ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 294

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
11. novembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2002 z 10. novembra 2015, ktorým sa menia prílohy IC a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2003 z 10. novembra 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti ( 1 )

32

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2004 z 10. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2005 z 10. novembra 2015, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

53

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2006 z 10. novembra 2015, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh

58

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2007 z 10. novembra 2015, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

64

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2008 z 10. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/452/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia

69

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2009 z 10. novembra 2015 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Poľsku

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

11.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2002

z 10. novembra 2015,

ktorým sa menia prílohy IC a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1357/2014 (2), ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (3), sa menia nebezpečné vlastnosti odpadu s cieľom zosúladiť ho so zmenami zavedenými nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (4). Touto zmenou sa nebezpečné vlastnosti H 1 až H 15 premenúvajú na HP 1 až HP 15, aby sa zabránilo ich prípadnej mylnej zámene s kódmi výstražných upozornení vymedzenými v nariadení (ES) č. 1272/2008. Uvedené nariadenie sa uplatňuje od 1. júna 2015.

(2)

V prílohe IC k nariadeniu (ES) č. 1013/2006, v ktorej sa stanovujú osobitné pokyny na vyplnenie dokladu o oznámení a dokladu o pohybe, sa odkazuje na staré názvy nebezpečných vlastností a preto by sa uvedená príloha mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2014/955/EÚ (5) sa nahrádzajú odpady uvedené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2000/532/ES (6), aby zohľadňovali technický a vedecký pokrok. Rozhodnutie 2014/955/EÚ sa uplatňuje od 1. júna 2015.

(4)

Časť 2 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 obsahuje zoznam odpadov uvedených v prílohe k rozhodnutiu 2000/532/ES. V nadväznosti na zmenu rozhodnutia 2000/532/ES by sa mala príloha V k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 prispôsobiť uvedeným zmenám. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od rovnakého dátumu ako nariadenie (EÚ) č. 1357/2014 a rozhodnutie 2014/955/EÚ.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 39 smernice 2008/98/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy IC a V k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014, s. 89).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2014/955/EÚ z 18. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 44).

(6)  Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).


PRÍLOHA

Prílohy IC a V k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa menia takto:

1.

V bode IV.25 prílohy IC sa písmeno g) nahrádza takto:

„g)

Podnadpis viii): Ak sa to vzťahuje na daný prípad, uveďte príslušný kód H alebo kódy H, t. j. kódy označujúce nebezpečné vlastnosti, ktoré odpad vykazuje (pozri zoznam skratiek a kódov priložený k dokladu o oznámení). Ak odpad nemá nebezpečné vlastnosti, na ktoré sa vzťahuje Bazilejský dohovor, ale ide o nebezpečný odpad podľa prílohy III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, uveďte kód HP alebo kódy HP podľa tejto prílohy III a uveďte za kódom HP skratku ‚EÚ‘ (napríklad HP14 EÚ).“.

2.

V prílohe V sa časť 2 nahrádza takto:

„Časť 2

Odpady uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2000/532/ES  (1)

01

ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, HLBINNEJ A POVRCHOVEJ BANSKEJ ŤAŽBY, FYZIKÁLNEJ A CHEMICKEJ ÚPRAVY NERASTOV

01 01

Odpady z ťažby nerastov

01 01 01

odpady z ťažby rudných nerastov

01 01 02

odpady z ťažby nerudných nerastov

01 03

Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

01 03 04*

kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

01 03 05*

iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

01 03 06

hlušina, iná ako hlušina uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

01 03 08

prachový a práškový odpad, iný ako uvedený v 01 03 07

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého, iný ako odpad uvedený v 01 03 10

01 03 10*

červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07

01 03 99

odpady inak nešpecifikované

01 04

Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

01 04 07*

odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

01 04 08

odpadový štrk a drvené horniny, iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 09

odpadový piesok a íly

01 04 10

prachový a práškový odpad, iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 11

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli, iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12

hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov, iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

odpady z rezania a pílenia kameňa, iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 99

odpady inak nešpecifikované

01 05

Vrtné kaly a iné vrtné odpady

01 05 04

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

01 05 05*

vrtné kaly a odpady obsahujúce olej

01 05 06*

vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

01 05 07

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu, iné ako tie, ktoré sú uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov, iné ako tie, ktoré sú uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

odpady inak nešpecifikované

02

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA A PRÍPRAVY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

02 01

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesníctva, poľovníctva a rybárstva

02 01 01

kaly z prania a čistenia

02 01 02

odpadové živočíšne tkanivá

02 01 03

odpadové rastlinné pletivá

02 01 04

odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 06

zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, zhromažďované oddelene a spracúvané mimo miesta ich vzniku

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

02 01 08*

agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

02 01 09

agrochemické odpady, iné ako uvedené v 02 01 08

02 01 10

odpadové kovy

02 01 99

odpady inak nešpecifikované

02 02

Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a iných potravín živočíšneho pôvodu

02 02 01

kaly z prania a čistenia

02 02 02

odpadové živočíšne tkanivá

02 02 03

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 02 99

odpady inak nešpecifikované

02 03

Odpady z úpravy a spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského priemyslu; odpad z výroby kvasníc a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie

02 03 01

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02

odpady z konzervačných činidiel

02 03 03

odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 03 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 99

odpady inak nešpecifikované

02 04

Odpady zo spracovania cukru

02 04 01

zemina z čistenia a prania repy

02 04 02

uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

02 04 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 99

odpady inak nešpecifikované

02 05

Odpady z mliekarenského priemyslu

02 05 01

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 99

odpady inak nešpecifikované

02 06

Odpady z pekárenského a cukrárenského priemyslu

02 06 01

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02

odpady z konzervačných činidiel

02 06 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 99

odpady inak nešpecifikované

02 07

Odpad z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem kávy, čaju a kakaa)

02 07 01

odpady z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 02

odpady z destilácie liehovín

02 07 03

odpady z chemického spracovania

02 07 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 07 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 99

odpady inak nešpecifikované

03

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY DOSIEK A NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

03 01

Odpady zo spracovania dreva a výroby dosiek a nábytku

03 01 01

odpadová kôra a korok

03 01 04*

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlákninové dosky a dyhy obsahujúce nebezpečné látky

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlákninové dosky a dyhy, iné ako tie, ktoré sú uvedené v 03 01 04

03 01 99

odpady inak nešpecifikované

03 02

Odpady z ochrany dreva

03 02 01*

bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

03 02 02*

organochlórované prostriedky na ochranu dreva

03 02 03*

organokovové prostriedky na ochranu dreva

03 02 04*

anorganické prostriedky na ochranu dreva

03 02 05*

iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

03 02 99

prostriedky na ochranu dreva inak nešpecifikované

03 03

Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky

03 03 01

odpadová kôra a drevo

03 03 02

usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

03 03 05

kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)

03 03 07

mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky

03 03 08

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 09

odpad z vápennej usadeniny

03 03 10

výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 03 03 10

03 03 99

odpady inak nešpecifikované

04

ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 01

Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu

04 01 01

odpadová glejovka a štiepenka

04 01 02

odpad z lúhovania

04 01 03*

odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

04 01 04

činiaca brečka obsahujúca chróm

04 01 05

činiaca brečka neobsahujúca chróm

04 01 06

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm

04 01 07

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

04 01 08

odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

04 01 09

odpady z vypracúvania a apretácie

04 01 99

odpady inak nešpecifikované

04 02

Odpady z textilného priemyslu

04 02 09

odpady z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10

organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 14*

odpady z apretácie obsahujúce organické rozpúšťadlá

04 02 15

odpady z apretácie, iné ako uvedené v 04 02 14

04 02 16*

farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

04 02 17

farbivá a pigmenty, iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 19*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

04 02 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 04 02 19

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

04 02 99

odpady inak nešpecifikované

05

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLYTICKÉHO SPRACOVANIA UHLIA

05 01

Odpady zo spracovania ropy

05 01 02*

kaly z odsoľovania

05 01 03*

kaly z dna nádrží

05 01 04*

kaly z kyslej alkylácie

05 01 05*

rozliate ropné látky

05 01 06*

kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení

05 01 07*

kyslé dechty

05 01 08*

iné dechty

05 01 09*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 05 01 09

05 01 11*

odpady z čistenia palív zásadami

05 01 12*

ropné látky obsahujúce kyseliny

05 01 13

kaly z napájacej vody pre kotly

05 01 14

odpady z chladiacich kolón

05 01 15*

použité filtračné hlinky

05 01 16

odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

05 01 17

bitúmen

05 01 99

odpady inak nešpecifikované

05 06

Odpady z pyrolytického spracovania uhlia

05 06 01*

kyslé dechty

05 06 03*

iné dechty

05 06 04

odpad z chladiacich kolón

05 06 99

odpady inak nešpecifikované

05 07

Odpady z čistenia a dopravy zemného plynu

05 07 01*

odpady obsahujúce ortuť

05 07 02

odpady obsahujúce síru

05 07 99

odpady inak nešpecifikované

06

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 01

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) kyselín

06 01 01*

kyselina sírová a kyselina siričitá

06 01 02*

kyselina chlorovodíková

06 01 03*

kyselina fluorovodíková

06 01 04*

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05*

kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06*

iné kyseliny

06 01 99

odpady inak nešpecifikované

06 02

Odpady z VSDP zásad (alkálií)

06 02 01*

hydroxid vápenatý

06 02 03*

hydroxid amónny

06 02 04*

hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05*

iné zásady

06 02 99

odpady inak nešpecifikované

06 03

Odpady z VSDP solí a ich roztokov a oxidov kovov

06 03 11*

tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

06 03 13*

tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

06 03 14

tuhé soli a roztoky, iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15*

oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

06 03 16

oxidy kovov, iné ako uvedené v 06 03 15

06 03 99

odpady inak nešpecifikované

06 04

Odpady obsahujúce kovy, iné ako uvedené v 06 03

06 04 03*

odpady obsahujúce arzén

06 04 04*

odpady obsahujúce ortuť

06 04 05*

odpady obsahujúce iné ťažké kovy

06 04 99

odpady inak nešpecifikované

06 05

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

06 05 02*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

06 05 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 06 05 02

06 06

Odpady z VSDP chemikálií s obsahom síry, z chemických procesov s využitím síry a z odsírovacích procesov

06 06 02*

odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

06 06 03

odpady obsahujúce sulfidy, iné ako uvedené v 06 06 02

06 06 99

odpady inak nešpecifikované

06 07

Odpady z VSDP halogénov a halogénových chemických procesov

06 07 01*

odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

06 07 02*

aktívne uhlie z výroby chlóru

06 07 03*

kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

06 07 04*

roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina

06 07 99

odpady inak nešpecifikované

06 08

Odpady z VSDP kremíka a jeho derivátov

06 08 02*

odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány

06 08 99

odpady inak nešpecifikované

06 09

Odpady z VSDP chemikálií obsahujúcich fosfor a z chemických procesov s fosforom

06 09 02

troska obsahujúca fosfor

06 09 03*

odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

06 09 04

odpady z reakcií na báze vápnika, iné ako uvedené v 06 09 03

06 09 99

odpady inak nešpecifikované

06 10

Odpady z VSDP chemikálií obsahujúcich dusík, chemických procesov s dusíkom a z výroby hnojív

06 10 02*

odpady obsahujúce nebezpečné látky

06 10 99

odpady inak nešpecifikované

06 11

Odpady z výroby anorganických pigmentov a kalív

06 11 01

odpady z reakcií na báze vápnika pri výrobe oxidu titaničitého

06 11 99

odpady inak nešpecifikované

06 13

Odpady z anorganických chemických procesov inak nešpecifikované

06 13 01*

anorganické prípravky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy

06 13 02*

použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)

06 13 03

priemyselné sadze

06 13 04*

odpady zo spracovania azbestu

06 13 05*

sadze z pecí a komínov

06 13 99

odpady inak nešpecifikované

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

07 01

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) základných organických chemikálií

07 01 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 01 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 01 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 01 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 01 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 01 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 01 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 01 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 01 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 01 11

07 01 99

odpady inak nešpecifikované

07 02

Odpady z VSDP plastov, syntetického kaučuku a umelých vlákien

07 02 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 02 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 02 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 02 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 02 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 02 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 02 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 02 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 02 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 02 11

07 02 13

odpadové plasty

07 02 14*

odpady z prísad obsahujúce nebezpečné látky

07 02 15

odpady z prísad, iné ako odpady uvedené v 07 02 14

07 02 16*

odpady obsahujúce nebezpečné silikóny

07 02 17

odpady obsahujúce silikóny, iné ako uvedené v 07 02 16

07 02 99

odpady inak nešpecifikované

07 03

Odpady z VSDP organických farbív a pigmentov (okrem 06 11)

07 03 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 03 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 03 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 03 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 03 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 03 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 03 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 03 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 03 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 03 11

07 03 99

odpady inak nešpecifikované

07 04

Odpady z VSDP organických prípravkov na ochranu rastlín (okrem 02 01 08 a 02 01 09), prostriedkov na ochranu dreva (okrem 03 02) a iných biocídov

07 04 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 04 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 04 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 04 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 04 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 04 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 04 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 04 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 04 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 04 11

07 04 13*

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

07 04 99

odpady inak nešpecifikované

07 05

Odpady z VSDP farmaceutických výrobkov

07 05 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 05 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 05 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 05 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 05 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 05 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 05 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 05 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 05 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 05 11

07 05 13*

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

07 05 14

tuhé odpady, iné ako uvedené v 07 05 13

07 05 99

odpady inak nešpecifikované

07 06

Odpady z VSDP tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných prostriedkov a kozmetiky

07 06 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 06 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 06 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 06 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 06 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 06 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 06 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 06 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 06 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 06 11

07 06 99

odpady inak nešpecifikované

07 07

Odpady z VSDP čistých chemikálií a chemických výrobkov inak nešpecifikovaných

07 07 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 07 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 07 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 07 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 07 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 07 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 07 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 07 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 07 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 07 11

07 07 99

odpady inak nešpecifikované

08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH LÁTOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB

08 01

Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov

08 01 11*

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 13*

kaly z farieb alebo lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 14

kaly z farieb alebo lakov iné ako uvedené v 08 01 13

08 01 15*

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 16

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 15

08 01 17*

odpady z odstraňovania farieb alebo lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 18

odpady z odstraňovania farieb alebo lakov, iné ako uvedené v 08 01 17

08 01 19*

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 20

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19

08 01 21*

odpady z odstraňovačov farby alebo laku

08 01 99

odpady inak nešpecifikované

08 02

Odpady z VSDP iných náterov (vrátane keramických materiálov)

08 02 01

odpadové náterové prášky

08 02 02

vodné kaly obsahujúce keramické materiály

08 02 03

vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály

08 02 99

odpady inak nešpecifikované

08 03

Odpady z VSDP tlačiarenských farieb

08 03 07

vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

08 03 08

vodné kvapalné odpady obsahujúce tlačiarenskú farbu

08 03 12*

odpadové tlačiarenské farby obsahujúce nebezpečné látky

08 03 13

odpadové tlačiarenské farby, iné ako uvedené v 08 03 12

08 03 14*

kaly z tlačiarenských farieb obsahujúce nebezpečné látky

08 03 15

kaly z tlačiarenských farieb, iné ako uvedené v 08 03 14

08 03 16*

odpadové leptavé roztoky

08 03 17*

odpadové tonery do tlačiarní obsahujúce nebezpečné látky

08 03 18

odpadové tonery do tlačiarní, iné ako uvedené v 08 03 17

08 03 19*

disperzný olej

08 03 99

odpady inak nešpecifikované

08 04

Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich výrobkov)

