ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 299

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
14. novembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1998

z 5. novembra 2015,

ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008 by Komisia mala prijať podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem uvedených v článku 4 ods. 1 a všeobecných opatrení dopĺňajúcich spoločné základné normy a uvedených v článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(2)

Ak obsahujú citlivé informácie o bezpečnostnej ochrane, s týmito opatreniami by sa malo zaobchádzať v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 (2), ako sa stanovuje v článku 18 písm. a) nariadenia (ES) č. 300/2008. Uvedené opatrenia by sa preto mali prijať osobitne prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia Komisie určeného členským štátom a nemali by sa uverejniť.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2010 (3), ktorým sa stanovujú opatrenia uvedené v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, bolo odvtedy, čo nadobudlo účinnosť, zmenené dvadsaťkrát. V záujme zabezpečenia zrozumiteľnosti a právnej istoty by sa preto uvedené rozhodnutie malo zrušiť a nahradiť novým aktom, ktorým sa pôvodný akt a všetky jeho zmeny konsolidujú. Tento nový akt by sa podľa potreby mal tiež objasniť a aktualizovať na základe získaných praktických skúseností a relevantného technologického vývoja.

(4)

Tieto opatrenia by sa mali pravidelne preskúmavať, aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú vývoju v oblasti hrozieb.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnostnú ochranu civilného letectva zriadeného článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 300/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem na zabezpečenie civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva, uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 300/2008 a všeobecné opatrenia dopĺňajúce dané spoločné základné normy uvedené v článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Nariadenie (EÚ) č. 185/2010 sa zrušuje. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. februára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Ú. v. EÚ L 55, 5.3.2010, s. 1).


PRÍLOHA

1.   BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LETISKA

1.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.0.1.   Pokiaľ nie je uvedené inak, orgán, prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca alebo subjekt zodpovedný v súlade s vnútroštátnym programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, zabezpečí vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole.

1.0.2.   Na účely tejto kapitoly sa lietadlo, autobus, batožinový voz alebo iný dopravný prostriedok, alebo priechod, alebo nástupný tunel považujú rovnako za súčasť letiska.

Na účely tejto kapitoly „zabezpečená batožina“ znamená detekčne skontrolovanú a podanú batožinu pripravenú na odlet, fyzicky chránenú s cieľom zabrániť tomu, aby sa do nej umiestňovali akékoľvek predmety.

1.0.3.   Bez toho, aby boli dotknuté kritériá pre výnimky stanovené v časti K prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 272/2009 (1), príslušný orgán môže uplatňovanie osobitných bezpečnostných postupov alebo oslobodení, pokiaľ ide o ochranu a bezpečnosť letových častí letísk, povoliť v dňoch, v ktorých sa neplánuje viac ako osem odlietajúcich letov, za predpokladu, že sa v tom istom čase vždy bude vykladať, nakladať len jedno lietadlo a že cestujúci budú v tom istom čase nastupovať len do jedného lietadla alebo z neho vystupovať, a to buď v citlivej časti vyhradeného bezpečnostného priestoru, alebo na letisku, ktoré nepatrí do rozsahu pôsobnosti bodu 1.1.3.

1.0.4.   Na účely tejto prílohy „predmety, ktoré majú pri sebe osoby iné, ako sú cestujúci“, sú majetkom určeným na osobné použitie osoby, ktorá ho má pri sebe.

1.0.5.   Odkazy na tretie krajiny v tejto kapitole a v prípade potreby vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005 final (2) zahŕňajú iné krajiny a územia, na ktoré sa v súlade s článkom 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nevzťahuje hlava VI tretej časti uvedenej zmluvy.

1.1.   POŽIADAVKY NA PROJEKTOVANIE LETISKA

1.1.1.   Hranice

1.1.1.1.   Hranice medzi verejnou časťou letiska, letovou časťou letiska, vyhradenými bezpečnostnými priestormi a v prípade potreby aj demarkačnými priestormi by mali byť na každom letisku jasne identifikovateľné s cieľom umožniť, aby sa v každom z týchto priestorov prijali vhodné opatrenia bezpečnostnej ochrany.

1.1.1.2.   Hranicu medzi verejnou časťou letiska a letovou časťou letiska tvorí fyzická prekážka, ktorá je pre širokú verejnosť jasne viditeľná a ktorá zabraňuje vstupu neoprávnených osôb.

1.1.2.   Vyhradené bezpečnostné priestory

1.1.2.1.   Vyhradené bezpečnostné priestory zahŕňajú minimálne tieto priestory:

a)

časť letiska, do ktorej majú vstup odlietajúci cestujúci, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole a

b)

časť letiska, cez ktorú je možné prevážať detekčne skontrolovanú podanú batožinu pripravenú na odlet, alebo v ktorej môže byť umiestnená, pokiaľ sa to nevzťahuje na zabezpečenú batožinu a

c)

časť letiska určená na parkovanie lietadla, do ktorého majú nastúpiť cestujúci alebo sa má nakladať.

1.1.2.2.   Časť letiska sa považuje za vyhradený bezpečnostný priestor prinajmenšom v časovom období, v ktorom sa uskutočňujú činnosti uvedené v bode 1.1.2.1.

Keď sa stanoví vyhradený bezpečnostný priestor, bezprostredne pred stanovením takého priestoru sa vykoná bezpečnostná prehliadka tých častí, ktoré by mohli byť kontaminované s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v ňom nenachádzali zakázané predmety. V prípade lietadiel sa toto ustanovenie považuje za splnené, ak sa podrobili bezpečnostnej prehliadke lietadla.

1.1.2.3.   V prípadoch, keď neoprávnené osoby mohli mať prístup do vyhradených bezpečnostných priestorov, bezpečnostná prehliadka častí, ktoré mohli byť kontaminované, sa vykoná čo najskôr s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali zakázané predmety. V prípade lietadiel sa toto ustanovenie považuje za splnené, ak sa podrobili bezpečnostnej prehliadke lietadla.

1.1.3.   Citlivé časti vyhradených bezpečnostných priestorov

1.1.3.1.   Citlivé časti sa stanovia na letiskách, kde viac ako 40 zamestnancov vlastní letiskový identifikačný preukaz, ktorý umožňuje vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov.

1.1.3.2.   Citlivé časti zahŕňajú minimálne tieto časti:

a)

všetky časti letiska, do ktorých majú vstup odlietajúci cestujúci, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole a

b)

všetky časti letiska, cez ktoré je možné prevážať detekčne skontrolovanú podanú batožinu pripravenú na odlet, alebo v ktorých sa môže nachádzať, pokiaľ nejde o zabezpečenú batožinu.

Časť letiska sa považuje za citlivú časť prinajmenšom v časovom období, v ktorom sa uskutočňujú činnosti uvedené v písmenách a) alebo b).

1.1.3.3.   Keď sa stanoví citlivá časť, bezprostredne pred stanovením takej časti sa vykoná bezpečnostná prehliadka tých častí, ktoré by mohli byť kontaminované s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali zakázané predmety. V prípade lietadiel sa toto ustanovenie považuje za splnené, ak sa podrobili bezpečnostnej prehliadke lietadla.

1.1.3.4.   V prípade, keď osoby alebo cestujúci a členovia posádky prichádzajúci z tretích krajín neuvedených v dodatku 4-B, ktoré sa nepodrobili detekčnej kontrole, mohli mať prístup do citlivých častí, bezpečnostná prehliadka týchto častí, ktoré mohli byť kontaminované, sa vykoná čo najskôr s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali zakázané predmety.

V prípade lietadiel sa odsek 1 považuje za splnený, ak sa podrobili bezpečnostnej prehliadke lietadla.

Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, ak prístup do citlivých častí majú osoby, na ktoré sa vzťahuje bod 1.3.2 a bod 4.1.1.7.

Čo sa týka cestujúcich a členov posádky prichádzajúcich z tretích krajín neuvedených v dodatku 4-B, odsek 1 sa uplatňuje iba na tie citlivé časti, ktoré sa používajú na podanú batožinu, ktorá prešla detekčnou kontrolou, a/alebo ktoré používajú odlietajúci cestujúci, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole a neodlietajú tým istým lietadlom ako títo cestujúci a členovia posádky.

1.2.   KONTROLA PRÍSTUPU

1.2.1.   Vstup do letovej časti

1.2.1.1.   Vstup do letovej časti letiska sa môže povoliť len osobám a vozidlám, ktoré majú na vstup opodstatnený dôvod. Prehliadky letiska s oprávnenou osobou ako sprievodcom sa považujú za vstup s opodstatneným dôvodom.

1.2.1.2.   Vstup do letovej časti letiska sa povolí len osobe, ktorá sa preukáže oprávnením.

1.2.1.3.   Vstup do letovej časti letiska sa povolí len vozidlu, ktoré má povolenie vjazdu.

1.2.1.4.   Osoby, ktoré sa nachádzajú v letovej časti letiska, na požiadanie predložia svoje oprávnenie na účely kontroly.

1.2.2.   Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov

1.2.2.1.   Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa umožní len osobám a vozidlám, ktoré majú na vstup opodstatnený dôvod. Prehliadky letiska s oprávnenou osobou ako sprievodcom sa považujú za vstup s opodstatneným dôvodom.

1.2.2.2.   Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa povolí len osobe, ktorá predloží jedno z týchto oprávnení:

a)

platný palubný lístok alebo jeho ekvivalent, alebo

b)

platný identifikačný preukaz posádky, alebo

c)

platný letiskový identifikačný preukaz, alebo

d)

platný identifikačný preukaz príslušného vnútroštátneho orgánu, alebo

e)

platný identifikačný preukaz orgánu na monitorovanie súladu uznaného príslušným vnútroštátnym orgánom.

Alternatívne sa môže prístup umožniť aj po pozitívnej identifikácii prostredníctvom overenia biometrických údajov.

1.2.2.3.   Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa povolí len vozidlu, ktoré má platné povolenie vjazdu.

1.2.2.4.   Palubný lístok alebo jeho ekvivalent uvedený v bode 1.2.2.2 písm. a) sa kontroluje predtým, ako sa osobe povolí vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov s cieľom primeraným spôsobom sa uistiť, že je platný.

Preukazy uvedené v bode 1.2.2.2 písm. b) až e) sa kontrolujú predtým, ako sa osobe povolí vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov s cieľom primeraným spôsobom sa uistiť, že sú platné a zodpovedajú totožnosti držiteľa.

V prípade biometrickej identifikácie sa overením zaistí, že osoba, ktorá chce vstúpiť do vyhradených bezpečnostných priestorov, má jedno z oprávnení uvedených v bode 1.2.2.2 a že toto oprávnenie je platné a nie je zablokované.

1.2.2.5.   S cieľom zabrániť neoprávnenému vstupu do vyhradených bezpečnostných priestorov sa miesta vstupu kontrolujú prostredníctvom:

a)

elektronického systému, ktorý umožní vstup vždy len jednej osobe alebo

b)

oprávnených osôb, ktoré vykonávajú kontrolu vstupu.

Príslušný orgán môže definovať v svojom vnútroštátnom programe bezpečnostnej ochrany letectva, že obmedzenie na jednu osobu v danom čase podľa bodu a) sa neuplatňuje na prístupové miesta, ktoré využívajú výlučne príslušníci orgánov presadzovania práva.

1.2.2.6.   Povolenie vjazdu sa kontroluje predtým, ako sa vozidlu povolí vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov s cieľom uistiť sa, že je platný a zodpovedá totožnosti vozidla.

1.2.2.7.   Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

1.2.3.   Požiadavky na identifikačné preukazy posádky a letiskové identifikačné preukazy Únie

1.2.3.1.   Identifikačný preukaz posádky člena posádky, ktorý je zamestnancom leteckého dopravcu Únie, a letiskový identifikačný preukaz sa môžu vydávať len osobám, pri ktorých to vyžadujú prevádzkové potreby a ktoré úspešne absolvovali previerku osoby v súlade s bodom 11.1.3.

1.2.3.2.   Identifikačný preukaz posádky a letiskový identifikačný preukaz sa vydávajú na obdobie, ktoré nepresiahne päť rokov.

1.2.3.3.   Identifikačný preukaz osoby, ktorá neprejde previerkou osoby, sa okamžite odoberie.

1.2.3.4.   Identifikačný preukaz sa nosí na viditeľnom mieste prinajmenšom vtedy, keď sa jeho držiteľ nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch.

Osobu, ktorá sa nepreukáže svojím preukazom v iných vyhradených bezpečnostných priestoroch, ako sú priestory, v ktorých sa nachádzajú cestujúci, vyzvú osoby zodpovedné za vykonávanie bodu 1.5.1 písm. c), aby sa preukázala a v prípade potreby ju nahlásia.

1.2.3.5.   Identifikačný preukaz sa neodkladne vráti vydávajúcemu subjektu:

a)

na žiadosť vydávajúceho subjektu, alebo

b)

pri ukončení pracovného pomeru, alebo

c)

pri zmene zamestnávateľa, alebo

d)

pri zmene, pokiaľ ide o potrebu vstupu do priestorov, na ktorý bolo vydané oprávnenie, alebo

e)

pri skončení platnosti preukazu, alebo

f)

pri odobratí preukazu.

1.2.3.6.   Strata, krádež alebo nevrátenie identifikačného preukazu sa okamžite oznámi vydávajúcemu subjektu.

1.2.3.7.   Po vrátení, skončení platnosti, odobratí alebo oznámení o strate, krádeži alebo nevrátení sa elektronický preukaz okamžite zablokuje.

1.2.3.8.   Identifikačné preukazy posádky a letiskové identifikačné preukazy v rámci Únie takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

1.2.4.   Doplňujúce požiadavky na identifikačné preukazy posádky v rámci Únie

1.2.4.1.   Identifikačný preukaz posádky v prípade člena posádky, ktorého zamestnáva letecký dopravca Únie, obsahuje:

a)

meno a fotografiu držiteľa a

b)

názov leteckého dopravcu a

c)

slovo „crew“ (posádka) v anglickom jazyku a

d)

dátum skončenia platnosti.

1.2.5.   Doplňujúce požiadavky na letiskové identifikačné preukazy

1.2.5.1.   Letiskový identifikačný preukaz obsahuje:

a)

meno a fotografiu držiteľa a

b)

názov zamestnávateľa držiteľa, pokiaľ nie je naprogramovaný elektronicky a

c)

názov vydávajúceho subjektu alebo letiska a

d)

priestory, do ktorých má držiteľ oprávnenie na vstup a

e)

dátum skončenia platnosti, pokiaľ nie je naprogramovaný elektronicky.

Mená, názvy a priestory, do ktorých možno vstupovať, možno nahradiť rovnocennou identifikáciou.

1.2.5.2.   S cieľom zabrániť zneužívaniu letiskových identifikačných preukazov sa zavedie systém, ktorý vhodným spôsobom zabezpečí odhalenie pokusov o použitie preukazov, ktoré sa stratili, boli odcudzené alebo neboli vrátené. Po odhalení sa vykonajú príslušné opatrenia.

1.2.6.   Požiadavky na povolenie vjazdu vozidla

1.2.6.1.   Povolenie vjazdu sa môže vydávať len na základe prevádzkových potrieb.

1.2.6.2.   Povolenie vjazdu je určené pre dané vozidlo a obsahuje tieto údaje:

a)

priestory, na ktoré sa vzťahuje oprávnenie na vstup a

b)

dátum skončenia platnosti.

Na elektronických povoleniach vjazdu nemusia byť vyznačené priestory, do ktorých má vozidlo oprávnenie na vstup, ani dátum skončenia platnosti za predpokladu, že táto informácia sa pred povolením vstupu do vyhradených bezpečnostných priestorov dá elektronicky prečítať a overiť.

1.2.6.3.   Elektronické povolenie vjazdu je nainštalované na vozidle spôsobom, ktorý zabezpečuje, aby bolo neprenosné.

1.2.6.4.   Povolenie vjazdu je viditeľne vystavené zakaždým, keď sa vozidlo nachádza v letovej časti letiska.

1.2.6.5.   Povolenie vjazdu sa bezodkladne vracia vydávajúcemu subjektu:

a)

na žiadosť vydávajúceho subjektu, alebo

b)

keď sa už vozidlo nepoužíva na účely vstupu do letovej časti letiska, alebo

c)

pri skončení platnosti povolenia, pokiaľ platnosť povolenia neskončí automaticky.

1.2.6.6.   Strata, krádež alebo nevrátenie povolenia vjazdu sa okamžite oznámi vydávajúcemu subjektu.

1.2.6.7.   Po vrátení, skončení platnosti alebo oznámení o strate, krádeži alebo nevrátení sa elektronické povolenie vjazdu okamžite zablokuje.

1.2.6.8.   S cieľom zabrániť zneužívaniu povolení vjazdu sa zavedie systém, ktorý vhodným spôsobom zabezpečí odhalenie pokusov o použitie povolení vjazdu, ktoré sa stratili, boli odcudzené alebo neboli vrátené. Po odhalení sa vykonajú príslušné opatrenia.

1.2.6.9.   Vozidlá, ktoré sa používajú iba v letovej časti letiska a nemajú povolenie jazdiť na verejných cestách, sa môžu oslobodiť od uplatňovania bodov 1.2.6.2 až 1.2.6.8 za predpokladu, že sú navonok jasne označené ako prevádzkové vozidlá používané na danom letisku.

1.2.7.   Sprevádzaný vstup

1.2.7.1.   Iní členovia posádky ako tí, ktorí sú držiteľmi platného letiskového identifikačného preukazu, sú sprevádzaní vždy, keď sa nachádzajú v iných vyhradených bezpečnostných priestoroch ako:

a)

v priestoroch, v ktorých sa môžu nachádzať cestujúci, a

b)

v priestoroch v bezprostrednej blízkosti lietadla, ktorým prileteli alebo ktorým odletia, a

c)

v priestoroch určených pre posádky a

d)

v priestoroch medzi terminálom alebo miestom vstupu a lietadlom, ktorým členovia posádky prileteli alebo odletia.

1.2.7.2.   Osoba môže byť výnimočne oslobodená od požiadaviek bodu 1.2.5.1 a povinností, pokiaľ ide o previerky osôb, pod podmienkou, že daná osoba je sprevádzaná vždy, keď sa nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch. Osoba môže byť oslobodená od požiadavky byť sprevádzaná, ak preukáže oprávnenie a je držiteľom platného letiskového identifikačného preukazu.

1.2.7.3.   Sprievod:

a)

je držiteľom platného identifikačného preukazu uvedeného v bode 1.2.2.2 písm. c), d) alebo e) a

b)

má oprávnenie na sprevádzanie vo vyhradených bezpečnostných priestoroch a

c)

má sprevádzanú osobu alebo osoby pod sústavným priamym dohľadom a

d)

primeraným spôsobom zabezpečuje, aby osoba alebo osoby, ktoré má sprevádzať, neporušili bezpečnostnú ochranu.

1.2.7.4.   Vozidlo možno oslobodiť od požiadaviek bodu 1.2.6 pod podmienkou, že je sprevádzané zakaždým, keď sa nachádza v letovej časti letiska.

1.2.7.5.   Keď cestujúci necestuje na základe zmluvy o leteckej doprave, v dôsledku ktorej by mu bol vydaný palubný lístok alebo rovnocenný doklad, člen posádky sprevádzajúci takéhoto cestujúceho môže byť oslobodený od požiadaviek bodu 1.2.7.3 písm. a).

1.2.8.   Ďalšie výnimky

Ďalšie výnimky podliehajú ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

1.3.   DETEKČNÁ KONTROLA OSÔB INÝCH, AKO SÚ CESTUJÚCI, A PREDMETOV, KTORÉ MAJÚ PRI SEBE

1.3.1.   Detekčná kontrola osôb iných, ako sú cestujúci, a predmetov, ktoré majú pri sebe

1.3.1.1.   Detekčná kontrola osôb iných, ako sú cestujúci, sa vykonáva jedným z týchto spôsobov:

a)

ručnou prehliadkou,

b)

prechodom cez rámový detektor kovov (WTMD),

c)

psami na detekciu výbušnín,

d)

zariadením na stopovú detekciu výbušnín (ETD),

e)

bezpečnostnými skenermi, ktoré nevyužívajú ionizujúce žiarenie,

f)

zariadením na stopovú detekciu výbušnín (ETD) kombinovaným s ručným detektorom kovov (HHMD).

1.3.1.2.   Pokiaľ ide o detekčnú kontrolu osôb iných, ako sú cestujúci, uplatňujú sa body 4.1.1.3 až 4.1.1.6 a body 4.1.1.10 až 4.1.1.11.

1.3.1.3.   Psy na detekciu výbušnín a zariadenia ETD sa môžu používať iba ako doplnkový spôsob detekčnej kontroly osôb iných, ako sú cestujúci, alebo v rámci nepredvídateľného striedania s ručnými prehliadkami, rámovými detektormi kovov alebo bezpečnostnými skenermi.

1.3.1.4.   Detekčná kontrola predmetov, ktoré majú pri sebe osoby iné, ako sú cestujúci, sa vykonáva jedným z týchto spôsobov:

a)

ručnou prehliadkou,

b)

röntgenovým zariadením,

c)

zariadením systémov detekcie výbušnín (EDS),

d)

psami na detekciu výbušnín,

e)

zariadením na stopovú detekciu výbušnín (ETD).

1.3.1.5.   Body 4.1.2.4 až 4.1.2.7 a bod 4.1.2.11 sa uplatňujú na detekčnú kontrolu predmetov, ktoré majú pri sebe osoby iné, ako sú cestujúci.

1.3.1.6.   Psy na detekciu výbušnín a zariadenia ETD sa môžu používať iba ako doplnkový spôsob detekčnej kontroly predmetov, ktoré majú pri sebe osoby iné, ako sú cestujúci, alebo v rámci nepredvídateľného striedania s ručnými prehliadkami, röntgenovým zariadením alebo zariadením EDS.

1.3.1.7.   V prípade, že sa osoby iné, ako sú cestujúci, a predmety, ktoré majú pri sebe, majú podrobiť náhodnej opakovanej detekčnej kontrole, frekvenciu stanoví príslušný orgán na základe posúdenia rizika.

1.3.1.8.   Detekčná kontrola iných osôb, ako sú cestujúci, a predmetov, ktoré majú pri sebe, takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

1.3.2.   Výnimky a osobitné postupy detekčnej kontroly

1.3.2.1.   Príslušný orgán môže z objektívnych dôvodov povoliť osobám iným ako cestujúci, aby boli oslobodené od detekčnej kontroly alebo aby sa podrobili osobitným postupom detekčnej kontroly za predpokladu, že ich sprevádza osoba, ktorá má oprávnenie na sprevádzanie v súlade s bodom 1.2.7.3.

1.3.2.2.   Osoby iné ako cestujúci, ktoré sa podrobili detekčnej kontrole a ktoré dočasne opustili citlivé časti, môžu byť oslobodené od detekčnej kontroly pri návrate za predpokladu, že boli pod nepretržitým dohľadom oprávnených osôb, postačujúcim na zabezpečenie toho, aby nemohli umiestniť zakázané predmety do týchto citlivých častí.

1.3.2.3.   Výnimky a osobitné postupy detekčnej kontroly takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

1.4.   KONTROLY VOZIDIEL

1.4.1.   Vozidlá vstupujúce do citlivých častí

1.4.1.1.   Všetky vozidlá sa pred vstupom do citlivých častí kontrolujú. Po kontrole sú chránené pred neoprávnených zásahom dovtedy, kým nevstúpia do citlivých častí.

1.4.1.2.   Vodič a ďalší cestujúci vo vozidle nie sú počas kontroly vo vozidle. Vyžaduje sa od nich, aby si svoje osobné veci vybrali z vozidla a vzali so sebou na účely detekčnej kontroly.

1.4.1.3.   Vymedzia sa metodické postupy na zabezpečenie náhodnosti výberu priestorov, ktoré sa majú kontrolovať.

1.4.1.4.   Vozidlá vstupujúce do citlivých častí takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

1.4.2.   Vozidlá vstupujúce do vyhradených bezpečnostných priestorov iných ako citlivých častí

1.4.2.1.   Vodič a ďalší cestujúci vo vozidle nie sú počas kontroly vo vozidle. Vyžaduje sa od nich, aby si svoje osobné veci vybrali z vozidla a vzali so sebou na účely detekčnej kontroly.

1.4.2.2.   Vymedzia sa metodické postupy na zabezpečenie náhodnosti výberu vozidiel a priestorov, ktoré sa majú podrobiť kontrole.

1.4.2.3.   Vozidlá vstupujúce do vyhradených bezpečnostných priestorov iných ako citlivých častí takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

1.4.3.   Metódy kontroly

1.4.3.1.   Ručná prehliadka pozostáva z dôkladnej manuálnej kontroly vybraných priestorov vrátane obsahu s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali zakázané predmety.

1.4.3.2.   Ako doplnkové prostriedky kontroly je možné použiť len tieto metódy:

a)

psy na detekciu výbušnín a

b)

zariadenia na stopovú detekciu výbušnín (ETD).

1.4.3.3.   Metódy kontroly takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

1.4.4.   Výnimky a osobitné kontrolné postupy

1.4.4.1.   Príslušný orgán môže z objektívnych dôvodov povoliť vozidlám, aby boli oslobodené od kontroly alebo aby sa podrobili osobitným kontrolným postupom za predpokladu, že ich sprevádza osoba, ktorá má oprávnenie na sprevádzanie v súlade s bodom 1.2.7.3.

1.4.4.2.   Výnimky a osobitné kontrolné postupy takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

1.5.   DOHĽAD, HLIADKY A INÉ FYZICKÉ KONTROLY

1.5.1.   Dohľad alebo hliadky sa vykonávajú s cieľom monitorovať:

a)

hranice medzi verejnou časťou letiska, letovou časťou letiska, vyhradenými bezpečnostnými priestormi, citlivými časťami a v prípade potreby demarkačnými priestormi a

b)

priestory terminálu a priestory v blízkosti terminálu, ktoré sú prístupné verejnosti, vrátane parkovacích plôch a vozoviek a

c)

viditeľné nosenie a platnosť identifikačných preukazov osôb v iných vyhradených bezpečnostných priestoroch, ako sú priestory, v ktorých sa nachádzajú cestujúci a

d)

viditeľné nosenie a platnosť povolení vjazdu v letovej časti letiska a

e)

podanú batožinu, náklad a poštové zásielky, zásoby potrebné počas letu a poštové zásielky a materiály leteckého dopravcu v citlivých častiach, ktoré čakajú na naloženie.

1.5.2.   Frekvencia a prostriedky vykonávania dohľadu a hliadok vychádzajú z posúdenia rizika a musí ich schváliť príslušný orgán. Musia zohľadňovať:

a)

veľkosť letiska vrátane počtu a charakteru činností a

b)

usporiadanie letiska, najmä vzájomný vzťah medzi priestormi zriadenými na letisku a

c)

možnosti a obmedzenia prostriedkov na vykonávanie dohľadu a hliadok.

Časti posúdenia rizika súvisiace s frekvenciou a prostriedkami na vykonávanie dohľadu a hliadok sa na požiadanie sprístupnia v písomnej podobe na účely monitorovania súladu.

1.5.3.   Dohľad a hliadky nedodržiavajú vopred naplánovaný rozvrh. Platnosť identifikačných preukazov sa overuje náhodne.

1.5.4.   Zavedú sa opatrenia, ktoré zabraňujú osobám narušovať kontrolné miesta bezpečnostnej ochrany, a ak by k takému narušeniu došlo, okamžite umožnia, aby sa narušenie a jeho dôsledky vyriešili a napravili.

1.6.   ZAKÁZANÉ PREDMETY

1.6.1.   Osobám, ktoré nie sú cestujúcimi, sa nepovoľuje mať pri sebe vo vyhradených bezpečnostných priestoroch predmety uvedené v dodatku 1-A.

1.6.2.   Výnimku z bodu 1.6.1 možno udeliť pod podmienkou, že daná osoba má povolenie vstupovať do vyhradených bezpečnostných priestorov so zakázanými predmetmi s cieľom vykonávať úlohy, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku letiskových zariadení alebo lietadla alebo pre plnenie služobných povinností počas letu.

1.6.3.   S cieľom umožniť overenie zhody medzi osobou, ktorá môže mať pri sebe jeden alebo viac predmetov uvedených v dodatku 1-A, a samotným predmetom, ktorý má pri sebe:

a)

je táto osoba povinná mať povolenie a nosiť ho pri sebe. Toto povolenie je uvedené buď na identifikačnom preukaze, ktorý umožňuje vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov, alebo v osobitnom písomnom vyhlásení. V povolení sa uvedie predmet, resp. predmety, ktoré môže mať daná osoba pri sebe, buď ako kategória predmetov, alebo ako konkrétny predmet. Ak je povolenie uvedené na identifikačnom preukaze, musí zodpovedať zásade „informovanie len v prípade potreby“, alebo

b)

v mieste bezpečnostnej kontroly existuje systém udávajúci, ktoré osoby sú oprávnené mať pri sebe ktorý predmet, resp. predmety, buď ako kategóriu predmetov, alebo konkrétny predmet.

1.6.4.   Overenie zhody sa vykoná skôr, ako sa osobe povolí vziať so sebou predmet, resp. predmety do vyhradených bezpečnostných priestorov alebo na palubu lietadla, alebo po výzve osôb vykonávajúcich dohľad alebo hliadky podľa bodu 1.5.1 písm. c).

1.6.5.   Predmety uvedené v dodatku 1-A sa môžu vo vyhradených bezpečnostných priestoroch uskladňovať za predpokladu, že sú uložené bezpečne. Predmety uvedené v písm. c), d) a e) dodatku 4-C sa môžu vo vyhradených bezpečnostných priestoroch uskladňovať za predpokladu, že nie sú prístupné pre cestujúcich.

DODATOK 1-A

OSOBY INÉ, AKO SÚ CESTUJÚCI

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PREDMETOV

a)

palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja — predmety, ktoré môžu alebo budia dojem, že by mohli spôsobiť vážne zranenie vystrelením náboja, vrátane:

všetkých druhov strelných zbraní, ako sú pištole, revolvery, pušky, brokovnice,

hračkárskych zbraní, replík a napodobenín strelných zbraní, ktoré si možno pomýliť so skutočnými zbraňami,

súčiastok strelných zbraní s výnimkou teleskopických zameriavacích zariadení,

zbraní na stlačený vzduch a CO2, ako sú pištole a pušky, do ktorých sa používajú ako náboje plastové či kovové diabolky či broky,

signálnych pištolí a štartovacích pištolí,

lukov, kuší a šípov,

zbraní vystreľujúcich harpúny a oštepy,

prakov a katapultov;

b)

omračujúce zariadenia — zariadenia špeciálne vyhotovené na omráčenie alebo znehybnenie vrátane:

zariadení spôsobujúcich šoky, ako sú napríklad omračujúce pištole, tasery a omračujúce obušky,

zariadení na omráčenie zvierat a jatočných pištolí,

ochromujúcich a znehybňujúcich chemických látok, plynov a sprejov, ako sú koreninové spreje, slzný plyn, chemické spreje a spreje na odpudzovanie zvierat;

c)

výbušniny a zápalné látky a zariadenia — výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu, alebo budia dojem, že by mohli, spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:

munície,

výbušných hlavíc,

detonátorov a rozbušiek,

replík alebo napodobenín výbušných zariadení,

mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,

ohňostrojov a inej pyrotechniky,

dymotvorných nádob a zásobníkov,

dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

d)

akýkoľvek iný predmet, ktorý môže spôsobiť vážne zranenie a ktorý sa bežne nepoužíva vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, napr. nástroje bojových umení, šable, meče atď.

2.   DEMARKAČNÉ PRIESTORY LETÍSK

Žiadne ustanovenia v tomto nariadení.

3.   BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LIETADLA

3.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

3.0.1.   Pokiaľ nie je uvedené inak, letecký dopravca zabezpečuje vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole so zreteľom na jeho lietadlá.

3.0.2.   Tretie krajiny, v ktorých sú uplatňované normy bezpečnostnej ochrany uznávané ako rovnocenné spoločným základným normám, pokiaľ ide o bezpečnostnú ochranu lietadiel, sú uvedené v dodatku 3-B.

3.0.3.   Lietadlo sa nemusí podrobiť bezpečnostnej kontrole lietadla. Podrobí sa bezpečnostnej prehliadke lietadla v súlade s bodom 3.1.

