ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 162

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
27. júna 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1010 z 18. novembra 2014 o podpise a predbežnom vykonávaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

1

 

 

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 ( 1 )

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1012 z 23. júna 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu ( 1 )

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1013 z 25. júna 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1014 z 25. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva ( 1 )

65

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1015 z 26. júna 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

98

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1016 z 23. júna 2015 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu protokolu 31 k Dohode o EHP týkajúceho sa spolupráce v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

100

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 499/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom zmeny vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktoré sa týka sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny ( Ú. v. EÚ L 145, 16.5.2014 )

103

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

27.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 162/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/1010

z 18. novembra 2014

o podpise a predbežnom vykonávaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2005, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 23. októbra 2006 poverila Komisiu v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov dojednať protokoly, ktorými sa menia dohody uzavreté medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a tretími krajinami, ako je Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej (1) s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

(2)

Rokovania s Libanonskou republikou sa už ukončili.

(3)

V texte Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska (ďalej len „protokol“) sa v článku 8 ods. 2 stanovuje, že protokol sa predtým, ako nadobudne platnosť, vykonáva predbežne.

(4)

Protokol by sa preto mal podpísať a mal by sa do ukončenia postupov potrebných na jeho uzavretie vykonávať predbežne,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie a jej členských štátov schvaľuje podpis Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Znenie protokolu je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu alebo osoby oprávnené podpísať protokol v mene Únie a jej členských štátov.

Článok 3

S výhradou vzájomnosti sa protokol predbežne vykonáva od dátumu v ňom uvedenom do ukončenia postupov potrebných na jeho uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. novembra 2014

Za Radu

predseda

S. GOZI


(1)  Ú. v. EÚ L 143, 30.5.2006, s. 2.


27.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 162/3


PROTOKOL

k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKO,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej len „členské štáty Únie“, zastúpené Radou Európskej únie, a

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“ zastúpené Radou Európskej únie a Európskou komisiou

na jednej strane, a

LIBANONSKOU REPUBLIKOU, ďalej len „Libanon“,

na strane druhej,

KEĎŽE Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej (1) (ďalej len „Euro-stredomorská dohoda“) bola podpísaná 17. júna 2002 v Luxemburgu a nadobudla platnosť 1. apríla 2006;

KEĎŽE Zmluva o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii a príslušný akt boli podpísané 25. apríla 2005 v Luxemburgu a nadobudli platnosť 1. januára 2007;

KEĎŽE Dočasná dohoda o obchode a ustanoveniach týkajúcich sa obchodu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej (2) nadobudla platnosť 1. marca 2003;

KEĎŽE podľa článku 6 ods. 2 aktu o pristúpení sa pristúpenie nových zmluvných strán k Euro-stredomorskej dohode musí dohodnúť prostredníctvom uzatvorenia protokolu k tejto dohode;

KEĎŽE v súlade s článkom 22 Euro-stredomorskej dohody sa uskutočnili konzultácie s cieľom zabezpečiť zohľadnenie vzájomných záujmov Únie a Libanonu;

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Bulharská republika a Rumunsko sa týmto stávajú zmluvnými stranami Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej a prijímajú a berú na vedomie, rovnako ako ostatné členské štáty Únie, znenie dohody, spoločných vyhlásení, jednostranných vyhlásení a výmen listov.

KAPITOLA I

ZMENY ZNENIA EURO-STREDOMORSKEJ DOHODY VRÁTANE JEJ PRÍLOH A PROTOKOLOV

Článok 2

(Pravidlá pôvodu)

Protokol č. 4 sa mení takto:

1.

Článok 18 ods. 4 sa nahrádza takto:

„Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne musia obsahovať niektorý z týchto výrazov:

BG

‚ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ‘

ES

‚EXPEDIDO A POSTERIORI‘

CS

‚VYSTAVENO DODATEČNĚ‘

DA

‚UDSTEDT EFTERFØLGENDE‘

DE

‚NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT‘

ET

‚VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT‘

EL

‚ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ‘

EN

‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘

FR

‚DÉLIVRÉ A POSTERIORI‘

IT

‚RILASCIATO A POSTERIORI‘

LV

‚IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI‘

LT

‚RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS‘

HU

‚KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL‘

MT

‚MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT‘

NL

‚AFGEGEVEN A POSTERIORI‘

PL

‚WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE‘

PT

‚EMITIDO A POSTERIORI‘

RO

‚EMIS A POSTERIORI‘

SL

‚IZDANO NAKNADNO‘

SK

‚VYDANÉ DODATOČNE‘

FI

‚ANNETTU JÄLKIKÄTEEN‘

SV

‚UTFÄRDAT I EFTERHAND‘

AR

Image

‘“.

2.

Článok 19 ods. 2 sa nahrádza takto:

„Duplikát vystavený týmto spôsobom musí byť označený jedným z týchto slov:

BG

‚ДУБЛИКАТ‘

ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

RO

‚DUPLICAT‘

SL

‚DVOJNIK‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘

AR

Image

‘“.

3

Príloha V sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA V

FAKTURAČNÉ VYHLÁSENIE

Fakturačné vyhlásenie, ktorého text sa nachádza ďalej, musí byť vyhotovené berúc do úvahy poznámky, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti strany. Nie je však potrebné ich reprodukovať.

Bulharské znenie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (3) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (4).

Španielske znenie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (3).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (4).

České znenie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (3)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4).

Dánske znenie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (3)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (4).

Nemecké znenie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (3)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (4) Ursprungswaren sind.

Estónske znenie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (3)) deklareerib, et need tooted on … (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Grécke znenie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (3)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (4).

Anglické znenie

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (3)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (4) preferential origin.

Francúzske znenie

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (3)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (4).

Talianske znenie

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n … (3)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (4).

Lotyšské znenie

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (3)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (4).

Litovské znenie

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (3)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4) preferencinės kilmės produktai.

Maďarské znenie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (3)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (4) származásúak.

Maltské znenie

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (3)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4).

Holandské znenie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (3)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (4).

Poľské znenie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (3)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znenie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (3)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (4).

Rumunské znenie

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (3)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (4).

Slovinské znenie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (3)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4) poreklo.

Slovenské znenie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (3)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4).

Fínske znenie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (3)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (4).

Švédske znenie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (3)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (4).

Arabské znenie

Image

 (5)

(Miesto a dátum)

 (6)

(Podpis vývozcu, okrem toho sa musí čitateľne uviesť meno osoby podpisujúcej vyhlásenie)

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(3)  Ak fakturačné vyhlásenie vystavuje schválený vývozca, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavuje schválený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné."

(4)  Treba uviesť pôvod výrobkov. Ak sa celé fakturačné vyhlásenie alebo jeho časť vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 protokolu, vývozca ich musí jasne uviesť v dokumente, na ktorom sa vyplňuje vyhlásenie, prostredníctvom symbolu ‚CM‘."

(5)  Tieto údaje je možné vypustiť, ak sú tieto informácie uvedené v samotnom dokumente."

(6)  V prípadoch, keď sa vývozca nemusí podpisovať, výnimka z podpisu zahŕňa aj výnimku z povinnosti uvádzať meno podpisujúcej osoby.“"

KAPITOLA II

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 3

(Dôkazy o pôvode a administratívna spolupráca)

1.   Dôkazy o pôvode riadne vydané buď Libanonom, alebo novým členským štátom v rámci preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi sa akceptujú v príslušných krajinách podľa tohto protokolu za predpokladu, že:

a)

získanie takéhoto pôvodu vedie k preferenčnému colnému zaobchádzaniu na základe preferenčných colných opatrení stanovených v Euro-stredomorskej dohode alebo vo všeobecnom systéme preferencií Únie;

b)

dôkaz o pôvode a prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň pred dátumom pristúpenia;

c)

dôkaz o pôvode sa predloží colným orgánom do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

Ak bol tovar deklarovaný na dovoz do Libanonu alebo nového členského štátu pred dátumom pristúpenia podľa preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných v tom čase medzi Libanonom a týmto novým členským štátom, môže sa prijať aj dôkaz o pôvode vydaný dodatočne v súlade s týmito dohodami a dojednaniami za predpokladu, že sa predloží colným orgánom v lehote štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

2.   Libanon a nové členské štáty sú oprávnené zachovať povolenia, ktorými bol udelený štatút „schválených vývozcov“ v rámci preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi, za predpokladu, že:

a)

takéto ustanovenie je obsiahnuté aj v dohode uzatvorenej medzi Libanonom a Úniou pred dátumom pristúpenia; a

b)

schválení vývozcovia uplatňujú pravidlá pôvodu podľa uvedenej dohody.

Tieto povolenia sa najneskôr do jedného roka po dátume pristúpenia nahradia novými povoleniami vydanými podľa podmienok tejto dohody.

3.   Žiadosti o následné overenie dôkazu o pôvode, ktorý bol vydaný podľa preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2, môžu príslušné colné orgány Libanonu alebo colné orgány nových členských štátov predkladať a sú ich povinné prijímať počas obdobia troch rokov po vydaní príslušného dôkazu o pôvode.

Článok 4

(Tovar v tranzite)

1.   Ustanovenia Euro-stredomorskej dohody sa môžu uplatniť na taký tovar vyvážaný z Libanonu do jedného z nových členských štátov alebo z jedného z nových členských štátov do Libanonu, ktorý spĺňa ustanovenia protokolu č. 4 a ktorý je k dátumu pristúpenia buď na ceste, alebo je dočasne uskladnený v colnom sklade alebo v slobodnom colnom pásme v Libanone alebo v danom novom členskom štáte.

2.   V takýchto prípadoch je možné priznať preferenčné zaobchádzanie pod podmienkou, že sa colným orgánom dovážajúcej krajiny do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia predloží dôkaz o pôvode vydaný dodatočne colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 5

Libanon sa zaväzuje, že v súvislosti s týmto rozšírením Únie nevznesie žiadny nárok, žiadosť ani požiadavku, a nezmení ani nezruší žiadnu úľavu podľa článkov XXIV.6 a XXVIII dohody GATT z roku 1994.

Článok 6

Tento protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Euro-stredomorskej dohody.

Článok 7

1.   Tento protokol schvaľuje Únia, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Libanon v súlade s vlastnými postupmi.

2.   Strany si navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov, ktoré sú uvedené v odseku 1. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 8

1.   Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dátume uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

2.   Tento protokol sa predbežne vykonáva od 1. januára 2007.

Článok 9

Tento protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch v každom z úradných jazykov zmluvných strán, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Článok 10

Znenie Euro-stredomorskej dohody, vrátane príloh a protokolov tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť, a záverečného aktu spolu s priloženými vyhláseniami sa vypracuje v bulharskom a rumunskom jazyku, a tieto znenia sú rovnako autentické ako pôvodné znenia. Tieto znenia schváli Asociačná rada.

Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne osmnáctého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astoņpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achttiende juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli osemnásteho júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemnajstega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde juni tjugohundrafemton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 143, 30.5.2006, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 262, 30.9.2002, s. 2.


NARIADENIA

27.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 162/12


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1011

z 24. apríla 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 8, článok 8 ods. 3 a článok 13 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 tretí pododsek, článok 7 ods. 1 tretí pododsek, článok 8 ods. 2, článok 9 ods. 2 druhý pododsek, článok 11 ods. 1 a 3, článok 19 a článok 32 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 (3) obsahuje ustanovenia týkajúce sa vykonávania nariadenia (ES) č. 273/2004 a nariadenia (ES) č. 111/2005 v oblasti drogových prekurzorov. Ako nariadenie (ES) č. 273/2004, tak aj nariadenie (ES) č. 111/2005 sa po prijatí nariadenia (ES) č. 1277/2005 zmenili tak, aby sa zahrnulo splnomocnenie prijímať delegované a vykonávacie akty podľa článkov 290 a 291 zmluvy. Preto by sa nové pravidlá mali prijať v súlade s týmito novými splnomocneniami.

(2)

Hoci predmetom nariadenia (ES) č. 273/2004 je domáci obchod a predmetom nariadenia (ES) č. 111/2005 je medzinárodný obchod, mnohé ustanovenia sú spoločné pre obidve nariadenia. V záujme zabezpečenia jednotnosti je primerané prijať jeden delegovaný akt vzťahujúci sa na obe nariadenia.

(3)

V záujme zabezpečenia právnej istoty a jednotného presadzovania ustanovení tohto nariadenia je potrebné vymedziť pojem „obchodné priestory“.

(4)

Licencie a registrácie povinné pre prevádzkovateľov, ktorí by chceli vykonávať činnosti zahŕňajúce určité látky (drogové prekurzory), ktoré možno použiť na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok, by sa mali udeľovať len vtedy, ak o ne žiadajú spoľahliví prevádzkovatelia. Títo prevádzkovatelia by mali zaviesť primerané opatrenia zamerané na bezpečné zaobchádzanie s danými drogovými prekurzormi a ich bezpečné skladovanie a mali by vymenovať identifikovateľného zodpovedného zástupcu, ktorý bude môcť zabezpečiť výkon predmetných činností, ktoré zahŕňajú dané látky, v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami.

(5)

Na určitých prevádzkovateľov, ktorí sa zaoberajú drogovými prekurzormi určenými na lekárske použitie, napríklad lekárne a výdajne veterinárnych liekov, by sa nemusela vzťahovať požiadavka, že na výkon činností zahŕňajúcich takéto látky musia mať udelenú licenciu alebo byť zaregistrovaní. Rovnako by sa táto požiadavka nemusela vzťahovať ani na určité orgány verejnej moci.

(6)

Prevádzkovatelia vykonávajúci činnosti súvisiace s drogovými prekurzormi, ktoré nie sú určené na trh Únie, ale ktoré sa doviezli na colné územie Únie, by mali poskytovať informácie, ktoré preukážu, že vývoz predmetných látok sa vykonal v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, a tak dokázať zákonný účel dotknutých transakcií.

(7)

Prevádzkovatelia so sídlom v Únii by mali poskytovať určité základné podrobné údaje o činnostiach, ktoré vykonali s cieľom uľahčiť príslušným orgánom monitorovanie obchodu s drogovými prekurzormi.

(8)

V záujme minimalizovania rizika zneužitia drogových prekurzorov by ich vývozu malo predchádzať predvývozné oznámenie a vývozné povolenie.

(9)

V zoznamoch tretích krajín, ktoré sú krajinami určenia vývozu určených látok kategórií 2 a 3 uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005, dochádza k častým zmenám. Tieto zoznamy by sa mali uverejniť na webovom sídle Komisie, aby sa umožnila ich rýchla aktualizácia v súlade s kritériami, ktoré sa na tieto zoznamy podľa uvedeného nariadenia vzťahujú.

(10)

Mal by sa stanoviť zjednodušený postup pri predvývozných oznámeniach a vývozných povoleniach s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre obchod s určitými kategóriami drogových prekurzorov.

(11)

S cieľom zlepšiť koordináciu vykonávania monitorovacích opatrení by členské štáty mali Komisii pravidelne poskytovať informácie o zaistených alebo zadržaných drogových prekurzoroch.

(12)

V záujme zabezpečenia konzistentnosti, právnej jednotnosti a právnej istoty by sa toto delegované nariadenie malo uplatňovať od toho istého dátumu ako vykonávacie nariadenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podmienky udeľovania licencií a registrácií, určujú sa prípady, keď sa licencia a registrácia nevyžadujú, stanovujú sa kritériá na preukázanie zákonného účelu transakcií, určujú sa informácie potrebné na monitorovanie obchodu, stanovujú podmienky zostavovania zoznamu krajín určenia vývozu určených látok kategórií 2 a 3, stanovujú kritériá určenia zjednodušených postupov pri predvývozných oznámeniach a vývozných povoleniach a špecifikujú požiadavky týkajúce sa potrebných informácií o vykonávaní monitorovania obchodu s drogovými prekurzormi.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia obchodné priestory znamenajú budovy spolu s pozemkom, ktoré v každej danej lokalite prevádzkovateľ používa.

Článok 3

Podmienky udelenia licencií

1.   Prevádzkovateľ na účely získania licencie podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005 vymenuje zástupcu zodpovedného za obchod s určenými látkami uvedenými v kategórii 1 prílohy k uvedenému nariadeniu, oznámi príslušným orgánom meno a kontaktné údaje daného zástupcu a takisto im bezodkladne oznamuje prípadné následné zmeny týchto údajov.

Zodpovedný zástupca zaisťuje, aby sa dovoz, vývoz alebo sprostredkovateľské činnosti uskutočňovali v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami, a je splnomocnený zastupovať prevádzkovateľa a prijímať rozhodnutia potrebné na plnenie danej úlohy.

2.   Dotknutý prevádzkovateľ spĺňa všetky tieto požiadavky a podmienky:

a)

prevádzkovateľ prijíma všetky primerané opatrenia, aby zabránil neoprávnenému premiestneniu látok kategórie 1 uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005 z priestorov, kde sa určené látky skladujú, produkujú, vyrábajú a spracúvajú, ako aj na to, aby zabezpečil prevádzkové priestory;

b)

prevádzkovateľ vypracuje žiadosť, ktorá obsahuje:

i)

úplné meno/názov, adresu, číslo telefónu a/alebo faxu a e-mailovú adresu žiadateľa;

ii)

úplné meno zodpovedného zástupcu a jeho kontaktné údaje;

iii)

opis zaradenia a úloh zodpovedného zástupcu;

iv)

úplnú adresu obchodných priestorov;

v)

opis všetkých miest, kde sa odohrávajú operácie opísané v bode x;

vi)

informácie, ktoré preukazujú, že sa prijali primerané opatrenia uvedené v odseku 2 písm. a);

vii)

názov a číselný znak KN určených látok, ako sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a v prílohe k nariadeniu č. 111/2005;

viii)

v prípade zmesi alebo prírodného produktu sa uvádza:

a)

názov zmesi alebo prírodného produktu;

b)

názov a číselný znak KN určených látok obsiahnutých v zmesi alebo prírodnom produkte, ako sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005;

c)

maximálny percentuálny podiel určených látok v zmesi alebo v prírodnom produkte;

ix)

opis predpokladaných typov operácií uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 273/2004 a v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005;

x)

overenú kópiu výpisu z registra spoločností alebo činností, podľa potreby;

xi)

osvedčenie o dobrom správaní dotknutého žiadateľa a zodpovedného zástupcu alebo dokument, z ktorého vyplýva, že poskytujú potrebné záruky riadneho výkonu operácií, alebo informácie, ktoré príslušnému orgánu umožňujú takýto dokument získať.

3.   Ak má prevádzkovateľ podľa článku 5a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 štatút schváleného hospodárskeho subjektu (4), môže pri podávaní žiadosti o udelenie licencie uviesť číslo osvedčenia SHS na to, aby príslušný orgán mohol jeho štatút SHS zohľadniť.

4.   Žiadateľ na písomnú žiadosť príslušného zodpovedného orgánu predloží akékoľvek relevantné dodatočné informácie.

5.   Ak je žiadateľ fyzická osoba, body ii) a iii) odseku 2 písm. b) sa neuplatňujú a bod iv) odseku 2 písm. b) sa uplatňuje len v relevantných prípadoch.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 273/2004 a článkom 26 ods. 3 nariadenia (ES) č. 111/2005, príslušný orgán zamietne udelenie licencie, ak nie sú splnené podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia alebo ak existuje dôvodné podozrenie, že existuje plán použiť určené látky na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok.

7.   V prípade obchodu medzi Úniou a tretími krajinami uvedenými v nariadení (ES) č. 111/2005 môže príslušný orgán buď obmedziť platnosť licencie na obdobie kratšie ako tri roky, alebo môžu od prevádzkovateľov vyžadovať, aby v maximálne trojročných intervaloch preukazovali, že neprestali spĺňať podmienky, za akých bola licencia udelená.

Platnosť licencií vydaných pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia nie je týmto dotknutá.

8.   Licencie sú neprenosné.

9.   Držiteľ licencie požiada o novú licenciu, ak sa plánuje akýkoľvek z týchto úkonov:

a)

pridanie ďalšej určenej látky;

b)

začiatok novej operácie;

c)

zmena miesta obchodných priestorov, v ktorých sa operácie uskutočňujú.

