ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 67

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
12. marca 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/353 z 10. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/354 z 11. marca 2016, ktorým sa vykonáva článok 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 224/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike

18

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/355 z 11. marca 2016, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o špecifické požiadavky na želatínu, kolagén a vysoko rafinované produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu ( 1 )

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/356 z 11. marca 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/357 z 15. januára 2016 o pozícii Európskej únie v Rade pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, pokiaľ ide o účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko ako pozorovateľa na činnosti Agentúry Európskej únie pre základné práva a príslušné podmienky, v rámci stanovenom v článkoch 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 168/2007, a to okrem iného v ustanoveniach o účasti na iniciatívach agentúry, o finančnom príspevku a zamestnancoch

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/358 z 8. marca 2016, ktorým sa Francúzskej republike povoľuje uplatňovať znížené úrovne zdanenia benzínu a plynového oleja používaných ako pohonné látky v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

35

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/359 z 10. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

37

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/360 z 11. marca 2016, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

53

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/361 z 10. marca 2016, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Číny v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz živých zvierat koňovitých a spermy, oocytov a embryí koňovitých do Únie [oznámené pod číslom C(2016) 1450]  ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/362 z 11. marca 2016 o schválení entalpického zásobníka spoločnosti MAHLE Behr GmbH & Co. KG ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ( 1 )

59

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2015/2362 z 15. decembra 2015, ktoré sa týka oslobodenia od rozšíreného antidumpingového cla na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa nariadenia (ES) č. 88/97 ( Ú. v. EÚ L 331, 17.12.2015 )

69

 

*

Korigendum k prijatiu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8 (EÚ, Euratom) 2016/70 na rozpočtový rok 2015 s konečnou platnosťou ( Ú. v. EÚ L 18, 26.1.2016 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/353

z 10. marca 2016,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 a ods. 3,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Rada preskúmala jednotlivé označenia. Príloha by sa mala zmeniť a záznamy pre tri zosnulé osoby by sa mali vypustiť.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa mení ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2016

Za Radu

predseda

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s.6.


PRÍLOHA

I.

Zo zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa vypúšťajú tieto osoby:

OSOBY

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Záznamy o nasledujúcich osobách a subjektoch uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa nahrádzajú týmito záznamami:

ZOZNAM OSÔB

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Dátum nar.: 26.11.1972.

Miesto narodenia: Beltsy (Bălți), dnešná Moldavská republika

Aksionov bol zvolený za „predsedu krymskej vlády“ v krymskej najvyššej rade 27. februára 2014 za prítomnosti proruských ozbrojencov. Jeho „zvolenie“ vyhlásil Oleksandr Turčinov 1. marca 2014 za protiústavné. Aktívne loboval za „referendum“, ktoré sa konalo 16. marca 2014, a bol jedným zo signatárov „zmluvy o pristúpení Krymu k Ruskej federácii“ z 18. marca 2014. Prezident Putin ho 9. apríla 2014 vymenoval za „hlavu“ takzvanej „Krymskej republiky“. Za „hlavu“ takzvanej „Krymskej republiky“ bol formálne vymenovaný 9. októbra 2014. Aksionov následne vyhlásil, že úrady „hlavy“ a „predsedu vlády“ sa majú spojiť.

Člen ruskej Štátnej rady.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Dátum nar.: 19.11.1956

Miesto narodenia: Vladimirovka (alias Vadimirovca), okres Slobozia, Moldavská SSR (dnešná Moldavská republika) alebo Bogomol, Moldavská SSR

Ako predseda Najvyššej rady Krymskej autonómnej republiky zohrával Konstantinov dôležitú úlohu pri rozhodovaní najvyššej rady o „referende“ proti územnej celistvosti Ukrajiny a vyzýval voličov, aby volili za nezávislosť Krymu. Bol jedným zo signatárov „zmluvy o pristúpení Krymu k Ruskej federácii“ z 18. marca 2014.

Od 17. marca 2014„predseda“„Štátnej rady“ takzvanej „Krymskej republiky“.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Dátum nar.: 15.8.1976

Miesto narodenia: Ulan-Ude, Burjatská ASSR (RSFSR)

Ako bývalý podpredseda vlády Krymu zohrával významnú úlohu pri rozhodovaní najvyššej rady o „referende“ proti územnej celistvosti Ukrajiny. Aktívne sa angažoval za začlenenie Krymu do Ruskej federácie.

Zo svojej funkcie „prvého podpredsedu vlády“ takzvanej „Krymskej republiky“ odstúpil 11. júna 2014.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Dátum nar.: 13.6.1961

Miesto narodenia: Moskva alebo Sevastopol

Čalij sa 23. februára 2014 stal „ľudovým starostom Sevastopola“ na základe ľudovej podpory a toto „zvolenie“ prijal. Aktívne sa angažoval, aby sa Sevastopol po referende, ktoré sa konalo 16. marca 2014, stal samostatnou časťou Ruskej federácie. Bol jedným zo signatárov „zmluvy o pristúpení Krymu k Ruskej federácii“ z 18. marca 2014. Bol výkonným „guvernérom“ Sevastopola od 1. do 14. apríla 2014 a je bývalým „zvoleným“ predsedom zákonodarného zhromaždenia mesta Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Dátum nar.: 29.3.1965

„Predseda vlády“ Aksionov vymenoval Zimu 3. marca 2014 za nového riaditeľa Krymskej bezpečnostnej služby (SBU) a Zima svoje vymenovanie prijal. Ruskej spravodajskej službe (SVR) poskytol dôležité informácie vrátane databázy. Tieto informácie zahŕňali informácie o euro-majdanských aktivistoch a ochrancoch ľudských práv na Kryme. Zohrával dôležitú úlohu pri bránení ukrajinským orgánom v kontrole krymského územia. Bývalí dôstojníci SBU na Kryme vyhlásili 11. marca 2014 vytvorenie nezávislej Krymskej bezpečnostnej služby.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Dátum nar.: 29.9.1953 alebo 23.9.1953 alebo 28.9.1953

Miesto narodenia: Simferopol

Ako podpredseda najvyššej rady Krymu inicioval spolu so Sergejom Aksionovom nezákonné rozpustenie vlády Krymskej autonómnej republiky. Do tohto úsilia pod hrozbou prepustenia zatiahol Vladimira Konstantinova. Verejne priznal, že krymskí poslanci iniciovali pozvanie ruských vojakov, aby sa zmocnili krymskej najvyššej rady. Bol jedným z prvých krymských vedúcich predstaviteľov, ktorý verejne požadoval anexiu Krymu k Rusku.

Člen Federálnej rady Ruskej federácie za takzvanú „Krymskú republiku“.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Dátum nar.: 5.1.1958

Miesto narodenia: Abakan, Chakasko

Predseda bezpečnostného a obranného výboru Federálnej rady Ruskej federácie.

Ozerov 1. marca 2014 v mene Výboru federálnej rady pre bezpečnosť a obranu verejne vo federálnej rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Dátum nar.: 9.11.1972

Miesto narodenia: Sverdlovsk

Predseda Výboru Federálnej rady Ruskej federácie pre ústavné právo.

Klišas 1. marca 2014 verejne vo federálnej rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine. Vo verejných vyhláseniach sa snažil zdôvodniť ruskú vojenskú intervenciu na Ukrajine tým, že „ukrajinský prezident podporuje výzvu krymských orgánov prezidentovi Ruskej federácie na poskytnutie všezahŕňajúcej pomoci na obranu občanov Krymu“.

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Dátum nar.: 3.4.1957

Miesto narodenia: Ordžonikidze, Severné Osetsko

Člen Výboru Federálnej rady Ruskej federácie pre medzinárodné záležitosti.

Totoonov 1. marca 2014 verejne vo federálnej rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine.

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Dátum nar.: 21.7.1952

Miesto narodenia: Žitnikovskoje, Kurganská oblasť

Bývalý prvý podpredseda Výboru Federálnej Rady pre parlamentné záležitosti.

Panteleev 1. marca 2014 verejne vo federálnej rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine.

V súčasnosti prvý viceguvernér Kurganskej oblasti a vedúci delegácie vlády Kurganskej oblasti vo vláde Ruskej federácie.

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Dátum nar.: 13.9.1961

Miesto narodenia: Vitebsk (Bieloruská SSR)

Veliteľ čiernomorskej flotily, admirál.

Zodpovedný za velenie ruským silám, ktoré okupovali ukrajinské zvrchované územie.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (rodená DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (rodená Дмитриева)

Dátum nar.: 9.12.1954

Miesto narodenia: Bui, oblasť Kostroma

Bývalá poslankyňa Štátnej dumy. Iniciátorka a spolunavrhovateľka nedávnych legislatívnych návrhov v Rusku, ktoré majú umožniť regiónom iných krajín pripojiť sa k Rusku bez toho, aby s tým najskôr súhlasili ústredné orgány týchto krajín.

Od septembra 2015 členka Federálnej rady regiónu Omsk.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Dátum nar.: 27.10.1965

Miesto narodenia: Leningrad

Bývalý minister pre krymské záležitosti. Zodpovedný za integráciu anektovanej Autonómnej krymskej republiky do Ruskej federácie.

V súčasnosti zástupca vedúceho úradu ruskej vlády, zodpovedný za organizáciu práce vládnej komisie na sociálno-ekonomickom rozvoji takzvanej „Krymskej republiky“.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Dátum nar.: 26.1.1972

Miesto narodenia: Doneck

Aktívny účastník a organizátor separatistických aktivít, koordinátor akcií „ruských turistov“ v Donecku. Spoluzakladateľ „Donbaskej občianskej iniciatívy za Eurázijskú úniu“. Do 4. septembra 2015„predseda“„Ľudovej rady Doneckej ľudovej republiky“.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Dátum nar.: 9.5.1981 alebo 9.5.1982

Miesto narodenia: Makijvka (Donecká oblasť)

Jeden z vodcov Doneckej ľudovej republiky. Účastník obsadenia a okupácie oblastnej správy. Aktívny hovorca separatistov. Do 4. septembra 2015 takzvaný podpredseda „Ľudovej rady“ takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“. Od 4. septembra 2015„predseda“„Ľudovej rady Doneckej ľudovej republiky“.

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Dátum nar.: 1.5.1983

Miesto narodenia: Charcysk, Donecká oblasť

Jeden z vodcov ideologickej radikálnej organizácie Donbaských ľudových milícií. Aktívne sa zúčastňoval na obsadení viacerých štátnych budov v Doneckej oblasti.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Dátum nar.: 17.12.1970

Miesto narodenia: Moskva

Označený za člena Hlavného riaditeľstva spravodajskej služby generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie (GRU). Bol zapojený do incidentov v Slovjansku. Líder ľudového hnutia Novorossia. Bývalý „minister obrany“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“.

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Dátum nar.: 19.12.1962

Miesto narodenia: Zaporožie

Bývalý riaditeľ Federálneho migračného úradu pre Sevastopol. Zodpovedný za systematické a zrýchlené vydávanie ruských cestovných pasov obyvateľom Sevastopola.

V súčasnosti asistent zástupcu Mestskej rady Sevastopola Michajla Chaluja.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Dátum nar.: 2.5.1965

Miesto narodenia: Slaviansk (Donecká oblasť)

Bývalý samozvaný „ľudový starosta“ Slavianska (do 10. júna 2014). Ponomariov vyzval Vladimíra Putina, aby vyslal ruské jednotky na ochranu mesta a neskôr ho požiadal o dodávku zbraní. Ponomariovovi muži sa podieľali na únosoch (uniesli Irmu Kratovú a reportéra stanice Vice News Simona Ostrovského, oboch neskôr prepustili, zadržiavali vojenských pozorovateľov nasadených na základe viedenského dokumentu OBSE). Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie a politiky.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Dátum nar.: 2.6.1970

Miesto narodenia: Dnepropetrovsk

Bývalý člen rady, v tejto pozícii verejne vyzval na vytvorenie tzv. „Novoruskej federatívnej republiky“ pozostávajúcej z juhovýchodných ukrajinských oblastí. Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie alebo politiky. Bývalý „predseda“ takzvaného „parlamentu Únie z ľudových republík“ („Parlament Novoruska“).

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Dátum nar.: 25.7.1972

Miesto narodenia: Moskva

Bývalý takzvaný „predseda vlády Doneckej ľudovej republiky“, v tejto pozícii zodpovedný za separatistické „vládne“ činnosti takzvanej „vlády Doneckej ľudovej republiky“ (napr. 8. júla 2014 vyhlásil, že „naša armáda vedie mimoriadnu operáciu proti ukrajinským ‚fašistom‘“), signatár memoranda o porozumení týkajúceho sa „Novoruskej únie“. Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie alebo politiky; vedie „zväz donbaských dobrovoľníkov“.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Dátum nar.: 9.10.1975

Bývalý takzvaný „de facto podpredseda vlády pre sociálne záležitosti Doneckej ľudovej republiky“. Zodpovedný za separatistické „vládne“ činnosti takzvanej. „vlády Doneckej ľudovej republiky“.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Dátum nar.: 6.11.1958

Miesto narodenia: Doneck

Bývalý takzvaný. „minister pre informácie a masovú komunikáciu Doneckej ľudovej republiky“. Člen takzvanej „Národnej rady Doneckej ľudovej republiky“. Zodpovedný za proseparatistické propagandistické činnosti takzvanej „vlády Doneckej ľudovej republiky“.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Dátum nar.: 20.6.1956 alebo 6.10.1956

Miesto narodenia: Dzeržinsk, Donecká oblasť

Veliteľ kozáckych síl.

Zodpovedný za velenie separatistom na východnej Ukrajine bojujúcim proti ukrajinským vládnym silám.

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Dátum nar.: 23.12.1960

Miesto narodenia: Vyselki, Krasnodarská oblasť

Bývalý gubernátor Krasnodarského kraja.

Od výkonnej hlavy Krymskej autonómnej republiky dostal medailu za „oslobodenie Krymu“ za podporu, ktorú poskytol pri protiprávnej anexii Krymu. Pri tej príležitosti výkonná hlava Krymskej autonómnej republiky povedala, že Tkačov ako jeden z prvých vyjadril podporu novému „vedeniu“ Krymu.

V súčasnosti minister poľnohospodárstva Ruskej federácie (od 22. apríla 2015).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Dátum nar.: 5.7.1983 alebo 10.3.1983

Miesto narodenia: Kachovka (Chersonská oblasť)

Vo funkcii bývalej takzvanej „ministerky zahraničných vecí“ bola zodpovedná za obranu takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“, čím narúšala územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho sa jej bankový účet využíva na financovanie nezákonných separatistických skupín. Tým, že prijala a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie a politiky.

Členka „Národnej rady“ takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Dátum nar.: 21.1.1983

Miesto narodenia: Debalcevo

Spojený s „donbaskými ľudovými milíciami“. Okrem iného uviedol, že budú pokračovať v boji vo zvyšku krajiny. Rudenko preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Takzvaný „zástupca ľudu“ (člen) takzvanej „Národnej rady Doneckej ľudovej republiky“.

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Dátum nar.: 21.6.1973

Miesto narodenia: Rostovská oblasť (Rusko)

Nahradil Marata Baširova vo funkcii takzvaného „predsedu vlády“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“. Predtým pôsobil v juhovýchodných milíciách. Cypkalov preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Možný dátum narodenia: 27.12.1977

Bývalý „minister štátnej bezpečnosti“ takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“. Spojený s Vladimirom Anťufejevom, ktorý je zodpovedný za separatistické „vládne“ aktivity takzvanej „vlády Doneckej ľudovej republiky“. Preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie alebo politiky. „Výkonný riaditeľ zväzu donbaských dobrovoľníkov“.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Dátum nar.: 23.9.1976

Miesto narodenia: Moskva

Zástupca Moskvy v takzvanej „Doneckej ľudovej republike“. Vo svojich vyhláseniach okrem iného uvádzal, že milície sú pripravené viesť partizánsku vojnu a že sa zmocnili zbrojných systémov ukrajinských ozbrojených síl. Preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Jeden z vodcov „zväzu donbaských dobrovoľníkov“.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Dátum narodenia 23.5.1971

Miesto narodenia: Džankoj

Takzvaný „prvý podpredseda vlády“ Krymu. Šeremet zohrával kľúčovú úlohu pri organizácii a vykonávaní referenda na Kryme o zjednotení s Ruskom, ktoré sa konalo 16. marca. V čase konania referenda Šeremet údajne na Kryme velil promoskovskej „domobrane“. Preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Dátum narodenia: 7.1.1972

Miesto narodenia: Pavlov na Neve

Prvá podpredsedníčka Výboru Štátnej dumy pre zahraničné veci. 20. marca 2014 hlasovala za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí Krymskej republiky do Ruskej federácie a vytvorení nových federálnych celkov v rámci Ruskej federácie – Krymskej republiky a mesta s federálnym štatútom Sevastopol“.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Dátum nar.: 29.9.1982

Vo funkcii „predsedu Luhanskej ústrednej volebnej komisie“ bol zodpovedný za organizovanie takzvaných „volieb“2. novembra 2014 v takzvanej „Luhanskej ľudovej republike“. Tieto „voľby“ sú v rozpore s ukrajinským právom, a preto sú protiprávne. V októbri 2015 bol vymenovaný za „ministra spravodlivosti“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie a organizovaním protiprávnych „volieb“ aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Dátum nar.: 15.9.1981

Miesto narodenia: Luhansk

Zástupca „Luhanského hospodárskeho zväzu“ v „Národnej rade Luhanskej ľudovej republiky“. Kandidoval v takzvaných „voľbách“2. novembra 2014 na post „hlavy“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“. Tieto „voľby“ sú v rozpore s ukrajinským právom, a preto sú protiprávne. Od roku 2014 je „hlavou“ takzvanej „federácie odborových zväzov Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie a tým, že sa oficiálne zúčastnil na protiprávnych „voľbách“ ako kandidát, aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Dátum nar.: 3.2.1963

Miesto narodenia: Moskva

Bývalý „podpredseda vlády pre financie“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Dátum nar.: 29.8.1969

Bývalý „minister obrany“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV alias Fritz, Serbian (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Dátum nar.: 30.4.1991 alebo 30.1.1991

Miesto narodenia: Petrohrad

Veliteľ jednotky „Rusič“ (Rusich), ozbrojenej separatistickej skupiny, ktorá sa zapojila do bojov na východe Ukrajiny.

