ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 243

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
18. septembra 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1525 z 9. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

1

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES ( Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011 )

13

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 z 15. mája 2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie ( Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014 )

14

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

18.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/1525

z 9. septembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 33 a 325,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť, aby sa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 (2) vzťahovalo na všetky možné pohyby tovaru v súvislosti s colným územím Únie, je vhodné spresniť vymedzenia „colných predpisov“ a „dopravcov“, pokiaľ ide o pojmy vstup a výstup tovaru.

(2)

V záujme ďalšieho posilnenia správnych postupov a postupov v trestnom konaní pri riešení nezrovnalostí je potrebné zabezpečiť, aby sa dôkazy získané prostredníctvom vzájomnej pomoci mohli považovať za prípustné v konaniach pred správnymi a súdnymi orgánmi členského štátu dožadujúceho orgánu.

(3)

Pre lepšiu zrozumiteľnosť, konzistentnosť a transparentnosť je nevyhnutné konkrétnejšie určiť orgány, ktoré by mali mať prístup k zoznamom vytvoreným na základe nariadenia (ES) č. 515/97. Na tento účel by sa mal vytvoriť jednotný odkaz na príslušné orgány. Priamy prístup uvedených orgánov je dôležitou podmienkou účinného vykonávania vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráce medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach.

(4)

Údaje týkajúce sa pohybu kontajnerov umožňujú určiť podvody v súvislosti s tovarom, ktorý sa presúva na colné územie Únie a von z neho. Tieto údaje pomáhajú pri prevencii, vyšetrovaní a stíhaní operácií, ktoré predstavujú alebo sa javia ako porušovanie colných predpisov. S cieľom zhromaždiť a používať čo najúplnejší súbor údajov bez potenciálneho negatívneho účinku na malé a stredné podniky v sektore špeditérskych služieb je potrebné, aby dopravcovia poskytovali členským štátom údaje týkajúce sa pohybu kontajnerov, ak tieto údaje zbierajú v elektronických formátoch prostredníctvom svojich systémov sledovania zariadení alebo si tieto údaje nechávajú uchovávať vo svojom mene. Takéto údaje by sa mali zasielať priamo do jednotného zoznamu, ktorý na tento účel vytvorila Komisia.

(5)

V záujme zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa je Únia povinná bojovať proti colným podvodom a tak prispievať k plneniu cieľa vnútorného trhu, ktorým je mať bezpečné výrobky s pravými osvedčeniami o pôvode.

(6)

Odhalenie podvodu v podstatnej miere závisí od identifikácie a krížovej analýzy relevantných súborov operačných údajov. Preto je potrebné vytvoriť na úrovni Únie zoznam obsahujúci údaje o dovoze, vývoze a tranzite tovaru vrátane tranzitu tovaru v rámci členských štátov a priamych vývozov. Na tento účel by mala Komisia systematicky replikovať údaje zo zdrojov prevádzkovaných Komisiou do zoznamu dovozov, vývozov a tranzitov a členské štáty mali by mať možnosť poskytovať Komisii údaje týkajúce sa tranzitu tovaru v rámci členského štátu a priamych vývozov, a to v závislosti od dostupnosti údajov a infraštruktúry členských štátov v oblasti informačných technológií.

(7)

Zavedenie elektronických colných systémov v roku 2011 na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES (3), v rámci ktorých si podkladové dokumenty o dovoze a vývoze už neponechávajú colné orgány, ale hospodárske subjekty, viedlo k omeškaniam vo vyšetrovaniach vedených Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v colnej oblasti, pretože pri získavaní týchto dokumentov sa OLAF spolieha na pomoc uvedených orgánov. Okrem toho trojročná premlčacia lehota na vymáhanie colného dlhu predstavuje ďalšie prekážky brániace úspešnému vedeniu vyšetrovaní. V záujme urýchlenia vedenia vyšetrovaní v colnej oblasti by sa mal okrem iných možností, ktoré má Komisia pri získavaní informácií týkajúcich sa vyhlásení, spresniť postup, podľa ktorého si môže Komisia vyžiadať od členských štátov podkladové dokumenty k dovozným a vývozným vyhláseniam.

