ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 181

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
9. júla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1100 zo 7. júla 2015 o povinnostiach členských štátov podávať správy v rámci monitorovania trhu železničnej dopravy ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1101 z 8. júla 2015, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí difenokonazolu, fluopikolidu, fluopyramu, izopyrazámu a pendimetalínu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1102 z 8. júla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie ( 1 )

54

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1103 z 8. júla 2015 o povolení beta-karoténu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1104 z 8. júla 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 237/2012, pokiaľ ide o novú formu α-galaktozidázy (EC 3.2.1.22) produkovanej mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-β-glukanázy (EC 3.2.1.4) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604) (držiteľ povolenia Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

61

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1105 z 8. júla 2015 o povolení prípravku Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a Enterococcus faecium DSM 21913 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny iné ako na znášku, o povolení uvedenej kŕmnej doplnkovej látky na používanie v pitnej vode pre kurčatá vo výkrme a o zmene vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 544/2013, pokiaľ ide o maximálny obsah uvedenej kŕmnej doplnkovej látky v kompletnom krmive a jeho zlučiteľnosť s kokcidiostatikami (držiteľ povolenia Biomin GmbH) ( 1 )

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1106 z 8. júla 2015, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 540/2011 a (EÚ) č. 1037/2012, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky izopyrazám ( 1 )

70

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1107 z 8. júla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka Salix spp cortex a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

72

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1108 z 8. júla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka ocot a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

75

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1109 z 8. júla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

78

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1110 z 8. júla 2015, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 26. júna do 3. júla 2015 v rámci colnej kvóty otvorenej pre kukuricu nariadením (ES) č. 969/2006

80

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1111 zo 7. júla 2015 o súlade spoločného návrhu predloženého dotknutými členskými štátmi, ktorý sa týka predĺženia koridoru železničnej nákladnej dopravy Severné more – Baltské more, s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu [oznámené pod číslom C(2015) 4507]

82

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

9.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1100

zo 7. júla 2015

o povinnostiach členských štátov podávať správy v rámci monitorovania trhu železničnej dopravy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (1), a najmä na jej článok 15 ods. 6,

keďže:

(1)

Na účely monitorovania trhu železničnej dopravy sa článkom 15 ods. 5 smernice 2012/34/EÚ ukladá členským štátom povinnosť podávať správy o využívaní sietí a vývoji rámcových podmienok v odvetví železničnej dopravy.

(2)

Na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, by mala Komisia každé dva roky podať správu Európskemu parlamentu a Rade o záležitostiach uvedených v článku 15 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ.

(3)

Členské štáty poskytujú Komisii potrebné informácie dobrovoľne už niekoľko rokov. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť a porovnateľnosť údajov predložených členskými štátmi je potrebné stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu a formátu týchto údajov.

(4)

Týmto nariadením sa zavádza dotazník, ktorý majú členské štáty každoročne vyplniť na účely monitorovania technických a ekonomických podmienok a vývoja trhu v odvetví železničnej dopravy v Únii.

(5)

Pri zhromažďovaní údajov požadovaných v dotazníku by členské štáty mali spolupracovať so sociálnymi partnermi, používateľmi, regulačnými orgánmi a inými príslušnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni.

(6)

Pri rozhodovaní o obsahu údajov, ktoré sa majú v dotazníku uviesť, berie Komisia do úvahy zdroje existujúcich údajov a údaje, ktoré už boli poskytnuté v rámci súčasných povinností podávať správy s cieľom minimalizovať dodatočnú záťaž pre odvetvie železničnej dopravy a členské štáty. Komisia najmä využíva tam, kde je to možné, údaje predložené podľa týchto právnych aktov:

nariadenie Rady (EHS) č. 1108/70 (2), pokiaľ ide o údaje týkajúce sa investícií do železničnej infraštruktúry,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 (3), pokiaľ ide o údaje týkajúce sa objemu prepravy v železničnej sieti a údaje o nehodách,

nariadenie Komisie (ES) č. 1708/2005 (4), a najmä prílohy I a II k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa osobnej železničnej dopravy,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 (5), pokiaľ ide o uverejňovanie ročných správ železničných podnikov týkajúcich sa kvality poskytovaných služieb, a

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 (6), pokiaľ ide o súpis majetku, ktorý majú vypracovať členské štáty na účely monitorovania a hodnotenia prístupnosti systému železníc Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou.

(7)

Európska sieť železničných regulačných orgánov by mala byť úzko zapojená do realizácie povinností podávať správy podľa článku 15 smernice 2012/34/EÚ, ako aj do aktualizácie metodiky zberu údajov.

(8)

Dotazník uvedený v prílohe by sa mal používať na účely zhromažďovania údajov od roku podávania správ 2015. Počas prvých dvoch rokov podávania správ je potrebné prechodné obdobie, vzhľadom na to, že členské štáty možno budú musieť po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia upraviť existujúce mechanizmy na zber údajov. S cieľom vyhnúť sa nesprávnemu výkladu je dôležité, aby počas tohto prechodného obdobia členské štáty informovali Komisiu o rozdieloch v obsahu alebo formáte údajov v príslušných častiach dotazníka.

(9)

Na požiadanie príslušného železničného podniku, a ak je to odôvodnené potrebou obchodného tajomstva, môžu členské štáty predložiť Komisii údaje požadované v bode 7 dotazníka v pseudonymizovanej podobe.

(10)

Údaje zhromaždené podľa tohto nariadenia by mali byť k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám, s výnimkou prípadov, keď tomu bráni ochrana obchodného tajomstva.

(11)

Metodiky, vymedzenia pojmov a metódy zhromažďovania údajov sa v priebehu času môžu vyvíjať v dôsledku technického a vedeckého pokroku. Vzhľadom na vývoj na trhu železničnej dopravy a zlepšenia dostupnosti údajov bude možno potrebné buď zúžiť alebo rozšíriť rozsah dotazníka. Príloha k tomuto nariadeniu by sa preto mala pravidelne aktualizovať s cieľom zohľadniť tento vývoj v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 3 smernice 2012/34/EÚ.

(12)

Komisia viedla konzultácie so sociálnymi partnermi a používateľmi z odvetvia železničnej dopravy prostredníctvom pracovnej skupiny pre monitorovanie trhu železničnej dopravy. Konzultácie viedla aj s Európskou sieťou železničných regulačných orgánov.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 62 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie stanovuje obsah a formát údajov, ktoré majú predkladať Komisii členské štáty v rámci ich povinnosti podávať správy na účely monitorovania trhu železničnej dopravy.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (7), článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 (8) a článku 3 smernice 2012/34/EÚ.

Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

a)

„poplatky za prístup na trať“ sú poplatky za minimálny prístupový balík uvedený v bode 1 prílohy II k smernici 2012/34/EÚ;

b)

„vysokorýchlostná doprava“ je železničná osobná doprava, ktorá je uskutočňovaná vysokorýchlostnými železničnými koľajovými vozidlami vrátane vlakov s vozňami s výkyvnými skriňami, ktoré jazdia rýchlosťou minimálne 200 km/h aspoň v určitom úseku trate; používanie infraštruktúry vysokorýchlostných železníc nie je vždy potrebné;

c)

„konvenčná diaľková doprava“ je osobná železničná doprava iná ako mestská, prímestská, regionálna alebo vysokorýchlostná doprava;

d)

„stanica“ je miesto na železnici, z ktorého vlaky osobnej železničnej dopravy môžu odchádzať a na ktorom môžu zastavovať alebo končiť;

e)

„terminál nákladnej dopravy“ je miesto vybavené na prekládku a skladovanie rôznych intermodálnych prepravných jednotiek, ak aspoň jeden z druhov dopravy je železničná doprava;

f)

„celková náhrada od štátu“ je v kontexte zmluvných dohôd celková suma, ktorú sa štát zaviazal uhradiť manažérovi infraštruktúry vo forme financovania počas celého zmluvného obdobia;

g)

„kontrolný orgán“ je orgán, ktorý podľa vnútroštátnych právnych predpisov overuje dodržiavanie zmluvnej dohody zo strany manažéra infraštruktúry;

h)

„koľaj“ je pár koľajníc, po ktorých sa môžu pohybovať železničné vozidlá;

i)

„vyhradená vysokorýchlostná trať“ je trať špeciálne vybudovaná tak, aby na svojich hlavných úsekoch umožňovala cestovať rýchlosťou vo všeobecnosti rovnou alebo vyššou než 250 km/h; môže zahŕňať prípojné úseky, kde sa rýchlosť zníži, aby sa zohľadnili miestne podmienky;

j)

„uzol“ je dôležitý bod v železničnej sieti, kde sú vzájomne prepojené viaceré železničné trate;

k)

„medzinárodná osobná doprava“ je osobná doprava, pri ktorej vlak prekročí aspoň jednu hranicu členského štátu a v rámci ktorej sa vykonáva preprava cestujúcich medzi stanicami umiestnenými v rôznych štátoch;

l)