V uvedených prípadoch stráca existujúca licencia platnosť skorším z týchto dní:

i)

dňom skončenia platnosti, ak bolo obdobie platnosti určené v súlade s článkom 3 ods. 6 tohto nariadenia alebo v súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 273/2004;

ii)

prvým dňom platnosti novej licencie.

10.   Odsek 9 sa vzťahuje aj na licencie vydané pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

11.   Odseky 2 až 6 a odseky 8, 9 a 10 sa takisto uplatňujú na účely získania licencií podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 273/2004 s výnimkou osobitných licencií.

12.   Verejné orgány uvedené v článku 3 ods. 2 a 6 nariadenia (ES) č. 273/2004 zahŕňajú colné orgány, políciu a úradné laboratória príslušných orgánov.

Článok 4

Prípady, keď sa licencia nevyžaduje

Lekárne, výdajne veterinárnych liekov, colné orgány, polícia, ozbrojené sily a úradné laboratóriá príslušných orgánov a ozbrojené sily možno oslobodiť od požiadaviek vzťahujúcich sa na udeľovanie licencií podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005, ak títo prevádzkovatelia používajú drogové prekurzory v rozsahu svojich úradných povinností.

Prevádzkovatelia uvedení v prvom odseku sú takisto oslobodení od:

a)

povinnosti poskytnúť dokumentáciu uvedenú v článku 3 nariadenia (ES) č. 111/2005;

b)

povinnosti vymenovať zodpovedného zástupcu stanoveného v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 5

Podmienky udelenia registrácií

1.   Prevádzkovateľ na účely získania registrácie podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005 vymenuje zástupcu zodpovedného za obchod s určenými látkami uvedenými v kategórii 2 prílohy k uvedenému nariadeniu, oznámi príslušnému orgánu meno a kontaktné údaje daného zástupcu a takisto im bezodkladne oznamuje prípadné následné zmeny týchto údajov.

Zodpovedný zástupca zaisťuje, aby sa dovoz, vývoz alebo sprostredkovateľské činnosti uskutočňovali v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami, a je splnomocnený zastupovať prevádzkovateľa a prijímať rozhodnutia potrebné na plnenie danej úlohy.

2.   Prevádzkovatelia vyvíjajúci činnosť zahŕňajúcu určené látky kategórie 2 uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005 podávajú žiadosť obsahujúcu údaje a dokumenty uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b) s výnimkou bodov vi), x) a xi) článku 3 ods. 2 písm. b), ak ich uplatnenie príslušný orgán nevyžaduje.

Toto ustanovenie platí aj pre prevádzkovateľov pôsobiacich vo vývoze určených látok uvedených v kategórii 3 prílohy k nariadeniu (ES) č. 111/2005.

3.   Článok 3 ods. 3 a 4 sa takisto uplatňuje.

4.   Prvý pododsek odseku 2 a odseku 3 sa uplatňuje mutatis mutandis na prevádzkovateľov a používateľov uvedených v článku 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 273/2004 vzhľadom na určené látky kategórie 2 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

5.   Používatelia určených látok kategórie 2A uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 takisto poskytujú informácie o použití predmetných určených látok.

Článok 6

Prípady, keď sa registrácia nevyžaduje

Od požiadavky registrácie podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005 možno oslobodiť tieto kategórie:

a)

lekárne, výdajne veterinárnych liekov, colné orgány, políciu, úradné laboratóriá príslušných orgánov a ozbrojené sily; podmienkou je, aby títo prevádzkovatelia používali drogové prekurzory v rozsahu svojich úradných povinností;

b)

prevádzkovateľov pôsobiacich vo vývoze určených látok uvedených v kategórii 3 prílohy k nariadeniu (ES) č. 111/2005, ak súhrn množstiev, ktoré vyviezli v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku (1. január – 31. december) nepresahuje množstvá špecifikované v prílohe I k tomuto nariadeniu. Ak sa predmetné množstvá prekročia v prebiehajúcom kalendárnom roku, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne splniť požiadavky vzťahujúce sa na registráciu;

c)

prevádzkovateľov pôsobiacich vo vývoze zmesí obsahujúcich určené látky uvedené v kategórii 3 prílohy k nariadeniu (ES) č. 111/2005, ak množstvo určených látok, ktoré obsahujú zmesi, nepresiahlo v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku množstvá špecifikované v prílohe I k tomuto nariadeniu. Ak sa predmetné množstvá prekročia v prebiehajúcom kalendárnom roku, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne splniť požiadavky vzťahujúce sa na registráciu.

Článok 7

Podmienky oslobodenia od určitých požiadaviek

Zákazníci na účely článku 6 nariadenia (ES) č. 273/2004 informujú svojich dodávateľov o tom, či sa na nich tento článok uplatňuje.

Článok 8

Kritériá určenia zákonnosti účelu transakcie

1.   Prevádzkovateľ poskytuje informáciu, že zásielka opustila krajinu vývozu v súlade s platnými vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými podľa článku 12 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (5), aby preukázal zákonnosť účelu svojej transakcie podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005.

2.   Na tento účel prevádzkovatelia používajú buď vzor stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu, alebo predkladajú dovozné povolenie uvedené v článku 20 nariadenia (ES) č. 111/2005 alebo vyhlásenie odberateľa uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 273/2004.

Článok 9

Informácie požadované na účely monitorovania obchodu

1.   Na účely článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 273/2004 prevádzkovatelia informujú príslušné orgány v podobe zhrnutia o množstvách použitých alebo dodaných určených látok a v prípade dodávky o množstve dodanom každej tretej strane.

V prípade určených látok kategórie 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 sa prvý odsek uplatňuje len na žiadosť príslušných orgánov.

2.   Na účely článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 111/2005 prevádzkovatelia informujú príslušné orgány o:

a)

všetkých prípadoch vývozu určených látok, na ktoré sa vzťahuje vývozné povolenie;

b)

všetkých prípadoch dovozu určených látok kategórie 1 prílohy k nariadeniu (ES) č. 111/2005, pri ktorých sa vyžaduje dovozné povolenie, alebo o všetkých prípadoch, v ktorých sú určené látky kategórie 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 111/2005 dovezené do slobodného pásma kontrolného typu II prepustené do iného režimu s podmienečným oslobodením od cla ako tranzit alebo prepustené do voľného obehu;

c)

všetkých sprostredkovateľských činnostiach, ktoré zahŕňajú určené látky kategórií 1 a 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 111/2005.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 písm. a) sa zostavujú s údajmi o krajinách určenia, vyvážaných množstvách a v prípade potreby o referenčných číslach vývozných povolení.

4.   Informácie uvedené v odseku 2 písm. b) sa zostavujú s údajmi o tretej krajine vývozu a v prípade potreby o referenčných číslach dovozných povolení.

5.   Informácie uvedené v odseku 2 písm. c) sa zostavujú s údajmi o tretej krajine vyvíjajúcej uvedené sprostredkovateľské činnosti a v prípade potreby o referenčných číslach vývozných alebo dovozných povolení. Prevádzkovatelia poskytnú na žiadosť príslušných orgánov ďalšie informácie.

6.   Príslušné orgány zaobchádzajú s informáciami uvedenými v tomto článku ako s dôvernými obchodnými informáciami.

Článok 10

Podmienky zostavovania zoznamu krajín určenia vývozu určených látok kategórií 2 a 3

V zoznamoch uvedených v článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005 figurujú všetky tieto údaje:

a)

tretie krajiny, s ktorými Únia uzavrela osobitné zmluvy o drogových prekurzoroch;

b)

tretie krajiny, ktoré požadujú predkladanie predvývozných oznámení v súlade s článkom 12 ods. 10 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988;

c)

tretie krajiny, ktoré požadujú predkladanie predvývozných oznámení v súlade s článkom 24 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988.

Zoznamy konkrétnych krajín určenia pri vývoze určených látok uvedených v kategórii 2 a 3 prílohy uvedené v písmenách a), b) a c) sa uverejňujú na webovom sídle Komisie.

Článok 11

Kritériá určenia zjednodušených postupov pri predvývozných oznámeniach

1.   Príslušný orgán môže podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 111/2005 zaslať zjednodušené predvývozné oznámenia vzťahujúce sa na viacero operácií vývozu vykonaných v konkrétnom 6- alebo 12-mesačnom časovom úseku, a to v prípade vývozu, na ktorý sa má vzťahovať zjednodušený postup udelenia vývozného povolenia.

2.   Príslušný orgán krajiny vývozu poskytuje informácie špecifikované v článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005 príslušnému orgánu tretej krajiny určenia.

3.   Príslušný orgán informuje krajinu určenia zodpovedajúcim spôsobom a na tento účel používa online systém pre predvývozné oznámenia (PEN) alebo „oznámenie o multilaterálnom hlásení chemických látok“ stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 12

Kritériá určenia zjednodušených postupov pri vývozných povoleniach

1.   Na základe žiadosti dotknutého prevádzkovateľa môže príslušný úrad udeliť vývozné povolenie v rámci zjednodušeného postupu podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 111/2005 v prípade častého vývozu jednej konkrétnej určenej látky uvedenej v kategórii 3 a 4 prílohy k uvedenému nariadeniu, ak ho realizuje ten istý vývozca so sídlom v Únii a ten istý dovozca v tej istej tretej krajine určenia v konkrétnom 6- alebo 12-mesačnom časovom úseku.

Takéto zjednodušené vývozné povolenie sa môže udeliť len v týchto prípadoch:

a)

ak prevádzkovateľ počas predchádzajúcej vývoznej činnosti preukázal, že je schopný splniť všetky povinnosti týkajúce sa daného vývozu, a nedopustil sa porušenia žiadnych relevantných právnych predpisov;

b)

ak sa príslušný úrad môže uistiť o zákonných účeloch príslušných vývozných operácií.

2.   Žiadosť o zjednodušené vývozné povolenie obsahuje minimálne tieto údaje:

a)

meno/názov a adresu dovozcu, vývozcu z tretej krajiny a konečného príjemcu;

b)

názov určenej látky, ako sa uvádza v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005, alebo v prípade zmesi alebo prírodného produktu jeho názov a číselný znak KN a názov každej určenej látky obsiahnutej v zmesi alebo v prírodnom produkte, ako sa uvádza v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005;

c)

maximálne množstvo určenej látky určenej na vývoz;

d)

plánovaný konkrétny časový úsek daných vývozných operácií.

3.   Príslušný orgán rozhodne o žiadosti o zjednodušené vývozné povolenie do 15 pracovných dní odo dňa doručenia požadovaných informácií.

4.   V prípade pohotovostnej lekárskej starostlivosti, keď sú splnené podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b) tohto článku, príslušný orgán rozhodne o žiadosti o zjednodušené vývozné povolenie pri vývoze určených látok kategórie 4 uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005 okamžite alebo najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti.

Článok 13

Podmienky a požiadavky týkajúce sa potrebných informácií o vykonávaní monitorovania obchodu s drogovými prekurzormi

1.   Členské štáty predkladajú oznámenia uvedené v článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005 a článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 273/2004 Komisii v mesiaci nasledujúcom po každom kalendárnom štvrťroku. Tieto oznámenia obsahujú informácie o všetkých prípadoch, keď sa prepustenie určených a neurčených látok pozastavilo alebo sa určené a neurčené látky zaistili.

2.   Tieto informácie zahŕňajú:

a)

názov látok;

b)

pôvod, miesto odoslania a miesto určenia látok, ak sú známe;

c)

množstvo látok, ich colný štatút a použité dopravné prostriedky.

3.   Komisia na konci kalendárneho roka oznamuje všetkým členským štátom informácie, ktoré získala podľa odseku 1.

Článok 14

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1277/2005 sa zrušuje.

Článok 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. apríla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3.8.2005, s. 7).

(4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12 októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Rady z 22. októbra 1990 (Ú. v. ES L 326, 24.11.1990, s. 56).


PRÍLOHA I

Látka

Množstvo

Acetón (1)

50 kg

Dietyléter (1)

20 kg

Butanón (1)

50 kg

Toluén (1)

50 kg

Kyselina sírová

100 kg

Kyselina chlorovodíková

100 kg


(1)  Patria sem aj soli týchto látok, ak je ich existencia možná.


PRÍLOHA II

Image

Poznámky

1.

Grafická úprava tohto vzoru nie je záväzná.

2.

Poradové čísla a text vzoru sú záväzné.

3.   Ochrana osobných údajov

V prípade, keď Európska komisia spracúva osobné údaje uvedené v tomto dokumente, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V prípade, keď príslušný colný orgán členského štátu spracúva osobné údaje uvedené v tomto dokumente, uplatňujú sa vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Účelom spracovania osobných údajov je monitorovanie obchodu s prekurzormi drog v Únii podľa nariadenia (ES) č. 273/2004 zmeneného nariadením (EÚ) č. 1258/2013 a obchodu medzi Úniou a tretími krajinami podľa nariadenia (ES) č. 111/2005 zmeneného nariadením (EÚ) č. 1259/2013.

Prevádzkovateľom vzhľadom na spracovanie dát je príslušný vnútroštátny orgán, ktorému sa dotknutý dokument predložil. Zoznam príslušných orgánov sa uverejňuje na webovom sídle Komisie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Komisia a príslušné orgány členských štátov v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné ustanovenia o ochrane údajov v Únii a ustanovenia na účely kontroly a monitorovania určitých látok, ktoré sa často používajú na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok, môžu poskytnúť osobné údaje a informácie uvedené v tomto dokumente príslušným orgánom v tretích krajinách a spoločne s nimi ich využívať.

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú a ktoré sa spracúvajú, a podľa potreby má právo na opravu, vymazanie alebo zablokovanie osobných údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Všetky žiadosti o uplatnenie práva na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie alebo zablokovanie sa predkladajú príslušným colným orgánom, ktorým sa tento dokument predložil a ktoré tieto žiadosti spracúvajú.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 33 nariadenia (ES) č. 111/2005 a článok 13b nariadenia (ES) č. 273/2004.

Osobné údaje uvedené v tomto dokumente sa na účely, na ktoré boli zhromaždené, neuchovávajú dlhšie, než je potrebné.

V prípade sporu je možné adresovať sťažnosti príslušnému vnútroštátnemu orgánu na ochranu údajov. Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov sú k dispozícii na webovom sídle Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre spravodlivosť (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ak sa sťažnosť týka spracúvania osobných údajov Európskou komisiou, mala by byť adresovaná európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


PRÍLOHA III

Image

Poznámky

1.

Grafická úprava tohto vzoru nie je záväzná.

2.

Poradové čísla a text vzoru sú záväzné. Vyplnenie kolónok zvýraznených tučným písmom je záväzné.

3.

Ďalšie údaje o kolónkach:

 

Kolónka „časť A“: uveďte, či sa oznámenie o multilaterálnom hlásení chemických látok vzťahuje na jednu alebo viacero vývozných operácií. Ak sa vzťahuje na viacero operácií, uveďte plánovaný časový rámec.

 

Kolónka 14 (množstvo a hmotnosť): ak sa oznámenie o multilaterálnom hlásení chemických látok vzťahuje na viacero vývozných operácií, uveďte maximálne množstvo a hmotnosť.

 

Kolónka 18 (dátum odoslania): ak sa oznámenie o multilaterálnom hlásení chemických látok vzťahuje na viacero vývozných operácií, uveďte konečný predpokladaný dátum odoslania.

4.   Ochrana osobných údajov

V prípade, keď Európska komisia spracúva osobné údaje uvedené v tomto dokumente, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V prípade, keď príslušný colný orgán členského štátu spracúva osobné údaje uvedené v tomto dokumente, uplatňujú sa vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Účelom spracovania osobných údajov je monitorovanie obchodu s prekurzormi drog v Únii podľa nariadenia (ES) č. 273/2004 zmeneného nariadením (EÚ) č. 1258/2013 a obchodu medzi Úniou a tretími krajinami podľa nariadenia (ES) č. 111/2005 zmeneného nariadením (EÚ) č. 1259/2013.

Prevádzkovateľom vzhľadom na spracovanie dát je príslušný vnútroštátny orgán, ktorému sa dotknutý dokument predložil. Zoznam príslušných orgánov sa uverejňuje na webovom sídle Komisie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Komisia a príslušné orgány členských štátov môžu v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné ustanovenia o ochrane údajov v Únii a ustanovenia na účely kontroly a monitorovania určitých látok, ktoré sa často používajú na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok, môžu poskytnúť osobné údaje a informácie uvedené v tomto dokumente príslušným orgánom v tretích krajinách a spoločne s nimi ich využívať.

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú a ktoré sa spracúvajú a podľa potreby; má právo na opravu, vymazanie alebo zablokovanie osobných údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Všetky žiadosti o uplatnenie práva na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie alebo zablokovanie sa predkladajú príslušným colným orgánom, ktorým sa tento dokument predložil a ktoré tieto žiadosti spracúvajú.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 33 nariadenia (ES) č. 111/2005 a článok 13b nariadenia (ES) č. 273/2004.

Osobné údaje uvedené v tomto dokumente sa na účely, na ktoré boli zhromaždené, neuchovávajú dlhšie, než je potrebné.

V prípade sporu je možné adresovať sťažnosti príslušnému vnútroštátnemu orgánu na ochranu údajov. Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov sú k dispozícii na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre spravodlivosť (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ak sa sťažnosť týka spracúvania osobných údajov Európskou komisiou, mala by byť adresovaná európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


27.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 162/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1012

z 23. júna 2015,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (2) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol, ktoré sa majú vykonať pri dovoze krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „zoznam“), a to na miestach vstupu do oblastí uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(2)

V článku 2 nariadenia (ES) č. 669/2009 sa stanovuje, že zoznam sa má pravidelne preskúmavať (najmenej raz za štvrťrok), pričom sa zohľadňujú aspoň zdroje informácií uvedené v danom článku.

(3)

Výskyt a závažnosť nedávnych potravinových incidentov nahlásených prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, zistenia auditov v tretích krajinách vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom, ako aj štvrťročné správy o zásielkach krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, ktoré Komisii predložili členské štáty v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 669/2009, naznačujú, že tento zoznam by sa mal zmeniť.

(4)

Konkrétne by sa mal zoznam zmeniť tak, že sa vypustia položky týkajúce sa tých komodít, v prípade ktorých je na základe dostupných informácií preukázaný celkovo uspokojivý stupeň súladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie, a v prípade ktorých už preto nie je opodstatnená zvýšená miera úradných kontrol. Položka v zozname týkajúca sa fazule z Kene by sa mala preto vypustiť.

