ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 127

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
18. mája 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/765 z 11. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 606/2009, pokiaľ ide o určité enologické postupy

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/766 z 13. mája 2016, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie dočasne zakazuje lov sebastesov v oblasti NAFO 3M

4

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/767 zo 17. mája 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/768 z 21. apríla 2016 o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

8

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/769 z 21. apríla 2016 o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

21

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/770 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje spoločný formát predkladania informácií o fungovaní postupov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií [oznámené pod číslom C(2016) 2068]

32

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/771 z 13. mája 2016, ktorým sa Španielsku dočasne povoľuje, aby schválilo uvádzanie semien druhu Pinus radiata D. Don dovezených z Nového Zélandu, ktoré nespĺňajú požiadavky na identifikáciu a označovanie podľa smernice Rady 1999/105/ES, a sadiva vyprodukovaného z týchto semien na trh [oznámené pod číslom C(2016) 2784]

52

 

*

Rozhodnutie Rady guvernérov z 20. januára 2016 o zmene rokovacieho poriadku EIB s cieľom zohľadniť posilnenie riadenia EIB [2016/772]

55

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

18.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/765

z 11. marca 2016,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 606/2009, pokiaľ ide o určité enologické postupy

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (1) zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a najmä na jeho článok 75 ods. 2, článok 75 ods. 3 písm. g) a článok 147 ods. 3 písm. e),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 3 nariadenia Komisie (ES) č. 606/2009 (2) sa povolené enologické postupy stanovujú v prílohe I A k uvedenému nariadeniu. Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) prijala tri nové enologické postupy týkajúce sa používania aktivátorov malolaktickej fermentácie, ošetrovania vína glutatiónom a ošetrovania muštu glutatiónom. V snahe zohľadniť technický pokrok a zabezpečiť výrobcom z Únie rovnaké možnosti, aké majú výrobcovia z tretích krajín, by sa uvedené nové enologické postupy mali v Únii povoliť za podmienok používania, ktoré vymedzila OIV.

(2)

Podľa článku 80 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1308/2013 musí Komisia pri povoľovaní enologických postupov pre víno zohľadniť ochranu ľudského zdravia.

(3)

Glutatión sa používa pre svoje antioxidačné vlastnosti a zostáva účinný v konečnom výrobku, preto sa používa ako prídavná látka v potravinách. V súčasnosti však nie je na zozname Únie obsahujúcom prídavné látky schválené na používanie v potravinách stanovenom v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (3). Preto ošetrovanie vín glutatiónom a ošetrovanie muštu glutatiónom nemožno schváliť v Únii ako nové enologické postupy, kým sa glutatión na základe kladného stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, nezahrnie do zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (4).

(4)

Nariadenie (ES) č. 606/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 606/2009

Príloha I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009 sa mení takto:

1.

Do tabuľky sa dopĺňa tento riadok 56:

1

2

3

Enologický postup

Podmienky použitia

Obmedzenia použitia

„56

Použitie aktivátorov malolaktickej fermentácie

Za podmienok stanovených v dodatku 22“

 

2.

Dopĺňa sa tento dodatok 22:

„Dodatok 22

Aktivátory malolaktickej fermentácie

Účelom je pridať aktivátory malolaktickej fermentácie na konci alkoholového kvasenia alebo po jeho ukončení na uľahčenie malolaktickej fermentácie.

Podporiť začatie, kinetiku alebo ukončenie malolaktickej fermentácie:

a)

prostredníctvom obohatenia prostredia živinami a rastovými faktormi na podporu rastu baktérií mliečneho kvasenia;

b)

prostredníctvom adsorbcie niektorých inhibítorov baktérií.

Predpisy

a)

aktivátory sú mikrokryštalická celulóza alebo produkty vzniknuté rozpadom kvasníc (autolyzáty, inaktivované kvasnice, bunkové steny kvasníc);

b)

aktivátory možno pridať do vína alebo kvasiaceho vína pred malolaktickou fermentáciou alebo po nej;

c)

aktivátory nemusia vyvolať organoleptické odchýlky vo víne;

d)

aktivátory malolaktickej fermentácie musia spĺňať špecifikácie Medzinárodného enologického kódexu, ktorý uverejnila OIV. Ak je aktivátorom mikrokryštalická celulóza, musí spĺňať špecifikácie stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012 (*).

(*)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1).“"18.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/766

z 13. mája 2016,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie dočasne zakazuje lov sebastesov v oblasti NAFO 3M

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2016/72 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2016.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Európskej únie alebo zaregistrovanými v Európskej únii vyčerpala strednodobá kvóta pridelená na obdobie do 1. júla 2016.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie do 30. júna 2016 cielené rybolovné činnosti.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členským štátom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 vrátane sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členských štátov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v daných členských štátoch sa odo dňa uvedeného v danej prílohe do 30. júna 2016 zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2016/72 z 22. januára 2016, ktorým sa na rok 2016 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/104 (Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2016, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

01/TQ72

Členský štát

Európska únia (všetky členské štáty)

Populácia

RED/N3M

Druh

sebastesy (Sebastes spp.)

Zóna

oblasť NAFO 3M

Zákaz platný od

23.2.2016 – 30.6.2016


18.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/767

zo 17. mája 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

107,7

TR

71,0

ZZ

89,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

138,6

ZZ

138,6

0805 10 20

EG

47,3

IL

89,1

MA

55,2

TR

31,5

ZA

81,4

ZZ

60,9

0805 50 10

ZA

161,1

ZZ

161,1

0808 10 80

AR

109,2

BR

100,8

CL

117,3

CN

95,4

NZ

153,4

US

163,7

ZA

95,5

ZZ

119,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

18.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/8


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/768

z 21. apríla 2016

o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Únia je stranou Dohovoru Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „dohovor“) od jeho schválenia v roku 1981 (1).

(2)

Únia je stranou Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „protokol“) od jeho schválenia 4. apríla 2001 (2).

(3)

Strany protokolu otvorili v roku 2009 rokovania, ktorých rozsah bol rozšírený v roku 2010, s cieľom ďalej zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, a to aj aktualizáciou emisných limitov v súvislosti s emisiami látok znečisťujúcich ovzdušie v mieste zdroja.

(4)

V roku 2012 strany prítomné na 31. zasadnutí Výkonného orgánu dohovoru prijali konsenzom rozhodnutia 2012/5 a 2012/6, ktorými sa mení protokol.

(5)

Zmeny uvedené v rozhodnutí 2012/6 nadobudli platnosť a účinnosť na základe zrýchleného postupu stanoveného v článku 13 ods. 4 protokolu.

(6)

Zmeny uvedené v rozhodnutí 2012/5 si vyžadujú prijatie stranami protokolu v súlade s článkom 13 ods. 3 protokolu.

(7)

Únia už prijala nástroje týkajúce sa otázok, na ktoré sa vzťahujú zmeny protokolu, vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (3).

(8)

Zmeny protokolu uvedené v rozhodnutí 2012/5 by sa preto mali v mene Únie prijať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „protokol“) sa týmto prijímajú v mene Únie.

Zmeny protokolu v znení, ktoré sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu 2012/5 Výkonného orgánu dohovoru, sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Únie, pokiaľ ide o otázky, ktoré patria do právomoci Únie, listinu o prijatí podľa článku 13 ods. 3 protokolu (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 21. apríla 2016

Za Radu

predseda

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Ú. v. ES L 171, 27.6.1981, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 134, 17.5.2001, s. 40.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti zmien protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


ZMENY PROTOKOLU

uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2012/5 Výkonného orgánu dohovoru

a)   Článok 1

1.

V odseku 10 sa slová „: i) tohto protokolu alebo ii) dodatku k prílohe I alebo II, keď sa stacionárny zdroj stáva subjektom ustanovení tohto protokolu len na základe skutočností uvedených v tomto dodatku“ nahrádzajú slovami „pre stranu tohto protokolu. Strana sa môže rozhodnúť, že stacionárny zdroj, ktorý už schválil príslušný vnútroštátny orgán v čase nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu, nebude považovať za nový stacionárny zdroj, ak sa jeho stavba alebo podstatná zmena začala v priebehu piatich rokov od tohto dátumu.“

2.

Za odsek 11 sa dopĺňa tento nový odsek 12:

„12.   Pojmy „tento protokol“ a „protokol“ znamenajú Protokol z roku 1998 o ťažkých kovoch v znení občasných zmien.“

b)   Článok 3

3.

V odseku 2 sa slovo „Každá“ nahrádza slovami „S výhradou odsekov 2a a 2b každá“.

4.

V odseku 2 písm. a) sa slová „pre ktoré príloha III určuje najlepšie dostupné techniky“ nahrádzajú slovami „pre ktoré usmernenia prijaté stranami na zasadnutí výkonného orgánu určujú najlepšie dostupné techniky“.

5.

V odseku 2 písm. a) sa slová „pre ktoré príloha III určuje najlepšie dostupné techniky“ nahrádzajú slovami „pre ktoré usmernenia prijaté stranami na zasadnutí výkonného orgánu určujú najlepšie dostupné techniky“.

6.

Za odsek 2 sa vkladajú sa tieto nové odseky 2a a 2b:

„2a.   Strana, ktorá už bola stranou tohto protokolu pred nadobudnutím platnosti zmeny, ktorá zavádza nové kategórie zdrojov, môže uplatňovať limity platné pre „jestvujúci stacionárny zdroj“ na akýkoľvek zdroj v tejto novej kategórií, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala pred uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmeny pre danú stranu, pokiaľ a kým tento zdroj neskôr neprejde podstatnou zmenou.

2b.   Strana, ktorá už bola stranou tohto protokolu pred nadobudnutím platnosti zmeny, ktorá zavádza nové limity platné pre „nový stacionárny zdroj“, môže naďalej uplatňovať predtým platné limity na akýkoľvek zdroj, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala pred uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmeny pre danú stranu, pokiaľ a kým tento zdroj neskôr neprejde podstatnou zmenou.“

7.

V odseku 5:

a)

sa slová „, pričom strany v geografickom rozsahu EMEP ako minimum používajú metodiky určené riadiacim orgánom EMEP a strany mimo geografického rozsahu EMEP ako smernice používajú metodiky vypracované podľa pracovného plánu výkonného orgánu.“ vypúšťajú a nahrádzajú bodkou „.“.

b)

Za prvú vetu sa dopĺňa tento text:

„Strany v rámci geografického rozsahu EMEP používajú metodiky uvedené v usmerneniach pripravených riadiacim orgánom EMEP a prijatých stranami na zasadnutí výkonného orgánu. Strany na území mimo geografického rozsahu EMEP používajú ako usmernenia metodiky, ktoré sa vypracovali v rámci pracovného plánu výkonného orgánu.“

8.

Na konci článku 3 sa dopĺňa tento nový odsek 8:

„8.   Každá strana by sa mala aktívne podieľať na programoch v rámci dohovoru týkajúcich sa účinkov znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie a životné prostredie a na programoch na monitorovanie a modelovanie atmosféry.“

c)   Článok 3a

9.

Dopĺňa sa tento nový článok 3a:

„Článok 3a

Pružné prechodné opatrenia

1.   Bez ohľadu na článok 3 ods. 2 písm. c) a ods. 2 písm. d) môže strana dohovoru, ktorá sa stane stranou tohto protokolu, od 1. januára 2014 a 31. decembra 2019 uplatňovať pružné prechodné opatrenia na uplatňovanie najlepších dostupných techník a emisných hodnôt na jestvujúce stacionárne zdroje v osobitných kategóriách stacionárnych zdrojov za podmienok uvedených v tomto článku.

2.   Každá strana, ktorá sa rozhodne uplatňovať pružné prechodné opatrenia podľa tohto článku, uvedie vo svojej listine o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k nemu tieto údaje:

a)

osobitné kategórie stacionárnych zdrojov uvedených v prílohe II, pre ktoré sa strana rozhodla uplatňovať pružné prechodné opatrenia, za predpokladu, že sa nemôžu uviesť viac ako štyri takéto kategórie;

b)

stacionárne zdroje, ktorých výstavba alebo posledná podstatná zmena, ktoré sa začali pred rokom 1990 alebo alternatívnym rokom v období rokov 1985 – 1995 vrátane, určeným stranou pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, ktoré sú oprávnené na pružné prechodné opatrenia uvedené v odseku 5 a

c)

plán vykonávania v súlade s odsekmi 3 a 4, v ktorom bude stanovený harmonogram úplného vykonania uvedených ustanovení.

3.   Strana uplatňuje ako minimum najlepšie dostupné techniky na jestvujúce stacionárne zdroje v kategóriách 1, 2, 5 a 7 prílohy II najneskôr do ôsmich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu, alebo 31. decembra 2022, podľa toho, čo nastane skôr, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 5.

4.   Strana nesmie v žiadnom prípade uplatňovanie najlepších dostupných techník alebo emisných limitov na jestvujúce stacionárne zdroje odložiť na obdobie po 31. decembri 2030.

5.   Pokiaľ ide o zdroje alebo zdroje uvedené v súlade s odsekom 2 písm. b), strana môže rozhodnúť, a to najneskôr do ôsmich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu, alebo 31. decembra 2022, podľa toho, čo nastane skôr, že takýto zdroj alebo takéto zdroje budú zatvorené. Zoznam takýchto zdrojov sa uvedie ako súčasť ďalšej správy strany podľa odseku 6. Požiadavky na uplatňovanie najlepších dostupných techník a emisných limitov sa však nebudú vzťahovať na žiadny takýto zdroj alebo zdroje za predpokladu, že zdroj alebo zdroje sú zatvorené najneskôr do 31. decembra 2030. Na každý takýto zdroj alebo zdroje, ktoré nebudú k tomuto dátumu zatvorené, musí strana potom uplatňovať najlepšie dostupné techniky a emisné limity na nové zdroje v príslušnej kategórii zdroja.

6.   Strana, ktorá sa rozhodne uplatňovať pružné prechodné opatrenia podľa tohto článku, predkladá výkonnému tajomníkovi Komisie každé tri roky správu o svojom pokroku dosiahnutom pri uplatňovaní najlepších dostupných techník a emisných limitov na stacionárne zdroje v kategóriách stacionárnych zdrojov určených podľa tohto článku. Výkonný tajomník Komisie poskytne tieto trojročné správy výkonnému orgánu.“

d)   Článok 7

10.

V odseku 1 písm. a):

a)

bodkočiarka na konci odseku „;“ sa nahrádza slovami „. Okrem toho:“

a

b)

vkladajú sa tieto nové body i) a ii):

„i)

keď strana uplatňuje odlišné stratégie zníženia emisií podľa článku 3 ods. 2 písm. b), c) alebo d), predkladá dokumentáciu o použitých stratégiách a svojom plnení požiadaviek týchto odsekov;

ii)

keď strana usúdi, že niektoré emisné limity špecifikované v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. d) nie sú technicky ani ekonomicky realizovateľné, túto skutočnosť oznámi a odôvodní;“.

11.

Písmeno b) v odseku 1 sa nahrádza takto:

„b)

každá strana v rámci geografického rozsahu EMEP pravidelne prostredníctvom výkonného tajomníka Komisie informuje EMEP o úrovniach emisií ťažkých kovov uvedených v prílohe I s použitím metodík uvedených v usmerneniach pripravených riadiacim orgánom EMEP a prijatých stranami na zasadnutí výkonného orgánu. Strany mimo geografického rozsahu EMEP poskytujú dostupné informácie o úrovniach emisií ťažkých kovov uvedených v prílohe I. Každá strana poskytuje aj informácie o úrovniach emisií látok uvedených v prílohe I za referenčný rok stanovený v uvedenej prílohe;“.

12.

Za odsek 1 písm. b) sa dopĺňajú tieto nové písmená:

„c)

každá strana v rámci geografického rozsahu EMEP by mala prostredníctvom výkonného tajomníka Komisie predkladať výkonnému orgánu dostupné informácie o svojich programoch na sledovanie účinkov znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie a životné prostredie a programoch na monitorovanie a modelovanie atmosféry s použitím usmernení prijatých výkonným orgánom;

d)

strany na územiach mimo geografického rozsahu EMEP by mali sprístupniť podobné informácie ako informácie uvedené v písmene c), ak ich o to požiada výkonný orgán.“

13.

V odseku 3:

a)

slová „V dostatočnom čase pred každoročným stretnutím výkonného orgánu EMEP poskytne“ sa nahrádzajú slovami „Na požiadanie výkonného orgánu a v súlade s harmonogramom, o ktorom rozhodne, poskytne EMEP“;

b)

za slovo „EMEP“ sa vkladajú slová „a iné pomocné orgány“;

c)

za slovo „poskytne“ sa vkladá slovo „relevantné“.

e)   Článok 8

14.

Slová „EMEP pri použití vhodných modelov a meraní a v dostatočnom čase pred každoročným stretnutím Výkonného orgánu poskytne“ sa nahrádzajú slovami „Na požiadanie výkonného orgánu a v súlade s harmonogramom, o ktorom rozhodne, poskytne EMEP a jeho technické orgány a strediská s použitím vhodných modelov a meraní“.

f)   Článok 10

15.