3.0.4.   Prevádzkovateľ letiska na požiadanie oznámi leteckému dopravcovi, či sa jeho lietadlo nachádza v citlivej časti. Ak to nie je jasné, predpokladá sa, že lietadlo sa nachádza v inej ako citlivej časti.

3.0.5.   Keď sa priestor už nepovažuje za citlivú časť vzhľadom na zmenu štatútu bezpečnostnej ochrany, letisko následne informuje tých dopravcov, ktorých to ovplyvní.

3.0.6.   Odkazy na tretie krajiny v tejto kapitole a v prípade potreby vo vykonávacom nariadení Komisie C(2015) 8005 zahŕňajú iné krajiny a územia, na ktoré sa v súlade s článkom 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nevzťahuje hlava VI tretej časti uvedenej zmluvy.

3.1.   BEZPEČNOSTNÁ PREHLIADKA LIETADLA

3.1.1.   Kedy vykonávať bezpečnostnú prehliadku lietadla

3.1.1.1.   Lietadlo sa podrobí bezpečnostnej prehliadke lietadla vždy, keď je dôvod domnievať sa, že k nemu môžu mať prístup neoprávnené osoby.

3.1.1.2.   Bezpečnostná prehliadka lietadla pozostáva z preskúmania vymedzených priestorov lietadla, ktoré sú stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

3.1.1.3.   Lietadlo prilietajúce do citlivej časti z tretej krajiny neuvedenej v dodatku 3-B sa podrobí bezpečnostnej prehliadke lietadla vždy po vystúpení cestujúcich z priestoru, v ktorom sa má prehliadka uskutočniť, a/alebo vyložení nákladného priestoru.

3.1.1.4.   Lietadlo prilietajúce z členského štátu, v ktorom sa nachádzalo v tranzite po prílete z tretej krajiny neuvedenej v dodatku 3-B, sa považuje za lietadlo prilietajúce z tretej krajiny.

3.1.1.5.   Čas, keď sa má vykonávať bezpečnostná prehliadka lietadla, takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

3.1.2.   Ako vykonávať bezpečnostnú prehliadku lietadla

Spôsob, akým sa vykonáva bezpečnostná prehliadka lietadla, podlieha ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

3.1.3.   Informácie o bezpečnostnej prehliadke lietadla

Tieto informácie o bezpečnostnej prehliadke lietadla, ktoré má odletieť, sa zaznamenávajú a uchovávajú na mieste, ktoré sa nenachádza v lietadle, počas trvania letu alebo počas 24 hodín podľa toho, ktorý z týchto časových úsekov trvá dlhšie:

a)

číslo letu a

b)

pôvod predchádzajúceho letu.

V prípade, že bola vykonaná bezpečnostná prehliadka lietadla, informácie takisto zahŕňajú:

c)

dátum a čas, kedy bola ukončená bezpečnostná prehliadka lietadla a

d)

meno a podpis osoby zodpovednej za vykonanie bezpečnostnej prehliadky lietadla.

3.2.   OCHRANA LIETADLA

3.2.1.   Ochrana lietadla – všeobecne

3.2.1.1.   Bez ohľadu na to, kde je lietadlo na letisku zaparkované, každé z jeho vonkajších dverí musia byť chránené pred neoprávneným vstupom prostredníctvom:

a)

zabezpečenia toho, aby osoby, ktoré sa usilujú o neoprávnený vstup, boli okamžite zastavené, alebo

b)

zatvorenia jeho vonkajších dverí. V prípade, že sa lietadlo nachádza v citlivej časti, jeho vonkajšie dvere, ktoré nie sú pre osoby prístupné zo zeme, sa považujú za zatvorené, ak boli pomôcky umožňujúce vstup odstránené a umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od lietadla s cieľom vhodným spôsobom zabrániť vstupu osôb, alebo

c)

elektronických prostriedkov, ktoré okamžite odhalia neoprávnený vstup, alebo

d)

systému vstupu pomocou elektronickej letiskovej identifikačnej karty na všetkých dverách vedúcich priamo na nástupný most/do tunela pre cestujúcich, v blízkosti otvorených dverí do lietadla, ktoré umožňujú vstup iba osobám vyškoleným v súlade s bodom 11.2.3.7. Tieto osoby musia zabezpečiť, aby sa v čase, keď sa dvere používajú, zabránilo neoprávnenému vstupu.

3.2.1.2.   Bod 3.2.1.1 sa neuplatňuje na lietadlo zaparkované v hangári, ktorý je uzamknutý alebo inak chránený pred neoprávneným vstupom.

3.2.2.   Dodatočná ochrana lietadla so zatvorenými vonkajšími dverami v inej ako citlivej časti

3.2.2.1.   Ak sú vonkajšie dvere zatvorené a lietadlo sa nachádza v inej ako citlivej časti, každé vonkajšie dvere takisto:

a)

majú odstránené pomôcky umožňujúce vstup, alebo

b)

sú zapečatené, alebo

c)

sú uzamknuté, alebo

d)

sú monitorované.

Písmeno a) sa neuplatňuje na dvere, ktoré sú osobám prístupné zo zeme.

3.2.2.2.   Ak sa odo dverí, ktoré nie sú osobám prístupné zo zeme, odstránia pomôcky umožňujúce vstup, umiestnia sa dostatočne ďaleko od lietadla, aby sa vhodným spôsobom zabránilo vstupu.

3.2.2.3.   Ak sú vonkajšie dvere uzamknuté, ich odomknutie sa umožní len osobám, v prípade ktorých si to vyžadujú prevádzkové potreby.

3.2.2.4.   Ak sa vonkajšie dvere monitorujú, toto monitorovanie zabezpečuje, že sa okamžite zistí neoprávnený vstup do lietadla.

3.2.2.5.   Ochrana lietadla so zatvorenými vonkajšími dverami v inej ako citlivej časti podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

DODATOK 3-A

BEZPEČNOSTNÁ PREHLIADKA LIETADLA

Podrobné ustanovenia, pokiaľ ide o bezpečnostnú prehliadku lietadla, sú uvedené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

DODATOK 3-B

BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LIETADLA

TRETIE KRAJINY, AKO AJ ZÁMORSKÉ KRAJINY A ÚZEMIA, NA KTORÉ SA V SÚLADE S ČLÁNKOM 355 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE NEVZŤAHUJE HLAVA VI TRETEJ ČASTI UVEDENEJ ZMLUVY, KTORÉ SÚ UZNANÉ ZA KRAJINY UPLATŇUJÚCE NORMY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY ROVNOCENNÉ SO SPOLOČNÝMI ZÁKLADNÝMI NORMAMI

Vzhľadom na bezpečnostnú ochranu lietadla sa za krajiny uplatňujúce normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné so spoločnými základnými normami uznávajú tieto tretie krajiny, ako aj iné krajiny a územia, na ktoré sa v súlade s článkom 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nevzťahuje hlava VI tretej časti uvedenej zmluvy:

 

Spojené štáty americké

 

Faerské ostrovy, pokiaľ ide o letisko Vagar

 

Grónsko, pokiaľ ide o letisko Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isle of Man

V prípade, že Komisia získa informácie, podľa ktorých normy bezpečnostnej ochrany uplatňované príslušnou treťou alebo inou krajinou, prípadne iným príslušným územím, ktoré majú výrazný vplyv na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Únii, prestali byť rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany letectva Únie, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.

V prípade, že Komisia získa dôveryhodné informácie o opatreniach (vrátane kompenzačných opatrení), ktorými sa potvrdí, že došlo k obnoveniu rovnocennosti relevantných noriem bezpečnostnej ochrany letectva uplatňovaných príslušnou treťou alebo inou krajinou, prípadne príslušným územím, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.

4.   CESTUJÚCI A PRÍRUČNÁ BATOŽINA

4.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

4.0.1.   Pokiaľ nie je uvedené inak, orgán, prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca alebo subjekt zodpovedný v súlade s vnútroštátnym programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, zabezpečí vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole.

4.0.2.   Tretie krajiny, v ktorých sú uplatňované normy bezpečnostnej ochrany uznávané ako rovnocenné spoločným základným normám, pokiaľ ide o cestujúcich a príručnú batožinu, sú uvedené v dodatku 4-B.

4.0.3.   Cestujúci a príručná batožina prilietajúci z členského štátu, v ktorom sa lietadlo nachádzalo v tranzite po prílete z tretej krajiny neuvedenej v dodatku 4-B, sa považujú za cestujúcich a príručnú batožinu prilietajúcich z tretej krajiny, pokiaľ sa nepotvrdí, že sa títo cestujúci a ich príručná batožina podrobili detekčnej kontrole v danom členskom štáte.

4.0.4.   Na účely tejto prílohy:

a)

„tekutiny, aerosóly a gély“ (LAG) zahŕňajú pasty, krémy, zmesi tekutiny a pevnej látky a obsah nádob pod tlakom, ako sú napríklad zubná pasta, gél na vlasy, nápoje, polievky, sirupy, voňavka, pena na holenie a iné predmety podobnej konzistencie,

b)

„dokázateľne neporušená bezpečnostná taška“ (STEB) je taška, ktorá je v súlade s odporúčanými usmerneniami o bezpečnostnej kontrole, ktoré vydala Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO),

c)

„zariadenie systému detekcie tekutých výbušnín“ je druh zariadenia schopný odhaliť nebezpečné materiály, ktorý vyhovuje ustanoveniam bodu 12.7 prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie C(2015) 8005.

4.0.5.   Odkazy na tretie krajiny v tejto kapitole a v prípade potreby vo vykonávacom nariadení Komisie C(2015) 8005 zahŕňajú iné krajiny a územia, na ktoré sa v súlade s článkom 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nevzťahuje hlava VI tretej časti uvedenej zmluvy.

4.1.   DETEKČNÁ KONTROLA CESTUJÚCICH A PRÍRUČNEJ BATOŽINY

4.1.1.   Detekčná kontrola

4.1.1.1.   Pred detekčnou kontrolou sa musia vyzliecť kabáty a bundy, ktoré sa podrobia detekčnej kontrole ako príručná batožina. Pracovník detekčnej kontroly môže v prípade potreby požadovať od cestujúceho, aby sa podrobil ďalšej prehliadke.

4.1.1.2.   Detekčná kontrola cestujúcich sa vykonáva aspoň jednou z týchto metód:

a)

ručnou prehliadkou,

b)

prechodom cez rámový detektor kovov (WTMD),

c)

psami na detekciu výbušnín,

d)

zariadením na stopovú detekciu výbušnín (ETD),

e)

bezpečnostnými skenermi, ktoré nevyužívajú ionizujúce žiarenie,

f)

zariadením ETD kombinovaným s ručným detektorom kovov (HHMD).

V prípade, že pracovník detekčnej kontroly nedokáže určiť, či cestujúci nemá pri sebe zakázané predmety, cestujúcemu sa zamietne vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov alebo sa znovu podrobí detekčnej kontrole ku spokojnosti pracovníka detekčnej kontroly.

4.1.1.3.   Ak sa uplatňuje ručná prehliadka, vykonáva sa s cieľom primerane zaistiť, aby osoba nemala pri sebe zakázané predmety.

4.1.1.4.   Ak sa spustí výstražné zariadenie WTMD, zistí sa dôvod jeho spustenia.

4.1.1.5.   Ručný detektor kovov (HHMD) sa môže používať len ako doplnkový prostriedok detekčnej kontroly. Nemožno ním nahradiť ručnú prehliadku.

4.1.1.6.   V prípade, že je povolené prepravovať na palube lietadla živé zviera, podrobí sa detekčnej kontrole buď ako cestujúci, alebo ako príručná batožina.

4.1.1.7.   Príslušný orgán môže stanoviť kategórie cestujúcich, ktoré sa z objektívnych dôvodov podrobujú zvláštnym detekčným postupom alebo majú výnimky z detekčnej kontroly. O stanovených kategóriách informuje Komisiu.

4.1.1.8.   Detekčná kontrola cestujúcich takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

4.1.1.9.   Psy na detekciu výbušnín a zariadenie ETD možno využívať iba ako doplnkové prostriedky detekčnej kontroly.

4.1.1.10.   Keď sa na detekčnú kontrolu cestujúcich používa bezpečnostný skener spolu s kontrolórom podľa vymedzenia v druhom odseku bodu 12.11.1, musia byť splnené tieto minimálne podmienky:

a)

bezpečnostné skenery nesmú ukladať zobrazenia, uchovávať ich, kopírovať, tlačiť ani ich spätne vyhľadať. Každé zobrazenie vytvorené počas detekčnej kontroly však možno uchovať po celý čas, ktorý kontrolór potrebuje na jeho analýzu, a hneď po skončení detekčnej kontroly cestujúceho sa vymaže. Akýkoľvek neoprávnený prístup k zobrazeniam a ich používanie sú zakázané a musí sa im predchádzať,

b)

kontrolór analyzujúci zobrazenia sa musí nachádzať v oddelenom priestore, aby nemohol vidieť cestujúceho, ktorý sa podrobuje detekčnej kontrole,

c)

v oddelenom priestore, v ktorom sa analyzuje zobrazenie, sa nepovoľuje žiadne technické zariadenie schopné ukladať, kopírovať alebo odfotografovať či inak zaznamenať zobrazenia,

d)

zobrazenie nesmie byť prepojené so žiadnymi údajmi týkajúcimi sa osoby, ktorá prechádza detekčnou kontrolou, a totožnosť tejto osoby musí ostať anonymná,

e)

cestujúci môže požadovať, aby si mohol vybrať, či kontrolór, ktorý analyzuje zobrazenie jeho tela, má byť muž alebo žena,

f)

zobrazenie musí byť rozmazané alebo nezreteľné, aby sa zabránilo identifikácii tváre cestujúceho.

Písmená a) a d) sa uplatňujú aj na bezpečnostné skenery vybavené automatickou detekciou hrozieb.

Cestujúci majú možnosť nepodrobiť sa kontrole bezpečnostným skenerom. V takom prípade sa detekčná kontrola cestujúcich uskutočňuje alternatívnou metódou detekčnej kontroly, ktorá zahŕňa aspoň ručnú prehliadku v súlade s dodatkom 4-A k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie C(2015) 8005. Ak sa spustí výstražné zariadenie bezpečnostného skenera, musí sa zistiť dôvod jeho spustenia.

Pred uskutočnením detekčnej kontroly bezpečnostným skenerom cestujúci musí byť informovaný o použitej technológii, podmienkach súvisiacich s jej použitím a o možnosti nepodrobiť sa kontrole bezpečnostným skenerom.

4.1.1.11.   Zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (ETD) v kombinácii s ručným detektorom kovov (HHMD) sa môže použiť iba v prípadoch, keď pracovník poverený kontrolou považuje ručnú prehliadku danej časti uvedenej osoby za neúčinnú a/alebo nežiaducu.

4.1.2.   Detekčná kontrola príručnej batožiny

4.1.2.1.   Pred detekčnou kontrolou sa musia prenosné počítače a iné veľké elektrické spotrebiče vybrať z príručnej batožiny a podrobiť samostatnej detekčnej kontrole, pokiaľ sa príručná batožina nemá podrobiť detekčnej kontrole s použitím zariadenia systémov detekcie výbušnín (EDS) spĺňajúceho normu C2 alebo vyššiu.

4.1.2.2.   Príslušný subjekt na všetkých letiskách podrobuje po vstupe do vyhradených bezpečnostných priestorov detekčnej kontrole aspoň tekutiny, aerosóly a gély nadobudnuté v priestoroch letiska alebo na palube lietadla, ktoré sú zapečatené v dokázateľne neporušených bezpečnostných taškách, a v ktorých sa nachádza dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení v prevádzkových priestoroch letiska alebo na palube lietadla, ako aj tekutiny, aerosóly a gély používané počas letu zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu osobitných požiadaviek na stravovanie vrátane dojčenskej výživy.

Pred detekčnou kontrolou treba tekutiny, aerosóly a gély vybrať z príručnej batožiny a podrobiť samostatnej detekčnej kontrole oddelene od ostatných kusov príručnej batožiny, pokiaľ zariadenie používané na detekčnú kontrolu príručnej batožiny nedokáže skontrolovať aj viaceré uzavreté nádoby s tekutinami, aerosólmi a gélmi uložené v batožine.

V prípade, že sa tekutiny, aerosóly a gély z príručnej batožiny vyberú, cestujúci predloží:

a)

všetky tekutiny, aerosóly a gély v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 mililitrov alebo s ekvivalentným objemom, ktoré sú umiestnené v jednej priehľadnej plastovej taške s maximálnym objemom 1 liter, ktorá sa dá opätovne zatvoriť, pričom obsah tejto plastovej tašky sa do nej bez problémov zmestí a taška je úplne zatvorená a

b)

ostatné tekutiny, aerosóly a gély, ako aj dokázateľne neporušené bezpečnostné tašky, v ktorých sú tekutiny, aerosóly a gély.

Príslušné orgány, letecké spoločnosti a letiská poskytnú cestujúcim primerané informácie týkajúce sa detekčnej kontroly tekutín, aerosólov a gélov vykonávanej na letiskách.

4.1.2.3.   Detekčná kontrola príručnej batožiny sa vykonáva aspoň jednou z týchto metód:

a)

ručnou prehliadkou;

b)

röntgenovým zariadením,

c)

zariadením systémov detekcie výbušnín (EDS),

d)

psami na detekciu výbušnín v kombinácii s metódou uvedenou v písmene a),

e)

zariadením ETD.

V prípade, že pracovník detekčnej kontroly nedokáže určiť, či sa v príručnej batožine nenachádzajú zakázané predmety, batožina sa zamietne alebo sa znovu podrobí detekčnej kontrole k spokojnosti pracovníka detekčnej kontroly.

4.1.2.4.   Ručná prehliadka príručnej batožiny pozostáva z dôkladnej manuálnej kontroly batožiny vrátane jej obsahu s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nej nenachádzali zakázané predmety.

4.1.2.5.   V prípade, že sa používa röntgenové zariadenie alebo zariadenie EDS, pracovník detekčnej kontroly prezerá každé zobrazenie alebo sa toto zobrazenie analyzuje softvérom automatického vyhodnocovania (ACS).

4.1.2.6.   V prípade, že sa používa röntgenové zariadenie alebo zariadenie EDS, všetky prípady spustenia výstražného zariadenia sa musia vyriešiť k spokojnosti pracovníka detekčnej kontroly s cieľom primerane zabezpečiť, aby do vyhradených bezpečnostných priestorov alebo na palubu lietadla neboli prinesené žiadne zakázané predmety.

4.1.2.7.   V prípade, že sa používa röntgenové zariadenie alebo zariadenie EDS, každý predmet, ktorého hustota zhorší schopnosť pracovníka detekčnej kontroly analyzovať obsah príručnej batožiny, sa vyloží z batožiny. Batožina sa opätovne podrobí detekčnej kontrole a predmet sa podrobí detekčnej kontrole osobitne ako príručná batožina.

4.1.2.8.   Každý kus batožiny, o ktorom sa zistí, že obsahuje veľký elektrický spotrebič, sa po vybratí spotrebiča znovu podrobí detekčnej kontrole a elektrický spotrebič sa podrobí samostatnej detekčnej kontrole, pokiaľ príručná batožina nebola podrobená detekčnej kontrole s použitím zariadenia EDS spĺňajúceho normu C2 alebo vyššiu.

4.1.2.9.   Psy na detekciu výbušnín a zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (ETD) sa môžu používať iba ako doplnkové prostriedky detekčnej kontroly.

4.1.2.10.   Príslušný orgán môže stanoviť kategórie príručnej batožiny, ktoré sa z objektívnych dôvodov podrobujú zvláštnym detekčným postupom alebo majú výnimky z detekčnej kontroly. O stanovených kategóriách informuje Komisiu.

4.1.2.11.   Osoby vykonávajúce detekčnú kontrolu príručnej batožiny prostredníctvom röntgenového zariadenia alebo zariadenia EDS za bežných okolností prezerajú zobrazenia bez prerušenia maximálne 20 minút. Po týchto blokoch prezerania zobrazení pracovník detekčnej kontroly neprezerá zobrazenia minimálne 10 minút. Táto požiadavka sa uplatňuje len vtedy, ak je k dispozícii nepretržitá séria zobrazení na prezeranie.

Za pracovníkov detekčnej kontroly prezerajúcich príručnú batožinu je zodpovedný supervízor, aby sa zaručilo optimálne zloženie tímu, kvalita práce, odborná príprava, podpora a hodnotenie.

4.1.2.12.   Detekčná kontrola príručnej batožiny takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

4.1.3.   Detekčná kontrola tekutín, aerosólov a gélov

4.1.3.1.   Tekutiny, aerosóly a gély, ktoré majú cestujúci pri sebe, možno oslobodiť od detekčnej kontroly prostredníctvom zariadenia systému detekcie tekutých výbušnín po vstupe do vyhradených bezpečnostných priestorov, v týchto prípadoch:

a)

ak sú v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 mililitrov alebo s ekvivalentným objemom, ktoré sú umiestnené v priehľadnej plastovej taške s objemom maximálne 1 liter, ktorá sa dá opätovne zatvoriť, pričom obsah tejto plastovej tašky sa do nej bez problémov zmestí a taška je úplne zatvorená,

b)

ak sú zapečatené v osobitných dokázateľne neporušených bezpečnostných taškách po zakúpení v prevádzkových priestoroch letiska,

c)

ak tekutiny, aerosóly a gély v osobitných dokázateľne neporušených bezpečnostných taškách pochádzajú z iného letiska EÚ alebo z paluby lietadla leteckého dopravcu EÚ a pred opustením vyhradených bezpečnostných priestorov letiska boli opätovne zapečatené v osobitne určených dokázateľne neporušených bezpečnostných taškách,

d)

ak sa tekutiny, aerosóly a gély podrobili detekčnej kontrole prostredníctvom zariadenia systému detekcie tekutých výbušnín v letových priestoroch letiska, a potom boli zapečatené v osobitných dokázateľne neporušených bezpečnostných taškách.

Výnimky uvedené v písmenách c) a d) prestanú platiť 31. decembra 2015.

4.1.3.2.   Osobitné dokázateľne neporušené bezpečnostné tašky uvedené v písmenách b) až d) bodu 4.1.3.1:

a)

sú zreteľne identifikovateľné ako dokázateľne neporušené bezpečnostné tašky daného letiska a

b)

majú vnútri viditeľný dôkaz o zakúpení alebo o opätovnom zapečatení na danom letisku počas predchádzajúcich troch hodín a

c)

podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

4.1.3.3.   Detekčná kontrola tekutín, aerosólov a gélov takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

4.2.   OCHRANA CESTUJÚCICH A PRÍRUČNEJ BATOŽINY

Ochrana cestujúcich a príručnej batožiny podlieha ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

4.3.   POTENCIÁLNE NEBEZPEČNÍ CESTUJÚCI

4.3.1.   Príslušný orgán vopred písomne oznámi leteckému dopravcovi, kedy plánuje prepravovať potenciálne nebezpečného cestujúceho na palube jeho lietadla.

4.3.2.   Oznámenie obsahuje tieto údaje:

a)

totožnosť a pohlavie osoby a

b)

dôvod prepravy a

c)

meno a funkciu sprevádzajúcej osoby (osôb), ak je (sú) poskytnutá(-é), a

d)

posúdenie rizika príslušnými orgánmi vrátane dôvodov na pridelenie alebo nepridelenie sprievodu a

e)

v prípade potreby určenie čísla sedadla vopred; a

f)

charakter cestovných dokladov, ktoré sú k dispozícii.

Letecký dopravca dá tieto informácie k dispozícii veliacemu pilotovi pred nástupom cestujúcich do lietadla.

4.3.3.   Príslušný orgán zabezpečí, aby mali osoby vo väzbe neustály sprievod.

4.4.   ZAKÁZANÉ PREDMETY

4.4.1.   Cestujúcim sa nepovoľuje mať pri sebe vo vyhradených bezpečnostných priestoroch alebo na palube lietadla predmety uvedené v dodatku 4-C.

4.4.2.   Výnimku z bodu 4.4.1. možno udeliť pod podmienkou, že:

a)

príslušný orgán súhlasil s tým, že cestujúci bude mať pri sebe tento predmet a

b)

letecký dopravca bol informovaný o takomto cestujúcom a o predmete, ktorý má pri sebe, pred nástupom cestujúcich do lietadla a

c)

dodržiavajú sa platné bezpečnostné predpisy.

Tieto predmety sa potom uvedú do bezpečného stavu na palube lietadla.

4.4.3.   Letecký dopravca zabezpečí, aby boli cestujúci pred absolvovaním kontroly batožiny informovaní o zakázaných predmetoch uvedených v dodatku 4-C.

DODATOK 4-A

POŽIADAVKY NA RUČNÚ PREHLIADKU

Podrobné ustanovenia, pokiaľ ide o ručnú prehliadku, sú uvedené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

DODATOK 4-B

CESTUJÚCI A PRÍRUČNÁ BATOŽINA

TRETIE KRAJINY, AKO AJ INÉ KRAJINY A ÚZEMIA, NA KTORÉ SA V SÚLADE S ČLÁNKOM 355 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE NEVZŤAHUJE HLAVA VI TRETEJ ČASTI UVEDENEJ ZMLUVY, KTORÉ SÚ UZNANÉ ZA KRAJINY UPLATŇUJÚCE NORMY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY ROVNOCENNÉ SO SPOLOČNÝMI ZÁKLADNÝMI NORMAMI

V prípade cestujúcich a príručnej batožiny sa za krajiny uplatňujúce normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné so spoločnými základnými normami uznávajú tieto tretie krajiny, ako aj iné krajiny a územia, na ktoré sa v súlade s článkom 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nevzťahuje hlava VI tretej časti uvedenej zmluvy.

 

Spojené štáty americké

 

Faerské ostrovy, pokiaľ ide o letisko Vagar

 

Grónsko, pokiaľ ide o letisko Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isle of Man

V prípade, že Komisia získa informácie, podľa ktorých normy bezpečnostnej ochrany uplatňované príslušnou treťou alebo inou krajinou, prípadne iným príslušným územím, ktoré majú výrazný vplyv na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Únii, prestali byť rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany letectva Únie, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.

V prípade, že Komisia získa dôveryhodné informácie o opatreniach (vrátane kompenzačných opatrení), ktorými sa potvrdí, že došlo k obnoveniu rovnocennosti relevantných noriem bezpečnostnej ochrany letectva uplatňovaných príslušnou treťou alebo inou krajinou, prípadne príslušným územím, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.

DODATOK 4-C

CESTUJÚCI A PRÍRUČNÁ BATOŽINA

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PREDMETOV

Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné bezpečnostné predpisy, cestujúcim sa nepovoľuje mať pri sebe vo vyhradených bezpečnostných priestoroch a na palube lietadla tieto predmety:

a)    palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja – predmety, ktoré môžu alebo budia dojem, že by mohli spôsobiť vážne zranenie vystrelením náboja, vrátane:

všetkých druhov strelných zbraní, ako sú pištole, revolvery, pušky, brokovnice,

hračkárskych zbraní, replík a napodobenín strelných zbraní, ktoré si možno pomýliť so skutočnými zbraňami,

súčiastok strelných zbraní s výnimkou teleskopických zameriavacích zariadení,

zbraní na stlačený vzduch a CO2, ako sú pištole a pušky, do ktorých sa používajú ako náboje plastové či kovové diabolky či broky,

signálnych pištolí a štartovacích pištolí,

lukov, kuší a šípov,

zbraní vystreľujúcich harpúny a oštepy,

prakov a katapultov,

b)    omračujúce zariadenia – zariadenia špeciálne vyhotovené na omráčenie alebo znehybnenie vrátane:

zariadení spôsobujúcich šoky, ako sú napríklad omračujúce pištole, tasery a omračujúce obušky,

zariadení na omráčenie zvierat a jatočných pištolí,

ochromujúcich a znehybňujúcich chemických látok, plynov a sprejov, ako sú koreninové spreje, slzný plyn, chemické spreje a spreje na odpudzovanie zvierat,

c)    predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou – predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie, vrátane:

predmetov určených na sekanie, ako sú napríklad sekery, sekerky a sekáčiky,

nástrojov na drvenie a sekanie ľadu,

žiletiek,

orezávacích nožov,

nožov s čepeľou dlhšou ako 6 cm,

nožníc s ostrím dlhším ako 6 cm meraným od čapu,

nástrojov bojových umení s hrotom alebo ostrím,

mečov a šablí,

d)    pracovné nástroje – nástroje, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo môžu byť použité na ohrozenie bezpečnosti lietadla, vrátane:

sochorov,

vrtákov a vŕtacích koruniek vrátane prenosných vŕtačiek na batérie,

nástrojov s ostrím alebo vretenom dlhším ako 6 cm, ktoré sa môžu použiť ako zbraň, ako sú skrutkovače a dláta,

píl vrátane prenosných píl na batérie,

spájkovacích lámp,

svorkovačiek a klincovačiek,

e)    tupé nástroje – predmety, ktoré môžu pri údere spôsobiť vážne zranenie, vrátane:

bejzbalových a softbalových pálok,

palíc a obuškov, ako sú napríklad kyjaky, obušky s olovenou hlavicou a policajné obušky,

nástrojov bojových umení,

f)    výbušniny a zápalné látky a zariadenia – výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu, alebo budia dojem, že by mohli, spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:

munície,

výbušných hlavíc,

detonátorov a rozbušiek,

replík alebo napodobenín výbušných zariadení,

mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,

ohňostrojov a inej pyrotechniky,

dymotvorných nádob a zásobníkov,

dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

5.   PODANÁ BATOŽINA

5.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

5.0.1.   Pokiaľ nie je uvedené inak, orgán, prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca alebo subjekt zodpovedný v súlade s vnútroštátnym programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 300/2008, zabezpečí vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole.

5.0.2.   Tretie krajiny, v ktorých sú uplatňované normy bezpečnostnej ochrany uznávané ako rovnocenné spoločným základným normám, pokiaľ ide o podanú batožinu, sú uvedené v dodatku 5-A.

5.0.3.   Podaná batožina prilietajúca z členského štátu, v ktorom sa lietadlo nachádzalo v tranzite po prílete z tretej krajiny neuvedenej v dodatku 5-A, sa považuje za podanú batožinu prilietajúcu z tretej krajiny, pokiaľ sa nepotvrdí, že táto podaná batožina sa podrobila detekčnej kontrole v danom členskom štáte.

5.0.4.   Na účel tejto kapitoly „zabezpečená batožina“ znamená detekčne skontrolovanú a podanú batožinu pripravenú na odlet, fyzicky chránenú s cieľom zabrániť tomu, aby sa do nej umiestňovali akékoľvek predmety.

5.0.5.   Odkazy na tretie krajiny v tejto kapitole a v prípade potreby vo vykonávacom nariadení Komisie C(2015) 8005 zahŕňajú iné krajiny a územia, na ktoré sa v súlade s článkom 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nevzťahuje hlava VI tretej časti uvedenej zmluvy.

5.1.   DETEKČNÁ KONTROLA PODANEJ BATOŽINY

5.1.1.   Na detekčnú kontrolu podanej batožiny sa použijú tieto metódy, a to samostatne alebo v kombinácii:

a)

ručnou prehliadkou; alebo

b)

röntgenovým zariadením, alebo

c)

zariadením systémov detekcie výbušnín (EDS), alebo

d)

zariadením na stopovú detekciu výbušnín (ETD), alebo

e)

psami na detekciu výbušnín,

V prípade, že pracovník detekčnej kontroly nedokáže určiť, či sa v podanej batožine nenachádzajú zakázané predmety, batožina sa zamietne alebo sa znovu podrobí detekčnej kontrole k spokojnosti pracovníka detekčnej kontroly.

5.1.2.   Ručná prehliadka pozostáva z dôkladnej manuálnej kontroly batožiny vrátane jej obsahu s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nej nenachádzali zakázané predmety.

5.1.3.   V prípade, že sa používa röntgenové zariadenie alebo zariadenie EDS, každý predmet, ktorého hustota zhorší schopnosť pracovníka detekčnej kontroly analyzovať obsah batožiny, spôsobí, že na detekčnú kontrolu batožiny sa použije iný prostriedok.

5.1.4.   Detekčná kontrola pomocou zariadenia na stopovú detekciu výbušnín (ETD) pozostáva z analýzy vzoriek odobratých z vnútrajška aj z vonkajška batožiny a z jej obsahu. Obsah sa môže podrobiť aj ručnej prehliadke.

