ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 23

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
29. januára 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/131 z 23. januára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/132 z 23. januára 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Nemecka zakazuje lov sebastesov v grónskych vodách oblasti NAFO 1F a v grónskych vodách zón V a XIV

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/133 z 23. januára 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Dánska zakazuje lov sleďa atlantického v oblastiach IV, VIId a vo vodách Únie oblasti IIa

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/134 z 26. januára 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Portugalska zakazuje lov kalkanov rodu Lepidorhombus v zónach VIIIc, IX a X a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/135 z 28. januára 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/136 z 28. januára 2015 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie január 2015 vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1273/2011

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/137 z 26. januára 2015, ktorým sa predlžuje funkčné obdobie podpredsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a dvoch predsedov odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

17

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) ( Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006 )

19

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

29.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/131

z 23. januára 2015,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 a 3 a jeho článok 38 písm. d),

keďže:

(1)

Príloha III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1235/2008 (2) obsahuje zoznam tretích krajín, ktorých systém výroby a kontrolné opatrenia pre ekologickú výrobu poľnohospodárskych produktov sú uznané za rovnocenné so systémom a opatreniami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007.

(2)

Kórejská republika predložila Komisii v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 žiadosť o zaradenie do zoznamu uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o určité spracované poľnohospodárske produkty. Predložila informácie požadované podľa článkov 7 a 8 uvedeného nariadenia. Z preskúmania týchto informácií, z následných diskusií s orgánmi Kórejskej republiky a z preskúmania pravidiel výroby a kontrolných opatrení uplatňovaných v Kórejskej republike, ktoré sa uskutočnilo na mieste, sa dospelo k záveru, že v uvedenej krajine sú pravidlá výroby a kontroly ekologickej výroby spracovaných poľnohospodárskych produktov určených na použitie ako potraviny rovnocenné s pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007. Preto by sa Kórejská republika mala zaradiť do zoznamu uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (kategória produktov D).

(3)

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 obsahuje zoznam súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií oprávnených vykonávať kontroly a vydávať osvedčenia v tretích krajinách na účely rovnocennosti. V dôsledku zaradenia Kórejskej republiky do prílohy III k uvedenému nariadeniu by sa mali z prílohy IV vypustiť príslušné doposiaľ uznané súkromné inšpekčné organizácie a štátne inšpekčné organizácie v súvislosti s dovozom produktov kategórie D z Kórejskej republiky.

(4)

Prílohy III a IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Zaradenie Kórejskej republiky do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 by sa malo uplatňovať od 1. februára 2015. S cieľom umožniť hospodárskym subjektom, aby sa prispôsobili zmenám príloh III a IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008, by sa zmeny prílohy IV mali uplatňovať až po uplynutí primeraného obdobia.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom regulačného výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:

1.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha IV sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odsek 1 článku 1 sa uplatňuje od 1. februára 2015.

Odsek 2 článku 1 sa uplatňuje od 1. mája 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).


PRÍLOHA I

Do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa vkladá tento text:

„JUŽNÁ KÓREA

1.    Kategórie produktov :

Kategória produktov

Označenie kategórie podľa prílohy IV

Obmedzenia

spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny

D

 

2.    Pôvod : ekologicky vypestované zložky v produktoch kategórie D vypestované v Kórejskej republike alebo dovezené do Kórejskej republiky:

buď z Únie,

alebo z tretej krajiny, v prípade ktorej Kórejská republika uznala, že produkty sa v uvedenej tretej krajine vyrábajú a kontrolujú podľa pravidiel rovnocenných s pravidlami stanovenými v právnych predpisoch Kórejskej republiky.

3.    Výrobné normy : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.    Príslušný orgán : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

5.    Súkromné inšpekčné organizácie :

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Öko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Certifikačné organizácie a orgány : ako v bode 5.

7.    Trvanie zaradenia : do 31. januára 2018.“


PRÍLOHA II

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 sa mení takto:

1.

V položke „Australian Certified Organic“ sa v bode 3 vypúšťa riadok týkajúci sa tretej krajiny „Južná Kórea“ a číselného kódu „KR-BIO-107“.

2.

V položke „BCS Öko-Garantie GmbH“ sa v bode 3 v riadku týkajúcom sa tretej krajiny „Južná Kórea“ a číselného kódu „KR-BIO-141“ vypúšťa krížik v stĺpci D; výraz „Južná Kórea“ sa nahrádza výrazom „Kórejská republika“.

3.

V položke „Bioagricert S.r.l.“ sa v bode 3 v riadku týkajúcom sa tretej krajiny „Južná Kórea“ a číselného kódu „KR-BIO-132“ vypúšťa krížik v stĺpci D; výraz „Južná Kórea“ sa nahrádza výrazom „Kórejská republika“.

4.

V položke „Bio.inspecta AG“ sa v bode 3 v riadku týkajúcom sa tretej krajiny „Južná Kórea“ a číselného kódu „KR-BIO-161“ vypúšťa krížik v stĺpci D; výraz „Južná Kórea“ sa nahrádza výrazom „Kórejská republika“.

5.

