ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 118

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
4. mája 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/686 z 3. mája 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/687 z 28. apríla 2016 o harmonizácii frekvenčného pásma 694 – 790 MHz pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby a pre pružné vnútroštátne používanie v Únii [oznámené pod číslom C(2016) 2268]  ( 1 )

4

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2016/688 z 2. mája 2016 o monitorovaní a riadení prítomnosti dioxínov a PCB v rybách a produktoch rybolovu z Pobaltia ( 1 )

16

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie č. 1/2016 Spoločného výboru pre leteckú dopravu Európskej únie a Švajčiarska zriadeného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave z 11. apríla 2016, ktorým sa nahrádza príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave [2016/689]

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

4.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/686

z 3. mája 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. mája 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

203,5

MA

94,1

SN

225,9

TR

84,9

ZZ

152,1

0707 00 05

MA

83,2

TR

137,2

ZZ

110,2

0709 93 10

MA

95,4

TR

133,6

ZZ

114,5

0805 10 20

EG

51,1

IL

84,3

MA

61,6

TR

37,1

ZZ

58,5

0805 50 10

BR

116,1

MA

135,4

TR

130,3

ZA

143,4

ZZ

131,3

0808 10 80

AR

111,2

BR

96,0

CL

114,8

CN

73,3

NZ

135,2

US

225,3

ZA

97,6

ZZ

121,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

4.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/4


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/687

z 28. apríla 2016

o harmonizácii frekvenčného pásma 694 – 790 MHz pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby a pre pružné vnútroštátne používanie v Únii

[oznámené pod číslom C(2016) 2268]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

V rámci viacročného programu politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPP), ktorý bol prijatý rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ (2), sa stanovil politický cieľ určiť do roku 2015 aspoň 1 200 MHz vhodného frekvenčného spektra na uspokojenie rastúceho dopytu po bezdrôtovom prenose dát v EÚ (3). RSPP okrem toho oprávňuje Komisiu a členské štáty, aby vo vzájomnej spolupráci zabezpečili dostupnosť frekvenčného spektra na výrobu programov a osobitných podujatí (PMSE) (4), na rozvoj bezpečnostných služieb a voľného pohybu súvisiacich zariadení, ako aj na rozvoj inovačných interoperabilných riešení na zabezpečovanie ochrany verejnosti a pomoci pri zmierňovaní následkov katastrof (PPDR) (5) a na „internet vecí“ (IoT) (6). Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) prijala správu o strategických odvetvových potrebách frekvenčného spektra, ktorá je okrem iného zameraná na potreby frekvenčného spektra pre PPDR, PMSE a IoT (7).

(2)

Rádiové frekvenčné spektrum v pásme 694 – 790 MHz (ďalej len „frekvenčné pásmo 700 MHz“) je cenným zdrojom pre zavádzanie nákladovo efektívnych pozemských bezdrôtových sietí s vysokou kapacitou a všadeprítomným pokrytím v interiéri aj v exteriéri budov. Rádiokomunikačný poriadok Medzinárodnej telekomunikačnej únie obsahuje pridelenie frekvenčného pásma 700 MHz pre služby televízneho vysielania a pre mobilné služby (okrem leteckých pohyblivých služieb) na spoločnom primárnom základe a vymedzenie tohto pásma pre medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Toto frekvenčné pásmo sa v súčasnosti v Únii využíva na digitálne pozemské televízne vysielanie (DTT) a pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE.

(3)

V stratégii Komisie pre jednotný digitálny trh (8) sa zdôrazňuje význam frekvenčného pásma 700 MHz pre zabezpečenie poskytovania širokopásmových služieb vo vidieckych oblastiach a zdôrazňuje sa v ňom potreba koordinovaného uvoľnenia tohto frekvenčného pásma v záujme stimulácie investícií do vysokorýchlostných širokopásmových sietí a uľahčenia šírenia moderných digitálnych služieb, pričom sa musia zohľadniť špecifické potreby distribúcie audiovizuálnych mediálnych služieb.

(4)

RSPG vo svojom stanovisku k dlhodobej stratégii pre frekvenčné pásmo 470 – 790 MHz (9) navrhuje koordinovaný prístup na uvoľnenie frekvenčného pásma 700 MHz pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby vrátane sprístupnenia tohto pásma za harmonizovaných technických podmienok v celej Únii.

(5)

Komisia v súlade s článkom 4 ods. 2 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre udelila 11. marca 2013 Európskej konferencii poštových a telekomunikačných administratív (CEPT) mandát na vypracovanie harmonizovaných technických podmienok pre frekvenčné pásmo 700 MHz v Únii na poskytovanie bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb a iné využitie v rámci podpory politických priorít Únie v oblasti frekvenčného spektra.

(6)

CEPT na uvedený mandát reagovala 28. novembra 2014 a 1. marca 2016 správami č. 53 (10) a 60 (11). Poskytuje sa nimi základ pre technickú harmonizáciu frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby, ktorou sa umožnia úspory z rozsahu pre zariadenia v súlade s medzinárodným vývojom v tomto pásme.

(7)

V správach CEPT č. 53 a 60 sa uvádzajú aj možnosti využitia častí frekvenčného pásma 700 MHz (tzv. duplexová medzera a/alebo ochranné pásma), o ktorých sa môže rozhodnúť v členskom štáte („vnútroštátne možnosti“). Jednou z vnútroštátnych možností je doplnkový zostupný smer (SDL), ktorý predstavuje výlučne zostupný (t. j. jednosmerný) prenos zo základňovej stanice na poskytovanie pozemských bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb, čím sa vyrieši problém asymetrie prenosu údajov, keďže sa posilní kapacita zostupného smeru takýchto služieb. Ďalšími vnútroštátnymi možnosťami sú PPDR, PMSE a M2M založené na pozemských systémoch schopných poskytovať elektronické komunikačné služby.

(8)

Harmonizovanými technickými podmienkami by sa zabezpečilo využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby a na ďalšie použitie v súlade s prioritami politiky frekvenčného spektra na úrovni Únie, podporil by sa nimi jednotný trh, zmiernilo škodlivé rušenie a uľahčila koordinácia frekvencií.

(9)

Frekvenčné pásmo 700 MHz by sa preto malo využiť na poskytovanie pozemských bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb, ktoré budú vychádzať z harmonizovaného usporiadania kanálov (ďalej len „základné usporiadanie“) a súvisiacich spoločných najmenej reštriktívnych technických podmienok, a to vždy, keď ho členské štáty určia na iné použitie než na vysokovýkonné vysielacie siete. Členské štáty môžu výnimočne a dočasne využívať na služby DTT časti frekvenčného pásma 700 MHz mimo základného usporiadania v záujme uľahčenia včasného prechodu z pozemského televízneho vysielania v tomto pásme, ak je to vhodné z hľadiska vnútroštátnych okolností, napríklad v súvislosti s úpravou práv na využívanie frekvenčného spektra pre služby DTT alebo pre potreby simultánneho analógového a digitálneho vysielania (tzv. „simulcast“) v súlade s dohodami medzi susednými členskými štátmi o riadení rizík spojených s cezhraničným rušením.

(10)

Členské štáty by mali mať zároveň možnosť využívať časti frekvenčného pásma 700 MHz v reakcii na konkrétne vnútroštátne potreby. Okrem pozemských bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb by to mohlo zahŕňať aj využívanie v súlade s prioritami Únie v oblasti odvetvovej politiky frekvenčného spektra, najmä na PPDR, PMSE a IoT a s cieľom zabezpečiť efektívne využívanie frekvenčného spektra. V tejto súvislosti sa môže využívať aj frekvenčné pásmo 790 – 791 MHz bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie Komisie 2010/267/EÚ (12). Pružná harmonizácia dostupnosti spektra vo frekvenčnom pásme 700 MHz na riešenie týchto vnútroštátnych potrieb na základe obmedzeného súboru vnútroštátnych možností by pomohla dosiahnuť úspory z rozsahu v prípade zariadení, ako aj cezhraničnú koordináciu, a mala by byť obmedzená na dostupné frekvenčné rozsahy a prípadne súvisiacu duplexnú metódu a usporiadanie kanálov. Členské štáty by mali rozhodnúť o uplatňovaní vnútroštátnych možností, ako aj o ich vhodnej kombinácii a mali by organizovať ich koexistenciu. Využívaním frekvenčného spektra na vnútroštátne možnosti by sa mala zabezpečiť aj koexistencia s pozemskými bezdrôtovými širokopásmovými elektronickými komunikačnými službami v súlade so základným usporiadaním.

(11)

Pozemskými bezdrôtovými širokopásmovými elektronickými komunikačnými službami a vnútroštátnymi možnosťami vo frekvenčnom pásme 700 MHz by sa mala zabezpečiť primeraná ochrana súčasných služieb pozemského televízneho vysielania a využívania bezdrôtových zvukových zariadení PMSE pod 694 MHz v súlade s ich regulačným štatútom. Na vnútroštátnej úrovni môže byť potrebné uplatnenie dodatočných opatrení na riadenie vzájomného rušenia medzi bezdrôtovými širokopásmovými elektronickými komunikačnými službami a službami DTT, napríklad rušenie prijímačov DTT vysielačmi základňových staníc na poskytovanie bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb, alebo rušenie prijímačov základňových staníc na poskytovanie bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikácií vysielačmi DTT, pričom mobilní operátori môžu na individuálnom základe použiť vhodné zmierňovacie techniky.

(12)

Hoci opatreniami v rámci rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre nie sú dotknuté práva členských štátov organizovať a využívať frekvenčné spektrum na účely verejného poriadku a verejnej bezpečnosti (konkrétne PPDR) (13), spoločný frekvenčný rozsah by pri takomto využívaní bol užitočný, aby sa zabezpečil voľný pohyb zariadení a interoperabilných služieb v súlade s cieľom RSPP v oblasti dostupnosti frekvenčného spektra. Harmonizovanými technickými podmienkami pre pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby by sa tam, kde je to potrebné a vhodné v rámci základného usporiadania, umožnilo aj zavádzanie širokopásmových služieb PPDR, ktoré môžu využiť tieto technické podmienky za predpokladu, že sieť PPDR má rovnaké charakteristické vlastnosti koexistencie ako siete pozemských bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb. Ak členské štáty vyhradia spektrum pre elektronické komunikačné služby na nevýhradnom základe, môžu v prípade potreby takisto zaviesť PPDR. V tejto súvislosti sa v správe skupiny RSPG o strategických odvetvových potrebách frekvenčného spektra uznáva, že potreby frekvenčného spektra pre širokopásmové služby PPDR sa v jednotlivých členských štátoch líšia a vnútroštátne riešenia závisia od politických rozhodnutí vrátane spôsobu realizácie úloh na zabezpečenie verejnej bezpečnosti a súvisiacej úlohy vnútroštátnych orgánov alebo verejných prevádzkovateľov.

(13)

V správach CEPT č. 53 a 60 sa odkazuje na potrebu vypracovať postup pre zvukové zariadenia PMSE na zaistenie nerušenej prevádzky pre požadovanú kvalitu služieb. Na zlepšenie koexistencie interiérových bezdrôtových zvukových zariadení PMSE a mobilných elektronických komunikačných sietí využívajúcich susedné frekvenčné pásma by členské štáty mali, v prípade, že je to uskutočniteľné a potrebné, podporiť uplatnenie riešení na zmierňovanie rušenia, ktoré sú uvedené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/641/EÚ (14).

(14)

Členské štáty by mali uzatvárať príslušné dvojstranné cezhraničné dohody s ďalšími členskými štátmi a tretími krajinami. Takéto dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami môžu byť v príslušných častiach územia členských štátov potrebné na to, aby sa nimi zabezpečilo uplatňovanie harmonizovaných parametrov, zabránilo škodlivému rušeniu a zlepšila efektívnosť frekvenčného spektra. V správe skupiny RSPG týkajúcej sa koordinácie frekvenčného spektra na vysielanie v prípade prerozdelenia pásma 700 MHz (15) sa stanovujú technické podmienky a zásady cezhraničnej koordinácie medzi bezdrôtovými širokopásmovými elektronickými komunikačnými službami a službami pozemského televízneho vysielania, a to aj s tretími krajinami.

(15)

Členské štáty by mali Komisiu informovať o vykonávaní tohto rozhodnutia a využívaní frekvenčného pásma 700 MHz, najmä s cieľom prispôsobiť ho budúcemu vývoju v oblasti bezdrôtových systémov (napríklad v rámci 5G alebo IoT), ktoré môžu ovplyvniť jeho použitie na pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby a vnútroštátne možnosti. Uľahčí sa tým hodnotenie jeho vplyvu na úrovni EÚ a v prípade potreby aj jeho včasné preskúmanie.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rádiové frekvenčné spektrum,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa harmonizujú technické podmienky dostupnosti a efektívneho využívania frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (ďalej len „frekvenčné pásmo 700 MHz“) v Únii pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Jeho cieľom je aj uľahčiť pružné vnútroštátne využívanie v reakcii na konkrétne vnútroštátne potreby v súlade s prioritami RSPP pre rádiové frekvenčné spektrum. Harmonizované podmienky pre frekvenčné pásmo 790 – 791 MHz na základe tohto rozhodnutia sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia rozhodnutia 2010/267/EÚ.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„bezdrôtové zvukové zariadenie PMSE“ je rádiové zariadenie na prenos analógových alebo digitálnych zvukových signálov medzi obmedzeným počtom vysielačov a prijímačov, ako sú rádiové mikrofóny, zariadenia do uší na odposluch alebo zvukové spoje, využívané najmä na výrobu rozhlasových programov alebo súkromných či verejných spoločenských alebo kultúrnych podujatí;

2.