(5)

Zoznam by sa mal okrem toho zmeniť tak, že sa zvýši frekvencia úradných kontrol tých komodít, v prípade ktorých je na základe tých istých zdrojov informácií preukázaný vyšší stupeň nesúladu s príslušnými právnymi predpismi Únie, čo opodstatňuje zvýšenú mieru úradných kontrol. Položky v zozname týkajúce sa listov koriandra, bazalky, mäty, petržlenu, papriky čili a ibišteka jedlého z Vietnamu a listov viniča z Turecka by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

V záujme zabezpečenia konzistentnosti a zrozumiteľnosti je vhodné nahradiť prílohu I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

(7)

Nariadenie (ES) č. 669/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu podliehajúce zvýšenej miere úradných kontrol na určených miestach vstupu

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Číselný znak KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických kontrol a identifikačných kontrol (%)

Sušené hrozno (plody viniča)

0806 20

 

Afganistan (AF)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

 

Mandle, nevylúpané

0802 11

 

Austrália (AU)

aflatoxíny

20

Mandle, vylúpané

0802 12

 

(Potraviny)

 

 

Arašidové oriešky (arašidy), nelúpané

1202 41 00

 

Brazília (BR)

aflatoxíny

10

Arašidové oriešky (arašidy), lúpané

1202 42 00

 

Arašidové maslo

2008 11 10

 

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

(Krmivá a potraviny)

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi) (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

rezíduá pesticídov (2)  (3)

50

Baklažán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Zeler voňavý (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

rezíduá pesticídov (2)  (4)

50

(Potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

 

 

Brassica oleracea (iná jedlá zelenina rodu Brassica, ‚čínska brokolica‘) (5)

ex 0704 90 90

40

Čína (KN)

rezíduá pesticídov (2)

50

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Čaj, tiež aromatizovaný

0902

 

Čína (KN)

rezíduá pesticídov (2)  (6)

10

(Potraviny)

 

 

Baklažán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov (2)  (7)

10

Horká tekvička (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi) (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov (2)  (7)

20

Paprika (sladká a iná ako sladká) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Jahody (čerstvé)

0810 10 00

 

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov (2)  (8)

10

(Potraviny)

 

 

Paprika (sladká a iná ako sladká) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov (2)  (9)

10

(Potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Listy piepra betelového (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

salmonela (10)

50

(Potraviny)

 

 

Sezamové semená

1207 40 90

 

India (IN)

salmonela (10)

20

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Capsicum annuum, celé plody

0904 21 10

 

India (IN)

aflatoxíny

20

Capsicum annuum, drvená alebo mletá

ex 0904 22 00

10

Sušené plody rodu Capsicum, celé plody, iné ako sladká paprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Potraviny – sušené koreniny)

 

 

Enzýmy; enzýmové prípravky

3507

 

India (IN)

chlóramfenikol

50

(Krmivá a potraviny)

 

 

Muškátový oriešok (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

aflatoxíny

20

(Potraviny – sušené koreniny)

 

 

Hrach so strukmi (nelúpaný)

ex 0708 10 00;

40

Keňa (KE)

rezíduá pesticídov (2)  (11)

10

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Mäta

ex 1211 90 86;

30

Maroko (MA)

rezíduá pesticídov (2)  (12)

10

(Potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

ex 2008 99 99

70

Stolové hrozno

0806 10 10

 

Peru (PE)

rezíduá pesticídov (2)  (13)

10

(Potraviny – čerstvé)

 

 

Vodové melóny (Egusi, Citrullus lanatus), semená a odvodené produkty

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

aflatoxíny

50

(Potraviny)

 

 

Arašidové oriešky (arašidy), nelúpané

1202 41 00

 

Sudán (SD)

aflatoxíny

50

Arašidové oriešky (arašidy), lúpané

1202 42 00

 

Arašidové maslo

2008 11 10

 

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Krmivá a potraviny)

 

 

Paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov (2)  (14)

10

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Listy piepra betelového (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Thajsko (TH)

salmonela (10)

50

(Potraviny)

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi) (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov (2)  (15)

20

Baklažán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Sušené marhule

0813 10 00

 

Turecko (TR)

siričitany (16)

10

Marhule, inak spracované alebo konzervované

2008 50 61

 

(Potraviny)

 

 

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (2)  (17)

10

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Listy viniča

ex 2008 99 99

11; 19

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (2)  (18)

50

(Potraviny)

 

 

Pistácie, nevylúpané

0802 51 00

 

Spojené štáty (US)

aflatoxíny

20

Pistácie, vylúpané

0802 52 00

 

(Potraviny)

 

 

Sušené marhule

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

siričitany (16)

50

Marhule, inak spracované alebo konzervované

2008 50 61

 

(Potraviny)

 

 

Sušené hrozno (plody viniča)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (2)  (19)

50

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Mäta

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Petržlen

ex 0709 99 90

40

(Potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

 

 

Ibištek jedlý

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (2)  (19)

50

Paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Pitahaya (dračie ovocie)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (2)  (19)

20

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 


(1)  Ak sa majú skúmať len určité produkty patriace pod niektorý číselný znak KN a tento znak nie je rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, číselný znak KN je označený výrazom ‚ex‘.

(2)  Rezíduá aspoň tých pesticídov uvedených v kontrolnom programe prijatom v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1), ktoré možno analyzovať metódami na stanovenie viacerých rezíduí založenými na GC-MS a LC-MS (pesticídy, ktoré sa majú monitorovať výlučne v/na produktoch rastlinného pôvodu).

(3)  Rezíduá chlórbufamu.

(4)  Rezíduá fentoátu.

(5)  Druhy Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Známe aj ako ‚Kai Lan‘, ‚Gai Lan‘, ‚Gailan‘, ‚Kailan‘, ‚Chinese bare Jielan‘.

(6)  Zvyšky trifluralínu.

(7)  Rezíduá acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako aldikarb), amitrazu (amitraz vrátane metabolitov obsahujúcich zložku 2,4-dimetylanilínu vyjadrený ako amitraz), diafentiurónu, dikofolu (suma p, p′ a o,p′ izomérov), ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu) a metiokarbu (suma metiokarbu a jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako metiokarb).

(8)  Rezíduá hexaflumurónu, metiokarbu (suma metiokarbu a jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako metiokarb), fentoátu a tiofanát-metylu.

(9)  Rezíduá dikofolu (suma p, p′ a o,p′ izomérov), dinotefuránu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitov obsahujúcich 2,4,6-trichlórfenolovú zložku vyjadrená ako prochloraz), tiofanát-metylu a triforínu.

(10)  Referenčná metóda EN/ISO 6579 alebo metóda validovaná podľa nej, ako je uvedené v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

(11)  Rezíduá acefátu a diafentiurónu.

(12)  Rezíduá flubendiamidu.

(13)  Rezíduá etefónu.

(14)  Rezíduá formetanátu: suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát(hydrochlorid), protiofosu a triforínu.

(15)  Rezíduá acefátu, dikrotofosu, protiofosu, chinalfosu a triforínu.

(16)  Referenčné metódy: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 alebo ISO 5522:1981.

(17)  Rezíduá diafentiurónu, formetanátu: suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát(hydrochlorid), a tiofanát-metylu.

(18)  Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu) a metrafenónu.

(19)  Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu), fentoátu a chinalfosu.“


27.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 162/33


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1013

z 25. júna 2015,

ktorým sa stanovujú pravidlá vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog (1), a najmä na jeho článok 14,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 3, článok 9 ods. 2 tretí pododsek a článok 28,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 (3) obsahuje ustanovenia týkajúce sa vykonávania nariadenia (ES) č. 273/2004 a nariadenia (ES) č. 111/2005 v oblasti drogových prekurzorov. Ako nariadenie (ES) č. 273/2004, tak aj nariadenie (ES) č. 111/2005 sa po prijatí nariadenia (ES) č. 1277/2005 zmenili tak, aby sa zahrnulo splnomocnenie prijímať delegované a vykonávacie akty podľa článkov 290 a 291 zmluvy. Preto by sa nové pravidlá mali prijať v súlade s týmito novými splnomocneniami.

(2)

Hoci predmetom nariadenia (ES) č. 273/2004 je domáci obchod a predmetom nariadenia (ES) č. 111/2005 je medzinárodný obchod, mnohé ustanovenia sú spoločné obom nariadeniam. V záujme zabezpečenia jednotnosti je primerané prijať jeden vykonávací akt vzťahujúci sa na obe nariadenia.

(3)

V záujme zabezpečenia právnej istoty a jednotného presadzovania ustanovení tohto nariadenia je potrebné vymedziť pojem „obchodné priestory“.

(4)

Existujúce ustanovenia o procesných pravidlách na udeľovanie povolení, postupe a formáte poskytovania informácií požadovaných na účely monitorovania obchodu a o formáte a spracúvaní dovozných a vývozných povolení sa osvedčili ako účinné, a mali by sa teda v podstate naďalej uplatňovať na základe tohto nariadenia.

(5)

Procesné pravidlá vzťahujúce sa na udelenie registrácie prevádzkovateľom a používateľom podľa vymedzenia v nariadení (ES) č. 273/2004 a v nariadení (ES) č. 111/2005 by mali odrážať pravidlá udeľovania povolení.

(6)

V záujme zabezpečenia kvality a jednotnosti informácií ukladaných do európskej databázy drogových prekurzorov a s cieľom predísť duplicite by každý členský štát mal zriadiť jedno jednotné kontaktné miesto poverené úlohou zasielať informácie do predmetnej databázy. Informácie by sa mali zasielať bez zbytočného odkladu. Informácie o povolení alebo registrácii by mali obsahovať prvky potrebné na identifikáciu prevádzkovateľa alebo používateľa, ktorý je držiteľom povolenia alebo ktorý sa zaregistroval, ako aj dotknutej látky (dotknutých látok). Prístup k informáciám by mal byť obmedzený na nevyhnutné minimum potrebné na to, aby verejné orgány mohli vykonávať svoje povinnosti.

(7)

V prechodných pravidlách by sa malo povoliť používanie papierových formulárov vydaných pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia v súlade s predchádzajúcimi pravidlami, kým sa zásoby papierových formulárov nevyčerpajú.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre drogové prekurzory,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné procesné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 273/2004 a nariadenia (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o udeľovanie povolenia a registrácie prevádzkovateľom a používateľom, ako aj ich zaznamenanie do európskej databázy drogových prekurzorov, spôsob, akým majú prevádzkovatelia poskytovať informácie požadované na účely monitorovania obchodu, a povolenia na vývoz a dovoz v oblasti drogových prekurzorov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia „obchodné priestory“ znamenajú budovy spolu s pozemkom, ktoré v každej danej lokalite prevádzkovateľ používa.

Článok 3

Postup udeľovania povolenia

1.   Prevádzkovateľ alebo používateľ predloží príslušnému orgánu žiadosť o udelenie povolenia uvedeného v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 273/2004 alebo v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005, elektronicky alebo písomne, podľa predpisov dotknutého členského štátu.

Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje všetky informácie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1011 (4).

2.   Príslušný orgán pri posudzovaní žiadosti o udelenie povolenia môže zohľadniť aj výsledky prípadných predchádzajúcich posúdení alebo vykonaných auditov zameraných na daného prevádzkovateľa, ktorý žiadosť predkladá a má status schváleného hospodárskeho subjektu podľa vymedzenia v článku 5a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (5), do tej miery, do akej sú relevantné pri skúmaní podmienok pri udelení povolenia.

Príslušný orgán môže odchylne od článku 3 ods. 1 tohto nariadenia povoliť, aby prevádzkovatelia, ktorí majú status schváleného hospodárskeho subjektu, nemuseli poskytovať pri zasielaní žiadosti všetky informácie uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1011.

3.   Príslušný orgán najprv posúdi úplnosť žiadosti.

Ak príslušný orgán dospeje k záveru, že žiadosť nie je úplná, oboznámi žiadateľa s touto skutočnosťou a vyzve ho, aby poskytol chýbajúce alebo relevantné dodatočné informácie.

Ak príslušný orgán považuje žiadosť za úplnú, potvrdí žiadateľovi doručenie úplnej žiadosti.

4.   Príslušný orgán prijme rozhodnutie o udelení alebo neudelení povolenia do 60 pracovných dní od doručenia úplnej žiadosti v prípade nového povolenia a do 30 pracovných dní v prípade obnovenia povolenia.

5.   Každé rozhodnutie o neudelení povolenia musí byť odôvodnené a oznámené žiadateľovi elektronicky alebo písomne.

6.   Povolenie sa môže vzťahovať na operácie uvedené v nariadení (ES) č. 273/2004 a nariadení č. (ES) č. 111/2005.

Článok 4

Rozsah povolenia

Príslušné orgány môžu udeliť povolenie, ktoré:

a)

sa vzťahuje na všetky určené látky a všetky operácie za dané obchodné priestory alebo

b)

sa vzťahuje na všetky určené látky a všetky operácie za členský štát.

Článok 5

Formát povolenia

Povolenie uvedené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 273/2004 alebo v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005 sa vydáva vo formáte stanovenom v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Následné zmeny

Ak po udelení povolenia dôjde k zmene údajov poskytnutých v žiadosti o toto povolenie, pričom ide o iné údaje než sú informácie uvedené v článku 3 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1011, držiteľ povolenia o tejto skutočnosti písomne alebo elektronicky informuje príslušný orgán do 10 pracovných dní od tejto zmeny.

Ak sú po zmene týchto údajov podmienky uvedené v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1011 naďalej dodržané a údaje, ktoré sa majú zmeniť, sú obsahom povolenia, príslušný orgán zodpovedajúcim spôsobom povolenie zmení.

Článok 7

Platnosť, pozastavenie a zrušenie povolení

1.   Držiteľ povolenia v prípadoch, keď platnosť povolenia uplynula alebo sa povolenie zrušilo, vráti neplatné povolenie príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od dátumu uplynutia doby platnosti alebo dátumu zrušenia povolenia.

2.   Ak sa príslušný orgán rozhodne pozastaviť alebo zrušiť povolenie, dané rozhodnutie postúpi držiteľovi povolenia elektronicky alebo písomne a uvedie dôvody na opodstatnenie pozastavenia alebo zrušenia.

Článok 8

Osobitné povolenia

Články 3 až 7 tohto nariadenia sa nevzťahujú na osobitné povolenia uvedené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 273/2004.

Článok 9

Postup udelenia registrácie

1.   Články 3, 4, 6 a 7 sa vzťahujú na postup udelenia registrácie podľa článku 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 273/2004 alebo článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005.

2.   Registrácia podľa článku 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 273/2004 alebo článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 111/2005 sa udeľuje vo formáte stanovenom v prílohe II.

3.   Príslušný orgán môže odchylne od odseku 2 udeliť registráciu na formulári vytlačenom pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a v súlade s vnútroštátnymi pravidlami zavedenými pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, až kým sa zásoby formulárov nevyčerpajú.

4.   Články 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na osobitné registrácie uvedené v článku 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 273/2004.

Článok 10

Informácie požadované na účely monitorovania obchodu

1.   Prevádzkovatelia poskytujú informácie uvedené v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 273/2004 vzhľadom na určené látky kategórií 1 a 2 prílohy I k uvedenému nariadeniu elektronicky alebo písomne podľa predpisov dotknutého členského štátu do 15. februára každého kalendárneho roka.

2.   Prevádzkovatelia poskytujú informácie uvedené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 111/2005 elektronicky alebo písomne podľa predpisov dotknutého členského štátu do 15. februára každého kalendárneho roka.

3.   Prevádzkovatelia predkladajú ročné správy uvedené v odseku 1 a 2 aj vtedy, ak sa v danom roku nevykonali žiadne transakcie.

Článok 11

Vývozné a dovozné povolenia

1.   Formát vývozných a dovozných povolení uvedených v článku 28 nariadenia (ES) č. 111/2005 sa stanovuje v prílohách III a IV k tomuto nariadeniu.

Odchylne od prvého odseku môže mať kolónka týkajúca sa čísla povolenia iný formát v prípadoch, keď sa vývozné alebo dovozné povolenie udeľuje elektronickým spôsobom.

2.   Vývozné povolenie sa vydáva v štyroch vyhotoveniach očíslovaných od 1 do 4. Vyhotovenie č. 1 si ponecháva orgán vydávajúci povolenie. Vyhotovenia č. 2 a 3 sa prikladajú k určenej látke a predkladajú colnému úradu, na ktorom sa predkladá vývozné colné vyhlásenie a následne príslušnému orgánu na mieste výstupu z colného územia Únie. Príslušný orgán na mieste výstupu vráti vyhotovenie č. 2 vydávajúcemu orgánu. Vyhotovenie č. 3 zostáva priložené k určeným látkam a predkladá sa príslušnému orgánu dovážajúcej krajiny. Vyhotovenie č. 4 si ponecháva vývozca.

3.   Dovozné povolenie sa vydáva v štyroch vyhotoveniach očíslovaných od 1 do 4. Vyhotovenie č. 1 si ponecháva orgán vydávajúci povolenie. Vyhotovenie č. 2 zasiela vydávajúci orgán príslušnému orgánu vyvážajúcej krajiny. Vyhotovenie č. 3 zostáva pripojené k určenej látke od miesta vstupu na colné územie Únie po obchodné priestory dovozcu, ktorý ho zašle vydávajúcemu orgánu. Vyhotovenie č. 4 si ponecháva dovozca.

4.   Jedno vývozné alebo dovozné povolenie nemôže byť udelené na viac ako 2 určené látky.

5.   Povolenie sa vydáva v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Únie. Ak sa nevydáva elektronicky, má formát A4 a na pozadí vytlačený gilošovaný vzor, ktorý zabezpečuje, aby bolo možné akýkoľvek pokus o sfalšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami rozoznať voľným okom.

6.   Členský štát môže formuláre povolenia vytlačiť sám alebo poveriť touto úlohou tlačiarne, ktoré sám schválil. Ak tlačenie zadá tlačiarňam, na každom formulári sa musí uvádzať poznámka o takomto schválení, ako aj názov a adresa tlačiarne alebo značka, pomocou ktorej je možné tlačiareň identifikovať.

7.   Členský štát môže odchylne od odsekov 1 – 6 vydať dovozné alebo vývozné povolenie prostredníctvom formulára vytlačeného pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ktorý je v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1277/2005, kým sa zásoby takýchto formulárov nevyčerpajú.

8.   Vývozné povolenia udelené v rámci zjednodušeného postupu sa vystavujú prostredníctvom vyhotovenia č. 1, 2 a 4 formulára stanoveného v prílohe III. Vyhotovenie č. 1 si ponecháva orgán vydávajúci povolenie. Vyhotovenia č. 2 a 4 zostávajú u vývozcu. Vývozca uvedie podrobné údaje o každej vývoznej operácii na zadnej strane vyhotovenia č. 2, predovšetkým množstvo určenej látky v každej vývoznej operácii a zostávajúce množstvo. Vyhotovenie č. 2 sa predkladá colnému úradu pri predložení vývozného colného vyhlásenia. Dotknutý colný úrad potvrdí údaje a vráti vyhotovenie č. 2 vývozcovi.

9.   Prevádzkovateľ uvedie číslo povolenia a formuláciu „zjednodušený postup udelenia vývozného povolenia“ na colnom vyhlásení za každú vývoznú operáciu. Ak sa colný úrad výstupu nenachádza v mieste výstupu z colného územia Únie, informácie sa poskytnú v dokumentoch pripojených k vyvážanej zásielke.

10.   Vývozca vráti vyhotovenie č. 2 vydávajúcemu orgánu najneskôr do 10 pracovných dní od skončenia platnosti vývozného povolenia udeleného v rámci zjednodušeného postupu.

Článok 12

Zaznamenanie prevádzkovateľov a používateľov do európskej databázy drogových prekurzorov

1.   Každý členský štát na účely zaznamenania prevádzkovateľov a používateľov do európskej databázy drogových prekurzorov, ktorí získali povolenie alebo registráciu podľa článku 3 ods. 7 nariadenia (ES) č. 273/2004, zriadi jedno kontaktné miesto a oznámi kontaktné údaje Komisii.

2.   Zodpovedné kontaktné miesto postúpi relevantné informácie elektronicky do 30 pracovných dní od udelenia povolenia alebo registrácie. V prípadoch, keď dotknutý prevádzkovateľ alebo používateľ oznámi zmeny relevantných údajov príslušnému orgánu, alebo v prípadoch pozastavenia alebo zrušenia povolenia alebo registrácie, zodpovedné kontaktné miesto aktualizuje predmetné údaje do 30 pracovných dní od prijatia zmien alebo pozastavenia alebo zrušenia povolenia alebo registrácie.

3.   Komisia zabezpečuje, aby:

a)

elektronický prenos informácií bol bezpečný;

b)

databáza bola obmedzená a prístupná len pre vymenovaných zástupcov, ktorých určili členské štáty, a úradníkov Komisie zodpovedných za európsku databázu.

4.   Komisia a príslušné orgány prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vymenovaní zástupcovia a úradníci Komisie využívali informácie o prevádzkovateľoch a používateľoch uvedené v databáze len na účely svojich úradných povinností.

5.   Informácie o prevádzkovateľoch a používateľoch zahŕňajú úplné meno/názov, adresu, číslo povolenia alebo registrácie, štatút platnosti povolenia alebo registrácie a názov a číselný znak KN určených látok, na ktoré sa predmetné povolenie alebo registrácia vzťahuje.

6.   Komisia uchováva informácie o povoleniach alebo registráciách, ktorých platnosť uplynula alebo ktoré boli zrušené, aby boli k dispozícii v databáze minimálne tri roky odo dňa skončenia platnosti alebo zrušenia.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3.8.2005, s. 7).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 (pozri s. 12 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).


