ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 92

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
8. apríla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/548 zo 7. apríla 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/549 zo 7. apríla 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/550 z 24. marca 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Fränkischer Grünkern (CHOP)]

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/551 z 24. marca 2015, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Miel des Cévennes (CHZO)]

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/552 zo 7. apríla 2015, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1,3-dichlórpropénu, bifenoxu, dimeténamidu-p, prohexadiónu, tolylfluanidu a trifluralínu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/553 zo 7. apríla 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka cerevisan a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

86

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/554 zo 7. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

89

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/555 zo 7. apríla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

91

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/556 zo 7. apríla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

101

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/557 z 31. marca 2015, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Číny v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz živých zvierat koňovitých a spermy, oocytov a embryí koňovitých do Únie [oznámené pod číslom C(2015) 2070]  ( 1 )

107

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/558 z 1. apríla 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2015) 2160]  ( 1 )

109

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

8.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/548

zo 7. apríla 2015,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 359/2011 z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 12. apríla 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 359/2011.

(2)

Rada na základe preskúmania rozhodnutia 2011/235/SZBP (2) dospela k záveru, že reštriktívne opatrenia v uvedenom rozhodnutí by sa mali obnoviť do 13. apríla 2016.

(3)

Rada taktiež dospela k záveru, že záznamy o určitých osobách a jednom subjekte uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 by sa mali aktualizovať.

(4)

Okrem toho už neexistujú dôvody na to, aby dve osoby zostali na zozname osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedenom v I prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011.

(5)

Záznam o jednej osobe, ktorá sa už uvádza v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011, by sa navyše mal vypustiť.

(6)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. apríla 2015

Za Radu

predseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne (Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 51).


PRÍLOHA

1.

Zo zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 359/2011 sa vypúšťajú záznamy o týchto osobách:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2.

Záznamy o nasledovných osobách a subjekte uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 359/2011 sa nahrádzajú týmito záznamami:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

10.

RADAN Ahmad-Reza

miesto nar.: Isfahan (Irán) – dátum nar.: 1963

Riaditeľ centra pre policajné strategické štúdie, do júna 2014 zástupca veliteľa iránskej štátnej polície. Ako zástupca veliteľa iránskej štátnej polície od roku 2008 niesol zodpovednosť za bitie, vraždy a svojvoľné zatýkanie a väznenie demonštrantov zo strany policajných síl.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

miesto nar.: Teherán – dátum nar.: 1963

Zástupca veliteľa IRGC pre spravodajstvo. Do októbra 2009 veliteľ jednotiek Basídž. Sily pod jeho velením za zúčastňovali na masovom bití, vraždách, väznení a mučení pokojných demonštrantov.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Do septembra 2014 predseda sudcovského zboru v Mašhade. Pravdepodobne je v súčasnosti v procese preradenia do inej funkcie. Pojednávania pod jeho dohľadom prebiehali povrchne a bez prístupu verejnosti, bez dodržiavania základných práv obvinených a na základe priznaní získaných vďaka nátlaku alebo mučeniu. Keďže rozsudky o popravách sa vydávali hromadne, pri udeľovaní trestu smrti sa nedodržiavali zásady spravodlivého procesu.

12.4.2011

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

miesto nar.: Najafabad (Irán) – dátum nar.: 1945

Člen zhromaždenia expertov a zástupca najvyššieho vodcu v („centrálnej“) provincii Markazi. Do septembra 2009 iránsky generálny prokurátor, za prezidenta Chatámího minister pre spravodajstvo.

Ako iránsky generálny prokurátor nariaďoval a dohliadal na politické procesy po prvých povolebných protestoch, v ktorých boli obvineným upreté ich práva vrátane práva na advokáta. Nesie zodpovednosť aj za násilnosti v Kahrizaku.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Bývalý sudca, Teheránsky revolučný súd, úsek 26. Mal na starosti prípady osôb väznených v súvislosti s povolebnými krízami a pravidelne sa vyhrážal ich rodinám, aby ich umlčal. Pomáhal pri vydávaní príkazov na vzatie do väzby pre detenčné centrum Kahrizak. V novembri 2014 iránske orgány oficiálne uznali, že zohrával úlohu v súvislosti so smrťou zadržaných osôb.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bývalý sudca, Teheránsky revolučný súd. Zúčastnil sa na procesoch s demonštrantmi. Sudcovský zbor ho vypočúval v súvislosti s vynucovaním priznaní v Kahrizaku. Pomáhal pri vydávaní príkazov na vzatie do väzby na účely zasielania zadržaných osôb do detenčného centra Kahrizak. V novembri 2014 iránske orgány oficiálne uznali, že zohrával úlohu v súvislosti so smrťou zadržaných osôb.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

miesto nar.: Yazd (Irán) – dátum nar.: 1953

Od augusta 2009 teheránsky generálny prokurátor. Jeho úrad obvinil veľký počet demonštrantov vrátane jednotlivcov, ktorí sa v decembri 2009 zúčastnili na protestoch pri príležitosti sviatku Ašura. V septembri 2009 nariadil zavrieť Karrúbího úrad a zatknúť viacero reformných politikov a v júni 2010 zakázal dve reformné politické strany. Jeho úrad obvinil demonštrantov z nenávisti voči bohu (Muharebeh), za ktorý sa udeľuje trest smrti, a osobám, ktorým tento trest hrozí, neumožnil absolvovať riadny proces. Jeho úrad v rámci zásahov proti politickej opozícii vyhľadával a zatýkal aj reformátorov, aktivistov za ľudské práva a príslušníkov médií.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

 

Sudca, predseda Teheránskeho revolučného súdu, úsek 28. Rozhodoval v povolebných veciach. Udelil dlhodobé tresty odňatia slobody na základe nespravodlivých procesov so sociálnymi a politickými aktivistami a žurnalistami, ako aj viacero trestov smrti demonštrantom a sociálnym a politickým aktivistom.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

miesto nar.: Ejiyeh – dátum nar.: okolo 1956

Iránsky generálny prokurátor od septembra 2009 a hovorca sudcovského zboru a počas volieb v roku 2009 minister pre spravodajstvo. Keď bol počas volieb v roku 2009 ministrom pre spravodajstvo, spravodajský agenti pod jeho velením niesli zodpovednosť za väznenie a mučenie stoviek aktivistov, žurnalistov, disidentov a reformných politikov a vynucovali od nich pod nátlakom falošné priznania. Okrem toho boli politické osobnosti nútené k falošným priznaniam počas neznesiteľného vypočúvania, ktoré zahŕňalo mučenie, násilie, vydieranie a zastrašovanie rodinných príslušníkov.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

miesto nar.: Meybod, Yazd (Irán) – dátum nar.: 1967

Do augusta 2009 teheránsky generálny prokurátor.

Ako teheránsky generálny prokurátor vydal všeobecný príkaz, ktorý sa použil na zadržanie stoviek aktivistov, novinárov a študentov. V januári 2010 parlamentné vyšetrovanie ukázalo, že je priamo zodpovedný za zadržanie troch väzňov, ktorí následne zomreli vo väzbe. V auguste 2010 bol zbavený funkcie na základe vyšetrovania iránskej justície zameraného na jeho úlohu v súvislosti so smrťou troch mužov zadržaných po voľbách na jeho príkaz. V novembri 2014 iránske orgány oficiálne uznali, že zohrával úlohu v súvislosti so smrťou zadržaných osôb.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Sudca, Teheránsky revolučný súd, úsek 26. Má na starosti povolebné prípady, udelil tresty dlhodobého odňatia slobody na základe nespravodlivých procesov s aktivistami za ľudské práva, ako aj viacero trestov smrti demonštrantom.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Sudca na Najvyššieho súdu. Bývalý predsedajúci sudca, Mašhadský revolučný súd. Pojednávania pod jeho dohľadom prebiehali povrchne a bez prístupu verejnosti, bez dodržiavania základných práv obvinených. Keďže rozsudky o popravách sa vydávali hromadne, pri udeľovaní trestu smrti sa nedodržiavali zásady spravodlivého procesu.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Predseda teheránskeho sudcovského zboru. Bývalý predseda Organizácie iránskych väzníc. V tejto funkcii pomáhal pri hromadnom zadržiavaní politických demonštrantov a zakrývaní násilia vo väzenskom systéme.

