ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 107

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
22. apríla 2016


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

22.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 107/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/589

z 13. apríla 2016

o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 46,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Voľný pohyb pracovníkov je základnou slobodou občanov Únie a jedným z pilierov vnútorného trhu zakotveným v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Jeho vykonávanie je ďalej rozvinuté v práve Únie, ktorého cieľom je zabezpečiť úplné vykonávanie práv udelených občanom Únie a ich rodinným príslušníkom.

(2)

Voľný pohyb pracovníkov je jedným z kľúčových prvkov pre rozvoj integrovanejšieho pracovného trhu Únie, a to aj v cezhraničných regiónoch, ktorý umožňuje vyššiu mobilitu pracovníkov, a tým zvyšuje rozmanitosť a na úrovni Únie prispieva k sociálnemu začleneniu a k integrácii osôb vylúčených z trhu práce. Prispieva zároveň k hľadaniu vhodných zručností pre voľné pracovné miesta a k prekonávaniu ťažkostí na pracovnom trhu.

(3)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 (4) sa zaviedli mechanizmy na spracúvanie a na výmenu informácií a vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2012/733/EÚ (5) sa vymedzili ustanovenia o fungovaní siete pre Európske služby zamestnanosti (sieť EURES) v súlade s uvedeným nariadením. Je potrebná revízia uvedeného regulačného rámca, aby sa zohľadnili nové formy mobility, zvyšujúce sa požiadavky na mobilitu za spravodlivých podmienok, zmeny v technológii spoločného využívania údajov o voľných pracovných miestach, používanie rôznych spôsobov náboru pracovníkmi a zamestnávateľmi, ako aj čoraz významnejšia úloha ďalších sprostredkovateľov na trhu práce popri verejných službách zamestnanosti (ďalej len „VSZ“) pri poskytovaní náborových služieb.

(4)

V záujme pomoci pracovníkom pri účinnom vykonávaní práva pracovať v inom členskom štáte je v súlade s týmto nariadením k dispozícii pomoc všetkým občanom Únie, ktorí majú právo začať vykonávať činnosť ako pracovník, ako aj ich rodinným príslušníkom v súlade s článkom 45 ZFEÚ. Členské štáty by mali poskytovať rovnaký prístup všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí majú v tejto oblasti v súlade s právom Únie alebo s vnútroštátnym právom právo na rovnaké zaobchádzanie ako ich vlastní štátni príslušníci. Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá vzťahujúce sa na prístup štátnych príslušníkov tretích krajín na národné trhy práce, ako sa uvádza v príslušnom práve Únie a vnútroštátnom práve.

(5)

Čoraz väčšia vzájomná závislosť medzi trhmi práce si vyžaduje posilnenú spoluprácu medzi službami zamestnanosti, a to aj v cezhraničných regiónoch, aby sa zabezpečil voľný pohyb všetkým pracovníkom prostredníctvom dobrovoľnej mobility pracovnej sily v rámci Únie na spravodlivom základe a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom a postupmi podľa článku 46 písm. a) ZFEÚ. Mal by sa preto zaviesť rámec spolupráce v oblasti mobility pracovnej sily v rámci Únie medzi Komisiou a členskými štátmi. V uvedenom rámci by sa mala prepájať ponuka voľných pracovných miest z celej Únie s možnosťou uchádzať sa o tieto voľné pracovné miesta, mali by sa v ňom stanoviť opatrenia na poskytovanie súvisiacich podporných služieb pre pracovníkov a zamestnávateľov a mal by sa jeho prostredníctvom poskytnúť spoločný prístup k vzájomnému využívaniu informácií, ktoré je potrebné na uľahčenie takejto spolupráce.

(6)

Súdny dvor Európskej únie (Súdny dvor) dospel k záveru, že pojmu „pracovník“ v článku 45 ZFEÚ je potrebné dať význam na úrovni Únie a tento pojem sa má vymedziť v súlade s objektívnymi kritériami, ktoré charakterizujú pracovnoprávny vzťah odkazom na práva a povinnosti dotknutých osôb. Aby sa osoba mohla považovať za pracovníka, musí vykonávať skutočnú a faktickú pracovnú činnosť s vylúčením činností, ktoré majú taký obmedzený rozsah, že ich možno považovať za čisto okrajové a doplnkové. Charakteristickou črtou pracovnoprávneho vzťahu je, že osoba vykonáva činnosti v určitom čase v prospech inej osoby a pod jej vedením, za čo dostáva odmenu (6). Pojem „pracovník“ môže za určitých okolností zahŕňať osoby, ktoré vykonávajú učňovskú prípravu (7) alebo stáž (8).

(7)

Súdny dvor opakovane rozhodol, že voľný pohyb pracovníkov je jedným zo základov Únie, a preto majú mať ustanovenia, v ktorých sa táto sloboda stanovuje, široký výklad (9). Súdny dvor dospel k záveru, že voľný pohyb pracovníkov uvedený v článku 45 ZFEÚ zahŕňa aj určité práva pre štátnych príslušníkov členských štátov, ktorí sa pohybujú v rámci Únie na účely hľadania si zamestnania (10). Pojem „pracovník“ by sa mal preto na účely tohto nariadenia chápať tak, že zahŕňa aj uchádzačov o zamestnanie bez ohľadu na to, či už sú aktuálne v pracovnoprávnom vzťahu.

(8)

S cieľom uľahčiť mobilitu pracovnej sily v rámci Únie požiadala Európska rada v Pakte pre rast a zamestnanosť o preskúmanie možnosti rozšíriť sieť EURES na učňovskú prípravu a stáže. Toto nariadenie by sa na učňovskú prípravu a stáže malo vzťahovať za predpokladu, že úspešní uchádzači sú v pracovnoprávnom vzťahu. Členské štáty by mali mať možnosť vylúčiť zo spracúvania určité kategórie učňovskej prípravy a stáží, aby sa zabezpečila súdržnosť a fungovanie ich systémov vzdelávania a zohľadnila potreba vypracovať vlastné opatrenia aktívnej politiky trhu práce na základe potrieb pracovníkov, na ktoré sa tieto opatrenia zameriavajú. Malo by sa zvážiť odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže (11) na účely zlepšenia kvality stáží, najmä pokiaľ ide o obsah vzdelávania a odbornej prípravy a pracovných podmienok s cieľom zjednodušiť prechod zo vzdelávania, nezamestnanosti alebo neaktivity do práce. V súlade s uvedeným odporúčaním by sa mali dodržiavať práva a pracovné podmienky stážistov podľa uplatniteľného práva Únie a vnútroštátneho práva.

(9)

Informácie o ponukách v oblasti učňovskej prípravy a stáží poskytované podľa tohto nariadenia sa môžu doplniť nástrojmi internetu a službami vyvinutými Komisiou alebo inými aktérmi, čo zamestnávateľom umožní informovať pracovníkov priamo o príležitostiach na učňovskú prípravu a stáže v celej Únii.

(10)

EURES je od svojho spustenia v roku 1994 sieťou pre spoluprácu medzi Komisiou a VSZ, ktorej účelom je poskytovať informácie, poradenstvo a zaoberať sa náborom alebo umiestňovaním v prospech pracovníkov a zamestnávateľov, ako aj občanov Únie, ktorí chcú využívať zásadu voľného pohybu pracovníkov, a to prostredníctvom jej ľudskej siete a nástrojov služieb online prístupných na Európskom portáli pre pracovnú mobilitu (portál EURES). Je potrebné súdržnejšie uplatňovať spracúvanie, podporné služby a výmenu informácií o mobilite pracovnej sily v rámci Únie. Sieť EURES by sa preto mala opätovne zriadiť a zreorganizovať ako súčasť revidovaného regulačného rámca, aby sa mohla ďalej posilniť. Mali by sa určiť úlohy a právomoci jednotlivých organizácií zapojených do siete EURES.

(11)

Zloženie siete EURES by malo byť dostatočne flexibilné, aby sa mohlo prispôsobovať zmenám na trhu s náborovými službami. Vznik rôznych služieb zamestnanosti poukazuje na to, že je potrebné, aby Komisia a členské štáty vyvinuli koordinované úsilie na rozšírenie siete EURES, aby sa stala hlavným nástrojom Únie na poskytovanie náborových služieb v rámci Únie. Širšie členstvo v sieti EURES by malo sociálne, ekonomické a finančné výhody a mohlo by tiež prispieť k vytváraniu inovačných foriem učenia a spolupráce vrátane noriem kvality pre voľné pracovné miesta a podporné služby na vnútroštátnej, regionálnej, miestnej a cezhraničnej úrovni.

(12)

Rozšírením členstva v sieti EURES by sa zlepšila účinnosť pri poskytovaní služieb uľahčením vzniku partnerstiev a zlepšovaním komplementárnosti a kvality a zvýšil by sa podiel siete EURES na trhu, keďže noví účastníci by sprístupňovali voľné pracovné miesta, žiadosti o zamestnanie a životopisy a ponúkali by podporné služby pracovníkom a zamestnávateľom.

(13)

Malo by byť možné, aby sa akákoľvek organizácia vrátane verejných či súkromných služieb zamestnanosti alebo služieb zamestnanosti z tretieho sektora, ktorá sa zaviaže, že splní všetky kritériá a bude vykonávať plný rozsah úloh stanovených v tomto nariadení, stala členom siete EURES.

(14)

Určité organizácie by neboli schopné plniť úlohy, ktoré sa podľa tohto nariadenia vyžadujú od členov siete EURES, ale majú dôležitý potenciálny príspevok k sieti EURES. Je preto vhodné dať im príležitosť, aby sa výnimočne stali partnermi siete EURES. Takáto výnimka by mohla byť udelená, len ak by bola odôvodnená, a mohla by sa odôvodniť malou veľkosťou žiadateľa, jeho obmedzenými finančnými zdrojmi, tým, že zvyčajne neposkytuje celú škálu požadovaných úloh, alebo tým, že je neziskovou organizáciou.

(15)

Nadnárodnú a cezhraničnú spoluprácu a podporu všetkým členom a partnerom siete EURES pôsobiacim v členských štátoch by uľahčila štruktúra na úrovni Únie („Európsky úrad pre koordináciu“). Európsky úrad pre koordináciu by mal poskytovať spoločné informácie, nástroje a usmernenia, činnosti v rámci odbornej prípravy, ktoré sa vypracujú spolu s členskými štátmi, a technickú podporu. Činnosti odbornej prípravy a technická podpora by mali najmä pomôcť zamestnancom pôsobiacim v organizáciách zapojených do siete EURES, ktorí sú odborníkmi na priraďovanie pracovných miest uchádzačom, umiestňovanie a nábor, ako aj na poskytovanie informácií, poradenstvo a pomoc pre pracovníkov, zamestnávateľov a organizácie, ktoré majú záujem o nadnárodné a cezhraničné otázky mobility a sú v priamom kontakte s týmito cieľovými skupinami na uvedený účel. Európsky úrad pre koordináciu by mal zodpovedať aj za prevádzku a vývoj portálu EURES a spoločnej IT platformy. Na usmerňovanie jeho práce by sa mali na základe konzultácií s členskými štátmi pripravovať viacročné pracovné programy.

