ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 336

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
23. decembra 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2437 zo 14. decembra 2015 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Komisiou na ochranu tuniaka južného (CCSBT) o členstve Únie v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného

27

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2438 z 12. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách

29

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2439 z 12. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách

36

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2440 z 22. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa

42

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2441 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 27 ( 1 )

49

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2442 z 22. decembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

54

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2443 z 11. decembra 2015 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o hlavu V uvedenej dohody o pridružení

56

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2444 zo 17. decembra 2015, ktorým sa stanovujú štandardné požiadavky na predkladanie národných programov eradikácie, kontroly a sledovania chorôb zvierat a zoonóz členskými štátmi na účely financovania Úniou a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/425/ES [oznámené pod číslom C(2015) 9192]  ( 1 )

59

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Rady pre pridruženie medzi EÚ a Moldavskou republikou č. 1/2015 z 18. decembra 2015 o uplatňovaní hlavy V Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej na celom území Moldavskej republiky [2015/2445]

93

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2436

zo 16. decembra 2015

o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES (3) by sa mala podstatným spôsobom zmeniť. Z dôvodu prehľadnosti by sa mala uvedená smernica prepracovať.

(2)

Smernicou 2008/95/ES sa harmonizovali hlavné ustanovenia hmotného práva v oblasti ochranných známok, ktoré sa v čase prijatia považovali za ustanovenia s najbezprostrednejším dosahom na fungovanie vnútorného trhu, keďže obmedzovali voľný pohyb tovaru a slobodu poskytovať služby v Únii.

(3)

Ochrana ochranných známok v členských štátoch existuje spolu s ochranou, ktorá je na úrovni Únie k dispozícii prostredníctvom ochranných známok Európskej únie (ďalej len „ochranné známky EÚ“), ktoré majú jednotný charakter a platia v celej Únii, ako sa stanovuje v nariadení Rady (ES) č. 207/2009 (4). Spoločná existencia a rovnováha systémov ochranných známok na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie v skutočnosti predstavuje ťažisko prístupu Únie k ochrane duševného vlastníctva.

(4)

Na základe oznámenia Komisie zo 16. júla 2008 o stratégii v oblasti práv priemyselného vlastníctva v Európe vykonala Komisia komplexné hodnotenie celkového fungovania systému ochrannej známky v Európe ako celku na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni a vzájomného pôsobenia medzi týmito úrovňami.

(5)

Rada vo svojich záveroch z 25. mája 2010 o budúcej revízii systému ochrannej známky v Európskej únii vyzvala Komisiu, aby predložila návrhy na revíziu nariadenia (ES) č. 207/2009 a smernice 2008/95/ES. Revízia uvedenej smernice by mala zahŕňať opatrenia na jej ďalšie zosúladenie s nariadením (ES) č. 207/2009, čím by sa zmenšili rozdiely v rámci systému ochrannej známky v Európe ako celku a zároveň by sa zachovala vnútroštátna ochrana ochranných známok ako atraktívna možnosť pre prihlasovateľov. V tejto súvislosti by sa mal zabezpečiť komplementárny vzťah medzi systémom ochrannej známky EÚ a vnútroštátnymi systémami ochrannej známky.

(6)

Komisia vo svojom oznámení z 24. mája 2011 s názvom Jednotný trh pre práva duševného vlastníctva dospela k záveru, že v záujme uspokojenia zvýšeného dopytu zainteresovaných strán po čoraz rýchlejších, kvalitnejších a efektívnejších systémoch zápisu ochranných známok, ktoré budú aj konzistentnejšie, vhodnejšie na používanie, verejne dostupné a technologicky na úrovni doby, existuje potreba zmodernizovať systém ochranných známok v Únii ako celku a prispôsobiť ho internetovému veku.

(7)

Z konzultácií a posúdení týkajúcich sa účelu tejto smernice vyplýva, že napriek predchádzajúcej čiastočnej harmonizácii vnútroštátnych právnych predpisov zostávajú oblasti, v ktorých by ďalšia harmonizácia mohla mať pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť a rast.

(8)

V záujme podpory cieľa, ktorým je posilnenie a vytvorenie riadne fungujúceho vnútorného trhu, a uľahčenia získavania a ochrany ochranných známok v Únii v prospech rastu a konkurencieschopnosti európskych podnikov, a to najmä malých a stredných podnikov, je potrebné prekročiť obmedzený rámec aproximácie dosiahnutej smernicou 2008/95/ES a rozšíriť aproximáciu na ďalšie aspekty hmotného práva v oblasti ochranných známok, ktorým sa spravujú ochranné známky chránené prostredníctvom zápisu podľa nariadenia (ES) č. 207/2009.

(9)

Na účely uľahčenia dosiahnutia a spravovania zápisov ochranných známok v celej Únii je nevyhnutné aproximovať nielen ustanovenia hmotného práva, ale aj procesnoprávne predpisy. Hlavné procesnoprávne predpisy v oblasti zápisu ochranných známok v členských štátoch a v rámci systému ochrannej známky EÚ by sa preto mali zosúladiť. Pokiaľ ide o postupy podľa vnútroštátneho práva, stačí stanoviť všeobecné zásady a ponechať na členských štátoch, aby stanovili konkrétnejšie pravidlá.

(10)

Je dôležité zabezpečiť, aby zapísané ochranné známky požívali v právnych systémoch všetkých členských štátov rovnakú ochranu. V súlade so širokou ochranou poskytovanou ochranným známkam EÚ, ktoré majú dobré meno v Únii, by sa široká ochrana mala poskytovať aj na vnútroštátnej úrovni všetkým zapísaným ochranným známkam, ktoré majú dobré meno v dotknutom členskom štáte.

(11)

Táto smernica by nemala zbaviť členské štáty práva naďalej chrániť ochranné známky získané používaním, ale mala by ich brať do úvahy len v súvislosti s ich vzťahom k ochranným známkam získaným zápisom.

(12)

Dosiahnutie cieľov tejto aproximácie právnych predpisov si vyžaduje, aby boli podmienky získania a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti zhodné.

(13)

Na tento účel je potrebné uviesť zoznam príkladov označení, ktoré sú spôsobilé tvoriť ochrannú známku, ak tieto označenia dokážu rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov. V záujme dosiahnutia cieľov systému zápisu ochranných známok, a to zabezpečiť právnu istotu a riadnu správu, je takisto nevyhnutné požadovať, aby sa označenie dalo vyjadriť jasným, presným, samostatným, ľahko dostupným, zrozumiteľným, trvalým a objektívnym spôsobom. Označenie by sa preto malo dať vyjadriť v akejkoľvek primeranej forme pomocou všeobecne dostupnej technológie, a teda nie nevyhnutne graficky, pokiaľ vyjadrenie predstavuje dostatočné záruky na tento účel.

(14)

Okrem toho by sa mal uviesť úplný zoznam dôvodov na zamietnutie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky vyplývajúcich z vlastností samotnej ochrannej známky, vrátane dôvodu spočívajúceho v tom, že ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, alebo z konfliktov medzi ochrannou známkou a staršími právami, i keď niektoré z uvedených dôvodov sú v zozname ako nepovinné pre členské štáty, ktoré by preto mali mať možnosť trvať na týchto dôvodoch alebo ich zaviesť do svojich právnych predpisov.

(15)

S cieľom zabezpečiť, aby sa pri skúmaní absolútnych a relatívnych dôvodov na zamietnutie uplatňovali úrovne ochrany priznávanej právnymi predpismi Únie a vnútroštátnym právom zemepisným označeniam jednotne a vyčerpávajúco v celej Únii, mala by táto smernica obsahovať rovnaké ustanovenia týkajúce sa zemepisných označení ako nariadenie (ES) č. 207/2009. Okrem toho je vhodné zabezpečiť, aby sa rozsah absolútnych dôvodov rozšíril tak, aby zahŕňali aj chránené tradičné pojmy pre vína a zaručené tradičné špeciality.

(16)

Ochrana poskytnutá zapísanou ochrannou známkou, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako údaj o pôvode, by mala byť v prípade zhodnosti známky a zodpovedajúceho označenia a tovarov alebo služieb absolútna. Ochrana by mala platiť aj v prípade podobnosti medzi známkou a označením a medzi tovarmi alebo službami. Je nevyhnutné poskytnúť výklad pojmu podobnosti v súvislosti s pravdepodobnosťou zámeny. Pravdepodobnosť zámeny, ktorej posúdenie závisí od mnohých prvkov, predovšetkým od vžitosti ochrannej známky na trhu, od asociácie, ktorá môže vzniknúť medzi používaným alebo zapísaným označením, od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi nimi označenými tovarmi alebo službami, by mala byť špecifickou podmienkou takejto ochrany. Určenie spôsobov, ktorými možno určiť pravdepodobnosť zámeny, a najmä určenie toho, kto nesie v tejto súvislosti dôkazné bremeno, by malo byť vecou vnútroštátnych procesnoprávnych predpisov, ktoré by nemali byť dotknuté touto smernicou.

(17)

V záujme zabezpečenia právnej istoty a úplného súladu so zásadou prednosti, na základe čoho má staršia zapísaná ochranná známka prednosť pred neskoršími zapísanými ochrannými známkami, je potrebné stanoviť, že práva z ochrannej známky by sa mali presadzovať bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania alebo dňom práva prednosti ochrannej známky. Takýto prístup je v súlade s článkom 16 ods. 1 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva z 15. apríla 1994 (ďalej len „Dohoda TRIPS“).

(18)

Je vhodné stanoviť, že porušenie práv z ochrannej známky možno konštatovať len vtedy, ak sa zistí, že známka alebo označenie, ktoré porušujú práva, sa použili v obchodnom styku na účely odlíšenia tovarov alebo služieb. Iné používanie označenia než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb by sa malo spravovať ustanoveniami vnútroštátneho práva.

(19)

Pojem porušenie práv z ochrannej známky by mal zahŕňať aj použitie označenia ako obchodného názvu alebo podobného označenia, ak je účelom takéhoto použitia rozlíšenie tovarov alebo služieb.

(20)

V záujme zabezpečenia právnej istoty a úplného súladu s osobitnými právnymi predpismi Únie je vhodné stanoviť, že majiteľ ochrannej známky by mal mať právo zakázať tretej osobe používať označenie v porovnávacej reklame, ak je takáto porovnávacia reklama v rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES (5).

(21)

V záujme posilnenia ochrany ochrannej známky a účinnejšieho boja proti falšovaniu a v súlade s medzinárodnými záväzkami členských štátov v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), najmä článku V Všeobecnej dohody o clách a obchode o slobode prepravy, a vo vzťahu ku generickým liekom, Vyhlásenia o dohode TRIPS a verejnom zdraví, prijatého na ministerskej konferencii WTO 14. novembra 2001 v Dauhe, by majiteľ ochrannej známky mal mať právo zabrániť tretím osobám v dovoze tovarov v obchodnom styku do členského štátu, v ktorom je ochranná známka zapísaná, bez toho, aby tam boli prepustené do voľného obehu, ak takéto tovary pochádzajú z tretích krajín a sú bez povolenia označené ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo v zásade zhodná s ochrannou známkou zapísanou v súvislosti s takýmito tovarmi.

(22)

Na tento účel by malo byť majiteľom ochranných známok dovolené zabrániť vstupu tovarov porušujúcich práva a ich prepusteniu do ktoréhokoľvek colného režimu, a to najmä tranzitu, prekládky, uskladňovania, slobodných pásiem, dočasného uskladnenia, aktívneho zušľachťovacieho styku alebo dočasného použitia, a to aj vtedy, keď takéto tovary nie sú určené na uvedenie na trh dotknutého členského štátu. Colné orgány by pri vykonávaní colných kontrol mali využiť právomoci a postupy stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 (6), a to aj na žiadosť majiteľov práv. Colné orgány by mali vykonávať relevantné kontroly predovšetkým na základe kritérií analýzy rizík.

(23)

S cieľom zladiť potrebu zabezpečiť účinné presadzovanie práv k ochranným známkam s nevyhnutnosťou vyhnúť sa obmedzovaniu voľného priebehu obchodovania s legitímnym tovarom by malo právo majiteľa ochrannej známky zaniknúť, ak počas následného konania na súdnom alebo inom orgáne, príslušnom prijať rozhodnutie vo veci, či práva zo zapísanej ochrannej známky boli porušené, je deklarant alebo držiteľ tovaru schopný preukázať, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.

(24)

V článku 28 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa stanovuje, že majiteľ práva má niesť zodpovednosť za škodu vo vzťahu k držiteľovi tovaru, ak sa, okrem iného, následne zistí, že dotknutým tovarom sa právo duševného vlastníctva neporušuje.

(25)

Mali by sa prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie bezproblémového tranzitu generických liekov. Pokiaľ ide o medzinárodné nechránené názvy (international non-proprietary names – INN) ako všeobecne uznávané generické názvy účinných látok vo farmaceutických prípravkoch, je nevyhnutné náležite zohľadniť existujúce obmedzenia účinku práv z ochrannej známky. Majiteľ ochrannej známky by preto nemal mať právo brániť tretej strane v tom, aby priviezla tovar do členského štátu, v ktorom je ochranná známka zapísaná, bez toho, aby tam bol prepustený do voľného obehu, na základe podobností medzi INN účinnej látky v liečivách a ochrannou známkou.

(26)

S cieľom umožniť majiteľom zapísaných ochranných známok účinnejšie bojovať proti falšovaniu by títo majitelia mali mať právo zakázať umiestňovať ochrannú známku porušujúcu práva na tovary, ako aj určité prípravné úkony vykonávané pred takýmto umiestnením známky.

(27)

Výlučné práva z ochrannej známky by nemali oprávňovať majiteľa zakázať tretím osobám používanie označení alebo údajov, ktoré sa používajú oprávnene, a teda v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode. V záujme vytvorenia rovnakých podmienok pre obchodné názvy a ochranné známky by sa vzhľadom na skutočnosť, že sa obchodným názvom zvyčajne poskytuje neobmedzená ochrana proti neskorším ochranným známkam, malo takéto používanie chápať len tak, že zahŕňa používanie osobného mena tretej osoby. Takéto používanie by okrem toho malo vo všeobecnosti umožňovať používanie opisných označení alebo údajov alebo označení či údajov bez rozlišovacej spôsobilosti. Majiteľ by navyše nemal mať právo brániť oprávnenému a čestnému používaniu známky na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa. Používanie ochrannej známky tretími osobami s cieľom upútať pozornosť spotrebiteľa na ďalší predaj pravých tovarov, ktoré pôvodne predal majiteľ ochrannej známky v Únii alebo ktoré boli pôvodne predané v Únii s jeho súhlasom, by sa malo považovať za oprávnené, pokiaľ je zároveň v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode. Používanie ochrannej známky tretími osobami na účely umeleckého prejavu by sa malo považovať za oprávnené, pokiaľ je zároveň v súlade s čestným konaním v priemysle a obchode. Okrem toho by sa táto smernica mala uplatňovať tak, aby sa zabezpečilo úplné dodržiavanie základných práv a slobôd, a najmä slobody prejavu.

(28)

Zo zásady voľného pohybu tovaru vyplýva, že majiteľ ochrannej známky by nemal byť oprávnený zakázať jej používanie treťou osobou v súvislosti s tovarmi, ktoré boli uvedené do obehu v Únii pod ochrannou známkou buď týmto majiteľom, alebo s jeho súhlasom, okrem prípadov, keď má majiteľ oprávnené dôvody namietať proti ďalšiemu obchodovaniu s tovarom.

(29)

Bez toho, aby boli dotknuté záujmy majiteľa staršej ochrannej známky, je z dôvodov právnej istoty dôležité stanoviť, že tento majiteľ staršej ochrannej známky už nesmie žiadať o vyhlásenie neplatnosti alebo namietať proti používaniu ochrannej známky, ktorá sa začala používať neskôr než jeho vlastná ochranná známka, ak jej používanie vedome dostatočne dlho toleroval, s výnimkou prípadu, keď nebola prihláška neskoršej ochrannej známky podaná v dobrej viere.

(30)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu a ochranu oprávnene nadobudnutých práv z ochranných známok bez toho, aby bola dotknutá zásada, že neskoršiu ochrannú známku nemožno presadzovať vo vzťahu k staršej ochrannej známke, je vhodné a potrebné stanoviť, že majitelia starších ochranných známok by nemali byť oprávnení dosiahnuť zamietnutie neskoršej ochrannej známky alebo jej vyhlásenie za neplatnú ani podávať námietky proti jej používaniu, ak bola neskoršia ochranná známka získaná v čase, keď staršia ochranná známka mohla byť vyhlásená za neplatnú alebo zrušená napríklad z toho dôvodu, že ešte prostredníctvom používania nezískala rozlišovaciu spôsobilosť, alebo keď sa staršia ochranná známka ešte nemohla presadiť vo vzťahu k neskoršej ochrannej známke, pretože sa nedali uplatniť potrebné podmienky, napríklad keď staršia ochranná známka ešte nezískala dobré meno.

(31)

Ochranné známky plnia svoj účel, ktorým je rozlišovať tovary alebo služby a umožňovať spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia, len ak sa skutočne používajú na trhu. Požiadavka používania je potrebná aj v záujme zníženia celkového počtu ochranných známok zapísaných a chránených v Únii, a teda aj množstva konfliktov, ktoré medzi nimi vznikajú. Je preto nevyhnutné vyžadovať, aby sa zapísané ochranné známky skutočne používali v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sú zapísané, alebo ak nie sú v uvedenej súvislosti používané do piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannej známky, aby existovala možnosť ich zrušenia.

(32)

Zapísaná ochranná známka by preto mala byť chránená, len pokiaľ sa skutočne používa, a staršia zapísaná ochranná známka by nemala umožňovať svojmu majiteľovi podávať námietky proti neskoršej ochrannej známke ani ju vyhlásiť za neplatnú, ak tento majiteľ svoju ochrannú známku skutočne nepoužíval. Členské štáty by mali navyše stanoviť, že v konaní o porušení práv sa nemožno úspešne odvolávať na ochrannú známku, ak je na základe tvrdenia účastníka dokázané, že ochranná známka by mohla byť zrušená, alebo ak žaloba bola podaná proti neskoršiemu právu, že ochranná známka mohla byť zrušená v čase nadobudnutia neskoršieho práva.

(33)

Je vhodné stanoviť, že ak sa pre ochrannú známku EÚ uplatnila seniorita národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky zapísanej podľa medzinárodných dojednaní s účinkami v členskom štáte a ak potom došlo k vzdaniu sa alebo zániku známky, ktorá slúžila ako základ pre uplatnenie seniority, platnosť tejto známky ešte možno napadnúť. Takéto napadnutie by sa malo obmedziť na situácie, keď známka mohla byť vyhlásená za neplatnú alebo zrušená v čase jej výmazu z registra.

(34)

Z dôvodu súdržnosti a v záujme uľahčovania obchodného využívania ochranných známok v Únii by sa pravidlá platné pre ochranné známky ako predmety vlastníctva mali vo vhodnom rozsahu zosúladiť s pravidlami, ktoré už boli zavedené pre ochranné známky EÚ, a mali by zahŕňať pravidlá týkajúce sa prevodu a prechodu, udeľovania licencií, vecných práv a exekúcie.

(35)

Kolektívne ochranné známky sa osvedčili ako užitočný nástroj na propagáciu tovarov alebo služieb s osobitnými spoločnými vlastnosťami. Je preto vhodné, aby národné kolektívne známky podliehali podobným pravidlám ako kolektívne známky Európskej únie.

(36)

S cieľom zlepšiť a uľahčiť prístup k ochrane ochranných známok a posilniť právnu istotu a predvídateľnosť by mal byť postup na zápis ochranných známok v členských štátoch efektívny a transparentný a mali by sa pri ňom dodržiavať pravidlá podobné tým, ktoré sú uplatniteľné na ochranné známky EÚ.

(37)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu v súvislosti s rozsahom práv z ochranných známok a uľahčiť prístup k ochrane ochranných známok by sa označovanie a zatrieďovanie tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, malo riadiť rovnakými pravidlami vo všetkých členských štátoch a malo by sa zosúladiť s postupmi uplatniteľnými na ochranné známky EÚ. S cieľom umožniť príslušným orgánom a hospodárskym subjektom určiť rozsah zamýšľanej ochrany ochrannej známky len na základe samotnej prihlášky by označovanie tovarov a služieb malo byť dostatočne jasné a presné. Používanie všeobecných pojmov by sa malo vykladať tak, že zahŕňa len tovary a služby, ktoré sú jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame pojmu. Centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo by sa v záujme jasnosti a právnej istoty mali v rámci vzájomnej spolupráce usilovať zostaviť zoznam, ktorý by odzrkadľoval ich administratívne postupy v súvislosti s triedením tovarov a služieb.

(38)

Na účely zaistenia účinnej ochrany ochranných známok by mali členské štáty zabezpečiť efektívne správne konanie o námietkach, ktoré by aspoň majiteľovi práv zo starších ochranných známok a akejkoľvek osobe, ktorá je podľa rozhodného práva oprávnená uplatňovať práva vyplývajúce z chráneného označenia pôvodu alebo zo zemepisného označenia, umožnilo podávať námietky proti zápisu prihlášky ochrannej známky. Okrem toho by členské štáty v záujme zabezpečenia efektívnych prostriedkov na zrušenie ochranných známok alebo vyhlásenie ich neplatnosti mali stanoviť správne konanie o zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti v rámci dlhšej, a to sedemročnej lehoty na transpozíciu, ktorá začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(39)

Je žiaduce, aby centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo spolupracovali navzájom, ako aj s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo vo všetkých oblastiach zápisu a správy ochranných známok s cieľom podporovať zbližovanie postupov a nástrojov, akými sú napríklad vytvorenie a aktualizácia spoločných alebo prepojených databáz a portálov na účely nahliadania a vyhľadávania. Členské štáty by ďalej mali zabezpečiť, aby ich úrady spolupracovali navzájom a s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo vo všetkých ďalších oblastiach ich činností, ktoré sú významné z hľadiska ochrany ochranných známok v Únii.

(40)

Táto smernica by nemala vylúčiť možnosť uplatniť na ochranné známky ustanovenia iných právnych predpisov členských štátov, než sú právne predpisy o ochranných známkach, ako napríklad ustanovenia týkajúce sa nekalej súťaže, občianskoprávnej zodpovednosti alebo ochrany spotrebiteľa.