„vnútroštátna osobná doprava“ je osobná doprava prevádzkovaná výlučne na území jedného členského štátu;

m)

„vnútroštátna nákladná doprava“ je nákladná doprava prevádzkovaná výlučne na území jedného členského štátu;

n)

„prideľovanie trasy“ je rozhodnutie o pridelení individuálnej vlakovej trasy resp. trás na prevádzku; pridelenie trasy pre každú vlakovú dopravu prevádzkovanú v rámci pravidelnej dopravy sa považuje za samostatné pridelenie trasy;

o)

„plánovaná vlaková trasa“ je trasa pridelená podľa pravidiel plánovania stanovených v článku 45 smernice 2012/34/EÚ;

p)

„vlaková trasa ad hoc“ je trasa pridelená na základe žiadosti o trasu, ako je uvedené v článku 48 smernice 2012/34/EÚ;

q)

„zamietnutie pridelenia trasy“ je žiadosť o pridelenie trasy, ktorú manažér infraštruktúry zamietol v náväznosti na koordinačný proces stanovený v článku 46 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ; každé odrieknutie vlakovej dopravy prevádzkovanej v rámci pravidelnej dopravy sa považuje za zamietnutie pridelenia trasy;

r)

„údržba“ znamená neinvestičné výdavky, ktoré manažérovi infraštruktúry vznikajú v súvislosti s udržaním stavu a kapacity existujúcej infraštruktúry;

s)

„obnovy“ sú kapitálové výdavky na závažnú náhradu existujúcej infraštruktúry, ktoré nemenia jej celkovú výkonnosť;

t)

„modernizácia“ sú kapitálové výdavky na závažnú úpravu existujúcej infraštruktúry, ktoré zlepšia jej celkovú výkonnosť;

u)

„nová infraštruktúra“ sú kapitálové výdavky na projekty výstavby nových zariadení infraštruktúry;

v)

„verejné prostriedky“ sú v kontexte výdavkov na infraštruktúru finančné prostriedky pochádzajúce priamo z verejných investičných príspevkov;

w)

„vlastné prostriedky“ sú prostriedky z príjmov, ktoré zabezpečili manažéri infraštruktúry alebo prevádzkovatelia servisných zariadení prostredníctvom poplatkov za prístup a iným spôsobom;

x)

„príjmy“ sú všetky poplatky vybrané za poskytovanie služieb železničnej dopravy počas obdobia podávania správ; nezahŕňajú iné príjmy, ako sú príjmy zo stravovacích zariadení, služby spojené s prevádzkou staníc a služby poskytované vo vlaku;

y)

„tranzit“ je doprava cez určitú krajinu medzi miestom nakládky/nástupu a miestom vykládky/výstupu, pričom obidve tieto miesta sú mimo územia tejto krajiny;

z)

„vnútroštátna železničná doprava“ je každý pohyb železničných vozidiel na území jednej krajiny, bez ohľadu na to, v ktorom štáte sú vozidlá registrované;

aa)

„meškanie“ je časový rozdiel medzi časom uvedeným v cestovnom poriadku vlaku a skutočným časom, keď vlak prechádza konkrétnym miestom na svojej trase, kde sú zaznamenávané údaje o jazde vlaku;

bb)

„odrieknutá doprava“ znamená odrieknutie vlaku v prevádzkovej fáze z dôvodov súvisiacich so železničnou dopravou vrátane nezastavenia v plánovanej stanici, ak je vlak presmerovaný, alebo nahradenia železničnej dopravy cestnou dopravou;

cc)

„priemerná rýchlosť podľa cestovného poriadku“ je rýchlosť vypočítaná vydelením celkovej dĺžky trasy jej predpokladaným časom trvania podľa cestovného poriadku;

dd)

„náhrada za záväzok služby vo verejnom záujme“ sú finančné príspevky, ktoré počas vykazovaného obdobia poskytuje priamo alebo nepriamo príslušný orgán z verejných prostriedkov na prevádzkovanie železničnej dopravy v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme;

ee)

„obchodné služby“ sú všetky služby osobnej dopravy, ktoré nepatria do rozsahu služieb poskytovaných v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme;

ff)

„hlavný železničný podnik“ je najväčší podnik z hľadiska osobokilometrov alebo tonokilometrov;

gg)

„aktívna licencia“ je licencia udelená železničnému podniku, ktorý začal a nezastavil prevádzku v období stanovenom členským štátom v súlade s článkom 24 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ;

hh)

„pasívna licencia“ je licencia udelená železničnému podniku, ktorý nezačal alebo zastavil prevádzku v období stanovenom členským štátom v súlade s článkom 24 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ, a licencia, ktorá bola pozastavená alebo zrušená;

ii)

„poplatok za získanie licencie“ je každý poplatok, ktorý si licenčný orgán účtuje, pokiaľ ide o spracovanie žiadosti;

jj)

„čas na získanie licencie“ je čas medzi dátumom predloženia úplnej žiadosti o licenciu a dátumom konečného rozhodnutia;

kk)

„ekvivalenty plného pracovného času“ znamenajú celkový počet hodín vrátane nadčasu, odpracovaných v zamestnaní počas roka, vydelený priemerným počtom odpracovaných hodín za rok v zamestnaní na plný úväzok;

ll)

„zriaďovacia stanica“ je miesto alebo jeho časť vybavená väčším množstvom koľají alebo iným zariadením na rozraďovanie železničných vozidiel vrátane posunovania.

Článok 3

Zbieranie a predkladanie údajov

1.   Každý rok do 31. decembra predkladajú členské štáty Komisii údaje uvedené v dotazníku, ktorý je súčasťou prílohy, za predchádzajúci rok.

2.   Každý členský štát predkladá Komisii údaje o železničnej doprave na svojom území.

3.   Pokiaľ železničný podnik pôsobí vo viac ako jednom členskom štáte, poskytuje vnútroštátnym orgánom samostatné údaje za každý členský štát, v ktorom pôsobí.

4.   Členské štáty môžu získať potrebné údaje z kombinácie týchto zdrojov:

a)

povinných prieskumov;

b)

administratívnych údajov vrátane údajov zozbieraných štatistickými úradmi a inými orgánmi;

c)

štatistických odhadov s vysvetlením použitých metód;

d)

údajov poskytnutých príslušnými odvetvovými organizáciami alebo inými zainteresovanými stranami; a

e)

štúdií ad hoc.

Subjekty, ktoré majú k dispozícii príslušné údaje, ich poskytujú na požiadanie.

5.   S cieľom pomôcť členským štátom zabezpečiť kvalitu a porovnateľnosť údajov môže Komisia vypracovať metodické usmernenia pri zohľadnení najlepších postupov prijatých vnútroštátnymi orgánmi a odbornými organizáciami v odvetví železničnej dopravy.

6.   Členské štáty predkladajú údaje Komisii prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý sprístupní Komisia na svojej webovej stránke.

7.   Členské štáty a Komisia rešpektujú obchodné tajomstvo, pokiaľ ide o informácie, ktoré sú im poskytnuté.

Článok 4

Prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby ich mechanizmy zberu údajov umožnili oznamovanie údajov v obsahu a formáte vymedzenom v prílohe na podávanie správ najneskôr do roku 2017. Ak členské štáty zistili značné ťažkosti pri zosúlaďovaní mechanizmov zberu údajov alebo vyjadrili obavy, pokiaľ ide o význam alebo nevyhnutnosť určitých kategórií údajov, posúdi sa potreba úpravy danej prílohy.

2.   Ak počas prechodného obdobia nemôžu členské štáty poskytnúť údaje v obsahu a formáte vymedzenom v prílohe, musia oznámiť údaje v najbližšom dostupnom formáte a pri predkladaní údajov označiť nezrovnalosti.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1108/70 zo 4. júna 1970, ktorým sa zavádza účtovný systém pre výdavky na infraštruktúru v súvislosti so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (Ú. v. ES L 130, 15.6.1970, s. 4).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (Ú. v. ES L 14, 21.1.2003, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1708/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 9).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22).


PRÍLOHA

DOTAZNÍK O MONITOROVANÍ TRHU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY

Podkladové informácie

Členský štát

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NO

Obdobie podávania správ: ☐☐/☐☐/☐☐ – ☐☐/☐☐/☐☐

Zodpovedný orgán:

Kontaktná e-mailová adresa:

Členské štáty, ktorých národnou menou nie je euro, by na prevod peňažných hodnôt zo svojej meny na euro mali použiť priemerný výmenný kurz v období podávania správ. Použitý výmenný kurz by mal byť uvedený tu.

1 ☐☐☐ = ☐,☐☐☐☐ EUR

Otázky označené hviezdičkou (*) sú nepovinné.

