ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 65

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
11. marca 2016


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/344 z 9. marca 2016 o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce ( 1 )

12

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

21

 

*

Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

22

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/345 z 10. marca 2016, ktorým sa stanovuje častosť predkladania správ o stave kontajnerov, formát údajov a spôsob prenosu

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/346 z 10. marca 2016, ktorým sa určujú položky, ktoré sa majú zahrnúť do Colného informačného systému

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/347 z 10. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o presný formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, a pre aktualizáciu zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 ( 1 )

49

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/348 z 10. marca 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 98/2012, pokiaľ ide o minimálny obsah prípravku 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaného Komagataella pastoris (DSM 23036) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ošípané na výkrm (držiteľ povolenia: Huvepharma EOOD) ( 1 )

56

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/349 z 10. marca 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

59

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/350 z 25. februára 2016 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

61

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/351 zo 4. marca 2016, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie k žiadosti Jordánska o výnimku WTO týkajúcu sa prechodného obdobia na zrušenie jeho programu vývozných subvencií

63

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/352 zo 4. marca 2016, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v príslušných výboroch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 a 131 a návrh nového predpisu o typovom schvaľovaní nehlučných cestných vozidiel (QRTV)

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/343

z 9. marca 2016

o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 82 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Prezumpcia neviny a právo na spravodlivý proces sú zakotvené v článkoch 47 a 48 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), článku 14 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) a článku 11 Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

(2)

Únia si stanovila za cieľ zachovať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Podľa záverov predsedníctva Európskej rady zo zasadnutia v Tampere 15. a 16. októbra 1999, a najmä ich bodu 33, posilnené vzájomné uznávanie rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí a potrebná aproximácia právnych predpisov by uľahčili spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a súdnu ochranu individuálnych práv. Zásada vzájomného uznávania by sa preto mala stať v rámci Únie základom justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach.

(3)

Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je justičná spolupráca v trestných veciach v Únii založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí.

(4)

Uplatňovanie uvedenej zásady vychádza z predpokladu, že členské štáty majú vzájomnú dôveru v svoje systémy trestného súdnictva. Rozsah zásady vzájomného uznávania závisí od viacerých parametrov, medzi ktoré patria mechanizmy ochrany práv podozrivých a obvinených osôb a spoločné minimálne normy potrebné na uľahčenie uplatňovania uvedenej zásady.

(5)

Hoci členské štáty sú zmluvnými stranami EDĽP a ICCPR, skúsenosti ukazujú, že táto skutočnosť sama osebe nezabezpečuje vždy dostatočný stupeň dôvery v systémy trestného súdnictva iných členských štátov.

(6)

Rada prijala 30. novembra 2009 uznesenie o pláne na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní (3) (ďalej len „plán“). V pláne sa uplatňuje prístup postupných krokov a vyzýva sa v ňom na prijatie opatrení týkajúcich sa práva na preklad a tlmočenie (opatrenie A), práva na poučenie o právach a informovanie o obvineniach (opatrenie B), práva na právne poradenstvo a právnu pomoc (opatrenie C), práva na komunikáciu s príbuznými, zamestnávateľmi a konzulárnymi orgánmi (opatrenie D), ako aj osobitných záruk pre podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sú zraniteľné (opatrenie E).

(7)

Dňa 11. decembra 2009 Európska rada privítala plán a zaradila ho do Štokholmského programu – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich (4) (bod 2.4). Európska rada zdôraznila, že plán nie je vyčerpávajúci, pričom vyzvala Komisiu, aby preskúmala ďalšie prvky týkajúce sa minimálnych procesných práv podozrivých a obvinených osôb a aby posúdila, či je potrebné v záujme podpory lepšej spolupráce v tejto oblasti zaoberať sa aj ďalšími otázkami, napríklad prezumpciou neviny.

(8)

Doteraz boli na základe plánu prijaté tri opatrenia týkajúce sa procesných práv v trestnom konaní, a to smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ (5), 2012/13/EÚ (6) a 2013/48/EÚ (7).

(9)

Účelom tejto smernice je posilniť právo na spravodlivý proces v trestnom konaní, a to stanovením spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na súdnom konaní.

(10)

Zavedením spoločných minimálnych pravidiel ochrany procesných práv podozrivých a obvinených osôb si táto smernica kladie za cieľ posilniť vzájomnú dôveru členských štátov v svoje systémy trestného súdnictva, a tým uľahčiť vzájomné uznávanie rozhodnutí v trestných veciach. Takéto spoločné minimálne pravidlá môžu tiež odstrániť prekážky voľného pohybu občanov na území členských štátov.

(11)

Táto smernica by sa mala uplatňovať iba na trestné konania, ako ich vykladá Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“), a to bez toho, aby bola dotknutá judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva. Táto smernica by sa nemala uplatňovať na občianske súdne konania alebo správne konania vrátane správnych konaní, ktoré môžu viesť k uloženiu sankcií, ako sú konania týkajúce sa hospodárskej súťaže, obchodu, finančných služieb, cestnej premávky, daní alebo daňových doplatkov, ani vyšetrovaní, ktoré vedú správne orgány v súvislosti s takýmito konaniami.

(12)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na fyzické osoby, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní. Mala by sa uplatňovať od momentu, keď je osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu alebo údajného trestného činu, teda už pred tým, ako sa táto osoba od príslušných orgánov členského štátu prostredníctvom úradného oznámenia alebo iným spôsobom dozvie, že je podozrivá alebo obvinená. Táto smernica by sa mala uplatňovať vo všetkých štádiách trestného konania až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o konečnom určení toho, či podozrivá alebo obvinená osoba spáchala trestný čin. Právne úkony a opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii len vtedy, keď uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vrátane úkonov pred Európskym súdom pre ľudské práva, by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(13)

V tejto smernici sa uznáva, že potreby a úrovne ochrany určitých aspektov prezumpcie neviny sa v prípade fyzických a právnických osôb odlišujú. Pokiaľ ide o fyzické osoby, takúto ochranu dokladá rozsiahla judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva. Súdny dvor však uznal, že práva vyplývajúce z prezumpcie neviny neprináležia právnickým osobám rovnakým spôsobom ako fyzickým osobám.

(14)

V súčasnom stave vývoja vnútroštátneho práva a judikatúry na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie je predčasné prijímať na úrovni Únie právne predpisy o prezumpcii neviny týkajúce sa právnických osôb. Preto by sa táto smernica nemala uplatňovať na právnické osoby. Tým by nemalo byť dotknuté uplatňovanie prezumpcie neviny na právnické osoby, ako je stanovené najmä v EDĽP a ako ho vykladá Európsky súd pre ľudské práva a Súdny dvor.

(15)

Prezumpcia neviny právnických osôb by sa mala zabezpečiť prostredníctvom existujúcich právnych záruk a judikatúry, pričom budúci vývoj určí, či je potrebné prijať opatrenie Únie.

(16)

Prezumpcia neviny by bola porušená, keby sa vo verejných vyhláseniach orgánov verejnej moci alebo v súdnych rozhodnutiach, ktoré nie sú rozhodnutiami o vine, označovala podozrivá alebo obvinená osoba za vinnú, ak tejto osobe ešte nebola preukázaná vina zákonným spôsobom. Takéto vyhlásenia a súdne rozhodnutia by nemali vzbudzovať dojem, že táto osoba je vinná. Tým by nemali byť dotknuté úkony v rámci trestného stíhania, ktorých cieľom je preukázať vinu podozrivej alebo obvinenej osoby, ako napríklad obžaloba, a nemali by byť ani dotknuté súdne rozhodnutia, v dôsledku ktorých sa stane vykonateľným podmienečný trest, a to pod podmienkou, že je dodržané právo na obhajobu. Nemali by tým byť dotknuté ani predbežné rozhodnutia procesnej povahy, ktoré prijmú justičné alebo iné príslušné orgány a ktoré sú založené na podozrení alebo usvedčujúcich dôkazoch, ako sú napríklad rozhodnutia o vyšetrovacej väzbe, pod podmienkou, že takéto rozhodnutia neoznačujú podozrivú ani obvinenú osoba za vinnú. Pred prijatím predbežného rozhodnutia procesnej povahy môže mať príslušný orgán najprv povinnosť overiť, či existujú dostatočné usvedčujúce dôkazné prvky v neprospech podozrivej alebo obvinenej osoby na odôvodnenie príslušného rozhodnutia, a rozhodnutie by mohlo obsahovať odkaz na tieto prvky.

(17)

Pod pojmom „verejné vyhlásenia orgánov verejnej moci“ by sa mali rozumieť všetky vyhlásenia, ktoré odkazujú na trestný čin a ktoré pochádzajú od orgánu zapojeného do trestného konania týkajúceho sa daného trestného činu, ako sú justičné orgány, polícia a iné orgány presadzovania práva, alebo od iného orgánu verejnej moci, ako sú ministri a iní verejní činitelia, pričom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy o imunite.

(18)

Povinnosť neoznačovať podozrivé alebo obvinené osoby za vinné by nemala orgánom verejnej moci brániť v zverejňovaní informácií o trestnom konaní, ak je to potrebné výhradne z dôvodov týkajúcich sa vyšetrovania trestného činu, ako napríklad zverejnenie videozáznamu so žiadosťou o pomoc verejnosti pri identifikácii údajného páchateľa trestného činu, alebo týkajúcich sa verejného záujmu, ako napríklad poskytovanie informácií z bezpečnostných dôvodov obyvateľom oblasti dotknutej údajným trestným činom proti životnému prostrediu, alebo keď prokuratúra či iný príslušný orgán poskytne objektívne informácie o stave trestného konania s cieľom predísť narušeniu verejného poriadku. Použitie takýchto dôvodov by sa malo obmedziť na situácie, v ktorých by to bolo opodstatnené a primerané, pričom sa zohľadnia všetky záujmy. Spôsob ani kontext šírenia informácií by nemali v žiadnom prípade vytvárať dojem o vine danej osoby pred tým, ako jej bola preukázaná vina zákonným spôsobom.

(19)

Členské štáty by mali prijať vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že pri poskytovaní informácií médiám orgány verejnej moci nebudú označovať podozrivé ani obvinené osoby za vinné, kým im nebola preukázaná vina zákonným spôsobom. Na tento účel by členské štáty mali informovať orgány verejnej moci o tom, že pri poskytovaní alebo zverejňovaní informácií médiám je dôležité náležite prihliadať na prezumpciu neviny. Nemali by tým byť dotknuté vnútroštátne právne predpisy na ochranu slobody tlače a iných médií.

(20)

Príslušné orgány by sa mali zdržať prezentovania podozrivých alebo obvinených osôb na súde alebo na verejnosti ako vinných tým, že sa v ich prípade použijú fyzické obmedzujúce opatrenia, ako sú putá, sklené ochranné kabíny, klietky či okovy na nohách, pokiaľ sa používanie takýchto opatrení v danom prípade nevyžaduje z osobitných dôvodov, buď v záujme bezpečnosti, a to aj s cieľom zabrániť podozrivým alebo obvineným osobám, aby neublížili sebe či iným osobám či aby nepoškodili majetok, alebo v záujme predídenia úteku podozrivých alebo obvinených osôb či ich kontaktu s tretími osobami, napríklad so svedkami alebo obeťami. Možnosť uplatňovať fyzické obmedzujúce opatrenia neznamená, že príslušné orgány majú prijať nejaké formálne rozhodnutie o použití takýchto opatrení.

(21)

Keď je to možné, príslušné orgány by mali takisto upustiť od predvádzania podozrivých alebo obvinených osôb na súde alebo na verejnosti vo väzenskom oblečení, aby sa nevytváral dojem, že tieto osoby sú vinné.

(22)

Dôkazné bremeno pri zisťovaní viny podozrivých a obvinených osôb spočíva na prokuratúre a v prípade akýchkoľvek pochybností by sa malo rozhodnúť v prospech podozrivej alebo obvinenej osoby. Prezumpcia neviny by sa porušila, ak by sa dôkazné bremeno prenieslo z prokuratúry na obhajobu bez toho, aby tým boli dotknuté úradné vyšetrovacie právomoci súdu, nezávislosť súdnej moci pri posudzovaní viny podozrivej alebo obvinenej osoby a používanie skutkových domnienok alebo právnych domnienok týkajúcich sa trestnej zodpovednosti podozrivej alebo obvinenej osoby. Takéto domnienky by mali byť primerane limitované, pričom sa zohľadní závažnosť veci a dodrží sa právo na obhajobu a použité prostriedky by mali byť primerané sledovanému zákonnému cieľu. Takéto domnienky by mali byť vyvrátiteľné a v každom prípade by sa mali použiť len vtedy, ak je dodržané právo na obhajobu.

(23)

V niektorých členských štátoch je hľadanie usvedčujúcich aj oslobodzujúcich dôkazov nielen úlohou prokuratúry, ale aj sudcov a príslušných súdov. Členské štáty, ktoré nemajú systém kontradiktórneho konania, by mali môcť zachovať svoj súčasný systém, ak je v súlade s touto smernicou a inými relevantnými ustanoveniami práva Únie a medzinárodného práva.

(24)

Právo odoprieť výpoveď je dôležitým aspektom prezumpcie neviny a malo by slúžiť ako ochrana pred výpoveďou vo svoj neprospech.

(25)

Právo nevypovedať vo vlastný neprospech je tiež dôležitým aspektom prezumpcie neviny. Keď sa od podozrivých a obvinených osôb žiada, aby vypovedali alebo odpovedali na otázky, nemali by byť nútené predložiť dôkazy alebo dokumenty ani poskytnúť informácie, ktoré môžu svedčiť v ich neprospech.

(26)

Právo odoprieť výpoveď a právo nevypovedať vo vlastný neprospech by sa malo vzťahovať na otázky, ktoré súvisia s trestným činom, zo spáchania ktorého je osoba podozrivá alebo obvinená, a nie napríklad na otázky, ktoré sa týkajú totožnosti podozrivej alebo obvinenej osoby.

(27)

Z práva odoprieť výpoveď a z práva nevypovedať vo vlastný neprospech vyplýva, že príslušné orgány by nemali nútiť podozrivé alebo obvinené osoby poskytovať informácie, ak to tieto osoby nechcú urobiť. Pri rozhodovaní o tom, či bolo právo odoprieť výpoveď alebo právo nevypovedať vo vlastný neprospech porušené, by sa mal zohľadniť výklad práva na spravodlivý proces podľa EDĽP Európskym súdom pre ľudské práva.

(28)

Uplatnenie práva odoprieť výpoveď alebo práva nevypovedať vo vlastný neprospech by sa nemalo používať proti podozrivej alebo obvinenej osobe a ako také by sa nemalo považovať za dôkaz, že dotknutá osoba spáchala predmetný trestný čin. Tým by nemali byť dotknuté vnútroštátne predpisy, ktoré sa týkajú posúdenia dôkazov súdmi alebo sudcami za predpokladu, že je dodržané právo na obhajobu.

(29)

Uplatnenie práva nevypovedať vo vlastný neprospech by nemalo brániť príslušným orgánom zhromažďovať dôkazy, ktoré možno zákonne získať od podozrivej alebo obvinenej osoby zákonnými donucovacími prostriedkami a ktoré existujú nezávisle od vôle podozrivej alebo obvinenej osoby, ako je napríklad materiál získaný na základe súdneho príkazu, materiál, ktorý sa musí podľa zákona uchovávať a predložiť na požiadanie, vzorky dychových skúšok, krvi alebo moču a tkanív na testy DNA.

(30)

Právo odoprieť výpoveď a právo nevypovedať vo vlastný neprospech by nemalo brániť členským štátom rozhodnúť, že v prípade menej závažných trestných činov, ako napríklad menších dopravných priestupkov, sa konanie alebo niektorá jeho časť v súvislosti s predmetným trestným činom môže viesť písomne alebo bez výsluchu podozrivej alebo obvinenej osoby príslušnými orgánmi, ak je to v súlade s právom na spravodlivý proces.

(31)

Členské štáty by mali zvážiť zabezpečenie toho, aby v prípade, keď boli podozrivým alebo obvineným osobám poskytnuté informácie o právach podľa článku 3 smernice 2012/13/EÚ, boli im tiež poskytnuté informácie o práve nevypovedať vo vlastný neprospech, tak ako sa uplatňuje podľa vnútroštátneho práva v súlade s touto smernicou.

(32)

Členské štáty by mali zvážiť zabezpečenie toho, aby v prípade, keď podozrivým alebo obvineným osobám bolo poskytnuté písomné poučenie o právach podľa článku 4 smernice 2012/13/EÚ, takéto poučenie obsahovalo aj informácie o práve nevypovedať vo vlastný neprospech, tak ako sa uplatňuje podľa vnútroštátneho práva v súlade s touto smernicou.

(33)

Právo na spravodlivý proces je jedna zo základných zásad demokratickej spoločnosti. Právo podozrivých a obvinených osôb byť prítomný na súdnom konaní je založené na uvedenom práve a malo by byť zaručené v celej Únii.

(34)

Ak sa podozrivé alebo obvinené osoby nemôžu na súdnom konaní zúčastniť z dôvodov, ktoré nemôžu ovplyvniť, mali by mať možnosť požiadať o nový termín súdneho konania v rámci lehoty ustanovenej vo vnútroštátnom práve.

(35)

Právo podozrivých a obvinených osôb byť prítomný na súdnom konaní nie je absolútnym právom. Podozrivé a obvinené osoby by za určitých okolností mali mať možnosť sa tohto práva vzdať, a to výslovne alebo konkludentne, avšak jednoznačne.

