ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 116

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
30. apríla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie týkajúce sa predbežného vykonávania Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej

1

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/672 z 29. apríla 2016, ktorým sa schvaľuje kyselina peroxyoctová ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/673 z 29. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/674 z 29. apríla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťacie úrovne pre dodatočné clá na určité druhy ovocia a zeleniny

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/675 z 29. apríla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1519, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/676 z 29. apríla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1518, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických

31

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/677 z 29. apríla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/678 z 29. apríla 2016 v zmysle článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 týkajúce sa výrobku, ktorým je vrecko s obsahom sušených kvetov levandule, uvádzaného na trh na odpudzovanie molí ( 1 )

37

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2016/446 z 23. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/34/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a predlžuje sa jeho účinnosť ( Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016 )

39

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS ( Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004 ) (Slovenské mimoriadne vydanie, kapitola 03, zväzok 42, s. 56)

39

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/670 z 28. apríla 2016, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách ( Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2016 )

40

 

*

Korigendum k delegovanému rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2015/1959 z 1. júla 2015 o uplatniteľných systémoch na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov výrobkov pre kanalizácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 ( Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2015 )

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/1


Oznámenie týkajúce sa predbežného vykonávania Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej

Tieto časti Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej, podpísanej v Astane 21. decembra 2015, sa budú predbežne vykonávať od 1. mája 2016 podľa článku 3 rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom vykonávaní dohody (1), pokiaľ sa vzťahujú na záležitosti v rámci právomoci Únie:

 

hlava I;

 

hlava II: články 4, 5, 9 a 10;

 

hlava III (okrem článkov 56 a 58, článku 62 v rozsahu, v akom sa týka trestnoprávneho presadzovania práv duševného vlastníctva, a článku 147);

Predbežným vykonávaním článku 141 nie sú dotknuté zvrchované práva členských štátov nad ich zdrojmi uhľovodíkov v súlade s medzinárodným právom vrátane ich práv a povinností ako zmluvných strán Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982.

 

hlava IV: kapitoly 5, 6 a 7 [okrem článku 210 písm. c) a článku 212 písm. b), f), g), h) a i)], a kapitoly 12 a 15;

 

hlava V: článok 235 a článok 238 (okrem odsekov 2 a 3);

 

hlava VI: kapitoly 5 a 9;

 

hlava VII;

 

hlava VIII (v rozsahu, v akom sú ustanovenia uvedenej hlavy obmedzené na účely zabezpečenia predbežného vykonávania dohody);

 

hlava IX (okrem článku 281 ods. 7 v rozsahu, v akom sú ustanovenia uvedenej hlavy obmedzené na účely zabezpečenia predbežného vykonávania dohody v súlade s týmto článkom);

 

prílohy I až VII, ako aj protokol o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.


(1)  Ú. v. EÚ L 29, 4.2.2016, s. 1.


30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/2


Informácia o nadobudnutí platnosti Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (1), ktorého schvaľovacie listiny boli uložené 23. júla 2014 a 23. marca 2016, nadobudol v súlade s článkom 4 ods. 2 platnosť 1. apríla 2016.


(1)  Ú. v. EÚ L 373, 31.12.2014, s. 3.


NARIADENIA

30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/672

z 29. apríla 2016,

ktorým sa schvaľuje kyselina peroxyoctová ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, 2, 3, 4, 5 a 6

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam existujúcich účinných látok, ktoré sa majú hodnotiť z hľadiska ich prípadného schválenia na používanie v biocídnych výrobkoch. Tento zoznam obsahuje aj kyselinu peroxyoctovú.

(2)

Kyselina peroxyoctová bola v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnotená z hľadiska použitia vo výrobkoch typu 1 (biocídne výrobky osobnej hygieny človeka), vo výrobkoch typu 2 (dezinfekčné prostriedky pre súkromnú oblasť a oblasť zdravia verejnosti a iné biocídne výrobky), vo výrobkoch typu 3 (biocídne výrobky veterinárnej hygieny), vo výrobkoch typu 4 (dezinfekčné prostriedky pre oblasť potravy a krmiva), vo výrobkoch typu 5 (prostriedky na dezinfekciu pitnej vody) a vo výrobkoch typu 6 (konzervačné prostriedky) vymedzených v prílohe V k uvedenej smernici, ktoré zodpovedajú výrobkom typu 1, 2, 3, 4, 5 a 6 vymedzeným v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Ako hodnotiaci príslušný orgán bolo určené Fínsko, ktoré predložilo 16. januára 2013 hodnotiace správy spolu so svojimi odporúčaniami.

(4)

Výbor pre biocídne výrobky s prihliadnutím na závery hodnotiaceho príslušného orgánu 30. septembra 2015 sformuloval stanoviská Európskej chemickej agentúry v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014.

(5)

Na základe daných stanovísk možno vychádzať z toho, že biocídne výrobky s obsahom kyseliny peroxyoctovej, ktoré sa používajú vo výrobkoch typu 1, 2, 3, 4, 5 a 6, vyhovujú požiadavkám článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ sú splnené určité podmienky súvisiace s jej použitím.

(6)

Preto je vhodné schváliť kyselinu peroxyoctovú na používanie v biocídnych výrobkoch typu 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v prípade splnenia určitých špecifikácií a podmienok.

(7)

Pokiaľ ide o používanie vo výrobkoch typu 4, hodnotenie sa netýkalo použitia biocídnych výrobkov s obsahom kyseliny peroxyoctovej v materiáloch a predmetoch, ktoré sú určené na priamy alebo nepriamy styk s potravinami v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (4). V prípade týchto materiálov môže byť nutné stanoviť konkrétne limity ich prechodu do potravín podľa článku 5 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia. Takéto použitie by teda nemalo byť predmetom schválenia s výnimkou prípadov, keď Komisia stanovila takéto limity alebo v zmysle daného nariadenia rozhodla o tom, že nie sú potrebné.

(8)

Kyselina peroxyoctová sa nachádza vo vodnom roztoku s obsahom kyseliny octovej a peroxidu vodíka. Z dôvodu prítomnosti peroxidu vodíka, ktorý sa môže používať pri výrobe prekurzorov výbušnín, by sa na peroxid vodíka malo naďalej uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 (5).

(9)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mohli prijať prípravné opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kyselina peroxyoctová sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, 2, 3, 4, 5 a 6, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky

kyselina peroxyoctová

Názov IUPAC:

kyselina peroxietánová

EC č. 201-186-8

CAS č. 79-21-0

Špecifikácia je založená na východiskových materiáloch, ktorými sú peroxid vodíka a kyselina octová, používaných na výrobu kyseliny peroxyoctovej.

Kyselina peroxyoctová vo vodnom roztoku s obsahom kyseliny octovej a peroxidu vodíka.

1. októbra 2017

30. septembra 2027

1

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, ktoré však nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

Z dôvodu prítomnosti peroxidu vodíka platia autorizácie biocídnych výrobkov bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 98/2013.

2.

Pre profesionálnych používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia.

2

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, ktoré však nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

Z dôvodu prítomnosti peroxidu vodíka platia autorizácie biocídnych výrobkov bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 98/2013.

2.

Pre profesionálnych používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nie je možné znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

3.

Vzhľadom na zistené riziká pre povrchové vody sa výrobky na dezinfekciu odpadových vôd môžu autorizovať iba vtedy, ak sa preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.

3

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, ktoré však nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

Z dôvodu prítomnosti peroxidu vodíka platia autorizácie biocídnych výrobkov bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 98/2013.

2.

Pre profesionálnych používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nie je možné znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

4

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, ktoré však nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

Z dôvodu prítomnosti peroxidu vodíka platia autorizácie biocídnych výrobkov bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 98/2013.

2.

Pre profesionálnych používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nie je možné znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

3.

Výrobky nesmú byť súčasťou materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1935/2004. Výnimku predstavujú prípady, keď Komisia stanovila konkrétne limity prechodu kyseliny peroxyoctovej do potravín alebo sa v zmysle uvedeného nariadenia rozhodlo o tom, že takéto limity nie sú potrebné.