V odseku 4:

a)

slová „pripravia pracovný plán“ sa nahrádzajú slovom „zvážia“;

b)

za slovo „zvážia“ sa dopĺňajú slová „prípravu pracovného plánu“;

c)

vypúšťajú sa slová „na zníženie emisií ťažkých kovov do atmosféry, uvedených v prílohe I“.

g)   Článok 13

16.

V odseku 3:

a)

slová „a príloh I, II, IV, V a VI“ sa nahrádzajú slovami „iné ako zmeny príloh III a VII“;

b)

slová „keď dve tretiny strán“ sa nahrádzajú slovami „keď dve tretiny tých strán, ktoré boli stranami v čase ich prijatia“.

17.

V odseku 4 sa slovo „deväťdesiatich“ nahrádza číselným údajom „180“.

18.

V odseku 5 sa slovo „deväťdesiatich“ nahrádza číselným údajom „180“.

19.

Za odsek 5 sa vkladajú tieto nové odseky 5a a 5b:

„5a.   Pre strany, ktoré danú zmenu prijali, sa postup stanovený v odseku 5 nahrádza postupom stanoveným v odseku 3 v súvislosti so zmenami príloh II, IV, V a VI.

5b.   Zmeny príloh II, IV, V a VI sa prijímajú konsenzom strán prítomných na zasadnutí výkonného orgánu. Zmena ktorejkoľvek takej prílohy nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď boli strany výkonným tajomníkom Komisie oboznámené s touto zmenou, pre tie strany, ktoré nepredložili depozitárovi oznámenie v súlade s ustanoveniami písmena a):

a)

každá strana, ktorá nie je schopná schváliť zmenu príloh II, IV, V a VI, to písomne oznámi depozitárovi do jedného roka odo dňa oznámenia prijatia zmeny. O prijatí každého takého oznámenia depozitár bezodkladne oboznámi všetky strany. Strana môže kedykoľvek nahradiť predchádzajúce oznámenie prijatím tejto zmeny a uložením listiny o prijatí u depozitára sa táto zmena prílohy pre túto stranu stane účinnou;

b)

žiadna zmena príloh II, IV, V a VI nenadobudne platnosť, ak súhrnný počet 16 alebo viac strán buď:

i)

predložilo oznámenie v súlade s ustanoveniami písmena a), alebo

ii)

neprijalo postup stanovený v tomto odseku a zatiaľ neuložilo listinu o prijatí v súlade s ustanoveniami odseku 3.“

h)   Článok 15

20.

Za odsek 2 sa dopĺňa tento nový odsek 3:

„3.   Štát alebo regionálna hospodárska integračná organizácia vo svojej listine o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uvedie, že v súvislosti so zmenou príloh II, IV, V a VI nemá v úmysle viazať sa postupmi stanovenými v článku 13 ods. 5b.“

i)   Príloha II

21.

V tabuľke v podpoložke II sa slová „olova a zinku“ v prvom riadku v rámci opisu kategórie 5 nahrádzajú slovami „olovených, zinkových, kremíkových a feromangánových zliatín“.

j)   Príloha IV

22.

Číslo „1.“ sa dopĺňa pred prvý odsek.

23.

V písmene a) sa za slovo „protokolu“ vkladajú slová „pre danú stranu“.

24.

V písmene b):

a)

v prvej vete slová „osem rokov“ sa nahrádzajú slovami „dva roky“;

b)

na konci prvej vety sa za slovo „protokolu“ vkladajú slová „pre danú stranu, alebo 31. decembra 2020, podľa toho, čo nastane neskôr.“;

c)

posledná veta sa vypúšťa.

25.

Na konci prílohy sa vkladajú tieto nové odseky 2 a 3:

„2.

Bez ohľadu na odsek 1, ale s výhradou odseku 3, strana dohovoru, ktorá sa stane stranou tohto protokolu od 1. januára 2014 a 31. decembra 2019, môže pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení k tomuto protokolu vyhlásiť, že predĺži časový harmonogram uplatnenia emisných limitov podľa článku 3 ods. 2 písm. d) až na 15 rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu.

3.

Strana, ktorá prijala rozhodnutie podľa článku 3a tohto protokolu v súvislosti s určitou kategóriou stacionárneho zdroja, nesmie zároveň urobiť vyhlásenie podľa odseku 2 vzťahujúce sa na rovnakú kategóriu zdroja.“

k)   Príloha V

26.

Príloha V sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA V

Emisné limity pre znižovanie emisií z veľkých stacionárnych zdrojov

1.

Pre znižovanie emisií ťažkých kovov sú dôležité dva typy emisných limitov:

a)

hodnoty pre určité ťažké kovy alebo skupiny ťažkých kovov a

b)

hodnoty pre tuhé častice vo všeobecnosti.

2.

Emisné limity pre tuhé častice v princípe nemôžu nahradiť špecifické emisné limity pre kadmium, olovo a ortuť, pretože množstvo kovov súvisiacich s emisiami tuhých častíc sa líši od jedného procesu k druhému. Dodržiavanie týchto limitov však významne prispieva k celkovému znižovaniu emisií ťažkých kovov. Naviac monitorovanie tuhých častíc je vo všeobecnosti menej nákladné ako monitorovanie jednotlivých druhov a kontinuálne monitorovanie jednotlivých ťažkých kovov vo všeobecnosti nie je únosné. Preto emisné limity pre tuhé častice majú veľký praktický význam a sú vo väčšine prípadov uvedené aj v tejto prílohe na doplnenie špecifických emisných limitov pre kadmium alebo olovo alebo ortuť.

3.

Oddiel A sa vzťahuje na strany iné ako Spojené štáty americké. Oddiel B sa vzťahuje na Spojené štáty americké.

A.   Strany iné ako Spojené štáty americké

4.

Len v tomto oddiele „prach“ znamená hmotnosť častíc akéhokoľvek tvaru, štruktúry alebo hustoty rozptýlených v plynnej fáze za podmienok v mieste odberu vzorky, ktoré môžu byť získané filtráciou za stanovených podmienok po odbere reprezentatívnej vzorky plynu, ktorá sa má analyzovať, a ktoré zostanú pred filtrom a na filtri po vysušení za stanovených podmienok.

5.

Na účely tohto oddielu „emisný limit“ (ELV) alebo „emisná hodnota“ znamená množstvo prachu a špecifických ťažkých kovov, na ktoré sa vzťahuje tento protokol, obsiahnuté v odpadových plynoch zo zariadenia, ktoré sa nesmie prekročiť. Ak nie je uvedené inak, emisný limit sa bude počítať ako hmotnosť znečisťujúcej látky na objem odpadového plynu (vyjadrená v mg/m3) pri štandardných podmienkach teploty a tlaku pre suchý plyn (objem pri 273,15 K, 101,3 kPa). Vzhľadom na obsah kyslíka v odpadovom plyne sa uplatňujú hodnoty uvedené pre vybrané kategórie veľkých stacionárnych zdrojov. Riedenie s cieľom zníženia koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových plynoch nie je dovolené. Limity sa nevzťahujú na ukončenie prevádzky, nábeh a údržbu zariadenia.

6.

Emisie sa vo všetkých prípadoch monitorujú meraním alebo výpočtami, ktoré dosahujú minimálne rovnakú presnosť. Súlad s emisnými limitmi sa overuje kontinuálnymi alebo diskontinuálnymi meraniami alebo akoukoľvek inou technicky vhodnou metódou vrátane overených metód výpočtu. Merania príslušných ťažkých kovov sa vykonávajú aspoň raz za tri roky pre každý priemyselný zdroj. Prihliada sa na usmerňovacie dokumenty o metódach merania a výpočtov, ktoré prijali strany na zasadnutí výkonného orgánu. V prípade kontinuálnych meraní sa súlad s emisným limitom dosiahne vtedy, keď potvrdený mesačný priemer emisií neprekročí ELV. V prípade diskontinuálnych meraní alebo iných vhodných postupov stanovenia alebo výpočtu sa súlad s ELV dosiahne vtedy, keď stredná hodnota založená na príslušnom počte meraní v reprezentatívnych podmienkach neprekročí hodnotu emisnej normy. Na účely overenia sa môže zohľadniť nepresnosť metód merania. Nepriame monitorovanie látok je možné aj prostredníctvom parametrov súčtu/kumulatívnych parametrov (napr. prachu ako parametra súčtu pre ťažké kovy). V niektorých prípadoch môže určitá technika na znižovanie emisií zabezpečiť zachovanie alebo splnenie hodnoty/emisného limitu.

7.

Monitorovanie príslušných znečisťujúcich látok a merania prevádzkových parametrov, ako aj zabezpečovanie kvality automatizovaných systémov a referenčných meraní určených na kalibráciu týchto systémov sa vykonávajú v súlade s normami CEN. Ak nie sú dostupné normy CEN, použijú sa normy ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

Spaľovacie zariadenia (kotly a výhrevné telesá) s menovitým tepelným príkonom prekračujúcim 50 MWth  (1) (príloha II, kategória 1)

8.

Emisné limity pre emisie prachu v prípade spaľovania tuhých a kvapalných palív iných ako biomasa a rašelina (2):

Tabuľka 1

Druh paliva

Tepelný príkon (MWth)

ELV pre prach (mg/m3)  (1)

Pevné palivá

50 – 100

Nové zariadenia:

20 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

Existujúce zariadenia:

30 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

100 – 300

Nové zariadenia:

20 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

Existujúce zariadenia:

25 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

> 300

Nové zariadenia:

10 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

Existujúce zariadenia:

20 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

Kvapalné palivá

50 – 100

Nové zariadenia:

20

Existujúce zariadenia:

 

30 (vo všeobecnosti)

 

50 (spaľovanie zvyškov destilácie a premeny v rafinériách z rafinácie surovej ropy na vlastnú spotrebu v spaľovacích zariadeniach)

Kvapalné palivá

100 – 300

Nové zariadenia:

20

Existujúce zariadenia:

 

25 (vo všeobecnosti)

 

50 (spaľovanie zvyškov destilácie a premeny v rafinériách z rafinácie surovej ropy na vlastnú spotrebu v spaľovacích zariadeniach)

> 300

Nové zariadenia:

10

Existujúce zariadenia:

 

20 (vo všeobecnosti)

 

50 (spaľovanie zvyškov destilácie a premeny v rafinériách z rafinácie surovej ropy na vlastnú spotrebu v spaľovacích zariadeniach)

9.

Osobitné ustanovenia týkajúce sa spaľovacích zariadení uvedených v odseku 8:

a)

strana sa môže odchýliť od povinnosti dodržať ELV stanovené v odseku 8 v týchto prípadoch:

i)

v prípade spaľovacích zariadení, ktoré normálne používajú plynné palivo a ktoré musia výnimočne použiť iné palivá z dôvodu náhleho prerušenia dodávky plynu a na tieto účely musia byť vybavené zariadením na čistenie odpadových plynov;

ii)

v prípade existujúcich spaľovacích zariadení, ktoré nepracujú dlhšie ako 17 500 prevádzkových hodín od 1. januára 2016 najneskôr do 31. decembra 2023;

b)

ak sa spaľovacie zariadenie rozšíri o najmenej 50 MWth, pre rozšírenú časť, ktorej sa týka zmena, budú platiť ELV stanovené v odseku 8 pre nové zariadenia. ELV sa vypočíta ako priemer vážený podľa skutočného tepelného príkonu existujúcej i novej časti zariadenia;

c)

strany zaistia, aby sa prijali ustanovenia týkajúce sa postupov uplatňovaných v prípade poruchy alebo havárie zariadenia na znižovanie emisií;

d)

v prípade spaľovacieho zariadenia, ktoré súbežne používa dve palivá alebo viac palív, sa ELV stanoví ako vážený priemer ELV pre jednotlivé palivá na základe tepelného príkonu poskytovaného jednotlivými palivami.

Primárny a sekundárny železiarsky a oceliarsky priemysel (príloha II, kategórie 2 a 3)

10.

Emisné limity pre emisie prachu:

Tabuľka 2

Činnosť

ELV pre prach (mg/m3)

Aglomeračná úpravňa

50

Peletizačné zariadenie

20 pre mletie, drvenie a sušenie

15 pre všetky ostatné kroky procesu

Vysoká pec: ohrievače vetra

10

Výroba a liatie ocele v kyslíkových konvertoroch

30

Elektrická výroba a liatie ocele

15 (existujúce)

5 (nové)

Zlievarne železa (príloha II, kategória 4)

11.

Emisné limity pre emisie prachu zo zlievarní železa:

Tabuľka 3

Činnosť

ELV pre prach (mg/m3)

Zlievarne železa:

všetky pece (kuplové, indukčné, rotačné) všetky formy (stratené, trvalé)

20

Valcovanie za tepla

20

50, keď nemožno použiť vrecový filter z dôvodu prítomnosti vlhkých dymov

Výroba a spracovanie medi, zinku a kremíkomangánových a feromangánových zliatín vrátane IS pecí (príloha II, kategórie 5 a 6)

12.

Emisné limity pre emisie prachu v prípade výroby a spracovania medi, zinku a kremíkomangánových a feromangánových zliatín:

Tabuľka 4

 

ELV pre prach (mg/m3)

Výroba a spracovanie neželezných kovov

20

Výroba a spracovanie olova (príloha II, kategórie 5 a 6)

13.

Emisný limit pre emisie prachu z výroby a spracovania olova:

Tabuľka 5

 

ELV pre prach (mg/m3)

Výroba a spracovanie olova

5

Cementársky priemysel (príloha II, kategória 7)

14.

Emisné limity pre emisie prachu z výroby cementu:

Tabuľka 6

 

ELV pre prach (mg/m3)  (2)

Zariadenia na výrobu cementu, pece, mlyny a chladiarne slinku

20

Zariadenia na výrobu cementu, pece, mlyny a chladiarne slinku využívajúce spoluspaľovanie odpadu

20

Sklársky priemysel (príloha II, kategória 8)

15.

Emisné limity pre emisie prachu z výroby skla:

Tabuľka 7

 

ELV pre prach (mg/m3)  (3)

Nové zariadenia

20

Existujúce zariadenia

30

16.

Emisné limity pre emisie prachu z výroby skla: 5 mg/m3.

Výroba chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku (príloha II, kategória 9)

17.

Existujúce zariadenia vyrábajúce chlór a zásady elektrolýzou soľného roztoku prostredníctvom ortuťových článkov sa musia konvertovať na technológiu bez využitia ortuti alebo zavrieť do 31. decembra 2020; v období do konverzie sa uplatňuje hodnota ortuti uvoľnenej zo zariadenia do ovzdušia 1 g/Mg (3) produkčnej kapacity chlóru.

18.

Nové zariadenia vyrábajúce chlór a zásady elektrolýzou soľného roztoku musia fungovať bez ortuti.

Spaľovanie odpadu (príloha II, kategórie 10 a 11)

19.

Emisný limit pre emisie prachu zo spaľovania odpadu:

Tabuľka 8

 

ELV pre prach (mg/m3)  (4)

Spaľovanie komunálneho odpadu, odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný, nebezpečného odpadu a zdravotníckeho odpadu

10

20.

Emisný limit pre emisie prachu zo spaľovania odpadu: 0,05 mg/m3.

21.

Emisný limit pre emisie ortuti zo spoluspaľovania odpadu v zdrojových kategóriách 1 a 7: 0,05 mg/m3.

B.   Spojené štáty americké

22.

Emisné limity pre znižovanie emisií tuhých častíc a/alebo špecifických ťažkých kovov zo stacionárnych zdrojov v nasledujúcich kategóriách stacionárnych zdrojov a zdroje, ktorých sa týkajú, sú uvedené v týchto dokumentoch:

a)

oceliarne: elektrické oblúkové pece – 40 C.F.R. Part 60, Subpart AA a Subpart AAa;

b)

malé spaľovne komunálneho odpadu – 40 C.F.R. Part 60, Subpart AAAA;

c)

výroba skla – 40 C.F.R. Part 60, Subpart CC;

d)

parné generátory na výrobu elektriny – 40 C.F.R. Part 60, Subpart D a Subpart Da;

e)

priemyselné, obchodné a inštitucionálne parné generátory – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Db a Subpart Dc;

f)

spaľovne komunálneho odpadu – 40 C.F.R. Part 60, Subpart E, Subpart Ea a Subpart Eb;

g)

spaľovne nemocničného, zdravotníckeho a infekčného odpadu – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec;

h)

portlandský cement – 40 C.F.R. Part 60, Subpart F;

i)

sekundárne olovené huty – 40 C.F.R. Part 60, Subpart L;

j)

pece s kyslíkovým konvertorom – 40 C.F.R. Part 60, Subpart N;

k)

zariadenia na výrobu ocele v kyslíkových konvertoroch (po 20. januári 1983) – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Na;

l)

primárne medené huty – 40 C.F.R. Part 60, Subpart P;

m)

primárne zinkové huty – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Q;

n)

primárne olovené huty – 40 C.F.R. Part 60, Subpart R;

o)

zariadenia na výrobu ferozliatin – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Z;

p)

iné spaľovne pevného odpadu (po 9. decembri 2004) – 40 C.F.R. Part 60, Subpart EEEE;

q)

sekundárne olovené huty – 40 C.F.R. Part 63, Subpart X;

r)

spaľovne nebezpečného odpadu – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEE;

s)

výroba portlandského cementu – 40 C.F.R. Part 63, Subpart LLL;

t)

primárna meď – 40 C.F.R. Part 63, Subpart QQQ;

u)

primárne olovené huty – 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTT;

v)

zlievarne železa a ocele – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEE;

w)

integrovaná výroba železa a ocele – 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFF;

x)

zariadenia na výrobu ocele v elektrických oblúkových peciach – 40 C.F.R. Part 63, Subpart YYYYY;

y)

zlievarne železa a ocele – 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZ;

z)

primárne medené huty (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEEE;

aa)

sekundárne medené huty (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFFF;

bb)

primárne neželezné kovy (miestne zdroje): zinok, kadmium a berýlium – 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGGGGG;

cc)

výroba skla (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart SSSSSS;

dd)

sekundárne huty na neželezné kovy (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTTTTT;

ee)

výroba ferozliatin (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart YYYYYY;

ff)

zlievarne hliníka, medi a neželezných kovov (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZZ;

gg)

normy výkonnosti pre zariadenia na prípravu a spracovanie uhlia – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Y;

hh)

priemyselné, komerčné, inštitucionálne a výhrevné telesá – 40 C.F.R. Part 63, Subpart DDDDD;

ii)

priemyselné, komerčné a inštitucionálne kotly (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart JJJJJJ;

jj)

zariadenia vyrábajúce chlór a zásady elektrolýzou soľného roztoku využívajúce ortuťové články – 40 C.F.R. Part 63, Subpart IIIII

a

kk)

normy výkonnosti pre komerčné a priemyselné spaľovne pevného odpadu, ktorých výstavba sa začala po 30. novembri 1999 alebo pre ktoré sa úprava alebo obnova začala po 1. júni 2001 – 40 C.F.R. Part 60, Subpart CCCC.“

l)   Príloha VI

27.