(8)

S cieľom zabezpečiť dôvernosť a zvýšiť bezpečnosť údajov vložených do zoznamov zriadených na základe tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 515/97 by sa malo stanoviť obmedzenie prístupu k uvedeným údajom len na konkrétnych užívateľov a na vymedzené účely.

(9)

V nariadení (ES) č. 515/97 sa ustanovuje spracúvanie údajov. Takéto spracúvanie sa môže takisto vzťahovať na osobné údaje a malo by sa vykonávať v súlade s právom Únie. Spracúvanie osobných údajov by sa malo najmä vykonávať spôsobom, ktorý je v súlade s účelom uvedeného nariadenia, a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (4) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5), a predovšetkým s požiadavkami Únie týkajúcimi sa kvality údajov, primeranosti, obmedzenia účelu a práv na informácie a prístup, opravu, vymazanie a zablokovanie osobných údajov, s organizačnými a technickými opatreniami a s medzinárodnými prenosmi osobných údajov. Zaviesť by sa malo osobitné ustanovenie na obmedzenie prístupu k vloženým údajom iba na konkrétnych užívateľov, aby sa tiež zabezpečila dôvernosť vložených údajov.

(10)

Komisia a členské štáty by mali chrániť dôvernosť obchodných informácií a mali by zabezpečiť dôverné zaobchádzanie s informáciami, ktoré sa vymieňajú prostredníctvom zoznamu predkladaných správ o stave kontajnerov a zoznamu dovozov, vývozov a tranzitov.

(11)

S cieľom zabezpečiť aktuálnosť informácií a zaručiť právo na transparentnosť a právo dátových subjektov na informácie stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001 a smernici 95/46/ES by sa malo Komisii umožniť zverejňovať na internete aktualizácie zoznamov príslušných orgánov, ktoré členské štáty a útvary Komisie určili ako orgány oprávnené k prístupu do CIS.

(12)

Spracúvanie osobných údajov na účely nariadenia (ES) č. 515/97 a všetkých delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe by malo dodržiavať základné právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života upravené v článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a právo na ochranu osobných údajov upravené v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie. Takéto delegované a vykonávacie akty by mali takisto zabezpečiť, aby sa akékoľvek spracúvanie osobných údajov uskutočňovalo v súlade so smernicou 95/46/ES a nariadením (ES) č. 45/2001.

(13)

Pre lepšiu konzistentnosť dohľadu nad ochranou údajov by mal európsky dozorný úradník pre ochranu údajov úzko spolupracovať so spoločným dozorným orgánom zriadeným podľa rozhodnutia Rady 2009/917/SVV (6) s cieľom zabezpečiť koordináciu auditov CIS.

(14)

Ustanovenia upravujúce uchovávanie údajov v CIS majú často za následok neodôvodniteľné straty informácií. Príčinou je skutočnosť, že členské štáty z dôvodu súvisiacej administratívnej náročnosti a nedostatku náležitých zdrojov nevykonávajú ročné preskúmania systematicky. Je preto nevyhnutné zjednodušiť postup upravujúci uchovávanie údajov v CIS, a to zrušením povinnosti ročného preskúmania údajov a stanovením maximálnej doby uchovávania na päť rokov, ktorú možno na základe odôvodnenia predĺžiť o ďalšie dva roky, čo zodpovedá lehotám stanoveným pre zoznamy vytvorené na základe nariadenia (ES) č. 515/97. Uvedená doba je nevyhnutná vzhľadom na dlhotrvajúce postupy na spracovanie nezrovnalostí a vzhľadom na skutočnosť, že uvedené údaje sú potrebné na vykonávanie spoločných colných operácií a vyšetrovaní.

(15)

V záujme zlepšenia možností analýzy podvodov a jednoduchšieho vykonávania vyšetrovaní by sa údaje o súčasných vyšetrovacích spisoch uložené v identifikačnej databáze colných spisov mali anonymizovať, ak uplynul jeden rok od posledného zistenia, a mali by sa potom uchovávať vo forme, v ktorej už nie je možné dátový subjekt identifikovať.

