ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 307

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
25. novembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Poznámka týkajúca sa nadobudnutia platnosti Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2169 z 1. októbra 2015 o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou a na strane druhej

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2170 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek ( 1 )

5

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2171 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek ( 1 )

7

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2173 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 11 ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2174 z 24. novembra 2015 o indikatívnom zozname environmentálnych tovarov a služieb, o formáte na zasielanie údajov o európskych environmentálnych ekonomických účtoch a o forme, štruktúre a periodicite správ o kvalite podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch ( 1 )

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2175 z 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2176 z 23. novembra 2015 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI) a na plenárnom zasadnutí Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne (CCNR), pokiaľ ide o prijatie normy týkajúcej sa technických požiadaviek na plavidlá vnútrozemskej plavby

25

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2177 z 20. novembra 2015, ktorým sa vyníma prieskum ložísk ropy a plynu v Portugalsku z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [oznámené pod číslom C(2015) 8043]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

25.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/1


Poznámka týkajúca sa nadobudnutia platnosti Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (1), ktorá bola podpísaná 6. októbra 2010 v Bruseli, nadobudne platnosť 13. decembra 2015.


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 6.


25.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/2


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/2169

z 1. októbra 2015

o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou a na strane druhej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91, článok 100 ods. 2, článok 167 ods. 3 a článok 207 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada 23. apríla 2007 poverila Komisiu, aby v mene Európskej únie a jej členských štátov rokovala o dohode o voľnom obchode s Kórejskou republikou (ďalej len „Kórea“).

(2)

Tieto rokovania sa uzavreli a dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa parafovala 15. októbra 2009.

(3)

V súlade s rozhodnutím Rady 2011/265/EÚ zo 16. septembra 2010 o podpísaní v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (1) bola dohoda podpísaná v mene Únie 6. októbra 2010 a predbežne sa vykonáva do jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(4)

Dohoda by sa mala schváliť.

(5)

Touto dohodou nie sú dotknuté práva investorov členských štátov Únie využívať akékoľvek priaznivejšie zaobchádzanie stanovené v ktorejkoľvek dohode medzi členským štátom a Kóreou, ktorá sa týka investícií.

(6)

Podľa článku 218 ods. 7 zmluvy je vhodné, aby Rada splnomocnila Komisiu na schválenie určitých obmedzených zmien dohody. Komisia by sa mala splnomocniť na ukončenie nároku týkajúceho sa koprodukcií stanoveného v článku 5 Protokolu o kultúrnej spolupráci, pokiaľ nerozhodne, že nárok by mal trvať naďalej a Rada jej rozhodnutie neschváli v rámci osobitného postupu nevyhnutného vzhľadom na citlivý charakter tohto prvku dohody ako aj na skutočnosť, že dohoda sa má uzavrieť Úniou a jej členskými štátmi. V súlade s článkom 10.25 dohody by sa Komisia okrem toho mala splnomocniť na schválenie zmien, ktoré má prijať pracovná skupina pre zemepisné označenia.

(7)

Je vhodné stanoviť príslušné postupy na ochranu zemepisných označení, ktorým sa podľa dohody poskytuje ochrana,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (2).

Článok 2

Predseda Rady určí osobuy) splnomocnenúé) vydať v mene Únie oznámenie uvedené v článku 15.10 ods. 2 dohody s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude touto dohodou viazaná.

Článok 3

1.   Komisia Kórei oznámi úmysel Únie nepredĺžiť obdobie nároku týkajúceho sa koprodukcie podľa článku 5 Protokolu o kultúrnej spolupráci v nadväznosti na postup stanovený v článku 5 ods. 8 uvedeného protokolu, pokiaľ Rada na návrh Komisie štyri mesiace pred koncom tohto obdobia nevyjadrí súhlas s jeho predĺžením. Ak Rada súhlasí s predĺžením nároku, toto ustanovenie sa opäť začne uplatňovať na konci predĺženého obdobia nároku. Na špecifické účely rozhodovania o predĺžení obdobia nároku sa Rada uznáša jednomyseľne.

2.   Na účely článku 10.25 dohody Komisia schvaľuje v mene Únie zmeny dohody vykonané na základe rozhodnutí pracovnej skupiny pre zemepisné označenia. V prípade, že zainteresované strany nemôžu dosiahnuť dohodu v súvislosti s námietkami týkajúcimi sa zemepisného označenia, Komisia prijíma takúto pozíciu na základe postupu stanoveného v článku 15 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (3). Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4) je jeden mesiac.

Článok 4

1.   Názov chránený podľa kapitoly 10 oddielu C „Zemepisné označenia“ k dohode, môže používať ktorýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý na trh uvádza poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína, aromatizované vína alebo liehoviny, ktoré zodpovedajú príslušnej špecifikácii.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie presadzujú ochranu stanovenú v článkoch 10.18 až 10.23 dohody aj na žiadosť zainteresovanej strany.

Článok 5

Pozíciu, ktorú má Únia prijať vo Výbore pre kultúrnu spoluprácu v súvislosti s rozhodnutiami s právnymi účinkami, určí Rada v súlade so zmluvou. Úniu zastupujú vo Výbore pre kultúrnu spoluprácu vyšší úradníci z Komisie a členských štátov, ktorí majú odborné znalosti a skúsenosti v oblasti kultúrnych záležitostí a postupov a ktorí v súlade so zmluvou prezentujú pozíciu Únie.

Článok 6

Na účely prijatia vykonávacích predpisov potrebných na uplatňovanie pravidiel, ktoré obsahuje príloha IIa k protokolu o vymedzení pojmu „pôvodné výrobky“ a o metódach administratívnej spolupráce k dohode, sa uplatňuje článok 247a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (5).

Článok 7

Túto dohodu nemožno vykladať tak, že sa ňou udeľujú práva alebo ukladajú povinnosti, ktorých sa možno priamo dovolávať na súdoch členského štátu alebo Únie.

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 1. októbra 2015

Za Radu

predseda

É. SCHNEIDER


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 1.

(2)  Dohoda sa uverejnila v Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 1, spolu s rozhodnutím o podpísaní.

(3)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


NARIADENIA

25.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2170

z 24. novembra 2015,

ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

So zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (1), a najmä na jej článok 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES (2) Rada uzatvorila Dohodu o vládnom obstarávaní („dohoda“) (3). Dohoda by sa mala uplatňovať na každú verejnú zákazku, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy („finančné limity“) stanovené v dohode a vyjadrené v zvláštnych právach čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smernice 2014/24/EÚ je umožniť verejným obstarávateľom, ktorí túto smernicu uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj záväzky stanovené v dohode. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa finančné limity stanovené v uvedenej smernici pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj dohoda, mali zosúladiť, aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú ekvivalentom finančných limitov stanovených v dohode, vyjadreným v eurách a zaokrúhleným smerom nadol na celé tisícky.