V tejto funkcii aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (alias Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (alias Моторoла)

Dátum nar.: 2.2.1983

Miesto narodenia: Uchta, Komijská autonómna republika

Veliteľ „bataliónu Sparta“ (Sparta Battalion), ozbrojenej separatistickej skupiny, ktorá sa zapojila do bojov na východe Ukrajiny.

V tejto funkcii aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Dátum nar.: 27.6.1966 alebo 21.6.1966

Miesto narodenia: Doneck

Takzvaný „zástupca veliteľa“ na ministerstve obrany takzvanej„Doneckej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Dátum nar.: 20.5.1972 alebo 30.5.1972

Miesto narodenia: Luhansk

Bývalý takzvaný „minister spravodlivosti“ nezákonnej takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“. Predseda „ústrednej volebnej komisie“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“ od októbra 2015.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) alias KUZOVLEV

 

Takzvaný hlavný veliteľ ľudových milícií takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Dátum nar.: 20.11.1988

Miesto narodenia: Krasnoarmejsk

Bývalá takzvaná „ministerka spravodlivosti“ takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporovala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Dátum nar.: 5.1.1967

Takzvaný „minister pre príjmy a dane“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Dátum nar.: 10.12.1976

Bývalá takzvaná „ministerka pre hospodársky rozvoj a obchod“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporovala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Dátum nar.: 8.5.1956

Miesto narodenia: Kaunas, Litva

Bývalý prvý námestník ministra obrany (do 17. novembra 2015), ktorý sa v tejto funkcii podieľal na podpore nasadenia ruských jednotiek na Ukrajine.

Podľa súčasného ruského ministerstva obrany sa z tejto funkcie podieľa na formovaní a vykonávaní politiky ruskej vlády. Tieto politiky ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Dátum nar.: 9.11.1963

Miesto narodenia: NDR (DDR)

Veliteľ západného vojenského okruhu od 10. novembra 2015. Bývalý riaditeľ oddelenia pre hlavné operácie a zástupca šéfa generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej federácie. Aktívne sa podieľa na formovaní a vykonávaní vojenskej kampane ruských síl na Ukrajine.

Podľa deklarovaných činností generálneho štábu vykonáva operačnú kontrolu nad ozbrojenými silami, aktívne sa podieľa na formovaní a vykonávaní politiky ruskej vlády, ktorá je hrozbou pre územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

16.2.2015

ZOZNAM SUBJEKTOV

 

Názov

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Chernomorneftegaz“ (predtým známy ako PJSC Chernomorneftegaz)

„Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014 uznesenie o vyvlastnení majetku podniku Chernomorneftegaz v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 29. novembra 2014 ako štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Chernomorneftegaz“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ“). Zakladateľ: Ministerstvo palív a energetiky Krymskej republiky (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Spoločnosť s ručením obmedzeným „Prístav Feodosia“ (predtým známa ako Feodosia)

„Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014 uznesenie o vyvlastnení majetku podniku Feodosia v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaná 9. februára 2015 ako spoločnosť s ručením obmedzeným „Port Feodosia“ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ“). Zakladateľ: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

Takzvaná „Donbaská ľudová milícia“„Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсс“

Nezákonná separatistická ozbrojená skupina zodpovedná za boj proti ukrajinským vládnym silám na východe Ukrajiny, čím ohrozuje stabilitu alebo bezpečnosť Ukrajiny.

Táto ozbrojená skupina okrem iného získala začiatkom apríla 2014 kontrolu nad niekoľkými vládnymi budovami na východe Ukrajiny, čím narušila územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Jej bývalý veliteľ Pavel Gubarev je zodpovedný za obsadenie budovy regionálnej vlády v Donecku zo strany proruských síl; sám sa vyhlásil za „ľudového gubernátora“.

25.7.2014

13.

Štátny unitárny podnik mesta Sevastopol „Námorný prístav Sevastopol“ (predtým známy ako štátny podnik „Komerčný námorný prístav Sevastopol“ Государственное предприятие „Севастопольский морской торговьй порт“ Gosudarstvennoe predprijatie Sevastopolskij morskoj torgovij port)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014 uznesenie č. 1757-6/14 o znárodnení niektorých spoločností patriacich urkajinským ministerstvám infraštruktúry alebo poľnohospodárstva, ktorým vyhlásil vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Komerčný námorný prístav Sevastopol“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Z hľadiska objemu obchodu ide o najväčší komerčný námorný prístav na Kryme. Opätovne zaregistrovaný 6. júna 2014 ako štátny unitárny podnik mesta Sevastopol „Námorný prístav Sevastopol“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ“). Zakladateľ: Vláda mesta Sevastopol (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Spoločnosť s ručením obmedzeným „Námorný prístav Kerč“/„Kamyš-Burun“ (predtým známy ako štátny podnik „Komerčný námorný prístav Kerč“ Государственное предприятие „Керченский морской торговьй порт“ Gosudarstvennoe predprijatie Kerčenskj morskoj torgovij port)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014 uznesenie č. 1757-6/14 o znárodnení niektorých spoločností pratriacich urkajinským ministerstvám infraštruktúry alebo poľnohospodárstva a 26. marca 2014 rezolúciu č. 1865-6/14 o štátnom podniku „Krymské námorné prístavy“ („О Государственном предприятии ‚Крьмские морские порть‘“), ktorou vyhlásil vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Komerčný námorný prístav Kerč“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Z hľadiska objemu obchodu ide o druhý najväčší komerčný námorný prístav na Kryme. Opätovne zaregistrovaný 9. decembra 2014 ako spoločnosť s ručením obmedzeným „Námorný prístav Kerč“„Kamyš-Burun“ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ „КАМЫШ-БУРУН“). Zakladatelia: Spoločnosť s ručením obmedzeným „Vostok-Capital“, registrovaná v Donecku, Ukrajina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ“); spoločnosť s ručením obmedzeným „Vostok“, registrovaná v Donecku, Ukrajina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК“); spoločnosť s ručením obmedzeným „Altcom Invest-Stroi“, registrovaná v Donecku, Ukrajina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ“) a spoločnosť s ručením obmedzeným „Altcom-Beton“, registrovaná v Borispole, Ukrajina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН“).

25.7.2014

15.

Štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Universal-Avia“ (predtým známa ako štátny podnik Universal -Avia Государственное предприятие „Универсал-Авиа“ Gosudarstvennoe predprijatie „Universal-Avia“)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 24. marca 2014 rozhodnutie č. 1794-6/14 o štátnom podniku „Gosudarstvennoe predprijatie Universal-Avia“ („О Государственном предприятии ‚Универсал-Авиа‘“), ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Universal-Avia“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 15. januára 2015 ako štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Universal-Avia“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА“). Zakladateľ: Ministerstvo dopravy Krymskej republiky (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Štátny federálny rozpočtový úrad „Sanatórium Nižňaja Oreanda“ kancelárie prezidenta Ruskej federácie (predtým známy ako stredisko „Nižňaja Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 21. marca 2014 rozhodnutie č. 1767-6/14 o otázke vytvorenia Združenia sanatórií a stredísk, ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku strediska „Nižňaja Oreanda“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 9. októbra 2014 ako štátny federálny rozpočtový úrad „Sanatórium Nižňaja Oreanda“ kancelárie prezidenta Ruskej federácie (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Zakladateľ: Kancelária prezidenta Ruskej federácie (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Štátny federálny rozpočtový úrad Výrobno-agrárny zväz „Massandra“ kancelárie prezidenta Ruskej federácie (predtým známy ako „štátny koncern „Národné združenie výrobcov ‚Massandra‘“ Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра“ Nacionalnoe proizvodstvenno agrarnoe obedinenie Massandra)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 9. apríla 2014 rozhodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia Štátnej rady Krymskej republiky č. 1836-6/14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemyselného komplexu, ktorý sa nachádza na území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho koncernu „Národné združenie výrobcov „Massandra“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 1. augusta 2014 ako štátny federálny rozpočtový úrad „Výrobno-agrárny zväz ‚Massandra‘“ kancelárie prezidenta Ruskej federácie (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МАССАНДРА“УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Zakladateľ: Kancelária prezidenta Ruskej federácie (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

Štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Národný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘“ (predtým známy ako „štátny podnik ‚Magarač‘ národného ústavu pre vinohradníctvo a víno“ Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“ Gosudarstvennoe predprijatie „Agrofirma Magarač“ nacionaľnogo instituta vinograda i vina „Magarač“)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 9. apríla 2014 rozhodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia Štátnej rady Krymskej republiky č. 1836-6/14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemyselného komplexu, ktorý sa nachádza na území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Gosudarstvennoe predprijatie ‚Agrofirma Magarač‘ nacionaľnogo instituta vinograda i vina ‚Magarač‘ v mene ‚Krymskej republiky‘“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 15. januára 2015 ako štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Národný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА „МАГАРАЧ“). Zakladateľ: Ministerstvo poľnohospodárstva Krymskej republiky (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

Štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Závod šumivého vína ‚Novy Svet‘“ (predtým známy ako štátny podnik „Závod šumivého vína Novy Svet“ Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новьт свет“ Gosudarstvennoe predprijatie „Zavod šampanskych vin Novy Svet“)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 9. apríla 2014 rozhodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia Štátnej rady Krymskej republiky č. 1836-6/14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemyselného komplexu, ktorý sa nachádza na území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Zavod šampanskych vin Novy Svet“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 4. januára 2015 ako štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Závod šumivého vína ‚Novy Svet‘“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН ‚НОВЫЙ СВЕТ‘“). Zakladateľ: Ministerstvo poľnohospodárstva Krymskej republiky (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK (Ruská národná komerčná banka)

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Po protiprávnej anexii Krymu prešla Ruská národná komerčná banka (RNKB) do úplného vlastníctva takzvanej „Krymskej republiky“. Stala sa hlavným aktérom na trhu, hoci pred anexiou na Kryme nepôsobila. Kúpou a preberaním pobočiek bánk, ktoré sa z Krymu sťahujú, RNKB materiálne a finančne podporila konanie ruskej vlády na integráciu Krymu do Ruskej federácie, čím sa narušila územná celistvosť Ukrajiny.

30.7.2014


12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/354

z 11. marca 2016,

ktorým sa vykonáva článok 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 224/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 224/2014 z 10. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 10. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 224/2014.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 2127 (2013) doplnil 7. marca 2016 jednu osobu a jeden subjekt do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 224/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 224/2014 sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2016

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 11.3.2014, s. 1.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 224/2014 sa dopĺňajú tieto záznamy:

A.   Osoby

„9.

Joseph KONY [alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant (‚krvavý mesiáš‘)]

Funkcia: veliteľ Armády božieho odporu

Dátum narodenia: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18. septembra 1964 f) 1965 g) (august 1961) h) (júl 1961) i) 1. januára 1961 j) (apríl 1963)

Miesto narodenia: a) dedina Palaro, farnosť Palaro, okres Omoro, kraj Gulu, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Štátna príslušnosť: ugandský cestovný pas

Adresa: a) Vakaga, Stredoafrická republika b) Haute-Kotto, Stredoafrická republika c) Basse-Kotto, Stredoafrická republika d) Haut-Mbomou, Stredoafrická republika e) Mbomou, Stredoafrická republika f) Haut-Uolo, Konžská demokratická republika g) Bas-Uolo, Konžská demokratická republika h) (Údajná adresa: Kafia Kingi (územie na hranici Sudánu a Južného Sudánu, ktorého konečné postavenie sa ešte nestanovilo). K januáru 2015 bolo údajne zo Sudánu vyhostených 500 bojovníkov Armády božieho odporu.)

Dátum zaradenia do zoznamu: 7. marca 2016.

Ďalšie informácie:

Kony je zakladateľom a veliteľom Armády božieho odporu (LRA) (CFe.002). Pod jeho vedením sa LRA dopúšťa sa únosov, zabíjania a mrzačenia tisícov civilistov v celej strednej Afrike. LRA je zodpovedná za únosy, vysťahovanie a zabitie stoviek osôb v celej Stredoafrickej republike a za sexuálne násilie voči nim; LRA rabovala a ničila civilný majetok. Jeho otec sa volá Luizi Obol. Jeho matka sa volá Nora Obol.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Joseph Kony bol zaradený na zoznam 7. marca 2016 podľa bodu 12 a bodu 13 písm. b), c) a d) rezolúcie č. 2262 (2016), pretože ‚vykonáva alebo podporuje činnosti, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky‘; ‚podieľa sa na plánovaní, riadení alebo páchaní činov, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo alebo ktoré predstavujú zneužívanie alebo porušovanie ľudských práv v Stredoafrickej republike, vrátane činov zahŕňajúcich sexuálne násilie, útokov namierených proti civilnému obyvateľstvu alebo etnicky či nábožensky motivovaných útokov, útokov na školy a nemocnice, únosov a násilného vysídľovania‘; ‚verbuje alebo využíva deti v ozbrojenom konflikte v Stredoafrickej republike v rozpore s uplatniteľným medzinárodným právom‘; a ‚poskytuje podporu ozbrojeným skupinám alebo kriminálnym sieťam prostredníctvom nezákonnej ťažby prírodných zdrojov alebo nezákonného obchodovania s nimi vrátane diamantov, zlata, ako aj produktov z voľne žijúcich zvierat v Stredoafrickej republike alebo zo Stredoafrickej republiky‘.

Doplňujúce informácie:

Kony založil Armádu božieho odporu (LRA) a je označovaný za jej zakladateľa, náboženského vodcu, predsedu a hlavného veliteľa. LRA vznikla v severnej Ugande v 80. rokoch minulého storočia a dopúšťa sa únosov, zabíjania a mrzačenia tisícov civilistov v celej strednej Afrike. Pod čoraz väčším vojenským tlakom vydal Kony v roku 2005 a 2006 LRA rozkaz stiahnuť sa z Ugandy. Odvtedy pôsobí LRA v Konžskej demokratickej republike (KDR), Stredoafrickej republike, Južnom Sudáne a údajne aj v Sudáne.

Kony ako veliteľ LRA vytvára a vykonáva jej stratégiu vrátane trvalo platných rozkazov napádať a týrať civilné obyvateľstvo. Od decembra 2013 sa LRA pod velením Josepha Konyho dopúšťa únosov, vysídľovania, zabíjania tisícov civilistov v celej Stredoafrickej republike a sexuálneho násilia voči nim; LRA rabuje a ničí civilný majetok. LRA, ktorá sa koncentruje vo východnej časti Stredoafrickej republiky a údajne aj v Kafia Kingi – na území na hranici Sudánu a Južného Sudánu, ktorého konečné postavenie sa ešte nestanovilo, ale ktoré vojensky kontroluje Sudán, napáda dediny a kradne potraviny a zásoby. Bojovníci prepadávajú bezpečnostné sily a kradnú im vybavenie, keď tieto reagujú na útoky LRA; bojovníci LRA tiež napádajú a rabujú dediny, v ktorých nie je vojenská posádka. LRA tiež zintenzívnila útoky na diamantové a zlaté bane.

