ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 46

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
23. februára 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/247 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/248 zo 17. decembra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a ktorým sa stanovuje orientačné pridelenie finančných prostriedkov na uvedenú pomoc

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/249 z 10. februára 2016, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Jambon de l'Ardèche (CHZO)]

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/250 z 22. februára 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/247

zo 17. decembra 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 24,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 64 ods. 6 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3) a stanovujú sa ním nové pravidlá týkajúce sa programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (ďalej len „program“). Takisto sa v ňom Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov v tejto súvislosti. S cieľom zaručiť bezproblémové fungovanie programu v novom právnom rámci sa musia prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. Uvedenými aktmi by sa malo nahradiť nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 (4), ktoré by sa preto malo zrušiť.

(2)

Cieľom programu je zvýšiť krátkodobú a dlhodobú konzumáciu ovocia a zeleniny a podporiť zdravé stravovacie návyky.

(3)

V súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty, ktoré sa chcú na tomto programe zúčastniť na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, vypracujú najprv stratégiu jeho vykonávania a zabezpečia potrebné sprievodné opatrenia. Ak sa členské štáty rozhodnú vykonávať program na regionálnej úrovni, mali by vypracovať stratégiu pre každý región.

(4)

Podľa článku 5 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 (5) má Komisia stanoviť orientačné pridelenie pomoci Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov, na ktoré sa vzťahuje program (ďalej len „produkty“). Aby sa maximalizoval úplný potenciál dostupných finančných prostriedkov, je potrebné stanoviť prerozdelenie pomoci Únie, o ktorú nebolo požiadané, medzi zúčastňujúce sa členské štáty, ktoré oznámili Komisii svoju ochotu využiť vyššiu čiastku ako orientačné pridelenie finančných prostriedkov, ktoré im bolo poskytnuté v rámci pomoci zo strany Únie.

(5)

Na pomoc zo strany Únie by mali byť oprávnené náklady, ktoré vznikli pri nákupe produktov, ale aj niektoré súvisiace náklady, ktoré priamo súvisia s vykonávaním programu, ak sa stanovujú v stratégii členského štátu. Na uvedené súvisiace náklady by sa však mal prideliť len malý percentuálny podiel pomoci, aby sa zachovala účinnosť programu. Na účely finančného hospodárenia a kontroly by uvedené náklady nemali presahovať určité prahové hodnoty.

(6)

V záujme dobrej správy vecí verejných a rozpočtového hospodárenia, ako aj dohľadu by sa mali špecifikovať podmienky prideľovania pomoci a výberu a schvaľovania žiadateľov o pomoc.

(7)

Aby sa posúdila účinnosť programu a aby sa umožnilo partnerské hodnotenie a výmena najlepších postupov, členské štáty by mali pravidelne monitorovať a hodnotiť vykonávanie programu a zasielať Komisii svoje výsledky a zistenia.

(8)

Mali by sa stanoviť sankcie s cieľom odradiť žiadateľov od podvodného konania a hrubej nedbanlivosti.

(9)

V súlade s článkom 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 musí byť verejnosť dostatočne informovaná o tom, že Únia finančne prispieva na program. Na tento účel by mali mať členské štáty možnosť využiť plagát, ktorý môže byť vyvesený v zúčastňujúcom sa vzdelávacom zariadení. Tento plagát by mal byť vytvorený v súlade s určitými minimálnymi požiadavkami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá, ktorými sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov (ďalej len „produkty“) deťom a na určité súvisiace náklady v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách uvedeného v článku 23 uvedeného nariadenia (ďalej len „program“).

Článok 2

Stratégia členských štátov

1.   Pri koncipovaní svojich stratégií uvedených v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 si členské štáty môžu vybrať zemepisnú a správnu úroveň, na ktorej chcú program zrealizovať. Ak sa rozhodnú vykonávať program na regionálnej úrovni, vypracujú stratégiu pre každý región.

Členský štát, ktorý realizuje program na regionálnej úrovni, zriadi jednotné kontaktné miesto pre informácie a oznámenia Komisii.

Táto stratégia môže zahŕňať viac ako jeden školský rok v zmysle článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/248 (6).

2.   Prostredníctvom sprievodných opatrení uvedených v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa podporuje distribúcia produktov a sú priamo prepojené s cieľmi programu. Uvedené opatrenia môžu zahŕňať aj rodičov a učiteľov.

3.   Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe, oznámia Komisii svoju stratégiu do 31. januára roku, ktorý predchádza začiatku prvého školského roka, na ktorý sa vzťahuje stratégia.

4.   Ak členský štát zmení svoju stratégiu, oznámi Komisii svoju zmenenú stratégiu do 31. januára roku nasledujúceho po zmene.

