ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 293

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
10. novembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1972 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

11

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1973 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1976 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1977 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a o nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

29

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

10.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1970

z 8. júla 2015,

ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a najmä na jeho článok 122 ods. 2 piaty pododsek,

keďže:

(1)

Účelom tohto nariadenia je určiť, ktoré nezrovnalosti by mali členské štáty oznamovať Komisii. Aby si Komisia mohla plniť úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, a najmä aby mohla analyzovať riziká, malo by sa stanoviť aj to, ktoré údaje sa majú poskytovať.

(2)

Finančné záujmy Únie by mali byť chránené rovnako bez ohľadu na fond, ktorý sa využíva na dosiahnutie cieľov, na ktoré bol zriadený. Na tento účel sa v nariadení (EÚ) č. 1303/2013, ako aj v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (2), (EÚ) č. 223/2014 (3) a (EÚ) č. 514/2014 (4) udeľuje Komisii právomoc prijímať pravidlá týkajúce sa oznamovania nezrovnalostí. Na zaistenie rovnakých pravidiel pre všetky fondy, ktoré sa uvedenými nariadeniami riadia, je potrebné, aby toto nariadenie obsahovalo rovnaké ustanovenia ako delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 (5), (EÚ) 2015/1972 (6) a (EÚ) 2015/1973 (7).

(3)

V záujme jednotného uplatňovania požiadaviek na podávanie správ v rámci fondov vo všetkých členských štátoch treba vymedziť pojem „podozrenie z podvodu“, vychádzajúc z vymedzenia podvodu podľa Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (8), ako aj pojem „prvé správne alebo súdne zistenie“.

(4)

V nariadeniach (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014 sa stanovuje prahová hodnota, pod ktorou netreba nezrovnalosti oznamovať Komisii, ako aj prípady, keď oznamovanie nie je potrebné. V záujme zjednodušenia a zjednotenia ustanovení, ako aj správnej rovnováhy medzi administratívnym zaťažením členských štátov a spoločným záujmom na poskytovaní presných údajov na analýzu v rámci boja Únie proti podvodom je potrebné, aby sa na oznamovanie nezrovnalostí podľa nariadení (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 514/2014 uplatňovala rovnaká prahová hodnota a výnimky.

(5)

Treba určiť, ktoré členské štáty majú oznamovať nezrovnalosti v súvislosti s cieľom Európskej územnej spolupráce podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 (9).

(6)

Na zaistenie konzistentného oznamovania treba stanoviť kritériá toho, kedy sa majú nezrovnalosti prvýkrát oznámiť, ako aj obsah takejto prvotnej správy.

(7)

Aby boli údaje poskytnuté Komisii presné, je potrebné aj podávanie následných správ. Členské štáty by preto mali Komisii poskytovať aktuálne informácie o všetkom zásadnom vývoji správnych a súdnych postupov alebo konaní súvisiacich s každou prvotnou správou.

(8)

Vzhľadom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (10) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (11) by mala Komisia a členské štáty v súvislosti s informáciami poskytovanými podľa tohto nariadenia predísť akémukoľvek neoprávnenému úniku osobných údajov či prístupu k nim. Toto nariadenie by malo navyše stanoviť, na aké účely smie Komisia a členské štáty dané údaje spracúvať.

(9)

Keďže v rámci príslušných fondov už došlo k platbám a mohli sa vyskytnúť nezrovnalosti, ustanovenia tohto nariadenia by mali byť uplatniteľné okamžite. Toto nariadenie by teda malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje, ktoré nezrovnalosti sa majú oznamovať a ktoré údaje majú členské štáty Komisii poskytnúť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Uplatňuje sa vymedzenie pojmov podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Okrem toho na účely tohto nariadenia:

a)

„podozrenie z podvodu“ je nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev;,

b)

„prvý správny alebo súdny nález“ je prvý písomný posudok príslušného orgánu (správneho alebo súdneho) so závermi na základe určitých skutočností o tom, že k nezrovnalosti došlo, bez toho, aby bola dotknutá možnosť, že tento záver sa možno bude musieť následne prehodnotiť alebo zrušiť v dôsledku vývoja v priebehu správneho alebo súdneho postupu.

Článok 3

Prvotná správa

1.   Členské štáty oznámia Komisii nezrovnalosti, ktoré:

a)

sa tykajú sumy príspevku z fondov presahujúcej 10 000 EUR;

b)

boli predmetom prvého správneho alebo súdneho nálezu.

2.   V prvotnej správe členské štáty uvedú tieto informácie:

a)

fond, cieľ, prípadnú kategóriu regiónu, názov a číslo spoločného identifikačného kódu (CCI) príslušného operačného programu, priority a operácie;

b)

totožnosť zainteresovaných fyzických a/alebo právnických osôb alebo akýchkoľvek iných subjektov, ktoré sa podieľali na spôsobení nezrovnalosti, a úlohu, ktorú zohrávali, okrem prípadov, keď sú tieto údaje pre boj proti nezrovnalostiam irelevantné vzhľadom na povahu danej nezrovnalosti;

c)

región alebo oblasť, kde sa operácia vykonala, s náležitými informáciami na identifikáciu (napríklad úroveň NUTS);

d)

porušené ustanovenie(-ia);

e)

dátum a zdroj prvotnej informácie, ktorá viedla k podozreniu, že došlo k nezrovnalosti;

f)

praktiky použité pri spôsobení nezrovnalosti;

g)

prípadne či daná praktika vyvoláva podozrenie z podvodu;

h)

spôsob odhalenia nezrovnalosti;

i)

prípadne ďalšie zapojené členské štáty a tretie krajiny;

j)

obdobie alebo dátum spôsobenia nezrovnalosti;

k)

dátum vydania prvého správneho alebo súdneho nálezu o nezrovnalosti;

l)

celkovú výšku výdavkov vyjadrenú ako príspevok Únie, vnútroštátny príspevok a súkromný príspevok príslušnej operácie;

m)

sumu, ktorej sa nezrovnalosť týka, vyjadrenú ako príspevok Únie a vnútroštátny príspevok;

n)

pri podozrení z podvodu – ak prijímateľovi nebol verejný príspevok vyplatený – sumu, ktorá by sa nesprávne vyplatila, ak by sa na nezrovnalosť neprišlo, vyjadrenú ako príspevok Únie a vnútroštátny príspevok;

o)

povahu neoprávnených výdavkov;

p)

prípadné pozastavenie platieb a možnosť spätného získania vyplatených súm.

3.   Odchylne od odseku 1 členské štáty neoznamujú Komisii nezrovnalosti uvedené v článku 122 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Vo všetkých ostatných prípadoch, najmä v prípadoch predchádzajúcich konkurzu alebo v prípadoch podozrenia z podvodu, sa zistené nezrovnalosti a súvisiace preventívne a nápravné opatrenia oznámia Komisii.

4.   Nezrovnalosti, ktoré súvisia s operačnými programami v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce, oznamuje členský štát, v ktorom prijímateľ zaplatil výdavok pri vykonávaní operácie. Členský štát informuje riadiaci orgán, certifikačný orgán pre daný program a orgán auditu.

5.   Ak ustanovenia vnútroštátneho práva stanovujú dôvernosť vyšetrovaní, oznámenie informácií podlieha schváleniu príslušného súdu alebo iného orgánu podľa vnútroštátnych pravidiel.

