ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 73

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
17. marca 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

*

Prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 (EÚ, Euratom) 2015/366 na rozpočtový rok 2014 s konečnou platnosťou

1

 

*

Prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 3 (EÚ, Euratom) 2015/367 na rozpočtový rok 2014 s konečnou platnosťou

366

 

*

Prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 4 (EÚ, Euratom) 2015/368 na rozpočtový rok 2014 s konečnou platnosťou

460

 

*

Prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 5 (EÚ, Euratom) 2015/369 na rozpočtový rok 2014 s konečnou platnosťou

468

 

*

Prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 6 (EÚ, Euratom) 2015/370 na rozpočtový rok 2014 s konečnou platnosťou

493

 

*

Prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 7 (EÚ, Euratom) 2015/371 na rozpočtový rok 2014 s konečnou platnosťou

501

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 21 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do hláv 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy.

Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZPOČTY

17.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 73/1


PRIJATIE

opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 (EÚ, Euratom) 2015/366 na rozpočtový rok 2014 s konečnou platnosťou

PREDSEDA EURÓPSKEHO PARLAMENTU,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314 ods. 4 písm. a) a článok 314 ods. 9,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (2),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (3),

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014, prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013 (4),

so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 3 na rozpočtový rok 2014, ktorý Komisia prijala 28. mája 2014,

so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014, ktorú prijala Rada 12. decembra 2014 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň,

so zreteľom na to, že Európsky parlament schválil 17. decembra 2014 pozíciu Rady,

so zreteľom na články 88 a 91 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

VYHLASUJE:

Jediný článok

Postup ustanovený v článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je ukončený a opravný rozpočet Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2014 sa prijíma s konečnou platnosťou.

V Štrasburgu 17. decembra 2014

Predseda

M. SCHULZ


(1)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.


OPRAVNÝ ROZPOČET č. 2 NA ROZPOČTOVÝ ROK 2014

OBSAH

VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV

A. Úvod a financovanie všeobecného rozpočtu 4
B. Všeobecný výkaz príjmov podľa jednotlivých položiek rozpočtu 12

— Hlava 1:

Vlastné zdroje 13

— Hlava 7:

Úroky z omeškania a pokuty 17

— Hlava 8:

Operácie prijímania a poskytovania úverov 20

VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA SEKCIE

Oddiel III: Komisa

— Príjmy 24

— Hlava 7:

Úroky z omeškania a pokuty 25

— Hlava 8:

Operácie prijímania a poskytovania úverov 28
— Výdavky 31

— Hlava XX:

Administratívne výdavky vyčlenené na jednotlivé oblasti politiky 33

— Hlava 01:

Hospodárske a finančné veci 37

— Hlava 02:

Podnikanie a priemysel 43

— Hlava 03:

Hospodárska súťaž 51

— Hlava 04:

Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 53

— Hlava 05:

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 68

— Hlava 06:

Mobilita a doprava 89

— Hlava 07:

Životné prostredie– 91

— Hlava 08:

Výskum a inovácie 97

— Hlava 09:

Komunikačné siete, obsah a technológie 110

— Hlava 11:

Námorné záležitosti a rybárstvo 126

— Hlava 12:

Vnútorný trh a služby 166

— Hlava 13:

Regionálna a mestská politika 174

— Hlava 14:

Dane a colná únia 188

— Hlava 15:

Vzdelávanie a kultúra 194

— Hlava 16:

Komunikácia 204

— Hlava 17:

Zdravie a ochrana spotrebiteľa 212

— Hlava 18:

Vnútorné záležitosti 222

— Hlava 19:

Nástroje zahraničnej politiky 234

— Hlava 20:

Obchod 239

— Hlava 21:

Rozvoj a spolupráca 246

— Hlava 22:

Rozšírenie 272

— Hlava 23:

Humanitárna pomoc a civilná ochrana 278

— Hlava 24:

Boj proti podvodom 285

— Hlava 25:

Koordinácia politiky Komisie a právne poradenstvo 289

— Hlava 26:

Administratíva Komisie 292

— Hlava 27:

Rozpočet 302

— Hlava 28:

Audit 304

— Hlava 29:

Statistics 306

— Hlava 31:

Jazykové služby 311

— Hlava 32:

Energetika 314

— Hlava 33:

Spravodlivosť 318

— Hlava 34:

Klíma 325

— Hlava 40:

Rezervy 332
— Zamestnanci 334
Prílohy 340

Oddiel VII: Výbor regiónov

— Výdavky 353

— Hlava 1:

Osoby pracujúce v inštitúcii 354
— Zamestnanci 358

Oddiel IX: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

— Výdavky 361

— Hlava 1:

Výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 362
— Zamestnanci 365

A.   ÚVOD A FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú pokryť počas rozpočtového roka 2014 v súlade s článkom 1 rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

VÝDAVKY

Opis

Rozpočet 2014 (1)

Rozpočet 2013 (2)

Zmena (%)

1.

Inteligentný a inkluzívny rast

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Udržateľný rast: prírodné zdroje

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Bezpečnosť a občianstvo

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Globálna Európa

6 840 655 156

6 731 869 945

+1,62

5.

Administratíva

8 405 638 341

8 417 791 740

–0,14

6.

Kompenzácie

28 600 000

75 000 000

–61,87

Osobitné nástroje

350 000 000

390 465 192

–10,36

Celkové výdavky  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


PRÍJMY

Opis

Rozpočet 2014 (4)

Rozpočet 2013 (5)

Zmena (%)

Rôzne príjmy (hlavy 4 až 9)

3 112 428 277

3 067 967 007

+1,45

Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku (kapitola 3 0, článok 3 0 0)

p.m.

1 023 276 526

Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia (kapitola 3 0, článok 3 0 2)

p.m.

34 000 000

Zostatok vlastného zdroja založeného na DPH a vlastných zdrojov založených na HNP/HND za predchádzajúce roky (kapitoly 3 1 a 3 2)

p.m.

p.m.

Celkové príjmy pre hlavy 3 až 9

3 112 428 277

4 125 243 533

–24,55

Čistá suma ciel a odvodov z produkcie cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

16 310 700 000

14 822 700 000

+10,04

Vlastný zdroj založený na DPH pri jednotnej sadzbe (tabuľky 1 a 2, kapitola 1 3)

17 882 179 650

14 680 052 250

+21,81

Zvyšok financovaný z dodatočného zdroja (vlastné zdroje založené na HND, tabuľka 3, kapitola 1 4)

101 728 925 788

110 822 836 159

–8,21

Rozpočtové prostriedky kryté z vlastných zdrojov uvedených v článku 2 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (6)

135 921 805 438

140 325 588 409

–3,14

Celkové príjmy  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


TABUĽKA 1

Výpočet obmedzenia harmonizovaných základov dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Členský štát

1 % neobmedzeného základu DPH

1 % hrubého národného dôchodku

Sadzba obmedzenia (v %)

1 % hrubého národného dôchodku vynásobené sadzbou obmedzenia

1 % obmedzeného základu DPH (8)

Členské štáty, ktorých základ DPH je obmedzený

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgicko

1 675 608 000

3 995 217 000

50

1 997 608 500

1 675 608 000

 

Bulharsko

206 005 000

414 657 000

50

207 328 500

206 005 000

 

Česká republika

645 752 000

1 428 027 000

50

714 013 500

645 752 000

 

Dánsko

1 020 116 000

2 641 773 000

50

1 320 886 500

1 020 116 000

 

Nemecko

12 384 113 000

28 440 033 000

50

14 220 016 500

12 384 113 000

 

Estónsko

87 252 000

184 233 000

50

92 116 500

87 252 000

 

Írsko

653 931 000

1 384 808 000

50

692 404 000

653 931 000

 

Grécko

650 120 000

1 813 897 000

50

906 948 500

650 120 000

 

Španielsko

4 561 628 000

10 515 414 000

50

5 257 707 000

4 561 628 000

 

Francúzsko

9 681 072 000

21 602 716 000

50

10 801 358 000

9 681 072 000

 

Chorvátsko

277 716 000

438 824 000

50

219 412 000

219 412 000

Chorvátsko

Taliansko

6 568 051 000

16 020 137 000

50

8 010 068 500

6 568 051 000

 

Cyprus

107 177 000

154 720 000

50

77 360 000

77 360 000

Cyprus

Lotyšsko

82 650 000

249 297 000

50

124 648 500

82 650 000

 

Litva

141 652 000

353 042 000

50

176 521 000

141 652 000

 

Luxembursko

272 111 000

340 956 000

50

170 478 000

170 478 000

Luxembursko

Maďarsko

410 328 000

977 036 000

50

488 518 000

410 328 000

 

Malta

52 918 000

68 120 000

50

34 060 000

34 060 000

Malta

Holandsko

2 661 465 000

6 274 369 000

50

3 137 184 500

2 661 465 000

 

Rakúsko

1 487 892 000

3 296 730 000

50

1 648 365 000

1 487 892 000

 

Poľsko

1 924 394 000

3 938 971 000

50

1 969 485 500

1 924 394 000

 

Portugalsko

775 448 000

1 615 868 000

50

807 934 000

775 448 000

 

Rumunsko

544 383 000

1 507 998 000

50

753 999 000

544 383 000

 

Slovinsko

176 664 000

349 637 000

50

174 818 500

174 818 500

Slovinsko

Slovensko

259 706 000

759 723 000

50

379 861 500

259 706 000

 

Fínsko

972 177 000

2 066 821 000

50

1 033 410 500

972 177 000

 

Švédsko

1 990 462 000

4 549 119 000

50

2 274 559 500

1 990 462 000

 

Spojené kráľovstvo

9 546 932 000

19 611 871 000

50

9 805 935 500

9 546 932 000

 

Súčet

59 817 723 000

134 994 014 000

 

67 497 007 000

59 607 265 500

 


TABUĽKA 2

Rozdelenie vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 3)

Členský štát

1 % obmedzeného základu DPH

Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na DPH (v %)

Vlastné zdroje založené na DPH pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

1 675 608 000

0,300

502 682 400

Bulharsko

206 005 000

0,300

61 801 500

Česká republika

645 752 000

0,300

193 725 600

Dánsko

1 020 116 000

0,300

306 034 800

Nemecko

12 384 113 000

0,300

3 715 233 900

Estónsko

87 252 000

0,300

26 175 600

Írsko

653 931 000

0,300

196 179 300

Grécko

650 120 000

0,300

195 036 000

Španielsko

4 561 628 000

0,300

1 368 488 400

Francúzsko

9 681 072 000

0,300

2 904 321 600

Chorvátsko

219 412 000

0,300

65 823 600

Taliansko

6 568 051 000

0,300

1 970 415 300

Cyprus

77 360 000

0,300

23 208 000

Lotyšsko

82 650 000

0,300

24 795 000

Litva

141 652 000

0,300

42 495 600

Luxembursko

170 478 000

0,300

51 143 400

Maďarsko

410 328 000

0,300

123 098 400

Malta

34 060 000

0,300

10 218 000

Holandsko

2 661 465 000

0,300

798 439 500

Rakúsko

1 487 892 000

0,300

446 367 600

Poľsko

1 924 394 000

0,300

577 318 200

Portugalsko

775 448 000

0,300

232 634 400

Rumunsko

544 383 000

0,300

163 314 900

Slovinsko

174 818 500

0,300

52 445 550

Slovensko

259 706 000

0,300

77 911 800

Fínsko

972 177 000

0,300

291 653 100

Švédsko

1 990 462 000

0,300

597 138 600

Spojené kráľovstvo

9 546 932 000

0,300

2 864 079 600

Súčet

59 607 265 500

 

17 882 179 650


TABUĽKA 3

Stanovenie jednotnej sadzby a rozdelenie zdrojov založených na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 4)

Členský štát

1 % hrubého národného dôchodku

Jednotná sadzba „dodatočného základu“‚ vlastné zdroje

„Dodatočný základ“‚ vlastné zdroje pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

3 995 217 000

 

3 010 719 673

Bulharsko

414 657 000

 

312 477 642

Česká republika

1 428 027 000

 

1 076 134 033

Dánsko

2 641 773 000

 

1 990 789 973

Nemecko

28 440 033 000

 

21 431 868 872

Estónsko

184 233 000

 

138 834 491

Írsko

1 384 808 000

 

1 043 565 015

Grécko

1 813 897 000

 

1 366 918 338

Španielsko

10 515 414 000

 

7 924 216 332

Francúzsko

21 602 716 000

 

16 279 396 602

Chorvátsko

438 824 000

 

330 689 434

Taliansko

16 020 137 000

 

12 072 471 065

Cyprus

154 720 000

 

116 594 054

Lotyšsko

249 297 000

0,7535810 (9)

187 865 486

Litva

353 042 000

 

266 045 748

Luxembursko

340 956 000

 

256 937 968

Maďarsko

977 036 000

 

736 275 778

Malta

68 120 000

 

51 333 939

Holandsko

6 274 369 000

 

4 728 245 346

Rakúsko

3 296 730 000

 

2 484 353 132

Poľsko

3 938 971 000

 

2 968 333 755

Portugalsko

1 615 868 000

 

1 217 687 444

Rumunsko

1 507 998 000

 

1 136 398 660

Slovinsko

349 637 000

 

263 479 805

Slovensko

759 723 000

 

572 512 828

Fínsko

2 066 821 000

 

1 557 517 062

Švédsko

4 549 119 000

 

3 428 129 703

Spojené kráľovstvo

19 611 871 000

 

14 779 133 610

Súčet

134 994 014 000

 

101 728 925 788


TABUĽKA 4

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo za rok 2013 podľa článku 4 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 5

Opis

Koeficient (10) (%)

Suma

1.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na teoretických neobmedzených základoch DPH

16,2077

 

2.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených v dôsledku rozšírenia

6,5970

 

3.

(1) – (2)

9,6107

 

4.

Celkové pridelené výdavky

 

133 640 172 409

5.

Výdavky spojené s rozšírením (11)

 

31 848 333 003

6.

