ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 3

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
6. januára 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/4 z 5. januára 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokiaľ ide o základné požiadavky ochrany životného prostredia ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/5 z 5. januára 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o uplatňovanie základných požiadaviek ochrany životného prostredia ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/6 z 5. januára 2016, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014 ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie ( 1 )

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/8 z 5. januára 2016, ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti na rok 2017 ( 1 )

35

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/9 z 5. januára 2016 o spoločnom predkladaní a zdieľaní údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) ( 1 )

41

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/10 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

46

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/11 z 5. januára 2016, ktorou sa mení príloha II k smernici Komisie 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín ( 1 )

48

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/4

z 5. januára 2016,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokiaľ ide o základné požiadavky ochrany životného prostredia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 sa požaduje, aby výrobky, súčasti a zariadenia spĺňali požiadavky ochrany životného prostredia uvedené v zväzku I a II prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len „Chicagsky dohovor“) platného od 17. novembra 2011 s výnimkou dodatkov k uvedenej prílohe.

(2)

Zväzky I a II prílohy 16 k Chicagskému dohovoru boli v roku 2014 zmenené, pričom sa zaviedli nové hlukové normy.

(3)

Nariadenie (ES) č. 216/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku vydanom Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) a článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 6 nariadenia (ES) č. 216/2008 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Výrobky, súčasti a zariadenia spĺňajú požiadavky ochrany životného prostredia, ktoré obsahuje zmena 11-B k zväzku I a zmena 8 k zväzku II prílohy 16 k Chicagskému dohovoru platného k 1. januáru 2015, s výnimkou dodatkov k prílohe 16.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 13.3.2008, s. 1.


6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/5

z 5. januára 2016,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o uplatňovanie základných požiadaviek ochrany životného prostredia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 sa požaduje, aby výrobky, súčasti a zariadenia spĺňali požiadavky ochrany životného prostredia uvedené v zväzku I a zväzku II prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len „Chicagsky dohovor“) platného od 17. novembra 2011, s výnimkou dodatkov k uvedenej prílohe. Uvedené požiadavky sa zaviedli v Únii prostredníctvom nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012 (2).

(2)

Zväzky I a II prílohy 16 k Chicagskému dohovoru boli v roku 2014 zmenené, pričom sa zaviedli nové hlukové normy.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 748/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku vydanom Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) a článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe I (Časť 21) k nariadeniu (ES) č. 748/2012 sa bod 21.A.18 písm. a) nahrádza takto:

„a)

Príslušné hlukové požiadavky na vydanie typového osvedčenia pre lietadlo vychádzajú z ustanovení zväzku I, časti II kapitoly 1 prílohy 16, Chicagského dohovoru a:

1.

pre podzvukové prúdové letúny zo zväzku I časti II kapitol 2, 3, 4 a 14, podľa potreby;

2.

pre vrtuľové letúny zo zväzku I časti II kapitol 3, 4, 5, 6, 10 a 14, podľa potreby;

3.

pre vrtuľníky zo zväzku I časti II kapitol 8 a 11, podľa potreby;

4.

pre nadzvukové letúny zo zväzku I časti II kapitoly 12, podľa potreby a

5.

pre konvertoplány zo zväzku I časti II kapitoly 13, podľa potreby.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1).


6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/6

z 5. januára 2016,

ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

V článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje možnosť prijať v záujme ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia primerané mimoriadne opatrenia Únie v súvislosti s potravinami a krmivami dovážanými z tretej krajiny, ak sa riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi.

(2)

V nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime z 11. marca 2011 bola Komisia informovaná, že hladiny rádionuklidov v určitých potravinárskych produktoch pochádzajúcich z Japonska prekročili účinné hladiny v potravinách platné v Japonsku. Takáto kontaminácia môže predstavovať ohrozenie pre verejné zdravie a zdravie zvierat v Únii, a preto bolo prijaté vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 297/2011 (2). Uvedené nariadenie bolo nahradené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 961/2011 (3), ktoré bolo neskôr nahradené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 284/2012 (4). Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 284/2012 bolo nahradené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 996/2012 (5), ktoré bolo neskôr nahradené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 322/2014 (6).

(3)

Keďže vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 322/2014 sa stanovuje, že opatrenia, ktoré sú v ňom stanovené, sa majú preskúmať do 31. marca 2015, a keďže je potrebné zohľadniť ďalší vývoj situácie a údajov o výskyte rádioaktivity v krmivách a potravinách za rok 2014, je vhodné zrušiť vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014 a prijať nové nariadenie.

(4)

Existujúce opatrenia sa preskúmali, pričom sa zohľadnilo viac ako 81 000 údajov o výskyte rádioaktivity v krmivách a potravinách s výnimkou hovädzieho mäsa a 237 000 údajov o výskyte rádioaktivity v hovädzom mäse, ktoré predložili japonské úrady v súvislosti so štvrtým vegetačným obdobím po havárii.

(5)

Alkoholické nápoje, ktoré patria pod číselné znaky KN 2203 až 2208, už nie sú výslovne vyňaté z rozsahu pôsobnosti, keďže požiadavky týkajúce sa odberu vzoriek a analýzy a vyhlásenia sa uplatňujú na vymedzený zoznam krmív a potravín.

(6)

Údaje, ktoré predložili japonské orgány, poskytujú dôkaz o tom, že v prípade krmív a potravín pochádzajúcich z prefektúr Aomori a Saitama už nie je potrebné pred vývozom do Únie vyžadovať odber vzoriek ani ich analýzu, pokiaľ ide o prítomnosť rádioaktivity.

(7)

V prípade krmív a potravín s pôvodom v prefektúre Fukušima sa na súčasné preskúmanie zamerané na zrušenie požiadavky odberu vzoriek a analýzy pred vývozom do Únie v prípade uvedených krmív a potravín použilo kritérium, že japonské orgány počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov (2013 a 2014) nezistili žiadny prípad nedodržania podmienok. V prípade ostatných krmív a potravín pochádzajúcich z uvedenej prefektúry je vhodné ponechať v platnosti požiadavku na odber vzoriek a analýzu pred vývozom do Únie.

(8)

S cieľom uľahčiť uplatňovanie tohto nariadenia je vhodné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia uvádzali takým spôsobom, aby prefektúry, z ktorých sa pred vývozom do Únie musia odobrať vzorky z tých istých krmív a potravín a z ktorých sa tie isté krmivá a potraviny musia analyzovať, boli zoskupené.

(9)

Pokiaľ ide o prefektúry Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Iwate a Čiba, v súčasnosti sa vyžaduje, aby sa pred vývozom do Únie odobrali vzorky z húb, produktov rybolovu, ryže, sójových bôbov, pohánky a určitých jedlých divorastúcich rastlín a z nich spracovaných a odvodených produktov a aby sa vykonala ich analýza. Rovnaké požiadavky sa vzťahujú na zložené potraviny obsahujúce viac ako 50 % uvedených produktov. Údaje o výskyte za štvrté vegetačné obdobie svedčia o tom, že v prípade niektorých uvedených krmivových a potravinových komodít je vhodné, aby sa odber vzoriek a analýza pred vývozom do Únie už nevyžadovali.

(10)

Pokiaľ ide o prefektúry Akita, Jamagata a Nagano, v súčasnosti sa vyžaduje, aby sa pred vývozom do Únie odobrali vzorky z húb a určitých jedlých divorastúcich rastlín a z nich spracovaných a odvodených produktov a aby sa vykonala ich analýza. Údaje o výskyte za štvrté vegetačné obdobie svedčia o tom, že v prípade jednej z jedlých divorastúcich rastlín je vhodné, aby sa odber vzoriek a analýza pred vývozom do Únie už nevyžadovali. Na druhej strane je v dôsledku zistenia nedodržania podmienok v prípade jednej jedlej divorastúcej rastliny vhodné vyžadovať odber vzoriek z tejto jedlej divorastúcej rastliny pochádzajúcej z uvedených prefektúr a ich analýzu.

(11)

Údaje o výskyte za štvrté vegetačné obdobie svedčia o tom, že v prípade húb pochádzajúcich z prefektúr Šizuoka, Jamanaši a Niigata je vhodné ponechať v platnosti požiadavku na odber vzoriek a analýzu pred vývozom do Únie. V dôsledku zistenia nedodržania podmienok v prípade jednej jedlej divorastúcej rastliny je vhodné vyžadovať odber vzoriek z tejto jedlej divorastúcej rastliny pochádzajúcej z uvedených prefektúr a ich analýzu.

(12)

Z kontrol vykonávaných pri dovoze vyplýva, že japonské orgány plnia osobitné podmienky stanovené právnymi predpismi Únie správne a že za viac ako tri roky sa pri dovozných kontrolách nezistil prípad ich nedodržania. Preto je vhodné udržať nízku frekvenciu kontrol pri dovoze a už ďalej nevyžadovať, aby členské štáty každé tri mesiace informovali Komisiu prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) o všetkých výsledkoch analýz.

(13)

Prechodné opatrenia stanovené v japonských právnych predpisoch uvedené v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 322/2014 už ďalej nie sú relevantné v prípade krmív a potravín, ktoré sa v súčasnosti dovážajú z Japonska, a preto by sa už na ne nemalo odkazovať v tomto nariadení.

