ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 68

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
13. marca 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území ( 1 )

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky ( 1 )

9

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/414 z 12. marca 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokiaľ ide o glukozamínovú soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej používanej pri výrobe výživových doplnkov ( 1 )

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/415 z 12. marca 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok etefón a fenamifos ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/416 z 12. marca 2015, ktorým sa schvaľuje dinotefurán ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/417 z 12. marca 2015, ktorým sa schvaľuje Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmeň ABTS1743, ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/418 z 12. marca 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetát ( 1 )

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/419 z 12. marca 2015, ktorým sa schvaľuje tolylfluanid ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 21 ( 1 )

39

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/420 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

43

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/421 zo 17. decembra 2014 o mobilizácii nástroja flexibility

45

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/422 zo 17. decembra 2014 o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

47

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/423 zo 6. marca 2015, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na siedmom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, pokiaľ ide o zmeny prílohy III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov v medzinárodnom obchode

48

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/424 z 11. marca 2015 o schválení rozhodnutia o udelení výnimky podľa článku 9 smernice Rady 96/67/ES týkajúcej sa poskytovania určitých služieb pozemnej obsluhy na medzinárodnom letisku Záhreb [oznámené pod číslom C(2015) 473]

50

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/425 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2014/55)

54

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/426 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2014/54)

69

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Zmena 1/2014 rokovacieho poriadku Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky z 15. decembra 2014

88

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 517/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Únie znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2160/2003 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 200/2010 ( Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2011 )

90

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1086/2011 z 27. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o salmonelu v čerstvom hydinovom mäse ( Ú. v. EÚ L 281, 28.10.2011 )

90

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 200/2012 z 8. marca 2012 týkajúce sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium v kŕdľoch brojlerov, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ( Ú. v. EÚ L 71, 9.3.2012 )

90

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1190/2012 z 12. decembra 2012 týkajúcemu sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v kŕdľoch moriek, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ( Ú. v. EÚ L 340, 13.12.2012 )

91

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/412

z 11. marca 2015,

ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (4) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (5) sa stanovuje komplexný právny rámec na povoľovanie geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len „GMO“), ktorý sa v plnej miere vzťahuje na GMO určené na účely pestovania v celej Únii ako osivo alebo iný množiteľský materiál rastlín (ďalej len „GMO určené na pestovanie“).

(2)

Podľa uvedeného právneho rámca sa vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie podstúpili individuálne posúdenie rizika predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh Únie, v súlade s prílohou II k smernici 2001/18/ES, pričom sa zohľadnia priame, nepriame, bezprostredné a neskoršie, ako aj kumulatívne dlhodobé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Toto posúdenie rizika poskytuje vedecké odporúčanie s cieľom zabezpečiť informácie počas rozhodovacieho postupu a nasleduje po ňom rozhodnutie o riadení rizika. Cieľom uvedeného postupu povoľovania je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského života a zdravia, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu. Na celom území Únie by sa mala dosiahnuť a udržiavať jednotná vysoká úroveň ochrany zdravia, životného prostredia a spotrebiteľov. V rámci smernice 2001/18/ES a jej následného vykonávania by sa vždy mala zohľadňovať zásada predbežnej opatrnosti.

(3)

V súlade so závermi zasadnutia Rady zo 4. decembra 2008 o geneticky modifikovaných organizmoch (ďalej len „závery zo zasadnutia Rady z roku 2008“) je nevyhnutné zasadzovať sa o zlepšenie vykonávania právneho rámca na povoľovanie GMO. V tejto súvislosti by sa mali predpisy o posudzovaní rizika podľa potreby pravidelne aktualizovať, aby sa zohľadnil nepretržitý vývoj vedeckých poznatkov a analytických postupov, najmä s prihliadnutím na dlhodobé účinky geneticky modifikovaných plodín na životné prostredie, ako aj na ich prípadné účinky na necieľové organizmy, charakteristiky prijímajúceho prostredia a geografické oblasti, v ktorých sa geneticky modifikované plodiny môžu pestovať, a na kritériá a požiadavky na posudzovanie GMO produkujúcich GMO odolných voči pesticídom a herbicídom. Prílohy k smernici 2001/18/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Okrem povolenia na uvedenie na trh musia geneticky modifikované odrody spĺňať aj požiadavky práva Únie týkajúce sa uvádzania osiva a množiteľského materiálu rastlín na trh, ktoré sú stanovené najmä v smerniciach Rady 66/401/EHS (6), 66/402/EHS (7), 68/193/EHS (8), 98/56/ES (9), 1999/105/ES (10), 2002/53/ES (11), 2002/54/ES (12), 2002/55/ES (13), 2002/56/ES (14), 2002/57/ES (15) a 2008/90/ES (16). Pokiaľ ide o uvedené smernice, smernice 2002/53/ES a 2002/55/ES obsahujú ustanovenia, ktoré členským štátom umožňujú za určitých presne vymedzených podmienok zakázať používanie odrody na celom svojom území alebo na jeho časti alebo stanoviť primerané podmienky na pestovanie odrody.

(5)

Keď je GMO v súlade s právnym rámcom Únie povolený na účely pestovania a spĺňa, pokiaľ ide o odrodu, ktorá má byť uvedená na trh, požiadavky práva Únie týkajúce sa uvádzania osiva a množiteľského materiálu rastlín na trh, nesmú členské štáty zakázať ani obmedziť jeho voľný pohyb na svojom území ani mu v takomto pohybe brániť, a to s výnimkou podmienok stanovených v práve Únie.

(6)

Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú členské štáty. Otázky týkajúce sa uvádzania GMO na trh a ich dovozu by naďalej mali byť regulované na úrovni Únie, aby zostal zachovaný vnútorný trh. Pestovanie si však v určitých prípadoch môže vyžadovať väčšiu pružnosť, keďže je oblasťou s výraznými národnými, regionálnymi a miestnymi aspektmi vzhľadom na svoje prepojenie s využívaním pôdy, miestnymi poľnohospodárskymi štruktúrami a ochranou alebo zachovávaním biotopov, ekosystémov a typov krajiny. V súlade s článkom 2 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) členské štáty majú právomoc prijímať právne záväzné akty, ktorými sa obmedzuje alebo zakazuje pestovanie GMO na ich území po tom, čo bolo povolené uvádzanie týchto GMO na trh Únie. Táto flexibilita by však nemala nepriaznivo ovplyvňovať spoločný postup povoľovania, najmä hodnotiaci proces, ktorý vykonáva v prvom rade Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(7)

V uplynulých rokoch na účely obmedzenia alebo zákazu pestovania GMO niektoré členské štáty v dôsledku nových alebo dodatočných informácií, ktoré sa sprístupnili odo dňa súhlasu a ktoré ovplyvňujú posudzovanie environmentálnych rizík, alebo v dôsledku prehodnotenia existujúcich informácií využili bezpečnostné doložky a núdzové opatrenia podľa článku 23 smernice 2001/18/ES a článku 34 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Iné členské štáty využili oznamovací postup ustanovený v článku 114 ods. 5 a 6 ZFEÚ, na základe ktorého sa vyžaduje predloženie nových vedeckých dôkazov týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia. Okrem toho sa rozhodovací proces v prípade pestovania GMO ukázal ako obzvlášť náročný, a to vzhľadom na vyjadrenie národných záujmov, ktoré sa netýkajú len otázok spojených s bezpečnosťou GMO v súvislosti so zdravím alebo životným prostredím.

(8)

V tejto súvislosti sa zdá byť vhodné poskytnúť členským štátom v súlade so zásadou subsidiarity väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či chcú na svojom území pestovať GMO bez toho, aby počas povoľovacieho postupu alebo po ňom došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík ustanoveného v systéme EÚ pre povoľovanie GMO, a nezávisle od opatrení, ktoré sú členské štáty, v ktorých sa pestujú GMO, oprávnené prijímať na základe uplatnenia smernice 2001/18/ES s cieľom predísť nezámernej prítomnosti GMO v iných výrobkoch alebo od ktorých sa takéto prijímanie vyžaduje. Poskytnutie tejto možnosti členským štátom zrejme zlepší proces povoľovania GMO a súčasne zrejme zaručí slobodu voľby pre spotrebiteľov, poľnohospodárov a subjekty a zabezpečí väčšiu zrozumiteľnosť pre dotknuté zainteresované strany v súvislosti s pestovaním GMO v Únii. Touto smernicou by sa preto malo podporiť hladké fungovanie vnútorného trhu.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby pestovanie GMO nevyústilo do ich nezámernej prítomnosti v ostatných výrobkoch, a pri súčasnom zohľadnení zásady subsidiarity by sa osobitná pozornosť mala venovať predchádzaniu možnej cezhraničnej kontaminácii z členského štátu, v ktorom je pestovanie umožnené, do susedného členského štátu, v ktorom je zakázané, s výnimkou prípadov, keď dotknuté členské štáty súhlasia s tým, že vzhľadom na osobitné geografické podmienky to nie je potrebné.

(10)

V odporúčaní Komisie z 13. júla 2010 (17) sa členským štátom poskytujú usmernenia na rozvoj opatrení v oblasti koexistencie vrátane pohraničných oblastí. V odporúčaniach sa členské štáty podnecujú, aby navzájom spolupracovali na zavádzaní vhodných opatrení na hraniciach medzi členskými štátmi, aby sa zamedzilo neplánovaným dôsledkom cezhraničnej kontaminácie.

(11)

Počas povoľovacieho postupu pre daný GMO by sa členskému štátu mala poskytnúť možnosť požiadať, aby sa upravil geografický rozsah pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, ktoré predložil v súlade s časťou C smernice 2001/18/ES alebo v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 v tom zmysle, že celé územie alebo časť územia tohto členského štátu bude vylúčená z pestovania. Komisia by mala tento postup uľahčiť tým, že žiadosť členského štátu bezodkladne predloží ohlasovateľovi/žiadateľovi a ohlasovateľ/žiadateľ by mal na túto žiadosť reagovať v rámci ustanovenej lehoty.

(12)

Geografický rozsah pôsobnosti ohlásenia/žiadosti by sa mal zodpovedajúcim spôsobom upraviť s výnimkou prípadu, ak ohlasovateľ/žiadateľ potvrdí rozsah pôsobnosti svojho ohlásenia/žiadosti v rámci ustanovenej lehoty odo dňa oznámenia, keď ho Komisia o uvedenej žiadosti upovedomila. Takýmto potvrdením však nie sú dotknuté právomoci Komisie v súlade s článkom 19 smernice 2001/18/ES alebo článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003 vykonať takúto úpravu, ak je to vhodné, v nadväznosti na posúdenie environmentálnych rizík, ktoré uskutočnil úrad.

(13)

Hoci sa očakáva, že väčšina obmedzení alebo zákazov prijatých podľa tejto smernice sa vykoná v štádiu udelenia alebo obnovenia súhlasu/povolenia, mala by sa členským štátom okrem toho poskytnúť možnosť prijať odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO alebo skupiny GMO definovaných plodinou či vlastnosťami predtým povolených na celom ich území alebo na jeho časti, a to na základe odlišných a doplnkových dôvodov ako tých, ktoré sa hodnotili v súlade s harmonizovaným súborom predpisov Únie, t. j. so smernicou 2001/18/ES a nariadením (ES) č. 1829/2003, pričom tieto dôvody musia byť v súlade s právom Únie. Uvedené dôvody sa môžu týkať cieľov politiky v oblasti životného prostredia alebo poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné závažné dôvody ako mestské a územné plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná politika. Tieto dôvody možno uplatniť jednotlivo alebo v kombinácii v závislosti od konkrétnych okolností členského štátu, regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú opatrenia uplatňovať.

(14)

Úroveň ochrany zdravia ľudí alebo zvierat a životného prostredia, ktorá bola stanovená pre celú Úniu, umožňuje jednotné vedecké posúdenie na celom území Únie, a táto smernica by túto situáciu nemala zmeniť. Preto by členský štát – aby sa vyhol akémukoľvek zásahu do právomocí, ktoré majú posudzovatelia rizík a tí, ktorí riziká riadia, podľa smernice 2001/18/ES a nariadenia (ES) č. 1829/2003 – mal používať len dôvody týkajúce sa cieľov politiky životného prostredia súvisiace s dôsledkami, ktoré sú odlišné a doplnkové k posudzovaniu rizík pre zdravie a životné prostredie v kontexte povoľovacích postupov ustanovených v smernici 2001/18/ES a nariadení (ES) č. 1829/2003, ako napríklad zachovanie a rozvoj poľnohospodárskych postupov, ktoré umožňujú lepšie zosúladenie produkcie a udržateľnosti ekosystémov, alebo zachovanie miestnej biodiverzity vrátane určitých biotopov a ekosystémov alebo určitých typov prírodných a krajinných prvkov, ako aj špecifických ekosystémových funkcií a služieb.

(15)

Členské štáty by tiež mali mať možnosť založiť rozhodnutia, ktoré prijmú na základe smernice 2001/18/ES na dôvodoch týkajúcich sa sociálno-ekonomických vplyvov, ktoré môžu vyplynúť z pestovania GMO na území dotknutého členského štátu. Hoci sa opatrenia koexistencie riešili odporúčaním Komisie z 13. júla 2010, členské štáty by mali mať tiež možnosť prijať opatrenia, ktorými sa podľa tejto smernice obmedzuje alebo zakazuje pestovanie povolených GMO na celom ich území alebo jeho časti. Uvedené dôvody môžu súvisieť s vysokými nákladmi, nerealizovateľnosťou alebo nemožnosťou zavedenia opatrení zabezpečujúcich koexistenciu v dôsledku osobitných geografických podmienok, akými sú napríklad malé ostrovy alebo horské oblasti, alebo potrebou predchádzať prítomnosti GMO v iných výrobkoch, ako napríklad v špecifických alebo osobitných výrobkoch. Okrem toho Komisia na základe žiadosti v záveroch zo zasadnutia Rady z roku 2008 predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o sociálno-ekonomických dôsledkoch pestovania GMO. Závery tejto správy môžu členským štátom poskytnúť cenné informácie týkajúce sa rozhodovania na základe tejto smernice. Dôvody súvisiace s cieľmi poľnohospodárskej politiky môžu zahŕňať potrebu chrániť rozmanitosť v poľnohospodárskej výrobe a potrebu zabezpečiť čistotu osiva a množiteľského materiálu rastlín. Členským štátom by sa taktiež malo umožniť, aby svoje opatrenia založili aj na iných dôvodoch, ktoré môžu zahŕňať využívanie pôdy, územné plánovanie či iné legitímne faktory, a to aj tie, ktoré sa týkajú kultúrnych tradícií.

(16)

Obmedzenia alebo zákazy prijaté na základe tejto smernice by sa mali týkať pestovania, a nie voľného pohybu a dovozu geneticky modifikovaných osív a množiteľského materiálu rastlín ako výrobkov alebo ako ich súčasti, ani produktov ich úrody a okrem toho by mali byť v súlade so zmluvami, najmä pokiaľ ide o zásadu nediskriminácie medzi domácimi a zahraničnými výrobkami, zásadu proporcionality a článok 34, článok 36 a článok 216 ods. 2 ZFEÚ.

(17)

Opatrenia členských štátov prijaté na základe tejto smernice by mali byť predmetom postupu s kontrolou a poskytovania informácií na úrovni Únie. Opatrenia členských štátov prijaté na základe tejto smernice by mali byť predmetom postupu s kontrolou a poskytovania informácií na úrovni Únie Vzhľadom na úroveň kontroly a informácií Únie nie je navyše potrebné uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (18). Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na celom svojom území alebo jeho časti odo dňa nadobudnutia účinnosti povolenia Únie a počas celého trvania súhlasu/povolenia pod podmienkou, že uplynulo ustanovené obdobie zastavenia konania, počas ktorého mala Komisia možnosť vyjadriť pripomienky k navrhovaným opatreniam. Dotknutý členský štát by mal preto Komisii oznámiť návrh uvedených opatrení najmenej 75 dní pred ich prijatím, aby Komisia mala možnosť k nim vyjadriť pripomienky, a počas tohto obdobia by sa mal zdržať prijímania a vykonávania uvedených opatrení. Po uplynutí ustanoveného obdobia zastavenia konania by členský štát mal mať možnosť prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej podobe alebo v podobe, v akej zohľadní pripomienky Komisie.

(18)

Počas ustanoveného obdobia zastavenia konania žiadateľ o povolenie/držiteľ povolenia, ktorého by sa týkali opatrenia, ktorými sa obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO v členskom štáte, by sa mal zdržať všetkých činností súvisiacich s pestovaním tohto GMO v danom členskom štáte.

(19)

Rozhodnutia o obmedzení alebo zákaze pestovania GMO členskými štátmi na celom ich území alebo časti ich územia by nemali brániť vykonávaniu biotechnologického výskumu za predpokladu, že sa pri jeho vykonávaní dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa zdravia ľudí a zvierat a ochrany životného prostredia a že táto činnosť nie je v rozpore s dodržiavaním dôvodov, na základe ktorých bolo toto obmedzenie alebo zákaz zavedené. Úrad a členské štáty by sa okrem toho mali zameriavať na vytvorenie rozsiahlej siete vedeckých organizácií, v ktorej by boli zastúpené všetky odbory vrátane ekologických, a mali by spolupracovať, aby včas zistili prípadné rozdiely medzi vedeckými stanoviskami a vyriešili či objasnili sporné vedecké otázky. Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli zaručené potrebné zdroje pre nezávislý výskum možných rizík spojených so zámerným uvoľňovaním GMO alebo s ich uvádzaním na trh a aby nezávislí výskumníci mali prístup k všetkému relevantnému materiálu za súčasného dodržania práv duševného vlastníctva.

(20)

Vzhľadom na význam vedeckých dôkazov pri rozhodovaní o zákaze alebo povolení GMO by úrad mal zhromažďovať a analyzovať výsledky výskumu, ktoré sa týkajú rizika alebo nebezpečenstva GMO pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, a informovať manažérov rizika o každom prípadnom riziku. Tieto informácie by mali byť prístupné verejnosti.

(21)

Členský štát by mal mať možnosť požiadať príslušný orgán alebo Komisiu, aby celé jeho územie alebo jeho časť opätovne začlenila do geografického rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia, z ktorého boli predtým vyňaté. V takomto prípade by nemalo byť potrebné postúpiť žiadosť držiteľovi súhlasu/povolenia a žiadať ho o jeho súhlas. Geografický rozsah pôsobnosti súhlasu alebo rozhodnutia o povolení by mal primerane upraviť príslušný orgán, ktorý udelil písomný súhlas, alebo Komisia podľa smernice 2001/18/ES alebo podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(22)

Písomné súhlasy alebo rozhodnutia o povolení, ktoré sa vydali alebo prijali s geografickým rozsahom pôsobnosti obmedzeným na určité oblasti, alebo opatrenia prijaté členskými štátmi v súlade s touto smernicou, ktorá obmedzujú alebo zakazujú pestovanie GMO, by nemali brániť používaniu povolených GMO inými členskými štátmi alebo ho zakazovať. Okrem toho by touto smernicou a vnútroštátnymi opatreniami prijatými podľa nej nemali byť dotknuté požiadavky práva Únie týkajúce sa nezámernej a náhodnej prítomnosti GMO v geneticky nemodifikovaných odrodách osiva a množiteľského materiálu rastlín a táto smernica ani vnútroštátne opatrenia prijaté podľa nej by nemali brániť pestovaniu odrôd, ktoré tieto požiadavky spĺňajú.