(41)

Členské štáty sú viazané Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva (ďalej len „Parížsky dohovor“) a Dohodou TRIPS. Je potrebné, aby táto smernica bola úplne v súlade s uvedeným dohovorom a uvedenou dohodou. Táto smernica by nemala mať vplyv na záväzky členských štátov vyplývajúce z uvedeného dohovoru a uvedenej dohody. V prípade potreby by sa mal uplatňovať článok 351 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(42)

Keďže ciele tejto smernice, a to podporenie a vytvorenie dobre fungujúceho vnútorného trhu a uľahčenie zápisu, správy a ochrany ochranných známok v Únii v záujme rastu a konkurencieschopnosti, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(43)

Na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vykonáva v členských štátoch v súvislosti s touto smernicou, sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (7).

(44)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (8) a vydal stanovisko 11. júla 2013.

(45)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcej smernice.

(46)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté povinnosti členských štátov podľa smernice 2008/95/ES, ktoré sa týkajú lehoty na transpozíciu smernice Rady 89/104/EHS (9) do vnútroštátneho práva, ako sa stanovuje v časti B prílohy I k smernici 2008/95/ES,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa uplatňuje na každú ochrannú známku v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktorá je v členskom štáte predmetom zápisu alebo prihlášky ako individuálna ochranná známka, garančná či certifikačná známka alebo kolektívna známka, alebo je predmetom zápisu alebo prihlášky na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo, či je predmetom medzinárodného zápisu s účinkom v členskom štáte.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„úrad“ je centrálny úrad priemyselného vlastníctva členského štátu alebo Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo poverený zápisom ochranných známok;

b)

„register“ je register ochranných známok, ktorý vedie úrad.

KAPITOLA 2

HMOTNÉ PRÁVO TÝKAJÚCE SA OCHRANNÝCH ZNÁMOK

ODDIEL 1

Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku

Článok 3

Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku

Ochrannú známku môžu tvoriť akékoľvek označenia, najmä slová vrátane osobných mien, alebo kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru alebo zvuky, za predpokladu, že takéto označenia sú spôsobilé:

a)

rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov a

b)

byť vyjadrené v registri spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.

ODDIEL 2

Dôvody na zamietnutie alebo vyhlásenie neplatnosti

Článok 4

Absolútne dôvody na zamietnutie alebo vyhlásenie neplatnosti

1.   Do registra sa nezapíšu, alebo ak už sú zapísané, môžu byť vyhlásené za neplatné:

a)

označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku;

b)

ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c)

ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

d)

ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach;

e)

označenia, ktoré sú tvorené výlučne týmito prvkami:

i)

tvar alebo iná vlastnosť, ktoré vyplývajú z povahy samotného tovaru;

ii)

tvar alebo iná vlastnosť tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku;

iii)

tvar alebo iná vlastnosť, ktoré dodávajú tovaru podstatnú hodnotu;

f)

ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi;

g)

ochranné známky, ktoré sú takej povahy, že môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;

h)

ochranné známky, ktoré neschválili príslušné orgány a ktoré sa majú zamietnuť alebo vyhlásiť za neplatné podľa článku 6ter Parížskeho dohovoru;

i)

ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát, ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu a zemepisných označení;

j)

ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia, ktorými sa ustanovuje ochrana tradičných označení vín;

k)

ochranné známky vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia, ktorými sa ustanovuje ochrana zaručených tradičných špecialít;

l)

ochranné známky, ktoré pozostávajú zo staršieho názvu odrody rastlín zapísaného v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu, alebo medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát, ktorými sa ustanovuje ochrana práv k odrodám rastlín, alebo ho vo svojich podstatných prvkoch reprodukujú, a ktoré sa týkajú odrôd rastlín rovnakého alebo blízko príbuzného druhu.

2.   Ochranná známka môže byť vyhlásená za neplatnú, ak prihlasovateľ nepodal prihlášku ochrannej známky v dobrej viere. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že takáto ochranná známka sa nezapíše do registra.

3.   Každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka sa nezapíše do registra, alebo ak už je zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak a v rozsahu, v akom:

a)

používanie tejto ochrannej známky možno zakázať na základe ustanovení iného práva, než je právo o ochranných známkach príslušného členského štátu alebo Únie;

b)

ochranná známka obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol;

c)

ochranná známka obsahuje iné znaky, emblémy a erby, než tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6ter Parížskeho dohovoru a ktoré sú predmetom verejného záujmu, s výnimkou prípadu, ak príslušné orgány povolili zápis tejto ochrannej známky v súlade s právom členského štátu.

4.   Zápis ochrannej známky sa nezamietne podľa odseku 1 písm. b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte predo dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. Ochranná známka sa z rovnakého dôvodu nevyhlási za neplatnú, ak predo dňom podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti nadobudla na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť.

5.   Každý členský štát môže stanoviť, že odsek 4 sa vzťahuje aj na prípad, keď ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky, ale pred dátumom zápisu.

Článok 5

Relatívne dôvody na zamietnutie alebo vyhlásenie neplatnosti

1.   Ochranná známka sa nezapíše, alebo ak už bola zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak:

a)

je zhodná so staršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, pre ktoré je podaná prihláška tejto ochrannej známky alebo pre ktoré je zapísaná, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je chránená táto staršia ochranná známka;

b)

existuje z dôvodu jej totožnosti alebo podobnosti so staršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

2.   „Staršie ochranné známky“ v zmysle odseku 1 sú:

a)

ochranné známky nasledujúcich typov s dátumom podania prihlášky skorším, než je dátum podania prihlášky príslušnej ochrannej známky, pričom sa podľa potreby berú do úvahy práva prednosti uplatnené v súvislosti s uvedenými ochrannými známkami:

i)

ochranné známky EÚ;

ii)

ochranné známky zapísané v dotknutom členskom štáte alebo v prípade Belgicka, Luxemburska či Holandska na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo;

iii)

ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v dotknutom členskom štáte;

b)

ochranné známky EÚ, ktoré si v súlade s nariadením (ES) č. 207/2009 oprávnene uplatňujú senioritu ochrannej známky uvedenej v písmene a) bodoch ii) a iii), aj keď došlo k vzdaniu sa tejto ochrannej známky alebo jej zániku;

c)

prihlášky ochranných známok uvedených v písmenách a) a b) pod podmienkou ich zápisu;

d)

ochranné známky, ktoré sú v deň podania prihlášky ochrannej známky, či prípadne ku dňu uplatnenia práva prednosti vo vzťahu k prihláške ochrannej známky v dotknutom členskom štáte všeobecne známe v tom zmysle, v akom sa pojem „všeobecne známe“ používa v článku 6bis Parížskeho dohovoru.

3.   Okrem toho sa ochranná známka nezapíše, alebo ak už bola zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak:

a)

je zhodná alebo podobná so staršou ochrannou známkou bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška alebo pre ktoré je zapísaná, zhodné, podobné alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, v prípade, ak má staršia ochranná známka dobré meno v členskom štáte, pre ktorý sa žiada o zápis alebo v ktorom je ochranná známka zapísaná alebo – v prípade ochrannej známky EÚ – dobré meno v Únii, a ak by používanie neskoršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena tejto staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu;

b)

obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky podal prihlášku ochrannej známky vo svojom vlastnom mene bez súhlasu majiteľa, s výnimkou prípadu, ak obchodný zástupca alebo zástupca zdôvodní svoje konanie;

c)

a v rozsahu, v akom podľa právnych predpisov Únie alebo práva členského štátu, ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu alebo zemepisných označení:

i)

už bola pred podaním prihlášky ochrannej známky alebo predo dňom uplatnenia práva prednosti vo vzťahu k prihláške podaná žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia podľa právnych predpisov Únie alebo práva dotknutého členského štátu, a to pod podmienkou jeho následného zápisu;

ii)

sa takýmto označením pôvodu alebo zemepisným označením priznáva osobe, ktorá je oprávnená podľa príslušného práva uplatňovať práva z nich vyplývajúce, právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.

4.   Každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka sa nezapíše, alebo ak už je zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak a v rozsahu, v akom:

a)

práva na nezapísanú ochrannú známku alebo na iné označenie používané v obchodnom styku boli získané predo dňom podania prihlášky neskoršej ochrannej známky alebo predo dňom práva prednosti uplatneného vo vzťahu k prihláške neskoršej ochrannej známky, a takouto nezapísanou ochrannou známkou alebo iným označením sa jej majiteľovi priznáva právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky;

b)

používanie ochrannej známky sa môže zakázať na základe iného staršieho práva, než sú práva uvedené v odseku 2 a v písmene a) tohto odseku, a to najmä:

i)

práva na meno;

ii)

práva na osobnú podobizeň;

iii)

autorského práva;

iv)

práva priemyselného vlastníctva;

c)

ochranná známka môže spôsobiť zámenu so staršou ochrannou známkou chránenou v zahraničí, za predpokladu, že v deň podania prihlášky prihlasovateľ nekonal v dobrej viere.

5.   Členské štáty zabezpečia, že za príslušných okolností nemusí byť zápis zamietnutý alebo ochranná známka vyhlásená za neplatnú, ak majiteľ staršej ochrannej známky alebo iného staršieho práva súhlasí so zápisom neskoršej ochrannej známky.

6.   Každý členský štát môže odchylne od odsekov 1 až 5 stanoviť, že dôvody zamietnutia zápisu alebo vyhlásenia neplatnosti platné v tomto členskom štáte pred dňom nadobudnutia účinnosti ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou 89/104/EHS sa uplatnia na ochranné známky, ktorých prihlášky boli podané pred uvedeným dňom.

Článok 6

Vyhlásenie neplatnosti alebo zrušenie ochrannej známky a posteriori

Ak je pre ochrannú známku EÚ uplatnená seniorita národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky zapísanej podľa medzinárodných dohôd s účinkom v danom členskom štáte, ktorej sa majiteľ vzdal alebo ktorú nechal zaniknúť, môže byť ochranná známka, ktorá bola základom pre uplatnenie seniority, vyhlásená za neplatnú alebo zrušená a posteriori za predpokladu, že neplatnosť alebo zrušenie mohli byť vyhlásené v čase, keď došlo k vzdaniu sa známky alebo jej zániku. V takomto prípade seniorita stráca svoj účinok.

Článok 7

Dôvody na zamietnutie alebo vyhlásenie neplatnosti týkajúce sa len niektorých tovarov alebo služieb

Ak existujú dôvody na zamietnutie zápisu alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky alebo pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, zamietnutie zápisu alebo vyhlásenie neplatnosti sa vzťahuje len na tieto tovary alebo služby.

Článok 8

Absencia rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, ktorou sa vylučuje možnosť vyhlásiť neplatnosť zapísanej ochrannej známky

Návrhu na vyhlásenie známky za neplatnú na základe staršej ochrannej známky sa nevyhovie v deň podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ak by sa mu nevyhovelo v deň podania prihlášky alebo v deň práva prednosti neskoršej ochrannej známky z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

a)

staršia ochranná známka, ktorá môže byť vyhlásená za neplatnú podľa článku 4 ods. 1 písm. b), c) alebo d), ešte nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, ako je uvedené v článku 4 ods. 4;

b)

návrh na vyhlásenie neplatnosti vychádza z článku 5 ods. 1 písm. b) a staršia ochranná známka ešte nenadobudla dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na podporu zistenia pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b);

c)

návrh na vyhlásenie neplatnosti vychádza z článku 5 ods. 3 písm. a) a staršia ochranná známka ešte nenadobudla dobré meno v zmysle článku 5 ods. 3 písm. a).

Článok 9

Vylúčenie možnosti vyhlásenia neplatnosti v dôsledku strpenia

1.   Ak majiteľ staršej ochrannej známky uvedenej v článku 5 ods. 2 alebo článku 5 ods. 3 písm. a) v členskom štáte strpel používanie neskoršej ochrannej známky zapísanej v tomto členskom štáte počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, nebude už oprávnený na základe staršej ochrannej známky podať návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, okrem prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky nepožiadalo v dobrej viere.

2.   Členské štáty môžu stanoviť, že odsek 1 tohto článku sa uplatní na majiteľa akéhokoľvek iného staršieho práva uvedeného v článku 5 ods. 4 písm. a) alebo b).

3.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 nie je majiteľ neskoršej zapísanej ochrannej známky oprávnený namietať proti využívaniu staršieho práva, hoci toto právo sa už nesmie uplatniť proti neskoršej ochrannej známke.

ODDIEL 3

Práva a obmedzenia

Článok 10

Práva z ochrannej známky

1.   Zápisom ochrannej známky nadobúda majiteľ výlučné práva k nej.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania alebo dňom práva prednosti zapísanej ochrannej známky, má majiteľ uvedenej zapísanej ochrannej známky právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak:

a)

označenie je zhodné s ochrannou známkou a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b)

označenie je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo sú im podobné, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

c)

označenie je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné bez ohľadu na to, či sa používa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo sú im podobné alebo nepodobné, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena tejto ochrannej známky, alebo im je na ujmu.

3.   Podľa odseku 2 možno zakázať najmä:

a)

umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

b)

ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh alebo ich na tieto účely skladovať pod týmto označením alebo ponúkať či poskytovať takto označené služby;

c)

dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

d)

používať označenie ako obchodný názov, názov spoločnosti alebo ako súčasť obchodného názvu alebo názvu spoločnosti;

e)

používať označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame;

f)

používať označenie v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore so smernicou 2006/114/ES.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania alebo predo dňom práva prednosti zapísanej ochrannej známky, má majiteľ uvedenej zapísanej ochrannej známky tiež právo zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovarov v obchodnom styku do členského štátu, v ktorom je ochranná známka zapísaná, bez toho, aby tam boli prepustené do voľného obehu, ak takéto tovary vrátane ich obalu pochádzajú z tretích krajín a sú bez povolenia označené ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou zapísanou v súvislosti s takýmito tovarmi alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno odlíšiť od takejto ochrannej známky.

Právo majiteľa ochrannej známky podľa prvého pododseku zanikne, ak počas konania o určenie, či boli porušené práva zo zapísanej ochrannej známky, ktoré sa začalo v súlade s nariadením (EÚ) č. 608/2013, deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.

5.   Ak podľa práva členského štátu nemohlo byť používanie označenia za podmienok uvedených v odseku 2 písm. b) alebo c) zakázané predo dňom nadobudnutia účinnosti ustanovení v dotknutom členskom štáte, potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou 89/104/EHS, nemožno na základe práv z ochrannej známky zabrániť v pokračujúcom používaní označenia.

6.   Odseky 1, 2, 3 a 5 nemajú vplyv na ustanovenia členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany proti inému používaniu označenia, než je používanie na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ak používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo im je na ujmu.

Článok 11

Právo zakázať prípravné úkony vo vzťahu k použitiu obalu alebo iných prostriedkov

Ak existuje nebezpečenstvo, že obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré sa umiestňuje ochranná známka, by mohli byť použité v súvislosti s tovarmi alebo službami a toto použitie by predstavovalo porušenie práv majiteľa ochrannej známky podľa článku 10 ods. 2 a 3, majiteľ uvedenej ochrannej známky má právo zakázať tieto úkony, ak sa vykonávajú v obchodnom styku:

a)

umiestniť označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, na obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno známku umiestniť;

b)

ponúkať alebo uvádzať na trh obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno známku umiestniť, alebo ich na tieto účely skladovať alebo dovážať či vyvážať.

Článok 12

Reprodukcia ochranných známok v slovníkoch

Ak reprodukcia ochrannej známky v slovníku, encyklopédii alebo podobnom náučnom diele v tlačenej alebo elektronickej forme vzbudzuje dojem, že vytvára druhový názov tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, vydavateľ diela na žiadosť majiteľa ochrannej známky zabezpečí, aby reprodukcia ochrannej známky bola bezodkladne a v prípade diel v tlačenej forme najneskôr v nasledujúcom vydaní publikácie doplnená údajom, že ide o zapísanú ochrannú známku.

Článok 13

Zákaz používania ochrannej známky zapísanej na meno obchodného zástupcu alebo zástupcu

1.   Ak je ochranná známka zapísaná bez súhlasu majiteľa na meno obchodného zástupcu alebo zástupcu osoby, ktorá je majiteľom tejto ochrannej známky, tento majiteľ má právo urobiť jeden či oba tieto úkony:

a)

namietať proti tomu, aby jeho obchodný zástupca alebo zástupca ochrannú známku používal;

b)

požadovať prevod ochrannej známky vo svoj prospech.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak obchodný zástupca alebo zástupca odôvodní svoje konanie.

Článok 14

Obmedzenie účinkov ochrannej známky

1.   Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku:

a)

meno alebo adresu tretej osoby, ak je touto treťou osobou fyzická osoba;

b)

označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovaru alebo poskytnutia služby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

c)

ochrannú známku na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je použitie ochrannej známky potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje len v prípade, ak je používanie treťou osobou v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

3.   Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku staršie právo, ktoré má len miestny dosah, ak je toto právo uznané právnymi predpismi príslušného členského štátu a toto právo je využívané len na území, na ktorom je uznané.

Článok 15

Vyčerpanie práv z ochrannej známky

1.   Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie v súvislosti s tovarmi, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Únii.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na prípad, ak má majiteľ opodstatnené dôvody namietať proti ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trh zmenil alebo zhoršil stav tovaru.

Článok 16

Používanie ochranných známok

1.   Ak majiteľ nezačal v priebehu piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannú známku v členskom štáte skutočne používať v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak bolo toto používanie pozastavené počas neprerušeného obdobia piatich rokov, táto ochranná známka podlieha obmedzeniam a sankciám stanoveným v článku 17, článku 19 ods. 1, článku 44 ods. 1 a 2 a článku 46 ods. 3 a 4, pokiaľ nebolo toto nepoužívanie náležite odôvodnené.

2.   Ak členský štát ustanovil konanie o námietkach v nadväznosti na zápis, obdobie piatich rokov uvedené v odseku 1 sa počíta odo dňa, keď už proti známke nemožno podať námietku, alebo v prípade, že boli podané námietky, odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o ukončení konania o námietkach alebo námietky boli vzaté späť.

3.   Pokiaľ ide o ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd a s účinkom v členskom štáte, obdobie piatich rokov uvedené v odseku 1 sa počíta odo dňa, keď už známku nemožno zamietnuť alebo proti nej nemožno podať námietku. Ak sa podali námietky alebo sa oznámila námietka z absolútnych alebo relatívnych dôvodov, obdobie sa počíta odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o ukončení konania o námietkach alebo rozhodnutie o absolútnych alebo relatívnych dôvodoch na zamietnutie, alebo námietky boli vzaté späť.

4.   Dátum začatia plynutia päťročného obdobia uvedeného v odsekoch 1 a 2 sa zapíše do registra.

5.   Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje aj:

a)

používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či ochranná známka v podobe, v akej sa používa, je taktiež zapísaná na meno majiteľa;

b)

umiestňovanie ochrannej známky na tovary alebo na ich obaly v príslušnom členskom štáte výlučne na účely vývozu.

6.   Za používanie majiteľom sa považujú aj prípady, keď sa ochranná známka používa so súhlasom majiteľa.

Článok 17

Nepoužívanie ako obhajoba v konaní o porušení práv

Majiteľ ochrannej známky má právo zakázať používanie označenia iba v rozsahu, v akom jeho práva v čase podania žaloby pre porušenie práv nepodliehajú zrušeniu podľa článku 19. Ak to odporca požaduje, majiteľ ochrannej známky musí preukázať, že počas obdobia piatich rokov, ktoré predchádza dňu podania žaloby, sa ochranná známka skutočne používala v zmysle článku 16 v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré sú uvedené ako odôvodnenie žaloby, alebo preukázať, že na nepoužívanie existujú náležité dôvody, a to za predpokladu, že od ukončenia konania o zápise ochrannej známky do podania žaloby uplynulo aspoň päť rokov.

Článok 18

Právo zásahu majiteľa neskoršej zapísanej ochrannej známky ako obhajoba v konaní o porušení práv

1.   V konaniach o porušení práv nemá majiteľ ochrannej známky právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky, ak by táto neskoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú podľa článku 8, článku 9 ods. 1 alebo 2 alebo článku 46 ods. 3

2.   V konaniach o porušení práv nemá majiteľ ochrannej známky právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky EÚ v prípade, ak by táto neskoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú podľa článku 53 ods. 1, 3 alebo 4, článku 54 ods. 1 alebo 2 alebo článku 57 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009.

3.   Ak majiteľ ochrannej známky nemá právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky podľa odseku 1 alebo 2, majiteľ tejto neskoršej zapísanej ochrannej známky nemá právo zakázať používanie staršej ochrannej známky v konaniach o porušení práv, hoci toto staršie právo sa už nesmie uplatniť proti neskoršej ochrannej známke.

ODDIEL 4

Zrušenie práv z ochrannej známky

Článok 19

Absencia skutočného používania ako dôvod na zrušenie

1.   Ochranná známka môže byť zrušená, ak sa počas nepretržitého obdobia piatich rokov v členskom štáte skutočne nepoužívala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie náležite odôvodnené.

2.   Žiadna osoba nesmie žiadať, aby majiteľove práva na ochrannú známku boli zrušené, ak sa ochranná známka začala v období medzi uplynutím päťročného obdobia a podaním návrhu na zrušenie skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo.

3.   Začatie alebo obnovenie používania, ku ktorému došlo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie, pričom táto lehota začala plynúť najskôr až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa nebude brať do úvahy, ak prípravy na toto začatie alebo obnovenie začali až potom, ako sa majiteľ dozvedel, že môže byť podaný návrh na zrušenie.

Článok 20

Ochranná známka, ktorá sa stala druhovým alebo zavádzajúcim označením, ako dôvody na zrušenie

Ochranná známka môže byť zrušená, ak po dni, keď bola zapísaná:

a)

v dôsledku konania alebo nekonania majiteľa sa stala v oblasti obchodu obvyklým pomenovaním výrobku alebo služby, pre ktoré je zapísaná;

b)

v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo s jeho súhlasom v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, môže zavádzať verejnosť, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb.

Článok 21

Zrušenie týkajúce sa len niektorých tovarov alebo služieb

Ak existujú dôvody na zrušenie ochrannej známky len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, zrušenie sa vzťahuje len na tieto tovary alebo služby.

ODDIEL 5

Ochranné známky ako predmety vlastníctva

Článok 22

Prevod zapísaných ochranných známok

1.   Ochranná známka môže byť prevedená nezávisle od prevodu podniku v súvislosti s niektorými alebo všetkými tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná.

2.   Prevod celého podniku zahŕňa prevod ochrannej známky okrem prípadov, keď existuje opačná dohoda alebo keď to jasne vyplýva z okolností. Toto ustanovenie sa vzťahuje na zmluvný záväzok previesť podnik.