Celkové pridelené výdavky upravené v dôsledku rozšírenia = (4) – (5)

 

101 791 839 406

7.

Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) × (6) × 0,66

 

6 456 694 911

8.

Výhoda pre Spojené kráľovstvo (12)

 

1 176 577 247

9.

Základná korekcia pre Spojené kráľovstvo = (7) – (8)

 

5 280 117 664

10.

Neočakávané zisky získané z tradičných vlastných zdrojov (13)

 

–17 223 040

11.

Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) – (10)

 

5 297 340 704


TABUĽKA 5

Výpočet financovania korekcie pre Spojené kráľovstvo vo výške – 5 297 340 704 EUR (Kapitola 1 5)

Členský štát

Percentuálny podiel základu HND

Podiely bez Spojeného kráľovstva

Podiely bez Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska a Spojeného kráľovstva

Tri štvrtiny podielu Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska v stĺpci 2

Stĺpec 4 rozdelený v súlade so stĺpcom 3

Rozsah financovania

Rozsah financovania použitý na korekciu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgicko

2,96

3,46

5,49

 

1,52

4,98

263 826 803

Bulharsko

0,31

0,36

0,57

 

0,16

0,52

27 382 150

Česká republika

1,06

1,24

1,96

 

0,54

1,78

94 300 710

Dánsko

1,96

2,29

3,63

 

0,99

3,29

174 451 231

Nemecko

21,07

24,65

0,00

–18,49

0,00

6,16

326 429 505

Estónsko

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

12 165 948

Írsko

1,03

1,20

1,90

 

0,53

1,73

91 446 714

Grécko

1,34

1,57

2,49

 

0,69

2,26

119 781 891

Španielsko

7,79

9,11

14,44

 

3,99

13,11

694 392 334

Francúzsko

16,00

18,72

29,67

 

8,21

26,93

1 426 549 672

Chorvátsko

0,33

0,38

0,60

 

0,17

0,55

28 978 034

Taliansko

11,87

13,88

22,00

 

6,09

19,97

1 057 900 367

Cyprus

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 217 038

Lotyšsko

0,18

0,22

0,34

 

0,09

0,31

16 462 493

Litva

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

23 313 363

Luxembursko

0,25

0,30

0,47

 

0,13

0,43

22 515 255

Maďarsko

0,72

0,85

1,34

 

0,37

1,22

64 519 220

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,03

0,08

4 498 349

Holandsko

4,65

5,44

0,00

–4,08

0,00

1,36

72 016 062

Rakúsko

2,44

2,86

0,00

–2,14

0,00

0,71

37 839 265

Poľsko

2,92

3,41

5,41

 

1,50

4,91

260 112 561

Portugalsko

1,20

1,40

2,22

 

0,61

2,01

106 704 915

Rumunsko

1,12

1,31

2,07

 

0,57

1,88

99 581 648

Slovinsko

0,26

0,30

0,48

 

0,13

0,44

23 088 511

Slovensko

0,56

0,66

1,04

 

0,29

0,95

50 168 812

Fínsko

1,53

1,79

2,84

 

0,79

2,58

136 483 895

Švédsko

3,37

3,94

0,00

–2,96

0,00

0,99

52 213 958

Spojené kráľovstvo

14,53

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Súčet

100,00

100,00

100,00

–27,66

27,66

100,00

5 297 340 704

Výpočty sa uskutočnili s presnosťou na 15 desatinných miest.

TABUĽKA 6

Súhrnný prehľad financovania (14) všeobecného rozpočtu podľa druhu vlastných zdrojov a podľa členského štátu

Členský štát

Tradičné vlastné zdroje (TVZ)

Vlastné zdroje založené na DPH a HND vrátane úprav

Celkové vlastné zdroje (15)

Čisté odvody z produkcie cukru (75 %)

Čisté clá (75 %)

Celkové čisté tradičné vlastné zdroje (75 %)

Náklady na výber (25 % z vybranej sumy TVZ) (p.m.)

Vlastný zdroje založený na DPH

Vlastný zdroje založený na HND

Korekcia pre Spojené kráľovstvo

Celkové „národné príspevky“

Podiel na celkových „národných príspevkoch“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) +(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) =(5)+(6)+(7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgicko

6 600 000

1 585 000 000

1 591 600 000

530 533 333

502 682 400

3 010 719 673

263 826 803

3 777 228 876

3,16

5 368 828 876

Bulharsko

400 000

53 700 000

54 100 000

18 033 333

61 801 500

312 477 642

27 382 150

401 661 292

0,34

455 761 292

Česká republika

3 400 000

173 400 000

176 800 000

58 933 333

193 725 600

1 076 134 033

94 300 710

1 364 160 343

1,14

1 540 960 343

Dánsko

3 400 000

295 900 000

299 300 000

99 766 667

306 034 800

1 990 789 973

174 451 231

2 471 276 004

2,07

2 770 576 004

Nemecko

26 300 000

3 386 600 000

3 412 900 000

1 137 633 332

3 715 233 900

21 431 868 872

326 429 505

25 473 532 277

21,30

28 886 432 277

Estónsko

0

23 700 000

23 700 000

7 900 000

26 175 600

138 834 491

12 165 948

177 176 039

0,15

200 876 039

Írsko

0

213 300 000

213 300 000

71 100 000

196 179 300

1 043 565 015

91 446 714

1 331 191 029

1,11

1 544 491 029

Grécko

1 400 000

114 600 000

116 000 000

38 666 667

195 036 000

1 366 918 338

119 781 891

1 681 736 229

1,41

1 797 736 229

Španielsko

4 700 000

1 030 900 000

1 035 600 000

345 200 000

1 368 488 400

7 924 216 332

694 392 334

9 987 097 066

8,35

11 022 697 066

Francúzsko

30 900 000

1 468 900 000

1 499 800 000

499 933 333

2 904 321 600

16 279 396 602

1 426 549 672

20 610 267 874

17,23

22 110 067 874

Chorvátsko

1 700 000

35 500 000

37 200 000

12 400 000

65 823 600

330 689 434

28 978 034

425 491 068

0,36

462 691 068

Taliansko

4 700 000

1 498 800 000

1 503 500 000

501 166 667

1 970 415 300

12 072 471 065

1 057 900 367

15 100 786 732

12,62

16 604 286 732

Cyprus

0

16 000 000

16 000 000

5 333 333

23 208 000

116 594 054

10 217 038

150 019 092

0,13

166 019 092

Lotyšsko

0

22 100 000

22 100 000

7 366 667

24 795 000

187 865 486

16 462 493

229 122 979

0,19

251 222 979

Litva

800 000

53 900 000

54 700 000

18 233 334

42 495 600

266 045 748

23 313 363

331 854 711

0,28

386 554 711

Luxembursko

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

51 143 400

256 937 968

22 515 255

330 596 623

0,28

342 896 623

Maďarsko

2 000 000

94 500 000

96 500 000

32 166 667

123 098 400

736 275 778

64 519 220

923 893 398

0,77

1 020 393 398

Malta

0

9 600 000

9 600 000

3 200 000

10 218 000

51 333 939

4 498 349

66 050 288

0,06

75 650 288

Holandsko

7 300 000

1 938 600 000

1 945 900 000

648 633 333

798 439 500

4 728 245 346

72 016 062

5 598 700 908

4,68

7 544 600 908

Rakúsko

3 200 000

164 700 000

167 900 000

55 966 667

446 367 600

2 484 353 132

37 839 265

2 968 559 997

2,48

3 136 459 997

Poľsko

12 800 000

369 400 000

382 200 000

127 400 000

577 318 200

2 968 333 755

260 112 561

3 805 764 516

3,18

4 187 964 516

Portugalsko

200 000

120 500 000

120 700 000

40 233 334

232 634 400

1 217 687 444

106 704 915

1 557 026 759

1,30

1 677 726 759

Rumunsko

1 000 000

106 200 000

107 200 000

35 733 333

163 314 900

1 136 398 660

99 581 648

1 399 295 208

1,17

1 506 495 208

Slovinsko

0

66 400 000

66 400 000

22 133 333

52 445 550

263 479 805

23 088 511

339 013 866

0,28

405 413 866

Slovensko

1 400 000

85 500 000

86 900 000

28 966 667

77 911 800

572 512 828

50 168 812

700 593 440

0,59

787 493 440

Fínsko

800 000

136 600 000

137 400 000

45 800 000

291 653 100

1 557 517 062

136 483 895

1 985 654 057

1,66

2 123 054 057

Švédsko

2 600 000

485 100 000

487 700 000

162 566 667

597 138 600

3 428 129 703

52 213 958

4 077 482 261

3,41

4 565 182 261

Spojené kráľovstvo

9 500 000

2 623 900 000

2 633 400 000

877 800 000

2 864 079 600

14 779 133 610

–5 297 340 704

12 345 872 506

10,33

14 979 272 506

Súčet

125 100 000

16 185 600 000

16 310 700 000

5 436 900 000

17 882 179 650

101 728 925 788

0

119 611 105 438

100,00

135 921 805 438

B.   VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ROZPOČTU

Hlava

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

1

VLASTNÉ ZDROJE

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

3

PREBYTKY, ZOSTATKY A ÚPRAVY

p.m.

 

p.m.

4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A INÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIÍ

53 752 047

 

53 752 047

6

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE

60 000 000

 

60 000 000

7

ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

8

OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV

2 477 000

151 000 000

153 477 000

9

RÔZNE PRÍJMY

30 200 000

 

30 200 000

 

CELKOVÝ SÚČET

135 504 613 000

4 535 027 640

139 034 233 715

HLAVA 1

VLASTNÉ ZDROJE

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Produkčné odvody za hospodársky rok 2005/2006 a predchádzajúce roky

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Odvody v súvislosti s uskladnením cukru

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Odvody uvalené na výrobu nevyvezeného cukru C, izoglukózy C a inulínového sirupu C a na náhrady cukru C a izoglukózy C

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Produkčný poplatok

125 100 000

 

125 100 000

1 1 8

Jednorazové odvody z dodatočnej kvóty na cukor a doplnkovej kvóty na izoglukózu

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Nadbytočné množstvo

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

125 100 000

 

125 100 000

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Clá a ostatné poplatky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

16 185 600 000

 

16 185 600 000

 

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

16 185 600 000

 

16 185 600 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Vlastné zdroje pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

17 882 179 650

 

17 882 179 650

 

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

17 882 179 650

 

17 882 179 650

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

 

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy v prospech Spojeného kráľovstva v súlade s článkami 4 a 5 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

0,—

 

0,—

 

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

0,—

 

0,—

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Hrubé zníženie ročných príspevkov Holandska a Švédska založených na HND podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 1 – Súčet

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

KAPITOLA 1 1 —

ODVODY A OSTATNÉ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU S CUKROM [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM]

KAPITOLA 1 2 —

CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 3 —

VLASTNÉ ZDROJE POCHÁDZAJÚCE Z DANE Z PRIDANEJ HODNOTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 4 —

VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 5 —

KOREKCIA ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY

KAPITOLA 1 6 —

HRUBÉ ZNÍŽENIE ROČNÝCH PRÍSPEVKOV HOLANDSKA A ŠVÉDSKA ZALOŽENÝCH NA HND

KAPITOLA 1 4 —   VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0
Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

Poznámky

Zdroj založený na HND je „dodatočným“ zdrojom, ktorý poskytuje príjem potrebný na pokrytie výdavkov prekračujúcich sumu získanú z tradičných vlastných zdrojov, platieb založených na DPH a na iných príjmoch v danom rozpočtovom roku. Zdroj založený na HND tak zabezpečuje vyrovnanie všeobecného rozpočtu Únie ex ante.

Uplatňovaná sadzba HND sa určuje dodatočným príjmom potrebným na financovanie plánovaných výdavkov, ktoré nie sú pokryté ostatnými zdrojmi (platbami založenými na DPH, tradičnými vlastnými zdrojmi alebo inými príjmami). Uplatňovaná sadzba sa teda použije na HND každého členského štátu.

Sadzba, ktorá sa uplatní na hrubý národný dôchodok členských štátov v tomto rozpočtovom roku, je 0,7536 %.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. c).

Členský štát

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Belgicko

2 952 664 503

58 055 170

3 010 719 673

Bulharsko

306 452 191

6 025 451

312 477 642

Česká republika

1 055 383 132

20 750 901

1 076 134 033

Dánsko

1 952 401 925

38 388 048

1 990 789 973

Nemecko

21 018 601 971

413 266 901

21 431 868 872

Estónsko

136 157 370

2 677 121

138 834 491

Írsko

1 023 442 137

20 122 878

1 043 565 015

Grécko

1 340 560 296

26 358 042

1 366 918 338

Španielsko

7 771 415 083

152 801 249

7 924 216 332

Francúzsko

15 965 483 903

313 912 699

16 279 396 602

Chorvátsko

324 312 809

6 376 625

330 689 434

Taliansko

11 839 679 761

232 791 304

12 072 471 065

Cyprus

114 345 792

2 248 262

116 594 054

Lotyšsko

184 242 909

3 622 577

187 865 486

Litva

260 915 635

5 130 113

266 045 748

Luxembursko

251 983 479

4 954 489

256 937 968

Maďarsko

722 078 304

14 197 474

736 275 778

Malta

50 344 075

989 864

51 333 939

Holandsko

4 637 071 435

91 173 911

4 728 245 346

Rakúsko

2 436 447 794

47 905 338

2 484 353 132

Poľsko

2 911 095 906

57 237 849

2 968 333 755

Portugalsko

1 194 206 994

23 480 450

1 217 687 444

Rumunsko

1 114 485 688

21 912 972

1 136 398 660

Slovinsko

258 399 171

5 080 634

263 479 805

Slovensko

561 473 165

11 039 663

572 512 828

Fínsko

1 527 483 739

30 033 323

1 557 517 062

Švédsko

3 362 025 690

66 104 013

3 428 129 703

Spojené kráľovstvo

14 494 150 216

284 983 394

14 779 133 610

Článok 1 4 0 – súčet

99 767 305 073

1 961 620 715

101 728 925 788

HLAVA 7

ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

KAPITOLA 7 0

7 0 0

Úroky z omeškania

7 0 0 0

Úroky z omeškania platieb na účty vedené štátnymi pokladnicami členských štátov

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Ostatné úroky z omeškania

3 000 000

 

3 000 000

 

Článok 7 0 0 – Súčet

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Úroky z omeškania a ostatné úroky z pokút

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

KAPITOLA 7 0 – SÚČET

23 000 000

9 000 000

32 000 000

KAPITOLA 7 1

7 1 0

Pokuty, pravidelné platby penále a ostatné penále

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Poplatky za nadmerné emisie pre nové osobné automobily

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Platby penále a paušálnych súm uložených členským štátom za nedodržanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie konštatujúceho nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 7 1 – SÚČET

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

KAPITOLA 7 2

7 2 0

Úroky z vkladov a pokút

7 2 0 0

Úroky z vkladov a pokút vyplývajúce z vykonávania postupu týkajúceho sa nadmerného schodku rozpočtu — Pripísané príjmy

p.m.