(23)

V nariadení (ES) č. 1829/2003 sa ustanovuje, že odkazy v častiach A a D smernice 2001/18/ES na GMO povolené podľa časti C uvedenej smernice sa rovnocenne vzťahujú aj na GMO povolené podľa uvedeného nariadenia. Preto by sa opatrenia prijaté členskými štátmi podľa smernice 2001/18/ES mali vzťahovať aj na GMO povolené podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(24)

Touto smernicou nie sú dotknuté povinnosti členských štátov v oblasti voľného pohybu konvenčného osiva, množiteľského materiálu rastlín a produktov ich úrody v súlade s príslušným právom Únie a v súlade so ZFEÚ.

(25)

V záujme zaručenia vysokej ochrany spotrebiteľa by členské štáty a subjekty mali tiež prijať účinné opatrenia na označovanie a poskytovanie informácií v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (19), aby sa zaručila transparentnosť v otázke prítomnosti GMO vo výrobkoch.

(26)

V záujme zosúladenia cieľov tejto smernice s legitímnymi záujmami hospodárskych subjektov vo vzťahu k schváleným GMO alebo ku GMO, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice prechádzali procesom schvaľovania, by sa mali ustanoviť vhodné prechodné ustanovenia. Prechodné ustanovenia sú odôvodnené aj potrebou predísť vzniku možných narušení hospodárskej súťaže z dôvodu odlišného zaobchádzania s aktuálnymi držiteľmi povolení v porovnaní s budúcimi žiadateľmi o povolenie. V záujme právnej istoty by sa dĺžka obdobia, počas ktorého sa môžu prijímať takéto prechodné ustanovenia, mala obmedziť na čas, ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie bezproblémového prechodu na nový režim. Takéto prechodné ustanovenia by mali preto členským štátom umožniť uplatniť ustanovenia tejto smernice na produkty, ktoré boli pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice už schválené alebo ktoré prechádzali procesom schvaľovania, pod podmienkou, že to nebude mať vplyv na povolené geneticky modifikované odrody osiva a na povolený geneticky modifikovaný množiteľský materiál rastlín, ktoré už sú legálne vysadené.

(27)

Ustanovenia stanovené v článkoch 26b a 26c smernice 2001/18/ES sa uplatňujú bez toho, aby nimi bol dotknutý článok 23 uvedenej smernice, ako aj článok 34 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(28)

Smernica 2001/18/ES by sa preto mala primeraným spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2001/18/ES sa mení takto:

1.

Do článku 26a sa vkladá tento odsek:

„1a.   Od 3. apríla 2017 členské štáty, v ktorých sa pestujú GMO, prijmú vhodné opatrenia v hraničných oblastiach svojich území s cieľom zamedziť možnej cezhraničnej kontaminácii do susedných členských štátov, v ktorých je pestovanie GMO zakázané, ak nie sú takéto opatrenia zbytočné na základe osobitných geografických podmienok. Tieto opatrenia sa oznamujú Komisii.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 26b

Pestovanie

1.   Počas povoľovacieho postupu pre daný GMO alebo pri obnovení súhlasu/povolenia môže členský štát požiadať o úpravu geografického rozsahu pôsobnosti písomného súhlasu alebo povolenia v tom zmysle, že celé územie alebo časť územia tohto členského štátu sa má vylúčiť z pestovania. Táto žiadosť musí byť oznámená Komisii najneskôr 45 dní odo dňa rozoslania hodnotiacej správy uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice alebo odo dňa prijatia stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia bezodkladne predloží žiadosť členského štátu ohlasovateľovi/žiadateľovi a ostatným členským štátom. Komisia zverejní žiadosť prostredníctvom elektronických prostriedkov.

2.   Do 30 dní od dňa, keď Komisia predloží túto žiadosť, ohlasovateľ/žiadateľ môže upraviť alebo potvrdiť geografický rozsah pôsobnosti svojho ohlásenia/žiadosti.

V prípade nepotvrdenia sa úprava geografického rozsahu pôsobnosti ohlásenia/žiadosti zapracuje do písomného súhlasu vydaného v súlade s touto smernicou a prípadne do rozhodnutia vydaného v súlade s článkom 19 tejto smernice, ako aj rozhodnutia o povolení prijatého v súlade s článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Písomný súhlas vydaný podľa tejto smernice a v náležitých prípadoch rozhodnutie vydané v súlade s článkom 19 tejto smernice, ako aj rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa následne vydajú na základe upraveného geografického rozsahu pôsobnosti ohlásenia/žiadosti.

Ak sa žiadosť v súlade s odsekom 1 tohto článku oznamuje Komisii po dátume rozoslania hodnotiacej správy podľa článku 14 ods. 2 tejto smernice alebo po doručení stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1829/2003, harmonogramy stanovené v článku 15 tejto smernice na vydávanie súhlasu alebo prípadne v článkoch 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003 na predloženie návrhu rozhodnutia na prijatie výboru sa predĺžia o jednotný čas 15 dní bez ohľadu na počet členských štátov, ktoré tieto žiadosti predkladajú.

3.   Ak sa podľa odseku 1 tohto článku nepredloží žiadna žiadosť alebo ak ohlasovateľ/žiadateľ potvrdí geografický rozsah pôsobnosti svojho pôvodného ohlásenia/žiadosti, môže členský štát prijať opatrenia, ktorými na celom svojom území alebo na jeho časti obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO alebo skupiny GMO definovanej plodinou či vlastnosťami, ktorá bola predtým povolená v súlade s časťou C tejto smernice alebo s nariadením (ES) č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v súlade s právom Únie, sú odôvodnené, primerané a nediskriminačné a okrem toho sú založené na závažných dôvodoch súvisiacich s:

a)

cieľmi poľnohospodárskej politiky;

b)

územným plánovaním;

c)

využívaním pôdy;

d)

sociálno-ekonomickými vplyvmi;

e)

predchádzaním prítomnosti GMO v iných produktoch bez toho, aby bol dotknutý článok 26a;

f)

cieľmi poľnohospodárskej politiky;

g)

verejnou politikou.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa nemôže použiť individuálne, v závislosti od konkrétnych okolností členského štátu, regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom prípade nesmú byť v rozpore s posúdením environmentálnych rizík vykonaným podľa tejto smernice alebo nariadenia (ES) č. 1829/2003.

4.   Členský štát, ktorý má v úmysle prijať opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, najprv oznámi svoj návrh opatrení a zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred ukončením postupu povoľovania GMO v súlade s časťou C tejto smernice alebo nariadením (ES) č. 1829/2003. Počas obdobia 75 dní plynúceho odo dňa, keď sa takéto oznámenie uskutočnilo:

a)

dotknutý členský štát sa zdrží prijímania a vykonávania uvedených opatrení;

b)

dotknutý členský štát zabezpečí, aby sa subjekty zdržali pestovania príslušného GMO alebo príslušných GMO, a

c)

Komisia môže vyjadriť akékoľvek pripomienky, ktoré považuje za vhodné.

Po uplynutí 75-dňového obdobia uvedeného v prvom pododseku môže dotknutý členský štát počas celého trvania súhlasu/povolenia a odo dňa nadobudnutia účinnosti povolenia Únie uvedené opatrenia prijať buď v pôvodne navrhovanej podobe, alebo po zohľadnení nezáväzných pripomienok Komisie. O uvedených opatreniach sa bezodkladne upovedomí Komisia, ostatné členské štáty a držiteľ povolenia.

Členské štáty zverejnia všetky takéto opatrenia všetkým príslušným subjektom vrátane pestovateľov.

5.   Ak si členský štát želá, aby sa celé jeho územie alebo jeho časť opätovne začlenili do geografického rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia, z ktorého boli predtým vyňaté podľa odseku 2, môže na tento účel podať žiadosť príslušnému orgánu, ktorý vydal písomný súhlas podľa tejto smernice, alebo Komisii, ak bol GMO povolený podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003. Geografický rozsah pôsobnosti súhlasu alebo rozhodnutia o povolení zodpovedajúcim spôsobom upravuje príslušný orgán, ktorý písomný súhlas vydal, alebo prípadne Komisia.

6.   Na účely úpravy geografického rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO podľa odseku 5:

a)

v prípade GMO, ktoré bolo povolené v súlade s touto smernicou, upraví príslušný orgán, ktorý písomný súhlas udelil, zodpovedajúcim spôsobom geografický rozsah pôsobnosti súhlasu a po vykonaní úpravy informuje Komisiu, členské štáty a držiteľa povolenia;

b)

v prípade GMO povoleného v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 upraví Komisia zodpovedajúcim spôsobom rozhodnutie o povolení, pričom neuplatňuje postup ustanovený v článku 35 ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia zodpovedajúcim spôsobom informuje členské štáty a držiteľa povolenia.

7.   Ak členský štát zruší opatrenia prijaté podľa odsekov 3 a 4, bezodkladne o tom upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty.

8.   Opatrenia prijaté podľa tohto článku neovplyvňujú voľný pohyb povolených GMO ako výrobkov alebo ako súčasti výrobkov.

Článok 26c

Prechodné opatrenia

1.   Od 2. apríla do 3. októbra 2015 môže členský štát požiadať, aby sa upravil geografický rozsah pôsobnosti podaného ohlásenia/podanej žiadosti alebo udeleného povolenia, ktoré boli podané/udelené pred 2. aprílom 2015, v súlade s touto smernicou alebo s nariadením (ES) č. 1829/2003. Komisia bezodkladne predloží žiadosť členského štátu ohlasovateľovi/žiadateľovi a ostatným členským štátom.

2.   V prípade, že bolo podané ohlásenie/žiadosť a ohlasovateľ/žiadateľ nepotvrdil geografický rozsah pôsobnosti svojho pôvodného ohlásenia/žiadosti do 30 dní od oznámenia žiadosti uvedenej v odseku 1 tohto článku, geografický rozsah pôsobnosti ohlásenia/žiadosti sa upraví zodpovedajúcim spôsobom. Písomný súhlas vydaný podľa tejto smernice a v prípade potreby rozhodnutie vydané v súlade s článkom 19 tejto smernice, ako aj rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa následne vydajú na základe upraveného geografického rozsahu pôsobnosti ohlásenia/žiadosti.

3.   Ak bolo povolenie už udelené a držiteľ povolenia nepotvrdil geografický rozsah pôsobnosti povolenia do 30 dní od oznámenia žiadosti uvedenej v odseku 1 tohto článku, povolenie sa primerane upraví. V prípade písomného súhlasu v súlade s touto smernicou príslušný orgán primerane upraví geografický rozsah pôsobnosti a po vykonaní úpravy informuje Komisiu, členské štáty a držiteľa povolenia. V prípade povolenia v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 upraví Komisia zodpovedajúcim spôsobom rozhodnutie o povolení, pričom neuplatňuje postup ustanovený v článku 35 ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia zodpovedajúcim spôsobom informuje členské štáty a držiteľa povolenia.

4.   Ak nebola podľa odseku 1 tohto článku podaná žiadna žiadosť alebo ak ohlasovateľ/žiadateľ alebo prípadne držiteľ povolenia potvrdil geografický rozsah pôsobnosti svojej pôvodnej žiadosti alebo prípadne povolenia, odseky 3 až 8 článku 26b sa uplatňujú mutatis mutandis.

5.   Týmto článkom nie je dotknuté pestovanie akéhokoľvek GMO osiva ani množiteľského materiálu rastlín, ktoré boli zákonne vysadené pred obmedzením alebo pred zákazom pestovania GMO v členskom štáte.

6.   Opatrenia prijaté podľa tohto článku neovplyvňujú voľný pohyb povolených GMO ako výrobkov alebo ako súčasti výrobkov.“

Článok 2

Najneskôr 3. apríla 2019 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorej predmetom bude využívanie tejto smernice členskými štátmi vrátane účinnosti ustanovení, ktorým sa členským štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na celom ich území alebo na jeho časti a hladké fungovanie vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť legislatívne návrhy, ktoré Komisia považuje za vhodné.

Do toho istého dátumu uvedeného v prvom odseku Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade aj správu o skutočnej náprave škôd na životnom prostredí, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu pestovania GMO, a to na základe informácií postúpených Komisii podľa článkov 20 a 31 smernice 2001/18/ES a článkov 9 a 21 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Článok 3

Najneskôr do 3. apríla 2017 Komisia aktualizuje prílohy k smernici 2001/18/ES v súlade s článkom 27 uvedenej smernice, čo sa týka posúdenia environmentálnych rizík, s cieľom začleniť posilnené usmernenia úradu z roku 2010 o posudzovaní environmentálnych rizík geneticky modifikovaných rastlín a ďalej na týchto usmerneniach budovať.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ C 102, 2.4.2011, s. 62.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. júla 2011 (Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 350) a pozícia Rady v prvom čítaní z 23. júla 2014 (Ú. v. EÚ C 349, 3.10.2014, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu z 13. januára 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 2. marca 2015.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

(6)  Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66).

(7)  Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66).

(8)  Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Ú. v. ES L 93, 17.4.1968, s. 15).

(9)  Smernica Rady 98/56/ES z 20. júla 1998 o obchodovaní s množiteľským materiálom okrasných rastlín (Ú. v. ES L 226, 13.8.1998, s. 16).

(10)  Smernica Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (Ú. v. ES L 11, 15.1.2000, s. 17).

(11)  Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1).

(12)  Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 12).

(13)  Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33).

(14)  Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60).

(15)  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).

(16)  Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8).

(17)  Odporúčanie Komisie z 13. júla 2010 o usmerneniach pre tvorbu vnútroštátnych opatrení pre koexistenciu na predchádzanie nezámernej prítomnosti GMO v konvenčných a ekologických plodinách (Ú. v. EÚ C 200, 22.7.2010, s. 1).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/9


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/413

z 11. marca 2015,

ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1 písm. c),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Zlepšovanie bezpečnosti cestnej premávky je prvoradým cieľom dopravnej politiky Únie. Únia uskutočňuje politiku zameranú na zlepšovanie bezpečnosti cestnej premávky s cieľom znížiť počet smrteľných nehôd a zranení, ako aj materiálne škody. Významným prvkom tejto politiky je jednotné uplatňovanie sankcií za dopravné delikty spáchané v Únii, ktoré značne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.

(2)

Z dôvodu nedostatku vhodných postupov a aj napriek existujúcim možnostiam na základe rozhodnutia Rady 2008/615/SVV (3) a rozhodnutia Rady 2008/616/SVV (4) (ďalej len „prümské rozhodnutia“), sa však sankcie v podobe peňažných sankcií za určité dopravné delikty často neuplatňujú, ak boli tieto delikty spáchané vozidlom, ktoré je zaevidované v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa delikt spáchal. Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby sa aj v takýchto prípadoch zaistila účinnosť vyšetrovania dopravných deliktov súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.

(3)

Komisia vo svojom oznámení z 20. júla 2010 nazvanom Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 zdôraznila, že presadzovanie pravidiel cestnej premávky je stále kľúčovým faktorom pri vytváraní podmienok na výrazné zníženie počtu úmrtí a zranení. Rada vo svojich záveroch z 2. decembra 2010 o bezpečnosti cestnej premávky žiadala, aby sa zvážila potreba ďalšieho posilnenia presadzovania pravidiel cestnej premávky členskými štátmi a v prípade potreby na úrovni Únie. Vyzvala Komisiu, aby preskúmala možnosti prípadnej harmonizácie pravidiel cestnej premávky na úrovni Únie a prijatia ďalších opatrení na uľahčenie cezhraničného presadzovania predpisov týkajúcich sa dopravných deliktov, najmä tých, ktoré súvisia s vážnymi dopravnými nehodami.

(4)

Komisia prijala 19. marca 2008 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zjednodušuje cezhraničné presadzovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, na základe článku 71 ods. 1 písm. c) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva [teraz článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“)]. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ (5) však bola prijatá na základe článku 87 ods. 2 ZFEÚ. Rozsudkom Súdneho dvora zo 6. mája 2014 vo veci C-43/12 (6) sa zrušila smernica 2011/82/EÚ s odôvodnením, že nemohla byť platne prijatá na základe článku 87 ods. 2 ZFEÚ. Rozsudkom sa zachovali účinky smernice 2011/82/EÚ, až kým v primeranej lehote, ktorá nemá presiahnuť dvanásť mesiacov odo dňa vyhlásenia rozsudku, nenadobudne účinnosť nová smernica založená na článku 91 ods. 1 písm. c) ZFEÚ. Preto by sa mala prijať nová smernica na základe uvedeného článku.

(5)

Malo by sa podporiť lepšie zosúladenie kontrolných opatrení medzi členskými štátmi a Komisia by v tejto súvislosti mala preskúmať, či je potrebné vypracovať spoločné normy pre automatické kontrolné zariadenia na účely kontroly bezpečnosti cestnej premávky.

(6)

Mala by sa zvýšiť informovanosť občanov Únie o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky platných v jednotlivých členských štátoch a o vykonávaní tejto smernice, najmä prostredníctvom vhodných opatrení zaručujúcich poskytovanie dostatočných informácií o dôsledkoch nedodržiavania pravidiel bezpečnosti cestnej premávky pri cestovaní v inom členskom štáte, ako je členský štát evidencie.

(7)

S cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v celej Únii a zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s vodičmi, konkrétne s páchateľmi, ktorí majú pobyt v príslušnom členskom štáte, a s páchateľmi, ktorí pobyt v príslušnom členskom štáte nemajú, by sa malo zjednodušiť presadzovanie pravidiel bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte je vozidlo evidované. Na tieto účely by sa mal používať systém cezhraničnej výmeny informácií pre niektoré určené dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky bez ohľadu na ich administratívnu alebo trestnoprávnu povahu vyplývajúcu z práva dotknutého členského štátu, čím by sa členskému štátu deliktu umožnil prístup k údajom o evidencii vozidla členského štátu evidencie.

(8)

Efektívnejšia cezhraničná výmena údajov o evidencii vozidiel, ktorá by mala uľahčiť identifikáciu osôb podozrivých zo spáchania dopravného deliktu súvisiaceho s bezpečnosťou cestnej premávky, môže zvýšiť odradzujúci účinok a viesť k opatrnejšiemu správaniu vodiča vozidla evidovaného v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom bol delikt spáchaný, čím sa predíde ujmám na zdraví a úmrtiam v dôsledku dopravných nehôd.

(9)

Dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa v členských štátoch neriešia jednotným spôsobom. V niektorých členských štátoch sa takéto delikty vo vnútroštátnom práve zaraďujú medzi „administratívne“ delikty, zatiaľ čo v iných členských štátoch patria medzi „trestné“ činy. Táto smernica by sa mala uplatňovať bez ohľadu na to, ako sú tieto delikty kvalifikované vo vnútroštátnom práve.

(10)

Členské štáty by si mali navzájom udeliť právo na prístup k údajom o evidencii vozidiel v záujme zlepšenia výmeny informácií a zrýchlenia platných postupov. Na tento účel by táto smernica mala v rámci možností zahŕňať ustanovenia týkajúce sa technických špecifikácií a dostupnosti automatizovanej výmeny údajov, ktoré sa uvádzajú v prümských rozhodnutiach.

(11)

V rozhodnutí 2008/616/SVV sa bližšie uvádzajú bezpečnostné prvky pre existujúcu softvérovú aplikáciu a súvisiace technické požiadavky na výmenu údajov o evidencii vozidiel. Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné uplatňovanie uvedeného rozhodnutia, by sa tieto bezpečnostné prvky a technické požiadavky mali z dôvodu efektívnosti na úrovni regulácie a praktickej efektívnosti použiť na účely tejto smernice.

(12)

Existujúce softvérové aplikácie by mali byť základom výmeny údajov podľa tejto smernice a zároveň by mali uľahčiť podávanie správ členskými štátmi Komisii. Takéto aplikácie by mali umožňovať rýchlu a bezpečnú výmenu špecifických údajov o evidencii vozidiel, ktorou sa zachová ich dôvernosť, medzi členskými štátmi. Mala by sa využiť softvérová aplikácia Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov (ďalej len „Eucaris“), ktorej používanie je pre členské štáty v zmysle prümských rozhodnutí povinné, pokiaľ ide o údaje o evidencii vozidiel. Komisia by mala posúdiť fungovanie softvérových aplikácií používaných na účely tejto smernice a predložiť o tom správu.