Medzinárodný trestný súd vydal na Konyho zatýkací rozkaz. Medzinárodný trestný súd ho obvinil z dvanástich prípadov zločinov proti ľudskosti vrátane vraždy, zotročenia, sexuálneho otroctva, znásilnenia, neľudských činov úmyselne spôsobujúcich vážne zranenie alebo veľké utrpenie a z dvadsaťjeden prípadov vojnových zločinov vrátane zámerného zabitia, krutého zaobchádzania s civilistami, úmyselného nasmerovania útokov proti civilnému obyvateľstvu, drancovania, navádzanie na znásilňovanie a vrátane verbovania detí mladších ako pätnásť rokov prostredníctvom únosov.

Kony vydal povstaleckým bojovníkom trvalo platné rozkazy rabovať diamanty a zlato od baníkov vo východnej časti Stredoafrickej republiky. Niektoré z týchto minerálov Konyho skupina potom údajne presúva do Sudánu alebo predáva miestnemu obyvateľstvu a členom bývalých povstaleckých síl Seleka.

Kony tiež dal svojim bojovníkom príkaz pytliačiť na slony v národnom parku Garamba v Konžskej demokratickej republike, odkiaľ údajne prevážajú slonie kly cez východnú časť Stredoafrickej republiky do Sudánu, kde ich vysokí predstavitelia LRA údajne predávajú sudánskym obchodníkom a miestnym pohlavárom a obchodujú s nimi. Obchod zo slonovinou predstavuje pre Konyho skupinu významný zdroj príjmov. K januáru 2015 bolo údajne zo Sudánu vyhostených 500 bojovníkov Armády božieho odporu.“

B.   Subjekty

„2.

ARMÁDA BOŽIEHO ODPORU [alias: a) LRA b) Hnutie božieho odporu (LRM) c) Hnutie/Armáda božieho odporu (LRM/A]

Adresa: a) Vakaga, Stredoafrická republika b) Haute-Kotto, Stredoafrická republika c) Basse-Kotto, Stredoafrická republika d) Haut-Mbomou, Stredoafrická republika e) Mbomou, Stredoafrická republika f) Haut-Uolo, Konžská demokratická republika g) Bas-Uolo, Konžská demokratická republika h) (Údajná adresa: Kafia Kingi (územie na hranici Sudánu a Južného Sudánu, ktorého konečné postavenie sa ešte nestanovilo). K januáru 2015 bolo údajne zo Sudánu vyhostených 500 bojovníkov Armády božieho odporu.)

Dátum zaradenia do zoznamu: 7. marca 2016.

Ďalšie informácie: Vznikla v severnej Ugande v 80. rokoch minulého storočia. Dopúšťa sa únosov, zabíjania a mrzačenia tisícov civilistov v celej strednej Afrike vrátane stoviek v Stredoafrickej republike. Jej veliteľom je Joseph Kony.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Armáda božieho odporu bola zaradená na zoznam 7. marca 2016 podľa bodu 12 a bodu 13 písm. b), c) a d) rezolúcie č. 2262 (2016), pretože ‚vykonáva alebo podporuje činnosti, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky‘; ‚podieľa sa na plánovaní, riadení alebo páchaní činov, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo alebo ktoré predstavujú zneužívanie alebo porušovanie ľudských práv v Stredoafrickej republike, vrátane činov zahŕňajúcich sexuálne násilie, útokov namierených proti civilnému obyvateľstvu alebo etnicky či nábožensky motivovaných útokov, útokov na školy a nemocnice, únosov a násilného vysídľovania‘; ‚verbuje alebo využíva deti v ozbrojenom konflikte v Stredoafrickej republike v rozpore s uplatniteľným medzinárodným právom‘; a ‚poskytuje podporu ozbrojeným skupinám alebo kriminálnym sieťam prostredníctvom nezákonnej ťažby prírodných zdrojov alebo nezákonného obchodovania s nimi vrátane diamantov, zlata, ako aj produktov z voľne žijúcich zvierat v Stredoafrickej republike alebo zo Stredoafrickej republiky‘.

Doplňujúce informácie:

LRA vznikla v severnej Ugande v 80. rokoch minulého storočia a dopúšťa sa únosov, zabíjania a mrzačenia tisícov civilistov v celej strednej Afrike. Pod čoraz väčším vojenským tlakom vydal Joseph Kony, veliteľ LRA, v roku 2005 a 2006 LRA rozkaz stiahnuť sa z Ugandy. Odvtedy pôsobí LRA v Konžskej demokratickej republike (KDR), Stredoafrickej republike, Južnom Sudáne a údajne aj v Sudáne.

Od decembra 2013 sa LRA dopúšťa únosov, vysídľovania, zabíjania tisícov civilistov v celej Stredoafrickej republike a sexuálneho násilia voči nim; LRA rabuje a ničí civilný majetok. LRA, ktorá sa koncentruje vo východnej časti Stredoafrickej republiky a údajne aj v Kafia Kingi – na území na hranici Sudánu a Južného Sudánu, ktorého konečné postavenie sa ešte nestanovilo, ale ktoré vojensky kontroluje Sudán, napáda dediny a kradne potraviny a zásoby. Bojovníci prepadávajú bezpečnostné sily a kradnú im vybavenie, keď tieto reagujú na útoky LRA; bojovníci LRA tiež napádajú a rabujú dediny, v ktorých nie je vojenská posádka. LRA tiež zintenzívnila útoky na diamantové a zlaté bane.

Skupiny LRA majú často zo sebou zajatcov, ktorí sú nútení pracovať ako nosiči, kuchári a sexuálni otroci. LRA sa dopúšťa násilia založeného na rodovej príslušnosti vrátane znásilňovania žien a mladých dievčat.

V decembri 2013 LRA uniesla desiatky osôb v provincii Haute-Kotto. Od začiatku roku 2014 uniesla LRA údajne stovky civilistov v Stredoafrickej republike.

Začiatkom roku 2014 bojovníci LRA niekoľkokrát napadli mesto Obo vo východnej časti provincie Haut-Mbomou v Stredoafrickej republike.

LRA pokračovala v útokoch na mesto Obo a ďalšie miesta v juhovýchodnej časti Stredoafrickej republiky v máji a júni 2014, pričom začiatkom júna podľa všetkého vykonala koordinované útoky a únosy v provincii Mbomou.

Prinajmenšom od roku 2014 sa LRA zapája do pytliactva na slony a do nedovoleného obchodovania so slonovinou za účelom vytvárania príjmov. LRA údajne pašuje slonovinu z národného parku Garamba v severnej časti Konžskej demokratickej republiky do Dárfúru, aby ju tam vymenila za zbrane a zásoby. LRA vraj preváža slonie kly získané pytliactvom cez Stredoafrickú republiku do Dárfúru v Sudáne, aby ich tam predala. Okrem toho začiatkom roku 2014 Kony údajne prikázal bojovníkom LRA rabovať diamanty a zlato od baníkov vo východnej časti Stredoafrickej republiky na účely ich prevozu do Sudánu. K januáru 2015 bolo údajne zo Sudánu vyhostených 500 bojovníkov Armády božieho odporu.

Začiatkom februára 2015 bojovníci LRA vyzbrojení ťažkými zbraňami uniesli civilistov v Kpangbayanga (provincia Haut-Mbomou) a ukradli im potraviny.

Po útoku LRA z 20. apríla 2015 a únose detí z dediny Ndambissoua v juhovýchodnej časti Stredoafrickej republiky väčšina dedinčanov utiekla. A začiatkom júla 2015 LRA napadla niekoľko dedín v severnej časti provincie Haute-Kotto; počas týchto útokov došlo k rabovaniu, násiliu voči civilistom, k páleniu domov a k únosom.

Od januára 2016 narastá počet útokov pripisovaných LRA v provinciách Mbomou, Haut-Mbomou a Haute-Kotto, pričom je osobitne postihnutá banská oblasť v provincii Haute-Kotto. Počas týchto útokov došlo k rabovaniu, násiliu voči civilistom, k ničeniu majetku a k únosom. Tieto útoky viedli k vysídleniu obyvateľstva vrátane približne 700 osôb, ktoré vyhľadali útočisko v meste Bria.“


12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/22


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/355

z 11. marca 2016,

ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o špecifické požiadavky na želatínu, kolagén a vysoko rafinované produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 853/2004 sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú osobitné predpisy o hygiene potravín živočíšneho pôvodu. V uvedenom nariadení sa stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov majú zabezpečiť dodržiavanie špecifických požiadaviek týkajúcich sa surovín na výrobu želatíny a kolagénu určených na ľudskú spotrebu.

(2)

Je potrebné zabezpečiť, aby suroviny na výrobu želatíny a kolagénu na ľudskú spotrebu pochádzali zo zdrojov, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa zdravia ľudí a zvierat stanovené v právnych predpisoch Únie.

(3)

Únia je vo veľkej miere závislá od dovozu surovín na výrobu želatíny a kolagénu. Prevádzkarne, ktoré tieto suroviny produkujú, vykonávajú špecifické ošetrenia s cieľom vylúčiť riziká pre zdravie ľudí a zvierat súvisiace s týmito surovinami. Je preto vhodné umožniť tieto ošetrenia pred uvedením na trh v Únii.

(4)

Je vhodné prispôsobiť požiadavky na výrobný proces kolagénu, aby sa umožnili praktické zmeny v prípadoch, keď zmena nevedie k inej úrovni ochrany zdravia ľudí.

(5)

Analytické metódy overovania limitov rezíduí v želatíne a kolagéne by sa mali prispôsobiť najvhodnejším a najnovšie validovaným metódam.

(6)

S cieľom zaistiť bezpečnosť určitých vysoko rafinovaných produktov, zabezpečiť presadzovanie ustanovení EÚ a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž, pokiaľ ide o suroviny pochádzajúce z Únie a tretích krajín, je vhodné harmonizovať podmienky a stanoviť špecifické požiadavky týkajúce sa výroby určitých vysoko rafinovaných produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu. Dovoz iných produktov živočíšneho pôvodu, v prípade ktorého sa v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 nestanovujú špecifické požiadavky, sa v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1079/2013 (2) naďalej povoľuje.

(7)

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa mení takto:

1.

Oddiel XIV sa mení takto:

a)

V kapitole I sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

a)

Suroviny, ktoré neboli podrobené žiadnemu procesu na predĺženie trvanlivosti okrem chladenia, zmrazenia alebo rýchleho zmrazenia, musia pochádzať z prevádzkarní, ktoré boli registrované alebo schválené podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 alebo v súlade s týmto nariadením.

b)

Môžu sa použiť tieto ošetrené suroviny:

i)

kosti iné ako kosti klasifikované ako špecifikovaný rizikový materiál podľa definície v článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 999/2001 pochádzajúce z prevádzkarní pod kontrolou príslušného orgánu a uvedené v zozname, ktorý príslušný orgán vedie, a ktoré boli podrobené jednému z týchto ošetrení:

sú rozdrvené na kusy približne 15 mm a zbavené tuku pomocou horúcej vody s teplotou minimálne 70 °C v trvaní najmenej 30 minút, minimálne 80 °C najmenej 15 minút alebo minimálne 90 °C najmenej 10 minút a potom oddelené a následne umyté a sušené najmenej 20 minút v prúde horúceho vzduchu s počiatočnou teplotou minimálne 350 °C, alebo 15 minút v prúde horúceho vzduchu s počiatočnou teplotou vyššou ako 700 °C,

sú sušené na slnku minimálne 42 dní pri priemernej teplote najmenej 20 °C,

ošetrenie kyselinou, ktorým sa pH v jadre udrží na hodnote menej ako 6 v trvaní najmenej jednej hodiny pred sušením;

ii)

kože a usne chovaných hospodárskych prežúvavcov, kože ošípaných, koža hydiny a kože a usne voľne žijúcej zveri pochádzajúce z prevádzkarní pod kontrolou príslušného orgánu a uvedené v zozname, ktorý príslušný orgán vedie, a ktoré boli podrobené jednému z týchto ošetrení:

alkalické ošetrenie, aby sa v jadre dosiahlo pH > 12, po ktorom nasleduje solenie v trvaní najmenej sedem dní,

sušenie v trvaní najmenej 42 dní pri teplote najmenej 20 °C,

ošetrenie kyselinou, ktorým sa pH v jadre udrží na hodnote menej ako 5 v trvaní najmenej jednej hodiny,

alkalické ošetrenie, aby sa vo všetkých častiach dosiahlo pH > 12 v trvaní najmenej 8 hodín;

iii)

kosti iné ako kosti klasifikované ako špecifikovaný rizikový materiál podľa definície v článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 999/2001, kože a usne chovaných hospodárskych prežúvavcov, kože ošípaných, kože hydiny, kože rýb a kože a usne voľne žijúcej zveri a usne, ktoré boli podrobené ošetreniu inému ako sú ošetrenia uvedené v bode i) alebo ii) a pochádzajúce z prevádzkarní, ktoré boli registrované alebo schválené podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 alebo v súlade s týmto nariadením.

Na účely písmena b) bodu ii) prvých dvoch zarážok môže trvanie ošetrení zahŕňať čas prepravy.

Ošetrené suroviny uvedené v písmene b) bodoch i) a ii) musia byť získané:

z domácich a chovaných hospodárskych prežúvavcov, ošípaných a hydiny, ktoré boli zabité na bitúnku a ktorých telá boli po prehliadke ante mortempost mortem posúdené ako požívateľné na ľudskú spotrebu, alebo

zo zabitej voľne žijúcej zveri, ktorých telá boli po prehliadke post mortem posúdené ako požívateľné na ľudskú spotrebu.“

b)

V kapitole II sa dopĺňa tento bod 3:

„3.

Suroviny na výrobu želatíny určenej na ľudskú spotrebu, v prípade ktorých sa požaduje certifikácia zdravia zvierat, musia byť po veterinárnych kontrolách stanovených v smernici 97/78/ES a bez toho, aby boli dotknuté podmienky stanovené v článku 8 ods. 4 uvedenej smernice, dopravené priamo do prevádzkarne na mieste určenia.

Musia sa prijať všetky preventívne opatrenia vrátane bezpečnej likvidácie živočíšnych vedľajších produktov, odpadu, nepoužitého alebo nadbytočného materiálu, aby sa zabránilo riziku rozšírenia chorôb na zvieratá.“

c)

Kapitola IV sa nahrádza takto:

„KAPITOLA IV: POŽIADAVKY NA HOTOVÉ PRODUKTY

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť, aby želatína spĺňala limity stanovené v tejto tabuľke.

Rezíduum

Limit

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Európsky liekopis, najnovšie vydanie)

50 ppm

H2O2 (Európsky liekopis, najnovšie vydanie)

10 ppm“

2.

Oddiel XV sa mení takto:

a)

V úvode sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí vyrábajú kolagén, musia zabezpečiť, aby sa dodržiavali požiadavky tohto oddielu. Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia, produkty získavané z kolagénu sa musia vyrábať z kolagénu, ktorý spĺňa požiadavky tohto oddielu.“

b)

V kapitole I sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

a)

Suroviny, ktoré neboli podrobené žiadnemu procesu na predĺženie trvanlivosti okrem chladenia, zmrazenia alebo rýchleho zmrazenia, musia pochádzať z prevádzkarní, ktoré boli registrované alebo schválené podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 alebo v súlade s týmto nariadením;

b)

Môžu sa použiť tieto ošetrené suroviny:

i)

kosti iné ako kosti klasifikované ako špecifikovaný rizikový materiál podľa definície v článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 999/2001 pochádzajúce z prevádzkarní pod kontrolou príslušného orgánu a uvedené v zozname, ktorý príslušný orgán vedie, a ktoré boli podrobené jednému z týchto ošetrení:

sú rozdrvené na kusy približne 15 mm a zbavené tuku pomocou horúcej vody s teplotou minimálne 70 °C v trvaní najmenej 30 minút, minimálne 80 °C najmenej 15 minút alebo minimálne 90 °C najmenej 10 minút a potom oddelené a následne umyté a sušené najmenej 20 minút v prúde horúceho vzduchu s počiatočnou teplotou minimálne 350 °C, alebo 15 minút v prúde horúceho vzduchu s počiatočnou teplotou vyššou ako 700 °C,

sú sušené na slnku minimálne 42 dní pri priemernej teplote najmenej 20 °C,

ošetrenie kyselinou, ktorým sa pH v jadre udrží na hodnote menej ako 6 v trvaní najmenej jednej hodiny pred sušením;

ii)

kože a usne chovaných hospodárskych prežúvavcov, kože ošípaných, koža hydiny a kože a usne voľne žijúcej zveri pochádzajúce z prevádzkarní pod kontrolou príslušného orgánu a uvedené v zozname, ktorý príslušný orgán vedie, a ktoré boli podrobené jednému z týchto ošetrení:

alkalické ošetrenie, aby sa v jadre dosiahlo pH > 12, po ktorom nasleduje solenie v trvaní najmenej sedem dní,

sušenie v trvaní najmenej 42 dní pri teplote najmenej 20 °C,

ošetrenie kyselinou, ktorým sa pH v jadre udrží na hodnote menej ako 5 v trvaní najmenej jednej hodiny,

alkalické ošetrenie, aby sa vo všetkých častiach dosiahlo pH > 12 v trvaní najmenej 8 hodín;

iii)

kosti iné ako kosti klasifikované ako špecifikovaný rizikový materiál podľa definície v článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 999/2001, kože a usne chovaných hospodárskych prežúvavcov, kože ošípaných, kože hydiny, kože rýb a kože a usne voľne žijúcej zveri a usne, ktoré boli podrobené ošetreniu inému ako sú ošetrenia uvedené v bode i) alebo ii) a pochádzajúce z prevádzkarní, ktoré boli registrované alebo schválené podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 alebo v súlade s týmto nariadením.

