ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 84

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
28. marca 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/523 z 25. marca 2015, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 43/2014 a (EÚ) 2015/104, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/524 z 27. marca 2015, ktorým sa opravuje bulharské znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 79/2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/525 z 27. marca 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu ( 1 )

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/526 z 27. marca 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Spojených štátov amerických v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity z hydiny v súvislosti s ohniskami vysokopatogénnej aviárnej influenzy v danej krajine ( 1 )

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/527 z 27. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

37

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/528 z 27. marca 2015, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (Athena) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/871/SZBP

39

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/529 z 21. januára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2015/1)

64

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/530 z 11. februára 2015 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7)

67

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2013/462/EÚ z 22. júla 2013 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou ( Ú. v. EÚ L 250, 20.9.2013 )

73

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 897/2013 z 22. júla 2013 o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou ( Ú. v. EÚ L 250, 20.9.2013 )

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

28.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/523

z 25. marca 2015,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 43/2014 a (EÚ) 2015/104, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/104 (1) neobsahuje limity rybolovných možností pre populáciu morony striebristej (Dicentrarchus labrax) v severovýchodnom Atlantiku.

(2)

Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) uverejnila v júni 2014 vedecké odporúčania pre populáciu morony striebristej v severovýchodnom Atlantiku a potvrdila, že táto populácia od roku 2012 prudko klesá. Okrem toho Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) posúdil existujúce vnútroštátne opatrenia na ochranu morony striebristej a usúdil, že sú vo všeobecnosti neúčinné. Morona striebristá je druh, ktorý rastie pomaly a pohlavnú zrelosť dosahuje neskoro. Súčasná rybolovná úmrtnosť v populácii morony striebristej v severovýchodnom Atlantiku takmer štvornásobne prevyšuje úroveň, pri ktorej by bol zaručený maximálny udržateľný výnos.

(3)

Komisia prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/111 (2) na základe článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (3) na zmiernenie vážneho ohrozenia ochrany populácie morony striebristej (Dicentrarchus labrax) v Keltskom mori, Lamanšskom prielive, Írskom mori a južnej časti Severného mora.

Na rybolovnej úmrtnosti danej populácie sa významnou mierou podieľa aj rekreačné rybárstvo. Je preto vhodné stanoviť rybolovné možnosti vo forme denného limitu počtu rýb, ktoré si rekreační rybári môžu ponechať. Rekreačné rybárstvo má rozličné podoby, napríklad rybolov z rekreačného plavidla alebo rybolov z brehu.

(4)

Článok 7 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2015/104 by mal byť formulovaný tak, aby zodpovedal zneniu článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom vyhnúť sa problémom vo výklade textu.

(5)

Kým nie sú známe odporúčania Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES), sú obmedzenia výlovu piesočníc vo vodách Únie zón ICES IIa, IIIa a IV stanovené v prílohe IA k nariadeniu (EÚ) 2015/104 na nulovej úrovni. Odporúčania rady ICES pre túto populáciu sú k dispozícii od 23. februára 2015 a v súčasnosti je možné stanoviť celkový povolený výlov (TAC) piesočníc v tejto oblasti, rozdelený do siedmich oblastí hospodárenia, aby sa predišlo vyčerpaniu určitých lokalít.

(6)

Je vhodné, aby sa pre všetky členské štáty s kvótou v príslušných oblastiach stanovila určitá medzioblastná flexibilita pre kalkany rodu Lepidorhombus, ktoré tvoria rovnakú biologickú populáciu.

(7)

Nariadenie (EÚ) 2015/104 obsahuje chybu v TAC a kvóte pre krevetu boreálnu v Severnom mori, v prípade ktorej malo dôjsť k preneseniu TAC z roku 2014. Príloha IA k nariadeniu (EÚ) 2015/104 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Pre niektoré populácie rýb sa rybolovné možnosti a podmienky prístupu k rybolovným zdrojom pre plavidlá vo vodách pobrežných štátov stanovujú každý rok na základe konzultácií o rybolove medzi príslušnými pobrežnými štátmi. Keďže sa nedosiahla dohoda o spoločnom využívaní atlanticko-škandinávskeho sleďa na rok 2015, je vhodné stanoviť autonómnu kvótu na základe podielu Únie na love tejto populácie v posledných rokoch. Príloha IB k nariadeniu (EÚ) 2015/104 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Regionálna organizácia na riadenie rybného hospodárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO) stanovila na treťom výročnom zasadnutí v roku 2015 rybolovné možnosti pozostávajúce z celkového povoleného výlovu (TAC) pre stavridu Trachurus murphyi. Toto opatrenie by sa malo vykonať v práve Únie.

(10)

V poznámke pod čiarou v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2015/104 sa chybne odkazuje na zastaranú dohodu, a preto by sa mala opraviť.

(11)

S cieľom presne zohľadniť súčasné rozmiestnenie výstroja francúzskej a španielskej flotily na lov tuniaka modroplutvého v roku 2015 je potrebné zmeniť prílohu IV k nariadeniu (EÚ) 2015/104, v ktorej sa ustanovujú obmedzenia rybolovnej, chovnej a kŕmnej kapacity v prípade tuniaka modroplutvého.

(12)

Je potrebné opraviť chybu v tabuľke TAC pre makrelu atlantickú (Scomber scombrus) v oblastiach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny Vb; v medzinárodných vodách zón IIa, XII a XIV (MAC/2CX14-).

(13)

Vo vedeckom odporúčaní STECF z 2. marca 2015 sa uvádza, že z preventívneho hľadiska je prípustné poskytnúť malú kvótu na vedľajšie úlovky raje vlnkovanej (Raia undulata) v oblastiach ICES VIa, VIb, VIIa — c, VIId, VIIe — k, VIII a IX. Príloha IA k nariadeniu (EÚ) 2015/104 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Keďže v súlade s postupom ustanoveným v dohode o vzťahoch v oblasti rybárstva s Faerskými ostrovmi Únia uskutočnila ďalšie konzultácie s Faerskými ostrovmi o recipročných dojednaniach v súvislosti s rybolovnými možnosťami pre atlanticko-škandinávskeho sleďa a tresku belasú na rok 2015, je preto vhodné stanoviť rybolovné možnosti v súvislosti s týmito populáciami,

(15)

Nariadenie (EÚ) 2015/104 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(16)

Podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 (4), ak sa využije viac ako 75 % preventívneho TAC do 31. októbra roku jeho platnosti, členský štát s kvótou na populáciu rýb, pre ktorú sa tento TAC stanovil, môže požiadať o zvýšenie TAC. Komisii bola doručená žiadosť o zvýšenie TAC na rok 2014 na lov rajotvarých v Severnom mori o 10 %. Podporné biologické informácie predložené spolu so žiadosťou overili a potvrdili experti v Spoločnom výskumnom centre Komisie.

(17)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 (5) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(18)

Obmedzenia výlovu ustanovené v nariadení (EÚ) 2015/104 sa uplatňujú od 1. januára 2015. Ustanovenia tohto nariadenia o obmedzeniach výlovu by sa preto mali takisto uplatňovať od uvedeného dátumu. Týmto spätným uplatňovaním nie sú dotknuté zásady právnej istoty a ochrany legitímnych očakávaní, keďže rybolovné možnosti ešte neboli vyčerpané. Nové obmedzenie výlovu pre moronu striebristú by sa však malo uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Keďže úprava obmedzení výlovu ovplyvňuje hospodárske činnosti a plánovanie rybolovnej sezóny plavidiel Únie, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite po jeho uverejnení. Z dôvodov stanovených v odôvodnení (16) by sa ustanovenia týkajúce sa vyšších rybolovných možností pre lov rajotvarých v Severnom mori mali uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2015/104 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto plavidlá:

a)

plavidlá Únie;

b)

plavidlá tretích krajín vo vodách Únie.

2.   Na účely článku 11a sa toto nariadenie uplatňuje aj na rekreačné rybárstvo.“

2.

V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„m)

‚rekreačné rybárstvo‘ sú nekomerčné rybárske činnosti, pri ktorých sa živé vodné zdroje využívajú na rekreáciu, turistiku alebo šport.“

3.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Podmienky vylodenia úlovkov a vedľajších úlovkov

1.   Na úlovky druhov, pre ktoré je stanovené obmedzenie výlovu a ktoré sa ulovili v rámci rybolovu uvedeného v článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky ustanovená v článku 15 uvedeného nariadenia (ďalej len ‚povinnosť vylodiť úlovky‘).

2.   Ryby, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu a ktoré sa ulovili v rámci rybolovu, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, sa ponechávajú na palube alebo sa vyloďujú, len ak:

a)

tieto úlovky vylovili plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu s kvótou, ktorá zatiaľ nie je vyčerpaná alebo

b)

tieto úlovky predstavujú časť kvóty Únie, ktorá nebola pridelená členským štátom vo forme kvóty, pričom uvedená kvóta Únie zatiaľ nie je vyčerpaná.

3.   Populácie necieľových druhov v rámci bezpečných biologických hraníc uvedené v článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uvádzajú v prílohe I k tomuto nariadeniu na účely výnimky z povinnosti započítavať úlovky do príslušných kvót, stanovenej v uvedenom článku.“

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 11a

Rekreačný lov morony striebristej v severovýchodnom Atlantiku

V rámci rekreačného rybárstva v divíziách ICES IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk platí, že jedna osoba si môže denne ponechať maximálne tri jedince morony striebristej.“

5.

Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2015/104 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

6.

Príloha IA k nariadeniu (EÚ) 2015/104 sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

7.

Príloha IB k nariadeniu (EÚ) 2015/104 sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

8.

Príloha IJ k nariadeniu (EÚ) 2015/104 sa nahrádza prílohou V k tomuto nariadeniu.

9.

Príloha III k nariadeniu (EÚ) 2015/104 sa nahrádza prílohou VI k tomuto nariadeniu.

10.

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) 2015/104 sa nahrádza prílohou VII k tomuto nariadeniu.

11.

Príloha VIII k nariadeniu (EÚ) 2015/104 sa mení v súlade s prílohou VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha IA k nariadeniu (EÚ) č. 43/2014 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 3, 6, 7, 8, 9, 10 a11 sa uplatňujú od 1. januára 2015.

Článok 2 sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2015

Za Radu

predseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/104 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014 a zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 779/2014 (Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2015, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/111 z 26. januára 2015, ktorým sa stanovujú opatrenia na zmiernenie vážneho ohrozenia ochrany populácie morony striebristej (Dicentrarchus labrax) v Keltskom mori, Lamanšskom prielive, Írskom mori a južnej časti Severného mora (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 31).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2015/104 sa mení takto:

1.

Do prvej tabuľky (porovnávacia tabuľka latinských názvov a bežných názvov) sa za údaje týkajúce sa Deania calcea vkladá tento záznam:

„Dicentrarchus labrax

BSS

morona striebristá“

2.

Do druhej tabuľky (porovnávacia tabuľka bežných názvov a latinských názvov) sa za údaje týkajúce sa raje pieskovej vkladá tento záznam:

„morona striebristá

BSS

Dicentrarchus labrax“

.


PRÍLOHA II

Druh:

rajotvaré Rajiformes

Rajiformes

Zóna:

vody Únie zón IIa a IV

(SRX/2AC4-C)

Belgicko

233 (1)  (2)  (3)

 

 

Dánsko

9 (1)  (2)  (3)

 

 

Nemecko

11 (1)  (2)  (3)

 

 

Francúzsko

36 (1)  (2)  (3)

 

 

Holandsko

198 (1)  (2)  (3)

 

 

Spojené kráľovstvo

895 (1)  (2)  (3)

 

 

Únia

1 382 (1)  (3)

 

 

TAC

1 382 (3)

 

preventívny TAC

(1)  Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C) a raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sa nahlasujú osobitne.

(2)  Kvóta na vedľajší úlovok. Tieto druhy nesmú predstavovať viac ako 25 % živej hmotnosti úlovku ponechaného na palube počas jedného rybárskeho výjazdu. Táto podmienka sa uplatňuje iba na plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 m.

(3)  Neuplatňuje sa na komplex raje hladkej (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossadaDipturus cf. intermedia) a na raju lúčovitú (Amblyraja radiata). Tieto druhy nesmú byť pri náhodnom výlove poranené. Jedince sa ihneď pustia na slobodu. Rybárov je potrebné nabádať k tomu, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj, ktoré uľahčia rýchle a bezpečné vypustenie týchto druhov.


PRÍLOHA III

Druh:

piesočnice

Ammodytes spp.

Zóna:

vody Nórska zóny IV

(SAN/04-N.)

Dánsko

0

 

 

Spojené kráľovstvo

0

 

 

Únia

0

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.


Druh:

piesočnice

Ammodytes spp.

Zóna:

vody Únie zón IIa, IIIa a IV (1)

Dánsko

336 964 (2)

 

 

Spojené kráľovstvo

7 366 (2)

 

 

Nemecko

515 (2)

 

 

Švédsko

12 374 (2)

 

 

Únia

357 219

 

 

TAC

357 219

 

analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.


Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

VII

(LEZ/07.)

Belgicko

470 (3)  (5)

 

 

Španielsko

5 216 (3)  (4)

 

 

Francúzsko

6 329 (3)  (4)

 

 

Írsko

2 878 (3)  (5)

 

 

Spojené kráľovstvo

2 492 (3)  (5)

 

 

Únia

17 385

 

 

TAC

17 385

 

analytický TAC

Uplatňuje sa článok 11 tohto nariadenia.


Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

(WHB/1X14)

Dánsko

30 106 (6)  (8)

 

 

Nemecko

11 706 (6)  (8)

 

 

Španielsko

25 524 (6)  (7)  (8)

 

 

Francúzsko

20 952 (6)  (8)

 

 

Írsko

23 313 (6)  (8)

 

 

Holandsko

36 711 (6)  (8)

 

 

Portugalsko

2 371 (6)  (7)  (8)

 

 

Švédsko

7 447 (6)  (8)

 

 

Spojené kráľovstvo

39 065 (6)  (8)

 

 

Únia

197 195 (6)  (8)

 

 

Nórsko

102 605

 

 

Faerské ostrovy

15 000

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

Analytický TAC


Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

vody Únie zón II, IVa, V, VI severne od 56° 30′ s. z. š. a zóny VII západne od 12° z. z. d.

(WHB/24A567)

Nórsko

0 (9)  (10)

 

 

Faerské ostrovy

35 000 (11)  (12)

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

analytický TAC


Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

vody Únie zón IIa a IV

(PRA/2AC4-C)

Dánsko

1 818

 

 

Holandsko

17

 

 

Švédsko

73

 

 

Spojené kráľovstvo

538

 

 

Únia

2 446

 

 

TAC

2 446

 

analytický TAC


Druh: rajotvaré

rajotvaré

Rajiformes

Zóna:

vody Únie zón VIa, VIb, VIIa — c a VIIe — k

(SRX/67AKXD)

Belgicko

725 (13)  (14)  (15)

 

 

Estónsko

4 (13)  (14)  (15)

 

 

Francúzsko

3 255 (13)  (14)  (15)

 

 

Nemecko

10 (13)  (14)  (15)

 

 

Írsko

1 048 (13)  (14)  (15)

 

 

Litva

17 (13)  (14)  (15)

 

 

Holandsko

3 (13)  (14)  (15)

 

 

Portugalsko

18 (13)  (14)  (15)

 

 

Španielsko

876 (13)  (14)  (15)

 

 

Spojené kráľovstvo

2 076 (13)  (14)  (15)

 

 

Únia

8 032 (13)  (14)  (15)

 

 

TAC

8 032 (14)

 

preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 11 tohto nariadenia.


Druh:

rajotvaré

Rajiformes

Zóna:

vody Únie zóny VIId

(SRX/07D.)

Belgicko

72 (16)  (17)  (18)

 

 

Francúzsko

602 (16)  (17)  (18)

 

 

Holandsko

4 (16)  (17)  (18)

 

 

Spojené kráľovstvo

120 (16)  (17)  (18)

 

 

Únia

798 (16)  (17)  (18)

 

 

TAC

798 (17)

 

preventívny TAC


Druh:

rajotvaré

Rajiformes

Zóna:

vody Únie zón VIII a IX

(SRX/89-C.)

Belgicko

7 (19)  (20)

 

 

Francúzsko

1 298 (19)  (20)

 

 

Portugalsko

1 051 (19)  (20)

 

 

Španielsko

1 057 (19)  (20)

 

 

Spojené kráľovstvo

7 (19)  (20)

 

 

Únia

3 420 (19)  (20)

 

 

TAC

3 420 (20)

 

preventívny TAC


Druh:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zóny IIa, XII a XIV

(MAC/2CX14-)

Nemecko

26 766

 

 

Španielsko

28

 

 

Estónsko

223

 

 

Francúzsko

17 846

 

 

Írsko

89 220

 

 

Lotyšsko

164

 

 

Litva

164

 

 

Holandsko

39 033

 

 

Poľsko

1 885

 

 

Spojené kráľovstvo

245 363

 

 

Únia

420 692

 

 

Nórsko

18 852 (21)  (22)

 

 

Faerské ostrovy

39 824 (23)

 

 

TAC

neuplatňuje sa

 

analytický TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 3 tohto nariadenia.


(1)  Okrem vôd do šiestich námorných míľ od základných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.

(2)  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vylodiť úlovky, možno maximálne do 2 % kvóty (OT1/*2A3A4) započítavať úlovky limandy európskej a tresky merlang, ak tieto úlovky a vedľajšie úlovky druhov započítavaných podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 celkovo nepresahujú 9 % tejto kvóty na lov piesočníc.

Osobitná podmienka:

v rámci uvedených kvót nemožno v týchto oblastiach hospodárenia s populáciami piesočníc vymedzených v prílohe IID presiahnuť v rámci výlovu tieto množstvá:

Zóna

:

vody Únie oblastí hospodárenia s populáciami piesočníc

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Dánsko

125 459

27 355

179 227

4 717

0

206

0

Spojené kráľovstvo

2 742

598

3 918

103

0

5

0

Nemecko

192

42

274

7

0

0

0

Švédsko

4 607

1 005

6 581

173

0

8

0

Únia

133 000

29 000

190 000

5 000

0

219

0

Spolu

133 000

29 000

190 000

5 000

0

219

0

(3)  Okrem tejto kvóty môže členský štát podľa podmienok stanovených v hlave II kapitole II tohto nariadenia prideliť plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a ktoré sa zúčastňujú na testovaní úplne zdokumentovaného rybolovu, dodatočnú kvótu až do výšky 1 % kvóty pridelenej uvedenému členskému štátu.

(4)  5 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (LEZ/*8ABDE).

(5)  5 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (LEZ/*8ABDE) ako vedľajšie úlovky v cielenom rybolove soley.

(6)  Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót možno vyloviť nasledujúce percento v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo zóne rybolovu okolo ostrova Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %.

(7)  Túto kvótu možno previesť do zón VIIIc, IX a X, vôd Únie v rámci CECAF 34.1.1. Tieto prevody je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

(8)  Osobitná podmienka: v rámci celkového prístupového množstva Únie 35 000 ton môžu členské štáty vyloviť vo vodách Faerských ostrovov (WHB/*05-F.) maximálne tento percentuálny podiel svojich kvót: 17,7 %.

(9)  Započíta sa do obmedzení výlovu pre Nórsko stanovených v dojednaní medzi pobrežnými štátmi.

(10)  Osobitná podmienka: výlov v zóne IV nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/* 04A-C): 0.

Výlov v zóne IV nepresiahne toto percentuálne množstvo kvóty prístupu Nórska: 0 %.

(11)  Započíta sa do obmedzení výlovu pre Faerské ostrovy.

(12)  Osobitná podmienka: môže sa loviť aj v zóne VIb (WHB/*06B-C). Výlov v zóne IVa nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C): 6 250.

(13)  Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/67AKXD), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/67AKXD), raje svetloškvrnitej (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), raje pieskovej (Raja circularis) (RJI/67AKXD) a raje šagrénovej (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sa nahlasujú osobitne.