Ak oznamovacie povinnosti v tejto prílohe odkazujú na železničné podniky, nevzťahujú sa na železničné podniky, ktoré prevádzkujú len mestskú, prímestskú alebo regionálnu dopravu na miestnych a regionálnych nezávislých sieťach, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ.

1.   Spoplatnenie infraštruktúry

1.1.   Priemerné poplatky za prístup na trať na vlakokilometer pre rôzne kategórie vlakov

Tabuľka by sa mala vyplniť len pre kategórie vlakov prevádzkované vo vykazujúcom členskom štáte. Ak nie je možné vypočítať aritmetický priemer, môže sa uviesť odhad poplatkov za prístup na trať pre rôzne kategórie vlakov. Metóda použitá na výpočet alebo odhad poplatkov za prístup na trať by sa mala vysvetliť v kolónke 1.5 (1).

Kategória vlaku

(iba ak sa používa v členskom štáte podávajúcom správu)

Poplatok za prístup na trať bez príplatkov

(v EUR/vlakokilometer)

Osobná doprava:

Osobný vlak vykonávajúci prímestskú a regionálnu dopravu

☐☐☐,☐☐

Osobný vlak vykonávajúci konvenčnú diaľkovú dopravu

☐☐☐,☐☐

Osobný vlak vykonávajúci vysokorýchlostnú dopravu na vyhradených vysokorýchlostných tratiach

☐☐☐,☐☐

Nákladná doprava:

Nákladný vlak s hrubou tonážou 1 000 t

☐☐☐,☐☐

Nákladný vlak s hrubou tonážou 1 600 t

☐☐☐,☐☐

Nákladný vlak s hrubou tonážou 6 000 t

☐☐☐,☐☐

1.2.   Príjmy, ktoré manažérom infraštruktúry plynú z poplatkov za infraštruktúru, stanice a terminály

Musia sa vykazovať iba poplatky, ktoré vybrali manažéri infraštruktúry. Patria sem poplatky vybrané za zariadenia na staniciach a terminály nákladnej dopravy, ktoré vlastnia alebo spravujú manažéri infraštruktúry.

 

Príjmy

(v tis. EUR)

Osobná doprava:

Celkové príjmy z poplatkov za prístup na trať vrátane príplatkov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové príjmy zo staničných poplatkov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Z toho:

Staničné poplatky pre prímestské a regionálne vlaky (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Staničné poplatky pre konvenčné diaľkové vlaky a vysokorýchlostné vlaky (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Iné poplatky vybrané od cestujúcich prevádzkovateľmi vlakov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nákladná doprava:

Celkové príjmy z poplatkov za prístup na trať vrátane príplatkov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové príjmy zo poplatkov za terminály nákladnej dopravy

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Iné poplatky vybrané od prevádzkovateľov nákladných vlakov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové príjmy vybrané manažérmi infraštruktúry

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3.   Hlavné charakteristiky zmluvných dohôd uzavretých podľa článku 30 ods. 2 smernice 2012/34/EÚ

Manažér infraštruktúry

(meno/názov)

Dĺžka siete, na ktorú sa dohoda vzťahuje

(v km)

Dátum začatia

Dátum ukončenia

Boli dohodnuté ukazovatele výkonnosti (2) ?

Ak áno, uveďte prosím podrobnosti.

Celková náhrada od štátu (v tis. EUR)

Existuje orgán, ktorý kontroluje dodržiavanie zmluvy?

Ak áno, uveďte prosím podrobnosti.

(meno/názov)

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ÁNO ☐ NIE

 

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ÁNO ☐ NIE

 

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ÁNO ☐ NIE

 

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ÁNO ☐ NIE

 

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ÁNO ☐ NIE

 

1.4.   Znižovanie hlučnosti

Existujú záväzné pravidlá (platné alebo ktoré majú byť zavedené), ktoré zaväzujú prevádzkovateľov železničnej dopravy a/alebo manažérov infraštruktúry prijať opatrenia na zníženie vystavenia obyvateľstva hlučnosti zo železničnej dopravy? Tieto opatrenia by mohli zahŕňať obmedzenia objemu dopravy, protihlukové bariéry alebo poplatky za prístup na trať odstupňované podľa hluku, ktorých účelom je urýchliť dodatočné vybavenie nákladných vozňov „tichými“ brzdovými klátikmi.

☐ ÁNO ☐ NIE

Ak áno, uveďte prosím podrobnosti.

1.5.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky k týmto bodom:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Vysvetlite, ako boli vypočítané priemerné poplatky za prístup na trať na vlakokilometer v tabuľke 1.1 vrátane uvedenia všetkých zložiek poplatkov.

Uveďte, či sa na vykázané poplatky za prístup na trať uplatňujú aj príplatky.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte použitý prístup.

Uveďte, či boli použité poplatky za prístup na trať odstupňované podľa ERTMS (3).

 

2.   Prideľovanie kapacity

2.1.   Preťažené úseky infraštruktúry

Uveďte prosím nasledujúce informácie týkajúce sa preťažených úsekov podľa vymedzenia v článku 47 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o situáciu na konci obdobia podávania správ.

Celková dĺžka tratí ovplyvnených preťažením (v km)

☐☐☐☐☐☐

Z toho:

Vyhradené vysokorýchlostné trate (v km)

☐☐☐☐☐☐

Koridory nákladnej železničnej dopravy (v km)

☐☐☐☐☐☐

 

Počet preťažených uzlov

☐☐☐

2.2.   Prioritná doprava

Uveďte poradie (1 znamená najvyššiu prioritu) železničných služieb, pri ktorých musí členský štát podávajúci správu stanoviť priority na prideľovanie kapacity infraštruktúry, napr. v rámci plánovania a koordinačného procesu a v prípade dočasného obmedzenia kapacity alebo poruchy. Ak sa na niektorú z uvedených služieb pravidlá priority nevzťahujú, vyplňte prosím kolónku krížikom („x“).

Doprava uskutočňovaná v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme

Vnútroštátna vysokorýchlostná doprava

Iná vnútroštátna osobná doprava

Medzinárodná osobná doprava

Vnútroštátna nákladná doprava

Medzinárodná nákladná doprava

Iné

Uveďte podrobnejšie:

2.3.   Úspešné pridelenia trasy a zamietnuté pridelenia trasy pre rôzne služby

Tabuľka by sa mala vyplniť len pre kategórie vlakov prevádzkované vo vykazujúcom členskom štáte. Uveďte prosím tieto informácie týkajúce sa situácie po plánovaní a koordinačných procesoch uvedených v článkoch 45 a 46 smernice 2012/34/EÚ.

Doprava

Plánované vlakové trasy

Vlakové trasy ad hoc

Úspešné pridelenie trasy

(počet)

Zamietnuté pridelenie trasy

(počet)

Úspešné pridelenie trasy

(počet)

Zamietnuté pridelenie trasy

(počet)

Osobná doprava celkom:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

vnútroštátna prímestská a regionálna doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

vnútroštátna konvenčná diaľková doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

vnútroštátna vysokorýchlostná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

medzinárodná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nákladná doprava celkom:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vnútroštátna nákladná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Medzinárodná nákladná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Z toho:

Trasy, ktoré pridelili jednotné kontaktné miesta koridorov železničnej nákladnej dopravy

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Uveďte stručný opis prioritných kritérií použitých manažérmi infraštruktúry pri prideľovaní trás vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa tieto kritériá uplatňujú, napr. v rámci plánovania a koordinačného procesu a v prípade dočasného obmedzenia kapacity alebo poruchy.

Uveďte, či bol uplatnený poplatok za nedostatok kapacity, ako je uvedené v článku 31 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ.

Uveďte, či boli pripravené a implementované plány na zvýšenie kapacity, ako je uvedené v článku 51 smernice 2012/34/EÚ.

 

3.   Výdavky na infraštruktúru

Uveďte výdavky, ktoré vznikli manažérom hlavnej železničnej infraštruktúry a iným vlastníkom staníc a terminálov nákladnej dopravy počas obdobia podávania správ. Na rozdrobených trhoch môže byť rozsah podávania správ obmedzený na výdavky vlastníkov hlavných staníc a terminálov nákladnej dopravy (4). V prípade intramodálnych staníc a terminálov uveďte len tú časť výdavkov, ktorá sa týka železničnej dopravy.

3.1.   Prehľad výdavkov na železničnú infraštruktúru

(v tis. EUR)

 

Údržba

Obnovy

Modernizácia

Nová infraštruktúra

Konvenčné trate

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vyhradené vysokorýchlostné trate

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veľké stanice

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veľké terminály nákladnej dopravy

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové výdavky

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2.   Zdroj financovania pre výdavky na rôzne zložky infraštruktúry  (5)

(v tis. EUR)

 

Verejné prostriedky

Finančné prostriedky z EÚ

Vlastné prostriedky

Existujúca infraštruktúra vrátane veľkých staníc a terminálov nákladnej dopravy

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nová infraštruktúra

Konvenčné a vyhradené vysokorýchlostné trate

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veľké stanice

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veľké terminály nákladnej dopravy

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové výdavky

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Uveďte odkaz na vnútroštátnu stratégiu rozvoja železničnej infraštruktúry uverejnenú podľa článku 8 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ.