(16)

Členské štáty by mali zriadiť národné úrady pre koordináciu, ktoré by zabezpečili presun dostupných údajov na portál EURES a poskytovali všeobecnú podporu a pomoc všetkým členom a partnerom siete EURES na svojom území, a to aj pokiaľ ide o riešenie sťažností a problémov v súvislosti s voľnými pracovnými miestami, a prípadne aj v spolupráci s ďalšími relevantnými verejnými orgánmi, ako napríklad inšpektorátmi práce. Členské štáty by mali podporovať spoluprácu s partnermi v iných členských štátoch, a to aj na cezhraničnej úrovni, ako aj s Európskym úradom pre koordináciu. Národné úrady pre koordináciu by sa mali zaoberať aj overovaním dodržiavania noriem pre obsahovú a technickú kvalitu údajov a ochranu údajov. Na účely uľahčenia komunikácie s Európskym úradom pre koordináciu a pomoci národným úradom pre koordináciu presadiť, aby tieto normy dodržiavali všetci členovia a partneri siete EURES na svojom území, by národné úrady pre koordináciu mali zaistiť koordinovaný presun údajov na portál EURES prostredníctvom jedného koordinovaného kanála, v prípade potreby s použitím existujúcich vnútroštátnych IT platforiem. S cieľom poskytovať včas kvalitné služby by členské štáty mali zabezpečiť, aby ich národné úrady pre koordináciu mali dostatočný počet vyškolených zamestnancov a ďalšie zdroje potrebné na plnenie ich úloh stanovených v tomto nariadení.

(17)

Účasť sociálnych partnerov na činnosti siete EURES prispieva najmä k analýze prekážok mobility, ako aj k podpore dobrovoľnej mobility pracovnej sily za spravodlivých podmienok v rámci Únie, a to aj v cezhraničných regiónoch. Zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie by preto mali byť schopní zúčastňovať sa na zasadnutiach koordinačnej skupiny zriadenej podľa tohto nariadenia a mali by viesť pravidelný dialóg s Európskym úradom pre koordináciu, zatiaľ čo vnútroštátne organizácie zamestnávateľov a odbory by mali byť zapojené do spolupráce so sieťou EURES, čo by národné úrady pre koordináciu mali uľahčovať prostredníctvom pravidelného dialógu so sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi. Sociálni partneri by mali byť schopní požiadať o to, aby sa stali členmi alebo partnermi siete EURES po splnení príslušných povinností stanovených v tomto nariadení.

(18)

Vzhľadom na ich osobitný štatút by členské štáty mali VSZ ustanoviť za členov siete EURES bez toho, aby museli prejsť postupom prijímania. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby VSZ dodržiavali minimálne spoločné kritériá stanovené v prílohe I (minimálne spoločné kritériá) a plnili povinnosti podľa tohto nariadenia. Okrem toho majú členské štáty možnosť delegovať na svoje VSZ všeobecné úlohy alebo činnosti, ktoré sa týkajú organizácie práce podľa tohto nariadenia, vrátane vývoja a fungovania vnútroštátnych systémov na prijímanie členov a partnerov siete EURES. Na plnenie ich povinností podľa tohto nariadenia by všetky VSZ mali mať dostatočnú kapacitu, technickú pomoc a finančné a ľudské zdroje.

(19)

V súlade s právomocami členských štátov v oblasti organizácie trhov práce by členské štáty mali byť zodpovedné za prijímanie organizácií ako členov a partnerov siete EURES na svojom území. Takéto prijímanie by malo podliehať minimálnym spoločným kritériám a obmedzenému súboru základných pravidiel týkajúcich sa procesu prijímania, aby sa zabezpečila transparentnosť a rovnaké príležitosti pri vstupe do siete EURES pri umožnení flexibility potrebnej na zohľadnenie rôznych vnútroštátnych modelov a foriem spolupráce medzi VSZ a inými aktérmi na trhu práce v členských štátoch. Členské štáty by mali mať možnosť odvolať takéto prijatie v prípade, že organizácia prestala spĺňať uplatniteľné kritériá alebo požiadavky, na základe ktorých bola prijatá.

(20)

Účelom stanovenia minimálnych spoločných kritérií na vstup do siete EURES ako člen alebo partner je zabezpečiť dodržiavanie minimálnych noriem kvality. Žiadosti o prijatie by sa preto mali posudzovať aspoň na základe minimálnych spoločných kritérií.

(21)

Jedným z cieľov siete EURES je podporiť spravodlivú a dobrovoľnú mobilitu pracovnej sily v rámci Únie, a preto by minimálne spoločné kritériá na prijímanie organizácií do siete EURES mali obsahovať aj požiadavku, aby sa tieto organizácie zaviazali plne dodržiavať uplatniteľné pracovné normy a právne požiadavky vrátane zásady nediskriminácie. Členské štáty by preto mali mať možnosť odmietnuť alebo odvolať prijatie organizácií, ktoré porušujú pracovné normy alebo právne požiadavky, najmä pokiaľ ide o odmeny a pracovné podmienky. V prípade odmietnutia prijatia alebo odvolania na základe nedodržania týchto noriem alebo požiadaviek by príslušný národný úrad pre koordináciu mal informovať Európsky úrad pre koordináciu, ktorý by mal potom postúpiť tieto informácie ostatným národným úradom pre koordináciu. Národné úrady pre koordináciu môžu prijať vhodné opatrenia v súvislosti s organizáciami pôsobiacimi na ich území v súlade s ich vnútroštátnym právom a postupmi.

(22)

Členské štáty by mali monitorovať činnosti organizácií, ktoré boli prijaté do siete EURES, aby sa zabezpečilo, že tieto organizácie správne uplatňujú ustanovenia tohto nariadenia. Členské štáty by mali prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie jeho optimálneho dodržiavania. Monitorovanie by malo v prvom rade vychádzať z údajov, ktoré tieto organizácie poskytli národným úradom pre koordináciu v súlade s týmto nariadením, v náležitých prípadoch by však mohlo zahŕňať aj kontrolné opatrenia a audit, ako napríklad náhodné kontroly. Malo by to zahŕňať monitorovanie súladu s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť.

(23)

Mala by sa vytvoriť koordinačná skupina, ktorá by mala vykonávať koordinačnú úlohu v súvislosti s činnosťami a fungovaním siete EURES. Koordinačná skupina by mala slúžiť ako platforma na výmenu informácií a osvedčených postupov, najmä pokiaľ ide o prípravu a šírenie vhodných informácií a usmernení v rámci celej siete EURES pre pracovníkov vrátane cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov. S touto skupinou by sa malo konzultovať počas procesu vypracúvania vzorových dokumentov, technických noriem a formátov, ako aj pri vymedzovaní jednotných podrobných špecifikácií na zber a analýzu údajov. Sociálni partneri by mali mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach koordinačnej skupiny týkajúcich sa najmä strategického plánovania, rozvoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia služieb a činností uvedených v tomto nariadení. S cieľom dosiahnuť synergie medzi prácou siete EURES a siete VSZ, ktorá bola zriadená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ (12), by koordinačná skupina mala spolupracovať s radou siete VSZ. Takáto spolupráca by mohla zahŕňať aj výmenu osvedčených postupov a informovanie rady o súčasných a plánovaných činnostiach siete EURES.

(24)

Servisná známka EURES, ako aj logo, ktoré sieť charakterizuje, sú zaregistrované ako ochranná známka Európskej únie na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Právomoc udeliť tretím osobám povolenie používať logo EURES má v súlade s nariadením Rady (ES) č. 207/2009 (13). Len Európsky úrad pre koordináciu by mal v tomto zmysle informovať dotknuté organizácie.

(25)

V záujme podávania spoľahlivých a aktuálnych informácií pracovníkom a zamestnávateľom o rôznych aspektoch mobility a sociálnej ochrany pracovnej sily v rámci Únie by sieť EURES mala spolupracovať s inými subjektmi, službami a sieťami Únie, ktoré uľahčujú mobilitu a informujú občanov Únie o ich právach podľa práva Únie, ako napríklad s Európskou sieťou vnútroštátnych orgánov pre rovnosť (Equinet), portálom Vaša Európa, Európskym portálom pre mládež, sieťou SOLVIT, organizáciami pôsobiacimi v oblasti cezhraničnej spolupráce a organizáciami zodpovednými za uznávanie odborných kvalifikácií, ako aj subjektmi, ktoré propagujú, analyzujú, monitorujú a podporujú rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi, ustanovenými v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/54/EÚ (14). V záujme zabezpečenia synergií by sieť EURES mala spolupracovať aj s príslušnými orgánmi, ktoré sa zaoberajú koordináciou sociálneho zabezpečenia.

(26)

Vykonávanie práva na voľný pohyb pracovníkov by sa malo uľahčiť zavedením prostriedkov na podporu spracúvania s cieľom v plnej miere sprístupniť trh práce pracovníkom aj zamestnávateľom. Preto by sa na úrovni Únie mala ďalej vyvíjať spoločná platforma IT, ktorú by prevádzkovala Komisia. Zabezpečením uvedeného práva sa pracovníkom umožní získať prístup k pracovným príležitostiam v celej Únii.

(27)

Pokiaľ ide o digitálne použitie, údaje zo žiadostí o zamestnanie a životopisov by sa mohli premietnuť do profilov uchádzačov o prácu.

(28)

Spoločná IT platforma, ktorá prepája ponuku voľných pracovných miest s možnosťou uchádzať sa o ne a ktorá pracovníkom a zamestnávateľom umožňuje navzájom priraďovať údaje automaticky podľa rôznych kritérií a úrovní, by mala uľahčiť dosiahnutie rovnováhy na trhoch práce Únie, čím sa prispeje k zvyšovaniu zamestnanosti v Únii.

(29)

V záujme podpory voľného pohybu pracovníkov by sa na portáli EURES mali uverejňovať všetky voľné pracovné miesta, ktoré boli verejnosti sprístupnené prostredníctvom VSZ a ďalších členov, prípadne partnerov siete EURES. V prípade osobitných okolností a v záujme zabezpečenia toho, aby portál EURES obsahoval len informácie, ktoré sú relevantné pre mobilitu v rámci Únie, by členským štátom malo byť umožnené, aby poskytli možnosť zamestnávateľom neuverejniť voľné pracovné miesto na portáli EURES po tom, ako zamestnávateľ objektívne posúdi požiadavky týkajúce sa dotknutého pracovného miesta, konkrétne osobitné zručnosti a kompetencie požadované pre riadny výkon pracovných úloh, na základe čoho zamestnávateľ odôvodní neuverejnenie voľného pracovného miesta výlučne z týchto dôvodov.

(30)

Pracovníci by mali mať možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať a požadovať výmaz alebo zmenu ktoréhokoľvek alebo všetkých sprístupnených údajov. Pracovníci by mali mať možnosť vybrať si z rôznych možností na obmedzenie prístupu k svojim údajom alebo k určitým atribútom.

(31)

Za zabezpečenie obsahovej a technickej kvality informácií sprístupnených v rámci spoločnej IT platformy, najmä pokiaľ ide o údaje o voľných pracovných miestach, sú právne zodpovedné organizácie, ktoré informácie sprístupňujú v súlade s právom členských štátov a/alebo podľa noriem stanovených členskými štátmi. Európsky úrad pre koordináciu by mal uľahčiť spoluprácu na účely odhalenia akéhokoľvek podvodu alebo zneužitia v súvislosti s výmenou informácií na úrovni Únie. Všetky zainteresované subjekty by mali zabezpečiť poskytovanie kvalitných údajov.

(32)

S cieľom umožniť zamestnancom členov a partnerov siete EURES, ako napríklad referentom, uskutočniť rýchle a primerané vyhľadávanie a priraďovanie, je dôležité, aby v uvedených organizáciách neexistovali žiadne technické prekážky, ktoré by bránili používaniu verejne prístupných údajov z portálu EURES, aby tak mohli byť takéto údaje spracúvané v rámci poskytovaných služieb v oblasti náboru a umiestňovania.