 

p.m.

 

Článok 7 2 0 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 7 2 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 7 – Súčet

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

KAPITOLA 7 0 —

ÚROKY Z OMEŠKANIA

KAPITOLA 7 1 —

POKUTY

KAPITOLA 7 2 —

ÚROKY Z VKLADOV A POKÚT

KAPITOLA 7 0 —   ÚROKY Z OMEŠKANIA

7 0 1
Úroky z omeškania a ostatné úroky z pokút

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Poznámky

Tento článok je určený na zahrnutie vzniknutých úrokov na osobitných účtoch na pokuty a úrokov z oneskorených platieb v súvislosti s pokutami.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1), a najmä jeho články 14 a 15.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1), a najmä jeho článok 78 ods. 4.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1), a najmä jeho článok 83.

KAPITOLA 7 1 —   POKUTY

7 1 0
Pokuty, pravidelné platby penále a ostatné penále

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Poznámky

Komisia môže uložiť podnikom a skupinám podnikov pokuty, pravidelné platby penále a ostatné penále v prípade, že nerešpektujú zákazy alebo si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z nariadení uvedených ďalej v texte alebo z článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Za normálnych podmienok sa pokuty musia zaplatiť do troch mesiacov nasledujúcich po oznámení rozhodnutia Komisie. Komisia však nepristúpi k vymáhaniu pohľadávky v prípade, že podnik podal odvolanie na Súdny dvor Európskej únie; podnik musí vziať na vedomie, že po konečnom dátume splatnosti sa dlh úročí a že musí Komisii poskytnúť bankovú záruku na istinu a úroky dlhu a lebo na prirážku, a to pred konečným termínom platby.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1), a najmä jeho články 14 a 15.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

HLAVA 8

OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

KAPITOLA 8 0

8 0 0

Záruka Európskej únie za úvery Únie získané na podporu platobnej bilancie

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Záruka Európskej únie za úvery získané Euratomom

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Záruka Európskej únie za úvery Únie získané na finančnú pomoc v rámci európskeho finančného a stabilizačného mechanizmu

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 0 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 1

8 1 0

Splácanie istiny a úrokov z osobitných úverov a rizikového kapitálu poskytnutých v rámci finančnej spolupráce s tretími krajinami oblasti Stredomoria

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Splácanie istiny a úrokov z úverov a rizikového kapitálu poskytnutých Komisiou rozvojovým krajinám v Stredozemí a v Južnej Afrike v rámci programu Investiční partneri Európskej únie

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 1 – SÚČET

p.m.

151 000 000

151 000 000

KAPITOLA 8 2

8 2 7

Záruka Európskej únie za úverové programy, na ktoré Únia uzavrela zmluvu s cieľom poskytnúť makrofinančnú pomoc tretím krajinám

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Záruka za úvery pre Euratom určené na zlepšenie stupňa účinnosti a bezpečnosti jadrových elektrární v krajinách strednej a východnej Európy a v Spoločenstve nezávislých štátov

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 2 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 3

8 3 5

Záruka Európskej únie za úvery Európskej investičnej banky tretím krajinám

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 3 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 5

8 5 0

Dividendy vyplácané Európskym investičným fondom

2 477 000

 

2 477 000

 

KAPITOLA 8 5 – SÚČET

2 477 000

 

2 477 000

 

Hlava 8 – Súčet

2 477 000

151 000 000

153 477 000

KAPITOLA 8 0 —

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE ZO ZÁRUKY EURÓPSKEJ ÚNIE ZA OPERÁCIE POŽIČIAVANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

KAPITOLA 8 1 —

ÚVERY POSKYTNUTÉ KOMISIOU

KAPITOLA 8 2 —

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE ZO ZÁRUKY EURÓPSKEJ ÚNIE ZA OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV PRE TRETIE KRAJINY

KAPITOLA 8 3 —

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE ZO ZÁRUKY EURÓPSKEJ ÚNIE ZA ÚVERY POSKYTNUTÉ FINANČNÝMI ORGANIZÁCIAMI V TRETÍCH KRAJINÁCH

KAPITOLA 8 5 —

PRÍJMY Z PRÍSPEVKOV ZÁRUČNÝCH INŠTITÚCIÍ

KAPITOLA 8 1 —   ÚVERY POSKYTNUTÉ KOMISIOU

8 1 0
Splácanie istiny a úrokov z osobitných úverov a rizikového kapitálu poskytnutých v rámci finančnej spolupráce s tretími krajinami oblasti Stredomoria

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

p.m.

151 000 000

151 000 000

Poznámky

Tento článok je určený na zahrnutie splácania istiny a platieb úrokov z osobitných úverov a rizikového kapitálu poskytnutých z rozpočtových prostriedkov v rámci kapitol 21 03 a 22 02 výkazu výdavkov v oddiele III „Komisia“ tretím krajinám z oblasti Stredozemia.

Táto položka môže v súlade s článkom 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách zahŕňať pripísané príjmy, ktoré sa používajú ako dodatočné rozpočtové prostriedky na financovanie výdavkov, na ktoré sú tieto príjmy pripísané.

Zahŕňa aj splácanie istiny a úrokov z osobitných úverov a rizikového kapitálu poskytnutých určitým členským štátom z oblasti Stredozemného mora, čo však predstavuje veľmi malú časť celkovej sumy. Tieto úvery a rizikový kapitál boli poskytnuté v čase, keď tieto krajiny ešte neboli členmi Únie.

Získaný príjem zvyčajne prekračuje objemy predpokladané v rozpočte z dôvodu platieb úrokov zo osobitných úverov, ktoré ešte mohli byť vyplatené počas predchádzajúceho rozpočtového roku, ako aj počas bežného rozpočtového roku. Úroky z osobitných úverov a rizikového kapitálu sa účtujú od momentu poskytnutia úverov; úrok z osobitných úverov sa spláca v šesťmesačných splátkach a úrok z rizikového kapitálu zvyčajne v ročných splátkach.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1), a najmä jeho článok 21.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 11).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 27).

ODDIEL III

KOMISIA

PRÍJMY

HLAVA 7

ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

KAPITOLA 7 0

7 0 0

Úroky z omeškania

7 0 0 0

Úroky z omeškania platieb na účty vedené štátnymi pokladnicami členských štátov

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Ostatné úroky z omeškania

3 000 000

 

3 000 000

 

Článok 7 0 0 – Súčet

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Úroky z omeškania a ostatné úroky z pokút

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

KAPITOLA 7 0 – SÚČET

23 000 000

9 000 000

32 000 000

KAPITOLA 7 1

7 1 0

Pokuty, penále a ostatné sankcie

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Poplatky za nadmerné emisie z nových osobných automobilov

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Penále a paušálne pokuty uložené členským štátom za nedodržanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie konštatujúceho nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 7 1 – SÚČET

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

KAPITOLA 7 2

7 2 0

Úroky z vkladov a pokút

7 2 0 0

Úroky z vkladov a pokút vyplývajúcich z vykonávania postupu pri nadmernom schodku — Pripísané príjmy

p.m.

 

p.m.

 

Článok 7 2 0 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 7 2 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 7 – Súčet

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

KAPITOLA 7 0 —

ÚROKY Z OMEŠKANIA

KAPITOLA 7 1 —

POKUTY

KAPITOLA 7 2 —

ÚROKY Z VKLADOV A POKÚT

KAPITOLA 7 0 —   ÚROKY Z OMEŠKANIA

7 0 1
Úroky z omeškania a ostatné úroky z pokút

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Poznámky

Tento článok je určený na zahrnutie vzniknutých úrokov na osobitných účtoch na pokuty a úrokov z oneskorených platieb v súvislosti s pokutami.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1), a najmä jeho články 14 a 15.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1), a najmä jeho článok 78 ods. 4.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1), a najmä jeho článok 83.

KAPITOLA 7 1 —   POKUTY

7 1 0
Pokuty, penále a ostatné sankcie

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Poznámky

Komisia môže uložiť pokuty, penále a ostatné sankcie podnikom a združeniam podnikov pre nerešpektovanie zákazov alebo neplnenie povinností podľa nariadení uvedených nižšie, alebo podľa článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pokuty musia byť obvykle zaplatené do troch mesiacov od oznámenia rozhodnutia Komisie. Komisia však nebude vymáhať dlžnú sumu, ak podnik podal odvolanie na Súdny dvor Európskej únie. Podnik musí uznať, že úrok z dlhu bude splatený po konečnom dátume splatnosti a poskytnúť Komisii bankovú záruku, ktorá pokrýva dlžnú sumu a úrok alebo príplatky do dátumu splatnosti.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1), a najmä jeho články 14 a 15.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

HLAVA 8

OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

KAPITOLA 8 0

8 0 0

Záruka Európskej únie za úvery Únie získané na podporu platobnej bilancie

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Záruka Európskej únie za úvery získané Euratomom

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Záruka Európskej únie za úvery Únie získané na finančnú pomoc v rámci európskeho finančného a stabilizačného mechanizmu

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 0 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 1

8 1 0

Splácanie istiny a úrokov z osobitných úverov a rizikového kapitálu poskytnutých v rámci finančnej spolupráce s tretími krajinami oblasti Stredomoria

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Splácanie istiny a úrokov z úverov a rizikového kapitálu poskytnutých Komisiou rozvojovým krajinám v Stredozemí a Južnej Afrike v rámci programu Investiční partneri Európskeho spoločenstva

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 1 – SÚČET

p.m.

151 000 000

151 000 000

KAPITOLA 8 2

8 2 7

Záruka Európskej únie za úverové programy, na ktoré Únia uzavrela zmluvu s cieľom poskytnúť makrofinančnú pomoc tretím krajinám

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Záruka za úvery pre Euratom určené na zlepšenie stupňa účinnosti a bezpečnosti jadrových elektrární v krajinách strednej a východnej Európy a v Spoločenstve nezávislých štátov

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 2 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 3

8 3 5

Záruka Európskej únie za úvery Európskej investičnej banky tretím krajinám

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 8 3 – SÚČET

p.m.

 

p.m.

KAPITOLA 8 5

8 5 0

Dividendy vyplácané Európskym investičným fondom

2 477 000

 

2 477 000

 

KAPITOLA 8 5 – SÚČET

2 477 000

 

2 477 000

 

Hlava 8 – Súčet

2 477 000

151 000 000

153 477 000

KAPITOLA 8 0 —

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE ZO ZÁRUKY EURÓPSKEJ ÚNIE ZA OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

KAPITOLA 8 1 —

ÚVERY POSKYTNUTÉ KOMISIOU

KAPITOLA 8 2 —

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE ZO ZÁRUKY EURÓPSKEJ ÚNIE ZA OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV V TRETÍCH KRAJINÁCH

KAPITOLA 8 3 —

PRÍJMY SPOJENÉ SO ZÁRUKOU EURÓPSKEJ ÚNIE ZA ÚVERY POSKYTNUTÉ FINANČNÝMI INŠTITÚCIAMI V TRETÍCH KRAJINÁCH

KAPITOLA 8 5 —

PRÍJMY Z PRÍSPEVKOV ZÁRUČNÝCH INŠTITÚCIÍ

KAPITOLA 8 1 —   ÚVERY POSKYTNUTÉ KOMISIOU

8 1 0
Splácanie istiny a úrokov z osobitných úverov a rizikového kapitálu poskytnutých v rámci finančnej spolupráce s tretími krajinami oblasti Stredomoria

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

p.m.

151 000 000

151 000 000

Poznámky

Tento článok je určený na zahrnutie platieb istiny a úrokov z osobitných úverov a rizikového kapitálu poskytnutých tretím krajinám oblasti Stredozemia z rozpočtových prostriedkov v kapitolách 21 03 a 22 02 výkazu výdavkov v tomto oddiele.

Tento článok môže v súlade s článkom 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách zahŕňať pripísané príjmy, ktoré sa používajú ako dodatočné rozpočtové prostriedky na financovanie výdavkov, na ktoré sú tieto príjmy pripísané.

Zahŕňa tiež splácanie kapitálu a platby úrokov z osobitných úverov a rizikového kapitálu, ktoré boli poskytnuté niektorým členským štátom v Stredomorí, tieto však predstavujú veľmi malú časť celkovej sumy. Tieto úvery/rizikový kapitál boli poskytnuté v čase, keď tieto krajiny ešte neboli členmi Únie.

Získaný príjem zvyčajne prekračuje objemy predpokladané v rozpočte z dôvodu platieb úrokov zo zvláštnych úverov, ktoré ešte mohli byť vyplatené počas predchádzajúceho rozpočtového roku, ako aj počas bežného rozpočtového roku. Úroky z osobitných úverov a rizikového kapitálu sa účtujú od momentu poskytnutia úverov; úrok z osobitných úverov sa spláca v šesťmesačných splátkach a úrok z rizikového kapitálu zvyčajne v ročných splátkach.