 

4.   Príjmy a objem prepravy

4.1.   Príjmy a objem osobnej a nákladnej dopravy

S cieľom zabezpečiť, aby objem dopravy zodpovedal vykazovaným príjmom, v tejto tabuľke by sa mali uvádzať len príjmy zo železničnej dopravy na území členského štátu. V prípade potreby sa môžu použiť štatistické odhady. Ak ešte nie sú dostupné oficiálne štatistiky o objeme prepravy, môžu sa uviesť predbežné hodnoty, ktoré sa neskôr upravia.

Osobná doprava:

Celkové príjmy železničných podnikov z dopravných služieb (v tis. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkový objem dopravy (v tis. vlakokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Celkový objem dopravy (v mil. osobokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem vnútroštátnej dopravy (v mil. osobokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem medzinárodnej dopravy (v mil. osobokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem tranzitnej dopravy (*) (v mil. osobokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Príjmy zo záväzkov služby vo verejnom záujme a obchodných služieb a objemy záväzkov služby vo verejnom záujme a obchodných služieb

Doprava v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme:

Príjmy z cestovného (v tis. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Náhrada za záväzok služby vo verejnom záujme (v tis. EUR)  (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Objem dopravy (v mil. osobokilometrov)  (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obchodné služby:

Príjmy z cestovného (v tis. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Objem dopravy (v mil. osobokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Nákladná doprava:

Celkové príjmy železničných podnikov z dopravných služieb (v tis. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkový objem dopravy (v tis. vlakokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Celkový objem dopravy (v mil. tonokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem vnútroštátnej dopravy (v mil. tonokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem medzinárodnej dopravy (v mil. tonokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem tranzitnej dopravy (*) (v mil. tonokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Uveďte, či sú uvedené hodnoty príjmu zo železničnej dopravy na území daného členského štátu vykazované ako konkrétne údaje alebo odhady. Pokiaľ sa použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Uveďte, či v prípade vstupných údajov existovali nejaké rozdiely alebo nezrovnalosti.

 

5.   Kvalita železničnej dopravy

Tabuľky by sa mali vyplniť len pre kategórie vlakov prevádzkované vo vykazujúcom členskom štáte.

5.1.   Presnosť a odrieknutia osobnej dopravy

Osobná doprava:

Celkový počet dopravných služieb

Počet vlakov prichádzajúcich načas

(meškanie 5 minút alebo menej)

Počet odrieknutých vlakov

Prímestská a regionálna doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvenčná diaľková doprava a vysokorýchlostná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2.   Presnosť a odrieknutie nákladnej dopravy  (8)

Nákladná doprava:

Celkový počet dopravných služieb

Počet vlakov prichádzajúcich načas

(meškanie 15 minút alebo menej)

Počet odrieknutých vlakov

Vnútroštátna doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Medzinárodná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3.   Priemerná rýchlosť nákladnej dopravy podľa cestovného poriadku (*)

Nákladná doprava:

Priemerná rýchlosť podľa cestovného poriadku (km/h)

Vnútroštátna doprava

☐☐☐

Medzinárodná doprava

☐☐☐

5.4.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Vysvetlite, ako sa meralo „meškanie“ vlaku (napr. len na konečnej zastávke alebo ako priemer všetkých plánovaných zastávok podľa cestovného poriadku).

Uveďte odkazy na správy o výkonnosti a prieskumy spokojnosti uverejnené správnou radou koridoru nákladnej železničnej dopravy podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 (9).

Uveďte odkaz na akékoľvek iné nedávne prieskumy kvality nákladnej a osobnej dopravy.

 

6.   Záväzky služby vo verejnom záujme

6.1.   Objem dopravy a náhrada za dopravu uskutočňovanú v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme v rôznych segmentoch trhu

Tabuľka by sa mala vyplniť len pre kategórie vlakov prevádzkované vo vykazujúcom členskom štáte.

 

Objem dopravy

(v mil. osobokilometrov)

Objem dopravy (v tis. vlakokilometrov)

Náhrada za záväzok služby vo verejnom záujme (10) (v tis. EUR)

Spolu

Z toho:

zadané prostredníctvom verejnej súťaže

priamo zadané

Doprava v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme celkom:

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Z toho:

Prímestská a regionálna doprava

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvenčná diaľková doprava

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vysokorýchlostná doprava

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Z toho:

Medzinárodná doprava vykonávaná v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2.   Prístup k železničným koľajovým vozidlám v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme

Uveďte prosím tieto informácie týkajúce sa každej zmluvy o službách vo verejnom záujme zadanej počas obdobia podávania správ.

 

Opis (regióny alebo trate, ktoré sú predmetom služby)

Doba trvania (roky)

Zmluvný objem (v tis. vlakokilometrov)

Prevádzkovateľ (meno/názov)

Bola zmluva výsledkom verejnej súťaže?

Opatrenia na poskytovanie železničných koľajových vozidiel

Vymedzené v špecifikácii verejnej súťaže?

Opis (11)

1.

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

☐ ÁNO ☐ NIE

 

2.

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

☐ ÁNO ☐ NIE

 

3.

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

☐ ÁNO ☐ NIE

 

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

☐ ÁNO ☐ NIE

 

6.3.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

 

7.   Stupeň otvorenia trhu

Zoznam železničných podnikov, ktoré majú podiel na trhu 1 % alebo viac. Ak existuje viac ako desať podnikov s podielom na trhu 1 % alebo viac, uveďte len zoznam 10 najväčších. Podiel na trhu, ktorý pripadá ostatným železničným podnikom, sa môže uviesť ako celkový údaj v kolónke „ostatné“.

Ak sa z dôvodov obchodného tajomstva nemôže uviesť názov železničného podniku, použite prosím pseudonymy, napr. „ŽP 1“, „ŽP 2“. Ak by to však nestačilo na ochranu obchodného tajomstva, môžu sa ďalej spojiť podiely na trhu železničného podniku, s výnimkou hlavného alebo etablovaného železničnému podniku.

7.1.   Trh osobnej dopravy – doprava v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme

Železničný podnik

(názov alebo pseudonym)

Podiel na trhu v prípade služieb v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme

(percentuálny podiel)  (12)

Hlavný alebo etablovaný železničný podnik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Iné železničné podniky:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostatné:

☐☐☐,☐ %

7.2.   Trh osobnej dopravy – obchodné služby

Železničný podnik

(názov alebo pseudonym)

Podiel na trhu v prípade obchodných služieb

(percentuálny podiel)  (13)

Hlavný alebo etablovaný železničný podnik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Iné železničné podniky:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostatné:

☐☐☐,☐ %

7.3.   Trh nákladnej dopravy

Železničný podnik

(názov alebo pseudonym)

Podiel na trhu v prípade nákladnej dopravy

(percentuálny podiel)  (14)

Hlavný alebo etablovaný železničný podnik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Iné železničné podniky:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostatné:

☐☐☐,☐ %

7.4.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Uveďte, či počas obdobia podávania správ vstúpili na trh osobnej alebo nákladnej dopravy nejaké nové veľké železničné podniky.

 

8.   Stupeň harmonizácie a legislatívny vývoj (*)

Informácie o miere harmonizácie právnych predpisov má Komisia už k dispozícii, keďže členské štáty oznamujú Komisii, ako transponovali právne predpisy.

Tento oddiel umožňuje členským štátom vyjadriť sa k všetkým nedoriešeným otázkam týkajúcim sa trhu EÚ so železničnou dopravou alebo vývoja vnútroštátnych právnych predpisov o železničnej doprave.

8.1.   Ďalšie poznámky (*):

 

9.   Udeľovanie licencií

9.1.   Počet licencií vydaných železničným podnikom  (15)

Počet aktívnych licencií na začiatku obdobia podávania správ (A)

☐☐☐☐

Počet licencií, ktoré boli pozastavené alebo zrušené počas obdobia podávania správ (16) (B)

☐☐☐☐

Počet udelených licencií počas obdobia podávania správ (C)

☐☐☐☐

Počet aktívnych licencií na konci obdobia podávania správ (A – B + C)

☐☐☐☐

 

Počet pasívnych licencií na konci obdobia podávania správ

☐☐☐☐

9.2.   Poplatky a čas potrebný na získanie licencie

Priemerný poplatok na získanie licencie (v EUR)

☐☐☐☐☐☐

Priemerný čas na získanie licencie (kalendárne dni)

☐☐☐

9.3.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

 

10.   Zamestnanosť a sociálne podmienky

10.1.   Zamestnanci v odvetví železničnej dopravy podľa pohlavia a vekovej skupiny

Uveďte tieto informácie v súvislosti so situáciou na konci obdobia podávania správ. Ak niektorý podnik poskytuje aj služby pre iné odvetvia ako odvetvie železničnej dopravy, môže údaj o počte zamestnancov vychádzať z odhadu podielu celkového počtu zamestnancov zapojených do poskytovania služieb týkajúcich sa železničnej dopravy.