3.   Členské štáty zavedú postupy, ktoré umožnia zápis prevodov do ich registrov.

Článok 23

Vecné práva

1.   Ochranná známka sa môže nezávisle od podniku poskytnúť ako záloh alebo môže byť predmetom vecných práv.

2.   Členské štáty zavedú postupy, ktoré umožnia zápis vecných práv do ich registrov.

Článok 24

Exekúcia

1.   Ochranná známka môže byť predmetom exekúcie.

2.   Členské štáty zavedú postupy, ktoré umožnia zápis exekúcií do ich registrov.

Článok 25

Licencie

1.   Na ochrannú známku možno udeliť licenciu, pričom licencia sa môže vzťahovať na niektoré alebo na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a na celé územie dotknutého členského štátu alebo na jeho časť. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

2.   Majiteľ ochrannej známky môže uplatniť svoje práva z tejto ochrannej známky proti držiteľovi licencie, ktorý porušil akékoľvek ustanovenie svojej licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o:

a)

jej trvanie;

b)

podobu, na ktorú sa vzťahuje zápis a v ktorej možno ochrannú známku používať;

c)

rozsah tovarov alebo služieb, na ktoré sa licencia poskytuje;

d)

územie, na ktorom možno používať ochrannú známku, alebo

e)

kvalitu tovarov, ktoré držiteľ licencie vyrobil, alebo kvalitu služieb, ktoré držiteľ licencie poskytol.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia licenčnej zmluvy, môže držiteľ licencie podať návrh na začatie konania o porušení práv z ochrannej známky, len ak s tým súhlasí jej majiteľ. Držiteľ výlučnej licencie však môže podať návrh na začatie takéhoto konania, ak majiteľ ochrannej známky po formálnom oznámení sám v primeranej lehote nepodá návrh na začatie konania o porušení práv.

4.   Držiteľ licencie má na účely získania náhrady utrpenej škody právo vstúpiť do konania o porušení práv, ktoré začal majiteľ ochrannej známky.

5.   Členské štáty zavedú postupy, ktoré umožnia zápis licencií do ich registrov.

Článok 26

Prihláška ochrannej známky ako predmet vlastníctva

Na prihlášky ochranných známok sa uplatňujú články 22 až 25.

ODDIEL 6

Garančné alebo certifikačné známky a kolektívne známky

Článok 27

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„garančná alebo certifikačná známka“ je ochranná známka, ktorá je ako taká označená pri podaní prihlášky známky a ktorá je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby certifikované majiteľom známky v súvislosti s materiálom, spôsobom výroby tovarov alebo poskytovania služieb, kvalitou, presnosťou alebo inými vlastnosťami od tovarov a služieb, ktoré takto certifikované nie sú;

b)

„kolektívna známka“ je ochranná známka, ktorá je ako taká označená pri podaní prihlášky známky a ktorá je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky, od tovarov alebo služieb iných podnikov.

Článok 28

Garančné alebo certifikačné známky

1.   Členské štáty môžu ustanoviť zápis garančných alebo certifikačných známok.

2.   Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane inštitúcií, úradov a orgánov, ktoré sa spravujú verejným právom, môže prihlásiť garančnú alebo certifikačnú známku, pokiaľ takáto osoba nevykonáva podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu poskytovanie tovarov alebo služieb certifikovaného druhu.

Členské štáty môžu stanoviť, že garančnú alebo certifikačnú známku možno zapísať, len ak je prihlasovateľ oprávnený certifikovať tovary alebo služby, pre ktoré sa má známka zapísať.

3.   Členské štáty môžu stanoviť, že garančné alebo certifikačné známky sa nezapíšu alebo sa zrušia či vyhlásia za neplatné na základe iných dôvodov, než sú dôvody uvedené v článkoch 4, 19 a 20, ak to funkcia týchto známok vyžaduje.

4.   Odchylne od článku 4 ods. 1 písm. c) môžu členské štáty stanoviť, že garančné alebo certifikačné známky môžu tvoriť označenia alebo údaje, ktoré môžu v oblasti obchodu slúžiť na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb. Takáto garančná alebo certifikačná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretej osobe, aby v obchodnom styku používala takéto označenia alebo údaje, ak ich táto tretia osoba používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode. Takáto ochranná známka sa najmä nesmie uplatňovať voči tretej osobe, ktorá je oprávnená používať zemepisný názov.

5.   Požiadavky stanovené v článku 16 sú splnené, ak garančnú alebo certifikačnú známku v súlade s článkom 16 skutočne používa ktorákoľvek osoba, ktorá je oprávnená používať túto známku.

Článok 29

Kolektívne známky

1.   Členské štáty stanovia zápis kolektívnych známok.

2.   Prihlášku kolektívnej známky môžu podať združenia výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb alebo obchodníkov, ktorí v zmysle práva, ktoré sa na nich vzťahuje, majú spôsobilosť vo svojom vlastnom mene nadobúdať práva a povinnosti, uzatvárať zmluvy alebo robiť iné právne úkony a majú aktívnu a pasívnu procesnú spôsobilosť, ako aj právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom.

3.   Odchylne od článku 4 ods. 1 písm. c) môžu členské štáty stanoviť, že kolektívne známky môžu tvoriť označenia alebo údaje, ktoré môžu v oblasti obchodu slúžiť na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb. Takáto kolektívna známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretej osobe, aby v obchodnom styku používala takéto označenia alebo údaje, ak ich táto tretia osoba používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode. Takáto ochranná známka sa najmä nesmie uplatňovať voči tretej osobe, ktorá je oprávnená používať zemepisný názov.

Článok 30

Stanovy používania kolektívnej známky

1.   Prihlasovateľ kolektívnej známky predloží stanovy jej používania úradu.

2.   V stanovách používania sa uvádzajú aspoň osoby oprávnené používať známku, podmienky členstva v združení a podmienky používania známky vrátane sankcií. Stanovy používania známky uvedenej v článku 29 ods. 3 oprávňujú každú osobu, ktorej tovar alebo služby majú pôvod v dotknutej zemepisnej oblasti, stať sa členom združenia, ktoré je majiteľom známky, pokiaľ táto osoba spĺňa všetky ostatné podmienky stanov.

Článok 31

Zamietnutie prihlášky

1.   Okrem dôvodov na zamietnutie prihlášky ochrannej známky stanovených v článku 4, prípadne s výnimkou článku 4 ods. 1 písm. c) týkajúceho sa označení alebo údajov, ktoré môžu v oblasti obchodu slúžiť na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, a v článku 5, a bez toho, aby bolo dotknuté právo úradu neskúmať z úradnej moci relatívne dôvody, sa prihláška kolektívnej známky zamietne aj vtedy, ak nie sú dodržané ustanovenia článku 27 písm. b), článku 29 alebo článku 30, alebo ak sú stanovy používania uvedenej kolektívnej známky v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

2.   Prihláška kolektívnej známky sa zamietne aj vtedy, keď verejnosť môže byť zavádzaná, pokiaľ ide o povahu alebo významnosť známky, najmä ak by bola pravdepodobne považovaná za niečo iné než kolektívnu známku.

3.   Prihláška sa nezamietne, ak prihlasovateľ v dôsledku zmeny stanov používania kolektívnej známky spĺňa požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 32

Používanie kolektívnych známok

Požiadavky stanovené v článku 16 sú splnené, ak kolektívnu známku v súlade s uvedeným článkom skutočne používa ktorákoľvek osoba, ktorá je oprávnená ju používať.

Článok 33

Zmeny stanov používania kolektívnej známky

1.   Majiteľ kolektívnej známky predkladá úradu všetky zmeny stanov používania.

2.   Zmeny stanov používania sa zapisujú do registra okrem prípadu, ak zmenené stanovy nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 30 alebo ak zahŕňajú jeden z dôvodov na zamietnutie uvedených v článku 31.

3.   Na účely tejto smernice nadobúdajú zmeny stanov používania účinnosť len od dátumu zápisu týchto zmien do registra.

Článok 34

Osoby oprávnené podať žalobu pre porušenie práv

1.   Článok 25 ods. 3 a 4 sa uplatňuje na každú osobu, ktorá je oprávnená používať kolektívnu známku.

2.   Majiteľ kolektívnej známky je oprávnený uplatniť si náhradu škody v mene osôb, ktoré sú oprávnené používať túto známku, ak tieto osoby utrpeli škodu v dôsledku neoprávneného používania známky.

Článok 35

Ďalšie dôvody na zrušenie

Okrem dôvodov na zrušenie uvedených v článkoch 19 a 20 sa práva majiteľa kolektívnej známky zrušia z týchto dôvodov:

a)

majiteľ neurobí príslušné kroky, aby zabránil používaniu známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania uvedenými v stanovách používania vrátane ich akýchkoľvek zmien zapísaných do registra;

b)

v dôsledku spôsobu, akým známku používali oprávnené osoby, sa známka stala spôsobilou zavádzať verejnosť spôsobom uvedeným v článku 31 ods. 2;

c)

zmena stanov používania známky bola zapísaná do registra v rozpore s článkom 33 ods. 2, pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami stanov používania nedosiahol súlad s požiadavkami uvedeného článku.

Článok 36

Ďalšie dôvody na vyhlásenie neplatnosti

Okrem dôvodov na vyhlásenie neplatnosti uvedených v článku 4, prípadne s výnimkou článku 4 ods. 1 písm. c) týkajúceho sa označení alebo údajov, ktoré môžu v oblasti obchodu slúžiť na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, a článku 5, sa za neplatnú vyhlási aj kolektívna známka, ktorá je zapísaná v rozpore s článkom 31, pokiaľ majiteľ známky zmenami stanov používania nedosiahne súlad s požiadavkami stanovenými v článku 31.

KAPITOLA 3

KONANIA

ODDIEL 1

Prihláška a zápis

Článok 37

Náležitosti prihlášky

1.   Prihláška ochrannej známky musí obsahovať aspoň:

a)

žiadosť o zápis;

b)

údaje identifikujúce prihlasovateľa;

c)

zoznam tovarov alebo služieb, v súvislosti s ktorými sa žiada o zápis;

d)

vyjadrenie ochrannej známky, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v článku 3 písm. b).

2.   Prihláška ochrannej známky je podmienená úhradou poplatku, ktorý stanoví dotknutý členský štát.

Článok 38

Deň podania

1.   Dňom podania prihlášky ochrannej známky je deň, keď prihlasovateľ podá na úrad dokumenty obsahujúce informácie uvedené v článku 37 ods. 1

2.   Členské štáty môžu okrem toho stanoviť, že priznanie dňa podania bude podliehať úhrade poplatku uvedeného v článku 37 ods. 2

Článok 39

Označovanie a triedenie tovarov a služieb

1.   Tovary a služby, v súvislosti s ktorými sa žiada o zápis ochrannej známky, sa zatrieďujú v súlade so systémom triedenia stanoveným Niceskou dohodou z 15. júna 1957 o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok (ďalej len „triedenie podľa Niceskej dohody“).

2.   Tovary a služby, pre ktoré sa žiada o ochranu, identifikuje prihlasovateľ dostatočne jasne a presne na to, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnil určiť rozsah zamýšľanej ochrany len na tomto základe.

3.   Na účely odseku 2 možno použiť všeobecné označenia zahrnuté v názvoch tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody alebo iné všeobecné pojmy za predpokladu, že spĺňajú požadované normy jasnosti a presnosti stanovené v tomto článku.

4.   Úrad zamietne prihlášku v súvislosti s označeniami alebo pojmami, ktoré sú nejasné alebo nepresné, ak prihlasovateľ nenavrhne prijateľné znenie v lehote stanovenej na tento účel úradom.

5.   Používanie všeobecných pojmov vrátane všeobecných označení názvov tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody sa vykladá tak, že zahŕňa všetky tovary alebo služby jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame označenia alebo pojmu. Používanie takýchto pojmov alebo označení sa nevykladá tak, že zahŕňa nárok na tovary alebo služby, ktoré nemôžu byť takto chápané.

6.   Keď prihlasovateľ žiada o zápis viac než jednej triedy, tovary a služby zoskupí podľa tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody, pričom pred každou skupinou sa uvádza číslo triedy, do ktorej daná skupina tovarov alebo služieb patrí, a skupiny uvedie v poradí tried.

7.   Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne podobné z toho dôvodu, že sú uvedené v tej istej triede v rámci triedenia podľa Niceskej dohody. Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne nepodobné z toho dôvodu, že sú uvedené v rôznych triedach v rámci triedenia podľa Niceskej dohody.

Článok 40

Pripomienky tretích osôb

1.   Členské štáty môžu ustanoviť, že pred zápisom ochrannej známky môže každá fyzická alebo právnická osoba a každá skupina alebo subjekt zastupujúci výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov predložiť úradu písomné pripomienky, pričom vysvetlí, z akých dôvodov by sa ochranná známka z úradnej moci nemala zapísať do registra.

Osoby a skupiny alebo subjekty uvedené v prvom pododseku nie sú účastníkmi konania pred úradom.

2.   Okrem dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku môže každá fyzická alebo právnická osoba a každá skupina alebo subjekt zastupujúci výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov predložiť úradu písomné pripomienky založené na konkrétnych dôvodoch, prečo by sa prihláška kolektívnej známky mala zamietnuť podľa článku 31 ods. 1 a 2. Pôsobnosť tohto ustanovenia sa môže rozšíriť na certifikačné a garančné známky, ak sú v členských štátoch upravené.

Článok 41

Rozdelenie prihlášok a zápisov

Prihlasovateľ alebo majiteľ môže prihlášku národnej ochrannej známky alebo jej zápis rozdeliť na dve alebo viacero samostatných prihlášok alebo zápisov zaslaním vyhlásenia úradu, pričom pre každú rozdelenú prihlášku alebo zápis uvedie tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje pôvodná prihláška alebo zápis, na ktoré sa má vzťahovať rozdelená prihláška alebo zápis.

Článok 42

Poplatky za triedy

Členské štáty môžu stanoviť, že prihláška ochrannej známky a obnova ochrannej známky budú podmienené úhradou dodatočného poplatku za každú triedu tovarov a služieb mimo prvej triedy.

ODDIEL 2

Konania o námietkach, o zrušenie a o vyhlásenie neplatnosti

Článok 43

Konanie o námietkach

1.   Členské štáty stanovia účinné a rýchle správne konanie pred svojimi úradmi na podávanie námietok proti zápisu prihlášky ochrannej známky z dôvodov uvedených v článku 5.

2.   V správnom konaní uvedenom v odseku 1 tohto článku sa stanoví aspoň to, že námietky je oprávnený podať majiteľ staršej ochrannej známky uvedenej v článku 5 ods. 2 a článku 5 ods. 3 písm. a) a osoba, ktorá je podľa príslušného práva oprávnená uplatňovať práva vyplývajúce z chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia uvedeného v článku 5 ods. 3 písm. c). Námietky sa môžu podať na základe jedného alebo viacerých starších práv za predpokladu, že všetky patria tomu istému majiteľovi, a na základe časti alebo všetkých tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršie právo chránené alebo prihlasované, a môžu byť namierené proti časti alebo všetkým tovarom alebo službám, pre ktoré sa namietaná známka prihlasuje.

3.   Účastníkom konania sa na ich spoločnú žiadosť poskytnú počas konania o námietkach aspoň dva mesiace na to, aby sa umožnilo zmierlivé riešenie medzi namietateľom a prihlasovateľom.

Článok 44

Nepoužívanie ako obhajoba v konaní o námietkach

1.   V konaní o námietkach podľa článku 43 v prípade, že v deň podania alebo deň práva prednosti neskoršej ochrannej známky uplynulo obdobie piatich rokov, v rámci ktorého sa staršia ochranná známka musela skutočne používať v zmysle článku 16, musí majiteľ staršej ochrannej známky, ktorý podal námietky, poskytnúť na žiadosť prihlasovateľa dôkaz, že sa staršia ochranná známka skutočne používala v zmysle článku 16 počas obdobia piatich rokov, ktoré predchádza dňu podania alebo dňu práva prednosti neskoršej ochrannej známky, alebo dôkaz, že pre nepoužívanie existovali náležité dôvody. Pokiaľ sa takýto dôkaz nepredloží, námietky sa zamietnu.

2.   Ak sa staršia ochranná známka používala len v súvislosti s časťou tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietok podľa odseku 1 za zapísanú len v súvislosti s touto časťou tovarov alebo služieb.

3.   Odseky 1 a 2 tohto článku sa uplatňujú aj vtedy, keď je staršia ochranná známka ochrannou známkou EÚ. V takom prípade sa skutočné používanie ochrannej známky EÚ určí podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 207/2009.

Článok 45

Konanie o zrušenie alebo o vyhlásenie neplatnosti

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo účastníkov podať opravný prostriedok na súd, členské štáty ustanovia účinné a rýchle správne konanie pred svojimi úradmi o zrušenie ochrannej známky alebo o vyhlásenie jej neplatnosti.

2.   V správnom konaní o zrušenie sa ochranná známka zruší z dôvodov uvedených v článkoch 19 a 20.

3.   V správnom konaní o neplatnosť sa ochranná známka vyhlási za neplatnú aspoň z týchto dôvodov:

a)

ochranná známka nemala byť zapísaná, pretože nespĺňa požiadavky stanovené v článku 4;

b)

ochranná známka nemala byť zapísaná v dôsledku existencie staršieho práva v zmysle článku 5 ods. 1 až 3.

4.   Na podanie návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti v správnom konaní sú oprávnené aspoň tieto osoby:

a)

v prípade odseku 2 a odseku 3 písm. a) každá fyzická alebo právnická osoba a každá skupina alebo subjekt zriadený na účely zastupovania záujmov výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorí v zmysle práva, ktorým sa spravujú, majú aktívnu a pasívnu procesnú spôsobilosť vo svojom vlastnom mene;

b)

v prípade odseku 3 písm. b) tohto článku majiteľ staršej ochrannej známky uvedenej v článku 5 ods. 2 a článku 5 ods. 3 písm. a) a osoba, ktorá je podľa príslušného práva oprávnená uplatňovať práva vyplývajúce z chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia uvedeného v článku 5 ods. 3 písm. c).

5.   Návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti môže smerovať proti časti alebo všetkým tovarom či službám, pre ktoré je napadnutá známka zapísaná.

6.   Návrh na vyhlásenie neplatnosti možno podať na základe jedného alebo viacerých starších práv za predpokladu, že všetky patria tomu istému majiteľovi.

Článok 46

Nepoužívanie ako obhajoba v konaní o vyhlásenie neplatnosti

1.   V konaní o vyhlásenie neplatnosti na základe zapísanej ochrannej známky so skorším dňom podania alebo dňom práva prednosti musí majiteľ staršej ochrannej známky na žiadosť majiteľa neskoršej ochrannej známky poskytnúť dôkaz, že počas obdobia piatich rokov, ktoré predchádza dňu podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti, sa staršia ochranná známka skutočne používala v zmysle článku 16 v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré sú uvedené ako odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti, alebo preukáže, že na nepoužívanie existujú náležité dôvody, a to za predpokladu, že od ukončenia konania o zápise staršej ochrannej známky do podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti uplynulo aspoň päť rokov.

2.   Ak v deň podania alebo deň práva prednosti neskoršej ochrannej známky uplynulo obdobie piatich rokov, počas ktorého sa staršia ochranná známka mala skutočne používať v zmysle článku 16, musí majiteľ staršej ochrannej známky poskytnúť okrem dôkazu požadovaného podľa odseku 1 tohto článku aj dôkaz, že sa táto ochranná známka skutočne používala počas obdobia piatich rokov, ktoré predchádza dňu podania alebo dňu práva prednosti, alebo dôkaz, že na nepoužívanie existovali náležité dôvody.

3.   Pokiaľ nie sú predložené dôkazy uvedené v odsekoch 1 a 2, návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe staršej ochrannej známky sa zamietne.

4.   Ak sa staršia ochranná známka používala v súlade s článkom 16 len v súvislosti s časťou tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, považuje sa na účely preskúmania návrhu na vyhlásenie neplatnosti za zapísanú len v súvislosti s touto časťou tovarov alebo služieb.

5.   Odseky 1 až 4 tohto článku sa uplatňujú aj vtedy, keď je staršia ochranná známka ochrannou známkou EÚ. V takom prípade sa skutočné používanie ochrannej známky EÚ určí podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 207/2009.

Článok 47

Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti

1.   Platí, že zapísaná ochranná známka nemala odo dňa podania návrhu na zrušenie účinky uvedené v tejto smernici v rozsahu, v akom boli práva majiteľa zrušené. Na žiadosť jedného z účastníkov konania sa v rozhodnutí o návrhu na zrušenie môže určiť skorší dátum, ku ktorému nastal jeden z dôvodov na zrušenie.

2.   Platí, že zapísaná ochranná známka nemala od počiatku účinky uvedené v tejto smernici v rozsahu, v akom bola ochranná známka vyhlásená za neplatnú.

ODDIEL 3

Platnosť a obnova zápisu

Článok 48

Platnosť zápisu

1.   Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky.

2.   Platnosť zápisu možno obnoviť v súlade s článkom 49 vždy na ďalšie 10-ročné obdobie.

Článok 49

Obnova zápisu

1.   Zápis ochrannej známky sa obnovuje na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo akejkoľvek osoby, ktorú na to oprávňujú právne predpisy alebo zmluva, za predpokladu, že boli uhradené poplatky za obnovu zápisu. Členské štáty môžu ustanoviť, že doklad o zaplatení poplatkov za obnovu sa považuje za takúto žiadosť.

2.   Úrad informuje majiteľa ochrannej známky o uplynutí platnosti zápisu aspoň šesť mesiacov pred uvedeným uplynutím platnosti zápisu. Úrad nenesie zodpovednosť, ak takúto informáciu neposkytne.

3.   Žiadosť o obnovu zápisu sa podáva a poplatky za obnovu sa uhrádzajú v lehote aspoň šesť mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti zápisu. Ak táto podmienka nie je splnená, môže sa žiadosť podať v lehote ďalších šiestich mesiacov bezprostredne nasledujúcich po uplynutí platnosti zápisu alebo následnej obnovy zápisu. V tejto ďalšej lehote sa uhrádzajú poplatky za obnovu zápisu, ako aj dodatočný poplatok.

4.   Ak sa žiadosť podáva alebo poplatky uhrádzajú len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, zápis sa obnovuje len pre tieto tovary alebo služby.

5.   Obnova zápisu nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zániku existujúceho zápisu. Obnova zápisu sa zaznamená do registra.

