ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 302

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
19. novembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/2072 zo 17. novembra 2015, ktorým sa na rok 2016 stanovujú rybolovné možnosti týkajúce sa určitých populácií rýb a skupín populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1221/2014 a (EÚ) 2015/104

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2073 zo 16. novembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky škvrnitej v zóne IV, vo vodách Únie zóny IIa a v časti zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2074 zo 16. novembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov krevety boreálnej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2075 z 18. novembra 2015, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí abamektínu, desmedifamu, dichlorpropu-P, haloxyfopu-P, oryzalinu a fenmedifamu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2076 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené bravčové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa

51

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2077 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na vajcia, vaječné výrobky a albumíny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2078 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na hydinové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa

63

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2079 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta Únie na čerstvé a mrazené hovädzie a teľacie mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje jej správa

71

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2080 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2535/2001, pokiaľ ide o správu dovozných colných kvót na mliečne výrobky s pôvodom na Ukrajine a odstránenie dovoznej colnej kvóty na mliečne výrobky s pôvodom v Moldavsku

77

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2081 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa

81

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2082 z 18. novembra 2015 o neschválení Arctium lappa L. (nadzemných častí) ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

85

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2083 z 18. novembra 2015 o neschválení Tanacetum vulgare L. ako základnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

87

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2084 z 18. novembra 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka flupyradifurón a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

89

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2085 z 18. novembra 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka mandestrobín a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

93

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2086 z 18. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

97

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2015/2087 z 18. novembra 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu ( 1 )

99

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2088 z 10. novembra 2015, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v príslušných výboroch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 a 127, návrh nového predpisu OSN o čelnom náraze, návrhy zmien Konsolidovanej rezolúcie o konštrukcii vozidiel (R.E.3) a návrh novej spoločnej rezolúcie č. 2 (M.R.2) o definíciách hnacej sústavy vozidla

103

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2089 z 10. novembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Rady 2013/54/EÚ, ktorým sa Slovinskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

107

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2090 zo 17. novembra 2015, ktorým sa vymenúva nemecká členka člen Výboru regiónov

109

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2091 zo 17. novembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2011/431/EÚ o finančnom príspevku Únie členským štátom na programy kontroly, inšpekcie a dozoru v oblasti rybného hospodárstva na rok 2011 [oznámené pod číslom C(2015) 7856]

110

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

19.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/2072

zo 17. novembra 2015,

ktorým sa na rok 2016 stanovujú rybolovné možnosti týkajúce sa určitých populácií rýb a skupín populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1221/2014 a (EÚ) 2015/104

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 43 ods. 3 zmluvy sa stanovuje, že Rada má na návrh Komisie prijať opatrenia týkajúce sa stanovovania a prideľovania rybolovných možností.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (1) sa vyžaduje, aby sa prijali ochranné opatrenia pri zohľadnení dostupných vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní a prípadne správ, ktoré vypracúva Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo („STECF“) a iné poradné orgány, ako aj s ohľadom na akékoľvek odporúčania získané od poradných rád.

(3)

Úlohou Rady je prijímať opatrenia, ktorými sa stanovujú a prideľujú rybolovné možnosti a v prípade potreby aj určité podmienky, ktoré sú s nimi funkčne prepojené. Rybolovné možnosti by sa mali rozdeliť medzi členské štáty tak, aby sa každému členskému štátu zabezpečila relatívna stabilita rybolovných činností v prípade každej populácie rýb alebo rybolovnej oblasti a aby sa náležite zohľadňovali ciele spoločnej rybárskej politiky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013.

(4)

Celkový povolený výlov (TAC) by sa mal preto v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 stanoviť na základe dostupných vedeckých odporúčaní, pričom by sa mali zohľadniť biologické a socio-ekonomické aspekty a zároveň by sa malo zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s jednotlivými sektormi rybolovu, ako aj s ohľadom na stanoviská vyjadrené počas konzultácií so zainteresovanými stranami.

(5)

Rybolovné možnosti týkajúce sa populácií, na ktoré sa vzťahujú osobitné viacročné plány, by sa mali stanoviť v súlade s pravidlami stanovenými v uvedených plánoch. V dôsledku toho by sa obmedzenie výlovu populácie tresky v Baltskom mori malo stanoviť v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 1098/2007 (2).

(6)

Medzinárodná rada pre výskum mora („ICES“) v dôsledku zmien biologických procesov vo východnej populácii tresky nemohla určiť biologické referenčné hodnoty pre populáciu tresky v poddivíziách ICES 25 – 32 a namiesto toho odporučila, aby TAC vzťahujúce sa na túto populáciu tresky vychádzali z koncepcie pre populácie, v súvislosti s ktorými sú dostupné len obmedzené údaje. Neexistencia biologických referenčných hodnôt je dôvodom, prečo sa nemožno riadiť pravidlami stanovovania a prideľovania rybolovných možností týkajúcich sa populácie tresky v uvedených poddivíziách stanovených v nariadení (ES) č. 1098/2007. Ak by sa rybolovné možnosti neurčili a nerozdelili, mohla by sa vážne ohroziť udržateľnosť populácie tresky, a preto s cieľom prispieť k plneniu cieľov SRP vymedzených v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 je vhodné určiť TAC na základe koncepcie pre populácie, v súvislosti s ktorými sú dostupné len obmedzené údaje, na úrovni zodpovedajúcej koncepcii, ktorú vyvinula a odporučila ICES.

(7)

Vzhľadom na nový prístup zo strany ICES k vedeckým odporúčaniam pri stanovovaní rybolovných možností pre tresku v subdivíziách 22 – 24 je vhodné uplatňovať postupný prístup k znižovaniu rybolovných možností.

(8)

S ohľadom na najnovšie vedecké odporúčania v záujme ochrany neresísk západnej tresky, je vhodné stanoviť rybolovné možnosti mimo obdobia neresenia (15. február – 31. marec 2016 a nie v mesiaci apríl, ako sa uplatňovalo predtým). Takéto stanovenie rybolovných možností prispeje k pozitívnemu vývoju tejto populácie a v konečnom dôsledku aj k dosiahnutiu cieľov SRP vymedzených v nariadení (EÚ) č. 1380/2013.

