ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 303

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
20. novembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2092 zo 17. novembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky škvrnitej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2093 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 718/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2094 z 19. novembra 2015 o úhrade rozpočtových prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2015 v súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2095 z 19. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2096 zo 16. novembra 2015 o pozícii Európskej únie na Ôsmej konferencii o preskúmaní Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení (BTWC)

13

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2097 z 26. októbra 2015 o zriadení konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru Integrovaný systém pozorovania CO2 (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2098 z 13. novembra 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2015) 7716]

35

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2099 z 18. novembra 2015, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pestovateľským substrátom, pôdnym kondicionérom a mulču [oznámené pod číslom C(2015) 7891]  ( 1 )

75

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2100 z 18. novembra 2015, ktorým sa povoľujú metódy na určovanie tried kvality jatočných tiel ošípaných v Lotyšsku a zrušuje rozhodnutie 2005/307/ES [oznámené pod číslom C(2015) 7986]

101

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2101 z 5. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/33)

106

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2011/848/SZBP zo 16. decembra 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike ( Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011 )

108

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 683/2011 zo 17. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 57/2011, pokiaľ ide o rybolovné možnosti pre určité populácie rýb ( Ú. v. EÚ L 187, 16.7.2011 )

108

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

20.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2092

zo 17. novembra 2015,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky škvrnitej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2015/104 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2015.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2015.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2015 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/104 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 779/2014 (Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2015, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

57/TQ104

Členský štát

Švédsko

Populácia

COD/04-N.

Druh

treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

nórske vody južne od 62° s. z. š.

Zákaz platný od

19.10.2015


20.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2093

z 18. novembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 718/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (1), a najmä jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1085/2006 (ďalej len „nariadenie IPA“) sa stanovujú ciele a hlavné zásady predvstupovej pomoci poskytovanej kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám. Podrobné pravidlá pre vykonávanie predvstupovej pomoci sa stanovujú v nariadení Komisie (ES) č. 718/2007 (2).

(2)

Hoci sa nariadenie IPA uplatňovalo len do 31. decembra 2013, nariadením IPA sa naďalej riadi plnenie rozpočtových záväzkov prijatých do 31. decembra 2013. Okrem toho sa v článku 212 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (3) stanovuje, že článok 166 ods. 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4) sa naďalej uplatňuje na tie rozpočtové záväzky, ktoré zostávajú k dispozícii do 31. decembra 2018.

(3)

Na základe nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 získala Komisia možnosť zriaďovať a spravovať trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie. Tieto trustové fondy Únie by mohli byť vhodným nástrojom vykonávania predvstupovej pomoci na účely dosiahnutia cieľov nariadenia IPA, najmä cieľov v rámci zložiek prechodná pomoc a budovanie inštitúcií, regionálny rozvoj a rozvoj ľudských zdrojov.

(4)

Využitie trustového fondu Únie pre vonkajšie akcie by preto mohlo byť vhodnou cestou na uskutočňovanie pomoci v súvislosti s krízou v Sýrii. Od začiatku krízy v Sýrii uskutočnilo Turecko pozoruhodné úsilie v oblasti prijímania narastajúceho počtu utečencov, ktorý v októbri 2015 presiahol 2 milióny osôb. V dôsledku toho krajina stojí pred výzvou reagovať na krátkodobé humanitárne potreby utečencov vrátane maloletých a zraniteľných osôb, ale takisto čelí – najmä v regiónoch, ktoré hostia väčšinu utečencov – strednodobým a dlhodobým výzvam týkajúcim sa sociálnych služieb, konkurencieschopnosti a infraštruktúr, ako aj prístupu k vzdelávaniu, a to aj pre utečencov.

(5)

Účinnosť pomoci, ktorú poskytuje Únia v Turecku z IPA v rámci zložky regionálny rozvoj a zložky rozvoj ľudských zdrojov by sa, pokiaľ ide o riešenie vyššie opísaných výziev, mohla zvýšiť, ak by sa pomoc poskytovala z Regionálneho trustového fondu zriadeného v reakcii na sýrsku krízu. Regionálny trustový fond bol zriadený rozhodnutím C (2014) 9615 (5) na obdobie 60 mesiacov. Všetky finančné príspevky Únie do Regionálneho trustového fondu by mali byť v súlade s príslušnými finančnými nástrojmi, ktoré doň prispievajú, a to vrátane geografického rozsahu.

(6)

Zložka regionálny rozvoj v rámci IPA môže prispievať k financovaniu takých druhov akcií, ktoré sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 (6). Tento druh akcií zahŕňa podporu v nasledujúcich oblastiach: inovácie a podnikanie; investície súvisiace so zásobovaním vodou, s vodným a odpadovým hospodárstvom; čistenie odpadovej vody a kvalita ovzdušia; investície do vzdelávania vrátane investícií do odborného vzdelávania a prípravy; a investície do zdravotníctva a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju.

(7)

Zložka rozvoj ľudských zdrojov v rámci IPA môže prispievať k financovaniu takých druhov akcií, ktoré sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 (7). Tento druh akcií zahŕňa opatrenia zamerané na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave, aj prostredníctvom akcií zameraných na dosiahnutie poklesu počtu žiakov, ktorí predčasne ukončia základnú školskú dochádzku, a zlepšenia prístupu k základnému, odbornému a terciárnemu vzdelávaniu a odbornej príprave.

(8)

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je vhodné stanoviť možnosť použiť pri vykonávaní predvstupovej pomoci trustové fondy Únie zriadené podľa článku 187 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(9)

Predovšetkým je potrebné stanoviť pravidlá súvisiace s plánovaním, programovaním, predkladaním správ, monitorovaním a vypracovávaním žiadostí o platby, ako aj spravovaním príspevku z trustového fondu Únie pri sledovaní cieľov predvstupovej pomoci na príslušných územiach, na ktorých sa program realizuje, a to najmä pokiaľ ide o plnenie rozpočtu, propagáciu a oprávnenosť.

(10)

S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(11)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru IPA II zriadeného článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 (8).

(12)

Nariadenie (ES) č. 718/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 718/2007 sa mení takto:

1.

V článku 65 sa dopĺňa nový odsek 4;

„4.   Pomoc v rámci tejto zložky sa môže uskutočniť aj formou príspevku do trustového fondu Únie pre vonkajšie akcie (ďalej len ‚príspevok do trustového fondu‘) zriadeného podľa článku 187 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (9), a to pri sledovaní cieľov stanovených v príslušných programoch na príslušnom území, na ktorom sa programy realizujú.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).“"

2.

V článku 147 ods. 1 sa písmeno c) mení takto:

a)

bod vii) sa nahrádza takto:

„vii)

investovanie do vzdelávania vrátane investovania do odbornej prípravy“;

b)

Dopĺňa sa tento bod viii):

„viii)

investovanie do zdravotníctva a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju.“

3.

Vkladá sa tento článok 159a:

„Článok 159a

Príspevok do trustového fondu Únie pre vonkajšie akcie

1.   V rámci zložky regionálny rozvoj a zložky rozvoj ľudských zdrojov sa na účel plnenia cieľov stanovených v príslušnom operačnom programe na príslušnom území, na ktorom sa program realizuje, môžu operácie vykonávať prostredníctvom príspevkov do trustových fondov EÚ.

2.   Pokiaľ ide o príspevok do trustového fondu, príslušný operačný program obsahuje len tieto informácie:

a)

súhrnné posúdenie súladu tohto príspevku s cieľmi trustového fondu;

b)

v prípade zložky regionálny rozvoj informácie o prioritnej osi, ktorá sa týka jedinej operácie, pričom sa uvedú aj ostatné prioritné osi so zreteľom na oprávnené výdavky, ktoré môžu čiastočne pokrývať aj náklady na správu trustového fondu, ako sa stanovuje v článku 187 ods. 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

c)

v prípade zložky rozvoj ľudských zdrojov informácie o opatrení, ktorá sa týka jedinej operácie v rámci danej prioritnej osi, pričom sa uvedú aj ostatné opatrenia v rámci tejto prioritné osi so zreteľom na oprávnené výdavky, ktoré môžu čiastočne pokrývať aj náklady na správu trustového fondu, ako sa stanovuje v článku 187 ods. 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

d)

určenie trustového fondu ako konečného príjemcu;

e)

výška príspevku.

3.   Články 150 a 157 sa nevzťahujú na príspevky do trustového fondu.

4.   Príspevok do trustového fondu nepodlieha kontrolám ex ante podľa článku 14; monitorovaniu sektorovým monitorovacím výborom podľa článkov 59, 167 a 169; postupu výberu operácií stanovenému v článku 158; a hodnoteniam podľa článku 166.

5.   V príslušnej finančnej dohode uzatvorenej medzi Komisiou a prijímajúcou krajinou sa stanovia podrobné vykonávacie pravidlá týkajúce sa príspevku do trustového fondu. V prípade potreby sa môžu tieto pravidlá stanoviť aj v rámci príslušného operačného programu.

Podrobné vykonávacie pravidlá sa týkajú najmä:

a)

povinností orgánov v prijímajúcej krajine;

b)

podávania správ, hodnotenia a monitorovania;

c)

ustanovení, podľa ktorých sa príspevok v celej výške alebo jeho časť vráti do príslušného programu v prípade likvidácie trustového fondu v súlade s článkom 187 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

6.   Výdavky vynaložené v súvislosti s príspevkom do trustového fondu sú oprávnené odo dňa zriadenia tohto trustového fondu.

Pri ukončovaní programu sa v osvedčenom výkaze výdavkov uvedie celková suma príspevku, v súvislosti s ktorým prijala výkonná rada do 31. decembra 2017 rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov pre jednotlivé akcie na účely plnenia cieľov stanovených v príslušnom programe na príslušnom území, na ktorom sa program realizuje.

7.   V prípade žiadosti o vyplatenie priebežnej platby v súvislosti s príspevkom do trustového fondu z rozpočtových záväzkov prijatých do 31. decembra 2012 sa neuplatňuje posledná veta článku 161 ods. 1 tretieho pododseku.

Národný povoľujúci úradník v osvedčenom výkaze výdavkov, ktorý sa predloží do 31. decembra 2015, osvedčí, že príspevok do trustového fondu určeného v príslušnom programe bol zaplatený.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 718/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Komisie C(2014) 9615 z 10. decembra 2014 o zriadení Regionálneho trustového fondu Európskej únie, ktorý vznikol v reakcii na sýrsku krízu (tzv. fond „Madad“).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 11).


20.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2094

z 19. novembra 2015

o úhrade rozpočtových prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2015 v súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 6,

po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 169 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (2) sa neviazané rozpočtové prostriedky na akcie financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“), ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, môžu preniesť do nasledujúceho rozpočtového roka. Takýto prenos sa obmedzuje na 2 % pôvodných rozpočtových prostriedkov a na sumu úpravy priamych platieb, ako sa uvádza v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (3), ktorá sa uplatňovala počas predchádzajúceho rozpočtového roka. To môže viesť k dodatočnej platbe konečným prijímateľom, na ktorých sa vzťahovala táto úprava.

(2)

V súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 odchylne od článku 169 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 musia členské štáty uhradiť prenesené rozpočtové prostriedky, ktoré sa uvádzajú v článku 169 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, konečným prijímateľom, na ktorých sa v rozpočtovom roku, do ktorého sa rozpočtové prostriedky prenášajú, vzťahuje úroveň úpravy. Táto úhrada sa vzťahuje len na konečných prijímateľov v tých členských štátoch, kde sa v predchádzajúcom rozpočtovom roku uplatňovala finančná disciplína (4).

(3)

Pri stanovovaní sumy prenesených rozpočtových prostriedkov, ktorá sa má uhradiť, sa majú v súlade s článkom 26 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 zohľadniť sumy rezervy na krízu v poľnohospodárskom sektore uvedené v článku 25 uvedeného nariadenia, ktoré sa neposkytli na krízové opatrenia do konca rozpočtového roka.

(4)

V súlade s článkom 1 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1227/2014 (5) sa na priame platby vzťahujúce sa na kalendárny rok 2014 uplatňuje finančná disciplína, aby sa vytvorila rezerva na krízu vo výške 433 miliónov EUR. V rozpočtovom roku 2015 nebola rezerva na krízu použitá.

(5)

Na základe výkazov výdavkov členských štátov za obdobie od 16. októbra 2014 do 15. októbra 2015 predstavuje zníženie v rámci finančnej disciplíny, ktoré členské štáty v rozpočtovom roku 2015 skutočne uplatňovali, 409,8 milióna EUR.

(6)

Preto na základe rozhodnutia Komisie v súlade s článkom 169 ods. 3 piatym pododsekom nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa do rozpočtového roku 2016 môžu preniesť nepoužité rozpočtové prostriedky zodpovedajúce sume finančnej disciplíny vo výške 409,8 milióna EUR uplatnenej v rozpočtovom roku 2015, ktorá nepresahuje 2 % pôvodných rozpočtových prostriedkov.

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby úhrada uvedených rozpočtových prostriedkov konečným prijímateľom ostala primeraná sume úpravy finančnej disciplíny, je vhodné, aby Komisia určila sumy dostupné členským štátom na úhradu.

(8)

S cieľom zabrániť tomu, aby členské štáty boli nútené urobiť dodatočnú platbu na uvedenú úhradu, toto nariadenie sa musí uplatňovať od 1. decembra 2015. V dôsledku toho sú sumy stanovené v tomto nariadení konečné a uplatňujú sa bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie znížení v súlade s článkom 41 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné opravy, ktoré sa berú do úvahy v rozhodnutí o mesačných platbách týkajúcich sa výdavkov uskutočnených platobnými agentúrami členských štátov za október 2015 v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ako aj všetky zrážky a dodatočné platby v súlade s článkom 18 ods. 4 uvedeného nariadenia alebo akékoľvek rozhodnutia, ktoré sa prijmú v rámci postupu zúčtovania.

(9)

V súlade s článkom 169 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa neviazané rozpočtové prostriedky môžu preniesť iba do nasledujúceho rozpočtového roku. Je preto vhodné, aby Komisia určila dátumy oprávnenosti výdavkov členských štátov na úhradu v súlade s článkom 26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a to so zreteľom na poľnohospodársky rozpočtový rok, tak ako je vymedzené v článku 39 uvedeného nariadenia.

(10)

S cieľom zohľadniť krátke časové obdobie medzi oznámením čerpania rozpočtových prostriedkov z EPZF na rok 2015 členskými štátmi v rámci spoločného hospodárenia v období od 16. októbra 2014 do 15. októbra 2015 a potrebou uplatňovať toto nariadenie od 1. decembra 2015 by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sumy rozpočtových prostriedkov, ktoré budú prenesené z rozpočtového roku 2015 v súlade s článkom 169 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a ktoré sú podľa článku 26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 k dispozícii členským štátom na úhradu konečným prijímateľom, na ktorých sa v rozpočtovom roku 2016 vzťahuje úroveň úpravy, sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Sumy, ktoré budú prenesené, sú predmetom rozhodnutia Komisie o prenose v súlade s článkom 169 ods. 3 piatym pododsekom nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 2

Výdavky členských štátov v súvislosti s úhradou prenesených rozpočtových prostriedkov budú oprávnené na financovanie Úniou, len ak príslušné sumy boli vyplatené prijímateľom do 16. októbra 2016.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 347.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(4)  Finančná disciplína sa v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 neuplatňuje v rozpočtovom roku 2015 v Bulharsku, Chorvátsku ani v Rumunsku.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1227/2014 zo 17. novembra 2014, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2014, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 879/2014 (Ú. v. EÚ L 331, 18.11.2014, s. 6).


PRÍLOHA

Sumy, ktoré sú k dispozícii na úhradu prenesených rozpočtových prostriedkov

(sumy v EUR)

Belgicko

6 288 982

Česká republika

10 759 194

Dánsko

10 873 619

Nemecko

58 750 752

Estónsko

1 169 016

Írsko

12 903 416

Grécko

16 705 610

Španielsko

53 390 829

Francúzsko

88 569 550

Taliansko

31 012 148

Cyprus

358 950

Lotyšsko

1 312 744

Litva

3 277 932

Luxembursko

383 255

Maďarsko

13 724 881

Malta

34 561

Holandsko

9 323 434

Rakúsko

6 729 968

Poľsko

22 604 718

Portugalsko

6 448 884

Slovinsko

876 855

Slovensko

5 282 221

Fínsko

5 438 416

Švédsko

7 499 878

Spojené kráľovstvo

36 083 758


20.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2095

z 19. novembra 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

50,7

MA

75,7

MK

43,3

ZZ

56,6

0707 00 05

AL

73,2

TR

142,8

ZZ

108,0

0709 93 10

MA

52,9

TR

165,7

ZZ

109,3

0805 20 10

CL

185,6

MA

92,5

TR

83,5

ZZ

120,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

66,7

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

97,0

ZZ

97,0

0806 10 10

BR

288,7

EG

234,4

PE

283,2

TR

177,6

ZZ

246,0

0808 10 80

CA

158,0

CL

84,3

MK

29,8

NZ

161,0

ZA

158,6

ZZ

118,3

0808 30 90

BA

92,6

CN

74,3

TR

123,7

ZZ

96,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

20.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/13


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/2096

zo 16. novembra 2015

o pozícii Európskej únie na Ôsmej konferencii o preskúmaní Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení (BTWC)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Európska rada 12. decembra 2003 prijala stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorá je okrem iného zameraná aj na posilnenie Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení (ďalej len „BTWC“), na pokračovanie v úvahách o overovaní BTWC, na podporu všeobecného a vnútroštátneho vykonávania BTWC, a to aj prostredníctvom trestnoprávnych predpisov, a na posilnenie dodržiavania tohto dohovoru.

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) 28. apríla 2004 jednomyseľne prijala rezolúciu č. 1540 (2004), v ktorej sa šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov označuje za hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Vykonávaním ustanovení uvedenej rezolúcie sa prispieva k vykonávaniu BTWC.

(3)

BR OSN 26. augusta 1988 prijala rezolúciu č. 620 (1988), v ktorej sa generálny tajomník okrem iného vyzýva, aby bezodkladne uskutočňoval vyšetrovanie podozrení z prípadného použitia chemických, bakteriologických (biologických) alebo toxínových zbraní, ktoré by mohlo predstavovať porušenie Protokolu o zákaze používať vo vojne dusivé, otravné alebo iné podobné plyny a bakteriologické prostriedky, podpísaného v Ženeve 17. júna 1925 (ďalej len „Ženevský protokol z roku 1925“). Valné zhromaždenie 20. septembra 2006 prijalo celosvetovú stratégiu Organizácie Spojených národov v oblasti boja proti terorizmu pripojenú k svojej rezolúcii č. 60/288 z 8. septembra 2006, v ktorej členské štáty generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“) nabádajú, aby v záujme včasného a účinného vyšetrovania prípadov podozrenia z použitia uvedených zbraní aktualizoval zoznam expertov a laboratórií, ako aj technické usmernenia a postupy, ktoré má k dispozícii.

(4)

Rada 27. februára 2006 prijala jednotnú akciu 2006/184/SZBP (1) na podporu BTWC s cieľom presadzovať všeobecné uplatňovanie BTWC a podporovať jeho vykonávanie zmluvnými štátmi, aby sa zabezpečilo, že štáty transponujú medzinárodné záväzky BTWC do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a správnych opatrení.

(5)

Popri jednotnej akcii 2006/184/SZBP prijala Európska únia aj akčný plán o biologických a toxínových zbraniach (2), v ktorom sa členské štáty zaviazali, že každoročne v apríli predložia OSN výsledky opatrení na budovanie dôvery a generálnemu tajomníkovi OSN zoznamy príslušných expertov a laboratórií, ktoré uľahčia vyšetrovanie domnelého použitia chemických alebo biologických zbraní.

(6)

Rada 20. marca 2006 prijala spoločnú pozíciu 2006/242/SZBP (3) k Šiestej konferencii o preskúmaní BTWC.

(7)

Rada 10. novembra 2008 prijala jednotnú akciu 2008/858/SZBP (4) k BTWC s týmito cieľmi: presadzovanie všeobecného uplatňovania BTWC, podpora vykonávania BTWC zmluvnými štátmi, podpora zmluvných štátov, aby predkladali vyhlásenia o opatreniach na budovanie dôvery, a poskytovanie podpory procesu BTWC v období medzi zasadnutiami.

(8)

Rada 18. júla 2011 prijala rozhodnutie 2011/429/SZBP (5) o pozícii Únie na Siedmej konferencii o preskúmaní BTWC.

(9)

Na Siedmej konferencii o preskúmaní BTWC sa rozhodlo o obnovení mandátu jednotky podpory vykonávania (ďalej len „ISU“) na ďalšie päťročné obdobie (2012 – 2016) a rozšírení jej úloh aj na vykonávanie rozhodnutia zriadiť a spravovať databázu žiadostí o pomoc a ponúk pomoci a uľahčovanie súvisiacej výmeny informácii medzi členskými štátmi a prípadne aj na podporu vykonávania rozhodnutí a odporúčaní siedmej konferencii o preskúmaní zo strany zmluvných štátov dohovoru.