V odseku 1:

a)

slová „Ak nie je v tejto prílohe ustanovené inak, do“ sa vypúšťajú a nahrádzajú slovom „Do“;

b)

slová „šiestich mesiacov po dátume“ sa vypúšťajú;

c)

za slovo „protokolu“ sa vkladajú slová „pre danú stranu“.

28.

Odsek 3 sa vypúšťa.

29.

V odseku 4 sa pred slovo „strana“ vkladá „Bez ohľadu na odsek 1“.

30.

V odseku 5 sa úvodná veta pred písmenom a) nahrádza týmto textom:

„Každá strana najneskôr do dátumu nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu dosahuje úrovne koncentrácií, ktoré nepresahujú:“


(1)  Menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia sa vypočíta ako súčet príkonu všetkých jednotiek pripojených k spoločnému komínu. Pri výpočte celkového menovitého tepelného príkonu sa neberú do úvahy samostatné jednotky s hodnotou nižšou ako 15 MWth.

(2)  ELV neplatia obzvlášť pre:

zariadenia využívajúce biomasu a rašelinu ako jediný zdroj paliva,

zariadenia, v ktorých sa produkty spaľovania používajú na priame vykurovanie, sušenie alebo inú úpravu predmetov alebo materiálov,

zariadenia na dodatočné spaľovanie určené na čistenie odpadových plynov spaľovaním, ktoré nie sú prevádzkované ako samostatné spaľovacie zariadenia,

zariadenia na regeneráciu katalyzátorov katalytického krakovania,

zariadenia na premenu sírovodíka na síru,

reaktory používané v chemickom priemysle,

pece s koksovými batériami,

kaupre,

regeneračné kotly v rámci zariadení na výrobu celulózy,

spaľovne odpadu a

zariadenia zásobované energiou vyrobenou naftovými, benzínovými alebo plynovými motormi alebo spaľovacími turbínami bez ohľadu na použité palivo.

(1)  Emisné limity sa vzťahujú na obsah kyslíka, ktorý predstavuje 6 % pre tuhé palivá a 3 % pre kvapalné palivá.

(2)  Emisné limity sa vzťahujú na obsah kyslíka, ktorý predstavuje 10 %.

(3)  Emisné limity sa vzťahujú na obsah kyslíka, ktorý predstavuje 8 % pre nepretržité tavenie a 13 % pre prerušované tavenie.

(3)  1 Mg = 1 tona.

(4)  Emisný limit sa vzťahuje na obsah kyslíka, ktorý predstavuje 11 %.


18.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/21


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/769

z 21. apríla 2016

o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Únia je stranou Dohovoru Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „dohovor“) od jeho schválenia v roku 1981 (1).

(2)

Únia je stranou Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „protokol“) od jeho schválenia 19. februára 2004 (2).

(3)

Strany protokolu začali rokovať v roku 2007 s cieľom ďalej zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, a to aj aktualizáciou zoznamu príslušných látok a emisných limitov vzťahujúcich sa na určité spaľovne odpadov.

(4)

V roku 2009 strany prítomné na 27. zasadnutí Výkonného orgánu dohovoru prijali konsenzom rozhodnutia 2009/1, 2009/2 a 2009/3, ktorými sa mení protokol.

(5)

Zmeny uvedené v rozhodnutí 2009/3 nadobudli platnosť a účinnosť na základe zrýchleného postupu stanoveného v článku 14 ods. 4 protokolu.

(6)

Zmeny uvedené v rozhodnutiach 2009/1 a 2009/2 si vyžadujú prijatie stranami protokolu v súlade s článkom 14 ods. 3 protokolu.

(7)

Únia už prijala nástroje týkajúce sa otázok, na ktoré sa vzťahujú zmeny protokolu, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (3).

(8)

Zmeny protokolu uvedené v rozhodnutiach 2009/1 a 2009/2 by sa preto mali v mene Únie prijať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „protokol“) sa týmto prijímajú v mene Únie.

Zmeny protokolu v znení, ktoré sa uvádza v článku 1 rozhodnutia 2009/1 a článku 1 rozhodnutia 2009/2 Výkonného orgánu dohovoru, sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Únie, pokiaľ ide o otázky, ktoré patria do právomoci Únie, listinu o prijatí podľa článku 14 ods. 3 protokolu (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 21. apríla 2016

Za Radu

predseda

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Ú. v. ES L 171, 27.6.1981, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 35.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti zmien protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


ZMENY PROTOKOLU

uvedené v článku 1 rozhodnutia 2009/1Výkonného orgánu dohovoru

A.   Článok 1

Odsek 12 sa nahrádza takto:

„‚Nový stacionárny zdroj‘ znamená akýkoľvek stacionárny zdroj, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala po uplynutí dvoch rokov od dátumu nadobudnutia platnosti pre zmluvnú stranu:

a)

tohto protokolu alebo

b)

zmena tohto protokolu, ktorá vzhľadom na stacionárny zdroj buď zavádza nové emisné limity v časti II prílohy IV, alebo zavádza kategóriu v prílohe VIII, do ktorej patrí zdroj.

Rozhodnutie, či ide o podstatnú zmenu alebo nie, je plne v kompetencii vnútroštátnych orgánov, pričom sa berú do úvahy také faktory ako environmentálne prínosy tejto zmeny.“

B.   Článok 3

1.

V článku 3 v odseku 5 písm. b) bode i) a odseku 5 písm. b) bode iii) protokolu sa slová:

„pre ktorý Príloha V identifikuje najlepšiu dostupnú techniku“

nahrádzajú slovami:

„pre ktorý usmernenia prijaté zmluvnými stranami na zasadnutí výkonného orgánu určujú najlepšie dostupné techniky“.

2.

Bodkočiarka na konci odseku 5 písm. b) bodu iv) sa mení na bodku.

3.

Odsek 5 písm. b) bod v) sa vypúšťa.

C.   Článok 13

Slová „Prílohy V a VII majú“ sa nahrádzajú slovami „Príloha V má“.

D.   Článok 14

1.

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Zmeny tohto protokolu a príloh I až IV, VI a VIII sa prijímajú konsenzom strán prítomných na zasadnutí výkonného orgánu a pre strany, ktoré ich prijali, nadobudnú účinnosť deväťdesiatym dňom odo dňa, keď dve tretiny strán, ktoré boli stranami v čase prijatia zmien, uložia u depozitára svoje listiny o ich prijatí. Zmeny nadobudnú účinnosť pre každú ďalšiu stranu deväťdesiatym dňom odo dňa, keď táto strana uloží svoju listinu o prijatí zmien. Tento odsek platí s výhradou nižšie uvedených odsekov 5a a 5b.“

2.

V odseku 4 sa slová „Prílohám V a VII“ nahrádzajú slovami „prílohe V“ a slová „tieto stanú platnými“ sa nahrádzajú slovami „príloha V stane platnou“.

3.

V odseku 5 sa slová „alebo VII“ vypúšťajú a slová „týmto Prílohám“ sa nahrádzajú slovami „prílohe V“.

4.

po odseku 5 sa doplnia tieto odseky:

„5a.   Pre strany, ktoré ho prijali, nahrádza postup stanovený v nasledujúcom odseku 5b postup stanovený vo vyššie uvedenom odseku 3, pokiaľ ide o zmeny príloh I až IV, VI a VIII.

5b.

a)

Zmeny príloh I až IV, VI a VIII sa prijímajú konsenzom strán prítomných na zasadnutí výkonného orgánu. Zmena ktorejkoľvek takejto prílohy nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď boli strany výkonným tajomníkom Komisie oboznámené s touto zmenou, pre tie strany, ktoré nepredložili depozitárovi oznámenie v súlade s ustanoveniami nasledujúceho písmena b);

b)

každá strana, ktorá nie je schopná schváliť zmenu príloh I až IV, VI a VIII, to písomne oznámi depozitárovi do jedného roka odo dňa oznámenia prijatia zmeny. Depozitár bezodkladne upovedomí ostatné strany o prijatí takéhoto oznámenia. Strana môže kedykoľvek nahradiť predchádzajúce oznámenie prijatím tejto zmeny a uložením listiny o prijatí u depozitára sa táto zmena prílohy pre túto stranu stane účinnou.

c)

žiadna zmena príloh I až IV, VI a VIII nenadobudne účinnosť, ak súhrnný počet šestnásť alebo viac strán buď:

i)

predložil oznámenie v súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného písmena b), alebo

ii)

neprijal postup stanovený v tomto odseku a zatiaľ neuložil listinu o prijatí v súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného odseku 3.“

E.   Článok 16

Za odsek 2 sa dopĺňa tento nový odsek:

„3.   Štát alebo regionálna hospodárska integračná organizácia vo svojej listine o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uvedie, že pokiaľ ide o zmeny príloh I až IV, VI a VIII, nemá v úmysle viazať sa postupmi stanovenými v článku 14 ods. 5 b.“

F.   Príloha I

1.

V zázname pre látku DDT, sa podmienky (očíslované 1 a 2) pre vylúčenie výroby vypúšťajú a nahrádzajú slovom „žiadne“ a slová „okrem tých, ktoré sú uvedené v Prílohe II“ v podmienkach pre použitie sa vypúšťajú.

2.

V zázname pre látku heptachlór sa podmienky pre použitie vypúšťajú a nahrádzajú slovom „žiadne“.

3.

V zázname pre látku hexachlórbenzén sa podmienky pre výrobu a použitie vypúšťajú a príslušne nahrádzajú slovom „žiadne“.

4.

Záznamy pre tieto látky sa dopĺňajú vložením týchto riadkov v príslušnom abecednom poradí:

„Hexachlórbutadién

CAS: 87-68-3

Výroba

žiadne

Použitie

žiadne


Hexachlórcyklohexány (HCH) (CAS: 608-731) vrátane lindánu (CAS: 58-89-9

Výroba

žiadne

Použitie

žiadne, s výnimkou gama izoméru HCH (lindánu), ktorý sa používa ako topický insekticíd na účely verejného zdravia. Takéto použitia sa prehodnotia na základe tohto protokolu v roku 2012 alebo jeden rok po nadobudnutí platnosti zmeny, podľa toho, čo nastane neskôr.

Hexabrómdifenyléter (a) a heptabrómdifenyléter (a)

Výroba

žiadne

Použitie

1.

Strana môže povoliť recykláciu tovarov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať niektorú z týchto látok, a použitie a konečnú likvidáciu tovarov, ktoré sú vyrobené z recyklovaných materiálov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať niektorú z týchto látok, za predpokladu, že sa recyklácia a konečná likvidácia vykonáva environmentálne prijateľným spôsobom a nevedie k zhodnocovaniu ktorejkoľvek z týchto látok na účely jej opakovaného použitia.

2.

Počnúc rokom 2013 a potom každé štyri roky, kým sa uvedené podmienky nezrušia alebo sa inak neskončí ich platnosť, výkonný orgán vyhodnotí pokrok strán pri dosahovaní konečného cieľa vylúčiť tieto látky obsiahnuté v tovaroch a preskúma, či je ešte táto podmienka, ktorej platnosť sa skončí v každom prípade najneskôr v roku 2030, stále potrebná.

Tetrabrómdifenyléter (b) a pentabrómdifenyléter (b)

Výroba

žiadne

Použitie

1.

Strana môže povoliť recykláciu tovarov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať niektorú z týchto látok, a použitie a konečnú likvidáciu tovarov, ktoré sú vyrobené z recyklovaných materiálov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať niektorú z týchto látok, za predpokladu, že sa recyklácia a konečná likvidácia vykonáva environmentálne prijateľným spôsobom a nevedie k zhodnocovaniu ktorejkoľvek z týchto látok na účely jej opakovaného použitia.

2.

Počnúc rokom 2013 a potom každé štyri roky, kým sa uvedené podmienky nezrušia alebo sa inak neskončí ich platnosť, výkonný orgán vyhodnotí pokrok strán pri dosahovaní konečného cieľa vylúčiť tieto látky obsiahnuté v tovaroch a preskúma, či je ešte táto podmienka, ktorej platnosť sa skončí v každom prípade najneskôr v roku 2030, stále potrebná.


Pentachlórbenzén

CAS: 608-93-5

Výroba

žiadne

Použitie

žiadne


Perfluóroktánsulfonát (PFOS) (c)

Výroba

žiadne, okrem výroby na účely a) – c) uvedené ďalej v texte a a) – e) uvedené v prílohe II

Použitie

žiadne, okrem týchto použití a použití a) – e) v prílohe II:

a)

chrómovanie, chrómová anodizácia a reverzné leptanie do roku 2014;

b)

bezprúdové nanášanie vrstvy nikel-polytetrafluóretylénu do roku 2014;

c)

leptanie plastových substrátov pred ich metalizáciou do roku 2014;

d)

hasiace peny, ale iba vtedy, ak boli vyrobené alebo sa používali do 18. decembra 2009

Vzhľadom na hasiace peny:

i)

strany by sa mali snažiť vylúčiť do roku 2014 hasiace peny obsahujúce PFOS, ktoré boli vyrobené alebo sa používali do 18. decembra 2009, a predložia správu výkonnému orgánu v roku 2014 o pokroku, ktorý v tejto oblasti dosiahli;

ii)

na základe správ strán a bodu i) výkonný orgán v roku 2015 posúdi, či by používanie hasiacich pien obsahujúcich PFOS, ktoré boli vyrobené alebo sa používali do 18. decembra 2009, malo podliehať dodatočným obmedzeniam.“

5.

Záznam pre látku PCB sa vypúšťa a nahrádza týmto riadkom:

„Polychlórované bifenyly (PCB) (d)

Výroba

žiadne

Použitie

žiadne. Pokiaľ ide o PCB používané k dátumu vykonávania, strany:

1.

Vyvinú rozhodné úsilie zamerané na:

a)

čo najskoršie vylúčenie používania identifikovateľných PCB v zariadeniach (napr. transformátoroch, kondenzátoroch alebo iných elektrických zariadeniach obsahujúcich zvyškové kvapalné zásoby) obsahujúcich PCB v objeme väčšom ako 5 dm3 s koncentráciou 0,05 % PCB alebo vyššou, ale najneskôr do 31. decembra 2010, alebo pre krajiny s ekonomikou v transformácii najneskôr do 31. decembra 2015;

b)

environmentálne prijateľnú likvidáciu alebo dekontamináciu:

všetkých kvapalných PCB uvedených v písmene a) a ďalších kvapalných PCB obsahujúcich viac ako 0,005 % PCB, nenachádzajúcich sa v zariadeniach, ale najneskôr do 31. decembra 2015, alebo pre krajiny s ekonomikou v transformácii najneskôr do 31. decembra 2020;

všetkých kvapalných PCB uvedených v odseku 2 písm. a) najneskôr do 31. decembra 2029;

c)

environmentálne prijateľnú dekontamináciu alebo zneškodňovanie zariadení uvedených v odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a).

2.

Snažia sa:

a)

čo najskôr určiť a odstrániť z použitia zariadenia (napr. transformátory, kondenzátory alebo iné nádoby obsahujúce kvapalné zásoby) obsahujúce viac ako 0,005 % PCB v objeme väčšom ako 0,05 dm3, ale najneskôr 31. decembra 2025;

b)

určiť iné tovary obsahujúce viac ako 0,005 % PCB (napr. plášte káblov, tvrdený tesniaci materiál a predmety s náterom) a riadiť ich v súlade s článkom 3 ods. 3

3.

Zabezpečujú, aby sa zariadenia opísané v odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) nevyvážali alebo nedovážali na iné účely, než je environmentálne prijateľné nakladanie s odpadom.