(14)

Ďalšie preskúmanie ustanovení tohto nariadenia je vhodné naplánovať na moment, keď budú k dispozícii výsledky odberu vzoriek a analýzy, pokiaľ ide o prítomnosť rádioaktivity krmív a potravín z piateho vegetačného obdobia (2015) po havárii, t. j. do 30. júna 2016. Kritériá na preskúmanie sa určia v čase preskúmania.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na krmivá a potraviny v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (Euratom) č. 3954/87 (7) (ďalej len „produkty“) pochádzajúce alebo odosielané z Japonska s výnimkou:

a)

produktov, ktoré boli zozbierané/zožaté a/alebo spracované pred 11. marcom 2011;

b)

osobných zásielok krmív a potravín živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje článok 2 nariadenia Komisie (ES) č. 206/2009 (8);

c)

osobných zásielok krmív a potravín, ktoré nemajú živočíšny pôvod a ktoré neslúžia na obchodné účely, ale sú určené súkromnej osobe len na jej osobnú spotrebu a použitie. V prípade pochybností nesie dôkazné bremeno príjemca zásielky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia je „zásielka“:

v prípade výrobkov, pri ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza podľa článku 5, množstvo všetkých krmív alebo potravín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré patria do tej istej triedy alebo zodpovedajú tomu istému opisu, na ktoré sa vzťahuje ten istý doklad (resp. tie isté doklady), ktoré sa prevážajú tým istým dopravným prostriedkom a pochádzajú z tej istej prefektúry Japonska;

v prípade ostatných výrobkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, množstvo všetkých krmív alebo potravín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, na ktoré sa vzťahuje ten istý doklad (resp. tie isté doklady), ktoré sa prevážajú tým istým dopravným prostriedkom a pochádzajú z jednej alebo viacerých prefektúr v Japonsku, v rámci obmedzení stanovených vo vyhlásení uvedenom v článku 5.

Článok 3

Dovoz do Únie

Produkty sa môžu do Únie dovážať len pod podmienkou, že spĺňajú podmienky tohto nariadenia.

Článok 4

Maximálne hladiny cézia-134 a cézia-137

V prípade produktov musí byť dodržaná maximálna hladina pre súhrn cézia-134 a cézia-137, ako sa stanovuje v prílohe I.

Článok 5

Vyhlásenie v prípade určitých produktov

1.   Ku každej zásielke húb, rýb a produktov rybolovu (s výnimkou hrebeňovkovitých), ryže, sójových bôbov, ebenovníka rajčiakového, deväťsila japonského (fuki), Aralia spp., bambusových výhonkov, papradia, osmundy japonskej, perovníka pštrosieho a košiabury alebo z nich získaného produktu alebo kŕmnej zmesi alebo zloženej potraviny s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Japonska, musí byť priložené platné vyhlásenie vyhotovené a podpísané v súlade s článkom 6.

2.   Vo vyhlásení uvedenom v odseku 1 sa musí potvrdzovať, že produkty sú v súlade s právnymi predpismi platnými v Japonsku.

3.   Vo vyhlásení uvedenom v odseku 1 sa ďalej osvedčuje, že:

a)

produkt bol zozbieraný/zožatý a/alebo spracovaný pred 11. marcom 2011; alebo

b)

produkt nepochádza a nie je zasielaný z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II (9), v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu; alebo

c)

produkt sa odosiela, no nepochádza zo žiadnej z prefektúr uvedených v prílohe II, v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu, a počas prepravy nebol vystavený účinkom rádioaktivity; alebo

d)

produkt pochádza z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II, v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto výrobku, a je k nemu priložená analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy; alebo

e)

ak je pôvod produktu alebo jeho zložiek, ktoré predstavujú viac ako 50 %, neznámy, k produktu je priložená analytická správa zahŕňajúca výsledky odberu vzoriek a analýzy.

4.   K rybám a produktom rybolovu uloveným alebo zozbieraným v pobrežných vodách prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Čiba alebo Iwate je priložené vyhlásenie uvedené v odseku 1 a analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy, bez ohľadu na to, kde sa takéto produkty vyloďujú.

Článok 6

Vyhotovenie a podpísanie vyhlásenia

1.   Vyhlásenie uvedené v článku 5 sa vyhotovuje podľa vzoru stanoveného v prílohe III.

2.   V prípade produktov uvedených v článku 5 ods. 3 písm. a), b) a c) vyhlásenie podpisuje oprávnený zástupca príslušného japonského orgánu alebo oprávnený zástupca inštancie schválenej príslušným japonským orgánom v zodpovednosti príslušného japonského orgánu a pod jeho dohľadom.

3.   V prípade produktov uvedených v článku 5 ods. 3 písm. d) a e) a v článku 5 ods. 4 vyhlásenie podpisuje oprávnený zástupca príslušného japonského orgánu a je k nemu priložená analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy.

Článok 7

Označovanie

Každá zásielka produktov uvedených v článku 5 ods. 1 sa označuje kódom, ktorý sa uvádza na vyhlásení uvedenom v článku 5, v analytickej správe uvedenej v článku 6 ods. 3, na jednotnom vstupnom zdravotnom doklade alebo na spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente podľa článku 9 ods. 2 a na sanitárnom osvedčení priloženom k zásielke.

Článok 8

Hraničné inšpekčné stanice a určené miesto vstupu

1.   Zásielky produktov uvedených v článku 5 ods. 1 vstupujú do Únie cez určené miesto vstupu v zmysle článku 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009 (10) (ďalej len „určené miesto vstupu“).

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na zásielky produktov uvedených v článku 5 ods. 1 patriace do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 97/78/ES (11). Uvedené zásielky sa dovážajú do Únie cez hraničnú inšpekčnú stanicu v zmysle článku 2 ods. 2 písm. g) uvedenej smernice.

Článok 9

Predchádzajúce oznámenie

1.   Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia oznamujú vopred príchod každej zásielky produktov podľa článku 5 ods. 1

2.   Na účely predchádzajúceho oznámenia prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia musia vyplniť:

a)

v prípade produktov neživočíšneho pôvodu: časť I jednotného vstupného dokladu (JVD) uvedeného v článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 669/2009 s prihliadnutím na pokyny k JVD uvedené v prílohe II k uvedenému nariadeniu; na účely tohto nariadenia kolónka I.13 JVD môže obsahovať viac ako jeden kód komodity;

b)

v prípade rýb a produktov rybolovu: spoločný veterinárny vstupný dokument (CVED) uvedený v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 136/2004 (12).

Príslušný dokument sa odošle príslušnému orgánu na určenom mieste vstupu alebo v hraničnej inšpekčnej stanici aspoň dva pracovné dni pred fyzickým príchodom zásielky.

Článok 10

Úradné kontroly

1.   Príslušné orgány na hraničnej inšpekčnej stanici alebo určenom mieste vstupu vykonávajú tieto kontroly produktov uvedených v článku 5 ods. 1:

a)

kontroly dokladov v prípade všetkých zásielok produktov;

b)

náhodné identifikačné kontroly a náhodné fyzické kontroly vrátane laboratórnych analýz na prítomnosť cézia-134 a cézia-137. Analytické výsledky musia byť k dispozícii najneskôr do piatich pracovných dní.

2.   V prípade, že výsledok laboratórnej analýzy preukáže, že záruky uvedené vo vyhlásení podľa článku 5 nie sú pravdivé, vyhlásenie sa považuje za neplatné a zásielka krmív a potravín nie je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Článok 11

Náklady

Všetky náklady vyplývajúce z úradných kontrol uvedených v článku 10 a zo všetkých opatrení prijatých v dôsledku nedodržania predpisov znášajú prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov.

Článok 12

Prepustenie do voľného obehu

1.   Každá zásielka produktov uvedená v článku 5 ods. 1 sa môže do voľného obehu prepúšťať iba vtedy, keď prevádzkovateľ krmivárskeho alebo potravinárskeho podniku alebo ich zástupca predloží colným orgánom (fyzicky alebo elektronicky) jednotný vstupný doklad, ktorý príslušný orgán riadne vyplnil po tom, ako boli vykonané všetky úradné kontroly. Colné orgány prepustia zásielku do voľného obehu len vtedy, ak je v kolónke II.14 jednotného vstupného dokladu uvedené, že príslušný orgán vydal priaznivé rozhodnutie, ktoré je v kolónke II.21 doložené podpisom.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na zásielky produktov uvedených v článku 5 ods. 1, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 97/78/ES. Prepustenie uvedených zásielok do voľného obehu podlieha nariadeniu (ES) č. 136/2004.

Článok 13

Produkty nespĺňajúce požiadavky ustanovení

Produkty, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, sa nesmú umiestňovať na trh. Takéto produkty sa bezpečným spôsobom zlikvidujú alebo vrátia do Japonska.

Článok 14

Preskúmanie

Toto nariadenie sa do 30. júna 2016 musí podrobiť preskúmaniu.

Článok 15

Zrušenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014 sa zrušuje.

Článok 16

Prechodné ustanovenia

Odchylne od článku 3 sa môžu produkty do Únie dovážať za týchto podmienok:

a)

spĺňajú požiadavky ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 322/2014 a

b)

buď opustili Japonsko pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia alebo opustili Japonsko po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, ale pred 1. februárom 2016, a je k nim priložené vyhlásenie v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 322/2014, ktoré bolo vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 297/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2011, s. 5).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 961/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 297/2011 (Ú. v. EÚ L 252, 28.9.2011, s. 10).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2012 z 29. marca 2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011 (Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 16).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 996/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 284/2012 (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 31).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 322/2014 z 28. marca 2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (Ú. v. EÚ L 95, 29.3.2014, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (Euratom) č. 3954/87 z 22. decembra 1987 stanovujúce najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 206/2009 z 5. marca 2009 o dovoze osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 136/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 24.3.2009, s. 1).

(9)  Zoznamom produktov v prílohe II nie sú dotknuté požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(11)  Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 11).