(9)

Nariadením (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje cieľ spoločnej rybárskej politiky dosiahnuť do roku 2015, pokiaľ je to možné, mieru využívania na úrovni maximálneho udržateľného výnosu a postupne rastúcim tempom najneskôr do roku 2020 pre všetky populácie. Keďže dosiahnutie uvedenej miery využívania do roku 2016 by malo vážne dôsledky pre sociálnu a hospodársku udržateľnosť flotíl loviacich šproty a slede, je akceptovateľné, aby sa táto miera využívania dosiahla do konca roka 2017. Rybolovné možnosti na rok 2016 by sa pre uvedené populácie mali stanoviť takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že sa miera využívania na úrovni maximálneho udržateľného výnosu dosiahne postupne rastúcim tempom do uvedeného dátumu.

(10)

Využívanie rybolovných možností stanovených v tomto nariadení podlieha nariadeniu Rady (ES) č. 1224/2009 (3), a najmä jeho článkom 33 a 34, ktoré sa týkajú zaznamenávania úlovkov a rybolovného úsilia a zasielania údajov o vyčerpaní rybolovných možností Komisii. V tomto nariadení by sa preto mali špecifikovať kódy týkajúce sa vylodenia populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré majú členské štáty používať, keď zasielajú údaje Komisii.

(11)

Nariadením Rady (ES) č. 847/96 (4) sa zaviedli dodatočné podmienky medziročného riadenia TAC vrátane ustanovení o flexibilite pri populáciách, na ktoré sa vzťahujú preventívne a analytické TAC podľa článkov 3 a 4. Rada podľa článku 2 uvedeného nariadenia pri stanovovaní TAC má rozhodovať o tom, na ktoré populácie sa články 3 alebo 4 neuplatňujú, a to najmä na základe biologického stavu populácií. Nedávno sa článkom 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zaviedol mechanizmus medziročnej flexibility pri všetkých populáciách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vyloďovať úlovky. S cieľom zabrániť nadmernej flexibilite, ktorá by oslabila zásadu rozumného a zodpovedného využívania živých morských biologických zdrojov, bránila dosiahnutiu cieľov spoločnej rybárskej politiky a zhoršila biologický stav populácií, by sa preto malo stanoviť, že sa články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96 uplatňujú na analytické TAC len vtedy, keď sa nevyužíva medziročná flexibilita stanovená v článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(12)

Vzhľadom na embargo Ruskej federácie na dovoz určitých poľnohospodárskych a rybárskych produktov z Únie, sa v roku 2015 zaviedla flexibilita na úrovni 25 %, pokiaľ ide o prenášanie nevyužitých rybolovných možností pre populácie, ktoré boli účinkom ruského embarga najvážnejšie alebo priamo zasiahnuté. Vzhľadom na výnimočné okolnosti spočívajúce v predĺžení a rozšírení uvedeného embarga týkajúceho sa Únie, ako aj nedostupnosť niektorých tradičných trhov a s ohľadom na vedecké odporúčania, je, pokiaľ ide o určité populácie, vhodné povoliť, aby sa rybolovné možnosti, ktoré neboli využité v roku 2015, preniesli do roku 2016 do výšky 25 % a pre makrelu v severovýchodnom Atlantiku do výšky 17,5 % počiatočnej kvóty na rok 2015. Je preto vhodné, aby sa takáto flexibilita zaviedla v nariadení Rady (EÚ) č. 1221/2014 (5) a v nariadení Rady (EÚ) 2015/104 (6). Pokiaľ ide o prenos nevyužitých rybolovných možností, nemala by sa v súvislosti s dotknutými populáciami uplatňovať žiadna iná flexibilita.

(13)

S cieľom predísť prerušeniu rybolovných činností a zabezpečiť živobytie rybárov Únie by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2016. Z dôvodu naliehavosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Z dôvodov uvedených v odôvodnení 12 by sa ustanovenia týkajúce sa možnosti preniesť rybolovné možnosti nevyužité v roku 2015 mali uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 2015,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa na rok 2016 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Baltskom mori.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na rybárske plavidlá Únie loviace v Baltskom mori.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„ICES“ je Medzinárodná rada pre výskum mora;

2.

„Baltské more“ sú zóny ICES IIIb, IIIc a IIId;

3.

„poddivízia“ je poddivízia ICES Baltského mora podľa vymedzenia v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 2187/2005 (7);

4.

„rybárske plavidlo“ je každé plavidlo vybavené na komerčné využívanie morských biologických zdrojov;

5.

„rybárske plavidlo Únie“ je rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu a zaregistrované v Únii;

6.

„populácia“ je morský biologický zdroj, ktorý sa vyskytuje v danej oblasti hospodárenia;

7.

„celkový povolený výlov“ (TAC) je množstvo každej populácie, ktoré možno:

i)

vyloviť počas jedného roka pre rybolov, ktorý podlieha povinnosti vyloďovať úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, alebo

ii)

vylodiť počas jedného roka pre rybolov, ktorý nepodlieha povinnosti vyloďovať úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

8.

„kvóta“ je podiel TAC pridelený Únii, členskému štátu alebo tretej krajine.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI

Článok 4

TAC a prideľovanie

TAC, kvóty a prípadné funkčne súvisiace podmienky sú stanovené v prílohe.

Článok 5

Osobitné ustanovenia týkajúce sa prideľovania rybolovných možností

Rozdelenie rybolovných možností medzi členské štáty podľa tohto nariadenia sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

zníženia a prerozdelenia vykonané podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

c)

dodatočné vylodenia povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96 alebo podľa článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

d)

množstvá zadržané v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 847/96 alebo prevedené podľa článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

e)

zníženia vykonané podľa článkov 105, 106 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 6

Podmienky vyloďovania úlovkov a vedľajších úlovkov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vyloďovať úlovky

1.   Na úlovky druhov, pre ktoré je stanovené obmedzenie výlovu a ktoré sa ulovili v rámci rybolovu uvedeného v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky ustanovená v článku 15 uvedeného nariadenia.

2.   Úlovky a vedľajšie úlovky platesy sa ponechávajú na palube alebo sa vyloďujú, len ak ich ulovili rybárske plavidlá Únie plaviace sa pod vlajkou členského štátu, ktorý má pridelenú kvótu, za predpokladu, že táto kvóta ešte nie je vyčerpaná.