(36)

Za určitých okolností by malo byť možné rozhodnutie o vine alebo nevine podozrivej alebo obvinenej osoby vyniesť aj za jej neúčasti na súdnom konaní. Takýto prípad by mohol nastať, ak bola podozrivá alebo obvinená osoba včas informovaná o súdnom konaní a o dôsledkoch neúčasti, a napriek tomu sa nedostaví. Pod informovaním podozrivej alebo obvinenej osoby o súdnom konaní by sa malo rozumieť, že táto osoba bola predvolaná osobne alebo iným spôsobom, pričom jej bola doručená úradná informácia o čase a mieste konania tak, že sa mohla o súdnom konaní dozvedieť. Pod informovaním podozrivej alebo obvinenej osoby o dôsledkoch neúčasti by sa malo rozumieť najmä to, že táto osoba bola informovaná o tom, že za jej neúčasti na súdnom konaní možno vyniesť rozhodnutie.

(37)

Súdne konanie, ktorého výsledkom môže byť vynesenie rozhodnutia o vine alebo nevine, by sa malo môcť viesť aj za neprítomnosti podozrivej alebo obvinenej osoby, ak táto osoba bola o konaní informovaná a splnomocnila obhajcu, ktorého určila ona sama alebo štát, aby ju v konaní zastupoval, a ktorý túto podozrivú alebo obvinenú osobu zastupoval.

(38)

Pri zvažovaní, či je spôsob poskytnutia informácie postačujúci na to, aby sa zabezpečila vedomosť dotknutej osoby o konaní, by sa podľa potreby mala venovať osobitná pozornosť aj snahe orgánov verejnej moci informovať dotknutú osobu, ako aj snahe dotknutej osoby získať informáciu, ktorá jej bola určená.

(39)

Ak však členské štáty umožňujú viesť súdne konania v neprítomnosti podozrivých alebo obvinených osôb, ale neboli splnené podmienky na prijatie rozhodnutia v neprítomnosti dotknutej podozrivej alebo obvinenej osoby, pretože podozrivú alebo obvinenú osobu nebolo možné napriek primeranému úsiliu nájsť, napríklad preto, lebo ušla alebo sa skrýva, malo by byť možné prijať rozhodnutie v neprítomnosti podozrivej alebo obvinenej osoby a toto rozhodnutie vykonať. V takom prípade by členské štáty mali zabezpečiť, aby v prípade, keď sú podozrivé alebo obvinené osoby informované o rozhodnutí, najmä keď sú zadržané, boli tiež informované o možnosti napadnúť rozhodnutie a o práve na nové súdne konanie alebo iný opravný prostriedok. Takéto informácie by sa mali poskytovať písomne. Informácie možno poskytovať aj ústne pod podmienkou, že ich poskytnutie sa zaznamená postupom, ktorý je v súlade s vnútroštátnym právom.

(40)

Príslušné orgány v členských štátoch by mali mať možnosť dočasne vylúčiť podozrivú alebo obvinenú osobu z pojednávania, ak je to v záujme zabezpečenia riadneho priebehu trestného konania. Mohlo by sa to týkať napríklad prípadov, keď podozrivá alebo obvinená osoba ruší vypočúvanie a musí byť na rozkaz sudcu vyvedená zo súdnej siene alebo ak sa ukáže, že prítomnosť podozrivej alebo obvinenej osoby bráni riadnemu výsluchu svedka.

(41)

Právo byť prítomný na súdnom konaní možno uplatniť len vtedy, ak sa uskutoční jedno alebo viac pojednávaní. To znamená, že právo byť prítomný na súdnom konaní sa nemôže uplatňovať, keď príslušné vnútroštátne procesné pravidlá neumožňujú pojednávanie. Takéto vnútroštátne pravidlá by mali byť v súlade s chartou a EDĽP, ako ich vykladá Súdny dvor a Európsky súd pre ľudské práva, predovšetkým v súvislosti s právom na spravodlivý proces. O takýto prípad ide napríklad vtedy, keď sa konanie vedie zjednodušeným spôsobom úplne alebo sčasti písomne alebo keď sa nenariadi žiadne pojednávanie.

(42)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa pri vykonávaní tejto smernice, najmä v súvislosti s právom byť prítomný na súdnom konaní a právom na nové súdne konanie, zohľadňovali osobitné potreby zraniteľných osôb. Podľa odporúčania Komisie z 27. novembra 2013 o procesných zárukách pre zraniteľné osoby podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní (8) by sa za zraniteľné podozrivé alebo obvinené osoby mali považovať všetky podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré pre svoj vek, duševný alebo fyzický stav či akékoľvek možné postihnutie nedokážu chápať trestné konanie alebo sa na ňom účinne zúčastňovať.

(43)

Deti sú zraniteľné a mal by sa im poskytovať osobitný stupeň ochrany. Preto by sa v súvislosti s niektorými právami uvedenými v tejto smernici mali zaviesť osobitné procesné záruky.

(44)

Zásada účinnosti práva Únie si od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli primerané a účinné opravné prostriedky pre prípad porušenia práva priznaného jednotlivcom právom Únie. Vďaka účinnému opravnému prostriedku, ktorý by mal byť dostupný v prípade porušenia ktoréhokoľvek z práv stanovených v tejto smernici, by sa malo dosiahnuť, že sa v čo najväčšej možnej miere obnoví také postavenie podozrivých alebo obvinených osôb, aké by mali, keby nebolo došlo k porušeniu, s cieľom chrániť právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu.

(45)

Pri posudzovaní výpovedí podozrivých alebo obvinených osôb alebo dôkazov získaných v rozpore s právom odoprieť výpoveď alebo s právom nevypovedať vo vlastný neprospech by súdy a sudcovia mali dodržiavať právo na obhajobu a právo na spravodlivé súdne konanie. V tejto súvislosti by sa mala brať do úvahy judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorej by sa v dôsledku prijatia výpovedí získaných mučením alebo iným zlým zaobchádzaním v rozpore s článkom 3 EDĽP ako dôkazov na zistenie relevantných skutočností v trestnom konaní stalo konanie ako celok nespravodlivým. Podľa Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu by sa žiadna výpoveď, ktorá sa získala v dôsledku mučenia, nemala použiť ako dôkaz v konaní okrem prípadov, keď sa konanie vedie proti osobe obvinenej z mučenia, ako dôkaz o tom, že daná výpoveď sa uskutočnila.

(46)

S cieľom monitorovať a hodnotiť účinnosť tejto smernice by členské štáty mali zasielať Komisii dostupné údaje o uplatňovaní práv stanovených v tejto smernici. Takéto údaje by mohli zahŕňať záznamy orgánov presadzovania práva a justičných orgánov, pokiaľ ide o uplatnený opravný prostriedok v prípade porušenia niektorého aspektu prezumpcie neviny, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, alebo porušenia práva byť prítomný na súdnom konaní.

(47)

V tejto smernici sa rešpektujú základné práva a zásady uznané v charte a v EDĽP vrátane zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, práva na slobodu a bezpečnosť, rešpektovania súkromného a rodinného života, práva na nedotknuteľnosť osoby, práva dieťaťa, integrácie osôb so zdravotným postihnutím, práva na účinný opravný prostriedok a práva na spravodlivý proces, prezumpcie neviny a práva na obhajobu. Prihliadať by sa malo najmä na článok 6 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), podľa ktorého Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v charte a podľa ktorého základné práva, ako sú zaručené EDĽP a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, majú predstavovať všeobecné zásady práva Únie.

(48)

Vzhľadom na to, že v tejto smernici sa ustanovujú minimálne pravidlá, členské štáty by mali môcť rozšíriť práva stanovené v tejto smernici s cieľom poskytnúť vyššiu úroveň ochrany. Úroveň ochrany poskytovaná členskými štátmi by nemala byť nikdy nižšia ako normy ustanovené v charte alebo EDĽP, ako ich vykladá Súdny dvor a Európsky súd pre ľudské práva.

(49)

Keďže ciele tejto smernice, a to zavedenie spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na súdnom konaní v trestnom konaní, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu ich rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(50)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a k ZFEÚ, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa tieto členské štáty nezúčastňujú na prijatí tejto smernice a nie sú ňou viazané ani nepodliehajú jej uplatňovaniu.

(51)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

PREDMET ÚPRAVY A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa stanovujú spoločné minimálne pravidlá týkajúce sa:

a)

určitých aspektov prezumpcie neviny v trestnom konaní;

b)

práva byť prítomný na súdnom konaní v trestnom konaní.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní. Uplatňuje sa vo všetkých štádiách trestného konania, a to od momentu, keď je osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu alebo údajného trestného činu, až po nadobudnutie právoplatnosti konečného rozhodnutia o tom, či táto osoba predmetný trestný čin spáchala.

KAPITOLA 2

PREZUMPCIA NEVINY

Článok 3

Prezumpcia neviny

Členské štáty zabezpečia, aby sa podozrivé a obvinené osoby považovali za nevinné, kým sa zákonným spôsobom nepreukáže ich vina.

Článok 4

Verejné vyhlásenia o vine

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že pokiaľ sa zákonným spôsobom nepreukáže vina podozrivej alebo obvinenej osoby, táto osoba sa vo verejných vyhláseniach orgánov verejnej moci ani v súdnych rozhodnutiach, okrem rozhodnutí o vine, nebude označovať za vinnú. Nie sú tým dotknuté úkony prokuratúry, ktoré majú za cieľ dokázať vinu podozrivej alebo obvinenej osoby, ani predbežné rozhodnutia procesnej povahy, ktoré prijmú justičné alebo iné príslušné orgány a ktoré sú založené na podozrení alebo usvedčujúcich dôkazoch.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii vhodné opatrenia v prípade porušenia povinnosti stanovenej v odseku 1 tohto článku neoznačovať podozrivú alebo obvinenú osobu za vinnú v súlade s touto smernicou, a najmä článkom 10.

3.   Povinnosť stanovená v odseku 1 neoznačovať podozrivú alebo obvinenú osobu za vinnú nebráni orgánom verejnej moci v zverejňovaní informácií o trestnom konaní, ak je to potrebné výhradne z dôvodov týkajúcich sa vyšetrovania trestného činu alebo vo verejnom záujme.

Článok 5

Prezentácia podozrivých a obvinených osôb

1.   Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že podozrivé a obvinené osoby sa nebudú na súde ani na verejnosti prezentovať ako vinné tým, že sa v ich prípade použijú fyzické obmedzujúce opatrenia.

2.   Odsek 1 nebráni členským štátom uplatňovať fyzické obmedzujúce opatrenia, ktoré sa vyžadujú z osobitných dôvodov v danom prípade a týkajú sa bezpečnosti alebo majú za cieľ zabrániť úteku podozrivých alebo obvinených osôb alebo zabrániť ich kontaktu s tretími osobami.

Článok 6

Dôkazné bremeno

1.   Členské štáty zabezpečia, aby dôkazné bremeno pri zisťovaní viny podozrivých a obvinených osôb spočívalo na prokuratúre. Tým nie je dotknutá povinnosť sudcu ani príslušného súdu hľadať usvedčujúce aj oslobodzujúce dôkazy ani právo obhajoby predkladať dôkazy v súlade s platným vnútroštátnym právom.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade akýchkoľvek pochybností o vine rozhodlo v prospech podozrivej alebo obvinenej osoby, a to aj vtedy, keď súd posudzuje otázku, či by daná osoba mala byť oslobodená.

Článok 7

Právo odoprieť výpoveď a právo nevypovedať vo vlastný neprospech

1.   Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé a obvinené osoby mali právo odoprieť výpoveď v súvislosti s trestným činom, zo spáchania ktorého sú podozrivé alebo obvinené.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé a obvinené osoby mali právo nevypovedať vo vlastný neprospech.

3.   Uplatnenie práva nevypovedať vo vlastný neprospech nebráni príslušným orgánom v získavaní dôkazov, ktoré možno zákonne získať použitím zákonných donucovacích prostriedkov a ktoré existujú nezávisle od vôle podozrivých alebo obvinených osôb.

4.   Členské štáty môžu povoliť, aby ich justičné orgány zohľadnili pri rozhodovaní o treste ochotu podozrivej a obvinenej osoby spolupracovať.

5.   Uplatnenie práva odoprieť výpoveď alebo práva nevypovedať vo vlastný neprospech podozrivými a obvinenými osobami sa proti nim nepoužije a nepovažuje sa za dôkaz, že spáchali predmetný trestný čin.

6.   Tento článok nebráni členským štátom rozhodnúť, že v prípade menej závažných trestných činov sa môže konanie alebo niektoré jeho časti viesť písomne alebo bez výsluchu podozrivej alebo obvinenej osoby príslušnými orgánmi v súvislosti s predmetným trestným činom, ak je to v súlade s právom na spravodlivý proces.

KAPITOLA 3

PRÁVO BYŤ PRÍTOMNÝ NA SÚDNOM KONANÍ

Článok 8

Právo byť prítomný na súdnom konaní

1.   Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé a obvinené osoby mali právo byť prítomné na súdnom konaní vo vlastnej veci.

2.   Členské štáty môžu stanoviť, že súdne konanie, ktoré môže viesť k rozhodnutiu o vine alebo nevine podozrivej alebo obvinenej osoby, sa môže konať v jej neprítomnosti, ak:

a)

podozrivá alebo obvinená osoba bola včas informovaná o súdnom konaní a o dôsledkoch neúčasti alebo

b)

podozrivú alebo obvinenú osobu, ktorá bola informovaná o súdnom konaní, zastupuje splnomocnený obhajca, ktorého určila buď podozrivá, alebo obvinená osoba, alebo štát.

3.   Rozhodnutie, ktoré bolo prijaté v súlade s odsekom 2, sa môže voči dotknutej osobe vykonať.

4.   Ak členské štáty umožňujú viesť súdne konania v neprítomnosti podozrivých alebo obvinených osôb, ale nie je možné splniť podmienky stanovené v odseku 2 tohto článku, pretože podozrivú alebo obvinenú osobu nebolo možné napriek primeranému úsiliu nájsť, členské štáty môžu stanoviť, že rozhodnutie sa i tak môže vyniesť a vykonať. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby vtedy, keď sú podozrivé alebo obvinené osoby informované o rozhodnutí, najmä pri zadržaní, boli tiež informované o možnosti napadnúť rozhodnutie a o práve na nové súdne konanie alebo iný opravný prostriedok v súlade s článkom 9.

5.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ktoré stanovujú, že sudca alebo príslušný súd môže dočasne vylúčiť podozrivú alebo obvinenú osobu zo súdneho konania, ak je to v záujme zabezpečenia riadneho priebehu trestného konania, a to za predpokladu, že je dodržané právo na obhajobu.

6.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ktoré stanovujú, že konanie alebo niektoré jeho časti sa majú viesť v písomnej podobe, ak je to v súlade s právom na spravodlivý proces.

Článok 9

Právo na nové súdne konanie

Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď podozrivé alebo obvinené osoby neboli prítomné na súdnom konaní vo vlastnej veci a keď neboli splnené podmienky stanovené v článku 8 ods. 2, mali právo na nové súdne konanie alebo iný zákonný opravný prostriedok, ktorý umožní nové posúdenie skutkovej podstaty veci vrátane preskúmania nových dôkazov a môže viesť k zmene pôvodného rozhodnutia. V tejto súvislosti členské štáty zabezpečia, aby uvedené podozrivé a obvinené osoby mali právo byť prítomné, efektívne sa zúčastňovať v súlade s postupmi podľa vnútroštátneho práva a uplatňovať svoje právo na obhajobu.

KAPITOLA 4

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Opravné prostriedky

1.   Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé a obvinené osoby mali účinné opravné prostriedky v prípade porušenia ich práv vyplývajúcich z tejto smernice.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne normy a systémy vzťahujúce sa na prípustnosť dôkazov, členské štáty zabezpečia, aby sa pri posudzovaní výpovedí podozrivých alebo obvinených osôb alebo dôkazov získaných v rozpore s právom odoprieť výpoveď alebo s právom nevypovedať vo vlastný neprospech dodržiavalo právo na obhajobu a právo na spravodlivé súdne konanie.

Článok 11

Zhromažďovanie údajov

Členské štáty zašlú Komisii do 1. apríla 2020 a potom každé tri roky dostupné údaje o uplatňovaní práv stanovených v tejto smernici.

Článok 12

Správa

Komisia predloží do 1. apríla 2021 Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice.

Článok 13

Zákaz zníženia úrovne ochrany

Žiadne ustanovenie tejto smernice sa nesmie vykladať ako obmedzovanie alebo odchýlka od akýchkoľvek práv a procesných záruk, ktoré sú zaručené podľa charty, EDĽP alebo iných relevantných ustanovení medzinárodného práva, alebo práva ktoréhokoľvek z členských štátov, ktoré poskytujú vyššiu úroveň ochrany.

Článok 14

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. apríla 2018. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 9. marca 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 63.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. februára 2016.

(3)  Ú. v. EÚ C 295, 4.12.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

(8)  Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 8.


ROZHODNUTIA

11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/12


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/344

z 9. marca 2016

o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 153 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Komisia vo svojom oznámení z 18. apríla 2012 s názvom Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest zdôraznila potrebu lepšej spolupráce medzi členskými štátmi a oznámila začiatok konzultácií o zriadení platformy na úrovni Únie medzi inšpektorátmi práce a ďalšími orgánmi presadzovania práva na boj proti nedeklarovanej práci, ktorej cieľom je zlepšenie spolupráce, výmena osvedčených postupov a identifikácia spoločných zásad pre inšpekcie.