(3)

Z dôvodov súdržnosti je vhodné zosúladiť aj finančné limity stanovené v smernici 2014/24/EÚ, na ktoré sa dohoda nevzťahuje. Smernica 2014/24/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Vzhľadom na to, že revidované finančné limity sa musia vypočítať na základe priemernej hodnoty eura za určité obdobie končiace 31. augusta a že revidované finančné limity sa musia uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra, mal by sa pri prijímaní tohto nariadenia uplatniť postup pre naliehavé prípady,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2014/24/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 4 sa mení takto:

a)

v písmene a) sa suma „5 186 000 EUR“ nahrádza sumou „5 225 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „134 000 EUR“ nahrádza sumou „135 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „207 000 EUR“ nahrádza sumou „209 000 EUR“.

2.

V článku 13 sa prvý odsek mení takto:

a)

v písmene a) sa suma „5 186 000 EUR“ nahrádza sumou „5 225 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „207 000 EUR“ nahrádza sumou „209 000 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

(3)  Dohoda je viacstrannou dohodou v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Cieľom dohody je vzájomné otvorenie trhov verejného obstarávania medzi jej stranami.


25.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/7


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2171

z 24. novembra 2015,

ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (1), a najmä na jej článok 17,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES (2) Rada uzatvorila Dohodu o vládnom obstarávaní („dohoda“) (3). Dohoda by sa mala uplatňovať na každú verejnú zákazku, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy („finančné limity“) stanovené v dohode a vyjadrené v zvláštnych právach čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smernice 2014/25/EÚ je umožniť obstarávateľom, ktorí túto smernicu uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj záväzky stanovené v dohode. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa finančné limity stanovené v uvedenej smernici pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj dohoda, mali zosúladiť, aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú ekvivalentom finančných limitov stanovených v dohode, vyjadreným v eurách a zaokrúhleným smerom nadol na celé tisícky.

(3)

Z dôvodov súdržnosti je vhodné zosúladiť aj finančné limity stanovené v smernici 2014/25/EÚ, na ktoré sa dohoda nevzťahuje. Smernica 2014/25/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Vzhľadom na to, že revidované finančné limity sa musia vypočítať na základe priemernej hodnoty eura za určité obdobie končiace 31. augusta a že revidované finančné limity sa musia uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra, mal by sa pri prijímaní tohto nariadenia uplatniť postup pre naliehavé prípady,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 15 smernice 2014/25/EÚ sa mení takto:

a)

v písmene a) sa suma „414 000 EUR“ nahrádza sumou „418 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „5 186 000 EUR“ nahrádza sumou „5 225 000 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

(2)  Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

(3)  Dohoda je viacstrannou dohodou v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Cieľom dohody je vzájomné otvorenie trhov verejného obstarávania medzi jej stranami.


25.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/9


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2172

z 24. novembra 2015,

ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

So zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (1), a najmä na jej článok 9,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES (2) Rada uzatvorila Dohodu o vládnom obstarávaní („dohoda“) (3). Dohoda by sa mala uplatňovať na každú verejnú zákazku, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy („finančné limity“) stanovené v dohode a vyjadrené v zvláštnych právach čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smernice 2014/23/EÚ je umožniť obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ktorí túto smernicu uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj záväzky stanovené v dohode. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa finančné limity stanovené v uvedenej smernici pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj dohoda, mali zosúladiť, aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú ekvivalentom finančných limitov stanovených v dohode, vyjadreným v eurách a zaokrúhleným smerom nadol na celé tisícky.

(3)

Z dôvodov súdržnosti je vhodné zosúladiť aj finančné limity stanovené v smernici 2014/23/EÚ, na ktoré sa dohoda nevzťahuje. Smernica 2014/23/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Vzhľadom na to, že revidované finančné limity sa musia vypočítať na základe priemernej hodnoty eura za určité obdobie končiace 31. augusta a že revidované finančné limity sa musia uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra, mal by sa pri prijímaní tohto nariadenia uplatniť postup pre naliehavé prípady,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 8 ods. 1 smernice 2014/23/EÚ sa suma „5 186 000 EUR“ nahrádza sumou „5 225 000 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

(3)  Dohoda je viacstrannou dohodou v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Cieľom dohody je vzájomné otvorenie trhov verejného obstarávania medzi jej stranami.


25.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2173

z 24. novembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 11

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Dňa 6. mája 2014 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy uverejnila zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 11 Spoločné dohody s názvom Účtovanie nadobudnutia podielov v spoločných prevádzkach. Prostredníctvom týchto zmien sa stanovujú nové usmernenia týkajúce sa účtovania nadobudnutia podielov v spoločnej prevádzke, pričom spoločná prevádzka predstavuje podnik.

(3)

Zmeny štandardu IFRS 11 obsahujú niektoré odkazy na štandard IFRS 9, ktorý sa v súčasnosti nemôže uplatňovať, keďže štandard IFRS 9 Únia neprijala. Ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, každý odkaz na štandard IFRS 9 by sa mal preto vykladať ako odkaz na štandard IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.

(4)

Konzultácie s Európskou poradnou skupinou pre finančné výkazníctvo potvrdzujú, že zmeny štandardu IFRS 11 spĺňajú kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Medzinárodný štandard účtovného výkazníctva (IFRS) 11 Spoločné dohody, ktorý sa nachádza v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008, sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

2.   Ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, každý odkaz na štandard IFRS 9 sa vykladá ako odkaz na štandard IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.

Článok 2

Každá spoločnosť začne uplatňovať zmeny uvedené v článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2016 alebo neskôr.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Účtovanie nadobudnutia podielov v spoločných prevádzkach

(Zmeny IFRS 11)

„Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org“

Zmeny IFRS 11 Spoločné dohody

Pridáva sa odsek 21 A. Odseky 20–21 sú uvedené pre porovnanie, nie sú však zmenené.

Spoločné prevádzky

20.

Spoločný prevádzkovateľ vykáže v súvislosti so svojim podielom na spoločnej prevádzke:

a)

svoje aktíva vrátane svojho podielu na akýchkoľvek aktívach vlastnených spoločne,

b)

svoje záväzky vrátane svojho podielu na akýchkoľvek záväzkoch vzniknutých spoločne,

c)

svoj výnos z predaja svojho podielu produkcie zo spoločnej prevádzky,

d)

svoj podiel na výnose z predaja produkcie spoločnou prevádzkou a

e)

svoje náklady vrátane svojho podielu na nákladoch vynaložených spoločne.

21.

Spoločný prevádzkovateľ účtuje aktíva, záväzky, výnosy a náklady týkajúce sa jeho podielu v spoločnej prevádzke v súlade so štandardmi IFRS uplatniteľnými na konkrétne aktíva, záväzky, výnosy a náklady.