5

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, ktoré však nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

Z dôvodu prítomnosti peroxidu vodíka platia autorizácie biocídnych výrobkov bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 98/2013.

2.

Pre profesionálnych používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nie je možné znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, ktoré však nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

Z dôvodu prítomnosti peroxidu vodíka platia autorizácie biocídnych výrobkov bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 98/2013.

2.

Pre profesionálnych používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nie je možné znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 89 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.


30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/673

z 29. apríla 2016,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3, článok 16 ods. 1 a 3 písm. a), článok 19 ods. 3, článok 20 ods. 3, článok 21 ods. 2, článok 22 ods. 1 a článok 38 písm. a),

keďže:

(1)

Na morské a iné riasy sa vzťahuje kapitola 12 Bruselskej nomenklatúry, ktorá je uvedená v prílohe I k zmluve. Morské a iné riasy sú teda poľnohospodárskymi produktmi, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 2 prvý pododsek písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007. Keďže pod výrazom „iné riasy“ sú zahrnuté aj „mikroriasy“, do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 834/2007 patrí aj tento druh rias.

(2)

Z dôvodu, že v nariadení Komisie (ES) č. 889/2008 (2) sa doteraz nestanovovali žiadne podrobné pravidlá produkcie mikrorias na potravinárske účely, pričom sa zároveň vynárajú otázky týkajúce sa pravidiel produkcie, ktoré musia prevádzkovatelia dodržiavať pri pestovaní mikrorias na použitie ako potravina, vzniká potreba objasniť danú situáciu a stanoviť podrobné pravidlá produkcie týchto produktov.

(3)

Pestovanie mikrorias sa v mnohých aspektoch podobá pestovaniu morských rias, aj keď sa neuskutočňuje v mori. Okrem toho treba pripomenúť, že ak sa mikroriasy ďalej využívajú ako krmivo pre akvakultúrne živočíchy (podobne ako mnohobunkové morské riasy alebo fytoplanktón), už sa na ne vzťahujú podrobné pravidlá produkcie týkajúce sa zberu a pestovania morských rias na základe článku 6a nariadenia (ES) č. 889/2008. Preto je vhodné objasniť, že podrobné pravidlá produkcie morských rias by sa mali uplatňovať aj na produkciu mikrorias určených na ďalšie použitie ako potravina.

(4)

Prechodné opatrenia, ktoré sa týkajú využívania mladých jedincov z neekologického chovu a lastúrnikov v raných vývojových štádiách pochádzajúcich z neekologických liahní pri ekologickej produkcii v zmysle článku 25e ods. 3 a článku 25o ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 889/2008, sa končia 31. decembra 2015, čo znamená, že po tomto dátume musia mať všetky mladé jedince a vodné schránkovce a kôrovce v raných vývojových štádiách, ktoré sa využívajú pri ekologickej produkcii, ekologický charakter. Keďže je zrejmé, že mladé jedince z ekologického chovu a lastúrniky v raných vývojových štádiách pochádzajúce z ekologických liahní nie sú dostupné v dostatočných množstvách, tento dátum by sa mal odložiť o jeden rok s cieľom poskytnúť prevádzkovateľom čas na produkciu dostatočných množstiev mladých jedincov chovaných ekologicky a lastúrnikov v raných vývojových štádiách chovaných ekologicky.

(5)

V súlade s článkom 29d ods. 4 nariadenia (ES) č. 889/2008 má Komisia do 1. augusta 2015 znova preskúmať používanie určitých enologických postupov, procesov a ošetrení s cieľom postupne ich vyradiť alebo ďalej obmedziť.

(6)

Komisia požiadala expertnú skupinu pre technické poradenstvo v oblasti ekologickej výroby (Expert group for technical advice on organic production, EGTOP), aby vyhodnotila vplyv uvedených enologických postupov, procesov a ošetrení na určité základné vlastnosti ekologického vína a aby posúdila, či sú k dispozícii alternatívne postupy, ktorými by sa mohli nahradiť. Skupina EGTOP odporučila (3), aby sa naďalej povoľovalo ich používanie pri ekologickej výrobe vína, a to z dôvodu momentálneho nedostatku realizovateľných alternatív. Zároveň odporučila, aby sa po určitom čase uskutočnilo prehodnotenie predmetných postupov s rovnakým cieľom ako v súčasnosti, ktorým je ich postupné vyradenie alebo ďalšie obmedzenie. Preto by sa konečný termín 1. august 2015 mal predĺžiť o tri roky.

(7)

V prípade zvierat majú príslušné orgány možnosť dočasne povoliť výnimky z pravidiel výroby, ak by prevádzkovatelia nemohli v dôsledku osobitných okolností pokračovať v ekologickej výrobe alebo s ňou opätovne začať. Najmä v prípade vysokého úhynu zvierat spôsobeného zdravotnými alebo katastrofickými okolnosťami môžu tieto orgány povoliť opätovné vytvorenie alebo obnovenie stáda alebo kŕdľa s použitím zvierat pochádzajúcich z neekologického chovu v prípade, že nie sú k dispozícii zvieratá z ekologického chovu. Malo by sa objasniť, že v takom prípade treba stále dodržiavať príslušné obdobie konverzie v súvislosti so zaraďovaním zvierat pochádzajúcich z neekologického chovu do stáda alebo kŕdľa.

(8)

Vzhľadom na to, že za posledné roky boli možností zaraďovania mladých jedincov chovaných neekologicky do ekologického chovu obmedzené, je v prípade vysokého úhynu akvakultúrnych živočíchov vhodné stanoviť podobné mimoriadne pravidlá produkcie.

(9)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 889/2008 sa uvádzajú produkty, ktoré sú povolené na použitie v ekologickej výrobe v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. h) a článkom 16 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007. V rámci klasifikácie sú uvedené produkty rozdelené do 7 skupín na základe rôznych kritérií, medzi ktoré patrí napríklad použitie alebo pôvod. Toto rozdelenie by bolo vhodné zjednodušiť tak, aby sa na účely predmetnej klasifikácie uvádzali len kritériá pôvodu.

(10)

V pravom stĺpci tabuľky uvedenej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 889/2008 sa uvádza opis produktov uvedených v danej prílohe (vrátane mikroorganizmov a látok), požiadavky na ich zloženie a podmienky ich používania. Podmienky používania uvedených produktov v rámci ekologickej výroby, a najmä zodpovedajúca kategória použitia (ako napr. insekticíd, akaricíd alebo fungicíd), však musia v prípade poľnohospodárstva vo všeobecnosti spĺňať podmienky používania týkajúce sa účinných látok v zmysle prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4). Ak sa uvedeným nariadením obmedzuje používanie daných produktov v prípade poľnohospodárstva vo všeobecnosti, k obmedzeniu povolení ich používania dochádza aj v prípade ekologickej výroby. Zo skúseností okrem toho vyplýva, že podmienky používania produktov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 889/2008 sú v ekologickom poľnohospodárstve veľmi často rovnaké ako v konvenčnom poľnohospodárstve a že v prípade spomínaných produktov len zriedka dochádza k obmedzeniu ich používania.

(11)

Tento systém by sa preto mal zjednodušiť s cieľom zabrániť tomu, aby sa v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 889/2008 uvádzali účely použitia, ktoré už podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011 nie sú schválené. Zároveň by sa malo uviesť, že všetky účely použitia schválené pre poľnohospodárstvo vo všeobecnosti na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011 sú automaticky povolené na používanie v rámci ekologickej výroby, s výnimkou prípadov, keď sa osobitne uvádza, že na určité účely použitia sa vzťahujú prísnejšie podmienky.

(12)

V súlade s postupom stanoveným v článku 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 členské štáty predložili ostatným členským štátom a Komisii dokumentáciu týkajúcu sa určitých látok v záujme ich povolenia a zahrnutia do prílohy II k nariadeniu (ES) č. 889/2008. Uvedenú dokumentáciu preskúmala skupina EGTOP a Komisia.