(16)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zlepšenie odhaľovania, vyšetrovania a prevencie colných podvodov v Únii nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu alebo dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(17)

Dopravcovia, ktorí sú v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v súvislosti s poskytovaním údajov o pohybe kontajnerov viazaní súkromnými zmluvami, by mali mať možnosť odkladu pri uplatňovaní ich povinnosti predkladať správy o stave kontajnerov (Container Status Messages – CSM), aby mohli nanovo dojednať svoje zmluvy a zabezpečiť zlučiteľnosť budúcich zmlúv s povinnosťou poskytovať údaje členským štátom.

(18)

Nariadením (ES) č. 515/97 sa Komisii udeľujú právomoci na účely vykonávania niektorých ustanovení uvedeného nariadenia. V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné právomoci, ktoré boli Komisii udelené uvedeným nariadením, zosúladiť s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(19)

S cieľom doplniť určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 515/97 a najmä spresniť informácie, ktoré sa majú vložiť do CIS, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ na účely určenia operácií súvisiacich s uplatňovaním poľnohospodárskych právnych predpisov, v prípade ktorých je potrebné vložiť informácie do CIS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a prípadne so zástupcami podnikov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(20)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 515/97 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o častosť predkladania správ CSM, formát údajov CSM, spôsob prenosu správ CSM a špecifické položky, ktoré sa majú zahrnúť do CIS pre každú kategóriu, v ktorej by sa mali vložiť údaje. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (7). Pri prijímaní vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(21)

Uskutočnili sa konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 11. marca 2014 vydal stanovisko.

(22)

Nariadenie (ES) č. 515/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 515/97 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa odsek 1 mení takto:

a)

prvá zarážka sa nahrádza takto:

„—

‚colné predpisy‘ znamenajú colné predpisy vymedzené v článku 5 bode 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (8),

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).“;"

b)

dopĺňajú sa tieto zarážky:

„—

‚colné územie Únie‘ znamená colné územie Únie vymedzené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 952/2013,

‚dopravcovia‘ znamenajú osoby v zmysle článku 5 bodu 40 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“

2.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Bez toho, aby bol dotknutý článok 51, informácie vrátane dokladov, overených kópií dokladov, potvrdení, všetkých listín alebo rozhodnutí vydaných správnymi orgánmi, správ a akýchkoľvek dôverných informácií, ktoré pracovníci dožiadaného orgánu získajú a oznámia dožadujúcemu orgánu v priebehu poskytovania pomoci stanovenej v článkoch 4 až 11, môžu tvoriť prípustné dôkazy rovnakým spôsobom, ako keby boli získané v členskom štáte, v ktorom konanie prebieha:

a)

v správnom konaní členského štátu dožadujúceho orgánu vrátane následných odvolacích konaní;

b)

v súdnom konaní členského štátu dožadujúceho orgánu, ak dožiadaný orgán výslovne neuvedie inak v čase oznámenia informácií.“

3.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Bez toho, aby bol dotknutý článok 51, informácie vrátane dokladov, overených kópií dokladov, potvrdení, všetkých listín alebo rozhodnutí vydaných správnymi orgánmi, správ a akýchkoľvek dôverných informácií, ktoré pracovníci oznamujúceho orgánu získajú a oznámia prijímajúcemu orgánu v priebehu poskytovania pomoci stanovenej v článkoch 13 až 15, môžu tvoriť prípustné dôkazy rovnakým spôsobom, ako keby boli získané v členskom štáte, v ktorom konanie prebieha:

a)

v správnom konaní členského štátu prijímajúceho orgánu vrátane následných odvolacích konaní;

b)

v súdnom konaní členského štátu prijímajúceho orgánu, ak oznamujúci orgán výslovne neuvedie inak v čase oznámenia informácií.“

4.

Článok 18a sa mení takto:

a)

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov a s cieľom pomáhať orgánom uvedeným v článku 29 pri zisťovaní pohybu tovaru, ktorý je predmetom operácií potenciálne porušujúcich colné a poľnohospodárske právne predpisy, ako aj dopravných prostriedkov, a to vrátane kontajnerov používaných na tento účel, Komisia vytvorí a spravuje zoznam údajov oznamovaných dopravcami (ďalej len ‚zoznam dopravy‘). Uvedené orgány majú k zoznamu dopravy priamy prístup. Zoznam môžu použiť len na účely tohto nariadenia, a to aj v prípade analýzy údajov a výmeny informácií.