21 A

Keď účtovná jednotka nadobudne podiel v spoločnej prevádzke, v ktorej činnosť v spoločnej prevádzke predstavuje podnik, ako je vymedzené v IFRS 3, uplatňuje v rozsahu svojho podielu v súlade s odsekom 20 všetky zásady účtovania podnikových kombinácií uvedené v IFRS 3 a v iných IFRS, ktoré nie sú v rozpore s usmerneniami v tomto IFRS, a zverejní informácie, ktoré sú požadované v IFRS pre podnikové kombinácie. Toto sa vzťahuje na nadobudnutie počiatočného podielu a ďalších podielov v spoločnej prevádzke, v ktorej činnosť spoločnej prevádzky predstavuje podnik. Účtovanie nadobudnutia podielu v takejto spoločnej prevádzke je špecifikované v odsekoch B33A–B33D.

V prílohe B sa hlavný názov uvedený pred odsekom B34 mení a pridávajú sa odseky B33A–B33D a ich príslušné názvy.

Účtovná závierka strán spoločnej dohody (odseky 21A–22)

Účtovanie nadobudnutia podielov v spoločných prevádzkach

B33A

Keď účtovná jednotka nadobudne podiel v spoločnej prevádzke, v ktorej činnosť spoločnej prevádzky predstavuje podnik, ako je vymedzené v IFRS 3, uplatňuje v rozsahu svojho podielu v súlade s odsekom 20 všetky zásady účtovania podnikových kombinácií uvedené v IFRS 3 a v iných IFRS, ktoré nie sú v rozpore s usmerneniami v tomto IFRS, a zverejní informácie, ktoré sú požadované v IFRS pre podnikové kombinácie. Zásady účtovania podnikových kombinácií, ktoré nie sú v rozpore s usmerneniami uvedenými v tomto IFRS, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:

a)

oceňovanie identifikovateľných aktív a záväzkov reálnou hodnotou, okrem položiek, pre ktoré sú uvedené výnimky v IFRS 3 a v iných IFRS;

b)

vykazovanie nákladov súvisiacich s nadobudnutím ako nákladov v obdobiach, v ktorých sú náklady vynaložené a v ktorých sú služby prijaté, s výnimkou prípadov, keď sa náklady na emisiu dlhových alebo majetkových cenných papierov vykazujú v súlade s IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia a s IFRS 9; (1) Ak účtovná jednotka uplatní tieto zmeny, ale zatiaľ neuplatňuje IFRS 9, každý odkaz v týchto zmenách na IFRS 9 sa považuje za odkaz na štandard IAS 39

c)

vykazovanie odložených daňových pohľadávok a odložených daňových záväzkov vyplývajúcich z prvotného vykázania aktív alebo záväzkov, s výnimkou odložených daňových záväzkov vyplývajúcich z prvotného vykázania goodwillu, ako sa vyžaduje v IFRS 3 a IAS 12 Dane z príjmov pre podnikové kombinácie;

d)

vykazovanie prípadného prevedeného zvýšeného plnenia v podobe rozdielu medzi hodnotami identifikovateľného majetku k dátumu nadobudnutia a prevzatých záväzkov, ako goodwill; a

e)

vykonanie testu na zníženie hodnoty peňazotvornej jednotky, ku ktorej sa alokoval goodwill, a to najmenej raz ročne ako aj vždy, keď existuje náznak, že by hodnota jednotky mohla byť znížená, ako to požaduje IAS 36 Zníženie hodnoty majetku v prípade goodwillu nadobudnutého v rámci podnikovej kombinácie.

B33B

Odseky 21A a B 33A sa uplatňujú aj na vytvorenie spoločných prevádzok, avšak len v tých prípadoch, ak jedna zo strán, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej prevádzke, vloží do spoločnej prevádzky pri jej založení existujúci podnik, ako je vymedzené v IFRS 3. Tieto odseky sa neuplatňujú na vytváranie spoločnej prevádzky v prípade, že všetky strany, ktoré sa podieľajú na spoločnej prevádzke, vložia do spoločnej prevádzky pri jej založení iba aktíva alebo skupiny aktív, ktoré nepredstavujú podniky.

B33C

Spoločný prevádzkovateľ môže zvýšiť svoj podiel v spoločnej prevádzke, v ktorej činnosť spoločnej prevádzky predstavuje podnik, ako je vymedzené v IFRS 3, a to získaním dodatočného podielu v spoločnej prevádzke. V takýchto prípadoch sa predtým vlastnené podiely v spoločných prevádzkach opätovne neoceňujú, ak spoločný prevádzkovateľ naďalej spoluovláda spoločnú prevádzku.

B33D

Odseky 21A a B 33A–B 33C sa neuplatňujú na nadobudnutie podielu v spoločnej prevádzke v prípade, keď strany podieľajúce sa na spoluovládaní, vrátane účtovnej jednotky nadobúdajúcej podiel v spoločnej prevádzke, sú pod spoločnou kontrolou tej istej najvyššej ovládajúcej strany alebo tých istých najvyšších ovládajúcich strán, a to tak v období pred nadobudnutím podielu ako aj v období po jeho nadobudnutí, a keď toto ovládanie nie je prechodné.

V dodatku C sa dopĺňa odsek C1AA a odsek C14A s príslušnými názvami.

DÁTUM ÚČINNOSTI

C1AA

Účtovaním nadobudnutia podielov v spojených prevádzkach (zmeny IFRS 11), ktoré bolo vydané v máji 2014, sa zmenil názov uvedený za odsekom B33 a pridali sa odseky 21A, B33A–B33D a C14A a ich príslušné názvy. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny prospektívne na ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2016 alebo po tomto dátume. Povoľuje sa skoršie uplatňovanie. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Účtovanie nadobudnutia podielov v spoločných prevádzkach

C14A

Účtovaním nadobudnutia podielov v spojených prevádzkach (zmeny IFRS 11), ktoré bolo vydané v máji 2014, sa zmenil názov uvedený za odsekom B33 a pridali sa odseky 21A, B33A–B33D a C14A a ich príslušné názvy. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny prospektívne na nadobudnutia podielov v spoločných prevádzkach, v ktorých činnosť spoločnej prevádzky predstavuje podnik, ako je vymedzené v IFRS 3, a to v prípade, že sa nadobudnutie uvedených podielov uskutočnilo od začiatku prvého obdobia, v ktorom sa uvedené zmeny uplatňujú. Sumy vykázané v prípade nadobudnutia podielov v spoločných prevádzkach uskutočneného v predchádzajúcich obdobiach sa preto neupravujú.

Následné zmeny IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Pridáva sa odsek 39W.

