 19 ods. 2.

V prípade pozitívnej lustrácie začne Europol postup, prostredníctvom ktorého sa informácie, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, môžu poskytnúť v súlade s rozhodnutím poskytovateľa týchto informácií Europolu len v rozsahu, v akom sú údaje, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, potrebné na plnenie úloh Europolu alebo úradu OLAF.

2.   Europol a Eurojust môžu uzavrieť pracovnú dohodu, ktorou sa v rámci ich mandátov zaistí vzájomný prístup k všetkým informáciám, ktoré boli poskytnuté na účely uvedené v článku 18 ods. 2 písm. a), a možnosť vyhľadávať v nich. Toto uskutočňujú bez toho, aby tým bolo dotknuté právo členských štátov, orgánov Únie, tretích krajín a medzinárodných organizácií uviesť obmedzenia prístupu a využívania takýchto údajov, a konajú v súlade so zárukami ochrany údajov stanovenými v tomto nariadení.

3.   Vyhľadávanie informácií v súlade s odsekmi 1 a 2 sa vykonáva iba na účel zistenia, či sa informácie dostupné Eurojustu alebo úradu OLAF zhodujú s informáciami spracúvanými Europolom.

4.   Europol umožňuje vyhľadávanie v súlade s odsekmi 1 a 2 iba po tom, čo získa informácie od Eurojustu o tom, ktorí národní členovia, náhradníci a asistenti, ako aj zamestnanci Eurojustu sú oprávnení vykonávať takéto vyhľadávanie, a od úradu OLAF informácie o tom, ktorí zamestnanci úradu OLAF sú oprávnení vykonávať takéto vyhľadávanie.

5.   Ak počas činností spracúvania informácií, ktoré Europol uskutočňuje v súvislosti s jednotlivými vyšetrovaniami, zistí Europol alebo členský štát potrebu koordinácie, spolupráce alebo podpory v súlade s mandátom Eurojustu alebo úradu OLAF, Europol ich o tom informuje a začne postup poskytovania informácií v súlade s rozhodnutím členského štátu, ktorý dané informácie poskytol. V takomto prípade Eurojust alebo OLAF konzultujú s Europolom.

6.   Eurojust – vrátane kolégia, národných členov, zástupcov a asistentov, ako aj zamestnancov Eurojustu – a OLAF dodržiavajú všetky obmedzenia prístupu alebo využívania, či už všeobecné, alebo konkrétne, ktoré uviedli členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie v súlade s článkom 19 ods. 2.

7.   Europol, Eurojust a OLAF sa navzájom informujú, ak po vzájomnom nahliadnutí do údajov podľa odseku 2 alebo v dôsledku pozitívnej lustrácie podľa odseku 1 zistia, že údaje môžu byť nesprávne alebo v rozpore s inými údajmi.

Článok 22

Povinnosť informovať členské štáty

1.   Europol v súlade článkom 4 ods. 1 písm. b) bezodkladne oznámi členskému štátu všetky informácie, ktoré sa ho týkajú. Ak tieto informácie podliehajú obmedzeniam prístupu podľa článku 19 ods. 2, na základe ktorých by sa ich poskytnutie zakázalo, Europol uskutoční konzultácie s poskytovateľom informácií, ktorý stanovil obmedzenie prístupu, a požiada ho o povolenie poskytnutia.

V takom prípade sa informácie nesmú zdieľať bez výslovného povolenia poskytovateľa.

2.   Bez ohľadu na akékoľvek obmedzenia prístupu Europol členským štátom oznamuje všetky informácie, ktoré sa ich týkajú, ak je to bezpodmienečne nevyhnutné v záujme zabránenia bezprostrednému ohrozeniu života.

Europol v takom prípade súčasne informuje poskytovateľa informácií o poskytnutí informácií a zdôvodní svoju analýzu situácie.

KAPITOLA V

VZŤAHY S PARTNERMI

ODDIEL 1

Spoločné ustanovenia

Článok 23

Spoločné ustanovenia

1.   Europol môže v prípade, ak je to potrebné na vykonávanie jeho úloh, nadviazať a udržiavať spoluprácu s orgánmi Únie v súlade s cieľmi týchto orgánov, s orgánmi tretích krajín, medzinárodnými organizáciami a súkromnými subjektmi.

2.   S výhradou akýchkoľvek obmedzení stanovených v článku 19 ods. 2 a bez toho, aby bol dotknutý článok 67, Europol si môže priamo vymieňať všetky informácie s výnimkou osobných údajov so subjektmi uvedenými v odseku 1 tohto článku, ak je takáto výmena potrebná na vykonávanie jeho úloh.

3.   Výkonný riaditeľ informuje správnu radu o každom úmysle Europolu nadviazať a udržiavať pravidelnú spoluprácu v súlade s odsekmi 1 a 2 a o vývoji takejto nadviazanej spolupráce.

4.   Europol môže na účely stanovené v odsekoch 1 a 2 uzatvárať pracovné dohody so subjektmi uvedenými v odseku 1. Takýmito pracovnými dohodami sa nesmie povoliť výmena osobných údajov a nie sú pre Úniu a jej členské štáty záväzné.

5.   Europol môže prijímať a spracúvať osobné údaje od subjektov uvedených v odseku 1, pokiaľ je to potrebné a primerané na legitímne plnenie jeho úloh a s výhradou ustanovení tejto kapitoly.

6.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 30 ods. 5, Europol prenáša osobné údaje orgánom Únie, tretím krajinám a medzinárodným organizáciám len v prípade, ak je to potrebné na predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej v rámci cieľov Europolu a v súlade s týmto nariadením a ak sa príjemca zaviaže, že údaje sa budú spracúvať jedine na účel, na aký boli prenesené. Ak údaje, ktoré sa majú preniesť, poskytol členský štát, Europol si vyžiada súhlas tohto členského štátu s výnimkou prípadov, keď členský štát poskytol predchádzajúci súhlas s takýmto ďalším prenosom vo všeobecnosti alebo pri splnení osobitných podmienok. Takýto súhlas sa môže vziať kedykoľvek späť.

7.   Ďalší prenos osobných údajov, ktorými disponuje Europol, členskými štátmi, orgánmi Únie, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami je zakázaný, pokiaľ naň Europol vopred nedá výslovné povolenie.

8.   Europol zabezpečí, aby sa v súlade s týmto nariadením evidovali podrobné záznamy o každom prenose osobných údajov, ako aj o dôvodoch takéhoto prenosu.

9.   Spracúvať sa nesmie žiadna informácia, ktorá bola jednoznačne získaná zrejmým porušením ľudských práv.

ODDIEL 2

Prenos a výmena osobných údajov

Článok 24

Prenos osobných údajov orgánom Únie

S výhradou akýchkoľvek možných obmedzení podľa článku 19 ods. 2 alebo 3 a bez toho, aby bol dotknutý článok 67, môže Europol priamo prenášať osobné údaje orgánu Únie, pokiaľ je takýto prenos potrebný na plnenie jeho úloh alebo úloh prijímajúceho orgánu Únie.

Článok 25

Prenos osobných údajov tretím krajinám a medzinárodným organizáciám

1.   S výhradou akýchkoľvek možných obmedzení podľa článku 19 ods. 2 alebo 3 a bez toho, aby bol dotknutý článku 67, môže Europol, pokiaľ je takýto prenos potrebný na vykonávanie úloh Europolu, prenášať osobné údaje orgánu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na základe jedného z nasledujúcich:

a)

rozhodnutia, ktoré Komisia prijala v súlade s článkom 36 smernice (EÚ) 2016/680 o tom, že tretia krajina alebo územie, alebo sektor spracúvania v danej tretej krajine, alebo daná medzinárodná organizácia zabezpečuje primeranú úroveň ochrany (ďalej len „rozhodnutie o primeranosti“);

b)

medzinárodnej dohody uzatvorenej medzi Úniou a danou treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou podľa článku 218 ZFEÚ a poskytujúcej náležité záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv a slobôd fyzických osôb;

c)

dohody o spolupráci umožňujúcej výmenu osobných údajov, uzatvorenej pred 1. májom 2017 medzi Europolom a danou treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou v súlade s článkom 23 rozhodnutia 2009/371/SVV.

Europol môže uzatvoriť administratívne dohody na vykonávanie takýchto dohôd alebo rozhodnutí o primeranosti.

2.   Výkonný riaditeľ informuje správnu radu o výmene osobných údajov na základe rozhodnutí o primeranosti podľa odseku 1 písm. a).

3.   Europol na svojom webovom sídle uverejní a aktualizuje zoznam rozhodnutí o primeranosti, dohôd, administratívnych dohôd a iných nástrojov, ktoré sa týkajú prenosu osobných údajov v súlade s odsekom 1.

4.   Do 14. júna 2021 Komisia posúdi ustanovenia obsiahnuté v dohodách o spolupráci uvedených v odseku 1 písm. c), najmä pokiaľ ide o ochranu údajov. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o výsledkoch tohto posúdenia a v relevantných prípadoch môže predložiť Rade odporúčanie na rozhodnutie, ktorým sa povoľuje začať rokovania o uzatvorení medzinárodných dohôd uvedených v odseku 1 písm. b).

5.   Odchylne od odseku 1 môže výkonný riaditeľ v jednotlivých prípadoch povoliť prenos osobných údajov tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám, ak je prenos:

a)

nevyhnutný na ochranu zásadných záujmov dotknutej osoby či inej osoby;

b)

nevyhnutný na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, ak sa tak ustanovuje v práve členského štátu prenášajúceho osobné údaje;

c)

nevyhnutný na to, aby sa predišlo bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti členského štátu alebo tretej krajiny;

d)

v jednotlivých prípadoch nevyhnutný na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania či stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií alebo

e)

je prenos v jednotlivých prípadoch nevyhnutný na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov súvisiacich s predchádzaním osobitným trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním či stíhaním alebo výkonom osobitných trestných sankcií.

Prenos osobných údajov sa nesmie uskutočniť, ak výkonný riaditeľ konštatuje, že základné práva a slobody dotknutej osoby majú prednosť pred verejným záujmom na prenose uvedenom v písmenách d) a e).

Výnimky sa nesmú uplatňovať na systematické, hromadné ani štrukturálne prenosy.

6.   Odchylne od odseku 1 môže správna rada po dohode s EDPS povoliť na obdobie najviac jedného roka, ktoré možno obnoviť, súbor prenosov v súlade s odsekom 5 písm. a) až e), prihliadajúc na existujúce primerané záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv a slobôd fyzických osôb. Takéto povolenia sa náležite zdôvodnia a zdokumentujú.

7.   Výkonný riaditeľ čo najskôr informuje správnu radu a EDPS o prípadoch, v ktorých uplatnil odsek 5.

8.   Europol podrobne eviduje všetky prenosy vykonané podľa tohto článku.

Článok 26

Výmena osobných údajov so súkromnými subjektmi

1.   Europol môže v prípade, ak je to potrebné na vykonávanie jeho úloh, spracúvať osobné údaje získané od súkromných subjektov pod podmienkou, že ich získal prostredníctvom:

a)

národnej ústredne v súlade s vnútroštátnym právom;

b)

kontaktného miesta tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, s ktorou Europol uzavrel pred 1. májom 2017 dohodu o spolupráci umožňujúcu výmenu osobných údajov podľa článku 23 rozhodnutia 2009/371/SVV, alebo

c)

orgánu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti podľa článku 25 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia alebo s ktorou Únia uzatvorila medzinárodnú dohodu podľa článku 218 ZFEÚ.

2.   V prípadoch, ak Europol predsa len prijme osobné údaje priamo od súkromných subjektov, a ak nie je možné identifikovať národnú ústredňu, kontaktné miesto alebo dotknutý orgán uvedený v odseku 1, Europol môže tieto osobné údaje spracúvať výlučne na účel takejto identifikácie. Následne sa osobné údaje bezodkladne zašlú národnej ústredni, kontaktnému miestu alebo dotknutému orgánu a vymažú, ak národná ústredňa, kontaktné miesto alebo dotknutý orgán opätovne nepredloží tieto osobné údaje v súlade s článkom 19 ods. 1 do štyroch mesiacov od uskutočnenia prenosu. Europol pomocou technických prostriedkov zaistí, aby počas daného obdobia neboli predmetné údaje dostupné na spracúvanie na žiadne iné účely.

3.   Po prenose osobných údajov v súlade s odsekom 5 písm. c) tohto článku môže Europol v súvislosti s ním získať priamo od súkromného subjektu osobné údaje, ktoré je súkromný subjekt podľa svojho vyhlásenia oprávnený podľa príslušných právnych predpisov zasielať na účely ich spracúvania na splnenie úlohy uvedenej v článku 4 ods. 1 písm. m).

4.   Ak Europol prijme osobné údaje od súkromného subjektu z tretej krajiny, s ktorou sa neuzatvorila žiadna dohoda či už na základe článku 23 rozhodnutia 2009/371/SVV, alebo na základe článku 218 ZFEÚ, alebo na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie o primeranosti podľa článku 25 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, Europol môže uvedené údaje postúpiť len členskému štátu alebo dotknutej tretej krajine, s ktorou sa takáto dohoda uzatvorila.

5.   Europol nesmie prenášať osobné údaje súkromným subjektom okrem prípadov na jednotlivom základe, keď je takýto prenos bezpodmienečne nevyhnutný, a s výhradou akýchkoľvek možných obmedzení stanovených podľa článku 19 ods. 2 alebo 3 a bez toho, aby bol dotknutý článok 67:

a)

prenos je nepochybne v záujme dotknutej osoby a táto osoba buď dala na to súhlas, alebo okolnosti umožňujú súhlas s určitosťou predpokladať, alebo

b)

prenos je absolútne nevyhnutný v záujme zabránenia okamžitému spáchaniu trestného činu vrátane trestného činu terorizmu, ktorý patrí do pôsobnosti Europolu, alebo

c)

prenos v prípade osobných údajov, ktoré sú verejne dostupné, je bezpodmienečne nevyhnutný na splnenie úlohy uvedenej v článku 4 ods. 1 písm. m) a sú splnené tieto podmienky:

i)

prenos sa týka jednotlivého a konkrétneho prípadu a

ii)

žiadne základné práva a slobody dotknutých osôb nemajú prednosť pred verejným záujmom, z ktorého v danom prípade vyplynula nevyhnutnosť prenosu.