(14)  Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (Raja undulata). Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. Vyloďovať možno výlučne vedľajšie úlovky raje vlnkovanej v oblasti VIIe pod podmienkou, že nepredstavujú viac ako 20 kilogramov živej hmotnosti počas jedného rybárskeho výjazdu a nepresiahnu kvóty uvedené v tabuľke nižšie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 12 a 44 tohto nariadenia pre oblasti stanovené v uvedených článkoch. Vedľajšie úlovky raje vlnkovanej sa nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (RJU/67AKXD). V rámci obmedzení uvedených kvót nemožno vyloviť väčšie množstvá raje vlnkovanej, ako sú uvedené nižšie:

Druh:

raja vlnkovaná

Raja undulata

Zóna:

vody Únie zóny VIIe

(RJU/67AKXD)

Belgicko

9

 

 

Estónsko

0

 

 

Francúzsko

41

 

 

Nemecko

0

 

 

Írsko

13

 

 

Litva

0

 

 

Holandsko

0

 

 

Portugalsko

0

 

 

Španielsko

11

 

 

Spojené kráľovstvo

26

 

 

Únia

100

 

 

TAC

100

 

 

(15)  Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno vyloviť vo vodách Únie zóny VIId (SRX/*07D.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy ustanovené v článkoch 12 a 44 tohto nariadenia pre oblasti stanovené v uvedených článkoch. Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/*07D.), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/*07D.), raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/*07D.), raje svetloškvrnitej (Raja microocellata) (RJE/*07D.), raje pieskovej (Raja circularis) (RJI/*07D.), raje šagrénovej (Raja fullonica) (RJF/*07D.) a raje vlnkovanej (Raja undulata) (RJU/*07D.) sa nahlasujú osobitne.

(16)  Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/07D.), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/07D.), raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/07D.), raje svetloškvrnitej (Raja microocellata) (RJE/07D.) a raje vlnkovanej (Raja undulata) (RJU/07D.) sa nahlasujú osobitne.

(17)  Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (Raja undulata). Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. Vyloďovať možno vedľajšie úlovky raje vlnkovanej v oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento TAC, pod podmienkou, že nepredstavujú viac ako 20 kilogramov živej hmotnosti počas jedného rybárskeho výjazdu a nepresiahnu kvóty uvedené v tabuľke nižšie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 12 a 44 tohto nariadenia pre oblasti stanovené v uvedených článkoch. Vedľajšie úlovky raje vlnkovanej sa nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (RJU/07D.). V rámci obmedzení uvedených kvót nemožno vyloviť väčšie množstvá raje vlnkovanej, ako sú uvedené nižšie:

Druh:

raja vlnkovaná

Raja undulata

Zóna:

vody Únie zóny VIId

(RJU/07D.)

Belgicko

1

 

 

Francúzsko

8

 

 

Holandsko

0

 

 

Spojené kráľovstvo

2

 

 

Únia

11

 

 

TAC

11

 

 

(18)  Osobitná podmienka: z toho až do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zón VIa, VIb, VIIa – c a VIIe – k (SRX/*67AKD). Na raju vlnkovanú sa táto osobitná podmienka vzťahuje výlučne v zóne VIIe. Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/*67AKD), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/*67AKD), raje svetloškvrnitej (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) a raje vlnkovanej (Raja undulata) (RJU/*67AKD) sa nahlasujú osobitne.

(19)  Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/89-C), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/89-C.) a raje vlnkovanej (Raja undulata) (RJU/89-C.) sa nahlasujú osobitne.

(20)  Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (Raja undulata). Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. Vyloďovať možno výlučne vedľajšie úlovky raje vlnkovanej v oblasti VIII pod podmienkou, že nepredstavujú viac ako 20 kilogramov živej hmotnosti počas jedného rybárskeho výjazdu a nepresiahnu kvóty uvedené v tabuľke nižšie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 12 a 44 tohto nariadenia pre oblasti stanovené v uvedených článkoch. Vedľajšie úlovky raje vlnkovanej sa nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (RJU/89-C.). V rámci obmedzení uvedených kvót nemožno vyloviť väčšie množstvá raje vlnkovanej, ako sú uvedené nižšie:

Druh:

raja vlnkovaná

Raja undulata

Zóna:

vody Únie zóny VIII

(RJU/89-C.)

Belgicko

0

 

 

Francúzsko

9

 

 

Portugalsko

8

 

 

Španielsko

8

 

 

Spojené kráľovstvo

0

 

 

Únia

25

 

 

TAC

25

 

 

(21)  Možno loviť v zónach IIa, VIa severne od 56° 30′ s. z. š., IVa, VIId, VIIe, VIIf a VIIh (MAC/*AX7H).

(22)  Nórsko môže uloviť severne od 56° 30′ s. z. š. a započítať do svojho obmedzenia výlovu (MAC/*N5630) toto dodatočné množstvo z prístupovej kvóty v tonách: 43 680.

(23)  Toto množstvo sa odpočíta od obmedzenia výlovu Faerských ostrovov (prístupová kvóta). Môže sa loviť iba v zóne VIa severne od 56° 30′ s. z. š. (MAC/*6AN56). V období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra sa však tieto kvóty môžu loviť aj v zónach IIa a IVa severne od 59° s. z. š. (zóna EÚ) (MAC/*24N59).

Osobitná podmienka:

v rámci uvedených kvót nemožno v týchto zónach a obdobiach presiahnuť tieto množstvá:

 

Vody Únie zóny IIa; vody Únie a Nórska zóny IVa. Počas období od 1. januára do 15. februára 2015 a od 1. septembra do 31. decembra 2015

(MAC/*4A-EN)

Nórske vody zóny IIa

(MAC/*2AN-)

Faerské vody

(MAC/*FRO2)

Nemecko

16 154

2 176

2 228

Francúzsko

10 770

1 449

1 485

Írsko

53 847

7 254

7 426

Holandsko

23 557

3 172

3 249

Spojené kráľovstvo

148 087

19 952

20 424

Únia

252 415

34 003

34 812


PRÍLOHA IV

Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón I a II

(HER/1/2-)

Belgicko

6 (1)

 

 

Dánsko

6 314 (1)

 

 

Nemecko

1 105 (1)

 

 

Španielsko

21 (1)

 

 

Francúzsko

272 (1)

 

 

Írsko

1 634 (1)

 

 

Holandsko

2 259 (1)

 

 

Poľsko

319 (1)

 

 

Portugalsko

21 (1)

 

 

Fínsko

98 (1)

 

 

Švédsko

2 339 (1)

 

 

Spojené kráľovstvo

4 036 (1)

 

 

Únia

18 424 (1)

 

 

Faerské ostrovy

9 000 (2)  (3)

 

 

TAC

nestanovené

 

analytický TAC

(1)  Pri nahlasovaní výlovu Komisii sa nahlasujú aj množstvá ulovené v každej z týchto oblastí: regulačná oblasť NEAFC a vody Únie.

(2)  Možno loviť vo vodách Únie severne od 62° s. z. š.

(3)  Započíta sa do obmedzení výlovu pre Faerské ostrovy.

Osobitná podmienka:

v rámci uvedených kvót nemožno v týchto zónach presiahnuť tieto množstvá:

Nórske vody severne od 62° s. z. š. a rybolovná zóna okolo ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

 

II, Vb severne od 62° s. z. š. (vody Faerských ostrovov) (HER/*2A5B-F)

Belgicko

3

Dánsko

3 084

Nemecko

540

Španielsko

10

Francúzsko

133

Írsko

798

Holandsko

1 104

Poľsko

156

Portugalsko

10

Fínsko

48

Švédsko

1 143

Spojené kráľovstvo

1 971


PRÍLOHA V

„PRÍLOHA IJ

OBLASŤ DOHOVORU SPRFMO

Druh:

stavrida Trachurus murphyi

Trachurus murphyi

Zóna:

Oblasť dohovoru SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Nemecko

7 067,15

 

 

Holandsko

7 660,06

 

 

Litva

4 917,5

 

 

Poľsko

8 455,29

 

 

Únia

28 100

 

 

TAC

neuplatňuje sa“

 

analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.


PRÍLOHA VI

„PRÍLOHA III

MAXIMÁLNY POČET OPRÁVNENÍ NA RYBOLOV PRE PLAVIDLÁ ÚNIE LOVIACE VO VODÁCH TRETÍCH KRAJÍN

Oblasť rybolovu

Rybolov

Počet oprávnení na rybolov

Rozdelenie oprávnení na rybolov medzi členské štáty

Maximálny počet plavidiel prítomných v akomkoľvek čase

Vody Nórska a rybolovná zóna v okolí ostrova Jan Mayen

sleď atlantický, severne od 62° 00′ s. z. š.

stanoví sa

DK

stanoví sa

stanoví sa

DE

stanoví sa

FR

stanoví sa

IE

stanoví sa

NL

stanoví sa

PL

stanoví sa

SV

stanoví sa

UK

stanoví sa

druhy žijúce pri morskom dne, severne od 62° 00′ s. z. š.

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

nepridelené

2

makrela atlantická (1)

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

70

priemyselné druhy, južne od 62° 00′ s. z. š.

480

DK

450

150

UK

30

Faerské vody

všetok rybolov vlečnou sieťou plavidlami s dĺžkou nepresahujúcou 180 stôp v zóne od 12 do 21 míľ od faerských pobrežných línií

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

cielený lov tresky škvrnitej a tresky jednoškvrnnej s minimálnou veľkosťou ôk 135 mm, obmedzený na oblasť južne od 62° 28′ s. z. š. a východne od 6° 30′ z. z. d.

8 (2)

neuplatňuje sa

4

rybolov vlečnými sieťami mimo zóny 21 míľ od faerskej pobrežnej línie. V období od 1. marca do 31. mája a od 1. októbra do 31. decembra môžu tieto plavidlá pôsobiť v oblasti medzi 61° 20′ s. z. š. a 62° 00′ s. z. š. a od 12 do 21 míľ od pobrežných línií.

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

lov mieňa modrého pomocou vlečných sietí s minimálnou veľkosťou ôk 100 mm v oblasti južne od 61° 30′ s. z. š. a západne od 9° 00′ z. z. d. a v oblasti od 7° 00′ z. z. d. do 9° 00′ z. z. d. južne od 60° 30′ s. z. š. a v oblasti juhozápadne od spojnice bodov 60° 30′ s. z. š., 7° 00′ z. z. d. a 60° 00′ s. z. š., 6° 00′ z. z. d.

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

cielený lov tresky tmavej vlečnými sieťami s minimálnou veľkosťou ôk 120 mm a s možnosťou použiť popruhy okolo koncového rukávca siete

70

Neuplatňuje sa.

22 (4)

lov tresky belasej. Celkový počet oprávnení na rybolov sa môže zvýšiť o štyri plavidlá, tak aby tvorili páry, ak by faerské orgány zaviedli osobitné pravidlá pre prístup do oblasti nazývanej 'hlavná oblasť lovu tresky belasej'.

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

rybolov pomocou lovnej šnúry

10

UK

10

6

makrela atlantická

12

DK

1

12

BE

0

DE

1

FR

1

IE

2

NL

1

SE

1

UK

5

sleď atlantický, severne od 62° 00′ s. z. š.

20

DK

5

 

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4


(1)  Bez toho, aby boli dotknuté dodatočné licencie poskytnuté Švédsku Nórskom v súlade so zavedenou praxou.

(2)  Tieto údaje sú zahrnuté do údajov o celkovom rybolove vlečnou sieťou plavidlami s dĺžkou nepresahujúcou 180 stôp v zóne od 12 do 21 míľ od faerských pobrežných línií.

(3)  Tieto údaje označujú maximálny počet plavidiel prítomných v rovnakom čase.

(4)  Tieto údaje sú zahrnuté do údajov o ‚rybolove vlečnými sieťami mimo pásma 21 míľ od faerských pobrežných línií‘.“


PRÍLOHA VII

„PRÍLOHA IV

OBLASŤ DOHOVORU ICCAT  (1)

1.   Maximálny počet lodí Únie s návnadou a lodí s vlečnými lovnými šnúrami oprávnených aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm vo východnej časti Atlantického oceánu:

Španielsko

60

Francúzsko

37

Únia

97

2.   Maximálny počet plavidiel Únie vykonávajúcich pobrežný maloobjemový rybolov oprávnených aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm v Stredozemnom mori:

Španielsko

151

Francúzsko

94

Taliansko

30

Cyprus

6 (2)

Malta

28 (3)

Únia

309

3.   Maximálny počet plavidiel Únie oprávnených aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm v Jadranskom mori na chovné účely:

Chorvátsko

11

Taliansko

12

Únia

23

4.   Maximálny počet a celková kapacita rybárskych plavidiel každého členského štátu vyjadrená v hrubej tonáži, ktoré môžu dostať oprávnenie loviť, ponechávať na palube, prekladať, prepravovať alebo vyloďovať tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori:

Tabuľka A

Počet rybárskych plavidiel (4)

 

Cyprus (5)

Grécko (6)

Chorvátsko

Taliansko

Francúzsko

Španielsko

Malta (7)

Plavidlá s vakovými sieťami

1

1

11

12

17

6

1

Plavidlá s lovnými šnúrami

6 (8)

0

0

30

8

58

28

Lode s návnadou

0

0

0

0

8

70

0

Plavidlá s udicami

0

0

12

0

29 (9)

1

0

Plavidlá s vlečnými sieťami

0

0

0

0

57

0

0

Iné rybárske plavidlá vykonávajúce maloobjemový rybolov (10)

0

21

0

0

94

83

0


Tabuľka B

Celková kapacita v hrubej tonáži

 

Cyprus

Chorvátsko

Grécko

Taliansko

Francúzsko

Španielsko

Malta

Plavidlá s vakovými sieťami

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

Plavidlá s lovnými šnúrami

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

Lode s návnadou

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

Plavidlá s udicami

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

Plavidlá s vlečnými sieťami

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

Iné rybárske plavidlá vykonávajúce maloobjemový rybolov

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

stanoví sa

5.   Maximálny počet pascí nasadzovaných vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori pri love tuniaka modroplutvého povolený jednotlivými členskými štátmi:

 

Počet pascí (11)

Španielsko

5

Taliansko

6

Portugalsko

2

6.   Maximálna kapacita chovu a výkrmu tuniaka modroplutvého pre každý členský štát a maximálna násada tuniaka modroplutvého uloveného vo voľnej prírode, ktoré môže každý členský štát prideliť svojim farmám vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori:

Tabuľka A

Maximálna chovná a kŕmna kapacita pre tuniaky

 

Počet akvakultúrnych fariem

Kapacita (v tonách)

Španielsko

14

11 852

Taliansko

15

13 000

Grécko

2

2 100

Cyprus

3

3 000

Chorvátsko

7

7 880

Malta

8

12 300


Tabuľka B

Maximálna násada tuniaka modroplutvého uloveného vo voľnej prírode (v tonách)

Španielsko

5 855

Taliansko

3 764

Grécko

785

Cyprus

2 195

Chorvátsko

2 947

Malta

8 768


(1)  Hodnoty uvedené v bode 1, 2 a 3 sa môžu znížiť, aby boli v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie.

(2)  Táto hodnota sa môže zvýšiť o 10, ak sa Cyprus rozhodne nahradiť plavidlo s vakovou sieťou desiatimi plavidlami s lovnými šnúrami, ako sa uvádza v poznámke pod čiarou č. 5 k tabuľke A v bode 4.

(3)  Táto hodnota sa môže zvýšiť o 10, ak sa Malta rozhodne nahradiť plavidlo s vakovou sieťou desiatimi plavidlami s lovnými šnúrami, ako sa uvádza v poznámke pod čiarou č. 7 k tabuľke A v bode 4.

(4)  Hodnoty v tejto tabuľke A v bode 4 sa môžu ešte zvýšiť pod podmienkou, že budú splnené medzinárodné záväzky Únie.

(5)  Jedno stredne veľké plavidlo s vakovou sieťou sa môže nahradiť najviac desiatimi plavidlami s lovnými šnúrami.

(6)  Jedno stredne veľké plavidlo s vakovou sieťou sa môže nahradiť najviac desiatimi plavidlami vykonávajúcimi maloobjemový rybolov alebo jedným malým plavidlom s vakovou sieťou a troma plavidlami vykonávajúcimi maloobjemový rybolov.

(7)  Jedno stredne veľké plavidlo s vakovou sieťou sa môže nahradiť najviac desiatimi plavidlami s lovnými šnúrami.

(8)  Viacúčelové plavidlá, ktoré používajú viac druhov výstroja.

(9)  Plavidlá s vlečnými lovnými šnúrami loviace vo východnej časti Atlantického oceánu.

(10)  Viacúčelové plavidlá, ktoré používajú viac druhov výstroja (lovné šnúry, ručné šnúry, vlečné lovné šnúry).

(11)  Táto hodnota sa môže ešte zvýšiť pod podmienkou, že budú splnené medzinárodné záväzky Únie.“


PRÍLOHA VIII

„PRÍLOHA VIII

OBMEDZENIA POČTU OPRÁVNENÍ NA RYBOLOV PRE PLAVIDLÁ TRETÍCH KRAJÍN LOVIACE VO VODÁCH ÚNIE

Vlajkový štát

Rybolov

Počet oprávnení na rybolov

Maximálny počet plavidiel prítomných v akomkoľvek čase

Nórsko

sleď atlantický, severne od 62o 00′ s. z. š.

stanoví sa

stanoví sa

Faerské ostrovy

makrela atlantická, VIa (severne od 56o 30′ s. z. š.), IIa, IVa (severne od 59o s. z. š.)

stavridy, IV, VIa (severne od 56o 30′ s. z. š.), VIIe, VIIf, VIIh

14

14

sleď atlantický, severne od 62o 00′ s. z. š.

20

 

sleď atlantický, IIIa

4

4

priemyselný lov tresky koruškovitej, IV, VIa (severne od 56o 30′ s. z. š.) (vrátane nezamedziteľných vedľajších úlovkov tresky belasej)

14

14

mieň veľký a mieň lemovaný

20

10

treska belasá, II, IVa, V, VIa (severne od 56o 30′ s. z. š.), VIb, VII (západne od 12o 00′ z. z. d.)

20

20

mieň modrý

16

16“


28.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/524

z 27. marca 2015,

ktorým sa opravuje bulharské znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 79/2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jeho články 14, 32, 48, 49 a článok 51 ods. 1,

keďže:

(1)

Bulharské znenie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 79/2012 (2) obsahuje chybu. Z článkov 2 a 3 je potrebné vypustiť slová „na území Európskej únie“. Preto je nevyhnutné vykonať opravu bulharského jazykového znenia. Ostatných jazykových znení sa táto oprava netýka.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre administratívnu spoluprácu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

[Týka sa iba bulharského znenia.]

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 29, 1.2.2012, s. 13.


28.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/525

z 27. marca 2015,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (2) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol, ktoré sa majú vykonať pri dovoze krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „zoznam“), a to na miestach vstupu do oblastí uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(2)

V článku 2 nariadenia (ES) č. 669/2009 sa stanovuje, že zoznam sa má pravidelne, najmenej však raz za štvrťrok, preskúmavať, pričom sa zohľadňujú prinajmenšom zdroje informácií uvedené v danom článku.

(3)

Výskyt a závažnosť nedávnych potravinových incidentov nahlásených prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, zistenia auditov v tretích krajinách vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom, ako aj štvrťročné správy o zásielkach krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, ktoré Komisii predložili členské štáty v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 669/2009, naznačujú, že tento zoznam je potrebné zmeniť.

(4)

Najmä v prípade zásielok mandlí pochádzajúcich z Austrálie, pistácií pochádzajúcich zo Spojených štátov a sušených marhúľ pochádzajúcich z Uzbekistanu relevantné zdroje informácií naznačujú vznik nových rizík, ktoré si vyžadujú zavedenie zvýšenej miery úradných kontrol. Preto by sa mali do zoznamu doplniť položky týkajúce sa uvedených zásielok.

(5)

Okrem toho je potrebné zmeniť poznámky v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, aby sa zabezpečilo, že kontroly vykonávané členskými štátmi v súlade s uvedeným nariadením sa zameriavajú aspoň na pesticídy uvedené v kontrolnom programe prijatom v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 (3), ktoré možno analyzovať metódami na stanovenie viacerých rezíduí založenými na GC-MS a LC-MS. Zároveň je vhodné zachovať individuálne poznámky, pokiaľ ide o určité pesticídy, ktoré nie sú uvedené v danom kontrolnom programe alebo ktorých analýza si môže v jednom alebo vo viacerých členských štátoch vyžadovať metódy na stanovenie jedného rezídua.

(6)

V záujme zabezpečenia konzistentnosti a zrozumiteľnosti je vhodné nahradiť prílohu I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

(7)

Nariadenie (ES) č. 669/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu podliehajúce zvýšenej miere úradných kontrol na určených miestach vstupu

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Číselný znak KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických a identifikačných kontrol (%)

Sušené hrozno (plody viniča)

0806 20

 

Afganistan (AF)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

Mandle, nevylúpané

0802 11

 

Austrália (AU)

aflatoxíny

20

Mandle, vylúpané

0802 12

(Potraviny)

 

Arašidové oriešky (arašidy), nelúpané

1202 41 00

 

Brazília (BR)

aflatoxíny

10

Arašidové oriešky (arašidy), lúpané

1202 42 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91,

2008 11 96,

2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi)

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00,

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

rezíduá pesticídov (2)  (3)

50

Baklažán

0709 30 00,

ex 0710 80 95

72

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Zeler voňavý (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

rezíduá pesticídov (2)  (4)

50

(Potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

 

 

Brassica oleracea

(iná jedlá zelenina rodu Brassica, ‚čínska brokolica‘) (5)

ex 0704 90 90

40

Čína (KN)

rezíduá pesticídov (2)

50

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Čaj, tiež aromatizovaný

0902

 

Čína (KN)

rezíduá pesticídov (2)  (6)

10

(Potraviny)

 

Baklažán

0709 30 00,

ex 0710 80 95

72

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov (2)  (7)

10

Horká tekvička (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi)

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00,

ex 0710 22 00

10

10

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov (2)  (7)

20

Paprika (sladká a iná ako sladká) (Capsicum spp.)