(10)

Na siedmej konferencii o preskúmaní sa rozhodlo o tom, že ôsma konferencia o preskúmaní sa uskutoční v Ženeve najneskôr v roku 2016 a malo by sa na nej preskúmať fungovanie BTWC, pričom sa má prihliadať okrem iného aj na:

i)

nový vedecký a technický vývoj, ktorý je pre BTWC relevantný;

ii)

pokrok zmluvných strán v plnení záväzkov vyplývajúcich z BTWC;

iii)

pokrok v realizácii rozhodnutí a odporúčaní, na ktorých sa dohodlo na siedmej konferencii o preskúmaní.

(11)

Rada 23. júla 2012 prijala rozhodnutie 2012/421/SZBP (6) k BTWC s týmito cieľmi: presadzovanie všeobecného uplatňovania BTWC, podpora vykonávania BTWC zmluvnými štátmi, podpora zmluvných štátov, aby predkladali vyhlásenia o opatreniach na budovanie dôvery, a poskytovanie podpory procesu BTWC v období medzi zasadnutiami.

(12)

Vzhľadom na blížiacu sa konferenciu o preskúmaní BTWC, ktorá sa bude konať od novembra do decembra 2016, je vhodné pozíciu Únie aktualizovať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Počas príprav na Ôsmu konferenciu o preskúmaní Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení (ďalej len „BTWC“) a počas nej Únia pracuje najmä na zabezpečení toho, aby sa zmluvné štáty zaoberali týmito prioritami:

a)

budovanie a zachovanie dôvery v dodržiavanie dohovoru prostredníctvom konkrétnych opatrení uvedených v tomto rozhodnutí;

b)

podpora vykonávania na vnútroštátnej úrovni vrátane väčšej spolupráce s mimovládnymi zainteresovanými stranami;

c)

podpora mechanizmu generálneho tajomníka OSN pre vyšetrovanie prípadov údajného použitia biologických zbraní a látok prostredníctvom ďalšieho rozvoja jeho operačných spôsobilostí ako prostriedku na posilnenie článkov VI a VIII BTWC a

d)

podpora všeobecného uplatňovania BTWC.

Cieľom Únie je preskúmať uplatňovanie BTWC, ako aj proces medzi zasadnutiami v období rokov 2012 – 2015, presadzovať konkrétne opatrenia a preskúmať možnosti ďalšieho posilnenia BTWC. Únia predloží v tejto súvislosti konkrétne návrhy na ôsmu konferenciu o preskúmaní v roku 2016 s cieľom ich prijatia na tejto konferencii.

Článok 2

V záujme splnenia cieľov uvedených v článku 1 Únia:

a)

prispieva k úplnému preskúmaniu uplatňovania BTWC na ôsmej konferencii o preskúmaní vrátane plnenia záväzkov, ktoré z BTWC zmluvným štátom vyplývajú, a k vykonávaniu programu medzi zasadnutiami v období rokov 2012 – 2015 a jeho výsledkov;

b)

podporí nový vecný pracovný program, v rámci ktorého sa vyriešia obmedzenia predchádzajúcich programov medzi zasadnutiami, v období medzi ôsmou a deviatou konferenciou o preskúmaní prostredníctvom prijatia zlepšených mechanizmov v záujme ďalšieho pokroku v rámci tohto pracovného programu s cieľom posilniť účinnosť BTWC;

c)

podporí deviatu konferenciu o preskúmaní BTWC, ktorá sa má uskutočniť najneskôr v roku 2021;

d)

pomôže na základe rámca zriadeného predchádzajúcimi konferenciami budovať konsenzus pre úspešný výsledok ôsmej konferencie o preskúmaní a podporí okrem iného konkrétne tieto kľúčové otázky:

i)

Únia uznáva, že v tejto fáze neexistuje konsenzus o overovaní, ktoré je naďalej ústredným prvkom úplného a účinného režimu odzbrojenia a nešírenia, a usiluje sa o určenie možností, ktorými sa v rámci nového programu medzi zasadnutiami a po nich môže prispieť k zvýšeniu dôvery v dodržiavanie a k účinnému vykonávaniu predmetu a účelu BTWC; zmluvné štáty by mali byť schopné preukázať, že dodržujú dohovor, okrem iného prostredníctvom interaktívnej výmeny informácií (ako sú napríklad povinné alebo dobrovoľné vyhlásenia) a posilnenia transparentnosti, pokiaľ ide o ich spôsobilosti, činnosti a opatrenia vrátane dobrovoľných a ostatných dohodnutých opatrení na mieste; návrhy predložené počas programu medzi zasadnutiami v období rokov 2012 – 2015 a výsledky programu poskytujú základ pre túto prácu;

ii)

podpora a prípadné posilnenie vnútroštátnych vykonávacích opatrení vrátane správnych, súdnych a trestnoprávnych predpisov a kontrola patogénnych mikroorganizmov a toxínov v rámci BTWC; zvážiť by sa mohli ďalšie činnosti a rozhodnutia, ktoré by sa mali zrealizovať, pokiaľ ide o prostriedky na zlepšenie vnútroštátneho vykonávania: kontakty a spolupráca s mimovládnymi zainteresovanými stranami na vnútroštátnej, regionálnej a celosvetovej úrovni v súvislosti s ich úlohou pri podporovaní cieľov BTWC a jeho vykonávaní; ďalšia podpora v súvislosti s prijímaním vhodných noriem týkajúcich sa opatrení v oblasti biologickej bezpečnosti a biologickej ochrany; zvyšovanie informovanosti medzi relevantnými odborníkmi v súkromnom a verejnom sektore; programy odbornej prípravy a vzdelávania pre tých, ktorí majú prístup k biologickým agensom a toxínom, ktoré sú relevantné pre dohovor; podpora kultúry zodpovednosti medzi príslušnými vnútroštátnymi odborníkmi a dobrovoľné vypracovanie, prijatie a vyhlasovanie kódexov správania; podpora dodržiavania záväzkov vyplývajúcich z rezolúcií BR OSN č. 1540 (2004) a č. 1673 (2006) v prípade, že sú relevantné pre odstraňovanie rizika získania alebo použitia biologických alebo toxínových zbraní na teroristické účely vrátane rizika prístupu neštátnych subjektov k materiálom, vybaveniu a poznatkom, ktoré by sa mohli použiť pri vývoji a výrobe biologických a toxínových zbraní;

iii)

všeobecné dodržiavanie BTWC všetkými zmluvnými štátmi vrátane výzvy pre všetky štáty, ktoré nie sú stranami BTWC, aby k nemu bezodkladne pristúpili a právne sa zaviazali k odzbrojeniu a nešíreniu biologických a toxínových zbraní; do pristúpenia týchto štátov k BTWC podpora týmto štátom v tom, aby sa ako pozorovatelia zúčastňovali na zasadnutiach zmluvných štátov BTWC a dobrovoľne vykonávali ustanovenia BTWC a odporučenie prijatia akčného plánu pre všeobecné uplatňovanie, ktorý bude koordinovať ISU a ktorý sa zhodnotí na osobitných stretnutiach počas období medzi zasadnutiami;

iv)

úsilie o vyhlásenie zákazu biologických a toxínových zbraní ako všeobecne záväzného pravidla medzinárodného práva, a to aj prostredníctvom všeobecného uplatňovania BTWC;

v)

úsilie o posilnenie transparentnosti a vybudovanie dôvery v dodržiavanie, a to aj prostredníctvom nevyhnutných a dosiahnuteľných revízií súčasných CBM; Únia chce pracovať na zlepšení CBM prostredníctvom stanovenia opatrení na zvýšenie ich priamej súvislosti s kľúčovými cieľmi transparentnosti a zabránenia podozreniam a obavám; naďalej podporovať dobrovoľný proces partnerského preskúmania ako cenného nástroja na zvýšenie transparentnosti medzi zmluvnými štátmi, čím sa zvýši dôvera v dodržiavanie BTWC a posilní vnútroštátne vykonávanie prostredníctvom výmeny najlepších postupov, zvýši informovanosť zainteresovaných strán o plnení požiadaviek a zlepší medzinárodná spolupráca v tejto oblasti;

vi)

posilnenie operačných spôsobilostí mechanizmu generálneho tajomníka OSN na vyšetrovanie údajného použitia chemických a biologických zbraní, a to aj prostredníctvom rozšírenia tímu školených odborníkov, odbornej prípravy a usporadúvania simulačných cvičení a cvičení v teréne; práca, ktorá sa vykonala samostatne, môže pomôcť pri ďalšom posilňovaní článku VI a nepriamo článku VII BTWC;

vii)

prijímanie rozhodnutí, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci a koordináciu v kontexte článku VII BTWC s relevantnými organizáciami na požiadanie ktoréhokoľvek zmluvného štátu v prípade podozrenia z použitia biologických alebo toxínových zbraní, vrátane zlepšenia vnútroštátnych spôsobilostí pre dohľad nad chorobami, ich zisťovanie a diagnostiku a zlepšovania systémov verejného zdravotníctva ako prvej línie ochrany;

viii)

zvýšenie transparentnosti, pokiaľ ide o spoluprácu a pomoc v súvislosti s článkom X BTWC, a to pri zohľadnení mandátov, práce a odborných znalostí iných medzinárodných organizácií; Únia bude naďalej podporovať konkrétne vykonávanie článku X BTWC prostredníctvom svojich rôznych programov pomoci, pričom chce pokračovať vo vytváraní všeobecného porozumenia, ktoré tvorí základ pre účinné opatrenia týkajúce sa spolupráce na mierové účely v rámci BTWC; mohlo by sa uvažovať nad ďalšími činnosťami a mohli by sa prijať rozhodnutia na zlepšenie medzinárodnej spolupráce, pomoci a výmeny v oblasti biológie a technológií na mierové účely, na podporu budovania kapacít v oblasti dohľadu nad chorobami, zisťovania, diagnostiky a izolácie infekčných chorôb; Únia bude naďalej podporovať fungovanie súčasnej databázy spolupráce a pomoci, a ak je to vhodné, hľadať spôsoby zvýšenia jej užitočnosti; podpora – okrem iného – programov globálneho partnerstva G7, príslušných programov Únie a cieľov agendy v oblasti globálnej zdravotnej bezpečnosti zameraných podľa potreby na podporu vykonávania medzinárodných zdravotných predpisov a odzbrojenia, kontroly a bezpečnosti citlivých materiálov, zariadení a odborných poznatkov;

ix)

podpora procesu častejších a cielenejších posúdení relevantného vedeckého a technologického vývoja, ktorý môže mať vplyv na BTWC; takýto proces by ako ústredný prvok nového pracovného programu medzi zasadnutiami mohol zahŕňať začlenenie stálej vedeckej a technologickej poradnej funkcie v rámci ISU a rozsiahlejší proces preskúmania, a to s cieľom zahrnúť príslušné podujatia a prácu, ktorú vykonávajú medzinárodné akadémie a zmluvné štáty, integrovanejším a koordinovanejším spôsobom.

Článok 3

S cieľom posilniť dodržiavanie dohovoru podporí Únia zvýšenie relevantnosti a ucelenosti formulárov CBM prostredníctvom:

a)

preskúmania výročných formulárov CBM ako pravidelného nástroja národných vyhlásení o vykonávaní a dodržiavaní a ich ďalšie rozvíjanie s prihliadnutím na tento cieľ;

b)

maximálneho možného zníženia pretrvávajúcej zložitosti formulárov CBM a odstránenia možnej nejednoznačnosti;

c)

podpory toho, aby ISU zohrávali väčšiu úlohu v rámci podpory národných kontaktných miest pri zostavovaní ich CBM prostredníctvom regionálnych seminárov a školení v oblasti elektronického predkladania formulárov CBM;

d)

práce na zvýšení účasti a kvality a komplexnosti CBM rozšírením funkčnosti elektronického nástroja CBM a jeho sprístupnenia spolu s príručkou CBM vo všetkých úradných jazykoch OSN na webovej stránke BTWC.

Článok 4

Únia popri cieľoch ustanovených v článku 1 podporí posilnenie úlohy ISU. Únia podporí najmä:

a)

predĺženie mandátu ISU o ďalšie obdobie piatich rokov;

b)

začlenenie ďalších činností do mandátu ISU s cieľom podporovať vykonávanie revidovaného a posilneného pracovného programu, ako sa navrhuje v nižšie uvedenom článku 5;

c)

vytvorenie účinnejšieho systému na preskúmanie vedeckého a technologického vývoja a jeho vplyvu na BTWC, a to okrem iného zriadením stálej vedeckej a technologickej poradnej a styčnej funkcie v rámci ISU;

d)

prijatie akčného plánu pre všeobecné uplatňovanie, ktorý bude koordinovať ISU;

e)

úlohu ISU pri podpore národných kontaktných miest zmluvných štátov pri zostavovaní a predkladaní formulárov CBM, ako sa uvádza v článku 3;

f)

primerané zvýšenie súčasného počtu zamestnancov ISU v záujme splnenia nových cieľov a uskutočňovania činností uvedených v tomto článku.

Článok 5

V záujme podpory preskúmania a posilnenia programu v období medzi zasadnutiami Únia konkrétne:

a)

podporí témy pre nový program medzi zasadnutiami, a to buď ako témy v období medzi zasadnutiami, alebo prostredníctvom osobitných pracovných skupín alebo oboma spôsobmi, pričom ide o tieto témy:

i)

vnútroštátne vykonávanie a dodržiavanie;

ii)

ďalšia práca na CBM v období po ôsmej konferencii o preskúmaní;

iii)

pomoc a spolupráca podľa článku VII BTWC;

iv)

vývoj vo vede a technike;

v)

preskúmanie postupu poradného výboru;

vi)

všeobecné uplatňovanie, ako sa navrhuje v článku 6;

b)

podporí rozvoj národných regulačných rámcov pre biologickú bezpečnosť a biologickú ochranu; hoci vhodné normy v oblasti biologickej bezpečnosti a biologickej ochrany pre laboratóriá, ktoré však v žiadnom prípade nie sú náhradou za režim dodržiavania, prijatie a podpora takýchto noriem môže jednotlivým zmluvným štátom z dlhodobého hľadiska pomôcť pri plnení záväzkov, ktoré im vyplývajú z BTWC; mohli by sa popri iných opatreniach osvedčiť aj ako užitočný nástroj na preukázanie dodržiavania; súčasťou nového pracovného programu medzi zasadnutiami by mohli byť diskusie o tomto postupe, t. j. aj s relevantnými laboratóriami, združeniami v oblasti biologickej bezpečnosti a priemyselným odvetvím;

c)

podporí dobrovoľné partnerské preskúmanie v kontexte BTWC za účasti štátov, ktoré sú zmluvnými stranami; cieľom partnerského preskúmania je zlepšiť vykonávanie na vnútroštátnej úrovni a posilniť dodržiavanie prostredníctvom výmeny informácií a posilnenia transparentnosti, pokiaľ ide napríklad o spôsobilosti, činnosti a opatrenia týkajúce sa vykonávania a zámery, pokiaľ ide o dodržiavanie;

d)

podporí posilnenie rozhodovacej moci procesu v období medzi zasadnutiami preskúmaním škály možností, ako napr. jasným vymedzením rozhodovacích právomocí v konkrétnych oblastiach práce.

Článok 6

Únia v záujme podpory všeobecného uplatňovania BTWC:

a)

konkrétnymi krokmi a činnosťami podporí prijatie akčného plánu pre všeobecné uplatňovanie, ktorý bude koordinovať ISU; súčasťou akčného plánu by mohli byť činnosti ako osvetové podujatia, spoločné demarše, preklady relevantných dokumentov, podnety, ako napríklad výmena informácií o ponukách pomoci; tento akčný plán by sa posudzoval a prípadne upravoval na každom zasadnutí zmluvných štátov;

b)

podporí organizáciu osobitných stretnutí alebo zasadnutí pracovných skupín o všeobecnom uplatňovaní počas obdobia medzi zasadnutiami v záujme koordinácie osvetových činností medzi rôznymi aktérmi, ako aj plánovanie regionálnych činností.

Článok 7

Únia podporí úsilie o posilnenie mechanizmu generálneho tajomníka OSN na vyšetrovanie údajného použitia chemických a biologických zbraní, a to najmä s cieľom zabezpečiť účinnosť ustanovení mechanizmu a na tento účel prijať praktické opatrenia, ako je napríklad podpora programov odbornej prípravy, vrátane usporadúvania cvičení a vypracovania systému analytických laboratórií.

Článok 8

Únia podporí úsilie o posilnenie článku VII BTWC na ôsmej konferencii o preskúmaní berúc do úvahy úsilie, ktoré vyvíjajú iní aktéri pri budovaní medzinárodných spôsobilostí v oblasti reakcie na prepuknutie infekčných chorôb.

Článok 9

Medzi opatrenia, ktoré Únia podnikne na účely uvedené v tomto rozhodnutí, patria:

a)

predloženie návrhov Únie a jej členských štátov na základe pozície stanovenej v tomto rozhodnutí týkajúcich sa špecifických, praktických a uskutočniteľných mechanizmov na účinné zlepšenie vykonávania BTWC, ktoré sa predložia na zváženie zmluvným štátom BTWC na ôsmej konferencii o preskúmaní;

b)

prípadné demarše vysokého predstaviteľa alebo delegácií Únie;

c)

vyhlásenia vysokého predstaviteľa alebo delegácie Únie v Organizácii Spojených národov vydané pred ôsmou konferenciou o preskúmaní a počas nej.

Článok 10

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. novembra 2015

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Jednotná akcia Rady 2006/184/SZBP z 27. februára 2006 na podporu Dohovoru o biologických a toxických zbraniach v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 51).

(2)  Ú. v. EÚ C 57, 9.3.2006, s. 1.

(3)  Spoločná pozícia Rady 2006/242/SZBP z 20. marca 2006 o konferencii o preskúmaní Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach, ktorá sa uskutoční v roku 2006 (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 65).

(4)  Jednotná akcia Rady 2008/858/SZBP z 10. novembra 2008 na podporu Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach (BTWC) v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 29).

(5)  Rozhodnutie Rady 2011/429/SZBP z 18. júla 2011 o pozícii Európskej únie na Siedmej konferencii zmluvných štátov o preskúmaní Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a ich zničení (BTWC) (Ú. v. EÚ L 188, 19.7.2011, s. 42).

(6)  Rozhodnutie Rady 2012/421/SZBP z 23. júla 2012 na podporu Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach (BTWC) v rámci stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012, s. 61).


20.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/19


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2097

z 26. októbra 2015

o zriadení konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru Integrovaný systém pozorovania CO2 (ICOS ERIC)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Talianska republika, Fínska republika, Holandské kráľovstvo, Nórske kráľovstvo a Švédske kráľovstvo požiadali Komisiu, aby zriadila konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru Integrovaný systém pozorovania CO2 (ICOS ERIC). Švajčiarska konfederácia sa bude zúčastňovať na činnostiach ICOS ERIC ako pozorovateľ.

(2)

Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Talianska republika, Holandské kráľovstvo, Nórske kráľovstvo a Švédske kráľovstvo sa dohodli na tom, že hostiteľským členským štátom konzorcia ICOS ERIC bude Fínska republika.

(3)

Komisia v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 723/2009 posúdila žiadosť a dospela k záveru, že spĺňa požiadavky ustanovené v uvedenom nariadení.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 20 nariadenia (ES) č. 723/2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Týmto sa zriaďuje konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru Integrovaný systém pozorovania CO2 s názvom ICOS ERIC.

2.   Stanovy konzorcia ICOS ERIC sú uvedené v prílohe. Stanovy sa aktualizujú a sprístupňujú verejnosti na webovom sídle konzorcia ICOS ERIC a v jeho štatutárnom sídle.

3.   Základné prvky stanov, ktorých zmeny si vyžadujú schválenie Komisiou v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 723/2009, sú stanovené v článkoch 1, 2, 16, 18, 19, 22, 23 a 24.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 1.


PRÍLOHA

STANOVY KONZORCIA PRE EURÓPSKU VÝSKUMNÚ INFRAŠTRUKTÚRU INTEGROVANÝ SYSTÉM POZOROVANIA CO2 (ICOS ERIC)

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO

FRANCÚZSKA REPUBLIKA

TALIANSKA REPUBLIKA

FÍNSKA REPUBLIKA

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

ďalej len „členovia“,

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA,

ďalej len „pozorovateľ“,

KEĎŽE členovia sú presvedčení, že riešenie zmeny klímy vyplývajúce z antropogénnych emisií skleníkových plynov (GHG) je globálnou výzvou a že na zvýšenie pochopenia emisií skleníkových plynov, ich záchytov a ich vplyvu na zemské geosystémy a možnosti riadenia je potrebný výskum, ako aj nepretržité dlhodobé pozorovania;

VZHĽADOM NA TO, že na podporenie práce Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) je potrebné dodržiavanie základných klimatických premenných vrátane skleníkových plynov;

ZDÔRAZŇUJÚC, že UNFCCC vyzýva svoje strany dohovoru, aby podporovali systematické pozorovanie skleníkových plynov a spolupracovali na ňom prostredníctvom kooperácie s globálnym systémom pre pozorovanie klímy (GCOS), ktorý je súčasťou globálneho systému systémov pozorovania Zeme (GEOSS) určenou na pozorovanie klímy;

VZHĽADOM NA význam národných výskumov skleníkových plynov a kapacít na ich pozorovanie, ako aj na potrebu koordinácie na európskej úrovni v rámci výskumnej infraštruktúry Integrovaný systém pozorovania CO2 (ICOS);

KEĎŽE členovia chcú umožniť výskum súvisiaci s rozvinutím dlhodobých pozorovaní skleníkových plynov s vysokou presnosťou, aby sa zlepšilo chápanie regionálnych rozpočtov týkajúcich sa zdrojov a záchytov skleníkových plynov, ako aj ich ľudských a prírodných ovplyvňujúcich faktorov a kontrolných mechanizmov;

KEĎŽE členovia chcú poskytovať prístup k údajom systému ICOS pre široké skupiny používateľov s cieľom prepojiť výskum, vzdelávanie a inováciu v rámci podporovania technologického vývoja a poskytnutím nezávislých údajov sa podieľať na analýze emisných inventárov;

ŽIADAJÚC Európsku komisiu, aby zriadila infraštruktúru ICOS ako konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ICOS ERIC),

SA DOHODLI TAKTO:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Názov, sídlo a pracovný jazyk

1.   Zriaďuje sa konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru Integrovaný systém pozorovania CO2„ICOS ERIC“.