 

Spolu

(ekvivalenty plného pracovného času)

Muži (v %)

Ženy (v %)

 

< 30 rokov (v%)

30 – 50 rokov (v%)

> 50 rokov (v%)

Celkový počet zamestnancov v etablovaných alebo iných hlavných železničných podnikoch (17)

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Z toho:

Rušňovodiči

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Celkový počet zamestnancov iných železničných podnikov

☐☐☐☐☐☐

 

Z toho:

Rušňovodiči

☐☐☐☐☐☐

Celkový počet zamestnancov v rámci manažérov hlavnej infraštruktúry

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Celkový počet zamestnancov v rámci manažérov inej infraštruktúry

☐☐☐☐☐☐

 

Zamestnanci iných spoločností poskytujúcich služby súvisiace so železničnou dopravou (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

Z toho:

 

Stanice (*)

☐☐☐☐☐☐

 

Terminály nákladnej dopravy (*)

☐☐☐☐☐☐

Údržba železničných koľajových vozidiel (*)

☐☐☐☐☐☐

Údržba infraštruktúry (*)

☐☐☐☐☐☐

Špecializované výcvikové organizácie (*)

☐☐☐☐☐☐

Prenajímanie rušňovodičov vlakov (*)

☐☐☐☐☐☐

Dodávky energie (*)

☐☐☐☐☐☐

Služby čistenia a upratovania železničných koľajových vozidiel (*)

☐☐☐☐☐☐

Iné (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2.   Zamestnanci podľa typu zmluvy

Uveďte tieto informácie v súvislosti so situáciou na konci obdobia podávania správ.

 

Zmluvy na dobu neurčitú

A (19)

(v %)

Zmluvy na dobu určitú

B

(v %)

 

Zmluvy na čiastočný úväzok

(v %)

Učni a stážisti

(v %)

Celkový počet zamestnancov v etablovaných alebo iných hlavných železničných podnikoch (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Z toho:

Rušňovodiči

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Celkový počet zamestnancov v rámci manažérov hlavnej infraštruktúry

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Uveďte podrobnosti o programoch odbornej prípravy alebo činnostiach zameraných na zamestnancov železníc.

Uveďte, či príslušný orgán využil právo podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1370/2007 (21), pokiaľ ide o práva zamestnancov a sociálne normy platné pre poskytovateľov služby vo verejnom záujme.

Ak boli v tabuľke 10.1 vykázané údaje o „zamestnancoch iných spoločností poskytujúcich služby súvisiace so železničnou dopravou“, stručne vysvetlite, ktoré spoločnosti boli zahrnuté.

 

11.   Servisné zariadenia

11.1.   Vlastníctvo a riadenie hlavných servisných zariadení

Na účely tohto dotazníku sú servisnými zariadeniami zariadenia podľa vymedzenia v prílohe II k smernici 2012/34/EÚ. Uveďte prosím počet zariadení prevádzkovaných každým typom vlastníka alebo prevádzkovateľa.

Zariadenie infraštruktúry

Vlastníctvo

Prevádzkovateľ

Etablovaný železničný podnik a spoločnosti, ktoré s ním súvisia (22)

Iné spoločnosti

Etablovaný železničný podnik a spoločnosti, ktoré s ním súvisia

Iné spoločnosti

Manažéri infraštruktúry

Železničné podniky

Integrované spoločnosti (23)

Štátna správa (24)

Iné

Manažéri infraštruktúry

Železničné podniky

Integrované spoločnosti

Štátna správa

Iné

Celkový počet staníc

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denným objemom viac ako 25 000 cestujúcich

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denným objemom viac ako 10 000 až 25 000 cestujúcich

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denným objemom viac ako 1 000 až 10 000 cestujúcich

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denným objemom menej ako 1 000 cestujúcich

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Terminály nákladnej dopravy

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Zriaďovacie stanice

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Zariadenia na údržbu

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Námorné a vnútrozemské prístavné zariadenia napojené na železničnú dopravu

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Čerpacie zariadenia

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2.   Počet sťažností týkajúcich sa servisných zariadení

Uveďte počet sťažností na prístup k zariadeniam, výšku poplatkov alebo kvalitu poskytovanej dopravy.

Sťažnosti, ktoré v súčasnosti spracúva regulačný orgán

☐☐☐

Rozhodnutia o sťažnostiach počas obdobia podávania správ

☐☐☐

11.3.   Opis sťažnosti

Uveďte prosím krátky a všeobecný opis hlavných prípadov (maximálne desať), v prípade ktorých sa prijalo rozhodnutie počas obdobia podávania správ. Uveďte, či na základe niektorej sťažnosti vznikli pochybnosti o výklade európskeho acquis v oblasti železničnej dopravy a navrhnite opatrenia na nápravu situácie.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Uveďte, či sa v konkrétnych prípadoch konzultovali regulačné orgány iných členských štátov.

 


(1)  Vzhľadom na rôznorodosť možných prístupov, ktoré by sa pri výpočte poplatkov za prístup na trať mohli uplatniť, je možné, že údaje, ktoré rôzne členské štáty uvedú v tejto tabuľke, nemusia byť nevyhnutne porovnateľné a budú užitočné najmä na monitorovanie trendov v každom členskom štáte.

(2)  Ako je uvedené v bode 3 prílohy V k smernici 2012/34/EÚ.

(3)  Európsky systém riadenia železničnej dopravy.

(4)  Na účely tohto dotazníka sa stanice s denným objemom cestujúcich presahujúcim 10 000 cestujúcich v pracovný deň považujú za „veľké stanice“, a terminály nákladnej dopravy s kapacitou viac ako 100 000 kontajnerov ročne alebo viac ako 1 miliónov ton ročne sa považujú za „veľké terminály nákladnej dopravy“.

(5)  Celkové výdavky uvedené v tabuľkách 3.1 a 3.2 by vo všeobecnosti mali byť približne rovnaké.

(6)  Údaje, ktoré sa tu uvádzajú, by mali byť zhodné s údajmi uvedenými v tabuľke 6.1. Platby za koncesie, ktoré prevádzkovateľ platí verejnému orgánu, by sa mali považovať za „negatívne“ náhrady za záväzok služby vo verejnom záujme.

(7)  Údaje, ktoré sa tu uvádzajú, by mali byť zhodné s údajmi uvedenými v tabuľke 6.1.

(8)  Len pre dopravu podľa cestovného poriadku.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22).

(10)  Platby za koncesie, ktoré prevádzkovateľ platí verejnému orgánu, by sa mali považovať za „negatívnu“ náhradu za záväzok služby vo verejnom záujme.

(11)  Dohodnuté opatrenia na poskytovanie železničných koľajových vozidiel pre každú zmluvu, napr. koľajové vozidlá vlastnené, dotované alebo zaručené verejným obstarávateľom, poskytnuté železničným podnikom alebo prenajaté.

(12)  Na základe osobokilometrov na vnútroštátnom území počas obdobia podávania správ. Celková suma v tomto stĺpci by mala byť 100 %.

(13)  Na základe osobokilometrov na vnútroštátnom území počas obdobia podávania správ. Celková suma v tomto stĺpci by mala byť 100 %.

(14)  Na základe tonokilometrov na vnútroštátnom území počas obdobia podávania správ. Celková suma v tomto stĺpci by mala byť 100 %.

(15)  Členské štáty už nebudú povinné vypĺňať tento oddiel, akonáhle budú informácie o licenciách železničných podnikov k dispozícii všetkým členským štátom v databáze interoperability a bezpečnosti Európskej železničnej agentúry (ERADIS).

(16)  Okrem licencií, ktoré sa stali opätovne aktívnymi počas obdobia podávania správ.

(17)  Rozsah vykazovaných údajov by mal pokrývať aspoň 50 % trhu (na základe osobokilometrov a tonokilometrov).

(18)  Ak nie sú zahrnutí vo vyššie uvedenom počte zamestnancov železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry.

(19)  A + B = 100 %.

(20)  Rozsah vykazovaných údajov by mal pokrývať aspoň 50 % trhu (na základe osobokilometrov a tonokilometrov).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).

(22)  Vrátane manažérov integrovanej infraštruktúry a holdingových spoločností.

(23)  Vrátane nových železničných podnikov a manažérov infraštruktúry, ktorí sú súčasťou integrovanej spoločnosti.