6.   S ohľadom na odsek 5 písm. a) a b) tohto článku, ak nie je dotknutý súkromný subjekt usadený v Únii alebo v krajine, s ktorou má Europol dohodu o spolupráci umožňujúcu výmenu osobných údajov, s ktorou Únia uzavrela medzinárodnú dohodu podľa článku 218 ZFEÚ alebo na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti podľa článku 25 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, prenos sa povolí len v prípade, ak je:

a)

nevyhnutný na ochranu zásadných záujmov dotknutej osoby či inej osoby, alebo

b)

nevyhnutný na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c)

nevyhnutný na to, aby sa predišlo bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti členského štátu alebo tretej krajiny, alebo

d)

v jednotlivých prípadoch nevyhnutný na účely predchádzania trestným činom, ktoré patria do pôsobnosti Europolu, na účely ich vyšetrovania, odhaľovania či stíhania, alebo

e)

v jednotlivých prípadoch nevyhnutný na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov súvisiacich s predchádzaním osobitným trestným činom, ktoré patria do pôsobnosti Europolu, ich vyšetrovaním, odhaľovaním či stíhaním.

7.   Europol zabezpečí, aby sa v súlade s týmto nariadením evidovali podrobné záznamy o každom prenose osobných údajov, ako aj o dôvodoch takéhoto prenosu, a aby sa podľa článku 40 oznámili EDPS na jeho žiadosť.

8.   Ak sú prijatými alebo prenášanými osobnými údajmi dotknuté záujmy členského štátu, Europol bezodkladne informuje národnú ústredňu dotknutého členského štátu.

9.   Europol nenadväzuje žiadny kontakt so súkromnými subjektmi na účely získavania osobných údajov.

10.   Komisia do 1. mája 2019 zhodnotí prax priamych výmen osobných údajov so súkromnými subjektmi.

Článok 27

Informácie od súkromných osôb

1.   Europol môže prijímať a spracúvať informácie pochádzajúce od súkromných osôb, pokiaľ ich potrebuje na plnenie svojich úloh. Europol môže spracúvať osobné údaje pochádzajúce od súkromných osôb len pod podmienkou, že ich prijal prostredníctvom:

a)

národnej ústredne v súlade s vnútroštátnym právom;

b)

kontaktného miesta tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, s ktorou Europol uzavrel pred 1. májom 2017 dohodu o spolupráci umožňujúcu výmenu osobných údajov podľa článku 23 rozhodnutia 2009/371/SVV, alebo

c)

orgánu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti podľa článku 25 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia alebo s ktorou Únia uzatvorila medzinárodnú dohodu podľa článku 218 ZFEÚ.

2.   Ak Europol prijme informácie vrátane osobných údajov od súkromnej osoby s pobytom v tretej krajine, s ktorou sa neuzatvorila žiadna medzinárodná dohoda či už na základe článku 23 rozhodnutia 2009/371/SVV alebo na základe článku 218 ZFEÚ alebo na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie o primeranosti podľa článku 25 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, Europol môže tieto informácie postúpiť len členskému štátu alebo dotknutej tretej krajine, s ktorou sa takáto medzinárodná dohoda uzatvorila.

3.   Ak sú prijatými osobnými údajmi dotknuté záujmy členského štátu, Europol bezodkladne informuje národnú ústredňu dotknutého členského štátu.

4.   Europol nenadväzuje žiadny kontakt so súkromnými osobami na účely získavania informácií.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté články 36 a 37, Europol nesmie prenášať osobné údaje súkromným osobám.

KAPITOLA VI

ZÁRUKY V OBLASTI OCHRANY ÚDAJOV

Článok 28

Všeobecné zásady ochrany údajov

1.   Osobné údaje:

a)

sa spracúvajú spravodlivo a zákonne;

b)

sa zhromažďujú na konkrétne, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracúvajú spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi. Ďalšie spracúvanie osobných údajov na účely historického, štatistického alebo vedeckého výskumu sa nepovažuje za nezlučiteľné, ak Europol poskytne primerané záruky, a to najmä na zaistenie toho, že údaje sa nespracúvajú na žiadne iné účely;

c)

sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah nevyhnutný vzhľadom na účely, na aké sa spracúvajú;

d)

sú správne a aktualizované; musia sa vykonať všetky potrebné kroky, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na aké sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia;

e)

sa uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na účely, na aké sa údaje spracúvajú, a

f)

sa spracúvajú spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov.

2.   Europol sprístupní verejnosti dokument, ktorý obsahuje zrozumiteľné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov a dostupných prostriedkoch na uplatňovanie práv dotknutých osôb.

Článok 29

Hodnotenie spoľahlivosti zdroja a správnosti informácií

1.   Spoľahlivosť zdroja informácií, ktorý pochádza z členského štátu, podľa možnosti hodnotí poskytujúci členský štát, pričom použije tieto kódy hodnotenia zdroja:

 

A: ak nie sú pochybnosti o pravosti, dôveryhodnosti a príslušnosti zdroja alebo informácia je poskytnutá zo zdroja, ktorý sa ukázal ako spoľahlivý vo všetkých prípadoch;

 

B: ak informácie poskytol zdroj, ktorý sa ukázal ako spoľahlivý vo väčšine prípadov;

 

C: ak informácie poskytol zdroj, ktorý sa ukázal ako nespoľahlivý vo väčšine prípadov;

 

X: ak spoľahlivosť zdroja nie je možné zhodnotiť.

2.   Správnosť informácií, ktoré pochádzajú z členského štátu, podľa možnosti hodnotí poskytujúci členský štát, pričom sa použijú tieto kódy hodnotenia informácií:

 

1: informácie, ktorých správnosť nie je predmetom pochybností;

 

2: informácie, ktoré sú osobne známe zdroju, ale ktoré nie sú osobne známe úradníkovi, ktorý ich odovzdáva;

 

3: informácie, ktoré zdroj osobne nepozná, ale sú potvrdené inými, už zaznamenanými informáciami;

 

4: informácie, ktoré zdroju nie sú osobne známe a ktoré nemôžu byť potvrdené.

3.   Ak Europol na základe informácií, ktoré už vlastní, dospeje k záveru, že hodnotenie uvedené v odseku 1 alebo 2 je potrebné opraviť, informuje dotknutý členský štát a snaží sa dosiahnuť dohodu o zmenách v hodnotení. Bez takejto dohody Europol nesmie hodnotenie zmeniť.

4.   Ak Europol dostane informácie od členského štátu bez hodnotenia v súlade s odsekom 1 alebo 2, pokúsi sa zhodnotiť spoľahlivosť zdroja alebo správnosť informácií na základe informácií, ktoré už vlastní. Hodnotenie konkrétnych údajov a informácií sa vykonáva po dohode s poskytujúcim členským štátom. Členský štát a Europol sa tiež môžu dohodnúť na všeobecných podmienkach hodnotenia určitých druhov údajov a zdrojov. Ak sa v konkrétnom prípade dohoda nedosiahne alebo neexistuje dohoda o všeobecných podmienkach, Europol hodnotí informácie alebo údaje a priradí takýmto informáciám alebo údajom kódy hodnotenia X a 4 uvedené v odsekoch 1 a 2.

5.   Tento článok sa uplatňuje mutatis mutandis, ak Europol prijme údaje alebo informácie od orgánu Únie, tretej krajiny, medzinárodnej organizácie alebo súkromného subjektu.

6.   Informácie z verejne dostupných zdrojov hodnotí Europol, pričom použije kódy hodnotenia stanovené v odsekoch 1 a 2.

7.   Ak sú informácie výsledkom analýzy, ktorú Europol vykonal pri plnení svojich úloh, Europol hodnotí takéto informácie v súlade s týmto článkom a po dohode s členskými štátmi, ktoré sa na analýze zúčastnili.

Článok 30

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov a rôznych kategórií dotknutých osôb

1.   Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa obetí trestných činov, svedkov alebo iných osôb, ktoré môžu poskytnúť informácie o trestných činoch, alebo týkajúcich sa osôb mladších ako 18 rokov sa povoľuje, pokiaľ to je bezpodmienečne nevyhnutné a primerané na účely predchádzania trestnej činnosti alebo boja proti nej v rámci cieľov Europolu.

2.   Automatizované alebo iné spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov alebo údajov týkajúcich sa zdravia alebo pohlavného života osoby sa zakazuje, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nevyhnutné a primerané na účely predchádzania trestnej činnosti alebo boja proti nej v rámci cieľov Europolu a pokiaľ tieto údaje nedopĺňajú iné osobné údaje, ktoré Europol spracúval. Výber konkrétnej skupiny osôb výlučne na základe takýchto osobných údajov sa zakazuje.

3.   K osobným údajom uvedeným v odsekoch 1 a 2 má priamy prístup iba Europol. Výkonný riaditeľ riadne udelí malému počtu úradníkov Europolu oprávnenie na takýto prístup, ak je to nevyhnutné na vykonávanie ich úloh.

4.   Príslušný orgán nemôže len na základe automatizovaného spracúvania údajov uvedených v odseku 2 prijať žiadne rozhodnutie, ktoré by malo nepriaznivé právne účinky na dotknutú osobu, pokiaľ sa toto rozhodnutie výslovne nepovoľuje na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie.

5.   Osobné údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 sa zasielajú členským štátom, orgánom Únie, tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám, len pokiaľ je tento prenos bezpodmienečne nevyhnutný a primeraný v jednotlivých prípadoch týkajúcich sa trestnej činnosti v rámci cieľov Europolu a pokiaľ je to v súlade s kapitolou V.

6.   Europol každý rok poskytne EDPS štatistický prehľad všetkých osobných údajov uvedených v odseku 2, ktoré spracúval.

Článok 31

Doby uchovávania a lehoty na vymazávanie osobných údajov

1.   Osobné údaje spracúvané Europolom uchováva Europol len tak dlho, kým je to nevyhnutné a primerané na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú.

2.   Vo všetkých prípadoch Europol preskúmava nevyhnutnosť ďalšieho uchovávania osobných údajov najneskôr tri roky od začiatku ich prvého spracúvania. Europol môže rozhodnúť o tom, že údaje sa budú naďalej uchovávať do nasledujúceho preskúmania, ktoré sa uskutoční po ďalších troch rokoch, ak je ich uchovávanie naďalej potrebné na plnenie úloh Europolu. Dôvody na ďalšie uchovávanie musia byť opodstatnené a musia sa zaznamenať. Ak sa rozhodnutie o ďalšom uchovávaní osobných údajov neprijme, údaje sa po troch rokoch automaticky vymažú.

3.   Ak sa osobné údaje uvedené v článku 30 ods. 1 a 2 uchovávajú dlhšie ako päť rokov, oznamuje sa to EDPS.

4.   Ak členský štát, orgán Únie, tretia krajina alebo medzinárodná organizácia uviedla v čase prenosu v súlade s článkom 19 ods. 2 akékoľvek obmedzenia týkajúce sa skoršieho vymazania alebo zničenia osobných údajov, Europol vymaže osobné údaje v súlade s týmito obmedzeniami. Ak sa na základe informácií, ktoré sú rozsiahlejšie ako informácie, ktoré vlastní poskytovateľ údajov, považuje ďalšie uchovávanie údajov za nevyhnutné na plnenie úloh Europolu, Europol požiada poskytovateľa údajov o povolenie naďalej uchovávať predmetné údaje a takúto žiadosť odôvodní.

5.   Ak členský štát, orgán Únie, tretia krajina alebo medzinárodná organizácia vymaže osobné údaje, ktoré poskytla Europolu, z vlastných súborov údajov, informuje o tom Europol. Europol takéto údaje vymaže, pokiaľ sa na základe informácií, ktoré sú rozsiahlejšie ako informácie, ktoré vlastní poskytovateľ údajov, nepovažuje ich ďalšie uchovávanie za potrebné na plnenie jeho úloh. Europol informuje poskytovateľa údajov o ďalšom uchovávaní týchto údajov a takéto ďalšie uchovávanie odôvodní.

6.   Osobné údaje sa nevymažú v prípade, ak:

a)

by to poškodilo záujmy dotknutej osoby, ktorá potrebuje ochranu. V takýchto prípadoch sa údaje využívajú iba s výslovným a písomným súhlasom dotknutej osoby;

b)

dotknutá osoba spochybní ich správnosť, ak je to potrebné, a to počas obdobia, keď sa členským štátom alebo Europolu umožní overiť správnosť týchto údajov;

c)

sa majú uchovať na účely dokazovania alebo na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov, alebo

d)

dotknutá osoba namieta proti ich vymazaniu a namiesto vymazania požiada o obmedzenie využívania týchto údajov.

Článok 32

Bezpečnosť spracúvania

1.   Europol prijme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate alebo neoprávnenému sprístupneniu, zmene a prístupu alebo akýmkoľvek iným neoprávneným formám spracúvania.

2.   Pokiaľ ide o automatizované spracúvanie údajov, Europol a každý členský štát vykoná opatrenia, ktorých cieľom je:

a)

odmietnuť neoprávneným osobám prístup k zariadeniam na spracúvanie údajov, ktoré sa používajú na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);

b)

zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu nosičov údajov (kontrola nosičov údajov);

c)

zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov a neoprávnenému kontrolovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazávaniu uchovávaných osobných údajov (kontrola uchovávania);

d)

zabrániť používaniu automatizovaných systémov na spracúvanie údajov neoprávnenými osobami pomocou zariadenia na prenos údajov (kontrola používateľov);

e)

zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie automatizovaného systému na spracúvanie údajov mali prístup iba k tým údajom, na ktoré sa vzťahuje ich oprávnenie na prístup (kontrola prístupu k údajom);

f)

zabezpečiť, aby sa dalo overiť a zistiť, ktorým orgánom môžu byť alebo boli doručené osobné údaje zasielané prostredníctvom zariadenia na prenos údajov (kontrola prenosu údajov);

g)

zabezpečiť, aby sa dalo overiť a zistiť, ktoré osobné údaje boli vložené do automatizovaného systému na spracúvanie údajov, kedy a kým (kontrola vkladania údajov);

h)

zabezpečiť, aby sa dalo overiť a zistiť, ktorý zamestnanec vyhľadal aké údaje a kedy ich vyhľadal (evidencia prístupu);

i)

zabrániť tomu, aby pri prenose osobných údajov alebo pri preprave nosičov údajov nedochádzalo k neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu ani vymazaniu osobných údajov (kontrola prepravy);

j)

zabezpečiť, aby v prípade prerušenia bola možná okamžitá obnova inštalovaných systémov (obnova), a

k)

zabezpečiť, aby funkcie systému pracovali bezchybne, aby sa výskyt chýb v jeho funkciách okamžite hlásil (spoľahlivosť) a aby sa uchovávané údaje nemohli poškodiť vyvolaním poruchy systému (integrita).