Článok 3

Prerozdelenie pomoci Únie

1.   Ak členské štáty nepožiadali o pomoc Únie v lehote uvedenej v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/248, alebo požiadali len o časť orientačného pridelenia finančných prostriedkov, ktoré im bolo poskytnuté v rámci pomoci podľa článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré bolo stanovené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/248, orientačné pridelenie finančných prostriedkov, ktoré im bolo poskytnuté, alebo jeho časť, o ktorú nepožiadali, sa prerozdelí tým členským štátom, ktoré oznámili Komisii v tej istej lehote svoju ochotu využiť vyššiu čiastku ako orientačné pridelenie, ktoré im bolo poskytnuté.

2.   Prerozdelenie sa obmedzuje podľa úrovne, na akej príslušný členský štát využíva definitívne pridelenie pomoci Únie v školskom roku, ktorý skončil pred podaním žiadosti o pomoc. Táto úroveň využívania sa stanovuje na základe vyhlásení o výdavkoch, ktoré boli Komisii zaslané do 15. októbra nasledujúceho školského roka v súlade s článkom 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 (7).

Prerozdelenie sa obmedzuje takto:

a)

keď je využívanie definitívneho pridelenia finančných prostriedkov nižšie alebo rovné 50 %, nepridelia sa žiadne dodatočné finančné prostriedky;

b)

keď je využívanie definitívneho pridelenia finančných prostriedkov vyššie ako 50 %, ale nižšie alebo rovné 75 %, maximálna výška dodatočne pridelených finančných prostriedkov predstavuje 50 % orientačne pridelených finančných prostriedkov;

c)

keď je využívanie definitívneho pridelenia finančných prostriedkov vyššie ako 75 %, maximálna výška dodatočne pridelených finančných prostriedkov nie je ohraničená.

Tieto obmedzenia sa neuplatňujú počas prvých dvoch školských rokov vykonávania programu zo strany členského štátu.

Článok 4

Oprávnené náklady

1.   Na pomoc Únie sú oprávnené tieto náklady:

a)

náklady na produkty dodávané v rámci programu a distribuované deťom vo vzdelávacích zariadeniach podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, vrátane nákladov na nákup, prenájom a lízing zariadenia používaného na dodávanie a distribúciu produktov, ako sa stanovuje v stratégii členského štátu;

b)

tieto súvisiace náklady, ktoré sú priamo prepojené s vykonávaním programu:

i)

náklady na monitorovanie a hodnotenie záväzku členského štátu, ako sa uvádza v článku 8 tohto nariadenia;

ii)

náklady na propagáciu programu, ktoré sa priamo zameriavajú na informovanie širokej verejnosti o programe, vrátane:

nákladov na plagát uvedený v článku 10 tohto nariadenia,

nákladov na informačné kampane prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, elektronickej komunikácie, tlače a podobných komunikačných prostriedkov,

nákladov na informačné stretnutia, konferencie, semináre a pracovné semináre venované informovaniu širokej verejnosti o programe a podobné podujatia,

nákladov na informačné a propagačné materiály, ako sú listy, letáky, brožúry, drobné predmety a podobne;

iii)

náklady na sprievodné opatrenia uvedené v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia, vrátane:

nákladov na organizovanie ochutnávok, organizovanie a vykonávanie pestovateľských prác, organizovanie návštev v poľnohospodárskych podnikoch a podobných činností zameraných na to, aby si deti vytvorili kontakt s poľnohospodárstvom,

nákladov na opatrenia zamerané na vzdelávanie detí v oblasti poľnohospodárstva, zdravých stravovacích návykov a otázok týkajúcich sa životného prostredia súvisiacich s výrobou, distribúciou a spotrebou produktov.

2.   Ak sa preprava a distribúcia produktov fakturuje osobitne, takéto náklady sú oprávnené na pomoc Únie, ak nepresahujú 3 % nákladov na produkty.

Ak sa produkty dodávajú do vzdelávacích zariadení bezplatne, náklady na dopravu a distribúciu týchto produktov môžu byť oprávnené na pomoc Únie na základe faktúr do výšky stropu stanoveného v stratégii daného členského štátu.

3.   Náklady na propagáciu a sprievodné opatrenia nemožno financovať v rámci iných schém pomoci Únie.

4.   Daň z pridanej hodnoty (DPH) a výdavky súvisiace s nákladmi na zamestnancov nie sú oprávnené na pomoc Únie, pokiaľ sú tieto náklady na zamestnancov financované z verejných finančných prostriedkov členského štátu.