08 04 09*

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 10

odpadové lepidlá a tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 11*

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 12

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov, iné ako uvedené v 08 04 11

08 04 13*

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 14

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 13

08 04 15*

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 16

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 15

08 04 17*

živičný olej

08 04 99

odpady inak nešpecifikované

08 05

Odpady inak nešpecifikované v položke 08

08 05 01*

odpadové izokyanáty

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01

Odpady z fotografického priemyslu

09 01 01*

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov

09 01 02*

roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových tlačových platní

09 01 03*

roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách

09 01 04*

roztoky ustaľovačov

09 01 05*

bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov

09 01 06*

odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro

09 01 07

fotografický film a papier obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08

fotografický film a papier neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 10

fotoaparáty na jedno použitie bez batérií

09 01 11*

fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradené do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

09 01 12

fotoaparáty na jedno použitie s batériami, iné ako uvedené v 09 01 11

09 01 13*

vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie, iný ako uvedený v 09 01 06

09 01 99

odpady inak nešpecifikované

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

10 01

Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19)

10 01 01

popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02

popolček z uhlia

10 01 03

popolček z rašeliny a neošetreného dreva

10 01 04*

popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja

10 01 05

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

10 01 07

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 09*

kyselina sírová

10 01 13*

popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo

10 01 14*

popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 15

popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov, iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 16*

popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

10 01 17

popolček zo spoluspaľovania odpadov, iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 18*

odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 19

odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

10 01 21

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 10 01 20

10 01 22*

vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 23

vodné kaly z čistenia kotlov, iné ako uvedené v 10 01 22

10 01 24

piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25

odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne

10 01 26

odpady z úpravy chladiacej vody

10 01 99

odpady inak nešpecifikované

10 02

Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

10 02 01

odpady zo spracovania trosky

10 02 02

nespracovaná troska

10 02 07*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 02 08

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 10

okuje z valcovania

10 02 11*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 02 12

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 13*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 02 14

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15

iné kaly a filtračné koláče

10 02 99

odpady inak nešpecifikované

10 03

Odpady z termickej metalurgie hliníka

10 03 02

anódový šrot

10 03 04*

trosky z prvého tavenia

10 03 05

odpadový oxid hlinitý

10 03 08*

soľné trosky z druhého tavenia

10 03 09*

čierne stery z druhého tavenia

10 03 15*

peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 03 16

peny, iné ako uvedené v 10 03 15

10 03 17*

odpady obsahujúce decht z výroby anód

10 03 18

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 19*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 03 20

prach z dymových plynov, iný ako uvedený v 10 03 19

10 03 21*

iné tuhé častice a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

10 03 22

iné tuhé častice a prach (vrátane prachu z guľových mlynov), iné ako uvedené v 10 03 21

10 03 23*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 03 24

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 25*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 03 26

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 03 25

10 03 27*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 03 28

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 03 27

10 03 29*

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

10 03 30

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov, iné ako uvedené v 10 03 29

10 03 99

odpady inak nešpecifikované

10 04

Odpady z termickej metalurgie olova

10 04 01*

trosky z prvého a druhého tavenia

10 04 02*

stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 04 03*

arzeničnan vápenatý

10 04 04*

prach z dymových plynov

10 04 05*

iné tuhé častice a prach

10 04 06*

tuhé odpady z čistenia plynov

10 04 07*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 04 09*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 04 10

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 04 09

10 04 99

odpady inak nešpecifikované

10 05

Odpady z termickej metalurgie zinku

10 05 01

trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 03*

prach z dymových plynov

10 05 04

iné tuhé častice a prach

10 05 05*

tuhý odpad z čistenia plynov

10 05 06*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 05 08*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 05 09

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 10*

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 05 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 05 99

odpady inak nešpecifikované

10 06

Odpady z termickej metalurgie medi

10 06 01

trosky z prvého a druhého tavenia

10 06 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 06 03*

prach z dymových plynov

10 06 04

iné tuhé častice a prach

10 06 06*

tuhé odpady z čistenia plynov

10 06 07*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 06 09*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 06 10

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 06 09

10 06 99

odpady inak nešpecifikované

10 07

Odpady z termickej metalurgie striebra, zlata a platiny

10 07 01

trosky z prvého a druhého tavenia

10 07 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03

tuhé odpady z čistenia plynov

10 07 04

iné tuhé častice a prach

10 07 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 07 07*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 07 08

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 07 07

10 07 99

odpady inak nešpecifikované

10 08

Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov

10 08 04

tuhé častice a prach

10 08 08*

soľná troska z prvého a druhého tavenia

10 08 09

iné trosky

10 08 10*

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 08 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 12*

odpady obsahujúce decht z výroby anód

10 08 13

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12

10 08 14

anódový šrot

10 08 15*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 08 16

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

10 08 17*

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 08 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov, iné ako uvedené v 10 08 17

10 08 19*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 08 20

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 08 19

10 08 99

odpady inak nešpecifikované

10 09

Odpady zo zlievania železných kovov

10 09 03

pecná troska

10 09 05*

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 09 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 07*

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 09 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 09*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 09 10

prach z dymových plynov, iný ako uvedený v 10 09 09

10 09 11*

iné tuhé častice obsahujúce nebezpečné látky

10 09 12

iné tuhé častice, iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 13*

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

10 09 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

10 09 15*

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúce nebezpečné látky

10 09 16

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 09 15

10 09 99

odpady inak nešpecifikované

10 10

Odpady zo zlievania neželezných kovov

10 10 03

pecná troska

10 10 05*

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 10 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

10 10 07*

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 10 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07

10 10 09*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 10 10

prach z dymových plynov, iný ako uvedený v 10 10 09

10 10 11*

iné tuhé častice obsahujúce nebezpečné látky

10 10 12

iné tuhé častice, iné ako uvedené v 10 10 11

10 10 13*

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

10 10 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

10 10 15*

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúce nebezpečné látky

10 10 16

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 10 15

10 10 99

odpady inak nešpecifikované

10 11

Odpady z výroby skla a sklených výrobkov

10 11 03

odpadové vláknité materiály na báze skla

10 11 05

tuhé častice a prach

10 11 09*

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky

10 11 10

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním, iný ako uvedený v 10 11 09

10 11 11*

sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy (napr. katódové trubice)

10 11 12

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 13*

kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky

10 11 14

kal z leštenia a brúsenia skla, iný ako uvedený v 10 11 13

10 11 15*

tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 11 16

tuhé odpady z čistenia dymových plynov, iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 17*

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 11 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov, iné ako uvedené v 10 11 17

10 11 19*

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

10 11 20

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 10 11 19

10 11 99

odpady inak nešpecifikované

10 12

Odpady z výroby keramiky, tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov

10 12 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03

tuhé častice a prach

10 12 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 06

vyradené formy

10 12 08

odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadové stavebné výrobky (po tepelnom spracovaní)

10 12 09*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 12 10

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 11*

odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy

10 12 12

odpady z glazúry, iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13

kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 12 99

odpady inak nešpecifikované

10 13

Odpady z výroby cementu, vápna a sadry a výrobkov z nich vyrobených

10 13 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04

odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06

tuhé častice a prach (okrem 10 13 12 a 10 13 13)

10 13 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 13 09*

odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbest

10 13 10

odpady z výroby azbestocementu, iné ako uvedené v 10 13 09

10 13 11

odpady z kompozitných materiálov na báze cementu, iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 13 13

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14

odpadový betón a betónový kal

10 13 99

odpady inak nešpecifikované

10 14

Odpad z krematórií

10 14 01*

odpady z čistenia plynov obsahujúce ortuť

11

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

11 01

Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov (napr. galvanizovanie, pozinkovanie, morenie, leptanie, fosfátovanie, alkalické odmasťovanie, anodizácia)

11 01 05*

kyslé moriace roztoky

11 01 06*

kyseliny inak nešpecifikované

11 01 07*

alkalické moriace roztoky

11 01 08*

kaly z fosfátovania

11 01 09*

kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

11 01 10

kaly a filtračné koláče, iné ako uvedené v 11 01 09

11 01 11*

vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

11 01 12

vodné oplachovacie kvapaliny, iné ako uvedené v 11 01 11

11 01 13*

odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

11 01 14

odpady z odmasťovania, iné ako uvedené v 11 01 13

11 01 15*

eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky

11 01 16*

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

11 01 98*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

11 01 99

odpady inak nešpecifikované

11 02

Odpady z procesov hydrometalurgie neželezných kovov

11 02 02*

kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarozitu a goetitu)

11 02 03

odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

11 02 05*

odpady z hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky

11 02 06

odpady z hydrometalurgie medi, iné ako uvedené v 11 02 05

11 02 07*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

11 02 99

odpady inak nešpecifikované

11 03

Kaly a tuhé látky z popúšťacích procesov

11 03 01*

odpady obsahujúce kyanidy

11 03 02*

iné odpady

11 05

Odpady z galvanických procesov

11 05 01

tvrdý zinok

11 05 02

zinkový popol

11 05 03*

tuhé odpady z čistenia plynov

11 05 04*

použité tavivo

11 05 99

odpady inak nešpecifikované

12

ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

12 01

Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

12 01 01

piliny a triesky zo železných kovov

12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

12 01 03

piliny a triesky z neželezných kovov

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

12 01 06*

minerálne rezné oleje obsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov)

12 01 07*

minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov)

12 01 08*

rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

12 01 09*

rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

12 01 10*

syntetické rezné oleje

12 01 12*

použité vosky a tuky

12 01 13

odpady zo zvárania

12 01 14*

kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

12 01 15

kaly z obrábania, iné ako uvedené v 12 01 14

12 01 16*

odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky

12 01 17

odpadový pieskovací materiál, iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 18*

kovový kal (z brúsenia, honovania a lapovania) obsahujúci olej

12 01 19*

biologicky ľahko rozložiteľný rezný olej

12 01 20*

použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

12 01 21

použité brúsne nástroje a brúsne materiály, iné ako uvedené v 12 01 20

12 01 99

odpady inak nešpecifikované

12 03

Odpady z procesov odmasťovania vodou a parou (okrem 11)

12 03 01*

vodné premývacie kvapaliny

12 03 02*

odpady z odmasťovania parou

13

ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV A ODPADOV UVEDENÝCH V KAPITOLÁCH 05, 12 A 19)

13 01

Odpadové hydraulické oleje

13 01 01*

hydraulické oleje obsahujúce PCB

13 01 04*

chlórované emulzie

13 01 05*

nechlórované emulzie

13 01 09*

chlórované minerálne hydraulické oleje

13 01 10*

nechlórované minerálne hydraulické oleje

13 01 11*

syntetické hydraulické oleje

13 01 12*

biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

13 01 13*

iné hydraulické oleje

13 02

Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 04*

chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 05*

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 06*

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 07*

biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 08*

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

13 03

Odpadové izolačné a teplonosné oleje

13 03 01*

izolačné alebo teplonosné oleje obsahujúce PCB

13 03 06*

chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje, iné ako uvedené v 13 03 01

13 03 07*

nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

13 03 08*

syntetické izolačné a teplonosné oleje

13 03 09*

biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

13 03 10*

iné izolačné a teplonosné oleje

13 04

Odpadové oleje z prevádzky lodí

13 04 01*

odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

13 04 02*

odpadové oleje z prístavných kanálov

13 04 03*

odpadové oleje z prevádzky iných lodí

13 05

Odpad z odlučovačov oleja z vody

13 05 01*

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

13 05 02*

kaly z odlučovačov oleja z vody

13 05 03*

kaly z lapačov nečistôt

13 05 06*

olej z odlučovačov oleja z vody

13 05 07*

voda obsahujúca olej pochádzajúca z odlučovačov oleja z vody

13 05 08*

zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

13 07

Odpady z kvapalných palív

13 07 01*

vykurovací olej a motorová nafta

13 07 02*

benzín

13 07 03*

iné palivá (vrátane zmesí)

13 08

Olejové odpady inak nešpecifikované

13 08 01*

kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení

13 08 02*

iné emulzie

13 08 99*

odpady inak nešpecifikované

14

ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ (OKREM 07 A 08)

14 06

Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá pien a aerosólov

14 06 01*

chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

14 06 02*

iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

14 06 03*

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

14 06 04*

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

14 06 05*

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

15

ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY

15 01

Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálneho odpadu)

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

15 01 02

obaly z plastov

15 01 03

obaly z dreva

15 01 04

obaly z kovu

15 01 05

kompozitné obaly

15 01 06

zmiešané obaly

15 01 07

obaly zo skla

15 01 09

obaly z textilu

15 01 10*

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

15 01 11*

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

15 02

Absorbenty, filtračné materiály, čistiace textílie a ochranné odevy

15 02 02*

absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), čistiace textílie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, čistiace textílie a ochranné odevy, iné ako uvedené v 15 02 02

16

ODPADY V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

16 01

Vozidlá po uplynutí životnosti, ktoré predstavujú rôzne druhy dopravných prostriedkov (vrátane terénnych strojov), odpady z demontáže vozidiel po uplynutí životnosti a odpady z údržby vozidiel (okrem 13, 14, 16 06 a 16 08)

16 01 03

opotrebované pneumatiky

16 01 04*

vozidlá po uplynutí životnosti

16 01 06

vozidlá po uplynutí životnosti, ktoré neobsahujú kvapaliny ani iné nebezpečné dielce

16 01 07*

olejové filtre

16 01 08*

dielce obsahujúce ortuť

16 01 09*

dielce obsahujúce PCB

16 01 10*

výbušné časti (napr. bezpečnostné airbagy)

16 01 11*

brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

16 01 12

brzdové platničky a obloženie, iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 13*

brzdové kvapaliny

16 01 14*

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

16 01 15

nemrznúce kvapaliny, iné ako uvedené v 16 01 14

16 01 16

nádrže na skvapalnený plyn

16 01 17

železné kovy

16 01 18

neželezné kovy

16 01 19

plasty

16 01 20

sklo

16 01 21*

nebezpečné dielce, iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22

dielce inak nešpecifikované

16 01 99

odpady inak nešpecifikované

16 02

Odpady z elektrických a elektronických zariadení

16 02 09*

transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB

16 02 10*

vyradené zariadenia obsahujúce PCB alebo nimi kontaminované, iné ako uvedené v 16 02 09

16 02 11*

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

16 02 12*

vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest

16 02 13*

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (2), iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

16 02 14

vyradené zariadenia, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15*

nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

16 02 16

časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 03

Výrobné šarže a nepoužité výrobky nevyhovujúcej kvality

16 03 03*

anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 03 04

anorganické odpady, iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 05*

organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 03 06

organické odpady, iné ako uvedené v 16 03 05

16 03 07*

kovová ortuť

16 04

Odpadové výbušniny

16 04 01*

odpadové strelivo

16 04 02*

pyrotechnické odpady

16 04 03*

iné odpadové výbušniny

16 05

Plyny v tlakových nádobách a vyradené chemikálie

16 05 04*

plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpečné látky

16 05 05

plyny v tlakových nádobách, iné ako uvedené v 16 05 04

16 05 06*

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií

16 05 07*

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 05 08*

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 05 09

vyradené chemikálie, iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

16 06

Batérie a akumulátory

16 06 01*

olovené batérie

16 06 02*

niklovo-kadmiové batérie

16 06 03*

batérie obsahujúce ortuť

16 06 04

alkalické batérie (okrem 16 06 03)

16 06 05

iné batérie a akumulátory

16 06 06*

oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov

16 07

Odpady z čistenia prepravných nádrží, skladovacích nádrží a sudov (okrem 05 a 13)

