ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 55

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
2. marca 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/291 z 18. februára 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Jambon d'Auvergne (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/292 z 19. februára 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Alheira de Mirandela (CHZO)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/293 z 1. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohu I ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/294 z 1. marca 2016, ktorým sa dvestoštyridsiaty druhýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/295 z 1. marca 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

12

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2016/296 z 29. februára 2016, ktorým sa nahrádza člen výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

14

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

2.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/291

z 18. februára 2016,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Jambon d'Auvergne (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Francúzska o zápis názvu „Jambon d'Auvergne“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Jambon d'Auvergne“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Jambon d'Auvergne“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.) uvedenej v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. februára 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 331, 8.10.2015, s. 8.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/292

z 19. februára 2016,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Alheira de Mirandela (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Portugalska o zápis názvu „Alheira de Mirandela“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Alheira de Mirandela“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Alheira de Mirandela“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.) uvedenej v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. februára 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 333, 9.10.2015, s. 8.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/293

z 1. marca 2016,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohu I

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 850/2004 sa vykonávajú záväzky Únie stanovené v Štokholmskom dohovore o perzistentných organických látkach, (ďalej len „dohovor“), schváleného rozhodnutím Rady 2006/507/ES (2) a v Protokole o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „protokol“) schváleného rozhodnutím Rady 2004/259/ES (3).

(2)

V prílohe A (vylúčenie) k dohovoru sa uvádzajú chemické látky, ktorých výroba, používanie, dovoz a vývoz, by mali byť zakázané a v prípade ktorých by sa mali prijať právne a administratívne opatrenia s cieľom vylúčiť takéto chemikálie.

(3)

Konferencia zmluvných strán dohovoru podľa článku 8 ods. 9 dohovoru rozhodla na svojom šiestom zasadnutí zmeniť prílohu A k dohovoru s cieľom zahrnúť do nej hexabrómcyklododekán (ďalej len „HBCDD“). Predmetná zmena obsahuje osobitnú výnimku na výrobu a používanie HBCDD v expandovanom polystyréne a extrudovanom polystyréne v budovách.

(4)

Zmeny príloh A, B a C k dohovoru nadobúdajú platnosť v súlade s článkom 22 ods. 3 dohovoru jeden rok odo dňa oznámenia zo strany depozitára, pričom v prípade HBCDD táto lehota uplynula 26. novembra 2014.

(5)

Podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 850/2004 by sa HBCDD mal zaradiť do prílohy I k tomuto nariadeniu s cieľom zaviesť v Únii zákaz výroby, používania, dovozu a vývozu tejto látky.

(6)

HBCDD je v súčasnosti zaradený do prílohy XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4), v dôsledku čoho sa HBCDD môže uvádzať na trh alebo používať po 21. auguste 2015, iba ak takéto uvádzanie na trh alebo používanie bolo autorizované v súlade s hlavou VII nariadenia (ES) č. 1907/2006, alebo ak už sa o takúto autorizáciu požiadalo pred 21. februárom 2014 a v prípade danej žiadosti sa ešte neprijalo žiadne rozhodnutie.

(7)

V dôsledku ustanovení hlavy VII nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktoré sa uplatňujú na HBCDD od 21. augusta 2015, zaslala Komisia dňa 25. novembra 2014 depozitárovi dohovoru v súlade s článkom 22 ods. 3 písm. b) dohovoru oznámenie, že Únia nemôže pred 21. augustom 2015 akceptovať zmenu prílohy A k dohovoru. Keďže tento dátum teraz uplynul, HBCDD by sa mal zaradiť do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004.

(8)

Každá autorizácia udelená na po užitie alebo uvádzanie HBCDD na trh by mala byť obmedzená rozsahom pôsobnosti osobitnej výnimky stanovenej v prílohe A k dohovoru, na základe ktorej možno HBCDD použiť len v expandovanom polystyréne a extrudovanom polystyréne v budovách a na jeho výrobu len na daný účel. Keďže Únii nebola doručená žiadna žiadosť o autorizáciu na používanie HBCDD na výrobu extrudovaného polystyrénu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, predmetný spôsob použitia by už nemal viac byť povolený.