Článok 4

Následné správy

1.   Ak niektoré z informácií podľa článku 3 ods. 2 – najmä informácie o praktikách použitých pri spôsobení nezrovnalosti a o spôsobe jej odhalenia – nie sú k dispozícii alebo ich treba opraviť, členské štáty Komisii dodajú chýbajúce alebo opravené informácie v následných správach o nezrovnalostiach.

2.   Členské štáty Komisiu priebežne informujú o začatí, ukončení alebo zrušení všetkých postupov či konaní o uložení správnych opatrení alebo správnych či trestných sankcií v súvislosti s oznámenou nezrovnalosťou, ako aj o výsledku týchto postupov či konaní. Pri nezrovnalostiach, za ktoré boli uložené sankcie, členské štáty uvedú aj:

a)

či ide o správne alebo trestné sankcie;

b)

či boli sankcie uložené v dôsledku porušenia práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a podrobnosti o týchto sankciách;

c)

či sa potvrdil podvod.

3.   Na písomnú žiadosť Komisie členský štát poskytne informácie o konkrétnej nezrovnalosti alebo skupine nezrovnalostí.

Článok 5

Použitie a spracovanie informácií

1.   Komisia môže použiť všetky informácie poskytnuté členskými štátmi v súlade s týmto nariadením na analýzu rizika s využitím informačných technológií a na základe získaných informácií môže vypracovať správy a vyvinúť systémy slúžiace na účinnejšiu identifikáciu rizík.

2.   Na informácie poskytnuté podľa tohto nariadenia sa vzťahuje služobné tajomstvo a sú chránené tak, ako by boli chránené vnútroštátnym právnym poriadkom členského štátu, ktorý ich poskytol, ako aj zodpovedajúcimi ustanoveniami platnými pre inštitúcie Únie. Členské štáty a Komisia prijmú všetky potrebné opatrenia na zachovanie dôvernosti informácií.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 nesmú byť poskytnuté predovšetkým iným osobám, než osobám v členských štátoch alebo v inštitúciách Únie, ktorých funkcie vyžadujú prístup k nim, pokiaľ to poskytujúci členský štát výslovne neschválil.

4.   Informácie uvedené v odseku 2 nemožno použiť na iný účel, než na ochranu finančných záujmov Únie, pokiaľ to poskytujúce orgány výslovne neschvália.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (pozri stranu 6 tohto úradného vestníka).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1972 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (pozri stranu 11 tohto úradného vestníka).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1973 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (pozri stranu 15 tohto úradného vestníka).

(8)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


10.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1971

z 8. júla 2015,

ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 50 ods. 1,

keďže:

(1)

Účelom tohto nariadenia je určiť, ktoré nezrovnalosti by mali členské štáty oznamovať Komisii. Aby si Komisia mohla plniť úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, a najmä aby mohla analyzovať riziká, malo by sa stanoviť aj to, ktoré údaje sa majú poskytovať.

(2)

Finančné záujmy Únie by mali byť chránené rovnako bez ohľadu na fond, ktorý sa využíva na dosiahnutie cieľov, na ktoré bol zriadený. Na tento účel sa v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, ako aj v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2), (EÚ) č. 223/2014 (3) a (EÚ) č. 514/2014 (4) udeľuje Komisii právomoc prijímať pravidlá týkajúce sa oznamovania nezrovnalostí. Na zaistenie rovnakých pravidiel pre všetky fondy, ktoré sa uvedenými nariadeniami riadia, je potrebné, aby toto nariadenie obsahovalo rovnaké ustanovenia ako delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1970 (5), (EÚ) 2015/1972 (6) a (EÚ) 2015/1973 (7).

(3)

V záujme jednotného uplatňovania požiadaviek na podávanie správ v rámci fondov vo všetkých členských štátoch treba vymedziť pojem „podozrenie z podvodu“, vychádzajúc z vymedzenia podvodu podľa Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (8), ako aj pojem „prvý správny alebo súdny nález“. V kontexte Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu by sa pre účely oznamovania nezrovnalostí mala pod pojmom „hospodársky subjekt“ rozumieť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba alebo iný subjekt, ktorý sa zúčastňuje na poskytnutí pomoci z fondu, alebo ktorý musí platiť pripísané príjmy v zmysle článku 43 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, s výnimkou členského štátu, ktorý svoje právomoci vykonáva ako orgán verejnej správy.

(4)

V nariadeniach (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014 sa stanovuje prahová hodnota, pod ktorou netreba nezrovnalosti oznamovať Komisii, ako aj prípady, keď oznamovanie nie je potrebné. V záujme zjednodušenia a zjednotenia ustanovení, ako aj správnej rovnováhy medzi administratívnym zaťažením členských štátov a spoločným záujmom na poskytovaní presných údajov na analýzu v rámci boja Únie proti podvodom je potrebné, aby sa na oznamovanie nezrovnalostí podľa nariadení (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 514/2014 uplatňovala rovnaká prahová hodnota a výnimky.

(5)

Na zaistenie konzistentného oznamovania treba stanoviť kritériá toho, kedy sa majú nezrovnalosti prvýkrát oznámiť, ako aj obsah takejto prvotnej správy.

(6)

Aby boli údaje poskytnuté Komisii presné, je potrebné aj podávanie následných správ. Členské štáty by preto mali Komisii poskytovať aktuálne informácie o všetkom zásadnom vývoji správnych a súdnych postupov alebo konaní súvisiacich s každou prvotnou správou.

(7)

Vzhľadom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10) by mala Komisia a členské štáty v súvislosti s informáciami poskytovanými podľa tohto nariadenia predísť akémukoľvek neoprávnenému úniku osobných údajov či prístupu k nim. Toto nariadenie by malo navyše stanoviť, na aké účely smie Komisia a členské štáty dané údaje spracúvať.

(8)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (11), ktoré stanovilo pravidlá platné v programovom období 2007-2013 na základe nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (12) by sa malo zrušiť. Malo by sa však naďalej uplatňovať pre oznamovanie nezrovnalostí tykajúcich sa pomoci poskytnutej na základe nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(9)

Keďže v rámci príslušných fondov už došlo k platbám a mohli sa vyskytnúť nezrovnalosti, ustanovenia tohto nariadenia by mali byť uplatniteľné okamžite. Toto nariadenie by teda malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje, ktoré nezrovnalosti sa majú oznamovať a ktoré údaje majú členské štáty Komisii poskytnúť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Uplatňuje sa vymedzenie pojmov podľa nariadení (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1303/2013. Okrem toho na účely tohto nariadenia:

a)

„podozrenie z podvodu“ je nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev,

b)

„prvý správny alebo súdny nález“ je prvý písomný posudok príslušného orgánu (správneho alebo súdneho) so závermi na základe určitých skutočností o tom, že k nezrovnalosti došlo, bez toho, aby bola dotknutá možnosť, že tento záver sa možno bude musieť následne prehodnotiť alebo zrušiť v dôsledku vývoja v priebehu správneho alebo súdneho postupu.

Článok 3

Prvotná správa

1.   Členské štáty oznámia Komisii nezrovnalosti, ktoré:

a)

sa tykajú sumy príspevku z fondov presahujúcej 10 000 EUR;

b)

boli predmetom prvého správneho alebo súdneho nálezu.

