ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 10

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
16. januára 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/56 z 15. januára 2015, ktorým sa v súvislosti s obchodom s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/57 z 15. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 792/2012, pokiaľ ide o pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a v nariadení Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/58 z 15. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o dátum ukončenia platnosti schválenia účinnej látky tepraloxydím ( 1 )

25

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/59 z 15. januára 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie (EÚ, Euratom) 2015/60 z 15. decembra 2014 o pozícii, ktorá sa má zaujať v meneEurópskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre pridruženie zriadenej na základe Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutí Rady pre pridruženie o rokovacom poriadku Rady pre pridruženie a rokovacom poriadku Výboru pre pridruženie a podvýborov, zriadenie dvoch podvýborov a delegovanie určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu

30

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá železničného systému v Európskej únii ( Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014 )

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

16.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/56

z 15. januára 2015,

ktorým sa v súvislosti s obchodom s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 2, 3 a 4,

keďže:

(1)

V záujme implementácie určitých rezolúcií prijatých na šestnástom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (3. – 14. marca 2013), ďalej len „dohovor“, by sa mali určité ustanovenia v nariadení Komisie (ES) č. 865/2006 (2) zmeniť a ďalšie zase doplniť.

(2)

Predovšetkým v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 16.8 by sa mali vložiť osobitné ustanovenia určené na zjednodušenie nekomerčnej cezhraničnej prepravy hudobných nástrojov.

(3)

Zo skúseností získaných pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 865/2006 v spojení s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 792/2012 (3) vyplýva, že niektoré jeho ustanovenia by sa mali zmeniť, aby sa zabezpečilo jeho harmonizované a účinné vykonávanie v celej Únii. Ide najmä o prípady v súvislosti s prvým dovozom poľovníckych trofejí exemplárov niektorých druhov alebo populácií uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 do Únie, a to takých druhov alebo populácií, v prípade ktorých existujú obavy v súvislosti s udržateľnosťou obchodovania s poľovníckymi trofejami alebo v prípade ktorých existujú indície závažného nezákonného obchodovania. V takýchto prípadoch sú nevyhnutné prísnejšie kontroly dovozu do Únie a výnimka stanovená v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 pre exempláre osobného a rodinného charakteru by sa preto nemala uplatňovať. Skúsenosti z uplatňovania nariadenia (ES) č. 865/2006 takisto ukázali, že bolo potrebné objasniť, že dovozné povolenia by členské štáty nemali vydávať v prípadoch, keď, napriek žiadosti na tento účel, nezískajú uspokojivé informácie od vyvážajúcej alebo opätovne vyvážajúcej krajiny, pokiaľ ide o zákonnosť exemplárov, ktoré sa majú doviezť do Únie.

(4)

Na šestnástom zasadnutí Konferencie zmluvných strán dohovoru sa aktualizovala štandardná literatúra pre názvoslovie. Odkazy na túto literatúru slúžia na uvedenie vedeckých názvov druhov v povoleniach a potvrdeniach. Dané zmeny by sa mali zohľadniť v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

(5)

Nariadenie (ES) č. 865/2006 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Keďže toto nariadenie by sa malo používať v spojení s nariadením (EÚ) č. 792/2012, je dôležité, aby sa obe nariadenia uplatňovali počnúc rovnakým dňom.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 865/2006 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

‚dátum nadobudnutia‘ znamená dátum, keď bol exemplár nadobudnutý z voľnej prírody, narodený v zajatí alebo umelo vypestovaný alebo, ak tento dátum nie je známy, najskorší preukázateľný dátum, keď akákoľvek osoba tento exemplár nadobudla;“

b)

bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

‚putovná výstava‘ znamená zbierku vzoriek, cirkus, zverinec, výstavu rastlín, orchester alebo muzeálnu výstavu, ktoré vystavujú na verejnosti na komerčné účely;“

.

2.

