ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 87

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
2. apríla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/479 z 1. apríla 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v niektorých nápojoch so zníženou energetickou hodnotou a nápojoch bez pridaných cukrov ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/480 z 1. apríla 2016, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1213/2010 ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/481 z 1. apríla 2016, ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/482 z 1. apríla 2016, ktorým sa uzatvára intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom 30. septembrom 2016 a ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na nákup

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/483 z 1. apríla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2016/484 z 23. marca 2016 o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

31

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2016/485 z 23. marca 2016 o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

33

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie ( Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015 )

35

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ( Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015 )

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

2.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/479

z 1. apríla 2016,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v niektorých nápojoch so zníženou energetickou hodnotou a nápojoch bez pridaných cukrov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 je stanovený zoznam Únie obsahujúci prídavné látky schválené na používanie v potravinách, ako aj podmienky ich používania.

(2)

Uvedený zoznam možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(3)

Dňa 25. marca 2013 bola predložená žiadosť o povolenie používania glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v niektorých nápojoch so zníženou energetickou hodnotou a nápojoch bez pridaných cukrov patriacich do podkategórie potravín 14.1.5.2 „Iné“ uvedenej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008. Žiadosť bola následne sprístupnená členským štátom podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1331/2008.

(4)

Glykozidy steviolu sú nekalorické zložky sladkej chuti, ktoré sa môžu v niektorých nápojoch použiť namiesto kalorických cukrov, a tým znížiť kalorický obsah týchto výrobkov. Glykozidy steviolu tak týmto nápojom dodávajú sladkú chuť bez toho, aby zvyšovali obsah kalórií v konečnom výrobku, a tým ponúkajú spotrebiteľom výrobky so zníženou energetickou hodnotou alebo bez pridaných cukrov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1333/2008.

(5)

V zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 je Komisia povinná požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o vydanie stanoviska s cieľom aktualizovať zoznam Únie, v ktorom sú uvedené prídavné látky v potravinách, stanovený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(6)

V roku 2010 vydal úrad vedecké stanovisko (3) k bezpečnosti glykozidov steviolu v prípade navrhovaných spôsobov použitia ako prídavnej látky v potravinách (E 960) a stanovil prijateľný denný príjem (ADI) na 4 mg/kg telesnej hmotnosti na deň, vyjadrený ako ekvivalenty steviolu. S ohľadom na navrhované rozšírenie použitia ako prídavnej látky v potravinách úrad preskúmal posúdenie expozície účinkom glykozidov steviolu a svoje stanoviská vydal 2. mája 2014 (4) a 30. júna 2015 (5). V prípade rozšírenia použitia dospel úrad k záveru, že odhady expozície sú nižšie ako ADI v prípade všetkých vekových skupín, s výnimkou batoliat (vo veku od 12 do 35 mesiacov) na hornej hranici vysokej miery (95. percentil) odhadov v jednej krajine. Z výpočtov expozície, ktoré uskutočnil ústav Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, vyplynulo, že navrhované rozšírenie použitia nemalo vplyv na 95. percentil expozície u malých detí vo veku od dvoch do šesť rokov v Holandsku a že expozíciu účinkom glykozidov steviolu v tejto vekovej skupine zvyšujú hlavne nealkoholické nápoje a ochutené fermentované mliečne výrobky.

(7)

S ohľadom na skutočnosť, že do podkategórie potravín 14.1.5.2 patria výrobky, ktoré nie sú určené na konzumáciu pre batoľatá, navrhované použitia a úrovne použitia glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla nevyvolávajú obavy o bezpečnosť.

(8)

Preto je vhodné povoliť používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla pridávaného do nápojov so zníženou energetickou hodnotou alebo nápojov bez pridaných cukrov v podkategórii potravín 14.1.5.2 „Iné“: káva, čaj a nápoje z bylinných nálevov (v najvyššom prípustnom množstve 30 mg/l), ochutené instantné kávové a instantné kapučínové výrobky (v najvyššom prípustnom množstve 30 mg/l) a nápoje na báze sladu (maltózy) a čokoládové/kapučínové ochutené nápoje (v najvyššom prípustnom množstve 20 mg/l).

(9)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2010) 8(4):1537.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(5):3639.

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(6):4146.


PRÍLOHA

Časť E prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení takto:

1.

Do podkategórie 14.1.5.2 „Iné“ sa za zápis E 491 – 495 „Estery sorbitanu“ vložia tieto zápisy týkajúce sa E 960:

 

„E 960.

Glykozidy steviolu

30

(60) (93)

iba káva, čaj a nápoje z bylinných nálevov, so zníženou energetickou hodnotou alebo bez pridaných cukrov

 

E 960

Glykozidy steviolu

30

(60) (93)

iba ochutené instantné kávové a instantné kapučínové výrobky, so zníženou energetickou hodnotou alebo bez pridaných cukrov

 

E 960

Glykozidy steviolu

20

(60) (93)

iba nápoje na báze sladu a čokoládové/kapučínové ochutené nápoje, so zníženou energetickou hodnotou alebo bez pridaných cukrov“

2.

Do podkategórie 14.1.5.2 „Iné“ sa pridajú tieto poznámky pod čiarou:

„(60):

Vyjadrené ako ekvivalenty steviolu.

(93):

Najvyššie prípustné množstvo sa vzťahuje na hotové nápoje (napr. v plechovkách), ich zmesi a koncentráty, ktoré sa pripravujú alebo sú určené na priamu spotrebu.“


2.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/480

z 1. apríla 2016,

ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1213/2010

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 5,

keďže:

(1)

V článku 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009 sa stanovuje povinnosť, aby členské štáty viedli vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy, ktorým príslušný orgán udelil povolenie na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Príslušné údaje, ktoré obsahujú vnútroštátne elektronické registre, by mali byť prístupné všetkým príslušným orgánom ostatných členských štátov. V článku 16 ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009 sa vyžaduje, aby vnútroštátne elektronické registre boli navzájom prepojené do 31. decembra 2012, a Komisia je poverená prijať spoločné pravidlá týkajúce sa takéhoto prepojenia. Na základe tohto poverenia prijala Komisia nariadenie (EÚ) č. 1213/2010 (2) s cieľom uľahčiť prepojenie vnútroštátnych elektronických registrov prostredníctvom systému na výmenu správ nazývaného ERRU (Európske registre podnikov cestnej dopravy – European Registers of Road Transport Undertakings). Uvedený systém bol spustený do prevádzky 31. decembra 2012.

(2)

Počas posledných troch rokov prevádzky systému ERRU Komisia spolu s odborníkmi z členských štátov zistila určité aspekty týkajúce sa praktického používania systému ERRU, ktoré nie sú úplne v súlade s administratívnymi postupmi zavedenými v členských štátoch.

(3)

Je preto nevyhnutné riešiť nedostatky, ktoré sa zistili pri každodennej prevádzke systému ERRU, a zosúladiť tento systém s príslušnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1071/2009, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 (4), a zároveň zaručiť, že systém ERRU budú príslušné orgány používať jednotne na celom území EÚ. Okrem toho je potrebné prispôsobiť súčasné pravidlá technickému a vedeckému pokroku.

(4)

V nariadení Komisie (EÚ) 2016/403 (5), ktoré sa týka klasifikácie závažných porušení predpisov Únie, sa stanovuje nový zoznam kategórií, druhov a stupňov závažnosti závažných porušení predpisov Únie, ktoré spolu s porušeniami stanovenými v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1071/2009 môžu viesť k strate bezúhonnosti podniku cestnej dopravy alebo vedúceho dopravy. Je preto potrebné umožniť, aby sa prostredníctvom systému ERRU odosielali informácie o novom zozname porušení.