„rádiová komunikácia na ochranu verejnosti a pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof (PPDR)“ sú rádiové aplikácie používané na zaistenie verejnej bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany a obrany, ktoré používajú vnútroštátne orgány alebo príslušní prevádzkovatelia v reakcii na príslušné vnútroštátne potreby v oblasti verejnej bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany, a to aj v núdzových situáciách;

3.

„rádiová komunikácia stroj-stroj (M2M)“ je rádiové spojenie na účely odovzdávania informácií medzi fyzickými alebo virtuálnymi subjektmi, ktoré tvoria zložitý ekosystém vrátane internetu vecí; takéto rádiové spojenie možno dosiahnuť prostredníctvom elektronických komunikačných služieb (napr. na základe bunkových technológií) alebo iných služieb založených na licencovanom alebo nelicencovanom využívaní spektra.

Článok 3

1.   Ak členské štáty vyhradia a sprístupnia frekvenčné pásmo 700 MHz na iné použitie než na vysokovýkonné vysielacie siete, musia:

a)

vyhradiť a sprístupniť frekvenčné pásma 703 – 733 MHz a 758 – 788 MHz na nevýhradnom základe pozemským systémom schopným poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby v súlade s parametrami stanovenými v oddiele A bode 1 a oddieloch B a C prílohy;

b)

v rámci vnútroštátnych rozhodnutí a výberu vyhradiť a sprístupniť iné časti frekvenčného pásma 700 MHz než tie, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a), na použitie, ktoré je v súlade s parametrami stanovenými v oddiele A bodoch 2 až 5 prílohy.

2.   Členské štáty uľahčia koexistenciu rôznych použití uvedených v odseku 1.

Článok 4

Členské štáty zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) a b) poskytovali primeranú ochranu existujúcim systémom v susediacom pásme 470 – 694 MHz, konkrétne službám digitálneho pozemského televízneho vysielania a bezdrôtovým zvukovým zariadeniam PMSE v súlade s ich regulačným štatútom.

Článok 5

Členské štáty uľahčia uzatváranie dohôd o cezhraničnej koordinácii s cieľom umožniť prevádzku systémov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a v prípade potreby v článku 3 ods. 1 písm. b), pričom zohľadnia platné regulačné postupy a práva, ako aj príslušné medzinárodné dohody.

Článok 6

Členské štáty monitorujú využívanie frekvenčného pásma 700 MHz a o svojich zisteniach na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy informujú Komisiu, aby bolo podľa potreby možné toto rozhodnutie včas preskúmať.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. apríla 2016

Za Komisiu

Günther OETTINGER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

(3)  Článok 3 písm. b) RSPP.

(4)  Článok 8 ods. 5 RSPP.

(5)  Článok 8 ods. 3 RSPP.

(6)  Článok 8 ods. 6 RSPP.

(7)  Dokument RSPG13 – 540rev2.

(8)  Pozri: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

(9)  Dokument RSPG 15 – 595 final; odkaz: http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG15-595_final-RSPG_opinion_UHF.pdf.

(10)  Odkaz na správu CEPT č. 53: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP053.PDF.

(11)  Odkaz na správu CEPT č. 60: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP060.PDF.

(12)  Rozhodnutie Komisie 2010/267/EÚ zo 6. mája 2010 o harmonizovaných technických podmienkach využívania frekvenčného pásma 790 – 862 MHz v rámci pozemských systémov schopných zabezpečiť poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 117, 11.5.2010, s. 95).

(13)  Článok 1 ods. 4 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre.

(14)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/641/EÚ z 1. septembra 2014 o harmonizovaných technických podmienkach využívania rádiového frekvenčného spektra bezdrôtovými zariadeniami na výrobu zvukových programov a osobitných podujatí v Únii (Ú. v. EÚ L 263, 3.9.2014, s. 29).

(15)  Dokument RSPG13-524 rev1; odkaz: https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/614d3daf-76a0-402d-8133-77d2d3dd2518/RSPG13-524%20rev1%20Report_700MHz_reallocation_REV.pdf.


PRÍLOHA

PARAMETRE UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

A.   Všeobecné parametre

1.

Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) je usporiadanie frekvencií v rámci frekvenčných pásiem 703 – 733 MHz a 758 – 788 MHz takéto:

a)

veľkosť pridelených blokov je v násobkoch 5 MHz (1);

b)

režimom prevádzky je duplex s frekvenčným delením (FDD); odstup duplexných frekvencií je 55 MHz pri vysielaní koncového zariadenia (vzostupný smer FDD) v spodnej časti frekvenčného pásma 703 – 733 MHz a pri vysielaní základňovej stanice (zostupný smer FDD) v hornej časti frekvenčného pásma 758 – 788 MHz;

c)

spodný frekvenčný limit prideleného bloku sa zarovná s okrajom pásma – 703 MHz – alebo stanoví s odstupom násobkov 5 MHz od neho.

Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov organizovať a využívať svoje frekvenčné spektrum na účely verejnej bezpečnosti a na obranu, by sa mali v prípade realizácie rádiovej komunikácie PPDR uplatniť technické podmienky pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby uvedené v tejto prílohe.

2.

Podľa článku 3 ods. 1 písm. b) je usporiadanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 738 – 758 MHz na úplné alebo čiastočné použitie pre pozemské systémy, ktoré sú schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby, takéto:

a)

horný okraj pásma vyhradeného frekvenčného spektra je buď 758 MHz alebo 753 MHz; 753 MHz sa používa len v spojení s usporiadaním frekvencií podľa oddielu A bodu 3 začínajúcim na 753 MHz;

b)

spodný okraj pásma vyhradeného frekvenčného spektra sa začína na jednej z týchto frekvencií: 738 MHz, 743 MHz, 748 MHz alebo 753 MHz;

c)

režim prevádzky je obmedzený na vysielanie základňovej stanice (výlučne zostupný smer) v súlade s technickými parametrami uvedenými v oddiele B;

d)

veľkosť pridelených blokov vo vyhradenom frekvenčnom spektre je v násobkoch 5 MHz (1); horný frekvenčný limit prideleného bloku sa zarovná s horným okrajom pásma alebo stanoví s odstupom násobkov 5 MHz od neho.

3.

Podľa článku 3 ods. 1 písm. b) je usporiadanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 698 – 703 MHz, 733 – 736 MHz, 753 – 758 MHz a 788 – 791 MHz na úplné alebo čiastočné použitie pre rádiovú komunikáciu PPDR takéto: režimom prevádzky je duplex s frekvenčným delením; odstup duplexných frekvencií je 55 MHz pri vysielaní koncového zariadenia (vzostupný smer PPDR) v jednom frekvenčnom pásme alebo obidvoch frekvenčných pásmach 698 – 703 MHz a 733 – 736 MHz a vysielaní základňovej stanice (zostupný smer PPDR) v jednom alebo obidvoch frekvenčných pásmach 753 – 758 MHz a 788 – 791 MHz.

Frekvenčné pásma 703 – 733 MHz a 758 – 788 MHz alebo ich časti sa môžu použiť aj na rádiovú komunikáciu PPDR. Takéto použitie sa uvádza v oddiele A bode 1.

4.

Podľa článku 3 ods. 1 písm. b) je usporiadanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 733 – 736 MHz a 788 – 791 MHz na použitie pre M2M takéto: režimom prevádzky je duplex s frekvenčným delením; odstup duplexných frekvencií je 55 MHz pri vysielaní koncového zariadenia (vzostupný smer M2M) vo frekvenčnom pásme 733 – 736 MHz a pri vysielaní základňovej stanice (zostupný smer M2M) vo frekvenčnom pásme 788 – 791 MHz.

5.

Podľa článku 3 ods. 1 písm. b) rozhodujú členské štáty o usporiadaní frekvencií vo frekvenčných pásmach 694 – 703 MHz a 733 – 758 MHz na úplné alebo čiastočné použitie pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE. S cieľom zlepšiť koexistenciu interiérových bezdrôtových zvukových zariadení PMSE využívaných v pásmach 694 – 703 MHz a/alebo 733 – 758 MHz a mobilných elektronických komunikačných sietí členské štáty v prípade uskutočniteľnosti a potreby umožnia realizáciu riešení na zmiernenie rušenia.

B.   Technické podmienky pre základňové stanice pre pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby vo frekvenčnom pásme 738 MHz – 788 MHz

V záujme zabezpečenia koexistencie susediacich sietí a ochrany iných služieb a aplikácií v susedných pásmach sa pre základňové stanice použijú tieto technické parametre zvané aj „spektrálna maska“ (BEM). Ak sa na tom príslušní prevádzkovatelia alebo správy dohodnú, možno použiť aj menej prísne technické parametre, pokiaľ sú v súlade s technickými podmienkami ochrany iných služieb či aplikácií, a to aj v susedných pásmach alebo na základe cezhraničných záväzkov.

BEM (2) je vysielacia maska vymedzená ako funkcia frekvencie vo vzťahu k okraju frekvenčného bloku, pričom tento okraj je frekvenčnou hranicou frekvenčného bloku, pre ktorý boli prevádzkovateľovi udelené práva na používanie. Maska BEM pozostáva z niekoľkých prvkov, ktoré sú vymedzené pre určité šírky frekvenčného pásma použité pri meraní. „Okraj pásma“ predstavuje frekvenčnú hranicu frekvenčného rozsahu vyhradeného na konkrétne použitie.

BEM pre ďalej uvedené základňové stanice boli vyvinuté pre zariadenia používané v mobilných sieťach. Tá istá BEM základňovej stanice sa uplatňuje na použitie spojenia v zostupnom smere FDD vo frekvenčnom pásme 758 – 788 MHz (podľa vymedzenia v oddiele A bode 1) a voliteľné výlučné použitie spojenia v zostupnom smere vo frekvenčnom pásme 738 – 758 MHz (podľa vymedzenia v oddiele A bode 2). BEM slúžia na ochranu iných frekvenčných blokov používaných na účely elektronických komunikačných služieb (vrátane výlučného použitia spojenia v zostupného smere), ako aj iných služieb a aplikácií v susedných pásmach. Dodatočné opatrenia, ktoré neobmedzujú úspory z rozsahu v prípade zariadení, sa môžu používať na vnútroštátnej úrovni s cieľom ešte viac uľahčiť koexistenciu elektronických komunikačných služieb a iných použití vo frekvenčnom pásme 700 MHz.

BEM základňových staníc pozostáva z hraničných hodnôt výkonu vnútri bloku a mimo neho. Hraničná hodnota výkonu vnútri bloku sa vzťahuje na blok pridelený prevádzkovateľovi. Hraničné hodnoty mimo bloku sa vzťahujú na spektrum v rámci alebo mimo frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré je mimo prideleného bloku. Tabuľka 1 obsahuje jednotlivé prvky spektra BEM základňovej stanice, pričom všetky prvky BEM s výnimkou prvkov „vnútri bloku“ sa zaraďujú do hraničných hodnôt výkonu mimo bloku. Voliteľné hraničné hodnoty výkonu vnútri bloku sú uvedené v tabuľke 2. Hraničné hodnoty výkonu mimo bloku pre jednotlivé prvky BEM sú uvedené v tabuľkách 3 až 8.

S cieľom získať BEM základňovej stanice pre špecifický blok v rámci zostupného smeru FDD alebo vo frekvenčnom pásme 738 – 758 MHz sa prvky BEM v prípade voliteľného výlučného použitia zostupného smeru použijú takto:

Hraničná hodnota výkonu vnútri bloku sa použije na blok pridelený prevádzkovateľovi.

Určia sa prechodné oblasti a použijú sa príslušné hraničné hodnoty výkonu. Prechodné oblasti sa môžu prekrývať s ochrannými pásmami, susednými pásmami a duplexovou medzerou; v tomto prípade sa použijú prechodné hraničné hodnoty výkonu.

Pre zvyšné pridelené spektrum, ktoré predstavuje základné spektrum (ako je vymedzené v tabuľke 1), sa použijú základné hraničné hodnoty výkonu.

Pre zvyšné spektrum v ochranných pásmach (t. j. nepokryté prechodnými oblasťami ani nepoužívané na rádiovú komunikáciu PPDR alebo M2M) sa použijú hraničné hodnoty výkonu ochranného pásma.

Pre spektrum vo frekvenčnom pásme 733 MHz – 758 MHz, ktoré sa nepoužíva na spojenie výlučne v zostupnom smere či rádiovú komunikáciu PPDR alebo M2M, sa uplatňujú hraničné hodnoty výkonu duplexovej medzery.