5.1.5.   Príslušný orgán môže stanoviť kategórie podanej batožiny, ktoré sa z objektívnych dôvodov podrobujú zvláštnym detekčným postupom alebo majú výnimky z detekčnej kontroly. O stanovených kategóriách informuje Komisiu.

5.1.6.   Detekčná kontrola podanej batožiny takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

5.1.7.   Osoby vykonávajúce detekčnú kontrolu podanej batožiny prostredníctvom röntgenového zariadenia alebo zariadenia EDS za bežných okolností prezerajú zobrazenia bez prerušenia maximálne 20 minút. Po týchto blokoch prezerania zobrazení pracovník detekčnej kontroly neprezerá zobrazenia minimálne 10 minút. Táto požiadavka sa uplatňuje len vtedy, ak je k dispozícii nepretržitá séria zobrazení na prezeranie.

Za pracovníkov detekčnej kontroly prezerajúcich podanú batožinu je zodpovedný supervízor, aby sa zaručilo optimálne zloženie tímu, kvalita práce, odborná príprava, podpora a hodnotenie.

5.2.   OCHRANA PODANEJ BATOŽINY

5.2.1.   Cestujúcim sa nesmie umožniť prístup k podanej batožine, ktorá prešla detekčnou kontrolou, pokiaľ to nie je ich vlastná batožina a pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom, aby sa zabezpečilo, že:

a)

žiadne zakázané predmety uvedené v dodatku 5-B sa nedostanú do podanej batožiny alebo

b)

žiadne zakázané predmety uvedené v dodatku 4-C sa neprenesú z podanej batožiny do vyhradených bezpečnostných priestorov alebo na palubu lietadla.

5.2.2.   Podaná batožina, ktorá nebola chránená pred neoprávneným zásahom, sa znovu podrobí detekčnej kontrole.

5.2.3.   Ochrana podanej batožiny takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

5.3.   OVERENIE ZHODY BATOŽINY S CESTUJÚCIM

5.3.1.   Identifikácia podanej batožiny

5.3.1.1.   Letecký dopravca počas procesu nástupu do lietadla zabezpečí, aby sa cestujúci preukázal platným palubným lístkom alebo jeho ekvivalentom zodpovedajúcim podanej batožine, ktorá bola na let prihlásená.

5.3.1.2.   Letecký dopravca zabezpečí, aby bol zavedený postup na identifikáciu podanej batožiny cestujúcich, ktorí nenastúpili na palubu lietadla alebo opustili lietadlo pred odletom.

5.3.1.3.   V prípade, že sa cestujúci nenachádza na palube lietadla, podaná batožina zodpovedajúca jeho palubnému lístku alebo jeho ekvivalentu sa považuje za nesprevádzanú.

5.3.1.4.   Letecký dopravca zabezpečí, aby bol každý kus nesprevádzanej podanej batožiny jednoznačne identifikovateľný ako batožina, ktorú je povolené prepravovať letecky.

5.3.2.   Faktory, ktoré cestujúci nemôže ovplyvniť

5.3.2.1.   Pred naložením batožiny do lietadla sa zaznamená dôvod, prečo sa batožina stala nesprevádzanou batožinou, pokiaľ sa neuplatňujú kontroly bezpečnostnej ochrany uvedené v bode 5.3.3.

5.3.2.2.   Podrobné doplňujúce ustanovenia, pokiaľ ide o faktory, ktoré cestujúci nemôže ovplyvniť, sú stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

5.3.3.   Príslušné kontroly bezpečnostnej ochrany nesprevádzanej podanej batožiny

5.3.3.1.   Nesprevádzaná podaná batožina, na ktorú sa nevzťahuje bod 5.3.2, sa podrobí detekčnej kontrole jednou z metód stanovených v bode 5.1.1 a v prípade potreby sa uplatnia aj doplňujúce požiadavky stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

5.3.3.2.   Podaná batožina, ktorá sa stane nesprevádzanou batožinou v dôsledku iných faktorov, ako sú faktory uvedené v bode 5.3.2.2, sa musí vyložiť z lietadla a pred opätovným naložením podrobiť detekčnej kontrole.

5.3.3.3.   Podrobné doplňujúce ustanovenia, pokiaľ ide o príslušné kontroly bezpečnostnej ochrany nesprevádzanej podanej batožiny, sú stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

5.4.   ZAKÁZANÉ PREDMETY

5.4.1.   Cestujúcim sa nepovoľuje, aby vo svojej podanej batožine prepravovali predmety uvedené v dodatku 5-B.

5.4.2.   Výnimku z bodu 5.4.1. možno udeliť pod podmienkou, že:

a)

príslušný orgán sa riadi vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa vydáva súhlas s prepravou daného predmetu a

b)

dodržiavajú sa platné bezpečnostné predpisy.

5.4.3.   Cestujúci sú informovaní o zakázaných predmetoch uvedených v dodatku 5-B pred ukončením registrácie pred odletom.

DODATOK 5-A

PODANÁ BATOŽINA

TRETIE KRAJINY, AKO AJ INÉ KRAJINY A ÚZEMIA, NA KTORÉ SA V SÚLADE S ČLÁNKOM 355 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE NEVZŤAHUJE HLAVA VI TRETEJ ČASTI UVEDENEJ ZMLUVY, KTORÉ SÚ UZNANÉ ZA KRAJINY UPLATŇUJÚCE NORMY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY ROVNOCENNÉ SO SPOLOČNÝMI ZÁKLADNÝMI NORMAMI

Vzhľadom na podanú batožinu sa za krajiny uplatňujúce normy bezpečnostnej ochrany rovnocenné so spoločnými základnými normami uznávajú tieto tretie krajiny, ako aj iné krajiny a územia, na ktoré sa v súlade s článkom 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nevzťahuje hlava VI tretej časti uvedenej zmluvy:

 

Spojené štáty americké

 

Faerské ostrovy, pokiaľ ide o letisko Vagar

 

Grónsko, pokiaľ ide o letisko Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isle of Man

V prípade, že Komisia získa informácie, podľa ktorých normy bezpečnostnej ochrany uplatňované príslušnou treťou alebo inou krajinou, prípadne iným príslušným územím, ktoré majú výrazný vplyv na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Únii, prestali byť rovnocenné so spoločnými základnými normami bezpečnostnej ochrany letectva Únie, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.

V prípade, že Komisia získa dôveryhodné informácie o opatreniach (vrátane kompenzačných opatrení), ktorými sa potvrdí, že došlo k obnoveniu rovnocennosti relevantných noriem bezpečnostnej ochrany letectva uplatňovaných príslušnou treťou alebo inou krajinou, prípadne príslušným územím, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušné orgány členských štátov.

DODATOK 5-B

PODANÁ BATOŽINA

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PREDMETOV

Cestujúcim sa nepovoľuje, aby vo svojej podanej batožine prepravovali tieto predmety:

výbušniny a zápalné látky a zariadenia – výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:

munície,

výbušných hlavíc,

detonátorov a rozbušiek,

mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,

ohňostrojov a inej pyrotechniky,

dymotvorných nádob a zásobníkov,

dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

6.   NÁKLAD A POŠTOVÉ ZÁSIELKY

6.0.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

6.0.1.   Orgán, prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca alebo subjekt definovaný v tejto kapitole zabezpečí vykonávanie opatrení stanovených v tejto kapitole.

6.0.2.   Zmontované výbušné a zápalné zariadenia, ktoré nie sú prepravované v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi, sa v nákladných a poštových leteckých zásielkach považujú za zakázané predmety.

6.0.3.   Odkazy na tretie krajiny v tejto kapitole a v prípade potreby vo vykonávacom nariadení Komisie C(2015) 8005 zahŕňajú iné krajiny a územia, na ktoré sa v súlade s článkom 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nevzťahuje hlava VI tretej časti uvedenej zmluvy.

6.1.   KONTROLY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

6.1.1.   Detekčné kontroly všetkých nákladov a poštových zásielok vykonáva oprávnený zástupca pred naložením do lietadla, okrem prípadov keď:

a)

požadované kontroly bezpečnostnej ochrany zásielky vykonal oprávnený zástupca a zásielka bola chránená pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto kontroly bezpečnostnej ochrany vykonali, a až do naloženia do lietadla, alebo

b)

požadované kontroly bezpečnostnej ochrany zásielky vykonal známy odosielateľ a zásielka bola chránená pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto kontroly bezpečnostnej ochrany vykonali, a až do naloženia do lietadla, alebo

c)

požadované kontroly bezpečnostnej ochrany zásielky vykonal známy odosielateľ pre nákladné lietadlo a zásielka bola chránená pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto kontroly bezpečnostnej ochrany vykonali, a až do naloženia do lietadla, a zásielka sa neprepravuje na osobnom lietadle alebo

d)

zásielka je oslobodená od detekčnej kontroly a bola chránená pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa stala identifikovateľným leteckým nákladom alebo identifikovateľnou leteckou poštovou zásielkou, a až do naloženia.

6.1.2.   V prípade, že existuje nejaký dôvod domnievať sa, že so zásielkou, ktorá sa podrobila kontrolám bezpečnostnej ochrany, sa manipulovalo alebo že od chvíle, keď sa vykonali tieto kontroly, nebola chránená pred neoprávnenými zásahmi, pred naložením do lietadla sa podrobí detekčnej kontrole oprávneného zástupcu. Zásielky, pri ktorých sa zdá, že sa s nimi výrazne manipulovalo, alebo ktoré sú inak podozrivé, sa v súlade s bodom 6.7 považujú za náklad alebo poštu s vysokým rizikom (HRCM).

6.1.3.   Osoba, ktorá má oprávnenie na nesprevádzaný prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu alebo identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam, u ktorých sa vykonali požadované kontroly bezpečnostnej ochrany, úspešne absolvovala previerku osoby alebo previerku pred nástupom do zamestnania v súlade s bodom 11.1.

6.2.   DETEKČNÁ KONTROLA

6.2.1.   Detekčná kontrola

6.2.1.1.   Keď sa vykonáva detekčná kontrola nákladu alebo poštových zásielok:

a)

použijú sa prostriedky alebo metódy, ktoré sú na zistenie zakázaných predmetov najvhodnejšie, s ohľadom na charakter zásielky a

b)

použité prostriedky alebo metódy sú na úrovni postačujúcej na zabezpečenie toho, že v zásielke nebude možné ukryť žiadny zakázaný predmet.

6.2.1.2.   V prípade, že si pracovník detekčnej kontroly nie je dostatočne istý, či sa v zásielke nenachádzajú zakázané predmety, zásielka sa zamietne alebo sa znovu podrobí detekčnej kontrole k spokojnosti pracovníka detekčnej kontroly.

6.2.1.3.   Detekčná kontrola nákladu a poštových zásielok takisto podlieha doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C (2015) 8005.

6.2.1.4.   Osoby vykonávajúce detekčnú kontrolu nákladu prostredníctvom röntgenového zariadenia alebo zariadenia systému detekcie výbušnín (EDS) za bežných okolností prezerajú zobrazenia bez prerušenia maximálne 20 minút. Po týchto blokoch prezerania zobrazení pracovník detekčnej kontroly neprezerá zobrazenia minimálne 10 minút. Táto požiadavka sa uplatňuje len vtedy, ak je k dispozícii nepretržitá séria zobrazení na prezeranie.

6.2.1.5.   Detekčná kontrola nákladu a poštových zásielok sa v súlade s dodatkom 6-J vykonáva aspoň jednou z týchto metód:

a)

ručnou prehliadkou,

b)

röntgenovým zariadením,

c)

zariadením EDS,

d)

psami na detekciu výbušnín (EDD),

e)

zariadením ETD,

f)

vizuálnou kontrolou,

g)

detektorom kovov (MDE).

V prípade, že pracovník detekčnej kontroly nedokáže určiť, či sa v náklade alebo v poštových zásielkach nenachádzajú zakázané predmety, náklad alebo poštové zásielky sa zamietnu alebo sa znovu podrobia detekčnej kontrole k spokojnosti pracovníka detekčnej kontroly.

6.2.1.6.   Ak s tým súhlasí príslušný orgán a ak sa oznámia Komisii, možno použiť iné vhodné kontroly bezpečnostnej ochrany len vtedy, ak vzhľadom na charakter zásielky nemožno použiť žiadny iný prostriedok ani žiadnu inú metódu uvedené v bode 6.2.1.5.

6.2.2.   Výnimky z detekčnej kontroly

Ustanovenia, pokiaľ ide o výnimky z detekčnej kontroly, sú stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

6.3.   OPRÁVNENÍ ZÁSTUPCOVIA

6.3.1.   Schválenie oprávnených zástupcov

6.3.1.1.   Oprávnených zástupcov schvaľuje príslušný orgán.

Oprávnený zástupca sa schvaľuje pre určené miesta.

Každý subjekt, ktorý vykonáva kontroly bezpečnostnej ochrany uvedené v bode 6.3.2, je schválený ako oprávnený zástupca. Zahŕňa to poskytovateľov logistických služieb, ktorí sú tretími stranami, zodpovedných za integrované skladovacie a prepravné služby, leteckých dopravcov a prepravných zástupcov.

Oprávnený zástupca môže subdodávateľovi zadať jednu alebo viacero týchto zákaziek:

a)

akékoľvek kontroly bezpečnostnej ochrany uvedené v bode 6.3.2 inému oprávnenému zástupcovi,

b)

akékoľvek kontroly bezpečnostnej ochrany uvedené v bode 6.3.2 inému subjektu v prípade, že sa kontroly vykonávajú vo vlastných priestoroch oprávneného zástupcu alebo na letisku a sú zahrnuté do programu bezpečnostnej ochrany oprávneného zástupcu alebo letiska,

c)

akékoľvek kontroly bezpečnostnej ochrany uvedené v bode 6.3.2 inému subjektu v prípade, že sa kontroly vykonávajú na inom mieste ako vo vlastných priestoroch oprávneného zástupcu alebo na letisku a subjekt bol certifikovaný alebo schválený a zaregistrovaný príslušným orgánom ako poskytovateľ týchto služieb,

d)

ochranu a dopravu zásielok dopravcovi, ktorý spĺňa požiadavky bodu 6.6.

6.3.1.2.   Na schvaľovanie oprávnených zástupcov sa používa tento postup:

a)

žiadateľ požiada o schválenie príslušný orgán toho členského štátu, v ktorom sa nachádzajú priestory zahrnuté do žiadosti.

Žiadateľ predloží dotknutému príslušnému orgánu program bezpečnostnej ochrany. V tomto programe sa opisujú metódy a postupy, ktoré má zástupca dodržiavať, aby dosiahol súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov. V programe sa taktiež opisuje, ako samotný zástupca monitoruje súlad s týmito metódami a postupmi. Program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu, v ktorom sa opisujú metódy a postupy, ktoré má dodržiavať letecký dopravca, aby dosiahol súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov, sa považuje za program spĺňajúci požiadavku na bezpečnostný program oprávneného zástupcu.

Žiadateľ tiež predloží „Vyhlásenie o záväzkoch – oprávnený zástupca“ zahrnuté do dodatku 6-A. Toto vyhlásenie podpíše právny zástupca žiadateľa alebo osoba zodpovedná za bezpečnostnú ochranu.

Podpísané vyhlásenie uchováva dotknutý príslušný orgán.

b)

Príslušný orgán alebo overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ konajúci v jeho mene preskúma bezpečnostný program a potom na mieste overí určené lokality s cieľom posúdiť, či žiadateľ dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov.

Okrem požiadaviek v bode 6.2 sa preskúmanie lokality žiadateľa príslušným colným orgánom v súlade s článkom 14n nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (3) považuje za previerku na mieste, ak k nemu nedošlo skôr ako 3 roky pred dátumom, kedy žiadateľ požiadal o schválenie ako oprávnený zástupca. Osvedčenie SHS a príslušný posudok colných orgánov poskytne žiadateľ na ďalšiu kontrolu.

c)

Ak je príslušný orgán spokojný s informáciami poskytnutými v rámci písmen a) a b), zabezpečí, aby boli potrebné podrobné údaje zástupcu zaznamenané do databázy Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Keď príslušný orgán zaznamenáva údaje do databázy, pridelí každému schválenému miestu jednoznačný alfanumerický identifikátor v štandardnom formáte.

Ak príslušný orgán nie je spokojný s informáciami poskytnutými podľa písmen a) a b), bezodkladne oznámi subjektu žiadajúcemu o schválenie štatútu oprávneného zástupcu svoje dôvody,

d)

oprávnený zástupca sa nepovažuje za schváleného, pokiaľ jeho údaje nie sú uvedené v „databáze Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca“.

6.3.1.3.   Oprávnený zástupca vymenuje najmenej jednu osobu v každej lokalite, ktorá zodpovedá za uplatňovanie predloženého programu bezpečnostnej ochrany. Táto osoba úspešne absolvovala previerku osoby v súlade s bodom 11.1.

6.3.1.4.   Oprávnený zástupca sa opätovne podrobuje overovaniu v pravidelných intervaloch, ktoré nepresiahnu 5 rokov. Overovanie zahŕňa previerku na mieste s cieľom posúdiť, či oprávnený zástupca ešte vždy dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov.

Inšpekciu, ktorú vykoná príslušný orgán v priestoroch oprávneného zástupcu v súlade s jeho vnútroštátnym programom kontroly kvality, možno považovať za previerku na mieste za predpokladu, že sa vzťahuje na všetky požiadavky potrebné na schválenie.

Okrem požiadaviek stanovených v bode 6.2 sa preskúmanie lokality oprávneného zástupcu príslušným colným orgánom v súlade s článkom 14n nariadenia (EHS) č. 2454/93 považuje za previerku na mieste.

6.3.1.5.   Ak príslušný orgán už nie je presvedčený o tom, že oprávnený zástupca dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov, odoberie mu štatút oprávneného zástupcu pre určené miesto resp. miesta.

Ak subjekt viac nie je držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia (EHS) č. 2454/93 alebo mu bola platnosť osvedčenia SHS pozastavená z dôvodu nesúladu s článkom 14k uvedeného nariadenia, príslušný orgán podnikne príslušné kroky, ktorými sa ubezpečí o tom, že oprávnený zástupca spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 300/2008.

Daný subjekt informuje príslušný orgán o všetkých zmenách týkajúcich sa jeho osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Ihneď po odobratí štatútu a v každom prípade do 24 hodín príslušný orgán zabezpečí, aby sa zmena štatútu bývalého oprávneného zástupcu uviedla v „databáze Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca“.

6.3.1.6.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu uplatňovať prísnejšie opatrenia v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 300/2008, oprávnený zástupca schválený v súlade s bodom 6.3 tejto prílohy je uznaný vo všetkých členských štátoch.

6.3.1.7.   Požiadavky uvedené v bode 6.3.1 iné ako požiadavka uvedená v bode 6.3.1.2 písm. d) sa neuplatňujú, keď má byť samotný príslušný orgán schválený ako oprávnený zástupca.

6.3.1.8.   Príslušný orgán sprístupní colnému orgánu všetky informácie týkajúce sa štatútu oprávneného zástupcu, ktoré by mohli byť dôležité vo vzťahu k vlastníctvu osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia (EHS) č. 2454/93. Ide aj o informácie týkajúce sa nových schválení oprávnených zástupcov, odobratia štatútu oprávneného zástupcu, opätovného overenia a inšpekcií, plánov overovania a výsledkov týchto posúdení.

Podmienky tejto výmeny informácií sa stanovia medzi príslušným orgánom a vnútroštátnymi colnými orgánmi.

6.3.2.   Kontroly bezpečnostnej ochrany, ktoré má vykonávať oprávnený zástupca

6.3.2.1.   Keď oprávnený zástupca preberá akékoľvek zásielky, stanoví, či je subjekt, od ktorého prijíma zásielky, oprávneným zástupcom, známym odosielateľom, známym odosielateľom pre nákladné lietadlo alebo nie je ani jedným z týchto subjektov.

6.3.2.2.   Osoba, ktorá doručuje zásielky oprávnenému zástupcovi alebo leteckému dopravcovi, predloží preukaz totožnosti, pas, vodičský preukaz alebo iný doklad, v ktorom sa nachádza jej fotografia a ktorý vydal alebo ktorý uznáva vnútroštátny orgán. Preukaz alebo doklad sa použije na zistenie totožnosti osoby, ktorá doručuje zásielku.

6.3.2.3.   Oprávnený zástupca zabezpečí, aby zásielky, v prípade ktorých sa ešte nevykonali všetky požadované kontroly bezpečnostnej ochrany, boli:

a)

podrobené detekčnej kontrole v súlade s bodom 6.2, alebo

b)

prijaté na uskladnenie na plnú zodpovednosť oprávneného zástupcu, pred výberom neboli identifikovateľné ako zásielky na leteckú prepravu a boli vybrané nezávisle bez intervencie odosielateľa alebo akejkoľvek osoby či akéhokoľvek subjektu iných, ako sú osoby, ktoré boli vymenované a na tento účel vyškolené oprávneným zástupcom.

Písmeno b) sa môže uplatňovať len v prípade, ak odosielateľ nemôže predvídať, že má byť zásielka prepravovaná letecky.

6.3.2.4.   Po vykonaní kontrol bezpečnostnej ochrany uvedených v bodoch 6.3.2.1 až 6.3.2.3 tohto nariadenia a v bode 6.3 vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2015) 8005 oprávnený zástupca zabezpečí, aby:

a)

nesprevádzaný prístup k týmto zásielkam mali len oprávnené osoby a

b)

tieto zásielky boli chránené pred neoprávneným zasahovaním až dovtedy, kým sa neodovzdajú inému oprávnenému zástupcovi alebo leteckému dopravcovi. Zásielky nákladu a poštové zásielky, ktoré sa nachádzajú v citlivej časti vyhradeného bezpečnostného priestoru, sa považujú za chránené pred neoprávneným zasahovaním. Zásielky nákladu a poštové zásielky, ktoré sa nachádzajú v iných než citlivých častiach vyhradeného bezpečnostného priestoru, sa umiestnia v častiach priestorov oprávneného zástupcu, kde sa kontroluje prístup, alebo ak sa umiestnia mimo týchto častí:

sú fyzicky chránené, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov alebo

sa neponechávajú bez dozoru a prístup k nim sa obmedzí na osoby zapojené do ochrany nákladu a manipulácie s ním.

6.3.2.5.   Po vykonaní kontrol bezpečnostnej ochrany uvedených v bodoch 6.3.2.1 až 6.3.2.4 oprávnený zástupca zabezpečí, aby ku každej zásielke odovzdanej na prepravu leteckému dopravcovi alebo inému oprávnenému zástupcovi boli priložené príslušné doklady buď vo forme nákladného listu, alebo v samostatnom vyhlásení, a to v elektronickej alebo písomnej podobe.

6.3.2.6.   Dokumentácia uvedená v bode 6.3.2.5 je k dispozícii na inšpekciu príslušnému orgánu kedykoľvek pred naložením zásielky do lietadla a po jej naložení počas letu alebo 24 hodín, podľa toho, čo trvá dlhšie, a uvedú sa v nej všetky tieto údaje:

a)

jednoznačný alfanumerický identifikátor oprávneného zástupcu, ktorý mu pridelil príslušný orgán,

b)

jednoznačný identifikátor zásielky, ako je napríklad číslo (vlastného alebo leteckou spoločnosťou vyhotoveného) leteckého nákladného listu,

c)

obsah zásielky s výnimkou zásielok uvedených v bode 6.2.1 písm. d) a e) vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2015) 8005,

d)

bezpečnostný štatút zásielky vyjadrený skratkou:

„SPX“, čo znamená, že zásielka je zabezpečená pre osobné lietadlo, výlučne nákladné lietadlo a lietadlo na výlučnú prepravu poštových zásielok, alebo

„SCO“, čo znamená, že zásielka je zabezpečená len pre osobné lietadlo, výlučne nákladné lietadlo a lietadlo na výlučnú prepravu poštových zásielok, alebo

„SHR“, čo znamená, že zásielka je zabezpečená pre osobné lietadlo, výlučne nákladné lietadlo a lietadlo na výlučnú prepravu poštových zásielok v súlade s požiadavkami v prípade vysokého rizika,

e)

dôvod vydania bezpečnostného štatútu, kde sa uvedie:

„KC“, čo znamená zásielku prijatú od známeho odosielateľa, alebo

„AC“, čo znamená zásielku prijatú od známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo, alebo

„RA“, čo znamená zásielku vybratú oprávneným zástupcom, alebo

použitý prostriedok alebo metóda detekčnej kontroly, alebo

dôvody oslobodenia zásielky od detekčnej kontroly,

f)

meno osoby, ktorá vydala bezpečnostný štatút, alebo rovnocennú identifikáciu a dátum a čas vydania,

g)

príslušným orgánom pridelený jednoznačný identifikátor ktoréhokoľvek oprávneného zástupcu, ktorý akceptoval bezpečnostný štatút pridelený zásielke iným oprávneným zástupcom.

Oprávnený zástupca, ktorý odovzdáva zásielky inému oprávnenému zástupcovi alebo leteckému dopravcovi, sa môže takisto rozhodnúť postúpiť len informácie vyžadované v písmenách a) až e) a v písmene g) a uchovať informácie požadované v písmene f) počas trvania letu(-ov) alebo počas 24 hodín, podľa toho, čo trvá dlhšie.

6.3.2.7.   V prípade zlúčených zásielok sa požiadavky uvedené v bodoch 6.3.2.5 a 6.3.2.6 považujú za splnené, ak:

a)

oprávnený zástupca vykonávajúci zlúčenie zásielok uchová informácie požadované v bode 6.3.2.6 písm. a) až g) o každej jednotlivej zásielke počas trvania letu(-ov) alebo počas 24 hodín, podľa toho, čo trvá dlhšie, a

b)

dokumentácia sprevádzajúca zlúčenú zásielku obsahuje alfanumerický identifikátor oprávneného zástupcu, ktorý vykonal zlúčenie zásielok, jednoznačný identifikátor zlúčenej zásielky a jej bezpečnostný štatút.

Písmeno a) sa nevyžaduje pri zlúčených zásielkach, ktoré sa vždy podrobujú detekčnej kontrole alebo oslobodzujú od detekčnej kontroly v súlade s bodom 6.2.1 písm. d) a e) vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2015) 8005, ak oprávnený zástupca označí zlúčenú zásielku jednoznačným identifikátorom a uvedie jej bezpečnostný štatút a aspoň jeden dôvod, prečo bol tento bezpečnostný štatút vydaný.

6.3.2.8.   Keď oprávnený zástupca prijíma zásielky, v prípade ktorých sa predtým nevykonali všetky požadované kontroly bezpečnostnej ochrany, môže sa tiež rozhodnúť, že nevykoná kontroly bezpečnostnej ochrany uvedené v bode 6.3.2, ale odovzdá zásielky inému oprávnenému zástupcovi s cieľom zabezpečiť vykonanie týchto kontrol bezpečnostnej ochrany.

6.3.2.9.   Oprávnený zástupca zaručí, aby všetci zamestnanci vykonávajúci kontroly bezpečnostnej ochrany boli prijímaní a absolvovali odbornú prípravu v súlade s požiadavkami kapitoly 11 a aby všetci zamestnanci s prístupom k identifikovateľnému leteckému nákladu alebo identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam, pri ktorých sa vykonali požadované kontroly bezpečnostnej ochrany, boli prijatí a absolvovali odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s požiadavkami kapitoly 11.

Kontroly bezpečnostnej ochrany, ktoré má vykonať oprávnený zástupca, takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam stanoveným vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

6.4.   ZNÁMI ODOSIELATELIA

6.4.1.   Schválenie známych odosielateľov

6.4.1.1.   Známych odosielateľov schvaľuje príslušný orgán.

Známy odosielateľ sa schvaľuje pre určené lokality.

6.4.1.2.   Na schvaľovanie známych odosielateľov sa používa tento postup:

a)

žiadateľ požiada o schválenie príslušný orgán toho členského štátu, v ktorom sa nachádza jeho lokalita.

Žiadateľovi sa poskytnú „Pokyny pre známych odosielateľov“ zahrnuté do dodatku 6-B a „Overovací kontrolný zoznam pre známych odosielateľov“ zahrnutý do dodatku 6-C,

b)

príslušný orgán alebo overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ konajúci v jeho mene preverí na mieste určené lokality s cieľom posúdiť, či žiadateľ dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov.

S cieľom posúdiť, či žiadateľ dosiahol súlad s týmito požiadavkami, príslušný orgán alebo overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ konajúci v jeho mene použije „Overovací kontrolný zoznam pre známych odosielateľov“ zahrnutý do dodatku 6-C. Tento kontrolný zoznam zahŕňa vyhlásenie o záväzkoch, ktoré podpíše právny zástupca žiadateľa alebo osoba zodpovedná za bezpečnosť v danej lokalite.

Po vyplnení overovacieho kontrolného zoznamu sa s informáciami v kontrolnom zozname zaobchádza ako s utajovanými skutočnosťami.

Podpísané vyhlásenie uchováva dotknutý príslušný orgán alebo overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a na požiadanie ho sprístupní príslušnému dotknutému orgánu,

c)

preskúmanie lokality žiadateľa príslušným colným orgánom v súlade s článkom 14n nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa považuje za previerku na mieste, ak k nemu nedošlo skôr ako 3 roky pred dátumom, kedy žiadateľ požiadal o schválenie ako známy odosielateľ. V týchto prípadoch žiadateľ vyplní informácie požadované v prvej časti „Overovacieho kontrolného zoznamu pre známych odosielateľov“ zahrnutého do dodatku 6-C a zašle ich príslušnému orgánu spoločne s vyhlásením o záväzkoch, ktoré podpíše právny zástupca žiadateľa alebo osoba zodpovedná za bezpečnostnú ochranu v danej lokalite.

Osvedčenie SHS a príslušný posudok colných orgánov poskytne žiadateľ na ďalšiu kontrolu.

Podpísané vyhlásenie uchováva dotknutý príslušný orgán alebo overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a na požiadanie ho sprístupní príslušnému dotknutému orgánu,

d)

ak je príslušný orgán spokojný s informáciami poskytnutými podľa písmen a) a b), prípadne a) a c), zabezpečí, aby boli potrebné podrobné údaje odosielateľa zaznamenané do „databázy Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca“ najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Keď príslušný orgán zaznamenáva údaje do databázy, pridelí každému schválenému miestu jednoznačný alfanumerický identifikátor v štandardnom formáte.

Ak príslušný orgán nie je spokojný s informáciami poskytnutými podľa písmen a) a b), prípadne a) a c), bezodkladne oznámi subjektu žiadajúcemu o schválenie štatútu známeho odosielateľa svoje dôvody.

e)

známy odosielateľ sa nepovažuje za schváleného, pokiaľ jeho údaje nie sú uvedené v „databáze Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca“.

6.4.1.3.   Známy odosielateľ vymenuje najmenej jednu osobu na každom mieste, ktorá zodpovedá za uplatňovanie kontrol bezpečnostnej ochrany v danej lokalite a dohľad nad ich vykonávaním. Táto osoba úspešne absolvuje previerku osoby v súlade s bodom 11.1.

6.4.1.4.   Známy odosielateľ sa opätovne podrobuje overovaniu v pravidelných intervaloch, ktoré nepresiahnu 5 rokov. Overovanie zahŕňa previerku na mieste s cieľom posúdiť, či známy odosielateľ ešte vždy dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov.

Inšpekciu, ktorú vykoná príslušný orgán v priestoroch známeho odosielateľa v súlade s jeho vnútroštátnym programom kontroly kvality, možno považovať za previerku na mieste za predpokladu, že sa vzťahuje na všetky oblasti uvedené v kontrolnom zozname v dodatku 6-C.

Preskúmanie lokality známeho odosielateľa príslušným colným orgánom v súlade s článkom 14n nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa považuje za previerku na mieste.

6.4.1.5.   Ak príslušný orgán už nie je presvedčený o tom, že známy odosielateľ dosahuje súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov, odoberie mu štatút známeho odosielateľa pre určenú(-é) lokalitu(-y).

Ak subjekt viac nie je držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia (EHS) č. 2454/93 alebo mu bola platnosť osvedčenia SHS pozastavená z dôvodu nesúladu s článkom 14k uvedeného nariadenia, príslušný orgán podnikne príslušné kroky, ktorými sa ubezpečí o tom, že známy odosielateľ spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 300/2008.

Daný subjekt informuje príslušný orgán o všetkých zmenách týkajúcich sa jeho osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Ihneď po odobratí štatútu a v každom prípade do 24 hodín príslušný orgán zabezpečí, aby sa zmena štatútu odosielateľa uviedla v „databáze Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca“.