(33)

Komisia pripravuje európsku klasifikáciu pre zručnosti/kompetencie, kvalifikáciu a povolania (ďalej len „európska klasifikácia“). Európska klasifikácia predstavuje štandardnú terminológiu pre povolania, zručnosti, kompetencie a kvalifikácie, pričom jej cieľom je uľahčiť podávanie žiadostí o zamestnanie online v rámci Únie. Je vhodné rozvinúť spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi, pokiaľ ide o interoperabilitu a automatické priraďovanie voľných pracovných miest k žiadostiam o prácu a životopisom (ďalej len „automatické priraďovanie“), a to aj na cezhraničnej úrovni, prostredníctvom spoločnej IT platformy. Takáto spolupráca by mala zahŕňať vytvorenie krížových odkazov medzi zoznamom zručností/kompetencií a povolaní európskej klasifikácie a národnými systémami klasifikácie. Členské štáty by mali byť informované o rozvoji nástroja európskej klasifikácie.

(34)

Údaje, ktoré vypracovali členské štáty v kontexte európskeho kvalifikačného rámca (EQF), by mohli slúžiť ako príspevok pre európsku klasifikáciu, pokiaľ ide o kvalifikácie. Osvedčené postupy a skúsenosti získané z EQF môžu prispieť k ďalšiemu rozvoju vzťahov medzi súbormi údajov v rámci EQF a európskej klasifikácie.

(35)

Zriadením inventára na vytvorenie krížových odkazov medzi národnými systémami klasifikácie a zoznamom zručností/kompetencií a povolaní európskej klasifikácie, prípadne nahradenie národných systémov klasifikácie európskou klasifikáciou by členským štátom mohli vzniknúť náklady. Takéto náklady by boli pre jednotlivé členské štáty rôzne. Komisia by mala poskytnúť technickú a podľa možností aj finančnú podporu podľa pravidiel uplatniteľných pre príslušné dostupné finančné nástroje, ako napríklad podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 (15).

(36)

Členovia siete EURES a prípadne aj partneri siete EURES by pre všetkých pracovníkov a zamestnávateľov, ktorí vyhľadávajú ich pomoc, mali zabezpečiť prístup k podporným službám. Mal by sa zaviesť spoločný prístup v súvislosti s uvedenými službami a mala by sa čo najlepšie zabezpečiť zásada rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi a zamestnávateľmi, ktorí vyhľadávajú pomoc v oblasti mobility pracovnej sily v rámci Únie, bez ohľadu na to, na akom mieste Únie sa nachádzajú. Mali by sa preto zaviesť zásady a pravidlá v súvislosti s dostupnosťou podporných služieb na území jednotlivých členských štátov.

(37)

Pri poskytovaní služieb podľa tohto nariadenia by sa porovnateľné situácie nemali riešiť rozdielne a rozdielne situácie by sa nemali riešiť rovnako, pokiaľ takéto zaobchádzanie nie je objektívne odôvodnené. Pri poskytovaní takýchto služieb by nemalo dochádzať k diskriminácii z dôvodu štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

(38)

Širšia a komplexnejšia škála možností pomoci, pokiaľ ide o príležitosti na mobilitu pracovnej sily v rámci Únie, prináša výhody pre pracovníkov. Podporné služby pomôžu zmenšiť prekážky, ktorým pracovníci čelia pri uplatňovaní svojich práv podľa práva Únie, a umožnia im účinnejšie využívať všetky pracovné príležitosti, a tým zabezpečiť lepšie individuálne vyhliadky na zamestnanie a profesijnú dráhu pracovníkov vrátane pracovníkov zo zraniteľných skupín. Všetci pracovníci, ktorí majú záujem, by preto mali mať prístup k všeobecným informáciám o pracovných príležitostiach a o životných a pracovných podmienkach v inom členskom štáte a k základnej pomoci pri písaní životopisov. Na základe primeranej žiadosti by pracovníci, ktorí majú záujem, mali mať možnosť získať personalizovanejšiu pomoc so zohľadnením vnútroštátnych postupov. Ďalšia pomoc pri hľadaní práce a ďalšie doplnkové služby by mohli zahŕňať služby, ako napríklad výber vhodných voľných pracovných miest, pomoc pri vypracúvaní žiadostí o zamestnanie a životopisov a pri získavaní spresnení o konkrétnych voľných pracovných miestach v iných členských štátoch.

(39)

Podpornými službami by sa zároveň malo uľahčovať nájdenie vhodného kandidáta v inom členskom štáte pre tých zamestnávateľov, ktorí majú záujem o nábor v rámci Únie. Všetci zamestnávatelia, ktorí majú záujem, by mali mať možnosť získať informácie o osobitných pravidlách a faktoroch týkajúcich sa náboru z iného členského štátu, ako aj základnú pomoc pri písaní informácií o voľných pracovných miestach. Ak je nábor pravdepodobný, zamestnávatelia, ktorí majú záujem, by mali mať možnosť získať personalizovanejšiu pomoc pri zohľadnení vnútroštátnych postupov. Ďalšia pomoc by mohla zahŕňať predvýber kandidátov, uľahčovanie priamych kontaktov medzi zamestnávateľmi a kandidátmi pomocou osobitných online nástrojov alebo podujatí, ako sú napríklad veľtrhy práce, a administratívnu podporu počas procesu náboru najmä pre malé a stredne veľké podniky (MSP).

(40)

Pri poskytovaní základných informácií o portáli EURES a o sieti EURES pracovníkom a zamestnávateľom by členovia a prípadne partneri siete EURES mali zaviesť účinný prístup k podporným službám podľa tohto nariadenia, a to nielen tým, že zabezpečia, aby tieto služby boli dostupné na výslovnú žiadosť jednotlivých pracovníkov alebo zamestnávateľov, ale v náležitých prípadoch aj tak, že budú z vlastnej iniciatívy pracovníkom a zamestnávateľom pri prvom kontakte poskytovať informácie o sieti EURES („začleňovanie služieb siete EURES“) a iniciatívne ponúkať pomoc v tejto oblasti počas procesu náboru.

(41)

Uplatňovaniu práva na voľný pohyb pracovníkov v rámci Únie by pomohlo dôkladné pochopenie dopytu po pracovnej sile, pokiaľ ide o povolania, odvetvia a potreby zamestnávateľov. Podporné služby by preto mali zahŕňať aj kvalitnú pomoc zamestnávateľom, a najmä MSP. Účelom úzkych pracovných vzťahov medzi službami zamestnanosti a zamestnávateľmi je zväčšiť súbor voľných pracovných miest, zlepšiť priraďovanie pracovných miest k vhodným uchádzačom, ako aj zlepšiť informácie o trhu práce vo všeobecnosti.

(42)

Podporné služby pre pracovníkov sú spojené s vykonávaním ich základnej slobody voľného pohybu pracovníkov podľa práva Únie a mali by byť bezplatné. Podporné služby pre zamestnávateľov však môžu byť spoplatnené v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi.

(43)

Aby mali organizácie, ktoré sa uchádzajú o prijatie a ktorých cieľom je poskytovať informácie a služby prostriedkami online, možnosť zapojiť sa do siete EURES, malo by sa im umožniť poskytovať podporné služby uvedené v tomto nariadení ako elektronické služby. S prihliadnutím na to, že digitálna gramotnosť sa výrazne líši v členských štátoch, aspoň VSZ by mali byť v prípade potreby tiež schopné poskytovať podporné služby prostredníctvom offline kanálov. Členské štáty by mali prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie kvality informácií a podpory online, ktorú poskytujú členovia a partneri siete EURES. Mohli by poveriť svoje národné úrady pre koordináciu úlohou monitorovať informácie a podporu online.

(44)

Osobitná pozornosť by sa mala venovať uľahčovaniu mobility v cezhraničných regiónoch a poskytovaniu služieb cezhraničným pracovníkom, ktorí sa musia vyrovnávať s rôznymi vnútroštátnymi postupmi a právnymi systémami a stretávajú sa s osobitnými administratívnymi, právnymi alebo daňovými prekážkami súvisiacimi s mobilitou. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zaviesť osobitné podporné štruktúry, ako napríklad cezhraničné partnerstvá, na uľahčenie uvedeného druhu mobility. Takéto štruktúry by v rámci siete EURES mali riešiť osobitné potreby týkajúce sa informovanosti a poskytovania usmernení cezhraničným pracovníkom, ako aj služby umiestňovania a náboru a koordinovanej spolupráce medzi zúčastnenými organizáciami.

(45)

Je dôležité, aby členovia a partneri siete EURES mali možnosť spolupracovať pri poskytovaní služieb určených pre cezhraničných pracovníkov s organizáciami mimo siete EURES bez toho, aby takýmto organizáciám udeľovali práva alebo ukladali povinnosti podľa tohto nariadenia.

(46)

Aktívne opatrenia trhu práce, v rámci ktorých sa ponúka pomoc pri hľadaní práce v každom členskom štáte, by mali byť prístupné aj pre občanov Únie, ktorí hľadajú pracovné príležitosti v iných členských štátoch. Týmto nariadením by nemali byť dotknuté právomoci jednotlivých členských štátov stanovovať procesné pravidlá a uplatňovať všeobecné podmienky pre vstup s cieľom zabezpečiť primerané využívanie dostupných verejných zdrojov. Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (16) a pre členské štáty by nemalo predstavovať povinnosť vyvážať aktívne opatrenia trhu práce na územie ďalšieho členského štátu v prípade, že tam občan už žije.

(47)

Transparentnosť trhov práce a primerané možnosti vzájomného priraďovania vrátane priraďovania zručností a kvalifikácií k potrebám trhu práce sú dôležitým predpokladom mobility pracovnej sily v rámci Únie. Lepšiu rovnováhu medzi ponukou pracovnej sily a dopytom po nej zlepšením priraďovania zručností k pracovným miestam možno dosiahnuť prostredníctvom účinného systému na výmenu informácií na úrovni Únie o vnútroštátnej, regionálnej a odvetvovej ponuke pracovnej sily a dopyte po nej. Takýto systém by sa mal zaviesť medzi Komisiou a členskými štátmi a v prípade členských štátov používať ako základ podpory praktickej spolupráce v rámci siete EURES. Pri uvedenej výmene informácií by sa mali zohľadňovať toky a formy mobility pracovnej sily v Únii, ktoré monitoruje Komisia a členské štáty.

(48)

Na podporu koordinácie opatrení v oblasti mobility v rámci Únie by sa mal zaviesť plánovací cyklus. Pri plánovaní národných pracovných programov členských štátov by sa mali zohľadňovať údaje o tokoch mobility a jej formách, analýza údajov o existujúcom a predpokladanom nedostatku a nadbytku pracovných síl, ako aj skúsenosti s náborom a jeho postupmi v rámci siete EURES. Toto plánovanie by malo spočívať v preskúmaní existujúcich zdrojov a nástrojov, ktoré sú k dispozícii pre organizácie v členských štátoch na uľahčenie mobility pracovnej sily v rámci Únie.

(49)

Výmena návrhov národných pracovných programov medzi členskými štátmi v rámci plánovacieho cyklu by mala umožniť národným úradom pre koordináciu, ako aj Európskemu úradu pre koordináciu nasmerovať zdroje siete EURES na vhodné opatrenia a projekty, a tým usmerniť rozvoj siete EURES ako nástroja, ktorý sa viac zameriava na výsledky a reaguje na potreby pracovníkov a zamestnávateľov na základe dynamiky trhov práce. Toto by sa mohlo podporiť výmenou osvedčených postupov na úrovni Únie, a to aj prostredníctvom správ o činnosti EURES.