2.   ICOS ERIC má svoje štatutárne sídlo v Helsinkách vo Fínsku („hostiteľský štát“).

3.   Pracovným jazykom konzorcia ICOS ERIC je angličtina.

Článok 2

Úlohy a činnosti

1.   Hlavnou úlohou konzorcia ICOS ERIC je vytvoriť distribuovanú výskumnú infraštruktúru Integrovaný systém pozorovania CO2 (ICOS RI) a koordinovať činnosti systému ICOS RI, distribuovať informácie z tohto systému medzi skupiny používateľov a vytvoriť integrované údaje a analýzy na základe systémov pozorovania skleníkových plynov.

2.   ICOS ERIC poskytuje účinný prístup k uceleným a presným údajom s cieľom sprístupniť pre výskum viacúrovňovú analýzu emisií skleníkových plynov, ich záchytov a ich ovplyvňujúcich procesov sprístupnením dlhodobých údajov z protokolov o meraniach a dátových produktov. Prepojením výskumu, vzdelávania a inovácií sa podporuje technologický vývoj a demonštrácie týkajúce sa skleníkových plynov. Na tieto účely ICOS ERIC vykonáva a koordinuje rad činností, medzi ktoré okrem iného patrí:

a)

kvantifikácia atmosférických koncentrácií skleníkových plynov a ich prúdenie nad pevninou i oceánmi v celej Európe a kľúčových oblastiach európskeho záujmu vrátane severného Atlantického oceánu;

b)

uľahčenie európskych výskumných programov a projektov;

c)

príspevok k mobilite znalostí a/alebo výskumných pracovníkov v rámci Európskeho výskumného priestoru (EVP) a zvýšenie využitia intelektuálneho potenciálu v rámci celej Európy;

d)

koordinácia a podpora vývoja technológií a protokolov pre vysoko kvalitné a nákladovo efektívne merania koncentrácie skleníkových plynov a ich prúdenia, ktoré sa majú podporovať aj mimo Európy;

e)

poskytnutie včasných informácií o politikách a prijatých rozhodnutiach týkajúcich sa skleníkových plynov;

f)

uľahčenie analýzy sekvestrácie oxidu uhličitého a/alebo redukčného pôsobenia emisií GHG na globálne úrovne zloženia atmosféry vrátane priradenia zdrojov a záchytov ku geografickým regiónom a sektorom činností;

g)

podpora zámerov systému ICOS RI stanoviť vzor pre budúci rozvoj podobných integrovaných a operatívnych sietí na pozorovanie skleníkových plynov mimo Európy;

h)

vedecké a manažérsky orientované hodnotenie činnosti, strategickej orientácie a fungovania všetkých zložiek systému ICOS RI externými hodnotiteľmi.

3.   ICOS ERIC sa pri svojej činnosti nezameriava na zisk. S cieľom ďalej podporovať inovácie, ako aj prenos znalostí a technológií, sa môžu vykonávať obmedzené ekonomické činnosti, pokiaľ nie sú úzko spojené s hlavnými úlohami a neohrozujú ich plnenie.

KAPITOLA 2

ČLENOVIA A POZOROVATELIA

Článok 3

Členstvo, pozorovateľ a zastupujúce subjekty

1.   Členmi alebo pozorovateľmi konzorcia ICOS ERIC sa môžu stať tieto subjekty:

a)

členské štáty Únie;

b)

pridružené krajiny;

c)

tretie krajiny iné ako pridružené krajiny;

d)

medzivládne organizácie.

2.   Subjekty uvedené v odseku 1 sa môžu stať členmi konzorcia ICOS ERIC, ak prispievajú k prevádzke konzorcia ICOS ERIC a/alebo sú hostiteľskou krajinou centrálneho zariadenia ICOS a/alebo národných sietí ICOS.

3.   Členmi konzorcia ICOS ERIC sú aspoň jeden členský štát a dve iné krajiny, ktoré sú buď členskými štátmi, alebo pridruženými krajinami.

4.   Členské štáty alebo pridružené krajiny majú spoločne väčšinu hlasovacích práv vo valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie stanoví akékoľvek zmeny hlasovacích práv, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby ICOS ERIC vždy plnil túto požiadavku.

5.   Každý člen alebo pozorovateľ môže byť zastúpený jedným alebo viacerými verejnoprávnymi subjektmi vrátane regiónov alebo súkromných subjektov poverených verejnou službou, podľa vlastného výberu a vymenovanými na základe jeho vlastných pravidiel a postupov. Člen alebo pozorovateľ písomne informuje predsedu valného zhromaždenia o všetkých zmenách týkajúcich sa zastupujúceho subjektu.

6.   Členovia a pozorovatelia, ako aj ich zastupujúce subjekty sa uvádzajú v prílohe 1. Prílohu 1 aktualizuje predseda valného zhromaždenia alebo ním poverená osoba.

Článok 4

Prijímanie členov a pozorovateľov

1.   Prijímanie členov musí spĺňať tieto podmienky:

a)

subjekt uvedený v článku 3 ods. 2 predloží písomnú žiadosť predsedovi valného zhromaždenia;

b)

v žiadosti sa opíše, ako sa bude žiadateľ angažovať v systéme ICOS RI a podieľať na realizácii úloh a činností konzorcia ICOS ERIC opísaných v článku 2 a ako bude plniť povinnosti uvedené v článku 6 ods. 2;

c)

na prijatie nového člena sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

2.   Pri prijímaní pozorovateľov sa musia splniť tieto podmienky:

a)

subjekt uvedený v článku 3 ods. 3 predloží písomnú žiadosť predsedovi valného zhromaždenia;

b)

v žiadosti sa opíše, ako sa bude žiadateľ angažovať v systéme ICOS RI, či sa bude podieľať na realizácii úloh a činností konzorcia ICOS ERIC opísaných v článku 2 a ako bude plniť povinnosti pozorovateľa uvedené v článku 6 ods. 4;

c)

na prijatie nového pozorovateľa sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

3.   Pozorovateľ môže byť prijatý najviac na tri roky. Valné zhromaždenie na žiadosť pozorovateľa môže túto počiatočnú lehotu jedenkrát predĺžiť o to isté obdobie. Vo výnimočných prípadoch môže valné zhromaždenie schváliť ďalšie predĺženie štatútu pozorovateľa

Článok 5

Odstúpenie člena alebo pozorovateľa/ukončenie členstva alebo štatútu pozorovateľa

1.   Žiadny člen nesmie odstúpiť (zrušiť svoje členstvo) počas obdobia piatich rokov po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Komisie o zriadení konzorcia ICOS ERIC, pokiaľ valné zhromaždenie neakceptuje žiadosť člena o odstúpenie v skoršom termíne.

2.   Po dobe uvedenej v odseku 1 môže člen odstúpiť na konci rozpočtového roka za predpokladu, že oznámi svoj zámer odstúpiť zaslaním oficiálnej žiadosti dvanásť mesiacov vopred predsedovi valného zhromaždenia.

3.   Pozorovateľ môže odstúpiť na konci rozpočtového roka za predpokladu, že oznámi svoj zámer odstúpiť zaslaním oficiálnej žiadosti šesť mesiacov vopred predsedovi valného zhromaždenia.

4.   Odstupujúci člen alebo pozorovateľ plní všetky záväzky vrátane finančných záväzkov, ktoré prijal pred svojím odstúpením.

5.   Valné zhromaždenie môže ukončiť členstvo alebo štatút pozorovateľa, ak sú splnené tieto kumulatívne podmienky:

a)

člen alebo pozorovateľ vážne porušil jednu alebo viaceré povinnosti vyplývajúce z týchto stanov;

b)

člen alebo pozorovateľ neodstránil takéto porušenie v lehote šiestich mesiacov od doručenia písomného oznámenia o tomto porušení, a

c)

člen alebo pozorovateľ mal možnosť predložiť svoju pozíciu, pokiaľ ide o očakávané rozhodnutie o ukončení, valnému zhromaždeniu.

Článok 6

Práva a povinnosti členov a pozorovateľov

1.   Práva členov zahŕňajú:

a)

právo vymenovať zastupujúce subjekty;

b)

právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení;

c)

právo na prístup k službám a činnostiam, ktoré ICOS ERIC koordinuje pre svoju výskumnú komunitu.

2.   Každý člen:

a)

platí ročný členský príspevok stanovený v prílohe 2;

b)

splnomocňuje svojich zástupcov, ktorí sa zúčastnia na valnom zhromaždení s plnou právomocou zastupovať člena;

c)

zabezpečuje prijatie príslušných noriem a nástrojov v národných sieťových operáciách systému ICOS;

d)

poskytuje potrebnú infraštruktúru a zdroje pre vnútroštátne sieťové operácie systému ICOS a centrálne zariadenia systému ICOS, ktorých je hostiteľom;

e)

podporuje nárast využívania koordinovaných údajov a služieb konzorcia ICOS ERIC medzi výskumníkmi vo vlastnej krajine a zhromažďuje spätnú väzbu a požiadavky používateľov.

3.   Práva pozorovateľov zahŕňajú:

a)

právo vymenovať zastupujúce subjekty;

b)

právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení bez hlasovania.

Pozorovateľ môže získať ďalšie práva udelené valným zhromaždením podľa postupu stanoveného vo vnútorných predpisoch.

4.   Každý pozorovateľ:

a)

platí ročný členský príspevok stanovený v prílohe 2;

b)

plní všetky ostatné povinnosti dojednané medzi príslušným pozorovateľom a konzorciom ICOS ERIC a odsúhlasené valným zhromaždením.

KAPITOLA 3

SPRÁVA A RIADENIE KONZORCIA ICOS ERIC

Článok 7

Správa a riadenie

1.   ICOS ERIC zahŕňa tieto orgány: Valné zhromaždenie, vedeckú poradnú radu, etickú poradnú radu a generálneho riaditeľa s podporou výboru pre výskumnú infraštruktúru systému ICOS. Valné zhromaždenie môže zriadiť ďalšie poradné orgány, ktoré považuje za vhodné.

2.   Osobitné dohody opisujúce úlohy a zodpovednosti vrátane rozpočtových záväzkov sa uzatvárajú medzi konzorciom ICOS ERIC a subjektmi zodpovednými za riadenie centrálnych zariadení systému ICOS a vnútroštátnych sietí systému ICOS.

Článok 8

Valné zhromaždenie: zloženie, zasadnutia a postupy

1.   Valné zhromaždenie je riadiacim orgánom konzorcia ICOS ERIC a skladá sa zo zástupcov členov a pozorovateľov konzorcia ICOS ERIC. Každý člen môže mať najviac troch zástupcov. Pozorovateľ môže mať na valnom zhromaždení jedného zástupcu.

2.   Valné zhromaždenie volí predsedu a podpredsedu spomedzi zástupcov na obdobie dvoch rokov, ktoré môže dvakrát predĺžiť.

3.   Valné zhromaždenie zvoláva a valnému zhromaždeniu predsedá predseda. V jeho neprítomnosti valnému zhromaždeniu predsedá podpredseda.

4.   Valné zhromaždenie zasadá aspoň raz ročne a zodpovedá za celkové riadenie konzorcia ICOS ERIC a dohľad nad ním, ako aj za rozhodnutia o strategickom smerovaní a štruktúre systému ICOS RI.

5.   Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia je možné zvolať, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov.

6.   Člen môže byť zastúpený iným členom, ak to písomne oznámi predsedovi valného zhromaždenia. Člen nemôže zastupovať viac ako jedného iného člena.

7.   Rozhodnutia valného zhromaždenia môžu byť prijaté aj písomným postupom.

8.   Valné zhromaždenie prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 9

Hlasovacie práva

1.   Každý člen musí mať minimálne jeden hlas, ktorý sa doplní o dodatočný hlas za člena centrálneho zariadenia systému ICOS, Portálu CO2 alebo ústredia, a dodatočný hlas za člena, ktorý je hostiteľom štyroch staníc systému ICOS triedy 1 najmenej dvoch rôznych typov (atmosférická, ekosystémová, oceánska stanica). Každý člen má maximálne tri hlasy.

2.   Členovia s viac ako jedným hlasom svoje hlasy nemôžu rozdeliť.

3.   Predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda nemá hlasovacie právo. Členská krajina, z ktorej pochádza predseda/podpredseda, môže vymenovať ďalšieho svojho predstaviteľa.

Článok 10

Rozhodovanie

1.   Na dosiahnutie kvóra musia byť zastúpené dve tretiny všetkých členov.

2.   Valné zhromaždenie rozhoduje jednomyseľným rozhodnutím zastúpených členov o týchto otázkach:

a)

návrhy na zmenu stanov konzorcia ICOS ERIC;

b)

likvidácia a zrušenie konzorcia ICOS ERIC.

3.   Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov zastúpených členov o týchto otázkach:

a)

schválenie ročnej účtovnej závierky konzorcia ICOS ERIC;

b)

prijatie výročnej správy o činnosti systému ICOS RI;

c)

schválenie ročného pracovného plánu a zobratie na vedomie rozpočtov a orientačných päťročných finančných plánov centrálnych zariadení systému ICOS;

d)

schválenie ročného rozpočtu;

e)

schválenie stratégie konzorcia ICOS ERIC;

f)

prijatie vlastného rokovacieho poriadku;

g)

prijatie vnútorných predpisov;

h)

vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa, vymenovanie a odvolanie členov výboru pre výskumnú infraštruktúru systému ICOS;

i)

vymenovanie a odvolanie vedeckej poradnej rady konzorcia ICOS ERIC;

j)

schválenie nových členov a pozorovateľov;

k)

ukončenie štatútu člena alebo pozorovateľa;

l)

schválenie akýchkoľvek významných dohôd, ktoré majú veľký význam pre fungovanie systému ICOS RI;

m)

zriadenie poradných orgánov;

n)

predĺženie obdobia fungovania konzorcia ICOS ERIC.

4.   Rozhodnutia valného zhromaždenia o nasledujúcich záležitostiach si vyžadujú a) dvojtretinovú väčšinu hlasov zastúpených členov a b) dvojtretinovú väčšinu ročných členských príspevkov zaplatených za posledný finančný rok:

a)

úroveň ročných členských príspevkov. Akúkoľvek zmenu štruktúry príspevku, ktorá vedie k zvýšeným príspevkom na podporu niektorej z nasledujúcich zložiek systému ICOS RI (ústredie, Portál CO2 alebo centrálne zariadenie systému ICOS), musí schváliť člen alebo členovia, ktorí sú hostiteľmi príslušných zariadení;

b)

rozhodnutie o uznaní kľúčového významu centrálnych zariadení systému ICOS pre prevádzku systému ICOS RI;

c)

schválenie predčasného odstúpenia člena podľa článku 5 ods. 1

5.   Všetky ostatné rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov zastúpených členov.

Článok 11

Generálny riaditeľ

1.   Generálneho riaditeľa konzorcia ICOS ERIC vymenuje valné zhromaždenie podľa postupu stanoveného valným zhromaždením. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov, pričom toto obdobie možno dvakrát predĺžiť.

2.   Generálny riaditeľ je právnym zástupcom konzorcia ICOS ERIC.

3.   Generálny riaditeľ vykonáva každodenné riadenie konzorcia ICOS ERIC a je zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia vrátane implementácie ročného pracovného plánu a ročného rozpočtu, ako aj za dohľad nad činnosťami systému ICOS RI a ich koordináciu.

4.   Generálny riaditeľ vykonáva svoju funkciu v štatutárnom sídle konzorcia ICOS ERIC a zodpovedá za riadenie zamestnancov a činností ústredia a Portálu CO2 v súlade s rozpočtom konzorcia ICOS ERIC.

Článok 12

Vedecká poradná rada

1.   Valné zhromaždenie zriadi nezávislú vedeckú poradnú radu.

2.   O členstve vo vedeckej poradnej rade a jej rokovacom poriadku rozhoduje valné zhromaždenie a tieto rozhodnutia sú zahrnuté do vnútorných predpisov.

3.   Vedecká poradná rada:

a)

monitoruje vedeckú kvalitu činností systému ICOS RI;

b)

poskytuje spätnú väzbu a predkladá odporúčania v súvislosti s vývojom činností systému ICOS RI;

c)

každoročne predkladá odporúčania valnému zhromaždeniu.

Článok 13

Etická poradná rada

1.   Valné zhromaždenie zriadi nezávislú etickú poradnú radu, ktorá poskytuje poradenstvo a vydáva pravidelné správy o etických otázkach. Etická poradná rada sa skladá z troch až piatich nezávislých osôb.

2.   O členstve v etickej poradnej rade a jej rokovacom poriadku rozhoduje valné zhromaždenie a tieto rozhodnutia sú zahrnuté do vnútorných pravidiel.

Článok 14

Výbor pre výskumnú infraštruktúru systému ICOS

1.   Pre potreby konzorcia ICOS ERIC vznikne výbor pre výskumnú infraštruktúru systému ICOS (výbor pre ICOS RI). Výbor pre ICOS RI pozostáva z jedného zástupcu ústredia, Portálu CO2, každého centrálneho zariadenia systému ICOS a každej monitorovacej stanice, pričom zástupcami naposledy uvedených sú vedeckí a technickí odborníci pochádzajúci z národných sietí systému ICOS.

2.   Výbor pre ICOS RI prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

3.   Generálny riaditeľ konzultuje s výborom pre ICOS RI všetky všeobecné záležitosti vrátane vypracovania návrhov pre valné zhromaždenie týkajúcich sa vytvárania a modifikácie ročných pracovných plánov v súvislosti so systémom ICOS RI s cieľom zaistiť ucelenosť, súdržnosť a stabilitu služieb výskumnej infraštruktúry.

4.   Zasadnutia výboru pre ICOS RI zvoláva generálny riaditeľ.

KAPITOLA 4

PRÍSPEVKY, ZODPOVEDNOSŤ, POISTENIE A PODÁVANIE SPRÁV

Článok 15

Príspevky a finančné zásady

1.   Členovia a pozorovatelia platia ročné príspevky, ako je opísané v prílohe 2.

2.   Ročné príspevky členov a pozorovateľov sú príspevkami v hotovosti. Zásady príspevkov sú stanovené v prílohe 2 a budú ďalej vymedzené vo vnútorných predpisoch.

3.   Príspevky iné ako ročný príspevok konzorciu ICOS ERIC môžu členovia a pozorovatelia poskytnúť samostatne alebo spoločne v spolupráci s inými členmi, pozorovateľmi alebo tretími stranami.

4.   ICOS ERIC môže tiež prijímať dary a iné príspevky po schválení valným zhromaždením.

5.   Zdroje konzorcia ICOS ERIC sa použijú na ciele stanovené v týchto stanovách.

6.   Finančný rok konzorcia ICOS ERIC sa každý rok začína 1. januára a končí 31. decembra.

7.   Účtovné závierky konzorcia ICOS ERIC dopĺňa správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok.

8.   ICOS ERIC podlieha požiadavkám uplatniteľného práva, pokiaľ ide o zostavenie, evidenciu, audit a zverejnenie účtovných závierok.

Článok 16

Ručenie a poistenie

1.   ICOS ERIC zodpovedá za svoje dlhy.

2.   Finančná zodpovednosť členov za dlhy konzorcia ICOS ERIC je obmedzená na ich príslušný ročný finančný príspevok.

3.   ICOS ERIC uzavrie príslušné poistenia na krytie rizík zo svojej činnosti.

Článok 17

Podávanie správ

1.   ICOS ERIC vypracúva výročnú správu o činnosti, ktorá sa týka predovšetkým vedeckých, prevádzkových a finančných aspektov jej činností. Správu schváli valné zhromaždenie a predloží sa Komisii a príslušným verejným orgánom do šiestich mesiacov od konca príslušného rozpočtového roku. Správa sa sprístupní verejnosti.

2.   ICOS ERIC informuje Komisiu o všetkých okolnostiach, pri ktorých hrozí vážne ohrozenie plnenia úloh konzorcia ICOS ERIC, alebo ktoré konzorciu ICOS ERIC bránia v plnení požiadaviek stanovených v nariadení (ES) č. 723/2009.