12.4.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Generálny riaditeľ iránskeho centra pre boj proti narkotikám. Bývalý veliteľ teheránskej polície. Pod jeho vedením bol policajný zbor zodpovedný za vyvíjanie mimosúdneho nátlaku na podozrivých počas zatýkania a vyšetrovacej väzby. Okrem toho sa teheránska polícia v júni 2009 podieľala na zásahu v internátoch Teheránskej univerzity, počas ktorého podľa iránskej majlisskej komisie zranila polícia a basídžske milície viac ako 100 študentov.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Od apríla 2014 poradca disciplinárneho súdu pre sudcov. Bývalý predseda teheránskeho sudcovského zboru. Ako predseda teheránskeho sudcovského zboru zodpovedá za porušovanie ľudských práv, svojvoľné zatýkanie, odopieranie práv väzňom a zvýšenie počtu popráv.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Poradca sudcovského zboru v Iráne. Do roku 2012 prokurátor v Šíráze. Zodpovedal za nadmerné a zvyšujúce sa využívanie trestu smrti tým, že vydal desiatky rozhodnutí o odsúdení na trest smrti. Prokurátor vo veci bombardovania v Šíráze v roku 2008, ktorý režim využil na odsúdenie viacerých svojich odporcov na trest smrti.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Zástupca prokurátora v Isfahane. Podieľal sa na súdnych konaniach, v rámci ktorých sa obvineným odoprel spravodlivý proces – ako napr. v prípade Abdulaha Fathiho, ktorý bol v máji 2011 popravený po tom, čo Habibi počas súdneho konania v marci 2010 ignoroval jeho právo na vypočutie, ako aj problémy súvisiace s duševným zdravím. Je preto spoluzodpovedný za vážne porušovanie práva na riadny proces, čím prispel k nadmernému a zvyšujúcemu sa využívaniu trestu smrti a k prudkému nárastu počtu popráv od začiatku roka 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

miesto nar.: Ispahan – dátum nar.: 1956

Zástupca veliteľa ozbrojených síl, zohrával kľúčovú úlohu pri zastrašovaní a vyhrážaní sa „nepriateľom“ Iránu a pri bombardovaní kurdských obcí v Iraku. Bývalý veliteľ sarollahského zboru iránskych Revolučných gárd (IRGC) v Teheráne a bývalý veliteľ basídžských síl, zohrával ústrednú úlohu v povolebnom zásahu proti demonštrantom.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Prokurátor v Tabrize. Bol zapojený do prípadu Sakineh Mohammadi-Ashtianiovej a je spoluzodpovedný za závažné porušovanie práva na riadny proces.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias: MAHSULI, Sadeq)

miesto nar.: Oroumieh (Irán) – dátum nar.: 1959/60

Poradca bývalého prezidenta a súčasného člena Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov Mahmúda Ahmadínedžáda a člen tzv. Frontu vytrvalosti. Minister sociálnych vecí a sociálneho zabezpečenia v období rokov 2009 až 2011. Minister vnútra do augusta 2009. Ako minister vnútra mal právomoc nad všetkými policajnými silami, bezpečnostnými agentmi ministerstva vnútra a neuniformovanými agentmi. Tieto sily boli pod jeho velením zodpovedné za útoky na internáty Teheránskej univerzity 14. júna 2009 a mučenie študentov v suteréne ministerstva (známe štvrté podzemné podlažie). Ďalší demonštranti boli vážne týraní v detenčnom centre Kahrizak, ktoré riadila polícia pod velením Mahsouliho.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Prokurátor v Kermasnšahu. Zohral úlohu pri prudkom náraste odsúdení na trest smrti v Iráne vrátane trestného stíhania v prípadoch siedmich väzňov usvedčených z obchodovania s drogami, ktorí boli obesení v ten istý deň 3. januára 2010 v hlavnom väzení Kermanšahu.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

miesto nar.: Selseleh (Irán) – dátum nar.: 1964

Člen výboru národnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Poslanec parlamentu za provinciu Lorestan. Člen parlamentného výboru pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Do roku 2012 riaditeľ väznice Evin. Vo väznici Evin dochádzalo pod jeho vedením bežne k mučeniu. V bloku 209 boli zadržiavaní mnohí aktivisti za pokojné protivládne aktivity.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

 

Poslanec iránskeho parlamentu. Do septembra 2010 generálny guvernér („Farmandar“) provincie Teherán, zodpovedný za zásah policajných síl a teda potláčanie demonštrácií.

Za úlohu, ktorú zohral v represiách po voľbách, dostal v decembri 2010 ocenenie.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)

miesto nar.: Shahr Kord-Isfahan – dátum narodenia: 1959

Predseda teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť. Bývalý generálny guvernér Teheránskej provincie za IRGC.

V rámci výkonu funkcie guvernéra a vedúceho teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť nesie celkovú zodpovednosť za všetky represívne aktivity IRGC v Teheránskej provincii vrátane zákrokov počas politických protestov od júna 2009.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Sudca na trestnom súde Teheránskej provincie. Bývalý sudca prvej komory súdu v Evine. Viedol viaceré súdne procesy s demonštrantmi, konkrétne s Abdulom-Rezom Ghanbarim, učiteľom zadržaným v januári 2010 a odsúdeným k trestu smrti za jeho politickú činnosť. Vo väznici v Evine bol zriadený súd prvého stupňa, čo Jafari Dolatabadi v marci 2010 uvítal. V tejto väznici väznia niektorých obžalovaných, s ktorými sa zle zaobchádza a ktorí sú nútení k nepravdivým výpovediam.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

miesto nar.: Mashad (Irán) – dátum nar.: 1952

Zástupca generálneho prokurátora zodpovedný za politické a bezpečnostné otázky. V rokoch 2009 až 2013 minister spravodlivosti.

Počas výkonu jeho funkcie ministra spravodlivosti podmienky vo väzniciach v Iráne klesli výrazne pod akceptované medzinárodné normy a rozmohlo sa zlé zaobchádzanie s väzňami. Okrem toho zohrával kľúčovú úlohu v zastrašovaní a prenasledovaní iránskej diaspóry tým, že informoval o zriadení špeciálneho súdu, ktorý bude príslušný pre konania s Iráncami v zahraničí. Pod jeho vedením došlo aj k prudkému nárastu počtu popráv v Iráne vrátane tajných popráv, ktoré vláda neoznámila, a popráv za trestné činy súvisiace s drogami.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

miesto nar.: Rafsanjan, Kerman – dátum nar.: 1961

Poradca bývalého prezidenta a súčasného člena Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov Mahmúda Ahmadínedžáda. Bývalý minister kultúry a islamskej cesty (2009 – 2013). Ako bývalý príslušník IRGC je spoluzodpovedný za represie voči novinárom.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

miesto nar.: Isfahán (Irán) – dátum nar.: 1956

Riaditeľ organizácie pre publikácie o úlohe duchovných vo vojne. Bývalý minister pre spravodajstvo (2009 – 2013).

Ministerstvo pre spravodajstvo pokračovalo pod jeho vedením v praktikách rozsiahleho svojvoľného zadržiavania a prenasledovania demonštrantov a disidentov. Ministerstvo pre spravodajstvo spravuje blok 209 väznice Evin, kde sú za pokojné aktivity namierené proti vláde zadržiavaní mnohí aktivisti. Vyšetrovatelia z ministerstva pre spravodajstvo podrobovali väzňov z bloku 209 bitiu a duševnému a sexuálnemu zneužívaniu.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

miesto nar.: Dezful (Irán) – dátum nar.: 22. júl 1959

Do novembra 2014 riaditeľ vysielacej spoločnosti Iránskej republiky – IRIB). Pravdepodobne je v súčasnosti v procese preradenia do inej funkcie. V rámci svojho pôsobenia v IRIB bol zodpovedný za všetky programové rozhodnutia. IRIB vysielala vynútené priznania zadržiavaných osôb a sériu zinscenovaných procesov v auguste 2009 a decembri 2011. Tieto sú jednoznačným porušením medzinárodných ustanovení o spravodlivom konaní a práve na spravodlivé konanie.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

miesto nar.: Isfahán (Irán) – dátum nar.: 1957

Člen teheránskej mestskej rady. Bývalý minister informácií a komunikácie (2009 – 2012).

Ako minister informácií bol jedným z najvyšších predstaviteľov zodpovedných za cenzúru a kontrolu internetu, ako aj za všetky druhy komunikácie (najmä mobilné telefóny). Počas výsluchov politických väzňov vyšetrovatelia používajú ich osobné údaje, e-mailové adresy a komunikáciu. Po prezidentských voľbách v roku 2009 boli pri viacerých príležitostiach a počas pouličných demonštrácií prerušené mobilné telekomunikačné siete vrátane zasielania SMS, príjem signálu satelitných televízií bol rušený a pripojenie k internetu bolo na niektorých miestach prerušené alebo aspoň spomalené.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Ako plukovník polície pre technológie a komunikácie vyhlásil nábor vládnych hackerov s cieľom lepšie kontrolovať informácie na internete a na účely poškodzovania „škodlivých“ stránok.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

miesto nar.: Najaf (Irak) – dátum nar.: 1960 alebo august 1961

Predseda sudcovského zboru. Predseda sudcovského zboru musí schváliť každú „qisas“ (pomstu) a trest za „hodoud“ (trestné činy proti Bohu) a „ta'zirat“ (trestné činy proti štátu) a podpísať ich. To zahŕňa tresty smrti, bičovania a amputácie. V tejto súvislosti osobne podpísal viaceré rozsudky odsudzujúce na trest smrti, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými normami, vrátane ukameňovania, popráv obesením, popráv mladistvých a verejných popráv, ako bola poprava väzňov obesením z mosta pred niekoľkými tisícami ľudí.