Tabuľka 1

Vymedzenie prvkov BEM pre bloky podľa oddielu A bodov 1 a 2

Prvok BEM

Vymedzenie pojmu

Vnútri bloku

Odkazuje na blok, pre ktorý sa odvodzuje BEM.

Základné spektrum

Spektrum používané vo frekvenčných pásmach 703 – 733 MHz (vzostupný smer FDD) a 758 – 788 MHz (zostupný smer FDD), ako aj v rámci frekvenčného pásma 738 – 758 MHz na spojenie výlučne v zostupnom smere (ak je to relevantné), na pozemské digitálne televízne vysielanie pod okrajom pásma 694 MHz a na pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby v pásme nad 790 MHz (vzostupný aj zostupný smer), na rádiovú komunikáciu PPDR vo frekvenčnom pásme 700 MHz (vzostupný aj a zostupný smer) a na rádiovú komunikáciu M2M vo frekvenčnom pásme 700 MHz (vzostupný aj zostupný smer).

Prechodná oblasť

Spektrum od 0 MHz do 10 MHz pod blokom prideleným prevádzkovateľovi a od 0 MHz do 10 MHz nad ním; vo frekvenčnom pásme, v ktorom sa prekrývajú prechodné oblasti a spektrum používané na spojenie v vzostupnom smere FDD, vzostupnom smere PPDR alebo vzostupnom smere M2M, sa neuplatňujú prechodné hraničné hodnoty výkonu.

Ochranné pásma

a)

spektrum od spodného okraja frekvenčného pásma 700 MHz po spodný okraj pásma na spojenie vo vzostupnom smere FDD (t. j. 694 – 703 MHz);

b)

spektrum od horného okraja pásma na zostupný spoj FDD (t. j. 788 MHz) po spodný okraj pásma na spojenie v zostupnom smere FDD podľa rozhodnutia 2010/267/EÚ (t. j. 791 MHz).

Ak sa prechodná oblasť a ochranné pásmo prekrývajú, použijú sa prechodné hraničné hodnoty výkonu. Ak sa spektrum používa na rádiovú komunikáciu PPDR alebo M2M, použijú sa základné hodnoty alebo prechodné hraničné hodnoty výkonu.

Duplexová medzera

Spektrum vo frekvenčnom pásme 733 – 758 MHz.

Ak sa prechodný región a tá časť duplexovej medzery, ktorá sa nepoužíva na výlučne zostupný smer alebo na rádiovú komunikáciu PPDR alebo M2M, prekrývajú, použijú sa prechodné hraničné hodnoty výkonu.

Požiadavky vnútri bloku

Tabuľka 2

Hraničné hodnoty výkonu základňových staníc vnútri bloku

Frekvenčný rozsah

Maximálna priemerná hodnota EIRP (3)

Šírka pásma použitá pri meraní

Blok pridelený prevádzkovateľovi

Nepovinné údaje.

Ak správne orgány požadujú hornú hranicu, môže sa použiť hodnota, ktorá nepresahuje 64 dBm/5 MHz na anténu.

5 MHz

Požiadavky mimo bloku

Tabuľka 3

Základné hraničné hodnoty výkonu základňových staníc

Frekvenčný rozsah

Šírka pásma chráneného bloku

Maximálna priemerná hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

Frekvencie vzostupného smeru v rozsahu 698 – 736 MHz (4)

≥ 5 MHz

– 50 dBm na bunku (5)

5 MHz

3 MHz

– 52 dBm na bunku (5)

3 MHz (4)

≤ 3 MHz

– 64 dBm na bunku (5)

200 kHz (4)

Frekvencie vzostupného smeru FDD vymedzené v rozhodnutí 2010/267/EÚ (832 – 862 MHz)

≥ 5 MHz

– 49 dBm na bunku (5)

5 MHz

Frekvencie zostupného smeru v rozsahu 738 – 791 MHz

≥ 5 MHz

16 dBm na anténu

5 MHz

3 MHz

14 dBm na anténu

3 MHz

< 3 MHz

2 dBm na anténu

200 kHz

Frekvencie zostupného smeru FDD vymedzené v rozhodnutí 2010/267/EÚ (791 – 821 MHz)

≥ 5 MHz

16 dBm na anténu

5 MHz


Tabuľka 4

Prechodné hraničné hodnoty výkonu základňových staníc v rozsahu 733 – 788 MHz

Frekvenčný rozsah

Maximálna priemerná hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

– 10 až – 5 MHz od spodného okraja bloku

18 dBm na anténu

5 MHz

– 5 až 0 MHz od spodného okraja bloku

22 dBm na anténu

5 MHz

0 až + 5 MHz od horného okraja bloku

22 dBm na anténu

5 MHz

+ 5 až + 10 MHz od horného okraja bloku

18 dBm na anténu

5 MHz


Tabuľka 5

Prechodné hraničné hodnoty výkonu základňových staníc nad 788 MHz

Frekvenčný rozsah

Maximálna priemerná hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

788 – 791 MHz pre blok s horným okrajom 788 MHz

21 dBm na anténu

3 MHz

788 – 791 MHz pre blok s horným okrajom 783 MHz

16 dBm na anténu

3 MHz

788 – 791 MHz pre blok s horným okrajom 788 MHz na ochranu systémov so šírkou pásma < 3 MHz

11 dBm na anténu

200 kHz

788 – 791 MHz pre blok s horným okrajom 783 MHz na ochranu systémov so šírkou pásma < 3 MHz

4 dBm na anténu

200 kHz

791 – 796 MHz pre blok s horným okrajom 788 MHz

19 dBm na anténu

5 MHz

791 – 796 MHz pre blok s horným okrajom 783 MHz

17 dBm na anténu

5 MHz

796 – 801 MHz pre blok s horným okrajom 788 MHz

17 dBm na anténu

5 MHz


Tabuľka 6

Hraničné hodnoty výkonu základňových staníc pre tú časť duplexovej medzery, ktorá sa nepoužíva na spojenie výlučne v zostupnom smere ani na rádiovú komunikáciu PPDR alebo M2M

Frekvenčný rozsah

Maximálna priemerná hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

Posun – 10 až 0 MHz od spodného okraja pásma zostupného smeru FDD alebo spodného okraja najspodnejšieho bloku používaného na výlučne zostupný smer, ale nad horným okrajom pásma vzostupného smeru FDD

16 dBm na anténu

5 MHz

Posun viac než 10 MHz od spodného okraja pásma zostupného smeru FDD alebo spodného okraja najspodnejšieho bloku používaného na spojenie výlučne v zostupnom smere, ale nad horným okrajom pásma pre vzostupný smer FDD

– 4 dBm na anténu

5 MHz


Tabuľka 7

Hraničné hodnoty výkonu základňových staníc pre tú časť ochranných pásiem, ktorá sa nepoužíva na rádiovú komunikáciu PPDR alebo M2M

Frekvenčný rozsah

Maximálna priemerná hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

Spektrum od spodného okraja frekvenčného pásma 700 MHz po spodný okraj pásma vzostupného smeru FDD (t. j. 694 – 703 MHz);

– 32 dBm na bunku (6)

1 MHz

Spektrum od horného okraja pásma pre zostupný smer FDD po spodný okraj pásma pre zostupný smer FDD vymedzené v rozhodnutí 2010/267/EÚ (t. j. 788 – 791 MHz)

14 dBm na anténu

3 MHz


Tabuľka 8

Základné hraničné hodnoty výkonu základňových staníc pre spektrum pod 694 MHz

Frekvenčný rozsah

Maximálna priemerná hodnota EIRP

Šírka pásma použitá pri meraní

Frekvencie pod 694 MHz, ak je pozemské digitálne televízne vysielanie chránené

– 23 dBm na bunku (7)

8 MHz

C.   Technické podmienky pre koncové zariadenia pre elektronické komunikačné služby vo frekvenčnom pásme 703 – 733 MHz

BEM pre ďalej uvedené koncové zariadenia boli vyvinuté pre zariadenia používané v mobilných sieťach.

BEM koncových zariadení pozostáva z hraničných hodnôt výkonu vo vnútri bloku, ako aj mimo neho. Hraničná hodnota výkonu vnútri bloku sa vzťahuje na blok pridelený prevádzkovateľovi. Hraničné hodnoty mimo bloku sa vzťahujú na tieto prvky spektra: duplexová medzera medzi vzostupným smerom FDD a zostupným smerom FDD (vrátane spektra na výlučne zostupný smer, ak je to relevantné), ochranné pásmo medzi horným okrajom spektra používaného na televízne vysielanie (694 MHz) a zostupný smer FDD (694 – 703 MHz) a spektrum používané na televízne vysielanie (t. j. pod 694 MHz).

Požiadavky BEM na koncové zariadenia sú uvedené v tabuľkách 9 až 12 (8). Hraničné hodnoty výkonu sú špecifikované ako ekvivalent nesmerovo vyžiareného výkonu (EIRP) v prípade koncových zariadení, ktoré majú byť upevnené alebo inštalované, a ako celková hodnota vyžiareného výkonu (TRP) (9) v prípade koncových zariadení, ktoré majú byť mobilné alebo prenosné.

Správne orgány môžu v určitých prípadoch znížiť hraničnú hodnotu výkonu vnútri bloku, napríklad ak ide o pevné terminálové stanice vo vidieckych oblastiach, za predpokladu, že sa tým neoslabí ochrana iných služieb, sietí a aplikácií a že sa dodržiavajú cezhraničné záväzky.

Požiadavky vnútri bloku

Tabuľka 9

Hraničné hodnoty výkonu koncových zariadení vnútri bloku

Maximálna priemerná hodnota výkonu

23 dBm (10)

Požiadavky mimo bloku

Tabuľka 10

Hraničné hodnoty výkonu koncových zariadení pre ochranné pásmo 694 – 703 MHz

Frekvenčný rozsah

Maximálna priemerná hodnota EIRP mimo bloku

Šírka pásma použitá pri meraní

694 – 698 MHz

– 7 dBm

4 MHz

698 – 703 MHz

2 dBm

5 MHz


Tabuľka 11 (nepovinná)

Hraničné hodnoty výkonu koncových zariadení pre duplexovú medzeru

Frekvenčný rozsah

Maximálna priemerná hodnota EIRP mimo bloku

Šírka pásma použitá pri meraní

733 – 738 MHz

2 dBm

5 MHz

738 – 753 MHz

– 6 dBm

5 MHz

753 – 758 MHz

– 18 dBm

5 MHz

Vysvetlivky k tabuľke 11

Hraničné hodnoty výkonu boli odvodené z vysielacej masky spektra vymedzenej v bode 4.2.3 normy ETSI EN 301 908–13 v6.2.1, čo znamená, že zariadenia na báze LTE budú zo svojej podstaty v súlade s emisnými limitmi uvedenými v tabuľke 11. Na zabezpečenie súladu takéhoto zariadenia s hraničnými hodnotami výkonu uvedenými v predchádzajúcej časti sa nevyžaduje žiadny ďalší skúšobný postup.

Tabuľka 12

Hraničné hodnoty výkonu koncových zariadení pre frekvencie pod 694 MHz používané na pozemské vysielanie (nežiaduce vyžarovanie)

Frekvenčný rozsah

Maximálna priemerná hodnota výkonu mimo bloku

Šírka pásma použitá pri meraní

470 – 694 MHz

– 42 dBm

8 MHz

Vysvetlivky k tabuľke 12:

1.

Odvodenie limitu nežiaduceho vyžarovania je založené na DTT vysielaní prostredníctvom DVB-T2 a systéme WBB so šírkou pásma 10 MHz na 18 MHz oddelením stredových frekvencií medzi DTT vysielaním a WBB (pri predpoklade, že ide o televízny kanál 8 MHz, ochranné pásmo 9 MHz a šírku pásma systému WBB 10 MHz). Ak chcú členské štáty využívať systémy WBB na vnútroštátnej úrovni so šírkou pásma väčšou ako 10 MHz a ak sa v pásme pod 694 MHz generuje nežiaduci výkon mimo bloku vyšší ako – 42 dBm/8 MHz, mali by zvážiť:

a)

buď zavedenie väčšej šírky pásma systému WBB začínajúcej na frekvencii vyššej ako 703 MHz tak, aby bola stále dodržaná požadovaná hraničná hodnota výkonu mimo bloku;

b)

a/alebo uplatňovanie techník na zmiernenie rušenia podľa vysvetlivky 3.

2.

Hodnota nežiaduceho limitu vyžarovania mimo bloku je odvodená s ohľadom na pevný príjem DTT. Členské štáty, ktoré chcú zvážiť prenosný interiérový príjem DTT, budú možno musieť na individuálnej báze realizovať ďalšie opatrenia na vnútroštátnej/miestnej úrovni (pozri vysvetlivku 3).

3.

Príkladmi možných techník na zmiernenie rušenia, ktoré členské štáty môžu vziať do úvahy, sú okrem iného doplnkové filtrovanie DTT, zníženie výkonu koncového zariadenia vo vnútri bloku, zúženie šírky pásma vysielania koncového zariadenia alebo použitie techník, ktoré obsahuje otvorený zoznam potenciálnych zmierňovacích techník uvedený v správe CEPT č. 30.