(13)

Skupina EGTOP dospela vo svojich odporúčaniach (5) okrem iného aj k záveru, že látky oxid uhličitý, kremelina (diatomická zemina), mastné kyseliny a hydrogénuhličitan draselný spĺňajú príslušné ekologické ciele a zásady. Preto by tieto látky mali byť zahrnuté do prílohy II k nariadeniu (ES) č. 889/2008. Okrem toho s cieľom zosúladiť názvy účinných látok s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 540/2011 je vhodné zmeniť názov Draselná soľ mastnej kyseliny (mäkké mydlo) na Mastné kyseliny.

(14)

Podľa článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (6) sú základné látky, ktoré sú užitočné pri ochrane rastlín, ale na tento účel sa prevažne nepoužívajú. Mnohé z nich sa dokonca ešte pred ich klasifikáciou ako základná látka tradične používali v ekologickom poľnohospodárstve. Medzi nimi sa vyskytuje množstvo potravín rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Je vhodné povoliť používanie týchto základných látok v ekologickom poľnohospodárstve, a teda ich zahrnúť do prílohy II k nariadeniu (ES) č. 889/2008, ak spĺňajú dve kritériá, a to kritérium, že sa na ne vzťahuje vymedzenie pojmu „potraviny“ uvedené v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (7), a kritérium, že majú rastlinný alebo živočíšny pôvod.

(15)

V prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 889/2008 sa uvádzajú kŕmne doplnkové látky, ktoré sú povolené na použitie v ekologických produktoch v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) a článkom 16 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 834/2007.

(16)

Vzhľad prílohy VI by sa mal upraviť v súlade s prístupom uvedeným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (8). Zmeniť by sa mal predovšetkým ľavý stĺpec tabuľky uvedenej v prílohe VI tak, aby sa v ňom uvádzalo špecifické číslo ID prídavných látok alebo funkčných skupín, pričom by klasifikácia v skupine „technologické pomocné látky“ a „výživové doplnkové látky“ mala byť v súlade s klasifikáciou použitou v nariadení (ES) č. 1831/2003. Názov látok v rámci skupiny „zootechnické prídavné látky“ v oddiele 4 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 889/2008 by sa mal zároveň zosúladiť so znením nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(17)

V súlade s postupom stanoveným v článku 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 členské štáty predložili ostatným členským štátom a Komisii dokumentáciu týkajúcu sa určitých kŕmnych doplnkových látok v záujme ich povolenia a zahrnutia do prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 889/2008. Uvedenú dokumentáciu preskúmala skupina EGTOP a Komisia. Na základe odporúčaní skupiny EGTOP týkajúcich sa kŕmnych surovín a kŕmnych doplnkových látok (9) by sa malo povoliť používanie týchto látok, ktoré uvedená skupina považuje za zlučiteľné s ekologickými zásadami a cieľmi: kvasnice obohatené selénom, trihydroxid-chlorid meďnatý (TBCC) a monohydrát hydroxid-chlorid zinočnatý (TBZC).

(18)

Vzhľadom na zmeny zavedené vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) č. 131/2014 (10), (EÚ) 2015/861 (11) a (EÚ) 2015/1152 (12) je potrebné nahradiť látky „Extrakty s vyšším obsahom tokoferolu prírodného pôvodu“, „E 2 Jód“ a „E 3 Kobalt“, ktoré už neexistujú, novými z tej istej príslušnej kategórie. Okrem toho by sa mali opraviť určité nepresnosti v súvislosti s identifikačnými číslami pre látky bentonit-montmorillonit a klinoptilolit patriace do funkčnej skupiny d) „Spojivá a protihrudkujúce látky“.

(19)

V prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 889/2008 sa uvádzajú určité látky, ktoré sú povolené pri výrobe spracovaných ekologických potravín, kvasníc a výrobkov z nich v súlade s článkom 19 ods. 2 písm. b) a článkom 21 nariadenia (ES) č. 834/2007.

(20)

V záujme súladu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (13) je potrebné zmeniť osobitné podmienky používania gélu alebo koloidného roztoku oxidu kremičitého (E 551) a osobitné kritériá čistoty bentonitu. Malo by sa stiahnuť existujúce povolenie kaolínu (E 559), keďže podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008 bolo používanie tejto prídavnej látky povolené do 31. januára 2014.

(21)

V súlade s postupom stanoveným v článku 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 členské štáty predložili ostatným členským štátom a Komisii dokumentáciu týkajúcu sa prídavných látok v potravinách, technologických pomocných látok a určitých ďalších látok v záujme ich povolenia a zahrnutia do prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 889/2008. Uvedenú dokumentáciu preskúmala skupina EGTOP a Komisia.

(22)

Na základe odporúčaní skupiny EGTOP týkajúcich sa prídavných látok v potravinách (14) by sa malo povoliť používanie týchto látok, ktoré uvedená skupina považuje za zlučiteľné s ekologickými zásadami a cieľmi: včelí vosk (E 901), karnaubský vosk (E 903), guma gellan (E 418) a erytritol (E 968).

(23)

Okrem toho by sa na základe odporúčaní skupiny EGTOP mali zmeniť podmienky používania týchto prídavných látok: oxid siričitý, disiričitan draselný, tokoferolový extrakt, lecitíny, kyselina citrónová, citran sodný, kyselina vínna, glycerol, uhličitan sodný, gél alebo koloidný roztok oxidu kremičitého a hydroxid sodný. Lecitín získaný z ekologických surovín je na trhu síce dostupný, no v odvetví ekologického potravinárstva sa pri väčšine použití vyžadujú isté náležité kvality takéhoto lecitínu. Spomínané kvality požadované na účely výroby potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby v súčasnosti nie sú k dispozícii v dostatočných množstvách. Vzhľadom na to, že momentálne nemožno zabezpečiť dostatok ekologického lecitínu s rôznymi kvalitami potrebnými na výrobu potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, by sa malo stanoviť, že počas prechodného obdobia troch rokov sa pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby môže používať lecitín, ktorý nepochádza zo surovín z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

(24)

Na základe odporúčaní skupiny EGTOP týkajúcich sa technologických pomocných látok by sa mala povoliť kyselina octová/ocot, tiamínhydrochlorid, fosforečnan dvojamónny, uhličitan sodný a drevné vlákno. Osobitné podmienky by sa mali zmeniť v prípade uhličitanu sodného, kyseliny citrónovej, hydroxidu sodného, rastlinných olejov, bentonitu, včelieho vosku a karnaubského vosku.

(25)

V prípade technologických pomocných látok používaných pri výrobe kvasníc by sa malo vyžadovať používanie len takého zemiakového škrobu a rastlinných olejov, ktoré pochádzajú z ekologickej výroby, keďže tieto technologické pomocné látky sú v súčasnosti k dispozícii v ekologickej podobe, a to v dostatočnom množstve a kvalite.

(26)

Okrem toho v prílohách II, VI a VIII k nariadeniu (ES) č. 889/2008 už nie je relevantné uvádzať odkazy na nariadenie, na základe ktorého boli predmetné výrobky alebo látky schválené.

(27)

Nariadenie (ES) č. 889/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(28)

S cieľom poskytnúť prevádzkovateľom a kontrolným orgánom a subjektom primeraný čas, aby sa prispôsobili skutočnosti, že podrobné pravidlá produkcie morských rias sa vzťahujú aj na produkciu mikrorias určených na ďalšie použitie ako potravina, by sa zmena článku 6a nariadenia (ES) č. 889/2008 mala začať uplatňovať po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(29)

V záujme zachovania kontinuity a predĺženia možnosti využívať mladé jedince pochádzajúce z neekologického chovu a lastúrniky v raných vývojových štádiách z neekologických liahní by sa zmena článku 25e ods. 3 a zmena článku 25o ods. 1 nariadenia (ES) č. 889/2008 mala uplatniť so spätnou účinnosťou od 1. januára 2016.