(2)

V súlade s článkom 148 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Rada rozhodnutím (EÚ) 2015/1848 (4) prijala usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov. Uvedené usmernenia pomáhajú členským štátom pri vytváraní národných programov reforiem a pri vykonávaní reforiem. Usmernenia pre zamestnanosť tvoria základ odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré Rada adresuje členským štátom v zmysle uvedeného článku. V posledných rokoch tieto odporúčania pre jednotlivé krajiny zahŕňajú odporúčania v oblasti boja proti nedeklarovanej práci.

(3)

V článku 151 ZFEÚ sa za ciele v oblasti sociálnej politiky stanovuje podpora zamestnanosti a lepšie životné a pracovné podmienky. Za účelom dosiahnutia uvedených cieľov môže Únia podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, pracovných podmienok, integrácie osôb vylúčených z trhu práce a boja proti vylučovaniu osôb zo spoločnosti. V súlade s článkom 153 ods. 2 písm. a) ZFEÚ Únia môže prijať opatrenia na podporu spolupráce medzi členskými krajinami s výnimkou harmonizácie zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.

(4)

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. januára 2014 o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe privítal iniciatívu Komisie na vytvorenie európskej platformy a vyzval na posilnenie spolupráce na úrovni Únie s cieľom riešiť problém nedeklarovanej práce, ktorá podľa uznesenia poškodzuje hospodárstvo Únie, vedie k nekalej hospodárskej súťaži, ohrozuje finančnú udržateľnosť sociálnych modelov Únie a jej výsledkom je zväčšujúci sa nedostatok sociálnej a zamestnaneckej ochrany pracovníkov.

(5)

Nedeklarovaná práca bola vymedzená v oznámení Komisie z 24. októbra 2007 s názvom Zintenzívnenie boja proti nelegálnej práci ako „každá platená činnosť, ktorá je zákonná, pokiaľ ide o jej charakter, ale nie je oznámená verejným orgánom, pričom sa berú do úvahy rozdiely v regulačnom systéme členských štátov“. Uvedené vymedzenie pojmu vylúčilo akúkoľvek nezákonnú činnosť.

(6)

Nedeklarovaná práca má často cezhraničný rozmer. Charakter nedeklarovanej práce sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od hospodárskej, administratívnej a sociálnej situácie. Vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa nedeklarovanej práce a vymedzenia pojmov používané na vnútroštátnej úrovni sú rôzne. Opatrenia na riešenie problému nedeklarovanej práce by sa preto mali prispôsobiť tak, aby zohľadňovali uvedené rozdiely.

(7)

Nedeklarovaná práca podľa odhadov predstavuje významnú časť hospodárstva Únie. Vzhľadom na to, že nedeklarovaná práca je vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov vymedzená odlišne, je zložité získať spoľahlivé údaje o tom, ako je rozšírená.

(8)

Zneužívanie postavenia samostatne zárobkovo činných osôb, ako je vymedzené vo vnútroštátnom práve, či už na vnútroštátnej úrovni alebo v cezhraničných situáciách, je formou nepravdivo oznámenej práce, ktorá je často spájaná s nedeklarovanou prácou. O nepravú samostatne zárobkovú činnosť ide vtedy, keď je osoba formálne samostatne zárobkovo činná, pričom spĺňa podmienky, ktoré sú charakteristické pre pracovnoprávny vzťah, s cieľom vyhnúť sa určitým právnym alebo daňovým povinnostiam. Platforma zriadená týmto rozhodnutím (ďalej len „platforma“) by mala riešiť rôzne formy nedeklarovanej práce a nepravdivo oznámenej práce, ktorá sa s nedeklarovanou prácou spája, vrátane nepravej samostatnej zárobkovej činnosti.

(9)

Nedeklarovaná práca má závažné dôsledky na dotknutých pracovníkov, ktorí sú nútení akceptovať neisté a niekedy až nebezpečné pracovné podmienky, oveľa nižšie mzdy, vážne porušovanie pracovných práv a výrazne zníženú ochranu na základe právnych predpisov v oblasti práce a sociálnej ochrany, čím sa im upierajú primerané sociálne dávky, dôchodkové práva a prístup k zdravotnej starostlivosti, ako aj možnosti v oblasti rozvoja zručností a celoživotného vzdelávania.

(10)

Nepriaznivé účinky nedeklarovanej práce na spoločnosť a hospodárstvo majú rôznu podobu, pričom cieľom platformy je zlepšenie pracovných podmienok a podpora integrácie na trhu práce a sociálne začlenenie. Nedeklarovaná práca má významný vplyv na rozpočet, a to z dôvodu nižších príjmov z daní a sociálnych odvodov, čím sa narúša finančná udržateľnosť systémov sociálnej ochrany. Má nepriaznivý vplyv na zamestnanosť a produktivitu a narúša rovnaké podmienky.

(11)

Nedeklarovaná práca má rôzne účinky na rôzne sociálne skupiny okrem iného na ženy, migrantov a pracovníkov v domácnosti, pričom niektorí nedeklarovaní pracovníci sú v obzvlášť zraniteľnom postavení.

(12)

Členské štáty zaviedli rôznorodé politické prístupy a opatrenia na riešenie problému nedeklarovanej práce. Takisto uzavreli dvojstranné dohody a uskutočnili mnohostranné projekty o určitých aspektoch nedeklarovanej práce. Na riešení komplexného problému nedeklarovanej práce je potrebné naďalej pracovať, pričom toto riešenie si vyžaduje holistický prístup. Platforma by nemala byť prekážkou uplatňovania dvojstranných alebo viacstranných dohôd alebo dojednaní týkajúcich sa administratívnej spolupráce.

(13)

Zúčastňovaním sa na činnosti platformy nie sú dotknuté právomoci a/alebo povinnosti členských štátov riešiť problém nedeklarovanej práce vrátane ich vnútroštátnych alebo medzinárodných povinností vyplývajúcich okrem iného z príslušných a uplatniteľných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP), napríklad dohovoru č. 81 o inšpekcii práce v priemysle a obchode.

(14)

Spolupráca medzi členskými štátmi na úrovni Únie nie je ani zďaleka komplexná, a to ani pokiaľ ide o zúčastnené členské štáty, ani o problematiku, ktorej sa týka. Medzi príslušnými orgánmi členských štátov neexistuje žiadny formálny mechanizmus cezhraničnej spolupráce zameraný na komplexné riešenie otázok súvisiacich s nedeklarovanou prácou.

(15)

Podnecovanie spolupráce medzi členskými štátmi na úrovni Únie je potrebné na to, aby sa členským štátom pomohlo efektívnejšie a účinnejšie riešiť problém nedeklarovanej práce. V uvedenej súvislosti by cieľom platformy malo byť uľahčovanie a podpora výmeny osvedčených postupov a informácií a poskytnutie rámca na úrovni Únie na účely rozvíjania spoločného porozumenia, odborných znalostí a analýz v oblasti nedeklarovanej práce. Spoločné vymedzenia pojmov a spoločné koncepcie nedeklarovanej práce by mali odrážať vývoj na trhu práce. Platforma by mala tiež podnecovať k spolupráci medzi rôznymi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch, ktoré sa dobrovoľne zúčastňujú sa na takýchto cezhraničných opatreniach.

(16)

Cieľom tohto rozhodnutia je podnecovanie spolupráce na úrovni Únie medzi členskými štátmi. Situácia v súvislosti s nedeklarovanou prácou sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši, a preto sa tiež potreby príslušných orgánov a iných subjektov v rôznych členských štátoch v oblasti spolupráce odlišujú. Členské štáty si ponechávajú právomoc rozhodovať o tom, do akej miery sa budú zapájať do činností schválených platformou na plenárnej úrovni.

(17)

Na úrovni Únie by sa mala podporovať úzka a účinná spolupráca medzi členskými štátmi s cieľom podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov v oblasti riešenia problému nedeklarovanej práce. Opatrenia na vnútroštátnej úrovni závisia od konkrétnej situácie v jednotlivých členských štátoch a činnosti v rámci platformy nemôžu nahrádzať posudzovanie vhodných opatrení na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa majú prijať.

(18)

Členské štáty a ich príslušné orgány si ponechávajú právomoc, pokiaľ ide o identifikáciu, analýzu a riešenie praktických problémov súvisiacich s presadzovaním príslušných právnych predpisov Únie v oblasti pracovných podmienok a sociálnej ochrany na pracovisku, a právomoc rozhodovať o tom, aké opatrenia sa majú prijať na vnútroštátnej úrovni s cieľom uplatniť výsledky činností platformy.

(19)

Platforma by mala využívať všetky relevantné zdroje informácií, najmä štúdie, dvojstranné dohody medzi členskými štátmi a mnohostranné projekty spolupráce, a vytvárať synergie medzi existujúcimi nástrojmi a štruktúrami na úrovni Únie s cieľom maximalizovať odradzujúci alebo preventívny účinok uvedených opatrení. Opatrenia platformy by mohli mať formu rámca pre spoločné školenia, partnerské hodnotenia, vytváranie nástrojov, ako je interaktívna databáza poznatkov, pri ktorom sa zohľadňujú existujúce štúdie uskutočniteľnosti, okrem iného práca Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), a vzhľadom na uznanie dôležitosti ochrany údajov tiež riešení zameraných na zdieľanie údajov. Povedomie o nedeklarovanej práci by mohli zvyšovať európske kampane alebo spoločné stratégie, ktoré by vychádzali z politík a stratégií zvyšovania informovanosti o nedeklarovanej práci, ktoré už v rôznej miere v členských štátoch existujú. Na platforme by sa mali podieľať aj mimovládne subjekty ako dôležité zdroje informácií.

(20)

Platforma by mala prispievať k posilňovaniu spolupráce medzi členskými štátmi, okrem iného uľahčovaním inovatívnych prístupov k cezhraničnej spolupráci a jej presadzovaniu, ako aj vyhodnocovaním skúseností členských štátov s takouto spoluprácou. Na zamedzenie nedeklarovanej práce je preto nevyhnutná včasná výmena informácií.

(21)

Ak člen platformy považuje za užitočné z hľadiska výmeny informácií a osvedčených postupov v rámci platformy upozorniť na konkrétne prípady, uvedené prípady by sa mali náležite anonymizovať. Platforma môže byť účinná len v prostredí, v ktorom sú osoby upozorňujúce na prípady nedeklarovanej práce chránené pred nepriaznivým zaobchádzaním. Platforma by preto mala byť v uvedenej súvislosti fórom na výmenu osvedčených postupov.

(22)

Výmena informácií a osvedčených postupov by mala platforme umožňovať užitočne prispievať k prípadným opatreniam na úrovni Únie zameraným na riešenie problému nedeklarovanej práce vrátane opatrení Komisie. V kontexte európskeho semestra by činnosti platformy mohli poskytovať užitočné informácie pri zvažovaní opatrení súvisiacich s nedeklarovanou prácou.

(23)

Otázkami nedeklarovanej práce sa zaoberajú rôzne vnútroštátne orgány presadzovania práva, ako napríklad inšpektoráty práce, ďalšie orgány zaoberajúce sa zdravím a bezpečnosťou pri práci, inšpektoráty sociálneho zabezpečenia a daňové orgány. V niektorých prípadoch môžu byť tiež zapojené migračné orgány a služby zamestnanosti, ako aj colné orgány a orgány zodpovedné za vykonávanie spoločnej dopravnej politiky, polícia, prokuratúra a sociálni partneri.

(24)

Na komplexné a úspešné riešenie problému nedeklarovanej práce je potrebné, aby sa v členských štátoch realizovala kombinácia politík. To by sa malo uľahčovať podnecovaním štrukturálnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi a inými subjektmi. Platforma by mala zahŕňať všetky príslušné vnútroštátne orgány, najmä orgány presadzovania práva, ktoré majú vedúce postavenie pri riešení problému nedeklarovanej práce a/alebo pôsobia v tejto oblasti. Členské štáty si ponechávajú právomoc rozhodovať o tom, ktoré orgány ich budú pri rôznych činnostiach platformy zastupovať. Spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov by mala byť súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom.

(25)

Platformu by pri dosahovaní cieľov mal podporovať zástupca na vysokej úrovni v každom členskom štáte, ktorý by mal zabezpečovať koordináciu a úzku spoluprácu s orgánmi členských štátov a prípadne s inými subjektmi vrátane sociálnych partnerov, ktoré sa zaoberajú mnohostrannými aspektmi nedeklarovanej práce.

(26)

Platforma by mala zapájať sociálnych partnerov na úrovni Únie, a to medziodvetvových, ako aj partnerov z odvetví, ktoré sú najvážnejšie zasiahnuté nedeklarovanou prácou, alebo zohrávajú osobitnú úlohu pri riešení problému nedeklarovanej práce a odrádzaní od nej. Takisto by mala spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad MOP, Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a agentúrami Únie, osobitne s nadáciou Eurofound a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA). Zapojenie nadácie Eurofound a EU-OSHA do práce platformy ako pozorovateľov by nemalo presiahnuť ich súčasné mandáty.

(27)

Platforma by mala prijať svoj rokovací poriadok a pracovné programy a pravidelne prijímať správy.

(28)

Platforma by mala mať možnosť zriaďovať pracovné skupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky a mala by mať možnosť využívať znalosti odborníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou.

(29)

Platforma by mala spolupracovať s príslušnými expertnými skupinami a výbormi na úrovni Únie, ktorých práca súvisí s nedeklarovanou prácou.

(30)

Platforma a jej činnosti by mali byť financované prostredníctvom osi PROGRESS programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v rámci rozpočtových prostriedkov stanovených Európskym parlamentom a Radou. Komisia by mala zabezpečiť, aby platforma využívala finančné zdroje určené pre platformu transparentným a efektívnym spôsobom.

(31)

Vzhľadom na význam otvorenosti a prístupu k dokumentom, ktoré sú vyjadrené v zásadách stanovených v článku 15 ZFEÚ, by platforma mala vykonávať svoju činnosť transparentne a v súlade s uvedenými zásadami.

(32)

Komisia by na zriadenie platformy mala prijať potrebné administratívne opatrenia.

(33)

Platforma by mala plne rešpektovať základné práva a dodržiavať zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie.

(34)

Na spracúvanie osobných údajov v rámci tohto rozhodnutia sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (6), ako aj príslušné vnútroštátne vykonávacie opatrenia.

(35)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 sa konzultovalo s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Zriadenie platformy

Zriaďuje sa platforma na úrovni Únie na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi pri riešení problému nedeklarovanej práce (ďalej len „platforma“).

Na účely tohto rozhodnutia „riešenie“ problému nedeklarovanej práce je predchádzanie nedeklarovanej práci, odrádzanie od nej a boj proti nej, ako aj presadzovanie oznamovania nedeklarovanej práce.

Článok 2

Zloženie platformy

1.   Platformu tvoria:

a)

zástupca na vysokej úrovni vymenovaný každým členským štátom na zastupovanie uvedeného členského štátu;

b)

zástupca Komisie;

c)

najviac štyria zástupcovia medziodvetvových sociálnych partnerov na úrovni Únie, ktorých vymenovali uvedení sociálni partneri a ktorí rovnakou mierou zastupujú obe strany sociálneho partnerstva.

2.   Na zasadnutiach platformy sa ako pozorovatelia môžu zúčastňovať aj tieto osoby, pričom ich príspevky sa náležite zohľadňujú v súlade s jej rokovacím poriadkom:

a)

najviac 14 zástupcov sociálnych partnerov z odvetví s vysokým výskytom nedeklarovanej práce, ktorých vymenovali uvedení sociálni partneri a ktorí rovnakou mierou zastupujú obe strany sociálneho partnerstva;

b)

zástupca nadácie Eurofound;

c)

zástupca EU-OSHA;

d)

zástupca MOP;

e)

zástupca každej tretej krajiny v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Pozorovatelia, ktorí nie sú uvedení v prvom pododseku, môžu byť pozvaní, aby sa zúčastnili na zasadnutiach platformy v závislosti od témy, ktorá má byť prerokovaná, a ich príspevky sa náležite zohľadňujú v súlade s jej rokovacím poriadkom.

Článok 3

Vnútroštátne opatrenia

Týmto rozhodnutím nie je dotknutá právomoc členských štátov rozhodovať o opatreniach, ktoré sa majú prijať na vnútroštátnej úrovni s cieľom riešiť problém nedeklarovanej práce.

Článok 4

Ciele

Vymedzeným účelom platformy je poskytovať príspevok pridanej hodnoty na úrovni Únie s cieľom prispieť k riešeniu zložitého problému nedeklarovanej práce pri plnom dodržiavaní vnútroštátnych právomocí a postupov.

Platforma prispieva k zefektívneniu opatrení Únie a členských štátov zameraných na zlepšenie pracovných podmienok, podporu integrácie na trhu práce a sociálneho začleňovania vrátane lepšieho presadzovania práva v uvedených oblastiach a na obmedzenie nedeklarovanej práce a vytváranie formálnych pracovných miest, čím sa predíde zhoršovaniu kvality práce a zdravia a bezpečnosti pri práci, a to:

a)

posilnením spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov a inými zainteresovanými subjektmi členských štátov s cieľom účinnejšie a efektívnejšie riešiť problém rôznych foriem nedeklarovanej práce a nepravdivo oznamovanej práce spájanej s nedeklarovanou prácou vrátane nepravej samostatnej zárobkovej činnosti;

b)

zvyšovaním kapacity príslušných orgánov členských štátov a subjektov členských štátov na riešenie problému nedeklarovanej práce, pokiaľ ide o jej cezhraničné aspekty, a tým aj prispievaním k vytváraniu rovnakých podmienok;

c)

zvyšovaním povedomia verejnosti v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa nedeklarovanej práce a bezodkladnou potrebou primeraných krokov, ako aj podporovaním členských štátov, aby naliehavo zintenzívnili svoje úsilie pri riešení problému nedeklarovanej práce.