0709 60 10,

ex 0709 60 99

20

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

0710 80 51,

ex 0710 80 59

20

Jahody (čerstvé)

0810 10 00

 

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov (2)  (8)

10

(Potraviny)

 

Paprika (sladká a iná ako sladká) (Capsicum spp.)

0709 60 10,

ex 0709 60 99,

20

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov (2)  (9)

10

(Potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

0710 80 51,

ex 0710 80 59

20

Listy piepra betelového (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

salmonela (10)

50

(Potraviny)

 

 

Sezamové semená

1207 40 90

 

India (IN)

salmonela (10)

20

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

Capsicum annuum, celé plody

0904 21 10

ex 0904 22 00

10

India (IN)

aflatoxíny

20

Capsicum annuum, drvená alebo mletá

0904 21 90

 

Sušené plody rodu Capsicum, celé plody, iné ako sladká paprika (Capsicum annuum)

Muškátový oriešok

(Myristica fragrans)

0908 11 00,

0908 12 00

(Potraviny – sušené koreniny)

 

Enzýmy; enzýmové prípravky

3507

 

India (IN)

chlóramfenikol

50

(Krmivá a potraviny)

 

Muškátový oriešok

(Myristica fragrans)

0908 11 00,

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

aflatoxíny

20

(Potraviny – sušené koreniny)

 

Hrach so strukmi (nelúpaný)

ex 0708 10 00

ex 0708 20 00

40

40

Keňa (KE)

rezíduá pesticídov (2)  (11)

10

Fazuľa so strukmi (nelúpaná)

 

 

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

Mäta

ex 1211 90 86,

30

Maroko (MA)

rezíduá pesticídov (2)  (12)

10

(Potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

ex 2008 99 99

70

Sušená fazuľa

0713 39 00

 

Nigéria (NG)

rezíduá pesticídov (2)

50

(Potraviny)

 

Stolové hrozno

0806 10 10

 

Peru (PE)

rezíduá pesticídov (2)  (13)

10

(Potraviny – čerstvé)

 

Vodové melóny (Egusi, Citrullus lanatus), semená a odvodené produkty

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

aflatoxíny

50

(Potraviny)

 

 

Arašidové oriešky (arašidy), nelúpané

1202 41 00

 

Sudán (SD)

aflatoxíny

50

Arašidové oriešky (arašidy), lúpané

1202 42 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91,

2008 11 96,

2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov (2)  (14)

10

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 

Listy piepra betelového (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Thajsko (TH)

salmonela (10)

50

(Potraviny)

 

 

Čínska fazuľa (s dlhými strukmi)

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00,

ex 0710 22 00

10

10

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov (2)  (15)

20

Baklažán

0709 30 00,

ex 0710 80 95

72

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

 

Sušené marhule

0813 10 00

 

Turecko (TR)

siričitany (16)

10

Marhule, inak spracované alebo konzervované

2008 50 61

(Potraviny)

 

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10,

0710 80 51

 

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (2)  (17)

10

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

 

Listy viniča

ex 2008 99 99

11; 19

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (2)  (18)

20

(Potraviny)

 

 

Pistácie, nevylúpané

0802 51 00

 

Spojené štáty (US)

aflatoxíny

20

Pistácie, vylúpané

0802 52 00

(Potraviny)

 

Sušené marhule

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

siričitany (16)

50

Marhule, inak spracované alebo konzervované

2008 50 61

(Potraviny)

 

Sušené hrozno (plody viniča)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

ochratoxín A

50

(Potraviny)

 

Listy koriandra

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (2)  (19)

20

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 86,

ex 2008 99 99

20

75

Mäta

ex 1211 90 86,

ex 2008 99 99

30

70

Petržlen

ex 0709 99 90

40

(Potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

 

 

Pitahaya (dračie ovocie)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (2)  (19)

20

Ibištek jedlý

ex 0709 99 90

20

Paprika (iná ako sladká) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

 

 


(1)  Ak sa majú skúmať len určité produkty patriace pod niektorý číselný znak KN a tento znak nie je rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, číselný znak KN je označený výrazom ‚ex‘.

(2)  Rezíduá aspoň tých pesticídov uvedených v kontrolnom programe prijatom v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1), ktoré možno analyzovať metódami na stanovenie viacerých rezíduí založenými na GC-MS a LC-MS (pesticídy, ktoré sa majú monitorovať výlučne v/na produktoch rastlinného pôvodu).

(3)  Rezíduá chlórbufamu.

(4)  Rezíduá fentoátu.

(5)  Druhy Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Známe aj ako ‚Kai Lan‘, ‚Gai Lan‘, ‚Gailan‘, ‚Kailan‘, ‚Chinese bare Jielan‘.

(6)  Zvyšky trifluralínu.

(7)  Rezíduá acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako aldikarb), amitrazu (amitraz vrátane metabolitov obsahujúcich zložku 2,4-dimetylanilínu vyjadrený ako amitraz), diafentiurónu, dikofolu (suma p, p′ a o,p′ izomérov), ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu) a metiokarbu (suma metiokarbu a jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako metiokarb).

(8)  Rezíduá hexaflumurónu, metiokarbu (suma metiokarbu a jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako metiokarb), fentoátu, tiofanát-metylu.

(9)  Rezíduá dikofolu (suma p, p′ a o,p′ izomérov), dinotefuránu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitov obsahujúcich 2,4,6-trichlórfenolovú zložku vyjadrená ako prochloraz), tiofanát-metylu a triforínu.

(10)  Referenčná metóda EN/ISO 6579 alebo metóda validovaná podľa nej, ako je uvedené v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

(11)  Rezíduá acefátu a diafentiurónu.

(12)  Rezíduá flubendiamidu.

(13)  Rezíduá etefónu.

(14)  Rezíduá formetanátu [suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát(hydrochlorid)], protiofosu a triforínu.

(15)  Rezíduá acefátu, dikrotofosu, protiofosu, chinalfosu a triforínu.

(16)  Referenčné metódy: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 alebo ISO 5522:1981.

(17)  Rezíduá diafentiurónu, formetanátu [suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát(hydrochlorid)] a tiofanát-metylu.

(18)  Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu) a metrafenónu.

(19)  Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu), fentoátu a chinalfosu.“


28.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/526

z 27. marca 2015,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Spojených štátov amerických v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity z hydiny v súvislosti s ohniskami vysokopatogénnej aviárnej influenzy v danej krajine

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na úvodnú vetu článku 8, článok 8 ods. 1 prvý pododsek, článok 8 ods. 4 a článok 9 ods. 4 písm. c),

so zreteľom na smernicu Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (2), a najmä na jej články 23 ods. 1, 24 ods. 2 a 25 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 798/2008 (3) sa stanovujú požiadavky na veterinárnu certifikáciu vzťahujúce sa na dovoz hydiny a výrobkov z hydiny (ďalej len „komodity“) do Únie a ich prepravu cez jej územie vrátane skladovania počas prepravy. Stanovuje sa v ňom, že komodity možno do Únie dovážať a cez jej územie prevážať len z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek uvedených v stĺpcoch 1 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(2)

V nariadení (ES) č. 798/2008 sa zároveň stanovujú podmienky, na základe ktorých sa môže tretia krajina, územie, oblasť alebo jednotka považovať za územie bez výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI).

(3)

Spojené štáty americké sú uvedené v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 ako tretia krajina, v prípade ktorej je z určitých častí jej územia v závislosti od výskytu ohniska HPAI povolené dovážať komodity uvedené v danom nariadení do Únie a prepravovať ich jej územím. K takejto regionalizácii došlo na základe nariadenia (ES) č. 798/2008, zmeneného nariadením (EÚ) 2015/243 (4) a vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/342 (5) v dôsledku výskytu ohnísk HPAI v štátoch Kalifornia, Idaho, Oregon a Washington.

(4)

V dohode medzi Úniou a Spojenými štátmi americkými (6) sa stanovuje rýchle vzájomné uznávanie regionalizačných opatrení v prípade výskytu ohnísk choroby v Únii alebo v Spojených štátoch amerických (ďalej len „dohoda“).

(5)

Spojené štáty americké potvrdili, že sa v priebehu februára a marca 2015 vyskytli ďalšie ohniská HPAI podtypu H5 u kŕdľov hydiny v štátoch Kalifornia, Oregon, Minnesota a Washington. Veterinárne orgány Spojených štátov amerických okamžite pozastavili vydávanie veterinárnych certifikátov pre zásielky komodít určených na vývoz z týchto štátov do Únie. S cieľom kontrolovať HPAI a zamedziť jej šíreniu Spojené štáty americké zaviedli aj politiku likvidácie zvierat.

(6)

Po potvrdení ohnísk choroby v štátoch Kalifornia, Oregon, Minnesota a Washington predložili Spojené štáty americké aktualizované informácie o epidemiologickej situácii na svojom území a opatreniach prijatých na zabránenie ďalšiemu šíreniu HPAI, ktoré Komisia vyhodnotila. Na základe tohto hodnotenia, ako aj záväzkov stanovených v dohode a záruk poskytnutých Spojenými štátmi americkými, je na mieste upraviť zákaz vstupu určitých komodít do Únie tak, aby sa týkal celého štátu Minnesota a tých častí štátov Kalifornia, Oregon a Washington, v ktorých veterinárne orgány Spojených štátov amerických zaviedli obmedzenia z dôvodu aktuálneho výskytu ohnísk choroby.

(7)

Spojené štáty americké okrem toho informovali o ukončení opatrení v oblasti čistenia a dezinfekcie po likvidácii zvierat v chovoch, v ktorých sa v období od polovice decembra 2014 do polovice januára 2015 zistili ohniská choroby. Je vhodné určiť dátumy, odkedy možno tieto časti územia, v ktorých sa zaviedli veterinárne obmedzenia v súvislosti s danými ohniskami choroby, opäť považovať za územia bez výskytu HPAI a odkedy možno opätovne povoliť dovoz určitých komodít z hydiny s pôvodom v týchto oblastiach do Únie.

(8)

Položka týkajúca sa Spojených štátov amerických v zozname v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 by sa preto mala zmeniť tak, aby zodpovedala aktuálnej epidemiologickej situácii v danej tretej krajine.

(9)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/243 z 13. februára 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Spojených štátov amerických v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity z hydiny v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou (Ú. v. EÚ L 41, 17.2.2015, s. 5).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/342 z 2. marca 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Spojených štátov amerických v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité komodity z hydiny v súvislosti s ohniskami vysokopatogénnej aviárnej influenzy v štátoch Idaho a Kalifornia (Ú. v. EÚ L 60, 4.3.2015, s. 31).

(6)  Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických o sanitárnych opatreniach na ochranu zdravia ľudí a zvierat pri obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi produktmi, schválená v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 1998/258/ES (Ú. v. ES L 118, 21.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

V časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa položka týkajúca sa Spojených štátov amerických nahrádza takto:

Kód ISO a názov tretej krajiny alebo územia

Kód tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Opis tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Veterinárny certifikát

Osobitné podmienky

Osobitné podmienky

Status dohľadu nad aviárnou influenzou

Status očkovania proti aviárnej influenze

Status kontroly salmonely (7)

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

Dátum ukončenia (1)

Dátum začatia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„US – Spojené štáty americké

US-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

oblasť Spojených štátov amerických s výnimkou územia US-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

A

 

S3, ST1“

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

US-2

oblasť Spojených štátov amerických, ktorá zodpovedá:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

štátu Washington:

 

okres Benton

 

okres Franklin

WGM

VIII

P2

19.12.2014

7.4.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.2

štátu Washington:

okres Clallam

WGM

VIII

P2

19.12.2014

11.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.3

štátu Washington:

okres Okanogan (1):

a)

sever: od križovatky US 97 WA 20 a S. Janis Road vpravo na S. Janis Road. doľava na McLaughlin Canyon Road, potom vpravo na Hardy Road a doľava na Chewilken Valley Road.

b)

východ: od Chewilken Valley Road vpravo na JH Green Road, potom doľava na Hosheit Road, odtiaľ doľava na Tedrow Trail Road, následne vľavo na Brown Pass Road až po hranicu rezervácie Colville Tribe. Západne po hranici rezervácie Colville Tribe na juh až po križovatku s US 97 WA 20.

c)

juh: vpravo na US 97 WA 20, potom doľava na Cherokee Road a vpravo na Robinson Canyon Road. Doľava na Bide A Wee Road, potom vľavo na Duck Lake Road, ďalej vpravo na Soren Peterson Road, následne vľavo na Johnson Creek Road a vpravo na George Road. Doľava na Wetherstone Road a vpravo na Eplay Road.

d)

západ: z Eplay Road vpravo na Conconully Road/6th Avenue, potom vľavo na Green Lake Road, ďalej vpravo Salmon Creek Road, následne vpravo Happy Hill Road a vľavo na Conconully Road (zmení sa na Main Street). Doprava na ulicu Broadway, potom doľava na C Street, potom vpravo na Lake Street E, ďalej vpravo na Sinlahekin Road, pokračovať vpravo po S. Fish Lake Road a následne vpravo na Fish Lake Road. Doľava na N. Pine Creek Road, potom vpravo na Henry Road (zmení sa na N. Pine Creek Road) a následne vpravo po Hwy 7 až po US 97 WA 20.

WGM

VIII

P2

29.1.2015

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.4

štátu Washington:

okres Okanogan (2):

a)

sever: od križovatky US Hwy 97 s kanadskou hranicou na východ pozdĺž kanadskej hranice a následne vpravo na 9 Mile Road (County Hwy 4777).

b)

východ: z 9 Mile Road vpravo na Old Hwy 4777, ktorá sa na juhu zmení na Molson Road. Doprava na Chesaw Road, potom doľava na Forest Service 3525, následne vľavo na Forest Development Road 350, ktorá sa zmení na Forest Development Road 3625. Odtiaľ na západ, potom doľava na Forest Service 3525, ďalej doprava na Rone Road, opäť vpravo na Box Spring Road, následne doľava na Mosquito Creek Road a vpravo na Swanson Mill Road.

c)

juh: zo Swanson Mill Road doľava na O'Neil Road a ďalej na juh po ceste 97N. Doprava na Ellis Forde Bridge Road, potom doľava na Janis Oroville (SR 7), ďalej doprava na Loomis Oroville Road, následne vpravo na Wannact Lake Road, potom vľavo na Ellemeham Mountain Road, opäť vľavo na Earth Dam Road, potom pokračovať vľavo po bezmennej ceste, následne vpravo na bezmennú cestu, opäť vpravo na bezmennú cestu, potom vľavo na bezmennú cestu a opäť vľavo na ďalšiu bezmennú cestu.

d)

západ: z poslednej bezmennej cesty doprava na Loomis Oroville Road, potom doľava na Smilkameen Road až po kanadskú hranicu.

WGM

VIII

P2

3.2.2015

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.5

štátu Oregon:

okres Douglas

WGM

VIII

P2

19.12.2014

23.3.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.6

štátu Oregon:

okres Deschutes

WG

VIII

P2

14.2.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.7

štátu Oregon:

okres Malheur

WGM

VIII

P2

20.1.2015

11.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

štátu Idaho

 

okres Canyon

 

okres Payette

WGM

VIII

P2

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.8.

štátu Kalifornia

okres Stanislaus/okres Tuolumne:

zóna s priemerom 10 km so začiatkom v bode N nachádzajúcom sa na kružnici predstavujúcej hranicu kontrolnej oblasti, ktorá sa rozširuje v smere hodinových ručičiek:

a)

sever – 2,5 míle východne od križovatky State Hwy 108 a Williams Road.

b)

severovýchod 1,4 míle juhovýchodne od križovatky Rock River Dr. a Tulloch Road.

c)

východ – 2 míle severozápadne od križovatky Milpitas Road a Las Cruces Road.

d)

juhovýchod – 1,58 míle východne od severného konca Rushing Road.

e)

juh 0,70 míle južne od križovatky State Highway132 a Crabtree Road.

f)

juhozápad – 0,8 míle juhovýchodne od križovatky Hazel Dean Road a Loneoak Road.

g)

západ – 2,5 míle juhozápadne od križovatky Warnerville Road a Tim Bell Road.

h)

severozápad 1 míľu juhovýchodne od križovatky CA-120 a Tim Bell Road.

WGM

VIII

P2

23.1.2015

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.9

štátu Kalifornia:

okres Kings:

zóna s priemerom 10 km so začiatkom v bode N nachádzajúcom sa na kružnici predstavujúcej hranicu kontrolnej oblasti, ktorá sa rozširuje v smere hodinových ručičiek:

a)

sever – 0,58 míle severne od Kansas Avenue

severovýchod – 0,83 míle východne od cesty CA-43.

b)

východ – 0,04 míle východne od 5th Avenue

c)

juhovýchod – 0,1 míle východne od križovatky Paris Avenue a 7th Avenue

d)

juh – 1,23 míle severne od Redding Avenue

e)

juhovýchod – 0,6 míle západne od križovatky Paris Avenue a 15th Avenue

f)

západ – 1,21 míle východne od 19th Avenue

g)

severozápad – 0,3 míle západne od križovatky Laurel Avenue a 16th Avenue

WGM

VIII

P2

12.2.2015

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.10

štátu Minnesota:

WGM

VIII

P2

5.3.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 


28.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/37


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/527

z 27. marca 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

100,4

TR

119,5

ZZ

110,0

0707 00 05

MA

170,1

TR

162,2

ZZ

166,2

0709 93 10

MA

127,5

TR

171,3

ZZ

149,4

0805 10 20

EG

44,5

IL

72,0

MA

55,7

TN

55,6

TR

68,6

ZZ

59,3

0805 50 10

BO

92,8

TR

45,8

ZZ

69,3

0808 10 80

AR

94,0

BR

72,6

CL

111,8

CN

105,5

MK

25,7

US

212,5

ZA

188,2

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

109,7

CL

122,0

CN

71,3

ZA

123,9

ZZ

106,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

28.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/39


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/528

z 27. marca 2015,

ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (Athena) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/871/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 26 ods. 2 a článok 41 ods. 2,

keďže:

(1)

Európska rada sa na svojom zasadnutí 10. a 11. decembra 1999 v Helsinkách dohodla predovšetkým na tom, že „keďže členské štáty dobrovoľne spolupracujú na operáciách vedených Úniou, do roku 2003 musia byť schopné do 60 dní a na obdobie minimálne jedného roka nasadiť ozbrojené sily v počte 50 000 až 60 000 osôb schopných v plnom rozsahu vykonávať petersbergské úlohy“.

(2)

Rada schválila 17. júna 2002 spôsoby financovania operácií krízového riadenia vedených Úniou s vojenskými alebo obrannými dôsledkami.

(3)

Rada vo svojich záveroch zo 14. mája 2003 potvrdila potrebu schopnosti rýchlej reakcie najmä pre humanitárne a záchranné úlohy.

(4)

Európska rada na svojom zasadnutí 19. a 20. júna 2003 v Solúne uvítala závery zo zasadnutia Rady z 19. mája 2003, ktorými sa predovšetkým potvrdila potreba, aby Únia mala schopnosť rýchlej vojenskej reakcie.

(5)

Rada rozhodla 22. septembra 2003 o tom, že Únia by mala nadobudnúť flexibilnú schopnosť riadiť financovanie spoločných nákladov na vojenské operácie akéhokoľvek rozsahu, náročnosti alebo naliehavosti, a to predovšetkým tak, že najneskôr do 1. marca 2004 zavedie trvalý mechanizmus financovania zodpovedný za financovanie spoločných nákladov na akékoľvek budúce vojenské operácie Únie.

(6)

Rada prijala 23. februára 2004 rozhodnutie 2004/197/SZBP (1), ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami. Neskôr bolo uvedené rozhodnutie viackrát zmenené, doplnené a nahradené, naposledy rozhodnutím 2011/871/SZBP (2)

(7)

Únia je schopná viesť operácie rýchlej vojenskej reakcie v súlade s koncepciou vymedzenou Vojenským výborom EÚ. Únia je schopná nasadiť bojové skupiny v súlade s koncepciou vymedzenou Vojenským výborom EÚ.

(8)

Mechanizmus zálohového financovania je v prvom rade určený na operácie rýchlej reakcie.