(5)

Na spracovanie všetkých osobných údajov v súlade s nariadením (ES) č. 1071/2009 sa vzťahujú ustanovenia o ochrane osobných údajov stanovené najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (6). Členské štáty musia predovšetkým prijať príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu pred zneužitím osobných údajov.

(6)

Na spracovanie všetkých osobných údajov v súlade s nariadením (ES) č. 1071/2009 sa v príslušných prípadoch vzťahujú ustanovenia o ochrane osobných údajov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7).

(7)

Vzhľadom na značné množstvo zmien, ktoré by sa mali vykonať v spoločných pravidlách na realizáciu vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov, je potrebné nahradiť nariadenie (EÚ) č. 1213/2010 novým aktom. Nariadenie (EÚ) č. 1213/2010 by sa preto malo zrušiť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedenom v článku 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 (8),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky týkajúce sa prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy so systémom zasielania správ ERRU podľa ustanovení článku 16 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem definícií stanovených v článku 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 uplatňujú aj tieto definície:

a)

„ERRU (Európske registre podnikov cestnej dopravy – European Registers of Road Transport Undertakings)“ je systém vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov zriadený v súlade s článkom 16 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009;

b)

„asynchrónne rozhranie“ je proces, v rámci ktorého sa správa odoslaná ako odpoveď na požiadavku na vyhľadávanie vracia cez nové pripojenie HTTP;

c)

„všesmerové vyhľadávanie“ je požiadavka členského štátu na vyhľadanie adresovaná všetkým ostatným členským štátom;

d)

„centrálny uzol“ je informačný systém, ktorý umožňuje smerovanie správ systému ERRU medzi členskými štátmi;

e)

„CPC“ je osvedčenie o odbornej spôsobilosti uvedené v článku 8 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1071/2009;

f)

„členský štát, v ktorom došlo k porušeniu predpisov“ je členský štát, v ktorom sa podnik cestnej dopravy dopustil porušenia predpisov;

g)

„členský štát sídla“ je členský štát, v ktorom má podnik cestnej dopravy svoje sídlo;

h)

„vnútroštátny systém“ je informačný systém zriadený v každom členskom štáte na účely vysielania a spracovania správ a odpovedania na správy systému ERRU;

i)

„synchrónne rozhranie“ je proces, v rámci ktorého sa správa odoslaná ako odpoveď na požiadavku na vyhľadávanie vracia cez to isté pripojenie HTTP, ktoré sa použilo pri požiadavke na vyhľadávanie;

j)

„žiadajúci členský štát“ je členský štát vydávajúci požiadavku na vyhľadávanie alebo oznámenie, ktoré sú následne smerované odpovedajúcim členským štátom;

k)

„odpovedajúci členský štát“ je členský štát, ktorému sú požiadavka na vyhľadávanie alebo oznámenie systému ERRU určené.

Článok 3

Povinnosť prepojenia so systémom ERRU

Členské štáty uskutočňujú prepojenie vnútroštátnych elektronických registrov uvedených v článku 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009 so systémom ERRU v súlade s postupmi a technickými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 4

Technické špecifikácie

Systém ERRU musí spĺňať technické špecifikácie stanovené v prílohách I až VII k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Používanie systému ERRU

1.   Pri výmene informácií prostredníctvom systému ERRU dodržiavajú príslušné orgány postupy stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

2.   Členské štáty poskytnú svojim kontrolným orgánom zodpovedným za cestné kontroly prístup k funkcii systému ERRU „Check Community Licence“ (kontrola licencie Spoločenstva).

3.   V prípadoch, keď sa do cestných kontrol zapoja viaceré vnútroštátne kontrolné orgány, členský štát rozhodne, ktorým z týchto orgánov sa udelí prístup podľa odseku 2.

Článok 6

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 1213/2010 sa týmto zrušuje s účinnosťou odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 30. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1213/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 21).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2016, s. 8).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).


PRÍLOHA I

VŠEOBECNÉ ASPEKTY SYSTÉMU ERRU

1.   ARCHITEKTÚRA

Systém ERRU sa skladá z týchto častí:

1.1.

Centrálny uzol, ktorý je schopný prijať požiadavku na vyhľadávanie od žiadajúceho členského štátu, potvrdiť ju a preposlať odpovedajúcemu členskému štátu. Centrálny uzol počká na odpoveď každého odpovedajúceho členského štátu, skonsoliduje všetky odpovede a postúpi konsolidovanú odpoveď žiadajúcemu členskému štátu.

1.2.

Vnútroštátny systém členského štátu vybavený rozhraním, ktoré je schopné odosielať požiadavky na vyhľadávanie do centrálneho uzla a prijímať príslušné odpovede. Vnútroštátne systémy môžu používať vlastný alebo komerčný softvér na odosielanie a prijímanie správ z centrálneho uzla.

1.3.

Ako alternatíva k bodu 1.1 sa môžu členské štáty rozhodnúť používať na výmenu správ medzi sebou kompatibilnú komerčnú sieť. V takom prípade poskytne každý príslušný orgán do centrálneho uzla štatistické údaje týkajúce sa správ vymieňaných v rámci tejto siete.

2.   RIADENIE

2.1.   Centrálny uzol spravuje Komisia, ktorá je zodpovedná za technickú prevádzku a údržbu centrálneho uzla.

2.2.   Centrálny uzol neuchováva údaje za obdobie presahujúce šesť mesiacov okrem protokolových a štatistických údajov uvedených v prílohe VII.

2.3.   Centrálny uzol neumožňuje prístup k osobným údajom, okrem oprávnených zamestnancov Komisie v prípade potreby na účely údržby a odstraňovania porúch.

2.4.   Členské štáty sú zodpovedné za:

2.4.1.

Zriadenie a správu svojich vnútroštátnych systémov vrátane rozhrania s centrálnym uzlom.

2.4.2.

Inštaláciu a údržbu svojich vnútroštátnych systémov, hardvéru aj softvéru, či už vlastných alebo komerčných.

2.4.3.

Správnu interoperabilitu svojich vnútroštátnych systémov s centrálnym uzlom vrátane riadenia chybových správ prijatých z centrálneho uzla.

2.4.4.

Prijatie všetkých opatrení na zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií.

2.4.5.

Fungovanie vnútroštátnych systémov v súlade s úrovňami služieb uvedenými v prílohe VI.

2.5.   Webový portál MOVEHUB

Komisia poskytne webovú aplikáciu so zabezpečeným prístupom (ďalej len „webový portál MOVEHUB“), ktorá poskytuje aspoň tieto služby:

a)

štatistické údaje týkajúce sa dostupnosti členského štátu;

b)

oznámenie o údržbe centrálneho uzla a vnútroštátnych systémoch členských štátov;

c)

súhrnné správy;

d)

spravovanie kontaktov;

e)

schémy XSD.

2.6.   Spravovanie kontaktov

Funkcia spravovania kontaktov poskytne každému členskému štátu možnosť spravovať kontaktné údaje týkajúce sa politických, obchodných, prevádzkových a technických používateľov daného členského štátu, pričom príslušný orgán každého členského štátu zodpovedá za aktualizáciu svojich kontaktov. Kontaktné údaje ostatných členských štátov bude možné zobraziť, ale nie upravovať.