(13)

Rozsah použitia uvedených softvérových aplikácií by sa mal obmedzovať na procesy, ktoré sa využívajú pri výmene informácií medzi národnými kontaktnými bodmi v členských štátoch. Postupy a automatizované procesy, pri ktorých sa tieto informácie majú používať, sú mimo rozsahu použitia týchto aplikácií.

(14)

Cieľom stratégie riadenia informácií v oblasti vnútornej bezpečnosti EÚ je nájsť najjednoduchšie, najľahšie vysledovateľné a nákladovo najefektívnejšie riešenia pre výmenu údajov.

(15)

Členské štáty by mali byť schopné kontaktovať vlastníka, držiteľa vozidla alebo inak identifikovanú osobu podozrivú zo spáchania dopravného deliktu súvisiaceho s bezpečnosťou cestnej premávky, aby dotknutú osobu informovali o uplatniteľných postupoch a právnych dôsledkoch podľa práva členského štátu deliktu. Členské štáty by pritom mali zvážiť zasielanie informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky v jazyku, v akom sú vyhotovené doklady o evidencii vozidla, alebo v jazyku, ktorému bude dotknutá osoba najpravdepodobnejšie rozumieť, s cieľom zabezpečiť, aby táto osoba jasne porozumela informáciám, ktoré sa jej zasielajú. Členské štáty by mali uplatňovať vhodné postupy s cieľom zabezpečiť, aby bola informovaná iba dotknutá osoba, a nie tretia strana. Na tento účel by členské štáty mali uplatňovať podrobné postupy podobné tým, ktoré boli prijaté v nadväznosti na takéto delikty, vrátane prostriedkov, ako je v prípade potreby doporučená zásielka. Tým sa umožní, aby táto osoba reagovala na informačný list náležitým spôsobom, predovšetkým vyžiadaním si ďalších informácií, zaplatením pokuty alebo využitím práva na svoju obhajobu, najmä v prípade omylu pri identifikácii. Na ďalšie konanie sa vzťahujú uplatniteľné právne nástroje vrátane nástrojov vzájomnej pomoci a vzájomného uznávania, napríklad rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV (7).

(16)

Členské štáty by v súvislosti s informačným listom, ktorý zasiela členský štát deliktu, mali poskytnúť rovnocenný preklad, ako sa to ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ (8).

(17)

S cieľom realizovať politiku v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktorá je zameraná na vysokú úroveň ochrany všetkých účastníkov cestnej premávky v Únii, a s prihliadnutím na veľmi odlišné podmienky v rámci Únie by členské štáty mali podniknúť kroky na zabezpečenie lepšieho súladu pravidiel cestnej premávky a ich presadzovania medzi členskými štátmi bez toho, aby tým boli dotknuté prísnejšie politiky a zákony. V rámci svojej správy určenej Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice by Komisia mala preskúmať potrebu vypracovať spoločné normy s cieľom stanoviť porovnateľné metódy, postupy a minimálne normy na úrovni Únie s prihliadnutím na medzinárodnú spoluprácu a existujúce dohody v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, najmä na Viedenský dohovor o cestnej premávke z 8. novembra 1968.

(18)

Vo svojej správe určenej Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice členskými štátmi by Komisia mala preskúmať potrebu spoločných kritérií pre nadväzujúce postupy členských štátov v prípade nezaplatenia peňažnej sankcie v súlade so zákonmi a s postupmi členských štátov. V tejto správe by sa Komisia mala zaoberať otázkami, ako sú postupy zasielania konečného rozhodnutia o uložení sankcie vrátane peňažnej sankcie medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ako aj uznávania a presadzovania konečného rozhodnutia.

(19)

Pri príprave revízie tejto smernice by Komisia mala viesť konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami, ako sú orgány alebo príslušné subjekty v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a presadzovania práva, združenia obetí a iné mimovládne organizácie činné v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

(20)

Užšiu spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva by malo sprevádzať dodržiavanie základných práv, najmä práva na rešpektovanie súkromia a ochranu osobných údajov, čo by zabezpečili osobitné opatrenia na ochranu údajov. V týchto opatreniach by sa mala obzvlášť zohľadniť špecifická povaha cezhraničného online prístupu do databáz. Je potrebné, aby softvérové aplikácie, ktoré sa majú zaviesť, umožňovali výmenu informácií prebiehajúcu v bezpečných podmienkach a zabezpečili zachovanie dôvernosti prenášaných údajov. Údaje zhromaždené na základe tejto smernice by sa nemali použiť na iné účely, ako sú účely stanovené v tejto smernici. Členské štáty by mali plniť povinnosti týkajúce sa podmienok využívania a dočasného uchovávania údajov.

(21)

Spracúvanie osobných údajov uvedené v tejto smernici je vhodné pre dosiahnutie legitímnych cieľov tejto smernice v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, konkrétne cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany pre všetkých účastníkov cestnej premávky v Únii uľahčením cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, a tým uplatňovania sankcií, a neprekračuje rámec vhodný a nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(22)

Údaje týkajúce sa identifikácie osoby, ktorá sa dopustila deliktu, sú osobnými údajmi. Na činnosti spracúvania vykonávané pri uplatňovaní tejto smernice by sa mala vzťahovať smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9). Bez toho, aby bolo dotknuté dodržiavanie procesných požiadaviek týkajúcich sa odvolania a opravných prostriedkov dotknutého členského štátu, dotknutá osoba by mala byť zároveň s oznámením deliktu zodpovedajúcim spôsobom informovaná o práve na prístup k osobným údajom a práve na ich opravu a vymazanie, ako aj o maximálnej zákonnej dobe uchovávania týchto údajov. V tomto kontexte by dotknutá osoba mala tiež mať právo na opravu nesprávnych osobných údajov alebo na okamžité vymazanie akýchkoľvek údajov, ktoré boli zaznamenané nezákonne.

(23)

V rámci prümských rozhodnutí podlieha spracúvanie údajov o evidencii vozidla, ktoré obsahujú osobné údaje, osobitným ustanoveniam o ochrane údajov stanoveným v rozhodnutí 2008/615/SVV. V tomto kontexte majú členské štáty možnosť uplatniť tieto osobitné ustanovenia na osobné údaje, ktoré sa tiež spracúvajú na účely tejto smernice pod podmienkou, že zabezpečia, aby bolo spracúvanie údajov týkajúcich sa ktorýchkoľvek deliktov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

(24)

Tretie krajiny by mali mať možnosť zúčastňovať sa na výmene údajov o evidencii vozidiel za predpokladu, že na tento účel uzavreli s Úniou dohodu. Takáto dohoda musí obsahovať potrebné ustanovenia o ochrane údajov.

(25)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie vrátane rešpektovania súkromného a rodinného života, ochrany osobných údajov, práva na spravodlivé súdne konanie, prezumpcie neviny a práva na obhajobu.

(26)

Aby sa dosiahol cieľ, ktorým je výmena informácií medzi členskými štátmi prostredníctvom interoperabilných prostriedkov, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zohľadňovanie príslušných zmien v prümských rozhodnutiach, alebo ak si to vyžadujú právne akty Únie, ktoré sú priamo relevantné z hľadiska aktualizácie prílohy I. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác dodržala svoj zvyčajný postup a uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(27)

Komisia by mala analyzovať uplatňovanie tejto smernice s cieľom identifikovať ďalšie účinné a efektívne opatrenia na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti transponovať túto smernicu, malo by v tejto súvislosti podľa potreby s Komisiou spolupracovať aj Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo, aby sa zabezpečilo včasné a úplné podávanie správ v tejto oblasti.

(28)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zabezpečenie vysokej úrovne ochrany pre všetkých účastníkov cestnej premávky v Únii uľahčením cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky spáchaných vozidlom, ktoré je evidované v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom bol delikt spáchaný, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu alebo dôsledkov navrhovanej činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(29)

Keďže sa na Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo nevzťahovala smernica 2011/82/EÚ, a preto nevykonali jej transpozíciu, bolo by vhodné poskytnúť týmto členským štátom dostatočný čas navyše na vykonanie takejto transpozície.

(30)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10) sa konzultovalo s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý zaujal stanovisko 3. októbra 2014,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany všetkých účastníkov cestnej premávky v Únii prostredníctvom uľahčenia cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, a tým uľahčením uplatňovania sankcií, ak boli tieto delikty spáchané vozidlom, ktoré je evidované v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom bol delikt spáchaný.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa uplatňuje na tieto dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky:

a)

prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti;

b)

nepoužitie bezpečnostného pásu;

c)

nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení;

d)

vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu;

e)

vedenie vozidla pod vplyvom návykových látok;

f)

nepoužitie ochrannej prilby;

g)

nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu;

h)

nedovolené použitie mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného komunikačného zariadenia počas vedenia vozidla.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„vozidlo“ je akékoľvek motorové vozidlo vrátane motocyklov, ktoré sa bežne používa na prepravu osôb alebo tovaru po ceste;

b)

„členský štát deliktu“ je členský štát, v ktorom bol delikt spáchaný;

c)

„členský štát evidencie“ je členský štát, v ktorom je evidované vozidlo, ktorým sa delikt spáchal;

d)

„prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti“ je prekročenie obmedzení rýchlosti platných v členskom štáte deliktu pre pozemné komunikácie alebo príslušný druh vozidla;

e)

„nepoužitie bezpečnostného pásu“ je nedodržanie požiadavky pripútať sa bezpečnostným pásom alebo použiť detské zadržiavacie zariadenie v súlade so smernicou Rady 91/671/EHS (11) a s právom členského štátu deliktu;

f)

„nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení“ je nezastavenie na červený signál na svetelnom signalizačnom zariadení alebo na akýkoľvek iný relevantný signál zastavenia, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

g)

„vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu“ je vedenie vozidla, pri ktorom je schopnosť viesť vozidlo znížená v dôsledku požitia alkoholu, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

h)

„vedenie vozidla pod vplyvom návykových látok“ je vedenie vozidla, pri ktorom je schopnosť viesť vozidlo znížená v dôsledku požitia návykových látok alebo iných látok s podobnými účinkami, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

i)

„nepoužitie ochrannej prilby“ je nepoužitie ochrannej prilby, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

j)

„nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu“ je nedovolené používanie časti cesty, ako napríklad odstavného pruhu, jazdného pruhu vyhradeného pre verejnú dopravu alebo jazdného pruhu, ktorý je dočasne uzavretý z dôvodov preťaženia ciest alebo prác na ceste, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

k)

„nedovolené použitie mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného komunikačného zariadenia počas vedenia vozidla“ je nedovolené použitie mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného komunikačného zariadenia počas vedenia vozidla, ako sa vymedzuje v práve členského štátu deliktu;

l)

„národný kontaktný bod“ je príslušný orgán určený na výmenu údajov o evidencii vozidiel;

m)

„automatizované vyhľadávanie“ je postup umožňujúci prístup online na prehľadávanie databázy jedného, viac než jedného alebo všetkých členských štátov alebo zúčastnených krajín;

n)

„držiteľ vozidla“ je osoba, na ktorej meno je vozidlo evidované, ako sa vymedzuje v práve členského štátu evidencie.

Článok 4

Postup pri výmene informácií medzi členskými štátmi

1.   Na účely vyšetrovania dopravných deliktov súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky uvedených v článku 2 umožňujú členské štáty národným kontaktným bodom uvedeným v odseku 2 tohto článku prístup k týmto vnútroštátnym údajom o evidencii vozidiel s právomocou vykonávať automatizované vyhľadávanie:

a)

údajov o vozidlách a

b)

údajov o vlastníkoch alebo držiteľoch vozidla.

Údaje uvedené v písmenách a) a b), ktoré sú nevyhnutné na vyhľadávanie, musia byť v súlade s prílohou I.

2.   Na účely výmeny údajov uvedených v odseku 1 určí každý členský štát národný kontaktný bod. Právomoci národných kontaktných bodov sa riadia uplatniteľným právom dotknutého členského štátu.

3.   Akékoľvek vyhľadávanie formou odosielanej žiadosti vykonáva národný kontaktný bod členského štátu deliktu použitím úplného evidenčného čísla.

Uvedené vyhľadávanie sa vykonáva v súlade s postupmi opísanými v kapitole 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV s výnimkou kapitoly 3 bodu 1 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV, na ktorý sa vzťahuje príloha I k tejto smernici.

Členský štát deliktu na základe tejto smernice využíva získané údaje na účely zistenia, kto je osobne zodpovedný za dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky uvedené v článku 2 tejto smernice.

4.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili, že výmena informácií sa vykonáva interoperabilnými elektronickými prostriedkami bez výmeny údajov zahŕňajúcej ďalšie databázy, ktoré sa nepoužívajú na účely tejto smernice. Členské štáty zabezpečia, aby sa táto výmena informácií vykonávala nákladovo efektívnym a bezpečným spôsobom. Členské štáty zaistia bezpečnosť a ochranu prenášaných údajov podľa možnosti použitím existujúcich softvérových aplikácií, ako je napríklad softvérová aplikácia uvedená v článku 15 rozhodnutia 2008/616/SVV, a zmenených verzií uvedených softvérových aplikácií, a to v súlade s prílohou I k tejto smernici a kapitolou 3 bodmi 2 a 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV. Zmenené verzie softvérových aplikácií umožňujú režim online výmeny informácií v reálnom čase a režim hromadnej výmeny informácií, pričom v druhom prípade je možná výmena viacerých požiadaviek alebo odpovedí v rámci jednej správy.

5.   Každý členský štát znáša svoje vlastné náklady vyplývajúce zo správy, používania a údržby softvérových aplikácií uvedených v odseku 4.

Článok 5

Informačný list o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

1.   Členský štát deliktu sa rozhodne, či začne konanie v nadväznosti na dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky uvedené v článku 2.

Ak sa členský štát deliktu rozhodne začať takéto konanie, v súlade so svojím vnútroštátnym právom o tom informuje vlastníka, držiteľa vozidla alebo inú identifikovanú osobu podozrivú zo spáchania dopravného deliktu súvisiaceho s bezpečnosťou cestnej premávky.

Ak je to ustanovené vo vnútroštátnom práve, uvedené informácie zahŕňajú právne dôsledky, ktoré z toho vyplývajú na území členského štátu deliktu na základe jeho práva.

2.   Členský štát deliktu v súlade so svojím právom v zasielanom informačnom liste vlastníkovi, držiteľovi vozidla alebo inej identifikovanej osobe podozrivej zo spáchania dopravného deliktu súvisiaceho s bezpečnosťou cestnej premávky uvedie všetky relevantné informácie, najmä povahu dopravného deliktu súvisiaceho s bezpečnosťou cestnej premávky, miesto, dátum a čas spáchania deliktu, názov vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý bol porušený, sankciu a v prípade potreby aj údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie deliktu. Členský štát deliktu môže na tento účel použiť vzor uvedený v prílohe II.

3.   Ak sa členský štát deliktu rozhodne začať konanie v nadväznosti na dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky uvedené v článku 2, na účely zabezpečenia dodržiavania základných práv zašle informačný list v jazyku, v akom je vyhotovený doklad o evidencii vozidla, ak takýto doklad existuje, alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu evidencie.

Článok 6

Podávanie správ členskými štátmi Komisii

Každý členský štát zašle Komisii komplexnú správu do 6. mája 2016 a potom každé dva roky.

V komplexnej správe uvedú počet automatizovaných vyhľadávaní adresovaných národnému kontaktnému bodu členského štátu evidencie, ktoré členský štát deliktu uskutočnil v nadväznosti na delikty spáchané na jeho území, spolu s druhom deliktov, vzhľadom na ktoré boli žiadosti adresované, a počet žiadostí bez výsledkov.

Komplexná správa zahŕňa aj opis situácie na vnútroštátnej úrovni vo vzťahu k danému postupu v nadväznosti na dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky na základe podielu takýchto deliktov, po ktorých nasledovali informačné listy.

Článok 7

Ochrana údajov

1.   Na osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice sa vzťahujú ustanovenia o ochrane údajov uvedené v smernici 95/46/ES.

2.   Každý členský štát predovšetkým zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice v súlade s článkami 6 a 12 smernice 95/46/ES v primeranej lehote opravili, ak sú nesprávne, alebo vymazali či zablokovali, ak už nie sú ďalej potrebné, a aby sa v súlade s článkom 6 uvedenej smernice stanovila doba uchovávania údajov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice používali iba na účely dosiahnutia cieľa stanoveného v článku 1 tejto smernice, a aby dotknuté osoby mali rovnaké práva na informácie, prístup, opravu, vymazanie a zablokovanie údajov, ako aj odškodnenie a súdny opravný prostriedok, ako sú práva prijaté podľa vnútroštátneho práva pri vykonávaní príslušných ustanovení smernice 95/46/ES.

3.   Akákoľvek dotknutá osoba má právo získať informácie o tom, aké osobné údaje zaznamenané v členskom štáte evidencie boli zaslané členskému štátu deliktu, vrátane dátumu žiadosti a príslušného orgánu členského štátu deliktu.

Článok 8

Informácie pre účastníkov cestnej premávky v Únii

1.   Komisia na svojej webovej stránke uverejní zhrnutie platných pravidiel členských štátov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Členské štáty poskytnú Komisii informácie o týchto pravidlách.

2.   Členské štáty poskytnú účastníkom cestnej premávky potrebné informácie o pravidlách platných na ich území a o opatreniach, ktorými sa vykonáva táto smernica, v spolupráci, okrem iných organizácií, s orgánmi v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, mimovládnymi organizáciami činnými v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a automobilovými klubmi.

Článok 9

Delegované akty

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10 prijímať delegované akty týkajúce sa aktualizácie prílohy I so zreteľom na technický pokrok s cieľom zohľadniť príslušné zmeny v prümských rozhodnutiach, alebo keď si to vyžadujú právne akty Únie, ktoré sú priamo relevantné z hľadiska aktualizácie prílohy I.

Článok 10

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 13. marca 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Je osobitne dôležité, aby Komisia dodržiavala svoj zvyčajný postup a pred prijatím takých delegovaných aktov uskutočnila konzultácie s expertmi, a to aj s expertmi členských štátov. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 nadobúda účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 11

Revízia smernice

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 12 ods. 1 druhého pododseku, Komisia predloží do 7. novembra 2016 Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice členskými štátmi. Vo svojej správe sa Komisia zameria predovšetkým na nasledujúce aspekty a v prípade potreby predloží návrhy, ktoré sa ich týkajú:

posúdenie, či by sa do rozsahu pôsobnosti tejto smernice nemali doplniť ďalšie dopravné delikty súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky,

posúdenie účinnosti tejto smernice z hľadiska zníženia počtu usmrtených osôb pri nehodách na cestách Únie,

posúdenie potreby vypracovať spoločné normy pre automatické kontrolné zariadenia a pre postupy. V tejto súvislosti sa Komisia vyzýva, aby na úrovni Únie v rámci spoločnej dopravnej politiky navrhla usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky s cieľom zabezpečiť väčší súlad pri presadzovaní pravidiel cestnej premávky medzi členskými štátmi prostredníctvom porovnateľných metód a postupov. Uvedené usmernenia sa môžu vzťahovať minimálne na delikty uvedené v článku 2 písm. a) až d),

posúdenie potreby sprísniť presadzovanie sankcií týkajúcich sa dopravných deliktov súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky a navrhnúť spoločné kritériá týkajúce sa nadväzujúcich postupov v prípade neuhradenia peňažnej sankcie, a to v rámci všetkých príslušných politík Únie vrátane spoločnej dopravnej politiky,

v prípade potreby možností harmonizácie pravidiel cestnej premávky,

posúdenie softvérových aplikácií uvedených v článku 4 ods. 4 v záujme zabezpečenia náležitého vykonávania tejto smernice, ako aj zaručenia účinnej, rýchlej a bezpečnej výmeny špecifických údajov o evidencii vozidiel, ktorou sa zachová ich dôvernosť.

