ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 266

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
13. októbra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1828 z 12. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 z 23. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1830 z 8. júla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831 zo 7. októbra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

14

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1832 z 12. októbra 2015, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie erytritolu (E 968) ako zvýrazňovača vône a chuti v ochutených nápojoch so zníženou energetickou hodnotou alebo bez pridaných cukrov ( 1 )

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1833 z 12. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

29

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1834 z 12. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

53

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1835 z 12. októbra 2015, ktorým sa vymedzuje štatút, sídlo a spôsob fungovania Európskej obrannej agentúry

55

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1836 z 12. októbra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

75

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1837 z 12. októbra 2015 o podpore Únie pre činnosti prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť jej monitorovacie a overovacie spôsobilosti a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

83

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1838 z 12. októbra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/391/SZBP na podporu praktického vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov

96

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/1828

z 12. októbra 2015,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 36/2012 (2) sa uvádza do účinnosti väčšina opatrení stanovených v rozhodnutí 2013/255/SZBP.

(2)

Rada 12. októbra 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/1836 (3), ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP. Rozhodnutím (SZBP) 2015/1836 sa stanovujú kritériá na zaradenie osôb, subjektov a orgánov do príloh I a II k uvedenému rozhodnutiu. Dôvody zaradenia do uvedených zoznamov sú uvedené v odôvodneniach rozhodnutia (SZBP) 2015/1836 a rozhodnutia 2013/255/SZBP.

(3)

Opatrenia týkajúce sa zmrazenia aktív patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy a preto na ich vykonávanie je potrebný akt na úrovni Únie, najmä v záujme zaručenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 36/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenia (EÚ) č. 36/2012 sa mení takto:

1.

V článku 15 sa dopĺňajú sa tieto odseky:

„1a.   Zoznam v prílohe II obsahuje tiež fyzické alebo právnické osoby, subjekty a orgány, ktoré boli v súlade s článkom 28 ods. 2 rozhodnutia Rady 2013/255/SZBP (4) označené Radou ako patriace do jednej z týchto kategórií:

a)

poprední podnikatelia pôsobiaci v Sýrii;

b)

členovia rodín Asadovcov alebo Makhloufovcov;

c)

ministri sýrskej vlády, ktorí boli pri moci po máji 2011;

d)

členovia sýrskych ozbrojených síl, ktorí po máji 2011 mali hodnosť ‚plukovník‘ a rovnocenné alebo vyššie postavenie;

e)

členovia sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb vo funkcii po máji 2011;

f)

členovia milícií spojených s režimom;

g)

osoby, subjekty, útvary, agentúry, orgány alebo inštitúcie, ktoré pôsobia v oblasti šírenia chemických zbraní;

a fyzické alebo právnické osoby a subjekty, ktoré sú s nimi spojené a na ktoré sa neuplatňuje článok 21 tohto nariadenia.

1b.   Osoby, subjekty a orgány z jednej z kategórií uvedených v odseku 1a sa nezaradia do zoznamu osôb, subjektov a orgánov v prílohe II alebo na v ňom neponechajú, ak existuje dostatok informácií, že nie sú alebo už nie sú spojené s režimom alebo že naň nemajú vplyv alebo že nepredstavujú reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

(4)  Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14).“."

2.

V článku 32 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Rada dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu oznámi svoje rozhodnutie o zaradení do zoznamu podľa odseku 1 tohto článku vrátane dôvodov tohto zaradenia, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne takej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť predložiť svoje pripomienky. Najmä ak je osoba, subjekt alebo orgán zaradený do prílohy II na základe skutočnosti, že patrí do jednej z kategórií osôb, subjektov alebo orgánov stanovených v článku 15 ods. 1a, táto osoba, subjekt alebo orgán, hoci patrí do takej kategórie, môže predložiť dôkaz a pripomienky prečo zastáva názor, že jej/jeho označenie nie je odôvodnené.“.

3.

Názov prílohy II sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov podľa článku 14, článku 15 ods. 1 písm. a) a článku 15 ods. 1a“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 12. októbra 2015

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 442/2011 (Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1836 z 12. októbra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Pozri stranu 75 tohto úradného vestníka).


13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/3


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1829

z 23. apríla 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2, článok 11 ods. 1, článok 13 ods. 1 druhý pododsek a článok 15 ods. 8,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 64 ods. 6 písm. a) a článok 66 ods. 3 písm. d),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1144/2014 sa zrušilo nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 (3) a stanovujú sa ním nové pravidlá, podľa ktorých je možné z rozpočtu Únie úplne alebo čiastočne financovať informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravín na báze poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu alebo v tretích krajinách.

(2)

Pravidlá stanovené v tomto nariadení sa týkajú prevažne jednoduchých programov riadených členskými štátmi. V prípade kombinovaných programov, ktoré priamo riadi Komisia, by sa malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (4). Napriek tomu podmienky, za ktorých navrhujúci subjekt môže predložiť program uvedený v článku 1 tohto nariadenia, by sa mali vzťahovať tak na kombinované, ako aj na jednoduché programy.

(3)

V článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa stanovuje zoznam navrhujúcich subjektov. Je potrebné špecifikovať, za akých podmienok každá z kategórií navrhujúcich subjektov môže predložiť návrh na informačný a propagačný program spolufinancovaný Úniou. S cieľom zabezpečiť, aby navrhujúce subjekty reprezentatívne zastupovali príslušné odvetvie, je potrebné špecifikovať potrebnú mieru reprezentatívnosti. Ak je to možné, malo by sa uplatňovať jednoduché pravidlo zastúpenia väčšiny daného odvetvia.

(4)

Informačné a propagačné akcie spolufinancované Úniou by mali byť zamerané na otvorenie nových trhov v tretích krajinách a malo by ich realizovať širšie spektrum subjektov. S cieľom podporiť hospodársku súťaž a zabezpečiť čo najširší prístup k systému propagácie Únie by sa mali stanoviť pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby subjekt nedostal podporu na ten istý propagačný program viac ako dva razy po sebe.

(5)

S cieľom vybrať subjekty zodpovedné za realizáciu jednoduchých programov navrhujúce subjekty musia zabezpečiť najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Pritom sa musia vyhnúť akémukoľvek konfliktu záujmov. V prípade, že navrhujúcim subjektom je verejnoprávny subjekt v zmysle článku 2 ods. 1 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (5), budú sa uplatňovať pravidlá stanovené v uvedenej smernici a transponované do vnútroštátnych právnych predpisov.

(6)

Systém propagácie Únie by mal dopĺňať a posilňovať systémy členských štátov a mal by sa zamerať na posolstvo týkajúce sa Únie. V tejto súvislosti by informačné a propagačné akcie spolufinancované Úniou mali preukázať osobitný význam pre Úniu, pre ktorý je potrebné stanoviť kritériá.

(7)

K dnešnému dňu sa navrhujúce subjekty zameriavali v prípade takmer dvoch tretín programov realizovaných na vnútornom trhu iba na členský štát pôvodu. Okrem toho možno teraz za určitých podmienok zobraziť na informačných a propagačných materiáloch pôvod výrobkov. V záujme zabezpečenia skutočnej pridanej hodnoty pre Úniu by sa mali rozšíriť cieľové trhy programov spolufinancovaných Úniou, ktoré sa realizujú na vnútornom trhu, a nemali by sa obmedzovať na členský štát pôvodu navrhujúceho subjektu, s výnimkou prípadov, keď tieto programy odovzdávajú posolstvo týkajúce sa európskych systémov kvality alebo správnych stravovacích návykov v súlade s bielou knihou Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou (6).

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek prekrývaniu s propagačnými akciami financovanými podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (7) je potrebné vylúčiť z financovania podľa tohto nariadenia programy, ktoré majú iba miestny vplyv, a uprednostniť programy, ktoré budú pôsobiť vo významnom meradle v zmysle cezhraničného pokrytia, najmä na vnútornom trhu.

(9)

Informačné a propagačné akcie spolufinancované Úniou by sa nemali zameriavať na obchodné značky ani pôvod, ale mali by sprostredkovať posolstvo týkajúce sa Únie. Informačné a propagačné akcie na vnútornom trhu, ktoré sa vzťahujú na systémy uvedené v článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, by v tejto súvislosti mali prinášať posolstvo týkajúce sa charakteristík alebo záruk, ktoré ponúkajú tieto systémy, a zameriavať sa najmä na zvýšenie informovanosti o systémoch kvality Únie a ich uznávania.

(10)

S cieľom informovať spotrebiteľov by sa malo stanoviť, že všetky informácie o vplyve výrobku na zdravie sa musia opierať o uznávané vedecké údaje a musia byť v súlade s prílohou k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (8) alebo ich musia schváliť príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za verejné zdravie v krajine, kde sa činnosti vykonávajú.

(11)

Vzhľadom na špecifickú povahu propagačných akcií by sa mali stanoviť pravidlá oprávnenosti nákladov vynaložených príjemcom na realizáciu programu.

(12)

Jednoduché programy by sa mali financovať na základe nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. V článku 19 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (9) sa stanovuje, že poplatky týkajúce sa zábezpeky by mala znášať strana, ktorá poskytuje zábezpeku. Podľa článku 126 ods. 3 druhého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktoré by sa malo uplatňovať na kombinované programy, náklady súvisiace so zábezpekou na predbežné financovanie, ktorú skladá príjemca grantu, by sa mali považovať za oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre jednoduché aj kombinované programy, ktoré by mohol predložiť ten istý navrhujúci subjekt, by bolo potrebné odchýliť sa od článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 907/2014 a umožniť, aby náklady na zábezpeky boli oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie.

(13)

V záujme účinnej ochrany finančných záujmov Spoločenstva by sa mali prijať vhodné opatrenia na boj proti podvodom a hrubej nedbanlivosti. Na tento účel by sa mali stanoviť účinné, odrádzajúce a primerané administratívne sankcie. Administratívne sankcie podľa tohto nariadenia by sa mali považovať za dostatočne odrádzajúce od úmyselného neplnenia povinností.

(14)

V záujme prehľadnosti a právnej istoty by sa malo zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 (10), ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 3/2008. Malo by sa však naďalej uplatňovať v prípade programov, ktoré boli vybrané na základe jeho ustanovení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podmienky, za ktorých navrhujúci subjekt môže predložiť jednoduchý alebo kombinovaný program

1.   Navrhujúce subjekty uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 môžu predložiť návrh na informačný a propagačný program za predpokladu, že reprezentatívne zastupujú odvetvie alebo výrobok, a to takto:

a)

odborová alebo medziodborová organizácia so sídlom v členskom štáte alebo na úrovni Únie uvedená v článku 7 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu odvetvie, ktorého sa program týka:

i)

ak predstavuje najmenej 50 % počtu výrobcov alebo 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku(-ov) alebo dotknutého odvetvia v dotknutom členskom štáte alebo na úrovni Únie; alebo

ii)

ak je medziodvetvovou organizáciou uznanou členským štátom podľa článku 158 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (11) alebo článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (12);

b)

skupina vymedzená v článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (13), na ktorú sa odkazuje v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu názov chránený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ktorého sa program týka, ak predstavuje aspoň 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku(-ov), ktorého názov je chránený;

c)

organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považujú za reprezentatívne zastupujúce výrobok(-y) alebo odvetvie, ktorých sa program týka, ak sú uznané členským štátom v súlade s článkami 154 alebo 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

d)

s výnimkou programov realizovaných po strate dôvery spotrebiteľov, subjekt agropotravinárskeho sektora uvedený v článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 reprezentatívne zastupuje príslušné odvetvie(-ia), ktorého(-ých) sa program týka, ak sú medzi jeho členmi zástupcovia daného výrobku(-ov) alebo odvetvia.

2.   Odchylne od ods. 1 písm. a) bodu i) a ods. 1 písm. b) možno pripustiť nižšie prahové hodnoty, ak navrhujúci subjekt preukáže v predloženom návrhu, že existujú osobitné okolnosti vrátane dôkazov o štruktúre trhu, ktoré odôvodňujú, aby sa s navrhujúcim subjektom zaobchádzalo ako s reprezentatívnym zástupcom dotknutého výrobku(-ov) alebo odvetvia.

3.   Navrhujúci subjekt musí mať potrebné technické, finančné a odborné zdroje na účinnú realizáciu programu.

4.   Navrhujúci subjekt nedostane podporu na informačné a propagačné programy týkajúce sa rovnakého výrobku alebo systému, ktoré sa realizujú na tom istom geografickom trhu, viac ako dva razy po sebe.

Článok 2

Výber subjektov zodpovedných za realizáciu jednoduchých programov

1.   Navrhujúce subjekty si musia vybrať subjekty zodpovedné za realizáciu jednoduchých programov, ktoré zabezpečia najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Pritom musia prijať všetky opatrenia na to, aby predišli akejkoľvek situácii, v ktorej by bola ohrozená nestranná a objektívna realizácia programu z dôvodov súvisiacich s ekonomickými záujmami, politickou alebo štátnou príslušnosťou, rodinnými alebo citovými väzbami alebo akýmkoľvek iným spoločným záujmom (ďalej len „konflikt záujmov“).

2.   V prípade, že navrhujúcim subjektom je verejnoprávny subjekt v zmysle článku 2 ods. 1 a 4 smernice 2014/24/EÚ, musí vybrať subjekty zodpovedné za realizáciu jednoduchých programov podľa vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich uvedenú smernicu.

Článok 3

Oprávnenosť jednoduchých programov

1.   Aby spĺňali podmienky oprávnenosti, jednoduché programy musia:

a)

byť v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa príslušných výrobkov a ich uvádzania na trh;

b)

mať významný rozsah, najmä v zmysle predpokladaného merateľného cezhraničného vplyvu. To znamená, že na vnútornom trhu sa program realizuje v minimálne dvoch členských štátoch použitím zodpovedajúceho podielu prideleného rozpočtu, najmä so zreteľom na veľkosť trhov jednotlivých dotknutých členských štátov, alebo sa realizuje v jednom členskom štáte, ak ide o iný členský štát, ako členský štát pôvodu navrhujúceho subjektu(-ov). Táto požiadavka sa nevzťahuje na programy, ktorých posolstvo sa týka systémov kvality Únie uvedených v článku 5 ods. 4 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, a na programy, ktorých posolstvo sa týka správnych stravovacích návykov;

c)

mať únijný rozmer, pokiaľ ide o obsah ich posolstva a vplyv, a najmä poskytovať informácie o európskych výrobných normách, kvalite a bezpečnosti európskych potravinárskych výrobkov, európskych stravovacích návykoch a európskej kultúre stravovania, šíriť dobré meno európskych výrobkov na vnútornom trhu a medzinárodných trhoch, zvyšovať povedomie širokej verejnosti a obchodných podnikov o európskych výrobkoch a logách. To znamená, že najmä programy na vnútornom trhu, ktoré sa vzťahujú na jeden alebo viac systémov uvedených v článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, by sa mali vo svojom hlavnom posolstve týkajúcom sa Únie zamerať na uvedený systém(-y). Ak v rámci tohto programu jeden alebo viac výrobkov ilustruje daný systém(-y), musí(-ia) vo vzťahu k hlavnému posolstvu týkajúcemu sa Únie predstavovať vedľajšie posolstvo;

2.   Okrem toho, ak sa posolstvo, ktoré program prináša, týka informácií o vplyve na zdravie:

a)

na vnútornom trhu by malo byť v súlade s prílohou k nariadeniu (ES) č. 1924/2006 alebo by ho mal schváliť príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za verejné zdravie v členskom štáte, kde sa činnosti vykonávajú;

b)

v tretích krajinách by mal posolstvo schváliť príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za verejné zdravie v krajine, kde sa činnosti vykonávajú.

Článok 4

Náklady na jednoduché programy oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie

1.   Za oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie sa považujú náklady, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

a)

boli skutočne vynaložené navrhujúcim subjektom počas realizácie programu, s výnimkou nákladov súvisiacich so záverečnými správami a hodnotením;

b)

sú uvedené v odhadovanom celkovom rozpočte programu;

c)

sú potrebné na realizáciu programu, na ktorý sa spolufinancovanie vzťahuje;

d)

sú identifikovateľné a overiteľné, predovšetkým tak, že sú zaznamenané v účtovných záznamoch navrhujúceho subjektu a stanovené v súlade s platnými účtovnými štandardmi členského štátu, v ktorom navrhujúci subjekt sídli;

e)

spĺňajú požiadavky platných daňových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia;

f)

sú primerané, opodstatnené a spĺňajú zásady riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.

2.   Kategórie nákladov, ktoré sa považujú za oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie, sa bližšie určia vo výzvach na predkladanie návrhov uvedených v článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Oprávnené sú však tieto kategórie nákladov:

a)

odchylne od článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 907/2014 náklady na zábezpeku, ktorú poskytuje banka alebo finančná inštitúcia, uplatnené navrhujúcim subjektom v prípade, že sa vyžaduje zábezpeka v súlade s článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

b)

náklady týkajúce sa externých auditov, ak takéto audity sú vyžadované na účely doloženia žiadostí o platbu;

c)

osobné náklady obmedzené na mzdy, náklady na sociálne zabezpečenie a iné náklady zahrnuté v odmene zamestnancov pridelených na realizáciu programu, ktoré vyplývajú z platných vnútroštátnych právnych predpisov alebo pracovnej zmluvy, náklady na fyzické osoby pracujúce na základe iného priameho zmluvného vzťahu s navrhujúcim subjektom, než je pracovná zmluva, alebo ktorých vyslala tretia strana za odmenu;

d)

daň z pridanej hodnoty („DPH“), ak nie je vymáhateľná v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov o DPH a ak ju zaplatil príjemca, ktorý nie je nezdaniteľnou osobou vymedzenou v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice Rady 2006/112/ES (14);

e)

náklady na hodnotiace štúdie výsledkov propagačných a informačných akcií uvedené v článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, ktoré vykoná nezávislý a kvalifikovaný externý subjekt.

3.   Nepriame oprávnené náklady sa určujú uplatnením paušálnej sadzby vo výške 4 % z celkových priamych oprávnených osobných nákladov navrhujúceho subjektu.

Článok 5

Administratívne sankcie týkajúce sa jednoduchých programov

1.   V prípade nezrovnalostí sa uloží navrhujúcemu subjektu administratívna sankcia, ktorá spočíva v zaplatení sumy dvojnásobku rozdielu medzi pôvodne zaplatenou alebo požadovanou sumou a skutočne dlžnou sumou.

2.   V prípade závažného pochybenia, najmä opakovaného výskytu nezrovnalostí uvedených v odseku 1, alebo ak sa zistí, že navrhujúci subjekt vážnym spôsobom porušil svoje povinnosti pri výbere programov alebo ich prevádzke, navrhujúcemu subjektu sa odoberie právo zúčastňovať sa na informačných a propagačných akciách, a to na obdobie troch rokov od dátumu zistenia porušenia.

Článok 6

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 501/2008 sa zrušuje. Naďalej sa však uplatňuje na programy schválené podľa jeho ustanovení pred 1. decembrom 2015.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2015 na návrhy programov predložené od 1. decembra 2015 a neskôr.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65). Smernica 2004/18/ES sa zrušuje s účinnosťou od 18. apríla 2016.

(6)  KOM(2007) 279 v konečnom znení, 30.5.2007.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 147, 6.6.2008, s. 3),

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(14)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).


13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/9


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1830

z 8. júla 2015,

ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 75 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EHS) č. 2568/91 (2) sa vymedzujú fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti olivového oleja a zvyškového olivového oleja a stanovujú metódy hodnotenia týchto vlastností. Uvedené metódy, ako aj medzné hodnoty týkajúce sa vlastností olejov sa pravidelne aktualizujú na základe stanoviska odborníkov v oblasti chémie a v súlade s činnosťou vykonanou v rámci Medzinárodnej rady pre olivy (International Olive Council, IOC).

(2)

S cieľom zabezpečiť uplatňovanie najnovších medzinárodných štandardov, ktoré stanovila IOC, na úrovni Únie by sa mali upraviť spodné medzné hodnoty pre kyselinu linolovú stanovené v poznámke k druhej tabuľke v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91. Okrem toho odkaz na rok 2015 v harmonograme postupného znižovania medznej hodnoty pre etylestery mastných kyselín pre extra panenský olivový olej stanovenej v uvedenej prílohe by sa mal nahradiť odkazom na rok 2016.

(3)

Metóda zisťovania cudzích rastlinných olejov v olivových olejoch uvedená v prílohe XXa k nariadeniu (EHS) č. 2568/91 sa už nepoužíva. Poznámka k prvej tabuľke v prílohe I k uvedenému nariadeniu vzťahujúca sa na uvedenú metódu by sa preto mala vypustiť.

(4)

Nariadenie (EHS) č. 2568/91 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach (Ú. v. ES L 248, 5.9.1991, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Vlastnosti olivových olejov

Kategória

Etylestery mastných kyselín (EEMK) (*)

Kyslosť

(%) (*)

Peroxidové číslo

mEq O2/kg (*)

Vosky

mg/kg (**)

2-glyceril monopalmitát

(%)

Stigmastadiény

mg/kg (1)

Rozdiel: ECN42 (HPLC) a ECN42

(teoretický výpočet)

K232 (*)

K268 alebo K270 (*)

Delta-K (*)

Organoleptické hodnotenie

Medián defektoru (Md) (*)

Organoleptické hodnotenie

Medián ovocnosti (Mf) (*)

1.

Extra panenský olivový olej

EEMK ≤ 40 mg/kg (rok zberu 2013 – 2014) (2)

EEMK ≤ 35 mg/kg (rok zberu 2014 – 2016)

EEMK ≤ 30 mg/kg (roky zberu po roku 2016)

≤ 0,8

≤ 20

C42 + C44 + C46 ≤ 150

≤ 0,9 ak je celkový obsah kyseliny palmitovej v % ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 1,0 ak je celkový obsah kyseliny palmitovej v % > 14 %

2.

Panenský olivový olej

≤ 2,0

≤ 20

C42 + C44 + C46 ≤ 150

≤ 0,9 ak je celkový obsah kyseliny palmitovej v % ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0

≤ 1,0 ak je celkový obsah kyseliny palmitovej v % > 14 %

3.

Lampový olivový olej

> 2,0

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (3)

≤ 0,9 ak je celkový obsah kyseliny palmitovej v % ≤ 14 %

≤ 0,50

≤ |0,3|

Md > 3,5 (4)

≤ 1,1 ak je celkový obsah kyseliny palmitovej v % > 14 %

4.

Rafinovaný olivový olej

≤ 0,3

≤ 5

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

≤ 0,9 ak je celkový obsah kyseliny palmitovej v % ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 1,10

≤ 0,16

≤ 1,1 ak je celkový obsah kyseliny palmitovej v % > 14 %

5.

Olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov

≤ 1,0

≤ 15

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

≤ 0,9 ak je celkový obsah kyseliny palmitovej v % ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 0,90

≤ 0,15

≤ 1,0 ak je celkový obsah kyseliny palmitovej v % > 14 %

6.

Surový olej z olivových výliskov

C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (5)

≤ 1,4

≤ |0,6|

7.

Rafinovaný olej z olivových výliskov

≤ 0,3

≤ 5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

≤ 1,4

≤ |0,5|

≤ 2,00

≤ 0,20

8.

Olej z olivových výliskov

≤ 1,0

≤ 15

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

≤ 1,2

≤ |0,5|

≤ 1,70

≤ 0,18


Kategória

Skladba mastných kyselín (6)

Celkový obsah trans-izomérov kyseliny olejovej

(%)

Celkový obsah trans-izomérov kyseliny linolovej + kyseliny linolénovej

(%)

Skladba sterolov

Celkový obsah sterolov

(mg/kg)

Erytrodiol a uvaol

(%) (**)

Myristová

(%)

Linolénová

(%)

Ikozánová

(%)

Eikosenová

(%)

Behénová

(%)

Lignocerová

(%)

Cholesterol

(%)

Brasikasterol

(%)

Kampesterol (7)

(%)

Stigmasterol

(%)

Appβsitosterol (8)

(%) (**)

Delta-7-stigmastenol (7)

(%)

1.

Extra panenský olivový olej

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2.

Panenský olivový olej

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3.

Lampový olivový olej

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (9)

4.

Rafinovaný olivový olej

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

5.

Olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

6.

Surový olej z olivových výliskov

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (10)

7.

Rafinovaný olej z olivových výliskov

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

8.

Olej z olivových výliskov

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

Poznámky:

a)

Výsledky analýz sa musia uvádzať s rovnakým počtom desatinných miest, aký je určený pre jednotlivé vlastnosti. Číslica na poslednom desatinnom mieste sa musí zaokrúhliť smerom nahor, ak je nasledujúca číslica väčšia ako 4.

b)

Ak hoci len jediná vlastnosť nezodpovedá určeným hodnotám, tento olivový olej možno na účely tohto nariadenia zaradiť do inej kategórie alebo označiť za nevyhovujúci z hľadiska čistoty.

c)

Kvalitatívna vlastnosť oleja označená hviezdičkou (*) znamená, že: – v prípade lampového olivového oleja sa obe príslušné medzné hodnoty môžu líšiť od stanovených hodnôt súčasne; – v prípade panenských olivových olejov, ak sa aspoň jedna z týchto medzných hodnôt líši od stanovených hodnôt, kategória olejov sa zmení, hoci ich zaradenie v jednej z kategórii panenských olivových olejov sa naďalej zachová.

d)

Kvalitatívne vlastnosti olivových olejov označené dvoma hviezdičkami (**) znamenajú, že pre všetky druhy olivových olejov z olivových výliskov sa obe príslušné medzné hodnoty môžu líšiť od stanovených hodnôt súčasne.

Dodatok

ROZHODOVACÍ STROM

Rozhodovací strom pre kampesterol v panenských a extra panenských olivových olejoch:

Image

Ostatné parametre musia spĺňať medzné hodnoty stanovené v tomto nariadení.

Rozhodovací strom pre delta-7-stigmastenol:

v extra panenských a panenských olivových olejoch

Image

Ostatné parametre musia spĺňať medzné hodnoty stanovené v tomto nariadení.

v oleji z olivových výliskov (surovom a rafinovanom)

Image


(1)  Celkový obsah izomérov, ktoré sa (ne-)dajú separovať pomocou kapilárnej kolóny.

(2)  Táto medzná hodnota sa uplatňuje na olivové oleje vyrobené počnúc 1. marcom 2014.

(3)  Oleje s obsahom voskov od 300 mg/kg do 350 mg/kg sa považujú za lampový olivový olej, ak celkovo obsahujú najviac 350 mg/kg alifatických alkoholov alebo ak obsahujú najviac 3,5 % erytrodiolu a uvaolu.

(4)  Medián defektoru môže byť 3,5 alebo nižší a medián ovocnosti je rovný 0.

(5)  Oleje s obsahom voskov medzi 300 mg/kg až 350 mg/kg sa považujú za surový olej z olivových výliskov, ak je celkový obsah alifatických alkoholov vyšší ako 350 mg/kg a ak je obsah erytrodiolu a uvaolu vyšší ako 3,5 %.

(6)  Obsah ostatných mastných kyselín (%): palmitovej: 7,50 – 20,00; palmitoolejovej: 0,30 – 3,50; heptadekánovej: ≤ 0,30; heptadecénovej: ≤ 0,30; stearovej: 0,50 – 5,00; olejovej: 55,00 – 83,00; linolovej: 2,50 – 21,00.

(7)  Pozri dodatok k tejto prílohe.

(8)  App β-sitosterol: Delta-5,23-stigmastadienol + chlerosterol + beta-sitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol.

(9)  Oleje s obsahom voskov od 300 mg/kg do 350 mg/kg sa považujú za lampový olivový olej, ak celkovo obsahujú najviac 350 mg/kg alifatických alkoholov alebo ak obsahujú najviac 3,5 % erytrodiolu a uvaolu.

(10)  Oleje s obsahom voskov medzi 300 mg/kg až 350 mg/kg sa považujú za surový olej z olivových výliskov, ak je celkový obsah alifatických alkoholov vyšší ako 350 mg/kg a ak je obsah erytrodiolu a uvaolu vyšší ako 3,5 %.


13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1831

zo 7. októbra 2015,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3, článok 13 ods. 2 druhý pododsek, článok 14 ods. 1 druhý pododsek a článok 25,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1144/2014 sa zrušilo nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 (2) a stanovili sa v ňom nové pravidlá vzťahujúce sa na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Takisto sa v ňom Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov v tejto súvislosti. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania nového právneho rámca a jeho jednotného uplatňovania je potrebné prijať určité pravidlá prostredníctvom takýchto aktov. Predmetné akty by mali nahradiť nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 (3), ktoré sa zrušuje delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1829 (4).

(2)

Informačné a propagačné akcie by nemali byť zamerané na pôvod. Napriek tomu možno podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 za určitých podmienok uviesť pôvod výrobkov. Mali by sa stanoviť pravidlá na zabezpečenie konkrétne toho, aby údaj o pôvode neoslabil hlavné posolstvo jednotlivých programov Únie.

(3)

V záujme zamedzenia rizika nedorozumení v cieľovej skupine, pokiaľ ide o rozdiel medzi všeobecnou kampaňou, pri ktorej sa uvádzajú zmienky o pôvode, a kampaňou vzťahujúcou sa na konkrétne výrobky s chráneným zemepisným označením zaregistrované v systémoch kvality Únie, by údaje o pôvode mali byť obmedzené na údaj o krajine pôvodu. Napriek tomu by pri zohľadnení zoznamu oprávnených systémov stanovených v článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 malo byť možné uviesť pôvod aj iným spôsobom, než údajom o krajine pôvodu pri daných konkrétnych systémoch. Navyše by malo byť možné uviesť pôvod na vyššej úrovni, než na úrovni krajiny, napríklad severská, alpská alebo stredozemná oblasť, čo zodpovedá pojmom, ktoré sú všeobecne známe na území celej EÚ.

(4)

Informačné a propagačné akcie by nemali byť zamerané na obchodné značky. Napriek tomu možno podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 pri určitých operáciách a za určitých podmienok uviesť obchodné značky výrobkov. Zobrazenie obchodných značiek by malo byť obmedzené na podujatia ako sú predvádzania a ochutnávky, teda na činnosti, ktorých konkrétnym účelom je zvýšenie objemu predaja, a na súvisiaci informačný a propagačný materiál vystavený počas uvedených konkrétnych činností. Mali by sa stanoviť pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby všetky obchodné značky boli rovnako viditeľné a aby ich grafické stvárnenie bolo menšie než hlavné posolstvo kampane Únie. Aby sa zabezpečilo zachovanie povahy opatrení, teda že nie sú zamerané na obchodnú značku, mali by sa zaviesť pravidlá, ktorými sa zabezpečí zobrazenie viacerých obchodných značiek, s výnimkou náležite opodstatnených okolností, a maximálne obmedzenie plochy vyčlenenej pre obchodné značky v komunikačnej zóne.