3.   Populácie necieľových druhov v rámci bezpečných biologických hraníc uvedené v článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uvádzajú v prílohe na účely výnimky z povinnosti započítavať úlovky do príslušnej kvóty, stanovenej v uvedenom článku.

KAPITOLA III

FLEXIBILITA PRI STANOVOVANÍ RYBOLOVNÝCH MOŽNOSTÍ TÝKAJÚCICH SA URČITÝCH POPULÁCIÍ

Článok 7

Zmena nariadenia (EÚ) 2015/104

Do nariadenia (EÚ) 2015/104 sa vkladá tento článok:

„Článok 18a

Flexibilita pri stanovovaní rybolovných možností týkajúcich sa určitých populácií

1.   Tento článok sa vzťahuje na tieto populácie:

a)

makrela atlantická v zónach IIIa a IV; vo vodách Únie zón IIa, IIIb, IIIc, a IIId;

b)

makrela atlantická v oblastiach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vo vodách Únie a medzinárodných vodách zóny Vb; v medzinárodných vodách zón IIa, XII a XIV;

c)

makrela atlantická vo vodách Nórska zón IIa a IVa;

d)

sleď atlantický vo vodách Únie, vo vodách Nórska a medzinárodných vodách zón I a II;

e)

sleď atlantický v Severnom mori severne od 53° severnej šírky;

f)

sleď atlantický v oblastiach IVc a VIId;

g)

sleď atlantický v zónach VIIa, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk;

h)

stavrida vo vodách Únie zón IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vo vodách Únie a medzinárodných vodách zóny Vb, v medzinárodných vodách zón XII a XIV.

2.   Akékoľvek množstvá do výšky 25 % pôvodnej kvóty členského štátu z populácií uvedených v odseku 1 písm. d) až h), ktoré neboli využité v roku 2015, sa pripočítajú pri výpočte kvóty dotknutého členského štátu pre príslušnú populáciu na rok 2016. Uvedený percentuálny podiel zodpovedá 17,5 % v prípade populácií stanovených v odseku 1 písm. a) až c). Pri stanovení využitých a nevyužitých množstiev na základe tohto odseku sa zohľadní akékoľvek množstvo, ktoré sa previedlo na iný členský štát podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ako aj akékoľvek množstvá odpočítané podľa článkov 37, 105 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.   Ak členský štát využíva v súvislosti s určitou populáciou možnosť ustanovenú v odseku 2 tohto článku, v súvislosti s touto populáciou sa nemôže uplatňovať žiadna ďalšia flexibilita, pokiaľ ide o prenos nevyužitých rybolovných možností.“

Článok 8

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1221/2014

V nariadení (EÚ) č. 1221/2014 sa vkladá tento článok:

„Článok 5a

Flexibilita pri stanovovaní rybolovných možností týkajúcich sa určitých populácií

1.   Tento článok sa vzťahuje na tieto populácie:

a)

sleď atlantický v poddivíziách ICES 30 – 31;

b)

sleď atlantický vo vodách Únie poddivízií ICES 25 – 27, 28.2, 29 a 32;

c)

sleď atlantický v poddivízii ICES 28.1;

d)

šprota severná vo vodách Únie poddivízií ICES 22 – 32.

2.   Akékoľvek množstvá do výšky 25 % kvóty členského štátu z populácií uvedených v odseku 1, ktoré neboli využité v roku 2015, sa pripočítajú pri výpočte kvóty dotknutého členského štátu pre príslušnú populáciu na rok 2016. Pri stanovení využitých a nevyužitých množstiev na základe tohto odseku sa zohľadní akékoľvek množstvo, ktoré sa previedlo na iný členský štát podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a akékoľvek množstvá odpočítané podľa článkov 37, 105 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.   Ak členský štát využíva v súvislosti s určitou populáciou možnosť ustanovenú v odseku 2 tohto článku, v súvislosti s touto populáciou sa nesmie uplatňovať žiadna ďalšia flexibilita, pokiaľ ide o prenos nevyužitých rybolovných možností.“

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Zasielanie údajov

Keď členské štáty podľa článkov 33 a 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009 zasielajú Komisii údaje o ulovených alebo vylodených množstvách populácií, používajú na tento účel kódy populácií stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Flexibilita

1.   Pokiaľ sa v prílohe k tomuto nariadeniu neuvádza inak, článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje na populácie, na ktoré sa vzťahuje preventívny TAC, a článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 uvedeného nariadenia sa uplatňujú na populácie, na ktoré sa vzťahuje analytický TAC.

2.   Článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa však neuplatňujú, keď členský štát využíva medziročnú flexibilitu ustanovenú v článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Články 7 a 8 sa však uplatňujú s účinnosťou od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2015

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 779/97 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1221/2014 z 10. novembra 2014, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti týkajúce sa určitých populácií rýb a skupín populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 43/2014 a (EÚ) č. 1180/2013 (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 16).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/104 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 779/2014 (Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2015, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).


PRÍLOHA

TAC vzťahujúce sa na rybárske plavidlá Únie v oblastiach, kde TAC existuje podľa druhov a podľa oblasti

V nasledovných tabuľkách sú stanovené TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a funkčne súvisiace podmienky.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na zóny ICES.

Populácie rýb sa uvádzajú podľa abecedného poradia latinských názvov príslušných druhov.

Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto porovnávacia tabuľka latinských názvov a bežných názvov:

Vedecký názov

Trojmiestny abecedný kód

Bežný názov

Clupea harengus

HER

sleď atlantický

Gadus morhua

COD

treska škvrnitá

Pleuronectes platessa

PLE

platesa veľká

Salmo salar

SAL

losos atlantický

Sprattus sprattus

SPR

šprota severná


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

poddivízia 30 – 31

HER/3D30.; HER/3D31.

Fínsko

99 098

 

 

Švédsko

21 774

 

 

Únia

120 872

 

 

TAC

120 872

 

analytický TAC


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

poddivízie 22 – 24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dánsko

3 683

 

 

Nemecko

14 496

 

 

Fínsko

2

 

Uplatňuje sa článok 6 ods. 3 tohto nariadenia.

Poľsko

3 419

 

 

Švédsko

4 674

 

 

Únia

26 274

 

 

TAC

26 274

 

analytický TAC

Článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

vody Únie poddivízií 25 – 27, 28.2, 29 a 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Dánsko

3 905

 

 

Nemecko

1 035

 

 

Estónsko

19 942

 

Uplatňuje sa článok 6 ods. 3 tohto nariadenia.