4.

Na zníženie expozície a rizika s cieľom kontrolovať používanie PCB podporujú:

a)

používanie PCB iba v nepoškodených zariadeniach, v ktorých nedochádza k úniku, a iba v oblastiach, kde sa riziko uvoľnenia do životného prostredia môže minimalizovať a rýchlo napraviť;

b)

nepoužívanie PCB v zariadeniach v oblastiach spojených s výrobou alebo spracovaním potravín alebo krmiva;

keď sa používajú PCB v obývaných oblastiach vrátane škôl a nemocníc prijímajú všetky primerané opatrenia na zabránenie elektrických porúch, ktoré by mohli spôsobiť požiar, a pravidelne vykonávajú kontrolu úniku zo zariadení.“

6.

Poznámka pod čiarou (a) na konci prílohy I sa vypúšťa.

7.

Na konci prílohy I sa dopĺňajú tieto poznámky pod čiarou:

„(a)

„Hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter“ je 2,2′,4,4′,5,5′- hexabrómdifenyléter (BDE-153, CAS č.: 68631-49-2), 2,2′, 4,4′, 5,6′- hexabrómdifenyléter (BDE-154, CAS č.: 207122-15-4), 2,2′, 3,3′, 4,5′- heptabrómdifenyléter (BDE-175, CAS č.: 446255-22-7), 2,2′, 4′, 5′- heptabrómdifenyléter (BDE-183, CAS č.: 207122-16-5) a iné hexa- a heptabrómdifenylétery prítomné v komerčnom oktabrómdifenyléteri.

(b)

„tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter“ je 2,2′,4,4′- tetrabrómdifenyléter (BDE-47, CAS č.: 40088-47-9) a 2,2′,4,4′,5- pentabrómdifenyléter (BDE-99, CAS č.: 32534-81-9) a iné tetra- a pentabrómdifenylétery prítomné v komerčnom pentabrómdifenyléteri.

(с)

perfluóroktánsulfonát (PFOS) sú látky vymedzené s molekulovým vzorcom C8F17SO2X, kde X = OH, kovová soľ, halid, amid alebo iné deriváty vrátane polymérov.

(d)

„polychlórované bifenyly“ sú aromatické zlúčeniny tvorené tak, že vodíkové atómy molekuly bifenylu (dve benzénové jadrá spojené jednoduchou väzbou uhlík uhlík) môžu byť nahradené až desiatimi atómami chlóru.“

G.   Príloha II

1.

Záznamy o látkach DDT, HCH a PCB v tabuľke nachádzajúcej sa za prvým odsekom prílohy II sa vypúšťajú.

2.

Vložením tohto riadku v príslušnom abecednom poradí sa dopĺňa záznam pre túto látku:

„Látka

Požiadavky

Obmedzenie používania

Podmienky

Perfluóroktánsulfonát (PFOS) (1)

a)

fotorezistentné alebo antireflexné nátery pre fotolitografické postupy;

b)

fotografické nátery, ktoré sa používajú na filmy, papiere alebo tlačiarenské platne;

c)

prísady proti zahmlievaniu pre nedekoratívne hrubé pochrómovanie (VI) a zvlhčovače v kontrolovaných systémoch na elektrolytického pokovovania;

d)

hydraulické kvapaliny pre leteckú techniku;

e)

určité zdravotnícke pomôcky (napr. vrstvy z kopolyméru etyléntetrafluóretylénu (ETFE) a výroba ETFE neprepúšťajúceho röntgenové lúče, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a CCD farebné filtre).

Strany by mali prijať opatrenia na vylúčenie týchto použití, keď budú k dispozícii vhodné alternatívy.

Najneskôr v roku 2015 a potom každé štyri roky, podáva každá strana, ktorá používa tieto látky, správy o dosiahnutom pokroku pri ich vylučovaní a predkladá informácie o tomto pokroku výkonnému orgánu. Na základe týchto správ sa tieto obmedzené použitia prehodnotia.

H.   Príloha III

1.

Text v položke „Referenčný rok“ pre každú z látok uvedených v prílohe III sa vypúšťa a nahrádza takto:

„1990 alebo alternatívny rok od roku 1985 do roku 1995 vrátane alebo pre krajiny s ekonomikou v transformácii alternatívny rok od roku 1985 do roku nadobudnutia platnosti protokolu pre stranu, ktorý uvedie strana pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení“

2.

V zázname pre látku hexachlórbenzén sa za názov látky dopĺňa tento text: „CAS: 118-74-1“.

3.

Vložením tohto riadku na konci tabuľky sa dopĺňa záznam pre látku PCB:

„PCB (c)

2005 alebo alternatívny rok od roku 1995 do roku 2010 vrátane alebo pre krajiny s ekonomikou v transformácii alternatívny rok od roku 1995 do roku nadobudnutia platnosti protokolu pre stranu, ktorý uvedie strana pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení“

4.

Za poznámku pod čiarou (b) sa dopĺňa táto poznámka pod čiarou:

„(c)

Polychlórované bifenyly vymedzené v prílohe I vytvorené a neúmyselne uvoľnené z antropogénnych zdrojov.“

I.   Príloha IV

1.

Na konci odseku 2 v zátvorkách sa slovo „a“ vypúšťa a dopĺňajú sa slová „a pre daný obsah kyslíka“.

2.

Odsek 3 sa vypúšťa a nahrádza sa týmto textom:

„3.

Emisné limity sa vzťahujú na normálne prevádzkové podmienky. V prípade vsádzkových postupov sa emisné limity vzťahujú na priemerné úrovne zaznamenané počas celého vsádzkového postupu vrátane napr. predhrievania, vykurovania a chladenia.“

3.

V odseku 4 sa slovo „platnými“ dopĺňa pred slovo „normami“ a slovo „napríklad“ sa dopĺňa pred slovo „Európskou“.

4.

Odsek 6 sa vypúšťa a nahrádza sa týmto textom a poznámkou pod čiarou:

„6.

Emisie PCDD/F sú uvedené v celkových ekvivalentoch toxicity (TEQ) (1). Hodnoty faktora toxickej ekvivalencie, ktoré sa použijú na účely tohto protokolu, musia byť v súlade s platnými medzinárodnými normami vrátane hodnôt faktora toxickej ekvivalencie cicavcov Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2005 pre PCDD/F.

(1)  Celkový ekvivalent toxicity (TEQ) je operačne definovaný súčtom produktov koncentrácie každej zlúčeniny vynásobeným hodnotou jej faktora toxickej ekvivalencie (TEF) a predstavuje odhad celkovej činnosti 2,3,7,8-TCDD zmesi. Skratka pre celkový ekvivalent toxicity bola predtým TE.“"

5.

Odsek 7 sa vypúšťa a nahrádza sa týmto textom a poznámkou pod čiarou:

„7.

Nasledujúce hraničné hodnoty, vzťahujúce sa na 11 % koncentráciu O2 v odpadnom plyne, platia pre nasledujúce typy spaľovní:

 

Tuhý komunálny odpad (existujúci stacionárny zdroj spaľujúci viac než 3 tony za hodinu a každý nový stacionárny zdroj)

0,1 ng TEQ/m3

 

Tuhý zdravotnícky odpad (existujúci stacionárny zdroj spaľujúci viac než 1 tonu za hodinu a každý nový stacionárny zdroj)

Nový stacionárny zdroj:

0,1 ng TEQ/m3

Existujúci stacionárny zdroj:

0,5 ng TEQ/m3

 

Nebezpečný odpad (existujúci stacionárny zdroj spaľujúci viac než 1 tonu za hodinu a každý nový stacionárny zdroj)

Nový stacionárny zdroj:

0,1 ng TEQ/m3

Existujúci stacionárny zdro

0,2 ng TEQ/m3

 

Priemyselný odpad, ktorý nie je nebezpečný (2)  (3)

Nový stacionárny zdroj:

0,1 ng TEQ/m3

Existujúci stacionárny zdroj:

0,5 ng TEQ/m3

(2)  Vrátane spaľovní odpadovej biomasy, ktorá môže obsahovať halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy v dôsledku úpravy pomocou prípravkov na ochranu dreva alebo náterov a ktorá obsahuje najmä odpadovú biomasu pochádzajúcu zo stavieb a demolácií, ale s výnimkou spaľovní, v ktorých sa upravuje iba iná odpadová biomasa."

(3)  Krajiny s ekonomikou v transformácii môžu vylúčiť spoluspaľovanie priemyselného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, v priemyselných procesoch, keď sa tento odpad používa ako prídavné palivo, ktoré poskytuje až 10 % energie.“"

6.

Za odsek 7 sa dopĺňajú tieto nové odseky:

„8.

Táto hraničná hodnota, ktorá sa vzťahuje na 16 % koncentráciu O2 v odpadnom plyne, platí pre aglomeračné zariadenia:

0,5 ng TEQ/m3

9.

Táto hraničná hodnota, ktorá sa vzťahuje na skutočnú koncentráciu O2 v odpadnom plyne, platí pre tento zdroj:

Sekundárna výroba ocele – elektrické oblúkové pece s kapacitou viac ako 2,5 tony za hodinu roztavenej ocele na ďalšie spracovanie:

0,5 ng TEQ/m3

J.   Príloha VI

1.

Existujúci text prílohy sa označuje ako odsek 1

2.

V písmene a) sa za slová „tohto Protokolu“ dopĺňajú slová „pre danú stranu“.

3.

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„pre existujúce stacionárne zdroje:

i)

osem rokov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu pre danú stranu. V prípade potreby môže byť toto obdobie pre určité stacionárne zdroje predĺžené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o amortizačné obdobie; alebo

ii)

pre stranu, ktorá je krajinou s ekonomikou v transformácii, až pätnásť rokov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu pre túto stranu.“

4.

Na konci prílohy sa dopĺňa tento nový odsek:

„2.

Časové harmonogramy pre uplatnenie emisných limitov a najlepších dostupných techník, ktoré boli aktualizované alebo zavedené vďaka zmene tohto protokolu, sú:

a)

pre nové stacionárne zdroje: dva roky po dátume nadobudnutia platnosti príslušnej zmeny pre danú stranu;

b)

pre existujúce stacionárne zdroje:

i)

osem rokov po nadobudnutí platnosti príslušnej zmeny pre danú stranu alebo

ii)

pre stranu, ktorá je krajinou s ekonomikou v transformácii, až pätnásť rokov po nadobudnutí platnosti príslušnej zmeny pre túto stranu.“

K.   Príloha VIII

1.

V druhej vete časti I sa pred slová „prílohe V“ dopĺňajú slová „usmerňovacom dokumente uvedenom“.

2.

Opis kategórie 1 v tabuľke v časti II sa vypúšťa a nahrádza takto: „Spaľovne odpadu vrátane spoločného spaľovania komunálneho, nebezpečného odpadu, odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný, zdravotníckeho odpadu a splaškového kalu.“

3.

Do tabuľky v časti II sa dopĺňajú tieto nové kategórie:

„13

Špecifické chemické výrobné procesy, z ktorých sa neúmyselne uvoľňujú perzistentné organické látky, ide najmä o výrobu chlórfenolov a chlóranilu.

14

Tepelné procesy v metalurgickom priemysle, postupy založené na použití chlóru.“


(1)  perfluóroktánsulfonát (PFOS) sú látky vymedzené s molekulovým vzorcom C8F17S02X, kde X = OH, kovová soľ, halid, amid alebo iné deriváty vrátane polymérov.“


ZMENY PROTOKOLU

uvedené v článku 1 rozhodnutia 2009/2 Výkonného orgánu dohovoru

A.   Príloha I

1.

Záznamy pre tieto látky sa dopĺňajú vložením týchto riadkov v príslušnom abecednom poradí:

„Polychlórované naftalény (PCN)

Výroba

Žiadne

Použitie

žiadne

Chlórované parafíny s krátkym reťazcom (d)

Výroba

žiadne, okrem výroby pre použitia uvedené v prílohe II

Použitie

žiadne, okrem použití uvedených v prílohe II“

2.

Na konci prílohy I sa dopĺňa táto poznámka pod čiarou:

„(d)

Chlórované parafíny s krátkym reťazcom sú chlórované alkány s dĺžkou uhlíkového reťazca – od 10 do 13 atómov uhlíka a stupňom chlorácie viac než 48 % hmotnosti.“

B:   Príloha II

1.

Záznam pre túto látku sa dopĺňa vložením tohto riadku v príslušnom abecednom poradí:

„Chlórované parafíny s krátkym reťazcom (b)

a)

gumené spomaľovače horenia v dopravníkových pásoch používané v ťažobnom priemysle;

Strany by mali prijať opatrenia na vylúčenie týchto použití, keď budú k dispozícii vhodné alternatívy.

b)

spomaľovače horenia používané v tesniacich materiáloch pri stavbe priehrad.

Najneskôr v roku 2015 a potom každé štyri roky podáva každá strana, ktorá používa tieto látky, správy o dosiahnutom pokroku pri ich vylučovaní a predkladá informácie o tomto pokroku výkonnému orgánu. Na základe týchto správ sa tieto obmedzené použitia prehodnotia.“

2.

Na konci prílohy II sa dopĺňa táto poznámka pod čiarou:

„(b)

Chlórované parafíny s krátkym reťazcom sú chlórované alkány s dĺžkou uhlíkového reťazca – od 10 do 13 atómov uhlíka a stupňom chlorácie viac než 48 % hmotnosti.“


18.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/32


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/770

zo 14. apríla 2016,

ktorým sa stanovuje spoločný formát predkladania informácií o fungovaní postupov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

[oznámené pod číslom C(2016) 2068]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 1,

po porade s Výborom zriadeným na základe článku 133 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (2),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť, aby informácie poskytované členskými štátmi mali jednotnú úroveň, je vhodné vypracovať spoločný formát, ktorý by členské štáty mali používať pri plnení svojej oznamovacej povinnosti podľa nariadenia (EÚ) č. 649/2012.

(2)

S cieľom zabezpečiť jednoznačnosť a konzistentnosť je vhodné špecifikovať presné obdobia oznamovania, keďže nariadením (EÚ) č. 649/2012 sa od členských štátov vyžaduje, aby informácie o fungovaní postupov zasielali každé tri roky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Spoločný formát, ktorý majú členské štáty používať pri predkladaní informácií vyžadovaných podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 649/2012, sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Prvá správa týkajúca sa informácií, ktoré majú členské štáty predložiť podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 649/2012, sa má týkať kalendárnych rokov 2014, 2015 a 2016. Ďalšie správy sa majú týkať nasledujúcich trojročných období.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. apríla 2016

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA

DOTAZNÍK

Oddiel 1: Všeobecné informácie

1.   Za ktorý členský štát predkladáte informácie?

2.   Hlavná kontaktná osoba:

3.   Uveďte e-mailovú adresu hlavnej kontaktnej osoby:

4.   Obdobie, za aké predkladáte informácie:

Oddiel 2: Informácie o poverených vnútroštátnych orgánoch [článok 4 nariadenia (EÚ) č. 649/2012]

5.   Koľko poverených vnútroštátnych orgánov (PVO) existuje vo vašom členskom štáte?

6.   Ak viac než jeden, mohli by ste rozviesť rozdelenie zodpovednosti medzi nimi?

7.   Aký je názov (názvy) PVO?

8.   Rozveďte ľudské zdroje (ako ekvivalent plného pracovného času) v PVO, ktoré pracujú na vykonávaní nariadenia o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC).

Ak existuje niekoľko PVO, uveďte počet v každom PVO.

9.   Zúčastňujú sa PVO aj na vykonávaní iných únijových/medzinárodných právnych predpisov o chemických látkach/dohovorov/programov?

Áno

Nie

Ak áno, rozveďte, o ktoré právne predpisy/dohovory/programy ide a akým spôsobom je organizovaná koordinácia s inými príslušnými orgánmi vo vašej krajine.

10.   Koľko oznámení o vývoze a žiadostí o osobitné IRČ prijali PVO (a preposlali agentúre ECHA na ďalšie spracovanie) za rok?

 

Oznámenia o vývoze

Žiadosti o osobitné IRČ

Rok 1

 

 

Rok 2

 

 

Rok 3

 

 

Spolu

 

 

Oddiel 3: Podpora vývozcov a dovozcov

11.   Zaviedli PVO niektoré činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia a informačné činnosti na podporu vývozcov a dovozcov pri ich snahe o dodržiavanie nariadenia PIC?

Áno

Nie

Ak áno, rozveďte, o aké činnosti ide (môžete uviesť viacero odpovedí):

Technické a vedecké usmernenia online (iné ako usmernenia ECHA)

Odkaz na webové stránky ECHA týkajúce sa PIC a ePIC

Osobitná webová stránka s informáciami o nariadení PIC

Kampane zamerané na zvyšovanie povedomia

Sociálne médiá

Návšteva zariadení prevádzkovateľa

Osobitná e-mailová adresa určená pre žiadosti o informácie

Národné asistenčné pracovisko

Semináre a podobné vzdelávacie podujatia

Iné

Rozveďte aké iné.

Ak nie, rozveďte, prečo nie je o túto podporu záujem.

12.   Myslíte si, že tieto činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia a informačné činnosti zlepšili súlad vývozcov a dovozcov s nariadením (EÚ) č. 649/2012?