(50)

V záujme získania príslušných informácií na meranie výkonnosti siete EURES sa v rámci tohto nariadenia stanovujú minimálne údaje, ktoré sa majú v členských štátoch zozbierať. Členské štáty by mali zozbierať porovnateľné kvantitatívne a kvalitatívne údaje na vnútroštátnej úrovni s cieľom monitorovať sieť EURES na úrovni Únie. Toto nariadenie preto stanovuje procesný rámec na vytvorenie jednotných podrobných špecifikácií na zber a analýzu údajov. Uvedené špecifikácie by mali pomôcť zhodnotiť pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených pre sieť EURES podľa tohto nariadenia a mali by vychádzať z postupov existujúcich v rámci VSZ. Vzhľadom na skutočnosť, že ak pracovníci a zamestnávatelia nemajú povinnosť podávať správy, by mohlo byť ťažké dosiahnuť priame výsledky v oblasti náboru a umiestňovania, mali by organizácie zapojené do siete EURES využívať iné dostupné informácie, ako napríklad počet spracovaných a obsadených voľných pracovných miest v prípade, že takéto informácie môžu slúžiť ako hodnoverný ukazovateľ takýchto výsledkov. Referenti v uvedených organizáciách by mali podávať pravidelné správy o svojich kontaktoch a spisoch, ktoré spracovali, s cieľom zabezpečiť pevný a spoľahlivý základ zberu údajov.

(51)

Ak si opatrenia ustanovené v tomto nariadení vyžadujú spracúvanie osobných údajov, musia sa tieto opatrenia vykonávať v súlade s právom Únie v oblasti ochrany osobných údajov, konkrétne so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (17) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (18), ako aj s príslušnými vnútroštátnymi vykonávacími opatreniami. V tejto súvislosti by sa mala osobitná pozornosť venovať otázkam týkajúcim sa uchovávania osobných údajov.

(52)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko 3. apríla 2014 (19).

(53)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie, ako sú uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ).

(54)

Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne zaviesť spoločný rámec spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom prepojiť informácie o voľných miestach s možnosťou uchádzať sa o tieto voľné miesta, ako aj uľahčiť dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na pracovnom trhu nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(55)

S cieľom upraviť oblasti činností, pre ktoré členské štáty požadujú zber údajov, alebo s cieľom pridať ďalšie oblasti činností siete EURES vykonávaných na vnútroštátnej úrovni v rámci tohto nariadenia k oblastiam, pre ktoré sa vyžaduje zber údajov, pri zohľadnení meniacich sa potrieb trhu práce, právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ by sa mala delegovať na Komisiu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie s expertmi vrátane expertov členských štátov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(56)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania technických noriem a formátov, ktoré sa uplatňujú na spracúvanie a automatizované priraďovanie, spôsobov a postupov spoločného využívania informácií medzi členskými štátmi, ako aj jednotných podrobných špecifikácií zberu a analýzy údajov a s cieľom prijať zoznam zručností/kompetencií a povolaní európskej klasifikácie by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (20).

(57)

Na účely stanovenia zloženia siete EURES na prechodné obdobie a zabezpečenie kontinuity fungovania siete EURES zriadenej v rámci nariadenia (EÚ) č. 492/2011 by sa organizáciám označeným za partnerov siete EURES alebo za pridružených partnerov siete EURES podľa vykonávacieho rozhodnutia 2012/733/EÚ v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia malo umožniť pokračovať na prechodné obdobie v činnosti ako členom alebo partnerom siete EURES. Ak takéto organizácie chcú zostať v sieti EURES aj po uplynutí prechodného obdobia, mali by po tom, ako sa v súlade s týmto nariadením vytvorí uplatniteľný systém na prijímanie členov a partnerov siete EURES, podať na tento účel žiadosť.

(58)

Nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje rámec spolupráce na uľahčovanie vykonávania voľného pohybu pracovníkov v Únii v súlade s článkom 45 ZFEÚ prostredníctvom ustanovenia zásad a pravidiel týkajúcich sa:

a)

organizácie siete EURES medzi Komisiou a členskými štátmi;

b)

spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi pri spoločnom využívaní príslušných dostupných údajov o voľných pracovných miestach, žiadostí o zamestnanie a životopisov;

c)

činností členských štátov a činností medzi členskými štátmi zameraných na dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu práce s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu zamestnanosti;

d)

fungovania siete EURES vrátane spolupráce so sociálnymi partnermi a zapojenia iných aktérov;

e)

služieb na podporu mobility týkajúcich sa fungovania siete EURES, ktoré sa poskytujú pracovníkom a zamestnávateľom, čím sa podporuje aj mobilita za spravodlivých podmienok;

f)

podpory siete EURES na úrovni Únie prostredníctvom účinných komunikačných opatrení Komisie a členských štátov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na členské štáty a občanov Únie bez toho, aby boli dotknuté články 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 492/2011.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„verejné služby zamestnanosti“ alebo „VSZ“ sú organizácie členských štátov, ktoré sú súčasťou príslušných ministerstiev, verejných orgánov alebo právnických osôb zriadených podľa verejného práva a ktoré sú zodpovedné za vykonávanie aktívnych politík trhu práce a poskytovanie kvalitných služieb zamestnanosti vo verejnom záujme;

2.

„služby zamestnanosti“ sú právnické osoby, ktoré zákonným spôsobom pôsobia v členskom štáte a poskytujú služby pracovníkom hľadajúcim zamestnanie a zamestnávateľom pri nábore pracovníkov;

3.

„voľné pracovné miesto“ je ponuka zamestnania, ktorá by umožnila úspešnému uchádzačovi vstúpiť do pracovnoprávneho vzťahu, čím by sa na účely článku 45 ZFEÚ uvedený uchádzač stal pracovníkom;

4.

„spracúvanie“ je výmena informácií a spracovanie voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov;

5.

„spoločná IT platforma“ je infraštruktúra informačných technológií a súvisiace platformy zriadené na úrovni Únie na účely transparentnosti a spracúvania v súlade s týmto nariadením;

6.

„cezhraničný pracovník“ je pracovník, ktorý vykonáva činnosť ako zamestnanec v členskom štáte a ktorý má pobyt v inom členskom štáte, do ktorého sa uvedený pracovník vracia spravidla denne alebo aspoň raz za týždeň;

7.

„cezhraničné partnerstvo siete EURES“ je zoskupenie členov alebo partnerov siete EURES a prípadne iných zainteresovaných subjektov mimo siete EURES so zámerom dlhodobej spolupráce v rámci regionálnych štruktúr zriadených v cezhraničných regiónoch medzi: službami zamestnanosti na regionálnej, miestnej a prípadne národnej úrovni; sociálnymi partnermi a prípadne ďalšími zainteresovanými subjektmi najmenej dvoch členských štátov alebo členského štátu a ďalšej krajiny zapojenej do nástrojov Únie zameraných na podporu siete EURES.

Článok 4

Prístupnosť

1.   Služby podľa tohto nariadenia sú k dispozícii všetkým pracovníkom a zamestnávateľom v celej Únii, pričom sa dodržiava zásada rovnakého zaobchádzania.

2.   Zabezpečuje sa prístupnosť informácií poskytovaných na portáli EURES a podporných služieb dostupných na vnútroštátnej úrovni pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisia a členovia aj partneri siete EURES určujú spôsoby na zabezpečenie tohto cieľa s ohľadom na svoje príslušné povinnosti.

KAPITOLA II

OPÄTOVNÉ ZRIADENIE SIETE EURES

Článok 5

Opätovné zriadenie siete EURES

1.   Týmto sa opätovne zriaďuje sieť EURES.

2.   Týmto nariadením sa nahrádza regulačný rámec týkajúci sa siete EURES v zmysle kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a vykonávacie rozhodnutie 2012/733/EÚ prijaté na základe článku 38 uvedeného nariadenia.

Článok 6

Ciele siete EURES

Sieť EURES v oblastiach svojej činnosti prispieva k týmto cieľom:

a)

uľahčovanie výkonu práv udelených v článku 45 ZFEÚ a v nariadení (EÚ) č. 492/2011;

b)

vykonávanie koordinovanej stratégie zamestnanosti, a najmä podpora kvalifikovanej, vyškolenej a pružnej pracovnej sily, ako sa uvádza v článku 145 ZFEÚ;

c)

zlepšovanie fungovania, súdržnosti a integrácie trhov práce v Únii, a to aj na cezhraničnej úrovni;

d)

podpora dobrovoľnej geografickej a profesijnej mobility v Únii, a to aj v cezhraničných regiónoch, za spravodlivých podmienok a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom a postupmi;

e)

podpora prechodu na trh práce, čím sa podporujú ciele v sociálnej oblasti a oblasti zamestnanosti uvedené v článku 3 Zmluvy o EÚ.

Článok 7

Zloženie siete EURES

1.   Sieť EURES tvoria tieto kategórie organizácií:

a)

Európsky úrad pre koordináciu, ktorý je zriadený v rámci Komisie a ktorý je zodpovedný za pomoc sieti EURES pri vykonávaní jej činností;

b)

národné úrady pre koordináciu, zodpovedné za uplatňovanie tohto nariadenia v príslušnom členskom štáte, ktoré sú určené členskými štátmi a ktoré môžu byť ich VSZ;

c)

členovia siete EURES, konkrétne:

i)

VSZ, ktoré členské štáty ustanovia v súlade s článkom 10; a

ii)

organizácie prijaté v súlade s článkom 11 alebo organizácie prijaté na prechodné obdobie v súlade s článkom 40, aby na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ako aj cezhranične poskytovali podporu pri spracúvaní a podporné služby pre pracovníkov a zamestnávateľov;

d)

partneri EURES, ktorí sú organizáciami prijatými v súlade s článkom 11, a najmä s jeho odsekmi. 2 a 4, alebo organizáciami prijatými na prechodné obdobie v súlade s článkom 40, aby na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ako aj cezhranične poskytovali podporu pri spracúvaní a podporné služby pre pracovníkov a zamestnávateľov.

2.   Organizácie sociálnych partnerov sa môžu stať súčasťou siete EURES ako členovia alebo partneri v súlade s článkom 11.

Článok 8

Povinnosti Európskeho úradu pre koordináciu

1.   Európsky úrad pre koordináciu pomáha sieti EURES pri vykonávaní jej činností predovšetkým tak, že v úzkej spolupráci s národnými úradmi pre koordináciu vyvíja a vykonáva tieto činnosti:

a)

vypracovanie súdržného rámca siete EURES a poskytovanie činností horizontálnej podpory pre sieť EURES vrátane:

i)

prevádzky a vývoja portálu EURES a súvisiacich IT služieb vrátane systémov a postupov na výmenu voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie, životopisov a sprievodných dokumentov, ako aj ďalších informácií v spolupráci s ďalšími príslušnými informačnými službami a poradnými službami alebo sieťami a iniciatívami Únie;

ii)

informačných a komunikačných činností, ktoré sa týkajú siete EURES;

iii)

spoločného programu odbornej prípravy a ďalšieho profesionálneho rozvoja zamestnancov členov a partnerov siete EURES a národných úradov pre koordináciu s cieľom zabezpečenia potrebných odborných znalostí;

iv)

technickej podpory pre zamestnancov členov a partnerov siete EURES a národných úradov pre koordináciu, najmä zamestnancov v priamom kontakte s pracovníkmi a zamestnávateľmi;

v)

uľahčenia nadväzovania kontaktov, výmeny osvedčených postupov a vzájomného učenia v rámci siete EURES;

b)

analýza geografickej a profesijnej mobility zohľadňujúca odlišné situácie v členských štátoch;

c)

vypracovanie vhodnej štruktúry na spoluprácu a spracúvanie v rámci Únie, pokiaľ ide o učňovskú prípravu a stáže, v súlade s týmto nariadením.

2.   Európsky úrad pre koordináciu riadi Komisia. Európsky úrad pre koordináciu nadväzuje pravidelný dialóg so zástupcami sociálnych partnerov na úrovni Únie.

3.   Európsky úrad pre koordináciu v konzultácii s koordinačnou skupinou uvedenou v článku 14 vypracúva viacročné pracovné programy.

Článok 9

Povinnosti národných úradov pre koordináciu

1.   Členské štáty určia národné úrady pre koordináciu v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b). Členské štáty o uvedených určeniach informujú Európsky úrad pre koordináciu.