3.   Europol a členské štáty ustanovia mechanizmy na zaistenie toho, že bezpečnostné požiadavky budú zohľadnené aj mimo jednotlivých informačných systémov.

Článok 33

Špecificky navrhnutá ochrana údajov

Europol zavedie primerané technické a organizačné opatrenia a postupy tak, aby spracúvanie údajov bolo v súlade s týmto nariadením a aby sa pri ňom ochraňovali práva príslušnej dotknutej osoby.

Článok 34

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov príslušným orgánom

1.   V prípade porušenia ochrany osobných údajov Europol bez zbytočného odkladu oznámi toto porušenie EDPS, ako aj príslušným orgánom dotknutých členských štátov v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 7 ods. 5 a poskytovateľovi dotknutých údajov.

2.   V oznámení uvedenom v odseku 1 sa prinajmenšom:

a)

opíše povaha porušenia ochrany osobných údajov vrátane – podľa možností a vhodnosti – kategórií a počtu príslušných dotknutých osôb a kategórií a počtu dotknutých údajových záznamov;

b)

opíšu pravdepodobné dôsledky porušenia ochrany osobných údajov;

c)

opíšu opatrenia navrhované alebo prijaté Europolom, zamerané na riešenie porušenia ochrany osobných údajov, a

d)

v relevantných prípadoch odporučia opatrenia na zmiernenie potenciálnych nepriaznivých dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov.

3.   Europol zdokumentuje každé porušenie ochrany osobných údajov vrátane okolností porušenia, jeho dôsledky a prijaté nápravné opatrenia, čím umožní EDPS, aby preveril súlad s týmto článkom.

Článok 35

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

1.   S výhradou odseku 4 tohto článku Europol oznámi dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípade, ak by porušenie ochrany osobných údajov uvedené v článku 34 malo pravdepodobne závažný a nepriaznivý vplyv na práva a slobody dotknutej osoby.

2.   Oznámenie adresované dotknutej osobe podľa odseku 1 zahŕňa podľa možností opis charakteru porušenia ochrany osobných údajov, odporúčania na zmiernenie možných nepriaznivých dôsledkov tohto porušenia a totožnosť a kontaktné údaje zodpovednej osoby.

3.   Ak Europol nemá kontaktné údaje príslušnej dotknutej osoby, požiada poskytovateľa údajov, aby tejto dotknutej osobe oznámil porušenie ochrany osobných údajov a informoval Europol o prijatom rozhodnutí. Členské štáty poskytujúce údaje oznamujú dané porušenie príslušnej dotknutej osobe v súlade s postupmi ustanovenými vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch.

4.   Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe sa nevyžaduje, ak:

a)

Europol uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, primerané technické ochranné opatrenia, použitím ktorých sa údaje stanú nečitateľnými pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené na prístup k nim;

b)

Europol prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že práva a slobody dotknutej osoby by už nemali byť závažne ovplyvnené, alebo

c)

takéto oznámenie by vyžadovalo neprimerané úsilie najmä vzhľadom na počet dotknutých prípadov. V takom prípade sa namiesto toho informuje verejnosť alebo sa prijme podobné opatrenie pre informovanosť príslušných dotknutých osôb rovnako účinným spôsobom.

5.   Oznámenie adresované dotknutej osobe možno odložiť, obmedziť alebo od neho možno upustiť, ak s ohľadom na oprávnené záujmy príslušnej osoby ide o nevyhnutné opatrenie:

a)

zabrániť mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania;

b)

zabrániť ovplyvňovaniu predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania alebo pre výkon trestných sankcií;

c)

chrániť verejnú a národnú bezpečnosť;

d)

chrániť práva a slobody tretích strán.

Článok 36

Právo dotknutej osoby na prístup

1.   Všetky dotknuté osoby majú právo získať v primeraných intervaloch informácie o tom, či Europol spracúva osobné údaje, ktoré sa ich týkajú.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, Europol poskytuje dotknutým osobám tieto informácie:

a)

potvrdenie o tom, či sa údaje týkajúce sa dotknutej osoby spracúvajú, alebo nie;

b)

prinajmenšom informácie o účeloch operácie spracúvania, kategóriách dotknutých údajov a príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa údaje sprístupňujú;

c)

oznámenie zrozumiteľnou formou o údajoch, ktoré sa spracúvajú, a akékoľvek dostupné informácie o ich zdrojoch;

d)

informácie o právnom základe na spracúvanie údajov;

e)

predpokladané obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať;

f)

existencia práva žiadať od Europolu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich výmaz alebo obmedzenie ich spracúvania.

3.   Všetky dotknuté osoby, ktoré si chcú uplatniť právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, môžu o to bez vynaloženia nadmerných nákladov požiadať orgán vymenovaný na tento účel v členskom štáte podľa vlastnej voľby. Uvedený orgán bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, postúpi žiadosť Europolu.

4.   Europol potvrdí prijatie žiadosti podľa odseku 3. Europol odpovie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch mesiacov odvtedy, keď prijal žiadosť od vnútroštátneho orgánu.

5.   Europol sa o rozhodnutí, ktoré sa má prijať, poradí s príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s podmienkami stanovenými v článku 7 ods. 5 a s poskytovateľom dotknutých údajov. Rozhodnutie o prístupe k osobným údajom je podmienené úzkou spoluprácou medzi Europolom a členskými štátmi a poskytovateľom údajov, ktorých sa prístup dotknutej osoby k uvedeným údajom priamo týka. Ak členský štát alebo poskytovateľ údajov namieta voči navrhovanej reakcii Europolu, musí oznámiť Europolu dôvody námietky v súlade s odsekom 6 tohto článku. Europol každú takúto námietku v čo najväčšej miere zohľadní. Europol následne oznámi svoje rozhodnutie dotknutým príslušným orgánom, a to v súlade s podmienkami stanovenými v článku 7 ods. 5, a poskytovateľovi údajov.

6.   Poskytnutie informácií v reakcii na akúkoľvek žiadosť podľa odseku 1 možno zamietnuť alebo obmedziť v prípade, ak takéto zamietnutie alebo obmedzenie predstavuje opatrenie, ktoré je potrebné na:

a)

umožnenie Europolu, aby si riadne plnil úlohy;

b)

ochranu bezpečnosti a verejného poriadku alebo zabránenie spáchaniu trestného činu;

c)

zaručenie toho, aby sa neohrozilo žiadne vnútroštátne vyšetrovanie, alebo

d)

ochranu práv a slobôd tretích strán.

Pri posudzovaní uplatniteľnosti výnimky sa berú do úvahy základné práva a záujmy dotknutej osoby.

7.   Europol dotknutú osobu písomne informuje o akomkoľvek zamietnutí alebo obmedzení prístupu, o dôvodoch, ktoré viedli k takémuto rozhodnutiu, a o práve dotknutej osoby podať sťažnosť EDPS. Ak by poskytnutím takýchto informácií odsek 6 stratil svoj účinok, Europol len oznámi dotknutej osobe, že vykonal kontroly, avšak bez toho, aby uviedol informácie, z ktorých by táto osoba mohla zistiť, či Europol spracúva jej osobné údaje.

Článok 37

Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie

1.   Všetky dotknuté osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú a ktoré Europol spracúval v súlade s článkom 36, majú právo požiadať Europol prostredníctvom orgánu vymenovaného na tento účel v členskom štáte podľa vlastnej voľby o opravu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú a ktorými disponuje Europol, ak sú nesprávne, alebo o ich doplnenie alebo aktualizáciu. Tento orgán bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, postúpi žiadosť Europolu.

2.   Všetky dotknuté osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú a ktoré Europol spracúval v súlade s článkom 36, majú právo požiadať Europol prostredníctvom orgánu vymenovaného na tento účel v členskom štáte podľa vlastnej voľby o vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú a ktorými disponuje Europol, ak už nie sú potrebné na účely, na aké sa zhromažďujú alebo ďalej spracúvajú. Tento orgán bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, postúpi žiadosť Europolu.

3.   Europol namiesto vymazania obmedzí osobné údaje uvedené v odseku 2, ak existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že vymazanie by mohlo narušiť legitímne záujmy dotknutej osoby. Obmedzené údaje sa spracúvajú len na účel, ktorý zabránil ich vymazaniu.

4.   Ak osobné údaje uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, ktorými disponuje Europol, poskytli Europolu tretie krajiny, medzinárodné organizácie či orgány Únie, alebo priamo poskytli súkromné subjekty, alebo ich Europol získal z verejne dostupných zdrojov, alebo sú výsledkom vlastných analýz Europolu, Europol tieto údaje opraví, vymaže alebo obmedzí a v relevantných prípadoch informuje poskytovateľov týchto údajov.

5.   Ak osobné údaje uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, ktorými disponuje Europol, poskytli Europolu členské štáty, dotknuté členské štáty tieto údaje opravia, vymažú alebo obmedzia v spolupráci s Europolom v rámci svojich právomocí.

6.   Ak sa nesprávne osobné údaje preniesli iným primeraným spôsobom alebo ak chyby v údajoch poskytnutých členskými štátmi spôsobil chybný prenos alebo prenos v rozpore s týmto nariadením, alebo ich spôsobil Europol ukladaním, preberaním alebo uchovávaním údajov, ktoré je nesprávne alebo v rozpore s týmto nariadením, Europol v spolupráci s dotknutým poskytovateľom údajov takéto údaje opraví alebo vymaže.

7.   V prípadoch uvedených v odsekoch 4, 5 a 6 sa bezodkladne informujú všetci adresáti dotknutých údajov. V súlade s pravidlami, ktoré sa na nich vzťahujú, adresáti následne opravia, vymažú alebo obmedzia tieto údaje vo vlastných systémoch.

8.   Europol bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch mesiacov od doručenia žiadosti v súlade s odsekom 1 alebo 2, písomne informuje dotknutú osobu o oprave, vymazaní alebo obmedzení údajov, ktoré sa jej týkajú.

9.   Europol dotknutú osobu písomne informuje do troch mesiacov od doručenia žiadosti v súlade s odsekom 1 alebo 2 o akomkoľvek zamietnutí opravy, vymazania alebo obmedzenia, o dôvodoch, ktoré viedli k takémuto zamietnutiu, a o možnosti podať sťažnosť EDPS a využiť opravný prostriedok.

Článok 38

Zodpovednosť v otázkach ochrany údajov

1.   Europol uchováva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje, že sa dá určiť ich zdroj, ako je uvedené v článku 17.

2.   Za kvalitu osobných údajov podľa článku 28 ods. 1 písm. d) zodpovedá:

a)

členský štát alebo orgán Únie, ktorý poskytol osobné údaje Europolu;

b)

Europol, pokiaľ ide o osobné údaje poskytnuté tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, alebo priamo súkromnými subjektmi, o osobné údaje, ktoré Europol získal z verejne dostupných zdrojov alebo ktoré sú výsledkom vlastných analýz Europolu, a pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré Europol uchováva v súlade s článkom 31 ods. 5.

3.   Ak Europol zistí, že osobné údaje poskytnuté podľa článku 17 ods. 1 písm. a) a b) sú vecne nesprávne alebo sa uchovávali nezákonným spôsobom, informuje o tom poskytovateľa týchto údajov.

4.   Europol zodpovedá za dodržiavanie zásad uvedených v článku 28 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f).

5.   Za zákonnosť prenosu údajov zodpovedá:

a)

členský štát, ktorý poskytol osobné údaje Europolu;

b)

Europol v prípade osobných údajov, ktoré poskytol Europol členským štátom, tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám.

6.   V prípade prenosu údajov medzi Europolom a orgánom Únie zodpovedá za zákonnosť prenosu Europol.

Bez toho, aby tým bol dotknutý prvý pododsek, ak Europol prenáša údaje na žiadosť príjemcu, za zákonnosť tohto prenosu zodpovedá tak Europol, ako aj príjemca.

7.   Europol zodpovedá za všetky operácie spracúvania údajov, ktoré uskutočňuje, okrem dvojstranných výmen údajov medzi členskými štátmi, orgánmi Únie, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, pri ktorých sa využíva infraštruktúra Europolu, ku ktorým nemá Europol prístup. Za takúto dvojstrannú výmenu nesú zodpovednosť dotknuté subjekty a uskutočňuje sa v súlade s ich právom. Bezpečnosť takejto výmeny sa zaistí v súlade s článkom 32.

Článok 39

Predchádzajúca konzultácia

1.   Každý nový druh operácií spracúvania, ktorý sa má uskutočniť, podlieha predchádzajúcej konzultácii, ak:

a)

sa majú spracúvať osobitné kategórie údajov uvedené v článku 30 ods. 2;

b)

daný druh spracúvania, najmä pokiaľ ide o použitie nových technológií, mechanizmov či postupov, predstavuje osobitné riziko pre základné práva a slobody dotknutých osôb, a to najmä pre ochranu osobných údajov.

2.   Predchádzajúcu konzultáciu vykonáva EDPS po prijatí oznámenia od zodpovednej osoby, ktoré obsahuje aspoň všeobecný opis plánovaných operácií spracúvania, posúdenie rizík pre práva a slobody dotknutých osôb, opatrenia na riešenie týchto rizík, záruky a bezpečnostné opatrenia a mechanizmy na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto nariadením pri zohľadnení práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb a iných osôb.