PRÍLOHA I

Maximálne hladiny pre potraviny  (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právnych predpisoch

 

Potraviny pre dojčatá a malé deti

Mlieko a mliečne nápoje

Minerálna voda a podobné nápoje a čaj pripravovaný z nefermentovaných lístkov

Iné potraviny

Súhrn cézia-134 a cézia-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Maximálne hladiny pre krmivá  (3) (Bq/kg) stanovené v japonských právnych predpisoch

 

Krmivá určené pre hovädzí dobytok a kone

Krmivá určené pre ošípané

Krmivá určené pre hydinu

Krmivá pre ryby (5)

Súhrn cézia-134 a cézia-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  V prípade sušených produktov, ktoré sú určené na spotrebu v rekonštituovanom stave, sa maximálna hladina vzťahuje na rehydratovaný produkt pripravený na spotrebu.

V prípade sušených húb sa uplatňuje rekonštitučný faktor 5.

V prípade čaju sa maximálna hladina uplatňuje na odvar pripravený z nefermentovaných čajových lístkov. Faktor spracovania pre sušený čaj je 50, a preto sa prostredníctvom maximálnej hladiny 500 Bq/kg pre sušené čajové lístky zabezpečí, aby hladina v pripravenom čajovom odvare neprekračovala maximálnu hladinu 10 Bq/kg.

(2)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s maximálnymi hladinami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Japonsku, tieto hodnoty dočasne nahrádzajú hodnoty stanovené v nariadení (Euratom) č. 3954/87.

(3)  Maximálna hladina sa týka krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

(4)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s maximálnymi hladinami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Japonsku, tieto hodnoty dočasne nahrádzajú hodnoty stanovené v nariadení Komisie (Euratom) č. 770/90 z 29. marca 1990, ktorým sa stanovujú najvyššie povolené úrovne rádioaktivity v krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (Ú. v. ES L 83, 30.3.1990, s. 78).

(5)  S výnimkou krmív pre okrasné ryby.


PRÍLOHA II

Krmivá a potraviny, v prípade ktorých sa pred vývozom do Únie vyžaduje odber vzoriek a analýza na prítomnosť cézia-134 a cézia-137

a)

produkty pochádzajúce z prefektúry Fukušima:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

ryby a produkty rybolovu, ktoré patria pod číselné znaky KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 a 1605 s výnimkou hrebeňovkovitých, ktoré patria pod číselné znaky KN 0307 21, 0307 29 a 1605 52 00;

ryža a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 a 1905 90;

sójové bôby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 1201 90, 1208 10 a 1507;

deväťsil japonský (fuki) (Petasites japonicus) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

Aralia spp. a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91;

papradie (Pteridium aquilinum) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

osmunda japonská (Osmunda japonica) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

perovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

ebenovník rajčiakový (Diospyros sp.) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 a 0813 50;

b)

produkty pochádzajúce z prefektúr Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Čiba alebo Iwate:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

ryby a produkty rybolovu, ktoré patria pod číselné znaky KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 a 1605 s výnimkou hrebeňovkovitých, ktoré patria pod číselné znaky KN 0307 21, 0307 29 a 1605 52 00;

Aralia spp. a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91;

papradie (Pteridium aquilinum) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

osmunda japonská (Osmunda japonica) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

perovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

c)

produkty pochádzajúce z prefektúr Akita, Jamagata alebo Nagano:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

Aralia spp. a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91;

osmunda japonská (Osmunda japonica) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

d)

produkty pochádzajúce z prefektúr Jamanaši, Šizuoka alebo Niigata:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

e)

zložené produkty s obsahom viac ako 50 % produktov uvedených v písmenách a) až a d) tejto prílohy.


PRÍLOHA III

Vyhlásenie na účely dovozu do Únie

…(Produkt a krajina pôvodu)

Identifikačný kód šaržeČíslo vyhlásenia

Podľa ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/6, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky, ktorými sa riadi dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime,

(oprávnený zástupca uvedený v článku 6 ods. 2 alebo 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6)

VYHLASUJE, že … …(produkty uvedené v článku 5 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6) z tejto zásielky zloženej z: … …(opis zásielky, produktu, počet a druh balení, hrubá alebo čistá hmotnosť), naložené v …(miesto nakládky) dňa …(dátum nakládky) spoločnosťou …(identifikácia prepravcu) prepravované do …(miesto a krajina určenia) pochádzajúcej zo zariadenia ……(názov a adresa zariadenia)

sú v súlade s právnymi predpismi platnými v Japonsku, pokiaľ ide o maximálne hladiny pre súhrn cézia-134 a cézia-137.

VYHLASUJE, že zásielka obsahuje:

huby, ryby a produkty rybolovu, ryžu, sójové bôby, ebenovník rajčiakový, deväťsil japonský (fuki), Aralia spp., bambusové výhonky, papradie, osmundu japonskú, perovník pštrosí a košiaburu alebo z nich získaný produkt alebo kŕmnu zmes alebo zloženú potravinu s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov, ktoré boli zozbierané/zožaté a/alebo spracované pred 11. marcom 2011;

huby, ryby a produkty rybolovu, ryžu, sójové bôby, ebenovník rajčiakový, deväťsil japonský (fuki), Aralia spp., bambusové výhonky, papradie, osmundu japonskú, perovník pštrosí a košiaburu alebo z nich získaný produkt alebo kŕmnu zmes alebo zloženú potravinu s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov, ktoré nepochádzajú a nie sú odosielané z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6, v prípade ktorých sa nevyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu;

huby, ryby a produkty rybolovu, ryžu, sójové bôby, ebenovník rajčiakový, deväťsil japonský (fuki), Aralia spp., bambusové výhonky, papradie, osmundu japonskú, perovník pštrosí a košiaburu alebo z nich získaný produkt alebo kŕmnu zmes alebo zloženú potravinu s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov, ktoré sú odosielané, ale nepochádzajú z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6, v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu a ktoré neboli počas prepravy vystavené účinkom rádioaktivity;

huby, ryby a produkty rybolovu, ryžu, sójové bôby, ebenovník rajčiakový, deväťsil japonský (fuki), Aralia spp., bambusové výhonky, papradie, osmundu japonskú, perovník pštrosí a košiaburu alebo z nich získaný produkt alebo kŕmnu zmes alebo zloženú potravinu s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov, ktoré pochádzajú z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6, v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu a z ktorých sa odobrali vzorky dňa …(dátum) a ktoré boli podrobené laboratórnej analýze dňa …(dátum) v …(názov laboratória) s cieľom stanoviť hladinu rádionuklidov cézia-134 a cézia-137. Analytická správa je priložená;

huby, ryby a produkty rybolovu, ryžu, sójové bôby, ebenovník rajčiakový, deväťsil japonský (fuki), Aralia spp., bambusové výhonky, papradie, osmundu japonskú, perovník pštrosí a košiaburu neznámeho pôvodu alebo z nich získaný produkt alebo kŕmnu zmes alebo zloženú potravinu s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov ako zložku(-y) neznámeho pôvodu, z ktorých sa odobrali vzorky dňa …(dátum) a ktoré sa podrobili laboratórnej analýze dňa …(dátum) v …(názov laboratória) s cieľom stanoviť hladinu rádionuklidov cézia-134 a cézia-137. Analytická správa je priložená.

V Bruseli …dňa …

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu uvedeného v článku 6 ods. 2 alebo 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6


6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/7

z 5. januára 2016,

ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (1), a najmä na jej článok 59 ods. 2, a so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (2), a najmä na jej článok 80 ods. 3,

keďže:

(1)

Jedným z hlavných cieľov smerníc 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ je zníženie administratívneho zaťaženia verejných obstarávateľov, obstarávateľov a hospodárskych subjektov, a to najmä malých a stredných podnikov. Kľúčovým prvkom tohto úsilia je jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie by sa preto mal vypracovať takým spôsobom, aby sa odstránila nutnosť predkladať veľké množstvo osvedčení alebo iných dokumentov týkajúcich sa kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Majúc na pamäti rovnaký cieľ, štandardný formulár by mal takisto poskytovať relevantné informácie týkajúce sa subjektov, na kapacity ktorých sa hospodársky subjekt spolieha, aby bolo možné overenie uvedených informácií uskutočniť spolu s overením v súvislosti s hlavným hospodárskym subjektom a za rovnakých podmienok.

(2)

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie by mal byť k dispozícii pre obstarávateľov, ktorí podliehajú smernici 2014/25/EÚ a ktorí ho pri uplatnení kritérií vylúčenia a podmienok účasti stanovených v smernici 2014/24/EÚ musia používať rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejní obstarávatelia.

(3)

V záujme zníženia administratívnej záťaže pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a zabránenia možným rozporuplným výkladom v rozličných súťažných podkladoch informácie, ktoré hospodárske subjekty musia poskytnúť v jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie, by mali verejní obstarávatelia a obstarávatelia jasne uviesť vopred vo výzve na súťaž alebo prostredníctvom odkazov na iné časti súťažných podkladov, ktoré hospodárske subjekty musia v každom prípade dôkladne preskúmať so zreteľom na ich účasť v súťaži a prípadné predloženie ponúk.

(4)

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie by mal prispieť aj k ďalšiemu zjednodušeniu pre hospodárske subjekty, verejných obstarávateľov aj obstarávateľov, a to nahradením rôznych a odlišujúcich sa vnútroštátnych vlastných vyhlásení jedným štandardným vzorom formulára zavedeným na európskej úrovni. Mal by tiež pomôcť znížiť problémy spojené s presným vypracúvaním formálnych vyhlásení a vyhlásení o súhlase, ako aj jazykové problémy, pretože štandardný formulár bude k dispozícii v úradných jazykoch. Jednotný európsky dokument pre obstarávanie by mal v dôsledku toho prispieť k zvýšenej cezhraničnej účasti v postupoch verejného obstarávania.