DÁTUM ÚČINNOSTI

39W

Účtovanie nadobudnutia podielov v spojených prevádzkach (zmeny IFRS 11), ktoré bolo vydané v máji 2014, zmenený odsek C5. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatňuje súvisiace zmeny IFRS 11 vyplývajúce z Účtovania nadobudnutia podielov v spojených prevádzkach (zmeny IFRS 11) na skoršie obdobie, zmena odseku 5 sa uplatňuje na uvedené skoršie obdobie.

V dodatku C sa mení odsek C5.

Dodatok C

Výnimky pri podnikových kombináciách

C5

Výnimka v prípade minulých podnikových kombinácií sa takisto vzťahuje aj na minulé investície v pridružených podnikoch, v podieloch na spoločnom podnikaní a v podieloch v spoločných prevádzkach, pri ktorých činnosť v spoločnej prevádzke predstavuje podnik, ako je vymedzené v IFRS 3. Dátum zvolený podľa odseku C1 sa následne vzťahuje rovnako na všetky takéto nadobudnutia.


(1)  Ak účtovná jednotka uplatní tieto zmeny, ale zatiaľ neuplatňuje IFRS 9, každý odkaz v týchto zmenách na IFRS 9 sa považuje za odkaz na štandard IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.


25.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2174

z 24. novembra 2015

o indikatívnom zozname environmentálnych tovarov a služieb, o formáte na zasielanie údajov o európskych environmentálnych ekonomických účtoch a o forme, štruktúre a periodicite správ o kvalite podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 5, článok 6 ods. 2 a článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

Európske environmentálne ekonomické účty majú modulovú štruktúru, ako je stanovené v nariadení (EÚ) č. 691/2011, a v prílohe V je konkrétne uvedený modul pre účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb.

(2)

Komisia by do 31. decembra 2015 mala vytvoriť indikatívny zoznam environmentálnych tovarov a služieb, ako aj hospodárskych činností, na ktoré sa vzťahuje príloha V.

(3)

V súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 691/2011 majú členské štáty zasielať štatistické údaje v elektronickej forme, a to vo vhodnom technickom formáte, ktorý stanoví Komisia. Banka pre medzinárodné zúčtovanie, Európska centrálna banka, Komisia (Eurostat), Medzinárodný menový fond, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Organizácia Spojených národov a Svetová banka zaviedli iniciatívu SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange, výmena štatistických údajov a metaúdajov) o štatistických a technických štandardoch na výmenu a zdieľanie údajov a metaúdajov. SDMX poskytuje štatistické a technické štandardy na výmenu oficiálnych štatistík. Preto by sa mal zaviesť technický formát v súlade s týmito štandardmi. Členským štátom by sa mali poskytnúť usmernenia o tom, ako ich implementovať v súlade s požiadavkami tohto nariadenia. Tieto usmernenia by mala vypracovať Komisia (Eurostat) v úzkej spolupráci s členskými štátmi v rámci Európskeho štatistického systému.

(4)

Používanie jednotného štandardu na výmenu a zasielanie údajov pre štatistiku, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 691/2011, by pozitívne prispelo k integrácii pracovných procesov v tejto oblasti štatistiky.

(5)

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 691/2011 by členské štáty mali Komisii (Eurostatu) predkladať správy o kvalite zasielaných údajov.

(6)

V súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 691/2011 by Komisia mala prijať vykonávacie akty s cieľom určiť formu, štruktúru a periodicitu správ o kvalite údajov.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Indikatívny zoznam environmentálnych tovarov a služieb a hospodárskych činností

Týmto sa stanovuje indikatívny zoznam environmentálnych tovarov a služieb a hospodárskych činností, ktorý je uvedený v prílohe.

Článok 2

Technický formát na zasielanie údajov

Členské štáty musia poskytovať údaje vyžadované podľa nariadenia (EÚ) č. 691/2011 s použitím dátových formátov v súlade s SDMX. Komisia (Eurostat) sprístupní podrobnú dokumentáciu o týchto formátoch.

Článok 3

Forma, štruktúra a periodicita správ o kvalite

1.   Členské štáty každý rok predkladajú Komisii (Eurostatu) správy o kvalite zasielaných údajov podľa nariadenia (EÚ) č. 691/2011 v lehotách na zasielanie údajov stanovených v oddiele 4 príloh I až VI k uvedenému nariadeniu.

2.   Správy o kvalite musia obsahovať tieto informácie:

a)

kvalita zdrojov použitých na získanie údajov zaslaných podľa nariadenia (EÚ) č. 691/2011;

b)

úpravy základných štatistík realizované tak, aby výsledok korešpondoval s pojmami a definíciami v účtoch alebo z iných metodických dôvodov;

c)

odhad a zostavenie údajov, ktoré nemožno priamo odvodiť zo štatistických zdrojov;

d)

prerušenia v časových radoch vyplývajúce zo zmien v metodike alebo zdrojoch údajov a opatrenia prijaté na to, aby časové rady boli čo najporovnateľnejšie.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2011, s. 1.


PRÍLOHA

V tejto prílohe sa s cieľom uľahčiť jednotné uplatňovanie prílohy V nariadenia (EÚ) č. 691/2011 stanovuje indikatívny zoznam environmentálnych tovarov a služieb a hospodárskych činností. Zoznam zahŕňa environmentálne tovary a služby, ako aj hospodárske činnosti.

Tovary, služby a hospodárske činnosti by mali byť relevantné na vnútroštátnej úrovni. Na posúdenie vnútroštátnej relevantnosti možno použiť tieto aspekty:

a)

či produkcia tovarov a služieb a dané hospodárske činnosti sú v krajine štatisticky významné;

b)

či existujú zdroje údajov na odhad tovarov, služieb a hospodárskych činností.

Tento indikatívny zoznam nie je vyčerpávajúci a nevylučuje existenciu iných relevantných vnútroštátnych environmentálnych tovarov, služieb a hospodárskych činností.