(5)

V nariadení (EÚ) č. 1144/2014 sa navrhujúcim subjektom umožňuje realizovať určité časti ich programov. Mali by sa stanoviť pravidlá uplatňovania uvedených ustanovení.

(6)

Jednoduché programy sa majú realizovať v rámci zdieľaného hospodárenia medzi členskými štátmi a Úniou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (5), zatiaľ čo kombinované programy sa majú financovať podľa pravidiel priameho hospodárenia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (6). Vzhľadom na skutočnosť, že jeden navrhujúci subjekt by mohol mať ako jednoduché, tak kombinované programy, by sa pravidlá realizácie oboch typov programov mali líšiť čo najmenej. Preto by sa na jednoduché programy mali vzťahovať pravidlá rovnocenné ustanoveniam nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 týkajúcim sa grantov na kombinované programy, ako je napríklad neexistencia požiadavky zložiť zábezpeku na zaručenie uspokojivého plnenia zmluvy.

(7)

Za správnu realizáciu jednoduchých programov, ktoré vybrala Komisia, sú zodpovedné členské štáty. Malo by sa stanoviť, že sa určia vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie tohto nariadenia. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok by sa mali stanoviť pravidlá uzatvárania zmlúv na účely realizácie vybraných jednoduchých programov. Na tento účel by Komisia mala členským štátom poskytnúť vzor zmluvy a na uzatvorenie zmlúv by sa mala stanoviť primeraná časová lehota. Vzhľadom na rozmanitosť typov opatrení, ktoré môžu byť súčasťou programu, by sa však mala stanoviť flexibilita pri dátume začatia realizácie programu.

(8)

V záujme riadneho finančného hospodárenia by sa navrhujúcim a vykonávajúcim subjektom mala uložiť povinnosť uchovávať záznamy a inú podkladovú dokumentáciu potrebnú na preukázanie správnej realizácie programu a oprávnenosti vykázaných nákladov na financovanie zo zdrojov Únie.

(9)

Členské štáty by mali kontrolovať realizáciu jednoduchých programov v súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013. Ďalej by mali mať povinnosť schváliť výber vykonávacieho subjektu pred uzavretím zmluvy s predmetným navrhujúcim subjektom a skontrolovať žiadosti o platbu pred vykonaním platby. S výnimkou žiadosti o zálohovú platbu by všetky žiadosti o platbu mali obsahovať aj finančnú správu s podrobne uvedenými oprávnenými nákladmi, ktoré vznikli navrhujúcemu subjektu, správu o technickej realizácii programu, a pri žiadostiach o platbu zostatku aj hodnotiacu správu.

(10)

V záujme zjednodušenia a zmiernenia administratívnej záťaže by sa obdobia, na ktoré sa priebežné správy a zodpovedajúce žiadosti o platbu vzťahujú, mali stanoviť na jeden rok. Takisto by sa pri žiadosti o úhradu určitých súm malo predložiť osvedčenie o finančných výkazoch, ktoré vydal nezávislý a kvalifikovaný audítor. Osvedčenie by malo členským štátom slúžiť ako dôkaz oprávnenosti vykázaných nákladov.

(11)

Na to, aby členské štáty mohli overiť, či materiál vyrobený pri vykonávaní daného programu spĺňa právne predpisy Únie podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, predovšetkým ustanovenia o hlavnom posolstve Únie, a či sa na ňom uvádza pôvod a obchodné značky, by sa mala stanoviť povinnosť predložiť členskému štátnu použitý materiál vrátane vizuálneho materiálu.

(12)

Mali by sa stanoviť úpravy zálohových platieb, aby sa pre navrhujúce subjekty zabezpečila počiatočná hotovosť. Na účinnú ochranu finančných záujmov Únie by zálohové platby mali byť podmienené zložením zábezpeky. Takáto zábezpeka by mala zostať platná až do vyplatenia zostatku, keď bude zúčtovaná aj záloha. Pre navrhujúce subjekty so sídlom v členských štátoch, ktoré prijímajú finančnú pomoc, môže byť komplikované zložiť zábezpeku na celú sumu, ktorá im môže byť vyplatená ako záloha, a preto by sa mali stanoviť osobitné ustanovenia, na základe ktorých budú môcť dostať zálohu v dvoch častiach.

(13)

V záujme riadneho finančného hospodárenia by sa mala stanoviť požiadavka, že zálohové a priebežné platby musia zostať na nižšej úrovni než je celkový príspevok Únie s bezpečnostnou rezervou.

(14)

Na základe nadobudnutých skúseností by sa mal určiť obsah kontrol na mieste, ktoré majú vykonať členské štáty, a konkrétne ich frekvencia, rozsah a miesto. Preto je primerané vyžadovať, aby pri každom programe prebehla kontrola na mieste minimálne jedenkrát počas jeho realizácie. Vzhľadom na skutočnosť, že informačné a propagačné činnosti sa realizujú v rôznych časoch a často majú obmedzené trvanie, ako aj na skutočnosť, že určité programy sa realizujú mimo členského štátu pôvodu navrhujúceho subjektu alebo mimo Únie, by sa kontroly na mieste mali vykonávať v priestoroch navrhujúceho subjektu a prípadne aj v priestoroch vykonávacieho subjektu.

(15)

Úroková sadzba v prípadoch neoprávnených platieb by sa mala zladiť zo zodpovedajúcou úrokovou sadzbou uplatniteľnou pri kombinovaných programoch.

(16)

Na posúdenie účinnosti a efektívnosti informačných a propagačných programov by sa mali prijať ustanovenia vyžadujúce, aby navrhujúce subjekty aj členské štáty primerane monitorovali a hodnotili programy, ako aj celkovú výkonnosť politiky propagácie.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, pokiaľ ide o viditeľnosť údaju o pôvode a obchodných značiek pri jednoduchých a kombinovaných programoch, ako aj pravidlá pre prípad, keď navrhujúci subjekt môže mať povolenie realizovať určité časti jednoduchého programu.

Takisto sa v ňom stanovujú osobitné pravidlá uzatvárania zmlúv, riadenia, monitorovania a kontrolovania jednoduchých programov, ako aj systém ukazovateľov na posúdenie vplyvu informačných a propagačných programov.

KAPITOLA II

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY

ODDIEL 1

Viditeľnosť údaju o pôvode

Článok 2

Všeobecné požiadavky na údaj o pôvode vo všetkých informačných a propagačných materiáloch

1.   Hlavným posolstvom programu musí byť posolstvo Únie, a teda nesmie byť zamerané na konkrétny pôvod.

2.   Prípadné údaje o pôvode musia spĺňať tieto kumulatívne podmienky:

a)

nesmú mať za následok obmedzenie voľného pohybu poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, čo by znamenalo porušenie článku 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

b)

nesmú motivovať zákazníkov ku kúpe domácich výrobkov len z dôvodu ich pôvodu a musia zahŕňať osobitné vlastnosti výrobku, nielen samotný pôvod a

c)

musia dopĺňať hlavné posolstvo Únie.

3.   Hlavné posolstvo Únie programu nesmie byť zatienené informáciami týkajúcimi sa pôvodu výrobku, napríklad vo forme obrázkov, farieb, symbolov či hudby. Údaj o pôvode sa musí zobraziť v inej časti než v časti vyčlenenej pre hlavné posolstvo Únie.

4.   Údaj o pôvode na informačných a propagačných materiáloch môže byť len vizuálny materiál. Údaj o pôvode nemôže mať podobu audiomateriálu.

Článok 3

Konkrétne údaje o pôvode na informačných a propagačných materiáloch podľa článku 4 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014

1.   Údaj o pôvode na informačných a propagačných materiáloch podľa článku 4 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 môže zahŕňať len krajinu pôvodu, teda názov členského štátu, alebo všeobecne známe označenie vyššej úrovne. Údaj o pôvode môže byť výslovný alebo nepriamy.

2.   Musia sa dodržať podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 a musí sa zohľadniť veľkosť a umiestnenie textu alebo symbolu vrátane obrázkov a celkovej prezentácie týkajúcich sa pôvodu v porovnaní s veľkosťou a umiestnením textu alebo symbolu vzťahujúceho sa na hlavné posolstvo Únie programu.

Článok 4

Údaje o pôvode na informačných a propagačných materiáloch týkajúcich sa systémov oprávnených podľa článku 5 ods. 4 písm. c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014

1.   Pri informačných a propagačných akciách, v ktorých sa uvádzajú systémy oprávnené podľa článku 5 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, sa môže názov najvzdialenejších regiónov uvádzať v súvisiacich grafických symboloch za predpokladu splnenia podmienok stanovených v delegovanom nariadení Komisie (ES) č. 179/2014 (7) a v súvisiacich vizuálnych materiáloch za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

2.   Odchylne od článku 3 ods. 1 sa pri informačných a propagačných akciách, v ktorých sa uvádzajú systémy oprávnené podľa článku 5 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, v prípade, ak sa v ich názve uvádza pôvod, môže uviesť konkrétny pôvod za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

ODDIEL 2

Viditeľnosť obchodných značiek

Článok 5

Všeobecné požiadavky

1.   Obchodné značky uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa chápu ako ochranné známky vymedzené v článkoch 4 a 66 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 (8) alebo v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES (9).

2.   Obchodné značky propagovaných výrobkov navrhujúcich subjektov smú byť viditeľné len počas predvádzania a ochutnávok.

Uplatňuje sa toto vymedzenie pojmov:

a)

„predvádzanie“ znamená všetky prostriedky na predvedenie predností daného výrobku alebo systému potenciálnym zákazníkom s cieľom motivovať ich k zakúpeniu výrobkov na veľtrhoch alebo medzipodnikových podujatiach a na webových stránkach;

b)

„ochutnávky“ sú akékoľvek činnosti, pri ktorých potenciálny zákazník môže výrobok ochutnať na veľtrhoch alebo medzipodnikových podujatiach alebo v miestach predaja.

3.   Obchodné značky môžu byť viditeľné aj na informačnom a propagačnom materiáli vystavenom alebo distribuovanom počas predvádzania a ochutnávok.

4.   Navrhujúce organizácie, ktoré vystavujú obchodné značky, musia spĺňať tieto podmienky:

a)

v žiadosti o program odôvodnia, prečo je uvedenie obchodnej značky potrebné na dosiahnutie cieľov kampane, a potvrdia, že značka je vystavená len počas predvádzaní a ochutnávok;

b)

vedú záznamy o tom, či všetci členovia dotknutého navrhujúceho subjektu mali rovnakú príležitosť vystaviť svoje obchodné značky;

c)

musia zabezpečiť, aby:

i)

obchodné značky sa vystavili spolu rovnako viditeľnou mierou v inej zóne, než je zóna vyčlenená pre hlavné posolstvo Únie;

ii)

vystavením obchodných značiek sa neoslabilo hlavné posolstvo Únie;

iii)

hlavné posolstvo Únie nebolo zatienené materiálom súvisiacim s obchodnou značkou, napríklad obrázkami, farbami, symbolmi;

iv)

vystavené obchodné značky mali len podobu vizuálneho materiálu, nešlo o propagačné predmety ani maskotov, a mali menší formát než hlavné posolstvo Únie. Údaj o obchodnej značke nemôže mať podobu audiomateriálu.

Článok 6

Osobitné požiadavky

1.   Pri predvádzaniach a ochutnávkach možno obchodné značky vystaviť len:

a)

spolu, na transparente umiestnenom na prednej strane pultu stánku alebo rovnocenného podstavca. Plocha transparentu nesmie byť väčšia než 5 % celkovej plochy prednej strany pultu alebo rovnocenného podstavca, alebo

b)

každú obchodnú značku jednotlivo v oddelených a rovnakých kabínach a neutrálnym a rovnakým spôsobom na prednej strane pultu kabíny alebo rovnocenného podstavca. V takom prípade zobrazená obchodná značka nesmie byť väčšia než 5 % celkovej plochy prednej strany pultu kabíny alebo rovnocenného podstavca.

2.   Na webových lokalitách možno obchodné značky zobraziť spolu jedným z týchto dvoch spôsobov:

a)

v podobe transparentu na spodnej časti webovej lokality, pričom jeho veľkosť nesmie byť väčšia než 5 % celkovej plochy webovej lokality a všetky obchodné značky musia byť menšie než emblém Únie odkazujúci na spolufinancovanie zo zdrojov Únie;

b)

na špecializovanej webovej lokalite, inej než domovskej stránke, pričom každá obchodná značka musí byť zobrazená neutrálnym a rovnakým spôsobom.

3.   Na tlačových materiáloch distribuovaných na predvádzaniach a ochutnávkach možno obchodné značky zobraziť len spolu na transparente na spodnej strane, pričom jeho veľkosť nesmie byť väčšia než 5 % celkovej plochy strany.

Článok 7

Počet obchodných značiek, ktoré sa majú zobraziť

1.   Zobrazuje sa minimálne päť obchodných značiek.

2.   Odchylne od odseku 1 je možné zobraziť menej než päť obchodných značiek, ak sú splnené tieto dve podmienky:

a)

v členskom štáte pôvodu navrhujúceho subjektu existuje menej obchodných značiek vzhľadom na výrobok alebo systém, na ktoré sa program vzťahuje;

b)

z náležite opodstatnených dôvodov nebolo možné zorganizovať program zameraný na viaceré výrobky alebo krajiny, ktorý by umožňoval zobrazenie viacerých obchodných značiek.

3.   Splnenie podmienok uvedených v odseku 2 musí navrhujúci subjekt náležite odôvodniť a podložiť všetkými potrebnými dokumentmi vrátane dokladov o tom, že kontaktoval iné navrhujúce subjekty a navrhol im vytvoriť spoločne program zameraný na viaceré výrobky alebo krajiny, ako aj dôvodov, prečo sa takýto program nezostavil.

4.   Ak sa zobrazuje menej než päť obchodných značiek, uplatňujú sa pravidlá stanovené v článku 6 a plocha vyčlenená pre obchodné značky sa úmerne zmenší.

Článok 8

Údaj o systémoch oprávnených podľa článku 5 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, ktoré sú zaregistrované ako ochranné známky

Ak sa program týka systému podľa článku 5 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, články 5, 6 a 7 sa neuplatňujú na názvy a logá tých systémov, ktoré sú zaregistrované ako ochranné známky.

KAPITOLA III

RIADENIE JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV

ODDIEL 1

Realizácia a financovanie programov

Článok 9

Určenie príslušných orgánov

Členské štáty určia príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie tohto nariadenia.

Členské štáty oznámia Komisii názvy a kompletné údaje určených orgánov, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti.

Komisia poskytne tieto informácie k dispozícii verejnosti vo vhodnej forme.

Článok 10

Uzatváranie zmlúv

1.   Komisia po prijatí vykonávacieho aktu uvedeného v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 postúpi kópie vybraných programov dotknutým členským štátom.

2.   Členské štáty bezodkladne informujú dotknuté navrhujúce subjekty, či ich žiadosť bola prijatá alebo nie.

3.   Členské štáty uzatvárajú zmluvy na realizáciu programov s vybranými navrhujúcimi subjektmi do 90 kalendárnych dní od oznámenia aktu Komisie uvedeného v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 za predpokladu, že subjekty zodpovedné za realizáciu uvedené v článku 13 uvedeného nariadenia boli vybrané podľa postupu uvedeného v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829. Po uplynutí tejto lehoty sa nesmie uzatvoriť žiadna zmluva bez predchádzajúceho súhlasu Komisie.

4.   Dátumom začatia realizácie programu je prvý deň mesiaca nasledujúceho po dátume podpísania zmluvy. Dátum začatia však možno posunúť o šesť mesiacov, predovšetkým na účely zohľadnenia sezónnosti výrobku, na ktorý sa program vzťahuje, alebo účasti na konkrétnom podujatí alebo veľtrhu.

5.   Členské štáty použijú vzorové zmluvy, ktoré im poskytne Komisia.

6.   Členské štáty môžu prípadne zmeniť niektoré podmienky vzorových zmlúv, aby zohľadnili vnútroštátne predpisy, ale iba do tej miery, aby neboli porušené právne predpisy Únie.

Článok 11

Realizácia programu zo strany navrhujúcich subjektov

Samotný navrhujúci subjekt môže realizovať určité časti jednoduchých programov, za predpokladu splnenia týchto podmienok:

a)

navrhujúci subjekt má minimálne trojročné skúsenosti s realizáciou informačných a propagačných akcií a

b)

navrhujúci subjekt zaručí, že náklady na opatrenia, ktoré plánuje sám vykonávať, nepresiahnu sadzby, ktoré sa na trhu bežne uplatňujú.

Článok 12

Povinnosti vzhľadom na informácie a záznamy

1.   Navrhujúce subjekty sú povinné informácie aktualizovať a informovať dotknuté členské štáty o udalostiach a okolnostiach, ktoré môžu výrazne ovplyvniť realizáciu programu alebo finančné záujmy Únie.

2.   Navrhujúce subjekty a vykonávacie subjekty uchovávajú záznamy a inú podkladovú dokumentáciu preukazujúcu správnu realizáciu programu a náklady vykázané ako oprávnené, a to predovšetkým:

a)

v prípade skutočných nákladov: primerané záznamy a inú podkladovú dokumentáciu na preukázanie vykázaných nákladov, ako sú zmluvy, subdodávateľské zmluvy, faktúry a účtovné záznamy. Postupy účtovania nákladov a interné kontrolné postupy musia umožňovať priame porovnanie vykázaných súm, súm zaznamenaných v ich účtovníctve a súm uvedených v podkladovej dokumentácii.

Pokiaľ ide o osobné náklady, navrhujúce subjekty a vykonávacie subjekty sú povinné viesť časový výkaz s počtom vykázaných hodín. V prípade, ak nie sú k dispozícii spoľahlivé časové výkazy o hodinách odpracovaných v súvislosti s opatrením, členský štát môže akceptovať alternatívne dôkazy preukazujúce vykázaný počet hodín, ak sa domnieva, že poskytujú primeranú úroveň uistenia.

Pri osobách pracujúcich výlučne na programe sa nevyžaduje časový výkaz, ale podpísané vyhlásenie potvrdzujúce, že dotknuté osoby pracovali výlučne na opatrení;

b)

v prípade paušálnych nákladov: primerané záznamy a inú podkladovú dokumentáciu na preukázanie oprávnenosti nákladov na základe, z ktorého sa počíta paušálna suma.

Článok 13

Vyplatenie zálohovej platby

1.   Navrhujúci subjekt do 30 dní od dátumu podpísania zmluvy uvedenej v článku 10 môže predložiť dotknutému členskému štátu žiadosť o zálohovú platbu spolu so zábezpekou stanovenou v odseku 2 tohto článku.

2.   Zálohová platba sa vyplatí pod podmienkou, že navrhujúci subjekt zložil zábezpeku rovnocennú so sumou zábezpeky v prospech členského štátu v súlade s kapitolou IV delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (10).

3.   Zálohová platba môže dosahovať maximálne výšku 20 % maximálneho finančného príspevku Únie, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

4.   Členský štát uhradí zálohovú platbu buď do 30 dní od dátumu doručenia zábezpeky stanovenej v odseku 2 alebo do 30 dní od dátumu, ktorý je desať dní pred dátumom začatia realizácie programu, podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

5.   Zálohová platba sa zúčtuje pri vyplatení zostatku.

6.   Odchylne od odsekov 1 a 5 tohto článku môže navrhujúci subjekt so sídlom v členských štátoch prijímajúcich finančnú pomoc podľa článku 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 požiadať o zálohovú platbu v dvoch častiach. Žiadatelia, ktorí sa rozhodnú využiť možnosť, musia požiadať o prvú časť svojej zálohovej platby v lehote stanovenej v odseku 1 tohto článku. Žiadosť o zostávajúcu časť zálohovej platby možno podať až po vyúčtovaní prvej časti zálohovej platby.

Článok 14

Žiadosť o priebežné platby

1.   S výnimkou posledného roku realizácie programu podávajú navrhujúce subjekty žiadosti o priebežné platby finančného príspevku Únie členskému štátu do 60 dní od dátumu ukončenia roku realizácie programu.

2.   Takéto žiadosti sa musia vzťahovať na oprávnené náklady vzniknuté počas dotknutého roku a sprievodný dokument k nim musí tvoriť priebežná správa obsahujúca pravidelnú finančnú správu a pravidelnú technickú správu.

3.   Pravidelná finančná správa uvedená v odseku 2 musí zahŕňať:

a)

finančný výkaz každého navrhujúceho subjektu s podrobným prehľadom oprávnených nákladov zahrnutých v programe a vyhlásenie osvedčujúce, že:

poskytnuté informácie sú úplné, spoľahlivé a pravdivé,

vykázané náklady sú oprávnené podľa článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829,

náklady možno zdokladovať primeranými záznamami a podkladovou dokumentáciou predkladanou na požiadanie alebo pri kontrolách stanovených v tomto nariadení;

b)

osvedčenie o finančných výkazoch, ktoré vydal schválený externý audítor pre dotknutý navrhujúci subjekt, ak finančný príspevok Únie k skutočným nákladom programu predstavuje minimálne 750 000 EUR a suma finančného príspevku Únie k skutočným nákladom, o poskytnutie ktorej sa žiada v podobe priebežných platieb, predstavuje minimálne 325 000 EUR. Osvedčenie dokladá oprávnenosť nákladov navrhovaných v súlade s článkom 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829 a spĺňanie zmluvných záväzkov stanovených v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia;

c)

kópie príslušných faktúr a podkladovú dokumentáciu preukazujúcu oprávnenosť nákladov v prípadoch, keď sa nevyžaduje osvedčenie uvedené v písmene b).

4.   Pravidelná technická správa uvedená v odseku 2 musí zahŕňať:

a)

kópie všetkého, aj vizuálneho, materiálu, ktoré ešte neboli postúpené členskému štátu;

b)

opis činností vykonávaných v období, na ktoré sa vzťahuje priebežná platba, na základe ukazovateľov výstupu a výsledkov programu uvedených v článku 22, a

c)

odôvodnenie prípadných rozdielov medzi činnosťami plánovanými v programe a ich očakávanými výsledkami a vykonanými činnosťami a dosiahnutými výsledkami.

Článok 15

Žiadosti o vyplatenie zostatku

1.   Žiadosť o vyplatenie zostatku podáva navrhujúci subjekt členskému štátu v lehote 90 dní od dátumu ukončenia programu, na ktorý sa vzťahuje zmluva uvedená v článku 10.

2.   Žiadosť sa považuje za prípustnú, ak sprievodný dokument k nej tvorí posledná priebežná správa, záverečná správa a štúdia výsledkov informačných a propagačných akcií.

3.   Posledná priebežná správa uvedená v odseku 2 sa vzťahuje na posledný rok realizácie programu. Navrhujúce subjekty vo svojich finančných výkazoch osvedčia, že vykázali všetky príjmy.

4.   Záverečná správa uvedená v odseku 2 musí zahŕňať:

a)

záverečnú finančnú správu obsahujúcu záverečný súhrnný finančný výkaz, ktorý zostavil navrhujúci subjekt, konsolidované finančné výkazy za všetky priebežné platby vykazujúce všetky vynaložené výdavky;

b)

záverečnú technickú správu, ktorá obsahuje:

i)

prehľad vykonaných činností a výstupov a výsledkov programu podľa ukazovateľov uvedených v článku 22 a

ii)

zhrnutie na účely uverejnenia.

5.   Štúdiu výsledkov propagačných a informačných opatrení uvedenú v odseku 2 vykoná nezávislý externý orgán. Uvedený externý orgán na tento účel použije ukazovatele uvedené v článku 22.

Článok 16

Platby vykonané členským štátom

1.   Zálohové platby uvedené v článku 13 a priebežné platby uvedené v článku 14 spolu nesmú presahovať 90 % celkového finančného príspevku Únie uvedeného v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

2.   Členské štáty uhradia platby uvedené v článkoch 14 a 15 do 60 dní od doručenia žiadosti o platbu za predpokladu, že sa vykonali všetky kontroly v súlade s týmto nariadením.

3.   Ak sú potrebné ďalšie administratívne kontroly uvedené v článku 19 alebo kontroly na mieste uvedené v článku 20, členský štát môže lehotu uvedenú v odseku 2 predĺžiť a upovedomiť o tejto skutočnosti navrhujúci subjekt.

Článok 17

Zamietnutie neoprávnených nákladov a vymoženie neoprávnených platieb

1.   Členský štát v čase úhrady priebežnej platby, záverečnej platby alebo po ich uhradení zamietne všetky náklady, ktoré sa považujú za neoprávnené, predovšetkým na základe kontrol stanovených v tomto nariadení.

2.   Navrhujúci subjekt vráti neoprávnené platby v súlade s kapitolou III oddielom 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 (11).

Uplatňuje sa úroková sadzba stanovená v článku 83 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (12).

ODDIEL 2

Kontrola realizácie programov a oznámenia členských štátov

Článok 18

Kontroly postupov výberu vykonávacích subjektov

Členský štát pred podpísaním zmluvy uvedenej v článku 10 skontroluje, či vykonávacie subjekty boli vybrané v súťažnom konaní stanovenom v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

Článok 19

Administratívne kontroly jednoduchých programov

1.   Členské štáty pri administratívnych kontrolách systematicky overujú žiadosti o platby, a predovšetkým správy tvoriace sprievodné dokumenty k žiadostiam, ako aj oprávnenosť nákladov podľa článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

2.   Členské štáty požiadajú o dodatočné informácie, ktoré považujú za potrebné, a v prípade potreby vykonajú ďalšie kontroly, predovšetkým ak:

a)

vyžiadané správy neboli predložené alebo úplné;

b)

z administratívneho preskúmania osvedčenia o finančných výkazoch nevyplynuli primerané dôkazy oprávnenosti nákladov podľa článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829 ani splnenie zmluvných záväzkov uvedených v článku 12 ods. 2 tohto nariadenia, alebo

c)

existujú pochybnosti o oprávnenosti nákladov vykázaných vo finančných výkazoch.

Článok 20

Kontroly jednoduchých programov na mieste

1.   Členské štáty vyberajú žiadosti o platby na kontrolu na základe analýzy rizika.

Výber prebieha tak, aby sa zabezpečilo vykonanie kontroly na mieste každého jednoduchého programu aspoň raz počas jeho realizácie medzi prvou priebežnou platbou a úhradou zostatku.

2.   Kontroly na mieste pozostávajú z technických a účtovných kontrol v priestoroch navrhujúceho subjektu a prípadne aj vykonávacieho subjektu. Členské štáty overujú, či:

a)

sú informácie a predložené dokumenty presné;

b)

náklady boli vykázané v súlade s článkom 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829 a článkom 12 ods. 2 tohto nariadenia;

c)

sú splnené zmluvné záväzky stanovené v zmluve uvedenej v článku 10;

d)

sú dodržané články 10 a 15 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Členské štáty bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (13), informujú Komisiu pri prvej príležitosti o akýchkoľvek nezrovnalostiach zistených pri kontrolách.

Kontroly na mieste možno obmedziť na vzorku, ktorú tvorí aspoň 30 % oprávnených nákladov. Takáto vzorka musí byť spoľahlivá a reprezentatívna.

Členský štát v prípade zistenia nedodržania predpisov skontroluje všetky doklady týkajúce sa vykázaných nákladov alebo výsledky extrapoluje zo vzorky.

3.   Členské štáty vypracujú za každú kontrolu na mieste správu. V týchto správach jasne špecifikujú rozsah a výsledky vykonaných kontrol.

Článok 21

Oznámenia o jednoduchých programoch adresované Komisii

1.   V súvislosti so všetkými platbami na jednoduché programy členské štáty do 15. júla každého roku Komisii oznámia tieto údaje za predchádzajúci kalendárny rok týkajúce sa:

a)

finančného plnenia a ukazovateľov výstupu uvedených v článku 22;

b)

vplyvu programov posúdených na základe systému ukazovateľov uvedeného v článku 22;

c)

výsledkov administratívnych kontrol a kontrol na mieste vykonaných v súlade s článkami 19 a 20.

2.   Tieto údaje sa oznamujú elektronickými prostriedkami pomocou technických špecifikácií prenosu údajov, ktoré poskytuje Komisia.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Systém ukazovateľov na posúdenie vplyvu informačných a propagačných programov

1.   V tomto nariadení sa stanovuje spoločný rámec posudzovania vplyvu informačných a propagačných programov na základe systému ukazovateľov. Tento systém pozostáva z týchto troch súborov ukazovateľov výkonnosti: ukazovatele výstupu, výsledkov a vplyvu.

a)

Ukazovatele výstupu slúžia na určenie miery realizácie činností stanovených v každom programe.

b)

Ukazovatele výsledkov slúžia na meranie priamych a nepriamych účinkov činností.

c)

Ukazovatele vplyvu slúžia na meranie iných výhod než sú priame účinky.

2.   Navrhujúci subjekt musí v každom návrhu informačného a propagačného programu, ktorý predkladá Komisii, špecifikovať, aké ukazovatele z každého súboru ukazovateľov výkonnosti sa použijú na posúdenie vplyvu predmetného programu. Navrhujúci subjekt v relevantných prípadoch použije ukazovatele stanovené v prílohe alebo môže použiť iné ukazovatele, ak môže preukázať, že ide o ukazovatele vhodnejšie vzhľadom na povahu dotknutého programu.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2015 na návrhy programov predkladané od 1. decembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 147, 6.6.2008, s. 3).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EU) 2015/1829 z 23. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (pozri stranu 3 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 179/2014 zo 6. novembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 vzhľadom na register hospodárskych subjektov, výšku pomoci udelenej na uvádzanie výrobkov na trh mimo ich oblasti výroby, grafický symbol, oslobodenie od dovozného cla vzťahujúce sa na určitý hovädzí dobytok a financovanie určitých opatrení súvisiacich so špecifickými opatreniami zameranými na poľnohospodárstvo najvzdialenejších regiónov Únie (Ú. v. EÚ L 63, 4.3.2014, s. 3).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).

(12)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 595/91 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 56).


PRÍLOHA

Zoznam ukazovateľov na posúdenie vplyvu informačných a propagačných programov uvedený v článku 22

Systém ukazovateľov týkajúcich sa činností, ktoré vykonali navrhujúce subjekty v rámci informačných a propagačných programov, nezachytáva nevyhnutne všetky faktory, ktoré sa môžu prejaviť a ovplyvniť výstupy, výsledky a vplyv operačného programu. V tejto súvislosti by sa mali informácie vyplývajúce z ukazovateľov vykladať v zmysle kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií týkajúcich sa ostatných kľúčových faktorov, ktoré prispievajú k úspešnosti alebo zlyhaniu realizácie programu.

1.

Ukazovatele výstupu napríklad zahŕňajú:

počet zorganizovaných podujatí,

počet spotov odvysielaných v televízii/rozhlase alebo uverejnených tlačových alebo online reklám,

počet tlačových správ,

veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sú zamerané konkrétne činnosti (napríklad počet profesionálov, ktorým boli adresované hromadne zasielané propagačné materiály),

počet abonentov informačných bulletinov zasielaných elektronickou poštou.