V článku 4 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Žiadosti o vydanie povolení na dovoz a vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení ustanovených v článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3, článku 5 ods. 4, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 338/97, potvrdení o osobnom vlastníctve, potvrdení o zbierke vzoriek, potvrdení o hudobnom nástroji a potvrdení o putovných výstavách, ako aj oznámenia o dovoze, dodatkové listy a štítky sa však môžu vyplniť rukopisom, pokiaľ je čitateľný, a to atramentovým perom a veľkým tlačeným písmom.“

3.

V článku 7 sa dopĺňa tento odsek 6:

„6.   Vývozné povolenia a potvrdenia na opätovný vývoz vydané tretími krajinami sa akceptujú iba v prípade, ak príslušný orgán dotknutej tretej krajiny poskytne, keď sa o to požiada, uspokojivé informácie o tom, že exempláre boli získané v súlade s právnymi predpismi o ochrane príslušných druhov.“

4.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Zásielka exemplárov

Bez toho, aby boli dotknuté články 31, 38, 44b, 44i a 44p, sa pre každú zásielku exemplárov prepravovaných spoločne ako súčasť jednej dodávky vydáva osobitné povolenie na dovoz, oznámenie o dovoze, povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz.“

5.

Článok 10 sa mení takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„Platnosť povolení na dovoz a vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení o putovnej výstave, potvrdení o osobnom vlastníctve, potvrdení o zbierke vzoriek a potvrdení o hudobnom nástroji“

;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Obdobie platnosti potvrdení o putovnej výstave, potvrdení o osobnom vlastníctve a potvrdení o hudobnom nástroji vydaných v súlade s článkami 30, 37 a 44 h v uvedenom poradí nepresahuje tri roky.“

;

c)

odseky 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„5.   Platnosť potvrdení o putovnej výstave, potvrdení o osobnom vlastníctve alebo potvrdení o hudobnom nástroji sa skončí v prípade predaja, straty, zničenia alebo krádeže exemplára, alebo iného prevodu vlastníctva exemplára, alebo v prípade živého exemplára, ak uhynul, unikol alebo bol vypustený do voľnej prírody.

6.   Držiteľ bez zbytočného odkladu vráti vydávajúcemu výkonnému orgánu originál a všetky kópie každého povolenia na dovoz, povolenia na vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz, potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve, potvrdenia o zbierke vzoriek alebo potvrdenia o hudobnom nástroji, ktoré sú neplatné, nepoužili sa alebo stratili platnosť.“

6.

Článok 11 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

ak v nich uvedené exempláre boli stratené, zničené alebo odcudzené;“

;

b)

v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

ak v nich uvedené exempláre boli stratené, zničené alebo odcudzené;“

.

7.

V článku 14 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Potvrdenia o pôvode exemplárov druhov uvedených v prílohe C k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa však môžu používať na dovoz exemplárov do Únie do 12 mesiacov od dátumu ich vydania, potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve a potvrdenia o hudobnom nástroji sa v súlade s článkami 30, 37 a 44 h tohto nariadenia môžu do troch rokov od dátumu ich vydania používať na dovoz exemplárov do Únie a na účely podávania žiadostí o príslušné potvrdenia.“

8.

Za článok 44g sa vkladá táto kapitola VIIIb:

„KAPITOLA VIIIB

POTVRDENIE O HUDOBNOM NÁSTROJI

Článok 44h

Vydávanie

1.   Členské štáty môžu vydať potvrdenie o hudobnom nástroji na nekomerčnú cezhraničnú prepravu hudobných nástrojov okrem iného aj na účely osobného použitia, predvedenia hudobného diela, produkcie (nahrávania), vysielania, vyučovania, vystavenia alebo súťaže, ak dané hudobné nástroje spĺňajú všetky tieto požiadavky:

a)

pochádzajú z druhov uvedených v prílohách A, B alebo C k nariadeniu (ES) č. 338/97 okrem exemplárov druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97 nadobudnutých potom, ako bol príslušný druh zaradený do príloh k dohovoru;

b)

exemplár použitý pri výrobe hudobného nástroja bol nadobudnutý zákonne;

c)

hudobný nástroj je náležite identifikovaný.