KAPITOLA 5

POLITIKY

Článok 18

Politika v oblasti údajov a politika práv duševného vlastníctva

1.   Údaje systému ICOS RI, ako aj práva duševného vlastníctva a iné znalosti, ktoré sú spojené s údajmi systému ICOS RI a pripravujú sa v rámci systému ICOS RI, patria subjektu alebo osobe, ktorá ich vytvorila. Používanie údajov systému ICOS RI povolia konzorciu ICOS ERIC poskytovatelia údajov v súlade s podmienkami vymedzenými v dokumente o dátovej politike systému ICOS.

2.   ICOS ERIC prijmú spoločné zásady a pravidlá s cieľom zabezpečiť prístup k vedeckým poznatkom systému ICOS RI. Uznanie práv poskytovateľov údajov a autorov bude potvrdené primeraným spôsobom.

Článok 19

Politika prístupu pre používateľov a politika šírenia

1.   ICOS ERIC zavedie bezpečné, spravodlivé a transparentné postupy na zabezpečenie prístupu k údajom systému ICOS pre všetkých používateľov údajov.

2.   Ak je potrebné prístup výskumných pracovníkov k zariadeniam a službám systému ICOS RI z kapacitných dôvodov obmedziť, výberové kritériá musia byť založené na vedeckej excelentnosti návrhov podľa postupov stanovených vo vnútorných predpisoch.

3.   Poskytovatelia údajov a ICOS ERIC budú podnecovať výskumníkov, aby verejne sprístupnili výsledky svojho výskumu, a od výskumníkov členských krajín budú žiadať, aby výsledky sprístupnili prostredníctvom konzorcia ICOS ERIC.

4.   So zámerom osloviť rôzne cieľové skupiny ICOS ERIC využije viaceré informačné kanály, ako sú webový portál, informačné bulletiny, semináre, prítomnosť na konferenciách, články v časopisoch a denníkoch.

Článok 20

Hodnotenie

1.   Medzinárodná nezávislá skupina externých hodnotiteľov najvyššej kvality, ktorú vymenovalo valné zhromaždenie, vykonáva každých 5 rokov:

a)

vedecké a riadiace hodnotenia činností konzorcia ICOS ERIC;

b)

hodnotenie aktivít, vedeckého a strategického smerovania a činností všetkých zložiek systému ICOS RI.

Skupina odborníkov venuje osobitnú pozornosť plneniu požiadaviek užívateľov.

2.   Výsledky hodnotení uvedené v odseku 1 sa oznamujú valnému zhromaždeniu.

Článok 21

Zamestnanie

Konzorcium ICOS ERIC je zamestnávateľom podporujúcim rovnosť príležitostí. Všetky voľné pracovné miesta v konzorciu ICOS ERIC sa zverejňujú.

Článok 22

Politika verejného obstarávania a oslobodenie od daní

1.   ICOS ERIC zaobchádza s kandidátmi vo verejnej súťaži a predkladateľmi ponúk rovnako a nediskriminačným spôsobom, nezávisle od toho, či majú sídlo v Únii, alebo nie. Politika verejného obstarávania konzorcia ICOS ERIC dodržiava zásady transparentnosti, nediskriminácie a hospodárskej súťaže.

2.   Za všetky obstarávania konzorcia ICOS ERIC je zodpovedný generálny riaditeľ. Všetci uchádzači sa zverejnia na webovom sídle konzorcia ICOS ERIC a na územiach členov a pozorovateľov. Rozhodnutie o pridelení verejnej zákazky sa uverejní a obsahuje úplné odôvodnenie. ICOS ERIC vypracuje svoje vlastné politiky verejného obstarávania.

3.   Pri obstarávaní v súvislosti s činnosťami konzorcia ICOS ERIC členovia a pozorovatelia primerane zohľadňujú potreby, technické požiadavky a špecifikácie týkajúce sa konzorcia ICOS ERIC, ktoré určili príslušné orgány.

4.   Politika verejného obstarávania konzorcia ICOS ERIC sa používa pre celý systém ICO RI všade tam, kde je to možné.

5.   Oslobodenia od dane na základe článku 143 ods. 1 písm. g) a článku 151 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES (1) a v súlade s článkami 50 a 51 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 (2) sa obmedzujú na daň z pridanej hodnoty na také tovary a služby, ktoré sú pre oficiálne použitie konzorcia ICOS ERIC s hodnotou vyššou ako 250 EUR a ktoré v plnej výške zaplatilo a obstaralo konzorcium ICOS ERIC. Oslobodenie od dane sa vzťahuje na neekonomické činnosti. Nevzťahuje sa na ekonomickú činnosť. Na verejné obstarávanie jednotlivých členov sa takéto oslobodenie neuplatňuje. Neuplatňujú sa žiadne ďalšie obmedzenia.

KAPITOLA 6

TRVANIE, ZRUŠENIE, RIEŠENE SPOROV A USTANOVENIA O ZRIADENÍ

Článok 23

Trvanie

Konzorcium ICOS ERIC sa zriaďuje na počiatočné obdobie dvadsiatich rokov, ktoré možno predĺžiť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Článok 24

Zrušenie a platobná neschopnosť

1.   Zrušenie konzorcia ICOS ERIC si vyžaduje rozhodnutie valného zhromaždenia v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b) a musí byť oznámené do desiatich dní po jeho schválení Európskej komisii.

2.   Majetok zostávajúci po zaplatení dlhov konzorcia ICOS ERIC sa rozdelí medzi členov proporcionálne podľa ich kumulovaného príspevku na konzorcium ICOS ERIC za päť po sebe nasledujúcich rokov pred zrušením.

3.   ICOS ERIC o tom bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 10 dní od ukončenia postupu zrušenia informuje Komisiu.

4.   ICOS ERIC zaniká dňom, keď Európska komisia uverejní príslušné oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Keď konzorcium ICOS ERIC nie je schopné splácať svoje dlhy, vždy o tom ihneď informuje Komisiu.

Článok 25

Vnútorné predpisy

Tieto stanovy sa vykonávajú internými predpismi, ktoré prijme valné zhromaždenie.

Článok 26

Zmeny štatútu

1.   Zmeny môže valnému zhromaždeniu navrhnúť ktorýkoľvek člen alebo generálny riaditeľ.

2.   Valné zhromaždenie môže prijať návrhy na zmeny týchto stanov a predložiť ich Európskej komisii v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 723/2009.

Článok 27

Rozhodné právo

Zriadenie a vnútorné fungovanie konzorcia ICOS ERIC sa riadi:

a)

právom Únie, najmä nariadením (ES) č. 723/2009;

b)

právom hostiteľského štátu v prípade záležitostí, na ktoré sa nevzťahuje (alebo sa len čiastočne vzťahuje) právo Únie;

c)

týmito stanovami a ich vykonávacími predpismi.

Článok 28

Riešenie sporov

1.   Súdny dvor Európskej únie má súdnu právomoc rozhodovať v prípade sporov medzi členmi týkajúcich sa konzorcia ICOS ERIC, sporov medzi členmi a konzorciom ICOS ERIC a všetkých sporov, v ktorých je účastníkom Únia.

2.   Právne predpisy Únie týkajúce sa súdnej právomoci sa vzťahujú na spory medzi konzorciom ICOS ERIC a tretími stranami. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy Únie, sa na základe práva hostiteľského štátu určí príslušná súdna právomoc na riešenie takýchto sporov.

Článok 29

Dostupnosť stanov

Stanovy sa aktualizujú a sú verejne dostupné na webovom sídle ICOS ERIC a v štatutárnom sídle.

Článok 30

Ustanovenia o zriadení

1.   Ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia zvolá hostiteľská krajina čo najskôr po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Komisie o zriadení konzorcia ICOS ERIC.

2.   Pred konaním ustanovujúcej schôdze a najneskôr do štyridsiatich piatich kalendárnych dní od rozhodnutia Komisie o vytvorení konzorcia ICOS ERIC hostiteľský štát informuje zakladajúcich členov a pozorovateľov, ako sa uvádzajú v prílohe 1, o všetkých konkrétnych naliehavých právnych krokoch, ktoré je nutné prijať v mene konzorcia ICOS ERIC. Pokiaľ žiadny člen nepredloží námietky do piatich pracovných dní po oznámení, osoba riadne oprávnená hostiteľským štátom vykoná právne kroky.


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.)

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 1.)

PRÍLOHA 1

ČLENOVIA A POZOROVATELIA A ICH SÚČASNÉ ZASTUPUJÚCE SUBJEKTY

V tejto prílohe sa uvádzajú členovia a pozorovatelia a subjekty, ktoré ich zastupujú.

ČLENOVIA

Krajina alebo medzivládna organizácia

Zastupujúci subjekt

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO

BELGICKÝ ÚRAD PRE VEDECKÚ POLITIKU (BELSPO)

FÍNSKA REPUBLIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA A KULTÚRY;

MINISTERSTVO DOPRAVY A KOMUNIKÁCIÍ

FRANCÚZSKA REPUBLIKA

FRANCÚZSKA KOMISIA PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE A ATÓMOVÚ ENERGIU (CEA);

NÁRODNÉ CENTRUM PRE VEDECKÝ VÝSKUM (CNRS);

FRANCÚZSKY NÁRODNÝ INŠTITÚT PRE POĽNOHOSPODÁRSKY VÝSKUM (INRA)

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO

SPOLKOVÉ MINISTERSTVO DOPRAVY (BMVI)

TALIANSKA REPUBLIKA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA);

CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC);

ICOS-IT, JOINT RESEARCH UNIT

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO

NÓRSKA RADA PRE VÝSKUM

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO

ŠVÉDSKA RADA PRE VÝSKUM

POZOROVATELIA

Krajina alebo medzivládna organizácia

Zastupujúci subjekt

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

ETH ZURICH

PRÍLOHA 2

ROČNÉ PRÍSPEVKY

ÚVOD

Financovanie národných sietí systému ICOS sa organizuje na vnútroštátnej úrovni a nie je zahrnuté do hostiteľských príspevkov. Centrálne zariadenia systému ICOS prevádzkované mimo konzorcia ICOS ERIC buď ako národné, alebo nadnárodné konzorciá sú financované z väčšej časti z prostriedkov hostiteľských krajín a z menšej časti konzorciom ICOS ERIC prostredníctvom prerozdelenia ročných príspevkov. Integrované činnosti konzorcia ICOS ERIC sú financované prostredníctvom ročných príspevkov a prostredníctvom osobitných hostiteľských príspevkov.

ZÁSADY

Ročný členský príspevok konzorciu ICOS ERIC je založený na týchto premenných:

Spoločný základný príspevok (50 % spoločných príspevkov)

Spoločný príspevok založený na HND (50 % spoločných príspevkov)

Príspevky založené na staniciach

Hostiteľské krajiny sú zaviazané platiť osobitný hostiteľský príspevok konzorciu ICOS ERIC (HO, CP).

Pozorovateľ bude platiť ročný pozorovateľský príspevok na základe rovnakej metódy výpočtu, aká platí pre členov.

Člen alebo pozorovateľ pristupujúci ku konzorciu ICOS ERIC uhrádza za rok vstupu plnú výšku ročného príspevku.

O ročných príspevkoch medzivládnych organizácií rozhodne valné zhromaždenie.

Rozpočet a činnosti konzorcia ICOS ERIC sa upravia tak, aby zodpovedali príjmu.

Počiatočné záväzky

Pred koncom počiatočného 5-ročného obdobia valné zhromaždenie rozhodne o metóde výpočtu na nasledujúce obdobia.

a)

Počiatočný záväzok pre členov je 5 rokov (ak VZ nerozhodne inak). Pre pozorovateľov neplatia žiadne počiatočné záväzky;

b)

Orientačná štruktúra tržieb ICOS ERIC na päť rokov je uvedená nižšie (v tabuľke 1) a vychádza z odhadovanej účasti krajín, ktoré podpísali vyhlásenie o zámere;

c)

Maximálny relatívny osobitný hostiteľský príspevok do prvého 5-ročného rozpočtu ústredia alebo Portálu CO2 nemôže pri žiadnom komponente presiahnuť 80 % ročného rozpočtu;

d)

Celkový počiatočný 5-ročný rozpočet ICOS RI je podrobne uvedený vo finančnom pláne (umiestnenie sa spresní);

e)

Ročné príspevky sú uvedené v tabuľke 2; Poznámka: Rozpočet je odhad vychádzajúci zo zámerov jednotlivých krajín z roku 2013, pokiaľ ide o členstvo v konzorciu ICOS ERIC. Bude revidovaný prvým valným zhromaždením na základe konečného počtu členov.

Tabuľka 1

Plán štruktúry príjmov a výdavkov konzorcia ICOS ERIC počas prvých piatich rokov vypočítaných na základe odhadov v tabuľke 2

Príjmy, v tis. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Spoločný základný príspevok

166

154

154

154

154

Spoločný príspevok založený na HND

176

171

171

171

171

Príspevok založený na staniciach

616

859

859

859

859

Osobitný hostiteľský príspevok (HO)

950

950

950

950

950

Osobitný hostiteľský príspevok (CP)

859

859

859

859

859

Spolu

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993

 

 

 

 

 

 

Výdavky, v tis. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Ústredie a spoločné činnosti

1 135

1 126

1 126

1 126

1 126

Činnosti Portálu CO2

1 016

1 008

1 008

1 008

1 008

Činnosti centrálnych zariadení

616

859

859

859

859

Spolu

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993


Tabuľka 2

Odhadované ročné príspevky a osobitné hostiteľské príspevky na ICOS ERIC za prvých päť rokov prevádzky

Členská/pozorovateľská* krajina

Ročný príspevok

2015

2016

2017

2018

2019

Belgicko

SPOLU

57 836

95 199

95 199

95 199

95 199

Spoločný základný príspevok

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Spoločný príspevok založený na HND

7 625

7 407

7 407

7 407

7 407

Príspevok založený na staniciach

31 750

70 650

70 650

70 650

70 650

Fínsko

SPOLU

112 938

133 009

133 009

133 009

133 009

Spoločný základný príspevok

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Spoločný príspevok založený na HND

3 877

3 766

3 766

3 766

3 766

Príspevok založený na staniciach

90 600

112 100

112 100

112 100

112 100

Osobitný hostiteľský príspevok

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Francúzsko

SPOLU

163 087

182 067

182 067

182 067

182 067

Spoločný základný príspevok

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Spoločný príspevok založený na HND

42 026

40 825

40 825

40 825

40 825

Príspevok založený na staniciach

102 600

124 100

124 100

124 100

124 100

Osobitný hostiteľský príspevok

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Nemecko

SPOLU

205 424

288 461

288 461

288 461

288 461

Spoločný základný príspevok

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Spoločný príspevok založený na HND

54 012

52 468

52 468

52 468

52 468

Príspevok založený na staniciach

132 950

218 850

218 850

218 850

218 850

Taliansko

SPOLU

95 052

92 796

92 796

92 796

92 796

Spoločný základný príspevok

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Spoločný príspevok založený na HND

32 790

31 853

31 853

31 853

31 853

Príspevok založený na staniciach

43 800

43 800

43 800

43 800

43 800

Holandsko

SPOLU

57 237

66 314

66 314

66 314

66 314

Spoločný základný príspevok

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Spoločný príspevok založený na HND

12 375

12 021

12 021

12 021

12 021

Príspevok založený na staniciach

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Osobitný hostiteľský príspevok

139 338

139 338

139 338

139 338

139 338

Nórsko

SPOLU

89 285

109 272

109 272

109 272

109 272

Spoločný základný príspevok

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Spoločný príspevok založený na HND

6 773

6 579

6 579

6 579

6 579

Príspevok založený na staniciach

64 050

85 550

85 550

85 550

85 550

Švédsko (1)

SPOLU

123 133

153 851

153 851

153 851

153 851

Spoločný základný príspevok

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Spoločný príspevok založený na HND

7 472

7 258

7 258

7 258

7 258

Príspevok založený na staniciach

97 200

129 450

129 450

129 450

129 450

Osobitný hostiteľský príspevok

719 259

719 259

719 259

719 259

719 259

Švajčiarsko*

SPOLU

54 114

63 281

63 281

63 281

63 281

Spoločný základný príspevok

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Spoločný príspevok založený na HND

9 253

8 988

8 988

8 988

8 988

Príspevok založený na staniciach

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

CELKOVÝ SÚČET

2 766 703

2 992 848

2 992 848

2 992 848

2 992 848


(1)  Celková výška ročného príspevku Švédska nepresiahne 7 750 000 SEK.


20.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/35


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2098

z 13. novembra 2015,

ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

[oznámené pod číslom C(2015) 7716]

(Iba anglické, bulharské, české, dánske, francúzske, grécke, holandské, litovské, lotyšské, nemecké, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 52,

po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 31 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (2) a od 1. januára 2015 v súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 má Komisia vykonávať potrebné overovania, oznamovať členským štátom výsledky týchto overovaní, zohľadňovať pripomienky členských štátov, iniciovať dvojstranné rokovania v záujme dosiahnutia dohody s dotknutými členskými štátmi a formálne im oznamovať svoje závery.

(2)

Členské štáty mali možnosť požiadať o začatie zmierovacieho konania. Túto možnosť v niektorých prípadoch využili a Komisia preskúmala správy týkajúce sa výsledkov uvedených konaní.

(3)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013 sa môžu financovať iba poľnohospodárske výdavky, ktoré sa vynaložili spôsobom, pri ktorom nedošlo k porušeniu právnych predpisov Únie.

(4)

Z vykonaných overení, výsledkov dvojstranných rokovaní a zmierovacích konaní vyplynulo, že časť výdavkov vykázaných členskými štátmi nespĺňa túto požiadavku, a teda ju nemožno financovať z EPZF a EPFRV.

(5)

Mali by sa uviesť sumy, v prípade ktorých nebol uznaný nárok na financovanie z EPZF a EPFRV. Tieto sumy nesúvisia s výdavkami, ktoré sa vynaložili skôr ako dvadsaťštyri mesiacov pred písomným oznámením, v ktorom Komisia oznámila členským štátom výsledky svojich overení.

(6)

V súvislosti s prípadmi, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, Komisia oznámila členským štátom v súhrnnej správe posúdenie súm, ktoré treba vylúčiť z dôvodu ich nesúladu s právnymi predpismi Únie.

(7)

Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté žiadne finančné závery, ktoré by Komisia mohla vyvodiť z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie vo veciach, ktoré neboli uzavreté k 1. septembru 2015,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Sumy stanovené v prílohe a súvisiace s výdavkami, ktoré vynaložili akreditované platobné agentúry členských štátov a ktoré sa vykázali v rámci EPZF alebo EPFRV, sa vylučujú z financovania Úniou.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike, Českej republike, Dánskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Helénskej republike, Holandskému kráľovstvu, Írsku, Litovskej republike, Lotyšskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Slovenskej republike, Slovinskej republike, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republike Nemecko, Španielskemu kráľovstvu, Švédskemu kráľovstvu a Talianskej republike.

V Bruseli 13. novembra 2015

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).


PRÍLOHA

Rozpočtová položka: 05070107

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

PT

nezrovnalosti

2011

V dôsledku zmeny PACA sa na tieto prípady nevzťahovalo pravidlo 50-50.

