ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 67

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
12. marca 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/402 z 11. marca 2015, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/403 z 11. marca 2015, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o druhy rodu Ephedra a o Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/404 z 11. marca 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok beflubutamid, kaptán, dimetoát, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanát, glufozinát, metiokarb, metribuzín, fosmet, pirimifos-metyl a propamokarb ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/405 z 11. marca 2015, ktorým sa schvaľuje alfa-cypermetrín ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/406 z 11. marca 2015, ktorým sa schvaľuje Bacillus thuringiensis poddruh israelensis sérotyp H14, kmeň SA3A ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/407 z 11. marca 2015, ktorým sa schvaľuje izopropyl alkohol ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, 2 a 4 ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/408 z 11. marca 2015 o vykonávaní článku 80 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zostavení zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/409 z 11. marca 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 917/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

23

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/410 z 11. marca 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/411 z 11. marca 2015 podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o katiónových polymérnych spojivách s kvartérnymi amóniovými zlúčeninami pridávaných do farieb a náterov ( 1 )

30

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor ( Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012 )

32

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2015/104 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 779/2014 ( Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2015 )

32

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/385/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach a smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh ( Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007 )

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/402

z 11. marca 2015,

ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 5,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1924/2006 sú zdravotné tvrdenia o potravinách zakázané, pokiaľ nie sú povolené Komisiou v súlade s uvedeným nariadením a zahrnuté do zoznamu povolených tvrdení.

(2)

V nariadení (ES) č. 1924/2006 sa tiež stanovuje, že žiadosti o povolenie zdravotných tvrdení môžu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov predkladať príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu. Príslušný vnútroštátny orgán má postúpiť platné žiadosti Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ďalej len „úrad“, na účely vedeckého posúdenia, ako aj Komisii a členským štátom pre informáciu.

(3)

Úrad má vydať k predmetnému zdravotnému tvrdeniu stanovisko.

(4)

Komisia má s prihliadnutím na stanovisko úradu rozhodnúť o povolení zdravotných tvrdení.

(5)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť ICP Ltd. podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vydanie stanoviska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov výťažku z Padina pavonica vo výrobku Dictyolone® a zvyšovania minerálnej hustoty kostí (otázka č. EFSA-Q-2013-00249) (2). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo formulované takto: „zvyšuje hustotu kostí prostredníctvom kalcitrofických účinkov a fyziologickej obnovy bielkovinovej zložky kostnej hmoty, najmä v prípade úbytku kostnej hmoty spôsobeného procesom starnutia u normálnych zdravých osôb“.

(6)

Dňa 10. januára 2014 bolo Komisii a členským štátom doručené vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel k záveru, že na základe predložených údajov nebola preukázaná príčinná súvislosť medzi konzumáciou výťažku z Padina pavonica vo výrobku Dictyolone® a tvrdeným účinkom. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.

(7)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Omikron Italia S.r.l. podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vydanie stanoviska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov cytidíndifosfátcholínu (CDP-cholín alebo citikolín) a udržiavania normálneho zraku (otázka č. EFSA-Q-2013-00757) (3). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo formulované takto: „CDP-cholín v perorálnom roztoku ako zdroj cholínu prispieva k udržaniu normálnej funkcie štruktúry zrakového nervu.“

(8)

Komisii a členským štátom bolo 21. februára 2014 doručené vedecké stanovisko, v ktorom úrad dospel k záveru, že na základe predložených údajov neexistuje príčinná súvislosť medzi konzumáciou cytidíndifosfátcholínu a tvrdeným účinkom. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.

(9)

V nadväznosti na žiadosť, ktorú podala spoločnosť Hassia Mineralquellen GmbH & Co KG podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1924/2006, bol úrad požiadaný o vyjadrenie stanoviska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov Rosbacher drive® a zvýšenia pozornosti (otázka č. EFSA-Q-2013-00444) (4). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo okrem iného sformulované takto: „napomáha/podporuje/udržuje koncentráciu“.

(10)

Dňa 24. februára 2014 bolo Komisii a členským štátom doručené vedecké stanovisko úradu, v ktorom na základe predložených údajov dospel k záveru, že medzi konzumáciou výrobku Rosbacher drive® a tvrdeným účinkom neexistuje príčinná súvislosť. Keďže uvedené tvrdenie nie je v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.

(11)

Pri stanovovaní opatrení uvedených v tomto nariadení sa zohľadnili pripomienky žiadateľov a zástupcov verejnosti zaslané Komisii podľa článku 16 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zdravotné tvrdenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa nezahrnú do zoznamu povolených tvrdení Únie podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2014; 12(1):3518.

(3)  Úradný vestník (EFSA Journal) (2014) 12(2):3575.

(4)  Úradný vestník (EFSA Journal) (2014) 12(2):3576.


PRÍLOHA

Zamietnuté zdravotné tvrdenia

Žiadosť – príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina alebo kategória potravín

Tvrdenie

Odkaz na stanovisko EFSA

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13 ods. 5, ktoré je založené na najnovších vedeckých dôkazoch a/alebo ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva.

výťažok z Padina pavonica vo výrobku Dictyolone®

Zvyšuje hustotu kostí prostredníctvom kalcitrofických účinkov a fyziologickej obnovy bielkovinovej zložky kostnej hmoty, najmä v prípade úbytku kostnej hmoty spôsobeného procesom starnutia u normálnych zdravých osôb.

Q-2013-00249

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13 ods. 5, ktoré je založené na najnovších vedeckých dôkazoch a/alebo ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva.

cytidín-5′-difosfocholín (CDP-cholín alebo citikolín)

CDP-cholín v perorálnom roztoku ako zdroj cholínu prispieva k udržaniu normálnej funkcie štruktúry zrakového nervu.

Q-2013-00757

Zdravotné tvrdenie podľa článku 13 ods. 5, ktoré je založené na najnovších vedeckých dôkazoch a/alebo ktoré zahŕňa žiadosť o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva.

Rosbacher drive®

napomáha/podporuje/udržuje koncentráciu

Q-2013-00444


12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/403

z 11. marca 2015,

ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o druhy rodu Ephedra a o Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1925/2006 môže členský štát požiadať Komisiu, aby iniciovala postup zaradenia látky alebo zložky obsahujúcej inú látku ako je vitamín alebo minerálna látka do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1925/2006 na zoznam látok, ktorých použitie v potravinách je zakázané, obmedzené alebo podlieha preskúmaniu zo strany Únie v prípade, že daná látka môže predstavovať potenciálne riziko pre spotrebiteľa v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1925/2006.

(2)

Nemecko predložilo 7. septembra 2009 Komisii žiadosť, ktorá sa týkala možných škodlivých účinkov spojených s konzumáciou Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] a druhov rodu Ephedra a prípravkov z nich, a požiadalo Komisiu, aby v prípade týchto dvoch látok iniciovala postup podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1925/2006.