2.   K potvrdeniu musí byť priložený dodatkový list, ktorý sa použije v súlade s článkom 44m.

Článok 44i

Používanie

Uvedené potvrdenie možno používať ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

a)

ako povolenie na dovoz v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 338/97;

b)

ako povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 338/97.

Článok 44j

Vydávajúci orgán

1.   Vydávajúcim orgánom potvrdenia o hudobnom nástroji je výkonný orgán štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt.

2.   Kolónka 23 potvrdenia o hudobnom nástroji alebo príslušnej prílohy potvrdenia obsahuje tento text:

‚Potvrdenie je platné pre viacnásobnú prepravu cez hranice. Originál si ponechá držiteľ.

Hudobný nástroj, na ktorý sa vzťahuje toto potvrdenie umožňujúce viacnásobnú prepravu cez hranice, je určený na nekomerčné využitie, a to okrem iného aj na osobné použitie, predvedenie hudobného diela, produkciu (nahrávanie), vysielanie, vyučovanie, vystavenie alebo súťaž. Hudobný nástroj, na ktorý sa vzťahuje toto potvrdenie, nemožno predať ani previesť jeho držbu v čase, keď sa nachádza mimo štátu, v ktorom bolo uvedené potvrdenie vydané.

Toto potvrdenie sa musí pred skončením jeho platnosti vrátiť výkonnému orgánu štátu, v ktorom bolo uvedené potvrdenie vydané.

Toto potvrdenie nie je platné bez dodatkového listu, ktorý musí byť potvrdený pečiatkou a podpísaný colným úradníkom pri každom prechode hraníc.‘

Článok 44k

Požiadavky na exempláre

V prípade, že sa na exempláre vzťahuje potvrdenie o hudobnom nástroji, musia byť splnené tieto požiadavky:

a)

hudobný nástroj musí byť evidovaný vydávajúcim výkonným orgánom;

b)

pred uplynutím platnosti potvrdenia sa hudobný nástroj musí vrátiť do členského štátu, v ktorom je evidovaný;

c)

uvedený exemplár nemožno predať ani previesť jeho držbu v čase, keď sa nachádza mimo štátu obvyklého pobytu žiadateľa, okrem prípadov splnenia podmienok stanovených v článku 44n;

d)

hudobný nástroj musí byť náležite identifikovateľný.

Článok 44l

Žiadosti

1.   Žiadateľ o vydanie potvrdenia o hudobnom nástroji poskytne informácie podľa článkov 44 h a 44k a v prípade potreby vyplní kolónky 1, 4 a 7 až 23 formulára žiadosti a kolónky 1, 4 a 7 až 22 originálu a všetkých kópií potvrdenia.

Členské štáty môžu stanoviť, že stačí vyplniť len formulár žiadosti. V takom prípade sa žiadosť môže vzťahovať na viac ako jedno potvrdenie.

2.   Riadne vyplnený formulár sa predloží výkonnému orgánu členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa spolu s potrebnými informáciami a listinnými dôkazmi, ktoré tento orgán považuje za potrebné, aby rozhodol o vydaní potvrdenia.

Neuvedenie informácií v žiadosti sa musí zdôvodniť.

3.   V prípade podania žiadosti o vydanie potvrdenia týkajúceho sa exemplárov, pre ktoré už bola takáto žiadosť v minulosti zamietnutá, žiadateľ o tomto zamietnutí informuje výkonný orgán.

Článok 44m

Doklady, ktoré má držiteľ odovzdať colnému úradu

V prípade dovozu do Únie, vývozu alebo opätovného vývozu exemplára, na ktorý sa vzťahuje potvrdenie o hudobnom nástroji vydané v súlade s článkom 44j, odovzdá držiteľ potvrdenia colnému úradu, ktorý bol určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97, originál potvrdenia a originál a kópiu dodatkového listu na overenie.