ODDIEL 4

Komunikácia s úradom

Článok 50

Komunikácia s úradom

Účastníci konania, prípadne ich vymenovaní zástupcovia, určia oficiálnu adresu pre všetku úradnú komunikáciu s úradom. Členské štáty majú právo vyžadovať, aby sa takáto oficiálna adresa nachádzala v Európskom hospodárskom priestore.

KAPITOLA 4

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 51

Spolupráca v oblasti zápisu a správy ochranných známok

Úrady môžu v záujme podpory zbližovania postupov a nástrojov v súvislosti s prieskumom a zápisom ochranných známok efektívne spolupracovať medzi sebou navzájom, ako aj s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Článok 52

Spolupráca v iných oblastiach

Úrady môžu efektívne spolupracovať medzi sebou navzájom a s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo vo všetkých iných oblastiach svojich činností, než sú činnosti uvedené v článku 51, ktoré sú významné z hľadiska ochrany ochranných známok v Únii.

KAPITOLA 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 53

Ochrana údajov

Na spracúvanie všetkých osobných údajov vykonávané v členských štátoch v rámci tejto smernice sa vzťahuje vnútroštátne právo, ktorým sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Článok 54

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 3 až 6, článkami 8 až 14, článkami 16, 17 a 18, článkami 22 až 39, článkom 41 a článkami 43 až 50 do 14. januára 2019. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na dosiahnutie súladu s článkom 45 do 14. januára 2023. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto opatrení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 55

Zrušenie

Smernica 2008/95/ES sa zrušuje s účinnosťou od 15. januára 2019 bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehoty uvedenej v časti B prílohy I k smernici 2008/95/ES na transpozíciu smernice 89/104/EHS do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 56

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 1, 7, 15, 19, 20, 21 a 54 až 57 sa uplatňujú od 15. januára 2019.

Článok 57

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. decembra 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 42.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 25. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 10. novembra 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 15. decembra 2015.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(9)  Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1).


PRÍLOHA

Tabuľka zhody

Smernica 2008/95/ES

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 1 písm. a) až h)

článok 4 ods. 1 písm. a) až h)

článok 4 ods. 1 písm. i) až l)

článok 3 ods. 2 písm. a) až c)

článok 4 ods. 3 písm. a) až c)

článok 3 ods. 2 písm. d)

článok 4 ods. 2

článok 3 ods. 3 prvá veta

článok 4 ods. 4 prvá veta

článok 4 ods. 4 druhá veta

článok 3 ods. 3 druhá veta

článok 4 ods. 5

článok 3 ods. 4

článok 4 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 1 a 2

článok 4 ods. 3 a ods. 4 písm. a)

článok 5 ods. 3 písm. a)

článok 5 ods. 3 písm. b)

článok 5 ods. 3 písm. c)

článok 4 ods. 4 písm. b) a c)

článok 5 ods. 4 písm. a) a b)

článok 4 ods. 4 písm. d) až f)

článok 4 ods. 4 písm. g)

článok 5 ods. 4 písm. c)

článok 4 ods. 5 a 6

článok 5 ods. 5 a 6

článok 8

článok 5 ods. 1 prvá veta

článok 10 ods. 1

článok 5 ods. 1 druhá veta, úvodná časť

článok 10 ods. 2 úvodná časť vety

článok 5 ods. 1 písm. a) a b)

článok 10 ods. 2 písm. a) a b)

článok 5 ods. 2

článok 10 ods. 2 písm. c)

článok 5 ods. 3 písm. a) až c)

článok 10 ods. 3 písm. a) až c)

článok 10 ods. 3 písm. d)

článok 5 ods. 3 písm. d)

článok 10 ods. 3 písm. e)

článok 10 ods. 3 písm. f)

článok 10 ods. 4

článok 5 ods. 4 a 5

článok 10 ods. 5 a 6

článok 11

článok 12

článok 13

článok 6 ods. 1 písm. a) až c)

článok 14 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 14 ods. 3

článok 7

článok 15

článok 8 ods. 1 a 2

článok 25 ods. 1 a 2

článok 25 ods. 3 až 5

článok 9

článok 9

článok 10 ods. 1 prvý pododsek

článok 16 ods. 1

článok 16 ods. 2 až 4

článok 10 ods. 1 druhý pododsek

článok 16 ods. 5

článok 10 ods. 2

článok 16 ods. 6

článok 10 ods. 3

článok 11 ods. 1

článok 46 ods. 1 až 3

článok 11 ods. 2

článok 44 ods. 1

článok 11 ods. 3

článok 17

článok 11 ods. 4

článok 17, článok 44 ods. 2 a článok 46 ods. 4

článok 18

článok 12 ods. 1 prvý pododsek

článok 19 ods. 1

článok 12 ods. 1 druhý pododsek

článok 19 ods. 2

článok 12 ods. 1 tretí pododsek

článok 19 ods. 3

článok 12 ods. 2

článok 20

článok 13

článok 7 a článok 21

článok 14

článok 6

články 22 až 24

článok 26

článok 27

článok 15 ods. 1

článok 28 ods. 1 a 3

článok 15 ods. 2

článok 28 ods. 4

článok 28 ods. 2 a 5

článok 29 až článok 54 ods. 1

článok 16

článok 54 ods. 2

článok 17

článok 55

článok 18

článok 56

článok 19

článok 57


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/27


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/2437

zo 14. decembra 2015

o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Komisiou na ochranu tuniaka južného (CCSBT) o členstve Únie v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Únia je oprávnená prijímať v rámci spoločnej rybárskej politiky opatrenia na ochranu morských biologických zdrojov a uzatvárať dohody s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

(2)

Podľa rozhodnutia Rady 98/392/ES (2) je Únia zmluvnou stranou Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982. Na základe uvedeného dohovoru musia všetci členovia medzinárodného spoločenstva spolupracovať pri ochrane a riadení morských biologických zdrojov.

(3)

Podľa rozhodnutia Rady 98/414/ES (3) je Únia zmluvnou stranou Dohody o vykonávaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti.

(4)

Dňa 1. decembra 2009 Rada poverila Európsku komisiu, aby v mene Únie požiadala o zmenu Dohovoru o ochrane tuniaka južného (ďalej len „dohovor“) tak, aby sa Únia stala jeho zmluvnou stranou.

(5)

Keďže rokovania o zmene dohovoru sa neuzavreli, Komisia na ochranu tuniaka južného (CCSBT) na svojom 20. zasadnutí v októbri 2013 zmenila uznesenie o zriadení rozšírenej komisie na ochranu tuniaka južného (ďalej len „rozšírená komisia CCSBT“), aby sa umožnilo Únii stať sa členom rozšírenej komisie CCSBT prostredníctvom dohody vo forme výmeny listov.

(6)

Dňa 20. apríla 2015 Rada schválila podpis a predbežné vykonávanie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Komisiou na ochranu tuniaka južného (CCSBT) o členstve Únie v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného (ďalej len „dohoda vo forme výmeny listov“).

(7)

Vzhľadom na to, že plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkami členských štátov Únie, lovia zdroje v oblasti výskytu tuniaka južného, je v záujme Únie, aby zohrávala účinnú úlohu pri vykonávaní dohovoru.

(8)

Členstvom v rozšírenej komisii CCSBT sa zároveň podporí jednotný prístup Únie týkajúci sa ochrany všetkých oceánskych zdrojov, pričom sa posilní jej záväzok dlhodobej ochrany a udržateľného využívania rybolovných zdrojov v celosvetovom meradle.

(9)

Dohoda vo forme výmeny listov by sa preto mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie uzatvára Dohoda vo forme výmena listov medzi Európskou úniou a Komisiou na ochranu tuniaka južného (CCSBT) o členstve Únie v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného (4).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje, aby určil osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Únie schvaľovaciu listinu u výkonného tajomníka CCSBT v mene CCSBT v súlade s článkom 10 dohovoru.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. decembra 2015

Za Radu

predseda

F. ETGEN


(1)  Súhlas z 24. novembra 2015.

(2)  Rozhodnutie Rady 98/392/ES z 23. marca 1998 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve a Dohody z 28. júla 1994 o vykonávaní jeho časti XI Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 98/414/ES z 8. júna 1998 o ratifikácii Dohody o vykonávaní ustanovení Dohovoru Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 týkajúceho sa zachovania a riadenia násad rýb žijúcich na oboch stranách mora a násad veľmi sťahovavých rýb Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 189, 3.7.1998, s. 14).

(4)  Text dohody vo forme výmeny listov je uverejnený v Ú. v. EÚ L 234, 8.9.2015, s. 1, spolu s rozhodnutím o podpise.


NARIADENIA

23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/29


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2438

z 12. októbra 2015,

ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a ods. 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov vo všetkých druhoch rybolovu Únie prostredníctvom zavedenia povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

Článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaného aktu plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.

(3)

Priamy hospodársky záujem na rybolove v severozápadných vodách majú Belgicko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo Uvedené členské štáty po konzultácii s poradnou radou pre severozápadné vody predložili Komisii spoločné odporúčanie. Relevantné vedecké orgány poskytli svoje vedecké príspevky, ktoré preskúmal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF). Opatrenia uvedené v spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a preto by sa mali v zmysle článku 18 ods. 3 uvedeného nariadenia zapracovať do tohto nariadenia.

(4)

Pokiaľ ide o severozápadné vody, podľa článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky uplatňuje na druhy charakterizujúce daný rybolov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, najneskôr od 1. januára 2016. V súlade so spoločným odporúčaním by sa plán pre odhadzovanie úlovkov mal vzťahovať na rybolov charakterizovaný veľmi zmiešaným rybolovom tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a tresky tmavej, rybolovom homára štíhleho (Nephrops), zmiešaným rybolovom soley európskej a platesy veľkej a rybolovom merlúzy od 1. januára 2016.

(5)

V spoločnom odporúčaní sa navrhla výnimka z povinnosti vylodiť úlovky homára štíhleho loveného v divízii ICES VIa a podoblasti VII pascami, košmi a košíkmi, pretože z vedeckých dôkazov vyplýva vysoká miera prežitia vzhľadom na vlastnosti výstroja používaného pri tomto druhu, rybolovné postupy a ekosystém. STECF dospel k záveru, že výnimka je opodstatnená. Predmetná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(6)

Spoločné odporúčanie zahŕňa sedem výnimiek de minimis z povinnosti vylodiť úlovky, ktoré platia pre určité druhy rybolovu a do určitej výšky. Dôkazy predložené členskými štátmi preskúmal výbor STECF a dospel k všeobecnému záveru, že spoločné odporúčanie obsahuje odôvodnené argumenty dokladajúce skutočnosť, že je náročné dosiahnuť ďalšie zlepšenie selektívnosti, a/alebo argumenty týkajúce sa zvýšených nákladov na manipuláciu s nechcenými úlovkami, ktoré sú v niektorých prípadoch podložené aj kvalitatívnym hodnotením nákladov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a keďže vedecké informácie nesvedčia o opaku, je vhodné stanoviť výnimky de minimis v súlade s percentuálnym podielom navrhovaným v spoločnom odporúčaní a na úrovniach, ktoré neprevyšujú úrovne povolené podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(7)

Výnimka de minimis na soleu európsku vo výške maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu v období rokov 2016 – 2018 plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIId, VIIe, VIIf a VIIg viacstennými žiabrovkami a žiabrovkami, je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú. STECF dospel k záveru, že výnimka je dobre vymedzená, a preto by sa mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(8)

Výnimka de minimis na tresku merlang vo výške maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v rokoch 2016 a 2017 a 6 % celkového ročného výlovu v roku 2018 tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIId and VIIe vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk menej ako 100 mm, je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú. STECF dospel k záveru, že na podporu tejto výnimky sa predložili dostatočné dôkazy, ale mali by sa vyhľadať doplňujúce informácie na posúdenie objemu de minimis. Preto sa táto výnimka môže zahrnúť do nariadenia len spolu s ustanovením, podľa ktorého by dotknuté členské štáty boli povinné poskytnúť Komisii ďalšie údaje, na základe ktorých STECF bude môcť v plnej miere posúdiť súčasnú úroveň odhadzovania úlovkov v porovnaní s požadovaným objemom de minimis.

(9)

Výnimka de minimis na tresku merlang vo výške maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v rokoch 2016 a 2017 a 6 % celkového ročného výlovu v roku 2018 tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIIb – VIIj vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk minimálne 100 mm, je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú. STECF dospel k záveru, že na podporu tejto výnimky sa predložili dostatočné dôkazy, ale mali by sa vyhľadať doplňujúce informácie na posúdenie objemu de minimis. Ďalej skonštatoval, že prebiehajú ďalšie štúdie selektívnosti. Preto sa táto výnimka zahŕňa do nariadenia spolu s ustanovením, podľa ktorého sú dotknuté členské štáty povinné poskytnúť Komisii ďalšie údaje, na základe ktorých STECF bude môcť úplne posúdiť mieru odhadzovania úlovkov v dotknutých rybolovoch.

(10)

Výnimka de minimis na tresku merlang vo výške maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v rokoch 2016 a 2017 a 6 % celkového ročného výlovu v roku 2018 tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VII (s výnimkou divízií VIIa, VIId a VIIe) vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk menej ako 100 mm, je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú. STECF skonštatoval, že základ tejto výnimky tvorí len málo kvantifikovaných informácií o selektívnosti. Dospel k záveru, že by sa mali vyhľadať doplňujúce informácie na posúdenie výnimky de minimis. Preto sa táto výnimka môže zahrnúť do nariadenia len spolu s ustanovením, podľa ktorého by dotknuté členské štáty boli povinné poskytnúť Komisii ďalšie údaje, na základe ktorých STECF bude môcť v plnej miere posúdiť informácie, ktoré podporujú túto výnimku.

(11)

Výnimka de minimis na homára štíhleho vo výške maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v rokoch 2016 a 2017 a 6 % celkového ročného výlovu v roku 2018 tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh, ktoré sú povinné vylodiť homáre štíhle v podoblasti ICES VII, je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú. STECF dospel k záveru, že výnimka je opodstatnená. Predmetná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(12)

Výnimka de minimis na homára štíhleho vo výške maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v rokoch 2016 a 2017 a 6 % celkového ročného výlovu v roku 2018 tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh, ktoré sú povinné vylodiť homáre štíhle v divízii ICES VIa, je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú, a existujú podkladové kvantitatívne informácie o neprimeraných nákladoch na manipuláciu s nechcenými úlovkami. STECF dospel k záveru, že výnimka je opodstatnená. Predmetná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(13)

Výnimka de minimis na soleu európsku vo výške maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu v období 2016 – 2018 plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIId, VIIe, VIIf a VIIg výstrojom so zvýšenou selektívnosťou, je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú. STECF skonštatoval, že výnimka má kompenzovať používanie výstroja so zvýšenou selektívnosťou a požadovaná výnimka de minimis sa má vzťahovať na zvyšné odhadzované úlovky. Predmetná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na ekonomické činnosti v súvislosti s plánovaním rybárskej sezóny plavidiel Únie, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2016, aby sa dodržal časový rámec stanovený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Podľa článku 15 ods. 6 uvedeného nariadenia by sa toto nariadenie malo uplatňovať najviac tri roky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorá platí od 1. januára 2016 pre druhy rybolovu uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, vykonávané v severozápadných vodách v zmysle článku 4 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia.

Článok 2

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia

Výnimka z povinnosti vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 pri druhoch, pri ktorých z vedeckých dôkazov vyplýva vysoká miera prežitia, sa vzťahuje na homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného v divízii ICES VIa a podoblasti VII pomocou pascí, košov a košíkov (kódy výstroja (2) FPO and FIX).

Článok 3

Výnimky de minimis

1.   Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu odhadzovať tieto množstvá:

a)

pokiaľ ide o soleu európsku (Solea solea) v roku 2016, 2017 a 2018 maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi soleu európsku v divíziách ICES VIId, VIIe, VIIf a VIIg viacstennými žiabrovkami a žiabrovkami;

b)

pokiaľ ide o tresku merlang (Merlangius merlangus) v rokoch 2016 a 2017 maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v roku 2018 maximálne do 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIId a VIIe vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk menej ako 100 mm.

c)

pokiaľ ide o tresku merlang (Merlangius merlangus) v rokoch 2016 a 2017 maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v roku 2018 maximálne do 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIIb – VIIj vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk minimálne 100 mm.

d)

pokiaľ ide o tresku merlang (Merlangius merlangus) v rokoch 2016 a 2017 maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v roku 2018 maximálne do 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v podoblasti ICES VII s výnimkou divízií VIIa, d a e vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk menej ako 100 mm.

e)

pokiaľ ide o homára štíhleho (Nephrops norvegicus) v rokoch 2016 a 2017 maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v roku 2018 maximálne do 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami povinnými vylodiť homára štíhleho v podoblasti ICES VII;

f)

pokiaľ ide o homára štíhleho (Nephrops norvegicus) v rokoch 2016 a 2017 maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v roku 2018 maximálne do 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami povinnými vylodiť homára štíhleho v divízii ICES VIa;

g)

pokiaľ ide o soleu európsku (Solea solea) v rokoch 2016, 2017 a 2018 maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi soleu európsku v divíziách ICES VIId, VIIe, VIIf a VIIg výstrojom so zvýšenou selektívnosťou (výstroj TBB s veľkosťou ôk 80 – 199 mm).

2.   Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem na severozápadných vodách do 1. mája 2016, predložia Komisii doplňujúce údaje o odhadzovaní úlovkov a akékoľvek iné relevantné vedecké informácie na podporu výnimiek stanovených v odseku 1 písm. b), c) a d). Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) posúdi poskytnuté vedecké údaje a informácie najneskôr do 1. septembra 2016.

Článok 4

Plavidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

1.   Členské štáty v súlade s kritériami stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu určia plavidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v každom konkrétnom rybolove.

2.   Dotknuté členské štáty do 31. decembra 2015 poskytnú Komisii a ostatným členským štátom pomocou zabezpečeného kontrolného webového sídla Únie zoznam plavidiel určených podľa odseku 1 za každý rybolov stanovený v prílohe. Sú povinné dohliadať na aktuálnosť týchto zoznamov.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018.

Článok 4 sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.1.2013, s. 22.

(2)  Kódy výstroja použité v tomto nariadení vymedzila Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.


PRÍLOHA

Rybolov, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

a)

Rybolov v divízii ICES VIa a vody Únie v divízii ICES Vb

Rybolov

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Povinnosť vylodiť úlovky

Treska škvrnitá (Gadus morhua), treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treska merlang (Merlangius merlangus) a treska tmavá (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a siete

všetky

Ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2013 a 2014 na plavidlo pozostávajú z viac než 10 % z týchto treskovitých druhov: treska škvrnitá, treska jednoškvrnná, treska merlang a treska tmavá spolu, povinnosť vylodiť úlovky sa vzťahuje na tresku jednoškvrnnú.

Homár štíhly (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

vlečné siete, siete, pasce, koše a košíky

všetky

Ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2013 a 2014 na plavidlo pozostávajú z viac než 30 % z homára štíhleho, povinnosť vylodiť úlovky sa vzťahuje na homára štíhleho.

b)

Rybolov s kombinovaným TAC pre podoblasti ICES VI a VII a vody Únie divízie ICES Vb v prípade merlúzy európskej

Rybolov

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Povinnosť vylodiť úlovky

merlúza európska

(Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a siete

všetky

Ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2013 a 2014 na plavidlo pozostávajú z viac než 30 % z merlúzy európskej, povinnosť vylodiť úlovky sa vzťahuje na merlúzu európsku.

merlúza európska

(Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky žiabrovky

všetky

Na všetky úlovky merlúzy európskej sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

merlúza európska

(Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

všetky lovné šnúry

všetky

Na všetky úlovky merlúzy európskej sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

c)

Rybolov s TAC vzťahujúcim sa na podoblasť ICES VII v prípade homára štíhleho

Rybolov

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Povinnosť vylodiť úlovky

Homár štíhly (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

vlečné siete, siete, pasce, koše a košíky

všetky

Ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2013 a 2014 na plavidlo pozostávajú z viac než 30 % z homára štíhleho, povinnosť vylodiť úlovky sa vzťahuje na homára štíhleho.

d)

Rybolov v divízii ICES VIIa

Rybolov

Kód výstroja

Rybársky výstroj

Veľkosť ôk siete

Povinnosť vylodiť úlovky

Treska škvrnitá (Gadus morhua), treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treskla merlang (Merlangius merlangus) a teska tmavá (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a siete

všetky

Ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2013 a 2014 na plavidlo pozostávajú z viac než 10 % z týchto treskovitých druhov: treska škvrnitá, treska jednoškvrnná, treska merlang a treska tmavá spolu, povinnosť vylodiť úlovky sa vzťahuje na tresku jednoškvrnnú.

e)

Rybolov v divízii ICES VIId

Rybolov

Kód výstroja

Rybársky výstroj

Veľkosť ôk siete

Povinnosť vylodiť úlovky

Solea európska (Solea solea)

TBB

všetky vlečné siete s rozperným rahnom

všetky

Na všetky úlovky soley európskej sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

Solea európska (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Vlečné siete

< 100 mm

Ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2013 a 2014 na plavidlo pozostávajú z viac než 5 % zo soley európskej, povinnosť vylodiť úlovky sa vzťahuje na soleu európsku.

Solea európska (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

všetky

Na všetky úlovky merlúzy európskej sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

Treska škvrnitá (Gadus morhua), treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treskla merlang (Merlangius merlangus) a teska tmavá (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a siete

všetky

Ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2013 a 2014 na plavidlo pozostávajú z viac než 25 % z týchto treskovitých druhov: treska škvrnitá, treska jednoškvrnná, treska merlang a treska tmavá spolu, povinnosť vylodiť úlovky sa vzťahuje na tresku merlang.

f)

Rybolov v divízii ICES VIIe – solea európska

Rybolov

Kód výstroja

Rybársky výstroj

Veľkosť ôk siete

Povinnosť vylodiť úlovky

Solea európska (Solea solea)

TBB

všetky vlečné siete s rozperným rahnom

všetky

Ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2013 a 2014 na plavidlo pozostávajú z viac než 10 % zo soley európskej, povinnosť vylodiť úlovky sa vzťahuje na soleu európsku.

Solea európska (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

všetky

Na všetky úlovky merlúzy európskej sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

g)

Rybolov v divíziách ICES VIIb, VIIc a VIIf – VIIk

Rybolov

Kód výstroja

Rybársky výstroj

Veľkosť ôk siete

Povinnosť vylodiť úlovky

Solea európska (Solea solea)

TBB

všetky vlečné siete s rozperným rahnom

všetky

Ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2013 a 2014 na plavidlo pozostávajú z viac než 5 % zo soley európskej, povinnosť vylodiť úlovky sa vzťahuje na soleu európsku.