3.   EDPS vydá stanovisko správnej rade do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia. Plynutie uvedenej lehoty sa môže prerušiť, pokým EDPS nezíska všetky ďalšie informácie, o ktoré požiadal.

Ak sa po štyroch mesiacoch stanovisko nevydalo, považuje sa za kladné.

Ak sa podľa stanoviska EDPS môže oznámeným spracúvaním porušiť niektoré ustanovenie tohto nariadenia, EDPS predloží prípadné návrhy na predídenie takémuto porušeniu. Ak Europol podľa toho nezmení operáciu spracúvania, EDPS môže uplatniť právomoci, ktoré mu boli udelené v článku 43 ods. 3.

4.   EDPS vedie register všetkých operácií spracúvania, ktoré mu boli oznámené podľa odseku 1. Register sa nezverejňuje.

Článok 40

Protokolovanie a dokumentácia

1.   Europol uchováva záznamy o zhromažďovaní, zmene, prístupe, sprístupnení, kombinovaní alebo vymazaní osobných údajov na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov, na vlastné monitorovanie a na zaistenie riadnej integrity a bezpečnosti údajov. Takéto protokoly alebo dokumentácia sa po troch rokoch vymažú, pokiaľ údaje, ktoré obsahujú, už ďalej nie sú potrebné na prebiehajúcu kontrolu. Nesmie existovať možnosť tieto protokoly meniť.

2.   Protokoly alebo dokumentácia pripravené podľa odseku 1 sa na žiadosť oznámia EDPS, zodpovednej osobe a v prípade, že sa vyžadujú na konkrétne vyšetrovanie, aj dotknutej národnej ústredni. Takto oznámené informácie sa využívajú len na účely kontroly ochrany údajov a na zabezpečenie náležitého spracúvania údajov, ako aj ich integrity a bezpečnosti.

Článok 41

Zodpovedná osoba

1.   Správna rada vymenuje zodpovednú osobu, ktorá je zamestnancom Europolu. Zodpovedná osoba koná pri výkone svojich povinností nezávisle.

2.   Zodpovedná osoba sa vyberie na základe osobnostných a profesionálnych kvalít a predovšetkým odborných znalostí v oblasti ochrany údajov.

Pri výbere zodpovednej osoby sa zabezpečí, aby z jej povinností zodpovednej osoby a iných služobných povinností, najmä v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia, nemohol vyplynúť žiadny konflikt záujmov.

3.   Zodpovedná osoba sa vymenúva na obdobie štyroch rokov. Opätovne ju možno vymenovať na súhrnné obdobie najviac ôsmich rokov. Ak zodpovedná osoba už nespĺňa podmienky potrebné na výkon svojich povinností, z tejto funkcie ju môže odvolať správna rada len so súhlasom EDPS.

4.   Zodpovednú osobu po vymenovaní zaregistruje správna rada v EDPS.

5.   Pri výkone svojich povinností zodpovedná osoba nepodlieha žiadnym pokynom.

6.   Zodpovedná osoba má v súvislosti s osobnými údajmi, s výnimkou administratívnych osobných údajov, predovšetkým tieto úlohy:

a)

zabezpečuje nezávislým spôsobom interné uplatňovanie tohto nariadenia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov;

b)

zabezpečuje, aby sa záznam o prenose a prijatí osobných údajov vyhotovoval v súlade s týmto nariadením;

c)

zabezpečuje, aby boli dotknuté osoby na vlastnú žiadosť informované o svojich právach v súlade s týmto nariadením;

d)

spolupracuje so zamestnancami Europolu zodpovednými za postupy, odbornú prípravu a poradenstvo v oblasti spracúvania údajov;

e)

spolupracuje s EDPS;

f)

pripravuje výročnú správu a zasiela ju správnej rade a EDPS;

g)

vedie register prípadov porušenia ochrany osobných údajov.

7.   Zodpovedná osoba tiež vykonáva funkcie stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001, pokiaľ ide o administratívne osobné údaje.

8.   Zodpovedná osoba má pri plnení svojich úloh prístup k všetkým údajom spracúvaným Europolom a do všetkých priestorov Europolu.

9.   Ak zodpovedná osoba usúdi, že sa nedodržali ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov, informuje o tom výkonného riaditeľa a požiada ho, aby to napravil v rámci určenej lehoty.

Ak výkonný riaditeľ toto nedodržanie ustanovení pri spracúvaní v určenej lehote nenapraví, zodpovedná osoba o tom informuje správnu radu. Zodpovedná osoba a správna rada dohodnú presný termín na odpoveď správnej rady. Ak správna rada toto nedodržanie ustanovení v určenej lehote nevyrieši, zodpovedná osoba postúpi vec EDPS.

10.   Správna rada prijme vykonávacie predpisy týkajúce sa zodpovednej osoby. Uvedené vykonávacie predpisy sa týkajú najmä výberového konania na miesto zodpovednej osoby a jej odvolania, úloh, povinností a právomocí a záruk jej nezávislosti.

11.   Europol poskytne zodpovednej osobe zamestnancov a zdroje potrebné na výkon jej povinností. Títo zamestnanci majú prístup k všetkým údajom spracúvaným v Europole a do priestorov Europolu iba do tej miery, aká je potrebná na výkon ich úloh.

12.   Zodpovedná osoba a jej zamestnanci podliehajú povinnosti zachovávať dôvernosť informácií v súlade s článkom 67 ods. 1.

Článok 42

Dohľad vykonávaný národným dozorným orgánom

1.   Každý členský štát určí národný dozorný orgán. Národný dozorný orgán má za úlohu v súlade so svojím vnútroštátnym právom nezávisle monitorovať prípustnosť prenosu a vyhľadávania osobných údajov, ako aj oznamovanie týchto údajov Europolu dotknutým členským štátom a skúmať, či takýto prenos, vyhľadávanie či oznamovanie nepoškodzuje práva príslušných dotknutých osôb. Na tento účel má národný dozorný orgán v priestoroch národnej ústredne alebo styčného dôstojníka prístup k údajom, ktoré jeho členský štát poskytol Europolu v súlade s príslušnými vnútroštátnymi postupmi, a k protokolom a dokumentácii uvedeným v článku 40.

2.   Na účely vykonávania svojej dozornej funkcie majú národné dozorné orgány prístup do kancelárií a k dokumentom svojich styčných dôstojníkov v Europole.

3.   Národné dozorné orgány kontrolujú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi postupmi činnosť národných ústrední a činnosť styčných dôstojníkov, pokiaľ sú takéto činnosti relevantné z hľadiska ochrany osobných údajov. Okrem toho informujú EDPS o akejkoľvek svojej činnosti, ktorá sa týka Europolu.

4.   Každá osoba má právo požiadať národný dozorný orgán o overenie zákonnosti každého prenosu alebo oznámenia údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v akejkoľvek podobe, Europolu a zákonnosti prístupu k týmto údajom zo strany dotknutého členského štátu. Uvedené právo sa vykonáva v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, v ktorom sa žiadosť podala.

Článok 43

Dohľad vykonávaný EDPS

1.   EDPS zodpovedá za monitorovanie a zabezpečenie uplatňovania ustanovení tohto nariadenia, ktoré sa týkajú ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Europolom, a za poskytovanie poradenstva Europolu a dotknutým osobám vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov. Na tento účel plní povinnosti stanovené v odseku 2 a vykonáva právomoci ustanovené v odseku 3, pričom úzko spolupracuje s národnými dozornými orgánmi v súlade s článkom 44.

2.   EDPS má tieto povinnosti:

a)

vypočuť sťažnosti a vyšetriť ich a v primeranej lehote informovať dotknutú osobu o výsledku;

b)

vykonávať vyšetrovania na vlastný podnet alebo na základe sťažnosti a v primeranej lehote informovať dotknutú osobu o výsledku;

c)

monitorovať a zabezpečovať uplatňovanie tohto nariadenia a všetkých ostatných aktov Únie, ktoré sa týkajú ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov Europolom;

d)

poskytovať na vlastný podnet alebo na základe konzultácie poradenstvo Europolu vo všetkých otázkach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, a to najmä pred tým, než vypracuje vnútorné predpisy týkajúce sa ochrany základných práv a slobôd pri spracúvaní osobných údajov;

e)

viesť register nových druhov operácií spracúvania, ktoré sa mu oznamujú na základe článku 39 ods. 1 a ktoré sa registrujú v súlade s článkom 39 ods. 4;

f)

vykonávať predchádzajúcu konzultáciu týkajúcu sa spracúvania, ktoré sa mu oznamuje.

3.   EDPS môže podľa tohto nariadenia:

a)

poskytovať dotknutým osobám poradenstvo pri uplatňovaní ich práv;

b)

v prípade údajného porušenia ustanovení, ktorými sa upravuje spracúvanie osobných údajov, postúpiť vec Europolu a v prípade potreby predložiť návrhy na nápravu takéhoto porušenia a na zvýšenie ochrany dotknutých osôb;

c)

nariadiť, aby žiadostiam o uplatnenie určitých práv v súvislosti s údajmi bolo vyhovené, ak tieto žiadosti boli zamietnuté v rozpore s článkami 36 a 37;

d)

varovať alebo napomenúť Europol;

e)

nariadiť Europolu vykonať opravu, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie osobných údajov, ktoré sa spracúvali v rozpore s ustanoveniami, ktorými sa upravuje spracúvanie osobných údajov, a oznámiť takéto opatrenia tretím stranám, ktorým boli takéto údaje sprístupnené;

f)

uložiť dočasný alebo definitívny zákaz, ktorý sa týka operácií spracúvania Europolom, ktorými sa porušujú ustanovenia upravujúce spracúvanie osobných údajov;

g)

postúpiť vec Europolu a v prípade potreby Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

h)

postúpiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s podmienkami stanovenými v ZFEÚ;

i)

vstupovať do konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie.

4.   EDPS má právomoc:

a)

získať od Europolu prístup k všetkým osobným údajom a všetkým informáciám potrebným na jeho vyšetrovania;

b)

získať prístup do všetkých priestorov, v ktorých Europol vykonáva svoju činnosť, ak existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že sa tam vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie.

5.   EDPS vypracúva výročnú správu o činnostiach dohľadu nad Europolom po konzultácii s národnými dozornými orgánmi. Táto správa je súčasťou výročnej správy EDPS uvedenej v článku 48 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Správa obsahuje štatistické informácie týkajúce sa sťažností, zisťovaní a vyšetrovaní uskutočnených podľa odseku 2, ako aj prenosov osobných údajov do tretích krajín a medzinárodným organizáciám, prípadov predchádzajúcich konzultácií a uplatňovania právomocí ustanovených v odseku 3.

6.   EDPS, úradníci a ostatní zamestnanci sekretariátu EDPS podliehajú povinnosti zachovávať dôvernosť informácií stanovenej v článku 67 ods. 1.

Článok 44

Spolupráca medzi EDPS a národnými dozornými orgánmi

1.   EDPS úzko spolupracuje s národnými dozornými orgánmi v prípadoch vyžadujúcich si zapojenie na vnútroštátnej úrovni, najmä ak EDPS alebo národný dozorný orgán zistí závažné nezrovnalosti medzi postupmi členských štátov alebo možné nezákonné prenosy prostredníctvom kanálov Europolu na výmeny informácií, alebo v súvislosti s otázkami vznesenými jedným alebo viacerými národnými dozornými orgánmi týkajúcimi sa vykonávania a výkladu tohto nariadenia.

2.   EDPS využíva pri vykonávaní svojich povinností stanovených v článku 43 ods. 2 odborné znalosti a skúsenosti národných dozorných orgánov. Členovia a zamestnanci národných dozorných orgánov pri vykonávaní spoločných kontrol spolu s EDPS náležite zohľadňujú zásadu subsidiarity a proporcionality, majú rovnaké právomoci ako právomoci stanovené v článku 43 ods. 4 a podliehajú rovnakej povinnosti, ako je povinnosť ustanovená v článku 43 ods. 6. EDPS a národné dozorné orgány si, konajúc v rámci svojich právomocí, vymieňajú relevantné informácie a vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní auditov a kontrol.

3.   EDPS v plnej miere informuje národné dozorné orgány o všetkých záležitostiach, ktoré sa ich priamo týkajú alebo sú inak pre ne dôležité. Na základe žiadosti jedného alebo viacerých národných dozorných orgánov ich EDPS informuje o konkrétnych záležitostiach.

4.   V prípadoch súvisiacich s údajmi, ktoré pochádzajú z jedného alebo viacerých členských štátov, vrátane prípadov uvedených v článku 47 ods. 2, EDPS konzultuje s dotknutými národnými dozornými orgánmi. EDPS neprijme rozhodnutie o ďalších krokoch, kým ho dané národné dozorné orgány v lehote, ktorú stanovil a ktorá nesmie byť kratšia než jeden mesiac a dlhšia než tri mesiace, neinformujú o svojom stanovisku. EDPS v čo najväčšej miere zohľadní príslušné stanoviská dotknutých národných dozorných orgánov. V prípade, že EDPS nemá v úmysle konať v súlade so stanoviskom národného dozorného orgánu, informuje o tom daný národný dozorný orgán, poskytne odôvodnenie a predloží záležitosť na prerokovanie Rade pre spoluprácu zriadenej článkom 45 ods. 1.

V prípadoch, ktoré EDPS považuje za mimoriadne naliehavé, môže rozhodnúť o okamžitých krokoch. EDPS v takýchto prípadoch bezodkladne informuje dotknuté národné dozorné orgány a odôvodní naliehavú povahu situácie, ako aj kroky, ktoré uskutočnil.

Článok 45

Rada pre spoluprácu

1.   Týmto sa zriaďuje Rada pre spoluprácu s poradnou funkciou. Rada pre spoluprácu je zložená zo zástupcu národného dozorného orgánu každého členského štátu a z EDPS.

2.   Rada pre spoluprácu koná pri plnení svojich úloh podľa odseku 3 nezávisle a nevyhľadáva ani neprijíma pokyny od žiadneho orgánu.