Právny základ

Pokiaľ ide o právny základ, pozri poznámky ku kapitolám 21 03 a 22 02 výkazu výdavkov v tomto oddiele.

Odkazy na súvisiace právne akty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 27).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 11).

VÝDAVKY

Hlava

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

01

HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezervy (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

02

PODNIKANIE A PRIEMYSEL

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

03

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

94 462 975

94 462 975

–13 238

–13 238

94 449 737

94 449 737

04

ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI A ZAČLENENIE

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

05

POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITA A DOPRAVA

2 867 191 650

1 003 428 934

–7 078

–7 078

2 867 184 572

1 003 421 856

07

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE–

407 281 956

345 558 517

–7 995

348 057

407 273 961

345 906 574

08

VÝSKUM A INOVÁCIE

6 198 703 944

4 091 136 052

–1 453

– 490 632

6 198 702 491

4 090 645 420

09

KOMUNIKAČNÉ SIETE, OBSAH A TECHNOLÓGIE

1 637 399 923

961 129 100

–6 593

104 109 720

1 637 393 330

1 065 238 820

10

PRIAMY VÝSKUM

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

NÁMORNÉ ZÁLEŽITOSTI A RYBÁRSTVO

950 774 942

667 482 286

–1 588 919

67 951 207

949 186 023

735 433 493

Rezervy (40 02 41)

115 342 000

112 342 000

–69 567 000

–69 567 000

115 342 000

42 775 000

 

1 066 116 942

779 824 286

–71 155 919

–1 615 793

1 064 528 023

778 208 493

12

VNÚTORNÝ TRH A SLUŽBY

116 900 978

117 126 978

–8 808

–1 998 611

116 892 170

115 128 367

13

REGIONÁLNA A MESTSKÁ POLITIKA

33 073 259 166

40 223 363 359

–10 072

2 794 259 758

33 073 249 094

43 017 623 117

14

DANE A COLNÁ ÚNIA

157 048 298

122 369 692

–7 718

9 992 282

157 040 580

132 361 974

15

VZDELÁVANIE A KULTÚRA

2 820 024 822

2 241 707 412

–8 601

178 972 015

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMUNIKÁCIA

246 356 400

244 896 374

–11 041

5 488 959

246 345 359

250 385 333

17

ZDRAVIE A OCHRANA SPOTREBITEĽA

618 166 222

566 799 722

–13 273

–11 065 191

618 152 949

555 734 531

18

VNÚTORNÉ ZÁLEŽITOSTI

1 201 391 889

762 599 931

–4 465

2 744 535

1 201 387 424

765 344 466

19

NÁSTROJE ZAHRANIČNEJ POLITIKY

732 732 818

463 169 988

–1 368

54 364 467

732 731 450

517 534 455

20

OBCHOD

121 107 855

115 403 729

–8 237

2 173 572

121 099 618

117 577 301

21

ROZVOJ A SPOLUPRÁCA

5 083 850 744

3 658 319 989

–12 564

336 507 436

5 083 838 180

3 994 827 425

22

ROZŠÍRENIE

1 519 908 038

903 886 742

–3 686

44 996 314

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITÁRNA POMOC A CIVILNÁ OCHRANA

1 006 464 161

850 884 342

–3 565

255 647 335

1 006 460 596

1 106 531 677

24

BOJ PROTI PODVODOM

78 230 900

74 910 993

–10 000

1 613 362

78 220 900

76 524 355

25

KOORDINÁCIA POLITIKY KOMISIE A PRÁVNE PORADENSTVO

194 113 789

194 836 589

–24 280

–24 280

194 089 509

194 812 309

26

ADMINISTRATÍVA KOMISIE

1 001 465 044

991 092 001

–52 824

9 697 176

1 001 412 220

1 000 789 177

27

ROZPOČET

95 786 613

95 786 613

–7 043

–7 043

95 779 570

95 779 570

28

AUDIT

11 633 979

11 633 979

–1 713

–1 713

11 632 266

11 632 266

29

ŠTATISTIKA

131 894 632

152 072 858

–10 903

–21 177 712

131 883 729

130 895 146

30

DÔCHODKY A SÚVISIACE VÝDAVKY

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

JAZYKOVÉ SLUŽBY

387 659 143

387 659 143

–54 338

–54 338

387 604 805

387 604 805

32

ENERGETIKA

933 452 862

588 030 260

–8 220

64 991 780

933 444 642

653 022 040

33

SPRAVODLIVOSŤ

203 414 816

193 026 816

–5 711

–7 183 411

203 409 105

185 843 405

34

KLÍMA

121 471 119

42 711 025

–2 440

8 825 949

121 468 679

51 536 974

40

REZERVY

573 523 000

264 342 000

 

–69 567 000

573 523 000

194 775 000

 

Súčet

139 108 831 838

131 972 965 267

–1 945 900

3 529 637 550

139 106 885 938

135 502 602 817

Z toho rezervy (40 02 41)

117 342 000

114 342 000

–69 567 000

–69 567 000

117 342 000

44 775 000

HLAVA XX

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY VYČLENENÉ NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI POLITIKY

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

XX 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY VYČLENENÉ NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI POLITIKY

XX 01 01

Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v jednotlivých oblastiach politiky

XX 01 01 01

Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov pracujúcich v inštitúcii

XX 01 01 01 01

Odmeňovanie a príspevky

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, s preložením na iné miesto a so skončením výkonu služby

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Úpravy odmeňovania

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Medzisúčet

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

XX 01 01 02

Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov Komisie pracujúcich na delegáciách Únie

XX 01 01 02 01

Odmeňovanie a príspevky

5,2

107 033 000

 

107 033 000

XX 01 01 02 02

Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, s preložením na iné miesto a so skončením výkonu služby

5,2

7 506 000

 

7 506 000

XX 01 01 02 03

Rozpočtové prostriedky na pokrytie všetkých úprav odmeňovania

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Medzisúčet

 

114 539 000

 

114 539 000

 

Článok XX 01 01 – Medzisúčet

 

1 944 928 000

– 317 000

1 944 611 000

XX 01 02

Výdavky na externých zamestnancov a ostatné výdavky na riadenie

XX 01 02 01

Externí zamestnanci pracujúci pre inštitúciu

XX 01 02 01 01

Zmluvní zamestnanci

5,2

62 598 343

 

62 598 343

XX 01 02 01 02

Zamestnanci agentúr a technická a administratívna pomoc na podporu rôznych činností

5,2

23 545 000

 

23 545 000

XX 01 02 01 03

Národní úradníci dočasne pridelení inštitúcii

5,2

38 076 000

 

38 076 000

 

Medzisúčet

 

124 219 343

 

124 219 343

XX 01 02 02

Externí zamestnanci Komisie na delegáciách Únie

XX 01 02 02 01

Odmeňovanie ostatných zamestnancov

5,2

8 794 000

 

8 794 000

XX 01 02 02 02

Odborná príprava mladých expertov a vyslaných národných expertov

5,2

1 792 000

 

1 792 000

XX 01 02 02 03

Výdavky na ostatných zamestnancov a platby za ostatné služby

5,2

337 000

 

337 000

 

Medzisúčet

 

10 923 000

 

10 923 000

XX 01 02 11

Ostatné výdavky inštitúcie na riadenie

XX 01 02 11 01

Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu

5,2

56 654 546

 

56 654 546

XX 01 02 11 02

Výdavky na konferencie, zasadnutia a prácu expertných skupín

5,2

26 017 658

 

26 017 658

XX 01 02 11 03

Zasadnutia výborov

5,2

12 215 651

 

12 215 651

XX 01 02 11 04

Štúdie a konzultácie

5,2

6 394 145

 

6 394 145

XX 01 02 11 05

Informačné a riadiace systémy

5,2

26 974 674

 

26 974 674

XX 01 02 11 06

Ďalšia odborná príprava a vzdelávanie riadiacich zamestnancov

5,2

12 981 983

 

12 981 983

 

Medzisúčet

 

141 238 657

 

141 238 657

XX 01 02 12

Ostatné výdavky na riadenie, ktoré sa týkajú zamestnancov Komisie na delegáciách Únie

XX 01 02 12 01

Náklady na služobné cesty, konferencie a reprezentáciu

5,2

5 797 000

 

5 797 000

XX 01 02 12 02

Ďalšia odborná príprava zamestnancov na delegáciách

5,2

350 000

 

350 000

 

Medzisúčet

 

6 147 000

 

6 147 000

 

Článok XX 01 02 – Medzisúčet

 

282 528 000

 

282 528 000

XX 01 03

Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií a na budovy

XX 01 03 01

Výdavky Komisie vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií

XX 01 03 01 03

Zariadenie v oblasti informačných a telekomunikačných technológií

5,2

54 612 000

 

54 612 000

XX 01 03 01 04

Služby v oblasti informačných a telekomunikačných technológií

5,2

63 867 000

 

63 867 000

 

Medzisúčet

 

118 479 000

 

118 479 000

XX 01 03 02

Výdavky na budovy a súvisiace výdavky, ktoré sa týkajú zamestnancov Komisie na delegáciách Únie

XX 01 03 02 01

Nadobudnutie, nájom a súvisiace výdavky

5,2

45 057 000

 

45 057 000

XX 01 03 02 02

Zariadenie, nábytok, dodávky a služby

5,2

8 741 000

 

8 741 000

 

Medzisúčet

 

53 798 000

 

53 798 000

 

Článok XX 01 03 – Medzisúčet

 

172 277 000

 

172 277 000

 

KAPITOLA XX 01 – SÚČET

 

2 399 733 000

– 317 000

2 399 416 000

KAPITOLA XX 01 —   ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY VYČLENENÉ NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI POLITIKY

XX 01 01
Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v jednotlivých oblastiach politiky

XX 01 01 01
Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov pracujúcich v inštitúcii

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

XX 01 01 01

Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov pracujúcich v inštitúcii

XX 01 01 01 01

Odmeňovanie a príspevky

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, s preložením na iné miesto a so skončením výkonu služby

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Úpravy odmeňovania

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Položka XX 01 01 01 – Súčet

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

Poznámky

S výnimkou zamestnancov pracujúcich v tretích krajinách sú tieto rozpočtové prostriedky určené na pokrytie výdavkov na pracovné miesta úradníkov a dočasných zamestnancov podľa plánu pracovných miest, a to na:

platy, príspevky a ostatné platby súvisiace s platmi,

úrazové a nemocenské poistenie a ostatné dávky sociálneho zabezpečenia,

poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti a platby, ktoré má Komisia vykonať dočasným zamestnancom na vytvorenie alebo udržanie ich nárokov na dôchodok v ich krajine pôvodu,

ďalšie príspevky a prídavky,

príspevky úradníkom a dočasným zamestnancom za prácu na zmeny alebo pohotovosť úradníka na pracovisku, resp. doma,

príspevky v prípade prepustenia úradníka v skúšobnej lehote pre zjavne neuspokojivý pracovný výkon,

príspevky v prípade vypovedania zmluvy dočasnému zamestnancovi inštitúciou,

náhradu výdavkov na bezpečnostné opatrenia v obydlí úradníkov pracujúcich na úradoch Únie a na delegáciách Únie na území Únie,

paušálne príspevky a platby v hodinových sadzbách za nadčasy odpracované úradníkmi v kategórii AST, ktoré nemožno podľa uzavretých dohôd kompenzovať vo forme náhradného voľna,

náklady na použitie opravných koeficientov na odmeňovanie úradníkov a dočasných zamestnancov a náklady na použitie opravných koeficientov na časť zárobku prevedeného do inej krajiny, ako je krajina, v ktorej je úradník alebo dočasný zamestnanec zamestnaný,

cestovné výdavky vyplácané úradníkom a dočasným zamestnancom (vrátane ich rodín) pri nástupe do služby, odchodu z inštitúcie alebo preradenia na iné pracovné miesto,

príspevky na usídlenie a presídlenie vyplácané úradníkom a dočasným zamestnancom, ktorí musia vymenovaním do služby zmeniť miesto bydliska, ktorí sú preradení na nové pracovné miesto alebo odchádzajú z inštitúcie a usadia sa na inom mieste,

výdavky na sťahovanie vyplácané úradníkom a dočasným zamestnancom, ktorí musia vymenovaním do služby zmeniť miesto bydliska, ktorí sú preradení na nové pracovné miesto alebo odchádzajú z inštitúcie a usadia sa na inom mieste,

denné diéty pre úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí predložia dôkaz, že musia vymenovaním do služby zmeniť miesto svojho bydliska, alebo pri preradení na nové pracovné miesto,

prechodné náklady na úradníkov uvedených do služby v nových členských štátoch pred pristúpením, od ktorých sa vyžaduje, aby zostali v službe v týchto členských štátoch po dni ich pristúpenia, a ktorí budú oprávnení vo výnimočnom prípade mať rovnaké finančné a materiálne podmienky poskytnuté Komisiou pred pristúpením v súlade s prílohou X k Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie a podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie,

náklady na všetky úpravy odmeňovania schválené Radou počas rozpočtového roku.