(5)

Akékoľvek spracovanie a výmena údajov, ktoré sa má vykonávať v súvislosti s jednotným európskym dokumentom pre obstarávanie, by sa mali vykonať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (3), a najmä s vnútroštátnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na spracovanie údajov týkajúcich sa trestných činov, registra trestov alebo bezpečnostných opatrení podľa článku 8 ods. 5 uvedenej smernice.

(6)

Je potrebné pripomenúť, že Komisia preskúma praktické uplatňovanie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, pričom zohľadní technický vývoj databáz v členských štátoch, a podá o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade do 18. apríla 2017. Komisia pritom môže brať do úvahy možné návrhy na zlepšenie jeho funkčnosti s ohľadom na zlepšenie možností cezhraničnej účasti v postupoch verejného obstarávania – v neposlednom rade aj pre MSP – alebo prípadné zjednodušenia v rámci stanovenom v smernici 2014/24/EÚ; môže takisto zvážiť prípadné otázky týkajúce sa postupov systematických žiadostí o osvedčenia alebo iných foriem listinných dôkazov všetkých účastníkov v danom postupe obstarávania alebo praktík pozostávajúcich z diskriminačného určovania hospodárskych subjektov, od ktorých sa takéto dokumenty požadujú.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre verejné obstarávanie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Štandardný formulár uvedený v prílohe 2 k tomuto nariadeniu sa musí používať na účely vypracovania jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie uvedeného v článku 59 smernice 2014/24/EÚ od momentu, keď vnútroštátne opatrenia, ktorými sa vykonáva smernica 2014/24/EÚ, nadobudnú účinnosť, najneskôr však od 18. apríla 2016. Návod na jeho použitie je uvedený v prílohe 1 k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).


PRÍLOHA 1

Pokyny

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie je vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskych subjektov, ktoré predstavuje predbežný dôkaz namiesto osvedčení vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami. Podľa článku 59 smernice 2014/24/EÚ ide o formálne vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že sa nenachádza v jednej zo situácií, v prípade ktorých hospodárske subjekty musia alebo môžu byť vylúčené; že spĺňa príslušné podmienky účasti a že v relevantných prípadoch spĺňa objektívne pravidlá a kritériá stanovené na účely zníženia počtu inak kvalifikovaných záujemcov, ktorí sa majú vyzvať na účasť. Jeho cieľom je znížiť administratívne zaťaženie vyplývajúce z požiadavky predkladať veľké množstvo osvedčení alebo iných dokumentov týkajúcich sa kritérií vylúčenia a podmienok účasti.

S cieľom uľahčiť úlohy hospodárskych subjektov pri vypĺňaní jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie môžu členské štáty vydať usmernenia týkajúce sa použitia jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, napríklad s cieľom vysvetliť, ktoré ustanovenia vnútroštátneho práva sú relevantné vo vzťahu k časti III, oddiel A (1), že úradné zoznamy schválených hospodárskych subjektov alebo rovnocenné osvedčenia v danom členskom štáte nemusia byť vyhotovené alebo vydané, alebo s cieľom spresniť, ktoré odkazy a informácie musia byť poskytnuté, aby umožnili verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom získať dané osvedčenie elektronicky.

Pri príprave súťažných podkladov pre daný postup obstarávania verejní obstarávatelia a obstarávatelia musia vo výzve na súťaž, v súťažných podkladoch uvedených vo výzve na súťaž alebo vo výzve na potvrdenie záujmu uviesť, ktoré informácie budú požadovať od hospodárskych subjektov vrátane výslovného vyhlásenia o tom, či informácie uvedené v častiach II a III (2) by sa mali alebo nemali poskytovať v prípade subdodávateľov, ktorých kapacity hospodársky subjekt nevyužíva  (3). Verejní obstarávatelia môžu uľahčiť prácu hospodárskym subjektom aj tým, že tieto informácie uvedú priamo v elektronickej verzii jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, napríklad prostredníctvom služby jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), ktorú útvary Komisie bezplatne sprístupnia verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným zainteresovaným stranám.

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie, ktorý hospodárske subjekty vyplnili, aby poskytli požadované informácie, sa musí priložiť k ponukám do verejných súťaží a žiadostiam o účasť v užších súťažiach, súťažných konaniach s rokovaním, súťažných dialógoch alebo inovatívnych partnerstvách (5). Uchádzač, ktorému sa má zadať zákazka, bude musieť poskytnúť aktualizované osvedčenia a podporné dokumenty, okrem prípadov týkajúcich sa určitých zákaziek založených na rámcových dohodách.

Členské štáty môžu verejným obstarávateľom a obstarávateľom nariadiť alebo ponechať na ich uvážení, či použijú jednotný európsky dokument pre obstarávanie aj ako súčasť postupov verejného obstarávania, na ktoré sa nevzťahujú alebo úplne nevzťahujú podrobné procesné pravidlá smerníc 2014/24/EÚ alebo 2014/25/EÚ, napríklad v prípade verejného obstarávania pod príslušnými finančnými limitmi alebo v prípade obstarávaní, na ktoré sa vzťahujú špecifické pravidlá platné pre sociálne a iné osobitné služby (ďalej len „zjednodušený režim“) (6). Podobne členské štáty môžu verejným obstarávateľom a obstarávateľom nariadiť alebo ponechať na ich uvážení, či použijú jednotný európsky dokument pre obstarávanie aj v súvislosti s udeľovaním koncesií bez ohľadu na to, či sa na ne vzťahujú ustanovenia smernice 2014/23/EÚ (7).

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže kedykoľvek v priebehu postupu požiadať uchádzača, aby predložil všetky alebo niektoré požadované osvedčenia a podporné dokumenty, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie riadneho vykonania postupu.

Hospodárske subjekty môžu byť vylúčené z postupu obstarávania alebo môžu byť predmetom stíhania na základe vnútroštátneho práva v prípadoch závažného skresľovania skutočností pri vypĺňaní jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie alebo všeobecne pri poskytovaní informácií potrebných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo v prípade, ak zadržali takéto informácie alebo ak hospodárske subjekty nemôžu predložiť podporné dokumenty.

Hospodárske subjekty môžu opätovne použiť informácie, ktoré poskytli v rámci jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, ktorý už bol použitý v predchádzajúcom postupe obstarávania, pokiaľ sú tieto informácie aj naďalej správne a naďalej relevantné. Najjednoduchším spôsobom, ako to urobiť, je vložiť informácie do nového jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie prostredníctvom vhodných funkcií, ktoré sú na tento účel zabezpečené v spomenutej elektronickej službe jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. Opätovné využívanie informácií pomocou iných foriem kopírovania a prilepenia informácií, napríklad informácií uložených v zariadeniach informačných technológií hospodárskeho subjektu (počítače, tablety, servery…), bude samozrejme takisto možné.

Podľa druhého pododseku článku 59 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ sa jednotný európsky dokument pre obstarávanie predkladá výlučne v elektronickej forme; uplatňovanie tohto pravidla sa však môže odložiť najneskôr do 18. apríla 2018 (8). To znamená, že plne elektronické aj papierové verzie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie môžu koexistovať najneskôr do 18. apríla 2018. Spomínaná služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie umožní hospodárskym subjektom vo všetkých prípadoch vypĺňať jednotné európske dokumenty pre obstarávanie elektronicky, čím sa im umožní plne využívať výhody ponúkaných možností (v neposlednom rade opätovného použitia informácií). V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bolo použitie elektronických prostriedkov komunikácie odložené (takisto je ho možné odložiť najneskôr do 18. apríla 2018), služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie hospodárskym subjektom umožňuje vytlačiť elektronicky vyplnený jednotný európsky dokument pre obstarávanie ako papierový dokument, ktorý sa potom môže zaslať verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom inými prostriedkami komunikácie, ako sú elektronické prostriedky (9).

Ako sa už uviedlo, jednotný európsky dokument pre obstarávanie pozostáva z formálneho vyhlásenia hospodárskeho subjektu, že sa naň nevzťahujú príslušné dôvody na vylúčenie, že spĺňa náležité podmienky účasti a že poskytne príslušné informácie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

Ak je obstarávanie rozdelené na časti a podmienky účasti (10) sa v prípade jednotlivých častí líšia, jednotný európsky dokument pre obstarávanie by sa mal vyplniť pre každú časť (alebo skupinu častí s rovnakými podmienkami účasti).

Ďalej sa v jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie určí verejný orgán alebo tretia strana zodpovedná za vydanie podporných dokumentov (11) a bude obsahovať aj formálne vyhlásenie v tom zmysle, že hospodársky subjekt bude schopný na požiadanie tieto podporné dokumenty bezodkladne poskytnúť.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že obmedzia informácie požadované na podmienky účasti na jednu otázku, áno alebo nie, či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, alebo to od nich môžu členské štáty požadovať (12). Hoci po tomto obmedzení môže nasledovať žiadosť o ďalšie informácie a/alebo dokumentáciu, pozornosť by sa mala venovať tomu, aby sa zabránilo nadmernej administratívnej záťaži hospodárskych subjektov prostredníctvom systematických žiadostí o osvedčenia alebo ostatné formy listinných dôkazov všetkých účastníkov v danom postupe obstarávania alebo postupom pozostávajúcim z diskriminačného určenia hospodárskych subjektov, od ktorých sa takéto dokumenty budú požadovať.

Povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov získať príslušnú dokumentáciu priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je prístupná bezplatne, platí aj vtedy, keď pôvodne požadované informácie o podmienkach účasti boli obmedzené na odpoveď typu áno alebo nie. Ak sa vyžaduje táto elektronická dokumentácia, hospodárske subjekty poskytnú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi informácie potrebné na získanie príslušnej dokumentácie pri kontrole podmienok účasti, a nie priamo v jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie.