3.   Rada pre spoluprácu má tieto úlohy:

a)

rokuje o všeobecnej politike a stratégii, pokiaľ ide o dozor nad ochranou údajov Europolu a prípustnosť prenosu, vyhľadanie a akékoľvek oznámenie osobných údajov Europolu členskými štátmi;

b)

skúma ťažkosti súvisiace s výkladom alebo uplatňovaním tohto nariadenia;

c)

študuje všeobecné problémy spojené s vykonávaním nezávislého dozoru alebo s výkonom práv dotknutých osôb;

d)

rokuje o zosúladených návrhoch na spoločné riešenia v súvislosti so záležitosťami uvedenými v článku 44 ods. 1 a vypracúva tieto návrhy;

e)

rokuje o prípadoch, ktoré predložil EDPS v súlade s článkom 44 ods. 4;

f)

rokuje o prípadoch, ktoré predložil ktorýkoľvek národný dozorný orgán, a

g)

podporuje informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

4.   Správna rada môže vydávať stanoviská, usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy. EDPS a národné dozorné orgány bez toho, aby bola dotknutá ich nezávislosť a konajúc v rámci svojich právomocí, ich zohľadňujú v čo najväčšej miere.

5.   Rada pre spoluprácu sa schádza v prípade potreby a aspoň dvakrát ročne. Náklady a zabezpečenie spojené s jej zasadnutiami uhrádza EDPS.

6.   Rokovací poriadok Rady pre spoluprácu sa prijme na jej prvom zasadnutí jednoduchou väčšinou jej členov. Ďalšie pracovné metódy sa vypracujú spoločne podľa potreby.

Článok 46

Administratívne osobné údaje

Na všetky administratívne osobné údaje, ktorými Europol disponuje, sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

KAPITOLA VII

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY A ZODPOVEDNOSŤ

Článok 47

Právo podať sťažnosť EDPS

1.   Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť EDPS, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov Europolom, ktoré sa jej týkajú, nie je v súlade s týmto nariadením.

2.   Ak sa sťažnosť vzťahuje na rozhodnutie uvedené v článku 36 alebo 37, EDPS sa poradí s národnými dozornými orgánmi členského štátu, ktorý poskytol údaje, alebo s priamo dotknutým členským štátom. EDPS pri prijímaní svojho rozhodnutia, ktoré môže viesť k zamietnutiu poskytnutia akýchkoľvek informácií, zohľadní stanovisko národného dozorného orgánu.

3.   Ak sa sťažnosť týka spracúvania údajov, ktoré Europolu poskytol členský štát, EDPS a národný dozorný orgán členského štátu, ktorý údaje poskytol, zabezpečia v rozsahu svojich právomocí správne vykonanie potrebných kontrol zákonnosti spracúvania údajov.

4.   Ak sa sťažnosť týka spracúvania údajov, ktoré Europolu poskytli orgány Únie, tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie alebo ktoré Europol získal z verejne dostupných zdrojov, alebo ktoré sú výsledkom vlastných analýz Europolu, EDPS zabezpečí, aby Europol správne vykonal potrebné kontroly zákonnosti spracúvania údajov.

Článok 48

Právo na opravný prostriedok voči EDPS

Každá žaloba proti rozhodnutiu EDPS sa podáva na Súdny dvor Európskej únie.

Článok 49

Všeobecné ustanovenia o zodpovednosti a práve na náhradu

1.   Zmluvná zodpovednosť Europolu sa riadi právom rozhodným pre dotknutú zmluvu.

2.   Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať podľa akejkoľvek rozhodcovskej doložky uvedenej v zmluve, ktorú uzavrel Europol.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 49, v prípade nezmluvnej zodpovednosti Europol v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov nahrádza všetky škody spôsobené jeho útvarmi alebo jeho zamestnancami pri vykonávaní ich povinností.

4.   Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať v sporoch o náhradu škody uvedenej v odseku 3.

5.   Osobná zodpovednosť zamestnancov Europolu voči Europolu sa riadi ustanoveniami služobného poriadku alebo podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 50

Zodpovednosť za nesprávne spracúvanie osobných údajov a právo na náhradu

1.   Každá fyzická osoba, ktorá utrpela škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania, má právo na náhradu spôsobenej škody, a to buď od Europolu v súlade s článkom 340 ZFEÚ, alebo od členského štátu, v ktorom nastala udalosť, ktorá spôsobila škodu, v súlade s jeho vnútroštátnym právom. Táto fyzická osoba podáva žalobu proti Europolu na Súdny dvor Európskej únie alebo proti členskému štátu na príslušný vnútroštátny súd tohto členského štátu.

2.   Všetky spory medzi Europolom a členskými štátmi týkajúce sa konečnej zodpovednosti za náhrady priznané fyzickej osobe v súlade s odsekom 1 sa postupujú správnej rade, ktorá rozhodne dvojtretinovou väčšinou svojich členov bez toho, aby bolo dotknuté právo napadnúť toto rozhodnutie podľa článku 263 ZFEÚ.

KAPITOLA VIII

SPOLOČNÁ PARLAMENTNÁ KONTROLA

Článok 51

Spoločná parlamentná kontrola

1.   Podľa článku 88 ZFEÚ kontrolu činností Europolu vykonáva Európsky parlament spolu s národnými parlamentmi. Predstavujú tým špecializovanú spoločnú parlamentnú kontrolnú skupinu (Joint Parliamentary Scrutiny Group – JPSG), zostavenú národnými parlamentmi a príslušným výborom Európskeho parlamentu. Organizáciu a rokovací poriadok JPSG ustanoví Európsky parlament spoločne s národnými parlamentmi v súlade s článkom 9 protokolu č. 1.

2.   JPSG vykonáva politické monitorovanie činností Europolu pri plnení jeho poslania, aj pokiaľ ide o vplyv týchto činností na základné práva a slobody fyzických osôb.

Na účel prvého pododseku:

a)

predseda správnej rady, výkonný riaditeľ alebo ich zástupcovia vystúpia pred JPSG na jej žiadosť s cieľom prerokovať otázky týkajúce sa činností uvedených v prvom pododseku vrátane rozpočtových aspektov týchto činností, organizačnej štruktúry Europolu a potenciálneho zriadenia nových útvarov a špecializovaných stredísk, pričom sa zohľadnia povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií. JPSG môže v prípade potreby rozhodnúť, že na svoje zasadnutia pozve ďalšie relevantné osoby;

b)

EDPS vystúpi pred JPSG na jej žiadosť, a to najmenej raz za rok, s cieľom prerokovať všeobecné otázky týkajúce sa ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb, a najmä ochrany osobných údajov so zreteľom na činnosti Europolu, pričom sa zohľadnia povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií;

c)

v súvislosti s viacročným plánovaním Europolu sa s JPSG uskutočnia konzultácie v súlade s článkom 12 ods. 1.

3.   Europol zasiela JPSG na informačné účely, pričom sa zohľadnia povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií, tieto dokumenty:

a)

hodnotenia hrozieb, strategické analýzy a správy o všeobecnej situácii týkajúce sa cieľov Europolu, ako aj výsledky štúdií a hodnotení zadaných Europolom;

b)

administratívne dohody uzavreté v súlade s článkom 25 ods. 1;

c)

dokument, ktorý obsahuje viacročný program a ročný pracovný program Europolu, ako sa uvádza v článku 12 ods. 1;

d)

konsolidovanú výročnú správu o činnosti Europolu uvedenú v článku 11 ods. 1 písm. c);

e)

hodnotiacu správu vypracovanú Komisiou, uvedenú v článku 68 ods. 1.

4.   JPSG môže požadovať ďalšie relevantné dokumenty potrebné na splnenie svojich úloh týkajúcich sa politického monitorovania činností Europolu, a to podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (23) a bez toho, aby boli dotknuté články 52 a 67 tohto nariadenia.

5.   JPSG môže vypracúvať súhrnné závery týkajúce sa politického monitorovania činností Europolu a predkladať tieto závery Európskemu parlamentu a národným parlamentom. Európsky parlament ich postupuje na informačné účely Rade, Komisii a Europolu.

Článok 52

Prístup Európskeho parlamentu k informáciám spracúvaným Europolom alebo prostredníctvom Europolu

1.   Na účely umožnenia výkonu parlamentnej kontroly činností Europolu v súlade s článkom 51 musí byť prístup Európskeho parlamentu k citlivým neutajovaným informáciám spracúvaným Europolom alebo prostredníctvom Europolu na žiadosť Európskeho parlamentu v súlade s pravidlami uvedenými v článku 67 ods. 1.

2.   Prístup Európskeho parlamentu k utajovaným skutočnostiam EÚ spracúvaným Europolom alebo prostredníctvom Europolu sa uskutočňuje v súlade s medziinštitucionálnou dohodou z 12. marca 2014 medzi Európskym parlamentom a Radou o postupovaní utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu parlamentu a o zaobchádzaní s takýmito skutočnosťami zo strany Európskeho parlamentu (24) a v súlade s pravidlami uvedenými v článku 67 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Potrebné podrobnosti týkajúce sa prístupu Európskeho parlamentu k informáciám uvedeným v odsekoch 1 a 2 sa riadia pracovnými predpismi dohodnutými medzi Europolom a Európskym parlamentom.

KAPITOLA IX

ZAMESTNANCI

Článok 53

Všeobecné ustanovenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 73 ods. 4 tohto nariadenia, sa na zamestnancov Europolu s výnimkou zamestnancov, ktorí sú 1. mája 2017 zamestnaní na základe zmluvy uzavretej Europolom zriadeným na základe Dohovoru o Europole, vzťahuje služobný poriadok, podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pravidlá prijaté na základe dohody medzi inštitúciami Únie na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov. Takéto zmluvy sa naďalej riadia aktom Rady z 3. decembra 1998.

2.   Zamestnanci Europolu sú dočasnými zamestnancami a/alebo zmluvnými zamestnancami. Správna rada je každoročne informovaná o zmluvách na dobu neurčitú udelených výkonným riaditeľom. Správna rada rozhodne, ktoré dočasné pracovné miesta stanovené v pláne pracovných miest sa môžu obsadiť len zamestnancami z príslušných orgánov členských štátov. Zamestnanci prijatí na tieto pracovné miesta sú dočasnými zamestnancami a smie sa s nimi uzavrieť len zmluva na dobu určitú obnoviteľná raz na dobu určitú.

Článok 54

Výkonný riaditeľ

1.   Výkonný riaditeľ sa prijíma ako dočasný zamestnanec Europolu podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

2.   Výkonného riaditeľa vymenúva Rada po uskutočnení otvoreného a transparentného výberového konania z užšieho zoznamu kandidátov navrhnutých správnou radou.

Užší zoznam kandidátov pripraví výberová komisia, ktorú zostaví správna rada a ktorá sa skladá z členov navrhnutých členskými štátmi, a zástupcu Komisie.

Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje Europol predseda správnej rady.

Pred vymenovaním možno kandidáta, ktorého vybrala Rada, vyzvať, aby vystúpil pred príslušným výborom Európskeho parlamentu, ktorý následne vydá nezáväzné stanovisko.

3.   Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je štyri roky. Pred uplynutím tohto obdobia Komisia v spolupráci so správnou radou vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní:

a)

hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a

b)

budúce úlohy a výzvy Europolu.

4.   Rada konajúca na návrh správnej rady, v ktorom sa zohľadňuje hodnotenie uvedené v odseku 3, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa len raz, a to najviac o štyri roky.

5.   Ak má správna rada v úmysle navrhnúť Rade predĺženie funkčného obdobia výkonného riaditeľa, informuje o tom Európsky parlament. Počas mesiaca predchádzajúceho tomuto predĺženiu možno výkonného riaditeľa vyzvať, aby vystúpil pred príslušným výborom Európskeho parlamentu.

6.   Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci celkového funkčného obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na rovnaké miesto.

7.   Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia Rady konajúcej na návrh správnej rady. Toto rozhodnutie sa oznámi Európskemu parlamentu.

8.   Správna rada prijíma rozhodnutia o návrhoch, ktoré sa predložia Rade a ktoré sa týkajú vymenovania výkonného riaditeľa, predĺženia jeho funkčného obdobia alebo jeho odvolania z funkcie, dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom.

Článok 55

Zástupcovia výkonného riaditeľa

1.   Výkonnému riaditeľovi pomáhajú traja zástupcovia výkonného riaditeľa. Ich úlohy vymedzí výkonný riaditeľ.

2.   Na zástupcov výkonného riaditeľa sa vzťahuje článok 54. Ich vymenovanie do funkcie, predĺženie ich funkčného obdobia alebo ich odvolanie z funkcie sa vopred konzultuje s výkonným riaditeľom.

Článok 56

Vyslaní národní experti

1.   Europol môže využívať vyslaných národných expertov.

2.   Správna rada prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví pravidlá vysielania národných expertov do Europolu.

KAPITOLA X

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 57

Rozpočet

1.   Na každý rozpočtový rok, ktorý zodpovedá kalendárnemu roku, sa vypracuje odhad všetkých príjmov a výdavkov Europolu, ktorý sa zahrnie do rozpočtu Europolu.

2.   Príjmy a výdavky rozpočtu Europolu musia byť v rovnováhe.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, príjmy Europolu zahŕňajú príspevok Únie uvedený vo všeobecnom rozpočte Únie.

4.   Europol môže využívať finančné prostriedky Únie prostredníctvom dohôd o delegovaní alebo ad hoc grantov v súlade so svojimi rozpočtovými pravidlami podľa článku 61 a ustanoveniami príslušných nástrojov na podporu politík Únie.

5.   Výdavky Europolu zahŕňajú odmeny zamestnancov, výdavky na správu a infraštruktúru a prevádzkové náklady.

6.   Rozpočtové záväzky, ktoré sa vzťahujú na opatrenia súvisiace s rozsiahlymi projektmi trvajúcimi viac ako jeden rozpočtový rok, sa môžu rozdeliť na niekoľko ročných splátok.

Článok 58

Zostavovanie rozpočtu

1.   Každý rok výkonný riaditeľ vypracúva návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov Europolu na nasledujúci rozpočtový rok vrátane plánu pracovných miest a zasiela ho správnej rade.