2.   V rámci spravovania zoznamu dopravy je Komisia oprávnená:

a)

mať prístup k údajom alebo získavať a uchovávať ich obsah akýmkoľvek spôsobom alebo akoukoľvek formou a použiť tieto údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti práv duševného vlastníctva. Komisia zabezpečí primeranú ochranu vrátane technických a organizačných opatrení, ako aj požiadaviek transparentnosti týkajúcich sa dátových subjektov. Dátové subjekty majú právo na prístup a opravu údajov;

b)

porovnať údaje, ktoré sú sprístupnené v zozname alebo získané zo zoznamu dopravy, indexovať ich a doplniť ich z iných zdrojov údajov a analyzovať takéto údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9);

c)

dať údaje zo zoznamu dopravy k dispozícii orgánom uvedeným v článku 29 tohto nariadenia s využitím technológie elektronického spracovania údajov.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).“;"

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Pre pohyb kontajnerov uvedený v odseku 3 tohto článku Komisia vytvorí a spravuje zoznam predkladaných správ o stave kontajnerov (ďalej len ‚zoznam CSM‘). Orgány uvedené v článku 29 majú k zoznamu CSM priamy prístup. Dopravcovia uvedení v odseku 1 tohto článku, ktorí uchovávajú údaje o pohybe a stave kontajnerov alebo si tieto údaje nechávajú uchovávať vo svojom mene, predkladajú colným orgánom členských štátov správy o stave kontajnerov (CSM) v týchto prípadoch:

a)

kontajnery, ktoré sa majú námorným plavidlom prepraviť na colné územie Únie z tretej krajiny, s výnimkou:

kontajnerov, ktoré majú zostať na palube toho istého námorného plavidla počas jeho plavby a majú vystúpiť z colného územia Únie na palube tohto námorného plavidla, a

kontajnerov, ktoré majú byť vyložené a naložené na to isté námorné plavidlo počas jeho plavby, aby bolo možné vyložiť alebo naložiť iný tovar, a majú vystúpiť z colného územia Únie na palube tohto námorného plavidla;

b)

v prípade zásielok tovaru v kontajneroch prepravovaných námorným plavidlom z colného územia Únie do tretej krajiny, na ktoré sa vzťahuje:

článok 2 smernice Rady 92/84/EHS (10);

článok 2 smernice Rady 2011/64/EÚ (11); alebo

článok 2 ods. 1 smernice Rady 2003/96/ES (12).

Údaje zasielajú dopravcovia priamo do zoznamu CSM.

(10)  Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 29)."

(11)  Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 176, 5.7.2011, s. 24)."

(12)  Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51).“;"

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„5.   Správy CSM sa predkladajú:

a)

od okamihu, keď bol kontajner podľa hlásenia naposledy prázdny pred prepravou na colné územie Únie alebo z colného územia Únie, až do okamihu, keď je opäť nahlásený ako prázdny;

b)

za obdobie najmenej troch mesiacov pred fyzickým vstupom na colné územie Únie a jedného mesiaca po vstupe na colné územie Únie, ak konkrétne správy CSM potrebné na určenie udalostí súvisiacich s príslušným prázdnym kontajnerom nie sú v elektronických záznamoch dopravcov k dispozícii; alebo

c)

za obdobie najmenej troch mesiacov po výstupe z colného územia Únie, ak konkrétne správy CSM potrebné na určenie udalostí súvisiacich s príslušným prázdnym kontajnerom nie sú v elektronických záznamoch dopravcov k dispozícii.

6.   Dopravcovia predkladajú správy CSM za ďalej uvedené alebo rovnocenné udalosti, pokiaľ sú tieto udalosti nahlasujúcemu dopravcovi známe a údaje o takých udalostiach boli vygenerované, zozbierané alebo uchované v ich elektronických záznamoch:

potvrdenie o rezervácii,

príchod do nakladacieho alebo vykladacieho zariadenia,

odchod z nakladacieho alebo vykladacieho zariadenia,

nakládka alebo vykládka z dopravného prostriedku,

pokyny pre plnenie alebo vyprázdňovanie,

potvrdenie plnenia alebo vyprázdnenia,

pohyb medzi terminálmi,

prehliadka pri termináli,

odoslanie na rozsiahlu opravu.