(9)

Cvičenia na politickej a vojenskej strategickej úrovni veliteľských a kontrolných štruktúr a postupy pre vojenské operácie Únie prostredníctvom cvičení veliteľstiev Únie, ako ich schválil Politický a bezpečnostný výbor (PBV), prispievajú k zvyšovaniu celkovej operačnej pripravenosti Únie.

(10)

Rada v prípade každej operácie rozhoduje, či má operácia vojenské alebo obranné dôsledky v zmysle článku 41 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“).

(11)

V článku 41 ods. 2 druhom pododseku Zmluvy o EÚ sa uvádza, že členské štáty, ktorých zástupcovia v Rade urobili oficiálne vyhlásenie podľa jej článku 31 ods. 1 druhého pododseku, nie sú povinné prispievať na financovanie operácií s príslušnými vojenskými alebo obrannými dôsledkami.

(12)

V súlade s článkom 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracúvaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Únie s obrannými dôsledkami. Dánsko sa na tomto rozhodnutí nezúčastňuje, a preto sa nezúčastňuje ani na financovaní uvedeného mechanizmu.

(13)

Mali by sa prijať ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, že mechanizmus Athena bude chrániť fyzické osoby, pokiaľ ide o spracúvanie ich osobných údajov.

(14)

Rada v zmysle článku 43 rozhodnutia 2011/871/SZBP preskúmala uvedené rozhodnutie a rozhodla o jeho zmene.

(15)

V záujme zrozumiteľnosti by sa rozhodnutie 2011/871/SZBP malo zrušiť a nahradiť novým rozhodnutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a)

„zúčastnené členské štáty“ sú členské štáty Únie s výnimkou Dánska;

b)

„prispievajúce štáty“ sú členské štáty prispievajúce na financovanie príslušnej vojenskej operácie v súlade s článkom 41 ods. 2 Zmluvy o EÚ a tretie štáty prispievajúce na financovanie spoločných nákladov na túto operáciu podľa dohôd uzavretých medzi nimi a Úniou;

c)

„operácie“ sú operácie Únie, ktoré majú vojenské alebo obranné dôsledky;

d)

„vojenské podporné akcie“ sú operácie Únie alebo ich časti, o ktorých rozhodne Rada s cieľom podporiť tretí štát alebo tretiu organizáciu a ktoré majú vojenské alebo obranné dôsledky, ale ktoré nepatria do právomoci velenia Únie;

e)

„deň“ je kalendárny deň, a nie pracovný deň, pokiaľ nie je uvedené inak.

KAPITOLA 1

MECHANIZMUS

Článok 2

Ustanovenie mechanizmu

1.   Týmto sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie.

2.   Tento mechanizmus sa nazýva Athena.

3.   Mechanizmus Athena funguje v mene zúčastnených členských štátov alebo v prípade špecifických operácií v záujme prispievajúcich štátov.

Článok 3

Právna spôsobilosť

V súvislosti s administratívnym riadením financovania operácií Únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami má mechanizmus Athena potrebnú právnu spôsobilosť predovšetkým vzhľadom na vlastníctvo bankových účtov, nadobúdanie, vlastníctvo alebo užívanie majetku, uzavieranie zmlúv a administratívnych dojednaní a vystupovanie pred súdom ako účastník. Mechanizmus Athena je neziskový.

Článok 4

Koordinácia s tretími stranami

V rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh a v súlade s cieľmi a politikou Únie koordinuje mechanizmus Athena svoje činnosti s členskými štátmi, inštitúciami a orgánmi Únie a medzinárodnými organizáciami.

KAPITOLA 2

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Článok 5

Riadiace orgány a personál

1.   Mechanizmus Athena na základe poverenia osobitného výboru riadi:

a)

správca;

b)

veliteľ každej operácie v súvislosti s operáciou, ktorej velí (ďalej len „veliteľ operácie“);

c)

účtovník.

2.   Mechanizmus Athena využíva v najväčšom možnom rozsahu existujúce administratívne štruktúry Únie. Mechanizmus Athena sa podľa potreby obracia na personál, ktorý dali k dispozícii inštitúcie Únie, alebo na personál vyslaný členskými štátmi.

3.   Generálny tajomník Rady môže poskytnúť správcovi a účtovníkovi personál potrebný na výkon ich funkcií, čo môže byť aj na základe návrhu zúčastneného členského štátu.

4.   Orgány a personál mechanizmu Athena sú činné na základe operačných potrieb.

Článok 6

Osobitný výbor

1.   Ustanovuje sa osobitný výbor, ktorý sa skladá z jedného zástupcu za každý zúčastnený členský štát.

Zástupcovia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisie sa pozývajú na zasadnutia osobitného výboru bez toho, aby sa zúčastňovali na hlasovaní.

2.   Athena je riadená na základe poverenia osobitného výboru.

3.   Keď osobitný výbor rokuje o financovaní spoločných nákladov na danú operáciu:

a)

pozostáva z jedného zástupcu za každý prispievajúci členský štát;

b)

na rokovaniach osobitného výboru sa zúčastňujú zástupcovia prispievajúcich tretích štátov. Nepodieľajú sa na hlasovaní ani nie sú na ňom prítomní;

c)

na rokovaniach osobitného výboru sa zúčastňuje veliteľ operácie alebo jeho zástupca bez toho, aby sa podieľal na hlasovaní.

4.   Predsedníctvo Rady zvoláva zasadnutia osobitného výboru a predsedá im. Správca poskytuje osobitnému výboru sekretariát. Správca spisuje zápisnice o výsledkoch rokovaní osobitného výboru. Správca sa nepodieľa na hlasovaní osobitného výboru.

5.   Účtovník sa v prípade potreby zúčastňuje na rokovaniach osobitného výboru bez toho, aby sa podieľal na jeho hlasovaní.

6.   Predsedníctvo zvoláva osobitný výbor v priebehu maximálne 15 dní, ak o to požiada zúčastnený členský štát, správca alebo veliteľ operácie.

7.   Správca primerane informuje osobitný výbor o každej sťažnosti alebo spore v súvislosti s mechanizmom Athena.

8.   Osobitný výbor rozhoduje medzi svojimi členmi jednomyseľne a zohľadňuje svoje zloženie vymedzené v odsekoch 1 a 3. Jeho rozhodnutia sú záväzné.

9.   Osobitný výbor schvaľuje všetky rozpočty so zreteľom na príslušné referenčné sumy a vo všeobecnosti uplatňuje právomoci podľa tohto rozhodnutia.

10.   Správca, veliteľ operácie a účtovník informujú osobitný výbor podľa ustanovení tohto rozhodnutia.

11.   Text aktov schválených osobitným výborom podľa tohto rozhodnutia pri jeho schválení podpíše predseda osobitného výboru a správca.

Článok 7

Správca

1.   Generálny tajomník Rady po tom, ako informuje osobitný výbor, vymenuje správcu a aspoň jedného zastupujúceho správcu na obdobie troch rokov.

2.   Správca vykonáva svoje úlohy v mene mechanizmu Athena.

3.   Správca:

a)

zostavuje a predkladá osobitnému výboru všetky návrhy rozpočtov. Oddiel výdavkov na operáciu je v každom návrhu rozpočtu zostavený na základe návrhu veliteľa operácie;

b)

prijíma rozpočty po ich schválení osobitným výborom;

c)

vystupuje v úlohe povoľujúceho úradníka pre príjmy, spoločné náklady vynaložené na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie a pre prevádzkové spoločné náklady vynaložené mimo aktívnej fázy operácie;

d)

v súvislosti s príjmami plní finančné dojednania uzavreté s tretími stranami o financovaní spoločných nákladov na vojenské operácie Únie;

e)

otvorí jeden alebo viacero bankových účtov v mene mechanizmu Athena.

4.   Správca zabezpečuje, aby sa dodržiavali pravidlá stanovené týmto rozhodnutím a aby sa vykonávali rozhodnutia osobitného výboru.

5.   Správca má právo prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za potrebné na vynakladanie výdavkov financovaných prostredníctvom mechanizmu Athena. Informuje o tom osobitný výbor.

6.   Správca koordinuje práce súvisiace s finančnými otázkami, ktoré sa týkajú vojenských operácií Únie. Správca predstavuje styčný bod s vnútroštátnymi správami a prípadne s medzinárodnými organizáciami v súvislosti s danou problematikou.

7.   Správca sa zodpovedá osobitnému výboru.

Článok 8

Veliteľ operácie

1.   Veliteľ operácie plní svoje povinnosti v mene mechanizmu Athena v súvislosti s financovaním spoločných nákladov na operáciu, ktorej velí.

2.   Veliteľ operácie s ohľadom na operáciu, ktorej velí:

a)

posiela správcovi svoje návrhy pre oddiel „výdavky – prevádzkové spoločné náklady“ návrhov rozpočtu;

b)

ako povoľujúci úradník vykonáva prideľovanie rozpočtových prostriedkov, ktoré súvisia s prevádzkovými spoločnými nákladmi rovnako ako výdavkami, podľa článku 28; uplatňuje svoju právomoc voči ktorejkoľvek osobe zúčastňujúcej sa na prideľovaní finančných prostriedkov vrátane predbežného financovania; môže prideľovať zákazky a uzavierať zmluvy v mene mechanizmu Athena; v mene mechanizmu Athena otvára bankový účet pre operáciu, ktorej velí;

c)

ako povoľujúci úradník vykonáva prideľovanie rozpočtových prostriedkov, ktoré súvisia s výdavkami, podľa článku 30; uplatňuje svoju právomoc voči ktorejkoľvek osobe zúčastňujúcej sa na prideľovaní finančných prostriedkov, na základe príslušných ustanovení ad hoc správnych dojednaní s treťou stranou. Môže prideľovať zákazky a uzavierať zmluvy v mene tretej strany; otvára samostatný bankový účet pre každý príspevok tretej strany.

3.   Veliteľ operácie má právo prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za potrebné na vynakladanie výdavkov financovaných prostredníctvom mechanizmu Athena operáciu, ktorej velí. Informuje o tom správcu a osobitný výbor.

4.   Veliteľ operácie používa účtovný systém mechanizmu Athena a systém mechanizmu Athena na správu aktív, pokiaľ tomu nebránia náležite odôvodnené okolnosti, ktoré na návrh správcu schválil osobitný výbor. Keď sa správca domnieva, že nastali takéto okolnosti, vopred informuje osobitný výbor.

Článok 9

Účtovník

1.   Generálny tajomník Rady vymenuje účtovníka a aspoň jedného zastupujúceho účtovníka na obdobie troch rokov.

2.   Účtovník plní svoje úlohy v mene mechanizmu Athena.

3.   Účtovník je zodpovedný za:

a)

správnu realizáciu platieb, inkasovanie príjmov a vymáhanie súm uznaných ako pohľadávky;

b)

každoročné zostavovanie finančných výkazov mechanizmu Athena a po ukončení každej operácie zostavenie účtovnej závierky za túto operáciu;

c)

podporu správcu pri predkladaní ročných účtovných závierok alebo závierky za operáciu osobitnému výboru na schválenie;

d)

vedenie účtov mechanizmu Athena;

e)

stanovenie účtovných pravidiel a metód a účtovnej osnovy;

f)

stanovenie a schvaľovanie účtovných systémov pre príjmy a prípadne aj systémov schvaľovania ustanovených povoľujúcim úradníkom na účely podávania a odôvodňovania účtovných údajov;

g)

uchovávanie podkladov;

h)

správu pokladne spolu so správcom.

4.   Správca a veliteľ operácie poskytujú účtovníkovi všetky informácie, ktoré sú potrebné na vykazovanie účtov, ktoré majú presne vyjadrovať finančné aktíva mechanizmu Athena a plnenie rozpočtu, s ktorým hospodári mechanizmus Athena. Ručia za ich dôveryhodnosť.

5.   Účtovník sa zodpovedá osobitnému výboru.

Článok 10

Všeobecné ustanovenia platné pre správcu, účtovníka a personál mechanizmu Athena

1.   Funkcie správcu alebo zastupujúceho správcu na jednej strane a účtovníka alebo zastupujúceho účtovníka na strane druhej sú vzájomne nezlučiteľné.

2.   Každý zastupujúci správca koná na základe splnomocnenia správcu. Každý zastupujúci účtovník koná na základe splnomocnenia účtovníka.

3.   Zastupujúci správca nahrádza správcu počas jeho neprítomnosti. Zastupujúci účtovník nahrádza účtovníka počas jeho neprítomnosti.

4.   Na úradníkov a ďalších pracovníkov Únie sa pri výkone funkcií v mene mechanizmu Athena vzťahujú platné pravidlá a predpisy.

5.   Na personál, ktorý je vyčlenený pre mechanizmus Athena členskými štátmi, sa vzťahujú tie pravidlá, ktoré sú uvedené v rozhodnutí Rady o pravidlách vzťahujúcich sa na vyslaných národných expertov, a ustanovenia schválené ich vnútroštátnou správou a inštitúciami Únie alebo mechanizmom Athena.

6.   Personál mechanizmu Athena musí pred svojím vymenovaním dostať osvedčenie o prístupe k utajovaným skutočnostiam najmenej v stupni utajenia „SECRET UE/EU SECRET“ („EÚ TAJNÉ“) vydané Radou alebo rovnocenné osvedčenie vydané členským štátom.

7.   Správca môže s členskými štátmi alebo inštitúciami Únie rokovať a uzavierať dojednania o predbežnom vymenovaní tých pracovníkov, ktorí by mali byť v prípade potreby okamžite k dispozícii pre mechanizmus Athena.

KAPITOLA 3

SPRÁVNE DOJEDNANIA A RÁMCOVÉ ZMLUVY

Článok 11

Správne dojednania a rámcové zmluvy

1.   Môžu sa dohodnúť správne dojednania s členskými štátmi, inštitúciami a orgánmi Únie, tretími štátmi a medzinárodnými organizáciami, aby sa uľahčilo verejné obstarávanie a/alebo finančné aspekty vzájomnej podpory na operácie pri čo najvyššej efektívnosti nákladov.

2.   Takéto dojednania:

a)

sú predmetom konzultácií s osobitným výborom, ak sa uzavierajú s členskými štátmi, inštitúciami alebo orgánmi Únie;

b)

sa predkladajú na schválenie osobitnému výboru, ak sa uzavierajú s tretími štátmi alebo s medzinárodnými organizáciami.

3.   Takéto dojednania podpisuje správca alebo prípadne príslušný veliteľ operácie konajúci v mene mechanizmu Athena a príslušné administratívne orgány ostatných strán uvedených v odseku 1.

4.   Možno uzatvoriť rámcové zmluvy s cieľom uľahčiť obstarávanie spôsobom, ktorý je z hľadiska nákladov najefektívnejší. Takéto zmluvy sa predkladajú na schválenie osobitnému výboru ešte pred tým, ako ich podpíše správca, a poskytnú sa členským štátom a veliteľom operácií, aby ich v prípade záujmu mohli využiť. Týmto ustanovením sa členským štátom neukladá nijaká povinnosť využívať alebo obstarávať tovar alebo služby na základe rámcovej zmluvy.

Článok 12

Trvalé a ad hoc správne dojednania o spôsobe platieb príspevkov tretích štátov

1.   V rámci dohôd uzavretých medzi Úniou a tretími štátmi, ktoré sú označené Radou ako potenciálni prispievatelia na operácie Únie alebo ako prispievatelia na konkrétnu operáciu Únie, správca rokuje s týmito tretími štátmi o trvalých, alebo ad hoc správnych dojednaniach. Tieto dojednania majú formu výmeny listov medzi mechanizmom Athena a príslušnými správnymi úradmi dotknutých tretích štátov, ktorými sa ustanovuje spôsob potrebný na uľahčenie okamžitých platieb príspevkov.

2.   V priebehu uzavierania dohôd uvedených v odseku 1 môže správca prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na uľahčenie realizácie platieb zo strany prispievajúcich tretích štátov.

3.   Správca informuje v predstihu osobitný výbor o plánovaných dojednaniach uvedených v odseku 1 ešte pred tým, ako ich podpíše v mene mechanizmu Athena.

4.   Keď Únia iniciuje vojenskú operáciu, správca vykoná, pokiaľ ide o výšku príspevkov stanovenú Radou, dojednania dohodnuté s tretími štátmi, ktoré prispievajú na túto operáciu.

KAPITOLA 4

BANKOVÉ ÚČTY

Článok 13

Otvorenie a účel

1.   Akýkoľvek bankový účet sa otvorí v prvotriednej finančnej inštitúcii s ústredím v členskom štáte, pričom to bude bežný účet alebo účet s krátkou dobou viazanosti vedený v eurách. V náležite odôvodnenej situácii a po schválení správcom sa môžu účty otvoriť vo finančnej inštitúcii, ktorá má ústredie mimo členských štátov.

2.   V náležite odôvodnenej situácii sa účty môžu otvoriť v iných menách, ako je euro.

3.   Na uvedené bankové účty sa uhrádzajú príspevky od prispievajúcich štátov. Tieto príspevky sa používajú na vyplácanie potrebných záloh veliteľovi operácie na účely vynakladania výdavkov, ktoré súvisia so spoločnými nákladmi na vojenskú operáciu.

4.   Príspevky podľa článkov 28 a 30 sa uhrádzajú na samostatné bankové účty. Používajú sa na úhradu výdavkov, ktorých správa bola zverená mechanizmu Athena, ako sa stanovuje v príslušných článkoch.

Článok 14

Správa finančných prostriedkov

1.   Pre každú platbu z účtu mechanizmu Athena sa vyžaduje spoločný podpis správcu alebo zastupujúceho správcu na jednej strane a účtovníka alebo zastupujúceho účtovníka na strane druhej.

2.   Žiadny bankový účet sa nesmie prečerpať.

KAPITOLA 5

SPOLOČNÉ NÁKLADY

Článok 15

Vymedzenie spoločných nákladov a období oprávnenosti

1.   Spoločné náklady uvedené v prílohe I sa uhrádzajú prostredníctvom mechanizmu Athena nezávisle od toho, kedy boli vynaložené. Ak sa zahrnú do článku rozpočtu týkajúceho sa operácie, s ktorou najviac súvisia, považujú sa za prevádzkové náklady uvedenej operácie. V ostatných prípadoch sa považujú za spoločné náklady vynaložené na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie.

2.   Mechanizmus Athena okrem toho znáša prevádzkové spoločné náklady uvedené v prílohe II v období od schválenia koncepcie krízového riadenia pre operáciu do vymenovania veliteľa operácie. Za výnimočných okolností a po porade s PBV môže osobitný výbor zmeniť obdobie, počas ktorého tieto náklady znáša mechanizmus Athena.

3.   Počas aktívnej fázy operácie, ktorá trvá odo dňa vymenovania veliteľa operácie do dňa, keď velenie operácie ukončí svoju činnosť, sa uhrádzajú prostredníctvom mechanizmu Athena ako prevádzkové spoločné náklady:

a)

spoločné náklady uvedené v časti A prílohy III;

b)

spoločné náklady uvedené v časti B prílohy III, ak o tom rozhodne Rada;

c)

spoločné náklady uvedené v časti C prílohy III, ak o to požiada veliteľ operácie a po schválení osobitným výborom.

4.   Počas aktívnej fázy vojenskej podpornej akcie, ktorú určí Rada, znáša mechanizmus Athena ako prevádzkové spoločné náklady spoločné náklady vymedzené Radou v každom jednotlivom prípade s odkazom na prílohu III.

5.   Prevádzkové spoločné náklady na operáciu zahŕňajú aj výdavky potrebné na jej ukončenie, ktoré sú uvedené v prílohe IV.

Operácia je ukončená vtedy, keď sa našiel spôsob konečného zaobchodenia so zariadením a infraštruktúrou spoločne financovanými na účely operácie a keď sa za operáciu schválila účtovná závierka.

6.   Žiadne výdavky vynaložené na účely pokrytia nákladov, ktoré by mal v každom prípade uhrádzať jeden prispievajúci štát alebo viac prispievajúcich štátov, inštitúcia Únie alebo medzinárodná organizácia, nezávisle od organizácie operácie, sa nemôžu považovať za oprávnené spoločné náklady.

7.   Osobitný výbor môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, že za výnimočných okolností sa môžu prírastkové náklady, iné než tie, ktoré sú uvedené v časti B prílohy III, považovať za spoločné náklady na jednu konkrétnu operáciu počas jej aktívnej fázy.

8.   Ak osobitný výbor nedosiahne jednomyseľné rozhodnutie, môže z iniciatívy predsedníctva predložiť túto otázku Rade.

Článok 16

Cvičenia

1.   Spoločné náklady na cvičenia v Únii sa financujú prostredníctvom mechanizmu Athena podľa pravidiel a postupov podobných pravidlám a postupom pri operáciách, na ktoré prispievajú všetky zúčastnené členské štáty.

