ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 283

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
29. októbra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1939 z 9. októbra 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Latvijas lielie pelēkie zirņi (CHOP)]

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1940 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu námeľových sklerócií v určitých nespracovaných obilninách a ustanovenia o monitorovaní a podávaní správ ( 1 )

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1941 z 28. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

7

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1942 z 26. októbra 2015, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o žiadosť Spojených štátov o výnimku WTO týkajúcu sa predĺženia programu AGOA

9

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1943 z 27. októbra 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/909/EÚ predĺžením obdobia uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s malým úľovým chrobákom v Taliansku [oznámené pod číslom C(2015) 7330]  ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1944 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/807/EÚ, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre pelagický rybolov v západných vodách severovýchodného Atlantiku

13

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 303/14/COL z 15. júla 2014, ktorým sa Nórsku povoľuje výnimka z niektorých spoločných pravidiel leteckej bezpečnosti podľa článku 14 ods. 6 aktu uvedeného v bode 66n prílohy XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, v znení zmien] [2015/1945]

18

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 545/14/COL z 8. decembra 2014, ktorým sa Islandu povoľuje výnimka z niektorých spoločných pravidiel leteckej bezpečnosti podľa článku 14 ods. 6 aktu uvedeného v bode 66n prílohy XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, v znení zmien] a ktorým sa zrušuje rozhodnutie kolégia č. 362/14/COL zo 14. septembra 2014 [2015/1946]

22

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu (ES) č. 2195/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) ( Ú. v. ES L 340, 16.12.2002 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 06/zv. 05, s. 3)

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

29.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1939

z 9. októbra 2015,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Latvijas lielie pelēkie zirņi (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Lotyšska o zápis názvu „Latvijas lielie pelēkie zirņi“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Latvijas lielie pelēkie zirņi“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Latvijas lielie pelēkie zirņi“ (CHOP) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom pododseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované uvedenej v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. októbra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 189, 6.6.2015, s. 11.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


29.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1940

z 28. októbra 2015,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu námeľových sklerócií v určitých nespracovaných obilninách a ustanovenia o monitorovaní a podávaní správ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1881/2006 (2) sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu určitých kontaminantov v potravinách.

(2)

Vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci (ďalej len „skupina CONTAM“) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijala stanovisko k námeľovým alkaloidom v potravinách a krmivách (3). Skupina CONTAM stanovila skupinovú akútnu referenčnú dávku vo výške 1 μg/kg telesnej hmotnosti (TH) a skupinový prípustný denný príjem vo výške 0,6 μg/kg TH.

(3)

Prítomnosť námeľových alkaloidov v obilných zrnách do určitej miery súvisí s prítomnosťou námeľových sklerócií v nich. Tento vzťah nie je absolútny, keďže námeľové alkaloidy sa môžu nachádzať aj v prachu z námeľových sklerócií, ktorý sa usadí na obilných zrnách. Preto je najskôr dôležité stanoviť maximálne hodnoty obsahu námeľových sklerócií a zároveň zhromaždiť ďalšie údaje o prítomnosti námeľových alkaloidov v obilninách a obilných výrobkoch. Je však potvrdené, že dodržiavanie maximálnych hodnôt obsahu námeľových sklerócií nemusí zaručovať bezpečnosť potravín, pokiaľ ide o prítomnosť námeľových alkaloidov. Preto môžu príslušné orgány v súlade s článkom 14 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4) prijať vhodné opatrenia, obmedziť umiestňovanie potravín na trh alebo požadovať stiahnutie takýchto potravín z trhu, ak sa potvrdí, že ide o nebezpečné potraviny vzhľadom na obsah námeľových alkaloidov napriek tomu, že v nich bola dodržaná maximálna hodnota obsahu námeľových sklerócií.

(4)

Je nevyhnutné určiť, v ktorej etape uvádzania na trh by mali platiť maximálne hodnoty obsahu námeľových sklerócií, keďže čistením a triedením je možné prítomnosť námeľových sklerócií znížiť. Je vhodné uplatňovať maximálne hodnoty obsahu námeľových sklerócií v obilných zrnách v rovnakých štádiách uvádzania na trh ako v prípade iných mykotoxínov.

(5)

Zo skúseností nadobudnutých uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1881/2006 vyplýva, že je vhodné objasniť pojem „prvostupňové spracovanie“, predovšetkým, pokiaľ ide o integrované systémy výroby a spracovania, ako aj o brúsenie.

(6)

Je dôležité, aby sa zhromažďovali údaje o prítomnosti námeľových alkaloidov v obilninách a obilných výrobkoch s cieľom stanoviť vzťah medzi prítomnosťou námeľových alkaloidov a prítomnosťou námeľových sklerócií. Zistenia týkajúce sa námeľových alkaloidoch by sa mali oznámiť do 30. septembra 2016, aby bolo možné stanoviť primerané a dosiahnuteľné maximálne hodnoty obsahu námeľových alkaloidov, a tým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

(7)

Hoci je dôležité aj naďalej uplatňovať preventívne opatrenia na zabránenie a zníženie kontaminácie ochratoxínom A, nie je nevyhnutné každý rok predkladať správu so zisteniami, výsledkami prešetrovaní a pokrokom dosiahnutým pri uplatňovaní preventívnych opatrení. Je vhodné aktualizovať ustanovenia o monitorovaní a podávaní správ tak, ako sa uvádza v článku 9 nariadenia (ES) č. 1881/2006.

(8)

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) 1881/2006 sa mení takto:

1.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Monitorovanie a podávanie správ

1.   Členské štáty monitorujú hodnoty obsahu dusičnanov v zelenine, ktorá môže obsahovať pomerne vysoké hodnoty, najmä v zelenej listovej zelenine, a výsledky pravidelne oznamujú Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín.