PRÍLOHA II

FUNKCIE SYSTÉMU ERRU

1.

Systém ERRU poskytuje tieto funkcie:

1.1.

Žiadosť o kontrolu bezúhonnosti (Check Good Repute – CGR): umožní žiadajúcemu členskému štátu zaslať žiadosť o informácie jednému alebo všetkým odpovedajúcim členským štátom na určenie spôsobilosti vedúceho dopravy, a tým aj o povolenie na prevádzkovanie dopravného podniku.

1.2.

Oznámenie o porušení predpisov (Infringement Notification – INF): umožní členskému štátu, v ktorom došlo k porušeniu predpisov, informovať členský štát sídla, že sa dopravný podnik dopustil závažného porušenia predpisov podľa článku 6 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1071/2009. Zároveň umožňuje členskému štátu, v ktorom došlo k porušeniu predpisov, požadovať, aby boli sankcie dopravnému podniku uložené v členskom štáte sídla.

1.3.

Kontrola licencie Spoločenstva (Check Community Licence – CCL): umožní žiadajúcemu členskému štátu zaslať žiadosť odpovedajúcemu členskému štátu (t. j. členskému štáte sídla) na určenie toho, či má dopravný podnik na svoju činnosť platnú licenciu Spoločenstva.

2.

Sú tu zahrnuté aj iné typy správ, ktoré sa považujú za vhodné z hľadiska efektívneho fungovania systému ERRU, napríklad chybové hlásenia.


PRÍLOHA III

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SPRÁV SYSTÉMU ERRU

1.   VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY

1.1.   Centrálny uzol poskytne synchrónne aj asynchrónne rozhranie na výmenu správ. Členské štáty si môžu vybrať najvhodnejšiu technológiu na prepojenie svojich vlastných aplikácií.

1.2.   Všetky správy vymieňané medzi centrálnym uzlom a vnútroštátnymi systémami musia byť zakódované v UTF-8.

1.3.   Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátne systémy boli schopné prijímať a spracúvať správy obsahujúce grécku abecedu alebo znaky cyriliky.

2.   ŠTRUKTÚRA SPRÁV XML A SCHÉMA XSD

2.1.   Všeobecná štruktúra správ XML využíva formát vymedzený schémami XSD nainštalovanými v centrálnom uzle.

2.2.   Centrálny uzol a vnútroštátne systémy odosielajú a prijímajú správy, ktoré zodpovedajú schéme XSD danej správy.

2.3.   Vnútroštátne systémy budú schopné posielať, prijímať a spracovávať všetky správy zodpovedajúce akejkoľvek z funkcií uvedených v prílohe II.

2.4.   Správy XML musia zodpovedať aspoň minimálnym požiadavkám stanoveným v dodatku k tejto prílohe.

Dodatok

Minimálne požiadavky týkajúce sa obsahu správ XML

„Common Header“ (Spoločné záhlavie)

Povinné

„Version“ (Verzia)

Oficiálna verzia špecifikácie XML bude špecifikovaná prostredníctvom menného priestoru („namespace“) definovaného v správe XSD a v atribúte verzia („version“) prvku záhlavia každej správy XML. Číslo verzie („n.m“) sa pri každom zverejnení novej verzie špecifikácie pre definíciu schémy XML (xsd) bude definovať ako fixná hodnota.

áno

„Test Identifier“ (Identifikátor testovania)

Nepovinné ID na testovanie. Iniciátor testu zadá ID údaj a všetci účastníci procesu prepošlú/vrátia ten istý ID údaj. Pri produkcii ho treba ignorovať a pokiaľ je uvedený, nepoužije sa.

nie

„Technical Identifier“ (Technický identifikátor)

UUID („Universally unique identifier“) jednoznačne identifikuje každú jednotlivú správu. Odosielateľ vygeneruje UUID a doplní tento atribút. Tento údaj sa nevyužíva na komerčné účely.

áno

„Workflow Identifier“ (Identifikátor procesu)

WorkflowId je UUID a mal by ho vygenerovať žiadajúci členský štát. Tento ID údaj sa potom použije vo všetkých správach, ktoré s týmto procesom súvisia.

áno

„Sent At“ (Čas odoslania)

Dátum a čas (UTC) odoslania správy.

áno

„Timeout“ (Prekročenie lehoty)

Ide o voliteľný atribút dátumu a času (vo formáte UTC). Túto hodnotu stanoví iba uzol v prípade postúpených požiadaviek. Odpovedajúci členský štát bude týmto informovaný o čase, keď nastane prekročenie lehoty požiadavky. Táto hodnota sa nevyžaduje v prípade MS2TCN_<x>_Req, ani vo všetkých odpovediach. Je nepovinná, aby sa mohlo rovnaké záhlavie použiť pre všetky typy správ bez ohľadu na to, či sa vyžaduje atribút „timeoutValue“.

nie

„From“ (Odosielateľ)

Kód ISO 3166-1 Alpha 2 členského štátu, ktorý správu odosiela, alebo „EÚ“.

áno

„To“ (Prijímateľ)

Kód ISO 3166-1 Alpha 2 členského štátu, ktorému je správa určená, alebo „EÚ“.

áno

„Check Good Repute“ (Kontrola bezúhonnosti)

„Check Good Repute Request“ (Žiadosť o kontrolu bezúhonnosti)

Povinné

„Business Case Identifier“ (Identifikátor príslušného prípadu)

Sériové alebo referenčné číslo označujúce každú žiadosť.

áno

„Requesting Competent Authority“ (Žiadajúci príslušný orgán)

Príslušný orgán, ktorý vydal žiadosť o vyhľadanie.

áno

„Transport Manager Details“ (Podrobné údaje o vedúcom dopravy)

Áno, ak nie sú k dispozícii údaje z CPC

„Family Name“ (Priezvisko)

Priezvisko(-á) vedúceho dopravy, ako je (sú) uvedené v CPC.

áno

„First Name“ (Krstné meno)

Úplné krstné meno vedúceho dopravy, ako je uvedené v osvedčení o odbornej spôsobilosti.

áno

„Date of Birth“ (Dátum narodenia)

Dátum narodenia vedúceho dopravy vo formáte podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

áno

„Place of Birth“ (Miesto narodenia)

Miesto narodenia vedúceho dopravy.

nie

„CPC Details“ (Údaje v CPC)

Áno, ak nie sú k dispozícii žiadne údaje o vedúcom dopravy

„CPC Number“ (Číslo CPC)

Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

áno

„CPC Issue Date“ (Dátum vydania CPC)

Dátum vydania tohto CPC vo formáte podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

áno

„CPC Issue Country“ (Vydávajúca krajina CPC)

Vydávajúca krajina CPC vo formáte podľa normy ISO 3166-1 alpha 2.

áno


„Check Good Repute Response“ (Odpoveď na žiadosť o kontrolu bezúhonnosti)

Povinné

„Business Case Identifier“ (Identifikátor príslušného prípadu)

Sériové alebo referenčné číslo zodpovedajúce identifikátoru príslušného prípadu žiadosti.

áno

„Requesting Competent Authority“ (Žiadajúci príslušný orgán)

Príslušný orgán, ktorý vydal žiadosť o vyhľadanie.

áno

„Responding Competent Authority“ (Odpovedajúci príslušný orgán)

Príslušný orgán, ktorý odpovedal na žiadosť o vyhľadanie.

áno

„Status Code“ (Kód stavu)

Kód stavu vyhľadávania, napr. „found“ (nájdené), „not found“ (nenájdené), „error“ (chyba) atď.