2.   Spoločné náklady na cvičenia pozostávajú po prvé z prírastkových nákladov na dislokované alebo fixné velenie a po druhé z prírastkových nákladov vynaložených Úniou na využívanie spoločných prostriedkov a kapacít Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorá ich sprístupnila na cvičenie.

3.   Spoločné náklady na cvičenie nezahŕňajú náklady súvisiace:

a)

s nadobúdaním kapitálu vrátane nákladov súvisiacich s budovami, infraštruktúrou a vybavením;

b)

s plánovaním a s prípravnou fázou cvičení s výnimkou prípadu, keď ich schváli osobitný výbor;

c)

s prepravou, kasárňami a ubytovaním síl.

Článok 17

Referenčná suma

Každé rozhodnutie Rady, ktorým Rada rozhodne o začatí alebo predĺžení vojenskej operácie Únie, upravuje referenčnú sumu pre spoločné náklady na túto operáciu. Správca s pomocou predovšetkým vojenského štábu Únie a prípadne aj veliteľa operácie, ak vykonáva funkciu, posúdi výšku sumy, ktorá je potrebná na úhradu spoločných nákladov na operáciu v plánovanom období. Správca navrhne prostredníctvom predsedníctva túto sumu orgánu Rady, ktorý je zodpovedný za preskúmanie návrhu rozhodnutia. Na rokovania uvedeného orgánu o referenčnej sume sú prizývaní členovia osobitného výboru.

KAPITOLA 6

ROZPOČET

Článok 18

Rozpočtové zásady

1.   Rozpočet je zostavený v eurách a predstavuje akt, prostredníctvom ktorého sa na každý rozpočtový rok stanovujú a schvaľujú všetky príjmy a výdavky týkajúce sa spoločných nákladov, s ktorými hospodári mechanizmus Athena.

2.   Všetky výdavky sú spojené s konkrétnymi operáciami s výnimkou prípadných nákladov uvedených v prílohe I.

3.   Rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte sa schvaľujú na obdobie trvania rozpočtového roku, ktorý sa začína 1. januára a končí 31. decembra toho istého roku.

4.   Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

5.   Žiadne príjmy ani výdavky týkajúce sa spoločných nákladov sa nesmú vynakladať iným spôsobom ako začlenením do položky rozpočtu a v rámci limitu stanoveného pre rozpočtové prostriedky, ktoré sú v nej zahrnuté, s výnimkou podľa článku 34 ods. 5

Článok 19

Ročný rozpočet

1.   Správca vypracuje každý rok návrh rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok s pomocou každého veliteľa operácie pre jeho operáciu.

2.   Návrh obsahuje:

a)

rozpočtové prostriedky, ktoré sa považujú za potrebné na úhradu spoločných nákladov vynaložených na prípravu operácií a na ich pokračovanie;

b)

rozpočtové prostriedky, ktoré sa považujú za potrebné na úhradu prevádzkových spoločných nákladov na prebiehajúce alebo plánované operácie, prípadne vrátane náhrady spoločných nákladov, ktoré predbežne financoval štát alebo tretia strana;

c)

predbežné rozpočtové prostriedky v zmysle článku 26;

d)

prognózu príjmov potrebných na úhradu výdavkov.

3.   Viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky sú rozdelené do hláv a kapitol zoskupujúcich výdavky podľa typu alebo účelu a ďalej sú podľa potreby rozdelené do článkov. Návrh rozpočtu obsahuje podrobné poznámky k jednotlivým kapitolám alebo článkom. Každej operácii je venovaná jedna osobitná hlava rozpočtu. Jedna z osobitných hláv rozpočtu sa nazýva všeobecná časť a obsahuje spoločné náklady vynaložené na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie.

4.   Každá hlava rozpočtu môže obsahovať kapitolu s názvom „predbežné rozpočtové prostriedky“. Tieto rozpočtové prostriedky sa vyčlenia vtedy, keď zo závažných dôvodov nie je isté, aká výška rozpočtových prostriedkov je potrebná alebo aký je rozsah plnenia vyčlenených rozpočtových prostriedkov.

5.   Príjmy pozostávajú:

a)

z príspevkov hradených zúčastnenými a prispievajúcimi členskými štátmi a prípadne aj prispievajúcimi tretími štátmi;

b)

z rozličných príjmov rozdelených podľa označenia, ktoré zahŕňajú získané úroky, príjmy z predaja a zostatok z predchádzajúceho rozpočtového roku po jeho schválení osobitným výborom.

6.   Správca predloží návrh rozpočtu osobitnému výboru najneskôr do 31. októbra. Osobitný výbor schváli návrh rozpočtu do 31. decembra. Správca prijme schválený rozpočet a informuje o tom zúčastnené členské štáty a prispievajúce tretie štáty.

Článok 20

Opravné rozpočty

1.   V prípade neodvrátiteľných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností vrátane prípadu, ak sa počas rozpočtového roku začne operácia, správca predloží návrh opravného rozpočtu. Návrh opravného rozpočtu sa vypracuje, predloží, schváli a prijme a informuje sa o ňom podľa rovnakého postupu ako v prípade ročného rozpočtu. Osobitný výbor ho prerokuje so zreteľom na jeho naliehavosť.

2.   Ak návrh opravného rozpočtu vznikne v dôsledku začatia novej operácie alebo zmien v rozpočte prebiehajúcej operácie, správca informuje osobitný výbor o predpokladaných celkových nákladoch tejto operácie. Ak tieto náklady výrazne prekračujú príslušnú referenčnú sumu, osobitný výbor môže o jej schválenie požiadať Radu.

3.   Ak osobitný výbor nerozhodne o dlhšej lehote, návrh opravného rozpočtu, ktorý vznikol v dôsledku začatia novej operácie, sa predkladá osobitnému výboru v lehote štyroch mesiacov od schválenia referenčnej sumy.

Článok 21

Prevody

1.   Správca môže v prípade potreby na základe návrhu veliteľa operácie uskutočniť prevody rozpočtových prostriedkov. Správca informuje osobitný výbor o svojom zámere, pokiaľ to naliehavosť situácie umožňuje, aspoň týždeň vopred. Od osobitného výboru sa však požaduje predchádzajúce schválenie, ak:

a)

plánovaný prevod zmení celkový objem rozpočtových prostriedkov vyhradených na operáciu

alebo

b)

plánované prevody medzi kapitolami počas rozpočtového roku prekročia 10 % rozpočtových prostriedkov uvedených v kapitole, z ktorej rozpočtové prostriedky pochádzajú, vzhľadom na rozpočet prijatý na príslušný rozpočtový rok, a to v deň, keď sa predložil návrh na príslušný prevod.

2.   Ak to veliteľ operácie považuje za potrebné pre správne vykonanie operácie, do troch mesiacov po začatí operácie uskutoční prevody rozpočtových prostriedkov vyčlenených na operáciu medzi článkami a medzi kapitolami oddielu rozpočtu „prevádzkové spoločné náklady“. Informuje o tom správcu a osobitný výbor.

Článok 22

Prenos rozpočtových prostriedkov

1.   V zásade rozpočtové prostriedky určené na pokrytie spoločných nákladov vynaložených na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie, ktoré neboli viazané, na konci rozpočtového roku prepadnú, ak nie je určené inak v odseku 2.

2.   Rozpočtové prostriedky určené na pokrytie nákladov na skladovanie materiálu a zariadenia spravovaných prostredníctvom mechanizmu Athena sa môžu preniesť jedenkrát do nasledujúceho rozpočtového roku, ak sa viazanie na tento účel vykoná pred 31. decembrom bežného rozpočtového roku. Rozpočtové prostriedky určené na úhradu prevádzkových spoločných nákladov sa môžu preniesť, ak sú potrebné na operáciu, ktorá nebola úplne ukončená.

3.   Správca predloží osobitnému výboru návrhy na prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového roku do 15. februára. Tieto návrhy sa považujú za schválené, pokiaľ osobitný výbor nerozhodne inak do 15. marca.

4.   Viazané rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roku sa prenášajú, o čom správca informuje osobitný výbor do 15. februára.

Článok 23

Predpokladané plnenie

Po schválení ročného rozpočtu možno použiť prostriedky na uhradenie záväzkov a platieb, pokiaľ je to z hľadiska operácie potrebné.

KAPITOLA 7

PRÍSPEVKY A NÁHRADY

Článok 24

Určenie príspevkov

1.   Platobné rozpočtové prostriedky určené na úhradu spoločných nákladov vynaložených na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie, ktoré nie sú kryté rozličnými príjmami, sú financované z príspevkov od zúčastnených členských štátov.

2.   Platobné rozpočtové prostriedky určené na úhradu prevádzkových spoločných nákladov na operáciu sú hradené z príspevkov prispievajúcich štátov.

3.   Príspevky splatné prispievajúcimi členskými štátmi na operáciu sa rovnajú sume platobných rozpočtových prostriedkov vyčlenených v rozpočte a určených na úhradu prevádzkových spoločných nákladov na príslušnú operáciu, ktorá sa zníži o sumu príspevkov splatných na tú istú operáciu prispievajúcimi tretími štátmi podľa článku 12.

4.   Rozdelenie príspevkov medzi členskými štátmi, od ktorých sa príspevky požadujú, sa stanovuje v súlade so stupnicou hrubého národného produktu podľa článku 41 ods. 2 Zmluvy o EÚ a v súlade s rozhodnutím Rady 2014/335//EÚ, Euratom (3) alebo v súlade s akýmkoľvek iným rozhodnutím Rady, ktoré ho môže nahradiť.

5.   Údaje pre výpočet príspevkov sú uvedené v stĺpci „vlastné zdroje založené na HND“ v tabuľke „Súhrn financovania všeobecného rozpočtu podľa typu vlastných zdrojov a podľa členských štátov“ priloženej k poslednému všeobecnému rozpočtu prijatému Úniou. Príspevok každého členského štátu, od ktorého sa príspevok požaduje, je úmerný podielu hrubého národného dôchodku (HND) tohto členského štátu na agregovanom HND členských štátov, od ktorých sa príspevok požaduje.

Článok 25

Harmonogram platieb príspevkov

1.   Ak Rada schválila referenčnú sumu pre vojenskú operáciu Únie, prispievajúce členské štáty zaplatia svoje príspevky vo výške 30 % referenčnej sumy, ak Rada nerozhodne o inom percentuálnom podiele. Správca vyzýva na zaplatenie príspevkov podľa potrieb operácie do výšky dohodnutej sumy.

2.   Osobitný výbor môže na základe návrhu správcu rozhodnúť o tom, že sa pred prijatím opravného rozpočtu pre operáciu budú požadovať dodatočné príspevky. Osobitný výbor môže rozhodnúť o tom, aby táto vec bola postúpená príslušným prípravným orgánom Rady.

3.   Ak sa prijal opravný rozpočet pre osobitnú operáciu, členské štáty zaplatia zostatok príspevkov, ktorý dlhujú na túto operáciu, uplatnením článku 24. Ak sa však plánuje, že operácia bude trvať viac než šesť mesiacov počas rozpočtového roku, zostatok príspevkov sa zaplatí v dvoch splátkach. V takom prípade je prvá splátka splatná do 60 dní od začiatku operácie; druhá splátka je splatná v termíne, ktorý na návrh správcu stanoví osobitný výbor, pričom sa vezmú do úvahy potreby operácie. Osobitný výbor sa môže odchýliť od ustanovení tohto odseku.

4.   Príslušné výzvy na zaplatenie príspevkov zašle správca listom vnútroštátnym administratívam, ktorých údaje mu boli oznámené, keď:

a)

osobitný výbor schválil návrh rozpočtu na rozpočtový rok, ako sa uvádza v článku 19. Prvá výzva na zaplatenie príspevkov pokrýva potreby operácie na osem mesiacov. Druhá výzva na zaplatenie príspevkov zahŕňa zostatok príspevkov, pričom sa v nej prihliada na výsledok rozpočtového hospodárenia predchádzajúceho roku, ak sa osobitný výbor na základe stanoviska audítora rozhodol vložiť túto sumu do rozpočtu bežného roku;

b)

bola prijatá referenčná suma, ako sa uvádza v článku 25 ods. 1, alebo

c)

bol schválený opravný rozpočet, ako sa uvádza v článku 20.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto rozhodnutia, príspevky sa zaplatia do 30 dní od zaslania príslušnej výzvy na zaplatenie príspevkov s výnimkou prvej výzvy na zaplatenie príspevkov do nového rozpočtu rozpočtového roku, keď je lehota na zaplatenie 40 dní od zaslania príslušnej výzvy na zaplatenie príspevkov.

6.   Akonáhle sa návrh celkového rozpočtu predloží osobitnému výboru, správca môže v prípade tých členských štátov, ktorých rozpočtové a finančné postupy neumožňujú platbu ich príspevku v stanovených lehotách, vydať pre dotknutý štát predčasnú výzvu na úhradu príspevkov pred skončením bežného rozpočtového roka ako preddavok pre výzvu na zaplatenie príspevkov pre rozpočet nasledujúceho rozpočtového roka.

7.   Každý prispievajúci štát uhradí bankové poplatky, ktoré súvisia s platbou jeho vlastného príspevku.

8.   Správca potvrdí príjem príspevkov.

Článok 26

Zálohové financovanie

1.   V prípade operácie rýchlej vojenskej reakcie Únie prispievajúce členské štáty zaplatia príspevky vo výške referenčnej sumy. Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 3, platby sa uskutočnia, ako je uvedené nižšie.

2.   Na účely zálohového financovania operácií rýchlej vojenskej reakcie Únie zúčastnené členské štáty:

a)

buď zaplatia zálohové príspevky do mechanizmu Athena, alebo

b)

ak sa Rada rozhodne viesť operáciu rýchlej vojenskej reakcie Únie, na ktorej financovaní sa podieľajú, zaplatia svoje príspevky na spoločné náklady tejto operácie do piatich dní po zaslaní výzvy vo výške referenčnej sumy, pokiaľ Rada nerozhodne inak.

3.   Osobitný výbor, ktorý sa skladá z jedného zástupcu každého z členských štátov, ktoré prispievajú zálohovo, zriadi na účely uvedené v odseku 2 predbežné rozpočtové prostriedky v osobitnej hlave rozpočtu. Tieto predbežné rozpočtové prostriedky sa pokryjú príspevkami, ktoré zaplatia členské štáty, ktoré prispievajú zálohovo, do 90 dní od zaslania výzvy na zaplatenie týchto príspevkov.

4.   Akékoľvek predbežné rozpočtové prostriedky uvedené v odseku 3, ktoré sa použijú na operáciu, sú doplnené do 90 dní od zaslania výzvy.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, každý členský štát, ktorý prispieva zálohovo, môže za špecifických okolností oprávniť správcu, aby použil jeho zálohový príspevok na pokrytie jeho príspevku na operáciu, na ktorej sa zúčastňuje, ktorá nie je operáciou rýchlej reakcie. Zálohový príspevok doplní dotknutý členský štát do 90 dní od zaslania výzvy.

6.   Ak sa vyžadujú finančné prostriedky na inú operáciu, ako je operácia rýchlej reakcie, pred tým, ako sa na ňu prijali dostatočné príspevky:

a)

príspevky splatené zálohovo členskými štátmi, ktoré prispievajú na financovanie uvedenej operácie, možno po schválení členskými štátmi, ktoré prispievajú zálohovo, použiť do výšky 75 % na úhradu príspevkov splatných pre uvedenú operáciu. Zálohové príspevky doplnia členské štáty, ktoré prispievajú zálohovo, do 90 dní od zaslania výzvy;

b)

v prípade uvedenom v písmene a) tohto odseku členské štáty, ktoré neprispievali vo forme záloh, uhradia príspevky splatné na operáciu na základe článku 25 ods. 1 v lehote piatich dní, odkedy správca zašle príslušnú výzvu, po schválení dotknutými členskými štátmi.

7.   Veliteľ operácie môže viazať a vyplácať sumy, ktoré má k dispozícii, aj podľa článku 34 ods. 3.

8.   Každý členský štát môže odvolať svoju voľbu tak, že to oznámi správcovi najmenej tri mesiace vopred.

9.   Úrok získaný zo zálohového financovania sa každý rok rozdelí medzi členské štáty, ktoré prispievajú zálohovo, a pripočíta sa k ich predbežným rozpočtovým prostriedkom. Príslušné sumy sa týmto členským štátom oznámia v rámci postupu schvaľovania ročného rozpočtu.

Článok 27

Náhrada predbežného financovania

1.   Členský štát, tretí štát alebo prípadne medzinárodná organizácia, ktoré boli poverené Radou predbežným financovaním časti spoločných nákladov na operáciu, môžu získať od mechanizmu Athena náhradu na základe žiadosti doplnenej o potrebné podklady a adresovanej správcovi najneskôr dva mesiace od dátumu ukončenia príslušnej operácie.

2.   Žiadosť o náhradu sa zamietne, ak nebola schválená veliteľom operácie, pokiaľ ešte vykonáva funkciu, a správcom.

3.   Ak sa žiadosť o náhradu, ktorú predložil prispievajúci štát, schváli, môže sa príslušná suma odpočítať od nasledujúcej výzvy na zaplatenie príspevku adresovanej tomuto štátu správcom.

4.   Ak sa po schválení žiadosti nepredpokladá žiadna výzva na zaplatenie príspevku alebo ak by bola suma schválenej žiadosti o náhradu vyššia ako predpokladaný príspevok, správca zaplatí túto sumu v priebehu 30 dní, zohľadňujúc tok hotovosti mechanizmu Athena a potreby financovania spoločných nákladov na príslušnú operáciu.

5.   Náhrada je splatná v súlade s týmto rozhodnutím aj vtedy, ak sa operácia zruší.

6.   Náhrada zahŕňa úrok získaný zo sumy, ktorá bola poskytnutá prostredníctvom predbežného financovania.

Článok 28

Výdavky spravované mechanizmom Athena, ktoré nie sú zahrnuté do spoločných nákladov

1.   Osobitný výbor môže na základe návrhu správcu, ktorému pomáha veliteľ operácie, alebo členského štátu rozhodnúť o tom, že administratívne riadenie určitých výdavkov, ktoré súvisia s operáciou (ďalej len „náklady znášané štátom“), za ktoré zostáva zodpovedný príslušný členský štát, preberá mechanizmus Athena.

2.   Osobitný výbor môže vo svojom rozhodnutí poveriť veliteľa operácie uzavieraním zmlúv v mene členských štátov zúčastnených na operácii a prípadne aj tretích strán na účely získania služieb a dodávok, ktoré sa majú financovať ako náklady znášané štátom.

3.   Osobitný výbor vo svojom rozhodnutí stanoví spôsoby predbežného financovania nákladov znášaných štátom.

4.   Mechanizmus Athena uchováva účty o nákladoch znášaných štátom, ktoré mu boli zverené a ktoré vznikli jednotlivým členským štátom a prípadne aj tretím stranám. Každý mesiac zašle každému členskému štátu a prípadne aj tretím stranám výkaz o jeho výdavkoch alebo o výdavkoch jeho personálu za predchádzajúci mesiac a vyzve ho na zaplatenie týchto výdavkov. Členské štáty a prípadne aj uvedené tretie strany zaplatia mechanizmu Athena požadované finančné prostriedky v priebehu 30 dní od zaslania príslušnej výzvy.

Článok 29

Správa predbežného financovania a výdavkov nezahrnutých v spoločných nákladoch mechanizmom Athena s cieľom uľahčiť počiatočné nasadenie ozbrojených síl do operácie

Osobitný výbor môže, ak si to vyžadujú určité operačné okolnosti, na základe návrhu správcu, ktorému pomáha veliteľ operácie, alebo členského štátu rozhodnúť o tom, že správu predbežného financovania a určitých výdavkov, ktoré súvisia s operáciou, za ktorú zostáva zodpovedný príslušný členský štát, preberá Athena, a to s cieľom uľahčiť počiatočné nasadenie ozbrojených síl do operácie pred tým, ako sa potvrdia zúčastnené členské štáty. Správa týchto nákladov sa zabezpečuje v rámci existujúcich prostriedkov a zdrojov a počiatočných výdavkov obmedzených na 20 % referenčnej sumy. Osobitný výbor v tomto prípade vo svojom rozhodnutí uvedie spôsoby predbežného financovania a úhrady predbežne financovaných čiastok budúcimi zúčastnenými členskými štátmi a tretími stranami.

Článok 30

Správa finančných príspevkov tretích strán mechanizmom Athena

1.   V súlade s príslušnými ustanoveniami právneho rámca operácie a v nadväznosti na rozhodnutie PBV akceptovať realizáciu alebo riadenie projektu v rámci operácie alebo prijať finančný príspevok tretej strany alebo členského štátu na výdavky spojené s operáciou môže osobitný výbor povoliť, aby sa administratívna správa finančných prostriedkov na príslušný projekt alebo príslušného finančného príspevku zverila v rámci existujúcich prostriedkov a zdrojov mechanizmu Athena. Môže ísť aj o projekty financované Úniou.