(3)

Žiadosť Nemecka spĺňa potrebné podmienky a požiadavky v článkoch 3 a 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 307/2012 (2).

(4)

Komisia požiadala 9. septembra 2011 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o vyhodnotenie bezpečnosti používania druhov rodu Ephedra a Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] v potravinách.

(5)

Úrad prijal 3. júla 2013 vedecké stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti používania Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (3). Dospel k záveru, že chemická a toxikologická charakterizácia kôry zo stromu Yohimbe a prípravkov z nej používaných v potravinách pochádzajúcich z Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] nie sú dostatočné na vyvodenie záverov o ich bezpečnosti ako zložky potravín. Preto úrad nemôže poskytnúť poradenstvo v otázke denného príjmu kôry z Yohimbe a prípravkov z nej, ktorý by nevyvolával obavy o škodlivých účinkoch na ľudské zdravie.

(6)

Úrad prijal 6. novembra 2013 vedecké stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti používania druhov rodu Ephedra v potravinách (4). Zistil, že hoci predaj potravín, ktoré obsahujú chvojník a prípravky z neho, nie je v maloobchodných predajniach v Európe zdokumentovaný, výživové doplnky obsahujúce chvojník alebo prípravky z neho je možné ľahko kúpiť na internete, pričom väčšinou sa používajú na chudnutie a zlepšenie športových výkonov. Úrad dospel k záveru, že sa nedá vylúčiť možnosť nákupu bylinného čaju z chvojníka spotrebiteľmi cez internet. Vzhľadom na to, že chvojník a prípravky z neho sa predávajú takmer výlučne ako výživové doplnky, úrad vypočítal potenciálne úrovne expozície účinkom rastliny z výživových doplnkov. Dospel k záveru, že chvojník a prípravky z neho používané vo výživových doplnkoch môžu mať za následok expozíciu účinkom celkových ephedra alkaloidov alebo účinkom efedrínu, ktorá je v rozsahu terapeutickej dávky pre jednotlivé ephedra alkaloidy alebo efedrín v liekoch, prípadne ho môže prekročiť.

(7)

Úrad dospel k záveru, že vzhľadom na nedostatok adekvátnych údajov o toxicite nemôže poskytnúť poradenstvo v otázke denného príjmu chvojníka a prípravkov z neho zo všetkých potravín, ktorý by nevyvolával obavy o škodlivých účinkoch na ľudské zdravie. Napriek tomu dospel k záveru, že expozícia účinkom celkových ephedra alkaloidov alebo účinkom efedrínu najmä vo výživových doplnkoch, by mohla mať vážne škodlivé účinky na kardiovaskulárny a centrálny nervový systém (ako napr. vysoký krvný tlak a cievna mozgová príhoda), ktoré sa môžu v kombinácii s kofeínom zhoršovať. Preto predstavuje používanie chvojníka a prípravkov z neho obsahujúcich ephedra alkaloidy v potravinách vážne bezpečnostné riziko pre ľudské zdravie.

(8)

Komisii neboli po zverejnení stanovísk úradu k druhom rodu Ephedra a k Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] doručené pripomienky žiadnej zo zainteresovaných strán.

(9)

Keďže v súvislosti s používaním kôry z Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] a prípravkov z nej v potravinách môže dochádzať k škodlivým účinkom na zdravie, pričom naďalej v tejto veci pretrváva vedecká neistota, uvedená látka by mala podliehať preskúmaniu zo strany Únie, a preto by sa mala zaradiť do časti C prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1925/2006. Z tohto dôvodu by počas preskúmania zo strany Únie a dovtedy, kým sa po skončení preskúmania neprijme rozhodnutie o tom, či sa má používanie látky povoliť alebo či sa látka zaradí do časti A alebo B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1925/2006, mali aj naďalej platiť vnútroštátne ustanovenia upravujúce používanie Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] v potravinách.

(10)

Vzhľadom na závažné bezpečnostné obavy súvisiace s používaním chvojníka a prípravkov z neho v potravinách, najmä pokiaľ ide o expozíciu účinkom ephedra alkaloidov prítomných vo výživových doplnkoch, ako aj so zreteľom na to, že nie je možné stanoviť denný príjem chvojníka a prípravkov z neho, ktorý by nevyvolával obavy o škodlivých účinkoch na ľudské zdravie, by sa používanie tejto látky v potravinách malo zakázať. Preto by sa chvojník a prípravky z neho mali zaradiť do časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1925/2006.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1925/2006 sa mení takto:

1.

Do časti A sa pridáva tento zápis:

„Chvojník a prípravky z neho, ktoré pochádzajú z druhov rodu Ephedra

.

2.

Do časti C sa pridáva tento zápis:

„Kôra z Yohimbe a prípravky z nej, ktoré pochádzajú z Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]“

.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 307/2012 z 11. apríla 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 102, 12.4.2012, s. 2).

(3)  Pracovná skupina EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (Additives and Nutrient Sources added to Food – ANS); Vedecké stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti používania Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(7):3302.

(4)  Pracovná skupina EFSA pre prídavné látky v potravinách a zdroje živín pridávané do potravín (Additives and Nutrient Sources added to Food – ANS); Vedecké stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti používania druhov Ephedra v potravinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(11):3467.


12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/404

z 11. marca 2015,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok beflubutamid, kaptán, dimetoát, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanát, glufozinát, metiokarb, metribuzín, fosmet, pirimifos-metyl a propamokarb

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa uvádzajú účinné látky považované za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Platnosť schválenia účinných látok kaptán, dimetoát, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanát, glufozinát, metiokarb, metribuzín, fosmet, pirimifos-metyl a propamokarb uplynie 30. septembra 2017 a platnosť schválenia účinnej látky beflubutamid uplynie 30. novembra 2017. Boli predložené žiadosti o obnovenie schválenia uvedených účinných látok. Keďže na uvedené účinné látky sa uplatňujú požiadavky stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 844/2012 (3), na dokončenie postupu obnovenia v súlade s uvedeným nariadením je nevyhnutné poskytnúť dostatok času. V dôsledku toho platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobia platnosti ich schválenia.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Vzhľadom na účel článku 17 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, v ktorých nebola predložená žiadna doplňujúca dokumentácia v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 844/2012 do 30 mesiacov pred príslušným dňom uplynutia platnosti schválenia stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu, Komisia stanoví deň uplynutia platnosti na ten istý deň ako pred týmto nariadením alebo na najskorší deň potom.