Umožnil tiež uloženie telesných trestov, ako napríklad amputácie a nakvapkanie kyseliny do očí odsúdených. Odkedy Sadeq Larijani nastúpil do funkcie, podstatne vzrástol počet svojvoľných zatknutí politických väzňov, obhajcov ľudských práv a príslušníkov menšín. Od roku 2009 prudko narástol aj počet popráv. Sadeq Larijani je tiež zodpovedný za systematické porušovanie práva na spravodlivé konanie v iránskom súdnictve.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Ako člen užšieho okruhu okolo najvyššieho vodcu je jedným z tých, ktorí sú zodpovední za určovanie opatrení na potláčanie protestov, ktoré sa uplatňujú od roku 2009, a je v spojení s osobami zodpovednými za potláčanie protestov.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

miesto nar.: Dezful (Irán) – dátum nar.: 1954

Generálny tajomník Svetovej nadácie pre holokaust, ktorá vznikla na medzinárodnej konferencii o preskúmaní celkového obrazu o holokauste v roku 2006, za ktorej organizáciu zodpovedal Ramin v mene iránskej vlády. Ako podpredseda vlády pre tlač bol do decembra 2013 hlavnou zodpovednou osobou za cenzúru a priamo zodpovedný za zavretie viacerých pro-reformných novín (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh, atď.) a nezávislého zväzu novinárov, ako aj za zastrašovanie alebo zatýkanie novinárov.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

miesto nar.: Meibod (Irán) – dátum nar.: 1967

Starosta druhého najväčšieho mesta Iránu Mašhad, v ktorom pravidelne dochádza k verejným popravám. Bývalý námestník ministra vnútra pre politické záležitosti. Zodpovedal za riadenie útlaku osôb, ktoré vystupovali na obhajobu svojich legitímnych práv vrátane slobody prejavu. Neskôr vymenovaný za predsedu iránskej volebnej komisie pre parlamentné voľby v roku 2012 a prezidentské voľby v roku 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Prokurátor v Karaji. Zodpovedný za hrubé porušovanie ľudských práv vrátane súdnych procesov, v ktorých sa udelil trest smrti. Počas výkonu jeho funkcie prokurátora došlo v regióne Karaj k veľkému počtu popráv.

23.3.2012

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Prokurátor. Zodpovedný za hrubé porušovanie ľudských práv vrátane účasti na poprave mladistvého.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Riaditeľ pre bezpečnosť na ministerstve obrany. Do marca 2012 riaditeľ pre ochranu a bezpečnosť v rámci IRGC. Do októbra 2009 veliteľ spravodajskej služby IRGC. Zapojený do potláčania slobody prejavu, okrem iného svojim prepojením s osobami zodpovednými za zatýkanie blogerov/novinárov v roku 2004, a údajne zapojený so potláčania protestov po voľbách v roku 2009.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

dátum nar.: 1967

Poradca disciplinárneho súdu pre sudcov od roku 2012. Člen „výboru na určovanie trestného webového obsahu“, orgánu zodpovedného za cenzúru webových lokalít a sociálnych médií. Od roku 2007 do roku 2012 riaditeľ špeciálneho útvaru na stíhanie počítačovej trestnej činnosti. Zodpovedný za potláčanie slobody prejavu, a to aj prostredníctvom zatýkania, zadržiavania a stíhania blogerov a novinárov. Osoby zatknuté na základe podozrenia z počítačovej trestnej činnosti boli vystavované zlému zaobchádzaniu a nespravodlivému súdnemu procesu.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Sudca všeobecného súdu severného Teheránu. Bývalý dozorný úradník prokuratúry v Teheráne. Zástupca vedúceho úradu pre väzenské záležitosti Teheránskej provincie. Do roku 2013 zástupca prokurátora v Teheráne. Viedol stredisko vyšetrovania v Evine. Zodpovedný za odopieranie práv obhajcov ľudských práv a politických väzňov vrátane práva na návštevy a iných práv väzňov.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Riaditeľ väznice Evin, vymenovaný v polovici roku 2012. Po jeho vymenovaní sa podmienky vo väznici zhoršili a v správach sa začalo spomínať zintenzívnenie zlého zaobchádzania s väzňami. V októbri 2012 deväť väzenkýň vyhlásilo protestnú hladovku na protest proti porušovaniu ich práv a násilnému zaobchádzaniu zo strany dozorcov.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Sudca revolučného súdu v Ahwaze, úsek 4, ktorý na smrť odsúdil týchto štyroch arabských politických väzňov: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (traja bratia) a Ali Sharifi. Zatkli ich, mučili a obesili bez toho, aby sa dodržali zásady riadneho procesu. Tieto prípady, ako i absencia riadneho procesu sa spomínali v správe osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva v Iráne z 13. septembra 2012 a v správe generálneho tajomníka OSN o Iráne z 22. augusta 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Sudca revolučného súdu v Ahwaze, úsek 2, ktorý 17. marca 2012 na smrť odsúdil za „činnosť namierenú proti národnej bezpečnosti“ a „nepriateľstvo voči Bohu“ týchto päť Arabov z oblasti Ahwaz: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka. Najvyšší súd Iránu tieto rozsudky potvrdil 9. januára 2013. Týchto päť mužov držali rok vo väzbe bez obvinenia, mučili ich a odsúdili bez riadneho procesu.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias: Haj-agha Sarafraz)

Dátum narodenia: pribl. 1963 – miesto narodenia: Teherán – bydlisko: Teherán – pracovisko: centrála IRIB a PressTV, Teherán

Riaditeľ vysielacej spoločnosti Iránskej republiky – IRIB. Bývalý riaditeľ svetovej služby IRIB a Press TV, zodpovedný za všetky programové rozhodnutia. Úzko spätý s aparátom štátnej bezpečnosti. Pod jeho vedením Press TV a IRIB spolupracovali s iránskymi bezpečnostnými službami a prokurátormi na vysielaní vynútených priznaní väzňov vrátane priznania iránsko-kanadského novinára a filmára Maziara Bahariho v týždenníku „Iran Today“. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM udelil Press TV v Spojenom kráľovstve pokutu 100 000 GPB za to, že v roku 2011 odvysielala Bahariho priznanie, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení. Safaraz sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Prokurátor provincie Mazandaran, zodpovedný za nelegálne zatýkanie a porušovanie práv osôb vyznávajúcich bahájsku vieru, a to od počiatočného zatknutia až po ich zadržiavanie v samoväzbe v detenčnom centre spravodajských služieb. Zdokumentovalo sa šesť konkrétnych prípadov, keď sa porušili zásady riadneho procesu. Jafari stíhal prípady, ktoré vyústili do mnohých popráv vrátane verejných popráv.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Sudca revolučného súdu v Tabrize, úsek 1. Zodpovedný za vysoké tresty pre novinárov, príslušníkov etnickej menšiny Azeri a aktivistov za práva robotníkov; obvinil ich zo špionáže, prečinov voči národnej bezpečnosti, propagandy proti iránskemu režimu a urážky iránskeho vodcu. V jeho rozsudkoch sa často nerešpektovali zásady riadneho procesu a zadržané osoby boli prinútené urobiť falošné priznania. Známy prípad sa týkal 20 dobrovoľných humanitárnych pracovníkov, ktorých odsúdil na trest odňatia slobody za to, že sa po zemetrasení v Iráne v auguste 2012, pokúšali pomáhať obetiam. Podľa rozhodnutia súdu boli títo dobrovoľníci vinní z „kolektívnej spolupráce a konšpirácie s cieľom spáchať zločiny voči národnej bezpečnosti“.

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Náčelník revolučnej prokuratúry v Širáze. Zodpovedný za nelegálne zatýkanie politických aktivistov, novinárov, obhajcov ľudských práv, vyznavačov bahájskej viery a väzňov svedomia a za zlé zaobchádzanie s nimi: boli vystavení zastrašovaniu, mučeniu, výsluchom a odoprel sa im prístup k právnemu zástupcovi ako i riadny proces. Musavi-Tabar podpisoval súdne príkazy v smutne známom detenčnom centre č. 100 (mužské väzenie) a to aj vrátane príkazu zadržiavať Rahu Sabet, vyznavačku bahájskej viery, tri roky v samoväzbe.