Článok 12

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 6. mája 2015. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Odchylne od prvého pododseku môže Dánske kráľovstvo, Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska predĺžiť lehotu uvedenú v prvom pododseku do 6. mája 2017.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť štvrtým dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2015, s. 115.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 2. marca 2015.

(3)  Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 288, 5.11.2011, s. 1).

(6)  Rozsudok vo veci Komisia/Parlament a Rada, C-43/12, EU:C:2014:298.

(7)  Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2005, s. 16).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Smernica Rady 91/671/EHS zo 16. decembra 1991 týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov vo vozidlách (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 26).


PRÍLOHA I

Údaje potrebné na vykonanie vyhľadávania uvedeného v článku 4 ods. 1

Položka

P/N (1)

Poznámky

Údaje o vozidle

P

 

Členský štát evidencie

P

 

Evidenčné číslo

P

[A (2)]

Údaje o delikte

P

 

Členský štát deliktu

P

 

Referenčný dátum deliktu

P

 

Referenčný čas deliktu

P

 

Účel vyhľadania

P

Kód druhu deliktu, ako sa uvádza v článku 2:

1

=

prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti

2

=

vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu

3

=

nepoužitie bezpečnostného pásu

4

=

nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení

5

=

nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu

10

=

vedenie vozidla pod vplyvom návykových látok

11

=

nepoužitie ochrannej prilby

12

=

nedovolené použitie mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného komunikačného zariadenia počas vedenia vozidla

Údaje, ktoré sú výsledkom vyhľadávania vykonaného podľa článku 4 ods. 1

Časť I.   Údaje o vozidlách

Položka

P/N (3)

Poznámky

Evidenčné číslo

P

 

Číslo podvozku/VIN

P

 

Členský štát evidencie

P

 

Značka

P

[D.1 ( (4)] napr. Ford, Opel, Renault

Obchodný typ vozidla

P

(D.3) napr. Focus, Astra, Megane

Kód kategórie EÚ

P

(J) napr. mopedy, motocykle, automobily

Časť II.   Údaje o vlastníkoch alebo držiteľoch vozidla

Položka

P/N (5)

Poznámky

Údaje o držiteľovi vozidla

 

[C.1 (6)]

Údaje sa týkajú držiteľa osvedčenia o evidencii príslušného vozidla.

Priezvisko (názov spoločnosti) držiteľa osvedčenia o evidencii

P

(C.1.1)

Pre priezvisko, tituly atď. sa použijú oddelené kolónky a meno (názov) sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Meno

P

(C.1.2)

Pre meno(-á) a iniciály sa použijú oddelené kolónky a meno sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Adresa

P

(C.1.3)

Pre ulicu, číslo domu, PSČ, miesto bydliska, krajinu bydliska atď. sa použijú oddelené kolónky a adresa sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Pohlavie

N

Muž/žena

Dátum narodenia

P

 

Právny subjekt

P

Fyzická osoba, združenie, spoločnosť, firma atď.

Miesto narodenia

N

 

Identifikačné číslo

N

Identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje osobu alebo spoločnosť.

Údaje o vlastníkoch vozidla:

 

(C.2) Údaje sa týkajú vlastníka vozidla.

Priezvisko (názov spoločnosti) vlastníka

P

(C.2.1)

Meno

P

(C.2.2)

Adresa

P

(C.2.3)

Pohlavie

N

Muž/žena

Dátum narodenia

P

 

Právny subjekt

P

Fyzická osoba, združenie, spoločnosť, firma atď.

Miesto narodenia

N

 

Identifikačné číslo

N

Identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje osobu alebo spoločnosť.

 

 

Informácie o vlastníkovi/držiteľovi sa neposkytujú v prípade vrakov, odcudzených vozidiel alebo tabuliek s evidenčným číslom, alebo neplatného osvedčenia o evidencii. Namiesto toho sa odošle správa: „Táto informácia sa nesprístupňuje.“


(1)  P = povinné v prípade, keď sa uvádza vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.

(2)  Harmonizovaný kód, pozri smernicu Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).

(3)  P = povinné v prípade, keď sa uvádza vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.

(4)  Harmonizovaný kód, pozri smernicu 1999/37/ES.

(5)  P = povinné v prípade, keď sa uvádza vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.

(6)  Harmonizovaný kód, pozri smernicu 1999/37/ES.


PRÍLOHA II

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/26


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/414

z 12. marca 2015,

ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokiaľ ide o glukozamínovú soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej používanej pri výrobe výživových doplnkov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (1), a najmä na jej článok 4 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe II k smernici 2002/46/ES sa zriaďuje zoznam vitamínov a minerálnych látok a v prípade každého z nich aj formy, ktoré možno použiť na výrobu výživových doplnkov. Nariadením Komisie (ES) č. 1170/2009 (2) sa nahradili prílohy I a II k smernici 2002/46/ES.

(2)

Podľa článku 14 smernice 2002/46/ES sa ustanovenia o vitamínoch a minerálnych látkach vo výživových doplnkoch, ktoré môžu mať vplyv na verejné zdravie, majú prijať po konzultácii s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(3)

V nadväznosti na žiadosť doplniť glukozamínovú soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako zdroj folátu do zoznamu stanoveného v prílohe II k smernici 2002/46/ES prijal úrad 11. septembra 2013 vedecké stanovisko k pridávaniu glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako zdroja folátu do výživových doplnkov na výživové účely a k biologickej dostupnosti folátu z tohto zdroja (3).

(4)

Zo stanoviska úradu vyplýva, že používanie glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako zdroja folátu vo výživových doplnkoch nevyvoláva obavy o bezpečnosť.

(5)

Vzhľadom na priaznivé stanovisko úradu by sa mala glukozamínová soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej doplniť do zoznamu stanoveného v prílohe II k smernici 2002/46/ES.

(6)

Glukozamínová soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej je nová zložka potravín, ktorej umiestnenie na trh bolo povolené vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/154/EÚ (4).

(7)

So zainteresovanými stranami sa konzultovalo prostredníctvom poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín a predložené pripomienky sa zohľadnili.

(8)

Smernica 2002/46/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do prílohy II k smernici 2002/46/ES sa do oddielu A položky 10 (FOLÁT) dopĺňa toto písmeno c):

„c)

glukozamínová soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov (Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 36).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(10):3358.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/154/EÚ z 19. marca 2014, ktorým sa povoľuje umiestnenie na trh glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 85, 21.3.2014, s. 10).


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/415

z 12. marca 2015,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok etefón a fenamifos

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sú uvedené účinné látky, ktoré sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Platnosť schválení účinných látok etefón a fenamifos uplynie 31. júla 2017. Boli predložené žiadosti o obnovenie schválenia uvedených účinných látok. Keďže sa na uvedené účinné látky uplatňujú požiadavky stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 844/2012 (3), je potrebné poskytnúť žiadateľom dostatok času na dokončenie postupu obnovenia v súlade s uvedeným nariadením. V dôsledku toho platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobia ich schválenia.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Vzhľadom na účel článku 17 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď nebola predložená doplňujúca dokumentácia v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 844/2012 do 30 mesiacov pred príslušným dátumom uplynutia platnosti schválenia stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu, Komisia stanoví dátum uplynutia platnosti na rovnaký dátum ako pred týmto nariadením alebo na najskorší dátum po ňom.

(5)

Vzhľadom na účel článku 17 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď Komisia prijme nariadenie stanovujúce, že schválenie účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu sa neobnovuje, pretože nie sú splnené kritériá na schválenie, Komisia stanoví dátum ukončenia platnosti schválenia na rovnaký dátum ako pred týmto nariadením alebo na dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho, že schválenie účinnej látky sa neobnovuje, podľa toho, ktorý z dátumov nastane neskôr.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

v šiestom stĺpci „schválenie platí do“ položky 141, fenamifos, sa dátum „31. júla 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“;

2.

v šiestom stĺpci „schválenie platí do“ položky 142, etefón, sa dátum „31. júla 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/416

z 12. marca 2015,

ktorým sa schvaľuje dinotefurán ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 90 ods. 2,

keďže:

(1)

Spojenému kráľovstvu bola 29. marca 2012 v súlade s článkom 11 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (2) doručená žiadosť o začlenenie účinnej látky dinotefurán do prílohy I k uvedenej smernici na použitie vo výrobkoch typu 18 (insekticídy, akaricídy a výrobky na kontrolu iných článkonožcov) vymedzených v prílohe V k uvedenej smernici.

(2)

K 14. máju 2000 nebol dinotefurán na trhu ako účinná látka biocídnych výrobkov.

(3)

Spojené kráľovstvo 15. októbra 2013 predložilo Európskej chemickej agentúre hodnotiacu správu a odporúčania v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(4)

Stanovisko Európskej chemickej agentúry sformuloval 17. júna 2014 Výbor pre biocídne výrobky, pričom prihliadol na závery hodnotiaceho zodpovedného orgánu.

(5)

Z uvedeného stanoviska vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných vo výrobkoch typu 18 obsahujúcich dinotefurán možno predpokladať, že spĺňajú požiadavky stanovené v článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, ak sú dodržané určité špecifikácie a podmienky ich použitia.

(6)

Z uvedeného stanoviska takisto vyplýva, že jeho vlastnosti radia dinotefurán medzi veľmi perzistentné a toxické látky v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3). Na účely autorizácie výrobkov v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 by sa dinotefurán preto mal považovať za látku, ktorá sa má nahradiť, v zmysle článku 10 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia.

(7)

Preto je vhodné schváliť dinotefurán na používanie v biocídnych výrobkoch typu 18 pod podmienkou dodržania určitých špecifikácií a podmienok.

(8)

Keďže hodnotenia sa netýkali nanomateriálov, schválenia by sa v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nemali na tieto materiály vzťahovať.

(9)

Keďže podmienky uvedené v článku 90 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 528/2012 sú splnené, ustanovenia uvedeného nariadenia by sa mali uplatňovať. Dinotefurán by sa mal v súlade s článkom 10 ods. 4 uvedeného nariadenia schváliť na obdobie nepresahujúce 7 rokov.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dinotefurán sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky (2)

Dinotefurán

Názov IUPAC:

(RS)-1-metyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmetyl)guanidín

EC č. Nie je k dispozícii

CAS č. 165252-70-0

991 g/kg

1. júna 2015

31. mája 2022

18

Dinotefurán sa považuje za látku, ktorá sa má nahradiť, v zmysle článku 10 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

V prípade biocídnych výrobkov sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

Pre priemyselných alebo profesionálnych používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nie je možné znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.

(2)  V záujme uplatňovania spoločných zásad uvedených v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/33


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/417

z 12. marca 2015,

ktorým sa schvaľuje Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmeň ABTS1743, ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam účinných látok, ktoré sa majú vyhodnotiť z hľadiska ich prípadného schválenia na použitie v biocídnych výrobkoch alebo ich prípadného zaradenia do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Tento zoznam obsahuje aj Bacillus sphaericus.

(2)

Bacillus sphaericus bol v súlade s článkom 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 vyhodnotený z hľadiska použitia v biocídnych výrobkoch typu 18 – insekticídoch, akaricídoch a výrobkoch na ochranu pred inými článkonožcami –, ako sú vymedzené v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Údaje predložené na účely hodnotenia umožnili dospieť k záverom, iba pokiaľ ide o určitú formu Bacillus sphaericus, t. j. Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmeň ABTS1743. Na základe vyhodnotenia nebolo možné dospieť k záverom s ohľadom na žiadnu inú látku zodpovedajúcu vymedzeniu Bacillus sphaericus v uvedenom zozname účinných látok v delegovanom nariadení (EÚ) č. 1062/2014. Preto by sa toto schválenie malo vzťahovať len na Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmeň ABTS1743.

(4)

Ako hodnotiaci zodpovedný orgán bolo určené Taliansko, ktoré Komisii v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1451/2007 (3) predložilo 9. januára 2009 hodnotiacu správu spolu s odporúčaniami.

(5)

Stanovisko Európskej chemickej agentúry sformuloval 19. júna 2014 Výbor pre biocídne výrobky, pričom prihliadol na závery hodnotiaceho zodpovedného orgánu.

(6)

Na základe daného stanoviska možno očakávať, že biocídne výrobky, ktoré sa používajú vo výrobkoch typu 18 a obsahujú Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmeň ABTS1743, vyhovujú požiadavkám článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/18/ES (4), pokiaľ sú splnené určité špecifikácie a podmienky súvisiace s jeho použitím.

(7)

Preto je vhodné schváliť Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmeň ABTS1743, na používanie v biocídnych výrobkoch typu 18 za predpokladu dodržania určitých špecifikácií a podmienok.

(8)

Keďže hodnotenia sa netýkali nanomateriálov, schválenie by sa v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nemalo vzťahovať na takéto materiály.

(9)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mali dostatok času pripraviť opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmeň ABTS1743, sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 za predpokladu dodržania špecifikácií a podmienok uvedených v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky (2)

Bacillus sphaericus 2362 sérotyp H5a5b, kmeň ABTS1743

neuplatňuje sa

žiadne relevantné nečistoty

1. júla 2016

30. júna 2026

18

Pri hodnotení výrobku sa musí venovať osobitná pozornosť expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no nie je predmetom hodnotenia rizika spojeného s účinnou látkou, ktoré sa vykonáva na úrovni Únie.

Na autorizácie biocídnych výrobkov sa vzťahujú tieto podmienky:

1.

Pre priemyselných používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nie je možné znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

2.

V prípade výrobkov, ktoré môžu viesť k rezíduám v potravinách či krmivách, je potrebné overiť nevyhnutnosť stanovenia nových maximálnych hladín rezíduí (MRL), resp. úpravy existujúcich MRL v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (3) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4), pričom sa prijmú vhodné opatrenia na zmiernenie rizika, ktorými sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu platných MRL.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh môže mať rovnakú alebo inú čistotu, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.

(2)  V záujme uplatňovania spoločných zásad uvedených v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/418

z 12. marca 2015,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetát

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 písm. c),

keďže:

(1)

Účinná látka (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetát bola zaradená do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (2) smernicou Komisie 2008/127/ES (3) v súlade s postupom stanoveným v článku 24b nariadenia Komisie (ES) č. 2229/2004 (4). Od nahradenia smernice 91/414/EHS nariadením (ES) č. 1107/2009 sa táto látka považuje za schválenú podľa uvedeného nariadenia a je uvedená v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (5).

(2)

Dňa 18. decembra 2013 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, ďalej len „úrad“, predložil Komisii v súlade s článkom 25a nariadenia (ES) č. 2229/2004 svoje stanovisko k návrhu revíznej správy o (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetáte (6). Úrad oznámil svoje stanovisko k (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetátu oznamovateľovi.

(3)

Komisia oznamovateľa vyzvala, aby predložil pripomienky k návrhu revíznej správy o (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetáte. Členské štáty a Komisia preskúmali návrh revíznej správy a stanovisko úradu v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá a finalizovali ich 12. decembra 2014 vo forme revíznej správy Komisie o (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetáte.

(4)

Je potvrdené, že účinná látka (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetát sa má považovať za látku schválenú podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(5)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je nevyhnutné zmeniť podmienky schválenia (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetátu. Je najmä vhodné žiadať ďalšie potvrdzujúce informácie.

(6)

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Smernica Komisie 2008/127/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré účinné látky (Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 89).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(6)  Záver z partnerského preskúmania hodnotenia rizík účinnej látky (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetát z hľadiska pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(12):3526. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


PRÍLOHA

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa riadok 258 týkajúci sa účinnej látky (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetát nahrádza takto:

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

„258

(Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetát

CAS č. 78617-58-0

CIPAC č. 974

(Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetát

≥ 75 %

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako atraktant.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o (Z)-(hexadec-13-én-11-yn-1-yl)-acetáte (SANCO/2649/2008) dokončenej Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach používania musia byť v náležitom prípade uvedené opatrenia na zmiernenie rizika.

Oznamovateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

1.

špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu vrátane informácií o relevantných nečistotách;

2.

hodnotenie rizika expozície v prípade používateľov, pracovníkov a ostatných prítomných osôb;

3.

environmentálny osud a správanie látky;

4.

hodnotenie rizika expozície v prípade necieľových organizmov.

Žiadateľ musí predložiť informácie uvedené v bode 1 Komisii, členským štátom a úradu do 30. júna 2015 a informácie uvedené v bodoch 2, 3 a 4 do 31. decembra 2016.“


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/39


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/419

z 12. marca 2015,

ktorým sa schvaľuje tolylfluanid ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 21

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť z hľadiska ich prípadného schválenia na použitie v biocídnych výrobkoch alebo ich prípadného zaradenia do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Tento zoznam obsahuje aj tolylfluanid.

(2)

Tolylfluanid bol v súlade s článkom 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 vyhodnotený z hľadiska použitia v biocídnych výrobkoch používaných vo výrobkoch typu 21 – výrobky proti hnilobe –, ako sú vymedzené v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Ako hodnotiaci zodpovedný orgán bolo určené Fínsko, ktoré v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1451/2007 (3) predložilo Komisii 18. septembra 2012 hodnotiacu správu spolu s odporúčaniami.

(4)

Stanovisko Európskej chemickej agentúry sformuloval 17. júna 2014 Výbor pre biocídne výrobky s prihliadnutím na závery hodnotiaceho zodpovedného orgánu.

(5)

Na základe daného stanoviska možno očakávať, že biocídne výrobky, ktoré sa používajú vo výrobkoch typu 21 a obsahujú tolylfluanid, vyhovujú požiadavkám článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (4), pokiaľ sú splnené určité špecifikácie a podmienky súvisiace s jeho použitím.

(6)

Napriek tomu je ešte nutné potvrdiť prijateľnosť rizík spojených s používaním výrobkov proti hnilobe, ako aj vhodnosť navrhovaných opatrení na zníženie rizika. S cieľom uľahčiť pri obnove schválení existujúcich účinných látok proti hnilobe preskúmanie a porovnanie rizík a prínosov týchto látok, ako aj uplatňovaných opatrení na zmiernenie rizika, dátum skončenia platnosti schválenia týchto látok by mal byť rovnaký.

(7)

Preto je vhodné schváliť tolylfluanid na používanie v biocídnych výrobkoch typu 21 za predpokladu dodržania určitých špecifikácií a podmienok.

(8)

Keďže hodnotenia sa netýkali nanomateriálov, schválenie by sa v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nemalo vzťahovať na takéto materiály.

(9)

Schváleniu aktívnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mohli prijať prípravné opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tolylfluanid sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 21 za predpokladu dodržania špecifikácií a podmienok uvedených v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky (2)

Tolylfluanid

Názov IUPAC:

N-[(dimetylamino)sulfonyl] (fluór)(dichlór)-N- (4-tolyl)metánsulfénamid

EC č.: 211-986-9

CAS č.: 731-27-1

960 g/kg

1. júla 2016

31. decembra 2025

21

Pri hodnotení výrobku sa musí venovať osobitná pozornosť expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no nie je predmetom hodnotenia rizika spojeného s účinnou látkou, ktoré sa vykonáva na úrovni Únie.

V prípade, že sa výrobky s obsahom tolylfluanidu následne autorizujú na použitie neprofesionálnymi používateľmi, osoby, ktoré zabezpečujú dostupnosť výrobkov obsahujúcich tolylfluanid na trhu pre neprofesionálnych používateľov, sú povinné zabezpečiť, aby sa predmetné výrobky dodávali s vhodnými rukavicami.