6.4.1.6.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu uplatňovať prísnejšie opatrenia v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 300/2008, známy odosielateľ schválený v súlade s bodom 6.4 tejto prílohy je uznaný vo všetkých členských štátoch.

Známi odosielatelia schválení v súlade s bodom 6.4.1.2 písm. d) tejto prílohy takisto podliehajú dodatočnému ustanoveniu stanovenému v bode 6.4 vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2015) 8005.

6.4.1.7.   Príslušný orgán sprístupní colnému orgánu všetky informácie týkajúce sa štatútu známeho odosielateľa, ktoré by mohli byť dôležité vo vzťahu k vlastníctvu osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia (EHS) č. 2454/93. Patria sem aj informácie týkajúce sa nových schválení známych odosielateľov, odobratia štatútu známeho odosielateľa, opätovného overenia a inšpekcií, plánov overovania a výsledkov týchto posúdení.

Podmienky tejto výmeny informácií sa stanovia medzi príslušným orgánom a vnútroštátnymi colnými orgánmi.

6.4.2.   Kontroly bezpečnostnej ochrany, ktoré má vykonávať známy odosielateľ

6.4.2.1.   Známy odosielateľ zabezpečí, aby:

a)

úroveň bezpečnostnej ochrany na mieste alebo v priestoroch bola postačujúca na účely ochrany identifikovateľného leteckého nákladu a identifikovateľných leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zásahom a

b)

všetci zamestnanci vykonávajúci kontroly bezpečnostnej ochrany boli prijímaní a absolvovali odbornú prípravu v súlade s požiadavkami kapitoly 11 a aby všetci zamestnanci s prístupom k identifikovateľnému leteckému nákladu alebo identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam, pri ktorých sa vykonali požadované kontroly bezpečnostnej ochrany, boli prijatí a absolvovali odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s požiadavkami kapitoly 11 a

c)

počas výroby, balenia, skladovania, expedície a/alebo prepravy podľa toho, čo je potrebné, boli identifikovateľné letecké náklady a identifikovateľné letecké poštové zásielky chránené pred neoprávneným zásahom alebo manipuláciou.

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nevykonali tieto kontroly bezpečnostnej ochrany zásielky alebo ak zásielka nepochádza od známeho odosielateľa a nie je určená na prepravu na jeho vlastné náklady, známy odosielateľ to jednoznačne potvrdí oprávnenému zástupcovi, aby bolo možné uplatniť bod 6.3.2.3.

6.4.2.2.   Známy odosielateľ súhlasí s tým, že zásielky, v prípade ktorých sa nevykonali príslušné kontroly bezpečnostnej ochrany, sa podrobia detekčným kontrolám v súlade s bodom 6.2.1.

6.5.   ZNÁMI ODOSIELATELIA PRE NÁKLADNÉ LIETADLO

6.5.1.   Známych odosielateľov pre nákladné lietadlo určuje oprávnený zástupca.

6.5.2.   Na účely určenia známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo sa uplatňuje tento postup:

a)

oprávnený zástupca poskytne subjektu „Pokyny o bezpečnostnej ochrane leteckej dopravy pre známych odosielateľov pre nákladné lietadlo“ a „Vyhlásenie o záväzkoch – známy odosielateľ pre nákladné lietadlo“ zahrnuté do dodatku 6-D. Tieto pokyny a vyhlásenie dá oprávnenému zástupcovi k dispozícii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza jeho určená lokalita,

b)

subjekt predloží oprávnenému zástupcovi podpísané „Vyhlásenie o záväzkoch – známy odosielateľ pre nákladné lietadlo“ zahrnuté do dodatku 6-D, pokiaľ subjekt nie je držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93.

Subjekt takisto vymenuje aspoň jednu osobu zodpovednú za bezpečnostnú ochranu v jeho priestoroch a oprávnenému zástupcovi oznámi meno a kontaktné údaje tejto osoby.

Ak je to potrebné, podpísané vyhlásenie uchováva oprávnený zástupca a na požiadanie ho sprístupní príslušnému dotknutému orgánu.

Ak sa na základe osvedčenia SHS upustilo od požiadavky vyplniť vyhlásenie o záväzkoch, známy odosielateľ pre nákladné lietadlo bezodkladne informuje oprávneného zástupcu o tom, že už nie je držiteľom takého osvedčenia,

c)

oprávnený zástupca vykoná kontrolu platnosti potvrdením týchto údajov perspektívneho známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo:

údaje o spoločnosti vrátane riadnej obchodnej adresy a

charakter podnikania a

kontaktné údaje vrátane údajov osoby (osôb) zodpovednej(-ých) za bezpečnostnú ochranu a

IČ DPH alebo registračné číslo spoločnosti a

v prípade, že sa uplatňuje výnimka podľa bodu 6.5.2 písm. b), číslo osvedčenia SHS,

d)

ak je oprávnený zástupca spokojný s informáciami poskytnutými v rámci písmen b) a c), môže určiť subjekt za známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo.

6.5.3.   Oprávnený zástupca vedie databázu údajov uvedených v bode 6.5.2 písm. c). Databázu môže kontrolovať príslušný orgán.

6.5.4.   Ak sa nevykonáva žiadna činnosť v súvislosti s pohybmi leteckého nákladu alebo leteckých poštových zásielok na účet známeho odosielateľa pre letecký náklad v rámci obdobia 2 rokov, platnosť štatútu známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo sa skončí.

6.5.5.   Ak príslušný orgán alebo oprávnený zástupca už nie je presvedčený o tom, že známy odosielateľ pre nákladné lietadlo dodržiava pokyny uvedené v dodatku 6-D, oprávnený zástupca neodkladne odoberie štatút známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo.

6.5.6.   Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nevykonali kontroly bezpečnostnej ochrany zásielky stanovené v „Pokynoch o bezpečnostnej ochrane leteckej dopravy pre známych odosielateľov pre nákladné lietadlo“ alebo ak zásielka nepochádza od známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo a nie je určená na prepravu na jeho vlastné náklady, známy odosielateľ pre nákladné lietadlo to jednoznačne potvrdí oprávnenému zástupcovi, aby bolo možné uplatniť bod 6.3.2.3.

6.6.   OCHRANA NÁKLADU A POŠTOVÝCH ZÁSIELOK

6.6.1.   Ochrana nákladu a poštových zásielok počas prepravy

6.6.1.1.   S cieľom zabezpečiť, aby boli zásielky, v prípade ktorých sa vykonali požadované kontroly bezpečnostnej ochrany, chránené pred neoprávneným zásahom počas prepravy:

a)

oprávnený zástupca, známy odosielateľ alebo známy odosielateľ pre nákladné lietadlo zabalí alebo zapečatí zásielky tak, aby bolo zabezpečené, že na nich bude vidieť, či sa s nimi nemanipulovalo, ak to nie je možné, musia sa prijať alternatívne ochranné opatrenia na zaistenie integrity zásielky, a

b)

nákladný priestor vozidla, v ktorom sa majú prepravovať zásielky, sa uzamkne alebo zapečatí, vozidlá s bočnými závesmi sa zaistia lanami TIR, aby bolo zabezpečené, že na nich bude vidieť, či sa s nimi nemanipulovalo, a nákladný priestor plošinových nákladných vozidiel je pod neustálym dohľadom, a

c)

vyhlásenie zmluvného dopravcu uvedené v dodatku 6-E odsúhlasuje zmluvný dopravca, ktorý s oprávneným zástupcom, známym odosielateľom alebo známym odosielateľom pre nákladné lietadlo uzatvoril dohodu o preprave, pokiaľ samotný zmluvný dopravca nie je schválený ako oprávnený zástupca.

Podpísané vyhlásenie uchováva oprávnený zástupca, známy odosielateľ alebo známy odosielateľ pre nákladné lietadlo, v ktorého mene sa preprava realizuje. Kópia podpísaného vyhlásenia sa na požiadanie poskytuje aj oprávnenému zástupcovi alebo leteckému dopravcovi, ktorý zásielku prevzal, prípadne dotknutému príslušnému orgánu.

Alternatívou k písm. c) môže byť, že zmluvný dopravca poskytne dôkaz oprávnenému zástupcovi, známemu odosielateľovi alebo známemu odosielateľovi pre nákladné lietadlo, pre ktorého zabezpečuje prepravu, že bol certifikovaný alebo schválený príslušným orgánom.

Tento dôkaz zahŕňa požiadavky uvedené v dodatku 6-E a kópie uchováva príslušný oprávnený zástupca, známy odosielateľ alebo známy odosielateľ pre nákladné lietadlo. Kópia sa na požiadanie takisto poskytne oprávnenému zástupcovi alebo leteckému dopravcovi, ktorý zásielku prevzal, alebo inému príslušnému orgánu.

6.6.1.2.   Bod 6.6.1.1 písm. b), c) a d) sa neuplatňujú počas prepravy v letovej časti letiska.

6.6.2.   Ochrana nákladu a poštových zásielok na letiskách, ktoré sa majú naložiť do lietadla

6.6.2.1.   Zásielky nákladu a poštové zásielky, ktoré sa nachádzajú v citlivej časti, sa považujú za chránené pred neoprávneným zásahom.

6.6.2.2.   Zásielky nákladu a poštové zásielky, ktoré sa nachádzajú v iných než citlivých častiach vyhradeného bezpečnostného priestoru, sa umiestnia v častiach priestorov oprávneného zástupcu, kde sa kontroluje prístup, alebo ak sú umiestnené mimo týchto častí, sa považujú za chránené pred neoprávneným zasahovaním, ak:

a)

sú fyzicky chránené, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov alebo

b)

sa neponechávajú bez dozoru a prístup k nim je obmedzený na osoby zapojené do ochrany a nakladania nákladu a poštových zásielok do lietadla.

6.7.   NÁKLAD A POŠTOVÉ ZÁSIELKY S VYSOKÝM RIZIKOM (HRCM)

Ustanovenia týkajúce sa nákladu a poštových zásielok s vysokým rizikom sú uvedené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie C(2015) 8005.

6.8.   POSTUPY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY PRE NÁKLAD A POŠTOVÉ ZÁSIELKY PREPRAVOVANÉ DO ÚNIE Z TRETÍCH KRAJÍN

6.8.1.   Určovanie leteckých dopravcov

6.8.1.1.   Každého leteckého dopravcu nákladu alebo poštovej zásielky z letiska v tretej krajine neuvedenej v dodatkoch 6-Fi alebo 6-Fii na účely transferu, tranzitu alebo vykládky na ktoromkoľvek letisku spadajúcom do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 300/2008 určí za „leteckého dopravcu nákladu alebo poštovej zásielky do Únie z letiska v tretej krajine“ (ACC3) jeden z týchto príslušných orgánov:

a)

príslušný orgán členského štátu, ktorý leteckému dopravcovi vydal osvedčenie leteckého prevádzkovateľa,

b)

príslušný orgán členského štátu uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 748/2009 (4) v prípade leteckých dopravcov, ktorí nie sú držiteľmi osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydaného členským štátom,

c)

príslušný orgán členského štátu, kde má letecký dopravca hlavnú leteckú základňu v rámci Únie, alebo akýkoľvek iný príslušný orgán Únie na základe dohody s týmto príslušným orgánom v prípade leteckých dopravcov, ktorí nie sú držiteľmi osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydaného členským štátom a ktorí nie sú uvedení v prílohe k nariadeniu (ES) č. 748/2009.

6.8.1.2.   Určenie leteckého dopravcu za ACC3, pokiaľ ide o jeho prepravu nákladu a poštových zásielok z letiska, pre ktoré sa vyžaduje určenie za ACC3 (ďalej len „príslušná nákladná preprava“), sa uskutoční:

a)

na základe vymenovania osoby s celkovou zodpovednosťou v mene leteckého dopravcu za uplatňovanie ustanovení o bezpečnostnej ochrane nákladu alebo poštových zásielok v súvislosti s príslušnou nákladnou dopravou a

b)

na základe správy o overení bezpečnostnej ochrany letectva EÚ potvrdzujúcej vykonávanie opatrení bezpečnostnej ochrany.

6.8.1.3.   Príslušný orgán pridelí určenému ACC3 jednoznačný alfanumerický identifikátor v štandardnom formáte, ktorým sa identifikuje letecký dopravca a letisko v tretej krajine, v prípade ktorého bol letecký dopravca určený na prepravu nákladu alebo poštových zásielok do Únie.

6.8.1.4.   Toto určenie je platné odo dňa, keď príslušný orgán vložil podrobné údaje o ACC3 do databázy Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca, na obdobie najviac piatich rokov.

6.8.1.5.   ACC3 uvedený v databáze Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca uznajú všetky členské štáty pre všetky lety do Únie z letiska v tretej krajine.

6.8.2.   Overovanie bezpečnostnej ochrany letectva EÚ v prípade ACC3

6.8.2.1.   Overovanie bezpečnostnej ochrany letectva EÚ v súvislosti s príslušnou nákladnou dopravou leteckého dopravcu zahŕňa:

a)

preskúmanie programu bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu, ktoré zabezpečí jeho relevantnosť a úplnosť, pokiaľ ide o všetky body stanovené v dodatku 6-G a

b)

overenie vykonávania opatrení bezpečnostnej ochrany letectva v súvislosti s príslušnou nákladnou dopravou prostredníctvom kontrolného zoznamu podľa dodatku 6-C3.

6.8.2.2.   Overovanie vykonávania bezpečnostnej ochrany letectva EÚ sa uskutočňuje na mieste, a to v týchto stupňoch:

1.

Na letisku, z ktorého letecký dopravca vykonáva príslušnú nákladnú dopravu predtým, ako tomuto letisku môže byť udelené určenie za ACC3.

Ak sa následne na základe overovania bezpečnostnej ochrany letectva EÚ zistí neplnenie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v kontrolnom zozname podľa dodatku 6-C3, príslušný orgán neurčí leteckého dopravcu za ACC3 v prípade príslušnej nákladnej dopravy bez toho, aby letecký dopravca preukázal vykonávanie opatrení, ktorými odstráni zistené nedostatky.

2.

Na reprezentatívnom počte letísk s príslušnou nákladnou dopravou leteckého dopravcu predtým, než sa všetkým letiskám, na ktorých uvedený letecký dopravca vykonáva príslušnú nákladnú dopravu, udelí určenie za ACC3. Uplatňujú sa tieto podmienky:

a)

o túto možnosť požiada letecký dopravca, ktorý vykonáva niekoľko príslušných činností nákladnej dopravy a

b)

príslušný orgán overil, že letecký dopravca uplatňuje interný program zabezpečenia kvality bezpečnostnej ochrany, ktorý je rovnocenný overeniu bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a

c)

reprezentatívny počet predstavujú najmenej 3 letiská alebo 5 % letísk, podľa toho, ktorý údaj je vyšší, a všetky letiská sa musia nachádzať v krajinách s vysokým rizikom a

d)

príslušný orgán schválil plán, ktorým sa zabezpečí vykonávanie overenia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ v každom roku platnosti určenia na dodatočných letiskách, ktorým sa udelí určenie za ACC3 alebo kým sa neoveria všetky letiská. Počet týchto overení musí byť každý rok prinajmenšom rovnaký ako počet overení podľa písmena c). V pláne sa musia uvádzať dôvody výberu dodatočných letísk a

e)

platnosť všetkých určení za ACC3 sa musí skončiť v ten istý deň a

f)

ak sa v rámci jedného z overovaní bezpečnostnej ochrany letectva EÚ dohodnutých na základe plánu zistí neplnenie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v kontrolnom zozname podľa dodatku 6-C3, určujúci príslušný orgán musí vyžadovať dôkaz o vykonaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených na danom letisku a v závislosti od vážnosti nedostatkov požiada:

o vykonanie overenia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ na všetkých letiskách, v prípade ktorých sa požaduje určenie za ACC3 v súlade s bodom 6.8.2.2.1 v termíne stanovenom príslušným orgánom, alebo

o vykonanie dvojnásobného počtu overení bezpečnostnej ochrany letectva EÚ stanoveného podľa písmena d) za každý zostávajúci rok platnosti určení za ACC3.

6.8.2.3.   Príslušný orgán môže prijať správu o overení bezpečnostnej ochrany letectva EÚ subjektu tretej krajiny na účely určenia za ACC3 v prípadoch, keď daný subjekt vykonáva celú operáciu prepravy nákladu vrátane nakladania do nákladného priestoru lietadla v mene ACC3 a správa o overení bezpečnostnej ochrany letectva EÚ sa vzťahuje na všetky predmetné činnosti.

6.8.2.4.   Príslušný orgán môže určiť leteckého dopravcu za ACC3 na obmedzené obdobie končiace najneskôr 30. júna 2016 v prípade, že sa overenie bezpečnostnej ochrany letectva EÚ nemohlo uskutočniť z objektívnych dôvodov, za ktoré letecký dopravca nezodpovedá. Ak sa takéto určenie udelí na obdobie viac ako šesť mesiacov, príslušný orgán overí, či letecký dopravca uplatňuje interný program zabezpečenia kvality bezpečnostnej ochrany, ktorý je rovnocenný s overením bezpečnostnej ochrany letectva EÚ.

6.8.2.5.   Overenie bezpečnostnej ochrany letectva EÚ sa zaznamenáva v správe o overení pozostávajúcej prinajmenšom z vyhlásenia o záväzkoch podľa dodatku 6-H1, kontrolného zoznamu podľa dodatku 6-C3 a vyhlásenia overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ podľa dodatku 11-A. Overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ predloží správu o overení príslušnému orgánu a overenému leteckému dopravcovi poskytne jej kópiu.

6.8.3.   Kontroly bezpečnostnej ochrany nákladu a poštových zásielok prichádzajúcich z tretej krajiny

6.8.3.1.   Subjekt ACC3 zabezpečuje, aby sa všetok náklad a poštové zásielky prepravované na účel transferu, tranzitu alebo vykládky na letisku Únie podrobil detekčnej kontrole, pokiaľ:

a)

požadované kontroly bezpečnostnej ochrany zásielky nevykonal oprávnený zástupca overený z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a zásielka nebola chránená pred protiprávnymi zásahmi od momentu, keď sa tieto kontroly bezpečnostnej ochrany vykonali, a to až do naloženia do lietadla, alebo

b)

požadované kontroly bezpečnostnej ochrany zásielky nevykonal známy odosielateľ overený z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a zásielka nebola chránená pred protiprávnymi zásahmi od momentu, keď sa tieto kontroly bezpečnostnej ochrany vykonali, a to až do naloženia do lietadla, alebo

c)

požadované kontroly bezpečnostnej ochrany zásielky nevykonal známy odosielateľ pre nákladné lietadlo v rámci zodpovednosti ACC3 alebo oprávneného zástupcu overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ, zásielka nebola chránená pred protiprávnymi zásahmi od momentu, keď sa tieto kontroly bezpečnostnej ochrany vykonali až do naloženia do lietadla, a zásielka sa neprepravuje na osobnom lietadle, alebo

d)

zásielka nie je oslobodená od detekčnej kontroly v súlade s bodom 6.1.1 písm. d) a nebola chránená pred neoprávnenými zásahmi od momentu, keď sa stala identifikovateľným leteckým nákladom alebo identifikovateľnou leteckou poštovou zásielkou, a to až do naloženia.

6.8.3.2.   Náklad a poštové zásielky prepravované do Únie sa musia podrobovať detekčnej kontrole použitím jedného z prostriedkov a metód uvedených v bode 6.2.1 na úrovni dostatočnej na to, aby sa riadne zabezpečilo, že neobsahujú žiadne zakázané predmety.

6.8.3.3.   ACC3 zabezpečí v súvislosti:

a)

s nákladom alebo poštovými zásielkami určenými na transfer alebo tranzit, aby detekčnú kontrolu v súlade s bodom 6.8.3.2 alebo kontroly bezpečnostnej ochrany uskutočnil sám alebo aby ju realizoval subjekt overený z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ v mieste pôvodu alebo na inom mieste v rámci dodávateľského reťazca a aby takéto zásielky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od momentu, keď sa tieto kontroly bezpečnostnej ochrany vykonali, a to až do naloženia do lietadla; a

b)

s nákladom alebo poštovými zásielkami s vysokým rizikom, aby detekčnú kontrolu v súlade s bodom 6.7 uskutočnil sám alebo aby ju realizoval subjekt overený z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ v mieste pôvodu alebo na inom mieste v rámci dodávateľského reťazca a aby takéto zásielky boli označené SHR a boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od momentu, keď sa tieto kontroly bezpečnostnej ochrany vykonali, a to až do naloženia do lietadla.

6.8.3.4.   Jednoznačný alfanumerický identifikátor ACC3 a bezpečnostný štatút zásielky uvedený v bode 6.3.2.6 písm. d), ktorý vystavil oprávnený zástupca overený z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ, sa uvádza v priložených dokumentoch buď vo forme leteckého nákladného listu, rovnocenného dokladu k zásielke, alebo samostatného vyhlásenia, a to buď v elektronickej alebo papierovej podobe.

6.8.3.5.   V prípade, že neexistuje oprávnený zástupca uvedený v bode 6.8.4, ACC3 alebo letecký dopravca prilietajúci z tretej krajiny uvedenej v dodatkoch 6-Fi alebo 6-Fii môžu vystaviť vyhlásenie o bezpečnostnom štatúte.

6.8.4.   Overovanie oprávnených zástupcov a známych odosielateľov

6.8.4.1.   Aby sa subjekty z tretích krajín mohli stať oprávnenými zástupcami overenými z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ alebo známymi odosielateľmi, musia byť overené podľa jednej z nasledujúcich dvoch možností a uvedené v databáze subjektov ACC3, ktorým priamo doručujú náklad alebo poštu na účely prepravy do Únie:

a)

v programe bezpečnostnej ochrany subjektu ACC3 sa stanovujú podrobnosti kontrol bezpečnostnej ochrany vykonávaných v jeho mene subjektmi z tretích krajín, od ktorých prijíma náklad alebo poštové zásielky priamo na účely prepravy do Únie. Overením subjektu ACC3 z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ sa overujú kontroly bezpečnostnej ochrany uplatňované týmito subjektmi alebo

b)

subjekty z tretích krajín predkladajú príslušné činnosti manipulácie s nákladom na overenie bezpečnostnej ochrany letectva EÚ v intervaloch nepresahujúcich 5 rokov a poskytujú subjektom ACC3 kópiu správy o overení. Správa o overení pozostáva, v prípade oprávnených zástupcov tretích krajín, z vyhlásenia o záväzkoch podľa dodatku 6-H2 a kontrolného zoznamu podľa dodatku 6-C2 a, v prípade známych odosielateľov z tretej krajiny, z vyhlásenia o záväzkoch podľa dodatku 6-H3 a kontrolného zoznamu podľa dodatku 6-C4. Správa o overení musí obsahovať aj vyhlásenia overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ podľa dodatku 11-A.

6.8.4.2.   Ak z overenia z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ podľa bodu 6.8.4.1 písm. b) vyplýva, že subjekt:

a)

úspešne splnil ciele uvedené v príslušnom kontrolnom zozname, v správe o overení sa uvedie, že subjekt je určeným oprávneným zástupcom overeným z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ alebo známym odosielateľom. Overovateľ poskytne overenému subjektu originál správy o overení,

b)

nesplnil ciele uvedené v príslušnom kontrolnom zozname, subjekt nie je oprávnený prepravovať náklad do EÚ. Dostane kópiu vyplneného kontrolného zoznamu s uvedenými nedostatkami.

6.8.4.3.   ACC3 musí udržiavať databázu s uvedením prinajmenšom nasledujúcich informácií o každom oprávnenom zástupcovi alebo známom odosielateľovi, ktorý je predmetom overenia z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ v súlade s bodom 6.8.4.1, od ktorého priamo prijíma náklad alebo poštové zásielky na účely prepravy do Únie:

a)

údaje o spoločnosti vrátane riadnej obchodnej adresy a

b)

charakter podnikania okrem obchodne citlivých informácií a

c)

kontaktné údaje vrátane údajov o osobe(-ách) zodpovednej(-ých) za bezpečnostnú ochranu a

d)

registračné číslo spoločnosti, ak existuje, a

e)

správu o overení, ak je k dispozícii.

Táto databáza musí byť k dispozícii na inšpekciu subjektu ACC3.

Takúto databázu môžu viesť iné subjekty s overením z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ.

6.8.4.4.   Subjekt zabezpečujúci prepravu leteckého nákladu a leteckých poštových zásielok prostredníctvom siete viacerých lokalít v tretích krajinách môže získať jednotné označenie oprávneného zástupcu overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ pre všetky lokality siete za predpokladu, že:

a)

príslušné operácie bezpečnostnej ochrany letectva v rámci siete vrátane dopravných služieb medzi jednotlivými lokalitami sú súčasťou jednotného programu bezpečnostnej ochrany alebo štandardizovaných programov bezpečnostnej ochrany a

b)

vykonávanie programu (programov) bezpečnostnej ochrany podlieha jednotnému programu vnútorného zabezpečenia kvality bezpečnostnej ochrany, ktorý je rovnocenný s overením bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a

c)

pred určením tejto siete za oprávneného zástupcu bezpečnostnej ochrany letectva EÚ boli overeniu z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ podrobené tieto lokality subjektu:

i)

lokalita, resp. lokality, z ktorých sú náklad alebo poštové zásielky priamo doručované subjektu ACC3 a

ii)

aspoň dve alebo najmenej 20 % lokalít v sieti, podľa toho, ktoré číslo je vyššie, z ktorých sú náklad alebo poštové zásielky odosielané do lokality, resp. lokalít uvedených v bode i) a

iii)

všetky lokality v tretích krajinách uvedených v dodatku 6- I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie C(2015) 8005.

Aby si všetky lokality siete, ktoré nie sú najneskôr do 30. júna 2018 overené, zachovali označenie oprávneného zástupcu overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ, podrobia sa každoročne od roku udelenia označenia aspoň ďalšie dve lokality alebo 20 % lokalít, podľa toho, ktoré číslo je vyššie, z ktorých sú náklad alebo poštové zásielky odosielané do lokality, resp. lokalít uvedených v bode 6.8.4.4 písm. c) bode i), overeniu z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ, kým nebudú všetky lokality overené.

Overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ vytvorí plán, v ktorom uvedie náhodne vybrané poradie lokalít, ktoré sa majú overiť každý rok. Tento plán musí byť vytvorený nezávisle od subjektu prevádzkujúceho sieť a nesmie byť daným subjektom menený. Tento plán predstavuje neoddeliteľnú súčasť správy o overení, na základe ktorej sa sieť určuje za oprávneného zástupcu z tretej krajiny overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ.

Po uskutočnení overenia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ sa lokalita v rámci siete považuje za oprávneného zástupcu overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ v súlade s bodom 6.8.4.2 písm. a).

6.8.4.5.   Ak sa na základe overenia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ v súvislosti s lokalitou v rámci siete uvedenou v bode 6.8.4.4 písm. c) podbode ii) stanoví, že daná lokalita nesplnila ciele uvedené v kontrolnom zozname podľa dodatku 6-C2, náklad a poštové zásielky pochádzajúce z tejto lokality sa podrobia detekčnej kontrole na mieste v súlade s bodom 6.8.4.2 písm. a), až kým sa overením bezpečnostnej ochrany letectva EÚ nepotvrdí splnenie cieľov uvedených v kontrolnom zozname.

6.8.4.6.   Platnosť ustanovení v bodoch 6.8.4.4 až 6.8.4.6 sa končí 30. júna 2018.

6.8.5.   Nedodržiavanie predpisov a ukončenie určenia za ACC3

6.8.5.1.   Nedodržiavanie predpisov

1.

Ak Komisia alebo príslušný orgán zistí vážne nedostatky súvisiace s prevádzkou ACC3, ktoré sa považujú za nedostatky so značným vplyvom na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany letectva v Únii:

a)

bezodkladne o tom informuje príslušný ACC3 a požiada ho o predloženie pripomienok a príslušných opatrení na odstránenie vážnych nedostatkov a

b)

bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.

Ak príslušný orgán nedosiahol nápravu, Komisia môže po porade s Výborom pre bezpečnostnú ochranu civilného letectva zriadeným článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 300/2008, dospieť k záveru, že letecký dopravca už nemôže byť uznaný za ACC3, a to buď na konkrétnej trati, alebo na všetkých tratiach z tretích krajín do Únie. V takýchto prípadoch sa údaje o ACC3 odstránia z databázy Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca.

3.

Letecký dopravca, ktorému sa v súlade s bodom 6.8.5.1.2 odobralo uznanie za ACC3, sa opätovne neuvedie ani nezapíše do databázy Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca, kým sa v rámci overenia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ nepotvrdí, že vážne nedostatky boli odstránené, a Výbor pre bezpečnostnú ochranu civilného letectva o tom nie je informovaný príslušným orgánom.

6.8.5.2.   Ukončenie

Príslušný orgán, ktorý určil ACC3, je zodpovedný za odstránenie ACC3 z „databázy Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca“:

a)

na žiadosť leteckého dopravcu alebo po dohode s ním, alebo

b)

v prípade, že ACC3 nevykonáva príslušnú nákladnú dopravu a nereaguje na žiadosť o predloženie pripomienok alebo iným spôsobom bráni posúdeniu rizika pre letectvo.

DODATOK 6-A

VYHLÁSENIE O ZÁVÄZKOCH – OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (5) o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a jeho vykonávacími aktmi

vyhlasujem, že:

pokiaľ mi je známe, informácie uvedené v programe bezpečnostnej ochrany spoločnosti sú pravdivé a presné,

praktiky a postupy stanovené v tomto programe bezpečnostnej ochrany sa budú vykonávať a dodržiavať na všetkých miestach, na ktoré sa program vzťahuje,

tento program bezpečnostnej ochrany sa bude upravovať a prispôsobovať, aby sa dosahoval súlad so všetkými budúcimi závažnými zmenami právnych predpisov Únie, pokiaľ [názov spoločnosti] neinformuje [názov príslušného orgánu], že už nechce podnikať ako oprávnený zástupca,

[názov spoločnosti] bude písomne informovať [názov príslušného orgánu]:

a)

o menších zmenách vo svojom programe bezpečnostnej ochrany, ako je napríklad názov spoločnosti, meno osoby zodpovednej za bezpečnostnú ochranu alebo jej kontaktné údaje, zmena osoby požadujúcej prístup k „databáze Únie o bezpečnosti dodávateľského reťazca“, a to bez zbytočného odkladu a najneskôr do 10 pracovných dní a

b)

o dôležitých plánovaných zmenách, ako sú napríklad nové postupy detekčnej kontroly, rozsiahle stavebné práce, ktoré by mohli ovplyvniť jej súlad s príslušnými právnymi predpismi Únie alebo zmena miesta/adresy, a to najneskôr 15 pracovných dní pred ich začatím/plánovanou zmenou,

s cieľom zabezpečiť súlad s príslušnými právnymi predpismi Únie [názov spoločnosti] bude v plnom rozsahu spolupracovať so všetkými inšpekciami podľa potreby a umožní prístup ku všetkým dokumentom podľa požiadaviek inšpektorov,

[názov spoločnosti] bude informovať [názov príslušného orgánu] o všetkých závažných porušeniach bezpečnostnej ochrany a o akýchkoľvek podozrivých okolnostiach, ktoré by mohli byť dôležité pre bezpečnostnú ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok, najmä o akomkoľvek pokuse o ukrytie zakázaných predmetov v zásielkach,

[názov spoločnosti] zabezpečí, aby všetci príslušní zamestnanci absolvovali odbornú prípravu v súlade s kapitolou 11 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998 a aby si boli vedomí svojej zodpovednosti za bezpečnostnú ochranu v rámci programu bezpečnostnej ochrany spoločnosti a

[názov spoločnosti] bude informovať [názov príslušného orgánu] v prípade, že:

a)

ukončí obchodnú činnosť,

b)

sa už nezaoberá leteckými nákladmi/leteckými poštovými zásielkami alebo

c)

už nespĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov Únie.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Meno:

Pracovné zaradenie v spoločnosti:

Dátum:

Podpis:

DODATOK 6-B

POKYNY PRE ZNÁMYCH ODOSIELATEĽOV

Toto usmernenie vám pomôže posúdiť vaše súčasné opatrenia v oblasti bezpečnostnej ochrany na základe ich porovnania s požadovanými kritériami, ktoré majú spĺňať známi odosielatelia a ktoré sú opísané v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (6) a v jeho vykonávacích aktoch. Môžete tak zabezpečiť splnenie požiadaviek pred zorganizovaním úradnej overovacej návštevy na mieste.

