ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 72

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
17. marca 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/378 z 11. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o harmonogram, formát a vzor pre predloženie oznámení príslušným orgánom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/379 z 11. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 684/2009, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú predkladať v rámci elektronického postupu pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/380 zo 16. marca 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

51

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/381 zo 14. marca 2016 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo výbore pre štátnu prístavnú kontrolu Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole

53

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/382 z 15. marca 2016 o opatrení, ktoré prijalo Nemecko podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES s cieľom zakázať uvedenie jedného typu stroja na odizolovanie káblov na trh [oznámené pod číslom C(2016) 1520]  ( 1 )

57

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 1/2016 zo 7. marca 2016 o schválení výnimiek z rozpočtových pravidiel Centra pre rozvoj podnikania (CDE) [2016/383]

59

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 2/2016 zo 7. marca 2016, ktorým sa vymenúva člen správnej rady Centra pre rozvoj podnikania (CDE) [2016/384]

61

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Nórsko č. 1/2016 z 8. februára 2016, ktorým sa mení protokol 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce [2016/385]

63

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Island č. 1/2016 zo 17. februára 2016, ktorým sa mení protokol 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce [2016/386]

66

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom ( Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/378

z 11. marca 2016,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o harmonogram, formát a vzor pre predloženie oznámení príslušným orgánom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a najmä jeho článok 4 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť súlad povinností týkajúcich sa nahlasovania a znížiť administratívne zaťaženie subjektov, na ktoré sa vzťahujú tieto povinnosti, treba zosúladiť povinnosti týkajúce sa nahlasovania podľa tohto nariadenia a podľa delegovaného nariadenia Komisie, ktoré sa má prijať v súlade s článkom 27 ods. 3 tretím pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (2).

(2)

S cieľom umožniť príslušným orgánom a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) zabezpečiť kvalitu údajov a účinné monitorovanie trhu v prospech integrity trhu by príslušné orgány a ESMA mali mať možnosť bezodkladne prijímať úplné oznámenia za každý obchodný deň.

(3)

Na účely účinného a efektívneho využívania údajov príslušnými orgánmi by sa mal zabezpečiť súlad vo vzoroch a formátoch používaných pri predkladaní oznámení o finančných nástrojoch. Tieto ciele sú podporované dodržiavaním príslušných medzinárodných noriem so zreteľom na podrobnosti obsiahnuté v uvedených oznámeniach.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil orgán ESMA.

(5)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov založenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3).

(6)

S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie finančných trhov treba, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr a aby sa ustanovenia stanovené v tomto nariadení uplatňovali od rovnakého dátumu ako ustanovenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 596/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každý deň, keď je obchodné miesto otvorené na účely obchodovania, predloží toto obchodné miesto najneskôr do 21:00 (SEČ) pomocou automatizovaných procesov svojmu príslušnému orgánu podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 oznámenia o všetkých finančných nástrojoch, ktoré boli v uvedený deň pred 18:00 SEČ po prvýkrát predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie, ktoré boli prijaté na obchodovanie alebo s ktorými sa na uvedenom obchodnom mieste obchodovalo vrátane prípadov, keď boli pokyny alebo kotácie zadané prostredníctvom jeho systému, keď sa s nimi prestalo obchodovať alebo prestali byť prijímané na obchodovanie na tomto obchodnom mieste.

2.   Oznámenia o finančných nástrojoch, ktoré boli po 18:00 SEČ po prvýkrát predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie, ktoré boli prijaté na obchodovanie alebo s ktorými sa obchodovalo na obchodnom mieste vrátane prípadov, keď boli pokyny alebo kotácie zadané prostredníctvom jeho systému, keď sa s nimi prestalo obchodovať alebo prestali byť prijímané na obchodovanie na tomto obchodnom mieste, predloží obchodné miesto automatizovanými procesmi príslušnému orgánu najneskôr do 21:00 SEČ nasledujúceho dňa, keď je otvorené na obchodovanie.

3.   Príslušné orgány musia zasielať oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 orgánu ESMA každý deň najneskôr do 23:59 SEČ pomocou automatizovaných procesov a bezpečnými elektronickými komunikačnými kanálmi, ktoré ich spájajú s orgánom ESMA.

Článok 2

Všetky informácie, ktoré sa majú uviesť v oznámeniach podľa článku 4 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, sa predkladajú v súlade s normami a formátmi uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu, v elektronickom a strojovo čitateľnom formáte a spoločnom vzore XML v súlade s metodikou ISO 20022.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA

Normy a formáty pre predloženie oznámení príslušným orgánom podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014

Tabuľka 1

Vysvetlivky k tabuľke 3

SYMBOL

TYP ÚDAJOV

VYMEDZENIE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znakov

Voľné textové pole.

{CFI_CODE}

6 znakov

Kód CFI podľa ISO 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

2-miestny kód krajiny, alfa-2 kód krajiny podľa ISO 3166-1.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

3-miestny kód meny, kódy meny podľa ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát dátumu a času podľa normy ISO 8601.

Dátum a čas v tomto formáte:

YYYY-MM-DDThh:mm:s.ddddddZ.

„YYYY“ je rok,

„MM“ je mesiac,

„DD“ je deň,

„T“ – znamená, že sa používa písmeno „T“,

„hh“ je hodina,

„mm“ je minúta,

„s.dddddd“ je sekunda a zlomok sekundy,

Z je čas UTC.

Dátumy a časy sa uvádzajú v UTC.

{DATEFORMAT}

Formát dátumu podľa normy ISO 8601.

Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte:

YYYY-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Desatinné číslo zložené spolu až z n číslic, z ktorých až m číslic môžu byť zlomkové číslice.

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty.

oddeľovač desatinných miest je „.“ (bodka),

pred záporné čísla sa dáva „-“ (mínus),

Hodnoty sú zaokrúhlené, nie skrátené.

{INDEX}

4 abecedné znaky

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ –EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„Bubo“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – obligácie ministerstva financií

„SWAP“ – SWAP

„FUSW“ – termínové swapy

{INTEGER-n}

Celé číslo – spolu až do n číslic.

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty celých čísel.

{ISIN}

12 alfanumerických znakov

Kód ISIN podľa ISO 6166.

{LEI}

20 alfanumerických znakov

Identifikátor právnych subjektov podľa vymedzenia v ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikátor trhu podľa vymedzenia v ISO 10383.

{FISN}

35 alfanumerických znakov

Kód FISN podľa vymedzenia v ISO 18774.


Tabuľka 2

Klasifikácia komodít a derivátov na emisné kvóty pre tabuľku 3 (polia 35 – 37).

Základný výrobok

Poddruh výrobku

Ďalší poddruh výrobku

„AGRI“ – poľnohospodárske výrobky

„GROS“ – zrná a olejnaté semená

„FWHT“ – kŕmna pšenica

„SOYB“ – sója

„CORN“ – kukurica

„RPSD“ – semeno repky olejnej

„RICE“ – ryža

„OTHR“ – iné

„SOFT“ – netrvanlivé

„CCOA“ – kakao

„ROBU“ – káva Robusta

„WHSG“ – biely cukor

„BRWN“ – surový cukor

„OTHR“ – iné

„POTA“ – zemiaky

 

„OOLI“ – olivový olej

„LAMP“ – lampový olivový olej

„DIRY“ – mliečne

 

„FRST“ – lesnícke

 

„SEAF“ – morské plody

 

„LSTK“ – hospodárske zvieratá

 

„GRIN“ – zrno

„MWHT“ – pšenica na mletie

„NRGY“ – energia

„ELEC“ – elektrina

„BSLD“ – základný odber

„FITR“ – finančné prenosové práva

„PKLD“ – špičkový odber

„OFFP“ – mimo špičky

„OTHR“ – iné

„NGAS“ – zemný plyn

„GASP“ – GASPOOL

„LNGG“ – skvapalnený zemný plyn (LNG)

„NBPG“ – národný plynárenský uzol (NBP)

„NCGG“ – trhová oblasť NetConnect Germany (NCG)

„TTFG“ – Title Transfer Facility (TTF)

„OILP“ – ropa

„BAKK“ – Bakken

„BDSL“ – bionafta

„BRNT“ – Brent

„BRNT“ – Brent NX

„CNDA“ – kanadská

„COND“ – kondenzát

„DSEL“ – nafta

„DUBA“ – dubajská

„ESPO“ – ESPO

„ETHA“ – etanol

„FUEL“ – vykurovací olej

„FOIL“ – palivový olej

„GOIL“ – plynový olej

„GSLN“ – benzín

„HEAT“ – vykurovací olej

„JTFL“ – letecké palivo

„KERO“ – kerozín

„LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ – Mars

„NAPH“ – ťažký benzín

„NGLO“ – skvapalnený zemný plyn (NGL)

„TAPI“ – Tapis

„Ural“ – Urals

„WTIO“ – West Texas Intermediate (WTI)

„COAL“ – uhlie

„INRG“ – Inter Energy

„RNNG“ – energia z obnoviteľných zdrojov

„LGHT“ – ľahké zvyšky

„DIST“ – destiláty

 

„ENVR“ – environmentálne

„EMI“ – emisie

„CERE“ – jednotka certifikovaného zníženia emisií (CER)

„ERUE“ – jednotka zníženia emisií (ERU)

„EUAE“ – emisná kvóta (EUA)

„EUAA“ – kvóta pre leteckú dopravu (EUAA)

„OTHR“ – iné

„WTHR“ – klimatické

„CRBR“ – uhlíkové

 

„FRGT“ – náklad

„WETF“ – kvapalný

„TNKR“ – tankery

„DRYF“ – suchý

„DBCR“ – lode na sypký náklad

„CSHP“ – kontajnerové lode

 

„FRTL“ – hnojivo

„AMMO“ – amoniak

„DAPH“ – DAP (fosforečnan dvojamónny)

„PTSH“ – potaš

„SLPH“ – síra

„UREA“ – močovina

„UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amónny)

 

„INDP“ – priemyselné výrobky

„CSTR“ – stavebníctvo

„MFTG“ – výroba

 

„METL“ – kovy

„NPRM“ – nevzácne kovy

„ALUM“ – hliník

„ALUA“ – zliatina hliníka

„CBLT“ – kobalt

„COPR“ – meď

„IRON“ – železná ruda

„LEAD“ – olovo

„MOLY“ – molybdén

„NASC“ – North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)

„NICK“ – nikel

„STEL“ – oceľ

„TINN“ – cín

„ZINC“ – zinok

„OTHR“ – iné

„PRME“ – vzácne kovy

„GOLD“ – zlato

„SLVR“ – striebro

„PTNM“ – platina

„PLDM“ – paládium

„OTHR“ – iné

„MCEX“ – viackomoditné exotické (Multi Commodity Exotic)

 

 

„PAPR“ – papier

„CBRD“ – vlnitá kartonáž

„NSPT“ – novinový papier

„PULP“ – buničina

„RCVP“ – zberový papier

 

„POLY“ – polypropylén

„PLST“ – plasty

 

„INFL“ – inflácia

 

 

„OEST“ – úradné hospodárske štatistiky

 

 

„OTHC“ – iné C10 podľa vymedzenia v oddiele 10 tabuľke 10.1 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi.

„DLVR“ – doručiteľné

„NDLV“ – nedoručiteľné

 

„OTHR“ – iné

 

 


Tabuľka 3

Normy a formáty, ktoré sa používajú v oznámeniach predložených podľa článku 4 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014

č.