Autorizácie biocídnych výrobkov podliehajú týmto podmienkam:

1.

Výrobky obsahujúce tolylfluanid sa nesmú autorizovať alebo používať na reguláciu rastu a usadzovania hnilobných organizmov na lodiach plaviacich sa v sladkých vodách.

2.

Pre priemyselných alebo profesionálnych používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nie je možné znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

3.

Na etiketách a pokynoch na používanie (ak sú k dispozícii) musí byť uvedené upozornenie, aby sa v blízkosti ošetrovaných povrhov nepohybovali deti, kým dané povrchy nevyschnú.

4.

Na etiketách a kartách bezpečnostných údajov (ak sú k dispozícii) autorizovaných výrobkov musí byť uvedené upozornenie, že činnosti súvisiace s aplikáciou, údržbou a opravou sa musia vykonávať v uzavretej oblasti na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi alebo na pôde pokrytej nepriepustným materiálom, aby sa predišlo únikom a aby sa minimalizovali emisie do životného prostredia, a že akékoľvek úniky alebo odpad s obsahom tolylfluanidu musia byť zachytené na účely opätovného použitia alebo likvidácie.

5.

V prípade výrobkov, ktoré môžu viesť k rezíduám v potravinách či krmivách, je potrebné overiť nevyhnutnosť stanovenia nových maximálnych hladín rezíduí (MRL), resp. úpravy existujúcich MRL v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (3) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4), pričom sa prijmú vhodné opatrenia na zmiernenie rizika, ktorými sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu platných MRL.

V prípade ošetrených výrobkov sa uplatňuje táto podmienka:

Ak bol ošetrený výrobok ošetrený tolylfluanidom alebo ak je jeho súčasťou úmyselne jeden alebo viacero biocídnych výrobkov obsahujúcich tolylfluanid a všade tam, kde je to potrebné vzhľadom na možnosť kontaktu s pokožkou, ako aj na možnosť uvoľnenia tolylfluanidu za bežných podmienok používania ošetreného výrobku, musí osoba zodpovedná za uvedenie ošetreného výrobku na trh zabezpečiť, aby etiketa obsahovala informácie o riziku kožnej citlivosti, ako aj informácie, na ktoré odkazuje článok 58 ods. 3 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 528/2012.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh môže mať rovnakú alebo inú čistotu, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.

(2)  V záujme uplatňovania spoločných zásad uvedených v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/43


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/420

z 12. marca 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

EG

65,8

MA

84,3

TR

85,0

ZZ

78,4

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

189,5

ZZ

200,5

0709 93 10

MA

117,6

TR

190,3

ZZ

154,0

0805 10 20

EG

50,8

IL

75,3

MA

67,6

TN

66,9

TR

59,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

61,6

ZZ

61,6

0808 10 80

BR

68,9

CA

81,0

CL

102,6

MK

28,7

US

213,3

ZZ

98,9

0808 30 90

AR

109,7

CL

139,6

CN

90,9

US

124,8

ZA

107,3

ZZ

114,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/45


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/421

zo 17. decembra 2014

o mobilizácii nástroja flexibility

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (2) možno mobilizovať nástroj flexibility v rámci ročného stropu vo výške 471 miliónov EUR (v cenách v roku 2011), aby sa dali financovať jasne identifikované výdavky, ktoré nebolo možné financovať v rámci stanovených stropov stanovených pre jeden alebo viacero iných okruhov.

(2)

Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci podokruhu 1b sa zdá nutné mobilizovať nástroj flexibility s cieľom doplniť finančné prostriedky vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2015 nad strop podokruhu 1b o sumu 83 285 595 EUR na účely financovania cyperských programov štrukturálnych fondov s cieľom poskytnúť Cypru dodatočné prostriedky zo štrukturálnych fondov na rok 2015 v celkovej výške 100 000 000 EUR.

(3)

Európsky parlament a Rada už rozhodnutím z 20. novembra 2013 o financovaní cyperských programov štrukturálnych fondov mobilizovali nástroj flexibility na rozpočtový rok 2014 vo výške 89 330 000 EUR iba vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

(4)

S ohľadom na doplnkový charakter nástroja flexibility je potrebné poskytnúť ďalšie platobné rozpočtové prostriedky na pokrytie dodatočných viazaných rozpočtových prostriedkov pre Cyprus v dvoch rozpočtových rokoch 2014 a 2015 na základe očakávaného profilu platieb, ktoré sa odhadujú na 11,3 milióna EUR v roku 2015, 45,7 milióna EUR v roku 2016, 75,4 milióna EUR v roku 2017 a 40,2 milióna EUR v roku 2018. Ročné sumy pre každý rok obdobia 2015 – 2018 budú musieť byť potvrdené v každom návrhu rozpočtu, ktorý Komisia počas tohto obdobia predloží,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa nástroj flexibility využije na poskytnutie sumy 83 285 595 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v podokruhu 1b.

Táto suma sa použije na doplnenie financovania cyperských programov štrukturálnych fondov v rámci podokruhu 1b.

Platby súvisiace s financovaním cyperských štrukturálnych fondov v roku 2014 a 2015 prostredníctvom nástroja flexibility budú predstavovať 172 600 000 EUR na obdobie rokov 2015 – 2018. Presná ročná suma sa určí v návrhu rozpočtu na daný rok, ktorý predloží Komisia.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 17. decembra 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

B. DELLA VEDOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/47


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/422

zo 17. decembra 2014

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 4a ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (2), a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“), aby prejavila solidaritu s obyvateľstvom v regiónoch postihnutých katastrofami.

(2)

Článok 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (3) umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3)

V článku 4a ods. 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002 sa stanovuje, že fond sa môže mobilizovať v maximálnej výške 50 000 000 EUR na vyplácanie záloh a vo výške zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 50 000 000 EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch na účely vyplácanie záloh.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 17. decembra 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

B. DELLA VEDOVA


(1)  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/48


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/423

zo 6. marca 2015,

ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na siedmom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, pokiaľ ide o zmeny prílohy III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov v medzinárodnom obchode

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 192 a 207 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Únia schválila Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov (ďalej len „Rotterdamský dohovor“) rozhodnutím Rady 2006/730/ES (1).

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 (2) sa vykonáva Rotterdamský dohovor v Únii.

(3)

S cieľom zaistiť dovážajúcim krajinám ochranu poskytovanú Rotterdamským dohovorom je nutné a vhodné podporiť odporúčanie Revízneho výboru pre chemikálie, pokiaľ ide o zaradenie chryzotilového azbestu, metamidofosu, trichlórfonu, fentiónu (tekuté prípravky s ultranízkoobjemovým obsahom účinnej látky na úrovni alebo nad úrovňou 640 g/L) a tekutých prípravkov (emulgovateľný koncentrát a rozpustný koncentrát) s obsahom parakvát-dichloridu na úrovni alebo nad úrovňou 276 g/L, čo predstavuje koncentráciu parakvat iónov 200 g/l alebo vyššiu, do prílohy III k Rotterdamskému dohovoru. Uvedené látky sú už v Únii zakázané alebo prísne obmedzené a preto sú predmetom vývozných požiadaviek, ktoré presahujú rámec toho, čo sa vyžaduje Rotterdamským dohovorom.

(4)

Očakáva sa, že na siedmom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru sa rozhodne o navrhovaných zmenách prílohy III. Únia by mala uvedené zmeny podporiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na siedmom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, je, že Únia podporí prijatie zmien prílohy III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov v medzinárodnom obchode (3), pokiaľ ide o chryzotilový azbest, metamidofos, trichlórfon, fentión (tekuté prípravky s ultranízkoobjemovým obsahom účinnej látky na úrovni alebo nad úrovňou 640 g/L) a tekuté prípravky (emulgovateľný koncentrát a rozpustný koncentrát) s obsahom parakvát-dichloridu na úrovni alebo nad úrovňou 276 g/L, čo predstavuje koncentráciu parakvat iónov 200 g/l alebo vyššiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 6. marca 2015

Za Radu

predseda

K. GERHARDS


(1)  Rozhodnutie Rady 2006/730/ES z 25. septembra 2006 o schválení v mene Európskeho spoločenstva Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 299, 28.10.2006, s. 23).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).

(3)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29.


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/50


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/424

z 11. marca 2015

o schválení rozhodnutia o udelení výnimky podľa článku 9 smernice Rady 96/67/ES týkajúcej sa poskytovania určitých služieb pozemnej obsluhy na medzinárodnom letisku Záhreb

[oznámené pod číslom C(2015) 473]

(Iba chorvátske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 5,

keďže:

1.   OZNÁMENÉ ROZHODNUTIE O UDELENÍ VÝNIMKY

(1)

Chorvátske orgány oznámili listom z 13. augusta 2014, ktorý Komisia dostala 1. septembra 2014, v súlade s článkom 9 ods. 3 smernice 96/67/ES (ďalej len „smernice“) rozhodnutie vlády Chorvátskej republiky udeliť medzinárodnému letisku Záhreb výnimku na základe článku 9 ods. 1 písm. b) a d) smernice. Chorvátske orgány predložili dodatočné informácie potrebné na doplnenie oznámenia v liste z 1. decembra 2014, ktorý bol doručený Komisii 17. decembra 2014.

(2)

V oznámenom rozhodnutí sa stanovujú dve výnimky. V prvom rade sa kategórie služieb pozemnej obsluhy uvedené v bodoch 3, 4 a 5 s výnimkou bodu 5.1 prílohy k smernici, konkrétne odbavovanie batožiny, odbavovanie nákladu a poštových zásielok, pokiaľ ide o fyzickú obsluhu nákladu a poštových zásielok pri príjme, odosielaní alebo premiestňovaní medzi letiskovým terminálom a lietadlom, a odbavovanie na manipulačnej ploche s výnimkou posunovania lietadla na zemi, vyhradzujú jedinému poskytovateľovi. V druhom rade sa zakazuje vlastná obsluha v prípade týchto troch kategórií služieb pozemnej obsluhy s výnimkou posunovania lietadla na zemi. Obe výnimky sa uplatňujú na obdobie dvoch rokov od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016.

2.   SÚČASNÁ SITUÁCIA NA MEDZINÁRODNOM LETISKU ZÁHREB

(3)

Medzinárodné letisko Záhreb prevádzkuje Zagreb International Airport Jsc. Na letisku bolo v roku 2013 odbavených 2,3 milióna cestujúcich.

(4)

Medzinárodné letisko Záhreb má v súčasnosti jeden terminál pre cestujúcich a je v procese budovania nového terminálu pre cestujúcich a súvisiacej infraštruktúry (odbavovacia plocha, prístupové cesty a parkoviská). Nový terminál bude dokončený a uvedený do prevádzky do konca roka 2016. Bude mať kapacitu 5 miliónov cestujúcich. Existujúci terminál bude uzavretý a využívať sa bude výlučne na všeobecné letectvo a iné vedľajšie činnosti (prenájom kancelárií atď.).

(5)

Podľa chorvátskych orgánov obmedzenia súčasného terminálu z hľadiska infraštruktúry a prevádzky neumožňujú počas obdobia výstavby nového terminálu hospodárne a efektívne zavedenie ďalších poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy. Po ukončení výstavby nového terminálu pre cestujúcich a novej odbavovacej plochy a po spustení jeho prevádzky by sa priestorové a kapacitné problémy spojené s existujúcou infraštruktúrou mali vyriešiť.

(6)

Podľa chorvátskych orgánov je v súčasnosti prístup na trh služieb odbavovania batožiny, odbavovania na manipulačnej ploche a odbavovania nákladu a poštových zásielok otvorený. Doteraz však žiadny externý poskytovateľ služieb pozemnej obsluhy nepodal žiadosť o vydanie schválenia a licencie na poskytovanie týchto služieb pozemnej obsluhy na medzinárodnom letisku Záhreb. Tieto služby poskytuje používateľom letiska Zagreb International Airport Jsc. prostredníctvom dcérskej spoločnosti, ktorú má vo výlučnom vlastníctve.

(7)

Sloboda vykonávať vlastnú obsluhu sa vzťahuje aj na medzinárodné letisko Záhreb. Vlastnú obsluhu jednej podkategórie služieb odbavovania na manipulačnej ploche (nakladanie a vykladanie potravín a nápojov) však v súčasnosti vykonáva len jedna letecká spoločnosť. Žiadny iný letecký dopravca neprejavil záujem o vlastnú obsluhu.

(8)

Medzinárodné letisko Záhreb má jedno zariadenie na triedenie batožiny pre batožinu odbavenú na mieste a všetku transferovú batožinu. Plocha triediacich zariadení je 515 m2. Triediaca plocha sa nachádza v suteréne centrálnej časti terminálu.

(9)

Medzinárodné letisko Záhreb má jeden nákladný terminál s celkovou plochou 2 160 m2 a celý proces odbavovania nákladu prebieha v tejto hale. Vzhľadom na značné obmedzenia priestoru sa celý tento proces vykonáva ručne s použitím ručného náradia a vysokozdvižných vozíkov. Vo verejných priestoroch colného skladu sa nachádza prevádzková plošina na prijímanie a zhromažďovanie nákladu s jednou obojsmernou manipulačnou plochou.

(10)

Nákladný terminál na medzinárodnom letisku Záhreb odbavuje 8 000 až 8 500 ton nákladu a poštových zásielok ročne, pričom poštové zásielky predstavujú 1 000 až 1 500 ton ročne.

(11)

Medzinárodné letisko Záhreb má jednu odbavovaciu plochu pre obchodnú leteckú dopravu s celkovou plochou 140 000 m2 a 22 miestami a odbavovaciu plochu pre všeobecnú leteckú dopravu s celkovou plochou 28 000 m2 a s kapacitou 20 lietadiel.

3.   KONZULTÁCIE SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

(12)

Podľa článku 9 ods. 3 smernice Komisia uverejnila zhrnutie rozhodnutia o udelení výnimky, ktoré oznámili chorvátske orgány v Úradnom vestníku Európskej únie, a vyzvala zainteresované strany, aby predložili pripomienky.

(13)

Komisia dostala jednu pripomienku od poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy, v ktorej žiada o informáciu, či sa počas obdobia uplatňovania výnimky uskutoční výberové konanie, aby mohol vybraný poskytovateľ služieb pozemnej obsluhy začať prevádzku hneď po ukončení platnosti výnimky. Zainteresované strany nepredložili žiadne iné pripomienky.

4.   POSÚDENIE ROZHODNUTIA O UDELENÍ VÝNIMKY NA ZÁKLADE SMERNICE

(14)

Chorvátske orgány prijali svoje rozhodnutie o udelení výnimky na základe článku 9 ods. 1 písm. b) a d) smernice, podľa ktorých je možné v prípade špecifických obmedzení použiteľného priestoru alebo kapacity vyhradiť jednu alebo viac kategórií uvedených v článku 6 ods. 2 jednému poskytovateľovi a zakázať vlastnú obsluhu pre kategórie uvedené v článku 7 ods. 2 smernice.

(15)

V súlade s článkom 9 ods. 2 písm. a) smernice chorvátske orgány uviedli, že tieto dve výnimky sa vzťahujú na kategórie služieb pozemnej obsluhy uvedené v bodoch 3, 4 a 5 s výnimkou bodu 5.1 prílohy k smernici, konkrétne odbavovanie batožiny, odbavovanie nákladu a poštových zásielok, odbavovanie na manipulačnej ploche s výnimkou posunovania lietadla na zemi.

(16)

Pokiaľ ide o odbavovanie batožiny, Komisia sa domnieva, že podľa predložených informácií chorvátske orgány preukázali, že letisko nemá kapacitu pre druhého externého poskytovateľa služieb ani akéhokoľvek používateľa letiska vykonávajúceho vlastnú obsluhu paralelne s letiskovým oddelením služieb pozemnej obsluhy.

(17)

Prevádzkový priestor je obmedzený a úzky a manévrovanie s batožinovým vozíkom je zložité. Triedenie batožiny pri špičkovej záťaži, keď sú v prevádzke oba odbavovacie sektory, je obzvlášť problematické. Z toho vyplýva, že priestor je nedostatočný na to, aby tam efektívne fungoval viac ako jeden prevádzkovateľ.

(18)

Problém s nedostatkom miesta nemožno v súčasnom priestore vyriešiť, pretože zariadenie na triedenie batožiny sa nedá vzhľadom na jeho umiestnenie rozšíriť do ďalších častí. Používanie suterénu nie je uskutočniteľné vzhľadom na hladinu podzemnej vody a súvisiace riziko záplav. Rozšírenie v podobe prístavby zariadenia na triedenie by znamenalo rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá by výrazne ovplyvnila existujúce prepravné procesy a spôsobila by veľké náklady, pričom efektívnosť takejto stavby by bola otázna.

(19)

Pokiaľ ide o odbavovanie nákladu a poštových zásielok, Komisia sa domnieva, že podľa predložených informácií chorvátske orgány preukázali, že letisko nemá kapacitu pre druhého externého poskytovateľa služieb ani akéhokoľvek používateľa letiska vykonávajúceho vlastnú obsluhu paralelne s letiskovým oddelením služieb pozemnej obsluhy.

(20)

Nákladný terminál má obmedzenú veľkosť. Plošina na prijímanie a zhromažďovanie nákladu má iba jednu obojsmernú manipulačnú plochu, čo výrazne znižuje prevádzkové funkcie plošiny, keď je v uzavretom priestore zaparkovaných niekoľko ťažných vozidiel, ktoré čakajú alebo nakladajú či vykladajú. Z toho vyplýva, že pre ďalšieho prevádzkovateľa tu nie je priestor.

(21)

Komisia v tejto súvislosti tiež podotýka, že objem nákladu a poštových zásielok predstavuje ročne približne 8 000 až 8 500 ton, čo je výrazne pod prahom 50 000 ton nákladu uvedeným v smernici, pokiaľ ide o povinnosť otvoriť trh so službami pozemnej obsluhy tretím stranám a umožniť vykonávanie vlastnej obsluhy.

(22)

Pokiaľ ide o odbavovanie na manipulačnej ploche s výnimkou posunovania lietadla na zemi pri prílete a odlete, Komisia sa domnieva, že podľa predložených informácií chorvátske orgány preukázali, že letisko nemá kapacitu pre druhého externého poskytovateľa služieb ani akéhokoľvek používateľa letiska vykonávajúceho vlastnú obsluhu paralelne s dcérskou spoločnosťou letiska pre poskytovanie služieb pozemnej obsluhy.

(23)

Letový poriadok medzinárodného letiska Záhreb sa vyznačuje tromi krátkodobými špičkovými zaťaženiami, konkrétne rannou špičkou, popoludňajšou špičkou a večernou špičkou. Počas tohto špičkového zaťaženia sa musia uviesť do prevádzky mnohé rôzne jednotky vybavení v relatívne krátkom časovom období, aby sa splnili všetky požiadavky vzťahujúce sa na včasné odbavenie lietadiel.

(24)

Zabezpečiť parkovací priestor pre takéto veľké množstvo jednotiek vybavenia predstavuje problém. Vzhľadom na priestor, ktorý zaberajú budovy a ďalšie stavby, v blízkosti parkovacieho miesta lietadla nie je nikde voľný priestor na zriadenie parkovacích miest pre ďalšie nové jednotky vybavenia. Pre riadenie letiska predstavuje problém už parkovací priestor požadovaný pre existujúce zariadenia. Tento problém je ešte väčší počas zimného obdobia, keď na obmedzenom parkovacom priestore parkujú služobné vozidlá na odpratávanie snehu. Vzhľadom na tento nedostatok parkovacieho priestoru letisko nemá kapacitu pre druhého prevádzkovateľa.