2.   Na základe návrhu výkazu odhadov správna rada prijme predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov Europolu na nasledujúci rozpočtový rok a každý rok ho zašle do 31. januára Komisii.

3.   Správna rada zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii konečný návrh odhadu príjmov a výdavkov Europolu vrátane návrhu plánu pracovných miest každý rok do 31. marca.

4.   Komisia zasiela Európskemu parlamentu a Rade výkaz odhadov spoločne s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

5.   V návrhu všeobecného rozpočtu Únie Komisia na základe tohto výkazu odhadov vyčlení potrebné rozpočtové prostriedky, pokiaľ ide o plán pracovných miest a výšku príspevku na ťarchu všeobecného rozpočtu, a tento návrh predloží Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkami 313 a 314 ZFEÚ.

6.   Európsky parlament a Rada schvaľujú rozpočtové prostriedky na príspevok Únie Europolu.

7.   Európsky parlament a Rada prijmú plán pracovných miest Europolu.

8.   Rozpočet Europolu prijíma správna rada. Po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Únie sa tento rozpočet stáva konečným. V prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

9.   V prípade akýchkoľvek stavebných projektov, ktoré môžu významne ovplyvniť rozpočet Europolu, sa uplatňuje delegované nariadenie (EÚ) č. 1271/2013.

Článok 59

Plnenie rozpočtu

1.   Za plnenie rozpočtu Europolu zodpovedá výkonný riaditeľ.

2.   Výkonný riaditeľ zasiela každý rok Európskemu parlamentu a Rade všetky informácie o výsledkoch všetkých postupov hodnotenia.

Článok 60

Predkladanie účtovnej závierky a absolutórium

1.   Účtovník Europolu zašle predbežnú účtovnú závierku za rozpočtový rok (rok N) účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov do 1. marca nasledujúceho rozpočtového roku (rok N + 1).

2.   Europol zašle správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok N Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov do 31. marca roku N + 1.

3.   Do 31. marca roku N + 1 zašle účtovník Komisie Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku Europolu za rok N skonsolidovanú s účtami Komisie.

4.   Po doručení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke Europolu za rok N podľa článku 148 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (25) vypracuje účtovník Europolu konečnú účtovnú závierku Europolu za uvedený rok. Výkonný riaditeľ predkladá túto závierku správnej rade na zaujatie stanoviska.

5.   Správna rada zaujme ku konečnej účtovnej závierke Europolu za rok N stanovisko.

6.   Účtovník Europolu do 1. júla roku N + 1 zašle konečnú účtovnú závierku za rok N spolu so stanoviskom správnej rady uvedeným v odseku 5 Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

7.   Konečná účtovná závierka za rok N sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie do 15. novembra roku N + 1.

8.   Výkonný riaditeľ zašle Dvoru audítorov do 30. septembra roku N + 1 odpoveď na pripomienky uvedené vo výročnej správe Dvora audítorov. Túto odpoveď zašle aj správnej rade.

9.   Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na bezproblémové uplatnenie postupu udelenia absolutória za rok N, ako sa ustanovuje v článku 109 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013.

10.   Na odporúčanie Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, Európsky parlament udelí výkonnému riaditeľovi do 15. mája roku N + 2 absolutórium za plnenie rozpočtu v roku N.

Článok 61

Rozpočtové pravidlá

1.   Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na Europol prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013 okrem prípadov, keď je takáto odchýlka špecificky potrebná na prevádzku Europolu a Komisia s ňou vopred súhlasila.

2.   Europol môže udeľovať granty súvisiace s plnením úloh uvedených v článku 4.

3.   Europol môže udeľovať granty bez výzvy na predkladanie návrhov členským štátom na uskutočnenie ich cezhraničných operácií a vyšetrovaní a na poskytovanie odbornej prípravy v súvislosti s úlohami uvedenými v článku 4 ods. 1 písm. h) a i).

4.   Pokiaľ ide o finančnú pomoc, ktorá sa má poskytnúť na činnosti spoločných vyšetrovacích tímov, Europol a Eurojust spoločne stanovia pravidlá a podmienky, pri ktorých sa žiadosti o takúto pomoc majú vybavovať.

KAPITOLA XI

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 62

Právne postavenie

1.   Europol je agentúra Únie. Má právnu subjektivitu.

2.   Europol má v každom členskom štáte najširšiu právnu spôsobilosť, akú majú právnické osoby podľa vnútroštátneho práva. Europol môže najmä nadobúdať a scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a byť účastníkom súdnych konaní.

3.   Sídlo Europolu sa v súlade s Protokolom č. 6 o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o EÚ a ZFEÚ (ďalej len „protokol č. 6“), nachádza v Haagu.

Článok 63

Výsady a imunity

1.   Na Europol a jeho zamestnancov sa vzťahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o EÚ a ZFEÚ.

2.   Výsady a imunity styčných dôstojníkov a ich rodinných príslušníkov sú predmetom dohody medzi Holandským kráľovstvom a ostatnými členskými štátmi. V tejto dohode sa ustanovia tie výsady a imunity, ktoré sú potrebné na riadne plnenie úloh styčných dôstojníkov.

Článok 64

Jazykový režim

1.   Na Europol sa vzťahujú ustanovenia nariadenia č. 1 (26).

2.   O vnútornom jazykovom režime Europolu rozhodne správna rada dvojtretinovou väčšinou svojich členov.

3.   Prekladateľské služby potrebné na fungovanie Europolu poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 65

Transparentnosť

1.   Na dokumenty, ktorými disponuje Europol, sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.   Do 14. decembra 2016 prijme správna rada podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001, pokiaľ ide o dokumenty Europolu.

3.   Rozhodnutia prijaté Europolom podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu byť predmetom sťažnosti adresovanej európskemu ombudsmanovi v súlade s článkom 228 ZFEÚ alebo žaloby predloženej Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s článkom 263 ZFEÚ.

4.   Europol na svojom webovom sídle uverejní zoznam členov správnej rady a zhrnutia výsledkov zasadnutí správnej rady. Tieto zhrnutia sa dočasne alebo trvalo prestanú uverejňovať alebo sa ich uverejňovanie obmedzí, ak by uverejnením bolo ohrozené plnenie úloh Europolu, pričom sa zohľadnia jeho povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií a operačný charakter Europolu.

Článok 66

Boj proti podvodom

1.   V záujme uľahčenia boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činnostiam podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 Europol pristúpi do 30. októbra 2017 k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (27), a prijme náležité ustanovenia uplatniteľné na všetkých zamestnancov Europolu, pričom na tento účel použije vzor uvedený v prílohe k uvedenej dohode.

2.   Dvor audítorov má právomoc vykonávať na základe dokumentov a kontrol na mieste audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým Europol poskytol finančné prostriedky Únie.

3.   OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či v súvislosti s grantom alebo zákazkou udelenou Europolom nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu činu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Takéto vyšetrovania sa uskutočňujú v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (28).

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, musia pracovné dohody Europolu s orgánmi Únie, orgánmi tretích krajín, medzinárodnými organizáciami a súkromnými subjektmi, zákazky Europolu, jeho dohody o grante a rozhodnutia o grante obsahovať ustanovenia, ktorými sa Dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľuje právomoc na vykonávanie auditov a vyšetrovaní uvedených v odsekoch 2 a 3 v súlade s ich právomocami.

Článok 67

Pravidlá ochrany citlivých neutajovaných informácií a utajovaných skutočností

1.   Europol stanoví pravidlá týkajúce sa povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií, ako aj ochrany citlivých neutajovaných informácií.

2.   Europol stanoví pravidlá ochrany utajovaných skutočností EÚ, ktoré sú v súlade s rozhodnutím 2013/488/EÚ s cieľom zabezpečiť rovnocennú úroveň ochrany takýchto informácií.

Článok 68

Hodnotenie a preskúmanie

1.   Komisia do 1. mája 2022 a potom každých päť rokov zabezpečí, aby sa vykonalo hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť Europolu a jeho pracovných postupov. V rámci tohto hodnotenia sa môže riešiť najmä prípadná potreba zmeniť štruktúru, fungovanie, oblasť pôsobenia a úlohy Europolu a finančný vplyv každej takejto zmeny.

2.   Komisia predkladá hodnotiacu správu správnej rade. Správna rada predloží k hodnotiacej správe svoje pripomienky do troch mesiacov odo dňa doručenia. Komisia potom predloží záverečnú hodnotiacu správu so závermi Komisie a pripomienkami správnej rady v prílohe k uvedenej správe Európskemu parlamentu, Rade, národným parlamentom a správnej rade. V relevantných prípadoch sa zverejnia hlavné zistenia hodnotiacej správy.

Článok 69

Administratívne vyšetrovania

Činnosti Europolu podliehajú vyšetrovaniam európskeho ombudsmana v súlade s článkom 228 ZFEÚ.

Článok 70

Sídlo

Potrebné dojednania o poskytnutí sídla Europolu v Holandskom kráľovstve a o zariadeniach, ktoré má Holandské kráľovstvo sprístupniť, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v tomto štáte vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov Europolu a ich rodinných príslušníkov, sa stanovia v dohode o sídle medzi Europolom a Holandským kráľovstvom v súlade s protokolom č. 6.

KAPITOLA XII

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 71

Právne nástupníctvo

1.   Europol zriadený týmto nariadením je právnym nástupcom Europolu zriadeného rozhodnutím 2009/371/SVV, pokiaľ ide o všetky zmluvy, ktoré uzavrel, ako aj všetky jeho záväzky a nadobudnutý majetok.

2.   Toto nariadenie nemá vplyv na právnu silu dohôd, ktoré uzatvoril Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV pred 13. júnom 2016, ani dohôd, ktoré pred 1. januárom 2010 uzatvoril Europol zriadený Dohovorom o Europole.

Článok 72

Prechodné opatrenia týkajúce sa správnej rady

1.   Funkčné obdobie členov správnej rady zriadenej článkom 37 rozhodnutia 2009/371/SVV sa skončí 1. mája 2017.

2.   V období od 13. júna 2016 do 1. mája 2017 správna rada zriadená na základe článku 37 rozhodnutia 2009/371/SVV:

a)

vykonáva funkcie správnej rady v súlade s článkom 11 tohto nariadenia;

b)

pripraví prijatie pravidiel súvisiacich s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1049/2001 v súvislosti s dokumentmi Europolu, ako sa uvádza v článku 65 ods. 2 tohto nariadenia, a pravidiel uvedených v článku 67 tohto nariadenia;

c)

pripraví každý nástroj potrebný na uplatňovanie tohto nariadenia, najmä všetky opatrenia súvisiace s kapitolou IV, a

d)

zreviduje vnútorné predpisy a opatrenia, ktoré prijala na základe rozhodnutia 2009/371/SVV s cieľom umožniť správnej rade zriadenej článkom 10 tohto nariadenia prijať rozhodnutie uvedené v článku 76 tohto nariadenia.

3.   Komisia bezodkladne po 13. júni 2016 prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby správna rada zriadená podľa článku 10 začala svoju činnosť 1. mája 2017.

4.   Do 14. decembra 2016 členské štáty oznámia Komisii mená osôb, ktoré vymenovali za členov správnej rady a ich náhradníkov podľa článku 10.

5.   Prvé zasadnutie správnej rady zriadenej podľa článku 10 sa uskutoční 1. mája 2017. V prípade potreby správna rada na tomto zasadnutí prijme rozhodnutia podľa článku 76.

Článok 73

Prechodné opatrenia týkajúce sa výkonného riaditeľa, zástupcov riaditeľa a zamestnancov

1.   Riaditeľ Europolu vymenovaný na základe článku 38 rozhodnutia 2009/371/SVV vykonáva až do konca svojho funkčného obdobia povinnosti výkonného riaditeľa podľa článku 16 tohto nariadenia. Ostatné podmienky jeho zmluvy zostávajú nezmenené. Ak sa jeho funkčné obdobie končí v čase od 13. júna 2016 do 1. mája 2017, automaticky sa predĺži do 1. mája 2018.

2.   Ak riaditeľ vymenovaný na základe článku 38 rozhodnutia 2009/371/SVV odmieta alebo nemôže konať v súlade s odsekom 1 tohto článku, správna rada vymenuje na obdobie nepresahujúce 18 mesiacov dočasného výkonného riaditeľa, ktorý bude vykonávať povinnosti výkonného riaditeľa, až kým sa neuskutoční vymenovanie v súlade s článkom 54 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Odseky 1 a 2 tohto článku sa vzťahujú na zástupcov riaditeľa vymenovaných na základe článku 38 rozhodnutia 2009/371/SVV.

4.   V súlade s podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov ponúkne orgán uvedený v článku 6 prvom odseku týchto podmienok zamestnávania zamestnanie na dobu neurčitú ako dočasný alebo zmluvný zamestnanec každej osobe, ktorá je k 1. máju 2017 zamestnaná ako miestny zamestnanec na základe zmluvy na dobu neurčitú uzatvorenej Europolom zriadeným Dohovorom o Europole. Ponuka zamestnania vychádza z úloh, ktoré má zamestnanec plniť ako dočasný alebo zmluvný zamestnanec. Predmetná zmluva nadobudne účinnosť najneskôr 1. mája 2018. Zamestnanec, ktorý neprijme ponuku uvedenú v tomto odseku, môže zostať vo svojom zmluvnom vzťahu s Europolom v súlade s článkom 53 ods. 1.

Článok 74

Prechodné rozpočtové ustanovenia

Postup udelenia absolutória, pokiaľ ide o rozpočty schválené na základe článku 42 rozhodnutia 2009/371/SVV, sa vykonáva v súlade s pravidlami ustanovenými v jeho článku 43.

KAPITOLA XIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 75

Nahradenie a zrušenie

1.   Týmto sa s účinnosťou od 1. mája 2017 vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú viazané týmto nariadením, nahrádzajú rozhodnutia 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV.

Preto sa rozhodnutia 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV zrušujú s účinnosťou od 1. mája 2017.