Na účely písmena b) bodu ii) prvých dvoch zarážok môže trvanie ošetrení zahŕňať čas prepravy.

Ošetrené suroviny uvedené v písmene b) musia byť získané:

z domácich a chovaných hospodárskych prežúvavcov, ošípaných a hydiny, ktoré boli zabité na bitúnku a ktorých telá boli po prehliadke ante mortempost mortem posúdené ako požívateľné na ľudskú spotrebu, alebo

zo zabitej voľne žijúcej zveri, ktorých telá boli po prehliadke post mortem posúdené ako požívateľné na ľudskú spotrebu.“

c)

V kapitole II sa dopĺňa tento bod 3:

„3.

Suroviny na výrobu kolagénu určeného na ľudskú spotrebu, v prípade ktorých sa požaduje certifikácia zdravia zvierat, musia byť po veterinárnych kontrolách stanovených v smernici 97/78/ES a bez toho, aby boli dotknuté podmienky stanovené v článku 8 ods. 4 uvedenej smernice, dopravené priamo do prevádzkarne na mieste určenia.

Musia sa prijať všetky preventívne opatrenia vrátane bezpečnej likvidácie živočíšnych vedľajších produktov, odpadu, nepoužitého alebo nadbytočného materiálu, aby sa zabránilo riziku rozšírenia chorôb na zvieratá.“

d)

V kapitole III sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

Kolagén sa musí vyrábať procesom, ktorým sa zabezpečí, že:

a)

všetok kostný materiál z prežúvavcov narodených, chovaných alebo zabitých v krajinách alebo regiónoch, ktoré v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 999/2001 vykazujú zvládnuté alebo neurčené riziko BSE, bol podrobený procesu, ktorým sa zabezpečí, že všetok kostný materiál sa jemne rozomelie a zbaví sa pomocou horúcej vody tuku a najmenej dva dni sa ošetruje zriedenou kyselinou chlorovodíkovou (s minimálnou koncentráciou 4 % a pH < 1,5); po tejto úprave musí nasledovať úprava pH použitím kyseliny alebo lúhu, po ktorej nasleduje:

i)

jedno alebo viac prepláchnutí a aspoň jeden z nasledujúcich postupov:

filtrácia,

mletie,

extrúzia;

ii)

alebo akýkoľvek schválený rovnocenný postup;

b)

suroviny iné ako suroviny uvedené v písmene a) sa musia podrobiť ošetreniu, ktoré zahŕňa premývanie, úpravu pH použitím kyseliny alebo lúhu, po ktorej nasleduje:

i)

jedno alebo viac prepláchnutí a aspoň jeden z nasledujúcich postupov:

filtrácia,

mletie,

extrúzia;

ii)

alebo akýkoľvek schválený rovnocenný postup.“

e)

Kapitola IV sa nahrádza takto:

„KAPITOLA IV: POŽIADAVKY NA HOTOVÉ PRODUKTY

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť, aby kolagén spĺňal limity ustanovené v nasledujúcej tabuľke.

Rezíduum

Limit

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Európsky liekopis, najnovšie vydanie)

50 ppm

H2O2 (Európsky liekopis, najnovšie vydanie)

10 ppm“

3.

Dopĺňa sa tento oddiel XVI:

„ODDIEL XVI: VYSOKORAFINOVANÝ CHONDROITÍN-SULFÁT, KYSELINA HYALURÓNOVÁ, OSTATNÉ HYDROLYZOVANÉ PRODUKTY Z CHRUPAVIEK, CHITOZÁN, GLUKOZAMÍN, SYRIDLO, VYZINA A AMINOKYSELINY

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vyrábajúcich tieto vysoko rafinované produkty živočíšneho pôvodu:

a)

chondroitín-sulfát;

b)

kyselina hyalurónová;

c)

ostatné hydrolyzované produkty z chrupaviek;

d)

chitozán;

e)

glukozamín;

f)

syridlo;

g)

vyzina;

h)

aminokyseliny, ktoré sú povolené ako prídavné látky v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1333/2008 (3),

musia zabezpečiť, aby sa ošetrením použitých surovín vylúčili všetky riziká pre zdravie zvierat alebo ľudí.

2.

Suroviny používané na výrobu vysoko rafinovaných produktov uvedených v bode 1 musia pochádzať:

a)

zo zvierat (vrátane ich peria), ktoré boli zabité na bitúnku a ktorých telá boli po prehliadke ante mortempost mortem posúdené ako požívateľné na ľudskú spotrebu; alebo

b)

z produktov rybolovu, ktoré spĺňajú požiadavky oddielu VIII.

Ľudské vlasy sa nesmú používať ako zdroj na výrobu aminokyselín.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).“"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1079/2013 z 31. októbra 2013, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú. v. EÚ L 292, 1.11.2013, s. 10).


12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/356

z 11. marca 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

135,3

MA

100,8

SN

176,8

TN

112,1

TR

107,6

ZZ

126,5

0707 00 05

MA

84,8

TR

154,5

ZZ

119,7

0709 93 10

MA

62,1

TR

156,5

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

43,8

IL

76,8

MA

51,1

TN

54,3

TR

64,7

ZZ

58,1

0805 50 10

MA

123,2

TR

82,8

ZZ

103,0

0808 10 80

BR

88,6

CL

93,0

CN

66,5

US

177,0

ZZ

106,3

0808 30 90

AR

102,7

CL

152,2

CN

103,0

TR

143,8

ZA

114,0

ZZ

123,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/31


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/357

z 15. januára 2016

o pozícii Európskej únie v Rade pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, pokiaľ ide o účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko ako pozorovateľa na činnosti Agentúry Európskej únie pre základné práva a príslušné podmienky, v rámci stanovenom v článkoch 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 168/2007, a to okrem iného v ustanoveniach o účasti na iniciatívach agentúry, o finančnom príspevku a zamestnancoch

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 352 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Európska rada na svojom zasadnutí v Luxemburgu v decembri 1997 stanovila, že účasť v agentúrach Európskej únie je prostriedkom na urýchlenie predvstupovej stratégie. V záveroch Európskej rady sa stanovuje, že „agentúry Európskej únie, na činnosti ktorých sa budú môcť podieľať kandidátske krajiny, sa stanovia prípad od prípadu“.

(2)

V nariadení Rady (ES) č. 168/2007 (1), ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva, sa stanovuje, že agentúra je prístupná účasti kandidátskych krajín v rámci stanovenom v článkoch 4 a 5 tohto nariadenia.

(3)

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko súhlasí so zámermi a cieľmi vytýčenými pre agentúru a s rozsahom jej úloh a s ich opisom v zmysle ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 168/2007.

(4)

Konečným cieľom bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko je stať sa členom Európskej únie a účasť na činnosti Agentúry Európskej únie pre základné práva pomôže bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko dosiahnuť tento cieľ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Pozícia, ktorú má Európska únia prijať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, pokiaľ ide o účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko ako pozorovateľa na činnosti Agentúry Európskej únie pre základné práva a príslušné podmienky, bude vychádzať z návrhu rozhodnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, ktorý je priložený k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 15. januára 2016

Za Radu

predseda

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1).


NÁVRH

ROZHODNUTIE RADY PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE EÚ – BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO č. …/2016

z …

o účasti bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko ako pozorovateľa na činnosti Agentúry Európskej únie pre základné práva a príslušných podmienkach v rámci stanovenom v článkoch 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 168/2007, a to okrem iného v ustanoveniach o účasti na iniciatívach agentúry, o finančnom príspevku a zamestnancoch

RADA PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE EÚ – BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO,

so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (2), a najmä na jeho článok 28 ods. 2,

keďže:

(1)

Európska rada na svojom zasadnutí v Luxemburgu v decembri 1997 stanovila, že účasť v agentúrach Európskej únie je prostriedkom na urýchlenie predvstupovej stratégie. V záveroch Európskej rady sa stanovuje, že „agentúry, na činnosti ktorých sa budú môcť podieľať kandidátske krajiny, sa stanovia prípad od prípadu“.

(2)

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko súhlasí so zámermi a cieľmi vytýčenými pre agentúru a s rozsahom jej úloh a s ich opisom v zmysle ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 168/2007.

(3)

Je vhodné umožniť účasť bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko ako pozorovateľa na činnosti agentúry a stanoviť príslušné podmienky tejto účasti vrátane ustanovení o účasti na iniciatívach agentúry, o finančnom príspevku a zamestnancoch.

(4)

Je takisto vhodné, aby sa agentúra v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko zaoberala otázkami základných práv v rozsahu pôsobnosti článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 168/2007 do tej miery, do akej je to potrebné pre postupné zosúladenie s právom Európskej únie.

(5)

V súlade s článkom 12 ods. 2 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovenom v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 môže riaditeľ agentúry povoliť zamestnanie štátnych príslušníkov bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ktorí požívajú občianske práva v plnom rozsahu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko ako kandidátska krajina sa zúčastní ako pozorovateľ na činnosti Agentúry Európskej únie pre základné práva zriadenej nariadením (ES) č. 168/2007.

Článok 2

1.   Agentúra sa v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko môže zaoberať otázkami základných práv v rozsahu pôsobnosti článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 168/2007 do tej miery, do akej je to potrebné pre postupné zosúladenie s právom Európskej únie.

2.   Na tento účel agentúra môže v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko plniť úlohy stanovené v článkoch 4 a 5 nariadenia (ES) č. 168/2007.

Článok 3

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko v súlade s ustanoveniami stanovenými v prílohe k tomuto rozhodnutiu finančne prispieva na činnosti agentúry uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 168/2007.

Článok 4

1.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko vymenuje za pozorovateľa a jeho náhradníka osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 168/2007. Mali by sa zúčastňovať na práci správnej rady rovnako ako členovia a ich náhradníci, ktorí boli vymenovaní členskými štátmi, avšak bez hlasovacieho práva.

2.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko vymenuje jedného štátneho úradníka za národného styčného úradníka, ako je uvedené v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 168/2007.

3.   Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko oznámi Európskej komisii mená, spôsobilosť a kontaktné údaje osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 5

Údaje poskytované agentúre alebo údaje z nej pochádzajúce sa môžu uverejniť a sprístupniť verejnosti, ak sa v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko poskytne dôverným informáciám rovnaká úroveň ochrany ako v rámci Európskej únie.

Článok 6

Agentúra bude mať v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko rovnakú právnu spôsobilosť ako právnické osoby zriadené podľa práva bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko.

Článok 7

Aby agentúra a jej zamestnanci mohli plniť svoje úlohy, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko im poskytne rovnaké výsady a imunity, ako sú uvedené v článkoch 1 až 4, 5, 6, 10 až 13, 15, 17 a 18 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únie a k Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Článok 8

Strany prijmú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie záväzkov, ktoré im vyplývajú z tohto rozhodnutia, a oznámia ich rade pre stabilizáciu a pridruženie.

Článok 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po jeho prijatí.

V

Za radu pre stabilizáciu a pridruženie

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2004, s. 13.

(2)  Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

PRÍLOHA

FINANČNÝ PRÍSPEVOK BÝVALEJ JUHOSLOVANSKEJ REPUBLIKY MACEDÓNSKO NA AGENTÚRU EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA

1.

Finančný príspevok, ktorý má bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko odviesť do rozpočtu Európskej únie, aby sa mohla zúčastňovať na činnosti Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“), ktorý je stanovený v bode 2, predstavuje plné náklady na jej účasť.

2.

Finančný príspevok bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko do rozpočtu Európskej únie je stanovený takto:

Rok 1:

165 000 EUR

Rok 2:

170 000 EUR

Rok 3:

175 000 EUR

3.

Prípadná finančná podpora z programov pomoci Európskej únie sa dohodne osobitne v súlade s príslušným programom Únie.

4.

S príspevkom bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko sa bude hospodáriť v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách (1) platným pre všeobecný rozpočet Európskej únie.

5.

Cestovné náklady a náklady na stravu a ubytovanie, ktoré vznikli zástupcom a odborníkom z bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko v súvislosti s ich účasťou na činnostiach agentúry alebo na zasadnutiach týkajúcich sa vykonávania pracovného programu agentúry, agentúra uhrádza na rovnakom základe ako pre členské štáty Európskej únie a v súlade s postupmi v súčasnosti platnými pre členské štáty Európskej únie.

6.

Po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia a na začiatku každého nasledujúceho roka Komisia zašle do bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko výzvu na zaplatenie finančnej čiastky zodpovedajúcej výške príspevku do agentúry stanoveného podľa tohto rozhodnutia. Za prvý kalendárny rok svojej účasti bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko zaplatí príspevok vypočítaný od dátumu začiatku účasti na činnosti do konca roka na pomernom základe. Pre nasledujúce roky bude príspevok v súlade s týmto rozhodnutím.

7.

Tento príspevok bude vyjadrený v eurách a bude zaplatený na bankový účet Komisie vedený v eurách.

8.

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko uhradí svoj príspevok v súlade s výzvou na poskytnutie finančných prostriedkov najneskôr do 30 dní po tom, ako ju Komisia zašle.

9.

V prípade oneskoreného uhradenia príspevku sa bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko počnúc dňom splatnosti účtujú úroky z dlžnej čiastky. Úrokovaná sadzba zodpovedá úrokovej sadzbe uplatňovanej Európskou centrálnou bankou v deň splatnosti pre operácie banky vedené v eurách a je zvýšená o 1,5-percentného bodu.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/35


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/358

z 8. marca 2016,

ktorým sa Francúzskej republike povoľuje uplatňovať znížené úrovne zdanenia benzínu a plynového oleja používaných ako pohonné látky v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (1), a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Rady 2013/193/EÚ (2) sa Francúzskej republike (ďalej len „Francúzsko“) povoľuje uplatňovať na obdobie troch rokov znížené úrovne zdanenia plynového oleja a bezolovnatého benzínu, ktoré sa používajú ako pohonné látky, na účely administratívnej reformy, ktorej súčasťou je decentralizácia určitých osobitných právomocí, ktoré v minulosti vykonávala ústredná štátna správa. Platnosť rozhodnutia 2013/193/EÚ uplynula 31. decembra 2015.

(2)

Francúzsko listom z 20. októbra 2015 požiadalo o povolenie umožňujúce francúzskym regiónom naďalej uplatňovať zníženia sadzieb zdanenia, ktoré nie sú väčšie než 17,7 EUR na 1 000 litrov bezolovnatého benzínu a 11,5 EUR na 1 000 litrov plynového oleja, na ďalšie obdobie dvoch rokov od 31. decembra 2015.

(3)

Vykonávacie rozhodnutie 2013/193/EÚ bolo prijaté na základe skutočnosti, že opatrenie požadované Francúzskom spĺňa požiadavky stanovené v článku 19 smernice 2003/96/ES, ktorý umožňuje oslobodenia od daní alebo daňové úľavy výlučne z osobitných politických dôvodov. Predovšetkým sa malo za to, že opatrenie nebude brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Zároveň sa dospelo k záveru, že opatrenie je v súlade s príslušnými politikami Únie.

(4)

Vnútroštátne opatrenie je súčasťou politiky zameranej na zvýšenie administratívnej účinnosti pomocou zvýšenia kvality a zníženia nákladov na verejné služby, ako aj politiky decentralizácie. Francúzsko chce poskytnúť svojím regiónom ďalšiu motiváciu na zlepšenie kvality ich správy transparentným spôsobom. V tomto ohľade sa vo vykonávacom rozhodnutí 2013/193/EÚ vyžaduje, aby boli zníženia prepojené s objektívnymi sociálno-ekonomickými okolnosťami regiónov, v ktorých sa uplatňujú. V dôsledku toho uplatnilo nižšie sadzby niekoľko regiónov, ktoré majú nižší hrubý domáci produkt oproti priemeru alebo vyššiu zamestnanosť oproti priemeru. Vnútroštátne opatrenie vo všeobecnosti vychádza z osobitných politických dôvodov.