Environmentálne tovary a služby

produkty ekologického poľnohospodárstva (rastlinné a živočíšne) a produkty akvakultúry a podporné služby,

palivové drevo; ostatné drevo, ktoré spĺňa požiadavky opatrení na zabezpečenie udržateľnosti,

služby asanácie ťažobných lokalít,

služby zachytávania drenážnej vody s cieľom zabrániť kontaminácii podzemných vôd,

elektrické dopravné zariadenia a dopravné zariadenia efektívnejšie využívajúce zdroje; výfukové potrubia a ich časti (tiež filtre častíc),

nástroje, prístroje a zariadenia na analýzu znečisťujúcich látok, filtrovanie alebo čistenie plynov a kvapalín,

septiky, perforované koše a podobné výrobky používané na filtráciu vody pri vstupe do odtokových kanálov; čerpadlá na použitie pri čistení odpadových vôd, vozidlá na zber odpadových vôd a čistenie kanalizácie, aktívne uhlie na filtráciu vody;

rúry a rúrky pre čističky odpadových vôd a na vodohospodárske účely,

vrecúška a vrecia ako náhrada plastových tašiek; debny, škatule, kontajnery a ostatné nádoby na skladovanie a prepravu odpadu; tabule, bloky a podobné výrobky z rastlinných vláken, slamy alebo drevného odpadu aglomerovaného s minerálnymi spojivami; spaľovacie zariadenia a zariadenia na spracovanie odpadu (napr. používané na skládkach),

olovené kontajnery na rádioaktívny odpad,

údržbové a opravárenské služby na zníženie strát vody,

špecifické zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov: napr. systémy skladovania bioplynu, kotly na drevo a ostatné prístroje, solárne panely a fotovoltické články, vodné turbíny a vodné kolesá, veterné turbíny,

biopalivá,

drevené uhlie, ktoré spĺňa požiadavky opatrení na zabezpečenie udržateľnosti,

tovar určený na tepelnú a protihlukovú izoláciu hlavne v budovách: napr. korkové výrobky, okná s tromi izolačnými vrstvami, izolačné materiály na fasády, strechy a ostatné prvky budov, ako napríklad materiály vyrobené zo skleného vlákna, kamennej vlny, celulózy, polymérov a polyuretánu a iné,

upravené drevené nádoby,

špecifické zariadenia vyrobené na ochranu životného prostredia a produkty na riadenie zdrojov: napr. termostaty na reguláciu vykurovania a chladenia, termostatické ventily, tepelné čerpadlá, kondenzačné kotly, solárne ohrievače vody,

výbojky a nízkotlakové výbojky (napr. kompaktné žiarivky) a najefektívnejšie domáce prístroje,

regenerovaný kaučuk v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch, bioplastové vrecúška a vrecia,

stroje a prístroje na spätné získavanie kovov,

údržbové, opravárenské a inštalačné služby pre environmentálne tovary,

elektrina, plyn a teplo z obnoviteľných zdrojov,

odsolená voda a zachytená dažďová voda; údržba vodovodnej siete na zníženie strát vody,

služby súvisiace s odpadovými vodami; napr. zber, preprava a čistenie odpadových vôd, prevádzka, údržba a čistenie kanalizačných systémov,

služby zberu, spracúvania a likvidácie nebezpečného a iného ako nebezpečného odpadu,

služby nakladania s jadrovým odpadom a jeho likvidácie,

služby recyklácie materiálov; druhotné suroviny,

asanačné a čistiace služby na úpravu pôdy, podzemnej a povrchovej vody,

asanačné a čistiace služby na úpravu ovzdušia,

ostatné asanačné a špecializované služby na kontrolu znečisťovania,

budovy s nízkou spotrebou energie a pasívne budovy a renovácia existujúcich budov na účely energetických úspor,

služby na údržbu a opravu vodovodných sietí,

čističky odpadových vôd a zariadenia na spracovanie odpadu a kanalizačné systémy,

elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje energie vrátane inštalácie fotovoltických panelov,

protihluková izolácia,

inžinierske a architektonické služby pre budovy s nízkou spotrebou energie a pasívne budovy a renováciu existujúcich budov na účely energetických úspor,

inžinierske a architektonické služby pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov,

inžinierske a architektonické služby pre projekty v oblasti hospodárenia s vodou, odpadovými vodami a odpadom,

služby automobilovej technickej kontroly zameranej na emisie do ovzdušia,

výskumné a vývojové služby v oblasti ochrany životného prostredia a riadenia zdrojov,

environmentálne konzultačné služby,

zber pouličného odpadu a odpadkov z verejných priestranstiev,

administratívne služby v oblasti ochrany životného prostredia a riadenia zdrojov,

služby odbornej prípravy v oblasti ochrany životného prostredia a riadenia zdrojov,

environmentálne služby poskytované členskými organizáciami,

služby pre prírodné rezervácie vrátane ochrany voľne žijúcej zveri.

Environmentálne hospodárske činnosti

činnosti ekologického poľnohospodárstva (rastlinné a živočíšne) a produkty akvakultúry a podporné služby,

palivové drevo; výroba ostatného dreva, ktoré spĺňa požiadavky opatrení na zabezpečenie udržateľnosti,

asanácia ťažobných lokalít,

zachytávanie drenážnej vody s cieľom zabrániť kontaminácii podzemných vôd,

výroba elektrických dopravných zariadení a dopravných zariadení efektívnejšie využívajúcich zdroje, výfukových potrubí a ich častí (tiež filtrov častíc),

výroba nástrojov, prístrojov a zariadení na analýzu znečisťujúcich látok, filtrovanie alebo čistenie plynov a kvapalín,

výroba septikov, perforovaných košov a podobných výrobkov používaných na filtráciu vody pri vstupe do odtokových kanálov; čerpadiel na použitie pri čistení odpadových vôd, vozidiel na zber odpadových vôd a čistenie kanalizácie, aktívneho uhlia na filtráciu vody,

výroba rúr a rúrok pre čističky odpadových vôd a na vodohospodárske účely,

výroba vrecúšok a vriec ako náhrady plastových tašiek; debien, škatúľ, kontajnerov a ostatných nádob na skladovanie a prepravu odpadu; tabúľ, blokov a podobných výrobkov z rastlinných vláken, slamy alebo drevného odpadu aglomerovaného s minerálnymi spojivami; spaľovacích zariadení a zariadení na spracovanie odpadu (napr. používané na skládkach),

výroba olovených kontajnerov na rádioaktívny odpad,

údržbové a opravárenské činnosti na zníženie strát vody,

výroba špecifických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov: napr. systémov skladovania bioplynu, kotlov na drevo a ostatných prístrojov, solárnych panelov a fotovoltických článkov, vodných turbín a vodných kolies, veterných turbín,

výroba biopalív,

výroba dreveného uhlia, ktoré spĺňa požiadavky opatrení na zabezpečenie udržateľnosti,

výroba tovaru určeného na tepelnú a protihlukovú izoláciu hlavne v budovách: napr. korkových výrobkov, okien s tromi izolačnými vrstvami, izolačných materiálov na fasády, strechy a ostatné prvky budov, ako napríklad materiálov vyrobených zo skleného vlákna, kamennej vlny, celulózy, polymérov a polyuretánu a iných,