Dôležité je, aby sa overovateľ počas overovacej návštevy mohol rozprávať so zodpovednými ľuďmi (napríklad s osobou zodpovednou za bezpečnostnú ochranu a osobou zodpovednou za prijímanie zamestnancov). Na zaznamenanie hodnotení overovateľa sa použije kontrolný zoznam EÚ. Po vyplnení overovacieho kontrolného zoznamu sa s informáciami v kontrolnom zozname bude zaobchádzať ako s utajovanými skutočnosťami.

Upozorňujeme, že v kontrolnom zozname EÚ sú dva druhy otázok: 1. otázky, v prípade ktorých záporná odpoveď automaticky znamená, že nemôžete byť uznaný ako známy odosielateľ, a 2. otázky, ktoré sa použijú na vytvorenie všeobecného obrazu o vašich bezpečnostných ustanoveniach s cieľom umožniť overovateľovi, aby dospel k celkovému záveru. Požiadavky, ktoré sa uvádzajú ďalej v texte a sú vyznačené tučným písmom, sú oblasti, v ktorých sa automaticky zaznamená výsledok „nevyhovel“. Ak sa v požiadavkách vyznačených tučným písmom vyskytne výsledok „nevyhovel“, budete oboznámení s dôvodmi a dostanete odporúčanie, aké úpravy je potrebné vykonať, aby ste vyhoveli.

Ak ste držiteľom osvedčenia SHS uvedeného v článku 14a ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (7) (tzv. osvedčení SHSF a SHSS) a ak lokalitu, pre ktorú žiadate štatút známeho odosielateľa, úspešne preverili colné orgány k dátumu, ktorý nie je skorší ako 3 roky pred dátumom podania žiadosti o štatút známeho odosielateľa, žiadame Vás, aby ste vyplnili a podpísali zákonným zástupcom Vašej spoločnosti časť 1 týkajúcu sa organizácie a úloh, ako aj vyhlásenie o záväzkoch v „Overovacom kontrolnom zozname pre známych odosielateľov“, zahrnutom do dodatku 6-C.

Úvod

Náklad musí mať pôvod vo vašej spoločnosti na mieste, kde sa má vykonať inšpekcia. Zahŕňa to výrobu na mieste a kompletizáciu v prípade, že predmety nie sú identifikovateľné ako letecký náklad, kým sa nevyberú, aby zodpovedali objednávke. (Pozri aj poznámku.)

Budete musieť určiť, kde sa náklad či poštová zásielka stávajú identifikovateľnými ako letecký náklad či letecká poštová zásielka, a preukázať, že máte zavedené príslušné opatrenia na ich ochranu pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou. Zahŕňa to podrobné informácie o výrobe, balení, skladovaní a/alebo expedícii.

Organizácia a úlohy

Ste povinný poskytnúť podrobné informácie o Vašej organizácii (názov, IČ DPH alebo číslo pridelené obchodnou komorou, prípadne registračné číslo organizácie, číslo osvedčenia SHS a dátum poslednej previerky lokality colnými orgánmi, ak bola vykonaná), adresu lokality, ktorá sa má overiť, ako aj hlavnú adresu organizácie (ak je iná ako adresa lokality, ktorá sa má overiť). Povinný je aj dátum predchádzajúcej overovacej návštevy a v prípade potreby aj posledný jednoznačný alfanumerický identifikátor, ako aj charakter podnikateľskej činnosti, približný počet zamestnancov v danej lokalite, meno a titul osoby zodpovednej za bezpečnostnú ochranu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky a kontaktné informácie.

Postup prijímania zamestnancov

Budete povinní poskytnúť podrobné informácie o postupoch prijímania všetkých zamestnancov (stálych, dočasných, agentúrnych zamestnancov, vodičov), ktorí majú prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam. Postup prijímania zamestnancov zahŕňa kontrolu pred prijatím do zamestnania alebo previerku osoby v súlade s bodom 11.1 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998. Overovacia návšteva na mieste zahŕňa rozhovor s osobou, ktorá zodpovedá za prijímanie zamestnancov. Táto osoba bude povinná predložiť dôkazy (napríklad vzorové formuláre) na doloženie postupov spoločnosti. Tento postup prijímania sa uplatňuje na pracovníkov prijímaných po 29. apríli 2010.

Postup odbornej prípravy zamestnancov v oblasti bezpečnostnej ochrany

Budete musieť preukázať, že všetci zamestnanci (stáli, dočasní alebo agentúrni zamestnanci, vodiči), ktorí majú prístup k leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam, absolvovali príslušnú odbornú prípravu zameranú na informovanosť v oblasti bezpečnostnej ochrany. Táto odborná príprava sa uskutočňuje v súlade s bodom 11.2.7 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998. Mali by sa viesť záznamy o individuálnej odbornej príprave. Navyše budete povinní preukázať, že všetci príslušní zamestnanci vykonávajúci kontroly bezpečnostnej ochrany absolvovali odbornú prípravu alebo udržiavacie školenie v súlade s kapitolou 11 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998.

Fyzická bezpečnostná ochrana

Budete povinní predviesť, ako je vaše pracovisko chránené (napríklad fyzickým oplotením alebo zábranami) a aké príslušné postupy vykonávania kontroly vstupu sú zavedené. V prípade potreby budete povinní poskytnúť podrobné informácie o akomkoľvek možnom výstražnom systéme a/alebo o systéme priemyselných kamier (CCTV). Je nevyhnutné, aby sa kontroloval vstup do priestoru, kde sa spracúva alebo uskladňuje letecký náklad/letecké poštové zásielky. Všetky dvere, okná a iné miesta prístupu k leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam musia byť zabezpečené alebo musia podliehať kontrole vstupu.

Výroba (v prípade potreby)

Budete musieť preukázať, že vstup do výrobných priestorov sa kontroluje a výrobný proces je pod dohľadom. V prípade, že výrobok možno identifikovať ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu výroby, budete musieť preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou v tejto etape.

Balenie (v prípade potreby)

Budete musieť preukázať, že vstup do baliacich priestorov sa kontroluje a baliaci proces je pod dohľadom. V prípade, že výrobok možno identifikovať ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu balenia, budete musieť preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou v tejto etape.

Budete povinní poskytnúť podrobné informácie o vašom baliacom procese a preukázať, že všetky hotové výrobky sa pred balením kontrolujú.

Budete musieť opísať hotový vonkajší obal a preukázať, že je odolný. Takisto budete musieť predviesť, akým spôsobom sa zabezpečuje, aby bol hotový vonkajší obal odolný voči manipulácii, napríklad použitím očíslovaných plomb, bezpečnostnej pásky alebo špeciálnych pečiatok alebo lepenkových škatúľ opatrených páskou. Takisto budete musieť preukázať, že keď sa tieto prostriedky nepoužívajú, uchovávate ich za zabezpečených podmienok a kontrolujete ich vydávanie.

Skladovanie (v prípade potreby)

Budete musieť preukázať, že vstup do skladovacích priestorov sa kontroluje. V prípade, že výrobok možno počas skladovania identifikovať ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku, budete musieť preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou v tejto etape.

Napokon budete musieť preukázať, že hotový a zabalený letecký náklad/letecké poštové zásielky sa pred expedíciou kontrolujú.

Expedícia (v prípade potreby)

Budete musieť preukázať, že vstup do expedičných priestorov sa kontroluje. V prípade, že výrobok možno identifikovať ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu expedície, budete musieť preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou v tejto etape.

Preprava

Budete musieť poskytnúť podrobné informácie o spôsobe prepravy nákladu/poštových zásielok k oprávnenému zástupcovi.

Ak používate vlastnú dopravu, budete musieť preukázať, že vaši vodiči boli vyškolení na požadovanú úroveň. Ak vaša spoločnosť používa zmluvného dodávateľa, budete musieť zabezpečiť, aby a) letecký náklad/leteckú poštovú zásielku zapečatila alebo zabalila vaša spoločnosť, aby sa zaručila viditeľnosť prípadnej manipulácie, a b) zmluvný dopravca podpísal vyhlásenie zmluvného dopravcu uvedené v dodatku 6-E k prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998.

V prípade, že zodpovedáte za prepravu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky, budete musieť preukázať, že dopravné prostriedky sa dajú zabezpečiť, a to buď pomocou plomb, ak je to možné, alebo inou metódou. Ak sa používajú očíslované plomby, budete musieť preukázať, že prístup k plombám sa kontroluje a čísla sa zaznamenávajú, ak sa používajú iné metódy, budete musieť preukázať, akým spôsobom je náklad/poštová zásielka zabezpečený(-á) proti manipulácii a/alebo zaistený(-á). Okrem toho budete musieť preukázať, že sú zavedené opatrenia na overenie totožnosti vodičov vozidiel, ktorí vyzdvihujú váš letecký náklad/letecké poštové zásielky. Takisto budete musieť preukázať, že ste zaistili, aby bol náklad/poštová zásielka zabezpečený(-á), keď opúšťa prevádzkové priestory. Budete musieť preukázať, že letecký náklad/letecká poštová zásielka je počas prepravy chránený(-á) pred neoprávneným zasahovaním.

Dôkazy o odbornej príprave vodiča alebo kópiu vyhlásenia zmluvného dopravcu nebudete musieť predložiť v prípade, ak organizáciu dopravy na účely vyzdvihnutia leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky z vašich priestorov zabezpečil oprávnený zástupca.

Zodpovednosť odosielateľa

Budete musieť vyhlásiť, že akceptujete neohlásené inšpekcie inšpektorov príslušného orgánu na účely monitorovania týchto noriem.

Takisto budete musieť bez zbytočného odkladu a najneskôr do 10 pracovných dní poskytnúť [názov príslušného orgánu] príslušné podrobné informácie v prípade, že:

a)

celkovou zodpovednosťou za bezpečnostnú ochranu bol poverený niekto iný než vymenovaná osoba

b)

v priestoroch alebo postupoch došlo k ďalším zmenám, ktoré pravdepodobne významne ovplyvnia bezpečnostnú ochranu

c)

vaša spoločnosť ukončila obchodnú činnosť, už sa nezaoberá leteckým nákladom/leteckými poštovými zásielkami ani už nespĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov EÚ.

Napokon budete musieť vyhlásiť, že budete dodržiavať normy bezpečnostnej ochrany do nasledujúcej overovacej návštevy a/alebo inšpekcie na mieste.

Potom budete povinní prevziať plnú zodpovednosť za vyhlásenie a podpísať overovací dokument.

POZNÁMKY

Výbušné a zápalné zariadenia

Zmontované výbušné a zápalné zariadenia sa môžu prepravovať v zásielkach nákladu, ak sú v plnom rozsahu splnené požiadavky všetkých bezpečnostných predpisov.

Zásielky z iných zdrojov

Známy odosielateľ môže postúpiť zásielky, ktoré nepochádzajú od neho, oprávnenému zástupcovi za predpokladu, že:

a)

sú oddelené od zásielok, ktoré pochádzajú od neho, a

b)

na zásielke alebo na sprievodnej dokumentácii je zreteľne uvedený pôvod.

Všetky také zásielky sa pred naložením do lietadla musia podrobiť detekčnej kontrole.

DODATOK 6-C

OVEROVACÍ KONTROLNÝ ZOZNAM PRE ZNÁMYCH ODOSIELATEĽOV

Poznámky k vypĺňaniu:

Pri vypĺňaní tohto formulára vezmite do úvahy, že:

informácie označené (*) sú požadované údaje a MUSIA sa vyplniť.

ak odpoveď na ktorúkoľvek otázku vytlačenú tučným písmom znie NIE, overenie SA MUSÍ vyhodnotiť s výsledkom NEVYHOVEL. Neplatí to, keď otázky nie sú relevantné.

celkové hodnotenie sa vyhodnotí ako s výsledkom VYHOVEL až po tom, čo odosielateľ podpíše vyhlásenie o záväzkoch na poslednej strane.

originál vyhlásenia o záväzkoch musí uchovávať alebo mať k dispozícii príslušný orgán až do skončenia platnosti overenia. Kópiu vyhlásenia by mal dostať aj odosielateľ.

ČASŤ 1

Organizácia a úlohy

1.1.

Dátum overenia (*)

dd/mm/rrrr

 

1.2.

Dátum predchádzajúceho overovania, a ak je to potrebné, jednoznačný identifikátor.

dd/mm/rrrr

 

UNI

 

1.3.

Názov organizácie, ktorá sa má overiť (*)

Názov

Identifikačné číslo DPH/číslo pridelené obchodnou komorou/registračné číslo spoločnosti (ak existuje)

1.4.

Informácie o osvedčeniach SHSF alebo SHSS, ak je to potrebné

číslo osvedčenia SHS

 

Dátum poslednej previerky lokality colnými orgánmi

 

1.5.

Adresa lokality, ktorá sa má overiť (*)

Číslo/organizačná jednotka/budova

 

Ulica

 

Mesto

 

PSČ

 

Krajina

 

1.6.

Hlavná adresa organizácie (ak je iná ako adresa lokality, ktorá sa má overiť, za predpokladu, že je v tom istom štáte)

Číslo/organizačná jednotka/budova

 

Ulica

 

Mesto

 

PSČ

 

Krajina

 

1.7.

Charakter podnikateľskej činnosti, resp. činností – druhy spracúvaného nákladu

1.8.

Žiadateľ zodpovedný za:

a)

výrobu

b)

balenie

c)

skladovanie

d)

expedíciu

g)

iné, uveďte

 

1.9.

Približný počet zamestnancov v danej lokalite

 

1.10.

Meno a funkcia osoby zodpovednej za bezpečnostnú ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok (*)

Meno

 

Pracovné zaradenie

 

1.11.

Kontaktné telefónne číslo

Tel. č.:

 

1.12.

E-mailová adresa (*)

E-mail:

 

ČASŤ 2

Identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky

Cieľ: Stanoviť bod (alebo miesto), kde sa náklad/poštová zásielka stane identifikovateľný(-á) ako letecký náklad/letecká poštová zásielka.

2.1.

Kontrolou výroby, balenia, skladovania, výberu, expedície a akýchkoľvek iných príslušných oblastí zistiť, kde a ako sa zásielka leteckého nákladu/letecká poštová zásielka stane v pravom zmysle slova identifikovateľná.

Opíšte:

Pozn.: Podrobné informácie o ochrane identifikovateľného leteckého nákladu/identifikovateľných leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou by sa mali uviesť v častiach 5 až 8.

ČASŤ 3

Prijímanie a odborná príprava zamestnancov

Cieľ: Zabezpečiť, aby sa všetci zamestnanci (stáli, dočasní alebo agentúrni zamestnanci, vodiči), ktorí majú prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam, podrobili primeranej kontrole pred prijatím do zamestnania a/alebo previerke osoby a aby absolvovali odbornú prípravu v súlade s bodom 11.2.7 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998. Okrem toho zabezpečiť, aby všetci zamestnanci vykonávajúci kontroly bezpečnostnej ochrany dodávok absolvovali odbornú prípravu v súlade s kapitolou 11 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998.

To, či sa otázky 3.1 a 3.2 uvedú tučným písmom (a v takom prípade sa odpoveď NIE musí vyhodnotiť ako výsledok „nevyhovel“), závisí od uplatniteľných vnútroštátnych predpisov štátu, v ktorom sa lokalita nachádza. Aspoň jedna z týchto dvoch otázok sa však musí uviesť tučným písmom, pričom by sa malo umožniť aj to, aby sa kontrola pred prijatím do zamestnania už nevyžadovala, ak sa vykonala previerka osôb. Pri osobe zodpovednej za vykonávanie kontrol bezpečnostnej ochrany sa vždy musí vykonať previerka osoby.

3.1.

Je pre všetkých zamestnancov s prístupom k identifikovateľnému leteckému nákladu/identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam zavedený prijímací postup, ktorý zahŕňa kontrolu pred prijatím do zamestnania v súlade s bodom 11.1.4 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998? Uplatňuje sa to na pracovníkov prijatých po 29. apríli 2010.

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ktorý typ

 

3.2.

Je súčasťou tohto prijímacieho postupu aj previerka osoby vrátane previerky záznamov v trestnom registri v súlade s bodom 11.1.3 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998?

Uplatňuje sa to na pracovníkov prijatých po 29. apríli 2010.

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ktorý typ

 

3.3.

Je v procese vymenovania osoby uvedenej ako zodpovednej za uplatňovanie a dohľad nad vykonávaním kontrol bezpečnostnej ochrany na pracovisku zahrnutá požiadavka na previerku osoby vrátane previerky záznamov v trestnom registri v súlade s bodom 11.1.3 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

3.4.

Absolvovali zamestnanci, ktorí majú prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam, odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s bodom 11.2.7 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998 pred tým, ako im bol povolený prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam? Absolvujú zamestnanci vykonávajúci kontroly bezpečnostnej ochrany dodávok odbornú prípravu v súlade s kapitolou 11 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

3.5.

Absolvovali zamestnanci (ako sa uvádza v predchádzajúcej časti) opakovanú odbornú prípravu v súlade s frekvenciou stanovenou pre túto prípravu?

ÁNO alebo NIE

 

3.6.

Hodnotenie – Sú opatrenia dostatočné, aby zabezpečili, že všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam, boli riadne prijatí a absolvovali odbornú prípravu v súlade s kapitolou 11 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

ČASŤ 4

Fyzická bezpečnostná ochrana

Cieľ: určiť, či je úroveň (fyzickej) bezpečnostnej ochrany v lokalite alebo v priestoroch postačujúca na ochranu identifikovateľného leteckého nákladu/identifikovateľných leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním.

4.1.

Je pracovisko chránené fyzickým oplotením alebo zábranami?

ÁNO alebo NIE

 

4.2.

Vykonávajú sa na všetkých miestach vstupu na pracovisko kontroly vstupu?

ÁNO alebo NIE

 

4.3.

Ak ÁNO, sú miesta vstupu kontrolované …?

zamestnancami

 

manuálne

 

automaticky

 

elektronicky

inak, uveďte

4.4.

Má budova pevnú konštrukciu?

ÁNO alebo NIE

 

4.5.

Má budova účinný výstražný systém?

ÁNO alebo NIE

 

4.6.

Má budova účinný systém priemyselných kamier (CCTV)?

ÁNO alebo NIE

 

4.7.

Ak áno, zaznamenávajú sa zábery zo systému priemyselných kamier?

ÁNO alebo NIE

 

4.8.

Sú všetky dvere, okná a iné miesta vstupu k identifikovateľnému leteckému nákladu/identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam zaistené alebo sa pri nich vykonávajú kontroly vstupu?

ÁNO alebo NIE

 

4.9.

Ak nie, uveďte dôvody

4.10.

Hodnotenie: Sú opatrenia, ktoré prijala organizácia, postačujúce na zabránenie neoprávnenému vstupu do tých častí pracoviska a priestorov, v ktorých sa spracúva alebo uskladňuje identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

ČASŤ 5

Výroba

Cieľ: Chrániť identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou.

Poskytnite odpovede na tieto otázky, ak možno identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu výrobného procesu.

5.1.

Kontroluje sa vstup do výrobného priestoru?

ÁNO alebo NIE

 

5.2.

Ak ÁNO, ako?

5.3.

Vykonáva sa dohľad nad výrobným procesom?

ÁNO alebo NIE

 

5.4.

Ak ÁNO, ako?

5.5.

Sú zavedené kontroly na zabránenie neoprávnenej manipulácii vo fáze výroby?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

5.6.

Hodnotenie: Sú opatrenia, ktoré prijala organizácia, postačujúce na ochranu identifikovateľného leteckého nákladu/identifikovateľných leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou počas výroby?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

ČASŤ 6

Balenie

Cieľ: Chrániť identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou.

Poskytnite odpovede na tieto otázky, ak možno identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu baliaceho procesu.

6.1.

Vykonáva sa dohľad nad baliacim procesom?

ÁNO alebo NIE

 

6.2.

Ak ÁNO, ako?

6.3.

Opíšte hotový vonkajší obal:

a)

Je hotový vonkajší obal odolný?

ÁNO alebo NIE

Opíšte:

b)

Je hotový vonkajší obal odolný voči manipulácii?

ÁNO alebo NIE

 

Opíšte:

 

6.4. a)

Použili sa očíslované plomby, bezpečnostná páska, špeciálne pečiatky alebo lepenkové škatule opatrené páskou, aby letecký náklad/letecká poštová zásielka bol(-a) odolný(-á) voči manipulácii?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO:

 

6.4. b)

Keď sa očíslované plomby, bezpečnostná páska alebo špeciálne pečiatky nepoužívajú, uchovávajú sa za zabezpečených podmienok?

ÁNO alebo NIE

 

Opíšte:

 

6.4. c)

Kontroluje sa vydávanie očíslovaných plomb, bezpečnostnej pásky a/alebo pečiatok?

ÁNO alebo NIE

 

Opíšte:

 

6.5.

Ak odpoveď na otázku 6.4. a) znie ÁNO, ako kontroly prebiehajú?

6.6.

Hodnotenie: Sú baliace postupy postačujúce, aby chránili identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

ČASŤ 7

Skladovanie

Cieľ: Chrániť identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou.

Poskytnite odpovede na tieto otázky, ak možno identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu procesu skladovania.

7.1.

Je hotový a zabalený letecký náklad/hotová a zabalená letecká poštová zásielka uskladnený/uskladnená bezpečne a je skontrolované, či sa s nimi nemanipulovalo?

ÁNO alebo NIE

 

7.2.

Hodnotenie: Sú postupy skladovania postačujúce, aby chránili identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

ČASŤ 8

Expedícia

Cieľ: Chrániť identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou.

Poskytnite odpovede na tieto otázky, ak možno identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku v priebehu procesu expedície.

8.1.

Kontroluje sa vstup do expedičného priestoru?

ÁNO alebo NIE

 

8.2.

Ak ÁNO, ako?

8.3.

Kto má prístup do expedičného priestoru?

Zamestnanci?

ÁNO alebo NIE

 

Vodiči?

ÁNO alebo NIE

 

Návštevníci?

ÁNO alebo NIE

 

Zmluvní dodávatelia?

ÁNO alebo NIE

 

8.4.

Hodnotenie: Je ochrana v expedičných priestoroch postačujúca, aby bol identifikovateľný letecký náklad/boli identifikovateľné letecké poštové zásielky chránené pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

ČASŤ 8A

Zásielky z iných zdrojov

Cieľ: stanoviť postupy na zaobchádzanie s nezabezpečenými zásielkami.

Poskytnite odpovede na tieto otázky iba vtedy, ak sa prijímajú zásielky na leteckú prepravu od iných spoločností.

8A.1

Prijíma spoločnosť zásielky nákladu na leteckú prepravu od iných spoločností?

ÁNO ALEBO NIE

 

8A.2

Ak ÁNO, ako sú tieto zásielky oddelené od vlastného nákladu spoločnosti a ako ich identifikuje oprávnený zástupca/prepravca?

ČASŤ 9

Preprava

Cieľ: Chrániť identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou.

9.1.

Ako sa letecký náklad/letecké poštové zásielky odovzdávajú oprávnenému zástupcovi?

a)

Dopravuje ich oprávnený zástupca alebo sa dopravujú v jeho zastúpení?

ÁNO alebo NIE

 

b)

Vlastnou dopravou odosielateľa?

ÁNO alebo NIE

 

c)

Dopravuje ich zmluvný dodávateľ, ktorého používa odosielateľ?

ÁNO alebo NIE

 

9.2.

Ak odosielateľ používa zmluvného dodávateľa:

je letecký náklad/letecká poštová zásielka pred prepravou zapečatený(-á) alebo zabalený (-á) tak, aby bola zabezpečená viditeľnosť prípadnej manipulácie? a

podpísal zmluvný dopravca vyhlásenie zmluvného dopravcu?

ÁNO alebo NIE

 

Poskytnite odpovede na tieto otázky, iba ak sa uplatňuje 9.1b) alebo 9.1c).

9.3.

Dá sa nákladný priestor prepravného vozidla zabezpečiť?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte ako…

9.4. a)

Ak sa dá nákladný priestor prepravného vozidla zabezpečiť, používajú sa očíslované plomby?

ÁNO alebo NIE

 

b)

Ak sa používajú očíslované plomby, kontroluje sa prístup k plombám a zaznamenávajú sa pri vydávaní ich čísla?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte ako…

 

9.5.

Ak sa nákladný priestor prepravného vozidla nedá zabezpečiť, je letecký náklad/letecká poštová zásielka odolný(-á) proti manipulácii?

ÁNO alebo NIE

9.6.

Ak ÁNO, opíšte použitý spôsob, akým sa dosiahla odolnosť voči manipulácii.

9.7.

Ak NIE, akým spôsobom sú zabezpečené?

9.8.

Hodnotenie: Sú opatrenia postačujúce na ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním počas prepravy?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

VYHLÁSENIE O ZÁVÄZKOCH

Vyhlasujem, že:

Budem akceptovať neohlásené inšpekcie inšpektorov príslušného orgánu na účely monitorovania týchto noriem. V prípade, že inšpektor zistí akékoľvek závažné nedostatky v bezpečnostnej ochrane, mohlo by to mať za následok zrušenie môjho štatútu známeho odosielateľa.

Bez zbytočného odkladu a najneskôr do 10 pracovných dní poskytnem [názov príslušného orgánu] relevantné podrobné informácie v prípade, že:

celkovou zodpovednosťou za bezpečnostnú ochranu bol poverený niekto iný než osoba uvedená v bode 1.10,

v priestoroch alebo postupoch došlo k ďalším zmenám, ktoré pravdepodobne významne ovplyvnia bezpečnostnú ochranu a

spoločnosť ukončila obchodnú činnosť, už sa nezaoberá leteckým nákladom/leteckými poštovými zásielkami ani už nespĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov Únie.

Budem dodržiavať normy bezpečnostnej ochrany do nasledujúcej overovacej návštevy a/alebo inšpekcie na mieste.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Podpísaný/á

Pracovné zaradenie v spoločnosti

 

Hodnotenie (a notifikácia)

Vyhovel/Nevyhovel

 

Ak je výsledok celkového hodnotenia „nevyhovel“, uveďte oblasti, v ktorých odosielateľ nedosiahol požadovanú úroveň bezpečnostnej ochrany alebo má špecifické slabé miesto. Uveďte aj odporúčania, pokiaľ ide o úpravy potrebné na dosiahnutie požadovanej úrovne, a teda vyhovujúceho výsledku.

Podpísaný/á

(Meno overovateľa)

DODATOK 6-C2

KONTROLNÝ ZOZNAM NA OVERENIE OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV Z TRETÍCH KRAJÍN OVERENÝCH Z HĽADISKA BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY LETECTVA EÚ

Subjekty z tretích krajín sa môžu stať súčasťou zabezpečeného dodávateľského reťazca ACC3 (dopravca leteckého nákladu alebo poštových zásielok do Únie z letiska v tretej krajine), ak požiadajú o určenie za oprávneného zástupcu z tretej krajiny overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ (RA3). RA3 je subjekt so sídlom v tretej krajine, ktorý manipuluje s nákladom a ktorý je overený a schválený na základe overenia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ.

RA3 zabezpečuje, aby sa vykonávanie kontrol bezpečnostnej ochrany a v prípade potreby aj detekčná kontrola vzťahovali na zásielky smerujúce do Európskej únie a na ochranu zásielok pred neoprávneným zasahovaním v čase od vykonania kontrol bezpečnostnej ochrany do naloženia zásielok do lietadla alebo do ich odovzdania subjektu ACC3 alebo inému subjektu RA3.

Základné podmienky prepravy leteckého nákladu alebo leteckých poštových zásielok do Únie (8) alebo na Island, do Nórska a Švajčiarska sa stanovujú vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/1998.

Kontrolný zoznam je prostriedkom, ktorý používa overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ pri posudzovaní úrovne bezpečnostnej ochrany uplatňovanej na letecký náklad alebo letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP (9), ktoré prepravuje alebo za ktorých prepravu zodpovedá subjekt žiadajúci o určenie za RA3. Kontrolný zoznam sa má použiť iba v prípadoch uvedených v bode 6.8.4.1 písm. b) prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998. V prípadoch uvedených v bode 6.8.4.1 písm. a) uvedenej prílohy overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ použije kontrolný zoznam ACC3.

Ak overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ dospeje k záveru, že subjekt úspešne splnil ciele uvedené v príslušnom kontrolnom zozname, overenému subjektu sa vydá správa o overení. V správe o overení sa uvedie, že subjekt je určeným oprávneným zástupcom z tretej krajiny overeným z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ (RA3). Subjekt RA3 môže používať túto správu pri obchodných vzťahoch s ktorýmkoľvek subjektom ACC3. Neoddeliteľnou súčasťou správy o overení musí byť prinajmenšom:

a)

vyplnený kontrolný zoznam [dodatok 6-C2 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998] podpísaný overovateľom bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a v prípade potreby doplnený pripomienkami overeného subjektu,

b)

vyhlásenie o záväzkoch [dodatok 6-H2 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998], podpísané overeným subjektom,

c)

vyhlásenie o nezávislosti [dodatok 11-A k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998] od overeného subjektu, podpísané overovateľom bezpečnostnej ochrany letectva EÚ.

Číslovanie strán, dátum overenia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a parafovanie každej strany overovateľom, ako aj overovaným subjektom predstavujú dôkaz o úplnosti správy o overení. Štandardným jazykom správy o overení je angličtina.

Časť 5 – Detekčná kontrola a časť 6 – Náklad a poštové zásielky s vysokým rizikom (HRCM) sa hodnotia na základe požiadaviek podľa kapitol 6.7 a 6.8 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998. V prípade častí, ktoré nemožno hodnotiť na základe požiadaviek vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1998, sú základnými štandardmi normy a odporúčané postupy (SARP) prílohy 17 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a usmernenia uvedené v Príručke ICAO pre bezpečnostnú ochranu letectva (Doc 8973 – dokument s obmedzeným prístupom).

Ak overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ dospeje k záveru, že subjekt nesplnil ciele uvedené v príslušnom kontrolnom zozname, subjekt dostane kópiu vyplneného kontrolného zoznamu s uvedenými nedostatkami.

Poznámky k vypĺňaniu:

1.

Všetky časti kontrolného zoznamu musia byť vyplnené. Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie, je nevyhnutné podať vysvetlenie.

2.

Po každej časti overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ urobí záver, či a do akej miery sú splnené ciele danej časti.

ČASŤ 1

Identifikácia overeného subjektu a overovateľa

1.1.

Dátum(-y) overenia

Použite presný formát dátumu, napríklad 01.10.2012 do 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2.

Dátum prípadného predchádzajúceho overenia

dd/mm/rrrr

 

Predchádzajúce registračné číslo RA3 (ak je k dispozícii)

 

Osvedčenie SHS/status C-TPAT/iné osvedčenia (ak sú k dispozícii)

 

1.3.

Údaje o overovateľovi bezpečnostnej ochrany letectva

Meno

 

Spoločnosť/organizácia/orgán

 

Jednoznačný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefónne číslo – vrátane medzinárodnej predvoľby

 

1.4.

Názov subjektu

Meno

 

Číslo spoločnosti (napr. identifikačné číslo podľa obchodného registra, ak je k dispozícii)

 

Číslo/organizačná jednotka/budova

 

Ulica

 

Mesto

 

PSČ

 

Štát (ak je to vhodné)

 

Krajina

 

P. O. Box (ak je k dispozícii)

 

1.5.

Hlavná adresa organizácie (ak je odlišná od miesta, ktoré sa má overovať)

Číslo/organizačná jednotka/budova

 

Ulica

 

Mesto

 

PSČ

 

Štát (ak je to vhodné)

 

Krajina

 

P. O. Box (ak je k dispozícii)

 

1.6.

Charakter podnikania – môže sa uviesť viac ako jeden druh podnikania

a)

iba letecký náklad

b)

letecká doprava a iné druhy dopravy

c)

prepravca nákladu s priestormi pre náklad

d)

prepravca nákladu bez priestorov pre náklad

e)

prepravný zástupca

f)

iné

 

1.7.

Žiadateľ:

a)

prijíma náklad od iného oprávneného zástupcu z tretej krajiny?

 

b)

prijíma náklad od známych odosielateľov z tretích krajín?

 

c)

prijíma náklad od známych odosielateľov pre nákladné lietadlá z tretích krajín?

 

d)

prijíma oslobodený náklad?

 

e)

vykonáva detekčnú kontrolu nákladu?

 

f)

skladuje náklad?

