ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 9

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
14. januára 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/26 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o nonylfenol-etoxyláty ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/27 z 13. januára 2016, ktorým sa menia prílohy III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

4

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/28 z 13. januára 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/29 z 13. januára 2016, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 4. do 8. januára 2016 v rámci colnej kvóty otvorenej pre kukuricu nariadením (ES) č. 969/2006

10

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/30 z 13. januára 2016, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 4. januára 2016 do 8. januára 2016 v rámci colných kvót otvorených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2081 pre niektoré obilniny s pôvodom na Ukrajine

12

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1329/2014 z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve ( Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014 )

14

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/26

z 13. januára 2016,

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o nonylfenol-etoxyláty

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 1,

keďže:

(1)

Švédske kráľovstvo 2. augusta 2013 predložilo Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) dokumentáciu (ďalej len „dokumentácia podľa prílohy XV“) podľa článku 69 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 s cieľom iniciovať postup obmedzovania stanovený v článkoch 69 až 73 uvedeného nariadenia. Spočiatku sa v dokumentácii podľa prílohy XV uvádzalo, že vystavenie nonylfenolu (ďalej len „NP“) a nonylfenol-etoxylátom (ďalej len „NPE“) predstavuje riziko pre životné prostredie, najmä pre vodné druhy žijúce v povrchovej vode. S cieľom obmedziť toto riziko sa v dokumentácii navrhuje zakázať uvádzanie tých textilných výrobkov na trh, ktoré je možné prať vo vode, ak obsahujú NP a NPE v koncentrácii rovnajúcej sa 100 mg/kg (0,01 % hmotnostného) alebo vyššej. Dokumentácia podľa prílohy XV dokazuje, že na riešenie situácie je potrebné podniknúť kroky na úrovni Únie.

(2)

Švédsko počas verejných konzultácií o dokumentácii podľa prílohy XV odporučilo vyňať NP z rozsahu pôsobnosti návrhu obmedzenia, pretože sa pri spracovaní textilu nepoužíva úmyselne. Výbor agentúry pre hodnotenie rizík (ďalej len „RAC“) a Výbor agentúry pre sociálno-ekonomickú analýzu (ďalej len „SEAC“) posúdili vylúčenie NP za oprávnené z hľadiska efektívnosti, praktickosti a sledovateľnosti obmedzenia. Preto by mali byť predmetom navrhovaného obmedzenia len NPE.

(3)

V dokumentácii podľa prílohy XV sú NPE definované ako rozvetvené a lineárne etoxyláty nonylfenolu, ktoré obsahujú látky vymedzené číslami CAS alebo EC a látky neznámeho alebo variabilného zloženia, produkty komplexných reakcií alebo biologické materiály (UVCB), polyméry a homológy. Látky v uvedenej skupine sú definované molekulovým vzorcom (C2H4O)nC15H24O.

(4)

V rámci niekoľkých prieskumov trhu, uvedených v dokumentácii podľa prílohy XV, bola v textilných výrobkoch zistená prítomnosť NPE s rôznymi koncentráciami. Uvedenie NPE na trh a ich použitie na účely spracovania textílií a kože ako látok alebo v zmesiach, je už obmedzené položkou 46 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Avšak za predvídateľných podmienok prania textilných výrobkov vo vode predstavuje uvoľnenie NPE do vodného prostredia riziká pre vodné druhy.

(5)

Z dôvodu koherentnosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 (2) by sa navrhované obmedzenie na textilné výrobky malo vzťahovať na výrobky, ktoré obsahujú najmenej 80 % hmotnostných textilných vlákien a na iné výrobky, ktoré obsahujú časť obsahujúcu najmenej 80 % hmotnostných textilných vlákien. Okrem toho je v záujme jasnosti vhodné uviesť, že medzi textilné výrobky patria nedokončené výrobky, polotovary a hotové výrobky vrátane produktov ako sú odevy (napr. pre ľudí, hračky a zvieratá), doplnky, interiérový textil, vlákna, priadza, látky a pletené panely.

(6)

Výbor RAC 3. júna 2014 prijal na základe konsenzu stanovisko k návrhu obmedzenia v dokumentácii podľa prílohy XV, ktoré potvrdzuje, že existuje riziko spôsobené vystavením produktom rozkladu NPE. Výbor RAC sa ďalej vyjadril, že obmedzenie je najvhodnejším opatrením na úrovni Únie na riešenie rizík, ktoré predstavujú NPE v textilných výrobkoch, tak z hľadiska účinnosti, ako aj z hľadiska uskutočniteľnosti.