(5)

Vzhľadom na účel článku 17 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, v ktorých Komisia prijme nariadenie stanovujúce, že schválenie účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu sa neobnovuje, pretože kritériá na schválenie nie sú splnené, Komisia stanoví deň uplynutia platnosti schválenia na ten istý deň ako pred týmto nariadením alebo na deň nadobudnutia účinnosti nariadenia stanovujúceho, že schválenie účinnej látky sa neobnovuje, podľa toho, čo bude neskôr.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 145, kaptán, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

2.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 146, folpet, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

3.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 147, formetanát, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

4.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 148, metiokarb, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

5.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 149, dimetoát, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

6.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 150, dimetomorf, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

7.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 151, glufosinát, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

8.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 152, metribuzín, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

9.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 153, fosmet, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

10.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 154, propamokarb, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

11.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 155, etoprofos, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

12.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 156, pirimifos-metyl, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

13.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 157, fipronil, sa dátum „30. septembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.

14.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ položky č. 158, beflubutamid, sa dátum „30. novembra 2017“ nahrádza dátumom „31. júla 2018“.


12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/405

z 11. marca 2015,

ktorým sa schvaľuje alfa-cypermetrín ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam účinných látok, ktoré sa majú vyhodnotiť z hľadiska ich prípadného schválenia na použitie v biocídnych výrobkoch alebo ich prípadného zaradenia do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Tento zoznam obsahuje aj alfa-cypermetrín.

(2)

Alfa-cypermetrín bol v súlade s článkom 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 hodnotený z hľadiska použitia v biocídnych výrobkoch používaných vo výrobkoch typu 18 – insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom –, ako sú vymedzené v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Ako hodnotiaci zodpovedný orgán bolo určené Belgicko, ktoré Komisii v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1451/2007 (3) predložilo 17. novembra 2011 hodnotiacu správu spolu s odporúčaniami.

(4)

Stanovisko Európskej chemickej agentúry sformuloval 17. júna 2014 Výbor pre biocídne výrobky, pričom prihliadol na závery hodnotiaceho zodpovedného orgánu.

(5)

Na základe daného stanoviska možno očakávať, že biocídne výrobky, ktoré sa používajú vo výrobkoch typu 18 a obsahujú alfa-cypermetrín, vyhovujú požiadavkám článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (4), pokiaľ sú splnené určité špecifikácie a podmienky súvisiace s jeho použitím.

(6)

Preto je vhodné schváliť alfa-cypermetrín na používanie v biocídnych výrobkoch, ktoré sa používajú vo výrobkoch typu 18, za predpokladu dodržania určitých špecifikácií a podmienok.

(7)

Keďže hodnotenie sa netýkalo nanomateriálov, schválenie by sa v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nemalo vzťahovať na takéto materiály.

(8)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mali dostatok času pripraviť opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Alfa-cypermetrín sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 za predpokladu dodržania špecifikácií a podmienok uvedených v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky (2)

Alfa-cypermetrín

Názov IUPAC:

reakčná zmes (S)-α- kyano-3 fenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylátu a (R)-α- kyano-3-fenoxybenzyl-(1S, 3S)-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylátu (1:1)

EC č.: nie je k dispozícii

CAS č.: 67375-30-8

930 g/kg

súhrn izomérov v pomere 1: 1

1. júla 2016

30. júna 2026

18

Pri hodnotení výrobku sa musí venovať osobitná pozornosť expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no nie je predmetom hodnotenia rizika spojeného s účinnou látkou, ktoré sa vykonáva na úrovni Únie.

Autorizácie biocídnych výrobkov podliehajú týmto podmienkam:

1.

Pre priemyselných používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nemožno znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

2.

S cieľom predísť rizikám pre vodné prostredie sa výrobky pri ošetrovaní povrchov, ktoré sa často čistia zamokra, použijú výlučne na ošetrovanie puklín a trhlín okrem prípadov, keď možno preukázať v žiadosti o autorizáciu výrobku, že je možné znížiť riziká pre vodné prostredie na prijateľnú úroveň.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh môže mať rovnakú alebo inú čistotu, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.

(2)  V záujme uplatňovania spoločných zásad uvedených v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.


12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/406

z 11. marca 2015,

ktorým sa schvaľuje Bacillus thuringiensis poddruh israelensis sérotyp H14, kmeň SA3A ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť z hľadiska ich prípadného schválenia na použitie v biocídnych výrobkoch alebo ich prípadného zaradenia do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Tento zoznam obsahuje aj Bacillus thuringiensis poddruh israelensis sérotyp H14.

(2)

Bacillus thuringiensis poddruh israelensis sérotyp H14 bol v súlade s článkom 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 hodnotený z hľadiska použitia v biocídnych výrobkoch typu 18 – insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom – ako sú vymedzené v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Údaje predložené na účely hodnotenia umožnili dospieť k záverom iba pokiaľ ide o určitú formu Bacillus thuringiensis poddruhu israelensis sérotypu H14, t. j. Bacillus thuringiensis poddruh israelensis sérotyp H14, kmeň SA3A. Na základe hodnotenia nebolo možné dospieť k záveru s ohľadom na žiadnu inú látku zodpovedajúcu vymedzeniu Bacillus thuringiensis poddruh israelensis sérotyp H14 v uvedenom zozname účinných látok v nariadení (EÚ) č. 1062/2014. Preto sa toto schválenie môže vzťahovať len na Bacillus thuringiensis poddruh israelensis sérotyp H14, kmeň SA3A.

(4)

Ako hodnotiaci zodpovedný orgán bolo určené Taliansko, ktoré Komisii v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1451/2007 (3) predložilo 12. júna 2009 hodnotiace správy spolu s odporúčaniami.

(5)

Stanovisko Európskej chemickej agentúry sformuloval 19. júna 2014 Výbor pre biocídne výrobky, pričom prihliadol na závery hodnotiaceho zodpovedného orgánu.

(6)

Na základe daného stanoviska možno očakávať, že biocídne výrobky, ktoré sa používajú vo výrobkoch typu 18 a obsahujú Bacillus thuringiensis poddruh israelensis sérotyp H14, kmeň SA3A, vyhovujú požiadavkám článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (4), pokiaľ sú splnené určité špecifikácie a podmienky súvisiace s jeho použitím.

(7)

Preto je vhodné schváliť Bacillus thuringiensis poddruh israelensis sérotyp H14, kmeň SA3A na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 za predpokladu dodržania určitých špecifikácií a podmienok.

(8)

Keďže hodnotenia sa netýkali nanomateriálov, schválenia by sa v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nemali vzťahovať na tieto materiály.

(9)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mali dostatok času pripraviť opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bacillus thuringiensis poddruh israelensis sérotyp H14, kmeň SA3A sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 za predpokladu dodržania špecifikácií a podmienok uvedených v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky (2)

Bacillus thuringiensis poddruh israelensis sérotyp H14, kmeň SA3A

Neuplatňuje sa.

Žiadne relevantné nečistoty

1. júla 2016

30. júna 2026

18

Pri hodnotení výrobku sa musí venovať osobitná pozornosť expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no nie je predmetom hodnotenia rizika spojeného s účinnou látkou, ktoré sa vykonáva na úrovni Únie.