V položke „Control Union Certifications“ sa v bode 3 v riadku týkajúcom sa tretej krajiny „Južná Kórea“ a číselného kódu „KR-BIO-149“ vypúšťa krížik v stĺpci D; výraz „Južná Kórea“ sa nahrádza výrazom „Kórejská republika“.

6.

Položka „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“ sa mení takto:

a)

v bode 3 v riadku týkajúcom sa tretej krajiny „Južná Kórea“ a číselného kódu „KR-BIO-129“ sa vypúšťa krížik v stĺpci D; výraz „Južná Kórea“ sa nahrádza výrazom „Kórejská republika“;

b)

v bode 4 sa vypúšťa slovo „víno“.

7.

V položke „Ecocert SA“ sa v bode 3 v riadku týkajúcom sa tretej krajiny „Južná Kórea“ a číselného kódu „KR-BIO-154“ vypúšťa krížik v stĺpci D; výraz „Južná Kórea“ sa nahrádza výrazom „Kórejská republika“.

8.

V položke „Organic Certifiers“ sa v bode 3 v riadku týkajúcom sa tretej krajiny „Južná Kórea“ a číselného kódu „KR-BIO-106“ vypúšťa krížik v stĺpci D; výraz „Južná Kórea“ sa nahrádza výrazom „Kórejská republika“.


29.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/132

z 23. januára 2015,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Nemecka zakazuje lov sebastesov v grónskych vodách oblasti NAFO 1F a v grónskych vodách zón V a XIV

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu, uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu, pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu, uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte, sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

87/TQ43

Členský štát

Nemecko

Populácia

RED/N1G14P

Druh

sebastesy (Sebastes spp.)

Zóna

grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón V a XIV

Zákaz platný od

20. decembra 2014


29.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/133

z 23. januára 2015,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Dánska zakazuje lov sleďa atlantického v oblastiach IV, VIId a vo vodách Únie oblasti IIa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

89/TQ40

Členský štát

Dánsko

Populácia

HER/2A47DX

Druh

Sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

Oblasti IV, VIId a vody Únie oblasti IIa

Zákaz platný od

22. decembra 2014


29.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/134

z 26. januára 2015,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Portugalska zakazuje lov kalkanov rodu Lepidorhombus v zónach VIIIc, IX a X a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 43/2014 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2014.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2014.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2014 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 43/2014 z 20. januára 2014, ktorým sa na rok 2014 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

90/TQ43

Členský štát

Portugalsko

Populácia

LEZ/8C3411

Druh

Kalkany rodu Lepidorhombus spp.

Zóna

VIIIc, IX a X; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

Ukončenie

26. decembra 2014


29.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/135

z 28. januára 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

EG

362,8

MA

99,0

TR

128,7

ZZ

196,8

0707 00 05

JO

229,9

TR

192,7

ZZ

211,3

0709 91 00

EG

122,4

ZZ

122,4

0709 93 10

EG

165,4

MA

226,4

TR

233,5

ZZ

208,4

0805 10 20

EG

47,9

IL

78,7

MA

55,0

TN

52,5

TR

77,7

ZZ

62,4

0805 20 10

IL

148,1

MA

90,6

ZZ

119,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

74,4

IL

100,6

MA

133,5

TR

126,1

ZZ

108,7

0805 50 10

TR

56,2

ZZ

56,2

0808 10 80

BR

59,3

CL

89,3

MK

26,7

US

161,6

ZZ

84,2

0808 30 90

CL

316,1

US

138,7

ZZ

227,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


29.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/136

z 28. januára 2015

o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie január 2015 vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1273/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1273/2011 (2) sa otvorila a stanovila správa určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže, ktoré sa rozdelili podľa krajiny pôvodu a podľa viacerých čiastkových období v súlade s prílohou I k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu.

(2)

Január je prvým čiastkovým obdobím v prípade kvót stanovených v článku 1 ods. 1 písm. a) až d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011.

(3)

Z oznámení zaslaných v súlade s článkom 8 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 vyplýva, že v prípade kvót s poradovým číslom 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 sa žiadosti podané počas prvých 10 pracovných dní mesiaca január 2015 podľa článku 4 ods. 1 uvedeného vykonávacieho nariadenia vzťahujú na množstvo, ktoré je väčšie ako dostupné množstvo. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, a to stanovením alokačného koeficientu, ktorý sa má uplatniť na požadované množstvá v prípade príslušných kvót a ktorý sa vypočíta v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Z týchto oznámení takisto vyplýva, že v prípade kvót s poradovým číslom 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 a 09.4153 sa žiadosti podané počas prvých 10 pracovných dní mesiaca január 2015 podľa článku 4 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011 vzťahujú na množstvo, ktoré je nižšie ako dostupné množstvo.

(5)

Okrem toho je potrebné stanoviť v prípade kvót s poradovým číslom 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 celkové dostupné množstvo v rámci nasledujúceho čiastkového obdobia v súlade s článkom 5 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011.