Fínsko

38 927

 

 

Lotyšsko

4 921

 

 

Litva

5 182

 

 

Poľsko

44 224

 

 

Švédsko

59 369

 

 

Únia

177 505

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

analytický TAC


Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

poddivízia 28.1

HER/03D.RG

Estónsko

16 124

 

 

Lotyšsko

18 791

 

Uplatňuje sa článok 6 ods. 3 tohto nariadenia.

Únia

34 915

 

 

TAC

34 915

 

analytický TAC


Druh

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

vody Únie podoblastí 25 – 32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dánsko

9 451

 

 

Nemecko

3 760

 

 

Estónsko

921

 

 

Fínsko

723

 

 

Lotyšsko

3 514

 

 

Litva

2 315

 

 

Poľsko

10 884

 

 

Švédsko

9 575

 

 

Únia

41 143

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

preventívny TAC

Článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.


Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

poddivízie 22 – 24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dánsko

5 552 (1)

 

 

Nemecko

2 715 (1)

 

 

Estónsko

123 (1)

 

 

Fínsko

109 (1)

 

 

Lotyšsko

459 (1)

 

 

Litva

298 (1)

 

 

Poľsko

1 486 (1)

 

 

Švédsko

1 978 (1)

 

 

Únia

12 720 (1)

 

 

TAC

12 720 (1)

 

analytický TAC

Článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.


Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

vody Únie podoblastí 22 – 32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dánsko

2 890

 

 

Nemecko

321

 

 

Poľsko

605

 

 

Švédsko

218

 

 

Únia

4 034

 

 

TAC

4 034

 

analytický TAC


Druh:

losos atlantický

Salmo salar

Zóna:

vody Únie poddivízií 22 – 31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dánsko

19 879 (2)

 

 

Nemecko

2 212 (2)

 

 

Estónsko

2 020 (2)

 

 

Fínsko

24 787 (2)

 

 

Lotyšsko

12 644 (2)

 

 

Litva

1 486 (2)

 

 

Poľsko

6 030 (2)

 

 

Švédsko

26 870 (2)

 

 

Únia

95 928 (2)

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

analytický TAC

Článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.


Druh:

losos atlantický

Salmo salar

Zóna:

vody Únie poddivízie 32

SAL/3D32.

Estónsko

1 344 (3)

 

 

Fínsko

11 762 (3)

 

 

Únia

13 106 (3)

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

preventívny TAC


Druh:

šprota severná

Sprattus sprattus

Zóna:

vody Únie podoblastí 22 – 32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dánsko

19 958

 

 

Nemecko

12 644

 

 

Estónsko

23 175

 

 

Fínsko

10 447

 

 

Lotyšsko

27 990

 

 

Litva

10 125

 

 

Poľsko

59 399

 

 

Švédsko

38 582

 

 

Únia

202 320

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

analytický TAC


(1)  Túto kvótu možno vyloviť od 1. januára do 14. februára 2016 a od 1. apríla do 31. decembra 2016.

(2)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.

(3)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.


19.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2073

zo 16. novembra 2015,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov tresky škvrnitej v zóne IV, vo vodách Únie zóny IIa a v časti zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2015/104 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2015.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2015.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2015 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/104 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 779/2014 (Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2015, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

55/TQ104

Členský štát

Švédsko

Populácia

COD/2A3AX4

Druh

treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

zóna IV; vody Únie zóny IIa; časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

Zákaz platný od

5.10.2015


19.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/13


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2074

zo 16. novembra 2015,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Švédska zakazuje lov krevety boreálnej v nórskych vodách južne od 62° s. z. š.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2015/104 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2015.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2015.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2015 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/104 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 779/2014 (Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2015, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

56/TQ104

Členský štát

Švédsko

Populácia

PRA/04-N.

Druh

kreveta boreálna (Pandalus borealis)

Zóna

nórske vody južne od 62° s. z. š.

Zákaz platný od

5.10.2015


19.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/15


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2075

z 18. novembra 2015,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí abamektínu, desmedifamu, dichlorpropu-P, haloxyfopu-P, oryzalinu a fenmedifamu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a), článok 18 ods. 1 písm. b) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) dichlorpropu-P, haloxyfopu-P a oryzalinu sa stanovili v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. MRL abamektínu, desmedifamu a fenmedifamu boli stanovené v prílohe II a v časti B prílohy III k uvedenému nariadeniu.

(2)

Pokiaľ ide o abamektín, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) predložil v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL (2). Úrad navrhol zmeniť definíciu rezídua a odporučil znížiť MRL pre svalovinu a obličky hovädzieho dobytka. Pri ostatných produktoch odporučil existujúce MRL zvýšiť alebo zachovať. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre citrusové plody, mandle, lieskovce, vlašské orechy, jablká, hrušky, dule, mišpuľu, mišpuľník japonský, broskyne, slivky, stolové hrozno, muštové hrozno, jahody, černice, maliny, ríbezle (červené, čierne a biele), egreše, papáje, zemiaky, reďkovku, cesnak, cibuľu, šalotku, cibuľu jarnú a zimnú (velšskú), rajčiaky, papriky, baklažány, uhorky šalátové, uhorky nakladačky, cukety, melóny, tekvicu, dyňu červenú (vodový melón), kapustu čínsku, valeriánku poľnú, hlávkový šalát, čakanku štrbákovú širokolistú/endíviu širokolistú, rukolu, listy a výhonky plodiny Brassica spp., čakanku obyčajnú listnatú (šalátovú), trebuľku, cesnak pažítkový, zelerovú vňať, petržlen, šalviu, rozmarín, tymian, bazalku, vavrínový/bobkový list, estragón, fazuľu (čerstvú, so strukmi), hrach (čerstvý, so strukmi) a pór, chýbajú niektoré informácie a je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL pre uvedené produkty by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie, ktoré budú k dispozícii do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre čerešne, avokáda, hrach (čerstvý, bez strukov) a artičoky pravé, nie sú k dispozícii žiadne informácie, a pokiaľ ide o MRL pre žeruchu a zeler, informácie, ktoré sú k dispozícii, nepostačujú na stanovenie predbežných MRL, a teda je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. MRL pre tieto produkty by sa mali stanoviť na úrovni špecifického limitu detekcie. S ohľadom na dodatočné informácie o správnej poľnohospodárskej praxi, ktoré poskytlo Francúzsko po uverejnení odôvodneného stanoviska, ako aj vzhľadom na to, že spotrebiteľom nehrozí žiadne riziko, mala by sa MRL pre marhule stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni.

