ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 88

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
1. apríla 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/537 z 31. marca 2015, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie hliníkových lakov z košenily, kyseliny karmínovej, karmínov (E 120) v dietetických potravinách na osobitné medicínske účely ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/538 z 31. marca 2015, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny benzoovej – benzoanov (E 210 – 213) vo varených krevetách v slanom náleve ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/539 z 31. marca 2015, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 ( 1 )

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/540 z 31. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/541 z 24. marca 2015, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/492/EÚ o ukončení konzultácií s Guinejsko-bissauskou republikou podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ

13

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Švajčiarsko č. 1/2015 z 20. marca 2015, ktorým sa mení tabuľka III a tabuľka IV písm. b) protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (2015/542)

16

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

1.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/537

z 31. marca 2015,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie hliníkových lakov z košenily, kyseliny karmínovej, karmínov (E 120) v dietetických potravinách na osobitné medicínske účely

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách schválené na používanie v potravinách, ako aj podmienky ich používania.

(2)

Zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách sa môže v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2) aktualizovať, a to buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku z 22. mája 2008 (3) odporučil znížiť prípustný týždenný príjem (TWI – tolerable weekly intake) v prípade hliníka na 1 mg/kg telesnej hmotnosti/týždeň. Úrad okrem toho skonštatoval, že revidovaný TWI sa v prípade častých konzumentov, najmä detí, v podstatnej časti Únie všeobecne prekračuje. S cieľom zabezpečiť, aby sa revidovaný TWI neprekračoval, sa podmienky používania a použité množstvá pre prídavné látky v potravinách s obsahom hliníka vrátane hliníkových lakov nariadením Komisie (EÚ) č. 380/2012 (4) zmenili.

(4)

V nariadení (EÚ) č. 380/2012 sa stanovuje, že hliníkové laky pripravené z ktorýchkoľvek farbív uvedených v tabuľke 1 časti B prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sú povolené do 31. júla 2014. Od 1. augusta 2014 sú povolené len hliníkové laky pripravené z farbív uvedených v tabuľke 3 časti A prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 a len v tých kategóriách potravín, pre ktoré sú v časti E uvedenej prílohy explicitne stanovené najvyššie prípustné množstvá hliníka pochádzajúceho z lakov.

(5)

Dňa 30. októbra 2013 bola predložená žiadosť o rozšírenie používania hliníkových lakov z košenily, kyseliny karmínovej, karmínov (E 120) v dietetických potravinách na osobitné medicínske účely, ktorá bola podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1331/2008 sprístupnená členským štátom. Na základe žiadosti sa malo stanoviť maximálne množstvo hliníka pochádzajúceho z hliníkových lakov z košenily, kyseliny karmínovej, karmínov v uvedených potravinách. Rozšírenie používania sa žiadalo na dietetické potraviny na osobitné medicínske účely, ktoré nie sú určené pre dojčatá a malé deti. Pri posudzovaní žiadosti sa osobitná pozornosť venovala možnej expozícii účinkom hliníka tak, aby nebolo porušené nariadenie (EÚ) č. 380/2012.

(6)

V hliníkových lakoch z farbív je farbivo nerozpustné a funguje odlišne od iných ekvivalentných farbív (napr. zlepšuje svetelnosť, pH a tepelnú stabilitu, zabraňuje blednutiu farieb a pri sfarbení im dodáva iný farebný odtieň), vďaka čomu je táto forma laku vhodná na určité špecifické technické použitia. Hliníkové laky z košenily, kyseliny karmínovej, karmínov tak vhodným spôsobom spĺňajú technologické potreby výroby tekutých tepelne ošetrených dietetických potravín na osobitné medicínske účely.