POLE

NORMY A FORMÁTY NA NAHLASOVANIE

Všeobecné polia

1

Identifikačný kód nástroja

{ISIN}

2

Celý názov nástroja

{ALPHANUM-350}

3

Klasifikácia nástroja

{CFI_CODE}

4

Ukazovateľ komoditných derivátov

„true“ – Áno

„false“ – Nie

Polia týkajúce sa emitenta

5

Identifikátor emitenta alebo organizátora obchodného miesta

{LEI}

Polia týkajúce sa obchodného miesta

6

Obchodné miesto

{MIC}

7

Skrátený názov finančného nástroja

{FISN}

8

Žiadosť emitenta o prijatie na obchodovanie

„true“ – Áno

„false“ – Nie

9

Dátum schválenia prijatia na obchodovanie

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Dátum žiadosti o prijatie na obchodovanie

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Dátum prijatia na obchodovanie alebo dátum prvého obchodu

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Dátum ukončenia

{DATE_TIME_FORMAT}

Polia týkajúce sa nominálnej hodnoty

13

Nominálna mena 1

{CURRENCYCODE_3}

Polia týkajúce sa dlhopisov alebo iných foriem dlhových cenných papierov

14

Celková vydaná nominálna suma

{DECIMAL-18/5}

15

Dátum splatnosti

{DATEFORMAT}

16

Mena nominálnej hodnoty

{CURRENCYCODE_3}

17

Jednotková nominálna hodnota/minimálna obchodovaná hodnota

{DECIMAL-18/5}

18

Pevná sadzba

{DECIMAL-11/10}

Vyjadrená ako percentuálny podiel (napr. 7.0 je 7 % a 0.3 je 0,3 %)

19

Identifikátor indexu/referenčnej hodnoty dlhopisu s pohyblivým výnosom

{ISIN}

20

Názov indexu/referenčnej hodnoty dlhopisu s pohyblivým výnosom

{INDEX}

alebo

{ALPHANUM-25} – ak názov indexu nie je zahrnutý do zoznamu {INDEX}

21

Obdobie trvania indexu/referenčnej hodnoty dlhopisu s pohyblivým výnosom.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dni

{INTEGER-3}+„WEEK“ – týždne

{INTEGER-3}+„MNTH“ – mesiace

{INTEGER-3}+„YEAR“ – roky

22

Rozpätie bázických bodov indexu/referenčnej hodnoty dlhopisu s pohyblivým výnosom

{INTEGER-5}

23

Priorita dlhopisu

„SNDB“ – nadriadený dlh

„MZZD“ – mezanínový dlh

„SBOD“ – podriadený dlh

„JUND“ – podriadený dlh typu Junior

Polia týkajúce sa derivátov a sekuritizovaných derivátov

24

Dátum splatnosti

{DATEFORMAT}

25

Cenový multiplikátor

{DECIMAL-18/17}

26

Kód podkladového nástroja

{ISIN}

27

Podkladový emitent

{LEI}

28

Názov podkladového indexu

{INDEX}

alebo

{ALPHANUM-25} – ak názov indexu nie je zahrnutý do zoznamu {INDEX}

29

Obdobie trvania podkladového indexu

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dni

{INTEGER-3}+„WEEK“ – týždne

{INTEGER-3}+„MNTH“ – mesiace

{INTEGER-3}+„YEAR“ – roky

30

Druh opcie

„PUTO“ – predajná opcia

„CALL“ – kúpna opcia

„OTHR“ – ak nie je možné určiť, či ide o predajnú alebo kúpnu opciu

31

Realizačná cena

{DECIMAL-18/13} v prípade, že je cena vyjadrená ako peňažná hodnota

{DECIMAL-11/10} v prípade, že je cena vyjadrená ako percentuálny podiel alebo výnos

{DECIMAL-18/17} v prípade, že je cena vyjadrená ako bázické body

„PNDG“ v prípade, že cena nie je k dispozícii

32

Mena realizačnej ceny

{CURRENCYCODE_3}

33

Forma uplatnenia opcie

„EURO“ – európska

„AMER“ – americká

„ASIA“ – ázijská

„BERM“ – bermudská

„OTHR“ – akýkoľvek iný druh

34

Druh vyrovnania

„PHYS“ – fyzicky vyrovnaná

„CASH“ – hotovostne vyrovnaná

„OPTN“ – voliteľná pre protistranu alebo keď je určená treťou stranou

Komoditné deriváty a deriváty na emisné kvóty

35

Základný výrobok

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „základný výrobok“ tabuľky komoditných derivátov a derivátov na emisné kvóty.

36

Poddruh výrobku

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „poddruh výrobku“ tabuľky komoditných derivátov a derivátov na emisné kvóty.

37

Ďalší poddruh výrobku

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „ďalší poddruh výrobku“ tabuľky komoditných derivátov a derivátov na emisné kvóty.

38

Druh transakcie

„FUTR“ – Futures

„OPTN“ – Opcie

„TAPO“ – TAPOS

„SWAP“ – SWAP

„MINI“ – Minis

„OTCT“ – OTC

„ORIT“ – Outright (priama transakcia)

„CRCK“ – Crack

„DIFF“ – Diferenciál

„OTHR“ – iné

39

Druh konečnej ceny

„ARGM“ – Argus/McCloskey

„BLTC“ – Baltic

„EXOF“ – Exchange

„GBCL“ – GlobalCOAL

„IHSM“ – IHS McCloskey

„PLAT“ – Platts

„OTHR“ – iné

Úrokové deriváty

Polia v tejto časti by sa mali vypĺňať len v prípade tých nástrojov, ktorých podkladovým nástrojom je nefinančný nástroj úrokového druhu.

40

Referenčná sadzba

{INDEX}

alebo

{ALPHANUM-25} – ak názov indexu nie je zahrnutý do zoznamu {INDEX}

41

Obdobie trvania zmluvy o úrokových sadzbách

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dni

{INTEGER-3}+„WEEK“ – týždne

{INTEGER-3}+„MNTH“ – mesiace

{INTEGER-3}+„YEAR“ – roky

42

Nominálna mena 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Fixná sadzba časti 1

{DECIMAL -11/10}

Vyjadrená ako percentuálny podiel (napr. 7.0 je 7 % a 0.3 je 0,3 %)

44

Fixná sadzba časti 2

{DECIMAL -11/10}

Vyjadrená ako percentuálny podiel (napr. 7.0 je 7 % a 0.3 je 0,3 %)

45

Pohyblivá sadzba časti 2

{INDEX}

alebo

{ALPHANUM-25} – ak názov indexu nie je zahrnutý do zoznamu {INDEX}

46

Obdobie trvania zmluvy o úrokových sadzbách časti 2

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dni

{INTEGER-3}+„WEEK“ – týždne

{INTEGER-3}+„MNTH“ – mesiace

{INTEGER-3}+„YEAR“ – roky

Devízové deriváty

Polia v tejto časti by sa mali vypĺňať len v prípade tých nástrojov, ktorých podkladovým nástrojom je nefinančný nástroj devízového druhu.

47

Nominálna mena 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Druh devízy

„FXCR“ – krížové výmenné kurzy

„FXEM“ – rozvíjajúce sa trhy FX

„FXMJ“ – FX Majors


17.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/379

z 11. marca 2016,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 684/2009, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú predkladať v rámci elektronického postupu pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohách k nariadeniu Komisie (ES) č. 684/2009 (2) sa stanovuje štruktúra a obsah elektronických správ používaných na účely prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, ako aj kódov vyžadovaných na vyplnenie určitých polí údajov v týchto správach.

(2)

S cieľom zlepšiť sledovanie účastníkov príslušnými orgánmi členského štátu odoslania a členského štátu vývozu a zaistiť koreláciu informácií medzi členským štátom odoslania a členským štátom vývozu, ak sa má tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane vyviezť podľa článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES, odosielateľ by mal mať možnosť uviesť číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI), ako sa vymedzuje v článku 1 bode 18 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (3), deklaranta, ktorý podáva vývozné vyhlásenie.

(3)

S cieľom zlepšiť úplnosť informácií obsiahnutých v číselných údajových položkách by sa vyplnenie údajových prvkov s chybnými nulovými hodnotami nemalo povoliť.

(4)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009 (4) určité označenia vinárskych výrobkov, a to chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie, označenie ročníka a muštovej odrody, sa majú osvedčiť v sprievodnom doklade. Keď sa má použiť počítačový systém, obsah elektronického administratívneho dokumentu by sa teda mal upraviť tak, aby umožňoval zaznamenávanie týchto označení.

(5)

Za podmienok stanovených v článku 12 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (5), ak liehovina dozrievala pod vnútroštátnou kontrolou, vek liehoviny sa môže uviesť pri jej opise, prezentácii alebo označovaní. Preto je potrebné upraviť opis údajových prvkov, ktoré sa týkajú liehovín, v elektronickom administratívnom dokumente.

(6)

S cieľom zrušiť prepravu sa musí v správe o zrušení uviesť kód dôvodu zrušenia. Možné hodnoty daného kódu pozostávajú z jednej číslice. Dĺžka príslušného údajového prvku by sa preto mala obmedziť na jednu číslicu.

(7)

V prípade prepravy energetických výrobkov v režime pozastavenia dane po mori alebo vnútrozemskými vodnými cestami určených pre príjemcu, ktorý nie je s konečnou určitosťou známy v čase, keď odosielateľ predkladá návrh elektronického administratívneho dokumentu, môžu príslušné orgány členského štátu odoslania v súlade s článkom 22 smernice 2008/118/ES povoliť, aby odosielateľ vynechal údaje týkajúce sa príjemcu. Požiadavky týkajúce sa identifikácie účastníka by sa preto nemali uplatňovať, ak sa preprava energetických výrobkov v režime pozastavenia spotrebnej dane rozdelí v súlade s článkom 23 smernice 2008/118/ES a príjemca nie je s konečnou určitosťou známy.

(8)

Smernica Rady 95/59/ES (6) bola zrušená a nahradená smernicou Rady 2011/64/EÚ (7). V záujme jasnosti by sa mali odkazy na zrušenú smernicu v nariadení (ES) č. 684/2009 aktualizovať.

(9)

Nariadenie (ES) č. 684/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 684/2009 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha II sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 24).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

(6)  Smernica Rady 95/59/ES z 27. novembra 1995 o iných daniach, ktoré ovplyvňujú spotrebu vyrobeného tabaku, ako je daň z obratu (Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 40).

(7)  Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 176, 5.7.2011, s. 24).


PRÍLOHA I

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 sa tabuľky 1 až 6 nahrádzajú takto:

„Tabuľka 1

(podľa článku 3 ods. 1 a článku 8 ods. 1)

Návrh elektronického administratívneho dokumentu a elektronický administratívny dokument

A

B

C

D

E

F

G

 

CHARAKTERISTICKÝ ZNAK

R

 

 

 

 

a

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

štandardné predloženie (používa sa vo všetkých prípadoch okrem prípadu, keď sa predloženie týka vývozu s miestnym colným konaním),

2

=

predloženie na vývoz s miestnym colným konaním.

Druh správy sa nesmie uvádzať v e-AD, ku ktorému je pridelený ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1 tohto nariadenia.

n1

 

b

Ukazovateľ odkladu predloženia

D

„R“ pre predloženie e-AD pri preprave, ktorá sa začala na základe papierového dokumentu uvedeného v článku 8 ods. 1

Možné hodnoty:

0

=

nepravdivá,

1

=

pravdivá.

V prípade neuvedenia hodnoty sa hodnota ukazovateľa považuje za „nepravdivú“.

