ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 241

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
17. septembra 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1536 zo 16. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zosúladenie pravidiel zachovania letovej spôsobilosti s nariadením (ES) č. 216/2008, kritickú údržbu a monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel ( 1 )

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1537 zo 16. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

49

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/131 z 23. januára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín ( Ú. v. EÚ L 23, 29.1.2015 )

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

17.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/1535

z 9. septembra 2015,

ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 114, 337 a 43,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala uvedená smernica kodifikovať.

(2)

Vnútorný trh pozostáva z oblasti bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Základnou zásadou Únie je preto zákaz množstevných obmedzení pohybu tovaru, ako aj opatrení s obdobným účinkom.

(3)

V záujme podporovania hladkého fungovania vnútorného trhu by sa mala zabezpečiť čo možno najvyššia miera prehľadnosti pri vnútroštátnych zámeroch prijať technické predpisy.

(4)

Prekážky obchodu vyplývajúce z technických predpisov a súvisiace s výrobkami sú prípustné iba v prípadoch, v ktorých sú potrebné na splnenie zásadných požiadaviek a v ktorých je ich cieľom verejný záujem, ktorého sú hlavnou zárukou.

(5)

Zásadný význam má pre Komisiu, aby mala k dispozícii pred prijatím technických opatrení potrebné informácie. Z toho dôvodu jej musia členské štáty, ktorých povinnosťou je uľahčovanie úlohy vyplývajúcej Komisii z článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), oznamovať svoje návrhy z oblasti technických predpisov.

(6)

Všetky členské štáty musia tiež byť informované o technických predpisoch, ktoré zamýšľa prijať ktorýkoľvek iný členský štát.

(7)

Cieľom vnútorného trhu je vytvárať prostredie umožňujúce súťaž pri podnikaní. Zvýšené poskytovanie informácií predstavuje jeden zo spôsobov, ako napomáhať podnikom pri čo možno najlepšom využívaní výhod vlastných tomuto trhu. Z tohto dôvodu je potrebné umožniť, aby mohli prevádzkovatelia hospodárskych činností vyhodnocovať dopad vnútroštátnych technických predpisov navrhovaných inými členskými štátmi, čo sa dosiahne pravidelným zverejňovaním názvov oznámených návrhov opatrení, ako aj pomocou opatrení, súvisiacich s dôverným charakterom takýchto návrhov.

(8)

V záujme právnej istoty je žiaduce, aby členské štáty verejne vyhlásili, že vnútroštátny technický predpis bol prijatý v súlade s formálnym postupom, stanoveným v tejto smernici.

(9)

Čo sa týka technických predpisov na výrobky, opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečenie riadneho fungovania alebo pokračujúceho rozvoja trhu, zahŕňajú zvýšenú prehľadnosť zámerov jednotlivých členských štátov a rozširovanie kritérií a podmienok na posúdenie možného vplyvu navrhovaných predpisov na trh.

(10)

Z toho dôvodu je potrebné posúdiť všetky požiadavky stanovené v súvislosti s výrobkom a brať do úvahy vývojové trendy vnútroštátnych postupov na reguláciu výrobkov.

(11)

Požiadavky, s výnimkou technických špecifikácií, vzťahujúce sa na životný cyklus výrobku po jeho uvedení na trh, majú schopnosť ovplyvňovať voľný pohyb tohto výrobku alebo vytvárať prekážky brániace riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.

(12)

Je potrebné vyjasniť koncept de facto technického predpisu. Najmä ustanovenia, pomocou ktorých sa orgán verejnej moci odvoláva na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pomocou ktorých presadzuje ich dodržiavanie, ako aj ustanovenia vzťahujúce sa na výrobky, s ktorými sa orgán verejnej moci vo verejnom záujme zaoberá, prisudzujú takýmto požiadavkám alebo špecifikáciám záväznejšiu hodnotu, než akú by mali, vzhľadom na ich pôvod v súkromnom sektore.

(13)

Komisii a členským štátom je potrebné tiež poskytnúť dostatočný čas na vypracovanie návrhu zmien v zamýšľanom opatrení s cieľom odstrániť alebo zmierniť akékoľvek prekážky, ktoré by takéto opatrenie mohlo predstavovať pre voľný pohyb tovaru.

(14)

Dotknutý členský štát musí pri formulovaní konečného znenia zamýšľaného opatrenia brať uvedené zmeny do úvahy.

(15)

Z povahy vnútorného trhu vyplýva, že najmä v prípadoch, v ktorých nemôže byť členskými štátmi realizovaná zásada vzájomného uznávania, Komisia prijíma alebo navrhuje prijatie záväzných aktov. Stanovilo sa dočasné obdobie zastavenia prác (moratórium), cieľom ktorého je zabrániť tomu, aby prijatie vnútroštátnych opatrení ohrozilo prijímanie záväzných aktov v tej istej oblasti Európskym parlamentom a Radou alebo Komisiou.

(16)

Dotknutý členský štát má na základe všeobecných povinností stanovených v článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ oddialiť zavedenie zamýšľaného opatrenia na dobu dostatočnú na to, aby umožnila buď spoločné preskúmanie navrhovaných zmien, alebo prípravu návrhu legislatívneho aktu, alebo prijatie záväzného aktu Komisie.

(17)

S cieľom uľahčenia prijatia opatrení Európskym parlamentom a Radou by sa mali členské štáty zdržiavať prijímania technických predpisov po tom, ako Rada prijme pozíciu v prvom čítaní k návrhu Komisie v tej istej oblasti.

(18)

Je potrebné ustanoviť Stály výbor, ktorého členov menujú členské štáty a ktorého úlohou je spolupracovať s Komisiou pri zmierňovaní nepriaznivých vplyvov na voľný pohyb tovaru.

(19)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„výrobok“ je každý priemyselne vyrábaný výrobok a každý poľnohospodársky výrobok vrátane rybích výrobkov;

b)

„služba“ je každá služba poskytovaná informačnou spoločnosťou, to jest každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb.

Na účely tohto pojmu:

i)

„na diaľku“ znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné;

ii)

„elektronickým spôsobom“ znamená, že služba sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom elektronického zariadenia, určeného na spracovávanie (vrátane digitálneho komprimovania) a uskladňovanie údajov a je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte, prostredníctvom rádiových vĺn, optickým spôsobom, alebo inými elektromagnetickými prostriedkami;

iii)

„na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“ znamená, že služba sa poskytuje prostredníctvom prenosu údajov na individuálnu žiadosť.

Indikatívny zoznam služieb, ktoré nespadajú pod tento pojem, je uvedený v prílohe I;

c)

„technická špecifikácia“ je špecifikácia obsiahnutá v dokumente stanovujúcom charakteristiky, ktoré sa od výrobku vyžadujú, ako je napríklad stupeň kvality, funkčnosť, bezpečnosť alebo rozmery vrátane požiadaviek vzťahujúcich sa na výrobok z hľadiska názvu, pod ktorým sa predáva, a tiež terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania alebo štítkovania a postupov posudzovania zhody.

Pojem „technická špecifikácia“ sa vzťahuje aj na výrobné metódy a postupy používané v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami uvedenými v článku 38 ods. 1 druhom pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), výrobkami určenými na spotrebu pre ľudí a zvieratá a liekmi, ako sú vymedzené v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES (5), ako aj na výrobné metódy a postupy vzťahujúce sa na iné výrobky v prípadoch, keď majú vplyv na charakteristiky týchto výrobkov;

d)

„iné požiadavky“ sú požiadavky iné ako technická špecifikácia, ktoré sú kladené na výrobok s cieľom ochrany najmä spotrebiteľov alebo životného prostredia a ktoré ovplyvňujú životnosť výrobku po jeho uvedení na trh, ako napríklad podmienky používania, opätovného používania a spotreby alebo zneškodňovania v prípadoch, v ktorých môžu mať takéto podmienky významný vplyv na zloženie alebo povahu výrobku alebo na jeho odbyt;

e)

„pravidlá vzťahujúce sa na služby“ sú požiadavky všeobecnej povahy, ktoré sa vzťahujú na zriaďovanie a vykonávanie služieb v zmysle písmena b), najmä ustanovenia týkajúce sa poskytovateľa služby, služieb ako takých a ich príjemcu a vylučujúce všetky pravidlá netýkajúce sa špecificky služieb tak, ako sú vymedzené v uvedenom písmene.

Na účely tohto pojmu:

i)

sa pravidlo považuje za pravidlo osobitne určené pre služby informačnej spoločnosti vtedy, ak so zreteľom na jeho dôvodovú správu a jeho vykonávaciu časť je špecifickým cieľom a zámerom všetkých alebo niektorých z jeho ustanovení regulovanie takýchto služieb, vykonávané explicitným a cieleným spôsobom;

ii)

sa pravidlo nepovažuje za pravidlo osobitne určené pre služby informačnej spoločnosti vtedy, ak takéto služby ovplyvňuje iba nepriamym alebo náhodným spôsobom;

f)

„technický predpis“ sú technické špecifikácie a ďalšie požiadavky alebo pravidlá o službách vrátane príslušných správnych opatrení, dodržiavanie ktorých je v prípade predaja, poskytovania služieb, zriadenia poskytovateľa služby alebo používania služby v členskom štáte alebo na väčšej časti jeho územia de jure alebo de facto povinné, ako aj zákony, predpisy alebo administratívne opatrenia členských štátov, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7, ktoré zakazujú výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku alebo ktoré zakazujú poskytovanie alebo používanie služby alebo usadenie sa subjektu ako poskytovateľa služby.

Medzi de facto technické predpisy patria:

i)

zákony, predpisy alebo administratívne opatrenia členského štátu, ktoré odkazujú buď na technické špecifikácie alebo na iné požiadavky, alebo pravidlá o službách, alebo na profesijné pravidlá alebo pravidlá správnej praxe, ktoré obratom odkazujú na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá o službách, dodržiavanie ktorých tvorí predpoklad súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z týchto zákonov, predpisov alebo správnych opatrení;

ii)

nezáväzné dohody, kde je jednou zo zmluvných strán orgán verejnej moci, a ktoré vo všeobecnom záujme zabezpečujú súlad s technickými špecifikáciami alebo inými požiadavkami alebo pravidlami o službách, s výnimkou špecifikácií vzťahujúcich sa na ponukové konania verejného obstarávania;

iii)

technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá o službách, súvisiace s fiškálnymi alebo finančnými opatreniami, ktoré ovplyvňujú spotrebu výrobkov alebo služieb podporovaním súladu s takýmito technickými špecifikáciami alebo inými požiadavkami alebo pravidlami o službách; nepatria sem technické špecifikácie ani iné požiadavky alebo pravidlá o službách, ktoré súvisia s vnútroštátnymi systémami sociálneho zabezpečenia.

Patria sem technické predpisy, ukladané orgánmi určenými členskými štátmi a nachádzajúcimi sa v zozname, ktorý je vypracovaný a aktualizovaný, ak je to potrebné, Komisiou v rámci výboru uvedeného v článku 2.

Rovnaký postup sa použije aj pre aktualizáciu tohto zoznamu;

g)

„návrh technického predpisu“ je znenie technickej špecifikácie, alebo inej požiadavky alebo pravidla o službách, vrátane administratívnych opatrení formulovaných s cieľom vydania alebo dosiahnutia vydania návrhu technického predpisu ako technického predpisu, pričom znenie je v štádiu prípravy a je v ňom ešte možné vykonať podstatné zmeny.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

služby rozhlasového vysielania;

b)

služby televízneho vysielania, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 1 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (6).

3.   Táto smernica sa nevzťahuje na predpisy súvisiace so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje právna úprava Únie pre oblasť telekomunikačných služieb v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (7).

4.   Táto smernica sa nevzťahuje na predpisy súvisiace so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje právna úprava Únie pre oblasť finančných služieb, ktorých neúplný zoznam je uvedený v prílohe II tejto smernice.

5.   S výnimkou článku 5 ods. 3 sa táto smernica nevzťahuje na predpisy vydané regulovanými trhmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (8), alebo na účel týchto trhov, ani na predpisy vydané inými trhmi alebo orgánmi vykonávajúcimi pre uvedené trhy zúčtovacie alebo platobné funkcie, alebo na účel takýchto iných trhov alebo orgánov.

6.   Táto smernica sa nevzťahuje na tie opatrenia, ktoré považujú členské štáty na základe zmlúv za potrebné na ochranu osôb, najmä pracovníkov, ktorí výrobky používajú, za predpokladu, že takéto opatrenia nemajú na výrobky vplyv.

Článok 2

Zriaďuje sa Stály výbor pozostávajúci z predstaviteľov menovaných členskými štátmi, ktorí sa budú môcť obracať o pomoc na odborníkov alebo poradcov. Výboru bude predsedať predstaviteľ Komisie.

Výbor si vypracuje vlastný rokovací poriadok.

Článok 3

1.   Výbor sa schádza najmenej dva razy do roka.

Výbor sa schádza v osobitnom zložení, aby preskúmal otázky týkajúce sa služieb informačnej spoločnosti.

2.   Komisia predloží výboru správu o zavádzaní a používaní postupov, predpísaných touto smernicou, a predloží návrhy zamerané na odstraňovanie existujúcich alebo predvídateľných prekážok obchodu.