Áno

Nie

Rozveďte.

13.   Z akej oblasti sú dve najčastejšie žiadosti o podporu, s ktorými sa vývozcovia a dovozcovia najčastejšie obracajú na PVO? Vyberte dve oblasti.

Oznámenie o vývoze

Výslovný súhlas

Upustenie od požiadavky

Osobitné IRČ

Informácie podľa článku 10

Iné

Rozveďte aké iné.

14.   Koľko času odhadom strávia PVO pri poskytovaní takejto podpory?

Do 10 % pracovnej záťaže

20 % pracovnej záťaže

30 % pracovnej záťaže

40 % pracovnej záťaže

Viac ako 40 % pracovnej záťaže

Nemožno vyčísliť

Oddiel 4: Koordinácia medzi PVO-ECHA a Komisiou

15.   Ste spokojní s koordináciou medzi vaším PVO a Komisiou?

Áno

Nie

Rozveďte.

16.   Rozveďte oblasti koordinácie, ktoré by sa mohli zlepšiť, ak existujú (môžete uviesť viacero odpovedí).

Článok 8 ods. 5 – vývoz v prípade mimoriadnej situácie

Článok 8 ods. 7 – dodatočné informácie o vyvážanej chemikálii, ktoré sa majú poskytnúť na základe žiadosti

Článok 11 ods. 6 – povinnosť členských štátov pomáhať Komisii pri zostavovaní informácií

Článok 11 ods. 7 – vyhodnotenie potreby navrhnúť opatrenia na úrovni Únie

Článok 11 ods. 8 – postup v prípade, že členský štát prijme vnútroštátne právoplatné regulačné opatrenie

Článok 13 ods. 6 – vyhodnotenie potreby navrhnúť opatrenia na úrovni Únie

Článok 14 ods. 1 – povinnosť postúpiť informácie doručené zo sekretariátu

Článok 14 ods. 5 – poskytovanie poradenstva a pomoci dovážajúcim zmluvným stranám dohovoru na požiadanie

Článok 14 ods. 6 – rozhodnutie členského štátu o tom, že nie je potrebný žiadny výslovný súhlas

Článok 14 ods. 7 – rozhodnutie členského štátu o tom, že vývoz sa môže uskutočniť

Článok 14 ods. 7 – zváženie možného vplyvu používania chemikálie na zdravie ľudí alebo životné prostredie vykonanom členským štátom

Článok 14 ods. 8 – pravidelné preskúmanie platnosti výslovného súhlasu

Článok 18 ods. 1 – povinnosť Komisie, členských štátov a ECHA monitorovať plnenie predpisov vývozcom

Článok 20 – výmena informácií

Článok 21 – technická pomoc

Článok 23 – aktualizácia príloh

Iné

Rozveďte aké iné.

17.   Ste spokojní s koordináciou medzi vašimi PVO a ECHA?

Áno

Nie

Rozveďte.

18.   Rozveďte oblasti koordinácie, ktoré by sa mohli zlepšiť, ak existujú (môžete uviesť viacero odpovedí).

Článok 6 ods. 1 písm. c) – pomoc a technické a vedecké usmernenia a nástroje pre priemysel

Článok 8 ods. 7 – dodatočné informácie o vyvážanej chemikálii, ktoré sa majú poskytnúť na základe žiadosti

Článok 11 ods. 6 – povinnosť členských štátov pomáhať Komisii pri zostavovaní informácií

Článok 11 ods. 7 – vyhodnotenie potreby navrhnúť opatrenia na úrovni Únie

Článok 13 ods. 6 – vyhodnotenie potreby navrhnúť opatrenia na úrovni Únie

Článok 20 – výmena informácií

Článok 21 – technická pomoc

Článok 23 – aktualizácia príloh

Iné

Rozveďte aké iné.

Oddiel 5: Oznámenia o vývoze zasielané zmluvným stranám dohovoru a iným krajinám

(Táto časť je relevantná len pre členské štáty, ktoré spracúvali oznámenia o vývoze počas obdobia, za ktoré predkladáte informácie.)

19.   Aké sú požiadavky na informácie, ktoré sa vyžadujú podľa formulára oznámenia o vývoze v prípade, ak vývozcovia majú ťažkosti pri poskytovaní informácií (môžete uviesť viacero odpovedí)?

Identita látky, ktorá sa má vyviezť

Identita zmesi, ktorá sa má vyviezť

Identita výrobku, ktorý sa má vyviezť

Informácie o vývoze (napr. kontaktné údaje dovozcov)

Informácie o nebezpečnosti alebo rizikách chemikálie a o preventívnych opatreniach

Súhrn fyzikálno-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností

Informácie týkajúce sa konečného právoplatného regulačného opatrenia prijatého Európskou úniou

Dodatočné informácie poskytnuté vyvážajúcou zmluvnou stranou

Dostupnosť číselných znakov KN alebo kódov CUS

Zamýšľané použitie chemikálie v dovážajúcej krajine

Zhrnutie právoplatného regulačného opatrenia, dôvody jeho prijatia a deň nadobudnutia účinnosti

Žiadne

V prípade potreby uveďte ďalšie pripomienky.

20.   Aký je počet oznámení o vývoze zaslaných späť vývozcovi z dôvodov uvedených v tejto tabuľke?

Dôvod/Počet za rok

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Žiadosť o opätovné predloženie

 

 

 

Zamietnuté

 

 

 

Ak je to relevantné, rozveďte najčastejšie dôvody žiadostí o opätovné predloženie oznámení o vývoze a dôvody ich zamietnutia:

Dôvody žiadostí o opätovné predloženie oznámení o vývoze:

Dôvody zamietnutia oznámení o vývoze:

21.   Stretli ste sa s ťažkosťami pri dodržiavaní harmonogramu zasielania oznámení agentúre ECHA?

Áno

Nie

Ak áno, rozveďte a uveďte ďalšie informácie, ak sú potrebné.

Článok 8 ods. 5 – vývoz chemikálie v prípade mimoriadnej situácie

22.   Museli ste už riešiť mimoriadnu situáciu podľa článku 8 ods. 5?

Áno

Nie

Ak áno, opíšte najdôležitejšie prípady (napr. použité chemikálie, dovážajúca krajina, zamýšľané použitie, charakter mimoriadnej situácie).

23.   Stretli ste sa s ťažkosťami pri vykonávaní postupu v mimoriadnej situácii?

Áno

Nie

Taká situácia sa nevyskytla

Ak áno, rozveďte.

Článok 8 ods. 7 – poskytovanie dostupných dodatočných informácií o vyvážaných chemikáliách

24.   Požiadali vás dovážajúce zmluvné strany alebo iné krajiny o poskytnutie dodatočných informácií o vyvážaných chemikáliách?

Áno

Nie

Ak áno, rozveďte, v akých prípadoch (napr. názov chemikálie, kontaktné údaje dovozcu, dovážajúca krajina, druh poskytnutých dodatočných informácií).

25.   Ak ste dostali takúto žiadosť, stretli ste sa s nejakými ťažkosťami pri poskytovaní takýchto dodatočných informácií?

Áno

Nie

Ak áno, rozveďte.

Článok 8 ods. 8 – správne poplatky v súvislosti s oznámeniami o vývoze

26.   Žiadajú PVO vo vašej krajine správny poplatok v súvislosti s oznámeniami o vývoze?

Áno

Nie

V závislosti od PVO

Ak odpoveď závisí od PVO, rozveďte.

Ak sa poplatok vyžaduje, odpovedzte na otázky 27 – 30. Ak nie, pokračujte otázkou 31.

27.   Aký vysoký je správny poplatok (uveďte menu, ak nejde o EUR)?

28.   Kedy nadobúda tento správny poplatok účinnosť?

29.   Dostali ste sťažnosti od vývozcov na výšku správnych poplatkov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte druh sťažností a ich počet ročne.

30.   Mal správny poplatok podľa vášho názoru vplyv na počet oznámení (nepovinné)?

Áno

Nie

Neviem

Ak áno, rozveďte.

31.   Žiadajú PVO vo vašej krajine správny poplatok v súvislosti so žiadosťami o výslovný súhlas?

Áno

Nie

V závislosti od PVO

Ak odpoveď závisí od PVO, rozveďte.

Ak sa vyžaduje správny poplatok uveďte jeho výšku (a menu, ak nejde o EUR).

Oddiel 6: Informácie o vývoze a dovoze chemikálií

Vývozcovia (článok 10)

32.   Stretli ste sa zo strany vývozcov s oneskorením pri predkladaní informácií o množstve chemikálie (vo forme látky ako takej alebo látky v zmesiach alebo vo výrobkoch) dodávanej všetkým zmluvným stranám alebo inej krajine počas obdobia, za aké predkladáte informácie?

Áno

Nie

Nehodí sa

Ak áno, uveďte ďalšie informácie.

Dovozcovia (článok 10)

33.   Stretli ste sa zo strany dovozcov s oneskorením pri predkladaní informácií o množstve chemikálie (vo forme látky ako takej alebo látky v zmesiach alebo vo výrobkoch) dovážanej počas obdobia, za aké predkladáte informácie?

Áno

Nie

Nehodí sa

Ak áno, uveďte ďalšie informácie.

34.   Využívajú PVO, colné alebo iné orgány presadzovania práva vo vašej krajine údaje alebo informácie o dovoze?

Áno

Nie

Neviem

Ak áno, rozveďte, ako sa využívajú.

Predkladanie správ agentúre ECHA členským štátom

35.   Stretli ste sa s ťažkosťami pri predkladaní súhrnných informácií prostredníctvom ePIC podľa článku 10 v spojení s prílohou III?

Áno

Nie

Ak áno, rozveďte vzniknuté ťažkosti.

36.   Stretli ste sa s oneskorením pri predkladaní súhrnných informácií prostredníctvom ePIC v súlade s prílohou III?

Áno

Nie

Ak áno, rozveďte dôvody týchto oneskorení.

Oddiel 7: Povinnosti týkajúce sa vývozu chemikálií, odlišné od oznámení o vývoze

Oznamovanie informácií a rozhodnutí dotknutým subjektom, ktoré patria do jurisdikcie vášho členského štátu (článok 14 ods. 3)

37.   Ako ste oznamovali informácie o rozhodnutiach a/alebo podmienky dovážajúcich krajín dotknutým subjektom, ktoré patria do jurisdikcie vášho členského štátu (môžete uviesť viacero odpovedí)?

E-mailom

Prostredníctvom webovej stránky

Informačnými bulletinmi

Iným spôsobom

Rozveďte, akým iným spôsobom.

Súlad vývozcu s rozhodnutiami uvedenými v každej odpovedi pri dovoze (článok 14 ods. 4)

38.   Stretli ste sa s ťažkosťami, pokiaľ ide o súlad vývozcov s odpoveďami zmluvných strán pri dovoze?

Áno

Nie

Ak áno, rozveďte.

Poskytovanie pomoci dovážajúcim zmluvným stranám (článok 14 ods. 5)

39.   Poskytovali ste na požiadanie poradenstvo a/alebo pomoc dovážajúcim zmluvným stranám pri získavaní ďalších informácií potrebných na vypracovanie odpovede pre sekretariát dohovoru o dovoze danej chemikálie?

Áno

Nie

Ak áno, poskytnite bližšie informácie.

Látky, ktoré nemožno vyvážať, ak nie sú splnené určité podmienky (článok 14 ods. 6)

40.   Vykonali ste počas obdobia, za aké predkladáte informácie, postup udeľovania výslovného súhlasu podľa článku 14 ods. 6 písm. a)?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte počet žiadostí o výslovný súhlas a počet odpovedí, ktoré ste dostali za rok.

 

Počet žiadostí

Počet odpovedí

Rok 1

 

 

Rok 2

 

 

Rok 3

 

 

Spolu

 

 

41.   Vykonali ste postup udeľovania výslovného súhlasu podľa článku 14 ods. 6 písm. b)?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte počet žiadostí o osobitné IRČ za rok, v prípade ktorých dovážajúca zmluvná strana s dovozom súhlasila prostredníctvom odpovede pri dovoze uverejnenej v obežníku PIC.

Rok 1

 

Rok 2

 

Rok 3

 

Spolu

 

42.   Stretli ste sa s ťažkosťami pri vykonávaní postupu udeľovania výslovného súhlasu?

Áno

Nie

Nehodí sa

Ak áno, rozveďte.

43.   Museli ste už rozhodovať o tom, či sa v prípade chemikálií uvedených v časti 2 prílohy I, ktoré sa majú vyvážať do krajín OECD, vyžaduje alebo nevyžaduje výslovný súhlas?

Áno

Nie

Nehodí sa, keďže vaše PVO nedostali žiadne také oznámenie o vývoze

Ak áno, uveďte počet prípadov ročne.

Rok 1

 

Rok 2

 

Rok 3

 

Spolu

 

44.   Mali ste ťažkosti pri rozhodovaní o tom, či sa v prípade chemikálií uvedených v časti 2 prílohy I, ktoré sa majú vyvážať do krajín OECD, vyžaduje alebo nevyžaduje výslovný súhlas?

Áno

Nie

Nehodí sa, keďže sa taký prípad nevyskytol.

Ak áno, rozveďte.

Rozhodnutie PVO, že vo vývoze možno pokračovať 60 dní po predložení žiadosti o výslovný súhlas (článok 14 ods. 7)

45.   Dostali ste žiadosť o upustenie od požiadavky v súlade s článkom 14 ods. 7?

Áno

Nie

Nehodí sa, keďže vaše PVO nemuseli žiadať o výslovný súhlas.

Ak áno, uveďte počet prípadov ročne.

Rok 1

 

Rok 2

 

Rok 3

 

Spolu

 

46.   Stretli ste sa s ťažkosťami pri uplatňovaní postupu podľa článku 14 ods. 7?

Áno

Nie

Nehodí sa, keďže sa taký prípad nevyskytol.

Ak áno, rozveďte.

Platnosť výslovného súhlasu (článok 14 ods. 8)

47.   Vyskytli sa prípady, keď sa povolilo pokračovať vo vývoze až do doručenia odpovede na novú žiadosť o výslovný súhlas podľa článku 14 ods. 8 druhého pododseku?

Áno

Nie

Nehodí sa, keďže vaše PVO nedostali žiadne oznámenie o vývoze, ktoré si vyžaduje výslovný súhlas.

Ak áno, uveďte počet prípadov.

Rok 1

 

Rok 2

 

Rok 3

 

Spolu

 

Oddiel 8: Povinnosti týkajúce sa dovozu chemikálií

Rozhodnutia o dovoze sprístupnené dotknutým subjektom (článok 13 ods. 5)

48.   Ako sa dovozné rozhodnutia Európskej únie sprístupňujú dotknutým osobám vo vašej pôsobnosti (môžete uviesť viacero odpovedí)?

E-mailom

Prostredníctvom webových stránok PVO

Informačnými bulletinmi

Iným spôsobom

Rozveďte, akým iným spôsobom.

Oddiel 9: Informácie o tranzite

Požiadavky na informácie o prvom tranzite a na harmonogram (článok 16)

49.   Museli ste vykonávať článok 16 počas obdobia, za aké predkladáte informácie?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte počet prípadov, dotknuté zmluvné strany Rotterdamského dohovoru a požadované informácie.

50.   Viete o nejakých problémoch, ktorým vývozcovia čelili pri vykonávaní článku 16?

Áno

Nie

Nehodí sa, keďže sa taký prípad nevyskytol

Ak áno, rozveďte.

Oddiel 10: Požiadavky súvisiace s vyvážanými chemikáliami a informáciami, ktoré sa k nim pripájajú

51.   Zaznamenali vnútroštátne orgány presadzovania práva vo vašom členskom štáte akékoľvek problémy s dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa informácií, ktoré sa majú k vyvážaným chemikáliám pripájať?

Áno

Nie

Neviem

Ak áno, odpovedzte na otázky 52 – 54 a uveďte, či sa tieto otázky súvisiace so súladom týkali:

52.   Uplatňovanie požiadaviek na balenie a označovanie podľa:

nariadenia Európskeho prlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (1) (prípravky na ochranu rastlín, PPP)

nariadenia Európskeho prlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (2) (nariadenie o biocídnych výrobkoch, BPR)

nariadenia Európskeho prlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) (nariadenie CLP)

iného predpisu

Rozveďte aké iné.

53.   Uplatňovania požiadaviek na kartu bezpečnostných údajov podľa:

nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)

iného predpisu

Rozveďte aké iné.

54.   Povinnosť poskytnúť informácie:

na etikete v jednom alebo vo viacerých úradných/hlavných jazykoch krajiny určenia

na karte bezpečnostných údajov v jednom alebo vo viacerých úradných/hlavných jazykoch krajiny určenia

55.   Zaznamenali ste akékoľvek problémy s dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa požiadaviek na informácie a obaly súvisiacich s vyvážanými výrobkami?

Áno

Nie

Nehodí sa

Ak áno, rozveďte, či sa tieto problémy s dodržiavaním pravidiel týkali:

uplatňovania špecifikácie čistoty podľa právnych predpisov Únie (napr. PPP a BPR)

optimalizácie nádob s cieľom minimalizovať riziká vytvárania starých zásob

dátumu exspirácie

podmienok skladovania uvádzaných na etikete

iných podmienok

Rozveďte aké iné.

