ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 110

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
26. apríla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/630 z 11. apríla 2016 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v rámci spoločného readmisného výboru zriadeného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii, týkajúcej sa odporúčania pokiaľ ide o žiadosti o readmisiu, ktoré si vyžadujú usporiadanie vypočutí

1

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) ( Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015 )

4

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok ( Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015 )

5

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

26.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/630

z 11. apríla 2016

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v rámci spoločného readmisného výboru zriadeného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii, týkajúcej sa odporúčania pokiaľ ide o žiadosti o readmisiu, ktoré si vyžadujú usporiadanie vypočutí

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 79 ods. 3 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda z 25. mája 2006 medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii (1) (ďalej len „dohoda o readmisii“) nadobudla platnosť 1. júna 2007.

(2)

V článku 19 dohody o readmisii sa ustanovuje spoločný readmisný výbor, ktorý je zodpovedný za úlohy špecifikované v tomto článku.

(3)

Podľa článku 19 ods. 1 písm. b) dohody o readmisii je úlohou spoločného readmisného výboru rozhodovať o opatreniach potrebných na jednotné uplatňovanie dohody o readmisii.

(4)

Vypočutie patrí medzi prvky readmisného konania stanovené v dohode o readmisii. V súlade s článkom 9 ods. 4 dohody o readmisii sa vypočutie má uskutočniť vtedy, keď žiadajúca strana nemôže pripojiť k žiadosti o readmisiu žiaden z dokumentov uvedených v prílohách 2 a 3 k dohode o readmisii.

(5)

Prvé odporúčanie týkajúce sa žiadostí o readmisiu, ktoré si vyžadujú usporiadanie vypočutí, prijal spoločný readmisný výbor 2. júna 2009. Toto odporúčanie je potrebné ďalej spresniť druhým odporúčaním obsahujúcim pokyny týkajúce sa situácií, keď lehoty na usporiadanie vypočutí nie je možné dodržať a bolo potrebné určiť nový dátum týchto vypočutí.

(6)

Je preto vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v spoločnom readmisnom výbore, pokiaľ ide o odporúčanie týkajúce sa žiadostí o readmisiu, ktoré si vyžadujú usporiadanie vypočutí.

(7)

Spojené kráľovstvo je viazané dohodou o readmisii, a preto sa zúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia.

(8)

Írsko je viazané dohodou o readmisii, a preto sa zúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia.

(9)

Dánsko nie je viazané dohodou o readmisii, ani nepodlieha jej vykonávaniu, a preto sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

1.   Pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci spoločného readmisného výboru zriadeného na základe článku 19 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii, pokiaľ ide o prijatie odporúčania týkajúceho sa žiadostí o readmisiu, ktoré si vyžadujú usporiadanie vypočutí, je založená na návrhu odporúčania spoločného readmisného výboru pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

2.   Menšie technické opravy v návrhu odporúčania spoločného readmisného výboru môžu zástupcovia Únie v rámci spoločného výboru schváliť bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

V Luxemburgu 11. apríla 2016

Za Radu

predseda

M.H.P. VAN DAM


(1)  Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 40.


NÁVRH

ODPORÚČANIE Č. 2 SPOLOČNÉHO READMISNÉHO VÝBORU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY Z 25. MÁJA 2006 MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A RUSKOU FEDERÁCIOU O READMISII

z …

týkajúce sa žiadostí o readmisiu, ktoré si vyžadujú usporiadanie vypočutí

VÝBOR,

odvolávajúc sa na Dohodu z 25. mája 2006 medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii (ďalej len „dohoda o readmisii“), a najmä na jej článok 19 ods. 1 a článok 6 ods. 3 rokovacieho poriadku spoločného readmisného výboru z 25. júla 2007,

keďže:

(1)

Vypočutie patrí medzi prvky readmisného konania stanovené v dohode o readmisii a v súlade s článkom 9 ods. 4 by sa malo uskutočniť vtedy, keď žiadajúca strana nemôže pripojiť k žiadosti o readmisiu žiaden z dokumentov uvedených v prílohách 2 a 3 k dohode o readmisii.