2.   Každý národný úrad pre koordináciu je zodpovedný za:

a)

organizáciu práce týkajúcu sa siete EURES v členskom štáte vrátane zabezpečenia koordinovaného presunu informácií o voľných pracovných miestach, žiadostí o zamestnanie a životopisov na portál EURES v súlade s článkom 17 prostredníctvom koordinovaného kanála;

b)

spoluprácu s Komisiou a členskými štátmi pri spracúvaní v rámci stanovenom v kapitole III;

c)

poskytovanie všetkých dostupných informácií o nesúladoch medzi počtom oznámených voľných pracovných miest a celkovým počtom voľných pracovných miest na vnútroštátnej úrovni Európskemu úradu pre koordináciu;

d)

koordináciu činností v dotknutom členskom štáte a spolu s ostatnými členskými štátmi v súlade s kapitolou V.

3.   Každý národný úrad pre koordináciu organizuje na vnútroštátnej úrovni vykonávanie činností horizontálnej podpory poskytovanej Európskym úradom pre koordináciu, ako sa uvádza v článku 8, pričom v náležitých prípadoch postupuje v úzkej spolupráci s Európskym úradom pre koordináciu a ostatnými národnými úradmi pre koordináciu. Uvedené horizontálne podporné činnosti zahŕňajú najmä:

a)

na účely uverejňovania, predovšetkým na portáli EURES, zhromažďovanie a overovanie aktuálnych informácií o členoch a partneroch siete EURES, ktorí pôsobia na území daného štátu, o ich činnostiach a rozsahu podporných služieb, ktoré poskytujú pracovníkom a zamestnávateľom;

b)

realizáciu prípravných činností v súvislosti s odbornou prípravou vo vzťahu k činnosti siete EURES a výber zamestnancov na účasť na spoločnom programe odbornej prípravy a na činnostiach vzájomného učenia;

c)

zhromažďovanie a analýzu údajov v súvislosti s článkami 31 a 32.

4.   Na účel uverejňovania, predovšetkým na portáli EURES, každý národný úrad pre koordináciu v záujme pracovníkov a zamestnávateľov sprístupňuje, pravidelne aktualizuje a včas šíri informácie a usmernenia dostupné na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa týkajú situácie v danom členskom štáte, pokiaľ ide o:

a)

životné a pracovné podmienky vrátane všeobecných informácií o odvodoch na sociálne zabezpečenie a daňových platbách;

b)

príslušné administratívne postupy, ktoré sa týkajú zamestnania, a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov pri nástupe do zamestnania;

c)

ich národný regulačný rámec pre učňovskú prípravu a stáže a existujúce pravidlá a nástroje Únie;

d)

prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave bez toho, aby bol dotknutý článok 17 ods. 2 písm. b);

e)

situáciu cezhraničných pracovníkov najmä v cezhraničných regiónoch;

f)

následnú pomoc po nábore pracovníka vo všeobecnosti a informácie o tom, kde takúto pomoc možno dostať v rámci siete, a ak takéto informácie sú k dispozícii, aj mimo siete EURES.

V náležitých prípadoch môžu národné úrady pre koordináciu sprístupňovať a šíriť informácie v spolupráci s ostatnými informačnými a poradnými službami a sieťami a príslušnými subjektmi na vnútroštátnej úrovni vrátane subjektov uvedených v článku 4 smernice 2014/54/EÚ.

5.   Národné úrady pre koordináciu si vymieňajú informácie o mechanizmoch a normách uvedených v článku 17 ods. 5, ako aj o normách v oblasti bezpečnosti údajov a ochrany údajov, ktoré sú relevantné pre spoločnú IT platformu. Spolupracujú navzájom a s Európskym úradom pre koordináciu, najmä pokiaľ ide o sťažnosti a voľné pracovné miesta, pri ktorých sa predpokladá, že nie sú v súlade s príslušnými normami uplatniteľnými podľa vnútroštátneho práva.

6.   Každý národný úrad pre koordináciu poskytuje všeobecnú podporu členom a partnerom siete EURES, pokiaľ ide o spoluprácu s ekvivalentnými subjektmi siete EURES v ostatných členských štátoch, a zároveň členom a partnerom siete EURES radí, ako pristupovať k sťažnostiam týkajúcim sa voľných pracovných miest a náborov v rámci siete EURES, ako aj k spolupráci s príslušnými verejnými orgánmi. Ak má národný úrad pre koordináciu k dispozícii príslušné informácie, postupuje sa výsledok postupov podávania sťažností Európskemu úradu pre koordináciu.

7.   Národný úrad pre koordináciu podporuje spoluprácu so zainteresovanými subjektmi, ako sú sociálni partneri, služby kariérového poradenstva, inštitúcie odbornej prípravy a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, obchodné komory, sociálne služby a organizácie zastupujúce zraniteľné skupiny na trhu práce a organizácie, ktoré sa zapájajú do projektov učňovskej prípravy a stáží.

Článok 10

Ustanovenie VSZ za členov siete EURES

1.   Členské štáty ustanovia VSZ príslušné pre činnosti v sieti EURES za členov siete EURES. Členské štáty o uvedených ustanoveniach informujú Európsky úrad pre koordináciu. VSZ majú týmto ustanovením osobitný štatút v sieti EURES.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby si VSZ ako členovia siete EURES plnili všetky povinnosti stanovené v tomto nariadení a spĺňali aspoň minimálne spoločné kritériá uvedené v prílohe I.

3.   VSZ si môžu plniť svoje povinnosti členov siete EURES prostredníctvom organizácií, ktoré konajú na základe poverenia, externého zabezpečenia alebo osobitných dohôd, pričom za činnosť týchto organizácií nesú zodpovednosť VSZ.

Článok 11

Prijímanie za členov siete EURES (ktorí nie sú VSZ) a za partnerov siete EURES

1.   V každom členskom štáte sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 13. mája 2018, zavedie systém na prijímanie organizácií za členov a partnerov siete EURES, monitorovanie ich činností a dodržiavanie uplatniteľného práva pri uplatňovaní tohto nariadenia a v prípade potreby na odvolanie ich prijatia. Uvedený systém je transparentný a primeraný a dodržiava sa v ňom zásada rovnakého zaobchádzania so žiadajúcimi organizáciami a zásada riadneho zákonného postupu a poskytujú sa dostatočné opravné prostriedky na zabezpečenie účinnej právnej ochrany.

2.   Na účely systému uvedeného v odseku 1 členské štáty stanovia požiadavky a kritériá týkajúce sa prijímania členov a partnerov siete EURES. Uvedené požiadavky a kritériá obsahujú minimálne spoločné kritériá ustanovené v prílohe I. Členské štáty môžu stanoviť ďalšie požiadavky alebo kritériá. ktoré sú potrebné na účely správneho uplatňovania pravidiel vzťahujúcich sa na činnosti služieb zamestnanosti a efektívne riadenie politík trhu práce na svojom území.

3.   Organizácie, ktoré zákonným spôsobom pôsobia v členskom štáte, môžu požiadať o členstvo v sieti EURES za podmienok stanovených v tomto nariadení a pri dodržiavaní systému uvedeného v odseku 1. Organizácia, ktorá žiada o členstvo v sieti EURES, sa vo svojej žiadosti zaviaže, že bude plniť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z členstva, v súlade s týmto nariadením vrátane plnenia všetkých úloh uvedených v článku 12 ods. 2 písm. a), b) a c).

4.   Organizácia, ktorá zákonným spôsobom pôsobí v členskom štáte, môže požiadať o postavenie partnera siete EURES za podmienok stanovených v tomto nariadení a pri dodržiavaní systému zriadeného členským štátom uvedeným v odseku 1 za predpokladu, že riadne odôvodní, že môže plniť najviac dve úlohy uvedené v článku 12 ods. 2 písm. a), b) a c) z dôvodu rozsahu, finančných zdrojov a povahy služieb, ktoré organizácia alebo organizačná štruktúra, a to aj nezisková organizácia, bežne poskytuje. Organizácia, ktorá žiada o postavenie partnera siete EURES, sa vo svojej žiadosti zaviaže, že bude plniť všetky požiadavky, ktoré sa vzťahujú na partnerov siete EURES podľa tohto nariadenia, a aspoň jednu z úloh uvedených v článku 12 ods. 2 písm. a), b) a c).

5.   Členské štáty prijmú organizácie, ktoré sa chcú stať členmi alebo partnermi siete EURES, ak spĺňajú uplatniteľné kritériá a požiadavky uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

6.   Národné úrady pre koordináciu informujú Európsky úrad pre koordináciu o systéme uvedenom v odseku 1 vrátane dodatočných kritérií a požiadaviek uvedených v odseku 2 o členoch a partneroch siete EURES prijatých v súlade s týmto systémom a o akýchkoľvek odmietnutiach prijatia na základe nesúladu s oddielom 1 bodom 1 prílohy I. Európsky úrad pre koordináciu zašle túto informáciu ostatným národným úradom pre koordináciu.

7.   Členské štáty odvolajú prijatie členov a partnerov siete EURES, ak už nespĺňajú uplatniteľné kritériá alebo požiadavky uvedené v odsekoch 2, 3 a 4. Národné úrady pre koordináciu informujú Európsky úrad pre koordináciu o akýchkoľvek takýchto odvolaniach a ich dôvodoch. Európsky úrad pre koordináciu zašle uvedenú informáciu ostatným národným úradom pre koordináciu.

8.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať vzor dokumentu na opis vnútroštátneho systému, ako aj postupy na spoločné využívanie informácií medzi členskými štátmi o systéme uvedenom v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 37 ods. 2.

Článok 12

Povinnosti členov a partnerov siete EURES

1.   Členovia a partneri siete EURES prispievajú k sieti EURES, pokiaľ ide o úlohy, na ktoré boli ustanovení v súlade s článkom 10 alebo na ktoré boli prijatí, v súlade s článkom 11 ods. 3 a 4, alebo v prípade, že sú členom alebo partnerom siete EURES na prechodné obdobie v súlade s článkom 40, pričom plnia svoje ďalšie povinnosti podľa tohto nariadenia.

2.   Členovia siete EURES sa podieľajú na sieti EURES, a to aj tak, že plnia všetky z nasledujúcich úloh, a partneri siete EURES sa podieľajú na sieti EURES, a to aj tak, že plnia aspoň jednu z nasledujúcich úloh:

a)

prispievanie do súboru voľných pracovných miest v súlade s článkom 17 ods. 1 písm. a);

b)

prispievanie do súboru žiadostí o zamestnanie a životopisov v súlade s článkom 17 ods. 1 písm. b);

c)

poskytovanie podporných služieb pracovníkom a zamestnávateľom v súlade s článkami 23 a 24, článkom 25 ods. 1, článkom 26 a prípadne článkom 27.

3.   Členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES poskytnú na účely portálu EURES všetky voľné pracovné miesta, ktoré sprístupnili verejnosti, ako aj všetky žiadosti o zamestnanie a životopisy, v prípade ktorých pracovník súhlasil so sprístupnením informácií aj na portáli EURES, v súlade s článkom 17 ods. 3. Článok 17 ods. 1 druhý pododsek a článok 17 ods. 2 sa uplatňujú na voľné pracovné miesta, ktoré verejnosti sprístupnili členovia prostredníctvom siete EURES a prípadne partneri siete EURES.

4.   Členovia a partneri siete EURES určia jedno alebo viacero kontaktných miest, ako sú úrady pre umiestňovanie a nábor, call centrá a samoobslužné nástroje v súlade s vnútroštátnymi kritériami, kde pracovníci a zamestnávatelia môžu získať podporu pri spracúvaní, prístup k podporným službám alebo oboje, v súlade s týmto nariadením. Kontaktné miesta môžu fungovať na báze programov výmeny zamestnancov, vysielaní styčných úradníkov alebo môžu zapájať spoločné agentúry pre umiestňovanie.