(30)

S cieľom poskytnúť prevádzkovateľom čas na prispôsobenie na zavedené zmeny, ktoré sa týkajú určitých produktov a látok určených na používanie pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, kvasníc a výrobkov z nich, by sa mali zmeny prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 889/2008 uplatňovať po uplynutí 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(31)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 889/2008

Nariadenie (ES) č. 889/2008 sa mení takto:

1.

Článok 6a sa nahrádza takto:

„Článok 6a

Rozsah pôsobnosti

V tejto kapitole sa uvádzajú podrobné pravidlá produkcie morských rias.

Na účely tejto kapitoly medzi „morské riasy“ patria aj mnohobunkové morské riasy, fytoplanktón a mikroriasy.“

2.

V článku 25e sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Maximálny podiel mladých jedincov nepochádzajúcich z ekologickej akvakultúry zaradených do chovného zariadenia predstavuje do 31. decembra 2011 podiel 80 %, do 31. decembra 2014 podiel 50 % a do 31. decembrom 2016 podiel 0 %.“

3.

V článku 25o ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Maximálny podiel lastúrnikov v raných vývojových štádiách pochádzajúcich z neekologických liahní, ktoré možno zaradiť do jednotiek ekologickej produkcie, predstavuje do 31. decembra 2011 podiel 80 %, do 31. decembra 2014 podiel 50 % a do 31. decembra 2016 podiel 0 %.“

4.

V článku 29d ods. 4 sa dátum „1. augusta 2015“ nahrádza dátumom „1. augusta 2018“.

5.

V článku 47 sa prvý odsek mení takto:

a)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

v prípade vysokého úhynu zvierat spôsobeného zdravotnými alebo katastrofickými okolnosťami obnovu alebo opätovné vytvorenie stáda alebo kŕdľa s použitím zvierat pochádzajúcich z neekologického chovu v prípade, že nie sú k dispozícii zvieratá z ekologického chovu, a za predpokladu, že na predmetné zvieratá pochádzajúce z neekologického chovu sa vzťahuje príslušné obdobie konverzie;“;

b)

Dopĺňa sa toto písmeno f):

„f)

v prípade vysokého úhynu akvakultúrnych živočíchov spôsobeného okolnosťami uvedenými v článku 57 ods. 1 písm. a) až d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (*), obnovu alebo opätovné vytvorenie akvakultúrnej populácie s použitím akvakultúrnych živočíchov pochádzajúcich z neekologického chovu, ak nie sú k dispozícii živočíchy z ekologického chovu, a za predpokladu, že aspoň posledné dve tretiny trvania produkčného cyklu sa daný chov riadi zásadami ekologického systému.

(*)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).“"

6.

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu;

7.

Príloha VI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu;

8.

Príloha VIII sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V prípade článku 1 sa uplatňujú tieto odseky, a to od dátumu, ktorý sa v nich uvádza:

a)

odsek 1 sa uplatňuje od 7. mája 2017;

b)

odseky 2 a 3 sa uplatňujú od 1. januára 2016;

c)

odsek 8 sa uplatňuje od 7. novembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Záverečná správa:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/.

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Záverečná správa:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(8)  Nariadenie (ES) č. 1831/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29).

(9)  Záverečná správa:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf.

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 131/2014 z 11. februára 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 601/2013 týkajúce sa povolenia octanu kobaltnatého tetrahydrátu, uhličitanu kobaltnatého, uhličitanu kobaltnatého zásaditého (2:3) monohydrátu, síranu kobaltnatého heptahydrátu a potiahnutého granulovaného uhličitanu kobaltnatého zásaditého (2:3) monohydrátu ako kŕmnych doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 41, 12.2.2014, s. 3).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/861 z 3. júna 2015 o povolení jodidu draselného, jodičnanu vápenatého bezvodého a potiahnutého granulovaného jodičnanu vápenatého bezvodého ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 137, 4.6.2015, s. 1).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1152 zo 14. júla 2015 o povolení tokoferolových extraktov z rastlinných olejov, extraktov s vysokým obsahom tokoferolu z rastlinných olejov (bohatých na delta-tokoferol) a alfa-tokoferolu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2015, s. 5).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008, o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

(14)  Záverečné správy:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

Pesticídy – prípravky na ochranu rastlín podľa článku 5 ods. 1

Všetky látky uvedené v tejto prílohe musia spĺňať aspoň podmienky používania uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1). Prísnejšie podmienky používania v prípade ekologickej poľnohospodárskej výroby sa uvádzajú v druhom stĺpci každej tabuľky.

1.   Látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

Azadirachtin extrahovaný z Azadirachta indica (strom Neem)

 

Základné látky

Iba tie základné látky v zmysle článku 23 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (2), na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu „potraviny“ v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3) a ktoré majú rastlinný alebo živočíšny pôvod.

Látky, ktoré sa nemajú používať ako herbicídy, ale len na kontrolu škodcov a chorôb.

Včelí vosk

Len ako prípravok na ošetrenie drevín po reze/ochranu pred vznikom poranení.

Hydrolyzované bielkoviny okrem želatíny

 

Laminarín

Hnedé riasy sa pestujú buď organicky v súlade s článkom 6d, alebo sú zberané udržateľným spôsobom v súlade s článkom 6c.

Feromóny

Len v pasciach a dávkovačoch.

Rastlinné oleje

Povolené sú všetky použitia okrem použitia ako herbicíd.

Pyretríny extrahované z Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Pyretroidy (len deltametrín a lambdacyhalotrín)

Len v pasciach so špecifickými atraktantmi; len proti Bactrocera oleaeCeratitis capitata Wied.

Kvassia extrahovaná z Quassia amara

Len ako insekticíd, repelent.

Repelenty živočíšneho alebo rastlinného pôvodu pachu ovčieho tuku

Len na nejedlé časti plodiny a v prípadoch, keď plodina nie je požívaná ovcami alebo kozami.

2.   Mikroorganizmy alebo látky produkované mikroorganizmami

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

Mikroorganizmy

S iným ako GMO pôvodom.

Spinosad

 

3.   Látky iné ako látky uvedené v oddieloch 1 a 2

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky alebo obmedzenia používania

Kremičitan hlinitý (kaolín)

 

Hydroxid vápenatý

Ak sa používa ako fungicíd, len na ovocné stromy vrátane škôlok, a to na ničenie Nectria galligena.

Oxid uhličitý

 

Zlúčeniny medi v týchto formách: hydroxid meďnatý, oxichlorid meďnatý, oxid meďnatý, zmes bordeaux a tribázický síran meďnatý

Do 6 kg medi na 1 ha za 1 rok.

V prípade viacročných plodín môžu členské štáty odchylne od prvého odseku stanoviť, že limit 6 kg medi sa v danom roku môže prekročiť za predpokladu, že priemerné množstvo, ktoré sa skutočne použije počas 5-ročného obdobia pozostávajúceho z daného roku a štyroch predchádzajúcich rokov, neprekročí 6 kg.

Etylén

 

Mastné kyseliny

Povolené sú všetky použitia okrem použitia ako herbicíd.

Ortofosforečnan železitý

Prípravky, ktoré sa aplikujú na povrch pôdy medzi pestovanými plodinami.“

Kremelina (diatomová zemina)

 

Polysulfid vápnika

 

Parafínový olej

 

Hydrogenuhličitan draselný (známy aj ako bikarbonát draselný)

 

Kremenný piesok

 

Síra

 


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VI

Kŕmne doplnkové látky používané vo výžive zvierat podľa článku 22 písm. g), článku 24 ods. 2 a článku 25m ods. 2

Kŕmne doplnkové látky uvedené v tejto prílohe musia byť povolené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (1).