 

g)

iné, uveďte

 

1.8.

Približný počet zamestnancov na pracovisku

Počet

 

1.9.

Meno a funkcia osoby zodpovednej za bezpečnostnú ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok z tretej krajiny

Meno

 

Pracovné zaradenie

 

E-mailová adresa

 

Telefónne číslo – vrátane medzinárodnej predvoľby

 

ČASŤ 2

Organizácia a úlohy oprávneného zástupcu z tretej krajiny overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

Cieľ: Do EÚ/EHP sa nesmie dopravovať žiadny letecký náklad ani žiadne letecké poštové zásielky bez toho, aby sa podrobili kontrolám bezpečnostnej ochrany. Náklad alebo poštové zásielky, ktoré RA3 doručí subjektu ACC3 alebo inému RA3, možno prijať ako zabezpečený náklad alebo zabezpečené poštové zásielky, len ak RA3 vykonáva takéto kontroly bezpečnostnej ochrany. Podrobnosti o takýchto kontrolách sú uvedené v nasledujúcich častiach tohto kontrolného zoznamu.

Subjekt RA3 musí mať vytvorené postupy na zabezpečenie, aby sa vykonávanie primeraných kontrol bezpečnostnej ochrany vzťahovalo na každý letecký náklad alebo leteckú poštovú zásielku smerujúce do EÚ/EHP a aby zabezpečený náklad alebo zabezpečená poštová zásielka boli až do ich odovzdania subjektu ACC3 alebo inému RA3 chránené. Kontroly bezpečnostnej ochrany zahŕňajú niektorý z týchto postupov:

a)

fyzickú detekčnú kontrolu, ktorá musí byť na úrovni postačujúcej na zabezpečenie toho, že v zásielke nebudú ukryté žiadne zakázané predmety

b)

ďalšie kontroly bezpečnostnej ochrany, ktoré sú súčasťou procesu zabezpečenia bezpečnosti dodávateľského reťazca a ktoré zabezpečujú, aby v zásielke neboli ukryté žiadne zakázané predmety, uplatňované inými subjektmi RA3, KC3 alebo AC3, ktoré určí RA3.

Odkaz: Bod 6.8.3.

2.1.

Má subjekt zavedený program bezpečnostnej ochrany?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, prejdite priamo na bod 2.5

 

2.2.

Program bezpečnostnej ochrany subjektu

Dátum – použite presný formát dd/mm/rrrr

 

Verzia

 

Je program bezpečnostnej ochrany predložený príslušnému orgánu štátu subjektu a/alebo schválil ho tento orgán? Ak ÁNO, opíšte postup.

 

2.3.

Zahŕňa program bezpečnostnej ochrany dostatočným spôsobom prvky uvedené v kontrolnom zozname (časti 3 až 9)?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, opíšte prečo a uveďte podrobné dôvody

 

2.4.

Je program bezpečnostnej ochrany presvedčivý, stabilný a úplný?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

2.5.

Určil subjekt postup na zabezpečenie toho, aby sa letecký náklad alebo letecké poštové zásielky podrobili primeraným kontrolám bezpečnostnej ochrany pred odovzdaním subjektu ACC3 alebo inému RA3?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup

 

2.6.

Má subjekt zavedený systém riadenia (napr. nástroje, pokyny) na zabezpečenie toho, aby sa vykonávali požadované kontroly bezpečnostnej ochrany?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte systém riadenia a objasnite, či ho schválil, skontroloval alebo poskytol príslušný orgán alebo iný subjekt.

 

Ak NIE, vysvetlite, ako subjekt zabezpečuje vykonávanie kontrol bezpečnostnej ochrany požadovaným spôsobom.

 

2.7.

Závery a všeobecné pripomienky týkajúce sa spoľahlivosti, presvedčivosti a stability postupu.

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 3

Prijímanie a odborná príprava zamestnancov

Cieľ: S cieľom zabezpečiť uplatňovanie požadovaných kontrol bezpečnostnej ochrany RA3 určí zodpovedných a kvalifikovaných zamestnancov na prácu v oblasti zabezpečovania leteckého nákladu a leteckých poštových zásielok. Zamestnanci s prístupom k zabezpečenému leteckému nákladu musia disponovať všetkými schopnosťami potrebnými na výkon svojich úloh a musia mať primeranú odbornú prípravu.

Na splnenie tohto cieľa musí mať RA3 zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby všetci zamestnanci (stáli zamestnanci, dočasní zamestnanci, agentúrni zamestnanci, vodiči atď.) s priamym a nesprevádzaným prístupom k leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam, ktoré boli predmetom kontrol bezpečnostnej ochrany:

a)

podliehali vstupným a opakovaným previerkam pred prijatím do zamestnania a/alebo previerkam osoby, ktoré sú prinajmenšom v súlade s požiadavkami miestnych orgánov pre overené priestory subjektu RA3 a

b)

absolvovali vstupné a udržiavacie školenie v oblasti bezpečnostnej ochrany, aby si uvedomovali svoju zodpovednosť za bezpečnostnú ochranu v súlade s požiadavkami miestnych orgánov pre overené priestory subjektu RA3.

Poznámka:

Previerka osoby znamená previerku totožnosti osoby a jej predchádzajúcich skúseností vrátane, ak je to právne prípustné, trestnej minulosti ako súčasti posúdenia vhodnosti jednotlivca na vykonávanie kontroly bezpečnostnej ochrany a/alebo na nesprevádzaný prístup do vyhradeného bezpečnostného priestoru (vymedzenie podľa prílohy 17 k dohovoru ICAO).

Previerkou pred prijatím do zamestnania sa stanoví totožnosť osoby na základe dokumentácie, zistia sa predchádzajúce zamestnania, vzdelanie a všetky medzery v životopise prinajmenšom za predchádzajúcich päť rokov, pričom sa od osoby vyžaduje podpísanie vyhlásenia s uvedením akejkoľvek trestnej minulosti vo všetkých krajinách pobytu najmenej počas predchádzajúcich 5 rokov (vymedzenie podľa Únie).

Odkaz: Bod 6.8.3.1.

3.1.

Existuje postup na zabezpečenie toho, aby všetci zamestnanci s priamym a nesprevádzaným prístupom k zabezpečenému leteckému nákladu/zabezpečenej leteckej poštovej zásielke absolvovali previerku pred prijatím do zamestnania, ktorou sa posudzuje ich minulosť a odborná spôsobilosť?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte počet predchádzajúcich rokov, ktoré sú predmetom kontroly pred prijatím do zamestnania a orgán, ktorý ju vykonáva

 

3.2.

Je súčasťou tohto postupu?

Previerka osoby

Previerka pred prijatím do zamestnania

Kontrola registra trestov

Pracovné pohovory

Iné (uveďte podrobnosti)

Objasnite jednotlivé body, uveďte, ktorý subjekt realizuje tieto body, a prípadne uveďte predchádzajúce obdobie, ktoré sa zohľadňuje.

 

3.3.

Existuje postup na zabezpečenie toho, aby osoba zodpovedná za uplatňovanie vykonávania kontrol bezpečnostnej ochrany na mieste a dozor nad ním podliehala kontrole pred prijatím do zamestnania, ktorou sa posudzuje jeho minulosť a odborná spôsobilosť?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte počet predchádzajúcich rokov, ktoré sú predmetom kontroly pred prijatím do zamestnania a orgán, ktorý ju vykonáva

 

3.4.

Je súčasťou tohto postupu?

Previerka osoby

Previerka pred prijatím do zamestnania

Kontrola registra trestov

Pracovné pohovory

Iné (uveďte podrobnosti)

Objasnite jednotlivé body, uveďte, ktorý subjekt realizuje tieto body, a prípadne uveďte predchádzajúce obdobie, ktoré sa zohľadňuje.

3.5.

Absolvovali zamestnanci s priamym a nesprevádzaným prístupom k zabezpečenému leteckému nákladu/leteckej poštovej zásielke, odbornú prípravu v oblasti bezpečnostnej ochrany predtým, ako im bol udelený prístup k zabezpečenému leteckému nákladu/leteckej poštovej zásielke?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte jednotlivé body a trvanie odbornej prípravy

 

3.6.

Absolvujú zamestnanci, ktorí prijímajú, detekčne kontrolujú a/alebo ochraňujú letecký náklad/letecké poštové zásielky, konkrétne pracovné školenie?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte jednotlivé body a trvanie kurzov odbornej prípravy.

 

3.7.

Absolvujú zamestnanci uvedení v bodoch 3.5 a 3.6 udržiavacie školenie?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte jednotlivé body a frekvenciu udržiavacích školení

 

3.8.

Záver: sú opatrenia týkajúce sa prijímania zamestnancov a odbornej prípravy dostatočné, aby zabezpečili, že všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k zabezpečenému leteckému nákladu/leteckej poštovej zásielke, boli riadne prijatí a vyškolení na úroveň postačujúcu na to, aby si uvedomili svoje zodpovednosti v oblasti bezpečnostnej ochrany?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 4

Postupy prijímania

Cieľ: RA3 môže prijímať náklad alebo poštové zásielky od iného subjektu RA3, KC3, AC3 alebo od neznámeho odosielateľa. Subjekt RA3 musí mať zavedené postupy prijímania nákladu a poštových zásielok dostatočné na určenie toho, či zásielka pochádza alebo nepochádza zo zabezpečeného dodávateľského reťazca a následne ktoré opatrenia bezpečnostnej ochrany na ňu treba uplatniť.

Subjekt RA3 môže udržiavať databázu s uvedením prinajmenšom týchto informácií o každom oprávnenom zástupcovi alebo známom odosielateľovi, ktorý podlieha overovaniu z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ v súlade s bodom 6.8.4.1, od ktorého priamo prijíma náklad alebo poštové zásielky na účely doručenia subjektu ACC3 na účely prepravy do Únie:

a)

údaje o spoločnosti vrátane riadnej obchodnej adresy,

b)

charakter podnikania okrem obchodne citlivých informácií,

c)

kontaktné údaje vrátane údajov o osobe(-ách) zodpovednej(-ých) za bezpečnostnú ochranu,

d)

registračné číslo spoločnosti, ak existuje,

e)

správu o overení, ak je k dispozícii.

Odkaz: Body 6.8.3.1 a 6.8.4.3.

Poznámka: Subjekt RA3 môže od AC3 prijímať náklad ako zabezpečený náklad iba vtedy, ak samotný RA3 označil tohto odosielateľa ako AC3 a je zodpovedný za náklad doručený týmto odosielateľom.

4.1.

Zisťuje subjekt pri prijímaní zásielky, či pochádza od iného RA3, KC3, AC3 alebo od neznámeho odosielateľa?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako?

 

4.2.

Vytvoril a udržiava subjekt databázu obsahujúcu informácie o všetkých RA3, KC3 a AC3, od ktorých priamo prijíma letecký náklad alebo letecké poštové zásielky, ktoré sa majú doručiť subjektu ACC3 na účely prepravy do Únie?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte, aké informácie databáza obsahuje.

 

Ak NIE, ako subjekt vie, že náklad pochádza od iného subjektu RA3, KC3 alebo AC3?

 

4.3.

Označuje subjekt odosielateľov ako AC3?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup a záruky, ktorých splnenie subjekt vyžaduje od odosielateľa.

 

4.4.

Keď subjekt prijíma zásielku, zisťuje, či je určená pre letisko v EÚ/EHP?

ÁNO alebo NIE – vysvetlite

 

4.5.

Ak ÁNO, podrobuje subjekt všetok letecký náklad alebo všetky letecké poštové zásielky tým istým kontrolám bezpečnostnej ochrany, ak sú určené pre letisko v EÚ/EHP?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup

 

4.6.

Keď subjekt prijíma zásielku, zisťuje, či sa má považovať za náklad a poštovú zásielku s vysokým rizikom (HRCM) (pozri vymedzenie pojmu v časti 6) vrátane zásielok, ktoré sa doručujú iným spôsobom ako letecky?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako?

Opíšte postup

 

4.7.

Keď overený subjekt prijíma zabezpečenú zásielku, zisťuje, či bola chránená pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte (pečate, zámky, inšpekcie atď.)

 

4.8.

Je osoba, ktorá uskutočňuje doručenie, povinná predložiť úradný identifikačný doklad s fotografiou?

ÁNO alebo NIE

 

4.9.

Je zavedený postup na identifikovanie zásielok vyžadujúcich detekčnú kontrolu?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako?

 

4.10.

Záver: Sú postupy pri prijímaní dostatočné na zistenie, či letecký náklad/letecká poštová zásielka do cieľových letísk v EÚ/EHP pochádza zo zabezpečeného dodávateľského reťazca alebo či sa musí podrobiť detekčnej kontrole?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 5

Detekčná kontrola

Cieľ: Keď RA3 prijíma náklad a poštové zásielky, ktoré nepochádzajú zo zabezpečeného dodávateľského reťazca, RA3 musí tieto zásielky podrobiť primeranej detekčnej kontrole pred tým, ako ich doručí subjektu ACC3 ako zabezpečený náklad. Subjekt RA3 musí mať zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby letecký náklad a letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP na účely transferu, tranzitu alebo vykládky na letisku Únie prešli detekčnou kontrolou prostriedkami alebo metódami uvedenými v právnych predpisoch Únie na úrovni dostačujúcej na to, aby sa primerane zabezpečilo, že neobsahujú žiadne zakázané predmety.

Keď detekčnú kontrolu leteckého nákladu alebo leteckých poštových zásielok vykonáva príslušný orgán v tretej krajine alebo sa kontrola vykonáva v jeho mene, RA3 to musí uviesť a určiť spôsob zabezpečenia primeranej detekčnej kontroly.

Odkaz: Bod 6.8.3.

5.1.

Vykonáva detekčnú kontrolu v mene subjektu iný subjekt?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO,

určite povahu týchto subjektov a uveďte podrobnosti:

súkromná spoločnosť vykonávajúca detekčnú kontrolu,

štátom regulovaná spoločnosť,

štátne zariadenie detekčnej kontroly alebo orgán,

iné.

Uveďte povahu dohody/zmluvy medzi overeným subjektom a subjektom, ktorý vykonáva detekčné kontroly v jeho mene.

 

5.2.

Ktoré metódy detekčnej kontroly sa používajú pri leteckom náklade a leteckých poštových zásielkach?

Určite a uveďte podrobnosti o zariadeniach používaných na detekčnú kontrolu leteckého nákladu a leteckých poštových zásielok (napr. výrobcu, typ, verziu softvéru, normu, sériové číslo atď.) v prípade všetkých uplatňovaných metód.

 

5.3.

Sú používané zariadenia alebo metódy (napr. psy na detekciu výbušnín) zaradené do najnovšieho zoznamu EÚ, Európskej konferencie civilného letectva (ECAC) alebo Správy dopravnej bezpečnosti (TSA) Spojených štátov?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte podrobnosti

 

Ak NIE, uveďte podrobnosti o schválení zariadenia a dátum schválenia, ako aj všetky údaje preukazujúce, že zariadenie je v súlade s normami EÚ pre zariadenia.

 

5.4.

Používa sa zariadenie v súlade s CONOPS (koncepcia operácií) výrobcu a podrobuje sa pravidelným skúškam a údržbe?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup

 

5.5.

Zohľadňuje sa pri detekčnej kontrole povaha zásielky?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte, akým spôsobom je zabezpečené, že sa zvolená metóda detekčnej kontroly uskutočňuje na úrovni dostatočnej na primerané zaistenie toho, aby v zásielke neboli ukryté žiadne zakázané predmety.

 

5.6.

Existuje postup na objasnenie situácií, keď detekčné zariadenie spustí alarm? [V prípade niektorých zariadení (napr. röntgeny) spúšťa alarm obsluha.]

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup na objasnenie situácie, keď sa spustí alarm, s cieľom primerane zabezpečiť, aby neboli prítomné žiadne zakázané predmety.

 

Ak NIE, opíšte, čo sa deje so zásielkou.

 

5.7.

Sú niektoré zásielky oslobodené od detekčnej kontroly?

ÁNO alebo NIE

 

5.8.

Existujú nejaké výnimky, ktoré nie sú v súlade so zoznamom Únie?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte podrobnosti

 

5.9.

Je prístup k priestoru detekčnej kontroly kontrolovaný s cieľom zabezpečiť prístup iba oprávneným osobám a vyškoleným zamestnancom?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

5.10.

Je v praxi zavedený režim riadenia kvality a/alebo skúšania?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

5.11.

Záver: Podrobuje sa letecký náklad/letecká poštová zásielka detekčnej kontrole jedným z prostriedkov alebo jednou z metód uvedených v bode 6.2.1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1998 na úrovni, ktorá je v rozumnej miere postačujúca na zabezpečenie toho, aby neobsahovali zakázané predmety?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvod

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 6

Náklad a poštové zásielky s vysokým rizikom (HRCM)

Cieľ: Zásielky, ktoré pochádzajú z lokalít, ktoré Únia identifikuje ako lokality s vysokým rizikom alebo zásielky, ktoré sú predmetom transferu v takýchto lokalitách, alebo zásielky, s ktorými sa podľa všetkého výrazne manipulovalo, sa považujú za náklad a poštové zásielky s vysokým rizikom (HRCM). Takéto zásielky sa musia podrobovať detekčnej kontrole v súlade s konkrétnymi pokynmi. Subjekt RA3 musí mať zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby náklad HRCM smerujúci do EÚ/EHP bol identifikovaný a aby bol podrobený primeraným kontrolám podľa právnych predpisov Únie.

Subjekt ACC3, ktorému RA3 doručuje letecký náklad alebo poštovú zásielku na účely prepravy, je oprávnený informovať RA3 o najnovších dôležitých informáciách o krajinách s vysokým rizikom.

Subjekt RA3 musí uplatňovať tie isté opatrenia bez ohľadu na to, či prijíma náklad alebo poštové zásielky s vysokým rizikom od leteckého dopravcu alebo prostredníctvom iných spôsobov prepravy.

Odkaz: Bod 6.7.

Poznámka: Nákladu HRCM uvoľnenému na prepravu do EÚ/EHP sa udelí bezpečnostný štatút „SHR“, čo znamená, že zásielka je zabezpečená pre osobné lietadlo, výlučne nákladné lietadlo a lietadlo na výlučnú prepravu poštových zásielok v súlade s požiadavkami v prípade vysokého rizika.

6.1.

Vedia zamestnanci zodpovední za vykonávanie kontrol bezpečnostnej ochrany, s ktorým leteckým nákladom alebo leteckou poštovou zásielkou musia zaobchádzať ako s nákladom a poštovou zásielkou s vysokým rizikom (HRCM)?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

6.2.

Má subjekt zavedené postupy na identifikáciu HRCM?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

6.3.

Podrobuje sa HRCM postupom detekčnej kontroly pre HRCM podľa právnych predpisov Únie?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte realizované postupy

 

6.4.

Vystavuje subjekt po vykonaní detekčnej kontroly vyhlásenie o bezpečnostnom štatúte SHR v sprievodnej dokumentácii zásielky?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte, ako a v ktorom dokumente sa uvádza bezpečnostný štatút

 

6.5.

Záver: Je postup zavedený subjektom vhodný a dostatočný na zabezpečenie toho, aby sa so všetkými HRCM zaobchádzalo primerane pred naložením do lietadla?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvod

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 7

Ochrana zabezpečeného leteckého nákladu a zabezpečenej leteckej poštovej zásielky

Cieľ: Subjekt RA3 musí mať zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby letecký náklad a/alebo letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP boli chránené pred neoprávneným zasahovaním a/alebo akoukoľvek manipuláciou od okamihu realizácie bezpečnostnej detekčnej kontroly alebo iných kontrol bezpečnostnej ochrany alebo od okamihu akceptácie po vykonaní detekčnej kontroly alebo iných kontrol bezpečnostnej ochrany až po naloženie do lietadla alebo odovzdanie subjektu ACC3 alebo inému RA3. Ak predtým zabezpečený letecký náklad a zabezpečené letecké poštové zásielky nie sú po kontrolách chránené, nesmú sa nakladať do lietadla alebo odovzdávať subjektu ACC3 alebo inému RA3 ako zabezpečený náklad alebo zabezpečená poštová zásielka.

Ochranu možno zabezpečiť rôznym spôsobom, napríklad fyzickými prostriedkami (zábrany, zamknuté miestnosti atď.), ľudskými prostriedkami (hliadky, vyškolení zamestnanci atď.) a technologickými prostriedkami (priemyselná kamera, spustenie výstražného zariadenia pri neoprávnenom vniknutí atď.)

Zabezpečený letecký náklad alebo letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP by mali byť oddelené od leteckého nákladu alebo poštových zásielok, ktoré nie sú zabezpečené.

Odkaz: Bod 6.8.3.1.

7.1.

Vykonáva ochranu zabezpečeného leteckého nákladu a leteckej poštovej zásielky v mene overeného subjektu iný subjekt?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO,

určite povahu týchto subjektov a uveďte podrobnosti:

súkromná spoločnosť vykonávajúca detekčnú kontrolu,

štátom regulovaná spoločnosť,

štátne zariadenie detekčnej kontroly alebo orgán,

iné.

 

7.2.

Sú zavedené kontroly bezpečnostnej ochrany a ochrana s cieľom zabrániť neoprávnenej manipulácii počas postupu detekčnej kontroly?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

Uveďte zavedený druh/zavedené druhy ochrany:

fyzické prostriedky (oplotenie, zábrany, budovy s pevnou konštrukciou atď.)

ľudské prostriedky (hliadky atď.)

technologické prostriedky (priemyselná kamera, výstražný systém atď.)

a objasnite spôsob ich organizácie.

 

7.3.

Majú prístup k zabezpečenému leteckému nákladu/leteckej poštovej zásielke výhradne oprávnené osoby?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

Uveďte postupy kontroly všetkých prístupových bodov (vrátane dverí a okien) k identifikovateľnému a zabezpečenému leteckému nákladu/leteckej poštovej zásielke.

 

7.4.

Existujú postupy na zabezpečenie toho, aby letecký náklad/letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP, ktoré boli podrobené kontrolám bezpečnostnej ochrany, boli chránené pred neoprávneným zasahovaním od okamihu ich zabezpečenia do naloženia do lietadla alebo odovzdania subjektu ACC3 alebo inému RA3?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte spôsob ochrany (fyzické prostriedky, ľudské prostriedky, technologické prostriedky atď.)

Uveďte tiež, či prípadne ide o budovy s pevnou konštrukciou a uveďte typ použitých materiálov.

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

7.5.

Záver: Je ochrana zásielok dostatočne spoľahlivá na zabránenie neoprávnenému zasahovaniu?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvod

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 8

Dokumentácia

Cieľ: Bezpečnostný štatút zásielky sa uvádza v dokumentoch priložených k zásielke buď vo forme leteckého nákladného listu, rovnocenného dokladu k zásielke, alebo samostatného vyhlásenia, a to buď v elektronickej alebo v papierovej podobe. Vyhlásenie o bezpečnom štatúte vydáva RA3.

Odkaz: Body 6.3.2.6 písm. d) a 6.8.3.4.

Poznámka: Môžu sa uvádzať tieto označenia bezpečnostného štatútu:

„SPX“, čo znamená, že zásielka je zabezpečená pre osobné lietadlo, výlučne nákladné lietadlo a lietadlo na výlučnú prepravu poštových zásielok, alebo

„SCO“, čo znamená, že zásielka je zabezpečená len pre osobné lietadlo, výlučne nákladné lietadlo a lietadlo na výlučnú prepravu poštových zásielok, alebo

„SHR“, čo znamená, že zásielka je zabezpečená pre osobné lietadlo, výlučne nákladné lietadlo a lietadlo na výlučnú prepravu poštových zásielok v súlade s požiadavkami v prípade vysokého rizika.

8.1.

Uvádza subjekt v sprievodnej dokumentácii (napr. letecký nákladný list) bezpečnostný štatút nákladu a spôsob jeho dosiahnutia?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, objasnite

 

8.2.

Záver: Je dokumentačný postup dostatočný na zabezpečenie toho, aby sa náklad alebo poštové zásielky opatrili riadnou sprievodnou dokumentáciou uvádzajúcou správny bezpečnostný štatút?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvod

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 9

Preprava

Cieľ: Letecký náklad a letecké poštové zásielky musia byť chránené pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou od chvíle zabezpečenia až do naloženia do lietadla alebo odovzdania subjektu ACC3 alebo inému RA3. To sa vzťahuje na ochranu počas prepravy do lietadla alebo ku subjektu ACC3 či inému RA3. Ak predtým zabezpečený letecký náklad a zabezpečená letecká poštová zásielka nie sú počas prepravy chránené, nesmú sa nakladať do lietadla alebo odovzdávať subjektu ACC3 alebo inému RA3 ako zabezpečený náklad.

Subjekt RA3 zodpovedá za ochranu zabezpečených zásielok počas prepravy do lietadla, ku subjektu ACC3 alebo inému RA3. To sa vzťahuje aj na prípady, ak prepravu vykonáva v jeho mene iný subjekt, napríklad prepravca nákladu. Nevzťahuje sa to však na prípady, keď za prepravu zásielok zodpovedá ACC3 alebo iný RA3.

Odkaz: Bod 6.8.3.

9.1.

Ako sa letecký náklad/letecká poštová zásielka odovzdávajú subjektu ACC3/inému RA3?

a)

Vlastná preprava overeného subjektu?

ÁNO alebo NIE

 

b)

preprava iného RA3/ACC3?

ÁNO alebo NIE

 

c)

zmluvný prepravca overeného subjektu?

ÁNO alebo NIE

 

9.2.

Je balenie leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky odolné voči manipulácii?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako

 

9.3.

Je vozidlo pred prepravou zapečatené alebo uzamknuté?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako

 

9.4.

Ak sa používajú očíslované plomby, kontroluje sa prístup k plombám a zaznamenávajú sa čísla?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte ako

 

9.5.

Ak dopravu vykonáva zmluvný prepravca, podpisuje vyhlásenie zmluvného prepravcu?

ÁNO alebo NIE

 

9.6.

Absolvovala osoba vykonávajúca prepravu nákladu osobitné kontroly bezpečnostnej ochrany a príslušnú odbornú prípravu pred tým, než jej bolo udelené oprávnenie na prepravu zabezpečeného leteckého nákladu a/alebo leteckej poštovej zásielky?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte druh kontrol bezpečnostnej ochrany (previerka pred prijatím do zamestnania, previerka osoby atď.) a druh odbornej prípravy (odborná príprava v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane atď.)

 

9.7.

Záver: Sú opatrenia postačujúce na ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním počas prepravy?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 10

Dodržiavanie pravidiel

Cieľ: Po posúdení častí 1 až 9 tohto kontrolného zoznamu je úlohou overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ dospieť k záveru, či sa na základe jeho overenia na mieste potvrdilo vykonávanie kontrol bezpečnostnej ochrany v súlade s cieľmi uvedenými v tomto kontrolnom zozname pre letecký náklad/leteckú poštu smerujúce do EÚ/EHP.

Môžu nastať dve rozličné situácie. Overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ dospeje k záveru, že subjekt:

a)

úspešne splnil ciele uvedené v tomto kontrolnom zozname. Overovateľ poskytne overenému subjektu originál správy o overení a uvedie, že subjekt je určeným oprávneným zástupcom z tretej krajiny overeným z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ,

b)

nesplnil ciele uvedené v tomto kontrolnom zozname. V takom prípade subjekt nie je oprávnený doručovať subjektu ACC3 ani iným RA3 zabezpečený letecký náklad ani zabezpečené letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP. Dostane kópiu vyplneného kontrolného zoznamu s uvedenými nedostatkami.

Overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ vo všeobecnosti rozhoduje o tom, či overovaný subjekt manipuluje s nákladom a poštovou zásielkou takým spôsobom, že v momente doručenia subjektu ACC3 alebo inému RA3 možno náklad alebo poštovú zásielku v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie považovať za bezpečné pre leteckú prepravu do EÚ/EHP.

Overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ musí mať na pamäti, že posudzovanie je založené na komplexnej metodológii posudzovania zhody so stanovenými cieľmi.

10.1.

Všeobecný záver:

Hodnotenie (a notifikácia)

(označte príslušnú možnosť)

Ak je označené „Vyhovel“, subjekt sa pokladá za určeného oprávneného zástupcu z tretej krajiny overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ (RA3).

Vyhovel/Nevyhovel

Ak je výsledok celkového hodnotenia „Nevyhovel“, uveďte oblasti, v ktorých subjekt nedosiahol požadovanú úroveň bezpečnostnej ochrany alebo má špecifické slabé miesto. Uveďte aj odporúčania, pokiaľ ide o úpravy potrebné na dosiahnutie požadovanej úrovne, a teda vyhovujúceho výsledku.

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

Pripomienky subjektu

 

Meno overovateľa:

Dátum:

Podpis:


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 272/2009 z 2. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2009, s. 7).

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 8005 final, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva obsahujúcich informácie uvedené v písmene a) článku 18 nariadenia (ES) č. 300/2008 a zrušuje sa rozhodnutie (2010) 774 z 13. apríla 2010.

(3)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2009 z 5. augusta 2009 o zozname prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát (Ú. v. EÚ L 219, 22.8.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72).

(7)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(8)  Členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

(9)  Letecký náklad/letecké poštové zásielky/lietadlo smerujúce do EÚ/EHP sú v tomto kontrolnom zozname pre overenie rovnocenné s leteckým nákladom/leteckými poštovými zásielkami/lietadlom smerujúcimi do EÚ a na Island, do Nórska a Švajčiarska.


PRÍLOHA

Zoznam navštívených osôb a subjektov, s ktorými sa uskutočnili pohovory

Uvádza sa názov subjektu, meno kontaktnej osoby a dátum návštevy alebo pohovoru.

Názov subjektu

Meno kontaktnej osoby

Dátum návštevy/pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK 6-C3

KONTROLNÝ ZOZNAM PRE OVERENIE ACC3

Určenie za ACC3 (Letecký prepravca nákladu alebo poštových zásielok do Únie z letiska v tretej krajine) je základnou podmienkou prepravy leteckého nákladu alebo poštových zásielok do Európskej únie (1) (EÚ) alebo na Island, do Nórska a Švajčiarska a vyžaduje ho vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998.

Určenie za ACC3 sa v zásade požaduje pre všetky lety prepravujúce náklad alebo poštové zásielky na účely transferu, tranzitu alebo vykládky na letiskách EÚ/EHP (2). Príslušné orgány členských štátov Európskej únie, Islandu, Nórska a Švajčiarska sú jednotlivo zodpovedné za určenie jednotlivých leteckých dopravcov za ACC3. Toto určenie sa opiera o program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu a overenie na mieste, či sa program vykonáva v súlade s cieľmi uvedenými v tomto kontrolnom zozname pre overenie.

Kontrolný zoznam je prostriedkom, ktorý používa overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ pri posudzovaní úrovne bezpečnostnej ochrany uplatňovanej na letecký náklad alebo letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP, ktoré prepravuje alebo za ktorých prepravu zodpovedá ACC3 alebo letecký dopravca žiadajúci o určenie za ACC3.

Správa o overení sa doručí určujúcemu príslušnému orgánu a overenému subjektu maximálne jeden mesiac od dátumu overenia na mieste. Neoddeliteľnou súčasťou správy o overení musí byť prinajmenšom:

vyplnený kontrolný zoznam podpísaný overovateľom bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a v prípade potreby doplnený pripomienkami overeného subjektu,

vyhlásenie o záväzkoch [dodatok 6-H1 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998], podpísané overeným subjektom a

vyhlásenie o nezávislosti [dodatok 11-A k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998] od overeného subjektu, podpísané overovateľom bezpečnostnej ochrany letectva EÚ.

Číslovanie strán, dátum overenia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a parafovanie každej strany overovateľom, ako aj overovaným subjektom predstavujú dôkaz o úplnosti správy o overení. Štandardným jazykom správy o overení je angličtina.

Časť 3 – Program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu, časť 6 – Databáza, časť 7 – Detekčná kontrola a časť 8 – Náklad a poštové zásielky s vysokým rizikom (HRCM) sa hodnotia na základe požiadaviek podľa kapitol 6.7 a 6.8 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998. V prípade iných častí, sú základnými štandardmi normy a odporúčané postupy (SARP) prílohy 17 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a usmernenia uvedené v Príručke ICAO pre bezpečnostnú ochranu letectva (Doc 8973 – dokument s obmedzeným prístupom).

Poznámky k vypĺňaniu:

Všetky časti kontrolného zoznamu musia byť vyplnené. Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie, je nevyhnutné podať vysvetlenie.

