ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 99

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
15. apríla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/576 zo 14. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku rafoxanid ( 1 )

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/577 zo 14. apríla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

6

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/579 zo 16. marca 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2016/6)

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

15.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/576

zo 14. apríla 2016,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku „rafoxanid“

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 v spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky, ktoré vypracoval Výbor pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

V článku 17 nariadenia (ES) č. 470/2009 sa vyžaduje, aby sa nariadením stanovil maximálny limit rezíduí (ďalej len „MRL“) pre farmakologicky účinné látky, ktoré sa majú používať vo veterinárnych liekoch pre zvieratá určené na výrobu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných pri chove zvierat v Únii.

(2)

V tabuľke I prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 (2) sú uvedené farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia z hľadiska MRL v potravinách živočíšneho pôvodu.

(3)

Rafoxanid je aktuálne v tejto tabuľke uvedený ako látka, ktorá sa môže používať v prípade hovädzieho dobytka a oviec, pokiaľ ide o svalovinu, tuk, pečeň, obličky a mlieko. Platnosť dočasných MRL pre túto látku v mlieku hovädzieho dobytka a oviec sa skončila 31. decembra 2015.

(4)

Európskej agentúre pre lieky (ďalej len „EMA“) bola predložená žiadosť o predĺženie platnosti dočasného MRL pre rafoxanid v mlieku hovädzieho dobytka a oviec.

(5)

EMA na základe stanoviska Výboru pre lieky na veterinárne použitie usúdila, že predĺženie platnosti existujúceho dočasného MRL pre rafoxanid v mlieku hovädzieho dobytka a oviec by umožnilo dokončiť prebiehajúce vedecké štúdie, a preto odporučila predĺžiť jeho platnosť do 31. decembra 2017.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 37/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Vzhľadom na to, že platnosť dočasného MRL pre rafoxanid v mlieku hovädzieho dobytka a oviec sa skončila 31. decembra 2015 a s cieľom chrániť legitímne nároky trhových subjektov, pokiaľ ide o používanie tejto látky, by predĺženie platnosti dočasného MRL malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr a malo by sa uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 2016.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1).


PRÍLOHA

V tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa zápis týkajúci sa látky „rafoxanid“ nahrádza takto:

Farmakologicky účinná látka

Markerové rezíduá

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia (podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009)

Terapeutická klasifikácia

„Rafoxanid

rafoxanid

hovädzí dobytok

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

svalovina

tuk

pečeň

obličky

ŽIADNE

antiparazitické látky/látky proti endoparazitom“

ovce

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

svalovina

tuk

pečeň

obličky

hovädzí dobytok, ovce

10 μg/kg

mlieko

Platnosť dočasného MRL sa skončí 31. decembra 2017.


15.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/577

zo 14. apríla 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. apríla 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

180,1

MA

94,9

SN

58,8

TR

96,3

ZZ

107,5

0707 00 05

MA

80,6

TR

114,2

ZZ

97,4

0709 93 10

MA

94,0

TR

138,8

ZZ

116,4

0805 10 20

EG

49,1

IL

76,7

MA

57,8

TR

40,8

ZZ

56,1

0808 10 80

AR

93,6

BR

99,0

CL

116,4

CN

102,3

US

148,8

ZA

84,6

ZZ

107,5

0808 30 90

AR

104,6

CL

108,5

CN

110,0

ZA

103,7

ZZ

106,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

15.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/6


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/578

z 11. apríla 2016,

ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 281,

keďže:

(1)

V článku 280 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „kódex“), sa stanovuje, že Komisia vypracuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov (ďalej len „pracovný program“). Prvý pracovný program Komisia prijala vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/255/EÚ (2). Uvedený program je nutné aktualizovať. Vzhľadom na mnohé zmeny, ktoré je v rozhodnutí 2014/255/EÚ potrebné vykonať, a v záujme jasnosti je vhodné uvedené rozhodnutie nahradiť a zrušiť.

(2)

Pracovný program je dôležitý najmä pre stanovenie prechodných opatrení týkajúcich sa elektronických systémov a lehoty na zavedenie systémov, ktoré ešte nebudú funkčné k dátumu uplatňovania kódexu – 1. mája 2016. Je preto potrebný pracovný program, v ktorom sa stanovia prechodné obdobia v súvislosti s elektronickými systémami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2446 (3), delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/341 (4) a vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 (5).

(3)

V kódexe sa stanovuje, že každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má uskutočniť za použitia techník elektronického spracovania údajov a že takéto informačné a komunikačné systémy majú vo všetkých členských štátoch ponúkať hospodárskym subjektom rovnaké možnosti. V pracovnom programe by sa preto mal stanoviť rozsiahly plán pre zavedenie elektronických systémov s cieľom zaistiť riadne uplatňovanie kódexu.

(4)

V súlade s tým by mal pracovný program obsahovať zoznam elektronických systémov, ktoré by mali pripraviť a vyvinúť členské štáty („vnútroštátne systémy“) alebo členské štáty v spolupráci s Komisiou („transeurópske systémy“), aby bolo možné kódex uplatňovať v praxi. Tento zoznam by mal vychádzať z existujúceho dokumentu o plánovaní, ktorý sa týka všetkých IT projektov v colnej oblasti, nazvaného viacročný strategický plán (multi-annual strategic plan, ďalej len „MASP“) a vypracovaného v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES (6), a najmä jeho článkom 4 a článkom 8 ods. 2 Na elektronické systémy uvedené v pracovnom programe by sa mal vzťahovať rovnaký prístup k riadeniu projektov a mali by byť pripravené a vyvinuté tak, ako sa stanovuje v MASP.

(5)

V pracovnom programe by sa mali určiť elektronické systémy, ako aj súvisiaci právny základ, hlavné míľniky a predpokladané dátumy začiatku fungovania. Dátumy uvádzané ako „dátumy začiatku zavádzania“ by mali byť najskoršie dátumy, ku ktorým členské štáty môžu začať prevádzkovať nový elektronický systém. V pracovnom programe by okrem toho mali byť vymedzené „konečné dátumy zavedenia“, ku ktorým všetky členské štáty a všetky hospodárske subjekty začnú používať nový alebo modernizovaný elektronický systém, ako sa vyžaduje podľa kódexu. Tieto časové rozpätia sú potrebné na implementáciu zavádzania systému na úrovni Únie. Trvanie časových rozpätí by malo zohľadňovať potreby pri zavádzaní každého systému.

(6)

Lehoty na zavedenie transeurópskych systémov by sa mali stanoviť buď ako konkrétne dátumy alebo ako časové rozpätia. Tieto časové rozpätia by sa mali obmedzovať na čas nevyhnutný na migráciu zo súčasného systému, ktorý používajú členské štáty a hospodárske subjekty, na nový systém. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť v týchto časových rozpätiach, kedy má migrácia ich vlastných systémov začať a skončiť a kedy majú hospodárske subjekty používať nové systémy a napojiť sa na ne. Konečný dátum stanovený každým členským štátom by mal predstavovať dátum skončenia platnosti obdobia týkajúceho sa prechodných pravidiel pre príslušné elektronické systémy stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446, delegovanom nariadení (EÚ) 2016/341 a vykonávacom nariadení(EÚ) 2015/2447.

(7)

Lehoty na zavedenie a migráciu vnútroštátnych systémov by mali byť stanovené v súlade s vnútroštátnym projektom a plánmi migrácie členských štátov, keďže tieto systémy patria do špecifických vnútroštátnych informačných prostredí a situácií. Konečný dátum stanovený každým členským štátom by mal predstavovať dátum skončenia prechodného obdobia týkajúceho sa príslušných elektronických systémov stanoveného v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446, delegovanom nariadení (EÚ) 2016/341 a vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2447. V záujme transparentnosti a podľa článku 56 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341 by členské štáty mali predložiť svoje vnútroštátne plány Komisii a Komisia by tieto plány mala uverejniť na webovom sídle Europa. Členské štáty by okrem toho mali zabezpečiť, aby sa hospodárskym subjektom včas odovzdali technické informácie, ktoré im umožnia v prípade potreby aktualizovať si vlastné systémy a napojiť sa na nové alebo zmodernizované systémy a uplatňovať nové pravidlá a požiadavky na údaje za súčasného uplatňovania odporúčaní, ktoré členské štáty poskytnú vo svojich vnútroštátnych príručkách správnych IT postupov.

(8)

Elektronické systémy, na ktoré sa odkazuje v pracovnom programe, by sa mali vyberať so zreteľom na ich očakávaný vplyv z hľadiska priorít vymedzených v kódexe. Jednou z hlavných priorít v tomto smere je schopnosť ponúknuť hospodárskym subjektom širokú škálu elektronických colných služieb na celom colnom území Únie. Okrem toho by cieľom elektronických systémov malo byť zlepšiť efektívnosť, účinnosť a zosúladenie colných postupov v celej Únii. Poradie a harmonogram zavádzania systémov zahrnutých v pracovnom programe by mali vychádzať z praktických aspektov a z aspektov riadenia projektov, ako je napríklad rozloženie úsilia a zdrojov, vzájomná previazanosť projektov, osobitné požiadavky jednotlivých systémov a pokročilosť projektu. Vývoj elektronických systémov by mal byť v pracovnom programe zorganizovaný v jednotlivých fázach. Vzhľadom na značné množstvo systémov a rozhraní, ktoré treba vyvinúť, zaviesť a udržiavať, a na vysoké náklady spojené s úplným zavedením pracovného programu do roku 2020 by sa malo zaistiť dôkladné sledovanie a monitorovanie.