2.

Ukazovatele výsledkov napríklad zahŕňajú:

počet profesionálov/odborníkov/dovozcov/spotrebiteľov, ktorí sa zúčastnili na podujatí (napr. semináre, workshopy, ochutnávky atď.),

počet profesionálov/odborníkov/dovozcov/spotrebiteľov, ku ktorým sa dostali televízne/rozhlasové spoty alebo tlačová/online reklama,

počet profesionálov/odborníkov/dovozcov/spotrebiteľov, ktorí sa zúčastnili na podujatí a kontaktovali organizácie výrobcov/výrobcov,

počet bezplatných článkov uverejnených v tlači v období, na ktoré sa vzťahuje správa o informačnej kampani,

počet návštevníkov webovej lokality alebo klikov na tlačidlo „páči sa mi to“ na príslušnej stránke na sieti Facebook,

hodnota mediálnych príspevkov.

3.

Ukazovatele vplyvu napríklad zahŕňajú:

trendy predaja v rámci sektora v roku nasledujúcom po propagačnej kampani v regióne, kde prebiehala, v porovnaní s predchádzajúcim rokom a v porovnaní so všeobecnými trendmi predaja na predmetnom trhu,

trendy spotreby predmetného výrobku v danej krajine,

hodnota a objem vývozu propagovaného výrobku z Únie,

zmena podielu výrobkov Únie na trhu,

trend priemernej predajnej ceny vyvážaného výrobku v krajine, kde prebehla kampaň,

zmena miery spoznania log systémov kvality Únie,

zmena imidžu kvalitných výrobkov Únie,

nárast informovanosti o prirodzených pozitívnych vlastnostiach/iných prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie uvedených v článku 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014,

nárast dôvery spotrebiteľov po realizácii programu,

návratnosť investícií (NI).


13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/27


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1832

z 12. októbra 2015,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie erytritolu (E 968) ako zvýrazňovača vône a chuti v ochutených nápojoch so zníženou energetickou hodnotou alebo bez pridaných cukrov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách schválené na používanie v potravinách, ako aj podmienky ich používania.

(2)

Uvedený zoznam možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(3)

Dňa 28. mája 2014 bola predložená žiadosť o povolenie používania erytritolu (E 968) ako zvýrazňovača vône a chuti v ochutených nápojoch patriacich do kategórie potravín 14.1.4 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008. Žiadosť sa následne sprístupnila členským štátom podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1331/2008.

(4)

Používaním erytritolu (E 968) sa má zlepšiť aromatický a chuťový profil nápojov so zníženou energetickou hodnotou a nápojov bez pridaných cukrov tak, aby ich chuť pripomínala chuť výrobkov s plným obsahom cukru. V malých dávkach erytritol pôsobí ako zvýrazňovač vône a chuti a pomáha zmierňovať pachuť a pretrvávajúcu sladkú chuť spojené s používaním intenzívnych sladidiel v daných nápojoch. Spotrebitelia by sa tak vďaka nemu dostali ku chutnejším nápojom so zníženou energetickou hodnotou alebo nápojom bez pridaných cukrov.

(5)

V roku 2003 Vedecký výbor pre potraviny (VVP) konštatoval, že erytritol (E 968) je bezpečný na používanie v potravinách. Erytritol (E 968) zatiaľ zo strany Únie nie je schválený na používanie v nápojoch, pretože VVP dospel k záveru, že prostredníctvom požitia erytritolu obsiahnutého v nápojoch by najmä u mladých spotrebiteľov mohlo dôjsť k prekročeniu limitu súvisiaceho s laxatívnymi účinkami.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vydal 12. februára 2015 stanovisko (3) o bezpečnosti navrhovaného rozšírenia používania erytritolu (E 968) ako prídavnej látky v potravinách. Dospel k záveru, že nárazová konzumácia bolusovej dávky erytritolu (pri jednom požití) vo forme nealkoholického nápoja na maximálnej úrovni 1,6 % nevyvolá obavy týkajúce sa laxatívnych účinkov. Úrad svoje závery podložil údajmi, ktoré obsahujú expozičný odhad s prihliadnutím na navrhovanú maximálnu úroveň erytritolu 1,6 % v nealkoholických nápojoch, históriu používania erytritolu, jeho absorpčné vlastnosti a nedostatok zistení týkajúcich sa jeho nepriaznivých účinkov vrátane laxatívnych účinkov po expozícii.

(7)

Z uvedeného dôvodu je vhodné povoliť používanie erytritolu (E 968) ako zvýrazňovača vône a chuti v ochutených nápojoch patriacich do kategórie potravín 14.1.4 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 na maximálnej úrovni 1,6 %.

(8)

Nariadenie (ES) č. 1333/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(3):4033.


PRÍLOHA

Časť E prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení takto:

a)

v kategórií potravín 14.1.4: „Ochutené nápoje“ sa položka týkajúca sa prídavných látok skupiny I mení takto:

 

„Skupina I

Prídavné látky

 

 

E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 a E 967 sa nesmú používať

E 968 sa nesmie používať okrem prípadov, keď je to osobitne stanovené v tejto kategórii potravín“

b)

v kategórií potravín 14.1.4: „Ochutené nápoje“ sa za položku týkajúcu sa E 962 vkladá táto položka:

 

„E 968

erytritol

16 000

 

len so zníženou energetickou hodnotou alebo bez pridaných cukrov, len ako zvýrazňovač vône a chuti“


13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1833

z 12. októbra 2015,

ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 91 ods. 1 písm. d) a článok 91 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EHS) č. 2568/91 (2) sa vymedzujú fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti olivového oleja a zvyškového olivového oleja a stanovujú metódy hodnotenia týchto vlastností. Uvedené metódy sa pravidelne aktualizujú na základe stanoviska odborníkov v oblasti chémie a v súlade s činnosťou vykonanou v rámci Medzinárodnej rady pre olivy (International Olive Council, IOC).

(2)

S cieľom zabezpečiť uplatňovanie najnovších medzinárodných štandardov, ktoré stanovila IOC, na úrovni Únie by sa mali aktualizovať určité analytické metódy stanovené v nariadení (EHS) č. 2568/91.

(3)

Zo skúseností vyplýva, že metóda zisťovania cudzích rastlinných olejov v olivových olejoch môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Preto by sa mal odkaz na túto metódu vypustiť.

(4)

Nariadenie (EHS) č. 2568/91 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2568/91 sa mení takto:

1.

Článok 2 ods. 1 sa mení takto:

a)

prvý pododsek sa mení takto:

i)

písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

na stanovenie zloženia mastných kyselín – metóda uvedená v prílohe X;“;

ii)

písmeno l) sa nahrádza takto:

„l)

na stanovenie obsahu alifatických a triterpénových alkoholov – metóda uvedená v prílohe XIX;“;

b)

druhý pododsek sa vypúšťa;

2.

Obsah uvedených príloh sa mení takto:

a)

odkazy na prílohu X A a prílohu X B vrátane názvov týchto príloh sa nahrádzajú týmto jednotným odkazom:

„Príloha X: Stanovovanie metylesterov mastných kyselín plynovou chromatografiou“;

b)

v odkaze na prílohu XIX sa názov nahrádza takto:

„Stanovovanie obsahu alifatických a triterpénových alkoholov kapilárnou plynovou chromatografiou“;

c)

odkaz na prílohu XXa sa vypúšťa;

3.

dodatok 1 k prílohe Ib sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu;

4.

príloha V sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu;

5.

príloha IX sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu;

6.

prílohy X A a X B sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu;

7.

príloha XII sa mení v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu;

8.

príloha XIX sa mení v súlade s prílohou VI k tomuto nariadeniu;

9.

príloha XXa sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach (Ú. v. ES L 248, 5.9.1991, s. 1).


PRÍLOHA I

V dodatku 1 k prílohe Ib k nariadeniu (EHS) č. 2568/91 sa tabuľka rovnocennosti mení takto:

1.

riadky týkajúce sa trans-izomérov a obsahu mastných kyselín sa nahrádzajú takto:

„—

Trans-izoméry mastných kyselín

Príloha X

Stanovovanie metylesterov mastných kyselín plynovou chromatografiou

Obsah mastných kyselín

Príloha X

Stanovovanie metylesterov mastných kyselín plynovou chromatografiou“

2.

riadok týkajúci sa alifatických alkoholov sa nahrádza takto:

„—

Alifatické a triterpénové alkoholy

Príloha XIX

Stanovovanie obsahu alifatických a triterpénových alkoholov kapilárnou plynovou chromatografiou“


PRÍLOHA II

V prílohe V k nariadeniu (EHS) č. 2568/91 sa bod 6.2 nahrádza takto:

„6.2.

Percentuálny obsah jednotlivých sterolov sa vypočíta z pomeru plochy príslušného píku k celkovej ploche píkov sterolov:

Formula

kde:

Ax

=

plocha píku sterolu x;

ΣA

=

celková plocha píkov sterolov.“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA IX

SPEKTROFOTOMETRICKÉ SKÚMANIE V ULTRAFIALOVEJ OBLASTI

PREDSLOV

Spektrofotometrické skúmanie v ultrafialovej oblasti môže poskytnúť informácie o kvalite tuku, jeho stave uchovania a o zmenách, ktoré nastali počas technologických procesov. Absorpcia pri vlnových dĺžkach špecifikovaných v metóde je spôsobená prítomnosťou konjugovaných diénových a triénových systémov, ktoré sú výsledkom oxidácie a/alebo rafinovania. Tieto absorpcie sú vyjadrené ako špecifické extinkcieFormula (extinkcia 1 % roztoku tuku v špecifikovanom rozpúšťadle, v kyvete hrubej 10 mm) obvykle určené ako K (uvádzané tiež ako ‚extinkčný koeficient‘).

1.   OBLASŤ

Táto príloha opisuje postup vykonania spektrofotometrického testovania olivového oleja v ultrafialovej oblasti.

2.   PRINCÍP METÓDY

Vzorka sa rozpustí v požadovanom rozpúšťadle a absorbancia roztoku sa meria pri špecifikovaných vlnových dĺžkach vzhľadom na čisté rozpúšťadlo.

Špecifické extinkcie pri 232 nm a 268 nm v izo-oktáne alebo 232 nm a 270 nm v cyklohexáne sa vypočítavajú pri koncentrácii 1 % roztoku v kyvete hrúbky 10 mm.

3.   VYBAVENIE

3.1.   Spektrofotometer vhodný na merania pri ultrafialových vlnových dĺžkach (220 nm až 360 nm) s možnosťou odčítavania jednotlivých nanometrických jednotiek. Odporúča sa pravidelná kontrola, pokiaľ ide o presnosť a reprodukovateľnosť mierok vlnovej dĺžky a absorbancie, ako aj čo sa týka rozptýleného svetla.

3.1.1.   Mierka vlnovej dĺžky: možno ju skontrolovať pomocou referenčného materiálu pozostávajúceho z optického skleneného filtra obsahujúceho oxid holmitý alebo roztok oxidu holmitého (uzavretého alebo neuzavretého), ktorý má odlíšené absorpčné pásma. Referenčné materiály sú určené na overovanie a kalibráciu mierok vlnovej dĺžky spektrofotometrov vo viditeľnej a ultrafialovej oblasti, ktoré majú nominálne spektrálne šírky pásma 5 nm alebo menej. Merania sa vykonávajú oproti vzdušnej slepej vzorke v rozsahu vlnových dĺžok 640 – 240 nm podľa pokynov uvedených v referenčných materiáloch. Základná korekcia sa vykonáva s prázdnou dráhou lúča pri každej zmene veľkosti otvorenia clony. Vlnové dĺžky normy sú uvedené v certifikáte referenčného materiálu.

3.1.2.   Mierka absorbancie: možno ju skontrolovať prostredníctvom bežne dostupných uzavretých referenčných materiálov pozostávajúcich z roztokov dvojchromanu draselného v kyseline v určitých koncentráciách a certifikovaných hodnotách absorbancie pri ich λmax (štyroch roztokov dvojchromanu draselného v kyseline chloristej uzavretých v štyroch UV kremenných kyvetách na meranie linearity a fotometrickej presnosti v ultrafialovej oblasti). Roztoky dvojchromanu draselného sa merajú oproti slepej vzorke použitej kyseliny po základnej korekcii podľa pokynov uvedených v referenčnom materiáli. Hodnoty absorbancie sú uvedené v certifikáte referenčného materiálu.

Ďalšou možnosťou, ako kontrolovať reakciu fotobunky a fotonásobiča, je tento postup: odvážte 0,2000 g chrómanu draselného na spektrofotometriu a rozpustite ho v 0,05 N roztoku hydroxidu draselného v 1 000 ml odmernej banke a doplňte ju až po značku. Odoberte presne 25 ml získaného roztoku, preneste ho do 500 ml odmernej banky a rozrieďte ho až po značku tým istým roztokom hydroxidu draselného.

Odmerajte extinkciu takto získaného roztoku pri 275 nm s použitím roztoku hydroxidu draselného ako referencie. Extinkcia nameraná použitím kyvety hrúbky 1 cm by mala byť 0,200 ± 0,005.

3.2.   Pravouhlé kremenné kyvety, s krytom, vhodné na merania ultrafialových vlnových dĺžok (220 až 360 nm) s optickou dĺžkou 10 mm. Keď sa kyvety naplnia vodou alebo iným vhodným rozpúšťadlom, nemali by medzi sebou vykazovať rozdiel väčší ako 0,01 jednotky extinkcie.

3.3.   Odmerné banky s jednou značkou s kapacitou 25 ml triedy A.

3.4.   Analytické váhy s presnosťou 0,0001 g.

4.   ČINIDLÁ

Ak nie je stanovené inak, používajte počas analýzy len činidlá uznanej analytickej kvality a destilovanú alebo demineralizovanú vodu alebo vodu ekvivalentnej čistoty.

Rozpúšťadlo: izo-oktán (2,2,4-trimetylpentán) na merania pri 232 nm a 268 nm alebo cyklohexán na merania pri 232 nm a 270 nm, s absorbanciou menej ako 0,12 pri 232 nm a menej ako 0,05 pri 270 nm oproti destilovanej vode, merané v kyvete hrúbky 10 mm.

5.   POSTUP

5.1.   Vzorka musí byť dokonale homogénna a bez podozrivých nečistôt. Ak nie je, musí sa prefiltrovať cez papier pri teplote približne 30 °C.

5.2.   Presne odvážte približne 0,25 g (s presnosťou na 1 mg) takto pripravenej vzorky do 25 ml odmernej banky, doplňte určeným rozpúšťadlom po značku a zhomogenizujte. Výsledný roztok musí byť úplne priezračný. Ak je prítomná opalescencia alebo zákal, rýchlo roztok prefiltrujte cez papier.

POZNÁMKA: Na merania absorbancie panenských a extra panenských olivových olejov pri 268 nm a 270 nm spravidla stačí 0,25 – 0,30 g. Na merania pri 232 nm treba zvyčajne 0,05 g vzorky, takže obyčajne sa pripravujú dva rozdielne roztoky. Vzhľadom na ich vyššiu absorbanciu treba na merania olivového oleja z olivových výliskov, rafinovaného olivového oleja a znehodnoteného olivového oleja zvyčajne nižšie množstvo vzorky, napr. 0,1 g.

5.3.   V prípade potreby upravte základ (220 – 290 nm) pomocou roztoku v oboch kremenných kyvetách s testovacím roztokom a odmerajte extinkcie pri 232, 268 alebo 270 nm oproti roztoku použitému ako referencia.

Zaznamenané hodnoty extinkcie musia byť v rozmedzí 0,1 až 0,8 alebo v rozsahu linearity spektrofotometra, ktorú treba overiť. Ak nie sú, merania sa musia opakovať s použitím koncentrovanejších, prípadne redších roztokov.

5.4.   Po odmeraní absorbancie pri 268 alebo 270 nm odmerajte absorbanciu pri λmax, λmax + 4 a λmax – 4. Tieto hodnoty absorbancie sa používajú na určenie rozdielu špecifickej extinkcie (ΔΚ).

POZNÁMKA: Za λmax sa považuje 268 nm pre izo-oktán použitý ako rozpúšťadlo a 270 nm pre cyclohexán.

6.   VYJADRENIE VÝSLEDKOV

6.1.   Zaznamenajte špecifické extinkcie (extinkčné koeficienty) pri rôznych vlnových dĺžkach, ktoré sa vypočítajú takto:

Formula

kde:

Κλ

=

špecifická extinkcia pri vlnovej dĺžke λ,

Ελ

=

nameraná extinkcia pri vlnovej dĺžke λ,

c

=

koncentrácia roztoku v g/100 ml,

s

=

hrúbka kremennej kyvety v cm,

vyjadrené na dve desatinné miesta.

6.2.   Rozdiel špecifickej extinkcie (ΔΚ)

Rozdiel absolútnej hodnoty extinkcie (ΔΚ), ktorý je vyjadrený vzorcom:

Formula

kde Km je špecifická extinkcia pri vlnovej dĺžke pre maximálnu absorpciu pri 270 nm a 268 nm v závislosti od použitého rozpúšťadla.

Výsledky vyjadrené na dve desatinné miesta.“


PRÍLOHA IV

PRÍLOHA X

STANOVOVANIE METYLESTEROV MASTNÝCH KYSELÍN PLYNOVOU CHROMATOGRAFIOU

1.   OBLASŤ

Táto príloha poskytuje usmernenia týkajúce sa chromatografického stanovenia voľných a viazaných mastných kyselín v rastlinných tukoch a olejoch po ich konverzii na metylestery mastných kyselín (fatty acid methyl esters, FAME).

Viazané mastné kyseliny triglyceridov (TAG) a v závislosti od metódy esterifikácie voľné mastné kyseliny (free fatty acids, FFA) sa konvertujú na metylestery mastných kyselín, ktoré sa stanovujú kapilárnou plynovou chromatografiou.

Metóda opísaná v tejto prílohe umožňuje stanovenie FAME z C12 až C24 vrátane metylesterov nasýtených, cis- a trans-mononenasýtených a cis- a trans-polynenasýtených mastných kyselín.

2.   PRINCÍP

Plynová chromatografia (gas chromatography, GC) sa používa na kvantitatívnu analýzu FAME. FAME sa pripravujú podľa časti A. Potom sa vstreknú do injektora a odparia sa v ňom. Oddelenie FAME sa vykonáva na analytických kolónach so špecifickou polaritou a dĺžkou. Na stanovenie FAME sa používa plameňovoionizačný detektor (Flame Ionisation Detector, FID). Podmienky analýzy sú uvedené v časti B.

V rámci plynovej chromatografie FAME s FID sa ako nosný plyn môžu použiť vodík alebo hélium (mobilná fáza). Vodík zrýchľuje oddeľovanie a zabezpečuje ostrejšie píky. Stacionárna fáza je mikroskopická vrstva tenkého tekutého povlaku na inertnom pevnom povrchu z kremenného skla.

Analyzované odparené zlúčeniny reagujú pri prechode kapilárnou kolónou so stacionárnou fázou, ktorá sa nachádza na vnútornom povrchu kolóny. V dôsledku tohto rozdielneho vzájomného pôsobenia rôznych zlúčenín sa eluujú v rozličnom čase, ktorý sa nazýva retenčný čas zlúčeniny pre daný súbor parametrov analýzy. Porovnanie retenčných časov sa používa na určenie jednotlivých zlúčenín.

ČASŤ A

PRÍPRAVA METYLESTEROV MASTNÝCH KYSELÍN Z OLIVOVÉHO OLEJA A OLEJA Z OLIVOVÝCH VÝLISKOV

1.   OBLASŤ

V tejto časti je uvedená príprava metylesterov mastných kyselín. Zahŕňa metódy prípravy metylesterov mastných kyselín z olivového oleja a oleja z olivových výliskov.

2.   PÔSOBNOSŤ

Príprava metylesterov mastných kyselín z olivového oleja a oleja z olivových výliskov sa vykonáva transesterifikáciou s metanolovým roztokom hydroxidu draselného pri izbovej teplote. Nevyhnutnosť purifikácie vzorky pred transesterifikáciou závisí od obsahu voľných mastných kyselín vo vzorke a od parametra, ktorý sa má určiť v rámci analýzy, rozhodnúť sa dá podľa tejto tabuľky:

Kategória oleja

Metóda

Panenský olivový olej s kyslosťou ≤ 2,0 %

1.

Mastné kyseliny

2.

trans-mastné kyseliny

3.

ΔECN42 (po purifikácii so silika gelom SPE)

Rafinovaný olivový olej

Olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov

Rafinovaný olej z olivových výliskov

Olej z olivových výliskov

Panenský olivový olej s kyslosťou > 2,0 %

Surový olej z olivových výliskov

1.

Mastné kyseliny (po purifikácii so silika gelom SPE)

2.

trans-mastné kyseliny (po purifikácii so silika gelom SPE)

3.

ΔECN42 (po purifikácii so silika gelom SPE)

3.   METODIKA

3.1.   Transesterifikácia s metanolovým roztokom hydroxidu draselného pri izbovej teplote.

3.1.1.   Princíp

Metylestery sa vytvárajú transesterifikáciou s metanolovým hydroxidom draselným ako medzistupeň pred zmydelnením.

3.1.2.   Činidlá

3.1.2.1.   Metanol obsahujúci maximálne 0,5 % (m/m) vody.

3.1.2.2.   Hexán, chromatografickej kvality.

3.1.2.3.   Heptán, chromatografickej kvality.

3.1.2.4.   Dietyléter, stabilizovaný na analýzu.

3.1.2.5.   Acetón, chromatografickej kvality.

3.1.2.6.   Elučné rozpúšťadlo na purifikáciu oleja prostredníctvom chromatografie s použitím kolóny/SPE, zmes hexán/dietyléter 87/13 (v/v).

3.1.2.7.   Hydroxid draselný, približne 2M metanolový roztok: rozpustite 11,2 g hydroxidu draselného v 100 ml metanolu.

3.1.2.8.   Silikagélové patróny, 1 g (6 ml), na extrakciu tuhou fázou.

3.1.3.   Prístrojové vybavenie

3.1.3.1.   Skúmavky so závitovým uzáverom (objem 5 ml) s PTFE spojom.

3.1.3.2.   Odmerné alebo automatické pipety, 2 ml a 0,2 ml.

3.1.4.   Purifikácia vzoriek olejov

V prípade potreby sa vzorky vyčistia prechodom oleja cez silikagelové patróny na extrakciu tuhou fázou. Silikagelová patróna (3.1.2.8) sa vloží do vákuového elučného zariadenia a premyje sa 6 ml hexánu (3.1.2.2); premytie sa vykonáva bez vákua. Roztok oleja (približne 0,12 g) v 0,5 ml hexánu (3.1.2.2) sa zavedie do kolóny. Po prechode cez kolónu sa následne nechá eluovať pomocou 10 ml zmesi hexán/dietyléter (87:13 v/v) (3.1.2.6). Kombinované eluáty sa homogenizujú a rozdelia na dva podobné objemy. Alikvotná časť sa odparí dosucha v rotačnej odparke pod nižším tlakom pri izbovej teplote. Zvyšok sa rozpustí v 1 ml heptánu a roztok je pripravený na analýzu mastných kyselín prostredníctvom GC. Prípadne sa odparí druhá alikvotná časť a zvyšok sa rozpustí v 1 ml acetónu na analýzu triglyceridov prostredníctvom HPLC.

3.1.5.   Postup

V 5 ml skúmavke so závitovým uzáverom (3.1.3.1) odvážte približne 0,1 g vzorky oleja. Pridajte 2 ml heptánu (3.1.2.2) a pretrepávajte. Pridajte 0,2 ml metanolového roztoku hydroxidu draselného (3.1.2.7), nasaďte uzáver s PTFE spojom, uzáver zatiahnite a 30 sekúnd dôkladne pretrepávajte. Nechajte odstáť, kým sa vrchná vrstva nevyčíri. Zlejte vrchnú vrstvu obsahujúcu metylestery. Heptánový roztok je pripravený na vstreknutie do plynového chromatografu. Roztok by sa mal do analýzy plynovou chromatografiou uchovávať v chladničke. Skladovanie roztoku viac než 12 hodín sa neodporúča.

ČASŤ B

ANALÝZA METYLESTEROV MASTNÝCH KYSELÍN PLYNOVOU CHROMATOGRAFIOU

1.   OBLASŤ

Táto časť poskytuje všeobecné usmernenia týkajúce sa používania kapilárnej plynovej chromatografie na určenie kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia zmesi metylesterov mastných kyselín získaných v súlade s metódou uvedenou v časti A.

Táto časť sa na nevzťahuje na polymerizované mastné kyseliny.

2.   ČINIDLÁ

2.1.   Nosný plyn

Inertný plyn (hélium alebo vodík), dokonale vysušený a s obsahom kyslíka menším ako 10 mg/kg.

Poznámka 1:

Vodík môže dvojnásobne urýchliť analýzu, ale je nebezpečný. Sú k dispozícii bezpečnostné zariadenia.

2.2.   Pomocné plyny

2.2.1.   Vodík (čistota ≥ 99,9 %), bez organických nečistôt.

2.2.2.   Vzduch alebo kyslík, bez organických nečistôt.

2.2.3.   Dusík (čistota > 99 %).

2.3.   Referenčný štandard

Zmes metylesterov čistých mastných kyselín alebo metylesterov tuku známeho zloženia, najlepšie podobného zloženia ako tuková látka na analýzu. Na určenie trans-izomérov nenasýtených kyselín sú užitočné cis- a trans-izoméry metylesterov kyseliny oktadecénovej, oktadekadiénovej a oktadekatriénovej.

Je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo oxidácii polynenasýtených mastných kyselín.

3.   PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Uvedené pokyny sa týkajú bežného vybavenia používaného v plynovej chromatografii, využívajúceho kapilárne kolóny a plameňovoionizačný detektor.

3.1.   Plynový chromatograf

Plynový chromatograf sa skladá z týchto prvkov:

3.1.1.   Injekčný systém

Použite niektorý z injekčných systémov s kapilárnymi kolónami, v tomto prípade by mal byť injekčný systém určený iba na použitie s takýmito kolónami. Môže to byť split (s delením) typ alebo splitless (bez odfuku) on-column injektor.

3.1.2.   Pec

Pec musí byť schopná vyhrievať kapilárnu kolónu na teplotu aspoň 260 °C a udržiavať požadovanú teplotu v rozmedzí 0,1 °C. Táto druhá požiadavka je obzvlášť dôležitá pri trubiciach z kremenného skla.

Vo všetkých prípadoch sa odporúča teplotne programovateľné vyhrievanie a to najmä pre mastné kyseliny s menej ako 16 uhlíkovými atómami.

3.1.3.   Kapilárna kolóna

3.1.3.1.   Trubica vyrobená z materiálu nereagujúceho s látkami, ktoré sa majú analyzovať (obvykle zo skla alebo z kremenného skla). S vnútorným priemerom 0,2 až 0,32 mm. Vnútorný povrch musí pred nanesením stacionárnej fázy prejsť náležitou úpravou (napr. preparáciou povrchu, deaktiváciou). Pre mastné kyseliny a cis- a trans-izoméry mastných kyselín je dostatočná dĺžka 60 m.

3.1.3.2.   Stacionárna fáza, vhodné sú kolóny z polárneho polysiloxánu (kyanopropylsilikónu) s krížom viazanými väzbami.

Poznámka 2:

Existuje riziko, že polárne polysiloxány môžu spôsobiť ťažkosti pri určovaní a oddeľovaní kyseliny linolénovej a C20 kyselín.

Nanesené vrstvy musia byť tenké, t. j. 0,1 až 0,2 μm.

3.1.3.3.   Montáž a kondiciovanie kolóny

Pri montáži kapilárnych kolón dodržte obvyklé opatrenia, t. j. umiestnenie kolóny v peci (držiak), výber a montáž spojov (tesnosť), umiestnenie koncov kolóny v injektore a detektore (redukcia mŕtvych objemov). Uložte kolónu pod prietok nosného plynu [napr. 0,3 bar (30 kPa), v prípade kolóny dĺžky 25 mm a s vnútorným priemerom 0,3 mm].

Kondiciujte kolónu v peci s teplotou nastavovanou na 3 °C/min od teploty prostredia až na teplotu 10 °C pod limitom dekompozície stacionárnej fázy. Udržujte pec na tejto teplote jednu hodinu až do stabilizácie základu. Vráťte teplotu na 180 °C, aby ste pracovali v izotermálnych podmienkach.

Poznámka 3:

Vhodné pre-kondiciované kolóny sú dostupné v obchodnej sieti.

3.1.4.   Plameňovoionizačný detektor a prevodník-zosilňovač

3.2.   Striekačka

Striekačka má maximálnu kapacitu 10 μl, delenú po 0,1 μl.

3.3.   Systém získavania údajov

Systém získavania údajov spojený online s detektormi a používaný so softvérovým programom vhodným na integráciu a normalizáciu píkov.

4.   POSTUP

Operácie opísané v bodoch 4.1 až 4.3 sa vzťahujú na používanie plameňovoionizačného detektora.

4.1.   Podmienky testovania

4.1.1.   Výber optimálnych prevádzkových podmienok pre kapilárne kolóny

Vzhľadom na účinnosť a priepustnosť kapilárnych kolón závisí oddeľovanie zložiek a trvanie analýzy vo veľkej miere od prietoku nosného plynu cez kolónu. Preto bude potrebné optimalizovať prevádzkové podmienky úpravou tohto parametra (alebo straty na vstupe kolóny) v závislosti od toho, či je cieľom zlepšenie oddeľovania alebo zrýchlenie analýzy.

Tieto podmienky sa ukázali byť vhodné pre oddelenie FAME (C4 až C26). Príklady chromatogramov sú uvedené v dodatku B:

Teplota injektora:

250 °C

Teplota detektora:

250 °C

Teplota pece:

165 °C (8 min) až 210 °C pri 2 °C/min

Nosný plyn – vodík:

tlak na vstupe kolóny 179 kPa

Celkový prietok:

154,0 ml/min;

Deliaci pomer:

1:100

Objem nástreku:

1 μl

4.1.2.   Stanovenie rozlíšenia (pozri dodatok A)

Vypočítajte rozlíšenie, R, dvoch susediacich píkov I a II s použitím vzorca:

R = 2 × ((dr ( II )d r(I))/(ω(I) + ω(II))) alebo R = 2 × ((tr ( II )t r(I))/(ω(I) + ω(II))) (USP) (liekopis USA)

alebo

R = 1,18 × ((tr ( II ) – tr(I))/( ω0,5(I) + ω0,5(II))) (EP, BP, JP, DAB) JP (japonský liekopis), EP (európsky liekopis), BP (liekopis UK)

kde:

 

d r(I) je retenčná vzdialenosť píku I;

 

d r(II) je retenčná vzdialenosť píku II;

 

t r(I) je retenčný čas píku I;

 

t r(II) je retenčný čas píku II;

 

ω(I) je šírka základu píku I;

 

ω(II) je šírka základu píku II;

 

ω0,5 je šírka píku špecifikovanej zlúčeniny, pri strednej výške píku;

Ak ω(I) ≈ ω(II), vypočítajte R s použitím týchto vzorcov:

R = (dr ( II )d r(I))/ω = (dr ( II )d r(I))/4σ

kde:

σ je štandardná odchýlka (pozri dodatok A, obrázok 1).

