ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 19

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
24. januára 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácie o dátume podpisu Dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou a Protokolu o vykonávaní partnerstva v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/105 zo 14. apríla 2014 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie

2

 

 

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/106 z 19. januára 2015, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/107 z 23. januára 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

12

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) zo 14. januára 2015 o predĺžení mandátu vedúceho misie Európskej únie v rámci SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) ( Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015 )

14

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

24.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/1


Informácie o dátume podpisu Dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou a Protokolu o vykonávaní partnerstva v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou

Európska únia a Senegalská republika podpísali 20. novembra 2014 Dohodu o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou a protokol o vykonávaní partnerstva v oblasti udržateľného rybolovu.

Dohoda a protokol sa podľa článku 17 dohody a článku 12 protokolu predbežne vykonávajú od 20. novembra 2014.


24.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/2


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/105

zo 14. apríla 2014

o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 212 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 18. júna 2007 poverila Komisiu, aby rokovala o Protokole k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej (1) o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie (ďalej len „protokol“).

(2)

Tieto rokovania sa uzavreli.

(3)

Cieľom protokolu je stanoviť finančné a technické pravidlá, ktoré umožnia Azerbajdžanskej republike zúčastniť sa na určitých programoch Únie. Horizontálny rámec, ktorý sa ustanovuje protokolom, predstavuje opatrenie zamerané na hospodársku, finančnú a technickú spoluprácu, ktorá umožňuje prístup k pomoci poskytovanej Úniou na základe programov, a to predovšetkým finančnej pomoci. Tento rámec sa vzťahuje len na tie programy, v súvislosti s ktorými príslušné základné právne akty stanovujú možnosť Azerbajdžanskej republiky zúčastniť sa. Podpis a predbežné vykonávanie protokolu preto neznamená vykonávanie právomocí v rámci rôznych sektorálnych politík, ktoré sa sledujú týmito programami; tieto právomoci sa vykonávajú pri zriaďovaní programov.

(4)

Protokol by sa mal podpísať v mene Únie a mal by sa predbežne vykonávať do ukončenia postupov potrebných na jeho uzavretie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie (ďalej len „protokol“) s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Únie.

Článok 3

Protokol sa predbežne vykonáva od dátumu jeho podpisu (2) do ukončenia postupov potrebných na jeho uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. apríla 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. ES L 246, 17.9.1999, s. 3.

(2)  Dátum podpísania protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


24.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/4


PROTOKOL

k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

na jednej strane a

AZERBAJDŽANSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Azerbajdžan“,

na strane druhej,

ďalej spoločne označované ako „zmluvné strany“,

keďže:

(1)

Azerbajdžan uzavrel Dohodu o partnerstve a spolupráci s Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi (ďalej len „dohoda“) (1), ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999.

(2)

Európska rada na svojom zasadnutí 17. a 18. júna 2004 uvítala návrhy Európskej komisie v súvislosti s európskou susedskou politikou (ďalej len „ESP“) a schválila závery Rady zo 14. júna 2004.

(3)

Rada pri mnohých iných príležitostiach prijala závery v prospech tejto politiky.

(4)

Rada 5. marca 2007 vyjadrila podporu všeobecnému prístupu stanovenému v oznámení Európskej komisie zo 4. decembra 2006 s cieľom umožniť partnerským krajinám ESP účasť v agentúrach Spoločenstva a na programoch Spoločenstva na základe ich zásluh a pokiaľ to umožňujú právne základy.

(5)

Azerbajdžan vyjadril želanie zúčastniť sa na niekoľkých programoch Únie.

(6)

Osobitné podmienky pre účasť Azerbajdžanu na každom jednotlivom programe Únie a predovšetkým finančný príspevok, ktorý má zaplatiť Azerbajdžan, ako aj postupy podávania správ a hodnotenia by sa mali stanoviť v dohode medzi Európskou komisiou a príslušnými orgánmi Azerbajdžanu,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Azerbajdžanu sa umožní zúčastňovať sa na všetkých súčasných a budúcich programoch Únie otvorených pre účasť Azerbajdžanu na základe príslušných ustanovení, ktorými sa tieto programy prijímajú.

Článok 2

Azerbajdžan prispeje finančne do všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade so špecifickými programami, na ktorých sa zúčastní.

Článok 3

Zástupcovia Azerbajdžanu sa v prípadoch, ktoré sa týkajú Azerbajdžanu, môžu zúčastňovať ako pozorovatelia v riadiacich výboroch zodpovedných za sledovanie programov Únie, na ktoré Azerbajdžan finančne prispieva.

Článok 4

Projekty a iniciatívy predložené účastníkmi z Azerbajdžanu podliehajú v čo najväčšej možnej miere tým istým podmienkam, pravidlám a postupom, ktoré sa v príslušných programoch vzťahujú na členské štáty.