16 07 08*

odpady obsahujúce olej

16 07 09*

odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

16 07 99

odpady inak nešpecifikované

16 08

Použité katalyzátory

16 08 01

použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu (okrem 16 08 07)

16 08 02*

použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov

16 08 03

použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované

16 08 04

použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov (okrem 16 08 07)

16 08 05*

použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú

16 08 06*

použité kvapaliny využité ako katalyzátory

16 08 07*

použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami

16 09

Oxidujúce látky

16 09 01*

manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán)

16 09 02*

chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný

16 09 03*

peroxidy, napr. peroxid vodíka

16 09 04*

oxidujúce látky inak nešpecifikované

16 10

Vodné kvapalné odpady určené na spracovanie mimo miesta svojho vzniku

16 10 01*

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 10 02

vodné kvapalné odpady, iné ako uvedené v 16 10 01

16 10 03*

vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky

16 10 04

vodné koncentráty, iné ako uvedené v 16 10 03

16 11

Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály

16 11 01*

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 02

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov, iné ako uvedené v 16 11 01

16 11 03*

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 04

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov, iné ako uvedené v 16 11 03

16 11 05*

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 06

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov, iné ako uvedené v 16 11 05

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01

Betón, tehly, škridly a obkladový materiál a keramika

17 01 01

betón

17 01 02

tehly

17 01 03

škridly a obkladový materiál a keramika

17 01 06*

zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel a obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

17 01 07

zmesi betónu, tehál, škridiel a obkladového materiálu a keramiky, iné ako uvedené v 17 01 06

17 02

Drevo, sklo a plasty

17 02 01

drevo

17 02 02

sklo

17 02 03

plasty

17 02 04*

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

17 03

Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

17 03 01*

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

17 03 02

bitúmenové zmesi, iné ako uvedené v 17 03 01

17 03 03*

uhoľný decht a dechtové výrobky

17 04

Kovy (vrátane ich zliatin)

17 04 01

meď, bronz, mosadz

17 04 02

hliník

17 04 03

olovo

17 04 04

zinok

17 04 05

železo a oceľ

17 04 06

cín

17 04 07

zmiešané kovy

17 04 09*

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

17 04 10*

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05

Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest), kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 03*

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 05*

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

17 05 06

výkopová zemina, iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 07*

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

17 05 08

štrk zo železničného zvršku, iný ako uvedený v 17 05 07

17 06

Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest

17 06 01*

izolačné materiály obsahujúce azbest

17 06 03*

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

17 06 04

izolačné materiály, iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

stavebné materiály obsahujúce azbest

17 08

Stavebný materiál na báze sadry

17 08 01*

stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

17 08 02

stavebné materiály na báze sadry, iné ako uvedené v 17 08 01

17 09

Iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 01*

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

17 09 02*

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, zatavené zasklievacie jednotky obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)

17 09 03*

iné odpady zo stavieb a demolácií (vrátane zmiešaných materiálov) obsahujúce nebezpečné látky

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18

ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, POKIAĽ IDE O ZDRAVIE ĽUDÍ ALEBO ZDRAVIE ZVIERAT, A/ALEBO ZO SÚVISIACEHO VÝSKUMU (OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI)

18 01

Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo prevencie chorôb u ľudí

18 01 01

ostré predmety (okrem 18 01 03)

18 01 02

časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv (okrem 18 01 03)

18 01 03*

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie

18 01 04

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)

18 01 06*

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

18 01 07

chemikálie, iné ako uvedené v 18 01 06

18 01 08*

cytotoxické a cytostatické lieky

18 01 09

lieky, iné ako uvedené v 18 01 08

18 01 10*

amalgámový odpad zo zubnej starostlivostí

18 02

Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a prevencie chorôb u zvierat

18 02 01

ostré predmety (okrem 18 02 02)

18 02 02*

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie

18 02 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie

18 02 05*

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

18 02 06

chemikálie, iné ako uvedené v 18 02 05

18 02 07*

cytotoxické a cytostatické lieky

18 02 08

lieky, iné ako uvedené v 18 02 07

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA SVOJHO VZNIKU A Z ÚPRAVY VODY URČENEJ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU A PRIEMYSELNEJ VODY

19 01

Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu

19 01 02

železné materiály odstránené z popola

19 01 05*

filtračný koláč z čistenia plynov

19 01 06*

vodné kvapalné odpady z čistenia plynov a iné vodné kvapalné odpady

19 01 07*

tuhé odpady z čistenia plynov

19 01 10*

použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov

19 01 11*

popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

19 01 12

popol a škvara, iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 13*

popolček obsahujúci nebezpečné látky

19 01 14

popolček, iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 15*

prach z kotlov obsahujúci nebezpečné látky

19 01 16

prach z kotlov, iný ako uvedený v 19 01 15

19 01 17*

odpady z pyrolýzy obsahujúce nebezpečné látky

19 01 18

odpady z pyrolýzy, iné ako uvedené v 19 01 17

19 01 19

piesky z fluidnej vrstvy

19 01 99

odpady inak nešpecifikované

19 02

Odpady z fyzikálno-chemickej úpravy odpadu (vrátane odstraňovania chrómu, odstraňovania kyanidov, neutralizácie)

19 02 03

predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov nezatriedených ako nebezpečné

19 02 04*

predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden je označený ako nebezpečný

19 02 05*

kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky

19 02 06

kaly z fyzikálno-chemického spracovania, iné ako uvedené v 19 02 05

19 02 07*

olej a koncentráty zo separácie

19 02 08*

kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 02 09*

tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 02 10

horľavé odpady, iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 02 99

odpady inak nešpecifikované

19 03

Stabilizované/solidifikované odpady

19 03 04*

odpady označené ako nebezpečné, čiastočne stabilizované, okrem 19 03 08

19 03 05

stabilizované odpady, iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 06*

odpady označené ako nebezpečné, solidifikované

19 03 07

solidifikované odpady, iné ako uvedené v 19 03 06

19 03 08*

čiastočne stabilizovaná ortuť

19 04

Vitrifikované odpady a odpady z vitrifikácie

19 04 01

vitrifikovaný odpad

19 04 02*

popolček a iné odpady z čistenia dymových plynov

19 04 03*

nevitrifikovaná tuhá fáza

19 04 04

vodné kvapalné odpady z ochladzovania vitrifikovaného odpadu

19 05

Odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov

19 05 01

nekompostované zložky komunálnych a podobných odpadov

19 05 02

nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

19 05 03

kompost nevyhovujúcej kvality

19 05 99

odpady inak nešpecifikované

19 06

Odpady z anaeróbnej úpravy odpadu

19 06 03

kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 04

digestát z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 05

kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

19 06 06

digestát z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

19 06 99

odpady inak nešpecifikované

19 07

Priesaková kvapalina zo skládok odpadu

19 07 02*

priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky

19 07 03

priesaková kvapalina zo skládky odpadov, iná ako uvedená v 19 07 02

19 08

Odpady z čistiarní odpadových vôd inak nešpecifikované

19 08 01

zhrabky z hrablíc

19 08 02

odpad z lapačov piesku

19 08 05

kaly z čistenia mestských odpadových vôd

19 08 06*

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 08 07*

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

19 08 08*

odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov

19 08 09

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce iba jedlé oleje a tuky

19 08 10*

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody, iné ako uvedené v 19 08 09

19 08 11*

kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd

19 08 12

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v 19 08 11

19 08 13*

kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

19 08 14

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v 19 08 13

19 08 99

odpady inak nešpecifikované

19 09

Odpady z úpravy pitnej vody alebo vody na priemyselné použitie

19 09 01

tuhé odpady z primárnej filtrácie a preosievania

19 09 02

kaly z čírenia vody

19 09 03

kaly z dekarbonizácie

19 09 04

použité aktívne uhlie

19 09 05

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 09 06

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

19 09 99

odpady inak nešpecifikované

19 10

Odpady zo šrotovania odpadov obsahujúcich kovy

19 10 01

odpad zo železa a ocele

19 10 02

odpad z neželezných kovov

19 10 03*

úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky

19 10 04

úletová frakcia a prach, iné ako uvedené v 19 10 03

19 10 05*

iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky

19 10 06

iné frakcie ako uvedené v 19 10 05

19 11

Odpady z regenerácie olejov

19 11 01*

použité filtračné hlinky

19 11 02*

kyslé dechty

19 11 03*

vodné kvapalné odpady

19 11 04*

odpady z čistenia palív zásadami

19 11 05*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

19 11 06

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 19 11 05

19 11 07*

odpady z čistenia dymových plynov

19 11 99

odpady inak nešpecifikované

19 12

Odpady z mechanického spracovania odpadu (napr. triedenia, drvenia, lisovania a peletizovania) inak nešpecifikované

19 12 01

papier a lepenka

19 12 02

železné kovy

19 12 03

neželezné kovy

19 12 04

plasty a guma

19 12 05

sklo

19 12 06*

drevo obsahujúce nebezpečné látky

19 12 07

drevo, iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 08

textílie

19 12 09

minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 10

horľavý odpad (palivo z odpadov)

19 12 11*

iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

19 12 12

iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu, iné ako uvedené v 19 12 11

19 13

Odpady zo sanácie pôdy a podzemnej vody

19 13 01*

tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

19 13 02

tuhé odpady zo sanácie pôdy, iné ako uvedené v 19 13 01

19 13 03*

kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

19 13 04

kaly zo sanácie pôdy, iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 05*

kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

19 13 06

kaly zo sanácie podzemnej vody, iné ako uvedené v 19 13 05

19 13 07*

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

19 13 08

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody, iné ako uvedené v 19 13 07

20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU

20 01

Zložky z triedeného zberu (okrem 15 01)

20 01 01

papier a lepenka

20 01 02

sklo

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

20 01 10

šatstvo

20 01 11

textílie

20 01 13*

rozpúšťadlá

20 01 14*

kyseliny

20 01 15*

zásady

20 01 17*

fotochemické látky

20 01 19*

pesticídy

20 01 21*

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 23*

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 25

jedlé oleje a tuky

20 01 26*

oleje a tuky, iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 27*

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 29*

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

20 01 30

detergenty, iné ako uvedené v 20 01 29

20 01 31*

cytotoxické a cytostatické lieky

20 01 32

lieky, iné ako uvedené v 20 01 31

20 01 33*

batérie a akumulátory zahrnuté do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 34

batérie a akumulátory, iné ako uvedené v 20 01 33

20 01 35*

vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (3)

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37*

drevo obsahujúce nebezpečné látky

20 01 38

drevo, iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39

plasty

20 01 40

kovy

20 01 41

odpady z vymetania komínov

20 01 99

iné zložky inak nešpecifikované

20 02

Odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02

zemina a kamenivo

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

20 03

Iné komunálne odpady

20 03 01

zmesový komunálny odpad

20 03 02

odpad z trhovísk

20 03 03

odpady z čistenia ulíc

20 03 04

kal zo septikov

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07

objemný odpad

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované“


(1)  Odpady označené hviezdičkou sa považujú za nebezpečný odpad v zmysle smernice 2008/98/ES. Pri identifikácii odpadu v nižšie uvedenom zozname sú relevantné oddiely ‚Vymedzenia pojmov‘, ‚Posúdenie a klasifikácia‘ a ‚Zoznam odpadov‘ v prílohe k rozhodnutiu 2000/532/ES.

(2)  Medzi nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu patriť akumulátory a batérie uvedené v položke 16 06 a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových obrazoviek a iné aktivované sklo atď.

(3)  Medzi nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu patriť akumulátory a batérie uvedené v položke 16 06 a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových obrazoviek a iné aktivované sklo atď.


11.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/32


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2003

z 10. novembra 2015,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 808/2004 sa vytvára spoločný rámec na systematickú tvorbu európskej štatistiky informačnej spoločnosti.

(2)

Prostredníctvom vykonávacích opatrení je potrebné určiť, ktoré údaje sa majú poskytovať na tvorbu štatistiky v rámci modulu 1: „Podniky a informačná spoločnosť“ a modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informačná spoločnosť“, a stanoviť lehoty na ich zasielanie.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Údaje, ktoré sa majú zasielať na tvorbu európskej štatistiky informačnej spoločnosti uvedenej v článku 3 ods. 2 a článku 4 nariadenia (ES) č. 808/2004, sa vymedzujú v rámci modulu 1: „Podniky a informačná spoločnosť“ prílohy I a modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informačná spoločnosť“ prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.


PRÍLOHA I

Modul 1: Podniky a informačná spoločnosť

A.   Témy a ich ukazovatele

1.

Medzi témy vybrané zo zoznamu v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 808/2004, ktoré sa majú sledovať v referenčnom roku 2016, patria:

a)

IKT systémy a ich používanie v podnikoch;

b)

používanie internetu a iných elektronických sietí v podnikoch;

c)

elektronický obchod (e-commerce);

d)

procesy elektronického podnikania a organizačné aspekty;

e)

znalosti v oblasti IKT v podnikovej jednotke a potreba zručností v oblasti IKT;

f)

prekážky brániace využívaniu IKT, internetu a iných elektronických sietí, elektronického obchodu a procesov elektronického podnikania;

g)

prístup k technológiám umožňujúcim pripojenie na internet alebo iné siete z akéhokoľvek miesta v akomkoľvek čase (všadeprítomná pripojiteľnosť) a ich používanie.

2.