Ak sa vzdialenosť dr medzi dvoma píkmi d r(II)d r(I) rovná 4σ, faktor rozlíšenia R = 1.

Ak sa dva píky úplne neoddelia, tangenty inflexných bodov dvoch píkov sa pretínajú v bode C. Aby sa oba píky úplne oddelili, vzdialenosť medzi nimi musí byť:

d r(II)d r(I) = 6 σ odkiaľ R = 1,5 (pozri dodatok A, obrázok 3).

5.   VYJADRENIE VÝSLEDKOV

5.1.   Kvalitatívna analýza

Určite píky metylesterov vzorky z chromatogramu v dodatku B (obrázok 1), podľa potreby interpoláciou alebo porovnaním s píkmi referenčných zmesí metylesterov (ako je opísané v bode 2.3).

5.2.   Kvantitatívna analýza

5.2.1.   Stanovenie zloženia

Vypočítajte hmotnostný zlomok w i jednotlivých metylesterov mastných kyselín, vyjadrený ako percento hmotnosti metylesterov, takto:

5.2.2.   Metóda výpočtu

5.2.2.1.   Všeobecný prípad

Vypočítajte obsah danej zložky i, vyjadrený ako percento hmotnosti metylesterov, stanovením percenta predstavujúceho plochu príslušného píku vzťahujúceho sa k sume plôch všetkých píkov, pomocou nasledujúceho vzorca:

wi = (Ai/ΣA) × 100

kde:

 

Ai je plocha pod píkom individuálneho metylesteru mastnej kyseliny i;

 

ΣA je suma plôch pod všetkými píkmi všetkých individuálnych metylesterov mastných kyselín.

Výsledky sú vyjadrené na dve desatinné miesta.

Poznámka 4:

Pokiaľ ide o tuky a oleje, hmotnostný zlomok metylesterov mastných kyselín sa rovná hmotnostnému zlomku triglyceridov v gramoch na 100 g. V prípade, keď tento predpoklad nie je povolený, pozri bod 5.2.2.2.

5.2.2.2.   Použitie korekčných faktorov

V niektorých prípadoch, napríklad za prítomnosti mastných kyselín s menej ako 8 atómami uhlíka alebo kyselín so sekundárnou skupinou plochy, by sa plochy mali upraviť špecifickými korekčnými faktormi (Fci). Tieto faktory sa určia pre každý jeden prístroj. Na tento účel sa použijú vhodné referenčné materiály s certifikovaným zložením mastných kyselín v zodpovedajúcom rozsahu.

Poznámka 5:

Tieto korekčné faktory nie sú identické s teoretickými korekčnými faktormi FID, ktoré sú uvedené v dodatku A, keďže zahŕňajú aj výkonnosť injekčného systému atď. V prípade väčších rozdielov by sa však mala kontrolovať výkonnosť celého systému.

Pri tejto porovnávacej zmesi je hmotnostné percento FAME i vyjadrené vzorcom:

wi = (mi m) × 100

kde

 

m i je hmotnosť FAME i v porovnávacej zmesi;

 

Σm je súčet hmotností rôznych zložiek ako FAME v porovnávacej zmesi.

Z chromatogramu porovnávacej zmesi vypočítajte percento plochy pre FAME i takto:

wi = (Ai/ΣA) × 100

kde:

 

Ai je plocha FAME i v porovnávacej zmesi;

 

ΣA je súčet všetkých plôch všetkých FAME porovnávacej zmesi.

Korekčný faktor Fc je potom

Fc = (mi × ΣA)/(Ai/Σm)

Pokiaľ ide o vzorku, hmotnostné percento každého FAME i je:

wi = (Fi × Ai)/Σ (Fi × Ai)

Výsledky sú vyjadrené na dve desatinné miesta.

Poznámka 6:

Vypočítaná hodnota zodpovedá hmotnostnému percentu jednotlivých mastných kyselín vypočítanému ako triglyceridy na 100 g tuku.

5.2.2.3.   Použitie vnútorného štandardu

Pri niektorých analýzach (napr. ak nie sú kvantifikované všetky mastné kyseliny, keď sú napríklad spolu s kyselinami so 16 alebo 18 uhlíkmi prítomné kyseliny so štyrmi alebo šiestimi uhlíkmi alebo keď je potrebné vo vzorke určiť absolútne množstvo mastnej kyseliny) je potrebné použiť vnútorný štandard. Často sa používajú mastné kyseliny s 5, 15 alebo so 17 uhlíkmi. Mal by sa určiť korekčný faktor (podľa potreby) pre vnútorný štandard.

Hmotnostné percento zložky i, vyjadrené ako metylester, je potom dané vzorcom:

wi = (mIS × Fi × Ai)/(m × FIS × AIS)

kde:

 

A i je plocha FAME i;

 

A IS je plocha vnútorného štandardu;

 

F i je korekčný faktor i mastnej kyseliny, vyjadrený ako FAME;

 

F IS je korekčný faktor vnútorného štandardu;

 

m je hmotnosť testovanej vzorky, v miligramoch;

 

m IS je hmotnosť vnútorného štandardu, v miligramoch.

Výsledky sú vyjadrené na dve desatinné miesta.

6.   SPRÁVA O VÝSLEDKU TESTU

V správe o výsledku testu sa uvádzajú metódy použité na prípravu metylesterov a na plynovú chromatografickú analýzu. Uvádzajú sa v nej aj všetky podrobnosti o pracovnom postupe, ktoré neboli uvedené v tejto štandardnej metóde alebo sa považovali za nepovinné, spolu s podrobnosťami o akomkoľvek sprievodnom jave, ktorý mohol ovplyvniť výsledky.

Správa o výsledku testu zahŕňa všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu vzorky.

7.   PRESNOSŤ

7.1.   Výsledky medzilaboratórnej skúšky

Podrobnosti medzilaboratórnej skúšky týkajúce sa presnosti metódy sú uvedené v prílohe C k norme IOC/T.20/Doc. No 33. Hodnoty odvodené z tejto medzilaboratórnej skúšky sa nesmú vzťahovať na iné rozsahy a matrice koncentrácie než tie, ktoré sú dané.

7.2.   Opakovateľnosť

Absolútny rozdiel medzi dvoma nezávislými výsledkami jednotlivých testov získanými s použitím rovnakej metódy na rovnakom skúšobnom materiáli v rovnakom laboratóriu rovnakým analytikom s použitím rovnakého vybavenia v rámci krátkeho časového intervalu nie je vo viac ako 5 % prípadov väčší ako r uvedené v tabuľkách 1 až 14 v prílohe C k norme IOC/T.20/Doc. No 33.

7.3.   Reprodukovateľnosť

Absolútny rozdiel medzi dvoma nezávislými výsledkami jednotlivých testov získanými s použitím rovnakej metódy na rovnakom skúšobnom materiáli v inom laboratóriu iným analytikom s použitím iného vybavenia nie je vo viac ako 5 % prípadov väčší ako R uvedené v tabuľkách 1 až 14 v prílohe C k norme IOC/T.20/Doc. No 33.

Dodatok A

Obrázok 1

Image

So šírkou ω0,5 v polovičnej výške trojuholníka (ABC) a šírkou b v polovičnej výške trojuholníka (NPM).

Obrázok 2

Obrázok 3

Image

Image

Dodatok B

Obrázok 1

Plynovo chromatografický profil získaný metódou studenej metylácie z oleja z olivových výliskov.

Image

Chromatografické píky zodpovedajú metylesterom a etylesterom okrem prípadov, keď je uvedené inak.


PRÍLOHA V

Príloha XII k nariadeniu (EHS) č. 2568/91 sa mení takto:

1.

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.   ÚČEL A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Účelom medzinárodnej metódy opísanej v tejto prílohe je stanoviť postup hodnotenia organoleptických vlastností panenských olivových olejov v zmysle časti VIII bodu 1 prílohy VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (1) a zaviesť metódu ich klasifikácie na základe uvedených vlastností. Touto metódou sa poskytujú aj pokyny týkajúce sa nepovinného označovania.

Opísaná metóda sa vzťahuje iba na panenské olivové oleje a na ich klasifikáciu alebo označovanie podľa intenzity vnímaných nedostatkov a ovocnosti, ako ich stanovila skupina vybraných vyškolených a odskúšaných degustátorov tvoriacich porotu.

Normy IOC uvedené v tejto prílohe sa používajú v ich poslednom znení, ktoré je k dispozícii.

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).“"

2.

Body 3.2, 3.3 a 3.4 sa nahrádzajú takto:

„3.1.1.   Ďalšie negatívne atribúty

Prehriaty alebo pripálený

charakteristická príchuť olejov spôsobená príliš silným alebo dlhým zahrievaním počas spracovania, najmä ak sa pasta mieša za tepla a za nevhodných tepelných podmienok.

Po sene–dreve

charakteristická príchuť určitých olejov vyrobených z vyschnutých olív.

Drsný

hutný, pastovitý chuťový vnem vyvolaný určitými starými olejmi.

Mastný

príchuť pripomínajúca motorovú naftu, vazelínu alebo minerálny olej.

Po rastlinných šťavách

príchuť, ktorú olej získava v dôsledku predĺženého styku s rastlinnými šťavami, ktoré prešli procesom fermentácie.

Slaný

príchuť oleja extrahovaného z olív konzervovaných v slanom náleve.

Kovový

príchuť pripomínajúca kovy. Je charakteristická pre olej, ktorý bol dlho v kontakte s kovovými povrchmi počas drvenia, miešania, lisovania alebo skladovania.

Esparto

charakteristická príchuť oleja získaného z olív lisovaných na nových diskoch z trávy esparto. Táto príchuť sa môže líšiť v závislosti od toho, či ide o disky vyrobené zo zeleného esparta alebo zo suchého esparta.

Po larvách

príchuť oleja získaného z olív silne napadnutých larvami muchy olivovej (Bactrocera oleae).

Po uhorkách

príchuť, ktorá vzniká v oleji príliš dlho hermeticky uzavretom najmä v plechovkách a ktorá sa spája so vznikom 2,6-nonadienalu.

3.2.   Pozitívne atribúty

Ovocný

súbor čuchových vnemových vlastností oleja, ktoré závisia od odrody a pochádzajú z nepoškodených, čerstvých, zrelých alebo nezrelých olív. Pociťuje sa priamo a/alebo retronazálne.

Horký

charakteristická primárna chuť oleja získaného zo zelených olív alebo olív začínajúcich meniť farbu. Pociťuje sa hradenými papilami jazyka v oblasti okolo brázdy v tvare ‚V‘.

Štipľavý

ostrá taktilná vnemová vlastnosť olejov vyrobených začiatkom zberovej sezóny primárne zo zatiaľ nedozretých olív. Možno ju vnímať v celej ústnej dutine, hlavne v hrdle.

3.3.   Nepovinná terminológia na účely označovania

Predseda poroty môže na požiadanie potvrdiť, že hodnotené oleje spĺňajú vymedzenia a rozsah zodpovedajúce týmto prívlastkom v závislosti od intenzity a vnímania atribútov:

Pozitívne atribúty (ovocný, horký a štipľavý): Podľa intenzity vnímania:

Intenzívne, ak je medián atribútu väčší ako 6,

Stredne, ak je medián atribútu medzi 3 a 6,

Ľahko, ak je medián atribútu menší ako 3.

Ovocný

súbor čuchových vnemových vlastností oleja, ktoré závisia od odrody olív a pochádzajú z nepoškodených, čerstvých olív, v ktorých nedominuje zrelá ovocná ani nezrelá ovocná príchuť. Pociťuje sa priamo a/alebo retronazálne.

Zelený ovocný

súbor čuchových vnemových vlastností oleja, ktoré pripomínajú zelené ovocie, závisia od odrody olív a pochádzajú zo zelených, nepoškodených, čerstvých olív. Pociťuje sa priamo a/alebo retronazálne.

Zrelý ovocný

súbor čuchových vnemových vlastností oleja, ktoré pripomínajú zrelé ovocie, závisia od odrody olív a pochádzajú z nepoškodených, čerstvých olív. Pociťuje sa priamo a/alebo retronazálne.

Dobre vyvážený

olej nevykazujúci žiadnu nevyváženosť, ktorou sa myslí čuchovo-chuťový a taktilný vnem a pri ktorej je medián atribútov horkosti a/alebo štipľavosti o dva body vyšší ako medián ovocnosti.

Jemný olej

olej, ktorého medián horkosti a štipľavosti je najviac 2.“

3.

V bode 7 sa za bod 7.1 vkladá tento bod:

„7.1.1.   Podpredseda poroty

Predseda poroty môže byť v odôvodnených prípadoch nahradený podpredsedom poroty, ktorý ho môže zastupovať, pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa vykonávania skúšok. Tento náhradník musí mať všetky potrebné zručnosti, ktoré musí mať predseda poroty.“

4.

Bod 7.2 sa nahrádza takto:

„7.2.   Degustátori

Osoby, ktoré pôsobia ako degustátori pri organoleptickom skúšaní olivových olejov, nimi musia byť dobrovoľne. Preto sa odporúča, aby kandidáti predkladali žiadosti v písomnej forme. Kandidátov vyberá, odborne pripravuje a ich činnosť monitoruje predseda poroty v súlade s ich zručnosťami pri rozoznávaní podobných vzoriek; pri tom by mal mať na zreteli, že ich presnosť sa bude precvičovaním zlepšovať.

Degustátori musia konať ako skutoční zmysloví pozorovatelia, nesmú sa nechať ovplyvniť vlastnými preferenciami a musia oznamovať jedine vnemy, ktoré pociťujú. Z uvedeného dôvodu musia vždy pracovať v tichosti, uvoľneným a nenáhlivým spôsobom, pričom musia čo možno najsústredenejšie zamerať svoju vnemovú pozornosť na vzorku, ktorú degustujú.

Pri každej skúške sa vyžaduje prítomnosť 8 až 12 degustátorov, hoci je vhodné mať v rezerve niekoľkých ďalších degustátorov pre prípadnú neprítomnosť.“

5.

Bod 9.3 sa nahrádza takto:

„9.3.   Použitie údajov predsedami poroty

Predseda poroty zozbiera profilové hárky vyplnené jednotlivými degustátormi a skontroluje intenzitu zaznamenanú pri jednotlivých atribútoch. Ak zistí akúkoľvek anomáliu, vyzve degustátora, aby svoj profilový hárok zrevidoval a v prípade potreby skúšku zopakoval.

Predseda poroty zadá údaje z hodnotenia získané od jednotlivých členov poroty do počítačového programu podobného tomu, ktorý stanovuje norma IOC/T.20/Doc. No 15 na účely štatistického výpočtu výsledkov analýzy na základe výpočtu ich mediánu. Pozri bod 9.4 a dodatok k tejto prílohe. Údaje týkajúce sa danej vzorky sa zaznamenajú na matici z deviatich stĺpcov, ktoré zodpovedajú deviatim organoleptickým vlastnostiam a z n riadkov, ktoré zodpovedajú n počtu členov poroty.

Ak aspoň 50 % členov poroty zaznamená vnímaný defektor do položky ‚ostatné‘, predseda poroty vypočíta medián tohto defektoru a vykoná príslušnú klasifikáciu.

Hodnota robustného variačného koeficientu, ktorý vyjadruje klasifikáciu (defektor s najsilnejšou intenzitou a atribútom ovocnosti), musí byť nižšia alebo rovná 20 %.

V opačnom prípade musí predseda poroty hodnotenie konkrétnej vzorky zopakovať pri inej degustačnej skúške.

Ak k takejto situácii dochádza často, odporúča sa, aby predseda poroty poskytol degustátorom osobitnú dodatočnú odbornú prípravu (IOC/T.20/Doc. No 14, § 5) a posúdil výkonnosť degustátorov na základe indexu opakovateľnosti a indexu odchýlky (IOC/T.20/Doc. No 14, § 6).“

6.

Bod 9.4 sa nahrádza takto:

„9.4.   Klasifikácia oleja

Olej sa klasifikuje do niektorej z ďalej uvedených kategórií podľa mediánu defektorov a mediánu atribútu ovocnosti. Medián defektorov sa vymedzuje ako medián defektoru vnímaného s najväčšou intenzitou. Medián defektorov a medián atribútu ovocnosti sa uvádzajú s presnosťou na jedno desatinné číslo.

Olej sa zaraďuje na základe porovnania hodnoty mediánu defektorov a mediánu atribútu ovocnosti s ďalej uvedenými referenčnými intervalmi. Pri stanovovaní hraníc týchto intervalov sa zohľadnila chybnosť metódy, a preto sa tieto hranice považujú za absolútne. Počítačové programy umožňujú vizuálne zobrazenie klasifikácie vo forme tabuľky alebo grafu.

a)

Extra panenský olivový olej: medián defektorov je 0 a medián atribútu ovocnosti je vyšší ako 0;

b)

Panenský olivový olej: medián defektorov je vyšší ako 0, ale nie vyšší ako 3,5 a medián atribútu ovocnosti je vyšší ako 0;

c)

Lampantový olivový olej: medián defektoru je vyšší ako 3,5, alebo medián defektoru je nižší alebo rovný 3,5 a medián ovocnosti je rovný 0.

Poznámka 1:

Ak je medián atribútu horký a/alebo atribútu štipľavý vyšší ako 5,0, predseda poroty túto skutočnosť uvedie do protokolu o skúške.

V prípade hodnotení určených na monitorovanie zhody sa musí vykonať jedna skúška. V prípade kontrolných posúdení musí predseda poroty zabezpečiť, aby sa hodnotenie zopakovalo na rôznych zasadnutiach; medián atribútov sa vypočíta na základe údajov všetkých profilových hárkov pre obidve skúšky.“

7.

Obrázok 1 sa nahrádza takto:

„Obrázok 1

PROFILOVÝ HÁROK PANENSKÉHO OLIVOVÉHO OLEJA

Intenzita vnímania defektorov

Stuchnutý/po kalových usadeninách

 

 

Zatuchnutý/vlhký/zemitý

 

 

Vínový/octový

Kyslý/kyslastý

 

 

Po omrznutých olivách

(po vlhkom dreve)

 

 

Zožltnutý

 

 

Ďalšie negatívne atribúty:

 

 

Deskriptor:

Kovový ☐ Po sene ☐ Po larvách ☐ Drsný ☐

Slaný ☐ Prehriaty alebo pripálený ☐ Po rastlinných šťavách ☐

Esparto ☐ Po uhorkách ☐ Mastný ☐

Intenzita vnímania pozitívnych atribútov

Ovocný

 

 

 

Zelený ☐

Zrelý ☐

Horký

 

 

Štipľavý

 

 

 

 

 

Meno degustátora:

 

Kód degustátora:

Kód vzorky:

Podpis:

Dátum:

Pripomienky:“PRÍLOHA VI

Príloha XIX k nariadeniu (EHS) č. 2568/91 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„STANOVOVANIE OBSAHU ALIFATICKÝCH A TRITERPÉNOVÝCH ALKOHOLOV KAPILÁRNOU PLYNOVOU CHROMATOGRAFIOU“

2.

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.   PREDMET ÚPRAVY

Táto príloha opisuje metódu stanovenia alifatických a triterpénových alkoholov v olejoch a tukoch.“

3.

Bod 4.11 sa nahrádza takto:

„4.11.

Referenčný roztok na tenkovrstvovú chromatografiu: Alkoholy C20 – C28, 0,5 % v chloroforme alebo frakcia alkoholov získané podľa bodu 5.2 z nezmydelniteľnej látky oleja z olivových výliskov.“

4.

Body 5.2.5 a 5.2.6 sa nahrádzajú takto:

„5.2.5.

Platňa sa zľahka a rovnomerne postrieka roztokom 2,7-dichlórfluoresceínu, keď sa platňa sleduje pod ultrafialovým svetlom. Pásma alifatických alkoholov sa dajú identifikovať podľa škvŕn získaných z referenčného roztoku, s ktorými sú zarovno: hranice pásiem označte čiernou ceruzkou; načrtnite pritom obrys pásma alifatických alkoholov a pásma tesne nad ním, ktoré je pásmom terpénových alkoholov, spolu (poznámka 4).

Poznámka 4:

Pásmo alifatických alkoholov a pásmo terpénových alkoholov sa zoskupia v súvislosti s možnou migráciou niektorých alifatických alkoholov do pásma triterpénových alkoholov. Príklad oddelenia TLC uvedený na obrázku 1 v dodatku.

5.2.6.

Pomocou kovovej škrabky (kopistky) zoškrabte silikagél z označenej plochy. Následne získaný jemne rozotretý materiál umiestnite do filtračného lievika (3.7). Pridajte 10 ml horúceho chloroformu, opatrne premiešajte kovovou kopistkou a prefiltrujte vo vákuu, pričom sa filtrát zbiera do kónickej banky (3.8) pripojenej k filtračnému lieviku.

Premyte silikagél trikrát dietyléterom (približne zakaždým 10 ml), pričom sa filtrát zbiera do tej istej banky pripojenej k lieviku. Odparte filtrát na objem 4 až 5 ml, zvyšný roztok preneste do predtým odváženej 10 ml skúmavky (3.9), odparte dosucha miernym teplom pomocou jemného prúdu dusíka, následne ho opäť skvapalnite pridaním niekoľkých kvapiek acetónu, opäť ho odparte dosucha, vložte ho na 10 minút do pece pri 105 °C a potom ho nechajte vychladnúť v exsikátore a odvážte.

Zvyšok vo vnútri skúmavky pozostáva z alkoholovej frakcie.“

5.

Bod 5.4.4 sa nahrádza takto:

„5.4.4.   Identifikácia píkov

Identifikácia jednotlivých píkov sa vykoná podľa retenčných časov a porovnaním so zmesou TMSE analyzovanou za rovnakých podmienok.

Príklady chromatogramu alkoholovej frakcie rafinovaného olivového oleja sú uvedené na obrázkoch 2 a 3 v dodatku.“

6.

Dodatok sa nahrádza takto:

„Dodatok

Príklad oddelenia TLC a príklady chromatogramu

Obrázok 1

Platňa tenkovrstvovej chromatografie s nezmydelniteľnou frakciou z olivového oleja eluovaného s hexánom/etyléterom (65/35)

Image

Obrázok 2

Chromatogram alkoholovej frakcie rafinovaného olivového oleja

Image

Obrázok 3

Alifatické a triterpénové alkoholy rafinovaného olivového oleja a olivového oleja po druhom odstredení

Image

13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/53


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1834

z 12. októbra 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. októbra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

43,7

MA

153,6

MK

56,6

TR

137,2

ZZ

97,8

0707 00 05

AL

31,3

TR

112,1

ZZ

71,7

0709 93 10

TR

132,2

ZZ

132,2

0805 50 10

AR

123,9

CL

149,1

TR

104,0

UY

96,4

ZA

117,0

ZZ

118,1

0806 10 10

BR

259,8

EG

182,2

MA

56,6

MK

95,5

TR

161,1

ZZ

151,0

0808 10 80

AR

258,5

CL

163,3

MK

23,1

NZ

176,4

ZA

141,7

ZZ

152,6

0808 30 90

AR

131,8

CN

65,9

TR

130,4

XS

93,4

ZA

218,5

ZZ

128,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/55


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/1835

z 12. októbra 2015,

ktorým sa vymedzuje štatút, sídlo a spôsob fungovania Európskej obrannej agentúry

(prepracované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 42 a 45,

keďže:

(1)

Európska obranná agentúra (ďalej len „agentúra“) bola zriadená jednotnou akciou Rady 2004/551/SZBP (1) s cieľom podporiť úsilie Rady a členských štátov o skvalitnenie obranných spôsobilostí Únie v oblasti krízového riadenia a podporovať európsku bezpečnostnú a obrannú politiku.

(2)

V Európskej bezpečnostnej stratégii schválenej Európskou radou 12. decembra 2003 sa zriadenie obrannej agentúry považuje za dôležitý prvok procesu rozvoja pružnejších a účinnejších európskych vojenských zdrojov.

(3)

V správe z 11. decembra 2008 o vykonávaní Európskej bezpečnostnej stratégie sa uznáva vedúca úloha agentúry v procese rozvoja kľúčových obranných spôsobilostí pre spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (SBOP).

(4)

V článku 45 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) sa stanovuje, že Rada prijme rozhodnutie vymedzujúce štatút, sídlo a spôsob fungovania agentúry, pričom by sa v ňom mal zohľadniť stupeň efektívnej účasti členských štátov na činnostiach agentúry.

(5)

Agentúra by mala prispievať k vykonávaniu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), a najmä SBOP.

(6)

Štruktúra agentúry by jej mala umožniť reagovať na operačné požiadavky Únie a jej členských štátov, pokiaľ ide o SBOP, a ak je to potrebné, plniť jej funkcie, spolupracovať s tretími krajinami, organizáciami a subjektmi.

(7)

Agentúra by mala nadviazať úzke pracovné vzťahy s existujúcimi mechanizmami, zoskupeniami a organizáciami ako tie, ktoré sú zriadené podľa rámcovej zmluvy o budúcej zmluve (Letter of Intent Framework Agreement – ďalej len „rámcová zmluva LoI“), ako aj Organizácia pre spoluprácu v oblasti vyzbrojovania (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement – OCCAR) a Európska vesmírna agentúra (European Space Agency – ESA).

(8)

Na účely plnenia svojho poslania by agentúra mala byť schopná spolupracovať s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a uzatvárať s nimi náležité dohody.

(9)

V súlade s článkom 18 ods. 2 Zmluvy o EÚ by vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) mal mať v štruktúre agentúry vedúce miesto a zabezpečovať základné spojenie medzi agentúrou a Radou.

(10)

Pri vykonávaní svojej úlohy politického dohľadu a tvorby politiky by Rada mala agentúre vydávať usmernenia alebo pokyny.

(11)

Uzavretie administratívnych dohôd medzi agentúrou a tretími štátmi, organizáciami a subjektmi by mala vzhľadom na ich povahu jednomyseľne schváliť Rada.

(12)

Pri prijímaní usmernení, pokynov a rozhodnutí, ktoré sa týkajú činnosti agentúry, by Rada mala zasadať na úrovni ministrov obrany. Akékoľvek usmernenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré Rada prijme v súvislosti s činnosťou agentúry, by sa mali vypracovať v súlade s článkom 240 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(13)

Právomoci prípravných a poradných orgánov Rady, najmä Výboru stálych predstaviteľov podľa článku 240 ZFEÚ, Politického a bezpečnostného výboru (PBV) podľa článku 38 Zmluvy o EÚ a Vojenského výboru EÚ (VVEÚ), by mali zostať nedotknuté.

(14)

Národní riaditelia pre vyzbrojovanie (National Armaments Directors – NAD), riaditelia pre oblasť spôsobilostí, riaditelia pre oblasť výskumu a technológií a riaditelia pre oblasť obrannej politiky by v rámci prípravy rozhodnutí Rady týkajúcich sa agentúry mali dostávať správy a prispievať k tejto príprave v otázkach, ktoré patria do ich zodpovednosti.

(15)

Agentúra by mala mať právnu subjektivitu potrebnú na plnenie jej funkcií a dosahovanie jej cieľov, pričom by mala udržiavať úzke styky s Radou a plne rešpektovať právomoci Únie a jej inštitúcií.

(16)

Malo by sa stanoviť, že rozpočty v správe agentúry môžu v jednotlivých prípadoch prijímať príspevky zo všeobecného rozpočtu Únie, a to pri plnom dodržiavaní pravidiel, postupov a rozhodovacích procesov, ktoré sa na ne vzťahujú, vrátane článku 41 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

(17)

Agentúra by popri svojej otvorenosti k účasti všetkých členských štátov mala tiež poskytnúť osobitným skupinám členských štátov možnosť na vytvorenie projektov alebo programov ad hoc.

(18)

Skutočnosť, že sa na tieto ad hoc projekty a programy vzťahujú funkcie a úlohy pridelené agentúre, je podložená úsilím vynaloženým na vyjasnenie štatútu týchto činností ako neoddeliteľného prvku rozpočtu agentúry. Malo by sa tým zabezpečiť, aby sa oslobodenie uvedené v článku 3 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, a v článku 151 ods. 1 písm. aa) smernice Rady 2006/112/ES (2) vzťahovalo len na činnosti, pri ktorých z úlohy agentúry, ktorou je spravovanie projektov alebo programov na podporu členských štátov, vyplynie pridaná hodnota. Na umožnenie uplatňovania takéhoto oslobodenia musí z úlohy agentúry vyplývať pridaná hodnota. Uplatňovanie tohto oslobodenia by sa preto nevzťahovalo na prípady, v ktorých úloha agentúry pozostáva len z obstarávania tovaru alebo služieb pre členské štáty.

(19)

S výhradou rozhodnutia Rady o vytvorení stálej štruktúrovanej spolupráce a v súlade s článkom 42 ods. 6 a článkom 46 Zmluvy o EÚ a s Protokolom č. 10 o stálej štruktúrovanej spolupráci zriadenej článkom 42 Zmluvy o EÚ (ďalej len „protokol č. 10“), ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, by agentúra mala podporovať vykonávanie stálej štruktúrovanej spolupráce.

(20)

Agentúra by mala mať rozhodovacie postupy, ktoré jej umožnia efektívne plniť jej úlohy, rešpektujúc pritom národné bezpečnostné a obranné politiky zúčastnených členských štátov.

(21)

Agentúra by pri plnení svojho poslania mala v plnej miere dodržiavať článok 40 Zmluvy o EÚ.

(22)

Agentúra by mala konať v plnom súlade s bezpečnostnými normami a pravidlami Rady. Agentúra by mala uplatňovať príslušné právne predpisy Únie týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (3), a ochrany jednotlivcov s ohľadom na spracúvanie osobných údajov, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4).

(23)

V súlade s článkom 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracúvaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Únie s obrannými dôsledkami. Dánsko preto nebude týmto rozhodnutím viazané.

(24)

V rozhodnutí Rady 2011/411/SZBP (5) je potrebné vykonať viacero zmien. Z dôvodu prehľadnosti by sa uvedené rozhodnutie malo prepracovať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

ZRIADENIE, POSLANIE A ÚLOHY AGENTÚRY

Článok 1

Zriadenie

1.   Agentúra v oblasti rozvoja obranných spôsobilostí, výskumu, nadobúdania a vyzbrojovania (ďalej len „Európska obranná agentúra“ alebo „agentúra“), ako bola pôvodne zriadená jednotnou akciou 2004/551/SZBP, týmto pokračuje v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

2.   Agentúra koná pod vedením Rady a v rámci jednotného inštitucionálneho rámca Únie, podporujúc SZBP a SBOP, bez toho, aby boli dotknuté zodpovednosti inštitúcií Únie a orgánov Rady. Poslaním agentúry nie sú dotknuté právomoci Únie, pričom agentúra v plnej miere dodržiava článok 40 Zmluvy o EÚ.