Článok 5

1.   Špecifické podmienky týkajúce sa účasti Azerbajdžanu na každom konkrétnom programe Únie, predovšetkým finančný príspevok Azerbajdžanu a postupy podávania správ a hodnotenia sa stanovia v dohode medzi Európskou komisiou a príslušnými orgánmi Azerbajdžanu na základe kritérií stanovených v príslušných programoch.

2.   V prípade, že Azerbajdžan požiada o vonkajšiu pomoc Únie, aby sa mohol zúčastniť na určitom programe Únie, a to na základe článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 (2), alebo na základe iného podobného nariadenia týkajúceho sa vonkajšej pomoci Únie pre Azerbajdžan, ktoré sa môže v budúcnosti prijať, podmienky, ktorými sa riadi využívanie vonkajšej pomoci Únie Azerbajdžanom, sa stanovia v dohode o financovaní, najmä v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 1638/2006.

Článok 6

1.   V každej dohode uzavretej podľa článku 5 sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (3) stanoví, že finančnú kontrolu alebo audit alebo iné overenia vrátane administratívnych vyšetrovaní vykoná Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom a Dvor audítorov, alebo sa vykonajú na základe právomoci týchto orgánov.

2.   Ustanovia sa podrobné ustanovenia o finančnej kontrole a audite, administratívnych opatreniach, sankciách a vymáhaní, ktoré uložia Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom a Dvoru audítorov právomoci rovnocenné s tými, ktoré majú v prípade príjemcov pomoci alebo dodávateľov, ktorí sú usadení v Únii.

Článok 7

1.   Tento protokol sa uplatňuje na obdobie, počas ktorého platí dohoda.

2.   Zmluvné strany podpíšu a schvália tento protokol v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

3.   Každá zmluvná strana môže tento protokol vypovedať písomným oznámením zaslaným druhej zmluvnej strane. Platnosť tohto protokolu sa skončí šesť mesiacov po dátume takéhoto oznámenia. Ukončenie tohto protokolu na základe výpovede ktorejkoľvek zmluvnej strany nemá vplyv na prípadné vykonávanie kontrol v súlade s článkami 5 a 6.

Článok 8

Najneskôr tri roky po nadobudnutí platnosti tohto protokolu a potom každé tri roky môžu obe zmluvné strany preskúmať vykonávanie tohto protokolu na základe skutočnej účasti Azerbajdžanu na programoch Únie.

Článok 9

Tento protokol sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o fungovaní Európskej únie, a to za podmienok, ktoré sú v uvedenej zmluve stanovené, a na strane druhej na územie Azerbajdžanu.

Článok 10

1.   Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom diplomatickou cestou oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že tento protokol budú predbežne vykonávať odo dňa jeho podpísania až do jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu.

Článok 11

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody.

Článok 12

Tento protokol je vyhotovený dvojmo v jazyku anglickom, bulharskom, českom, chorvátskom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a azerbajdžanskom, pričom každé znenie je rovnako autentické.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 246, 17.9.1999, s. 3).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


NARIADENIA

24.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/8


NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/106

z 19. januára 2015,

ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 zmluvy prijíma na návrh Komisie opatrenia týkajúce sa stanovovania a prideľovania rybolovných možností.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (1) sa vyžaduje, aby sa ochranné opatrenia prijímali s ohľadom na dostupné vedecké, technické a hospodárske odporúčania vrátane prípadných správ, ktoré vypracoval Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF) a iné poradné orgány, ako aj vzhľadom na radu od Poradných rád.

(3)

Úlohou Rady je prijímať opatrenia, ktorými sa určujú a prideľujú rybolovné možnosti podľa rybolovnej oblasti alebo skupiny rybolovných oblastí v Čiernom mori, čo podľa potreby zahŕňa aj určité funkčne súvisiace podmienky. V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa rybolovné možnosti mali stanoviť v súlade s cieľmi spoločnej rybárskej politiky stanovenými v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia. V súlade s článkom 16 ods. 1 uvedeného nariadenia by sa rybolovné možnosti mali rozdeliť medzi členskými štátmi takým spôsobom, aby sa každému členskému štátu zabezpečila relatívna stabilita rybolovných činností pri každej populácii alebo rybolove.

(4)

Celkový povolený výlov (total allowable catch, ďalej len „TAC“) by sa mal preto v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 zakladať na dostupných vedeckých odporúčaniach, pričom by sa mali vziať do úvahy biologické a sociálno-ekonomické aspekty a zaistiť spravodlivé zaobchádzanie s jednotlivými sektormi rybolovu, a zároveň by sa mali zohľadniť názory vyjadrené počas konzultácií so zúčastnenými stranami.

(5)

Pri rybolove šproty severnej sa povinnosť vylodiť úlovky uvedená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 uplatňuje od 1. januára 2015. V článku 16 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje, že pri zavádzaní povinnosti vylodiť úlovky v súvislosti s určitou populáciou rýb sa pri stanovovaní rybolovných možností zohľadní prechod od stanovovania rybolovných možností na základe vylodení na stanovovanie rybolovných možností na základe úlovkov.