12.3.2013

Subjekty

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Centrum pre vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti (alias: Úrad pre počítačovú kriminalitu alebo počítačová polícia)

Miesto: Teherán, Irán webová lokalita: http://www.cyberpolice.ir

Iránska počítačová polícia, založená v januári 2011, je jednotka polície Islamskej iránskej republiky, na čele ktorej stojí Esmail Ahmadi-Moqaddam (zaradený na zoznam). Ahmadi-Moqaddam zdôraznil, že počítačová polícia bude bojovať s kontrarevolučnými a disidentskými skupinami, ktoré v roku 2009 využili internetové sociálne siete na rozpútanie protestov proti znovuzvoleniu prezidenta Mahmúda Ahmadinedžáda. V januári 2012 počítačová polícia vydala nové smernice pre internetové kaviarne, podľa ktorých používatelia musia poskytnúť osobné informácie, ktoré majitelia kaviarní budú uchovávať šesť mesiacov, ako aj záznamy o webových stránkach, ktoré navštívili. Podľa týchto pravidiel musia tiež majitelia kaviarní nainštalovať uzavretý kamerový systém (CCTV) a získané záznamy uchovávať šesť mesiacov.

Podľa týchto nových pravidiel môžu orgány získať záznamy, pomocou ktorých vystopujú aktivistov, či kohokoľvek, koho považujú za hrozbu národnej bezpečnosti. V júni 2012 iránske médiá oznámili, že počítačová polícia začne kroky na boj proti virtuálnym súkromným sieťam (VPNs). Počítačová polícia 30. októbra 2012 zatkla blogera Sattara Beheshtiho bez zatykača za „činnosť proti národnej bezpečnosti na sociálnych sieťach a Facebooku.“ Behesti vo svojom blogu kritizoval iránsku vládu. Behestiho našli mŕtveho v jeho cele 3. novembra 2012 a predpokladá sa, že ho príslušníci počítačovej polície umučili na smrť.

 


8.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/549

zo 7. apríla 2015,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (1), a najmä na jeho článok 46 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 23. marca 2012 prijala nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012.

(2)

Všeobecný súd Európskej únie rozsudkom z 22. januára 2015 v spojených veciach T-420/11 a T-56/12 zrušil rozhodnutia Rady 2011/299/SZBP (2) a 2011/783/SZBP (3), pokiaľ sú tieto subjekty na zozname osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedenom v prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. a Kish Shipping Line Manning Co.

(3)

Na základe nových odôvodnení by sa 32 z týchto subjektov malo opätovne zaradiť na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(4)

Všeobecný súd Európskej únie rozsudkom z 22. januára 2015 vo veci T-176/12 zrušil rozhodnutie Rady 2012/35/SZBP (4) o zaradení Bank Tejarat na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012.

(5)

Bank Tejarat by sa základe nového odôvodnenia mala opätovne zaradiť na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 267/2012 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. apríla 2015

Za Radu

predseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 2011/299/SZBP z 23. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2011, s. 65).

(3)  Rozhodnutie Rady 2011/783/SZBP z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 71).

(4)  Rozhodnutie Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2012, s. 22).


PRÍLOHA

1.

Na zoznam uvedený v časti I prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012 sa zaraďuje subjekt uvedený nižšie:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických rakiet a osoby a subjekty poskytujúce podporu iránskej vláde

B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

105.

Bank Tejarat

Poštová adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 – 5416, Teherán; Tel. č.: 88826690; Tlx.: 226641 TJTA IR.; Fax: 88893641; Webová lokalita: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat poskytuje významnú podporu iránskej vláde tak, že jej ponúka finančné zdroje a finančné služby pre ropné a plynárenské rozvojové projekty. Ropný a plynárenský sektor je pre iránsku vládu významným zdrojom financovania, pričom dcérske spoločnosti subjektov vo vlastníctve a pod kontrolou iránskej vlády realizujú viacero projektov financovaných zo strany Bank Tejarat. Okrem toho Bank Tejarat je naďalej čiastočne vlastnená a úzko spojená s iránskou vládou, ktorá je preto schopná ovplyvňovať rozhodnutia Bank Tejarat vrátane účasti na financovaní projektov, ktorým iránska vláda prisudzuje vysokú prioritu.

Okrem toho, keďže Banka Tejarat poskytuje finančné prostriedky na rôzne projekty ťažby a rafinácie ropy, ktoré si nevyhnutne vyžadujú získavanie kľúčových zariadení a technológií, ktorých dodávka na použitie v Iráne je zakázaná, Bank Tejarat možno označiť za účastníka obstarávania zakázaného tovaru a technológií.

8.4.2015

2.

Na zoznam uvedený v časti III prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 267/2012 sa zaraďujú subjekty uvedené nižšie:

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB92501 (Nemecko), vydaný 4. januára 2005

Holdingová spoločnosť IRISL so sídlom v Nemecku, ktorá je vo vlastníctve a pod kontrolou IRISL.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB94311 (Nemecko), vydaný 21. júla 2005

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

5a.

First Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102601 (Nemecko), vydaný 19. septembra 2005; IMO č. 9349576

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB94312 (Nemecko), vydaný 21. júla 2005

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

6a.

Second Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102502 (Nemecko), vydaný 24. augusta 2005; IMO č.: 9349588.

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB94313 (Nemecko), vydaný 21. júla 2005

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

7a.

Third Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102520 (Nemecko), vydaný 29. augusta 2005; IMO č. 9349590

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB94314 (Nemecko), vydaný 21. júla 2005

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

8a.

Fourth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102600 (Nemecko), vydaný 19. septembra 2005;

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB94315 (Nemecko), vydaný 21. júla 2005.

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

9a.

Fifth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102599 (Nemecko), vydaný 19. septembra 2005; IMO č.: 9349667

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB94316 (Nemecko), vydaný 21. júla 2005

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

10a.

Sixth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102501 (Nemecko), vydaný 24. augusta 2005; IMO č.: 9349679

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB94829 (Nemecko), vydaný 19. septembra 2005

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

11a.

Seventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102655 (Nemecko), vydaný 26. septembra 2005; IMO č.: 9165786

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB94633 (Nemecko), vydaný 24. augusta 2005

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

12a.

Eighth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102533 (Nemecko), vydaný 1. septembra 2005; IMO č.: 9165803

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB94698 (Nemecko), vydaný 9. septembra 2005

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

13a.

Ninth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102565 (Nemecko), vydaný 15. septembra 2005; IMO č.: 9165798

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

14a.

Tenth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102679 (Nemecko), vydaný 27. septembra 2005; IMO č.: 9165815

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB94632 (Nemecko), vydaný 24. augusta 2005

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

15a.

Eleventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102544 (Nemecko), vydaný 9. septembra 2005; IMO č. 9209324

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRB94573 (Nemecko), vydaný 18. augusta 2005

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

16a.

Twelfth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko; registračný dokument spoločnosti: HRA102506 (Nemecko), vydaný 25. augusta 2005;

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Nemecko

Vo vlastníctve IRISL prostredníctvom Ocean Capital Administration GmbH, ktorá je holdingovou spoločnosťou IRISL.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teherán, Irán

IRISL Maritime Training Institute je vo vlastníctve a pod kontrolou IRISL, ktorá vlastní 90 % akcií spoločnosti a ktorej zástupca je podpredsedom jej predstavenstva. Podieľa sa na odbornej príprave zamestnancov IRISL.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teherán, Irán

Kheibar Co. je vo vlastníctve a pod kontrolou IRISL, ktorá vlastní 81 % akcií spoločnosti a ktorej zástupca je členom jej predstavenstva. Poskytuje náhradné diely plavidiel.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island, Irán.

Kish Shipping Line Manning Co. je vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL. Podieľa sa na nábore a riadení zamestnancov IRISL.