2.   V prvotnej správe členské štáty uvedú tieto informácie:

a)

príslušný fond, režim podpory, opatrenie, operáciu a podľa potreby názov a spoločný identifikačný kód (CCI) príslušného operačného programu, dotknuté spoločné organizácie trhov, príslušné odvetvia a produkty, ako aj rozpočtový riadok;

b)

totožnosť zainteresovaných fyzických a/alebo právnických osôb alebo akýchkoľvek iných subjektov, ktoré sa podieľali na spôsobení nezrovnalosti, a úlohu, ktorú zohrávali, okrem prípadov, keď sú tieto údaje pre boj proti nezrovnalostiam irelevantné vzhľadom na povahu danej nezrovnalosti;

c)

región alebo oblasť, kde sa operácia vykonala, s náležitými informáciami na identifikáciu (napríklad úroveň NUTS);

d)

porušené ustanovenie(-ia);

e)

dátum a zdroj prvotnej informácie, ktorá viedla k podozreniu, že došlo k nezrovnalosti;

f)

praktiky použité pri spôsobení nezrovnalosti;

g)

prípadne či daná praktika vyvoláva podozrenie z podvodu;

h)

spôsob odhalenia nezrovnalosti;

i)

prípadne ďalšie zapojené členské štáty a tretie krajiny;

j)

obdobie alebo dátum spôsobenia nezrovnalosti;

k)

dátum vydania prvého správneho alebo súdneho nálezu o nezrovnalosti;

l)

celkovú výšku výdavkov vyjadrenú ako príspevok Únie, vnútroštátny príspevok a súkromný príspevok;

m)

sumu, ktorej sa nezrovnalosť týka, vyjadrenú ako príspevok Únie a vnútroštátny príspevok;

n)

pri podozrení z podvodu – ak prijímateľovi nebol verejný príspevok vyplatený – sumu, ktorá by sa nesprávne vyplatila, ak by sa na nezrovnalosť neprišlo, vyjadrenú ako príspevok Únie a vnútroštátny príspevok;

o)

povahu neoprávnených výdavkov;

p)

prípadné pozastavenie platieb a možnosť spätného získania vyplatených súm.

3.   Odchylne od odseku 1 členské štáty neoznamujú Komisii nezrovnalosti v týchto prípadoch:

a)

ak nezrovnalosť spočíva výlučne v tom, že úplné alebo čiastočné vykonanie operácie zahrnutej v spolufinancovanom programe alebo priamej platby zlyhalo pre konkurz prijímateľa;

b)

ak prijímateľ upozornil na prípad riadiaci orgán, platobnú agentúru alebo iný príslušný orgán dobrovoľne a skôr, než niektorý z týchto orgánov danú nezrovnalosť zistil, či už pred, alebo po vyplatení verejného príspevku;

c)

ak riadiaci orgán, platobná agentúra alebo iný príslušný orgán prípad zistil a napravil pred zahrnutím príslušných výdavkov do výkazu výdavkov, ktorý sa predkladá Komisii.

Vo všetkých ostatných prípadoch, najmä v prípadoch predchádzajúcich konkurzu alebo v prípadoch podozrenia z podvodu, sa zistené nezrovnalosti a súvisiace preventívne a nápravné opatrenia oznámia Komisii.

4.   Ak ustanovenia vnútroštátneho práva stanovujú dôvernosť vyšetrovaní, oznámenie informácií podlieha schváleniu príslušného súdu alebo iného orgánu podľa vnútroštátnych pravidiel.

Článok 4

Následné správy

1.   Ak niektoré z informácií podľa článku 3 ods. 2 – najmä informácie o praktikách použitých pri spôsobení nezrovnalosti a o spôsobe jej odhalenia – nie sú k dispozícii alebo ich treba opraviť, členské štáty Komisii dodajú chýbajúce alebo opravené informácie v následných správach o nezrovnalostiach.

2.   Členské štáty Komisiu priebežne informujú o začatí, ukončení alebo zrušení všetkých postupov či konaní o uložení správnych opatrení alebo správnych či trestných sankcií v súvislosti s oznámenou nezrovnalosťou, ako aj o výsledku týchto postupov či konaní. Pri nezrovnalostiach, za ktoré boli uložené sankcie, členské štáty uvedú aj:

a)

či ide o správne alebo trestné sankcie;

b)

či boli sankcie uložené v dôsledku porušenia práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a podrobnosti o týchto sankciách;

c)

či sa potvrdil podvod.

3.   Na písomnú žiadosť Komisie členský štát poskytne informácie o konkrétnej nezrovnalosti alebo skupine nezrovnalostí.

Článok 5

Použitie a spracovanie informácií

1.   Komisia môže použiť všetky informácie poskytnuté členskými štátmi v súlade s týmto nariadením na analýzu rizika s využitím informačných technológií a na základe získaných informácií môže vypracovať správy a vyvinúť systémy slúžiace na účinnejšiu identifikáciu rizík.

2.   Na informácie poskytnuté podľa tohto nariadenia sa vzťahuje služobné tajomstvo a sú chránené tak, ako by boli chránené vnútroštátnym právnym poriadkom členského štátu, ktorý ich poskytol, ako aj zodpovedajúcimi ustanoveniami platnými pre inštitúcie Únie. Členské štáty a Komisia prijmú všetky potrebné opatrenia na zachovanie dôvernosti informácií.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 nesmú byť poskytnuté predovšetkým iným osobám, než osobám v členských štátoch alebo v inštitúciách Únie, ktorých funkcie vyžadujú prístup k nim, pokiaľ to poskytujúci členský štát výslovne neschválil.

4.   Informácie uvedené v odseku 2 nemožno použiť na iný účel, než na ochranu finančných záujmov Únie, pokiaľ to poskytujúce orgány výslovne neschvália.

Článok 6

Zrušenie a prechodné ustanovenia

Nariadenie (ES) č. 1848/2006 sa týmto zrušuje.

Uplatňuje sa však naďalej na oznamovanie nezrovnalostí tykajúcich sa pomoci poskytnutej na základe nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1972 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (pozri stranu 11 tohto úradného vestníka).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1973 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (pozri stranu 15 tohto úradného vestníka).

(8)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 56).

(12)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).


10.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/11


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1972

z 8. júla 2015,

ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 2 piaty pododsek,

keďže:

(1)

Účelom tohto nariadenia je určiť, ktoré nezrovnalosti by mali členské štáty oznamovať Komisii. Aby si Komisia mohla plniť úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, a najmä aby mohla analyzovať riziká, malo by sa stanoviť aj to, ktoré údaje sa majú poskytovať.

(2)

Finančné záujmy Únie by mali byť chránené rovnako bez ohľadu na fond, ktorý sa využíva na dosiahnutie cieľov, na ktoré bol zriadený. Na tento účel sa v nariadení (EÚ) č. 223/2014, ako aj v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2), (EÚ) č. 1306/2013 (3) a (EÚ) č. 514/2014 (4) udeľuje Komisii právomoc prijímať pravidlá týkajúce sa oznamovania nezrovnalostí. Na zaistenie rovnakých pravidiel pre všetky fondy, ktoré sa uvedenými nariadeniami riadia, je potrebné, aby toto nariadenie obsahovalo rovnaké ustanovenia ako delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1970 (5), (EÚ) 2015/1971 (6) a (EÚ) 2015/1973 (7).

(3)

V záujme jednotného uplatňovania požiadaviek na podávanie správ v rámci fondov vo všetkých členských štátoch treba vymedziť pojem „podozrenie z podvodu“, vychádzajúc z vymedzenia podvodu podľa Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (8), ako aj pojem „prvý správny alebo súdny nález“.