(9)

V rámci zmeny prílohy A k dohovoru, a konkrétnejšie v novej časti VII doplnenej do uvedenej prílohy sa naďalej vyžaduje, aby expandovaný polystyrén a extrudovaný polystyrén s obsahom HBCDD, ktoré sa uvádzajú na trh boli jednoducho identifikovateľné počas ich životného cyklu prostredníctvom označenia alebo iných prostriedkov. Táto požiadavka by sa mala vykonávať v Únii.

(10)

V záujme posilnenia praktického uplatňovania a dôsledného presadzovania zákazu uvedeného v článku 3 nariadenia (ES) č. 850/2004 v Únii, by sa pre HBCDD v prípade výskytu v podobe neúmyselného stopového množstva kontaminantu v látkach, prípravkoch a výrobkoch mala stanoviť prahová hodnota. S cieľom zohľadniť technický vývoj by Komisia mala preskúmať túto prahovú hodnotu v lehote troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia s cieľom túto hodnotu znížiť.

(11)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 by sa mala zmeniť tak, aby sa v nej špecifikovalo, v súlade s článkom 4 ods. 4 dohovoru, že osobitná výnimka pre HBCDD sa skončí 26. novembra 2019, čo je päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru vo vzťahu k HBCDD, pokiaľ Únia sekretariátu neoznámi skorší dátum skončenia platnosti a neuvedie ho v registri osobitných výnimiek.

(12)

S cieľom poskytnúť prechodné obdobie na prispôsobenie sa pravidlám tohto nariadenia, by sa zákaz stanovený v článku 3 nariadenia (ES) č. 850/2004 nemal uplatňovať na výrobky z expandovaného polystyrénu a extrudovaného polystyrénu s obsahom HBCDD vyrobené pred dátumom alebo k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do troch mesiacov po dátume jeho nadobudnutia účinnosti.

(13)

Je potrebné objasniť, že ani zákaz výroby, uvádzanie na trh a použitie stanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 850/2004 ani požiadavka identifikácie uvedená v odôvodnení 9, by sa nemali uplatňovať na výrobky s obsahom HBCDD, ktoré sa k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už používajú.

(14)

Ak bolo používanie HBCDD vo výrobkoch z expandovaného polystyrénu povolené v súlade s hlavou VII nariadenia (ES) č. 1907/2006, počas trvania platnosti tohto povolenia by sa mal tiež povoliť dovoz a používanie výrobkov z expandovaného polystyrénu s obsahom HBCDD.

(15)

Výbor zriadený článkom 29 smernice Rady 67/548/EHS (5) nevydal stanovisko k opatreniam, ktoré sú uvedené v tomto nariadení, a Komisia preto predložila Rade návrh týkajúci sa daných opatrení a postúpila ho Európskemu parlamentu. Rada nekonala v lehote dvoch mesiacov stanovenej v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES (6) a Komisia preto bezodkladne predložila návrh Európskemu parlamentu. Európsky parlament do štyroch mesiacov od dátumu, keď mu bol návrh prvýkrát predložený, nevzniesol voči nemu námietky, a preto by Komisia teraz mala návrh prijať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Rozhodnutie Rady 2006/507/ES zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2004/259/ES z 19. februára 2004 o uzatvorení v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 35).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Smernica Rady 67/548/ES z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, p. 23).


PRÍLOHA

V časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 sa dopĺňa tento zápis:

Látka

Číslo CAS

Číslo EC

Osobitná výnimka pri prechodnom používaní alebo iná špecifikácia

„Hexabrómcyklododekán

‚Hexabrómcyklododekán‘ znamená: hexabrómcyklododekán, 1,2,5,6,9,10-hexabrómcyklododekán a jeho hlavné diastereoizoméry: alfa-hexabrómcyklododekán; beta-hexabrómcyklododekán; a gama-hexabrómcyklododekán

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Na účely tohto záznamu a pod podmienkou preskúmania zo strany Komisie do 22. marca 2019 sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie hexabrómcyklododekánu max. 100 mg/kg (0,01 hm. %), keď sa vyskytuje v látkach, prípravkoch, výrobkoch alebo ako zložka častí výrobkov, na ktoré sa aplikovali spomaľovače horenia.