(7)

Dietetické potraviny na osobitné medicínske účely sú v smernici Komisie 1999/21/ES (5) vymedzené ako kategória potravín určených na osobitné výživové účely, ktoré sú osobitne spracované, alebo majú osobitné zloženie a sú určené na diétny režim pacientov a užívanie pod lekárskym dohľadom. Sú určené na výlučné alebo čiastočné podávanie potravy pacientom, ktorí majú obmedzenú, poškodenú alebo narušenú schopnosť prijímať, tráviť, vstrebávať, metabolizovať alebo vylučovať normálne potraviny alebo určité živiny, ktoré sa v nich nachádzajú, alebo metabolity, alebo majú iné lekársky stanovené požiadavky na výživu, ktorých diétny režim nemožno dosiahnuť iba úpravou normálnej diéty, inými potravinami na osobitné výživové účely alebo kombináciou uvedených dvoch spôsobov.

(8)

Berúc do úvahy údaje o spotrebe týkajúce sa dietetických potravín na osobitné medicínske účely z komplexnej európskej databázy spotreby potravín EFSA (6) a za predpokladu, že by obsahovali hliník v maximálnom množstve 3 mg/kg, zostáva expozícia účinkom hliníka prostredníctvom týchto potravín výrazne pod hodnotu TWI – 1 mg/kg telesnej hmotnosti/týždeň tak u pre detí, ako aj u dospelých. Vzhľadom na obmedzenú expozíciu účinkom hliníka z iných potravinových zdrojov, a to najmä v prípade, že sa neočakáva výlučné podávanie potravy, neočakáva sa, že by sa hodnota TWI u pacientov, ktorí konzumujú dietetické potraviny na osobitné medicínske účely, prekročila.

(9)

Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 má Komisia požiadať úrad o vydanie stanoviska, aby mohla aktualizovať zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách stanovený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008, s výnimkou prípadov, keď by takáto aktualizácia nemala mať vplyv na ľudské zdravie. Keďže rozšírenie používania hliníkových lakov z košenily, kyseliny karmínovej, karmínov predstavuje aktualizáciu uvedeného zoznamu, ktorá by nemala mať vplyv na ľudské zdravie, nie je nutné požiadať úrad o stanovisko.

(10)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Vedecké stanovisko Pracovnej skupiny pre prídavné látky v potravinách, arómy, technologické pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami (AFC) k bezpečnosti hliníka pri jeho dietetickom príjme [Vestník EFSA (EFSA Journal) (2008) 754, s. 1].

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 380/2012 z 3. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky používania a používanie hladín pre prídavné látky v potravinách s obsahom hliníka (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2012, s. 14).

(5)  Smernica Komisie 1999/21/ES z 25. marca 1999 o dietetických potravinách na osobitné lekárske účely (Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 29).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm.


PRÍLOHA

Časť E prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení takto:

1.

v kategórii potravín 13.2. Dietetické potraviny na osobitné medicínske účely v zmysle vymedzenia v smernici 1999/21/ES (okrem výrobkov zahrnutých v kategórii potravín 13.1.5) sa položka týkajúca sa skupiny III nahrádza takto:

 

„Skupina III

Potravinové farbivá s kombinovaným maximálnym limitom

50

(88)“

 

2.

v kategórii potravín 13.2. Dietetické potraviny na osobitné medicínske účely v zmysle vymedzenia v smernici 1999/21/ES (okrem výrobkov zahrnutých v kategórii potravín 13.1.5) sa dopĺňa táto poznámka pod čiarou:

 

 

„(88)

:

Najvyššie prípustné množstvo pre hliník pochádzajúci z hliníkových lakov z E 120 košenily, kyseliny karmínovej, karmínov je 3 mg/kg len v tekutých tepelne ošetrených výrobkoch. Nesmú sa používať žiadne iné hliníkové laky. Na účely článku 22 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 1333/2008 sa uvedené najvyššie prípustné množstvo uplatňuje od 1. februára 2013.“


1.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/538

z 31. marca 2015,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny benzoovej – benzoanov (E 210 – 213) vo varených krevetách v slanom náleve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä jeho článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách schválené na používanie v potravinách a podmienky ich používania.

(2)

Uvedený zoznam je možné aktualizovať v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2) buď na podnet Komisie alebo po podaní žiadosti.