(4)

V nariadeniach (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014 sa stanovuje prahová hodnota, pod ktorou netreba nezrovnalosti oznamovať Komisii, ako aj prípady, keď oznamovanie nie je potrebné. V záujme zjednodušenia a zjednotenia ustanovení, ako aj správnej rovnováhy medzi administratívnym zaťažením členských štátov a spoločným záujmom na poskytovaní presných údajov na analýzu v rámci boja Únie proti podvodom je potrebné, aby sa na oznamovanie nezrovnalostí podľa nariadení (EÚ) č. 1306/2013 (EÚ) č. 514/2014 uplatňovala rovnaká prahová hodnota a výnimky.

(5)

Na zaistenie konzistentného oznamovania treba stanoviť kritériá toho, kedy sa majú nezrovnalosti prvýkrát oznámiť, ako aj obsah takejto prvotnej správy.

(6)

Aby boli údaje poskytnuté Komisii presné, je potrebné aj podávanie následných správ. Členské štáty by preto mali Komisii poskytovať aktuálne informácie o všetkom zásadnom vývoji správnych a súdnych postupov alebo konaní súvisiacich s každou prvotnou správou.

(7)

Vzhľadom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10) by mala Komisia a členské štáty v súvislosti s informáciami poskytovanými podľa tohto nariadenia predísť akémukoľvek neoprávnenému úniku osobných údajov či prístupu k nim. Toto nariadenie by malo navyše stanoviť, na aké účely smie Komisia a členské štáty dané údaje spracúvať.

(8)

Keďže v rámci fondu už došlo k platbám a mohli sa vyskytnúť nezrovnalosti, ustanovenia tohto nariadenia by mali byť uplatniteľné okamžite. Toto nariadenie by teda malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje, ktoré nezrovnalosti sa majú oznamovať a ktoré údaje majú členské štáty Komisii poskytnúť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Uplatňuje sa vymedzenie pojmov podľa nariadenia (EÚ) č. 223/2014. Okrem toho na účely tohto nariadenia:

a)

„podozrenie z podvodu“ je nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev,

b)

„prvý správny alebo súdny nález“ je prvý písomný posudok príslušného orgánu (správneho alebo súdneho) so závermi na základe určitých skutočností o tom, že k nezrovnalosti došlo, bez toho, aby bola dotknutá možnosť, že tento záver sa možno bude musieť následne prehodnotiť alebo zrušiť v dôsledku vývoja v priebehu správneho alebo súdneho postupu.

Článok 3

Prvotná správa

1.   Členské štáty oznámia Komisii nezrovnalosti, ktoré:

a)

sa tykajú sumy príspevku z fondu presahujúcej 10 000 EUR;

b)

boli predmetom prvého správneho alebo súdneho nálezu.

2.   V prvotnej správe členské štáty uvedú tieto informácie:

a)

názov a spoločný identifikačný kód (CCI) príslušného operačného programu a operácie;

b)

totožnosť zainteresovaných fyzických a/alebo právnických osôb alebo akýchkoľvek iných subjektov, ktoré sa podieľali na spôsobení nezrovnalosti, a úlohu, ktorú zohrávali, okrem prípadov, keď sú tieto údaje pre boj proti nezrovnalostiam irelevantné vzhľadom na povahu danej nezrovnalosti;

c)

porušené ustanovenie(-ia);

d)

dátum a zdroj prvotnej informácie, ktorá viedla k podozreniu, že došlo k nezrovnalosti;

e)

praktiky použité pri spôsobení nezrovnalosti;

f)

prípadne či daná praktika vyvoláva podozrenie z podvodu;

g)

spôsob odhalenia nezrovnalosti;

h)

prípadne ďalšie zapojené členské štáty a tretie krajiny;

i)

obdobie alebo dátum spôsobenia nezrovnalosti;

j)

dátum vydania prvého správneho alebo súdneho nálezu o nezrovnalosti;

k)

celkovú sumu výdavkov vyjadrenú ako príspevok Únie a vnútroštátny príspevok;

l)

sumu, ktorej sa nezrovnalosť týka, vyjadrenú ako príspevok Únie a vnútroštátny príspevok;

m)

pri podozrení z podvodu – ak prijímateľovi nebol verejný príspevok vyplatený – sumu, ktorá by sa nesprávne vyplatila, ak by sa na nezrovnalosť neprišlo, vyjadrenú ako príspevok Únie a vnútroštátny príspevok;

n)

povahu neoprávnených výdavkov;

o)

prípadné pozastavenie platieb a možnosť spätného získania vyplatených súm.

3.   Odchylne od odseku 1 členské štáty neoznamujú Komisii nezrovnalosti uvedené v článku 30 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 223/2014.

Vo všetkých ostatných prípadoch, najmä v prípadoch predchádzajúcich konkurzu alebo v prípadoch podozrenia z podvodu, sa zistené nezrovnalosti a súvisiace preventívne a nápravné opatrenia oznámia Komisii.

4.   Ak ustanovenia vnútroštátneho práva stanovujú dôvernosť vyšetrovaní, oznámenie informácií podlieha schváleniu príslušného súdu alebo iného orgánu podľa vnútroštátnych pravidiel.

Článok 4

Následné správy

1.   Ak niektoré z informácií podľa článku 3 ods. 2 – najmä informácie o praktikách použitých pri spôsobení nezrovnalosti a o spôsobe jej odhalenia – nie sú k dispozícii alebo ich treba opraviť, členské štáty Komisii dodajú chýbajúce alebo opravené informácie v následných správach o nezrovnalostiach.

2.   Členské štáty Komisiu priebežne informujú o začatí, ukončení alebo zrušení všetkých postupov či konaní o uložení správnych opatrení alebo správnych či trestných sankcií v súvislosti s oznámenou nezrovnalosťou, ako aj o výsledku týchto postupov či konaní. Pri nezrovnalostiach, za ktoré boli uložené sankcie, členské štáty uvedú aj:

a)

či ide o správne alebo trestné sankcie;

b)

či boli sankcie uložené v dôsledku porušenia práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a podrobnosti o týchto sankciách;

c)

či sa potvrdil podvod.

3.   Na písomnú žiadosť Komisie členský štát poskytne informácie o konkrétnej nezrovnalosti alebo skupine nezrovnalostí.

Článok 5

Použitie a spracovanie informácií

1.   Komisia môže použiť všetky informácie poskytnuté členskými štátmi v súlade s týmto nariadením na analýzu rizika s využitím informačných technológií a na základe získaných informácií môže vypracovať správy a vyvinúť systémy slúžiace na účinnejšiu identifikáciu rizík.

2.   Na informácie poskytnuté podľa tohto nariadenia sa vzťahuje služobné tajomstvo a sú chránené tak, ako by boli chránené vnútroštátnym právnym poriadkom členského štátu, ktorý ich poskytol, ako aj zodpovedajúcimi ustanoveniami platnými pre inštitúcie Únie. Členské štáty a Komisia prijmú všetky potrebné opatrenia na zachovanie dôvernosti informácií.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 nesmú byť poskytnuté predovšetkým iným osobám, než osobám v členských štátoch alebo v inštitúciách Únie, ktorých funkcie vyžadujú prístup k nim, pokiaľ to poskytujúci členský štát výslovne neschválil.