Autorizácie biocídnych výrobkov podliehajú týmto podmienkam:

1.

Pre priemyselných používateľov sa musia zaviesť bezpečné prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia. Ak nie je možné znížiť expozíciu na prijateľnú úroveň iným spôsobom, výrobky sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

2.

V prípade výrobkov, ktoré môžu viesť k rezíduám v potravinách či krmivách, je nutné overiť potrebu stanovenia nových maximálnych hladín rezíduí (MRL), resp. úpravy existujúcich MRL v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (3) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4), pričom sa prijmú vhodné opatrenia na zmiernenie rizika, ktorými sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu platných MRL.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh môže mať rovnakú alebo inú čistotu, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.

(2)  V záujme uplatňovania spoločných zásad uvedených v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).


12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/407

z 11. marca 2015,

ktorým sa schvaľuje izopropyl alkohol ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, 2 a 4

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť z hľadiska ich prípadného schválenia na použitie v biocídnych výrobkoch alebo zaradenia do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Tento zoznam obsahuje aj izopropyl alkohol.

(2)

Izopropyl alkohol bol v súlade s článkom 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 hodnotený z hľadiska použitia v biocídnych výrobkoch typu 1 (dezinfekčné prostriedky na osobnú hygienu človeka), výrobkoch typu 2 (dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá) a výrobkoch typu 4 (dezinfekčné prostriedky používané v oblasti potravín a krmív) vymedzených v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Ako hodnotiaci príslušný orgán bolo určené Nemecko, ktoré v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1451/2007 (3) predložilo 5. novembra 2012 Komisii hodnotiace správy zodpovedného orgánu spolu s odporúčaniami.

(4)

Výbor pre biocídne výrobky sformuloval 18. júna 2014 stanovisko Európskej chemickej agentúry, pričom prihliadol na závery hodnotiaceho zodpovedného orgánu.

(5)

Podľa tohto stanoviska možno predpokladať, že biocídne výrobky používané vo výrobkoch typu 1, 2 a 4, ktoré obsahujú izopropyl alkohol, spĺňajú požiadavky článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (4), pokiaľ sú splnené určité špecifikácie a podmienky súvisiace s jeho použitím.

(6)

Preto je vhodné schváliť izopropyl alkohol na používanie v biocídnych výrobkoch typu 1, 2 a 4 s výhradou splnenia určitých špecifikácií a podmienok.

(7)

Keďže hodnotenie sa netýkalo nanomateriálov, schválenie by sa v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nemalo na tieto materiály vzťahovať.

(8)

Pokiaľ ide o používanie vo výrobkoch typu 4, hodnotenie sa netýkalo použitia biocídnych výrobkov s obsahom izopropyl alkoholu v materiáloch a predmetoch, ktoré sú určené na priamy či nepriamy styk s potravinami v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (5). V prípade týchto materiálov môže byť nutné stanoviť konkrétne limity na ich prechod do potravín podľa článku 5 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1935/2004. Takéto použitie by teda nemalo byť predmetom schválenia s výnimkou prípadov, keď Komisia stanovila takéto limity alebo v zmysle daného nariadenia rozhodla o tom, že nie sú potrebné.

(9)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mali dostatok času podniknúť prípravné opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Izopropyl alkohol sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, 2 a 4, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky (2)

izopropyl alkohol

Názov IUPAC:

2-propanol

EC č.: 200-661-7

CAS č.: 67-63-0

99 hm. %

1. júla 2016

30. júna 2026

1

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

2

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

4

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

Pokiaľ ide o biocídne výrobky, autorizácie sa udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

V prípade výrobkov, ktoré môžu viesť k rezíduám v potravinách či krmivách, je potrebné overiť nevyhnutnosť stanovenia nových maximálnych hladín rezíduí (MRL), resp. úpravy existujúcich MRL v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (3) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4), pričom sa prijmú vhodné opatrenia na zmiernenie rizika, ktorými sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu platných MRL.

2.

Výrobky s obsahom izopropyl alkoholu nesmú byť súčasťou materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1935/2004. Výnimku predstavujú prípady, keď Komisia stanovila konkrétne limity prechodu izopropyl alkoholu do potravín alebo sa v zmysle daného nariadenia rozhodlo o tom, že tieto limity nie sú potrebné.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.

(2)  V záujme uplatňovania spoločných zásad uvedených v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).


12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/408

z 11. marca 2015

o vykonávaní článku 80 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zostavení zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Účinné látky sa majú identifikovať ako látky, ktoré sa majú nahradiť, ak spĺňajú jedno alebo viacero kritérií stanovených v bode 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009.

(2)

Podľa článku 80 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1107/2009 musí Komisia zostaviť zoznam látok zahrnutých v prílohe I k smernici Rady 91/414/EHS (2), ktoré spĺňajú kritériá uvedené v bode 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, ďalej uvádzaný ako: „zoznam látok, ktoré sa majú nahradiť“.

(3)

S cieľom zabezpečiť súlad politiky Únie, pokiaľ ide o účinné látky, ktoré majú vlastnosti, na základe ktorých sú dané látky identifikované ako látky, ktoré sa majú nahradiť, a s cieľom uplatňovať rovnaký prístup v súvislosti s takýmito látkami by Komisia mala do uvedeného zoznamu zahrnúť aj účinné látky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 v súlade s prechodnými ustanoveniami podľa článku 80 ods. 1.

(4)

Na základe informácií uvedených v revíznej správe alebo na základe záverov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (3) alebo návrhu hodnotiacej správy a súvisiacich dodatkov a správ z partnerských preskúmaní, alebo z klasifikácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (4) bolo možné identifikovať látky, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v bode 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009. Tieto dokumenty poskytujú informácie, ak je to relevantné, o uplatniteľnom prijateľnom dennom príjme (ADI), akútnej referenčnej dávke (ARfD) a prijateľnej úrovni expozície operátora (AOEL), informácie o perzistentných, bioakumulatívnych a toxických (PBT) vlastnostiach látok, informácie týkajúce sa kritických účinkov uvedených v tretej zarážke bodu 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, podielu neúčinných izomérov, klasifikácie karcinogenity kategórie 1A alebo 1B a reprodukčnej toxicity kategórie 1A alebo 1B v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, ako aj vlastností endokrinnej disrupcie. Na základe uvedených informácií boli látky uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu identifikované ako látky, ktoré spĺňajú jedno alebo viacero kritérií stanovených v bode 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009. Informácie boli konsolidované a možno ich nájsť v podpornom nástroji na zostavovanie zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke Komisie (5).