(2)

Odporúčanie č. 1 spoločného readmisného výboru týkajúce sa žiadostí o readmisiu, ktoré si vyžadujú usporiadanie vypočutí, prijal výbor 2. júna 2009 (ďalej len „odporúčanie č. 1“).

(3)

V súlade s článkom 20 ods. 1 písm. f) dohody o readmisii osobitné dojednania týkajúce sa lehôt na spracovanie žiadostí o readmisiu možno pokryť bilaterálnymi vykonávacími protokolmi,

ODPORÚČA:

1.

V súlade s odsekom 2 odporúčania č. 1, ak nie sú stanovené lehoty na usporiadanie vypočutí v príslušných vykonávacích protokoloch uzatvorených medzi Ruskou federáciou a členskými štátmi Európskej únie, vypočutie by sa malo uskutočniť do 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti o readmisiu, ako je uvedené v odseku 1 odporúčania č. 1.

2.

V prípade, keď sa vypočutie neuskutočnilo v rámci lehôt uvedených v odseku 1 tohto odporúčania, alebo v prípade, keď sa daná osoba nedostavila na vypočutie, žiadajúci štát a požiadaný štát by mali nadviazať potrebný kontakt a prijmú potrebné opatrenia s cieľom bezodkladne zorganizovať vypočutie.

3.

Ak počas lehoty určenej na usporiadanie vypočutia žiadajúci štát oznámi požiadanému štátu odloženie dostavenia sa danej osoby na účel vypočutia, lehota uvedená v odseku 1 tohto odporúčania, prípadne lehota stanovená v príslušnom vykonávacom protokole by sa mala predĺžiť do dátumu uvedeného v predmetnom oznámení.

4.

Pri stanovení lehoty na usporiadanie vypočutia sa zohľadňujú okolnosti uvedené v odseku 3 tohto odporúčania, pričom by nemala presiahnuť 60 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti o readmisiu, pokiaľ osobitné okolnosti daného prípadu neodôvodňujú usporiadanie vypočutia po uplynutí tejto lehoty.

Za Ruskú federáciu

Za Európsku úniu


Korigendá

26.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/4


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

( Úradný vestník Európskej únie L 341 z 24. decembra 2015 )

Na strane 63 v článku 1 bode 97 (novom článku 113 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009): Slová „v článku 84 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „v článku 87 ods. 2“.

Na strane 88 sa do článku 2 sa vkladajú tieto body:

„6a.

V pravidle 10 sa v odseku 1 slová ‚v pravidle 4 písm. c)‘ nahrádzajú slovami ‚v článku 38 ods. 2 nariadenia‘.“;

„8a.

Pravidlo 23 sa vypúšťa.

8b.

V pravidle 24 sa v odseku 1 slová ‚v pravidle 84 ods. 2‘ nahrádzajú slovami ‚v článku 87 ods. 2 nariadenia‘.“;

„9a.

V pravidle 47 sa slová ‚v pravidle 84 ods. 2‘ nahrádzajú slovami ‚v článku 87 ods. 2 nariadenia‘.“;

„16a.

V pravidle 93 sa v odseku 1 vypúšťajú slová ‚v opačnom prípade sa pravidlo 89 neuplatňuje‘.

16b.

V pravidle 93 sa v odseku 3 vypúšťajú slová ‚a pravidla 88‘.“;

„17a.

V pravidle 115 sa v odseku 6 vypúšťa odkaz na pravidlo 112 ods. 2.

17b.

V pravidle 121 sa v druhom pododseku odseku 3 vypúšťa odkaz na pravidlo 112 ods.2.“.


26.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/5


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok

( Úradný vestník Európskej únie L 336 z 23. decembra 2015 )

Na strane 23 v článku 54 ods. 1 prvom pododseku:

namiesto:

„… článkom 41 a článkami 43 až 50…“

má byť:

„… článkom 41, článkami 43 a 44 a článkami 46 až 50…“.

Na strane 24 v článku 56 druhom odseku:

namiesto:

„Články 1, 7, 15, 19, 20, 21 a 54 až 57 sa uplatňujú od 15. januára 2019.“

má byť:

„Články 1, 7, 15, 19, 20 a 21 sa uplatňujú od 15. januára 2019.“