(7)

Výbor SEAC 9. septembra 2014 na základe konsenzu prijal stanovisko k návrhu obmedzenia v dokumentácii podľa prílohy XV, a uviedol, že navrhované obmedzenie NPE je najvhodnejším opatrením na úrovni Únie na riešenie zistených rizík, pokiaľ ide o primeranosť sociálno-ekonomických prínosov a sociálno-ekonomických nákladov.

(8)

V súlade s dokumentáciou podľa prílohy XV a tak, ako to potvrdili výbory RAC a SEAC, limit 0,01 % hmotnostného je najnižšia koncentrácia, ktorá zodpovedá úmyselnej úprave textílií NPE. Pripomienky doručené počas verejnej konzultácie potvrdili, že limit nižší ako 0,01 % hmotnostného by znamenal značné ťažkosti pri presadzovaní obmedzenia, pretože textílie sa môžu kontaminovať NPE pri takýchto nízkych koncentráciách v dôsledku náhodného vystavenia počas výrobného procesu. Okrem toho by päťnásobné zníženie limitu 0,01 % (na 0,002 % hmotnostného) znamenalo zhruba len 1,25-násobné zníženie emisií, čo by viedlo k zníženiu koncentrácie NPE v povrchovej vode o ďalších 5 % v porovnaní s limitom 0,01 % hmotnostného.

(9)

Uskutočnili sa konzultácie s fórom na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách a jeho odporúčania sa vzali do úvahy.

(10)

Dňa 1. októbra 2014 agentúra predložila Komisii stanoviská výborov RAC a SEAC, na základe ktorých Komisia dospela k záveru, že prítomnosť NPE v textilných výrobkoch predstavuje neprijateľné riziko pre životné prostredie, ktoré je potrebné riešiť na úrovni celej Únie. Bol zohľadnený aj sociálno-ekonomický vplyv daného obmedzenia vrátane dostupnosti alternatív.

(11)

Predpokladá sa, že použité textílie sa zvyčajne pred dodaním alebo sprístupnením tretej strane niekoľkokrát operú, a preto ak obsahujú NPE, ide o zanedbateľné množstvá. Preto by uvádzanie použitých textilných výrobkov na trh malo byť vyňaté z obmedzenia. Podobne sa môže predpokladať, že recyklované textílie prípadne obsahujú zanedbateľné množstvá NPE, a preto by sa toto obmedzenie nemalo vzťahovať na nové textilné výrobky, ak boli vyrobené výlučne z recyklovaných textílií bez použitia NPE.

(12)

Zainteresované strany by mali mať dostatočný čas na to, aby mohli prijať primerané opatrenia na zaistenie súladu, najmä na zabezpečenie primeranej komunikácie v rámci zložitého globálneho dodávateľského reťazca. Nové obmedzenie by sa preto malo uplatňovať až od neskoršieho dátumu.

(13)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1).


PRÍLOHA

Do prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa dopĺňa táto nová položka 46a:

„46a.

Nonylfenol-etoxyláty (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Nesmú sa uviesť na trh po 3. februári 2021 v textilných výrobkoch, pri ktorých možno odôvodnene očakávať, že sa počas normálneho životného cyklu budú prať vo vode, v koncentrácii rovnajúcej sa 0,01 hmotnostného % alebo vyššej daného textilného výrobku alebo každej časti daného textilného výrobku.

2.

Odsek 1 sa nevzťahuje na uvedenie použitých textilných výrobkov na trh ani na nové textilné výrobky vyrobené výlučne z recyklovaných vlákien a bez použitia NPE.

3.

Na účel odseku 1 a 2 ‚textilný výrobok‘ je akýkoľvek nedokončený výrobok, polotovar alebo hotový výrobok, ktorý obsahuje aspoň 80 hmotnostných % textilných vlákien, alebo akýkoľvek iný výrobok, ktorý obsahuje časť obsahujúcu aspoň 80 hmotnostných % textilných vlákien, vrátane výrobkov, akými sú oblečenie, doplnky, bytové textílie, vlákna, priadze, látky a pletené panely.“


14.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/27

z 13. januára 2016,

ktorým sa menia prílohy III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 23 prvý odsek,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie prenosných spongiformných encefalopatií u zvierat. Príslušné nariadenie sa vzťahuje na produkciu a uvádzanie živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu na trh a v určitých osobitných prípadoch na ich vývoz.