KAPITOLA II

POSLANIE A ČINNOSTI

Článok 5

Poslanie

V záujme dosiahnutia cieľov uvedených v článku 4 platforma na úrovni Únie podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi prostredníctvom:

a)

výmeny osvedčených postupov a informácií;

b)

rozvíjania odborných znalostí a analýz;

c)

povzbudzovania a uľahčovania inovatívnych prístupov k účinnej a efektívnej cezhraničnej spolupráci a vyhodnocovaním skúseností;

d)

prispievania k horizontálnemu porozumeniu problémov týkajúcich sa nedeklarovanej práce.

Článok 6

Činnosti

1.   Pri plnení svojho poslania platforma vykonáva najmä tieto činnosti:

a)

zlepšuje vedomosti o nedeklarovanej práci, aj pokiaľ ide o príčiny a regionálne rozdiely, prostredníctvom spoločných vymedzení pojmov a spoločných koncepcií, nástrojov na meranie a podporu porovnávacej analýzy založených na dôkazoch a príslušných metodických nástrojov na zhromažďovanie údajov, pričom vychádza z práce iných subjektov vrátane Výboru pre zamestnanosť (EMCO) a Výboru pre sociálnu ochranu (SPC);

b)

zlepšuje znalosti a vzájomné porozumenie rôznych systémov a postupov na riešenie problému nedeklarovanej práce vrátane jej cezhraničných aspektov;

c)

vypracúva analýzu účinnosti rôznych politických opatrení na riešenie problému nedeklarovanej práce vrátane preventívnych opatrení a sankcií;

d)

vytvára nástroje na efektívne zdieľanie informácií a skúseností, napríklad databázu poznatkov o rôznych prijatých postupoch a opatreniach vrátane dvojstranných alebo viacstranných dohôd, ktoré členské štáty uplatňujú na riešenie problému nedeklarovanej práce;

e)

vytvára nástroje, ako sú usmernenia na presadzovanie, príručky o osvedčených postupoch a spoločné zásady inšpekcií v súvislosti s riešením problému nedeklarovanej práce, a vyhodnocuje skúsenosti s takými nástrojmi;

f)

uľahčuje a podporuje rôzne formy spolupráce medzi členskými štátmi zvyšovaním ich kapacity na riešenie cezhraničných aspektov nedeklarovanej práce prostredníctvom presadzovania a uľahčovania inovatívnych prístupov, ako sú výmena pracovníkov, využívanie databáz v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi o ochrane údajov a spoločné činnosti, a vyhodnocovaním skúseností získaných z takejto spolupráce medzi zúčastnenými členskými štátmi;

g)

skúma uskutočniteľnosť systému rýchlej výmeny informácií a zlepšuje zdieľanie údajov v súlade s pravidlami Únie na ochranu údajov vrátane skúmania možností využívania informačného systému o vnútornom trhu (IMI) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 (7) a elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI);

h)

uskutočňuje výmenu skúseností vnútroštátnych orgánov pri uplatňovaní právnych predpisov Únie, ktoré sú relevantné z hľadiska riešenia problému nedeklarovanej práce;

i)

vytvára a prípadne zlepšuje kapacity v oblasti odborného vzdelávania pre príslušné orgány a vytvára rámec na uskutočňovanie jednotnej odbornej prípravy;

j)

organizuje partnerské hodnotenia na sledovanie pokroku pri riešení problému nedeklarovanej práce v členských štátoch, ktoré sa rozhodnú zúčastňovať na takýchto preskúmaniach;

k)

uskutočňuje výmenu skúseností a vypracúva osvedčené postupy, pokiaľ ide o spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a prípadne s tretími krajinami, s cieľom zvýšiť účinnosť takejto spolupráce v oblasti riešenia problémov súvisiacich s nedeklarovanou prácou v uvedených krajinách;

l)

zvyšuje informovanosť o probléme nedeklarovanej práce uskutočňovaním spoločných činností, ako sú európske kampane, a koordináciou regionálnych stratégií alebo stratégií v rámci celej Únie vrátane odvetvových prístupov;

m)

uskutočňuje výmenu skúseností, pokiaľ ide o poradenstvo a poskytovanie informácií pracovníkom postihnutým praktikami nedeklarovanej práce.

2.   Pri vykonávaní činností uvedených v odseku 1 platforma využíva všetky relevantné zdroje informácií vrátane štúdií a mnohostranných projektov spolupráce a zohľadňuje príslušné nástroje a štruktúry Únie, ako aj skúsenosti vyplývajúce z príslušných dvojstranných dohôd.

KAPITOLA III

FUNGOVANIE PLATFORMY

Článok 7

Zástupcovia na vysokej úrovni

1.   Každý členský štát vymenúva zástupcu na vysokej úrovni ako hlasujúceho člena platformy.

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho zástupca na vysokej úrovni mal príslušný mandát na vykonávanie činnosti platformy. Každý členský štát vymenúva tiež jedného náhradníka, ktorý nahrádza jeho zástupcu na vysokej úrovni kedykoľvek je to potrebné, pričom v takýchto prípadoch má právo hlasovať.

2.   Každý členský štát by pri vymenúvaní svojho zástupcu na vysokej úrovni a náhradníka mal brať do úvahy všetky príslušné verejné orgány, najmä orgány presadzovania práva a ďalšie zainteresované subjekty v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou. V súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou môžu zapájať aj sociálnych partnerov alebo ďalšie relevantné subjekty.

3.   Každý zástupca na vysokej úrovni vymenovaný podľa tohto článku sa zúčastňuje na plenárnych zasadnutiach platformy a prípadne na iných činnostiach a pracovných skupinách platformy.

Každý zástupca na vysokej úrovni poskytne Komisii zoznam a kontaktné údaje príslušných orgánov a prípadne sociálnych partnerov a iných relevantných subjektov, ktorí sa zapájajú do riešenia problému nedeklarovanej práce.

Každý zástupca na vysokej úrovni úzko spolupracuje so všetkými príslušnými orgánmi a prípadne aj so sociálnymi partnermi a s inými relevantnými subjektmi, pokiaľ ide o činnosti platformy, a koordinuje ich účasť na zasadnutiach platformy a/alebo ich prispievanie k činnostiam platformy alebo jej pracovných skupín.

Článok 8

Fungovanie platformy

1.   Platforme predsedá zástupca Komisie. Predsedovi pomáhajú dvaja spolupredsedovia vybraní spomedzi zástupcov na vysokej úrovni.

Predseda a dvaja spolupredsedovia tvoria predsedníctvo.

Predsedníctvo pripravuje a organizuje prácu platformy spolu so sekretariátom, ktorý funguje ako sekretariát platformy vrátane predsedníctva a pracovných skupín. Sekretariát zabezpečuje Komisia.

2.   Platforma sa stretáva najmenej dvakrát ročne.

3.   Pri plnení svojho poslania platforma prijíma rozhodnutia o:

a)

svojom rokovacom poriadku;

b)

dvojročných pracovných programoch, v ktorých sa okrem iného stanovujú jej priority a konkrétny opis činností uvedených v článku 6;

c)

správach platformy vypracúvaných každé dva roky;

d)

zriadení pracovných skupín na preskúmanie otázok uvedených v jej pracovných programoch vrátane praktických dojednaní pre uvedené pracovné skupiny, ktoré majú byť rozpustené po splnení svojich mandátov.

Platforma prijíma rozhodnutia uvedené v tomto odseku jednoduchou väčšinou. Zástupca Komisie a zástupcovia na vysokej úrovni majú každý jeden hlas.

4.   Predsedníctvo môže v prípade potreby v jednotlivých prípadoch pozvať na diskusie platformy alebo pracovných skupín odborníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou v oblasti, ktorá je predmetom diskusie.

5.   Platforme pomáha sekretariát uvedený v odseku 1. Sekretariát pripravuje zasadnutia platformy, vypracúva návrh pracovných programov platformy a návrhy jej správ a vypracúva opatrenia nadväzujúce na zasadnutia platformy a závery z nich.

6.   Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o činnostiach platformy vrátane pokiaľ ide o spoločné schôdze s expertnými skupinami a výbormi. Predkladá pracovné programy a správy platformy Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Článok 9

Spolupráca

1.   Platforma účinne spolupracuje a zamedzuje duplicite práce s ostatnými príslušnými expertnými skupinami a výbormi na úrovni Únie, ktorých činnosť súvisí s nedeklarovanou prácou, najmä s Výborom vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce, Výborom odborníkov pre vysielanie pracovníkov, so Správnou komisiou pre koordináciu sociálneho zabezpečenia, s európskou sieťou verejných služieb zamestnanosti, s EMCO, SPC a s pracovnou skupinou pre administratívnu spoluprácu v oblasti priamych daní. V prípade potreby platforma pozýva zástupcov uvedených skupín a výborov na svoje zasadnutia ako pozorovateľov. V záujme efektívnejšej práce a posilnenia vplyvu sa môžu organizovať spoločné zasadnutia.

2.   Platforma nadviaže vhodnú spoluprácu s nadáciou Eurofound a agentúrou EU-OSHA.

Článok 10

Úhrada výdavkov

Komisia uhrádza cestovné výdavky a prípadne aj diéty členom, náhradníkom, pozorovateľom a pozvaným odborníkom v súvislosti s činnosťou platformy.

Členom, náhradníkom, pozorovateľom a pozvaným odborníkom neprislúcha za poskytované služby odmena.

Článok 11

Finančná podpora

Celkové finančné prostriedky na vykonávanie tohto rozhodnutia sa stanovujú v rámci EaSI. Komisia spravuje finančné zdroje EaSI určené na platformu transparentným a efektívnym spôsobom.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Preskúmanie

Do 13. marca 2020 Komisia po konzultácii s platformou predloží správu o uplatňovaní a pridanej hodnote tohto rozhodnutia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a v prípade potreby navrhne nevyhnutné zmeny. V správe sa posúdi najmä to, do akej miery platforma prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 4, splnila svoje poslanie uvedené v článku 5, vykonala činnosti uvedené v článku 6 a zaoberala sa prioritami stanovenými vo svojich pracovných programoch. Komisia v prípade potreby predloží návrhy týkajúce sa fungovania platformy.

Článok 13

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 9. marca 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2014, s. 43.

(2)  Ú. v. EÚ C 415, 20.11.2014, s. 37.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 2. februára 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 24. februára 2016.

(4)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1848 z 5. októbra 2015 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov na rok 2015 (Ú. v. EÚ L 268, 15.10.2015, s. 28).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/21


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl nadobudla platnosť 1. marca 2016, keďže postup uvedený v jej článku 13 ods. 2 sa ukončil 26. februára 2016.


11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/22


DOHODA

medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „EÚ“,

na jednej strane a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA, ďalej len „Švajčiarsko“,

na strane druhej,

so zreteľom na článok 49 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (1) (ďalej len „nariadenie“),

keďže:

(1)

V nariadení sa uvádza, že Európsky podporný úrad pre azyl (ďalej len „podporný úrad“) by mal byť na účely naplnenia svojho poslania otvorený účasti krajín, ktoré s EÚ uzavreli dohody, v dôsledku ktorých prijali a uplatňujú právo EÚ v oblasti, na ktorú sa vzťahuje nariadenie, najmä Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko (ďalej len „pridružené krajiny“).

(2)

Švajčiarsko uzavrelo dohody s EÚ, na základe ktorých prijalo a uplatňuje právo EÚ v oblasti, na ktorú sa vzťahuje nariadenie, najmä pristúpilo k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (2),

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozsah účasti

Švajčiarsko sa v plnom rozsahu zúčastňuje na činnosti podporného úradu a má nárok na opatrenia na podporu od podporného úradu podľa nariadenia a v súlade s podmienkami stanovenými touto dohodou.

Článok 2

Správna rada

Švajčiarsko je zastúpené v správnej rade podporného úradu ako pozorovateľ bez hlasovacieho práva.

Článok 3

Finančný príspevok

1.   Švajčiarsko prispieva k príjmom podporného úradu ročnou sumou vypočítanou podľa jeho hrubého domáceho produktu (HDP) ako percentuálny podiel HDP všetkých zúčastnených štátov podľa vzorca stanoveného v prílohe I.

2.   Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa hradí odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody. Prvý finančný príspevok sa znižuje proporcionálne k času, ktorý zostáva po nadobudnutí platnosti tejto dohody do konca roku.

Článok 4

Ochrana údajov

1.   Švajčiarsko uplatňuje svoje vnútroštátne pravidlá týkajúce sa ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov (3).

2.   Na účely tejto dohody sa pri spracovaní osobných údajov podporným úradom uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (4).

3.   Švajčiarsko dodržiava ustanovenia rokovacieho poriadku správnej rady o dôvernosti dokumentov, ktoré má podporný úrad k dispozícii.

Článok 5

Právne postavenie

Podporný úrad má podľa švajčiarskeho práva právnu subjektivitu a má vo Švajčiarsku najširšiu právnu spôsobilosť, ktorú právne predpisy Švajčiarska priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo ním disponovať a môže byť účastníkom súdnych konaní.

Článok 6

Zodpovednosť

Zodpovednosť podporného úradu sa riadi ustanoveniami článku 45 ods. 1, 3 a 5 nariadenia.

Článok 7

Súdny dvor Európskej únie

Švajčiarsko uznáva právomoc Súdneho dvora Európskej únie vo veciach podporného úradu v súlade s článkom 45 ods. 2 a 4 nariadenia.

Článok 8

Zamestnanci podporného úradu

1.   V súlade s článkom 38 ods. 1 a článkom 49 ods. 1 nariadenia sa na štátnych príslušníkov Švajčiarska zamestnaných podporným úradom vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, predpisy prijaté spoločne inštitúciami EÚ na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania a vykonávacie opatrenia prijaté podporným úradom podľa článku 38 ods. 2 nariadenia.

2.   Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. a) a článku 82 ods. 3 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie môžu byť štátni príslušníci Švajčiarska požívajúci občianske práva v plnom rozsahu zamestnaní na základe zmluvy výkonným riaditeľom podporného úradu v súlade s platnými pravidlami výberu a zamestnávania zamestnancov prijatými podporným úradom.

3.   Článok 38 ods. 4 nariadenia sa mutatis mutandis uplatňuje na štátnych príslušníkov Švajčiarska.

4.   Štátni príslušníci Švajčiarska však nemôžu byť vymenovaní do funkcie výkonného riaditeľa podporného úradu.

Článok 9

Výsady a imunity

1.   Švajčiarsko uplatňuje na podporný úrad a jeho zamestnancov Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý je uvedený v prílohe II k tejto dohode, ako aj všetky predpisy prijaté na základe uvedeného protokolu týkajúce sa personálnych záležitostí podporného úradu.

2.   Postup uplatňovania Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie je uvedený v dodatku k prílohe II.

Článok 10

Boj proti podvodom

Ustanovenia týkajúce sa článkov 44 nariadenia, ktoré sa týkajú finančnej kontroly zo strany EÚ vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o účastníkov podieľajúcich sa na činnostiach podporného úradu, sú stanovené v prílohe III.

Článok 11

Výbor

1.   Výbor tvorený zástupcami Európskej komisie a Švajčiarska monitoruje riadne vykonávanie tejto dohody a zaisťuje nepretržité poskytovanie informácií a výmenu názorov v tejto oblasti. Z praktických dôvodov výbor zasadá spoločne s príslušnými výbormi zriadenými s ostatnými pridruženými krajinami, ktoré sa zúčastňujú na základe článku 49 ods. 1 nariadenia. Výbor zasadá na žiadosť Švajčiarska alebo Európskej komisie. O činnosti výboru je informovaná Správna rada podporného úradu.

2.   Vo výbore sa zdieľajú informácie o plánovaných právnych predpisoch EÚ, ktoré buď priamo ovplyvňujú nariadenie alebo ho menia, alebo v prípade ktorých sa predpokladá, že budú mať vplyv na finančný príspevok stanovený v článku 3 tejto dohody, a prebieha v ňom výmena názorov o týchto otázkach.

Článok 12

Prílohy

Prílohy k tejto dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

1.   Zmluvné strany schvaľujú túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými vnútornými postupmi. Strany si navzájom oznámia ukončenie týchto postupov.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni posledného oznámenia uvedeného v odseku 1.

Článok 14

Platnosť a skončenie platnosti

1.   Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.

2.   Každá zmluvná strana môže po konzultácii s výborom túto dohodu vypovedať prostredníctvom oznámenia druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí šesť mesiacov po dátume takéhoto oznámenia.

3.   Platnosť tejto dohody sa skončí v prípade ukončenia platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (5).

4.   Táto dohoda je vyhotovená v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Съставено в Брюксел на десети юни две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diez de junio de dos mil catorce.

V Bruselu dne desátého června dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende juni to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Juni zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the tenth day of June in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix juin deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu desetog lipnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dieci giugno duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada desmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų birželio dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év június havának tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de tiende juni tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dez de junho de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la zece iunie două mii paisprezece.

V Bruseli desiateho júna dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne desetega junija leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tionde juni tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 5.

(3)  Rozhodnutie Komisie z 26. júla 2000 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku (Ú. v. ES L 215, 25.8.2000, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 5.


PRÍLOHA I

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU

1.