(5)

Vzhľadom na úzke limity stanovené pre zníženie sadzieb na regionálnom základe a vyňatie plynového oleja používaného ako pohonná hmota na komerčné účely z tohto opatrenia je riziko narušenia hospodárskej súťaže na vnútornom trhu veľmi malé.

(6)

Neboli oznámené žiadne prekážky pre riadne fungovanie vnútorného trhu, najmä v súvislosti s obehom predmetných výrobkov ako výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani.

(7)

Opatreniu bude predchádzať zvýšenie dane. Vzhľadom na tieto súvislosti a na podmienky povolenia a získané skúsenosti sa v tejto etape nezdá, že by bolo vnútroštátne opatrenie v rozpore s politikami Únie v oblasti energetiky a zmeny klímy.

(8)

Z článku 19 ods. 2 smernice 2003/96/ES vyplýva, že každé povolenie udelené na základe uvedeného článku musí byť prísne časovo obmedzené. Francúzsko požiadalo, aby bolo povolenie udelené na obdobie dvoch rokov. Je preto vhodné obmedziť obdobie uplatňovania tohto rozhodnutia na dva roky.

(9)

Malo by sa zabezpečiť, aby Francúzsko mohlo špecifické zníženie, na ktoré sa toto rozhodnutie vzťahuje, uplatňovať v priamej nadväznosti na situáciu existujúcu pred 1. januárom 2016 podľa vykonávacieho rozhodnutia 2013/193/EÚ. Požadované povolenie by sa preto malo udeliť s účinnosťou od 1. januára 2016.

(10)

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel Únie týkajúcich sa štátnej pomoci,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Francúzsku sa týmto povoľuje uplatňovať znížené sadzby zdanenia bezolovnatého benzínu a plynového oleja, ktoré sa používajú ako pohonné látky. Takéto zníženie sa nevzťahuje na plynový olej používaný ako pohonná hmota na komerčné účely v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 2003/96/ES.

2.   Administratívnym regiónom sa môže povoliť, aby uplatňovali rozlíšené zníženia, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zníženie nie je väčšie než 17,7 EUR na 1 000 litrov bezolovnatého benzínu a 11,5 EUR na 1 000 litrov plynového oleja;

b)

zníženie nie je väčšie než rozdiel medzi úrovňami zdanenia plynového oleja používaného ako pohonná hmota určeného na nekomerčné účely a plynového oleja používaného ako pohonná hmota určeného na komerčné účely;

c)

zníženie je prepojené s objektívnymi sociálno-ekonomickými podmienkami regiónov, v ktorých sa uplatňuje;

d)

uplatňovanie regionálnych znížení nepredstavuje konkurenčnú výhodu regiónu v obchode v rámci Únie.

3.   Znížené sadzby musia byť v súlade s požiadavkami smernice 2003/96/ES, a najmä s minimálnymi sadzbami stanovenými v jej článku 7.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Platí do 31. decembra 2017.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 8. marca 2016

Za Radu

predseda

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Rady 2013/193/EÚ z 22. apríla 2013, ktorým sa Francúzskej republike povoľuje uplatňovať rozlíšené úrovne zdanenia pohonných látok v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES (Ú. v. EÚ L 113, 25.4.2013, s. 15).


12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/37


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/359

z 10. marca 2016,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

(2)

Rada 14. septembra 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/1524 (2), ktorým sa platnosť opatrení predlžuje o ďalších šesť mesiacov.

(3)

Vzhľadom na to, že sa územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny naďalej narúša alebo ohrozuje, uplatňovanie rozhodnutia 2014/145/SZBP by sa malo predĺžiť na ďalších šesť mesiacov.

(4)

Rada preskúmala jednotlivé označenia. Príloha by sa mala zmeniť a záznamy pre tri zosnulé osoby by sa mali vypustiť.

(5)

Rozhodnutie 2014/145/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2014/145/SZBP sa mení takto:

1.

V článku 6 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 15. septembra 2016.“

2.

Príloha sa mení podľa prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. marca 2016

Za Radu

predseda

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16)

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1524 zo 14. septembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 157).


PRÍLOHA

I.

Zo zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa vypúšťajú tieto osoby:

OSOBY

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Záznamy o nasledujúcich osobách a subjektoch uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa nahrádzajú týmito záznamami:

ZOZNAM OSÔB

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Dátum nar.: 26.11.1972.

Miesto narodenia: Beltsy (Bălți), dnešná Moldavská republika

Aksionov bol zvolený za „predsedu krymskej vlády“ v krymskej najvyššej rade 27. februára 2014 za prítomnosti proruských ozbrojencov. Jeho „zvolenie“ vyhlásil Oleksandr Turčinov 1. marca 2014 za protiústavné. Aktívne loboval za „referendum“, ktoré sa konalo 16. marca 2014, a bol jedným zo signatárov „zmluvy o pristúpení Krymu k Ruskej federácii“ z 18. marca 2014. Prezident Putin ho 9. apríla 2014 vymenoval za „hlavu“ takzvanej „Krymskej republiky“. Za „hlavu“ takzvanej „Krymskej republiky“ bol formálne vymenovaný 9. októbra 2014. Aksionov následne vyhlásil, že úrady „hlavy“ a „predsedu vlády“ sa majú spojiť.

Člen ruskej Štátnej rady.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Dátum nar.: 19.11.1956

Miesto narodenia: Vladimirovka (alias Vadimirovca), okres Slobozia, Moldavská SSR (dnešná Moldavská republika) alebo Bogomol, Moldavská SSR

Ako predseda Najvyššej rady Krymskej autonómnej republiky zohrával Konstantinov dôležitú úlohu pri rozhodovaní najvyššej rady o „referende“ proti územnej celistvosti Ukrajiny a vyzýval voličov, aby volili za nezávislosť Krymu. Bol jedným zo signatárov „zmluvy o pristúpení Krymu k Ruskej federácii“ z 18. marca 2014.

Od 17. marca 2014„predseda“„Štátnej rady“ takzvanej „Krymskej republiky“.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Dátum nar.: 15.8.1976

Miesto narodenia: Ulan-Ude, Burjatská ASSR (RSFSR)

Ako bývalý podpredseda vlády Krymu zohrával významnú úlohu pri rozhodovaní najvyššej rady o „referende“ proti územnej celistvosti Ukrajiny. Aktívne sa angažoval za začlenenie Krymu do Ruskej federácie.

Zo svojej funkcie „prvého podpredsedu vlády“ takzvanej „Krymskej republiky“ odstúpil 11. júna 2014.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Dátum nar.: 13.6.1961

Miesto narodenia: Moskva alebo Sevastopol

Čalij sa 23. februára 2014 stal „ľudovým starostom Sevastopola“ na základe ľudovej podpory a toto „zvolenie“ prijal. Aktívne sa angažoval, aby sa Sevastopol po referende, ktoré sa konalo 16. marca 2014, stal samostatnou časťou Ruskej federácie. Bol jedným zo signatárov „zmluvy o pristúpení Krymu k Ruskej federácii“ z 18. marca 2014. Bol výkonným „guvernérom“ Sevastopola od 1. do 14. apríla 2014 a je bývalým „zvoleným“ predsedom zákonodarného zhromaždenia mesta Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Dátum nar.: 29.3.1965

„Predseda vlády“ Aksionov vymenoval Zimu 3. marca 2014 za nového riaditeľa Krymskej bezpečnostnej služby (SBU) a Zima svoje vymenovanie prijal. Ruskej spravodajskej službe (SVR) poskytol dôležité informácie vrátane databázy. Tieto informácie zahŕňali informácie o euro-majdanských aktivistoch a ochrancoch ľudských práv na Kryme. Zohrával dôležitú úlohu pri bránení ukrajinským orgánom v kontrole krymského územia. Bývalí dôstojníci SBU na Kryme vyhlásili 11. marca 2014 vytvorenie nezávislej Krymskej bezpečnostnej služby.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Dátum nar.: 29.9.1953 alebo 23.9.1953 alebo 28.9.1953

Miesto narodenia: Simferopol

Ako podpredseda najvyššej rady Krymu inicioval spolu so Sergejom Aksionovom nezákonné rozpustenie vlády Krymskej autonómnej republiky. Do tohto úsilia pod hrozbou prepustenia zatiahol Vladimira Konstantinova. Verejne priznal, že krymskí poslanci iniciovali pozvanie ruských vojakov, aby sa zmocnili krymskej najvyššej rady. Bol jedným z prvých krymských vedúcich predstaviteľov, ktorý verejne požadoval anexiu Krymu k Rusku.

Člen Federálnej rady Ruskej federácie za takzvanú „Krymskú republiku“.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Dátum nar.: 5.1.1958

Miesto narodenia: Abakan, Chakasko

Predseda bezpečnostného a obranného výboru Federálnej rady Ruskej federácie.

Ozerov 1. marca 2014 v mene Výboru federálnej rady pre bezpečnosť a obranu verejne vo federálnej rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Dátum nar.: 9.11.1972

Miesto narodenia: Sverdlovsk

Predseda Výboru Federálnej rady Ruskej federácie pre ústavné právo.

Klišas 1. marca 2014 verejne vo federálnej rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine. Vo verejných vyhláseniach sa snažil zdôvodniť ruskú vojenskú intervenciu na Ukrajine tým, že „ukrajinský prezident podporuje výzvu krymských orgánov prezidentovi Ruskej federácie na poskytnutie všezahŕňajúcej pomoci na obranu občanov Krymu“ .

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Dátum nar.: 3.4.1957

Miesto narodenia: Ordžonikidze, Severné Osetsko

Člen Výboru Federálnej rady Ruskej federácie pre medzinárodné záležitosti.

Totoonov 1. marca 2014 verejne vo federálnej rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine.

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Dátum nar.: 21.7.1952

Miesto narodenia: Žitnikovskoje, Kurganská oblasť

Bývalý prvý podpredseda Výboru Federálnej Rady pre parlamentné záležitosti.

Panteleev 1. marca 2014 verejne vo federálnej rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine.

V súčasnosti prvý viceguvernér Kurganskej oblasti a vedúci delegácie vlády Kurganskej oblasti vo vláde Ruskej federácie.

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Dátum nar.: 13.9.1961

Miesto narodenia: Vitebsk (Bieloruská SSR)

Veliteľ čiernomorskej flotily, admirál.

Zodpovedný za velenie ruským silám, ktoré okupovali ukrajinské zvrchované územie.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (rodená DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (rodená Дмитриева)

Dátum nar.: 9.12.1954

Miesto narodenia: Bui, oblasť Kostroma

Bývalá poslankyňa Štátnej dumy. Iniciátorka a spolunavrhovateľka nedávnych legislatívnych návrhov v Rusku, ktoré majú umožniť regiónom iných krajín pripojiť sa k Rusku bez toho, aby s tým najskôr súhlasili ústredné orgány týchto krajín.

Od septembra 2015 členka Federálnej rady regiónu Omsk.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Dátum nar.: 27.10.1965

Miesto narodenia: Leningrad

Bývalý minister pre krymské záležitosti. Zodpovedný za integráciu anektovanej Autonómnej krymskej republiky do Ruskej federácie.

V súčasnosti zástupca vedúceho úradu ruskej vlády, zodpovedný za organizáciu práce vládnej komisie na sociálno-ekonomickom rozvoji takzvanej „Krymskej republiky“.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Dátum nar.: 26.1.1972

Miesto narodenia: Doneck

Aktívny účastník a organizátor separatistických aktivít, koordinátor akcií „ruských turistov“ v Donecku. Spoluzakladateľ „Donbaskej občianskej iniciatívy za Eurázijskú úniu“. do 4. septembra 2015„predseda“„Ľudovej rady Doneckej ľudovej republiky“.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Dátum nar.: 9.5.1981 alebo 9.5.1982

Miesto narodenia: Makijvka (Donecká oblasť)

Jeden z vodcov Doneckej ľudovej republiky. Účastník obsadenia a okupácie oblastnej správy. Aktívny hovorca separatistov. Do 4. septembra 2015 takzvaný podpredseda „Ľudovej rady“ takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“. Od 4. septembra 2015„predseda“„Ľudovej rady Doneckej ľudovej republiky“.

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Dátum nar.: 1.5.1983

Miesto narodenia: Charcysk, Donecká oblasť

Jeden z vodcov ideologickej radikálnej organizácie Donbaských ľudových milícií. Aktívne sa zúčastňoval na obsadení viacerých štátnych budov v Doneckej oblasti.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Dátum nar.: 17.12.1970

Miesto narodenia: Moskva

Označený za člena Hlavného riaditeľstva spravodajskej služby generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie (GRU). Bol zapojený do incidentov v Slovjansku. Líder ľudového hnutia Novorossia. Bývalý „minister obrany“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“.

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Dátum nar.: 19.12.1962

Miesto narodenia: Zaporožie

Bývalý riaditeľ Federálneho migračného úradu pre Sevastopol. Zodpovedný za systematické a zrýchlené vydávanie ruských cestovných pasov obyvateľom Sevastopola.

V súčasnosti asistent zástupcu Mestskej rady Sevastopola Michajla Chaluja.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Dátum nar.: 2.5.1965

Miesto narodenia: Slaviansk (Donecká oblasť)

Bývalý samozvaný „ľudový starosta“ Slavianska (do 10. júna 2014). Ponomariov vyzval Vladimíra Putina, aby vyslal ruské jednotky na ochranu mesta a neskôr ho požiadal o dodávku zbraní. Ponomariovovi muži sa podieľali na únosoch (uniesli Irmu Kratovú a reportéra stanice Vice News Simona Ostrovského, oboch neskôr prepustili, zadržiavali vojenských pozorovateľov nasadených na základe viedenského dokumentu OBSE). Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie a politiky.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Dátum nar.: 2.6.1970

Miesto narodenia: Dnepropetrovsk

Bývalý člen rady, v tejto pozícii verejne vyzval na vytvorenie tzv. „Novoruskej federatívnej republiky“ pozostávajúcej z juhovýchodných ukrajinských oblastí. Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie alebo politiky. Bývalý „predseda“ takzvaného „parlamentu Únie z ľudových republík“ („Parlament Novoruska“).

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Dátum nar.: 25.7.1972

Miesto narodenia: Moskva

Bývalý takzvaný „predseda vlády Doneckej ľudovej republiky“, v tejto pozícii zodpovedný za separatistické „vládne“ činnosti takzvanej „vlády Doneckej ľudovej republiky“ (napr. 8. júla 2014 vyhlásil, že „naša armáda vedie mimoriadnu operáciu proti ukrajinským ‚fašistom‘“), signatár memoranda o porozumení týkajúceho sa „Novoruskej únie“. Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie alebo politiky; vedie „zväz donbaských dobrovoľníkov“.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Dátum nar.: 9.10.1975

Bývalý takzvaný „de facto podpredseda vlády pre sociálne záležitosti Doneckej ľudovej republiky“. Zodpovedný za separatistické „vládne“ činnosti takzvanej. „vlády Doneckej ľudovej republiky“.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Dátum nar.: 6.11.1958

Miesto narodenia: Doneck

Bývalý takzvaný. „minister pre informácie a masovú komunikáciu Doneckej ľudovej republiky“. Člen takzvanej „Národnej rady Doneckej ľudovej republiky“. Zodpovedný za proseparatistické propagandistické činnosti takzvanej „vlády Doneckej ľudovej republiky“.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Dátum nar.: 20.6.1956 alebo 6.10.1956

Miesto narodenia: Dzeržinsk, Donecká oblasť

Veliteľ kozáckych síl.

Zodpovedný za velenie separatistom na východnej Ukrajine bojujúcim proti ukrajinským vládnym silám.

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Dátum nar.: 23.12.1960

Miesto narodenia: Vyselki, Krasnodarská oblasť

Bývalý gubernátor Krasnodarského kraja.

Od výkonnej hlavy Krymskej autonómnej republiky dostal medailu za „oslobodenie Krymu“ za podporu, ktorú poskytol pri protiprávnej anexii Krymu. Pri tej príležitosti výkonná hlava Krymskej autonómnej republiky povedala, že Tkačov ako jeden z prvých vyjadril podporu novému „vedeniu“ Krymu.

V súčasnosti minister poľnohospodárstva Ruskej federácie (od 22. apríla 2015).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Dátum nar.: 5.7.1983 alebo 10.3.1983

Miesto narodenia: Kachovka (Chersonská oblasť)

Vo funkcii bývalej takzvanej „ministerky zahraničných vecí“ bola zodpovedná za obranu takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“, čím narúšala územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Okrem toho sa jej bankový účet využíva na financovanie nezákonných separatistických skupín. Tým, že prijala a vykonáva túto funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie a politiky.