Sledujú sa tieto ukazovatele týkajúce sa podnikov:

a)

IKT systémy a ich používanie v podnikoch

i)

v prípade všetkých podnikov:

používanie počítačov;

ii)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

(nepovinné) zamestnané osoby alebo percentuálny podiel z celkového počtu zamestnaných osôb, ktoré používajú počítače na pracovné účely.

b)

Používanie internetu a iných elektronických sietí v podnikoch

i)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

prístup na internet,

vystavovanie alebo odosielanie faktúr;

ii)

v prípade podnikov, ktoré majú prístup na internet:

zamestnané osoby alebo percentuálny podiel z celkového počtu zamestnaných osôb, ktoré používajú počítače s prístupom na internet na pracovné účely,

pripojenie na internet: DSL alebo akýkoľvek iný druh pevného širokopásmového internetového pripojenia,

pripojenie na internet: mobilné širokopásmové pripojenie cez prenosné zariadenie používajúce mobilné telefónne siete („3G“ alebo „4G“),

(nepovinné) pripojenie na internet: mobilné širokopásmové pripojenie cez prenosný počítač používajúci mobilné telefónne siete („3G“ alebo „4G“),

(nepovinné) pripojenie na internet: mobilné širokopásmové pripojenie cez iné prenosné zariadenia, ako sú napr. smartfóny používajúce mobilné telefónne siete („3G“ alebo „4G“),

zamestnané osoby alebo percentuálny podiel z celkového počtu zamestnaných osôb, ktorým podnik poskytol prenosné zariadenie umožňujúce pripojenie na internet na pracovné účely prostredníctvom mobilných telefónnych sietí,

poskytnutie prenosných zariadení umožňujúcich mobilné pripojenie na internet zamestnaným osobám na pracovné účely,

existencia webovej lokality,

používanie sociálnych sietí, nielen na umiestňovanie platených reklám,

používanie podnikových blogov alebo mikroblogov, nielen na umiestňovanie platených reklám,

používanie webových lokalít na zdieľanie multimediálnych obsahov, nielen na umiestňovanie platených reklám,

používanie nástrojov na báze wiki na výmenu poznatkov, nielen na umiestňovanie platených reklám,

iii)

v prípade podnikov, ktoré majú DSL alebo akýkoľvek iný druh pevného širokopásmového pripojenia na internet:

maximálna zmluvne stanovená rýchlosť sťahovania najrýchlejšieho pevného pripojenia na internet v Mbit/s v rozsahu: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥100];

iv)

v prípade podnikov, ktoré majú webovú lokalitu, informácie o funkčnej ponuke:

opis tovaru alebo služieb, cenníky,

online objednávanie alebo rezervovanie,

možnosť pre návštevníkov prispôsobiť si alebo navrhnúť tovar alebo služby online,

možnosť vysledovať zadané objednávky alebo zistiť informácie o ich stave,

individualizácia obsahu webovej lokality pre pravidelných/častejších návštevníkov,

linky alebo odkazy na podnikové profily v sociálnych médiách,

(nepovinné) zverejnenie voľných pracovných miest alebo online podávanie žiadostí o zamestnanie;

v)

v prípade podnikov, ktoré poskytujú zamestnaným osobám prenosné zariadenia umožňujúce mobilné pripojenie na internet na pracovné účely:

poskytnutie prenosných zariadení na prístup k systému elektronickej pošty podniku,

poskytnutie prenosných zariadení na prístup k dokumentom podniku a ich úpravu,

poskytnutie prenosných zariadení na používanie vyhradených obchodných softvérových aplikácií.

c)

Elektronický obchod (e-commerce)

i)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

prijatie objednávok na tovar alebo služby zadaných prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie (internetový predaj) v predchádzajúcom kalendárnom roku,

prijatie objednávok na tovar alebo služby prostredníctvom správ EDI (EDI predaj) v predchádzajúcom kalendárnom roku,

(nepovinné) zadanie objednávok na tovar alebo služby prostredníctvom webovej lokality, aplikácie alebo správy EDI v predchádzajúcom kalendárnom roku;

ii)

v prípade podnikov, ktoré prijali objednávky zadané prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie v predchádzajúcom kalendárnom roku:

hodnota alebo percentuálny podiel celkového obratu z predaja v rámci elektronického obchodu, ktorý bol výsledkom objednávok zadaných prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie, v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel predaja (obratu) v rámci elektronického obchodu súkromným zákazníkom (medzi podnikom a koncovými zákazníkmi: B2C), ktorý bol výsledkom objednávok zadaných prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel predaja (obratu) v rámci elektronického obchodu iným podnikom (medzi podnikmi: B2B) a predaja v rámci elektronického obchodu verejným orgánom (medzi podnikom a verejnou správou: B2G), ktorý bol výsledkom prijatých objednávok zadaných prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie v predchádzajúcom kalendárnom roku,

(nepovinné) používanie online platobných systémov v prípade predaja prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie, t. j. platba je súčasťou objednávky,

(nepovinné) používanie offline platobných systémov v prípade predaja prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie, t. j. platba nie je súčasťou objednávky;

iii)

v prípade podnikov, ktoré prijali objednávky na výrobky alebo služby prostredníctvom správ EDI:

hodnota alebo percentuálny podiel celkového obratu z predaja v rámci elektronického obchodu, ktorý bol výsledkom objednávok prijatých prostredníctvom správ EDI v predchádzajúcom kalendárnom roku;

iv)

v prípade podnikov, ktoré zadali objednávky prostredníctvom webovej lokality, aplikácie alebo správy EDI, je poskytovanie nasledujúcich informácií nepovinné:

zadanie objednávok na tovar alebo služby prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie v predchádzajúcom kalendárnom roku,

zadanie objednávok na tovar alebo služby prostredníctvom správ EDI v predchádzajúcom kalendárnom roku,

zadanie objednávok na tovar alebo služby prostredníctvom webovej lokality, aplikácie alebo správy EDI v hodnote aspoň 1 % celkovej hodnoty nákupov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

d)

Procesy elektronického podnikania a organizačné aspekty

i)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

(nepovinné) analýza veľkých dát s použitím vlastných údajov podniku z inteligentných zariadení alebo snímačov ako zdroja údajov v predchádzajúcom kalendárnom roku,

(nepovinné) analýza veľkých dát s použitím geolokalizačných údajov ako zdroja údajov v predchádzajúcom kalendárnom roku,

(nepovinné) analýza veľkých dát s použitím údajov získaných zo sociálnych médií ako zdroja údajov v predchádzajúcom kalendárnom roku,

(nepovinné) analýza veľkých dát s použitím iných zdrojov údajov, neuvedených v tomto bode, v predchádzajúcom kalendárnom roku;

ii)

v prípade podnikov, ktoré analyzujú veľké dáta:

(nepovinné) využitie vlastných zamestnancov podniku na vykonávanie analýzy veľkých dát,

(nepovinné) využitie externých poskytovateľov služieb na vykonávanie analýzy veľkých dát;

iii)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

vystavovanie/odosielanie akéhokoľvek druhu faktúr v elektronickej alebo v papierovej forme iným podnikom v predchádzajúcom kalendárnom roku,

vystavovanie/odosielanie akéhokoľvek druhu faktúr v elektronickej alebo papierovej forme orgánom verejnej moci v predchádzajúcom kalendárnom roku,

vystavovanie/odosielanie akéhokoľvek druhu faktúr v elektronickej alebo papierovej forme súkromným zákazníkom v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel všetkých faktúr prijatých vo forme elektronických faktúr v štandardnej štruktúre vhodnej na automatické spracovanie (eInvoices) v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel všetkých faktúr prijatých v papierovej forme alebo vo forme elektronických faktúr v štruktúre nevhodnej na automatické spracovanie v predchádzajúcom kalendárnom roku;

iv)

v prípade podnikov, ktoré vystavili/odoslali faktúry iným podnikom alebo orgánom verejnej moci v predchádzajúcom kalendárnom roku:

percentuálny podiel všetkých faktúr vystavených/odoslaných iným podnikom alebo orgánom verejnej moci vo forme elektronických faktúr v štandardnej štruktúre vhodnej na automatické spracovanie (eInvoices) v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel všetkých faktúr vystavených/odoslaných iným podnikom alebo orgánom verejnej moci v elektronickej forme v štruktúre nevhodnej na automatické spracovanie v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel všetkých faktúr vystavených/odoslaných iným podnikom alebo orgánom verejnej moci len v papierovej forme v predchádzajúcom kalendárnom roku.

e)

Znalosti v oblasti IKT v podnikovej jednotke a potreba zručností v oblasti IKT

i)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

zamestnávanie špecialistov IKT,

poskytnutie akéhokoľvek druhu odbornej prípravy na rozvinutie zručností súvisiacich s IKT pre špecialistov IKT v predchádzajúcom kalendárnom roku,

poskytnutie akéhokoľvek druhu odbornej prípravy na rozvinutie zručností súvisiacich s IKT pre ostatné zamestnané osoby v predchádzajúcom kalendárnom roku,

prijatie alebo snaha prijať špecialistov IKT v predchádzajúcom kalendárnom roku,

vykonávanie nasledujúcich činností IKT v predchádzajúcom kalendárnom roku v členení podľa kategórií „najmä vlastnými zamestnancami vrátane zamestnancov v materských spoločnostiach alebo pridružených podnikoch“, „najmä externým dodávateľom“ alebo „neuplatňuje sa“:

údržba infraštruktúry IKT (servery, počítače, tlačiarne, siete),

podpora kancelárskeho softvéru,

vývoj softvéru/systémov na riadenie podniku,

podpora softvéru/systémov na riadenie podniku,

vývoj webových aplikácií,

podpora webových aplikácií,

bezpečnosť a ochrana údajov;

ii)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače a ktoré v predchádzajúcom kalendárnom roku prijali alebo sa snažili prijať špecialistov IKT:

voľné miesta pre špecialistov IKT, ktoré bolo ťažké obsadiť.

f)

Prekážky brániace využívaniu IKT, internetu a iných elektronických sietí, elektronického obchodu a procesov elektronického podnikania

i)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: tovar alebo služby nie sú vhodné na internetový predaj,

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: problémy súvisiace s logistikou,

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: problémy s platbou,

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: problémy súvisiace s bezpečnosťou IKT alebo ochranou údajov,

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: problémy s právnym rámcom,

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: príliš vysoké investičné náklady v porovnaní s očakávaným úžitkom.

g)

Prístup k technológiám umožňujúcim pripojenie na internet alebo iné siete z akéhokoľvek miesta v akomkoľvek čase (všadeprítomná pripojiteľnosť) a ich používanie;

i)

v prípade podnikov, ktoré majú prístup na internet:

poskytovanie vzdialeného prístupu k systému elektronickej pošty, dokumentom alebo aplikáciám podniku,

platba reklám na internete,

používanie služieb cloud computingu s výnimkou bezplatných služieb;

ii)

v prípade podnikov, ktoré platia za reklamy na internete s použitím niektorej z nasledujúcich metód cielenej reklamy:

metóda reklamy na základe obsahu alebo kľúčových slov webových lokalít, ktoré používatelia vyhľadávajú,

metóda reklamy na základe sledovania minulých aktivít alebo profilu používateľov internetu,

metóda reklamy na základe geolokácie používateľov internetu,

akákoľvek iná, vyššie neuvedená metóda cielenej reklamy na internete;

iii)

v prípade podnikov, ktoré majú prístup na internet a kupujú služby cloud computingu:

používanie elektronickej pošty ako služby cloud computingu,

používanie kancelárskeho softvéru ako služby cloud computingu,

hosting podnikovej databázy (podnikových databáz) ako služby cloud computingu,

ukladanie súborov ako služby cloud computingu,

používanie softvérových aplikácií pre financie alebo účtovníctvo ako služby cloud computingu,

používanie správy vzťahov s klientmi (Customer Relationship Management – CRM) ako služby cloud computingu,

používanie výpočtovej kapacity na prevádzku vlastného softvéru ako služby cloud computingu,

používanie služieb cloud computingu zo spoločne využívaných serverov poskytovateľov služieb,

používanie služieb cloud computingu zo serverov poskytovateľov služieb určených výlučne pre podnik.

3.

Tieto základné ukazovatele za všetky podniky sa sledujú alebo získavajú z alternatívnych zdrojov:

hlavná ekonomická činnosť podniku v predchádzajúcom kalendárnom roku,

priemerný počet zamestnaných osôb v predchádzajúcom kalendárnom roku,

celkový obrat (celková hodnota bez DPH) v predchádzajúcom kalendárnom roku.

B.   Pokrytie

Ukazovatele stanovené v časti A bodoch 2 a 3 sa sledujú za tieto kategórie podnikov:

1.

Ekonomická činnosť: podniky zaradené do týchto položiek NACE Rev. 2:

Položka NACE

Opis

Sekcia C

Priemyselná výroba

Sekcia D, E

Dodávka elektriny, plynu a pary, dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd

Sekcia F

Stavebníctvo

Sekcia G

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov

Sekcia H

Doprava a skladovanie

Sekcia I

Ubytovacie a stravovacie služby

Sekcia J

Informácie a komunikácia

Sekcia L

Činnosti v oblasti nehnuteľností

Divízie 69 – 74

Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy

Sekcia N

Administratívne a podporné služby

Skupina 95.1

Oprava počítačov a komunikačných zariadení

2.

Veľkosť podniku: podniky s 10 alebo viac zamestnanými osobami. Sledovanie podnikov s menej ako 10 zamestnanými osobami je nepovinné.

3.

Geografická oblasť: podniky nachádzajúce sa v akejkoľvek časti územia členského štátu.

C.   Referenčné obdobia

Referenčným obdobím pre ukazovatele, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúci kalendárny rok, je rok 2015. Pre ostatné ukazovatele je referenčným obdobím rok 2016.

D.   Členenie údajov

V prípade tém a ukazovateľov uvedených v časti A bode 2 sa poskytujú tieto doplnkové ukazovatele:

1.

Členenie podľa ekonomických činností: podľa týchto agregátov NACE Rev. 2:

Agregácia NACE Rev. 2

na eventuálny výpočet národných agregátov

 

10 – 18

 

19 – 23

 

24 – 25

 

26 – 33

 

35 – 39

 

41 – 43

 

45 – 47

 

47

 

49 – 53

 

55

 

58 – 63

 

68

 

69 – 74

 

77 – 82

 

26.1 – 26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Agregácia NACE Rev. 2

na eventuálny výpočet európskych agregátov

 

10 – 12

 

13 – 15

 

16 – 18

 

26

 

27 – 28

 

29 – 30

 

31 – 33

 

45

 

46

 

55 – 56

 

58 – 60

 

61

 

62 – 63

 

77 – 78 + 80 – 82

 

79

 

95.1

2.

Členenie podľa veľkostných tried: údaje sa poskytujú v členení podľa týchto veľkostných tried v závislosti od počtu zamestnaných osôb:

Veľkostná trieda

 

10 alebo viac zamestnaných osôb

 

10 až 49 zamestnaných osôb

 

50 až 249 zamestnaných osôb

 

250 alebo viac zamestnaných osôb

Ak sa podniky sledujú, údaje sa poskytujú v členení podľa tejto tabuľky:

Veľkostná trieda

 

Menej ako 10 zamestnaných osôb (nepovinné)

 

Menej ako 5 zamestnaných osôb (nepovinné)

 

5 až 9 zamestnaných osôb (nepovinné)

E.   Periodicita

Údaje vyžadované podľa tejto prílohy sa za rok 2016 predložia jednorazovo.

F.   Lehoty na zasielanie výsledkov

1.

Agregované údaje, v prípade potreby označené ako dôverné alebo nespoľahlivé, sa v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 a bodom 6 prílohy I k nemu zašlú Eurostatu pred 5. októbrom 2016. Do tohto dátumu musí byť súbor údajov dokončený, zvalidovaný a prijatý.

2.

Metaúdaje uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa zašlú Eurostatu pred 31. májom 2016.

3.

Správa o kvalite uvedená v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa zašle Eurostatu do 5. novembra 2016.

4.

Údaje a metaúdaje sa poskytnú Eurostatu v súlade so štandardom výmeny údajov stanoveným Eurostatom cez jednotné kontaktné miesto. Metaúdaje a správa o kvalite sa poskytnú v štandardnej štruktúre stanovenej Eurostatom.


PRÍLOHA II

Modul 2: Jednotlivci, domácnosti a informačná spoločnosť

A.   Témy a ich ukazovatele

1.

Medzi témy vybrané zo zoznamu v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 808/2004, ktoré sa majú sledovať v referenčnom roku 2016, patria:

a)

prístup k IKT a ich používanie jednotlivcami a/alebo domácnosťami;

b)

používanie internetu a iných elektronických sietí na rôzne účely jednotlivcami a/alebo domácnosťami;

c)

bezpečnosť a dôveryhodnosť IKT;

d)

znalosti a zručnosti v oblasti IKT;

e)

prekážky brániace používaniu IKT a internetu;

f)

používanie IKT jednotlivcami na výmenu informácií a služieb s vládami a orgánmi verejnej správy (elektronická verejná správa);

g)

prístup k technológiám umožňujúcim pripojenie na internet alebo iné siete z akéhokoľvek miesta v akomkoľvek čase (všadeprítomná pripojiteľnosť) a ich používanie.

2.