PRÍLOHA I

Image

Poznámky

1.

Grafická úprava tohto vzoru nie je záväzná.

2.

Poradové čísla a text vzoru sú záväzné. Vyplnenie kolónok zvýraznených tučným písmom je povinné.

3.

Informácie o kolónkach:

 

Kolónka 1 (držiteľ povolenia): môže sa doplniť meno zodpovedného zástupcu.

 

Kolónka 3 (platnosť/do): špecifikujte koniec platnosti alebo skutočnosť, či je držiteľ registrácie povinný maximálne v trojročných intervaloch preukazovať, že naďalej spĺňa podmienky, za ktorých sa registrácia udelila

 

Kolónka 4 (určené látky): názov určenej látky podľa prílohy, v prípade zmesi alebo prírodného produktu názov zmesi alebo prírodného produktu a názvy všetkých určených látok v zmesi alebo v prírodnom produkte podľa prílohy. Prípadne uveďte príslušné soli.

 

Kolónka 4 (číselný znak KN): okrem číselného znaku KN sa môže doplniť aj číslo CAS.

 

Kolónka 4 (operácia): špecifikujte vývozné, dovozné a/alebo sprostredkovateľské činnosti. Pri dovoze podľa situácie špecifikuje, či ide o skladovanie, pracovné postupy, spracovanie, zvyčajné spôsoby zaobchádzania a/alebo prepustenie do voľného obehu. V prípade operácií, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 273/2004, špecifikujte: skladovanie, výrobu, spracovanie, obchodovanie, distribúciu a/alebo sprostredkovanie.

 

Kolónka 4 (obchodné priestory): v prípade sprostredkovateľských činností uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č. 111/2005 nie je potrebné špecifikovať obchodné priestory.

4.

Členské štáty môžu pridať kolónky na vnútroštátne účely. Takéto kolónky sa označujú poradovým číslom v kombinácii s veľkým písmenom (napr. 4A).

5.   Ochrana osobných údajov

V prípadoch, keď Európska komisia spracúva osobné údaje obsiahnuté v tomto dokumente, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ak osobné údaje obsiahnuté v tomto dokumente spracúva členský štát, uplatňujú sa vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Účelom spracovania osobných údajov je monitorovanie obchodu s drogovými prekurzormi v Únii v súlade s nariadením (ES) č. 273/2004 zmenenom nariadením (EÚ) č. 1258/2013 a medzi Úniou a tretími krajinami v súlade s nariadením (ES) č. 111/2005 zmenenom nariadením (EÚ) č. 1259/2013.

Prevádzkovateľom vzhľadom na spracovanie dát je vnútroštátny orgán, ktorému sa tento dokument predložil. Zoznam príslušných orgánov sa uverejní na webovom sídle Komisie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Komisia a príslušné orgány členského štátu môžu v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné ustanovenia o ochrane údajov v Únii a na účel kontroly a monitorovania určitých látok bežne používaných na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok, postupovať osobné údaje a informácie obsiahnuté v tomto dokumente príslušným orgánom v tretích krajinách a využívať ich spoločne s nimi.

Dotknutá osoba má právo prístupu k osobným údajom, ktoré s ňou súvisia a ktoré sa budú spracúvať a prípadne právo osobné údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 alebo vnútroštátnymi zákonmi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Všetky žiadosti o možnosť uplatniť si právo údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať je potrebné predložiť príslušným orgánom, ktorým sa predložil tento dokument a ktoré ich spracujú.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 33 nariadenia (ES) č. 111/2005 a článok 13b nariadenia (ES) č. 273/2004.

Osobné údaje uvedené v tomto dokumente sa neuchovávajú dlhšie než je potrebné na účely, na ktoré sa zhromaždili.

Sťažnosti v prípade konfliktu možno adresovať príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov sú k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Ak sa sťažnosť týka spracovania osobných údajov zo strany Európskej komisie, je potrebné adresovať ju európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


PRÍLOHA II

Image

Poznámky

1.

Grafická úprava tohto vzoru nie je záväzná.

2.

Poradové čísla a text vzoru sú záväzné. Vyplnenie kolónok zvýraznených tučným písmom je povinné.

3.

Informácie o kolónkach:

 

Kolónka 1 (držiteľ registrácie): môže sa doplniť meno zodpovedného zástupcu.

 

Kolónka 3 (platnosť/do): špecifikujte začiatok a v prípade potreby koniec platnosti.

 

Kolónka 4 (určené látky): názov určenej látky podľa prílohy, v prípade zmesi alebo prírodného produktu názov zmesi alebo prírodného produktu a názvy všetkých určených látok v zmesi alebo v prírodnom produkte podľa prílohy. Prípadne uveďte príslušné soli.

 

Kolónka 4 (číselný znak KN): okrem číselného znaku KN sa môže doplniť aj číslo CAS.

 

Kolónka 4 (operácia): špecifikujte vývozné, dovozné a/alebo sprostredkovateľské činnosti. Pri dovoze podľa situácie špecifikuje, či ide o skladovanie, pracovné postupy, spracovanie, zvyčajné spôsoby zaobchádzania a/alebo prepustenie do voľného obehu. V prípade operácií, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 273/2004, špecifikujte: skladovanie, výrobu, spracovanie, obchodovanie, distribúciu a/alebo sprostredkovanie.

 

Kolónka 4 (obchodné priestory): v prípade sprostredkovateľských činností uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č. 111/2005 nie je potrebné špecifikovať obchodné priestory.

4.

Členské štáty môžu pridať kolónky na vnútroštátne účely. Takéto kolónky sa označujú poradovým číslom v kombinácii s veľkým písmenom (napr. 4A).

5.   Ochrana osobných údajov

V prípadoch, keď Európska komisia spracúva osobné údaje obsiahnuté v tomto dokumente, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ak osobné údaje obsiahnuté v tomto dokumente spracúva členský štát, uplatňujú sa vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Účelom spracovania osobných údajov je monitorovanie obchodu s drogovými prekurzormi v Únii v súlade s nariadením (ES) č. 273/2004 zmenenom nariadením (EÚ) č. 1258/2013 a medzi Úniou a tretími krajinami v súlade s nariadením (ES) č. 111/2005 zmenenom nariadením (EÚ) č. 1259/2013.

Prevádzkovateľom vzhľadom na spracovanie dát je vnútroštátny orgán, ktorému sa tento dokument predložil. Zoznam príslušných orgánov sa uverejní na webovom sídle Komisie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Komisia a príslušné orgány členského štátu môžu v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné ustanovenia o ochrane údajov v Únii a na účel kontroly a monitorovania určitých látok bežne používaných na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok, postupovať osobné údaje a informácie obsiahnuté v tomto dokumente príslušným orgánom v tretích krajinách a využívať ich spoločne s nimi.

Dotknutá osoba má právo prístupu k osobným údajom, ktoré s ňou súvisia a ktoré sa budú spracúvať a prípadne právo osobné údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 alebo vnútroštátnymi zákonmi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Všetky žiadosti o možnosť uplatniť si právo údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať je potrebné predložiť príslušným orgánom, ktorým sa predložil tento dokument a ktoré ich spracujú.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 33 nariadenia (ES) č. 111/2005 a článok 13b nariadenia (ES) č. 273/2004.

Osobné údaje uvedené v tomto dokumente sa neuchovávajú dlhšie než je potrebné na účely, na ktoré sa zhromaždili.

Sťažnosti v prípade konfliktu možno adresovať príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov sú k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Ak sa sťažnosť týka spracovania osobných údajov zo strany Európskej komisie, je potrebné adresovať ju európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


PRÍLOHA III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Poznámky

I.

1.

Formulár sa musí vyplniť v jednom z úradných jazykov Únie; ak sa vypĺňa ručne, musí sa vyplniť perom a paličkovým písmom.

2.

Kolónky 1, 3, 5, 7, 9 až 19 vyplní žiadateľ pri podaní žiadosti; údaje, ktoré sa majú uviesť v kolónkach 7, 8, 10 až 13 a 18, je však možné poskytnúť neskôr v prípade, že nie sú známe v období podania žiadosti. V tomto prípade sa informácie, ktoré sa majú uviesť v kolónke 18, poskytnú najneskôr pri vyhotovení vývozného vyhlásenia a doplňujúce informácie, ktoré sa uvádzajú v kolónkach 7, 8, 10 až 13, sa poskytnú colnému úradu alebo inému orgánu v mieste výstupu z colného územia Únie najneskôr pred fyzickým odoslaním tovaru.

3.

Kolónky 1, 5, 7 a 9: uveďte celé meno/názov a adresu (telefón, fax a e-mail:).

4.

Kolónka 5: v prípade potreby uveďte evidenčné číslo dokumentu, ktorým tretia krajina udeľuje dovozné povolenie (napr. list s vyhlásením, že sa nevznášajú žiadne námietky – tzv. „letter of no-objection“, povolenie na dovoz, iné vyhlásenie tretej krajiny určenia).

5.

Kolónka 7: uveďte celé meno/názov a adresu (telefón, fax, e-mail:) všetkých ďalších prevádzkovateľov zapojených do vývoznej operácie, akými sú napr. prepravcovia, sprostredkovatelia a colní zástupcovia.

6.

Kolónka 9: uveďte celé meno osoby/názov spoločnosti a jej adresu (telefón, fax, e-mail:), ktorej sa tovar dodáva v krajine určenia (nemusí ísť o konečného používateľa).

7.

Kolónka 10: v prípade potreby uveďte názov členského štátu, prístavu, letiska alebo hraničného priechodu.

8.

Kolónka 11: v prípade potreby uveďte názov krajiny, prístavu, letiska alebo hraničného priechodu.

9.

Kolónka 12: špecifikujte všetky dopravné prostriedky, ktoré sa použijú (napr. nákladný automobil, loď, lietadlo, vlak atď.). V prípade vývozného povolenia, ktoré sa vzťahuje na viacero vývozných operácií, nie je potrebné vyplniť túto kolónku.

10.

Kolónka 13: uveďte čo najpodrobnejšie údaje o plánovanej trase.

11.

Kolónky 14a, 14b: uveďte názov určenej látky, ako sa uvádza v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005, obchodný názov lieku uvedeného v kategórii 4, počet jednotiek v zásielke, počet tabliet/ampuliek v každej jednotke, objem určenej látky v jednej jednotke (v tablete/ampulke), alebo v prípade zmesi alebo prírodného produktu uveďte 8-miestny číselný kód KN, ako aj obchodný názov.

12.

Kolónky 15a, 15b: uveďte 8-miestny číselný kód KN určenej látky podľa prílohy k nariadeniu (ES) č. 111/2005.

13.

Kolónky 16a, 16b: pri kategórii 4 uveďte celkovú čistú hmotnosť určenej látky obsiahnutej v zásielke liekov.

14.

Kolónka 19:

uveďte paličkovým písmom meno/názov žiadateľa, prípadne meno splnomocneného zástupcu, ktorý túto žiadosť podpisuje.

Podpis žiadateľa alebo splnomocneného zástupcu vyjadruje v súlade s pravidlami dotknutého členského štátu, že predmetná osoba potvrdzuje správnosť a úplnosť všetkých údajov uvedených v žiadosti. Bez toho, aby bolo dotknuté možné uplatnenie trestných ustanovení, je toto vyhlásenie podľa platných ustanovení členského štátu rovnocenné so záväzkom zodpovednosti z hľadiska:

presnosti informácií poskytnutých vo vyhlásení,

pravosti všetkých priložených dokumentov,

dodržiavania všetkých záväzkov spojených s vývozom určených látok, ktoré sú uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 111/2005.

V prípade, že sa povolenie vydá prostredníctvom elektronického postupu a žiadosť ako taká obsahuje podpis žiadateľa, nemusí príslušná kolónka povolenia obsahovať podpis žiadateľa.

II.   (Zjednodušený postup udelenia vývozného povolenia)

1.

V prípade zjednodušeného postupu udelenia vývozného povolenia nie je potrebné vyplniť kolónky 7, 8,10 až 13 a kolónku 18.

2.

Na zadnej strane vyhotovenia č. 2 sa kolónky 24 až 27 musia vyplniť za každú vývoznú operáciu.

3.

Kolónka 23: uveďte povolené maximálne množstvo a čistú hmotnosť. Pri kategórii 4 uveďte celkovú čistú hmotnosť určenej látky obsiahnutej v zásielke liekov.

Kolónka 24: Uveďte množstvo, ktoré je k dispozícii v časti 1, a množstvo čiastkového vývozného množstva v časti 2. Pri kategórii 4 uveďte celkovú čistú hmotnosť určenej látky obsiahnutej v zásielke liekov.

Kolónka 25: Uveďte slovami čiastkové vývozné množstvo.

Kolónka 26: Evidenčné číslo a dátum colného vyhlásenia.

Ochrana osobných údajov

V prípadoch, keď Európska komisia spracúva osobné údaje obsiahnuté v tomto dokumente, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ak osobné údaje obsiahnuté v tomto dokumente spracúva členský štát, uplatňujú sa vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Účelom spracovania osobných údajov je monitorovanie obchodu s drogovými prekurzormi v Únii v súlade s nariadením (ES) č. 273/2004 zmenenom nariadením (EÚ) č. 1258/2013 a medzi Úniou a tretími krajinami v súlade s nariadením (ES) č. 111/2005 zmenenom nariadením (EÚ) č. 1259/2013.

Prevádzkovateľom vzhľadom na spracovanie dát je vnútroštátny orgán, ktorému sa tento dokument predložil. Zoznam príslušných orgánov sa uverejní na webovom sídle Komisie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Komisia a príslušné orgány členského štátu môžu v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné ustanovenia o ochrane údajov v Únii a na účel kontroly a monitorovania určitých látok bežne používaných na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok, postupovať osobné údaje a informácie obsiahnuté v tomto dokumente príslušným orgánom v tretích krajinách a využívať ich spoločne s nimi.

Dotknutá osoba má právo prístupu k osobným údajom, ktoré s ňou súvisia a ktoré sa budú spracúvať a prípadne právo osobné údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 alebo vnútroštátnymi zákonmi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Všetky žiadosti o možnosť uplatniť si právo údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať je potrebné predložiť príslušným orgánom, ktorým sa predložil tento dokument a ktoré ich spracujú.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 33 nariadenia (ES) č. 111/2005 a článok 13b nariadenia (ES) č. 273/2004.

Osobné údaje uvedené v tomto dokumente sa neuchovávajú dlhšie než je potrebné na účely, na ktoré sa zhromaždili.

Sťažnosti v prípade konfliktu možno adresovať príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov sú k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Ak sa sťažnosť týka spracovania osobných údajov zo strany Európskej komisie, je potrebné adresovať ju európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


PRÍLOHA IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Poznámky

1.

Formulár sa musí vyplniť v jednom z úradných jazykov Únie. Ak sa vypĺňa ručne, musí sa vyplniť perom a paličkovým písmom.

2.

Kolónky 1, 4, 6, 8 a 11 až 16 vyplní žiadateľ pri podaní žiadosti; informácie, ktoré sa majú uviesť v kolónke 7, 9, 10 a 15, je možné poskytnúť neskôr. V tomto prípade sa informácie poskytnú najneskôr pri vstupe tovaru na colné územie Únie.

3.

Kolónka 1, 4: uveďte celé meno/názov a adresu (telefón, fax a e-mail:).

4.

Kolónka 6: uveďte celé meno/názov a adresu (telefón, fax, e-mail:) všetkých ďalších prevádzkovateľov zapojených do dovoznej operácie, akými sú napr. prepravcovia, sprostredkovatelia a colní zástupcovia.

5.

Kolónka 8: uveďte celé meno/názov a adresu konečného príjemcu. Konečný príjemca môže byť totožný s dovozcom.

6.

Kolónka 7: uveďte názov a adresu (telefón, fax a e-mail:) príslušného orgánu v tretej krajine.

7.

Kolónka 9: uveďte názov členského štátu, prístavu, letiska alebo hraničného priechodu.

8.

Kolónka 10: špecifikujte všetky dopravné prostriedky, ktoré sa použijú (napr. nákladný automobil, loď, lietadlo, vlak atď.).

9.

Kolónky 11a, 11b: uveďte názov určenej látky, ako sa uvádza v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005, obchodný názov lieku uvedeného v kategórii 4, počet jednotiek v zásielke, počet tabliet/ampuliek v každej jednotke, objem určenej látky v jednej jednotke (v tablete/ampulke), alebo v prípade zmesi alebo prírodného produktu uveďte 8-miestny číselný kód KN, ako aj obchodný názov.

10.

Kolónky 11a, 11b: uveďte presné údaje o baleniach a látkach (napr. dve päťlitrové plechové nádoby). V prípade zmesi, prírodného produktu alebo prípravku uveďte príslušný obchodný názov.

11.

Kolónky 12a, 12b: uveďte 8-miestny číselný kód KN určenej látky podľa prílohy k nariadeniu (ES) č. 111/2005.

Kolónky 13 a, 13b: pri kategórii 4 uveďte celkovú čistú hmotnosť určenej látky obsiahnutej v zásielke liekov.

12.

Kolónka 16:

uveďte paličkovým písmom meno/názov žiadateľa prípadne meno jeho splnomocneného zástupcu, ktorý túto žiadosť podpisuje.

Podpis žiadateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu vyjadruje v súlade s pravidlami dotknutého členského štátu, že predmetná osoba potvrdzuje správnosť a úplnosť všetkých údajov uvedených v žiadosti. Bez toho, aby bolo dotknuté možné uplatnenie trestných ustanovení, je toto vyhlásenie podľa platných ustanovení členského štátu rovnocenné so záväzkom zodpovednosti z hľadiska:

presnosti informácií,

pravosti všetkých priložených dokumentov,

dodržiavania všetkých ďalších záväzkov,

V prípade, že sa povolenie vydá prostredníctvom elektronického postupu a žiadosť ako taká obsahuje podpis žiadateľa, nemusí príslušná kolónka povolenia obsahovať podpis žiadateľa.

13.   Ochrana osobných údajov

V prípadoch, keď Európska komisia spracúva osobné údaje obsiahnuté v tomto dokumente, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ak osobné údaje obsiahnuté v tomto dokumente spracúva členský štát, uplatňujú sa vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Účelom spracovania osobných údajov je monitorovanie obchodu s drogovými prekurzormi v Únii v súlade s nariadením (ES) č. 273/2004 zmenenom nariadením (EÚ) č. 1258/2013 a medzi Úniou a tretími krajinami v súlade s nariadením (ES) č. 111/2005 zmenenom nariadením (EÚ) č. 1259/2013.

Prevádzkovateľom vzhľadom na spracovanie dát je vnútroštátny orgán, ktorému sa tento dokument predložil. Zoznam príslušných orgánov sa uverejní na webovom sídle Komisie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Komisia a príslušné orgány členského štátu môžu v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné ustanovenia o ochrane údajov v Únii a na účel kontroly a monitorovania určitých látok bežne používaných na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok, postupovať osobné údaje a informácie obsiahnuté v tomto dokumente príslušným orgánom v tretích krajinách a využívať ich spoločne s nimi.

Dotknutá osoba má právo prístupu k osobným údajom, ktoré s ňou súvisia a ktoré sa budú spracúvať a prípadne právo osobné údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 alebo vnútroštátnymi zákonmi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Všetky žiadosti o možnosť uplatniť si právo údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať je potrebné predložiť príslušným orgánom, ktorým sa predložil tento dokument a ktoré ich spracujú.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 33 nariadenia (ES) č. 111/2005 a článok 13b nariadenia (ES) č. 273/2004.

Osobné údaje uvedené v tomto dokumente sa neuchovávajú dlhšie než je potrebné na účely, na ktoré sa zhromaždili.

Sťažnosti v prípade konfliktu možno adresovať príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov sú k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Ak sa sťažnosť týka spracovania osobných údajov zo strany Európskej komisie, je potrebné adresovať ju európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


27.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 162/65


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1014

z 25. júna 2015,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 474/2006 (2) sa vytvoril zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, uvedený v kapitole II nariadenia (ES) č. 2111/2005.