Finančný príspevok Švajčiarska k príjmom podporného úradu vymedzený v článku 33 ods. 3 písm. d) nariadenia sa vypočíta takto:

Najaktuálnejšie konečné údaje o hrubom domácom produkte (HDP) Švajčiarska dostupné k 31. marcu každého roku sa vydelia súčtom HDP všetkých členských štátov, ktoré sa podieľajú na činnosti podporného úradu, dostupných za daný rok. Získaný percentuálny podiel sa uplatní na časť povolených príjmov podporného úradu podľa článku 33 ods. 3 písm. a) nariadenia v predmetnom roku, čím sa získa výška finančného príspevku Švajčiarska.

2.

Finančný príspevok sa hradí v eurách.

3.

Švajčiarsko uhradí svoj finančný príspevok najneskôr 45 dní po doručení oznámenia o dlhu. Každé omeškanie platby bude mať za následok povinnosť Švajčiarska uhradiť úrok z omeškania zo sumy, ktorá nebola uhradená k dátumu splatnosti. Úrokovou sadzbou je sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie, uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a platná v prvý deň mesiaca splatnosti pohľadávky, zvýšená o 3,5-percentného bodu.

4.

Finančný príspevok Švajčiarska sa upraví podľa tejto prílohy v prípade, že sa finančný príspevok EÚ uvedený do všeobecného rozpočtu Európskej únie článku 33 ods. 3 písm. a) nariadenia zvýši podľa článkov 26, 27 alebo 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1). V takomto prípade sa rozdiel uhradí najneskôr 45 dní po doručení oznámenia o dlhu.

5.

V prípade, že prostriedky na platby, ktoré podporný úrad získal od EÚ podľa článku 33 ods. 3 písm. a) nariadenia týkajúce sa roku N nebudú vyčerpané do 31. decembra roku N alebo ak bol rozpočet podporného úradu v roku N znížený v súlade s článkami 26, 27 alebo 41 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, časť nevyčerpaných alebo znížených prostriedkov na platby zodpovedajúca percentuálnemu podielu švajčiarskeho príspevku, sa prenesie do rozpočtu podporného úradu na rok N + 1. Príspevok Švajčiarska do rozpočtu podporného úradu za rok N + 1 sa príslušným spôsobom zníži.


(1)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


PRÍLOHA II

PROTOKOL (č. 7)

O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

BERÚC DO ÚVAHY, že v súlade s článkom 343 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 191 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „ESAE“) požíva Európska únia a ESAE na území členských štátov výsady a imunity nevyhnutné na plnenie svojich úloh,

SA DOHODLI na týchto ustanoveniach, ktoré budú pripojené k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu:

KAPITOLA I

HnuteĽný a nehnuteĽný majetok, aktíva a úkony Európskej únie

Článok 1

Priestory a budovy Únie sú nedotknuteľné. Sú oslobodené od domových prehliadok, vymáhania, zabavenia alebo vyvlastnenia. Majetok a aktíva Únie nemôžu byť predmetom žiadneho správneho alebo súdneho výkonu rozhodnutia bez povolenia Súdneho dvora.

Článok 2

Archívy Únie sú nedotknuteľné.

Článok 3

Únia, jej aktíva, príjmy a iný majetok sú oslobodené od všetkých priamych daní.

Vlády členských štátov prijmú, vo všetkých prípadoch, ktoré to pripúšťajú, vhodné opatrenia k navráteniu alebo náhrade súm nepriamych daní alebo poplatkov z predaja zahrnutých v cenách hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ak Únia vykoná na svoje úradné účely nákupy väčšieho rozsahu, pričom cena tieto dane zahŕňa. Tieto ustanovenia sa však nepoužijú tak, aby svojím účinkom narúšali hospodársku súťaž v Únii.

Oslobodenie sa nevzťahuje na dane a poplatky, ktoré výlučne zodpovedajú úhradám za verejnoprospešné služby.

Článok 4

Únia je oslobodená od všetkých ciel, zákazov a obmedzení dovozu a vývozu vo vzťahu k predmetom určeným na úradné použitie; predmety, ktoré boli takto dovezené, sa nescudzujú, či už bezplatne, alebo za úhradu, v krajine, kam boli dovezené, s výnimkou prípadov povolených vládou danej krajiny.

Únia je oslobodená aj od všetkých ciel a zákazov a obmedzení dovozu a vývozu, ktoré sa týkajú jej publikácií.

KAPITOLA II

Komunikácia a preukazy

Článok 5

(pôvodný článok 6)

Inštitúcie Únie požívajú na území každého členského štátu pre svoju úradnú komunikáciu a zasielanie všetkých svojich dokumentov rovnaké zaobchádzanie, aké tento štát poskytuje diplomatickým misiám.

Úradná korešpondencia a iná úradná komunikácia inštitúcií Únie nepodlieha cenzúre.

Článok 6

(pôvodný článok 7)

Preukazy vo forme predpísanej Radou, uznášajúcou sa jednoduchou väčšinou, ktoré orgány členských štátov uznávajú ako platné cestovné doklady, sú vydávané členom a zamestnancom inštitúcií Únie predsedami týchto inštitúcií. Tieto preukazy sú vydávané úradníkom a ostatným zamestnancom podľa podmienok stanovených služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Únie.

Komisia môže uzavrieť dohody o uznávaní týchto preukazov ako platných cestovných dokladov na území tretích krajín.

KAPITOLA III

Poslanci Európskeho parlamentu

Článok 7

(pôvodný článok 8)

Voľný pohyb poslancov Európskeho parlamentu do a z miesta jeho zasadnutia nepodlieha žiadnym správnym ani iným obmedzeniam.

Poslancom Európskeho parlamentu sa priznávajú pri colnej a devízovej kontrole:

a)

rovnaké zaobchádzanie zo strany ich vlastných vlád, aké tieto vlády poskytujú vysokým úradníkom vysielaným na dočasné služobné misie;

b)

rovnaké zaobchádzanie zo strany vlád ostatných členských štátov, aké tieto vlády poskytujú zástupcom cudzích vlád vysielaným na dočasné služobné misie.

Článok 8

(pôvodný článok 9)

Poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri plnení svojich povinností.

Článok 9

(pôvodný článok 10)

Poslanci Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a)

na území ich vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu;

b)

na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a proti súdnemu konaniu.

Imunita sa obdobne vzťahuje na poslancov Európskeho parlamentu počas ich cesty na miesto zasadnutia Európskeho parlamentu a pri návrate z neho.

Imunita sa neuplatní, ak je poslanec Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, ani nebráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého z poslancov.

KAPITOLA IV

Zástupcovia členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na činnosti inštitúcií Európskej únie

Článok 10

(pôvodný článok 11)

Zástupcovia členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na činnosti inštitúcií Únie, ich poradcovia a technickí odborníci pri výkone svojej funkcie a počas ciest do a z miesta rokovania požívajú obvyklé výsady, imunity a výhody.

Tento článok sa vzťahuje aj na členov poradných orgánov Únie.

KAPITOLA V

Úradníci a ostatní zamestnanci Európskej únie

Článok 11

(pôvodný článok 12)

Bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť úradníci a ostatní zamestnanci Únie na území každého členského štátu požívajú:

a)

imunitu voči právomoci súdov vo vzťahu k činnosti v rámci svojho úradného postavenia vrátane ich ústnych alebo písomných prejavov, s výhradou použitia ustanovení zmlúv týkajúcich sa jednak pravidiel určujúcich zodpovednosť úradníkov a ostatných zamestnancov voči Únii a jednak právomoci Súdneho dvora Európskej únie, ktorý rozhoduje o sporoch medzi Úniou a jej úradníkmi a ostatnými zamestnancami. Túto imunitu požívajú i po skončení výkonu svojej funkcie;

b)

oslobodenie od imigračných obmedzení a prihlasovacej povinnosti cudzincov, spolu so svojimi manželmi, manželkami a rodinnými príslušníkmi, ktorí sú od nich závislí;

c)

pokiaľ ide o menové a devízové predpisy, výhody, aké sú obvykle priznávané úradníkom medzinárodných organizácií;

d)

pri nástupe do úradu v príslušnej krajine právo bez cla doviezť nábytok a zariadenie, ako aj právo tento nábytok a zariadenie späť bez cla vyviezť po skončení výkonu funkcie v danej krajine, a to v oboch prípadoch v súlade s podmienkami, ktoré vláda krajiny, kde sa toto právo uplatňuje, považuje za nevyhnutné;

e)

právo bez cla doviezť pre svoju osobnú potrebu motorové vozidlo získané v krajine svojho posledného bydliska alebo v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, za podmienok platných na domácom trhu v danej krajine, ako aj v oboch prípadoch toto vozidlo späť bez cla vyviezť v súlade s podmienkami, ktoré vláda príslušnej krajiny pokladá za nevyhnutné.

Článok 12

(pôvodný článok 13)

Úradníci a ostatní zamestnanci Únie podliehajú v prospech Únie dani z platov, miezd a požitkov, ktoré im vypláca Únia, v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom nariadení v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po konzultácii s dotknutými inštitúciami.

Sú oslobodení od vnútroštátnych daní z platov, miezd a požitkov vyplácaných Úniou.

Článok 13

(pôvodný článok 14)

Pri uplatňovaní dane z príjmu, z majetku a dane z dedičstva, ako aj pri uplatňovaní dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi členskými štátmi Únie sa na úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, ktorí majú výlučne z dôvodu výkonu úloh pre Úniu svoj pobyt na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom majú bydlisko na účel platenia daní v čase vstupu do služieb Únie, hľadí, a to v krajine ich skutočného pobytu, ako aj v krajine bydliska na účel platenia daní, ako keby mali svoje bydlisko v tejto druhej krajine, pokiaľ ide o členský štát Únie. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj na manžela/manželku, pokiaľ nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť, ako aj na deti závislé od osôb uvedených v tomto článku, o ktoré sa starajú.

Hnuteľný majetok patriaci osobám uvedeným v predchádzajúcom odseku, ktorý sa nachádza na území krajiny, v ktorej sa zdržiavajú, je v tejto krajine oslobodený od dane z dedičstva; na takýto majetok sa na účely stanovenia tejto dane hľadí, ako keby sa nachádzal v krajine bydliska na účel platenia daní, pričom tým nie sú dotknuté práva tretích krajín a prípadné uplatnenie ustanovení medzinárodných dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia.

Iné bydlisko získané výlučne z dôvodu výkonu povinností v službách inej medzinárodnej organizácie sa pri uplatňovaní ustanovení tohto článku nezohľadňuje.

Článok 14

(pôvodný článok 15)

Európsky parlament a Rada stanovia prostredníctvom nariadení, v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s dotknutými inštitúciami, systém dávok sociálneho zabezpečenia pre úradníkov a ostatných zamestnancov Únie.

Článok 15

(pôvodný článok 16)

Európsky parlament a Rada určia prostredníctvom nariadení, v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s ďalšími dotknutými inštitúciami, kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, na ktorých sa úplne alebo čiastočne vzťahujú ustanovenia článku 11, druhého odseku článku 12 a článku 13.

Mená, služobné hodnosti a zaradenia a adresy úradníkov a ostatných zamestnancov zahrnutých do týchto kategórií sa pravidelne oznamujú vládam členských štátov.

KAPITOLA VI

Výsady a imunity misií tretích krajín akreditovaných pri Európskej únii

Článok 16

(pôvodný článok 17)

Členský štát, na ktorého území má Únia svoje sídlo, prizná obvyklé diplomatické imunity a výsady misiám tretích krajín akreditovaných pri Únii.

KAPITOLA VII

Všeobecné ustanovenia

Článok 17

(pôvodný článok 18)

Výsady, imunity a výhody sa priznávajú úradníkom a ostatným zamestnancom Únie výlučne v záujme Únie.

Každá inštitúcia Únie sa vzdá imunity priznanej úradníkovi alebo inému zamestnancovi, ak táto inštitúcia uzná, že vzdanie sa imunity nie je v rozpore so záujmami Únie.

Článok 18

(pôvodný článok 19)

Inštitúcie Únie spolupracujú pri uplatňovaní tohto protokolu so zodpovednými orgánmi príslušných členských štátov.

Článok 19

(pôvodný článok 20)

Články 11 až 14 a článok 17 sa vzťahujú na predsedu Európskej rady.

Vzťahujú sa aj na členov Komisie.

Článok 20

(pôvodný článok 21)

Články 11 až 14 a článok 17 sa vzťahujú na sudcov, generálnych advokátov, tajomníkov a pomocných spravodajcov Súdneho dvora Európskej únie bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3 Protokolu o štatúte Súdneho dvora Európskej únie týkajúce sa imunity sudcov a generálnych advokátov voči právomoci súdov.

Článok 21

(pôvodný článok 22)

Tento protokol sa rovnako uplatní na Európsku investičnú banku, na členov jej orgánov, jej zamestnancov a zástupcov členských štátov zúčastňujúcich sa na jej činnosti bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia protokolu o štatúte tejto banky.

Európska investičná banka je okrem toho oslobodená od akejkoľvek formy zdanenia alebo poplatkov podobnej povahy ukladaných pri zvyšovaní jej kapitálu, ako aj od najrôznejších formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v krajine, kde sa nachádza sídlo banky. Obdobne nie je dôvodom k akémukoľvek zdaneniu jej zrušenie alebo likvidácia. Činnosti banky a jej orgánov vykonávané v súlade s jej štatútom nepodliehajú dani z obratu.

Článok 22

(pôvodný článok 23)

Tento protokol sa vzťahuje aj na Európsku centrálnu banku, členov jej orgánov a jej zamestnancov, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Európska centrálna banka je okrem toho oslobodená od akejkoľvek formy zdanenia alebo poplatkov podobnej povahy ukladaných pri zvýšení jej kapitálu, ako aj od rôznych formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v štáte, kde má banka svoje sídlo. Činnosti banky a jej orgánov vykonávané v súlade so štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky nepodliehajú žiadnej dani z obratu.

Dodatok k prílohe II

POSTUP UPLATŇOVANIA PROTOKOLU O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE VO ŠVAJČIARSKU

1.   Rozšírenie uplatňovania na Švajčiarsko

Všetky odkazy v Protokole o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol“) na členské štáty sa pokladajú za odkazy, ktoré sa vzťahujú aj na Švajčiarsko, pokiaľ sa v nasledujúcich ustanoveniach nestanovuje inak.

2.   Oslobodenie podporného úradu od nepriamych daní (vrátane DPH)

Tovar a služby vyvážané zo Švajčiarska nepodliehajú švajčiarskej dani z pridanej hodnoty (DPH). Pokiaľ ide o tovar a služby dodávané podpornému úradu vo Švajčiarsku na oficiálne použitie, oslobodenie od DPH sa uskutočňuje v súlade s článkom 3 protokolu prostredníctvom vrátenia dane. Oslobodenie od DPH sa udeľuje, ak je skutočná nákupná cena tovaru a poskytnutých služieb uvedená na faktúre alebo na obdobnom doklade najmenej 100 švajčiarskych frankov (vrátane dane).

Vrátenie DPH sa uskutočňuje na základe predloženia predpísaných švajčiarskych formulárov Federálnej správe daní a poplatkov, hlavnej divízii pre DPH. Žiadosti sa spravidla spracujú do troch mesiacov od predloženia žiadosti o vrátenie spolu s potrebnými dokladmi.

3.   Postup uplatňovania pravidiel týkajúcich sa zamestnancov podporného úradu

Pokiaľ ide o článok 12 druhý odsek protokolu, Švajčiarsko v súlade so zásadami svojho vnútroštátneho práva oslobodzuje úradníkov a ostatných zamestnancov podporného úradu v zmysle článku 2 nariadenia Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 z 25. marca 1969, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 12, druhý odsek článku 13 a článku 14 protokolu o výsadách a imunitách Spoločenstiev (1), od federálnych, kantonálnych a komunálnych daní z platov, miezd a požitkov vyplácaných EÚ, ktoré podliehajú internému zdaneniu.

Švajčiarsko sa nepovažuje za členský štát v zmysle bodu 1 na účely uplatňovania článku 13 protokolu.

Úradníci a ostatní zamestnanci podporného úradu, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí sú poistencami systému sociálneho zabezpečenia vzťahujúceho sa na úradníkov a ostatných zamestnancov EÚ, nemusia byť poistení vo švajčiarskom systéme sociálneho zabezpečenia.

Výhradnú právomoc vo všetkých otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi podporným úradom alebo Európskou komisiou a jej zamestnancami v súvislosti s uplatňovaním Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej Únie a ďalších ustanovení práva EÚ, ktorými sa ustanovujú pracovné podmienky, má Súdny dvor Európskej únie.


(1)  Ú. v. ES L 74, 27.3.1969, s. 1, naposledy zmenené nariadením Rady (ES) č. 371/2009 (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 1).


PRÍLOHA III

FINANČNÁ KONTROLA, POKIAĽ IDE O ŠVAJČIARSKYCH ÚČASTNÍKOV NA ČINNOSTI PODPORNÉHO ÚRADU

Článok 1

Priama komunikácia

Podporný úrad a Európska komisia komunikujú priamo so všetkými osobami alebo subjektmi so sídlom vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na činnosti podporného úradu ako zmluvní dodávatelia, účastníci programov podporného úradu, príjemcovia platieb od podporného úradu alebo z rozpočtu EÚ, prípadne subdodávatelia. Takéto osoby môžu posielať priamo Európskej komisii alebo podpornému úradu všetky relevantné informácie a dokumentáciu, ktorú sú povinné predložiť na základe dokumentov uvedených v tejto dohode a uzavretých zmlúv alebo dohôd, resp. rozhodnutí prijatých podľa nich.