Sledujú sa tieto ukazovatele:

a)

Prístup k IKT a ich používanie jednotlivcami a/alebo domácnosťami

i)

v prípade všetkých domácností:

prístup na internet doma (akýmkoľvek zariadením);

ii)

v prípade domácností s prístupom na internet:

pripojenie na internet: pevné širokopásmové pripojenie, ako napr. DSL, ADSL, VDSL, kábel, optické vlákno, satelit, verejné WiFi,

pripojenie na internet: mobilné širokopásmové pripojenie (cez mobilnú telefónnu sieť – aspoň 3G, napr. UMTS, s použitím (SIM) karty alebo USB kľúča, mobilného telefónu alebo smartfónu ako modemu),

(nepovinné) pripojenie na internet: pripojenie cez bežnú telefónnu linku alebo ISDN,

(nepovinné) pripojenie na internet: mobilné úzkopásmové pripojenie (cez mobilnú telefónnu sieť – menej ako 3G, napr. 2G+/GPRS, s použitím (SIM) karty alebo USB kľúča, mobilného telefónu alebo smartfónu ako modemu).

b)

Používanie internetu jednotlivcami a/alebo domácnosťami na rôzne účely

i)

v prípade všetkých jednotlivcov:

používanie internetu v poslednom období (za posledné tri mesiace; pred viac ako tromi mesiacmi a menej ako rokom; pred viac ako rokom; nikdy nepoužíval internet);

ii)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet:

používanie internetu na nákup alebo objednanie tovaru a služieb na súkromné účely v poslednom období (za posledné tri mesiace; pred viac ako tromi mesiacmi a menej ako rokom; pred viac ako rokom; nikdy nenakupoval ani neobjednával cez internet);

iii)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledné tri mesiace:

priemerná frekvencia používania internetu za posledné tri mesiace (každý deň alebo skoro každý deň; aspoň raz za týždeň (ale nie každý deň); menej ako raz za týždeň),

používanie stolového počítača na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie laptopu alebo netbooku na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie tabletu na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie mobilného telefónu alebo smartfónu na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie iných mobilných zariadení (napríklad mediálna alebo herná konzola, čítačka elektronických kníh, inteligentné hodinky) na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie inteligentného televízora (s priamym internetovým pripojením, napríklad cez WiFi, nie cez samostatné zariadenie, pri ktorom sa televízor používa len ako väčšia obrazovka) na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na odosielanie a prijímanie elektronickej pošty,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na telefonovanie cez internet, videotelefonovanie (pomocou webovej kamery) prostredníctvom internetu (s použitím aplikácií),

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na účasť v sociálnych sieťach (vytvorenie používateľského profilu, vkladanie správ a iných príspevkov),

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na čítanie online spravodajstva, novín alebo spravodajských časopisov,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na vyhľadávanie informácií o tovare alebo službách,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na prehrávanie alebo sťahovanie hier,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na počúvanie hudby (napríklad rádio cez internet, streaming hudby),

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na sledovanie televíznych programov vysielaných televíznymi stanicami cez internet (naživo alebo s časovým posunom),

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na sledovanie videa na požiadanie od poskytovateľov komerčných služieb,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na sledovanie videoobsahu od poskytovateľov služieb na zdieľanie súborov,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na vkladanie vlastnej tvorby (ako napr. text, fotografie, video, hudba, softvér) na akékoľvek webové lokality prístupné pre ostatných používateľov,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na tvorbu webových lokalít alebo blogov,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na vyhľadávanie informácií týkajúcich sa zdravia,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na dohodnutie návštevy lekára prostredníctvom webovej lokality (napríklad webovej lokality nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia),

používanie internetu na súkromné účely za posledné tri mesiace na využívanie služieb týkajúcich sa cestovania a ubytovania v súvislosti s cestovaním,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na predaj tovaru alebo služieb (napríklad prostredníctvom online aukcií),

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na internetové bankovníctvo,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na úhradu (prostredníctvom platobných účtov) tovaru alebo služieb nakupovaných cez internet,

využívanie ukladacieho priestoru na internete za posledné tri mesiace na súkromné účely na ukladanie dokumentov, obrázkov, hudby, videa alebo iných súborov (napríklad Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive),

používanie internetu za posledné tri mesiace pri učení sa na vzdelávacie, profesionálne alebo súkromné účely formou účasti na online kurze,

používanie internetu za posledné tri mesiace pri učení sa na vzdelávacie, profesionálne alebo súkromné účely formou využívania online materiálov s výnimkou úplných kurzov (napríklad audiovizuálne materiály, softvér na online učenie, elektronické učebnice),

používanie internetu za posledné tri mesiace pri učení sa na vzdelávacie, profesionálne alebo súkromné účely formou komunikácie s inštruktormi alebo študentmi prostredníctvom vzdelávacích webových lokalít/portálov,

(nepovinné) používanie internetu za posledné tri mesiace pri učení sa na iné vzdelávacie, profesionálne alebo súkromné účely;

iv)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali inteligentný televízor na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace:

používanie inteligentného televízora na sledovanie televíznych programov cez internet (naživo alebo s časovým posunom) za posledné tri mesiace,

používanie inteligentného televízora na sledovanie iného videoobsahu (na požiadanie alebo od poskytovateľov služieb na zdieľanie súborov) za posledné tri mesiace,

používanie inteligentného televízora na prezeranie internetu prostredníctvom prehliadača za posledné tri mesiace,

používanie inteligentného televízora na využívanie iných aplikácií (napríklad Skype, Facebook, hry, nakupovanie cez internet) za posledné tri mesiace.

v)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledných dvanásť mesiacov na súkromné účely:

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na nákup alebo predaj akcií, dlhopisov, fondov alebo iných investičných služieb,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na nákup alebo obnovenie existujúcich poistiek vrátane tých, ktoré sa ponúkajú v balíku s ďalšou službou (napríklad cestovné poistenie ponúkané spolu s letenkou),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na vybavenie pôžičky alebo úveru od bánk alebo iných finančných poskytovateľov;

vi)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledných dvanásť mesiacov na súkromné účely na nákup alebo objednanie tovaru a služieb:

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie jedla alebo potravín,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie tovaru pre domácnosť,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie liekov,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie odevov alebo športového tovaru,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie počítačového hardvéru,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie elektronického vybavenia (vrátane kamier),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie telekomunikačných služieb (napríklad predplatenie televízie, širokopásmového pripojenia, prípojky pevnej linky alebo mobilného telefónu, dobíjanie kreditu na predplatených telefónnych kartách),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie dovolenkového ubytovania (ako napr. hotely),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie iných cestovných služieb (ako napr. cestovné lístky, prenájom auta),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie lístkov na podujatia,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie filmov alebo hudby,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie kníh, časopisov alebo novín (vrátane elektronických kníh),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie materiálov na elektronické vzdelávanie,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie softvéru videohier, iného počítačového softvéru a inovácií softvéru,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie iného tovaru alebo služieb,

nákup alebo objednanie tovaru alebo služieb za posledných dvanásť mesiacov u vnútroštátnych predajcov,

nákup alebo objednanie tovaru alebo služieb za posledných dvanásť mesiacov u predajcov z iných krajín EÚ,

nákup alebo objednanie tovaru alebo služieb za posledných dvanásť mesiacov u predajcov z krajín mimo EÚ,

nákup alebo objednanie tovaru alebo služieb za posledných dvanásť mesiacov u predajcov, ktorých krajina pôvodu je neznáma,

počet objednávok či tovaru alebo služieb zakúpených cez internet za posledné tri mesiace (počet objednávok/nákupov alebo podľa kategórií: 1 – 2 objednávky/nákupy; od > 2 do 5 objednávok/nákupov; od > 5 do 10 objednávok/nákupov, > 10 objednávok/nákupov),

celková hodnota tovaru alebo služieb (s výnimkou akcií alebo iných finančných služieb) zakúpených cez internet za posledné tri mesiace (suma v EUR alebo podľa kategórií: menej ako 50 EUR, od 50 do menej ako 100 EUR, od 100 EUR do menej ako 500 EUR, od 500 EUR do menej ako 1 000 EUR, 1 000 EUR alebo viac; suma nie je známa),

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: technická porucha webovej lokality pri objednávaní alebo platení,

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: problémy s hľadaním informácií o zárukách a ostatných zákonných právach,

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: dodávka trvala dlhšie, ako bolo uvedené,

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: konečné náklady vyššie, ako bolo uvedené (napr. vysoké dodacie náklady, neočakávané poplatky za spracovanie),

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: dodanie nesprávneho alebo poškodeného tovaru,

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: došlo k podvodu (napr. vôbec nedoručený tovar/služby, zneužitie údajov z kreditnej karty),

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: reklamácie a odškodnenie sú problematické, alebo reakcia na reklamáciu je neuspokojivá,

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: zahraničný maloobchodník nedodáva do krajiny pobytu respondenta,

(nepovinné) iné problémy v súvislosti s elektronickým obchodom:

(nepovinné) žiadne problémy v súvislosti s elektronickým obchodom,

ako často sa používali informácie z viacerých webových lokalít maloobchodníkov, výrobcov alebo poskytovateľov služieb pred nákupom cez internet za posledných dvanásť mesiacov: vždy alebo takmer vždy, niekedy, zriedkakedy alebo nikdy,

ako často sa používali informácie z webových lokalít alebo aplikácií na porovnanie cien alebo výrobkov pred nákupom cez internet za posledných dvanásť mesiacov: vždy alebo takmer vždy, niekedy, zriedkakedy alebo nikdy,

ako často sa používali informácie z recenzií zákazníkov na webových lokalitách alebo blogoch pred nákupom cez internet za posledných dvanásť mesiacov: vždy alebo takmer vždy, niekedy, zriedkakedy alebo nikdy,

tovar alebo služby boli nakúpené alebo objednané tak, že sa okamžite reagovalo na reklamu na webovej lokalite pre sociálne médiá alebo v aplikácii sociálnych sietí kliknutím alebo priamym nákupom.

c)

Bezpečnosť a dôveryhodnosť IKT

i)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledných dvanásť mesiacov:

osobné informácie poskytnuté cez internet za posledných dvanásť mesiacov týkajúce sa osobných údajov (napríklad meno, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti),

osobné informácie poskytnuté cez internet za posledných dvanásť mesiacov týkajúce sa kontaktných údajov (napr. adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa),

osobné informácie poskytnuté cez internet za posledných dvanásť mesiacov týkajúce sa platobných údajov (napr. číslo kreditnej alebo debetnej karty, číslo bankového účtu),

iné osobné informácie poskytnuté cez internet za posledných dvanásť mesiacov, napríklad fotografie, údaje o súčasnej polohe, informácie týkajúce sa zdravia, zamestnania, príjmov,

žiadne osobné informácie poskytnuté cez internet za posledných dvanásť mesiacov,

čítanie vyhlásení o ochrane osobných údajov pred poskytnutím osobných informácií za posledných dvanásť mesiacov,

obmedzený prístup k údajom o geografickej polohe za posledných dvanásť mesiacov,

obmedzený prístup k profilu alebo obsahu na sociálnych sieťach za posledných dvanásť mesiacov,

nesúhlas s používaním osobných informácií na reklamné účely za posledných dvanásť mesiacov,

overenie zabezpečenia webovej lokality, na ktorej sa mali poskytnúť osobné informácie za posledných dvanásť mesiacov (napríklad webové lokality https, logo alebo certifikát bezpečnosti),

požiadanie o aktualizáciu alebo odstránenie informácií, ktoré o respondentovi spravujú webové lokality alebo vyhľadávacie služby za posledných dvanásť mesiacov,

znalosť o tom, že súbory „cookies“ sa môžu využiť na sledovanie pohybu osôb na internete, vytváranie používateľských profilov a tvorbu reklám individuálne prispôsobených používateľom,

(nepovinné) obavy vyplývajúce zo skutočnosti, že online činnosti sa zaznamenávajú na účely individualizovanej reklamy (veľké obavy, určité obavy alebo vôbec žiadne obavy),

bezpečnostné nastavenia prehliadača už boli zmenené, aby sa zabránilo vytváraniu súborov „cookies“ na vlastnom počítači alebo aby sa obmedzilo ich množstvo,

používanie softvéru na zabránenie sledovania (anti-tracking).

d)

Znalosti a zručnosti v oblasti IKT

i)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledných dvanásť mesiacov:

zručnosti, ktoré umožňujú prenášať súbory medzi počítačom a inými zariadeniami,

zručnosti, ktoré umožňujú inštalovať softvér alebo aplikácie (apps),

zručnosti, ktoré umožňujú meniť nastavenia akéhokoľvek softvéru vrátane operačného systému alebo bezpečnostných programov,

zručnosti, ktoré umožňujú kopírovať alebo presúvať súbory alebo adresáre,

zručnosti, ktoré umožňujú používať softvér na spracovanie textu,

zručnosti, ktoré umožňujú vytvárať prezentácie alebo dokumenty, ktoré zahŕňajú text, obrázky, tabuľky alebo grafy,

zručnosti, ktoré umožňujú používať tabuľkový softvér,

zručnosti, ktoré umožňujú upraviť fotografie, video alebo audio súbory,

zručnosti, ktoré umožňujú kódovať v programovacom jazyku.

ii)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet a tabuľkový softvér za posledných dvanásť mesiacov:

zručnosti, ktoré umožňujú používať rozšírené funkcie tabuľkového softvéru na usporiadanie a analyzovanie údajov, ako je triedenie, filtrovanie, používanie vzorcov, vytváranie grafov.

e)

Prekážky brániace používaniu IKT a internetu

i)

v prípade domácností bez prístupu na internet doma uvedenie dôvodu, pre ktorý domácnosť nemá prístup na internet doma:

má prístup na internet inde,

nepotrebuje internet napríklad preto, že nie je užitočný alebo nie je zaujímavý,

vybavenie je príliš drahé,

prístup na internet je príliš drahý (napríklad telefón alebo predplatené služby DSL),

nedostatočné zručnosti,

obavy týkajúce sa súkromia alebo bezpečnosti,

širokopásmové pripojenie nie je v danej oblasti k dispozícii,

iný dôvod (iné dôvody).

f)

Používanie IKT jednotlivcami na výmenu informácií a služieb s vládami a orgánmi verejnej správy (elektronická verejná správa)

i)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledných dvanásť mesiacov:

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na súkromné účely na získavanie informácií z webových lokalít verejných orgánov alebo verejných služieb,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na súkromné účely na sťahovanie úradných formulárov z webových lokalít verejných orgánov alebo verejných služieb,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na súkromné účely na zasielanie vyplnených webových formulárov verejným orgánom alebo verejným službám;

ii)

v prípade jednotlivcov, ktorí za posledných dvanásť mesiacov neodoslali na súkromné účely vyplnené formuláre na webové lokality verejných orgánov, a to z tohto dôvodu:

odoslanie úradných formulárov nebolo potrebné;

iii)

v prípade jednotlivcov, ktorí za posledných dvanásť mesiacov neodoslali na súkromné účely vyplnené formuláre na webové lokality verejných orgánov, hoci odoslanie úradných formulárov bolo potrebné, a to z jedného z nasledujúcich dôvodov:

nebola k dispozícii takáto služba webovej lokality,

nedostatočné zručnosti alebo vedomosti (napríklad respondent nevedel, ako sa webová lokalita používa, alebo jej použitie bolo príliš komplikované),

obavy týkajúce sa ochrany a bezpečnosti osobných údajov,

(nepovinné) absencia elektronického podpisu alebo problémy s ním či absencia elektronického preukazu totožnosti/elektronického osvedčenia, ktoré sa vyžadujú na overenie/používanie služby, alebo problémy s nimi,

za respondenta ich odoslala iná osoba (napríklad poradca, daňový poradca, príbuzný alebo rodinný príslušník),

iný dôvod alebo dôvody neodoslania vyplnených formulárov verejným orgánom cez internet,

g)

Prístup k technológiám umožňujúcim pripojenie na internet alebo iné siete z akéhokoľvek miesta v akomkoľvek čase (všadeprítomná pripojiteľnosť) a ich používanie

i)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledné tri mesiace:

používanie mobilného telefónu alebo smartfónu na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

používanie mobilného telefónu alebo smartfónu cez mobilnú telefónnu sieť na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

používanie mobilného telefónu alebo smartfónu cez bezdrôtovú sieť (napríklad WiFi) na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

používanie prenosného počítača (napríklad laptop, tablet) na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

používanie prenosného počítača (napríklad laptop, tablet) cez mobilnú telefónnu sieť s prístupom na internet mimo domova alebo pracoviska s použitím USB kľúča alebo SIM karty alebo mobilného telefónu či smartfónu ako modemu za posledné tri mesiace,

používanie prenosného počítača (napríklad laptop, tablet) cez bezdrôtovú sieť (napríklad WiFi) na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

používanie iných mobilných zariadení (napríklad mediálna alebo herná konzola, čítačka elektronických kníh alebo inteligentné hodinky) na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

nepoužívanie mobilných zariadení s prístupom na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace.