1.   TECHNOLOGICKÉ POMOCNÉ LÁTKY

a)   Konzervačné látky

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Látka

Opis, podmienky používania

 

E 200

Kyselina sorbová

 

 

E 236

Kyselina mravčia

 

 

E 237

Mravčan sodný

 

 

E 260

Kyselina octová

 

 

E 270

Kyselina mliečna

 

 

E 280

Kyselina propiónová

 

 

E 330

Kyselina citrónová

 

b)   Antioxidanty

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Látka

Opis, podmienky používania

 

1b306i)

Tokoferolové extrakty z rastlinných olejov

 

 

1b306ii)

Extrakty s vysokým obsahom tokoferolu z rastlinných olejov (bohaté na delta-tokoferol)

 

c)   Emulgátory a stabilizátory, zahusťovadlá a želírujúce látky

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Látka

Opis, podmienky používania

 

E 322

Lecitíny

Len ak pochádzajú z ekologických surovín.

Použitie obmedzené len na kŕmenie akvakultúrnych živočíchov.

d)   Spojivá a protihrudkujúce látky

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Látka

Opis, podmienky používania

 

E 535

Kyanoželeznatan sodný

Maximálna dávka NaCl: 20 mg/kg vypočítaná na anión kyanoželeznatanu.

 

E 551b

Koloidný kremeň (oxid kremičitý koloidný)

 

 

E 551c

Kremelina (diatomická zemina, čistená)

 

 

1m558i

Bentonit

 

 

E 559

Kaolínové íly, bez azbestu

 

 

E 560

Prírodné zmesi steatitov a chloritanu

 

 

E 561

Vermikulit

 

 

E 562

Sepiolit

 

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

 

1g568

Klinoptilolit sedimentárneho pôvodu

 

 

E 599

Perlit

 

e)   Silážne prídavné látky

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Látka

Opis, podmienky používania

1k

Enzýmy a mikroorganizmy

Použitie obmedzené na výrobu siláže, ak poveternostné podmienky neumožňujú primeranú fermentáciu.

2.   SENZORICKÉ PRÍDAVNÉ LÁTKY

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Látka

Opis, podmienky používania

2b

Aromatické zlúčeniny

Len výťažky poľnohospodárskych produktov.

3.   VÝŽIVOVÉ DOPLNKOVÉ LÁTKY

a)   Vitamíny, provitamíny a chemicky presne vymedzené látky, ktoré majú obdobný účinok

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Látka

Opis, podmienky používania

3a

Vitamíny a provitamíny

pochádzajúce z poľnohospodárskych produktov

ak majú syntetický pôvod, na kŕmenie monogastrických zvierat a akvakultúrnych živočíchov sa môžu použiť len tie, ktoré sú identické s vitamínmi pochádzajúcimi z poľnohospodárskych produktov;

ak majú syntetický pôvod, na kŕmenie prežúvavcov sa môžu použiť len vitamíny A, D a E, ktoré sú identické s vitamínmi pochádzajúcimi z poľnohospodárskych produktov; dané použitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu členskými štátmi na základe posúdenia toho, či prežúvavce chované ekologicky získavajú potrebné množstvá uvedených vitamínov prostredníctvom kŕmnych dávok.

b)   Zlúčeniny mikroprvkov

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Látka

Opis, podmienky používania

 

E1 Železo:

Oxid železitý

Uhličitan železnatý

Heptahydrát síranu železnatého

Monohydrát síranu železnatého

 

 

3b201

Jodid draselný

 

3b202

Jodičnan vápenatý bezvodý

3b203

Potiahnutý granulovaný jodičnan vápenatý bezvodý

 

3b301

Octan kobaltnatý tetrahydrát

 

3b302

Uhličitan kobaltnatý

3b303

Uhličitan kobaltnatý zásaditý (2: 3) monohydrát

3b304

Potiahnutý granulovaný uhličitan kobaltnatý

3b305

Síran kobaltnatý heptahydrát

 

E4 Meď

Zásaditý uhličitan meďnatý, monohydrát

Oxid meďnatý

Pentahydrát síranu meďnatého

 

(3b409)

Trihydroxid-chlorid meďnatý (TBCC)

 

E5 Mangán

Oxid mangánatý

Monohydrát síranu mangánatého

Uhličitan mangánatý

 

 

E6 Zinok

Oxid zinočnatý

Monohydrát síranu zinočnatého

Heptahydrát síranu zinočnatého

 

(3b609)

Monohydrát hydroxid-chloridu zinočnatého (TBZC)

 

E7 Molybdén

Molybdénan sodný

 

 

E8 Selén

Seleničitan sodný

Selénan sodný

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 a 3b817

Inaktivované kvasnice obohatené selénom

4.   ZOOTECHNICKÉ PRÍDAVNÉ LÁTKY

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Látka

Opis, podmienky používania

4a, 4b, 4c a 4d

Enzýmy a mikroorganizmy patriace do kategórie ‚Zootechnické prídavné látky‘“

 


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29).


PRÍLOHA III

Príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 889/2008 sa mení takto:

1.

Poznámka nad názvom oddielu A, poznámka pod názvom oddielu B a prvý stĺpec tabuliek v oddieloch A a B s nadpisom „Povolenie“ sa vypúšťajú.

2.

Oddiel A sa mení takto:

a)

Riadky týkajúce sa oxidu siričitého, pyrosiričitanu draselného, extraktu s vysokým obsahom tokoferolu, lecitínov, kyseliny citrónovej, citranu sodného, kyseliny vínnej, glycerolu, uhličitanu sodného, oxidu kremičitého a hydroxidu sodného sa nahrádzajú týmito riadkami:

„E 220

Oxid siričitý

X

X (Len pre medovinu)

V ovocných vínach (*) a medovine s pridaným cukrom a bez neho): 100 mg (**)

E 224

Pyrosiričitan draselný

X

X (Len pre medovinu)

V ovocných vínach (*) a medovine s pridaným cukrom a bez neho): 100 mg (**)

E 306

Extrakt s vysokým obsahom tokoferolu

X

X

Antioxidant

E 322

Lecitíny

X

X

Mliečne výrobky (2)

Len ak pochádzajú z ekologických surovín (***)

E 330

Kyselina citrónová

X

X

 

E 331

Citrát sodný

X

X

 

E 334

Kyselina vínna (L(+)–)

X

X (Len pre medovinu)

 

E 422

Glycerol

X

 

Rastlinného pôvodu

Pre rastlinné extrakty a aromatické látky

E 500

Uhličitan sodný

X

X

 

E 551

Gél alebo koloidný roztok oxidu kremičitého

X

X

Pre byliny a koreniny vo forme aromatických látok v práškovej forme a propolis

E 524

Hydroxid sodný

X

 

Povrchová úprava ‚Laugengebäck‘ a reguláciu kyslosti v ekologických aromatických látkach

b)

V poradí podľa čísiel kódu sa vkladajú tieto riadky:

„E 418

Guma gellan

X

X

Len vo forme s vysokou mierou substitúcie acylovými skupinami

E 901

Včelí vosk

X

 

Ako povlaková látka len pri výrobe cukroviniek.

Včelí vosk z organického včelárstva

E 903

Karnaubský vosk

X

 

Ako povlaková látka len pri výrobe cukroviniek.

Len ak pochádza z ekologických surovín.“

c)

Dopĺňa sa tento riadok:

„E 968

Erytritol

X

X

Len ak pochádzajú z ekologickej poľnohospodárskej výroby bez použitia iónomeničovej technológie“

3.

Oddiel B sa mení takto:

a)

riadky týkajúce sa uhličitanu sodného, kyseliny citrónovej, hydroxidu sodného, rastlinných olejov, bentonitu, včelieho vosku a karnaubského vosku sa nahrádzajú týmito riadkami:

„Uhličitan sodný

X

X

 

Kyselina citrónová

X

X

 

Hydroxid sodný

X

 

Pri výrobe cukru (cukrov).

Pri výrobe oleja s výnimkou výroby olivového oleja

Rastlinné oleje

X

X

Mastiace, uvoľňujúce alebo protipeniace činidlo

Len ak pochádzajú z ekologickej poľnohospodárskej výroby

Bentonit

X

X

Zahusťovacie činidlo pre medovinu (1)

Včelí vosk

X

 

Uvoľňujúce činidlo.