4.

Ďalšie podmienky koexistencie systémov WBB a DTT vysielania: v záujme zmiernenia blokovania prijímača DTT spôsobeného vysielaním základňovej stanice by sa mohlo použiť doplnkové externé filtrovanie na vstupe do prijímacieho reťazca DTT prijímača na vnútroštátnej úrovni, a to najmä s cieľom zabrániť preťaženiu v dôsledku saturácie v anténových zosilňovačoch; okrem toho sa môže vyskytnúť rušenie prijímačov základňových staníc od televíznych vysielačov spôsobené výkonom vysielača vnútri pásma alebo nežiaducimi emisiami. V takýchto prípadoch sa môžu na individuálnom základe použiť vhodné techniky na zmiernenie rušenia na vnútroštátnej úrovni.


(1)  5 MHz alebo viac; nevylučuje to menšie kanálové šírky pásma vnútri prideleného bloku.

(2)  BEM je založená na analýze a simulácii minimálneho väzbového tlmenia (MCL); prvky BEM sú vymedzené na báze bunky alebo antény v závislosti od scenára koexistencie, z ktorého boli odvodené.

(3)  Ekvivalent nesmerovo vyžiareného výkonu (EIRP) je celkový výkon vyžarovaný v ktoromkoľvek smere na jednom mieste bez ohľadu na konfiguráciu základňových staníc.

(4)  Správne orgány si môžu vybrať šírku pásma použitú pri meraní 3 MHz alebo 200 kHz na ochranu veľkosti bloku 3 MHz v závislosti od možností uplatnených v jednotlivých členských štátoch.

(5)  Na miestach s viacerými sektormi hodnota na „bunku“ zodpovedá hodnote na jeden zo sektorov.

(6)  Na miestach s viacerými sektormi hodnota na „bunku“ zodpovedá hodnote na jeden zo sektorov.

(7)  Na miestach s viacerými sektormi hodnota na „bunku“ zodpovedá hodnote na jeden zo sektorov.

(8)  Ďalšie požiadavky môže ETSI zohľadniť v harmonizovaných normách.

(9)  Celková hodnota vyžiareného výkonu (TRP) je hodnota vyjadrujúca výkon skutočne vyžarovaný anténou. TRP je definovaná ako integrál výkonu vyžarovaného v rôznych smeroch v rámci celej sféry žiarenia.

(10)  Pri tejto hodnote sa toleruje rozdiel až do + 2 dB, aby sa zohľadnila prevádzka v prostredí za extrémnych podmienok a rozšírenie výroby.


ODPORÚČANIA

4.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/16


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2016/688

z 2. mája 2016

o monitorovaní a riadení prítomnosti dioxínov a PCB v rybách a produktoch rybolovu z Pobaltia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 (1) sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu dioxínov, sumy dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v rybách a v produktoch rybolovu. V uvedenom nariadení sa stanovili výnimky pre Fínsko, Švédsko a Lotyšsko, podľa ktorých môžu tieto krajiny uvádzať na svoje vlastné trhy tieto druhy ulovené vo voľnej prírode: lososa, sleďa obyčajného s dĺžkou viac ako 17 cm, sivoňa, mihulu riečnu a pstruha obyčajného, ako aj výrobky z nich s pôvodom z Pobaltia, ktoré sú určené na spotrebu na ich vlastnom území a v prípade ktorých sú prekročené maximálne hodnoty.

(2)

Niektoré ryby a produkty rybolovu z Pobaltia pravidelne presahujú maximálne hodnoty. Nie je možné kontrolovať, či každá jednotlivá šarža rýb a produktov rybolovu spĺňa maximálne hodnoty. Preto, aby sa zabezpečilo, že na trh sa budú uvádzať len ryby a produkty rybolovu, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ, zostavil sa zoznam rýb z Pobaltia, v prípade ktorých možno očakávať nesúlad s predpismi. Tento zoznam bol vytvorený na základe dostupných údajov a musí sa pravidelne aktualizovať. V prípade rýb a produktov rybolovu z Pobaltia, u ktorých nemožno zaručiť súlad s predpismi na základe dostupných údajov o výskyte, sa stanovili osobitné opatrenia na riadenie rizík s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali len ryby a produkty rybolovu, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ.

(3)

Je nevyhnutné pokračovať v monitorovaní prítomnosti dioxínov a PCB v rybách a produktoch rybolovu z Pobaltia. Je vhodné odporučiť, aby sa na základe množstva ulovených rýb stanovil minimálny počet vzoriek rýb a produktov rybolovu, ktoré sa majú analyzovať koordinovaným spôsobom,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Dánsko, Nemecko, Poľsko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Fínsko a Švédsko by s aktívnou pomocou prevádzkovateľov potravinárskych podnikov mali monitorovať prítomnosť dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v rybách a produktoch rybolovu, napríklad v pečeni z Pobaltia, v súlade s prílohou I k tomuto odporúčaniu.

2.

S cieľom zabezpečiť, aby boli vzorky reprezentatívne pre šaržu, z ktorej sa odoberajú, by členské štáty a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov mali dodržiavať postupy odberu vzoriek stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 589/2014 (2).

3.

Metóda analýzy použitá na monitorovanie prítomnosti dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom musí byť v súlade s kritériami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 589/2014.

4.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa výsledky analýz poskytovali pravidelne (každých šesť mesiacov) úradu EFSA vo formáte EFSA na predkladanie údajov v súlade s požiadavkami v usmerneniach úradu EFSA o štandardnom opise vzorky (SSD) pre potraviny a krmivá (3) a dodatočnými osobitnými požiadavkami úradu EFSA týkajúcimi sa podávania správ.

Vzorky môžu predstavovať jednotlivé ryby alebo súhrnné vzorky, ale v prípade súhrnných vzoriek musí ísť o ryby rovnakej veľkosti, ktoré boli ulovené v tej istej zóne/tom istom regióne ICES.

Na sleďa obyčajného, lososa, pstruha (morského) a šprotu, sa vzťahujú osobitné dodatočné požiadavky na podávanie správ (ktoré ešte nie sú výslovne uvedené v obvyklom formáte podávania správ):

Zóna úlovku, prednostne zóna ICES (iné označenie ako napr. oblasť FAO, názov časti Baltského mora je tiež prijateľné, ak nie je k dispozícii názov zóny ICES). V prípade rýb pochádzajúcich z jazier alebo riek, sa uvádza názov jazera alebo rieky.

Ak chýba presné označenie zóny, kde boli ryby ulovené, môžu sa uviesť čo možno najpresnejšie údaje o mieste, kde boli ulovené.

Dátum úlovku

Veľkosť rýb/vek rýb/hmotnosť rýb

Veľkosť rýb sa má merať podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2187/2005 (4). Veľkosť a hmotnosť sú najdôležitejšími parametrami. Je možné uviesť aj vek, ak je známy.

Informácie o analyzovanej matrici (svalovina, pečeň atď.)

Obsah tuku v rybe/rybách vo vzorke

Informácie o spracovaní (orezané, údené alebo inak spracované)

Všetky ostatné relevantné informácie (napr. povaha vzorky v prípade, že v bežných stĺpcoch sa neuvádzajú dostatočné podrobnosti: napr. výsledok týkajúci sa jednej ryby).

5.

Dostupné údaje zo vzoriek odobratých od roku 2009, ktoré ešte neboli zaslané do databázy EFSA, by sa mali úradu EFSA poskytnúť podľa možnosti vo formáte EFSA na predkladanie údajov.

6.

V prílohe II sú na základe údajov dostupných v súčasnosti uvedené informácie o prítomnosti dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v určitých druhoch rýb od určitého veku, veľkosti a z určitej zemepisnej oblasti (zóna ICES), a to najmä so zreteľom na to, či spĺňajú maximálne hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 1881/2006.

7.

S cieľom zabezpečiť, aby sa na trh EÚ uvádzali len ryby a produkty rybolovu, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ, sa v prípade rýb z Pobaltia odporúča vykonávať opatrenia na riadenie rizík uvedené v prílohe III. Členské štáty uvedené v odseku 1 môžu prijať vnútroštátne opatrenia na vykonanie opatrení na riadenie rizík odporúčaných v prílohe III.

V Bruseli 2. mája 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 589/2014 z 2. júna 2014, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hladín dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 252/2012 (Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 18).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).


PRÍLOHA I

1.

Minimálny počet vzoriek sleďa obyčajného (Clupea harengus membras), ktorý sa odporúča odobrať v roku 2016 na analýzu prítomnosti dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom, prednostne v zónach ICES 28-1, 28-2, 29, 30, 31 a 32.

 

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Spolu

Sleď obyčajný

7

5

7

20

4

4

9

14

70

2.

Minimálny počet vzoriek šproty severnej (Sprattus sprattus), ktorý sa odporúča odobrať v roku 2017 na analýzu prítomnosti dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom, prednostne v zónach ICES 29, 30, 31 a 32.

 

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Spolu

Šprota severná

5

8

8

5

5

9

18

12

70

3.

Minimálny počet vzoriek lososa obyčajného (Salmo salar) a pstruha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss), ktorý sa odporúča odobrať v roku 2018 na analýzu prítomnosti dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom.

 

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Spolu

Losos/pstruh

5

12

5

15

5

5

11

12

70

4.

Minimálny počet vzoriek, ktorý sa odporúča každoročne odobrať od roku 2016 do roku 2018 na analýzu prítomnosti dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom.

 

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Spolu

Rôzne druhy rýb (*)

10

10

10

10

10

10

10

10

80


(*)  Treska škvrnitá (Gadus morhua), platesa veľká (Pleuronectes platessa), mihuľa riečna (Lampetra fluviatilis), sivoň (Salvelinus sp.) piest zelenkavý (Blicca bjoerkna), úhor európsky (Anguilla Anguilla), pleskáč vysoký (Abramis brama), platesa bradavičnatá (Platichthys flesus), ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis), šťuka severná (Esox lucius), zubáč veľkoústy (Sander lucioperca), plotica červenooká (Rutilus rutilus), sih malý (Coregonus Albula), ihlica rohozobá (Belone belone), koruška európska (Osmerus eperlanus), kalkan veľký (Psetta maxima), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba), sih (Coregonus sp.) a treska merlang (Merlangius merlangus).


PRÍLOHA II

Informácie o prítomnosti dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v určitých druhoch rýb od určitého veku, veľkosti a z určitej zemepisnej oblasti (zóna ICES), a to najmä so zreteľom na to, či spĺňajú maximálne hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 1881/2006

1.   Veľkosť rýb

Veľkosť každej ryby uvedenej v tejto prílohe sa meria podľa nasledujúceho obrázku, od špičky úst po koniec chvostovej plutvy.

Image

2.   Minimálne veľkosti určitých druhov rýb, ktorých výlov je povolený v Pobaltí z dôvodov udržateľnosti [nariadenie (ES) č. 2187/2005]

Losos obyčajný (Salmo salar) (v celom Pobaltí okrem zóny ICES 31): minimálna veľkosť je 60 cm (nie je preto povolený výlov rýb s hmotnosťou < 2 kg);

Losos obyčajný (Salmo salar) (zóna ICES 31): minimálna veľkosť je 50 cm (nie je preto povolený výlov rýb s hmotnosťou < 2 kg);

Pstruh morský (Salmo trutta) (zóny ICES 22, 23, 24 a 25 a zóny ICES 29, 30, 31 a 32): minimálna veľkosť je 40 cm (nie je preto povolený výlov rýb s hmotnosťou < 2 kg);

Pstruh morský (Salmo trutta) (zóny ICES 26, 27 a 28): minimálna veľkosť je 50 cm (nie je preto povolený výlov rýb s hmotnosťou < 2 kg);

3.   Informácie o prítomnosti dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v určitých druhoch rýb od určitého veku, veľkosti a z určitej zemepisnej oblasti (zóna ICES)

3.1.   Sleď obyčajný

V zónach ICES 22, 23, 24, 25, 26 a 27: v prípade sleďa obyčajného sa predpokladá súlad s maximálnymi hodnotou bez ohľadu na jeho veľkosť.

V zónach ICES 28-1, 29, 30, 31 a 32: v prípade sleďa obyčajného s veľkosťou ≤ 17 cm sa predpokladá súlad a v prípade sleďa obyčajného s veľkosťou > 17 cm existuje podozrenie na nesúlad.

V zóne ICES 28-2: v prípade sleďa obyčajného s veľkosťou ≤ 21 cm sa predpokladá súlad a v prípade sleďa obyčajného s veľkosťou > 21 cm existuje podozrenie na nesúlad.

3.2.   Losos

Losos zo zón ICES 22 a 23 pochádza zo severného Atlantiku a nie z Pobaltia, a preto sa naň nevzťahujú tieto závery týkajúce sa prítomnosti dioxínov a PCB a spoločných opatrení na riadenie rizík.

V prípade lososa s hmotnosťou < 2 kg sa predpokladá súlad (ale nie je povolený jeho výlov z dôvodu udržateľnosti – v súlade s nariadením (ES) č. 2187/2005; minimálna veľkosť 60 cm a v prípade zóny ICES 31: 50 cm).