Tento údajový prvok sa nesmie uvádzať v e-AD, ku ktorému je pridelený ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1

n1

1

E-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES],

2

=

registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES],

3

=

dočasný registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES],

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES),

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [bod iv) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES],

6

=

vývoz [bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES],

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy, článok 22 smernice 2008/118/ES).

n1

 

b

Čas trvania prepravy

R

 

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných dopravných prostriedkov a vzdialenosti, vyjadrený v hodinách (H) alebo dňoch (D), pričom za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo (príklady: H12 alebo D04). Údaj pre „H“ by sa mal rovnať alebo byť menší ako 24. Údaj pre „D“ by sa mal rovnať alebo byť menší ako 92.

an3

 

c

Zabezpečenie dopravy

R

 

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie prvej dopravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ,

2

=

príjemca,

3

=

vlastník tovaru,

4

=

iný subjekt.

n1

 

d

ARC

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Pozri prílohu II Zoznam kódov 2.

an21

 

e

Dátum a čas validácie e-AD

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

 

f

Poradové číslo

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri validácii návrhu e-AD a pri každej zmene miesta určenia.

Pri počiatočnej validácii je poradovým číslom 1 a ďalej sa v každom e-AD, ktorý vyhotovia príslušné orgány členského štátu odoslania pri každej zmene miesta určenia, zvyšuje o 1.

n..2

 

g

Dátum a čas overenia zmeny

C

Dátum a čas overenia zmeny miesta určenia oznámenia o zmene miesta určenia v tabuľke 3 poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania v prípade zmeny miesta určenia.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2

ÚČASTNÍK – Odosielateľ

R

 

 

 

 

a

Číslo spotrebnej dane účastníka

R

 

Uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného odosielateľa.

an13

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3

ÚČASTNÍK – Miesto odoslania

C

„R“, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je „1“.

 

 

 

a

Údaje o daňovom sklade

R

 

Uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu odoslania.

an13

 

b

Meno účastníka

O

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

O

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

O

 

an..10

 

f

Obec

O

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

‚R‘, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

4

ÚRAD odoslania – dovoz

C

„R“, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je „2“.

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód colného úradu zodpovedného za prepustenie do voľného obehu. Pozri prílohu II Zoznam kódov 5.

Uveďte kód colného úradu, ktorý je uvedený v zozname colných úradov.

an8

5

ÚČASTNÍK – príjemca

C

„R“ okrem druhu správy „2 – Predloženie na vývoz s miestnym colným konaním“ alebo pre kód druhu miesta určenia 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4.

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6,

tento údajový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu,

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu.

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6,

tento údajový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3, 4, 5 a 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Uveďte číslo EORI subjektu zodpovedného za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

6

ÚČASTNÍK – DOPLŇUJÚCE ÚDAJE – Príjemca

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

Uveďte členský štát určenia pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II.

a2

 

b

Poradové číslo osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane

D

„R“, ak je poradové číslo uvedené na osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane stanovenom v nariadení Komisie (ES) č. 31/96 (1).

 

an..255

7

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Pre kód druhu miesta určenia 2 skupina údajov:

je „O“ pre e-AD, keďže členský štát odoslania môže v tejto kolónke uviesť adresu registrovaného príjemcu uvedeného v SEED,

sa nevzťahuje na návrh e-AD.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia,

2, 3 a 5: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor.

an..16

 

b

Meno účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 5,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 7c, 7e a 7f:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3, 4 a 5,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

8

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

„R“ v prípade vývozu (kód druhu miesta určenia 6).

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie. Pozri prílohu II Zoznam kódov 5.

Uveďte kód colného úradu, ktorý existuje v zozname colných úradov s vývoznou úlohou.

an8

9

e-AD:

R

 

 

 

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

Jedinečné poradové číslo, ktoré odosielateľ pridelil e-AD, na základe ktorého sa identifikuje zásielka v záznamoch odosielateľa.

an..22

 

b

Číslo faktúry

R

 

Uveďte číslo faktúry vzťahujúcej sa na tovar. Pokiaľ faktúra ešte nebola vystavená, uvedie sa číslo dodacieho listu resp. akéhokoľvek iného prepravného dokladu.

an..35

 

c

Dátum faktúry

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Dátum dokumentu uvedený v kolónke 9b.

Dátum

 

d

Kód druhu miesta pôvodu

R

 

Možné hodnoty pre miesto pôvodu prepravy sú:

1

=

miesto pôvodu – daňový sklad [v situáciách uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES],

2

=

miesto pôvodu – dovoz [v situácii uvedenej v článku 17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES].

n1

 

e

Dátum odoslania

R

 

Dátum, kedy sa preprava začína v súlade s článkom 20 ods. 1 smernice 2008/118/ES. Tento dátum nemôže byť neskorší ako 7 dní odo dňa predloženia návrhu e-AD. V prípade uvedenom v článku 26 smernice 2008/118/ES dátum odoslania môže byť uplynulý dátum.

Dátum

 

f

Čas odoslania

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Dátum, keď sa preprava začína v súlade s článkom 20 ods. 1 smernice 2008/118/ES. Uvedený čas je miestny čas.

Time

 

g

Predchádzajúci ARC

D

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení nových e-AD po overení správy „Operácia rozdelenia“ (tabuľka 5).

Uveďte kód nahradeného e-AD.

an21

9.1

JCD PRI DOVOZE

C

„R“, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je „2“ (dovoz).

 

9X

 

a

Číslo JCD pri dovoze

R

Číslo JCD poskytuje odosielateľ v čase predloženia návrhu e-AD alebo príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Uveďte číslo(-a) jednotného(-ých) colného(-ých) dokladu(-ov) použitého(-ých) na prepustenie príslušného tovaru do voľného obehu.

an..21

10

ÚRAD – Príslušný orgán na mieste odoslania

R

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu príslušných orgánov v členskom štáte odoslania zodpovedného za kontrolu spotrebnej dane v mieste odoslania. Pozri prílohu II Zoznam kódov 5.

an8

11

ZÁBEZPEKA NA PREPRAVU

R

 

 

 

 

a

Kód druhu ručiteľa

R

 

Uveďte subjekt(-y) zodpovedný(-é) za poskytnutie zábezpeky pomocou kódu druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II.

n..4

12

ÚČASTNÍK – Ručiteľ

C

„R“, ak sa uplatňuje jeden z týchto kódov druhu ručiteľa: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 alebo 1234.

(Pozri Kód druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II.)

Uveďte dopravcu a/alebo vlastníka tovaru, ak poskytujú zábezpeku.

2X

 

a

Číslo spotrebnej dane účastníka

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Uveďte platné registračné číslo SEED alebo identifikačné číslo pre DPH dopravcu alebo vlastníka tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

an13

 

b

Identifikačné číslo pre DPH

O

an..14

 

c

Meno účastníka

C

Pre kolónky 12c, d, f a g:

„O“, ak je poskytnuté číslo spotrebnej dane účastníka, v iných prípadoch „R“.

 

an..182

 

d

Názov ulice

C

 

an..65

 

e

Číslo ulice

O

 

an..11

 

f

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

g

Obec

C

 

an..50

 

h

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

13

DOPRAVA

R

 

 

 

 

a

Kód druhu dopravy

R

 

Uveďte druh dopravy v čase začiatku prepravy pomocou kódov v Zozname kódov 7 v prílohe II.

n..2

 

b

Doplňujúce údaje

C

„R“, ak kód druhu dopravy je „iný“.

V iných prípadoch „O“.

Uveďte slovný opis druhu dopravy.

an..350

 

c

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

14

ÚČASTNÍK – Organizátor dopravy

C

„R“ na uvedenie subjektu zodpovedného za zabezpečenie prvej dopravy, ak hodnota v kolónke 1c je „3“ alebo „4“.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

15

ÚČASTNÍK – Prvý dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Uveďte subjekt uskutočňujúci prvú dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

16

ÚDAJE O DOPRAVE

R

 

 

99X

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky v súvislosti s druhom dopravy uvedeným v kolónke 13a.

Pozri prílohu II Zoznam kódov 8.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

„R“, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

(Pozri kolónku 16a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie obchodnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú obchodné uzávery.

Uveďte označenie obchodných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o obchodnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto obchodných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o obchodnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17

Obsah e-AD

R

 

Pre každý výrobok v zásielke sa musí použiť osobitnú skupinu údajov.

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Uveďte jedinečné poradové číslo počnúc 1.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an4

 

c

Číselný znak KN

R

 

Uveďte číselný znak KN platný v deň odoslania.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n8

 

d

Množstvo

R

 

Uveďte množstvo (vyjadrené v merných jednotkách súvisiacich s kódom výrobku — pozri Zoznam kódov 11 a 12 v prílohe II).

Pokiaľ ide o prepravu registrovanému príjemcovi uvedenému v článku 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES, množstvo nemôže presiahnuť množstvo povolené na prijatie.

Pokiaľ ide o prepravu organizáciám oslobodeným od spotrebnej dane, ktoré sú uvedené v článku 12 smernice 2008/118/ES, množstvo nemôže presiahnuť množstvo uvedené v osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnosť

R

 

Uveďte hrubú hmotnosť zásielky (tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s obalom).

n..15,2

 

f

Čistá hmotnosť

R

 

Uveďte hmotnosť tovaru podliehajúceho spotrebnej dani bez obalu (pre alkohol a alkoholické nápoje, energetické výrobky a všetky tabakové výrobky okrem cigariet).

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..15,2

 

g

Obsah alkoholu

C

„R“, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Uveďte obsah alkoholu (v objemových percentách pri 20 °C), ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..5,2

 

h

Stupeň Plato

D

„R“, ak členský štát odoslania a/alebo členský štát určenia zdaňuje pivo na základe stupňa Plato.

Pokiaľ ide o pivo, uveďte stupeň Plato, ak členský štát odoslania a/alebo členský štát určenia zdaňuje pivo na tomto základe. Pozri prílohu II Zoznam kódov 11.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..5,2

 

i

Kontrolná známka

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa kontrolných známok požadovaných členským štátom určenia.

an..350

 

j

Kontrolná známka_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

k

Ukazovateľ použitia kontrolnej známky

D

„R“, ak sa používajú kontrolné známky.

Uveďte „1“, ak je tovar označený kontrolnými známkami alebo ich obsahuje, alebo „0“, ak tovar nie je označený kontrolnými známkami ani ich neobsahuje.

n1

 

l

Označenie pôvodu

O

 

Táto kolónka sa môže použiť na udelenie osvedčenia:

1.

v prípade určitých vín, týkajúceho sa chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia (CHOP alebo CHZO) a ročníka a muštovej(-ý) odrody (odrôd), v súlade s článkami 24 a 31 nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009 (2). Osvedčenie by malo mať takéto znenie: „Týmto sa osvedčuje, že opísaný výrobok bol vyrobený v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (3) a jeho delegovaných a vykonávacích aktoch“. Ak ide o výrobok s CHOP alebo CHZO, za znením osvedčenia nasleduje názov (názvy) CHOP alebo CHZO a jeho registračné číslo(-a), ako sa stanovuje v článku 18 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 (4).

2.

v prípade určitých liehovín, ktorých uvádzanie na trh sa týka kategórie alebo kategórií liehovín, zemepisného označenia (ZO) alebo veku výrobku, podľa príslušných právnych predpisov Únie o liehovinách (najmä článku 4, článku 12 ods. 3 a článku 15 a prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (5)), by osvedčenie malo mať takéto znenie: „Týmto sa potvrdzuje, že uvedený výrobok (výrobky) sa uvádzajú na trh a označujú v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 4, článku 12 ods. 3 a článku 15 a v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 a jeho delegovaných a vykonávacích aktoch“.