5.   Celková výška oprávnených nákladov na reklamu nesmie prekročiť 5 % ročného definitívneho pridelenia finančných prostriedkov uvedeného v článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v prípade každého dotknutého členského štátu.

Celková výška oprávnených nákladov na nákup, prenájom a lízing zariadenia a na monitorovanie a hodnotenie nesmie presiahnuť 10 % ročného definitívneho pridelenia finančných prostriedkov v prípade každého dotknutého členského štátu.

Celková výška oprávnených nákladov na sprievodné opatrenia nesmie prekročiť 15 % ročného definitívneho pridelenia finančných prostriedkov v prípade každého dotknutého členského štátu.

Článok 5

Všeobecné podmienky na poskytnutie pomoci a na výber žiadateľov o pomoc

1.   Pomoc poskytnutá členskému štátu v rámci programu sa rozdelí žiadateľom, ktorí predložili príslušnému orgánu žiadosť o pomoc, ktorá sa týka vykonávania jednej alebo viacerých z týchto činností:

a)

dodávanie a/alebo distribúcia produktov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu;

b)

monitorovanie a hodnotiace opatrenia;

c)

propagácia;

d)

sprievodné opatrenia.

Žiadosti o pomoc podávajú iba žiadatelia, ktorí boli schválení v súlade s článkom 6.

2.   Členské štáty vyberajú žiadateľov o pomoc spomedzi týchto orgánov:

a)

vzdelávacie zariadenia;

b)

orgány školstva;

c)

dodávatelia a/alebo distribútori produktov;

d)

organizácie pôsobiace v mene jedného alebo viacerých vzdelávacích zariadení alebo jedného či viacerých orgánov školstva a sú osobitne zriadené na tieto účely;

e)

akýkoľvek iný verejný alebo súkromný subjekt, ktorý je zapojený do riadenia a poskytovania ktorejkoľvek z činností uvedených v odseku 1.

Článok 6

Podmienky schvaľovania žiadateľov o pomoc

1.   Žiadateľov o pomoc musí schváliť príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza vzdelávacie zariadenie, do ktorého sa produkty dodávajú a/alebo distribuujú. Schválenie je podmienené týmito písomnými záväzkami žiadateľa:

a)

zaistiť, aby produkty, ktoré Únia financuje v rámci programu, boli použité na spotrebu v prípade žiakov vo vzdelávacích zariadeniach, pre ktoré sa o pomoc žiada;

b)

použiť pridelenú pomoc na monitorovanie a hodnotenie, propagáciu alebo sprievodné opatrenia v súlade s cieľmi programu;

c)

vrátiť akúkoľvek neoprávnene vyplatenú pomoc na príslušné množstvá, ak sa zistilo, že tieto produkty neboli deťom distribuované, alebo že nie sú oprávnené na pomoc Únie;

d)

vrátiť akúkoľvek neoprávnene vyplatenú pomoc na sprievodné opatrenia, ak sa zistilo, že uvedené opatrenia neboli vykonané správne;

e)

sprístupniť doklady príslušnému orgánu na požiadanie;

f)

povoliť akúkoľvek kontrolu, o ktorej rozhodol príslušný orgán, najmä preskúmanie záznamov a fyzickú kontrolu.

2.   V prípade žiadostí o pomoc týkajúcich sa dodávania a distribúcie produktov sa žiadatelia o poskytnutie pomoci dodatočne písomne zaviažu, že budú viesť záznamy s názvami a adresami vzdelávacích zariadení alebo v prípade potreby orgánov školstva a záznamy o produktoch a množstvách predaných alebo dodaných uvedeným zariadeniam alebo orgánom.

3.   V prípade žiadostí o pomoc týkajúcich sa monitorovania, hodnotenia alebo propagácie sa uplatňuje iba ods. 1 písm. b) a e).

4.   V prípade žiadostí o pomoc týkajúcich sa sprievodných opatrení sa uplatňuje iba odsek 1 písm. b), d), e) a f). Okrem toho príslušný orgán môže určiť akékoľvek písomné záväzky, ktoré musí žiadateľ splniť, najmä pokiaľ ide o:

a)

sprievodné opatrenia vykonávané v školách, pokiaľ tieto školy nie sú žiadateľmi o pomoc;

b)

sprievodné opatrenia, ktoré zahŕňajú distribúciu produktov.

Článok 7

Pozastavenie a stiahnutie schválenia

V prípade, že sa v rámci schválenej pomoci nesplnili povinnosti stanovené v tomto nariadení, príslušný orgán pozastaví schválenie žiadateľa na jeden až dvanásť mesiacov alebo ho stiahne v závislosti od vážnosti nedodržania a v súlade so zásadou proporcionality.