Nariadenie Rady, ktoré upravuje platové triedy úradníkov a ostatných zamestnancov inštitúcií Únie vrátane príplatkov a príspevkov, sa každoročne uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie (najnovšie v Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2010, s. 1).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 48 900 000 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

XX 01 01 01 01
Odmeňovanie a príspevky

Číselné údaje

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

HLAVA 01

HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

01 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY HOSPODÁRSKYCH A FINANČNÝCH VECÍ

83 091 934

83 091 934

–11 162

–11 162

83 080 772

83 080 772

01 02

HOSPODÁRSKA A MENOVÁ ÚNIA

9 000 000

9 000 000

 

 

9 000 000

9 000 000

Rezervy (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

11 000 000

11 000 000

 

 

11 000 000

11 000 000

01 03

MEDZINÁRODNÉ HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 04

FINANČNÉ OPERÁCIE A NÁSTROJE

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

 

Hlava 01 – Súčet

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezervy (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

KAPITOLA 01 01 —   ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY HOSPODÁRSKYCH A FINANČNÝCH VECÍ

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

01 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY HOSPODÁRSKYCH A FINANČNÝCH VECÍ

01 01 01

Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky hospodárskych a finančných vecí

5,2

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 01 02

Výdavky na externých zamestnancov a iné výdavky na riadenie na podporu oblasti politiky hospodárskych a finančných vecí

01 01 02 01

Externí zamestnanci

5,2

6 403 755

 

6 403 755

01 01 02 11

Ostatné výdavky na riadenie

5,2

7 766 066

 

7 766 066

 

Článok 01 01 02 – Medzisúčet

 

14 169 821

 

14 169 821

01 01 03

Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií a iné osobitné výdavky v oblasti politiky hospodárskych a finančných vecí

01 01 03 01

Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií a iné osobitné výdavky v oblasti politiky hospodárskych a finančných vecí

5,2

4 171 796

 

4 171 796

01 01 03 04

Výdavky vzťahujúce sa na osobitné elektronické, telekomunikačné a informačné potreby

5,2

300 000

 

300 000

 

Článok 01 01 03 – Medzisúčet

 

4 471 796

 

4 471 796

 

Kapitola 01 01 – Súčet

 

83 091 934

–11 162

83 080 772

01 01 01
Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky hospodárskych a finančných vecí

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

64 450 317

–11 162

64 439 155

KAPITOLA 01 03 —   MEDZINÁRODNÉ HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

01 03

MEDZINÁRODNÉ HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

01 03 01

Kapitálová účasť v medzinárodných finančných inštitúciách

01 03 01 01

Európska banka pre obnovu a rozvoj — Poskytnutie splatených akcií upísaného kapitálu

4

 

 

01 03 01 02

Európska banka pre obnovu a rozvoj — Časť upísaného kapitálu splatná na požiadanie

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 01 03 01 – Medzisúčet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Makroekonomická pomoc

4

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

01 03 03

Záruka Európskej únie za úvery Únie získané na makrofinančnú pomoc tretím krajinám

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 04

Záruka za úvery Euratomu na zlepšenie stupňa efektívnosti a bezpečnosti jadrových elektrární v tretích krajinách

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 05

Záruka Európskej únie za úvery Európskej investičnej banky tretím krajinám a záruky za úvery v rámci operácií v tretích krajinách

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 06

Financovanie Garančného fondu

4

58 432 294

58 432 294

 

 

58 432 294

58 432 294

 

Kapitola 01 03 – Súčet

 

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 03 02
Makroekonomická pomoc

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

Poznámky

Cieľom tejto mimoriadnej pomoci je zmierniť finančné ťažkosti v niektorých tretích krajinách, ktoré majú makrofinančné problémy, ktoré charakterizujú vážne platobné deficity alebo nerovnováha rozpočtu.

Je priamo spojená s realizáciou opatrení makrofinančnej stability a štrukturálneho prispôsobenia v prijímajúcich krajinách. Opatrenia Únie spravidla dopĺňajú opatrenia Medzinárodného menového fondu a sú koordinované s ostatnými bilaterálnymi darcami.

Existencia nezávislého vnútroštátneho kontrolného orgánu v prijímajúcej krajine je podmienkou na poskytnutie makrofinančnej pomoci.

Komisia bude pravidelne informovať rozpočtový orgán o makrofinančnej situácii krajín prijímajúcich pomoc a podáva rozsiahle správy o realizácii tejto pomoci na ročnom základe.

Rozpočtové prostriedky z tohto článku sa tiež použijú na poskytnutie finančnej pomoci na obnovu oblastí v Gruzínsku, ktoré boli postihnuté konfliktom s Ruskom. Opatrenia by sa mali zamerať v prvom rade na makrofinančnú stabilizáciu krajiny. O celkovom objeme finančnej pomoci sa rozhodlo na medzinárodnej konferencii darcov v roku 2008.

Rozpočtové prostriedky tohto článku sú určené na pokrytie dočasných nákladov na predbežné financovanie, ktoré vznikli Únii pri uzatváraní a uskutočňovaní operácií súvisiacich s operáciami prijímania a poskytovania úverov v rámci makrofinančnej pomoci.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2006/880/ES z 30. novembra 2006, ktorým sa poskytuje mimoriadna finančná pomoc Spoločenstva Kosovu (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 36).

Rozhodnutie Rady 2007/860/ES z 10. decembra 2007 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Spoločenstva Libanonu (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 111).

Rozhodnutie Rady 2009/889/ES z 30. novembra 2009 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Gruzínsku (Ú. v. EÚ L 320, 5.12.2009, s. 1).

Rozhodnutie Rady 2009/890/ES z 30. novembra 2009 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Arménsku (Ú. v. EÚ L 320, 5.12.2009, s. 3).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 388/2010/EÚ zo 7. júla 2010 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine (Ú. v. EÚ L 179, 14.7.2010, s. 1).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 938/2010/EÚ z 20. októbra 2010 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2010, s. 1).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1025/2013/EÚ z 22. októbra 2013, ktorým sa poskytuje makrofinančná pomoc Kirgizskej republike (Ú. v. EÚ L 283, 25.10.2013, s. 1).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1351/2013/EÚ z 11. decembra 2013 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 4).

KAPITOLA 01 04 —   FINANČNÉ OPERÁCIE A NÁSTROJE

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

01 04

FINANČNÉ OPERÁCIE A NÁSTROJE

01 04 01

Európsky investičný fond

01 04 01 01

Európsky investičný fond — Poskytnutie splatených podielov upísaného kapitálu

1,1

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 01 02

Európsky investičný fond — Disponibilná časť upísaného kapitálu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 01 04 01 – Medzisúčet

 

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 02

Jadrová bezpečnosť — Spolupráca s Európskou investičnou bankou

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 03

Záruka za úvery získané Euratomom

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 51

Dokončenie programov v oblasti malých a stredných podnikov (MSP) (pred rokom 2014)

1,1

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

 

Kapitola 01 04 – Súčet

 

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

01 04 51
Dokončenie programov v oblasti malých a stredných podnikov (MSP) (pred rokom 2014)

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

Poznámky

Predtým články 01 04 04, 01 04 05 a 01 04 06

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb týkajúcich sa nesplatených záväzkov z predchádzajúcich rokov.

Hoci uplynulo záväzné obdobie, nástroje sa musia prevádzkovať niekoľko rokov, počas ktorých budú potrebné finančné prostriedky na investície a na účely dodržania záväzkov. Podávanie správ a kontrola požiadaviek budú teda pokračovať do konca obdobia platnosti daných nástrojov.

Na účely dodržania svojich záväzkov Komisia môže dočasne čerpať svoje hotovostné zdroje na vykonávanie dlhovej služby. V tomto prípade sa použije článok 12 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1).

K rozpočtovým prostriedkom uvedeným v tomto článku sa musia pripočítať príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a najmä jej článku 82 a protokolu 32. Pre informáciu, tieto sumy pochádzajú z príspevkov štátov EZVO zahrnutých v článku 6 3 0 výkazu príjmov, ktoré tvoria pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. e) až g) nariadenia o rozpočtových pravidlách; vedú k príslušným rozpočtovým prostriedkom a plneniu v súlade s prílohou Európsky hospodársky priestor k tejto časti výkazu výdavkov tohto oddielu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecného rozpočtu.

Všetky príjmy z príspevkov kandidátskych krajín a v náležitých prípadoch potenciálnych kandidátov západného Balkánu za účasť na programoch Únie uvedené v položke 6 0 3 1 výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. e) až g) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Všetky príjmy zo zverenských účtov uvedené v článku 5 2 3 výkazu príjmov budú viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom, ktoré sa zahrnú do tohto článku v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 98/347/ES z 19. mája 1998 o opatreniach finančnej pomoci pre malé a stredné podniky, ktoré sú inovačné a vytvárajú pracovné miesta (MSP) – iniciatíva pre rast a zamestnanosť (Ú. v. ES L 155, 29.5.1998, s. 43).

Rozhodnutie Rady 2000/819/ES z 20. decembra 2000 o viacročnom programe pre podniky a súkromné podnikanie a konkrétne pre malé a stredné podniky (MSP) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 84).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1776/2005/ES z 28. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2000/819/ES o viacročnom programe pre podniky a súkromné podnikanie a konkrétne pre malé a stredné podniky (MSP) (2001 – 2005) (Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 14).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).

HLAVA 02

PODNIKANIE A PRIEMYSEL

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

02 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY PODNIKANIA A PRIEMYSLU

119 530 259

119 530 259

–11 387

–11 387

119 518 872

119 518 872

02 02

PROGRAM PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKOV A MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (COSME)

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 03

VNÚTORNÝ TRH PRE TOVAR A SEKTOROVÉ POLITIKY

39 170 000

32 330 554

 

 

39 170 000

32 330 554

02 04

HORIZONT 2020 — VÝSKUM SÚVISIACI S PODNIKMI

401 518 263

486 556 651

 

 

401 518 263

486 556 651

02 05

EURÓPSKE PROGRAMY SATELITNEJ NAVIGÁCIE (EGNOS A GALILEO)

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 06

EURÓPSKY PROGRAM MONITOROVANIA ZEME

360 433 000

186 675 815

 

 

360 433 000

186 675 815

 

Hlava 02 – Súčet

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

KAPITOLA 02 01 —   ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY PODNIKANIA A PRIEMYSLU

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

02 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY PODNIKANIA A PRIEMYSLU

02 01 01

Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky podnikania a priemyslu

5,2

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 01 02

Výdavky na externých zamestnancov a ostatné výdavky na riadenie na podporu oblasti politiky podnikania a priemyslu

02 01 02 01

Externí zamestnanci

5,2

5 487 197

 

5 487 197

02 01 02 11

Ostatné výdavky na riadenie

5,2

4 125 657

 

4 125 657

 

Článok 02 01 02 – Medzisúčet

 

9 612 854

 

9 612 854

02 01 03

Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky podnikania a priemyslu

5,2

4 255 878

 

4 255 878

02 01 04

Podporné výdavky na operácie a programy v oblasti politiky podnikania a priemyslu

02 01 04 01

Podporné výdavky na program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME)

1,1

3 675 000

 

3 675 000

02 01 04 02

Podporné výdavky na štandardizáciu a aproximáciu právnych predpisov

1,1

160 000

 

160 000

02 01 04 03

Podporné výdavky na európske programy satelitnej navigácie

1,1

3 350 000

 

3 350 000

02 01 04 04

Podporné výdavky na európsky program monitorovania Zeme (Copernicus)

1,1

2 500 000

 

2 500 000

 

Článok 02 01 04 – Medzisúčet

 

9 685 000

 

9 685 000

02 01 05

Podporné výdavky na programy výskumu a inovácií v oblasti politiky podnikania a priemyslu

02 01 05 01

Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov vykonávajúcich programy výskumu a inovácií — Horizont 2020

1,1

12 347 430

 

12 347 430

02 01 05 02

Externí zamestnanci vykonávajúci programy výskumu a inovácií – Horizont 2020

1,1

3 637 467

 

3 637 467

02 01 05 03

Ostatné výdavky na riadenie v oblasti programov výskumu a inovácií – Horizont 2020

1,1

7 217 314

 

7 217 314

 

Článok 02 01 05 – Medzisúčet

 

23 202 211

 

23 202 211

02 01 06

Výkonné agentúry

02 01 06 01

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky — príspevok z programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME)

1,1

7 025 000

 

7 025 000

 

Článok 02 01 06 – Medzisúčet

 

7 025 000

 

7 025 000

 

Kapitola 02 01 – Súčet

 

119 530 259

–11 387

119 518 872

02 01 01
Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky podnikania a priemyslu

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

65 749 316

–11 387

65 737 929

KAPITOLA 02 02 —   PROGRAM PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKOV A MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (COSME)

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

02 02

PROGRAM PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKOV A MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (COSME)

02 02 01

Podpora podnikania a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov z Únie a ich prístupu na trhy

1,1

102 709 687

14 575 804

 

 

102 709 687

14 575 804

02 02 02

Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

1,1

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

02 02 51

Ukončenie predchádzajúcich činností v oblasti konkurencieschopnosti a podnikania

1,1

p.m.

26 666 655

 

 

p.m.

26 666 655

02 02 77

Pilotné projekty a prípravné akcie

02 02 77 01

Prípravná akcia — Podpora pre malé a stredné podniky v novom finančnom prostredí

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 02

Pilotný projekt – Erasmus pre mladých podnikateľov

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 03

Prípravná akcia — Erasmus pre mladých podnikateľov

1,1

p.m.

835 000

 

 

p.m.

835 000

02 02 77 04

Pilotný projekt — Akcie v súvislosti s textilným a obuvníckym priemyslom

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 05

Prípravná akcia — Európske vysokokvalitné destinácie

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 06

Prípravná akcia — Trvalo udržateľný cestovný ruch

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 07

Prípravná akcia — Sociálny cestovný ruch v Európe

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 08

Prípravná akcia — Podpora európskych a nadnárodných produktov cestovného ruchu s osobitným dôrazom na kultúrne a priemyselné produkty

1,1

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

02 02 77 09

Prípravná akcia — Cestovný ruch a dostupnosť pre všetkých

1,1

690 000

1 035 000

 

 

690 000

1 035 000

02 02 77 10

Prípravná akcia — Inovatívni podnikatelia Euromedu za zmenu

1,1

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

02 02 77 11

Pilotný projekt — Zlepšenie prístupu samostatne zárobkovo činných osôb a malých podnikov pôsobiacich v stavebníctve k poisteniu s cieľom stimulovať inovácie a podporu ekologických technológií v Európskej únii

1,1

p.m.

286 000

 

 

p.m.

286 000

02 02 77 12

Pilotný projekt — Európska kompetenčná sieť pre vzácne zeminy

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 13

Pilotný projekt — Rozvoj európskych „kreatívnych zón“

3

p.m.