V zónach ICES 24, 25, 26:

losos s hmotnosťou viac ako 2 kg a neprevyšujúcou 5,5 kg: spĺňa maximálne hodnoty po orezaní (orezanie má za následok zníženie obsahu dioxínu/PCB podobných dioxínu o približne 30 % – skúsenosti len v zónach ICES 24, 25, 26);

neorezaný menší losos (2 až 4 kg): existuje podozrenie na nesúlad, hoci väčšina lososov je v súlade;

väčší losos (4 až 5,5 kg): existuje podozrenie na nesúlad v prípade väčšiny lososov;

orezaný losos hmotnosťou < 5,5 kg: v súlade;

losos po orezaní a odstránení brušnej časti s hmotnosťou < 7,9 kg: v súlade.

V zónach ICES 27, 28, 29, 30, 31 a 32:

losos s hmotnosťou > 2 kg (väčší ako 60 cm): existuje podozrenie na nesúlad.

3.3.   Pstruh

V prípade pstruha (morského) s hmotnosťou < 2 kg sa predpokladá súlad (ale nie je povolený jeho výlov z dôvodu udržateľnosti podľa nariadenia (ES) č. 2187/2005; minimálna veľkosť pre zóny ICES 24, 25, 29, 30, 31 a 32: 40 cm a pre zóny ICES 26, 27 a 28: 50 cm).

V zónach ICES 22, 23, 24, 25, 26:

pstruh (morský) s hmotnosťou viac ako 2 kg a neprevyšujúcou 4,5 kg: v súlade s maximálnymi hodnotami obsahu po orezaní a odstránení brušnej časti;

menší pstruh (morský) (2 až 4 kg): existuje podozrenie na nesúlad, hoci väčšina pstruhov (morských) je v súlade;

väčší pstruh (morský): existuje podozrenie na nesúlad v prípade väčšiny pstruhov (morských).

V zónach ICES 27, 28, 29, 30, 31 a 32:

v prípade všetkých pstruhov (morských) s hmotnosťou > 2 kg (väčšie ako 40/50 cm) existuje podozrenie na nesúlad.

3.4.   Šprota severná

V zónach ICES 22, 23, 24, 26, 27 a 28: predpokladá sa súlad.

V zónach ICES 29, 30, 31 a 32: V prípade šprôt menších ako 12,5 cm, ktoré majú menej ako 5 rokov, sa predpokladá súlad. V prípade šprôt väčších ako 12,5 cm existuje podozrenie na nesúlad.

3.5.   Tresčia pečeň

Existuje podozrenie na nesúlad.

3.6.   Mihuľa riečna

V zóne ICES 28: existuje podozrenie na nesúlad.

V zóne ICES 32: predpokladá sa súlad.

3.7.   Rôzne druhy rýb

So sivoňom sa neobchoduje a na miestny výlov sa vzťahuje výnimka (Švédsko a Fínsko).

V prípade ostatných druhov rýb sa predpokladá súlad.


PRÍLOHA III

Odporúčané opatrenia na riadenie rizík, ktoré majú prijať príslušné orgány na zabezpečenie toho, aby ryby z Pobaltia uvádzané na trh EÚ spĺňali maximálne hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 1881/2006

1.   Odporúčané všeobecné opatrenia na riadenie rizík

Zásadný význam má vysledovateľnosť.

Pri predaji sleďa, lososa, pstruha morského a šproty do iných členských štátov EÚ alebo pri ich predaji na domácom trhu, na ktorý sa nevzťahuje výnimka, by sa mala v sprievodných dokumentoch uviesť zóna ICES, v ktorej boli ryby ulovené. V prípade potreby by malo byť jasne uvedené, že zo šarže boli odobraté vzorky, ktoré boli analyzované na prítomnosť dioxínov, sumy dioxínov a PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom podľa právnych predpisov EÚ, a zistilo sa, že šarža je v súlade s právnymi predpismi EÚ. Správu o výsledku analýzy je možné pripojiť alebo by sa mala sprístupniť na požiadanie.

V prípade, že nie je možné poskytnúť presné informácie o zónach ICES, v ktorých boli ryby ulovené, pri predaji sleďa s veľkosťou > 17 cm, lososa, pstruha morského a šproty s veľkosťou > 12,5 cm do iných členských štátov EÚ alebo pri ich predaji na domácom trhu, na ktorý sa nevzťahuje výnimka, by sa zo šarže rýb mali vždy odobrať vzorky, ktoré by sa mali analyzovať na prítomnosť dioxínov, sumy dioxínov a PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom podľa právnych predpisov EÚ s cieľom overiť, či sú v súlade s právnymi predpismi EÚ. Táto skutočnosť by sa mala jasne uviesť v sprievodných dokumentoch. Správu o výsledku analýzy je možné pripojiť alebo by sa mala sprístupniť na požiadanie.

Úrad v prístave vykládky je zodpovedný za vykonávanie potrebných kontrol na zabezpečenie súladu s predpismi.

V prípade rýb, ktoré sa nemôžu uviesť na trh na účely ľudskej spotreby, by mali byť k dispozícii zdokumentované dôkazy o tom, ako sa s nimi naložilo.

2.   Odporúčané osobitné opatrenia na riadenie rizík

2.1.   Sleď obyčajný

Sleď obyčajný zo zón ICES 22, 23, 24, 25, 26 a 27 → sa môže uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby.

Sleď obyčajný zo zón ICES 28-1, 29, 30, 31, 32:

Švédsko a Fínsko:

bez triedenia možno sleďa obyčajného uvádzať len na domáci trh.

na predaj do iných členských štátov EÚ: povinné triedenie sleďov na veľkosti ≤ 17 cm a > 17 cm pred uvedením na trh (keďže triedenie sa vykonáva podľa šírky, ide o približné triedenie, ale toto nepredstavuje problém):

sleď obyčajný s veľkosťou ≤ 17 cm sa môže uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby;

sleď obyčajný s veľkosťou > 17 cm sa môže uvádzať na trh alebo spracovávať na účely ľudskej spotreby len na domácom trhu, alebo sa môže predávať mimo domáceho trhu iba vtedy, ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad).

Nemecko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko:

povinné triedenie sleďa obyčajného na veľkosti ≤ 17 cm a > 17 cm pred uvedením na trh (keďže triedenie sa vykonáva podľa šírky, ide o približné triedenie, ale toto nepredstavuje problém):

sleď obyčajný s veľkosťou ≤ 17 cm sa môže uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby;

sleď obyčajný s veľkosťou > 17 cm sa nemôže uvádzať na trh alebo spracovávať na účely ľudskej spotreby, pokiaľ sa analýzou jednotlivej šarže nepreukázal súlad.

Sleď obyčajný zo zóny ICES 28-2:

Švédsko a Fínsko:

bez triedenia možno sleďa obyčajného uvádzať len na domáci trh.

na predaj do iných členských štátov EÚ: povinné triedenie sleďa obyčajného na veľkosti ≤ 21 cm a > 21 cm (keďže triedenie sa vykonáva podľa šírky, ide o približné triedenie, ale toto nepredstavuje problém):

sleď obyčajný s veľkosťou ≤ 21 cm sa môže uvádzať na trh alebo spracovávať na účely ľudskej spotreby;

sleď obyčajný s veľkosťou > 21 cm sa môže uvádzať na trh alebo spracovávať na účely ľudskej spotreby len na domácom trhu, alebo sa môže predávať mimo domáceho trhu iba vtedy, ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad).

Nemecko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko:

povinné triedenie sleďa obyčajného na veľkosti ≤ 21 cm a > 21 cm pred uvedením na trh (keďže triedenie sa vykonáva podľa šírky, ide o približné triedenie, ale toto nepredstavuje problém):

sleď obyčajný s veľkosťou ≤ 21 cm sa môže uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby;

sleď obyčajný s veľkosťou > 21 cm sa nemôže uvádzať na trh alebo spracovávať na účely ľudskej spotreby, pokiaľ sa analýzou jednotlivej šarže nepreukázal súlad.

2.2.   Losos

Losos zo zón ICES 24, 25 a 26:

Švédsko, Fínsko a Lotyšsko:

losos sa môže uvádzať na domáci trh (výnimka);

predaj do iných členských štátov EÚ: možný iba vtedy, ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad s právnymi predpismi EÚ.

Nemecko, Dánsko, Estónsko, Litva a Poľsko:

losos s hmotnosťou väčšou ako 2 kg sa môže uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby, ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad s právnymi predpismi EÚ;

losos s hmotnosťou menej ako 5,5 kg je po orezaní v súlade (postup sa uplatňuje v Dánsku a Poľsku len na zóny ICES 24, 25 a 26) a losos s hmotnosťou viac ako 5,5 kg a neprevyšujúcou 7,9 kg je po orezaní a odstránení brušnej časti v súlade (postup sa uplatňuje v Poľsku na zóny ICES 24, 25 a 26);

losos s hmotnosťou > 5,5 kg a losos po orezaní a odstránení brušnej časti s hmotnosťou > 7,9 kg sa môže uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby iba vtedy, ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad s právnymi predpismi EÚ.

Losos zo zón ICES 27, 28, 29, 30, 31 a 32:

Švédsko, Fínsko a Lotyšsko:

losos sa môže uvádzať na domáci trh (výnimka);

predaj do iných členských štátov EÚ: možný iba vtedy, ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad s právnymi predpismi EÚ.

Nemecko, Dánsko, Estónsko, Litva a Poľsko:

losos sa môže uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby, ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad s právnymi predpismi EÚ.

2.3.   Pstruh (morský)

Pstruh (morský) zo zón ICES 22, 23, 24, 25 a 26:

Švédsko a Fínsko:

pstruh (morský) sa môže uvádzať na domáci trh (výnimka);

predaj do iných členských štátov EÚ: možný iba vtedy, ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad s právnymi predpismi EÚ.

Nemecko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko:

pstruh (morský) s hmotnosťou viac ako 2 kg: pstruh sa môže uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby, ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad s právnymi predpismi EÚ.

pstruh (morský) po orezaní a odstránení brušnej časti s hmotnosťou < 4,5 kg: v súlade (postup sa uplatňuje v Poľsku na zóny ICES 22, 23, 24, 25 a 26);

pstruh (morský) po orezaní a odstránení brušnej časti s hmotnosťou > 4,5 kg sa môže uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby, ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad s právnymi predpismi EÚ.

Pstruh (morský) zo zón ICES 27, 28, 29, 30, 31 a 32:

Švédsko a Fínsko:

pstruh (morský) sa môže uvádzať na domáci trh (výnimka);

predaj do iných členských štátov EÚ: možný iba vtedy, ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad s právnymi predpismi EÚ.

Nemecko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko:

pstruh (morský) sa môže uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby, iba ak sa analýzou jednotlivej šarže preukázal súlad s právnymi predpismi EÚ.

2.4.   Šprota severná

Šprota zo zón ICES 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 sa môže uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby.

Šprota zo zón ICES 29, 30, 31 a 32:

povinné triedenie na šproty s veľkosťou ≤ 12,5 cm a šproty s veľkosťou > 12,5 cm;

šproty s veľkosťou ≤ 12,5 cm sa môžu uvádzať na trh na účely ľudskej spotreby;

šproty s veľkosťou > 12,5 cm sa nemôžu uvádzať na trh alebo spracovávať na účely ľudskej spotreby, pokiaľ sa analýzou jednotlivej šarže nepreukázal súlad.

2.5.   Tresčia pečeň

V prípade tresčej pečene z tresky ulovenej v Pobaltí existuje podozrenie, že nie je v súlade, a preto by sa všetky šarže mali analyzovať s cieľom preukázať súlad pred uvedením na trh EÚ.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

4.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/24


ROZHODNUTIE č. 1/2016 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE

z 11. apríla 2016,

ktorým sa nahrádza príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave [2016/689]

VÝBOR EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 23 ods. 4,

ROZHODOL TAKTO:

Jediný článok

Prílohou k tomuto rozhodnutiu sa nahrádza príloha k dohode od 15. mája 2016.

V Bruseli 11. apríla 2016,

Za spoločný výbor

vedúci delegácie Európskej únie

Filip CORNELIS

vedúci delegácie Švajčiarskej konfederácie

Christian HEGNER


PRÍLOHA

Na účely tejto dohody:

v súvislosti s Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, Európska únia nahrádza Európske spoločenstvo a je jeho právnym nástupcom,

ak akty špecifikované v tejto prílohe obsahujú odkazy na členské štáty Európskeho spoločenstva, nahradeného Európskou úniou, alebo požiadavku prepojenia s členskými štátmi Európskej únie, odkazy sa na účely tejto dohody uplatňujú rovnako na Švajčiarsko alebo na požiadavku prepojenia so Švajčiarskom,

odkazy na nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 a (EHS) č. 2408/92 uvedené v článkoch 4, 15, 18, 27 a 35 dohody sa chápu ako odkazy na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008,

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15 tejto dohody, sa pojem „letecký dopravca Spoločenstva“ uvedený v nasledujúcich smerniciach a nariadeniach Spoločenstva uplatňuje aj na leteckého dopravcu, ktorý je držiteľom oprávnenia na vykonávanie leteckej dopravy a ktorý má vo Švajčiarsku svoju hlavnú pobočku, prípadne zaregistrované sídlo, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1008/2008. Akýkoľvek odkaz na nariadenie (EHS) č. 2407/92 sa chápe ako odkaz na nariadenie (ES) č. 1008/2008,

akýkoľvek odkaz v nasledujúcich textoch na články 81 a 82 zmluvy alebo na články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa chápe ako odkaz na články 8 a 9 tejto dohody.