Včelí vosk z organického včelárstva

Karnaubský vosk

X

 

Uvoľňujúce činidlo

Len ak pochádza z ekologických surovín“

b)

riadok týkajúci sa kaolínu sa vypúšťa;

c)

dopĺňajú sa tieto riadky:

„Kyselina octová/ocot

 

X

Len ak pochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Pri spracovaní rýb, a to len z biotechnologického zdroja, s výnimkou prípadu, že sa získa prostredníctvom GMO alebo z nich

Tiamín hydrochlorid

X

X

Len na použitie pri spracovaní ovocných vín vrátane cideru, perry a medoviny

Diamónium fosfát

X

X

Len na použitie pri spracovaní ovocných vín vrátane cideru, perry a medoviny

Drevné vlákno

X

X

Zdroj dreva by sa mal obmedzovať na certifikované, udržateľne vyťažené drevo.

Použité drevo nesmie obsahovať toxické zložky (ošetrenie po ťažbe, prirodzene sa vyskytujúce toxíny alebo toxíny spôsobené mikroorganizmami)“

4.

V oddiele C sa riadky týkajúce sa zemiakového škrobu a rastlinných olejov nahrádzajú týmito riadkami:

„Zemiakový škrob

X

X

Na filtrovanie

Len ak pochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby

Rastlinné oleje

X

X

Mastiace, uvoľňujúce alebo protipeniace činidlo

Len ak pochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby“


(*)  V tomto kontexte je „ovocné víno“ definované ako víno vyrobené z ovocia iného ako hrozno (vrátane cideru a perry).

(**)  Maximálne hladiny využiteľné zo všetkých zdrojov, vyjadrené ako SO2 v mg/l.

(***)  Od 1. januára 2019.“


30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/674

z 29. apríla 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťacie úrovne pre dodatočné clá na určité druhy ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183 písm. b),

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 543/2011 (2) sa stanovuje dohľad nad dovozom výrobkov uvedených v prílohe XVIII k danému nariadeniu. Tento dohľad sa vykonáva v súlade s pravidlami stanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (3).

(2)

Na účely uplatňovania článku 5 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve (4) uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2013, 2014 a 2015 by sa od 1. mája 2016 mala zmeniť spúšťacia úroveň pre uplatňovanie dodatočných ciel na určité druhy ovocia a zeleniny.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Z dôvodov prehľadnosti je vhodné nahradiť celú prílohu XVIII k uvedenému nariadeniu.

(4)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 543/2011 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVIII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA I ODDIEL 2

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry, sa opis výrobkov považuje len za orientačný. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

Spúšťacia úroveň (v tonách)

78.0015

0702 00 00

rajčiaky

od 1. októbra 2016 do 31. mája 2017

459 296

78.0020

od 1. júna 2016 do 30. septembra 2016

33 923

78.0065

0707 00 05

uhorky šalátové

od 1. mája 2016 do 31. októbra 2016

20 972

78.0075

od 1. novembra 2016 do 30. apríla 2017

15 253

78.0085

0709 91 00

artičoky

od 1. novembra 2015 do 30. júna 2016

16 157

78.0100

0709 93 10

cukety

od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016

258 846

78.0110

0805 10 20

pomaranče

od 1. decembra 2015 do 31. mája 2016

713 508

78.0120

0805 20 10

klementínky

od 1. novembra 2015 do konca februára 2016

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarínky (vrátane tangerínok a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. novembra 2015 do konca februára 2016

105 541

78.0155

0805 50 10

citróny

od 1. júna 2016 do 31. decembra 2016

293 087

78.0160

od 1. januára 2016 do 31. mája 2016

65 269

78.0170

0806 10 10

stolové hrozno

od 21. júla 2016 do 20. novembra 2016

70 580

78.0175

0808 10 80

jablká

od 1. januára 2016 do 31. augusta 2016

667 666

78.0180

od 1. septembra 2016 do 31. decembra 2016

54 155

78.0220

0808 30 90

hrušky

od 1. januára 2016 do 30. apríla 2016

170 513

78.0235

od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016

118 018

78.0250

0809 10 00

marhule

od 1. júna 2016 do 31. júla 2016

4 939

78.0265

0809 29 00

čerešne okrem višní

od 21. mája 2016 do 10. augusta 2016

29 166

78.0270

0809 30

broskyne vrátane nektáriniek

od 11. júna 2016 do 30. septembra 2016

3 849

78.0280

0809 40 05

slivky

od 11. júna 2016 do 30. septembra 2016

18 155 “


30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/675

z 29. apríla 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1519, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 23 ods. 4,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 598/2009 (2) Rada uložila konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty vymedzenej v ďalej uvedenom odôvodnení (10) s pôvodom v Spojených štátoch amerických.

(2)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 443/2011 (3) Rada po prešetrovaní zameranom na obchádzanie opatrení rozšírila konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade (ďalej len „rozšírené opatrenia“).

(3)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 391/2014 (4) Rada po čiastočnom predbežnom preskúmaní antisubvenčných opatrení na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických rozšírených na dovoz odosielaný z Kanady bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, toto čiastočné predbežné preskúmanie ukončila bez zmeny platných rozšírených opatrení.

(4)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/1519 (5) Európska komisia (ďalej len „Komisia“) po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 ods. 2 základného nariadenia uložila konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických (ďalej len „platné opatrenia“).

B.   ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE

(5)

Komisii bola doručená žiadosť o čiastočné priebežné preskúmanie (ďalej len „žiadosť o preskúmanie“) podľa článku 19 a článku 23 ods. 6 základného nariadenia.

(6)

Žiadosť o preskúmanie podala spoločnosť DSM Nutritional Products Canada Inc. (ďalej len „žiadateľ“), vyvážajúci výrobca z Kanady, a svojím rozsahom bola žiadosť obmedzená na možnosť získať oslobodenie od rozšírených opatrení.

(7)

Žiadateľ v žiadosti o preskúmanie tvrdil, že je skutočný výrobca výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, a že je schopný vyrobiť celé množstvo, ktoré odoslal do Únie od začiatku obdobia prešetrovania zameraného na obchádzanie opatrení uvedeného v odôvodnení (2), ktoré viedlo k uloženiu existujúcich rozšírených opatrení.

(8)

Žiadateľ okrem toho tvrdil, že nie je prepojený so žiadnymi vyvážajúcimi výrobcami, na ktorých sa vzťahujú platné opatrenia, a že platné opatrenia neobchádza.

C.   ZAČATIE ČIASTOČNÉHO PREDBEŽNÉHO PRESKÚMANIA

(9)

Komisia rozhodla, že žiadosť o preskúmanie obsahuje dostatočné dôkazy prima facie na odôvodnenie začatia čiastočného predbežného preskúmania podľa článku 19 a článku 23 ods. 6 základného nariadenia. Komisia preto 19. mája 2015 začala prešetrovanie prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (6) (ďalej len „oznámenie o začatí preskúmania“).

D.   VÝROBOK, KTORÝ JE PREDMETOM PRESKÚMANIA

(10)

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto preskúmania, sú monoalkylestery mastných kyselín a/alebo parafínové plynové oleje získané syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu, bežne známe ako „bionafta“, v čistom stave alebo v podobe zmesi obsahujúce v hmotnosti viac ako 20 % monoalkylesterov mastných kyselín a/alebo parafínových plynových olejov získaných syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom preskúmania“ alebo „bionafta“), v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 a ex 3826 00 90, s pôvodom v Spojených štátoch amerických.

E.   OBDOBIE PREŠETROVANIA

(11)

Sledované obdobie tohto prešetrovania sa vzťahovalo na obdobie od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 (ďalej len „sledované obdobie“). Údaje sa zbierali aj za obdobie od 1. apríla 2009 do konca sledovaného obdobia.

F.   ZAINTERESOVANÉ STRANY

(12)

Komisia oficiálne informovala žiadateľa a zástupcov Kanady o začatí čiastočného predbežného preskúmania. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne sa vyjadriť a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania. Prihlásil sa len žiadateľ. Nikto nepožiadal o vypočutie.