(3)

Žiadosť o zmenu zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky predložilo združenie Danish Seafood Association s cieľom zvýšiť najvyššie povolené množstvo kyseliny benzoovej – benzoanov (E 210 – 213) vo varených krevetách v slanom náleve.

(4)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa stanovujú najvyššie prípustné množstvá pre používanie kyseliny sorbovej – sorbanov; kyseliny benzoovej – benzoanov (E 200 – 213) na 2 000 mg/kg v rybích polokonzervách a polokonzervách produktov rybolovu vrátane kôrovcov, mäkkýšov, surimi a pasty z rýb/kôrovcov; vo varených kôrovcoch a v mäkkýšoch. Okrem toho vo varených kôrovcoch a v mäkkýšoch je celkové najvyššie povolené množstvo kyseliny benzoovej – benzoanov (E 210 – 213) 1 000 mg/kg.

(5)

Tieto najvyššie povolené množstvá vo varených krevetách v slanom náleve s pH 5,6 až 5,7 by mali byť dostatočné na to, aby sa zabránilo rastu baktérie Listeria monocytogenes pri teplotách chladenia 5 až 8 °C. Malé zmeny konzervačných parametrov však môžu viesť k rastu baktérie Listeria monocytogenes. Dánska technická univerzita vyvinula prediktívnu matematickú metódu na určenie potrebného množstva kyseliny benzoovej – benzoanov (E 210 – 213) (3). Podľa tohto modelu množstvo 1 000 mg/kg E 210 – 213 nestačí na to, aby sa zabránilo rastu baktérie Listeria monocytogenes v krevetách v slanom náleve s pH 5,8. Z modelu a skúšok vyplýva, že na zabránenie rastu baktérie Listeria monocytogenes v týchto krevetách je optimálnou kombinácia 1 500 mg/kg kyseliny benzoovej – benzoanov (E 210 – 213) a 500 mg/kg kyseliny sorbovej – sorbanov (E 200 – 203).

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojej správe o vývoji a zdrojoch zoonóz, pôvodcoch zoonóz a ohniskách nákaz pochádzajúcich z potravín v roku 2012 (4) skonštatoval, že počet prípadov listeriózy u ľudí sa v porovnaní s rokom 2011 mierne zvýšil a že v roku 2012 bolo oznámených 1 642 potvrdených prípadov u ľudí. Štatisticky významný rastúci trend bol v Únii zaznamenaný v období rokov 2008 – 2012, hoci išlo iba o pomalý rast ovplyvnený sezónnymi výkyvmi. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bola v súvislosti s týmito prípadmi hlásená vysoká miera úmrtnosti (17,8 %). V roku 2012 nahlásilo 18 členských štátov celkovo 198 úmrtí na listeriózu, čo predstavovalo najvyšší počet nahlásených smrteľných prípadov od roku 2006. Pokiaľ ide o prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes v potravinách určených na priamu spotrebu, prekročenie bezpečnostného limitu sa na mieste maloobchodného predaja zistilo len zriedka. Vzorky, pri ktorých bol tento limit prekročený, boli najčastejšie odobrané z produktov rybolovu.

(7)

V správe Komisie o dietetickom príjme prídavných látok v potravinách v Európskej únii (5) sa konštatuje, že expozícia kyseline benzoovej – benzoanom by mohla byť až 96 % ADI v prípade malých detí a 84 % v prípade dospelých na základe použitia najvyšších povolených množstiev. V tom čase bolo pre kyselinu sorbovú – sorbany v kombinácii s kyselinou benzoovou – benzoanmi stanovené najvyššie množstvo vo varených krevetách vo výške 2 000 mg/kg. Toto množstvo sa zmenilo prostredníctvom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/52/ES (6), ktorou sa povolenie rozšírilo na všetky varené kôrovce a mäkkýše, pričom sa však maximálne množstvo kyseliny benzoovej – benzoanov stanovilo na 1 000 mg/kg. Preto sa očakáva, že zvýšenie tohto množstva na 1 500 mg/kg len pre varené krevety v slanom náleve nebude viesť k dodatočnej expozícii, ktorá by predstavovala bezpečnostné riziko.