(2)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2111/2005 oznámili niektoré členské štáty a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (European Aviation Safety Agency, EASA) Komisii informácie relevantné v súvislosti s aktualizáciou uvedeného zoznamu Únie. Relevantné informácie oznámili aj určité tretie krajiny. Na základe týchto informácií a overení, ktoré uskutočnila Komisia, by sa teraz uvedený zoznam mal aktualizovať.

(3)

Komisia informovala všetkých príslušných leteckých dopravcov buď priamo, alebo prostredníctvom orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad nimi o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré budú podkladom rozhodnutia o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii alebo o úprave podmienok zákazu vykonávania leteckej dopravy uloženého leteckému dopravcovi zaradenému do zoznamu Únie.

(4)

Komisia poskytla príslušným leteckým dopravcom príležitosť nahliadnuť do dokumentov, ktoré poskytli členské štáty, agentúra EASA a dotknuté tretie krajiny, predložiť písomné pripomienky a predniesť ústne stanovisko Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť zriadenému nariadením Rady (EHS) č. 3922/1991 (3).

(5)

Komisia poskytla Výboru pre leteckú bezpečnosť aktualizované informácie o prebiehajúcich spoločných konzultáciách podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005 a jeho vykonávacieho nariadenia (ES) č. 473/2006 (4) s príslušnými orgánmi a leteckými dopravcami Angoly, Botswany, Konžskej demokratickej republiky, Gabonu, Ghany, Indie, Indonézie, Iránu, Kazachstanu, Libanonu, Líbye, Madagaskaru, Mauritánskej islamskej republiky, Mozambiku, Filipín, Sudánu, Thajska, Jemenu a Zambie. Výbor pre leteckú bezpečnosť dostal od Komisie aj informácie o Afganistane, Benine, Guinejskej republike, Kirgizskej republike, Nepále, Severnej Kórei, Svätom Tomáši a Princovom ostrove a Taiwane a Komisia mu poskytla aktualizované informácie o technických konzultáciách s Ruskou federáciou.

(6)

Výbor pre leteckú bezpečnosť a Komisia si vypočuli prezentácie agentúry EASA o výsledkoch analýzy správ o audite, ktorú vykonala Medzinárodná organizácia civilného letectva (International Civil Aviation Organisation, ICAO) v rámci svojho Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (Universal Safety Oversight Audit Programme, USOAP). V tomto kontexte sa zdôraznilo, že je dôležité, aby členské štáty prednostne vykonávali inšpekcie na odbavovacej ploche v prípade leteckých dopravcov s licenciou štátov, ktoré ICAO určila ako štáty vzbudzujúce závažné bezpečnostné obavy alebo v prípade ktorých agentúra EASA skonštatovala, že ich systém bezpečnostného dohľadu má vážne nedostatky. Popri konzultáciách uskutočnených Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 2111/2005 tak bude možné získať ďalšie informácie o úrovni bezpečnosti leteckých dopravcov s licenciou týchto štátov.

(7)

Výbor pre leteckú bezpečnosť a Komisia si vypočuli prezentácie agentúry EASA o výsledkoch analýzy inšpekcií na odbavovacej ploche vykonaných v rámci programu hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 (5).

(8)

EASA navyše poskytla Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť aktualizované informácie o projektoch technickej pomoci realizovaných v štátoch, ktoré podliehajú opatreniam alebo monitorovaniu podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005. EASA prezentovala, aké má v tejto súvislosti plány, a informovala o žiadostiach o ďalšiu technickú pomoc a spoluprácu v záujme zlepšenia administratívnej a technickej spôsobilosti úradov civilného letectva s cieľom pomôcť riešiť nesúlad s uplatniteľnými medzinárodnými štandardmi. Členské štáty boli vyzvané, aby na tieto žiadosti odpovedali na bilaterálnom základe v spolupráci s Komisiou a agentúrou EASA. V tejto súvislosti Komisia zdôraznila, aké užitočné je poskytovať medzinárodnej leteckej komunite informácie o technickej pomoci, ktorú Únia a jej členské štáty poskytujú v záujme zlepšenia bezpečnosti letectva na celom svete, a to najmä cez databázu Bezpečnostnej kooperatívnej asistenčnej siete (Safety Collaborative Assistance Network, SCAN) organizácie ICAO.

(9)

Eurocontrol poskytol Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť aktualizované informácie o stave výstražnej funkcie SAFA a o štatistike výstražných správ v prípade dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy.

Leteckí dopravcovia Únie

(10)

EASA analyzovala informácie získané z inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa vykonali na lietadlách leteckých dopravcov Únie, alebo z normalizačných inšpekcií, ktoré vykonala EASA, ako aj z osobitných inšpekcií a auditov, ktoré vykonali letecké úrady jednotlivých členských štátov. Niektoré členské štáty následne prijali určité presadzovacie opatrenia a informovali o nich Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť. Estónsko informovalo, že estónsky úrad civilného letectva vykonal audit leteckého dopravcu AS Avies a že ten jeho zistenia práve rieši.

(11)

Členské štáty potvrdili, že sú pripravené náležite konať, ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania príslušných bezpečnostných štandardov leteckými dopravcami Únie hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká.

Leteckí dopravcovia z Angoly

(12)

Nariadením (ES) č. 474/2006, ktoré sa zmenilo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1197/2011 (6), sa umožňuje dopravcovi TAAG Angola Airlines, ktorý získal osvedčenie v Angole, prevádzkovať lety do Únie so štyrmi lietadlami typu Boeing 737-700 s registračnými značkami D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH a D2-TBJ, tromi lietadlami typu Boeing 777-200 s registračnými značkami D2-TED, D2-TEE a D2-TEF a dvoma lietadlami typu Boeing 777-300 s registračnými značkami D2-TEG a D2-TEH.

(13)

Dopravca TAAG Angola Airlines predložil 21. novembra 2014, prostredníctvom príslušných orgánov Angoly (INAVIC), žiadosť o pridanie nového lietadla typu Boeing 777-300 do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006. Po výzve Komisie sa INAVIC a TAAG Angola Airlines zúčastnili na technickom konzultačnom stretnutí v Bruseli 25. februára 2015, kde dôkladne prehodnotili súčasnú bezpečnostnú situáciu vo všetkých jej aspektoch, a to aj so zreteľom na pridanie nového lietadla k flotile TAAG Angola Airlines.

(14)

INAVIC zameral úsilie najmä na zosúladenie právneho rámca s medzinárodnými požiadavkami, zlepšenie infraštruktúry (rádiové pokrytie angolského územia) a posilňovanie licenčných požiadaviek na personál a organizácie, ako aj dohľad nad existujúcimi prevádzkovateľmi. Keďže posledná uvedená činnosť úplne nespĺňa požadované medzinárodné bezpečnostné štandardy, pretože certifikácia prevádzkovateľov nie je dostatočne spoľahlivá, nie je priestor na zmiernenie súčasného zákazu pre všetkých dopravcov s povolením získaným od INAVIC s výnimkou TAAG Angola Airlines. Komisia uviedla, že došlo k zlepšeniu komunikácie a koordinácie medzi INAVIC a TAAG Angola Airlines, pričom sa pravidelne konajú diskusie o všetkých aspektoch činnosti leteckého dopravcu.

(15)

Dopravca TAAG Angola Airlines informoval o obnove a rozšírení svojej flotily, pričom stiahol zo služby stroje B737-200 a B747-300 Combi a nakúpil nové lietadlá B777-200, B777-300ER a B737-700, pričom zároveň kladie silný dôraz na kvalitu činností, technický vývoj, údržbu a rast. Vďaka vonkajším poradcom sa výrazne zlepšil aj výcvik pilotov. Bezpečnosť bola ešte posilnená zavedením nerepresívnych anonymizovaných hlásení o problémoch. Tieto informácie spolu s komplexnou analýzou monitorovania letových údajov (FDM) sa teraz systematicky využívajú na zisťovanie a prevenciu opätovného výskytu už zaznamenaných incidentov alebo anomálií a slúžia aj ako podklad pre výcvikový program pilotov.

(16)

V kontexte procesu udeľovania povolení prevádzkovateľom z tretích krajín (7) TAAG Angola Airlines vedie od novembra 2014 nepretržitý dialóg s agentúrou EASA a podáva faktické a podrobné údaje o svojej flotile a prevádzke.

(17)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam obsahujúci leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, by sa mal zmeniť tak, aby zahŕňal aj lietadlo spoločnosti TAAG Angola Airlines typu Boeing 777-300 s registračnou značkou D2-TEI v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 474/2006, ktoré by malo povolenú prevádzku v Únii.

(18)

Členské štáty budú naďalej overovať, či dopravca TAAG Angola Airlines skutočne dodržiava príslušné bezpečnostné štandardy tým, že bude klásť prioritný dôraz na inšpekcie na odbavovacej ploche, ktoré sa majú vykonať na lietadlách tohto leteckého dopravcu podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia z Botswany

(19)

Na žiadosť Komisie úrad civilného letectva Botswany listom z 30. januára 2015 poskytol informácie o pokroku pri riešení závažných bezpečnostných obáv a iných zistení ICAO. Preukázal ďalší pokrok pri vykonávaní medzinárodných bezpečnostných štandardov. Úrad civilného letectva Botswany sa nabáda, aby si overil u ICAO, či závažné bezpečnostné obavy boli vyriešené.

(20)

Dostupné bezpečnostné informácie nie sú dôvodom na prijatie rozhodnutia o uložení zákazu alebo obmedzenie prevádzky leteckých dopravcov osvedčených v Botswane. Komisia sa však domnieva, že situáciu treba naďalej dôsledne monitorovať.

(21)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, zahrnutím leteckých dopravcov z Botswany.

Leteckí dopravcovia z Konžskej demokratickej republiky

(22)

Všetci leteckí dopravcovia osvedčení v Konžskej demokratickej republike sú zahrnutí do prílohy A nariadenia (ES) č. 474/2006 (8) od marca 2006.

(23)

Listom z 27. mája 2015 príslušný orgán Konžskej demokratickej republiky, t. j. úrad civilného letectva (Autorité de l'Aviation Civile, AAC), informoval Komisiu, že osvedčenia leteckého prevádzkovateľa udelené leteckým dopravcom Air Baraka, Biega Airways, Cetrac Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines a Tracep Congo boli zrušené, a preto by títo dopravcovia mali byť odstránení z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(24)

Úrad AAC 4. júna 2015 poskytol Komisii dodatočné informácie, podľa ktorých osvedčenia leteckého prevádzkovateľa udelené leteckým dopravcom African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar Airways, Waltair Aviation a Wimbi Dira Airways boli zrušené, a preto by títo dopravcovia mali byť odstránení z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(25)

Úrad AAC tiež informoval Komisiu, že leteckým dopravcom Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve Air a Congo Airways bola udelená prevádzková licencia, bez toho, aby preukázal, že udelenie osvedčenia a dohľad nad týmto leteckým dopravcom úplne spĺňajú uplatniteľné medzinárodné bezpečnostné štandardy. Títo leteckí dopravcovia by sa preto mali doplniť do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(26)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, by sa mal zmeniť tak, že sa leteckí dopravcovia African Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi global Business Airways, Biega Airways, Business Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation a Wimbi Dira Airways odstránia z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 a že do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 sa doplnia leteckí dopravcovia Dakota, Malu Aviation, Serve Air a Congo Airways.

Leteckí dopravcovia z Gabonu

(27)

Leteckí dopravcovia Air Services SA a SCD Aviation sa nachádzajú v prílohe A od júla 2008. Leteckému dopravcovi Gabon Airlines bolo od júna 2008 umožnené vykonávať lety v EÚ len s lietadlom typu Boeing 767-200 s registračnou značkou TR-LHP za podmienok uvedených v odôvodnení 15 nariadenia (ES) č. 715/2008 (9).

(28)

Príslušné orgány Gabonu 5. júna 2015 poskytli Komisii dôkazy o zrušení osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (Air Operator Certificate, AOC) udeleného leteckým dopravcom Air Services SA, SCD Aviation a Gabon Airlines, a preto by mali byť odstránení zo zoznamu leteckých dopravcov, ktorí v Únii podliehajú zákazu alebo prevádzkovým obmedzeniam.

(29)

Príslušné gabonské orgány 6. mája 2015 informovali Komisiu o vydaní nového AOC leteckému dopravcovi Tropical Air Gabon bez toho, aby preukázali, že udelenie osvedčenia a dohľad nad týmto leteckým dopravcom úplne spĺňajú uplatniteľné medzinárodné bezpečnostné štandardy. Tento letecký dopravca by sa preto mal doplniť do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(30)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, by sa mal zmeniť tak, že leteckí dopravcovia Air Services SA a SCD Aviation sa odstránia z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006, že z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006 sa odstráni letecký dopravca Gabon Airlines a že do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 sa doplní letecký dopravca Tropical Air Gabon.

Leteckí dopravcovia z Ghany

(31)

V septembri 2010 bola do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 (10) zaradená spoločnosť Meridian Airways LTD. V septembri 2010 bola zasa do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006 zaradená spoločnosť Airlift International (GH) LTD, pričom povolenie pôsobiť v Únii bolo udelené len jednému konkrétnemu lietadlu typu DC-8-63F. Obe rozhodnutia vychádzali zo závažných bezpečnostných nedostatkov zistených pri inšpekciách na odbavovacej ploche vykonaných v rámci programu SAFA. V novembri 2010 sa dospelo k záveru, že spoločnosť Airlift International (GH) LTD by mohla v Únii prevádzkovať druhé lietadlo typu DC-8-63F (11).

(32)

Dňa 5. februára 2014 ghanský úrad pre civilné letectvo (Ghana Civil Aviation Authority, GCAA) zaslal Komisii osvedčenia o zrušení registrácie niektorých lietadiel typu DC-8-63F registrovaných v Ghane. Takisto informoval, že vydal technické usmernenie, v ktorom zakázal leteckým dopravcov osvedčeným v Ghane používať lietadlá typu DC-8 a ktoré nadobudlo účinnosť 31. decembra 2013. Tento dôkaz by sa mal chápať ako potvrdenie, že Ghana už vo svojom registri lietadiel nepovoľuje prevádzku lietadiel typu DC-8.

(33)

Úrad GCAA 16. februára 2015 poskytol Komisii písomné dôkazy, že zrušil osvedčenia leteckého prevádzkovateľa spoločností Meridian Airways LTD a Airlift International (GH) LTD. Dňa 17. marca 2015 sa uskutočnilo technické stretnutie medzi vysokými predstaviteľmi úradu GCAA, Komisiou a agentúrou EASA, počas ktorého úrad GCAA poskytol podrobnosti o svojej súčasnej organizačnej štruktúre, dohľade nad leteckými dopravcami osvedčenými v Ghane a postupe osvedčovania leteckého prevádzkovateľa. Dôkazy o zrušení týchto dvoch osvedčení leteckého prevádzkovateľa a fakty o mechanizmoch dohľadu nad bezpečnosťou letectva zavedených úradom GCAA, ktoré boli predložené počas technického stretnutia, sa uznali za dostatočné na vyvodenie záveru, že prevádzka spoločností Meridian Airways LTD a Airlift International (GH) LTD bola zastavená.

(34)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, by sa mal zmeniť tak, že Meridian Airways LTD sa odstráni z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 a z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006 sa odstráni Airlift International (GH) LTD.

(35)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných bezpečnostných noriem hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť nútená prijať opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Indie

(36)

Listom z 24. decembra 2014 indické generálne riaditeľstvo pre civilné letectvo (Directorate General of Civil Aviation, DGCA) poskytlo Komisii aktualizované informácie o nápravných opatreniach, ktoré prijalo v nadväznosti na rozhodnutie z januára 2014 prijaté federálnym leteckým úradom Spojených štátov (Federal Aviation Administration, FAA) o znížení stupňa súladu Indie z kategórie 1 na kategóriu 2 na základe jeho audítorského posúdenia bezpečnosti medzinárodnej leteckej dopravy (International Aviation Safety Assessment, IASA). V tomto liste sa taktiež uvádza, že úrad FAA v decembri 2014 prehodnotil indické riaditeľstvo DGCA. Dňa 8. apríla 2015 oznámil zvýšenie stupňa súladu Indie v rámci audítorského posúdenia IASA z kategórie 2 na kategóriu 1.

(37)

Komisia listom z 10. apríla 2015 indickému riaditeľstvu DGCA oznámila, že síce víta pozitívne rozhodnutie úradu FAA o zvýšení stupňa súladu na základe posúdenia IASA, ale zároveň pripomenula, že riaditeľstvo bude musieť naďalej spolupracovať s Komisiou a pravidelne ju informovať o plnení svojich medzinárodných povinností v oblasti bezpečnosti a dohľadu.

(38)

Dňa 7. mája 2015 sa uskutočnili technické konzultácie odborníkov z Komisie, agentúry EASA, členských štátov a vyšších zástupcov indického riaditeľstva DGCA. Riaditeľstvo na ňom malo možnosť poskytnúť podrobnosti o prijatých opatreniach, na základe ktorých úrad FAA zvýšil stupeň súladu Indie z kategórie 2 na kategóriu 1. Detailne informovalo o pláne nápravných opatrení, ktorý zaviedlo, a uviedlo aj špecifické podrobnosti o udržateľných opatreniach, ku ktorým pristúpilo v záujme lepšieho dohľadu nad bezpečnosťou. Komisia vzala tieto informácie na vedomie. Dospelo sa k záveru, že leteckým dopravcom osvedčeným v Indii netreba ukladať nijaké prevádzkové obmedzenia ani zákazy, ale že ďalšie technické konzultácie budú prínosné, aby sa s indickým riaditeľstvom DGCA mohlo aj naďalej priebežne diskutovať o bezpečnostných otázkach.

(39)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, zahrnutím leteckých dopravcov z Indie.

(40)

Členské štáty budú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné štandardy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade indických leteckých dopravcov podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia z Indonézie

(41)

Pokračujú pravidelné konzultácie medzi Komisiou a indonézskym generálnym riaditeľstvom pre civilné letectvo (Directorate General for Civil Aviation, DGCA) s cieľom monitorovať pokrok riaditeľstva pri snahe o to, aby bezpečnostný dohľad nad všetkými leteckými dopravcami osvedčenými v Indonézii bol v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi. Po audite ICAO v máji 2014 riaditeľstvo DGCA sfinalizovalo plán nápravných opatrení a v súčasnosti ich završuje.

(42)

Dňa 28. decembra 2014 došlo v Jávskom mori k nehode letu QZ8501 leteckého dopravcu Indonesia AirAisa. Lietadlo bolo zničené a všetci cestujúci aj členovia posádky prišli o život. Nehodu vyšetruje indonézsky národný výbor pre bezpečnosť dopravy (National Transportation Safety Committee, NTSC) a záverečná správa sa očakáva do konca roka 2015.

(43)

V januári 2015 zástupcovia Komisie navštívili Indonéziu s cieľom prediskutovať výsledky auditu ICAO z mája 2014, aby sa zaistilo, že bezpečnostný dohľad nad tými leteckými dopravcami, ktorí už nie sú zahrnutí v zozname Únie, je aj naďalej na takej úrovni, že neexistujú dôvody na ich zaradenie doň. Zástupcovia Komisie sa stretli s indonézskym ministrom dopravy a so zástupcami riaditeľstva DGCA, národného výboru pre bezpečnosť dopravy a príslušných leteckých dopravcov. Leteckí dopravcovia poskytli dobrý celkový prehľad svojich systémov manažmentu bezpečnosti a vykonávania medzinárodných bezpečnostných štandardov.

(44)

Riaditeľstvo DGCA listom z 31. marca 2015 komplexne informovalo o prebiehajúcich nápravných opatreniach na vyriešenie problémov, ktoré zistila organizácia ICAO. Okrem toho opísalo bezpečnostný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami. Po analýze poskytnutých informácií Komisia požiadala o ďalšie objasnenia o bezpečnostnom dohľade nad leteckými dopravcami osvedčenými v Indonézii a aktuálnom zozname držiteľov osvedčenia leteckého prevádzkovateľa v Indonézii.