(24)  Vnútroštátna, regionálna alebo miestna správa


9.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/27


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1101

z 8. júla 2015,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí difenokonazolu, fluopikolidu, fluopyramu, izopyrazámu a pendimetalínu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) pendimetalínu boli stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005. MRL difenokonazolu, fluopikolidu, fluopyramu a izopyrazámu boli stanovené v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)

V rámci postupu udeľovania povolení na používanie prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky difenokonazol na šaláte, valeriánke poľnej, endívii, rukole a bazalke, bola v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 podaná žiadosť o úpravu existujúcich MRL.

(3)

Pokiaľ ide o fluopikolid, takáto žiadosť bola podaná v súvislosti s cesnakom a šalotkou. Pokiaľ ide o fluopyram, takáto žiadosť bola podaná v súvislosti s marhuľami, broskyňami, slivkami, krovitými ovocnými druhmi, iným drobným a bobuľovým ovocím s číslom kódu 0154000, inou koreňovou a hľuzovou zeleninou s číslom kódu 0213000, baklažánom, endíviou, špenátom, čakankou šalátovou, fazuľou (bez strukov), hrachom (so strukmi), ľanovými, makovými a horčičnými semenami, semenami ľaničníka siateho, bylinnými nálevmi (zo sušených koreňov), chmeľom, koreňovými a podzemkovými koreninami a s koreňmi čakanky. Pokiaľ ide o izopyrazám, takáto žiadosť bola podaná v súvislosti s rajčiakmi, baklažánom a tekvicovitými. Pokiaľ ide o pendimetalín, takáto žiadosť bola podaná v súvislosti s mrkvou, zelerom, chrenom, paštrnákom, koreňom petržlenu, kozou bradou, kvakou, okrúhlicou, koreňovými a podzemkovými koreninami a s koreňmi čakanky.

(4)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty tieto žiadosti vyhodnotili a hodnotiace správy zaslali Komisii.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) tieto žiadosti a hodnotiace správy posúdil, pričom preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov, v relevantných prípadoch aj pre zvieratá, a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (2). Svoje stanoviská zaslal Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(6)

Úrad vo svojich odôvodnených stanoviskách dospel k záveru, že pokiaľ ide o používanie fluopyramu na marhuliach a koreňoch čakanky, predložené údaje nie sú postačujúce na to, aby boli stanovené nové MRL. Na základe príslušného odôvodneného stanoviska si používanie difenokonazolu na šaláte a eruke/rukole nevyžaduje úpravu existujúcich MRL. Pokiaľ ide o používanie pendimetalínu na koreňových a podzemkových koreninách, hodnotiaci členský štát potvrdil, že neexistujú žiadne povolenia jeho použitia na týchto plodinách. Existujúce MRL by sa preto nemali meniť.

(7)

Pokiaľ ide o fluopikolid, úrad posúdil žiadosti s cieľom stanoviť MRL pre cibuľu na základe jeho použitia v EÚ a k navrhovanej MRL vydal odôvodnené stanovisko (3). Hoci odporučil zachovať maximálny limit rezíduí stanovený pre túto plodinu Komisiou Codex Alimentarius (CXL) na úrovni 1 mg/kg v nariadení Komisie (EÚ) č. 520/2011 (4), potvrdil, že v prípade cibule by mohla byť primeraná aj MRL na úrovni 0,3 mg/kg za predpokladu, že bude vychádzať len z vhodných postupov v poľnohospodárstve používaných v Únii. V súlade s existujúcimi usmerneniami EÚ pre extrapoláciu MRL je vhodné stanoviť hodnotu MRL pre cesnak a šalotku na úrovni 0,3 mg/kg.

(8)

Pokiaľ ide o fluopyram, žiadateľ vysvetlil, že vhodné poľnohospodárske postupy v prípade broskýň platia tak pre severnú, ako aj južnú časť EÚ. Okrem toho poskytol ďalšie informácie o koncepciách experimentovania a vhodných poľnohospodárskych postupoch v prípade krovitých ovocných druhov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je vhodné stanoviť MRL na úrovni 1,5 mg/kg v prípade broskýň a 3 mg/kg v prípade krovitých ovocných druhov.

(9)

Pokiaľ ide o všetky ostatné žiadosti, úrad dospel k záveru, že všetky požiadavky na údaje boli splnené a úpravy MRL požadované žiadateľmi sú prijateľné so zreteľom na bezpečnosť spotrebiteľov na základe posúdenia expozície spotrebiteľa u 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach daných látok. Tak celoživotná expozícia spotrebiteľov účinkom týchto látok prostredníctvom konzumácie všetkých potravín, ktoré ich môžu obsahovať, ako aj krátkodobá expozícia spôsobená zvýšenou konzumáciou predmetných plodín a produktov nepreukázali, že by existovalo riziko prekročenia prípustného denného príjmu (ADI) alebo akútnej referenčnej dávky (ARfD).

(10)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s prihliadnutím na faktory týkajúce sa predmetnej záležitosti príslušné úpravy MRL spĺňajú požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(11)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vedecké správy EFSA sú k dispozícii online na adrese: http://www.efsa.europa.eu:

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL difenokonazolu v šaláte a iných šalátových plodinách vrátane druhov z čeľade Brassicaceae a v bazalke (mäte) [Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint)]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(10):3882 [26 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL fluopyramu v rozličných plodinách (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(12):3947 [33 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL izopyrazámu v rozličných plodinách (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(1):3994 [25 s].

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pendimetalínu v rozličných plodinách (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(4):3620 [32 s].

(3)  Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL fluopikolidu v reďkovke, cibuli, eli a zemiakoch (Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(2):2581 [39 s].

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 520/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre benalaxyl, boskalid, buprofezín, karbofurán, karbosulfán, cypermetrín, fluopikolid, hexytiazox, indoxakarb, metaflumizón, metoxyfenozid, parakvát, prochloraz, spirodiklofén, protiokonazol a zoxamid v alebo na určitých produktoch (Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2011, s. 2).


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa stĺpec týkajúci sa pendimetalínu nahrádza takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Pendimetalín (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

0,05 (1)

0110000

Citrusové plody

 

0110010

grapefruity

 

0110020

pomaranče

 

0110030

citróny

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky

 

0110990

iné

 

0120000

Orechy stromové

 

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

iné

 

0130000

Jadrové ovocie

 

0130010

jablká

 

0130020

hrušky

 

0130030

dule

 

0130040

mišpule

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

0130990

iné

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

0140010

marhule

 

0140020

čerešne ( čerešňa vtáčia)

 

0140030

broskyne

 

0140040

slivky

 

0140990

iné

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

hrozno

 

0151010

stolové hrozno

 

0151020

muštové hrozno

 

0152000

b)

jahody

(+)

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružina ožinová

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

0153990

iné

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0154010

čučoriedky

 

0154020

brusnice

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

0154080

plody bazy čiernej

 

0154990

iné

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty

 

0161050

karambola

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0161990

iné

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0162020

dvojslivka – liči

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0162050

zlatolist jablkový

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

0162990

iné

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokáda

 

0163020

banány

 

0163030

mangá

 

0163040

papáje

 

0163050

granátové jablká

 

0163060

cherimoya

 

0163070

guavy

 

0163080

ananásy

 

0163090

plody chlebovníka

 

0163100

duriany

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

0163990

iné

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

 

0211000

a)

zemiaky

0,05 (1)

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

0,05 (1)

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

0212020

sladké zemiaky

 

0212030

jamy

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

0212990

iné

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa obyčajná

0,05 (1)

0213020

mrkva

0,7

0213030

zeler

0,2

0213040

chren

0,7

0213050

jeruzalemské artičoky

0,05 (1)

0213060

paštrnák

0,7

0213070

koreň petržlenu

0,7

0213080

reďkovka

0,05 (1)

0213090

kozia brada

0,7

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

0,4

0213110

okrúhlica

0,4

0213990

iné

0,05 (1)

0220000

Cibuľová zelenina

0,05 (1)

0220010

cesnak

(+)

0220020

cibuľa

(+)

0220030

šalotka

(+)

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

0220990

iné

 

0230000

Plodová zelenina

0,05 (1)

0231000

a)

ľuľkovité

 

0231010

rajčiaky

(+)

0231020

sladká paprika

(+)

0231030

baklažán

(+)

0231040

okra/ibištek jedlý

 

0231990

iné

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

(+)

0232010

uhorky šalátové

 

0232020

uhorky nakladačky

 

0232030

cukety

 

0232990

iné

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

(+)

0233010

melóny

 

0233020

tekvica

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

0233990

iné

 

0234000

d)

kukuricia siata cukrová/cukrová kukurica

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

 

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

0,05 (1)

0241010

brokolica

 

0241020

karfiol

 

0241990

iné

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

0,05 (1)

0242010

ružičkový kel

 

0242020

hlávková kapusta

 

0242990

iné

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

0,5

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

0243020

kel

 

0243990

iné

 

0244000

d)

kaleráb

0,3

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

0251010

valeriánka poľná

0,6

0251020

hlávkový šalát

0,05 (1)

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

0,05 (1)