Ak má verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prístup k výpisu z príslušného registra elektronicky, napríklad k registru trestov, hospodársky subjekt môže uviesť, kde možno nájsť tieto informácie (t. j. názov archívu, internetová adresa, identifikačné číslo spisu alebo záznamu atď.), aby verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ mohli získať tieto informácie. Uvedením týchto informácií hospodársky subjekt súhlasí s tým, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže príslušné dokumenty získať v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES  (13) o spracovaní osobných údajov, a najmä osobitných kategórií údajov, napríklad údajov o trestných činoch, záznamov v registri trestov alebo údajov týkajúcich sa bezpečnostných opatrení.

V súlade s článkom 64 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ hospodárske subjekty, ktoré sú zapísané v úradných zoznamoch schválených hospodárskych subjektov alebo ktoré majú príslušné osvedčenie orgánov zriadených podľa verejného alebo súkromného práva, môžu, pokiaľ ide o informácie požadované v častiach III až V, verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložiť osvedčenie o zápise vydané príslušným orgánom alebo osvedčenie vydané príslušným certifikačným orgánom.

Hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva kapacity iných subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti, musí vyplniť jeden jednotný európsky dokument pre obstarávanie.

Hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastňuje samostatne, ale využíva kapacity jedného alebo viacerých iných subjektov, musí zabezpečiť, aby verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi doručil svoj vlastný jednotný európsky dokument pre obstarávanie spolu so samostatným jednotným európskym dokumentom pre obstarávanie, ktorý obsahuje príslušné informácie (14) pre každý zo subjektov, ktorých kapacity využíva.

Napokon, ak sa skupiny hospodárskych subjektov vrátane dočasných združení zúčastňujú na postupe verejného obstarávania spoločne, musí sa predložiť samostatný jednotný európsky dokument pre obstarávanie s informáciami požadovanými v častiach II až IV pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.

Vo všetkých prípadoch, keď je viac ako jedna osoba členom správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu hospodárskeho subjektu alebo keď v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu, každá z týchto osôb bude možno musieť podpísať rovnaký jednotný európsky dokument pre obstarávanie, a to v závislosti od vnútroštátnych pravidiel vrátane pravidiel upravujúcich ochranu údajov.

Pokiaľ ide o podpis jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, treba upozorniť, že podpis na dokumente nemusí byť potrebný, ak sa jednotný európsky dokument pre obstarávanie posiela ako súčasť súboru dokumentov, ktorých pravosť a celistvosť je zaručená prostredníctvom požadovaného podpisu prostriedkov prenosu (15).

V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, sa informácie požadované podľa časti I sa automaticky zobrazia za predpokladu, že uvedená elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa používa na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie.
Ak v  Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania. Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie vypĺňa hospodársky subjekt.

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie obsahuje tieto časti a oddiely:

Časť I. Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Časť II. Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu.

Časť III. Kritériá vylúčenia:

A: Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin (uplatňujú sa povinne podľa článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ. Ich uplatňovanie je podľa článku 80 ods. 1 druhého pododseku smernice 2014/25/EÚ povinné aj pre verejných obstarávateľov, kým iní obstarávatelia ako verejní obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že uplatnia tieto kritériá vylúčenia).

B: Dôvody týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie (uplatňujú sa povinne podľa článku 57 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ v prípade konečného a záväzného rozhodnutia. Za rovnakých podmienok je ich uplatňovanie podľa článku 80 ods. 1 druhého pododseku smernice 2014/25/EÚ povinné aj pre verejných obstarávateľov, kým iní obstarávatelia ako verejní obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že uplatnia tieto dôvody na vylúčenie. Treba upozorniť, že vo vnútroštátnych právnych predpisoch niektorých členských štátov môže byť vylúčenie povinné aj vtedy, ak rozhodnutie nie je konečné a záväzné).

C: Dôvody týkajúce sa konkurzu, konfliktu záujmov alebo odborného pochybenia (pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ) (prípady, v ktorých môžu byť hospodárske subjekty vylúčené; členské štáty v prípade svojich verejných obstarávateľov môžu uplatňovanie týchto dôvodov na vylúčenie vyhlásiť za povinné. Všetci obstarávatelia bez ohľadu na to, či sú verejnými obstarávateľmi alebo nie, môžu podľa článku 80 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ rozhodnúť, že budú uplatňovať tieto dôvody na vylúčenie alebo ich uplatňovanie bude požadovať členský štát týchto obstarávateľov).

D: Iné dôvody na vylúčenie, ktoré môžu byť stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Časť IV. Podmienky účasti  (16):

α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti

A: Vhodnosť.

B: Ekonomické a finančné postavenie.

C: Technická a odborná spôsobilosť.

D: Systémy zabezpečenia kvality a normy environmentálneho manažérstva  (17)  (18).

Časť V. Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov  (19).

Časť VI. Záverečné vyhlásenia.


(1)  Napríklad ustanovenia, že hospodárske subjekty po odsúdení podľa článku X, Y a Z národného trestného zákonníka musia túto skutočnosť uviesť pri vypĺňaní informácií týkajúcich sa odsúdení za účasť v zločineckej organizácii alebo za pranie špinavých peňazí…

(2)  Informácie týkajúce sa dôvodov vylúčenia.

(3)  Porovnaj článok 71 ods. 5 tretí pododsek smernice 2014/24/EÚ a článok 88 ods. 5 tretí pododsek smernice 2014/25/EÚ.

(4)  Toto je prepojenie na pripravovanú predbežnú verziu. Až bude k dispozícii, vloží sa prepojenie k plnej výrobnej verzii alebo sa sprístupní iným spôsobom.

(5)  Situácia je zložitejšia vzhľadom na rokovacie konania bez predchádzajúceho zverejnenia podľa článku 32 smernice 2014/24/EÚ a článku 50 smernice 2014/25/EÚ, keďže tieto ustanovenia sa uplatňujú na veľmi odlišné situácie.

Vyžiadanie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie by predstavovalo zbytočnú administratívnu záťaž alebo by bolo iným spôsobom nevhodné, 1) ak je možný len jeden vopred určený účastník (v prípade dvoch smerníc, článok 32 ods. 2 písm. b), článok 32 ods. 3 písm. b) a d) a článok 32 ods. 5 smernice 2014/24/EÚ a článok 50 písmená c), e), f) a i) smernice 2014/25/EÚ), a 2) z dôvodu naliehavosti (článok 32 ods. 2 písm. c) smernice 2014/24/EÚ a článok 50 písmená d) a h) smernice 2014/25/EÚ) alebo z dôvodu konkrétnych charakteristík transakcie pri tovare kótovanom a nakupovanom na komoditnom trhu;(článok 32 ods. 3 písm. c) smernice 2014/24/EÚ a článok 50 písm. g) smernice 2014/25/EÚ).

Na druhej strane by jednotný európsky dokument pre obstarávanie v plnej miere zohral svoju úlohu a mal by sa vyžadovať v zostávajúcich prípadoch, pre ktoré je charakteristická možná účasť viacerých účastníkov a neexistencia naliehavosti alebo konkrétnych charakteristík spojených s transakciou; to platí v súvislosti s článkom 32 ods. 2 písm. a), článkom 32 ods. 3 písm. a) a článkom 32 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ a s článkom 50 písmenami a), b) a j) smernice 2014/25/EÚ.

(6)  Články 74 až 77 smernice 2014/24/EÚ a články 91 až 94 smernice 2014/25/EÚ.

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

(8)  Porovnaj článok 90 ods. 3 smernice 2014/24/EÚ.

(9)  Takisto budú môcť vytvárať aj jednotný európsky dokument pre obstarávanie ako súbor vo formáte PDF, ktorý je možné elektronicky poslať ako prílohu. Na to, aby hospodárske subjekty mohli neskôr opätovne použiť informácie, mali by vyplnený jednotný európsky dokument pre obstarávanie uložiť vo vhodnom elektronickom formáte (napr. ako súbor vo formáte.xml).

(10)  Týka sa to aj minimálneho požadovaného obratu, ktorý sa v takýchto prípadoch musí určiť v závislosti od maximálnej odhadovanej hodnoty jednotlivých častí.

(11)  A to okrem prípadov, keď verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uviedli, že všeobecné informácie („áno“/„nie“) na splnenie požiadavky budú dostatočné na prvom stupni. Podrobnejšie vysvetlenia k tejto možnosti sa nachádzajú ďalej.

(12)  Takéto požiadavky môžu byť všeobecné alebo obmedzené len na určité situácie, napr. len v prípade verejných súťaží alebo v prípade dvojfázových postupov iba vtedy, keď budú k účasti prizvaní všetci záujemcovia spĺňajúci minimálne požiadavky.

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(14)  Pozri časť II oddiel C.

(15)  Napríklad ak sa ponuka a sprievodný jednotný európsky dokument pre obstarávanie v rámci verejnej súťaže posielajú elektronickou poštou, ktorá je vybavená elektronickým podpisom požadovaného druhu, ďalšie podpisy jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie nemusia byť potrebné. Elektronický podpis jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie nemusí byť potrebný ani vtedy, keď je jednotný európsky dokument pre obstarávanie začlenený do platformy elektronického obstarávania a keď sa na použitie tejto platformy vyžaduje elektronické overovanie totožnosti.

(16)  Obstarávatelia bez ohľadu na to, či sú verejnými obstarávateľmi alebo nie, sa podľa článku 80 ods. 2 smernice 2014/25/EÚ môžu rozhodnúť, že budú uplatňovať podmienky účasti stanovené v článku 58 smernice 2014/24/EÚ (časť IV, oddiely A, B a C).