4.   Informácie uvedené v odseku 2 nemožno použiť na iný účel, než na ochranu finančných záujmov Únie, pokiaľ to poskytujúce orgány výslovne neschvália.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (pozri stranu 6 tohto úradného vestníka).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1973 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (pozri stranu 15 tohto úradného vestníka).

(8)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


10.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/15


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1973

z 8. júla 2015,

ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Účelom tohto nariadenia je určiť, ktoré nezrovnalosti by mali členské štáty oznamovať Komisii. Aby si Komisia mohla plniť úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, a najmä aby mohla analyzovať riziká, malo by sa stanoviť aj to, ktoré údaje sa majú poskytovať.

(2)

Finančné záujmy Únie by mali byť chránené rovnako bez ohľadu na fond, ktorý sa využíva na dosiahnutie cieľov, na ktoré bol zriadený. Na tento účel sa v nariadení (EÚ) č. 514/2014, ako aj v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2), (EÚ) č. 1306/2013 (3) a (EÚ) č. 223/2014 (4) udeľuje Komisii právomoc prijímať pravidlá týkajúce sa oznamovania nezrovnalostí. Na zaistenie rovnakých pravidiel pre všetky fondy, ktoré sa uvedenými nariadeniami riadia, je potrebné, aby toto nariadenie obsahovalo rovnaké ustanovenia ako delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1970 (5), (EÚ) 2015/1971 (6) a (EÚ) 2015/1972 (7).

(3)

Na účely tohto nariadenia by sa malo uplatňovať vymedzenie pojmu „nezrovnalosť“ uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (8). Na účely uvedeného vymedzenia pojmov by sa mala pod pojmom „hospodársky subjekt“ rozumieť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba alebo iný subjekt, ktorý sa zúčastňuje na poskytnutí pomoci z fondu, s výnimkou členského štátu, ktorý svoje právomoci vykonáva ako orgán verejnej správy.

(4)

V záujme jednotného uplatňovania požiadaviek na oznamovanie vo všetkých členských štátoch je potrebné vymedziť pojem „podozrenie z podvodu“, vychádzajúc z vymedzenia podvodu podľa Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (9), ako aj pojem „prvé správne alebo súdne zistenie“.

(5)

V nariadeniach (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014 sa stanovuje prahová hodnota, pod ktorou netreba nezrovnalosti oznamovať Komisii, ako aj prípady, keď oznamovanie nie je potrebné. V záujme zjednodušenia a zjednotenia ustanovení, ako aj správnej rovnováhy medzi administratívnym zaťažením členských štátov a spoločným záujmom na poskytovaní presných údajov na analýzu v rámci boja Únie proti podvodom je potrebné, aby sa na oznamovanie nezrovnalostí podľa nariadení (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 514/2014 uplatňovala rovnaká prahová hodnota a výnimky.

(6)

Na zaistenie konzistentného oznamovania treba stanoviť kritériá toho, kedy sa majú nezrovnalosti prvýkrát oznámiť, ako aj obsah takejto prvotnej správy.

(7)

Aby boli údaje poskytnuté Komisii presné, je potrebné aj podávanie následných správ. Členské štáty by preto mali Komisii poskytovať aktuálne informácie o všetkom zásadnom vývoji správnych a súdnych postupov alebo konaní súvisiacich s každou prvotnou správou.

(8)

Vzhľadom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (10) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (11) by mala Komisia a členské štáty v súvislosti s informáciami poskytovanými podľa tohto nariadenia predísť akémukoľvek neoprávnenému úniku osobných údajov či prístupu k nim Toto nariadenie by malo navyše stanoviť, na aké účely smie Komisia a členské štáty dané údaje spracúvať.

(9)

Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014, a teda aj týmto nariadením.

(10)

Dánsko nie je viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014 ani týmto nariadením.

(11)

Keďže v rámci príslušných fondov už došlo k platbám a mohli sa vyskytnúť nezrovnalosti, ustanovenia tohto nariadenia by mali byť uplatniteľné okamžite. Toto nariadenie by teda malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje, ktoré nezrovnalosti sa majú oznamovať a ktoré údaje majú členské štáty Komisii poskytnúť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„podozrenie z podvodu“ je nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev;

b)

„prvý správny alebo súdny nález“ je prvý písomný posudok príslušného orgánu (správneho alebo súdneho) so závermi na základe určitých skutočností o tom, že k nezrovnalosti došlo, bez toho, aby bola dotknutá možnosť, že tento záver sa možno bude musieť následne prehodnotiť alebo zrušiť v dôsledku vývoja v priebehu správneho alebo súdneho postupu.

Článok 3

Prvotná správa

1.   Členské štáty oznámia Komisii nezrovnalosti, ktoré:

a)

sa tykajú sumy príspevku z fondov presahujúcej 10 000 EUR;

b)

boli predmetom prvého správneho alebo súdneho nálezu.

2.   V prvotnej správe členské štáty uvedú tieto informácie:

a)

názov a spoločný identifikačný kód (CCI) národného programu a označenie projektu;

b)

totožnosť zainteresovaných fyzických a/alebo právnických osôb alebo akýchkoľvek iných subjektov, ktoré sa podieľali na spôsobení nezrovnalosti, a úlohu, ktorú zohrávali, okrem prípadov, keď sú tieto údaje pre boj proti nezrovnalostiam irelevantné vzhľadom na povahu danej nezrovnalosti;

c)

región alebo oblasť, kde sa projekt vykonal, s náležitými informáciami na identifikáciu (napríklad úroveň NUTS);

d)

porušené ustanovenie(-ia);

e)

dátum a zdroj prvotnej informácie, ktorá viedla k podozreniu, že došlo k nezrovnalosti;

f)

praktiky použité pri spôsobení nezrovnalosti;

g)

prípadne či daná praktika vyvoláva podozrenie z podvodu;

h)

spôsob odhalenia nezrovnalosti;

i)

prípadne ďalšie zapojené členské štáty a tretie krajiny;

j)

obdobie alebo dátum spôsobenia nezrovnalosti;

k)

dátum vydania prvého správneho alebo súdneho nálezu o nezrovnalosti;

l)

celkovú výšku výdavkov na projekt vyjadrenú ako príspevok Únie, vnútroštátny príspevok a súkromný príspevok;

m)

sumu, ktorej sa nezrovnalosť týka, vyjadrenú ako príspevok Únie a vnútroštátny príspevok;

n)

pri podozrení z podvodu – ak prijímateľovi nebol verejný príspevok vyplatený – sumu, ktorá by sa nesprávne vyplatila, ak by sa na nezrovnalosť neprišlo, vyjadrenú ako príspevok Únie a vnútroštátny príspevok;

o)

povahu neoprávnených výdavkov;

p)

prípadné pozastavenie platieb a možnosť spätného získania vyplatených súm.

3.   Odchylne od odseku 1 členské štáty neoznamujú Komisii nezrovnalosti v týchto prípadoch:

a)

ak nezrovnalosť spočíva výlučne v tom, že projekt alebo jeho časť sa nevykonali pre konkurz prijímateľa;

b)

ak prijímateľ upozornil na prípad zodpovedný orgán alebo orgán auditu dobrovoľne a skôr, než niektorý z týchto orgánov danú nezrovnalosť zistil, či už pred, alebo po vyplatení verejného príspevku;

c)

ak zodpovedný orgán alebo orgán auditu prípad zistil a napravil pred zahrnutím príslušných výdavkov do výkazu výdavkov, ktorý sa predkladá Komisii.