(9)

Keďže elektronické systémy uvedené v článku 16 ods. 1 kódexu majú vyvíjať, zavádzať a udržiavať členské štáty v spolupráci s Komisiou, Komisia a členské štáty by mali spolupracovať s cieľom zaistiť, aby sa príprava a zavádzanie elektronických systémov riadili v súlade s pracovným programom a aby sa prijali vhodné opatrenia pre včasné a koordinované plánovanie, koncepciu, vývoj a zavádzanie daných systémov.

(10)

S cieľom zaistiť časové zladenie pracovného programu a MASP by sa mal pracovný program aktualizovať v rovnakom čase ako MASP a mal by sa s MASP zosúladiť. Pri určovaní budúcich aktualizácií pracovného programu bude nutné venovať osobitnú pozornosť každoročne dosahovanému pokroku v plnení dohodnutých cieľov vzhľadom na ambicióznu a náročnú povahu elektronických systémov, ktoré sa majú dokončiť v rokoch 2019 a 2020, ako aj na teraz plánované sústredenie práce na roky 2019 a 2020.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pracovný program

Prijíma sa pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovený v Colnom kódexe Únie (ďalej len „pracovný program“), ako je uvedený v prílohe.

Článok 2

Plnenie

1.   Komisia a členské štáty spolupracujú pri plnení pracovného programu.

2.   Členské štáty vyvinú a zavedú príslušné elektronické systémy do konečných dátumov príslušných časových rozpätí na zavedenie stanovených v pracovnom programe.

3.   Projekty uvedené v pracovnom programe a príprava a zavádzanie súvisiacich elektronických systémov sa riadia v súlade s pracovným programom a viacročným strategickým plánom (ďalej len „MSAP“).

4.   Komisia sa zaväzuje, že sa bude snažiť dosiahnuť s členskými štátmi spoločnú dohodu a súhlas, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti projektu, koncepciu, požiadavky a štruktúru elektronických systémov s cieľom iniciovať projekty v rámci pracovného programu. Ak je to relevantné, Komisia takisto uskutoční konzultácie s hospodárskymi subjektmi a zohľadní ich stanoviská.

Článok 3

Aktualizácie

1.   Pracovný program sa pravidelne aktualizuje s cieľom zaistiť, aby zodpovedal najnovšiemu vývoju vo vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a aby s ním bol v súlade, a zohľadniť skutočný pokrok dosiahnutý pri príprave a vývoji elektronických systémov, najmä pokiaľ ide o dostupnosť spoločne dohodnutých špecifikácií a uvádzanie elektronických systémov do prevádzky.

2.   S cieľom zaistiť časové zladenie medzi pracovným programom a MASP sa pracovný program aktualizuje aspoň jedenkrát ročne.

Článok 4

Komunikácia a správa vecí verejných

1.   Komisia a členské štáty si vymieňajú informácie o plánoch a pokroku pri zavádzaní každého z daných systémov.

2.   Najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným dátumom zavedenia daného IT systému členské štáty predložia Komisii vnútroštátny projekt a plány migrácie. Uvedené plány zahŕňajú tieto informácie:

dátum uverejnenia technických špecifikácií pre externú komunikáciu elektronického systému,

obdobie testovania zhody s hospodárskymi subjektmi,

dátumy zavádzania elektronického systému vrátane začiatku fungovania a, ak je to vhodné, obdobie, počas ktorého hospodárske subjekty môžu uskutočniť migráciu.

3.   Členské štáty informujú Komisiu o každej aktualizácii vnútroštátneho projektu a plánov migrácie.

4.   Komisia uverejní vnútroštátny projekt a plány migrácie na svojom webovom sídle.

5.   Členské štáty včas sprístupnia hospodárskym subjektom technické špecifikácie týkajúce sa externej komunikácie vnútroštátneho elektronického systému.

Článok 5

Zrušenie

1.   Vykonávacie rozhodnutie 2014/255/EÚ sa zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/255/EÚ z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 134, 7.5.2014, s. 46).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21).


PRÍLOHA

Pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovený v Colnom kódexe Únie

I.   ÚVOD K PRACOVNÉMU PROGRAMU

1.

Pracovný program poskytuje nástroj na podporu uplatňovania kódexu, pokiaľ ide o vývoj a zavedenie elektronických systémov, ktoré sa v ňom stanovujú.

2.

Účelom pracovného programu je aj spresniť obdobia, počas ktorých sú prechodné opatrenia uplatniteľné, kým sa zavedú nové alebo zmodernizované elektronické systémy podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

3.

„Hlavný míľnik“, pokiaľ ide o cieľový dátum technických špecifikácií, sa má chápať ako dátum, ku ktorému sa sprístupní ustálená verzia technických špecifikácií. Pokiaľ ide o vnútroštátne systémy a zložky, tento dátum sa oznámi ako súčasť uverejnených vnútroštátnych projektových plánov.

4.

V pracovnom programe sa stanovujú tieto „dátumy zavedenia“ transeurópskych a vnútroštátnych systémov:

a)

dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov, ktorý treba chápať ako najskorší dátum začiatku fungovania elektronického systému;

b)

dátum skončenia časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov, ktorý treba chápať ako

najneskorší dátum, ku ktorému všetky členské štáty musia systémy prevádzkovať a všetky hospodárske subjekty ich musia používať, ako aj

dátum skončenia platnosti prechodného obdobia.

Na účely písmena b) bude tento dátum ten istý ako dátum začiatku v prípade, ak sa nepredpokladá žiadne skutočné časové rozpätie (na zavedenie alebo migráciu).

5.

V prípade čisto vnútroštátnych systémov alebo špecifických vnútroštátnych zložiek širšieho projektu Únie členské štáty môžu rozhodnúť o „dátumoch zavedenia“, ako aj o dátume začiatku a o konečnom dátume časového rozpätia na zavedenie v súlade so svojimi vnútroštátnymi projektovými plánmi.

Prvý odsek sa vzťahuje na tieto vnútroštátne systémy alebo špecifické vnútroštátne zložky:

a)

zložka 2 automatizovaného systému vývozu (Automated Export System – AES) podľa CKÚ (modernizácia vnútroštátnych systémov vývozu) (časť II bod 10);

b)

osobitné colné režimy podľa CKÚ (OR IMP/OR EXP) (časť II bod 12);

c)

oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru, dočasné uskladnenie podľa CKÚ (časť II bod 13);

d)

modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu podľa CKÚ (časť II bod 14);

e)

riadenie záruk podľa CKÚ (GUM) – zložka 2 (časť II bod 16).

6.

V prípade transeurópskych systémov so skutočným časovým rozpätím na zavedenie bez jednotného dátumu realizácie môžu členské štáty začať so zavádzaním vo vhodnom dátume v tomto časovom rozpätí a hospodárskym subjektom môžu umožniť migrovať v určitom období v danom časovom rozpätí na zavedenie, ak sa takého časové obdobie považuje za vhodné. Dátumy začiatku aj konečné dátumy sa oznámia Komisii. Bude treba zvážiť pozorné preskúmanie aspektov týkajúcich sa spoločnej domény.

Prvý odsek sa vzťahuje na tieto transeurópske systémy:

a)

dôkaz o statuse Únie podľa CKÚ (PoUS) (časť II bod 8);

b)

zmodernizovanie nového počítačového tranzitného systému (NCTS) podľa CKÚ (časť II bod 9);

c)

AES podľa CKÚ (zložka 1) (časť II bod 10).

7.

Na účely plnenia pracovného programu Komisia a členské štáty budú musieť starostlivo riadiť zložitú situáciu, pokiaľ ide o závislosti, premenné a predpoklady. Zásady uvedené v MASP sa budú uplatňovať na riadenie plánovania.

Projekty sa budú zavádzať v rôznych fázach od rozpracovania po vytvorenie, testovanie a migráciu ku konečnej prevádzke. Úloha Komisie a členských štátov bude v týchto rôznych fázach závisieť od povahy a štruktúry systémov a ich zložiek alebo služieb podrobne opísaných v projektových listoch MASP. Ak to bude vhodné, Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vymedzí spoločné technické špecifikácie a spolu s členskými štátmi ich bude preskúmavať, aby boli k dispozícii 24 mesiacov pred cieľovým dátumom zavedenia daného elektronického systému. Technické špecifikácie vypracované na vnútroštátnej úrovni pre vnútroštátne systémy alebo zložky sa musia včas sprístupniť, aspoň pokiaľ ide o časti týkajúce sa externej komunikácie s hospodárskymi subjektmi, aby hospodárske subjekty mohli primerane naplánovať a upraviť svoje systémy a rozhrania.

Členské štáty a prípadne aj Komisia sa budú zúčastňovať na vývoji a zavádzaní systémov v súlade s vymedzenou systémovou štruktúrou a špecifikáciami. Tieto činnosti sa budú vykonávať s ohľadom na míľniky a dátumy uvedené v pracovnom programe. Komisia a členské štáty budú spolupracovať aj s hospodárskymi subjektmi a inými zainteresovanými subjektmi.

Hospodárske subjekty budú musieť prijať potrebné kroky na to, aby systémy dokázali používať, keď budú zavedené a najneskôr ku konečným dátumom vymedzeným v tomto pracovnom programe alebo, ak je to vhodné, ku konečným dátumom, ktoré členské štáty vymedzili ako súčasť svojho vnútroštátneho plánu.