(17)  Použitie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie obstarávateľmi, pokiaľ ide o požiadavky súvisiace so systémami zabezpečenia kvality a normami environmentálneho manažérstva (časť IV oddiel D), nie je výslovne ustanovené v smernici 2014/25/EÚ, malo by však byť povolené z praktických dôvodov, keďže článok 62 smernice 2014/24/EÚ a článok 81 smernice 2014/25/EÚ sú v podstate totožné.

(18)  Obstarávatelia podľa článku 77 ods. 2 a článku 78 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ vyberú účastníkov na základe objektívnych pravidiel a kritérií. Ako už bolo opísané, tieto kritériá môžu v niektorých prípadoch byť kritériami ustanovenými v smernici 2014/24/EÚ alebo môžu obsahovať v podstate rovnaké ustanovenia (pozri poznámku pod čiarou č. 16). Objektívne pravidlá a kritériá však môžu byť takisto špecifické pre daného obstarávateľa alebo konkrétny postup obstarávania. Takéto prípady však nemusia byť zahrnuté v štandardnom formulári.

(19)  Použitie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie obstarávateľmi, pokiaľ ide o zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov (časť V), nie je výslovne ustanovené v smernici 2014/25/EÚ, malo by však byť povolené z praktických dôvodov, keďže v článku 65 smernice 2014/24/EÚ aj v článku 78 ods. 2 smernice 2014/25/EÚ sa vyžaduje, aby sa všetky takéto zníženia počtov vykonali v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami alebo pravidlami.


PRÍLOHA 2

ŠTANDARDNÝ FORMULÁR JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO DOKUMENTU PRE OBSTARÁVANIE

Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

Image

Časť II: Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu

Image

Image

Image

Časť III: Dôvody na vylúčenie

Image

Image

Image

Image

Časť IV: Podmienky účasti

Image

Image

Image

Image

Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov

Image

Časť VI: Záverečné vyhlásenia

Image


6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/8

z 5. januára 2016,

ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti na rok 2017

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

Na účely monitorovania pokroku pri plnení spoločných cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 by Komisia mala od členských štátov dostávať komplexný súbor údajov o samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý umožňuje porovnania medzi členskými štátmi.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 318/2013 (2) sa zavádza ad hoc modul o samostatnej zárobkovej činnosti.

(3)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1397/2014 (3) sa špecifikujú a opisujú oblasti špecializovaných informácií („časti ad hoc modulov“), ktoré by mali byť zahrnuté do ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti na rok 2017.

(4)

Komisia by mala špecifikovať technické ukazovatele, filtre, kódy a termín zaslania údajov v rámci časti ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Technické ukazovatele ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti na rok 2017, filtre, kódy, ktoré sa majú použiť, a termín zaslania údajov Komisii sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 318/2013 z 8. apríla 2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 99, 9.4.2013, s. 11).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1397/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 318/2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 42).


PRÍLOHA

V tejto prílohe sa stanovujú technické ukazovatele, filtre a kódy ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý sa má uplatniť v roku 2017. Stanovujú sa v nej aj dátumy predloženia údajov Komisii.

Termín zaslania výsledkov Komisii: 31. marec 2018.

Filtre a kódy, ktoré sa majú použiť pri zasielaní údajov: ako je stanovené v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 377/2008 (1).

Stĺpce vyhradené pre voliteľné váhové koeficienty, ktoré sa majú použiť v prípade podvzoriek alebo neodpovedí: stĺpce 222 – 225 s celými číslami a stĺpce 226 – 227 s desatinnými miestami.

1.   Časť modulu „Ekonomicky závislá samostatná zárobková činnosť“

Názov/Stĺpec

Kód

Opis

Filter

MAINCLNT

 

Ekonomická závislosť

STAPRO = 1,2

211

 

Počet a dôležitosť zákazníkov za posledných 12 mesiacov

 

 

1

Žiadny zákazník za posledných 12 mesiacov

 

2

Len jeden zákazník za posledných 12 mesiacov

3

2 – 9 zákazníkov za posledných 12 mesiacov, ale jeden bol dominantný

4

2 – 9 zákazníkov za posledných 12 mesiacov, ale žiadny nebol dominantný

5

Viac ako 9 zákazníkov za posledných 12 mesiacov, ale jeden bol dominantný

6

Viac ako 9 zákazníkov za posledných 12 mesiacov, ale žiadny nebol dominantný

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

WORKORG

 

Organizačná závislosť

STAPRO = 1,2 A MAINCLNT ≠ 1

212

 

Vplyv na rozhodovanie o pracovnom čase

 

 

1

Rozhoduje respondent

 

2

Rozhoduje(-ú) zákazník(-ci)

3

Rozhoduje iná strana

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

2.   Časť modulu „Pracovné podmienky samostatne zárobkovo činných osôb“

Názov/Stĺpec

Kód

Opis

Filter

REASSE

 

Hlavný dôvod, pre ktorý sa osoba stala samostatne zárobkovo činná

STAPRO = 1,2

213

 

Hlavný dôvod, pre ktorý sa osoba stala samostatne zárobkovo činná v rámci súčasnej činnosti

 

 

1

Nemohla nájsť zamestnanie ako zamestnanec

 

2

Bývalý zamestnávateľ respondenta ho požiadal, aby sa stal samostatne zárobkovo činnou osobou

3

Je to bežná prax v oblasti činnosti respondenta

4

Naskytla sa vhodná príležitosť

5

Pokračovanie rodinného podniku

6

Nechcela alebo neplánovala sa stať samostatne zárobkovo činnou osobou, ale začala pracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba z dôvodu iného ako z vyššie uvedených dôvodov

7

Chcela byť samostatne zárobkovo činná z dôvodu pružného pracovného času

8

Chcela byť samostatne zárobkovo činná z iného dôvodu

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

SEDIFFIC

 

Najväčší problém pre samostatne zárobkovo činné osoby

STAPRO = 1,2

214

 

Podľa vlastného vnímania najväčší problém pre samostatne zárobkovo činnú osobu za posledných 12 mesiacov

 

 

0

Nedostatočný vplyv na stanovenie ceny vlastnej práce

 

1

Nedostatočný prístup k financovaniu pre podniky

2

Oneskorené platby alebo neplatenie

3

Neprimerané administratívne zaťaženie

4

Nedostatočný príjem v prípade choroby

5

Obdobia finančných ťažkostí

6

Obdobia bez zákazníkov, zákaziek alebo projektov

7

Iné problémy

8

Nemá problémy

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

REASNOEM

 

Hlavný dôvod, pre ktorý nemá zamestnancov

STAPRO = 2

215

 

Podľa vlastného vnímania hlavný dôvod, pre ktorý nemá zamestnancov

 

 

0

Respondent chce predovšetkým zamestnať seba

 

1

Nie je dosť práce

2

Problém nájsť vhodných zamestnancov

3

Právny rámec je príliš zložitý

4

Vysoké sociálne príspevky

5

V prípade povolania respondenta to nie je možné

6

Respondent radšej pracuje so subdodávateľmi alebo partnermi

7

Zákazník(-ci) respondenta chce(-ú), aby prácu vykonal respondent

8

Iný dôvod

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

BPARTNER

 

Spolupráca s obchodnými partnermi

STAPRO = 1,2

216

 

Spolupráca so spoluvlastníkom a/alebo s inými samostatne zárobkovo činnými osobami

 

 

1

Spolupracuje so spoluvlastníkom

 

2

Spolupracuje s inými samostatne zárobkovo činnými osobami v sieti

3

Obe možnosti

4

Žiadna z možností

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

PLANEMPL

 

Plánované prijímanie zamestnancov alebo využívanie služieb subdodávateľov

STAPRO = 1,2

217

 

Plánuje zamestnať alebo využiť služby subdodávateľa počas nasledujúcich 12 mesiacov

 

 

1

Plánuje zamestnať iba stálych zamestnancov

 

2

Plánuje zamestnať iba dočasných zamestnancov

3

Plánuje zamestnať stálych aj dočasných zamestnancov

4

Plánuje len využiť služby subdodávateľov

5

Plánuje využiť služby subdodávateľov a zamestnať zamestnancov

6

Neplánuje prijať zamestnancov ani využiť služby subdodávateľov

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

3.   Časť modulu „Samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnanci“

Názov/Stĺpec

Kód

Opis

Filter

JBSATISF

 

Pracovné uspokojenie

WSTATOR = 1,2

218

 

Úroveň pracovného uspokojenia v rámci hlavnej činnosti

 

 

1

Vysoká miera pracovného uspokojenia

 

2

Určitá miera pracovného uspokojenia

3

Nízka miera pracovného uspokojenia

4

Žiadne pracovné uspokojenie

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

NEZÁVISLOSŤ

 

Pracovná nezávislosť

WSTATOR = 1,2

219

 

Úroveň vplyvu na obsah a poradie úloh v rámci hlavnej činnosti

 

 

1

Môže ovplyvniť obsah aj poradie úloh

 

2

Môže ovplyvniť obsah, ale nie poradie úloh

3

Môže ovplyvniť poradie, ale nie obsah úloh

4

Nemôže ovplyvniť obsah ani poradie úloh

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

PREFSTAP

 

Preferencie, pokiaľ ide o postavenie v zamestnaní v rámci hlavnej činnosti

WSTATOR = 1,2

220

 

Chce radšej pracovať ako zamestnanec, ak je v súčasnosti samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo chce radšej pracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak je v súčasnosti zamestnancom

 

 

1

Nechce zmeniť postavenie v zamestnaní

 

2

Je samostatne zárobkovo činnou osobou, ale chce pracovať ako zamestnanec

3

Pracuje ako zamestnanec alebo vypomáhajúci člen domácnosti v rodinnom podniku, ale chce byť samostatne zárobkovo činnou osobou

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

OBSTACSE

 

Hlavný dôvod, pre ktorý sa osoba nestala samostatne zárobkovo činná v rámci hlavnej činnosti

PREFSTAP = 3

221

 

Hlavný dôvod, pre ktorý súčasní zamestnanci alebo vypomáhajúci členovia domácnosti v rodinnom podniku, ktorí by chceli byť samostatne zárobkovo činnými osobami, nezmenili svoje postavenie v zamestnaní

 

 

1

Finančná neistota

 

2

Problémy so získavaním finančných prostriedkov pre podnik

3

Príliš veľký stres, zodpovednosť alebo riziko

4

Menšia sociálna ochrana

5

Iný dôvod

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 57).