8.4.2015


8.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/550

z 24. marca 2015,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Fränkischer Grünkern (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Nemecka o zápis názvu „Fränkischer Grünkern“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Fränkischer Grünkern“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Fränkischer Grünkern“ (CHOP) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 410, 18.11.2014, s. 12.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


8.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/551

z 24. marca 2015,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Miel des Cévennes (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Francúzska o zápis názvu „Miel des Cévennes“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Miel des Cévennes“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Miel des Cévennes“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.4. Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla atď.) podľa prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 412, 19.11.2014, s. 4.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


8.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/20


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/552

zo 7. apríla 2015,

ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1,3-dichlórpropénu, bifenoxu, dimeténamidu-p, prohexadiónu, tolylfluanidu a trifluralínu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a), článok 18 ods. 1 písm. b) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí dimeténamidu-p a prohexadiónu (maximum residue levels, MRL) sa stanovili v prílohe II a v časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. MRL v prípade 1,3-dichlórpropénu a bifenoxu sa stanovili v časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu. MRL tolylfluanidu a trifluralínu sa stanovili v prílohe V k uvedenému nariadeniu.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2011/36/EÚ (2) sa stanovilo nezaradenie 1,3-dichlórpropénu do prílohy I k smernici 91/414/EHS (3). Všetky existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky 1,3-dichlórpropénu boli zrušené. Preto by sa v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 14 ods. 1 mali MRL stanovené pre uvedenú účinnú látku v prílohe III vypustiť. Nemalo by sa to týkať MRL zodpovedajúcim CXL na základe použití v tretích krajinách za predpokladu, že sú prijateľné z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov. Takisto by sa to nemalo vzťahovať na prípady, keď boli MRL špecificky stanovené ako dovozné tolerancie.

(3)

V prípade bifenoxu Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) predložil odôvodnené stanovisko k súčasným MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (4). V prípade zŕn jačmeňa, zŕn ovsa, zŕn raže a zŕn pšenice odporučil znížiť MRL. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade slnečnicových semien a semien repky, niektoré informácie nie sú k dispozícii, a preto je potrebné ďalšie posúdenie odborníkmi na riadenie rizík. Keďže spotrebiteľom nehrozí žiadne riziko, MRL by sa v prípade týchto produktov mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na súčasnej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Uvedené MRL sa preskúmajú a pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade ošípaných (mäso, tuk, pečeň a obličky), hovädzieho dobytka (mäso, tuk, pečeň a obličky), oviec (mäso, tuk, pečeň a obličky), kôz (mäso, tuk, pečeň a obličky) a mlieka (dobytok, ovce, kozy), nie sú k dispozícii žiadne informácie, a preto je potrebné ďalšie posúdenie odborníkmi na riadenie rizík. MRL v prípade týchto komodít by sa mali stanoviť na úrovni špecifického limitu určenia alebo na úrovni štandardnej MRL podľa článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(4)

V prípade dimeténamidu-p predložil úrad v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 12 ods. 1 odôvodnené stanovisko k súčasným MRL (5). Navrhol zmeniť vymedzenie rezíduí. Odporučil znížiť MRL v prípade arašidov, slnečnicových semien, semien repky, sójových bôbov, semien tekvice obrovskej a cukrovej repy (koreňa). Pri ostatných produktoch odporučil zachovať existujúce MRL. Dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade cibule jarnej, šalátu a byliniek, niektoré informácie nie sú k dispozícii a je potrebné ďalšie posúdenie odborníkmi na riadenie rizík. Keďže spotrebiteľom nehrozí nijaké riziko, MRL v prípade uvedených produktov by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na súčasnej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Uvedené MRL sa preskúmajú a pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné do dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(5)

V prípade prohexadiónu predložil úrad v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 12 ods. 1 odôvodnené stanovisko k súčasným MRL (6). Odporučil znížiť MRL v prípade stolového a muštového hrozna, jahôd, krovitých ovocných druhov, iného bobuľového a drobného ovocia, jačmeňa, pšenice, chmeľu, ošípaných (mäso, tuk, pečeň a obličky), hovädzieho dobytka (mäso, tuk, pečeň a obličky), oviec (mäso, tuk, pečeň a obličky) a kôz (mäso, tuk, pečeň a obličky). Pri ostatných produktoch odporučil súčasné MRL zvýšiť alebo zachovať.

(6)

Smernicou Komisie 2010/20/EÚ (7) sa stanovilo vyradenie tolylfluanidu z prílohy I k smernici 91/414/EHS. Všetky existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tolylfluanidu boli zrušené.

(7)

V prípade tolylfluanidu predložil úrad v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 odôvodnené stanovisko k súčasným MRL (8). Navrhol zmeniť vymedzenie rezíduí. Dospel k záveru, že je potrebné ďalšie posúdenie odborníkmi na riadenie rizík. So zreteľom na súčasné vedecké a technické poznatky by sa MRL mali stanoviť na úrovni špecifického limitu určenia alebo štandardnej MRL v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(8)

Rozhodnutím Komisie 2010/355/EÚ (9) sa stanovilo nezaradenie trifluralínu do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Všetky existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky trifluralín boli zrušené.

(9)

V prípade trifluralínu predložil úrad v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 odôvodnené stanovisko k súčasným MRL (10). So zreteľom na súčasné vedecké a technické poznatky by sa MRL v prípade uvedených produktov mali stanoviť na úrovni špecifického limitu určenia alebo štandardnej MRL v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(10)

Pokiaľ ide o produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu, v prípade ktorých neboli na úrovni Únie oznámené náležité povolenia ani dovozné tolerancie, ani pre ne neboli k dispozícii CXL, úrad dospel k záveru, že je potrebné ďalšie posúdenie zo strany pracovníkov poverených riadením rizík. So zreteľom na súčasné vedecké a technické poznatky by sa MRL v prípade uvedených produktov mali stanoviť na úrovni špecifického limitu určenia alebo štandardnej MRL v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(11)

Komisia sa radila s referenčnými laboratóriami Európskej únie pre rezíduá pesticídov o potrebe upraviť určité limity určenia. Pri viacerých látkach uvedené laboratóriá uznali, že v prípade určitých komodít si technický rozvoj vyžaduje určenie špecifických limitov určenia.

(12)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s ohľadom na faktory relevantné pre predmetnú záležitosť spĺňajú príslušné úpravy MRL požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(13)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

S cieľom umožniť bežné obchodovanie s produktmi, ich spracovanie a spotrebu by sa v tomto nariadení malo stanoviť prechodné obdobie pre produkty, ktoré boli vyrobené v súlade s právnymi predpismi pred úpravou MRL a v prípade ktorých je na základe informácií potvrdené zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

(15)

Predtým, ako upravené MRL nadobudnú platnosť, by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré z úprav MRL vyplynú.

(16)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky boli zohľadnené.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 sa v znení pred zmenou týmto nariadením naďalej uplatňuje na produkty, ktoré boli vyrobené v súlade s právnymi predpismi pred 28. aprílom 2015.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 28. októbra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. apríla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2011/36/EÚ z 20. januára 2011 o nezaradení 1,3-dichlórpropénu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2011, s. 42).

(3)  Smernica Rady z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1)

(4)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) pre bifenox podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013;11(4):3215. [36 s].

(5)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) pre dimeténamid-p podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013;11(4):3216. [53 s].

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Preskúmanie súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) pre prohexadión podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005). Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013;11(4):3192. [36 s].

(7)  Smernica Komisie 2010/20/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS na účely vyradenia tolylfluanidu ako účinnej látky a odňatia povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce uvedenú látku (Ú. v. EÚ L 60, 10.3.2010, s. 20).

(8)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) pre tolylfluanid podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013;11(7):3300. [37 s].

(9)  Rozhodnutie Komisie 2010/355/EÚ z 25. júna 2010 o nezaradení trifluralínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 160, 26.6.2010, s. 30).

(10)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu súčasných maximálnych hladín rezíduí (MRL) pre trifluralín podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013;11(4):3193. [16 s].


PRÍLOHA

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

Príloha II sa mení takto:

a)

Stĺpce týkajúce sa dimeténamidu-p a prohexadiónu sa nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Dimeténamid vrátane iných izomérových zmesí vrátane dimeténamidu-p (suma izomérov)

Prohexadión (prohexadión a jeho soli vyjadrené ako prohexadión)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

0,01 (1)

 

0110000

i)

citrusové plody

 

0,01  (1)

0110010

grapefruity [odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy]

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

 

0110030

citróny [plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

 

0110040

limety

 

 

0110050

mandarínky [klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata × sinensis)]

 

 

0110990

iné

 

 

0120000

ii)

orechy stromové

 

0,01  (1)

0120010

mandle

 

 

0120020

para orechy

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

0120990

iné

 

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

 

0,1

0130010

jablká [plody jablone nízkej (crab apple)]

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

0130030

dule

 

 

0130040

mišpuľa

 

 

0130050

mišpuľník japonský

 

 

0130990

iné

 

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

 

0,01  (1)

0140010

marhule

 

 

0140020

čerešne (čerešne a višne)

 

 

0140030

broskyne (nektárinky a podobné hybridy)

 

 

0140040

slivky [odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus)]

 

 

0140990

iné

 

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

0,01  (1)

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

 

0151010

stolové hrozno

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

0152000

b)

jahody

 

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

 

0153010

ostružiny

 

 