Takéto kroky sa nepodniknú v prípadoch uvedených v článku 64 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, alebo ak je nesúlad menej závažný.

Na žiadosť žiadateľa a ak sa dôvody na stiahnutie odstránili, môže príslušný orgán schválenie žiadateľa obnoviť po uplynutí najmenej 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému boli odstránené dôvody na stiahnutie.

Článok 8

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Členské štáty stanovia primerané štruktúry a formy na zabezpečenie každoročného monitorovania vykonávania programu.

2.   Členské štáty vyhodnocujú vykonávanie programu s cieľom posúdiť jeho účinnosť v porovnaní s jeho cieľmi.

3.   Ak členský štát nepredloží Komisii hodnotiacu správu obsahujúcu výsledky vyhodnotenia stanoveného v odseku 2 tohto článku do lehoty uvedenej v článku 6 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/248, výška budúceho definitívneho pridelenia finančných prostriedkov sa zníži takto:

a)

o 5 %, ak lehotu prekročí o 1 až 30 dní;

b)

o 10 %, ak lehotu prekročí o 31 až 60 dní.

Ak sa lehota prekročí o viac ako 60 dní, definitívne pridelenie finančných prostriedkov sa zníži o 1 % za každý dodatočný deň, čo sa vypočíta z výšky zostatku.

Článok 9

Sankcie

V prípade nepravidelných platieb, ktoré nie sú zapríčinené zjavnými chybami, a v prípade podvodu alebo hrubej nedbanlivosti, za ktoré je zodpovedný žiadateľ, zaplatí žiadateľ okrem vrátenia neoprávnene vyplatenej sumy sumu, ktorá sa rovná rozdielu medzi pôvodne vyplatenou sumou a sumou, na ktorú má žiadateľ nárok.

Článok 10

Plagát Únie „Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách“

Na účely článku 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty používať plagát spĺňajúci minimálne požiadavky stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, ktorý sa trvale umiestni na jasne viditeľnom a čitateľnom mieste pri hlavnom vchode do zúčastňujúcich sa vzdelávacích zariadení.

Článok 11

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 288/2009 sa zrušuje.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na pomoc na školský rok 2016/2017 a nasledujúce školské roky.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 38).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/248 zo 17. decembra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách, a ktorým sa stanovuje orientačné pridelenie finančných prostriedkov na uvedenú pomoc (pozri stranu 8 tohto úradného vestníka).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na plagát uvedený v článku 10

Veľkosť plagátu: A3 alebo viac

Písmená: 1 cm alebo väčšie

Nadpis: „Program Európskej únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v |školách“

Obsah: Aspoň v takomto znení:

„Naše(-a) [druh vzdelávacieho zariadenia (napr. jasle/predškolské zariadenie/škola)] sa zúčastňuje na ‚Programe Európskej únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách‘ s finančnou podporou Európskej únie.“

Na plagáte je zobrazený znak Európskej únie.


23.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/248

zo 17. decembra 2015,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a ktorým sa stanovuje orientačné pridelenie finančných prostriedkov na uvedenú pomoc

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 25,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. a) až d) a článok 64 ods. 7 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (4) a stanovujú sa ním nové pravidlá týkajúce sa programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (ďalej len „program“). Takisto sa v ňom Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov v tejto súvislosti. S cieľom zaručiť bezproblémové fungovanie programu v novom právnom rámci sa musia prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. Týmito aktmi by sa malo nahradiť nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 (5), ktoré sa zrušuje delegovaným nariadením (EÚ) 2016/247 (6).

(2)

V súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty, ktoré sa chcú na tomto programe zúčastniť, vypracujú najprv stratégiu jeho vykonávania. Na účely vyhodnotenia vykonávania programu by sa mali vymedziť prvky stratégie.

(3)

V záujme dobrého administratívneho a rozpočtového riadenia by členské štáty vykonávajúce program mali každoročne požiadať o pomoc Únie, pričom by sa mal vymedziť obsah takejto žiadosti.

(4)

Mal by sa určiť obsah a frekvencia žiadostí o pomoc podávaných žiadateľmi o pomoc, ako aj pravidlá ich podávania. Okrem toho je potrebné spresniť, aké podklady sú potrebné na podporu žiadostí o pomoc. Mali by sa stanoviť aj sankcie, ktoré má uplatňovať príslušný orgán v prípade neskorého podania žiadosti o pomoc.

(5)

Okrem toho treba ďalej objasniť podmienky vyplácania pomoci s cieľom zohľadniť rozdiel medzi pomocou na dodávanie a distribúciu výrobkov a pomocou na vykonávanie monitorovania, hodnotenia, propagácie a sprievodných opatrení. Mal by sa spresniť obsah dokumentácie potrebnej na podporu každej žiadosti o vyplatenie pomoci.