1.   Liberalizácia leteckej dopravy a ostatné pravidlá v odvetví civilného letectva

č. 1008/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

č. 2000/79

Smernica Rady z 27. novembra 2000, ktorá sa týka Európskej dohody o organizácii pracovného času mobilných pracovníkov civilného letectva, ktorú uzavrela Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA), Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF), Európska asociácia civilných letcov (ECA), Európska asociácia regionálnych leteckých spoločností (ERA) a Asociácia nezávislých leteckých dopravcov (IACA)

č. 93/104

Smernica Rady z 23. novembra 1993 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, zmenená:

smernicou 2000/34/ES

č. 437/2003

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave

č. 1358/2003

Nariadenie Komisie z 31. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave a ktorým sa menia a dopĺňajú jeho prílohy I a II

č. 785/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 285/2010

č. 95/93

Nariadenie Rady z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (články 1 až 12), zmenené:

nariadením (ES) č. 793/2004

č. 2009/12

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch

č. 96/67

Smernica Rady z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva

(články 1 až 9, 11 až 23 a článok 25)

č. 80/2009

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. januára 2009 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2299/89

2.   Pravidlá hospodárskej súťaže

č. 1/2003

Nariadenie Rady zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (články 1 až 13 a 15 až 45)

(V rozsahu, v akom je uvedené nariadenie relevantné pre uplatňovanie tejto dohody. Vloženie tohto nariadenia nemá vplyv na rozdelenie úloh podľa tejto dohody.)

č. 773/2004

Nariadenie Komisie zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES, zmenené:

nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006

nariadením (ES) č. 622/2008

č. 139/2004

Nariadenie Rady z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách)

(články 1 až 18, článok 19 ods. 1 a 2 a články 20 až 23)

Vzhľadom na článok 4 ods. 5 nariadenia o fúziách sa medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom uplatňuje toto:

1.

Pri koncentráciách podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 139/2004, ktoré nemajú význam pre celé Spoločenstvo v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a ktoré môžu byť posudzované podľa vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov ES a Švajčiarskej konfederácie, osoby alebo podniky uvedené v článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia môžu pred podaním oznámenia príslušným orgánom informovať Komisiu ES odôvodneným návrhom o tom, že by koncentráciu mala posúdiť Komisia.

2.

Európska komisia bezodkladne doručí všetky návrhy Švajčiarskej konfederácii podľa článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 139/2004 a podľa predchádzajúceho odseku.

3.

Ak Švajčiarska konfederácia nesúhlasí so žiadosťou o postúpenie prípadu, príslušný švajčiarsky orgán pre hospodársku súťaž si ponechá svoju právomoc a Švajčiarska konfederácia prípad vzhľadom na tento odsek nepostúpi.

Vzhľadom na lehoty uvedené v článku 4 ods. 4 a 5, článku 9 ods. 2 a 6 a článku 22 ods. 2 nariadenia o fúziách:

1.

Európska komisia bezodkladne poskytne všetky príslušné dokumenty podľa článku 4 ods. 4 a 5, článku 9 ods. 2 a 6 a článku 22 ods. 2 príslušnému švajčiarskemu orgánu pre hospodársku súťaž.

2.

Výpočet lehôt uvedených v článku 4 ods. 4 a 5 a článku 9 ods. 2 a 6 a článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 139/2004 sa pre Švajčiarsku konfederáciu začne vtedy, keď sa predmetné dokumenty doručia príslušnému švajčiarskemu orgánu pre hospodársku súťaž.

č. 802/2004

Nariadenie Komisie zo 7. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (články 1 až 24), zmenené:

nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006

nariadením Komisie (ES) č. 1033/2008

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1269/2013

č. 2006/111

Smernica Komisie zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch.

č. 487/2009

Nariadenie Rady z 25. mája 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy

3.   Bezpečnosť letectva

č. 216/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, zmenené:

nariadením Komisie (ES) č. 690/2009

nariadením (ES) č. 1108/2009

nariadením Komisie (EÚ) č. 6/2013

Agentúra požíva aj vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené podľa ustanovení uvedeného nariadenia.

Komisia požíva aj vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené pre rozhodnutia podľa článku 11 ods. 2, článku 14 ods. 5 a 7, článku 24 ods. 5, článku 25 ods. 1, článku 38 ods. 3 písm. i), článku 39 ods. 1, článku 40 ods. 3, článku 41 ods. 3 a 5, článku 42 ods. 4, článku 54 ods. 1 a článku 61 ods. 3

Bez ohľadu na horizontálne prispôsobenie stanovené v druhej zarážke prílohy k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave, odkazy na „členské štáty“ uvedené v článku 65 nariadenia alebo v ustanoveniach rozhodnutia 1999/468/ES uvedené v danom ustanovení sa nesmú chápať tak, že sa uplatňujú na Švajčiarsko.

Žiadne ustanovenie tohto nariadenia sa nesmie vykladať tak, že sa ním na EASA prenášajú právomoci, aby konala v mene Švajčiarska podľa medzinárodných dohôd na iné účely ako na účely podpory pri výkone svojich povinností podľa týchto dohôd.

Text nariadenia sa na účely tejto dohody prispôsobuje takto:

a)

článok 12 sa mení takto:

i)

v odseku 1 sa za slovo „Spoločenstvom“ vkladajú slová „alebo Švajčiarskom“;

ii)

v odseku 2 písm. a) sa za slovo „Spoločenstvom“ vkladajú slová „alebo Švajčiarskom“;

iii)

v odseku 2 sa vypúšťajú písmená b) a c);

iv)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Kedykoľvek Spoločenstvo rokuje s treťou krajinou s cieľom uzavrieť dohodu ustanovujúcu, že členský štát alebo agentúra môže vydávať osvedčenia na základe osvedčení vydaných leteckými úradmi danej tretej krajiny, urobí všetko pre to, aby získalo od Švajčiarska ponuku na podobnú dohodu s danou treťou krajinou. Na druhej strane Švajčiarsko urobí všetko pre to, aby s tretími krajinami uzavrelo dohody zodpovedajúce dohodám Spoločenstva.“

b)

V článku 29 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev sa štátni príslušníci Švajčiarska požívajúci občianske práva v plnom rozsahu môžu zamestnať na základe zmluvy s výkonným riaditeľom agentúry.“

c)

V článku 30 sa dopĺňa tento odsek:

„Švajčiarsko uplatňuje na agentúru Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý tvorí prílohu A k tejto prílohe, v súlade s dodatkom k prílohe A.“

d)

V článku 37 sa dopĺňa tento odsek:

„Švajčiarsko sa v plnej miere podieľa na práci správnej rady a v rámci správnej rady má rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty Európskej únie s výnimkou hlasovacieho práva.“

e)

V článku 59 sa dopĺňa tento odsek:

„12.   Švajčiarsko sa podieľa na finančnom príspevku uvedenom v odseku 1 písm. b) podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

S

=

časť rozpočtu agentúry, ktorá nie je krytá poplatkami a platbami uvedenými v odseku 1 písm. c) a d)

a

=

počet pridružených štátov

b

=

počet členských štátov EÚ

c

=

príspevok Švajčiarska do rozpočtu ICAO

C

=

celkový príspevok členských štátov EÚ a pridružených štátov do rozpočtu ICAO.“

f)

V článku 61 sa dopĺňa tento odsek:

„Ustanovenia týkajúce sa finančnej kontroly osôb zúčastňujúcich sa na činnostiach agentúry vykonávanej Spoločenstvom vo Švajčiarsku sú uvedené v prílohe B k tejto prílohe.“

g)

Rozsah pôsobnosti prílohy II k nariadeniu sa rozširuje tak, aby sa vzťahovala aj na tieto lietadlá ako výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 3 písm. a) bod ii) nariadenia Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúceho vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (1):

 

A/c – [HB-IMY, HB-IWY] – typ Gulfstream G-IV

 

A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – typ Gulfstream G-V

 

A/c – [HB-ZCW, HB-ZDF] – typ MD900.

č. 1108/2009

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 21. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, riadenia letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb a zrušuje smernica 2006/23/ES

č. 1178/2011

Nariadenie Komisie z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 290/2012

nariadením Komisie (EÚ) č. 70/2014

nariadením Komisie (EÚ) č. 245/2014

nariadením Komisie (EÚ) 2015/445

č. 3922/91

Nariadenie Rady zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (články 1 až 3, článok 4 ods. 2, články 5 až 11 a článok 13), zmenené:

nariadením (ES) č. 1899/2006

nariadením (ES) č. 1900/2006

nariadením Komisie (ES) č. 8/2008

nariadením (ES) č. 859/2008

č. 996/2010

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES, zmenené

nariadením Komisie (ES) č. 376/2014

č. 104/2004

Nariadenie Komisie z 22. januára 2004 stanovujúce pravidlá organizácie a zloženia Odvolacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva

č. 2111/2005

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES

č. 473/2006

Nariadenie Komisie z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

č. 474/2006

Nariadenie Komisie z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, naposledy zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2322

č. 1332/2011

Nariadenie Komisie zo 16. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na využívanie vzdušného priestoru a prevádzkové postupy na vyhýbanie sa zrážkam vo vzduchu

č. 646/2012

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 16. júla 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa pokút a penále podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

č. 748/2012

Nariadenie Komisie z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 7/2013

nariadením Komisie (EÚ) č. 69/2014

nariadením Komisie (EÚ) 2015/1039

č. 965/2012

Nariadenie Komisie z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 800/2013

nariadením Komisie (EÚ) č. 71/2014

nariadením Komisie (EÚ) č. 83/2014

nariadením Komisie (EÚ) č. 379/2014

nariadením Komisie (EÚ) 2015/140

nariadením Komisie (EÚ) 2015/1329

nariadením Komisie (EÚ) 2015/640

č. 2012/780

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2012 o prístupových právach do európskeho centrálneho registra bezpečnostných odporúčaní a odpovedí na ne stanovených v článku 18 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES

č. 628/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 28. júna 2013 o pracovných metódach Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na vykonávanie kontrol dodržiavania noriem a na monitorovanie uplatňovania ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a o zrušení nariadenia Komisie (ES) č. 736/2006

č. 139/2014

Nariadenie Komisie z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

č. 319/2014

Nariadenie o Komisii z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007

č. 452/2014

Nariadenie Komisie z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej prevádzky prevádzkovateľov z tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

č. 1321/2014

Nariadenie Komisie z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností, zmenené

nariadením Komisie (EÚ) 2015/1088,

nariadením Komisie (EÚ) 2015/1536

č. 2015/340

Nariadenie Komisie z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011

č. 2015/640

Nariadenie Komisie z 23. apríla 2015 o dodatočných špecifikáciách letovej spôsobilosti pre daný typ prevádzky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012

č. 2015/1018

Vykonávacie nariadenie Komisie z 29. júna 2015, ktorým sa stanovuje zoznam s klasifikáciou udalostí v civilnom letectve, ktoré sa majú povinne hlásiť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014

4.   Bezpečnostná ochrana letectva

č. 300/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002

č. 272/2009

Nariadenie Komisie z 2. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 297/2010

nariadením Komisie (EÚ) č. 720/2011

nariadením Komisie (EÚ) č. 1141/2011

nariadením Komisie (EÚ) č. 245/2013

č. 1254/2009

Nariadenie Komisie z 18. decembra 2009, ktorým sa umožňuje členským štátom výnimka zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení

č. 18/2010

Nariadenie Komisie z 8. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokiaľ ide o špecifikácie národných programov kontroly kvality v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

č. 72/2010

Nariadenie Komisie z 26. januára 2010, ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva

č. 2015/1998

Vykonávacie nariadenie Komisie z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2426

č. 2015/8005

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16 novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva obsahujúcich informácie uvedené v článku 18 písm. a) nariadenia (ES) č. 300/2008

5.   Manažment letovej prevádzky

č. 549/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie), zmenené:

nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 6, 8, 10, 11 a 12.

Článok 10 sa mení takto:

V odseku 2 by sa znenie „na úrovni Spoločenstva“ malo nahradiť znením „na úrovni Spoločenstva vrátane Švajčiarska“.

Bez ohľadu na horizontálne prispôsobenie uvedené v druhej zarážke prílohy k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave sa odkazy na členské štáty uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 549/2004 alebo v ustanoveniach rozhodnutia 1999/468/ES uvedené v danom článku nesmú chápať tak, že sa uplatňujú na Švajčiarsko.

č. 550/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb), zmenené:

nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia má vo vzťahu k Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 9a, 9b, 15, 15a, 16 a 17.