2.   Členské štáty oznamujú Komisii súhrn zistení týkajúcich sa aflatoxínov v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 884/2014 (5), pričom údaje o jednotlivých výskytoch oznamujú členské štáty EFSA.

3.   Členské štáty a profesijné organizácie zainteresovaných strán každoročne oznamujú Komisii výsledky vykonaných prešetrovaní, ako aj pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní opatrení na prevenciu proti kontaminácii deoxynivalenolom, zearalenonom, fumonizínom B1 a B2, ako aj T-2 a HT-2 toxínom. Komisia sprístupňuje tieto výsledky ďalším členským štátom. Súvisiace údaje o výskyte sa oznamujú EFSA.

4.   Členským štátom a profesijným organizáciám zainteresovaných strán sa dôrazne odporúča monitorovať prítomnosť námeľových alkaloidov v obilninách a obilných výrobkoch.

Členským štátom a profesijným organizáciám zainteresovaných strán sa dôrazne odporúča oznámiť EFSA ich zistenia týkajúce sa námeľových alkaloidov do 30. septembra 2016. Tieto zistenia musia obsahovať údaje o výskyte a špecifické informácie o vzťahu medzi prítomnosťou námeľových sklerócií a hodnotami jednotlivých námeľových alkaloidov.

Komisia tieto zistenia sprístupní členským štátom.

5.   EFSA sa môžu oznamovať aj údaje o výskyte kontaminantov, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 až 4, zhromaždené členskými štátmi a profesijnými organizáciami zainteresovaných strán.

6.   Údaje o výskyte sa poskytujú EFSA prostredníctvom formulára na odosielanie údajov EFSA v súlade s požiadavkami v usmernení EFSA o štandardnom opise vzorky (SSD) pre potraviny a krmivá (6), ako aj ďalšími osobitnými požiadavkami na podávanie správ úradu EFSA v prípade špecifických kontaminantov. Údaje o výskyte od profesijných organizácií zainteresovaných strán je v prípade potreby možné poskytnúť EFSA prostredníctvom zjednodušeného formulára na odosielanie údajov, ktorý určí EFSA.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 884/2014 z 13. augusta 2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 1152/2009 (Ú. v. EÚ L 242, 14.8.2014, s. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm“"

2.

Príloha sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Pracovná skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain – CONTAM); Vedecké stanovisko k námeľovým alkaloidom v potravinách a krmivách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2798. [158 s] doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa mení takto:

1.

Do oddielu 2 sa vkladá táto položka 2.9:

„2.9

Námeľové skleróciá a námeľové alkaloidy

 

2.9.1.

Námeľové skleróciá

 

2.9.1.1.

Nespracované obilniny (18) okrem kukurice a ryže

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Námeľové alkaloidy (2)

 

2.9.2.1.

Nespracované obilniny (18) okrem kukurice a ryže

 (3)

2.9.2.2.

Mlynárske výrobky z obilnín okrem mlynárskych výrobkov z kukurice a ryže

 (3)

2.9.2.3.

Chlieb (vrátane malých pekárenských výrobkov), pečivo, sušienky, obilninové snacky, raňajkové cereálie a cestoviny

 (3)

2.9.2.4.

Potraviny na báze obilnín pre dojčatá a malé deti

 (3)

2.

Poznámka pod čiarou č. 18 sa nahrádza takto:

„(18)

Maximálna hodnota sa uplatňuje na nespracované obilniny uvedené na trh na účely prvostupňového spracovania.

‚Prvostupňové spracovanie‘ znamená akúkoľvek fyzikálnu alebo tepelnú úpravu zrna alebo na zrne okrem sušenia. Procesy čistenia, vrátane brúsenia, triedenia a sušenia, sa nepovažujú za ‚prvostupňové spracovanie‘, ak po čistení a triedení zostáva celé zrno neporušené.

Brúsenie je čistenie obilnín dôkladným odieraním a/alebo trením.

Ak sa v prípade výskytu námeľových sklerócií použije brúsenie, musia obilniny ešte pred brúsením prejsť prvou fázou čistenia. Po brúsení, ktoré prebieha v kombinácii s vysávaním prachu, nasleduje farebné triedenie pred mletím.

Integrované systémy výroby a spracovania sú systémy, ktorými sa všetky prichádzajúce dávky obilnín očistia, vytriedia a spracujú v tej istej prevádzkarni. V prípade takýchto integrovaných systémov výroby a spracovania sa maximálna hodnota obsahu vzťahuje na nespracované obilniny po čistení a triedení, ale pred prvostupňovým spracovaním.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečujú prostredníctvom svojich postupov HACCP súlad s predpismi a zároveň majú zavedený a vykonávajú účinný monitorovací postup pre tento kritický kontrolný bod.“


(1)  Vzorky sa odoberajú v súlade s bodom B prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 401/2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analyzujú sa mikroskopickým vyšetrením.

(2)  suma 12 námeľových alkaloidov: ergokristín/ergokristinín, ergotamín/ergotaminín, ergokryptín/ergokryptinín, ergometrín/ergometrinín, ergozín/ergozinín, ergokornín/ergokorninín.

(3)  Do 1. júla 2017 je v prípade týchto príslušných kategórií potravín potrebné zvážiť primerané a dosiahnuteľné maximálne hodnoty obsahu, ktorými sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí.“


29.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1941

z 28. októbra 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

44,1

MA

94,4

MK

57,3

TR

107,9

ZZ

75,9

0707 00 05

AL

50,7

TR

112,1

ZZ

81,4

0709 93 10

MA

124,7

TR

146,0

ZZ

135,4

0805 50 10

AR

130,2

TR

108,6

UY

83,2

ZA

133,8

ZZ

114,0

0806 10 10

BR

281,6

EG

210,3

LB

234,5

MK

68,5

PE

75,0

TR

176,1

ZZ

174,3

0808 10 80

AL

23,1

AR

137,9

CL

106,3

NZ

139,1

ZA

147,2

ZZ

110,7

0808 30 90

TR

135,5

ZZ

135,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

29.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/9


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/1942

z 26. októbra 2015,

ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o žiadosť Spojených štátov o výnimku WTO týkajúcu sa predĺženia programu AGOA

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku IX ods. 3 a 4 Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretej v Marrákeši (ďalej len „dohoda WTO“) sa stanovujú postupy udeľovania výnimiek týkajúcich sa mnohostranných obchodných dohôd v prílohách 1A alebo 1B alebo 1C k dohode WTO a príloh k nim.