(13)

Komisia dostala vyplnený dotazník, ktorý predložil žiadateľ a ktorý sa overil na mieste v priestoroch žiadateľa v Kanade.

G.   ZISTENIA PREŠETROVANIA

(14)

Žiadateľ bol založený v roku 1997 ako výrobca výživových doplnkov Omega 3.

(15)

Prešetrovaním sa zistilo, že žiadateľ je skutočným výrobcom bionafty, ktorá vzniká ako vedľajší produkt vo výrobnom procese koncentrátov rybieho oleja Omega 3, čo predstavuje hlavnú podnikateľskú činnosť žiadateľa.

(16)

Počas prešetrovania sa takisto potvrdilo, že žiadateľ nie je prepojený so žiadnym výrobcom bionafty so sídlom v Spojených štátoch amerických, na ktorého sa vzťahujú opatrenia.

(17)

Prešetrovaním sa okrem toho potvrdilo, že bionafta vyvážaná na trh Únie bola skutočne vyrobená žiadateľom.

(18)

Prešetrovanie navyše neodhalilo žiadne dôkazy, ktoré by svedčili o tom, že žiadateľ kupoval bionaftu zo Spojených štátov amerických alebo že prevážal bionaftu vyrobenú v Spojených štátov amerických do Únie.

(19)

Vzhľadom na zistenia uvedené v odôvodneniach (14) až (18) Komisia rozhodla, že žiadateľ je skutočným výrobcom výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, a že by preto mal byť oslobodený od rozšírených opatrení.

(20)

Zainteresované strany boli informované o úmysle priznať žiadateľovi oslobodenie a dostali možnosť predložiť pripomienky. Žiadne pripomienky, ktoré by mohli zmeniť rozhodnutie ukončiť revízne prešetrovanie, neboli doručené.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (7),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1519 sa nahrádza takto:

„1.   Konečné vyrovnávacie clo uplatniteľné na „všetky ostatné spoločnosti“ stanovené v článku 1 ods. 2 sa rozširuje na dovoz monoalkylesterov mastných kyselín a/alebo parafínových plynových olejov získaných syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu, bežne známych ako „bionafta“, v čistom stave alebo v podobe zmesi s obsahom viac ako 20 % hmotnosti monoalkylesterov mastných kyselín a/alebo parafínových plynových olejov získaných syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu, do Únie, odosielaných z Kanady bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kanade, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 1516 20 98 (kód TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (kód TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (kód TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (kód TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (kód TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (kód TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (kód TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (kód TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (kód TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (kód TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (kódy TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) a ex 3826 00 90 (kód TARIC 3826009011), s výnimkou tých, ktoré vyrobili tieto spoločnosti:

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Clo, ktoré sa rozširuje, je clo stanovené pre „všetky ostatné spoločnosti“ v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 598/2009, ktorým je konečné vyrovnávacie clo vo výške 237 EUR na tonu čistej hmotnosti.

Vyrovnávacie clo na zmesi sa uplatňuje v závislosti od pomeru v zmesi na základe hmotnosti celkového obsahu monoalkylesterov mastných kyselín a parafínových plynových olejov získaných syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu (obsah bionafty).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 598/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických (Ú. v. EÚ L 179, 10.7.2009, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 443/2011 z 5. mája 2011, ktorým sa konečné vyrovnávacie clo uložené nariadením (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických rozširuje na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, a ktorým sa rozširuje konečné vyrovnávacie clo uložené nariadením (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty v podobe zmesi s obsahom najviac 20 % hmotnosti bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických a ktorým sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa dovozu odosielaného zo Singapuru (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2011, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 391/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antisubvenčných opatrení na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických rozšírených na dovoz odosielaný z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 14).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1519 zo 14. septembra 2015, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 99).

(6)  Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania vyrovnávacích opatrení na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických, rozšírených na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, (Ú. v. EÚ C 162, 19.5.2015, s. 9).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51).


30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/676

z 29. apríla 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1518, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 13 ods. 4,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 599/2009 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty vymedzenej v ďalej uvedenom odôvodnení 10 s pôvodom v Spojených štátoch amerických.

(2)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 444/2011 (3) Rada po prešetrovaní zameranom na obchádzanie opatrení rozšírila konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade (ďalej len „rozšírené opatrenia“).

(3)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 392/2014 (4) Rada po čiastočnom predbežnom preskúmaní antidumpingových opatrení na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických rozšírených na dovoz odosielaný z Kanady bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, toto čiastočné predbežné preskúmanie ukončila bez zmeny platných rozšírených opatrení.

(4)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/1518 (5) Európska komisia (ďalej len „Komisia“) po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia uložila konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických (ďalej len „platné opatrenia“).

B.   ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE

(5)

Komisii bola doručená žiadosť o čiastočné priebežné preskúmanie (ďalej len „žiadosť o preskúmanie“) podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

(6)

Žiadosť o preskúmanie podala spoločnosť DSM Nutritional Products Canada Inc. (ďalej len „žiadateľ“), vyvážajúci výrobca z Kanady, a svojím rozsahom bola žiadosť obmedzená na možnosť získať oslobodenie od rozšírených opatrení.

(7)

Žiadateľ v žiadosti o preskúmanie tvrdil, že je skutočný výrobca výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, a že je schopný vyrobiť celé množstvo, ktoré odoslal do Únie od začiatku obdobia prešetrovania zameraného na obchádzanie opatrení, ktoré viedlo k uloženiu rozšírených opatrení.

(8)

Žiadateľ okrem toho tvrdil, že nie je prepojený so žiadnymi vyvážajúcimi výrobcami, na ktorých sa vzťahujú platné opatrenia, a že platné opatrenia neobchádza.

C.   ZAČATIE ČIASTOČNÉHO PREDBEŽNÉHO PRESKÚMANIA

(9)

Komisia rozhodla, že žiadosť o preskúmanie obsahuje dostatočné dôkazy prima facie na odôvodnenie začatia čiastočného predbežného preskúmania podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia. Komisia preto 19. mája 2015 začala prešetrovanie prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (6) (ďalej len „oznámenie o začatí preskúmania“).

D.   VÝROBOK, KTORÝ JE PREDMETOM PRESKÚMANIA

(10)

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto preskúmania, sú monoalkyl estery mastných kyselín a/alebo parafínové plynové oleje získané syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu, bežne známe ako „bionafta“, v čistom stave alebo v podobe zmesi obsahujúce v hmotnosti viac ako 20 % monoalkyl esterov mastných kyselín a/alebo parafínových plynových olejov získaných syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom preskúmania“ alebo „bionafta“), v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 a ex 3826 00 90, s pôvodom v Spojených štátoch amerických.

E.   OBDOBIE PREŠETROVANIA

(11)

Sledované obdobie tohto prešetrovania sa vzťahovalo na obdobie od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 (ďalej len „sledované obdobie“). Údaje sa zbierali aj za obdobie od 1. apríla 2009 do konca sledovaného obdobia.

F.   ZAINTERESOVANÉ STRANY

(12)

Komisia oficiálne informovala žiadateľa a zástupcov Kanady o začatí čiastočného predbežného preskúmania. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne sa vyjadriť a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania. Prihlásil sa len žiadateľ. Nikto nepožiadal o vypočutie.

(13)

Komisia dostala vyplnený dotazník, ktorý predložil žiadateľ a ktorý sa overil na mieste v priestoroch žiadateľa v Kanade.

G.   ZISTENIA PREŠETROVANIA

(14)

Žiadateľ bol založený v roku 1997 ako výrobca výživových doplnkov Omega 3.

(15)

Prešetrovaním sa zistilo, že žiadateľ je skutočným výrobcom bionafty, ktorá vzniká ako vedľajší produkt vo výrobnom procese koncentrátov rybieho oleja Omega 3, čo predstavuje jeho hlavnú podnikateľskú činnosť.