áno

„Status Message“ (Správa týkajúca sa stavu)

Opis vysvetľujúci stav (ak je to potrebné).

nie

„Found Transport Manager Details“ (Údaje o nájdenom vedúcom dopravy)

Áno, ak má kód stavu hodnotu „found“(nájdené)

„Family Name“ (Priezvisko)

Priezvisko(-á) vedúceho dopravy, ako je (sú) uvedené v registri.

áno

„First Name“ (Krstné meno)

Úplné krstné meno vedúceho dopravy, ako je uvedené v registri.

áno

„Date of Birth“ (Dátum narodenia)

Dátum narodenia vedúceho dopravy vo formáte podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD), ako je uvedený v registri.

áno

„Place of Birth“ (Miesto narodenia)

Miesto narodenia vedúceho dopravy, ako je uvedené v registri.

áno

„CPC Number“ (Číslo CPC)

Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ako je uvedené v registri.

áno

„CPC Issue Date“ (Dátum vydania CPC)

Dátum vydania tohto CPC vo formáte podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD), ako je uvedený v registri.

áno

„CPC Issue Country“ (Vydávajúca krajina CPC)

Vydávajúca krajina CPC vo formáte podľa normy ISO 3166-1 alpha 2, ako je uvedená v registri.

áno

„Total Managed Undertakings“ (Celkový počet riadených podnikov)

Počet dopravných podnikov, s ktorými je spojený uvedený vedúci dopravy.

áno

„Total Managed Vehicles“ (Celkový počet spravovaných vozidiel)

Počet vozidiel, s ktorými je spojený uvedený vedúci dopravy.

áno

„Fitness“ (Spôsobilosť)

Vyhlásenia „Fit“ (spôsobilý) alebo „Unfit“ (nespôsobilý).

áno

„End Date of Unfitness“ (Dátum ukončenia nespôsobilosti)

Dátum ukončenia nespôsobilosti vedúceho dopravy vo formáte podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD). Uplatňuje sa v prípade nespôsobilosti vedúceho dopravy.

nie

„Search Method“ (Metóda vyhľadávania)

Metóda použitá na nájdenie vedúceho dopravy: NYSIIS, CPC, vlastný systém.

áno

„Transport Undertaking (for each found Transport Manager)“ [Dopravný podnik (pre každého nájdeného vedúceho dopravy)]

Áno, ak počet riadených podnikov > 0

„Transport Undertaking Name“ (Názov dopravného podniku)

Názov dopravného podniku (názov a právna forma), ako je uvedený v registri.

áno

„Transport Undertaking Address“ (Adresa dopravného podniku)

Adresa dopravného podniku (adresa, PSČ, mesto, krajina), ako je uvedená v registri.

áno

„Community Licence Number“ (Číslo licencie Spoločenstva)

Sériové číslo licencie Spoločenstva udelenej dopravnému podniku, ako je uvedené v registri.

áno

„Community Licence Status“ (Stav licencie Spoločenstva)

Stav licencie Spoločenstva udelenej dopravnému podniku, ako je uvedený v registri.

áno

„Managed Vehicles“ (Počet spravovaných vozidiel)

Počet riadených vozidiel, ako je uvedený v registri.

áno

„Infringement Notification“ (Oznámenie porušenia predpisov)

„Infringement Notification Request“ (Žiadosť o oznámenie porušenia predpisov)

Povinné

„Business Case Identifier“ (Identifikátor príslušného prípadu)

Sériové alebo referenčné číslo označujúce každú žiadosť.

áno

„Notifying Authority“ (Oznamujúci orgán)

Príslušný orgán, ktorý vydal žiadosť o oznámenie o porušení predpisov.

áno

„Transport Undertaking“ (Dopravný podnik)

áno

„Transport Undertaking Name“ (Názov dopravného podniku)

Názov dopravného podniku, proti ktorému sa zaznamenáva porušenie predpisov.

áno

„Community Licence Number“ (Číslo licencie Spoločenstva)

Sériové číslo overenej kópie licencie Spoločenstva dopravného podniku.

áno

„Vehicle Registration Number“ (Evidenčné číslo vozidla)

Evidenčné číslo vozidla, ktoré sa dopustilo porušenia.

áno

„Vehicle Registration Country“ (Krajina evidencie vozidla)

Krajina, v ktorej je vozidlo evidované.

áno

„Serious Infringement“ (Závažné porušenie predpisov)

áno

„Date of Infringement“ (Dátum porušenia predpisov)

Dátum porušenia predpisov vo formáte podľa ISO 8601. (RRRR–MM–DD).

áno

„Category“ (Kategória)

Kategórie porušenia:

MSI (najzávažnejšie porušenie predpisov)

VSI (veľmi závažné porušenie predpisov)

SI (závažné porušenie predpisov)

áno

„Infringement Type“ (Typ porušenia)

V súlade s klasifikáciou podľa prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1071/2009 a prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2016/403.

áno

„Date of Check“ (Dátum kontroly)

Dátum kontroly, pri ktorej sa zistilo porušenie predpisov vo formáte podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

áno

„Penalty Imposed (for each Serious Infringement)“ [Uložená sankcia (za každé závažné porušenie)]

áno

„Penalty Imposed Identifier“ (Identifikátor uloženej sankcie)

Sériové číslo uloženej sankcie.

áno

„Final Decision Date“ (Konečný dátum rozhodnutia)

Konečný dátum rozhodnutia o uložení sankcie vo formáte podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

áno

„Penalty Type Imposed“ (Druh uloženej sankcie)

Uvedie sa:

101 – „Varovanie“

201 – „Dočasný zákaz kabotážnej prepravy“

202 – „Pokuta“

203 – „Zákaz“

204 – „Zadržanie“

102 – „Iné“

áno

„Start Date“ (Dátum začatia)

Dátum začatia uloženej sankcie vo formáte podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

nie

„End Date“ (Dátum ukončenia)

Dátum ukončenia uloženej sankcie vo formáte podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

nie

„Is Executed“ (Vykonáva sa)

áno/nie

áno

„Penalty Requested (for each Serious Infringement)“ [Požadovaná sankcia (za každé závažné porušenie)]

nie

„Penalty Requested Identifier“ (Identifikátor požadovanej sankcie)

Sériové číslo požadovanej sankcie.

áno

„Penalty Type Requested“ (Druh požadovanej sankcie)

Uvedie sa:

101 – „Varovanie“

301 – „Dočasné odňatie niektorých alebo všetkých overených kópií licencie Spoločenstva“

302 – „Trvalé odňatie niektorých alebo všetkých overených kópií licencie Spoločenstva“

303 – „Dočasné odňatie licencie Spoločenstva“

304 – „Trvalé odňatie licencie Spoločenstva“

305 – „Zastavenie vydávania vodičských osvedčení“

306 – „Odňatie vodičských osvedčení“

307 – „Vydávanie vodičských osvedčení podliehajúce splneniu dodatočných podmienok s cieľom zabrániť ich zneužitiu“

áno

„Duration“ (Trvanie)

Trvanie požadovanej sankcie (kalendárne dni).

nie


„Infringement Notification Response“ (Odpoveď na oznámenie o porušení predpisov)

Povinné

„Business Case Identifier“ (Identifikátor príslušného prípadu)

Sériové alebo referenčné číslo zodpovedajúce identifikátoru príslušného prípadu žiadosti.