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 999/2001 a v súlade s kapitolou B prílohy III k uvedenému nariadeniu členské štáty každoročne predkladajú Komisii informácie o monitorovaní prenosných spongiformných encefalopatií na svojich územiach a Komisia predkladá zhrnutie týchto informácií Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá.

(3)

Po dohode medzi Európskou komisiou a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín sa príprava a uverejnenie výročnej súhrnnej správy Únie o monitorovaní a testovaní prežúvavcov na prítomnosť prenosných spongiformných encefalopatií prenesie z Komisie na Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Kapitola B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 by sa preto mala zmeniť, aby sa zohľadnila táto nová skutočnosť.

(4)

Prílohou IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa zakazuje kŕmenie určitých hospodárskych zvierat spracovanými živočíšnymi bielkovinami, najmä tými, ktoré sú získané z neprežúvavcov.

(5)

Okrem toho podľa písm. b) bodu ii) kapitoly II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa rybia múčka a kŕmne zmesi s obsahom rybej múčky môžu použiť na kŕmenie neprežúvavých hospodárskych zvierat vrátane živočíchov akvakultúry.

(6)

V bode 3 oddielu A kapitoly III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovuje, že voľne ložené spracované živočíšne bielkoviny získané z neprežúvavcov a voľne ložené kŕmne zmesi s obsahom takýchto bielkovín sa prepravujú vo vozidlách a nádobách, ktoré sa nepoužívajú na prepravu krmiva určeného pre neprežúvavé hospodárske zvieratá s výnimkou živočíchov akvakultúry. Keďže rybia múčka a kŕmne zmesi s obsahom rybej múčky sú povolené na použitie v krmive pre všetky neprežúvavé hospodárske zvieratá, toto ustanovenie by sa nemalo uplatňovať na rybiu múčku ani na kŕmne zmesi s obsahom rybej múčky. Bod 3 oddielu A kapitoly III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, aby nezahŕňal rybiu múčku.

(7)

V oddiele E kapitoly V prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovuje, že vývoz spracovaných živočíšnych bielkovín získaných z neprežúvavcov a výrobkov s obsahom takýchto bielkovín je povolený len vtedy, ak sú určené na použitia, ktoré nie sú zakázané týmto nariadením a ak je pred vývozom uzavretá písomná dohoda medzi príslušným orgánom vyvážajúceho členského štátu alebo Komisiou a príslušným orgánom dovážajúcej tretej krajiny, ktorá obsahuje záväzok dovážajúcej tretej krajiny, že bude dodržiavať plánované použitie a nebude opätovne vyvážať spracované živočíšne bielkoviny ani výrobky s obsahom takýchto bielkovín na použitia, ktoré sú zakázané nariadením (ES) č. 999/2001.

(8)

Táto požiadavka bola pôvodne určená na kontrolu šírenia bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) v čase, keď bola epidémia BSE v Únii a keď bol európsky kontinent predstavoval hlavnú časť sveta, ktorá bola zasiahnutá touto epidémiou. Odvtedy sa však v Únii situácia v oblasti BSE výrazne zlepšila. V roku 2013 bolo nahlásených v Únii 7 prípadov BSE a v roku 2014 bolo nahlásených 11 prípadov v porovnaní s 2 166 nahlásenými prípadmi v roku 2001 a 2 124 nahlásenými prípadmi v roku 2002. Toto zlepšenie situácie v oblasti BSE v Únii je vidieť na skutočnosti, že dvadsať členských štátov Únie má v súčasnosti štatút zanedbateľného rizika BSE v súlade s rozhodnutím Komisie 2007/453/ES (2) v znení zmien.

(9)

Požiadavka uvedená v oddiele E kapitoly V prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001, ktorou sa stanovuje povinnosť uzavrieť písomnú dohodu s treťou krajinou určenia ako nevyhnutná podmienka pre vývoz spracovaných živočíšnych bielkovín získaných z neprežúvavcov a výrobkov obsahujúcich takéto bielkoviny, a zákaz, aby boli tieto výrobky používané v tretích krajinách na kŕmenie hospodárskych zvierat s výnimkou živočíchov akvakultúry, by sa preto mala vypustiť.