3.

v prípade piva vyrobeného v nezávislom malom pivovare, ako sa vymedzuje v smernici Rady 92/83/EHS (6), na ktoré sa v členskom štáte určenia plánuje požadovať zníženú sadzbu spotrebnej dane. Osvedčenie by malo mať takéto znenie: „Týmto sa potvrdzuje, že opísaný výrobok sa vyrobil v nezávislom malom pivovare.“

4.

v prípade etylalkoholu destilovaného v malom liehovare, ako sa vymedzuje v smernici 92/83/EHS, na ktorý sa v členskom štáte určenia plánuje požadovať znížená sadzba spotrebnej dane. Osvedčenie by malo mať takéto znenie: „Týmto sa potvrdzuje, že uvedený výrobok sa vyrobil v malom liehovare.“

an..350

 

m

Označenie pôvodu_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

n

Veľkosť výrobcu

O

 

Pokiaľ ide o pivo alebo liehoviny, v prípade ktorých sa uvádza osvedčenie v poli 17l (Označenie pôvodu), uveďte ročnú produkciu z predchádzajúceho roku v hektolitroch piva alebo v hektolitroch čistého alkoholu.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..15

 

o

Hustota

C

„R“, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Uveďte hustotu pri 15 °C, ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..5,2

 

p

Obchodný opis

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, že sa tento údaj musí poskytnúť.

Uveďte obchodný opis tovaru na identifikáciu dopravovaných výrobkov.

V prípade prepravy voľne loženého vína uvedeného v bodoch 1 až 9, 15 a 16 časti II prílohy VII k nariadeniu Rady (ES) č. 1308/2013 opis výrobku obsahuje nepovinné údaje stanovené v článku 120 uvedeného nariadenia za predpokladu, že sú uvedené na etikete alebo že sa ich uvedenie na etikete plánuje.

an..350

 

q

Obchodný opis_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

r

Ochranná známka výrobkov

D

„R“, ak tovar podliehajúci spotrebnej dani má ochrannú známku. Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, že ochrannú známku dopravovaných výrobkov nie je potrebné uvádzať, ak je uvedená na faktúre alebo inom obchodnom doklade uvedenom v kolónke 9b.

Uveďte ochrannú známku tovaru, ak je to uplatniteľné.

an..350

 

s

Ochranná známka výrobkov_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.1

OBAL

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalov

R

 

Uveďte druh obalov pomocou jedného z kódov v Zozname kódov 9 v prílohe II.

an2

 

b

Počet obalov

C

„R“, ak je označené ako „počítateľné“.

Uveďte počet obalov, ak sú obaly počítateľné v súlade so Zoznamom kódov 9 v prílohe II.

n..15

 

c

Označenie obchodnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú obchodné uzávery.

Uveďte označenie obchodných uzáver, ak sa používajú na uzavretie obalov.

an..35

 

d

Údaje o obchodnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto obchodných uzáver (napr. druh použitých uzáver).

an..350

 

e

Údaje o obchodnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.2

VINÁRSKY VÝROBOK

D

„R“ pre vinárske výrobky zahrnuté do časti XII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

 

 

 

a

Kategória vinárskeho výrobku

R

 

Pre vinárske výrobky zahrnuté do časti XII prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1308/2013 uveďte jednu z týchto hodnôt:

1

=

víno bez CHOP/CHZO,

2

=

odrodové víno bez CHOP/CHZO,

3

=

vinársky výrobok s CHOP alebo CHZO,

4

=

dovezené víno,

5

=

iné.

n1

 

b

Kód vinohradníckej oblasti

D

„R“ pre voľne ložené vinárske výrobky (nominálny objem väčší ako 60 litrov).

Uveďte vinohradnícku oblasť, z ktorej dopravovaný výrobok pochádza, v súlade s dodatkom 1 k prílohe VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

n..2

 

c

Tretia krajina pôvodu

C

„R“, ak kategória vinárskeho výrobku v kolónke 17.2a je „4“ (dovezené víno).

Uveďte „Kód krajiny“ uvedený v Zozname kódov 4 v prílohe II, ale neuvedený v Zozname kódov 3 v prílohe II, a neuvádzajte „Kód krajiny“„GR“.

a2

 

d

Ďalšie údaje

O

 

 

an..350

 

e

Ďalšie údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.2.1

Kód PROCESU PRI SPRACOVANÍ VÍNA

D

„R“ pre voľne ložené vinárske výrobky (nominálny objem väčší ako 60 litrov).

 

99x

 

a

Kód procesu pri spracovaní vína

R

 

Uveďte jeden alebo viaceré „kód(-y) procesu pri spracovaní vína“ v súlade so zoznamom v bode 1.4 písm. b) časti B prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 436/2009.

n..2

18

DOKUMENT – Osvedčenie

O

 

 

9x

 

a

Krátky opis dokumentu

C

„R“, ak sa nepoužije pole údajov 18c.

Uveďte opis akéhokoľvek osvedčenia, ktoré sa vzťahuje na dopravovaný tovar, napríklad osvedčenie vzťahujúce sa na Označenie pôvodu uvedené v kolónke 17l.

an..350

 

b

Krátky opis dokumentu_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

c

Referencia dokumentu

C

„R“, ak sa nepoužije pole údajov 18a.

Uveďte referenčný na akékoľvek osvedčenie, ktoré sa vzťahuje na dopravovaný tovar.

an..350

 

d

Referencia dokumentu_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2


Tabuľka 2

(podľa článku 4 ods. 1)

Zrušenie

A

B

C

D

E

F

G

1

CHARAKTERISTICKÝ ZNAK

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia zrušenia

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu správy o zrušení.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2

E-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Uveďte ARC pre e-AD, ktorého zrušenie sa žiada.

an21

3

ZRUŠENIE

R

 

 

 

 

a

Dôvod zrušenia

R

 

Uveďte dôvod zrušenia e-AD pomocou kódov v Zozname kódov 10 v prílohe II.

n1

 

b

Doplňujúce údaje

C

„R“, ak kód dôvodu zrušenia je 0,

„O“, ak kód dôvodu zrušenia je 1, 2, 3 alebo 4.

(pozri kolónku 3.a.)

Uveďte všetky doplňujúce údaje týkajúce sa zrušenia e-AD.

an..350

 

c

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2


Tabuľka 3

(podľa článku 5 ods. 1 a článku 8 ods. 2)

Zmena miesta určenia

A

B

C

D

E

F

G

1

CHARAKTERISTICKÝ ZNAK

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia zmeny miesta určenia

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu správy o zmene miesta určenia.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2

Aktualizácia e-AD

R

 

 

 

 

a

Poradové číslo

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu správy o zmene miesta určenia.

Pri počiatočnom overení je poradovým číslom 1 a ďalej sa zvyšuje o 1 pri každej zmene miesta určenia.

n..2

 

b

ARC

R

 

Uveďte ARC pre e-AD, ktorého miesto určenia sa zmenilo.

an21

 

c

Čas trvania prepravy

D

„R“, ak sa zmení čas trvania prepravy v nadväznosti na zmenu miesta určenia.

Uveďte čas zvyčajne potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrený v hodinách (H) alebo dňoch (D), pričom za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo. (Príklady: H12 alebo D04). Údaj pre „H“ sa mal rovnať alebo byť menší ako 24. Údaj pre „D“ by sa mal rovnať alebo byť menší ako 92.

an3

 

d

Zmena v zabezpečovaní dopravy

D

„R“, ak sa zmení subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy pomocou jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ,

2

=

príjemca,

3

=

vlastník tovaru,

4

=

iný subjekt.

n1

 

e

Číslo faktúry

D

„R“, ak sa zmení faktúra na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte číslo faktúry vzťahujúcej sa na tovar. Pokiaľ faktúra ešte nebola vystavená, uvedie sa číslo dodacieho listu resp. akéhokoľvek iného prepravného dokladu.

an..35

 

f

Dátum faktúry

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“, ak sa zmení číslo faktúry na základe zmeny miesta určenia.

Dátum dokumentu uvedený v kolónke 2e.

date

 

g

Kód druhu dopravy

D

„R“, ak sa zmení kód druhu dopravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte druh dopravy pomocou kódov v Zozname kódov 7 v prílohe II.

n..2

 

h

Doplňujúce údaje

C

„R“ ak je uvedený kód druhu dopravy a je „iný“.

Uveďte slovný opis druhu dopravy.

an..350

 

i

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3

ZMENENÉ miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte nové miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES],

2

=

registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES],

3

=

dočasný registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES],

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES),

6

=

vývoz [bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES].

n1

4

ÚČASTNÍK – Nový príjemca

D

„R“, ak sa zmení príjemca na základe zmeny miesta určenia.

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu,

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu.

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6,

tento údajový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3, a 4.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

5

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Pre kód druhu miesta určenia 2 skupina údajov:

je „O“ po úspešnom overení návrhu zmeny miesta určenia, keďže členský štát odoslania môže v tejto kolónke uviesť adresu registrovaného príjemcu uvedeného v SEED,

sa nevzťahuje na návrh zmeny miesta určenia.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia,

2 a 3: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor.

an..16

 

b

Meno účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2 a 3,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 5c, 5e a 5f:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

6

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

„R“ v prípade vývozu (kód druhu miesta určenia 6).

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92. Pozri prílohu II Zoznam kódov 5.

Uveďte kód colného úradu, ktorý existuje v zozname colných úradov s vývoznou úlohou.

an8

7

ÚČASTNÍK – Nový organizátor dopravy

C

„R“ na uvedenie subjektu zodpovedného za zabezpečenie dopravy, ak hodnota v kolónke 2d je „3“ alebo „4“.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

8

ÚČASTNÍK – Nový dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“, ak sa zmení dopravca na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte nový subjekt uskutočňujúci dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

9

ÚDAJE O DOPRAVE

D

„R“, ak sa zmenili údaje o doprave na základe zmeny miesta určenia.

 

99x

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky v súvislosti s druhom dopravy uvedeným v kolónke 2g, pozri Zoznam kódov 8 v prílohe II.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

„R“, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

(Pozri kolónku 9a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie obchodnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú obchodné uzávery.

Uveďte označenie obchodných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o obchodnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto obchodných uzáver (napr. druh použitých obchodných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o obchodnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Uveďte kód jazyka, pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2


Tabuľka 4

[podľa druhého pododseku článku 5 ods. 3, článku 5 ods. 6 a článku 6 ods. 2 písm. b)]

Oznámenie o zmene miesta určenia/Oznámenie o rozdelení

A

B

C

D

E

F

G

1

 

OZNÁMENIE O SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

Druh oznámenia

R

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu miesta určenia (v prípade oznámenia o zmene miesta určenia) alebo členského štátu odoslania (v prípade oznámenia o rozdelení).

Uveďte dôvod oznámenia pomocou jednej z týchto hodnôt:

1

=

zmena miesta určenia,

2

=

rozdelenie.

n1

 

b

Dátum a čas oznámenia

R

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu miesta určenia (v prípade oznámenia o zmene miesta určenia) alebo členského štátu odoslania (v prípade oznámenia o rozdelení).

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

 

c

ARC

R

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu miesta určenia (v prípade oznámenia o zmene miesta určenia) alebo členského štátu odoslania (v prípade oznámenia o rozdelení).

Uveďte kód ARC pre e-AD, v súvislosti s ktorým sa poskytuje oznámenie.

an21

 

d

Poradové číslo

R

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu miesta určenia (v prípade oznámenia o zmene miesta určenia) alebo členského štátu odoslania (v prípade oznámenia o rozdelení).

Uveďte poradové číslo e-AD.

Pri počiatočnom overení je poradovým číslom 1 a ďalej sa zvyšuje o 1 pri každej zmene miesta určenia.

n..2

2

 

NASLEDUJÚCI ARC

C

„R“, ak je druh oznámenia 2 v kolónke 1a.

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu odoslania.

 

9x

 

a

ARC

R

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu odoslania.

 

an21


Tabuľka 5

(podľa článku 6 ods. 1 a článku 8 ods. 2)

Operácia rozdelenia

A

B

C

D

E

F

G

1

Rozdelenie e-AD

R

 

 

 

 

a

Predchádzajúci ARC

R

 

Uveďte kód ARC pre e-AD, ktorý sa má rozdeliť.