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 88 813,21

0,00

– 88 813,21

 

certifikácia

2011

najpravdepodobnejšia chyba (EPZF mimo IACS)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 337 112,22

0,00

– 337 112,22

 

oddelená priama pomoc

2010

nedostatky v LPIS, rok žiadosti 2009

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

842 101,13

0,00

842 101,13

 

oddelená priama pomoc

2011

nedostatky v LPIS, rok žiadosti 2009

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

128,16

0,00

128,16

 

oddelená priama pomoc

2011

nedostatky v LPIS, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

772 454,04

0,00

772 454,04

 

oddelená priama pomoc

2012

nedostatky v LPIS, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 18,01

0,00

– 18,01

 

oddelená priama pomoc

2012

nedostatky v LPIS, rok žiadosti 2011

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

717 437,91

0,00

717 437,91

 

 

 

 

 

Spolu PT:

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80


Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80

Rozpočtová položka: 6701

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

DE

certifikácia

2010

známa chyba (EPZF mimo IACS)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 264 813,77

0,00

– 264 813,77

 

ovocie a zelenina – mimoriadne podporné opatrenia

2011

Meklenbursko-Predpomoransko: stiahnutie z trhu pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) č. 585/2011

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 4 917,03

0,00

– 4 917,03

 

certifikácia

2010

MLE v prípade populácie EPZF (mimo IACS)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 97 582,36

0,00

– 97 582,36

 

oddelená priama pomoc

2011

nevykonanie extrapolácie výsledkov kontrol na mieste; roky žiadosti 2010 – 2012

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 93 482,99

0,00

– 93 482,99

 

oddelená priama pomoc

2012

nevykonanie extrapolácie výsledkov kontrol na mieste; roky žiadosti 2010 – 2012

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 36 627,26

0,00

– 36 627,26

 

ovocie a zelenina – mimoriadne podporné opatrenia

2011

Porýnie-Falcko: systém riadenia a kontroly pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) č. 585/2011

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 194 499,62

0,00

– 194 499,62

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2011

nedostatky pri uznávaní PO 139040000019 – región Meklenbursko-Predpomoransko

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 129 432,74

0,00

– 129 432,74

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2012

nedostatky pri uznávaní PO 139040000019 – región Meklenbursko-Predpomoransko

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 147 300,28

0,00

– 147 300,28

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2013

nedostatky pri uznávaní PO 139040000019 – región Meklenbursko-Predpomoransko

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 150 064,03

0,00

– 150 064,03

 

_vrátené finančné prostriedky

2014

neodôvodnené zastavenie vrátenia finančných prostriedkov

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 2 481 722,50

0,00

– 2 481 722,50

 

oddelená priama pomoc

2010

nedostatky týkajúce sa krajinných prvkov, roky žiadostí 2009 – 2011

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 370 623,93

0,00

– 370 623,93

 

oddelená priama pomoc

2011

nedostatky týkajúce sa krajinných prvkov, roky žiadostí 2009 – 2011

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 357 838,28

0,00

– 357 838,28

 

oddelená priama pomoc

2012

nedostatky týkajúce sa krajinných prvkov, roky žiadostí 2009 – 2011

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 105 163,65

0,00

– 105 163,65

 

 

 

 

 

Spolu DE:

EUR

– 4 434 068,44

0,00

– 4 434 068,44

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

ES

certifikácia

2011

známa chyba

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 3 998,89

0,00

– 3 998,89

 

ostatná priama pomoc – rastlinné výrobky (POSEI)

2008

nedostatky v SIGPAC s vplyvom na doplnkovú pomoc poskytovanú na plochu v prípade banánov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 135 979,57

0,00

– 135 979,57

 

ostatná priama pomoc – rastlinné výrobky (POSEI)

2009

nedostatky v SIGPAC s vplyvom na doplnkovú pomoc poskytovanú na plochu v prípade banánov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 308 720,40

0,00

– 308 720,40

 

ostatná priama pomoc – POSEI

2010

nedostatky v SIGPAC s vplyvom na doplnkovú pomoc poskytovanú na plochu v prípade banánov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 306 723,00

0,00

– 306 723,00

 

ostatná priama pomoc – POSEI

2011

nedostatky v SIGPAC s vplyvom na doplnkovú pomoc poskytovanú na plochu v prípade banánov

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 123 456,00

0,00

– 123 456,00

 

ostatná priama pomoc – POSEI

2012

nedostatky v SIGPAC s vplyvom na doplnkovú pomoc poskytovanú na plochu v prípade banánov

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 122 037,12

0,00

– 122 037,12

 

 

 

 

 

Spolu ES:

EUR

– 1 000 914,98

0,00

– 1 000 914,98

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

FR

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2013

nedostatky pri kontrole opatrení týkajúcich sa hovädzieho (a teľacieho) dobytka podľa článku 68 nariadenia 73/2009

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 406 858,17

0,00

– 406 858,17

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2014

nedostatky pri kontrole opatrení týkajúcich sa hovädzieho (a teľacieho) dobytka podľa článku 68 nariadenia 73/2009

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 442 175,48

0,00

– 442 175,48

 

víno – reštrukturalizácia

2009

platba pomoci pred ukončením reštrukturalizačných operácií

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 606 952,96

0,00

– 606 952,96

 

víno – reštrukturalizácia

2010

platba pomoci pred ukončením reštrukturalizačných operácií

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 4 372 246,97

0,00

– 4 372 246,97

 

víno – reštrukturalizácia

2011

platba pomoci pred ukončením reštrukturalizačných operácií

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 5 707 849,36

0,00

– 5 707 849,36

 

 

 

 

 

Spolu FR:

EUR

– 11 536 082,94

0,00

– 11 536 082,94

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

GB

ovocie a zelenina – operačné programy

2005

neoprávnené výdavky

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 465 892,11

– 54 831,07

– 1 411 061,04

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2006

neoprávnené výdavky

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 242 089,88

– 46 800,46

– 195 289,42

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2007

neoprávnené výdavky

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 233 634,25

– 238 484,38

– 995 149,87

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2008

neoprávnené výdavky (vylúčenie)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 13 400,14

0,00

– 13 400,14

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2009

neoprávnené výdavky (vylúčenie)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 59 288,47

0,00

– 59 288,47

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2010

neoprávnené výdavky (vylúčenie)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 22 715,72

0,00

– 22 715,72

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2008

nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (100 % vylúčenie 16 organizácií výrobcov nespĺňajúcich dané kritériá)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 3 656 140,55

0,00

– 3 656 140,55

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2009

nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (100 % vylúčenie 16 organizácií výrobcov nespĺňajúcich dané kritériá)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 6 184 584,80

0,00

– 6 184 584,80

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2010

nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (100 % vylúčenie 16 organizácií výrobcov nespĺňajúcich dané kritériá)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 3 480 891,95

0,00

– 3 480 891,95

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2011

nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (100 % vylúčenie 16 organizácií výrobcov nespĺňajúcich dané kritériá)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 427 546,59

0,00

– 427 546,59

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2012

nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (100 % vylúčenie 16 organizácií výrobcov nespĺňajúcich dané kritériá)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 147,73

0,00

– 2 147,73

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2008

nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (extrapolácia)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 3 667 910,51

0,00

– 3 667 910,51

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2009

nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (extrapolácia)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 7 235 505,78

0,00

– 7 235 505,78

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2010

nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (extrapolácia)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 4 245 105,28

0,00

– 4 245 105,28

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2011

nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (extrapolácia)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 543 884,27

0,00

– 543 884,27

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2012

nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (extrapolácia)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 26 234,21

0,00

– 26 234,21

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2008

nedostatky pri kľúčových kontrolách v rámci operačných programov organizácií výrobcov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 116 828,27

– 733 745,12

– 383 083,15

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2009

nedostatky pri kľúčových kontrolách v rámci operačných programov organizácií výrobcov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 2 321 311,07

– 1 347 937,91

– 973 373,16

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2010

nedostatky pri kľúčových kontrolách v rámci operačných programov organizácií výrobcov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 230 356,65

– 774 871,30

– 455 485,35

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2011

nedostatky pri kľúčových kontrolách v rámci operačných programov organizácií výrobcov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 132 682,06

– 97 143,08

– 35 538,98

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2012

nedostatky pri kľúčových kontrolách v rámci operačných programov organizácií výrobcov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 4 552,41

– 2 838,19

– 1 714,22

 

 

 

 

 

Spolu GB:

EUR

– 37 312 702,70

– 3 296 651,51

– 34 016 051,19

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

GR

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2014

zmeny vo vyhláseniach vykonané po termíne

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 106 702,00

0,00

– 106 702,00

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2012

zmeny vo vyhláseniach vykonané po termíne

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 98 796,62

0,00

– 98 796,62

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2013

zmeny vo vyhláseniach vykonané po termíne

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 17 215,35

0,00

– 17 215,35

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2012

miera kontrol režimu týkajúceho sa bahníc a kôz

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 485 838,55

0,00

– 485 838,55

 

nároky

2012

prepočty osobitných nárokov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 10 821,89

0,00

– 10 821,89

 

nároky

2013

prepočty osobitných nárokov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 55 395,36

0,00

– 55 395,36

 

nároky

2011

prepočty osobitných nárokov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 5 204,47

0,00

– 5 204,47

 

nezrovnalosti

2012

oneskorenia v rámci postupu vymáhania finančných prostriedkov (prípad 154141)

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 941 437,40

0,00

– 941 437,40

 

nezrovnalosti

2012

oneskorenia v rámci postupu vymáhania finančných prostriedkov (prípad 162561)

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 842 096,15

0,00

– 842 096,15

 

nezrovnalosti

2012

oneskorenia v rámci postupu vymáhania finančných prostriedkov (prípad 162861)

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 552 487,95

0,00

– 552 487,95

 

nezrovnalosti

2012

oneskorenia v rámci postupu vymáhania finančných prostriedkov (prípad 163981)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 279 013,86

0,00

– 279 013,86

 

nezrovnalosti

2012

oneskorenia v rámci postupu vymáhania finančných prostriedkov (prípad 164801)

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 27 440,99

0,00

– 27 440,99

 

nezrovnalosti

2012

oneskorenia v rámci postupu vymáhania finančných prostriedkov (prípad 47761)

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 452 069,58

0,00

– 452 069,58

 

nezrovnalosti

2012

oneskorenia v rámci postupu vymáhania finančných prostriedkov (prípad 47781)

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 1 080 514,89

0,00

– 1 080 514,89

 

nároky

2011

pridelenie vnútroštátnej rezervy v roku 2010 – krátkodobá nájomná zmluva

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 95 815,50

– 95 815,50

0,00

 

nároky

2012

pridelenie vnútroštátnej rezervy v roku 2010 – krátkodobá nájomná zmluva

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 83 079,90

– 83 079,90

0,00

 

nároky

2013

pridelenie vnútroštátnej rezervy v roku 2010 – krátkodobá nájomná zmluva

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 89 037,30

0,00

– 89 037,30

 

nezrovnalosti

2012

nevykazovanie v prílohe III (prípady EL/1995/002)

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 666 519,52

0,00

– 666 519,52

 

nezrovnalosti

2012

nevykazovanie v prílohe III (prípady EL/1997/078/J)

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 700 033,30

0,00

– 700 033,30

 

propagačné opatrenia

2008

nevykonávanie článku 25 nariadenia (ES) č. 501/2008

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 18 671,28

0,00

– 18 671,28

 

propagačné opatrenia

2009

nevykonávanie článku 25 nariadenia (ES) č. 501/2008

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 129 920,48

0,00

– 129 920,48

 

propagačné opatrenia

2010

nevykonávanie článku 25 nariadenia (ES) č. 501/2008

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 200 612,64

0,00

– 200 612,64

 

propagačné opatrenia

2011

nevykonávanie článku 25 nariadenia (ES) č. 501/2008

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 228 647,15

0,00

– 228 647,15

 

propagačné opatrenia

2012

nevykonávanie článku 25 nariadenia (ES) č. 501/2008

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 83 658,55

0,00

– 83 658,55

 

nezrovnalosti

2012

nedostatky v postupoch riadenia dlhov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 5 993 214,33

– 417 506,08

– 5 575 708,25

 

 

 

 

 

Spolu GR:

EUR

– 13 244 245,01

– 596 401,48

– 12 647 843,53

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

IE

ostatná priama pomoc – energetické plodiny

2009

rok žiadosti 2008, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – pomoc na energetické plodiny

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 31,05

0,00

– 31,05

 

ostatná priama pomoc

2009

rok žiadosti 2008, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – ostatná priama pomoc (bielkovinové plodiny )

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 6,11

0,00

– 6,11

 

oddelená priama pomoc

2009

rok žiadosti 2008, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – SPS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 13 797 397,95

– 236 510,85

– 13 560 887,10

 

ostatná priama pomoc

2010

rok žiadosti 2009, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – ostatná priama pomoc (bielkovinové plodiny )

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 34,45

0,00

– 34,45

 

oddelená priama pomoc

2010

rok žiadosti 2009, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – SPS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 12 885 281,59

– 220 875,62

– 12 664 405,97

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2011

rok žiadosti 2010, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – oddelená pomoc na základe článku 68 (režim oviec na pasienkoch)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 38 235,25

0,00

– 38 235,25

 

ostatná priama pomoc

2011

rok žiadosti 2010, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – ostatná priama pomoc (bielkovinové plodiny )

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 11,11

0,00

– 11,11

 

oddelená priama pomoc

2011

rok žiadosti 2010, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – SPS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 10 322 794,07

– 176 950,23

– 10 145 843,84

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2012

rok žiadosti 2011, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – oddelená pomoc na základe článku 68 (režim oviec na pasienkoch)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 38 060,15

0,00

– 38 060,15

 

ostatná priama pomoc

2012

rok žiadosti 2011, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – ostatná priama pomoc (bielkovinové plodiny )

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 7,78

0,00

– 7,78

 

oddelená priama pomoc

2012

rok žiadosti 2011, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – SPS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 9 441 799,89

– 161 848,49

– 9 279 951,40

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2013

rok žiadosti 2012, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – oddelená pomoc na základe článku 68 (režim oviec na pasienkoch)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 38 125,91

0,00

– 38 125,91

 

oddelená priama pomoc

2013

rok žiadosti 2012, nedostatky týkajúce sa LPIS a kontrol na mieste – SPS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 9 180 051,51

– 157 361,68

– 9 022 689,83

 

oddelená priama pomoc

2014

platby uhradené pred dokončením krížových kontrol

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 52 583,00

0,00

– 52 583,00

 

oddelená priama pomoc

2014

nedostatky v systéme LPIS v roku žiadosti 2013 – nízky koeficient oprávnenosti

ODHADOVANÝ PERCENTUÁLNY PODIEL

0,15 %

EUR

– 1 794 724,38

0,00

– 1 794 724,38

 

oddelená priama pomoc

2015

nedostatky v systéme LPIS v roku žiadosti 2014 – nízky koeficient oprávnenosti

PAUŠÁLNE

0,15 %

EUR

– 1 751 128,17

0,00

– 1 751 128,17

 

 

 

 

 

Spolu IE:

EUR

– 59 340 272,37

– 953 546,87

– 58 386 725,50

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

IT

certifikácia

2009

nesprávne uplatňovanie predpisov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 10 762 502,00

0,00

– 10 762 502,00

 

ovocie a zelenina – mimoriadne podporné opatrenia

2011

odpočet už pozberanej úrody; vzhľadom na charakter usmernenia poskytnutého talianskymi orgánmi v júni 2011 nebolo možné vykonať kontroly v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 585/2011

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 405 166,99

– 1 143,95

– 404 023,04

 

nároky

2010

nedostatočné určenie oblasti pestovania citrusových plodov (oddelenie)

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 2 452 251,96

– 237,00

– 2 452 014,96

 

ostatná priama pomoc – článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 – len ovce a hovädzí dobytok

2010

nesprávny výpočet znížení a vylúčení – nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko (článok 69 sektor hovädzieho dobytka)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 465 893,60

0,00

– 465 893,60

 

ostatná priama pomoc – článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 – len ovce a hovädzí dobytok

2011

nesprávny výpočet znížení a vylúčení – nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko (článok 69 sektor hovädzieho dobytka)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 15 678,19

0,00

– 15 678,19

 

ostatná priama pomoc – článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 – len ovce a hovädzí dobytok

2012

nesprávny výpočet znížení a vylúčení – nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko (článok 69 sektor hovädzieho dobytka)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 4 528,20

0,00

– 4 528,20

 

ostatná priama pomoc – článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 – len ovce a hovädzí dobytok

2013

nesprávny výpočet znížení a vylúčení – nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko (článok 69 sektor hovädzieho dobytka)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

45,16

0,00

45,16

 

ovocie a zelenina – mimoriadne podporné opatrenia

2011

pri výpočte pomoci na výplatu sa systematicky neprihliadalo na kontroly na mieste, ktoré vykonali talianski inšpektori

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 22 879,01

0,00

– 22 879,01

 

ostatná priama pomoc – článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 – len ovce a hovädzí dobytok

2010

nedosiahla sa minimálna miera kontrol na mieste – nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko (článok 69 – ovce/kozy, rok žiadosti 2009)

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 28 020,72

0,00

– 28 020,72

 

ostatná priama pomoc – článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 – len ovce a hovädzí dobytok

2011

nedosiahla sa minimálna miera kontrol na mieste – nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko (článok 69 – ovce/kozy, rok žiadosti 2009)

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 144,92

0,00

– 144,92

 

ostatná priama pomoc – článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 – len ovce a hovädzí dobytok

2012

nedosiahla sa minimálna miera kontrol na mieste – nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko (článok 69 – ovce/kozy, rok žiadosti 2009)

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 34,58

0,00

– 34,58

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2011

kontroly na mieste: nedosiahla sa minimálna miera, pričom sa pri načasovaní nedodržiavali regulačné ustanovenia (článok 68 – ovce/kozy)

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 162 507,94

0,00

– 162 507,94

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2012

kontroly na mieste: nedosiahla sa minimálna miera, pričom sa pri načasovaní nedodržiavali regulačné ustanovenia (článok 68 – ovce/kozy)

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 13 957,29

0,00

– 13 957,29

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2011

pri načasovaní kontrol na mieste sa nedodržiavali regulačné ustanovenia – nesprávny výpočet znížení a vylúčení (článok 68, sektor hovädzieho dobytka) –nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 688 755,50

0,00

– 688 755,50

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2012

pri načasovaní kontrol na mieste sa nedodržiavali regulačné ustanovenia – nesprávny výpočet znížení a vylúčení (článok 68, sektor hovädzieho dobytka) –nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 28 700,82

0,00

– 28 700,82

 

krížové plnenie

2010

čiastočné pokrytie SMR 1 a SMR 5, rok žiadosti 2009

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 382 708,89

0,00

– 382 708,89

 

krížové plnenie

2011

čiastočné pokrytie SMR 1 a SMR 5, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 420 298,75

0,00

– 420 298,75

 

krížové plnenie

2012

čiastočné pokrytie SMR 1 a SMR 5, rok žiadosti 2011

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 376 732,38

0,00

– 376 732,38

 

ostatná priama pomoc – článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 – len ovce a hovädzí dobytok

2010

nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko (článok 69 – ovce/kozy, rok žiadosti 2009)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 10 716,99

0,00

– 10 716,99

 

ostatná priama pomoc – článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 – len ovce a hovädzí dobytok

2011

nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko (článok 69 – ovce/kozy, rok žiadosti 2009)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 15,45

0,00

– 15,45

 

ostatná priama pomoc – článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 – len ovce a hovädzí dobytok

2013

nedostatky týkajúce sa odberu vzoriek s cieľom určiť riziko (článok 69 – ovce/kozy, rok žiadosti 2009)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 66,66

0,00

– 66,66

 

krížové plnenie

2009

závažné nedostatky pri kontrolách krížového plnenia zo strany veterinárnych služieb, poľnohospodári so zvieratami, rok žiadosti 2008

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 6 698 435,55

– 212 378,16

– 6 486 057,39

 

krížové plnenie

2010

závažné nedostatky pri kontrolách krížového plnenia zo strany veterinárnych služieb, poľnohospodári so zvieratami, rok žiadosti 2009

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 6 193 786,19

– 124 718,00

– 6 069 068,19

 

krížové plnenie

2011

závažné nedostatky pri kontrolách krížového plnenia zo strany veterinárnych služieb, poľnohospodári so zvieratami, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 6 803 948,36

– 24 060,82

– 6 779 887,54

 

krížové plnenie

2010

nedostatky týkajúce sa kontroly a sankcií v súvislosti so SMR týkajúcich sa zvierat, rok žiadosti 2009

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 880 348,63

– 1 453,94

– 878 894,69

 

krížové plnenie

2011

nedostatky týkajúce sa kontroly a sankcií v súvislosti so SMR týkajúcich sa zvierat, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 946 039,32

– 1 115,13

– 944 924,19

 

krížové plnenie

2012

nedostatky týkajúce sa kontroly a sankcií v súvislosti so SMR týkajúcich sa zvierat, rok žiadosti 2011

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 891 273,37

– 3 350,40

– 887 922,97

 

krížové plnenie

2009

nedostatky pri kontrolách SMR 1 a 5, ako aj v krížovom vykazovaní na základe kontrol oprávnenosti, poľnohospodári bez zvierat, rok žiadosti 2008

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 2 735 874,46

0,00

– 2 735 874,46

 

krížové plnenie

2010

nedostatky pri kontrolách SMR 1 a 5, ako aj v krížovom vykazovaní na základe kontrol oprávnenosti, poľnohospodári bez zvierat, rok žiadosti 2009

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 2 688 492,98

0,00

– 2 688 492,98

 

krížové plnenie

2011

nedostatky pri kontrolách SMR 1 a 5, ako aj v krížovom vykazovaní na základe kontrol oprávnenosti, poľnohospodári bez zvierat, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 3 141 614,53

0,00

– 3 141 614,53

 

 

 

 

 

Spolu IT:

EUR

– 47 221 329,07

– 368 457,40

– 46 852 871,67

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

LT

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2012

vrátené finančné prostriedky za neoprávnené zvieratá

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 23 166,73

0,00

– 23 166,73

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2012

načasovanie a vykonávanie kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 458 039,67

– 1 158,34

– 456 881,33

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2013

načasovanie a vykonávanie kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 656 708,32

0,00

– 656 708,32

 

oddelená priama pomoc

2012

nedostatky týkajúce sa kvality LPIS, 2011

ODHADOVANÁ SUMA

0,00 %

EUR

– 305 140,28

– 47 262,68

– 257 877,60

 

oddelená priama pomoc

2010

nedostatky týkajúce sa kvality LPIS a krížových kontrol, 2009

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

– 3 281 119,25

– 201 760,71

– 3 079 358,54

 

ostatná priama pomoc – energetické plodiny

2010

nedostatky týkajúce sa kvality LPIS a krížových kontrol, 2009

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

– 26 419,79

– 1 258,91

– 25 160,88

 

oddelená priama pomoc

2011

nedostatky týkajúce sa kvality LPIS a krížových kontrol, 2010

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

– 1 411 640,83

– 239 125,42

– 1 172 515,41

 

 

 

 

 

Spolu LT:

EUR

– 6 162 234,87

– 490 566,06

– 5 671 668,81

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

NL

certifikácia

2011

neuplatňovanie regulačných sankcií v súvislosti s pomocou na plochu

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 266 945,16

– 533,89

– 266 411,27

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2008

neoprávnene uznané, a preto neoprávnené organizácie výrobcov (príjemcovia)

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 3 634 876,03

0,00

– 3 634 876,03

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2009

neoprávnene uznané, a preto neoprávnené organizácie výrobcov (príjemcovia)

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 9 676 043,02

0,00

– 9 676 043,02

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2009

neoprávnene uznané, a preto neoprávnené organizácie výrobcov (príjemcovia)

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 22 444 064,75

0,00

– 22 444 064,75

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2010

neoprávnene uznané, a preto neoprávnené organizácie výrobcov (príjemcovia)

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 5 091 421,28

– 1 060 066,47

– 4 031 354,81

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2010

neoprávnene uznané, a preto neoprávnené organizácie výrobcov (príjemcovia)

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 10 185 726,00

0,00

– 10 185 726,00

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2011

neoprávnene uznané, a preto neoprávnené organizácie výrobcov (príjemcovia)

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 138 726,75

– 79 662,72

– 59 064,03

 

ovocie a zelenina – operačné programy

2011

neoprávnene uznané, a preto neoprávnené organizácie výrobcov (príjemcovia)

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 796 627,19

0,00

– 796 627,19

 

certifikácia

2011

nezaznamenaný úrok

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 36 000,00

0,00

– 36 000,00

 

 

 

 

 

Spolu NL:

EUR

– 52 270 430,18

– 1 140 263,08

– 51 130 167,10

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

RO

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2011

neuplatnenie sankcií v prípade, ak sa nezrovnalosti týkajú viac ako troch zvierat

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 1 304 365,59

0,00

– 1 304 365,59

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2011

nesúlad v súvislosti s harmonogramom a kvalitou kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 1 121 615,69

– 107 659,09

– 1 013 956,60

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2012

nesúlad v súvislosti s harmonogramom a kvalitou kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

141,59

0,00

141,59

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2013

nesúlad v súvislosti s harmonogramom a kvalitou kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 364,79

0,00

– 364,79

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2011

platba na neidentifikované zvieratá

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 57 984,66

0,00

– 57 984,66

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2011

problémy týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v databáze

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 411 471,90

0,00

– 411 471,90

 

ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nariadenia (ES) č. 73/2009

2011

overenie doby uchovávania

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 379 359,70

0,00

– 379 359,70

 

oddelená priama pomoc

2012

nedostatky týkajúce sa kontrol na mieste – diaľkové snímanie

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 7 858 523,78

0,00

– 7 858 523,78

 

 

 

 

 

Spolu RO:

EUR

– 11 133 544,52

– 107 659,09

– 11 025 885,43

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

SI

oddelená priama pomoc

2013

rok žiadosti 2012 – nedostatočný kontrolný postup

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 42 615,90

0,00

– 42 615,90

 

oddelená priama pomoc

2013

rok žiadosti 2012 – nedostatky týkajúce sa administratívnych kontrol

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 45 828,58

0,00

– 45 828,58

 

oddelená priama pomoc

2014

rok žiadosti 2013 – nedostatočný kontrolný postup

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 45 519,08

0,00

– 45 519,08

 

oddelená priama pomoc

2014

rok žiadosti 2013 – nedostatky týkajúce sa administratívnych kontrol

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 63 146,69

0,00

– 63 146,69

 

oddelená priama pomoc

2015

rok žiadosti 2014 – nedostatočný kontrolný postup

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 34 211,94

0,00

– 34 211,94

 

 

 

 

 

Spolu SI:

EUR

– 231 322,19

0,00

– 231 322,19

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

SK

oddelená priama pomoc

2011

rok žiadosti 2010, nevydláždené prístupové cesty

ODHADOVANÝ PERCENTUÁLNY PODIEL

0,53 %

EUR

– 1 401 828,52

0,00

– 1 401 828,52

 

oddelená priama pomoc

2012

rok žiadosti 2010, nevydláždené prístupové cesty

ODHADOVANÝ PERCENTUÁLNY PODIEL

0,53 %

EUR

– 2 086,31

0,00

– 2 086,31

 

oddelená priama pomoc

2013

rok žiadosti 2010, nevydláždené prístupové cesty

ODHADOVANÝ PERCENTUÁLNY PODIEL

0,53 %

EUR

– 667,32

0,00

– 667,32

 

oddelená priama pomoc

2012

rok žiadosti 2011, nevydláždené prístupové cesty

ODHADOVANÝ PERCENTUÁLNY PODIEL

0,53 %

EUR

– 1 526 916,92

0,00

– 1 526 916,92

 

oddelená priama pomoc

2013

rok žiadosti 2011, nevydláždené prístupové cesty

ODHADOVANÝ PERCENTUÁLNY PODIEL

0,53 %

EUR

– 2 259,74

0,00

– 2 259,74

 

propagačné opatrenia

2009

nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

PAUŠÁLNE

25,00 %

EUR

– 126 925,93

0,00

– 126 925,93

 

propagačné opatrenia

2010

nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

PAUŠÁLNE

25,00 %

EUR

– 159 294,03

0,00

– 159 294,03

 

propagačné opatrenia

2011

nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

PAUŠÁLNE

25,00 %

EUR

– 159 932,04

0,00

– 159 932,04

 

propagačné opatrenia

2012

nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

PAUŠÁLNE

25,00 %

EUR

– 13 699,20

0,00

– 13 699,20

 

 

 

 

 

Spolu SK:

EUR

– 3 393 610,01

0,00

– 3 393 610,01


Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

EUR

– 247 280 757,28

– 6 953 545,49

– 240 327 211,79

Rozpočtová položka: 6711

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

BG

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2010

nedostatky týkajúce sa hodnotenia primeranosti nákladov v súvislosti s časťou výdavkov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 492,07

0,00

– 1 492,07

 

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2011

nedostatky týkajúce sa hodnotenia primeranosti nákladov v súvislosti s časťou výdavkov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 12 519,61

0,00

– 12 519,61

 

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2012

nedostatky týkajúce sa hodnotenia primeranosti nákladov v súvislosti s časťou výdavkov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 90 416,27

0,00

– 90 416,27

 

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2013

nedostatky týkajúce sa hodnotenia primeranosti nákladov v súvislosti s časťou výdavkov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 62 350,34

0,00

– 62 350,34

 

Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka – súkromní príjemcovia

2014

nedostatky týkajúce sa hodnotenia primeranosti nákladov v súvislosti s časťou výdavkov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 150 179,56

0,00

– 150 179,56

 

 

 

 

 

Spolu BG:

EUR

– 316 957,85

0,00

– 316 957,85

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

CZ

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1– opatrenia s paušálnou podporou (2007 – 2013)

2013

Oprava v súvislosti s obdobím od 15.10.2013 do 20.12.2013 (na základe údajov členského štátu). Predčasný odchod do dôchodku: v čase prevodu museli mať nadobúdatelia menej ako 40 rokov, a nie menej ako 50 rokov, ako sa vyžaduje v článku 23 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005. neuvedené v PRV

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 14 647,37

0,00

– 14 647,37

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1 – opatrenia s paušálnou podporou (2007 – 2013)

2011

Predčasný odchod do dôchodku: v čase prevodu museli mať nadobúdatelia menej ako 40 rokov, a nie menej ako 50 rokov, ako sa vyžaduje v článku 23 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005. Počas auditu nebol predložený žiaden dôkaz o tom, že sa toto pravidlo schválilo v PRV.

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 151 171,36

0,00

– 151 171,36

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1 – opatrenia s paušálnou podporou (2007 – 2013)

2012

Predčasný odchod do dôchodku: v čase prevodu museli mať nadobúdatelia menej ako 40 rokov, a nie menej ako 50 rokov, ako sa vyžaduje v článku 23 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005. Počas auditu nebol predložený žiaden dôkaz o tom, že sa toto pravidlo schválilo v PRV.

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 212 512,83

0,00

– 212 512,83

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1 – opatrenia s paušálnou podporou (2007 – 2013)

2013

Predčasný odchod do dôchodku: v čase prevodu museli mať nadobúdatelia menej ako 40 rokov, a nie menej ako 50 rokov, ako sa vyžaduje v článku 23 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005. Počas auditu nebol predložený žiaden dôkaz o tom, že sa toto pravidlo schválilo v PRV.

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 205 967,69

0,00

– 205 967,69

 

 

 

 

 

Spolu CZ

EUR

– 584 299,25

0,00

– 584 299,25

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

DE

Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka – súkromní príjemcovia

2009

nedostatky pri uplatňovaní výberových kritérií

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 290 608,56

0,00

– 290 608,56

 

Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka – súkromní príjemcovia

2010

nedostatky pri uplatňovaní výberových kritérií

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 092 608,83

0,00

– 1 092 608,83

 

Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka – súkromní príjemcovia

2011

nedostatky pri uplatňovaní výberových kritérií

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 981 768,94

0,00

– 1 981 768,94

 

Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka – súkromní príjemcovia

2012

nedostatky pri uplatňovaní výberových kritérií

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 2 410 717,05

0,00

– 2 410 717,05

 

Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka – súkromní príjemcovia

2013

nedostatky pri uplatňovaní výberových kritérií

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 947 327,97

0,00

– 1 947 327,97

 

Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka – verejní príjemcovia

2014

nedostatky pri uplatňovaní výberových kritérií

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

3 111,05

0,00

3 111,05

 

 

 

 

 

Spolu DE:

EUR

– 7 719 920,30

0,00

– 7 719 920,30

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

DK

Rozvoj vidieka EPFRV, os 4 LEADER (2007 – 2013)

2012

nedostatočné administratívne kontroly [článok 24 nariadenia (EÚ) č. 65/2011] týkajúce sa správnosti nárokovaných výdavkov, primeranosti nákladov, verejného obstarávania a konfliktu záujmov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 324 089,65

0,00

– 324 089,65

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 4 LEADER (2007 – 2013)

2013

nedostatočné administratívne kontroly [článok 24 nariadenia (EÚ) č. 65/2011] týkajúce sa správnosti nárokovaných výdavkov, primeranosti nákladov, verejného obstarávania a konfliktu záujmov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 428 721,76

0,00

– 428 721,76

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 4 LEADER (2007 – 2013)

2014

nedostatočné administratívne kontroly [článok 24 nariadenia (EÚ) č. 65/2011] týkajúce sa správnosti nárokovaných výdavkov, primeranosti nákladov, verejného obstarávania a konfliktu záujmov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 131 564,91

0,00

– 131 564,91

 

 

 

 

 

Spolu DK:

EUR

– 884 376,32

0,00

– 884 376,32

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

ES

certifikácia

2011

oprava v prípade MLE – EPFRV IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

 

 

 

 

 

Spolu ES:

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

FR

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, iné opatrenia ako opatrenia týkajúce sa plochy)

2012

návštevy na mieste sa nevykonávali systematicky (opatrenie 216)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 11 434,58

0,00

– 11 434,58

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, iné opatrenia ako opatrenia týkajúce sa plochy)

2013

návštevy na mieste sa nevykonávali systematicky (opatrenie 216)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 33 209,47

0,00

– 33 209,47

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, iné opatrenia ako opatrenia týkajúce sa plochy)

2014

návštevy na mieste sa nevykonávali systematicky (opatrenie 216)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 50 695,41

0,00

– 50 695,41

 

 

 

 

 

Spolu FR:

EUR

– 95 339,46

0,00

– 95 339,46

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

GB

certifikácia

2013

významná chyba (EPFRV mimo IACS)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 540 233,64

0,00

– 540 233,64

 

certifikácia

2013

významná chyba (EPFRV mimo IACS)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 25 764,39

0,00

– 25 764,39

 

certifikácia

2013

významná chyba (EPFRV mimo IACS)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 25 390,97

0,00

– 25 390,97

 

 

 

 

 

Spolu GB:

EUR

– 591 389,00

0,00

– 591 389,00

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

IE

Rozvoj vidieka EPFRV, os 4 LEADER (2007 – 2013)

2012

Opatrenie týkajúce sa založenia a rozvoja podniku [článok 54 nariadenia (ES) č. 1698/2005] – nedostatočné kontroly statusu mikropodniku

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 200 155,65

0,00

– 200 155,65

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 4 LEADER (2007 – 2013)

2013

Opatrenie týkajúce sa založenia a rozvoja podniku [článok 54 nariadenia (ES) č. 1698/2005] – nedostatočné kontroly statusu mikropodniku

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 478 780,92

0,00

– 478 780,92

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 4 LEADER (2007 – 2013)

2014

Opatrenie týkajúce sa založenia a rozvoja podniku [článok 54 nariadenia (ES) č. 1698/2005] – nedostatočné kontroly statusu mikropodniku

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 549 115,18

0,00

– 549 115,18

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 4 LEADER (2007 – 2013)

2011

nedostatky pri uplatňovaní pravidiel obstarávania – zadávanie zákaziek založené na nejasných kritériách v rámci jedného spisu

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 4 852,32

0,00

– 4 852,32

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2009

rok žiadosti 2008, nedostatky v systéme LPIS – RDA (LFA)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 714 399,67

0,00

– 1 714 399,67

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2009

rok žiadosti 2008, nedostatky v systéme LPIS – RDA (REPS a AEOS)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 66 865,56

0,00

– 66 865,56

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2009

rok žiadosti 2009, nedostatky v systéme LPIS – RDA (LFA)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 520 656,39

0,00

– 1 520 656,39

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2009

rok žiadosti 2009, nedostatky v systéme LPIS – RDA (REPS a AEOS)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 179 980,41

0,00

– 179 980,41

 

rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2010

rok žiadosti 2010, nedostatky v systéme LPIS – RDA (LFA)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 364 366,71

0,00

– 1 364 366,71

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2010

rok žiadosti 2010, nedostatky v systéme LPIS – RDA (REPS a AEOS)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 236 073,74

0,00

– 236 073,74

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2011

rok žiadosti 2011, nedostatky v systéme LPIS – RDA (LFA)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 333 446,32

0,00

– 1 333 446,32

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2011

rok žiadosti 2011, nedostatky v systéme LPIS – RDA (REPS a AEOS)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 287 555,15

0,00

– 287 555,15

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2012

rok žiadosti 2012, nedostatky v systéme LPIS – RDA (LFA)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 340 180,07

0,00

– 1 340 180,07

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2012

rok žiadosti 2012, nedostatky v systéme LPIS – RDA (REPS a AEOS)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 328 219,99

0,00

– 328 219,99

 

certifikácia

2013

známa chyba v EPFRV – IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 211,83

0,00

– 1 211,83

 

 

 

 

 

Spolu IE:

EUR

– 9 605 859,91

0,00

– 9 605 859,91

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

IT

certifikácia

2009

nesprávne uplatňovanie predpisov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 125 974,50

0,00

– 125 974,50

 

krížové plnenie

2010

čiastočné pokrytie SMR 1 a SMR 5, rok žiadosti 2009

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 7 347,29

0,00

– 7 347,29

 

krížové plnenie

2011

čiastočné pokrytie SMR 1 a SMR 5, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 20 685,88

0,00

– 20 685,88

 

krížové plnenie

2012

čiastočné pokrytie SMR 1 a SMR 5, rok žiadosti 2011

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 32 511,67

0,00

– 32 511,67

 

krížové plnenie

2009

závažné nedostatky pri kontrolách krížového plnenia zo strany veterinárnych služieb, poľnohospodári so zvieratami, rok žiadosti 2008

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 573 661,08

– 892,12

– 572 768,96

 

krížové plnenie

2010

závažné nedostatky pri kontrolách krížového plnenia zo strany veterinárnych služieb, poľnohospodári so zvieratami, rok žiadosti 2009

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 800 975,78

0,00

– 800 975,78

 

krížové plnenie

2011

závažné nedostatky pri kontrolách krížového plnenia zo strany veterinárnych služieb, poľnohospodári so zvieratami, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 762 639,35

0,00

– 762 639,35

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2013

nedostatky týkajúce sa administratívnych kontrol a kontrol na mieste, pokiaľ ide o hustotu chovu; oneskorené kontroly na mieste; nedostatky v dohľade nad delegovanými orgánmi

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 111 793,76

0,00

– 111 793,76

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2014

nedostatky týkajúce sa administratívnych kontrol a kontrol na mieste, pokiaľ ide o hustotu chovu; oneskorené kontroly na mieste; nedostatky v dohľade nad delegovanými orgánmi

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 61 496,87

0,00

– 61 496,87

 

krížové plnenie

2011

nedostatky týkajúce sa kontroly a sankcií v súvislosti so SMR týkajúcimi sa zvierat, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 46 561,33

– 1 119,09

– 45 442,24

 

krížové plnenie

2012

nedostatky týkajúce sa kontroly a sankcií v súvislosti so SMR týkajúcimi sa zvierat, rok žiadosti 2011

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 76 916,15

– 953,50

– 75 962,65

 

krížové plnenie

2009

nedostatky pri kontrolách SMR 1 a 5, ako aj v krížovom vykazovaní na základe kontrol oprávnenosti, poľnohospodári bez zvierat, rok žiadosti 2008

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 234 303,18

0,00

– 234 303,18

 

krížové plnenie

2010

nedostatky pri kontrolách SMR 1 a 5, ako aj v krížovom vykazovaní na základe kontrol oprávnenosti, poľnohospodári bez zvierat, rok žiadosti 2009

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 347 673,88

0,00

– 347 673,88

 

krížové plnenie

2011

nedostatky pri kontrolách SMR 1 a 5, ako aj v krížovom vykazovaní na základe kontrol oprávnenosti, poľnohospodári bez zvierat, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 352 136,53

0,00

– 352 136,53

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2012

nedostatky pri overovaní hustoty chovu počas kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 4,65

0,00

– 4,65

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2013

nedostatky pri overovaní hustoty chovu počas kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 313 048,72

0,00

– 313 048,72

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2014

nedostatky pri overovaní hustoty chovu počas kontrol na mieste

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 352 773,96

0,00

– 352 773,96

 

 

 

 

 

Spolu IT:

EUR

– 4 220 504,58

– 2 964,71

– 4 217 539,87

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

LT

rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2010

nedostatky týkajúce sa kvality LPIS a krížových kontrol, 2009

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

– 1 145 990,95

– 51 831,00

– 1 094 159,95

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2011

nedostatky týkajúce sa kvality LPIS a krížových kontrol, 2010

ODHADOVANÁ SUMA

 

EUR

– 412 802,18

– 79 666,44

– 333 135,74

 

 

 

 

 

Spolu LT:

EUR

– 1 558 793,13

– 131 497,44

– 1 427 295,69

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

LV

Rozvoj vidieka EPFRV, technická pomoc (2007 – 2013)

2013

nesprávne uplatňovanie postupu verejného obstarávania: 25 % oprava v prípade projektu „Údržba a vývoj IT systému LAD IS“ (pozri aj vec DAS – PF-5632/13, ktorou sa zaoberal Európsky dvor audítorov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 498 505,85

0,00

– 498 505,85

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2011

nedostatočné overovanie hustoty chovu počas kontrol na mieste

EXTRAPOLOVANÉ

100,00 %

EUR

– 29 310,56

0,00

– 29 310,56

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2012

nedostatočné overovanie hustoty chovu počas kontrol na mieste

EXTRAPOLOVANÉ

100,00 %

EUR

– 65 278,19

0,00

– 65 278,19

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2013

nedostatočné overovanie hustoty chovu počas kontrol na mieste

EXTRAPOLOVANÉ

100,00 %

EUR

– 45 310,95

0,00

– 45 310,95

 

rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2014

nedostatočné overovanie hustoty chovu počas kontrol na mieste

EXTRAPOLOVANÉ

100,00 %

EUR

– 30 357,83

0,00

– 30 357,83

 

 

 

 

 

Spolu LV:

EUR

– 668 763,38

0,00

– 668 763,38

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

NL

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2010

nedostatky v kontrolách na mieste

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 86,40

0,00

– 86,40

 

rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2011

nedostatky v kontrolách na mieste

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 330 117,34

– 8 059,23

– 322 058,11

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2012

nedostatky v kontrolách na mieste

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 571 007,66

– 9 020,17

– 561 987,49

 

 

 

 

 

Spolu NL:

EUR

– 901 211,40

– 17 079,40

– 884 132,00

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

PT

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2012

nedostatky v postupoch verejného obstarávania

JEDNORAZOVO

0,00 %

EUR

– 755 474,00

0,00

– 755 474,00

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1 – opatrenia s paušálnou podporou (2007 – 2013)

2011

absencia náležitej analýzy rizika

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 591 526,25

0,00

– 591 526,25

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1 – opatrenia s paušálnou podporou (2007 – 2013)

2012

absencia náležitej analýzy rizika

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 222 147,37

0,00

– 222 147,37

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 4 LEADER (2007 – 2013)

2011

projekt nerealizovaný

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 836,62

0,00

– 2 836,62

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 4 LEADER (2007 – 2013)

2011

projekt primerane nerealizovaný

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 48 188,16

0,00

– 48 188,16

 

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2011

vzorky odobraté počas kontrol na mieste – nedostatočná populácia

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 600 000,00

– 600 000,00

0,00

 

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2012

vzorky odobraté počas kontrol na mieste – nedostatočná populácia

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 399 652,45

– 399 652,45

0,00

 