5.   Členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES zabezpečujú, že kontaktné miesta, ktoré určili, jasne uvedú rozsah podporných služieb poskytovaných pracovníkom a zamestnávateľom.

6.   V súlade so zásadou proporcionality môžu členské štáty prostredníctvom svojich národných úradov pre koordináciu od členov a partnerov siete EURES žiadať, aby prispievali k:

a)

zhromažďovaniu informácií a usmernení, ktoré sa majú uverejniť na portáli EURES, uvedenému v článku 9 ods. 4;

b)

výmene informácií uvedenej v článku 30;

c)

k plánovaciemu cyklu uvedenému v článku 31;

d)

k zhromažďovaniu údajov uvedenému v článku 32.

Článok 13

Spoločné povinnosti

Všetky organizácie, ktoré sú zapojené do siete EURES, sa v súlade so svojimi príslušnými úlohami a povinnosťami vo vzájomnej úzkej spolupráci usilujú o aktívnu podporu príležitostí, ktoré ponúka mobilita pracovnej sily v Únii, a usilujú sa posilňovať spôsoby a prostriedky, prostredníctvom ktorých sa pracovníci a zamestnávatelia môžu zúčastňovať na mobilite za spravodlivých podmienok a využívať tieto príležitosti na úrovni Únie, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, a to aj cezhranične.

Článok 14

Koordinačná skupina

1.   Koordinačná skupina je zložená zo zástupcov na príslušnej úrovni Európskeho úradu pre koordináciu a národných úradov pre koordináciu.

2.   Koordinačná skupina podporuje vykonávanie tohto nariadenia prostredníctvom výmeny informácií a vypracúvaním usmernení. Poskytuje predovšetkým poradenstvo Komisii, pokiaľ ide o vzorové dokumenty uvedené v článku 11 ods. 8 a článku 31 ods. 5, návrh technických noriem a formátov uvedených v článku 17 ods. 8 a v článku 19 ods. 6 a jednotné podrobné špecifikácie zberu údajov a analýz, ktoré sú uvedené v článku 32 ods. 3.

3.   Koordinačná skupina môže okrem iného organizovať výmeny osvedčených postupov týkajúcich sa národných systémov prijímania uvedených v článku 11 ods. 1 a podporných služieb uvedených v článkoch 23 až 27.

4.   Európsky úrad pre koordináciu organizuje prácu koordinačnej skupiny a predsedá jej zasadnutiam. O práci koordinačnej skupiny informuje ďalšie príslušné orgány a siete.

Zástupcovia sociálnych partnerov na úrovni Únie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach koordinačnej skupiny.

5.   Koordinačná skupina spolupracuje s radou siete VSZ, pričom ju predovšetkým informuje o činnostiach siete EURES a vymieňa si s ňou osvedčené postupy.

Článok 15

Spoločná identita a ochranná známka

1.   Názov „EURES“ sa používa výhradne na činnosti v rámci siete EURES v súlade s týmto nariadením. Znázorňuje sa štandardným logom, použitie ktorého sa určuje prostredníctvom grafického manuálu, ktorý prijíma Európsky úrad pre koordináciu.

2.   Servisnú známku EURES a logo používajú v záujme zabezpečenia spoločnej vizuálnej identity všetky organizácie zapojené do siete EURES uvedené v článku 7 pri všetkých svojich činnostiach súvisiacich so sieťou EURES.

3.   Organizácie zapojené do siete EURES zabezpečia, aby všetok informačný a propagačný materiál, ktorý poskytujú, bol v súlade s celkovou komunikačnou činnosťou, spoločnými normami kvality siete EURES a informáciami od Európskeho úradu pre koordináciu.

4.   Organizácie zapojené do siete EURES bezodkladne informujú Európsky úrad pre koordináciu o akomkoľvek zneužití servisnej známky alebo loga treťou stranou alebo treťou krajinou, o ktorom sa dozvedeli.

Článok 16

Spolupráca a iné opatrenia

1.   Európsky úrad pre koordináciu uľahčuje spoluprácu medzi sieťou EURES a ďalšími informačnými a poradnými službami a sieťami Únie.

2.   Národné úrady pre koordináciu spolupracujú so službami a sieťami uvedenými v odseku 1 na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom dosiahnuť synergický účinok a zamedziť prekrývaniu činností a v náležitých prípadoch zapájajú členov a partnerov siete EURES.

3.   Národné úrady pre koordináciu uľahčujú spoluprácu siete EURES so sociálnymi partnermi na vnútroštátnej úrovni zabezpečením pravidelného dialógu so sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi.

4.   Členské štáty podporujú úzku spoluprácu na cezhraničnej úrovni medzi regionálnymi, miestnymi a prípadne vnútroštátnymi aktérmi, ako sú postupy a služby poskytované v rámci cezhraničných partnerstiev siete EURES.

5.   Členské štáty sa usilujú vypracovať riešenia v podobe jednotných kontaktných miest na komunikáciu, vrátane komunikácie online, s pracovníkmi a zamestnávateľmi, pokiaľ ide o spoločné oblasti činnosti siete EURES a služby a siete uvedené v odseku 1.

6.   Členské štáty spolu s Komisiou preskúmajú všetky možnosti, ako pri obsadzovaní voľných pracovných miest uprednostniť občanov Únie tak, aby sa v rámci Únie dosiahla rovnováha medzi ponukou pracovnej sily a dopytom po nej. Členské štáty prijmú na uvedený účel všetky potrebné opatrenia.

KAPITOLA III

SPOLOČNÁ IT PLATFORMA

Článok 17

Organizácia spoločnej IT platformy

1.   Na účely priraďovania voľných pracovných miest k žiadostiam o zamestnanie každý členský štát sprístupní na portáli EURES:

a)

všetky voľné pracovné miesta, ktoré sa verejnosti sprístupnili prostredníctvom VSZ, ako aj tie, ktoré ponúkajú členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES v súlade s článkom 12 ods. 3;

b)

všetky žiadosti o zamestnanie a životopisy, ktoré sa evidujú prostredníctvom VSZ, ako aj tie, ktoré ponúkajú ďalší členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES v súlade s článkom 12 ods. 3, pokiaľ dotknutí pracovníci udelili súhlas na sprístupnenie informácií na portáli EURES za podmienok stanovených v odseku 3 tohto článku.

Pokiaľ ide o písmeno a) prvého pododseku, členské štáty môžu zaviesť mechanizmus poskytujúci zamestnávateľom možnosť neuverejniť voľné pracovné miesto na portáli EURES, ak je žiadosť riadne odôvodnená na základe zručností a kompetencií súvisiacich s pracovným miestom.

2.   Členské štáty môžu pri sprístupňovaní údajov o voľných pracovných miestach na portáli EURES vylúčiť:

a)

voľné pracovné miesta, ktoré sú vzhľadom na svoju povahu alebo vnútroštátne predpisy prístupné iba pre občanov určitej krajiny;

b)

voľné pracovné miesta, ktoré súvisia s učňovskou prípravou a stážami a ktoré vzhľadom na to, že majú predovšetkým vzdelávaciu zložku, sú súčasťou národných vzdelávacích systémov alebo ktoré sú financované z verejných zdrojov ako súčasť aktívnych politík trhu práce členských štátov;

c)

iné voľné pracovné miesta, ktoré sú súčasťou aktívnej politiky trhu práce členských štátov.

3.   Súhlas pracovníkov uvedený v odseku 1 písm. b) je výslovný, jednoznačný, slobodný, konkrétny a informovaný. Pracovníci môžu svoj súhlas kedykoľvek odvolať a požadovať výmaz alebo zmenu ktoréhokoľvek alebo všetkých sprístupnených údajov. Pracovníci si môžu vybrať z rôznych možností na obmedzenie prístupu k svojim údajom alebo k určitým atribútom.

4.   Pokiaľ ide o pracovníkov, ktorí sú maloletými osobami, musí sa ich súhlas poskytnúť spolu so súhlasom ich rodičov alebo zákonných zástupcov.

5.   Členské štáty zavedú vhodné mechanizmy a normy potrebné na zabezpečenie obsahovej a technickej kvality údajov týkajúcich sa voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie a životopisov.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné zdroje údajov spätne sledovať na účely monitorovania kvality uvedených údajov.

7.   S cieľom umožniť priraďovanie voľných pracovných miest k žiadostiam o zamestnanie a životopisom každý členský štát zabezpečuje, aby sa informácie uvedené v odseku 1 poskytovali v súlade s jednotným systémom a transparentne.

8.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme potrebné technické normy a formáty zamerané na dosiahnutie jednotného systému uvedeného v odseku 7. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 3.

Článok 18

Prístup k spoločnej IT platforme na vnútroštátnej úrovni

1.   Členovia a partneri siete EURES zabezpečia, aby bol portál EURES jasne viditeľný prostredníctvom všetkých portálov na vyhľadávanie pracovných miest, ktoré spravujú či už na ústrednej, regionálnej, alebo miestnej úrovni, aby v ňom bolo možné prostredníctvom týchto portálov jednoducho vyhľadávať a aby tieto portály boli prepojené s portálom EURES.

2.   VSZ zabezpečia, aby organizácie, ktoré konajú pod ich vedením, mali jasne viditeľný odkaz na portál EURES na akýchkoľvek webových portáloch, ktoré spravujú.

3.   Členovia a partneri siete EURES zabezpečia, aby všetky voľné pracovné miesta, žiadosti o zamestnanie a životopisy sprístupnené prostredníctvom portálu EURES boli jednoducho dostupné ich zamestnancom, ktorí sú zapojení do siete EURES.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby sa prenos informácií o voľných pracovných miestach, žiadostí o zamestnanie a životopisov uvedených v článku 9 ods. 2 písm. a) uskutočňoval prostredníctvom jediného koordinovaného kanála.

Článok 19

Automatizované priraďovanie prostredníctvom spoločnej IT platformy

1.   Členské štáty spolupracujú navzájom a s Komisiou, pokiaľ ide o interoperabilitu medzi vnútroštátnymi systémami a európskou klasifikáciou, ktorú vypracúva Komisia. Komisia pravidelne informuje členské štáty o vývoji európskej klasifikácie.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme a aktualizuje zoznam zručností/kompetencií a povolaní európskej klasifikácie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 3. Ak výbor stanovisko nevydá, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatní sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Na účel automatického priraďovania prostredníctvom spoločnej IT platformy každý členský štát bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch rokov po prijatí zoznamu uvedeného v odseku 2, vypracuje prvotný inventár na vytvorenie krížových odkazov medzi svojimi vnútroštátnymi, regionálnymi a odvetvovými klasifikáciami na jednej strane a uvedeným zoznamom na strane druhej, pričom uvedený inventár od začiatku jeho používania pravidelne aktualizuje na základe aplikácie poskytnutej Európskym úradom pre koordináciu, tak aby odzrkadľoval vývoj v oblasti náborových služieb.

4.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že vnútroštátnu klasifikáciu nahradia európskou klasifikáciou po jej dokončení alebo si ponechajú svoje interoperabilné vnútroštátne klasifikačné systémy.

5.   Komisia poskytuje technickú a podľa možností finančnú podporu členským štátom pri vypracúvaní inventára podľa odseku 3 a členským štátom, ktoré sa rozhodnú nahradiť svoje vnútroštátne klasifikácie európskou klasifikáciou.

6.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme technické normy a formáty potrebné na automatické priraďovanie prostredníctvom spoločnej IT platformy s použitím európskej klasifikácie a interoperability medzi vnútroštátnymi systémami a európskou klasifikáciou. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 3.

Článok 20

Zjednodušené prístupové mechanizmy pre pracovníkov a zamestnávateľov

1.   Členovia a partneri siete EURES na základe žiadosti pomáhajú pracovníkom a zamestnávateľom, ktorí využívajú ich služby, pri registrácii na portáli EURES. Uvedená pomoc je bezplatná.