3.   Výbor vyjadrí svoje stanovisko k oznámeniam a návrhom uvedeným v odseku 2 a môže najmä v tejto súvislosti Komisii navrhovať, aby Komisia:

a)

v prípade potreby zabezpečovala, aby sa dotknuté členské štáty najprv navzájom dohodli na vhodných opatreniach s cieľom predísť riziku vzniku prekážok obchodu;

b)

prijímala všetky vhodné opatrenia;

c)

identifikovala oblasti, v ktorých sa javí potreba harmonizácie, a v prípade potreby príslušnú harmonizáciu v danom sektore uskutočnila.

4.   Komisia sa musí s výborom poradiť:

a)

pri rozhodovaní o konkrétnom systéme, prostredníctvom ktorého sa má realizovať vymieňanie informácií upravovaných touto smernicou, a o akýchkoľvek zmenách v tomto systéme;

b)

pri vyhodnocovaní činnosti systému, zriadeného na základe tejto smernice.

5.   Komisia môže s výborom prediskutovať všetky predbežné návrhy technických predpisov, ktoré Komisia dostane.

6.   Výboru je možné postúpiť na základe žiadosti jeho predsedu alebo členského štátu akékoľvek otázky súvisiace s vykonávaním tejto smernice.

7.   Rokovania výboru a informácie, ktoré sa mu predložia, sú dôverné.

Ak sú však vykonané potrebné bezpečnostné opatrenia, môže sa výbor a vnútroštátne orgány poradiť s fyzickými alebo právnickými osobami vrátane osôb pochádzajúcich zo súkromného sektoru, s cieľom získania odborného stanoviska.

8.   O otázkach týkajúcich sa pravidiel o službách môžu Komisia a výbor viesť konzultácie s fyzickými alebo právnickými osobami z priemyselného alebo akademického sektoru a, pokiaľ to je možné, s ich zastupujúcimi orgánmi, schopnými poskytnúť odborné stanovisko o sociálnych a spoločenských cieľoch a dôsledkoch akéhokoľvek návrhu pravidla o službách a vždy, keď sa Komisii a výboru odporučí, zoberú ich názor na vedomie.

Článok 4

Členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 5 ods. 1 všetky žiadosti, ktoré predložili normalizačným inštitúciám s cieľom vypracovať technické špecifikácie alebo normu na špecifické výrobky na účel prijatia technického predpisu na takéto výrobky vo forme návrhov technických predpisov, a uvedú dôvody ich prijatia.

Článok 5

1.   Členské štáty okamžite oznámia Komisii, s výhradou článku 7, všetky návrhy technických predpisov okrem tých prípadov, keď ide len o prevzatie úplného textu medzinárodnej alebo európskej normy, pričom v takomto prípade postačí informácia o príslušnej norme; členské štáty oznámia Komisii aj dôvody, pre ktoré je prijatie takéhoto technického predpisu potrebné, keď tieto dôvody nebudú zjavné už z návrhu technického predpisu.

Ak je to potrebné a ak sa tak neurobilo už pri predbežnom oznámení, členské štáty Komisii súčasne oznámia aj znenie základných zákonných alebo regulačných ustanovení, ktoré sa predmetnej veci priamym a zásadným spôsobom týkajú, a znalosť ich znení je potrebná na posúdenie dopadu návrhu technického predpisu.

Členské štáty musia v súlade s podmienkami uvedenými v prvom a druhom pododseku tohto odseku opätovne oznámiť Komisii návrh technického predpisu, ak v ňom vykonajú také zmeny, ktoré majú za následok významnú zmenu jeho rozsahu pôsobnosti, skrátenie časového plánu, pôvodne predpokladaného pre jeho implementáciu, pridanie špecifikácií alebo požiadaviek alebo ich sprísnenie.

Ak má návrh technického predpisu za cieľ predovšetkým obmedziť predaj alebo používanie chemickej látky, prípravku alebo výrobku z dôvodu verejného zdravia alebo ochrany spotrebiteľov alebo životného prostredia, členské štáty tiež oznámia buď súhrn všetkých relevantných údajov o dotknutej látke, prípravku alebo výrobku a o ich známych a dostupných náhradách, alebo odkazy na ne, ak sú takéto informácie k dispozícii, a oznámia predpokladané dopady opatrenia na verejné zdravie a ochranu spotrebiteľov a životného prostredia spolu s analýzou rizík vykonanou zodpovedajúcim spôsobom v súlade so zásadami stanovenými v prílohe XV časti II bode 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (9).

Komisia bezodkladne informuje o návrhu technického predpisu a všetkých dokumentoch, ktoré jej boli odoslané, ostatné členské štáty; môže v súvislosti s takýmto návrhom požiadať o názor aj výbor uvedený v článku 2 tejto smernice a keď to bude žiaduce, aj výbor zodpovedný za danú oblasť.

V prípade technických špecifikácií alebo iných požiadaviek alebo pravidiel o službách uvedených v článku 1 ods. 1 písm. f) druhom pododseku bode iii) tejto smernice môžu byť pripomienky alebo podrobné stanoviská Komisie alebo členských štátov vyjadrené iba k tým aspektom, ktoré môžu prekážať obchodu alebo ktoré v súvislosti s pravidlami o službách bránia voľnému pohybu služieb alebo slobode usadiť sa poskytovateľov služieb, nie však k fiškálnym alebo finančným aspektom opatrenia.

2.   Členskému štátu, ktorý odoslal návrh technického predpisu, môže Komisia a členské štáty poskytnúť svoje pripomienky; uvedený členský štát musí vziať takéto pripomienky pri ďalšom spracúvaní technického predpisu v maximálnej možnej miere do úvahy.

3.   Členské štáty oznámia bezodkladne Komisii definitívne znenie technického predpisu.

4.   Okrem prípadov, keď sa tak bude diať na výslovnú žiadosť oznamujúceho členského štátu, nebudú mať informácie poskytované na základe tohto článku dôverný charakter. Každá takáto žiadosť musí byť zdôvodnená.

V takých prípadoch môže výbor uvedený v článku 2, ako aj vnútroštátne orgány, požiadať o odborný názor fyzické alebo právnické osoby zo súkromného sektoru, ak sa vykonajú nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

5.   V prípadoch, keď návrh technického predpisu tvorí súčasť opatrení, ktoré sa vyžadujú oznamovať Komisii v prípravnom štádiu na základe iného aktu Únie, môžu členské štáty oznamovať skutočnosti v zmysle odseku 1 aj na základe tohto iného aktu, musia však pri tom formálne uviesť, že uvedené oznámenie je súčasne aj oznámením na účely tejto smernice.

To, že Komisia nekoná vo veci návrhu technického predpisu na základe tejto smernice, nemá vplyv na žiadne rozhodnutie, ktoré by mohlo byť prijaté na základe iných aktov Únie.

Článok 6

1.   Členské štáty odložia prijatie návrhu technického predpisu o tri mesiace od dátumu, ako Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1.

2.   Členské štáty odložia:

prijatie návrhu technického predpisu vo forme nezáväznej dohody v zmysle článku 1 ods. 1 písm. f) druhého pododseku bodu ii) o štyri mesiace,

bez vplyvu na odseky 3, 4, a 5 tohto článku prijatie akéhokoľvek iného návrhu technického predpisu, s výnimkou návrhu pravidiel o službách, o šesť mesiacov,

odo dňa, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1, ak im Komisia alebo iný členský štát poskytnú do troch mesiacov od toho dátumu podrobné stanovisko, z ktorého by vyplývalo, že zamýšľané opatrenie môže predstavovať prekážku pre voľný pohyb tovaru v rámci vnútorného trhu,

bez vplyvu na odseky 4 a 5 prijatie akéhokoľvek návrhu pravidiel o službách o štyri mesiace odo dňa, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1, ak Komisia alebo iný členský štát poskytnú do troch mesiacov od toho dátumu podrobné stanovisko, z ktorého by vyplývalo, že zamýšľané opatrenie môže predstavovať prekážku pre voľný pohyb služieb alebo slobodu usadiť sa poskytovateľovi služieb v rámci vnútorného trhu.

V prípade návrhov pravidiel o službách nesmú mať podrobné stanoviská Komisie alebo členských štátov vplyv na žiadne opatrenia prijímané v rámci kultúrnej politiky, najmä v audiovizuálnej oblasti, ktoré členské štáty prípadne prijmú v súlade s právnymi predpismi Únie, zohľadňujúc pri tom svoju jazykovú rôznorodosť, osobitné národné a regionálne charakteristiky a svoje kultúrne dedičstvo.

Dotknutý členský štát Komisiu oboznámi s krokmi, ktoré na základe takýchto podrobných stanovísk navrhuje uskutočniť. Komisia prednesie k takejto reakcii pripomienky.

Pri pravidlách o službách dotknutý členský štát tam, kde je to vhodné, naznačí dôvody, pre ktoré podrobné stanoviská nemožno zohľadniť.

3.   S výnimkou návrhu pravidiel, ktoré sa vzťahujú na služby, členské štáty odložia prijatie návrhu technického predpisu o 12 mesiacov odo dňa, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1 tejto smernice, ak Komisia do troch mesiacov od toho dátumu oznámi svoj úmysel navrhnúť alebo prijať k danej záležitosti v súlade s článkom 288 ZFEÚ smernicu, nariadenie alebo rozhodnutie.

4.   Členské štáty odložia prijatie návrhu technického predpisu o 12 mesiacov od dátumu, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1 tejto smernice, ak Komisia oznámi do troch mesiacov od toho dátumu svoje zistenie, že návrh technického predpisu sa týka záležitosti, ktorá je predmetom návrhu smernice, nariadenia lebo rozhodnutia predloženého Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 288 ZFEÚ.

5.   Ak Rada prijme pozíciu v prvom čítaní počas zastavenia konania uvedeného v odsekoch 3 a 4, potom sa toto obdobie zastavenia konania predĺži na základe odseku 6 na 18 mesiacov.

6.   Povinnosti uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 zanikajú:

a)

ak Komisia členským štátom oznámi, že už nezamýšľa navrhnúť alebo prijať záväzný akt;

b)

ak Komisia členským štátom oznámi stiahnutie svojho návrhu;

c)

ak Európsky parlament a Rada alebo Komisia prijmú záväzný akt.

7.   Odseky 1 až 5 sa nevzťahujú na prípady, v ktorých:

a)

je členský štát z naliehavých dôvodov spôsobených vážnymi a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi s ochranou verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti, ochranou zvierat alebo rastlín, ako aj kvôli pravidlám o službách a kvôli verejnej politike, najmä kvôli ochrane mladistvých, nútený pripraviť technické predpisy vo veľmi krátkom čase tak, aby ich mohol ihneď prijať a vykonať, čo neumožňuje uskutočniť konzultácie; alebo

b)

je členský štát z naliehavých dôvodov, spôsobených vážnymi okolnosťami súvisiacimi s ochranou bezpečnosti a celistvosti finančného systému, najmä ochranou vkladateľov, investorov a poistencov, nútený okamžite prijať a vykonať pravidlá vzťahujúce sa na finančné služby.

V oznámení podľa článku 5 uvedie členský štát dôvody, ktoré oprávňujú naliehavosť uskutočnených opatrení. Komisia poskytne svoje stanovisko k oznámeniu v čo možno najkratšom čase. V prípadoch zneužitia tohto postupu vykoná Komisia príslušné opatrenia. Komisia bude neustále informovať Európsky parlament.

Článok 7

1.   Články 5 a 6 sa nevzťahujú na tie zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov alebo nezáväzné dohody, prostredníctvom ktorých členské štáty:

a)

plnia záväzné akty Únie, výsledkom ktorých je prijatie technických špecifikácií alebo pravidiel o službách;

b)

plnia povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd, výsledkom ktorých je prijatie spoločných technických špecifikácií alebo pravidiel o službách v rámci Únie;

c)

využívajú bezpečnostné klauzuly, umožnené záväznými aktmi Únie;

d)

vykonávajú článok 12 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (10);

e)

sa obmedzujú na vykonanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie;

f)

sa obmedzujú, v súlade so žiadosťou Komisie, na zmenu technického predpisu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. f) s cieľom odstrániť prekážku obchodu, alebo v prípade pravidiel o službách, prekážku voľného pohybu služieb alebo slobody usadiť sa poskytovateľov služieb.

2.   Článok 6 sa nevzťahuje na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, zakazujúcich výrobu, pokiaľ nenarušujú voľný pohyb výrobkov.

3.   Odseky 3 až 6 článku 6 sa nevzťahujú na nezáväzné dohody podľa článku 1 ods. 1 písm. f) druhého pododseku bodu ii).

4.   Článok 6 sa nevzťahuje na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá o službách podľa článku 1 ods. 1 písm. f) druhého pododseku bodu iii).

Článok 8

Komisia podáva každé dva roky Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o výsledkoch uplatňovania tejto smernice.

Komisia uverejňuje ročnú štatistiku prijatých oznámení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Ak členské štáty prijmú technický predpis, tento bude obsahovať odkaz na túto smernicu alebo sa takýto odkaz pripojí pri jeho úradnom uverejnení. Spôsob vykonania odkazu stanovia členské štáty.

Článok 10

Smernica 98/34/ES, zmenená aktmi uvedenými v prílohe III časti A k tejto smernici, sa zrušuje bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B k zrušenej smernici a v prílohe III časti B k tejto smernici.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 11

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 9. septembra 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Stanovisko zo 14. júla 2010 (Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, s. 142) a stanovisko z 26. februára 2014 (Ú. v. EÚ C 214, 8.7.2014, s. 55).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. júla 2015.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37). Pôvodný názov bol „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov“. Názov bol zmenený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/34 ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).