350 000

 

 

p.m.

350 000

02 02 77 14

Pilotný projekt — Rýchle a efektívne vymáhanie pohľadávok malými a strednými podnikmi (MSP) pôsobiacimi cezhranične

3

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

02 02 77 15

Prípravná akcia — Harmonizované postupy a normy elektronického podnikania európskych malých a stredných podnikov vo vzájomne prepojených priemyselných odvetviach

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 16

Pilotný projekt – o budúcnosti výroby

1,1

1 000 000

500 000

 

 

1 000 000

500 000

 

Článok 02 02 77 – Medzisúčet

 

3 690 000

6 506 000

 

 

3 690 000

6 506 000

 

Kapitola 02 02 – Súčet

 

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 02 02
Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

Poznámky

Nový článok

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na zlepšenie prístupu MSP k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania v počiatočnej fáze, vo fáze rastu a vo fáze transferu.

Nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky (LGF) bude poskytovať protizáruky, priame záruky a iné nástroje s rozdelením rizika pre dlhové financovanie, ktoré zmierni osobitné ťažkosti, ktorým čelia životaschopné MSP pri prístupe k financiám buď z dôvodu vyššieho vnímaného rizika, alebo preto, že im chýba dostatočný dostupný kolaterál a pre sekuritizáciu dlhových finančných portfólií MSP.

Nástroj vlastného imania pre rast (EFG) umožní investície do fondov rizikového kapitálu, ktoré investujú do MSP vo fáze rozvoja a rastu, a to najmä tých, ktoré vyvíjajú cezhraničnú činnosť. Bude existovať možnosť investovať do fondov financujúcich počiatočnú fázu v spojení s nástrojom vlastného imania pre RDI v rámci programu Horizont 2020. V prípadoch spoločných investícií do viacfázových fondov sa investície poskytnú na pomernom základe z EFG v rámci COSME a nástroja vlastného imania pre RDI v rámci programu Horizont 2020. Podpora z EFG sa poskytuje a) buď priamo prostredníctvom Európskeho investičného fondu (EIF), alebo prostredníctvom iných subjektov poverených vykonávaním v mene Komisie, alebo b) prostredníctvom fondov fondov alebo investičných nástrojov investujúcich cezhranične.

K rozpočtovým prostriedkom zahrnutým do tohto článku sa musia pripočítať príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a najmä jej článku 82 a protokolu 32. Pre informáciu, tieto sumy pochádzajú z príspevkov štátov EZVO zahrnutých do článku 6 3 0 výkazu príjmov, ktoré tvoria pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. e) až g) nariadenia o rozpočtových pravidlách; vedú k príslušným rozpočtovým prostriedkom a plneniu v súlade s prílohou Európsky hospodársky priestor k tejto časti výkazu výdavkov tohto oddielu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecného rozpočtu.

Všetky platby z finančných nástrojov podľa článku 140 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách vrátane kapitálových splátok, prostriedkov uvoľnených zo záruk a splátok istín úverov, ktoré sú vrátené Komisii a zahrnuté do položky 6 3 4 1 výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v súlade s článkom 21 ods. 3 bodom i) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33), a najmä jeho článok 3 ods. 1 písm. d).

KAPITOLA 02 05 —   EURÓPSKE PROGRAMY SATELITNEJ NAVIGÁCIE (EGNOS A GALILEO)

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

02 05

EURÓPSKE PROGRAMY SATELITNEJ NAVIGÁCIE (EGNOS A GALILEO)

02 05 01

Vývoj a poskytnutie infraštruktúry a služieb v oblasti globálnej satelitnej navigácie (Galileo) do roku 2019

1,1

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

02 05 02

Poskytovanie satelitných služieb, ktoré do roku 2020 umožnia zlepšiť výkonnosť systému GPS (EGNOS) a ktoré postupne pokryjú celý región Európskej konferencie civilného letectva (ECAC)

1,1

225 000 000

170 148 008

 

 

225 000 000

170 148 008

02 05 11

Agentúra pre európsky GNSS

1,1

24 587 000

24 587 000

 

 

24 587 000

24 587 000

02 05 51

Ukončenie európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo)

1,1

p.m.

281 994 299

 

 

p.m.

281 994 299

 

Kapitola 02 05 – Súčet

 

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 05 01
Vývoj a poskytnutie infraštruktúry a služieb v oblasti globálnej satelitnej navigácie (Galileo) do roku 2019

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

Poznámky

Nový článok

Príspevok Únie na európske programy v oblasti GNSS sa poskytuje s cieľom financovať činnosti súvisiace s:

dokončením nasadzovacej fázy programu Galileo, ktorá zahŕňa skonštruovanie, rozmiestnenie a ochranu kozmickej a pozemnej infraštruktúry, ako aj prípravné činnosti súvisiace s prevádzkovou fázou vrátane činností týkajúcich sa prípravy na poskytovanie služieb,

prevádzkovou fázou programu Galileo, ktorá pozostáva z riadenia, údržby a neustáleho zlepšovania, vývoja a ochrany kozmickej a pozemnej infraštruktúry, vývoja budúcich generácií systému a služieb poskytovaných systémom, operácií osvedčovania a normalizácie, poskytovania a služieb systému a ich uvádzania na trh a všetkých ostatných činností potrebných na zaistenie hladkého fungovania systému.

K rozpočtovým prostriedkom zahrnutým do tohto článku sa musia pripočítať príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a najmä jej článku 82 a protokolu 32. Pre informáciu, tieto sumy pochádzajú z príspevkov štátov EZVO uvedených v článku 6 3 0 výkazu príjmov, ktoré tvoria pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. b) a d) nariadenia o rozpočtových pravidlách; vedú k príslušným rozpočtovým prostriedkom a plneniu v súlade s prílohou Európsky hospodársky priestor k tejto časti výkazu výdavkov tohto oddielu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecného rozpočtu.

Príspevky členských štátov na konkrétne prvky programov sa môžu pripočítať k rozpočtovým prostriedkom zahrnutým do tohto článku.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1).

Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965), a najmä jeho článok 2 ods. 4 a ods. 5.

HLAVA 03

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

03 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

94 462 975

–13 238

94 449 737

 

Hlava 03 – Súčet

94 462 975

–13 238

94 449 737

KAPITOLA 03 01 —   ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

03 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

03 01 01

Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky hospodárskej súťaže

5,2

76 441 073

–13 238

76 427 835

03 01 02

Výdavky na externých zamestnancov a ostatné výdavky na riadenie ako podpora oblasti politiky hospodárskej súťaže

03 01 02 01

Externí zamestnanci

5,2

5 627 112

 

5 627 112

03 01 02 11

Ostatné výdavky na riadenie

5,2

7 446 847

 

7 446 847

 

Článok 03 01 02 – Medzisúčet

 

13 073 959

 

13 073 959

03 01 03

Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky hospodárskej súťaže

5,2

4 947 943

 

4 947 943

03 01 07

Žiadosti o náhradu škody ako výsledok súdnych konaní proti rozhodnutiam Komisie v oblasti hospodárskej súťaže

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Kapitola 03 01 – Súčet

 

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01 01
Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky hospodárskej súťaže

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

76 441 073

–13 238

76 427 835

HLAVA 04

ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI A ZAČLENENIE

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

04 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY ZAMESTNANOSTI, SOCIÁLNYCH ZÁLEŽITOSTÍ A ZAČLENENIA

91 404 590

91 404 590

–10 332

–10 332

91 394 258

91 394 258

04 02

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

04 03

ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI A ZAČLENENIE

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 04

EURÓPSKY FOND NA PRISPÔSOBENIE SA GLOBALIZÁCII

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 05

NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI — ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE POLITIKY A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

p.m.

69 900 164

 

 

p.m.

69 900 164

04 06

FOND EURÓPSKEJ POMOCI PRE NAJODKÁZANEJŠIE OSOBY

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

 

Hlava 04 – Súčet

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

KAPITOLA 04 01 —   ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY ZAMESTNANOSTI, SOCIÁLNYCH ZÁLEŽITOSTÍ A ZAČLENENIA

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

04 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY ZAMESTNANOSTI, SOCIÁLNYCH ZÁLEŽITOSTÍ A ZAČLENENIA

04 01 01

Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia

5,2

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 01 02

Výdavky na externých zamestnancov a ostatné výdavky na riadenie v rámci podpory politiky zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia

04 01 02 01

Externí zamestnanci

5,2

3 918 717

 

3 918 717

04 01 02 11

Ostatné výdavky na riadenie

5,2

4 670 521

 

4 670 521

 

Článok 04 01 02 – Medzisúčet

 

8 589 238

 

8 589 238

04 01 03

Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia

5,2

3 861 337

 

3 861 337

04 01 04

Podporné výdavky na operácie a programy v oblasti politiky zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia

04 01 04 01

Podporné výdavky na Európsky sociálny fond a neoperačnú technickú pomoc

1,2

15 500 000

 

15 500 000

04 01 04 02

Podporné výdavky na program Zamestnanosť a sociálna inovácia

1,1

3 800 000

 

3 800 000

04 01 04 03

Podporné výdavky na nástroj predvstupovej pomoci – zamestnanosť, sociálne politiky a rozvoj ľudských zdrojov

4

p.m.

 

p.m.

04 01 04 04

Podporné výdavky na Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

9

p.m.

 

p.m.

 

Článok 04 01 04 – Medzisúčet

 

19 300 000

 

19 300 000

 

Kapitola 04 01 – Súčet

 

91 404 590

–10 332

91 394 258

04 01 01
Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

59 654 015

–10 332

59 643 683

KAPITOLA 04 02 —   EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

04 02

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

04 02 01

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu — Cieľ 1 (2000 až 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Ukončenie osobitného programu pre mier a zmierenie v Severnom Írsku a pohraničných grófstvach Írska (2000 až 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu — Cieľ 1 (pred rokom 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu — Cieľ 2 (2000 až 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu — Cieľ 2 (pred rokom 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu — Cieľ 3 (2000 až 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu — Cieľ 3 (pred rokom 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Ukončenie programu EQUAL (2000 až 2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Ukončenie predchádzajúcich iniciatív Spoločenstva (spred roka 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu — Inovačné akcie a technická pomoc (2000 až 2006)

1,2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu – Inovačné akcie a technická pomoc (spred roka 2000)

1,2

 

 

04 02 17

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu – Konvergencia (2007 až 2013)

1,2

p.m.

6 769 000 000

 

 

p.m.

6 769 000 000

04 02 18

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu – Program PEACE (2007 až 2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (2007 až 2013)

1,2

p.m.

2 997 183 133

 

 

p.m.

2 997 183 133

04 02 20

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu – Operačná technická pomoc (2007 až 2013)

1,2

p.m.

6 000 000

 

 

p.m.

6 000 000

04 02 60

Európsky sociálny fond – Menej rozvinuté regióny – cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

1,2

5 636 300 000

364 000 000

 

 

5 636 300 000

364 000 000

04 02 61

Európsky sociálny fond – Prechodné regióny – cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

1,2

1 832 300 000

108 366 526

 

 

1 832 300 000

108 366 526

04 02 62

Európsky sociálny fond – Rozvinutejšie regióny – cieľ Investície pre rast a zamestnanosť

1,2

3 752 500 000

219 610 040

 

 

3 752 500 000

219 610 040

04 02 63

Európsky sociálny fond – Operačná technická pomoc

04 02 63 01

Európsky sociálny fond – Operačná technická pomoc

1,2

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 63 02

Európsky sociálny fond — Operačná technická pomoc spravovaná Komisiou na žiadosť členského štátu

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 04 02 63 – Medzisúčet

 

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 64

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

1,2

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

 

Kapitola 04 02 – Súčet

 

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

Poznámky

V článku 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádza, že dosiahnutie cieľov hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti stanovených v článku 174 sa podporuje aj prostredníctvom štrukturálnych fondov, medzi ktoré patrí aj ESF. Úlohy, prioritné ciele a organizácia štrukturálnych fondov sú definované v súlade s článkom 177 ZFEÚ.

V článku 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovujú finančné opravy v prípade výdavkov vzniknutých v rozpore s platným právom.

V článku 39 nariadenia (ES) č. 1260/1999, v článkoch 100 a 102 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a v článkoch 85, 144 a 145 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 o kritériách finančných opráv zo strany Komisie sa stanovujú osobitné pravidlá finančných opráv platné pre ESF.

Akýkoľvek príjem z finančných opráv vykonaných na tomto základe sa zahŕňa do položky 6 5 0 0 výkazu príjmov a predstavuje pripísaný príjem v súlade s článkom 21 ods. 3 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V článku 177 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovujú podmienky úplného alebo čiastočného vrátenia platby predbežného financovania vo vzťahu k danej operácii.

V článku 82 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa uvádzajú osobitné pravidlá vrátenia platieb predbežného financovania v prípade ESF.

Vrátené sumy predbežného financovania predstavujú vnútorné pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách a zahŕňajú sa do položky 6 1 5 0 alebo 6 1 5 7.

Opatrenia na boj proti podvodom sa financujú podľa článku 24 02 01.

Právny základ

Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej články 174, 175 a 177.

Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1), a najmä jeho článok 39.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 z 12. júla 1999 o Európskom sociálnom fonde (Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 5).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12).

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25), a najmä jeho články 82, 83, 100 a 102.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1), a najmä jeho článok 21 ods. 3 a 4, a články 80 a 177.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

Odkazy na súvisiace právne akty

Závery zo zasadnutia Európskej rady v Berlíne z 24. a 25. marca 1999.

Závery zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli zo 16. a 17. decembra 2005.

Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013.