Vo všetkých ostatných prípadoch, najmä v prípadoch predchádzajúcich konkurzu alebo v prípadoch podozrenia z podvodu, sa zistené nezrovnalosti a súvisiace preventívne a nápravné opatrenia oznámia Komisii.

4.   Ak ustanovenia vnútroštátneho práva stanovujú dôvernosť vyšetrovaní, oznámenie informácií podlieha schváleniu príslušného súdu alebo iného orgánu podľa vnútroštátnych pravidiel.

Článok 4

Následné správy

1.   Ak niektoré z informácií podľa článku 3 ods. 2 – najmä informácie o praktikách použitých pri spôsobení nezrovnalosti a o spôsobe jej odhalenia – nie sú k dispozícii alebo ich treba opraviť, členské štáty Komisii dodajú chýbajúce alebo opravené informácie v následných správach o nezrovnalostiach.

2.   Členské štáty Komisiu priebežne informujú o začatí, ukončení alebo zrušení všetkých postupov či konaní o uložení správnych opatrení alebo správnych či trestných sankcií v súvislosti s oznámenou nezrovnalosťou, ako aj o výsledku týchto postupov či konaní. Pri nezrovnalostiach, za ktoré boli uložené sankcie, členské štáty uvedú aj:

a)

či ide o správne alebo trestné sankcie;

b)

či boli sankcie uložené v dôsledku porušenia práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a podrobnosti o týchto sankciách;

c)

či sa potvrdil podvod.

3.   Na písomnú žiadosť Komisie členský štát poskytne informácie o konkrétnej nezrovnalosti alebo skupine nezrovnalostí.

Článok 5

Použitie a spracovanie informácií

1.   Komisia môže použiť všetky informácie poskytnuté členskými štátmi v súlade s týmto nariadením na analýzu rizika s využitím informačných technológií a na základe získaných informácií môže vypracovať správy a vyvinúť systémy slúžiace na účinnejšiu identifikáciu rizík.

2.   Na informácie poskytnuté podľa tohto nariadenia sa vzťahuje služobné tajomstvo a sú chránené tak, ako by boli chránené vnútroštátnym právnym poriadkom členského štátu, ktorý ich poskytol, ako aj zodpovedajúcimi ustanoveniami platnými pre inštitúcie Únie. Členské štáty a Komisia prijmú všetky potrebné opatrenia na zachovanie dôvernosti informácií.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 nesmú byť poskytnuté predovšetkým iným osobám, než osobám v členských štátoch alebo v inštitúciách Únie, ktorých funkcie vyžadujú prístup k nim, pokiaľ to poskytujúci členský štát výslovne neschválil.

4.   Informácie uvedené v odseku 2 nemožno použiť na iný účel, než na ochranu finančných záujmov Únie, pokiaľ to poskytujúce orgány výslovne neschvália.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (pozri stranu 6 tohto úradného vestníka).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1972 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 o dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (pozri stranu 11 tohto úradného vestníka).

(8)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(9)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


10.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1974

z 8. júla 2015,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a najmä na jeho článok 122 ods. 2 šiesty pododsek,

keďže:

(1)

Členské štáty musia podľa článku 122 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v súlade s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1970 (2) podávať Komisii správy o nezrovnalostiach.

(2)

Finančné záujmy Únie by mali byť chránené rovnakým spôsobom bez ohľadu na fond, ktorý sa využíva na dosiahnutie cieľov, na ktoré bol zriadený. Na tento účel sa v nariadení (EÚ) č. 1303/2013, ako aj v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (3), (EÚ) č. 223/2014 (4) a (EÚ) č. 514/2014 (5) udeľuje Komisii právomoc prijímať pravidlá týkajúce sa podávania správ o nezrovnalostiach. Na to, aby sa v súvislosti so všetkými fondmi upravenými uvedenými nariadeniami uplatňovali rovnaké pravidlá, je potrebné, aby toto nariadenie zahŕňalo rovnaké ustanovenia ako vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1975 (6), (EÚ) 2015/1976 (7) a (EÚ) 2015/1977 (8).

(3)

V záujme zaistenia efektívnej analýzy a celkového riadenia prípadov nezrovnalostí sú členské štáty povinné pravidelne a včas predkladať Komisii relevantné informácie o odhalených nezrovnalostiach. S cieľom chrániť finančné záujmy Únie je potrebné stanoviť jednotné podmienky pre predkladanie týchto informácií, najmä frekvenciu a formát ich predkladania.

(4)

Aby sa predišlo tomu, že nezrovnalosť bude mať dosah aj mimo územia členského štátu, ktorý informácie predkladá, mal by tento členský štát bezodkladne informovať Komisiu o všetkých takýchto nezrovnalostiach.

(5)

V záujme plného využitia výhod vyplývajúcich z používania elektronických prostriedkov na výmenu informácií a súčasne v záujme zachovania bezpečnosti výmen informácií by členské štáty mali používať osobitný systém riadenia nezrovnalostí (IMS) poskytovaný na platforme informačného systému pre boj proti podvodom zriadeného Komisiou.

(6)

Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby prenos údajov prostredníctvom systému riadenia nezrovnalostí prebiehal zabezpečeným spôsobom, ktorý zaručí dostupnosť, integritu, pravosť a dôvernosť informácií.

(7)

V záujme porovnateľnosti oznamovaných informácií je potrebné, aby sa v správach o nezrovnalostiach používalo euro ako jediná mena. Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju menu, je potrebné stanoviť výmenný kurz, ktorý sa bude používať na prepočet príslušných súm na euro, a výmenný kurz, ktorý sa bude používať na prepočet výdavkov, ktoré neboli zaevidované v účtovníctve certifikačného orgánu.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Koordinačného výboru pre Európske štrukturálne a investičné fondy zriadeného článkom 150 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(9)

Vzhľadom na to, že v prípade príslušných fondov sa už uskutočňujú platby a že by sa mohli vyskytnúť nezrovnalosti, ustanovenia tohto nariadenia by mali byť uplatniteľné okamžite. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach podľa článku 122 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 2

Frekvencia správ o nezrovnalostiach

1.   Do dvoch mesiacov od skončenia každého štvrťroka členské štáty zašlú Komisii počiatočnú správu o nezrovnalostiach podľa článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1970.

2.   Následnú správu podľa článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1970 zašlú členské štáty Komisii čo najskôr po získaní príslušných informácií.

3.   Členský štát ihneď podá správu Komisii o zistených alebo predpokladaných nezrovnalostiach, pričom uvedie ostatné dotknuté členské štáty, ak nezrovnalosti môžu mať dôsledky mimo jeho územia.

Článok 3

Formát správ

Informácie uvedené v článkoch 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1970 sa zasielajú elektronickými prostriedkami s použitím systému riadenia nezrovnalostí, zriadeného Komisiou.