Každý členský štát stanoví sankcie za nesplnenie povinnosti poskytnúť údaje alebo za poskytnutie neúplných alebo nepravdivých údajov. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

7.   V rámci Komisie sú na spracovanie osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje odsek 2 písm. b) a c), splnomocnení iba určení analytici.

Osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na zisťovanie pohybu tovaru uvedeného v odseku 1 sa bezodkladne vymažú alebo anonymizujú. V žiadnom prípade sa nemôžu uchovávať dlhšie ako tri roky.

Komisia vykoná primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate alebo neoprávnenému zverejneniu, zmene a prístupu alebo iným neoprávneným formám spracovania.

8.   Údaje získané od dopravcov sa uchovávajú iba po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli vložené, a nesmú sa uchovávať dlhšie ako päť rokov.

9.   Komisia a členské štáty chránia dôvernosť obchodných informácií získaných od dopravcov.

Komisia a členské štáty uplatňujú v prípade svojich určených expertov v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie najvyššiu úroveň technických, organizačných a personálnych bezpečnostných pravidiel zachovávania služobného tajomstva alebo iných rovnocenných povinností zachovávania dôvernosti.

Komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa dodržiavali požiadavky iných členských štátov na dôverné zaobchádzanie s informáciami, ktoré sa vymieňajú prostredníctvom zoznamu CSM.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 18c

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov ustanovenia, ktoré sa týkajú častosti predkladania správ CSM, formátu údajov v správach CSM a spôsobu prenosu správ CSM.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 43a ods. 2 do 29. februára 2016.“

6.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 18d

1.   Komisia vytvorí a spravuje zoznam (ďalej len ‚zoznam dovozov, vývozov a tranzitov‘) obsahujúci údaje o:

a)

dovoze tovaru,

b)

tranzite tovaru a

c)

vývoze tovaru v rozsahu, v akom sa na tovar uvedený v tomto písmene vzťahuje:

i)

článok 2 smernice 92/84/EHS;

ii)

článok 2 smernice 2011/64/EÚ; alebo

iii)

článok 2 ods. 1 smernice 2003/96/ES.

Zoznam dovozov, vývozov a tranzitov sa vedie tak, ako sa podrobne uvádza v prílohách 37 a 38 k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2454/93 (13).

Komisia systematicky replikuje údaje zo zdrojov prevádzkovaných Komisiou na základe nariadenia (EÚ) č. 952/2013 do zoznamu dovozov, vývozov a tranzitov. Členské štáty môžu poskytnúť Komisii údaje o tranzite tovaru v rámci členského štátu a o priamom vývoze, v závislosti od dostupnosti údajov a infraštruktúry členských štátov v oblasti informačných technológií.

Útvary určené Komisiou a vnútroštátne orgány uvedené v článku 29 tohto nariadenia môžu použiť zoznam dovozov, vývozov a tranzitov na analýzu údajov a porovnanie údajov uvedených v zozname dovozov, vývozov a tranzitov s údajmi v správach CSM predložených na základe zoznamu CSM a môžu si vymieňať informácie o výsledkoch, a to na účely tohto nariadenia.

2.   Zoznam dovozov, vývozov a tranzitov je prístupný vnútroštátnym orgánom uvedeným v článku 29 tohto nariadenia. V rámci Komisie sú na spracovanie údajov uvedených v zozname dovozov, vývozov a tranzitov splnomocnení iba určení analytici.

Členské štáty majú priamy prístup k:

a)

údajom uvedeným vo všetkých vyhláseniach vytvorených a predložených v dotknutom členskom štáte;

b)

údajom týkajúcim sa hospodárskych subjektov s číslom EORI stanoveným v nariadení (EHS) č. 2454/93 a prideleným orgánmi uvedeného členského štátu;

c)

údajom o tranzite;

d)

všetkým ostatným údajom okrem osobných údajov uvedených v článku 41b ods. 2 tohto nariadenia.