úprava drevených nádob,

výroba špecifických zariadení na ochranu životného prostredia a produktov na riadenie zdrojov: napr. termostatov na reguláciu vykurovania a chladenia, termostatických ventilov, tepelných čerpadiel, kondenzačných kotlov, solárnych ohrievačov vody,

výroba výbojok a nízkotlakových výbojok (napr. kompaktných žiariviek) a najefektívnejších domácich prístrojov,

výroba regenerovaného kaučuku v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch, bioplastových vrecúšok a vriec,

výroba strojov a prístrojov na spätné získavanie kovov,

údržbové, opravárenské a inštalačné činnosti pre environmentálne tovary,

výroba elektriny, plynu a tepla z obnoviteľných zdrojov,

odsoľovanie vody a zachytávanie dažďovej vody; údržba vodovodnej siete na zníženie strát vody,

poskytovanie služieb súvisiacich s odpadovými vodami: napr. zber, preprava a čistenie odpadových vôd, prevádzka, údržba a čistenie kanalizačných systémov,

poskytovanie služieb zberu, spracúvania a likvidácie nebezpečného a iného ako nebezpečného odpadu,

poskytovanie služieb nakladania s jadrovým odpadom a jeho likvidácie,

poskytovanie služieb recyklácie materiálov; výroba druhotných surovín,

poskytovanie asanačných a čistiacich služieb na úpravu pôdy, podzemnej a povrchovej vody,

poskytovanie asanačných a čistiacich služieb na úpravu ovzdušia,

poskytovanie ostatných asanačných a špecializovaných služieb na kontrolu znečisťovania,

výstavba budov s nízkou spotrebou energie a pasívnych budov a renovácia existujúcich budov na účely energetických úspor,

údržba a oprava vodovodných sietí,

výstavba čističiek odpadových vôd a zariadení na spracovanie odpadu a kanalizačných systémov,

výstavba elektrárni využívajúcich obnoviteľné zdroje energie vrátane inštalácie fotovoltických panelov,

protihluková izolácia,

inžinierske a architektonické služby pre budovy s nízkou spotrebou energie a pasívne budovy a renováciu existujúcich budov na účely energetických úspor,

inžinierske a architektonické služby pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov,

inžinierske a architektonické služby pre projekty v oblasti hospodárenia s vodou, odpadovými vodami a odpadom,

služby automobilovej technickej kontroly zameranej na emisie do ovzdušia,

výskumné a vývojové služby v oblasti ochrany životného prostredia a riadenia zdrojov,

environmentálne konzultačné služby,

zber pouličného odpadu a odpadkov z verejných priestranstiev,

administratívne služby v oblasti ochrany životného prostredia a riadenia zdrojov,

služby odbornej prípravy v oblasti ochrany životného prostredia a riadenia zdrojov,

environmentálne služby poskytované členskými organizáciami,

služby pre prírodné rezervácie vrátane ochrany voľne žijúcej zveri.


25.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2175

z 24. novembra 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

66,1

MA

79,5

ZZ

72,8

0707 00 05

AL

78,9

MA

96,4

TR

143,5

ZZ

106,3

0709 93 10

AL

59,9

MA

69,6

TR

167,3

ZZ

98,9

0805 20 10

MA

87,2

ZZ

87,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

60,8

ZZ

60,8

0805 50 10

AR

61,0

TR

97,2

ZZ

79,1

0808 10 80

AU

166,8

CA

159,7

CL

85,1

MK

36,9

NZ

173,1

US

107,0

ZA

166,3

ZZ

127,8

0808 30 90

BA

88,1

CN

64,0

TR

124,6

ZZ

92,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

25.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/25


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/2176

z 23. novembra 2015

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI) a na plenárnom zasadnutí Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne (CCNR), pokiaľ ide o prijatie normy týkajúcej sa technických požiadaviek na plavidlá vnútrozemskej plavby

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Cieľom opatrení Únie v odvetví vnútrozemskej plavby by malo byť zabezpečenie jednotnosti pri tvorbe technických požiadaviek na plavidlá vnútrozemskej plavby, ktoré sa budú uplatňovať v Únii.

(2)

Európsky výbor pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby (CESNI) bol zriadený 3. júna 2015 v rámci Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne (CCNR) s cieľom vypracovať technické normy pre vnútrozemskú plavbu v rôznych oblastiach, najmä pokiaľ ide o plavidlá, informačné technológie a posádku.

(3)

Očakáva sa, že CESNI prijme normu týkajúcu sa technických požiadaviek na plavidlá vnútrozemskej plavby (ďalej len „norma“) na svojom zasadnutí 26. novembra 2015. Na plenárnom zasadnutí CCNR zmení svoj legislatívny rámec, t.j. nariadenia o prehliadkach plavidiel na Rýne tak, aby odkazoval na túto normu a zabezpečil, že sa stane povinnou v rámci uplatňovania revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne.

(4)

Táto norma stanovuje jednotné technické požiadavky potrebné na zaistenie bezpečnosti plavidiel vnútrozemskej plavby. Obsahuje ustanovenia týkajúce sa stavby lodí, vybavenia a zariadení pre plavidlá vnútrozemskej plavby, osobitné ustanovenia týkajúce sa konkrétnych kategórií plavidiel, napríklad osobných lodí, tlačených konvojov alebo kontajnerových plavidiel, ustanovenia týkajúce sa identifikácie plavidla, vzoru osvedčení a registra, prechodné ustanovenia, ako aj pokyny na uplatňovanie normy. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES (1) sa zabezpečuje, aby sa osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu vydávali plavidlám, ktoré spĺňajú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby stanovené v prílohe II k uvedenej smernici, pre ktoré sa zaviedla rovnocennosť s technickými požiadavkami stanovenými pri uplatňovaní revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne. Komisia okrem toho 10. septembra 2013 prijala návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES, ktorý zohľadňuje vývoj v tejto oblasti vyplývajúci z práce medzinárodných organizácií, najmä CCNR, pri uplatňovaní technických požiadaviek na plavidlá vnútrozemskej plavby.

(5)

Norma týkajúca sa technických požiadaviek na plavidlá vnútrozemskej plavby, ktorá sa má prijať pod záštitou CCNR, preto ovplyvní smernicu 2006/87/ES, ako aj predpokladaný vývoj acquis v tejto oblasti.

(6)

Revízia nariadenia o prehliadkach plavidiel na Rýne, ktorá má uľahčiť priamy odkaz na túto normu, nebola dosiaľ v rámci CCNR dokončená. Aby však bolo možné zohľadniť normu ešte predtým, než bude priamy odkaz na ňu začlenený do nariadenia o prehliadkach plavidiel na Rýne, je vhodné začleniť do nariadenia o prehliadkach plavidiel na Rýne jednotlivé ustanovenia vrátane ustanovení o skvapalnenom zemnom plyne (LNG).

(7)

Únia nie je členom CCNR ani CESNI. Je preto nevyhnutné, aby Rada oprávnila členské štáty na vyjadrenie pozície Únie v uvedených orgánoch, pokiaľ ide o túto normu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na zasadnutí CESNI 26. novembra 2015, je súhlas s prijatím európskej normy, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (ES-TRIN) 2015/1.