(6)

Členské štáty by na účely posúdenia účinnosti programu mali Komisii oznámiť výsledky a zistenia svojho monitorovania a hodnotenia programu. V záujme zrozumiteľnosti je vhodné určiť termín predloženia hodnotiacej správy a oznámenia výsledkov monitorovania Komisii. Komisia by predmetné dokumenty mala zverejniť.

(7)

Na ochranu finančných záujmov Únie by sa mali prijať primerané kontrolné opatrenia slúžiace na zamedzenie nezrovnalostiam a podvodom. Tieto kontrolné opatrenia by mali zahŕňať úplné administratívne kontroly doplnené o kontroly na mieste. V súvislosti s takými kontrolnými opatreniami by sa mal špecifikovať ich rozsah, obsah, načasovanie a podávanie správ o nich s cieľom zabezpečiť spravodlivý a jednotný prístup v jednotlivých členských štátoch s ohľadom na rozdielnu implementáciu programu v nich.

(8)

Neoprávnene vyplatené sumy by sa mali vymáhať v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 809/2014 (7).

(9)

V súlade s článkom 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 musí byť verejnosť dostatočne informovaná o tom, že Únia finančne prispieva na program. Okrem ustanovení týkajúcich sa plagátu, ktoré sa uvádzajú v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/247, je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa propagácie programu a používania emblému Únie. Zároveň je vhodné na istý obmedzený čas umožniť prechodne používať v súčasnosti využívané plagáty a iné nástroje slúžiace na propagáciu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1370/2013, pokiaľ ide o pomoc Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov (ďalej len „výrobky“) deťom, a na určité súvisiace náklady v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách uvedeného v článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „program“).

2.   Na účely programu je „školský rok“ obdobie od 1. augusta do 31. júla nasledujúceho roka.

Článok 2

Stratégia členských štátov

1.   Súčasťou stratégie členského štátu v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/247 sú aspoň tieto prvky:

a)

zemepisná a administratívna úroveň, na ktorej sa bude program realizovať;

b)

trvanie stratégie;

c)

informácie (v prípade ich dostupnosti) o úrovni spotreby príslušných výrobkov;

d)

operačné ciele stratégie v rámci daného programu a čiastkové ciele, ktoré treba dosiahnuť;

e)

opatrenia zavedené na zabezpečenie pridanej hodnoty programu, a to v prípade predĺženia alebo zefektívnenia súčasného vnútroštátneho programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách prostredníctvom využívania finančných prostriedkov Únie;

f)

odhad rozpočtu alebo jeho percentuálneho podielu v súvislosti s hlavnými prvkami programu;

g)

cieľová skupina;

h)

zoznam výrobkov, ktoré sa v rámci programu budú dodávať;

i)

ciele a obsah sprievodných opatrení;

j)

opis spôsobu zapojenia príslušných zainteresovaných strán;

k)

informácie o opatreniach slúžiacich na distribúciu výrobkov a o postupoch týkajúcich sa výberu dodávateľov;

l)

opatrenia podniknuté na účely propagácie poskytovania pomoci zo strany Únie, a to vrátane propagácie pravidelného školského stravovania (v prípade realizovateľnosti v rámci danej stratégie), ako aj propagácie výrobkov finančne podporovaných v rámci programu;

m)

uplatňovaná štruktúra a forma v súvislosti s monitorovaním a hodnotením programu v súlade s článkom 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/247 a kontrolami stanovenými v článkoch 7 a 8 tohto nariadenia.

2.   Komisia uverejňuje stratégie členských štátov.

Článok 3

Žiadosť o pomoc podávaná členskými štátmi

Členské štáty podávajú žiadosti o pomoc týkajúce sa budúceho školského roka do 31. januára každého roka. Žiadosti o poskytnutie pomoci musia obsahovať tieto údaje:

a)

orientačné pridelenie pomoci uvedené v prílohe;

b)

požadovaná suma, ak nie je vôľa využiť celú sumu orientačne pridelených prostriedkov;

c)

vôľa využiť väčší objem pomoci, ako sú orientačne pridelené prostriedky a maximálna dodatočná požadovaná suma v prípade dostupnosti dodatočne pridelených prostriedkov;

d)

celková požadovaná suma.

Sumy uvedené v tomto článku sa vyjadrujú v eurách.

Článok 4

Žiadosti o pomoc podávané žiadateľmi o pomoc

1.   Členské štáty určia formu, obsah a frekvenciu žiadostí o pomoci v súlade so svojou stratégiou a pravidlami stanovenými v odsekoch 2 až 7.