3.   Agentúra je otvorená účasti všetkých členských štátov, ktoré majú záujem o účasť v nej. Členské štáty, ktoré sa na činnostiach agentúry už zúčastňujú v čase prijatia tohto rozhodnutia, sú naďalej zúčastnenými členskými štátmi.

4.   Každý členský štát, ktorý si po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia želá zúčastňovať sa na činnostiach agentúry alebo ktorý si želá z agentúry vystúpiť, oznámi svoj zámer Rade a informuje o tom VP. Akékoľvek technické a finančné opatrenia potrebné pre účasť alebo vystúpenie stanoví riadiaci výbor uvedený v článku 8.

5.   Agentúra má svoje sídlo v Bruseli.

Článok 2

Poslanie

1.   Poslaním agentúry je podporovať Radu a členské štáty v ich úsilí o zlepšenie obranných spôsobilostí Únie v oblasti krízového riadenia a podporovať SBOP v jej súčasnom stave i v rámci budúceho vývoja.

2.   Agentúra určuje operačné požiadavky, presadzuje opatrenia na splnenie týchto požiadaviek, prispieva k identifikácii a prípadne k vykonávaniu akýchkoľvek opatrení potrebných na posilnenie priemyselnej a technologickej základne sektora obrany, podieľa sa na vymedzení európskej politiky v oblasti spôsobilostí a vyzbrojovania a pomáha Rade pri hodnotení zlepšovania vojenských spôsobilostí.

3.   Poslaním agentúry nie sú dotknuté právomoci členských štátov v oblasti obrany.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia Rady sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„zúčastnený členský štát“ je členský štát, ktorý sa zúčastňuje na činnostiach agentúry;

b)

„prispievajúce členské štáty“ sú zúčastnené členské štáty, ktoré prispievajú ku konkrétnemu projektu alebo programu agentúry.

Článok 4

Politický dohľad a mechanizmy podávania správ Rade

1.   Agentúra vykonáva svoju činnosť pod vedením a politickým dohľadom Rady, ktorej podáva správy a od ktorej prijíma usmernenia alebo pokyny týkajúce sa práce agentúry, a najmä jej trojročného plánovacieho rámca.

2.   Agentúra pravidelne podáva Rade správy o svojej činnosti, a najmä:

a)

každoročne v novembri predkladá Rade správu o činnosti agentúry za daný rok;

b)

s výhradou rozhodnutia Rady o vytvorení stálej štruktúrovanej spolupráce predkladá Rade aspoň raz do roka informácie o príspevku agentúry k hodnotiacim činnostiam v súvislosti so stálou štruktúrovanou spoluprácou, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3 písm. f) bode ii).

Agentúra včas poskytne Rade informácie o dôležitých otázkach, ktoré sa majú predložiť na rozhodnutie riadiacemu výboru.

3.   Rada jednomyseľne a podľa potreby po porade s PBV alebo iným príslušným orgánom Rady vydáva usmernenia alebo pokyny týkajúce sa práce agentúry, a najmä jej trojročného plánovacieho rámca.

4.   Agentúra môže Rade a v prípade potreby Komisii predkladať odporúčania na plnenie jej poslania.

Článok 5

Funkcie a úlohy

1.   Agentúra pri plnení svojich funkcií a úloh rešpektuje ostatné právomoci Únie a jej inštitúcií.

2.   Plnením funkcií a úloh agentúry nie sú dotknuté právomoci členských štátov v oblasti obrany.

3.   Agentúra, ktorá podlieha právomoci Rady:

a)

prispieva k určovaniu cieľov vojenských spôsobilostí členských štátov a hodnoteniu dodržiavania záväzkov prijatých členskými štátmi v oblasti spôsobilostí, a to najmä prostredníctvom:

i)

identifikácie budúcich požiadaviek na obranné spôsobilosti Únie, a to spoločne s príslušnými orgánmi Rady vrátane VVEÚ, pričom využíva okrem iného aj mechanizmus rozvoja spôsobilostí (Capability Development Mechanism – CDM) a iné nástroje, ktoré ho môžu v budúcnosti nahradiť;

ii)

koordinácie vykonávania plánu rozvoja spôsobilostí (Capability Development Plan – CDP) a iného nástroja, ktorý ho môže v budúcnosti nahradiť;

iii)

posúdenia záväzkov vo vzťahu k spôsobilostiam, ktoré členské štáty prijali, a to pomocou kritérií, ktoré členské štáty schvália, okrem iného prostredníctvom procesu CDP a CDM a iných nástrojov, ktoré ich môžu v budúcnosti nahradiť;

b)

podporuje harmonizáciu operačných potrieb a prijímanie efektívnych a kompatibilných metód obstarávania, a to najmä prostredníctvom:

i)

podpory a koordinácie harmonizácie vojenských požiadaviek;

ii)

podpory nákladovo efektívneho a účinného obstarávania pomocou identifikácie a šírenia najlepších postupov;

iii)

poskytnutia ohodnotení finančných priorít pre rozvoj a nadobúdanie spôsobilostí;

c)

navrhuje viacstranné projekty na plnenie cieľov v oblasti vojenských spôsobilostí a zabezpečuje koordináciu programov vykonávaných členskými štátmi a riadenie osobitných programov spolupráce, a to najmä prostredníctvom:

i)

podporovania a navrhovania nových viacstranných projektov spolupráce;

ii)

identifikácie a navrhovania činností zameraných na spoluprácu v operačnej oblasti;

iii)

úsilia koordinovať existujúce programy, ktoré vykonávajú členské štáty;

iv)

prevzatia zodpovednosti za riadenie osobitných programov, a to na žiadosť členských štátov;

v)

prípravy programov, ktoré bude riadiť OCCAR, alebo podľa potreby prostredníctvom iných nástrojov, a to na žiadosť členských štátov;

d)

podporuje výskum v oblasti obrannej technológie, koordinuje a plánuje spoločnú výskumnú činnosť a štúdie technických riešení, ktoré zodpovedajú budúcim operačným potrebám, a to najmä prostredníctvom:

i)

podpory – v prípade potreby v spolupráci s výskumnými činnosťami Únie – výskumu zameraného na plnenie budúcich požiadaviek na obranné a bezpečnostné spôsobilosti, čím sa posilní priemyselný a technologický potenciál Európy v tejto oblasti;

ii)

podpory účinnejšie zacieleného spoločného výskumu a technológií v oblasti obrany;

iii)

posilnenia výskumu a technológií v oblasti obrany prostredníctvom štúdií a projektov;

iv)

spravovania zmlúv, ktoré sa týkajú výskumu a technológií v oblasti obrany;

v)

úsilia maximalizovať v spolupráci s Komisiou doplnkovosť a synergiu medzi obrannými a civilnými alebo bezpečnostnými výskumnými programami;

e)

prispieva k určovaniu a v prípade potreby k vykonávaniu akýchkoľvek užitočných opatrení na posilňovanie priemyselnej a technickej základne sektora obrany a na zvyšovanie efektívnosti vojenských výdavkov, a to najmä prostredníctvom:

i)

prispievania k vybudovaniu medzinárodne konkurencieschopného európskeho trhu s obranným zariadením bez toho, aby boli dotknuté pravidlá vnútorného trhu a právomoci Komisie v tejto oblasti;

ii)

rozvoja príslušných politík a stratégií po porade s Komisiou a prípadne obranným priemyslom;

iii)

práce na rozvoji a harmonizácii relevantných postupov v celej EÚ v rámci úloh agentúry, a to po porade s Komisiou;

f)

s výhradou rozhodnutia Rady o vytvorení stálej štruktúrovanej spolupráce podporuje túto spoluprácu najmä prostredníctvom:

i)

zjednodušenia hlavných spoločných alebo európskych iniciatív na rozvoj spôsobilostí;

ii)

prispievania k pravidelnému hodnoteniu príspevkov zúčastnených členských štátov v oblasti spôsobilostí, najmä príspevkov uskutočnených v súlade s kritériami, ktoré sa majú stanoviť okrem iného na základe článku 2 protokolu č. 10, pričom správu o nich predkladá aspoň raz ročne;

g)

sa usiluje o zabezpečenie ucelenosti s inými politikami Únie, pokiaľ tieto majú dôsledky na obranné spôsobilosti;

h)

podporuje hlbšiu obrannú spoluprácu medzi zúčastnenými členskými štátmi v súlade s politickým rámcom pre systematickú a dlhodobú obrannú spoluprácu;

i)

poskytuje podporu operáciám SBOP so zreteľom na postupy krízového riadenia EÚ.

Článok 6

Právna subjektivita

Agentúra má právnu subjektivitu potrebnú na vykonávanie jej funkcií a dosahovanie jej cieľov. Členské štáty zabezpečia, aby agentúra požívala najširšiu právnu spôsobilosť, ktorá sa v ich práve poskytuje právnym subjektom. Agentúra môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a zaobchádzať s ním a môže byť účastníkom súdneho konania. Agentúra je oprávnená uzatvárať zmluvy so súkromnými alebo verejnými subjektmi či organizáciami.

KAPITOLA II

ORGÁNY A PERSONÁL AGENTÚRY

Článok 7

Vedúci agentúry

1.   Vedúcim agentúry je vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

2.   Vedúci agentúry je zodpovedný za celkovú organizáciu a fungovanie agentúry a zabezpečuje, aby výkonný riaditeľ plnil usmernenia a pokyny Rady a vykonával rozhodnutia riadiaceho výboru; výkonný riaditeľ podáva správy vedúcemu agentúry.

3.   Vedúci agentúry predkladá správy agentúry Rade podľa článku 4 ods. 2.

4.   Vedúci agentúry je zodpovedný za rokovania o administratívnych dohodách s tretími štátmi a inými organizáciami, zoskupeniami alebo subjektmi v súlade so smernicami riadiaceho výboru. V rámci takýchto dohôd schválených riadiacim výborom zodpovedá vedúci agentúry za vytvorenie vhodných pracovných vzťahov s nimi.

Článok 8

Riadiaci výbor

1.   Riadiaci výbor zložený z jedného zástupcu z každého zúčastneného členského štátu, ktorý je oprávnený zaväzovať svoju vládu, a zo zástupcu Komisie je rozhodovacím orgánom agentúry. Riadiaci výbor koná v rámci usmernení a pokynov vydaných Radou.

2.   Riadiaci výbor zasadá na úrovni ministrov obrany zúčastnených členských štátov alebo ich zástupcov. Riadiaci výbor zasadá na úrovni ministrov obrany v zásade najmenej dvakrát ročne.

3.   Zasadnutia riadiaceho výboru zvoláva a predsedá im vedúci agentúry. Ak o zvolanie zasadnutia požiadajú zúčastnené členské štáty, vedúci agentúry tak urobí do jedného mesiaca.

4.   Vedúci agentúry môže delegovať právomoc predsedať zasadnutiam riadiaceho výboru na úrovni zástupcov ministrov obrany.

5.   Riadiaci výbor môže zasadať v osobitných zoskupeniach (ako napríklad v zložení NAD, riaditeľov pre oblasť spôsobilostí, riaditeľov pre oblasť výskumu a technológií či riaditeľov pre oblasť obrannej politiky).

6.   Na zasadnutiach riadiaceho výboru sa zúčastňuje:

a)

výkonný riaditeľ agentúry uvedený v článku 10 alebo jeho zástupca;

b)

predseda VVEÚ alebo jeho zástupca;

c)

zástupcovia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

7.   Riadiaci výbor sa môže rozhodnúť v prípade otázok spoločného záujmu pozvať:

a)

generálneho tajomníka NATO alebo jeho vymenovaného zástupcu;

b)

vedúcich/predsedov iných mechanizmov, zoskupení alebo organizácií, ktorých práca sa týka činnosti agentúry (napríklad ako sú tie, ktoré sú zriadené podľa rámcovej zmluvy LoI, OCCAR či ESA);

c)

podľa potreby zástupcov iných tretích strán.

Článok 9

Úlohy a právomoci riadiaceho výboru

1.   V rámci usmernení a pokynov Rady uvedených v článku 4 ods. 1 riadiaci výbor:

a)

schvaľuje správy, ktoré sa majú predložiť Rade;

b)

prijíma najneskôr 31. decembra každého roka jednomyseľne všeobecný rozpočet agentúry;

c)

schvaľuje trojročný plánovací rámec agentúry, v ktorom sa stanovujú priority agentúry v rámci limitov stanovených vo všeobecnom rozpočte, pričom sa poznamenáva, že finančné hodnoty priradené na druhý a tretí rok plánovacieho rámca slúžia len na účely plánovania a nepredstavujú právne záväzné stropy;

d)

schvaľuje v súlade s článkom 19 vytvorenie projektov alebo programov ad hoc v rámci agentúry;

e)

vymenúva výkonného riaditeľa a jeho zástupcu;

f)

rozhoduje o tom, že jeden alebo viaceré členské štáty môžu agentúru poveriť v súlade s článkom 17 administratívnym a finančným riadením určitých činností v rámci jej poslania;

g)

schvaľuje akékoľvek odporúčania adresované Rade alebo Komisii;

h)

prijíma rokovací poriadok riadiaceho výboru;

i)

môže meniť finančné ustanovenia na plnenie všeobecného rozpočtu agentúry;

j)

môže meniť pravidlá a predpisy vzťahujúce sa na dočasných a zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov;

k)

stanovuje technické a finančné opatrenia, ktoré sa týkajú účasti alebo vystúpenia členských štátov podľa článku 1 ods. 4;

l)

prijíma smernice na rokovania vedúceho agentúry o administratívnych dohodách;

m)

schvaľuje dojednania ad hoc uvedené v článku 23 ods. 1;

n)

uzaviera administratívne dohody medzi agentúrou a tretími stranami uvedené v článku 26 ods. 1;

o)

schvaľuje ročnú účtovnú závierku a súvahu;

p)

odsúhlasuje rozhodnutia týkajúce sa organizačnej štruktúry agentúry;

q)

schvaľuje dohody na úrovni útvarov alebo pracovné dojednania uvedené v článku 25 s výnimkou tých, ktoré majú administratívnu povahu;

r)

prijíma všetky ďalšie relevantné rozhodnutia súvisiace s plnením poslania agentúry.

2.   Pokiaľ nie je v tomto rozhodnutí ustanovené inak, riadiaci výbor prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou. Hlasy zúčastnených členských štátov sa vážia v súlade s článkom 16 ods. 4 a 5 Zmluvy o EÚ. Na hlasovaní sa zúčastňujú iba zástupcovia zúčastnených členských štátov.

3.   Ak zástupca zúčastneného členského štátu v riadiacom výbore vyhlási, že z dôležitých a uvedených dôvodov vnútroštátnej politiky zamýšľa namietať proti prijatiu rozhodnutia, ktoré sa má prijať kvalifikovanou väčšinou, hlasovanie sa neuskutoční. Tento zástupca môže vec postúpiť prostredníctvom vedúceho agentúry Rade s cieľom vydať podľa potreby usmernenia pre riadiaci výbor. Riadiaci výbor môže prípadne kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o tom, že vec postúpi na rozhodnutie Rade. Rada sa uznáša jednomyseľne.

4.   Riadiaci výbor môže na návrh výkonného riaditeľa alebo zúčastneného členského štátu rozhodnúť o zriadení:

a)

výborov na prípravu administratívnych a rozpočtových rozhodnutí riadiaceho výboru zložených z delegátov zúčastnených členských štátov a zástupcu Komisie;

b)

výborov špecializovaných v osobitných otázkach v rámci poslania agentúry. Tieto výbory sú zložené z delegátov zúčastnených členských štátov, a ak riadiaci výbor nerozhodne inak, zo zástupcu Komisie.

V rozhodnutí o zriadení takýchto výborov sa vymedzí ich mandát a dĺžka trvania.

Článok 10

Výkonný riaditeľ

1.   Výkonného riaditeľa a jeho zástupcu vyberá a vymenúva riadiaci výbor na základe odporúčania vedúceho agentúry na obdobie troch rokov. Riadiaci výbor môže rozhodnúť o predĺžení funkčného obdobia o dva roky. Výkonný riaditeľ a jeho zástupca konajú pod vedením vedúceho agentúry a v súlade s rozhodnutiami riadiaceho výboru.

2.   Zúčastnené členské štáty predkladajú kandidatúry vedúcemu agentúry, ktorý o tom informuje riadiaci výbor. Za predvýberové konanie je zodpovedný vedúci agentúry.

S výhradou schválenia riadiacim výborom sa zriadi poradný výbor, pri ktorého zložení sa dbá na dosiahnutie náležitej rovnováhy, pokiaľ ide o zástupcov ESVČ, agentúry a zúčastnených členských štátov.

Vedúci agentúry predloží na základe predvýberového konania riadiacemu výboru návrh aspoň dvoch kandidátov, pričom uvedie kandidáta, ktorého odporúča.

3.   Výkonný riaditeľ s pomocou svojho zástupcu prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie výkonnosti a efektívnosti činnosti agentúry. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za dohľad nad prevádzkovými jednotkami a ich koordináciu s cieľom zabezpečiť celkovú súdržnosť ich práce.

4.   Výkonný riaditeľ je zodpovedný za:

a)

zabezpečenie vykonávania trojročného plánovacieho rámca agentúry;

b)

prípravu práce riadiaceho výboru;

c)

prípravu návrhu ročného všeobecného rozpočtu, ktorý sa predkladá riadiacemu výboru;

d)

prípravu trojročného plánovacieho rámca, ktorý sa predkladá riadiacemu výboru;

e)

zabezpečenie úzkej spolupráce s prípravnými orgánmi Rady a poskytovanie informácií týmto orgánom, najmä PBV a VVEÚ;

f)

prípravu správ uvedených v článku 4 ods. 2;

g)

prípravu výkazu príjmov a výdavkov a plnenie všeobecného rozpočtu agentúry a rozpočtov projektov alebo programov ad hoc, ktorými bola agentúra poverená;

h)

každodenné administratívne riadenie agentúry;

i)

všetky bezpečnostné aspekty;

j)

všetky personálne záležitosti.

5.   Výkonný riaditeľ je v rámci podmienok všeobecného rozpočtu agentúry a pri zohľadnení trojročného plánovacieho rámca oprávnený uzavierať zmluvy a prijímať personál. Výkonný riaditeľ vykonáva v súvislosti s ďalšími rozpočtami vymedzenými v článku 12, najmä rozpočtami súvisiacimi s činnosťami podľa kapitoly IV a akýmikoľvek rozpočtami vyplývajúcimi z ďalších príjmov uvedených v článku 15, rovnakú právomoc.

6.   Výkonný riaditeľ sa zodpovedá riadiacemu výboru.

7.   Výkonný riaditeľ je štatutárnym zástupcom agentúry.

Článok 11

Personál

1.   Personál agentúry vrátane výkonného riaditeľa pozostáva z dočasných a zo zmluvných zamestnancov prijatých spomedzi kandidátov zo všetkých zúčastnených členských štátov na základe čo najširšieho zemepisného zastúpenia, ako aj z inštitúcií Únie. Personál agentúry vyberá výkonný riaditeľ na základe príslušných spôsobilostí a odborných znalostí a prostredníctvom spravodlivých a transparentných výberových konaní. Výkonný riaditeľ vopred zverejní podrobnosti o všetkých dostupných pozíciách a kritériá výberového konania. V každom prípade sa pri prijímaní personálu zameriava na to, aby sa pre agentúru zabezpečili služby personálu na najvyššej úrovni schopností a efektívnosti.

2.   Vedúci agentúry na návrh výkonného riaditeľa a po porade s riadiacim výborom vymenúva personál agentúry na vyššej riadiacej úrovni a obnovuje jeho zmluvy.

3.   Personál agentúry pozostáva z:

a)

pracovníkov prijatých priamo agentúrou na zmluvu na dobu určitú, vybraných spomedzi štátnych príslušníkov zúčastnených členských štátov. Predpisy vzťahujúce sa na týchto pracovníkov prijala jednomyseľne Rada (6). Uvedené predpisy preskúmava a v prípade potreby mení riadiaci výbor, ak je na tento účel nimi splnomocnený;

b)

národných expertov vyslaných zúčastnenými členskými štátmi buď na miesta v rámci organizačnej štruktúry agentúry, alebo na vykonávanie špecifických úloh a projektov. Predpisy vzťahujúce sa na týchto pracovníkov prijala jednomyseľne Rada (7). Uvedené predpisy preskúmava a v prípade potreby mení riadiaci výbor, ak je na tento účel nimi splnomocnený;

c)

úradníkov Únie pridelených agentúre podľa potreby na dobu určitú a/alebo na vykonávanie špecifických úloh alebo projektov.

4.   Agentúra tiež môže prijať:

a)

personál z tretích krajín, organizácií a subjektov, ktorý je nimi platený a s ktorými agentúra uzavrela administratívne dohody podľa článku 26 ods. 1, vyslaný alebo pridelený k agentúre so súhlasom riadiaceho výboru, v súlade s podmienkami, ktoré sa majú stanoviť v takých dohodách;

b)

zmluvných zamestnancov a vyslaných expertov na účely prispievania k realizácii jedného alebo viacerých ad hoc projektov alebo programov agentúry uvedených v kapitole IV. V takýchto prípadoch sa môže základný plat zmluvných zamestnancov a príspevky a výdavky vyslaných expertov hradiť z príslušných rozpočtov uvedených ad hoc projektov alebo programov.

5.   Po zohľadnení všetkých vykonávaných funkcií je celkový počet rokov, počas ktorých môže personál pracovať pre agentúru, menej ako 10.

6.   Právomoc rozhodovať o všetkých sporoch medzi agentúrou a každou osobou, na ktorú sa vzťahujú predpisy uplatniteľné na personál agentúry, má Súdny dvor Európskej únie.

KAPITOLA III

ROZPOČET A FINANČNÉ PRAVIDLÁ

Článok 12

Rozpočet agentúry

Rozpočet agentúry zahŕňa všeobecný rozpočet, rozpočty súvisiace s činnosťami podľa kapitoly IV a akékoľvek rozpočty vyplývajúce z ďalších príjmov uvedených v článku 15.

Rozpočet agentúry sa zostavuje v súlade s rozpočtovými zásadami Európskej únie (8).

Článok 13

Všeobecný rozpočet

1.   Vedúci agentúry poskytne riadiacemu výboru do 31. marca každého roka predbežný odhad návrhu všeobecného rozpočtu na nasledujúci rok.

2.   Vedúci agentúry predloží riadiacemu výboru do 30. júna každého roka revidovaný predbežný odhad návrhu všeobecného rozpočtu na nasledujúci rok spolu s návrhom trojročného plánovacieho rámca.

3.   Vedúci agentúry predloží riadiacemu výboru do 30. septembra každého roka návrh všeobecného rozpočtu spolu s návrhom trojročného plánovacieho rámca. Návrh zahŕňa:

a)

rozpočtové prostriedky, ktoré sa považujú za potrebné na:

i)

pokrytie nákladov agentúry na prevádzku, personál a zasadnutia;

ii)

obstarávanie externého poradenstva, najmä operačnej analýzy, ktoré sú nevyhnutné na plnenie úloh agentúry a na osobitné činnosti na spoločný prospech všetkých zúčastnených členských štátov, ako sú uvedené v článku 5;

b)

výhľady príjmov potrebných na krytie výdavkov.

4.   Riadiaci výbor sa usiluje zabezpečiť, aby rozpočtové prostriedky uvedené v odseku 2 písm. a) bode ii) predstavovali významný podiel celkových rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 2. Tieto rozpočtové prostriedky odrážajú skutočné potreby a umožňujú agentúre plniť jej operatívnu úlohu.

5.   K návrhu všeobecného rozpočtu sa ako podporné dokumenty priložia podrobné odôvodnenia a podrobný plán pracovných miest.

6.   Riadiaci výbor môže jednomyseľne rozhodnúť, že návrh všeobecného rozpočtu bude zahŕňať aj konkrétny projekt alebo program, ak ide jasne o spoločný prospech všetkých zúčastnených členských štátov.

7.   Rozpočtové prostriedky sú rozdelené na hlavy a kapitoly, pričom výdavky sa zoskupujú podľa druhu alebo účelu a podľa potreby sú ďalej rozdelené do článkov.

8.   Každá hlava rozpočtu môže obsahovať kapitolu s názvom „predbežné rozpočtové prostriedky“. Tieto rozpočtové prostriedky sa vyčlenia vtedy, keď zo závažných dôvodov nie je isté, aká výška rozpočtových prostriedkov je potrebná alebo aký je rozsah plnenia vyčlenených rozpočtových prostriedkov.

9.   Príjmy pozostávajú z:

a)

príspevkov, ktoré platia zúčastnené členské štáty podľa stupnice hrubého národného dôchodku (HND);

b)

iných príjmov.

Návrh všeobecného rozpočtu obsahuje riadky na zahrnutie účelovo viazaných príjmov, a ak je to možné, uvádza predpokladanú čiastku.

10.   Riadiaci výbor, uznášajúci sa jednomyseľne, prijme návrh všeobecného rozpočtu do 31. decembra každého roka. Pritom riadiacemu výboru predsedá vedúci agentúry alebo zástupca vymenovaný vedúcim agentúry, alebo člen riadiaceho výboru na výzvu vedúceho agentúry. Výkonný riaditeľ vyhlási, že rozpočet sa prijal, a oboznámi s tým zúčastnené členské štáty.

11.   Pokiaľ sa na začiatku rozpočtového roka návrh všeobecného rozpočtu neprijal, môže sa každý mesiac čerpať suma rovnajúca sa najviac jednej dvanástine rozpočtových prostriedkov predchádzajúceho rozpočtového roka v každej kapitole alebo v inom pododdiele rozpočtu. Toto opatrenie však agentúre neumožňuje disponovať viac ako jednou dvanástinou rozpočtových prostriedkov stanovených počas prípravy návrhu všeobecného rozpočtu. Riadiaci výbor, uznášajúci sa kvalifikovanou väčšinou, môže na návrh výkonného riaditeľa povoliť výdavky presahujúce jednu dvanástinu, pokiaľ celkové rozpočtové prostriedky na daný rozpočtový rok nepresiahnu rozpočtové prostriedky predchádzajúceho rozpočtového roka. Výkonný riaditeľ môže požiadať o príspevky potrebné na krytie rozpočtových prostriedkov povolených týmto ustanovením, ktoré sú splatné do tridsiatich dní od odoslania žiadosti o príspevky.

Článok 14

Opravný rozpočet

1.   V prípade neodvrátiteľných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností môže výkonný riaditeľ predložiť riadiacemu výboru návrh opravného rozpočtu.

2.   Návrh opravného rozpočtu sa vypracuje, predloží a prijme a informuje sa o ňom podľa rovnakého postupu ako v prípade všeobecného rozpočtu. Riadiaci výbor koná s náležitým ohľadom na naliehavosť situácie.

Článok 15

Ďalšie príjmy

1.   Agentúra môže v rámci svojho poslania v súlade s článkom 2 prijímať ďalšie príjmy na konkrétne účely:

a)

zo všeobecného rozpočtu Únie jednotlivo pre každý prípad, pričom sa musia plne dodržiavať pravidlá, postupy a rozhodovacie procesy, ktoré sa naň vzťahujú;

b)

od členských štátov, tretích krajín alebo iných tretích strán, pokiaľ riadiaci výbor v lehote jedného mesiaca od prijatia takých informácií od agentúry nerozhodne inak.

2.   Príjmy uvedené v odseku 1 sa môžu použiť iba na konkrétny účel, na ktorý sú pridelené.

Článok 16

Príspevky a náhrady

1.   Stanovenie príspevkov, na ktoré sa vzťahuje stupnica HND:

a)

Ak sa uplatňuje stupnica HND, rozdelenie príspevkov medzi členské štáty, od ktorých sa vyžaduje príspevok, sa stanovuje v súlade so stupnicou hrubého národného produktu podľa článku 41 ods. 2 Zmluvy o EÚ a v súlade s rozhodnutím Rady 2007/436/ES, Euratom (9) alebo akýmkoľvek iným rozhodnutím, ktoré ho môže nahradiť.

b)

Údaje pre výpočet každého príspevku sú stanovené v stĺpci „vlastné zdroje HND“ v tabuľke Súhrn financovania všeobecného rozpočtu podľa typu vlastných zdrojov a podľa členského štátu, ktorá tvorí dodatok k poslednému rozpočtu prijatému Úniou. Príspevok každého členského štátu, ktorého príspevok je splatný, je úmerný podielu HND tohto členského štátu k celkovému HND členských štátov, ktorých príspevky sú splatné.

2.   Harmonogram platieb príspevkov:

a)

príspevky určené na financovanie všeobecného rozpočtu agentúry uhrádzajú zúčastnené členské štáty v troch rovnakých splátkach k 15. marcu, 15. júnu a 15. októbru príslušného rozpočtového roka;

b)

v prípade prijatia opravného rozpočtu dotknuté členské štáty uhrádzajú potrebné príspevky do 60 dní od odoslania žiadosti o príspevky;

c)

každý členský štát hradí bankové poplatky súvisiace s platbou svojich príspevkov;

d)

ak sa ročný rozpočet neschváli do 30. novembra, môže agentúra na žiadosť členského štátu požiadať o individuálne dočasné poskytnutie príspevkov za tento členský štát.

Článok 17

Hospodárenie agentúry s rozpočtami súvisiacimi s činnosťami ad hoc

1.   Riadiaci výbor môže na návrh výkonného riaditeľa alebo členského štátu rozhodnúť, že členské štáty môžu agentúru poveriť administratívnym a finančným riadením určitých činností v rámci jej pôsobnosti v súlade s článkami 19 a 20.

2.   Riadiaci výbor môže v súvislosti s ad hoc projektmi a programami agentúry poveriť agentúru za podmienok stanovených v dojednaniach, ktoré sa na dané činnosti vzťahujú, uzatváraním zmlúv a dohôd o grantoch a vyberaním vopred od týchto členských štátov príspevkov potrebných na plnenie týchto zmlúv a dohôd o grantoch.

Článok 18

Plnenie rozpočtu

1.   Finančné ustanovenia vzťahujúce sa na všeobecný rozpočet agentúry sú stanovené v rozhodnutí Rady 2007/643/SZBP (10). Riadiaci výbor, uznášajúci sa jednomyseľne, tieto ustanovenia preskúmava a v prípade potreby ich mení.

2.   Riadiaci výbor v prípade potreby prijme na návrh výkonného riaditeľa vykonávacie pravidlá plnenia a kontroly všeobecného rozpočtu, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá Únie. Riadiaci výbor zabezpečuje, aby sa riadnym spôsobom prihliadalo na bezpečnosť poskytovania a dodržiavali sa požiadavky na ochranu utajovaných skutočností obrany a práv duševného vlastníctva.