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2011

vzorky odobraté počas kontrol na mieste – nedostatočná populácia

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 339 403,96

0,00

– 1 339 403,96

 

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2012

vzorky odobraté počas kontrol na mieste – nedostatočná populácia

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 700 538,13

0,00

– 700 538,13

 

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2010

kritériá pre MSP neboli overené

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 300 370,16

0,00

– 300 370,16

 

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2011

kritériá pre MSP neboli overené

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 916 906,93

0,00

– 916 906,93

 

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2012

kritériá pre MSP neboli overené

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 914 418,58

0,00

– 914 418,58

 

Rozvoj vidieka EPFRV, osi 1 a 3 – opatrenia orientované na investície (2007 – 2013)

2013

kritériá pre MSP neboli overené

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 014 498,08

0,00

– 1 014 498,08

 

Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka – súkromní príjemcovia

2014

kritériá pre MSP neboli overené

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 286 087,86

0,00

– 286 087,86

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2010

nedostatky v LPIS, RV, rok žiadosti 2009

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

72 795,61

0,00

72 795,61

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2010

nedostatky v LPIS, RV, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

166 439,32

0,00

166 439,32

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2011

nedostatky v LPIS, RV, rok žiadosti 2010

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

72 077,07

0,00

72 077,07

 

 

 

 

 

Spolu PT:

EUR

– 7 780 736,55

– 999 652,45

– 6 781 084,10

Členský štát

Opatrenie

Rozpočtový rok

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

SE

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2010

nevykonanie kontroly dodržania obmedzení týkajúcich sa hnojenia (režim so znevýhodnenými prírodnými podmienkami)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 354 006,62

0,00

– 354 006,62

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2011

nevykonanie kontroly dodržania obmedzení týkajúcich sa hnojenia (režim so znevýhodnenými prírodnými podmienkami)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 827 791,97

0,00

– 827 791,97

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2012

nevykonanie kontroly dodržania obmedzení týkajúcich sa hnojenia (režim so znevýhodnenými prírodnými podmienkami)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 721 063,75

0,00

– 721 063,75

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2013

nevykonanie kontroly dodržania obmedzení týkajúcich sa hnojenia (režim so znevýhodnenými prírodnými podmienkami)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 209 252,91

0,00

– 209 252,91

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2010

v rámci kontrol na mieste sa neprihliadlo na počet kusov hovädzieho dobytka v kontexte režimu so znevýhodnenými prírodnými podmienkami a na dve agroenvironmentálne čiastkové opatrenia

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 238 730,60

– 85 805,23

– 152 925,37

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2011

v rámci kontrol na mieste sa neprihliadlo na počet kusov hovädzieho dobytka v kontexte režimu so znevýhodnenými prírodnými podmienkami a na dve agroenvironmentálne čiastkové opatrenia

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 594 957,98

– 66 052,41

– 528 905,57

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2012

v rámci kontrol na mieste sa neprihliadlo na počet kusov hovädzieho dobytka v kontexte režimu so znevýhodnenými prírodnými podmienkami a na dve agroenvironmentálne čiastkové opatrenia

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 559 641,69

– 93 237,95

– 466 403,74

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2013

v rámci kontrol na mieste sa neprihliadlo na počet kusov hovädzieho dobytka v kontexte režimu so znevýhodnenými prírodnými podmienkami a na dve agroenvironmentálne čiastkové opatrenia

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 189 317,63

– 9,76

– 189 307,87

 

 

 

 

 

Spolu SE:

EUR

– 3 694 763,15

– 245 105,35

– 3 449 657,80


Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

EUR

– 38 677 944,57

– 1 396 299,35

– 37 281 645,22


20.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/75


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2099

z 18. novembra 2015,

ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pestovateľským substrátom, pôdnym kondicionérom a mulču

[oznámené pod číslom C(2015) 7891]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 sa uvádza, že špecifické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ sa stanovia podľa jednotlivých skupín produktov.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2006/799/ES (2) a rozhodnutím Komisie 2007/64/ES (3) sa stanovili ekologické kritériá a s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie rastových médií a pôdnych meliátorov, ktorých platnosť skončí 31. decembra 2015.

(4)

S cieľom lepšie odrážať aktuálny stav na trhu s týmito skupinami produktov a zohľadniť inovácie z posledných rokov sa považuje za primerané zlúčiť obe skupiny produktov do jednej skupiny produktov a doplniť do jej rozsahu mulč, pretože ide o pôdny kondicionér s osobitými vlastnosťami a funkciami.

(5)

Revidované kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie, by mali byť platné štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, pričom sa zohľadňuje inovačný cyklus tejto skupiny produktov. Cieľom týchto kritérií je podpora recyklovania materiálov, používanie obnoviteľných a recyklovaných materiálov, ktorým sa znižuje miera zhoršovania životného prostredia, a znižovanie znečistenia pôdy a vody prostredníctvom určenia prísnych hraničných hodnôt koncentrácií znečisťujúcich látok v konečnom produkte.

(6)

Rozhodnutie 2006/799/ES a rozhodnutie 2007/64/ES by sa preto mali nahradiť týmto rozhodnutím.

(7)

Výrobcom, ktorých produktom sa udelila environmentálna značka EÚ pre pestovateľské substráty a pôdne kondicionéry na základe kritérií stanovených v rozhodnutiach 2006/799/ES a 2007/64/ES, by sa malo poskytnúť prechodné obdobie, aby mali dostatok času na prispôsobenie svojich produktov tak, aby spĺňali revidované kritériá a požiadavky.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Skupinu produktov „pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč“ tvoria pestovateľské substráty, organické pôdne kondicionéry a organický mulč.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„Pestovateľský substrát“ je materiál používaný ako substrát na vývoj koreňov, v ktorom sa rastliny pestujú.

2.

„Minerálny pestovateľský substrát“ je pestovateľský substrát, ktorý tvoria výlučne minerálne zložky;

3.

„Pôdny kondicionér“ je materiál pridávaný na mieste do pôdy, ktorého hlavnou funkciou je udržať alebo zlepšiť fyzikálne a/alebo chemické a/alebo biologické vlastnosti pôdy, s výnimkou materiálov na vápnenie.

4.

Organický pôdny kondicionér je kondicionér s obsahom uhlíkových materiálov, ktorého hlavnou úlohou je zvýšiť podiel organických látok v pôde.

5.

„Mulč“ je druh pôdneho kondicionéru, ktorý sa používa ako ochranná prikrývka okolo rastlín na ornici a ktorého osobitným účelom je zabrániť strate vlhkosti, obmedzovať rast buriny a znižovať mieru pôdnej erózie.

6.

„Organický mulč“ je mulč s obsahom uhlíkových materiálov získaných z biomasy.

7.

„Zložka“ je akýkoľvek vstupný materiál, ktorý možno použiť ako prísadu v produkte.

8.

„Organická zložka“ je zložka pozostávajúca z uhlíkových materiálov.

9.

„Skupina produktov“ je rad produktov pozostávajúcich z rovnakých zložiek.

10.

„Ročný výstup“ je ročná produkcia skupiny produktov.

11.

„Ročný vstup“ je ročné množstvo materiálov čistených v čistiarni odpadov alebo vedľajších živočíšnych produktov.

12.

„Šarža“ je množstvo tovaru vyrobeného rovnakým postupom za rovnakých podmienok a označeného rovnakým spôsobom, o ktorom sa predpokladá, že vykazuje rovnaké vlastnosti.

13.

„Biologický odpad“ je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.

14.

„Biomasa“ je biologicky rozložiteľná časť produktov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesníctva a príbuzných odvetví vrátane rybárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľná časť priemyselného a komunálneho odpadu.

Článok 3

Environmentálna značka EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 sa môže udeliť len produktom, ktoré patria do skupiny produktov „pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč“ podľa vymedzenia v článku 1 tohto rozhodnutia a spĺňajú kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Kritériá pre skupinu produktov „pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč“, ako aj príslušné požiadavky na posudzovanie a overovanie platia štyri roky od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine produktov „pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč“ prideľuje číselný kód „048“.

Článok 6

Rozhodnutie 2006/799/ES a rozhodnutie 2007/64/ES sa zrušujú.

Článok 7

1.   Odchylne od článku 6 sa žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom, ktoré patria do skupiny produktov „pôdne kondicionéry“ alebo „pestovateľské substráty“, predložené pred dátumom prijatia tohto rozhodnutia hodnotia v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí 2006/799/ES a rozhodnutí 2007/64/ES.

2.   Žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom, ktoré patria do skupiny produktov „pôdne kondicionéry“ alebo „pestovateľské substráty“, predložené do dvoch mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia, môžu vychádzať buď z kritérií stanovených v rozhodnutí 2006/799/ES a 2007/64/ES, alebo z kritérií stanovených v tomto rozhodnutí. Takéto žiadosti sa hodnotia v súlade s kritériami, z ktorých vychádzajú.

3.   Licencie na environmentálnu značku EÚ udelené v súlade s kritériami stanovenými v rozhodnutí 2006/799/ES a 2007/64/ES sa môžu používať 12 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 8

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. novembra 2015

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2006/799/ES z 3. novembra 2006 ktorým sa stanovujú revidované ekologické kritériá a s nimi súvisiace hodnotiace a overovacie požiadavky na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva pôdnym meliorátorom (Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 28).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2007/64/ES z 15. decembra 2006 ktorým sa stanovujú revidované ekologické kritériá a s nimi súvisiace hodnotiace a overovacie požiadavky na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva rastovým médiám (Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 137).


PRÍLOHA

RÁMEC

KRITÉRIÁ ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritériá udelenia environmentálnej značky EÚ pestovateľským substrátom, pôdnym kondicionérom a mulču:

Kritérium 1

– Zložky

Kritérium 2

– Organické zložky

Kritérium 3

– Minerálne pestovateľské substráty a minerálne zložky

Kritérium 3.1

– Spotreba energie a emisie CO2

Kritérium 3.2

– Zdroje minerálov/zdroje ťažby minerálov

Kritérium 3.3

– Používanie minerálnych pestovateľských substrátov a fáza po ich použití

Kritérium 4

– Recyklované/regenerované a organické materiály v pestovateľských substrátoch

Kritérium 5

– Obmedzenie nebezpečných látok

Kritérium 5.1

– Ťažké kovy

Kritérium 5.2

– Polycyklické aromatické uhľovodíky

Kritérium 5.3

– Nebezpečné látky a zmesi

Kritérium 5.4

– Látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1)

Kritérium 5.5

– Hraničné hodnoty E. coli a Salmonella spp.

Kritérium 6

– Stabilita

Kritérium 7

– Fyzikálne kontaminanty

Kritérium 8

– Organická hmota a sušina

Kritérium 9

– Životaschopné semená burín a propagule rastlín

Kritérium 10

– Reakcia rastlín

Kritérium 11

– Vlastnosti pestovateľských substrátov

Kritérium 12

– Poskytovanie informácií

Kritérium 13

– Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

Tabuľka 1

Uplatniteľnosť rôznych kritérií na každý typ produktu spadajúceho do rozsahu rozhodnutia

Kritérium

Pestovateľské substráty

Pôdne kondicionéry

Mulč

Kritérium 1 – Zložky

x

x

x

Kritérium 2 – Organické zložky

x

x

x

Kritérium 3.1. – Minerálne pestovateľské substráty a minerálne zložky Spotreba energie a emisie CO2

x

 

 

Kritérium 3.2 – Minerálne pestovateľské substráty a minerálne zložky: Zdroje minerálov/zdroje ťažby minerálov

x

x

x

Kritérium 3.3 – Minerálne pestovateľské substráty a minerálne zložky: Používanie minerálnych pestovateľských substrátov a fáza po ich použití

x

 

 

Kritérium 4 – Recyklované/regenerované a organické materiály v pestovateľských substrátoch

x

 

 

Kritérium 5 – Obmedzenie nebezpečných látok

 

 

 

Kritérium 5.1 – Ťažké kovy

x

x

x

Kritérium 5.2 – Polycyklické aromatické uhľovodíky

x

x

x

Kritérium 5.3 – Nebezpečné látky a zmesi

x

x

x

Kritérium 5.4 – Látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006

x

x

x

Kritérium 5.5 – Hraničné hodnoty E. coli a Salmonella spp.

x

x

x

Kritérium 6 – Stabilita

x

x

x

Kritérium 7 – Fyzikálne kontaminanty

x

x

x

Kritérium 8 – Organická hmota a sušina

 

x

x

Kritérium 9 – Životaschopné semená burín a propagule rastlín

x

x

 

Kritérium 10 – Reakcia rastlín

x

x

 

Kritérium 11 – Vlastnosti pestovateľských substrátov

x

 

 

Kritérium 12 – Poskytovanie informácií

x

x

x

Kritérium 13 – Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

x

x

x

POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE A OVEROVANIE

Špecifické požiadavky na posudzovanie a overovanie sú uvedené v rámci jednotlivých kritérií.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúškach alebo iný dôkaz potvrdzujúci splnenie kritérií, tieto dokumenty môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa a/alebo jeho dodávateľov.

Príslušné orgány musia prednostne uznávať osvedčenia, ktoré vydali organizácie akreditované podľa relevantnej harmonizovanej normy týkajúcej sa skúšobných a kalibračných laboratórií, a overenia organizácií akreditovaných podľa relevantnej harmonizovanej normy týkajúcej sa organizácií certifikujúcich produkty, procesy a služby.

V prípade potreby možno použiť iné skúšobné metódy, než metódy uvedené pre každé kritérium, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

Príslušné orgány môžu v prípade potreby vyžadovať podpornú dokumentáciu a vykonať nezávislé overenia.

Podmienkou je, aby produkt spĺňal všetky príslušné právne požiadavky krajiny (krajín), kde sa plánuje jeho uvedenie na trh. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o súlade produktu s touto požiadavkou.

Odber vzoriek sa musí vykonať podľa normy EN 12579 (Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Odber vzoriek) Vzorky sa musia pripraviť podľa normy EN 13040 (Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Príprava vzoriek na fyzikálne a chemické skúšky. Stanovenie obsahu sušiny, obsahu vlhkosti a laboratórnej sypnej hmotnosti).

V roku podania žiadosti musí frekvencia odberu vzoriek a skúšok spĺňať požiadavky stanovené v dodatku 1. V nasledujúcich rokoch musí frekvencia odberu vzoriek a skúšok konečných produktov spĺňať požiadavky stanovené v dodatku 2. Rôzne frekvencie odberu vzoriek a skúšok sa stanovujú pre tieto typy závodov:

:

Typ 1

:

Čistiarne odpadov alebo vedľajších živočíšnych produktov.

:

Typ 2

:

Závody vyrábajúce produkty s použitím materiálu pochádzajúceho zo závodov typu 1.

:

Typ 3

:

Závody vyrábajúce produkty bez použitia materiálov získaných z odpadu alebo vedľajších živočíšnych produktov.

Pri závodoch typu 2 sú frekvencie odberu vzoriek a skúšok v roku podania žiadosti a v nasledujúcich rokoch rovnaké ako frekvencie stanovené pre typ 3, ak ich dodávatelia materiálov získaných z odpadu/vedľajších živočíšnych produktov spĺňajú kritériá udelenia environmentálnej značky EÚ pôdnym kondicionérom. Žiadateľ predloží príslušnému orgánu protokoly o skúškach od dodávateľov, spolu s dokumentáciou potvrdzujúcou, že dodávatelia spĺňajú kritériá environmentálnej značky EÚ. Príslušný orgán môže uznať frekvenciu odberu vzoriek a skúšok určenú vo vnútroštátnych alebo regionálnych právnych predpisoch a normách ako platnú v záujme zabezpečenia toho, aby dodávatelia materiálov získaných z odpadu alebo vedľajších živočíšnych produktov spĺňali kritériá environmentálnej značky EÚ. V prípade, ak produkt pozostáva z materiálu živočíšneho pôvodu alebo takýto materiál obsahuje, je potrebné vziať do úvahy mikrobiologické normy a kontroly v oblasti zdravia zvierat a verejného zdravia stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 142/2011 (2).

Kritérium 1 – Zložky

Toto kritérium sa vzťahuje na pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč.

Prípustné zložky sú organické a/alebo minerálne zložky.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu zoznam zložiek, z ktorých produkt pozostáva.

Kritérium 2 – Organické zložky

Toto kritérium sa vzťahuje na pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč.

Kritérium 2.1.

Konečné produkty nesmú obsahovať rašelinu.

Kritérium 2.2.

1.

Povolenou organickou zložkou konečného produktu môžu byť:

materiály získané recykláciou biologického odpadu zo separovaného zberu podľa vymedzenia v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (3);

materiály získané z kategórie 2 a 3 vedľajšie živočíšne produkty podľa článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (4) a technických noriem stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 142/2011;

materiály získané z fekálnych látok, slamy alebo iného prírodného poľnohospodárskeho alebo lesníckeho materiálu, ktorý nie je nebezpečný, podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. f) smernice 2008/98/ES;

materiály získané z iných vedľajších produktov z biomasy podľa vymedzenia v článku 5 smernice 2008/98/ES, ktoré sa neuvádzajú v predchádzajúcich bodoch, s výhradou ustanovení bodu 2 a podkritéria 2.3;

materiály získané recykláciou alebo regeneráciou akéhokoľvek iného odpadu biomasy neuvedeného v predchádzajúcich bodoch s výhradou ustanovení bodu 2 a podkritéria 2.3.

2.

Materiály, ktoré nie sú povolené ako organická zložka konečného produktu:

materiály úplne alebo čiastočne získané z organickej časti zmiešaného komunálneho odpadu z domácností vyseparované prostredníctvom mechanického, fyzikálno-chemického, biologického a/alebo manuálneho procesu čistenia;

materiály úplne alebo čiastočne získané čistením odpadovej komunálnej vody a z kalu z papierenského priemyslu;

materiály úplne alebo čiastočne získané z iného kalu, než je povolený v kritériu 2.3;

materiály úplne alebo čiastočne získané z kategórie 1 vedľajšie živočíšne produkty podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Kritérium 2.3.

Materiály získané recykláciou alebo regeneráciou kalov sú povolené len vtedy, ak kaly spĺňajú tieto požiadavky:

a)

sú identifikované ako jeden z týchto typov odpadu podľa európskeho zoznamu odpadu stanoveného v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES (5) uvedeného v tabuľke 2:

Tabuľka 2

Povolené kaly a ich kódy podľa európskeho zoznamu odpadov

0203 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku pri príprave a spracovaní ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; pri výrobe zaváranín; pri výrobe kvasníc a kvasnicových výťažkov, príprave melasy a fermentácii,

0204 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku pri spracovaní cukru,

0205 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku pri výrobe mliečnych výrobkov,

0206 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku v pekárenskom a cukrovinkárskom priemysle,

0207 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku pri výrobe alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem kávy, čaju a kakaa).

b)

ide o kaly získavané z jediného zdroja, čiže sa nemiešali s odpadovými vodami ani kalmi z iného než daného výrobného procesu.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu informácie o pôvode každej organickej zložky produktu a vyhlásenie o splnení uvedenej požiadavky.

Kritérium 3 – Minerálne pestovateľské substráty a minerálne zložky

Kritérium 3.1. Spotreba energie a emisie CO2

Toto kritérium sa vzťahuje len na minerálne pestovateľské substráty.

Pri výrobe expandovaných minerálov a minerálnej vlny musia byť dodržané tieto prahové hodnoty spotreby energie a emisií CO2

Spotreba energie/produkt ≤ 11 GJ/t produktu

Emisie CO2/produkt ≤ 0,8 t CO2/t produktu

Pomer spotreba energie/produkt sa vypočítava ako ročný priemer podľa tohto vzorca:

Formula

Pričom:

n je počet rokov obdobia použitého na výpočet priemeru

i je každý rok obdobia použitého na výpočet priemeru

výroba je výroba minerálnej vlny alebo expandovaných minerálov v tonách v roku i

F je ročná spotreba palív vo výrobnom procese v roku i

Elgrid je ročná spotreba elektrickej energie zo siete v roku i

Hcog je ročná spotreba využiteľného tepla z kogenerácie v roku i

Elcog je ročná spotreba elektrickej energie z kogenerácie v roku i

Ref Hη je referenčná efektívnosť samostatnej výroby tepla a Ref Eη je referenčná efektívnosť samostatnej výroby elektrickej energie podľa vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (6) a sú vypočítané podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/877/EÚ (7)

PEScog sú úspory primárnej energie kogeneračného zariadenia podľa vymedzenia v smernici 2012/27/EÚ, v roku i

Pomer emisie CO2/produkt sa vypočítava ako ročný priemer podľa tohto vzorca:

Formula

Pričom:

n je počet rokov obdobia použitého na výpočet priemeru

i je každý rok obdobia použitého na výpočet priemeru

výroba je výroba minerálnej vlny v tonách v roku i

priamy CO2 sú emisie CO2 podľa vymedzenia v nariadení Komisie (EÚ) č. 601/2012 (8) v roku i

nepriamy CO2 sú nepriame emisie CO2 v dôsledku konečnej spotreby energie v roku i a počítajú sa podľa tohto vzorca:

Formula

Pričom:

FEgrid je priemerná intenzita CO2 elektrickej siete za EÚ podľa metódy MEErP (9) (0,384 tCO2/MWhe = 0,107 tCO2/GJe)

FEfuel cog je emisný faktor CO2 paliva spotrebovaného v kogeneračnom zariadení.