2.   Žiadosti o pomoc týkajúce sa dodávania a distribúcie výrobkov musia obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

množstvá distribuovaných výrobkov;

b)

názov a adresa alebo identifikačné číslo vzdelávacieho zariadenia alebo orgánu školstva, ktorému boli distribuované predmetné množstvá;

c)

počet detí, ktoré pravidelne navštevujú príslušné vzdelávacie zariadenie oprávnené prijímať výrobky patriace do programu počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o pomoc.

3.   Žiadosti o pomoc týkajúce sa dodávania a distribúcie výrobkov sa vzťahujú na obdobie najviac piatich mesiacov.

4.   Žiadosti o pomoc sa podávajú do troch mesiacov od konca obdobia, na ktoré sa vzťahujú.

5.   Žiadosti o pomoc týkajúce sa hodnotiacej správy uvedenej v článku 6 ods. 2 je nutné podať do jedného mesiaca odo dňa predloženia predmetnej správy, ako sa uvádza v danom odseku.

6.   Ak sa lehota uvedená v odsekoch 4 a 5 prekročí o menej ako 60 dní, pomoc sa síce vyplatí, zníži sa však takto:

a)

o 5 %, ak dôjde k prekročeniu lehoty o 1 až 30 dní;

b)

o 10 %, ak dôjde k prekročeniu lehoty o 31 až 60 dní.

Ak sa lehota prekročí o viac ako 60 dní, pomoc sa ďalej zníži o 1 % za každý dodatočný deň, ktoré sa vypočíta z objemu zostatku.

7.   Sumy, ktoré sú predmetom žiadostí, sa podložia dokumentáciou, v ktorej sa uvádza cena dodaných výrobkov, materiálov alebo služieb, spolu s príjmovým dokladom alebo dokladom o úhrade alebo iným rovnocenným dokladom. Členské štáty spresnia dokumenty, ktoré sa musia predložiť na podporu žiadosti o pomoc.

V prípade žiadostí o pomoc, ktoré sa týkajú monitorovania, hodnotenia, propagácie a sprievodných opatrení, musí dokumentácia obsahovať rozpis finančných prostriedkov podľa činnosti, ako aj podrobné údaje o súvisiacich nákladoch.

Článok 5

Platba pomoci

1.   Pomoc týkajúca sa dodávania a distribúcie výrobkov sa vyplatí len:

a)

na základe predloženia potvrdenia o skutočne dodaných a distribuovaných množstvách alebo

b)

na základe správy o inšpekcii vykonanej príslušným orgánom pred konečnou platbou pomoci, kde sa konštatuje, že došlo k splneniu podmienok na platbu alebo

c)

v prípade, že to členský štát povolí, na základe predloženia alternatívneho dôkazu o úhrade množstiev dodaných a distribuovaných na účely programu.

2.   Pomoc týkajúca sa monitorovania, hodnotenia, propagácie a sprievodných opatrení sa vyplatí až po dodaní príslušných materiálov alebo služieb a na základe predloženia príslušnej dokumentácie vyžadovanej príslušnými orgánmi členských štátov.

3.   Príslušný orgán vyplatí pomoc do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o pomoc.

Článok 6

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Pri monitorovaní v zmysle článku 8 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/247 sa vychádza z údajov vyplývajúcich z povinností týkajúcich sa riadenia a kontroly, ako aj údajov, ktoré sa uvádzajú v článkoch 4 a 5 tohto nariadenia.

Členské štáty oznamujú Komisii výsledky monitorovania do 30. novembra po ukončení príslušného školského roka.

2.   Členské štáty predkladajú Komisii hodnotiacu správu, ktorá obsahuje výsledky hodnotenia stanoveného v článku 8 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/247 za predchádzajúce obdobie vykonávania programu v trvaní piatich školských rokov, a to do 1. marca roka, ktorý nasleduje po konci tohto obdobia.

Prvá hodnotiaca správa sa predkladá k 1. marcu 2017 alebo pred týmto termínom.

3.   Komisia zverejní výsledky monitorovania členských štátov, ako aj ich hodnotiace správy.

Článok 7

Administratívne kontroly

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto nariadením. Uvedené opatrenia zahŕňajú administratívnu kontrolu všetkých žiadostí o pomoc.

2.   Súčasťou administratívnych kontrol, ktoré sa vykonávajú v súvislosti s pomocou poskytovanou na účely dodávania a distribúcie výrobkov, je preskúmanie podkladovej dokumentácie týkajúcej sa dodávky a distribúcie výrobkov v zmysle vymedzenia tejto dokumentácie členskými štátmi.