(5)

Prijateľný denný príjem (Acceptable Daily Intake – ADI) účinných látok 1-metylcyklopropén, amitrol, diklofop, dimetoát, etoprofos, fenamifos, fipronil, fluometurón, haloxyfop-P, metám, oxamyl, sulkotrión a triazoxid je výrazne nižší ako pri väčšine schválených účinných látok v rámci ich príslušných skupín látok/kategórií použitia. Akútna referenčná dávka (ARfD) účinných látok dimoxystrobín, fenamifos, metomyl a oxamyl je výrazne nižšia ako pri väčšine schválených účinných látok v rámci ich príslušných skupín látok/kategórií použitia. Prijateľná úroveň expozície operátora (AOEL) účinných látok amitrol, bromadiolón, difenakum, dimetoát, dikvat, etoprofos, fenamifos, fluchinkonazol, metám, sulkotrión, triazoxid a warfarín je výrazne nižšia ako pri väčšine schválených účinných látok v rámci ich príslušných skupín látok/kategórií použitia. Preto je vhodné zahrnúť uvedené účinné látky do zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť.

(6)

Účinné látky lufenurón, oxyfluorfen a chinoxyfén spĺňajú kritériá, aby sa považovali za perzistentné a bioakumulatívne látky. Účinné látky amitrol, bifentrin, bromukonazol, chlórtolurón (stereochemicky neurčený), zlúčeniny medi (varianty hydroxid meďnatý, oxichlorid meďnatý, oxid meďnatý, zmes bordeaux a tribázický síran meďnatý), cyprokonazol, cyprodinil, difenokonazol, diflufenikan, dimoxystrobín, dikvat, epoxikonazol, fenbutatín-oxid, fludioxonil, flufenacet, fluopikolid, fluchinkonazol, haloxyfop-P, imazamox, imazosulfurón, izoproturón, izopyrazám, lenacil, lufenurón, metkonazol, metribuzin, metsulfurón-metyl, myklobutanil, nikosulfurón, oxadiazón, oxyfluorfen, paklobutrazol, pirimikarb, prochloraz, propikonazol, propoxykarbazón, prosulfurón, chinoxyfén, tebukonazol, tebufenpyrad, tepraloxydím, tri-alát, triasulfurón a zirám spĺňajú kritériá, aby sa považovali za perzistentné a toxické látky. Účinné látky aklonifen, difenakum, esfenvalerát, etofenprox, etoxazol, famoxadón, lambda-cyhalotrín, lufenurón, oxyfluorfen, pendimetalín a chinoxyfén spĺňajú kritériá, aby sa považovali za bioakumulatívne a toxické látky. Preto je vhodné zahrnúť uvedené účinné látky do zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť.

(7)

Účinné látky mekoprop a metalaxyl obsahujú významný podiel neúčinných izomérov. Preto je vhodné zahrnúť uvedené účinné látky do zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť.

(8)

Účinné látky karbendazím, epoxikonazol, flumioxazín, glufozinát, linuron, oxadiargyl, chizalofop-P (varianta chizalofop-P-tefuryl) a warfarín sú klasifikované alebo sa majú klasifikovať, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1272/2008, ako reprodukčne toxické kategórie 1A alebo 1B. Preto je vhodné zahrnúť uvedené účinné látky do zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť.

(9)

Keďže opatrenia týkajúce sa špecifických vedeckých kritérií na určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém, ako je uvedené v prvom odseku bodu 3.6.5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, ešte neboli prijaté, v súlade s tretím pododsekom daného bodu sa malo stanoviť, či sa má určitá látka považovať za látku s takýmito vlastnosťami. V súlade s uvedeným ustanovením sa účinné látky chlórtolurón (stereochemicky neurčený), dimoxystrobín, epoxikonazol, molinát, profoxydim, tepraloxydim a tiakloprid majú považovať za látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na ľudí. Preto je vhodné zahrnúť uvedené účinné látky do zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť.

(10)

Členským štátom a zainteresovaným stranám by sa malo umožniť primerané obdobie, aby sa mohli prispôsobiť ustanoveniam tohto nariadenia.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Látky, ktoré sa majú nahradiť

Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v bode 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, sú látky uvedené v zozname v prílohe k tomuto nariadeniu.

Prvý odsek sa vzťahuje aj na účinné látky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 v súlade s prechodnými opatreniami podľa článku 80 ods. 1.

Článok 2

Prechodné opatrenia

Článok 1 a príloha sa nevzťahujú na žiadosti o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré boli predložené pred 1. augustom 2015.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm.


PRÍLOHA

 

1-metylcyklopropén

 

aklonifen

 

amitrol

 

bifentrin

 

bromadiolón

 

bromukonazol

 

karbendazím

 

chlorotolurón (stereochemicky neurčený)

 

zlúčeniny medi (varianty hydroxid meďnatý, oxichlorid meďnatý, oxid meďnatý, zmes bordeaux a tribázický síran meďnatý)

 

cyprokonazol

 

cyprodinil

 

diklofop

 

difenakum

 

difenokonazol

 

diflufenikán

 

dimetoát

 

dimoxystrobín

 

dikvát

 

epoxikonazol

 

esfenvalerát

 

etoprofos

 

etofenprox

 

etoxazol

 

famoxadón

 

fenamifos

 

fenbutatín-oxid

 

fipronil

 

fludioxonyl

 

flufenacet

 

flumioxazín

 

fluometurón

 

fluopikolid

 

fluchinkonazol

 

glufozinát

 

haloxyfop-P

 

imazamox

 

imazosulfurón

 

izoproturón

 

izopyrazám

 

lambda-cyhalotrín

 

lenacil

 

linurón

 

lufenurón

 

mekoprop

 

metalaxyl

 

metám

 

metkonazol

 

metomyl

 

metribuzín

 

metsulfurón-metyl

 

molinát

 

myklobutanil

 

nikosulfurón

 

oxadiargyl

 

oxadiazón

 

oxamyl

 

oxyfluorfen

 

paklobutrazol

 

pendimetalín

 

pirimikarb

 

prochloraz

 

profoxydim

 

propikonazol

 

propoxykarbazón

 

prosulfurón

 

chinoxyfén

 

chizalofop-P (varianta chizalofop-P-tefuryl)

 

sulkotrión

 

tebukonazol

 

tebufénpyrad

 

tepraloxydím

 

tiakloprid

 

tri-alát

 

triasulfurón

 

triazoxid

 

warfarín

 

zirám


12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/409

z 11. marca 2015,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 917/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Platné opatrenia

(1)

Rada uložila 15. septembra 2011 antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike vykonávacím nariadením (EÚ) č. 917/2011 (ďalej len „pôvodné nariadenie“) (2).

(2)

Jednotná colná sadzba vo výške 26,3 % bola uložená na dovoz príslušného výrobku vyrobeného týmito skupinami vyvážajúcich výrobcov:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd a Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd (ďalej len „skupina Wonderful“) a

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd a Foshan Gani Ceramics Co. Ltd (ďalej len „skupina Gani“).