6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/41


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/9

z 5. januára 2016

o spoločnom predkladaní a zdieľaní údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 132,

keďže:

(1)

Na účely registrácie látok hlavy II a III nariadenia (ES) č. 1907/2006 obsahujú ustanovenia, ktoré ukladajú výrobcom a dovozcom povinnosť zdieľať údaje a spoločne predkladať informácie agentúre.

(2)

Skúsenosti získané orgánmi v súvislosti s lehotami na registráciu (roky 2010 a 2013) stanovenými v článku 23 nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre zavedené látky spolu s informáciami získanými priamo od zainteresovaných strán a prostredníctvom praktického seminára o registrácii podľa nariadenia REACH, ktorý sa uskutočnil 10. a 11. decembra 2013 v Bruseli, naznačujú, že nebol využitý plný potenciál ustanovení nariadenia (ES) č. 1907/2006 o zdieľaní a spoločnom predkladaní údajov a vykonávanie týchto ustanovení nespĺňa očakávania. To poškodzuje predovšetkým malé a stredné podniky.

(3)

Na to, aby systém zdieľania údajov zriadený nariadením (ES) č. 1907/2006 fungoval účinne, je potrebné podporovať osvedčené postupy riadenia a zabezpečiť efektívne fungovanie dohôd vzťahujúcich sa na výmenu takýchto údajov. Preto by sa mali stanoviť pravidlá účinného vykonávania uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o zdieľanie údajov.

(4)

Náklady na zdieľanie a spoločné predkladanie informácií v súlade s článkami 11 ods. 1, 19 ods. 1, 27 ods. 3 a 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 by sa mali určiť spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom.

(5)

Je potrebné objasniť, že v súlade s článkami 27 ods. 3 a 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006, by sa mali tak administratívne náklady, ako aj náklady súvisiace s informačnými požiadavkami zdieľať len v prípade, ak sa tieto náklady týkajú informácií, ktoré je strana dohody povinná predložiť na registráciu podľa uvedeného nariadenia. Náklady na informačné požiadavky zahŕňajú všetky náklady, ktoré boli potrebné na vypracovanie existujúcich štúdií alebo sú potrebné na vypracovanie novej štúdie, či už ide o prípravu potrebných špecifikácií, uzatvorenie zmluvy s laboratóriom alebo sledovanie jeho výkonnosti. Mali by sa takisto zahrnúť náklady na splnenie informačných požiadaviek nariadenia REACH, ktoré sa netýkajú štúdií o testovaní.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje zdieľali transparentným a účinným spôsobom, všetky dohody o zdieľaní údajov na účely nariadenia (ES) č. 1907/2006 by mali byť štruktúrované tak, aby všetky príslušné náklady boli jasne označené a identifikovateľné. Ak sú však strany dohôd o zdieľaní údajov, ktoré už existovali v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, spokojné s fungovaním týchto dohôd, malo by byť možné oslobodenie od povinnosti podrobne rozpísať náklady v prípade, keď s tým všetky strany dohody súhlasia.

(7)

Aby bolo možné zistiť, či sú náklady na zdieľanie údajov odôvodnené a či sú primerane rozdelené medzi strany dohody o zdieľaní údajov, tieto strany dohody by mali viesť ročné záznamy o vynaložených nákladoch a prijatých kompenzáciách. V súlade s článkami 27 ods. 3 a 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 strany existujúcich dohôd o zdieľaní údajov by mali vynaložiť maximálne úsilie na predloženie dôkazov o nákladoch vynaložených pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(8)

S cieľom zabezpečiť súlad s článkom 25 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a zabezpečiť zdokumentovanie nákladov na všetky štúdie, ktoré môžu podliehať dohode o zdieľaní údajov, by sa uvedené ročné záznamy mali uchovávať minimálne 12 rokov po predložení štúdie v rámci registrácie podľa uvedeného nariadenia.

(9)

Dohoda o zdieľaní údajov by mala zahŕňať model deľby všetkých relevantných nákladov. Pri každom modeli deľby nákladov by sa malo počítať s mechanizmom náhrad umožňujúcim prípadné úpravy podielov nákladov, ktoré znáša každý registrujúci, ak sa iní registrujúci k tejto dohode pripoja neskôr.

(10)

V záujme predchádzania zbytočnému administratívnemu zaťaženiu strán dohôd o zdieľaní údajov, ktoré boli v platnosti ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, tieto strany dohôd by mali mať možnosť zbaviť sa povinnosti na zahrnutie mechanizmu náhrad, ak s tým súhlasia všetky strany príslušnej dohody. V prípade takýchto dohôd by sa potenciálnym registrujúcim, ktorí sa chcú pripojiť k existujúcej dohode, malo umožniť, aby požiadali o zahrnutie mechanizmu náhrad.

(11)

V záujme zabezpečenia právnej istoty je potrebné objasniť, že v súlade s článkom 50 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 náklady spojené s rozhodnutím v rámci hodnotenia látok sa môžu uplatniť aj voči registrujúcim, ktorí už ukončili svoju činnosť podľa článku 50 ods. 2 alebo 3 uvedeného nariadenia.

(12)

Zásada „jedna látka, jedna registrácia“, z ktorej vychádzajú hlavy II a III nariadenia (ES) č. 1907/2006, by sa mala posilniť zdôraznením úlohy agentúry pri zabezpečovaní toho, aby všetky predloženia informácií týkajúce sa tej istej látky boli súčasťou tej istej registrácie podľa uvedeného nariadenia.

(13)

Ak sa na účely registrácie vykonávanej stranou dohody podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 nepožadujú testy na stavovcoch, je potrebné objasniť, že táto strana dohody nie je povinná zdieľať údaje s ostatnými registrujúcimi rovnakej látky a môže sa rozhodnúť, že informácie uvedené v článku 10 písm. a) predloží oddelene v súlade s článkom 11 ods. 3 alebo článkom 19 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(14)

S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou „jedna látka, jedna registrácia“ by agentúra mala zabezpečiť, aby súčasťou existujúceho postupu predkladania žiadosti o registráciu aj v prípade uvedenej látky ešte vždy zostávala možnosť úplne oddeleného predloženia informácií uvedených v článku 10 písm. a) odôvodneného podľa článku 11 ods. 3 alebo článku 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

(15)

S cieľom podporiť vývoj a použitie alternatívnych metód posudzovania nebezpečenstva látok a minimalizovať testovanie na zvieratách toto nariadenie podporuje spoločné využívanie relevantných štúdií (na zvieratách aj iných) zameraných na látky, ktoré sa štruktúrou podobajú registrovanej látke (zoskupovanie alebo krížové porovnávanie).

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa stanovujú osobitné úlohy a povinnosti pre strany dohôd, pri ktorých sa podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 vyžaduje zdieľanie informácií a súvisiacich nákladov.

Článok 2

Transparentnosť

1.   V prípade, ak sú viacerí registrujúci rovnakej látky alebo účastníci fóra na výmenu informácií o látkach (SIEF) povinní zdieľať informácie v súlade so svojimi povinnosťami podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, musia vynaložiť maximálne úsilie na to, aby dospeli k dohode o zdieľaní informácií. Táto dohoda o zdieľaní údajov týkajúca sa výlučne osôb alebo subjektov, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie, musí byť jasná a zrozumiteľná pre všetky strany dohody a musí obsahovať tieto oddiely:

a)

podrobný rozpis údajov, ktoré sa majú zdieľať, vrátane nákladov na každú údajovú položku, opisu podľa požiadaviek na informácie v nariadení (ES) č. 1907/2006 zodpovedajúceho jednotlivým nákladom a odôvodnenia toho, ako údaje, ktoré sa majú zdieľať, spĺňajú požiadavky na informácie;

b)

podrobný rozpis a odôvodnenie akýchkoľvek nákladov na vytvorenie a správu dohody o zdieľaní údajov a spoločné predkladanie informácií registrujúcimi rovnakej látky podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „administratívne náklady“) uplatniteľné na uvedenú dohodu o zdieľaní údajov;

c)

model deľby nákladov, ktorý zahŕňa mechanizmus náhrad.

2.   Ak už ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia existuje dohoda o zdieľaní údajov, strany tejto dohody sa môžu na základe jednomyseľného súhlasu zbaviť povinnosti podrobne rozpísať údaje opísané v odseku 1 písm. a) a b).

Potenciálny registrujúci látky, v prípade ktorej už bola dosiahnutá dohoda o zdieľaní údajov medzi predchádzajúcimi registrujúcimi, ktorý žiada o zdieľanie štúdie alebo série štúdií v súlade s článkami 27 a 30 nariadenia (ES) č. 1907/2006, nie je viazaný existujúcim oslobodením, pokiaľ neposkytne predchádzajúcim registrujúcim podpísaný súhlas s týmto oslobodením, a má právo požadovať podrobný rozpis uvedený v odseku 1 písm. a) a b).