(45)

Údaje boli doplnené listom z 13. mája 2015. Boli poskytnuté informácie o programe dohľadu a kontroly leteckých dopravcov, na ktorých sa v súčasnosti nevzťahuje zákaz vykonávania leteckej dopravy, konkrétne spoločností PT. Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua a Indonesia Air Asia. Na základe poskytnutých informácií sa dospelo k záveru, že riaditeľstvo DGCA vykonáva bezpečnostný dohľad nad týmito leteckými dopravcami a že neexistujú žiadne relevantné bezpečnostné informácie, ktoré by mali viesť k rozhodnutiu o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy.

(46)

V rovnakom liste riaditeľstvo oznámilo Komisii, že osvedčenia leteckého dopravcu udelené leteckým dopravcom Mandala Airlines (AOC č. 121-005), Merpati Nusantara Airlines (AOC č. 121-002), Sky Aviation (AOC č. 121-028 a 135-044) a Republik Express (AOC č. 121-040) boli zrušené. Preto by sa letecký dopravca Mandala Airlines mal odstrániť zo zoznamu indonézskych leteckých dopravcov, ktorým bola udelená výnimka, a spoločnosti Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation a Republik Express by sa mali odstrániť z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(47)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, by sa mal zmeniť tak, že letecký dopravca Mandala Airlines sa odstráni zo zoznamu leteckých dopravcov, ktorým bola udelená výnimka, ktorým bola udelená výnimka, a z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 sa odstránia leteckí dopravcovia Merpati NusantaraAirlines, Sky Aviation a Republik Express.

Leteckí dopravcovia z Iránu

(48)

Letecký dopravca Iran Air osvedčený organizáciou civilného letectva Iránskej islamskej republiky bol zaradený do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006 od 30. marca 2010 (12). Po hodnotiacej návšteve zástupcov Únie na mieste boli 5. júla 2010 podrobnejšie sformulované prevádzkové obmedzenia flotily spoločnosti Iran Air  (13).

(49)

Spoločnosť Iran Air poskytla Komisii informácie o svojej súčasnej flotile spolu s príslušnou dokumentáciou. Letecký dopravca požiadal o oslobodenie lietadiel typu A320 od prevádzkových obmedzení, aby mohol prevádzkovať tieto lietadlá pri letoch do Únie. Dodnes však nebolo možné overiť poskytnuté dôkazy, či už by šlo o technické stretnutie, alebo hodnotiacu návštevu Únie na mieste. Preto rozhodnutie o umožnení prevádzky lietadiel typu A320 spoločnosťou Iran Air momentálne nemožno prijať.

(50)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov osvedčených v Iráne.

Leteckí dopravcovia z Kazachstanu

(51)

Komisia naďalej monitoruje, či Kazachstan vykonáva plán nápravných opatrení v nadväznosti na koordinovanú overovaciu misiu ICAO (ICAO Coordinated Validation Mission, ICVM) uskutočnenú v krajine v roku 2014. Misia potvrdila vyriešenie jednej závažnej bezpečnostnej obavy v oblasti letovej spôsobilosti a celkový pokrok pri vykonávaní medzinárodných bezpečnostných štandardov. Organizácia ICAO však zistila závažné nedostatky v oblasti letovej prevádzky a v tomto kontexte dokonca aj rozšírila rozsah závažných bezpečnostných obáv.

(52)

Dňa 27. apríla 2015 sa uskutočnili technické konzultácie s kazašským výborom pre civilné letectvo (Civil Aviation Committee, CAC), aby výbor mohol Komisii poskytnúť aktuálne informácie o svojich činnostiach dohľadu a krátkodobých i strednodobých prioritách. Podľa jeho informácií bolo začatých niekoľko nápravných opatrení. Iné sú v rôznych fázach realizácie. Podľa CAC jeho priority na rok 2015 zahŕňajú zavedenie päťkrokového postupu osvedčovania leteckých prevádzkovateľov, rozvoj postupov udeľovania osobitných povolení, prijatie ďalších technických pracovníkov, rozvoj a vykonávanie programu dohľadu nad bezpečnosťou a inšpekčného plánu, zavedenie nových kontrolných zoznamov na inšpekcie a audity, odbornú prípravu inšpektorov a posilnenie postavenia inšpektorov pri výkone funkcií dohľadu a kontroly.

(53)

Počas technickej konzultácie spoločnosť Air Astana uviedla, že výbor CAC jej v apríli 2015 opätovne udelil osvedčenie. Letecký dopravca navyše pravidelne poskytoval aktuálne informácie o svojej letovej prevádzke a výcvikových i údržbových činnostiach.

(54)

Počas technickej konzultácie v apríli 2015 letecký dopravca SCAT Air Company takisto informoval Komisiu, že už úspešne absolvoval audit prevádzkovej bezpečnosti Medzinárodného združenia leteckých prepravcov a že do konca roku 2015 môže dostať osvedčenie o tomto audite, ak úspešne vyrieši prípady nesúladu.

(55)

Na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, a diskusií, ktoré sa uskutočnili počas technických konzultácií, sa dospelo k záveru, že Kazachstan má naďalej problémy pri vykonávaní medzinárodných bezpečnostných štandardov. Komisia dôrazne nabáda výbor CAC, aby zintenzívnil úsilie pri vykonávaní týchto štandardov, aby Komisia mohla zvážiť ďalšie zmiernenie obmedzení, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na leteckých dopravcov pod jeho dohľadom.

(56)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Kazachstanu.

(57)

Členské štáty budú naďalej overovať, či sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné štandardy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade lietadiel spoločnosti Air Astana podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia z Libanonu

(58)

Prebiehajú konzultácie s libanonským generálnym riaditeľstvom pre civilné letectvo (Directorate General for Civil Aviation, DGCA), aby sa potvrdilo, že Libanon vykonáva plán nápravných opatrení, ktorý bol vypracovaný v nadväznosti na zistenia a závažné bezpečnostné obavy koordinovanej validačnej misie ICAO z decembra 2012.

(59)

Poradca libanonského ministra dopravy 9. apríla 2015 počas stretnutia v Bruseli oznámil Komisii a agentúre EASA zriadenie výboru pre civilné letectvo. Spomenul tiež návrhy na oddelenie funkcií dohľadu nad bezpečnosťou od funkcií poskytovania služieb, ktoré v súčasnosti obe spadajú pod libanonské riaditeľstvo DGCA. Boli poskytnuté aj ďalšie informácie o opatreniach, ktoré prijalo riaditeľstvo v spolupráci s ICAO. V marci 2015 sa uskutočnila misia bezpečnostného tímu regionálnej kancelárie ICAO s cieľom overiť pokrok pri opatreniach na nápravu závažných bezpečnostných obáv.

(60)

Komisia prostredníctvom agentúry EASA od septembra 2014 do marca 2015 poskytovala libanonskému riaditeľstvu DGCA technickú pomoc pri vykonávaní medzinárodných bezpečnostných noriem v nadväznosti na projekt Stredozemskej jednotky pre leteckú bezpečnosť (Mediterranean Aviation Safety Cell, MASC). Tieto činnosti pomohli riaditeľstvu pri vykonávaní nápravných opatrení, zlepšení jeho vnútorných postupov, manuálov a príručiek a príprave vhodnejšej organizačnej štruktúry.

(61)

Dostupné bezpečnostné informácie nie sú dôvodom na prijatie rozhodnutia o uložení zákazu alebo obmedzenie prevádzky leteckých dopravcov osvedčených v Libanone. Komisia sa však domnieva, že situáciu treba naďalej dôsledne monitorovať. Konzultácie s libanonskými orgánmi budú pokračovať v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 473/2006.

(62)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov z Libanonu.

(63)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných bezpečnostných noriem hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť nútená prijať ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Líbye

(64)

Komisiu aj naďalej znepokojuje bezpečnostná situácia letectva v Líbyi. Vláda, ktorú uznala Únia, ustanovila nový príslušný orgán, a to úrad pre civilné letectvo v Líbyi (Libyan Civil Aviation Authority, LCAA). Ten príslušným orgánom iných štátov zadelil určité úlohy súvisiace s bezpečnosťou letectva, ako napríklad vydávanie oznámení pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku (Notices To Airmen, NOTAM). Predchádzajúci príslušný orgán, t. j. líbyjský úrad pre civilné letectvo (Libyan Civil Aviation Authority, LYCAA), je však aj naďalej v prevádzke a popri tých oznámeniach NOTAM, ktoré sa vydávajú v mene úradu LCAA, vydáva ešte vlastné. Tým by mohla byť ovplyvnená bezpečnosť letectva, lebo oznámenia NOTAM, ktoré vydávajú tieto organizácie a ktoré sa týkajú rovnakého vzdušného priestoru alebo letísk, by mohli obsahovať protichodné informácie.

(65)

Komisia nadviazala kontakt s úradom LCAA, ale ten jej neposkytol užitočné a overiteľné informácie o súčasnej situácii dohľadu nad civilným letectvom ani o stave bezpečnosti letectva v Líbyi.

(66)

Vzhľadom na súčasnú nejasnú a premenlivú situáciu v Líbyi a obmedzenú schopnosť úradu LCAA vykonávať primeraný dohľad nad líbyjskými leteckými dopravcami, ako aj mať pod kontrolou bezprostredné bezpečnostné riziká, sa dospelo k záveru, že Líbya si nedokáže plniť medzinárodné záväzky v oblasti bezpečnosti letectva.

(67)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Líbye.

Leteckí dopravcovia z Madagaskaru

(68)

Aktívne pokračujú konzultácie s príslušným orgánom Madagaskaru, t. j. s madagaskarským úradom pre civilné letectvo (Aviation Civile de Madagascar, ACM), s cieľom monitorovať pokrok, ktorý dosahuje pri zaisťovaní toho, aby bezpečnostný dohľad nad všetkými leteckými dopravcami osvedčenými na Madagaskare bol v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi.

(69)

Komisia s pomocou agentúry EASA usporiadala 28. apríla 2015 konzultačné stretnutie s úradom ACM a zástupcami leteckého dopravcu Air Madagascar. Na tejto schôdzi ACM a letecký dopravca informovali o pokroku pri vykonávaní ich jednotlivých plánov nápravných a preventívnych opatrení prijatých na riešenie bezpečnostných obáv formulovaných počas hodnotiacich návštev EÚ na Madagaskare vo februári 2014.

(70)

Úrad ACM konkrétne informoval o pokroku dosiahnutom pri odbornej príprave svojich inšpektorov vykonávanej v rámci programu technickej pomoci ICAO (SAFE) a uviedol, že podľa neho súčasní kvalifikovaní inšpektori absolvovali v čase stretnutia približne 65 % odbornej prípravy potrebnej na to, aby úrad dosiahol prijateľnú výkonnostnú úroveň pri plnení povinností dohľadu. Zatiaľ čo program dohľadu v roku 2014 bol realizovaný s pomocou tretích strán, úrad ACM vyjadril presvedčenie, že v roku 2015 pri programe dohľadu preukáže schopnosť plniť si povinnosti dohľadu samostatne. Takisto uviedol, že nedávno sa rozhodol pozastaviť osvedčenia leteckého prevádzkovateľa udelené leteckým dopravcom Aeromarine, Henri Fraise Fils Transport Aérien a Insolite Travel F, ako aj povolenie udelené výcvikovej organizácii Ecole nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie. Napokon zdôraznil, že organizácia ICAO práve realizuje externé hodnotenie kritických prvkov systému dohľadu nad bezpečnosťou 1 až 5, ktoré by sa malo ukončiť v júli 2015.

(71)

Letecký dopravca Air Madagascar okrem informácií o preventívnom a nápravnom pláne podrobne opísal najnovší vývoj svojej flotily a konkrétne oznámil, že si plánuje obstarať tretie lietadlo typu ATR 72-600 a že v štvrtom štvrťroku 2015 chce dve lietadlá typu Boeing 737-300 nahradiť lietadlami typu Boeing 737-700.

(72)

Komisia vzala informácie, ktoré jej poskytol úrad ACM spolu s leteckým dopravcom Air Madagascar, na vedomie. Komisia uvítala pokrok, ktorý dosiahol úrad ACM a letecký dopravca Air Madagascar vďaka novým postupom alebo zlepšeniu tých existujúcich. Komisia však zdôrazňuje, že obe organizácie ich musia dokázať aj účinne implementovať. Komisia odporúča postupovať krok za krokom a vyhnúť sa procesom, ktoré boli zavedené len čiastočne, ako bolo uvedené aj počas hodnotiacej návštevy Únie na Madagaskare vo februári 2014.

(73)

Úrad ACM 8. mája 2015 upovedomil Komisiu, že letecký dopravca Air Madagascar požiadal o pridanie lietadla typu Airbus A340-300 s registračnou značkou 5R-EAA do zoznamu lietadiel spoločnosti, ktoré sú už uvedené v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(74)

Madagaskarský minister cestovného ruchu, dopravy a meteorológie 29. mája 2015 vyjadril želanie, aby sa situácia dvoch lietadiel typu Airbus A340-300 prehodnotila na zasadnutí Výboru pre leteckú bezpečnosť v júni 2015. Ak však proces prehodnotenia potenciálneho odstránenia leteckého dopravcu Air Madagascar z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006 nebude možné dokončiť pred zasadnutím v júni 2015, jeho žiadosť o zaradenie lietadla typu Airbus A340-300 s registračnou značkou 5R-EAA do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006 by podporil.

(75)

Vzhľadom na závažnosť zistení vznesených počas hodnotiacej návštevy EÚ na Madagaskare vo februári 2014 sa Komisia domnieva, že podmienky umožňujúce takéto zaradenie sa v podstate nelíšia od podmienok, ktoré musia byť splnené na odstránenie leteckého dopravcu Air Madagascar z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006. Preskúmanie informácií, ktoré predložil úrad ACM a letecký dopravca Air Madagascar po stretnutí 28. apríla 2014 ako podklad na odôvodnenie zaradenia lietadla typu Airbus A340-300 s registračnou značkou 5R-EAA do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006, neumožňuje preukázať, že tieto podmienky sú splnené.

(76)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Madagaskaru.

Leteckí dopravcovia z Mauritánskej islamskej republiky

(77)

Dňa 24. februára 2015 sa v Bruseli konalo technické stretnutie medzi Komisiou, agentúrou EASA, viacerými členskými štátmi a orgánom civilného letectva Mauritánie, t. j. Agence nationale de l'aviation civile, ako aj leteckým dopravcom Mauritania Airlines International (MAI). Agentúra Agence nationale de l'aviation civile opísala bezpečnostnú situáciu v Mauritánii a svoj národný plán bezpečnosti, pričom zdôraznila dobré výsledky auditu ICAO a mimoriadne účinné uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných noriem. Spoločnosť MAI vysvetlila, ako reagovala na nedávne zistenia programu SAFA, a oznámila, že plánuje absolvovať registračný proces na audit prevádzkovej bezpečnosti IATA. Potvrdila, že z ekonomických dôvodov prestala lietať do niektorých destinácií v Únii a že má v úmysle vytvoriť regionálnu sieť v spolupráci s istým leteckým dopravcom z Únie. Preto sa takisto rozhodla zmeniť zloženie svojej flotily a používať skôr menšie lietadlá pri vyššej frekvencii letov.

(78)

Najnovšia analýza v rámci programu SAFA, ktorú poskytla agentúra EASA, naznačila zlepšenia v tom zmysle, že počas kontrol SAFA v Únii sa objavilo menej zistení, hoci niektoré členské štáty zdôraznili, že obohatenie flotily spoločnosti MAI o nový typ lietadla, konkrétne Embraer ERJ145, sa neudialo uspokojivo. Od 10. do 14. marca 2015 sa v Nouakchotte konal predbežný audit prevádzkovej bezpečnosti IATA. Agentúra Agence nationale de l'aviation civile a spoločnosť MAI Komisii poskytli doterajšie výsledky tohto predbežného auditu. Tie naznačujú, že vykonávanie medzinárodných bezpečnostných štandardov je uspokojivé a nijaké prvky nepoukazujú na existenciu osobitne alarmujúcich bezpečnostných nedostatkov.

(79)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov z Mauritánskej islamskej republiky.

(80)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných bezpečnostných noriem hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť nútená prijať ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Mozambiku

(81)

V novembri a decembri 2014 sa uskutočnila koordinovaná validačná misia ICAO s cieľom overiť pokrok pri vykonávaní plánu nápravných opatrení príslušného orgánu civilného letectva v Mozambiku, Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM). Táto misia sa týkala legislatívy civilného letectva, vnútornej organizácie ústavu IACM, letísk a pozemných zariadení, ako aj leteckých navigačných služieb v Mozambiku. Správa o nej bola uverejnená na webovej stránke ICAO 5. mája 2015.

(82)

Vzhľadom na pokrok, ktorý dosiahol ústav IACM pri náprave nedostatkov, ktoré odhalila organizácia ICAO, ako aj na jeho úsilie o dokončenie prác na zavádzaní leteckého systému, ktorý by bol v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi, sa predpokladalo, že v roku 2015 by sa mohla uskutočniť bezpečnostná hodnotiaca misia Únie.

(83)

Takáto hodnotiaca misia Únie v Mozambiku sa uskutočnila v apríli 2015 za účasti odborníkov z Komisie, agentúry EASA a členských štátov. Medzi posudzovanými oblasťami bola primárna letecká legislatíva a predpisy o civilnom letectve, vnútorná organizácia ústavu IACM, udeľovanie licencií a poskytovanie odbornej prípravy personálu, ako aj dohľad nad letovou spôsobilosťou a prevádzkou lietadiel.

(84)

Z hodnotiacej misie Únie vyplynulo, že súčasný právny rámec obsahuje niekoľko odchýlok od medzinárodných bezpečnostných štandardov. V súčasnosti čaká na súhlas vlády revidovaný základný zákon o letectve so zmenami, ktorými sa tieto zistené odchýlky odstránia. Existujú špecifické právne a technické predpisy, ale nie sú dostatočne úplné a konzistentné. Na súhlas vlády čakajú aj revidované stanovy ústavu IACM, ktoré mu zaručia požadovanú finančnú a prevádzkovú autonómiu a vyriešia súvisiace zistené nedostatky. Hoci nábor zamestnancov je takmer dokončený a už boli zavedené niektoré plánované organizačné úpravy, ešte sa musí zavŕšiť značná časť následných opatrení.

(85)

Pri hodnotiacej misii Únie boli identifikované aj slabé stránky a nedostatky v rôznych oblastiach pôsobenia ústavu IACM vrátane udeľovania licencií a poskytovania odbornej prípravy personálu, ako aj dohľadu nad letovou spôsobilosťou a prevádzkou lietadiel. Uskutočnili sa návštevy troch prevádzkovateľov, ktorí slúžili ako reprezentatívna vzorka, a hodnotiaci tím Únie u nich objavil významné nedostatky v evidencii, nevhodné príručky, laxné organizačné mechanizmy a nedbanlivé postupy údržby. Hoci za niektoré z nich v celom rozsahu zodpovedá prevádzkovateľ, mnohé z nich možno považovať za znak neprimeraného dohľadu zo strany orgánov.

(86)

Na druhej strane ústav IACM preukázal pevné odhodlanie pokračovať v úsilí o dosiahnutie svojho konečného cieľa, ktorým je letecký systém v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi, a sa mu dostáva plná vládna podpora a výpomoc. V nadchádzajúcich rokoch však bude potrebovať aj profesionálne, kompetentné a nezaujaté poradenstvo. Komisia v spolupráci s ústavom IACM a agentúrou EASA pripravuje takúto technickú pomoc s cieľom asistovať pri riešení zostávajúcich nedostatkov a dokončovaní vnútorného procesu budovania kapacít potrebných na dosiahnutie požadovanej trvalej udržateľnosti.