Článok 4

Používanie eura

1.   Sumy, ktoré členské štáty uvádzajú vo svojich správach, sa vyjadrujú v eurách.

2.   Členské štáty, ktoré ku dňu predloženia správy podľa článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1970 neprijali euro za svoju menu, prepočítajú sumy v národnej mene na euro v súlade s článkom 133 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, alebo prípadne článkom 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 (9). Ak výdavok nebol zaevidovaný v účtovníctve certifikačného orgánu, použije sa posledný mesačný účtovný výmenný kurz, ktorý Komisia zverejnila elektronicky, platný v momente predloženia počiatočnej správy.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia týkajúce sa správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (pozri stranu 23 tohto úradného vestníka).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1976 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond európskej pomoci pre najodkĺzanejšie osoby (pozri stranu 26 tohto úradného vestníka).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1977 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (pozri stranu 29 tohto úradného vestníka).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259).


10.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1975

z 8. júla 2015,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 50 ods. 2 písm. c),

keďže:

(1)

Členské štáty musia podľa článku 48 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a v súlade s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 (2) podávať Komisii správy o nezrovnalostiach.

(2)

Finančné záujmy Únie by mali byť chránené rovnakým spôsobom bez ohľadu na fond, ktorý sa využíva na dosiahnutie cieľov, na ktoré bol zriadený. Na tento účel sa v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, ako aj v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (3), (EÚ) č. 223/2014 (4) a (EÚ) č. 514/2014 (5) udeľuje Komisii právomoc prijímať pravidlá týkajúce sa podávania správ o nezrovnalostiach. Nato, aby sa v súvislosti so všetkými fondmi upravenými uvedenými nariadeniami uplatňovali rovnaké pravidlá, je potrebné, aby toto nariadenie zahŕňalo rovnaké ustanovenia ako vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1974 (6), (EÚ) 2015/1976 (7) a (EÚ) 2015/1977 (8).

(3)

V záujme zaistenia efektívnej analýzy a celkového riadenia prípadov nezrovnalostí sú členské štáty povinné pravidelne a včas predkladať Komisii relevantné informácie o odhalených nezrovnalostiach. S cieľom chrániť finančné záujmy Únie je potrebné stanoviť jednotné podmienky pre predkladanie týchto informácií, najmä frekvenciu a formát ich predkladania.

(4)

Aby sa predišlo tomu, že nezrovnalosť bude mať dosah aj mimo územia členského štátu, ktorý informácie predkladá, mal by tento členský štát bezodkladne informovať Komisiu o všetkých takýchto nezrovnalostiach.

(5)

V záujme plného využitia výhod vyplývajúcich z používania elektronických prostriedkov na výmenu informácií a súčasne v záujme zachovania bezpečnosti výmen informácií by členské štáty mali používať osobitný systém riadenia nezrovnalostí (IMS) poskytovaný na platforme informačného systému pre boj proti podvodom zriadeného Komisiou.

(6)

Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby prenos údajov prostredníctvom systému riadenia nezrovnalostí prebiehal zabezpečeným spôsobom, ktorý zaručí dostupnosť, integritu, pravosť a dôvernosť informácií.

(7)

V záujme porovnateľnosti oznamovaných informácií je potrebné, aby sa v správach o nezrovnalostiach používalo euro ako jediná mena. Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju menu, je potrebné stanoviť výmenný kurz, ktorý sa bude používať na prepočet príslušných súm na euro, a výmenný kurz, ktorý sa bude používať na prepočet výdavkov, ktoré neboli zaevidované v účtovníctve platobnej agentúry.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy zriadeného článkom 116 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(9)

Vzhľadom na to, že v prípade príslušných fondov sa už uskutočňujú platby a že by sa mohli vyskytnúť nezrovnalosti, ustanovenia tohto nariadenia by mali byť uplatniteľné okamžite. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach podľa článku 48 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 2

Frekvencia správ o nezrovnalostiach

1.   Do dvoch mesiacov od skončenia každého štvrťroka členské štáty zašlú Komisii počiatočnú správu o nezrovnalostiach podľa článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1971.

2.   Následnú správu podľa článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1971 zašlú členské štáty Komisii čo najskôr po získaní príslušných informácií.

3.   Členský štát ihneď podá správu Komisii o zistených alebo predpokladaných nezrovnalostiach, pričom uvedie ostatné dotknuté členské štáty, ak nezrovnalosti môžu mať dôsledky mimo jeho územia.

Článok 3

Formát správ

Informácie uvedené v článkoch 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1971 sa zasielajú elektronickými prostriedkami s použitím systému riadenia nezrovnalostí, zriadeného Komisiou.

Článok 4

Používanie eura

1.   Sumy, ktoré členské štáty uvádzajú vo svojich správach, sa vyjadrujú v eurách.

2.   Členské štáty, ktoré ku dňu predloženia správy podľa článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1971 neprijali euro za svoju menu, prepočítajú sumy v národnej mene na euro v súlade s článkom 105 a článkom 106 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Ak výdavok nebol zaevidovaný v účtovníctve platobnej agentúry, použije sa posledný mesačný účtovný výmenný kurz, ktorý Komisia zverejnila elektronicky, platný v momente predloženia počiatočnej správy.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia týkajúce sa správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (pozri stranu 6 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond (pozri stranu 20 tohto úradného vestníka).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1976 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (pozri stranu 26 tohto úradného vestníka).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1977 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (pozri stranu 29 tohto úradného vestníka).


10.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1976

z 8. júla 2015,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 2 šiesty pododsek,

keďže:

(1)

Členské štáty musia podľa článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 223/2014 a v súlade s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1972 (2) podávať Komisii správy o nezrovnalostiach.

(2)

Finančné záujmy Únie by mali byť chránené rovnakým spôsobom bez ohľadu na fond, ktorý sa využíva na dosiahnutie cieľov, na ktoré bol zriadený. Na tento účel sa v nariadení (EÚ) č. 223/2014, ako aj v nariadeniach (EÚ) č. 1303/2013 (3), (EÚ) č. 1306/2013 (4) a (EÚ) č. 514/2014 (5) Európskeho parlamentu a Rady udeľuje Komisii právomoc prijímať pravidlá týkajúce sa podávania správ o nezrovnalostiach. Na to, aby sa v súvislosti so všetkými fondmi upravenými uvedenými nariadeniami uplatňovali rovnaké pravidlá, je potrebné, aby toto nariadenie zahŕňalo rovnaké ustanovenia ako vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1974 (6), (EÚ) 2015/1975 (7) a (EÚ) 2015/1977 (8).

(3)

V záujme zaistenia efektívnej analýzy a celkového riadenia prípadov nezrovnalostí sú členské štáty povinné pravidelne a včas predkladať Komisii relevantné informácie o odhalených nezrovnalostiach. S cieľom chrániť finančné záujmy Únie je potrebné stanoviť jednotné podmienky pre predkladanie týchto informácií, najmä frekvenciu a formát ich predkladania.

(4)

Aby sa predišlo tomu, že nezrovnalosť bude mať dosah aj mimo územia členského štátu, ktorý informácie predkladá, mal by tento členský štát bezodkladne informovať Komisiu o všetkých takýchto nezrovnalostiach.

(5)

V záujme plného využitia výhod vyplývajúcich z používania elektronických prostriedkov na výmenu informácií a súčasne v záujme zachovania bezpečnosti výmen informácií by členské štáty mali používať osobitný systém riadenia nezrovnalostí (IMS) poskytovaný na platforme informačného systému pre boj proti podvodom zriadeného Komisiou.

(6)

Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby prenos údajov prostredníctvom systému riadenia nezrovnalostí prebiehal zabezpečeným spôsobom, ktorý zaručí dostupnosť, integritu, pravosť a dôvernosť informácií.