Oddiel 11: Technická pomoc (nepovinné)

Spolupráca

56.   Boli ste zapojení do spolupráce s rozvojovými krajinami, krajinami s transformujúcim sa hospodárstvom alebo s mimovládnymi organizáciami s cieľom zlepšiť riadne hospodárenie s chemikáliami, a najmä vykonávať Rotterdamský dohovor?

Áno

Nie

Ak áno, o aký druh spolupráce išlo (môžete uviesť viacero odpovedí)?

Technické informácie

Propagácia výmeny odborníkov

Podpora zriaďovania alebo zachovávania PVO

Technická expertíza na účely identifikácie nebezpečných pesticídnych prípravkov

Technická expertíza na účely prípravy oznámení pre sekretariát

Iný druh

Rozveďte aké iné.

Uveďte krajiny, ktoré využili túto spoluprácu.

Budovanie kapacity

57.   Zúčastnili ste sa na projektoch/medzinárodných činnostiach na budovanie kapacít pri nakladaní s chemikáliami alebo podporili ste mimovládne organizácie zapojené do takýchto činností?

Áno

Nie

Ak áno, opíšte tieto činnosti.

Oddiel 12: Presadzovanie nariadenia (EÚ) č. 649/2012

Všeobecné informácie

58.   Ktoré orgány presadzovania práva sú zapojené do presadzovania nariadenia (EÚ) č. 649/2012 vo vašom členskom štáte?

Colné orgány

Iné orgány presadzovania práva

Rozveďte, aké iné orgány presadzovania práva.

59.   Rozveďte aj ostatné právne predpisy EÚ, ktorými sa orgány presadzovania práva (iné ako colné) zaoberajú:

nariadenie (ES) č. 1907/2006

nariadenie (ES) č. 1272/2008

nariadenie (EÚ) č. 528/2012

nariadenie (ES) č. 1107/2009

iné

Rozveďte aké iné.

60.   Majú orgány presadzovania práva vhodné zdroje (nepovinné)?

Áno

Nie

Rozveďte.

61.   Sú inšpektori alebo iné osoby zodpovedné za presadzovanie pravidelne školení o nariadení (EÚ) č. 649/2012?

Áno

Nie

Ak áno, rozveďte (napr. druh odbornej prípravy, témy, frekvencia odbornej prípravy).

Ak nie, rozveďte, prečo nie sú uvedené osoby pravidelne odborne pripravované.

Stratégia presadzovania práva

62.   Má váš orgán (alebo akýkoľvek iný príslušný orgán) stratégiu presadzovania práva v prípade nariadenia (EÚ) č. 649/2012?

Áno

Nie

Rozveďte:

62 a)   Ak áno, vykonáva sa už táto stratégia presadzovania práva?

Áno

Nie

Rozveďte.

62 b)   Ak nie, plánuje sa vypracovanie stratégie presadzovania práva?

Áno

Nie

Rozveďte.

Podávanie správ o činnostiach týkajúcich sa presadzovania práva

63.   Rozveďte činnosti presadzovania práva vykonávané vo vašom členskom štáte (môžete uviesť viacero odpovedí):

Kontroly zhody

Kontroly na mieste

Výber vzorky

Iné

Rozveďte aké iné.

64.   Uveďte celkový počet úradných kontrol pri vývoze, ako sú inšpekcie alebo vyšetrovania, alebo iné opatrenia na presadzovanie práva vykonávané orgánmi presadzovania práva, v rámci ktorých sa kontrolovalo alebo presadzovalo plnenie nariadenia (EÚ) č. 649/2012 počas obdobia, za aké predkladáte informácie.

 

Colné orgány

Inšpektori

Iné

Rok 1

 

 

 

Rok 2

 

 

 

Rok 3

 

 

 

Spolu

 

 

 

V prípade potreby uveďte pripomienky.

65.   Uveďte celkový počet úradných kontrol pri dovoze, ako sú inšpekcie alebo vyšetrovania, alebo iné opatrenia na presadzovanie práva vykonávané orgánmi presadzovania práva, v rámci ktorých sa kontrolovalo alebo presadzovalo plnenie nariadenia (EÚ) č. 649/2012 počas obdobia, za aké predkladáte informácie.

 

Colné orgány

Inšpektori

Iné

Rok 1

 

 

 

Rok 2

 

 

 

Rok 3

 

 

 

Spolu

 

 

 

V prípade potreby uveďte pripomienky.

Právomoci orgánov presadzovania práva

66.   Opíšte opatrenia, ktoré môžu orgány presadzovania práva prijať na zabezpečenie súladu s nariadením (EÚ) č. 649/2012 (napr. zhabanie, formálne oznámenie, pozastavenie činnosti).

Podrobnosti o porušeniach

67.   Počet zistených porušení nariadenia (EÚ) č. 649/2012, ktoré zistili:

 

Colné orgány

Inšpektori

Iné

Rok 1

 

 

 

Rok 2

 

 

 

Rok 3

 

 

 

Spolu

 

 

 

68.   Druh porušení, ktoré zistili colné orgány, a súvisiace počty ročne:

Zistené porušenie

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Požiadavky na označovanie

 

 

 

Karty bezpečnostných údajov

 

 

 

Dátum exspirácie chemikálie

 

 

 

Chemikália nie je v súlade s oznámením o vývoze

 

 

 

Do prázdnych riadkov doplňte iné druhy porušenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.   Druh porušení, ktoré zistili inšpektori, a súvisiace počty ročne:

Zistené porušenie

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Požiadavky na označovanie

 

 

 

Karty bezpečnostných údajov

 

 

 

Dátum exspirácie chemikálie

 

 

 

Chemikália nie je v súlade s oznámením o vývoze

 

 

 

Do prázdnych riadkov doplňte iné druhy porušenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankcie

70.   Opíšte režim sankcií v prípade porušenia nariadenia (EÚ) č. 649/2012 (napr. trestnoprávne/správne sankcie, všeobecné ustanovenia alebo špecifické sankcie za špecifické porušenia)

71.   Koľko porušení nariadenia (EÚ) č. 649/2012 malo za následok sankcie počas obdobia, za aké predkladáte informácie?

 

Počet sankcií

Rok 1

 

Rok 2

 

Rok 3

 

Spolu

 

Spolupráca:

72.   Existuje pravidelná výmena informácií medzi PVO a orgánmi presadzovania práva?

Áno

Nie

Rozveďte.

73.   Máte nejaké návrhy na zlepšenie spolupráce medzi PVO a orgánmi presadzovania práva?

74.   Existuje pravidelná výmena informácií medzi PVO a členmi fóra na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách (ďalej len „fórum“) z vašej krajiny?

Áno

Nie

Rozveďte.

75.   Sú PVO spokojné so svojou spoluprácou s členmi fóra?

Áno

Nie

Ak nie, rozveďte.

76.   Máte nejaké návrhy na zlepšenie spolupráce medzi PVO a členmi fóra?

Úloha fóra na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách (ďalej len „fórum“, pozri článok 18 ods. 2)

77.   Sú PVO spokojné s činnosťami, ktoré vykonáva fórum (nepovinné)?

Áno

Nie

Žiadne skúsenosti s činnosťami fóra

Ak nie, rozveďte.

78.   Máte nejaké návrhy na zlepšenie činnosti fóra, pokiaľ ide o presadzovanie nariadenia (EÚ) č. 649/2012 (nepovinné)?

Oddiel 13: Aspekty súvisiace s IT

PVO a systém ePIC

79.   Považujú PVO systém ePIC za ľahko použiteľný, najmä pokiaľ ide o:

a)

oznámenia o vývoze (článok 8)?

Áno

Nie

Žiadne skúsenosti

Ak nie, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli;

b)

žiadosti o výslovný súhlas (článok 14)?

Áno

Nie

Žiadne skúsenosti

Ak nie, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli;

c)

žiadosti o osobitné IRČ (článok 19 ods. 2)?

Áno

Nie

Žiadne skúsenosti

Ak nie, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli;

d)

upustenie od požiadavky (článok 14 ods. 6 a 7)?

Áno

Nie

Žiadne skúsenosti

Ak nie, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli;

e)

predkladanie informácií podľa článku 10?

Áno

Nie

Ak nie, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli;

f)

iné postupy PIC?

Áno

Nie

Žiadne skúsenosti

Rozveďte povahu postupu a prípadné problémy, s ktorými sa stretli.

Vývozcovia a systém ePIC

80.   Uveďte podľa možnosti spätnú väzbu poskytnutú vývozcami o používateľskom komforte systému ePIC, pokiaľ ide o (nepovinné):

a)

oznámenia o vývoze

Ľahko sa používa

Nepoužíva sa ľahko

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli;

b)

žiadosti o osobitné IRČ

Ľahko sa používa

Nepoužíva sa ľahko

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli;

c)

upustenie od požiadavky (článok 14 ods. 6 a 7)

Ľahko sa používa

Nepoužíva sa ľahko

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli;

d)

predkladanie informácií podľa článku 10?

Ľahko sa používa

Nepoužíva sa ľahko

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli;

e)

nakladanie so zmesami/výrobkami prostredníctvom ePIC

Ľahko sa používa

Nepoužíva sa ľahko

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli;

f)

systém ePIC vo všeobecnosti

Ľahko sa používa

Nepoužíva sa ľahko

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli.

Colné orgány, iné orgány presadzovania práva a systém ePIC (nepovinné)

81.   Používajú colné orgány vo vašej krajine systém ePIC?

Áno

Nie

Ak nie, vysvetlite, ako colné orgány vo vašej krajine monitorujú vývoz chemikálií podliehajúcich PIC.

82.   Považujú colné orgány podľa vašich znalostí používanie systému ePIC za ľahké?

Áno

Nie

Žiadne dostupné informácie

83.   Považujú colné orgány podľa vašich znalostí systém ePIC za primeraný nástroj na poskytovanie podpory pri kontrole uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 649/2012?

Áno

Nie

Žiadne dostupné informácie

84.   Používajú podľa vašich znalostí iné orgány presadzovania systém ePIC?

Áno

Nie

Žiadne dostupné informácie

85.   Považujú podľa vašich znalostí tieto iné orgány presadzovania práva používanie systému ePIC za ľahké?

Áno

Nie

Žiadne dostupné informácie

86.   Považujú podľa vašich znalostí tieto iné orgány presadzovania práva systém ePIC za primeraný nástroj na kontrolu uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 649/2012?

Áno

Nie

Žiadne dostupné informácie

Oddiel 14: Doplňujúce informácie

87.   Uveďte akékoľvek ďalšie informácie alebo pripomienky súvisiace s fungovaním postupov podľa nariadenia (EÚ) č. 649/2012, ktoré považujete za relevantné v rámci predkladania informácií podľa článku 22.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).


18.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/52


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/771

z 13. mája 2016,

ktorým sa Španielsku dočasne povoľuje, aby schválilo uvádzanie semien druhu Pinus radiata D. Don dovezených z Nového Zélandu, ktoré nespĺňajú požiadavky na identifikáciu a označovanie podľa smernice Rady 1999/105/ES, a sadiva vyprodukovaného z týchto semien na trh

[oznámené pod číslom C(2016) 2784]

(Iba španielske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (1), a najmä na jej článok 18 ods. 1,

so zreteľom na žiadosť Španielska,

keďže:

(1)

Produkcia semien a sadiva vyprodukovaného zo semien druhu Pinus radiata, ktoré spĺňajú požiadavky na množiteľský materiál stanovené v smernici 1999/105/ES, v Španielsku v súčasnosti nestačí pokryť dopyt konečných používateľov. Potrebný množiteľský materiál nemôžu dodávať iné členské štáty, keďže členské štáty, ktoré by mohli byť schopné tieto semená dodávať, nemajú také množstvo materiálu, ktoré by pokrylo potreby Španielska.

(2)

Potrebné množstvo materiálu príslušného druhu, ktorý je určený na následnú produkciu sadiva, je schopný dodať Nový Zéland. Tieto semená však nespĺňajú požiadavky na identifikáciu a označovanie podľa smernice 1999/105/ES. Konkrétne ide o to, že uvedený materiál nie je zaradený do žiadnej z kategórií uvádzaných na trh stanovených v smernici 1999/105/ES.

(3)

V tejto súvislosti Španielsko požiadalo Komisiu o povolenie, aby mohlo na obmedzené obdobie schváliť uvádzanie semien Pinus radiata z Nového Zélandu a sadiva vyprodukovaného z týchto semien na trh.

(4)

Španielsko zakladá semenné sady, vďaka ktorým by samo dokázalo pokryť svoj dopyt po sadive. Vzhľadom na dlhšie produkčné cykly semien lesných kultúr sa odhaduje, že súčasný nedostatok bude trvať ešte päť rokov. Odhadovaná ročná maximálna potreba semien Pinus radiata predstavuje 400 kg.

(5)

Nič nepoukazuje na to, že semená a sadivo Pinus radiata z Nového Zélandu predstavujú problémy alebo riziká z hľadiska ich zdravia, kvality alebo vitality.

(6)

Keďže Španielsko je jediným členským štátom, ktoré dočasne nie je schopné pokryť dopyt konečných užívateľov po semenách a sadive druhu Pinus radiata, schválenie uvádzania na trh by sa malo obmedziť na územie Španielska.

(7)

Na základe uvedených skutočností a aby Španielsko mohlo preklenúť obdobie nedostatku, malo by sa mu povoliť, aby na obmedzené obdobie schválilo uvádzanie semien a sadiva vyprodukovaného zo semien druhu Pinus radiata, ktoré spĺňajú menej prísne požiadavky než požiadavky stanovené v článkoch 13 a 14 smernice 1999/105/ES, na trh. Uvedené povolenie by malo byť obmedzené na maximálne 400 kg semien ročne a malo by platiť do 31. marca 2021.

(8)

Pri uvádzaní na trh by k takýmto semenám a sadivu mal byť pripojený dokument obsahujúci údaje na jeho identifikáciu. Preto by sa v tomto rozhodnutí mali stanoviť požiadavky na identifikáciu a označovanie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe sa Španielsku do 31. marca 2021 povoľuje, aby v rámci svojho územia schválilo uvádzanie na trh maximálne 400 kg semien ročne druhu Pinus radiata D. Don pochádzajúcich z Nového Zélandu, ktoré sú určené na produkciu sadiva a ktoré nespĺňajú požiadavky na identifikáciu a označovanie stanovené v článkoch 13 a 14 smernice 1999/105/ES.

2.   V súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe sa Španielsku do 31. marca 2021 povoľuje, aby v rámci svojho územia schválilo uvádzanie na trh sadiva vyprodukovaného zo semien, ktorých uvádzanie na trh bolo schválené v súlade s odsekom 1, a ktoré nespĺňa požiadavky na identifikáciu a označovanie stanovené v článkoch 13 a 14 smernice 1999/105/ES.

Článok 2

Španielsko okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých rozhodnutiach prijatých v súlade s týmto rozhodnutím.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 13. mája 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2000, s. 17.


PRÍLOHA

Požiadavky na identifikáciu a označovanie semien a sadiva podľa článku 1.

1.

Na identifikáciu množiteľského materiálu sa vyžadujú všetky tieto informácie:

a)

identifikačný kód základného materiálu, ak je k dispozícii;

b)

botanický názov;

c)

kategória;

d)

účel;

e)

druh základného materiálu;

f)

skutočnosť, či je geneticky modifikovaný;

g)

región miesta pôvodu alebo identifikačný kód;

h)

pôvod, ak je to vhodné, teda či je pôvod materiálu autochtónny alebo domorodý, neautochtónny alebo nedomorodý, alebo neznámy;

i)

miesto pôvodu alebo zemepisná poloha určená rozsahom zemepisnej šírky a dĺžky;

j)

nadmorská výška alebo rozsah nadmorských výšok;

k)

rok dozretia.

2.

Označenie alebo doklad dodávateľa musia obsahovať všetky tieto informácie:

a)

informácie uvedené v bode 1 tejto prílohy;

b)

názov dodávateľa;

c)

dodané množstvo;

d)

vyhlásenie, že semená a sadivo vyprodukované z týchto semien spĺňajú menej prísne požiadavky než požiadavky stanovené v článkoch 13 a 14 smernice 1999/105/ES.


18.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/55


ROZHODNUTIE RADY GUVERNÉROV

z 20. januára 2016

o zmene rokovacieho poriadku EIB s cieľom zohľadniť posilnenie riadenia EIB [2016/772]

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY,

SO ZRETEĽOM NA:

1.

článok 7 ods. 3 písm. h) štatútu, podľa ktorého Rada guvernérov schvaľuje rokovací poriadok banky;

2.

článok 11 ods. 1 štatútu, podľa ktorého Rada guvernérov menuje na návrh správnej rady členov predstavenstva;

3.