Pozri prílohu II Zoznam kódov 2.

an21

2

Členský štát rozdelenia

R

 

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

Uveďte členský štát, na území ktorého dochádza k rozdeleniu prepravy, pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II.

a2

3

Údaje o rozdelení e-AD

R

 

Rozdelenie sa dosiahne úplným nahradením príslušného e-AD dvoma alebo viacerými novými e-AD.

9x

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

Jedinečné poradové číslo, ktoré odosielateľ pridelil e-AD, na základe ktorého sa identifikuje zásielka v záznamoch odosielateľa.

an..22

 

b

Čas trvania prepravy

D

„R“, ak sa zmení čas trvania prepravy na základe operácie rozdelenia.

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrený v hodinách (H) alebo dňoch (D), pričom za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo (príklady: H12 alebo D04). Údaj pre „H“ by sa mal rovnať alebo byť menší ako 24. Údaj pre „D“ by sa mal rovnať alebo byť menší ako 92.

an3

 

c

Zmena v zabezpečovaní dopravy

D

„R“, ak sa zmení subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy na základe operácie rozdelenia.

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie prvej dopravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ,

2

=

príjemca,

3

=

vlastník tovaru,

4

=

iný subjekt.

n1

3.1

ZMENENÉ miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad [bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES],

2

=

registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES],

3

=

dočasný registrovaný príjemca [bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES],

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES),

6

=

vývoz [bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES],

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy, článok 22 smernice 2008/118/ES).

n1

3.2

ÚČASTNÍK – Nový príjemca

C

„O“, ak je kód druhu miesta určenia iný než 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3, 4 a 6: Zmenou príjemcu na základe operácie rozdelenia sa táto skupina údajov mení na „R“.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6,

tento údajový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu,

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu.

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6,

tento údajový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3, 4 a 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Uveďte číslo EORI subjektu zodpovedného za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

3.3

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia,

2 a 3: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor.

an..16

 

b

Meno účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2 a 3,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 3.3c, 3.3e a 3.3f:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.4

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

„R“ v prípade vývozu (zmenený kód druhu miesta určenia 6).

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3.1a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.

Pozri prílohu II Zoznam kódov 5.

Uveďte kód colného úradu, ktorý existuje v zozname colných úradov s vývoznou úlohou.

an8

3.5

ÚČASTNÍK – Nový organizátor dopravy

C

„R“ na uvedenie subjektu zodpovedného za zabezpečenie dopravy, ak hodnota v kolónke 3c je „3“ alebo „4“.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.6

ÚČASTNÍK – Nový dopravca

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“, ak sa zmení dopravca na základe operácie rozdelenia.

Uveďte subjekt uskutočňujúci novú dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.7

ÚDAJE O DOPRAVE

D

‚R‘, ak sa zmenili údaje o doprave na základe operácie rozdelenia.

 

99X

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky. Pozri prílohu II Zoznam kódov 8.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

C

„R“, ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

(Pozri kolónku 3.7a.)

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek), ak je kód dopravnej jednotky iný než 5.

an..35

 

c

Označenie obchodnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú obchodné uzávery.

Uveďte označenie obchodných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o obchodnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto obchodných uzáver (napr. druh použitých obchodných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o obchodnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.8

Obsah e-AD

R

 

Pre každý výrobok v zásielke sa musí použiť osobitná skupina údajov.

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Uveďte špecifické údaje obsahu dokladu výrobku v pôvodnom rozdelenom e-AD. Špecifické údaje obsahu dokladu musia byť pre každé „údaje o rozdelení e-AD“ jedinečné.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an..4

 

c

Číselný znak KN

R

 

Uveďte číselný znak KN platný v deň predloženia oznámenia o operácii rozdelenia.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n8

 

d

Množstvo

R

 

Uveďte množstvo (vyjadrené v merných jednotkách súvisiacich s kódom výrobku — pozri Zoznam kódov 11 a 12 v prílohe II).

Pokiaľ ide o prepravu registrovanému príjemcovi uvedenému v článku 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES, množstvo nemôže presiahnuť množstvo povolené na prijatie.

Pokiaľ ide o prepravu organizáciám oslobodeným od spotrebnej dane, ktoré sú uvedené v článku 12 smernice 2008/118/ES, množstvo nemôže presiahnuť množstvo uvedené v osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnosť

R

 

Uveďte hrubú hmotnosť zásielky (tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s obalom).

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n.. 15,2

 

f

Čistá hmotnosť

R

 

Uveďte hmotnosť tovaru podliehajúceho spotrebnej dani bez obalu.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n.. 15,2

 

i

Kontrolná známka

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa kontrolných známok požadovaných členským štátom určenia.

an..350

 

j

Kontrolná známka_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

k

Ukazovateľ použitia kontrolnej známky

D

„R“, ak sa používajú kontrolné známky.

Uveďte „1“, ak je tovar označený kontrolnými známkami alebo ich obsahuje, alebo „0“, ak tovar nie je označený kontrolnými známkami ani ich neobsahuje.

n1

 

o

Hustota

C

„R“, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Uveďte hustotu pri 15 °C, ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v tabuľke v prílohe II.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..5,2

 

p

Obchodný opis

O

Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, že sa tento údaj musí poskytnúť.

Uveďte obchodný opis tovaru na identifikáciu dopravovaných výrobkov.

an..350

 

q

Obchodný opis_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

r

Ochranná známka výrobkov

D

„R“, ak tovar podliehajúci spotrebnej dani má ochrannú známku.

Uveďte ochrannú známku tovaru, ak je to uplatniteľné.

an..350

 

s

Ochranná známka výrobkov_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3.8.1

OBAL

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalov

R

 

Uveďte druh obalov pomocou kódov v Zozname kódov 9 v prílohe II.

an2

 

b

Počet obalov

C

„R“, ak je označené ako „počítateľné“.

Uveďte počet obalov, ak sú obaly počítateľné v súlade so Zoznamom kódov 9 v prílohe II.

n..15

 

c

Označenie obchodnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú obchodné uzávery.

Uveďte označenie obchodných uzáver, ak sa používajú na uzavretie obalov.

an..35

 

d

Údaje o obchodnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto obchodných uzáver (napr. druh použitých obchodných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o obchodnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2


Tabuľka 6

(podľa článku 7 a článku 8 ods. 3)

Správa o prijatí/Správa o vývoze

A

B

C

D

E

F

G

1

CHARAKTERISTICKÝ ZNAK

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia správy o prijatí/správy o vývoze

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu určenia/vývozu pri overení správy o prijatí/správy o vývoze.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2

E-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Uveďte ARC pre e-AD. Pozri prílohu II Zoznam kódov 2.

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

Uveďte poradové číslo e-AD.

Pri počiatočnom overení je poradovým číslom 1 a ďalej sa zvyšuje o 1 pri každej zmene miesta určenia.

n..2

3

ÚČASTNÍK – príjemca

C

„R“ okrem prípadov, keď je údajový prvok druhu správy v zodpovedajúcom elektronickom administratívnom dokumente nastavený na „2 – Predloženie na vývoz s miestnym colným konaním“.

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

— „R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6,

nevzťahuje sa na kód druhu miesta určenia 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu,

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu.

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6,

tento údajový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3, 4, 5 a 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1).

Uveďte číslo EORI subjektu zodpovedného za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

an..17

4

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1).

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1).

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia,

2, 3 a 5: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor.

an..16

 

b

Meno účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 5,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 4.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1).

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 4c, 4e a 4f:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3, 4 a 5,

„O“ pre kód druhu miesta určenia 1.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1).

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

5

ÚRAD – Miesto určenia

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3, 4 a 5

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1).

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu príslušných orgánov v členskom štáte určenia zodpovedný za kontrolu spotrebnej dane v mieste určenia. Pozri prílohu II Zoznam kódov 5.

an8

6

SPRÁVA o prijatí/o vývoze

R

 

 

 

 

a

Dátum príchodu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Dátum, kedy sa preprava končí v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice 2008/118/ES.

Date

 

b

Všeobecný záver prijatej správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

prijatie akceptované a vyhovujúce,

2

=

prijatie akceptované avšak nevyhovujúce,

3

=

prijatie odmietnuté,

4

=

prijatie sčasti odmietnuté,

21

=

výstup akceptovaný a vyhovujúci,

22

=

výstup akceptovaný avšak nevyhovujúci,

23

=

výstup odmietnutý.

n..2

 

c

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte doplňujúce údaje týkajúce sa prijatia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

an..350

 

d

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

7

OBSAH SPRÁVY o prijatí/vývoze

C

„R“, ak hodnota všeobecného záveru prijatia je iná než 1 a 21.

(Pozri kolónku 6b).

 

999X

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Uveďte špecifické údaje obsahu dokladu príslušného e-AD (kolónka 17a tabuľky 1) vzťahujúce sa na rovnaký výrobok podliehajúci spotrebnej dani ako v príslušnom e-AD, pre ktorý sa uplatňuje jeden z kódov, ktorý je iný než 1 a 21.

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..3

 

b

Ukazovateľ nedostatku alebo prebytku

D

„R“, ak sa v súvislosti s príslušným záznamom dokladu zistí nedostatok alebo prebytok.

Možné hodnoty sú:

S

=

nedostatok,

E

=

prebytok.

a1

 

c

Zistený nedostatok alebo prebytok

C

„R“, ak sa uvádza ukazovateľ v kolónke 7b.

Uveďte množstvo (vyjadrené v merných jednotkách súvisiacich s kódom výrobku — pozri Zoznam kódov 11 a 12).

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..15,3

 

d

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an4

 

e

Odmietnuté množstvo

C

„R“, ak kód všeobecného záveru prijatia je 4.

(Pozri kolónku 6b).

Uveďte množstvo pri každom zázname obsahu dokladu, v súvislosti s ktorým je tovar podliehajúci spotrebnej dani odmietnutý (vyjadrené v merných jednotkách súvisiacich s kódom výrobku — pozri Zoznam kódov 11 a 12 v prílohe II).

Hodnota tohto údajového prvku musí byť väčšia ako nula.

n..15,3

7.1

NEVYHOVUJÚCI DÔVOD

D

„R“ pre každý záznam obsahu dokladu, v súvislosti s ktorým sa uplatňuje kód všeobecného záveru prijatia 2, 3, 4, 22 alebo 23.

(Pozri kolónku 6b).

 

9X

 

a

Nevyhovujúci dôvod

R

 

Možné hodnoty sú:

0

=

iné,

1

=

prebytok,

2

=

nedostatok,

3

=

poškodený tovar,

4

=

poškodená obchodná uzávera,

5

=

oznámené prostredníctvom ECS (systém kontroly vývozu),

7

=

množstvo prevyšuje množstvo uvedené v dočasnom oprávnení.

n1

 

b

Doplňujúce údaje

C

„R“, ak kód pre nevyhovujúci dôvod je 0,

„O“, ak kód pre nevyhovujúci dôvod je 1, 2, 3, 4, 5 alebo 7.

(Pozri kolónku 7.1 a).

Uveďte doplňujúce údaje týkajúce sa prijatia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

an..350

 

c

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2“


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Ú. v. ES L 8, 11.1.1996, s. 11).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 67).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

(6)  Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21).