Súčasťou administratívnych kontrol, ktoré sa vykonávajú v súvislosti s pomocou poskytovanou na účely monitorovania, hodnotenia, propagácie a sprievodných opatrení, je overenie dodania materiálov a služieb a pravdivosti vykazovaných výdavkov.

3.   V prípade pomoci, ktorá sa týka dodávania a distribúcie výrobkov, ako aj sprievodných opatrení, sa administratívne kontroly doplnia o kontroly na mieste v súlade s článkom 8.

Článok 8

Kontroly na mieste

1.   V prípade pomoci týkajúcej sa dodávok a distribúcie výrobkov sa vykonávajú kontroly na mieste, ktorých súčasťou je predovšetkým overenie:

a)

záznamov uvedených v článku 6 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/247 vrátane finančných záznamov, ako sú faktúry za nákup a predaj alebo bankové výpisy;

b)

využívania výrobkov v súlade s týmto nariadením.

2.   Kontroly na mieste sa vykonávajú za každý školský rok. Vzťahujú sa na činností podniknuté v priebehu predchádzajúcich dvanástich mesiacov.

Kontroly na mieste sa môžu uskutočňovať počas vykonávania sprievodných opatrení.

3.   Celkový počet kontrol na mieste sa vzťahuje najmenej na 5 % pomoci distribuovanej na vnútroštátnej úrovni a najmenej na 5 % všetkých žiadateľov o pomoc, ktorí sa zaoberajú dodávkou a distribúciou výrobkov a sprievodnými opatreniami.

V prípade, že počet žiadateľov je v danom členskom štáte nižší ako sto, kontroly na mieste sa vykonávajú v priestoroch najmenej piatich žiadateľov.

V prípade, že počet žiadateľov je v danom členskom štáte nižší ako päť, kontroly na mieste sa vykonávajú v priestoroch všetkých žiadateľov.

Ak žiadateľ, ktorý nie je vzdelávacím zariadením, žiada o pomoc týkajúcu sa dodávania a distribúcie výrobkov, kontroly na mieste uskutočňované v priestoroch daného žiadateľa sa doplnia o kontroly na mieste v priestoroch najmenej dvoch vzdelávacích zariadení alebo najmenej 1 % vzdelávacích zariadení zaznamenaných žiadateľom v súlade s článkom 6 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/247, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Ak žiadateľ žiada o pomoc týkajúcu sa sprievodných opatrení, kontroly na mieste v priestoroch žiadateľa sa môžu na základe analýzy rizika nahradiť kontrolami na mieste v priestoroch, kde sa vykonávajú sprievodné opatrenia. Na základe analýzy rizika členské štáty určia úroveň týchto kontrol na mieste.

4.   Príslušný orgán vyberie na základe analýzy rizika žiadateľov, ktorí budú podrobení kontrolám na mieste.

Na tento účel príslušný orgán náležite zohľadní najmä:

a)

rôzne zemepisné oblasti;

b)

opakovaný charakter chýb a zistenia kontrol vykonaných v minulých rokoch;

c)

výšku žiadanej podpory;

d)

typ žiadateľa;

e)

typ sprievodného opatrenia, ak existuje.

5.   Kontrolu možno ohlásiť vopred za predpokladu, že sa tým neohrozí účel kontroly, a to v lehote striktne obmedzenej na nevyhnutné minimum.

6.   Príslušný kontrolný orgán vypracuje v súvislosti s každou kontrolou na mieste správu o kontrole. V správe sa presne uvedú jednotlivé kontrolované položky.

Správa o kontrole pozostáva z týchto častí:

a)

všeobecná časť obsahujúca tieto informácie: (podľa potreby)

i)

uplatňovaná stratégia programu, príslušné obdobie, kontrolované žiadosti o pomoc, množstvá výrobkov, zúčastnené vzdelávacie zariadenia, odhad počtu detí, na ktoré sa pomoc vyplatila (na základe dostupných údajov), a príslušný finančný objem;

ii)

mená zúčastnených zodpovedných osôb;

b)

časť, v ktorej sú samostatne opísané vykonané kontroly a ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i)

skontrolované dokumenty;

ii)

charakter a rozsah vykonaných kontrol;

iii)

poznámky a zistenia.

7.   Členské štáty Komisii oznámia vykonané kontroly na mieste a príslušné zistenia do 30. novembra po ukončení školského roka.

Článok 9

Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm

Na účely vymáhania neoprávnene vyplatených súm sa mutatis mutandis uplatňuje článok 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 809/2014.