(87)

Hodnotiaca misia Únie umožnila Komisii dospieť k záveru, že hoci ústav IACM dosiahol významný pokrok pri vykonávaní medzinárodných bezpečnostných štandardov, v Mozambiku pretrvávajú významné nedostatky v systéme dohľadu nad bezpečnosťou. Schopnosť ústavu IACM dohliadať na činnosti civilného letectva v Mozambiku v tejto fáze ešte nie je na dostatočnej úrovni súladu s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi. Preto neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by boli dôvodom na prijatie rozhodnutia o uvoľnení zákazu vykonávania leteckej dopravy uvaleného na všetkých leteckých dopravcov osvedčených v Mozambiku.

(88)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Mozambiku.

Leteckí dopravcovia z Filipín

(89)

V marci 2010 boli všetci leteckí dopravcovia osvedčení vo Filipínskej republike zahrnutí do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 (14) na základe overených dôkazov o nedostatočnej schopnosti orgánov zodpovedných za dohľad nad týmito leteckými dopravcami riešiť bezpečnostné nedostatky. Navyše nebol k dispozícii dostatok dôkazov o tom, že leteckí dopravcovia osvedčení vo Filipínskej republike dodržiavajú uplatniteľné medzinárodné bezpečnostné štandardy a odporúčania.

(90)

V júli 2013 bol letecký dopravca Philippine Airlines odstránený z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 (15). V apríli 2014 bol z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 (16) odstránený aj letecký dopravca Cebu Pacific Air. Obe rozhodnutia vychádzali z hodnotiacej návštevy Únie na mieste, ktorá sa konala v júni 2013, z toho, že úrad civilného letectva Filipín (Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP) zlepšil bezpečnostný dohľad nad týmito leteckými dopravcami, ako aj z ich schopnosti zabezpečiť účinný súlad s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi. Federálny letecký úrad Spojených štátov v apríli 2014 oznámil, že v rámci svojho programu posúdenia bezpečnosti medzinárodnej leteckej dopravy sa rozhodol zvýšiť stupeň súladu Filipín z kategórie 2 na kategóriu 1.

(91)

Dňa 10. marca 2015 sa uskutočnili technické konzultácie odborníkov z Komisie, agentúry EASA a jedného členského štátu, vysokých predstaviteľov úradu CAAP, ako aj troch leteckých dopravcov osvedčených na Filipínach, konkrétne Zest Airways Inc. (Dba 'Air Asia Zest'), Air Philippines Corporation and South East Asian Airlines (SEAir) Inc. Úrad CAAP poskytol aktuálne informácie o prebiehajúcich organizačných zlepšeniach vrátane reorganizácie jeho inšpekčnej služby pre letové štandardy a podrobností o odbornej príprave jeho inšpektorov. Okrem toho poskytol podrobnosti o bezpečnostnom dohľade, ktorý vykonáva nad leteckými dopravcami Air Asia Zest, Air Philippines Corporation a South East Asian Airlines (SEAir) Inc. Pokiaľ ide o tento dohľad, detaily prezentované na stretnutí zahŕňali pripravovaný program minimálneho počtu ročných inšpekcií u každého dopravcu, ako aj konkrétne údaje o činnostiach dohľadu u každého z nich. Úrad CAAP na stretnutí takisto poskytol aktuálne informácie o vykonávaní filipínskeho národného bezpečnostného programu. Medzi nimi boli konkrétne údaje o Filipínskom štátnom programe pre bezpečnosť vzletových a pristávacích dráh vrátane súvisiacich programov odbornej prípravy a informovanosti. Úrad CAAP takisto aktualizoval šetrenie incidentu, pri ktorom 30. decembra 2014 lietadlo spoločnosti Air Asia Zest zišlo z pristávacej dráhy.

(92)

Pri technických konzultáciách, ktoré sa konali 10. marca 2015, spoločnosti Air Asia Zest, Air Philippines Corporation a South East Asian Airlines (SEAir) Inc objasnili, ako funguje ich prevádzka. Informácie, ktoré poskytli jednotliví leteckí dopravcovia, zahŕňali podrobnosti o organizačnej štruktúre a fungovaní jednotlivých oddelení bezpečnosti a kvality. Medzi konkrétnymi údajmi boli detaily o súčasnom stave flotily, úsilie o zmiernenie bezpečnostných obáv zo strany jednolivých leteckých dopravcov a podrobnosti o vnútorných postupoch zabezpečovania kvality. Okrem toho každý dopravca predstavil vlastný program monitorovania letových údajov.

(93)

Na základe dôkazov predložených počas týchto technických konzultácií sa v apríli 2015 na Filipínach uskutočnila hodnotiaca návšteva Únie na mieste. Zúčastnili sa na nej odborníci z Komisie, agentúry EASA a členských štátov. Uskutočnila sa v priestoroch úradu CAAP a u vybraných leteckých dopravcov osvedčených na Filipínach, ktorí slúžili ako reprezentatívna vzorka. Konkrétne išlo o Air Asia Inc, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc, Magnum Air (Skyjet) Inc, South East Asian Airlines (SEAir) Inc a South East Asian Airlines (SEAIR) International.

(94)

Okrem iného sa počas hodnotiacej návštevy Únie na mieste ukázalo, že inšpekčná služba pre letové štandardy má 173 zamestnancov priamo poverených vykonávaním osvedčovania a dohľadu. Dôkazy vyplývajúce zo skúmanej vzorky potvrdili, že inšpektori hlavných činností a údržby mali dostatočné skúsenosti na vykonávanie účinného dohľadu a že na vykonávanie funkcií dohľadu získali formálnu odbornú prípravu. S cieľom pomôcť inšpektorom pri plnení úloh dohľadu úrad CAAP vypracoval inšpekčnú pracovnú pomôcku, ktorej súčasťou sú štruktúrované pracovné pomocné kontrolné zoznamy, usmerňujúce dokumenty, inšpekčné formuláre a referenčná dokumentácia o dohľade.

(95)

Úrad CAAP počas hodnotiacej návštevy Únie na mieste okrem iného informoval, že na pomoc pri plánovaní programu minimálneho počtu ročných inšpekcií využíva databázu správ o dohľade nad bezpečnosťou civilného letectva a údajov o jeho monitorovaní (civil aviation safety oversight reporting and tracking, CASORT). Aby jednotliví inšpektori mohli zaviesť štruktúrovaný program dohľadu, úrad CAAP uverejňuje tzv. „národné usmernenia o programe dohľadu a inšpekcií“. Tento dokument obsahuje možnosti cielených kontrol v prípade držiteľov osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC), ktorí dosahujú neuspokojivé výsledky. Pokiaľ ide o AOC a ich obnovu, úrad CAAP uverejnil tzv. „príručku administratívy a osvedčovania leteckých prevádzkovateľov“. Počas hodnotiacej návštevy Únie bola preskúmaná vzorka súborov o AOC a ich obnove za deväť leteckých dopravcov osvedčených úradom CAAP vrátane všetkých leteckých dopravcov, ktorých navštívil hodnotiaci tím EÚ. Okrem toho tím pozoroval inšpektorov CAAP pri výkone konkrétnych činností dohľadu. Dospelo sa k záveru, že ich plánovanie a realizácia boli uspokojivé.

(96)

Počas hodnotiacej návštevy Únie na mieste bolo navštívených sedem leteckých dopravcov osvedčených na Filipínach, ktorí slúžili ako reprezentatívna vzorka. Tá obsahovala štyroch najväčších filipínskych osvedčených leteckých dopravcov, ktorí sa stále nachádzajú v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 474/2006. Účelom návštevy bolo overiť rozsah ich súladu s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi. Okrem toho bolo cieľom návštevy v súlade so spoločnými kritériami stanovenými v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 posúdiť ochotu a schopnosť každého z týchto leteckých dopravcov riešiť bezpečnostné nedostatky. Hlavným záverom návštevy týchto leteckých dopravcov bolo, že ochota a vo všeobecnosti ani schopnosť riešiť takéto nedostatky im nechýba.

(97)

Pokiaľ ide o hodnotiacu návštevu Únie na mieste, s ohľadom na spoločné kritériá stanovené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa dospelo k záveru, že úrad CAAP je ochotný a schopný riešiť bezpečnostné nedostatky a má dostatočnú schopnosť implementovať a v prípade potreby presadzovať príslušné medzinárodné bezpečnostné štandardy civilného letectva vrátane filipínskych predpisov o civilnom letectve.

(98)

Dňa 10. júna 2015 bol úrad CAAP vypočutý Výborom pre leteckú bezpečnosť. Pri tejto príležitosti boli vypočutí aj traja leteckí dopravcovia osvedčení na Filipínach (Air Asia Zest, Air Philippines Corporation a Cebgo Inc, predtým South East Asian Airlines (SEAir) Inc), ktorí slúžili ako relevantná vzorka.

(99)

Úrad CAAP predstavil výboru súčasnú organizačnú štruktúru svojej inšpekčnej služby pre letové štandardy, poskytol podrobnosti o súčasných zamestnancoch poverených úlohami dohľadu nad bezpečnosťou a načrtol celkový obraz leteckej činnosti na Filipínach. Uviedol, že má zodpovednosť za dohľad nad 36 držiteľmi AOC a že deväť z nich kategorizoval ako prevádzkovateľov veľkých lietadiel. Poskytol aj súhrnný program dohľadu naplánovaného na rok 2015 u troch leteckých dopravcov, ktorí sa zúčastnili na vypočutí. Okrem toho z pozície príslušného filipínskeho orgánu zdôraznil svoj záväzok pokračovať v sústavnom zlepšovaní.

(100)

Úrad CAAP vo svojej prezentácii zhrnul svoj plán nápravných opatrení s ohľadom na pripomienky hodnotiaceho tímu EÚ počas hodnotiacej návštevy Únie na mieste. Medzi predstavenými nápravnými opatreniami bolo okrem iného zameranie na určité prioritné otázky, ako napríklad posilnenie programu odbornej prípravy inšpektorov úradu CAAP, zlepšenie infraštruktúry informačných technológií, ďalšie opatrenia na zlepšenie zručností inšpekčného personálu a záväzok pokračovať v úsilí o štandardizáciu bezpečnostného dohľadu. Okrem toho úrad poskytol konkrétne údaje o zlepšovaní infraštruktúry vrátane opatrení súvisiacich s jeho programom pre bezpečnosť vzletových a pristávacích dráh.

(101)

Spoločnosť Air Philippines Corporation podrobne opísala svoju organizačnú štruktúru, plány vývoja flotily lietadiel a osobitosti svojho systému riadenia bezpečnosti. Informovala o štruktúre svojich bezpečnostných zasadnutí, podávania správ o bezpečnosti a bezpečnostnom riadení, svojom programe monitorovania letových údajov, ako aj o nepretržitom monitorovaní zmierňujúcich opatrení. Spoločnosť poskytla aj detaily o funkcii na zaistenie bezpečnosti a o tom, ako uplatňuje postupy riadenia zmien. Okrem toho letecký dopravca informoval o tom, aké opatrenia prijal v nadväznosti na pripomienky vznesené počas hodnotiacej návštevy Únie na mieste.

(102)

Spoločnosť Cebgo Inc prezentovala svoju riadiacu štruktúru, systém manažmentu bezpečnosti, program prevencie nehôd a bezpečnosti letov, program riadenia letových údajov, systém riadenia kvality a postupy kontroly letovej spôsobilosti a údržby. Konkrétne uviedla, aké bezpečnostné ciele má na rok 2015, a predložila podklady o svojom procese podávania správ o bezpečnosti. Spoločnosť opísala aj svojich päť najvýznamnejších bezpečnostných priorít a opatrenia, ktoré v súvislosti s nimi prijala. Okrem toho letecký dopravca zhrnul, aké opatrenia prijal v nadväznosti na pripomienky vznesené počas hodnotiacej návštevy Únie na mieste.

(103)

Spoločnosť Air Asia Zest podrobne opísala svoju flotilu, organizačnú štruktúru a oddelenie riadenia bezpečnosti a kvality. Medzi konkrétnymi informáciami boli ambiciózne bezpečnostné ciele, proces podávania správ o bezpečnosti a program analýzy letových údajov, ako aj prvých päť bezpečnostných priorít. Okrem toho letecký dopravca zhrnul, aké opatrenia prijal v nadväznosti na pripomienky vznesené počas hodnotiacej návštevy Únie na mieste.

(104)

Na základe všetkých dostupných informácií vrátane výsledkov hodnotiacej návštevy Únie na mieste a informácií poskytnutých na vypočutí pred Výborom pre leteckú bezpečnosť sa Komisia domnieva, že úradu CAAP sa počas celého obdobia darilo dosahovať udržateľné zlepšenia. Potvrdzuje sa tiež, že úrad CAAP nepreukázal neochotu priebežne spolupracovať s Komisiou a že úprimne uznáva, že by sa aj naďalej mal snažiť o zlepšenia v záujme rozvoja bezpečnostného dohľadu a postupov dohľadu. Dospelo sa k záveru, že úrad CAAP si dokáže plniť povinnosti dohľadu nad leteckými dopravcami osvedčenými na Filipínach. Počas vypočutia pred Výborom pre leteckú bezpečnosť sa zaviazal plne sa s Komisiou zapájať do nepretržitého dialógu o bezpečnosti aj na ďalších stretnutiach, kedykoľvek to Komisia bude považovať za potrebné.

(105)

Komisia poznamenala, že všetci traja leteckí dopravcovia osvedčení na Filipínach, ktorí boli pozvaní na vypočutie pred Výborom pre leteckú bezpečnosť ako relevantná vzorka, prezentovali informácie na uspokojivej úrovni a všetci dokážu poskytnúť konkrétne údaje o bezpečnom vykonávaní vlastných činností. Komisia sa nazdáva, že k dispozícii je dostatok dôkazov o tom, že leteckí dopravcovia osvedčení vo Filipínskej republike dodržiavajú uplatniteľné medzinárodné bezpečnostné štandardy a odporúčania.

(106)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, by sa mal zmeniť tak, aby sa všetci leteckí dopravcovia osvedčení vo Filipínskej republike odstránili z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

(107)

Členské štáty budú naďalej overovať, či všetci filipínski leteckí dopravcovia skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné štandardy tým, že budú klásť prioritný dôraz na inšpekcie na odbavovacej ploche podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012. Ak by z výsledkov takýchto kontrol alebo z akýkoľvek iných relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že sa nedodržiavajú medzinárodné bezpečnostné štandardy, Komisia bude nútená prijať opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Ruskej federácie

(108)

Komisia, EASA a členské štáty naďalej dôsledne monitorovali úroveň bezpečnosti leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Ruskej federácii a ktorí prevádzkujú lety v Únii, a to aj stanovením priorít inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa mali vykonať v prípade určitých ruských leteckých dopravcov v súlade s nariadením (EÚ) č. 965/2012.

(109)

Komisia sa za účasti EASA 23. marca 2015 stretla so zástupcami Ruského federálneho úradu pre leteckú dopravu (Federal Air Transport Agency, FATA). Účelom stretnutia bolo preskúmať bezpečnosť letovej prevádzky ruských leteckých dopravcov počas inšpekcií na odbavovacej ploche v rámci SAFA v období od 10. marca 2014 do 9. marca 2015 a identifikovať prípady, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť. Úrad FATA sa na stretnutí zaviazal hlbšie venovať určitým prípadom nesúladu, ktoré zatiaľ neboli riadne napravené, a informovať Komisiu o vývoji situácie do konca mája.

(110)

Úrad FATA Komisiu informoval, že vzhľadom na rozšírenie systému SAFA monitoruje výsledky ruských leteckých dopravcov v oblasti SAFA aj v niektorých tretích krajinách. Uviedol tiež, že menoval nových bezpečnostných inšpektorov na riešenie prípadov leteckých dopravcov, ktorí majú v nadväznosti na inšpekcie v rámci programu SAFA otvorené zistenia. Úrad FATA vyjadril očakávanie, že tento dohľad ďalej ešte viac urýchli reakcie a zvýši kvalitu nápravných opatrení zo strany prevádzkovateľov. Takisto Komisiu informoval o najnovších prípadoch pozastavenia a odobratia osvedčení leteckých prevádzkovateľov v jeho zodpovednosti.

(111)

Na základe dostupných informácií Komisia dospela k záveru, že vypočutie ruských leteckých úradov alebo leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Ruskej federácii, pred Výborom pre leteckú bezpečnosť nie je potrebné.

(112)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov z Ruskej federácie.

(113)

Členské štáty budú naďalej overovať, či leteckí dopravcovia Ruskej federácie skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné štandardy tým, že budú klásť prioritný dôraz na inšpekcie na odbavovacej ploche podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

(114)

Pokiaľ by uvedené inšpekcie poukázali na bezprostredné bezpečnostné riziko v dôsledku nedodržania príslušných bezpečnostných štandardov, Komisia môže byť nútená prijať opatrenia proti leteckým dopravcom z Ruskej federácie v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia zo Sudánu

(115)

Na základe pravidelných kontaktov Komisie so sudánskym úradom pre civilné letectvo (Sudan Civil Aviation Authority, SCAA) sa zdá, že úrad SCAA výrazne pokročil vo svojich činnostiach dohľadu nad leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie v Sudáne. Úrad SCAA tiež informoval Komisiu, že určití leteckí dopravcovia dosiahli značný pokrok v uplatňovaní medzinárodných bezpečnostných noriem.

(116)

Úrad SCAA súhlasil s hodnotiacou návštevou Únie na mieste v októbri 2015. Tá je naplánovaná s cieľom overiť informácie od SCAA a získať ďalšie informácie na podloženie prípadného rozhodnutia o leteckých dopravcoch, ktorí získali osvedčenie v Sudáne. Momentálne nie sú na takéto rozhodnutie k dispozícii dostatočné informácie.

(117)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov zo Sudánu.

Leteckí dopravcovia z Thajska

(118)

Organizácia ICAO vykonala v Thajskom kráľovstve v januári 2015 úplný audit v rámci prístupu kontinuálneho monitorovania podľa Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou. Celkovým výsledkom je, že účinné uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných noriem v Thajsku je výrazne pod celosvetovým priemerom. Na základe výsledkov auditu vyjadrila organizácia ICAO závažné bezpečnostné obavy týkajúce sa osvedčovania leteckých prevádzkovateľov vrátane povoľovania osobitných prevádzkových postupov. Thajské ministerstvo civilného letectva (Department of Civil Aviation, DCA) predložilo organizácii ICAO k zisteniam plán nápravných opatrení.

(119)

DCA si od Európskej únie a agentúry EASA vyžiadalo technickú pomoc pri riešení zistení organizácie ICAO. EASA podnikla v Thajsku v apríli 2015 misiu technickej pomoci; ďalšia technická pomoc a spolupráca sa poskytne v najbližších mesiacoch.

(120)

Na základe výsledkov auditu organizácie ICAO a odporúčaní z misie technickej pomoci boli thajské DCA spolu s leteckým dopravcom Thai Airways International pozvaní na technické konzultácie do Bruselu s cieľom získať ďalšie informácie o krátko-, stredno- a dlhodobých nápravných opatreniach, ktoré DCA prijíma. DCA i spoločnosť Thai Airways International pozvanie uvítali a pred stretnutím transparentne poskytli všetky požadované informácie.

(121)

Na technickej konzultácii 3. júna 2015 thajské DCA aj spoločnosť Thai Airways International jasne preukázali vôľu spolupracovať a poskytli všetky informácie, ktoré mohli. Ministerstvo DCA zdôraznilo, že thajská vláda si dobre uvedomuje význam bezpečnosti civilného letectva, a zaviazalo sa zabezpečiť prostriedky potrebné na posilnenie systému bezpečnostného dohľadu ministerstva DCA, ktoré sa čoskoro premení na úrad civilného letectva Thajska s výrazne posilneným rozpočtom.

(122)

Spoločnosť Thai Airways International jasne predstavila svoj systém riadenia bezpečnosti a kvality. Letecký dopravca preukázal, že je schopný zabezpečiť primerané dodržiavanie medzinárodných bezpečnostných noriem.

(123)

Podľa Komisie dostupné bezpečnostné informácie nie sú dôvodom na prijatie rozhodnutia o uložení zákazu alebo obmedzenie prevádzky leteckých dopravcov osvedčených v Thajsku. Komisia sa však domnieva, že situáciu treba naďalej dôsledne monitorovať.

(124)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Thajska.