Členka „Národnej rady“ takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Dátum nar.: 21.1.1983

Miesto narodenia: Debalcevo

Spojený s „donbaskými ľudovými milíciami“. Okrem iného uviedol, že budú pokračovať v boji vo zvyšku krajiny. Rudenko preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Takzvaný „zástupca ľudu“ (člen) takzvanej „Národnej rady Doneckej ľudovej republiky“.

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Dátum nar.: 21.6.1973

Miesto narodenia: Rostovská oblasť (Rusko)

Nahradil Marata Baširova vo funkcii takzvaného „predsedu vlády“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“. Predtým pôsobil v juhovýchodných milíciách. Cypkalov preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Možný dátum narodenia: 27.12.1977

Bývalý „minister štátnej bezpečnosti“ takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“. Spojený s Vladimirom Anťufejevom, ktorý je zodpovedný za separatistické „vládne“ aktivity takzvanej „vlády Doneckej ľudovej republiky“. Preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Naďalej aktívne podporuje separatistické akcie alebo politiky. „Výkonný riaditeľ zväzu donbaských dobrovoľníkov“.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Dátum nar.: 23.9.1976

Miesto narodenia: Moskva

Zástupca Moskvy v takzvanej „Doneckej ľudovej republike“. Vo svojich vyhláseniach okrem iného uvádzal, že milície sú pripravené viesť partizánsku vojnu a že sa zmocnili zbrojných systémov ukrajinských ozbrojených síl. Preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Jeden z vodcov „zväzu donbaských dobrovoľníkov“.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Dátum narodenia 23.5.1971

Miesto narodenia: Džankoj

Takzvaný „prvý podpredseda vlády“ Krymu. Šeremet zohrával kľúčovú úlohu pri organizácii a vykonávaní referenda na Kryme o zjednotení s Ruskom, ktoré sa konalo 16. marca. V čase konania referenda Šeremet údajne na Kryme velil promoskovskej „domobrane“. Preto podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Dátum narodenia: 7.1.1972

Miesto narodenia: Pavlov na Neve

Prvá podpredsedníčka Výboru Štátnej dumy pre zahraničné veci. 20. marca 2014 hlasovala za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí Krymskej republiky do Ruskej federácie a vytvorení nových federálnych celkov v rámci Ruskej federácie – Krymskej republiky a mesta s federálnym štatútom Sevastopol“.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Dátum nar.: 29.9.1982

Vo funkcii „predsedu Luhanskej ústrednej volebnej komisie“ bol zodpovedný za organizovanie takzvaných „volieb“2. novembra 2014 v takzvanej „Luhanskej ľudovej republike“. Tieto „voľby“ sú v rozpore s ukrajinským právom, a preto sú protiprávne. V októbri 2015 bol vymenovaný za „ministra spravodlivosti“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie a organizovaním protiprávnych „volieb“ aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Dátum nar.: 15.9.1981

Miesto narodenia: Luhansk

Zástupca „Luhanského hospodárskeho zväzu“ v „Národnej rade Luhanskej ľudovej republiky“. Kandidoval v takzvaných „voľbách“2. novembra 2014 na post „hlavy“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“. Tieto „voľby“ sú v rozpore s ukrajinským právom, a preto sú protiprávne. Od roku 2014 je „hlavou“ takzvanej „federácie odborových zväzov Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie a tým, že sa oficiálne zúčastnil na protiprávnych „voľbách“ ako kandidát, aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Dátum nar.: 3.2.1963

Miesto narodenia: Moskva

Bývalý „podpredseda vlády pre financie“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Dátum nar.: 29.8.1969

Bývalý „minister obrany“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV alias Fritz, Serbian (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Dátum nar.: 30.4.1991 alebo 30.1.1991

Miesto narodenia: Petrohrad

Veliteľ jednotky „Rusič“ (Rusich), ozbrojenej separatistickej skupiny, ktorá sa zapojila do bojov na východe Ukrajiny.

V tejto funkcii aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (alias Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (alias Моторoла)

Dátum nar.: 2.2.1983

Miesto narodenia: Uchta, Komijská autonómna republika

Veliteľ „bataliónu Sparta“ (Sparta Battalion), ozbrojenej separatistickej skupiny, ktorá sa zapojila do bojov na východe Ukrajiny.

V tejto funkcii aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Dátum nar.: 27.6.1966 alebo 21.6.1966

Miesto narodenia: Doneck

Takzvaný „zástupca veliteľa“ na ministerstve obrany takzvanej„Doneckej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Dátum nar.: 20.5.1972 alebo 30.5.1972

Miesto narodenia: Luhansk

Bývalý takzvaný „minister spravodlivosti“ nezákonnej takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“. Predseda „ústrednej volebnej komisie“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“ od októbra 2015.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) alias KUZOVLEV

 

Takzvaný hlavný veliteľ ľudových milícií takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Dátum nar.: 20.11.1988

Miesto narodenia: Krasnoarmejsk

Bývalá takzvaná „ministerka spravodlivosti“ takzvanej „Doneckej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporovala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Dátum nar.: 5.1.1967

Takzvaný „minister pre príjmy a dane“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporoval činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Dátum nar.: 10.12.1976

Bývalá takzvaná „ministerka pre hospodársky rozvoj a obchod“ takzvanej „Luhanskej ľudovej republiky“.

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne podporovala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju destabilizovala.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Dátum nar.: 8.5.1956

Miesto narodenia: Kaunas, Litva

Bývalý prvý námestník ministra obrany (do 17. novembra 2015), ktorý sa v tejto funkcii podieľal na podpore nasadenia ruských jednotiek na Ukrajine.

Podľa súčasného ruského ministerstva obrany sa z tejto funkcie podieľa na formovaní a vykonávaní politiky ruskej vlády. Tieto politiky ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Dátum nar.: 9.11.1963

Miesto narodenia: NDR (DDR)

Veliteľ západného vojenského okruhu od 10. novembra 2015. Bývalý riaditeľ oddelenia pre hlavné operácie a zástupca šéfa generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej federácie. Aktívne sa podieľa na formovaní a vykonávaní vojenskej kampane ruských síl na Ukrajine.

Podľa deklarovaných činností generálneho štábu vykonáva operačnú kontrolu nad ozbrojenými silami, aktívne sa podieľa na formovaní a vykonávaní politiky ruskej vlády, ktorá je hrozbou pre územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

16.2.2015

ZOZNAM SUBJEKTOV

 

Názov

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Chernomorneftegaz“ (predtým známy ako PJSC Chernomorneftegaz)

„Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014 uznesenie o vyvlastnení majetku podniku Chernomorneftegaz v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 29. novembra 2014 ako štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Chernomorneftegaz“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ“). Zakladateľ: Ministerstvo palív a energetiky Krymskej republiky (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Spoločnosť s ručením obmedzeným „Prístav Feodosia“ (predtým známa ako Feodosia)

„Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014 uznesenie o vyvlastnení majetku podniku Feodosia v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaná 9. februára 2015 ako spoločnosť s ručením obmedzeným „Port Feodosia“ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ“). Zakladateľ: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

Takzvaná „Donbaská ľudová milícia“„Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсс“

Nezákonná separatistická ozbrojená skupina zodpovedná za boj proti ukrajinským vládnym silám na východe Ukrajiny, čím ohrozuje stabilitu alebo bezpečnosť Ukrajiny.

Táto ozbrojená skupina okrem iného získala začiatkom apríla 2014 kontrolu nad niekoľkými vládnymi budovami na východe Ukrajiny, čím narušila územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Jej bývalý veliteľ Pavel Gubarev je zodpovedný za obsadenie budovy regionálnej vlády v Donecku zo strany proruských síl; sám sa vyhlásil za „ľudového gubernátora“.

25.7.2014

13.

Štátny unitárny podnik mesta Sevastopol „Námorný prístav Sevastopol“ (predtým známy ako štátny podnik „Komerčný námorný prístav Sevastopol“ Государственное предприятие „Севастопольский морской торговьй порт“ Gosudarstvennoe predprijatie Sevastopolskij morskoj torgovij port)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014 uznesenie č. 1757-6/14 o znárodnení niektorých spoločností patriacich urkajinským ministerstvám infraštruktúry alebo poľnohospodárstva, ktorým vyhlásil vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Komerčný námorný prístav Sevastopol“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Z hľadiska objemu obchodu ide o najväčší komerčný námorný prístav na Kryme. Opätovne zaregistrovaný 6. júna 2014 ako štátny unitárny podnik mesta Sevastopol „Námorný prístav Sevastopol“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ“). Zakladateľ: Vláda mesta Sevastopol (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Spoločnosť s ručením obmedzeným „Námorný prístav Kerč“/„Kamyš-Burun“ (predtým známy ako štátny podnik „Komerčný námorný prístav Kerč“ Государственное предприятие „Керченский морской торговьй порт“ Gosudarstvennoe predprijatie Kerčenskj morskoj torgovij port)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014 uznesenie č. 175 7-6 /14 o znárodnení niektorých spoločností pratriacich urkajinským ministerstvám infraštruktúry alebo poľnohospodárstva a 26. marca 2014 rezolúciu č. 186 5-6 /14 o štátnom podniku „Krymské námorné prístavy“ („О Государственном предприятии ‚Крьмские морские порть‘“), ktorou vyhlásil vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Komerčný námorný prístav Kerč“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Z hľadiska objemu obchodu ide o druhý najväčší komerčný námorný prístav na Kryme. Opätovne zaregistrovaný 9. decembra 2014 ako spoločnosť s ručením obmedzeným „Námorný prístav Kerč“„Kamyš-Burun“ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ „КАМЫШ-БУРУН“). Zakladatelia: Spoločnosť s ručením obmedzeným „Vostok-Capital“, registrovaná v Donecku, Ukrajina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ“); spoločnosť s ručením obmedzeným „Vostok“, registrovaná v Donecku, Ukrajina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК“); spoločnosť s ručením obmedzeným „Altcom Invest-Stroi“, registrovaná v Donecku, Ukrajina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ“) a spoločnosť s ručením obmedzeným „Altcom-Beton“, registrovaná v Borispole, Ukrajina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН“).

25.7.2014

15.

Štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Universal-Avia“ (predtým známa ako štátny podnik Universal -Avia Государственное предприятие „Универсал-Авиа“ Gosudarstvennoe predprijatie „Universal-Avia“)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 24. marca 2014 rozhodnutie č. 1794-6/14 o štátnom podniku „Gosudarstvennoe predprijatie Universal-Avia“ („О Государственном предприятии ‚Универсал-Авиа‘“), ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Universal-Avia“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 15. januára 2015 ako štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Universal-Avia“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА“). Zakladateľ: Ministerstvo dopravy Krymskej republiky (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Štátny federálny rozpočtový úrad „Sanatórium Nižňaja Oreanda“ kancelárie prezidenta Ruskej federácie (predtým známy ako stredisko „Nižňaja Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 21. marca 2014 rozhodnutie č. 176 7-6 /14 o otázke vytvorenia Združenia sanatórií a stredísk, ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku strediska „Nižňaja Oreanda“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 9. októbra 2014 ako štátny federálny rozpočtový úrad „Sanatórium Nižňaja Oreanda“ kancelárie prezidenta Ruskej federácie (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Zakladateľ: Kancelária prezidenta Ruskej federácie (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Štátny federálny rozpočtový úrad Výrobno-agrárny zväz „Massandra“ kancelárie prezidenta Ruskej federácie (predtým známy ako „štátny koncern Národné združenie výrobcov ‚Massandra‘“ Национальное производственно- аграрное объединение „Массандра“ Nacionalnoe proizvodstvenno agrarnoe obedinenie Massandra)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 9. apríla 2014 rozhodnutie č. 199 1-6 /14 o zmene uznesenia Štátnej rady Krymskej republiky č. 183 6-6 /14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemyselného komplexu, ktorý sa nachádza na území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho koncernu „Národné združenie výrobcov ‚Massandra‘ v mene ‚Krymskej republiky‘. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské ‚orgány‘. Opätovne zaregistrovaný 1. augusta 2014 ako štátny federálny rozpočtový úrad ‚Výrobno-agrárny‘ zväz ‚Massandra‘“ kancelárie prezidenta Ruskej federácie (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МАССАНДРА“УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Zakladateľ: Kancelária prezidenta Ruskej federácie (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

Štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Národný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘“ (predtým známy ako „štátny podnik ‚Magarač‘ národného ústavu pre vinohradníctvo a víno“ Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“ Gosudarstvennoe predprijatie „Agrofirma Magarač“ nacionaľnogo instituta vinograda i vina „Magarač“)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 9. apríla 2014 rozhodnutie č. 199 1-6 /14 o zmene uznesenia Štátnej rady Krymskej republiky č. 183 6-6 /14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemyselného komplexu, ktorý sa nachádza na území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Gosudarstvennoe predprijatie ‚Agrofirma Magarač‘ nacionaľnogo instituta vinograda i vina ‚Magarač‘ v mene ‚Krymskej republiky‘“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 15. januára 2015 ako štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Národný ústav pre vinohradníctvo a víno ‚Magarač‘“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА „МАГАРАЧ“). Zakladateľ: Ministerstvo poľnohospodárstva Krymskej republiky (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

Štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Závod šumivého vína“ Novy Svet„“ (predtým známy ako štátny podnik „Závod šumivého vína Novy Svet“ Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новьт свет“ Gosudarstvennoe predprijatie „Zavod šampanskych vin Novy Svet“)

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom. „Prezídium Krymského parlamentu“ prijalo 9. apríla 2014 rozhodnutie č. 199 1-6 /14 o zmene uznesenia Štátnej rady Krymskej republiky č. 183 6-6 /14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemyselného komplexu, ktorý sa nachádza na území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Zavod šampanskych vin Novy Svet“ v mene „Krymskej republiky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské „orgány“. Opätovne zaregistrovaný 4. januára 2015 ako štátny unitárny podnik Krymskej republiky „Závod šumivého vína ‚Novy Svet‘“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН ‚НОВЫЙ СВЕТ‘“). Zakladateľ: Ministerstvo poľnohospodárstva Krymskej republiky (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK (Ruská národná komerčná banka)

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Po protiprávnej anexii Krymu prešla Ruská národná komerčná banka (RNKB) do úplného vlastníctva takzvanej „Krymskej republiky“. Stala sa hlavným aktérom na trhu, hoci pred anexiou na Kryme nepôsobila. Kúpou a preberaním pobočiek bánk, ktoré sa z Krymu sťahujú, RNKB materiálne a finančne podporila konanie ruskej vlády na integráciu Krymu do Ruskej federácie, čím sa narušila územná celistvosť Ukrajiny.

30.7.2014


12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/53


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/360

z 11. marca 2016,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/798/SZBP z 23. decembra 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike (1), a najmä na jeho článok 2c,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 23. decembra 2013 prijala rozhodnutie 2013/798/SZBP.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 2127 (2013) doplnil 7. marca 2016 jednu osobu a jeden subjekt do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Príloha k rozhodnutiu 2013/798/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2013/798/SZBP sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. marca 2016

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 51.


PRÍLOHA

Do prílohy k rozhodnutiu 2013/798/SZBP sa dopĺňajú tieto záznamy:

A.   Osoby

„9.

Joseph KONY [alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant (‚krvavý mesiáš‘)]

Funkcia: veliteľ Armády božieho odporu

Dátum narodenia: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18. septembra 1964 f) 1965 g) (august 1961) h) (júl 1961) i) 1. januára 1961 j) (apríl 1963)

Miesto narodenia: a) dedina Palaro, farnosť Palaro, okres Omoro, kraj Gulu, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Štátna príslušnosť: ugandský cestovný pas

Adresa: a) Vakaga, Stredoafrická republika b) Haute-Kotto, Stredoafrická republika c) Basse-Kotto, Stredoafrická republika d) Haut-Mbomou, Stredoafrická republika e) Mbomou, Stredoafrická republika f) Haut-Uolo, Konžská demokratická republika g) Bas-Uolo, Konžská demokratická republika h) [Údajná adresa: Kafia Kingi (územie na hranici Sudánu a Južného Sudánu, ktorého konečné postavenie sa ešte nestanovilo). K januáru 2015 bolo údajne zo Sudánu vyhostených 500 bojovníkov Armády božieho odporu.]

Dátum zaradenia do zoznamu: 7. marca 2016.