(4)  Pozri prílohu III časť A.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).


PRÍLOHA I

Indikatívny zoznam služieb, na ktoré sa nevzťahuje článok 1 ods. 1 písm. b) druhý pododsek

1.   Služby, ktoré nie sú poskytované „na diaľku“

Služby poskytované za fyzickej prítomnosti poskytovateľa a príjemcu, i keď sa pri nich používajú elektronické prístroje:

a)

lekárska prehliadka alebo ošetrenie v lekárskej ambulancii za použitia elektronického zariadenia, pri ktorých je pacient fyzicky prítomný;

b)

nahliadnutie do elektronického katalógu v predajni, ak sa v nej zákazník nachádza;

c)

rezervácia letenky v cestovnej kancelárii za fyzickej prítomnosti klienta, uskutočnená prostredníctvom počítačovej siete;

d)

elektronické hry sprístupňované v herni elektronických hier (video-arcade), ak je zákazník fyzicky prítomný.

2.   Služby, ktoré nie sú poskytované „elektronickým spôsobom“

Služby s materiálnym obsahom, aj keď sú poskytované prostredníctvom elektronických zariadení:

a)

automaty na vydávanie hotovosti alebo cestovných lístkov (bankovky, železničné cestovné lístky);

b)

prístup do cestnej siete, na parkoviská a pod. umožňovaný za úhradu, aj keď sa na vstupe/výstupe nachádzajú elektronické zariadenia, ktoré kontrolujú vstup a/alebo zabezpečujú správnosť úhrady.

Off-line služby: distribuovanie CD romov alebo softvérov na disketách.

Služby, ktoré sa neposkytujú prostredníctvom elektronických spracovávacích/inventarizačných systémov:

a)

hlasové telefonické služby;

b)

telefaxové/telexové služby;

c)

služby poskytované prostredníctvom hlasového telefónu alebo faxu;

d)

konzultácie s lekárom prostredníctvom telefónu/faxu;

e)

konzultácie s právnikom prostredníctvom telefónu/faxu;

f)

priamy predaj prostredníctvom telefónu/faxu.

3.   Služby, ktoré nie sú poskytované „na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“

Služby poskytované bez individuálneho požiadania prostredníctvom vysielania údajov a určené na súčasný príjem neobmedzeným počtom jednotlivých prijímačov (prenos z jedného bodu do viacnásobných bodov):

a)

služby televízneho vysielania (vrátane výberu z videotéky na základe požiadavky) spadajúce pod článok 1 ods. 1 písm. e) smernice 2010/13/EÚ;

b)

služby rozhlasového vysielania;

c)

(televíziou prenášaný) teletext.


PRÍLOHA II

Indikatívny zoznam finančných služieb, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 4

Investičné služby,

Poisťovacie a zaisťovacie operácie,

Bankové služby,

Operácie, ktoré sa vzťahujú na penzijné fondy,

Služby, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie s termínovanými obchodmi alebo opciami.

Takéto služby zahŕňajú najmä:

a)

investičné služby uvedené v prílohe k smernici 2004/39/ES; služby podnikov kolektívneho investovania;

b)

služby spadajúce pod činnosti podliehajúce vzájomnému uznávaniu uvedenému v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (1);

c)

operácie spadajúce pod poisťovacie a zaisťovacie činnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (2).


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom jej neskorších zmien

(v zmysle článku 10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES

(Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES

(Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).

 

Akt o pristúpení z roku 2004, príloha II časť 1 hlava H

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 68).

Iba pokiaľ ide o odkaz v bode 2 na smernicu 98/34/ES.

Smernica Rady 2006/96/ES

(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).

Iba pokiaľ ide o odkaz v článku 1 na smernicu 98/34/ES.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012

(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Iba článok 26 ods. 2.

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 10)

Smernica

Lehota na transpozíciu

98/34/ES

98/48/ES

5. august 1999

2006/96/ES

1. január 2007


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Smernica 98/34/ES

Táto smernica

článok 1 prvý odsek, úvodná časť

článok 1 ods. 1 úvodná časť

článok 1 prvý odsek bod 1

článok 1 ods. 1 písm. a)

článok 1 prvý odsek bod 2 prvý pododsek

článok 1 ods. 1 písm. b) prvý pododsek

článok 1 prvý odsek bod 2 druhý pododsek, prvá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. b) druhý pododsek, bod i)

článok 1 prvý odsek bod 2 druhý pododsek, druhá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. b) druhý pododsek, bod ii)

článok 1 prvý odsek bod 2 druhý pododsek, tretia zarážka

článok 1 ods. 1 písm. b) druhý pododsek, bod iii)

článok 1 prvý odsek bod 2 tretí pododsek

článok 1 ods. 1 písm. b) tretí pododsek

článok 1 prvý odsek bod 2 štvrtý pododsek, úvodná časť

článok 1 ods. 2 úvodná časť

článok 1 prvý odsek bod 2 štvrtý pododsek, prvá zarážka

článok 1 ods. 2 písm. a)

článok 1 prvý odsek bod 2 štvrtý pododsek, druhá zarážka

článok 1 ods. 2 písm. b)

článok 1 prvý odsek bod 3

článok 1 ods. 1 písm. c)

článok 1 prvý odsek bod 4

článok 1 ods. 1 písm. d)

článok 1 prvý odsek bod 5 prvý pododsek

článok 1 ods. 1 písm. e) prvý pododsek

článok 1 prvý odsek bod 5 druhý pododsek

článok 1 ods. 3

článok 1 prvý odsek bod 5 tretí pododsek

článok 1 ods. 4

článok 1 prvý odsek bod 5 štvrtý pododsek

článok 1 ods. 5

článok 1 prvý odsek bod 5 piaty pododsek, úvodná veta

článok 1 ods. 1 písm. e) druhý pododsek, úvodná veta

článok 1 prvý odsek bod 5 piaty pododsek, prvá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. e) druhý pododsek, bod i)

článok 1 prvý odsek bod 5 piaty pododsek, druhá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. e) druhý pododsek, bod ii)

článok 1 prvý odsek bod 11 prvý pododsek

článok 1 ods. 1 písm. f) prvý pododsek

článok 1 prvý odsek bod 11 druhý pododsek, úvodná veta

článok 1 ods. 1 písm. f) druhý pododsek, úvodná veta

článok 1 prvý odsek bod 11 druhý pododsek, prvá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. f) druhý pododsek, bod i)

článok 1 prvý odsek bod 11 druhý pododsek, druhá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. f) druhý pododsek, bod ii)

článok 1 prvý odsek bod 11 druhý pododsek, tretia zarážka

článok 1 ods. 1 písm. f) druhý pododsek, bod iii)

článok 1 prvý odsek bod 11 tretí pododsek

článok 1 ods. 1 písm. f) tretí pododsek

článok 1 prvý odsek bod 11 štvrtý pododsek

článok 1 ods. 1 písm. f) štvrtý pododsek

článok 1 prvý odsek bod 12

článok 1 ods. 1 písm. g)

článok 1 druhý odsek

článok 1 ods. 6

článok 5

článok 2

článok 6 ods. 1 a 2

článok 3 ods. 1 a 2

článok 6 ods. 3 úvodná časť

článok 3 ods. 3 úvodná časť

článok 6 ods. 3 druhá zarážka

článok 3 ods. 3 písm. a)

článok 6 ods. 3 tretia zarážka

článok 3 ods. 3 písm. b)

článok 6 ods. 3 štvrtá zarážka

článok 3 ods. 3 písm. c)

článok 6 ods. 4 úvodná časť

článok 3 ods. 4 úvodná časť

článok 6 ods. 4 písm. c)

článok 3 ods. 4 písm. a)

článok 6 ods. 4 písm. d)

článok 3 ods. 4 písm. b)

článok 6 ods. 5 až 8

článok 3 ods. 5 až 8

článok 7

článok 4

článok 8

článok 5

článok 9 ods. 1 až 5

článok 6 ods. 1 až 5

článok 9 ods. 6 úvodná časť

článok 6 ods. 6 úvodná časť

článok 9 ods. 6 prvá zarážka

článok 6 ods. 6 písm. a)

článok 9 ods. 6 druhá zarážka

článok 6 ods. 6 písm. b)

článok 9 ods. 6 tretia zarážka

článok 6 ods. 6 písm. c)

článok 9 ods. 7 prvý pododsek, úvodná časť

článok 6 ods. 7 prvý pododsek, úvodná časť

článok 9 ods. 7 prvý pododsek, prvá zarážka

článok 6 ods. 7 prvý pododsek písm. a)

článok 9 ods. 7 prvý pododsek, druhá zarážka

článok 6 ods. 7 prvý pododsek písm. b)

článok 9 ods. 7 druhý pododsek

článok 6 ods. 7 druhý pododsek

článok 10 ods. 1 úvodná časť

článok 7 ods. 1 úvodná časť

článok 10 ods. 1 prvá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. a)

článok 10 ods. 1 druhá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. b)

článok 10 ods. 1 tretia zarážka

článok 7 ods. 1 písm. c)

článok 10 ods. 1 štvrtá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. d)

článok 10 ods. 1 piata zarážka

článok 7 ods. 1 písm. e)

článok 10 ods. 1 šiesta zarážka

článok 7 ods. 1 písm. f)

článok 10 ods. 2, 3 a 4

článok 7 ods. 2, 3 a 4

článok 11 prvá veta

článok 8 prvý odsek

článok 11 druhá veta

článok 8 druhý odsek

článok 12

článok 9

článok 13

článok 10

článok 14

článok 11

článok 15

článok 12

príloha III

príloha IV

príloha V

príloha I

príloha VI

príloha II

príloha III

príloha IV


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/16


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1536

zo 16. septembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zosúladenie pravidiel zachovania letovej spôsobilosti s nariadením (ES) č. 216/2008, kritickú údržbu a monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5 a článok 8 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1321/2014 (2) sa stanovujú podrobné pravidlá zachovania letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky.

(2)

V prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 sa stanovujú požiadavky na zachovanie letovej spôsobilosti pri prevádzke lietadiel vrátane požiadaviek na organizácie, ktoré riadia zachovanie letovej spôsobilosti zložitých motorových lietadiel a lietadiel prevádzkovaných na obchodné účely. Nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 by sa malo aktualizovať, aby sa zabezpečilo vykonanie uvedených požiadaviek.

(3)

Je nevyhnutné ustanoviť podmienky, za ktorých môžu leteckí dopravcovia s prevádzkovou licenciou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (3) prevádzkovať lietadla zaregistrované v tretej krajine s cieľom zabezpečiť, aby boli splnené príslušné základné požiadavky stanovené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008.

(4)

Je nevyhnutné zabezpečiť v Únii jednotné uplatňovanie požiadaviek programu monitorovania zachovania letovej spôsobilosti lietadiel. Na tieto účely by sa mali zmeniť ustanovenia uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014, ktoré sa týkajú vykonávania programu monitorovania zachovania letovej spôsobilosti lietadiel zo strany príslušných orgánov.

(5)

Je nevyhnutné zmierniť riziká spojené s údržbou a najmä zabezpečiť, aby dotknuté osoby a organizácie prijali potrebné opatrenia na odhalenie chýb urobených počas vykonávania údržby, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky. Preto by sa mali zmeniť požiadavky na vykonávanie údržby stanovené v prílohe I a prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Je nevyhnutné poskytnúť leteckému priemyslu a administratívnym orgánom členských štátov dostatok času, aby sa prispôsobili tomuto zmenenému regulačnému rámcu. Z tohto dôvodu by sa mal pre toto nariadenie ako celok stanoviť odlišný dátum začiatku uplatňovania.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Európskej leteckej bezpečnostnej agentúry predloženého v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú spoločné technické požiadavky a administratívne postupy na zabezpečenie:

a)

zachovania letovej spôsobilosti lietadiel vrátane akýchkoľvek komponentov určených na inštaláciu do nich, ktoré sú:

i)

registrované v členskom štáte, pokiaľ nebol regulačný dohľad nad ich bezpečnosťou delegovaný na tretiu krajinu a nepoužíva ich prevádzkovateľ z EÚ

ii)

registrované v členskom štáte a používané prevádzkovateľom z EÚ, u ktorých bol regulačný dohľad nad ich bezpečnosťou delegovaný na členský štát;

b)

súladu so základnými požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 216/2008 týkajúcimi sa zachovania letovej spôsobilosti lietadiel registrovaných v tretích krajinách a komponentov určených na inštaláciu do nich, v prípade ktorých nebol regulačný dohľad nad ich bezpečnosťou delegovaný na členský štát, a ktoré sú prenajaté bez posádky leteckým dopravcom licencovaným v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (4).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).“"

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

Písm. g) sa nahrádza takto:

„g)

‚prevádzka obchodnej leteckej dopravy‘ znamená prevádzku lietadiel na prepravu cestujúcich, nákladu alebo pošty za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu;“.

b)

Dopĺňajú sa tieto body:

„n)

‚kritická úloha údržby‘ znamená úlohu údržby, ktorá zahŕňa montáž systému alebo ktorejkoľvek súčasti lietadla, motora alebo vrtule, alebo akýkoľvek zásah do nich, pričom chyba v jej vykonávaní by mohla bezprostredne ohroziť bezpečnosť letu;

o)

‚obchodná špeciálna prevádzka‘ znamená prevádzku, na ktorú sa vzťahujú požiadavky časti ORO, podčasti SPO stanovené v prílohe III k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 965/2012 (5);

p)

‚obmedzená letová prevádzka‘ znamená prevádzku iných ako zložitých motorových lietadiel na:

i)

lety, pri ktorých časť nákladov znášajú súkromné osoby, pod podmienkou, že priame náklady znášajú všetky osoby nachádzajúce sa v lietadle vrátane pilota a že počet osôb, ktoré znášajú priame náklady, je obmedzený na šesť;

ii)

súťažné lety alebo letecké prehliadky pod podmienkou, že odplata alebo iná primeraná protihodnota poskytnutá za takéto lety sa obmedzuje na pokrytie priamych nákladov a primeraného príspevku na úhradu ročných nákladov a že ceny nepresahujú hodnotu stanovenú príslušným orgánom;

iii)

zoznamovacie lety, výsadky, ťahanie vetroňov alebo akrobatické lety vykonávané buď výcvikovou organizáciou, ktorá má svoje hlavné miesto podnikania v niektorom členskom štáte a ktorá je schválená v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (6), alebo organizáciou vytvorenou na propagáciu leteckého športu a voľnočasových leteckých aktivít pod podmienkou, že lietadlo prevádzkuje organizácia na základe vlastníctva alebo prenájmu lietadla bez posádky, že let neprináša zisk, ktorý by bol distribuovaný mimo organizáciu, a že kedykoľvek sa nečlenovia organizácie podieľajú na takýchto letoch, tieto lety predstavujú iba okrajovú činnosť organizácie.