Ak podá takúto žiadosť, predchádzajúci registrujúci musia:

a)

podrobne rozpísať všetky relevantné náklady vynaložené po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a) a b);

b)

poskytnúť dôkaz o nákladoch na všetky štúdie dokončené pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ktorý sa požaduje v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

c)

vynaložiť maximálne úsilie na poskytnutie podrobného rozpisu všetkých ostatných relevantných nákladov vrátane administratívnych nákladov a nákladov na vypracovanie štúdií neuvedených v písmene b), ktoré vznikli pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a) a b).

Podrobný rozpis nákladov sa musí potenciálnemu registrujúcemu poskytnúť bez zbytočného odkladu.

3.   Ak registrujúci rovnakej látky zdieľali informácie a spoločne ich predložili v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006, musia každoročne zdokumentovať všetky ďalšie náklady vynaložené v súvislosti s realizáciou ich dohody o zdieľaní údajov.

Ročná dokumentácia obsahuje oddiely uvedené v odseku 1 a na účely mechanizmu náhrad aj záznam o všetkých náhradách prijatých od nových registrujúcich.

Ak neexistuje podrobná dokumentácia vynaložených nákladov alebo náhrad prijatých pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, strany dohody vynaložia maximálne úsilie na zhromaždenie dôkazov alebo na čo najlepší odhad týchto nákladov a náhrad za každý rok od začiatku uplatňovania dohody.

Takúto ročnú dokumentáciu uchováva registrujúci minimálne 12 rokov od posledného predloženia štúdie a musí ju na žiadosť ktorejkoľvek strany príslušnej dohody o zdieľaní údajov bezplatne sprístupniť v primeranom čase a s plným zohľadnením požiadaviek súvisiacich s príslušnými lehotami registrácie.

Článok 3

Jedna látka, jedna registrácia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 3 a článok 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006, agentúra musí zabezpečiť, aby všetci registrujúci rovnakej látky boli súčasťou tej istej registrácie podľa uvedeného nariadenia.

2.   Ak agentúra povolí potenciálnemu registrujúcemu látky, ktorá už bola zaregistrovaná, odkaz na požadované informácie v súlade s článkom 27 ods. 6 a článkom 30 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006, agentúra musí zabezpečiť, aby akékoľvek následné predkladanie informácií uvedeným potenciálnym registrujúcim bolo súčasťou existujúceho spoločného predloženia žiadosti o registráciu danej látky.

3.   Ak potenciálny registrujúci splnil svoje povinnosti podľa článku 26 alebo 29 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a zistil, že sa od neho na účely jeho registrácie nevyžaduje zdieľanie testov na stavovcoch, môže sa rozhodnúť pre uplatnenie článku 11 ods. 3 alebo článku 19 ods. 2 s cieľom predložiť oddelene všetky relevantné informácie uvedené v článku 10 písm. a) alebo ich časť.

V takýchto prípadoch musí potenciálny registrujúci informovať o svojom rozhodnutí všetkých predchádzajúcich registrujúcich danej látky. Takisto musí informovať agentúru, ktorá zabezpečí, aby toto oddelené predloženie v súlade s článkom 11 ods. 3 alebo článkom 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 zostalo súčasťou existujúcej registrácie danej látky v súlade s odsekom 1.

Článok 4

Spravodlivosť a nediskriminácia

1.   Podľa článku 27 ods. 3 a článku 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa od každého registrujúceho požaduje len to, aby sa podieľal na nákladoch na informácie, ktoré je takýto registrujúci povinný predložiť agentúre, aby splnil požiadavky na registráciu, ktoré sa ho týkajú podľa uvedeného nariadenia. Táto podmienka sa vzťahuje aj na administratívne náklady.

2.   Model deľby nákladov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. c) sa uplatňuje na všetkých registrujúcich danej látky vrátane možnosti, aby sa budúci registrujúci pripojili k dohode o zdieľaní údajov neskôr.

Model deľby nákladov zahŕňa pre všetkých registrujúcich určitej látky ustanovenia umožňujúce deľbu akýchkoľvek nákladov vyplývajúcich z potenciálneho rozhodnutia v rámci hodnotenia látok.

Pri schvaľovaní konkrétneho modelu deľby nákladov sa musia zohľadniť aj tieto faktory: odhadovaný počet potenciálnych registrujúcich danej látky; a možnosť budúcich dodatočných požiadaviek na informácie v súvislosti s danou látkou okrem tých, ktoré vyplývajú z potenciálneho rozhodnutia v rámci hodnotenia látok.

V prípade, že model deľby nákladov zahŕňa možnosť pokryť náklady na budúce dodatočné požiadavky na informácie v súvislosti s danou látkou okrem tých, ktoré vyplývajú z potenciálneho rozhodnutia v rámci hodnotenia látok, táto možnosť sa musí zdôvodniť a v dohode o zdieľaní údajov uviesť oddelene od ostatných nákladov.

Zhromažďovanie informácií na účely určenia rovnakosti látky by nemalo byť predmetom deľby nákladov medzi predchádzajúcim registrujúcim a potenciálnym registrujúcim.

3.   Podľa článkov 27 a 30 nariadenia (ES) č. 1907/2006 ak sa účastníci dohody o zdieľaní údajov nemôžu dohodnúť na takomto modeli deľby nákladov, každý účastník musí zaplatiť zodpovedajúci podiel nákladov potrebných na ich účasť. Napriek tomu však dôjde k úhrade časti takýchto nákladov, ako keby bol dohodnutý mechanizmus náhrad podľa odseku 4 prvého pododseku.

4.   Mechanizmus náhrad uvedený v článku 2 ods. 1 písm. c) sa predpokladá v každom modeli deľby nákladov a musí zahŕňať metódu pomerného prerozdelenia podielu nákladov v prospech každého účastníka, ak potenciálny registrujúci pristúpi k uvedenej dohode v budúcnosti.

Mechanizmus náhrad musí zohľadniť aj tieto faktory: možnosť budúcich dodatočných požiadaviek na registráciu uvedenej látky okrem tých, ktoré vyplývajú z potenciálneho rozhodnutia v rámci hodnotenia látok; a ekonomickú životaschopnosť niektorých náhrad, pri ktorých sú náklady na náhradu vyššie ako suma, ktorá má byť uhradená.

5.   Ak už ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia existuje dohoda o zdieľaní údajov, strany tejto dohody môžu na základe jednomyseľného súhlasu získať oslobodenie od povinnosti uviesť v modeli deľby nákladov mechanizmus náhrad.

Potenciálny registrujúci, ktorý má v úmysle zúčastniť sa na existujúcej dohode o zdieľaní údajov, nie je viazaný existujúcim oslobodením, pokiaľ neposkytne predchádzajúcim registrujúcim podpísaný súhlas s týmto oslobodením, a má právo dosiahnuť zaradenie mechanizmu náhrad do modelu deľby nákladov v súlade s týmto nariadením.

6.   Od každého registrujúceho, ktorý ukončil svoju činnosť podľa článku 50 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006, možno ešte vždy požadovať, aby sa podieľal na nákladoch vyplývajúcich z rozhodnutia v rámci hodnotenia látok v súlade s článkom 50 ods. 4 uvedeného nariadenia.

Článok 5

Riešenie sporov

1.   Pri riešení sporu týkajúceho sa zdieľania údajov podľa článku 27 ods. 5 a 30 ods. 3 nariadenia (ES) 1907/2006 agentúra musí zohľadniť to, ako strany dohody dodržiavajú povinnosti stanovené v článku 2, 3 a 4 tohto nariadenia.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté celkové a úplné uplatňovanie práva Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.


6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/46


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/10

z 5. januára 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

236,2

MA

77,5

TR

111,7

ZZ

141,8

0707 00 05

MA

88,9

TR

156,8

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

43,8

TR

144,8

ZZ

94,3

0805 10 20

EG

53,0

MA

64,8

TR

70,6

ZA

74,1

ZZ

65,6

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,7

ZZ

119,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

118,6

MA

86,7

TR

66,6

ZZ

90,6

0805 50 10

TR

96,5

ZZ

96,5

0808 10 80

CL

83,4

US

150,1

ZZ

116,8

0808 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/48


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/11

z 5. januára 2016,

ktorou sa mení príloha II k smernici Komisie 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (1), a najmä na jej článok 24,

keďže:

(1)

V bode 2 písm. b) oddielu I prílohy II k smernici 2002/57/ES sa stanovuje minimálna odrodová čistota osiva hybridov repky olejky.

(2)

Súčasná požiadavka na čistotu (90 %), ktorá platí pre hybridné odrody jarnej aj zimnej repky olejky, už nezodpovedá osobitným technickým aspektom ani obmedzeniam pri produkcii osiva jarnej repky olejky.

(3)

Podmienky produkcie osiva stanovené v smernici 2002/57/ES sú založené na medzinárodne uznávaných normách týkajúcich sa schém pre osivo zavedených Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

(4)

Norma odrodovej čistoty osiva jarnej repky olejky by sa mala prispôsobiť normám stanoveným OECD.

(5)

Príloha II k smernici 2002/57/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmena prílohy II k smernici 2002/57/ES

V oddiele I prílohy II k smernici 2002/57/ES sa v bode 2 písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Minimálna odrodová čistota osiva musí dosahovať:

základné osivo, materský komponent: 99,0 %,

základné osivo, otcovský komponent: 99,9 %,

certifikované osivo zimných odrôd repky olejky: 90,0 %,

certifikované osivo jarných odrôd repky olejky: 85,0 %.“

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2017.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.