2.

Použitie hexabrómcyklododekánu, samostatne alebo v prípravkoch, vo výrobe výrobkov z expandovaného polystyrénu, a výroba a uvedenie hexabrómcyklododekánu na trh na takéto použitie sa povoľuje za predpokladu, že takéto použitie bolo autorizované v súlade s hlavou VII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1), alebo bola vzhľadom naň k 21. februáru 2014 predložená žiadosť o autorizáciu, v prípade ktorej zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie.

Uvádzanie na trh a používanie hexabrómcyklododekánu samostatne alebo v prípravkoch, v súlade s týmto odsekom je povolené len do 26. novembra 2019 alebo ak lehota stanovená v rozhodnutí o autorizácii uplynie skôr, tak do dátumu uplynutia danej lehoty alebo dátumu odobratia danej autorizácie podľa hlavy VII nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Uvádzanie výrobkov z expandovaného polystyrénu, ktoré obsahujú hexabrómcyklododekán ako zložku takýchto výrobkov a sú vyrábané v súlade s výnimkou v tomto odseku, na trh a ich používanie v budovách, sa povoľuje do 6 mesiacov odo dňa skončenia platnosti tejto výnimky. Výrobky, ktoré sa už do tohto dátumu používajú, sa môžu naďalej používať.

3.

Bez toho, aby bola dotknutá výnimka v odseku 2, je uvádzanie výrobkov z expandovaného polystyrénu a výrobkov z extrudovaného polystyrénu, ktoré obsahujú hexabrómcyklododekán ako zložku takýchto výrobkov a sú vyrábané pred alebo k 22. marcu 2016, na trh a použitie v budovách povolené do 22. júna 2016. Odsek 6 sa uplatňuje, ak takéto výrobky boli vyrobené v súlade s výnimkou uvedenou v odseku 2.

4.

Výrobky, ktoré obsahujú hexabrómcyklododekán ako zložku a už sa pred alebo k 22. marcu 2016, používali, sa môžu naďalej používať a ďalej uvádzať na trh a odsek 6 sa na ne neuplatňuje. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

5.

Uvádzanie dovážaných výrobkov z expandovaného polystyrénu, ktoré obsahujú hexabrómcyklododekán ako zložku takýchto výrobkov, na trh a používanie v budovách, je povolené do dátumu skončenia platnosti výnimky v odseku 2 a uplatňuje sa odsek 6, ako keby tieto výrobky boli vyrobené v súlade s výnimkou uvedenou v odseku 2. Výrobky, ktoré sa už do tohto dátumu používajú, sa môžu naďalej používať.

6.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Únie týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, expandovaný polystyrén, v ktorom sa hexabrómcyklododekán používa na základe výnimky uvedenej v odseku 2, musí byť počas svojho životného cyklu identifikovateľný pomocou označenia alebo iným spôsobom.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).“


2.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/294

z 1. marca 2016,

ktorým sa dvestoštyridsiaty druhýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 11. a 23. februára 2016 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o zmenení šiestich záznamov v zozname osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Nariadenie (ES) č. 881/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. marca 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ identifikačné údaje pre tieto záznamy nahrádzajú takto:

a)

Záznam „Salah Eddine Gasmi [alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher]. Dátum narodenia: 13.4.1974. Miesto narodenia: Zeribet El Oued, provincia Biskra, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Adresa: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) meno matky je Yamina Soltane; b) meno otca je Abdelaziz. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 3.7.2008.“ sa nahrádza takto:

„Salah Eddine Gasmi [alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher]. Dátum narodenia: 13.4.1971. Miesto narodenia: Zeribet El Oued, provincia Biskra, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Adresa: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) meno matky je Yamina Soltane; b) meno otca je Abdelaziz. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 3.7.2008.“

b)