2.   Náklady spojené so správou príspevku by sa mali hradiť zo samotného príspevku. Osobitný výbor môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, že určité náklady spojené s príspevkom a súvisiace s aktívnou fázou operácie sú oprávnené ako spoločné náklady.

3.   Na účely správy príspevku treťou stranou Únie alebo správca členského štátu po schválení osobitným výborom dohodne a podpíše s príslušnou treťou stranou, Úniou alebo členským štátom ad hoc správne dojednanie, v ktorom sa vymedzí účel, náklady hradené z tohto príspevku a spôsoby správy príspevku vrátane zodpovednosti veliteľa operácie voči osobitnému výboru. Správca zabezpečí, aby sa pri správe príslušného príspevku dodržiavali ad hoc dojednania, a poskytuje dotknutému prispievateľovi priamo či prostredníctvom veliteľa operácie všetky relevantné informácie týkajúce sa správy príspevku.

Článok 31

Úrok z omeškania platby

1.   Ak štát nesplní svoje finančné záväzky, uplatňujú sa analogicky pravidlá Únie o úroku z omeškania platby uvedené v článku 78 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (4), alebo v inom nariadení, ktoré ho prípadne nahradí, v súvislosti s platbou príspevkov do rozpočtu Únie.

2.   Ak platba mešká menej než 20 dní, nepožaduje sa zaplatenie úroku. Ak platba mešká viac než 20 dní, požaduje sa zaplatenie úroku z omeškania za celé obdobie omeškania.

KAPITOLA 8

VYNAKLADANIE VÝDAVKOV

Článok 32

Zásady

1.   Rozpočtové prostriedky mechanizmu Athena sa vynakladajú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, t. j. hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

2.   Povoľujúci úradníci sú zodpovední za plnenie príjmov a výdavkov mechanizmu Athena v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali požiadavky zákonnosti a správnosti. Povoľujúci úradníci na účel vynakladania výdavkov prijímajú rozpočtové záväzky a právne záväzky, schvaľujú výdavky, povoľujú platby a podnikajú predbežné kroky na plnenie rozpočtových prostriedkov. Povoľujúci úradník môže delegovať vykonávanie svojich povinností rozhodnutím, ktoré určí:

a)

personál na úrovni zodpovedajúcej takejto delegácii;

b)

rozsah zverených právomocí a

c)

možnosť následného subdelegovania právomocí.

3.   Zabezpečí sa plnenie rozpočtových prostriedkov v súlade so zásadou oddelenia funkcií povoľujúceho úradníka a účtovníka. Povinnosti povoľujúceho úradníka a účtovníka sú vzájomne nezlučiteľné a nezameniteľné. Každá platba uskutočnená z finančných prostriedkov v rámci mechanizmu Athena si vyžaduje spoločný podpis povoľujúceho úradníka a účtovníka.

4.   Bez toho, aby bolo dotknuté toto rozhodnutie, ak je vynakladaním spoločných výdavkov poverený členský štát, inštitúcia Únie alebo prípadne medzinárodná organizácia, uplatňuje tento štát, inštitúcia alebo organizácia pravidlá vzťahujúce sa na vynakladanie jeho vlastných výdavkov. Ak správca priamo vynakladá výdavky, dodržiava pravidlá, ktoré sa vzťahujú na oddiel „Rada“ všeobecného rozpočtu Únie.

5.   Správca však môže predložiť predsedníctvu údaje, ktoré tvoria súčasť návrhu pre Radu alebo pre osobitný výbor o pravidlách vynakladania spoločných výdavkov.

6.   Osobitný výbor môže schváliť pravidlá vynakladania spoločných výdavkov, ktoré sa odchyľujú od odseku 4.

Článok 33

Spoločné náklady vynaložené na prípravu operácií alebo následne po nich alebo spoločné náklady, ktoré nie sú priamo spojené s konkrétnou operáciou

Správca vykonáva povinnosti povoľujúceho úradníka v prípade výdavkov, z ktorých sa uhrádzajú spoločné náklady vynaložené na prípravu operácií alebo následne po nich, ako aj spoločné náklady, ktoré nie sú priamo spojené s konkrétnou operáciou.

Článok 34

Prevádzkové spoločné náklady

1.   Veliteľ operácie vykonáva úlohy povoľujúceho úradníka v prípade výdavkov, z ktorých sa uhrádzajú prevádzkové spoločné náklady na operáciu, ktorej velí. Správca však vykonáva úlohy povoľujúceho úradníka v prípade výdavkov, z ktorých sa uhrádzajú prevádzkové spoločné náklady vynaložené počas prípravnej fázy špecifickej operácie, ktoré sa realizujú priamo prostredníctvom mechanizmu Athena, alebo prevádzkové spoločné náklady súvisiace s operáciou po ukončení jej aktívnej fázy.

2.   Sumy potrebné na vynaloženie výdavkov na operáciu prevedie správca z bankového účtu mechanizmu Athena na veliteľa operácie na základe jeho žiadosti na bankový účet otvorený v mene mechanizmu Athena, o ktorom veliteľ operácie poskytol informácie.

3.   Odchylne od článku 18 ods. 5 sa prijatím referenčnej sumy aktivuje právo správcu a veliteľa operácie v rámci oblasti ich právomoci viazať a uhrádzať výdavky na príslušnú operáciu do výšky percentuálneho podielu z referenčnej sumy schváleného podľa článku 25 ods. 1, pokiaľ Rada nerozhodne o vyššej úrovni viazanosti.

Osobitný výbor môže na základe návrhu správcu alebo veliteľa operácie s prihliadnutím na operačnú potrebu a naliehavosť rozhodnúť o dodatočných výdavkoch, ktoré sa môžu viazať a podľa potreby uhradiť. Osobitný výbor môže rozhodnúť o postúpení tejto veci príslušným prípravným orgánom Rady prostredníctvom predsedníctva, pokiaľ to umožňuje operačná situácia. Táto odchýlka sa neuplatňuje po dátume prijatia rozpočtu príslušnej operácie.

4.   Počas obdobia pred prijatím rozpočtu operácie podáva správca a veliteľ operácie alebo jeho zástupca každý mesiac správu osobitnému výboru o veciach, ktoré sa ho týkajú z hľadiska výdavkov, ktoré sú oprávnené ako spoločné náklady na operáciu. Osobitný výbor môže počas uvedeného obdobia na základe návrhu správcu, veliteľa operácie alebo členského štátu vydávať smernice o vynakladaní výdavkov.

5.   Odchylne od článku 18 ods. 5 môže veliteľ operácie v prípade bezprostredného ohrozenia životov osôb, ktoré sa zúčastňujú na vojenskej operácii Únie, použiť na záchranu ich životov potrebné výdavky prekračujúce rozpočtové prostriedky vyčlenené v rozpočte. Informuje o tom čo najskôr správcu a osobitný výbor. V takom prípade správca nadviaže spojenie s veliteľom operácie a navrhne prevody potrebné na zabezpečenie financovania neočakávaných výdavkov. Ak nemožno zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na takéto výdavky prostredníctvom prevodu, správca navrhne opravný rozpočet.

KAPITOLA 9

SPÔSOB KONEČNÉHO ZAOBCHODENIA SO SPOLOČNE FINANCOVANÝM ZARIADENÍM A INFRAŠTRUKTÚROU

Článok 35

Zariadenie a infraštruktúra

1.   Správca navrhne osobitnému výboru odpisovú sadzbu pre zariadenie a ďalšie aktíva pre všetky operácie. Ak si to vyžadujú operačné okolnosti, môže veliteľ operácie po schválení osobitným výborom uplatniť inú odpisovú sadzbu.

2.   Veliteľ operácie s cieľom ukončenia operácie, ktorej velil, navrhne osobitnému výboru spôsob konečného zaobchodenia so zariadením a infraštruktúrou, ktoré boli spoločne financované pre túto operáciu.

3.   Správca spravuje zariadenia a infraštruktúry, ktoré zostanú po ukončení aktívnej fázy operácie, v prípade potreby s cieľom nájsť spôsob konečného zaobchodenia.

4.   Spôsob konečného zaobchodenia so spoločne financovaným zariadením a infraštruktúrou schváli osobitný výbor so zreteľom na prevádzkové potreby a finančné kritériá. Spôsobom konečného zaobchodenia môže byť:

a)

v prípade infraštruktúry jej predaj alebo prevod prostredníctvom mechanizmu Athena hostiteľskej krajine, členskému štátu alebo tretej strane;

b)

v prípade zariadenia jeho predaj prostredníctvom mechanizmu Athena členskému štátu, hostiteľskej krajine alebo tretej strane alebo jeho uskladnenie a údržba mechanizmom Athena, členským štátom alebo treťou stranou, a to na použitie v nasledujúcej operácii.

5.   Ak dôjde k predaju, zariadenie a infraštruktúra sa predajú za svoju trhovú hodnotu, alebo ak nemožno stanoviť ich trhovú hodnotu, predajú sa za spravodlivú a primeranú cenu zohľadňujúcu špecifické miestne podmienky.

6.   Predaj alebo prevod hostiteľskej krajine alebo tretej strane musí byť v súlade s príslušnými platnými bezpečnostnými predpismi.

7.   Ak sa rozhodne o tom, že si Athena ponechá zariadenie spoločne financované na účely operácie, prispievajúce členské štáty môžu požiadať ostatné zúčastnené členské štáty o finančnú náhradu. Osobitný výbor pozostávajúci zo zástupcov všetkých zúčastnených členských štátov prijme príslušné rozhodnutie na základe návrhu správcu.

KAPITOLA 10

ÚČTOVNÍCTVO A INVENTÚRNY SÚPIS

Článok 36

Účtovanie prevádzkových spoločných nákladov

Veliteľ operácie vedie účty o prevodoch získaných z mechanizmu Athena, výdavkoch, ktoré viazal, o zrealizovaných platbách a o prijatých príjmoch, ako aj inventúrny súpis hnuteľného majetku financovaného prostredníctvom rozpočtu mechanizmu Athena a používaného na účely operácie, ktorej velí.

Článok 37

Konsolidované účtovné závierky

1.   Účtovník vedie účty o vyžiadaných príspevkoch a o uskutočnených prevodoch. Okrem toho tiež zostavuje účtovné závierky o spoločných nákladoch vynaložených na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie a o prevádzkových výdavkoch a príjmoch, ktoré sa uskutočnili na základe priamej zodpovednosti správcu.

2.   Účtovník zostavuje konsolidované účtovné závierky o príjmoch a výdavkoch mechanizmu Athena. Každý veliteľ operácie mu zasiela účty o výdavkoch, ktoré viazal, a o platbách, ktoré uskutočnil, ako aj o prijatých príjmoch.

KAPITOLA 11

AUDIT A PREDKLADANIE ÚČTOV

Článok 38

Pravidelné správy osobitnému výboru

Správca predkladá raz za tri mesiace osobitnému výboru správu o plnení príjmov a výdavkov od začiatku rozpočtového roku. Na tento účel každý veliteľ operácie predkladá správcovi správu o výdavkoch, ktorá súvisí s prevádzkovými spoločnými nákladmi na operáciu, ktorej velí.

Článok 39

Podmienky výkonu kontroly

1.   Osoby zodpovedné za audit príjmov a výdavkov mechanizmu Athena dostanú pred začatím vykonávania svojich úloh povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam minimálne na stupni utajenia „SECRET UE/EU SECRET“ („EÚ TAJNÉ“) vydané Radou alebo rovnocenné povolenie od členského štátu alebo prípadne od NATO. Tieto osoby musia rešpektovať dôverný charakter informácií a chrániť údaje, ktoré sa dozvedia počas svojho auditu, a to v súlade s predpismi platnými pre tieto informácie a údaje.

2.   Osoby zodpovedné za audit príjmov a výdavkov mechanizmu Athena majú bez povinnosti predchádzajúceho oznámenia okamžitý prístup k dokumentom a k obsahu všetkých údajov súvisiacich s príjmami a výdavkami a prístup do priestorov, v ktorých sa tieto dokumenty a údaje uchovávajú. Môžu z nich robiť kópie. Osoby podieľajúce sa na plnení príjmov a výdavkov mechanizmu Athena poskytnú správcovi a osobám zodpovedným za audit týchto príjmov a výdavkov potrebnú výpomoc pri vykonávaní ich úloh.

Článok 40

Externý audit účtov

1.   Ak je vynakladaním výdavkov mechanizmu Athena poverený členský štát, inštitúcia Únie alebo medzinárodná organizácia, tento štát, inštitúcia alebo organizácia uplatňuje pravidlá, ktoré sa vzťahujú na audit vlastných výdavkov.

2.   Správca alebo osoby ním poverené však môžu kedykoľvek uskutočniť audit spoločných nákladov mechanizmu Athena vynaložených na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie alebo prevádzkových spoločných nákladov na operáciu. Okrem toho osobitný výbor môže na základe návrhu správcu alebo členského štátu kedykoľvek vymenovať externých audítorov, pre ktorých stanoví úlohy a pracovné podmienky.

3.   Na účely externých auditov sa vytvorí šesťčlenné kolégium audítorov. Osobitný výbor vymenuje členov na trojročné obdobie, ktoré možno raz obnoviť, spomedzi kandidátov navrhnutých členskými štátmi. Osobitný výbor môže predĺžiť mandát člena najviac o šesť mesiacov.

Kandidáti musia byť členmi najvyššieho národného audítorského orgánu členského štátu alebo musia byť týmto orgánom odporučení a musia poskytovať primerané záruky bezpečnosti a nezávislosti. Musia byť schopní vykonávať podľa potreby úlohy v mene mechanizmu Athena. Pri vykonávaní týchto úloh:

a)

sú členovia kolégia audítorov naďalej platení svojimi pôvodnými audítorskými orgánmi a mechanizmus Athena znáša len ich výdavky na služobnú cestu v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na úradníkov Únie porovnateľného stupňa;

b)

členovia nepožadujú ani nedostávajú pokyny od nikoho iného okrem osobitného výboru; v rámci svojho audítorského mandátu je kolégium audítorov vrátane jeho členov absolútne nezávislé a zodpovedné len za vykonanie externého auditu;

c)

členovia podávajú správy o svojich úlohách len osobitnému výboru;

d)

členovia kontrolujú počas rozpočtového roku a po ňom prostredníctvom kontrol na mieste, ako aj kontrol podkladov, že výdavky financované alebo predbežne financované prostredníctvom mechanizmu Athena sa vynakladajú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a zásadami riadneho finančného hospodárenia, t. j. hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti, a že vnútorné kontroly sú primerané.

Kolégium audítorov si každý rok zvolí svojho predsedu, ktorý je jedným z členov kolégia, alebo predĺži jeho funkčné obdobie. Prijíma pravidlá vzťahujúce sa na audity vykonávané jeho členmi v súlade s najprísnejšími medzinárodnými normami. Kolégium audítorov schvaľuje správy o auditoch vypracované jeho členmi pred tým, ako ich zašle správcovi a osobitnému výboru.

4.   Osobitný výbor môže na základe osobitných dôvodov v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o využití iných externých subjektov.

5.   Náklady na audity uskutočnené audítormi konajúcimi v mene mechanizmu Athena sa považujú za spoločné náklady hradené mechanizmom Athena.

Článok 41

Vnútorný audit účtov

1.   Generálny tajomník Rady na návrh správcu a po tom, ako informuje osobitný výbor, vymenuje vnútorného audítora mechanizmu Athena a minimálne jedného zástupcu vnútorného audítora na obdobie štyroch rokov, ktoré možno obnoviť na celkové obdobie nepresahujúce osem rokov; vnútorní audítori musia mať potrebnú odbornú kvalifikáciu a musia poskytovať primerané záruky bezpečnosti a nezávislosti. Vnútorným audítorom nesmie byť povoľujúci úradník ani účtovník. Vnútorný audítor sa nemôže zúčastňovať na vypracúvaní finančných výkazov.

2.   Vnútorný audítor podáva správcovi správu o zvládaní rizík, pričom vydáva nezávislé stanoviská ku kvalite systémov riadenia a kontroly a poskytuje odporúčania zamerané na zlepšenie vnútornej kontroly operácií a podporu riadneho finančného hospodárenia. Je zodpovedný najmä za hodnotenie vhodnosti a efektívnosti vnútorných systémov riadenia a činnosti útvarov pri realizácii politík a napĺňaní cieľov vzhľadom na riziká, ktoré sú s nimi spojené.

3.   Vnútorný audítor plní svoje úlohy vo všetkých útvaroch, ktoré sa podieľajú na výbere príjmov mechanizmu Athena či na realizácii výdavkov financovaných prostredníctvom tohto mechanizmu.

4.   Počas rozpočtového roku vykonáva vnútorný audítor podľa potreby jeden alebo viacero auditov. O svojich výsledkoch a odporúčaniach informuje správcu a veliteľa operácie. Veliteľ operácie a správca zabezpečia nadviazanie na odporúčania vyplývajúce z auditov.

5.   Správca každoročne podáva správu osobitnému výboru o vykonaných vnútorných auditoch, v ktorej uvedie počet a typ vykonaných auditov, zistenia, odporúčania a opatrenia nadväzujúce na tieto odporúčania.

6.   Každý veliteľ operácie okrem toho zabezpečí pre vnútorného audítora úplný prístup k operácii, ktorej velí. Tento vnútorný audítor overuje dobré fungovanie systémov, finančných postupov a postupov plnenia rozpočtu a zabezpečuje spoľahlivé a efektívne fungovanie systémov vnútornej kontroly.

7.   Správa o činnosti vnútorného audítora sa spolu so všetkými podkladmi poskytuje kolégiu audítorov.

Článok 42

Ročné predkladanie účtov a účtovná závierka

1.   Každý veliteľ operácie poskytne účtovníkovi mechanizmu Athena do 31. marca nasledujúceho po ukončení rozpočtového roku alebo v priebehu štyroch mesiacov od ukončenia operácie, ktorej velí, podľa toho, čo nastane skôr, informácie potrebné na vypracovanie ročnej účtovnej závierky pre spoločné náklady, ročnej účtovnej závierky pre výdavky podľa článku 28 a výročnú správu o činnosti.

2.   Správca s pomocou účtovníka a jednotlivých veliteľov operácií vypracuje do 15. mája nasledujúceho po ukončení rozpočtového roku finančné výkazy a výročnú správu o činnosti, ktoré predloží osobitnému výboru a kolégiu audítorov.

3.   Osobitnému výboru poskytne kolégium audítorov do ôsmich týždňov po zaslaní finančných výkazov stanovisko audítora a správca s pomocou účtovníka a jednotlivých veliteľov operácií auditované finančné výkazy mechanizmu Athena.

4.   Kolégium audítorov poskytne osobitnému výboru do 30. septembra nasledujúceho po ukončení rozpočtového roku správu audítora a osobitný výbor túto správu, stanovisko audítora a finančné výkazy preskúma na účely udelenia absolutória správcovi, účtovníkovi a každému veliteľovi operácie.

5.   Účtovník, každý veliteľ operácie a v príslušných prípadoch správca, uchovávajú, každý na svojej príslušnej úrovni, všetky účty, inventárne súpisy a súvisiace dokumenty počas piatich rokov odo dňa, keď bolo udelené príslušné absolutórium, a to spôsobom, ktorý je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, alebo iným nariadením Rady, ktoré ho prípadne nahradí. Veliteľ operácie pri ukončení operácie zabezpečí zaslanie všetkých účtovných výkazov a inventárnych súpisov účtovníkovi.

6.   Osobitný výbor rozhodne o tom, či sa výsledok rozpočtového hospodárenia za rozpočtový rok, za ktorý boli účty schválené, zahrnie do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok prostredníctvom opravného rozpočtu ako príjem alebo ako výdavok v závislosti od okolností. Osobitný výbor však môže rozhodnúť o zahrnutí uvedeného výsledku rozpočtového hospodárenia po tom, čo od kolégia audítorov dostane stanovisko audítora.

7.   Časť výsledku rozpočtového hospodárenia za rozpočtový rok, ktorá je výsledkom vynaloženia rozpočtových prostriedkov určených na úhradu spoločných nákladov vynaložených na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie, sa zaúčtuje proti ďalším príspevkom zúčastnených členských štátov.

8.   Časť výsledku rozpočtového hospodárenia, ktorá pochádza z vynaloženia rozpočtových prostriedkov určených na úhradu prevádzkových spoločných nákladov na danú operáciu, sa zaúčtuje proti ďalším príspevkom členských štátov, ktoré prispeli na túto operáciu.

9.   Ak nemožno uskutočniť náhradu odpočítaním jej sumy od príspevkov splatných v prospech mechanizmu Athena, príslušným členským štátom sa spätne vyplatí výsledok rozpočtového hospodárenia podľa kľúča založeného na HND pre rok náhrady.