Na účely tejto dohody sa ustanovenia nariadenia menia takto:

a)

článok 3 sa mení takto:

v odseku 2 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“

b)

článok 7 sa mení takto:

v odsekoch 1 a 6 sa za slová „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“

c)

článok 8 sa mení takto:

v odseku 1 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“

d)

článok 10 sa mení takto:

v odseku 1 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“

e)

v článku 16 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia adresuje svoje rozhodnutie členským štátom a informuje o ňom poskytovateľa služieb, ak sa ho to právne dotýka.“

č. 551/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore), zmenené:

nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 3a, 6 a 10.

č. 552/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite), zmenené:

nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 4, 7 a článkom 10 ods. 3

Na účely tejto dohody sa ustanovenia nariadenia menia takto:

a)

článok 5 sa mení takto:

v odseku 2 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“

b)

článok 7 sa mení takto:

v odseku 4 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“

c)

príloha III sa mení takto:

v oddiele 3 druhej a poslednej zarážke sa za slová „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“

č. 2150/2005

Nariadenie Komisie z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru

č. 1033/2006

Nariadenie Komisie zo 4. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze pre jednotné európske nebo, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 923/2012

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 428/2013

č. 1032/2006

Nariadenie Komisie zo 6. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky, zmenené:

nariadením (ES) č. 30/2009

č. 730/2006

Nariadenie Komisie z 11. mája 2006 o klasifikácii vzdušného priestoru a prístupe letov podľa pravidiel letu za viditeľnosti nad letovú hladinu 195, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 923/2012

č. 219/2007

Nariadenie Rady z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR), zmenené:

nariadením Rady (ES) č. 1361/2008

nariadením Rady (EÚ) č. 721/2014

č. 633/2007

Nariadenie Komisie zo 7. júna 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uplatňovanie protokolu prenosu letových správ na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 283/2011

č. 482/2008

Nariadenie Komisie z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovuje systém zaistenia bezpečnosti softvéru, ktorý majú implementovať poskytovatelia leteckých navigačných služieb, a ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 2096/2005

č. 29/2009

Nariadenie Komisie zo 16. januára 2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na služby dátového spojenia pre spoločný európsky vzdušný priestor, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/310

Znenie nariadenia sa na účely tejto dohody prispôsobuje takto:

V časti A prílohy I sa dopĺňa text „Switzerland UIR“.

č. 262/2009

Nariadenie Komisie z 30. marca 2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na koordinované prideľovanie a využívanie výzvových kódov pre mód S v jednotnom európskom vzdušnom priestore

č. 73/2010

Nariadenie Komisie z 26. januára 2010, ktorým sa stanovujú požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1029/2014

č. 255/2010

Nariadenie Komisie z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá manažmentu toku letovej prevádzky, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 923/2012

č. C(2010)5134

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2010 o určení orgánu pre preskúmanie výkonu pre jednotné európske nebo

č. 2014/672

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 24. septembra 2014 o predĺžení obdobia určenia orgánu na preskúmanie výkonnosti pre jednotné európske nebo

č. 176/2011

Nariadenie Komisie z 24. februára 2011 o informáciách, ktoré sa majú poskytnúť pred vytvorením a zmenou funkčného bloku vzdušného priestoru

č. 677/2011

Nariadenie Komisie zo 7. júla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania funkcií siete manažmentu letovej prevádzky (ATM) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 970/2014

č. 2011/4130

Rozhodnutie Komisie zo 7. júla 2011 o menovaní manažéra siete pre sieťové funkcie manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru

č. 1034/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 17. októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010

č. 1035/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 923/2012

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 448/2014

č. 1206/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na identifikáciu lietadla pre sledovanie v rámci jednotného európskeho neba

Znenie nariadenia sa na účely tejto dohody prispôsobuje takto:

V prílohe I sa dopĺňajú slová „Switzerland UIR“.

č. 1207/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na výkonnosť a interoperabilitu sledovania pre jednotné európske nebo, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1028/2014

č. 923/2012

Vykonávacie nariadenie Komisie z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) 2015/340

č. 1079/2012

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 16. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kanálový rozstup pri hlasovej komunikácii pre jednotný európsky vzdušný priestor, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 657/2013

č. 390/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkcií

č. 391/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb

č. 409/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 3. mája 2013 o vymedzení spoločných projektov, vytvorení riadiacej štruktúry a určení stimulov na podporu vykonávania európskeho riadiaceho plánu manažmentu letovej prevádzky

č. 2014/132

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. marca 2014, ktorým sa stanovujú celoúnijné výkonnostné ciele pre sieť manažmentu letovej prevádzky a varovné prahy na druhé referenčné obdobie v rokoch 2015 až 2019

č. 716/2014

Vykonávacie nariadenie Komisie z 27. júna 2014 o zriadení pilotného spoločného projektu na podporu vykonávania európskeho riadiaceho plánu manažmentu letovej prevádzky

6.   Životné prostredie a hluk

č. 2002/30

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 26. marca 2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Spoločenstva (články 1 až 12 a 14 až 18)

[Uplatňujú sa zmeny prílohy I vyplývajúce z prílohy II kapitoly 8 (Dopravná politika) oddielu G (Letecká doprava) čísla 2 k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia.]

č. 89/629

Smernica Rady zo 4. decembra 1989 o obmedzení emisií hluku civilných podzvukových lietadiel

(články 1 až 8)

č. 2006/93

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006 o regulácii prevádzky lietadiel podľa časti II kapitoly 3 zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988)

7.   Ochrana spotrebiteľa

č. 90/314

Smernica Rady z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb

(články 1 až 10)

č. 93/13

Smernica Rady z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

(články 1 až 11)

č. 2027/97

Nariadenie Rady z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (články 1 až 8), zmenené:

nariadením (ES) č. 889/2002

č. 261/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91

(články 1 až 18)

č. 1107/2006

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave

8.   Rôzne

č. 2003/96

Smernica Rady z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

[článok 14 ods. 1 písm. b) a článok 14 ods. 2]

9.   Prílohy

A

:

Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie

B

:

Ustanovenia o finančnej kontrole švajčiarskych účastníkov na aktivitách EASA vykonávanej Európskou úniou


(1)  Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

PRÍLOHA A

PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

BERÚC DO ÚVAHY, že v súlade s článkom 343 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s článkom 191 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „ESAE“) požíva Európska únia a ESAE na území členských štátov výsady a imunity nevyhnutné na plnenie svojich úloh,

SA DOHODLI na týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu:

KAPITOLA I

HNUTEĽNÝ A NEHNUTEĽNÝ MAJETOK, AKTÍVA A ÚKONY EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 1

Priestory a budovy Únie sú nedotknuteľné. Sú oslobodené od domových prehliadok, vymáhania, zabavenia alebo vyvlastnenia. Majetok a aktíva Únie nemôžu byť predmetom žiadneho správneho alebo súdneho výkonu rozhodnutia bez povolenia Súdneho dvora.

Článok 2

Archívy Únie sú nedotknuteľné.

Článok 3

Únia, jej aktíva, príjmy a iný majetok sú oslobodené od všetkých priamych daní.

Vlády členských štátov prijmú vo všetkých prípadoch, ktoré to pripúšťajú, vhodné opatrenia na navrátenie alebo náhradu súm nepriamych daní alebo daní z predaja zahrnutých v cenách hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ak Únia vykoná na svoje úradné účely nákupy väčšieho rozsahu, pričom cena tieto dane zahŕňa. Tieto ustanovenia sa však nepoužijú tak, aby svojim účinkom narúšali hospodársku súťaž v Únii.

Oslobodenie sa nevzťahuje na dane a poplatky, ktoré zodpovedajú výlučne úhradám za verejnoprospešné služby.

Článok 4

Únia je oslobodená od všetkých colných poplatkov, zákazov a obmedzení dovozu a vývozu v súvislosti s predmetmi určenými na oficiálne použitie: predmety takto dovezené sa neprevádzajú do vlastníctva, ani za odplatu, na území krajiny, do ktorej boli dovezené, s výnimkou prípadov povolených vládou danej krajiny.

Únia je takisto oslobodená od všetkých ciel, ako aj zákazov a obmedzení dovozu a vývozu, ktoré sa týkajú jej publikácií.

KAPITOLA II

KOMUNIKÁCIA A PREUKAZY

Článok 5

Pokiaľ ide o úradnú komunikáciu a zasielanie všetkých dokumentov, inštitúcie Únie požívajú na území každého členského štátu rovnaké zaobchádzanie, aké tento štát poskytuje diplomatickým misiám.

Úradná korešpondencia a iná úradná komunikácia inštitúcií Únie nepodlieha cenzúre.

Článok 6

Členom a zamestnancom inštitúcií Únie môžu predsedovia týchto inštitúcií vydať preukazy uznávané orgánmi členských štátov ako platné cestovné doklady, pričom formu preukazov predpíše Rada uznášajúca sa jednoduchou väčšinou. Tieto preukazy sa vydávajú úradníkom a ostatným zamestnancom za podmienok stanovených v služobnom poriadku a podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Únie.

Komisia môže uzavrieť dohody o uznávaní týchto preukazov ako platných cestovných dokladov na území tretích krajín.

KAPITOLA III

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 7

Voľný pohyb poslancov Európskeho parlamentu na miesto jeho zasadnutia a z neho nepodlieha žiadnym správnym ani iným obmedzeniam.

Poslancom Európskeho parlamentu sa pri colnej a devízovej kontrole priznáva:

a)

rovnaké zaobchádzanie zo strany ich vlastných vlád, aké tieto vlády poskytujú vysokým úradníkom vysielaným na dočasné služobné misie;

b)

rovnaké zaobchádzanie zo strany vlád ostatných členských štátov, aké tieto vlády poskytujú zástupcom cudzích vlád vysielaným na dočasné služobné misie.

Článok 8

Poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania ani súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri plnení svojich povinností.

Článok 9

Poslanci Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a)

na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú poslancom parlamentu dotknutého štátu;

b)

na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu voči zadržaniu a procesno-právnu imunitu.

Imunita sa obdobne vzťahuje na poslancov Európskeho parlamentu počas ich cesty na miesto zasadnutia Európskeho parlamentu a pri návrate z neho.

Imunita sa neuplatňuje, ak je poslanec Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, ani nebráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich poslancov.

KAPITOLA IV

ZÁSTUPCOVIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ NA PRÁCI INŠTITÚCIÍ EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 10

Zástupcovia členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na práci inštitúcií Únie, ich poradcovia a technickí odborníci pri výkone svojich povinností a počas ciest na miesto zasadnutia a z neho požívajú obvyklé výsady, imunity a výhody.

Tento článok sa vzťahuje aj na členov poradných orgánov Únie.

KAPITOLA V

ÚRADNÍCI A OSTATNÍ ZAMESTNANCI EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 11

Bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť požívajú úradníci a ostatní zamestnanci Únie na území každého členského štátu:

a)

procesno-právnu imunitu vo vzťahu k činnosti, ktorú vykonávajú v rámci svojho úradného postavenia vrátane ústnych alebo písomných prejavov, s prihliadnutím na ustanovenia zmlúv týkajúce sa jednak pravidiel určujúcich zodpovednosť úradníkov a ostatných zamestnancov voči Únii a jednak právomoci Súdneho dvora Európskej únie, ktorý rozhoduje o sporoch medzi Úniou a jej úradníkmi a ostatnými zamestnancami. Túto imunitu požívajú i po skončení výkonu svojej funkcie;

b)

oslobodenie od imigračných obmedzení alebo prihlasovacej povinnosti cudzincov, spolu so svojimi manželmi, manželkami a závislými rodinnými príslušníkmi;

c)

pokiaľ ide o menové alebo devízové predpisy, výhody, aké sú obvykle priznávané úradníkom medzinárodných organizácií;

d)

pri nástupe do úradu v príslušnej krajine právo bez cla doviezť svoj nábytok a zariadenie, ako aj právo tento nábytok a zariadenie bez cla vyviezť späť po skončení výkonu funkcie v danej krajine, a to v oboch prípadoch v súlade s podmienkami, ktoré vláda krajiny, kde sa toto právo uplatňuje, považuje za nevyhnutné;

e)

právo bez cla doviezť pre svoju osobnú potrebu motorové vozidlo získané v krajine svojho posledného bydliska alebo v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, za podmienok platných na domácom trhu v danej krajine, ako aj v oboch prípadoch toto vozidlo späť bez cla vyviezť v súlade s podmienkami, ktoré vláda príslušnej krajiny pokladá za nevyhnutné.

Článok 12

Úradníci a ostatní zamestnanci Únie sú daňovníkmi Únie, pokiaľ ide o daň z platov, miezd a požitkov, ktoré im vypláca Únia, v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom nariadení v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po konzultácii s dotknutými inštitúciami.

Sú oslobodení od vnútroštátnych daní z platov, miezd a požitkov vyplácaných Úniou.