2.   Členovia a partneri siete EURES zabezpečujú, aby pracovníci a zamestnávatelia, ktorí využívajú ich služby, mali prístup k všeobecným informáciám o tom, ako, kedy a kde môžu aktualizovať, opraviť a odstrániť dotknuté údaje.

KAPITOLA IV

PODPORNÉ SLUŽBY

Článok 21

Zásady

1.   Členské štáty zabezpečia, aby pracovníci a zamestnávatelia mohli bez zbytočného odkladu získať prístup, či už online, alebo offline, k podporným službám na vnútroštátnej úrovni.

2.   Členské štáty podporujú rozvoj koordinovaného prístupu k podporným službám na vnútroštátnej úrovni.

Zohľadnia sa osobitné regionálne a miestne potreby.

3.   Podporné služby pre pracovníkov a zamestnávateľov uvedené v článku 22, článku 25 ods. 1, článku 26 a prípadne v článku 27 sú bezplatné.

Podporné služby pre pracovníkov uvedené v článku 23 sú bezplatné.

Podporné služby pre zamestnávateľov uvedené v článku 24 môžu byť spoplatnené.

4.   Akékoľvek poplatky zaúčtované za služby, ktoré členovia a prípadne partneri siete EURES poskytujú podľa tejto kapitoly, nesmú byť vyššie ako poplatky za iné porovnateľné služby, ktoré poskytujú členovia a partneri siete EURES. Členovia a partneri siete EURES v náležitých prípadoch informujú pracovníkov a zamestnávateľov o akýchkoľvek súvisiacich nákladoch jasným a presným spôsobom.

5.   Dotknutí členovia a partneri siete EURES pracovníkom a zamestnávateľom prostredníctvom svojich informačných kanálov jasne oznámia, aký je rozsah nimi poskytovaných podporných služieb, kde a ako sú tieto služby prístupné, a podmienky, za akých sa k nim poskytuje prístup. Uvedené informácie sa uverejnia na portáli EURES.

6.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 2, členovia siete EURES uvedení v článku 7 ods. 1 písm. c) bode ii) a partneri siete EURES môžu svoje služby ponúkať výlučne online.

Článok 22

Prístup k základným informáciám

1.   Členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES poskytujú pracovníkom a zamestnávateľom základné informácie o portáli EURES vrátane databázy žiadostí o zamestnanie a životopisov a o sieti EURES vrátane kontaktných údajov príslušných členov a partnerov siete EURES na vnútroštátnej úrovni, ako aj informácie o spôsoboch náboru, ktoré používajú (elektronické služby, personalizované služby, adresy kontaktných miest), a príslušné webové odkazy, a to jednoducho prístupnou a užívateľsky ústretovou formou.

Členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES v náležitých prípadoch odkazujú pracovníkov a zamestnávateľov na iného člena alebo partnera siete EURES.

2.   Európsky úrad pre koordináciu podporuje vypracovanie základných informácií podľa tohto článku a pomáha členským štátom pri zabezpečovaní dostupnosti týchto informácií v príslušných jazykoch, pričom zohľadňuje požiadavky trhu práce členských štátov.

Článok 23

Podporné služby pre pracovníkov

1.   Členovia a prípadne partneri siete EURES bez zbytočného odkladu ponúkajú pracovníkom, ktorí si hľadajú zamestnanie, možnosť získať prístup k službám uvedeným v odsekoch 2 a 3.

2.   Na žiadosť pracovníka mu členovia a prípadne partneri siete EURES poskytujú informácie a usmernenia, pokiaľ ide o jednotlivé pracovné príležitosti, a pracovníkovi ponúkajú najmä tieto služby:

a)

poskytovanie všeobecných informácií o životných a pracovných podmienkach v cieľovej krajine alebo odkaz na ne;

b)

poskytovanie pomoci a usmernení o získavaní informácií uvedených v článku 9 ods. 4;

c)

v náležitých prípadoch poskytovanie pomoci pri vypracúvaní žiadostí o zamestnanie a životopisov, aby boli v súlade s európskymi technickými normami a formátmi uvedenými v článku 17 ods. 8 a v článku 19 ods. 6 a pri vkladaní takýchto žiadostí o zamestnanie a životopisov na portál EURES;

d)

v náležitých prípadoch zváženie prípadného umiestnenia v rámci Únie ako súčasť individuálneho akčného plánu alebo podporu vypracovania individuálneho plánu pre oblasť mobility ako prostriedok dosiahnutia umiestnenia v rámci Únie;

e)

v náležitých prípadoch odkaz pracovníka na iného člena alebo partnera siete EURES.

3.   Členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES na základe odôvodnenej žiadosti poskytujú ďalšiu pomoc pri hľadaní pracovného miesta a iné dodatočné služby, pričom zohľadňujú potreby pracovníka.

Článok 24

Podporné služby pre zamestnávateľov

1.   Členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES ponúkajú bez zbytočného odkladu zamestnávateľom, ktorí majú záujem o nábor pracovníkov z iných členských štátov, možnosť získať prístup k službám uvedeným v odsekoch 2 a 3.

2.   Na žiadosť zamestnávateľa mu členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES poskytujú informácie a usmernenia, pokiaľ ide o možnosti náboru, a ponúknu mu najmä tieto služby:

a)

poskytovanie informácií o osobitných pravidlách týkajúcich sa náboru z iného členského štátu a o faktoroch, ktoré takýto nábor uľahčujú;

b)

v náležitých prípadoch poskytovanie informácií a pomoci pri formulovaní požiadaviek na jednotlivé voľné pracovné miesta a pri zabezpečovaní ich súladu s európskymi technickými normami a formátmi uvedenými v článku 17 ods. 8 a v článku 19 ods. 6.

3.   Ak zamestnávateľ požiada o ďalšiu pomoc a ak existuje primeraná pravdepodobnosť náboru v rámci Únie, členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES poskytnú ďalšiu pomoc pri hľadaní pracovného miesta a ďalšie služby, pričom zohľadnia potreby zamestnávateľa.

Členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES poskytujú na základe žiadosti individuálne usmernenia pri formulovaní požiadaviek na voľné pracovné miesta.

Článok 25

Následná pomoc po nábore pracovníka

1.   Členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES na požiadanie pracovníka alebo zamestnávateľa poskytujú:

a)

všeobecné informácie o pomoci po nábore pracovníka, ako napríklad odbornú prípravu v oblasti medzikultúrnej komunikácie, jazykové kurzy a podporu pri integrácii, a to aj pokiaľ ide o všeobecné informácie o pracovných príležitostiach pre rodinných príslušníkov pracovníka;

b)

podľa možností kontaktné údaje organizácií, ktoré ponúkajú následnú pomoc po nábore pracovníka.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 21 ods. 4, členovia a partneri siete EURES, ktorí poskytujú následnú pomoc po nábore pre pracovníkov alebo zamestnávateľov priamo, tak môžu urobiť za poplatok.

Článok 26

Zjednodušený prístup k informáciám o zdaňovaní, otázkach súvisiacich s pracovnou zmluvou, o dôchodkových právach, zdravotnom poistení, sociálnom zabezpečení a aktívnych opatreniach trhu práce

1.   Na žiadosť pracovníka alebo zamestnávateľa postupujú členovia siete EURES a prípadne partneri siete EURES žiadosti o špecifické informácie o právach v oblasti sociálneho zabezpečenia, aktívnych opatrení trhu práce, zdaňovania, otázok súvisiacich s pracovnou zmluvou, dôchodkových právach a zdravotného poistenia príslušným vnútroštátnym orgánom a v náležitých prípadoch ďalším vhodným subjektom na vnútroštátnej úrovni, ktoré podporujú pracovníkov pri vykonávaní ich práv v rámci voľného pohybu vrátane subjektov uvedených v článku 4 smernice 2014/54/EÚ.

2.   Na účely odseku 1 národné úrady pre koordináciu spolupracujú s príslušnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni uvedenými v odseku 1.

Článok 27

Podporné služby v cezhraničných regiónoch

1.   Ak sa v cezhraničných regiónoch členovia a partneri siete EURES zapájajú do osobitných štruktúr zameraných na spoluprácu a služby, ako sú napríklad cezhraničné partnerstvá, poskytujú cezhraničným pracovníkom a zamestnávateľom informácie týkajúce sa osobitnej situácie cezhraničných pracovníkov, ktoré sú zároveň dôležité pre zamestnávateľov v týchto regiónoch.

2.   Úlohy cezhraničných partnerstiev siete EURES môžu zahŕňať služby umiestňovania a náboru pracovníkov, koordináciu spolupráce medzi zúčastnenými organizáciami a vykonávanie činností, ktoré sa týkajú cezhraničnej mobility, vrátane informácií a poradenstva pre cezhraničných pracovníkov s osobitným dôrazom na viacjazyčné služby.

3.   Organizácie, ktoré nie sú členmi a partnermi siete EURES, zapojené do štruktúr uvedených v odseku 1 sa nepovažujú za súčasť siete EURES z dôvodu ich zapojenia do uvedených štruktúr.

4.   Pre cezhraničné regióny uvedené v odseku 1 sa členské štáty usilujú vypracovať riešenia v podobe jednotných kontaktných miest na poskytovanie informácií pre cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov.

Článok 28

Prístup k aktívnym opatreniam trhu práce

Členský štát nesmie obmedziť prístup k aktívnym opatreniam vnútroštátneho trhu práce, ktorými sa pracovníkom poskytuje pomoc pri hľadaní pracovného miesta len na základe toho, že pracovník žiada o túto pomoc s cieľom nájsť zamestnanie na území iného členského štátu.

KAPITOLA V

VÝMENA INFORMÁCIÍ A PLÁNOVACÍ CYKLUS

Článok 29

Výmena informácií o tokoch a formách mobility

Komisia a členské štáty monitorujú a zverejňujú toky a formy mobility pracovnej sily v Únii na základe štatistických údajov Eurostatu a dostupných vnútroštátnych údajov.

Článok 30

Výmena informácií medzi členskými štátmi

1.   Každý členský štát zhromažďuje a analyzuje najmä rodovo rozčlenené informácie:

a)

o nedostatku a nadbytku pracovnej sily na vnútroštátnych a odvetvových trhoch práce, pričom osobitnú pozornosť venuje najzraniteľnejším skupinám na trhu práce a regiónom, ktoré sú najviac postihnuté nezamestnanosťou;

b)

o činnostiach siete EURES na vnútroštátnej úrovni a v náležitých prípadoch na cezhraničnej úrovni.

2.   Národné úrady pre koordináciu sú zodpovedné za spoločné využívanie dostupných informácií v rámci siete EURES a za prispievanie k spoločnej analýze.

3.   Členské štáty vykonávajú plánovanie uvedené v článku 31 so zohľadnením výmeny informácií a spoločnej analýzy uvedenej v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

4.   Európsky úrad pre koordináciu prijíma praktické opatrenia s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi národnými úradmi pre koordináciu a vypracovanie spoločnej analýzy.

Článok 31

Plánovanie

1.   Národné úrady pre koordináciu vypracúvajú každoročné národné pracovné programy pre činnosť siete EURES vo svojich členských štátoch.

2.   V každoročných národných pracovných programoch sa uvádzajú:

a)

hlavné činnosti, ktoré sa majú vykonávať v rámci siete EURES na vnútroštátnej úrovni ako celku a v náležitých prípadoch na cezhraničnej úrovni;

b)

celkové ľudské a finančné zdroje pridelené na ich vykonávanie;

c)

opatrenia týkajúce sa monitorovania a hodnotenia plánovaných činností a v prípade potreby ich aktualizácie.

3.   Národné úrady pre koordináciu a Európsky úrad pre koordináciu dostanú príležitosť spoločne preskúmať všetky návrhy národných pracovných programov. Po ukončení uvedeného preskúmania národné úrady pre koordináciu prijmú národné pracovné programy.