2.   Odkazy na rozhodnutia uvedené v odseku 1 sa vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú viazané týmto nariadením, považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 76

Zachovanie účinnosti vnútorných predpisov prijatých správnou radou

Vnútorné predpisy a opatrenia prijaté správnou radou na základe rozhodnutia 2009/371/SVV zostávajú účinné po 1. máji 2017, pokiaľ správna rada na základe uplatňovania tohto nariadenia nerozhodne inak.

Článok 77

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. mája 2017.

Články 71, 72 a 73 sa však uplatňujú od 13. júna 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 11. mája 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 25. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 10. marca 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 11. mája 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37).

(3)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

(5)  Rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6).

(6)  Rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12).

(7)  Rozhodnutie Rady 2009/936/SVV z 30. novembra 2009 o prijatí vykonávacích predpisov pre analytické pracovné súbory Europolu (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 14).

(8)  Rozhodnutie Rady 2009/968/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú pravidlá týkajúce sa utajovaných skutočností Europolu (Ú. v. EÚ L 332, 17.12.2009, s. 17).

(9)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).

(10)  Nariadenie Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 z 25. marca 1969, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 12, druhý odsek článku 13 a článku 14 protokolu o výsadách a imunitách spoločenstiev (Ú. v. ES L 74, 27.3.1969, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(13)  Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R(87) 15 členským štátom, ktorým sa upravuje používanie osobných údajov v oblasti polície, 17.9.1987.

(14)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(15)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

(16)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(18)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).

(19)  Akt Rady z 3. decembra 1998, ktorým sa ustanovuje služobný poriadok uplatniteľný na zamestnancov Europolu (Ú. v. ES C 26, 30.1.1999, s. 23).

(20)  Rozhodnutie Rady 2005/511/SVV z 12. júla 2005 o ochrane eura proti falšovaniu ustanovením Europolu ako ústredného úradu na boj proti falšovaniu eura (Ú. v. EÚ L 185, 16.7.2005, s. 35).

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

(22)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(24)  Ú. v. EÚ C 95, 1.4.2014, s. 1.

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(26)  Nariadenie č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(27)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(28)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


PRÍLOHA I

ZOZNAM FORIEM TRESTNEJ ČINNOSTI PODľA ČLÁNKU 3 ODS. 1

Terorizmus,

organizovaná trestná činnosť,

obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,

legalizácia príjmov z trestnej činnosti,

trestná činnosť súvisiaca s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi,

nelegálne prevádzačstvo imigrantov,

obchodovanie s ľuďmi,

trestné činy súvisiace s motorovými vozidlami,

vražda a ťažká ujma na zdraví,

nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,

únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,

rasizmus a xenofóbia,

lúpež a krádež s priťažujúcimi okolnosťami,

nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,

podvod a podvodné konanie,

trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie,

obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s finančným trhom,

vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,

falšovanie, pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich distribúcia,

falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,

falšovanie a pozmeňovanie peňazí a platobných prostriedkov,

počítačová kriminalita,

korupcia,

nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,

nedovolené obchodovanie s ohrozenými živočíšnymi druhmi,

nedovolené obchodovanie s ohrozenými rastlinnými druhmi a odrodami,

trestné činy proti životnému prostrediu vrátane znečisťovania mora z lodí,

nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,

sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie vrátane materiálu týkajúceho sa zneužívania detí a kontaktovania detí na účely ich sexuálneho zneužívania,

genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.


PRÍLOHA II

A.   Kategórie osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, ktorých údaje možno zhromažďovať a spracúvať na účely ich krížovej kontroly podľa článku 18 ods. 2 písm. a)

1.

Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú na účely ich krížovej kontroly, sa vzťahujú na:

a)

osoby, ktoré sú v súlade s vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu podozrivé zo spáchania trestného činu alebo z účasti na trestnom čine, ktorý patrí do pôsobnosti Europolu, alebo osoby, ktoré boli za takýto trestný čin odsúdené;

b)

osoby, pri ktorých v súlade s vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu existujú konkrétne skutočnosti alebo dôvodné podozrenie, na základe ktorého sa možno domnievať, že majú v úmysle spáchať trestné činy, ktoré patria do pôsobnosti Europolu.

2.

Údaje týkajúce sa osôb uvedených v bode 1 môžu zahŕňať iba tieto kategórie osobných údajov:

a)

priezvisko, rodné priezvisko, meno a akékoľvek pseudonymy alebo krycie mená;

b)

dátum a miesto narodenia;

c)

štátnu príslušnosť;

d)

pohlavie;

e)

miesto bydliska a povolanie dotknutej osoby a miesto, kde sa dotknutá osoba zdržiava;

f)

čísla sociálneho poistenia, údaje z vodičských preukazov, dokladov totožnosti a cestovného pasu a

g)

ak je to potrebné, aj iné charakteristiky, ktoré by mohli pomôcť pri určení totožnosti, vrátane akýchkoľvek zvláštnych objektívnych a nemenných fyzických znakov, ako sú daktyloskopické údaje a profil DNA (vytvorený z nekódujúcej časti DNA).

3.

Okrem údajov uvedených v bode 2 možno zhromažďovať a spracúvať tieto kategórie osobných údajov týkajúcich sa osôb uvedených v bode 1:

a)

údaje o trestných činoch, podozreniach zo spáchania trestných činov a údaje o tom, kedy, kde a ako boli (údajne) spáchané;

b)

údaje o prostriedkoch, ktoré sa použili alebo sa mohli použiť na spáchanie trestných činov, vrátane informácií o právnických osobách;

c)

údaje o útvaroch, ktoré sa zaoberajú prípadom, a čísla ich spisov;

d)

údaje o podozreniach z účasti v organizovanej zločineckej skupine;

e)

rozsudky v súvislosti s trestnými činmi, ktoré patria do pôsobnosti Europolu;

f)

vkladateľ údajov.

Tieto údaje sa môžu poskytnúť Europolu aj vtedy, keď ešte neobsahujú údaje o konkrétnych osobách.

4.

Dodatočné informácie, ktorými disponuje Europol alebo národné ústredne, týkajúce sa osôb uvedených v bode 1 sa môžu oznámiť ktorejkoľvek národnej ústredni alebo Europolu na ich žiadosť. Národné ústredne tak urobia v súlade s ich vnútroštátnym právom.

5.

Ak sa súdne konanie vedené voči dotknutej osobe s konečnou platnosťou zastaví alebo ak je takáto osoba s konečnou platnosťou zbavená obvinenia, údaje, ktoré súvisia s takýmto rozhodnutím, sa vymažú.

B.   Kategórie osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, ktorých údaje možno zhromažďovať a spracúvať na účely analýz strategického alebo tematického charakteru, na účely operačných analýz alebo na uľahčenie výmeny informácií podľa článku 18 ods. 2 písm. b), c) a d).

1.

Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú na účely analýz strategického alebo tematického charakteru, na účely operačných analýz alebo na účely uľahčenia výmeny informácií medzi členskými štátmi, Europolom, inými orgánmi Únie, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, sa vzťahujú na:

a)

osoby, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu podozrivé zo spáchania trestného činu alebo z účasti na trestnom čine, ktorý patrí do pôsobnosti Europolu, alebo osoby, ktoré boli za takýto trestný čin odsúdené;

b)

osoby, pri ktorých v súlade s vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu existujú konkrétne skutočnosti alebo dôvodné podozrenie, na základe ktorého sa možno domnievať, že majú v úmysle spáchať trestné činy, ktoré patria do pôsobnosti Europolu;

c)

osoby, ktoré môžu byť predvolané, aby svedčili pri vyšetrovaní v súvislosti s predmetnými trestnými činmi alebo v následnom trestnom konaní;

d)

osoby, ktoré sú obeťami jedného z predmetných trestných činov, alebo osoby, pri ktorých sa možno na základe určitých skutočností domnievať, že môžu byť obeťami takéhoto trestného činu;

e)

kontaktné osoby a spoločníkov a

f)

osoby, ktoré môžu poskytnúť informácie o predmetných trestných činoch.

2.

V rámci kategórií osôb uvedených v bode 1 písm. a) a b) sa môžu spracúvať tieto kategórie osobných údajov vrátane súvisiacich administratívnych údajov:

a)

osobné údaje:

i)

súčasné a predchádzajúce priezviská;

ii)

súčasné a predchádzajúce mená;

iii)

rodné priezvisko;

iv)

meno otca (ak je to potrebné na účely identifikácie);

v)

meno matky (ak je to potrebné na účely identifikácie);

vi)

pohlavie;

vii)

dátum narodenia;

viii)

miesto narodenia;

ix)

štátna príslušnosť;

x)

rodinný stav;

xi)

pseudonym;

xii)

prezývka;

xiii)

krycie alebo falošné meno;

xiv)

súčasné a bývalé miesto pobytu a/alebo bydliska;

b)

fyzický opis:

i)

fyzický opis;

ii)

charakteristické črty (znamienka/jazvy/tetovania atď.);

c)

identifikácia, t. j.:

i)

doklady totožnosti/vodičský preukaz;

ii)

čísla národného preukazu totožnosti/cestovného pasu;

iii)

národné identifikačné číslo/číslo sociálneho poistenia, ak existuje;

iv)

vizuálne znázornenie a iné informácie o vzhľade;

v)

forenzné identifikačné informácie, ako sú odtlačky prstov, profil DNA (vytvorený z nekódujúcej časti DNA), hlasový profil, krvná skupina, informácie o chrupe;

d)

povolanie a zručnosti:

i)

súčasné zamestnanie a povolanie;

ii)

predchádzajúce zamestnanie a povolanie;

iii)

vzdelanie (škola/univerzita/odborné vzdelanie);

iv)

kvalifikácie;

v)

zručnosti a iné oblasti znalostí (jazyky/iné);

e)

ekonomické a finančné informácie:

i)

finančné údaje (bankové účty a kódy, kreditné karty atď.);

ii)

peňažné aktíva;

iii)

akcie/iné aktíva;

iv)

údaje o majetku;

v)

prepojenie s obchodnými spoločnosťami;

vi)

bankové a úverové kontakty;

vii)

daňová situácia;

viii)

ďalšie informácie o tom, ako daná osoba spravuje svoje finančné záležitosti;

f)

údaje o správaní:

i)

životný štýl (ako napríklad životný štýl nezodpovedajúci príjmom) a zvyky;

ii)

presuny;

iii)

navštevované miesta;

iv)

zbrane a iné nebezpečné nástroje;

v)

úroveň nebezpečenstva;

vi)

špecifické riziká, ako napríklad pravdepodobnosť úteku, využívanie dvojitých agentov, prepojenie s príslušníkmi orgánov presadzovania práva;

vii)

črty a profily súvisiace s trestnou činnosťou;

viii)

zneužívanie omamných látok;

g)

kontaktné osoby a spoločníci vrátane typu a povahy kontaktu alebo združenia;

h)

používané komunikačné prostriedky, ako sú telefóny (pevné/mobilné), fax, pager, elektronická pošta, poštové adresy, internetové spojenie(-a);

i)

používané dopravné prostriedky, ako sú vozidlá, lode, lietadlá, vrátane informácií na identifikáciu týchto dopravných prostriedkov (registračné čísla);

j)

informácie súvisiace s trestnou činnosťou:

i)

predchádzajúce odsúdenia;

ii)

podozrenie z účasti na trestnej činnosti;

iii)

modus operandi;

iv)

prostriedky, ktoré sa použili alebo by sa mohli použiť na prípravu a/alebo spáchanie trestných činov;

v)

účasť v organizovaných zločineckých skupinách a postavenie v organizovanej zločineckej skupine;

vi)

úloha v organizovanej zločineckej skupine;

vii)

územný rozsah trestnej činnosti;

viii)

materiál zhromaždený v priebehu vyšetrovania, ako napríklad videozáznam a fotografie;

k)

odkazy na iné informačné systémy, v ktorých sa uchovávajú informácie o osobe:

i)

Europol;

ii)

policajné orgány/colné úrady;

iii)

iné orgány presadzovania práva;

iv)

medzinárodné organizácie;

v)

verejné subjekty;

vi)

súkromné subjekty;

l)

informácie o právnických osobách súvisiace s údajmi uvedenými v písmenách e) a j):

i)

názov právnickej osoby;

ii)

miesto;

iii)

dátum a miesto zriadenia;

iv)

administratívne registračné číslo;

v)

právna forma;

vi)

kapitál;

vii)

oblasť činnosti;

viii)

národné a medzinárodné pobočky;

ix)

riaditelia;

x)

prepojenia s bankami.

3.

„Kontaktné osoby a spoločníci“, ako sa uvádzajú v bode 1 písm. e), sú osoby, v prípade ktorých existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že ich prostredníctvom sa môžu získať informácie týkajúce sa osôb uvedených v bode1 písm. a) a b) a relevantné z hľadiska analýzy, pod podmienkou, že nie sú zahrnuté v jednej z kategórií osôb uvedených v bode 1 písm. a), b), c), d) a f). „Kontaktné osoby“ sú osoby, ktoré majú sporadický kontakt s osobami uvedenými v bode 1 písm. a) a b). „Spoločníci“ sú osoby, ktoré majú pravidelný kontakt s osobami uvedenými v bode 1 písm. a) a b).

Pokiaľ ide o kontaktné osoby a spoločníkov, údaje uvedené v bode 2 sa môžu uchovávať podľa potreby za predpokladu, že existuje dôvod domnievať sa, že sa takéto údaje požadujú na účely analýzy vzťahu takýchto osôb s osobami uvedenými v bode 1 písm. a) a b). V tejto súvislosti je potrebné dodržiavať toto:

a)

takýto vzťah je potrebné čo najrýchlejšie objasniť;

b)

údaje uvedené v bode 2 sa bezodkladne vymažú, ak sa predpoklad, že takýto vzťah existuje, ukáže ako nepodložený;

c)

všetky údaje uvedené v bode 2 sa môžu uchovávať, ak sú kontaktné osoby alebo spoločníci podozriví zo spáchania trestného činu, ktorý patrí medzi ciele Europolu, alebo boli za spáchanie takéhoto trestného činu odsúdené, alebo podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu existujú konkrétne skutočnosti alebo dôvodné podozrenie, na základe ktorých sa možno domnievať, že spáchajú takýto trestný čin;

d)

údaje uvedené v bode 2 o kontaktných osobách a spoločníkoch kontaktných osôb, ako aj o kontaktných osobách a spoločníkoch spoločníkov sa neuchovávajú s výnimkou údajov o type a povahe ich kontaktu alebo združenia s osobami uvedenými v bode 1 písm. a) a b);

e)

ak objasnenie podľa predchádzajúcich písmen nie je možné, zohľadní sa to pri prijímaní rozhodnutia o potrebe a rozsahu uchovania údajov na ďalšiu analýzu.