10.   Každý členský štát, ktorý sa zúčastňuje na operácii, môže do 31. marca každého roku informovať správcu, ak je to vhodné prostredníctvom veliteľa operácie, o prírastkových nákladoch, ktoré vynaložil na operáciu počas predchádzajúceho rozpočtového roku. Táto informácia sa využije na určenie hlavných položiek výdavkov. Správca spracuje tieto informácie s cieľom poskytnúť osobitnému výboru prehľad o prírastkových nákladoch na operáciu.

Článok 43

Účtovná závierka za operáciu

1.   Keď je operácia zavŕšená, osobitný výbor môže na základe návrhu správcu alebo členského štátu rozhodnúť o tom, že mu správca s pomocou účtovníka a veliteľa operácie predloží finančné výkazy za túto operáciu, a to aspoň do dátumu jej zavŕšenia a v prípade možnosti do dátumu jej ukončenia. Lehota stanovená správcovi nesmie byť kratšia ako štyri mesiace odo dňa zavŕšenia operácie.

2.   Ak finančné výkazy nemôžu v stanovenej lehote obsahovať príjmy a výdavky súvisiace s ukončením príslušnej operácie, potom sa tieto príjmy a výdavky uvedú vo finančných výkazoch mechanizmu Athena a v kontexte postupu uvedeného v článku 42 ich preskúma osobitný výbor.

3.   Osobitný výbor na základe stanoviska kolégia audítorov schváli finančné výkazy za operáciu, ktoré mu boli predložené. Správcovi, účtovníkovi a veliteľovi príslušnej operácie udelí absolutórium, ktoré sa týka predmetnej operácie.

4.   Ak nemožno uskutočniť náhradu odpočítaním jej sumy od príspevkov splatných v prospech mechanizmu Athena, príslušným členským štátom sa spätne vyplatí výsledok rozpočtového hospodárenia podľa kľúča založeného na HND pre rok náhrady.

KAPITOLA 12

RÔZNE

Článok 44

Zodpovednosť

1.   Podmienky vzťahujúce sa na disciplinárnu alebo trestnú zodpovednosť veliteľa operácie, správcu a ďalšieho personálu, stanovené predovšetkým inštitúciami Únie alebo členskými štátmi pre prípad zneužitia právomoci alebo nedbanlivosti pri plnení rozpočtu, sú upravené služobným poriadkom alebo úpravami, ktoré sa na ne vzťahujú. Okrem toho môže mechanizmus Athena na vlastný podnet alebo na žiadosť prispievajúceho štátu alebo tretej strany podať žalobu v občianskoprávnom konaní proti uvedenému personálu.

2.   Prispievajúci štát nemôže v žiadnom prípade považovať Úniu ani generálneho tajomníka Rady za zodpovedných za vykonávanie povinností správcu, účtovníka alebo im prideleného personálu.

3.   Zmluvnú zodpovednosť, ktorá môže vyplynúť zo zmlúv uzavretých v súvislosti s plnením rozpočtu, majú prostredníctvom mechanizmu Athena prispievajúce štáty alebo tretie strany. Zmluvná zodpovednosť sa riadi právom, ktorým sa riadi príslušná zmluva.

4.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti sa všetky škody spôsobené operačným veliteľstvom, veliteľstvom ozbrojených síl a veliteľstvom zložky krízovej štruktúry, ktorej zloženie schválil veliteľ operácie, alebo ich personálom počas vykonávania ich povinností hradia prostredníctvom mechanizmu Athena prispievajúcimi štátmi alebo tretími stranami v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov a pre služobný poriadok ozbrojených síl, ktoré sú uplatniteľné v mieste operácie.

5.   Prispievajúci štát nemôže v žiadnom prípade považovať Úniu ani členské štáty za zodpovedné za zmluvy uzavreté v rámci plnenia rozpočtu alebo za škody spôsobené jednotkami a oddeleniami krízovej štruktúry, ktorých zloženie schválil veliteľ operácie, alebo ich personálom počas vykonávania ich povinností.

Článok 45

Bezpečnosť

Na utajované informácie súvisiace s činnosťou mechanizmu Athena sa vzťahuje rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ (5) alebo prípadne iné rozhodnutie Rady, ktoré ho nahradí.

Článok 46

Ochrana osobných údajov

Mechanizmus Athena zabezpečuje ochranu fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov v súlade so zásadami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6). Na tento účel prijme osobitný výbor na návrh správcu potrebné vykonávacie pravidlá.

Článok 47

Preskúmanie a revízia

Toto rozhodnutie vrátane jeho príloh sa podľa potreby na žiadosť členského štátu alebo po ukončení každej operácie preskúma v celosti alebo čiastočne. Reviduje sa najmenej raz za tri roky. Na preskúmanie alebo revíziu sa môžu prizvať všetci zainteresovaní experti, a predovšetkým správne orgány mechanizmu Athena.

Článok 48

Zrušenie

Rozhodnutie 2011/871/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 49

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 27. marca 2015

Za Radu

predseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Rozhodnutie Rady 2004/197/SZBP z 23. februára 2004, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 68).

(2)  Rozhodnutie Rady 2011/871/SZBP z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (ATHENA) (Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 35).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


PRÍLOHA I

SPOLOČNÉ NÁKLADY HRADENÉ MECHANIZMOM ATHENA BEZ OHĽADU NA TO, KEDY VZNIKLI

V prípadoch, keď tieto spoločné náklady nemožno priradiť priamo ku konkrétnej operácii, osobitný výbor môže rozhodnúť o začlenení príslušných rozpočtových prostriedkov do všeobecnej časti ročného rozpočtu. V článkoch operácie, s ktorou najviac súvisia, by sa mali podľa možnosti uvádzať tieto rozpočtové prostriedky:

1.

cestovné výdavky, ktoré vznikli veliteľovi operácie a jeho personálu pri predkladaní účtovnej závierky za operáciu osobitnému výboru;

2.

náhrada škôd a náklady vyplývajúce zo žalôb a súdnych sporov hradené prostredníctvom mechanizmu Athena;

3.

náklady súvisiace s akýmkoľvek rozhodnutím o uskladnení materiálu, ktorý bol získaný pre operáciu spoločne (ak sú tieto náklady začlenené do všeobecnej časti ročného rozpočtu, musí byť uvedené prepojenie na konkrétnu operáciu).

Všeobecná časť ročného rozpočtu ďalej zahŕňa prostriedky, ktoré sú v prípade potreby určené na úhradu nasledujúcich spoločných nákladov operácií, na ktoré finančne prispievajú zúčastnené členské štáty:

1.

Bankové náklady.

2.

Náklady na audit.

3.

Spoločné náklady týkajúce sa prípravnej fázy operácie, ako sú vymedzené v prílohe II.

4.

Náklady súvisiace s vývojom a údržbou účtovného systému mechanizmu Athena a systému mechanizmu Athena na správu aktív.

5.

Náklady týkajúce sa administratívnych dojednaní a rámcových zmlúv v súlade s článkom 11.


PRÍLOHA II

PREVÁDZKOVÉ SPOLOČNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PRÍPRAVNOU FÁZOU OPERÁCIE, HRADENÉ MECHANIZMOM ATHENA

Prírastkové náklady potrebné na prieskumné misie a prípravu (najmä vyšetrovacie misie a prieskum), vykonané vojenským a civilným personálom v kontexte konkrétnej vojenskej operácie Únie: doprava, ubytovanie, používanie prostriedkov operačnej komunikácie, nábor miestneho civilného personálu na uskutočnenie misie, ako napr. tlmočníci a šoféri.

Lekárske služby: náklady na pohotovostnú lekársku evakuáciu (Medevac) osôb zúčastňujúcich sa na prieskumných misiách a na príprave vojenského a civilného personálu s cieľom uskutočniť konkrétnu vojenskú operáciu Únie, ak nemožno vykonať lekárske ošetrenie a liečbu na mieste.


PRÍLOHA III

ČASŤ A

PREVÁDZKOVÉ SPOLOČNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S AKTÍVNOU FÁZOU OPERÁCIÍ, VŽDY HRADENÉ MECHANIZMOM ATHENA

V prípade akejkoľvek vojenskej operácie Únie bude mechanizmus Athena ako prevádzkové spoločné náklady hradiť prírastkové náklady požadované na operáciu a vymedzené nižšie.

1.   Prírastkové náklady (dislokovaných alebo stabilných) veliteľstiev na operácie vedené Úniou

1.1.   Vymedzenie veliteľstiev, ktorých prírastkové náklady sa financujú spoločne:

a)   veliteľstvo (HQ): veliteľstvo (HQ), veliace a podporné prvky schválené v operačnom pláne (OPLAN);

b)   operačné veliteľstvo (OHQ): statický, poľný štáb veliteľa operácie, ktorý je zodpovedný za zostavenie, uvedenie do činnosti, podporu a náhradu vojenských síl Únie.

Vymedzenie spoločných nákladov vzťahujúcich sa na operačné veliteľstvo na danú operáciu sa vzťahuje aj na Generálny sekretariát Rady, ESVČ a mechanizmus Athena, ak konajú priamo v súvislosti s touto operáciou;

c)   veliteľstvo ozbrojených síl (FHQ): veliteľstvo ozbrojených síl Únie dislokované do oblasti operácie;

d)   veliteľstvo zložky (CCHQ): štáb veliteľa zložky Únie dislokovaný pre danú operáciu (t. j. velitelia vzdušných, pozemných, námorných síl alebo špeciálnych síl, ktorých vymenovanie by sa mohlo považovať za potrebné v závislosti od charakteru operácie).

e)   veliteľstvo misie (MHQ): veliteľstvo operácie Únie umiestnené v oblasti operácie, ktoré nahrádza niektoré alebo všetky funkcie operačného veliteľstva a veliteľstva ozbrojených síl.

1.2.   Vymedzenie prírastkových nákladov, ktoré sa financujú spoločne:

a)   náklady na dopravu: doprava do miesta operácie a z miesta operácie na účely dislokácie, posily a náhrady štábu veliteľstva ozbrojených síl a veliteľstva zložky;

b)   doprava a ubytovanie: náklady na dopravu a ubytovanie štábu operačného veliteľstva na oficiálne cesty potrebné pre operáciu; náklady na dopravu a ubytovanie personálu na oficiálne cesty z miesta nasadeného veliteľstva do Bruselu a/alebo na stretnutia súvisiace s operáciou;

c)   náklady na dopravu/presun (s výnimkou nákladov na diéty) veliteľstva v rámci oblasti operácií: výdavky súvisiace s dopravou vozidlami a iným presunom inými prostriedkami a výdavky na nákladnú prepravu vrátane cestovného pre národné posily a návštevníkov; prírastkové náklady na pohonné látky nad rámec bežných nákladov na operáciu; prenájom ďalších vozidiel; náklady na poistenie zákonnej zodpovednosti vyžadované niektorými krajinami od medzinárodných organizácií uskutočňujúcich operácie na ich území;

d)   administratívne náklady: dodatočné kancelárske a ubytovacie vybavenie, zmluvné služby a služby spojené s užívaním objektov, náklady na údržbu budov veliteľstiev;

e)   náklady na civilný personál zamestnaný na veliteľstvách na plnenie potrieb operácie: civilný personál pracujúci v Únii, medzinárodný personál a miestne zamestnaný domáci personál potrebný na uskutočnenie operácie nad bežné prevádzkové požiadavky (vrátane akýchkoľvek platieb predstavujúcich náhradu za nadčasy);

f)   komunikácia medzi veliteľstvami navzájom a medzi veliteľstvami a im priamo podriadenými silami: kapitálové výdavky na nákup a používanie dodatočných zariadení IT a telekomunikačných zariadení a náklady na poskytované služby (prenájom a údržba modemov, telefónnych liniek, satelitného spojenia, kryptofaxov, zabezpečených liniek, internetu, dátových liniek, lokálnych sietí);

g)   náklady na kasárne a ubytovanie/infraštruktúru: výdavky na nadobudnutie, prenájom alebo renováciu ubytovacích zariadení potrebných pre štáb veliteľstva na mieste (prenájom budov, prístreškov, stanov);

h)   náklady na informovanie verejnosti: náklady súvisiace s informačnými kampaňami a informovaním médií na úrovni veliteľstva v súlade s informačnou stratégiou vypracovanou veliteľstvom;

i)   náklady na reprezentáciu: reprezentačné náklady; náklady na úrovni HQ potrebné na uskutočnenie operácie.

2.   Prírastkové náklady vynaložené na poskytovanie podpory vojenským silám ako celku

Náklady vymedzené nižšie sú nákladmi vynaloženými v dôsledku dislokácie vojenských síl do miesta operácie:

a)   práce, ktoré súvisia s nasadením/infraštruktúrou: výdavky nevyhnutne potrebné pre ozbrojené sily ako celok pri plnení ich misie (spoločne využívané letisko, železnice, prístavy, hlavné cesty vrátane miest vyloženia a zoskupovania síl; rozbor, čerpanie, úprava, rozvod a odvod vody, zásobovanie vodou a elektrinou, zemné práce a pasívna ochrana ozbrojených síl, zásobovacie sklady, najmä sklady paliva a munície, zóny zoskupovania síl; technická podpora spoločne financovanej infraštruktúry);

b)   identifikačné označenia: špecifické identifikačné označenie, identifikačné preukazy „Európska únia“, odznaky, medaily, zástavy vo farbách Únie alebo iných ozbrojených síl alebo identifikačné označenie veliteľstva (s výnimkou odevu, pokrývok hlavy alebo uniforiem);

c)   lekárske služby a zariadenia: pohotovostná lekárska evakuácia (Medevac). Služby a zariadenia na plnenie úloh 2 a 3 na úrovni operačných prvkov v mieste operácie ako sú letiská a prístavy vykládky, ktoré sú schválené v operačnom pláne (OPLAN);

d)   získavanie informácií: satelitné snímky spravodajského určenia schválené v operačnom pláne (OPLAN), ak ich financovanie nemožno zabezpečiť z prostriedkov rozpočtu Satelitného centra Európskej únie (EUSC).

3.   Prírastkové náklady, ktoré Únii vzniknú v súvislosti s použitím spoločného majetku a kapacít NATO, ktoré sú k dispozícii na operácie vedené Úniou.

Náklady Únie na uplatnenie mechanizmov medzi Úniou a NATO na jednu z jej vojenských operácií v súvislosti s poskytnutím, monitorovaním a vrátením alebo opätovným vyžiadaním spoločného majetku a kapacít NATO, ktoré sú k dispozícii na operácie vedené Úniou. Náhrady zo strany NATO pre Úniu.

4.   Prírastkové náklady, ktoré Únii vzniknú v súvislosti s tovarmi, službami alebo prácami zaradenými do zoznamu spoločných nákladov a ktoré dá k dispozícii pri operácii vedenej Úniou členský štát, inštitúcia Únie, tretí štát alebo medzinárodná organizácia podľa dojednania uvedeného v článku 11. Náhrady zo strany štátu, inštitúcie Únie alebo medzinárodnej organizácie vychádzajúce z tohto dojednania.

ČASŤ B

PREVÁDZKOVÉ SPOLOČNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S AKTÍVNOU FÁZOU KONKRÉTNEJ OPERÁCIE, HRADENÉ MECHANIZMOM ATHENA, AK O TOM ROZHODNE RADA

Dopravné náklady: doprava do miesta operácie a z miesta operácie na účely dislokácie, posily a náhrady ozbrojených síl potrebných pre operáciu.

Mnohonárodné veliteľstvo bojových jednotiek: mnohonárodné veliteľstvo bojových jednotiek Únie nasadených v oblasti operácie.

ČASŤ C

PREVÁZDKOVÉ SPOLOČNÉ NÁKLADY, KTORÉ ZNÁŠA MECHANIZMUS ATHENA, AK O NE POŽIADA VELITEĽ OPERÁCIE A AK ICH SCHVÁLI OSOBITNÝ VÝBOR

a)   Náklady na kasárne a ubytovanie/infraštruktúru: výdavky na nadobudnutie, prenájom alebo renováciu ubytovacích zariadení v mieste operácie (prenájom budov, prístreškov, stanov), ktoré sú potrebné pre ozbrojené sily dislokované na účely operácie.

b)   Dôležité dodatočné zariadenie: v priebehu operácie prenájom alebo nákup nepredvídaných špecifických zariadení dôležitých na uskutočnenie operácie, pokiaľ sa zakúpené zariadenia na konci misie nerepatriujú.

c)   Lekárske služby a zariadenia: zariadenia a služby na plnenie úlohy 2 v mieste operácie okrem tých, ktoré sa uvádzajú v časti A.

d)   Získavanie informácií: získavanie informácií (satelitné snímky, spravodajstvo, prieskum a dohľad v mieste operácie vrátane leteckého sledovania územia; rozviedka).

e)   Iné dôležité spôsobilosti v mieste operácie: odmínovanie, ak je to potrebné na účely operácie, chemická, biologická, rádiologická a jadrová ochrana (CBRN); uskladnenie a zničenie zbraní a munície zhromaždených v oblasti operácie.


PRÍLOHA IV

PREVÁDZKOVÉ SPOLOČNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S UKONČENÍM OPERÁCIE, HRADENÉ MECHANIZMOM ATHENA

Náklady vynaložené na nájdenie spôsobu konečného zaobchodenia so zariadením a infraštruktúrou, ktoré sú spoločne financované v rámci operácie.

Prírastkové náklady na vypracovanie účtovných výkazov za operáciu. Oprávnené spoločné náklady sa stanovia v súlade s prílohou III so zreteľom na skutočnosť, že personál zostavujúci účty patrí k veliteľstvu tejto operácie, hoci toto veliteľstvo už ukončilo svoju činnosť.


28.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/64


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/529

z 21. januára 2015,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2015/1)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.3,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (1), a najmä na jeho článok 23,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijala Rada nariadenie (EÚ) č. 1024/2013 (2), ktorým sa Európska centrálna banka (ECB) poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, s cieľom prispieť k bezpečnosti a zdraviu úverových inštitúcií a stabilite finančného systému v rámci Únie a jednotlivých členských štátov s plným zreteľom a ohľadom na jednotu a integritu vnútorného trhu. Tieto osobitné úlohy boli pridané k existujúcej úlohe Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) prispievať podľa článku 127 ods. 5 zmluvy k plynulému uskutočňovaniu politík prijatých príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú obozretného dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému.

(2)

Rozhodnutie ECB/2004/3 (3) bolo zmenené rozhodnutím ECB/2011/6 (4) v záujme zabezpečenia ochrany verejného záujmu, pokiaľ ide o stabilitu finančného systému v Únii a v členských štátoch, v súvislosti so žiadosťami o prístup k dokumentom ECB týkajúcim sa činností a politík ECB alebo rozhodnutí, ktoré ECB pripravila alebo má v držbe, v oblasti finančnej stability vrátane dokumentov týkajúcich sa podpory poskytovanej Európskemu výboru pre systémové riziká zo strany ECB.

(3)

Pri výkone osobitných úloh uvedených v prvom bode odôvodnenia bude ECB tiež pripravovať alebo mať v držbe dokumenty týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami. Tieto dokumenty sa budú považovať sa dokumenty ECB v zmysle rozhodnutia ECB/2004/3.

(4)

Je potrebné zabezpečiť ochranu verejného záujmu, pokiaľ ide o politiku Únie alebo členského štátu týkajúcu sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami v kontexte žiadostí verejnosti o prístup k dokumentom ECB. Je tiež potrebné zabezpečiť ochranu verejného záujmu, pokiaľ ide o účel kontrol v oblasti dohľadu.

(5)

V súlade s článkom 23.1 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky prijatého rozhodnutím ECB/2004/2 sú zápisnice zo zasadnutí orgánov ECB s rozhodovacími právomocami, ktoréhokoľvek nimi zriadeného výboru alebo ktorejkoľvek nimi zriadenej skupiny, Rady pre dohľad, jej Riadiaceho výboru a ktorejkoľvek z jej podriadených štruktúr dočasnej povahy dôverné, pokiaľ Rada guvernérov nepoverí prezidenta ECB, aby zverejnil výsledky ich rokovaní. Prezident sa poradí s predsedom Rady pre dohľad predtým, ako urobí takéto rozhodnutie vo vzťahu k zápisniciam zo zasadnutí Rady pre dohľad, jej Riadiaceho výboru a ktorejkoľvek z jej podriadených štruktúr dočasnej povahy.

(6)

Platné právo únie, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (5) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (6) je relevantné pre sprístupnenie, ako aj dôvernosť informácií v držbe príslušných orgánov pri výkone prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami.