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

0,6

0251050

barborka jarná

0,05 (1)

0251060

rukola/eruka

0,6

0251070

červená horčica

0,05 (1)

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

0,6

0251990

iné

0,05 (1)

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,05 (1)

0252010

špenát

 

0252020

portulaka zeleninová

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

0252990

iné

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,05 (1)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,05 (1)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,05 (1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

 

0256010

trebuľka

0,6

0256020

cesnak pažítkový

0,6

0256030

zelerová vňať

0,6

0256040

petržlen

2

0256050

šalvia

2

0256060

rozmarín

0,6

0256070

tymian

0,6

0256080

bazalka a jedlé kvety

0,6

0256090

vavrínový/bobkový list

0,6

0256100

estragón

0,6

0256990

iné

0,6

0260000

Strukoviny

0,05 (1)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

0260050

šošovica

 

0260990

iné

 

0270000

Stonková zelenina

 

0270010

špargľa

0,05 (1)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

0,05 (1)

0270030

zeler

0,1

0270040

fenikel obyčajný

0,1

0270050

artičoky pravé

0,05 (1) (+)

0270060

pór

0,05 (1) (+)

0270070

rebarbora

0,05 (1)

0270080

bambusové výhonky

0,05 (1)

0270090

rastový vrchol paliem

0,05 (1)

0270990

iné

0,05 (1)

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,05 (1)

0280010

pestované huby

 

0280020

divorastúce huby

 

0280990

machy a lišajníky

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,05 (1)

0300000

STRUKOVINY

0,15

0300010

fazuľa

 

0300020

šošovica

 

0300030

hrach

 

0300040

lupiny

 

0300990

iné

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A A PLODY

0,05 (1)

0401000

Olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

 

0401020

arašidy

 

0401030

mak siaty

 

0401040

sezamové semená

 

0401050

slnečnicové semená

 

0401060

semená repky

 

0401070

sója fazuľová

 

0401080

horčicové semená

 

0401090

semená bavlníka

 

0401100

semená tekvice

 

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

0401120

semená boráka lekárskeho

 

0401130

semená ľaničníka siateho

 

0401140

semená konopy siatej

 

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

0401990

iné

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

0402030

plody palmy olejnej

 

0402040

kapok

 

0402990

iné

 

0500000

OBILNINY

0,05 (1)

0500010

jačmeň

 

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

0500030

kukurica

 

0500040

proso siate

 

0500050

ovos

 

0500060

ryža

 

0500070

raž

 

0500080

cirok

 

0500090

pšenica

 

0500990

iné

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

 

0610000

Čaje

0,05 (1)

0620000

Kávové bôby

0,05 (1)

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

0631000

a)

kvetov

0,05 (1)

0631010

rumanček kamilkový

 

0631020

ibištek

 

0631030

ruža

 

0631040

jazmín

 

0631050

lipa

 

0631990

iné

 

0632000

b)

listov a bylín

0,05 (1)

0632010

jahoda

 

0632020

rooibos

 

0632030

mate/maté

 

0632990

iné

 

0633000

c)

koreňov

0,5

0633010

valeriána lekárska

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

0633990

iné

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

0,05 (1)

0640000

Kakaové bôby

0,05 (1)

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

0,05 (1)

0700000

CHMEĽ

0,05 (1)

0800000

KORENINY

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05 (1)

0810010

aníz/anízové semeno

 

0810020

černuška siata

 

0810030

zeler

 

0810040

koriander

 

0810050

rasca

 

0810060

kôpor

 

0810070

fenikel

 

0810080

senovka grécka

 

0810090

muškátový oriešok

 

0810990

iné

 

0820000

Plodové koreniny

0,05 (1)

0820010

nové korenie

 

0820020

sečuánske korenie

 

0820030

rasca lúčna

 

0820040

kardamon

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

0820070

vanilka

 

0820080

tamarinda

 

0820990

iné

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05 (1)

0830010

škorica

 

0830990

iné

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

0840010

sladké drievko

0,05 (1)

0840020

zázvor

0,05 (1)

0840030

kurkuma

0,05 (1)

0840040

chren dedinský

(+)

0840990

iné

0,05 (1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05 (1)

0850010

klinčeky

 

0850020

kapara tŕnitá

 

0850990

iné

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05 (1)

0860010

šafran

 

0860990

iné

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05 (1)

0870010

muškátový kvet

 

0870990

iné

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

 

0900010

koreň cukrovej repy

0,05 (1)

0900020

cukrová trstina

0,05 (1)

0900030

korene čakanky

0,2

0900990

iné

0,05 (1)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

Tkanivá z

0,01 (1)

1011000

a)

ošípaných

 

1011010

svalovina

 

1011020

tukové tkanivo

 

1011030

pečeň

(+)

1011040

obličky

(+)

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1011990

iné

 

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

1012010

svalovina

 

1012020

tukové tkanivo

 

1012030

pečeň

(+)

1012040

obličky

(+)

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1012990

iné

 

1013000

c)

oviec

 

1013010

svalovina

 

1013020

tukové tkanivo

 

1013030

pečeň

(+)

1013040

obličky

(+)

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1013990

iné

 

1014000

d)

kôz

 

1014010

svalovina

 

1014020

tukové tkanivo

 

1014030

pečeň

(+)

1014040

obličky

(+)

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1014990

iné

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

svalovina

 

1015020

tukové tkanivo

 

1015030

pečeň

 

1015040

obličky

 

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1015990

iné

 

1016000

f)

hydiny

 

1016010

svalovina

 

1016020

tukové tkanivo

 

1016030

pečeň

(+)

1016040

obličky

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1016990

iné

 

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

1017010

svalovina

 

1017020

tukové tkanivo

 

1017030

pečeň

 

1017040

obličky

 

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1017990

iné

 

1020000

Mlieko

0,01 (1)

1020010

dobytok

 

1020020

ovce

 

1020030

kozy

 

1020040

kone

 

1020990

iné

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,01 (1)

1030010

slepačie

 

1030020

kačacie

 

1030030

husacie

 

1030040

prepeličie

 

1030990

iné

 

1040000

Med a iné včelárske produkty

0,05 (1)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01 (1)

1060000

suchozemské bezstavovce

0,01 (1)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01 (1)

2.

V časti A prílohy III sa stĺpce týkajúce sa difenokonazolu, fluopikolidu, fluopyramu a izopyrazámu nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (4)

Difenokonazol

Fluopikolid

Fluopyram (R)

Izopyrazám

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,6

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0110010

grapefruity

 

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

 

 

0110030

citróny

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

 

 

0110990

iné

 

 

 

 

0120000

Orechy stromové

0,05 (3)

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0120010

mandle

 

 

0,05

 

0120020

para orechy

 

 

0,05

 

0120030

kešu orechy

 

 

0,05

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

0,05

 

0120050

kokosové orechy

 

 

0,04

 

0120060

lieskovce

 

 

0,05

 

0120070

makadamové orechy

 

 

0,05

 

0120080

pekanové orechy

 

 

0,05

 

0120090

píniové oriešky

 

 

0,05

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

0,05

 

0120110

vlašské orechy

 

 

0,05

 

0120990

iné

 

 

0,05

 

0130000

Jadrové ovocie

0,8

0,01 (3)

 

0,7

0130010

jablká

 

 

0,6

 

0130020

hrušky

 

 

0,5

 

0130030

dule

 

 

0,5

 

0130040

mišpule

 

 

0,5

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

0,5

 

0130990

iné

 

 

0,5

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

0,01 (3)

 

 

0140010

marhule

0,5

 

0,7

0,01 (3)

0140020

čerešne ( čerešňa vtáčia)

0,3

 

1,5

0,01 (3)

0140030

broskyne

0,5

 

1,5

1,5

0140040

slivky

0,5

 

0,5

0,01 (3)

0140990

iné

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

0,01 (3)

0151000

a)

hrozno

3

2

1,5

 

0151010

stolové hrozno

 

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

0,4

0,01 (3)

2

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0,01 (3)

3

 

0153010

ostružiny

1,5

 

 

 

0153020

ostružina ožinová

0,1

 

 

 

0153030

maliny (červené a žlté)

1,5

 

 

 

0153990

iné

0,1

 

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0,01 (3)

3

 

0154010

čučoriedky

0,1

 

 

 

0154020

brusnice

0,1

 

 

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

0,2

 

 

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

0,1

 

 

 

0154050

šípky

0,1

 

 

 

0154060

moruše (čierne a biele)

0,1

 

 

 

0154070

plody hlohu azarolského

0,8

 

 

 

0154080

plody bazy čiernej

0,1

 

 

 

0154990

iné

0,1

 

 

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

0,01 (3)

 

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0161010

datle

0,1

 

 

 

0161020

figy

0,1

 

 

 

0161030

stolové olivy

2

 

 

 

0161040

kumkváty

0,6

 

 

 

0161050

karambola

0,1

 

 