(3)

Pokiaľ ide o desmedifam, úrad predložil v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 12 ods. 1 odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL (3). Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre repu obyčajnú, mangold, cukrovú repu (koreň), svalovinu, tuk, pečeň a obličky ošípaných, svalovinu, tuk, pečeň a obličky hovädzieho dobytka, svalovinu, tuk, pečeň a obličky oviec, svalovinu, tuk, pečeň a obličky kôz, chýbajú niektoré informácie a je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL pre uvedené produkty by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie, ktoré budú k dispozícii do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(4)

Pokiaľ ide o dichlorprop-P, úrad predložil v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 12 ods. 1 odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL (4). Navrhol zmeniť definíciu rezídua. Odporučil znížiť MRL pre jablká, hrušky, čerešne, slivky, zrná jačmeňa, zrná ovsa, zrná raže a zrná pšenice. V prípade pomarančov odporučil existujúce MRL zvýšiť. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre svalovinu, tuk, pečeň a obličky ošípaných, svalovinu, tuk, pečeň a obličky hovädzieho dobytka, svalovinu, tuk, pečeň a obličky oviec, svalovinu, tuk, pečeň a obličky kôz a mlieko dobytka, mlieko oviec a mlieko kôz, chýbajú niektoré informácie a je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL pre uvedené produkty by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie, ktoré budú k dispozícii do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(5)

Pokiaľ ide o haloxyfop-P, úrad predložil v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL (5). Navrhol zmeniť definíciu rezídua. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre mrkvu, cibuľu, fazuľu (suchú), hrach (suchý), slnečnicové semená, cukrovú repu (koreň), svalovinu, tuk, pečeň a obličky ošípaných, svalovinu, tuk, pečeň a obličky hovädzieho dobytka, svalovinu, tuk, pečeň a obličky oviec, svalovinu, tuk, pečeň a obličky kôz, svalovinu, tuk a pečeň hydiny, mlieko dobytka, mlieko oviec a mlieko kôz a vtáčie vajcia, chýbajú niektoré informácie a je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL pre uvedené produkty by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie, ktoré budú k dispozícii do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre cibuľu kuchynskú jarnú a semená repky [repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape)], informácie, ktoré sú k dispozícii, nepostačujú na stanovenie predbežných MRL, a je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. MRL pre cibuľu kuchynskú jarnú by sa mala stanoviť na úrovni špecifického limitu detekcie. S ohľadom na dodatočné informácie o správnej poľnohospodárskej praxi, ktoré poskytla Austrália po uverejnení odôvodneného stanoviska, ako aj vzhľadom na to, že spotrebiteľom nehrozí žiadne riziko, mala by sa MRL pre semená repky (repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape)) stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni. Táto MRL sa preskúma; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie, ktoré budú k dispozícii do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(6)

Pokiaľ ide o oryzalin, úrad predložil v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL (6). Odporučil znížiť MRL pre stolové hrozno. Pri ostatných produktoch odporučil zachovať existujúce MRL. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre kiwi a špargľu, chýbajú niektoré informácie a je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL pre uvedené produkty by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie, ktoré budú k dispozícii do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre banány, informácie, ktoré sú k dispozícii, nepostačujú na stanovenie predbežných MRL, a je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. MRL pre tento produkt by sa mala stanoviť na úrovni špecifického limitu detekcie.

(7)

Pokiaľ ide o fenmedifam, úrad predložil v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 12 ods. 1 odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL (7). Navrhol zmeniť definíciu rezídua. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre jahody, repu obyčajnú, špenát, mangold, trebuľku, cesnak pažítkový, zelerovú vňať, petržlen, šalviu, rozmarín, tymian, bazalku, vavrínový/bobkový list a estragón, chýbajú niektoré informácie a je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL pre uvedené produkty by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie, ktoré budú k dispozícii do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre cukrovú repu (koreň), chýbajú niektoré informácie a je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. S ohľadom na dodatočné informácie o skúškach na rezíduá, ktoré poskytlo Fínsko po uverejnení odôvodneného stanoviska, mala by sa MRL pre cukrovú repu (koreň) stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni „0,05 (*) mg/kg“. Táto MRL sa preskúma; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie, ktoré budú k dispozícii do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL pre svalovinu, tuk, pečeň a obličky ošípaných, svalovinu, tuk, pečeň a obličky hovädzieho dobytka, svalovinu, tuk, pečeň a obličky oviec, svalovinu, tuk, pečeň a obličky kôz, mlieko dobytka, mlieko oviec a mlieko kôz, svalovinu, tuk a pečeň hydiny a vtáčie vajcia, informácie, ktoré sú k dispozícii, nepostačujú na stanovenie predbežných MRL, a je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. MRL pre tieto produkty by sa mali stanoviť na úrovni špecifického limitu detekcie.

(8)

Pokiaľ ide o produkty, pri ktorých nie je povolené použitie príslušného prípravku na ochranu rastlín a v prípade ktorých neexistujú dovozné tolerancie ani CXL, by sa MRL mali stanoviť na úrovni špecifického limitu detekcie alebo by sa mala uplatňovať štandardná MRL, ako je stanovené v článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(9)

Komisia sa radila s referenčnými laboratóriami Európskej únie pre rezíduá pesticídov o potrebe upraviť určité kvantifikačné limity. V prípade viacerých látok dospeli uvedené laboratóriá k záveru, že pokiaľ ide o určité komodity, technický rozvoj si vyžaduje stanovenie špecifických kvantifikačných limitov.

(10)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s prihliadnutím na faktory týkajúce sa predmetnej záležitosti príslušné úpravy MRL spĺňajú požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(11)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky sa zohľadnili.

(12)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

S cieľom umožniť bežné obchodovanie s produktmi, ich spracovanie a spotrebu by sa v tomto nariadení malo stanoviť prechodné opatrenie pre produkty získané pred úpravou MRL a v prípade ktorých z informácií vyplýva zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

(14)

Predtým ako sa začnú upravené MRL uplatňovať by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré z týchto úprav vyplynú.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 v znení pred zmenou týmto nariadením sa naďalej uplatňuje na produkty získané pred 8. decembrom 2015.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 9. júna 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for abamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(9):3823.