II.   ZOZNAM PROJEKTOV TÝKAJÚCICH SA VÝVOJA A ZAVEDENIA ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV

A.   Úplný zoznam

„Projekty podľa CKÚ a súvisiace elektronické systémy“

Zoznam projektov týkajúcich sa vývoja a zavedenia elektronických systémov potrebných na uplatňovanie kódexu

Právny základ

Hlavný míľnik

Dátumy zavádzania elektronických systémov

 

 

 

Dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie elektronického systému (1)

Konečný dátum časového rozpätia na zavedenie elektronického systému (2)

=

Dátum skončenia prechodného obdobia

1.   Systém registrovaných vývozcov (REX) podľa CKÚ

Cieľom projektu je sprístupniť aktualizované informácie o registrovaných vývozcoch usadených v krajinách VSP, ktorí vyvážajú tovar do Únie. Tento systém bude transeurópskym systémom a bude zahŕňať aj údaje o hospodárskych subjektoch z EÚ na účely podpory vývozu do krajín VSP. Požadované údaje sa budú vkladať do systému postupne do 31. decembra 2017.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 64 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 1. štvrťrok 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru podľa CKÚ (ZINZ)

Cieľom projektu je zabezpečiť modernizáciu existujúceho transeurópskeho systému EZINZ-3 a systému Surveillance 2 s cieľom zaistiť:

a)

zosúladenie systému EZINZ-3 s požiadavkami CKÚ;

b)

rozšírenie údajov vo vyhlásení vyžadovaných v rámci dohľadu;

c)

monitorovanie povinného používania ZINZ;

d)

monitorovanie a riadenie rozšíreného používania ZINZ.

Projekt sa bude realizovať v dvoch fázach.

V prvej fáze sa najskôr zavedie funkcia, ktorá umožní prijímať súbor údajov z vyhlásenia požadovaný podľa CKÚ (t. j. krok 1) od 1. marca 2017 postupne až do realizácie projektov uvedených v bodoch 10 a 14 tohto pracovného programu (a najneskôr do 31. decembra 2020), a ďalej sa splní povinnosť kontroly používania ZINZ na základe novo požadovaného súboru údajov z vyhlásenia a zosúladenia postupov rozhodnutí colných orgánov (t. j. krok 2).

V druhej fáze sa zavedie elektronický formulár žiadostí o rozhodnutia ZINZ a rozhodnutia ZINZ a hospodárskym subjektom sa dá k dispozícii rozhranie pre obchodníkov harmonizované na úrovni EÚ, prostredníctvom ktorého budú môcť podávať žiadosti o rozhodnutia ZINZ a dostávať rozhodnutia o ZINZ elektronicky.

Článok 6 ods. 1, články 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2016

(fáza 1)

1.3.2017

(fáza 1 – krok 1)

1.3.2017

(fáza 1 – krok 1)

1.10.2017

(fáza 1 – krok 2)

1.10.2017

(fáza 1 – krok 2)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2016

(fáza 2)

1.10.2018

(fáza 2)

1.10.2018

(fáza 2)

3.   Rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ

Projekt sa zameriava na harmonizáciu postupov týkajúcich sa žiadostí o colné rozhodnutie, vydávania rozhodnutí a riadenia rozhodovania prostredníctvom štandardizácie a elektronickej správy údajov o žiadostiach a rozhodnutiach/povoleniach v celej Únii. Projekt sa týka vnútroštátnych rozhodnutí a rozhodnutí viacerých členských štátov vymedzených v kódexe a bude sa vzťahovať na systémové zložky vyvinuté centrálne na úrovni Únie, ako aj integráciu s vnútroštátnymi zložkami, ak sa členské štáty rozhodnú pre túto možnosť. Tento transeurópsky systém uľahčí konzultácie v priebehu rozhodovania a riadenie procesu udeľovania povolení.

Tento transeurópsky systém pozostáva z portálu pre obchodníkov z EÚ, zo systému riadenia rozhodnutí colných orgánov a systému registrácie zákazníkov.

Článok 6 ods. 1, články 16, 22, 23, 26, 27 a 28 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 4. štvrťrok 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Priamy prístup obchodníkov k európskym informačným systémom (jednotné riadenie používateľov a digitálny podpis)

Cieľom tohto projektu je poskytnúť fungujúce riešenia pre priamy prístup obchodníkov harmonizovaný na úrovni EÚ ako služby pre rozhrania medzi používateľom a systémom, ktorá sa má začleniť do elektronických colných systémov vymedzených v konkrétnych projektoch v rámci CKÚ. Jednotné riadenie používateľov a digitálny podpis sa začlenia do portálov príslušných systémov a zahŕňajú podporu na správu identity, prístupu a používateľov v súlade s potrebnou bezpečnostnou politikou.

Prvé zavedenie sa plánuje spolu so systémom pre rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ.

Následne sa tento prostriedok na umožnenie autentifikácie a riadenia používateľov sprístupní na použitie v ostatných projektoch CKÚ, ako napríklad ZINZ podľa CKÚ, modernizácia týkajúca sa systému schválených hospodárskych subjektov (AEO) podľa CKÚ, systému dôkazu o statuse Únie podľa CKÚ a potenciálne aj informačných hárkov (INF) pre systém osobitných colných režimov podľa CKÚ. Pre dátumy zavedenia pozri jednotlivé projekty.

Článok 6 ods. 1 a článok 16 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 4. štvrťrok 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Modernizácia systému schválených hospodárskych subjektov (AEO) podľa CKÚ

Cieľom projektu je zlepšiť pracovné postupy týkajúce sa žiadostí o status AEO a povolení AEO so zreteľom na zmeny právnych ustanovení CKÚ.

V prvej fáze je cieľom projektu zaviesť najdôležitejšie zlepšenia systému AEO so zreteľom na harmonizáciu s postupom vydávania rozhodnutí colných orgánov.

V druhej fáze projektu sa zavedie elektronický formulár žiadostí o status AEO a rozhodnutí AEO a hospodárskym subjektom sa dá k dispozícii rozhranie harmonizované na úrovni EÚ, prostredníctvom ktorého budú môcť podávať žiadosti o status AEO a dostávať rozhodnutia AEO elektronicky.

Článok 6 ods. 1, články 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 a 39 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 1. štvrťrok 2016

1.3.2018

(fáza 1)

1.3.2018

(fáza 1)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2017

1.10.2019

(fáza 2)

1.10.2019

(fáza 2)

6.   Modernizácia systému registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov podľa CKÚ (EORI 2)

Cieľom tohto projektu je uskutočniť menej významnú modernizáciu existujúceho transeurópskeho systému EORI, ktorý umožňuje registráciu a identifikáciu hospodárskych subjektov Únie, hospodárskych subjektov tretej krajiny a iných osôb ako hospodárskych subjektov, ktoré sú zapojené do colných záležitostí v Únii.

Článok 6 ods. 1 a článok 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   Surveillance 3 podľa CKÚ

Tento projekt sa zameriava na modernizáciu systému Surveillance 2+ s cieľom zabezpečiť jeho zosúladenie s požiadavkami CKÚ, napríklad so štandardizovanou výmenou informácií technikami elektronického spracúvania údajov a stanovenie primeraných funkcií potrebných na spracovanie a analýzu celého súboru údajov z dohľadu získaných od členských štátov.

Bude preto zahŕňať ďalšie možnosti hĺbkovej analýzy údajov a funkcie pre podávanie správ, ktoré sa majú sprístupniť Komisii a členským štátom.

Článok 6 ods. 1, článok 16 a článok 56 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Dôkaz o statuse Únie (PoUS) podľa CKÚ

Cieľom projektu je vytvoriť nový transeurópsky systém na uchovávanie, riadenie a vyhľadávanie týchto elektronických dôkazov o statuse Únie: T2L/F a colného zoznamu tovaru (ktoré vydal neschválený vystaviteľ).

Článok 6 ods. 1, články 16 a 153 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 1. štvrťrok 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   Modernizácia nového počítačového tranzitného systému (NCTS) podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je zosúladiť existujúci transeurópsky systém NCTS s novými požiadavkami podľa CKÚ, ako je registrácia udalostí počas prepravy, zosúladenie výmen informácií s požiadavkami na údaje podľa CKÚ a modernizácia a vývoj rozhraní s ostatnými systémami.

Článok 6 ods. 1, článok 16 a články 226 až 236 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   Automatizovaný systém vývozu (AES) podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je zaviesť požiadavky CKÚ týkajúce sa vývozu a výstupu.

 

Zložka 1 – „transeurópsky AES“: Cieľom projektu je ďalej rozvíjať existujúci transeurópsky systém kontroly vývozu s cieľom zaviesť komplexný AES, ktorý by zahŕňal pracovné požiadavky na postupy a údaje, ktoré vyplývajú z CKÚ, pričom sem okrem iného patria zjednodušené postupy, rozdelené zásielky pri výstupe a centralizované colné konanie pri vývoze. Takisto sa plánuje zahrnúť sem vývoj harmonizovaných rozhraní s kontrolným systémom pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) a NCTS. AES ako taký umožní úplnú automatizáciu vývozných postupov a výstupných formalít. AES zahŕňa časti, ktoré sa majú vyvinúť na centrálnej a vnútroštátnej úrovni.