áno

„Originating Authority“ (Orgán, ktorý je pôvodcom)

Príslušný orgán, ktorý vydal pôvodnú žiadosť o oznámenie o porušení predpisov.

áno

„Licensing Authority“ (Licenčný orgán)

Príslušný orgán, ktorý odpovedá na oznámenie o porušení predpisov.

áno

„Status Code“ (Kód stavu)

Kód stavu odpovede na oznámenie o porušení predpisov (napr. nájdené, nenájdené, chyba atď.).

áno

„Status Message“ (Správa týkajúca sa stavu)

Opis vysvetľujúci stav (ak je to potrebné).

nie

„Transport Undertaking“ (Dopravný podnik)

áno

„Transport Undertaking Name“ (Názov dopravného podniku)

Názov dopravného podniku, ako je uvedený v registri.

áno

„Penalty Imposed“ (Uložená sankcia)

nie

„Penalty Imposed Identifier“ (Identifikátor uloženej sankcie)

Sériové číslo uloženej sankcie (uvedené v identifikátore požadovanej sankcie alebo v oznámení o porušení predpisov).

áno

„Authority Imposing Penalty“ (Orgán ukladajúci sankciu)

Názov orgánu ukladajúceho sankciu.

áno

„Is Imposed“ (Ukladá sa)

áno/nie

áno

„Penalty Type Imposed“ (Druh uloženej sankcie)

Uvedie sa:

101 – „Varovanie“

301 – „Dočasné odňatie niektorých alebo všetkých overených kópií licencie Spoločenstva“

302 – „Trvalé odňatie niektorých alebo všetkých overených kópií licencie Spoločenstva“

303 – „Dočasné odňatie licencie Spoločenstva“

304 – „Trvalé odňatie licencie Spoločenstva“

305 – „Pozastavenie vydávania vodičských osvedčení“

306 – „Odňatie vodičských osvedčení“

307 – „Vydávanie vodičských osvedčení podliehajúce splneniu dodatočných podmienok s cieľom zabrániť ich zneužitiu“

102 – „Iné“

áno

„Start Date“ (Dátum začatia)

Dátum začatia uloženej sankcie vo formáte podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

nie

„End Date“ (Dátum ukončenia)

Dátum ukončenia uloženej sankcie vo formáte podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

nie

„Reason“ (Dôvod)

Dôvod v prípade neuloženia sankcie.

nie


„Infringement Notification Acknowledgement“ (Potvrdenie oznámenia o porušení predpisov)

Povinné

„Business Case Identifier“ (Identifikátor príslušného prípadu)

Sériové alebo referenčné číslo zodpovedajúce identifikátoru príslušného prípadu oznámenia alebo odpovede.

áno

„Status Code“ (Kód stavu)

Kód stavu potvrdenia.

áno

„Status Message“ (Správa týkajúca sa stavu)

Reťazec správy týkajúcej sa stavu.

nie

„Originating Authority“ (Orgán, ktorý je pôvodcom)

Pri hodnote IN_Ack: v právnych predpisoch toto pole zodpovedá označeniu „Destination Competent Authority Identifier“ (Identifikátor príslušného orgánu určenia).

Pri hodnote IR_Ack: v právnych predpisoch toto pole zodpovedá označeniu „Acknowledging Competent Authority Identifier“ (Identifikátor príslušného orgánu potvrdenia).

áno

„Licensing Authority“(Licenčný orgán)

Pri hodnote IN_Ack: v právnych predpisoch toto pole zodpovedá označeniu „Acknowledging Competent Authority Identifier“ (Identifikátor príslušného orgánu potvrdenia).

Pri hodnote IR_Ack: v právnych predpisoch toto pole zodpovedá označeniu „Destination Competent Authority Identifier“ (Identifikátor príslušného orgánu určenia).

áno

„Acknowledgement Type“ (Druh potvrdenia)

Určenie druhu potvrdenia

Možné hodnoty:

„IN_Ack“

„IR_Ack“

áno

„Check Community Licence“ (Kontrola licencie Spoločenstva)

„Check Community Licence Request“ (Žiadosť o kontrolu licencie Spoločenstva)

Povinné

„Business Case Identifier“ (Identifikátor príslušného prípadu)

Sériové alebo referenčné číslo označujúce každú žiadosť.

áno

„Originating Authority“ (Orgán, ktorý je pôvodcom)

Orgán, ktorý vydal žiadosť o vyhľadanie.

nie

„Transport Undertaking“ (Dopravný podnik)

áno

„Transport Undertaking Name“ (Názov dopravného podniku)

Názov dopravného podniku, ktorého údaje o licencii Spoločenstva sa požadujú.

áno

„Community Licence Number“ (Číslo licencie Spoločenstva)

Sériové číslo overenej kópie licencie Spoločenstva dopravného podniku, ktorého údaje sa požadujú.

áno

„Vehicle Registration Number“ (Evidenčné číslo vozidla)

Evidenčné číslo vozidla, pre ktoré je overená kópia licencie Spoločenstva vydaná.

nie


„Check Community Licence Response“ (Odpoveď na žiadosť o kontrolu licencie Spoločenstva)

Povinné

„Business Case Identifier“ (Identifikátor príslušného prípadu)

Sériové alebo referenčné číslo označujúce každú žiadosť.

áno

„Originating Authority“ (Orgán, ktorý je pôvodcom)

Orgán, ktorý vydal žiadosť o vyhľadanie.

nie

„Transport Undertaking“ (Dopravný podnik)

áno

„Transport Undertaking Name“ (Názov dopravného podniku)

Názov dopravného podniku (názov a právna forma), ako je uvedený v registri.

áno

„Transport Undertaking Address“ (Adresa dopravného podniku)

Adresa dopravného podniku (adresa, PSČ, mesto, krajina), ako je uvedená v registri.

áno

„Community Licence Details“ (Údaje o licencii Spoločenstva)

áno

„Licence Number“ (Číslo licencie)

Sériové číslo licencie Spoločenstva udelenej dopravnému podniku, ako je uvedené v registri.

áno

„Licence Status“ (Stav licencie)

Stav licencie Spoločenstva udelenej dopravnému podniku, ako je uvedený v registri.

„Active“ (Platná)

„Suspended“ (Pozastavená)

„Withdrawn“ (Odobratá)

„Expired“ (Neplatná)

„Lost/stolen“ (Stratená/odcudzená)

„Annulled“ (Zrušená)

„Returned“ (Vrátená)

áno

„Licence Type“ (Druh licencie)

Druh licencie Spoločenstva, ako je uvedený v registri. Uvedie sa:

„Community licence for passenger transport“ (Licencia Spoločenstva na prepravu osôb)

„National licence for passenger transport“ (Vnútroštátna licencia na prepravu osôb)

„Community licence for goods transport“ (Licencia Spoločenstva na prepravu tovaru)

„National licence for goods transport“ (Vnútroštátna licencia na prepravu tovaru)

áno

„Start Date“ (Dátum začatia)

Dátum začiatku platnosti licencie Spoločenstva.

áno

„Expiry Date“ (Dátum ukončenia platnosti)

Dátum ukončenia platnosti licencie Spoločenstva.

áno

„Withdrawal Date“ (Dátum odobratia)

Dátum odobratia licencie Spoločenstva.

nie

„Suspension Date“ (Dátum pozastavenia)

Dátum pozastavenia platnosti licencie Spoločenstva.

nie

„Suspension Expiry Date“ (Dátum ukončenia pozastavenia platnosti)

Dátum, v ktorom sa ukončí pozastavenie platnosti licencie Spoločenstva.

nie

„Managed Vehicles“ (Počet spravovaných vozidiel)

Počet riadených vozidiel, ako je uvedený v registri.