(3)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for desmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(7):3803.

(4)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dichlorprop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(2):3552.

(5)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for haloxyfop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(10):3861.

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oryzalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(8):3819.

(7)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phenmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(8):3807.


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

Príloha II sa mení takto:

a)

Stĺpce týkajúce sa abamektínu, desmedifamu a fenmedifamu sa nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Abamektín (suma avermektínu B1a, avermektínu B1b a delta-8,9 izoméru avermektínu B1a, vyjadrená ako avermektín B1a) (F) (R )

Desmedifam

Fenmedifam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0,01  (1)

 

0110000

Citrusové plody

0,015 (+)

 

0,01  (1)

0110010

grapefruity

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

 

0110030

citróny

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

 

0110990

iné

 

 

 

0120000

Orechy stromové

 

 

0,01  (1)

0120010

mandle

0,02 (+)

 

 

0120020

para orechy

0,01 (1)

 

 

0120030

kešu orechy

0,01 (1)

 

 

0120040

gaštany jedlé

0,01 (1)

 

 

0120050

kokosové orechy

0,01 (1)

 

 

0120060

lieskovce

0,02 (+)

 

 

0120070

makadamové orechy

0,01 (1)

 

 

0120080

pekanové orechy

0,01 (1)

 

 

0120090

píniové oriešky

0,01 (1)

 

 

0120100

pistáciové orechy

0,01 (1)

 

 

0120110

vlašské orechy

0,02 (+)

 

 

0120990

iné

0,01 (1)

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,03 (+)

 

0,01  (1)

0130010

jablká

 

 

 

0130020

hrušky

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

0130040

mišpule

 

 

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

 

0130990

iné

 

 

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

 

0,01  (1)

0140010

marhule

0,02 (+)

 

 

0140020

čerešne ( čerešňa vtáčia)

0,01 (1)

 

 

0140030

broskyne

0,02 (+)

 

 

0140040

slivky

0,01 (1) (+)

 

 

0140990

iné

0,01 (1)

 

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

0151000

a)

hrozno

0,01 (1) (+)

 

0,01  (1)

0151010

stolové hrozno

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

0152000

b)

jahody

0,15 (+)

 

0,3 (+)

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

 

0,01  (1)

0153010

ostružiny

0,08 (+)

 

 

0153020

ostružina ožinová

0,01 (1)

 

 

0153030

maliny (červené a žlté)

0,08 (+)

 

 

0153990

iné

0,01 (1)

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

0,01 (1)

 

0,01  (1)

0154010

čučoriedky

 

 

 

0154020

brusnice

 

 

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

(+)

 

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

(+)

 

 

0154050

šípky

 

 

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

 

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

 

 

0154080

plody bazy čiernej

 

 

 

0154990

iné

 

 

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

 

0,01  (1)

0161000

a)

jedlou šupou

0,01 (1)

 

 

0161010

datle

 

 

 

0161020

figy

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

0161040

kumkváty

 

 

 

0161050

karambola

 

 

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

 

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

 

 

0161990

iné

 

 

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

0,01 (1)

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

 

0162020

dvojslivka – liči

 

 

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

 

0162050

zlatolist jablkový

 

 

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

 

0162990

iné

 

 

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

 

0163010

avokáda

0,01 (1)

 

 

0163020

banány

0,01 (1)

 

 

0163030

mangá

0,01 (1)

 

 

0163040

papáje

0,03 (+)

 

 

0163050

granátové jablká

0,01 (1)

 

 

0163060

cherimoya

0,01 (1)

 

 

0163070

guavy

0,01 (1)

 

 

0163080

ananásy

0,01 (1)

 

 

0163090

plody chlebovníka

0,01 (1)

 

 

0163100

duriany

0,01 (1)

 

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

0,01 (1)

 

 

0163990

iné

0,01 (1)

 

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (1)

 

 

0211000

a)

zemiaky

(+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

0212990

iné

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

0213010

repa obyčajná

 

0,05  (1) (+)

0,15 (+)

0213020

mrkva

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213030

zeler

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213040

chren

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213050

jeruzalemské artičoky

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213060

paštrnák

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213070

koreň petržlenu

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213080

reďkovka

(+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0213090

kozia brada

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213110

okrúhlica

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213990

iné

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0220000

Cibuľová zelenina

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0220010

cesnak

(+)

 

 

0220020

cibuľa

(+)

 

 

0220030

šalotka

(+)

 

 

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská)

(+)

 

 

0220990

iné

 

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

0231010

rajčiaky

0,09 (+)

 

 

0231020

sladká paprika

0,07 (+)

 

 

0231030

baklažán

0,09 (+)

 

 

0231040

okra/ibištek jedlý

0,01 (1)

 

 

0231990

iné

0,01 (1)

 

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,04

 

 

0232010

uhorky šalátové

(+)

 

 

0232020

uhorky nakladačky

(+)

 

 

0232030

cukety

(+)

 

 

0232990

iné

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,01 (1)

 

 

0233010

melóny

(+)

 

 

0233020

tekvica

(+)

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

(+)

 

 

0233990

iné

 

 

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

0,01 (1)

 

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,01 (1)

 

 

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

 

 

0241010

brokolica

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

0241990

iné

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

0242020

hlávková kapusta

 

 

 

0242990

iné

 

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

(+)

 

 

0243020

kel

 

 

 

0243990

iné

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0251010

valeriánka poľná

2 (+)

 

 

0251020

hlávkový šalát

0,09 (+)

 

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

0,1 (+)

 

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

0,01 (1)

 

 

0251050

barborka jarná

0,01 (1)

 

 

0251060

rukola/eruka

0,015 (+)

 

 

0251070

červená horčica

0,01 (1)

 

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

2 (+)

 

 

0251990

iné

0,01 (1)

 

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01 (1)

 

 

0252010

špenát

 

0,01  (1)

0,3 (+)

0252020

portulaka zeleninová

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0252030

mangold

 

0,05  (1) (+)

0,3 (+)

0252990

iné

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01 (1) (+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

 

0,02  (1)

 

0256010

trebuľka

2 (+)

 