(10)

V oddiele D kapitoly IV prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú podmienky pre výrobu a používanie spracovaných živočíšnych bielkovín z neprežúvavcov určených na kŕmenie živočíchov akvakultúry a kŕmnych zmesí s obsahom takýchto bielkovín, čo si vyžaduje úplné oddelenie materiálu z prežúvavcov od materiálu z neprežúvavcov v každom štádiu výrobného reťazca a pravidelný odber vzoriek a analýzu s cieľom overiť, či nedošlo ku krížovej kontaminácii. Tieto podmienky by sa mali vyžadovať aj v prípade spracovaných živočíšnych bielkovín z neprežúvavcov a kŕmnych zmesí s obsahom takýchto bielkovín určených na vývoz, aby sa zabezpečilo, že vyvážané spracované živočíšne bielkoviny a kŕmne zmesi s obsahom takýchto bielkovín poskytujú rovnakú úroveň bezpečnosti ako tie, ktoré sa používajú na území Únie.

(11)

Keďže krmivo pre spoločenské zvieratá a rybia múčka sa vyrábajú v spracovateľských zariadeniach určených výlučne na výrobu výrobkov získaných z vodných živočíchov s výnimkou morských cicavcov, respektíve na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, nemala by sa požiadavka, ktorá stanovuje, že vývoz je povolený iba zo zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky oddielu D kapitoly IV prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001, vzťahovať na krmivo pre domáce zvieratá alebo na rybiu múčku.

(12)

Oddiel E kapitoly V prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kapitola B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa nahrádza takto:

„KAPITOLA B

POŽIADAVKY NA PREDKLADANIE SPRÁV A VEDENIE ZÁZNAMOV

I.   POŽIADAVKY KLADENÉ NA ČLENSKÉ ŠTÁTY

A.   Informácie, ktoré predkladajú členské štáty vo svojich ročných správach v súlade s článkom 6 ods. 4

1.

Počet podozrivých prípadov zahrnutých pod oficiálne obmedzenia pohybu v súlade s článkom 12 ods. 1 podľa druhov zvierat.

2.

Počet podozrivých prípadov podrobených laboratórnemu preskúmaniu v súlade s článkom 12 ods. 2 podľa druhov zvierat vrátane výsledkov zrýchlených testov a potvrdzujúcich testov (počet negatívnych a počet pozitívnych prípadov) a pokiaľ ide o hovädzí dobytok, vekové rozdelenie všetkých zvierat, ktoré boli podrobené testom. Vekové rozdelenie by sa malo uviesť v takýchto skupinách: ‚mladšie ako 24 mesiacov‘, rozdelenie po 12 mesiacoch od 24 do 155 mesiacov a ‚staršie ako 155 mesiacov‘.

3.

Počet stád, v ktorých sa zaznamenali podozrivé prípady oviec a kôz a ktoré sa vyšetrovali v súlade s článkom 12 ods. 1 a 2.

4.

Počet hovädzieho dobytka, ktorý sa podrobil skúške v rámci každej subpopulácie uvedenej v kapitole A časti I bodoch 2.1, 2.2, 3.1 a 5. Určí sa metóda výberu vzoriek, výsledky zrýchlených a potvrdzujúcich testov a vekové rozdelenie zvierat, ktoré sa podrobia testom, zoskupených v súlade s bodom 2.

5.

Počet oviec a kôz a počet stád, ktoré sa podrobili testom v rámci každej subpopulácie uvedenej v kapitole A, časti II, bodoch 2, 3, 5 a 6, spolu s metódou výberu vzoriek a výsledkami zrýchlených a potvrdzujúcich testov.

6.

Zemepisné rozdelenie pozitívnych prípadov BSE a klusavky vrátane krajiny pôvodu, ak to nie je rovnaká krajina ako krajina predkladajúca správu. Pre každý prípad TSE hovädzieho dobytka, oviec a kôz by sa mal uviesť rok a podľa možnosti aj mesiac narodenia zvieraťa. Uvedú sa tiež prípady TSE, ktoré sa považujú za atypické. Podľa potreby sa v prípadoch klusavky nahlasujú výsledky primárnych a sekundárnych molekulárnych testov uvedených v prílohe X kapitole C bode 3.2 písm. c).

7.

Pre zvieratá iné ako hovädzí dobytok, ovce a kozy, počet vzoriek a potvrdených prípadov TSE podľa druhov.

8.