(6)

Aby sa zabezpečilo, že vydávanie dovozných povolení bude prebiehať náležitým spôsobom, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V prípade žiadostí o dovozné povolenie na ryžu, na ktorú sa vzťahujú kvóty s poradovým číslom 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1273/2011, podaných počas prvých 10 pracovných dní mesiaca január 2015, sa vydajú povolenia na požadované množstvo upravené alokačným koeficientom určeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Celkové dostupné množstvo v rámci nasledujúceho čiastkového obdobia v prípade kvót s poradovým číslom 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 uvedených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1273/2011 sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1273/2011 zo 7. decembra 2011 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (Ú. v. EÚ L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).


PRÍLOHA

Množstvá, ktoré sa majú prideliť na čiastkové obdobie január 2015, a celkové dostupné množstvá v rámci nasledujúceho obdobia, podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011

a)

Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011

Pôvod

Poradové číslo

Alokačný koeficient na čiastkové obdobie január 2015

Celkové dostupné množstvo v rámci čiastkového obdobia apríl 2015 (v kg)

Spojené štáty americké

09.4127

 (1)

24 446 294

Thajsko

09.4128

 (1)

10 513 071

Austrália

09.4129

 (2)

1 019 000

Iný pôvod

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Kvóta na lúpanú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 20 podľa článku 1 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011

Pôvod

Poradové číslo

Alokačný koeficient na čiastkové obdobie január 2015

Celkové dostupné množstvo v rámci čiastkového obdobia júl 2015 (v kg)

Všetky krajiny

09.4148

 (3)

1 612 000

c)

Kvóta na zlomkovú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 40 00 podľa článku 1 ods. 1 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011:

Pôvod

Poradové číslo

Alokačný koeficient na čiastkové obdobie január 2015

Celkové dostupné množstvo v rámci čiastkového obdobia júl 2015 (v kg)

Thajsko

09.4149

 (4)

50 566 471

Austrália

09.4150

 (5)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (5)

11 000 000

Spojené štáty americké

09.4153

 (5)

9 000 000

Iný pôvod

09.4154

92,307692 %

6 000 001

d)

Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011

Pôvod

Poradové číslo

Alokačný koeficient na čiastkové obdobie január 2015

(v %)

Celkové dostupné množstvo v rámci čiastkového obdobia júl 2015 (v kg)

Thajsko

09.4112

0,842133

0

Spojené štáty americké

09.4116

18,073078

0

India

09.4117

0,963486

0

Pakistan

09.4118

0,895330

0

Iný pôvod

09.4119

0,873150

0

Všetky krajiny

09.4166

0,655752

17 011 019


(1)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvá: všetkým žiadostiam teda možno vyhovieť.

(2)  V rámci tohto čiastkového obdobia už nie je dostupné žiadne množstvo.

(3)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvá: všetkým žiadostiam teda možno vyhovieť.

(4)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvá: všetkým žiadostiam teda možno vyhovieť.

(5)  Počas tohto čiastkového obdobia sa neuplatňuje alokačný koeficient: Komisii nebola oznámená ani jedna žiadosť o povolenie.


ROZHODNUTIA

29.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/17


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/137

z 26. januára 2015,

ktorým sa predlžuje funkčné obdobie podpredsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a dvoch predsedov odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (1), a najmä na jeho články 125 a 136,

keďže:

(1)

Správna rada Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „úrad“) predložila 18. novembra 2014 Rade návrhy na predĺženie funkčného obdobia podpredsedu úradu a dvoch predsedov odvolacích senátov úradu.

(2)

Funkčné obdobie pána Christiana ARCHAMBEAUA ako podpredsedu úradu a pána Tomása DE LAS HERASA a pána Detlefa SCHENNENA ako predsedov odvolacích senátov úradu by sa malo predĺžiť o dobu 5 rokov alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa dôchodkový vek dosiahne počas nového funkčného obdobia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Funkčné obdobie pána Christiana ARCHAMBEAUA ako podpredsedu úradu sa týmto predlžuje na obdobie od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2020 alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa dôchodkový vek dosiahne počas nového funkčného obdobia.

Článok 2

Funkčné obdobie pána Tomása DE LAS HERASA ako predsedu odvolacieho senátu úradu sa týmto predlžuje na obdobie od 1. marca 2016 do 28. februára 2021 alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa dôchodkový vek dosiahne počas nového funkčného obdobia.

Článok 3

Funkčné obdobie pána Detlefa SCHENNENA ako predsedu odvolacieho senátu úradu sa týmto predlžuje na obdobie od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2020 alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa dôchodkový vek dosiahne počas nového funkčného obdobia.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. januára 2015

Za Radu

predseda

J. DŪKLAVS


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.


Korigendá

29.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/19


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

( Úradný vestník Európskej únie L 381 z 28. decembra 2006 )

Na strane 4 v odôvodnení 3 druhej vete a v poznámke pod čiarou č. 5:

namiesto:

„Rozhodnutie Rady 2006/000/SVV z … o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (1) predstavuje…

má byť:

„Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (2) predstavuje…

Na strane 15 v článku 27 ods. 3 a na strane 16 v článku 31 ods. 6:

namiesto:

„rozhodnutia 2006/000/SVV“

má byť:

„rozhodnutia 2007/533/SVV“.