Záznam „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi.] Dátum narodenia: 11.12.1974. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) L 191609 (číslo tuniského pasu vydaného 28.2.1996, jeho platnosť sa skončila 27.2.2001), b) 04643632 (národné identifikačné číslo dokladu vydaného 18.6.1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (talianske daňové registračné číslo). Adresa: 50th Street, č. 23, Zehrouni, Tunis, Tunisko. Ďalšie informácie: a) veliteľ bezpečnostného krídla hnutia Ansaral-Shari'a v Tunisku (AAS-T), b) meno matky je Ourida Bint Mohamed. c) deportovaný z Talianska do Tuniska 1. decembra 2004. d) zadržaný v Tunisku v auguste 2013. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 24.4.2002.“ sa nahrádza takto:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi.] Dátum narodenia: 11.12.1974. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) L 191609 (číslo tuniského pasu vydaného 28.2.1996, jeho platnosť sa skončila 27.2.2001), b) 04643632 (číslo tuniského pasu vydaného 18.6.1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (talianske daňové registračné číslo). Adresa: 50th Street, č. 23, Zehrouni, Tunis, Tunisko. Ďalšie informácie: a) veliteľ bezpečnostného krídla hnutia Ansaral-Shari'a v Tunisku (AAS-T), b) meno matky je Ourida Bint Mohamed. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 24.4.2002.“

c)

Záznam „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias a) Salmane, b) Lazhar]. Adresa: Tunisko. Dátum narodenia: 20.11.1975. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: P182583 (tuniský pas vydaný 13.9.2003, jeho platnosť sa skončila 12.9.2007). Ďalšie informácie: a) od júla 2008 je podľa talianskych orgánov na úteku pred spravodlivosťou; b) od roku 2010 pod administratívnym kontrolným opatrením v Tunisku. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.“ sa nahrádza takto:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias a) Salmane, b) Lazhar]. Adresa: 89th Street Zehrouni č. 2, Tunis, Tunisko. Dátum narodenia: 20.11.1975. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) P182583 (tuniský pas vydaný 13.9.2003, jeho platnosť sa skončila 12.9.2007), b) 05258253 (národné identifikačné číslo). Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 12.11.2003.“

d)

Záznam „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi [alias a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit, r) Abou Djarrah]. Adresa: Libya Street č. 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisko. Dátum narodenia: a) 20.5.1969; b) 2.9.1966; c) 2.9.1964; d) 2.4.1966; e) 2.2.1963; f) 4.2.1965; g) 2.3.1965; h) 9.2.1965; i) 1.4.1966; j) 1972; k) 9.2.1964; l) 2.6.1964; m) 2.6.1966; n) 2.6.1972. Miesto narodenia: a) Manzil Tmim, Tunisko; b) Líbya; c) Tunisko; d) Alžírsko; e) Maroko; f) Libanon. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: G827238 (tuniský pas vydaný 1.6.1996, jeho platnosť sa skončila 31.5.2001) Ďalšie informácie: a) 13.12.2008 vydaný z Talianska do Tuniska; b) má zakázaný vstup do schengenského priestoru; c) meno matky je Mabrukah al-Yazidi. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.“ sa nahrádza takto:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi [alias a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit]. Adresa: Libya Street č. 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisko. Dátum narodenia: a) 20.5.1969; b) 2.9.1966; c) 2.9.1964; d) 2.4.1966; e) 2.2.1963; f) 4.2.1965; g) 2.3.1965; h) 9.2.1965; i) 1.4.1966; j) 1972; k) 9.2.1964; l) 2.6.1964; m) 2.6.1966; n) 2.6.1972. Miesto narodenia: a) Manzil Tmim, Tunisko; b) Líbya; c) Tunisko; d) Alžírsko; e) Maroko; f) Libanon. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) G827238 (tuniský pas vydaný 1.6.1996, jeho platnosť sa skončila 31.5.2001), b) 05093588 (národné identifikačné číslo). Ďalšie informácie: meno matky je Mabrukah al-Yazidi. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 12.11.2003.“

e)