7 (+)

0256020

cesnak pažítkový

2 (+)

 

7 (+)

0256030

zelerová vňať

0,09 (+)

 

7 (+)

0256040

petržlen

2 (+)

 

7 (+)

0256050

šalvia

2 (+)

 

7 (+)

0256060

rozmarín

2 (+)

 

7 (+)

0256070

tymian

2 (+)

 

7 (+)

0256080

bazalka a jedlé kvety

2 (+)

 

7 (+)

0256090

vavrínový/bobkový list

2 (+)

 

7 (+)

0256100

estragón

2 (+)

 

0,3 (+)

0256990

iné

0,02  (1)

 

0,02  (1)

0260000

Strukoviny

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0260010

fazuľa (so strukmi)

0,03 (+)

 

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

0,01 (1)

 

 

0260030

hrach (so strukmi)

0,03 (+)

 

 

0260040

hrach (bez strukov)

0,01 (1)

 

 

0260050

šošovica

0,01 (1)

 

 

0260990

iné

0,01 (1)

 

 

0270000

Stonková zelenina

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270010

špargľa

 

 

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

 

 

0270030

zeler

 

 

 

0270040

fenikel obyčajný

 

 

 

0270050

artičoky pravé

 

 

 

0270060

pór

(+)

 

 

0270070

rebarbora

 

 

 

0270080

bambusové výhonky

 

 

 

0270090

rastový vrchol paliem

 

 

 

0270990

iné

 

 

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0280010

pestované huby

 

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0300000

STRUKOVINY

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0300010

fazuľa

 

 

 

0300020

šošovica

 

 

 

0300030

hrach

 

 

 

0300040

lupiny

 

 

 

0300990

iné

 

 

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0401000

Olejnaté semená

 

 

 

0401010

ľanové semená

 

 

 

0401020

arašidy

 

 

 

0401030

mak siaty

 

 

 

0401040

sezamové semená

 

 

 

0401050

slnečnicové semená

 

 

 

0401060

semená repky

 

 

 

0401070

sója fazuľová

 

 

 

0401080

horčicové semená

 

 

 

0401090

semená bavlníka

 

 

 

0401100

semená tekvice

 

 

 

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

 

 

0401120

semená boráka lekárskeho

 

 

 

0401130

semená ľaničníka siateho

 

 

 

0401140

semená konopy siatej

 

 

 

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

 

 

0401990

iné

 

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

 

 

0402030

plody palmy olejnej

 

 

 

0402040

kapok

 

 

 

0402990

iné

 

 

 

0500000

OBILNINY

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500010

jačmeň

 

 

 

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

 

 

0500030

kukurica

 

 

 

0500040

proso siate

 

 

 

0500050

ovos

 

 

 

0500060

ryža

 

 

 

0500070

raž

 

 

 

0500080

cirok

 

 

 

0500090

pšenica

 

 

 

0500990

iné

 

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

Čaje

 

 

 

0620000

Kávové bôby

 

 

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

 

0631000

a)

kvetov

 

 

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

 

0631020

ibištek

 

 

 

0631030

ruža

 

 

 

0631040

jazmín

 

 

 

0631050

lipa

 

 

 

0631990

iné

 

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

 

 

0632010

jahoda

 

 

 

0632020

rooibos

 

 

 

0632030

mate/maté

 

 

 

0632990

iné

 

 

 

0633000

c)

koreňov

 

 

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

 

0633990

iné

 

 

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

 

 

0640000

Kakaové bôby

 

 

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

 

 

0700000

CHMEĽ

0,1

0,05  (1)

0,05  (1)

0800000

KORENINY

 

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

 

0810020

černuška siata

 

 

 

0810030

zeler

 

 

 

0810040

koriander

 

 

 

0810050

rasca

 

 

 

0810060

kôpor

 

 

 

0810070

fenikel

 

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

0810990

iné

 

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

nové korenie

 

 

 

0820020

sečuánske korenie

 

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

 

0820040

kardamon

 

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

 

0820070

vanilka

 

 

 

0820080

tamarinda

 

 

 

0820990

iné

 

 

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

škorica

 

 

 

0830990

iné

 

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

 

0840010

sladké drievko

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

zázvor

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

kurkuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

chren dedinský

(+)

(+)

(+)

0840990

iné

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

klinčeky

 

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

 

0850990

iné

 

 

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

šafran

 

 

 

0860990

iné

 

 

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

muškátový kvet

 

 

 

0870990

iné

 

 

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01 (1)

 

 

0900010

koreň cukrovej repy

 

0,05  (1) (+)

0,05  (1) (+)

0900020

cukrová trstina

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0900030

korene čakanky

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0900990

iné

 

0,01  (1)

0,01  (1)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

0,05  (1)

0,05  (1)

1010000

Tkanivá z

 

 

 

1011000

a)

ošípaných

0,01 (1)

 

 

1011010

svalovina

 

(+)

 

1011020

tukové tkanivo

 

(+)

 

1011030

pečeň

 

(+)

 

1011040

obličky

 

(+)

 

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

 

1011990

iné

 

 

 

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

 

 

1012010

svalovina

0,01 (1)

(+)

 

1012020

tukové tkanivo

0,01 (1)

(+)

 

1012030

pečeň

0,02

(+)

 

1012040

obličky

0,01 (1)

(+)

 

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

 

 

1012990

iné

0,01 (1)

 

 

1013000

c)

oviec

 

 

 

1013010

svalovina

0,02

(+)

 

1013020

tukové tkanivo

0,05

(+)

 

1013030

pečeň

0,025

(+)

 

1013040

obličky

0,02

(+)

 

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05

 

 

1013990

iné

0,01 (1)

 

 

1014000

d)

kôz

 

 

 

1014010

svalovina

0,01 (1)

(+)

 

1014020

tukové tkanivo

0,01 (1)

(+)

 

1014030

pečeň

0,02

(+)

 

1014040

obličky

0,01 (1)

(+)

 

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

 

 

1014990

iné

0,01 (1)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

1015010

svalovina

0,01 (1)

 

 

1015020

tukové tkanivo

0,01 (1)

 

 

1015030

pečeň

0,02

 

 

1015040

obličky

0,01 (1)

 

 

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

 

 

1015990

iné

0,01 (1)

 

 

1016000

f)

hydiny

0,01 (1)

 

 

1016010

svalovina

 