(8)

Komisia podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 požiada úrad o vydanie stanoviska s cieľom aktualizovať zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008, okrem prípadu, keď sa nepredpokladá, že predmetná aktualizácia bude mať vplyv na ľudské zdravie. Keďže povolenie používať kyselinu benzoovú – benzoany (E 210 – 213) vo varených krevetách v slanom náleve predstavuje aktualizáciu uvedeného zoznamu, ktorá by nemala mať vplyv na ľudské zdravie, nie je nutné žiadať úrad o stanovisko.

(9)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://sssp.dtuaqua.dk.

(4)  Súhrnná správa Európskej únie o vývoji a zdrojoch zoonóz, pôvodcoch zoonóz a ohniskách nákaz pochádzajúcich z potravín v roku 2012, [Vestník EFSA (EFSA Journal) 2014 12(2):3547], http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf.

(5)  KOM(2001) 542 v konečnom znení.

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/52/ES z 5. júla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá a smernica 94/35/ES o sladidlách používaných v potravinách (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 10).


PRÍLOHA

V časti E prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa v kategórii potravín 09.2 „Spracované ryby a produkty rybolovu vrátane mäkkýšov a kôrovcov“ dopĺňa za zápis prídavnej látky v potravinách E 210 – 213:

 

„E 210 – 213

kyselina benzoová – benzoany

1 500

(1) (2)

len varené krevety v slanom náleve“


1.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/539

z 31. marca 2015,

ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 4 a článok 19,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1924/2006 sa stanovuje, že zdravotné tvrdenia o potravinách sú zakázané za predpokladu, že neboli povolené Komisiou v súlade s uvedeným nariadením a zaradené do zoznamu povolených tvrdení.

(2)

Podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 bolo prijaté nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 (2), ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.

(3)

V nariadení (ES) č. 1924/2006 sa stanovuje, že žiadosti o povolenia zdravotných tvrdení majú predkladať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu. Príslušný vnútroštátny orgán má zaslať platné žiadosti Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA, ďalej len „úrad“) na vedecké posúdenie, ako aj Komisii a členským štátom s cieľom informovať ich.

(4)

Komisia má rozhodnúť o povolení zdravotných tvrdení, pričom má zohľadniť stanovisko vydané úradom.

(5)

V záujme stimulovať inováciu sa na zdravotné tvrdenia založené na nových vedeckých dôkazoch a/alebo zahŕňajúce žiadosť o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, vzťahuje zrýchlená forma povoľovania.

(6)

Na základe žiadosti spoločnosti Barry Callebaut Belgium NV predloženej podľa článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 a zahŕňajúcej žiadosť o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, bol úrad požiadaný, aby poskytol stanovisko k zmene povolenia zdravotného tvrdenia „Kakaové flavanoly pomáhajú udržiavať elasticitu ciev, a tým prispievajú k normálnemu krvnému obehu.“ Toto zdravotné tvrdenie bolo podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1924/2006 povolené nariadením Komisie (EÚ) č. 851/2013 (3). Žiadateľ požiadal o rozšírenie povolených podmienok používania tvrdenia na kakaový extrakt s vysokým obsahom flavanolov (HF) určený na konzumáciu vo forme kapsúl, tabliet alebo na pridávanie do „iných potravín vrátane nápojov“.

(7)

Komisii a členským štátom bolo 5. mája 2014 doručené vedecké stanovisko úradu (otázka č. EFSA-Q-2013-00832) (4), v ktorom úrad dospel k záveru, že na základe predložených údajov existuje príčinná súvislosť medzi konzumáciou kakaových flavanolov v kakaovom extrakte s vysokým obsahom flavanolov (HF) (napr. vo forme kapsúl alebo tabliet) a uvádzaným účinkom.