(2)

Spojeným štátom bola 27. mája 2009 udelená výnimka z povinností vyplývajúcich z článku I ods. 1 a článku XIII ods. 1 a 2 Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (ďalej len „GATT 1994“) vzťahujúca sa na obdobie do 30. septembra 2015.

(3)

Podľa článku IX ods. 3 dohody WTO predložili Spojené štáty žiadosť o výnimku zo svojich povinností vyplývajúcich z článku I ods. 1 a článku XIII ods. 1 a 2 dohody GATT 1994 do 30. septembra 2025 v rozsahu potrebnom na to, aby mali Spojené štáty povolenie naďalej poskytovať bezcolné zaobchádzanie pre oprávnené výrobky s pôvodom v zvýhodnených krajinách subsaharskej Afriky určených podľa zákona o raste a možnostiach Afriky (ďalej len „AGOA“).

(4)

Vyhovenie žiadosti Spojených štátov o výnimku WTO by nemalo mať negatívny vplyv ani na hospodárstvo Únie, ani na obchodné vzťahy s krajinami zvýhodnenými výnimkou. Okrem toho Únia vo všeobecnosti podporuje opatrenia na zmiernenie chudoby a na podporu stability a udržateľného hospodárskeho rozvoja v zvýhodnených krajinách.

(5)

Je preto vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Generálnej rade WTO, na podporu žiadosti Spojených štátov o výnimku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, je podporiť žiadosť Spojených štátov o výnimku zo svojich povinností vyplývajúcich z článku I ods. 1 a článku XIII ods. 1 a 2 Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 do 30. septembra 2025 v súlade s podmienkami žiadosti Spojených štátov o výnimku.

Túto pozíciu vyjadrí Komisia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 26. októbra 2015

Za Radu

predsedníčka

C. DIESCHBOURG


29.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/11


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1943

z 27. októbra 2015,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/909/EÚ predĺžením obdobia uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s malým úľovým chrobákom v Taliansku

[oznámené pod číslom C(2015) 7330]

(Iba talianske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/909/EÚ (3) sa zaviedli určité ochranné opatrenia na základe oznámení Talianska o výskyte malého úľového chrobáka (Aethina tumida) v regiónoch Kalábria a Sicília. Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. novembra 2015.

(2)

Taliansko oznámilo 16. septembra 2015 Komisii, že inšpekcie a epidemiologické vyšetrenia vykonané v súlade s vykonávacím rozhodnutím 2014/909/EÚ, ako aj aktívny dohľad nad výskytom malého úľového chrobáka v dotknutých regiónoch Talianska preukázali novú nové prípady napadnutia v Kalábrii.

(3)

V medzinárodných normách stanovených Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) sa odporúča vykonať ročné prieskumy predtým, než oblasť môže znovu získať svoj status bez napadnutia. Je ťažké stanoviť presný epidemiologický vývoj, pokiaľ ide o napadnutie malým úľovým chrobákom, keďže príznaky môžu ostať bez povšimnutia a napadnutie môže zasiahnuť aj divé včely. Prípady napadnutia, ktoré boli predtým oznámené v Taliansku v roku 2014, boli zistené počas jesene, od septembra do decembra. Prebiehajúci a budúci ročný prieskum by mal preto pokrývať celé obdobie jesene 2015, resp. 2016.

(4)

Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia v týchto regiónoch Talianska ešte nebola stanovená, a vzhľadom na nedostatok ďalších informácií o prebiehajúcom a budúcom prieskume je potrebné predĺžiť uplatňovanie opatrení stanovených vo vykonávacom rozhodnutí 2014/909/EÚ ešte o niekoľko mesiacov po očakávanom ukončení nasledujúcej včelárskej sezóny koncom novembra 2016.

(5)

Obdobie uplatňovania a zavedené opatrenia by sa mali preskúmať kedykoľvek budú k dispozícii nové informácie o epidemiologickej situácii v zasiahnutých regiónoch Talianska.

(6)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/909/EÚ by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 4 vykonávacieho rozhodnutia 2014/909/EÚ sa nahrádza takto:

„Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. marca 2017.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 27. októbra 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/909/EÚ z 12. decembra 2014 o určitých ochranných opatreniach súvisiacich s potvrdeným výskytom malého úľového chrobáka v Taliansku (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 161).


29.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/13


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1944

z 28. októbra 2015,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/807/EÚ, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre pelagický rybolov v západných vodách severovýchodného Atlantiku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho článok 95,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2012/807/EÚ (2) sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre pelagický rybolov v západných vodách severovýchodného Atlantiku.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (3) sa stanovuje povinnosť vylodiť úlovky pri rybolove pelagických druhov s cieľom znížiť súčasnú vysokú úroveň náhodných úlovkov a postupne eliminovať odhadzovanie úlovkov. Podrobnosti uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky sú stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1393/2014 (4), ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v severozápadných vodách, a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1394/2014 (5), ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v juhozápadných vodách. Dodržiavanie povinnosti vylodiť úlovky by sa malo kontrolovať a mali by sa vykonávať inšpekcie na tento účel. Malé pelagické druhy uvedené v článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa preto mali zahrnúť do špecifického kontrolného a inšpekčného programu, aby sa dotknutým členským štátom umožnilo vykonávať spoločné inšpekcie a činnosti dohľadu efektívnym a účinným spôsobom.