Príslušné orgány po tom, čo vložili údaje do colného informačného systému uvedeného v článku 23 ods. 1 tohto nariadenia alebo údaje z vyšetrovacieho spisu do identifikačnej databázy colných spisov uvedenej v článku 41a ods. 1 tohto nariadenia v súlade s článkom 41b tohto nariadenia, majú prístup ku všetkým údajom v zozname dovozov, vývozov a tranzitov týkajúcim sa týchto vložených údajov alebo vyšetrovacieho spisu.

3.   Na spracovanie osobných údajov, ktoré Komisia vykonáva v súvislosti s údajmi v zozname dovozov, vývozov a tranzitov, sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

Komisia sa považuje za prevádzkovateľa v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001.

Zoznam dovozov, vývozov a tranzitov podlieha predbežnej kontrole európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Údaje uvedené v zozname dovozov, vývozov a tranzitov sa nesmú uchovávať na obdobie dlhšie ako päť rokov, ktoré možno na základe odôvodnenia predĺžiť o ďalšie dva roky.

4.   Zoznam dovozov, vývozov a tranzitov nesmie obsahovať osobitné kategórie údajov v zmysle článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Komisia vykoná primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate alebo neoprávnenému zverejneniu, zmene a prístupu alebo iným neoprávneným formám spracovania.

5.   Komisia a členské štáty chránia dôvernosť obchodných informácií. Komisia a členské štáty uplatňujú v prípade svojich určených expertov v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie najvyššiu úroveň technických, organizačných a personálnych bezpečnostných pravidiel zachovávania služobného tajomstva alebo iných rovnocenných povinností zachovávania dôvernosti.

Komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa dodržiavali požiadavky iných členských štátov na dôverné zaobchádzanie s informáciami, ktoré sa vymieňajú prostredníctvom zoznamu dovozov, vývozov a tranzitov.

Článok 18e

Komisia môže od členského štátu požadovať, aby predložil podkladové dokumenty k dovozným a vývozným vyhláseniam, v prípade ktorých hospodárske subjekty tieto podkladové dokumenty vygenerovali alebo zozbierali, pokiaľ ide o vyšetrovania týkajúce sa vykonávania colných predpisov.

Žiadosť uvedená v prvom odseku sa adresuje príslušným orgánom. Ak členský štát určil viac ako jeden príslušný orgán, tento členský štát uvedie administratívny útvar zodpovedný za poskytnutie odpovede na žiadosť Komisie.

Členský štát v lehote štyroch týždňov začínajúcej doručením žiadosti Komisie:

poskytne požadovanú dokumentáciu za predpokladu, že sa v dodatočnej lehote šiestich týždňov poskytne odôvodnenie;

oznámi Komisii, že žiadosť nebolo možné vybaviť v dôsledku toho, že hospodársky subjekt neposkytol požadované informácie, alebo

zamietne žiadosť v dôsledku rozhodnutia, ktoré prijal správny alebo súdny orgán uvedeného členského štátu podľa článku 3.

(13)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).“"

7.

V článku 21 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   So zisteniami a informáciami získanými v priebehu misií Spoločenstva uvedených v článku 20, a najmä s dokladmi, ktoré poskytli príslušné orgány dotknutých tretích krajín, ako aj s informáciami získanými počas administratívneho zisťovania, vrátane zisťovania vedeného útvarmi Komisie, sa nakladá v súlade s článkom 45.“

8.

V článku 23 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 43, pričom určí tie operácie, ktoré si v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych právnych predpisov vyžadujú vloženie informácií do CIS.

Uvedené delegované akty sa prijmú do 29. februára 2016.“

9.

V článku 25 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov ustanovenia týkajúce sa položiek, ktoré majú byť zahrnuté do CIS, vzťahujúce sa na jednotlivé kategórie uvedené v článku 24 v takom rozsahu, aký je potrebný na dosiahnutie cieľa CIS. Do kategórie uvedenej v článku 24 písm. e) sa nesmú začleniť osobné údaje. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 43a ods. 2 do 29. februára 2016.“

10.