Článok 13

Pri uplatňovaní dane z príjmu, majetku a dedičstva, ako aj pri uplatňovaní dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi členskými štátmi Únie sa na úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, ktorí majú výlučne z dôvodu výkonu úloh pre Úniu svoj pobyt na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom majú bydlisko na účely platenia daní v čase vstupu do služieb Únie, hľadí, a to v krajine ich skutočného pobytu, ako aj v krajine bydliska na účely platenia daní, ako keby mali svoje bydlisko v tejto druhej krajine, pokiaľ ide o členský štát Únie. Toto ustanovenie sa tiež uplatňuje na manželského partnera, pokiaľ nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť, a na deti, ktoré sú závislé od osôb uvedených v tomto článku a ktoré sú v starostlivosti osôb uvedených v tomto článku.

Hnuteľný majetok patriaci osobám uvedeným v predchádzajúcom odseku, ktorý sa nachádza na území krajiny, v ktorej sa zdržiavajú, je v tejto krajine oslobodený od dane z dedičstva; na takýto majetok sa na účely stanovenia tejto dane hľadí, ako keby sa nachádzal v krajine bydliska na účely platenia daní, pričom tým nie sú dotknuté práva tretích krajín a prípadné uplatnenie ustanovení medzinárodných dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia.

Iné bydlisko získané len z dôvodu výkonu povinností v službách inej medzinárodnej organizácie sa pri uplatňovaní ustanovení tohto článku nezohľadňuje.

Článok 14

Európsky parlament a Rada stanovia prostredníctvom nariadení, v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s dotknutými inštitúciami, systém dávok sociálneho zabezpečenia pre úradníkov a ostatných zamestnancov Únie.

Článok 15

Európsky parlament a Rada stanovia prostredníctvom nariadení, v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s ďalšími dotknutými inštitúciami kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, na ktorých sa úplne alebo čiastočne vzťahujú ustanovenia článku 11, článku 12 druhého pododseku a článku 13.

Mená, služobné hodnosti a zaradenia a adresy úradníkov a ostatných zamestnancov zahrnutých do týchto kategórií sa pravidelne oznamujú vládam členských štátov.

KAPITOLA VI

VÝSADY A IMUNITY MISIÍ TRETÍCH KRAJÍN AKREDITOVANÝCH PRI EURÓPSKEJ ÚNII

Článok 16

Členský štát, na ktorého území má Únia svoje sídlo, prizná obvyklé diplomatické imunity a výsady misiám tretích krajín akreditovaných pri Únii.

KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Výsady, imunity a výhody sa priznávajú úradníkom a ostatným zamestnancom Únie výlučne v záujme Únie.

Každá inštitúcia Únie sa vzdá imunity priznanej úradníkovi alebo inému zamestnancovi, ak táto inštitúcia uzná, že vzdanie sa imunity nie je v rozpore so záujmami Únie.

Článok 18

Inštitúcie Únie spolupracujú pri uplatňovaní tohto protokolu so zodpovednými orgánmi príslušných členských štátov.

Článok 19

Články 11 až 14 a článok 17 sa vzťahujú na členov Komisie.

Článok 20

Články 11 až 14 a článok 17 sa vzťahujú na sudcov, generálnych advokátov, kancelárov a spravodajcov Súdneho dvora Európskej únie bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3 protokolu o štatúte Súdneho dvora Európskej únie týkajúceho sa procesno-právnej imunity sudcov a generálnych advokátov.

Článok 21

Tento protokol sa rovnako uplatní na Európsku investičnú banku, na členov jej orgánov, jej zamestnancov a zástupcov členských štátov zúčastňujúcich sa na jej činnosti bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia protokolu o štatúte tejto banky.

Európska investičná banka je okrem toho oslobodená od akejkoľvek formy zdanenia alebo poplatkov podobnej povahy ukladaných pri zvyšovaní jej kapitálu, ako aj od najrôznejších formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v krajine, kde sa nachádza sídlo banky. Obdobne nie je dôvodom k akémukoľvek zdaneniu jej zrušenie alebo likvidácia. Činnosti banky a jej orgánov vykonávané v súlade s jej štatútom nepodliehajú dani z obratu.

Článok 22

Tento protokol sa vzťahuje aj na Európsku centrálnu banku, členov jej orgánov a jej zamestnancov, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Európska investičná banka je okrem toho oslobodená od akejkoľvek formy zdanenia alebo poplatkov podobnej povahy ukladaných pri zvyšovaní jej kapitálu, ako aj od najrôznejších formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v krajine, kde sa nachádza sídlo banky. Činnosti banky a jej orgánov vykonávané v súlade so štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky nepodliehajú žiadnej dani z obratu.

Dodatok

Podmienky uplatnenia Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie vo Švajčiarsku

1.   Rozšírenie uplatňovania na Švajčiarsko

Každá zmienka o členskom štáte v Protokole o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol“) sa rozumie vrátane Švajčiarska, ak nasledujúce ustanovenia neurčujú inak.

2.   Oslobodenie agentúry od nepriamych daní (vrátane DPH)

Tovar a služby vyvážané mimo Švajčiarska nepodliehajú švajčiarskej dani z pridanej hodnoty (DPH). Pokiaľ ide o tovar a služby dodávané agentúre vo Švajčiarsku na jej oficiálne použitie, oslobodenie od DPH sa uskutočňuje v súlade s článkom 3 druhým odsekom protokolu prostredníctvom vrátenia dane. Oslobodenie od DPH sa udeľuje, ak je skutočná nákupná cena tovaru a poskytnutých služieb uvedená na faktúre alebo na obdobnom doklade najmenej 100 švajčiarskych frankov (vrátane dane).

Vrátenie DPH sa uskutočňuje na základe predpísaných švajčiarskych formulárov predložených Federálnej správe príspevkov, hlavnej divízii pre DPH. Žiadosti sa musia spracovať spravidla do troch mesiacov od predloženia žiadosti o vrátenie spolu s potrebnými dokladmi.

3.   Podmienky uplatňovania pravidiel týkajúcich sa zamestnancov agentúry

Pokiaľ ide o článok 12 druhý odsek protokolu Švajčiarsko v súlade so zásadami svojho vnútroštátneho práva oslobodzuje úradníkov a ostatných zamestnancov agentúry v zmysle článku 2 nariadenia Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 (1) od federálnych, kantonálnych a komunálnych daní z platov, miezd a požitkov vyplácaných Európskou úniou, ktoré sú predmetom interného zdanenia Únie.

Švajčiarsko sa nepovažuje za členský štát v zmysle bodu 1 na účely uplatňovania článku 13 protokolu.

Úradníci a ostatní zamestnanci agentúry, ako ani ich rodinní príslušníci, ktorí sú členmi systému sociálneho zabezpečenia uplatniteľného na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, nemusia byť členmi švajčiarskeho systému sociálneho zabezpečenia.

Súdny dvor Európskej únie má výhradnú právomoc vo všetkých otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi Agentúrou alebo Komisiou a zamestnancami v súvislosti s uplatnením nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (2) a ostatných ustanovení práva Európskej únie, ktorými sa stanovujú pracovné podmienky.


(1)  Nariadenie Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 z 25. marca 1969, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 12, druhého odseku článku 13 a článku 14 protokolu o výsadách a imunitách Spoločenstiev (Ú. v. ES L 74, 27.3.1969, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov) (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

PRÍLOHA B

FINANČNÁ KONTROLA ŠVAJČIARSKYCH ÚČASTNÍKOV AKTIVÍT EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

Článok 1

Priama komunikácia

Agentúra a Komisia komunikujú priamo so všetkými osobami alebo subjektmi pôsobiacimi vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách agentúry buď na základe zmluvy ako účastník niektorého z programov agentúry, teda prijímateľ platieb z rozpočtu agentúry alebo Komisie, alebo ako dodávateľ. Tieto osoby môžu poskytovať priamo Komisii a agentúre všetky požadované informácie a súvisiacu dokumentáciu prostredníctvom prostriedkov uvedených v tomto rozhodnutí a zmlúv a uzatvorených dohôd a rozhodnutí, ktoré sa na ich základe prijali.

Článok 2

Kontroly

1.   V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a s finančným nariadením prijatým správnou radou Agentúry 26. marca 2003, v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a s ostatnými predpismi v uzatvorených zmluvách a dohodách a opatreniach prijatých s príjemcami so sídlom vo Švajčiarsku možno ustanoviť, že zástupcovia agentúry a Komisie alebo iné nimi poverené osoby môžu kedykoľvek vykonať vedecké, finančné, technologické prípadne iné audity v priestoroch príjemcov alebo u ich subdodávateľov.

2.   Úradníci agentúry a Komisie a ostatné osoby splnomocnené agentúrou a Komisiou majú primeraný prístup do priestorov, k prácam a dokumentom, ako aj ku všetkým potrebným informáciám vrátane ich elektronickej podoby na účely dôsledného vykonania týchto auditov. Toto právo prístupu je výslovne uvedené v zmluvách alebo v dohodách uzatvorených s cieľom uplatňovať nástroje uvedené v tomto rozhodnutí.

3.   Európsky dvor audítorov má rovnaké práva ako Komisia.

4.   Audity možno vykonať päť rokov po skončení platnosti tohto rozhodnutia alebo podľa podmienok stanovených v zmluvách a v dohodách, rovnako ako aj podľa prijatých rozhodnutí.

5.   Švajčiarsku federálnu finančnú kontrolu treba dopredu upovedomiť o auditoch vykonávaných na území Švajčiarska. Toto upovedomenie nie je zákonnou podmienkou uskutočnenia takýchto auditov.

Článok 3

Kontroly na mieste

1.   V zmysle tohto rozhodnutia je Komisia (OLAF) oprávnená vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste na území Švajčiarska v súlade s podmienkami a ustanoveniami nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (3).

2.   Komisia kontroly a inšpekcie na mieste pripravuje a uskutočňuje v úzkej spolupráci so Švajčiarskou federálnou finančnou kontrolou alebo s inými kompetentnými švajčiarskymi orgánmi, ktoré určí Švajčiarska federálna finančná kontrola a ktorým sa vo vhodnom čase poskytnú informácie o zámere, cieli a o právnom základe kontrol a inšpekcií tak, aby boli schopné poskytnúť všetku potrebnú pomoc. Na tieto účely sa môžu úradníci z príslušných švajčiarskych orgánov zúčastniť na kontrolách a inšpekciách na mieste.

3.   Kontroly a inšpekcie na mieste vykonajú spoločne Komisia a príslušné švajčiarske orgány, ak si to tieto orgány želajú.

4.   Ak účastníci programu odmietajú kontrolu alebo inšpekciu na mieste, švajčiarske orgány v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami poskytnú kontrolórom Komisie potrebnú podporu na uskutočnenie kontroly alebo inšpekcie na mieste.

5.   Komisia bezodkladne informuje Švajčiarsku federálnu finančnú kontrolu o všetkých skutočnostiach alebo podozreniach týkajúcich sa akejkoľvek nezrovnalosti, ktorú zistila pri vykonávaní kontroly alebo inšpekcie na mieste. V každom prípade je Komisia povinná upovedomiť uvedený orgán o výsledku kontrol a inšpekcií.

Článok 4

Informácie a konzultácie

1.   Na účely riadneho vykonávania tejto prílohy si príslušné švajčiarske orgány a orgány Spoločenstva pravidelne vymieňajú informácie a, ak o to niektorý z orgánov požiada, poskytujú si konzultácie.

2.   Príslušné švajčiarske orgány informujú bezodkladne agentúru a Komisiu o akomkoľvek poznatku alebo podozrení, o ktorom sa dozvedeli a ktorý sa týka nezrovnalosti pri uzatváraní a vykonávaní zmlúv alebo dohôd uzavretých uplatnením nástrojov uvedených v tomto rozhodnutí.

Článok 5

Dôvernosť

Informácie v akejkoľvek forme poskytnuté alebo získané v zmysle tejto prílohy sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené švajčiarskymi zákonmi o ochrane obdobných informácií a relevantnými ustanoveniami uplatniteľnými v inštitúciách Spoločenstva. Takéto informácie sa môžu oznámiť len osobám v rámci inštitúcií EÚ alebo členských štátov či Švajčiarska, ktorých funkcie vyžadujú, aby s nimi boli oboznámené, a môžu byť použité len na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

Článok 6

Správne opatrenia a sankcie

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie švajčiarskeho trestného práva, môžu agentúra alebo Komisia uložiť správne opatrenia a sankcie v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002, nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4) a s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (5).

Článok 7

Vymáhanie a presadzovanie

Vykonanie rozhodnutí agentúry a Komisie v rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia, ktoré ukladajú peňažnú povinnosť iným subjektom ako štátom, sa zabezpečuje vo Švajčiarsku.

Exekučný titul vystavuje po preverení pravosti príkazu bez nutnosti ďalšej kontroly orgán určený švajčiarskou vládou, ktorý upovedomí agentúru a Komisiu. Zabezpečenie vykonania rozhodnutia sa uskutočňuje podľa švajčiarskych predpisov a postupov. Právoplatnosť exekučného titulu podlieha kontrole Súdneho dvora Európskej únie.

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie vydané na základe rozhodcovskej doložky nadobúdajú vykonávaciu platnosť za rovnakých podmienok.


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(3)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(4)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s.1.

(5)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.