článok 11 ods. 2 štatútu, podľa ktorého môže Rada guvernérov na základe kvalifikovanej väčšiny rozhodnúť o odvolaní člena predstavenstva z funkcie,

KEĎŽE banka chce posilniť úlohu výboru pre etiku a právny súlad a posilniť svoje interné pravidlá týkajúce sa menovania a možného pozastavenia výkonu funkcie členov predstavenstva banky,

KEĎŽE úloha výboru pre etiku a právny súlad by mala byť posilnená zavedením možnosti pre tento výbor vydávať stanoviská v akejkoľvek etickej záležitosti týkajúcej sa člena predstavenstva alebo správnej rady,

KEĎŽE rada guvernérov, ktorá je v zmysle štatútu orgánom oprávneným rozhodnúť o odvolaní členov predstavenstva banky, môže tiež rozhodnúť o dočasnom pozastavení výkonu funkcie člena predstavenstva,

KEĎŽE delegovanie právomoci pozastaviť výkon funkcie členov predstavenstva v konkrétne určených okolnostiach a na časovo obmedzené obdobie umožní banke pružne reagovať na výnimočné situácie; v navrhovanom mechanizme sa predpokladá takéto delegovanie zo strany prezidenta banky so súhlasom predsedu Rady guvernérov alebo zo strany predsedu Rady guvernérov v prípadoch týkajúcich sa prezidenta banky,

KEĎŽE každé takéto rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie nasleduje až po konzultácii s výborom pre etiku a právny súlad;

KEĎŽE platné príslušné postupy sa uvádzajú v novom článku 23.b rokovacieho poriadku banky,

KEĎŽE v rámci uvedených pravidiel sa prijatie dodatočných vykonávacích pravidiel na pozastavenie výkonu funkcie, ako aj na odvolanie z funkcie deleguje na správnu radu,

KEĎŽE uvedené pravidlá by mali byť schválené kvalifikovanou väčšinou hlasov Rady guvernérov v zmysle článku 11 ods. 2 štatútu,

KEĎŽE s cieľom podporiť Radu guvernérov banky v jej rozhodnutí vo veciach menovania členov predstavenstva sa zriaďuje ad hoc menovací poradný výbor, ktorého úlohou bude vydávať nezáväzné stanoviská,

KEĎŽE s cieľom uľahčiť rozhodovanie vo veci takýchto menovaní a v snahe reagovať na nedávny vývoj v oblasti najlepšej bankovej praxe by rokovací poriadok banky mal obsahovať isté kritériá, ktoré sa budú uplatňovať pri rozhodnutiach o menovaní,

KEĎŽE sú potrebné viaceré technické zmeny v článku 11 ods. 3 rokovacieho poriadku zamerané na zabezpečenie hladkého fungovania mnohých výborov zriadených v rámci správnej rady, ako napríklad výboru pre politiku rizík,

na základe kvalifikovanej väčšiny ROZHODLA TAKTO:

1.

Článok 11 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku banky sa menia a do rokovacieho poriadku banky sa vkladajú dva nové články 23a a 23b, ako sa uvádza v dokumente 16/01.

2.

Zmenený rokovací poriadok vstupuje do platnosti v 120. deň po dni prijatia tohto rozhodnutia alebo 1. septembra 2016, podľa toho, čo nastane neskôr.

3.

Zmenený rokovací poriadok bude uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie.

V mene Rady guvernérov

predseda

H.-J. SCHELLING

tajomník

K. TRÖMEL


PRÍLOHA

Rokovací poriadok Európskej investičnej banky, schválený 4. decembra 1958 a zmenený a doplnený 15. januára 1973, 9. januára 1981, 15. februára 1986, 6. apríla 1995, 19. júna 1995, 9. júna 1997, 5. júna 2000, 7. marca 2002, 1. mája 2004, 12. mája 2010, 25. apríla 2012, 26. apríla 2013 a 20. januára 2016 Radou guvernérov

KAPITOLA I

FINANČNÝ ROK

Článok 1

Finančný rok banky sa začína každý rok 1. januára a končí sa 31. decembra.

KAPITOLA II

RADA GUVERNÉROV

Článok 2

1.   Rada guvernérov zasadá, keď ju zvolá jej predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jedného z jej členov. Prezident banky môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť správnej rady požiadať predsedu Rady guvernérov, aby zvolal radu.

2.   Rada guvernérov organizuje výročné zasadnutie s cieľom preskúmať výročnú správu a určiť všeobecné smernice pre banku.

3.   Rada guvernérov môže rozhodnúť o tom, že výročná správa obsahujúca účtovnú závierku (súvahu, výkaz ziskov a strát, výkaz špeciálneho oddelenia, poznámky k účtovnej závierke vrátane jej konsolidovanej verzie a všetky ostatné výkazy potrebné na zhodnotenie finančnej situácie banky alebo jej výsledkov) bude prijatá mimo výročného zasadnutia vrátane písomného postupu.

4.   Na zasadnutia Rady guvernérov môžu byť pozvaní členovia predstavenstva. Členovia správnej rady, predstavenstva a výboru audítorov sa zúčastňujú na výročnom zasadnutí Rady guvernérov.

Článok 3

1.   Oznámenie o zasadnutiach Rady guvernérov sa musí zverejniť najmenej tridsať dní pred stanoveným dňom každého zasadnutia.

2.   Členovia Rady guvernérov musia mať program a súvisiace dokumenty k dispozícii najmenej dvadsať dní pred zasadnutím.

3.   Každý guvernér môže požiadať o zaradenie bodov do programu zasadnutia rady, ak predloží svoju požiadavku písomne predsedovi Rady guvernérov najmenej pätnásť dní pred zasadnutím.

4.   Na časové limity stanovené v predchádzajúcich odsekoch sa nemusí prihliadať, ak s tým súhlasia všetci členovia rady alebo ak v naliehavom prípade o to požiada predseda Rady guvernérov na žiadosť prezidenta banky.

Článok 4

Rada guvernérov robí rozhodnutia v súlade s článkom 8 štatútu Európskej investičnej banky (ďalej v texte ako „štatút“).

Článok 5

1.   Predseda Rady guvernérov a predseda správnej rady môžu dať hlasovať o rozhodnutiach písomnou alebo elektronickou korešpondenciou.

2.   Rozhodnutia sa považujú za prijaté ihneď, ako sekretariát Rady guvernérov dostane postačujúci počet hlasov v prospech rozhodnutia.

3.   Hlasovanie písomnou alebo elektronickou korešpondenciou, prípadne tichým postupom sa považuje za postup bežne používaný na vymenovanie členov správnej rady, predstavenstva a výboru audítorov.

4.   Okrem oblastí, pri ktorých sa vyžaduje jednomyseľnosť alebo kvalifikovaná väčšina, môže Rada guvernérov na návrh správnej rady na tento účel prijať rozhodnutia tichým postupom. Rozhodnutie tichým postupom sa považuje za prijaté do šiestich týždňov odo dňa, keď bolo oznámenie o ňom doručené, pokiaľ polovica členov rady alebo počet členov predstavujúcich viac ako polovicu upísaného imania neuviedli, že s tým nesúhlasia.

Každý guvernér môže požiadať, aby bol tichý postup prerušený.

Článok 6

Každý guvernér môže dostať písomné splnomocnenie najviac od jedného zo svojich kolegov, aby ho na zasadnutí Rady guvernérov zastupoval a hlasoval zaňho.

Článok 7

1.   Vo funkcii predsedu sa členovia rady striedajú podľa poradia protokolu členských štátov, ktorý stanovila Rada Európskej únie.

2.   Funkčné obdobie člena rady ako predsedu sa končí na konci dňa výročného zasadnutia alebo na konci dňa, keď bola schválená účtovná závierka za predchádzajúci finančný rok, podľa toho, čo bude neskôr. Funkčné obdobie nového predsedu sa začína nasledujúci deň.

Článok 8

Z rokovaní Rady guvernérov sa vyhotovuje zápisnica. Podpisuje ju predseda a sekretár.

Článok 9

Každý člen Rady guvernérov môže využiť možnosť jedného z úradných jazykov Únie. Môže požiadať o to, aby sa ktorýkoľvek dokument prerokúvaný radou vyhotovil v jazyku podľa jeho želania.

Článok 10

Korešpondencia pre Radu guvernérov sa zasiela na sekretariát Rady guvernérov v sídle banky.

KAPITOLA III

SPRÁVNA RADA

Článok 11

1.   Správna rada zasadá najmenej šesťkrát za rok a na každom zasadnutí rozhodne o termíne konania ďalšieho zasadnutia.

2.   Predseda zvoláva správnu radu predčasne, ak o to požiada jedna tretina hlasujúcich členov alebo ak to predseda považuje za nevyhnutné.

3.   V rámci správnej rady sa ako súčasť jej zodpovedností a v súlade s článkom 18 tohto poriadku zriaďuje výbor pre odmeňovanie zamestnancov a rozpočet, zodpovedný za vopred určené záležitosti, s cieľom poskytnúť správnej rade nezáväzné stanoviská, aby sa uľahčil rozhodovací proces.

Ako súčasť svojich zodpovedností a v súlade s článkom 18 tohto poriadku môže správna rada rozhodnúť o vytvorení výboru pre politiku rizík a výboru pre politiku kapitálovej účasti, ktorých členovia sú menovaní a ktorých rokovacie poriadky sa prijímajú pri ich vzniku. Tieto výbory môžu v prípade potreby zasadať spoločne a na zasadnutie prizvať výbor audítorov. Vydávajú odporúčania a poskytujú nezáväzné stanoviská správnej rade, aby sa uľahčil rozhodovací proces.

Výbory uvedené v tomto odseku sa skladajú z niektorých členov správnej rady alebo ich zástupcov.

Uvedeným výborom predsedá prezident, ktorý môže delegovať vedenie týchto výborov na člena správnej rady alebo na viceprezidenta. Generálny sekretár zabezpečuje pre uvedené výbory sekretárske služby.

4.   Zriaďuje sa výbor pre etiku a právny súlad, zložený zo štyroch členov rady pôsobiacich vo funkcii najdlhšie, ktorí sa na ňom zúčastňujú dobrovoľne, a z predsedu výboru audítorov. Výboru predsedá člen rady, ktorý vo funkcii pôsobí najdlhšie, pričom funkčné obdobie predsedu výboru je tri roky a je obnoviteľné v súlade s podmienkami stanovenými v pravidlách upravujúcich činnosť výboru. Výbor pre etiku a právny súlad:

rozhoduje o všetkých možných konfliktoch záujmov členov alebo bývalých členov správnej rady, predstavenstva alebo na dobrovoľnom základe členov výboru audítorov,

vydáva stanoviská súvisiace s akoukoľvek etickou záležitosťou týkajúcou sa členov správnej rady alebo predstavenstva,

vykonáva všetky ostatné právomoci upravené v tomto poriadku.

Uplatňuje právne ustanovenia o nezlučiteľnosti funkcií, ktoré prijala Rada guvernérov. Výbor informuje správnu radu a Radu guvernérov o prijatých rozhodnutiach.

Vedúci kancelárie pre právny súlad sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru bez práva hlasovať.

Generálny inšpektor sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru bez práva hlasovať, keď sa rokuje o veciach spojených s podvodmi, ako sú napríklad záležitosti súvisiace s politikou EIB na boj proti podvodom v znení aktuálnych zmien.

Rada guvernérov prijíma pravidlá upravujúce činnosť výboru pre etiku a právny súlad.

Článok 12

1.   Oznámenie o zasadnutiach správnej rady spolu s podrobným programom sa musí zvyčajne zverejňovať najmenej pätnásť dní pred stanoveným dátumom každého zasadnutia.

2.   Členovia správnej rady majú dokumenty k dispozícii najmenej desať pracovných dní pred každým zasadnutím. Banka môže použiť elektronické prostriedky.

3.   Každý člen správnej rady môže požiadať o zaradenie bodov do programu zasadnutia rady, ak predloží svoju požiadavku písomne predsedovi správnej rady najmenej päť dní pred zasadnutím.

4.   V naliehavých prípadoch môže predseda zvolať radu ihneď. O rozhodnutiach sa môže dať hlasovať takisto písomnou alebo elektronickou korešpondenciou. Predseda môže tiež použiť tichý postup za podmienok stanovených správnou radou.

Článok 13

Každý člen správnej rady môže využiť možnosť jedného z úradných jazykov Únie. Môže požiadať o to, aby sa ktorýkoľvek dokument prerokúvaný radou vyhotovil v jazyku podľa jeho želania.

Článok 14

1.   Na zasadnutiach správnej rady sa môžu zúčastňovať zástupcovia. Zástupcovia nominovaní štátom alebo na základe spoločného súhlasu viacerých štátov alebo nominovaní Komisiou môžu zastupovať členov správnej rady nominovaných štátom, jedným z týchto štátov, resp. Komisiou. Zástupcovia nemajú právo hlasovať okrem prípadu, keď zastupujú jedného alebo viacerých členov správnej rady alebo keď boli poverení tak konať v súlade s ustanoveniami odseku 5 tohto článku.

2.   Ak článok 9 ods. 2 štatútu ustanovuje, že štát nominuje jedného člena správnej rady a dvoch zástupcov, člen správnej rady uvedie, ktorý zástupca ho má podľa priority zastupovať, ak sa nemôže na zasadnutí zúčastniť; v opačnom prípade sa uplatňujú pravidlá ustanovené v nasledujúcom odseku.

3.   Ak článok 9 ods. 2 štatútu ustanovuje, že viaceré členské štáty nominujú jednotlivo jedného člena správnej rady a spoločne nominujú viacerých zástupcov, v prípade chýbajúceho výslovného poverenia sa určí zástupca na výkon funkcie člena správnej rady, ak sa tento nemôže zúčastniť na zasadnutí, a to v nasledujúcom poradí:

a)

zástupca určený v čase nominácie alebo vymenovania zástupcov;

b)

zástupca pôsobiaci vo funkcii najdlhšie;

c)

zástupca, ktorý je z hľadiska veku najstarší.

4.   Člen správnej rady, ktorý ukončí výkon svojej funkcie alebo zomrie, je zastupovaný zástupcom určeným v súlade s pravidlami uvedenými v písm. a), b) a c) predchádzajúceho odseku, až kým Rada guvernérov nevymenuje nového člena.

5.   Ak sa člen správnej rady nemôže zúčastniť na zasadnutí a nedokáže si zabezpečiť zástupcu, môže svoj hlas písomne delegovať na iného člena správnej rady.

6.   Žiadny člen správnej rady nemá viac ako dva hlasy.

Článok 15

1.   Kvórum ustanovené v článku 10 ods. 2 štatútu je osemnásť hlasujúcich prítomných členov.

2.   Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú v súlade s článkom 10 ods. 2 štatútu.

3.   Jednomyseľnosť ustanovená v článku 19 ods. 5 a 6 štatútu znamená celkový počet odovzdaných hlasov hlasujúcich členov alebo zastupovaných členov v prospech rozhodnutia.

Článok 16

1.   V súlade so štvrtým pododsekom článku 9 ods. 2 štatútu správna rada kooptuje šiestich odborníkov bez práva hlasovať: troch ako riadnych členov a troch ako zástupcov.

2.   Prezident navrhne správnej rade kandidátov na riadneho člena a kandidátov na zástupcu na obdobie končiace sa na konci funkčného obdobia členov správnej rady.

3.   Títo kandidáti sa vyberajú z osôb so vzdelaním a preukázanými skúsenosťami v oblasti súvisiacimi s činnosťami banky.

4.   Správna rada schvaľuje návrh prezidenta v súlade s postupom stanoveným v prvej vete článku 10 ods. 2 štatútu.

5.   Kooptovaní odborníci požívajú práva nehlasujúcich členov správnej rady a majú tie isté povinnosti.

Článok 17

Zo zasadnutí správnej rady sa vyhotovuje zápisnica. Podpisuje ju predseda zasadnutia a predseda, ktorý predsedá zasadnutiu, počas ktorej je zápisnica schválená, ako aj sekretár zasadnutia.

Článok 18

1.   V súlade s článkom 9 ods. 1 štatútu vykonáva správna rada tieto právomoci:

na návrh predstavenstva stanovuje podmienky vytvárajúce všeobecný rámec pre finančné, záručné a výpožičné operácie banky najmä tým, že schvaľuje podmienky na určovanie úrokových sadzieb, provízií a iných poplatkov,

na návrh predstavenstva prijíma politické rozhodnutia týkajúce sa riadenia banky,

zabezpečuje konzistentnosť politík a aktivít skupiny EIB,

schvaľuje finančné a záručné operácie navrhnuté predstavenstvom,

splnomocňuje predstavenstvo, aby vykonávalo výpožičné operácie a súvisiace činnosti treasury a derivátne činnosti v rámci globálnych programov, ktoré vytvára,

dohliada na finančnú rovnováhu banky a kontrolu rizika,

rozhoduje o kľúčových riadiacich dokumentoch banky predkladaných predstavenstvom – najmä o operačnom pláne banky, ročnom rozpočte a účtovnej závierke vrátane jej konsolidovanej verzie – a prípadne o ich implementácii,

preskúmava návrhy predstavenstva predkladané Rade guvernérov,

prijíma špeciálne ustanovenia banky týkajúce sa prístupu k dokumentom,

určuje ustanovenia vzťahujúce sa na kooptovaných odborníkov,

po konzultácii s výborom audítorov prijíma účtovné zásady platné pre účtovné závierky banky.

2.   Vo všeobecnosti zabezpečuje, aby bolo riadenie banky v súlade so zmluvou, štatútom, smernicami stanovenými Radou guvernérov a inými dokumentmi, ktorými sa banka riadi pri výkone svojich povinností podľa zmluvy. Pri výkone svojich právomocí môže správna rada požiadať predstavenstvo o iniciatívu a predloženie návrhov.