Článok 2

Audity

1.   V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1), s nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), ako aj s ďalšími nástrojmi uvedenými v tejto dohode, uzavretými zmluvami alebo dohodami a prijatými rozhodnutiami umožnia príjemcovia so sídlom vo Švajčiarsku vykonanie vedeckých, finančných, technologických alebo iných auditov, a to v ľubovoľnom čase, v sídle príjemcov a ich subdodávateľov, úradníkmi podporného úradu alebo Európskej komisie alebo inými osobami splnomocnenými podporným úradom a Európskou komisiou.

2.   Úradníkom podporného úradu a Európskej komisie, ako aj ostatným osobám splnomocneným podporným úradom a Európskou komisiou, je umožnený primeraný prístup na miesta, k činnostiam, dokumentom a ku všetkým informáciám potrebným na vykonávanie takýchto kontrol vrátane elektronickej podoby. Právo na prístup je výslovne uvedené v zmluvách alebo dohodách uzavretých na účely vykonávania dokumentov uvedených v tejto dohode.

3.   Európsky dvor audítorov má rovnaké práva ako Európska komisia.

4.   Audity sa môžu uskutočniť do piatich rokov od skončenia platnosti tejto dohody alebo podľa podmienok uzatvorených zmlúv či dohôd a prijatých rozhodnutí.

5.   Švajčiarsky federálny audítorský úrad je v predstihu informovaný o auditoch vykonávaných na švajčiarskom území. Informovanie úradu nepredstavuje zákonnú podmienku uskutočnenia kontrol.

Článok 3

Kontroly na mieste

1.   Podľa tejto dohody je Európska komisia (úrad OLAF) oprávnená vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste na švajčiarskom území, v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (3).

2.   Európska komisia pripravuje a vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste v úzkej spolupráci so Švajčiarskym federálnym audítorským úradom alebo inými príslušným švajčiarskymi orgánmi poverenými Švajčiarskym federálnym audítorským úradom, ktoré sú informované v primeranom časovom predstihu o predmete, účele a právnom základe kontrol a inšpekcií, aby mohli poskytnúť požadovanú pomoc. Na tento účel sa môžu úradníci z príslušných švajčiarskych orgánov zúčastniť kontrol a inšpekcií na mieste.

3.   Kontroly a inšpekcie na mieste sa môžu na želanie švajčiarskych orgánov vykonávať aj spoločne Európskou komisiou a týmito orgánmi.

4.   Ak sa účastníci programu bránia kontrole alebo inšpekcii na mieste, švajčiarske orgány poskytnú v súlade s vnútroštátnymi pravidlami inšpektorom Európskej komisie pomoc potrebnú na to, aby mohli splniť svoju povinnosť pri uskutočnení kontroly alebo inšpekcie na mieste.

5.   Európska komisia podá Švajčiarskemu federálnemu audítorskému úradu čo najskôr správu o akejkoľvek skutočnosti alebo podozrení vzťahujúcich sa na podvod, ktoré si všimli v priebehu kontroly alebo inšpekcie na mieste. V každom prípade sa od Európskej komisie vyžaduje, aby informovala uvedený orgán o výsledku takýchto kontrol a inšpekcií.

Článok 4

Informácie a konzultácie

1.   Na účely riadneho vykonávania tejto prílohy si príslušné orgány Švajčiarska a EÚ pravidelne vymieňajú informácie a na žiadosť jednej zo zmluvných strán uskutočňujú konzultácie.

2.   Príslušné švajčiarske orgány bezodkladne informujú podporný úrad a Európsku komisiu o akejkoľvek skutočnosti alebo podozrení, ktoré sú im známe a ktoré sa týkajú nezrovnalostí pri uzatváraní a vykonávaní zmlúv alebo dohôd uzavretých pri uplatňovaní dokumentov uvedených v tejto dohode.

Článok 5

Dôvernosť

Informácie oznámené alebo získané akoukoľvek formou podľa tejto prílohy podliehajú služobnému tajomstvu a sú chránené tým istým spôsobom, ako podobné informácie chránené právnymi predpismi Švajčiarska a príslušnými ustanoveniami platnými pre inštitúcie EÚ. Takéto informácie sa môžu oznámiť len osobám v rámci inštitúcií EÚ alebo členských štátov či Švajčiarska, ktorých funkcie vyžadujú, aby s nimi boli oboznámené, a môžu byť použité len na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

Článok 6

Správne opatrenia a sankcie

Bez toho, by bolo dotknuté uplatňovanie švajčiarskeho trestného práva môže podporný úrad alebo Európska komisia prijať správne opatrenia alebo uložiť sankcie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4), delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (5) a nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (6).

Článok 7

Vymáhanie a presadzovanie

Rozhodnutia prijaté podporným úradom alebo Európskou komisiou v rámci rozsahu pôsobnosti tejto dohody, ktorými sa ukladajú peňažné záväzky osobám iným ako štáty, sú vo Švajčiarsku vykonateľné. Príkaz na vymáhanie vydáva, bez akejkoľvek ďalšej kontroly okrem overenia pravosti aktu, úrad poverený švajčiarskou vládou, ktorý o tejto skutočnosti informuje podporný úrad alebo Európsku komisiu. Presadzovanie sa riadi švajčiarskymi vykonávacími predpismi. Zákonnosť rozhodnutia o vykonateľnosti podlieha kontrole Súdneho dvora Európskej únie.

Rozsudky vynesené Súdnym dvorom Európskej únie v súlade s arbitrážnou doložkou sú vykonateľné za rovnakých podmienok.


(1)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72, naposledy zmenené nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 652/2008 (Ú. v. EÚ L 181, 10.7.2008, s. 23).

(3)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(4)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.


NARIADENIA

11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/38


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/345

z 10. marca 2016,

ktorým sa stanovuje častosť predkladania správ o stave kontajnerov, formát údajov a spôsob prenosu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (1), a najmä na jeho článok 18c,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 515/97 sa stanovuje, že dopravcovia sú povinní predkladať údaje týkajúce sa pohybu kontajnerov v prípade udalostí uvedených v článku 18a ods. 6 uvedeného nariadenia do zoznamu CSM spravovaného Komisiou, ale iba ak sú tieto udalosti nahlasujúcemu dopravcovi známe a ak boli údaje o týchto udalostiach vygenerované, zozbierané alebo uchované v ich elektronických záznamoch.

(2)

V záujme zabezpečenia včasnej analýzy údajov o pohybe kontajnerov, zaručenia nerušeného prenosu týchto údajov od námorných dopravcov do zoznamu CSM, ako aj zaručenia zvládnuteľnej úrovne rozmanitosti týkajúcej sa možných spôsobov zaznamenávania údajov by sa mala stanoviť častosť predkladania správ o stave kontajnerov, formát správ o stave kontajnerov a spôsob ich prenosu.

(3)

Vzhľadom na objem a pravidelné zmeny kontajnerovej dopravy závisí účinné odhaľovanie podvodov vo veľkej miere od včasnej identifikácie podozrivých pohybov kontajnerov. Aby sa zaručilo účinné využívanie získaných údajov a obmedzilo sa tak riziko, že podozrivé dodávky budú presunuté na neurčité miesto pred tým, ako možno účinne odhaliť podozrivé zásielky, dopravcom by sa mala uložiť povinnosť odoslať správy o stave kontajnerov do zoznamu CSM najneskôr 24 hodín po tom, ako sa správy o stave kontajnerov vygenerujú, zozbierajú alebo uchovajú v elektronických záznamoch dopravcu.

(4)

S cieľom znížiť finančnú záťaž pre toto odvetvie a uľahčiť prenos správ o stave kontajnerov by dopravcovia mali povinne používať jeden z hlavných štandardov ANSI ASC X12 alebo UN/EDIFACT. ANSI ASC X12 je protokol pre elektronickú výmenu údajov (EDI) od Amerického národného normalizačného ústavu (ANSI), zatiaľ čo UN/EDIFACT je norma EDI vypracovaná v rámci Organizácie Spojených národov (OSN). Vďaka použitiu týchto noriem by sa mali dopravcom znížiť náklady na vykonávanie, keďže námorné odvetvie ich všeobecne používa na účely elektronickej výmeny údajov.

(5)

Aby sa zaistil bezpečný prenos údajov a zaručila primeraná úroveň dôvernosti a integrity odosielaných údajov, správy o stave kontajnerov by mali byť odosielané prostredníctvom zabezpečeného protokolu Secure Shell File Transfer Protocol (SFTP), ktorý navrhla Osobitná skupina pre internetovú techniku (IETF). Tento spôsob prenosu zaručuje úroveň požadovanej bezpečnosti a toto priemyselné odvetvie ho považuje za prijateľné, pokiaľ ide o jeho uskutočniteľnosť v praxi. S cieľom znížiť náklady na vykonávanie by mali mať dopravcovia možnosť využívať aj iné spôsoby prenosu pod podmienkou, že zaručia rovnakú úroveň bezpečnosti akú poskytuje SFTP.

(6)

S cieľom znížiť finančnú záťaž týkajúcu sa prenosu správ o stave kontajnerov by malo byť dopravcom umožnené uskutočňovať prenos všetkých správ o stave kontajnerov, ktoré sú vygenerované, zozbierané alebo uchované v ich elektronických záznamoch, bez toho, aby vyberali jednotlivé správy o stave kontajnerov. V týchto prípadoch by mal byť Komisii a príslušným orgánom členských štátov povolený prístup k týmto údajom a ich využívanie v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 515/97.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného nariadením (ES) č. 515/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Častosť predkladania správ o stave kontajnerov

Dopravcovia odosielajú úplné správy o stave kontajnerov, ktoré boli vygenerované, zozbierané alebo uchované v elektronických záznamoch dopravcu, do zoznamu CSM najneskôr 24 hodín po tom, ako sa správa o stave kontajnerov zaznamená v elektronických záznamoch dopravcu.

Prenos historických CSM podľa článku 18a ods. 5 nariadenia č. 515/97 sa vykoná do 24 hodín po tom, ako sa v elektronických záznamoch dopravcu vygeneruje alebo zozbiera prvá správa CSM preukazujúca, že kontajner je určený na vstup na colné územie Únie.

Článok 2

Formát údajov v správach o stave kontajnerov

Dopravcovia predkladajú správy o stave kontajnerov v súlade s normou ANSI ASC X12 alebo normou UN/EDIFACT.

Článok 3

Spôsob prenosu správ o stave kontajnerov

1.   Dopravcovia odosielajú správy o stave kontajnerov zabezpečeným protokolom Shell File Transfer Protocol (SFTP).

Dopravcom sa povoľuje odosielať správy o stave kontajnerov použitím iných spôsobov za predpokladu, že tieto zaručujú úroveň bezpečnosti porovnateľnú s protokolom SFTP.

2.   Správy o stave kontajnerov možno odosielať buď prostredníctvom:

a)

selektívneho predkladania jednotlivých správ o stave kontajnerov, ako sa uvádza v článku 18a ods. 6 nariadenia (ES) č. 515/97, alebo

b)

prenosu všetkých správ o stave kontajnerov, ktoré boli vygenerované, zozbierané alebo uchované v elektronických záznamoch dopravcu bez toho, aby sa vyberali jednotlivé správy o stave kontajnerov.

Ak dopravca odosiela správy o stave kontajnerov v súlade s písmenom b), dopravca súhlasí s tým, že Komisia a členské štáty majú prístup k týmto údajom a využívajú ich v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 515/97.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.


11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/40


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/346

z 10. marca 2016,

ktorým sa určujú položky, ktoré sa majú zahrnúť do Colného informačného systému

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (1), a najmä jeho článok 25 ods. 1,

keďže:

(1)

Cieľom Colného informačného systému (ďalej len „CIS“) je pomáhať príslušným orgánom pri predchádzaní operáciám porušujúcim colné poľnohospodárske predpisy, ich vyšetrovaní a stíhaní. V záujme dosiahnutia tohto cieľa príslušné orgány členských štátov zaznamenávajú v CIS informácie o príslušných udalostiach, ako je zhabanie alebo zadržanie tovaru. Aby CIS aj naďalej reagoval na potreby príslušných orgánov, je potrebné aktualizovať zoznam položiek, ktoré sa majú zahrnúť do CIS.

(2)

Každá udalosť nahlásená v CIS obsahuje niekoľko hlavných prvkov, ktoré sa vyžadujú na zmysluplný výklad prípadu. S cieľom umožniť príslušným orgánom ľahkú identifikáciu konkrétnych prípadov alebo udalostí v CIS by malo byť možné v CIS vyhľadávať referenčné čísla prípadov a preto je potrebné, aby sa referenčné číslo prípadu zaviedlo ako položka v CIS.

(3)

Podvodná činnosť zvyčajne znamená aktívnu účasť jednej alebo viacerých osôb. Správna a jednoznačná identifikácia osôb zapojených do činností, ktoré sú potenciálne podvodné, má pre úspešné vyšetrenie udalostí zásadný význam. Údaje o podnikoch a osobách zapojených do podvodnej alebo potenciálne podvodnej činnosti by sa preto mali nahlasovať do CIS.

(4)

Vzhľadom na to, že spôsob uskutočnenia obchodného podvodu, ako aj spôsob zatajenia závisia od dopravného prostriedku, dôležité je, aby sa ako jedna z požadovaných položiek do CIS zahrnuli konkrétne údaje o dopravnom prostriedku.

(5)

Dopravné modely, ktoré nie sú z hospodárskeho hľadiska opodstatnené, sa považujú za závažné ukazovatele určitých typov podvodu, ako je napríklad nesprávne deklarovanie pôvodu. Preto je dôležité vedieť podrobné údaje o trasách, ktoré sa používajú na prepravu tovaru, keďže môžu byť dôležité pri identifikovaní podvodnej činnosti. Preto sa informácie o jednotlivých etapách trasy považujú za podstatné na riadne vyšetrenie colného podvodu a mali by sa do CIS zahrnúť ako jedna z položiek.

(6)

Clá a ostatné poplatky sa líšia v závislosti od konkrétnych charakteristík tovaru. S cieľom zabezpečiť riadne opatrenia nadväzujúce na prípady a udalosti nahlásené v CIS by sa mali preto v CIS zaznamenať špecifikácie týkajúce sa tovaru, ktorého sa daný prípad týka.

(7)

Analýza konkrétneho zaistenia, zhabania alebo zadržania tovaru pomáha pri vypracovaní preventívnych opatrení proti budúcemu výskytu rovnakého typu colného podvodu. Dôležité je preto do CIS zahrnúť príslušné informácie o zaistení, zadržaní alebo zhabaní.

(8)

Akékoľvek opatrenie príslušných orgánov by malo byť odôvodnené a malo by teda vychádzať z vhodných ukazovateľov rizika. Preto je potrebné, aby sa do CIS zahrnuli informácie o posúdení rizík ako jedna z položiek CIS.

(9)

V závislosti od predmetného prípadu sa môže značne líšiť príslušná dokumentácia, ktorá sa má pripojiť k záznamu daného prípadu v CIS. Jej súčasťou môžu byť okrem iného obchodné doklady získané príslušnými orgánmi.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného nariadením (ES) č. 515/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Položky

Položky, ktoré sa majú zahrnúť do databázy CIS v rámci kategórií uvedených v článku 24 nariadenia (ES) č. 515/97, sú:

a)

Položky spoločné pre všetky kategórie uvedené v článku 24 nariadenia (ES) č. 515/97:

číslo prípadu

základné informácie o prípade

prílohy obsahujúce príslušné doklady

b)

Dodatočné položky pre všetky kategórie uvedené v článku 24 písm. a) nariadenia (ES) č. 515/97:

informácie o tovaroch

doklady

informácie týkajúce sa zaistenia, zadržania alebo zhabania

opatrenia

ukazovatele rizika

časť obsahujúca pripomienky

c)

Dodatočné položky pre všetky kategórie uvedené v článku 24 písm. b) nariadenia (ES) č. 515/97:

informácie o dopravnom prostriedku

doklady

etapy trasy

opatrenia

ukazovatele rizika

časť obsahujúca pripomienky

d)

Dodatočné položky pre všetky kategórie uvedené v článku 24 písm. c) nariadenia (ES) č. 515/97:

údaje týkajúce sa zapojených podnikov

doklady

opatrenia

ukazovatele rizika

časť obsahujúca pripomienky

e)

Dodatočné položky pre všetky kategórie uvedené v článku 24 písm. d) nariadenia (ES) č. 515/97:

údaje týkajúce sa zapojených osôb

doklady

opatrenia

ukazovatele rizika

časť obsahujúca pripomienky

f)

Dodatočné položky pre všetky kategórie uvedené v článku 24 písm. e) nariadenia (ES) č. 515/97:

informácie o podvodných trendoch

ukazovatele rizika

g)

Dodatočné položky pre všetky kategórie uvedené v článku 24 písm. f) nariadenia (ES) č. 515/97:

informácie o dostupnosti expertízy

h)

Dodatočné položky pre všetky kategórie uvedené v článku 24 písm. g) nariadenia (ES) č. 515/97:

informácie týkajúce sa zaistenia, zadržania alebo zhabania

opatrenia

ukazovatele rizika

i)

Dodatočné položky pre všetky kategórie uvedené v článku 24 písm. h) nariadenia (ES) č. 515/97:

informácie týkajúce sa zaistenia, zadržania alebo zhabania

opatrenia

ukazovatele rizika

Podrobnejšie informácie o uvedených položkách sú uvedené v prílohe k tomuto vykonávaciemu nariadeniu.

Článok 2

Zrušenie

Článok 2 nariadenia Komisie (ES) č. 696/98 (2) sa vypúšťa.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 696/98 z 27. marca 1998, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou na zabezpečenie riadneho uplatňovania predpisov v colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 96, 28.3.1998, s. 22).