0153020

ostružinové maliny [loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus × idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus]

 

 

0153030

maliny [ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

 

 

0153990

iné

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedok)

 

 

0154020

brusnice [brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V. vitis-idaea)]

 

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes)

 

 

0154050

šípky

 

 

0154060

moruše (bobule rodu Arbutus)

 

 

0154070

azarole [plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta)]

 

 

0154080

plody bazy čiernej [plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi]

 

 

0154990

iné

 

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

 

0,01  (1)

0161000

a)

s jedlou šupou

 

 

0161010

datle

 

 

0161020

figy

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

0161040

kumkváty [kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

 

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

 

0161060

persimon

 

 

0161070

jambolan (java plum) [jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora)]

 

 

0161990

iné

 

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

0162010

kivi

 

 

0162020

dvojslivka –liči [pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak]

 

 

0162030

mučenka jedlá

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

 

0162050

kainito (star apple)

 

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) [čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey]

 

 

0162990

iné

 

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

0163010

avokádo

 

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana)

 

 

0163030

mango

 

 

0163040

papája

 

 

0163050

granátové jablko

 

 

0163060

cherimoya [sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae]

 

 

0163070

guava [hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus)]

 

 

0163080

ananás

 

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

 

0163100

durian

 

 

0163110

guanabana (soursop)

 

 

0163990

iné

 

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

0,01 (1)

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

 

0,01  (1)

0211000

a)

zemiaky

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen, eddoe/japonské taro, tannia)

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

0212030

jam [jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky]

 

 

0212040

tapioka

 

 

0212990

iné

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

0213010

repa cviklová

 

 

0213020

mrkva

 

 

0213030

zeler

 

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury) (čistec hľuznatý)

 

 

0213060

paštrnák

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

0213080

reďkovka [reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus)]

 

 

0213090

kozia brada [hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch]

 

 

0213100

kvaka

 

 

0213110

okrúhlica

 

 

0213990

iné

 

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

 

0,01  (1)

0220010

cesnak

 

 

0220020

cibuľa (iné buľvové cibule, cibule kuchynské)

 

 

0220030

šalotka

 

 

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská) (iné zelené cibule a podobné odrody)

(+)

 

0220990

iné

 

 

0230000

iii)

plodová zelenina

 

0,01  (1)

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

0231010

rajčiaky [drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp., plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec]

 

 

0231020

papriky (paprika čili)

 

 

0231030

baklažán (egg plant) [pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon)]

 

 

0231040

okra (ibištek jedlý)

 

 

0231990

iné

 

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

0232030

cukety [tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná]

 

 

0232990

iné

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

0233010

melóny (kiwano)

 

 

0233020

tekvica [tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda)]

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

0233990

iné

 

 

0234000

d)

sladká kukurica (mladá kukurica)

 

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

 

0240000

iv)

hlúbová zelenina

 

0,01  (1)

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

0241010

brokolica (calabrese, brokolica raab, čínska brokolica)

 

 

0241020

karfiol

 

 

0241990

iné

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

 

0242990

iné

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

0243010

kapusta čínska [kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai]

 

 

0243020

kel (kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková)

 

 

0243990

iné

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

 

0,01  (1)

0251010

valeriánka poľná (valeriánka talianska)

 

 

0251020

hlávkový šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

(+)

 

0251030

endívia (širokolistá) [čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), púpavové listy]

 

 

0251040

žerucha siata (výhonky fazule mungo, výhonky lucerny)

 

 

0251050

barborka jarná

 

 

0251060

rukola (eruka, roketa) [eruka divorastúca (Diplotaxis spp.)]

 

 

0251070

červená horčica

 

 

0251080

listy a výhonky Brassica spp. vrátane listov vodnice [mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov), listy kalerábu]

 

 

0251990

iné

 

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

 

0,01  (1)

0252010

špenát [novozélandský špenát, listy láskavca (pakhom, tampara), listy tánie, eustoma, divý jazmín/bitawiri]

 

 

0252020

portulaka zeleninová [zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná, portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, slanobyľ (Salsola soda)]

 

 

0252030

mangold (listy cvikle)

 

 

0252990

iné

 

 

0253000

c)

listy viniča (hroznové listy) [indický špenát, banánové listy, akácia (Acacia pennata)]

 

0,01  (1)

0254000

d)

potočnica lekárska [povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea)]

 

0,01  (1)

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

 

0,01  (1)

0256000

f)

bylinky

(+)

0,02  (1)

0256010

trebuľka

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

0256030

zelerová vňať [vňať fenikla, koriandra, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné listy čeľade Apiacea, cilantro/koriander siaty/kotúč smradľavý (Eryngium foetidum)]

 

 

0256040

petržlen (listy koreňového petržlenu)

 

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná, listy Borago officinalis)

 

 

0256060

rozmarín

 

 

0256070

tymián (majorán, oregano)

 

 

0256080

bazalka [medovka lekárska, mäta, mäta prieporná, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé kvety (kvet aksamietnice a iné), pupkovník ázijský, betlové listy, listy kari]

 

 

0256090

bobkový list (vavrínový list) [voňatka (citrónová tráva)]

 

 

0256100

estragón (palina dračia) (yzop lekársky)

 

 

0256990

iné

 

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

 

0,01  (1)

0260010

fazuľa (so strukmi) [zelená fazuľa/francúzska fazuľa, šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa, guarové bôby, sójové bôby]

 

 

0260020

fazuľa (bez strukov) [bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea)]

 

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout/sladký hrach)

 

 

0260040

hrach (bez strukov) [hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer]

 

 

0260050

šošovica

 

 

0260990

iné

 

 

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

 

0,01  (1)

0270010

špargľa

 

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy) (stonky Borago officinalis)

 

 

0270030

zeler

 

 

0270040

fenikel

 

 

0270050

artičoky pravé (banánový kvet)

 

 

0270060

pór

 

 

0270070

rebarbora

 

 

0270080

bambusové výhonky

 

 

0270090

sabal palmetto

 

 

0270990

iné

 

 

0280000

viii)

huby

 

0,01  (1)

0280010

pestované huby [bežne rastúce huby hliva ustricová, húževnatec jedlý, mycélium húb (vegetatívne časti)]

 

 

0280020

divorastúce huby (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

 

0280990

iné

 

 

0290000

ix)

morské riasy

 

0,01  (1)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

fazuľa [bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas)]

 

 

0300020

šošovica

 

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

 

0300040

lupiny

 

 

0300990

iné

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01  (1)

 

0401000

i)

olejnaté semená

 

 

0401010

ľanové semená

 

0,01  (1)

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

0,9

0401030

mak siaty

 

0,01  (1)

0401040

sezamové semená

 

0,01  (1)

0401050

slnečnicové semená

 

0,01  (1)

0401060

semená repky [repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape)]

 

0,01  (1)

0401070

sójové bôby

 

0,01  (1)

0401080

horčicové semená

 

0,01  (1)

0401090

semená bavlny

 

0,01  (1)

0401100

semená tekvice obrovskej [iné semená čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae)]

 

0,01  (1)

0401110

požlt farbiarsky

 

0,01  (1)

0401120

borák lekársky [hadinec skorocelový (Echium plantagineum), kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis)]

 

0,01  (1)

0401130

ľaničník siaty

 

0,01  (1)

0401140

konope siate

 

0,01  (1)

0401150

ricín obyčajný

 

0,01  (1)

0401990

iné

 

0,01  (1)

0402000

ii)

olejnaté plody

 

0,01  (1)

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 

 

0402030

plod palmy olejnej

 

 

0402040

kapok

 

 

0402990

iné

 

 

0500000

5.

OBILNINY

0,01 (1)

 

0500010

jačmeň

 

0,1

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

 

0,02  (1)

0500030

kukurica

 

0,02  (1)

0500040

proso [mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica), prstové proso, perlové proso]

 

0,02  (1)

0500050

ovos

 

0,1

0500060

ryža [indická/divá ryža (Zizania aquatica)]

 

0,02  (1)

0500070

raž

 

0,1

0500080

cirok

 

0,02  (1)

0500090

pšenica (špalda, triticale)

 

0,1

0500990

iné [semená lesknice kanárskej (Phalaris canariensis)]

 

0,02  (1)

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i)

čaj

 

 

0620000

ii)

kávové bôby

 

 

0630000

iii)

byliny na prípravu nálevov (sušené)

 

 

0631000

a)

kvety

 

 

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 

 

0631020

kvet ibišteka

 

 

0631030

lupienky ruže

 

 

0631040

kvet jazmínu [kvety bazy čiernej (Sambucus nigra)]

 

 

0631050

lipa

 

 

0631990

iné

 

 

0632000

b)

listy

 

 

0632010

listy jahody

 

 

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 

 

0632030

cezmína paraguajská, maté

 

 

0632990

iné

 

 

0633000

c)

korene

 

 

0633010

koreň valeriány lekárskej

 

 

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 

 

0633990

iné

 

 

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

 

0640000

iv)

kakaové bôby (fermentované alebo sušené)

 

 

0650000

v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 

 

0700000

7.