Priame emisie CO2 sa musia monitorovať v súlade s nariadením (EÚ) č. 601/2012.

Obdobie, za ktoré je potrebné počítať pomer spotreba energie/produkt a pomer emisie CO2 /produkt, zodpovedá obdobiu posledných piatich rokov pred podaním žiadosti. Ak je obdobie prevádzky zariadenia v čase podania žiadosti kratšie ako päť rokov, pomer je potrebné vypočítať ako ročný priemer za obdobie prevádzky, ktoré musí byť aspoň jeden rok.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie, ktoré zahŕňa tieto informácie:

Pomer spotreba energie (GJ)/produkt (tona)

Pomer emisie CO2 (tona)/produkt (tona)

Priame emisie CO2 (tona) za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Nepriame emisie CO2 (tona) za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Spotrebované palivá, spotreba každého paliva (GJ), jednotlivé kroky v procese výroby, pri ktorých sa palivá spotrebúvajú za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Spotreba elektrickej energie zo siete (GJ konečnej energie) za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Spotreba využiteľného tepla z kogenerácie (GJ konečnej energie) za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Spotreba elektrickej energie z kogenerácie (GJ konečnej energie) za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Referenčné hodnoty efektívnosti samostatnej výroby tepla a elektriny

Úspora primárnej energie (%) kogenerácie za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Konkrétne druhy paliva použitého pri kogenerácii a ich podiel v palivovom mixe za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Spolu s vyhláseniam je potrebné poskytnúť tieto dokumenty:

Ročnú správu o emisiách podľa nariadenia (EÚ) č. 601/2012 za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Správu o overení, v ktorej sa dospelo k záveru, že ročná správa o emisiách je uspokojivá podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 (10), za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Záznamy dodávateľa o spotrebe elektrickej energie zo siete za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Záznamy o spotrebe využiteľného tepla a elektrickej energie z kogenerácie, vyrobených v lokalite daného zariadenia, aj zakúpených, za každý rok obdobia na výpočet priemeru

Kritérium 3.2. Zdroje ťažby minerálov

Toto kritérium sa vzťahuje na pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč.

Vyťažené minerály možno použiť ako zložky konečného výrobku pod podmienkou, že:

1.

(v rámci EÚ): v prípade, ak sa vyťažili v oblastiach patriacich do sústavy Natura 2000, ktorú tvoria osobitne chránené územia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (11) o ochrane voľne žijúceho vtáctva a osobitné chránené územia podľa smernice Rady 92/43/EHS (12) o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ťažobná činnosť sa posúdila a schválila podľa ustanovení článku 6 smernice 92/43/EHS a zohľadnil sa dokument s usmerneniami o ťažbe neenergetických minerálov a sústave Natura 2000 (13);

2.

(mimo EÚ): v prípade, ak sa vyťažili v chránených oblastiach, ktoré sú ako také určené vo vnútroštátnych právnych predpisoch krajín ťažby/vývozu, ťažobná činnosť sa posúdila a schválila v súlade s ustanoveniami, ktoré predstavujú záruky rovnocenné so zárukami na základe bodu 1.

Posudzovanie a overovanie

Ak sa ťažobné činnosti zamerané na minerály vykonávali v oblastiach patriacich do sústavy Natura 2000 (v rámci EÚ) alebo v chránených oblastiach, ktoré sú ako také určené vo vnútroštátnych právnych predpisoch krajín ťažby/vývozu (mimo EÚ), žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tejto požiadavky, ktoré vydali príslušné orgány, alebo kópiu svojho povolenia, ktoré mu vystavili príslušné orgány.

Kritérium 3.3. Používanie minerálnych pestovateľských substrátov a fáza po ich použití

Toto kritérium sa vzťahuje len na minerálne pestovateľské substráty.

Minerálne pestovateľské substráty sú k dispozícii len na profesionálne záhradnícke účely.

Žiadateľ musí ponúkať zákazníkom štruktúrovanú zberovú a recyklačnú službu, pričom na tento účel môže využívať ako poskytovateľa služby tretiu stranu. Zberová a recyklačná služba musí pokrývať minimálne 70 % objemu predaja produktu žiadateľa na celom území Európskej únie.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie, že minerálne pestovateľské substráty sú k dispozícii len na profesionálne záhradnícke účely. Vyhlásenie o použití produktu len na profesionálne záhradnícke účely musí byť súčasťou informácií poskytovaných koncovému používateľovi.

Žiadateľ informuje príslušný orgán o možnostiach ponuky štruktúrovanej zberovej a recyklačnej služby a výsledkoch realizovaných možností. Žiadateľ poskytne konkrétne tieto podklady a informácie:

podklady k zmluvám uzavretým medzi výrobcom a poskytovateľmi služby,

opis spôsobu zberu, spracovania a cieľových lokalít,

ročný prehľad celkového objemu predaja pestovateľských substrátov v členských štátoch Európskej únie a ročný prehľad objemu predaja na území tých členských štátoch, kde je zber a spracovanie v ponuke,

v prípade nového subjektu je potrebné poskytnúť odhad ročného prehľadu celkového objemu predaja pestovateľských substrátov v členských štátoch Európskej únie a odhad ročného prehľadu objemu predaja na území tých členských štátov, kde je zber a spracovanie v ponuke. Skutočné údaje je potrebné poskytnúť rok po udelení licencie na environmentálnu značku EÚ.

Kritérium 4 – Recyklované/regenerované a organické materiály v pestovateľských substrátoch

Toto kritérium sa vzťahuje len na pestovateľské substráty.

Pestovateľské substráty musia obsahovať minimálny percentuálny podiel recyklovaných/regenerovaných zložiek alebo organických zložiek, konkrétne:

a)

pestovateľský substrát musí obsahovať minimálne 30 % organických zložiek (vyjadrené ako podiel objemu organických zložiek na celkovom objeme konečného produktu), alebo

b)

minerálny pestovateľský substrát musí obsahovať minerálne zložky vyrobené postupom, pri ktorom aspoň 30 % použitého materiálu je recyklovaný materiál (vyjadrený ako hmotnosť vysušených recyklovaných/regenerovaných materiálov v celkovej hmotnosti vysušených vstupných materiálov).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne tieto informácie:

v prípade a): podiel objemu organických zložiek uvedených v kritériu 1 na celkovom objeme konečného produktu alebo

v prípade b): hmotnosť vysušených recyklovaných/regenerovaných materiálov v celkovej hmotnosti vysušených vstupných materiálov.

V prípade b) žiadateľ takisto musí poskytnúť tieto informácie o minerálnych zložkách:

presný údaj, o aký surový vstupný materiál ide, hmotnosť vysušeného surového vstupného materiálu v celkovej hmotnosti vysušených vstupných materiálov a pôvod každého surového vstupného materiálu a

presný údaj, o aký recyklovaný/regenerovaný vstupný materiál ide, hmotnosť vysušeného recyklovaného/regenerovaného vstupného materiálu v celkovej hmotnosti vysušených vstupných materiálov a pôvod každého recyklovaného/regenerovaného vstupného materiálu.

Kritérium 5 – Obmedzenie nebezpečných látok

Kritérium 5.1. Hraničné hodnoty ťažkých kovov

Toto kritérium sa vzťahuje na pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč.

a)   Pôdne kondicionéry, mulč a organické zložky pestovateľských substrátov

Pri pôdnych kondicionéroch, mulči a organických zložkách pestovateľských substrátov nesmie obsah prvkov v konečnom produkte uvedených v tejto časti prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke 3 (merané v sušine produktu).

Tabuľka 3

Hraničné hodnoty ťažkých kovov v pôdnych kondicionéroch, mulči a organických zložkách pestovateľských substrátov

Ťažké kovy

Maximálny obsah v produkte (mg/kg sušiny)

Kadmium (Cd)

1

Chróm (Cr) celkovo

100

Meď (Cu)

100

Ortuť (Hg)

1

Nikel (Ni)

50

Olovo (Pb)

100

Zinok (Zn)

300

b)   Pestovateľské substráty

Pri pestovateľských substrátoch vrátane minerálnych pestovateľských substrátov nesmie obsah prvkov v konečnom produkte uvedených v tejto časti prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke 4 (merané v sušine produktu).

Tabuľka 4

Hraničné hodnoty pri pestovateľských substrátoch vrátane minerálnych pestovateľských substrátov

Ťažké kovy

Maximálny obsah v produkte (mg/kg sušiny)

Kadmium (Cd)

3

Chróm (Cr) celkovo

150

Meď (Cu)

100

Ortuť (Hg)

1

Nikel (Ni)

90

Olovo (Pb)

150

Zinok (Zn)

300

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu protokoly o skúškach vykonaných v súlade so skúšobnými postupmi uvedenými v príslušných normách EN uvedených v tabuľke 5. V prípade organických zložiek pestovateľských substrátov môžu protokoly o skúškach predložiť dodávatelia.

Tabuľka 5

Štandardné metódy extrakcie a merania ťažkých kovov

Ťažké kovy

Metóda merania

Metóda extrakcie

Kadmium (Cd)

EN 13650

Pri pôdnych kondicionéroch, mulči, organických zložkách pestovateľských substrátov a pestovateľských substrátoch, s výnimkou minerálnych pestovateľských substrátov:

EN 13650 Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Extrakcia prvkov rozpustných v lúčavke kráľovskej

Pri minerálnych pestovateľských substrátoch:

EN 13651 Pôdne kondicionéry a pestovateľské substráty. Extrakcia živín rozpustných v zmesi chlorid vápenatý/DTPA (CAT)

Chróm (Cr) celkovo

EN 13650

Meď (Cu)

EN 13650

Ortuť (Hg)

EN 16175 (14)

Nikel (Ni)

EN 13650

Olovo (Pb)

EN 13650

Zinok (Zn)

EN 13650

Kritérium 5.2. Hraničné hodnoty polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU)

Toto kritérium sa vzťahuje na pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč s výnimkou minerálnych pestovateľských substrátov.

Obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov v konečnom produkte uvedených v tejto časti nesmie prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke 6 (merané v sušine produktu).

Tabuľka 6

Hraničné hodnoty PAU

Znečisťujúca látka

Maximálny obsah v produkte (mg/kg sušiny)

PAU16

6

PAU16= súhrnné označenie pre naftalén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pyrén, benzo[a]antracén, chryzén, benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[a]pyrén, indeno[1,2,3-cd]pyrén, dibenzo(a,h)antracén a benzo[ghi]perylén.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu protokoly o skúškach vykonaných v súlade so skúšobnými postupmi uvedenými v norme CEN/TS 16181 Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) plynovou chromatografiou (GC) a vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) alebo rovnocennými postupmi.

Kritérium 5.3. Nebezpečné látky a zmesi

Toto kritérium sa vzťahuje na pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč.

Konečný produkt nesmie byť klasifikovaný a označený ako akútne toxický, toxický pre špecifický cieľový orgán, respiračný alebo kožný senzibilizátor alebo karcinogénny, mutagénny alebo poškodzujúci reprodukciu alebo nebezpečný pre životné prostredie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (15).

Produkt nesmie obsahovať látky alebo zmesi klasifikované ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie, respiračné alebo kožné senzibilizátory alebo karcinogénny, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 v znení výkladu podľa výstražných upozornení v tabuľke 7. Túto požiadavku musia spĺňať všetky úmyselne pridané prísady, ktoré sa v produkte vyskytujú v koncentrácii vyššej ako 0,010 hmotnostných % (vlhká hmotnosť). Ak sú špecifické alebo generické koncentračné limity určené podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008 prísnejšie, majú prednosť pred uvedeným hraničným limitom 0,010 hmotnostných % (vlhká hmotnosť).

Tabuľka 7

Obmedzené klasifikácie nebezpečnosti a ich kategorizácia

Akútna toxicita

Kategória 1 a 2

Kategória 3

H300 Smrteľný po požití

H301 Toxický po požití

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou

H330 Smrteľný pri vdýchnutí

H331 Toxický pri vdýchnutí

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

EUH070 Toxický pri kontakte s očami

Toxicita pre špecifický cieľový orgán

Kategória 1

Kategória 2

H370 Spôsobuje poškodenie orgánov

H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Kategória 1A

Kategória 1B

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti

H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti

Karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu

Kategória 1A a 1B

Kategória 2

H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie

H341 Podozrivý, že spôsobuje genetické poškodenie

H350 Môže spôsobiť rakovinu

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu

 

H360F Môže poškodiť plodnosť

H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí

H360Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti

 

Nebezpečnosť pre vodné prostredie

Kategória 1 a 2

Kategória 3 a 4

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

 

Nebezpečnosť pre ozónovú vrstvu

H420 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

 

Najnovšie klasifikačné pravidlá prijaté na úrovni Únie majú prednosť pred klasifikáciou spojenou s uvedenými výstražnými upozorneniami. V súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 1272/2008 preto žiadatelia musia zabezpečiť, aby klasifikácie vychádzali z najnovších pravidiel klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí.

Výstražné upozornenia sa spravidla vzťahujú na látky. Ak však nie je možné získať informácie o látkach, uplatňujú sa pravidlá klasifikácie vzťahujúce sa na zmesi.

Z kritéria 5.3 sú vyňaté látky alebo zmesi, ktoré pri spracovaní menia svoje vlastnosti, a v dôsledku toho prestanú byť biologicky dostupné alebo sa chemicky zmenia takým spôsobom, že pôvodne identifikované riziko už viac neexistuje.

Toto kritérium sa nevzťahuje na konečné produkty, ktoré sa skladajú z:

materiálov, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1907/2006 podľa jeho článku 2 ods. 2,

látok, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 7 písm. b) nariadenia (ES) č. 1907/2006, v ktorom sa stanovujú kritériá vyňatia látok prílohy V k uvedenému nariadeniu z uplatňovania požiadaviek týkajúcich sa registrácie, následného užívateľa a hodnotenia.

Na určenie toho, či takéto vyňatie možno uplatniť, žiadateľ preverí všetky zámerne pridané látky, ktoré sa v produkte vyskytujú v koncentrácii vyššej ako 0,010 hmotnostných % (vlhká hmotnosť).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ sleduje prítomnosť látok a zmesí, ktorým môžu byť priradené výstražné upozornenia uvedené v tomto kritériu. Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o splnení tohto kritéria pri danom produkte.

Predmetné vyhlásenie musí zahŕňať súvisiacu dokumentáciu, ako sú vyhlásenia o spĺňaní kritérií podpísané dodávateľmi, o tom, že látky, zmesi alebo materiály nie sú klasifikované v žiadnej triede nebezpečnosti spojenej s výstražnými upozorneniami uvedenými v tabuľke 7 v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, pokiaľ to možno stanoviť minimálne na základe informácií, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Poskytnuté informácie sa musia týkať foriem alebo fyzikálnych stavov látok alebo zmesí použitých v konečnom produkte.

Na podporu vyhlásenia o klasifikácii alebo o neklasifikovaní jednotlivých látok a zmesí je potrebné poskytnúť tieto technické informácie:

i)

v prípade látok, ktoré nie sú zaregistrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo ktoré zatiaľ nemajú harmonizovanú klasifikáciu CLP: informácie, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe VII k uvedenému nariadeniu;

ii)

v prípade látok, ktoré sú zaregistrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 a ktoré nespĺňajú požiadavky klasifikácie CLP: informácie založené na dokumentácii k registrácii podľa nariadenia REACH, ktoré potvrdzujú látku ako neklasifikovanú;

iii)

v prípade látok, ktoré majú harmonizovanú klasifikáciu alebo sa klasifikovali samostatne: karty bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii. Ak karty bezpečnostných údajov nie sú k dispozícii alebo ak je látka klasifikovaná samostatne, je potrebné poskytnúť relevantné informácie o klasifikácii nebezpečnosti látky v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

iv)

v prípade zmesí: karty bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii. Ak karty bezpečnostných údajov nie sú k dispozícii, musí sa poskytnúť výpočet klasifikácie zmesi v súlade s pravidlami podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, spolu s relevantnými informáciami o klasifikácii nebezpečnosti zmesí v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Je potrebné poskytnúť karty bezpečnostných údajov materiálov, z ktorých sa skladá konečný produkt, a látok a zmesí použitých v zložení materiálov a na ich ošetrenie, ktoré zostávajú v konečnom produkte v koncentrácii presahujúcej hraničnú hodnotu 0,010 hmotnostných %; výnimkou je prípad, keď sa v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008 uplatňujú nižšie generické alebo špecifické koncentračné limity.

Karty bezpečnostných údajov musia byť vypracované podľa pokynov v časti 10, 11 a 12 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (Pokyny na zostavenie kariet bezpečnostných údajov). Neúplné karty bezpečnostných údajov je potrebné doplniť informáciami z vyhlásení dodávateľov chemických látok.

Informácie o skutočných vlastnostiach látok sa môžu získať aj inak než skúškami, napríklad použitím alternatívnych postupov, akými sú metódy in vitro, kvantitatívnych modelov vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou alebo pomocou zoskupovania látok a použitia prevzatých údajov v súlade s prílohou XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Vzájomná výmena relevantných údajov v celom dodávateľskom reťazci je vysoko žiaduca.

V prípade minerálnej vlny musí žiadateľ poskytnúť aj:

a)

osvedčenie o práve používať ochrannú známku Európskeho certifikačného výboru pre produkty z minerálnej vlny (European Certification Board for Mineral Wool Products) na preukázanie dodržiavania poznámky Q uvedenej v nariadení (ES) č. 1272/2008;

b)

protokol o skúške podľa normy ISO 14184-1 Textílie. Stanovenie formaldehydu. Časť 1: Voľný a hydrolyzovateľný formaldehyd.

Kritérium 5.4. Látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Konečný produkt nesmie obsahovať žiadne úmyselne pridané látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy a zaradené do zoznamu stanoveného článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v prípade, že ich koncentrácia v produkte prekračuje 0,010 hmotnostných %.

Posudzovanie a overovanie

Musí sa uviesť odkaz na zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktorý je aktuálny k dátumu podania žiadosti. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení kritéria 5.4 spolu so súvisiacou dokumentáciou vrátane vyhlásení o splnení kritéria podpísaných dodávateľmi materiálov a kópií príslušných kariet bezpečnostných údajov pre látky alebo zmesi v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre látky alebo zmesi. Koncentračné limity sa uvádzajú v kartách bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre látky a zmesi.

Kritérium 5.5. Hraničné hodnoty E. coli a Salmonella spp.

Toto kritérium sa vzťahuje na pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč s výnimkou minerálnych pestovateľských substrátov.

Obsah primárnych patogénov v konečnom produkte nesmie prekročiť hodnoty stanovené v tabuľke 8.

Tabuľka 8

Hraničné hodnoty E. coli a Salmonella spp.

Patogén

Hraničná hodnota

E. coli

1 000 JTK/g čerstvej hmotnosti

Salmonella spp.

nevyskytuje sa v 25 g čerstvej hmotnosti

JTK= jednotka tvoriaca kolóniu.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu protokoly o skúškach vykonaných v súlade so skúšobnými postupmi uvedenými v tabuľke 9.

Tabuľka 9

Štandardné skúšobné metódy na E. coli a Salmonella spp.

Ukazovateľ

Skúšobná metóda

E. coli

CEN/TR 16193 Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie Escherichia coli alebo rovnocenná

Salmonella spp.

ISO 6579: Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na dôkaz baktérií rodu Salmonella

Kritérium 6 – Stabilita

Toto kritérium sa vzťahuje na pestovateľské substráty, pôdne kondicionéry a mulč s výnimkou mulču pozostávajúceho výlučne z lignocelulózových zložiek a minerálnych pestovateľských substrátov.

Pôdne kondicionéry a mulč na neprofesionálne aplikácie a pestovateľské substráty na všetky aplikácie musia spĺňať jednu z požiadaviek uvedených v tabuľke 10.

Tabuľka 10

Požiadavky na stabilitu pôdnych kondicionérov a mulču určených na neprofesionálne aplikácie a pestovateľských substrátov určených na všetky aplikácie

Ukazovateľ stability

Požiadavka

Maximálny respirometrický index

15 mmol O2/kg organickej hmoty/h

Prípadne minimálny stupeň stability kompostu

IV (nárast teploty pri teste samozahrievania maximálne 20 °C nad teplotou okolia)

Pôdne kondicionéry a mulč na profesionálne aplikácie musia spĺňať jednu z požiadaviek uvedených v tabuľke 11.

Tabuľka 11

Požiadavky na stabilitu pôdnych kondicionérov a mulču určených na profesionálne aplikácie

Ukazovateľ stability

Požiadavka

Maximálny respirometrický index

25 mmol O2/kg organickej hmoty/h

Prípadne minimálny stupeň stability kompostu

III (nárast teploty pri teste samozahrievania maximálne 30 °C nad teplotou okolia)

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu protokoly o skúškach vykonaných v súlade so skúšobnými postupmi uvedenými v tabuľke 12.

Tabuľka 12

Štandardné skúšobné metódy na stabilitu

Ukazovateľ

Skúšobná metóda