B.   Pokrytie

1.

Štatistickými jednotkami, na ktoré sa vzťahujú ukazovatele týkajúce sa domácností uvedené v časti A bode 2 tejto prílohy, sú domácnosti, v ktorých je aspoň jeden člen vo vekovej skupine 16 až 74 rokov.

2.

Štatistickými jednotkami, na ktoré sa vzťahujú ukazovatele týkajúce sa jednotlivcov uvedené v časti A bode 2 tejto prílohy, sú jednotlivci vo veku 16 až 74 rokov.

3.

Geografická oblasť zahŕňa domácnosti alebo jednotlivcov, príp. domácnosti aj jednotlivcov, ktorí bývajú v ktorejkoľvek časti územia členského štátu.

C.   Referenčné obdobie

Hlavným referenčným obdobím pre zber štatistických údajov je prvý štvrťrok 2016.

D.   Sociálno-ekonomické doplnkové ukazovatele

1.

V prípade tém a ich ukazovateľov uvedených v časti A bode 2 tejto prílohy, ktoré sa týkajú domácností, sa sledujú tieto doplnkové ukazovatele:

a)

región bydliska na úrovni NUTS 1;

b)

(nepovinné) región bydliska na úrovni NUTS 2;

c)

geografická poloha, teda či sa bydlisko nachádza v menej rozvinutom regióne, prechodnom regióne alebo rozvinutejšom regióne;

d)

stupeň urbanizácie, teda či sa bydlisko nachádza v husto osídlenej oblasti, stredne osídlenej oblasti alebo riedko osídlenej oblasti;

e)

druh domácnosti, uvedie sa počet členov domácnosti, (nepovinné) počet osôb vo veku od 16 do 24 rokov, (nepovinné) počet študentov vo veku od 16 do 24 rokov, (nepovinné) počet osôb vo veku od 25 do 64 rokov, (nepovinné) počet osôb vo veku 65 rokov alebo viac a osobitne sa sleduje počet detí vo veku do 16 rokov, (nepovinné) počet detí vo veku od 14 do 15 rokov, (nepovinné) počet detí vo veku od 5 do 13 rokov, (nepovinné) počet detí vo veku 4 roky alebo menej;

f)

(nepovinné) čistý mesačný príjem domácnosti, ktorý sa zisťuje ako hodnota alebo v intervaloch zodpovedajúcich kvartilom príjmov;

g)

(nepovinné) ekvivalentný celkový čistý mesačný príjem domácnosti v kvintiloch.

2.

V prípade tém a ich ukazovateľov uvedených v časti A bode 2 tejto prílohy, ktoré sa týkajú jednotlivcov, sa sledujú tieto doplnkové ukazovatele:

a)

pohlavie;

b)

krajina narodenia, pričom sa uvedie, či sa osoba narodila v tuzemsku alebo v zahraničí, ak v zahraničí, uvedie sa aj to, či ide o iný členský štát EÚ alebo o štát, ktorý nie je členským štátom EÚ;

c)

štátna príslušnosť, pričom sa uvedie, či osoba je občanom štátu bydliska alebo či osoba nie je občanom štátu bydliska a ďalej sa špecifikuje, či ide o občana iného členského štátu EÚ alebo občana štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ;

d)

vek v dokončených rokoch; (nepovinné) do 16 rokov alebo nad 74 rokov, príp. oboje;

e)

(nepovinné) faktický rodinný stav, či ide o osobu žijúcu alebo nežijúcu v konsenzuálnom zväzku;

f)

úroveň vzdelania, pričom sa uvedie najvyššia úroveň úspešne dokončeného vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania (ISCED 2011): najviac nižšie sekundárne vzdelanie (ISCED 0, 1 alebo 2), vyššie sekundárne a post-sekundárne vzdelanie (nezahrňované do terciárneho) (ISCED 3 alebo 4), terciárne vzdelanie (ISCED 5, 6, 7 alebo 8), nižšie ako primárne vzdelanie (ISCED 0), primárne vzdelanie (ISCED 1), nižšie sekundárne vzdelanie (ISCED 2), vyššie sekundárne vzdelanie (ISCED 3), post-sekundárne vzdelanie (nezahrňované do terciárneho) (ISCED 4), krátke terciárne študijné cykly (ISCED 5), bakalárske alebo rovnocenné (ISCED 6), magisterské alebo rovnocenné (ISCED 7) alebo doktorandské alebo rovnocenné (ISCED 8);

g)

ekonomická aktivita a postavenie v zamestnaní, pričom sa uvedie, či je osoba zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vrátane vypomáhajúcich členov domácností v rodinnom podniku (nepovinné: zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby na plný pracovný čas, zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby na kratší pracovný čas, zamestnanci so stálym zamestnaním alebo zamestnaním na dobu neurčitú, zamestnanec s dočasným zamestnaním alebo pracovnou zmluvou na dobu určitú, samostatne zárobkovo činné osoby vrátane vypomáhajúcich členov domácností v rodinnom podniku);

h)

(nepovinné) ekonomický sektor zamestnania:

Sekcie NACE Rev. 2

Opis

A

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

B, C, D a E

Priemyselná výroba, ťažba a dobývanie a iné odvetvia

F

Stavebníctvo

G, H a I

Veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby

J

Informácie a komunikácia

K

Finančné a poisťovacie činnosti

L

Činnosti v oblasti nehnuteľností

M a N

Služby pre podniky

O, P a Q

Verejná správa a obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc

R, S, T a U

Ostatné služby

i)

ekonomická aktivita a postavenie v zamestnaní, pričom sa uvedie, či je osoba nezamestnaná alebo je nepracujúci študent, alebo z iného dôvodu nepracujúci jednotlivec (nepovinný údaj: osoba je na dôchodku alebo predčasnom dôchodku, prestala podnikať, má trvalé zdravotné postihnutie, je v povinnej vojenskej službe alebo civilnej službe, vykonáva domáce práce alebo je neaktívna z akéhokoľvek iného dôvodu);

j)

zamestnanie podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-08), pričom sa uvedie, či je osoba klasifikovaná ako manuálny pracovník, nemanuálny pracovník, pracovník v oblasti IKT, pracovník mimo oblasti IKT a ako nepovinný údaj všetky zamestnania podľa ISCO-08 na dvojmiestnej úrovni.

E.   Periodicita

Údaje za rok 2016 sa predložia jednorazovo.

F.   Lehoty na zasielanie výsledkov

1.

Záznamy individuálnych údajov v zmysle článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 a bodu 6 prílohy II k nemu, ktoré neumožňujú priamu identifikáciu príslušných štatistických jednotiek, sa zašlú Eurostatu pred 5. októbrom 2016. Do tohto dátumu musí byť súbor údajov dokončený, zvalidovaný a prijatý.

2.

Metaúdaje uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa zašlú Eurostatu pred 31. májom 2016.

3.

Správa o kvalite uvedená v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa zašle Eurostatu do 5. novembra 2016.

4.

Údaje a metaúdaje sa poskytnú Eurostatu v súlade so štandardom výmeny údajov stanoveným Eurostatom cez jednotné kontaktné miesto. Metaúdaje a správa o kvalite sa poskytnú v štandardnej štruktúre stanovenej Eurostatom.


11.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/50


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2004

z 10. novembra 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

49,2

MA

75,6

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

62,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,7

ZZ

162,7

0709 93 10

MA

131,4

TR

177,9

ZZ

154,7

0805 20 10

CL

170,3

MA

81,7

PE

166,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

73,1

ZA

95,1

ZZ

125,0

0805 50 10

TR

105,6

ZZ

105,6

0806 10 10

BR

311,3

EG

226,4

PE

251,0

TR

169,1

ZZ

239,5

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

142,2

US

146,9

ZA

223,1

ZZ

133,6

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

135,2

XS

80,0

ZZ

93,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

11.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/53


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/2005

z 10. novembra 2015,

ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 33 a článok 31 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 22. júla 2013 prijala rozhodnutie 2013/393/SZBP (1), ktorým sa pán Franz-Michael SKJOLD MELLBIN vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Afganistane. Mandát OZEÚ má uplynúť 31. októbra 2015.

(2)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť o ďalšie obdobie 16 mesiacov.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by brániť dosahovaniu cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Franz-Michaela SKJOLDA MELLBINA ako OZEÚ v Afganistane sa predlžuje do 28. februára 2017. Rada môže rozhodnúť, že mandát OZEÚ sa skončí skôr, a to na základe posúdenia Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

Článok 2

Ciele politiky

OZEÚ zastupuje Úniu a v úzkej koordinácii so zástupcami členských štátov v Afganistane presadzuje ciele politiky Únie v Afganistane. Konkrétne, OZEÚ:

a)

prispieva k vykonávaniu spoločného vyhlásenia EÚ a Afganistanu, stratégie EÚ v Afganistane na roky 2014 – 2016 a prípadne dohody medzi EÚ a Afganistanom o spolupráci týkajúcej sa partnerstva a rozvoja (CAPD);

b)

podporuje politický dialóg medzi Úniou a Afganistanom;

c)

podporuje ústrednú úlohu Organizácie Spojených národov (OSN) v Afganistane s osobitným dôrazom na prispenie k lepšej koordinácii medzinárodnej pomoci, čím presadzuje vykonávanie komuniké z konferencií v Bonne, Chicagu, Tokiu a Londýne, ako aj príslušných rezolúcií OSN.

Článok 3

Mandát

Na účely plnenia mandátu OZEÚ v úzkej spolupráci so zástupcami členských štátov v Afganistane:

a)

presadzuje názory Únie na politický proces a vývoj v Afganistane;

b)

udržiava úzke styky s príslušnými afganskými inštitúciami, najmä s vládou a parlamentom, ako aj s miestnymi orgánmi, a podporuje ich rozvoj. Mal by byť v styku aj s inými afganskými politickými skupinami a s inými príslušnými aktérmi v Afganistane, najmä s príslušnými aktérmi občianskej spoločnosti;

c)

udržiava úzke styky s príslušnými medzinárodnými a regionálnymi zainteresovanými stranami v Afganistane, najmä s osobitným splnomocnencom generálneho tajomníka OSN a s vysokým civilným predstaviteľom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a s inými kľúčovými partnermi a organizáciami;

d)

poskytuje poradenstvo v otázke pokroku dosiahnutého pri plnení cieľov spoločného vyhlásenia EÚ a Afganistanu, stratégie EÚ v Afganistane na roky 2014 – 2016, Dohody medzi EÚ a Afganistanom o spolupráci týkajúcej sa partnerstva a rozvoja (CAPD) a komuniké z konferencií v Bonne, Chicagu, Tokiu a Londýne, a to najmä v týchto oblastiach:

i)

budovanie civilných kapacít, najmä na nižšej ako celoštátnej úrovni,

ii)

dobrá správa vecí verejných a zriaďovanie inštitúcií potrebných na existenciu právneho štátu, najmä nezávislého súdnictva,

iii)

volebné a ústavné reformy,

iv)

reformy sektora bezpečnosti vrátane posilňovania justičných inštitúcií a právneho štátu, národnej armády a policajného zboru, a predovšetkým rozvoja civilnej policajnej služby,

v)

podpora rastu, a to predovšetkým prostredníctvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka,

vi)

plnenie medzinárodných záväzkov Afganistanu v oblasti ľudských práv vrátane dodržiavania práv osôb patriacich k menšinám a práv žien a detí,

vii)

dodržiavanie demokratických zásad a právneho štátu,

viii)

zvyšovanie účasti žien vo verejnej správe, v občianskej spoločnosti a – v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000)– na mierovom procese,

ix)

plnenie medzinárodných záväzkov Afganistanu vrátane spolupráce v rámci medzinárodného úsilia v oblasti boja proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a obchodovaniu s ľuďmi, ako aj proti šíreniu zbraní vrátane zbraní hromadného ničenia a súvisiaceho materiálu,

x)

podpora humanitárnej pomoci a pokojný návrat utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny a

xi)

zvyšovanie účinnosti prítomnosti a činností Únie v Afganistane a prispievanie k vypracúvaniu pravidelných správ o vykonávaní stratégie EÚ v Afganistane na roky 2014 – 2016 požadovaných Radou;

e)

aktívne sa zúčastňuje na miestnych koordinačných fórach, akým je napríklad spoločná rada pre koordináciu a monitorovanie, a zároveň zabezpečuje úplné informovanie nezúčastnených členských štátov o rozhodnutiach prijatých na týchto úrovniach;

f)

poskytuje poradenstvo v otázkach účasti a pozícií Únie na medzinárodných konferenciách v súvislosti s Afganistanom a najmä v súvislosti s nadchádzajúcou medzinárodnou konferenciou ministrov o Afganistane, ktorá sa uskutoční v Bruseli a ktorej spoločným usporiadateľom bude Únia, v úzkej spolupráci s afganskými úradmi a hlavnými medzinárodnými partnermi;

g)

aktívne sa zapája do podpory regionálnej spolupráce prostredníctvom relevantných iniciatív vrátane istanbulského procesu a konferencie regionálnej hospodárskej spolupráce v prospech Afganistanu (RECCA);

h)

prispieva k vykonávaniu politiky Únie v oblasti ľudských práv a usmernení EÚ pre oblasť ľudských práv, najmä pokiaľ ide o ženy a deti v oblastiach postihnutých konfliktom, a to najmä sledovaním vývoja v tomto smere a reagovaním naň;

i)

podľa potreby poskytuje podporu inkluzívnemu mierovému procesu, ktorý sa uskutočňuje pod vedením Afganistanu a ktorého cieľom je politické urovnanie v súlade s podmienkami stanovenými na konferencii v Bonne.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu pod vedením VP.

2.   PBV je s OZEÚ v úzkom spojení a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV činnosť OZEÚ v rámci jeho mandátu strategicky usmerňuje a politicky riadi bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

3.   OZEÚ svoju činnosť úzko koordinuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a s jej príslušnými útvarmi.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. novembra 2015 do 28. februára 2017 je 7 625 000 EUR.