(25)

Uvedené obmedzenia spôsobené nedostatkom parkovacieho priestoru sa však nevzťahujú na posunovanie lietadiel na zemi, pretože tieto služby si nevyžadujú objemné zariadenia. Na tieto služby sa nevzťahuje rozhodnutie o udelení výnimky, ktoré oznámili chorvátske orgány, a preto nebude počet poskytovateľov služby posunovania lietadiel na medzinárodnom letisku Záhreb obmedzený.

(26)

Okrem toho z informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, vyplýva, že výstavba nového terminálu na medzinárodnom letisku Záhreb sa začala v decembri 2013. Dokončenie prvej fázy výstavby nového terminálu sa očakáva v roku 2016 a terminál by mal byť prevádzkyschopný do konca roka 2016. Nový terminál bude mať kapacitu 5 miliónov cestujúcich ročne a bude mať nový plne integrovaný batožinový systém, novú odbavovaciu plochu, ako aj nové rolovacie dráhy a obslužné komunikácie. Chorvátske orgány uviedli, že výstavbou a prevádzkou nového terminálu sa vyriešia existujúce priestorové a kapacitné obmedzenia. Výstavba a prevádzka nového terminálu sa preto môže považovať za vhodné opatrenie na prekonanie uvedených obmedzení v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. b).

(27)

Výnimky stanovené v rozhodnutí o udelení výnimky, ktoré oznámili chorvátske orgány, sú časovo obmedzené na obdobie dvoch rokov. Sú preto v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 9 ods. 6 smernice.

(28)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, a najmä na súčasnú situáciu na medzinárodnom letisku Záhreb, na vecné a časové obmedzenia týchto výnimiek a na opatrenia prijaté na prekonanie existujúcich obmedzení Komisia zastáva názor, že výnimky neprimerane nepoškodzujú ciele tejto smernice, nevedú k narušeniu hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi služieb pozemnej obsluhy a/ani používateľmi letiska vykonávajúcimi vlastnú obsluhu, a nemali by trvať dlhšie, ako je nevyhnutné v súlade s druhým pododsekom článku 9 ods. 2 smernice.

(29)

V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že obmedzenia stanovené výnimkami sa vzťahujú nediskriminačným spôsobom na všetkých (potenciálnych) poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy okrem letiskového oddelenia služieb pozemnej obsluhy a na používateľov letiska vykonávajúcich vlastnú obsluhu, že žiadny poskytovateľ služieb pozemnej obsluhy ani používateľ letiska dosiaľ nepodal žiadosť o oprávnenie na vykonávanie činností pozemnej obsluhy na medzinárodnom letisku Záhreb, hoci v súčasnosti neexistujú obmedzenia prístupu pre externých poskytovateľov ani obmedzenia práva vykonávať vlastnú obsluhu, a že žiadna zo zainteresovaných strán nepredložila námietky proti rozhodnutiu o udelení výnimky. Pokiaľ ide o pripomienku prijatú v súvislosti s možným tendrom, Komisia pripomína, že chorvátske orgány sú povinné včas splniť všetky príslušné ustanovenia právnych predpisov Únie v tejto súvislosti vrátane článku 11 smernice.

(30)

Týmto rozhodnutím nie je dotknutý článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa zakazuje akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia na vnútornom trhu či jeho podstatnej časti jedným alebo viacerými podnikateľmi ako nezlučiteľné s vnútorným trhom, ak môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi.

5.   ZÁVER

(31)

Preto by sa na základe výsledkov preskúmania, ktoré Komisia vykonala, a po porade s Chorvátskou republikou malo rozhodnutie o udelení výnimky prijaté uvedeným členským štátom podľa článku 9 ods. 1 písm. b) a d) smernice týkajúce sa medzinárodného letiska Záhreb, ktoré bolo Komisii oznámené 1. septembra 2014 a 17. decembra 2014, schváliť.

(32)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru uvedeného v článku 10 smernice,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie o udelení výnimky, ktoré prijala Chorvátska republika podľa článku 9 ods. 1 písm. b) a d) smernice 96/67/ES, týkajúce sa medzinárodného letiska Záhreb, a ktoré bolo Komisii oznámené 1. septembra 2014 a 17. decembra 2014, sa týmto schvaľuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Chorvátskej republike.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

Violeta BULC

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36.


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/54


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/425

z 15. decembra 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2014/55)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 26.2,

keďže:

(1)

V rozhodnutí ECB/2010/21 (1) sa ustanovujú pravidlá zostavovania ročnej účtovnej závierky Európskej centrálnej banky (ECB).

(2)

Je potrebné ďalej objasniť spôsob oceňovania cenných papierov držaných na účely menovej politiky.

(3)

Do rozhodnutia ECB/2010/21 je potrebné zapracovať technické vysvetlenia v nadväznosti na rozhodnutie ECB/2014/40 (2) a rozhodnutie ECB/2014/45 (3).

(4)

V rozhodnutí ECB/2010/21 sú potrebné aj niektoré ďalšie technické zmeny.

(5)

Rozhodnutie ECB/2010/21 by sa preto malo zmeniť zodpovedajúcim spôsobom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena

Rozhodnutie ECB/2010/21 sa mení takto:

1.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Pravidlá oceňovania súvahových položiek

1.   Pokiaľ nie je v prílohe I uvedené inak, na účely oceňovania súvahových položiek sa používajú aktuálne trhové kurzy a ceny.

2.   Preceňovanie zlata, nástrojov v cudzej mene, cenných papierov (okrem cenných papierov klasifikovaných ako cenné papiere držané až do splatnosti, neobchodovateľných cenných papierov a cenných papierov držaných na účely menovej politiky, ktoré sa účtujú v zostatkovej hodnote), ako aj finančných nástrojov sa tak v súvahe, ako aj v podsúvahe, vykonáva strednými trhovými kurzami a cenami ku koncu roka.

3.   V prípade zlata sa nerozlišuje medzi cenovými a kurzovými preceňovacími rozdielmi, ale zaúčtuje sa celkový preceňovací rozdiel zlata založený na cene v eurách za stanovenú jednotku hmotnosti zlata, ktorá je odvodená od výmenného kurzu eura voči americkému doláru platného v deň štvrťročného preceňovania. Pre cudzie meny vrátane súvahových a podsúvahových transakcií sa preceňovanie vykonáva pre každú menu osobitne, t. j. mena po mene. Na účely tohto článku sa držba SDR vrátane určených jednotlivých držieb mien, ktoré tvoria kôš SDR, považuje za jednu držbu. Preceňovanie cenných papierov sa vykonáva pre jednotlivé druhy cenných papierov osobitne, t. j. kód po kóde pre cenné papiere s rovnakým ISIN, pričom sa vložené opcie na účely ocenenia neoddeľujú. Cenné papiere držané na účely menovej politiky alebo zaradené v položkách ‚Ostatné finančné‘ aktíva alebo ‚Ostatné‘ sa považujú za iné portfólio.

4.   Cenné papiere, ktoré sú klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti, sa považujú za iné portfólio, oceňujú sa pri amortizačných nákladoch a podliehajú testu na znehodnotenie. Rovnaký postup sa uplatňuje pri neobchodovateľných cenných papieroch a cenných papieroch držaných na účely menovej politiky, ktoré sa účtujú v zostatkovej hodnote. Cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti sa môžu predať pred ich splatnosťou, ak nastane niektorá z týchto okolností:

a)

ak sa predané množstvo nepovažuje za významné v porovnaní s celkovou hodnotou portfólia cenných papierov držaných do splatnosti;

b)

ak sa cenné papiere predajú počas jedného mesiaca pred dátumom splatnosti;

c)

za výnimočných okolností, akou je významné zníženie úverovej spôsobilosti emitenta.“

2.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. decembra 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie ECB/2010/21 z 11. novembra 2010 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 1).

(2)  Rozhodnutie ECB/2014/40 z 15. októbra 2014 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (Ú. v. EÚ L 335, 22.11.2014, s. 22).

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/5 z 19. novembra 2014 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2014/45) (Ú. v. EÚ L 1, 6.1.2015, s. 4).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA A ŠTRUKTÚRA SÚVAHY

AKTÍVA

Súvahová položka

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

1

Zlato a pohľadávky v zlate

Fyzické zlato, t. j. tehličky, mince, platničky, zrnká na sklade alebo 'na ceste'. Nefyzické zlato, ako zostatky na netermínovaných účtoch zlata (nepriradené účty), termínované vklady a pohľadávky na prijatie zlata vyplývajúce z týchto transakcií: a) navýšenie ('upgrading') alebo zníženie ('downgrading') transakcie a b) umiestnenie zlata alebo swapy rýdzosti zlata ('purity swaps'), ak je rozdiel medzi vydaním a prijatím viac ako jeden pracovný deň

Trhová hodnota

2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

Pohľadávky v cudzej mene voči zmluvným stranám, ktoré nie sú rezidentmi eurozóny vrátane medzinárodných a nadnárodných inštitúcií a centrálnych bánk mimo eurozóny

 

2.1

Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF)

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Národná kvóta znížená o zostatky v eurách k dispozícii pre MMF. Účet číslo 2 MMF (eurový účet pre administratívne výdavky) by sa mohol zahrnúť do tejto položky alebo do položky 'Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách').

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

b)

SDR

Držba SDR (v hrubom vyjadrení).

b)

SDR

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

c)

Ostatné pohľadávky

Všeobecné mechanizmy prijímania výpožičiek, úvery podľa osobitných mechanizmov prijímania výpožičiek, vklady u správcov riadené MMF.

c)

Ostatné pohľadávky

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

2.2

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi mimo eurozóny

b)

i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

c)

Zahraničné úvery (vklady) v prospech nerezidentov eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

c)

Zahraničné úvery

Vklady v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu.

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Bankovky a mince mimo eurozóny

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

a)

Investície do cenných papierov v rámci eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi eurozóny

a)

i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

b)

Ostatné pohľadávky rezidentov eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Úvery, vklady, reverzné repoobchody, ostatné úvery

b)

Ostatné pohľadávky

Vklady a ostatné úvery v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

4   Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

4.1

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody v súvislosti so správou cenných papierov v eurách

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota.

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Kapitálové nástroje, zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, všetky vydané nerezidentmi eurozóny

b)

i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

c)

Úvery v prospech nerezidentov eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

c)

Úvery mimo eurozóny

Vklady v nominálnej hodnote

d)

Cenné papiere vydané subjektmi mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Cenné papiere vydané nadnárodnými alebo medzinárodnými organizáciami, napr. Európskou investičnou bankou, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie.

d)

i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

4.2

Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II

Poskytovanie úverov podľa podmienok ERM I.

Nominálna hodnota

5

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 5.1 až 5.5: transakcie podľa príslušných nástrojov menovej politiky, ktoré sú uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14 (1)

 

5.1

Hlavné refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s týždennou frekvenciou a s bežnou splatnosťou jeden týždeň

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

5.2

Dlhodobejšie refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s mesačnou frekvenciou a s bežnou splatnosťou tri mesiace

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

5.3

Reverzné dolaďovacie operácie

Reverzné transakcie vykonávané ako ad hoc transakcie na dolaďovacie účely

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

5.4

Štrukturálne reverzné operácie

Reverzné transakcie upravujúce štrukturálnu pozíciu Eurosystému voči finančnému sektoru

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

5.5

Jednodňové refinančné obchody

Jednodňové poskytovanie likvidity za vopred určenú úrokovú mieru oproti akceptovateľným aktívam (automatické operácie)

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

5.6

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Dodatočný úver pre úverové inštitúcie, ktorý vyplýva z nárastov hodnôt podkladových aktív týkajúcich sa iných úverov poskytnutých týmto úverovým inštitúciám

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repo obchody v súvislosti so správou portfólií cenných papierov, ktoré sú klasifikované v položke aktív 7 'Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách' vrátane transakcií, ktoré vyplývajú z transformácie pôvodných devízových rezerv eurozóny, a ostatné pohľadávky. Korešpondenčné účty v zahraničných úverových inštitúciách eurozóny. Ostatné pohľadávky a operácie, ktoré nesúvisia s operáciami menovej politiky Eurosystému

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

7   Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

7.1

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

Cenné papiere vydané v eurozóne držané na účely menovej politiky. Dlhové certifikáty ECB kupované na účely dolaďovania

a)

Obchodovateľné cenné papiere

Účtované v závislosti od zámerov menovej politiky:

i.

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

ii.

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie (cena, pri ktorej je znehodnotenie kryté rezervami, ktoré sú klasifikované v položke pasív 13 písm. b) 'Rezervy')

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

b)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

7.2

Ostatné cenné papiere

Cenné papiere iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 7.1 'Cenné papiere držané na účely menovej politiky' a v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva': zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu držané priamo vrátane štátnych cenných papierov, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ, v eurách. Kapitálové nástroje

a)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

b)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

c)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

d)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

8

Dlh verejnej správy v eurách

Pohľadávky voči verejnej správe, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ (neobchodovateľné cenné papiere, úvery).

Vklady/úvery v nominálnej hodnote, neobchodovateľné cenné papiere podľa obstarávacej ceny

9   Pohľadávky v rámci Eurosystému

9.1

Pohľadávky súvisiace s emisiou dlhových certifikátov ECB

Pohľadávky v rámci Eurosystému voči národným centrálnym bankám, ktoré vznikajú na základe emisie dlhových certifikátov ECB

Obstarávacia cena

9.2

Pohľadávky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému

Pohľadávky súvisiace s emisiou bankoviek ECB podľa rozhodnutia ECB/2010/29 (2)

Nominálna hodnota

9.3

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

a)

čisté pohľadávky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov. Pozri tiež položku pasív 10.2 'Ostatné pasíva v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)'

a)

Nominálna hodnota

b)

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému v eurách, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB z emisie peňazí v prospech národných centrálnych bánk

b)

Nominálna hodnota

10

Položky v procese vyrovnania

Zostatky na účtoch vyrovnania (pohľadávky) vrátane šekov v procese inkas

Nominálna hodnota

11   Ostatné aktíva

11.1

Mince eurozóny

Euromince

Nominálna hodnota

11.2

Hmotné a nehmotné fixné aktíva

Pozemky a budovy, nábytok a vybavenie vrátane počítačového vybavenia, programové vybavenie.

Obstarávacia cena znížená o odpisy

Odpisovanie je systematické znižovanie odpisovanej čiastky aktíva počas jeho životnosti. Životnosť je obdobie, počas ktorého sa predpokladá, že fixné aktívum je daným subjektom použiteľné. Životnosť individuálneho významného fixného aktíva sa môže systematicky prehodnocovať, ak sa očakávania líšia od predchádzajúcich odhadov. Významné aktíva môžu obsahovať zložky s rôznou životnosťou. Životnosť takýchto zložiek by sa mala hodnotiť individuálne

Obstarávacia cena nehmotných aktív zahŕňa cenu nadobudnutia nehmotných aktív. Iné priame alebo nepriame náklady sa zaúčtujú

Kapitalizácia výdavkov: založená na limite (pod 10 000  EUR bez DPH: žiadna kapitalizácia)

11.3

Ostatné finančné aktíva

Podielové účasti a investície do dcérskych spoločností, kapitálové nástroje držané zo strategických/politických dôvodov

Cenné papiere vrátane kapitálových nástrojov a iné finančné nástroje a zostatky vrátane termínovaných vkladov a bežných účtov držaných ako označené portfólio

Reverzné repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so správou portfólií cenných papierov, ktoré sú klasifikované v tejto položke

a)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová hodnota

b)

Podielové účasti a nelikvidné akcie a všetky ostatné kapitálové nástroje držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

c)

Investície do dcérskych spoločností alebo významné majetkové účasti

Čistá hodnota aktíva

d)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Prémie/diskonty sa amortizujú

e)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti alebo cenné papiere držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

f)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

g)

Zostatky v bankách a úvery

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu, ak sú zostatky/vklady denominované v cudzej mene

11.4

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania menových forwardov, menových swapov, úrokových swapov (ibaže sa uplatňuje denná variačná marža), dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, menových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania.

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu

11.5

Časové rozlíšenie a náklady budúcich období

Príjem, ktorý nie je splatný vo vykazovanom období, avšak ho možno k nemu pripísať. Náklady budúcich období a platený časovo rozlíšený úrok, t. j. časovo rozlíšený úrok kúpený s cenným papierom.

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

11.6

Ostatné

a)

Preddavky, úvery a ostatné menšie položky. Úvery poskytnuté na základe správcovstva

a)

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

b)

Investície týkajúce sa vkladov klientov v zlate

b)

Trhová hodnota

c)

Čisté aktíva z dôchodkov

c)

Podľa článku 24 ods. 2

d)

Neuhradené pohľadávky vyplývajúce zo zlyhania zmluvných strán Eurosystému v súvislosti s úverovými operáciami Eurosystému

d)

Nominálna/návratná hodnota (pred/po vyrovnaní strát)

e)

Aktíva alebo pohľadávky (voči tretím osobám) privlastnené a/alebo nadobudnuté v súvislosti s uplatnením zábezpeky poskytnutého zmluvnými stranami Eurosystému, ktoré zlyhali

e)

Obstarávacia cena (ak sú finančné aktíva denominované v cudzej mene, prepočíta sa podľa devízového trhového kurzu v čase nadobudnutia)

12

Strata za rok

 

Nominálna hodnota

PASÍVA

Súvahová položka

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

1

Bankovky v obehu

Eurobankovky emitované ECB v súlade s rozhodnutím ECB/2010/29

Nominálna hodnota

2

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách súvisiace s operáciami menovej politiky

Položky 2.1, 2.2, 2.3 a 2.5: vklady v eurách, ktoré sú uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14

 

2.1

Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv)

Eurové účty úverových inštitúcií, ktoré sú zahrnuté v zozname finančných inštitúcií a podľa štatútu ESCB podliehajú povinným minimálnym rezervám. Táto položka obsahuje najmä účty používané na vedenie povinných minimálnych rezerv

Nominálna hodnota

2.2

Jednodňové sterilizačné obchody

Jednodňové vklady s vopred určenou úrokovou mierou (automatické operácie)

Nominálna hodnota

2.3

Termínované vklady

Príjem na účely absorbovania likvidity na základe dolaďovacích obchodov

Nominálna hodnota

2.4

Reverzné dolaďovacie obchody

Transakcie týkajúce sa menovej politiky s cieľom absorpcie likvidity

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

2.5

Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Vklady úverových inštitúcií, ktoré vyplývajú z poklesu hodnôt podkladových aktív spojených s úvermi pre tieto úverové inštitúcie

Nominálna hodnota

3

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Repoobchody v spojení so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v rámci položky aktív 7 'Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách'. Ostatné operácie, ktoré sa netýkajú operácií menovej politiky Eurosystému. Žiadne bežné účty úverových inštitúcií

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

4

Vydané dlhové certifikáty ECB

Dlhové certifikáty uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14. Diskontované cenné papiere emitované s cieľom absorbovania likvidity

Obstarávacia cena

Všetky diskonty sa amortizujú

5   Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

5.1

Verejná správa

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadani.

Nominálna hodnota

5.2

Ostatné záväzky

Bežné účty zamestnancov, spoločností a klientov vrátane finančných inštitúcií uvedených v zozname inštitúcií oslobodených od povinnosti viesť povinné minimálne rezervy (pozri položku pasív 2.1); termínované vklady, vklady splatné na požiadanie

Nominálna hodnota

6

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadanie vrátane účtov vedených na účely platobného styku a správy rezerv: ostatných bánk, centrálnych bánk, medzinárodných/nadnárodných inštitúcií vrátane Európskej komisie; bežné účty ostatných vkladateľov. Repoobchody v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu cenných papierov v eurách Zostatky na účtoch TARGET2 centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou nie je euro

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

Bežné účty. Záväzky z repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom.