(3)

Makrely a slede sú výrazne rozšírené migrujúce druhy. S cieľom harmonizovať postupy kontrol a inšpekcií pri rybolove makrel a sleďov vo vodách v susedstve západných vôd je vhodné zahrnúť do špecifického kontrolného a inšpekčného programu divíziu ICES IVa vymedzenú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 (6).

(4)

Je vhodné zachovať špecifický kontrolný a inšpekčný program do 31. decembra 2018, aby sa zaručili rovnaké podmienky pre všetkých pri zavádzaní povinnosti vyloďovať úlovky.

(5)

V nariadení Rady (ES) č. 850/98 (7), a najmä v jeho hlave IIIa sa stanovujú opatrenia na zníženie miery odhadzovania úlovkov. Špecifickým kontrolným a inšpekčným programom by sa preto malo zaručiť dodržiavanie zákazu výberu najkvalitnejších jedincov, ustanovení o presunutí sa a zákazu vypúšťania.

(6)

Členské štáty podľa vykonávacích rozhodnutí Komisie 2013/305/EÚ (8) a 2013/328/EÚ (9), ktorými sa stanovuje špecifický kontrolný a inšpekčný program v Baltskom mori a v Severnom mori, každoročne poskytujú Komisii informácie. Podávanie správ o špecifickom kontrolnom a inšpekčnom programe pri rybolove pelagických druhov v západných vodách by malo mať rovnakú frekvenciu.

(7)

Počas konzultácií medzi Nórskom, Úniou a Faerskými ostrovmi o riadení rybolovu makrel v roku 2015 sa referenčné hodnoty na účely inšpekcií vylodenia sleďov, makrel a stavríd výrazne znížili, pretože odteraz sú založené na posúdení rizika, pričom sa rozšírili aj na vylodenie tresky belasej. Cieľové referenčné hodnoty v prílohe II k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/807/EÚ by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2012/807/EÚ sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/807/EÚ z 19. decembra 2012, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre pelagický rybolov v západných vodách severovýchodného Atlantiku a severnej časti Severného mora“.

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program uplatniteľný na populácie makrely atlantickej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej, tresky belasej, rýb čeľade Caproidae, sardely európskej, striebristky, sardinky európskej a šproty severnej vo vodách EÚ podoblastí ICES V, VI, VII, VIII a IX a CECAF 34.1.11 (ďalej len ‚západné vody‘), ako aj na populácie makrely atlantickej a sleďa atlantického vo vodách EÚ podoblasti ICES IVa (ďalej len ‚severná časť Severného mora‘).“

3.

V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Špecifický kontrolný a inšpekčný program sa uplatňuje do 31. decembra 2018.“

4.

V článku 3 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

ohlasovacia povinnosť uplatniteľná na rybolovné činnosti v západných vodách a v severnej časti Severného mora, najmä pokiaľ ide o spoľahlivosť zaznamenaných a oznámených údajov;“.

5.

V článku 3 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

povinnosť vylodiť všetky úlovky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť ich vylodiť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (10), a opatrenia na zníženie miery odhadzovania úlovkov stanovené v hlave IIIa nariadenia Rady (ES) č. 850/98 (11);.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22)."

(11)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).“"

6.

V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Od roku 2016 sú členské štáty povinné oznamovať informácie uvedené v odseku 1 každoročne do 31. januára každého kalendárneho roka.“

7.

Príloha II na nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/807/EÚ z 19. decembra 2012, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre pelagický rybolov v západných vodách severovýchodného Atlantiku (Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 99).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1393/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v severozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 25).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1394/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v juhozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 31).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).

(8)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/305/EÚ z 21. júna 2013, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov využívajúci populácie tresky, sleďa, lososa a šproty v Baltskom mori (Ú. v. EÚ L 170, 22.6.2013, s. 66).

(9)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/328/EÚ z 25. júna 2013, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov využívajúci populácie tresky, platesy a soley v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Škótska a v Írskom mori (Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 61).


PRÍLOHA

Príloha II k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/807/EÚ sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

CIEĽOVÉ REFERENČNÉ HODNOTY

1.   Úroveň inšpekcií na mori (vrátane vzdušného dozoru, ak je to uplatniteľné)

Tieto cieľové referenčné hodnoty (1) sa dodržiavajú na ročnom základe, pokiaľ ide o inšpekcie na mori vykonávané na rybárskych plavidlách, ktoré sú zapojené do rybolovu sleďa atlantického, makrely atlantickej, stavridy ostrobokej, sardely európskej a tresky belasej v danej oblasti v prípade, že inšpekcie na mori sú relevantné v súvislosti s fázou v rybolovnom reťazci a sú súčasťou stratégie riadenia rizík:

Referenčné hodnoty za rok (2)

Úroveň odhadovaného rizika pre rybárske plavidlá v súlade s článkom 5 ods. 2

vysoká

veľmi vysoká

Rybolovná oblasť č. 1

Sleď atlantický, makrela atlantická a stavrida ostroboká

Inšpekcie na mori aspoň 5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚vysoká‘ zamerané na danú rybolovnú oblasť

Inšpekcie na mori aspoň 7,5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘ zamerané na danú rybolovnú oblasť

Rybolovná oblasť č. 2

Sardela európska

Inšpekcie na mori aspoň 2,5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚vysoká‘ zamerané na danú rybolovnú oblasť

Inšpekcie na mori aspoň 5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘ zamerané na danú rybolovnú oblasť

Rybolovná oblasť č. 3

Treska belasá

Inšpekcie na mori aspoň 5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚vysoká‘ zamerané na danú rybolovnú oblasť

Inšpekcie na mori aspoň 7,5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘ zamerané na danú rybolovnú oblasť

2.   Úroveň inšpekcií na pobreží (vrátane kontrol dokladov a inšpekcií v prístavoch alebo pri prvom predaji)

Tieto cieľové referenčné hodnoty (3) sa dodržiavajú na ročnom základe, pokiaľ ide o inšpekcie na pobreží (vrátane kontrol dokladov a kontrol v prístavoch alebo pri prvom predaji) rybárskych plavidiel alebo iných prevádzkovateľov, ktorí sú zapojení do rybolovu sleďa atlantického, makrely atlantickej, stavridy ostrobokej, sardely európskej a tresky belasej v danej oblasti v prípade, že inšpekcie na pobreží sú relevantné v súvislosti s fázou v rybolovnej oblasti/obchodnom reťazci a sú súčasťou stratégie riadenia rizík.