Záznam „Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisko (súkromná adresa). Dátum narodenia: 25.1.1968. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: K693812 (tuniský pas vydaný 23.4.1999, jeho platnosť sa skončila 22.4.2004). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: JMM MDI 68A25 Z352D; b) od decembra 2009 vo väzbe v Tunise, Tunisko; c) meno matky je Jamilah. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 23.6.2004.“ sa nahrádza takto:

„Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisko (súkromná adresa). Dátum narodenia: 25.1.1968. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) K693812 (tuniský pas vydaný 23.4.1999, jeho platnosť sa skončila 22.4.2004), b) 01846592 (národné identifikačné číslo). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: JMM MDI 68A25 Z352D; b) meno matky je Jamilah. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 23.6.2004.“

f)

Záznam „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresa: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisko (obvyklý pobyt). Dátum narodenia: 17.11.1961. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M788439 (tuniský pas vydaný 20.10.2001, jeho platnosť sa skončila 19.10.2006). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: LBR HBB 61S17 Z352F; b) od decembra 2009 vo väzbe v Tunisku; c) meno matky je Fatima bint al-Mukhtar. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 23.6.2004.“ sa nahrádza takto:

Záznam „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresa: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisko. Dátum narodenia: 17.11.1961. Miesto narodenia: Menzel Tmim, Nabul, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) M788439 (tuniský pas vydaný 20.10.2001, jeho platnosť sa skončila 19.10.2006), b) 01817002 (národné identifikačné číslo). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: LBR HBB 61S17 Z352F; b) meno matky je Fatima al-Galasi. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 23.6.2004.“


2.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/295

z 1. marca 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. marca 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

EG

371,5

IL

211,0

MA

89,4

SN

149,8

TN

116,3

TR

104,6

ZZ

173,8

0707 00 05

JO

206,0

MA

83,0

TR

167,7

ZZ

152,2

0709 93 10

MA

42,9

TR

147,6

ZZ

95,3

0805 10 20

EG

46,4

IL

75,8

MA

48,5

TN

52,2

TR

62,7

ZZ

57,1

0805 50 10

MA

74,1

TN

91,8

TR

94,0

ZZ

86,6

0808 10 80

CL

93,7

US

106,0

ZZ

99,9

0808 30 90

CL

168,0

CN

90,6

ZA

104,3

ZZ

121,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

2.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/14


ROZHODNUTIE RADY (EÚ, Euratom) 2016/296

z 29. februára 2016,

ktorým sa nahrádza člen výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 255 druhý odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

so zreteľom na iniciatívu predsedu Súdneho dvora z 27. januára 2016,

keďže:

(1)

Podľa článku 255 prvého odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa zriadil výbor na účely poskytnutia stanoviska k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu sudcu a generálneho advokáta na Súdnom dvore a na Všeobecnom súde (ďalej len „výbor“) predtým, ako vlády členských štátov vykonajú vymenovania.

(2)

Rozhodnutím 2014/76/EÚ (1) Rada vymenovala sedem členov výboru na obdobie štyroch rokov, ktoré sa skončí 28. februára 2018.

(3)

Predseda Súdneho dvora listom z 27. januára 2016 informoval predsedu Rady, že s účinnosťou od 21. januára 2016 pán Péter PACZOLAY odstúpil zo svojej funkcie člena výboru.

(4)

Tým istým listom z 27. januára 2016 navrhol predseda Súdneho dvora vymenovanie pána Mirosława WYRZYKOWSKÉHO ako náhradu za pána Pétera PACZOLAYA na zvyšný čas funkčného obdobia, v súlade s bodom 3 pravidiel činnosti výboru uvedených v prílohe k rozhodnutiu Rady 2010/124/EÚ (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Mirosław WYRZYKOWSKI sa vymenúva za člena výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na obdobie do 28. februára 2018.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. februára 2016

Za Radu

predseda

H.G.J. KAMP


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/76/EÚ z 11. februára 2014, ktorým sa vymenúvajú členovia výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 41, 12.2.2014, s. 18).

(2)  Rozhodnutie Rady 2010/124/EÚ z 25. februára 2010 o pravidlách činnosti výboru ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 50, 27.2.2010, s. 18).