(7)

V záujme porovnateľnosti oznamovaných informácií je potrebné, aby sa v správach o nezrovnalostiach používalo euro ako jediná mena. Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju menu, je potrebné stanoviť výmenný kurz, ktorý sa bude používať na prepočet príslušných súm na euro, a výmenný kurz, ktorý sa bude používať na prepočet výdavkov, ktoré neboli zaevidované v účtovníctve certifikačného orgánu.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 63 nariadenia (EÚ) č. 223/2014.

(9)

Vzhľadom na to, že v prípade uvedeného fondu sa už uskutočňujú platby a že by sa mohli vyskytnúť nezrovnalosti, mali by byť ustanovenia tohto nariadenia uplatniteľné okamžite. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach podľa článku 30 ods. 2 šiesteho pododseku nariadenia (EÚ) č. 223/2014.

Článok 2

Frekvencia správ o nezrovnalostiach

1.   Do dvoch mesiacov od skončenia každého štvrťroka členské štáty zašlú Komisii počiatočnú správu o nezrovnalostiach podľa článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1972.

2.   Následnú správu podľa článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1972 zašlú členské štáty Komisii čo najskôr po získaní príslušných informácií.

3.   Členský štát ihneď podá správu Komisii o zistených alebo predpokladaných nezrovnalostiach, pričom uvedie ostatné dotknuté členské štáty, ak nezrovnalosti môžu mať dôsledky mimo jeho územia.

Článok 3

Formát správ

Informácie uvedené v článkoch 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1972 sa zasielajú elektronickými prostriedkami s použitím systému riadenia nezrovnalostí, zriadeného Komisiou.

Článok 4

Používanie eura

1.   Sumy, ktoré členské štáty uvádzajú vo svojich správach, sa vyjadrujú v eurách.

2.   Členské štáty, ktoré ku dňu predloženia správy podľa článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1972 neprijali euro za svoju menu, prepočítajú sumy v národnej mene na euro v súlade s článkom 43 nariadenia (EÚ) č. 223/2014. Ak výdavok nebol zaevidovaný v účtovníctve certifikačného orgánu, použije sa posledný mesačný účtovný výmenný kurz, ktorý Komisia zverejnila elektronicky, platný v momente predloženia počiatočnej správy.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1972 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia týkajúce sa správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (pozri stranu 11 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond (pozri stranu 20 tohto úradného vestníka).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (pozri stranu 23 tohto úradného vestníka).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1977 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a o nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (pozri stranu 29 tohto úradného vestníka).


10.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1977

z 8. júla 2015,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a o nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Členské štáty musia podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 a v súlade s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1973 (2) podávať Komisii správy o nezrovnalostiach.

(2)

Finančné záujmy Únie by mali byť chránené rovnakým spôsobom bez ohľadu na fond, ktorý sa využíva na dosiahnutie cieľov, na ktoré bol zriadený. Na tento účel sa v nariadení (EÚ) č. 514/2014, ako aj v nariadeniach (EÚ) č. 1303/2013 (3), (EÚ) č. 1306/2013 (4) a (EÚ) č. 223/2014 (5) Európskeho parlamentu a Rady udeľuje Komisii právomoc prijímať pravidlá týkajúce sa podávania správ o nezrovnalostiach. Nato, aby sa v súvislosti so všetkými fondmi upravenými uvedenými nariadeniami uplatňovali rovnaké pravidlá, je potrebné, aby toto nariadenie zahŕňalo rovnaké ustanovenia ako vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1974 (6), (EÚ) 2015/1975 (7) a (EÚ) 2015/1976 (8).

(3)

V záujme zaistenia efektívnej analýzy a celkového riadenia prípadov nezrovnalostí sú členské štáty povinné pravidelne a včas predkladať Komisii relevantné informácie o odhalených nezrovnalostiach. S cieľom chrániť finančné záujmy Únie je potrebné stanoviť jednotné podmienky pre predkladanie týchto informácií, najmä frekvenciu a formát ich predkladania.

(4)

Aby sa predišlo tomu, že nezrovnalosť bude mať dosah aj mimo územia členského štátu, ktorý informácie predkladá, mal by tento členský štát bezodkladne informovať Komisiu o všetkých takýchto nezrovnalostiach.

(5)

V záujme plného využitia výhod vyplývajúcich z používania elektronických prostriedkov na výmenu informácií a súčasne v záujme zachovania bezpečnosti výmen informácií by členské štáty mali používať osobitný systém riadenia nezrovnalostí (IMS) poskytovaný na platforme informačného systému pre boj proti podvodom zriadeného Komisiou.

(6)

Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby prenos údajov prostredníctvom systému riadenia nezrovnalostí prebiehal zabezpečeným spôsobom, ktorý zaručí dostupnosť, integritu, pravosť a dôvernosť informácií.

(7)

V záujme porovnateľnosti oznamovaných informácií je potrebné, aby sa v správach o nezrovnalostiach používalo euro ako jediná mena. Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju menu, je potrebné stanoviť výmenný kurz, ktorý sa bude používať na prepočet príslušných súm na euro, a výmenný kurz, ktorý sa bude používať na prepočet výdavkov, ktoré neboli zaevidované v účtovníctve zodpovedného orgánu.

(8)

Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014, a teda aj týmto nariadením.

(9)

Dánsko nie je viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014 ani týmto nariadením.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru fondov pre azyl, migráciu a vnútornú bezpečnosť zriadeného článkom 59 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

(11)

Vzhľadom na to, že v prípade uvedeného fondu sa už uskutočňujú platby a že by sa mohli vyskytnúť nezrovnalosti, ustanovenia tohto nariadenia by mali byť uplatniteľné okamžite. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

Článok 2

Frekvencia správ o nezrovnalostiach

1.   Do dvoch mesiacov od skončenia každého štvrťroka členské štáty zašlú Komisii počiatočnú správu o nezrovnalostiach podľa článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1973.

2.   Následnú správu podľa článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1973 zašlú členské štáty Komisii čo najskôr po získaní príslušných informácií.

3.   Členský štát ihneď podá správu Komisii o zistených alebo predpokladaných nezrovnalostiach, pričom uvedie ostatné dotknuté členské štáty, ak nezrovnalosti môžu mať dôsledky mimo jeho územia.

Článok 3

Formát správ

Informácie uvedené v článkoch 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1973 sa zasielajú elektronickými prostriedkami s použitím systému riadenia nezrovnalostí, zriadeného Komisiou.

Článok 4

Používanie eura

1.   Sumy, ktoré členské štáty uvádzajú vo svojich správach, sa vyjadrujú v eurách.

2.   Členské štáty, ktoré ku dňu predloženia správy podľa článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1973 neprijali euro za svoju menu, prepočítajú sumy v národnej mene na euro v súlade s článkom 43 nariadenia (EÚ) č. 514/2014. Ak výdavok nebol zaevidovaný v účtovníctve zodpovedného orgánu, použije sa posledný mesačný účtovný výmenný kurz, ktorý Komisia zverejnila elektronicky, platný v momente predloženia počiatočnej správy.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1973 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia týkajúce sa správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (pozri stranu 15 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond (pozri stranu 20 tohto úradného vestníka).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (pozri stranu 23 tohto úradného vestníka).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1976 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 stanovuje frekvencia o stanovení frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (pozri stranu 26 tohto úradného vestníka).