(3)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 96 až 98 pôvodného nariadenia, Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bolo po zverejnení predbežných zistení oznámené, že vzťah medzi týmito spoločnosťami bol prerušený, a preto by sa na skupinu Gani a skupinu Wonderful mali uplatniť individuálne clá. Žiadosť však v tejto fáze nemohla byť prijatá, keďže bolo potrebné uvedené tvrdenia riadne preskúmať.

1.2.   Žiadosť o čiastočné priebežné preskúmanie

(4)

Komisia dostala 2. októbra 2012 žiadosť o čiastočné priebežné preskúmanie od skupiny Gani.

(5)

Skupina Gani tvrdila, že už nie je prepojená s ďalšími dvoma spoločnosťami (so skupinou Wonderful), keďže akcionársky vzťah sa medzi nimi skončil v marci 2011. Preto skupina Gani požiadala o priebežné preskúmanie platných opatrení, keďže platná jednotná colná sadzba už nebola primeraná.

1.3.   Začatie čiastočného priebežného preskúmania

(6)

Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že takéto preskúmanie by sa malo začať.

(7)

Komisia začala 31. januára 2014 čiastočné priebežné preskúmanie platných opatrení vzťahujúcich sa na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia. Komisia uverejnila oznámenie o začatí uvedeného preskúmania v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(8)

Preskúmanie bolo obmedzené na skúmanie vlastníckej štruktúry skupiny Gani a v prípade potreby na posúdenie z úradnej moci dumpingového rozpätia skupiny Gani.

(9)

Preskúmanie z úradnej moci sa týkalo aj rovnakých otázok, pokiaľ ide o skupinu Wonderful.

1.4.   Obdobie revízneho prešetrovania

(10)

Prešetrovanie dumpingu sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 („obdobie revízneho prešetrovania“).

1.5.   Strany, ktorých sa prešetrovanie týka

(11)

Komisia vyzvala skupinu Gani a skupinu Wonderful, aby spolupracovali na prešetrovaní a odpovedali na dotazník Komisie. Okrem toho Komisia poskytla spoločnostiam príležitosť, aby požiadali o trhovohospodárske zaobchádzanie podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia.

(12)

V oznámení o začatí konania Komisia predbežne vybrala Spojené štáty americké ako tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom (ďalej len „analogická krajina“) v zmysle článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia a vyzvala strany, aby k tomuto výberu predložili pripomienky.

(13)

Zainteresované strany mali možnosť vyjadriť svoje pripomienky k začatiu prešetrovania a požiadať o vypočutie pred Komisiou a/alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach.

1.6.   Vyplnené dotazníky a overovanie na mieste

(14)

Komisia dostala vyplnené dotazníky od obidvoch skupín a od dvoch výrobcov v analogickej krajine.

(15)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely preskúmania. Overovanie na mieste podľa článku 16 základného nariadenia sa uskutočnilo v priestoroch týchto spoločností:

vyvážajúci výrobcovia v dotknutej krajine:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd,

Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd,

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd a

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

výrobcovia v analogickej krajine, ktorí požiadali o dôverné zaobchádzanie z dôvodu rizika odvetných opatrení.

2.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK

(16)

Výrobok, ktorý je predmetom tohto preskúmania, je rovnaký ako výrobok vymedzený v pôvodnom nariadení, a to glazúrované a neglazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; glazúrovaná a neglazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na podložke (ďalej len „príslušný výrobok“), ktoré sú v súčasnosti zaradené pod číselné znaky KN 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 a 6908 90 99.

3.   DUMPING

3.1.   Trhovohospodárske zaobchádzanie (MET)

(17)

Žiadna skupina nepožiadala o trhovohospodárske zaobchádzanie podľa článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia.

3.2.   Analogická krajina

(18)

Ako sa uvádza vyššie, Komisia navrhla ako analogickú krajinu Spojené štáty americké, ako to bolo v prípade predchádzajúceho prešetrovania. Komisia kontaktovala aj spoločnosti v ďalších možných analogických krajinách, ale od žiadnej inej spoločnosti nedostala odpovede ani ponuku spolupráce. Výber Spojených štátov amerických sa preto potvrdil ako vhodný.

3.3.   Prešetrovanie

(19)

Prešetrovaním, ktoré viedlo k prijatiu platných opatrení, sa zistilo, že skupina Gani a skupina Wonderful boli prepojené, keďže jeden z akcionárov skupiny Wonderful vlastnil viac ako 5 % akcií v spoločnosti skupiny Gani. Dumpingové rozpätia sa vypočítali pre každú skupinu osobitne. Rozpätia ujmy boli v prípade oboch skupín vyššie ako dumpingové rozpätia.

(20)

Aby sa zohľadnilo riziko, že vzhľadom na svoje podnikové väzby, by mohli spoločnosti s vyšším individuálnym dumpingovým rozpätím presmerovať svoj vývoz prostredníctvom spoločností s nižším dumpingovým rozpätím, vypočítalo sa jedno vážené priemerné dumpingové rozpätie pre obe skupiny a uložila sa jednotná colná sadzba.

(21)

Komisia preskúmala, či na základe údajnej zmeny vo vzťahu už nie je jednotná colná sadzba odôvodnená. Komisia následne preskúmala potrebu revízie individuálnych dumpingových rozpätí.

(22)

Revíznym prešetrovaním sa zistilo, že akcie uvedené v odôvodnení 19 boli predané majiteľovi skupiny Gani a skupina Wonderful už v skupine Gani nemá podiel. Neexistovali žiadne náznaky, že by tieto dve skupiny mali akékoľvek iné štrukturálne alebo podnikové väzby. Z tohto dôvodu sa zmena vo vzťahu uvedených dvoch skupín akceptovala v súlade s tvrdením a skupina Gani a skupina Wonderful sa už nepovažovali na účely stanovenia cla za prepojené.

(23)

Z toho vyplýva, že už neexistujú dôvody na uloženie jednotnej colnej sadzby. Namiesto toho by sa mali pre skupinu Gani a skupinu Wonderful stanoviť dve osobitné individuálne colné sadzby.

(24)

V súvislosti s potrebou preskúmania individuálnych dumpingových rozpätí vypočítaných pre každú skupinu v rámci prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu platných opatrení, Komisia posúdila, či sa okolnosti týkajúce sa oboch skupín výrazne zmenili tak, že by si vyžadovali preskúmanie týchto individuálnych dumpingových rozpätí.

(25)

V prešetrovaní, ktoré viedlo k uloženiu platných opatrení, sa zistilo, že:

1.

skupiny nemali spoločné výrobné zariadenia;

2.

nemali spoločné podiely v predajných spoločnostiach;

3.

ani nemali uzavreté vzájomné subdodávateľské zmluvy.

(26)

Revíznym prešetrovaním sa potvrdilo, že táto situácia zostala napriek zmene vo vzťahu nezmenená.