04 02 64
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

Poznámky

Nový článok

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poskytnutie dodatočnej podpory pre opatrenia na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí financované z ESF. Ide o osobitný príspevok k Iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť v regiónoch, kde nezamestnanosť mladých ľudí v roku 2012 prekročila 25 % alebo v členskom štáte, kde miera nezamestnanosti mladých ľudí sa v roku 2012 zvýšila o viac ako 30 %, v regiónoch, ktoré majú mieru nezamestnanosti mladých ľudí v roku 2012 vyššiu ako 20 % (regióny oprávnené na získanie podpory). Dodatočná suma 3 000 000 000 EUR, ktorá bola pre tento riadok vyčlenená na obdobie rokov 2014 – 2020, má slúžiť na spolufinancovanie intervencií z ESF v regiónoch oprávnených na získanie podpory.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470)

KAPITOLA 04 03 —   ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI A ZAČLENENIE

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

04 03

ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI A ZAČLENENIE

04 03 01

Výsadné práva a osobitné právomoci

04 03 01 01

Náklady na predbežné konzultačné stretnutia so zástupcami odborov

1,1

425 000

225 000

 

 

425 000

225 000

04 03 01 03

Voľný pohyb pracovníkov, koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj opatrení vzťahujúcich sa na migrantov vrátane migrantov z tretích krajín

1,1

6 400 000

5 000 000

 

 

6 400 000

5 000 000

04 03 01 04

Analýza a štúdie o sociálnej situácii, demografii a rodine

1,1

3 687 000

2 487 000

 

 

3 687 000

2 487 000

04 03 01 05

Informačné a vzdelávacie opatrenia pre organizácie pracovníkov

1,1

18 600 000

14 675 010

 

 

18 600 000

14 675 010

04 03 01 06

Informácie, konzultácie a participácia zástupcov podnikov

1,1

7 250 000

6 146 352

 

 

7 250 000

6 146 352

04 03 01 07

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012)

1,1

p.m.

740 000

 

 

p.m.

740 000

04 03 01 08

Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg

1,1

15 935 000

10 320 293

 

 

15 935 000

10 320 293

 

Článok 04 03 01 – Medzisúčet

 

52 297 000

39 593 655

 

 

52 297 000

39 593 655

04 03 02

Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie

04 03 02 01

Progress – podpora vývoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, ako aj právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok

1,1

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

04 03 02 02

EURES – podpora geografickej mobility pracovníkov a rozširovanie pracovných príležitostí

1,1

21 300 000

12 077 585

 

 

21 300 000

12 077 585

04 03 02 03

Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie – uľahčenie prístupu k financovaniu pre podnikateľov, najmä tých, ktorí sú pracovnému trhu najvzdialenejší, a pre sociálne podniky

1,1

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

 

Článok 04 03 02 – Medzisúčet

 

118 976 000

42 299 539

 

–10 064 776

118 976 000

32 234 763

04 03 11

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

1,1

19 854 000

19 854 000

 

 

19 854 000

19 854 000

04 03 12

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

1,1

14 013 900

14 013 900

 

 

14 013 900

14 013 900

04 03 51

Ukončenie programu Progress

1,1

p.m.

31 294 613

 

 

p.m.

31 294 613

04 03 52

Ukončenie portálu EURES

1,1

p.m.

10 082 958

 

 

p.m.

10 082 958

04 03 53

Ukončenie ostatných činností

1,1

p.m.

14 894 437

 

 

p.m.

14 894 437

04 03 77

Pilotné projekty a prípravné akcie

04 03 77 02

Pilotný projekt — Podpora ochrany práva na bývanie

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 03

Pilotný projekt — Pracovné a životné podmienky vyslaných pracovníkov

1,1

p.m.

 

 

p.m.

04 03 77 04

Pilotný projekt — Opatrenia na udržanie zamestnanosti

1,1

65 000

 

 

65 000

04 03 77 05

Pilotný projekt — Posilnenie mobility a integrácie pracovníkov v rámci Únie

1,1

20 000

 

 

20 000

04 03 77 06

Pilotný projekt — Komplexná spolupráca verejných orgánov, komerčných firiem a neziskových organizácií v oblasti integrácie ľudí do spoločnosti a zamestnania

1,1

350 000

 

 

350 000

04 03 77 07

Prípravná akcia — Tvoje prvé pracovné miesto od EURES-u

1,1

p.m.

3 880 000

 

 

p.m.

3 880 000

04 03 77 08

Pilotný projekt — Sociálna solidarita pre sociálnu integráciu

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 09

Prípravná akcia – Informačné strediská pre vyslaných pracovníkov a migrujúcich pracovníkov

1,1

1 000 000

600 000

 

 

1 000 000

600 000

04 03 77 10

Pilotný projekt — Podpora zmeny neistej práce na prácu zaručujúcu práva

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 11

Pilotný projekt — Predchádzanie zlému zaobchádzaniu so starými ľuďmi

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 12

Pilotný projekt — Zdravie a bezpečnosť starších pracovníkov pri práci

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

04 03 77 13

Prípravná akcia — Aktivačné opatrenia zamerané na mladých ľudí – implementácia iniciatívy Mládež v pohybe

1,1

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 03 77 14

Prípravná akcia – – Sociálna inovácia stimulovaná sociálnym podnikaním a podnikaním mladých

1,1

1 000 000

650 000

 

 

1 000 000

650 000

04 03 77 15

Pilotný projekt — Uskutočniteľnosť a pridaná hodnota európskeho systému poistenia alebo dávok v nezamestnanosti

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

04 03 77 16

Prípravná akcia – Mikroúvery na konkrétny boj proti nezamestnanosti mládeže

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

 

Článok 04 03 77 – Medzisúčet

 

6 000 000

10 965 000

 

 

6 000 000

10 965 000

 

Kapitola 04 03 – Súčet

 

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 03 02
Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie

04 03 02 01
Progress – podpora vývoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, ako aj právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

Poznámky

Nová položka

Všeobecným cieľom programu Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) je prispieť k stratégii Európa 2020 a k príslušným hlavným cieľom v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a chudoby finančnou podporou cieľov Únie.

Os Progress v záujme dosiahnutia všeobecných cieľov EaSI z hľadiska podpory vysokej zamestnanosti, zabezpečenia primeranej sociálnej ochrany, boja proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a zlepšovania pracovných podmienok sleduje tieto konkrétne ciele:

rozvíjať a šíriť vysoko kvalitné komparatívne analytické poznatky s cieľom zaručiť, že politika Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti a právne predpisy týkajúce sa pracovných podmienok sa zakladajú na dôveryhodných údajoch a zodpovedajú potrebám, výzvam a podmienkam v jednotlivých členských štátoch a ostatných zúčastnených krajinách,

umožňovať účinnú a začleňujúcu výmenu informácií, vzájomné vzdelávanie a dialóg o politike Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti a o právnych predpisoch týkajúcich sa pracovných podmienok na úrovni Únie, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, s cieľom podporovať členské štáty a ďalšie zapojené krajiny pri rozvíjaní ich politík a pri vykonávaní právnych predpisov Únie,

poskytovať tvorcom politík finančnú podporu na presadzovanie reforiem v oblasti sociálnej politiky alebo politiky pracovného trhu, zväčšovať schopnosti hlavných činiteľov v oblasti tvorby a vykonávania sociálneho experimentovania a sprístupňovať príslušné vedomosti a odborné poznatky,

monitorovať a hodnotiť vykonávanie európskych usmernení a odporúčaní v oblasti zamestnanosti a ich dosahu predovšetkým formou spoločnej správy o zamestnanosti a analýzou vzájomného pôsobenia medzi ESZ a všeobecnou hospodárskou a sociálnou politikou,

poskytovať organizáciám Únie a členských štátov finančnú podporu na rozvoj, presadzovanie a podporu vykonávania politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti a právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok,

zvyšovať povedomie, zabezpečovať výmenu osvedčených postupov, šíriť informácie a podporovať diskusiu o kľúčových výzvach a politických otázkach v súvislosti s pracovnými podmienkami a zosúladením pracovného a rodinného života (napr. podpora neformálnych opatrovateľov a politík podporujúcich rodinu na pracovisku, starostlivosť o dieťa za dostupné ceny a v dostatočnej kvalite, podporné infraštruktúry pre nastávajúce a pracujúce matky, ako aj matky, ktoré sa pokúšajú o opätovný vstup na trh práce atď.), a to aj medzi sociálnymi partnermi,

podporiť tvorbu pracovných miest, zamestnanosť mladých ľudí a bojovať proti chudobe podporou väčšej sociálnej konvergencie prostredníctvom projektu Sociálna značka.

Cieľom projektu Sociálna značka je podporiť:

uplatňovanie minimálnych sociálnych noriem v celej Európe vďaka pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu zúčastnených podnikov,

prehlbovanie sociálnej konvergencie na európskej úrovni,

pokles počtu neistých pracovných miest,

investície do spoločensky zodpovedných podnikov.

Projekt nadviaže na práce expertnej skupiny pre sociálne podnikanie , doplní strednodobú správu o iniciatíve pre sociálne podnikanie, ktorá sa očakáva v roku 2014, a nadviaže na ostatné činnosti v rámci EaSI a európskej stratégie pre sociálnu zodpovednosť podnikov na roky 2014 – 2020.

Sociálna značka sa uvádza v ôsmich textoch prijatých Európskym parlamentom (z toho päť je legislatívnych).

Štúdia uskutočniteľnosti a konferencia na vysokej úrovni so zainteresovanými stranami by mali preskúmať možnosti vytvorenia sociálnej značky – a to so zreteľom na politický dosah v rôznych oblastiach politiky ako aj na úrovni podnikov. Táto štúdia by mala preskúmať najmä:

pravdepodobný vplyv a prínosy sociálnej značky v rôznych oblastiach politiky,

to, aké typy podnikov sa chcú dobrovoľne zapojiť do dodržiavania minimálnych sociálnych kritérií nad rámec existujúcich medzinárodných, európskych a vnútroštátnych právnych predpisov v sociálnej oblasti,

možnosť vytvorenia charty podnikania pre podniky s dobrými sociálnymi hodnotami a zavedenia progresívnych sociálnych kritérií, ktoré sa musia rešpektovať, aby podnik mohol využívať túto sociálnu značku,

to, ako hodnotiť a sledovať podniky, ktoré žiadajú o túto sociálnu značku,

to, ako zaviesť komunikačný plán (oslovujúci podniky a občanov) s webovou stránkou sociálnej značky, s kritériami udelenia, postupmi, zoznamom úspešných podnikov atď.

Projekt by mal umožniť zjednodušenie značiek ako celku vytvorením jednotnej európskej značky pre spotrebiteľov a investorov v záujme lepšej informovanosti a zvýšenia transparentnosti.

K rozpočtovým prostriedkom zahrnutým do tejto položky sa musia pripočítať príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a najmä jej článku 82 a protokolu 32. Pre informáciu, tieto sumy pochádzajú z príspevkov štátov EZVO zahrnutých do článku 6 3 0 výkazu príjmov, ktoré tvoria pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. e) až g) nariadenia o rozpočtových pravidlách; vedú k príslušným rozpočtovým prostriedkom a plneniu v súlade s prílohou Európsky hospodársky priestor k tejto časti výkazu výdavkov tohto oddielu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecného rozpočtu.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238), a najmä jeho článok 3 ods. 1 písm. a).

04 03 02 03
Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie – uľahčenie prístupu k financovaniu pre podnikateľov, najmä tých, ktorí sú pracovnému trhu najvzdialenejší, a pre sociálne podniky

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

Poznámky

Nová položka

Všeobecným cieľom EaSI je prispieť k stratégii Európa 2020 a k príslušným hlavným cieľom v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a chudoby finančnou podporou cieľov Únie.

EaSI pozostáva z troch komplementárnych osí: Progress, EURES a mikrofinancovanie a sociálne podnikanie.

Os mikrofinancovania a sociálneho podnikania v záujme dosiahnutia všeobecných cieľov EaSI, najmä propagovať zamestnanosť a sociálne začlenenie zvýšením dostupnosti a prístupnosti mikrofinancovania pre zraniteľné skupiny a mikropodniky a zvýšením prístupu sociálnych podnikov k financovaniu, sleduje tieto konkrétne ciele:

zvýšiť prístupnosť a dostupnosť mikrofinancovania pre osoby, ktoré stratili pracovné miesto alebo ktorým hrozí jeho strata, alebo ktoré majú problémy so vstupom alebo opätovným vstupom na trh práce, ako aj osoby, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, či zraniteľné osoby, ktoré majú znevýhodnený prístup k tradičnému trhu s úvermi a ktoré chcú založiť alebo ďalej rozvíjať vlastný mikropodnik, a pre mikropodniky, najmä tie, ktoré zamestnávajú tieto osoby, ktoré sú uvedené,

budovať inštitucionálne kapacity poskytovateľov mikroúverov,

podporovať vytváranie sociálnych podnikov, najmä prostredníctvom uľahčovania prístupu k financovaniu.

K rozpočtovým prostriedkom zahrnutým do tohto rozpočtového riadku sa musia pripočítať príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a najmä jej článku 82 a protokolu 32. Pre informáciu, tieto sumy pochádzajú z príspevkov štátov EZVO zahrnutých do článku 6 3 0 výkazu príjmov, ktoré tvoria pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. e) až g) nariadenia o rozpočtových pravidlách; vedú k príslušným rozpočtovým prostriedkom a plneniu v súlade s prílohou Európsky hospodársky priestor k tejto časti výkazu výdavkov tohto oddielu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecného rozpočtu.

Okrem toho by bolo možné poskytnúť podporu na akcie súvisiace s vykonávaním spoločných ustanovení EaSI, ako je monitorovanie, hodnotenie, šírenie výsledkov a komunikácia. V článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1296/2013 sa uvádzajú druhy akcií, ktoré možno financovať.

