ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 54

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
25. februára 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/281 z 26. novembra 2014, ktorým sa nahrádzajú prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

25.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 54/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/281

z 26. novembra 2014,

ktorým sa nahrádzajú prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1), a najmä na jeho článok 77,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1215/2012 sa stanovuje obeh rozsudkov, verejných listín a súdnych zmierov v Únii. Uplatňovať sa začne 10. januára 2015.

(2)

V nariadení (EÚ) č. 1215/2012 sa v prílohách I a II stanovilo tlačivo osvedčenia o rozsudku v občianskych a obchodných veciach a tlačivo osvedčenia o verejnej listine alebo súdnom zmieri v občianskych a obchodných veciach.

(3)

Lotyšsko prijalo euro od 1. januára 2014. Preto by sa z tlačív mali vypustiť všetky odkazy na bývalú menu Lotyšska. Litva prijme euro od 1. januára 2015. Preto by sa z tlačív mali vypustiť všetky odkazy na menu Litvy.

(4)

Chorvátsko vstúpilo do Únie 1. júla 2013. Preto by sa do tlačív mali vložiť odkazy na Chorvátsko a jeho menu.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňovalo na prijatí nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

V súlade s článkom 3 ods. 2 dohody medzi Európskou úniou a Dánskom však Dánsko listom z 20. decembra 2012 oznámilo (2) Komisii svoje rozhodnutie vykonávať obsah nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. Preto by sa do tlačív mali vložiť odkazy na Dánsko a jeho menu.

(7)

V záujme zrozumiteľnosti je vhodné prílohy I a II nahradiť.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (EÚ) č. 1215/2012 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 26. novembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2013, s. 4.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

PRÍLOHA II

Image

Image

Image