(8)

Úrad vo svojom stanovisku uviedol, že by k svojmu záveru nemohol dospieť bez toho, aby vzal do úvahy jednu humánnu intervenčnú štúdiu, ktorá je podľa tvrdení žiadateľa predmetom priemyselného vlastníctva (5).

(9)

Komisia posúdila všetky odôvodnené informácie predložené žiadateľom a skonštatovala, že požiadavky stanovené v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sú v prípade štúdie, ktorá sa považuje za predmet priemyselného vlastníctva, splnené. Preto nesmú byť vedecké údaje a ďalšie informácie uvedené v spomínanej štúdii použité v prospech nasledujúceho žiadateľa počas piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(10)

Jedným z cieľov nariadenia (ES) č. 1924/2006 je zabezpečiť, aby zdravotné tvrdenia boli pravdivé, jasné, spoľahlivé a užitočné pre spotrebiteľa a aby sa aj ich znenie a prezentácia niesli v tomto duchu. Preto, ak má znenie tvrdení použitých žiadateľom pre spotrebiteľov rovnaký význam ako znenie povoleného tvrdenia, keďže dokazujú rovnaký vzťah, ktorý existuje medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a zdravím, mali by sa na tieto tvrdenia vzťahovať rovnaké podmienky použitia ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

(11)

V súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 1924/2006 by sa mal Register výživových a zdravotných tvrdení obsahujúci všetky povolené zdravotné tvrdenia aktualizovať tak, aby sa v ňom zohľadnilo toto nariadenie.

(12)

Keďže žiadateľ žiada ochranu priemyselného vlastníctva, považuje sa za vhodné obmedziť používanie tohto tvrdenia v prospech žiadateľa na obdobie piatich rokov. Povolenie tohto tvrdenia obmedzeného na používanie jediného prevádzkovateľa by však nemalo brániť iným žiadateľom požiadať o povolenie používať rovnaké tvrdenie v prípade, že ich žiadosť bude vychádzať z údajov a štúdií, ktoré nie sú chránené v zmysle článku 21 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(13)

Pri stanovovaní opatrení uvedených v tomto nariadení sa podľa článku 16 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1924/2006 zvážili pripomienky žiadateľa, ktoré boli doručené Komisii.

(14)

Nariadenie (EÚ) č. 432/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Prebehli konzultácie s členskými štátmi,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Zdravotné tvrdenie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa zaradí do zoznamu povolených tvrdení Únie podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

2.   Používanie zdravotného tvrdenia uvedeného v prvom odseku sa obmedzuje na žiadateľa na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Po uplynutí uvedeného obdobia môže toto zdravotné tvrdenie použiť ktorýkoľvek prevádzkovateľ potravinárskeho podniku v súlade s podmienkami, ktoré sa naň vzťahujú.

Článok 2

Používanie vedeckých údajov a ďalších informácií uvedených v žiadosti, ktoré žiadateľ považuje za predmet priemyselného vlastníctva a bez predloženia ktorých by nebolo možné dané zdravotné tvrdenie povoliť, sa obmedzuje na používanie v prospech žiadateľa na obdobie piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

Článok 3

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 432/2012 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 136, 25.5.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 851/2013 z 3. septembra 2013, ktorým sa povoľujú určité zdravotné tvrdenia o potravinách iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 (Ú. v. EÚ L 235, 4.9.2013, s. 3).

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(5):3654.

(5)  ProDigest, 2012. Farmakokinetická štúdia na posúdenie biologickej dostupnosti epikatechínu v kakaových flavanoloch z rôznych matríc. ProDigest Report nr. PD-2015009/C1-11.


PRÍLOHA

V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 432/2012 sa zápis týkajúci sa kakaových flavanolov nahrádza takto:

Živina, látka, potravina alebo kategória potravín

Tvrdenie

Podmienky použitia tvrdenia

Podmienky a/alebo obmedzenia používania potraviny a/alebo doplňujúce informácie alebo varovanie

Číslo Vestníka EFSA (EFSA Journal)

Číslo príslušnej položky v konsolidovanom zozname predloženom úradu EFSA na účely posúdenia

„Kakaové flavanoly

Kakaové flavanoly pomáhajú udržiavať elasticitu krvných ciev, a tým prispievajú k normálnemu krvnému obehu. (1)  (2)

Spotrebiteľovi sa poskytne informácia o tom, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 200 mg kakaových flavanolov.