CHMEĽ (sušený)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

KORENINY

 

 

0810000

i)

osivo

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

aníz

 

 

0810020

čierna egyptská rasca

 

 

0810030

semená zeleru (semeno ligurčeka lekárskeho)

 

 

0810040

semená koriandra

 

 

0810050

semená rasce

 

 

0810060

semená kôpru

 

 

0810070

semená fenikla

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

0810990

iné

 

 

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

nové korenie

 

 

0820020

sečuánske korenie (anízové korenie, japonská paprika)

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

0820040

kardamon

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

0820060

čierne, zelené a biele korenie (pieprovník dlhý, ružové korenie)

 

 

0820070

struky vanilky

 

 

0820080

tamarindy

 

 

0820990

iné

 

 

0830000

iii)

kôra

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

škorica [škorica čínska (cassia)]

 

 

0830990

iné

 

 

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 

 

0840010

sladké drievko

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

zázvor

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

kurkuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

chren dedinský

(+)

(+)

0840990

iné

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v)

puky

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

klinčeky

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

0850990

iné

 

 

0860000

vi)

blizna kvetov

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

šafran

 

 

0860990

iné

 

 

0870000

vii)

arillus

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

muškátový kvet

 

 

0870990

iné

 

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

cukrová repa (koreň)

 

 

0900020

cukrová trstina

 

 

0900030

korene čakanky

 

 

0900990

iné

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

1010000

i)

tkanivo

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

ošípané

 

 

1011010

svalovina

 

 

1011020

tuk

 

 

1011030

pečeň

 

 

1011040

obličky

 

 

1011050

jedlé vnútornosti

 

 

1011990

iné

 

 

1012000

b)

hovädzí dobytok

 

 

1012010

svalovina

 

 

1012020

tuk

 

 

1012030

pečeň

 

 

1012040

obličky

 

 

1012050

jedlé vnútornosti

 

 

1012990

iné

 

 

1013000

c)

ovce

 

 

1013010

svalovina

 

 

1013020

tuk

 

 

1013030

pečeň

 

 

1013040

obličky

 

 

1013050

jedlé vnútornosti

 

 

1013990

iné

 

 

1014000

d)

kozy

 

 

1014010

svalovina

 

 

1014020

tuk

 

 

1014030

pečeň

 

 

1014040

obličky

 

 

1014050

jedlé vnútornosti

 

 

1014990

iné

 

 

1015000

e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 

 

1015010

svalovina

 

 

1015020

tuk

 

 

1015030

pečeň

 

 

1015040

obličky

 

 

1015050

jedlé vnútornosti

 

 

1015990

iné

 

 

1016000

f)

hydina – kurčatá, husi, kačice, morky a perličky pštrosy, holuby

 

 

1016010

svalovina

 

 

1016020

tuk

 

 

1016030

pečeň

 

 

1016040

obličky

 

 

1016050

jedlé vnútornosti

 

 

1016990

iné

 

 

1017000

g)

iné hospodárske zvieratá (králik, kengura, jeleňovité)

 

 

1017010

svalovina

 

 

1017020

tuk

 

 

1017030

pečeň

 

 

1017040

obličky

 

 

1017050

jedlé vnútornosti

 

 

1017990

iné

 

 

1020000

ii)

mlieko

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

dobytok

 

 

1020020

ovce

 

 

1020030

kozy

 

 

1020040

kone

 

 

1020990

iné

 

 

1030000

iii)

vtáčie vajcia

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

kuracie

 

 

1030020

kačacie

 

 

1030030

husacie

 

 

1030040

prepeličie

 

 

1030990

iné

 

 

1040000

iv)

med [materská kašička, peľ, medový plást s medom (plástový med)]

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

obojživelníky a plazy (žabie stehienka, krokodílie mäso)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi)

slimáky

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov (zverina)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

Pridáva sa tento stĺpec týkajúci sa bifenoxu:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL (4)

Bifenox (F)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

0,01  (3)

0110000

i)

citrusové plody

 

0110010

grapefruity [odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy]

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

0110030

citróny [plody citrónovníka pravého, citróny, budhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky [klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy tangor (Citrus reticulata × sinensis)]

 

0110990

iné

 

0120000

ii)

orechy stromové

 

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce (filbert)

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

iné

 

0130000

iii)

jadrové ovocie

 

0130010

jablká [plody jablone nízkej (crab apple)]

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

0130030

dule

 

0130040

mišpuľa

 

0130050

mišpuľník japonský

 

0130990

iné

 

0140000

iv)

kôstkové ovocie

 

0140010

marhule

 

0140020

čerešne (čerešne a višne)

 

0140030

broskyne (nektárinky a podobné hybridy)

 

0140040

slivky [odrody damson, ringlota, mirabelka, trnky, červená datľa/čínska datľa/čínska jujube (Ziziphus zizyphus)]

 

0140990

iné

 

0150000

v)

bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

0151010

stolové hrozno

 

0151020

muštové hrozno

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružinové maliny [loganove černice, malinočernice, ostružina Boysenova (Rubus ursinus × idaeus), ostružina morušková (Rubus chamaemorus) a iné hybridy rodu Rubus]

 

0153030

maliny [ostružina japonská (Rubus phoenicolasius), ostružina arktická (Rubus arcticus), nektárové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

 

0153990

iné

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedok)

 

0154020

brusnice [brusnica obyčajná/červené čučoriedky (V. vitis-idaea)]

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi rodu Ribes)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (bobule rodu Arbutus)

 

0154070

azarole [plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta)]

 

0154080

plody bazy čiernej [plody arónie čiernoplodej/jarabiny čiernej, mountain ash, rešetliaka (rakytníka), hlohu, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi]

 

0154990

iné

 

0160000

vi)

rôzne ovocie

 

0161000

a)

s jedlou šupou

 

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty [kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky a kumkváta (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

0161060

persimon

 

0161070

jambolan (java plum) [jávske jablko/klinčekovec, eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa, surinamská čerešňa/grumichama (Eugenia uniflora)]

 

0161990

iné

 

0162000

b)

s nejedlou šupou, malé

 

0162010

kivi

 

0162020

dvojslivka –liči [pulasan, (chlpatý) rambutan, longan, mangostan, langsat, salak]

 

0162030

mučenka jedlá

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

0162050

kainito (star apple)

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) [čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková/žlté sapote, poutéria mammey]

 

0162990

iné

 

0163000

c)

s nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokádo

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány – apple banana)

 

0163030

mango

 

0163040

papája

 

0163050

granátové jablko

 

0163060

cherimoya [sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama (Annona diversifolia) a iné stredne veľké plody Annonaceae]

 

0163070

guava [hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus)]

 

0163080

ananás

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

0163100

durian

 

0163110

guanabana (soursop)

 

0163990

iné

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,01  (3)

0211000

a)

zemiaky

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen, eddoe/japonské taro, tannia)

 

0212020

sladké zemiaky

 

0212030

jam [jicama (potato bean/yam bean), mexické zemiaky]

 

0212040

tapioka

 

0212990

iné

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa cviklová

 

0213020

mrkva

 

0213030

zeler

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury) (čistec hľuznatý)

 

0213060

paštrnák

 

0213070

koreň petržlenu

 

0213080

reďkovka [reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus)]

 

0213090

kozia brada [hadomor (scorzonera), španielska kozia brada/španielsky koreň – Spanish oysterplant, jedlý lopúch]

 

0213100

kvaka

 

0213110

okrúhlica

 

0213990

iné

 

0220000

ii)

cibuľová zelenina

0,01  (3)

0220010

cesnak

 

0220020

cibuľa (iné buľvové cibule, cibule kuchynské)

 

0220030

šalotka

 

0220040

cibuľa jarná a zimná (velšská) (iné zelené cibule a podobné odrody)

 

0220990

iné

 

0230000

iii)

plodová zelenina

0,01  (3)

0231000

a)

ľuľkovité

 

0231010

rajčiaky [drobnoplodé rajčiaky, Physalis spp., plody goji, (Lycium barbarum a L. Chinense), rajčiakovec]

 

0231020

papriky (paprika čili)

 

0231030

baklažán (egg plant) [pepino, africký ľuľok/biely baklažán (S. macrocarpon)]

 

0231040

okra (ibištek jedlý)

 