(27)

Za týchto osobitných okolností sa Komisia domnieva, že ukončenie vzťahu nezmenilo fungovanie žiadnej z oboch skupín spôsobom, ktorý by mal vplyv na výpočet ich dumpingového rozpätia. Preto sa zmena uvedených dumpingových rozpätí na základe nových výpočtov nepovažuje za opodstatnenú podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

(28)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa osobitné dumpingové rozpätia vypočítané v pôvodnom prešetrovaní mali uložiť ako individuálne clá. Tieto dumpingové rozpätia sú 13,9 % pre skupinu Gani a 32,0 % pre skupinu Wonderful.

(29)

Tieto zistenia boli sprístupnené zainteresovaným stranám, ktoré mohli v stanovenej lehote predložiť svoje pripomienky.

(30)

Skupina Wonderful najprv tvrdila, že Komisiu počas jej overovania na mieste v Čínskej ľudovej republike informovala o tom, že niektoré dôkazy, ktoré predložila skupina Gani v žiadosti o preskúmanie, boli nepravdivé alebo zavádzajúce. Poukázala na to, že Komisia môže v takejto situácii uplatniť článok 18 základného nariadenia. Vyjadrila tiež pochybnosti o tom, či sa v tomto ohľade dodržali ustanovenia článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

(31)

Komisia overila všetky relevantné a náležite zdokumentované dôkazy zhromaždené počas prešetrovania, ktoré preukázali, že obe skupiny už nie sú prepojené, ako aj dôkazy týkajúce sa fungovania každej z dvoch skupín, a to pred skončením vzťahu i po ňom. Tieto dôkazy potvrdzujú, že skupina sa neodvolateľne rozdelila na dve, ide o skutočnosť, ktorú skupina Wonderful nespochybňuje.

(32)

Na základe týchto skutočností Komisia nemá dôvod uplatniť článok 18 základného nariadenia. Tieto skutočnosti navyše potvrdzujú, že článok 11 ods. 3 základného nariadenia bol dodržaný.

(33)

Po druhé skupina Wonderful spochybnila, či bolo dodržané ustanovenie, že „výška antidumpingového cla nesmie presiahnuť stanovené dumpingové rozpätie“ v článku 9 ods. 4 základného nariadenia, a to na základe toho, že nové vývozné ceny a normálne hodnoty v analogickej krajine boli overené počas tohto prešetrovania.

(34)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 24 až 27, prešetrovaním sa zistilo, že fungovanie každej z dvoch skupín sa v dôsledku ukončenia vzťahu nezmenilo. Ako je vysvetlené aj v oznámení o začatí preskúmania, v tomto prípade sa nepožadovali nové dumpingové rozpätia. Článok 9 ods. 4 základného nariadenia bol dodržaný, keďže výška antidumpingového cla nepresahuje dumpingové rozpätie stanovené v pôvodnom prešetrovaní. Tento záver nemení ani skutočnosť, že nové vývozné ceny a normálne hodnoty v analogickej krajine boli tiež overené počas prešetrovania.

(35)

Skupina Wonderful napokon tvrdila, že „udelenie individuálnych rozpätí spoločnostiam, ktoré boli predtým prepojené, ale tento vzťah sa skončil“, je nebezpečný precedens, ktorý skupinám spoločností umožňuje manipulovať s opatreniami na ochranu obchodu.

(36)

Komisia s týmto tvrdením nesúhlasila. Každé preskúmanie sa vykonáva na základe skutočností zistených počas prešetrovania, a nie na základe špekulácií, a v prípade, že spoločnosti nie sú prepojené, majú nárok na vlastné individuálne clo, ako sa stanovuje v článku 9 ods. 5 základného nariadenia.

(37)

Združenie výrobného odvetvia Únie Cerame-Unie (CET) tvrdilo, že koniec akcionárskeho vzťahu neznamená, že je vylúčená možnosť obchádzania prostredníctvom skupiny s najnižším clom. Na ilustráciu združenie CET uviedlo, že načasovanie rozdelenia týchto dvoch skupín sa zhoduje s uložením predbežných opatrení v pôvodnom prípade a že obe skupiny o rozdelení neuvažovali pred začatím pôvodného konania. Počas pôvodného prešetrovania boli skupiny prepojené, a preto združenie CET uviedlo, že skupina Gani a skupina Wonderful mali vzájomný prístup k svojim údajom.

(38)

Združenie CET však na podporu týchto domnienok neposkytlo žiadne dôkazy. Okrem toho je Komisia povinná uložiť individuálne clá každej z dvoch skupín teraz, keďže sa zistilo, že už nie sú navzájom prepojené. Komisia nemôže považovať dve právne samostatné skupiny spoločností za prepojené na účely zavedenia jednotnej sadzby cla len na základe možnosti, že by tieto dve skupiny mohli spolupracovať.

(39)

Združenie CET ďalej tvrdilo, že ak by podnikateľské činnosti týchto dvoch skupín zostali nezmenené, ako bolo oznámené, potom aj riziko obchádzania medzi týmito dvoma skupinami musí zostať nezmenené.

(40)

Komisia tento argument zamietla. Jediným dôvodom, prečo sa tieto dve skupiny považovali v pôvodnom prešetrovaní za jeden subjekt, bol vlastnícky vzťah, ktorý zanikol.

(41)

Združenie CET takisto poznamenalo, že miesta výrobných zariadení oboch spoločností sú pomerne blízko seba, čím by sa relatívne zjednodušilo fyzické obchádzanie opatrení.

(42)

Komisia zamietla aj tento argument. V skutočnosti neexistuje právny základ na udelenie rovnakého cla neprepojeným spoločnostiam len na základe skutočnosti, že spoločnosti sú pomerne blízko seba, čím sa zjednodušuje obchádzanie. V Čínskej ľudovej republike je bežné, že viacero výrobcov konkrétneho výrobku sa nachádza v jednom meste alebo oblasti.

(43)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti pripomienky doručené po zverejnení nezmenili záver uvedený v odôvodnení 28. Osobitné dumpingové rozpätia vypočítané v pôvodnom prešetrovaní by sa preto mali uložiť ako individuálne clá. Tieto dumpingové rozpätia sú 13,9 % pre skupinu Gani a 32,0 % pre skupinu Wonderful.

(44)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 ods. 1 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 917/2011 sa mení takto:

z tabuľky sa vypúšťajú tieto riadky:

Spoločnosť

Clo

Doplnkový kód TARIC

„Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd, Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd, Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd, Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

26,3 %

B011“

do tabuľky sa vkladajú tieto riadky:

Spoločnosť

Clo

Doplnkový kód TARIC

„Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd, Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

32,0 %

B938

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd, Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

13,9 %

B939“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 917/2011 z 12. septembra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 238, 15.9.2011, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ C 28, 31.1.2014, s. 11.