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka

8   Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

8.1

Vklady, zostatky a ostatné záväzky

Bežné účty. Záväzky z repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka

8.2

Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II

Úvery prijaté podľa podmienok ERM II

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka

9

Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF

Položka denominovaná v SDR, ktorá prezentuje výšku SDR, ktoré boli pôvodne pridelené príslušnej krajine/NCB

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa trhového výmenného kurzu ku koncu roka

10   Záväzky v rámci Eurosystému

10.1

Záväzky z prevodu devízových rezerv

Súvahová položka ECB v eurách

Nominálna hodnota

10.2

Ostatné záväzky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

a)

čisté záväzky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov. Pozri tiež položku aktív 9.3 'Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)'

a)

Nominálna hodnota

b)

ostatné záväzky v eurách v rámci Eurosystému, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB v prospech národných centrálnych bánk

b)

Nominálna hodnota

11

Položky v procese vyrovnania

Zostatky na účtoch vyrovnania (pasíva) vrátane prebiehajúcich žíro prevodov

Nominálna hodnota

12   Ostatné pasíva

12.1

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania menových forwardov, menových swapov, úrokových swapov (ibaže sa uplatňuje denná variačná marža), dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, menových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa trhového výmenného kurzu

12.2

Časové rozlíšenie a príjmy budúcich období

Výdavok, ktorý bude splatný v budúcom období, ale ktorý súvisí s vykazovaným obdobím. Príjem prijatý vo vykazovanom období, ale ktorý súvisí s budúcim obdobím

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

12.3

Ostatné

a)

Prechodné účty na daňové účely. Devízové účty na krytie úveru alebo záruky. Repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'. Povinné vklady okrem vkladov rezerv. Ostatné menšie položky. Záväzky na základe správcovstva

a)

Nominálna hodnota alebo (repo) obstarávacia cena

b)

Vklady klientov v zlate

b)

Trhová hodnota

c)

Čisté záväzky z dôchodkov

c)

Podľa článku 24 ods. 2

13

Rezervy

a)

Na krytie rizík súvisiacich so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenou ceny zlata a na ostatné účely, napr. očakávané budúce výdavky a príspevky podľa článku 48.2 štatútu ESCB vo vzťahu k centrálnym bankám členských štátov, ktorých výnimky boli zrušené

a)

Obstarávacia cena/nominálna hodnota

b)

Na riziká zmluvných strán alebo úverové riziká vyplývajúce z operácií menovej politiky

b)

Nominálna hodnota (na základe ocenenia ku koncu roka uskutočneného Radou guvernérov ECB)

14

Účty precenenia

a)

Účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny ceny zlata, každého druhu cenného papiera v eurách, každého druhu cenného papiera v cudzej mene, opcií; rozdiely v trhovom oceňovaní týkajúce sa rizika úrokovej miery derivátov; účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny výmenného kurzu pre každú držanú čistú pozíciu meny vrátane devízových swapov/forwardov a SDR

Osobitné účty precenenia tvorené z príspevkov podľa článku 48.2 štatútu ESCB v prípade centrálnych bánk členských štátov, ktorých výnimky boli zrušené. Pozri článok 13 ods. 2

a)

Preceňovací rozdiel medzi priemernou obstarávacou cenou a trhovou hodnotou, devízy prepočítavané podľa trhového kurzu

b)

Výsledky precenenia čistého záväzku (aktíva) zo zamestnaneckých požitkov, t. j. čistú pozíciu týchto položiek:

i)

Poistno-matematické zisky a straty v súčasnej hodnote záväzku zo stanovených požitkov

ii)

Výnosy z aktív programu presahujúce sumy zahrnuté v čistých úrokoch z čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov

iii)

Každá zmena v účinku stropu aktív, okrem súm zahrnutých v čistých úrokoch z čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov

b)

Podľa článku 24 ods. 2

15   Základné imanie a rezervné fondy

15.1

Základné imanie

Splatené základné imanie

Nominálna hodnota

15.2

Rezervné fondy

Zákonné rezervné fondy podľa článku 33 štatútu ESCB a príspevky podľa článku 48.2 štatútu ESCB vo vzťahu k centrálnym bankám členských štátov, ktorých výnimky boli zrušené

Nominálna hodnota

16

Zisk za rok

 

Nominálna hodnota“


(1)  Usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1).

(2)  Rozhodnutie ECB/2010/29 z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 26).


USMERNENIA

13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/69


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/426

z 15. decembra 2014,

ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2014/54)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 12.1, 14.3 a 26.4,

so zreteľom na príspevok Generálnej rady Európskej centrálnej banky podľa článku 46.2 druhej a tretej zarážky Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

V usmernení ECB/2010/20 (1) sa ustanovujú pravidlá pre štandardizovanie účtovníctva a finančného výkazníctva operácií národných centrálnych bánk.

(2)

Je potrebné ďalej objasniť spôsob oceňovania cenných papierov držaných na účely menovej politiky.

(3)

Do usmernenia ECB/2010/20 je potrebné zapracovať technické vysvetlenia v nadväznosti na rozhodnutie ECB/2014/40 (2) a rozhodnutie ECB/2014/45 (3).

(4)

V usmernení ECB/2010/20 sú potrebné aj niektoré ďalšie technické zmeny.

(5)

Usmernenie ECB/2010/20 by sa preto malo zmeniť zodpovedajúcim spôsobom,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny

Usmernenie ECB/2010/20 sa mení takto:

1.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Pravidlá oceňovania súvahových položiek

1.   Pokiaľ nie je v prílohe IV uvedené inak, na účely oceňovania súvahových položiek sa používajú aktuálne trhové kurzy a ceny.

2.   Preceňovanie zlata, nástrojov v cudzej mene, cenných papierov (okrem cenných papierov klasifikovaných ako cenné papiere držané do splatnosti, neobchodovateľných cenných papierov a cenných papierov držaných na účely menovej politiky, ktoré sa účtujú v zostatkovej hodnote), ako aj finančných nástrojov sa v súvahe, aj v podsúvahe, vykonáva štvrťročne strednými trhovými kurzami a cenami. To nebráni tomu, aby na interné účely vykazujúce subjekty preceňovali svoje portfóliá častejšie pod podmienkou, že počas štvrťroka vykazujú položky vo svojich súvahách iba v transakčnej hodnote.

3.   V prípade zlata sa nerozlišuje medzi cenovými a kurzovými preceňovacími rozdielmi, ale zaúčtuje sa celkový preceňovací rozdiel zlata založený na cene v eurách za stanovenú jednotku hmotnosti zlata, ktorá je odvodená od výmenného kurzu eura voči americkému doláru platného v deň štvrťročného precenenia. Pre cudzie meny vrátane súvahových a podsúvahových transakcií sa preceňovanie vykonáva pre každú menu osobitne, t. j. mena po mene. Na účely tohto článku sa držba SDR vrátane určených jednotlivých držieb mien, ktoré tvoria kôš SDR, považuje za jednu držbu. Preceňovanie cenných papierov sa vykonáva pre jednotlivé druhy cenných papierov osobitne, t. j. kód po kóde pre cenné papiere s rovnakým ISIN, pričom sa vložené opcie na účely ocenenia neoddeľujú. Cenné papiere držané na účely menovej politiky alebo zaradené v položkách ‚Ostatné finančné aktíva‘ alebo ‚Ostatné‘ sa považujú za osobitné portfólio.

4.   Účtovné záznamy precenenia sa stornujú ku koncu ďalšieho štvrťroka s výnimkou nerealizovaných strát, ktoré sa účtujú do výkazu ziskov a strát ku koncu roka; počas štvrťroka sa všetky transakcie vykazujú v transakčných cenách a kurzoch.

5.   Cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané do splatnosti sa považujú za osobitné portfólio, oceňujú sa v amortizačných cenách a podliehajú testu na znehodnotenie. Rovnaký postup sa uplatňuje pri neobchodovateľných cenných papieroch a cenných papieroch držaných na účely menovej politiky, ktoré sa účtujú v zostatkovej hodnote. Cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané do splatnosti sa môžu predať pred ich splatnosťou, ak nastane niektorá z týchto okolností:

a)

ak sa predané množstvo nepovažuje za významné v porovnaní s celkovou hodnotou portfólia cenných papierov držaných do splatnosti;

b)

ak sa cenné papiere predajú počas jedného mesiaca pred dátumom splatnosti;

c)

za výnimočných okolností, akou je významné zníženie úverovej spôsobilosti emitenta.“

2.

V článku 13 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Prémie alebo diskonty vydaných a nakúpených cenných papierov sa počítajú a vykazujú ako súčasť úrokových výnosov a amortizujú sa počas zostávajúcej zmluvnej doby splatnosti cenných papierov buď podľa lineárnej metódy, alebo metódy vnútornej výnosovej miery (internal rate of return – IRR). Metóda IRR je však povinná pre diskontné cenné papiere, do splatnosti ktorých zostáva v čase nadobudnutia viac ako jeden rok.“

3.

V článku 15 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Úrokové swapy, futures, dohody o forwardových úrokových sadzbách, ostatné úrokové nástroje a opcie s výnimkou opcií vložených do cenných papierov sa účtujú a preceňujú po jednotlivých položkách. Tieto nástroje sa vykazujú oddelene od súvahových položiek.“

4.

Článok 19 sa mení takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Poplatky sa účtujú do výkazu ziskov a strát.“

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Úrokové swapy, ktoré nie sú zúčtované prostredníctvom centrálnej zúčtovacej protistrany, sa individuálne preceňujú, a ak je to potrebné, prepočítavajú sa na eurá podľa menového spotového kurzu. Odporúča sa, aby sa nerealizované straty, ktoré sa ku koncu roka účtujú do výkazu ziskov a strát, amortizovali v nasledujúcich rokoch, aby sa v prípade forwardových úrokových swapov začala amortizácia počítať odo dňa valuty transakcie a aby bola lineárna. Nerealizované zisky z preceňovania sa pripisujú v prospech účtu precenenia.“

c)

Dopĺňa sa tento odsek 5:

„5.   V prípade úrokových swapov, ktoré sú zúčtované prostredníctvom centrálnej zúčtovacej protistrany:

a)

ak je počiatočná marža vložená v hotovosti, účtuje sa ako samostatné aktívum. Ak je vložená vo forme cenných papierov, súvaha zostáva nezmenená;

b)

denné zmeny variačnej marže sa účtujú do výkazu ziskov a strát a ovplyvňujú devízovú pozíciu;

c)

zložka časové rozlíšenie úroku sa oddeľuje od realizovaného výsledku a do výkazu ziskov a strát sa účtuje v hrubom vyjadrení.“

5.

V článku 22 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Každá opčná zmluva s výnimkou opcií vložených do cenných papierov sa preceňuje individuálne. Nerealizované straty účtované do výkazu ziskov a strát sa v nasledujúcich rokoch nestornujú voči nerealizovaným ziskom. Nerealizované zisky z preceňovania sa pripisujú v prospech účtu precenenia. Nerealizované straty z jednej opcie sa nezapočítavajú voči nerealizovaným ziskom z inej opcie.“

6.

V prílohe II sa dopĺňa toto vymedzenie pojmu:

„—    Centrálna zúčtovacia protistrana (central clearing counterparty – CCP) : právnická osoba, ktorá vstupuje medzi protistrany zmlúv obchodovaných na jednom alebo viacerých finančných trhoch, a tak sa stáva kupujúcim vo vzťahu ku každému predávajúcemu a predávajúcim vo vzťahu ku každému kupujúcemu.“

7.

V prílohe III sa bod 2.2 nahrádza takto:

„2.2.

Časové rozlíšenie kupónu a amortizácia prémie či diskontu sa vypočítavajú a účtujú odo dňa vyrovnania nákupu cenného papiera do dňa vyrovnania predaja alebo do zmluvne dohodnutého dňa splatnosti.“

8.

Príloha IV sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

2.   Centrálne banky Eurosystému zabezpečia súlad s týmto usmernením od 31. decembra 2014.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je adresované všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. decembra 2014

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Usmernenie ECB/2010/20 z 11. novembra 2010 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 31).

(2)  Rozhodnutie ECB/2014/40 z 15. októbra 2014 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (Ú. v. EÚ L 335, 22.11.2014, s. 22).

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/5 z 19. novembra 2014 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2014/45) (Ú. v. EÚ L 1, 6.1.2015, s. 4).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IV

PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA A ŠTRUKTÚRA SÚVAHY  (1)

AKTÍVA

Súvahová položka (2)

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

Rozsah pôsobnosti (3)

1

1

Zlato a pohľadávky v zlate

Fyzické zlato t. j. tehličky, mince, platne, zrnká na sklade alebo 'na ceste'. Nefyzické zlato, ako zostatky na netermínovaných účtoch zlata (nepriradené účty), termínované vklady a pohľadávky na prijatie zlata vyplývajúce z týchto transakcií: a) navýšenie ('upgrading') alebo zníženie ('downgrading') transakcie a b) umiestnenie zlata alebo swapy rýdzosti zlata ('purity swaps'), ak je rozdiel medzi vydaním a prijatím viac ako jeden pracovný deň

Trhová hodnota

Povinné

2

2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

Pohľadávky v cudzej mene voči zmluvným stranám, ktoré nie sú rezidentmi eurozóny vrátane medzinárodných a nadnárodných inštitúcií a centrálnych bánk mimo eurozóny

 

 

2.1

2.1

Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF)

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Národná kvóta znížená o zostatky v eurách k dispozícii pre MMF. Účet číslo 2 MMF (eurový účet pre administratívne výdavky) by sa mohol zahrnúť do tejto položky alebo do položky 'Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách'

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

b)

SDR

Držba SDR (v hrubom vyjadrení)

b)

SDR

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

c)

Ostatné pohľadávky

Všeobecné mechanizmy prijímania výpožičiek, úvery podľa osobitných mechanizmov prijímania výpožičiek, vklady u správcov riadené MMF

c)

Ostatné pohľadávky

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

2.2

2.2

Zostatky v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi mimo eurozóny.

b)

i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

Povinné

c)

Zahraničné úvery (vklady) mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

c)

Zahraničné úvery

Vklady v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

Povinné

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Bankovky a mince mimo eurozóny

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

3

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

a)

Investície do cenných papierov v rámci eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi eurozóny

a)

i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

Povinné

b)

Ostatné pohľadávky rezidentov eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Úvery, vklady, reverzné repoobchody, ostatné úvery

b)

Ostatné pohľadávky

Vklady a ostatné úvery v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

Povinné

4

4

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

 

 

 

4.1

4.1

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze. Reverzné repoobchody v súvislosti so správou cenných papierov v eurách

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota

Povinné

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Kapitálové nástroje, zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, všetky vydané nerezidentmi eurozóny

b)

i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

Povinné

c)

Úvery mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

c)

Úvery mimo eurozóny

Vklady v nominálnej hodnote

Povinné

d)

Cenné papiere vydané subjektmi mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'

Cenné papiere vydané nadnárodnými alebo medzinárodnými organizáciami, napr. Európskou investičnou bankou, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie

d)

i)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

ii)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iii)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

4.2

4.2

Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II

Poskytovanie úverov podľa podmienok ERM II

Nominálna hodnota

Povinné

5

5

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 5.1 až 5.5: transakcie podľa príslušných nástrojov menovej politiky, ktoré sú uvedené v prílohe I k usmerneniu Európskej centrálnej banky ECB/2011/14 (4)

 

 

5.1

5.1

Hlavné refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s týždennou frekvenciou a s bežnou splatnosťou jeden týždeň

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.2

5.2

Dlhodobejšie refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s mesačnou frekvenciou a s bežnou splatnosťou tri mesiace

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.3

5.3

Reverzné dolaďovacie operácie

Reverzné transakcie vykonávané ako ad hoc transakcie na dolaďovacie účely

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.4

5.4

Štrukturálne reverzné operácie

Reverzné transakcie upravujúce štrukturálnu pozíciu Eurosystému voči finančnému sektoru

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.5

5.5

Jednodňové refinančné obchody

Jednodňové poskytovanie likvidity za vopred určenú úrokovú mieru oproti akceptovateľným aktívam (automatické operácie)

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.6

5.6

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Dodatočný úver pre úverové inštitúcie, ktorý vyplýva z nárastov hodnôt podkladových aktív týkajúcich sa iných úverov poskytnutých týmto úverovým inštitúciám

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Povinné

6

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody v súvislosti so správou portfólií cenných papierov v položke aktív 7 'Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách' vrátane transakcií, ktoré vyplývajú z transformácie pôvodných devízových rezerv eurozóny a ostatné pohľadávky. Korešpondenčné účty v zahraničných úverových inštitúciách eurozóny. Ostatné pohľadávky a operácie, ktoré nesúvisia s operáciami menovej politiky Eurosystému. Akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z operácií menovej politiky, ktoré NCB podnikla skôr, ako vstúpila do Eurosystému

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Povinné

7

7

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

 

 

 

7.1

7.1

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

Cenné papiere vydané v eurozóne držané na účely menovej politiky. Dlhové certifikáty ECB kupované na účely dolaďovania.

a)

Obchodovateľné cenné papiere

Účtované v závislosti od zámerov menovej politiky:

i)

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

ii)

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie [cena, pri ktorej je znehodnotenie kryté rezervami, ktoré sú klasifikované v položke pasív 13 písm. b) 'Rezervy'].

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

b)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

7.2

7.2

Ostatné cenné papiere

Cenné papiere iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 7.1 'Cenné papiere držané na účely menovej politiky' a v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'; zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu držané priamo vrátane štátnych cenných papierov, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ, v eurách. Kapitálové nástroje

a)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

b)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

c)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

d)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

Povinné

8

8

Dlh verejnej správy v eurách

Pohľadávky voči verejnej správe, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ, (neobchodovateľné cenné papiere, úvery)

Vklady/úvery v nominálnej hodnote, neobchodovateľné cenné papiere podľa obstarávacej ceny

Povinné

9

Pohľadávky v rámci Eurosystému+)

 

 

 

9.1

Podiel na základnom imaní ECB+)

Iba súvahová položka NCB

Podiel každej NCB na základnom imaní ECB v súlade so zmluvou a príslušným kľúčom na upisovanie základného imania a príspevky v súlade s článkom 48.2 štatútu ESCB.

Obstarávacia cena

Povinné

9.2

Pohľadávky z prevodu devízových rezerv+)

Iba súvahová položka NCB

Pohľadávky v eurách voči ECB vzhľadom na počiatočné a dodatočné prevody devízových rezerv na základe článku 30 štatútu ESCB

Nominálna hodnota

Povinné

9.3

Pohľadávky súvisiace s emisiou dlhových certifikátov ECB+)

Iba súvahová položka ECB

Pohľadávky v rámci Eurosystému voči národným centrálnym bankám, ktoré vznikajú na základe emisie dlhových certifikátov ECB.

Obstarávacia cena

Povinné

9.4

Čisté pohľadávky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému+),  (*)

Pre národné centrálne banky: čisté pohľadávky týkajúce sa použitia kľúča na prideľovanie bankoviek, t. j. vrátane emisie bankoviek zo strany ECB vo vzťahu k zostatkom v rámci Eurosystému, kompenzačná suma a jej bilančný účtovný záznam vymedzený v rozhodnutí ECB/2010/23 (5).