(6)

Využívanie rybolovných možností stanovených v tomto nariadení podlieha nariadeniu Rady (ES) č. 1224/2009 (2), a najmä jeho článkom 33 a 34 uvedeného nariadenia, ktoré sa týkajú zaznamenávania úlovkov a oznamovania údajov o vyčerpaní rybolovných možností. Je preto potrebné stanoviť kódy, ktoré majú členské štáty používať, keď Komisii zasielajú údaje o vylodení populácií, ktoré sú predmetom tohto nariadenia.

(7)

V súlade s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 (3) pri stanovovaní TAC má Rada rozhodnúť, na ktoré populácie sa neuplatňujú články 3 a 4, najmä na základe biologického stavu populácie.

(8)

S cieľom predísť prerušeniu rybolovných činností a zabezpečiť živobytie rybárov Únie toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2015. Z dôvodu naliehavosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť okamžite po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa na rok 2015 ustanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb v Čiernom mori.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na plavidlá Únie loviace v Čiernom mori.

Článok 3

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„Čierne more“ je geografická podoblasť 29 podľa prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 (4);

b)

„plavidlo Únie“ je rybárske plavidlo Únie vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

c)

„populácia“ je populácia vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 14 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

d)

„celkový povolený výlov“ (TAC) je:

i)

pri rybolove, ktorý podlieha povinnosti vylodiť úlovky uvedené v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, množstvo, ktoré možno vyloviť z každej populácie každý rok;

ii)

pri všetkých ďalších rybolovoch množstvo, ktoré možno vylodiť z každej populácie každý rok;

e)

„kvóta“ je podiel TAC pridelený Únii, členskému štátu alebo tretej krajine.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI

Článok 4

TAC a rozdelenie

TAC pre plavidlá Únie, rozdelenie TAC medzi členské štáty a podľa potreby aj funkčne súvisiace podmienky sú stanovené v prílohe.

Článok 5

Osobitné ustanovenia o rozdelení

Rozdelenie rybolovných možností medzi členské štáty podľa tohto nariadenia sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

zníženia a prerozdelenia vykonané podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

c)

dodatočné vylodenie úlovkov povolené v súlade s článkom 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

d)

zadržané množstvá v súlade s článkom 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

e)

zníženia vykonané podľa článkov 105 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 6

Podmienky vylodenia úlovkov a vedľajších úlovkov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

Úlovky a vedľajšie úlovky pri love kalkana veľkého, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, sa ponechávajú na palube alebo sa vyloďujú, len ak ich ulovili plavidlá Únie plaviace sa pod vlajkou členského štátu, ktorý je držiteľom kvóty, a táto kvóta ešte nie je vyčerpaná.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Zasielanie údajov

Keď podľa článkov 33 a 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009 zasielajú členské štáty Komisii údaje o vylodení úlovkov, použijú pri tom kódy populácií stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. januára 2015

Za Radu

predseda

E. RINKVIS


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky na riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44).


PRÍLOHA

TAC UPLATNITEĽNÉ NA PLAVIDLÁ ÚNIE V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ TAC PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV A PODĽA OBLASTÍ

V týchto tabuľkách sú stanovené TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a funkčne súvisiace podmienky.

Populácie rýb sa uvádzajú podľa abecedného poradia latinských názvov príslušných druhov. Na účely tohto nariadenia sa uvádza porovnávacia tabuľka latinských názvov a všeobecných názvov:

Vedecký názov

Trojmiestny abecedný kód

Všeobecný názov

Psetta maxima

TUR

Kalkan veľký

Sprattus sprattus

SPR

Šprota severná


Druh:

Kalkan veľký

Psetta maxima

Zóna:

vody Únie v Čiernom mori

TUR/F37.4.2.C.

Bulharsko

43,2

 

 

Rumunsko

43,2

 

 

Únia

86,4 (1)

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.


Druh:

Šprota severná

Sprattus sprattus

Zóna:

vody Únie v Čiernom mori

SPR/F37.4.2.C

Bulharsko

8 032,5

 

 

Rumunsko

3 442,5

 

 

Únia

11 475

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.


(1)  V období od 15. apríla do 15. júna 2015 sa nepovoľuje žiadna rybolovná činnosť ani prekládka, branie na palubu, vylodenie a prvý predaj.


24.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/107

z 23. januára 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


Korigendá

24.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/14


Korigendum k rozhodnutiu Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) zo 14. januára 2015 o predĺžení mandátu vedúceho misie Európskej únie v rámci SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

( Úradný vestník Európskej únie L 11 zo 17. januára 2015 )

Na titulnej strane v obsahu a na strane 72 v názve:

namiesto:

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) zo 14. januára 2015 o predĺžení mandátu vedúceho misie Európskej únie v rámci SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

má byť:

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/67 zo 14. januára 2015 o predĺžení mandátu vedúceho misie Európskej únie v rámci SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)