Po každej časti overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ urobí záver, či a do akej miery sú splnené ciele danej časti.

ČASŤ 1

Identifikácia overeného subjektu a overovateľa

1.1.

Dátum(-y) overenia

Použite presný formát dátumu, napríklad 01.10.2012 do 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2.

Dátum predchádzajúceho overenia a jednoznačný alfanumerický identifikátor (UAI) ACC3, ak je k dispozícii

dd/mm/rrrr

 

UAI

 

1.3.

Údaje o overovateľovi bezpečnostnej ochrany letectva

Meno

 

Spoločnosť/organizácia/orgán

 

UAI

 

E-mailová adresa

 

Telefónne číslo – vrátane medzinárodnej predvoľby

 

1.4.

Názov leteckého dopravcu, ktorý sa má podrobiť overeniu

Meno

 

AOC (osvedčenie leteckého prevádzkovateľa) vydané v (názov štátu):

 

Kód IATA (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov) alebo kód ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva), ak letecký dopravca nemá kód IATA. Uveďte, o ktorý kód ide

 

Štát zodpovedný za určenie leteckého dopravcu za ACC3

 

1.5.

Údaje o mieste letiska v tretej krajine, ktoré má byť predmetom overenia alebo o zariadeniach na manipuláciu s nákladom/poštovými zásielkami, ktoré sú s ním spojené

Názov

 

Kód IATA (alebo ICAO) letiska

 

Krajina

 

1.6.

Charakter podnikania leteckého dopravcu – môže sa uviesť viac ako jeden druh podnikania

a)

Osobný letecký dopravca a nákladný/poštový dopravca

b)

Iba nákladný a poštový dopravca

c)

Iba nákladný dopravca

d)

Iba poštový dopravca

e)

Integrátor

f)

Charterové lety

 

1.7.

Meno a funkcia osoby zodpovednej za bezpečnostnú ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok z tretej krajiny

Meno

 

Pracovné zaradenie

 

E-mailová adresa

 

Telefónne číslo – vrátane medzinárodnej predvoľby

 

1.8.

Adresa ústredia leteckého dopravcu na navštívenom letisku

Číslo/organizačná jednotka/budova/letisko

 

Ulica

 

Mesto

 

PSČ

 

Štát (ak je to vhodné)

 

Krajina

 

1.9.

Adresa ústredia leteckého dopravcu, napr. firemné ústredie

Číslo/organizačná jednotka/budova/letisko

 

Ulica

 

Mesto

 

PSČ

 

Štát (ak je to vhodné)

 

Krajina

 

ČASŤ 2

Organizácia a úlohy ACC3 na letisku

Cieľ: Do EÚ/EHP sa nesmie prepravovať žiadny letecký náklad alebo žiadna letecká poštová zásielka bez toho, aby sa podrobili kontrolám bezpečnostnej ochrany. Podrobnosti o takýchto kontrolách sú uvedené v nasledujúcich častiach tohto kontrolného zoznamu. ACC3 nesmie prijať náklad ani poštové zásielky na účely prepravy lietadlom smerujúcim do EÚ, pokiaľ oprávnený zástupca overený z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ, známy odosielateľ overený z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ alebo známy odosielateľ pre nákladné lietadlo oprávneného zástupcu overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ nepotvrdil a nedoložil vykonanie detekčnej kontroly alebo iných kontrol bezpečnostnej ochrany, alebo pokiaľ takéto zásielky neboli predmetom detekčnej kontroly v súlade s právnymi predpismi Únie.

ACC3 musí mať postup na zabezpečenie vykonávania primeraných kontrol bezpečnostnej ochrany každého leteckého nákladu alebo všetkých leteckých poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP, pokiaľ nie sú oslobodené od detekčnej kontroly v súlade s právnymi predpismi Únie a daný náklad alebo poštové zásielky sú potom až do naloženia do lietadla chránené. Kontroly bezpečnostnej ochrany zahŕňajú:

fyzickú detekčnú kontrolu, ktorá musí byť na úrovni postačujúcej na zabezpečenie toho, že v zásielke nebudú ukryté žiadne zakázané predmety, alebo

ďalšie kontroly bezpečnostnej ochrany, ktoré sú súčasťou procesu zabezpečenia bezpečnosti dodávateľského reťazca a ktoré zabezpečujú, aby v zásielke neboli ukryté žiadne zakázané predmety, uplatňované oprávnenými zástupcami overenými z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ alebo známymi odosielateľmi či známym odosielateľom pre nákladné lietadlo oprávneného zástupcu overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ.

Odkaz: Bod 6.8.3

2.1.

Určil letecký dopravca postup na zabezpečenie toho, aby sa letecký náklad alebo letecké poštové zásielky podrobili primeraným kontrolám bezpečnostnej ochrany pred naložením do lietadla smerujúceho do EÚ/EHP?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup

 

2.2.

Vykonáva letecký dopravca kontroly bezpečnostnej ochrany alebo vykonáva kontroly v jeho mene subjekt zahrnutý v programe bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu?

Ak ÁNO, uveďte podrobnosti

 

Ak NIE, ktoré subjekty, na ktoré sa nevzťahuje program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu, vykonávajú kontroly bezpečnostnej ochrany leteckého nákladu alebo poštových zásielok prepravovaných leteckým dopravcom do EÚ/EHP?

 

Určite povahu týchto subjektov a uveďte podrobnosti

súkromná spoločnosť,

štátom regulovaná spoločnosť,

štátne zariadenie detekčnej kontroly alebo orgán,

iné.

 

2.3.

Ktorými prostriedkami a pokynmi letecký dopravca zabezpečuje vykonávanie kontrol bezpečnostnej ochrany požadovaným spôsobom?

 

2.4.

Je letecký dopravca schopný požiadať o príslušné kontroly bezpečnostnej ochrany v prípade, že detekčnú kontrolu vykonávajú subjekty, na ktoré sa nevzťahuje program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu, ako sú štátne zariadenia?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte podrobnosti

 

2.5.

Je program oprávneného zástupcu/známeho odosielateľa pre letecký náklad a poštové zásielky zavedený v súlade s normami ICAO v krajine letiska, na ktorom sa vykonáva overovacia návšteva?

Ak ÁNO, opíšte prvky programu a spôsob jeho praktickej realizácie

 

2.6.

Závery a všeobecné pripomienky týkajúce sa spoľahlivosti, presvedčivosti a stability postupu.

Pripomienky leteckého dopravcu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 3

Program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu

Cieľ: ACC3 musí zabezpečiť, aby jeho program bezpečnostnej ochrany zahŕňal všetky opatrenia bezpečnostnej ochrany letectva relevantné a dostatočné na prepravu leteckého nákladu a poštových zásielok do EÚ.

Program bezpečnostnej ochrany a súvisiaca dokumentácia leteckého dopravcu musia tvoriť základ kontrol bezpečnostnej ochrany vykonávaných v súlade s cieľom tohto kontrolného zoznamu. Letecký dopravca môže odovzdať overovateľovi bezpečnostnej ochrany letectva EÚ svoju dokumentáciu pred návštevou lokality, aby mu pomohol zoznámiť sa s podrobnosťami o lokalite, ktorú treba navštíviť.

Odkaz: Bod 6.8.2.1 a dodatok 6-G

Poznámka: Tieto body uvedené v dodatku 6-G k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998 musia byť náležite zahrnuté:

a)

opis opatrení týkajúcich sa leteckého nákladu a leteckých poštových zásielok,

b)

postupy akceptovania,

c)

režim a kritériá týkajúce sa oprávneného zástupcu,

d)

režim a kritériá týkajúce sa známeho odosielateľa,

e)

režim a kritériá týkajúce sa známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo,

f)

štandard detekčných kontrol,

g)

miesto detekčných kontrol,

h)

údaje o detekčných zariadeniach,

i)

údaje o prevádzkovateľovi alebo poskytovateľovi služby,

j)

zoznam výnimiek z bezpečnostných detekčných kontrol,

k)

zaobchádzanie s nákladom a poštovými zásielkami s vysokým rizikom.

3.1.

Program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu

Dátum – použite presný formát dátumu dd/mm/rrrr

 

Verzia

 

Bol program predložený príslušnému orgánu EÚ/EHP skôr? Ak ÁNO, bolo to na účely určenia za ACC3? Iné účely?

 

3.2.

Zahŕňa program bezpečnostnej ochrany dostatočným spôsobom prvky uvedené v zozname?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, opíšte prečo a uveďte podrobné dôvody

 

3.3.

Sú opatrenia bezpečnostnej ochrany letectva opísané v programe bezpečnostnej ochrany relevantné a dostatočné na zabezpečenie toho, aby letecký náklad/letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP zodpovedali požadovaným normám?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, opíšte prečo a uveďte podrobné dôvody

 

3.4.

Záver: Je program bezpečnostnej ochrany presvedčivý, stabilný a úplný?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky leteckého dopravcu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 4

Prijímanie a odborná príprava zamestnancov

Cieľ: ACC3 určí zodpovedných a kvalifikovaných zamestnancov na prácu v oblasti zabezpečovania leteckého nákladu a leteckých poštových zásielok. Zamestnanci s prístupom k zabezpečenému leteckému nákladu disponujú všetkými schopnosťami potrebnými na výkon úloh a majú primeranú odbornú prípravu.

Na splnenie tohto cieľa musí mať ACC3 postup na zabezpečenie toho, aby všetci zamestnanci (stáli zamestnanci, dočasní zamestnanci, agentúrni zamestnanci, vodiči atď.) s priamym a nesprevádzaným prístupom k leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam, ktoré sú/boli predmetom kontrol bezpečnostnej ochrany:

podliehali vstupným a opakovaným previerkam pred prijatím do zamestnania a/alebo previerkam osoby, ktoré sú prinajmenšom v súlade s požiadavkami miestnych orgánov letiska overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany, a

absolvovali vstupné a udržiavacie školenie v oblasti bezpečnostnej ochrany, aby si uvedomovali svoju zodpovednosť za bezpečnostnú ochranu v súlade s požiadavkami miestnych orgánov letiska overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany.

Odkaz: Bod 6.8.3.1.

Poznámka:

Previerka osoby znamená previerku totožnosti osoby a jej predchádzajúcich skúseností vrátane, ak je to právne prípustné, trestnej minulosti ako súčasti posúdenia vhodnosti jednotlivca na vykonávanie kontroly bezpečnostnej ochrany a/alebo na nesprevádzaný prístup do vyhradeného bezpečnostného priestoru (vymedzenie podľa prílohy 17 k dohovoru ICAO).

Previerkou pred prijatím do zamestnania sa stanoví totožnosť osoby na základe dokumentácie, zistia sa predchádzajúce zamestnania, vzdelanie a všetky medzery v životopise prinajmenšom za predchádzajúcich päť rokov, pričom sa od osoby vyžaduje podpísanie vyhlásenia s uvedením akejkoľvek trestnej minulosti vo všetkých krajinách pobytu najmenej počas predchádzajúcich piatich rokov (vymedzenie podľa Únie).

4.1.

Existuje postup na zabezpečenie toho, aby všetci zamestnanci s priamym a nesprevádzaným prístupom k zabezpečenému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam podliehali kontrolám pred prijatím do zamestnania, ktorými sa posudzuje ich minulosť a odborná spôsobilosť?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte počet predchádzajúcich rokov, ktoré sú predmetom kontroly pred prijatím do zamestnania a orgán, ktorý ju vykonáva.

 

4.2.

Je súčasťou tohto postupu?

Previerka osoby

Previerka pred prijatím do zamestnania

Kontrola registra trestov

Pracovné pohovory

Iné (uveďte podrobnosti)

Objasnite jednotlivé body, uveďte, ktorý subjekt realizuje tieto body, a prípadne uveďte predchádzajúce obdobie, ktoré sa zohľadňuje.

 

4.3.

Existuje postup na zabezpečenie toho, aby osoba zodpovedná za uplatňovanie vykonávania kontrol bezpečnostnej ochrany na mieste a dozor nad ním podliehala kontrole pred prijatím do zamestnania, ktorou sa posudzuje jeho minulosť a odborná spôsobilosť?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte počet predchádzajúcich rokov, ktoré sú predmetom kontroly pred prijatím do zamestnania a orgán, ktorý ju vykonáva

 

4.4.

Je súčasťou tohto postupu?

Previerka osoby

Previerka pred prijatím do zamestnania

Kontrola registra trestov

Pracovné pohovory

Iné (uveďte podrobnosti)

Objasnite jednotlivé body, uveďte, ktorý subjekt realizuje tieto body, a prípadne uveďte predchádzajúce obdobie, ktoré sa zohľadňuje.

 

4.5.

Absolvovali zamestnanci s priamym a nesprevádzaným prístupom k zabezpečenému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam odbornú prípravu v oblasti bezpečnostnej ochrany predtým, ako im bol udelený prístup k zabezpečenému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte jednotlivé body a trvanie odbornej prípravy

 

4.6.

Absolvujú zamestnanci, ktorí prijímajú, detekčne kontrolujú a/alebo ochraňujú letecký náklad/letecké poštové zásielky, konkrétne pracovné školenie?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte jednotlivé body a trvanie kurzov odbornej prípravy.

 

4.7.

Absolvujú zamestnanci uvedení v bodoch 4.5 a 4.6 udržiavacie školenie?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte jednotlivé body a frekvenciu udržiavacích školení

 

4.8.

Záver: Sú opatrenia týkajúce sa prijímania zamestnancov a odbornej prípravy dostatočné, aby zabezpečili, že všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k zabezpečenému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam, boli riadne pridelení a vyškolení na úroveň postačujúcu na to, aby si uvedomili svoje zodpovednosti v oblasti bezpečnostnej ochrany?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky leteckého dopravcu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 5

Postupy prijímania

Cieľ: ACC3 musí mať zavedený postup, ktorým sa po prijatí zásielky posúdi a overí jej bezpečnostný štatút v súvislosti s predchádzajúcimi kontrolami.

Tento postup musí obsahovať tieto prvky:

overenie toho, či zásielku doručila osoba, ktorú určil oprávnený zástupca overený z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ alebo známy odosielateľ a ktorá je uvedená v ich databáze (časť 6) alebo známy odosielateľ pre nákladné lietadlo takéhoto oprávneného zástupcu,

overenie toho, či zásielka zahŕňa všetky potrebné bezpečnostné informácie (letecký nákladný list a informácie o bezpečnostnom stave v papierovej alebo elektronickej podobe), ktoré zodpovedajú doručovanému leteckému nákladu a poštovým zásielkam,

overenie toho, či zásielka nevykazuje akékoľvek znaky neoprávnenej manipulácie a

overenie toho, či sa so zásielkou musí zaobchádzať ako s nákladom alebo poštovou zásielkou s vysokým rizikom (HRCM).

Odkaz: Bod 6.8.3.1.

Poznámka:

Oprávnený zástupca alebo známy odosielateľ predstavujú subjekt, ktorý manipuluje s nákladom úspešne overeným overovateľom bezpečnostnej ochrany letectva EÚ alebo ktorého opatrenia bezpečnostnej ochrany sú zaradené do overeného programu EÚ bezpečnostnej ochrany ACC3 (v tomto prípade je ACC3 spoluzodpovedný za opatrenia bezpečnostnej ochrany).

Známy odosielateľ pre nákladné lietadlo je subjekt, ktorý manipuluje s nákladom vo svojom vlastnom mene v zodpovednosti oprávneného zástupcu overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ. Tento oprávnený zástupca je v plnej miere zodpovedný za kontroly bezpečnostnej ochrany vykonávané známym odosielateľom pre nákladné lietadlá.

Určená osoba zodpovedá osobe, ktorej úlohou je doručovať letecký náklad alebo letecké poštové zásielky leteckému dopravcovi. Osoba, ktorá doručuje zásielku leteckému dopravcovi, predloží preukaz totožnosti, pas, vodičský preukaz alebo iný doklad, v ktorom sa nachádza jej fotografia a ktorý vydal alebo ktorý uznáva vnútroštátny orgán.

5.1.

Keď letecký dopravca prijíma zásielku priamo, zisťuje, či pochádza od oprávneného zástupcu, známeho odosielateľa alebo známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo overeného alebo uznaného podľa právnych predpisov Únie pre letecký náklad a uvedeného v databáze, ktorú spravuje letecký dopravca?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup

 

5.2.

Keď letecký dopravca prijíma zásielku priamo, zisťuje, či je určená pre letisko v EÚ/EHP?

ÁNO alebo NIE – vysvetlite

 

5.3.

Ak ÁNO – podrobuje letecký dopravca všetok náklad alebo všetky poštové zásielky tým istým kontrolám bezpečnostnej ochrany, ak sú určené pre letisko v EÚ/EHP?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup

 

5.4.

Keď letecký dopravca prijíma zásielku priamo, zisťuje, či sa má považovať za náklad a poštovú zásielku s vysokým rizikom (HRCM) vrátane zásielok, ktoré sa doručujú iným spôsobom ako letecky?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako?

Opíšte postup

 

5.5.

Keď letecký dopravca prijíma zabezpečenú zásielku, zisťuje, či bola chránená pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte (pečate, zámky atď.)

 

5.6.

Ak letecký dopravca akceptuje tranzit leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky v tomto mieste (náklad/poštové zásielky, ktoré odchádzajú na tom istom lietadle, na ktorom prišli), zisťuje na základe poskytnutých údajov, či je alebo nie je potrebné vykonať ďalšie kontroly bezpečnostnej ochrany?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako to zisťuje?

 

Ak NIE, aké kontroly sa vykonávajú na zaistenie bezpečnostnej ochrany nákladu a poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP?

 

5.7.

Ak letecký dopravca akceptuje transfer leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky v tomto mieste (náklad/poštové zásielky, ktoré odchádzajú na inom lietadle, ako na tom, na ktorom prišli), zisťuje na základe poskytnutých údajov, či je alebo nie je potrebné vykonať ďalšie kontroly bezpečnostnej ochrany?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako to zisťuje?

 

Ak NIE, aké kontroly sa vykonávajú na zaistenie bezpečnostnej ochrany nákladu a poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP?

 

5.8.

Je osoba, ktorá doručuje zabezpečený známy letecký náklad leteckému dopravcovi povinná predložiť úradný identifikačný doklad s fotografiou?

ÁNO alebo NIE

 

5.9.

Záver: Sú postupy pri prijímaní dostatočné na zistenie, či letecký náklad alebo letecké poštové zásielky pochádzajú zo zabezpečeného dodávateľského reťazca alebo či sa musia podrobiť detekčnej kontrole?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky leteckého dopravcu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 6

Databáza

Cieľ: Keď ACC3 nie je povinný vykonávať detekčnú kontrolu každého leteckého nákladu alebo leteckej poštovej zásielky smerujúcich do EÚ/EHP, musí zabezpečiť, aby náklad alebo poštové zásielky pochádzali od oprávneného zástupcu overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ, od známeho odosielateľa alebo od známeho odosielateľa pre nákladné lietadlá oprávneného zástupcu.

Na účely sledovania audit trailu z hľadiska bezpečnostnej ochrany musí ACC3 udržiavať databázu, ktorá obsahuje nasledujúce informácie o každom subjekte alebo osobe, od ktorej priamo prijíma náklad alebo poštové zásielky:

status zainteresovaného subjektu (oprávnený zástupca alebo známy odosielateľ),

údaje o spoločnosti vrátane riadnej obchodnej adresy,

charakter podnikania okrem obchodne citlivých informácií,

kontaktné údaje vrátane údajov o osobe(-ách) zodpovednej(-ých) za bezpečnostnú ochranu,

registračné číslo spoločnosti, ak existuje,

Keď ACC3 prijíma letecký náklad alebo poštové zásielky, musí skontrolovať, či sa v nej daný subjekt nachádza. Ak subjekt nie je v databáze uvedený, letecký náklad alebo poštové zásielky, ktoré doručil, budú musieť pred naložením prejsť detekčnou kontrolou.

Odkaz: Body 6.8.4.1 a 6.8.4.3

6.1.

Udržiava letecký dopravca databázu, prípadne s vyššie uvedenými údajmi, týchto subjektov:

oprávnení zástupcovia overení z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ,

známi odosielatelia overení z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ,

známi odosielatelia pre nákladné lietadlá oprávneného zástupcu (dobrovoľne)?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte databázu

 

Ak NIE, vysvetlite prečo

 

6.2.

Majú zamestnanci, ktorí prijímajú letecký náklad alebo letecké poštové zásielky, jednoduchý prístup k databáze?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup

 

6.3.

Je databáza pravidelne aktualizovaná, aby poskytovala spoľahlivé údaje zamestnancom, ktorí prijímajú letecký náklad a letecké poštové zásielky?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, objasnite

 

6.4.

Záver: Udržiava letecký dopravca databázu, ktorá zabezpečuje úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o jeho vzťahy k subjektom, od ktorých priamo prijíma (detekčne kontrolovaný alebo kontrolovaný z hľadiska bezpečnostnej ochrany) náklad a poštové zásielky na účely prepravy do Únie/EHP?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky leteckého dopravcu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 7

Detekčná kontrola

Cieľ: Keď ACC3 prijíma náklad a poštové zásielky od subjektu, ktorý nemá overenie z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ, alebo keď prijímaný náklad nebol chránený pred neoprávneným zasahovaním od momentu vykonania kontrol bezpečnostnej ochrany, musí zabezpečiť, aby tento letecký náklad alebo letecké poštové zásielky pred naložením do lietadla prešli detekčnou kontrolou. ACC3 musí mať postup na zabezpečenie toho, aby letecký náklad a letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP na účely transferu, tranzitu alebo vyloženia na letisku Únie prešli detekčnou kontrolou prostriedkami alebo metódami uvedenými v právnych predpisoch Únie na úrovni dostatočnej na to, aby sa primerane zabezpečilo, že neobsahujú žiadne zakázané predmety.

Keď ACC3 nevykonáva sám detekčnú kontrolu leteckého nákladu alebo leteckých poštových zásielok, musí zabezpečiť, aby sa vykonala primeraná detekčná kontrola podľa požiadaviek Únie. Postupy detekčnej kontroly zahŕňajú v prípade potreby aj spracovanie nákladu a poštových zásielok určených na transfer/tranzit.

Keď detekčnú kontrolu leteckého nákladu alebo poštových zásielok vykonáva príslušný orgán v tretej krajine alebo sa kontrola vykonáva v jeho mene, ACC3, ktorý prijíma takýto letecký náklad alebo letecké poštové zásielky od subjektu, to musí uviesť vo svojom programe bezpečnostnej ochrany a konkretizovať spôsob zabezpečenia primeranej detekčnej kontroly.

Odkaz: Body 6.8.3.1, 6.8.3.2 a 6.8.3.3.

7.1.

Vykonáva letecký dopravca detekčnú kontrolu alebo ju v jeho mene vykonáva subjekt zahrnutý v programe bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu?

Ak ÁNO, uveďte podrobnosti.

Pokiaľ je to vhodné, uveďte podrobnosti o subjekte alebo subjektoch zahrnutých v programe bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu:

Meno

Adresa konkrétnej lokality

Prípadne existencia štatútu SHS

 

Ak NIE, ktoré subjekty, na ktoré sa nevzťahuje program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu, vykonávajú detekčné kontroly leteckého nákladu alebo poštových zásielok prepravovaných týmto leteckým dopravcom do EÚ/EHP?

Určite povahu týchto subjektov a uveďte podrobnosti

súkromná spoločnosť,

štátom regulovaná spoločnosť,

štátne zariadenie detekčnej kontroly alebo orgán,

iné.

 

7.2.

Ktoré metódy detekčnej kontroly sa používajú pri leteckom náklade a leteckých poštových zásielkách?

Určite a uveďte podrobnosti o zariadeniach používaných na detekčnú kontrolu leteckého nákladu a leteckých poštových zásielok (výrobcu, typ, verziu softvéru, normu, sériové číslo atď.) v prípade všetkých uplatňovaných metód.

 

7.3.

Sú používané zariadenia alebo metódy (napr. psy na detekciu výbušnín) zaradené do najnovšieho zoznamu EÚ, Európskej konferencie civilného letectva (ECAC) alebo Správy dopravnej bezpečnosti (TSA) Spojených štátov?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte podrobnosti

 

Ak NIE, uveďte podrobnosti o schválení zariadenia a dátum schválenia, ako aj všetky údaje preukazujúce, že zariadenie je v súlade s normami EÚ pre zariadenia

 

7.4.

Používa sa zariadenie v súlade s CONOPS (koncepcia operácií) výrobcu a podrobuje sa pravidelným skúškam a údržbe?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup

 

7.5.

Zohľadňuje sa pri detekčnej kontrole povaha zásielky?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte, akým spôsobom je zabezpečené, že sa zvolená metóda detekčnej kontroly uskutočňuje na úrovni dostatočnej na primerané zaistenie toho, aby v zásielke neboli ukryté žiadne zakázané predmety.

 

7.6.

Existuje postup na objasnenie situácií, keď detekčné zariadenie spustí alarm?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup na objasnenie situácie, keď sa spustí alarm, s cieľom primerane zabezpečiť, aby neboli prítomné žiadne zakázané predmety.

 

Ak NIE, opíšte, čo sa deje so zásielkou.

 

7.7.

Sú niektoré zásielky oslobodené od detekčnej kontroly?

ÁNO alebo NIE

 

7.8.

Existujú nejaké výnimky, ktoré nie sú v súlade so zoznamom Únie?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte podrobnosti

 

7.9.

Je prístup k priestoru detekčnej kontroly kontrolovaný s cieľom zabezpečiť prístup iba oprávneným osobám a vyškoleným zamestnancom?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

7.10.

Je v praxi zavedený režim riadenia kvality a/alebo skúšania?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

7.11.

Záver: Podrobuje sa letecký náklad/letecká poštová zásielka detekčnej kontrole jedným z prostriedkov alebo jednou z metód uvedených v bode 6.2.1. vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1998 na úrovni, ktorá je v rozumnej miere postačujúca na zabezpečenie toho, aby neobsahovali zakázané predmety?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvod

 

Pripomienky leteckého dopravcu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 8

Náklad a poštové zásielky s vysokým rizikom (HRCM)

Cieľ: Zásielky, ktoré pochádzajú z lokalít, ktoré EÚ identifikuje ako lokality s vysokým rizikom alebo zásielky, ktoré sú predmetom transferu v takýchto lokalitách, alebo zásielky, s ktorými sa podľa všetkého výrazne manipulovalo, sa považujú za náklad a poštové zásielky s vysokým rizikom (HRCM). Takéto zásielky sa musia podrobovať detekčnej kontrole v súlade s konkrétnymi pokynmi. Krajiny pôvodu s vysokým rizikom a pokyny pre detekčnú kontrolu poskytuje príslušný orgán EÚ/EHP, ktorý udelil určenie za ACC3. ACC3 musia mať postup na zabezpečenie toho, aby HRCM smerujúci do EÚ/EHP bol identifikovaný a aby sa podrobil primeraným kontrolám podľa právnych predpisov Únie.

ACC3 musí udržiavať kontakt s príslušným orgánom zodpovedným za letiská v EÚ/EHP, na ktoré prepravuje náklad, aby mal k dispozícii najnovšie informácie o krajinách s vysokým rizikom.

ACC3 musí uplatňovať tie isté opatrenia bez ohľadu na to, či prijíma náklad alebo poštové zásielky s vysokým rizikom od iného leteckého dopravcu alebo prostredníctvom iných spôsobov dopravy.

Odkaz: Body 6.7 a 6.8.3.4

Poznámka: Nákladu HRCM uvoľnenému na prepravu do EÚ/EHP sa udelí bezpečnostný štatút „SHR“, čo znamená, že zásielka je zabezpečená pre osobné lietadlo, výlučne nákladné lietadlo a lietadlo na výlučnú prepravu poštových zásielok v súlade s požiadavkami v prípade vysokého rizika.

8.1.

Vedia zamestnanci leteckého dopravcu zodpovední za vykonávanie kontrol bezpečnostnej ochrany, s ktorým leteckým nákladom alebo poštovými zásielkami musia zaobchádzať ako s nákladom a poštovými zásielkami s vysokým rizikom (HRCM)?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

8.2.

Má letecký dopravca zavedené postupy na identifikáciu HRCM?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

8.3.

Podrobuje sa HRCM postupom detekčnej kontroly pre HRCM podľa právnych predpisov EÚ?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte realizované postupy

 

8.4.

Vystavuje letecký dopravca po vykonaní detekčnej kontroly vyhlásenie o bezpečnostnom štatúte SHR v sprievodnej dokumentácii zásielky?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte, ako a v ktorom dokumente sa uvádza bezpečnostný štatút

 

8.5.

Záver: Je postup zavedený leteckým dopravcom vhodný a dostatočný na zabezpečenie toho, aby sa so všetkými HRCM zaobchádzalo primerane pred naložením do lietadla?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvod

 

Pripomienky leteckého dopravcu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 9

Ochrana

Cieľ: ACC3 musí mať zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby letecký náklad a/alebo letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP boli chránené pred neoprávneným zasahovaním od momentu realizácie bezpečnostnej detekčnej kontroly alebo iných kontrol bezpečnostnej ochrany alebo od momentu akceptácie po vykonaní detekčnej kontroly alebo iných kontrol bezpečnostnej ochrany až po naloženie do lietadla.

Ochranu možno zabezpečiť rôznym spôsobom, napríklad fyzickými prostriedkami (zábrany, zamknuté miestnosti atď.), ľudskými prostriedkami (hliadky, vyškolení zamestnanci atď.) a technologickými prostriedkami (priemyselná kamera, spustenie výstražného zariadenia pri neoprávnenom vniknutí atď.)

Zabezpečený letecký náklad alebo letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP by mali byť oddelené od leteckého nákladu alebo poštových zásielok, ktoré nie sú zabezpečené.

Odkaz: Bod 6.8.3

9.1.

Vykonáva letecký dopravca ochranu zabezpečeného leteckého nákladu a leteckých poštových zásielok alebo ju v jeho mene vykonáva subjekt zahrnutý v programe bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu?

Ak ÁNO, uveďte podrobnosti

 

Ak NIE, ktoré subjekty, na ktoré sa nevzťahuje program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu, vykonávajú opatrenia ochrany zabezpečeného leteckého nákladu alebo poštových zásielok prepravovaných leteckým dopravcom do EÚ/EHP?

Určite povahu týchto subjektov a uveďte podrobnosti

súkromná spoločnosť,

štátom regulovaná spoločnosť,

štátne zariadenie detekčnej kontroly alebo orgán,

iné.

 

9.2.

Sú zavedené kontroly bezpečnostnej ochrany a ochrana s cieľom zabrániť neoprávnenej manipulácii počas postupu detekčnej kontroly?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

9.3.

Existujú postupy na zabezpečenie toho, aby letecký náklad/letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP, ktoré boli podrobené kontrolám bezpečnostnej ochrany, boli chránené pred neoprávneným zasahovaním od momentu ich zabezpečenia do naloženia do lietadla?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte spôsob ochrany

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

9.4.

Závery: Je ochrana zásielok dostatočne spoľahlivá na zabránenie neoprávnenému zasahovaniu?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvod

 

Pripomienky leteckého dopravcu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 10

Sprievodná dokumentácia

Cieľ: ACC3 musí zabezpečiť, aby:

1.

bezpečnostný štatút zásielky sa uvádzal v sprievodných dokumentoch buď vo forme leteckého nákladného listu, rovnocenného dokladu k zásielke, alebo samostatného vyhlásenia, a to buď v elektronickej alebo papierovej podobe a

2.

jeho jednoznačný alfanumerický identifikátor sa uvádzal na sprievodných dokumentoch k prepravovaným zásielkam buď v elektronickej alebo papierovej podobe.

Odkaz: Body 6.3.2.6 písm. d), 6.8.3.4 a 6.8.3.5

Poznámka: Môžu sa uvádzať tieto označenia bezpečnostného štatútu:

„SPX“, čo znamená, že zásielka je zabezpečená pre osobné lietadlo, výlučne nákladné lietadlo a lietadlo na výlučnú prepravu poštových zásielok, alebo

„SCO“, čo znamená, že zásielka je zabezpečená len pre osobné lietadlo, výlučne nákladné lietadlo a lietadlo na výlučnú prepravu poštových zásielok, alebo

„SHR“, čo znamená, že zásielka je zabezpečená pre osobné lietadlo, výlučne nákladné lietadlo a lietadlo na výlučnú prepravu poštových zásielok v súlade s požiadavkami v prípade vysokého rizika.