Ďalšie informácie:

Kony je zakladateľom a veliteľom Armády božieho odporu (LRA) (CFe.002). Pod jeho vedením sa LRA dopúšťa sa únosov, zabíjania a mrzačenia tisícov civilistov v celej strednej Afrike. LRA je zodpovedná za únosy, vysťahovanie a zabitie stoviek osôb v celej Stredoafrickej republike a za sexuálne násilie voči nim; LRA rabovala a ničila civilný majetok. Jeho otec sa volá Luizi Obol. Jeho matka sa volá Nora Obol.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Joseph Kony bol zaradený na zoznam 7. marca 2016 podľa bodu 12 a bodu 13 písm. b), c) a d) rezolúcie č. 2262 (2016), pretože ‚vykonáva alebo podporuje činnosti, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky‘; ‚podieľa sa na plánovaní, riadení alebo páchaní činov, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo alebo ktoré predstavujú zneužívanie alebo porušovanie ľudských práv v Stredoafrickej republike, vrátane činov zahŕňajúcich sexuálne násilie, útokov namierených proti civilnému obyvateľstvu alebo etnicky či nábožensky motivovaných útokov, útokov na školy a nemocnice, únosov a násilného vysídľovania‘; ‚verbuje alebo využíva deti v ozbrojenom konflikte v Stredoafrickej republike v rozpore s uplatniteľným medzinárodným právom‘; a ‚poskytuje podporu ozbrojeným skupinám alebo kriminálnym sieťam prostredníctvom nezákonnej ťažby prírodných zdrojov alebo nezákonného obchodovania s nimi vrátane diamantov, zlata, ako aj produktov z voľne žijúcich zvierat v Stredoafrickej republike alebo zo Stredoafrickej republiky‘.

Doplňujúce informácie:

Kony založil Armádu božieho odporu (LRA) a je označovaný za jej zakladateľa, náboženského vodcu, predsedu a hlavného veliteľa. LRA vznikla v severnej Ugande v 80. rokoch minulého storočia a dopúšťa sa únosov, zabíjania a mrzačenia tisícov civilistov v celej strednej Afrike. Pod čoraz väčším vojenským tlakom vydal Kony v roku 2005 a 2006 LRA rozkaz stiahnuť sa z Ugandy. Odvtedy pôsobí LRA v Konžskej demokratickej republike (KDR), Stredoafrickej republike, Južnom Sudáne a údajne aj v Sudáne.

Kony ako veliteľ LRA vytvára a vykonáva jej stratégiu vrátane trvalo platných rozkazov napádať a týrať civilné obyvateľstvo. Od decembra 2013 sa LRA pod velením Josepha Konyho dopúšťa únosov, vysídľovania, zabíjania tisícov civilistov v celej Stredoafrickej republike a sexuálneho násilia voči nim; LRA rabuje a ničí civilný majetok. LRA, ktorá sa koncentruje vo východnej časti Stredoafrickej republiky a údajne aj v Kafia Kingi – na území na hranici Sudánu a Južného Sudánu, ktorého konečné postavenie sa ešte nestanovilo, ale ktoré vojensky kontroluje Sudán, napáda dediny a kradne potraviny a zásoby. Bojovníci prepadávajú bezpečnostné sily a kradnú im vybavenie, keď tieto reagujú na útoky LRA; bojovníci LRA tiež napádajú a rabujú dediny, v ktorých nie je vojenská posádka. LRA tiež zintenzívnila útoky na diamantové a zlaté bane.

Medzinárodný trestný súd vydal na Konyho zatýkací rozkaz. Medzinárodný trestný súd ho obvinil z dvanástich prípadov zločinov proti ľudskosti vrátane vraždy, zotročenia, sexuálneho otroctva, znásilnenia, neľudských činov úmyselne spôsobujúcich vážne zranenie alebo veľké utrpenie a z dvadsaťjeden prípadov vojnových zločinov vrátane zámerného zabitia, krutého zaobchádzania s civilistami, úmyselného nasmerovania útokov proti civilnému obyvateľstvu, drancovania, navádzanie na znásilňovanie a vrátane verbovania detí mladších ako pätnásť rokov prostredníctvom únosov.

Kony vydal povstaleckým bojovníkom trvalo platné rozkazy rabovať diamanty a zlato od baníkov vo východnej časti Stredoafrickej republiky. Niektoré z týchto minerálov Konyho skupina potom údajne presúva do Sudánu alebo predáva miestnemu obyvateľstvu a členom bývalých povstaleckých síl Seleka.

Kony tiež dal svojim bojovníkom príkaz pytliačiť na slony v národnom parku Garamba v Konžskej demokratickej republike, odkiaľ údajne prevážajú slonie kly cez východnú časť Stredoafrickej republiky do Sudánu, kde ich vysokí predstavitelia LRA údajne predávajú sudánskym obchodníkom a miestnym pohlavárom a obchodujú s nimi. Obchod zo slonovinou predstavuje pre Konyho skupinu významný zdroj príjmov. K januáru 2015 bolo údajne zo Sudánu vyhostených 500 bojovníkov Armády božieho odporu.“

B.   Subjekty

„2.

ARMÁDA BOŽIEHO ODPORU [alias: a) LRA b) Hnutie božieho odporu (LRM) c) Hnutie/Armáda božieho odporu (LRM/A)]

Adresa: a) Vakaga, Stredoafrická republika b) Haute-Kotto, Stredoafrická republika c) Basse-Kotto, Stredoafrická republika d) Haut-Mbomou, Stredoafrická republika e) Mbomou, Stredoafrická republika f) Haut-Uolo, Konžská demokratická republika g) Bas-Uolo, Konžská demokratická republika h) [Údajná adresa: Kafia Kingi (územie na hranici Sudánu a Južného Sudánu, ktorého konečné postavenie sa ešte nestanovilo). K januáru 2015 bolo údajne zo Sudánu vyhostených 500 bojovníkov Armády božieho odporu.]

Dátum zaradenia do zoznamu: 7. marca 2016.

Ďalšie informácie: Vznikla v severnej Ugande v 80. rokoch minulého storočia. Dopúšťa sa únosov, zabíjania a mrzačenia tisícov civilistov v celej strednej Afrike vrátane stoviek v Stredoafrickej republike. Jej veliteľom je Joseph Kony.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Armáda božieho odporu bola zaradená na zoznam 7. marca 2016 podľa bodu 12 a bodu 13 písm. b), c) a d) rezolúcie č. 2262 (2016), pretože ‚vykonáva alebo podporuje činnosti, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky‘; ‚podieľa sa na plánovaní, riadení alebo páchaní činov, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo alebo ktoré predstavujú zneužívanie alebo porušovanie ľudských práv v Stredoafrickej republike, vrátane činov zahŕňajúcich sexuálne násilie, útokov namierených proti civilnému obyvateľstvu alebo etnicky či nábožensky motivovaných útokov, útokov na školy a nemocnice, únosov a násilného vysídľovania‘; ‚verbuje alebo využíva deti v ozbrojenom konflikte v Stredoafrickej republike v rozpore s uplatniteľným medzinárodným právom‘; a ‚poskytuje podporu ozbrojeným skupinám alebo kriminálnym sieťam prostredníctvom nezákonnej ťažby prírodných zdrojov alebo nezákonného obchodovania s nimi vrátane diamantov, zlata, ako aj produktov z voľne žijúcich zvierat v Stredoafrickej republike alebo zo Stredoafrickej republiky‘.

Doplňujúce informácie:

LRA vznikla v severnej Ugande v 80. rokoch minulého storočia a dopúšťa sa únosov, zabíjania a mrzačenia tisícov civilistov v celej strednej Afrike. Pod čoraz väčším vojenským tlakom vydal Joseph Kony, veliteľ LRA, v roku 2005 a 2006 LRA rozkaz stiahnuť sa z Ugandy. Odvtedy pôsobí LRA v Konžskej demokratickej republike (KDR), Stredoafrickej republike, Južnom Sudáne a údajne aj v Sudáne.

Od decembra 2013 sa LRA dopúšťa únosov, vysídľovania, zabíjania tisícov civilistov v celej Stredoafrickej republike a sexuálneho násilia voči nim; LRA rabuje a ničí civilný majetok. LRA, ktorá sa koncentruje vo východnej časti Stredoafrickej republiky a údajne aj v Kafia Kingi – na území na hranici Sudánu a Južného Sudánu, ktorého konečné postavenie sa ešte nestanovilo, ale ktoré vojensky kontroluje Sudán, napáda dediny a kradne potraviny a zásoby. Bojovníci prepadávajú bezpečnostné sily a kradnú im vybavenie, keď tieto reagujú na útoky LRA; bojovníci LRA tiež napádajú a rabujú dediny, v ktorých nie je vojenská posádka. LRA tiež zintenzívnila útoky na diamantové a zlaté bane.

Skupiny LRA majú často zo sebou zajatcov, ktorí sú nútení pracovať ako nosiči, kuchári a sexuálni otroci. LRA sa dopúšťa násilia založeného na rodovej príslušnosti vrátane znásilňovania žien a mladých dievčat.

V decembri 2013 LRA uniesla desiatky osôb v provincii Haute-Kotto. Od začiatku roku 2014 uniesla LRA údajne stovky civilistov v Stredoafrickej republike.

Začiatkom roku 2014 bojovníci LRA niekoľkokrát napadli mesto Obo vo východnej časti provincie Haut-Mbomou v Stredoafrickej republike.

LRA pokračovala v útokoch na mesto Obo a ďalšie miesta v juhovýchodnej časti Stredoafrickej republiky v máji a júni 2014, pričom začiatkom júna podľa všetkého vykonala koordinované útoky a únosy v provincii Mbomou.

Prinajmenšom od roku 2014 sa LRA zapája do pytliactva na slony a do nedovoleného obchodovania so slonovinou za účelom vytvárania príjmov. LRA údajne pašuje slonovinu z národného parku Garamba v severnej časti Konžskej demokratickej republiky do Dárfúru, aby ju tam vymenila za zbrane a zásoby. LRA vraj preváža slonie kly získané pytliactvom cez Stredoafrickú republiku do Dárfúru v Sudáne, aby ich tam predala. Okrem toho začiatkom roku 2014 Kony údajne prikázal bojovníkom LRA rabovať diamanty a zlato od baníkov vo východnej časti Stredoafrickej republiky na účely ich prevozu do Sudánu. K januáru 2015 bolo údajne zo Sudánu vyhostených 500 bojovníkov Armády božieho odporu.

Začiatkom februára 2015 bojovníci LRA vyzbrojení ťažkými zbraňami uniesli civilistov v Kpangbayanga (provincia Haut-Mbomou) a ukradli im potraviny.

Po útoku LRA z 20. apríla 2015 a únose detí z dediny Ndambissoua v juhovýchodnej časti Stredoafrickej republiky väčšina dedinčanov utiekla. A začiatkom júla 2015 LRA napadla niekoľko dedín v severnej časti provincie Haute-Kotto; počas týchto útokov došlo k rabovaniu, násiliu voči civilistom, k páleniu domov a k únosom.

Od januára 2016 narastá počet útokov pripisovaných LRA v provinciách Mbomou, Haut-Mbomou a Haute-Kotto, pričom je osobitne postihnutá banská oblasť v provincii Haute-Kotto. Počas týchto útokov došlo k rabovaniu, násiliu voči civilistom, k ničeniu majetku a k únosom. Tieto útoky viedli k vysídleniu obyvateľstva vrátane približne 700 osôb, ktoré vyhľadali útočisko v meste Bria.“


12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/57


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/361

z 10. marca 2016,

ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Číny v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz živých zvierat koňovitých a spermy, oocytov a embryí koňovitých do Únie

[oznámené pod číslom C(2016) 1450]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS (1), a na ich dovoz do Spoločenstva, a najmä na jej článok 17 ods. 3 písm. a),

so zreteľom na smernicu Rady 2009/156/ES z 30. novembra 2009 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 12 ods. 1 a 4 a článok 19 úvodnú vetu a písm. a) a b),

keďže:

(1)

V smernici 92/65/EHS sa stanovujú podmienky platné okrem iného na dovoz spermy, oocytov a embryí koňovitých do Únie. Uvedené podmienky majú byť prinajmenšom rovnocenné s podmienkami platnými pre obchod medzi členskými štátmi.

(2)

V smernici 2009/156/ES sa stanovujú podmienky na zdravotný stav zvierat v súvislosti s dovozom živých zvierat koňovitých do Únie. Stanovuje sa v nej, že dovoz koňovitých do Únie je povolený len z tých tretích krajín, ktoré spĺňajú určité požiadavky na zdravotný stav zvierat.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2004/211/ES (3) sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí, ak sa uplatňuje regionalizácia, z ktorých členské štáty majú povoliť dovoz zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí, a uvádzajú sa v ňom ďalšie podmienky uplatniteľné na takýto dovoz. Uvedený zoznam je stanovený v prílohe I k rozhodnutiu 2004/211/ES.

(4)

V súvislosti s konaním jazdeckých podujatí v rámci súťaže Global Champions Tour v dňoch 29. apríla – 1. mája 2016 pod záštitou Medzinárodnej jazdeckej federácie (Fédération Equestre Internationale, FEI) požiadali príslušné čínske orgány o uznanie pásma bez výskytu choroby koní v metropolitnej oblasti Šanghaja, priamo dostupnej z neďalekého medzinárodného letiska. Keďže ide o dočasné špeciálne vybudované zariadenia na parkovisku výstaviska EXPO 2010, je vhodné stanoviť len dočasné schválenie uvedeného pásma.

(5)

Na základe záruk a informácií, ktoré poskytli čínske orgány, a s cieľom dočasne povoliť z časti územia Číny opätovný vstup registrovaných koní po ich dočasnom vývoze v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/195/EHS (4) prijala Komisia vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/557 (5), ktorým sa dočasne schválil región KN-2 v Číne na účely jazdeckých podujatí v rámci súťaže Global Champions Tour, ktorá sa konala v dňoch 8. – 10. mája 2015.

(6)

Keďže jazdecké podujatie sa v roku 2016 zopakuje za rovnakých podmienok zdravia zvierat a podmienok karantény, aké sa uplatňovali v roku 2015, je vhodné v prípade regiónu KN-2 zodpovedajúcim spôsobom upraviť dátum v stĺpci 15 tabuľky v prílohe I k rozhodnutiu 2004/211/ES.

(7)

Rozhodnutie 2004/211/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V stĺpci 15 v riadku zodpovedajúcemu čínskemu regiónu KN-2 v tabuľke v prílohe I k rozhodnutiu 2004/211/ES sa slová „platí od 25. apríla do 25. mája 2015“ nahrádzajú slovami: „platí od 15. apríla do 15. mája 2016“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. marca 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Komisie 2004/211/ES zo 6. januára 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí, a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/195/EHS a 94/63/ES (Ú. v. EÚ L 73, 11.3.2004, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Komisie 93/195/EHS z 2. februára 1993 o veterinárnych podmienkach a o veterinárnej certifikácii pre opakovaný vstup registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze (Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 1).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/557 z 31. marca 2015, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Číny v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz živých zvierat koňovitých a spermy, oocytov a embryí koňovitých do Únie (Ú. v. EÚ L 92, 8.4.2015, s. 107).


12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/59


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/362

z 11. marca 2016

o schválení entalpického zásobníka spoločnosti MAHLE Behr GmbH & Co. KG ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 4,

keďže:

(1)

Dodávateľ MAHLE Behr GmbH & Co. KG (ďalej len „žiadateľ“) predložil 29. apríla 2015 žiadosť o schválenie entalpického zásobníka ako inovačnej technológie. Úplnosť uvedenej žiadosti bola posúdená v súlade s článkom 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 725/2011 (2). Komisia identifikovala určité relevantné informácie, ktoré sa v pôvodnej žiadosti neuvádzali, a vyzvala žiadateľa na ich doplnenie. Žiadateľ poskytol požadované informácie 27. mája 2015. Zistilo sa, že žiadosť je úplná, a obdobie, ktoré má Komisia na posúdenie žiadosti, začalo plynúť dňom nasledujúcim po dátume oficiálneho doručenia úplných informácií, t. j. 28. mája 2015.

(2)

Žiadosť bola posúdená v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 443/2009, s ustanoveniami vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 a technickými usmerneniami k vypracovaniu žiadostí o schválenie inovačných technológií podľa nariadenia (ES) č. 443/2009 (ďalej len technické usmernenia, verzia z februára 2013) (3).

(3)

Žiadosť sa týka entalpického zásobníka, ktorým sa znižujú emisie CO2 a spotreba paliva po studenom štarte spaľovacieho motora v dôsledku rýchlejšieho zahrievania motora.

(4)

Komisia sa domnieva, že informácie poskytnuté v žiadosti preukazujú, že podmienky a kritériá uvedené v článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 a v článkoch 2 a 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 boli splnené.

(5)

Žiadateľ preukázal, že entalpickým zásobníkom, aký sa opisuje v žiadosti, neboli vybavené 3 alebo viac % nových osobných automobilov zaevidovaných v referenčnom roku 2009 podľa článku 2 ods. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011.

(6)

Žiadateľ využil komplexné skúšobné postupy v súlade s technickými usmerneniami a vymedzil základné vozidlo ako vozidlo vybavené deaktivovaným entalpickým zásobníkom.