PRÍLOHA II

Tabuľka v bode 11 (výrobok podliehajúci spotrebnej dani) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 sa mení takto:

1.

v riadku pre kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani T200 sa položka pre „opis“ nahrádza takto:

„Cigarety, ako sa vymedzuje v článku 3 smernice Rady 2011/64/EÚ (*) a výrobky považované za cigarety v súlade s článkom 2 ods. 2 danej smernice;

(*)  Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 176, 5.7.2011, s. 24).“;"

2.

v riadku pre kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani T300 sa položka pre „opis“ nahrádza takto:

„Cigary a cigarky, ako sa vymedzujú v článku 4 smernice Rady 2011/64/EÚ“;

3.

v riadku pre kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani T400 sa položka pre „opis“ nahrádza takto:

„Jemne rezaný tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 2 smernice 2011/64/EÚ“;

4.

v riadku pre kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani T500 sa položka pre „opis“ nahrádza takto:

„Tabak na fajčenie, ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 1 smernice 2011/64/EÚ, iný než jemne rezaný tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet ako sa vymedzuje v článku 5 ods. 2 uvedenej smernice, a výrobky považované za tabak na fajčenie iný než jemne rezaný tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet v súlade s článkom 2 ods. 2 danej smernice“.17.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/51


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/380

zo 16. marca 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

236,2

MA

101,5

SN

176,8

TN

107,9

TR

93,2

ZZ

143,1

0707 00 05

MA

84,5

TR

148,3

ZZ

116,4

0709 93 10

MA

59,8

TR

156,6

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

48,7

IL

72,6

MA

59,7

TN

66,6

TR

64,7

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

141,2

TR

94,8

ZZ

118,0

0808 10 80

BR

88,6

US

171,8

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

111,3

CL

168,4

CN

73,0

TR

153,6

ZA

101,4

ZZ

121,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

17.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/53


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/381

zo 14. marca 2016

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo výbore pre štátnu prístavnú kontrolu Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 a článok 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Námornú bezpečnosť, ochranu námornej dopravy, prevenciu znečistenia a životné a pracovné podmienky na lodiach možno účinne zlepšiť výrazným znížením počtu lodí, ktoré nespĺňajú normy, vo vodách, na ktoré sa vzťahuje právomoc členských štátov, ak sa budú prísne uplatňovať príslušné dohovory, medzinárodné kódexy a rezolúcie.

(2)

Kým zodpovednosť za monitorovanie toho, či loď spĺňa medzinárodné normy bezpečnosti, ochrany, prevencie znečistenia a životných a pracovných podmienok na lodiach, má v prvom rade vlajkový štát, zodpovednosť za udržiavanie stavu lodi a jej vybavenia v súlade s požiadavkami dohovorov, ktoré sa na túto loď vzťahujú, má po prehliadke lodná spoločnosť. Viaceré vlajkové štáty však vykazujú vážne nedostatky pri vykonávaní a presadzovaní týchto medzinárodných noriem.

(3)

Preto by mali monitorovanie dodržiavania medzinárodných noriem bezpečnosti, ochrany, prevencie znečistenia a životných a pracovných podmienok na lodiach ako druhú obrannú líniu proti námornej doprave, ktorá nespĺňa normy, zabezpečovať aj prístavné štáty, pričom je potrebné mať na pamäti, že inšpekcia štátnej prístavnej kontroly nie je prehliadka a že formuláre, ktoré súvisia s inšpekciou, nie sú osvedčenia o spôsobilosti plavidla na námornú plavbu. Harmonizovanou koncepciou účinného presadzovania týchto medzinárodných noriem pobrežnými členskými štátmi Únie, pokiaľ ide o lode plaviace sa vo vodách, ktoré patria pod ich právomoc, a používajúce ich prístavy, by sa malo dať zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže.

(4)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES (1) sa stanovuje systém štátnej prístavnej kontroly Únie, pričom sa nanovo formulujú a posilňujú predchádzajúce právne predpisy Únie v tejto oblasti účinné od roku 1995. Tento systém Únie sa zakladá na existujúcich štruktúrach vyplývajúcich z Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole (ďalej len „Parížske MoP“), ktoré bolo podpísané 26. januára 1982 v Paríži.

(5)

Pokiaľ ide o členské štáty Únie, smernicou 2009/16/ES sa určité postupy, nástroje a činnosti Parížskeho MoP účinne začleňujú do rozsahu pôsobnosti práva Únie. Na základe uvedenej smernice sa určité rozhodnutia, ktoré prijíma vhodný príslušný orgán Parížskeho MoP, stávajú pre členské štáty Únie záväznými.

(6)

Výbor pre štátnu prístavnú kontrolu (Port State Control Committee – ďalej len „PSCC“) Parížskeho MoP zasadá každý rok a počas rokovaní prijíma rozhodnutia o určitých otázkach, ktoré majú právne účinky.

(7)

Podľa článku 218 ods. 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie v rámci orgánu zriadeného dohodou, keď je tento orgán vyzvaný prijať akty s právnymi účinkami, sa musí prijímať rozhodnutím Rady, a to na návrh Komisie.

(8)

Keďže vzhľadom na vnútorné pravidlá Parížskeho MoP je zložité včas stanoviť pozíciu, ktorá sa má prijať v mene Únie v súlade s článkom 218 ods. 9 ZFEÚ pre každé jednotlivé zasadnutie PSCC, je v takomto prípade vhodnejšie stanovovať takúto pozíciu na viacročnom základe, pričom jej súčasťou sú orientačné zásady a usmernenia, ako aj rámec na jej každoročné upresnenie. Zároveň sa väčšina tém, o ktorých sa rokuje na jednotlivých zasadnutiach PSCC, týka záležitostí štátnej prístavnej kontroly a je vo všeobecnosti zahrnutá do jediného právneho aktu Únie, konkrétne smernice 2009/16/ES. V takomto osobitnom kontexte Parížskeho MoP je preto možné stanoviť všeobecnú pozíciu, ktorá sa má prijať v mene Únie, pre viacero takýchto zasadnutí.

(9)

Únia nie je zmluvnou stranou Parížskeho MoP. Preto je nevyhnutné, aby Rada oprávnila členské štáty na konanie v súlade s pozíciou, ktorá sa má prijať v mene Únie, a na vyjadrenie ich súhlasu s tým, že budú rozhodnutiami PSCC viazané.

(10)

Ukázalo sa, že súčasná metóda vypracúvania bieleho, sivého a čierneho zoznamu vlajkových štátov má neprimerané a nezamýšľané následky pre vlajkové štáty s malými flotilami. Na druhej strane je pokrok pri vypracúvaní alternatívnej metódy výpočtu pomalý. Preto je dôležité urýchlene vyvinúť alternatívnu metódu s cieľom zabezpečiť spravodlivosť.

(11)

Technické diskusie a spolupráca s tretími krajinami, ktoré sú členmi Parížskeho MoP, v rámci PSCC sú veľmi dôležitými nástrojmi na zabezpečenie účinnosti a dobrého fungovania Parížskeho MoP.

(12)

Toto rozhodnutie by sa malo vzťahovať na obdobie rokov 2016 – 2019,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na výročnom zasadnutí PSCC Parížskeho MoP v prípade, že sa tento orgán vyzve, aby prijal rozhodnutia s právnymi účinkami, je uvedená v prílohe I.

Článok 2

Každoročné upresnenie pozície, ktorá sa má prijať v mene Únie na výročnom zasadnutí PSCC Parížskeho MoP, sa uskutočňuje v súlade s prílohou II.

Článok 3

Konajúc spoločne v záujme Únie, členské štáty, ktoré sú viazané Parížskym MoP, konajú v súlade s pozíciou, ktorá sa má prijať v mene Únie, uvedenou v článku 1.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

Platí do 31. decembra 2019.

V Bruseli 14. marca 2016

Za Radu

predseda

M.H.P. VAN DAM


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57).


PRÍLOHA I

POZÍCIA, KTORÁ SA MÁ PRIJAŤ V MENE ÚNIE VO VÝBORE PRE ŠTÁTNU PRÍSTAVNÚ KONTROLU PARÍŽSKEHO MEMORANDA O POROZUMENÍ O ŠTÁTNEJ PRÍSTAVNEJ KONTROLE

Orientačné zásady

Konajúc spoločne v záujme Únie, členské štáty, ktoré sú viazané Parížskym MoP, v PSCC Parížskeho MoP:

a)

konajú v súlade s cieľmi smernice 2009/16/ES, konkrétne s cieľom zlepšiť námornú bezpečnosť, ochranu námornej dopravy, prevenciu znečistenia a životné a pracovné podmienky na lodiach výrazným znížením počtu lodí, ktoré nespĺňajú normy, prísnym uplatňovaním príslušných dohovorov, medzinárodných kódexov a rezolúcií;

b)

podporujú harmonizovaný prístup členov Parížskeho MoP k účinnému presadzovaniu medzinárodných noriem, pokiaľ ide o lode plaviace sa vo vodách, ktoré patria pod ich právomoc, a používajúce ich prístavy;

c)

spolupracujú s Parížskym MoP s cieľom vybudovať komplexný systém inšpekcií a dosiahnuť spravodlivé rozdeľovanie záťaže, ktorú inšpekcie predstavujú, predovšetkým tým, že prijímajú ročný inšpekčný záväzok určený podľa dohodnutej metodiky stanovenej v prílohe 11 k Parížskemu MoP;

d)

vyvíjajú v rámci Parížskeho MoP úsilie o to, aby si zachovali vhodné príslušné orgány, v ktorých bude zabezpečený potrebný počet pracovníkov, najmä kvalifikovaných inšpektorov, pre potreby inšpekcie lodí, napríklad prostredníctvom náboru;

e)

zabezpečujú, aby opatrenia prijaté v Parížskom MoP boli v súlade s medzinárodným právom, a predovšetkým s príslušnými dohovormi, medzinárodnými kódexmi a rezolúciami o námornej bezpečnosti, ochrane námornej dopravy, prevencii znečistenia a životných a pracovných podmienkach na lodiach;

f)

podporujú vypracúvanie spoločných prístupov s inými orgánmi vykonávajúcimi štátnu prístavnú kontrolu;

g)

zabezpečujú jednotnosť s inými politikami Únie predovšetkým v oblasti vonkajších vzťahov, bezpečnosti, životného prostredia a ďalších oblastiach.

Usmernenia

Konajúc spoločne v záujme Únie, členské štáty, ktoré sú viazané Parížskym MoP, vyvíjajú úsilie na podporu týchto opatrení Parížskeho MoP:

A.

na zabezpečenie bezproblémového každoročného fungovania systému štátnej prístavnej kontroly Únie v súlade so smernicou 2009/16/ES – prijatie:

1.

týchto prvkov rizikového profilu lodí používaných na vytipovanie plavidiel, ktoré majú prejsť inšpekciou:

a)

biely, sivý a čierny zoznam vlajkových štátov v súlade so vzorcom, ktorý vypracovalo Parížske MoP a ktorý je uvedený v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 801/2010 (1);

b)

výkonnostný zoznam uznaných organizácií podľa metodiky, ktorú prijal PSCC na svojom 37. zasadnutí v máji 2004 (bod programu č. 4.5.2);

c)

priemerná miera nedostatkov a zadržania pre vzorec výkonnosti spoločnosti na základe prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 802/2010 (2).

2.

zmien alebo aktualizácií postupov a usmernení Parížskeho MoP s právnymi účinkami, ktoré sú v súlade s cieľmi smernice 2009/16/ES, konkrétne s cieľom zlepšiť námornú bezpečnosť, ochranu námornej dopravy, prevenciu znečistenia a životné a pracovné podmienky na lodiach.

B.

čo najskorší vývoj alternatívnej metódy zostavovania bieleho, sivého a čierneho zoznamu vlajkových štátov v záujme zabezpečenia jej spravodlivosti, bez ohľadu na veľkosť flotily.


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 801/2010 z 13. septembra 2010, ktorým sa vykonáva článok 10 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokiaľ ide o kritériá súvisiace s vlajkovým štátom (Ú. v. EÚ L 241, 14.9.2010, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 802/2010 z 13. septembra 2010, ktorým sa vykonáva článok 10 ods. 3 a článok 27 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES s ohľadom na úroveň výkonnosti spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 14.9.2010, s. 4).