 

Zložka 2 – „modernizácia vnútroštátnych systémov vývozu“: Okrem toho, keďže samostatné vnútroštátne systémy síce nepatria do rozsahu pôsobnosti AES, ale sú s ním úzko spojené, musia sa zmodernizovať, pokiaľ ide osobitné vnútroštátne prvky súvisiace s vývoznými alebo výstupnými formalitami. Pokiaľ tieto prvky nemajú vplyv na spoločnú doménu pre AES, môžu sa zahrnúť do tejto zložky.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 179 a články 263 až 276 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2017

(zložka 1)

1.10.2019

(zložka 1)

2.3.2020

(zložka 1)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty

(zložka 2)

1.3.2017

(zložka 2)

2.3.2020

(zložka 2)

11.   Informačné hárky (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je vyvinúť nový transeurópsky systém na podporu a zefektívnenie postupov správy údajov INF a elektronického spracúvania údajov INF v oblasti osobitných colných režimov.

Článok 6 ods. 1, články 16, 215, 237 až 242 a 250 až 262 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 1. štvrťrok 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   Osobitné colné režimy podľa CKÚ

Tento projekt sa zameriava na urýchlenie, zjednodušenie a harmonizáciu osobitných colných režimov v celej Únii poskytnutím spoločných modelov pracovných postupov. Do vnútroštátnych systémov sa zavedú všetky zmeny podľa CKÚ, ktoré sa požadujú v prípade colného uskladňovania, konečného použitia, dočasného použitia a aktívneho a pasívneho zušľachťovacieho styku.

Tento projekt sa bude realizovať v dvoch častiach.

 

Zložka 1 – „Vnútroštátny OR EXP“: poskytne požadované vnútroštátne elektronické riešenia pre činnosti v rámci osobitných colných režimov spojených s vývozom.

 

Zložka 2 – „Vnútroštátny OR IMP“: poskytne požadované vnútroštátne elektronické riešenia pre činnosti v rámci osobitných colných režimov spojených s dovozom.

Realizácia týchto projektov prebehne prostredníctvom projektov uvedených v bodoch 10 a 14 tohto pracovného programu.

Článok 6 ods. 1, články 16, 215, 237 až 242 a 250 až 262 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty (pre zložku 1 a 2)

1.3.2017

(zložka 1)

2.3.2020

(zložka 1)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

(zložka 2)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

(zložka 2)

13.   Oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je vymedziť postupy, pokiaľ ide o oznámenie o príchode dopravného prostriedku, predloženie tovaru (oznámenie o predložení tovaru) a vyhlásenie na dočasné uskladnenie, ako sú opísané v CKÚ, a podporiť harmonizáciu v tejto oblasti vo všetkých členských štátoch, pokiaľ ide o výmenu údajov medzi obchodnými subjektmi a colnými orgánmi.

Projekt zahŕňa automatizáciu postupov na vnútroštátnej úrovni.

Článok 6 ods. 1, článok 16 a články 133 až 152 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

14.   Modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu podľa CKÚ

Cieľom projektu je zaviesť všetky požiadavky na procesy a údaje, ktoré vyplývajú z CKÚ a týkajú sa oblasti dovozu (a na ktoré sa nevzťahuje iný z projektov vymedzených v pracovnom programe). Týka sa hlavne zmien v prípade colného režimu „Prepustenie do voľného obehu“ (bežný postup + zjednodušenia), ale zahŕňa aj dôsledky plynúce z migrácií iných systémov. Tento projekt sa týka oblasti dovozu na vnútroštátnej úrovni, ktorá zahŕňa systémy spracúvania colných vyhlásení, ako aj ďalšie systémy, ako sú vnútroštátne účtovné systémy a platobné systémy.

Článok 6 ods. 1, článok 16 ods. 1 a články 53, 56, 77 až 80, 83 až 87, 101 až 105, 108 až 109, 158 až 187,194 až 195 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

15.   Centralizované colné konanie pri dovoze (CCI) podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je umožniť umiestňovanie tovaru do colného režimu v centralizovanom colnom konaní, čím sa hospodárskym subjektom umožní, aby sústredili svoju činnosť z hľadiska colného konania. Spracovanie colných vyhlásení a fyzické prepustenie tovaru by sa mali koordinovať medzi príslušnými colnými úradmi. Projekt sa týka transeurópskeho systému obsahujúceho zložky vyvinuté na centrálnej a vnútroštátnej úrovni.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 179 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2018

1.10.2020

Plán zavádzania sa má určiť v rámci dokumentácie k projektu CCI

16.   Riadenie záruk podľa CKÚ (GUM)

Cieľom tohto projektu je zaistiť účinné a efektívne riadenie rozličných druhov záruk.

 

Zložka 1 – „GUM“: Transeurópsky systém bude zahŕňať riadenie celkových záruk, ktoré možno použiť vo viac ako jednom členskom štáte, a monitorovanie referenčnej sumy pri každom colnom vyhlásení, dodatočnom colnom vyhlásení alebo náležité oznamovanie údajov potrebných na zápis existujúcich colných dlhov do účtovnej evidencie v prípade všetkých colných režimov stanovených v Colnom kódexe Únie, okrem tranzitu, ktorý sa rieši v rámci projektu NCTS.

 

Zložka 2 – „Riadenie vnútroštátnych záruk“: Okrem toho treba modernizovať elektronické systémy existujúce na vnútroštátnej úrovni s cieľom riadiť záruky platné v jednom členskom štáte.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 89 až 100 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2018

(zložka 1)

1.10.2020

(zložka 1)

1.10.2020

(zložka 1)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty

(zložka 2)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

(zložka 2)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

(zložka 2)

17.   Modernizácia systému kontroly pri dovoze podľa CKÚ (ICS 2)

Cieľom tohto projektu je posilniť bezpečnosť a ochranu dodávateľského reťazca v prípade všetkých spôsobov dopravy, a najmä v prípade leteckej nákladnej dopravy, zvýšením kvality údajov, zlepšením uchovávania údajov, ich dostupnosti a zdieľania, pokiaľ ide o informácie v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe a súvisiace informácie týkajúce sa rizika a kontroly (životný cyklus ENS+).

Projekt takisto uľahčí spoluprácu medzi členskými štátmi pri analýze rizík. Povedie k úplne novej štruktúre existujúceho transeurópskeho systému kontroly pri dovoze.

Článok 6 ods. 1, článok 16 a 46 a články 127 až 132 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2018

1.10.2020

Plán zavádzania sa má určiť v rámci dokumentácie k projektu ICS2

B.   Prehľad zoznamu

Projekty CKÚ týkajúce sa elektronických systémov

Dátumy zavádzania/Časové rozpätia na zavedenie

1. polrok 2016

2. polrok 2016

1. polrok 2017

2. polrok 2017

1. polrok 2018

2. polrok 2018

1. polrok 2019

2. polrok 2019

1. polrok 2020

2. polrok 2020

1.

Systém registrovaných vývozcov (REX) podľa CKÚ

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Systém záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) podľa CKÚ

1.3.2017 (fáza 1 – krok 1)

1.10.2017 (fáza 1 – krok 2)

1.10.2018 (fáza 2)

 

 

Fáza 1 (krok 1)

Fáza 1 (krok 2)

 

Fáza 2

 

 

 

 

3.

Rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Priamy prístup obchodníkov k európskym informačným systémom (jednotné riadenie používateľov a digitálny podpis)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Modernizácia systému schválených hospodárskych subjektov (AEO) podľa CKÚ

1.3.2018 (fáza 1)

1.10.2019 (fáza 2)

 

 

 

 

Fáza 1

 

 

Fáza 2

 

 

6.

Modernizácia systému registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov podľa CKÚ (EORI 2)

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Surveillance 3 podľa CKÚ

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dôkaz o statuse Únie (PoUS) podľa CKÚ

1.3.2019 – 1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Modernizácia nového počítačového tranzitného systému (NCTS) podľa CKÚ

1.10.2019 – 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatizovaný systém vývozu (AES) podľa CKÚ –

Zložka 1: transeurópsky AES

1.10.2019 – 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatizovaný systém vývozu (AES) podľa CKÚ –

Zložka 2: modernizácia vnútroštátnych systémov vývozu

1.3.2017 – 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Informačné hárky (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Osobitné colné režimy podľa CKÚ –

Zložka 1: vnútroštátny OR EXP

vnútroštátne plány

1.3.2017 – 2.3.2020 – pozri aj projekt 10

 

 

OR EXP

OR EXP

OR EXP

OR EXP

OR EXP

OR EXP

OR EXP

 

12.

Osobitné colné režimy podľa CKÚ –

Zložka 2: vnútroštátny OR IMP

vnútroštátne plány pre OR IMP – pozri aj projekt 14

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

13.

Oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ

vnútroštátne plány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu podľa CKÚ

vnútroštátne plány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Centralizované colné konanie pri dovoze (CCI) podľa CKÚ

1.10.2020 – plán zavádzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Riadenie záruk podľa CKÚ (GUM) –

Zložka 1: transeurópske GUM

1.10.2020 – 1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Systém riadenia záruk podľa CKÚ (GUM) –

Zložka 2: riadenie vnútroštátnych záruk

vnútroštátne plány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Modernizácia systému kontroly pri dovoze podľa CKÚ (ICS 2)

1.10.2020 – plán zavádzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Tento dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov sa zhoduje s najskorším dátumom, ku ktorému členské štáty môžu začať s prevádzkou.