0231990

iné

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0232010

uhorky šalátové

 

0232020

uhorky nakladačky

 

0232030

cukety [tekvica obyčajná, patizón, fľaškovec (Lagearia siceraria), chajota jedlá, momordika/horká tekvička, tekvica hadia, lufa ostrohranná]

 

0232990

iné

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0233010

melóny (kiwano)

 

0233020

tekvica [tekvica obrovská, tekvica obyčajná (neskorá odroda)]

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

0233990

iné

 

0234000

d)

sladká kukurica (mladá kukurica)

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0240000

iv)

hlúbová zelenina

0,01  (3)

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

0241010

brokolica (calabrese, brokolica raab, čínska brokolica)

 

0241020

karfiol

 

0241990

iné

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0242010

ružičkový kel

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

0242990

iné

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0243010

kapusta čínska [kapusta sitinová (indická alebo čínska horčica), pak choi, čínska nekučeravá kapusta/ai goo choi, čínska kapusta (Brasica parachinensis) pekinská kapusta/pe-tsai]

 

0243020

kel (kel kučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková)

 

0243990

iné

 

0244000

d)

kaleráb

 

0250000

v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

0251000

a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

0,01  (3)

0251010

valeriánka poľná (valeriánka talianska)

 

0251020

hlávkový šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

0251030

endívia (širokolistá) [čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), púpavové listy]

 

0251040

žerucha siata (výhonky fazule mungo, výhonky lucerny)

 

0251050

barborka jarná

 

0251060

rukola (eruka, roketa) [eruka divorastúca (Diplotaxis spp.)]

 

0251070

červená horčica

 

0251080

listy a výhonky Brassica spp. vrátane listov vodnice [mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov), listy kalerábu]

 

0251990

iné

 

0252000

b)

špenát a podobné plodiny (listy)

0,01  (3)

0252010

špenát [novozélandský špenát, listy láskavca (pakhom, tampara), listy tánie, eustoma, divý jazmín/bitawiri]

 

0252020

portulaka zeleninová [zimná portulaka zeleninová/portulaka kapustná, portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, slanobyľ (Salsola soda)]

 

0252030

mangold (listy cvikle)

 

0252990

iné

 

0253000

c)

listy viniča (hroznové listy) [indický špenát, banánové listy, akácia (Acacia pennata)]

0,01  (3)

0254000

d)

potočnica lekárska [povojnica vodná/čínsky špenát/vodný špenát/kangkung, vodná ďatelina/marsilea, citlivka (Neptunia oleracea)]

0,01  (3)

0255000

e)

witloof (belgická čakanka)

0,01  (3)

0256000

f)

bylinky

0,02  (3)

0256010

trebuľka

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0256030

zelerová vňať [vňať fenikla, koriandra, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné listy čeľade Apiacea, cilantro/koriander siaty/kotúč smradľavý (Eryngium foetidum)]

 

0256040

petržlen (listy koreňového petržlenu)

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná, listy Borago officinalis)

 

0256060

rozmarín

 

0256070

tymián (majorán, oregano)

 

0256080

bazalka [medovka lekárska, mäta, mäta prieporná, bazalka posvätná, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé kvety (kvet aksamietnice a iné), pupkovník ázijský, betlové listy, listy kari]

 

0256090

bobkový list (vavrínový list) [voňatka (citrónová tráva)]

 

0256100

estragón (palina dračia) (yzop lekársky)

 

0256990

iné

 

0260000

vi)

strukoviny (čerstvé)

0,01  (3)

0260010

fazuľa (so strukmi) [zelená fazuľa/francúzska fazuľa, šarlátová fazuľa, slicing bean (fazuľa na rezanie), popínavá (čínska) dlhá fazuľa, guarové bôby, sójové bôby]

 

0260020

fazuľa (bez strukov) [bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea)]

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout/sladký hrach)

 

0260040

hrach (bez strukov) [hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer]

 

0260050

šošovica

 

0260990

iné

 

0270000

vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,01  (3)

0270010

špargľa

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy) (stonky Borago officinalis)

 

0270030

zeler

 

0270040

fenikel

 

0270050

artičoky pravé (banánový kvet)

 

0270060

pór

 

0270070

rebarbora

 

0270080

bambusové výhonky

 

0270090

sabal palmetto

 

0270990

iné

 

0280000

viii)

huby

0,01  (3)

0280010

pestované huby [bežne rastúce huby hliva ustricová, húževnatec jedlý, mycélium húb (vegetatívne časti)]

 

0280020

divorastúce huby (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

0280990

iné

 

0290000

ix)

morské riasy

0,01  (3)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,01  (3)

0300010

fazuľa [bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas)]

 

0300020

šošovica

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

0300040

lupiny

 

0300990

iné

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01  (3)

0401000

i)

olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

0401030

mak siaty

 

0401040

sezamové semená

 

0401050

slnečnicové semená

(+)

0401060

semená repky [repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape)]

(+)

0401070

sójové bôby

 

0401080

horčicové semená

 

0401090

semená bavlny

 

0401100

semená tekvice obrovskej [iné semená čeľade tekvicovité (Cucurbitaceae)]

 

0401110

požlt farbiarsky

 

0401120

borák lekársky [hadinec skorocelový (Echium plantagineum), kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis)]

 

0401130

ľaničník siaty

 

0401140

konope siate

 

0401150

ricín obyčajný

 

0401990

iné

 

0402000

ii)

olejnaté plody

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 

0402030

plod palmy olejnej

 

0402040

kapok

 

0402990

iné

 

0500000

5.

OBILNINY

 

0500010

jačmeň

0,02

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

0,01  (3)

0500030

kukurica

0,01  (3)

0500040

proso [mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská – teff (Eragrostis abyssinica), prstové proso, perlové proso]

0,01  (3)

0500050

ovos

0,02

0500060

ryža [indická/divá ryža (Zizania aquatica)]

0,01  (3)

0500070

raž

0,02

0500080

cirok

0,01  (3)

0500090

pšenica (špalda, triticale)

0,02

0500990

iné [semená lesknice kanárskej (Phalaris canariensis)]

0,01  (3)

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,05 (3)

0610000

i)

čaj

 

0620000

ii)

kávové bôby

 

0630000

iii)

byliny na prípravu nálevov (sušené)

 

0631000

a)

kvety

 

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 

0631020

kvet ibišteka

 

0631030

lupienky ruže

 

0631040

kvet jazmínu [kvety bazy čiernej (Sambucus nigra)]

 

0631050

lipa

 

0631990

iné

 

0632000

b)

listy

 

0632010

listy jahody

 

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 

0632030

cezmína paraguajská, maté

 

0632990

iné

 

0633000

c)

korene

 

0633010

koreň valeriány lekárskej

 

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 

0633990

iné

 

0639000

d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

0640000

iv)

kakaové bôby (fermentované alebo sušené)

 

0650000

v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 

0700000

7.

CHMEĽ (sušený)

0,05 (3)

0800000

8.

KORENINY

 

0810000

i)

osivo

0,05 (3)

0810010

aníz

 

0810020

čierna egyptská rasca

 

0810030

semená zeleru (semeno ligurčeka lekárskeho)

 

0810040

semená koriandra

 

0810050

semená rasce

 

0810060

semená kôpru

 

0810070

semená fenikla

 

0810080

senovka grécka

 

0810090

muškátový oriešok

 

0810990

iné

 

0820000

ii)

ovocie a bobuľové plody

0,05 (3)

0820010

nové korenie

 

0820020

sečuánske korenie (anízové korenie, japonská paprika)

 

0820030

rasca lúčna

 

0820040

kardamon

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

0820060

čierne, zelené a biele korenie (pieprovník dlhý, ružové korenie)

 

0820070

struky vanilky

 

0820080

tamarindy

 

0820990

iné

 

0830000

iii)

kôra

0,05 (3)

0830010

škorica [škorica čínska (cassia)]

 

0830990

iné

 

0840000

iv)

korene alebo rizómy

 

0840010

sladké drievko

0,05 (3)

0840020

zázvor

0,05 (3)

0840030

kurkuma

0,05 (3)

0840040

chren dedinský

(+)

0840990

iné

0,05 (3)

0850000

v)

puky

0,05 (3)

0850010

klinčeky

 

0850020

kapara tŕnitá

 

0850990

iné

 

0860000

vi)

blizna kvetov

0,05 (3)

0860010

šafran

 

0860990

iné

 

0870000

vii)

arillus

0,05 (3)

0870010

muškátový kvet

 

0870990

iné

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

0,01  (3)

0900010

cukrová repa (koreň)

 

0900020

cukrová trstina

 

0900030

korene čakanky

 

0900990

iné

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

i)

tkanivo