2.   Riadenie výdavkov sa uskutočňuje v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Riadenie výdavkov je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, zodpovedá za vytvorenie tímu. Tím zahŕňa odborníkov na konkrétne politické otázky podľa požiadaviek mandátu. OZEÚ bezodkladne a pravidelne informuje Radu a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty, inštitúcie Únie a ESVČ môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov takto vyslaného personálu hradí príslušný členský štát, príslušná inštitúcia Únie alebo ESVČ. Na prácu pre OZEÚ sa môžu prideliť aj experti, ktorých do inštitúcií Únie alebo do ESVČ vyslali členské štáty. Členovia medzinárodného zmluvného personálu musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu členskému štátu, vysielajúcej inštitúcii Únie alebo ESVČ a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na vykonávanie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskou krajinou. Členské štáty a ESVČ poskytnú na tento účel všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2013/488/EÚ (2).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby mal OZEÚ prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Delegácie Únie a/alebo členské štáty podľa potreby poskytujú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

V súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijíma OZEÚ v súlade so svojím mandátom a v závislosti od bezpečnostnej situácie v oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod jeho priamym vedením, a to najmä tak, že:

a)

na základe usmernenia ESVČ vypracúva konkrétny bezpečnostný plán zahŕňajúci konkrétne fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia, riadenie bezpečného presunu personálu do oblasti, za ktorú zodpovedá a v rámci nej, ako aj riadenie bezpečnostných incidentov, a ďalej pohotovostný a evakuačný plán úradu;

b)

zabezpečuje, aby všetci členovia personálu nasadzovaní mimo Únie boli poistení pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžaduje situácia v konkrétnej oblasti, za ktorú zodpovedá;

c)

zabezpečuje, aby všetci členovia tímu OZEÚ, ktorí sa majú nasadiť mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu, absolvovali pred presunom do oblasti, za ktorú zodpovedá, alebo bezprostredne po ňom primeraný bezpečnostný výcvik podľa stupňa rizikovosti prideleného zo strany ESVČ uvedenej oblasti;

d)

zabezpečuje vykonávanie všetkých dohodnutých odporúčaní vypracovaných na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti a predkladá Rade, VP a Komisii písomné správy o ich vykonávaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach v rámci správy o pokroku a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva VP a PBV správy. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže podávať správy aj Rade pre zahraničné veci. V súlade s článkom 36 zmluvy sa OZEÚ môže podieľať na informovaní Európskeho parlamentu.

Článok 12

Koordinácia

1.   V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie prispieva OZEÚ k jednotnosti, konzistentnosti a účinnosti činnosti Únie a pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje Únie a opatrenia členských štátov pôsobili súdržne. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie, ako aj s činnosťou delegácie Únie v Pakistane. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Únie.

2.   Na mieste sa úzke vzťahy udržiavajú s vedúcimi misií členských štátov a vedúcimi delegácií Únie. Tí sa snažia čo najviac pomáhať OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ poskytuje vedúcemu policajnej misie Európskej Únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) politické usmernenia na miestnej úrovni. OZEÚ a veliteľ civilných operácií sa podľa potreby vzájomne radia. OZEÚ je tiež v spojení s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi pôsobiacimi v oblasti.

Článok 13

Pomoc súvisiaca s nárokmi

OZEÚ a jeho personál pomáhajú pri poskytovaní informácií pri riešení všetkých nárokov a záväzkov, ktoré vyplývajú z mandátov predchádzajúcich OZEÚ v Afganistane a poskytujú administratívnu pomoc a prístup k príslušným spisom na takéto účely.

Článok 14

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými iniciatívami Únie v regióne sa pravidelne skúma. OZEÚ predloží Rade, VP a Komisii do konca júna 2016 správu o pokroku a do konca novembra 2016 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2015.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Radu

predseda

P. GRAMEGNA


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/393/SZBP z 22. júla 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/382/SZBP, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane (Ú. v. EÚ L 198, 23.7.2013, s. 47).

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).


11.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/58


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/2006

z 10. novembra 2015,

ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 33 a článok 31 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 8. decembra 2011 prijala rozhodnutie 2011/819/SZBP (1), ktorým vymenovala pána Alexandra RONDOSA za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Africký roh. Mandát OZEÚ má uplynúť 31. októbra 2015.

(2)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť o ďalšie obdobie 16 mesiacov.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by brániť dosahovaniu cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Alexandra RONDOSA ako OZEÚ pre Africký roh sa predlžuje do 28. februára 2017. Rada môže rozhodnúť, že sa mandát OZEÚ skončí skôr, a to na základe posúdenia Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

Na účely mandátu OZEÚ sa vymedzuje, že Africký roh zahŕňa Džibutskú republiku, Eritrejský štát, Etiópsku federatívnu demokratickú republiku, Kenskú republiku, Somálsku federatívnu republiku, Sudánsku republiku, Juhosudánsku republiku a Ugandskú republiku. Pokiaľ ide o otázky so širšími regionálnymi dôsledkami, OZEÚ podľa potreby spolupracuje s krajinami a regionálnymi subjektmi mimo regiónu Afrického rohu.

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Únie v súvislosti s Africkým rohom, ako sa uvádzajú v jej strategickom rámci prijatom 14. novembra 2011, regionálnom akčnom pláne pre Africký roh na roky 2015-2020 prijatom 26. októbra 2015 a príslušných záveroch Rady, a jeho cieľom je najmä aktívne prispievať k regionálnemu a medzinárodnému úsiliu o dosiahnutie pokojného spolužitia a trvalého mieru, bezpečnosti a rozvoja v krajinách tohto regiónu, ako i v ich vzájomných vzťahoch. OZEÚ okrem toho prispieva k zlepšeniu kvality, intenzity, vplyvu a viditeľnosti viaczložkovej angažovanosti Únie v oblasti Afrického rohu.

2.   Ciele politiky, ku ktorým OZEÚ prispieva, zahŕňajú okrem iného:

a)

pokračujúcu stabilizáciu Afrického rohu, berúc do úvahy širšiu regionálnu dynamiku;

b)

vyriešenie konfliktov, konkrétne konfliktov v Somálsku, Južnom Sudáne a Sudáne, a predchádzanie potenciálnym konfliktom medzi krajinami tohto regiónu alebo v rámci nich a včasné varovanie pred takýmito konfliktami;

c)

podporu regionálnej politickej, bezpečnostnej a hospodárskej spolupráce;

d)

zlepšenie riadenia zmiešaných migračných tokov z Afrického rohu a v rámci neho, zaoberajúc sa aj podstatnými príčinami takýchto tokov.

Článok 3

Mandát

1.   Na dosiahnutie cieľov politiky Únie v súvislosti s Africkým rohom sa OZEÚ udeľuje mandát:

a)

spolupracovať na základe strategického rámca a jeho regionálneho akčného plánu so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami v regióne, vládami, regionálnymi orgánmi, medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, občianskou spoločnosťou a diaspórami na účely podpory cieľov Únie a prispievania k lepšiemu pochopeniu úlohy Únie v tomto regióne;

b)

spolupracovať s hlavnými aktérmi mimo regiónu, ktorí majú v Africkom rohu vplyv, v záujme riešenia otázok širšej regionálnej stability, a to aj pokiaľ ide o Červené more a západný Indický oceán. Uvedené vzťahy zahŕňajú dvojstrannú spoluprácu so Spojenými štátmi americkými, krajinami Perzského zálivu, Egyptom, Tureckom a Čínou, regionálnymi kontaktmi s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) a interakciu s inými príslušnými aktérmi hneď, keď sa objavia;

c)

zastupovať Úniu na príslušných medzinárodných fórach a v prípade potreby zabezpečiť viditeľnosť podpory Únie pri riešení kríz a konfliktov a tiež pri predchádzaní konfliktom;

d)

podnecovať a podporovať účinnú politickú a bezpečnostnú spoluprácu a hospodársku integráciu v tomto regióne prostredníctvom partnerstva Únie s Africkou úniou (AÚ) a regionálnymi organizáciami, najmä Medzivládnym úradom pre rozvoj (IGAD);

e)

sledovať politický vývoj v regióne a prispievať k rozvoju politiky Únie zameranej na tento región, a to aj v súvislosti so Somálskom, Sudánom, Južným Sudánom a Eritreou, sporom o hranice medzi Etiópiou a Eritreou a vykonávaním dohody z Alžíra, sporom o hranicu medzi Džibutom a Eritreou, s iniciatívou pre povodie Nílu a inými znepokojujúcimi otázkami týkajúcimi sa tohto regiónu, ktoré ovplyvňujú jeho bezpečnosť, stabilitu a prosperitu;

f)

preskúmavať cezhraničné výzvy týkajúce sa najmä migrácie a na požiadanie sa zapájať do dialógov o migrácii s príslušnými zainteresovanými stranami, a zo všeobecnejšieho hľadiska intenzívnejšie prispievať k politikám Únie týkajúcim sa migrácie a utečencov v súvislosti s týmto regiónom v súlade s politickými prioritami Únie s cieľom zvýšiť spoluprácu, a to aj pokiaľ ide o návrat a readmisiu;

g)

pokiaľ ide o Somálsko, v úzkej koordinácii s vedúcim delegácie Únie pre Somálsko a príslušnými regionálnymi a medzinárodnými partnermi vrátane osobitného zástupcu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) pre Somálsko, AÚ a IGAD naďalej aktívne prispievať k činnostiam a iniciatívam, ktorých výsledkom bude ďalšia stabilizácia a dojednania zamerané na Somálsko po skončení prechodného obdobia v nadväznosti na pakt o novej dohode z roku 2013 a pokrok pri budovaní federálneho štátu, a na účely dosiahnutia dôveryhodného a inkluzívneho volebného procesu v Somálsku v roku 2016. Okrem toho bude OZEÚ naďalej podporovať rozvoj bezpečnostného sektora v Somálsku, a to aj prostredníctvom misií Únie v rámci SBOP nasadených v tomto regióne;

h)

pokiaľ ide o Sudán, v úzkej spolupráci s vedúcimi delegácií Únie v Chartúme a vedúcimi delegácií pri AÚ v Addis Abebe prispievať k súdržnosti a efektívnosti politiky Únie voči Sudánu a podporovať politické riešenia prebiehajúcich konfliktov v Dárfúre, Južnom Kordofáne a Modrom Níle a národné zmierenie prostredníctvom holistického politického procesu. OZEÚ v tejto súvislosti prispieva k jednotnému medzinárodnému prístupu spolu s AÚ a najmä vykonávacím panelom AÚ na vysokej úrovni pre Sudán a Južný Sudán (ďalej len „AUHIP“), OSN a inými hlavnými regionálnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami, s prihliadnutím aj na potrebu podporovať pokojné spolužitie medzi Sudánom a Južným Sudánom, najmä prostredníctvom vykonávania dohôd z Addis Abeby a riešenia otvorených otázok v nadväznosti na komplexnú mierovú dohodu;

i)

pokiaľ ide o Južný Sudán, vychádzajúc z nedávno podpísanej dohody o vyriešení konfliktu v Južnom Sudáne (ARC), naďalej spolupracovať na regionálnej úrovni, najmä s IGAD, AÚ, OSN, krajinami susediacimi s Južným Sudánom a ďalšími významnými medzinárodnými partnermi, aby sa zabezpečilo vykonávanie tejto dohody. V tejto súvislosti OZEÚ pracuje v úzkej spolupráci s vedúcim delegácie EÚ v Jube a vedúcim delegácie pri AÚ v Addis Abebe;

j)

pozorne sledovať iné cezhraničné výzvy s dopadom na oblasť Afrického rohu so zameraním na radikalizáciu a terorizmus, ale aj so zreteľom na námornú bezpečnosť a pirátstvo, organizovanú trestnú činnosť, pašovanie zbraní, výrobkov z voľne žijúcich zvierat, drog a iného tovaru a obchodovanie s nimi, ako aj akékoľvek politické a bezpečnostné dôsledky humanitárnych kríz;

k)

podporovať prístup k humanitárnej pomoci v celom regióne;

l)

prispievať k vykonávaniu rozhodnutia Rady 2011/168/SZBP (2) a politiky Únie v oblasti ľudských práv v spolupráci s OZEÚ pre ľudské práva vrátane usmernení EÚ pre oblasť ľudských práv, najmä usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch, ako aj usmernení EÚ o násilí na ženách a dievčatách a boji proti všetkým formám ich diskriminácie, a politiky Únie, pokiaľ ide o rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000), a to aj sledovaním vývoja v tejto oblasti a podávaním správ a formulovaním odporúčaní v tejto súvislosti.

2.   Na účely plnenia mandátu OZEÚ okrem iného:

a)

poskytuje poradenstvo a v prípade potreby podáva správy o vymedzení pozícií Únie na medzinárodných fórach s cieľom iniciatívne podporovať komplexný politický prístup Únie zameraný na Africký roh;

b)

udržiava si prehľad o všetkých činnostiach Únie.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu pod vedením VP.

2.   PBV je s OZEÚ v úzkom spojení a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV činnosť OZEÚ v rámci mandátu strategicky usmerňuje a politicky riadi bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

3.   OZEÚ svoju prácu úzko koordinuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a jej príslušnými oddeleniami, ako aj delegáciami Únie v regióne a s Komisiou.

Článok 5

Financovanie

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. novembra 2015 do 28. februára 2017 je 3 500 000 EUR.

2.   S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, zodpovedá za vytvorenie svojho tímu. Tím zahŕňa odborníkov na konkrétne politické a bezpečnostné otázky vyplývajúce z mandátu. OZEÚ bezodkladne a pravidelne informuje Radu a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty, inštitúcie Únie a ESVČ môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov takto vyslaného personálu hradí príslušný členský štát, resp. dotknutá inštitúcia Únie alebo ESVČ. K OZEÚ sa tiež môžu prideliť experti, ktorých do inštitúcií Únie alebo ESVČ vyslali členské štáty. Členovia medzinárodného zmluvného personálu musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu členskému štátu, vysielajúcej inštitúcii Únie alebo ESVČ, a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

4.   Personál OZEÚ je umiestnený spoločne s príslušnými útvarmi ESVČ alebo delegáciami Únie, aby sa zabezpečila súdržnosť a jednotnosť ich príslušných činností.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a personálu OZEÚ

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na vykonávanie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov personálu OZEÚ, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskými krajinami. Členské štáty a ESVČ poskytnú na tento účel všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2013/488/EÚ (3).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia, ESVČ a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby OZEÚ mal prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Logistickú podporu v regióne poskytujú podľa okolností delegácie Únie v regióne a členské štáty.

Článok 10

Bezpečnosť

V súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijíma OZEÚ v súlade so svojím mandátom a v závislosti od bezpečnostnej situácie v oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod priamym vedením OZEÚ, predovšetkým tak, že:

a)

na základe usmernenia ESVČ vypracuje konkrétny bezpečnostný plán zahŕňajúci konkrétne fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia, riadenie bezpečného presunu personálu do oblasti, za ktorú zodpovedá, a v rámci nej, ako aj riadenie bezpečnostných incidentov, a ďalej pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečuje, aby všetci členovia personálu nasadzovaní mimo Únie boli poistení pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžaduje situácia v oblasti, za ktorú zodpovedá;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia tímu OZEÚ, ktorí sa majú nasadiť mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu zúčastnili pred presunom do oblasti, za ktorú zodpovedá, alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý uvedenej oblasti pridelila ESVČ;

d)

zabezpečuje vykonávanie všetkých dohodnutých odporúčaní vypracovaných na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti a predkladá Rade, VP a Komisii písomné správy o ich vykonávaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach v rámci správy o pokroku a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

1.   OZEÚ pravidelne podáva VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže poskytovať správy Rade pre zahraničné veci. V súlade s článkom 36 zmluvy sa OZEÚ môže podieľať na informovaní Európskeho parlamentu.

2.   OZEÚ v koordinácii s delegáciami Únie v regióne podáva správy o najlepšom spôsobe realizácie iniciatív Únie, akou je napríklad príspevok Únie k reformám, ako aj začleňovaní politických aspektov príslušných rozvojových projektov Únie.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ prispieva k jednotnosti, konzistentnosti a účinnosti akcie Únie a v záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje Únie a opatrenia členských štátov pôsobili súdržne. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou delegácií Únie a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Únie pôsobiacim v regióne.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke vzťahy s vedúcimi delegácií Únie a vedúcimi misií členských štátov, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní mandátu. OZEÚ v úzkej koordinácii s príslušnými delegáciami Únie na miestnej úrovni politicky usmerňuje veliteľa ozbrojených síl operácie EUNAVFOR Atalanta, veliteľa misie EÚ EUTM Somalia a vedúceho misie EUCAP NESTOR. OZEÚ, velitelia operácií EÚ a veliteľ civilných operácií sa podľa potreby vzájomne radia.