Genotyp a podľa možností plemeno každej ovce, ktorá mala pozitívne výsledky testov TSE a ktorej sa odoberali vzorky v súlade s kapitolou A časťou II bodom 8.1 alebo kapitolou A časťou II bodom 8.2.

B.   Obdobia predkladania správ

Vypracovanie správ obsahujúcich informácie uvedené v oddiele A a mesačne predkladaných Komisii (ktorá ich zašle Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín) v elektronickej podobe dohodnutej medzi členskými štátmi, Komisiou a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, alebo v prípade informácií uvedených v bode 8 predkladané štvrťročne, môže predstavovať ročnú správu požadovanú článkom 6 ods. 4, za predpokladu, že sú informácie aktualizované vždy, keď sú k dispozícii nové informácie.

II.   INFORMÁCIE, KTORÉ MÁ KOMISIA PREDLOŽIŤ V SÚHRNNEJ SPRÁVE ÚNIE

Súhrnná správa Únie sa predkladá v tabuľkovom formáte obsahujúcom aspoň informácie uvedené v časti I.A pre každý členský štát.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín od 1. januára 2016 analyzuje informácie uvedené v časti I a do konca novembra uverejňuje súhrnnú správu o trendoch a zdrojoch prenosných spongiformných encefalopatií v Únii.

III.   ZÁZNAMY

1.

Príslušný orgán vedie a uchováva počas siedmych rokov záznamy o informáciách uvedených v časti I.A.

2.

Vyšetrujúce laboratórium uchováva počas siedmych rokov všetky záznamy o testovaní, najmä laboratórne pracovné denníky a, ak je to možné, parafínové bloky a fotografie Western Blot.“

Článok 2

V oddiele A kapitoly III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

Voľne ložené spracované živočíšne bielkoviny s výnimkou rybej múčky získané z neprežúvavcov a voľne ložené kŕmne zmesi s obsahom takýchto spracovaných živočíšnych bielkovín sa prepravujú vo vozidlách a nádobách, ktoré sa nepoužívajú na prepravu krmiva určeného pre neprežúvavé hospodárske zvieratá s výnimkou živočíchov akvakultúry.“

Článok 3

V kapitole V prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa oddiel E nahrádza takto:

„ODDIEL E

Vývoz spracovaných živočíšnych bielkovín a výrobkov s obsahom takýchto bielkovín

1.

Vývoz spracovaných živočíšnych bielkovín získaných z prežúvavcov a výrobkov s obsahom takýchto bielkovín je zakázaný.

Ako výnimka sa však tento zákaz nevzťahuje na spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, ktoré obsahuje spracované živočíšne bielkoviny získané z prežúvavcov a ktoré bolo spracované v schválených zariadeniach pre krmivo pre spoločenské zvieratá v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a je zabalené a označené v súlade s právnymi predpismi Únie.

2.

Vývoz spracovaných živočíšnych bielkovín získaných z neprežúvavcov alebo kŕmnych zmesí s obsahom takýchto bielkovín sa schvaľuje, iba ak sú splnené tieto podmienky:

a)

spracované živočíšne bielkoviny získané z neprežúvavcov musia pochádzať zo spracovateľských zariadení, ktoré sa zaoberajú výlučne spracovaním vedľajších živočíšnych produktov z neprežúvavcov pochádzajúcich z bitúnkov a rozrábkarní uvedených v písmene a) oddielu D kapitoly IV, alebo zo schválených spracovateľských zariadení, ktoré sú uvedené vo verejne prístupných zoznamoch uvedených v písmene d) oddielu A kapitoly V,

b)

kŕmne zmesi obsahujúce spracované živočíšne bielkoviny získané z neprežúvavcov musia pochádzať zo schválených zariadení, ktoré sú uvedené vo verejne prístupných zoznamoch uvedených v písmene e) oddielu A kapitoly V a sú zabalené a označené v súlade s právnymi predpismi Únie.

3.

Podmienky stanovené v bode 2 sa nevzťahujú na:

a)

krmivo pre spoločenské zvieratá, ktorá obsahuje spracované živočíšne bielkoviny získané z neprežúvavcov a ktoré bolo spracované v schválených zariadeniach pre krmivo pre spoločenské zvieratá v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a je zabalené a označené v súlade s právnymi predpismi Únie,

b)

rybiu múčku a kŕmne zmesi neobsahujúce okrem rybej múčky žiadne iné spracované živočíšne bielkoviny.“

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2007/453/ES z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 84).