PRÍLOHA II

KAŽDOROČNÉ UPRESNENIE POZÍCIE, KTORÁ SA MÁ PRIJAŤ V MENE ÚNIE VO VÝBORE PRE ŠTÁTNU PRÍSTAVNÚ KONTROLU PARÍŽSKEHO MEMORANDA O POROZUMENÍ O ŠTÁTNEJ PRÍSTAVNEJ KONTROLE

Pred každým výročným zasadnutím PSCC Parížskeho MoP sa prijímajú kroky potrebné na to, aby sa v pozícii, ktorá má byť v mene Únie vyjadrená, zohľadnili všetky relevantné informácie poskytnuté Európskej komisii, ako aj všetky dokumenty na prediskutovanie, na ktoré sa vzťahuje právomoc Únie, v súlade s orientačnými zásadami a usmerneniami stanovenými v prílohe I.

Na tento účel a na základe uvedených informácií útvary Komisie predložia v dostatočnom predstihu pred príslušným zasadnutím PSCC Rade alebo jej prípravným orgánom na posúdenie a schválenie prípravný dokument, v ktorom uvedú podrobnosti plánovanej pozície Únie.


17.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/57


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/382

z 15. marca 2016

o opatrení, ktoré prijalo Nemecko podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES s cieľom zakázať uvedenie jedného typu stroja na odizolovanie káblov na trh

[oznámené pod číslom C(2016) 1520]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (1), a najmä na jej článok 11 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 2 smernice 2006/42/ES Nemecko informovalo Komisiu o opatrení týkajúcom sa zákazu uvedenia stroja na odizolovanie káblov typu QJ-001 vyrábaného spoločnosťou Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Čína a distribuovaného spoločnosťou Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlín na trh.

(2)

Dôvodom na prijatie opatrenia bol nesúlad stroja na odizolovanie káblov so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovenými v prílohe I k smernici 2006/42/ES.

(3)

V oddiele 1.2.4.3 („Núdzové zastavenie“) prílohy I k smernici 2006/42/ES sa vyžaduje, aby strojové zariadenie bolo vybavené jedným alebo viacerými zariadeniami na núdzové zastavenie, ktoré umožňujú odvrátiť bezprostredné alebo hroziace nebezpečenstvo. Platia tieto výnimky: a) strojové zariadenia, v ktorých by zariadenie na núdzové zastavenie nezmenšilo nebezpečie buď preto, že by neskrátilo čas zastavenia, alebo preto, že by neumožnilo realizovať špeciálne opatrenia potrebné na odstránenie nebezpečenstva; b) prenosné ručné a/alebo ručne vedené strojové zariadenia. Stroj na odizolovanie káblov, na ktorý sa výnimka nevzťahuje, nebol vybavený spínačom núdzového zastavenia.

(4)

V oddiele 1.3.7 („Riziká súvisiace s pohyblivými časťami“) prílohy I k smernici 2006/42/ES sa vyžaduje, aby sa pohyblivé časti strojových zariadení navrhovali a konštruovali takým spôsobom, aby sa zabránilo riziku kontaktu, ktorý by mohol viesť k úrazom, alebo ak riziko trvá, aby sa vybavili ochrannými krytmi alebo ochrannými zariadeniami. Stroj na odizolovanie káblov vykazoval tieto nedostatky:

riziko súvisiace s pohyblivými časťami z dôvodu chýbajúcich ochranných zariadení; v tomto prípade nekrytý klinový remeň,

nedostatočná vzdialenosť od nebezpečného priestoru; v tomto prípade sa môžu ruky dostať do priestoru káblového vedenia k valcom, ak nie sú dodržané bezpečnostné vzdialenosti.

(5)

V oddiele 1.7.1 („Informácie a upozornenia na strojovom zariadení“ prílohy I k smernici 2006/42/ES sa vyžaduje, aby všetky písomné alebo ústne informácie a upozornenia boli vyjadrené v úradnom jazyku alebo jazykoch Spoločenstva, ktoré môže v súlade so zmluvou určiť členský štát, v ktorom sú strojové zariadenia uvedené na trh a/alebo do prevádzky a na požiadanie môžu byť sprevádzané znením v inom úradnom jazyku alebo jazykoch Spoločenstva, ktorým rozumie obsluha. V prípade stroja na odizolovanie káblov boli výstražné upozornenia v návode na použitie uvedené iba v anglickom jazyku.

(6)

V oddiele 1.7.4.2 („Obsah návodu na použitie“) prílohy I k smernici 2006/42/ES sa uvádzajú informácie, ktoré musí obsahovať každá príručka s návodom na použitie. Návod na obsluhu stroja na odizolovanie káblov neobsahoval informácie o zvyškových rizikách, ktoré pretrvávajú i napriek prijatiu opatrení na začlenenie bezpečnostného hľadiska do fázy návrhu, prijatiu bezpečnostných opatrení a doplňujúcich ochranných opatrení, a informácie o emisiách akustického výkonu, ktoré sa vyžadujú v oddiele 1.7.4.2. písm. l). Výkresy, schémy, opisy a vysvetlenia potrebné na používanie, údržbu a opravy strojového zariadenia a na kontrolu jeho správnej funkcie, ktoré sa vyžadujú v oddiele 1.7.4.2 písm. e), väčšinou chýbali alebo boli nejasné.

(7)

Komisia vyzvala spoločnosti Fringo GmbH&Co.KG a City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, aby k opatreniu, ktoré prijalo Nemecko, predložili svoje pripomienky. Nebola doručená žiadna odpoveď.

(8)

Preskúmaním dôkazov, ktoré poskytli nemecké orgány, sa potvrdilo, že stroj na odizolovanie káblov typu QJ-001 vyrábaný spoločnosťou Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Čína a distribuovaný spoločnosťou Fringo GmbH&Co.KG, Nemecko, nespĺňa základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2006/42/ES a že v dôsledku tohto nesúladu s požiadavkami hrozí používateľom závažné riziko úrazu. Preto je vhodné považovať opatrenie prijaté Nemeckom za oprávnené,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenie prijaté Nemeckom, týkajúce sa zákazu uvedenia stroja na odizolovanie káblov typu QJ-001 vyrábaného spoločnosťou Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Čína a distribuovaného spoločnosťou Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlín na trh, je oprávnené.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. marca 2016

Za Komisiu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

17.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/59


ROZHODNUTIE VÝBORU VEĽVYSLANCOV AKT – EÚ č. 1/2016

zo 7. marca 2016

o schválení výnimiek z rozpočtových pravidiel Centra pre rozvoj podnikania (CDE) [2016/383]

VÝBOR VEĽVYSLANCOV AKT – EÚ,

so zreteľom na prílohu III k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (1), a najmä na jej článok 2 ods. 6,

so zreteľom na rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – ES č. 5/2004 zo 17. decembra 2004 o rozpočtových pravidlách Centra pre rozvoj podnikania (2),

keďže:

(1)

V prílohe III k dohode o partnerstve AKT – EÚ medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – EÚ“) sa od Výboru veľvyslancov AKT – EÚ vyžaduje monitorovanie celkovej stratégie CDE a dohľad nad prácou Výkonnej rady CDE.

(2)

V prílohe III k dohode o partnerstve AKT – EÚ sa vyžaduje, aby výkonná rada CDE ustanovila finančné a služobné predpisy a pravidlá prevádzky.

(3)

Stanovy a rokovací poriadok Centra pre rozvoj podnikania, ktoré Výbor veľvyslancov AKT – EÚ prijal rozhodnutím č. 8/2005 (3) (ďalej len „stanovy CDE“), a rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – ES č. 5/2004 o rozpočtových pravidlách Centra pre rozvoj podnikania (ďalej len „rozpočtové pravidlá CDE“) poskytujú záruky, pokiaľ ide o informovanie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ a vykonávanie dohľadu týmto výborom.

(4)

Rada ministrov AKT – EÚ na svojom 39. zasadnutí, ktoré sa konalo 19. a 20. júna 2014 v Nairobi, v spoločnom vyhlásení schválila, aby sa pristúpilo k riadnemu uzavretiu CDE a k zmene prílohy III k dohody o partnerstve AKT – EÚ a na tieto účely delegovala právomoci Výboru veľvyslancov AKT – EÚ, aby v tejto veci ďalej konal s cieľom prijať potrebné rozhodnutia.

(5)

Výbor veľvyslancov AKT – EÚ vo svojom rozhodnutí č. 4/2014 (4) pripomína, že uzavretie CDE má rešpektovať právomoci orgánov vykonávajúcich dohľad nad činnosťou CDE, ako je to stanovené v prílohe III k dohode o partnerstve AKT – EÚ, a podrobné dojednania stanovené Radou ministrov AKT – EÚ v jej spoločnom vyhlásení.

(6)

Výkonná rada CDE listom z 19. októbra 2015 zaslala Výboru veľvyslancov AKT – EÚ žiadosť s vysvetlením, že v súvislosti s uzavretím CDE chce Výkonná rada CDE zaviesť výnimku z uplatňovania článku 27 ods. 1 a 5 rozpočtových pravidiel CDE a žiada, aby orgány vykonávajúce dohľad k tomu vydali predbežný súhlas.

(7)

Zmena alebo výnimky z rozpočtových pravidiel CDE a služobného poriadku CDE (5) si vzhľadom na potreby, ktoré môžu vyplynúť z procesu riadneho uzavretia CDE, vyžaduje flexibilný postup.

(8)

Požiadavky na menovanie audítorskej firmy na obdobie troch rokov, ako je stanovené v článku 27 ods. 1 rozpočtových pravidiel CDE, a požiadavka, aby táto firma každý rok zostavila štatutárnu audítorskú správu v súlade s článkom 27 ods. 5 uvedených rozpočtových pravidiel, treba upraviť, aby sa zabezpečil efektívnejší postup v kontexte uzavretia organizácie,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Výbor veľvyslancov AKT – EÚ vydáva s okamžitou účinnosťou svoje kladné stanovisko v súvislosti s výnimkami z uplatňovania článku 27 ods. 1 a 5 rozpočtových pravidiel CDE.

2.   Na základe výnimky z uplatňovania článku 27 ods. 1 rozpočtových pravidiel CDE môže CDE menovať audítorskú firmu na obdobie štyroch rokov, ktoré sa vzťahuje na rozpočtové roky 2013 až 2016. Táto audítorská firma sa musí vybrať v súlade s postupmi verejného obstarávania uvedenými v rozpočtových pravidlách CDE.

Odchylne od článku 27 ods. 5 rozpočtových pravidiel CDE sa začne viacročný audit za roky, ktoré doteraz neboli predmetom auditu, a Výkonnej rade CDE sa predloží jedna záverečná správa.

Článok 2

Výbor veľvyslancov AKT – EÚ poveruje Výkonnú radu CDE stanoviť výnimky z rozpočtových pravidiel CDE a služobného poriadku CDE a/alebo ich zmeniť v súlade s potrebami, ktoré môžu vyplynúť z procesu riadneho uzavretia CDE. Výkonná rada CDE bezodkladne informuje Výbor veľvyslancov AKT– EÚ o každom takomto rozhodnutí o výnimke a/alebo zmene CDE predpisov.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 7. marca 2016

Za Výbor veľvyslancov AKT – EÚ

predseda

P. DE GOOIJER


(1)  Dohoda podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3), ktorá bola zmenená dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27) a dohodou podpísanou v Ouagadougou 22. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 52.

(3)  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2006, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 61.

(5)  Ú. v. EÚ L 348, 30.12.2005, s. 54.