2.   Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na plenárnom zasadnutí CCNR 3. decembra 2015, je súhlas len s tými jednotlivými zmenami nariadenia o prehliadkach plavidiel na Rýne, ktoré sú v súlade s normou ES-TRIN 2015/1. To zahŕňa najmä prijatie ustanovení o plavidlách s pohonom na LNG.

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na následnom plenárnom zasadnutí CCNR, je súhlas so zmenou nariadenia o prehliadkach plavidiel na Rýne spočívajúcou v odkaze na normu ES-TRIN 2015/1, ak bude dokončená nevyhnutná revízia nariadenia o prehliadkach plavidiel na Rýne.

Článok 2

1.   Členské štáty, konajúc spoločne v záujme Únie, vyjadria pozíciu Únie uvedenú v článku 1 ods. 1.

2.   Členské štáty, ktoré sú členmi CCNR, konajúc spoločne v záujme Únie, vyjadria pozíciu Únie uvedenú v článku 1 ods. 2.

Článok 3

Menšie zmeny pozícií uvedených v článku 1 možno dohodnúť bez toho, aby bolo potrebné ďalšie rozhodnutie Rady.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. novembra 2015

Za Radu

predseda

C. MEISCH


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 1).


25.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/27


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2177

z 20. novembra 2015,

ktorým sa vyníma prieskum ložísk ropy a plynu v Portugalsku z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

[oznámené pod číslom C(2015) 8043]

(Iba portugalské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,

so zreteľom na žiadosť, ktorú dňa 28. júla 2015 predložila elektronickou poštou spoločnosť ENI PORTUGAL B.V.,

keďže:

I.   SKUTOČNOSTI

(1)

Dňa 28. júla 2015 predložila spoločnosť ENI PORTUGAL B.V. (ďalej len „žiadateľ“) Komisii prostredníctvom elektronickej pošty formálnu žiadosť podľa článku 35 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ (2). K žiadosti bolo priložené odôvodnené a podložené stanovisko zo 16. júla 2015 prijaté portugalským orgánom na ochranu hospodárskej súťaže. V tejto žiadosti bola Komisia požiadaná, aby určila, že ustanovenia smernice 2004/17/ES a postupy obstarávania stanovené v danej smernici sa neuplatňujú na prieskum ložísk ropy a plynu v Portugalsku.

II.   PRÁVNY RÁMEC

(2)

Smernica 2004/17/ES sa až do svojho zrušenia uplatňuje na zadávanie zákaziek na vykonávanie prieskumu ložísk ropy a zemného plynu, pokiaľ sa na túto činnosť nevzťahuje výnimka v zmysle článku 30 uvedenej smernice. Z procedurálneho hľadiska sa však ustanovenia smernice 2014/25/EÚ uplatňujú na žiadosti o výnimku, keďže materiálne podmienky na udelenie výnimky zostávajú v podstate nezmenené.

(3)

Podľa článku 30 smernice 2004/17/ES sa uvedená smernica nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť jednu z činností uvedenú v článkoch 3 až 7 uvedenej smernice, ak je táto činnosť v členskom štáte, v ktorom sa vykonáva, priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Priame vystavenie hospodárskej súťaži sa posudzuje na základe objektívnych kritérií, pričom sa zohľadňujú osobitné charakteristiky príslušného sektora. Prístup na daný trh sa považuje za neobmedzený, ak členský štát vykonáva a uplatňuje právne predpisy Únie týkajúce sa otvorenia príslušného trhu, ako je stanovené v prílohe XI k smernici 2004/17/ES. Podľa bodu G uvedenej prílohy XI predstavuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES (3) príslušné právne predpisy Únie týkajúce sa otvorenia trhu na prieskum a ťažbu ropy alebo zemného plynu.

(4)

Portugalsko transponovalo (4) smernicu 94/22/ES a uplatňuje ju. Preto sa prístup na trh na účely prieskumu a ťažby ropy alebo zemného plynu považuje za prístup, ktorý nie je obmedzený, v súlade s článkom 30 ods. 3 prvým pododsekom smernice 2004/17/ES.

(5)

Na účely posúdenia, či príslušná činnosť podlieha priamej hospodárskej súťaži na trhoch, ktorých sa týka toto rozhodnutie, sa musí zobrať do úvahy trhový podiel hlavných aktérov a stupeň koncentrácie týchto trhov.

(6)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na uplatňovanie pravidiel o hospodárskej súťaži.

III.   POSÚDENIE

(7)

Žiadateľ je obstarávateľ v zmysle článku 2 ods. 2 písm. b) smernice 2004/17/ES. Žiadateľ nemôže byť kvalifikovaný ako verejný obstarávateľ alebo verejný podnik. Venuje sa činnostiam v súvislosti s prieskumom ložísk ropy a zemného plynu uvedených v článku 7 smernice 2004/17/ES. Okrem toho pôsobí na základe osobitných práv nadobudnutých 18. decembra 2014. Tieto osobitné práva zahŕňajú koncesné zmluvy pre bloky „Santola“, „Lavagante“ a „Gamba“ nadobudnuté žiadateľom. Prvotné koncesné zmluvy boli podpísané 1. februára 2007 medzi Portugalskom na jednej strane a spoločnosťami Harman Resources Ltd. (80 %), Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (Galp) (10 %) a Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (10 %) na strane druhej. Dňa 25. marca 2010 boli koncesné zmluvy pridelené spoločnostiam Petrobras International Baspetro B.V. (50 %) a Petróleos de Portugal – Petrogal S.A. (Galp) (50 %). Napokon, zmenou vykonanou 18. decembra 2014 boli uvedené zmluvné pozície pridelené spoločnostiam Eni Portugal B.V. (70 %) a Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (Galp) (30 %).

(8)

Žiadosť sa týka len prieskumu ložísk ropy a zemného plynu. Spoločnosti Eni Portugal B.V. a Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (Galp) spolu tvoria spoločný podnik, v ktorom je žiadateľ v pozícii prevádzkovateľa projektu a má na starosti prieskum, posúdenie, vývoj, produkciu a likvidačné práce. Žiadateľ je zodpovedný za všetky obstarávania, ktoré sú potrebné na rozvoj prieskumu a ťažobné činnosti.

(9)

Podľa zavedenej praxe Komisie (5) by sa prieskum ložísk ropy a zemného plynu mal považovať za jeden relevantný produktový trh, pretože na začiatku nie je možné určiť, či výsledkom prieskumu bude nájdenie ropy alebo zemného plynu. Okrem toho v súlade s takýmto postupom by sa mal zemepisný rozsah tohto trhu považovať za celosvetový. Vzhľadom na to, že nič nenaznačuje, že vymedzenie zemepisného rozsahu trhu by bolo v tomto prípade odlišné, malo by sa toto vymedzenie na účely tohto rozhodnutia zachovať.