Tvrdenie sa môže používať len v prípade kakaových nápojov (s kakaovým práškom) alebo horkej čokolády, ktoré poskytujú denný príjem minimálne 200 mg kakaových flavanolov so stupňom polymerizácie 1 – 10. (1)

Tvrdenie sa môže používať len v prípade kapsúl alebo tabliet obsahujúcich kakaový extrakt s vysokým obsahom flavanolov, ktoré poskytujú denný príjem minimálne 200 mg kakaových flavanolov so stupňom polymerizácie 1 – 10. (2)

2012;10(7):2809 (1)

2014;12(5):3654 (2)


(1)  Tvrdenie povolené 24. septembra 2013 obmedzené na používanie spoločnosťou Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgicko na obdobie piatich rokov.

(2)  Tvrdenie povolené 21. apríla 2015 obmedzené na používanie spoločnosťou Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgicko na obdobie piatich rokov.“


1.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/540

z 31. marca 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

139,9

MA

103,2

TR

124,4

ZZ

122,5

0707 00 05

AL

119,5

MA

176,1

TR

143,1

ZZ

146,2

0709 93 10

MA

117,6

TR

174,9

ZZ

146,3

0805 10 20

EG

46,1

IL

71,7

MA

52,1

TN

54,4

TR

68,7

ZZ

58,6

0805 50 10

BO

92,8

TR

52,0

ZZ

72,4

0808 10 80

AR

94,0

BR

73,1

CL

103,5

CN

97,0

MK

25,7

US

186,4

ZA

118,9

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

127,3

CL

140,2

CN

99,4

ZA

122,1

ZZ

122,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

1.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/13


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/541

z 24. marca 2015,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/492/EÚ o ukončení konzultácií s Guinejsko-bissauskou republikou podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov („AKT“) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) (ďalej len „Dohoda o partnerstve AKT – EÚ“) v znení zmien (2), a najmä na jej článok 96,

so zreteľom na Vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcimi v Rade o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a o postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve AKT – EÚ (3), a najmä na jej článok 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2011/492/EÚ (4) sa ukončili konzultácie s Guinejsko-bissauskou republikou podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ a prijali sa primerané opatrenia uvedené v prílohe k predmetnému rozhodnutiu.

(2)

Platnosť uvedených primeraných opatrení bola predĺžená do 19. júla 2013 na základe rozhodnutia Rady 2012/387/EÚ (5) a následne do 19. júla 2014 na základe rozhodnutia Rady 2013/385/EÚ (6). Rozhodnutím Rady 2014/467/EÚ (7) sa predĺžila platnosť rozhodnutia Rady 2011/492/EÚ o jeden rok, do 19. júla 2015, ale pozastavilo sa uplatňovanie primeraných opatrení.

(3)

V Guinei-Bissau sa 13. apríla a 18. mája 2014 konali pokojné, slobodné a dôveryhodné parlamentné a prezidentské voľby a v krajine bol obnovený ústavný poriadok.

(4)

Bola vytvorená inkluzívna vláda odhodlaná uskutočniť reformy potrebné na rozvoj a stabilitu krajiny a bol dosiahnutý povzbudzujúci pokrok pri plnení záväzkov podľa článku 96 stanovených v rozhodnutí Rady 2011/492/EÚ.

(5)

V Guinei-Bissau pretrváva nestabilita a demokraticky zvolené orgány potrebujú podporu medzinárodných partnerov, aby mohli uskutočniť program reforiem a plán rozvoja krajiny.