4.   Zástupcom sociálnych partnerov na úrovni Únie, ktorí sú členmi koordinačnej skupiny, sa poskytne možnosť pripomienkovať návrhy národných pracovných programov.

5.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví potrebné vzorové dokumenty a postupy na výmenu informácií o národných pracovných programoch na úrovni Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 37 ods. 2.

Článok 32

Zhromažďovanie údajov a analýza

1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli zavedené postupy na zhromažďovanie údajov o týchto oblastiach činnosti siete EURES vykonávaných na vnútroštátnej úrovni:

a)

informácie a usmernenia siete EURES na základe počtu kontaktov, ktoré referenti členov a partnerov siete EURES nadviazali s pracovníkmi a zamestnávateľmi;

b)

výkonnosť v oblasti zamestnanosti vrátane umiestňovania a náboru vyplývajúcich z činnosti siete EURES na základe počtu voľných pracovných miest, žiadostí o zamestnanie, životopisov, ktoré vybavujú a spracúvajú referenti členov a partnerov siete EURES, a počtu pracovníkov takto prijatých do zamestnania v inom členskom štáte podľa vedomosti referentov a prípadne na základe prieskumov;

c)

výsledky o spokojnosti klientov so sieťou EURES, získané okrem iného prostredníctvom prieskumov.

2.   Európsky úrad pre koordináciu je zodpovedný za zhromažďovanie údajov o portáli EURES a za rozvoj spolupráce pri spracúvaní podľa tohto nariadenia.

3.   Komisia na základe informácií uvedených v odseku 1 a v rámci oblastí činnosti siete EURES špecifikovaných v uvedenom odseku prostredníctvom vykonávacích aktov prijme jednotné podrobné špecifikácie na zber a analýzu údajov s cieľom monitorovať a hodnotiť fungovanie siete EURES. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 3.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s postupom uvedeným v článku 36 s cieľom upraviť oblasti uvedené v odseku 1 tohto článku alebo pridať do tohto odseku iné oblasti činnosti siete EURES uskutočňovanej na vnútroštátnej úrovni v rámci tohto nariadenia.

Článok 33

Správy o činnosti siete EURES

Komisia, zohľadňujúc informácie uvedené v tejto kapitole, predkladá každé dva roky správu o činnosti siete EURES Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Do predloženia správy uvedenej v článku 35 správa uvedená v prvom pododseku tohto článku obsahuje opis aktuálneho stavu uplatňovania tohto nariadenia.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Ochrana osobných údajov

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sa vykonávajú v súlade s právom Únie o ochrane osobných údajov, najmä so smernicou 95/46/ES, a s vnútroštátnymi vykonávacími opatreniami, ktoré s nimi súvisia, ako aj s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 35

Ex post hodnotenie

Do 13. mája 2021 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov ex post hodnotenie týkajúce sa fungovania a účinkov tohto nariadenia.

K uvedenej správe sa môžu priložiť legislatívne návrhy na zmenu tohto nariadenia.

Článok 36

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia dodržiavala svoj zvyčajný postup a pred prijatím takýchto delegovaných aktov viedla konzultácie s odborníkmi, a to aj s odborníkmi členských štátov.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 32 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 12. mája 2016. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 32 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 32 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 37

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor EURES zriadený týmto nariadením. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 38

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1296/2013

1.   Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 sa mení takto:

a)

Článok 23 sa vypúšťa.

b)

V článku 24 sa odsek 2 nahrádza takto:

1.„2.   Os siete EURES je prístupná pre všetky subjekty, aktérov a inštitúcie ustanovené členským štátom alebo Komisiou, ktoré spĺňajú podmienky účasti v sieti EURES, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 (*). Medzi takéto subjekty, aktérov a inštitúcie patria najmä:

a)

vnútroštátne, regionálne a miestne orgány;

b)

služby zamestnanosti;

c)

organizácie sociálnych partnerov a ďalšie zainteresované subjekty.

(*)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).“"

2.   Odkazy na zrušené ustanovenie uvedené v bode 1 písm. a) sa považujú za odkazy na článok 29 tohto nariadenia.

3.   Bod 1 písm. b) tohto článku sa nevzťahuje na žiadosti predložené na financovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 1296/2013 pred 12. májom 2016.

Článok 39

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 492/2011

1.   Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 sa mení takto:

a)

Články 11 a 12, článok 13 ods. 2, články 14 až 20 a článok 38 sa vypúšťajú.

b)

Článok 13 ods. 1 sa vypúšťa s účinnosťou od 13. mája 2018.

2.   Odkazy na vypustené ustanovenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody stanovenou v prílohe II.

Článok 40

Prechodné ustanovenia

Organizácie, ktoré sú označené za „partnerov siete EURES“ v súlade s článkom 3 písm. c) vykonávacieho rozhodnutia 2012/733/EÚ alebo ktoré poskytujú obmedzené služby ako „pridružení partneri siete EURES“ v súlade s článkom 3 písm. d) uvedeného rozhodnutia k 12. máju 2016, sa môžu odchylne od článku 11 tohto nariadenia zapojiť do siete EURES ako členovia siete EURES uvedení v článku 7 ods. 1 písm. c) bode ii) tohto nariadenia alebo ako partneri siete EURES uvedení v článku 7 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia do 13. mája 2019 pod podmienkou, že sa zaviažu plniť príslušné povinnosti podľa tohto nariadenia. V prípade, že sa jedna z uvedených organizácií chce do siete EURES zapojiť ako partner, oznámi národnému úradu pre koordináciu, ktoré z úloh podľa článku 11 ods. 4 tohto nariadenia bude vykonávať. Príslušný národný úrad pre koordináciu o tom informuje Európsky úrad pre koordináciu. Dotknuté organizácie môžu po uplynutí prechodného obdobia s cieľom naďalej zotrvať v sieti EURES predložiť na tento účel žiadosť v súlade s článkom 11 tohto nariadenia.

Článok 41

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Článok 12 ods. 3 a článok 17 ods. 1 až 7 sa uplatňujú od 13. mája 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 13. apríla 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Ú. v. EÚ C 424, 26.11.2014, s. 27.

(2)  Ú. v. EÚ C 271, 19.8.2014, s. 70.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 25. februára 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. marca 2016.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/733/EÚ z 26. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011, pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie a opätovné zriadenie siete EURES (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 21).

(6)  Pozri najmä rozsudky Súdneho dvora z 3. júla 1986, Deborah Lawrie-Blum proti Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, body 16 a 17, z 21. júna 1988, Steven Malcolm Brown proti The Secretary of State for Scotland, C-197/86, ECLI:EU:C:1988:323, bod 21, a z 31. mája 1989, I. Bettray proti Staatssecretaris van Justitie, C-344/87, ECLI:EU:C:1989:226, body 15 a 16.

(7)  Rozsudok Súdneho dvora z 19. novembra 2002, Bülent Kurz, né Yüce proti Land Baden-Württemberg, C-188/00, ECLI:EU:C:2002:694.

(8)  Rozsudky Súdneho dvora z 26. februára 1992, M. J. E. Bernini proti Minister van Onderwijs en Wetenschappe, C-3/90, ECLI:EU:C:1992:89, a zo 17. marca 2005, Karl Robert Kranemann proti Land Nordrhein-Westfalen, C-109/04, ECLI:EU:C:2005:187.

(9)  Pozri najmä rozsudok Súdneho dvora z 3. júna 1986, R. H. Kempf proti Staatssecretaris van Justitie, C-139/85, ECLI:EU:C:1986:223, bod 13.

(10)  Rozsudok Súdneho dvora z 26. februára 1991, The Queen proti Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, vec C-292/89, ECLI:EU:C:1991:80.

(11)  Ú. v. EÚ C 88, 27.3.2014, s. 1.

(12)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 32).

(13)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie („EaSI“), ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(19)  Ú. v. EÚ C 222, 12.7.2014, s. 5.

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).


PRÍLOHA I

Minimálne spoločné kritériá

(podľa článku 10 ods. 2 a článku 11 ods. 2)

Oddiel 1   POSKYTOVANIE SLUŽIEB

1.

Záväzok zaviesť primerané mechanizmy a postupy na overenie a zabezpečenie, aby sa pri poskytovaní služieb v plnej miere dodržiavali uplatniteľné pracovné normy a právne požiadavky vrátane uplatniteľných právnych predpisov o ochrane údajov a prípadne požiadaviek na kvalitu údajov o voľných pracovných miestach a noriem kvality údajov o voľných pracovných miestach so zohľadnením všetkých existujúcich licenčných systémov a systémov udeľovania povolení iným službám zamestnanosti ako VSZ.

2.

Schopnosť a preukázaná spôsobilosť poskytovať služby v oblasti spracúvania, podporné služby alebo oboje, ako sa uvádza v tomto nariadení.

3.

Schopnosť poskytovať služby prostredníctvom jedného alebo viacerých jednoducho prístupných kanálov, pričom musí byť prístupná minimálne internetová/webová stránka organizácie.

4.

Schopnosť a spôsobilosť odkazovať pracovníkov aj zamestnávateľov na ostatných členov a partnerov siete EURES a/alebo subjekty s odbornými znalosťami o voľnom pohybe pracovníkov.

5.

Prihlásenie sa k dodržiavaniu zásady bezplatnosti podporných služieb pre pracovníkov v súlade s článkom 21 ods. 3 druhým pododsekom.

Oddiel 2   ZAPOJENIE DO SIETE EURES

1.

Schopnosť a záväzok zabezpečiť včasné a spoľahlivé poskytovanie údajov, ako sa uvádza v článku 12 ods. 6.

2.

Záväzok dodržiavať technické normy a formáty na spracúvanie a na výmenu informácií podľa tohto nariadenia.

3.

Schopnosť a záväzok prispievať k plánovaniu a podávaniu správ národnému úradu pre koordináciu, ako aj poskytovať národnému úradu pre koordináciu informácie o poskytovaní služieb a výsledkoch v súlade s týmto nariadením.

4.

Existencia primeraných ľudských zdrojov na splnenie príslušných úloh alebo záväzok tieto zdroje zabezpečiť.

5.

Záväzok zabezpečiť normy kvality v súvislosti so zamestnancami a prihlásiť zamestnancov do príslušných modulov spoločného programu odbornej prípravy uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. a) bode iii).

6.

Záväzok používať ochrannú známku EURES len v prípade služieb a činností súvisiacich so sieťou EURES.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (EÚ) č. 492/2011

Toto nariadenie

článok 11 ods. 1 prvý pododsek

článok 30 ods. 1 písm. a)

článok 11 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 2 písm. b) a d) a článok 9 ods. 3 a článok 13

článok 11 ods. 2

články 9 a10

článok 12 ods. 1

článok 12 ods. 2

článok 12 ods. 3 prvý pododsek

článok 9 ods. 4

článok 12 ods. 3 druhý pododsek

článok 18 ods. 1 a 2

článok 13 ods. 1

článok 12 ods. 3 a článok 17 ods. 1 až 6

článok 13 ods. 2

článok 17 ods. 7 až 8

článok 14 ods. 1

článok 14 ods. 2

článok 14 ods. 3

článok 15 ods. 1

článok 10 ods. 1 a 2, článok 12 ods. 1 až 3 a článok 13

článok 15 ods. 2

článok 9 ods. 3 písm. a) a článok 10 ods. 1

článok 16

článok 17 ods. 1

článok 30

článok 17 ods. 2

článok 16 ods. 6

článok 17 ods. 3

článok 33

článok 18

článok 7 ods. 1 písm. a)

článok 19 ods. 1

článok 8

článok 19 ods. 2

článok 20

článok 8 ods. 1 písm. a) body iii) a v) a článok 9 ods. 3) písm. b)

článok 38