(7)

Žiadateľ poskytol metódu na overenie zníženia emisií CO2. Komisia sa domnieva, že táto metóda skúšania poskytne overiteľné, opakovateľné a porovnateľné výsledky a že ňou možno reálne a štatisticky významne preukázať výhody inovačnej technológie v súvislosti so znižovaním emisií CO2 v súlade s článkom 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011.

(8)

Na základe týchto skutočností žiadateľ uspokojivo preukázal, že zníženie emisií dosiahnuté entalpickým zásobníkom je najmenej 1 g CO2/km.

(9)

Keďže entalpický zásobník sa pri skúške v rámci typového schvaľovania emisií CO2 uvedenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (4) a nariadení Komisie (ES) č. 692/2008 (5) neaktivuje, Komisia nemá námietky voči skutočnosti, že príslušná technológia nie je súčasťou štandardného skúšobného cyklu.

(10)

Aktivácia entalpického zásobníka nezávisí od voľby vodiča. Na základe týchto skutočností sa Komisia domnieva, že za znižovanie emisií CO2 v dôsledku použitia inovačnej technológie by mal zodpovedať výrobca.

(11)

Komisia konštatuje, že osvedčenie o overení vypracoval nezávislý a certifikovaný orgán TÜV SÜD Auto Service GmbH a že osvedčenie potvrdzuje zistenia uvedené v žiadosti.

(12)

Na základe uvedených skutočností sa Komisia domnieva, že proti schváleniu uvedenej inovačnej technológie by nemali byť vznesené žiadne námietky.

(13)

Na účely určenia všeobecného kódu ekologickej inovácie, ktorý sa má používať v predmetnej dokumentácii typového schvaľovania podľa príloh I, VIII a IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (6), by sa mal špecifikovať individuálny kód, ktorý by sa mal používať pre uvedenú inovačnú technológiu schválenú týmto vykonávacím rozhodnutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Entalpický zásobník opísaný v žiadosti spoločnosti MAHLE Behr GmbH & Co. KG sa schvaľuje ako inovačná technológia v zmysle článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009.

2.   Zníženie emisií CO2 vyplývajúce z používania entalpického zásobníka sa určuje na základe metódy stanovenej v prílohe.

3.   Individuálny kód ekologickej inovácie, ktorý sa má uvádzať v dokumentácii typového schválenia používanej v súvislosti s inovačnou technológiou schválenou týmto vykonávacím rozhodnutím, je „18“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 725/2011 z 25. júla 2011, ktorým sa ustanovuje proces schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2011, s. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).


PRÍLOHA

METÓDA NA URČENIE ZNÍŽENIA EMISIÍ CO2 TECHNOLÓGIOU ENTALPICKÉHO ZÁSOBNÍKA

1.   ÚVOD

Na určenie zníženia emisií CO2, ktoré možno pripísať používaniu technológie entalpického zásobníka (systém EST), je potrebné zistiť:

a)

skúšobný postup, ktorý je potrebné dodržať na určenie kriviek chladnutia štandardného vozidla (vozidlo vybavené deaktivovaným entalpickým zásobníkom) a vozidla s ekologickou inováciou;

b)

skúšobný postup, ktorý je potrebné dodržať na určenie emisií CO2 pri rôznych počiatočných teplotách chladiaceho média motora;

c)

skúšobný postup, ktorý je potrebné dodržať na určenie teoretickej teploty motora po vyprázdnení systému EST;

d)

skúšobný postup, ktorý je potrebné dodržať na určenie výhody teplého štartu;

e)

vzorce, ktoré sa majú použiť na určenie úspor CO2;

f)

vzorce, ktoré sa majú použiť na určenie štatistickej chyby a významu výsledkov.

2.   SYMBOLY A SKRATKY

Symboly využívajúce latinku

BTA

emisie CO2 vozidla pri podmienkach typového schválenia [g CO2/km]

Formula

úspory emisií CO2 [g CO2/km]

CO2

oxid uhličitý

CO2 (Tk)

aritmetický priemer emisií CO2 vozidla pri použití cyklu NEDC, teplote okolia 14 °C a počiatočných teplotách chladiaceho média motora Tk [g CO2/km]

deng

koeficient rozpadu krivky ochladzovania chladiaceho média motora [1/h]

dEST

koeficient rozpadu krivky ochladzovania systému EST [1/h]

ESP

entalpický zásobník

K

účinný pomer tepelných zotrvačností [–]

m

počet meraní pri jednej vzorke

NEDC

nový európsky jazdný cyklus

Formula

normalizovaný potenciál spotreby paliva pri počiatočnej teplote chladiaceho média motora pre vybrané časy parkovania ti [–]

pt

čas parkovania [h]

Teng

teplota chladiaceho média motora v čase parkovania [°C]

Tengmod

teoretická teplota chladiaceho média motora po vyprázdnení systému EST [°C]

TEST

teplota chladiaceho média EST v čase parkovania [°C]

Tcold

teplota studeného štartu [°C], ktorou je 14 °C

Thot

teplota teplého štartu [°C], ktorou je teplota chladiaceho média dosiahnutá na konci cyklu NEDC

SOC

stav nabitia

SVSpt

podiel rozloženia času parkovania [%], ako sa vymedzuje v tabuľke 6

WFti

váhový koeficient pre čas parkovania ti [%], ako sa vymedzuje v tabuľke 3.

Dolné indexy

Index ti sa vzťahuje na vybrané časy parkovania, ako sa vymedzujú v tabuľke 1.

Iindex j sa vzťahuje na merania vzorky.

Index k sa vzťahuje na počiatočné teploty chladiaceho média motora.

3.   URČOVANIE KRIVIEK CHLADNUTIA A TEPLÔT

Krivky chladnutia chladiaceho média štandardného vozidla a chladiaceho média vozidla s ekologickou inováciou sa určia experimentálne. Rovnaké krivky sa budú vzťahovať na varianty vozidiel s rovnakými tepelnými kapacitami, obložením úložiska motora, tepelnou izoláciou motora a systémom EST. Experimentálna skúška zahŕňa nepretržité merania reprezentatívnych teplôt chladiaceho média motora a chladiaceho média obsiahnutého v systéme EST pomocou termočlánkov pri konštantnej teplote okolia najmenej 14 °C v trvaní 24 h. Motor sa ohrieva na maximálnu teplotu chladiaceho média pred vypnutím dostatočným počtom po sebe nasledujúcich skúšok NEDC. Po predzahriatí sa vypne zapaľovanie a vytiahne kľúčik zo zapaľovania. Kapota vozidla musí byť úplne zatvorená. Všetky systémy umelého vetrania v skúšobnej komore musia byť vypnuté.

Výsledné namerané krivky chladnutia sa prevedú do matematických výpočtov opísaných pre motor vo vzorci 1 a pre systém EST vo vzorci 2.

Vzorec 1

Formula

Vzorec 2

Formula

Na úpravu kriviek sa použije metóda najmenších štvorcov. Z dôvodu atypického správania teploty chladiaceho média po vypnutí chladiaceho systému sa na tento účel nezohľadnia údaje získané meraním teploty počas najmenej 30 minút po vypnutí motora.

Teplota motora za špecifických podmienok času parkovania (Formula) by sa mala vypočítať pomocou vzorca 1 a uviesť v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Teplota motora za vybraných podmienok času parkovania

Vybraný čas parkovania (ti)

t1

t2

t3

pt [h]

2,5

4,5

16,5

Formula

[°C]

 

 

 

4.   URČOVANIE EMISIÍ CO2 PRI RÔZNYCH POČIATOČNÝCH TEPLOTÁCH CHLADIACEHO MÉDIA

Emisie CO2 a spotreba paliva vozidla sa musia merať podľa prílohy 6 predpisu EHK OSN č. 101 (Metóda merania emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva u vozidiel poháňaných výlučne spaľovacím motorom). Tento postup by sa mal upraviť takto:

1.

Teplota okolia v skúšobnej komore nesmie byť nižšia ako 14 °C.

2.

Použije sa týchto 5 počiatočných teplôt chladiaceho média: Tcold, Thot,

Formula

,

Formula

a

Formula

.

Skúšky sa môžu vykonať v akomkoľvek poradí. Medzi skúškami NEDC so studeným štartom a s teplým štartom je možné vykonať jednu alebo dve zahrievacie skúšky NEDC. Je nevyhnutné overiť a zdokumentovať (napríklad pomocou signálu zo zbernice CAN), že stav nabitia (SN) akumulátora štartéru je po každej skúške v rámci 5 %.

Celý skúšobný postup sa musí vykonať aspoň trikrát. (t. j. m ≥ 3). Aritmetický priemer výsledkov merania CO2 pri každej počiatočnej teplote chladiaceho média motora (Tk) sa vypočíta pomocou vzorca 3 a uvedie sa v tabuľke 2.

Vzorec 3

Formula

kde k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula


Tabuľka 2

Emisie CO2 pri rôznych počiatočných teplotách chladiaceho média motora

Počiatočná teplota chladiaceho média motora Tk

Tcold

Thot

Formula

Formula

Formula

CO2 (Tk) [g CO2/km]

 

 

 

 

 

5.   URČENIE TEORETICKEJ TEPLOTY MOTORA PO VYPRÁZDNENÍ SYSTÉMU EST

S použitím výsledkov skúšky vymedzených v odseku 4 a uvedených v tabuľke 2 sa normalizovaný potenciál spotreby paliva NP(Formula) za vybraných podmienok času parkovania uvedených v tabuľke 1 vypočíta pomocou vzorca 4.

Vzorec 4

Formula

Teoretická teplota chladiaceho média motora po vyprázdnení systému EST sa potom pre vybrané podmienky času parkovania Formula vypočíta pomocou vzorca 5.

Vzorec 5

Formula

Relatívny pomer tepelných zotrvačností Kti za vybraných podmienok času parkovania sa vymedzí pomocou vzorca 6.

Vzorec 6

Formula

Výsledný účinný pomer tepelných zotrvačností K sa vypočíta vážením troch výsledkov Kti podielom zastavení vozidla, ako sa vymedzuje vo vzorci 7.

Vzorec 7

Formula

kde

WFti

Váhový koeficient pre čas parkovania ti [–], ako sa vymedzuje v tabuľke 3.

Tabuľka 3

Váhové parametre na výpočet koeficienta K

WFt1 [%]

63,4

WFt2 [%]

14,0

WFt3 [%]

22,6

Teoretická teplota motora po vyprázdnení systému EST pre čas parkovania pt Formula sa vypočíta pomocou vzorca 8.

Vzorec 8

Formula

Výsledky výpočtov sa uvedú v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Teoretická teplota motora po vyprázdnení systému EST pre rôzne časy parkovania

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   URČENIE VÝHODY TEPLÉHO ŠTARTU (HSB)

Výhoda teplého štartu (HSB) vozidla vybaveného technológiou sa určuje experimentálne pomocou vzorca 9. Táto hodnota predstavuje rozdiel v emisiách CO2 medzi skúškou NEDC so studeným štartom a skúškou NEDC s teplým štartom vo vzťahu k výsledkom studeného štartu:

Vzorec 9

Formula

7.   URČENIE ÚSPOR CO2

Pred začatím oficiálnej skúšky typu I, ktorá sa má vykonať v súlade s nariadením (ES) č. 692/2008, schvaľovací orgán overí, že teplota chladiaceho média vrátane entalpického zásobníka je v rozmedzí ±2 K teploty miestnosti. Ak sa táto teplota nedosiahne, metódu na určenie úspor CO2 nemožno na entalpický zásobník uplatniť.

Overenie sa môže vykonať buď meraním vnútri entalpického zásobníka (napr. pomocou termočlánku), alebo vypnutím systému EST pred začiatkom postupu kondicionovania, aby zásobník neobsahoval zohriate chladiace médium. Teplota v entalpickom zásobníku sa zaznamená v skúšobnom protokole.

Relatívny potenciál zníženia emisií CO2 Formula pre rôzne časy parkovania sa vypočíta pomocou vzorca 10.

Vzorec 10

Formula

Výsledky výpočtov sa uvedú v tabuľke 5.

Tabuľka 5

Relatívny potenciál zníženia emisií CO2 Formula pre rôzne časy parkovania

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková úspora CO2 vážená časmi parkovania (pt) sa vypočíta pomocou vzorca 11.

Vzorec 11

Formula

kde:

SVSpt

podiel rozloženia času parkovania [%], ako sa vymedzuje v tabuľke 6.

Tabuľka 6

Rozloženie času parkovania (podiel zastavení vozidla)

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

SVSpt [%]

36

13

6

4

2

2

1

1

3

4

3

1

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

SVSpt [%]

1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8.   VÝPOČET ŠTATISTICKEJ CHYBY

Štatistické chyby vo výsledkoch skúšobnej metódy spôsobené meraniami je potrebné kvantifikovať. Pre každú skúšku vykonanú pri rôznych teplotách chladiaceho média motora sa štandardná odchýlka aritmetického priemeru vypočíta podľa vzorca 12.

Vzorec 12

Formula

kde k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula

Štandardná odchýlka úspor CO2 Formula sa vypočíta pomocou vzorca 13.

Vzorec 13

Image

kde

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

9.   ŠTATISTICKÝ VÝZNAM

Pre každý typ, variant a verziu vozidla s namontovaným systémom EST je potrebné preukázať, že chyba v hodnote úspor CO2 vypočítaná pomocou vzorca 13 nie je väčšia ako rozdiel medzi celkovými úsporami CO2 a minimálnou prahovou hodnotou úspor uvedenou v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 725/2011 (pozri vzorec 14).

Vzorec 14

Formula

kde:

MT

:

minimálna prahová hodnota [g CO2/km], ktorá má hodnotu 1 g CO2/km

Formula

:

korekčný koeficient CO2 v dôsledku zvýšenia hmotnosti spôsobenej inštaláciou systému EST. Na Formula sa použijú údaje v tabuľke 7.

Tabuľka 7

Korekčný koeficient CO2 v dôsledku prídavnej hmotnosti

Typ paliva

Korekčný koeficient CO2 v dôsledku prídavnej hmotnosti (Formula)

[g CO2/km]

Benzín

0,0277 · Δm

Nafta

0,0383 · Δm

V tabuľke 7 Δm je mimoriadna hmotnosť spôsobená inštaláciou systému EST. Je to hmotnosť systému EST plne vybaveného chladiacim médiom.

10.   SYSTÉM EST NA MONTÁŽ DO VOZIDIEL

Orgán typového schvaľovania má potvrdiť úspory CO2 na základe meraní v prípade systému EST použitím skúšobnej metódy uvedenej v tejto prílohe. Ak je hodnota úspor emisií CO2 pod prahovou hodnotou uvedenou v článku 9 ods. 1, uplatňuje sa článok 11 ods. 2 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 725/2011.


Korigendá

12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/69


Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2015/2362 z 15. decembra 2015, ktoré sa týka oslobodenia od rozšíreného antidumpingového cla na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa nariadenia (ES) č. 88/97

( Úradný vestník Európskej únie L 331 zo 17. decembra 2015 )

Na strane 36 v článku 5 tabuľke 4 „Strany podrobené preskúmaniu“ v stĺpci „Dátum nadobudnutia účinnosti“ v súvislosti so spoločnosťou CICLI EUROPA s.r.l.:

namiesto:

„10.9.2014“

má byť:

„10.11.2014“.


12.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/69


Korigendum k prijatiu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8 (EÚ, Euratom) 2016/70 na rozpočtový rok 2015 s konečnou platnosťou

( Úradný vestník Európskej únie L 18 z 26. januára 2016 )

Na strane 3 sa tabuľka nahrádza takto:

„Opis

Rozpočet 2015 (1)

Rozpočet 2014 (2)

Zmena (%)

1.

Inteligentný a inkluzívny rast

66 853 308 910

65 300 076 773

+ 2,38

2.

Udržateľný rast: prírodné zdroje

55 978 784 039

56 443 752 595

– 0,82

3.

Bezpečnosť a občianstvo

1 926 965 795

1 665 510 850

+ 15,70

4.

Globálna Európa

7 478 225 907

6 840 903 616

+ 9,32

5.

Administratíva

8 658 632 705

8 405 389 881

+ 3,01

6.

Kompenzácie

p.m.

28 600 000

Osobitné nástroje

384 505 583

350 000 000

+ 9,86

Celkové výdavky  (3)

141 280 422 939

139 034 233 715

+ 1,62


(1)  Údaje v tomto stĺpci zodpovedajú údajom v rozpočte na rok 2015 (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015) vrátane opravných rozpočtov č. 1/2015 až 8/2015.

(2)  Údaje v tomto stĺpci zodpovedajú údajom v rozpočte na rok 2014 (Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014) vrátane opravných rozpočtov č. 1/2014 až 7/2014.

(3)  Článok 310 ods. 1 tretí pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie znie: ‚Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe‘.“