(6)

Aby Únia spolu s ďalšími medzinárodnými partnermi mohla podporiť vynakladané úsilie vnútroštátnych orgánov o stabilizáciu a posilnenie demokratických inštitúcií, ako aj sociálno-hospodársky rozvoj Guiney-Bissau, rozhodnutie Rady 2011/492/EÚ by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie Rady 2011/492/EÚ sa zrušuje.

Článok 2

List v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa zašle orgánom Guiney-Bissau.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 24. marca 2015

Za Radu

predseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dohoda, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 376. Dohoda zmenená Internou dohodou medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa stretli na zasadnutí Rady, ktorou sa mení a dopĺňa interná dohoda z 18. septembra 2000 o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve AKT – ES (Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 48).

(4)  Rozhodnutie Rady 2011/492/EÚ z 18. júla 2011 o ukončení konzultácií s Guinejsko-bissauskou republikou podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ (Ú. v. EÚ L 203, 6.8.2011, s. 2).

(5)  Rozhodnutie Rady 2012/387/EÚ zo 16. júla 2012, ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania primeraných opatrení stanovených v rozhodnutí 2011/492/EÚ (Ú. v. EÚ L 187, 17.7.2012, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Rady 2013/385/EÚ z 15. júla 2013, ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania primeraných opatrení stanovených v rozhodnutí 2011/492/EÚ (Ú. v. EÚ L 194, 17.7.2013, s. 6).

(7)  Rozhodnutie Rady 2014/467/EÚ zo 14. júla 2014, ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia 2011/492/EÚ a pozastavuje uplatňovanie jeho primeraných opatrení (Ú. v. EÚ L 212, 18.7.2014, s. 12).


PRÍLOHA

List Únie orgánom Guiney-Bissau

J. E. prezident Guinejsko-bissauskej republiky

J. E. predseda vlády Guinejsko-bissauskej republiky

Vážení páni,

Európska únia (EÚ) je veľmi povzbudená úspechmi, ktoré Guinea-Bissau dosiahla v uplynulom roku. Krajina nabrala nový smer, keď po konaní pokojných a dôveryhodných všeobecných volieb v apríli a máji 2014 vytvorila demokraticky zvolené orgány, a to vrátane inkluzívnej vlády, o ktorej sme presvedčení, že je odhodlaná obnoviť krajinu, posilniť jej demokratické inštitúcie a vydať sa na cestu k sociálno-politickej stabilite a hospodárskemu rozvoju.

Vzhľadom na obnovenie ústavného poriadku a pokrok dosiahnutý pri plnení záväzkov Guiney-Bissau podľa článku 96 dohody z Cotonou, ako aj na Váš záväzok pokračovať v ich vykonávaní uskutočňovaním potrebných reforiem a prijatím primeraných opatrení, s potešením Vám oznamujeme, že opatrenia, ktoré od roku 2011 obmedzovali rozsah rozvojovej spolupráce EÚ s Guineou-Bissau, boli zrušené. Preto v plnej miere obnovujeme našu spoluprácu s Vašou krajinou.

Keďže Guinea-Bissau stále čelí mnohým politickým a sociálno-hospodárskym výzvam, radi by sme Vás chceli povzbudiť na zachovanie jednoty a pokračovanie vo Vašom úsilí o posilnenie demokratických inštitúcií, skutočnú reformu bezpečnostného sektora, posilnenie právneho štátu, boj proti korupcii, beztrestnosti a nezákonnému obchodovaniu s drogami a o podporu udržateľného rozvoja. EÚ stojí pri vás a podporuje všetko úsilie vynakladané týmto smerom.

Zrušenie primeraných opatrení podľa článku 96 dohody z Cotonou nám skutočne umožňuje pomôcť Vám pri organizácii stretnutia za okrúhlym stolom o Guinei-Bissau, ktoré sa uskutoční 25. marca 2015 v Bruseli, a plnou mierou prispieť k jeho úspechu.

Okrem toho budeme s Vašou vládou pokračovať v konzultačnej a prípravnej fáze 11. Európskeho rozvojového fondu s cieľom čo najskôr podpísať národný indikatívny program, ktorý Vám pomôže pri uskutočňovaní Vášho ambiciózneho programu reforiem.