(16)

Počas prešetrovania sa takisto potvrdilo, že žiadateľ nie je prepojený so žiadnym výrobcom bionafty so sídlom v Spojených štátoch amerických, na ktorého sa vzťahujú platné opatrenia.

(17)

Prešetrovaním sa okrem toho potvrdilo, že bionafta vyvážaná na trh Únie bola skutočne vyrobená žiadateľom.

(18)

Prešetrovanie navyše neodhalilo žiadne dôkazy, ktoré by svedčili o tom, že žiadateľ kupoval bionaftu zo Spojených štátov amerických alebo že prevážal bionaftu vyrobenú v Spojených štátov amerických do Únie.

(19)

Vzhľadom na zistenia uvedené v odôvodneniach 14 až 18 Komisia rozhodla, že žiadateľ je skutočným výrobcom výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, a že by preto mal byť oslobodený od rozšírených opatrení.

(20)

Zainteresované strany boli informované o úmysle priznať žiadateľovi oslobodenie a dostali možnosť predložiť pripomienky. Žiadne pripomienky, ktoré by mohli zmeniť rozhodnutie ukončiť revízne prešetrovanie, neboli doručené.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1225/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1518 sa nahrádza takto:

„1.   Konečné antidumpingové clo uplatniteľné na „všetky ostatné spoločnosti“ stanovené v článku 1 ods. 2 sa týmto rozširuje na dovoz monoalkyl esterov mastných kyselín a/alebo parafínových plynových olejov získaných syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu, bežne známych ako „bionafta“, v čistom stave alebo v podobe zmesi s obsahom v hmotnosti viac ako 20 % monoalkyl esterov mastných kyselín a/alebo parafínových plynových olejov získaných syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu, do Únie, odosielaných z Kanady bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kanade, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 1516 20 98 (kód TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (kód TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (kód TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (kód TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (kód TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (kód TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (kód TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (kód TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (kód TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (kód TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (kódy TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) a ex 3826 00 90 (kód TARIC 3826009011), s výnimkou tých, ktoré vyrobili tieto spoločnosti:

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Clo, ktoré sa rozširuje, je clo stanovené pre „všetky ostatné spoločnosti“ v článku 1 ods. 2, ktorým je konečné antidumpingové clo vo výške 172,2 EUR na tonu čistej hmotnosti.

Antidumpingové clo na zmesi sa uplatňuje v závislosti od pomeru v zmesi na základe hmotnosti celkového obsahu monoalkyl esterov mastných kyselín a parafínových plynových olejov získaných syntézou a/alebo hydrogenizáciou, nefosílneho pôvodu (obsah bionafty).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 599/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických (Ú. v. EÚ L 179, 10.7.2009, s. 26).

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 444/2011 z 5. mája 2011, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, a ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty v podobe zmesi s obsahom najviac 20 % hmotnosti bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických a ktorým sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa dovozu odosielaného zo Singapuru (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2011, s. 12).

(4)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 392/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických rozšírených na dovoz odosielaný z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 17).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1518 zo 14. septembra 2015, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 69).

(6)  Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických, rozšírených na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, (Ú. v. EÚ C 162, 19.5.2015, s. 13).


30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/677

z 29. apríla 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

262,4

MA

90,3

ZZ

176,4

0707 00 05

MA

83,2

TR

118,9

ZZ

101,1

0709 93 10

MA

95,4

TR

124,4

ZZ

109,9

0805 10 20

AR

115,8

EG

50,9

IL

84,9

MA

55,5

TR

39,9

ZZ

69,4

0805 50 10

MA

147,0

TR

130,3

ZA

143,4

ZZ

140,2

0808 10 80

AR

110,2

BR

102,8

CL

111,7

CN

150,1

NZ

138,0

US

225,1

ZA

97,2

ZZ

133,6

0808 30 90

AR

126,7

CL

122,8

CN

73,7

ZA

118,8

ZZ

110,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/37


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/678

z 29. apríla 2016

v zmysle článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 týkajúce sa výrobku, ktorým je vrecko s obsahom sušených kvetov levandule, uvádzaného na trh na odpudzovanie molí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

Nemecko požiadalo 28. mája 2015 Komisiu, aby v zmysle článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 rozhodla o tom, či výrobok, ktorým je vrecko s obsahom sušených kvetov levandule, uvádzaný na trh na odpudzovanie molí, je biocídnym alebo ošetreným výrobkom na účely článku 3 ods. 1 písm. a) alebo písm. l) daného nariadenia.

(2)

Podľa dohodnutých usmernení Únie (2) sa živé alebo nespracované celé mŕtve organizmy (napr. kvasinky, lyofilizované baktérie) alebo ich časti (napr. časti tela, krv, konáre, lístie, kvety atď.) nepovažujú za látky, zmesi alebo predmety v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3). Sušené kvety levandule by preto v zmysle uvedeného nariadenia nemali byť považované za látku, zmes alebo predmet, teda ani za biocídny alebo ošetrený výrobok v súlade s nariadením (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výrobok, ktorým je vrecko s obsahom sušených kvetov levandule, nie je ani biocídnym ani ošetreným výrobkom na účely článku 3 ods. 1 písm. a) a písm. l) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Usmernenia týkajúce sa prílohy V „Výnimky z registračnej povinnosti“ (strana 19), dostupné na http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_en.pdf.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


Korigendá

30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/39


Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2016/446 z 23. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/34/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a predlžuje sa jeho účinnosť

( Úradný vestník Európskej únie L 78 z 24. marca 2016 )

Na strane 75 v článku 1 bode 2:

namiesto:

„‚2.   Finančná referenčná suma na spoločné náklady misie EUTM Mali na obdobie od 19. mája 2016 do 18. mája 2018 je 33 400 000 EUR. Percentuálny podiel referenčnej sumy uvedený v článku 25 ods. 1 rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/528 (*) je 60 % a percentuálny podiel viazanosti uvedený v článku 34 ods. 3 uvedeného rozhodnutia je 10 %.“

má byť:

„‚2.   Finančná referenčná suma na spoločné náklady misie EUTM Mali na obdobie od 19. mája 2016 do 18. mája 2018 je 33 400 000 EUR. Percentuálny podiel referenčnej sumy uvedený v článku 25 ods. 1 rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/528 (*) je 10 % a percentuálny podiel viazanosti uvedený v článku 34 ods. 3 uvedeného rozhodnutia je 60 %.“


30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/39


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS

( Úradný vestník Európskej únie L 5 z 9. januára 2004 )

(Slovenské mimoriadne vydanie, kapitola 03, zväzok 42, s. 56)

Na strane 62, článok 16 týkajúci sa článku 3 ods. 2 písm. d) smernice 64/432/EHS:

namiesto:

„Článok 3 odsek 2 písmeno d) smernice 64/432/EHS sa nahrádza týmto textom:

„d)

sa bude identifikovať …“

má byť:

„Článok 3 odsek 2 písmeno c) smernice 64/432/EHS sa nahrádza týmto textom:

„c)

sa bude identifikovať …“.


30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/40


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/670 z 28. apríla 2016, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách

( Úradný vetsník Európskej únie L 115 z 29. apríla 2016 )

Na strane 42 v prílohe I – Zozname výrobkov podliehajúcich predbežnému dohľadu – v tabuľke:

namiesto:

„7318 16 19“

má byť:

„7318 16 91“.


30.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/40


Korigendum k delegovanému rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2015/1959 z 1. júla 2015 o uplatniteľných systémoch na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov výrobkov pre kanalizácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

( Úradný vestník Európskej únie L 284 z 30. októbra 2015 )

Na strane 184 v názve, odôvodneniach 1, 2 a 3 a článku 2:

namiesto:

„výrobkov pre kanalizácie“

má byť:

„výrobkov pre techniku odpadových vôd“.

Na strane 184 v článku 1:

namiesto:

„výrobky pre kanalizácie“

má byť:

„výrobky pre techniku odpadových vôd“.