áno

„Certified True Copy Details“ (Údaje o overenej kópii)

áno

„Licence Number“ (Číslo licencie)

Sériové číslo overenej kópie licencie Spoločenstva dopravného podniku, ako je zapísané v registri (ide o číslo licencie, ktoré bolo poskytnuté na základe žiadosti).

áno

„Licence Status“ (Stav licencie)

Stav licencie Spoločenstva udelenej dopravnému podniku, ako je uvedený v registri:

„Active“ (Platná)

„Suspended“ (Pozastavená)

„Withdrawn“ (Odobratá)

„Expired“ (Neplatná)

„Lost/stolen“ (Stratená/odcudzená)

„Annulled“ (Zrušená)

„Returned“ (Vrátená)

áno

„Licence Type“ (Druh licencie)

Druh overenej kópie licencie Spoločenstva, ako je uvedený v registri: Uvedie sa:

„Community licence for passenger transport“ (Licencia Spoločenstva na prepravu osôb)

„National licence for passenger transport“ (Vnútroštátna licencia na prepravu osôb)

„Community licence for goods transport“ (Licencia Spoločenstva na prepravu tovaru)

„National licence for goods transport“ (Vnútroštátna licencia na prepravu tovaru)

áno

„Start Date“ (Dátum začatia)

Dátum začiatku platnosti overenej kópie licencie Spoločenstva.

áno

„Expiry Date“ (Dátum ukončenia platnosti)

Dátum ukončenia platnosti overenej kópie licencie Spoločenstva.

áno

„Withdrawal Date“ (Dátum odobratia)

Dátum odobratia overenej kópie licencie Spoločenstva.

nie

„Suspension Date“ (Dátum pozastavenia)

Dátum pozastavenia platnosti overenej kópie licencie Spoločenstva.

nie

„Suspension Expiry Date“ (Dátum ukončenia pozastavenia platnosti)

Dátum, v ktorom sa ukončí pozastavenie platnosti overenej kópie licencie Spoločenstva.

nie


PRÍLOHA IV

TRANSLITERÁCIA A SLUŽBY NYSIIS

1.   Algoritmus NYSIIS zavedený do centrálneho uzla sa využíva na zakódovanie mien všetkých vedúcich dopravy vo vnútroštátnom registri.

2.   Členské štáty by pri hľadaní vedúceho dopravy v registri pomocou funkcie CGR mali vždy používať ako primárny vyhľadávací mechanizmus kľúč NYSIIS.

3.   Na získanie ďalších výsledkov môžu okrem toho členské štáty použiť vlastný algoritmus.

4.   Vo výsledkoch vyhľadávania sa ukáže, pomocou ktorého vyhľadávacieho mechanizmu sa záznam našiel, t. j. buď NYSIIS, CPC alebo vlastného.


PRÍLOHA V

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

1.   Na výmenu správ medzi centrálnym uzlom a vnútroštátnymi systémami sa musia vždy používať protokoly HTTPS.

2.   Vo vnútroštátnych systémoch sa na účely bezpečného prenosu správ medzi vnútroštátnym systémom a centrálnym uzlom použijú certifikáty PKI poskytnuté Komisiou.

3.   Vo vnútroštátnych systémoch sa ako minimum zavedú certifikáty využívajúce hašovací algoritmus podpisu SHA-2 (SHA-256) a dĺžku verejného kľúča 2 048 bitov.


PRÍLOHA VI

ÚROVNE SLUŽIEB

1.   Vnútroštátne systémy musia spĺňať tieto minimálne úrovne služieb:

1.1.

Musia byť k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

1.2.

Ich dostupnosť je monitorovaná prostredníctvom správy typu HEARTBEAT vyslanej z centrálneho uzla.

1.3.

Ich miera dostupnosti musí zodpovedať 98 % v súlade s touto tabuľkou (číselné údaje boli zaokrúhlené na najbližšie vhodné jednotky):

Dostupnosť

znamená nedostupnosť

v rámci dňa

v rámci mesiaca

v rámci roka

98 %

0,5 hodiny

15 hodín

7,5 dňa

Členské štáty sa vyzývajú, aby dodržiavali dennú mieru dostupnosti, pričom sa však uznáva, že určité činnosti, ako napr. systém údržby, si vyžiadajú vypnutie systému na viac ako 30 minút. Miery dostupnosti v rámci mesiaca a v rámci roka zostávajú napriek tomu naďalej povinné.

1.4.

Musia odpovedať minimálne na 98 % požiadaviek na vyhľadanie, ktoré im boli zaslané v jednom kalendárnom mesiaci.

1.5.

Pri zasielaní odpovedí na žiadosti o kontrolu bezúhonnosti, potvrdenia o doručení oznámenia o porušení predpisov a odpovedí na žiadosti o kontrolu licencie Spoločenstva platia v súlade s prílohou VIII tieto požiadavky:

1.5.1.

Na požiadavky musia odpovedať do 10 sekúnd.

1.5.2.

Globálny čas čakania na odpoveď (čas, v rámci ktorého žiadateľ čaká na odpoveď) nesmie presiahnuť 20 sekúnd.

1.5.3.

Musia byť schopné spracovať 6 správ za sekundu.

1.6.

Vnútroštátne systémy nebudú zasielať žiadosti centrálnemu uzlu systému ERRU rýchlosťou vyššou ako 2 požiadavky za sekundu.

1.7.

Každý vnútroštátny systém musí byť schopný zvládnuť potenciálne technické problémy centrálneho uzla alebo vnútroštátnych systémov v iných členských štátoch. Patria medzi ne okrem iného:

a)

strata spojenia s centrálnym uzlom;

b)

žiadosť bez odpovede;

c)

doručenie odpovedí po uplynutí čakacej doby na správu;

d)

doručenie nevyžiadaných správ;

e)

doručenie neplatných správ.

2.   Centrálny uzol musí:

2.1.

dosahovať mieru dostupnosti 98 %;

2.2.

vnútroštátnym systémom oznámiť akúkoľvek chybu, buď prostredníctvom odpovede, alebo prostredníctvom špeciálneho chybového hlásenia. Vnútroštátne systémy, ktoré zas prijímajú tieto špeciálne chybové hlásenia, musia disponovať urýchlenou reakčnou schopnosťou, aby bolo možné prijať všetky náležité opatrenia na nápravu oznámených chýb.

3.   Údržba

Členské štáty oznámia ostatným členským štátom a Komisii akúkoľvek pravidelnú údržbovú činnosť prostredníctvom webovej aplikácie aspoň jeden týždeň pred začiatkom týchto činností, ak je to technicky možné.


PRÍLOHA VII

PROTOKOLOVÉ A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

1.   V tejto prílohe sa uvádzajú údaje o protokolových a štatistických údajoch zhromažďovaných na úrovni centrálneho uzla, a nie na úrovni členských štátov.

2.   Údaje využívané na štatistické účely sú v záujme ochrany súkromia anonymné. Údaje identifikujúce konkrétneho vedúceho dopravy, dopravný podnik alebo CPC nebudú dostupné na štatistické účely.

3.   Protokolové údaje obsahujú záznamy o všetkých operáciách na účely monitorovania a odstraňovania chýb a na umožnenie vygenerovania štatistík o týchto operáciách.