PRÍLOHA

a)

ČÍSLO PRÍPADU

Identifikačné číslo prípadu

Číslo dokladu

Vnútroštátne referenčné číslo

Zhrnutie

Útvar

Kontaktná osoba

Dátum

b)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRÍPADE

Druh podvodu

Druh oznámenia

Dopravný prostriedok

Kvalita informácií

c)

DOKLADY

Druh

Číslo dokladu

Prepravné náklady

Dátum vydania

Miesto vydania

d)

ÚDAJE TÝKAJÚCE SA ZAPOJENÝCH OSÔB

Účasť

Meno

Priezvisko

Rodné priezvisko

Pseudonym

Pohlavie

Akékoľvek osobitné a trvalé telesné charakteristiky

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Štátna príslušnosť

Adresa

Ulica

Číslo

P.O. Box

PSČ

Mesto

Krajina

Č. telefónu/mobilu

Fax/e-mail:

Doklady totožnosti

Druh dokladu

Číslo dokladu

Dátum vydania

Miesto vydania

Krajina

Batožina

Kategória

Druh

Značka

Číslo výrobnej šarže

Zaobchádzanie

Lístky

Dátum nákupu

Spôsob platby

Vydané v/vo (krajina)

Vydal

Dátum začiatku cesty

Dĺžka pobytu (v dňoch)

Peňažné prostriedky v hotovosti

Deklarovaná

Zamýšľané použitie

Pôvod

Mena

Druh peňažných prostriedkov v hotovosti

Suma

Suma po prepočte (v EUR)

Upozornenie

e)

ÚDAJE TÝKAJÚCE SA ZAPOJENÝCH PODNIKOV

Účasť

Názov

Obchodné meno

Druh registrácie

Registračné číslo (1)

Adresa*

Ulica

Číslo

P.O. Box

PSČ

Mesto

Krajina

Č. telefónu/mobilu

Fax/e-mail:

f)

INFORMÁCIE O DOPRAVNOM PROSTRIEDKU

6.1.

KONTAJNER

Druh

Číslo

Status

Počet colných uzáver

Veľkosť

g)

6.2.

CESTNÁ DOPRAVA

Druh

Druh registrácie

Štát registrácie

Značka

Poznávacia značka

Farba

Vytlačené názvy alebo logá

Počet colných uzáver

h)

6.3.

MALÉ PLAVIDLO

Druh

Názov

Vlajka

Prístav registrácie

Dĺžka

Jednotka dĺžky

Hrubá tonáž podľa ICT

Farba

Druh registrácie plavidla

Registračné číslo plavidla

i)

6.4.

OBCHODNÉ PLAVIDLO

Druh

Názov

Vlajka

Druh registrácie plavidla

Registračné číslo plavidla

j)

6.5.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Druh

Číslo vlakovej súpravy

Spoločnosť

Štát registrácie

Číslo vagóna

Počet colných uzáver

k)

6.6.

LETECKÁ DOPRAVA

Druh

Číslo letu

Druh dopravy

Letecký dopravca

Registračné číslo

Dopravca

Poznávacia značka

MRN

Zaobchádzanie

Počet colných uzáver

6.7

KURIÉR – POŠTA

Druh

Číslo letu

Dopravca

Poznávacia značka

MRN

l)

TRASA

Etapa

Dátum

Krajina

Miesto

Druh určenia polohy

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

Dopravný prostriedok

m)

INFORMÁCIE O TOVAROCH

Status tovaru

Druh tovaru

Opis

Kategória

Kód HS/číselný znak KN/kód TARIC (6, 8, 10 číslic)

Colný režim

Celková fakturovaná suma

Mena

Suma po prepočte (v EUR)

Značka

Výrobca

Množstvo

Jednotka

Hrubá hmotnosť

Objem

Čistá hmotnosť

Etikety/upozornenia (pripevnené)

Upozornenie

8.1.

DOPLŇUJÚCE KOLÓNKY PRE TABAK

Druh výrobku

8.2.

DOPLŇUJÚCE KOLÓNKY PRE PREKURZORY DROG

Druh lieku

Množstvo

Jednotka

Logá

8.3.

DOPLŇUJÚCE KOLÓNKY PRE PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V HOTOVOSTI

Zamýšľané použitie

Pôvod

Suma

Druhy peňažných prostriedkov v hotovosti

Množstvo

n)

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ZAISTENIA, ZADRŽANIA ALEBO ZHABANIA

Status

Dátum

Krajina

Druh určenia polohy

Miesto zhabania

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

Spôsob uskutočnenia

Druh zatajenia

Podrobné informácie o zatajení

Útvar

o)

OPATRENIE

Požadované opatrenie

Dôvody opatrenia

Podozrivý spôsob uskutočnenia

Podozrivý druh zatajenia

Prijaté opatrenie

Dátum

p)

UKAZOVATELE RIZIKA

q)

ČASŤ OBSAHUJÚCA PRIPOMIENKY

Poznámka

r)

PRÍLOHY OBSAHUJÚCE PRÍSLUŠNÉ DOKLADY

Odkaz

s)

INFORMÁCIE O PODVODNÝCH TRENDOCH

t)

INFORMÁCIE O DISTUPNOSTI EXPERTÍZY


(1)  Túto položku nemožno vyplniť, ak to umožní zistiť totožnosť fyzickej osoby.


11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/49


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/347

z 10. marca 2016,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o presný formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, a pre aktualizáciu zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 9,

keďže:

(1)

Podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 sa od emitentov, účastníkov trhu s emisnými kvótami, aukčných platforiem, dražiteľov a aukčných kontrolórov alebo akýchkoľvek iných osôb konajúcich v ich mene alebo na ich účet vyžaduje, aby zostavili zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, a priebežne ich aktualizovali v súlade s presným formátom.

(2)

Zavedením presného formátu vrátane používania štandardných vzorov by sa malo zjednodušiť jednotné uplatňovanie požiadavky na zostavenie a aktualizáciu zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, stanovenej v nariadení (EÚ) č. 596/2014. Malo by sa tým rovnako zabezpečiť, aby príslušné orgány mali informácie potrebné na plnenie úlohy spočívajúcej v ochrane integrity finančných trhov a vyšetrenie možného zneužívania trhu.

(3)

Keďže v rámci jedného subjektu môžu v rovnakom čase existovať viaceré dôverné informácie, v zoznamoch osôb, ktoré majú dôverné informácie, by mali byť presne určené konkrétne dôverné informácie, ku ktorým mali osoby pracujúce pre emitentov, účastníkov trhu s emisnými kvótami, aukčné platformy, dražiteľov a aukčných kontrolórov prístup (či už ide okrem iného o určitý obchod, projekt, podnikovú alebo finančnú udalosť, uverejnenie účtovnej závierky alebo varovanie o nižšom zisku). Na tento účel by mal byť zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, rozdelený do oddielov so samostatným oddielom pre každú dôvernú informáciu. V každom oddiele by mali byť uvedené všetky osoby majúce prístup k rovnakej konkrétnej dôvernej informácii.

(4)

Aby sa zamedzilo viacnásobným zápisom tých istých jednotlivcov do rôznych oddielov zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, emitenti, účastníci trhu s emisnými kvótami, aukčné platformy, dražitelia a aukční kontrolóri alebo osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet sa môžu rozhodnúť pre zostavenie a priebežnú aktualizáciu doplňujúceho oddielu zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, označovaného ako oddiel pre stále osoby, ktoré majú dôverné informácie, ktorý má odlišnú povahu než zvyšné oddiely zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, keďže sa nevytvára na základe existencie konkrétnej dôvernej informácie. V takom prípade by oddiel pre stále osoby, ktoré majú dôverné informácie, mal zahŕňať len tie osoby, ktoré z dôvodu povahy svojej funkcie alebo pozície majú neustály prístup ku všetkým dôverným informáciám emitenta, účastníka trhu s emisnými kvótami, aukčnej platformy, dražiteľa alebo aukčného kontrolóra.

(5)

Zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, by mal v zásade obsahovať osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu osôb, ktoré majú dôverné informácie. Takéto informácie by mali zahŕňať dátum narodenia, osobnú adresu a prípadne národné identifikačné číslo dotknutých jednotlivcov.

(6)

Zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, by mal obsahovať aj údaje, ktoré príslušným orgánom môžu pri vyšetrovaní pomôcť rýchlo analyzovať obchodné správanie osôb, ktoré majú dôverné informácie, vytvoriť prepojenia medzi osobami, ktoré majú dôverné informácie, a osobami zapojenými do podozrivého obchodovania a identifikovať kontakty medzi nimi v kritických chvíľach. V tomto ohľade majú zásadný význam telefónne čísla, nakoľko príslušným orgánom umožňujú rýchlo konať a v prípade potreby si vyžiadať záznamy o prenose údajov. Navyše by sa takéto údaje mali poskytnúť na začiatku, aby nebola ohrozená celistvosť vyšetrovania tým, že príslušný orgán sa bude musieť v priebehu vyšetrovania obrátiť na emitenta, účastníka trhu s emisnými kvótami, aukčnú platformu, dražiteľa, aukčného kontrolóra alebo osobu, ktorá má dôverné informácie, s ďalšími žiadosťami o informácie.

(7)

Na zabezpečenie toho, aby bol zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, sprístupnený príslušnému orgánu na požiadanie čo najskôr a aby sa neohrozilo vyšetrovanie tým, že sa budú musieť získavať informácie od osôb uvedených na zozname osôb, ktoré majú dôverné informácie, by mal byť zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, zostavený v elektronickom formáte a bezodkladne aktualizovaný zakaždým, keď sa vyskytnú akékoľvek okolnosti bližšie určené v nariadení (EÚ) č. 596/2014 pre aktualizáciu zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie.

(8)

Používaním konkrétnych elektronických formátov na predkladanie zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, ako ich určili príslušné orgány, by sa takisto mala znížiť administratívna záťaž príslušných orgánov, emitentov, účastníkov trhu s emisnými kvótami, aukčných platforiem, dražiteľov alebo aukčných kontrolórov alebo tých, ktorí konajú v ich mene alebo na ich účet. Elektronické formáty by mali umožniť, aby sa v prípade informácií zahrnutých do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, zachovala ich dôvernosť a aby boli dodržané pravidlá stanovené v právnych predpisoch Únie pre spracovávanie osobných údajov a prenos takýchto údajov.

(9)

Keďže emitenti na rastovom trhu MSP sú však zo zostavovania a priebežnej aktualizácie zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, vyňatí, a môžu teda zostavovať a uchovávať dané informácie v inom formáte, než je elektronický formát, ako sa vyžaduje v tomto nariadení od zvyšných emitentov, je nevyhnutné neukladať emitentom na rastovom trhu MSP požiadavku používať elektronický formát na predkladanie zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, príslušným orgánom. Podobne je takisto vhodné nevyžadovať predkladanie určitých osobných údajov, ak takéto údaje nie sú uvedeným emitentom dostupné v čase, keď sa zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, vyžiadal. Zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, by sa mali v každom prípade predkladať spôsobom, ktorým sa zabezpečí úplnosť, dôvernosť a celistvosť informácií.

(10)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(11)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2) o stanovisko.

(12)

Na zabezpečenie hladkého fungovania finančných trhov je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr a aby sa ustanovenia tohto nariadenia uplatňovali od rovnakého dátumu ako ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 596/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmu:

 

„elektronické prostriedky“ sú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie), uloženie a prenos dát pomocou káblových, rádiových a optických technológií či iných elektromagnetických prostriedkov.

Článok 2

Formát pre zostavovanie a aktualizáciu zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie

1.   Emitenti, účastníci trhu s emisnými kvótami, aukčné platformy, dražitelia a aukční kontrolóri alebo akákoľvek osoba konajúca v ich mene alebo na ich účet musia zabezpečiť, aby ich zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, bol rozdelený do samostatných oddielov týkajúcich sa rôznych dôverných informácií. Pri zistení nových dôverných informácií v zmysle vymedzenia v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 sa do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, doplnia nové oddiely.

Každý oddiel zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, zahŕňa len údaje o jednotlivcoch, ktorí majú prístup k dôverným informáciám relevantným pre daný oddiel.

2.   Osoby uvedené v odseku 1 môžu do svojho zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, vložiť doplňujúci oddiel s údajmi o jednotlivcoch, ktorí majú neustály prístup ku všetkým dôverným informáciám („stále osoby, ktoré majú dôverné informácie“).

Údaje o stálych osobách, ktoré majú dôverné informácie, zahrnuté do doplňujúceho oddielu uvedeného v prvom pododseku, nesmú byť zahrnuté v ostatných oddieloch zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, uvedeného v odseku 1.

3.   Osoby uvedené v odseku 1 musia zostaviť a priebežne aktualizovať zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, v elektronickom formáte v súlade so vzorom 1 prílohy I.

Ak zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, obsahuje doplňujúci oddiel uvedený v odseku 2, osoby uvedené v odseku 1 musia zostaviť a priebežne aktualizovať uvedený oddiel v elektronickom formáte v súlade so vzorom 2 prílohy I.

4.   Elektronické formáty uvedené v odseku 3 vždy zabezpečujú:

a)

dôvernosť zahrnutých informácií zabezpečením obmedzenia prístupu k zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, len na jasne určené osoby v rámci emitenta, účastníka trhu s emisnými kvótami, aukčnej platformy, dražiteľa a aukčného kontrolóra alebo akejkoľvek osoby konajúcej v ich mene alebo na ich účet, ktoré potrebujú tento prístup z dôvodu povahy svojej funkcie alebo pozície;

b)

správnosť informácií obsiahnutých v zozname osôb, ktoré majú dôverné informácie;

c)

prístup k predchádzajúcim verziám zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, a ich vyhľadávanie.

5.   Zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, uvedený v odseku 3 sa predkladá pomocou elektronických prostriedkov, ktoré spresnil príslušný orgán. Príslušné orgány uverejnia na svojom webovom sídle elektronické prostriedky, ktoré sa majú používať. Uvedené elektronické prostriedky musia zabezpečiť, aby sa počas prenosu zachovala úplnosť, celistvosť a dôvernosť informácií.

Článok 3

Emitenti na rastovom trhu MSP

Na účely článku 18 ods. 6 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 596/2014 emitent, ktorého finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP, poskytne príslušnému orgánu na jeho žiadosť zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, v súlade so vzorom prílohy II a vo formáte, ktorým sa zabezpečuje zachovanie úplnosti, celistvosti a dôvernosti informácií počas prenosu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

VZOR 1

Zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie: oddiel týkajúci sa [názov dôverných informácií špecifických pre obchod alebo založených na udalosti]

Dátum a čas (vytvorenia tohto oddielu zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, t. j. kedy boli tieto dôverné informácie zistené): [ rrrr-mm-dd; hh:mm UTC (koordinovaný svetový čas) ]

Dátum a čas (posledná aktualizácia): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný svetový čas) ]

Dátum prenosu príslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd ]

Meno(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Priezvisko(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Rodné priezvisko(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie (ak sa odlišuje)

Služobné telefónne číslo(-a) (pracovná priama telefonická linka a pracovné mobilné telefónne čísla)

Názov a adresa spoločnosti

Funkcia a dôvod, pre ktorý je osobou, ktorá má dôverné informácie

Získaný prístup (dátum a čas, kedy určitá osoba získala prístup k dôverným informáciám)

Ukončený prístup (dátum a čas, kedy bol v prípade určitej osoby ukončený prístup k dôverným informáciám)

Dátum narodenia

Národné identifikačné číslo (ak sa uplatňuje)

Súkromné telefónne čísla (telefónne číslo domov a súkromné mobilné telefónne číslo)

Úplná súkromná adresa: ulica; číslo; mesto; poštové smerovacie číslo; krajina)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez medzery)]

[Adresa emitenta/účastníka trhu s emisnými kvótami/aukčnej platformy/dražiteľa/aukčného kontrolóra alebo tretej strany osoby, ktorá má dôverné informácie]

[Text s opisom postavenia, funkcie a dôvodu, pre ktorý je v tomto zozname]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd]

[Číslo a/alebo text]

[Čísla (bez medzery)]

[Text: podrobná súkromná adresa osoby, ktorá má dôverné informácie

názov ulice a číslo

mesto

poštové smerovacie číslo

krajina]

VZOR 2

Oddiel pre stále osoby, ktoré majú dôverné informácie, zo zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie

Dátum a čas (vytvorenia oddielu pre stále osoby, ktoré majú dôverné informácie) [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný svetový čas) ]

Dátum a čas (posledná aktualizácia): [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný svetový čas) ]

Dátum prenosu príslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd ]

Meno(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Priezvisko(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Rodné priezvisko meno(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie (ak sa odlišuje)

Služobné telefónne číslo(-a) (pracovná priama telefonická linka a pracovné mobilné telefónne čísla)

Názov a adresa spoločnosti

Funkcia a dôvod, pre ktorý je osobou, ktorá má dôverné informácie

Zahrnutá

(dátum a čas, kedy bola určitá osoba zahrnutá do oddielu pre stále osoby, ktoré majú dôverné informácie)

Dátum narodenia

Národné identifikačné číslo (ak sa uplatňuje)

Súkromné telefónne čísla (telefónne číslo domov a súkromné mobilné telefónne číslo)

Úplná súkromná adresa

(ulica; číslo; mesto; poštové smerovacie číslo; krajina)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez medzery)]

[Adresa emitenta/účastníka trhu s emisnými kvótami/aukčnej platformy/dražiteľa/aukčného kontrolóra alebo tretej strany osoby, ktorá má dôverné informácie]

[Text s opisom postavenia, funkcie a dôvodu, pre ktorý je v tomto zozname]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd]

[Číslo a/alebo text]

[Čísla (bez medzery)]

[Text: podrobná súkromná adresa osoby, ktorá má dôverné informácie

názov ulice a číslo

mesto

poštové smerovacie číslo

krajina]


PRÍLOHA II

Vzor pre zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, ktorý majú predkladať emitenti finančných nástrojov prijatých na obchodovanie na rastových trhoch pre MSP

Dátum a čas (vytvorenia) [ rrrr-mm-dd, hh:mm UTC (koordinovaný svetový čas) ]

Dátum prenosu príslušnému orgánu: [ rrrr-mm-dd ]

Meno(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Priezvisko(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie

Rodné priezvisko meno(-á) osoby, ktorá má dôverné informácie (ak sa odlišuje)

Služobné telefónne číslo(-a) (pracovná priama telefonická linka a pracovné mobilné telefónne čísla)

Názov a adresa spoločnosti

Funkcia a dôvod, pre ktorý je osobou, ktorá má dôverné informácie

Získaný prístup (dátum a čas, kedy určitá osoba získala prístup k dôverným informáciám)

Ukončený prístup (dátum a čas, kedy bol v prípade určitej osoby ukončený prístup k dôverným informáciám)

Národné identifikačné číslo (ak sa uplatňuje)

Alebo v opačnom prípade dátum narodenia

Úplná súkromná adresa (názov ulice; číslo; mesto; poštové smerovacie číslo; krajina)

(ak je k dispozícii v čase žiadosti príslušného orgánu)

Súkromné telefónne čísla (telefónne číslo domov a súkromné mobilné telefónne číslo)

(ak sú k dispozícii v čase žiadosti príslušného orgánu)

[Text]

[Text]

[Text]

[Čísla (bez medzery)]

[Adresa emitenta alebo tretej strany osoby, ktorá má dôverné informácie]

[Text s opisom postavenia, funkcie a dôvodu, pre ktorý je v tomto zozname]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[rrrr-mm-dd, hh:mm UTC]

[Číslo a/alebo text alebo rrrr-mm-dd v prípade dátumu narodenia]

[Text: podrobná súkromná adresa osoby, ktorá má dôverné informácie

názov ulice a číslo

mesto

poštové smerovacie číslo

krajina]

[Čísla (bez medzery)]


11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/56


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/348

z 10. marca 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 98/2012, pokiaľ ide o minimálny obsah prípravku 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaného Komagataella pastoris (DSM 23036) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ošípané na výkrm (držiteľ povolenia: Huvepharma EOOD)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania a zmien takýchto povolení.