 

0161060

ebenovník rajčiakový

0,8

 

 

 

0161070

klinčekovec jambolanový

0,1

 

 

 

0161990

iné

0,1

 

 

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

 

 

0162020

dvojslivka – liči

 

 

 

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

 

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

 

 

0162050

zlatolist jablkový

 

 

 

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

 

 

0162990

iné

 

 

 

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

0163010

avokáda

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163020

banány

0,1

 

0,8

0,05

0163030

mangá

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163040

papáje

0,2

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163050

granátové jablká

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163060

cherimoya

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163070

guavy

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163080

ananásy

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163090

plody chlebovníka

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163100

duriany

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163990

iné

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

 

0211000

a)

zemiaky

0,1

0,03

0,1

0,01 (3)

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

0,1

0,01

0,1

0,01 (3)

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

 

0212990

iné

 

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0,15

 

0,2

0213010

repa obyčajná

0,4

 

0,3

 

0213020

mrkva

0,4

 

0,4

 

0213030

zeler

2

 

0,3

 

0213040

chren

0,4

 

0,3

 

0213050

jeruzalemské artičoky

0,4

 

0,3

 

0213060

paštrnák

0,4

 

0,3

 

0213070

koreň petržlenu

0,4

 

0,3

 

0213080

reďkovka

0,4

 

0,3

 

0213090

kozia brada

0,4

 

0,3

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

0,4

 

0,3

 

0213110

okrúhlica

0,4

 

0,3

 

0213990

iné

0,4

 

0,3

 

0220000

Cibuľová zelenina

 

 

 

0,01 (3)

0220010

cesnak

0,5

0,3

0,1

 

0220020

cibuľa

0,5

1

0,1

 

0220030

šalotka

0,5

0,3

0,1

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

9

10

2

 

0220990

iné

0,5

0,01 (3)

0,1

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

1

 

 

0231010

rajčiaky

2

 

0,9

0,5

0231020

sladká paprika

0,8

 

0,8

0,09

0231030

baklažán

0,6

 

0,9

0,5

0231040

okra/ibištek jedlý

0,05 (3)

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0231990

iné

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,3

0,5

0,5

0,4

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

0232030

cukety

 

 

 

 

0232990

iné

 

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,2

0,5

0,4

0,3

0233010

melóny

 

 

 

 

0233020

tekvica

 

 

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

 

0233990

iné

 

 

 

 

0234000

d)

kukuricia siata cukrová/cukrová kukurica

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

 

 

 

0,01 (3)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

2

0,2

 

0241010

brokolica

1

 

 

 

0241020

karfiol

0,2

 

 

 

0241990

iné

0,05 (3)

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

0,2

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

0,2

0,2

 

0242020

hlávková kapusta

 

0,2

0,3

 

0242990

iné

 

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

2

 

 

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

2

0,7

 

0243020

kel

 

2

0,1 (+)

 

0243990

iné

 

0,1

0,1 (+)

 

0244000

d)

kaleráb

0,05 (3)

0,03

0,1 (+)

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

 

0,01 (3)

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

 

 

 

0251010

valeriánka poľná

7

9

15

 

0251020

hlávkový šalát

3

9

15

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

0,7

1,5

1,5

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

0,05 (3)

9

15

 

0251050

barborka jarná

0,05 (3)

9

15

 

0251060

rukola/eruka

2

9

15

 

0251070

červená horčica

0,05 (3)

9

15

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

0,05 (3)

9

15

 

0251990

iné

0,05 (3)

9

15

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

 

4

 

 

0252010

špenát

2

 

0,2

 

0252020

portulaka zeleninová

2

 

0,1 (+)

 

0252030

listová repa, špenátová repa

0,2

 

0,1 (+)

 

0252990

iné

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0254000

d)

potočnica lekárska

0,5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,08

0,01 (3)

0,15

 

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

 

9

0,1 (+)

 

0256010

trebuľka

10

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

2

 

 

 

0256030

zelerová vňať

10

 

 

 

0256040

petržlen

10

 

 

 

0256050

šalvia

2

 

 

 

0256060

rozmarín

2

 

 

 

0256070

tymian

2

 

 

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

10

 

 

 

0256090

vavrínový/bobkový list

2

 

 

 

0256100

estragón

2

 

 

 

0256990

iné

2

 

 

 

0260000

Strukoviny

 

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0260010

fazuľa (so strukmi)

1

 

0,9

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

1

 

0,15

 

0260030

hrach (so strukmi)

1

 

0,4

 

0260040

hrach (bez strukov)

1

 

0,15

 

0260050

šošovica

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0260990

iné

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0270000

Stonková zelenina

 

 

 

0,01 (3)

0270010

špargľa

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

4

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270030

zeler

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270040

fenikel obyčajný

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270050

artičoky pravé

1

0,01 (3)

0,5

 

0270060

pór

0,5

1,5

0,7

 

0270070

rebarbora

0,3

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270080

bambusové výhonky

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270090

rastový vrchol paliem

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270990

iné

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0280010

pestované huby

 

 

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0300000

STRUKOVINY

 

0,01 (3)

0,4

0,01 (3)

0300010

fazuľa

0,05 (3)

 

 

 

0300020

šošovica

0,05 (3)

 

 

 

0300030

hrach

0,1

 

 

 

0300040

lupiny

0,05 (3)

 

 

 

0300990

iné

0,05 (3)

 

 

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A A PLODY

 

0,01 (3)

 

 

0401000

Olejnaté semená

 

 

 

 

0401010

ľanové semená

0,2

 

0,3

0,4

0401020

arašidy

0,05 (3)

 

0,03

0,01 (3)

0401030

mak siaty

0,05 (3)

 

0,3

0,4

0401040

sezamové semená

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401050

slnečnicové semená

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401060

semená repky

0,5

 

0,6

0,4

0401070

sója fazuľová

0,05 (3)

 

0,2

0,01 (3)

0401080

horčicové semená

0,2

 

0,3

0,4

0401090

semená bavlníka

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401100

semená tekvice

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401110

semená požltu farbiarskeho

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401120

semená boráka lekárskeho

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401130

semená ľaničníka siateho

0,05 (3)

 

0,3

0,01 (3)

0401140

semená konopy siatej

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401150

bôby ricínu obyčajného

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401990

iné

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0402000

Olejnaté plody

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0402010

olivy na výrobu oleja

2

 

 

 

0402020

jadrá palmy olejnej

0,05 (3)

 

 

 

0402030

plody palmy olejnej

0,05 (3)

 

 

 

0402040

kapok

0,05 (3)

 

 

 

0402990

iné

0,05 (3)

 

 

 

0500000

OBILNINY

 

0,01 (3)

 

 

0500010

jačmeň

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500030

kukurica

0,05 (3)

 

0,02

0,01 (3)

0500040

proso siate

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500050

ovos

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500060

ryža

3

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0500070

raž

0,1

 

0,8

0,2

0500080

cirok

0,05 (3)

 

1,5

0,01 (3)

0500090

pšenica

0,1

 

0,8

0,2

0500990

iné

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

 

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0610000

Čaje

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0620000

Kávové bôby

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

20

 

 

 

0631000

a)

kvetov

 

 

0,1 (+)

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

 

 

0631020

ibištek

 

 

 

 

0631030

ruža

 

 

 

 

0631040

jazmín

 

 

 

 

0631050

lipa

 

 

 

 

0631990

iné

 

 

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

 

0,1 (+)

 

0632010

jahoda

 

 

 

 

0632020

rooibos

 

 

 

 

0632030

mate/maté

 

 

 

 

0632990

iné

 

 

 

 

0633000

c)

koreňov

 

 

2,5

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

 

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

 

 

0633990

iné

 

 

 

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

 

0,1 (+)

 

0640000

Kakaové bôby

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0700000

CHMEĽ

0,05 (3)

0,7

3

0,01 (3)

0800000

KORENINY

 

 

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,3

0,02 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

 

 

0810020

černuška siata

 

 

 

 

0810030

zeler

 

 

 

 

0810040

koriander

 

 

 

 

0810050

rasca

 

 

 

 

0810060

kôpor

 

 

 

 

0810070

fenikel

 

 

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

 

0810990

iné

 

 

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,3

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0820010

nové korenie

 

 

0,01 (3)

 

0820020

sečuánske korenie

 

 

0,01 (3)

 

0820030

rasca lúčna

 

 

0,1 (+)

 

0820040

kardamon

 

 

0,01 (3)

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

0,01 (3)

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

0,01 (3)

 

0820070

vanilka

 

 

0,01 (3)

 

0820080

tamarinda

 

 

0,01 (3)

 

0820990

iné

 

 

0,01 (3)

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0830010

škorica

 

 

 

 

0830990

iné

 

 

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

 

 

0840010

sladké drievko

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840020

zázvor

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840030

kurkuma

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840040

chren dedinský

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

iné

0,3

0,02 (3)