Referenčné hodnoty za rok (4)

Úroveň rizika v prípade rybárskych plavidiel a/alebo iných prevádzkovateľov (prvého odberateľa)

vysoká

veľmi vysoká

Rybolovná oblasť č. 1

Sleď atlantický, makrela atlantická a stavrida ostroboká

Inšpekcia v prístave aspoň 7,5 % celkového množstva vyloženého rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚vysoká‘

Inšpekcia v prístave aspoň 7,5 % celkového množstva vyloženého rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘

Rybolovná oblasť č. 2

Sardela európska

Inšpekcia v prístave aspoň 2,5 % celkového množstva vyloženého rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚vysoká‘

Inšpekcia v prístave aspoň 5 % celkového množstva vyloženého rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘

Rybolovná oblasť č. 3

Treska belasá

Inšpekcia v prístave aspoň 7,5 % celkového množstva vyloženého rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚vysoká‘

Inšpekcia v prístave aspoň 7,5 % celkového množstva vyloženého rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘

Inšpekcie vykonané po vylodení alebo prekládke sa využívajú najmä ako doplnkový mechanizmus krížovej kontroly na overenie spoľahlivosti zaznamenaných a ohlásených údajov o výlovoch a vylodeniach.“


(1)  Pre plavidlá, ktoré v rámci jedného rybárskeho výjazdu strávia menej ako 24 hodín na mori, a so zreteľom na stratégiu riadenia rizík možno cieľové referenčné hodnoty znížiť na polovicu.

(2)  Vyjadrené v % rybárskych plavieb v oblasti (pri love prostredníctvom výstroja s veľkosťami ôk, ktoré zodpovedajú cieľovým druhom), vykonané rybárskymi plavidlami s vysokým/veľmi vysokým rizikom za rok

(3)  Pre plavidlá, ktoré vykladajú menej než 10 ton pri jednej vykládke, a so zreteľom na stratégiu riadenia rizík možno cieľové referenčné hodnoty znížiť na polovicu.

(4)  Vyjadrené v % množstiev vylodených rybárskymi plavidlami s vysokým/veľmi vysokým rizikom za rok.


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

29.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/18


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 303/14/COL

z 15. júla 2014,

ktorým sa Nórsku povoľuje výnimka z niektorých spoločných pravidiel leteckej bezpečnosti podľa článku 14 ods. 6 aktu uvedeného v bode 66n prílohy XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, v znení zmien] [2015/1945]

DOZORNÝ ÚRAD EZVO,

so zreteľom na článok 14 ods. 6 a 7 aktu uvedeného v bode 66n prílohy XIII k Dohode o EHP upravenej rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 163/2011 z 19. decembra 2011, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, v znení zmien, a so zreteľom na článok FCL.740.A prílohy I k aktu uvedenému v bode 66ne prílohy XIII k Dohode o EHP upravenej rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 146/2013 z 15. júla 2013, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v znení zmien, obidva akty upravené na účely Dohody o EHP protokolom 1 k dohode,

so zreteľom na stanovisko výboru EZVO pre dopravu doručené 28. marca 2014,

keďže:

(1)

Nórsko požiadalo o uplatnenie určitej výnimky zo spoločných pravidiel leteckej bezpečnosti, ktoré sú uvedené v pravidlách vykonávania nariadenia (ES) č. 216/2008.

(2)

Podľa článku 14 ods. 7 uvedeného nariadenia v upravenom znení Dozorný úrad EZVO na základe odporúčaní Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva posúdil potrebu požadovanej výnimky a úroveň ochrany, ktorá z nej vyplýva. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ sa splnia určité podmienky, bude zabezpečená úroveň ochrany na rovnocennej úrovni, ktorá by sa dosiahla uplatnením spoločných pravidiel leteckej bezpečnosti. Posúdenie výnimky a podmienky jej uplatnenia sú opísané v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktorým sa výnimka povoľuje.

(3)

Podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 216/2008 v upravenom znení sa výnimka udelená jednému členskému štátu oznámi všetkým členským štátom, ktoré sú tiež oprávnené uplatňovať túto výnimku.

(4)

Podľa článku 1 rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 163/2011 z 19. decembra 2011 a podľa bodu 3 písm. a) a e) jeho prílohy sa výrazom „členský (-é) štát(-y)“ rozumejú okrem jeho významu v zmysle nariadenia aj štáty EZVO a Európska komisia informuje o takomto rozhodnutí, ktoré dostane od Dozorného úradu EZVO, členské štáty EÚ.

(5)

Toto rozhodnutie by sa preto malo oznámiť všetkým štátom EZVO a Európskej komisii, aby o ňom mohla informovať členské štáty EÚ.