Pre ECB: pohľadávky súvisiace s emisiou bankoviek zo strany ECB v súlade s rozhodnutím ECB/2010/29

Nominálna hodnota

Povinné

9.5

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení) +)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

 

a)

čisté pohľadávky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov – pozri tiež položku pasív 10.4 'Ostatné pasíva v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)'

a)

Nominálna hodnota

Povinné

b)

Pohľadávka z dôvodu rozdielu medzi menovým príjmom, ktorý sa má združiť a prerozdeliť. Vzťahuje sa iba na obdobie medzi zaúčtovávaním menového príjmu v rámci postupov na konci roka a jeho vyrovnaním v posledný pracovný januárový deň každý rok

b)

Nominálna hodnota

Povinné

c)

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému v eurách, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB (*).

c)

Nominálna hodnota

Povinné

9

10

Položky v procese vyrovnania

Zostatky na účtoch vyrovnania (pohľadávky) vrátane šekov v procese inkasa

Nominálna hodnota

Povinné

9

11

Ostatné aktíva

 

 

 

9

11.1

Mince eurozóny

Euromince, ak NCB nie je zákonným emitentom

Nominálna hodnota

Povinné

9

11.2

Hmotné a nehmotné fixné aktíva

Pozemky a budovy, nábytok a vybavenie, vrátane počítačového vybavenia, programové vybavenie

Obstarávacia cena znížená o odpisy

Odporúčané

 

Sadzby pre odpisy:

počítače a súvisiace technické/programové vybavenie a motorové vozidlá: 4 roky

zariadenie, vybavenie budovy a stroje: 10 rokov

budovy a kapitalizované hlavné výdavky na renováciu: 25 rokov

Kapitalizácia výdavkov: založená na limite (pod 10 000  EUR bez DPH: žiadna kapitalizácia)

 

9

11.3

Ostatné finančné aktíva

Podielové účasti a investície do dcérskych spoločností, kapitálové nástroje držané zo strategických/politických dôvodov

Cenné papiere vrátane kapitálových nástrojov a iné finančné nástroje a zostatky (napr. termínované vklady a bežné účty) držané ako označené portfólio

Reverzné repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so správou portfólií cenných papierov, ktoré sú klasifikované v tejto položke

a)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

Odporúčané

b)

Podielové účasti a nelikvidné akcie a všetky ostatné kapitálové nástroje držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Odporúčané

c)

Investície do dcérskych spoločností alebo významné majetkové účasti

Čistá hodnota aktíva

Odporúčané

d)

Obchodovateľné cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Odporúčané

e)

Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti alebo cenné papiere držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Odporúčané

f)

Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Odporúčané

g)

Zostatky v bankách a úvery

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu, ak sú zostatky alebo vklady denominované v cudzej mene

Odporúčané

9

11.4

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania menových forwardov, menových swapov, úrokových swapov (ibaže sa uplatňuje denná variačná marža), dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, menových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu

Povinné

9

11.5

Časové rozlíšenie a náklady budúcich období

Príjem, ktorý nie je splatný vo vykazovanom období, avšak je možné ho k nemu pripísať. Náklady budúcich období a platený časovo rozlíšený úrok (t. j. časovo rozlíšený úrok kúpený s cenným papierom)

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

9

11.6

Ostatné

Preddavky, úvery a ostatné menšie položky.

Účty precenenia prechodných položiek (iba súvahová položka počas roka: nerealizované straty pri preceňovacích dňoch počas roka, ktoré nie sú zahrnuté v príslušných účtoch precenenia do položky pasív 'Účty precenenia'). Úvery poskytnuté na základe správcovstva. Investície, ktoré sa týkajú vkladov klientov v zlate. Mince denominované v národných menových jednotkách eurozóny. Bežné výdavky (čistá akumulovaná strata), strata z predchádzajúceho roka pred rozdelením. Čisté aktíva z dôchodkov

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Odporúčané

Predbežné účty precenenia

Preceňovací rozdiel medzi priemernou obstarávacou cenou a trhovou hodnotou, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

Investície týkajúce sa vkladov klientov v zlate

Trhová hodnota

Povinné

Neuhradené pohľadávky vyplývajúce zo zlyhania zmluvných strán Eurosystému v súvislosti s úverovými operáciami Eurosystému.

Neuhradené pohľadávky (zo zlyhaní)

Nominálna/návratná hodnota (pred/po vyrovnaní strát).

Povinné

Aktíva alebo pohľadávky (voči tretím osobám) privlastnené a/alebo nadobudnuté v súvislosti s uplatnením zábezpeky poskytnutej zmluvnými stranami Eurosystému, ktoré zlyhali.

Aktíva alebo pohľadávky (zo zlyhaní)

Obstarávacia cena (ak sú finančné aktíva denominované v cudzej mene, prepočíta sa podľa devízového trhového kurzu v čase nadobudnutia).

Povinné

-

12

Strata za rok

 

Nominálna hodnota

Povinné


PASÍVA

Súvahová položka (6)

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

Rozsah pôsobnosti (7)

1

1

Bankovky v obehu  (**)

a)

Eurobankovky, plus/mínus úpravy týkajúce sa uplatňovania kľúča na prideľovanie bankoviek v súlade s rozhodnutím ECB/2010/23 a rozhodnutím ECB/2010/29

a)

Nominálna hodnota

Povinné

b)

Bankovky v národných menových jednotkách eurozóny počas roka prechodu na hotovostné euro

b)

Nominálna hodnota

Povinné

2

2

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 2.1, 2.2, 2.3 a 2.5: vklady v eurách, ktoré sú uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14

 

 

2.1

2.1

Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv)

Eurové účty úverových inštitúcií, ktoré sú zahrnuté v zozname finančných inštitúcií a podľa štatútu ESCB podliehajú povinným minimálnym rezervám. Táto položka obsahuje najmä účty používané na vedenie povinných minimálnych rezerv

Nominálna hodnota

Povinné

2.2

2.2

Jednodňové sterilizačné obchody

Jednodňové vklady s vopred určenou úrokovou mierou (automatické operácie)

Nominálna hodnota

Povinné

2.3

2.3

Termínované vklady

Príjem na účely absorbovania likvidity na základe dolaďovacích obchodov

Nominálna hodnota

Povinné

2.4

2.4

Reverzné dolaďovacie obchody

Transakcie týkajúce sa menovej politiky s cieľom absorbovania likvidity

Nominálna hodnota alebo repo obstarávacia cena

Povinné

2.5

2.5

Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Vklady úverových inštitúcií, ktoré vyplývajú z poklesu hodnôt podkladových aktív spojených s úvermi pre tieto úverové inštitúcie

Nominálna hodnota

Povinné

3

3

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Repoobchody v spojení so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v rámci položky aktív 7 'Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách'. Ostatné operácie, ktoré sa netýkajú operácií menovej politiky Eurosystému. Žiadne bežné účty úverových inštitúcií. Akékoľvek pasíva/vklady vyplývajúce z operácií menovej politiky, ktoré centrálna banka podnikla skôr, ako vstúpila do Eurosystému

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

4

4

Vydané dlhové certifikáty

Iba súvahová položka ECB – pre NCB prechodná súvahová položka.

Dlhové certifikáty uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14. Diskontované cenné papiere emitované s cieľom absorbovania likvidity.

Obstarávacia cena

Všetky diskonty sa amortizujú.

Povinné

5

5

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

 

 

 

5.1

5.1

Verejná správa

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadanie

Nominálna hodnota

Povinné

5.2

5.2

Ostatné záväzky

Bežné účty zamestnancov, spoločností a klientov vrátane finančných inštitúcií uvedených v zozname inštitúcií oslobodených od povinnosti viesť povinné minimálne rezervy (pozri položku pasív 2.1 'Bežné účty'); termínované vklady, vklady splatné na požiadanie.

Nominálna hodnota

Povinné

6

6

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadanie vrátane účtov vedených na účely platobného styku a na účely správy rezerv: ostatných bánk, centrálnych bánk, medzinárodných/nadnárodných inštitúcií vrátane Európskej komisie; bežné účty ostatných vkladateľov. Repoobchody v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu cenných papierov v eurách.

Zostatky na účtoch TARGET2 centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou nie je euro

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

7

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

Bežné účty, záväzky z repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

8

8

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

 

 

 

8.1

8.1

Vklady, zostatky a ostatné záväzky

Bežné účty. Záväzky na základe repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

8.2

8.2

Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II

Úvery prijaté podľa podmienok ERM II.

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

9

9

Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF

Položka denominovaná v SDR, ktorá prezentuje výšku SDR, ktoré boli pôvodne pridelené príslušnej krajine/NCB

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa trhového kurzu

Povinné

10

Záväzky v rámci Eurosystému+)

 

 

 

10.1

Záväzky z prevodu devízových rezerv+)

Iba súvahová položka ECB v eurách

Nominálna hodnota

Povinné

10.2

Záväzky súvisiace s emisiou dlhových certifikátov ECB+)

Iba súvahová položka NCB

Záväzky v rámci Eurosystému voči ECB, ktoré vznikajú na základe emisie dlhových certifikátov ECB.

Obstarávacia cena

Povinné

10.3

Čisté záväzky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému+)  (**)

Iba súvahová položka NCB.

Pre NCB: čisté záväzky týkajúce sa uplatňovania kľúča na prideľovanie bankoviek, t. j. vrátane emisie bankoviek zo strany ECB vo vzťahu k zostatkom v rámci Eurosystému, kompenzačná suma a jej súvzťažná účtovná položka vymedzená rozhodnutím ECB/2010/23

Nominálna hodnota

Povinné

10.4

Ostatné záväzky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)+)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

 

a)

čisté záväzky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov – pozri tiež položku aktív 9.5 'Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)'

a)

Nominálna hodnota

Povinné

b)

záväzky vyplývajúce z rozdielu medzi menovým príjmom, ktorý sa má združiť a prerozdeliť. Vzťahuje sa iba na obdobie medzi zaúčtovávaním menového príjmu ako súčasť postupov na konci roka a jeho vyrovnaním v posledný pracovný januárový deň každý rok

b)

Nominálna hodnota

Povinné

c)

ostatné záväzky v eurách v rámci Eurosystému, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB (**)

c)

Nominálna hodnota

Povinné

10

11

Položky v procese vyrovnania

Zostatky na účtoch vyrovnania (záväzky) vrátane prebiehajúcich žíro prevodov

Nominálna hodnota

Povinné

10

12

Ostatné pasíva

 

 

 

10

12.1

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania menových forwardov, menových swapov, úrokových swapov (ibaže sa uplatňuje denná variačná marža), dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, menových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu

Povinné

10

12.2

Časové rozlíšenie a príjmy budúcich období

Výdavok, ktorý bude splatný v budúcom období, ale ktorý súvisí s vykazovaným obdobím. Príjem prijatý vo vykazovanom období, ale ktorý súvisí s budúcim obdobím

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

10

12.3

Ostatné

Prechodné účty na daňové účely. Devízové účty na krytie úveru alebo záruky. Repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v položke aktív 11.3 'Ostatné finančné aktíva'. Povinné vklady okrem vkladov rezerv. Ostatné menšie položky. Bežné príjmy (čistý nerozdelený zisk), zisk z predchádzajúceho roka pred rozdelením. Záväzky na základe správcovstva. Vklady klientov v zlate. Mince v obehu v prípade, že NCB je ich zákonným emitentom. Bankovky v obehu denominované v jednotkách národnej meny eurozóny, ktoré prestali byť zákonným platidlom, ale sú po roku prechodu na hotovostné euro stále v obehu, pokiaľ nie sú vykazované pod položkou pasív 'Rezervy'. Čisté záväzky z dôchodkov

Nominálna hodnota alebo (repo) obstarávacia cena

Odporúčané

Vklady klientov v zlate

Trhová hodnota

Vklady klientov v zlate: povinné

10

13

Rezervy

a)

Na dôchodky, na krytie rizík súvisiacich so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenou ceny zlata a na ostatné účely, napr. očakávané budúce výdavky, rezervy jednotiek národnej meny eurozóny, ktoré prestali byť zákonným platidlom, ale sú po roku prechodu na hotovostné euro stále v obehu, pokiaľ nie sú vykazované pod položkou pasív 12.3 'Ostatné pasíva/Ostatné'.

Príspevky zo strany NCB do ECB v súlade s článkom 48.2 štatútu ESCB sú konsolidované s príslušnými sumami uvedenými v položke aktív 9.1 'Podiel na základnom imaní ECB'+)

a)

Obstarávacia cena/nominálna hodnota

Odporúčané

b)

Na riziká zmluvných strán alebo úverové riziká vyplývajúce z operácií menovej politiky.

b)

Nominálna hodnota (v pomere ku kľúču na upisovanie základného imania ECB; na základe ocenenia ku koncu roka uskutočneného Radou guvernérov ECB)

Povinné

11

14

Účty precenenia

Účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny ceny zlata, každého druhu cenného papiera v eurách, každého druhu cenného papiera v cudzej mene, opcií; rozdiely v trhovom oceňovaní týkajúce sa rizika úrokovej miery derivátov; účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny výmenného kurzu pre každú držanú čistú pozíciu meny vrátane devízových swapov/forwardov a SDR.

Príspevky zo strany NCB do ECB podľa článku 48.2 štatútu ESCB sú konsolidované s príslušnými sumami uvedenými v položke aktív 9.1 'Podiel na základnom imaní ECB'+)

Preceňovací rozdiel medzi priemernou obstarávacou cenou a trhovou hodnotou, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

12

15

Základné imanie a rezervné fondy

 

 

 

12

15.1

Základné imanie

Splatené základné imanie – základné imanie ECB sa konsoliduje s podielmi NCB na základnom imaní

Nominálna hodnota

Povinné

12

15.2

Rezervné fondy

Zákonné rezervné fondy a iné rezervné fondy. Nerozdelený zisk.

Príspevky zo strany NCB do ECB v súlade s článkom 48.2 štatútu ESCB sú konsolidované s príslušnými sumami uvedenými v položke aktív 9.1 'Podiel na základnom imaní ECB'+)

Nominálna hodnota

Povinné

10

16

Zisk za rok

 

Nominálna hodnota

Povinné


(*)  Položky, ktoré sa majú harmonizovať. Pozri bod odôvodnenia 5 tohto usmernenia.

(1)  Vo zverejňovaných ročných finančných výkazoch NCB by sa malo harmonizovať sprístupňovanie informácií, ktoré sa týkajú eurobankoviek v obehu, úročenia čistých pohľadávok/záväzkov v rámci Eurosystému vyplývajúcich z prideľovania eurobankoviek v rámci Eurosystému a menového príjmu. Položky, ktoré sa majú harmonizovať, sú v prílohách IV, VIII a IX označené hviezdičkou.

(2)  Číslovanie v prvom stĺpci sa vzťahuje na formáty súvahy uvedené v prílohách V, VI a VII (týždenné finančné výkazy a konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému). Číslovanie v druhom stĺpci sa vzťahuje na formát súvahy uvedený v prílohe VIII (ročná súvaha centrálnej banky). Položky označené '+)' sú konsolidované v týždenných finančných výkazoch Eurosystému.

(3)  Štruktúra a pravidlá oceňovania uvedené v tejto prílohe sa považujú za povinné pre účty ECB a pre všetky významné aktíva a pasíva na účtoch NCB na účely Eurosystému, t. j. významné z pohľadu fungovania Eurosystému.

(4)  Usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1).

(5)  Rozhodnutie ECB/2010/23 z 25. novembra 2010 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 17).

(**)  Položky, ktoré sa majú harmonizovať. Pozri bod odôvodnenia 5 tohto usmernenia.

(6)  Číslovanie v prvom stĺpci sa vzťahuje na formáty súvahy uvedené v prílohách V, VI a VII (týždenné finančné výkazy a konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému). Číslovanie v druhom stĺpci sa vzťahuje na formát súvahy uvedený v prílohe VIII (ročná súvaha centrálnej banky). Položky označené '+)' sú konsolidované v týždenných finančných výkazoch Eurosystému.

(7)  Štruktúra a pravidlá oceňovania uvedené v tejto prílohe sa považujú za povinné pre účty ECB a pre všetky významné aktíva a pasíva na účtoch NCB na účely Eurosystému, t. j. významné z pohľadu fungovania Eurosystému.“


ROKOVACIE PORIADKY

13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/88


ZMENA 1/2014 ROKOVACIEHO PORIADKU RADY PRE DOHĽAD EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY Z 15. DECEMBRA 2014

RADA PRE DOHĽAD EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 12,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (2), a najmä na jeho článok 13d,

keďže:

(1)

V článku 11.3 štvrtej vete rokovacieho poriadku Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (3) (ďalej len „rokovací poriadok“) sa ustanovuje, že rozdelenie príslušných vnútroštátnych orgánov do štyroch skupín za účelom určenia zastúpenia v riadiacom výbore Rady pre dohľad podľa prílohy k rokovaciemu poriadku sa preskúma, ak členský štát prijme euro.

(2)

V dôsledku prijatia eura Litvou od 1. januára 2015 (4) sa litovský príslušný vnútroštátny orgán zúčastňuje na jednotnom mechanizme dohľadu, čo znamená, že litovský príslušný vnútroštátny orgán je potrebné zaradiť do jednej zo štyroch skupín podľa bodu odôvodnenia 1, v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 11.3 druhej a piatej vete rokovacieho poriadku.

(3)

Rokovací poriadok by sa preto mal zmeniť zodpovedajúcim spôsobom,

PRIJALA TÚTO ZMENU ROKOVACIEHO PORIADKU:

Článok 1

Zmena

Príloha k rokovaciemu poriadku sa nahrádza prílohou k tejto zmene.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto zmena rokovacieho poriadku nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. decembra 2014

Predsedníčka Rady pre dohľad

Danièle NOUY


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.

(3)  Ú. v. EÚ L 182, 21.6.2014, s. 59.

(4)  Rozhodnutie Rady 2014/509/EÚ z 23. júla 2014 o prijatí eura Litvou od 1. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 228, 31.7.2014, s. 29).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ROTAČNÝ SYSTÉM

Na účely článku 11.3 sa na základe údajov k 31. decembru 2014 uplatňuje tento rotačný systém:

Skupina

Zúčastnený členský štát

Počet kresiel v riadiacom výbore

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1“

CY

LV

LT

MT

SI

SK


Korigendá

13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/90


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 517/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Únie znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2160/2003 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 200/2010

( Úradný vestník Európskej únie L 138 z 26. mája 2011 )

Na strane 46 v odôvodneniach 8 a 9, na strane 47 v článku 1 ods. 1 treťom pododseku, na strane 47 v článku 3 a v článku 4:

namiesto:

„1,4,[5],12:i:-“

má byť:

1,4,[5],12:i:-“.


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/90


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1086/2011 z 27. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o salmonelu v čerstvom hydinovom mäse

( Úradný vestník Európskej únie L 281 z 28. októbra 2011 )

Na strane 8 v odôvodnení 13 a na strane 10 v prílohe v bode 1, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 2073/2005 v poznámke č. 21 tabuľky:

namiesto:

„1,4,[5],12:i:-“

má byť:

1,4,[5],12:i:-“.


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/90


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 200/2012 z 8. marca 2012 týkajúce sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium v kŕdľoch brojlerov, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003

( Úradný vestník Európskej únie L 71 z 9. marca 2012 )

Na strane 32 v odôvodnení 8 (dvakrát), v článku 1 ods. 1 druhom pododseku a na strane 35 v prílohe v bode 4.2 prvom pododseku písm. c):

namiesto:

„1,4,[5],12:i:-“

má byť:

1,4,[5],12:i:-“.


13.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/91


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1190/2012 z 12. decembra 2012 týkajúcemu sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v kŕdľoch moriek, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003

( Úradný vestník Európskej únie L 340 z 13. decembra 2012 )

Na strane 30 v odôvodnení 8 a v článku 1 ods. 1 treťom pododseku, na strane 33 v prílohe v bode 3.3 treťom pododseku a v bode 4.1 prvom pododseku a na strane 34 v prílohe v bode 4.2.1 písm. c) a v bode 4.2.3 treťom pododseku:

namiesto:

„1,4,[5],12:i:-“

má byť:

1,4,[5],12:i:-“.