4.   Osobné údaje sa v protokoloch nesmú uchovávať dlhšie než 6 mesiacov. Štatistické informácie sa budú uchovávať na neobmedzené obdobie.

5.   Štatistické údaje použité na podávanie správ budú zahŕňať:

a)

žiadajúci členský štát;

b)

odpovedajúci členský štát;

c)

typ správy;

d)

kód stavu odpovede;

e)

dátum a čas správ;

f)

čas odpovede.


PRÍLOHA VIII

POUŽÍVANIE SYSTÉMU ERRU

1.   KONTROLA BEZÚHONNOSTI VEDÚCICH DOPRAVY

Pri overovaní prostredníctvom systému ERRU, či bol vedúci dopravy vyhlásený v jednom z členských štátov za nespôsobilého na riadenie dopravných činností podniku, v súlade s článkom 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009, používajú členské štáty vyhľadávanie CGR, a to zaslaním žiadosti o kontrolu bezúhonnosti. Na túto žiadosť odpovedajúce členské štáty reagujú odoslaním odpovede na žiadosť o kontrolu bezúhonnosti.

2.   VÝMENA INFORMÁCIÍ O PORUŠENIACH PREDPISOV

2.1.   Pri výmene informácií o závažných porušeniach predpisov prostredníctvom systému ERRU v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1072/2009 alebo článkom 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1073/2009 oznámi členský štát, v ktorom došlo k porušeniu predpisov, členskému štátu sídla prípady, keď sa dopravný podnik dopustil jedného alebo viacerých porušení predpisov, v rámci článku 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009. Oznámenie sa vykoná zaslaním žiadosti o oznámenie porušenia predpisov.

2.2.   Žiadosť o oznámenie porušenia predpisov sa zašle čo najskôr, najneskôr do šiestich týždňov od prijatia konečného rozhodnutia vo veci. Poskytnú sa v nej podrobnosti o porušeniach predpisov, o stave uložených sankcií a prípadných požadovaných sankciách v členskom štáte sídla.

2.3.   Členský štát sídla odpovie na žiadosť o oznámenie o porušení predpisov zaslaním odpovede na žiadosť o oznámenie o porušení predpisov čo najskôr, najneskôr do šiestich týždňov od prijatia konečného rozhodnutia v danej veci, pričom v príslušných prípadoch informuje, ktoré sankcie požadované členským štátom, v ktorom došlo k porušeniu predpisov, boli uložené. Ak takéto sankcie uložené neboli, odpoveď na oznámenie o porušení predpisov musí obsahovať zdôvodnenie.

2.4.   V každom prípade sa pri každom oznámení porušenia predpisov vyžaduje potvrdenie o doručení oznámenia o porušení predpisov.

3.   KONTROLA LICENCIE SPOLOČENSTVA

3.1.   Pri kontrole dostupnosti licencie Spoločenstva uvedenej v článku 4 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a nariadenia (ES) č. 1073/2009 si môže členský štát prostredníctvom žiadosti o kontrolu licencie Spoločenstva zaslanej členskému štátu sídla vyžiadať informácie o licencii Spoločenstva uvedené v článku 16 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1071/2009.

3.2.   Členský štát sídla reaguje zaslaním odpovede na žiadosť o kontrolu licencie Spoločenstva.


2.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/481

z 1. apríla 2016,

ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho články 247 až 249,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (2) sa ustanovuje Colný kódex Únie a uplatňuje sa od 1. mája 2016. Uvedeným nariadením sa s účinnosťou od 1. mája 2016 nahrádza nariadenie (EHS) č. 2913/92. Uvedeným nariadením sa takisto Komisii udeľujú právomoci prijímať delegované akty s cieľom doplniť určité nepodstatné prvky Colného kódexu Únie a prijímať vykonávacie akty na zabezpečenie jednotných podmienok na jeho vykonávanie.

(2)

Komisia vykonala svoje delegované právomoci prijatím delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 (3). Komisia vykonala svoje vykonávacie právomoci prijatím vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 (4). Obe uvedené nariadenia sa majú takisto uplatňovať od 1. mája 2016.

(3)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (5), ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 2913/92, sa odo dňa uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 stane nadbytočným, a preto by sa malo zrušiť s účinnosťou od daného dátumu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 sa zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


2.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/482

z 1. apríla 2016,

ktorým sa uzatvára intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom 30. septembrom 2016 a ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na nákup

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 6,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (3), a najmä na jeho článok 14 a článok 16 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

Podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1549 (4) je verejná intervencia uplatňovaná na sušené odstredené mlieko dostupná do 30. septembra 2016.

(2)

Z oznámení predložených členskými štátmi 1. apríla 2016 v súlade s článkom 13 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 vyplýva, že celkové množstvo sušeného odstredeného mlieka ponúknuté na intervenciu za pevne stanovenú cenu prekročilo od 1. januára 2016 obmedzenie 109 000 ton stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1370/2013. Preto by sa intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu mal pozastaviť na intervenčné obdobie končiace 30. septembrom 2016, pričom na množstvá, na ktoré intervenčné agentúry členských štátov dostali ponuky 31. marca 2016, treba stanoviť prideľovací koeficient a ponuky, ktoré intervenčné agentúry členských štátov dostali od 1. apríla 2016 vrátane, by sa mali zamietnuť.

(3)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 sa sušené odstredené mlieko ponúkané na intervenciu musí zabaliť do vriec s čistou hmotnosťou 25 kilogramov. Preto by sa ponúknuté množstvá sušeného odstredeného mlieka, na ktoré sa vzťahuje prideľovací koeficient, mali zaokrúhliť smerom nadol na najbližší násobok 25 kg.

(4)

V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 sa má vyhlásiť verejná súťaž na sušené odstredené mlieko, aby sa určila maximálna nákupná cena.

(5)

V hlave II kapitole I oddiele III nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 sa stanovujú pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať, keď Komisia otvára intervenčný nákup výrobkov uvedených v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 prostredníctvom verejnej súťaže.

(6)

Podľa článku 16 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 by sa mali stanoviť lehoty na predkladanie ponúk.

(7)

V súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 by sa intervenčným agentúram mala stanoviť lehota na oznámenie všetkých prijateľných ponúk Komisii.

(8)

V záujme efektívneho spravovania by členské štáty mali na oznamovanie uvedených ponúk Komisii používať informačné systémy v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (5).

(9)

Keďže intervenčné agentúry musia bezodkladne po uverejnení tohto nariadenia informovať ponúkajúcich o pozastavení intervenčného nákupu za pevne stanovenú cenu a o prideľovacom koeficiente, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pozastavenie intervenčného nákupu za pevne stanovenú cenu

1.   Intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu sa pozastavuje na intervenčné obdobie, ktoré končí 30. septembrom 2016.

Celé množstvo ponúk sušeného odstredeného mlieka na intervenciu, ktoré intervenčné agentúry členských štátov prijali od všetkých ponúkajúcich 31. marca 2016, sa akceptuje po vynásobení prideľovacím koeficientom 60,09 % a po následnom zaokrúhlení smerom nadol na najbližší násobok 25 kg.

2.   Ponuky, ktoré intervenčné agentúry členských štátov prijali v období od 1. apríla 2016 vrátane až do 30. septembra 2016, sa zamietajú.

Článok 2

Vyhlásenie verejnej súťaže

Intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže nad rámec obmedzenia stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 je otvorený do 30. septembra 2016 za podmienok stanovených v hlave II kapitole I oddiele III nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 a v tomto nariadení.