(125)

Členské štáty budú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné štandardy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade leteckých dopravcov osvedčených v Thajsku podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

(126)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medzinárodných bezpečnostných noriem hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť nútená prijať ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Jemenu

(127)

Listom z 10. apríla 2015 sa Komisia jemenského orgánu civilného letectva a meteorológie (Civil Aviation and Meteorological Authority, CAMA) spýtala, či má zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v krajine vplyv na jeho schopnosť zaisťovať bezpečnostný dohľad nad leteckými dopravcami osvedčenými v Jemene.

(128)

Letecký dopravca Yemen Airways („Yemenia“) 18. mája 2015 Komisii oznámil, že vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v Jemene koncom marca 2015 pozastavil činnosť. Okrem toho sa v oznámení spoločnosti Yemenia uvádza, že jej lietadlá boli uschované na rôznych miestach mimo krajiny. Listom z 1. júna 2015 orgán CAMA informoval Komisiu, že lietadlá spoločnosti Yemenia už nie sú v Jemene a že CAMA má v úmysle spolupracovať s leteckými orgánmi v štátoch, kde sú lietadlá v súčasnosti uschované, v rámci jeho zodpovedností za bezpečnostný dohľad. Orgán CAMA v tom istom liste zároveň uviedol, že vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Jemene je v krajine momentálne málo leteckej činnosti.

(129)

Na základe informácií získaných od orgánu CAMA a spoločnosti Yemenia sa dospelo k záveru, že hoci treba situáciu naďalej pozorne monitorovať, v súčasnosti nie je dosť dôkazov na podloženie rozhodnutia o uložení zákazu leteckým dopravcom osvedčeným v Jemene.

(130)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Jemenu.

(131)

Členské štáty budú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné štandardy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade leteckých dopravcov osvedčených v Jemene podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia zo Zambie

(132)

Dňa 25. februára 2015 prebehlo technické stretnutie za účasti vedenia zambijského úradu civilného letectva (Zambia Civil Aviation Authority, ZCAA), Komisie, agentúry EASA a členských štátov. Úrad ZCAA poskytol komplexný a transparentný prehľad krokov prijatých minulý rok v súvislosti s rozvojom úradu, náborom jeho personálu, prípravou predpisov v oblasti civilného letectva v Zambii a zlepšovaním dohľadu nad leteckými dopravcami.

(133)

Zdá sa, že úrad ZCAA výrazne pokročil v riešení viacerých zistení organizácie ICAO a položil solídny základ ďalšieho rozvoja systému dohľadu nad bezpečnosťou civilného letectva v Zambii. Vo väčšine z ôsmich kritických prvkov organizácie ICAO, z ktorých sa systém dohľadu nad bezpečnosťou civilného letectva skladá, však zostávajú značné rezervy.

(134)

Úrad ZCAA uviedol, že bude naďalej pracovať na uplatňovaní medzinárodných bezpečnostných štandardov. Komisia má v úmysle vykonať ďalšie posúdenia s cieľom určiť, či bude možné zorganizovať hodnotiacu návštevu Únie na mieste, aby sa overilo uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných štandardov v Zambii do konca októbra 2015.

(135)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov zo Zambie.

Záverečné úvahy

(136)

Pokiaľ ide o zvyšných leteckých dopravcov, ktorí sa momentálne na zozname Únie nachádzajú, Komisia overovala, či je vhodné zoznam aktualizovať, a dospela k záveru, že nie. Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru, že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o daných leteckých dopravcov.

(137)

V článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2111/2005 sa uznáva potreba prijímať rozhodnutia rýchlo a v prípade potreby naliehavo vzhľadom na dôsledky pre bezpečnosť. V záujme ochrany citlivých informácií a minimalizácie vplyvu na obchod je preto nevyhnutné, aby sa rozhodnutia Komisie v súvislosti s aktualizáciou zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu alebo obmedzeniu vykonávania leteckej dopravy v Únii, uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudli účinnosť v deň po ich prijatí.

(138)

Nariadenie (ES) č. 474/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(139)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 474/2006 sa mení takto:

1.

Príloha A sa nahrádza textom uvedeným v prílohe A k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha B sa nahrádza textom uvedeným v prílohe B k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2015

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Violeta BULC

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3922/1991 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1197/2011 z 21. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011, s. 14). Pozri najmä odôvodnenia 26 až 30 uvedeného nariadenia.

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 452/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej prevádzky prevádzkovateľov z tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14).

(9)  Nariadenie (ES) č. 715/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2008, s. 36).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 791/2010 zo 6. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2010, s. 10). Pozri najmä odôvodnenia 9 až 23 uvedeného nariadenia.

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1071/2010 z 22. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2010, s. 44). Pozri najmä odôvodnenia 29 až 31 uvedeného nariadenia.

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 273/2010 z 30. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 25). Pozri najmä odôvodnenia 41 až 49 uvedeného nariadenia.

(13)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 590/2010 z 5. júla 2010 (Ú. v. EÚ L 170, 6.7.2010, s. 9). Pozri najmä odôvodnenia 60 až 71 uvedeného nariadenia.

(14)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 273/2010 z 30. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 25). Pozri najmä odôvodnenia 74 až 87 uvedeného nariadenia.

(15)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 659/2013 z 10. júla 2013 (Ú. v. EÚ L 190, 11.7.2013, s. 54). Pozri najmä odôvodnenia 80 až 94 uvedeného nariadenia.

(16)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 368/2014 z 10. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 108, 11.4.2014, s. 16). Pozri najmä odôvodnenia 102 až 119 uvedeného nariadenia.


PRÍLOHA A

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÍ PODLIEHAJÚ ÚPLNÉMU ZÁKAZU PREVÁDZKY V RÁMCI ÚNIE, S VÝNIMKAMI  (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo číslo prevádzkovej licencie

Označenie ICAO pre leteckú spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od afganských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Afganská islamská republika

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganská islamská republika

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganská islamská republika

PAMIR AIRLINES

neznáme

PIR

Afganská islamská republika

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganská islamská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od angolských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcu TAAG Angola Airlines zaradeného do prílohy B, vrátane

 

 

Angolská republika

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolská republika

AIR GICANGO

009

neznáme

Angolská republika

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

neznáme

Angolská republika

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

neznáme

Angolská republika

DIEXIM

007

neznáme

Angolská republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

neznáme

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

neznáme

Angolská republika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

neznáme

Angolská republika

MAVEWA

016

neznáme

Angolská republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od beninských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Beninská republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninská republika

AFRICA AIRWAYS

neznáme

AFF

Beninská republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

neznáme

Beninská republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Beninská republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninská republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninská republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninská republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

neznáme

Konžská republika

EMERAUDE

RAC06-008

neznáme

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Konžská republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

neznáme

Konžská republika

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

neznáme

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Konžská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej demokratickej republiky (KDR) zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Konžská demokratická republika (KDR)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od džibutských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

neznáme

DAO

Džibutsko

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Rovníkovej Guiney zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

neznáme

Rovníková Guinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

neznáme

Rovníková Guinea

TANGO AIRWAYS

neznáme

neznáme

Rovníková Guinea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od eritrejských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Gabonskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcov Afrijet a SN2AG zaradených do prílohy B, vrátane

 

 

Gabonská republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonská republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonská republika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonská republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonská republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

neznáme

Gabonská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od indonézskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcov Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua a Indonesia Air Asia, vrátane

 

 

Indonézska republika

AIR BORN INDONESIA

135-055

neznáme

Indonézska republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

neznáme

Indonézska republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

neznáme

Indonézska republika

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Indonézska republika

ASCO NUSA AIR

135-022

neznáme

Indonézska republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonézska republika

AVIASTAR MANDIRI

121-043

neznáme

Indonézska republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonézska republika

BATIK AIR

121-050

BTK

Indonézska republika

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonézska republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

neznáme

Indonézska republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonézska republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonézska republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonézska republika

EASTINDO

135-038

ESD

Indonézska republika

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

neznáme

Indonézska republika

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

neznáme

Indonézska republika

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

neznáme

Indonézska republika

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

neznáme

Indonézska republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonézska republika

HEAVY LIFT

135-042

neznáme

Indonézska republika

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

neznáme

Indonézska republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonézska republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

neznáme

Indonézska republika

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonézska republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonézska republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonézska republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonézska republika

KOMALA INDONESIA

135-051

neznáme

Indonézska republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonézska republika

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonézska republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

MNS

Indonézska republika

MARTABUANA ABADION

135-049

neznáme

Indonézska republika

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

neznáme

Indonézska republika

MIMIKA AIR

135-007

neznáme

Indonézska republika

MY INDO AIRLINES

121-042

neznáme

Indonézska republika

NAM AIR

121-058

neznáme

Indonézska republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

neznáme

Indonézska republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonézska republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

neznáme

Indonézska republika

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

PRQ

Indonézska republika

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

neznáme

Indonézska republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonézska republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

neznáme

Indonézska republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

neznáme

Indonézska republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonézska republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

neznáme

Indonézska republika

SMAC

135-015

SMC

Indonézska republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonézska republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

PNS

Indonézska republika

SURYA AIR

135-046

neznáme

Indonézska republika

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonézska republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonézska republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonézska republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonézska republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonézska republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonézska republika

UNINDO

135-040

neznáme

Indonézska republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonézska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od kazašských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcu Air Astana zaradeného do prílohy B, vrátane

 

 

Kazašská republika

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Kazašská republika

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Kazašská republika

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Kazašská republika

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kazašská republika

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Kazašská republika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Kazašská republika

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Kazašská republika

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Kazašská republika

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Kazašská republika

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Kazašská republika

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Kazašská republika

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Kazašská republika

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Kazašská republika

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Kazašská republika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kazašská republika

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Kazašská republika

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Kazašská republika

SCAT

KZ-01/004

VSV

Kazašská republika

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Kazašská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Kirgizskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Kirgizská republika

AIR BISHKEK (bývalý EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgizská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizská republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgizská republika

HELI SKY

47

HAC

Kirgizská republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizská republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgizská republika

S GROUP INTERNATIONAL (bývalý S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgizská republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgizská republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizská republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgizská republika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Libérie zodpovedných za regulačný dohľad.

 

 

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od líbyjských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Líbya

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Líbya

AIR LIBYA

004/01

TLR

Líbya

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Líbya

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Líbya

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Líbya

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Líbya

PETRO AIR

025/08

PEO

Líbya

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Mozambickej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Mozambická republika

AERO-SERVIÇOS SARL

MOZ-08

neznáme

Mozambická republika

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

neznáme

Mozambická republika

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

neznáme

Mozambická republika

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

neznáme

Mozambická republika

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

neznáme

Mozambická republika

EMÍLIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

neznáme

Mozambická republika

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

neznáme

Mozambická republika

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

neznáme

Mozambická republika

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Mozambická republika

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Mozambická republika

MAKOND, LDA

MOZ-20

neznáme

Mozambická republika

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Mozambická republika

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

neznáme

Mozambická republika

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

neznáme

Mozambická republika

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

neznáme

Mozambická republika

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Mozambická republika

UNIQUE AIR CHARTER LDA

MOZ-13

neznáme

Mozambická republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od nepálskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Nepálska republika

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

neznáme

Nepálska republika

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

neznáme

Nepálska republika

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepálska republika

FISHTAIL AIR

017/2001

neznáme

Nepálska republika

GOMA AIR

064/2010

neznáme

Nepálska republika

MAKALU AIR

057A/2009

neznáme

Nepálska republika

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

neznáme

Nepálska republika

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

neznáme

Nepálska republika

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

neznáme

Nepálska republika

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepálska republika

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepálska republika

SIMRIK AIR

034/2000

neznáme

Nepálska republika

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepálska republika

SITA AIR

033/2000

neznáme

Nepálska republika

TARA AIR

053/2009

neznáme

Nepálska republika

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepálska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Svätý Tomáš a Princov ostrov

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Svätý Tomáš a Princov ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svätý Tomáš a Princov ostrov

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Sierry Leone zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

NEZNÁME

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

NEZNÁME

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

NEZNÁME

neznáme

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

NEZNÁME

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

NEZNÁME

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

NEZNÁME

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

NEZNÁME

neznáme

Sierra Leone

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od sudánskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Sudánska republika

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudánska republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Sudánska republika

BADER AIRLINES

35

BDR

Sudánska republika

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Sudánska republika

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudánska republika

DOVE AIRLINES

52

DOV

Sudánska republika

ELIDINER AVIATION

8

DND

Sudánska republika

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Sudánska republika

GREEN FLAG AVIATION

17

neznáme

Sudánska republika

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudánska republika

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudánska republika

KUSH AVIATION

60

KUH

Sudánska republika

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Sudánska republika

MID AIRLINES

25

NYL

Sudánska republika

NOVA AIRLINES

46

NOV

Sudánska republika

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Sudánska republika

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Sudánska republika

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Sudánska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od zambijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné štandardy.


PRÍLOHA B

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VYKONÁVANIE LETECKEJ DOPRAVY PODLIEHA PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI EÚ  (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC)

Označenie ICAO pre leteckú spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

Obmedzenie pre typ lietadla

Registrovaná(-é) značka(-y) a prípadne sériové výrobné číslo(-a) obmedzeného lietadla

Štát registrácie

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 6 lietadiel typu Boeing B777 a 4 lietadiel typu Boeing B737-700.

Všetky lietadlá s výnimkou: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Angolská republika

AIR ASTANA  (2)

AK-0475-13

KZR

Kazachstan

Všetky lietadlá s výnimkou: lietadiel typu Boeing B767, lietadiel typu Boeing B757, lietadiel typu Airbus A319/320/321.

Všetky lietadlá s výnimkou: lietadiel v rámci vzdušnej flotily Boeing B767, ako sa uvádza v AOC; lietadiel v rámci vzdušnej flotily Boeing B757, ako sa uvádza v AOC; lietadiel v rámci vzdušnej flotily Airbus A319/320/321, ako sa uvádza v AOC.

Aruba (Holandské kráľovstvo)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Všetky lietadlá s výnimkou: LET 410 UVP.

Všetky lietadlá s výnimkou: D6-CAM (851336).

Komory

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu Falcon 50, 2 lietadiel typu Falcon 900.

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonská republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 1 lietadla typu Challenger CL-601, 1 lietadla typu HS-125-800.

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-AAG, ZS-AFG.

Gabonská republika; Juhoafrická republika.

IRAN AIR  (4)

FS100

IRA

Iránska islamská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 14 lietadiel typu Airbus A300, 8 lietadiel typu Airbus A310, 1 lietadla Boeing B737.

Všetky lietadlá s výnimkou: EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA.

Iránska islamská republika

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Kórejská ľudovodemokratická republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu TU-204.

Všetky lietadlá s výnimkou: P-632, P-633.

Kórejská ľudovodemokratická republika

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Všetky lietadlá s výnimkou: lietadiel typu Boeing BB737, lietadiel typu ATR 72/42 a 3 lietadiel typu DHC 6-300.

Všetky lietadlá s výnimkou: lietadiel v rámci vzdušnej flotily Boeing B737, ako sa uvádza v AOC, lietadiel v rámci vzdušnej flotily ATR 72/42, ako sa uvádza v AOC; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Madagaskarská republika


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(2)  Spoločnosť Air Astana smie používať len uvedené konkrétne typy lietadiel, a to za predpokladu, že sú zaregistrované v Arube a že všetky zmeny AOC sa včas predložia Komisii a Eurocontrolu.

(3)  Spoločnosť Afrijet smie na účely svojej súčasnej úrovne prevádzky v rámci Únie použiť len uvedené konkrétne lietadlá.

(4)  Iran Air má povolenie prevádzkovať lety do Únie s použitím konkrétnych lietadiel podľa podmienok stanovených v odôvodnení 69 nariadenia (EÚ) č. 590/2010, Ú. v. EÚ L 170, 6.7.2010, s. 15.


27.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 162/98


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1015

z 26. júna 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,0

MK

33,9

ZZ

70,4

0707 00 05

MK

20,6

TR

111,1

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

113,0

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

145,3

ZZ

122,2

0808 10 80

AR

163,3

BR

100,0

CL

131,7

NZ

142,4

US

184,1

ZA

118,9

ZZ

140,1

0809 10 00

TR

270,4

ZZ

270,4

0809 29 00

TR

344,4

US

581,4

ZZ

462,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

27.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 162/100


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/1016

z 23. júna 2015

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu protokolu 31 k Dohode o EHP týkajúceho sa spolupráce v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Podľa článku 98 Dohody o EHP sa na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP môže meniť, okrem iného, protokol 31 k Dohode o EHP.

(3)

Protokol 31 k Dohode o EHP obsahuje opatrenia a ustanovenia o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd.

(4)

Je vhodné pokračovať v spolupráci zmluvných strán Dohody o EHP v rámci činností financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie, pokiaľ ide o „Fungovanie a rozvoj vnútorného trhu najmä v oblastiach oznamovania, vydávania osvedčení a odvetvovej aproximácie“ a „Budovanie a rozvoj vnútorného trhu“.

(5)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa mal preto zmeniť, aby sa v tejto rozšírenej spolupráci mohlo pokračovať aj po 31. decembri 2014.

(6)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k navrhovanej zmene protokolu 31 k Dohode o EHP, je založená na návrhu rozhodnutia uvedeného výboru pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 23. júna 2015

Za Radu

predseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2015

z…,

ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP, týkajúci sa spolupráce v osobitných oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Je vhodné pokračovať v spolupráci zmluvných strán Dohody o EHP na činnostiach Únie financovaných zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v oblasti budovania, fungovania a rozvoja vnútorného trhu.

(2)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa mal preto zmeniť, aby sa v tejto rozšírenej spolupráci mohlo pokračovať po 31. decembri 2014,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 7 protokolu 31 k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za odsek 9 sa vkladá tento odsek:

„10.   Štáty EZVO sa od 1. januára 2015 podieľajú na činnostiach Únie týkajúcich sa nasledujúcich rozpočtových položiek vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na finančný rok 2015:

rozpočtová položka 02 03 01: ‚Fungovanie a rozvoj vnútorného trhu, osobitne v oblastiach oznamovania, vydávania osvedčení a odvetvovej aproximácie‘,

rozpočtová položka 12 02 01: ‚Budovanie a rozvoj vnútorného trhu‘.“

2.

Slová „odsekoch 5 až 9“ v odsekoch 3 a 4 sa nahrádzajú slovami „odsekoch 5 až 10“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (1).

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci

Spoločného výboru EHP


(1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


Korigendá

27.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 162/103


Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 499/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom zmeny vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktoré sa týka sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

( Úradný vestník Európskej únie L 145 zo 16. mája 2014 )

Na strane 6 v odôvodnení 8:

namiesto:

„S cieľom zabrániť situáciám, keď sa v dôsledku opatrení na predchádzanie krízam a opatrení riadenia kríz v rámci združenia organizácií výrobcov zaznamená nevyrovnané financovanie, by sa na úrovni každej organizácie výrobcov mal vypočítať strop výdavkov na predchádzanie krízam a ich riadeniu v rámci operačných programov združení organizácií výrobcov.“

má byť:

„S cieľom zabrániť situáciám, keď sa v dôsledku opatrení na predchádzanie krízam a opatrení riadenia kríz v rámci združenia organizácií výrobcov zaznamená nevyrovnané financovanie, by sa na úrovni každej členskej organizácie výrobcov mal vypočítať strop výdavkov na predchádzanie krízam a ich riadenie v rámci operačných programov združení organizácií výrobcov.“

Na strane 8 v článku 1 bode 6 v zmenách článku 62 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011:

namiesto:

„5.   Strop výdavkov na predchádzanie krízam a ich riadenie podľa článku 33 ods. 3 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v rámci operačných programov združení organizácií výrobcov sa počíta na úrovni každého člena organizácie výrobcov.“

má byť:

„5.   Strop výdavkov na predchádzanie krízam a ich riadenie podľa článku 33 ods. 3 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v rámci operačných programov združení organizácií výrobcov sa počíta na úrovni každej členskej organizácie výrobcov.“