Solea európska (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

všetky

Na všetky úlovky merlúzy európskej sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

h)

Rybolov v divíziách ICES VIIb, VIIc, VIIe a VIIf – VIIk

Rybolov

Kód výstroja

Rybársky výstroj

Veľkosť ôk siete

Povinnosť vylodiť úlovky

Treska škvrnitá (Gadus morhua), treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treskla merlang (Merlangius merlangus) a teska tmavá (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a siete

všetky

Ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2013 a 2014 na plavidlo pozostávajú z viac než 25 % z týchto treskovitých druhov: treska škvrnitá, treska jednoškvrnná, treska merlang a treska tmavá spolu, povinnosť vylodiť úlovky sa vzťahuje na tresku merlang.


23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/36


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2439

z 12. októbra 2015,

ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a ods. 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov vo všetkých druhoch rybolovu Únie prostredníctvom zavedenia povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

Článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaného aktu plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.

(3)

Priamy hospodársky záujem na rybolove v juhozápadných vodách majú Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko. Uvedené členské štáty po konzultácii s poradnou radou pre juhozápadné vody predložili Komisii spoločné odporúčanie. Relevantné vedecké orgány poskytli svoje vedecké príspevky, ktoré preskúmal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF). Opatrenia uvedené v spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a preto by sa mali v zmysle článku 18 ods. 3 uvedeného nariadenia zapracovať do tohto nariadenia.

(4)

Pokiaľ ide o juhozápadné vody, podľa článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky uplatňuje na druhy charakterizujúce daný rybolov najneskôr od 1. januára 2016. V súlade so spoločným odporúčaním by sa plán pre odhadzovanie úlovkov mal vzťahovať na rybolov soley európskej, merlúzy európskej a homára štíhleho (len v rámci oblastí výskytu daných populácií označovaných ako funkčné jednotky) v divíziách ICES VIII a, b, d, e, na homára štíhleho v divíziách ICES VIIIc a XIa (len vo funkčných jednotkách), na soleu európsku a platesu veľkú v divízii ICES IXa a na merlúzu európsku v divíziách ICES VIIIc a IXa.

(5)

V spoločnom odporúčaní sa navrhla výnimka z povinnosti vylodiť úlovky homára štíhleho loveného v podoblastiach ICES VIII a IX vlečnými sieťami, pretože z dostupných vedeckých dôkazov vyplýva možná vysoká miera prežitia vzhľadom na vlastnosti výstroja používaného pri tomto druhu, rybolovné postupy a ekosystém. STECF pri svojom posúdení dospel k záveru, že sú potrebné ďalšie štúdie na podloženie aktuálnych zistení, a konštatuje, že takéto štúdie buď práve prebiehajú alebo sú plánované. Preto by sa táto výnimka mala zahrnúť do nariadenia na rok 2016 spolu s ustanovením, podľa ktorého by dotknuté členské štáty boli povinné poskytnúť Komisii ďalšie údaje, na základe ktorých STECF bude môcť v plnej miere posúdiť opodstatnenie tejto výnimky.

(6)

Spoločné odporúčanie zahŕňa tri výnimky de minimis z povinnosti vylodiť úlovky, ktoré platia pre určité druhy rybolovu a do určitej výšky. Dôkazy, ktoré poskytli členské štáty, boli doručené výboru STECF. STECF dospel k záveru, že spoločné odporúčanie obsahuje odôvodnené argumenty vzhľadom na náročnosť zvyšovania selektivity spolu s neprimeraným nákladmi na manipuláciu s nechcenými úlovkami. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je vhodné stanoviť výnimky de minimis v súlade s percentuálnym podielom navrhovaným v spoločnom odporúčaní a na úrovniach, ktoré neprevyšujú úrovne povolené podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(7)

Výnimka de minimis na soleu európsku vo výške maximálne do 5 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIIIa a VIIIb vlečnými sieťami s rozperným rahnom a vlečnými sieťami na lov pri dne, je založená na skutočnosti, že realizovateľné zvýšenia selektivity sa veľmi ťažko dosahujú. STECF dospel k záveru, že podkladové informácie postačujú na opodstatnenie požadovanej výnimky. Predmetná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(8)

Výnimka de minimis na soleu európsku vo výške maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIIIa a VIIIb viacstennými žiabrovkami a žiabrovkami, je založená na skutočnosti, že realizovateľné zvýšenia selektivity sa veľmi ťažko dosahujú. STECF dospel k záveru, že podkladové informácie postačujú na opodstatnenie požadovanej výnimky. Predmetná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(9)

Výnimka de minimis na merlúzu európsku vo výške maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v rokoch 2016 a 2017 a 6 % celkového ročného výlovu v roku 2018 tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIII a IX vlečnými sieťami, je založená na skutočnosti, že realizovateľné zvýšenia selektivity sa veľmi ťažko dosahujú. Z predložených podkladových informácií vyplýva, že zvyšovanie selektivity v dotknutých rybolovoch by malo za následok straty predajných rýb, ktoré by mohli byť príčinou nehospodárnosti dotknutého rybolovu. Navyše STECF zdôraznil, že tieto informácie by mali doplniť ďalšie štúdie o selektivite v predmetných rybolovoch. Preto by sa táto výnimka mala zahrnúť do nariadenia spolu s ustanovením, podľa ktorého by dotknuté členské štáty boli povinné poskytnúť Komisii ďalšie údaje, na základe ktorých STECF bude môcť v plnej miere posúdiť opodstatnenie tejto výnimky.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na ekonomické činnosti v súvislosti s rybárskou sezónou plavidiel Únie, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2016, aby sa dodržal časový rámec stanovený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Podľa článku 15 ods. 6 uvedeného nariadenia by sa toto nariadenie malo uplatňovať najviac tri roky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorá platí pre druhy rybolovu uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, vykonávané v juhozápadných vodách v zmysle článku 4 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia.

Článok 2

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia

1.   Výnimka z povinnosti vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 pri druhoch, pri ktorých z vedeckých dôkazov vyplýva vysoká miera prežitia, sa v roku 2016 vzťahuje na homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného v podoblastiach ICES VIII a IX pomocou vlečných sietí (kódy výstroja (2): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX).

2.   Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem na juhozápadných vodách do 1. mája 2016 predložia doplňujúce vedecké informácie na podporu výnimky stanovenej v odseku 1. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) posúdi poskytnuté vedecké informácie do 1. septembra 2016.

Článok 3

Výnimky de minimis

1.   Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu odhadzovať tieto množstvá:

a)

pokiaľ ide o soleu európsku (Solea solea), maximálne do 5 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami, ktoré používajú vlečné siete s rozperným rahnom (kód výstroja: TBB) a vlečné siete na lov pri dne (kódy výstroja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX) a ktoré lovia tento druh v divíziách ICES VIIIa a VIIIb;

b)

pokiaľ ide o soleu európsku (Solea solea), maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami, ktoré používajú viacstenné žiabrovky a žiabrovky (kódy výstroja: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR a GEN) a ktoré lovia tento druh v divíziách ICES VIIIa a VIIIb;

c)

pokiaľ ide o merlúzu európsku (Merluccius merluccius), maximálne do 7 % celkového ročného výlovu v rokoch 2016 a 2017 a 6 % celkového ročného výlovu v roku 2018 tohto druhu plavidlami, ktoré používajú vlečné siete (kódy výstroja: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX a SV) a ktoré lovia tento druh v podoblastiach ICES VIII a IX.

2.   Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem na juhozápadných vodách do 1. mája 2016, predložia Komisii doplňujúce údaje o odhadzovaní úlovkov a akékoľvek iné relevantné vedecké informácie na podporu výnimky stanovenej v odseku 1 písm. c). Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) posúdi poskytnuté vedecké údaje a informácie do 1. septembra 2016.

Článok 4

Plavidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

1.   Členské štáty v súlade s kritériami stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu určia plavidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v každom konkrétnom rybolove.

2.   Dotknuté členské štáty do 31. decembra 2015 poskytnú Komisii a ostatným členským štátom pomocou zabezpečeného kontrolného webového sídla Únie zoznam plavidiel určených podľa odseku 1 za každý rybolov stanovený v prílohe. Sú povinné dohliadať na aktuálnosť týchto zoznamov.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018.

Článok 4 sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.1.2013, s. 22.

(2)  Kódy výstroja použité v tomto nariadení vymedzila Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.


PRÍLOHA

Rybolov, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

a)

Rybolov v divíziách ICES VIIIa, b, d a e

Rybolov (druh)

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Povinnosť vylodiť úlovky

solea európska

(Solea solea)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Všetky vlečné siete na lov pri dne

Veľkosť ôk od 70 mm do 100 mm (šírka)

Na všetky úlovky soley európskej sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

TBB

všetky vlečné siete s rozperným rahnom

Veľkosť ôk od 70 mm do 100 mm (šírka)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)

merlúza európska

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

všetky vlečné siete na lov pri dne a siete

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)

Na všetky úlovky merlúzy európskej sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

LL, LLS

všetky lovné šnúry

všetky

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)

homár štíhly (Nephrops norvegicus)

len v rámci funkčných jednotiek

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

všetky vlečné siete na lov pri dne

veľkosť ôk minimálne 70 mm

Na všetky úlovky homára štíhleho sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

b)

Rybolov v divíziách ICES VIIIc a IXa

Rybolov (druh)

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Povinnosť vylodiť úlovky

homár štíhly

(Nephrops norvegicus)

len v rámci funkčných jednotiek

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

všetky vlečné siete na lov pri dne

veľkosť ôk minimálne 70 mm

Na všetky úlovky homára štíhleho sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

merlúza európska

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

všetky vlečné siete na lov pri dne a siete

Plavidlá, ktoré spĺňajú tieto kumulatívne kritériá:

1.

Používajú výstroj s veľkosťou ôk minimálne 70 mm

2.

Celkové vylodené úlovky merlúzy európskej v období 2013/2014 predstavujú vyše 10 % všetkých vylodených druhov a viac než 10 metrických ton.

Na všetky úlovky merlúzy európskej sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

Plavidlá, ktoré spĺňajú tieto kumulatívne kritériá:

1.

Používajú výstroj s veľkosťou ôk od 80 do 99 mm (šírka)

2.

Celkové vylodené úlovky merlúzy európskej v období 2013/2014 predstavujú vyše 10 % všetkých vylodených druhov a viac než 10 metrických ton.

LL, LLS

všetky lovné šnúry

Plavidlá, ktoré spĺňajú tieto kumulatívne kritériá:

1.

Veľkosť háčikov: 3,85 +/–1,15 (dĺžka) a 1,6 +/–0,4 (šírka)

2.

Celkové vylodené úlovky merlúzy európskej v období 2013/2014 predstavujú vyše 10 % všetkých vylodených druhov a viac než 10 metrických ton.

c)

Rybolov v divízii ICES IXa

Rybolov (druh)

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Povinnosť vylodiť úlovky

solea európska (Solea solea) a platesa veľká(Pleuronectes platessa)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm

Na všetky úlovky soley európskej a platesy veľkej sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.


23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/42


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2440

z 22. októbra 2015,

ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a ods. 3 a na nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (2), a najmä na jeho články 18a a 48a,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov vo všetkých druhoch rybolovu Únie prostredníctvom zavedenia povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

Článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.

(3)

Na rybolove v Severnom mori majú priamy hospodársky záujem Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko. Uvedené členské štáty po konzultáciách s Poradnou radou pre Severné more a Poradnou radou pre diaľkové flotily predložili Komisii spoločné odporúčanie. Relevantné vedecké orgány poskytli svoje vedecké príspevky, ktoré preskúmal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF). Opatrenia uvedené v spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(4)

Na účely nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zahŕňa Severné more oblasti ICES IIIa a IV. Keďže niektoré populácie žijúce pri morskom dne, na ktoré sa vzťahuje navrhovaný plán pre odhadzovanie úlovkov, žijú aj vo vodách Únie v divízii ICES IIa, členské štáty odporúčajú, aby do plánu pre odhadzovanie úlovkov bola zahrnutá aj táto oblasť.

(5)

Pokiaľ ide o Severné more, podľa článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky uplatňuje na druhy charakterizujúce daný rybolov, na ktoré sa najneskôr od 1. januára 2016 vzťahujú obmedzenia výlovu pri zmiešanom rybolove tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a tresky tmavej; pri rybolove homára štíhleho; pri zmiešanom rybolove soley európskej a platesy veľkej; pri rybolove merlúzy európskej a pri rybolove krevety boreálnej. V súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa v pláne pre odhadzovanie úlovkov určujú druhy, ktoré sa od 1. januára 2016 musia vylodiť. K týmto druhom patrí: treska tmavá, treska jednoškvrnná, homár štíhly, solea európska, platesa veľká, merlúza európska a kreveta boreálna. V pláne pre odhadzovanie úlovkov sa stanovuje povinnosť vylodiť vedľajšie úlovky krevety boreálnej.

(6)

V spoločnom odporúčaní sa navrhli dve výnimky z uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky homára štíhleho loveného v divízii ICES IIIa košmi a určitými vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, TBN (3)). Na základe vedeckých dôkazov, ktoré boli predložené v spoločnom odporúčaní a ktoré preskúmal výbor STECF, a vzhľadom na vlastnosti výstroja, rybolovné postupy a ekosystém sa Komisia domnieva, že uvedené výnimky by mali byť zahrnuté do tohto nariadenia. Členské štáty by mali predložiť dodatočné údaje, aby výboru STECF umožnili hlbšie posúdiť mieru prežitia homára štíhleho uloveného príslušnými vlečnými sieťami a aby Komisii umožnili preskúmať príslušnú výnimku po roku 2016.

(7)

Spoločné odporúčanie zahŕňa päť výnimiek de minimis z povinnosti vylodiť úlovky, ktoré platia pre určité druhy rybolovu a do určitej výšky. Dôkazy predložené členskými štátmi preskúmal výbor STECF, ktorý vo všeobecnosti dospel k záveru, že spoločné odporúčanie, ktoré je v niektorých prípadoch podložené aj kvalitatívnym posúdením nákladov, obsahuje odôvodnené argumenty o tom, že ďalšie zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú a/alebo spôsobujú neprimerané náklady na manipuláciu s nechcenými úlovkami. Keďže odlišné vedecké informácie nie sú v rozpore s týmto záverom, je vhodné stanoviť výnimky de minimis v súlade s percentuálnym podielom navrhovaným v spoločnom odporúčaní a v rámci obmedzení podľa článku 15 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(8)

Výnimka de minimis navrhovaná v spoločnom odporúčaní spoločne pre soleu európsku a tresku jednoškvrnnú do maximálnej výšky 2 % celkového ročného výlovu homára štíhleho, soley európskej a tresky jednoškvrnnej pri love homára štíhleho plavidlami, ktoré v divízii ICES IIIa používajú vlečné siete na lov pri dne s mriežkou na selekciu druhov, vychádza zo skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú. STECF dospel k záveru, že podkladové informácie postačujú na opodstatnenie požadovanej výnimky. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(9)

Výnimka de minimis navrhovaná v spoločnom odporúčaní v prípade soley európskej do maximálnej výšky 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami, ktoré na lov tohto druhu v divízii ICES IIIa, podoblasti IV a vo vodách Únie divízie ICES IIa používajú viacstenné žiabrovky a žiabrovky, vychádza zo skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú. STECF dospel k záveru, že podkladové informácie postačujú na opodstatnenie požadovanej výnimky. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(10)

Výnimka de minimis navrhovaná v spoločnom odporúčaní v prípade jedincov soley európskej s veľkosťou menej ako 19 cm do maximálnej výšky 3,7 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami, ktoré v podoblasti ICES IV južne od 55/56° s.š., používajú na lov vlečné siete s rozperným rahnom s veľkosťou ôk 80 – 90 mm vychádza zo skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú a že sú k dispozícii podkladové kvantitatívne informácie o neprimeraných nákladoch na manipuláciu s nechcenými úlovkami. Komisia sa domnieva, že je vhodné zahrnúť uvedenú výnimku do tohto nariadenia. Členské štáty by mali predložiť dodatočné údaje, pokiaľ ide o príslušné náklady, aby Komisia mohla preskúmať uvedenú výnimku po roku 2016.

(11)

Výnimka de minimis navrhovaná v spoločnom odporúčaní v prípade soley európskej do maximálnej výšky 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami, ktoré na lov v podoblasti ICES IV používajú vlečné siete s rozperným rahnom so zvýšenou selektívnosťou, vychádza zo skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa veľmi ťažko dosahujú. STECF dospel k záveru, že podkladové informácie postačujú na opodstatnenie navrhovanej výnimky. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(12)

Výnimka de minimis navrhovaná v spoločnom odporúčaní v prípade jedincov homára štíhleho menších než je minimálna ochranná referenčná veľkosť do maximálnej výšky 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami, ktoré v podoblasti ICES IV a vo vodách Únie oblasti ICES IIa používajú určité vlečné siete na lov pri dne, vychádza zo skutočnosti, že existujú podkladové kvantitatívne informácie o neprimeraných nákladoch na manipuláciu s nechcenými úlovkami a na ich likvidáciu. Výbor STECF dospel k záveru, že podkladové informácie postačujú na opodstatnenie navrhovanej výnimky. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(13)

Článkom 18a nariadenia (ES) č. 850/98 sa Komisia splnomocňuje, aby na účely prijatia plánov pre odhadzovanie úlovkov a pre druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, stanovila minimálne ochranné referenčné veľkosti (MCRS) s cieľom zabezpečiť ochranu mláďat morských organizmov. MCRS sa v prípade potreby môžu líšiť od veľkostí stanovených v prílohe XII k uvedenému nariadeniu. V súčasnosti je minimálna ochranná referenčná veľkosť homára štíhleho v prílohe XII stanovená na 130 cm. Vedecké dôkazy, ktoré výbor STECF preskúmal, podporujú stanovenie minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti homára štíhleho na 105 cm. Výbor STECF dospel predovšetkým k záveru, že navrhovaná minimálna ochranná referenčná veľkosť je vyššia než priemerná veľkosť pohlavne zrelých jedincov a že riziko vyplývajúce zo zníženia MCRS na zachovanie populácií v oblasti ICES IIIa je nízke.

(14)

Plány pre odhadzovanie úlovkov môžu zahŕňať aj technické opatrenia týkajúce sa druhov rybolovu alebo druhov živočíchov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky. S cieľom zvýšiť selektívnosť výstroja a znížiť množstvo nechcených úlovkov v oblasti Skagerrak je vhodné stanoviť niekoľko technických opatrení, ktoré boli dohodnuté medzi Úniou a Nórskom v roku 2011 (4) a 2012 (5).

(15)

Aby sa zabezpečila primeraná kontrola, mali by sa stanoviť osobitné požiadavky na členské štáty s cieľom vypracovať zoznam plavidiel, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(16)

Keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na ekonomické činnosti v súvislosti s plánovaním rybárskej sezóny plavidiel Únie, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2016, aby sa dodržal časový rámec stanovený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Podľa článku 15 ods. 6 uvedeného nariadenia by sa toto nariadenie malo uplatňovať najviac jeden rok,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú podrobnosti uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorá platí pre druhy rybolovu uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, vykonávané v Severnom mori a vo vodách Únie v divízii ICES IIa.

Článok 2

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia

1.   Výnimka z povinnosti vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade druhov, pri ktorých z vedeckých dôkazov vyplýva vysoká miera prežitia, sa uplatňuje na tieto úlovky homára štíhleho:

a)

úlovky košmi (FPO);

b)

úlovky v divízii ICES IIIa vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, TBN) s veľkosťou ôk aspoň 70 mm vybavenými mriežkou na selekciu druhov s rozstupom priečok mriežky maximálne 35 mm a

c)

úlovky v divízii ICES IIIa vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, TBN) s veľkosťou ôk aspoň 90 mm vybavenými vrchným panelom s veľkosťou ôk najmenej 270 mm (kosoštvorcové oko) alebo s veľkosťou ôk najmenej 140 mm (štvorcové oko).

2.   Homár štíhly ulovený v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) bude okamžite vypustený, a to v oblasti, v ktorej bol ulovený.

3.   Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem v Severnom mori do 30. apríla 2016, predložia Komisii doplňujúce vedecké informácie na podporu výnimky stanovenej v odseku 1 písm. b).

Článok 3

Výnimky de minimis

1.   Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu odhadzovať tieto množstvá:

a)

v prípade zmiešaného rybolovu soley európskej a tresky jednoškvrnnej maximálne 2 % celkového ročného výlovu homára štíhleho, soley európskej a tresky jednoškvrnnej pri love homára štíhleho v oblasti ICES IIIa plavidlami, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne (OTB, TBN) s veľkosťou ôk najmenej 70 mm vybavené mriežkou na selekciu druhov s rozstupom priečok mriežky maximálne 35 mm;

b)

v prípade rybolovu soley európskej maximálne 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu v oblasti ICES IIIa a podoblasti ICES IV a vo vodách Únie oblasti ICES IIa plavidlami, ktoré používajú viacstenné žiabrovky a žiabrovky (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) na lov,;

c)

v prípade rybolovu soley európskej s veľkosťou menej ako 19 cm maximálne 3,7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v južnej časti Severného mora (podoblasť ICES IV južne od 55/56° s.š.) plavidlami, ktoré používajú vlečné siete s rozperným rahnom (TBB) s veľkosťou ôk 80 – 90 mm;

d)

v prípade rybolovu soley európskej, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, maximálne 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v podoblasti ICES IV plavidlami, ktoré používajú vlečné siete s rozperným rahnom (TBB) s veľkosťou ôk 80 až 119 mm so zvýšenou veľkosťou ôk v rozšírenej časti vlečnej siete s rozperným rahnom;

e)

v prípade rybolovu homára štíhleho, ktorý nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, maximálne 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu v podoblasti ICES IV a vo vodách Únie oblasti ICES IIa plavidlami, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne (OTB, TBN, OTT, TB) s veľkosťou ôk 80 až 99 mm.

2.   Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem v Severnom mori do 30. apríla 2016, predložia Komisii doplňujúce vedecké informácie na podporu výnimky stanovenej v odseku 1 písm. c).

Článok 4

Minimálna ochranná referenčná veľkosť

Odchylne od minimálnych ochranných referenčných veľkostí stanovených v prílohe XII k nariadeniu (ES) č. 850/98 a na účely tohto nariadenia sa minimálna ochranná referenčná veľkosť homára štíhleho v oblasti ICES IIIa stanovuje takto:

a)

celková dĺžka 105 mm;

b)

dĺžka panciera 32 mm.