4.

Pokiaľ ide o osobu, ktorá – ako sa uvádza v bode 1 písm. d) – bola obeťou jedného z predmetných trestných činov, alebo osobu, pri ktorej určité skutočnosti umožňujú domnievať sa, že by mohla byť obeťou takéhoto trestného činu, môžu sa uchovávať údaje uvedené v bode 2 písm. a) až c) bode iii), ako aj tieto kategórie údajov:

a)

identifikačné údaje obete;

b)

dôvod viktimizácie;

c)

ujma (fyzická/finančná/psychologická/iná);

d)

informácia o tom, či treba zaručiť anonymitu;

e)

informácia o tom, či je možná účasť na súdnom pojednávaní;

f)

informácie týkajúce sa trestnej činnosti, ktoré poskytli osoby uvedené v bode 1 písm. d) priamo alebo sprostredkovane, v prípade potreby vrátane informácií o ich vzťahu s inými osobami na účely identifikácie osôb uvedených v bode 1 písm. a) a b).

Iné údaje uvedené v bode 2 sa môžu uchovávať podľa potreby za predpokladu, že existuje dôvod sa domnievať, že sa požadujú na účely analýzy postavenia osoby ako obete alebo potenciálnej obete.

Údaje, ktoré sa nevyžadujú na ďalšiu analýzu, sa vymažú.

5.

Pokiaľ ide o osoby, ktoré – ako sa uvádza v bode 1 písm. c) – môžu byť predvolané, aby svedčili pri vyšetrovaní v súvislosti s predmetnými trestnými činmi alebo v následnom trestnom konaní, môžu sa uchovávať údaje uvedené v bode 2 písm. a) až c) bode iii), ako aj kategórie údajov, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

a)

informácie týkajúce sa trestnej činnosti, ktoré poskytli tieto osoby, vrátane informácií o ich vzťahu s inými osobami, ktoré boli vložené do analytického pracovného súboru;

b)

informáciu o tom, či treba zaručiť anonymitu;

c)

informáciu o tom, či treba zaručiť ochranu a kým;

d)

novú totožnosť;

e)

informáciu o tom, či je možná účasť na súdnom pojednávaní.

Ďalšie údaje uvedené v bode 2 sa môžu uchovávať podľa potreby za predpokladu, že existuje dôvod sa domnievať, že sa požadujú na účely analýzy postavenia takýchto osôb ako svedkov.

Údaje, ktoré sa nevyžadujú na ďalšiu analýzu, sa vymažú.

6.

Pokiaľ ide o osoby, ktoré môžu poskytnúť informácie o predmetných trestných činoch, ako sa uvádza v bode 1 písm. f), môžu sa uchovávať údaje uvedené v bode 2 písm. a) až c) bode iii), ako aj kategórie údajov, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

a)

kódované osobné údaje;

b)

druh poskytovaných informácií;

c)

informáciu o tom, či treba zaručiť anonymitu;

d)

informáciu o tom, či treba zaručiť ochranu a kým;

e)

novú totožnosť;

f)

informáciu o tom, či je možná účasť na súdnom pojednávaní;

g)

negatívne skúsenosti;

h)

odmeny (finančné/dary).

Ďalšie údaje uvedené v bode 2 sa môžu uchovávať podľa potreby za predpokladu, že existuje dôvod sa domnievať, že sa požadujú na účely analýzy postavenia takýchto osôb ako informátorov.

Údaje, ktoré sa nevyžadujú na ďalšiu analýzu, sa vymažú.

7.

Ak kedykoľvek v priebehu analýzy vyjde na základe závažných a potvrdzujúcich skutočností najavo, že osoba by sa mala zaradiť do inej kategórie osôb vymedzenej v tejto prílohe, než je kategória, do ktorej sa pôvodne zaradila, Europol môže spracúvať len tie údaje o tejto osobe, ktoré sú povolené v rámci tejto novej kategórie, a všetky ostatné údaje sa vymažú.

Ak na základe takýchto skutočností vyjde najavo, že osoba by mala byť zaradená v dvoch alebo vo viacerých rôznych kategóriách vymedzených v tejto prílohe, Europol môže spracúvať všetky údaje povolené v rámci týchto kategórií.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

24.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 135/115


NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/795

z 11. apríla 2016,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 43 ods. 3 zmluvy sa ustanovuje, že Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia týkajúce sa stanovovania pomoci.

(2)

V článkoch 5 a 6 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 (1) sa stanovuje výška pomoci Únie na program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a program na podporu konzumácie mlieka v školách, ktoré sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (2), a ustanovujú sa určité pravidlá o rozsahu pomoci a jej pridelenia členským štátom v prípade programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a stanovuje sa maximálne množstvo výrobkov oprávnených na pomoc v prípade programu na podporu konzumácie mlieka v školách.

(3)

V časti II hlave I kapitole II oddiele 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 (3), sa stanovuje nový spoločný rámec pre pomoc Únie pri dodávke ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a čerstvých výrobkov zo sektora banánov (ďalej len „školské ovocie a zelenina“) a mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len „školské mlieko“) deťom vo vzdelávacích zariadeniach (školský program).

(4)

V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje pomoc Únie na sprievodné vzdelávacie opatrenia na podporu dodávania a distribúcie školského ovocia a zeleniny a školského mlieka, ako aj pomoc Únie pokrývajúca určité náklady súvisiace s takýmto dodávaním a distribúciou. S cieľom zabezpečiť zdravé rozpočtové hospodárenie by sa mala stanoviť maximálna výška pomoci Únie na financovanie týchto sprievodných vzdelávacích opatrení a súvisiacich nákladov.

(5)

V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje pomoc Únie na dodávanie a distribúciu konzumného mlieka a jeho bezlaktózových variácií deťom vo vzdelávacích zariadeniach a umožňuje členským štátom, aby stanovili distribúciu určitých mliečnych výrobkov, iných než konzumného mlieka, ako aj výrobkov uvedených v prílohe V k uvedenému nariadeniu. Zatiaľ čo nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 neustanovuje maximálnu výšku súm pomoci Únie pre poľnohospodárske výrobky, obmedzuje pomoc Únie vynaloženú na mliečnu zložku nepoľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe V k danému nariadeniu. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie uvedenej pomoci a s cieľom zabezpečiť pružnosť pri správe školského programu by sa mala stanoviť maximálna úroveň pomoci Únie na túto mliečnu zložku.

(6)

V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje celková ročná suma pomoci Únie pridelená Únii ako celok a objektívne kritériá na rozdelenie celkovej sumy medzi členské štáty. Pre každý členský štát by sa preto mali ročne stanoviť orientačne pridelené prostriedky. S cieľom umožniť členským štátom s nižším počtom obyvateľov uplatňovať nákladovo efektívny systém by sa mala stanoviť minimálna výška pomoci Únie, na ktorú majú členské štáty nárok. Keďže Chorvátsko pristúpilo k Únii 1. júla 2013, kritérium doterajšieho využívania pomoci Únie na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov pre deti by sa v jeho prípade nemalo uplatňovať do 1. augusta 2023.

(7)

S cieľom zabezpečiť efektívne a cielené využívanie finančných prostriedkov Únie by sa malo prijať ustanovenie buď o úplnom, alebo čiastočnom prerozdelení orientačne pridelených prostriedkov, o ktoré členské štáty nepožiadali, iným členským štátom – v rámci obmedzení stanovených v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 – bez toho, aby prevýšili celkový ročný strop pomoci Únie ustanovený v nariadení (EÚ) č. 1308/2013.

(8)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali preniesť na Komisiu vykonávacie právomoci týkajúce sa stanovenia maximálnej výšky pomoci Únie pre každú kategóriu súvisiacich nákladov, stanovenia orientačne pridelených prostriedkov pomoci Únie po šesťročnom prechodnom období pre každý členský štát, nového stanovenia orientačne pridelených prostriedkov podľa potreby a na základe posúdenia, opatrení potrebných na prerozdelenie orientačne pridelených prostriedkov medzi členské štáty a stanovenia konečných pridelených prostriedkov pre každý členský štát. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (4).

(9)

Nariadenie (EÚ) č. 1370/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. S cieľom zohľadniť periodicitu školského roka by sa nové pravidlá mali uplatňovať od 1. augusta 2017,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny v nariadení (EÚ) č. 1370/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1370/2013 sa mení takto:

1.

Články 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„Článok 5

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny a mlieka do škôl, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady

1.   Pomoc Únie na financovanie sprievodných vzdelávacích opatrení uvedených v článku 23 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nesmie prekročiť 15 % z konečnej ročnej sumy prostriedkov pridelenej danému členskému štátu v súlade s odsekom 6 tohto článku.

2.   Celková pomoc Únie na súvisiace náklady uvedené v článku 23 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nesmie prekročiť 10 % z konečnej ročnej sumy prostriedkov pridelenej danému členskému štátu v súlade s odsekom 6 tohto článku.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví maximálna výška pomoci Únie pre každú kategóriu týchto nákladov ako percentuálny podiel z konečnej ročnej sumy prostriedkov pridelených členským štátom alebo ako percentuálny podiel nákladov na dotknuté výrobky.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Výška pomoci Únie na mliečnu zložku výrobkov uvedených v článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neprekročí 27 EUR/100 kg.

4.   Pomoc uvedená v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa pridelí každému členskému štátu v súlade s týmto odsekom a po zohľadnení kritérií ustanovených v článku 23a ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Od 1. augusta 2017 do 31. júla 2023 sa orientačne pridelené prostriedky v rámci pomoci uvedenej v článku 23a ods. 1 druhom pododseku písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pre každý členský štát stanovujú v prílohe I. Počas uvedeného obdobia sa článok 23a ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neuplatňuje na Chorvátsko.

Od 1. augusta 2023 prijme Komisia vykonávacie akty, ktorými na základe kritérií uvedených v prvom pododseku článku 23a ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 stanoví každému členskému štátu orientačne pridelené prostriedky v rámci pomoci uvedenej v článku 23a ods. 1 druhom pododseku písm. a) a b) uvedeného nariadenia. Každý členský štát však dostane pomoc Únie vo výške najmenej 290 000 EUR na distribúciu ovocia a zeleniny v školách a pomoc Únie vo výške najmenej 193 000 EUR na distribúciu mlieka v školách podľa vymedzenia v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Komisia následne aspoň každé tri roky posúdi, či sú tieto orientačne pridelené prostriedky aj naďalej v súlade s kritériami ustanovenými v článku 23a ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Ak je to potrebné, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia nové orientačne pridelené prostriedky.

Vykonávacie akty uvedené v tomto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

5.   Ak členský štát nepredložil na daný rok žiadosť o pomoc Únie v súlade s článkom 23a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo požiadal iba o časť svojich orientačne pridelených prostriedkov uvedených v odseku 4 tohto článku, Komisia prerozdelí uvedené orientačne pridelené prostriedky alebo ich časť, o ktorú sa nepožiadalo, tým členským štátom, ktoré oznámili Komisii svoju ochotu využiť viac prostriedkov, než predstavujú ich orientačne pridelené prostriedky.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme opatrenia potrebné na vykonávanie takéhoto prerozdelenia, ktoré sa zakladá na kritériu uvedenom v článku 23a ods. 2 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a obmedzuje sa podľa úrovne využívania konečne pridelenej pomoci Únie uvedenej v odseku 6 tohto článku dotknutým členským štátom na školský rok, ktorý sa skončil pred každoročnou žiadosťou o pomoc Únie.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

6.   Na základe žiadostí predložených členskými štátmi v súlade s článkom 23a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 prijme Komisia každý rok vykonávacie akty, ktorými sa stanoví konečné pridelenie pomoci na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a mlieka na školách medzi zúčastnené členské štáty v rámci obmedzení stanovených v článku 23a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pričom zohľadní presuny uvedené v článku 23a ods. 4 uvedeného nariadenia.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.“

2.

Vkladá sa táto príloha:

„PRÍLOHA I

ORIENTAČNÉ PRIDELENIE PROSTRIEDKOV

na obdobie od 1. augusta 2017 do 31. júla 2023

(podľa článku 5 ods. 4 druhého pododseku)

Členský štát

Orientačné pridelenie prostriedkov na školské ovocie a zeleninu

Orientačné pridelenie prostriedkov na školské mlieko

Belgicko

3 367 930

1 650 729

Bulharsko

2 093 779

1 020 451

Česká republika

3 123 230

1 600 707

Dánsko

1 807 661

1 460 645

Nemecko

19 696 932

9 404 154

Estónsko

439 163

700 309

Írsko

1 757 779

900 398

Grécko

3 218 885

1 550 685

Španielsko

12 932 647

6 302 784

Francúzsko

22 488 086

12 625 577

Chorvátsko

1 360 232

800 354

Taliansko

16 711 302

8 003 535

Cyprus

290 000

500 221

Lotyšsko

633 672

700 309

Litva

900 888

1 032 456

Luxembursko

290 000

193 000

Maďarsko

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Holandsko

5 431 641

2 401 061

Rakúsko

2 238 064

1 100 486

Poľsko

11 639 985

10 204 507

Portugalsko

3 283 397

2 220 981

Rumunsko

6 866 848

10 399 594

Slovinsko

554 020

320 141

Slovensko

1 708 720

900 398

Fínsko

1 599 047

3 824 689

Švédsko

2 854 972

8 427 723

Spojené kráľovstvo

19 391 534

9 804 331

Spolu

150 000 000

100 000 000 “

3.

Príloha je číslovaná ako „Príloha II“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 11. apríla 2016

Za Radu

predseda

M.H.P. VAN DAM


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).