V prípade, že neexistuje oprávnený zástupca, ACC3 alebo letecký dopravca prilietajúci z tretej krajiny oslobodenej od režimu pre ACC3 môžu vystaviť vyhlásenie o bezpečnostnom štatúte.

10.1.

Obsahujú zásielky sprievodnú dokumentáciu, ktorá potvrdzuje predchádzajúce a aktuálne kontroly bezpečnostnej ochrany?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte obsah dokumentácie

 

Ak NIE, opíšte prečo a spôsob, akým letecký dopravca zaobchádza s nákladom alebo poštovou zásielkou ako so „zabezpečeným“ pri nakladaní do lietadla

 

10.2.

Zahŕňa dokumentácia aj jednoznačný alfanumerický identifikátor ACC3?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, vysvetlite prečo

 

10.3.

Uvádza sa v dokumentácii bezpečnostný štatút nákladu a spôsob jeho dosiahnutia?

ÁNO alebo NIE

 

10.4.

Záver: Je dokumentačný postup dostatočný na zabezpečenie toho, aby sa náklad alebo poštové zásielky opatrili riadnou sprievodnou dokumentáciou uvádzajúcou správny bezpečnostný štatút?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvod

 

Pripomienky leteckého dopravcu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 11

Dodržiavanie pravidiel

Cieľ: Po posúdení desiatich predchádzajúcich častí tohto kontrolného zoznamu je úlohou overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ dospieť k záveru, či jeho overenie na mieste zodpovedá obsahu časti programu bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu, v ktorej sa opisujú opatrenia pre letecký náklad/letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP a či sa v rámci kontrol bezpečnostnej ochrany dostatočne realizujú ciele uvedené v tomto kontrolnom zozname.

Na účely záverečného hodnotenia sa rozlišuje medzi štyrmi možnými hlavnými prípadmi:

1.

program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu je v súlade s dodatkom 6-G k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998 a overenie na mieste potvrdilo súlad s cieľmi v tomto kontrolnom zozname, alebo

2.

program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu je v súlade s dodatkom 6-G k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998, ale overenie na mieste nepotvrdilo súlad s cieľmi v tomto kontrolnom zozname, alebo

3.

program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu nie je v súlade s dodatkom 6-G k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998, ale overenie na mieste potvrdilo súlad s cieľmi v tomto kontrolnom zozname, alebo

4.

program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu nie je v súlade s dodatkom 6-G k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998 a overenie na mieste nepotvrdilo súlad s cieľmi v tomto kontrolnom zozname.

11.1.

Všeobecný záver: Uveďte prípad, ktorý sa najviac podobá overovanej situácii

1, 2, 3 alebo 4

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

Pripomienky leteckého dopravcu

 

Meno overovateľa:

Dátum:

Podpis:


(1)  Členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

(2)  Letecký náklad/letecká poštová zásielka/lietadlo smerujúce do EÚ/EHP sú v tomto kontrolnom zozname pre overenie rovnocenné s leteckým nákladom/leteckou poštovou zásielkou/lietadlom smerujúcimi do EÚ a na Island, do Nórska a Švajčiarska.


PRÍLOHA

Zoznam navštívených osôb a subjektov, s ktorými sa uskutočnili pohovory

Uvádza sa názov subjektu, meno kontaktnej osoby a dátum návštevy alebo pohovoru.

Názov subjektu

Meno kontaktnej osoby

Dátum návštevy/pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK 6-C4

KONTROLNÝ ZOZNAM PRE OVERENIE ZNÁMYCH ODOSIELATEĽOV OVERENÝCH Z HĽADISKA BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY LETECTVA EÚ Z TRETÍCH KRAJÍN

Subjekty z tretích krajín sa môžu stať súčasťou zabezpečeného dodávateľského reťazca ACC3 (dopravca leteckého nákladu alebo poštových zásielok do Únie z letiska v tretej krajine), ak požiadajú o určenie za známeho odosielateľa z tretej krajiny overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ (KC3). Subjekt KC3 je subjekt so sídlom v tretej krajine, ktorý manipuluje s nákladom a ktorý je overený a schválený na základe overenia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ.

Subjekt (KC3) zabezpečí uplatnenie kontrol bezpečnostnej ochrany zásielok smerujúcich do Únie (1) a ochranu zásielok pred neoprávneným zasahovaním od chvíle, keď sa tieto kontroly bezpečnostnej ochrany vykonali, až do transferu subjektu ACC3 alebo oprávnenému zástupcovi z tretej krajiny overenému z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ (RA3).

Základné podmienky prepravy leteckého nákladu alebo leteckých poštových zásielok do Únie (EÚ) alebo na Island, do Nórska a Švajčiarska sa požadujú vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/1998.

Kontrolný zoznam je prostriedkom, ktorý používa overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ pri posudzovaní úrovne bezpečnostnej ochrany uplatňovanej na letecký náklad alebo letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP (2), ktoré prepravuje alebo za ktorých prepravu zodpovedá subjekt žiadajúci o určenie za KC3. Kontrolný zoznam sa má použiť iba v prípadoch uvedených v bode 6.8.4.1 písm. b) prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998. V prípadoch uvedených v bode 6.8.4.1 písm. a) uvedenej prílohy overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ použije kontrolný zoznam ACC3.

Ak overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ dospeje k záveru, že subjekt úspešne splnil ciele uvedené v tomto kontrolnom zozname, overenému subjektu sa vydá správa o overení. V správe o overení sa uvedie, že subjekt je určeným známym odosielateľom z tretej krajiny overeným z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ (KC3). Subjekt KC3 môže používať túto správu pri obchodných vzťahoch s ktorýmkoľvek subjektom ACC3 a RA3. Neoddeliteľnou súčasťou správy o overení musí byť prinajmenšom:

a)

vyplnený kontrolný zoznam [dodatok 6-C4 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998] podpísaný overovateľom bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a v prípade potreby doplnený pripomienkami overeného subjektu,

b)

vyhlásenie o záväzkoch [dodatok 6-H3 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998], podpísané overeným subjektom a

c)

vyhlásenie o nezávislosti [dodatok 11-A k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998] od overeného subjektu, podpísané overovateľom bezpečnostnej ochrany letectva EÚ.

Číslovanie strán, dátum overenia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ a parafovanie každej strany overovateľom, ako aj overovaným subjektom predstavujú dôkaz o úplnosti správy o overení. Štandardným jazykom správy o overení je angličtina.

V prípade častí, ktoré nemožno hodnotiť na základe požiadaviek vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1998, sú základnými štandardmi normy a odporúčané postupy (SARP) prílohy 17 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a usmernenia uvedené v Príručke ICAO pre bezpečnostnú ochranu letectva (Doc 8973 – dokument s obmedzeným prístupom).

Ak z overenia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ vyplýva, že subjekt nesplnil ciele uvedené v príslušnom kontrolnom zozname, tento subjekt dostane kópiu vyplneného kontrolného zoznamu s uvedenými nedostatkami.

Poznámky k vypĺňaniu:

1.

Všetky časti kontrolného zoznamu musia byť vyplnené. Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie, je nevyhnutné podať vysvetlenie.

2.

Po každej časti overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ urobí záver, či a do akej miery sú splnené ciele danej časti.

ČASŤ 1

Organizácia a úlohy

1.1.

Dátum(-y) overenia

Použite presný formát dátumu, napríklad 01.10.2012 do 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2.

Dátum prípadného predchádzajúceho overenia.

dd/mm/rrrr

 

Predchádzajúce registračné číslo KC3 (ak je k dispozícii)

 

Osvedčenie SHS/status C-TPAT/iné osvedčenia (ak sú k dispozícii)

 

1.3.

Údaje o overovateľovi bezpečnostnej ochrany letectva

Meno

 

Spoločnosť/organizácia/orgán

 

Jednoznačný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefónne číslo – vrátane medzinárodnej predvoľby

 

1.4.

Názov subjektu

Meno

 

Číslo spoločnosti (napr. identifikačné číslo podľa obchodného registra, ak je k dispozícii)

 

Číslo/organizačná jednotka/budova

 

Ulica

 

Mesto

 

PSČ

 

Štát (ak je to vhodné)

 

Krajina

 

P. O. Box (ak je k dispozícii)

 

1.5.

Hlavná adresa organizácie (ak je odlišná od miesta, ktoré sa má overovať)

Číslo/organizačná jednotka/budova

 

Ulica

 

Mesto

 

PSČ

 

Štát (ak je to vhodné)

 

Krajina

 

P. O. Box (ak je k dispozícii)

 

1.6.

Charakter podnikateľskej činnosti – druhy spracúvaného nákladu

Aký je charakter podnikateľskej činnosti – druhy spracúvaného nákladu v priestoroch žiadateľa?

 

1.7.

Je žiadateľ zodpovedný za…?

a)

výrobu

b)

balenie

c)

skladovanie

d)

expedíciu

e)

iné, uveďte

 

1.8.

Približný počet zamestnancov na pracovisku

Počet

 

1.9.

Meno a funkcia osoby zodpovednej za bezpečnostnú ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok z tretej krajiny

Meno

 

Pracovné zaradenie

 

E-mailová adresa

 

Telefónne číslo – vrátane medzinárodnej predvoľby

 

ČASŤ 2

Organizácia a úlohy známeho odosielateľa z tretej krajiny overeného z hľadiska bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

Cieľ: Do EÚ/EHP sa nesmie prepravovať žiadny letecký náklad ani žiadna letecká zásielka bez toho, aby sa podrobili kontrolám bezpečnostnej ochrany. Náklad a poštu, ktoré KC3 doručí subjektu ACC3 alebo RA3, možno prijať ako zabezpečený náklad alebo zabezpečenú poštovú zásielku, len ak KC3 vykonáva takéto kontroly bezpečnostnej ochrany. Podrobnosti o takýchto kontrolách sú uvedené v nasledujúcich častiach tohto kontrolného zoznamu.

Subjekt KC3 musí mať vytvorené postupy na zabezpečenie, aby sa vykonávanie primeraných kontrol bezpečnostnej ochrany vzťahovalo na každý letecký náklad alebo všetky letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP a aby zabezpečený náklad alebo zabezpečené poštové zásielky boli až do ich odovzdania subjektu ACC3 alebo RA3 chránené. Kontroly bezpečnostnej ochrany zahŕňajú opatrenia, ktoré musia byť na úrovni postačujúcej na zabezpečenie toho, že v zásielke nebudú ukryté žiadne zakázané predmety.

Odkaz: Bod 6.8.3.

2.1.

Má subjekt zavedený program bezpečnostnej ochrany?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, prejdite priamo na bod 2.5

 

2.2.

Informácie o programe bezpečnostnej ochrany subjektu

Dátum – použite presný formát dd/mm/rrrr

 

Verzia

 

Bol program bezpečnostnej ochrany predložený príslušnému orgánu štátu, v ktorom sa subjekt nachádza, a/alebo schválil ho tento orgán? Ak ÁNO, opíšte postup

 

2.3.

Zahŕňa program bezpečnostnej ochrany dostatočným spôsobom prvky uvedené v kontrolnom zozname (časti 4 až 11)?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, opíšte prečo a uveďte podrobné dôvody

 

2.4.

Je program bezpečnostnej ochrany presvedčivý, stabilný a úplný?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

2.5.

Má subjekt zavedený postup na zabezpečenie toho, aby sa letecký náklad alebo letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP podrobili primeraným kontrolám bezpečnostnej ochrany pred odovzdaním subjektu ACC3 alebo RA3?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup

 

2.6.

Má subjekt zavedený systém riadenia (napr. nástroje, pokyny atď.) na zabezpečenie toho, aby sa vykonávali požadované kontroly bezpečnostnej ochrany?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte systém riadenia a objasnite, či ho schválil, skontroloval alebo poskytol príslušný orgán alebo iný subjekt.

 

Ak NIE, vysvetlite, ako subjekt zabezpečuje vykonávanie kontrol bezpečnostnej ochrany požadovaným spôsobom.

 

2.7.

Závery a všeobecné pripomienky týkajúce sa spoľahlivosti, presvedčivosti a stability postupu.

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 3

Identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky

Cieľ: Určenie bodu (alebo miesta), kde sa náklad/poštová zásielka stávajú identifikovateľné ako letecký náklad/letecká poštová zásielka.

3.1.

Kontrolou výroby, balenia, skladovania, výberu, expedície a akýchkoľvek iných príslušných oblastí zistite, kde a ako sa zásielka leteckého nákladu/letecká poštová zásielka smerujúce do EÚ/EHP stanú v pravom slova zmysle identifikovateľné.

Opíšte

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

Pozn.: Podrobné informácie o ochrane identifikovateľného leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou by sa mali uviesť v častiach 6 až 9.

ČASŤ 4

Prijímanie a odborná príprava zamestnancov

Cieľ: S cieľom zabezpečiť uplatňovanie požadovaných kontrol bezpečnostnej ochrany subjekt KC3 určí zodpovedných a kvalifikovaných zamestnancov na prácu v oblasti zabezpečovania leteckého nákladu a leteckých poštových zásielok. Zamestnanci s prístupom k identifikovateľnému leteckému nákladu disponujú všetkými schopnosťami potrebnými na výkon svojich úloh a musia mať primeranú odbornú prípravu.

Na splnenie tohto cieľa musí mať KC3 zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby všetci zamestnanci (stáli zamestnanci, dočasní zamestnanci, agentúrni zamestnanci, vodiči atď.) s priamym a nesprevádzaným prístupom k leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam, ktoré boli predmetom kontrol bezpečnostnej ochrany:

a)

podliehali vstupným a opakovaným previerkam pred prijatím do zamestnania a/alebo previerkam osoby, ktoré sú prinajmenšom v súlade s požiadavkami miestnych orgánov pre overené priestory subjektu KC3, a

b)

absolvovali vstupné a udržiavacie školenie v oblasti bezpečnostnej ochrany, aby si uvedomovali svoju zodpovednosť za bezpečnostnú ochranu v súlade s požiadavkami miestnych orgánov pre overené priestory subjektu KC3.

Poznámka:

Previerka osoby znamená previerku totožnosti osoby a jej predchádzajúcich skúseností vrátane, ak je to právne prípustné, trestnej minulosti ako súčasti posúdenia vhodnosti jednotlivca na vykonávanie kontroly bezpečnostnej ochrany a/alebo na nesprevádzaný prístup do vyhradeného bezpečnostného priestoru (vymedzenie podľa prílohy 17 k dohovoru ICAO).

Previerkou pred prijatím do zamestnania sa stanoví totožnosť osoby na základe dokumentácie, zistia sa predchádzajúce zamestnania, vzdelanie a všetky medzery v životopise prinajmenšom za predchádzajúcich päť rokov, pričom sa od osoby vyžaduje podpísanie vyhlásenia s uvedením akejkoľvek trestnej minulosti vo všetkých krajinách pobytu najmenej počas predchádzajúcich 5 rokov (vymedzenie podľa Únie).

Odkaz: Bod 6.8.3.1.

4.1.

Existuje postup na zabezpečenie toho, aby všetci zamestnanci s prístupom k identifikovateľnému leteckému nákladu/identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam absolvovali previerku pred prijatím do zamestnania, ktorou sa posudzuje ich minulosť a odborná spôsobilosť?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte počet predchádzajúcich rokov, ktoré sú predmetom kontroly pred prijatím do zamestnania a orgán, ktorý ju vykonáva.

 

4.2.

Je súčasťou tohto postupu?

Previerka osoby

Previerka pred prijatím do zamestnania

Kontrola registra trestov

Pracovné pohovory

Iné (uveďte podrobnosti)

Objasnite jednotlivé body, uveďte, ktorý subjekt realizuje tieto body, a prípadne uveďte predchádzajúce obdobie, ktoré sa zohľadňuje.

 

4.3.

Existuje postup na zabezpečenie toho, aby osoba zodpovedná za uplatňovanie vykonávania kontrol bezpečnostnej ochrany na mieste a dozor nad ním podliehala kontrole pred prijatím do zamestnania, ktorou sa posudzuje jeho minulosť a odborná spôsobilosť?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte počet predchádzajúcich rokov, ktoré sú predmetom kontroly pred prijatím do zamestnania a orgán, ktorý ju vykonáva.

 

4.4.

Je súčasťou tohto postupu?

Previerka osoby

Previerka pred prijatím do zamestnania

Kontrola registra trestov

Pracovné pohovory

Iné (uveďte podrobnosti)

Objasnite jednotlivé body, uveďte, ktorý subjekt realizuje tieto body, a prípadne uveďte predchádzajúce obdobie, ktoré sa zohľadňuje.

 

4.5.

Absolvovali zamestnanci s prístupom k identifikovateľnému leteckému nákladu/identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam odbornú prípravu predtým, ako im bol udelený prístup k identifikovateľnému leteckému nákladu/leteckým poštovým zásielkam?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte jednotlivé body a trvanie odbornej prípravy

 

4.6.

Absolvujú zamestnanci uvedení v bode 4.5 udržiavacie školenie?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte jednotlivé body a frekvenciu udržiavacích školení

 

4.7.

Záver: sú opatrenia týkajúce sa prijímania zamestnancov a odbornej prípravy dostatočné, aby sa zabezpečilo, že všetci zamestnanci s prístupom k identifikovateľnému leteckému nákladu/identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam smerujúcim do EÚ/EHP boli riadne prijatí do zamestnania a vyškolení na úroveň postačujúcu na to, aby si uvedomovali svoje zodpovednosti v oblasti bezpečnostnej ochrany?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 5

Fyzická bezpečnostná ochrana

Cieľ: Subjekt KC3 musí mať zavedené postupy na zabezpečenie ochrany identifikovateľného leteckého nákladu a/alebo identifikovateľných leteckých poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou. Ak takýto náklad alebo takéto poštové zásielky nie sú chránené, nesmú sa odosielať subjektu ACC3 alebo RA3 ako zabezpečený náklad alebo zabezpečená poštová zásielka.

Subjekt musí preukázať, ako je zabezpečená ochrana jeho lokality alebo priestorov a či sú zavedené príslušné postupy kontroly vstupu. Je nevyhnutné, aby sa kontroloval vstup do priestoru, kde sa spracováva alebo uskladňuje identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky. Je potrebné zabezpečiť všetky dvere, okná alebo iné prístupové body k zabezpečenému leteckému nákladu/zabezpečeným leteckým poštovým zásielkam smerujúcim do EÚ/EHP alebo kontrolovať prístup k nim cez tieto body.

Medzi opatrenia fyzickej bezpečnostnej ochrany môžu okrem iného patriť:

fyzické prekážky, napríklad oplotenie alebo zábrany,

technologické prostriedky využívajúce výstražné systémy a/alebo systémy priemyselných kamier,

bezpečnostní pracovníci, napríklad zamestnanci poverení vykonávaním dohľadu.

Odkaz: Bod 6.8.3.1.

5.1.

Podliehajú všetky miesta prístupu k identifikovateľnému leteckému nákladu/identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam kontrole vstupu a je vstup obmedzený na oprávnené osoby?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako prebieha kontrola vstupu? Vysvetlite a opíšte. Je možných viacero odpovedí.

Bezpečnostní pracovníci

Iný personál

Manuálna kontrola, či je osoba oprávnená vstupovať do priestoru

Systémy elektronickej kontroly vstupu

iné, uveďte

 

Ak ÁNO, ako je zabezpečené, že osoba je oprávnená vstupovať do priestoru? Vysvetlite a opíšte. Je možných viacero odpovedí.

používanie identifikačných preukazov spoločnosti

používanie iných druhov identifikačných preukazov ako napr. pasy alebo vodičské preukazy

zoznam oprávnených osôb, ktorý majú k dispozícii (bezpečnostní) pracovníci

elektronické oprávnenie, napríklad prostredníctvom čipu

distribúcia kľúčov alebo prístupových kódov len oprávneným osobám

iné, uveďte

 

5.2.

Sú zabezpečené všetky miesta prístupu k identifikovateľnému leteckému nákladu/identifikovateľným leteckým poštovým zásielkam? To sa vzťahuje aj na prístupové miesta, ktoré sa nepoužívajú trvalo a miesta, ktoré sa zvyčajne nepoužívajú ako prístupové miesta, napríklad okná.

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako sú tieto miesta zabezpečené? Vysvetlite a opíšte. Je možných viacero odpovedí.

Prítomnosť bezpečnostných pracovníkov

Systémy elektronickej kontroly vstupu, ktoré umožňujú vstup len jednej osobe v danom čase

Zábrany, napríklad zásteny alebo zámky

Systém priemyselných kamier

Systém detekcie vniknutia

 

5.3.

Uplatňujú sa v areáli subjektu ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnostnej ochrany?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, vysvetlite a opíšte aké

Oplotenie alebo zábrany

Systém priemyselných kamier

Systém detekcie vniknutia

Dohľad a hliadky

iné, uveďte

 

5.4.

Má budova pevnú konštrukciu?

ÁNO alebo NIE

 

5.5.

Záver: Sú opatrenia, ktoré prijal subjekt, postačujúce na zabránenie neoprávnenému vstupu do tých častí lokality a priestorov, v ktorých sa spracováva alebo uskladňuje identifikovateľný letecký náklad/identifikovateľné letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 6

Výroba

Cieľ: Subjekt KC3 musí mať zavedené postupy na zabezpečenie ochrany identifikovateľného leteckého nákladu a/alebo identifikovateľných leteckých poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou počas výrobného procesu. Ak takýto náklad alebo takéto poštové zásielky nie sú chránené, nesmú sa odosielať subjektu ACC3 alebo RA3 ako zabezpečený náklad alebo zabezpečená poštová zásielka.

Subjekt musí preukázať, že prístup do výrobných priestorov sa kontroluje a výrobný proces je pod dohľadom. V prípade, že výrobok možno v priebehu výroby identifikovať ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku smerujúce do EÚ/EHP, subjekt musí preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou od tejto etapy.

Odpovedzte na otázky, na základe ktorých je v priebehu výrobného procesu možné identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku smerujúce do EÚ/EHP.

6.1.

Je vstup do výrobných priestorov kontrolovaný a obmedzený len na oprávnené osoby?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, vysvetlite, ako je prístup kontrolovaný a obmedzený len na oprávnené osoby

 

6.2.

Vykonáva sa dohľad nad výrobným procesom?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, vysvetlite, ako prebieha dohľad

 

6.3.

Sú zavedené kontroly na zabránenie neoprávnenej manipulácii vo výrobnej etape?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

6.4.

Záver: Sú opatrenia, ktoré prijal subjekt, postačujúce na ochranu identifikovateľného leteckého nákladu/identifikovateľných leteckých poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou počas výroby?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 7

Balenie

Cieľ: Subjekt KC3 musí mať zavedené postupy na zabezpečenie ochrany identifikovateľného leteckého nákladu a/alebo identifikovateľných leteckých poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou počas procesu balenia. Ak takýto náklad alebo takéto poštové zásielky nie sú chránené, nesmú sa odosielať subjektu ACC3 alebo RA3 ako zabezpečený náklad alebo zabezpečená poštová zásielka.

Subjekt musí preukázať, že vstup do baliacich priestorov sa kontroluje a proces balenia je pod dohľadom. V prípade, že výrobok sa v priebehu balenia stane identifikovateľným leteckým nákladom/identifikovateľnou leteckou poštovou zásielkou smerujúcimi do EÚ/EHP, subjekt musí preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou od tejto etapy. Všetok hotový tovar je potrebné pred zabalením skontrolovať.

Odpovedzte na otázky, na základe ktorých je v priebehu procesu balenia možné identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku smerujúce do EÚ/EHP.

7.1.

Je vstup do baliacich priestorov kontrolovaný a obmedzený len na oprávnené osoby?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, vysvetlite, ako je prístup kontrolovaný a obmedzený len na oprávnené osoby

 

7.2.

Vykonáva sa dohľad nad procesom balenia?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, vysvetlite, ako prebieha dohľad

 

7.3.

Sú zavedené kontroly na zabránenie neoprávnenej manipulácii vo fáze balenia?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

7.4.

Opíšte hotový vonkajší obal:

a)

Je hotový vonkajší obal pevný?

ÁNO alebo NIE

 

Opíšte

 

b)

Je hotový vonkajší obal odolný voči manipulácii?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte postup použitý na zabezpečenie odolnosti obalu voči manipulácii, napríklad použitie očíslovaných plomb, osobitných pečatí, bezpečnostnej pásky atď.

 

Ak NIE, opíšte, aké ochranné opatrenia na zabezpečenie celistvosti zásielok boli prijaté.

 

7.5.

Záver: Sú opatrenia, ktoré prijal subjekt, postačujúce na ochranu identifikovateľného leteckého nákladu/identifikovateľných leteckých poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou počas balenia?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 8

Skladovanie

Cieľ: Subjekt KC3 musí mať zavedené postupy na zabezpečenie ochrany identifikovateľného leteckého nákladu a/alebo identifikovateľných leteckých poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou počas skladovania. Ak takýto náklad alebo takéto poštové zásielky nie sú chránené, nesmú sa odosielať subjektu ACC3 alebo RA3 ako zabezpečený náklad alebo zabezpečená poštová zásielka.

Subjekt musí preukázať, že vstup do skladovacích priestorov sa kontroluje. V prípade, že výrobok sa v priebehu skladovania stane identifikovateľným leteckým nákladom/identifikovateľnou leteckou poštovou zásielkou smerujúcimi do EÚ/EHP, subjekt musí preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou od tejto etapy.

Odpovedzte na otázky, na základe ktorých je v priebehu procesu skladovania možné identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku smerujúce do EÚ/EHP.

8.1.

Je vstup do skladovacích priestorov kontrolovaný a obmedzený len na oprávnené osoby?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, vysvetlite, ako je prístup kontrolovaný a obmedzený len na oprávnené osoby

 

8.2.

Je hotový a zabalený letecký náklad/hotová a zabalená letecká poštová zásielka uskladnený/uskladnená bezpečne a je skontrolované, či sa s nimi nemanipulovalo?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

Ak NIE, vysvetlite, ako subjekt zabezpečuje ochranu hotového a zabaleného leteckého nákladu/hotovej a zabalenej leteckej poštovej zásielky smerujúcich do EÚ/EHP pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou.

 

8.3.

Záver: Sú opatrenia, ktoré prijal subjekt, postačujúce na ochranu identifikovateľného leteckého nákladu/identifikovateľných leteckých poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou počas skladovania?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 9

Expedícia

Cieľ: Subjekt KC3 musí mať zavedené postupy na zabezpečenie ochrany identifikovateľného leteckého nákladu a/alebo identifikovateľných leteckých poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou počas procesu expedície. Ak takýto náklad alebo takéto poštové zásielky nie sú chránené, nesmú sa odosielať subjektu ACC3 alebo RA3 ako zabezpečený náklad alebo zabezpečená poštová zásielka.

Subjekt musí preukázať, že vstup do expedičných priestorov sa kontroluje. V prípade, že výrobok sa v priebehu expedície stane identifikovateľným leteckým nákladom/identifikovateľnou leteckou poštovou zásielkou smerujúcimi do EÚ/EHP, subjekt musí preukázať, že sa prijali opatrenia na ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou od tejto etapy.

Odpovedzte na otázky, na základe ktorých je v priebehu procesu expedície možné identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku smerujúce do EÚ/EHP.

9.1.

Je vstup do expedičných priestorov kontrolovaný a obmedzený len na oprávnené osoby?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, vysvetlite, ako je prístup kontrolovaný a obmedzený len na oprávnené osoby

 

9.2.

Kto má prístup do expedičného priestoru? Je možných viacero odpovedí.

Zamestnanci subjektu

Vodiči

Návštevy

Zmluvní dodávatelia

Iní, uveďte

 

9.3.

Vykonáva sa dohľad nad expedičným procesom?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, vysvetlite, ako prebieha dohľad

 

9.4.

Sú zavedené kontroly na zabránenie neoprávnenej manipulácii v expedičnom priestore?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte

 

9.5.

Záver: Sú opatrenia, ktoré prijal subjekt, postačujúce na ochranu identifikovateľného leteckého nákladu/identifikovateľných leteckých poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP pred neoprávneným zasahovaním alebo manipuláciou počas expedičného procesu?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 10

Zásielky z iných zdrojov

Cieľ: Subjekt KC3 musí mať zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby sa náklad alebo poštové zásielky, ktoré nepochádzajú od tohto KC3, neodosielali subjektu ACC3 alebo RA3 ako zabezpečený náklad alebo zabezpečené poštové zásielky.

Subjekt KC3 môže odovzdať zásielky, ktoré nepochádzajú od neho, subjektu RA3 alebo ACC3, len ak:

a)

sú oddelené od zásielok, ktoré pochádzajú od neho a

b)

na zásielke alebo na sprievodnej dokumentácii je zreteľne uvedený pôvod.

Subjekty RA3 alebo ACC3 musia všetky takéto zásielky pred naložením do lietadla podrobiť detekčnej kontrole.

10.1.

Prijíma subjekt zásielky nákladu alebo poštové zásielky na leteckú prepravu od iného subjektu?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako sú tieto zásielky oddelené od vlastného nákladu alebo vlastných poštových zásielok spoločnosti a ako ich identifikuje oprávnený zástupca/prepravca?

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ.

 

ČASŤ 11

Preprava

Cieľ: Subjekt KC3 musí mať zavedené postupy na zabezpečenie ochrany identifikovateľného leteckého nákladu a/alebo identifikovateľných leteckých poštových zásielok smerujúcich do EÚ/EHP pred neoprávneným zasahovaním a/alebo manipuláciou počas prepravy. Ak takýto náklad alebo takéto poštové zásielky nie sú chránené, ACC3 ani RA3 ich nesmie prijímať ako zabezpečený náklad alebo zabezpečené poštové zásielky.

Subjekt KC3 zodpovedá za ochranu zabezpečených zásielok počas prepravy. To sa vzťahuje aj na prípady, ak prepravu vykonáva v jeho mene iný subjekt, napríklad prepravca nákladu. Nevzťahuje sa to však na prípady, keď za prepravu zásielok zodpovedá ACC3 alebo RA3.

Odpovedzte na otázky, na základe ktorých je počas prepravy možné identifikovať výrobok ako letecký náklad/leteckú poštovú zásielku smerujúce do EÚ/EHP.

11.1.

Ako sa letecký náklad/letecké poštové zásielky odovzdávajú subjektu ACC3 alebo RA3?

a)

Vlastná preprava overeného subjektu?

ÁNO alebo NIE

 

b)

Preprava subjektom RA3/ACC3

ÁNO alebo NIE

 

c)

zmluvný prepravca overeného subjektu?

ÁNO alebo NIE

 

11.2.

Je balenie leteckého nákladu/leteckej poštovej zásielky odolné voči manipulácii?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako

 

11.3.

Je vozidlo pred prepravou zapečatené alebo uzamknuté?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, ako

 

11.4.

Ak sa používajú očíslované plomby, kontroluje sa prístup k plombám a zaznamenávajú sa čísla?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, uveďte ako

 

11.5.

Ak dopravu vykonáva zmluvný prepravca, podpisuje vyhlásenie zmluvného prepravcu?

ÁNO alebo NIE

 

11.6.

Absolvovala osoba vykonávajúca prepravu nákladu osobitné kontroly bezpečnostnej ochrany a príslušnú odbornú prípravu pred tým, než jej bolo udelené oprávnenie na prepravu zabezpečeného leteckého nákladu a/alebo zabezpečenej leteckej poštovej zásielky?

ÁNO alebo NIE

 

Ak ÁNO, opíšte druh kontrol bezpečnostnej ochrany (previerka pred prijatím do zamestnania, previerka osoby atď.) a druh odbornej prípravy (odborná príprava v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane atď.)

 

11.7.

Záver: Sú opatrenia postačujúce na ochranu leteckého nákladu/leteckých poštových zásielok pred neoprávneným zasahovaním počas prepravy?

ÁNO alebo NIE

 

Ak NIE, uveďte dôvody

 

Pripomienky subjektu

 

Pripomienky overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

 

ČASŤ 12

Súlad

Cieľ: Po posúdení jedenástich predchádzajúcich častí tohto kontrolného zoznamu je úlohou overovateľa bezpečnostnej ochrany letectva EÚ dospieť k záveru, či sa na základe jeho overenia na mieste potvrdilo vykonávanie kontrol bezpečnostnej ochrany v súlade s cieľmi uvedenými v tomto kontrolnom zozname pre letecký náklad/letecké poštové zásielky smerujúce do EÚ/EHP.

Môžu nastať dve rozličné situácie. Overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EÚ dospeje