3.   Na základe rozhodnutia prijatého kvalifikovanou väčšinou môže delegovať niektoré svoje právomoci na predstavenstvo. Stanovuje podmienky takéhoto delegovania a dohliada na jeho výkon.

4.   Vykonáva všetky ostatné právomoci stanovené v štatúte a v prijímaných pravidlách a rozhodnutiach prenáša na predstavenstvo zodpovedajúce vykonávacie právomoci, čo znamená, že predstavenstvo je zodpovedné v súlade s článkom 11 ods. 3 štatútu za bežný chod banky pod dohľadom prezidenta a pod dohľadom správnej rady.

Článok 19

1.   Keď sa členovia správnej rady zúčastňujú na zasadnutiach správnej rady, majú nárok na náhradu svojich výdavkov na cestovné a stravné.

2.   Rada guvernérov určuje výšku príspevku na účasť členov správnej rady a ich zástupcov.

KAPITOLA IV

PREDSTAVENSTVO

Článok 20

1.   Predstavenstvo je stály zastupiteľský a rozhodovací orgán banky bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia štatútu.

2.   Zasadá, ak si to vyžaduje chod banky.

Článok 21

1.   Aby boli jeho rozhodnutia a stanoviská platné, pri ich prijímaní a predkladaní musia byť prítomní najmenej piati členovia predstavenstva.

2.   Prezident predsedá zasadnutiam správnej rady, výborov zriadených v súlade s článkom 11 ods. 3 tohto poriadku a predstavenstva. Ak sa prezident nemôže zúčastniť na zasadnutí, je chorý alebo by išlo o konflikt záujmov, zastupuje ho viceprezident pôsobiaci vo funkcii najdlhšie. Ak dvaja alebo viacerí viceprezidenti sú vo funkcii rovnako dlho, prezidenta zastupuje viceprezident, ktorý je najstarší z hľadiska veku.

3.   Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov odovzdaných prítomnými členmi. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. V prípade nerozhodného výsledku v hlasovaní členov predstavenstva má rozhodujúci hlas prezident.

4.   Predstavenstvo môže delegovať prijatie riadiacich alebo administratívnych opatrení na prezidenta alebo na jedného alebo viacerých viceprezidentov s výhradou obmedzení a podmienok stanovených v rozhodnutí o delegovaní. Každé takto prijaté rozhodnutie sa ihneď oznamuje predstavenstvu.

Predstavenstvo môže delegovať prijatie iných opatrení spoločne na prezidenta a na jedného alebo viac viceprezidentov s výhradou obmedzení a podmienok stanovených v rozhodnutí o delegovaní, ak nie je možné za daných okolností prijať rozhodnutie na zasadnutí. Každé takto prijaté rozhodnutie sa ihneď oznamuje predstavenstvu.

5.   Predstavenstvo môže hlasovať o rozhodnutí a prijať ho písomnou alebo elektronickou korešpondenciou. Predstavenstvo môže takisto využiť aj tichý postup a vo výnimočných prípadoch aj telekonferenciu za podmienok, aké stanoví.

Článok 22

Z rokovaní predstavenstva vyhotovuje generálny sekretár zápisnicu, ktorú schvaľuje predstavenstvo a ktorú podpisujú prezident banky a generálny sekretár.

Článok 23

1.   V súlade s článkom 11 ods. 3 a 7 štatútu je predstavenstvo kompetentné prijímať a implementovať administratívne poriadky súvisiace s organizáciou a chodom oddelení banky vrátane personálneho manažmentu, predpisy vzťahujúce sa na zamestnancov a zodpovedajúce práva a povinnosti bez toho, aby bol dotknutý služobný poriadok. Informuje o nich správnu radu.

2.   Predstavenstvo je takisto kompetentné za tých istých podmienok uzatvárať všetky zmluvy so zamestnancami.

3.   V rámci vyššie uvedeného má prezident právomoc rozhodovať o všetkých jednotlivých zamestnaneckých záležitostiach, robiť kompromisy, urovnávať spory, uzatvárať dohody a vo všeobecnosti robiť všetko, čo je užitočné a nevyhnutné v záujme banky, a to v súlade s článkom 11 ods. 7 štatútu.

Článok 23a

1.   Členovia predstavenstva musia byť osoby nezávislé, odborne spôsobilé a so skúsenosťami vo finančnom a bankovom sektore alebo v oblasti záležitostí Európskej únie. V každom prípade musia:

byť bezúhonní a mať výbornú povesť,

mať dostatočné vedomosti, zručnosti a odborné znalosti potrebné na výkon svojich povinností.

Celkové zloženie predstavenstva musí odrážať primerane širokú škálu odborných znalostí, ako aj rodovú rôznorodosť.

2.   Menovací poradný výbor sa zriaďuje s cieľom vydávať nezáväzné stanoviská týkajúce sa vhodnosti kandidátov vykonávať povinnosti člena predstavenstva v zmysle kritérií uvedených v predchádzajúcom odseku a stanovených v pravidlách upravujúcich činnosť tohto výboru skôr, než Rada guvernérov vymenuje členov v zmysle článku 11 ods. 1 štatútu.

Výbor sa skladá z piatich členov z prostredia mimo banky vymenovaných Radou guvernérov na návrh prezidenta, ktorí sú nezávislí, odborne spôsobilí, bezúhonní a s dobrou povesťou. Členovia výboru musia mať príslušné odborné skúsenosti, najmä odborné znalosti v oblasti bankovníctva vrátane bankového dohľadu alebo financií zo súkromného alebo verejného sektora, respektíve rozsiahle znalosti o záležitostiach Európskej únie. Celkové zloženie výboru odráža primerane širokú škálu odborných znalostí, ako aj rodovú rôznorodosť. Členovia výboru sú menovaní na obdobie šiestich rokov a opätovne môžu byť menovaní iba raz.

Banka zabezpečuje pre výbor sekretárske služby. Rada guvernérov prijíma pravidlá upravujúce činnosť výboru.

Článok 23b

1.   V prípade závažného alebo údajného závažného pochybenia člena predstavenstva, a to podstatným neplnením si svojich odborných povinností, porušením právnych predpisov alebo inou udalosťou, ktorá môže vážne poškodiť dobré meno banky alebo spôsobiť, že dotknutý člen už nemôže riadne vykonávať svoje povinnosti, môže prezident so súhlasom predsedu Rady guvernérov pozastaviť výkon funkcie dotknutého člena predstavenstva v súlade s ustanoveniami tohto článku 23b.

V prípadoch týkajúcich sa prezidenta môže výkon funkcie prezidenta pozastaviť predseda Rady guvernérov.

2.   Rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie:

sa prijíma po konzultácii s výborom pre etiku a právny súlad a po prijatí všetkých súvisiacich pozorovaní týkajúcich sa dotknutého člena predstavenstva,

sa bezodkladne oznámi správnej rade a Rade guvernérov,

je časovo obmedzené na obdobie troch mesiacov, počas ktorého Rada guvernérov dá hlasovať o predĺžení tohto rozhodnutia na dodatočné obdobie až deviatich mesiacov, pričom rozhodnutie sa prijíma kvalifikovanou väčšinou. Na tento účel výbor pre etiku a právny súlad poskytne Rade guvernérov stanovisko a súvisiace pozorovania týkajúce sa dotknutého člena predstavenstva. Rada guvernérov bude pred ukončením trojmesačného obdobia pozastavenia výkonu funkcie hlasovať a hlasovanie sa následne uzatvorí.

3.   Ak Rada guvernérov do troch mesiacov rozhodne o predĺžení pozastavenia výkonu funkcie na dodatočné obdobie, výkon funkcie dotknutého člena predstavenstva sa pozastavuje do konca takéhoto dodatočného obdobia, pokiaľ:

Rada guvernérov na základe kvalifikovanej väčšiny neprijme rozhodnutie o obnovení výkonu funkcie,

Rada guvernérov na základe kvalifikovanej väčšiny neprijme rozhodnutie o odvolaní podľa článku 11 ods. 2 štatútu.

4.   Ak Rada guvernérov do troch mesiacov nerozhodne o predĺžení pozastavenia výkonu funkcie na dodatočné obdobie, výkon funkcie dotknutého člena predstavenstva sa automaticky obnovuje.

5.   Po uplynutí obdobia pozastavenia sa výkon funkcie dotknutého člena predstavenstva automaticky obnovuje, pokiaľ nie je podľa článku 11 ods. 2 štatútu odvolaný.

6.   V prípade odvolania podľa článku 11 ods. 2 štatútu je potrebná konzultácia s výborom pre etiku a právny súlad. Stanovisko výboru pre etiku a právny súlad sa spolu so súvisiacimi pozorovaniami týkajúcimi sa dotknutého člena predstavenstva odovzdá správnej rade.

7.   Správna rada stanoví podrobnosti postupu pozastavenia výkonu funkcie a odvolania.

KAPITOLA V

VÝBOR AUDÍTOROV

Článok 24

1.   Podľa článku 12 štatútu výbor audítorov (ďalej v texte ako „výbor“) každý rok overuje, či operácie banky prebiehajú riadne a či sa riadne vedú účtovné knihy.

2.   Je zodpovedný za audit účtov banky.

3.   Overuje, či sú činnosti banky v súlade s najlepšou bankovou praxou, ktorá sa na ňu vzťahuje.

Článok 25

1.   Výbor sa stretáva s predstavenstvom najmenej raz za rok s cieľom prediskutovať výsledky svojej práce počas uplynulého finančného roka, ako aj pracovný program na prebiehajúci finančný rok.

2.   Na konci každého finančného roka a najmenej dva týždne pred predložením návrhu výročnej správy Rade guvernérov musí výbor od správnej rady dostať tento návrh obsahujúci návrh účtovnej závierky.

3.   Do troch týždňov od prijatia týchto dokumentov musí výbor po vykonaní nevyhnutných úloh, po prijatí uistenia od predstavenstva týkajúceho sa účinnosti systémov interných kontrol, riadenia rizík a vnútornej správy a po preskúmaní správy externých audítorov predložiť prezidentovi banky vyhlásenie, ktorým potvrdzuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia a úsudku:

činnosti banky sa vykonávajú riadne, najmä čo sa týka riadenia rizík a monitorovania,

výbor overil, že operácie banky prebiehali riadne a že účtovné knihy sa vedú riadne a že na tento účel overil, že operácie banky prebiehali v súlade s formalitami a postupmi stanovenými v štatúte a rokovacom poriadku,

výbor potvrdzuje, že účtovné závierky, ako aj všetky ostatné finančné informácie obsiahnuté vo výročnej správe zostavenej správnou radou podávajú pravdivý a jasný obraz o finančnej situácii banky v zmysle jej aktív a pasív, o výsledkoch jej operácií a finančných tokoch na posudzovaný finančný rok. Rovnaké potvrdenie vydáva aj vo veci konsolidovanej účtovnej závierky.

4.   Ak sa výbor domnieva, že nie je schopný potvrdiť uvedené skutočnosti, musí prezidentovi banky k rovnakému termínu doručiť vyhlásenie so zdôvodneným vysvetlením.

5.   Vyhlásenie výboru sa doručuje Rade guvernérov ako príloha k výročnej správe správnej rady.

6.   Výbor doručuje Rade guvernérov správu o výsledkoch svojej činnosti počas uplynulého finančného roka vrátane overenia, že činnosti banky sú v súlade s najlepšou bankovou praxou, ktorá sa na ňu vzťahuje, a jej kópiu doručí členom správnej rady a predstavenstvu. Správa výboru sa doručuje Rade guvernérov spolu s výročnou správou správnej rady.

Článok 26

1.   Výbor má prístup k všetkým účtovným knihám banky a môže požiadať o nahliadnutie do všetkých ostatných dokumentov, o ktorých sa domnieva, že je ich pri výkone svojich povinností nevyhnutné preskúmať. Pri poskytovaní akejkoľvek pomoci sú výboru k dispozícii oddelenia banky.

2.   Výbor sa tiež môže obrátiť na externých audítorov, ktorých vymenuje po konzultácii s predstavenstvom a na ktorých môže delegovať bežnú prácu týkajúcu sa auditu účtovných závierok banky. Na tento účel každý rok preskúmava povahu a rozsah navrhovaného externého auditu a zamýšľaných audítorských postupov. Takisto preskúmava výsledky a závery takéhoto auditu vrátane všetkých pripomienok a odporúčaní. Banka ihneď vypracuje menovací dekrét pre externých audítorov v súlade s podmienkami stanovenými výborom.

3.   Výbor takisto každý rok preskúma pracovný program, rozsah a výsledky interného auditu banky.

4.   Zabezpečuje primeranú súčinnosť medzi internými a externými audítormi. V prípade potreby môže povolať iných odborníkov.

5.   Rokovania výboru sú platné, iba ak je na nich prítomná polovica členov. Okrem vyhlásenia a správy uvedených v článku 25 tohto rokovacieho poriadku, ktoré je možné prijať iba jednomyseľne, si všetky rozhodnutia výboru vyžadujú súhlas väčšiny členov. V prípade nerozhodného výsledku v hlasovaní členov výboru má rozhodujúci hlas predseda.

6.   Predseda výboru môže dať hlasovať o rozhodnutiach písomnou alebo elektronickou korešpondenciou.

7.   Všetky ďalšie upravujúce pravidlá si určuje samotný výbor.

8.   Členovia výboru neposkytnú žiadne informácie ani údaje, o ktorých sa dozvedia počas výkonu svojich funkcií, osobám alebo orgánom mimo banky. Tento záväzok sa vzťahuje aj na externých audítorov designovaných výborom v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Článok 27

1.   Členov výboru menuje Rada guvernérov. Sú menovaní na neobnoviteľné obdobie šiestich po sebe idúcich finančných rokov. Každý rok sa vymieňa jeden člen výboru.

2.   Členovia sa vyberajú spomedzi nezávislých, kompetentných a bezúhonných osôb. Členovia musia mať finančné, audítorské a kontrolné znalosti zo súkromného alebo verejného sektora a spoločne by mali pokrývať celú škálu vedomostí.

3.   Funkčné obdobie členov výboru sa končí na konci dňa výročného zasadnutia Rady guvernérov podľa článku 2 ods. 2 tohto poriadku alebo na konci dňa, keď bola schválená účtovná závierka, podľa toho, čo bude neskôr. Funkčné obdobie nových členov sa začína nasledujúci deň.

4.   Rada guvernérov môže kvalifikovanou väčšinou odvolať člena výboru, ak sa domnieva, že už nie je schopný vykonávať svoje povinnosti.

5.   Funkčné obdobie predsedu výboru je jeden rok a v tejto funkcii sa strieda člen, ktorého menovanie sa končí na konci dňa výročného zasadnutia Rady guvernérov podľa článku 2 ods. 2 alebo na konci dňa, keď bola schválená účtovná závierka, podľa toho, čo bude neskôr.

6.   Rada guvernérov môže na základe spoločného návrhu prezidenta banky a predsedu výboru audítorov vymenovať maximálne troch pozorovateľov na neobnoviteľné obdobie šiestich rokov. Sú menovaní na základe ich konkrétneho vzdelania, hlavne so zreteľom na bankový dohľad. Pomáhajú výboru pri výkone jeho úloh a zodpovedností tým, že sa zúčastňujú na jeho práci. Riadni členovia výboru môžu zveriť pozorovateľom isté špecifické úlohy, najmä analýzy pri príprave na zasadnutie výboru.

Článok 28

V prípade uvoľneného miesta v dôsledku smrti, odstúpenia, odvolania alebo z iného dôvodu vymenuje Rada guvernérov do troch mesiacov náhradníka na zvyšok nevypršaného funkčného obdobia.

Článok 29

Rada guvernérov stanoví funkčné požitky členov výboru a pozorovateľov. Výdavky na cestovné a stravné vzniknuté pri výkone funkcií sa uhrádzajú za podmienok platných pre členov správnej rady.

KAPITOLA VI

SEKRETARIÁT

Článok 30

Generálny sekretár banky poskytuje sekretárske služby Rade guvernérov, správnej rade, predstavenstvu a výboru audítorov. Takisto poskytuje sekretárske služby výborom zriadeným v rámci správnej rady a subjektom vytvoreným v kontexte mandátov Európskej únie alebo iných orgánov, ak sa predpokladá, že banka takéto služby zabezpečuje.

KAPITOLA VII

ZAMESTNANCI BANKY

Článok 31

Správna rada stanovuje nariadenia týkajúce sa zamestnancov banky. Predstavenstvo prijíma postupy na vykonávanie týchto nariadení v súlade s článkom 23 tohto poriadku.

Článok 32

1.   Rada guvernérov zabezpečí, že v prípade likvidácie banky budú práva zamestnancov banky zaručené.

2.   V naliehavých prípadoch prijme predstavenstvo nevyhnutné opatrenia, pričom o tomto ihneď upovedomí správnu radu.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 33

1.   Tento rokovací poriadok a jeho doplnenia vstupujú do platnosti v deň ich schválenia.

2.   Ustanovenia tohto rokovacieho poriadku sa v žiadnom ohľade neodchyľujú od ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie a štatútu.