17.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/61


ROZHODNUTIE VÝBORU VEĽVYSLANCOV AKT – EÚ č. 2/2016

zo 7. marca 2016,

ktorým sa vymenúva člen správnej rady Centra pre rozvoj podnikania (CDE) [2016/384]

VÝBOR VEĽVYSLANCOV AKT – EÚ,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1), prvýkrát zmenenú a doplnenú v Luxemburgu 25. júna 2005 (2) a druhýkrát zmenenú a doplnenú v Ouagadougou 22. júna 2010 (3), a najmä na jej prílohu III článok 2 ods. 6,

so zreteľom na rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – ES č. 8/2005 z 20. júla 2005 o stanovách a rokovacom poriadku Centra pre rozvoj podnikania (CDE) (4), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 9 stanov a rokovacieho poriadku Centra pre rozvoj podnikania (CDE) sa ustanovuje, že členov správnej rady vymenúva Výbor veľvyslancov na obdobie maximálne piatich rokov.

(2)

Funkčné obdobie troch členov správnej rady Centra pre rozvoj podnikania zo štátov AKT, ktorí boli vymenovaní rozhodnutím Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2013 z 30. júla 2013 (5), ktoré bolo zmenené rozhodnutím Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 2/2014 (6), uplynie 6. septembra 2018 alebo v čase zatvorenia centra podľa toho, čo nastane skôr.

(3)

V dôsledku odstúpenia jedného z členov sa uvoľnilo jedno miesto.

(4)

Je preto potrebné vymenovať nového člena správnej rady na zvyšný čas funkčného obdobia,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za člena správnej rady CDE sa ako náhrada za pani Marie MACHAILO-ELLISOVÚ vymenúva:

pán Lekwalo Leta MOSIENYANE.

Článok 2

Bez toho, aby boli dotknuté následné rozhodnutia, ktoré bude výbor možno musieť prijať v rámci svojich právomocí, má správna rada CDE počas zvyšku funkčného obdobia, t. j. do 6. septembra 2018 alebo do času zatvorenia centra, podľa toho, čo nastane skôr, takéto zloženie:

 

pán Jacek ADAMSKI

 

pán Martin BENKO

 

pani Nicole BOLLEN

 

pán John Atkins ARUHURI

 

pán Lekwalo Leta MOSIENYANE

 

pán Félix MOUKO.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom jeho prijatia. Možno ho kedykoľvek zrevidovať v závislosti od situácie v Centre pre rozvoj podnikania.

V Bruseli 7. marca 2016

Za Výbor veľvyslancov AKT – EÚ

predseda

P. DE GOOIJER


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27).

(3)  Dohoda, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000, prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).

(4)  Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2006, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 263, 5.10.2013, s. 18.

(6)  Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 2/2014 z 5. augusta 2014, ktorým sa vymenúvajú členovia správnej rady Centra pre rozvoj podnikania (CDE) (Ú. v. EÚ L 245, 20.8.2014, s. 9).


17.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/63


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – NÓRSKO č. 1/2016

z 8. februára 2016,

ktorým sa mení protokol 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2016/385]

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom podpísanú v Bruseli 14. mája 1973 (1) (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 11,

so zreteľom na protokol 3 k dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce (2) (ďalej len „protokol 3“),

keďže:

(1)

Článok 11 dohody odkazuje na protokol 3, ktorý stanovuje pravidlá pôvodu a kumuláciu pôvodu medzi EÚ, Nórskom, Švajčiarskom (vrátane Lichtenštajnska), Islandom, Tureckom, Faerskými ostrovmi a účastníkmi barcelonského procesu, konkrétne Alžírskom, Egyptom, Izraelom, Jordánsko, Libanonom, Marokom, Palestínou (3), Sýriou a Tuniskom.

(2)

Článok 39 protokolu 3 stanovuje, že spoločný výbor ustanovený podľa článku 29 dohody môže rozhodnúť o zmene ustanovení tohto protokolu.

(3)

Účelom Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (4) (ďalej len „dohovor“) je nahradiť protokoly o pravidlách pôvodu platné medzi krajinami paneuro-stredomorskej oblasti jediným právnym aktom.

(4)

EÚ a Nórsko podpísali tento dohovor 15. júna 2011.

(5)

Listinu o prijatí uložila EÚ u depozitára dohovoru 26. marca 2012 a Nórsko uložilo listinu o prijatí 9. novembra 2011. V dôsledku toho a na základe uplatnenia článku 10 ods. 3 dohovor nadobudol platnosť 1. mája 2012 vo vzťahu k EÚ a 1. januára 2012 vo vzťahu k Nórsku.

(6)

Na základe dohovoru sa účastníci procesu stabilizácie a pridruženia a Moldavská republika začlenili do paneuro-stredomorskej zóny kumulácie pôvodu.

(7)

Protokol 3 k dohode by sa preto mal zmeniť tak, aby odkazoval na dohovor,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Protokol 3 k dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. mája 2015.

V Bruseli 8. februára 2016

Za Spoločný výbor

predseda

Petros SOURMELIS


(1)  Ú. v. ES L 171, 27.6.1973, s. 2.

(2)  Ú. v. EÚ L 117, 2.5.2006, s. 2.

(3)  Toto označenie nemožno vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté pozície jednotlivých členských štátov k tejto otázke.

(4)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


PRÍLOHA

Protokol 3

týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Článok 1

Uplatniteľné pravidlá pôvodu

Na účely vykonávania tejto dohody sa uplatňuje dodatok I a príslušné ustanovenia dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (1) (ďalej len „dohovor“).

Všetky odkazy na „príslušnú dohodu“ v dodatku I a v príslušných ustanoveniach dodatku II Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu sa považujú za odkazy na túto dohodu.

Článok 2

Urovnávanie sporov

Keď v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 32 dodatku I k dohovoru vzniknú spory, ktoré nie je možné urovnať medzi colnými orgánmi, ktoré žiadajú o overenie, a colnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za výkon tohto overenia, predkladajú sa spoločnému výboru.

Urovnávanie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa riadi právnymi predpismi tejto krajiny.

Článok 3

Zmeny protokolu

Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmenách tohto protokolu.

Článok 4

Odstúpenie od dohovoru

1.   Ak EÚ alebo Nórsko písomne oznámi depozitárovi dohovoru svoj zámer odstúpiť od dohovoru podľa článku 9 dohovoru, EÚ a Nórsko bezodkladne začnú rokovania o pravidlách pôvodu na účely vykonávania tejto dohody.

2.   Až do nadobudnutia platnosti novo dohodnutých pravidiel pôvodu sa na túto dohodu naďalej uplatňujú pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru uplatniteľné v okamihu odstúpenia od dohovoru. Od okamihu odstúpenia od dohovoru sa pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru vykladajú tak, aby umožňovali dvojstrannú kumuláciu len medzi EÚ a Nórskom.

Článok 5

Prechodné ustanovenia – kumulácia

Bez ohľadu na článok 16 ods. 5 a článok 21 ods. 3 dodatku I k dohovoru, keď sa kumulácia týka len štátov EZVO, Faerských ostrovov, Európskej únie, Turecka, účastníkov procesu stabilizácie a pridruženia a Moldavskej republiky, za dôkaz o pôvode možno považovať sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie o pôvode.


(1)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


17.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/66


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – ISLAND č. 1/2016

zo 17. februára 2016,

ktorým sa mení protokol 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2016/386]

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou podpísanú v Bruseli 22. júla 1972 (1) (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 11,

so zreteľom na protokol 3 k dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce (ďalej len „protokol 3“),

keďže:

(1)

Článok 11 dohody odkazuje na protokol 3, ktorý stanovuje pravidlá pôvodu a kumuláciu pôvodu medzi EÚ, Islandom, Švajčiarskom (vrátane Lichtenštajnska), Nórskom, Tureckom, Faerskými ostrovmi a účastníkmi barcelonského procesu, konkrétne Alžírskom, Egyptom, Izraelom, Jordánsko, Libanonom, Marokom, Palestínou (2), Sýriou a Tuniskom.

(2)

Článok 39 protokolu 3 stanovuje, že spoločný výbor ustanovený podľa článku 30 dohody môže rozhodnúť o zmene ustanovení tohto protokolu.

(3)

Účelom Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (3) (ďalej len „dohovor“) je nahradiť protokoly o pravidlách pôvodu platné medzi krajinami paneuro-stredomorskej oblasti jediným právnym aktom.

(4)

EÚ podpísala dohovor 15. júna 2011 a Island dohovor podpísal 30. júna 2011.

(5)

Listinu o prijatí uložila EÚ u depozitára dohovoru 26. marca 2012 a Island uložil listinu o prijatí 12. marca 2012. V dôsledku toho a na základe uplatnenia článku 10 ods. 3 dohovor nadobudol platnosť 1. mája 2012 vo vzťahu k EÚ aj k Islandu.

(6)

Na základe dohovoru sa účastníci procesu stabilizácie a pridruženia a Moldavská republika začlenili do paneuro-stredomorskej zóny kumulácie pôvodu.

(7)

Protokol 3 k dohode by sa preto mal zmeniť tak, aby odkazoval na dohovor,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Protokol 3 k dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. mája 2015.

V Bruseli 17. februára 2016

Za Spoločný výbor

predseda

Petros SOURMELIS


(1)  Ú. v. ES L 301, 31.12.1972, s. 2.

(2)  Toto označenie nemožno vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté pozície jednotlivých členských štátov k tejto otázke.

(3)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


PRÍLOHA

Protokol 3

týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Článok 1

Uplatniteľné pravidlá pôvodu

Na účely vykonávania tejto dohody sa uplatňuje dodatok I a príslušné ustanovenia dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (1) (ďalej len „dohovor“).

Všetky odkazy na „príslušnú dohodu“ v dodatku I a v príslušných ustanoveniach dodatku II Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu sa považujú za odkazy na túto dohodu.

Článok 2

Urovnávanie sporov

Keď v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 32 dodatku I k dohovoru vzniknú spory, ktoré nie je možné urovnať medzi colnými orgánmi, ktoré žiadajú o overenie, a colnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za výkon tohto overenia, predkladajú sa spoločnému výboru.

Urovnávanie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa riadi právnymi predpismi tejto krajiny.

Článok 3

Zmeny protokolu

Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmenách tohto protokolu.

Článok 4

Odstúpenie od dohovoru

1.   Ak EÚ alebo Island písomne oznámi depozitárovi dohovoru svoj zámer odstúpiť od dohovoru podľa článku 9 dohovoru, EÚ a Island bezodkladne začnú rokovania o pravidlách pôvodu na účely vykonávania tejto dohody.

2.   Až do nadobudnutia platnosti novo dohodnutých pravidiel pôvodu sa na túto dohodu naďalej uplatňujú pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru uplatniteľné v okamihu odstúpenia od dohovoru. Od okamihu odstúpenia od dohovoru sa pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru vykladajú tak, aby umožňovali dvojstrannú kumuláciu len medzi EÚ a Islandom.

Článok 5

Prechodné ustanovenia – kumulácia

Bez ohľadu na článok 16 ods. 5 a článok 21 ods. 3 dodatku I k dohovoru, keď sa kumulácia týka len štátov EZVO, Faerských ostrovov, Európskej únie, Turecka, účastníkov procesu stabilizácie a pridruženia a Moldavskej republiky, za dôkaz o pôvode možno považovať sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie o pôvode.


(1)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


Korigendá

17.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/69


Korigendum k smernici Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom

( Úradný vestník Európskej únie L 13 zo 17. januára 2014 )

Na strane 26 v článku 58 písm. d) bod iii):

namiesto:

„iii)

do iných lekárskych rádiologických činností, na ktoré sa nevzťahujú písmená a) a b), sa expert na lekársku fyziku zapája podľa potreby ako konzultant alebo poradca v súvislosti s ochranou pred žiarením týkajúcou sa lekárskeho ožiarenia;“

má byť:

„iii)

do iných lekárskych rádiologických činností, na ktoré sa nevzťahujú body i) a ii), sa expert na lekársku fyziku zapája podľa potreby ako konzultant alebo poradca v súvislosti s ochranou pred žiarením týkajúcou sa lekárskeho ožiarenia;“.