V článku 29 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Prístup k údajom začleneným do CIS je vyhradený výlučne vnútroštátnym orgánom, ktoré určí každý členský štát, a útvarom, ktoré určí Komisia. Uvedenými vnútroštátnymi orgánmi sú colné orgány, ale môžu nimi byť aj iné príslušné orgány v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi dotknutého členského štátu, ktoré majú konať v záujme dosiahnutia cieľa stanoveného v článku 23 ods. 2

Dodávajúci partner CIS má právo určiť, ktoré z týchto vnútroštátnych orgánov uvedených v prvom pododseku tohto odseku môžu mať prístup k údajom, ktoré tento partner vložil do CIS.

2.   Každý členský štát zašle Komisii zoznam ním určených príslušných vnútroštátnych orgánov, ktoré majú prístup k CIS, v ktorom sa pre jednotlivé orgány uvedie, ku ktorým údajom môžu mať prístup a na aký účel.

Komisia s dotknutými členskými štátmi preverí, či zoznam určených vnútroštátnych orgánov nie je neprimeraný. Dotknuté členské štáty po uvedenom preverení potvrdia alebo zmenia zoznam určených vnútroštátnych orgánov. Na základe toho Komisia informuje ostatné členské štáty. Takisto informuje všetky členské štáty o zodpovedajúcich podrobnostiach týkajúcich sa útvarov Komisie, ktoré majú oprávnenie na prístup do CIS.

Zoznam takto určených vnútroštátnych orgánov a útvarov Komisie uverejní Komisia pre informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie a následné aktualizácie zoznamu Komisia uverejňuje na internete.“

11.

Článok 30 sa mení takto:

a)

v odseku 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Zoznam takto určených vnútroštátnych orgánov alebo útvarov uverejní Komisia pre informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie, a následné aktualizácie zoznamu Komisia uverejňuje na internete.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Údaje získané z CIS sa môžu s predchádzajúcim povolením členského štátu, ktorý ich do CIS vložil, a s výhradou akýchkoľvek podmienok stanovených týmto členským štátom poskytnúť na použitie iným vnútroštátnym orgánom, ako sú vnútroštátne orgány uvedené v odseku 2, tretím krajinám a medzinárodným alebo regionálnym organizáciám a/alebo agentúram Únie prispievajúcim k ochrane finančných záujmov Únie a správnemu uplatňovaniu colných predpisov. Každý členský štát prijme osobitné opatrenia na zaistenie bezpečnosti takýchto údajov pri ich prenose alebo poskytovaní útvarom nachádzajúcim sa mimo jeho územia.

Ak údaje do CIS vložila Komisia, prvý pododsek tohto odseku pre ňu platí mutatis mutandis.“

12.

V hlave V sa nadpis kapitoly 4 nahrádza takto:

„Kapitola 4

Uchovávanie údajov“

13.

Článok 33 sa nahrádza takto:

„Článok 33

Údaje uvedené v CIS sa uchovávajú iba po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli vložené, a nesmú sa uchovávať na obdobie dlhšie ako päť rokov, ktoré možno na základe odôvodnenia predĺžiť o ďalšie dva roky.“

14.

V článku 37 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov koordinuje svoju činnosť so spoločným dozorným orgánom zriadeným na základe rozhodnutia Rady 2009/917/SVV (14), každý konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, s cieľom zabezpečiť koordinovaný dohľad nad CIS a audity CIS.

(14)  Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 20).“"

15.

Článok 38 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno b) vypúšťa;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty aj Komisia predovšetkým vykonajú opatrenia, aby:

a)

zabránili prístupu akýchkoľvek neoprávnených osôb k zariadeniam na spracovanie údajov;

b)

zabezpečili, aby neoprávnené osoby nemohli čítať, kopírovať, meniť alebo vymazávať údaje a dátové médiá;

c)

zabránili neoprávnenému vkladaniu údajov a akémukoľvek neoprávnenému nahliadaniu do nich, ich zmene alebo vymazaniu;

d)

zabránili prístupu neoprávnených osôb k údajom v CIS prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;

e)

zabezpečili s ohľadom na používanie CIS prístup oprávnených osôb len k údajom, na ktoré majú oprávnenie;

f)

zabezpečili, aby bolo možné kontrolovať a stanoviť, ktorým orgánom možno údaje poskytovať prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;

g)

zabezpečili, aby bolo možné kontrolovať a stanoviť ex post facto, ktoré údaje boli vložené do CIS, kedy a kým, a monitorovať ich vyhľadávanie;

h)

zabránili neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, zmene alebo vymazaniu údajov počas prenosu údajov a prepravy dátových médií.“

c)

odsek 3 sa vypúšťa;

16.