3.   OZEÚ úzko spolupracuje s orgánmi zúčastnených štátov, OSN, AÚ, IGAD, inými národnými regionálnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami, ako aj s občianskou spoločnosťou v regióne.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými iniciatívami Únie v regióne sa pravidelne skúma. OZEÚ predloží Rade, VP a Komisii správu o pokroku do konca júna 2016 a súhrnnú správu o vykonávaní mandátu do konca novembra 2016.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2015.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Radu

predseda

P. GRAMEGNA


(1)  Rozhodnutie Rady 2011/819/SZBP z 8. decembra 2011, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Africký roh (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2011, s. 62).

(2)  Rozhodnutie Rady 2011/168/SZBP z 21. marca 2011 o Medzinárodnom trestnom súde a o zrušení spoločnej pozície 2003/444/SZBP (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 56).

(3)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).


11.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/64


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/2007

z 10. novembra 2015,

ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 33 a článok 31 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 19. januára 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/77 (1), ktorým sa pán Lars-Gunnar WIGEMARK vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bosne a Hercegovine. Mandát OZEÚ má uplynúť 31. októbra 2015.

(2)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť o ďalšie obdobie 16 mesiacov.

(3)

OZEÚ bude mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Larsa-Gunnarr WIGEMARKA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bosne a Hercegovine sa týmto predlžuje do 28. februára 2017. Rada môže rozhodnúť, že mandát OZEÚ sa skončí skôr, a to na základe posúdenia zo strany Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ je založený na týchto cieľoch politiky Únie v Bosne a Hercegovine: neustály pokrok v procese stabilizácie a pridruženia s cieľom vytvoriť stabilnú, životaschopnú, mierovú a mnohonárodnostnú Bosnu a Hercegovinu, ktorá mierumilovne spolupracuje so svojimi susedmi a nezvratne smeruje k členstvu Únie. Únia bude tiež naďalej podporovať vykonávanie Všeobecnej rámcovej dohody o mieri (GFAP) v Bosne a Hercegovine.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie cieľov politiky sa OZEÚ udeľuje mandát:

a)

ponúkať poradenstvo Únie a podporovať politický proces;

b)

zabezpečovať súlad a súdržnosť činností Únie;

c)

uľahčovať dosahovanie pokroku v súvislosti s politickými, hospodárskymi a európskymi prioritami;

d)

monitorovať výkonné a legislatívne orgány na všetkých úrovniach vlády v Bosne a Hercegovine a poskytovať im poradenstvo, ako aj nadväzovať styky s orgánmi a politickými stranami v Bosne a Hercegovine;

e)

zabezpečovať vykonávanie úsilia Únie v celkovom rozsahu činností v oblasti právneho štátu a reformy sektora bezpečnosti, podporovať celkovú koordináciu úsilia Únie v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii a poskytovať politické riadenie tohto úsilia na miestnej úrovni, a v tejto súvislosti podľa potreby poskytovať posúdenie a poradenstvo VP a Komisii;

f)

poskytovať podporu posilnenému a účinnejšiemu prepojeniu trestného súdnictva a polície v Bosne a Hercegovine;

g)

bez toho, aby bola dotknutá štruktúra vojenského velenia, ponúkať veliteľovi ozbrojených síl EÚ politické usmernenia týkajúce sa vojenských otázok miestneho politického rozmeru, najmä takých, ktoré sa týkajú citlivých operácií, vzťahov s miestnymi orgánmi a vzťahov s miestnymi médiami; radiť sa s veliteľom ozbrojených síl EÚ predtým, ako prijme politické opatrenie, ktoré môže ovplyvniť bezpečnostnú situáciu;

h)

koordinovať a vykonávať úsilie, ktoré Únia vyvíja v záujme informovania verejnosti v Bosne a Hercegovine o otázkach týkajúcich sa Únie;

i)

podporovať proces integrácie do EÚ prostredníctvom cielenej verejnej diplomacie a podporných činností Únie zameraných na dosiahnutie dôkladnejšieho porozumenia otázok týkajúcich sa EÚ a ich podpory zo strany verejnosti v Bosne a Hercegovine, a to aj prostredníctvom zapojenia aktérov občianskej spoločnosti na miestnej úrovni;

j)

prispievať k rozvoju a upevňovaniu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Bosne a Hercegovine v súlade s politikou v oblasti ľudských práv a usmerneniami Únie o ľudských právach;

k)

rokovať s príslušnými orgánmi Bosny a Hercegoviny o ich plnej spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY);

l)

v súlade s procesom integrácie do Únie poskytovať poradenstvo a pomáhať v súvislosti s politickým dialógom o nevyhnutných ústavných zmenách, uľahčovať a monitorovať ho;

m)

udržiavať úzke vzťahy s vysokým predstaviteľom v Bosne a Hercegovine a inými príslušnými medzinárodnými organizáciami, ktoré pracujú v krajine, a konzultovať s nimi;

n)

podľa potreby poskytovať poradenstvo VP týkajúce sa fyzických alebo právnických osôb, voči ktorým by sa vzhľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine mohli prijať reštriktívne opatrenia;

o)

bez toho, aby boli dotknuté príslušné štruktúry velenia, pomáhať pri zabezpečovaní toho, aby sa všetky nástroje Únie v danej oblasti uplatňovali jednotne na účely dosiahnutia jej politických cieľov.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu pod vedením VP.

2.   PBV je s OZEÚ v úzkom spojení a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci jeho mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

3.   OZEÚ úzko koordinuje svoju činnosť s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a s jej príslušnými útvarmi.

Článok 5

Financovanie

1.   Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. novembra 2015 do 28. februára 2017 je 7 600 000 EUR.

2.   S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. Účasť fyzických a právnických osôb na zadávaní verejných zákaziek zo strany OZEÚ je otvorená bez obmedzenia. Okrem toho sa na tovary zakúpené zo strany OZEÚ nevzťahuje pravidlo pôvodu.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   Na pomoc OZEÚ pri vykonávaní mandátu a na prispievanie k súdržnosti, viditeľnosti a účinnosti celkovej činnosti Únie v Bosne a Hercegovine sa prideľuje osobitný personál. V rámci mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá OZEÚ za vytvorenie tímu. Tím zahŕňa členov, ktorí sú odborníkmi na osobitné politické otázky vyplývajúce z mandátu. OZEÚ bezodkladne informuje Radu a Komisiu o zložení tímu.

2.   Členské štáty, inštitúcie Únie a ESVČ môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov vyslaného personálu hradí príslušný členský štát, inštitúcia Únie alebo ESVČ. K OZEÚ sa tiež môžu prideliť experti, ktorých do inštitúcií Únie alebo ESVČ vyslali členské štáty. Členovia medzinárodného zmluvného personálu musia byť štátnymi príslušníkmi členského štátu.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu členskému štátu, inštitúcii Únie alebo ESVČ a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a personálu OZEÚ

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov personálu OZEÚ, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskými stranami. Členské štáty a ESVČ poskytnú na takýto účel všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia tímu OZEÚ dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/488/EÚ (2).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby mal OZEÚ prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Delegácie Únie a/alebo členské štáty podľa potreby poskytujú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

V súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijíma OZEÚ v súlade s mandátom OZEÚ a v závislosti od bezpečnostnej situácie v oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod priamym vedením OZEÚ, najmä tak, že:

a)

vypracuje konkrétny bezpečnostný plán založený na usmernení zo strany ESVČ, ktorý zahŕňa fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia, ktorým sa riadi bezpečný presunu personálu do oblasti, za ktorú zodpovedá, a v rámci nej, ako aj riadenie bezpečnostných incidentov, a ktorý obsahuje aj pohotovostný a evakuačný plán;

b)

zabezpečuje, aby všetci členovia personálu nasadzovaní mimo Únie boli poistení pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti, za ktorú zodpovedá;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia tímu OZEÚ, ktorí sa majú nasadiť mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu, zúčastnili pred presunom do oblasti, za ktorú zodpovedá, alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti prideleného uvedenej oblasti zo strany ESVČ;

d)

zabezpečuje vykonávanie všetkých dohodnutých odporúčaní vypracovaných na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti a predkladá Rade, VP a Komisii písomné správy o ich vykonávaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach v rámci správy o pokroku a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Predkladanie správ

OZEÚ pravidelne podáva ústne a písomné správy VP a PBV. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže podávať správy aj Rade pre zahraničné veci. OZEÚ sa môže v súlade s článkom 36 zmluvy podieľať na informovaní Európskeho parlamentu.

Článok 12

Koordinácia

1.   V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie prispieva OZEÚ k jednotnosti, konzistentnosti a účinnosti činnosti Únie a pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje Únie a činnosti členských štátov pôsobili súdržne. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie a prípadne aj ďalších OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Únie.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke vzťahy s vedúcimi delegácií Únie v regióne a vedúcimi misií členských štátov. Vedúci misií členských štátov vyvíjajú čo najväčšie úsilie, aby OZEÚ pomáhali pri vykonávaní mandátu. OZEÚ je tiež v spojení s medzinárodnými a regionálnymi aktérmi pôsobiacimi v teréne a predovšetkým úzko spolupracuje s vysokým predstaviteľom v Bosne a Hercegovine.

3.   V záujme podpory operácií krízového riadenia Únie OZEÚ spolu s ostatnými aktérmi Únie prítomnými v oblasti zlepšuje šírenie a výmenu informácií zo strany uvedených aktérov Únie s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň spoločnej informovanosti o situácii a jej hodnotenia.

Článok 13

Pomoc súvisiaca s nárokmi

OZEÚ a personál OZEÚ pomáhajú pri poskytovaní informácií pri riešení všetkých nárokov a záväzkov, ktoré vyplývajú z mandátov predchádzajúcich OZEÚ v Bosne a Hercegovine, a poskytujú administratívnu pomoc a prístup k príslušným spisom na takéto účely.

Článok 14

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými príspevkami Únie v regióne sa pravidelne skúma. OZEÚ predloží Rade, VP a Komisii do konca júna 2016 správu o pokroku a do konca novembra 2016 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2015.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Radu

predseda

P. GRAMEGNA


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/77 z 19. januára 2015, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Bosne a Hercegovine (Ú. v. EÚ L 13, 20.1.2015, s. 7).

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).


11.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/69


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/2008

z 10. novembra 2015,

ktorým sa mení rozhodnutie 2010/452/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 a články 42 ods. 4 a 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 12. augusta 2010 prijala rozhodnutie 2010/452/SZBP (1), na základe ktorého predĺžila pozorovateľskú misiu Európskej únie v Gruzínsku (ďalej len „EUMM Georgia“ alebo „misia“) zriadenú jednotnou akciou Rady 2008/736/SZBP (2).

(2)

Rada 16. decembra 2014 prijala rozhodnutie 2014/915/SZBP (3), ktorým sa rozhodnutie 2010/452/SZBP mení a misia sa predlžuje do 14. decembra 2016 a poskytuje sa referenčná suma do 14. decembra 2015.

(3)

Mala by sa poskytnúť nová referenčná suma na obdobie od 15. decembra 2015 do 14. decembra 2016.

(4)

Rozhodnutie 2010/452/SZBP by sa preto malo primeraným spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/452/SZBP sa mení takto:

1.

v článku 14 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou v období od 15. decembra 2015 do 14. decembra 2016 je 17 640 000 EUR.“;

2.

v článku 14 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú týmto odsekom:

„2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. Účasť fyzických a právnických osôb na zadávaní verejných zákaziek zo strany misie EUMM Georgia je otvorená bez obmedzenia. Okrem toho sa na tovary zakúpené misiou EUMM Georgia nevzťahuje pravidlo pôvodu.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 15. decembra 2015.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Radu

predseda

P. GRAMEGNA


(1)  Rozhodnutie Rady 2010/452/SZBP z 12. augusta 2010 o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia (Ú. v. EÚ L 213, 13.8.2010, s. 43).

(2)  Jednotná akcia Rady 2008/736/SZBP z 15. septembra 2008 o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia (Ú. v. EÚ L 248, 17.9.2008, s. 26).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/915/SZBP zo 16. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/452/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia (Ú. v. EÚ L 360, 17.12.2014, s. 56).


11.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/70


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/2009

z 10. novembra 2015

o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Poľsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (1), a najmä na jeho článok 33,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Podľa článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2008/615/SVV sa osobné údaje podľa uvedeného rozhodnutia nesmú poskytnúť, pokiaľ sa všeobecné ustanovenia o ochrane údajov stanovené v kapitole 6 uvedeného rozhodnutia nevykonali vo vnútroštátnom práve území členských štátov, ktoré sa takéhoto poskytnutia zúčastňujú.

(2)

V článku 20 rozhodnutia Rady 2008/616/SVV (2) sa ustanovuje, že skutočnosť, či v súvislosti s automatizovanou výmenou údajov v súlade s kapitolou 2 rozhodnutia 2008/615/SVV bola splnená uvedená podmienka, sa má overiť na základe hodnotiacej správy vypracovanej na základe dotazníka, hodnotiacej návštevy a skúšobného testu.

(3)

Podľa kapitoly 4 bodu 1.1 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV sa dotazník, ktorý vypracovala príslušná pracovná skupina Rady, týka každej automatizovanej výmeny údajov a členský štát naň má odpovedať, hneď ako je presvedčený, že spĺňa predpoklady na výmenu údajov v relevantnej kategórii údajov.

(4)

Poľsko vyplnilo dotazník o ochrane údajov a dotazník o výmene daktyloskopických údajov.

(5)

Poľsko úspešne uskutočnilo skúšobnú prevádzku spolu s Rakúskom.

(6)

V Poľsku sa uskutočnila hodnotiaca návšteva a správu o nej vypracoval rakúsky hodnotiaci tím, ktorý ju zaslal príslušnej pracovnej skupine Rady.

(7)

Celková hodnotiaca správa, v ktorej sa zhrnuli výsledky dotazníka, hodnotiacej návštevy a skúšobnej prevádzky týkajúce sa výmeny daktyloskopických údajov, sa predložila Rade.

(8)

Dňa 13. júla 2015 Rada dospela k záveru, že Poľsko v plnej miere vykonalo všeobecné ustanovenia o ochrane údajov stanovené v kapitole 6 rozhodnutia 2008/615/SVV.

(9)

Na účely automatizovaného vyhľadávania daktyloskopických údajov by Poľsko preto malo byť oprávnené dostávať a poskytovať osobné údaje podľa článku 9 rozhodnutia 2008/615/SVV.

(10)

Dánsko je viazané rozhodnutím 2008/615/SVV a preto sa zúčastňuje na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2008/615/SVV.

(11)

Írsko je viazané rozhodnutím 2008/615/SVV a preto sa zúčastňuje na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2008/615/SVV.

(12)

Spojené kráľovstvo nie je viazané rozhodnutím 2008/615/SVV a preto sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2008/615/SVV, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely automatizovaného vyhľadávania daktyloskopických údajov je Poľsko oprávnené dostávať a poskytovať osobné údaje podľa článku 9 rozhodnutia 2008/615/SVV od 12. novembra 2015.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v súlade so zmluvami.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Radu

predseda

P. GRAMEGNA


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).