Článok 3

Predkladanie ponúk

1.   Lehota na predkladanie ponúk na prvú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk končí 19. apríla 2016 o 12.00 hod. (bruselského času).

Termín na predkladanie ponúk na nasledujúce individuálne výzvy na predkladanie ponúk je prvý a tretí utorok v mesiaci o 12.00 hod. (bruselského času).

Ak je utorok štátnym sviatkom, lehota končí predchádzajúci pracovný deň o 12.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky sa predkladajú intervenčným agentúram, ktoré sú schválené členskými štátmi (6).

Článok 4

Oznamovanie Komisii

Oznamovanie podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 sa musí uskutočniť do 16.00 hod. (bruselského času) v termínoch predkladania ponúk uvedených v článku 3 tohto nariadenia v súlade s nariadením (ES) č. 792/2009.

Odchylne od článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009, ak členský štát neoznámi Komisii prijateľnú ponuku v lehotách uvedených v prvom odseku, predpokladá sa, že Komisii oznámil nulovú ponuku.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. apríla 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1.

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1549 zo 17. septembra 2015, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou predĺženia obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2015 a posunutia začiatku obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2016 (Ú. v. EÚ L 242, 18.9.2015, s. 28).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori ( Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

(6)  Adresy intervenčných agentúr sú dostupné na webovej stránke Európskej Komisie http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.


2.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/483

z 1. apríla 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. apríla 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

268,0

MA

91,6

TR

105,4

ZZ

155,0

0707 00 05

MA

83,3

TR

141,1

ZZ

112,2

0709 93 10

EG

44,3

MA

93,7

TR

124,9

ZZ

87,6

0805 10 20

EG

47,4

IL

76,6

MA

61,5

TN

70,5

TR

72,9

ZA

47,6

ZZ

62,8

0805 50 10

MA

85,6

TR

61,0

ZZ

73,3

0808 10 80

BR

98,1

CL

113,6

CN

124,1

US

141,2

ZA

71,2

ZZ

109,6

0808 30 90

AR

101,9

CL

122,1

ZA

106,1

ZZ

110,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

2.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/31


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV (EÚ, Euratom) 2016/484

z 23. marca 2016

o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 254 a 255,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 48 Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 (1), sa uvádza, že Všeobecný súd sa od 25. decembra 2015 skladá zo 40 sudcov. V článku 2 písm. a) uvedeného nariadenia sa stanovuje dĺžka funkčného obdobia dvanástich ďalších sudcov tak, aby skončenie tohto funkčného obdobia zodpovedalo čiastočným obmenám Všeobecného súdu, ktoré sa uskutočnia 1. septembra 2016 a 1. septembra 2019.

(2)

Na vymenovanie za ďalších sudcov Všeobecného súdu boli navrhnutí pán Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, pán Zoltán CSEHI, pán Constantinos ILIOPOULOS, pani Anna MARCOULLI, pani Nina PÓŁTORAK, pán Dean SPIELMANN a pán Virgilijus VALANČIUS.

(3)

Výbor zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vydal stanovisko k vhodnosti pána Leopolda CALVA-SOTELA IBÁÑEZA-MARTÍNA, pána Zoltána CSEHIHO, pána Constantinosa ILIOPOULOSA, pani Anny MARCOULLIOVEJ, pani Niny PÓŁTORAKOVEJ, pána Deana SPIELMANNA a pána Virgilijusa VALANČIUSA vykonávať funkciu sudcu Všeobecného súdu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za sudcov Všeobecného súdu sa na obdobie od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia do 31. augusta 2016 vymenúvajú:

pán Zoltán CSEHI,

pán Constantinos ILIOPOULOS,

pani Anna MARCOULLI,

pani Nina PÓŁTORAK,

pán Dean SPIELMANN.

Článok 2

Za sudcov Všeobecného súdu sa na obdobie od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia do 31. augusta 2019 vymenúvajú:

pán Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN,

pán Virgilijus VALANČIUS.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. marca 2016

Predseda

P. DE GOOIJER


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 14).


2.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/33


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV (EÚ, Euratom) 2016/485

z 23. marca 2016

o vymenovaní sudcov Všeobecného súdu

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 254 a 255,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie 14 sudcov Všeobecného súdu sa skončí 31. augusta 2016. Je potrebné pristúpiť k vymenovaniam na obdobie od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2022.

(2)

Pán Sten FRIMODT NIELSEN, pán Dimitrios GRATSIAS, pán Marc JAEGER, pán Viktor KREUSCHITZ, pán Savvas S. PAPASAVVAS a pán Marc VAN DER WOUDE boli navrhnutí na opätovné vymenovanie do funkcií.

(3)

Okrem toho boli na vymenovanie za sudcov Všeobecného súdu navrhnutí: pani Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK a pán Paul NIHOUL.

(4)

Výbor zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vydal stanovisko k vhodnosti pána Stena FRIMODTA NIELSENA, pána Dimitriosa GRATSIASA, pána Marca JAEGERA, pani Krystyny KOWALIKOVEJ-BAŃCZYKOVEJ, pána Viktora KREUSCHITZA, pána Paula NIHOULA, pána Savvasa S. PAPASAVVASA a pána Marca VAN DER WOUDEHO vykonávať funkciu sudcu Všeobecného súdu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za sudcov Všeobecného súdu sa na obdobie od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2022 vymenúvajú:

pán Sten FRIMODT NIELSEN,

pán Dimitrios GRATSIAS,

pán Marc JAEGER,

pani Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK,

pán Viktor KREUSCHITZ,

pán Paul NIHOUL,

pán Savvas S. PAPASAVVAS,

pán Marc VAN DER WOUDE.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. marca 2016

Predseda

P. DE GOOIJER


Korigendá

2.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/35


Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

( Úradný vestník Európskej únie L 343 z 29. decembra 2015 )

Na strane 109 v obsahu sa „PRÍLOHA 22-13 – Vyhlásenie na faktúre“ vypúšťa.

Na strane 514 sa „PRÍLOHA 22-13“ vypúšťa.


2.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/35


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

( Úradný vestník Európskej únie L 343 z 29. decembra 2015 )

Na strane 565 sa odsek 3 v článku 2 nahrádza takto:

„3.   Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dňa zavedenia prvej fázy modernizácie systému ZINZ a systému Surveillance 2 sa kódy a formáty prílohy A neuplatňujú a príslušné kódy a formáty sú tie, ktoré sa uvádzajú v prílohách 2 až 5 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 (1).

Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dňa zmodernizovania systému SHS sa kódy a formáty prílohy A neuplatňujú a príslušné kódy a formáty sú tie, ktoré sa uvádzajú v prílohách 6 až 7 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

Odchylne od odseku 2 tohto článku až do dátumov zavedenia alebo zmodernizovania príslušných systémov IT uvedených v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341 sú formáty a kódy uvedené v prílohe B pre členské štáty povinné.

Až do dátumov zavedenia alebo zmodernizovania príslušných systémov IT uvedených v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341 sa na formáty a kódy požadované v prípade vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu vzťahujú požiadavky na údaje uvedené v prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

Až do dňa zavedenia automatizovaného systému vývozu podľa CKÚ a dňa zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu, ako sa uvádzajú v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/255/EÚ (2), členské štáty zabezpečia, aby kódy a formáty oznámenia o predložení umožňovali predkladanie tovaru v súlade s článkom 139 kódexu.“

Na strane 565 sa poznámka pod čiarou č. 1 nahrádza takto:

„(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).“