Článok 41d sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Lehotu, počas ktorej možno údaje uchovávať, upravujú zákony, iné právne predpisy a postupy členského štátu, ktorý ich poskytuje. Maximálne a nekumulatívne lehoty, ktoré začínajú plynúť dňom vloženia údajov do vyšetrovacieho spisu a ktoré sa nesmú prekročiť, sú takéto:

a)

údaje zo spisov z prebiehajúceho vyšetrovania sa nemôžu uchovávať dlhšie ako tri roky, pokiaľ sa nezistilo, že došlo ku konaniu v rozpore s colnými a poľnohospodárskymi právnymi predpismi; pred uplynutím tejto lehoty sa údaje musia anonymizovať, ak uplynul jeden rok od posledného zistenia, že k takémuto konaniu došlo;

b)

údaje týkajúce sa správneho alebo trestného vyšetrovania, ktoré viedlo k preukázaniu konania v rozpore s colnými a poľnohospodárskymi právnymi predpismi, ale dosiaľ neviedlo k vydaniu správneho rozhodnutia, odsudzujúceho rozsudku alebo uloženiu peňažnej pokuty v trestnom konaní či uloženiu správnej sankcie, sa nesmú uchovávať dlhšie ako šesť rokov;

c)

údaje týkajúce sa správneho alebo trestného vyšetrovania, ktoré viedlo k vydaniu správneho rozhodnutia, odsudzujúceho rozsudku alebo uloženiu peňažnej pokuty v trestnom konaní či uloženiu správnej sankcie, sa nesmú uchovávať dlhšie ako 10 rokov.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Bezodkladne po uplynutí maximálnej lehoty uchovávania údajov stanovenej v odseku 1 Komisia údaje anonymizuje alebo ich vymaže.“

17.

Článok 43 sa nahrádza takto:

„Článok 43

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 23 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 8. októbra 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 23 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

18.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 43a

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (15).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 43b

Komisia do 9. októbra 2017 vykoná posúdenie:

potreby rozšíriť údaje o vývoze stanovené v zoznamoch uvedených v článkoch 18a a 18d zahrnutím údajov o inom tovare, než je tovar stanovený v článku 18a ods. 4 prvom pododseku písm. b) a článku 18d ods. 1 písm. c), a

uskutočniteľnosti rozšírenia údajov stanovených v zozname dopravy zahrnutím údajov o dovoze, vývoze a tranzite tovaru pozemnou a leteckou dopravou.

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

19.

V článku 53 sa dopĺňa tento odsek:

„V prípade dopravcov, ktorí sú k 8. októbru 2015 viazaní súkromnými zmluvami, ktoré im bránia plniť si povinnosť predkladania správ stanovenú v článku 18a ods. 4, sa uvedená povinnosť začne uplatňovať od 9. októbra 2016.“

Článok 2

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. septembra 2016.

3.   Bez ohľadu na odsek 2 tohto článku sa článok 1 body 5, 8, 9, 17 a 18 uplatňujú od 8. októbra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 9. septembra 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 15. júna 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 8. septembra 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 20).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).


Korigendá

18.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/13


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES

( Úradný vestník Európskej únie L 272 z 18. októbra 2011 )

Na strane 7 v článku 10 ods. 3

namiesto:

„3.   V prípade výrobkov uvedených v článku 9 ods. 4 …“

má byť:

„3.   V prípade výrobkov uvedených v článku 9 ods. 3 …“.


18.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/14


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 z 15. mája 2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie

( Úradný vestník Európskej únie L 189 z 27. júna 2014 )

Na strane 57 v článku 11:

namiesto:

„V nariadení (ES) č. 3286/94 sa v článku 13 nahrádza odsek 3 takto:

‚3.   Ak musí Únia, ktorá konala v súlade s…‘“

má byť:

„V nariadení (ES) č. 3286/94 sa v článku 13 nahrádza odsek 2 takto:

‚2.   Ak musí Únia, ktorá konala v súlade s…‘“