14.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/28

z 13. januára 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

EG

120,0

MA

86,0

TN

87,8

TR

109,3

ZZ

100,8

0707 00 05

MA

72,9

TR

156,4

ZZ

114,7

0709 93 10

MA

72,3

TR

156,6

ZZ

114,5

0805 10 20

EG

48,7

MA

68,1

TR

80,6

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

63,1

0805 20 10

IL

167,2

MA

86,0

ZZ

126,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

115,4

JM

147,1

TR

92,1

ZZ

118,2

0805 50 10

EG

98,7

MA

92,2

TR

86,4

ZZ

92,4

0808 10 80

CA

156,8

CL

82,6

US

105,7

ZZ

115,0

0808 30 90

CN

75,9

TR

132,0

ZZ

104,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


14.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/29

z 13. januára 2016,

ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 4. do 8. januára 2016 v rámci colnej kvóty otvorenej pre kukuricu nariadením (ES) č. 969/2006

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 969/2006 (2) sa otvorila ročná dovozná colná kvóta na 277 988 ton kukurice (poradové číslo 09.4131).

(2)

V článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 969/2006 sa stanovil objem čiastkového obdobia č. 1 na 138 994 ton na obdobie od 1. januára do 30. júna 2016.

(3)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané v období od 4. januára 2016 od 13. hodiny do 8. januára 2016 do 13. hodiny bruselského času sú vyššie ako dostupné množstvá. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením prideľovacieho koeficientu, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá a ktorý sa vypočíta v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Takisto by sa už nemali vydávať dovozné povolenia podľa nariadenia (ES) č. 969/2006 na prebiehajúce čiastkové kvótové obdobie.

(5)

S cieľom zaistiť účinnosť opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia týkajúce sa kvóty uvedenej v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 969/2006 (poradové číslo 09.4131), podané v období od 4. januára 2016 od 13. hodiny do 8. januára 2016 do 13. hodiny bruselského času, sa uplatňuje prideľovací koeficient 86,331677 %.

2.   Predkladanie nových žiadostí o povolenia, ktoré sa týkajú kvóty uvedenej v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 969/2006 (poradové číslo 09.4131), sa pozastavuje od 8. januára 2016 od 13. hodiny bruselského času na prebiehajúce čiastkové kvótové obdobie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).


14.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/30

z 13. januára 2016,

ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 4. januára 2016 do 8. januára 2016 v rámci colných kvót otvorených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2081 pre niektoré obilniny s pôvodom na Ukrajine

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2081 (2) sa otvorili colné kvóty na dovoz niektorých obilnín s pôvodom na Ukrajine.

(2)

V článku 1 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2081 sa stanovilo na obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, a množstvo kvóty s poradovým číslom 09.4308 na 400 000 ton.

(3)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia v rámci kvóty s poradovým číslom 09.4308, predložené v období od 4. januára 2016 do 8. januára 2016 13. hodiny bruselského času, prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, a to stanovením alokačného koeficientu, ktorý sa má uplatniť na požadované množstvá v prípade príslušnej kvóty a ktorý sa vypočíta v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Takisto by sa už nemali vydávať dovozné povolenia pre colnú kvótu s poradovým číslom 09.4308 uvedenú vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2081 na prebiehajúce kvótové obdobie.

(5)

S cieľom zaistiť účinnosť opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia týkajúce sa kvóty s poradovým číslom 09.4308 a uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2081, ktoré boli predložené v období od 4. januára 2016 do 8. januára 2016 13. hodiny bruselského času, sa uplatňuje prideľovací koeficient 46,782204 % v prípade žiadostí podaných v rámci colnej kvóty s poradovým číslom 09.4308.

2.   Predkladanie nových žiadostí o povolenia, ktoré sa týkajú kvóty kvót s poradovým číslom 09.4308, uvedenej v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2081, sa pozastavuje od 8. januára 2016 13. hodiny bruselského času na prebiehajúce podkvótové obdobie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2081 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015, s. 81).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).


Korigendá

14.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/14


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1329/2014 z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve

( Úradný vestník Európskej únie L 359 zo 16. decembra 2014 )

Na strane 52 v bode 4 prílohy 4 (Tlačivo IV) týkajúcej sa žiadosti o európske osvedčenie o dedičstve:

namiesto:

„4.

Zamýšľaný účel osvedčenia (8)“

má byť:

„4.

Zamýšľaný účel osvedčenia (9)“.