12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/410

z 11. marca 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

EG

65,8

MA

86,2

TR

87,5

ZZ

79,8

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

183,7

ZZ

198,6

0709 93 10

MA

121,0

TR

191,3

ZZ

156,2

0805 10 20

EG

46,4

IL

72,4

MA

68,8

TN

53,2

TR

63,6

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

49,2

ZZ

49,2

0808 10 80

BR

69,0

CA

81,0

CL

100,4

MK

27,7

US

197,6

ZZ

95,1

0808 30 90

AR

113,6

CL

105,5

CN

90,9

ZA

95,6

ZZ

101,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/30


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/411

z 11. marca 2015

podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o katiónových polymérnych spojivách s kvartérnymi amóniovými zlúčeninami pridávaných do farieb a náterov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 Holandsko 30. októbra 2013 predložilo Komisii žiadosť, aby rozhodla, či určitú skupinu výrobkov (katiónové polymérne spojivá s kvartérnymi amóniovými zlúčeninami) uvádzaných na trh na účely ich pridania do farieb a náterov (ďalej len farby) s cieľom dodať týmto farbám schopnosť zabíjať škodlivé a patogénne mikroorganizmy na zaschnutom nátere, možno označiť ako biocídne výrobky vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. a) prvej zarážke uvedeného nariadenia, alebo nie, a či by sa farby ako také mali považovať za biocídne výrobky, alebo nie.

(2)

Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou, ktorá umiestňuje tieto výrobky na trh (ďalej len spoločnosť), výrobky pozostávajú z polymérov modifikovaných kvartérnymi amóniovými skupinami. Používané polyméry sa v jednotlivých výrobkoch obmieňajú podľa požiadavky výrobcov farieb. Samotné výrobky nie sú antimikrobiálne aktívne. Spoločnosť predáva tieto výrobky výrobcom farieb, ktorí ich následne zmiešavajú s inými polymérmi používanými na výrobu farieb a tvrdidlom, ktorého účinkom vznikne sieť všetkých polymérov. Sieťované polyméry vytvárajú na zaschnutej farbe kationickú plochu, ktorá má antimikrobiálny účinok.

(3)

Po prvom kole diskusií s odborníkmi z členských štátov Komisia požiadala 2. februára 2014 Európsku chemickú agentúru v súlade s článkom 75 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 o stanovisko týkajúce sa toho, či výrobky danej spoločnosti prispievajú k antimikrobiálnym vlastnostiam farieb, do ktorých sa môžu pridávať, či tieto vlastnosti sú výsledkom pôsobenia účinnej látky, a ak áno, o akú účinnú látku ide.

(4)

Stanovisko Európskej chemickej agentúry formuloval 9. apríla 2014 Výbor pre biocídne výrobky.

(5)

Podľa tohto stanoviska ide v posudzovanom prípade o pôsobenie účinnej látky, keďže toto pôsobenie je založené na látke v zmysle článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2), ktorá pôsobí na škodlivé organizmy.

(6)

Účinná látka vzniká vo farbe, ktorej súčasťou sa stáva na základe chemickej reakcie troch zložiek: katiónového polymérneho spojiva s kvartérnymi amóniovými skupinami s premenlivou dĺžkou reťazca a funkčnou skupinou; polymérnej disperzie, ktorá má rovnakú funkčnú skupinu ako katiónové polymérne spojivo, a polymérneho tvrdidla na sieťovanie uvedených polymérnych zložiek.

(7)

Okrem toho sa podľa tohto stanoviska pôsobenie účinnej látky opiera o elektrostatickú príťažlivosť, ktorá vedie k zmenám fyziologických a biochemických mechanizmov (napr. systémov na prenos signálov, ktorými sú vybavené baktérie) a k smrti cieľových organizmov. Účinok nie je preto možné považovať len za fyzický alebo mechanický.

(8)

V súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 ničenie, odpudzovanie a zneškodňovanie škodlivých organizmov, zabránenie ich škodlivému účinku alebo ochrana proti akémukoľvek škodlivému organizmu je biocídna funkcia.

(9)

Katiónové polymérne spojivá nemajú mať biocídnu funkciu vo forme, v ktorej ich spoločnosť dodáva výrobcom farieb, a preto nie sú v súlade s vymedzením biocídneho výrobku.

(10)

Farby obsahujúce tieto výrobky sú zmesi, ktoré v takej forme, v akej ich výrobcovia farieb dodávajú svojim zákazníkom, vytvárajú aktívnu látku a majú mať inú biocídnu funkciu, ako je tá, ktorá vyplýva len z fyzického alebo mechanického pôsobenia, a preto sú v súlade s vymedzením biocídneho výrobku.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Katiónové polymérne spojivá s kvartérnymi amóniovými zlúčeninami, ktoré sa uvádzajú na trh, aby ich výrobcovia farieb pridávali do farieb a náterov (ďalej len farby) s cieľom dodať týmto farbám biocídnu funkciu, sa nepovažujú za biocídne výrobky.

Farby, do ktorých výrobcovia farieb pridávajú katiónové polymérne spojivá s kvartérnymi amóniovými zlúčeninami s cieľom dodať týmto farbám biocídnu funkciu, sa považujú za biocídne výrobky.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


Korigendá

12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/32


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor

( Úradný vestník Európskej únie L 343 zo 14. decembra 2012 )

Na strane 62 v článku 65 prvom odseku:

namiesto:

„… sa zrušujú s účinnosťou od 15. decembra 2012…“

má byť:

„… sa zrušujú s účinnosťou od 17. júna 2015…“.


12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/32


Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2015/104 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 43/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 779/2014

( Úradný vestník Európskej únie L 22 z 28. januára 2015 )

Na strane 24 v článku 48 šiestom odseku:

namiesto:

„Ustanovenia o rybolovných možnostiach v oblasti dohovoru CCAMLR uvedené v článkoch 23, 24 a 25 a…“

má byť:

„Ustanovenia o rybolovných možnostiach v oblasti dohovoru CCAMLR uvedené v článkoch 24, 25 a 26 a…“


12.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/33


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/385/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach a smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

( Úradný vestník Európskej únie L 247 z 21. septembra 2007 )

Na strane 25 v článku 1 bode 2 v nahradenom článku 2 smernice 90/385/EHS:

namiesto:

„2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

‚Článok 2

Členské štáty prijmú všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby pomôcky mohli byť uvedené na trh a/alebo uvedené do prevádzky len vtedy, ak spĺňajú požiadavky ustanovené v tejto smernici pri ich náležitom dodaní, správnom zavedení a/alebo inštalovaní, udržiavaní a používaní v súlade s ich účelom určenia.‘“

má byť:

„2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

‚Článok 2

Členské štáty prijmú všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby pomôcky mohli byť uvedené na trh a/alebo uvedené do prevádzky len vtedy, ak spĺňajú požiadavky ustanovené v tejto smernici a sú náležite dodané, správne zavedené a/alebo inštalované, udržiavané a používané v súlade s ich účelom určenia.‘“