Napokon sa tešíme nielen na opätovnú plnohodnotnú spoluprácu s Guineou-Bissau v oblasti rozvojovej politiky, ale aj na zintenzívnenie nášho politického dialógu v zmysle článku 8 dohody z Cotonou.

S úctou

Za Radu

F. MOGHERINI

vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Za Komisiu

N. MIMICA

komisár


1.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/16


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – ŠVAJČIARSKO č. 1/2015

z 20. marca 2015,

ktorým sa mení tabuľka III a tabuľka IV písm. b) protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (2015/542)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou podpísanú v Bruseli dňa 22. júla 1972 (1), ďalej len „dohoda“, zmenenú a doplnenú dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (2), podpísanou v Luxemburgu dňa 26. októbra 2004, a na jej protokol č. 2, a najmä jeho článok 7,

keďže:

(1)

Na účely vykonávania protokolu č. 2 k dohode sú domáce referenčné ceny pre zmluvné strany pevne stanovené.

(2)

Na domácich trhoch zmluvných strán sa zmenili aktuálne ceny surovín, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na vyrovnanie cien.

(3)

Je preto nevyhnutné zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať referenčné ceny a sumy uvedené v tabuľke III a tabuľke IV písm. b) protokolu č. 2,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Protokol č. 2 k dohode sa mení takto:

a)

tabuľka III sa nahrádza znením uvedeným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu;

b)

v tabuľke IV sa písmeno b) nahrádza znením uvedeným v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2015.

V Bruseli 20. marca 2015

Za spoločný výbor

predseda

Jean-Luc DEMARTY


(1)  Ú. v. ES L 300, 31.12.1972, s. 189.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 19.


PRÍLOHA I

„TABUĽKA III

Referenčné ceny na domácom trhu v EÚ a vo Švajčiarsku

Poľnohospodárska surovina

Švajčiarska domáca referenčná cena

EÚ domáca referenčná cena

Článok 4 ods. 1

Uplatňuje sa na strane Švajčiarska Rozdiel Švajčiarsko/EÚ referenčná cena

Článok 3 ods. 3

Uplatňuje sa na strane EÚ Rozdiel Švajčiarsko/EÚ referenčná cena

CHF na 100 kg netto

CHF na 100 kg netto

CHF na 100 kg netto

EUR na 100 kg netto

Pšenica obyčajná

52,35

22,60

29,75

0,00

Tvrdá pšenica

1,20

0,00

Raž

44,30

19,25

25,05

0,00

Jačmeň

Kukurica

Múka z mäkkej pšenice

93,05

44,90

48,15

0,00

Plnotučné sušené mlieko

648,75

393,20

255,55

0,00

Odtučnené sušené mlieko

430,00

350,70

79,30

0,00

Maslo

1 101,55

435,85

665,70

0,00

Biely cukor

Vajcia

38,00

0,00

Čerstvé zemiaky

42,05

13,35

28,70

0,00

Rastlinný tuk

170,00

0,00“


PRÍLOHA II

TABUĽKA IV

„b)

Základné sumy za poľnohospodárske suroviny, ktoré sa zohľadňujú pri výpočtoch poľnohospodárskych zložiek:

Poľnohospodárska surovina

Uplatnená základná suma na strane Švajčiarska

Článok 3 ods. 2

Uplatnená základná suma na strane EÚ

Článok 4 ods. 2

 

CHF na 100 kg netto

EUR na 100 kg netto

Pšenica obyčajná

25,00

0,00

Tvrdá pšenica

1,00

0,00

Raž

20,90

0,00

Jačmeň

Kukurica

Múka z mäkkej pšenice

41,00

0,00

Plnotučné sušené mlieko

215,95

0,00

Odtučnené sušené mlieko

67,00

0,00

Maslo

560,60

0,00

Biely cukor

Vajcia

32,00

0,00

Čerstvé zemiaky

22,35

0,00

Rastlinný tuk

145,00

0,00“