(2)  Tento dátum skončenia časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov sa zhoduje s najneskorším dátumom, ku ktorému by mal byť systém úplne zavedený, a najneskorším dátumom, ku ktorému by mali všetky hospodárske subjekty dokončiť migráciu; ak je to vhodné, dátum stanovia členské štáty a zhoduje sa s dátumom skončenia platnosti prechodného obdobia. Tento dátum musí byť najneskôr 31. decembra 2020.


USMERNENIA

15.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/21


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/579

zo 16. marca 2016,

ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2016/6)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 a články 17, 18 a 22,

keďže:

(1)

Rada guvernérov prijala 2. apríla 2015 usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/930 (ECB/2015/15) (1), ktorým sa zmenilo usmernenie ECB/2012/27 (2), aby sa zohľadnila skutočnosť, že národné centrálne banky eurozóny poskytujú služby autokolateralizácie a vyrovnanie platieb v peniazoch centrálnej banky v TARGET2-Securities (T2S).

(2)

Skúsenosti s uplatňovaním usmernenia ECB/2012/27 priniesli so sebou viacero otázok, ktoré by bolo vhodné objasniť, najmä pokiaľ ide o poskytovanie služieb autokolateralizácie národnými centrálnymi bankami a nimi uskutočňované vyrovnanie platieb v peniazoch centrálnej banky.

(3)

Rada guvernérov je prostredníctvom svojich právomocí na úrovni 1 vlastníkom TARGET2 a môže zriadiť poradné orgány na svoju podporu pri uskutočňovaní úloh spojených s riadením a prevádzkou TARGET2.

(4)

Úlohy súvisiace s technickým a prevádzkovým riadením TARGET2 by sa mali navyše zveriť orgánu, ktorý zriadi Rada guvernérov.

(5)

Usmernenie ECB/2012/27 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny

Usmernenie ECB/2012/27 sa mení takto:

1.

vkladá sa tento článok 1a:

„Článok 1a

Transakcie v TARGET2

Národné centrálne banky používajú účty v TARGET2 vždy na tieto transakcie:

a)

operácie menovej politiky na otvorenom trhu v zmysle usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) (*);

b)

vyrovnanie transakcií s pridruženými systémami;

c)

platby medzi úverovými inštitúciami.

(*)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3) (usmernenie o všeobecnej dokumentácii).“;"

2.

v článku 2 sa bod 25 nahrádza takto:

„(25)

‚dostupnou likviditou‘ sa rozumie kreditný zostatok na účte účastníka a, ak to možno uplatniť, akákoľvek vnútrodenná úverová linka poskytnutá na PM účet príslušnou NCB eurozóny vo vzťahu k takémuto účtu, ktorá sa však ešte nečerpala alebo, ak to možno uplatniť, bola znížená o sumu akýchkoľvek spracovaných rezervácií likvidity na PM účte alebo o sumu blokovania peňažných prostriedkov na DCA účte;“;

3.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Úrovne riadenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len ‚štatút ESCB‘), je riadenie TARGET2 založené na systéme trojstupňového riadenia. Úlohy, ktoré sú zverené Rade guvernérov (úroveň 1), orgánu pre technické a prevádzkové riadenie na úrovni 2 a národným centrálnym bankám poskytujúcim SSP (úroveň 3), sú ustanovené v prílohe I.

2.   Rada guvernérov je zodpovedná za riadenie, správu a kontrolu TARGET2. Úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 1, patria do výlučnej právomoci Rady guvernérov. Výbor ESCB pre platobné systémy a systémy vyrovnania (PSSC) pomáha úrovni 1 v záležitostiach, ktoré sa týkajú TARGET2.

3.   V súlade s článkom 12.1 tretím odsekom štatútu ESCB a vo všeobecnom rámci vymedzenom Radou guvernérov sú centrálne banky Eurosystému zodpovedné za úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 2. Rada guvernérov zriadi orgán na úrovni 2 a centrálne banky Eurosystému mu zveria niektoré úlohy súvisiace s technickým a prevádzkovým riadením TARGET2.

4.   Centrálne banky Eurosystému si upravia svoje vzájomné vzťahy uzavretím príslušných dohôd.

5.   V súlade s článkom 12.1 tretím odsekom štatútu ESCB a vo všeobecnom rámci vymedzenom Radou guvernérov sú národné centrálne banky poskytujúce SSP zodpovedné za úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 3.

6.   Národné centrálne banky poskytujúce SSP uzatvoria dohodu s centrálnymi bankami Eurosystému upravujúcu služby, ktoré majú poskytovať centrálne banky poskytujúce SSP centrálnym bankám Eurosystému. Takáto dohoda zahŕňa podľa potreby aj pripojené národné centrálne banky.

7.   Eurosystém ako poskytovateľ služieb T2S a centrálne banky Eurosystému ako prevádzkovatelia svojich príslušných národných systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, uzatvoria dohodu upravujúcu služby, ktoré má Eurosystém poskytovať týmto centrálnym bankám v súvislosti s vedením účelových peňažných účtov. Takúto dohodu v prípade potreby uzatvoria aj pripojené národné centrálne banky.“

4.

článok 8 sa mení takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„Harmonizované podmienky otvorenia a vedenia PM účtu alebo DCA účtu v rámci TARGET2“;

b)

prvá veta v odseku 1 sa nahrádza takto:

„Každá NCB eurozóny prijme opatrenia na vykonanie harmonizovaných podmienok otvorenia a vedenia PM účtu v rámci TARGET2, ako sú ustanovené v prílohe II.“;

5.

v článku 9 ods. 1 sa vypúšťajú písm. b) a c);

6.

Prílohy I, II, IIa, III, IIIa, IV a V sa menia v súlade s prílohou k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

2.   Národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto usmernením a uplatňujú ich od 15. apríla 2016. Najneskôr do 1. apríla 2016 informujú Európsku centrálnu banku (ECB) o textoch a prostriedkoch týkajúcich sa daných opatrení.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. marca 2016

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/930 z 2. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2015/15) (Ú. v. EÚ L 155, 19.6.2015, s. 38).

(2)  Usmernenie ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy I, II, IIa, III, IIIa, IV a V k usmerneniu ECB/2012/27 sa menia takto:

1.

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

SYSTÉM RIADENIA TARGET2

Úroveň 1 – Rada guvernérov

Úroveň 2 – orgán pre technické a prevádzkové riadenie

Úroveň 3 – národné centrálne banky poskytujúce SSP

0.   Všeobecné ustanovenia

Úroveň 1 má právomoc rozhodovať s konečnou platnosťou o domácich a cezhraničných otázkach TARGET2 a je zodpovedná za zabezpečenie plnenia verejnej funkcie TARGET2

Úroveň 2 uskutočňuje úlohy súvisiace s technickým a prevádzkovým riadením TARGET2

Úroveň 3 prijíma rozhodnutia o dennom fungovaní Jednotnej spoločnej platformy (SSP) na základe úrovne služieb, ktoré sú vymedzené v dohode uvedenej v článku 7 ods. 6 tohto usmernenia

1.   Politika v oblasti nákladov a cien

rozhodovanie o spoločnej metodike nákladov

rozhodovanie o jednotnej cenovej štruktúre

rozhodovanie o cenách doplnkových služieb a/alebo modulov

(nevzťahuje sa)

2.   Úroveň služieb

rozhodovanie o základných službách

rozhodovanie o doplnkových službách a/alebo moduloch

poskytovanie vstupov podľa požiadaviek úrovne 1/úrovne 2

3.   Riadenie rizík

rozhodovanie o všeobecnom rámci riadenia rizík a akceptovaní zostávajúcich rizík

samotné vykonávanie riadenia rizík

analyzovanie rizík a ich následné sledovanie

poskytovanie informácií potrebných pre analýzy rizík podľa požiadaviek úrovne 1/úrovne 2

4.   Riadenie a financovanie

vymedzenie pravidiel vlastníctva, rozhodovania a financovania SSP

vytvorenie právneho rámca Európskeho systému centrálnych bánk pre TARGET2 a zabezpečenie jeho zodpovedajúcej implementácie

vypracovanie pravidiel o riadení a financovaní, o ktorých rozhodla úroveň 1

zostavenie rozpočtu, jeho schválenie a plnenie

kontrola aplikácie

zoskupenie peňažných prostriedkov a kompenzácia služieb

poskytovanie údajov o výdavkoch za poskytovanie služieb úrovni 2

5.   Vývoj

uskutočnenie konzultácií s úrovňou 2 o umiestnení SSP

schvaľovanie celkového plánu projektu

rozhodovanie o prvotnej podobe a vývoji SSP

rozhodovanie o otázke, či vytvoriť úplne novú platformu v porovnaní s jej vytvorením na základe existujúcej platformy

rozhodovanie o výbere prevádzkovateľa SSP

uzavretie úrovne služieb SSP po dohode s úrovňou 3

rozhodovanie o umiestnení SSP po porade s úrovňou 1

schvaľovanie metodiky pre proces špecifikácie a výstupov úrovne 3, ktoré sa považujú za vhodné, na účely špecifikácie a následného testovania a akceptovania výrobku (najmä všeobecné a podrobné užívateľské špecifikácie)

vypracovanie plánu projektu podľa jednotlivých etáp

zhodnotenie a akceptovanie výstupov

vypracovanie skúšobných scenárov

koordinácia testov centrálnych bánk a užívateľov v úzkej spolupráci s úrovňou 3

navrhnutie prvotnej podoby SSP

navrhnutie riešenia otázky, či vytvoriť úplne novú platformu, alebo ju vytvoriť na základe existujúcej platformy

navrhnutie umiestnenia SSP

vypracovanie všeobecných a podrobných funkčných špecifikácií (interné podrobné funkčné špecifikácie a užívateľské podrobné funkčné špecifikácie)

vypracovanie podrobných technických špecifikácií

poskytovanie úvodného a priebežného vstupu k plánovaniu a kontrole projektu podľa jednotlivých etáp

technická a prevádzková podpora pre testovanie (testovanie SSP, vstup k scenárom, ktoré súvisia so SSP, podpora centrálnych bánk Eurosystému pri ich testovaní SSP)