(6)

Opis výnimky, ako aj súvisiace podmienky by mali ostatným členským štátom v zmysle nariadenia (ES) č. 216/2008 v upravenom znení umožniť uplatňovať príslušné opatrenie, ak sa nachádzajú v rovnakej situácii, a to bez toho, aby od Dozorného úradu EZVO alebo Komisie museli žiadať ďalšie schválenie. Členské štáty by však mali v zmysle nariadenia (ES) č. 216/2008 v upravenom znení uplatnenie výnimiek oznámiť, keďže môžu mať účinky mimo daného štátu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru EZVO pre dopravu,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nórsko sa smie odchýliť od požiadaviek článku FCL.740.A prílohy (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 v znení zmien v zmysle prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Všetky štáty EZVO smú v zmysle nariadenia (ES) č. 216/2008 v upravenom znení uplatňovať tie isté opatrenia uvedené v článku 1 v zmysle prílohy k tomuto rozhodnutiu, a to pod podmienkou splnenia oznamovacej povinnosti stanovenej v článku 14 ods. 6 nariadenia (ES) č. 216/2008 v upravenom znení.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Nórsku. Iba anglické znenie je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa oznámi Islandu, Lichtenštajnsku, Nórsku a Európskej komisii.

V Bruseli 15. júla 2014

Za Dozorný úrad EZVO

Helga JÓNSDÓTTIR

členka kolégia

Xavier LEWIS

riaditeľ


PRÍLOHA

VÝNIMKA Z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 1178/2011  (1) UDELENÁ NÓRSKEMU KRÁĽOVSTVU, POKIAĽ IDE O STANOVENÉ LETOVÉ HODINY PRE URČITÉ KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE NA TRIEDU

1.   OPIS ŽIADOSTI

V článku FCL.740.A písm. b) prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 sa uvádza:

„b)

Predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu jednopilotných jednomotorových letúnov.

1.

Kvalifikačné kategórie na triedu jednomotorových piestových letúnov a kvalifikačné kategórie na turistické motorové klzáky (TMG). Žiadateľ o predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu jednopilotných jednomotorových piestových letúnov alebo kvalifikačných kategórií na triedu turistických motorových klzákov (TMG):

i)

v období troch mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie úspešne absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto časti v príslušnej triede so skúšajúcim alebo

ii)

v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie absolvuje 12 hodín letu v príslušnej triede vrátane:

6 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC),

12 vzletov a 12 pristátí a

cvičný let s letovým inštruktorom (FI) alebo inštruktorom kvalifikačnej kategórie na triedu (CRI) trvajúci najmenej 1 hodinu. Tento let sa netýka žiadateľov, ktorí v súvislosti s kvalifikačnou kategóriou na triedu alebo typovou kvalifikačnou kategóriou úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo praktickú skúšku na letúne ľubovoľnej inej triedy alebo typu.

2.

Ak sú žiadatelia držiteľmi aj kvalifikačnej kategórie na triedu jednomotorových piestových letúnov (pozemných), aj kvalifikačnej kategórie na turistické motorové klzáky, môžu splniť podmienky uvedené v bode 1 v ktorejkoľvek z týchto tried a dosiahnu predĺženie platnosti oboch kvalifikačných kategórií.

3.

Jednopilotné jednomotorové turbovrtuľové letúny. Žiadatelia o predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu jednomotorových turbovrtuľových letúnov v období troch mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti v príslušnej triede so skúšajúcim v súlade s dodatkom 9 k tejto časti.“

Listom zo 6. decembra 2013 vláda Nórskeho kráľovstva (ďalej len „Nórsko“) oznámila Dozornému úradu EZVO (ďalej len „dozorný úrad“) a Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) svoj zámer získať výnimku z tohto ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 na základe článku 14 ods. 6 nariadenia (ES) č. 216/2008 v znení zmien (2).

2.   POSÚDENIE ŽIADOSTI

2.1.   Potreba

Dozorný úrad považuje za vhodné umožniť vzájomné započítavanie stanovených letových hodín v letúnoch, ktoré patria do klasifikačnej kategórie na triedu pozemných a vodných jednomotorových piestových letúnov, na účely predĺženia platnosti oboch kvalifikačných kategórií z dôvodu „praxe“. V nariadení (EÚ) č. 1178/2011 sa takáto situácia nerieši ani sa v ňom nestanovujú jasné pravidlá pre pilotov obojživelných letúnov, čím sa vytvára zbytočná záťaž pre držiteľov preukazov spôsobilosti.

2.2.   Rovnocennosť úrovne ochrany

Na preukázanie potreby výnimky z príslušného pravidla Nórsko uviedlo nasledujúce dôvody: Na riadenie jednomotorového piestového letúna musí mať pilot vo svojom preukaze spôsobilosti podľa časti FCL uvedenú platnú kvalifikačnú kategóriu na triedu jednomotorových piestových letúnov (SEP). Časť FCL obsahuje ustanovenia týkajúce sa dvoch kvalifikačných kategórií na triedu SEP: kvalifikačnej kategórie na triedu pozemných SEP (s kolesovým alebo lyžovým podvozkom) a kvalifikačnej kategórie na triedu vodných SEP (s člnovým trupom alebo plavákmi). Časť FCL však neobsahuje žiadne osobitné ustanovenie týkajúce sa obojživelných letúnov (t. j. letúnov, ktoré môžu zmeniť počas letu konfiguráciu pre pozemné alebo vodné operácie). Okrem toho pilot, ktorý si želá predĺžiť platnosť oprávnení spojených s akoukoľvek kvalifikačnou kategóriou na triedu SEP, musí splniť požiadavky článku FCL.740.A písm. b) prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

Nórsko tiež uviedlo, že sa už pripúšťa, aby sa na predĺženie platnosti oboch uvedených kvalifikačných kategórií na triedu používali obojživelné letúny prevádzkované na účely splnenia požiadaviek v pozemnej alebo vodnej konfigurácii. Vlastnosti letúna počas letových hodín na trati sú v prípade obojživelného letúna rovnaké. Líšia sa len počas fázy rolovania, vzletu a pristávania. V ustanoveniach bodu FCL.740.A písm. b) ods. 2 sa už uznáva, že na základe praxe, ktorú pilot získa buď na (pozemných) SEP, alebo turistických motorových klzákoch (TMG), je možné predĺžiť platnosť kvalifikačných kategórií na triedu SEP aj TMG. Požiadavky by mali zohľadňovať to, v čom sa kategórie zhodujú a v čom sa líšia.