(10)

Trhové podiely hospodárskych subjektov pôsobiacich v oblasti prieskumu je možné merať na základe troch premenných veličín: kapitálové výdavky, overené zásoby a očakávaná ťažba.

(11)

Používanie kapitálových výdavkov na meranie trhových podielov hospodárskych subjektov na trhu prieskumu sa však nepovažuje za vhodné z dôvodu veľkých rozdielov medzi požadovanými úrovňami investícií, ktoré môžu byť potrebné v rôznych zemepisných oblastiach. Dva ďalšie parametre, konkrétne overené zásoby a očakávaná ťažba, sa zvyčajne používajú pri posudzovaní trhových podielov hospodárskych subjektov v rámci tohto sektora (6).

(12)

V roku 2014 dosiahli celosvetové overené a pravdepodobné zásoby ropy a zemného plynu úroveň vo výške 209 934 817 170 štandardných metrov kubických ropného ekvivalentu (7). V Portugalsku bolo celkovo udelených 12 prieskumných koncesií (8) a v roku 2014 bol počet prieskumných vrtov v Portugalsku 0. V súčasnosti v Portugalsku neexistujú žiadne overené zásoby ropy a zemného plynu.

(13)

Žiadateľ však nevyťažil v Portugalsku alebo v akejkoľvek inej krajine za posledné tri finančné roky žiadnu ropu alebo zemný plyn. Existuje však odhad, že prieskum môže viesť k možným nálezom uhľovodíka na úrovni [… štandardných kubických metrov] v oblastiach hlbinného prieskumu v Portugalsku, ktorým boli pridelené povolenia (9). V roku 2014 mala materská spoločnosť ENI S.p.A. podiel vo výške 0,9 % na celosvetovom trhu overených a pravdepodobných zásob na prieskum ložísk ropy a zemného plynu (10).

(14)

Trh prieskumu nie je veľmi koncentrovaný. Odhliadnuc od spoločností vo vlastníctve štátu sa tento trh vyznačuje prítomnosťou veľkých spoločností, ako napríklad ExxonMobil, Chevron, Shell, BP a Total. V roku 2014 na svetovom trhu v oblasti prieskumu ložísk ropy a zemného plynu vlastnili najvýznamnejšie spoločnosti tieto podiely: 2,8 % (ExxonMobil), 2,1 % (Chevron), 1,9 % (Shell), 1,4 % (BP) a 1,4 % (Total). Pokiaľ ide o štátne podniky sú ich príslušné podiely na celosvetovom trhu v oblasti prieskumu ložísk ropy a zemného plynu takéto: 13,6 % (Saudi Aramco), 7,4 % (Gazprom), 4,8 % (Qatar Petroleum), 4,7 % (National Iranian Oil Company) (11). Spoločnosť ENI S.p.A má podiel na trhu vo výške 0,9 % celosvetových overených a pravdepodobných zásoby ropy a zemného plynu. Čo sa týka územia EÚ, spoločnosť ENI S.p.A má podiel na trhu vo výške 4 % celosvetových overených a pravdepodobných zásoby ropy a zemného plynu (12). Tieto prvky sú ukazovateľom priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

IV.   ZÁVER

(15)

Na základe úvah uvedených v odôvodneniach 1 až 14 by sa podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži stanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES mala v Portugalsku považovať za splnenú.

(16)

Keďže podmienka neobmedzeného prístupu na trh sa považuje za splnenú, smernica 2004/17/ES by sa nemala uplatňovať v prípadoch, keď obstarávatelia zadávajú zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie prieskumu ložísk ropy a zemného plynu v Portugalsku, ani v prípade, keď sa organizujú súťaže návrhov na vykonávanie takejto činnosti v tejto zemepisnej oblasti.

(17)

Toto rozhodnutie vychádza z právneho a skutkového stavu za obdobie od 29. júla 2015 do 11. septembra 2015, ako to vyplýva z informácií poskytnutých žiadateľom. Môže byť revidované v prípade, ak by výrazné zmeny právneho a skutkového stavu znamenali, že by už neboli splnené podmienky uplatňovania článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre verejné obstarávanie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa nevzťahuje na zákazky, ktoré boli zadané obstarávateľmi a ktorých cieľom je umožniť vykonávanie prieskumu ložísk ropy a zemného plynu v Portugalsku.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Bruseli 20. novembra 2015

Za Komisiu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(3)  Smernica 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3).

(4)  Dekrét č. 109/94 z 26. apríla (Decreto-Lei n.o 109/94 de 26 de Abril); ministerská vyhláška č. 790/94 z 5. septembra (Portaria n.o 790/94 de 5 de Septembro).

(5)  Pozri rozhodnutie Komisie 2004/284/ES z 29. septembra 1999, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a Dohodou o EHP (Vec č. IV/M/1383 – Exxon/Mobil), (Ú. v. EÚ L 103, 7.4.2004, s. 1); rozhodnutie Komisie 2001/45/ES z 29. septembra 1999, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a Dohodou o EHP (Vec č. IV M.1532 – BP Amoco/Arco) (Ú. v. ES L 18, 19.1.2001, s. 1); rozhodnutie Komisie zo 6. marca 2002, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec č. COMP/M.2681 CONOCO/PHILIPS PETROLEUM) (Ú. v. ES C 79, 3.4.2002, s. 12); rozhodnutie Komisie z 20. novembra 2003, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec č. COMP/M.3294 EXXONMOBIL/BEB) (Ú. v. EÚ C 8, 13.1.2004, s. 7); rozhodnutie Komisie z 3. mája 2007, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec č. COMP/M.4545 STATOIL/HYDRO) (Ú. v. EÚ C 130, 12.6.2007, s. 8); rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2007, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec. č. COMP/M/4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) (Ú. v. EÚ C 31, 5.2.2008, s. 2).

(6)  Pozri najmä body 25 a 27 rozhodnutia 2004/284/ES a následné rozhodnutia, okrem iného Vec č. COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO.

(7)  Podľa spoločnosti Wood Mackenzie, ktorú cituje žalobca.

(8)  Tieto zahŕňajú bloky na otvorenom mori, koncesiu Barreiro a okrem toho bloky „Caranguejo“ a „Sapateira“ v Algarvskej panve, ktorým už koncesie boli schválené, ale koncesné zmluvy ešte neboli podpísané.

(9)  […dôverné informácie].

(10)  Pozri poznámku pod čiarou č. 7.

(11)  Pozri poznámku pod čiarou č. 7.

(12)  Pozri poznámku pod čiarou č. 7.