6.   Implementácia a prechod

rozhodovanie o stratégii prechodu

príprava a koordinácia prechodu na SSP v úzkej spolupráci s úrovňou 3

poskytovanie vstupu k otázkam týkajúcim sa prechodu v súlade s požiadavkami úrovne 2

vykonávanie činností, ktoré súvisia s prechodom na SSP; dodatočná podpora pre pristupujúce národné centrálne banky

7.   Prevádzka

riadenie závažných krízových situácií

udeľovanie povolení na vznik a prevádzku simulátora TARGET2

určenie certifikačných orgánov na udeľovanie certifikátov na prístup prostredníctvom internetu

podrobná úprava bezpečnostných politík, požiadaviek a kontrol pre SSP

podrobná úprava zásad, ktoré sa uplatňujú na bezpečnosť certifikátov používaných na prístup prostredníctvom internetu

udržiavanie kontaktov s užívateľmi na európskej úrovni (s výhradou výlučnej zodpovednosti centrálnych bánk Eurosystému za obchodné vzťahy s ich klientmi) a monitorovanie dennej užívateľskej činnosti z obchodného hľadiska (úloha centrálnych bánk Eurosystému)

monitorovanie obchodného vývoja

rozpočtovanie, financovanie, fakturácia (úloha CB Eurosystému) a iné administratívne úlohy

riadenie systému na základe dohody uvedenej v článku 7 ods. 6 tohto usmernenia“

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

v článku 1 sa vymedzenie pojmu „povolenie na inkaso“ nahrádza takto:

„—

‚povolením na inkaso‘ sa rozumie všeobecný pokyn platcu jeho CB oprávňujúci a zaväzujúci túto CB zúčtovať určitú sumu na ťarchu účtu platcu na základe príkazu na inkaso zo strany príjemcu platby;“;

b)

článok 7 sa mení takto:

i)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Pre majiteľa PM účtu, ktorý súhlasí s tým, aby bol jeho PM účet označený za hlavný PM účet vymedzený v prílohe IIa, sú záväzné všetky faktúry súvisiace s otvorením a vedením každého účelového peňažného účtu prepojeného s PM účtom, ako sa ustanovuje v dodatku VI k tejto prílohe, a to bez ohľadu na obsah zmluvných alebo iných dojednaní medzi týmto majiteľom PM účtu a majiteľom DCA účtu alebo na nedodržiavanie týchto dojednaní.“;

ii)

vkladá sa tento odsek 5:

„5.   Majiteľ PM účtu, ktorý je aj majiteľom DCA účtu používaného na autokolateralizáciu, je zodpovedný za úhradu všetkých sankčných poplatkov uložených v súlade s bodom 9 písm. d) prílohy IIIa.“;

c)

článok 34 sa mení takto:

i)

na konci odseku 1 sa dopĺňa táto veta:

„Na účely tohto odseku sa prijatie opatrenia na riešenie krízovej situácie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (*) voči majiteľovi PM účtu automaticky nepovažuje za začatie konkurzného konania.

(*)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).“;"

ii)

odsek 4 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

V prípade, že [vložiť názov CB] pozastaví alebo ukončí účasť majiteľa PM účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] podľa odseku 1 alebo 2, [vložiť názov CB] bezodkladne informuje o takomto pozastavení alebo ukončení účasti tohto majiteľa PM účtu ostatné centrálne banky a majiteľov PM účtov a DCA účtov vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2 prostredníctvom správy vysielanej ICM. Takáto správa sa považuje za vyslanú centrálnou bankou majiteľa PM účtu a majiteľa DCA účtu, ktorý správu prijme“;

iii)

odsek 4 písm. b) sa vypúšťa;

d)

v článku 38 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   [vložiť názov CB] zachováva povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k všetkým citlivým alebo tajným informáciám vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na platby, technické alebo organizačné informácie týkajúce sa účastníka, účastníkov z tej istej skupiny alebo klientov účastníka, okrem prípadov, keď účastník alebo jeho klient dali písomný súhlas na zverejnenie [vložiť túto vetu, ak ju možno podľa vnútroštátneho práva použiť: alebo je takéto zverejnenie povolené, alebo sa vyžaduje podľa [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] práva].“;

e)

v dodatku II sa odsek 3 písm. a) bod ii) nahrádza takto:

„ii)

náhrada úrokov sa určí pomocou referenčnej sadzby, ktorá sa stanoví každý deň. Táto referenčná sadzba je sadzba EONIA (euro overnight index average) alebo jednodňová refinančná sadzba, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. Referenčná sadzba sa použije na sumu z platobného príkazu, ktorý nebol vyrovnaný v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2 za každý deň, počínajúc dňom skutočného alebo v prípade platobných príkazov uvedených v bode 2 písm. b) bode ii) zamýšľaného zadania platobného príkazu do dňa, keď bol alebo mohol byť platobný príkaz úspešne vyrovnaný. Výška náhrady škody sa zníži alebo prípadne zvýši o akékoľvek úroky alebo poplatky z uložených peňažných prostriedkov v Eurosystéme, ktoré boli k dispozícii v dôsledku nevyrovnania platobných príkazov; a“;

f)

v dodatku IV sa odsek 4 mení takto:

i)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

V prípade, že sa prevádzka SSP alebo platforma T2S premiestni z jedného regiónu (región 1) do iného regiónu (región 2), účastníci vyvinú maximálne úsilie na obnovenie svojich pozícií k okamihu, keď došlo k zlyhaniu alebo k nepredvídaným vonkajším udalostiam, a poskytnú [vložiť názov CB] všetky informácie, ktoré sú významné v tomto ohľade.“;

ii)

vkladá sa toto písmeno c):

„c)

Ak sa prevod likvidity z PM účtu na DCA účet zaúčtuje na ťarchu PM účtu účastníka v SSP v regióne 1, ale po obnovení pozícií sa neukáže ako zaúčtovaný v SSP v regióne 2, CB zodpovedná za účastníka zaúčtuje príslušnú sumu na ťarchu PM účtu účastníka v regióne 2, aby vrátila zostatok na PM účte účastníka na úroveň, na ktorej bol pred premiestnením.“;

g)

v dodatku IV sa odsek 6 písm. d) bod iii) nahrádza takto:

„iii)

príkazy na prevod likvidity z DCA na PM.“;

h)

v dodatku IV sa odsek 8 písm. c) nahrádza takto:

„c)

[Vložiť názov CB] môže požadovať, aby sa účastníci zúčastňovali na pravidelných alebo príležitostných skúškach opatrení pre prípad obnovy prevádzky alebo núdzovej prevádzky, školeniach alebo iných preventívnych opatreniach, ktoré [vložiť názov CB] považuje za potrebné. Všetky náklady, ktoré účastníci vynaložili v dôsledku takýchto skúšok alebo iných opatrení, znášajú výhradne títo účastníci.“

3.

Príloha IIa sa mení takto:

a)

v článku 1 sa vymedzenie pojmu „autokolateralizácia“ nahrádza takto:

„—

‚autokolateralizáciou‘ sa rozumie vnútrodenný úver poskytovaný národnou centrálnou bankou (NCB) eurozóny v peniazoch centrálnej banky, ktorý sa používa vtedy, keď majiteľ DCA účtu nemá dostatok peňažných prostriedkov na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi, pričom takýto vnútrodenný úver je zabezpečený buď kupovanými cennými papiermi (collateral on flow), alebo cennými papiermi, ktoré už vlastní majiteľ DCA účtu (collateral on stock). Autokolateralizačná transakcia sa skladá z dvoch odlišných transakcií, jednou je poskytnutie autokolateralizácie a druhou je jej splatenie. Môže zahŕňať aj tretiu transakciu pre prípadné premiestnenie kolaterálu. Na účely článku 16 všetky tri transakcie vstupujú do systému a stávajú sa neodvolateľnými v rovnakom momente ako transakcia spočívajúca v poskytnutí autokolateralizácie,“;

b)

v článku 1 sa vymedzenie pojmu „hlavný PM účet“ nahrádza takto:

„—

‚hlavným PM účtom‘ (main PM account) sa rozumie PM účet, s ktorým je prepojený DCA účet a na ktorý sa na konci dňa automaticky vráti akýkoľvek zvyšný zostatok,“;

c)

v článku 16 ods. 3 sa úvodný odsek nahrádza takto:

„Centrálne banky Eurosystému a pripojené národné centrálne banky na jednej strane a všetky centrálne depozitáre cenných papierov zapojené do T2S na strane druhej podpíšu dohodu o výmene informácií v prípade konkurzu účastníka a o zodpovednosti všetkých signatárov dohody. Dva týždne po tom, ako ECB potvrdí všetkým signatárom dohody, že postupy pre výmenu uvedených informácií boli vytvorené a schválené všetkými zmluvnými stranami, sa nahradia pravidlá uvedené v odseku 2 takto:“;

d)

v článku 24 ods. 1 sa na konci dopĺňa táto veta:

„Na účely tohto odseku sa prijatie opatrenia na riešenie krízovej situácie v zmysle smernice voči majiteľovi DCA účtu automaticky nepovažuje za začatie konkurzného konania.“

e)

článok 24 odsek 4 sa mení takto:

i)

písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

V prípade, že [vložiť názov CB] pozastaví alebo ukončí účasť majiteľa DCA účtu v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] podľa odseku 1 alebo 2, [vložiť názov CB] bezodkladne informuje o takomto pozastavení alebo ukončení účasti tohto majiteľa DCA účtu, ostatné centrálne banky a majiteľov DCA a PM účtov vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2 prostredníctvom správy vysielanej ICM. Takáto správa sa považuje za vyslanú centrálnou bankou majiteľa DCA účtu a majiteľa PM účtu, ktorý správu prijme.“;

ii)

písm. b) sa vypúšťa;

f)

v dodatku II sa odsek 3 písm. a) bod ii) nahrádza takto:

„ii)

náhrada úrokov sa určí pomocou referenčnej sadzby, ktorá sa stanoví každý deň. Táto referenčná sadzba je sadzba EONIA (euro overnight index average) alebo jednodňová refinančná sadzba, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. Referenčná sadzba sa použije na sumu z platobného príkazu, ktorý nebol vyrovnaný v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2 za každý deň, počínajúc dňom skutočného alebo v prípade platobných príkazov uvedených v bode 2 písm. b) bode ii) zamýšľaného zadania platobného príkazu do dňa, keď bol alebo mohol byť platobný príkaz úspešne vyrovnaný. Výška náhrady škody sa zníži alebo prípadne zvýši o akékoľvek úroky alebo poplatky z uložených peňažných prostriedkov v Eurosystéme, ktoré boli k dispozícii v dôsledku nevyrovnania platobných príkazov, a“;

g)

v dodatku IV sa odsek 7 písm. b) nahrádza takto:

„b)

[Vložiť názov CB] môže požadovať, aby sa majitelia DCA účtov zúčastňovali na pravidelných alebo príležitostných skúškach opatrení pre prípad obnovy prevádzky alebo núdzovej prevádzky, školeniach alebo iných preventívnych opatreniach, ktoré [vložiť názov CB] považuje za potrebné. Všetky náklady, ktoré majitelia DCA účtov vynaložili v dôsledku takýchto skúšok alebo iných opatrení, znášajú výhradne majitelia DCA účtov.“;

h)

dodatok VI sa nahrádza takto:

„Dodatok VI

ROZPIS POPLATKOV

Poplatky za služby T2S

Majiteľom hlavných PM účtov sa za služby T2S spojené s DCA účtami účtujú tieto poplatky:

Tarifné položky

Cena

Vysvetlenie

Služby vyrovnania

Príkazy na prevod likvidity z DCA na DCA

9 eurocentov

za prevod

Pohyb v rámci zostatku (t. j. blokovanie, odblokovanie, rezervácia likvidity atď.)

6 eurocentov

za transakciu

Informačné služby

Správy A2A

0,4 eurocenta

za obchodnú položku v každej vygenerovanej správe A2A

Vyhľadávania A2A

0,7 eurocenta

za vyhľadávanú obchodnú položku v každom vygenerovanom vyhľadávaní A2A

Vyhľadávania U2A

10 eurocentov

za použitú funkciu vyhľadávania

Stiahnuté vyhľadávania U2A

0,7 eurocenta

za vyhľadávanú obchodnú položku v každom vygenerovanom a stiahnutom vyhľadávaní U2A

Správy zhrnuté do súboru

0,4 eurocenta

za správu v súbore

Prenosy

1,2 eurocenta

za prenos“

4.

Príloha III sa mení takto:

a)

bod 7 v oddiele „Vymedzenie pojmov“ sa nahrádza takto:

„7.

‚úzkymi väzbami‘ sa rozumejú úzke väzby v zmysle článku 138 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60);“;

b)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

Každá NCB eurozóny poskytne vnútrodenný úver úverovým inštitúciám usadeným v EHP, ktoré sú oprávnenými zmluvnými stranami pre operácie menovej politiky Eurosystému, majú prístup k jednodňovým refinančným operáciám a majú účet vedený v príslušnej NCB eurozóny, a to aj v prípade, ak tieto úverové inštitúcie konajú prostredníctvom pobočky zriadenej v EHP vrátane pobočiek zriadených v EHP tých úverových inštitúcií, ktoré sú usadené mimo EHP, za predpokladu, že tieto pobočky sú zriadené v rovnakej krajine ako príslušná NCB eurozóny. Subjektom, ktoré podliehajú reštriktívnym opatreniam, ktoré prijala Rada Európskej únie alebo členské štáty podľa článku 65 ods. 1 písm. b), článkov 75 alebo 215 zmluvy, ktorých uplatňovanie podľa názoru [odkaz na CB/krajinu], o ktorom bola ECB informovaná, nie je zlučiteľné s plynulým fungovaním TARGET2, sa nemôže poskytnúť žiadny vnútrodenný úver.“;

c)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

Vnútrodenný úver sa môže poskytnúť aj týmto subjektom:

a)

vypúšťa sa;

b)

úverovým inštitúciám usadeným v EHP, ktoré nie sú oprávnenými zmluvnými stranami pre operácie menovej politiky Eurosystému a/alebo nemajú prístup k jednodňovým refinančným obchodom, a to aj v prípade, ak tieto úverové inštitúcie konajú prostredníctvom pobočky usadenej v EHP, vrátane pobočiek usadených v EHP tých úverových inštitúcií, ktoré sú usadené mimo EHP;

c)

pokladničným správam ústredných alebo regionálnych vlád členských štátov aktívnym na peňažných trhoch a subjektom verejného sektora členských štátov, ktoré sú oprávnené viesť účty pre klientov;

d)

investičným spoločnostiam usadeným v EHP za predpokladu, že uzavreli dojednanie so zmluvnou stranou menovej politiky Eurosystému s cieľom zabezpečiť, že na konci príslušného dňa sa pokryjú všetky pretrvávajúce debetné pozície, a

e)

iným subjektom, ako sú tie, ktoré sú uvedené pod písmenom b), ktoré spravujú pridružené systémy a ktoré konajú v tomto postavení, za predpokladu, že dojednania pre poskytovanie vnútrodenného úveru takýmto subjektom sa predtým predložia Rade guvernérov a sú ňou schválené,

za predpokladu, že v prípadoch uvedených pod písmenami b) až e) je subjekt prijímajúci vnútrodenný úver usadený v rovnakej jurisdikcii ako NCB poskytujúca vnútrodenný úver.

Na všetky jednodňové úvery poskytnuté oprávneným centrálnym zmluvným stranám sa vzťahujú podmienky tejto prílohy (vrátane ustanovení týkajúcich sa akceptovateľného kolaterálu).

Sankcie stanovené v bodoch 10 a 11 sa uplatnia v prípadoch, keď oprávnené centrálne zmluvné strany nesplatia jednodňový úver, ktorý im poskytla ich národná centrálna banka.“;

d)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.

V prípade subjektov uvedených v bode 2 písm. b) až e) a v súlade s článkom 19 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) sa vnútrodenný úver obmedzí na predmetný deň a nie je možné jeho predĺženie na jednodňový úver.

Odchylne od tohto ustanovenia môže Rada guvernérov na základe vopred prijatého odôvodneného rozhodnutia umožniť prístup k jednodňovým refinančným operáciám pre určité oprávnené centrálne zmluvné strany v rámci článku 139 ods. 2 písm. c) zmluvy v spojení s článkami 18 a 42 štatútu ESCB a článkom 1 ods. 1 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60). Takýmito oprávnenými centrálnymi zmluvnými stranami sú tie, ktoré v danom čase:

a)

sú oprávnenými subjektmi v zmysle odseku 2 písm. e), ak takéto oprávnené subjekty sú zároveň oprávnené konať ako centrálne zmluvné strany v súlade s platnými predpismi Únie alebo vnútroštátnymi predpismi;

b)

sú usadené v eurozóne;

c)

podliehajú dohľadu a/alebo dozoru vykonávanému príslušnými orgánmi;

d)

sú v súlade s požiadavkami dozoru nad umiestňovaním infraštruktúr ponúkajúcich služby v eurách, ktoré sa podľa potreby menia a dopĺňajú a zverejňujú na stránke ECB (**);

e)

majú účty v platobnom module (PM) TARGET2;

f)

majú prístup k vnútrodennému úveru.

(**)  Súčasná politika Eurosystému v oblasti umiestnenia infraštruktúr je ustanovená v nasledujúcich dokumentoch, ktoré sú dostupné na internetovej stránke ECB: www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area z 3. novembra 1998, b) The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing z 27. septembra 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions z 19. júla 2007, d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area‘ z 20. novembra 2008, e) The Eurosystem oversight policy framework z júla 2011, v zmysle rozsudku zo 4. marca 2015, Spojené kráľovstvo proti Európskej centrálnej banke, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.“;"

e)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.

Vnútrodenný úver musí byť založený na akceptovateľnom kolaterále a poskytuje sa prostredníctvom zabezpečených vnútrodenných prečerpaní účtu a/alebo vnútrodenných obchodov spätného odkúpenia v súlade s dodatočnými minimálnymi spoločnými kritériami (vrátane prípadov neplnenia uvedených v týchto kritériách, ako aj nimi spôsobených dôsledkov) stanovenými Radou guvernérov s ohľadom na operácie menovej politiky Eurosystému. Akceptovateľný kolaterál sa skladá z tých istých aktív, ako sú akceptovateľné pre použitie v operáciách menovej politiky Eurosystému, a podlieha tým istým pravidlám oceňovania a kontroly rizika, ktoré sú ustanovené v štvrtej časti usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).