3.   Kolégium audítorov preskúmava účtovníctvo všetkých príjmov a výdavkov agentúry.

KAPITOLA IV

RIADENIE AD HOC PROJEKTOV ALEBO PROGRAMOV A S NIMI SÚVISIACICH ROZPOČTOV AGENTÚROU

Článok 19

Kategória A ad hoc projektov alebo programov a s nimi súvisiacich ad hoc rozpočtov (s možnosťou nezúčastniť sa)

1.   Jeden alebo viac zúčastnených členských štátov alebo výkonný riaditeľ môžu predložiť riadiacemu výboru projekt alebo program ad hoc v rámci poslania agentúry, ktorý predpokladá všeobecnú účasť zúčastnených členských štátov, pričom tiež uvedú predpokladanú pridanú hodnotu prinesenú agentúrou. Riadiacemu výboru sa poskytnú informácie o prípadnom predloženom rozpočte ad hoc súvisiacom s navrhovaným projektom alebo programom, ako aj o možných príspevkoch tretích strán.

2.   Spravidla prispievajú všetky zúčastnené členské štáty. O svojich zámeroch v tomto smere informujú výkonného riaditeľa.

3.   Vypracovanie projektu alebo programu ad hoc schvaľuje riadiaci výbor.

4.   Riadiaci výbor môže na návrh výkonného riaditeľa alebo zúčastneného členského štátu rozhodnúť o zriadení výboru pre dohľad nad riadením a uskutočňovaním projektu alebo programu ad hoc. Takýto výbor je zložený z delegátov z každého prispievajúceho členského štátu, a ak na projekt alebo program prispieva Únia, aj zo zástupcu Komisie. Riadiaci výbor rozhodnutím vymedzí mandát tohto výboru a dĺžku jeho trvania.

5.   Pri projekte alebo programe ad hoc prispievajúce členské štáty na zasadnutí riadiaceho výboru schvaľujú:

a)

pravidlá upravujúce riadenie projektu alebo programu;

b)

prípadný rozpočet ad hoc na daný projekt alebo program, kľúč pre príspevky a potrebné vykonávacie pravidlá;

c)

účasť tretích strán vo výbore uvedenom v odseku 4. Ich účasťou nie je dotknutá autonómia rozhodovania Únie.

6.   Ak na projekty alebo programy ad hoc prispieva Únia, na rozhodovaní podľa odseku 5 sa zúčastňuje Komisia, pričom sa v plnej miere dodržiavajú rozhodovacie postupy uplatniteľné na všeobecný rozpočet Únie.

Článok 20

Kategória B ad hoc projektov alebo programov a s nimi súvisiacich ad hoc rozpočtov (s možnosťou zúčastniť sa)

1.   Jeden alebo viaceré zúčastnené členské štáty môžu informovať riadiaci výbor, že majú v úmysle vytvoriť projekt alebo program ad hoc v rámci poslania agentúry a prípadný súvisiaci rozpočet ad hoc, pričom tiež uvedú predpokladanú pridanú hodnotu prinesenú agentúrou. Riadiacemu výboru sa poskytnú informácie o prípadnom rozpočte ad hoc súvisiacom s navrhovaným projektom alebo programom, a ak je to relevantné, o podrobnostiach týkajúcich sa ľudských zdrojov na daný projekt alebo program, ako aj o možných príspevkoch tretích strán.

2.   V záujme maximalizácie možností spolupráce sa všetkým zúčastneným členským štátom o projekte alebo programe ad hoc poskytnú informácie vrátane základov, na ktorých sa v primeranom čase môže účasť rozšíriť, a to tak, aby mohol ktorýkoľvek zúčastnený členský štát vyjadriť svoj záujem o pripojenie sa. Iniciátori takéhoto projektu alebo programu sa navyše budú usilovať zabezpečiť čo najširšiu účasť. Iniciátori projektu stanovia podmienky účasti pre každý jednotlivý prípad.

3.   Projekt alebo program ad hoc sa následne, pokiaľ riadiaci výbor v lehote jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 nerozhodne inak, pokladá za projekt alebo program agentúry.

4.   Ktorýkoľvek zúčastnený členský štát, ktorý má v neskoršej etape záujem o účasť na projekte alebo programe ad hoc, oznámi svoj zámer prispievajúcim členským štátom. O účasti dotknutého členského štátu rozhodnú medzi sebou prispievajúce členské štáty do dvoch mesiacov od doručenia tohto oznámenia, pričom zohľadnia základ určený v čase oboznámenia členských štátov s projektom alebo programom.

5.   Prispievajúce členské štáty prijímajú rozhodnutia potrebné na vytvorenie a uskutočňovanie projektu alebo programu ad hoc a aj prípadný súvisiaci rozpočet. Ak na takéto projekty alebo programy prispieva Únia, na rozhodovaní podľa tohto odseku sa zúčastňuje Komisia, pričom sa v plnej miere dodržiavajú rozhodovacie postupy uplatniteľné na všeobecný rozpočet Únie. Prispievajúce členské štáty podľa potreby informujú riadiaci výbor o vývoji tohto projektu alebo programu.

Článok 21

Rozsah pôsobnosti ad hoc projektov alebo programov agentúry a s nimi súvisiacich ad hoc rozpočtov

1.   V rámci rozsahu poslania agentúry, jej funkcií a úloh vymedzených v článkoch 2 a 5 a s výhradou schválenia ad hoc projektov a programov v súlade s článkami 19 a 20 môžu činnosti agentúry okrem iného zahŕňať:

a)

nadobúdanie prostredníctvom verejných zákaziek zadávaných v súlade s príslušnými pravidlami Únie upravujúcimi zadávanie verejných zákaziek;

b)

granty udelené v súlade s finančnými ustanoveniami a pravidlami uvedenými v článku 18.

2.   Ad hoc rozpočty súvisiace s projektmi a programami agentúry, ktoré sa plnia podľa článku 17, zahŕňajú podľa potreby rozpočtové prostriedky na pokrytie:

a)

nákladov spojených s právnymi záväzkami uvedenými v odseku 1;

b)

nákladov podľa článku 13 ods. 3 písm. a) bodu i), pokiaľ takéto náklady vznikli v priamom dôsledku riadenia dotknutých ad hoc projektov a programov.

Článok 22

Príspevky zo všeobecného rozpočtu Únie na ad hoc rozpočty

Na ad hoc rozpočty zostavené pre ad hoc projekty alebo programy uvedené v článkoch 19 a 20 možno poskytovať príspevky zo všeobecného rozpočtu Únie.

Článok 23

Účasť tretích strán

1.   Na konkrétny ad hoc projekt alebo program vytvorený podľa článku 19 alebo 20 a na súvisiaci rozpočet môžu prispievať tretie strany ako prispievajúci členovia. Potrebné ad hoc dojednania medzi agentúrou a tretími stranami pre každý jednotlivý projekt alebo program schvaľuje riadiaci výbor uznášajúci sa kvalifikovanou väčšinou.

2.   Pri ad hoc projektoch alebo programoch vytvorených podľa článku 19 prispievajúce členské štáty, zasadajúce v rámci riadiaceho výboru, schvaľujú všetky potrebné podrobnosti s dotknutými tretími stranami vo vzťahu k ich príspevkom.

3.   Pri ad hoc projektoch alebo programoch vytvorených podľa článku 20 prispievajúce členské štáty rozhodujú o akýchkoľvek potrebných dojednaniach s dotknutými tretími stranami vo vzťahu k ich príspevkom.

KAPITOLA V

VZŤAHY S INŠTITÚCIAMI, ORGÁNMI, ÚRADMI A AGENTÚRAMI ÚNIE

Článok 24

Vzťahy s Komisiou

1.   Komisia je členom riadiaceho výboru bez práva hlasovať a plne sa zapája do činnosti agentúry, a to v duchu spolupráce a vzájomného prospechu.

2.   Agentúra udržiava pracovné vzťahy s Komisiou najmä v súvislosti s výmenou odborných znalostí a poradenstva v oblastiach, v ktorých majú činnosti Únie význam pre poslanie agentúry a v ktorých činnosti agentúry súvisia s činnosťami Únie.

3.   Vzájomnou dohodou medzi agentúrou a Komisiou alebo vzájomnou dohodou medzi prispievajúcimi členskými štátmi a Komisiou sa pre každý jednotlivý prípad stanovia nevyhnutné dojednania na úhradu príspevku zo všeobecného rozpočtu Únie podľa článkov 15 a 22.

4.   Komisia sa môže zúčastňovať na projektoch a programoch agentúry. V takom prípade sa Komisia zúčastňuje na rozhodovaní podľa článku 23 ods. 2 a 3 bez toho, aby tým bola dotknutá zvrchovaná právomoc členských štátov v oblasti rozvoja obranných spôsobilostí.

Článok 25

Vzťahy s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie

1.   Pokiaľ je to relevantné pre plnenie jej úloh, môže agentúra nadviazať a udržiavať spoluprácu s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami zriadenými Zmluvou o EÚ alebo ZFEÚ alebo na ich základe.

Ak je to potrebné, agentúra uzavrie dohody na úrovni útvarov alebo pracovné dojednania s takýmito subjektmi. Takéto pracovné dojednania sa môžu týkať výmeny operatívnych, strategických alebo technických informácií vrátane osobných údajov a utajovaných skutočností v súlade s príslušnými bezpečnostnými pravidlami.

2.   Subjekty uvedené v odseku 1 sa môžu zúčastniť na projektoch a programoch agentúry a na súvisiacom rozpočte.

KAPITOLA VI

VZŤAHY S TRETÍMI KRAJINAMI, ORGANIZÁCIAMI A SUBJEKTMI

Článok 26

Administratívne dohody a iné záležitosti

1.   Na účely plnenia svojho poslania môže agentúra uzatvárať s tretími krajinami, organizáciami a subjektmi administratívne dohody. Takéto dohody zahŕňajú najmä:

a)

zásady vzťahu medzi agentúrou a treťou stranou;

b)

ustanovenia pre poradenstvo v oblastiach týkajúcich sa činnosti agentúry;

c)

otázky bezpečnosti.

Pritom rešpektuje jednotný inštitucionálny rámec a autonómiu rozhodovania Únie. Každú takúto dohodu uzatvára riadiaci výbor po schválení Radou uznášajúcou sa jednomyseľne.

2.   Agentúra udržiava úzke pracovné vzťahy s príslušnými zložkami OCCAR a s tými, ktoré sú zriadené podľa rámcovej zmluvy LoI s cieľom zahrnúť tieto zložky alebo osvojiť si vo vhodnom čase ich zásady a postupy, a to podľa potreby a na základe vzájomnej dohody.

3.   Vzájomná transparentnosť a súdržný rozvoj v oblasti spôsobilostí sa zabezpečuje uplatňovaním postupov CDM. Ďalšie pracovné vzťahy medzi agentúrou a príslušnými orgánmi NATO sa vymedzujú v administratívnej dohode uvedenej v odseku 1, pričom sa v plnej miere dodržiava stanovený rámec spolupráce a poradenstva medzi Úniou a NATO.

4.   Agentúra je v rámci dohôd uvedených v odseku 1 splnomocnená nadväzovať pracovné vzťahy s inými organizáciami a subjektmi, ako sú uvedené v odsekoch 2 a 3, s cieľom uľahčiť ich prípadnú účasť na projektoch a programoch.

5.   Agentúra je v rámci dohôd uvedených v odseku 1 oprávnená nadväzovať pracovné vzťahy s tretími krajinami s cieľom uľahčiť ich možnú účasť na konkrétnych projektoch a programoch.

6.   Keď má agentúra v úmysle nadviazať nové pracovné vzťahy s organizáciami, subjektmi alebo tretími krajinami podľa odsekov 4 a 5 tohto článku a v súlade s článkom 7 ods. 4, požiada riadiaci výbor o predchádzajúce schválenie.

Agentúra tiež podáva riadiacemu výboru správy o vývoji nadviazaných vzťahov.

V prípade, že o to zúčastnené členské štáty požiadajú, agentúra zvolá ad hoc stretnutie so zúčastnenými členskými štátmi a s organizáciou, so subjektom alebo treťou krajinou, s ktorými agentúra uzavrela administratívne dohody, aby v súlade s príslušnými bezpečnostnými pravidlami konzultovali a vymenili si informácie o prípadnej účasti tejto organizácie, subjektu alebo tretej krajiny na konkrétnych projektoch a programoch.

KAPITOLA VII

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 27

Výsady a imunity

1.   Výsady a imunity výkonného riaditeľa a personálu agentúry sú stanovené v rozhodnutí zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 10. novembra 2004 o výsadách a imunitách udelených Európskej obrannej agentúre a jej zamestnancom.

Do nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia môže hostiteľský štát udeliť výkonnému riaditeľovi a personálu agentúry výsady a imunity, ktoré sú v ňom stanovené.

2.   Výsady a imunity agentúry sú stanovené v protokole č. 7.

3.   Predovšetkým článok 3 druhý odsek protokolu č. 7 sa vzťahuje na činnosti, pri ktorých z úlohy agentúry, ktorou je spravovanie projektov alebo programov na podporu členských štátov, vyplynie pridaná hodnota, a nie na prípady, v ktorých úloha agentúry pozostáva len z obstarávania tovaru alebo služieb pre členské štáty.

Článok 28

Doložka o preskúmaní

Vedúci agentúry do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia predloží riadiacemu výboru správu o vykonávaní tohto rozhodnutia, aby ho Rada mohla prípadne preskúmať.

Článok 29

Právna zodpovednosť

1.   Zmluvná zodpovednosť agentúry sa spravuje právom rozhodujúcim pre dotknutú zmluvu.

2.   V zmysle rozhodcovskej doložky uvedenej v ktorejkoľvek zmluve uzavretej agentúrou má súdnu právomoc Súdny dvor Európskej únie.

3.   Osobná zodpovednosť personálu voči agentúre sa spravuje príslušnými pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Článok 30

Prístup k dokumentom

Na dokumenty, ktoré má agentúra v držbe, sa uplatňujú pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001.

Článok 31

Ochrana údajov

Na spracúvanie osobných údajov agentúrou sa vzťahujú pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001.

Riadiaci výbor v prípade potreby prijme na návrh vedúceho agentúry vykonávacie pravidlá.

Článok 32

Bezpečnosť

1.   Agentúra uplatňuje bezpečnostné predpisy Rady stanovené v rozhodnutí Rady 2013/488/EÚ (11).

2.   Agentúra zabezpečuje primeranú bezpečnosť svojej externej komunikácie.

Článok 33

Jazykový režim

Jazykový režim agentúry stanovuje Rada uznášajúca sa jednomyseľne.

Článok 34

Zrušenie

Rozhodnutie 2011/411/SZBP sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 35

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 12. októbra 2015

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Jednotná akcia Rady 2004/551/SZBP z 12. júla 2004 o zriadení Európskej obrannej agentúry (Ú. v. EÚ L 245, 17.7.2004, s. 17).

(2)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Rady 2011/411/SZBP z 12. júla 2011, ktorým sa vymedzuje štatút, sídlo a spôsob fungovania Európskej obrannej agentúry a ktorým sa zrušuje jednotná akcia 2004/551/SZBP (Ú. v. EÚ L 183, 13.7.2011, s. 16).

(6)  Rozhodnutie Rady 2004/676/ES z 24. septembra 2004 týkajúce sa Služobného poriadku Európskej obrannej agentúry (Ú. v. EÚ L 310, 7.10.2004, s. 9).

(7)  Rozhodnutie Rady 2004/677/ES z 24. septembra 2004 o pravidlách uplatniteľných na národných expertov a vojenský personál pri vysielaní do Európskej obrannej agentúry (Ú. v. EÚ L 310, 7.10.2004, s. 64).

(8)  Zásady jednotnosti, presnosti rozpočtu, ročnej platnosti, vyrovnanosti, zúčtovacej jednotky, všeobecnosti, špecifikácie, riadneho finančného hospodárenia uvedené v článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(9)  Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17).

(10)  Rozhodnutie Rady 2007/643/SZBP z 18. septembra 2007 o finančných pravidlách Európskej obrannej agentúry a o pravidlách obstarávania a pravidlách týkajúcich sa finančných príspevkov z operačného rozpočtu Európskej obrannej agentúry (Ú. v. EÚ L 269, 12.10.2007, s. 1).

(11)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ AKTY A NÁSLEDNÉ ZMENY

Jednotná akcia Rady 2004/551/SZBP

Ú. v. EÚ L 245, 17.7.2004, s. 17.

Jednotná akcia Rady 2008/299/SZBP

Ú. v. EÚ L 102, 12.4.2008, s. 34.

Rozhodnutie Rady 2011/411/SZBP

Ú. v. EÚ L 183, 13.7.2011, s. 16.


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie 2011/411/SZBP

Toto rozhodnutie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 3 písm. c)

článok 4 ods. 3 až 4

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 3

článok 5

článok 5

článok 5 ods. 3 písm. g)

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 9 ods. 1 písm. b)

článok 9 ods. 1 písm. c)

článok 9 ods. 1 písm. b)

článok 9 ods. 1 písm. c)

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 11 ods. 1 prvá veta

článok 11 ods. 3

článok 11 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 11 ods. 2

článok 11 ods. 5

článok 11 ods. 3 písm. a)

článok 11 ods. 3 písm. b) a c)

článok 11 ods. 4

článok 11 ods. 1 písm. b) druhá, tretia a štvrtá veta

článok 11 ods. 6

článok 11 ods. 8

článok 11 ods. 4

článok 11 ods. 9

článok 12

článok 12

článok 13

článok 13

článok 13 ods. 2 písm. a) bod ii)

článok 13 ods. 2 písm. a) bod ii)

článok 14

článok 14

článok 14 ods. 3

článok 15

článok 15

článok 16

článok 16

článok 17

článok 17

článok 18

článok 18

článok 19

článok 19

článok 20

článok 20

článok 21

článok 21

článok 22

článok 22

článok 23

článok 22 ods. 4

článok 24 ods. 4 druhá veta

článok 23

článok 24

článok 23 ods. 2

článok 24 ods. 4 prvá veta

článok 25

článok 24

článok 26

článok 24 ods. 6 až 8

článok 24 ods. 6

článok 25

článok 27

článok 25 prvý odsek

článok 26

článok 28

článok 27

článok 29

článok 28

článok 30

článok 31

článok 29

článok 32

článok 30

článok 33

článok 31

článok 34

článok 32

článok 35


13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/75


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/1836

z 12. októbra 2015,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 9. mája 2011 prijala rozhodnutie 2011/273/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii.

(2)

Rada odvtedy niekoľkokrát dôrazne odsúdila násilné represie sýrskeho režimu voči civilnému obyvateľstvu Sýrie. Rada opakovane vyjadrila hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v Sýrii a najmä nad rozšíreným a systematickým porušovaním ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva.

(3)

Rada 14. apríla 2014 uviedla, že pokiaľ represie neprestanú, EÚ bude pokračovať vo svojej politike reštriktívnych opatrení namierených voči režimu, a to v súlade so závermi Rady z 23. januára 2012, v ktorých Rada potvrdila záväzok Únie pokračovať v politike ukladania ďalších opatrení voči režimu, kým budú represie pokračovať.

(4)

Rada opakovane a s veľkým znepokojením vzala na vedomie pokusy sýrskeho režimu obísť reštriktívne opatrenia EÚ s cieľom pokračovať vo financovaní a podpore vládnej politiky násilných represií voči civilnému obyvateľstvu.

(5)

Rada poznamenáva, že sýrsky režim pokračuje v jeho politike represie, a vzhľadom na závažnosť pretrvávajúcej situácie sa Rada nazdáva, že je potrebné zachovať a zabezpečiť účinnosť uložených reštriktívnych opatrení ich ďalším rozpracovaním, pričom sa zachová cielený a rozdielny prístup a prihliadne sa na humanitárnu situáciu sýrskeho obyvateľstva. Rada sa nazdáva, že vzhľadom na osobitnú situáciu v Sýrii majú z hľadiska účinnosti týchto reštriktívnych opatrení osobitný význam určité kategórie osôb a subjektov.

(6)

Rada usudzuje, že vzhľadom na to, ako veľmi sýrsky režim ovláda hospodárstvo, si úzky okruh popredných podnikateľov pôsobiacich v Sýrii môže udržať svoje postavenie len vtedy, ak udržiava dobré styky s režimom, má jeho podporu a vplyv v rámci neho. Rada zastáva názor, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom obmedziť vstup a zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria popredným podnikateľom pôsobiacim v Sýrii, ktorých Rada označila a ktorí sa uvádzajú v zozname v prílohe I, sú vo vlastníctve, držbe alebo pod kontrolou týchto osôb, s cieľom zabrániť im, aby poskytovali režimu materiálnu alebo finančnú pomoc, a prostredníctvom ich vplyvu zvýšiť tlak na samotný režim, aby zmenil svoju represívnu politiku.

(7)

Vzhľadom na to, že v Sýrii sú rodinné väzby tradične základom mocenských štruktúr, Rada zastáva názor, že v rámci súčasného sýrskeho režimu sa moc sústreďuje v rukách vplyvných členov rodiny Asadovcov a Makhloufovcov. Rada sa domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia na zmrazenie všetkých finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré patria určitým členom rodiny Asadovcov a Makhloufovcov, ktorých Rada označila a ktorí sa uvádzajú v zozname v prílohe I, sú vo vlastníctve, držbe alebo pod kontrolou týchto osôb, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, a prostredníctvom členov týchto rodín tak priamo ovplyvniť režim, aby zmenil svoju represívnu politiku, ako aj predísť riziku obchádzania reštriktívnych opatrení prostredníctvom rodinných príslušníkov.

(8)

Ministri sýrskej vlády by sa mali považovať za spoločne a nerozdielne zodpovedných za politiku represie uplatňovanú sýrskym režimom. Rada usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu súčasného sýrskeho režimu si bývalí ministri sýrskej vlády pravdepodobne naďalej zachovali vplyv v rámci uvedeného režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria ministrom sýrskej vlády, ako aj ministrom, ktorí svoju funkciu vykonávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada určila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(9)

Sýrske ozbrojené sily sú kľúčovým nástrojom, prostredníctvom ktorého režim vykonáva svoju represívnu politiku a porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo, a existuje vážne riziko, že dôstojníci v ich službách sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada tiež usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu v sýrskych ozbrojených silách je pravdepodobné, že si bývalí vysokopostavení dôstojníci sýrskych ozbrojených síl naďalej zachovali vplyv v rámci tohto režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria vysokopostaveným dôstojníkom sýrskych ozbrojených síl, ako aj bývalým vysokopostaveným dôstojníkom sýrskych ozbrojených síl, ktorí takéto pozície zastávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada určila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(10)

Sýrske bezpečnostné a spravodajské služby sú kľúčovým nástrojom, prostredníctvom ktorého režim vykonáva svoju represívnu politiku a porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo, a existuje vážne riziko, že aktívni dôstojníci týchto služieb sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada tiež usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu v sýrskych bezpečnostných a spravodajských službách je pravdepodobné, že si bývalí dôstojníci v týchto službách naďalej zachovali vplyv v rámci režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria členom sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb, ako aj bývalým členom týchto služieb, ktorí takéto pozície zastávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada určila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(11)

Rada usudzuje, že milície spojené s režimom podporujú sýrsky režim v jeho represívnej politike, na rozkaz a v mene sýrskeho režimu porušujú ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo a že existuje vážne riziko, že ich členovia sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria členom milícií spojených so sýrskym režimom, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(12)

Rada sa domnieva, že na účely zabránenia porušovaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva prostredníctvom využitia chemických zbraní v Sýrii by mala stanoviť reštriktívne opatrenia voči osobám, subjektom, útvarom, agentúram, orgánom alebo inštitúciám pôsobiacim v tomto sektore, ktoré Rada určila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(13)

Týmito reštriktívnymi opatreniami nie sú dotknuté výsady a imunity členov diplomatických a konzulárnych misií, ktorí sú akreditovaní v jednom z členských štátov Únie, v súlade s medzinárodným právom vrátane Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961 a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z roku 1963. Okrem toho týmito reštriktívnymi opatreniami nie je dotknuté vykonávanie diplomatických funkcií a konzulárnej pomoci členskými štátmi v Sýrii.

(14)

Reštriktívne opatrenia by sa nemali vzťahovať na osoby alebo subjekty, ktoré patria do jednej z kategórií uvedených v odôvodneniach 6 až 12, ak existuje dostatok informácií o tom, že tieto osoby alebo subjekty nie sú alebo už nie sú spojené s režimom alebo že naň nemajú vplyv alebo že nepredstavujú reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

(15)

Všetky rozhodnutia o zaradení do zoznamu by sa mali prijímať pre každý prípad zvlášť a na individuálnom základe, pričom sa zohľadní primeranosť tohto opatrenia.

(16)

Rozhodnutie 2013/255/SZBP (2), ktoré nahradilo rozhodnutie 2011/273/SZBP, by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2013/255/SZBP sa mení takto:

1.

Dopĺňajú sa tieto odôvodnenia:

„(3)

Rada opakovane a s veľkým znepokojením vzala na vedomie pokusy sýrskeho režimu obísť reštriktívne opatrenia EÚ s cieľom pokračovať vo financovaní a podpore vládnej politiky násilných represií voči civilnému obyvateľstvu.

(4)

Rada poznamenáva, že sýrsky režim pokračuje v jeho politike represie, a vzhľadom na závažnosť pretrvávajúcej situácie sa Rada nazdáva, že je potrebné zachovať a zabezpečiť účinnosť uložených reštriktívnych opatrení ich ďalším rozpracovaním, pričom sa zachová cielený a rozdielny prístup a prihliadne na humanitárnu situáciu sýrskeho obyvateľstva. Rada zastáva názor, že vzhľadom na osobitnú situáciu v Sýrii majú z hľadiska účinnosti týchto reštriktívnych opatrení osobitný význam určité kategórie osôb a subjektov.

(5)

Rada usudzuje, že vzhľadom na to, ako veľmi sýrsky režim ovláda hospodárstvo, si úzky okruh popredných podnikateľov pôsobiacich v Sýrii môže udržať toto postavenie len vtedy, ak udržiava dobré styky s režimom, má jeho podporu a vplyv v rámci neho. Rada zastáva názor, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom obmedziť vstup a zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria popredným podnikateľom pôsobiacim v Sýrii, ktorých Rada označila a ktorí sa uvádzajú v zozname v prílohe I, sú vo vlastníctve, držbe alebo pod kontrolou týchto osôb, s cieľom zabrániť im, aby poskytovali režimu materiálnu alebo finančnú pomoc, a prostredníctvom ich vplyvu zvýšiť tlak na samotný režim, aby zmenil svoju represívnu politiku.

(6)

Vzhľadom na to, že v Sýrii sú rodinné väzby tradične základom mocenských štruktúr, Rada usudzuje, že v rámci súčasného sýrskeho režimu sa moc sústreďuje v rukách vplyvných členov rodiny Asadovcov a Makhloufovcov. Rada sa domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia na zmrazenie všetkých finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré patria určitým členom rodiny Asadovcov a Makhloufovcov, ktorých Rada určila a ktorí sa uvádzajú v zozname v prílohe I, sú vo vlastníctve, držbe alebo pod kontrolou týchto osôb, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, a prostredníctvom členov týchto rodín tak priamo ovplyvniť režim, aby zmenil svoju represívnu politiku, ako aj predísť riziku obchádzania reštriktívnych opatrení prostredníctvom rodinných príslušníkov.

(7)

Ministri sýrskej vlády by sa mali považovať za spoločne a nerozdielne zodpovedných za politiku represie vykonávanú sýrskym režimom. Rada usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu súčasného sýrskeho režimu si bývalí ministri sýrskej vlády pravdepodobne naďalej zachovali vplyv v rámci uvedeného režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria ministrom sýrskej vlády, ako aj ministrom, ktorí svoju funkciu vykonávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(8)

Sýrske ozbrojené sily sú kľúčovým nástrojom, prostredníctvom ktorého režim vykonáva svoju represívnu politiku a porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo, a existuje vážne riziko, že dôstojníci v ich službách sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada tiež usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu v sýrskych ozbrojených silách je pravdepodobné, že si bývalí vysokopostavení dôstojníci sýrskych ozbrojených síl naďalej zachovali vplyv v rámci tohto režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria vysokopostaveným dôstojníkom sýrskych ozbrojených síl, ako aj ich bývalým vysokopostaveným dôstojníkom, ktorí takéto pozície zastávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(9)

Sýrske bezpečnostné a spravodajské služby sú kľúčovým nástrojom, prostredníctvom ktorého režim vykonáva svoju represívnu politiku a porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo a existuje vážne riziko, že aktívni dôstojníci týchto služieb sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada tiež usudzuje, že vzhľadom na konkrétnu situáciu v sýrskych bezpečnostných a spravodajských službách je pravdepodobné, že si bývalí dôstojníci v týchto službách naďalej zachovali vplyv v rámci režimu. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria členom sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb, ako aj bývalým členom týchto služieb, ktorí takéto pozície zastávali po máji 2011, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(10)

Rada usudzuje, že milície spojené s režimom podporujú sýrsky režim v jeho represívnej politike, na rozkaz a v mene sýrskeho režimu porušujú ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo a že existuje vážne riziko, že ich členovia sa budú ďalej dopúšťať takýchto porušení. Rada sa preto domnieva, že by mala stanoviť reštriktívne opatrenia s cieľom zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria členom milícií spojených so sýrskym režimom, sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a zaviesť obmedzenia vstupu týchto osôb, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(11)

Rada sa domnieva, že na účely zabránenia porušovaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva prostredníctvom využitia chemických zbraní v Sýrii by mala stanoviť reštriktívne opatrenia voči osobám, subjektom, útvarom, agentúram, orgánom alebo inštitúciám pôsobiacim v tomto sektore, ktoré Rada označila a ktoré sa uvádzajú v zozname v prílohe I.

(12)

Týmito reštriktívnymi opatreniami nie sú dotknuté výsady a imunity členov diplomatických a konzulárnych misií, ktorí sú akreditovaní v jednom z členských štátov Únie, v súlade s medzinárodným právom vrátane Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961 a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z roku 1963. Okrem toho týmito reštriktívnymi opatreniami nie je dotknuté vykonávanie diplomatických funkcií a konzulárnej pomoci členskými štátmi v Sýrii.

(13)

Reštriktívne opatrenia by sa nemali vzťahovať na osoby alebo subjekty, ktoré patria do jednej z kategórií uvedených v odôvodneniach 5 až 11, ak existuje dostatok informácií o tom, že tieto osoby alebo subjekty nie sú alebo už nie sú spojené s režimom alebo že naň nemajú vplyv alebo že nepredstavujú reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

(14)

Všetky rozhodnutia o zaradení do zoznamu by sa mali prijímať pre každý prípad zvlášť a na individuálnom základe, pričom sa zohľadní primeranosť tohto opatrenia.“.

2.

Odôvodnenie 3 sa prečíslováva na odôvodnenie 15.

3.

Článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby osobám, ktoré sú zodpovedné za násilnú represiu voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, osobám, ktoré majú z režimu prospech alebo ho podporujú, a osobám, ktoré sú s nimi spojené, uvedeným v prílohe I, zabránili vo vstupe na svoje územie alebo v prechode cezeň.

2.   V súlade s posúdením a rozhodnutiami Rady v kontexte situácie v Sýrii uvedenej v odôvodneniach 5 až 11 členské štáty tiež prijmú potrebné opatrenia na zabránenie vstupu na svoje územie, ako aj prechodu cezeň, týmto osobám:

a)

popredným podnikateľom pôsobiacim v Sýrii;

b)

členom rodín Asadovcov alebo Makhloufovcov;

c)

ministrom sýrskej vlády, ktorí boli pri moci po máji 2011;

d)

členom sýrskych ozbrojených síl, ktorí po máji 2011 mali hodnosť ‚plukovník‘ a rovnocenné alebo vyššie postavenie;

e)

členom sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb, ktorí svoje funkcie vykonávali po máji 2011;

f)

členom milícií spojených s režimom; alebo

g)

osobám, ktoré pôsobia v oblasti šírenia chemických zbraní,

a s nimi spojeným osobám, ktoré sú uvedené v prílohe I.

3.   Osoby z jednej z kategórií uvedených v odseku 2 sa nezaradia do zoznamu osôb a subjektov v prílohe I alebo na v ňom neponechajú, ak existuje dostatok informácií, že nie sú alebo už nie sú spojené s režimom alebo že naň nemajú vplyv alebo že nepredstavujú reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

4.   Všetky rozhodnutia o zaradení do zoznamu sa prijmú pre každý prípad zvlášť a na individuálnom základe, pričom sa zohľadní primeranosť tohto opatrenia.

5.   Odsekmi 1 a 2 sa členským štátom neukladá povinnosť odmietnuť vstup na svoje územie svojim štátnym príslušníkom.

6.   Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté prípady, keď je členský štát viazaný záväzkom medzinárodného práva, a to:

a)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej OSN alebo pod jej záštitou;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity; alebo

d)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

7.   Odsek 6 sa považuje za uplatniteľný aj v prípadoch, keď je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

8.   Členský štát náležite informuje Radu o všetkých prípadoch, v ktorých udelí výnimku podľa odsekov 6 alebo 7.

9.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených podľa odsekov 1 a 2, ak je vycestovanie odôvodnené naliehavou humanitárnou potrebou alebo účasťou na medzivládnych stretnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Únia, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Sýrii.

10.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 9, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže o udelení navrhovanej výnimky rozhodnúť Rada kvalifikovanou väčšinou.

11.   Keď členský štát podľa odsekov 6 až 10 povolí osobám uvedeným v prílohe I vstup na svoje územie alebo prechod cezeň, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.“

4.

Článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám zodpovedným za násilnú represiu voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, osobám a subjektom, ktoré majú z režimu prospech alebo ho podporujú, a osobám a subjektom, ktoré sú s nimi spojené, uvedeným v prílohách I a II, ako aj všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú vo vlastníctve takýchto osôb a subjektov, v ich držbe alebo pod ich kontrolou.

2.   V súlade s posúdením a rozhodnutiami Rady v kontexte situácie v Sýrii uvedenej v odôvodneniach 5 až 11 sa zmrazujú všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria týmto osobám, sú v ich vlastníctve, v ich držbe alebo pod ich kontrolou:

a)

popredným podnikateľom pôsobiacim v Sýrii;

b)

členom rodín Asadovcov alebo Makhloufovcov;

c)

ministrom sýrskej vlády, ktorí boli pri moci po máji 2011;

d)

členom sýrskych ozbrojených síl, ktorí po máji 2011 mali hodnosť ‚plukovník‘ a rovnocenné alebo vyššie postavenie;

e)

členom sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb, ktorí svoje funkcie vykonávali po máji 2011;

f)

členom milícií spojených s režimom; alebo

g)

členom subjektov, útvarov, agentúr, orgánov alebo inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti šírenia chemických zbraní,

a s nimi spojeným osobám, ktoré sú uvedené v prílohe I.

3.   Osoby, subjekty alebo orgány z jednej z kategórií uvedených v odseku 2 sa nezaradia do zoznamu osôb a subjektov v prílohe I alebo sa na ňom neponechajú, ak existuje dostatok informácií, že nie sú alebo už nie sú spojené s režimom alebo že naň nemajú vplyv alebo že nepredstavujú reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

4.   Všetky rozhodnutia o zaradení do zoznamu sa prijmú pre každý prípad zvlášť a na individuálnom základe, pričom sa zohľadní primeranosť tohto opatrenia.

5.   Fyzickým alebo právnickým osobám alebo subjektom uvedeným v prílohách I a II sa nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje, a to priamo ani nepriamo ani v ich prospech.

6.   Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom, ako rozhodne, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohách I a II a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov; alebo

d)

potrebné na mimoriadne výdavky za podmienky, že príslušné orgány najmenej dva týždne pred udelením povolenia oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa osobitné povolenie malo udeliť;

e)

nevyhnutné na humanitárne účely, ako napríklad poskytovanie pomoci alebo uľahčovanie poskytovania pomoci vrátane zdravotníckeho materiálu, potravín, humanitárnych pracovníkov a súvisiacej pomoci, a za predpokladu, že v prípade uvoľnenia zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov sú tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje uvoľnené v prospech OSN na účely poskytovania pomoci alebo uľahčovania poskytovania pomoci v Sýrii v súlade s plánom pre humanitárnu pomoc v Sýrii (SHARP);

f)

určené na úhradu na účet alebo z účtu diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie, ktorá požíva výsady v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ sa takéto platby majú použiť na oficiálne účely diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie;

g)

nevyhnutné na evakuácie zo Sýrie;

h)

určené pre Sýrsku centrálnu banku alebo sýrske subjekty vo vlastníctve štátu uvedené v prílohách I a II na vykonanie platieb v mene Sýrskej arabskej republiky Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) na činnosti súvisiace s overovacou misiou OPCW a so zničením sýrskych chemických zbraní, a najmä na vykonanie platieb osobitnému fondu OPCW pre Sýriu na činnosti súvisiace s úplným zničením sýrskych chemických zbraní mimo územia Sýrskej arabskej republiky.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré udelí podľa tohto odseku.

7.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na uvedené finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie, ktoré bolo vydané pred dátumom zaradenia osoby alebo subjektu uvedených v odseku 1 alebo 2 do prílohy I alebo II, alebo súdne alebo správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených platnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sú upravené práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

rozhodnutie nie je v prospech osoby alebo subjektu uvedeného v prílohe I alebo II; a

d)

uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré udelí podľa tohto odseku.

8.   Odseky 1 a 2 nebránia tomu, aby označená osoba alebo subjekt uskutočnili platbu splatnú na základe zmluvy uzavretej pred tým, ako boli zaradené do zoznamu, pod podmienkou, že príslušný členský štát rozhodol, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo osoba alebo subjekt, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2.

9.   Odseky 1 a 2 nebránia označenému subjektu uvedenému v zozname v prílohe II, aby počas obdobia dvoch mesiacov od dátumu svojho označenia vykonal platbu zo zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré takýto subjekt získal po dátume svojho označenia, pokiaľ je platba splatná podľa zmluvy týkajúcej sa financovania obchodu, a to za podmienky, že príslušný členský štát dospel k záveru, že priamym ani nepriamym príjemcom danej platby nie je osoba alebo subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1 alebo 2.

10.   Odsek 5 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z uvedených účtov; alebo

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého sa na zmrazené účty začalo vzťahovať toto rozhodnutie,

za predpokladu, že sa na všetky takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahujú odseky 1 a 2.

11.   Odseky 1, 2 a 5 sa nevzťahujú na prevody finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Sýrskou centrálnou bankou alebo jej prostredníctvom, získaných a zmrazených po dátume jej označenia, ani na prevody finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Sýrskej centrálnej banke alebo jej prostredníctvom, ktoré boli prevedené po dátume jej označenia, pokiaľ sa takýto prevod týka platby neoznačenej finančnej inštitúcie splatnej v súvislosti s konkrétnou obchodnou zmluvou pod podmienkou, že príslušný členský štát dospel na základe individuálneho posúdenia k záveru, že priamym ani nepriamym príjemcom danej platby nie je osoba ani subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1 alebo 2.

12.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na prevod zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Sýrskou centrálnou bankou alebo jej prostredníctvom, ak ide o prevod finančným inštitúciám patriacim do jurisdikcie členských štátov na účely poskytnutia likvidity na financovanie obchodu a ak tento prevod povolil príslušný členský štát.

13.   Odseky 1, 2 a 5 sa nevzťahujú na prevod zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov finančným subjektom uvedeným v zozname v prílohe I alebo II alebo jeho prostredníctvom, ak sa prevod týka platby zo strany osoby alebo subjektu, ktoré nie sú uvedené v zozname v prílohe I alebo II, v súvislosti s poskytovaním pomoci sýrskym štátnym príslušníkom, ktorí sa v Únii vzdelávajú, absolvujú odbornú prípravu alebo pôsobia v akademickom výskume, pod podmienkou, že príslušný členský štát dospel na základe individuálneho posúdenia k záveru, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo osoba ani subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1 alebo 2.

14.   Odseky 1, 2 a 5 sa nevzťahujú na úkony alebo transakcie vykonané v súvislosti so spoločnosťou Syrian Arab Airlines, ktorých výlučným cieľom je evakuácia občanov Únie a ich rodinných príslušníkov zo Sýrie.

15.   Odseky 1, 2 a 5 sa neuplatňujú na prevod uskutočnený Obchodnou bankou Sýrie (Commercial Bank of Syria) alebo jej prostredníctvom týkajúci sa finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré nepochádzajú z územia Únie a ktoré boli zmrazené po dátume jej označenia, alebo na prevod prijatý Obchodnou bankou Sýrie (Commercial Bank of Syria) alebo jej prostredníctvom po dátume jej označenia, ktorý sa týka finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré nepochádzajú z územia Únie, ak takýto prevod súvisí s platbou neoznačenej finančnej inštitúcie splatnou v súvislosti s konkrétnou obchodnou zmluvou na zdravotnícky materiál, potraviny, prístrešie, sanitárne alebo hygienické zariadenia na civilné použitie, za predpokladu, že príslušný členský štát dospel na základe individuálneho posúdenia k záveru, že priamym či nepriamym príjemcom uvedenej platby nie je osoba alebo subjekt uvedený v odseku 1 alebo 2.“

5.

V článku 30 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Rada dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu oznámi svoje rozhodnutie o zaradení do zoznamu vrátane dôvodov tohto zaradenia, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne takej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť predložiť svoje pripomienky. Najmä ak je osoba, subjekt alebo orgán zaradený do prílohy I na základe skutočnosti, že patrí do jednej z kategórií osôb, subjektov alebo orgánov stanovených v článku 27 ods. 2 a článku 28 ods. 2, táto osoba, subjekt alebo orgán, hoci patrí do takej kategórie, môže predložiť dôkaz a pripomienky prečo zastáva názor, že jej/jeho označenie nie je odôvodnené.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 12. októbra 2015

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutie Rady 2011/273/SZBP z 9. mája 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 11).

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14).


13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/83


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/1837

z 12. októbra 2015

o podpore Únie pre činnosti prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť jej monitorovacie a overovacie spôsobilosti a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 26 ods. 2 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Európska rada 12. decembra 2003 prijala stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ďalej len „stratégia“), ktorej kapitola III obsahuje zoznam opatrení, ktoré je potrebné prijať v rámci EÚ, ako aj v tretích krajinách, na boj proti takému šíreniu.

(2)

Únia túto stratégiu aktívne vykonáva a uvádza do účinnosti opatrenia uvedené v jej kapitole III, a to najmä uvoľňovaním finančných zdrojov na podporu konkrétnych projektov, ktoré realizujú multilaterálne inštitúcie, ako napr. dočasný technický sekretariát Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (ďalej len „CTBTO“).

(3)

Rada prijala 17. novembra 2003 spoločnú pozíciu 2003/805/SZBP (1) o všeobecnom uplatňovaní a posilňovaní multilaterálnych dohôd v oblasti nešírenia zbraní hromadného ničenia a nosičov zbraní. V tejto spoločnej pozícii sa vyzýva okrem iného na podporu podpisu a ratifikácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (ďalej len „CTBT“).

(4)

Signatárske štáty CTBT sa rozhodli zriadiť prípravnú komisiu s právnou subjektivitou a s postavením medzinárodnej organizácie, aby účinne vykonávala CTBT až do zriadenia CTBTO.

(5)

Skoré nadobudnutie platnosti CTBT, jej všeobecné uplatňovanie a posilnenie monitorovacieho a overovacieho systému prípravnej komisie CTBTO sú dôležitými cieľmi stratégie. V tomto kontexte sa vzhľadom na jadrové skúšky vykonané Kórejskou ľudovodemokratickou republikou v októbri 2006, máji 2009 a vo februári 2013 ešte viac zvýšila dôležitosť skorého nadobudnutia platnosti CTBT a potreba zrýchleného budovania a posilnenia monitorovacieho a overovacieho systému CTBT.

(6)

Prípravná komisia CTBTO sa zaoberá identifikáciou spôsobov, ako možno čo najviac posilniť overovací systém, a to aj prostredníctvom rozvoja spôsobilostí monitorovania vzácnych plynov a úsilia zameraného na plnú účasť signatárskych štátov CTBT na vykonávaní overovacieho režimu.

(7)

V rámci vykonávania stratégie Rada prijala tri jednotné akcie a dve rozhodnutia o podpore činností prípravnej komisie CTBTO, konkrétne jednotnú akciu 2006/243/SZBP (2) v oblasti odbornej prípravy a budovania overovacích kapacít, jednotnú akciu 2007/468/SZBP (3), jednotnú akciu 2008/588/SZBP (4), rozhodnutie 2010/461/SZBP (5) a rozhodnutie 2012/699/SZBP (6) s cieľom posilniť monitorovacie a overovacie kapacity prípravnej komisie CTBTO.

(8)

Uvedená podpora Únie by mala pokračovať.

(9)

Technickým vykonávaním tohto rozhodnutia by sa mala poveriť prípravná komisia CTBTO, ktorá je na základe svojich jedinečných odborných znalostí a spôsobilostí poskytovaných sieťou medzinárodného monitorovacieho systému zahŕňajúceho vyše 280 zariadení v približne 85 krajinách a Medzinárodným dátovým strediskom jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá je schopná a oprávnená vykonávať toto rozhodnutie. Projekty, ktorým Únia poskytuje podporu, je možné financovať len prostredníctvom mimorozpočtového príspevku vyčleneného pre prípravnú komisiu CTBTO,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Na účely zabezpečenia plynulého a praktického vykonávania určitých prvkov stratégie Únia podporuje činnosti prípravnej komisie CTBTO na účely dosiahnutia týchto cieľov:

a)

posilniť spôsobilosti monitorovacieho a overovacieho systému CTBT, a to aj v oblasti detekcie rádionuklidov;

b)

posilniť spôsobilosti signatárskych štátov CTBT, aby mohli plniť svoje povinnosti overovania vyplývajúce z CTBT, a umožniť im plne využívať výhody vyplývajúce z účasti na režime CTBT.

2.   Projekty, ktoré má Únia podporovať, majú tieto konkrétne ciele:

a)

podporovať udržanie monitorovacieho systému s cieľom zlepšiť detekciu možných jadrových výbuchov, a to konkrétne podporou: vybraných pomocných seizmických staníc a charakterizácie globálneho pozadia rádioaktívneho xenónu a zmierňovania xenónu; vylepšovania správy virtuálneho strediska pre využívanie údajov (vDEC) a súvisiacich činností; realizácie druhej fázy programu Medzinárodného dátového strediska venovanému seizmickej, hydroakustickej a infrazvukovej rekonštrukcii; a zvyšovania rozsahu testov pre aplikácie Medzinárodného dátového strediska;

b)

posilňovať overovacie spôsobilosti prípravnej komisie CTBTO v oblastiach inšpekcií na mieste, predovšetkým podporou rozvoja operačných spôsobilostí inšpekcií na mieste (OSI) prostredníctvom rozšírenia a doplnenia technických spôsobilostí systému multispektrálnej a infračervenej (MSIR) technológie pre inšpekcie na mieste;

c)

podporovať presadzovanie všeobecného uplatňovania a nadobudnutia platnosti CTBT a dlhodobú udržateľnosť jej overovacieho režimu prostredníctvom osvety a budovania kapacít, a to aj poskytovaním podpory pre odbornú prípravu a pracovné semináre v juhovýchodnej Ázii, Tichomorí a na Ďalekom východe, ako aj na Blízkom východe a v južnej Ázii, s cieľom presadzovať skutočnú účasť na CTBT, podpory pre údržbu systému budovania kapacít, pre kontakty s vedeckými a politickými/diplomatickými komunitami na účely zvýšenia povedomia a znalostí o CTBT a poskytovaním podpory na konsolidáciu a posilnenie rozšírenej ponuky/balíka národného dátového strediska (NDC-in-a-Box).

Projekty sa tiež zameriavajú na zabezpečenie viditeľnosti Únie pri poskytovaní podpory na činnosti uvedené vyššie a na riadne riadenie programov pri vykonávaní tohto rozhodnutia.

Uvedené projekty sa uskutočňujú v prospech všetkých signatárskych štátov CTBT.

Podrobný opis projektov sa uvádza v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“).

2.   Technické vykonávanie projektov uvedených v článku 1 ods. 2 zabezpečuje prípravná komisia CTBTO. Túto úlohu plní pod kontrolou vysokého predstaviteľa. Na tento účel vysoký predstaviteľ uzavrie potrebné dojednania s prípravnou komisiou CTBTO.

Článok 3

1.   Finančná referenčná suma na vykonávanie projektov uvedených v článku 1 ods. 2 je 3 024 756 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na rozpočet Únie.

3.   Európska komisia dohliada na riadne spravovanie finančnej referenčnej sumy uvedenej v odseku 1. Na tento účel uzavrie s prípravnou komisiou CTBTO dohodu o financovaní. V dohode o financovaní sa stanoví, že prípravná komisia CTBTO má zabezpečovať viditeľnosť príspevku Únie zodpovedajúcu jeho výške.

4.   Európska komisia sa usiluje uzavrieť dohodu o financovaní uvedenú v odseku 3 čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Informuje Radu o všetkých ťažkostiach, ktoré sa počas tohto procesu vyskytnú, ako aj o dátume uzavretia dohody o financovaní.

Článok 4

1.   Vysoký predstaviteľ podáva Rade správu o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných správ, ktoré vypracúva prípravná komisia CTBTO. Tieto správy tvoria základ pre hodnotenie, ktoré vykonáva Rada.

2.   Európska komisia informuje o finančných aspektoch vykonávania projektov uvedených v článku 1 ods. 2

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 24 mesiacov po dátume uzavretia dohody o financovaní uvedenej v článku 3 ods. 3 Účinnosť však stráca šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti v prípade, ak sa dovtedy neuzavrie dohoda o financovaní.

V Luxemburgu 12. októbra 2015

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Spoločná pozícia Rady 2003/805/SZBP zo 17. novembra 2003 o všeobecnom uplatňovaní a posilňovaní multilaterálnych dohôd v oblasti nešírenia zbraní hromadného ničenia a nosičov zbraní (Ú. v. EÚ L 302, 20.11.2003, s. 34).

(2)  Jednotná akcia Rady 2006/243/SZBP z 20. marca 2006 na podporu činností prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) v oblasti odbornej prípravy a budovania overovacích kapacít a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 68).

(3)  Jednotná akcia Rady 2007/468/SZBP z 28. júna 2007 na podporu činností prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť monitorovacie a overovacie kapacity v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 176, 6.7.2007, s. 31).

(4)  Jednotná akcia Rady 2008/588/SZBP z 15. júla 2008 na podporu činností prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť jej monitorovacie a overovacie kapacity v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 189, 17.7.2008, s. 28).

(5)  Rozhodnutie Rady 2010/461/SZBP z 26. júla 2010 o podpore činností prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť jej monitorovacie a overovacie spôsobilosti v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 219, 20.8.2010, s. 7).

(6)  Rozhodnutie Rady 2012/699/SZBP z 13. novembra 2012 o podpore Únie pre činnosti prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok s cieľom posilniť jej monitorovacie a overovacie spôsobilosti a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 314, 14.11.2012, s. 27).


PRÍLOHA

Podpora Únie pre činnosti prípravnej komisie CTBTO s cieľom posilniť jej monitorovacie a overovacie spôsobilosti, zlepšiť vyhliadky na skoré nadobudnutie platnosti a podporiť všeobecné uplatňovanie CTBT a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

I.   ÚVOD

1.   Kľúčovým prvkom prípravy vykonávania CTBT po nadobudnutí jej platnosti je vytvorenie riadne fungujúceho monitorovacieho a overovacieho systému prípravnej komisie CTBTO (ďalej len „prípravná komisia“). Rozvoj spôsobilostí prípravnej komisie v oblasti monitorovania vzácnych plynov je dôležitým nástrojom na posúdenie toho, či je pozorovaný výbuch jadrovou skúškou. Navyše funkčnosť a výkonnosť monitorovacieho a overovacieho systému CTBT závisí od príspevku všetkých signatárskych štátov CTBT. Preto je dôležité, aby signatárske štáty CTBT mali možnosť v plnej miere sa zúčastňovať na monitorovacom a overovacom systéme CTBT a prispievať k nemu. Práca spojená s vykonávaním tohto rozhodnutia bude dôležitá aj pre zlepšenie vyhliadky na skoré nadobudnutie platnosti a všeobecné uplatňovanie CTBT.

Projekty uvedené v tomto rozhodnutí značne prispejú k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.

2.   Únia bude na tento účel podporovať týchto deväť projektov:

a)

udržiavanie pomocných seizmických staníc medzinárodného monitorovacieho systému umiestnených v krajinách, ktoré potrebujú pomoc;

b)

projekt charakterizácie globálneho pozadia rádioaktívneho xenónu;

c)

správa virtuálneho strediska pre využívanie údajov (vDEC) a súvisiace činnosti;

d)

podpora druhej fázy programu Medzinárodného dátového strediska venovaného seizmickej, hydroakustickej a infrazvukovej rekonštrukcii;

e)

zmierňovanie xenónu;

f)

zvýšenie rozsahu testov pre aplikácie Medzinárodného dátového strediska;

g)

zlepšenia hardvéru systému MSIR pre inšpekcie na mieste;

h)

odborná príprava a pracovné semináre v juhovýchodnej Ázii, Tichomorí a na Ďalekom východe a na Blízkom východe a v južnej Ázii, údržba systému budovania kapacít a kontakty s vedeckými a politickými/diplomatickými komunitami; a

i)

rozšírená ponuka NDC-in-a-Box.

Vyhliadky na nadobudnutie platnosti CTBT sa zlepšili vďaka priaznivejšiemu politickému prostrediu, čo sa preukázalo aj nedávnymi novými podpísaniami a ratifikáciami CTBT vrátane Indonéziou, ktorá je jedným zo štátov uvedených v prílohe 2 k CTBT. V súvislosti s týmto pozitívnym vývojom je v nadchádzajúcich rokoch stále viac a naliehavo potrebné venovať sa dokončeniu budovania overovacieho režimu CTBT, ako aj zabezpečeniu jeho pripravenosti a operačnej spôsobilosti a pokračovať v práci v záujme nadobudnutia platnosti a všeobecného uplatňovania CTBT. Jadrové skúšky uskutočnené Kórejskou ľudovodemokratickou republikou v októbri 2006, máji 2009 a februári 2013 zdôraznili nielen dôležitosť všeobecného zákazu jadrových skúšok, ale aj potrebu účinnejšieho overovacieho režimu na monitorovanie dodržiavania tohto zákazu. Plne funkčný a hodnoverný overovací režim CTBT poskytne medzinárodnému spoločenstvu spoľahlivý a nezávislý prostriedok na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu. Údaje CTBTO okrem toho zohrali mimoriadne dôležitú úlohu aj pri včasných varovaniach v prípade cunami a pri posúdení rozptýlenia rádioaktívnych emisií po jadrovej havárii vo Fukušime v marci 2011.

Podporou týchto projektov sa posilňujú ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Vykonávanie týchto komplexných projektov významnou mierou prispeje k zvýšeniu účinnosti multilaterálnych reakcií na súčasné bezpečnostné výzvy. Týmito projektmi sa predovšetkým podporia ciele stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia vrátane ďalšieho presadzovania všeobecného uplatňovania a posilnenia noriem obsiahnutých v CTBT, ako aj jej overovacieho režimu. Prípravná komisia buduje medzinárodný monitorovací systém (IMS) s cieľom zabezpečiť detekciu všetkých jadrových výbuchov. Na základe svojej jedinečnej odbornosti založenej na celosvetovej sieti pomocných seizmických staníc medzinárodného monitorovacieho systému s vyše 280 zariadeniami v 85 krajinách a Medzinárodnom dátovom stredisku (IDC) je prípravná komisia jedinou organizáciou disponujúcou kapacitami na realizáciu týchto projektov, ktoré je možné financovať len z mimorozpočtového príspevku pre prípravnú komisiu.

Únia jednotnou akciou 2006/243/SZBP, jednotnou akciou 2007/468/SZBP, jednotnou akciou 2008/588/SZBP, rozhodnutím 2010/461/SZBP a rozhodnutím 2012/699/SZBP podporila zriadenie programu odbornej prípravy prostredníctvom elektronického učenia sa, integrované cvičenie v teréne v roku 2008 týkajúce sa inšpekcií na mieste a integrované cvičenie v teréne v roku 2014 (IFE14), hodnotenie a meranie, ako aj charakterizáciu a zmierňovanie rádioaktívneho xenónu, technickú pomoc a budovanie kapacít, rozvoj kapacít pre budúce generácie expertov CTBT, rozvoj modelu atmosférického prenosu (ATM), pomocné seizmické stanice, posilnenie spolupráce s vedeckou obcou, posilnenie spôsobilostí inšpekcií na mieste (OSI) s vývojom systému detekcie vzácnych plynov a pilotný projekt na podporu účasti expertov z rozvojových krajín na technických zasadnutiach a zasadnutiach so zameraním na tvorbu politiky prípravnej komisie. Projekty podľa tohto rozhodnutia vychádzajú z projektov predchádzajúcich spoločných akcií a pokroku, ktorý sa dosiahol pri ich vykonávaní. Projekty podľa tohto rozhodnutia sú také, aby sa zabránilo akémukoľvek prípadnému prekrývaniu s rozhodnutím 2012/699/SZBP. Niektoré z projektov podľa tohto rozhodnutia obsahujú prvky, ktoré sú podobné činnostiam vykonávaným na základe predchádzajúcich jednotných akcií, avšak líšia sa svojou vecnou pôsobnosťou alebo sa zameriavajú na iné prijímajúce krajiny alebo regióny.

Okrem ďalších dobrovoľných príspevkov a materiálnych príspevkov, ktoré CTBTO dostala na podporu svojich činností od darcov, ako napr. členských štátov EÚ a štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, inštitúcií a ďalších, bude deväť uvedených projektov na podporu činností prípravnej komisie vykonávať a riadiť jej dočasný technický sekretariát.

II.   OPIS PROJEKTOV

Okruh 1: Podpora monitorovacieho systému

Tento okruh pozostáva z týchto šiestich zložiek:

:

Zložka 1

:

udržiavanie pomocných seizmických staníc medzinárodného monitorovacieho systému umiestnených v krajinách, ktoré potrebujú pomoc

:

Zložka 2

:

projekt charakterizácie globálneho pozadia rádioaktívneho xenónu

:

Zložka 3

:

správa virtuálneho strediska pre využívanie údajov (vDEC) a súvisiace činnosti

:

Zložka 4

:

podpora druhej fázy programu Medzinárodného dátového strediska venovanému seizmickej, hydroakustickej a infrazvukovej rekonštrukcii

:

Zložka 5

:

zmierňovanie xenónu

:

Zložka 6

:

zvýšenie rozsahu testov pre aplikácie Medzinárodného dátového strediska

Zložka 1: Podpora pomocných seizmických staníc medzinárodného monitorovacieho systému umiestnených v krajinách, ktoré potrebujú pomoc

1.   Všeobecný kontext

V rámci tohto projektu sa bude naďalej poskytovať pomoc miestnym orgánom na zlepšenie fungovania a udržateľnosti siete certifikovaných pomocných seizmických staníc medzinárodného monitorovacieho systému, ktoré sú umiestnené v krajinách, ktoré potrebujú pomoc.

2.   Rozsah projektu

Dosiahnutie vysokej úrovne kvality a dostupnosti údajov stanovenej pre pomocné seizmické stanice medzinárodného monitorovacieho systému predstavuje pre niektoré krajiny značné výzvy. Podrobným hodnotením konkrétnych miestnych podmienok, cielenými zlepšeniami infraštruktúry staníc (vzhľadom na predchádzajúce prevádzkové skúsenosti), riešením otázky hroziaceho zastarávania a poskytovaním pomoci pri vytváraní vhodných vnútorných úprav a dohôd na podporu prevádzky a údržby sa zlepší celková udržateľnosť stanice a prevádzkovateľovi miestnej stanice sa tým pomôže zabezpečiť jej požadovanú funkčnosť v budúcnosti.

Práce v rámci tohto projektu by preto pozostávali okrem iného z ďalšieho zhromažďovania potrebných faktov a preskúmania podmienok udržateľnosti pre zariadenia siete pomocných seizmických staníc, na ktoré sa zameriava tento projekt, návštev staníc vrátane kalibrácie systému, drobných opráv a odbornej prípravy prevádzkovateľa, dodatočnej odbornej prípravy miestnych prevádzkovateľov staníc, modernizácie infraštruktúry a aktualizácie bezpečnostných opatrení, modernizácie záložných zdrojov energie a modernizácie alebo nahradenia zastaraných zariadení.

Okrem toho sa v rámci tohto projektu budú aj naďalej uskutočňovať viaceré cielené návštevy miestnych orgánov hostiteľských krajín pomocných seizmických staníc s cieľom zvýšiť povedomie a uznanie ich zodpovedností v oblasti prevádzky a údržby zariadení medzinárodného monitorovacieho systému vyplývajúcich z CTBT, posúdiť súčasné postupy prevádzky a údržby staníc a podporiť podľa potreby vytvorenie alebo zlepšenie národných podporných štruktúr a zdrojov.

3.   Prínos a výsledok

Zachovať a zlepšiť dostupnosť údajov pre pomocné seizmické stanice.