Na účely tohto nariadenia sa obmedzená letová prevádzka nepovažuje za prevádzku obchodnej leteckej dopravy alebo za obchodnú špeciálnu prevádzku;

q)

‚zoznamovací let‘ znamená ‚iniciačný/ukážkový let‘ podľa vymedzenia v článku 2 bode 9 nariadenia (EÚ) č. 965/2012;

r)

‚súťažný let‘ znamená ‚súťažný let‘ podľa vymedzenia v článku 2 bode 10 nariadenia (EÚ) č. 965/2012;

s)

‚letová ukážka‘ znamená ‚leteckú prehliadku‘ podľa vymedzenia v článku 2 bode 11 nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1)."

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).“"

3.

Článok 3 sa mení takto:

a)

Odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.   Zachovanie letovej spôsobilosti lietadla uvedeného v článku 1 písm. a) a komponentov určených na inštaláciu do neho musí byť zabezpečené v súlade s ustanoveniami prílohy I.

2.   Organizácie a personál vykonávajúci činnosti súvisiace so zachovaním letovej spôsobilosti lietadla uvedeného v článku 1 písm. a) a komponentov určených na inštaláciu do neho vrátane údržby musia spĺňať podmienky prílohy I a podľa potreby ustanovenia špecifikované v článkoch 4 a 5.

3.   Odchylne od odseku 1 sa zachovanie letovej spôsobilosti lietadla uvedeného v článku 1 písm. a), ktoré má letové povolenie, musí zabezpečiť na základe osobitných opatrení na zachovanie letovej spôsobilosti vymedzených v letovom povolení vydanom v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek 5:

„5.   Zachovanie letovej spôsobilosti lietadla uvedeného v článku 1 písm. b) a komponentov určených na inštaláciu musí byť zabezpečené v súlade s ustanoveniami prílohy Va.“

4.

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Povolenia organizáciám vykonávajúcim údržbu sa vydávajú v súlade s ustanoveniami prílohy I podčasti F alebo prílohy II.“

5.

Článok 8 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno c):

„c)

v prípade lietadiel registrovaných v tretej krajine a prenajatých bez posádky leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, požiadavky prílohy Va do 25. augusta 2017.“

b)

Vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.   Odchylne od odseku 1 sa požiadavky na lietadlá používané na obchodnú špeciálnu prevádzku a na prevádzku obchodnej leteckej dopravy inými dopravcami ako leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, stanovené v nariadení (EÚ) č. 965/2012 zmenenom nariadením (EÚ) č. 379/2014 (7), uplatňujú od 21. apríla 2017.

Do uvedeného dátumu:

Ustanovenia prílohy I bodu M.A.201 písm. f) sa uplatňujú na zložité motorové lietadlá používané prevádzkovateľmi, od ktorých členský štát vyžaduje, aby boli držiteľmi osvedčenia pre obchodnú prevádzku, a ktorí nie sú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, a na komerčné schválené výcvikové organizácie (ATO);

Ustanovenia prílohy I bodu M.A.201 písm. h) sa uplatňujú na iné ako zložité motorové lietadlá používané prevádzkovateľmi, od ktorých členský štát vyžaduje, aby boli držiteľmi osvedčenia pre obchodnú prevádzku, a ktorí nie sú leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, a na komerčné schválené výcvikové organizácie (ATO);

Ustanovenia prílohy I bodu M.A.306 písm. a) sa uplatňujú na lietadlá používané leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a lietadlá používané prevádzkovateľmi, od ktorých členský štát vyžaduje, aby boli držiteľmi osvedčenia pre obchodnú prevádzku;

Ustanovenia prílohy I bodu M.A.801 písm. c) sa uplatňujú na lietadlá ELA1, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a ktoré nepoužívajú komerčné schválené výcvikové organizácie;

Ustanovenia prílohy I bodu M.A.803 písm. b) sa uplatňujú na iné ako zložité motorové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 2 730 kg a menšou, vetrone, motorové vetrone alebo balóny, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 alebo prevádzkovatelia, od ktorých členský štát vyžaduje, aby boli držiteľmi osvedčenia pre obchodnú prevádzku, alebo komerčné schválené výcvikové organizácie;

Ustanovenia prílohy I bodu M.A.901 písm. g) sa uplatňujú na lietadlá ELA1, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 alebo prevádzkovatelia, od ktorých členský štát vyžaduje, aby boli držiteľmi osvedčenia pre obchodnú prevádzku, alebo komerčné schválené výcvikové organizácie.

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 379/2014 zo 7. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.“"

6.

Príloha I (časť M) sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

7.

Príloha II (časť 145) sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

8.

Príloha III (časť 66) sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

9.

Text stanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha Va (časť T).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 25. augusta 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. septembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).


PRÍLOHA I

Príloha I (časť M) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 sa mení takto:

1.

Obsah sa mení takto:

a)

Názov bodu M.A.306 sa nahrádza názvom „M.A.306 — Systém technického denníka lietadla“;

b)

Doplnok I sa nahrádza takto: „Dodatok I Dohoda o riadení zachovania letovej spôsobilosti“.

2.

V bode M.1 sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

na schválenie programov údržby,

i)

je orgán určený členským štátom registrácie, alebo

ii)

po dohode s členským štátom registrácie pred schválením programu údržby:

a)

je orgán určený štátom, v ktorom má prevádzkovateľ svoje hlavné miesto podnikania alebo v ktorom je usadený alebo má v ňom sídlo, alebo

b)

je orgán zodpovedný za dohľad nad organizáciou pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti, ktorá riadi zachovanie letovej spôsobilosti lietadla, alebo s ktorou vlastník uzatvoril obmedzenú zmluvu v súlade s bodom M.A.201 písm. i) bodom 3.“

3.

V bode M.A.201 sa písm. d), e), f), g), h), i) a j) nahrádzajú takto:

„d)

Veliaci pilot alebo, v prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, prevádzkovateľ je zodpovedný za uspokojivé vykonanie predletovej prehliadky. Túto prehliadku musí vykonať pilot alebo iná kvalifikovaná osoba, no nemusí ju vykonať organizácia s povolením na údržbu alebo osvedčujúci personál podľa časti 66.

e)

V prípade lietadiel, ktoré používajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, je prevádzkovateľ zodpovedný za zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel, ktoré prevádzkuje, a musí:

1.

zabezpečiť, aby sa každý let vykonával až po splnení podmienok vymedzených v písm. a);

2.

byť schválený ako súčasť svojho osvedčenia leteckého prevádzkovateľa ako organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) podľa časti M.A. podčasti G pre lietadlo, ktoré prevádzkuje, a

3.

byť schválený v súlade s časťou 145 alebo uzatvoriť zmluvu v súlade s časťou M.A.708 písm. c) s takouto organizáciou.

f)

V prípade zložitých motorových lietadiel používaných na obchodnú špeciálnu prevádzku alebo na obchodnú leteckú dopravu vykonávanú inými ako leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 alebo komerčnými schválenými výcvikovými organizáciami, prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby:

1.

sa lety vykonávali až po splnení podmienok vymedzených v písm. a);

2.

úlohy spojené so zachovaním letovej spôsobilosti vykonávala schválená organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO). Ak samotný prevádzkovateľ nie je schválenou CAMO, potom musí prevádzkovateľ s takouto organizáciou uzatvoriť písomnú zmluvu v súlade s doplnkom I, a

3.

CAMO uvedená v bode 2. bola schválená v súlade s časťou 145 na údržbu lietadiel a komponentov určených na inštaláciu do nich alebo aby s takýmito organizáciami uzatvorila zmluvu v súlade s bodom M.A.708 písm. c).

g)

V prípade zložitých motorových lietadiel, ktoré nie sú zahrnuté v písm. e) alebo f), musí vlastník zabezpečiť, aby:

1.

sa lety vykonávali až po splnení podmienok vymedzených v písm. a);

2.

úlohy spojené so zachovaním letovej spôsobilosti vykonávala schválená organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO). Ak samotný vlastník nie je schválenou CAMO, potom musí vlastník s takouto organizáciou uzatvoriť písomnú zmluvu v súlade s doplnkom I, a

3.

CAMO uvedená v bode 2. bola schválená v súlade s časťou 145 na údržbu lietadiel a komponentov určených na inštaláciu do nich alebo aby s takýmito organizáciami uzatvorila zmluvu v súlade s bodom M.A.708 písm. c).

h)

V prípade iných ako zložitých motorových lietadiel používaných na obchodnú špeciálnu prevádzku alebo na obchodnú leteckú dopravu vykonávanú inými ako leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 alebo komerčnými schválenými výcvikovými organizáciami, prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby:

1.

sa lety vykonávali až po splnení podmienok vymedzených v písm. a);

2.

úlohy spojené so zachovaním letovej spôsobilosti vykonávala schválená organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO). Ak samotný prevádzkovateľ nie je schválenou CAMO, potom musí prevádzkovateľ s takouto organizáciou uzatvoriť písomnú zmluvu v súlade s doplnkom I, a

3.

CAMO uvedená v bode 2. bola schválená v súlade s časťou M podčasťou F alebo časťou 145 na údržbu lietadiel a komponentov určených na inštaláciu do nich alebo aby s takýmito organizáciami uzatvorila zmluvu v súlade s bodom M.A.708 písm. c).

i)

V prípade iných ako zložitých motorových lietadiel, ktoré nie sú zahrnuté v písm. e) alebo h) alebo ktoré sa používajú na ‚obmedzenú prevádzku‘, je vlastník zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa do splnenia podmienok vymedzených v písm. a) nevykonávali žiadne lety. Na tieto účely vlastník:

1.

dohodne sa na úlohy spojené so zachovaním letovej spôsobilosti so schválenou organizáciou pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) prostredníctvom písomnej zmluvy v súlade s dodatkom I, ktorou prenesie zodpovednosť za splnenie týchto úloh na poverenú CAMO, alebo;

2.

zabezpečí zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel na vlastnú zodpovednosť bez poverenia schválenej CAMO na základe zmluvy, alebo

3.

zabezpečí zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel na vlastnú zodpovednosť a uzatvorí obmedzenú zmluvu o vypracovaní programu údržby a zabezpečení jeho schválenia v súlade s bodom M.A.302 s:

schválenou CAMO, alebo

v prípade lietadla ELA2, organizáciou vykonávajúcou údržbu podľa časti 145 alebo podľa časti M.A. podčasti F.

Touto obmedzenou zmluvou sa na poverenú organizáciu prenáša zodpovednosť za vypracovanie a, s výnimkou prípadu, keď vyhlásenie vydáva vlastník v súlade s M.A.302 písm. h), zabezpečenie schválenia programu údržby.

j)

Vlastník/prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa každej osobe oprávnenej príslušným orgánom na účely overenia súladu s touto časťou sprístupnili akékoľvek jeho priestory, lietadlá alebo dokumenty súvisiace s jeho činnosťami vrátane všetkých subdodávateľských činností.“

4.

Bod M.A.301 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

opravou akejkoľvek poruchy alebo poškodenia, ktoré ovplyvňujú bezpečnú prevádzku, v súlade s údajmi stanovenými v bode M.A.304 a/alebo M.A.401, pri zohľadnení zoznamu minimálneho vybavenia a zoznamu odchýlok usporiadania, ak je to uplatniteľné;“.

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.

rozborom účinnosti programu údržby schváleného podľa M.A.302 pre všetky zložité motorové lietadlá alebo lietadlá používané leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008;“.

c)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.

stanovením rozhodovacích zásad pre vykonanie nepovinných modifikácií a/alebo prehliadok pri všetkých zložitých motorových lietadlách alebo lietadlách používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008;“.

5.