Agentúra po preskúmaní žiadosti o výnimku súhlasila s tým, že požiadavka, aby pilot s oboma kvalifikačnými kategóriami na triedu splnil všetky požiadavky na prax v lietaní stanovené v článku FCL.740.A písm. b) na pozemnom aj vodnom letúne, nie je potrebná a držiteľa preukazu spôsobilosti veľmi zaťažuje.

Agentúra tiež poznamenala, že v rámci prebiehajúcej normotvornej úlohy FCL.002 už bola zmena ustanovenia článku FCL.740A písm. b) navrhnutá, a to tak, aby sa do neho zapracovalo predlžovanie platnosti na základe praxe v prípade pilotov, ktorí sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na triedu pozemných aj vodných SEP.

Vo svojom odporúčaní pre uplatňovanie článku 14 ods. 6 nariadenia (ES) č. 216/2008 preto agentúra dospela k záveru, že úroveň ochrany zostane v nórskom návrhu zachovaná.

3.   OPIS VÝNIMKY

Navrhovaná výnimka z ustanovenia článku FCL.740.A písm. b) prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 má pilotom, ktorí absolvovali letové hodiny vo funkcii veliteľa v jednej kategórii, umožniť započítanie piatich zo šiestich požadovaných hodín aj do druhej kategórie.

Ustanovenia článku FCL.740.A písm. b) ods. 3 prílohy I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 sa tak majú uplatňovať v znení doplnenom o tento pododsek:

„3.

Ak je žiadateľ držiteľom kvalifikačnej kategórie na triedu pozemných jednomotorových piestových letúnov aj kvalifikačnej kategórie na triedu vodných jednomotorových piestových letúnov, môže splniť požiadavky uvedené v článku FCL. 740 písm. b) ods. 1 bodu ii) na predĺženie platnosti oboch kvalifikačných kategórií tak, že v priebehu 12 mesiacov pred dátumom uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie absolvuje 12 hodín letu v jednomotorových piestových letúnoch, pričom tieto letové hodiny musia zahŕňať:

6 hodín vo funkcii veliteľa jednomotorového piestového letúna, z ktorých aspoň jedna hodina musí byť absolvovaná na pozemnom letúne alebo na obojživelnom letúne prevádzkovanom v pozemnej konfigurácii a aspoň jedna hodina musí byť absolvovaná na vodnom letúne alebo na obojživelnom letúne prevádzkovanom vo vodnej konfigurácii, a

12 vzletov a pristátí na zemi a 12 vzletov a pristátí na vode, a

cvičný let s letovým inštruktorom (FI) alebo inštruktorom kvalifikačnej kategórie na triedu (CRI) trvajúci najmenej 1 hodinu. Tento cvičný let je možné absolvovať na pozemnom, vodnom alebo obojživelnom jednomotorovom piestovom letúne. Tento let sa netýka žiadateľov, ktorí v súvislosti s kvalifikačnou kategóriou na triedu alebo typovou kvalifikačnou kategóriou úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti, praktickú skúšku alebo hodnotenie spôsobilosti na letúne ľubovoľnej inej triedy alebo typu.“

4.   PODMIENKY SÚVISIACE SO ŽIADOSŤOU O VÝNIMKU

Táto výnimka sa vzťahuje na držiteľov preukazov spôsobilosti vydaných v súlade s prílohou I (časť FCL) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

5.   VŠEOBECNÁ UPLATNITEĽNOSŤ VÝNIMKY

Všetky štáty EZVO môžu uplatniť túto výnimku za predpokladu, že podmienky uvedené v bode 4 sú splnené.


(1)  Akt uvedený v bode 66ne prílohy XIII k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v znení zmien], upravený na účely Dohody o EHP protokolom 1 k dohode.

(2)  Akt uvedený v bode 66n prílohy XIII k Dohode o EHP [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, v znení zmien], upravený na účely Dohody o EHP protokolom 1 k dohode.


29.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/22


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 545/14/COL

z 8. decembra 2014,

ktorým sa Islandu povoľuje výnimka z niektorých spoločných pravidiel leteckej bezpečnosti podľa článku 14 ods. 6 aktu uvedeného v bode 66n prílohy XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, v znení zmien] a ktorým sa zrušuje rozhodnutie kolégia č. 362/14/COL zo 14. septembra 2014 [2015/1946]

DOZORNÝ ÚRAD EZVO,

so zreteľom na článok 14 ods. 6 a 7 aktu uvedeného v bode 66n prílohy XIII k Dohode o EHP upravenej rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 163/2011 z 19. decembra 2011, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, v znení zmien, a na článok CAT.POL.A.210 písm. b) ods. 2, 4 a 5 prílohy IV k aktu uvedenému v bode 66nf prílohy XIII k Dohode o EHP upravenému rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 147/2013 z 15. júla 2013, nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v znení zmien, upravené na účely Dohody o EHP protokolom 1 k dohode,

so zreteľom na stanovisko výboru EZVO pre dopravu doručené 3. septembra 2014,

keďže:

(1)

Island požiadal o uplatnenie určitej výnimky zo spoločných pravidiel leteckej bezpečnosti, ktoré upravujú vo vykonávacie predpisy nariadenia (ES) č. 216/2008.