Článok 5

Špecifické technické opatrenia v oblasti Skagerrak

1.   Zakazuje sa držať na palube alebo používať akýkoľvek druh vlečnej siete, dánskej záťahovej siete, vlečnej siete s rozperným rahnom alebo podobnej vlečenej siete s veľkosťou ôk menej ako 120 mm.

2.   Odchylne od odseku 1 sa vlečné siete s koncovým rukávcom veľkosti aspoň 90 mm môžu používať, ak sú vybavené:

a)

panelom so štvorcovými okami veľkosti najmenej 140 mm;

b)

panelom s kosoštvorcovými okami veľkosti najmenej270 mm, umiestneným v časti so štyrmi panelmi a uchyteným k jednému oku veľkosti 270 mm pomocou troch ôk veľkosti 90 mm; alebo

c)

triediacou mriežkou s rozstupom priečok mriežky maximálne 35 mm.

Výnimky stanovené v prvom pododseku písm. a) a b) sa uplatňujú za predpokladu, že panel vlečnej siete:

má dĺžku aspoň 3 metre,

je umiestnený najviac 4 m od uzáverového lana vlečnej siete a

pozdĺž celej šírky vrchnej vrstvy vlečnej siete (t. j. od okraja po okraj).

3.   Odchylne od odseku 1 sa môžu používať aj tieto vlečné siete:

a)

vlečné siete s koncovým rukávcom so štvorcovými okami veľkosti aspoň 70 mm vybavené triediacou mriežkou s rozstupom priečok mriežky maximálne 35 mm;

b)

vlečné siete s minimálnou veľkosťou ôk menej ako 70 mm pri love pelagických alebo priemyselných druhov, pokiaľ úlovok obsahuje viac ako 80 % jedného alebo viacerých pelagických alebo priemyselných druhov;

c)

vlečné siete s koncovým rukávcom veľkosti aspoň 35 mm pri love kreviet rodu Pandalus, pokiaľ je vlečná sieť vybavená triediacou mriežkou s rozstupom priečok mriežky maximálne 19 mm.

4.   Zariadenie na ponechávanie rýb možno používať pri love kreviet rodu Pandalus v súlade s ods. 3 písm. c), pokiaľ existujú zodpovedajúce rybolovné možnosti, ktoré sa vzťahujú na vedľajšie úlovky, a pokiaľ zariadenie na ponechávanie má:

vrchný panel so štvorcovými okami s veľkosťou ôk aspoň 120 mm;

má dĺžku aspoň 3 metre; a

aspoň takú šírku ako je šírka triediacej mriežky.

Článok 6

Zoznam plavidiel

Členské štáty v súlade s kritériami stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu určia plavidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v rámci jednotlivých druhov rybolovu.

Do 31. decembra 2015 poskytnú Komisii a ostatným členským štátom pomocou zabezpečeného kontrolného webového sídla Únie zoznamy všetkých plavidiel podľa odseku 1 určených na lov tresky tmavej podľa vymedzenia v prílohe. Tieto zoznamy pravidelne aktualizujú.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Článok 6 sa však uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1.

(3)  Kódy výstroja použité v tomto nariadení sa odvolávajú na kódy uvedené v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (ES) č. 404/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva. V prípade plavidiel s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov sa kódy výstroja použité v tejto tabuľke odvolávajú na kódy klasifikácie rybárskeho výstroja FAO.

(4)  Schválený záznam z konzultácií v oblasti rybolovu, počas ktorých Nórsko a Európska únia rokovali o regulácii rybolovu v Skagerraku a Kattegate v roku 2012.

(5)  Schválený záznam z konzultácií v oblasti rybolovu, počas ktorých Nórsko a Európska únia rokovali o opatreniach na vykonávanie zákazu odhadzovania úlovkov a o kontrolných opatreniach v oblasti Skagerrak, 4. júla 2012.


PRÍLOHA

Rybolov, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vykládky

Rybársky výstroj (1)  (2)

Veľkosť ôk

Dotknuté druhy:

Vlečné siete:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

> 100 mm

Všetky úlovky tresky tmavej [ak boli ulovené plavidlami vykonávajúcimi cielený rybolov tresky tmavej (3)], platesy a tresky jednoškvrnnej.

Všetky vedľajšie úlovky krevety boreálnej.

Vlečné siete:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

V podoblasti ICES IV a vo vodách Únie divízie ICES IIa:

80 – 99 mm

Vo všetkých oblastiach všetky úlovky homára štíhleho a soley európskej (4).

Všetky vedľajšie úlovky krevety boreálnej.

V divízii ICES IIIa: všetky úlovky tresky jednoškvrnnej.

V divízii ICES IIIa: 70 – 99 mm

Vlečné siete:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32 – 69 mm

Všetky úlovky krevety boreálnej.

Vlečné siete s rozperným rahnom:

TBB

> 120 mm

Všetky úlovky platesy.

Všetky vedľajšie úlovky krevety boreálnej.

Vlečné siete s rozperným rahnom:

TBB

80 – 119 mm

Všetky úlovky soley európskej.

Akékoľvek vedľajšie úlovky krevety boreálnej.

Žiabrovky, viacstenné žiabrovky a zakliesňovacie siete:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

Všetky úlovky soley európskej.

Všetky vedľajšie úlovky krevety boreálnej.

Háčiky a lovné šnúry:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

Všetky úlovky merlúzy európskej.

Všetky vedľajšie úlovky krevety boreálnej.

Koše:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

Všetky úlovky homára štíhleho.

Všetky vedľajšie úlovky krevety boreálnej.


(1)  Kódy výstroja použité v tomto nariadení sa odvolávajú na kódy uvedené v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (ES) č. 404/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva.

(2)  V prípade plavidiel s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov sa kódy výstroja použité v tejto tabuľke odvolávajú na kódy klasifikácie rybárskeho výstroja FAO.

(3)  Plavidlá sa považujú za zamerané na lov tresky tmavej, ak pri použití vlečných sietí s veľkosťou ôk ≥ 100 mm predstavoval priemerný ročný objem vylodení tresky tmavej ≥ 50 % všetkých vylodení daného plavidla uskutočnených v EÚ a v oblasti tretích krajín v Severnom mori v období od x- 4 do x- 2, pričom x je rok žiadosti; t. j. 2012 – 2014 na rok 2016 a 2013 – 2015 na rok 2017.

(4)  Okrem divízie ICES IIIa pri rybolove pomocou vlečných sietí s veľkosťou ôk najmenej 90 mm vybavených vrchným panelom s veľkosťou ôk aspoň 270 mm (kosoštvorcové oko) alebo s veľkosťou ôk najmenej 140 mm (štvorcové oko) alebo panelom so štvorcovými okami veľkosti 120 mm umiestneným 6 až 9 metrov od koncového rukávca.


23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/49


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2441

z 18. decembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 27

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1

Keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Dňa 12. augusta 2014 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy uverejnila zmeny medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 27 Individuálna účtovná závierka s názvom Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke. Cieľom zmien je umožniť podnikom, aby používali metódu vlastného imania, ako je opísaná v IAS 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov, na účtovanie týkajúce sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov v ich individuálnych účtovných závierkach.

(3)

Dôsledkom zmien IAS 27 sú následne zmeny medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) 1 a IAS 28 na zabezpečenie konzistentnosti medzinárodných účtovných štandardov.

(4)

Zmeny IAS 27 obsahujú niektoré odkazy na IFRS 9, ktoré v súčasnosti nemožno uplatniť, keďže IFRS 9 neboli Úniou prijaté. Preto by sa každý odkaz na IFRS 9 stanovený v prílohe k tomuto nariadeniu mal vykladať ako odkaz na medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie.

(5)

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo potvrdzuje, že zmeny štandardu IAS 27 spĺňajú kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre účtovné predpisy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení takto:

a)

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

b)

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 27 Individuálna účtovná závierka sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

c)

Medzinárodný účtovný štandard 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Každý odkaz na IFRS 9 stanovený v prílohe k tomuto nariadeniu sa vykladá ako odkaz na IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie.

Článok 2

Každá spoločnosť začne uplatňovať zmeny uvedené v článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1. januára 2016 alebo neskôr.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke

(Zmeny IAS 27)

Zmeny IAS 27

Individuálna účtovná závierka

Menia sa odseky 4 až 7, 10, 11B a 12 a dopĺňa sa odsek 18J.

VYMEDZENIE POJMOV

4.

Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch:

Individuálna účtovná závierka je účtovná závierka, ktorú predkladá účtovná jednotka, v ktorej sa účtovná jednotka môže v súlade s požiadavkami tohto štandardu rozhodnúť účtovať svoje investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, a to buď v obstarávacej cene v súlade so štandardom IFRS 9 Finančné nástroje alebo s použitím metódy vlastného imania, ako je opísaná v štandarde IAS 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov.

5.

V dodatku A štandardu IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka, dodatku A štandardu IFRS 11 Spoločné dohody a odseku 3 štandardu IAS 28 sa vymedzujú tieto pojmy:

pridružený podnik

metóda vlastného imania

6.

Individuálna účtovná závierka je účtovná závierka, ktorá sa predkladá popri konsolidovanej účtovnej závierke alebo popri účtovnej závierke investora, ktorý neinvestuje do dcérskych podnikov, ale investuje do pridružených podnikov alebo spoločných podnikov, v ktorých sa podľa štandardu IAS 28 vyžaduje, aby sa investície do pridružených podnikov alebo spoločných podnikov účtovali s použitím metódy vlastného imania s výnimkou okolností stanovených v odsekoch 8 až 8A.

7.

Účtovná závierka účtovnej jednotky, ktorá nemá dcérsku spoločnosť, pridružený podnik alebo spoločnícky podiel v spoločnom podniku, nie je individuálnou účtovnou závierkou.

ZOSTAVENIE INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

10.

Keď účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku, investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtuje buď:

a)

v obstarávacej cene;

b)

v súlade so štandardom IFRS 9; alebo

c)

s použitím metódy vlastného imania, ako je opísaná v štandarde IAS 28.

Účtovná jednotka uplatňuje rovnaké účtovanie pri každej kategórii investícií. Investície účtované v obstarávacej cene alebo s použitím metódy vlastného imania sa účtujú v súlade so štandardom IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností, keď sú klasifikované ako držané na predaj alebo na rozdelenie (alebo sú zaradené do skupiny na vyradenie, ktorá je klasifikovaná ako držaná na predaj alebo na rozdelenie). Oceňovanie investícií účtovaných v súlade so štandardom IFRS 9 nie je za týchto okolností zmenené.

11B

Keď materská spoločnosť prestane byť investičnou spoločnosťou alebo keď sa stane investičnou spoločnosťou, účtuje zmenu od dátumu, keď došlo k zmene štatútu, takto:

a)

keď účtovná jednotka prestane byť investičnou spoločnosťou, účtovná jednotka účtuje investíciu do dcérskej spoločnosti v súlade s odsekom 10. Za dátum zmeny štatútu sa považuje predpokladaný dátum nadobudnutia. Reálna hodnota dcérskej spoločnosti k predpokladanému dátumu nadobudnutia predstavuje prevedené predpokladané protiplnenie pri účtovaní investície v súlade s odsekom 10.

i)

[vypúšťa sa]

ii)

[vypúšťa sa]

b)

keď sa účtovná jednotka stane investičnou spoločnosťou, účtuje investíciu do dcérskej spoločnosti reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia v súlade so štandardom IFRS 9. Rozdiel medzi predchádzajúcou účtovnou hodnotou dcérskej spoločnosti a jej reálnou hodnotou k dátumu zmeny štatútu investora sa vykáže ako zisk alebo strata vo výsledku hospodárenia. Kumulatívna výška akéhokoľvek zisku alebo straty predtým vykázanej v ostatných súčastiach komplexného výsledku, pokiaľ ide o uvedené dcérske spoločnosti, sa posudzuje tak, ako keby investičná spoločnosť predala uvedené dcérske spoločnosti k dátumu zmeny štatútu.

12.

Dividendy z dcérskej spoločnosti, spoločného podniku alebo pridruženého podniku sa vykazujú v individuálnej účtovnej závierke účtovnej jednotky, keď je ustanovené jej právo dostávať tieto dividendy. Dividenda sa vykazuje vo výsledku hospodárenia s výnimkou prípadu, keď účtovná jednotka zvolí použitie metódy vlastného imania – v takom prípade sa dividenda vykazuje ako zníženie z účtovnej hodnoty investície.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

18J

Dokumentom Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke (zmeny IAS 27), vydaným v auguste 2014, sa zmenili odseky 4 až 7, 10, 11B a 12. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny so spätnou platnosťou na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr, a to v súlade so štandardom IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

Následné zmeny iných štandardov

IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Dopĺňa sa odsek 39Z.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI

39Z

Dokumentom Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke (zmeny IAS 27), vydaným v auguste 2014, sa zmenil odsek D14 a doplnil sa odsek D15A. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.

V dodatku D sa mení odsek D14 a dopĺňa sa odsek D15A.

Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

D14

Keď účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku, v štandarde IAS 27 sa vyžaduje, aby svoje investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtovala buď:

a)

v obstarávacej cene;

b)

v súlade so štandardom IFRS 9; alebo

c)

s použitím metódy vlastného imania, ako je opísaná v štandarde IAS 28.

D15A

Ak prvouplatňovateľ oceňuje takúto investíciu s použitím metódy vlastného imania, ako je opísaná v štandarde IAS 28:

a)

prvouplatňovateľ uplatňuje na nadobudnutie investície výnimku v prípade minulých podnikových kombinácií (dodatok C);

b)

ak sa účtovná jednotka stane prvouplatňovateľom vo svojej individuálnej účtovnej závierke skôr ako vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke, a

i)

neskôr ako jej materská spoločnosť, účtovná jednotka uplatňuje odsek D16 vo svojej individuálnej účtovnej závierke;

ii)

neskôr ako jej dcérska spoločnosť, účtovná jednotka uplatňuje odsek D17 vo svojej individuálnej účtovnej závierke.

IAS 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov

Mení sa odsek 25 a dopĺňa sa odsek 45B.

Zmeny vlastníckeho podielu

25.

Ak sa zmenší vlastnícky podiel účtovnej jednotky v pridruženom podniku alebo spoločnom podniku, ale investícia sa aj naďalej klasifikuje buď ako pridružený podnik alebo ako spoločný podnik, účtovná jednotka reklasifikuje vo výsledku hospodárenia časť zisku alebo straty, ktorá sa predtým vykázala v ostatných súčastiach komplexného výsledku vo vzťahu k danému zmenšeniu vlastníckeho podielu, ak by sa v prípade vyradenia súvisiacich aktív alebo pasív vyžadovalo, aby sa daný zisk alebo strata reklasifikovali vo výsledku hospodárenia.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

45B

Dokumentom Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke (zmeny IAS 27), vydaným v auguste 2014, sa zmenil odsek 25 Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu so spätnou platnosťou na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr, a to v súlade so štandardom IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu na skoršie obdobie, túto skutočnosť zverejní.


23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/54


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2442

z 22. decembra 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

236,2

MA

104,4

TR

109,8

ZZ

150,1

0707 00 05

EG

174,9

MA

90,3

TR

143,9

ZZ

136,4

0709 93 10

MA

45,8

TR

145,2

ZZ

95,5

0805 10 20

EG

52,8

MA

65,7

TR

77,0

ZA

53,1

ZZ

62,2

0805 20 10

MA

74,4

ZZ

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

111,9

TR

86,8

UY

95,4

ZZ

98,0

0805 50 10

TR

97,8

ZZ

97,8

0808 10 80

CA

153,6

CL

95,8

US

172,3

ZA

141,1

ZZ

140,7

0808 30 90

CN

63,7

TR

121,0

ZZ

92,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/56


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/2443

z 11. decembra 2015

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o hlavu V uvedenej dohody o pridružení

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 464 ods. 3 a 4 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) sa stanovuje predbežné vykonávanie dohody v čiastočnom rozsahu.

(2)

V článku 3 rozhodnutia Rady 2014/492/EÚ (2) sa uvádzajú časti dohody, ktoré sa majú predbežne vykonávať.

(3)

V článku 462 dohody sa stanovuje, že uplatňovanie hlavy V (obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody v súvislosti s tými oblasťami Moldavskej republiky, nad ktorými vláda Moldavskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu, sa začne, keď Moldavská republika zabezpečí úplné vykonanie a presadzovanie hlavy V na celom svojom území.

(4)

V článku 462 dohody sa ďalej stanovuje, že Rada pre pridruženie prijme rozhodnutie, keď je zabezpečené úplné vykonanie a presadzovanie hlavy V dohody na celom území Moldavskej republiky.

(5)

Moldavská republika informovala Európsku komisiu, že bude môcť zabezpečiť úplné vykonanie a presadzovanie hlavy V dohody na celom svojom území od 1. januára 2016.

(6)

Je potrebné monitorovať a pravidelne preskúmavať uplatňovanie hlavy V dohody na celom území Moldavskej republiky.

(7)

Preto je vhodné stanoviť pozíciu Únie v súvislosti s uplatňovaním hlavy V dohody na celom území Moldavskej republiky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pozícia, ktorú má Únia zaujať v Rade pre pridruženie zriadenej podľa článku 434 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, v súvislosti s úplným vykonaním, presadzovaním a uplatňovaním hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody na celom území Moldavskej republiky, je založená na návrhu rozhodnutia Rady pre pridruženie pripojeného k tomuto rozhodnutiu.

2.   Menšie technické úpravy návrhu rozhodnutia môžu zástupcovia Únie v Rade pre pridruženie dohodnúť bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 2

Do ôsmich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia a následne raz ročne Európska Komisia podá Rade správu o uplatňovaní hlavy V dohody na celom území Moldavskej republiky. Ak už Moldavská republika nezabezpečuje úplné vykonanie a presadzovanie hlavy V dohody v súvislosti s tými oblasťami Moldavskej republiky, nad ktorými nevykonáva účinnú kontrolu, zástupcovia Únie v Rade pre pridruženie môžu podľa rozhodnutia, ktoré sa má prijať v súlade s článkom 218 ods. 9 Zmluvy, požiadať Radu pre pridruženie, aby zvážila pokračovanie uplatňovania hlavy V dohody v dotknutých oblastiach.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 11. decembra 2015

Za Radu

predseda

F. BAUSCH


(1)  Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 4.

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/492/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise, v mene Európskej únie, a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 1).


NÁVRH

ROZHODNUTIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU č. 1/2015

z … 2015

o uplatňovaní hlavy V Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej na celom území Moldavskej republiky

RADA PRE PRIDRUŽENIE,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (1), a najmä na jej článok 462,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 464 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa od 1. septembra 2014 predbežne vykonávajú časti dohody.

(2)

Moldavská republika informovala Európsku komisiu, že bude môcť zabezpečiť úplné vykonanie a presadzovanie hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody na celom svojom území od 1. januára 2016.

(3)

Je vhodné, aby Rada pre pridruženie pravidelne preskúmavala uplatňovanie hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody na celom území Moldavskej republiky.

(4)

Je vhodné, aby Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu monitoroval uplatňovanie hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody na celom území Moldavskej republiky a aby pravidelne podával správy Rade pre pridruženie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Hlava V (Obchod a obchodné záležitosti) Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej sa uplatňuje na celé územie Moldavskej republiky od 1. januára 2016.

2.   Rada pre pridruženie preskúma uplatňovanie hlavy V (Obchod a obchodné záležitosti) dohody na celom území Moldavskej republiky do 10 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia a následne raz za rok.

3.   Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu monitoruje uplatňovanie hlavy V (Obchod a obchodné záležitosti) dohody, ako je uvedené v odseku 1. Podáva správu Rade pre pridruženie raz za rok a kedykoľvek si to okolnosti vyžiadajú.

4.   Hlava VII (Inštitucionálne, všeobecné a záverečné ustanovenia) dohody sa uplatňuje, pokiaľ sa uplatňuje v súvislosti s hlavou V (Obchod a obchodné záležitosti) dohody.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V … …

Za Radu pre pridruženie

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 4.


23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/59


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2444

zo 17. decembra 2015,

ktorým sa stanovujú štandardné požiadavky na predkladanie národných programov eradikácie, kontroly a sledovania chorôb zvierat a zoonóz členskými štátmi na účely financovania Úniou a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/425/ES

[oznámené pod číslom C(2015) 9192]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 652/2014 obsahuje okrem iného ustanovenia o hospodárení s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca a zdravia zvierat a požiadavky na predkladanie a obsah národných programov eradikácie, kontroly a sledovania chorôb zvierat a zoonóz.

(2)

V článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 652/2014 sa stanovuje, že každoročne najneskôr do 31. mája majú členské štáty Komisii predložiť národné programy, ktoré sa majú začať v nasledujúcom roku, pre ktorý majú záujem uchádzať sa o grant.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2008/425/ES (2) sa stanovuje, že členské štáty, ktoré žiadajú o finančný príspevok Únie na národné programy eradikácie, monitorovania a kontroly určitých chorôb zvierat majú predkladať žiadosti obsahujúce určité minimálne informácie stanovené v prílohách I až V k uvedenému rozhodnutiu.

(4)

V nadväznosti na prijatie nariadenia (EÚ) č. 652/2014 by sa štandardné požiadavky týkajúce sa obsahu a predkladania národných programov členskými štátmi vymedzené v článku 9 uvedeného nariadenia mali zrevidovať, aby boli plne v súlade s požiadavkami článku 12 uvedeného nariadenia.

(5)

Okrem toho by štandardné požiadavky týkajúce sa obsahu a predkladania národných programov členskými štátmi vymedzené v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 652/2014 mali spĺňať kritériá pre národné programy eradikácie, kontroly a monitorovania stanovené rozhodnutím Komisie 2008/341/ES (3).

(6)

Na účely súladu s vývojom právnych predpisov Únie by sa v prípade určitých chorôb mali používať štandardné elektronické formuláre poskytované online na webovej stránke Komisie, aby sa uľahčili nevyhnutné úpravy alebo doplnenie ďalších podrobností. Komisia bude členské štáty informovať a rokovať s nimi o všetkých potrebných úpravách štandardných elektronických formulárov v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá. Zrevidované štandardné elektronické formuláre zašle všetkým členským štátom najneskôr do začiatku marca príslušného roka.

(7)

V prípade iných chorôb, ktoré nie sú zahrnuté v elektronických štandardných formulároch, a v prípade chorôb živočíchov akvakultúry sa vzhľadom na nízky počet predložených programov v posledných rokoch, na základe čoho nebolo opodstatnené vypracovať osobitné elektronické formuláre, za vhodný nástroj na predkladanie národných programov považuje používanie neelektronických štandardných formulárov.