 

 

1016020

tukové tkanivo

 

 

 

1016030

pečeň

 

 

 

1016040

obličky

 

 

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

 

1016990

iné

 

 

 

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

 

 

1017010

svalovina

0,01 (1)

 

 

1017020

tukové tkanivo

0,01 (1)

 

 

1017030

pečeň

0,02

 

 

1017040

obličky

0,01 (1)

 

 

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

 

 

1017990

iné

0,01 (1)

 

 

1020000

Mlieko

0,01  (1)

 

 

1020010

dobytok

 

 

 

1020020

ovce

 

 

 

1020030

kozy

 

 

 

1020040

kone

 

 

 

1020990

iné

 

 

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,01 (1)

 

 

1030010

slepačie

 

 

 

1030020

kačacie

 

 

 

1030030

husacie

 

 

 

1030040

prepeličie

 

 

 

1030990

iné

 

 

 

1040000

Med a iné včelárske produkty

0,05  (1)

 

 

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01 (1)

 

 

1060000

suchozemské bezstavovce

0,01 (1)

 

 

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01 (1)

 

 

b)

Dopĺňajú sa tieto stĺpce týkajúce sa dichlorpropu, haloxyfopu a oryzalinu:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (4)

Dichlorprop: [suma dichlorpropu (vrátane dichlorpropu-P), jeho solí, esterov a konjugátov, vyjadrená ako dichlorprop] (R)

Haloxyfop [suma haloxyfopu, jeho esterov, solí a konjugátov, vyjadrená ako haloxyfop (suma R- a S- izomérov v ľubovoľnom pomere)] (F) (R )

Oryzalin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0110000

Citrusové plody

 

 

 

0110010

grapefruity

0,02  (3)

 

 

0110020

pomaranče

0,3

 

 

0110030

citróny

0,02  (3)

 

 

0110040

limety

0,02  (3)

 

 

0110050

mandarínky

0,02  (3)

 

 

0110990

iné

0,02  (3)

 

 

0120000

Orechy stromové

0,02  (3)

 

 

0120010

mandle

 

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

0120060

lieskovce

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

0120990

iné

 

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,02  (3)

 

 

0130010

jablká

 

 

 

0130020

hrušky

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

0130040

mišpule

 

 

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

 

0130990

iné

 

 

 

0140000

Kôstkové ovocie

0,02  (3)

 

 

0140010

marhule

 

 

 

0140020

čerešne ( čerešňa vtáčia)

 

 

 

0140030

broskyne

 

 

 

0140040

slivky

 

 

 

0140990

iné

 

 

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

0,02  (3)

 

 

0151000

a)

hrozno

 

 

 

0151010

stolové hrozno

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

 

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

 

 

0153010

ostružiny

 

 

 

0153020

ostružina ožinová

 

 

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

 

 

0153990

iné

 

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

 

0154010

čučoriedky

 

 

 

0154020

brusnice

 

 

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

 

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

 

 

0154050

šípky

 

 

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

 

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

 

 

0154080

plody bazy čiernej

 

 

 

0154990

iné

 

 

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

0,02  (3)

 

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

 

0161010

datle

 

 

 

0161020

figy

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

0161040

kumkváty

 

 

 

0161050

karambola

 

 

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

 

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

 

 

0161990

iné

 

 

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

(+)

0162020

dvojslivka – liči

 

 

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

 

0162040

plody opuncie [(nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)]

 

 

 

0162050

zlatolist jablkový

 

 

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

 

0162990

iné

 

 

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

 

0163010

avokáda

 

 

 

0163020

banány

 

 

 

0163030

mangá

 

 

 

0163040

papáje

 

 

 

0163050

granátové jablká

 

 

 

0163060

cherimoya

 

 

 

0163070

guavy

 

 

 

0163080

ananásy

 

 

 

0163090

plody chlebovníka

 

 

 

0163100

duriany

 

 

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

 

 

0163990

iné

 

 

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,02  (3)

 

0,01 (3)

0211000

a)

zemiaky

 

0,01  (3)

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0,01  (3)

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

0212990

iné

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

0213010

repa obyčajná

 

0,01  (3)

 

0213020

mrkva

 

0,09 (+)

 

0213030

zeler

 

0,01  (3)

 

0213040

chren

 

0,01  (3)

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

0,01  (3)

 

0213060

paštrnák

 

0,01  (3)

 

0213070

koreň petržlenu

 

0,01  (3)

 

0213080

reďkovka

 

0,01  (3)

 

0213090

kozia brada

 

0,01  (3)

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

0,01  (3)

 

0213110

okrúhlica

 

0,01  (3)

 

0213990

iné

 

0,01  (3)

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,02  (3)

 

0,01 (3)

0220010

cesnak

 

0,01  (3)

 

0220020

cibuľa

 

0,2 (+)

 

0220030

šalotka

 

0,01  (3)

 

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská)

 

0,01  (3)

 

0220990

iné

 

0,01  (3)

 

0230000

Plodová zelenina

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

0231010

rajčiaky

 

 

 

0231020

sladká paprika

 

 

 

0231030

baklažán

 

 

 

0231040

okra/ibištek jedlý

 

 

 

0231990

iné

 

 

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

0232030

cukety

 

 

 

0232990

iné

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

 

0233010

melóny

 

 

 

0233020

tekvica

 

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

0233990

iné

 

 

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

 

 

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

 

 

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

 

 

0241010

brokolica

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

0241990

iné

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

0242020

hlávková kapusta

 

 

 

0242990

iné

 

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

 

 

0243020

kel

 

 

 

0243990

iné

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0251010

valeriánka poľná

 

 

 

0251020

hlávkový šalát

 

 

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

 

 

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

 

 

0251050

barborka jarná

 

 

 

0251060

rukola/eruka

 

 

 

0251070

červená horčica

 

 

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

 

 

0251990

iné

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0252010

špenát

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 

 

 

0252030

mangold

 

 

 

0252990

iné

 

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,05 (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0256010

trebuľka

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

0256030

zelerová vňať

 

 

 

0256040

petržlen

 

 

 

0256050

šalvia

 

 

 

0256060

rozmarín

 

 

 

0256070

tymian

 

 

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

 

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

 

 

0256100

estragón

 

 

 

0256990

iné

 

 

 

0260000

Strukoviny

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

 

 

0260020