Bod M.A.302 sa mení takto:

a)

Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

Keď zachovanie letovej spôsobilosti lietadla riadi organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) alebo ak existuje obmedzená zmluva medzi vlastníkom a touto organizáciou v súlade s bodom M.A.201 písm. i) bodom 3, program údržby lietadla a jeho zmeny možno schváliť postupom nepriameho schválenia.

i)

V takomto prípade organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti stanoví postup nepriameho schválenia ako súčasť príručky pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti a schváli ho príslušný orgán zodpovedný za danú organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.

ii)

Organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti nepoužije postup nepriameho schválenia, keď táto organizácia nepodlieha dohľadu členského štátu registrácie, okrem prípadu, ak existuje dohoda v súlade s bodom M.1 ods. 4 bodom ii), ktorou sa zodpovednosť za schválenie programu údržby lietadla prenáša na príslušný orgán zodpovedný za organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.“

b)

Písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)

V prípade zložitých motorových lietadiel, keď je program údržby založený na logike riadiacej skupiny pre údržbu (Maintenance steering group) alebo na monitorovaní stavu, musí program údržby lietadla zahŕňať program spoľahlivosti.“

6.

V bode M.A.305 sa písm. b) bod 2 nahrádza takto:

„2.

technického denníka prevádzkovateľa, ak sa vyžaduje v bode M.A.306.“

7.

Bod M.A.306 sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„M.A.306   

Systém technického denníka lietadla“.

b)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

V prípade obchodnej leteckej dopravy, obchodnej špeciálnej prevádzky a komerčnej prevádzky schválenej výcvikovej organizácie popri požiadavkách bodu M.A.305, musí prevádzkovateľ používať systém technického denníka lietadla, ktorý obsahuje za každé lietadlo tieto informácie:

1.

informácie o každom lete potrebné na zabezpečenie zachovania bezpečnosti letu, a

2.

platné osvedčenie o uvoľnení lietadla do prevádzky a

3.

platné vyhlásenie o stave údržby lietadla, v ktorom sa uvádza, ktorá plánovaná alebo neplánovaná údržba sa má najbližšie vykonať okrem prípadu, keď príslušný orgán môže súhlasiť s tým, že sa vyhlásenie o údržbe bude uchovávať na inom mieste, a

4.

všetky poruchy, ktorých oprava bola odložená a ktoré majú vplyv na prevádzku lietadla, a

5.

všetky potrebné príručky o opatreniach na podporu údržby.“

8.

Bod M.A.402 sa nahrádza takto:

„M.A.402   Vykonávanie údržby

S výnimkou údržby vykonávanej organizáciou schválenou na údržbu v súlade s prílohou II (časť 145), každá osoba alebo organizácia vykonávajúca údržbu musí:

a)

byť spôsobilá na vykonávanie úloh podľa požiadaviek tejto časti;

b)

zabezpečiť, aby oblasť, v ktorej sa údržba vykonáva, bola dobre usporiadaná a zbavená prachu a nečistôt;

c)

používať metódy, techniky, normy a pokyny stanovené v údajoch o údržbe podľa bodu M.A.401;

d)

používať nástroje, vybavenie a materiál stanovené v údajoch o údržbe podľa bodu M.A.401. V prípade potreby sa nástroje a vybavenie kontrolujú a kalibrujú podľa úradne uznanej normy;

e)

zabezpečiť, aby sa údržba vykonávala v rámci všetkých environmentálnych obmedzení stanovených v údajoch o údržbe podľa bodu M.A.401;

f)

zabezpečiť, aby sa v prípade nepriaznivého počasia alebo zdĺhavej údržby používali riadne zariadenia;

g)

zabezpečiť, aby bolo minimalizované riziko vzniku viacerých chýb počas údržby, ako aj riziko zopakovania chýb počas rovnakých úloh údržby;

h)

zabezpečiť, aby po vykonaní akejkoľvek kritickej úlohy údržby bola zavedená metóda zachytávania chýb; a

i)

po ukončení údržby vykonať celkové overenie, aby bolo zabezpečené, že z lietadla alebo komponentu sú odstránené všetky nástroje, vybavenie alebo akékoľvek cudzie časti alebo materiál a že všetky odstránené prístupové panely boli znovu namontované.“

9.

V bode M.A.403 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

Len oprávnený osvedčujúci personál podľa M.A.801 písm. b) bodu 1, M.A.801 písm. b) bodu 2, M.A.801 písm. c), M.A.801 písm. d) alebo prílohy II (časť 145) môže rozhodnúť, s využitím údajov o údržbe podľa M.A.401, či porucha lietadla vážne ohrozuje bezpečnosť letu a potom rozhodnúť o tom, kedy a aké nápravné opatrenie sa musí prijať pred ďalším letom a odstránenie ktorej poruchy sa môže odložiť. Toto však neplatí v prípade, že pilot alebo oprávnený osvedčujúci personál použije zoznam minimálneho vybavenia (MEL).

c)

Každá porucha lietadla, ktorá nepredstavuje vážne ohrozenie bezpečnosti letu, sa musí odstrániť čo možno najskôr potom, čo bola porucha lietadla zistená a v rámci lehôt špecifikovaných v údajoch o údržbe alebo v zozname minimálneho vybavenia.“;

10.

V bode M.A.502 sa písm. d) nahrádza takto:

„d)

Odchylne od písmena a) a bodu M.A.801 písmena b) bodu 2 môže údržbu komponentu namontovaného v lietadle alebo dočasne odmontovaného z lietadla typu ELA1, ktoré používa iný ako letecký dopravca licencovaný v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, vykonávanú v súlade s údajmi o údržbe komponentu, vykonávať osvedčujúci personál uvedený v bode M.A.801 písmene b) bode 2, okrem prípadov:

1.

generálnej opravy komponentov okrem motorov a vrtúľ a

2.

generálnej opravy motorov a vrtúľ iných lietadiel, ako sú lietadlá typu CS-VLA, CS-22 a LSA.

Údržba komponentu vykonaná v súlade s písmenom d) neumožňuje vydanie EASA formulára 1 a podlieha požiadavkám na uvoľnenie lietadla do prevádzky podľa bodu M.A.801.“

11.

V bode M.A.504 sa písm. b) nahrádza takto:

„b)

Komponenty neschopné prevádzky musia byť označené a uložené na bezpečnom mieste pod kontrolou organizácie s povolením na údržbu až do rozhodnutia o budúcom stave takého komponentu. V prípade lietadiel, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a v prípade iných ako zložitých motorových lietadiel, však môže osoba alebo organizácia, ktorá vyhlásila komponent za neschopný prevádzky, preniesť dohľad nad takýmto komponentom po jeho vyhlásení za neschopný prevádzky na vlastníka lietadla za predpokladu, že takýto prenos sa zapíše do palubného denníka lietadla, denníka motora alebo denníka komponentu.“

12.

Bod M.A.601 sa nahrádza takto:

„M.A.601   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovujú požiadavky, ktoré musia splniť organizácie na vydanie alebo zachovanie platnosti povolenia na údržbu iných ako zložitých motorových lietadiel a komponentov určených na inštaláciu do nich, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008.“

13.

Bod M.A.606 sa mení takto:

Písm. g) sa nahrádza takto:

„g)

Organizácia vykonávajúca údržbu musí mať dostatočný osvedčujúci personál na vydávanie osvedčení o uvoľnení do prevádzky pre lietadlo a komponenty podľa bodov M.A.612 a M.A.613. Musia spĺňať požiadavky článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1321/2014.“

14.

V bode M.A.703 sa písm. b) nahrádza takto:

„b)

Bez ohľadu na písm. a) musí byť v prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 povolenie súčasťou osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydaného príslušným orgánom pre prevádzkované lietadlo.“

15.

V bode M.A.704 písm. a) sa bod 9 nahrádza takto:

„9.

zoznam schválených programov údržby alebo v prípade lietadla, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, zoznam všeobecných a základných programov údržby.“

16.

Bod M.A.706 sa mení takto:

a)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

V prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 je zodpovedným manažérom uvedeným v písm. a) aj osoba, ktorá so splnomocnením podniku zabezpečí, aby sa všetky prevádzkové činnosti prevádzkovateľa mohli financovať a vykonávať podľa štandardu vyžadovaného na vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa.“

b)

Písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

V prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 musí zodpovedný manažér menovať odborného vedúceho. Táto osoba je zodpovedná za riadenie a za dozor nad činnosťami zachovania letovej spôsobilosti podľa písm. c).“

c)

Písmeno k) sa nahrádza takto:

„k)

Pri zložitých motorových lietadlách a pri lietadlách používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 organizácia musí stanoviť a kontrolovať spôsobilosť personálu zapojeného do riadenia zachovania letovej spôsobilosti, overovania letovej spôsobilosti a/alebo auditov kvality v súlade s postupom a podľa normy schválenej príslušným orgánom.“

17.

Bod M.A.707 sa mení takto:

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

Aby organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti bola oprávnená vykonávať overenie letovej spôsobilosti a prípadne vydávať letové povolenia, musí mať vhodný personál na overenie letovej spôsobilosti na vydávanie osvedčení o overení letovej spôsobilosti alebo odporúčaní uvedených v oddiele A podčasti I a prípadne na vydávanie letových povolení v súlade s bodom M.A.711 písm. c):

1.

V prípade lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a lietadiel s MTOM väčšou ako 2 730 kg, okrem balónov, musí tento personál mať:

a)

aspoň päťročnú prax v oblasti zachovania letovej spôsobilosti a

b)

príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo leteckotechnický diplom, alebo jeho vnútroštátny ekvivalent a

c)

oficiálny leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d)

postavenie s primeranou zodpovednosťou v oprávnenej organizácii;

e)

Bez ohľadu na písmená a) až d) sa môžu požiadavky stanovené v bode M.A.707 písm. a) bode 1 písm. b) nahradiť požiadavkou päťročnej praxe v oblasti zachovania letovej spôsobilosti dodatočnou k dĺžke praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.A.707 písm. a) bodu 1 písm. a).

2.

V prípade lietadiel s MTOM 2 730 kg a menšou, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, a balónov, musí tento personál mať:

a)

aspoň trojročnú prax v oblasti zachovania letovej spôsobilosti a

b)

príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo leteckotechnický diplom, alebo jeho vnútroštátny ekvivalent a

c)

oficiálny leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d)

postavenie s primeranou zodpovednosťou v oprávnenej organizácii;

e)

Bez ohľadu na písmená a) až d) sa môžu požiadavky stanovené v bode M.A.707 písm. a) bode 2 písm. b) nahradiť požiadavkou štvorročnej praxe v oblasti zachovania letovej spôsobilosti dodatočnou k dĺžke praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.A.707 písm. a) bodu 2 písm. a).“

18.

Bod M.A.708 sa mení takto:

a)

V písm. b) sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

predložiť program údržby lietadla a jeho zmeny a doplnenia príslušnému orgánu na schválenie, ak sa naň nevzťahuje postup nepriameho schválenia v súlade s bodom M.A.302 písm. c), a poskytnúť kópiu programu zodpovednému vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi lietadla v súlade s bodom M.A.201, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008;“.

b)

Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

V prípade zložitých motorových lietadiel, lietadiel používaných na obchodnú leteckú dopravu alebo lietadiel používaných na obchodnú špeciálnu prevádzku alebo komerčnú prevádzku schválenej výcvikovej organizácie, keď organizácia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti nemá riadne povolenie podľa časti 145 alebo časti M.A. podčasti F, musí uzatvoriť písomnú zmluvu o údržbe s organizáciou s povolením na údržbu podľa časti 145 alebo časti M.A. podčasti F alebo s iným prevádzkovateľom, v ktorej sú podrobne uvedené funkcie špecifikované podľa M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 a M.A.301-6 a ktorá zabezpečí, že celú údržbu bude nakoniec vykonávať organizácia s povolením na údržbu podľa časti 145 alebo časti M.A. podčasti F a v ktorej sa stanoví podpora pre funkcie kvality podľa M.A.712 písm. b).“

c)

Dopĺňa sa toto písmeno d):

„d)

Bez ohľadu na písm. c) musí mať zmluva podobu jednotlivých pracovných príkazov určených organizácii vykonávajúcej údržbu podľa časti 145 časti M.A. podčasti F v prípade:

1.

lietadla, ktoré si vyžaduje neplánovanú traťovú údržbu,

2.

údržby komponentu vrátane údržby motora.“

19.

V bode M.A.709 sa písm. b) nahrádza takto:

„b)

V prípade lietadla, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, môže organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti vypracovať základné a/alebo všeobecné programy údržby s cieľom umožniť prvé povolenie a/alebo rozšírenie rozsahu povolenia bez zmlúv uvedených v doplnku I k tejto prílohe (časť M). Tieto základné a/alebo všeobecné programy údržby však nevylučujú potrebu vypracovať zodpovedajúci program údržby lietadla v súlade s bodom M.A.302 v stanovenom čase pred uplatnením práv uvedených v bode M.A.711.“

20.

V bode M.A.711 písm. a) sa body 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.

riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadla s výnimkou lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 podľa osvedčenia o povolení.

2.

riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadla používaného leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 uvedeného v ich osvedčení o povolení, ako aj v ich osvedčení prevádzkovateľa leteckej dopravy (AOC);“.

21.