(8)

V záujme zrozumiteľnosti by sa malo rozhodnutie 2008/425/ES zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Okrem obsahu stanoveného v článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 652/2014 obsahujú národné programy informácie uvedené v prílohách k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Národné programy uvedené v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 652/2014 sa predkladajú online prostredníctvom príslušných štandardných elektronických formulárov uvedených v prílohách I až IV k tomuto rozhodnutiu alebo poštou s použitím príslušných štandardných formulárov stanovených v prílohe V k tomuto rozhodnutiu v prípade chorôb nezahrnutých v elektronických formulároch a v prílohe VI k tomuto rozhodnutiu v prípade chorôb živočíchov akvakultúry.

Článok 3

Rozhodnutie 2008/425/ES sa zrušuje.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na predkladanie národných programov eradikácie, kontroly a sledovania na rok 2017 a nasledujúce roky.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2008/425/ES z 25. apríla 2008, ktorým sa stanovujú štandardné požiadavky na predkladanie národných programov eradikácie, kontroly a monitorovania určitých chorôb zvierat a zoonóz členskými štátmi na financovanie Spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 159, 18.6.2008, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2008/341/ES z 25. apríla 2008, ktorým sa stanovujú kritériá Spoločenstva pre národné programy eradikácie, kontroly a monitorovania určitých chorôb zvierat a zoonóz. Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 44.


PRÍLOHA I

Osobitné PDF formuláre, ktorý sa majú použiť na predloženie národných programov týkajúcich sa chorôb zvierat, ktoré sú uvedené nižšie, sú k dispozícii na webovej stránke GR SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm]

Príloha I.a: v súvislosti s besnotou

Príloha I.b: v súvislosti s tuberkulózou hovädzieho dobytka, brucelózou hovädzieho dobytka a brucelózou oviec a kôz (B. melitensis)

Príloha I.c: v súvislosti s klasickým morom ošípaných, africkým morom ošípaných a vezikulárnou chorobou ošípaných

Príloha I.d: v súvislosti s katarálnou horúčkou oviec.


PRÍLOHA II

Osobitný PDF formulár, ktorý sa má použiť na predloženie programov kontroly salmonelózy, je k dispozícii na webovej stránke GR SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm].


PRÍLOHA III

Osobitný PDF formulár, ktorý sa má použiť na predloženie programov kontroly prenosných spongiformných encefalopatií (bovinnej spongiformnej encefalopatie a klusavky), je k dispozícii na webovej stránke GR SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm].


PRÍLOHA IV

Osobitný PDF formulár, ktorý sa má použiť na predloženie programov dohľadu nad aviárnou influenzou, je k dispozícii na webovej stránke GR SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm].


PRÍLOHA V

Štandardné požiadavky na predkladanie národných programov eradikácie, kontroly a sledovania chorôb zvierat uvedených nižšie:

antrax,

pľúcna nákaza hovädzieho dobytka,

echinokokóza,

kampylobakterióza,

listerióza,

trichinelóza,

verotoxigénna E. coli.

1.   Identifikácia programu

Členský štát:

Choroba(-y) (1):

Dĺžka programu: ročný/viacročný

Žiadosť o spolufinancovanie Úniou na (2):

Odkaz na tento dokument:

Kontakt (meno, telefón, fax, e-mail):

Dátum predloženia Komisii:

2.   Opis epidemiologickej situácie v súvislosti s chorobou/zoonózou pred dátumom začiatku vykonávania programu a údaje o epidemiologickom vývoji choroby (chorôb)  (3) :

3.   Opis predloženého programu  (4) :

4.   Opatrenia predloženého programu, ktorý sa má vykonávať

4.1.   Súhrn opatrení v rámci programu:

4.2.   Organizácia, úloha všetkých zúčastnených strán  (5) zapojených do programu a dohľad nad nimi:

4.3.   Opis a vymedzenie zemepisných a administratívnych oblastí, kde sa má program vykonávať  (6) :

4.4.   Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do dátumu dokončenia programu, a jeho predpokladané prínosy:

4.5.   Vhodné ukazovatele na meranie dosiahnutia cieľov programu:

4.6.   Opis opatrení v rámci programu  (7) :

4.6.1.

Nahlásenie choroby

4.6.2.

Cieľové zvieratá a populácia zvierat

4.6.3.

Identifikácia zvierat a registrácia chovov

4.6.4.

Kvalifikácie zvierat a stád (8)

4.6.5.

Pravidlá presunu zvierat

4.6.6.

Použité testy a schémy odberu vzoriek

4.6.7.

Použité očkovacie látky a očkovacie schémy

4.6.8.

Informácie a posúdenie riadenia a infraštruktúry opatrení biologickej bezpečnosti zavedených v zahrnutých chovoch

4.6.9.

Opatrenia v prípade pozitívneho výsledku (9)

4.6.10.

Systém náhrad pre vlastníkov zabitých a utratených zvierat (10)

4.6.11.

Kontrola vykonávania programu a podávania správ (11)

5.   Finančné zdroje na vykonávanie programu:

Odhadovaný rozpočet a zdroj: verejné/súkromné alebo verejné aj súkromné zároveň.

6.   Údaje o epidemiologickom vývoji počas posledných piatich rokov  (12)

6.1.   Vývoj choroby

6.1.1.   Údaje o stádach (13) (jedna tabuľka na rok)

Rok:

Región (14)

Zvierací druh

Celkový počet stád (15)

Celkový počet stád zahrnutých do programu

Počet stád podrobených kontrole (16)

Počet pozitívnych stád (17)

Počet nových pozitívnych stád (18)

Počet depopulovaných stád

Percentuálny podiel depopulovaných pozitívnych stád

UKAZOVATELE

Percentuálny podiel zahrnutých stád

Percentuálny podiel pozitívnych stád

Prevalencia v stádach v období

Percentuálny podiel nových pozitívnych stád

Výskyt v stádach

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (/) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/5) × 100

12 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.2.   Údaje o zvieratách (jedna tabuľka na rok)

Rok:

Región (19)

Zvierací druh

Celkový počet zvierat (20)

Počet zvierat (22), ktoré sa majú testovať v rámci programu

Počet testovaných zvierat (21)

Počet individuálne testovaných zvierat (22)

Počet pozitívnych zvierat

Zabitie

UKAZOVATELE

Počet zabitých alebo utratených pozitívnych zvierat

Celkový počet zabitých zvierat (23)

Percentuálny podiel zahrnutých zvierat

Percentuálny podiel pozitívnych zvierat

Prevalencia u zvierat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = (5/4) × 100

11 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.   Stratifikované údaje o dohľade a laboratórnych testoch

6.2.1.   Stratifikované údaje o dohľade a laboratórnych testoch

Rok:

Región (24)

Zvierací druh/kategória zvierat

Typ testu (25)

Opis testu

Počet testovaných vzoriek

Počet pozitívnych vzoriek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

6.3.   Údaje o infekcii (jedna tabuľka na rok)

Rok:

Región (26)

Zvierací druh

Počet infikovaných stád (27)

Počet infikovaných zvierat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

6.4.   Údaje o statuse stád na konci každého roka (ak je to uplatniteľné)

Rok:

Región (28)

Zvierací druh

Status stád a zvierat zahrnutých do programu (29)

Celkový počet stád a zvierat zahrnutých do programu

Neznámy (30)

Nie bez výskytu alebo úradne nie bez výskytu choroby

Bez výskytu alebo úradne bez výskytu choroby, pozastavený (33)

Bez výskytu choroby (34)

Úradne bez výskytu choroby (35)

Posledná kontrola s pozitívnym výsledkom (31)

Posledná kontrola s negatívnym výsledkom (32)

Stáda

Zvieratá (36)

Stáda

Zvieratá (36)

Stáda

Zvieratá (36)

Stáda

Zvieratá (36)

Stáda

Zvieratá (36)

Stáda

Zvieratá (36)

Stáda

Zvieratá (36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.   Údaje o očkovacích alebo liečebných programoch  (37)

Rok:

Región (38)

Zvierací druh

Celkový počet stád (39)

Celkový počet zvierat

Informácie o očkovacom alebo liečebnom programe

Počet stád v očkovacom alebo liečebnom programe

Počet zaočkovaných alebo liečených stád

Počet zaočkovaných alebo liečených zvierat

Počet podaných dávok očkovacej látky alebo uskutočnených liečebných úkonov

Počet zaočkovaných dospelých jedincov

Počet zaočkovaných mladých zvierat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Údaje o voľne žijúcich zvieratách  (40)

6.6.1.   Odhad populácie voľne žijúcich zvierat

Rok:

Regióny (41)

Zvierací druh

Metóda odhadu

Odhadovaná populácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 


6.6.2.   Dohľad nad chorobou a iné testy na voľne žijúcich zvieratách (jedna tabuľka na každý rok)

Rok:

Región (42)

Zvierací druh

Typ testu (43)

Opis testu

Počet testovaných vzoriek

Počet pozitívnych vzoriek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 


6.6.3.   Údaje o očkovaní alebo liečbe voľne žijúcich zvierat

Rok:

Región (44)

Kilometre štvorcové

Očkovací alebo liečebný program

Počet dávok očkovacej látky, ktoré sa majú podať, alebo liečebných úkonov, ktoré sa majú uskutočniť

Počet kampaní

Celkový počet podaných dávok očkovacej látky alebo uskutočnených liečebných úkonov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

7.   Ciele

7.1.   Ciele týkajúce sa testovania (jedna tabuľka na každý rok vykonávania  (45) )

7.1.1.   Ciele diagnostických testov

Región (46)

Typ testu (47)

Cieľová populácia (48)

Typ vzorky (49)

Cieľ (50)

Počet plánovaných testov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

7.1.2.   Ciele pri testovaní stád a zvierat

7.1.2.1.   Ciele pri testovaní stád (51)

Región (52)

Zvierací druh

Celkový počet stád (53)

Celkový počet stád zahrnutých do programu

Predpokladaný počet stád, ktoré budú podrobené kontrole (54)

Predpokladaný počet pozitívnych stád (55)

Predpokladaný počet nových pozitívnych stád (56)

Predpokladaný počet depopulovaných stád

Predpokladaný percentuálny podiel depopulovaných pozitívnych stád

CIEĽOVÉ UKAZOVATELE

Predpokladaný percentuálny podiel zahrnutých stád

Percentuálny podiel pozitívnych stád

Predpokladaná prevalencia v stádach v období

Percentuálny podiel nových pozitívnych stád

Predpokladaný výskyt v stádach

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (8/6) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/5) × 100

12 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.1.2.2.   Ciele pri testovaní zvierat

Región (57)

Zvierací druh

Celkový počet zvierat (58)

Počet zvierat (59) zahrnutých do programu

Predpokladaný počet zvierat (59), ktoré sa majú testovať

Počet zvierat, ktoré sa majú testovať individuálne (60)

Predpokladaný počet pozitívnych zvierat

Zabitie

CIEĽOVÉ UKAZOVATELE

Predpokladaný počet zvierat s pozitívnym výsledkom testu, ktoré budú zabité alebo utratené

Celkový predpokladaný počet zvierat, ktoré sa majú zabiť (61)

Predpokladaný percentuálny podiel zahrnutých zvierat

Percentuálny podiel pozitívnych zvierat (predpokladaná prevalencia u zvierat)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = (5/4) × 100

11 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.   Ciele kvalifikácie stád a zvierat (jedna tabuľka na každý rok vykonávania), ak je to uplatniteľné.

Región (62)

Zvierací druh

Celkový počet stád a zvierat zahrnutých do programu

Ciele vzťahujúce sa na status stád a zvierat zahrnutých do programu (63)

Predpokladaný status neznámy (64)

Predpokladaný status nie bez výskytu alebo úradne nie bez výskytu choroby

Predpokladaný status bez výskytu alebo úradne bez výskytu choroby, pozastavený (67)

Predpokladaný status bez výskytu choroby (68)

Predpokladaný status úradne bez výskytu choroby (69)

Posledná kontrola s pozitívnym výsledkom (65)

Posledná kontrola s negatívnym výsledkom (66)

Stáda

Zvieratá (70)

Stáda

Zvieratá (70)

Stáda

Zvieratá (70)

Stáda

Zvieratá (70)

Stáda

Zvieratá (70)

Stáda

Zvieratá (70)

Stáda

Zvieratá (70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Ciele očkovania alebo liečby (jedna tabuľka na každý rok vykonávania)

7.3.1.   Ciele očkovania alebo liečby (71)

Región (72)

Zvierací druh

Celkový počet stád (73) zahrnutých v očkovacom alebo liečebnom programe

Celkový počet zvierat zahrnutých v očkovacom alebo liečebnom programe

Ciele očkovacieho alebo liečebného programu

Počet stád (73) zahrnutých v očkovacom alebo liečebnom programe

Predpokladaný počet stád (73), ktoré budú podrobené zaočkovaniu alebo liečbe

Predpokladaný počet zvierat, ktoré budú podrobené zaočkovaniu alebo liečbe

Predpokladaný počet dávok očkovacej látky, ktoré budú podané, alebo liečebných úkonov, ktoré sa uskutočnia

Predpokladaný počet dospelých jedincov, ktorí budú podrobení zaočkovaniu

Predpokladaný počet mladých jedincov, ktorí budú podrobení zaočkovaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.   Ciele očkovania alebo liečby (74) voľne žijúcich zvierat

Región (75)

Zvierací druh

Kilometre štvorcové

Ciele očkovacieho alebo liečebného programu

Predpokladaný počet dávok očkovacej látky, ktoré budú podané, alebo liečebných úkonov, ktoré sa uskutočnia počas kampane

Predpokladaný počet kampaní

Predpokladaný celkový počet dávok očkovacej látky, ktoré budú podané, alebo liečebných úkonov, ktoré sa uskutočnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

8.   Podrobná analýza nákladov na program (jedna tabuľka na každý rok vykonávania)

Náklady, pokiaľ ide o

Špecifikácia

Počet jednotiek

Jednotkové náklady v EUR

Celková suma v EUR

Požaduje sa financovanie Úniou (áno/nie)

1.   Testovanie

1.1.

Náklady na odber vzorky

 

 

 

 

 

 

Domáce zvieratá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Náklady na analýzu

Bakteriologické testy (kultivácia) v rámci úradného odberu vzoriek

 

 

 

 

 

Sérotypizácia príslušných izolátov

 

 

 

 

 

Bakteriologický test na overenie účinnosti dezinfekcie priestorov po depopulácii kŕdľa pozitívneho na salmonelu

 

 

 

 

 

Test na zistenie antimikrobiálnych látok alebo účinku inhibície rastu baktérií v tkanivách zvierat z kŕdľov/stád testovaných na salmonelu

 

 

 

 

 

Iné (uveďte prosím)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Očkovanie

(Ak sa požaduje spolufinancovanie na nákup očkovacích látok, musia sa vyplniť aj oddiely 6.4 a 7.2, ak je politika očkovania súčasťou vášho programu)

 

 

 

 

2.1.

Nákup dávok očkovacej látky

Počet dávok očkovacej látky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Zabitie a likvidácia

3.1.

Náhrada za zvieratá

Náhrada za zvieratá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Náklady na dopravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Náklady na likvidáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Straty v prípade zabitia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Náklady na spracovanie živočíšnych produktov (vajcia, násadové vajcia atď.)

Náklady na spracovanie živočíšnych produktov (vajcia, násadové vajcia atď.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Čistenie a dezinfekcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Mzdy (personál zamestnaný iba na uskutočnenie programu)

Mzdy

 

 

 

 

 

Iné (uveďte prosím)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Spotrebný materiál a osobitné vybavenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Ostatné náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 


(1)  Pokiaľ sa pri cieľovej populácii nepoužijú všetky opatrenia programu na monitorovanie, kontrolu a eradikáciu rôznych chorôb, použije sa jeden dokument na jednu chorobu.

(2)  Uveďte rok(-y), na ktorý(-é) sa požaduje spolufinancovanie.

(3)  Uvádza sa stručný opis spolu s údajmi o cieľovej populácii (druh, počet prítomných stád a zvierat a počet stád a zvierat zaradených do programu), hlavnými opatreniami (režimy odberu vzoriek a testovania, použité eradikačné opatrenia, kvalifikácia stád a zvierat, očkovacie schémy) a hlavnými výsledkami (výskyt, prevalencia, kvalifikácia stád a zvierat). Ak boli opatrenia podstatne pozmenené, predkladajú sa informácie za každé odlišné obdobie. Informácie sa zdokumentujú prostredníctvom príslušných súhrnných epidemiologických tabuliek (stanovených v oddiele 6), ktoré sa doplnia o grafy alebo mapy (ktoré sa majú pripojiť).

(4)  Uvádza sa stručný opis programu s hlavným cieľom/hlavnými cieľmi (monitorovanie, kontrola, eradikácia, kvalifikácia stád a/alebo regiónov, zníženie prevalencie a výskytu), hlavnými opatreniami (režimy odberu vzoriek a testovania, eradikačné opatrenia, ktoré sa majú uplatniť, kvalifikácia stád a zvierat, očkovacie schémy), cieľovou populáciou zvierat a oblasťou/oblasťami vykonávania a definíciou pozitívneho prípadu.

(5)  Opíšte orgány poverené dozorom nad útvarmi zodpovednými za vykonávanie programu a ich koordináciou a rôzne zúčastnené subjekty. Opíšte povinnosti všetkých zúčastnených.

(6)  Uveďte názov a označenie, administratívne hranice a plochu administratívnych a zemepisných oblastí, v ktorých sa má program vykonávať. Znázornite ich na mapách.

(7)  Ak sa nedá uviesť odkaz na právne predpisy Únie, je potrebné uviesť podrobný opis všetkých opatrení. Uvádzajú sa aj vnútroštátne právne predpisy, v ktorých sú tieto opatrenia stanovené.

(8)  Uveďte iba v prípade potreby.

(9)  Uvádza sa opis opatrení, pokiaľ ide o pozitívne zvieratá (opis opatrení súvisiacich so zabitím, miesto určenia jatočných tiel, použitie alebo spracovanie živočíšnych produktov, zničenie všetkých produktov, ktorými by sa mohla prenášať choroba, alebo spracovanie takýchto produktov, aby sa predišlo akejkoľvek možnej kontaminácii, postup dezinfekcie infikovaných chovov, zvolené liečebné alebo preventívne ošetrenie, postup doplnenia stavov chovov, ktorých populácia sa v dôsledku zabitia zvierat znížila, zdravými zvieratami, a vytvorenie pásma dohľadu okolo infikovaného chovu).

(10)  Nie v prípade BT.

(11)  Opíšte postup a kontrolu, ktoré sa vykonajú s cieľom zabezpečiť primerané monitorovanie vykonávania programu.

(12)  Uvádzajú sa údaje o vývoji choroby, podľa potreby s použitím nasledujúcich tabuliek.

(13)  Stáda alebo kŕdle alebo chovy podľa vhodnosti.

(14)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(15)  Celkový počet stád existujúcich v regióne vrátane stád spĺňajúcich a nespĺňajúcich kritériá programu.

(16)  Kontrola znamená uskutočnenie testu na úrovni stáda v rámci programu pre príslušnú chorobu s cieľom zachovať alebo zlepšiť zdravotný status stáda. V tejto kolónke sa stádo nesmie rátať dvakrát, ani keď bolo skontrolované viac ako raz.

(17)  Stáda s aspoň jedným pozitívnym zvieraťom v priebehu obdobia, nezávisle od počtu kontrol, ktoré boli v stáde uskutočnené.

(18)  Stáda, ktorých status bol v predchádzajúcom období Neznámy, Nie bez výskytu, Bez výskytu, Úradne bez výskytu alebo Pozastavený a v ktorých je aspoň jedno zviera, ktoré bolo v tomto období testované s pozitívnym výsledkom.

(19)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(20)  Celkový počet zvierat existujúcich v regióne vrátane stád spĺňajúcich a nespĺňajúcich kritériá programu.

(21)  Zahŕňa zvieratá testované individuálne alebo v schéme na skupinovej úrovni.

(22)  Zahŕňa iba zvieratá testované individuálne, nezahŕňa zvieratá testované skupinovými vzorkami.

(23)  Zahŕňa všetky zabité pozitívne zvieratá a tiež negatívne zvieratá zabité v rámci programu.

(24)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(25)  Uveďte, či ide o sérologický, virologický test atď.

(26)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(27)  Stáda alebo kŕdle alebo chovy podľa vhodnosti.

(28)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(29)  Na konci roka.

(30)  Neznámy: nie sú dostupné žiadne predchádzajúce výsledky kontrol.

(31)  Nie bez výskytu a posledná kontrola s pozitívnym výsledkom: stádo podrobené kontrole s aspoň jedným pozitívnym výsledkom pri poslednej kontrole.

(32)  Nie bez výskytu a posledná kontrola s negatívnym výsledkom: stádo podrobené kontrole s negatívnymi výsledkami pri poslednej kontrole, ale nie Bez výskytu alebo Úradne bez výskytu.

(33)  Pozastavený, v zmysle vymedzenia stanoveného v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch v prípade príslušnej choroby na konci daného obdobia.

(34)  Stádo bez výskytu, v zmysle vymedzenia stanoveného v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch v prípade príslušnej choroby.

(35)  Stádo úradne bez výskytu, v zmysle vymedzenia stanoveného v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch v prípade príslušnej choroby.

(36)  Vrátane zvierat v rámci programu v stádach s uvedeným statusom (ľavá kolónka).

(37)  Uveďte údaje iba v prípade, že sa uskutočnilo zaočkovanie.

(38)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(39)  Stáda alebo kŕdle alebo chovy podľa vhodnosti.

(40)  Uveďte údaje iba v prípade, že program zahŕňa opatrenia týkajúce sa voľne žijúcich zvierat alebo ak sú tieto údaje epidemiologicky relevantné pre danú chorobu.

(41)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(42)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(43)  Uveďte, či ide o sérologický, virologický test, detekciu biomarkeru atď.

(44)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(45)  V prípade po sebe nasledujúcich rokov schválených viacročných programov by sa mala vyplniť len jedna tabuľka za príslušný rok.

(46)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(47)  Opis testu.

(48)  Špecifikácia cieľového druhu a kategórie cieľových zvierat.

(49)  Opis vzorky.

(50)  Opis cieľa (napríklad kvalifikácia, dohľad, potvrdenie podozrivých prípadov, monitorovanie kampaní, sérokonverzia, kontrola deletovaných očkovacích látok, testovanie očkovacej látky, kontrola zaočkovania atď.).

(51)  Stáda alebo kŕdle, alebo chovy, podľa vhodnosti.