(7)

Vývoj hospodárstiev členských štátov a finančných trhov a jeho vplyv na výkon menovej politiky ECB a/alebo stabilitu finančného systému v Únii alebo v členských štátoch zvýšili potrebu vzájomnej súčinnosti ECB a orgánmi členských štátov a ECB a európskych a medzinárodných inštitúcií a orgánov. Ukázalo sa, že má zásadný význam, aby mala ECB možnosť predostrieť európskym orgánom a orgánom členských štátov priame a objektívne stanoviská, aby tak mohla pri plnení svojho mandátu čo najefektívnejšie slúžiť verejnému záujmu. To si vyžaduje aj možnosť efektívnej neformálnej a dôvernej komunikácie, ktorej by nemala brániť povinnosť zverejňovať informácie.

(8)

Od ECB sa konkrétne vyžaduje, aby spolupracovala s vnútroštátnymi orgánmi, inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, príslušnými medzinárodnými organizáciami, orgánmi dohľadu a orgánmi verejnej správy tretích krajín vo vzťahu: a) k podpore všeobecných hospodárskych politík Únie zo strany ESCB podľa článku 127 ods. 1 zmluvy; b) k prispievaniu k plynulému uskutočňovaniu politík prijatých príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú obozretného dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému, zo strany ESCB podľa článku 127 ods. 5 zmluvy, a c) k úlohám, ktorými sa ECB poverila nariadením (EÚ) č. 1024/2013. Najmä podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 majú ECB ako aj príslušné vnútroštátne orgány povinnosť spolupracovať v dobrej viere a vymieňať si informácie. ECB spolupracuje aj na medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide o úlohy ESCB. Aby mohla ECB efektívne spolupracovať, je potrebné vytvoriť a uchovať „priestor na myslenie“ pre slobodnú a konštruktívnu výmenu názorov a informácií medzi uvedenými orgánmi, inštitúciami a inými subjektmi. Z tohto dôvodu by ECB mala mať právo chrániť dokumenty vymieňané v rámci jej spolupráce s národnými centrálnymi bankami, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, určenými vnútroštátnymi orgánmi a inými príslušnými orgánmi.

(9)

Pri plnení úlohy podporovať plynulé fungovanie platobných systémov je okrem toho dôležité chrániť dokumenty, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť verejný záujem, pokiaľ ide o spoľahlivosť a bezpečnosť infraštruktúr finančného trhu, platobných schém a poskytovateľov platobných služieb.

(10)

Rozhodnutie ECB/2004/3 by sa preto malo zmeniť zodpovedajúcim spôsobom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie ECB/2004/3 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa dopĺňajú tieto vymedzenia pojmov:

„c)

pojmy ‚príslušný vnútroštátny orgán‘ (PVO) a ‚určený vnútroštátny orgán‘ (UVO) vymedzujú rovnako ako v nariadení Rady (EÚ) č. 1024/2013 (7);

d)

‚inými príslušnými orgánmi‘ rozumejú relevantné vnútroštátne orgány, inštitúcie, úrady a agentúry Únie, príslušné medzinárodné organizácie, orgány dohľadu a orgány verejnej správy tretích krajín.

2.

V článku 4 ods. 1 písm. a) sa prvá zarážka nahrádza takto:

„dôvernosti zasadnutí orgánov ECB s rozhodovacími právomocami, Rady pre dohľad a ostatných orgánov zriadených nariadením (EÚ) č. 1024/2013,“.

3.

V článku 4 ods. 1 písm. a) sa dopĺňajú tieto zarážky:

„politiky Únie alebo členského štátu týkajúcej sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a inými finančnými inštitúciami,

účelu kontrol na účely dohľadu,

spoľahlivosti a bezpečnosti infraštruktúr finančného trhu, platobných schém alebo poskytovateľov platobných služieb.“

4.

Článok 4 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Prístup k dokumentu, ktorý pripravila alebo prijala ECB pre vnútornú potrebu ako súčasť rokovaní a predbežných porád v rámci ECB a na účely výmeny názorov medzi ECB a národnými centrálnymi bankami, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo príslušnými určenými orgánmi sa odmietne aj po prijatí rozhodnutia, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení.

Prístup k dokumentu, ktorý obsahujú výmenu názorov medzi ECB a inými príslušnými orgánmi sa odmietne aj po prijatí rozhodnutia, ak by zverejnenie dokumentu vážne narušilo efektívnosť plnenia úloh ECB, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení.“

5.

V článku 7 ods. 1 sa slová „generálny riaditeľ sekretariátu a jazykových služieb“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ sekretariátu“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. januára 2015

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

(3)  Rozhodnutie ECB/2004/3 zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 42).

(4)  Rozhodnutie ECB/2011/6 z 9. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 158, 16.6.2011, s. 37).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).“


28.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/67


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/530

z 11. februára 2015

o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3 druhý pododsek, článok 30 a článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41) (2), a najmä jeho na článok 10 ods. 3 písm. b), článok 10 ods. 4 a 5,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 30 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, ročné poplatky za dohľad, ktoré sa majú vyberať od úverových inštitúcií so sídlom v zúčastnených členských štátoch alebo pobočiek, ktoré v zúčastnenom členskom štáte zriadila úverová inštitúcia so sídlom v nezúčastnenom členskom štáte, sa vypočítajú na najvyššej úrovni konsolidácie v zúčastnených členských štátoch, pričom sú založené na objektívnych kritériách týkajúcich sa významu a rizikového profilu dotknutej úverovej inštitúcie vrátane rizikovo vážených aktív.

(2)

V súlade s článkom 10 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), faktory výpočtu poplatku, ktoré sa použijú na stanovenie jednotlivého ročného poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť každý dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina, zodpovedajú hodnote akú majú ku koncu kalendárneho roka i) celkové aktíva a ii) celková riziková expozícia.

(3)

V článku 10 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa ustanovuje, že údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku sa určia a zhromažďujú v súlade s rozhodnutím Európskej centrálnej banky (ECB) o použiteľnej metodike a postupoch.

(4)

V súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, na účely výpočtu faktorov výpočtu poplatku by dohliadané skupiny spravidla nemali prihliadať na aktíva dcérskych spoločností umiestnených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách. V súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa dohliadané skupiny môžu rozhodnúť, že na účely určenia faktorov výpočtu poplatku budú prihliadať na takéto aktíva. Náklady na daný výpočet by však nemali prevyšovať očakávané zníženie poplatku za dohľad.

(5)

V článku 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa uvádza, že príslušné vnútroštátne orgány predložia ECB údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku v súlade s postupmi, ktoré stanoví ECB.

(6)

V článku 10 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa uvádza, že ak poplatník neposkytne faktory výpočtu poplatku, ECB určí faktory výpočtu poplatku v súlade s postupmi, ktoré stanoví ECB.

(7)

V súlade s uvedeným by sa v tomto rozhodnutí mala stanoviť metodika a postupy na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku a na výpočet faktorov výpočtu poplatku vrátane prípadov, v ktorých ich poplatník neposkytne, ako aj postupy na prekladanie faktorov výpočtu poplatku ECB zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov. Bližšie by sa mal vymedziť najmä formát, periodicita a lehota na ich predkladanie, ako aj typy kontrol kvality, ktoré by mali príslušné vnútroštátne orgány uskutočniť skôr, než predložia faktory výpočtu poplatku ECB.

(8)

Na účely výpočtu ročných poplatkov za dohľad, ktoré majú zaplatiť jednotlivé dohliadané subjekty a dohliadané skupiny, by poplatníci mali predkladať príslušným vnútroštátnym orgánom údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku na základe formulárov uvedených v prílohách I a II k tomuto rozhodnutiu.

(9)

Je potrebné stanoviť postup na výkon technických zmien príloh k tomuto rozhodnutiu účinným spôsobom, pokiaľ takéto zmeny nezmenia pojmový rámec, z ktorého prílohy vychádzajú, ani neovplyvnia záťaž spojenú s vykazovaním. V rámci tohto postupu by sa mali brať do úvahy stanoviská štatistického výboru (Statistics Committee – STC) Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Príslušné vnútroštátne orgány a iné výbory ESCB preto budú môcť navrhovať takéto technické zmeny príloh prostredníctvom STC,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto rozhodnutí sa stanovuje metodika a postupy uvedené v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku používaných na výpočet ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú vyberať vo vzťahu k dohliadaným subjektom a dohliadaným skupinám, a na predkladanie faktorov výpočtu poplatku poplatníkmi, ako aj postupy na predkladanie týchto údajov ECB zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na poplatníkov a príslušné vnútroštátne orgány.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Ak nie je uvedené inak, platia na účely tohto rozhodnutia vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) spolu s týmto vymedzením pojmu:

 

„pracovným dňom“ sa rozumie deň, ktorý nepripadá na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok v členskom štáte, v ktorom je zriadený príslušný vnútroštátny orgán (PVO).

Článok 3

Formuláre na vykazovanie faktorov výpočtu poplatku poplatníkmi príslušným vnútroštátnym orgánom

Pri predkladaní faktorov výpočtu poplatku príslušným vnútroštátnym orgánom používajú poplatníci formuláre uvedené v prílohách I a II tohto rozhodnutia. Príslušným vnútroštátnym orgánom sa predkladajú aj vyhlásenia audítora uvedené v článku 7. V prípade skupiny subjektov platiacich poplatok, ktoré majú dcérske spoločnosti zriadené v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách, poskytujú poplatníci vysvetlenie ohľadom metodiky použitej na určenie faktorov výpočtu poplatku podľa článku 10 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) v časti formuláru vyhradenej na tento účel.

Článok 4

Dátumy predkladania údajov

1.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku ECB najneskôr do konca desiateho pracovného dňa nasledujúceho po dňoch predkladania údajov uvedených v článku 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41). ECB následne overí údaje do piatich pracovných dní od ich prijatia. Na žiadosť ECB príslušné vnútroštátne orgány vysvetlia alebo objasnia údaje. ECB ukončí overovanie údajov v pätnásty pracovný deň nasledujúci po príslušnom dni predkladania údajov.

2.   Po ukončení overovania údajov podľa odseku 1 sprístupní ECB konečné údaje poplatníkom. Ak poplatníci považujú údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku za nesprávne, môžu k nim vyjadriť pripomienky do piatich pracovných dní. Po uplynutí uvedenej lehoty sa faktory výpočtu poplatku použijú na výpočet ročných poplatkov za dohľad.

Článok 5

Kontroly kvality údajov

Príslušné vnútroštátne orgány sledujú a zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré predkladajú ECB. Príslušné vnútroštátne orgány vykonávajú kontroly kvality údajov na účely posúdenia, či boli faktory výpočtu poplatku vypočítané v súlade s metodikou uvedenou v článku 7. ECB neopravuje ani nemení údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré poskytli poplatníci. Opravy alebo zmeny údajov vykonávajú poplatníci a opravené alebo zmenené údaje predkladajú príslušným vnútroštátnym orgánom. Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB všetky opravené alebo zmenené údaje, ktoré im boli predložené. Pri predkladaní údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku príslušné vnútroštátne orgány: a) poskytujú informácie o každom významnom vývoji, ktorý vyplýva z daných údajov a b) oznamujú ECB dôvody všetkých významných opráv alebo zmien údajov.

Článok 6

Periodicita vykazovania a prvý referenčný dátum vykazovania

Údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku predkladajú poplatníci príslušným vnútroštátnym orgánom každoročne. Prvým referenčným dátumom vykazovania pre faktory výpočtu poplatku je 31. december 2014.

Článok 7

Metodika výpočtu faktorov výpočtu poplatku

1.   Hodnota celkovej rizikovej expozície, ktorá sa má vykázať, sa odvodzuje od pravidelného vykazovania vykonávaného v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 680/2014 (3). Platia tieto osobitné požiadavky na výpočet:

a)

V prípade dohliadanej skupiny, ktorá nemá zriadené dcérske spoločnosti v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách, sa celková riziková expozícia skupiny určuje s použitím formuláru „požiadavky na vlastné zdroje“ spoločného vykazovania ukazovateľa platobnej schopnosti (common solvency ratio reporting – COREP) uvedenom v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 (ďalej len „formulár požiadaviek na vlastné zdroje“).

b)

V prípade dohliadanej skupiny, ktorá má zriadené dcérske spoločnosti v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách, sa celková riziková expozícia skupiny určuje s použitím formuláru požiadaviek na vlastné zdroje, s možnosťou odpočítať príspevok dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách k celkovej rizikovej expozícii skupiny, a to s odkazom na formulár COREP „platobná schopnosť skupiny: informácie o pridružených podnikoch“, ktorý je uvedený v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014. Ak údaje o príspevku dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách nie sú na účely výpočtu poplatkov za dohľad dostupné vo formulári COREP „platobná schopnosť skupiny: informácie o pridružených podnikoch“, môžu poplatníci sami predložiť tieto údaje príslušným vnútroštátnym orgánom.

c)

Ak úverová inštitúcia, ktorá platí poplatok, nie je súčasťou dohliadanej skupiny, celková riziková expozícia inštitúcie sa určuje s odkazom na formulár požiadaviek na vlastné zdroje.

2.   Výška celkových aktív, ktorá sa má vykázať, by mala zodpovedať celkovej výške aktív stanovenej v článku 51 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (4). Ak celkové aktíva nemožno určiť s odkazom na tento článok, určujú sa na základe týchto údajov:

a)

V prípade dohliadanej skupiny, ktorá má len dcérske spoločnosti zriadené v zúčastnených členských štátoch, sa na určenie celkových aktív použijú súbory výkazov, ktoré dohliadané subjekty používajú na prípravu konsolidovanej účtovnej závierky na úrovni skupiny. Celkové aktíva dohliadanej skupiny potvrdzuje audítor náležitým overením súborov výkazov.

b)

V prípade úverovej inštitúcie, ktorá platí poplatok a ktorá nie je súčasťou dohliadanej skupiny, ale jej materská spoločnosť je zriadená v nezúčastnenom členskom štáte alebo tretej krajine, sa na určenie celkových aktív použijú súbory výkazov, ktoré úverová inštitúcia, ktorá platí poplatok, používa na prípravu konsolidovanej účtovnej závierky na úrovni skupiny. Celkové aktíva úverovej inštitúcie, ktorá platí poplatok, potvrdzuje audítor náležitým overením súborov výkazov.

c)

Ak sa celkové aktíva pobočky, ktorá platí poplatok, vypočítavajú na základe štatistických údajov vykázaných podľa nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (5), celkové aktíva pobočky, ktorá platí poplatok, potvrdzuje audítor náležitým overením účtovnej závierky.

3.   V prípade dohliadanej skupiny, ktorá má dcérske spoločnosti usadené v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách, sa jej celkové aktíva určia podľa jednej z týchto možností:

a)

Jej celkové aktíva možno určiť na základe článku 51 nariadenia (EÚ) č. 648/2014 (ECB/2014/17) (vrátane dcérskych spoločnosti usadených v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách). Ak celkové aktíva nemožno určiť podľa uvedeného článku, určia sa podľa článku 7 ods. 2 písm. a) tohto rozhodnutia.

b)

Jej celkové aktíva možno určiť súhrnom celkových aktív zverejnených v účtovných závierkach všetkých dohliadaných subjektov usadených v zúčastnených členských štátoch v rámci dohliadanej skupiny, pokiaľ sú k dispozícii. Inak ich možno určiť súhrnom celkových aktív uvedených v príslušnom súbore alebo súboroch výkazov, ktoré dohliadané subjekty alebo skupina, ktorá platí poplatok, používajú na prípravu konsolidovanej účtovnej závierky na úrovni skupiny. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má poplatník možnosť odstrániť vnútroskupinové pozície medzi všetkými dohliadanými subjektmi usadenými v zúčastnených členských štátoch, ktoré patria k dohliadanej skupine v konsolidačnom procese. Do súhrnu by sa mala začleniť hodnota dobrej povesti zahrnutej do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti; vylúčenie dobrej povesti pobočiek zriadených v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách je dobrovoľné. Ak poplatník používa účtovnú závierku, audítor potvrdí, že celkové aktíva zodpovedajú celkovým aktívam zverejneným v účtovných závierkach jednotlivých dohliadaných subjektov overených audítorom. Ak poplatník používa súbory výkazov, audítor potvrdí celkové aktíva použité na výpočet ročného poplatku za dohľad náležitým overením použitých súborov výkazov. Vo všetkých prípadoch potvrdí audítor, že proces agregácie sa nelíši od postupu uvedeného v tomto rozhodnutí a že výpočet uskutočnený poplatníkom je v súlade s účtovnou metódou použitou na konsolidáciu účtovných závierok skupiny subjektov, ktoré platia poplatok.

Článok 8

Určenie faktorov výpočtu poplatku zo strany ECB v prípade, že sa požadované opravy alebo zmeny neposkytnú alebo nepredložia

V prípade, že poplatník nevykáže faktor výpočtu poplatku alebo nepredloží požadované opravy alebo zmeny, na určenie chýbajúceho faktoru výpočtu poplatku využije ECB informácie, ktoré má k dispozícii.

Článok 9

Zjednodušený postup na uskutočňovanie zmien

Výkonná rada ECB, berúc do úvahy názory štatistického výboru, je oprávnená robiť technické zmeny v prílohách k tomuto rozhodnutiu za predpokladu, že tieto zmeny nezmenia základný pojmový rámec, ani neovplyvnia záťaž poplatníkov spojenú s vykazovaním. Výkonná rada bez zbytočného odkladu informuje Radu guvernérov o každej takejto zmene.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 11. februára 2015

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/7) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2008/32) (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 14).


PRÍLOHA I

 

VÝPOČET POPLATKOV

Referenčné obdobie

 

NÁZOV

 

CELKOVÁ RIZIKOVÁ EXPOZÍCIA

Dátum

 

KÓD PFI

 

 

KÓD LEI

 

 

Položka

 

Typ inštitúcie

Zdroj výšky rizikovej expozície

Výška rizikovej expozície

Poznámky

 

 

010

020

030

040

010

CELKOVÁ RIZIKOVÁ EXPOZÍCIA

(1), (2), (3) or (4)

COREP C 02.00, riadok 010

 

 

020

PRÍSPEVOK DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ z nezúčastnených členských štátov alebo tretích krajín

(4)

COREP C 06.02, stĺpec 250 (SUM)

 

 

021

Subjekt 1

(4)

 

 

 

.

Subjekt 2

(4)

 

 

 

.

Subjekt 3

(4)

 

 

 

N

Subjekt N

(4)

 

 

 

030

VÝŠKA CELKOVEJ RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE dohliadanej skupiny po odčítaní PRÍSPEVKU DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ z nezúčastnených členských štátov alebo tretích krajín: položka 030 sa rovná 010 mínus 020

(4)

 

 

 

Zabezpečte, prosím, vyplnenie tohto formuláru v súlade s osobitne poskytnutými pokynmi.


PRÍLOHA II

 

VÝPOČET POPLATKOV

Referenčné obdobie

 

NÁZOV

 

CELKOVÉ AKTÍVA

Dátum

 

KÓD PFI

 

 

KÓD LEI

 

 

Položka

 

Typ inštitúcie

Potvrdenie overenia audítorom (áno/nie)

Celkové aktíva

Poznámky

 

 

010

020

030

040

010

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17)

(1), (2), (3), (4), (5)

 

 

 

020

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. a) alebo b) tohto rozhodnutia

(6) alebo (7)

 

 

 

030

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 7 ods. 3 písm. b) tohto rozhodnutia: položka 030 sa rovná 031 mínus 032 plus 033 mínus 034

(8)

 

 

 

031

Celkové aktíva všetkých subjektov skupiny usadených v zúčastnených členských štátoch

 

 

 

 

032

Vnútroskupinové pozície medzi dohliadanými subjektmi usadenými v zúčastnených členských štátoch (zo súborov výkazov na odstránenie zostatkov na účely vykazovania skupiny) – dobrovoľné

 

 

 

 

033

Dobrá povesť zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti dohliadanej skupiny – povinné

 

 

 

 

034

Dobrá povesť dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách – dobrovoľné

 

 

 

 

040

Celkové aktíva dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny klasifikovaných ako menej významné na základe rozhodnutia ECB podľa článku 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 v spojení s článkom 70 ods. 1 a článkom 71 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) a článkom 10 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41).

(9)

 

 

 

Zabezpečte, prosím, vyplnenie tohto formuláru v súlade s osobitne poskytnutými pokynmi.


Korigendá

28.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/73


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2013/462/EÚ z 22. júla 2013 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou

( Úradný vestník Európskej únie L 250 z 20. septembra 2013 )

Na strane 1 v podpise

namiesto:

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON“

má byť:

Za Radu

predseda

V. JUKNA“


28.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/73


Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 897/2013 z 22. júla 2013 o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou

( Úradný vestník Európskej únie L 250 z 20. septembra 2013 )

Na strane 25 v podpise:

namiesto:

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON“

má byť:

Za Radu

predseda

V. JUKNA“