Článok 10

Propagovanie finančného príspevku Únie k programu

1.   V prípade, že sa členský štát rozhodne nevyužiť plagát uvedený v článku 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/247, vo svojej stratégii jasne vysvetlí, akým spôsobom bude verejnosť informovať o finančnom príspevku Únie na svoj program konzumácie ovocia a zeleniny v školách.

2.   Je nevyhnutné, aby sa v rámci komunikačných prostriedkov a propagačných opatrení, ktoré sa uvádzajú v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/247, v maximálnej možnej miere vyobrazovala európska vlajka a uvádzala sa zmienka o úniovom „Programe podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách“ alebo skratka tohto názvu, ako aj zmienka o finančnej podpore zo strany Únie.

3.   Je nevyhnutné, aby sa v rámci nástrojov a vzdelávacích materiálov využívaných pri sprievodných opatreniach, ktoré sa uvádzajú v článku 4 ods. 1 písm. b) bode iii) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/247, v maximálnej možnej miere vyobrazovala európska vlajka a uvádzala sa zmienka o úniovom „Programe podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách“ alebo skratka tohto názvu, ako aj zmienka o finančnej podpore zo strany Únie.

4.   Odkazy na finančný príspevok Únie musia byť viditeľné aspoň v takej miere ako odkazy na príspevky iných súkromných alebo verejných subjektov, ktoré podporujú program konzumácie ovocia a zeleniny v školách v danom členskom štáte.

5.   Členské štáty môžu naďalej využívať existujúce zásoby plagátov a iných propagačných nástrojov vytlačených pred 26. februárom 2016 v súlade s nariadením (ES) č. 288/2009.

Článok 11

Oznámenia

Oznámenia členských štátov Komisii stanovené v tomto nariadení sa podávajú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (8).

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na pomoc na školský rok 2016/2017 a nasledujúce školské roky.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 38).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/247 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).


PRÍLOHA

Orientačné rozdelenie pomoci Únie na členský štát

Členský štát

Miera spolufinancovania (%)

Deti od 6 do 10 rokov – absolútne hodnoty

EUR

Rakúsko

75

406 322

2 239 273

Belgicko

75

611 450

3 369 750

Bulharsko

90

316 744

2 094 722

Chorvátsko

90

205 774

1 360 845

Cyprus

75

44 823

290 000

Česká republika

88

480 495

3 124 660

Dánsko

75

328 182

1 808 638

Estónsko

90

66 436

439 361

Fínsko

75

290 308

1 599 911

Francúzsko

76

4 051 279

22 500 145

Nemecko

75

3 575 991

19 707 575

Grécko

81

529 648

3 143 600

Maďarsko

86

482 160

3 031 022

Írsko

75

319 126

1 758 729

Taliansko

80

2 853 098

16 719 794

Lotyšsko

90

95 861

633 957

Litva

90

136 285

901 293

Luxembursko

75

29 473

290 000

Malta:

75

19 511

290 000

Holandsko

75

986 118

5 434 576

Poľsko

88

1 802 733

11 645 350

Portugalsko

85

527 379

3 284 967

Rumunsko

89

1 054 185

6 869 985

Slovensko

89

262 703

1 709 502

Slovinsko

83

91 095

554 291

Španielsko

75

2 337 457

12 939 604

Švédsko

75

518 322

2 856 514

Spojené kráľovstvo

76

3 494 635

19 401 935

EÚ-28

79

25 917 593

150 000 000


23.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/249

z 10. februára 2016,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Jambon de l'Ardèche (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Jambon de l'Ardèche“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1023/2010 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu „Jambon de l'Ardèche“ (CHZO) sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1023/2010 z 12. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Jambon de l'Ardèche (CHZO)] (Ú. v. EÚ L 296, 13.11.2010, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ C 330, 7.10.2015, s. 3.


23.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/250

z 22. februára 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

236,2

MA

92,5

SN

172,2

TN

107,9

TR

111,5

ZZ

144,1

0707 00 05

MA

84,0

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 91 00

TN

173,6

ZZ

173,6

0709 93 10

MA

45,6

TR

162,7

ZZ

104,2

0805 10 20

CL

98,4

EG

46,8

IL

78,1

MA

59,5

TN

50,6

TR

62,1

ZZ

65,9

0805 20 10

IL

118,2

MA

84,8

TR

93,7

ZZ

98,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

140,5

JM

160,3

MA

118,9

TR

54,9

ZZ

108,7

0805 50 10

EG

97,1

IL

96,1

MA

83,5

TR

93,3

ZZ

92,5

0808 10 80

CL

92,5

US

108,3

ZZ

100,4

0808 30 90

CL

173,8

CN

89,7

TR

156,1

ZA

95,2

ZZ

128,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.