Vnútrodenný úver sa poskytne až vtedy, keď akceptovateľné aktíva poskytnuté ako kolaterál boli už prevedené, alebo sa už stali predmetom záložného práva. Na tento účel zmluvné strany vopred uložia alebo založia akceptovateľné aktíva v príslušnej NCB alebo vyrovnajú akceptovateľné aktíva v príslušnej NCB formou dodania oproti platbe.“;

f)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.

Dlhové nástroje, ktoré vydal alebo za ktoré sa zaručil subjekt alebo ktorákoľvek iná tretia osoba, s ktorou má účastník úzke väzby, možno prijať ako akceptovateľný kolaterál v situáciách ustanovených v štvrtej časti usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).“;

g)

v odseku 12 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Ak Eurosystém rozhodne o pozastavení, obmedzení alebo zrušení prístupu zmluvných strán k nástrojom menovej politiky z dôvodov obozretnosti alebo z iných dôvodov podľa článku 158 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60), národné centrálne banky eurozóny takéto rozhodnutie implementujú vo vzťahu k prístupu k vnútrodennému úveru v súlade so zmluvnými dojednaniami alebo predpismi, ktorými sa príslušné národné centrálne banky riadia.“

5.

Príloha IIIa sa mení takto:

a)

bod 1 v oddiele „Vymedzenie pojmov“ sa nahrádza takto:

„(1)

‚autokolateralizáciou‘ sa rozumie vnútrodenný úver poskytovaný národnou centrálnou bankou (NCB) eurozóny v peniazoch centrálnej banky, ktorý sa používa vtedy, keď majiteľ DCA účtu nemá dostatok peňažných prostriedkov na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi, pričom takýto vnútrodenný úver je zabezpečený buď kupovanými cennými papiermi (collateral on flow), alebo cennými papiermi, ktoré už vlastní majiteľ DCA účtu (collateral on stock). Autokolateralizačná transakcia sa skladá z dvoch odlišných transakcií, jednou je poskytnutie autokolateralizácie a druhou je jej splatenie. Môže zahŕňať aj tretiu transakciu pre prípadné premiestnenie kolaterálu. Na účely článku 16 prílohy IIa všetky tri transakcie vstupujú do systému a stávajú sa neodvolateľnými v rovnakom momente ako transakcia spočívajúca v poskytnutí autokolateralizácie;“;

b)

bod 6 v oddiele „Vymedzenie pojmov“ sa nahrádza takto:

„(6)

‚úzkymi väzbami‘ sa rozumejú úzke väzby v zmysle článku 138 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).“;

c)

odsek 3 prvý pododsek sa nahrádza takto:

„3.

Autokolateralizácia musí byť založená na akceptovateľnom kolaterále. Akceptovateľný kolaterál sa skladá z tých istých aktív a nástrojov, ako sú akceptovateľné pre použitie v operáciách menovej politiky Eurosystému, a podlieha tým istým pravidlám oceňovania a kontroly rizika, ktoré sú ustanovené v štvrtej časti usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).“;

d)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.

Dlhové nástroje, ktoré vydal alebo za ktoré sa zaručil subjekt alebo ktorákoľvek iná tretia osoba, s ktorou má účastník úzke väzby, možno prijať ako akceptovateľný kolaterál v situáciách ustanovených v štvrtej časti usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).“;

e)

v odseku 9 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

[Vložiť názov CB] ukladá sankčný poplatok vo výške 1 000 EUR za každý pracovný deň, keď dôjde k jednému alebo viacerým prípadom premiestnenia kolaterálu podľa písmena c). Sankčný poplatok sa zaúčtuje na ťarchu príslušného PM účtu majiteľa DCA účtu uvedeného pod písmenom c).“

f)

V bode 10 písm. c) sa prvá veta nahrádza takto:

„Eurosystém môže rozhodnúť o pozastavení, obmedzení alebo ukončení prístupu zmluvných strán k nástrojom menovej politiky z dôvodov obozretnosti alebo z iných dôvodov podľa článku 158 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).“;

g)

v odsekoch 1 a 13 sa slová „6. februára“ nahrádzajú slovami „18. septembra“;

6.

Odsek 18 podods. 1 v prílohe IV sa nahrádza takto:

„18.   Rozpis poplatkov a fakturácia

1.

Pridružený systém, ktorý používa ASI alebo rozhranie účastníka, je bez ohľadu na počet akýchkoľvek účtov, ktoré môže mať vedené v ASCB a/alebo SCB, povinný platiť poplatky podľa rozpisu, ktorý sa skladá z týchto častí:

a)

pevný mesačný poplatok vo výške 1 000 EUR, ktorý sa účtuje každému pridruženému systému (pevný poplatok I),

b)

druhý pevný mesačný poplatok vo výške od 417 EUR do 8 334 EUR stanovený pomerne podľa základných hrubých hodnôt eurových hotovostných zúčtovacích transakcií pridruženého systému (pevný poplatok II):

Pásmo

Od (mil. EUR/deň)

Do (mil. EUR/deň)

Ročný poplatok

Mesačný poplatok

1

0

pod 1 000

5 000  EUR

417 EUR

2

1 000

pod 2 500

10 000  EUR

833 EUR

3

2 500

pod 5 000

20 000  EUR

1 667  EUR

4

5 000

pod 10 000

30 000  EUR

2 500  EUR

5

10 000

pod 50 000

40 000  EUR

3 333  EUR

6

50 000

pod 500 000

50 000  EUR

4 167  EUR

7

nad 500 000

100 000  EUR

8 334  EUR

Hrubé hodnoty eurových hotovostných zúčtovacích transakcií pridruženého systému vypočíta ASCB raz za rok na základe takýchto hrubých hodnôt počas predchádzajúceho roka a vypočítané hrubé hodnoty sa uplatňujú na výpočet poplatku od 1. januára každého kalendárneho roka. Do hrubej hodnoty sa nezapočítavajú transakcie vyrovnané na DCA účtoch.

c)

Transakčný poplatok vypočítaný na rovnakom základe ako rozpis stanovený pre majiteľov PM účtov v dodatku VI k prílohe II. Pridružený systém si môže vybrať jednu z dvoch možností: buď zaplatenie paušálneho poplatku vo výške 0,80 EUR za transakciu (možnosť A), alebo zaplatenie poplatku vypočítaného na zostupnom základe (možnosť B) s výhradou týchto zmien:

i)

pre možnosť B sa limity pásiem vzťahujúcich sa na objem platobných pokynov delia dvoma a

ii)

mesačný pevný poplatok vo výške 150 EUR (možnosť A) alebo 1 875 EUR (možnosť B) sa účtuje navyše k pevnému poplatku I a k pevnému poplatku II.

d)

Okrem poplatkov uvedených pod písmenami a) až c) je pridružený systém, ktorý používa ASI alebo rozhranie účastníka, povinný platiť aj tieto poplatky:

i)

Ak pridružený systém využije služby s pridanou hodnotou pre T2S v rámci TARGET2, mesačný poplatok za použitie týchto služieb predstavuje 50 EUR pre tie systémy, ktoré si vybrali možnosť A a 625 EUR pre tie systémy, ktoré si vybrali možnosť B. Tento poplatok sa účtuje za každý účet pridruženého systému, ktorý tieto služby využíva;

ii)

Ak je pridružený systém majiteľom hlavného PM účtu prepojeného s jedným alebo viacerými DCA účtami, mesačný poplatok predstavuje 250 EUR pre každý prepojený DCA účet; a

iii)

Pridruženému systému sa ako majiteľovi hlavného PM účtu účtujú za služby T2S súvisiace s prepojenými DCA účtami ďalej uvedené poplatky. Tieto položky sa účtujú osobitne:

Tarifné položky

Cena

Vysvetlenie

Služby vyrovnania

Príkazy na prevod likvidity z DCA na DCA

9 eurocentov

za prevod

Pohyb v rámci zostatku (t. j. blokovanie, odblokovanie, rezervácia likvidity atď.)

6 eurocentov

za transakciu

Informačné služby

Správy A2A

0,4 eurocenta

za obchodnú položku v každej vygenerovanej správe A2A

Vyhľadávania A2A

0,7 eurocenta

za vyhľadávanú obchodnú položku v každom vygenerovanom vyhľadávaní A2A

Vyhľadávania U2A

10 eurocentov

za použitú funkciu vyhľadávania

Stiahnuté vyhľadávania U2A

0,7 eurocenta

za vyhľadávanú obchodnú položku v každom vygenerovanom a stiahnutom vyhľadávaní U2A

Správy zhrnuté do súboru

0,4 eurocenta

za správu v súbore

Prenosy

1,2 eurocenta

za prenos“

7.

V dodatku IIA k prílohe V sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.

[Vložiť názov CB] vydá a vedie bezplatne maximálne päť aktívnych certifikátov na jedného účastníka pre každý PM účet. [Vložiť názov CB] účtuje poplatok 120 EUR za vydanie každého ďalšieho aktívneho certifikátu. [Vložiť názov CB] účtuje ročný poplatok 30 EUR za vedenie každého ďalšieho aktívneho certifikátu. Aktívne certifikáty sú platné na obdobie piatich rokov.“