(2)

Používanie prípravku 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaného Komagataella pastoris (DSM 23036), predtým Pichia pastoris, bolo povolené do 28. februára 2022 pre kurčatá a morky na výkrm, kurčatá chované na znášku, chovné morky, nosnice, ďalšie druhy vtákov chované na výkrm a znášku, odstavčatá, ošípané na výkrm a prasnice vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 98/2012 (2) na základe žiadosti predloženej na tento účel v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 držiteľ povolenia navrhol zmenu podmienok povolenia uvedeného prípravku ako kŕmnej doplnkovej látky pre ošípané na výkrm, ktorá predstavuje zníženie jeho minimálneho obsahu z odporúčaných 250 OTU/kg na 125 OTU/kg. K žiadosti priložil relevantné podporné údaje. Komisia túto žiadosť postúpila Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(4)

Úrad dospel vo svojom stanovisku z 9. júla 2015 (3) k záveru, že prípravok 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaný Komagataella pastoris (DSM 23036) má v prípade ošípaných na výkrm za nových navrhovaných podmienok použitia potenciál byť účinný aj pri požadovanej minimálnej odporúčanej dávke 125 OTU/kg kompletného krmiva. Úrad nepovažuje špecifické požiadavky na plán monitorovania po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metódach analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaného Komagataella pastoris (DSM 23036) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 98/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 98/2012 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 98/2012 zo 7. februára 2012 o povolení použitia látky 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovanej Pichia pastoris (DSM 23036) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá a morky na výkrm, kurčatá chované na znášku, chovné morky, nosnice, ďalšie druhy vtákov chované na výkrm a znášku, odstavčatá, ošípané na výkrm a prasnice (držiteľ povolenia: Huvepharma AD) (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2012, s. 6).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(7):4200.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Ostatné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a16

Huvepharma EOOD

6-fytáza

(EC 3.1.3.26)

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaný Komagataella pastoris (DSM 23036) s minimálnou aktivitou:

 

4 000 OTU (1)/g v pevnom stave

 

8 000 OTU/g v tekutom stave

Charakteristika účinnej látky

6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaná Komagataella pastoris (DSM 23036)

Analytická metóda  (2)

Kolorimetrická metóda založená na kvantifikácii anorganického fosfátu uvoľneného enzýmom z fytátu sodného

kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku, nosnice, ďalšie druhy vtákov iné ako morky chované na výkrm a chovné morky, ošípané na výkrm, prasnice

125 OTU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, čas skladovateľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná maximálna dávka pre všetky povolené druhy: 500 OTU/kg kompletného krmiva.

3.

Na použitie v krmive s obsahom fosforu viazaného na fytín viac ako 0,23 %.

4.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa musí použiť ochranná dýchacia maska, ochranné okuliare a rukavice.

28. februára 2022

morky chované na výkrm, chovné morky, prasiatka (odstavené)

250 OTU


(1)  1 OTU je množstvo enzýmu, ktoré katalyzuje uvoľnenie 1 mikromolu anorganického fosfátu z 5,1 mM fytátu sodného rozpusteného v citranovom tlmivom roztoku s pH 5,5 za 1 minútu pri teplote 37 °C, stanovené ako molybdénová modrá pri 820 nm.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/59


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/349

z 10. marca 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

236,2

MA

99,3

SN

176,8

TN

112,1

TR

100,4

ZZ

145,0

0707 00 05

MA

84,5

TR

153,1

ZZ

118,8

0709 93 10

MA

66,0

TR

158,8

ZZ

112,4

0805 10 20

EG

45,8

IL

68,5

MA

56,0

TN

64,1

TR

64,4

ZZ

59,8

0805 50 10

MA

119,5

TR

90,9

ZZ

105,2

0808 10 80

CL

93,0

CN

66,5

US

185,1

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

110,9

CL

129,6

CN

103,0

TR

153,6

ZA

110,7

ZZ

121,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/61


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/350

z 25. februára 2016

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 74 a článok 78 ods. 1 a 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady č. 185/2014/EÚ (1) sa dňa 11. februára 2014 podpísala Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „dohoda“), s výhradou jej uzavretia.

(2)

Dohoda by sa mala schváliť.

(3)

Ako sa uvádza v odôvodnení 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 (2), Spojené kráľovstvo a Írsko sa zúčastňujú na prijatí uvedeného nariadenia a sú ním viazané. Preto by mali vykonať článok 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 439/2010 a zúčastniť sa tohto rozhodnutia. Spojené kráľovstvo a Írsko sa preto zúčastňujú tohto rozhodnutia.

(4)

Ako sa uvádza v odôvodnení 22 nariadenia (EÚ) č. 439/2010, Dánsko sa nezúčastňuje na prijatí uvedeného nariadenia a nie je ním viazané. Dánsko sa preto nezúčastňuje tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa článku 13 ods. 1 dohody (3).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. februára 2016

Za Radu

predseda

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Rozhodnutie Rady č. 185/2014/EÚ z 11. februára 2014 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl v mene Únie (Ú. v. EÚ L 102, 5.4.2014, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).

(3)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/63


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/351

zo 4. marca 2016,

ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie k žiadosti Jordánska o výnimku WTO týkajúcu sa prechodného obdobia na zrušenie jeho programu vývozných subvencií

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku IX ods. 3 a 4 Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretej v Marrákeši (ďalej len „dohoda WTO“) sa stanovujú postupy udeľovania výnimiek týkajúcich sa mnohostranných obchodných dohôd v prílohách 1A alebo 1B alebo 1C k dohode WTO a príloh k nim.

(2)

Jordánsku bolo 27. júla 2007 udelené predĺženie prechodného obdobia stanoveného v Dohode o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach (ďalej len „dohoda SVO“) na zrušenie jeho programu vývozných subvencií, ktorý má formu úplného alebo čiastočného oslobodenia od dane z príjmu zo ziskov pochádzajúcich z určitých vývozov. Uvedené predĺženie trvalo do 31. decembra 2013 s obdobím postupného ukončenia k 31. decembru 2015 v súlade s postupmi podľa článku 27 ods. 4 dohody SVO na pokračovanie predĺžení prechodného obdobia podľa článku 27 ods. 2 písm. b) uvedenej dohody pre určité rozvojové krajiny.

(3)

Podľa článku IX ods. 3 Dohody WTO Jordánsko predložilo žiadosť o udelenie výnimky z jeho povinnosti postupne ukončiť vývozné subvencie, ktorá je stanovená v článku 27 ods. 4 dohody SVO, a to do 31. decembra 2018, pokiaľ ide o jeho program vývozných subvencií.

(4)

Udelenie výnimky by nemalo nepriaznivý vplyv na hospodárske ani obchodné záujmy Únie, a pritom by podporilo Jordánsko v jeho úsilí o riešenie hospodárskych problémov, ktorým čelí v dôsledku náročnej a nestálej politickej situácie v regióne.

(5)

Je preto vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Generálnej rade WTO, na podporu žiadosti Jordánska o výnimku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, je podporiť žiadosť Jordánska o výnimku týkajúcu sa predĺženia prechodného obdobia na zrušenie jeho programu vývozných subvencií do 31. decembra 2018 v súlade s podmienkami žiadosti o udelenie výnimky.

Túto pozíciu vyjadrí Komisia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 4. marca 2016

Za Radu

predsedníčka

S.A.M. DIJKSMA


11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/64


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/352

zo 4. marca 2016,

ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v príslušných výboroch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 a 131 a návrh nového predpisu o typovom schvaľovaní nehlučných cestných vozidiel (QRTV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady 97/836/ES (1) pristúpila Únia k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „EHK OSN“), ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov (ďalej len „revidovaná dohoda z roku 1958“).

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady 2000/125/ES (2) Únia pristúpila k Dohode o zavedení globálnych technických nariadení pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktorými majú byť vybavené a/alebo použité na kolesových vozidlách (ďalej len „paralelná dohoda“).

(3)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (3) sa systémy členských štátov v oblasti typového schvaľovania nahradili postupom typového schvaľovania Únie, pričom sa zriadil zosúladený rámec, ktorý obsahuje správne ustanovenia a všeobecné technické požiadavky pre všetky nové vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky. Uvedenou smernicou sa predpisy OSN začlenili do systému EÚ týkajúceho sa typového schvaľovania vozidiel buď v podobe požiadaviek na typové schválenie alebo ako alternatíva k právnym predpisom Únie. Od prijatia uvedenej smernice sa v rámci typového schvaľovania EÚ predpisy OSN čoraz viac začleňujú do právnych predpisov Únie.

(4)

Na základe skúseností a technického rozvoja sa požiadavky, ktoré sa týkajú určitých prvkov alebo charakteristík, na ktoré sa vzťahujú predpisy OSN č. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 a 131, musia prispôsobiť technickému pokroku.

(5)

Aby sa mohli stanoviť jednotné predpisy o typovom schvaľovaní tichých cestných vozidiel (QRTV) so zreteľom na ich zníženú počuteľnosť, mal by sa prijať nový predpis OSN o nehlučných cestných vozidlách.

(6)

Je preto potrebné stanoviť pozíciu, ktorá sa má prijať v mene Únie v administratívnom výbore revidovanej dohody z roku 1958 a vo výkonnom výbore paralelnej dohody, pokiaľ ide o prijatie uvedených predpisov OSN,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie v správnom výbore revidovanej dohody z roku 1958 a vo výkonnom výbore paralelnej dohody v období od 7. do 11. marca 2016, je hlasovať za návrhy uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 4. marca 2016

Za Radu

predsedníčka

S.A.M. DIJKSMA


(1)  Rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej Komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok vzájomného uznávania udelených schválení na základe týchto predpisov (Revidovaná dohoda z roku 1958) (Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78).

(2)  Rozhodnutie Rady 2000/125/ES z 31. januára 2000 týkajúce sa uzavretia Dohody o zavedení globálnych technických nariadení pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktorými majú byť vybavené a/alebo použité na kolesové vozidlá (paralelná dohoda) (Ú. v. ES L 35, 10.2.2000, s. 12).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).


PRÍLOHA

Predpis č.

Bod programu rokovania

Názov bodu programu rokovania

Referenčný dokument

10

4.9.1.

Návrh dodatku 1 k sérii zmien 05 k predpisu č. 10 [elektromagnetická kompatibilita (EMC)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/16

10

4.9.2.

Návrh dodatku 3 k sérii zmien 04 k predpisu č. 10 [elektromagnetická kompatibilita (EMC)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/17

34

4.8.1.

Návrh dodatku 1 k sérii zmien 03 predpisu č. 34 (ochrana proti nebezpečenstvu požiaru)

ECE/TRANS/WP.29/2016/8

41

4.6.1.

Návrh dodatku 4 k sérii zmien 04 k predpisu č. 41 (emisie hluku motocyklov)

ECE/TRANS/WP.29/2016/3

46

4.8.2.

Návrh dodatku 3 k sérii zmien 04 k predpisu č. 46 (zariadenia na nepriamy výhľad)

ECE/TRANS/WP.29/2016/9

48

4.9.3.

Návrh dodatku 7 k sérii zmien 06 k predpisu č. 48 (montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu)

ECE/TRANS/WP.29/2016/18

48

4.9.4.

Návrh dodatku 9 k sérii zmien 05 k predpisu č. 48 (montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu)

ECE/TRANS/WP.29/2016/19

48

4.9.5.

Návrh dodatku 16 k sérii zmien 04 k predpisu č. 48 (montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu)

ECE/TRANS/WP.29/2016/20

50

4.9.6.

Návrh dodatku 18 k pôvodnej sérii zmien k predpisu č. 50 (obrysové, brzdové, smerové svietidlá pre mopedy a motocykle)

ECE/TRANS/WP.29/2016/21

51

4.6.2.

Návrh dodatku 1 k sérii zmien 03 k predpisu č. 51 (hlučnosť vozidiel kategórie M a N)

ECE/TRANS/WP.29/2016/4

53

4.9.7.

Návrh dodatku 18 k sérii zmien 01 predpisu č. 53 (montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu pre vozidlá kategórie L3)

ECE/TRANS/WP.29/2016/22

53

4.9.8.

Návrh série zmien 02 k predpisu č. 53 (montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu pre vozidlá kategórie L3)

ECE/TRANS/WP.29/2016/23

55

4.7.1.

Návrh dodatku 5 k sérii zmien 01 k predpisu č. 55 (mechanické spojovacie zariadenia)

ECE/TRANS/WP.29/2016/5

60

4.15.1.

Návrh dodatku 5 k predpisu č. 60 (ovládače a kontrolky pre mopedy/motocykle)

ECE/TRANS/WP.29/2016/27

73

4.12.1.

Návrh na korigendum 1 (iba francúzske znenie) k sérii zmien 01 k predpisu č. 73 (bočné ochranné zariadenia)

ECE/TRANS/WP.29/2016/31

83

4.15.2.

Návrh dodatku 2 k sérii zmien 07 k predpisu č. 83 (emisie vozidiel kategórie M1 a N1)

ECE/TRANS/WP.29/2016/28

94

4.11.1.

Návrh na korigendum 3 (iba ruské znenie) k sérii zmien 01 k predpisu č. 94 (ochrana pri čelnom náraze)

ECE/TRANS/WP.29/2016/32

107

4.8.3.

Návrh dodatku 5 k sérii zmien 05 k predpisu č. 107 (všeobecná konštrukcia autobusov a autokarov)

ECE/TRANS/WP.29/2016/10

107

4.8.4.

Návrh dodatku 5 k sérii zmien 06 k predpisu č. 107 (všeobecná konštrukcia autobusov a autokarov)

ECE/TRANS/WP.29/2016/11

107

4.8.5.

Návrh k sérii zmien 07 k predpisu č. 107 (všeobecná konštrukcia autobusov a autokarov)

ECE/TRANS/WP.29/2016/12

110

4.8.6.

Návrh série zmien 02 k predpisu č. 110 (vozidlá s pohonom na CNG a LNG)

ECE/TRANS/WP.29/2016/13

113

4.9.9.

Návrh dodatku 6 k sérii zmien 01 k predpisu č. 113 (svetlomety vyžarujúce symetrické stretávacie svetlo)

ECE/TRANS/WP.29/2016/24

118

4.8.7.

Návrh dodatku 2 k sérii zmien 02 k predpisu č. 118 (horľavosť materiálov)

ECE/TRANS/WP.29/2016/14

125

4.8.8.

Návrh dodatku 1 k sérii zmien 01 k predpisu č. 125 (výhľad vodiča dopredu)

ECE/TRANS/WP.29/2016/15

128

4.9.10.

Návrh dodatku 5 k pôvodnej sérii zmien k predpisu č. 128 [svietidlá so svetelnými emisnými diódami (LED)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/25

130

4.7.2.

Návrh dodatku 1 k predpisu č. 130 [systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu (SVVJP)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/6

131

4.7.3.

Návrh dodatku 2 k sérii zmien 01 k predpisu č. 131 [zdokonalené systémy núdzového brzdenia (AEBS)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/7

 

4.13.1.

Návrh nového predpisu o schvaľovaní nehlučných cestných vozidiel (QRTV)

ECE/TRANS/WP.29/2016/26