(2)

Podľa článku 14 ods. 7 uvedeného nariadenia v upravenom znení Dozorný úrad EZVO na základe odporúčaní Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva zo 17. júna 2011, z 31. júla 2014 a z 12. novembra 2014 posúdil potrebu požadovanej výnimky a úroveň ochrany, ktorá s ňou súvisí. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ sa splnia určité podmienky, podarí sa zabezpečiť úroveň ochrany rovnocennú úrovni, ktorá by sa dosiahla uplatnením spoločných pravidiel leteckej bezpečnosti.

(3)

Podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 216/2008 v upravenom znení Dozorný úrad EZVO oznámi svoje rozhodnutie všetkým štátom EZVO, ktoré budú tiež oprávnené uplatňovať uvedenú výnimku.

(4)

Podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 216/2008 v upravenom znení platí, že keď si Európska komisia a Dozorný orgán EZVO vymieňajú informácie o rozhodnutí prijatom podľa článku 14 ods. 7, Európska komisia oznámi informácie získané od Dozorného orgánu EZVO členským štátom EÚ a Dozorný orgán EZVO oznámi informácie získané od Európskej komisie štátom EZVO.

(5)

Opis výnimky, ako aj s súvisiace podmienky by mali štátom EZVO umožniť uplatňovať príslušné opatrenie, ak sa nachádzajú v rovnakej situácii, a to bez toho, aby od Dozorného úradu EZVO museli žiadať ďalšie schválenie. Štáty EZVO by však mali uplatnenie výnimiek oznámiť, keďže môžu mať účinky mimo daného štátu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru EZVO pre dopravu,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie č. 362/14/COL.

Článok 2

Island sa smie odchýliť od požiadaviek článku CAT.POL.A.210 písm. b) ods. 2, 4 a 5 prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 v zmysle prílohy k tomuto rozhodnutiu, a to za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oddiele 2 prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Všetky štáty EZVO smú uplatňovať tie isté opatrenia uvedené v článku 2 v zmysle prílohy k tomuto rozhodnutiu, a to pod podmienkou splnenia oznamovacej povinnosti stanovenej v článku 14 ods. 6 nariadenia (ES) č. 216/2008 v upravenom znení.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Islandu. Iba anglické znenie je autentické.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa oznámi Islandu, Lichtenštajnsku, Nórsku a Európskej komisii.

V Bruseli 8. decembra 2014

Za Dozorný úrad EZVO

Helga JÓNSDÓTTIR

členka kolégia

Xavier LEWIS

riaditeľ


PRÍLOHA

VÝNIMKA Z NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 965/2012 UDELENÁ ISLANDU, POKIAĽ IDE O BEZPEČNÚ VÝŠKU NAD PREKÁŽKAMI PO VZLETE NA LETISKU ÍSAFJÖRÐUR NA ISLANDE (BIIS)

1.   OPIS VÝNIMKY

Island smie odchylne od článku CAT.POL.A.210 „Bezpečná výška nad prekážkami po vzlete“ písm. b) ods. 2, 4 a 5 prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 (1) v znení zmien povoliť leteckému dopravcovi Air Iceland (Flugfélag Íslands) používať na letisku Ísafjörður na Islande (BIIS) uhol náklonu 25 stupňov vo výške 100 ft v prípade jeho lietadiel F50 a Dash 8 s cieľom splniť požiadavky bezpečnej výšky nad prekážkami po vzlete stanovené v článku CAT.POL.A.210 prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012.

2.   PODMIENKY SÚVISIACE S UPLATNENÍM VÝNIMKY

Výnimka je obmedzená prevádzkovými podmienkami na letisku Ísafjörður na Islande (BIIS) súvisiacimi s meteorologickými minimami, pokiaľ ide o kritériá základne oblačnosti a dohľadnosti a kritériá vetra a znečistenia vzletovej a pristávacej dráhy opísanými v prevádzkovej hodnotiacej správe Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva zo 17. júna 2011.

Táto výnimka sa vzťahuje na leteckého dopravcu Air Iceland (Flugfélag Íslands) na základe dodatočných opatrení, ktoré dopravca zavedie s cieľom dosiahnuť bezpečnostnú úroveň rovnocennú úrovni, ktorá by sa dosiahla uplatňovaním spoločných technických požiadaviek a správnych postupov stanovených v nariadení (EÚ) č. 965/2012 v znení zmien. Dodatočné opatrenia sa týkajú výkonnosti lietadla, výberu a odbornej prípravy posádky, kvalifikácie posádky a obdobia platnosti jej spôsobilosti, obmedzení zoznamu minimálneho vybavenia (MEL) lietadla, systému kvality a systému riadenia bezpečnosti leteckého dopravcu, dodatočných prevádzkových postupov a elektronickej inštruktáže posádky o prevádzke BIIS a sú opísané v prevádzkovej hodnotiacej správe Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva uvedenej vyššie.


(1)  Akt uvedený v bode 66nf prílohy XIII k Dohode o EHP upravený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 147/2013 z 15. júla 2013 [nariadenie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008] zmenený nariadením (EÚ) č. 800/2013 zo 14. augusta 2013 a nariadením (EÚ) č. 83/2014 z 29. januára 2014, v znení upravenom na účely Dohody o EHP protokolom 1 k dohode [„nariadenie (EÚ) č. 965/2012“].


Korigendá

29.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/25


Korigendum k nariadeniu (ES) č. 2195/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV)

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 340 zo 16. decembra 2002 )

(Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 06/zv. 05, s. 3)

1.

V názve na obálke v obsahu a na strane 1:

namiesto:

„Nariadenie (ES) č. 2195/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV)“

má byť:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV)“.

2.

Na strane 176 v prílohe IV: POROVNÁVAJÚCA TABUĽKA KÓDOV CPV A NACE Rev. 1v stĺpci „CPV“ podstĺpci „Opis“ riadku 36112300-2:

namiesto:

„Lavice s operadlom“

má byť:

„Sedačky“.