(52)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(53)  Celkový počet stád existujúcich v regióne vrátane stád spĺňajúcich a nespĺňajúcich kritériá programu.

(54)  Kontrola je uskutočnenie testu na úrovni stáda v rámci programu pre príslušnú chorobu s cieľom zachovať alebo zlepšiť zdravotný status stáda. V tejto kolónke sa stádo nesmie rátať dvakrát, ani keď bolo podrobené kontrole viac ako raz.

(55)  Stáda s aspoň jedným pozitívnym zvieraťom v priebehu obdobia, nezávisle od počtu kontrol, ktoré boli v stáde uskutočnené.

(56)  Stáda, ktorých status v predchádzajúcom období bol Neznámy, Nie bez výskytu, Bez výskytu, Úradne bez výskytu alebo Pozastavený a v ktorých sa v tomto období nachádza aspoň jedno pozitívne zviera.

(57)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(58)  Celkový počet zvierat existujúcich v regióne vrátane stád spĺňajúcich a nespĺňajúcich kritériá programu.

(59)  Zahŕňa zvieratá testované individuálne alebo v schéme na skupinovej úrovni.

(60)  Zahŕňa iba zvieratá testované individuálne, nezahŕňa zvieratá testované skupinovými vzorkami.

(61)  Zahŕňa všetky zabité pozitívne zvieratá a tiež negatívne zvieratá zabité v rámci programu.

(62)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(63)  Na konci roka.

(64)  Neznámy: nie sú dostupné žiadne predchádzajúce výsledky kontrol.

(65)  Nie bez výskytu a posledná kontrola s pozitívnym výsledkom: stádo s aspoň jedným pozitívnym výsledkom pri poslednej kontrole.

(66)  Nie bez výskytu a posledná kontrola s negatívnym výsledkom: stádo podrobené kontrole s negatívnymi výsledkami pri poslednej kontrole, ale nie Bez výskytu alebo Úradne bez výskytu.

(67)  Pozastavený, v zmysle vymedzenia stanoveného v právnych predpisoch Únie príp. vo vnútroštátnych právnych predpisoch v prípade príslušnej choroby.

(68)  Stádo bez výskytu choroby, v zmysle vymedzenia stanoveného v právnych predpisoch Únie príp. vo vnútroštátnych právnych predpisoch v prípade príslušnej choroby, alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(69)  Stádo úradne bez výskytu choroby, v zmysle vymedzenia stanoveného v právnych predpisoch Únie príp. vo vnútroštátnych právnych predpisoch v prípade príslušnej choroby, alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(70)  Vrátane zvierat v rámci programu v stádach s uvedeným statusom (ľavá kolónka).

(71)  Uveďte údaje len v prípade, že je to vhodné.

(72)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.

(73)  Stáda alebo kŕdle alebo chovy podľa vhodnosti.

(74)  Uveďte údaje len v prípade, že je to vhodné.

(75)  Región, ako je vymedzený v programe členského štátu.


PRÍLOHA VI

Štandardné požiadavky na predkladanie národných programov eradikácie chorôb živočíchov akvakultúry uvedených nižšie:

vírusová hemoragická septikémia (VHS),

infekčná hematopoetická nekróza (IHN),

herpesviróza kaprov koi (KHV),

infekčná anémia lososov (ISA)

marteilióza,

bonamióza,

choroba bielych škvŕn.

Požiadavky/potrebné informácie

Informácie/ďalšie vysvetlenie a odôvodnenie

1.

Identifikácia programu

 

1.1.

Členský štát, ktorý podáva vyhlásenie

 

1.2.

Príslušný orgán (adresa, fax, e-mail)

 

1.3.

Odkaz na tento dokument:

 

1.4.

Dátum predloženia Komisii

 

2.

Spôsob komunikácie

 

2.1.

Žiadosť o program eradikácie

 

3.

Vnútroštátne právne predpisy  (1)

 

4.

Žiadosť o spolufinancovanie

 

4.1.

Uveďte rok(-y), na ktorý(-é) sa požaduje spolufinancovanie.

 

4.2.

Súhlas riadiaceho orgánu operačného programu (podpis a pečiatka)

 

5.

Choroby

 

5.1.

Ryby

VHS

IHN

ISAV

KHV

5.2.

Mäkkýše

Marteilia refringens

Bonamia ostrae

5.3.

Kôrovce

Choroba bielych škvŕn

6.

Všeobecné informácie o programoch

 

6.1.

Príslušný orgán (2)

 

6.2.

Organizácia všetkých zúčastnených strán zapojených do programu a dohľad nad nimi (3)

 

6.3.

Prehľad štruktúry odvetvia akvakultúry v dotknutej oblasti vrátane typov produkcie, chovaných druhov atď.

 

6.4.

Odkedy je povinné hlásenie o podozrení na dotknutú chorobu a potvrdení dotknutej choroby (chorôb) príslušnému orgánu?

 

6.5.

Odkedy sa v členských štátoch používa systém včasného zistenia, ktorý príslušnému orgánu umožňuje podniknúť účinné preskúmanie choroby a podávať správy (4)?

 

6.6.

Zdroj živočíchov akvakultúry vnímavých druhov, pokiaľ ide o dotknutú chorobu, dovážaných do členského štátu, zóny alebo jednotky na účely chovu

 

6.7.

Usmernenia o správnej hygienickej praxi (5)

 

6.8.

Epidemiologická situácia choroby za aspoň posledné štyri roky pred začiatkom programu (6)

 

6.9.

Odhadované náklady a predpokladané prínosy programu (7)

 

6.10.

Opis predloženého programu (8)

 

6.11.

Dĺžka programu:

 

7.

Dotknutá oblasť  (9)

 

7.1.

Členský štát

 

7.2.

Zóna (celé povodie) (10)

 

7.3.

Zóna (časť povodia) (11)

Určite a opíšte umelú alebo prírodnú prekážku, ktorá vymedzuje zónu, a zdôvodnite jej schopnosť zabrániť migrácii vodných živočíchov z nižšie položených úsekov povodia proti prúdu.

 

7.4.

Zóna (viac ako jedno povodie) (12)

 

7.5.

Jednotka nezávislá od okolitého zdravotného statusu (13)

 

 

Určite a opíšte vodný zdroj každej farmy (14)

Studňa, vrt alebo prameň

Čistiareň vody, ktorá inaktivuje príslušný patogén (15)

 

V prípade každej farmy určite a opíšte prírodné alebo umelé prekážky a zdôvodnite ich schopnosť zabrániť vniknutiu vodných živočíchov z okolitých vodných tokov do každej farmy v priestore.

 

 

V prípade každej farmy určite a opíšte ochranu proti zaplaveniu a infiltrácii vody z okolitých vodných tokov.

 

7.6.

Priestor závislý od okolitého zdravotného štatútu (16)

 

 

Jedna epidemiologická jednotka vzhľadom na zemepisnú polohu a vzdialenosť od ostatných fariem/chovných oblastí (17)

 

 

Všetky farmy tvoriace priestor podliehajú spoločnému systému biologickej bezpečnosti (18)

 

 

Akékoľvek dodatočné požiadavky (19)

 

7.7.

Farmy alebo chovné oblasti pre mäkkýše zahrnuté v programe (registračné čísla a zemepisná poloha)

 

8.

Opatrenia predloženého programu

 

8.1.

Súhrn opatrení v rámci programu

 

 

Prvý rok

Testovanie

Zber na ľudskú spotrebu alebo na ďalšie spracovanie

Okamžitý

Oneskorený

Odstránenie a likvidácia

Okamžitý

Oneskorený

Očkovanie

Iné opatrenia (uveďte)

Posledný rok

Testovanie

Zber na ľudskú spotrebu alebo na ďalšie spracovanie

Okamžitý

Oneskorený

Odstránenie a likvidácia

Okamžitý

Oneskorený

Iné opatrenia (uveďte)

8.2.

Opis opatrení v rámci programu (20)

 

 

Cieľová populácia/druh

 

 

Použité testy a schémy odberu vzoriek. Laboratóriá zapojené do programu (21)

 

 

Pravidlá presunu zvierat

 

 

Použité vakcíny a očkovacie schémy

 

 

Opatrenia v prípade pozitívneho výsledku (22)

 

 

Systém náhrad pre vlastníkov

 

 

Kontrola vykonávania programu a podávania správ

 

9.   Údaje o epidemiologickej situácii/vývoji choroby (jedna tabuľka na každý rok vykonávania)

9.1.   Údaje o testovaní zvierat

Členský štát, zóna alebo jednotka (23)

Choroba

Rok

 

Farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše

Počet odberov vzoriek

Počet klinických inšpekcií

Teplota vody pri odbere vzoriek/inšpekcii

Druhy pri odbere vzoriek

Druhy podrobené odberu vzoriek

Počet zvierat podrobených odberu vzoriek (spolu a podľa jednotlivých druhov)

Počet testov

Pozitívne výsledky laboratórneho vyšetrenia

Pozitívne výsledky klinických inšpekcií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

9.2.   Údaje o testovaní fariem alebo chovných oblastí

Choroba

Rok

 

Členský štát, zóna alebo jednotka (24)

Celkový počet fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše (25)

Celkový počet fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše zahrnutých do programu

Počet skontrolovaných fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše (26)

Počet pozitívnych fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše (27)

Počet nových pozitívnych fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše (28)

Počet depopulovaných fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

Percentuálny podiel pozitívnych depopulovaných fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

Odstránené a zlikvidované živočíchy (29)

Cieľové ukazovatele

Percentuálny podiel zahrnutých fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

Percentuálny podiel pozitívnych fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

Prevalencia fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše v období

Percentuálny podiel nových pozitívnych fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

Incidencia fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

1

2

3

4

5

6

7

8 =

9

10 =

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Ciele (jedna tabuľka na každý rok vykonávania)

10.1.   Ciele vzťahujúce sa na testovanie zvierat

Členský štát, zóna alebo jednotka (30)

Choroba

Rok

 

Farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše

Počet odberov vzoriek

Počet klinických inšpekcií

Teplota vody pri odbere vzoriek/inšpekcii

Druhy pri odbere vzoriek

Druhy podrobené odberu vzoriek

Počet zvierat podrobených odberu vzoriek (spolu a podľa jednotlivých druhov)

Počet testov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

10.2.   Ciele testovania fariem alebo chovných oblastí

Choroba

Rok

 

Členský štát, zóna alebo jednotka (31)

Celkový počet fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše (32)

Celkový počet fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše zahrnutých do programu

Počet fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše, ktoré sa majú skontrolovať (33)

Predpokladaný počet pozitívnych fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše (34)

Predpokladaný počet nových pozitívnych fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše (35)

Predpokladaný počet depopulovaných fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

Predpokladaný percentuálny pomer pozitívnych depopulovaných fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

Cieľové ukazovatele

Predpokladaný percentuálny pomer zahrnutých fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

Percentuálny podiel pozitívnych fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

Predpokladaná prevalencia fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše v období

Percentuálny podiel nových pozitívnych fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

Predpokladaný výskyt fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   Podrobná analýza nákladov na program (jedna tabuľka na každý rok vykonávania)

Náklady, pokiaľ ide o

Špecifikácia

Počet jednotiek

Jednotkové náklady v EUR

Celková suma v EUR

Požaduje sa financovanie Úniou (áno/nie)

1.

Testovanie

 

 

 

 

 

1.1.

Náklady na analýzu

Test:

 

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

1.2.

Náklady na odber vzorky

 

 

 

 

 

1.3.

Ostatné náklady

 

 

 

 

 

2.

Očkovanie alebo liečba

 

 

 

 

 

2.1.

Nákup očkovacej látky/náklady na liečbu

 

 

 

 

 

2.2.

Náklady na distribúciu

 

 

 

 

 

2.3.

Náklady na uskutočnenie

 

 

 

 

 

2.4.

Náklady na kontrolu

 

 

 

 

 

3.

Odstránenie a likvidácia živočíchov akvakultúry

 

 

 

 

 

3.1.

Náhrada za zvieratá

 

 

 

 

 

3.2.

Náklady na dopravu

 

 

 

 

 

3.3.

Náklady na likvidáciu

 

 

 

 

 

3.4.

Straty v prípade odstránenia

 

 

 

 

 

3.5.

Náklady na spracovanie produktov

 

 

 

 

 

4.

Čistenie a dezinfekcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Mzdy (personál zamestnaný iba na uskutočnenie programu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Spotrebný materiál a osobitné vybavenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ostatné náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 


(1)  Vnútroštátne právne predpisy uplatniteľné na žiadosť o program eradikácie.

(2)  Uvedie sa opis štruktúry, kompetencií, povinností a právomocí zapojeného príslušného orgánu alebo príslušných orgánov.

(3)  Uvedie sa opis orgánov poverených dohľadom nad programom a jeho koordináciou a opis rôznych zúčastnených prevádzkovateľov.

(4)  Systém včasného zistenia zabezpečí najmä rýchle rozpoznanie akýchkoľvek klinických príznakov zodpovedajúcich podozreniu na chorobu, novú chorobu alebo nevysvetliteľnú mortalitu na farmách alebo v chovných oblastiach pre mäkkýše a vo voľnej prírode a rýchle oznámenie tejto skutočnosti príslušnému orgánu s cieľom čo možno najrýchlejšie začať diagnostické vyšetrovanie. Systém včasného zistenia musí zahŕňať aspoň:

a)

všeobecnú informovanosť pracovníkov zamestnaných v podnikoch akvakultúry alebo zúčastnených na spracovávaní živočíchov akvakultúry o akýchkoľvek príznakoch zodpovedajúcich výskytu choroby a odbornú prípravu veterinárnych lekárov alebo odborníkov v oblasti zdravia vodných živočíchov zameranú na rozpoznávanie a hlásenie výskytu neobvyklých chorôb;

b)

veterinárnych lekárov alebo odborníkov v oblasti zdravia vodných živočíchov školených na rozpoznávanie a hlásenie výskytu podozrivých chorôb;

c)

prístup príslušných orgánov do laboratórií so zariadeniami na diagnostikovanie a rozlišovanie známych chorôb (v zozname) a nových chorôb.

(5)  Uvedie sa opis v súlade s článkom 9 smernice Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14).

(6)  Uvedú sa informácie s využitím tabuľky uvedenej v časti 9 prílohy VI k tomuto rozhodnutiu.

(7)  Opíšte prínosy pre poľnohospodárov a pre spoločnosť všeobecne.

(8)  Uvedie sa stručný opis programu, jeho hlavné ciele, hlavné opatrenia, cieľová populácia, oblasti vykonávania a definícia pozitívneho prípadu.

(9)  Dotknutá oblasť musí byť jasne vymedzená a opísaná na mape, ktorá by mala byť pripojená ako príloha k žiadosti.

(10)  Celé povodie od jeho prameňov až po ústie.

(11)  Časť povodia od prameňa(-ov) po prirodzenú alebo umelú prekážku, ktorá zabraňuje migrácii vodných živočíchov z nižšie položených úsekov povodia proti prúdu.

(12)  Viac ako jedno povodie vrátane ich ústí z dôvodu epidemiologického prepojenia medzi povodiami cez ústie.

(13)  Jednotky zahŕňajúce jednu alebo viacero fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše, v ktorých zdravotný status týkajúci sa špecifickej choroby nezávisí od zdravotného statusu týkajúceho sa danej choroby v okolitých prírodných vodách.

(14)  Jednotka, ktorá je nezávislá od zdravotného štatútu okolitých vôd, musí byť zásobovaný vodou:

a)

zo zariadenia na úpravu vôd, ktoré inaktivuje príslušný patogén, s cieľom znížiť riziko zavlečenia choroby na prijateľnú úroveň alebo

b)

priamo zo studne, vrtu alebo prameňa. Ak sa takýto prítok vody nachádza mimo priestorov farmy, voda musí pritekať do farmy priamo a cez potrubie.

(15)  Uvedú sa technické informácie, ktoré dokazujú, že príslušný patogén je inaktivovaný s cieľom znížiť riziko zavlečenia choroby na prijateľnú úroveň.

(16)  Jednotky zahŕňajúce jednu alebo viacero fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše, v ktorých zdravotný status týkajúci sa špecifickej choroby závisí od zdravotného statusu týkajúceho sa danej choroby v okolitých prírodných vodách.

(17)  Opíše sa zemepisné umiestnenie a vzdialenosť od ostatných fariem/chovných oblastí, ktoré umožňujú považovať jednotku za jednu epidemiologickú jednotku.

(18)  Uvedie sa opis spoločného systému biologickej bezpečnosti.

(19)  Každá farma alebo chovná oblasť pre mäkkýše nachádzajúca sa v jednotke, ktorá závisí od zdravotného štatútu okolitých vôd, podlieha dodatočným opatreniam, ktoré ukladá príslušný orgán, ak to považuje za nevyhnutné na zabránenie zavlečeniu chorôb. Takéto opatrenia môžu zahŕňať vytvorenie nárazníkovej zóny okolo jednotky, v ktorej sa vykonáva monitorovací program, a vytvorenie dodatočnej ochrany pred vniknutím možných nosičov alebo prenášačov patogénu.

(20)  Ak sa nedá uviesť odkaz na právne predpisy Únie, je potrebné uviesť podrobný opis všetkých opatrení. Uvádzajú sa aj vnútroštátne právne predpisy, v ktorých sú tieto opatrenia stanovené.

(21)  Opíšu sa diagnostické metódy a plány odberu vzoriek. Ak sa uplatňujú normy OIE a Únie, uveďte odkaz na ne. Ak nie, opíšte ich. Uvedú sa laboratóriá zapojené do programu (národné referenčné laboratórium alebo určené laboratóriá).

(22)  Opíšu sa opatrenia voči pozitívnym zvieratám (okamžitý nebo oneskorený zber na ľudskú spotrebu, okamžité nebo oneskorené odstránenie a likvidácia, opatrenia na zabránenie šírenia patogénneho pôvodcu pri zbere, ďalšom spracovaní alebo odstránení a likvidácii, postup dezinfekcie infikovaných fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše, postup doplnenia stavov fariem alebo chovných oblastí, ktorých populácia sa v dôsledku odstránenia zvierat znížila, zdravými zvieratami, vytvorenie pásma dohľadu okolo infikovanej farmy alebo chovnej oblasti atď.).

(23)  Členský štát, zóna alebo jednotka, ako sa definuje v bode 7 prílohy VI.

(24)  Členský štát, zóna alebo jednotka, ako sa definuje v bode 7 prílohy VI.

(25)  Celkový počet fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše existujúcich v členskom štáte, zóne alebo jednotke, ako sa definuje v bode 7 prílohy VI.

(26)  Kontrola je uskutočnenie testu na úrovni farmy/chovnej oblasti pre mäkkýše v rámci programu zameraného na príslušnú chorobu s cieľom zlepšiť zdravotný štatút farmy/chovnej oblasti pre mäkkýše. V tejto kolónke sa farma/chovná oblasť pre mäkkýše nesmie rátať dvakrát, ani keď boli skontrolované viac ako raz.

(27)  Farmy alebo chovné oblasti pre mäkkýše s aspoň jedným pozitívnym živočíchom v priebehu obdobia, nezávisle od počtu kontrol, ktoré boli vo farmách alebo chovných oblastiach pre mäkkýše uskutočnené.

(28)  Farmy alebo chovné oblasti pre mäkkýše, ktorých zdravotný status bol v predchádzajúcom období v súlade s časťou A prílohy III k smernici 2006/88/ES, kategórie I, kategórie II, kategórie III alebo kategórie IV a v ktorých bol v tomto období aspoň jeden pozitívny živočích.

(29)  Počet zvierat × 1 000 alebo celková hmotnosť odstránených a zlikvidovaných zvierat.

(30)  Členský štát, zóna alebo jednotka, ako sa definuje v bode 7 prílohy VI.

(31)  Členský štát, zóna alebo jednotka, ako sa definuje v bode 7 prílohy VI.

(32)  Celkový počet fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše existujúcich v členskom štáte, zóne alebo jednotke, ako sa definuje v bode 7 prílohy VI.

(33)  Kontrola znamená uskutočnenie testu na úrovni farmy/chovnej oblasti pre mäkkýše v rámci programu pre príslušnú chorobu cieľom zachovať alebo zlepšiť zdravotný status farmy/chovnej oblasti pre mäkkýše. V tejto kolónke sa farma/chovná oblasť pre mäkkýše nesmie rátať dvakrát, ani keď boli skontrolované viac ako raz.

(34)  Farmy alebo chovné oblasti pre mäkkýše aspoň s jedným pozitívnym živočíchom v priebehu obdobia, nezávisle od počtu kontrol, ktoré boli na farme alebo v chovnej oblasti pre mäkkýše uskutočnené.

(35)  Farmy alebo chovné oblasti pre mäkkýše, ktorých zdravotný status bol v predchádzajúcom období, v súlade s časťou A prílohy III k smernici 2006/88/ES, kategórie I, kategórie II, kategórie III alebo kategórie IV a v ktorých bol v tomto období aspoň jeden pozitívny živočích.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/93


ROZHODNUTIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU č. 1/2015

z 18. decembra 2015

o uplatňovaní hlavy V Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej na celom území Moldavskej republiky [2015/2445]

RADA PRE PRIDRUŽENIE,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (1), a najmä na jej článok 462,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 464 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa od 1. septembra 2014 predbežne vykonávajú časti dohody.

(2)

Moldavská republika informovala Európsku komisiu, že bude môcť zabezpečiť úplné vykonanie a presadzovanie hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody na celom svojom území od 1. januára 2016.

(3)

Je vhodné, aby Rada pre pridruženie pravidelne preskúmavala uplatňovanie hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody na celom území Moldavskej republiky.

(4)

Je vhodné, aby Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu monitoroval uplatňovanie hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody na celom území Moldavskej republiky a aby pravidelne podával správy Rade pre pridruženie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Hlava V (Obchod a obchodné záležitosti) Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej sa uplatňuje na celé územie Moldavskej republiky od 1. januára 2016.

2.   Rada pre pridruženie preskúma uplatňovanie hlavy V (Obchod a obchodné záležitosti) dohody na celom území Moldavskej republiky do 10 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia a následne raz za rok.

3.   Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu monitoruje uplatňovanie hlavy V (Obchod a obchodné záležitosti) dohody, ako je uvedené v odseku 1. Podáva správu Rade pre pridruženie raz za rok a kedykoľvek si to okolnosti vyžiadajú.

4.   Hlava VII (Inštitucionálne, všeobecné a záverečné ustanovenia) dohody sa uplatňuje, pokiaľ sa uplatňuje v súvislosti s hlavou V (Obchod a obchodné záležitosti) dohody.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Kišiňove 18. decembra 2015

Za Radu pre pridruženie

predseda

G. BREGA


(1)  Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 4.