V bode M.A.712 sa písmená e) a f) nahrádzajú takto:

„e)

V prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 musí byť systém kvality podľa M.A. podčasti G neoddeliteľnou súčasťou systému kvality prevádzkovateľa.

f)

V prípade malej organizácie, ktorá neriadi zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, sa môže systém kvality nahradiť vykonávaním pravidelných overovaní organizácie s výhradou schválenia príslušného orgánu, okrem prípadov, keď organizácia vydáva osvedčenia o overení letovej spôsobilosti pre lietadlá s MTOM väčšou ako 2 730 kg, iné než balóny. V prípade, že neexistuje systém kvality, organizácia nesmie na základe zmluvy zadávať úlohy týkajúce sa riadenia zachovania letovej spôsobilosti iným stranám.“

22.

V bode M.A.801 sa písmená c) a d) nahrádzajú takto:

„c)

Odchylne od bodu M.A.801 písm. b) bodu 2 môže v prípade lietadiel ELA1, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave alebo v obchodnej špeciálnej doprave, alebo ktoré sa nepoužívajú pri komerčnej prevádzke schválených výcvikových organizácií, komplexné úlohy údržby lietadla uvedené v doplnku VII vykonávať osvedčujúci personál uvedený v bode M.A.801 písm. b) bode 2.

d)

Odchylne od bodu M.A.801 písm. b) môže vlastník v prípade nepredvídaných situácií, keď má lietadlo zákaz štartu z miesta, na ktorom nie je k dispozícii organizácia s príslušným povolením na údržbu podľa tejto prílohy alebo podľa prílohy II (časť 145) ani príslušný osvedčujúci personál, oprávniť akúkoľvek osobu s minimálne trojročnou zodpovedajúcou praxou v oblasti údržby a s príslušnou kvalifikáciou, aby vykonala údržbu podľa štandardov stanovených v podčasti D tejto prílohy a uvoľnila lietadlo. V takom prípade vlastník musí:

1.

získať a uchovávať v záznamoch lietadla podrobné údaje o všetkých vykonaných prácach a o kvalifikácii osoby vydávajúcej osvedčenie a

2.

zabezpečiť, aby každú takúto údržbu opätovne skontrolovala a uvoľnila do prevádzky príslušne oprávnená osoba uvedená v bode M.A.801 písm. b) alebo organizácia s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) alebo s prílohou II (časť 145) pri najbližšej možnej príležitosti, najneskôr však do siedmich dní, a

3.

informovať organizáciu zodpovednú za riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla, ak je s ňou uzavretá zmluva podľa bodu M.A.201 písm. i), alebo príslušný orgán v prípade neexistencie takejto zmluvy, do siedmich dní od vydania takéhoto oprávnenia na osvedčovanie.“

23.

V bode M.A.803 sa písm. b) nahrádza takto:

„b)

Pre každé jednoduché motorové lietadlo s MTOM do 2 730 kg a menšou, vetroň, motorový vetroň alebo balón, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, v obchodnej špeciálnej prevádzke alebo pri komerčnej prevádzke schválených výcvikových organizácií, môže pilot–vlastník vydať osvedčenie o uvoľnení do prevádzky po obmedzenej údržbe vykonanej pilotom–vlastníkom, ako sa uvádza v dodatku VIII.“

24.

Bod M.A.901 sa mení takto:

a)

Písmená c), d) a e) sa nahrádzajú takto:

„c)

Pre všetky lietadlá používané leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a lietadlá s MTOM väčšou ako 2 730 kg, okrem balónov, ktoré sa nachádzajú v kontrolovanom prostredí, organizácia uvedená v písmene b), ktorá riadi zachovanie letovej spôsobilosti lietadla, ak má náležité povolenie a pod podmienkou súladu s písm. k) môže:

1.

vydávať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.710, a

2.

v prípade osvedčení o overení letovej spôsobilosti, ktoré vydala, keď lietadlo zostalo v kontrolovanom prostredí, dvakrát predĺžiť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vždy na obdobie jedného roka.

d)

V prípade všetkých lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a lietadiel s MTOM väčšou ako 2 730 kg, okrem balónov, ktoré:

i)

sa nenachádzajú v kontrolovanom prostredí, alebo

ii)

ktorých zachovanie letovej spôsobilosti je v správe organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti, ktorá nie je držiteľom oprávnenia na vykonávanie overenia letovej spôsobilosti,

osvedčenie o overení letovej spôsobilosti vydá príslušný orgán po uspokojivom posúdení založenom na odporúčaní organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s príslušným povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) odoslanom spolu so žiadosťou vlastníka alebo prevádzkovateľa. Toto odporúčanie je založené na overení letovej spôsobilosti vykonanom v súlade s bodom M.A.710.

e)

V prípade lietadiel s MTOM 2 730 kg a menšou, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, a balónov, ktorákoľvek organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) a vymenovaná vlastníkom alebo prevádzkovateľom, ak je riadne schválená a pod podmienkou súladu s písm. k), môže:

1.

vydávať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.710 a

2.

v prípade osvedčení o overení letovej spôsobilosti, ktoré vydala, keď lietadlo zostalo v kontrolovanom prostredí v jej správe, dvakrát predĺžiť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vždy na obdobie jedného roka.“

b)

Písm. g) sa nahrádza takto:

„g)

Odchylne od bodu M.A.901 písm. e) a bodu M.A.901 písm. i) bodu 2 môže v prípade lietadiel typu ELA1, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, v obchodnej špeciálnej doprave alebo pri komerčnej prevádzke schválených výcvikových organizácií, vydať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti aj príslušný orgán po uspokojivom posúdení založenom na odporúčaní osvedčujúceho personálu oficiálne schváleného príslušným orgánom a spĺňajúceho požiadavky ustanovení prílohy III (časť 66), ako aj požiadavky stanovené v bode M.A.707 písm. a) bode 2 písm. a), zaslanom spolu so žiadosťou vlastníka alebo prevádzkovateľa. Toto odporúčanie je založené na overení letovej spôsobilosti vykonanom v súlade s bodom M.A.710 a vydáva sa najviac na dva po sebe nasledujúce roky.“

25.

V bode M.B.105 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Aby sa zvýšila bezpečnosť leteckej prevádzky, musia sa príslušné orgány podieľať na vzájomnej výmene všetkých nevyhnutných informácií v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 216/2008.“

26.

Body M.B.303 a M.B.304 sa nahrádzajú takto:

„M.B.303   Monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti lietadla

a)

Príslušný orgán vypracuje program overovania na báze rizík na účely monitorovania stavu letovej spôsobilosti lietadiel zapísaných v jeho registri.

b)

Do tohto programu overovania musí byť zahrnuté náhodné overenie vzorky lietadiel, pričom sa musí vzťahovať na všetky aspekty kľúčových rizikových prvkov letovej spôsobilosti.

c)

V rámci overovania vzorky sa na základe platných požiadaviek posúdi dosiahnutie noriem letovej spôsobilosti a stanovia sa akékoľvek zistenia.

d)

Všetky stanovené zistenia sa klasifikujú na základe požiadaviek tejto časti a oznámia sa písomným potvrdením osobe alebo organizácii zodpovednej podľa časti M.A.201. Príslušný orgán musí mať zavedený systém na analýzu významu zistení pre bezpečnosť.

e)

Príslušný orgán zaznamená všetky zistenia a opatrenia na odstránenie nedostatkov.

f)

Ak sa počas overovania lietadla zistí dôkaz o nesúlade s požiadavkami tejto časti alebo akejkoľvek inej časti, takéto zistenie sa spracuje v súlade s príslušnou časťou.

g)

Ak je to potrebné na zabezpečenie primeraného opatrenia na presadenie predpisov, príslušný orgán si musí vymeniť informácie o zistených prípadoch nesúladu podľa písm. f) s ďalšími príslušnými orgánmi.

M.B.304   Zrušenie a pozastavenie platnosti

Príslušný orgán musí:

a)

pozastaviť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti zo závažných dôvodov v prípade potenciálneho ohrozenia bezpečnosti, alebo

b)

pozastaviť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti alebo ho zrušiť podľa M.B.903 bodu 1.“

27.

V bode M.B.701 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

V prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 sa spolu o žiadosťou o prvé vydanie alebo v prípade potreby zmenu osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, za každé prevádzkované lietadlo príslušnému orgánu na schválenie predloží:

1.

príručka pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti;

2.

programy údržby prevádzkovateľa lietadla;

3.

technický denník lietadla;

4.

prípadne technické špecifikácie zmlúv o údržbe medzi CAMO a organizáciou s povolením na údržbu podľa časti 145.“

28.

V bode M.B.703 sa písm. d) nahrádza takto:

„d)

V prípade leteckých dopravcov licencovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 budú informácie uvedené na EASA formulári 14 zapísané v osvedčení leteckého prevádzkovateľa.“

29.

V bode M.B.902 sa písm. b) nahrádza takto:

„b)

Príslušný orgán musí mať vhodný personál na overenie letovej spôsobilosti na účely vykonávania overení letovej spôsobilosti.

1.

V prípade lietadiel používaných leteckými dopravcami licencovanými v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a lietadiel s MTOM väčšou ako 2 730 kg, okrem balónov, musí tento personál mať:

a)

aspoň päťročnú prax v oblasti zachovania letovej spôsobilosti a

b)

príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo kvalifikáciu personálu údržby uznávanú na vnútroštátnej úrovni pre príslušnú kategóriu lietadiel (keď sa v článku 5 ods. 6 odkazuje na vnútroštátne predpisy) alebo leteckotechnický diplom alebo jeho ekvivalent, a

c)

oficiálny leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d)

postavenie s primeranou zodpovednosťou.

Bez ohľadu na písmená a) až d) sa môže požiadavka v bode M.B.902 písm. b) bode 1 písm. b) nahradiť požiadavkou päťročnej praxe v zachovaní letovej spôsobilosti a praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.B. 902 písm. b) bodu 1 písm. a).

2.

V prípade lietadiel s MTOM 2 730 kg a menšou, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008, a balónov, musí tento personál mať:

a)

aspoň trojročnú prax v oblasti zachovania letovej spôsobilosti a

b)

príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo kvalifikáciu personálu údržby uznávanú na vnútroštátnej úrovni pre príslušnú kategóriu lietadiel [keď sa v článku 5 ods. 6 odkazuje na vnútroštátne predpisy] alebo leteckotechnický diplom alebo jeho ekvivalent, a

c)

oficiálny leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d)

postavenie s primeranou zodpovednosťou.

Bez ohľadu na písmená a) až d) sa môže požiadavka v bode M.B.902 písm. b) bode 2 písm. b nahradiť požiadavkou štvorročnej praxe v zachovaní letovej spôsobilosti a praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.B. 902 písm. b) bodu 2 písm. a).“

30.

Doplnok I sa nahrádza takto:

„Dodatok I

Zmluva o riadení zachovania letovej spôsobilosti

1.

Keď vlastník/prevádzkovateľ poverí na základe zmluvy v súlade s M.A.201 organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) s povolením podľa M.A. podčasti G vykonávaním úloh v oblasti riadenia zachovania letovej spôsobilosti, na žiadosť príslušného orgánu pošle vlastník/prevádzkovateľ kópiu zmluvy príslušnému orgánu členského štátu registrácie potom, čo bola podpísaná oboma zmluvnými stranami.

2.

Zmluva sa vypracuje so zreteľom na požiadavky časti M a musí vymedzovať povinnosti podpísaných strán vo vzťahu k zachovaniu letovej spôsobilosti lietadla.

3.

Musí obsahovať prinajmenšom:

registráciu lietadla,

typ lietadla,

sériové číslo lietadla,

meno vlastníka lietadla alebo registrovaného nájomcu alebo údaje o spoločnosti vrátane adresy,

podrobné údaje o CAMO vrátane adresy,

typ prevádzky.

4.

Musí obsahovať toto znenie:

‚Vlastník/prevádzkovateľ poveruje organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAMO) riadením zachovania letovej spôsobilosti lietadla, vypracovaním programu údržby, ktorý musí schváliť príslušný orgán podľa bodu M.1, ako aj organizáciou údržby lietadla podľa uvedeného programu údržby.

V súlade s touto zmluvou sa podpísané strany zaväzujú plniť príslušné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

Vlastník/prevádzkovateľ vyhlasuje v najlepšej viere, že všetky informácie poskytnuté CAMO týkajúce sa zachovania letovej spôsobilosti lietadla sú a budú presné a že lietadlo sa nebude meniť bez predchádzajúceho súhlasu CAMO.

V prípade akéhokoľvek nedodržania tejto zmluvy ktoroukoľvek z podpísaných strán zmluva stráca svoju platnosť. V takom prípade preberá vlastník/prevádzkovateľ plnú zodpovednosť za každú úlohu spojenú so zachovaním letovej spôsobilosti lietadla a vlastník sa zaväzuje do dvoch týždňov informovať príslušné orgány členského štátu registrácie.‘

5.

Keď vlastník/prevádzkovateľ uzavrie zmluvu s CAMO v súlade s M.A.201, povinnosti oboch zmluvných strán sa delia takto:

5.1.