Zložka 2: Projekt charakterizácie globálneho pozadia rádioaktívneho xenónu

1.   Všeobecný kontext

Prípravná komisia meria koncentrácie rádioaktívneho xenónu v prostredí pomocou veľmi citlivých systémov, čo predstavuje dôležitú súčasť overovacieho systému CTBT. S pomocou príspevku, ktorý Únia poskytla v rámci jednotnej akcie 2008/588/SZBP, CTBTO zakúpila dva prenosné systémy na meranie rádioaktívnych izotopov tohto vzácneho plynu 133Xe, 135Xe, 133mXe a 131mXe. Uvedené systémy sa využívajú na meranie pozadia rádioaktívneho xenónu v Indonézii, Japonsku a Kuvajte. Na tento účel sa uzavreli dohody o spolupráci s partnerským inštitútom.

2.   Rozsah projektu

Na pokračovanie v týchto meracích kampaniach budú potrebné finančné prostriedky na prepravu mobilných systémov pre vzácne plyny do nových lokalít a na prevádzku systémov v jednej lokalite počas obdobia aspoň 12 mesiacov, aby sa pokryli sezónne variácie.

Umiestnenie v Kuvajte sa nachádza uprostred oblasti, v ktorej sa nenachádzajú žiadne systémy medzinárodného monitorovacieho systému na meranie vzácnych plynov. Prenosná stanica v Kuvajte má veľký význam z hľadiska pokrytia sieťou v oblasti Perzského zálivu. Keďže táto lokalita poskytuje značné informácie o charakterizácii globálneho pozadia rádioaktívneho xenónu, cieľom je v prvom rade predĺžiť meracie kampane v Kuvajte na celé obdobie vykonávania tohto projektu.

Druhý systém začne vykonávať merania podľa rozhodnutie 2012/699/SZBP v Manade v Indonézii. Predĺženie meracej kampane by umožnilo charakterizáciu tejto lokality počas celého 12 mesačného cyklu zahŕňajúceho všetky sezónne podmienky. Po ukončení tejto kampane plánuje CTBTO vykonať dodatočné merania v oblastiach, ktorých globálne pozadie rádioaktívneho xenónu nie je v plnom rozsahu známe a pochopené. Uprednostňované lokality sú rovníkové oblasti v Latinskej Amerike, Ázii a Afrike.

3.   Prínos a výsledok

Prínosmi sú lepšie pochopenie variácie globálneho pozadia vzácnych plynov a lepšie pokrytie siete monitorovania vzácnych plynov. Po ukončení týchto meracích kampaní budú systémy k dispozícii na použitie zo strany CTBTO na účely vykonania nadväzujúcich štúdií pozadia vzácnych plynov v rôznom zemepisnom rozsahu a ako záložné systémy a/alebo systémy odbornej prípravy.

Zložka 3: Správa virtuálneho strediska pre využívanie údajov (vDEC) a súvisiace činnosti.

1.   Všeobecný kontext

Medzinárodné dátové stredisko udržiava vDEC, ktoré umožňuje externým výskumným pracovníkom, národným dátovým strediskám a dodávateľom dočasného technického sekretariátu prístup k údajom medzinárodného monitorovacieho systému a produktom a softvéru Medzinárodného dátového strediska. Stredisko vDEC bolo zriadené na základe rozhodnutia 2010/461/SZBP.

2.   Rozsah projektu

Cieľom je naďalej podporovať vDEC ako platformu pre výskum založený na spolupráci na základe využitia údajov medzinárodného monitorovacieho systému a produktov a softvéru Medzinárodného dátového strediska.

3.   Prínos a výsledok

Stredisko vDEC podporuje výskum a vývoj moderných technológií na monitorovanie podľa CTBT. Pritom poskytuje príležitosti pre výskum mladým vedcom a inžinierom, ako aj výskumným pracovníkom v menej rozvinutých krajinách, kde je menej zdrojov.

Zložka 4: Podpora druhej fázy programu Medzinárodného dátového strediska venovaného seizmickej, hydroakustickej a infrazvukovej rekonštrukcii

1.   Všeobecný kontext

Na základe začiatočnej fázy rekonštrukcie vybraných častí seizmického, hydroakustického a infrazvukového systému a pri využití značných materiálnych príspevkov z USA začal dočasný technický sekretariát tzv. druhú fázu programu Medzinárodného dátového strediska venovaného seizmickej, hydroakustickej a infrazvukovej rekonštrukcii. Cieľom tohto programu je vypracovať komplexnú softvérovú architektúru na usmerňovanie projektov pre nový rozvoj a aktualizácie existujúceho softvéru počas nasledujúcich 5 až 7 rokov. Fáza 2 programu rekonštrukcie je tiež rozdelená na niekoľko kratších fáz podľa racionálneho zjednoteného procesu na vývoj softvéru. Ukončenie východiskovej fázy racionálneho zjednoteného procesu, známej ako počiatočná fáza, bolo naplánované na rok 2014 dokončením požiadaviek na systém a dokumentov systémovej špecifikácie. Nasledujúca fáza racionálneho zjednoteného procesu, tzv. vypracovanie, bude prebiehať v roku 2016 až do roku 2017 a zahŕňať vývoj softvérovej architektúry a návrhu a vývoj dostatočného prototypu s cieľom zmierniť najväčšie riziká identifikované v návrhu. Kľúčovým cieľom stanovenia zastrešujúcej softvérovej architektúry je umožniť dočasnému technickému sekretariátu stanoviť priority v rámci činností udržateľnosti. Hoci materiálne príspevky z USA sú významnou súčasťou tohto projektu, je nevyhnutné, aby boli do tohto procesu zapojené všetky členské štáty CTBTO. Dosiahne sa to prostredníctvom pravidelných brífingov pracovných skupín a prostredníctvom technických stretnutí.

2.   Rozsah projektu

Cieľom je: 1. podpora dvoch technických zasadnutí o softvérovom inžinierstva a 2. zabezpečovanie zmluvných služieb/krátkodobých vymenovaní zamestnancov na účely vývoja prototypov.

3.   Prínos a výsledok

Hlavným cieľom tohto projektu je zabezpečiť modernejší a prispôsobivejší rámec pre vývoj a údržbu softvéru na obdobie nasledujúcich 20 rokov. Výsledkom by mal byť systém a podporná organizácia, ktoré sú odolnejšie voči zmene a menej nákladovo náročné, pokiaľ ide o prevádzku a údržbu.

Zložka 5: Zmierňovanie xenónu

1.   Všeobecný kontext

Prípravná komisia meria koncentrácie rádioaktívneho xenónu v prostredí pomocou veľmi citlivých systémov pre vzácne plyny, čo predstavuje dôležitú súčasť overovacieho systému CTBT. Súčasné emisie rádioaktívneho xenónu zo zariadení na rádiofarmaceutickú výrobu významne ovplyvňujú úrovne pozadia staníc vzácnych plynov staníc medzinárodného monitorovacieho systému CTBTO.

S pomocou príspevku, ktorý Únia poskytla v rámci rozhodnutia 2012/699/SZBP, CTBTO zadala vypracovanie štúdie týkajúcej sa vypracovania technického riešenia, ktoré sa môže použiť na zníženie emisií rádioaktívneho xenónu zo zariadení na rádiofarmaceutickú výrobu. Štúdia, ktorú vypracovalo stredisko SCKߦCEN v Belgicku, umožnila rozvoj prototypu zachytávacieho systému založeného na materiáli zeolitu strieborného, ktorý preukazuje sľubné výsledky.

2.   Rozsah projektu

S cieľom podporovať prebiehajúce úsilie zamerané na zmierňovanie xenónu a v nadväznosti na výsledky práce vykonanej podľa rozhodnutia 2012/699/SZBP, sú potrebné finančné prostriedky na ďalší rozvoj systému zachytávania xenónu s týmito kľúčovými cieľmi:

a)

realizácia rozsiahlejšej štúdie prototypu zachytávacieho systému založeného na materiáli zeolitu strieborného vyvinutého strediskom SCKߦCEN v Belgicku podľa rozhodnutia 2012/699/SZBP s širším rozsahom prevádzkových podmienok s cieľom ďalej posúdiť výkon systému;

b)

rozšírenie testovania na ďalšie zariadenia na rádiofarmaceutickú výrobu prostredníctvom osobitných projektových štúdií a demonštračných činností v rôznych operačných prostrediach. Novovznikajúce zariadenie na rádiofarmaceutickú výrobu inštitútu KAERI v Pusane v Kórei je vhodným kandidátom na uskutočnenie takýchto štúdií v spolupráci so strediskom SCKߦCEN v Belgicku;

c)

posudzovanie dlhodobého správania vybraných materiálov z hľadiska odolnosti voči vysokej úrovni ožiarenia v reálnom prevádzkovom prostredí. Toto sa vykoná ako súčasť testovania v prevádzkových podmienkach;

d)

integrácia vysokovýkonných systémov na monitorovanie komínov v zariadeniach na rádiofarmaceutickú výrobu umožní zhromažďovanie vysoko kvalitných údajov o úniku z komínov a ich výmena s CTBTO a so signatárskymi štátmi CTBT. Detekčné systémy sa budú zakladať na vysokovýkonných detektoroch z germánia vysokej čistoty na účely analýz rádioaktívneho xenónu na rôznych úrovniach činností;

e)

rozvoj lepších nástrojov na modelovanie atmosferického prenosu na účely spoľahlivého posúdenia emisií rádioaktívneho xenónu zo zariadení na rádiofarmaceutickú výrobu v staniciach medzinárodného monitorovacieho systému. Tieto nástroje bude využívať CTBTO a budú sprístupnené signatárskym štátom CTBT s cieľom umožniť nezávislé posúdenie založené na údajoch monitorovania komínov. Tieto nástroje budú takisto podporovať konfigurovateľnú konfiguráciu siete medzinárodného monitorovacieho systému pre vzácne plyny.

3.   Prínos a výsledok

Testovaním systému zníženia emisií xenónu vykonávaným v plnom rozsahu v rôznych prevádzkových podmienkach sa umožní definitívne navrhnutie konkrétneho technického riešenia na zmiernenie emisií xenónu zo zariadení na rádiofarmaceutickú výrobu. Zlepšením výkonnosti siete medzinárodného monitorovacieho systému pre vzácne plyny sa signatárskym štátom CTBT poskytnú monitorovacie údaje vyššej kvality, pokiaľ ide o overovacie hodnoty CTBT.

Zložka 6: Zvýšenie rozsahu testov pre aplikácie Medzinárodného dátového strediska

1.   Všeobecný kontext

Jednotkové, integračné a regresné testovanie v Medzinárodnom dátovom stredisku je opakujúcou sa, vysoko špecializovanou a časovo náročnou úlohou v rámci údržby vlnových a rádionuklidových aplikácií. Rozsiahle testovanie je potrebné ako súčasť zavedenia novej verzie operačného systému, vydania novej verzie aplikácie alebo zmeny konfigurácie existujúceho softvéru.

Keďže tento softvér je pomerne zložitý, môže sa prevádzkovať v tisíckach rôznych konfigurácií a jeho fungovanie často závidí od prístupu k disku a k databáze, pričom vývoj testov je tiež zložitý. Väčšina testovaní sa doteraz vykonala prostredníctvom experta domény, ktorý prevádzkoval softvér v bežných konfiguráciách, preskúmal výsledky a porovnal ich s predchádzajúcimi a očakávanými výsledkami. Tento manuálny proces je zriedka možné zopakovať a vo veľkej miere závisí od dostupnosti ľudských zdrojov, ako aj odborných znalostí o doméne.

Na riešenie týchto problémov začala prípravná komisia v novembri 2013 projekt na identifikáciu a vykonávanie testovacieho rámca s otvorenými zdrojmi, ktorý by umožnil uskutočňovať testy v priebežnom automatickom režime. Ide o trojročnú zmluvu, ktorá bola parafovaná v novembri 2013 a má sa skončiť v novembri 2016. Prípravná komisia má už zmluvne zabezpečené služby na vývoj softvéru pre túto prácu. Finančné prostriedky Únie sa majú použiť na pokrytie posledného voliteľného rozšírenia tejto existujúcej zmluvy, ktoré bude prebiehať od januára do novembra 2016. Rámcom automatického nepretržitého testovania sa má tiež uľahčiť vytváranie a udržiavanie súboru testov a vypracovať počiatočný súbor integračných testov pre komponenty automatického vlnového spracovania.

Projekt v súčasnosti napreduje podľa plánu. Dokončil sa dokument požiadaviek na systém a určili sa dva balíky slobodného softvéru (Jenkins a FitNesse), ktoré spoločne spĺňajú požiadavky prípravnej komisie.

2.   Rozsah projektu

Cieľom tohto projektu je nadviazať na vykonávanie rámca automatického nepretržitého testovania zvýšením pokrytia kódu prostredníctvom rozvoja jednotkových testov regresie a integrácie najmä v oblastiach vlnového sieťového spracúvania, softvéru pre rádionuklidy a šírenia produktov a údajov.

3.   Prínos a výsledok

Táto činnosť pomôže zaviesť opakovateľné postupy kontroly kvality a zvýši účinnosť operácií zavádzania softvéru Medzinárodného dátového strediska. Výsledkom bude vyššia kvalita automatického vlnového a rádionuklidového softvéru a v konečnom dôsledku lepšie služby pre členské štáty CTBTO, najmä pokiaľ ide o šírenie údajov, produktov a softvéru.

Okruh 2: Zlepšenia hardvéru a softvéru systému multispektrálneho zobrazovania vrátane infračervených meraní (MSIR) pre inšpekcie na mieste

1.   Všeobecný kontext

Systém MSIR, ktorý vyvinul dočasný technický sekretariát prostredníctvom financovania podľa rozhodnutia 2012/699/SZBP doplneného materiálnym príspevkom pre cvičenie IFE14, má možnosť získavať informácie o spektre z leteckej platformy v rozsahu od viditeľného až po tepelné infračervené žiarenie. Systém je súborom snímačov na stabilizovanej základni, podporných nástrojov, ako aj nástrojov na spracovanie s cieľom získať informácie relevantné pre inšpekcie na mieste.

Okrem toho prvky systému vrátane softvéru pre plánovanie misií, inerciálnej meracej jednotky, kontroly systému, pomocného pilotného systému a navigačného systému prevádzkovateľa, ako aj videokamery sa integrovali a testovali v rámci systému leteckého gama spektrometra dočasného technického sekretariátu, ktorý umožňuje získavanie údajov na vopred určených letových trasách. Tieto prvky sú k dispozícii aj pre ďalšie letecké operácie inšpekcií na mieste vrátane počiatočných preletov a leteckého magnetického prieskumu.

2.   Rozsah projektu

Cieľom je rozšíriť možnosti systému MSIR a na tento účel posilniť schopnosti inšpekčného tímu na detekciu vlastností relevantných pre inšpekcie na mieste. Systém MSIR bol navrhnutý tak, aby sa dal modulovať, a dodatočné zložky možno pridať, ak a keď to bude finančne možné. Testovaním zo strany dočasného technického sekretariátu sa preukázal význam ďalších snímačov MSIR, ktoré by dopĺňali existujúci systém skupiny snímačov. Tento návrh sa usiluje o doplnenie systému prostredníctvom pridania špecializovaných snímačov:

a)   Prístroj multispektrálneho snímača

Testovaním zo strany dočasného technického sekretariátu pri použití systému materiálnych príspevkov sa preukázal význam získania údajov v diskrétnych spektrálnych pásmach v rámci blízkeho, ako aj krátkovlnového infračerveného žiarenia. Okrem toho účastníci na dvoch zasadnutiach expertov na inšpekcie na mieste v rokoch 2011 a 2012 zdôraznili schopnosť detekcie v tejto časti spektra ako kľúčovú požiadavku leteckého systému MSIR. Tento prvok ako taký je kľúčovým prvkom návrhu.

Hardvér poskytnutý ako materiálny príspevok, ktorý bol použitý počas cvičenia IFE14, nie je pre dočasný technický sekretariát dostupný ako dlhodobá pôžička a vzhľadom na používanie týchto zariadení počas takmer celého roka je malá pravdepodobnosť získania podobného zariadenia prostredníctvom zmluvy o pôžičke zo signatárskych štátov CTBT. Preto sa návrh usiluje zaobstarať hotový multispektrálny nástroj plne integrovaný s existujúcimi zložkami, ktorý je schopný rozpoznať vlastnosti relevantné pre inšpekcie na mieste v rámci blízkeho, ako aj krátkovlnového infračerveného žiarenia.

b)   Prístroj na meranie vzdialenosti

Ako sa preukázalo počas rôznych skúšok v teréne, prístroj na meranie vzdialenosti laserom so skenovacou funkciou inštalovaný na leteckej platforme ponúka pre inšpekčný tím značné výhody. Systém MSIR v súčasnosti nie je schopný získavať údaje o teréne, ale je spôsobilý poskytovať takéto údaje prostredníctvom pridania skenovacieho prístroja na meranie vzdialenosti laserom. Takýmto prístrojom by sa:

umožnilo rýchle získavanie údajov o povrchu a výške terénu, ktoré môžu určiť vlastnosti relevantné pre inšpekcie na mieste prekryté vegetáciou,

uľahčila korekcia ďalších údajov MSIR a uľahčilo vytváranie produktov ortorektifikačných snímok,

umožnilo vytváranie 3D modelov, ktorými by sa ďalej uľahčil rozhodovací proces v rámci tímu pre inšpekcie na mieste a podporilo plánovanie misií.

Takýto prístroj by sa okrem toho, že by slúžil systému MSIR, mohol použiť aj ako pomocná zložka systému merania aktivity rádionuklidov na účely poskytovania presných údajov prieskumu povrchu s cieľom korigovať gama údaje získané počas preletov. Takýto prístroj by bol obzvlášť užitočný v oblasti vysokého reliéfu terénu (ako tomu bolo počas cvičenia IFE14).

3.   Prínos a výsledok

Účinnejším a efektívnejším systémom MSIR sa posilní práca inšpektorov počas inšpekcií na mieste. Preto sa ním podporuje politika Únie a jej odhodlanie zabezpečiť nadobudnutie platnosti CTBT. Okrem toho je projekt schopný dopĺňať a posilňovať priemysel leteckých senzorov v Európe. V Únii existuje niekoľko spoločností, ktoré poskytujú produkty v tejto oblasti.

Okruh 3: Osvetová činnosť a budovanie kapacít na úrovni jednotlivých krajín

Tento okruh pozostáva z týchto dvoch zložiek:

Zložka 1

:

Odborná príprava a pracovné semináre v juhovýchodnej Ázii, Tichomorí a na Ďalekom východe, ako aj na Blízkom východe a v južnej Ázii, údržba systému budovania kapacít a kontakty s vedeckými a politickými/diplomatickými komunitami

Zložka 2

:

Rozšírená ponuka NDC-in-a-Box

Zložka 1: Odborná príprava a pracovné semináre v juhovýchodnej Ázii, Tichomorí a na Ďalekom východe, ako aj na Blízkom východe a v južnej Ázii, údržba systému budovania kapacít a kontakty s vedeckými a politickými/diplomatickými komunitami

1.   Všeobecný kontext

Dočasný technický sekretariát úspešne pracoval na budovaní kapacít na systematickú podporu národných dátových stredísk (NDC) a oprávnených používateľov v regiónoch Afriky, Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti, východnej Európy a v častiach juhovýchodnej Ázie, Tichomoria a Ďalekého východu. Dosiahnuté pozitívne výsledky sa výrazne posilnili prostredníctvom podpory Únie. Logicky by malo nasledovať rozšírenie takéhoto budovania kapacít na úrovni jednotlivých krajín aj na ďalšie krajiny juhovýchodnej Ázie, Tichomoria a Ďalekého východu a na regióny Blízkeho východu a južnej Ázie. Okrem toho systémy budovania kapacít zavedené vo viacerých krajinách (40 systémov, pričom 20 sa pripravuje) sú nevyhnutné na udržanie kapacít, ale mnohokrát trpia technickými ťažkosťami, často v dôsledku ťažkých miestnych klimatických alebo infraštrukturálnych podmienok. Na dosiahnutie plného využitia prínosov budovania kapacít na úrovni jednotlivých krajín je potrebná určitá miera údržby týchto systémov. Interakcia na úrovni expertov s prípravnou komisiou je kľúčovým prostriedkom na zachovanie politickej podpory a technickej odbornosti vo všetkých aspektoch CTBT. Séria pravidelných konferencií a akademických, diplomatických a vedeckých osvetových podujatí (ako napríklad bienálna konferencia o vede a technike CTBT, regionálne semináre a konferencie CTBT, kurzy verejnej politiky CTBT a vedecké semináre) slúžili na vybudovanie a udržanie dôveryhodnosti overovacieho režimu a na zdôraznenie významu CTBT ako základného kameňa globálneho režimu nešírenia a odzbrojenia. Tieto činnosti sú tiež užitočným prostriedkom na angažovanie štátov uvedených v prílohe 2 k CTBT, ktoré ale CTBT neratifikovali, s cieľom presadzovať nadobudnutie platnosti CTBT.

2.   Rozsah projektu

Tento podprojekt posilňuje predošlé úsilie o budovanie technických kapacít na úrovni jednotlivých krajín prostredníctvom podpory odbornej prípravy a seminárov v regiónoch juhovýchodnej Ázie, Tichomoria a Ďalekého východu, ako aj Blízkeho východu a južnej Ázie v záujme presadzovania účinnej účasti na CTBT zo strany krajín v týchto regiónoch. Osobitný dôraz sa kladie na odbornú prípravu analytikov rádionuklidov na základe softvéru, ktorý sa pridal do ponuky NDC-in-a-Box v roku 2013. Týmto dvom regiónom sa bude venovať primeraná pozornosť pri výbere príjemcov podľa činností zahrnutých do deviateho projektu, ktorý je venovaný rozšírenej ponuke softvéru NDC-in-a-box a jej kľúčovému prvku SeisComp3. Jedným z hlavných cieľov tohto úsilia je podporovať signatárske štáty CTBT pri integrácii spracovania medzinárodného monitorovacieho systému (IMS) s vnútroštátnymi a regionálnymi seizmickými sieťami a pri zlučovaní bežných rutinných činností, ako je monitorovanie miestneho a regionálneho seizmického nebezpečenstva, s monitorovaním jadrových výbuchov zo strany zariadení, v ktorých pôsobia NDC. Budú sa hľadať prepojenia s ďalšími dvoma podprojektami v rámci tohto návrhu, napríklad prostredníctvom využitia vhodných spoločných materiálov pri odbornej príprave a seminároch a pri zhromažďovaní poznatkov získaných na úrovni jednotlivých krajín.

Bude sa poskytovať nápravná technická podpora pre systémy budovania kapacít, ktoré sa skutočne využívajú na úrovni krajín, no ktoré v dôsledku menších technických prekážok, ako je napríklad zabezpečenie primeranej dostupnosti internetu, nefungujú správne.

Tento podprojekt tiež zvýši informovanosť a chápanie CTBT v akademickej obci a v radoch politických pracovníkov a osôb, ktoré prijímajú rozhodnutia, najmä v štátoch uvedených v prílohe 2 k CTBT, ktoré ale CTBT neratifikovali, ponúkaním školení a programov odbornej prípravy o otázkach CTBT, predovšetkým o vedeckých a technických aspektoch CTBT. Osobitná pozornosť sa zameria na rozvojové krajiny a štáty uvedené v prílohe 2 k CTBT, ktoré ale CTBT neratifikovali, v súlade so stratégiami dočasného technického sekretariátu týkajúcimi sa nadobudnutia platnosti CTBT a jej všeobecného uplatňovania.

3.   Prínos a výsledok

Činnosti sú v súlade s cieľmi Únie, keďže podporujú posilnenú globálnu bezpečnosť zvyšovaním povedomia a chápania v súvislosti s CTBT a podporovaním spoločnej pozície 2003/805/SZBP, ako aj zintenzívňovaním kontaktov so štátmi uvedenými v prílohe 2 k CTBT, budovaním kapacít na úrovni jednotlivých krajín, čo zahŕňa aj osvetu v regiónoch juhovýchodnej Ázie, Tichomoria a Ďalekého východu, ako aj regiónoch Blízkeho východu a južnej Ázie.

Zložka 2: Rozšírená ponuka NDC-in-a-Box

1.   Všeobecný kontext

V roku 2013 sa prípravná komisia usilovala o rozšírenie súčasnej ponuky NDC-in-a-Box dodatočným softvérom, ktorý by používateľom umožnil ľahšie skombinovať údaje zo siete IMS s údajmi z miestnych a vnútroštátnych staníc, ako aj o výrazné zlepšenie spracovateľskej kapacity národných dátových stredísk (NDC). V rámci tohto úsilia sa v decembri 2013 podpísala licenčná zmluva s nemeckým výskumným strediskom pre geologické vedy v Postupime (Helmholtz-Centre Potsdam GFZ), čo prípravnej komisii umožňuje distribuovať softvér SeisComp3 ako súčasť ponuky NDC-in-a-Box svojim autorizovaným používateľom na účely spracovania a analýzy údajov medzinárodného monitorovacieho systému. V súčasnosti sa dokončil vývoj softvéru zameraný na poskytnutie prvej verzie rozšírenej ponuky NDC-in-a-Box na alfa testovanie a prebieha testovanie zo strany národných dátových stredísk. Diskutovalo sa o rámci pre rozšírenú ponuku NDC-in-a-Box a spresnili sa požiadavky, ktoré zástupcovia národných dátových stredísk (NDC) počas zasadnutí DPSS v rámci seminára NDC 2014, ktorý sa uskutočnil vo Viedni (12. až 16. mája), označili za prijateľné. Na konci projektu budú mať tí istí zástupcovia NDC, ktorí uskutočňujú alfa testovanie, príležitosť otestovať distribúciu nového softvéru na svojich lokalitách. Záujem členských štátov CTBTO o vymedzovanie požiadaviek a testovanie bol napriek časovým a materiálnym obmedzeniam, ktoré sa kládli na zástupcov NDC zúčastnených na projekte, obrovský.

2.   Rozsah projektu

V rámci tohto podprojektu sa bude tiež konsolidovať nová rozšírená ponuka balíka NDC-in-a-Box, aby sa uľahčilo jej prijímanie zo strany národných dátových stredísk (NDC), pričom sa zabezpečí súlad s prepracovaním softvéru IDC. Patria sem tieto zložky: a) zohľadňovanie spätnej väzby získanej počas alfa testovania riešením zistených problémov a drobným vylepšovaním softvéru na základe požiadaviek účastníkov alfa testovania. Výsledkom tejto práce by malo byť vydanie prvej oficiálnej verzie rozšírenej ponuky NDC-in-a-Box; b) zohľadňovanie potrieb odbornej prípravy v radoch národných dátových stredísk (NDC), predovšetkým v súvislosti s novovyvinutými nástrojmi, ktoré sa majú zahrnúť do rozšírenej ponuky NDC-in-a-Box a s balíkom SeisComp3. To sa dosiahne prostredníctvom dvoch kurzov odbornej prípravy analytikov NDC pre vlnové údaje a dvoch kurzov odbornej prípravy venovaných balíku SeisComp3, ako aj prostredníctvom terénnych misií expertov v NDC, ktoré potrebujú podporu na mieste.

3.   Prínos a výsledok

Činnosti sú v súlade s cieľmi Únie, keďže podporujú posilnenú globálnu bezpečnosť zvyšovaním povedomia a chápania v súvislosti s CTBT a podporovaním spoločnej pozície 2003/805/SZBP, ako aj zintenzívňovaním kontaktov so štátmi uvedenými v prílohe 2 k CTBT, budovaním kapacít na úrovni jednotlivých krajín, čo zahŕňa aj údržbu systémov budovania kapacít, ako aj rozsiahlejšie prijímanie softvéru NDC-in-a-Box.

III.   TRVANIE

Celková odhadovaná dĺžka realizácie projektov je 24 mesiacov.

IV.   PRÍJEMCOVIA

Príjemcami projektov, ktoré sa budú podporovať v rámci tohto rozhodnutia, sú všetky signatárske štáty CTBT, ako aj prípravná komisia.

V.   VYKONÁVACÍ SUBJEKT

Technickým vykonávaním projektov bude poverená prípravná komisia. Projekty budú priamo realizovať pracovníci prípravnej komisie, experti zo signatárskych štátov CTBT a zmluvní dodávatelia. Plánuje sa využitie finančných prostriedkov na najatie konzultanta pre riadenie projektu, ktorý bude zodpovedať za: poskytovanie pomoci prípravnej komisii pri vykonávaní tohto rozhodnutia; povinnosti podávať správy počas celého vykonávacieho obdobia vrátane záverečnej podrobnej správy a záverečnej finančnej správy; spravovanie archívu všetkých dokumentov súvisiacich s týmto rozhodnutím, predovšetkým na účely možných kontrolných misií; zabezpečenie viditeľnosti Únie vo všetkých aspektoch; zabezpečenie toho, aby všetky činnosti zahŕňajúce finančné prostriedky, právne aspekty a verejné obstarávanie boli v súlade s dohodou o financovaní uvedenou v článku 3 ods. 3 tohto rozhodnutia; a zabezpečenie toho, aby všetky informácie vrátane informácií týkajúcich sa rozpočtu boli úplné, presné a včas poskytované.

Vykonávanie projektov bude prebiehať v súlade s finančnou a administratívnou rámcovou dohodou a s dohodou o financovaní uvedenou v článku 3 ods. 3 tohto rozhodnutia, ktorú uzavrú Európska komisia a prípravná komisia.

VI.   ÚČASTNÍCI Z TRETÍCH STRÁN

Expertov z prípravnej komisie a zo signatárskych štátov CTBT možno považovať za účastníkov z tretích strán. Budú pracovať podľa štandardného pracovného postupu pre expertov prípravnej komisie.


13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/96


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/1838

z 12. októbra 2015,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/391/SZBP na podporu praktického vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 22. júla 2013 prijala rozhodnutie 2013/391/SZBP (1).

(2)

V rozhodnutí 2013/391/SZBP sa pre projekty v ňom upravené (ďalej len „projekty“) stanovuje obdobie 24 mesiacov od dátumu uzavretia dohody o financovaní medzi Komisiou a sekretariátom OSN (Úrad pre otázky odzbrojenia).

(3)

Výkonná agentúra, konkrétne Úrad OSN pre otázky odzbrojenia (UNODA) 4. júna 2015 požiadala Úniu o schválenie predĺženia vykonávacieho obdobia do 25. apríla 2016, aby bolo možné pokračovať v realizácii projektov aj po uplynutí počiatočnej lehoty.

(4)

Vo svojej žiadosti zo 4. júna 2015 UNODA uviedla, že pokračovanie projektov by sa mohlo realizovať bez akéhokoľvek vplyvu na zdroje.

(5)

Účinnosť rozhodnutia 2013/391/SZBP by sa preto mala predĺžiť s cieľom umožniť úplné vykonanie projektov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2013/391/SZBP sa týmto mení takto:

1)

V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie stráca účinnosť 25. apríla 2016.“

2)

V prílohe sa bod 6 nahrádza takto:

„6.   TRVANIE

Toto rozhodnutie stratí účinnosť 25. apríla 2016.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 12. októbra 2015

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/391/SZBP z 22. júla 2013 na podporu praktického vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov (Ú. v. EÚ L 198, 23.7.2013, s. 40).