Akékoľvek sumy z finančných nástrojov podľa článku 140 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách vrátane kapitálových splátok, prostriedkov uvoľnených zo záruk a splátok istín úverov vrátené Komisii a zahrnuté do položky 6 3 4 1 výkazu príjmov môžu viesť k poskytnutiu dodatočných rozpočtových prostriedkov v súlade s článkom 21 ods. 3 písm. i) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Odkazy na súvisiace právne akty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238), a najmä jeho článok 3 ods. 1 písm. c)

KAPITOLA 04 06 —   FOND EURÓPSKEJ POMOCI PRE NAJODKÁZANEJŠIE OSOBY

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

04 06

FOND EURÓPSKEJ POMOCI PRE NAJODKÁZANEJŠIE OSOBY

04 06 01

Podpora sociálnej súdržnosti a zmiernenie najhorších foriem chudoby v Únii

1,2

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

04 06 02

Technická pomoc

1,2

1 280 000

1 280 000

 

 

1 280 000

1 280 000

 

Kapitola 04 06 – Súčet

 

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

Poznámky

V článku 174 ZFEÚ sa stanovuje cieľ hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie a v článku 175 sa stanovuje úloha štrukturálnych fondov pri dosahovaní tohto cieľa a stanovujú sa pravidlá prijímania osobitných opatrení mimo štrukturálnych fondov.

V článku 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovujú finančné opravy v prípade výdavkov vzniknutých v rozpore s platným právom.

V článkoch 53 a 54 návrhu nariadenia o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby [COM(2012) 617 final] (FEAD) o kritériách pre finančné opravy Komisie sa stanovujú konkrétne pravidlá finančných opráv v prípade FEAD.

Akýkoľvek príjem z finančných opráv vykonaných na tomto základe sa zahŕňa do položky 6 5 0 0 výkazu príjmov a predstavuje pripísaný príjem v súlade s článkom 21 ods. 3 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V článku 177 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovujú podmienky úplného alebo čiastočného vrátenia platby predbežného financovania vo vzťahu k danej operácii.

V článku 41 navrhovaného nariadenia sa uvádzajú osobitné pravidlá vrátenia platieb predbežného financovania v prípade FEAD.

Vrátené sumy predbežného financovania predstavujú vnútorné pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách a zahŕňajú sa do položky 6 1 5 0 alebo 6 1 5 7.

Právny základ

Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej články 174 a 175.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1), a najmä jeho článok 21 ods. 3 a 4, články 80 a 177.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2013, s. 320).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

Odkazy na súvisiace právne akty

Závery Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013.

04 06 01
Podpora sociálnej súdržnosti a zmiernenie najhorších foriem chudoby v Únii

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

Poznámky

Nový článok

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby FEAD nahrádza Program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby Európskej únie, ktorý bol ukončený ku koncu roka 2013.

FEAD podporuje sociálnu súdržnosť, posilňovať sociálne začlenenie a bojovať proti chudobe v Únii tým, že prispeje k dosiahnutiu cieľa znižovania chudoby o najmenej 20 miliónov osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade so stratégiou Európa 2020, pričom bude dopĺňať ESF. FEAD prispeje k dosiahnutiu špecifického cieľa zmiernenia a odstránenia najhorších foriem chudoby, najmä potravinovej chudoby tým, že bude poskytovať nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám.

FEAD prispeje k udržateľnému odstráneniu potravinovej chudoby a najodkázanejším osobám ponúkne vyhliadky na slušný život. Tento cieľ a štrukturálny dosah FEAD treba posúdiť z hľadiska kvality aj kvantity.

FEAD dopĺňa, ale nenahrádza ani neznižuje národné programy udržateľného odstraňovania chudoby a sociálneho začleňovania, za ktoré sú aj naďalej zodpovedné členské štáty.

V nadväznosti na politickú dohodu o nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884), bola prijatá dohoda, že sa umožní dodatočné zvýšenie vo výške až do 1 miliardy EUR (nad rámec už dohodnutej sumy 2,5 miliardy EUR) pre tento program na celé obdobie 2014 – 2020 pre tie členské štáty, ktoré si želajú tieto dodatočné prostriedky využiť.

Táto politická dohoda bola zohľadnená v rozpočtových prostriedkoch, ktoré budú začlenené do rozpočtu na rok 2014. Dohodnuté hodnoty sú uvedené v cenách z roku 2011.

Komisia a členské štáty zabezpečia prostredníctvom prechodných ustanovení, aby sa činnosti oprávnené na pomoc mohli začať uskutočňovať od 1. januára 2014 aj v prípade, že v tom čase ešte nebudú predložené operačné programy.

Časť týchto rozpočtových prostriedkov je určená na pokrytie činností, ktoré sú vykonávané v rámci Konfederácie európskych služieb expertov-seniorov (CESES) a v rámci jej členských združení vrátane technickej pomoci, poradenských služieb a odbornej prípravy vo vybraných podnikoch verejného alebo súkromného sektora a v inštitúciách. Na dosiahnutie tohto cieľa sú povoľujúci úradníci Únie nabádaní, aby naplno využili možnosti, ktoré ponúka nariadenie o rozpočtových pravidlách, najmä, aby zohľadnili nefinančné príspevky zo strany (CESES) ako príspevok na projekty Únie.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2013, s. 320).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1).

04 06 02
Technická pomoc

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

1 280 000

 

1 280 000

Poznámky

Nový článok

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie technickej pomoci v zmysle článku 25 navrhovaného nariadenia.

Technická pomoc môže zahŕňať opatrenia na prípravu, monitorovanie, administratívu, audit, šírenie informácií, kontrolu a hodnotenie.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2013, s. 320).

Odkazy na súvisiace právne akty

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady predložený Komisiou z 24. októbra 2012 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby [COM(2012) 617 final]

HLAVA 05

POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

05 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

129 051 616

129 051 616

–16 873

–16 873

129 034 743

129 034 743

05 02

ZLEPŠOVANIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ODVETVIA POĽNOHOSPODÁRSTVA PROSTREDNÍCTVOM ZÁSAHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH TRHOCH

2 233 400 000

2 233 250 000

 

– 308 029

2 233 400 000

2 232 941 971

05 03

PRIAMA POMOC ZAMERANÁ NA PRISPIEVANIE K PRÍJMOM POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV, OBMEDZOVANIE VARIABILNOSTI ICH PRÍJMU A DOSAHOVANIE CIEĽOV V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KLÍMY

41 447 275 640

41 447 275 640

 

 

41 447 275 640

41 447 275 640

05 04

ROZVOJ VIDIEKA

13 987 271 059

11 611 354 028

 

–20 000 000

13 987 271 059

11 591 354 028

05 05

NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI — POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

90 000 000

110 997 038

 

 

90 000 000

110 997 038

05 06

MEDZINÁRODNÉ ASPEKTY OBLASTI POLITIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

6 696 000

5 590 437

 

–3 784 411

6 696 000

1 806 026

05 07

AUDIT VÝDAVKOV NA POĽNOHOSPODÁRSTVO FINANCOVANÝCH Z EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO ZÁRUČNÉHO FONDU (EPZF)

60 200 000

60 200 000

 

 

60 200 000

60 200 000

05 08

POLITICKÁ STRATÉGIA A KOORDINÁCIA PRE OBLASŤ POLITIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

40 793 360

35 010 852

 

–2 162 329

40 793 360

32 848 523

05 09

HORIZONT 2020 — VÝSKUM A INOVÁCIE SÚVISIACE S POĽNOHOSPODÁRSTVOM

52 163 000

2 290 968

 

–1 666 954

52 163 000

624 014

 

Hlava 05 – Súčet

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

KAPITOLA 05 01 —   ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

05 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

05 01 01

Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

5,2

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 01 02

Výdavky na externých zamestnancov a ostatné výdavky na riadenie ako podpora oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

05 01 02 01

Externí zamestnanci

5,2

3 399 499

 

3 399 499

05 01 02 11

Ostatné výdavky na riadenie

5,2

7 338 776

 

7 338 776

 

Článok 05 01 02 – Medzisúčet

 

10 738 275

 

10 738 275

05 01 03

Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

5,2

6 306 203

 

6 306 203

05 01 04

Podporné výdavky na operácie a programy v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

05 01 04 01

Podporné výdavky na Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) — Neoperačná technická pomoc

2

7 931 000

 

7 931 000

05 01 04 02

Podporné výdavky na Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

9

p.m.

 

p.m.

05 01 04 03

Podporné výdavky na predvstupovú pomoc v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (IPA)

4

545 000

 

545 000

05 01 04 04

Podporné výdavky na Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) — Neoperačná technická pomoc

2

3 735 000

 

3 735 000

 

Článok 05 01 04 – Medzisúčet

 

12 211 000

 

12 211 000

05 01 05

Podporné výdavky na programy výskumu a inovácií v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

05 01 05 01

Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov vykonávajúcich programy výskumu a inovácií — Horizont 2020

1,1

1 238 086

 

1 238 086

05 01 05 02

Externí zamestnanci vykonávajúci programy výskumu a inovácií — Horizont 2020

1,1

420 000

 

420 000

05 01 05 03

Ostatné výdavky na riadenie v oblasti programov výskumu a inovácií — Horizont 2020

1,1

713 154

 

713 154

 

Článok 05 01 05 – Medzisúčet

 

2 371 240

 

2 371 240

 

Kapitola 05 01 – Súčet

 

129 051 616

–16 873

129 034 743

Poznámky

Na všetky články tejto kapitoly sa vzťahuje tento právny základ, pokiaľ nie je uvedené inak.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

05 01 01
Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

97 424 898

–16 873

97 408 025

KAPITOLA 05 02 —   ZLEPŠOVANIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ODVETVIA POĽNOHOSPODÁRSTVA PROSTREDNÍCTVOM ZÁSAHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH TRHOCH

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2/2014

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

05 02

ZLEPŠOVANIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ODVETVIA POĽNOHOSPODÁRSTVA PROSTREDNÍCTVOM ZÁSAHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH TRHOCH

05 02 01

Obilniny

05 02 01 01

Vývozné náhrady na obilniny

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 02

Intervenčné skladovanie obilnín

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 99

Ostatné opatrenia (obilniny)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 05 02 01 – Medzisúčet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02

Ryža

05 02 02 01

Vývozné náhrady na ryžu

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 02

Intervenčné skladovanie ryže

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 99

Ostatné opatrenia (ryža)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 05 02 02 – Medzisúčet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 03

Náhrady na produkty nepatriace do prílohy 1

2

4 000 000

4 000 000

 

 

4 000 000

4 000 000

05 02 04

Potravinové programy

05 02 04 99

Ostatné opatrenia (potravinové programy)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 05 02 04 – Medzisúčet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05

Cukor

05 02 05 01

Vývozné náhrady na cukor a izoglukózu

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 03

Výrobné náhrady na cukor použitý v chemickom priemysle

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 08

Opatrenia týkajúce sa skladovania cukru

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 99

Ostatné opatrenia (cukor)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 05 02 05 – Medzisúčet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06

Olivový olej

05 02 06 03

Opatrenia na skladovanie vzťahujúce sa na olivový olej

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06 05

Opatrenia na zlepšenie kvality

2

45 000 000

45 000 000

 

 

45 000 000

45 000 000

05 02 06 99

Ostatné opatrenia (olivový olej)

2

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

 

Článok 05 02 06 – Medzisúčet

 

45 300 000

45 300 000

 

 

45 300 000

45 300 000

05 02 07

Priadne rastliny

05 02 07 02

Opatrenia na skladovanie ľanového vlákna

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 07 03

Bavlna — Národné reštrukturalizačné programy

2

6 100 000

6 100 000

 

 

6 100 000

6 100 000

05 02 07 99

Ostatné opatrenia (priadne rastliny)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Článok 05 02 07 – Medzisúčet

 

6 200 000

6 200 000

 

 

6 200 000

6 200 000

05 02 08

Ovocie a zelenina

05 02 08 03

Operačné fondy pre organizácie výrobcov

2

285 000 000

285 000 000

 

 

285 000 000

285 000 000

05 02 08 11

Pomoc skupinám výrobcov na predbežné uznanie

2

269 000 000

269 000 000

 

 

269 000 000

269 000 000

05 02 08 12

Školský program podpory konzumácie ovocia

2

122 000 000

122 000 000

 

 

122 000 000

122 000 000

05 02 08 99

Ostatné opatrenia (ovocie a zelenina)

2

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

 

Článok 05 02 08 – Medzisúčet

 

676 700 000

676 700 000

 

 

676 700 000

676 700 000

05 02 09

Výrobky vinohradnícko-vinárskeho odvetvia

05 02 09 08

Národné programy podpory pre vinohradnícko-vinárske odvetvie

2

1 083 000 000

1 083 000 000

 

 

1 083 000 000

1 083 000 000

05 02 09 99

Ostatné opatrenia (pestovanie viniča)

2

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

Článok 05 02 09 – Medzisúčet

 

1 085 000 000

1 085 000 000

 

 

1 085 000 000

1 085 000 000

05 02 10

Podpora

05 02 10 01

Opatrenia na propagáciu — Platby členských štátov

2

60 000 000

60 000 000

 

 

60 000 000

60 000 000

05 02 10 02

Opatrenia na propagáciu — Priame platby Únie

2

1 500 000

1 350 000

 

– 308 029

1 500 000

1 041 971

05 02 10 99

Ostatné opatrenia (podpora)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 05 02 10 – Medzisúčet

 

61 500 000

61 350 000

 

– 308 029

61 500 000

61 041 971

05 02 11

Ostatné rastlinné výrobky a ostatné opatrenia

05 02 11 03

Chmeľ — Pomoc pre organizácie výrobcov

2

2 300 000

2 300 000

 

 

2 300 000

2 300 000

05 02 11 04

POSEI (okrem priamej pomoci)

2

238 000 000

238 000 000

 

 

238 000 000

238 000 000

05 02 11 99

Ostatné opatrenia (ostatné rastlinné produkty/opatrenia)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Článok 05 02 11 – Medzisúčet

 

240 400 000

240 400 000

 

 

240 400 000

240 400 000

05 02 12

Mlieko a mliečne výrobky

05 02 12 01

Náhrady na mlieko a mliečne výrobky

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 12 02

Intervenčné skladovanie sušeného odstredeného mlieka

2