Povinnosti CAMO:

1.

zahrnúť typ lietadla do rozsahu povolenia;

2.

dodržiavať podmienky na zachovanie letovej spôsobilosti lietadla uvedené nižšie:

a)

vypracovať program údržby lietadla, prípadne vrátane vypracovaného programu spoľahlivosti;

b)

stanoviť úlohy údržby (v programe údržby), ktoré môže vykonať pilot–vlastník v súlade s bodom M.A.803 písm. c);

c)

zabezpečiť schvaľovanie programu údržby lietadla;

d)

odovzdať kópiu programu údržby lietadla vlastníkovi/prevádzkovateľovi lietadla ihneď po schválení programu;

e)

zabezpečiť preklenovaciu kontrolu s predchádzajúcim programom údržby lietadla;

f)

zabezpečiť, že všetky úlohy údržby vykoná organizácia s povolením na údržbu;

g)

zabezpečiť uplatňovanie všetkých platných príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti;

h)

zabezpečiť, že opravu všetkých porúch objavených počas plánovanej údržby, overovania letovej spôsobilosti alebo nahlásených vlastníkom vykoná organizácia s povolením na údržbu; koordinovať plánovanú údržbu, uplatňovanie príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti, výmenu súčastí s obmedzenou životnosťou a požiadavky na prehliadku komponentov;

i)

informovať vlastníka vždy, keď sa lietadlo musí odovzdať organizácii s povolením na údržbu;

j)

viesť všetky technické záznamy;

k)

archivovať všetky technické záznamy;

3.

zabezpečiť schválenie všetkých modifikácií lietadla v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 pred ich vykonaním;

4.

zabezpečiť schválenie všetkých opráv lietadla v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 pred ich vykonaním;

5.

informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď vlastník lietadla neposkytne organizácii s povolením na údržbu podľa požiadaviek organizácie s povolením;

6.

informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď sa nedodržiava táto zmluva;

7.

zabezpečiť vykonanie overenia letovej spôsobilosti lietadla v prípade potreby a zabezpečiť vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti alebo zaslanie odporúčania príslušnému orgánu členského štátu registrácie;

8.

poslať kópiu všetkých vydaných alebo predĺžených osvedčení o overení letovej spôsobilosti do 10 dní príslušnému orgánu členského štátu registrácie;

9.

hlásiť všetky udalosti, ktoré sa musia oznámiť podľa platných predpisov;

10.

informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď ktorákoľvek zmluvná strana vypovie túto zmluvu.

5.2.

Povinnosti vlastníka/prevádzkovateľa:

1.

mať všeobecné vedomosti o schválenom programe údržby;

2.

mať všeobecné vedomosti o tejto prílohe (časť M);

3.

poskytnúť lietadlo organizácii s povolením na údržbu podľa dohody s CAMO v lehote určenej na základe požiadavky CAMO;

4.

nevykonávať modifikácie lietadla bez predchádzajúcej konzultácie s CAMO;

5.

informovať CAMO o každej údržbe, ktorá bola výnimočne vykonaná bez vedomia a kontroly CAMO;

6.

nahlásiť CAMO prostredníctvom denníka všetky poruchy zistené počas prevádzky;

7.

informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď ktorákoľvek zmluvná strana vypovie túto zmluvu;

8.

informovať CAMO a príslušný orgán členského štátu registrácie vždy v prípade predaja lietadla;

9.

hlásiť všetky udalosti, ktoré sa musia oznámiť podľa platných predpisov;

10.

pravidelne informovať CAMO o letových hodinách lietadla a o ďalších údajoch o využívaní lietadla podľa dohody s CAMO;

11.

zapisovať osvedčenie o uvoľnení do prevádzky do denníkov, ako sa uvádza v bode M.A.803 písm. d), keď údržbu vykonáva pilot–vlastník bez prekročenia rozsahu úloh údržby uvedených v zozname stanovenom v schválenom programe údržby podľa bodu M.A.803 písm. c);

12.

informovať CAMO najneskôr do 30 dní od ukončenia akejkoľvek úlohy údržby zo strany pilota-vlastníka v súlade s bodom M.A.305 písm. a).“

31.

Doplnok VI sa nahrádza takto:

Doplnok VI

Povolenie organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti podľa prílohy I (časť M) podčasti G

Image

Image

32.

V dodatku VIII: Obmedzená údržba, ktorú vykonáva pilot-vlastník, v písm. b) sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

považuje za kritickú úlohu údržby“.


PRÍLOHA II

Príloha II (časť 145) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 sa mení takto:

1.

Obsah sa mení takto:

a)

Dopĺňa sa tento bod 145.A.48:

„145.A.48

Vykonávanie údržby“.

2.

V bode 145.A.30 sa písmená h) a i) nahrádzajú takto:

„h)

Každá organizácia, ktorá vykonáva údržbu lietadla, pokiaľ nie je v písm. j) stanovené inak, musí:

1.

mať v prípade údržby na technickej základni zložitého motorového lietadla osvedčujúci personál kategórie C s primeranou typovou kvalifikáciou pre lietadlo v súlade s časťou 66 a bodom 145.A.35. Navyše musí mať organizácia na podporu osvedčujúceho personálu kategórie C takisto dostatočný personál kategórie B1 alebo B2 s typovou kvalifikáciou pre lietadlo v súlade s časťou 66 a bodom 145.A.35.

i)

Podporný personál kategórie B1 a B2 zabezpečí, aby všetky príslušné úlohy alebo prehliadky boli vykonané podľa požadovanej normy predtým, než osvedčujúci personál kategórie C vystaví osvedčenie o uvoľnení do prevádzky.

ii)

Organizácia musí viesť zoznam podporného personálu kategórie B1 a B2.

iii)

Osvedčujúci personál kategórie C zabezpečí, aby sa dosiahol súlad s odsekom i) a aby boli vykonané všetky práce požadované zákazníkom počas kontroly údržby na danej technickej základni alebo balíka prác a posúdi tiež vplyv každej nevykonanej práce s cieľom zabezpečenia jej vykonania alebo dohody s prevádzkovateľom o odložení vykonania takejto práce pri príležitosti ďalšej určenej kontroly alebo na iný čas.

2.

mať v prípade údržby na technickej základni iného než zložitého motorového lietadla buď:

i)

osvedčujúci personál kategórie B1, B2 alebo B3 s primeranou typovou kvalifikáciou pre lietadlo v súlade s prílohou III (časť 66) a bodom 145.A.35, alebo

ii)

osvedčujúci personál kategórie C s primeranou typovou kvalifikáciou pre lietadlo, ktorému pomáha podporný personál určený v bode 145.A.35 písm. a) bode i).

i)

Osvedčujúci personál pre komponenty musí spĺňať ustanovenia článku 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1321/2014.“

3.

Vkladá sa tento bod 145.A.48:

„145.A.48   Vykonávanie údržby

Organizácia zavedie postupy na zabezpečenie toho, aby:

a)

sa po dokončení údržby vykonalo celkové overenie s cieľom zabezpečiť z lietadla alebo komponentu odstránenie všetkých nástrojov, vybavenia alebo akýchkoľvek cudzích častí a cudzieho materiálu a aby všetky odstránené prístupové panely boli znovu namontované;

b)

po vykonaní akejkoľvek kritickej úlohy údržby bola zavedená metóda zachytávania chýb;

c)

bolo minimalizované riziko vzniku viacerých chýb počas údržby, ako aj riziko zopakovania chýb počas rovnakých opatrení údržby; a

d)

sa posúdilo poškodenie a aby sa vykonali zmeny a opravy s použitím údajov stanovených v bode M.A.304.“

4.

V bode 145.A.65 sa písm. b) nahrádza takto:

„b)

Organizácia musí, berúc do úvahy ľudské faktory a výkonnosť, zaviesť postupy schválené príslušným orgánom, ktorými zabezpečí správne vykonávanie údržby a súlad s platnými požiadavkami určenými v bodoch 145.A.25 až 145.A.95. Tieto postupy podľa tohto písmena musia:

1.

zabezpečiť, aby sa na účely jasného určenia údržby, ktorá sa má vykonať, dohodla organizácia s organizáciou, ktorá žiada o vykonanie údržby, na jasnej objednávke prác alebo zmluve, aby lietadlo a komponenty mohli byť uvoľnené do prevádzky v súlade s bodom 145.A.50; a

2.

zahŕňať všetky aspekty vykonávania údržby vrátane poskytovania a kontroly špecializovaných služieb a stanoviť normy, podľa ktorých chce organizácia fungovať.“


PRÍLOHA III

Príloha III (časť 66) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014 sa mení takto:

1.

V bode 66.A.30 písm. a) sa body 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.

Pre kategóriu C vzhľadom na zložité motorové lietadlá:

i)

tri roky praxe vo vykonávaní práv kategórie B1.1, B1.3 alebo B2 na zložitých motorových lietadlách alebo ako podporný personál podľa bodu 145.A.35 alebo ich kombináciu alebo

ii)

päť rokov praxe vo vykonávaní práv kategórie B1.2 alebo B1.4 na zložitých motorových lietadlách alebo ako podporný personál podľa bodu 145.A.35 alebo ich kombináciu.

4.

Pre kategóriu C vzhľadom na iné ako zložité motorové lietadlá: tri roky praxe vo vykonávaní práv kategórie B1 alebo B2 na iných ako zložitých motorových lietadlách alebo ako podporný personál podľa bodu 145.A.35 alebo ich kombináciu.“

2.

V bode 66.A.70 sa písm. d) nahrádza takto:

„d)

Odchylne od písm. c) v prípade lietadiel, ktoré nepoužívajú leteckí dopravcovia licencovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008 a ktoré sú iné ako zložité motorové lietadlá, musí preukaz spôsobilosti technika údržby lietadla obsahovať obmedzenia v súlade s bodom 66.A.50, aby sa zaistilo, že práva osvedčujúceho personálu platné v členskom štáte pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a práva vyplývajúce z prevedeného preukazu spôsobilosti technika údržby lietadla podľa časti 66 ostanú rovnaké.“

3.

Doplnok V sa nahrádza takto:

Doplnok V

Formulár žiadosti – EASA formulár 19

Image

Image

4.

Doplnok VI sa nahrádza takto:

Doplnok VI

Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadla podľa prílohy III (časť 66)

Image

Image


PRÍLOHA IV

K nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 sa dopĺňa táto príloha Va (časť T):

„PRÍLOHA Va

ČASŤ T

Obsah

T.1

Príslušný orgán

Oddiel A –

Technické požiadavky

Podčasť A –

VŠEOBECNE

T.A.101

Rozsah platnosti

Podčasť B –

POŽIADAVKY

T.A.201

Zodpovednosť

Podčasť E –

ORGANIZÁCIA VYKONÁVAJÚCA ÚDRŽBU

Podčasť G –

DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA ORGANIZÁCIE PRE RIADENIE ZACHOVANIA LETOVEJ SPÔSOBILOSTI SCHVÁLENÉ PODĽA PRÍLOHY I (ČASŤ M) PODČASTI G

T.A.701

Rozsah platnosti

T.A.704

Príručka pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti

T.A.706

Požiadavky na personál

T.A.708

Riadenie zachovania letovej spôsobilosti

T.A 709

Dokumentácia

T.A.711

Práva

T.A.712

Systém kvality

T.A.714

Vedenie záznamov

T.A.715

Zachovanie platnosti povolenia

T.A.716

Zistenia

Oddiel B –

Postupy pre príslušné orgány

Podčasť A –

VŠEOBECNE

T.B.101

Rozsah platnosti

T.B.102

Príslušný orgán

T.B.104

Vedenie záznamov

Podčasť B –

KOMPETENCIA

T.B.201

Zodpovednosť

T.B.202

Zistenia

Podčasť G –

DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA ORGANIZÁCIE PRE RIADENIE ZACHOVANIA LETOVEJ SPÔSOBILOSTI SCHVÁLENÉ PODĽA PRÍLOHY I (ČASŤ M) PODČASTI G

T.B.704

Trvalý dohľad

T.B.705

Zistenia

T.1   Príslušný orgán

Na účely tejto časti je príslušným orgánom pre dohľad nad lietadlami a organizáciami orgán určený členským štátom, ktorý vydal prevádzkovateľovi osvedčenie leteckého prevádzkovateľa.

ODDIEL A

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

PODČASŤ A

VŠEOBECNE

T.A.101   Rozsah pôsobnosti

V tomto oddiele sa stanovujú požiadavky na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla uvedeného v článku 1 písm. b) v súlade so základnými požiadavkami prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008.

Takisto sa špecifikujú podmienky, ktoré musia spĺňať osoby a organizácie zodpovedné za riadenie zachovania letovej spôsobilosti a za údržbu takého lietadla.

PODČASŤ B

ZACHOVANIE LETOVEJ SPÔSOBILOSTI

T.A.201   Zodpovednosť

1.

Prevádzkovateľ je zodpovedný za letovú spôsobilosť lietadla a musí zabezpečiť, aby sa nepoužilo, pokiaľ:

a)

lietadlo nemá typové osvedčenie, ktoré vydala alebo overila agentúra;

b)

nie je spôsobilé na let;

c)

lietadlo nemá platné osvedčenie letovej spôsobilosti, vydané v súlade s prílohou 8 k dohovoru ICAO;

d)

sa údržba lietadla nevykonáva v súlade s programom údržby, ktorý musí spĺňať požiadavky štátu registrácie a platné požiadavky prílohy 6 k dohovoru ICAO;

e)

sa neodstránia akékoľvek poruchy alebo poškodenia, ktoré majú vplyv na bezpečnú prevádzku lietadla, na úrovni, ktorá je prijateľná pre štát registrácie;

f)

lietadlo nespĺňa všetky príslušné:

i)

príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti alebo požiadavky na zachovanie letovej spôsobilosti vydané alebo prijaté štátom registrácie; a

ii)

povinné bezpečnostné informácie vydané agentúrou vrátane príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti;

g)

lietadlo po údržbe do prevádzky neuvoľnia kvalifikované organizácie v súlade s požiadavkami štátu registrácie. Podpísané uvoľnenie do prevádzky musí obsahovať najmä základné podrobné údaje o vykonanej údržbe;

h)

sa lietadlo pred každým letom nepodrobí prehliadke prostredníctvom predletovej prehliadky;

i)

všetky úpravy a opravy nespĺňajú požiadavky na letovú spôsobilosť, ktoré stanovil štát registrácie;

j)

nie sú k dispozícii tieto záznamy o lietadle až do nahradenia informácií, ktoré tieto záznamy obsahujú, novými informáciami v rovnocennom rozsahu a na rovnocennej úrovni podrobnosti, ale najmenej počas 24 mesiacov:

1.

celkový čas prevádzky (hodiny, letové cykly prípadne kalendárny čas) lietadla a všetkých komponentov s obmedzenou životnosťou;

2.

aktuálny stav súladu s požiadavkami bodu T.A.201 ods. 1 písm. f);

3.

aktuálny stav súladu s programom údržby;

4.

aktuálny stav úprav a opráv spolu s príslušnými údajmi a odôvodňujúcimi údajmi na účely preukázania ich súladu s požiadavkami stanovenými štátom registrácie.

2.

Vykonávanie úlohy stanovených v bode T.A.201 ods. 1 kontroluje organizácia prevádzkovateľa pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti. Na tieto účely musí organizácia spĺňať dodatočné požiadavky bodu T.A. podčasti G.

3.

Organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti uvedená v ods. 2 musí zabezpečiť, aby údržbu a uvoľnenie lietadla vykonávala organizácia vykonávajúca údržbu za plnenia požiadaviek podčasti E. Na tieto účely, ak samotná organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti nespĺňa požiadavky podčasti E, uzatvorí s takýmito organizáciami zmluvu.

PODČASŤ E

ORGANIZÁCIA VYKONÁVAJÚCA ÚDRŽBU

Organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti zabezpečí, aby údržbu lietadla a jeho komponentov vykonávali organizácie spĺňajúce tieto požiadavky:

1.

Organizácia je držiteľom povolenia na údržbu, ktoré vydáva alebo uznáva štát registrácie.

2.

Rozsah povolenia organizácie zahŕňa príslušnú spôsobilosť pre lietadlo a/alebo komponenty.

3.

Organizácia zaviedla systém hlásenia udalostí, ktorý musí zabezpečiť, aby každý zistený stav lietadla alebo komponentu, ktorý ohrozuje bezpečnosť letu, bol nahlásený prevádzkovateľovi, príslušnému orgánu prevádzkovateľa, organizácii zodpovednej za typovú konštrukciu alebo doplnkovú typovú konštrukciu a organizácii pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.

4.

Organizácia zaviedla príručku s opisom všetkých postupov organizácie.

PODČASŤ G

DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA ORGANIZÁCIE PRE RIADENIE ZACHOVANIA LETOVEJ SPÔSOBILOSTI SCHVÁLENÉ PODĽA PRĹOHY I (ČASŤ M) PODČASTI G

T.A.701   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovujú požiadavky, ktoré musí okrem požiadaviek časti M podčasti G spĺňať organizácia schválená v súlade s časťou M podčasťou G, aby mohla riadiť úlohy uvedené v bode T.A.201.

T.A.704   Príručka pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti

Okrem požiadaviek bodu M.A.704 musí príručka obsahovať postupy stanovujúce spôsoby, ako organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti zabezpečí súlad s časťou T.

T.A.706   Požiadavky na personál

Okrem požiadaviek bodu M.A.706, bodu M.A.706 písm. c) a d) musí mať personál primerané vedomosti o platných právnych predpisoch tretej krajiny.

T.A.708   Riadenie zachovania letovej spôsobilosti

Bez ohľadu na bod M.A.708 v prípade lietadla, na ktoré sa vzťahujú požiadavky časti T, schválená organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti musí:

a)

zabezpečiť, aby lietadlo bolo vždy v prípade potreby odovzdané organizácii vykonávajúcej údržbu;

b)

zabezpečiť, aby sa celá údržba vykonávala v súlade s programom údržby;

c)

zabezpečiť uplatňovanie povinných informácií uvedených v bode T.A.201 ods. 1 písm. f);

d)

zabezpečiť, aby všetky nahlásené poruchy alebo poruchy objavené počas plánovanej údržby opravila organizácia vykonávajúca údržbu v súlade s údajmi o údržbe, ktoré sú prijateľné pre štát registrácie;

e)

koordinovať plánovanú údržbu, uplatňovanie povinných informácií uvedených v bode T.A.201 ods. 1 písm. f), výmeny častí s obmedzenou životnosťou a kontrolu komponentov, aby bolo zabezpečené riadne vykonávanie prác;

f)

spravovať a archivovať záznamy o zachovaní letovej spôsobilosti, ktoré sa vyžadujú podľa bodu T.A.201 ods. 1 písm. j);

g)

zabezpečiť, aby úpravy a opravy boli schválené v súlade s požiadavkami štátu registrácie.

T.A.709   Dokumentácia

Bez ohľadu na bod M.A.709 písm. a) a b) v prípade každého lietadla, na ktoré sa vzťahujú požiadavky časti T, musí organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti mať k dispozícii a používať príslušné údaje o údržbe prijateľné pre štát registrácie

T.A.711   Práva

Organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s časťou M podčasťou G môže vykonávať úlohy stanovené v bode T.A.708 v prípade lietadiel uvedených v jej osvedčení leteckého prevádzkovateľa za predpokladu, že organizácia zaviedla postupy na zabezpečenie súladu s časťou T, ktoré schválil príslušný orgán.

T.A.712   Systém kvality

Okrem požiadaviek bodu M.A.712 musí organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti zabezpečiť, aby systém kvality monitoroval, či sa všetky činnosti uvedené v tejto podčasti vykonávajú v súlade so schválenými postupmi.

T.A.714   Vedenie záznamov

Okrem požiadaviek bodu M.A.714 písm. a) musí organizácia viesť záznamy, ktoré sa vyžadujú podľa bodu T.A.201 ods. 1 písm. j).

T.A.715   Zachovanie platnosti povolenia

Okrem podmienok bodu M.A.715 písm. a), ktoré sa vzťahujú na organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti podľa tejto podčasti, povolenie zostáva v platnosti, ak:

a)

organizácia plní platné požiadavky časti T; a

b)

organizácia zabezpečí, aby každej osobe oprávnenej príslušným orgánom bol udelený vstup do jej priestorov, na palubu jej lietadiel alebo aby mohla nahliadnuť do dokumentov súvisiacich s jej činnosťami vrátane všetkých subdodávateľských činností, aby overila súlad s touto časťou.

T.A.716   Zistenia

Po prijatí oznámenia o zisteniach podľa T.B.705 sa musí v povolení organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti určiť plán nápravných opatrení a v rámci obdobia dohodnutého s príslušným orgánom sa musí k spokojnosti tohto orgánu preukázať ich vykonanie.

ODDIEL B

ĎALŠIE POSTUPY PRE PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

PODČASŤ A

VŠEOBECNE

T.B.101   Rozsah pôsobnosti

V tomto oddiele sa stanovujú administratívne požiadavky, ktoré musia dodržiavať príslušné orgány poverené uplatňovaním a presadzovaním ustanovení oddielu A tejto časti T.

T.B.102   Príslušný orgán

1.   Všeobecne

Členský štát určí príslušný orgán s pridelenou zodpovednosťou, ako sa uvádza v T.1. Tento príslušný orgán zavedie zdokumentované postupy a stanoví organizačnú štruktúru.

2.   Zdroje

Počet zamestnancov musí byť primeraný k plneniu požiadaviek uvedených v tomto oddiele.

3.   Kvalifikácia a výcvik

Celý personál zapojený do činností podľa časti T musí byť primerane kvalifikovaný a musí mať primerané vedomosti, prax, počiatočný výcvik a výcvik udržiavania odbornej spôsobilosti potrebné na plnenie pridelených úloh.

4.   Postupy

Príslušný orgán stanoví postupy, v ktorých sa podrobne opisuje, akým spôsobom sa dosiahne splnenie požiadaviek tejto časti.

T.B.104   Vedenie záznamov

1.

Uplatňujú sa požiadavky prílohy I bodu M.B.104 písm. a), b) a c).

2.

Záznamy o dohľade nad každým lietadlom musia obsahovať prinajmenšom kópiu:

a)

osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla;

b)

všetkej príslušnej korešpondencie týkajúcej sa lietadla;

c)

správ zo všetkých prehliadok a overení, ktorým sa lietadlo podrobilo;

d)

údaje o akýchkoľvek výnimkách a vynucovacom opatrení(-iach);

3.

Všetky záznamy stanovené v bode T.B.104 musia byť na požiadanie poskytnuté inému členskému štátu, agentúre alebo štátu registrácie.

4.

Záznamy uvedené v odseku 2 sa musia uchovávať 4 roky po ukončení obdobia prenájmu lietadla bez posádky.

T.B.105   Vzájomná výmena informácií

Uplatňujú sa požiadavky prílohy I bodu M.B.105.

PODČASŤ B

KOMPETENCIA

T.B.201   Zodpovednosť

1.

Príslušný orgán uvedený v bode T.1 je zodpovedný za vykonávanie prehliadok a vyšetrovaní vrátane overovania lietadla, aby si overili plnenie požiadaviek tejto časti.

2.

Príslušný orgán vykonáva prehliadky a vyšetrovania pred schválením dohody o prenájme lietadla bez posádky v súlade s bodom ARO.OPS.110 písm. a) bodom 1, aby si overil, či v tom čase boli splnené požiadavky bodu T.A.201.

3.

Príslušný orgán zabezpečí koordináciu so štátom registrácie potrebnú na vykonávanie úloh dohľadu nad lietadlom uvedených v tejto prílohe Va (časť T).

T.B.202   Zistenia

1.

Zistením úrovne 1 je každý významný nesúlad s požiadavkami časti T, ktorý zníži bezpečnostný štandard a vážne ohrozí bezpečnosť letu.

2.

Zistením úrovne 2 je každý nesúlad s požiadavkami časti T, ktorý by mohol znížiť bezpečnostný štandard a mohol by ohroziť bezpečnosť letu.

3.

Po zistení nesúladu počas prehliadok, vyšetrovaní, overovania lietadla alebo inými prostriedkami príslušný orgán:

a)

prijíma nevyhnutné opatrenia, ako je napríklad zákaz štartu lietadla, aby zabránil pretrvávaniu nesúladu;

b)

požaduje prijatie nápravných opatrení primeraných povahe zistenia.

4.

V prípade zistení úrovne 1 bude príslušný orgán požadovať prijatie primeraného nápravného opatrenia pred ďalším letom a informuje štát registrácie.

PODČASŤ G

DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA ORGANIZÁCIE PRE RIADENIE ZACHOVANIA LETOVEJ SPÔSOBILOSTI SCHVÁLENÉ PODŽA PRÍLOHY I (ČASŤ M) PODČASTI G

T.B.702   Prvé povolenie

Okrem požiadaviek bodu M.B.702, ak príručka organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti obsahuje postupy riadenia zachovania letovej spôsobilosti lietadla uvedeného v článku 1 písm. b), príslušný orgán sa presvedčí, či dané postupy sú v súlade s časťou T a overí, či organizácia spĺňa požiadavky časti T.

T.B.704   Trvalý dohľad

Okrem požiadaviek bodu M.B.704 sa v každom 24-mesačnom období overí relevantná vzorka lietadiel uvedených v článku 1 písm. b), ktoré spravuje organizácia.

T.B.705   Zistenia

Okrem požiadaviek bodu M.B.705, v prípade organizácií pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel uvedených v článku 1 písm. b) príslušný orgán prijme opatrenia aj vtedy, ak sa počas auditov, kontrol na odbavovacej ploche alebo inými prostriedkami zistí dôkaz preukazujúci nesúlad s požiadavkami časti T.“


17.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/49


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1537

zo 16. septembra 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. septembra 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

217,5

MK

39,0

XS

48,7

ZZ

101,7

0707 00 05

MK

57,9

TR

126,8

ZZ

92,4

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

129,5

BO

136,6

CL

123,5

UY

134,3

ZA

131,0

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

178,1

TR

128,9

ZZ

153,5

0808 10 80

AR

121,5

BR

92,3

CL

156,9

NZ

136,8

US

113,3

ZA

123,7

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

131,8

CL

100,0

CN

82,3

TR

120,8

ZA

113,5

ZZ

109,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,2

TR

158,1

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

53,5

MK

39,3

XS

61,9

ZZ

51,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


Korigendá

17.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/51


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/131 z 23. januára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

( Úradný vestník Európskej únie L 23 z 29. januára 2015 )

Na obálke a na strane 1 v názve:

namiesto:

„Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/131 z 23. januára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín“

má byť:

„Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/131 z 26. januára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín“.

Na strane 2 v dátume:

namiesto:

„V Bruseli 23. januára 2015“

má byť:

„V Bruseli 26. januára 2015“.