Po vyplnení dodatkového listu vráti colný úrad originál dokladov držiteľovi, potvrdí kópiu dodatkového listu a postúpi potvrdenú kópiu príslušnému výkonnému orgánu v súlade s článkom 45.

Článok 44n

Predaj exemplárov

V prípade, že držiteľ potvrdenia o hudobnom nástroji vydaného v súlade s článkom 44j tohto nariadenia chce exemplár predať, musí najprv odovzdať potvrdenie vydávajúcemu výkonnému orgánu a v prípade, že exemplár patrí k druhu uvedenému v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, požiadať príslušný orgán o potvrdenie v súlade s článkom 8 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Článok 44o

Náhrada

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia potvrdenia o hudobnom nástroji môže toto potvrdenie nahradiť len ten orgán, ktorý ho vydal.

Ak je to možné, náhradný doklad má mať to isté číslo a ten istý dátum platnosti ako pôvodný doklad a v kolónke 23 sa uvedie jeden z týchto textov:

 

‚Toto potvrdenie je vernou kópiou originálu‘ alebo ‚Týmto potvrdením sa ruší a nahrádza originál označený číslom xxxx vydaný xx.xx.xxxx.‘

Článok 44p

Dovoz hudobných nástrojov do Únie s potvrdením vydaným treťou krajinou

Pri dovoze hudobných nástrojov do Únie sa nevyžaduje predloženie dokladu o vývoze ani dovozného povolenia za predpokladu, že sa naň vzťahuje potvrdenie o hudobnom nástroji vydané treťou krajinou za podobných podmienok aké sú stanovené v článkoch 44 h a 44j. Opätovný vývoz daného hudobného nástroja si nevyžaduje predloženie potvrdenia na opätovný vývoz.“

9.

Článok 56 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Na účely písmena a) sa kontrolované podmienky vzťahujú na umelo vytvorené prostredie intenzívne ovplyvňované zásahmi človeka, ktoré môžu okrem iného zahŕňať kultiváciu pôdy, hnojenie, odstraňovanie buriny, zavlažovanie alebo záhradnícke postupy ako je pestovanie v kvetináčoch, na záhonoch a ochrana pred vplyvmi počasia. Pokiaľ ide o taxóny produkujúce ‚agarwood‘ vypestované zo semien, odrezkov, vrúbľov, vzdušným potápaním, delením, z kalusových pletív alebo iných rastlinných pletív, zo spór alebo z iných rozmnožovacích orgánov, termín ‚v kontrolovaných podmienkach‘ sa vzťahuje na porast stromov vrátane iného umelo vytvoreného prostredia, ktoré je ovplyvňované zásahmi človeka na účely produkcie rastlín alebo ich častí a derivátov.“

;

b)

dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   Stromy taxónov produkujúcich ‚agarwood‘ pestované v:

a)

záhradách (pri rodinných domoch a/alebo v komunitných záhradách);

b)

štátnych, súkromných alebo komunitných produkčných porastoch, či už monokultúrnych alebo so zmiešanými druhmi,

sa považujú za umelo vypestované v súlade s odsekom 1.“

10.

Článok 57 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek 3a:

„3a.   Odchylne od odseku 3 sa na prvý dovoz poľovníckych trofejí exemplárov druhov alebo populácií uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 a v prílohe XIII k tomuto nariadeniu do Únie vzťahuje článok 4 nariadenia (ES) č. 338/97.“

;

b)

v odseku 5 sa dopĺňa toto písmeno g):

„g)

exemplárov dreva ‚agarwood‘ (Aquilaria spp. a Gyrinops spp.) v maximálnom množstve 1 kg triesok, 24 ml oleja a dvoch súprav korálikov alebo modlitebných ružencov (alebo dvoch náhrdelníkov alebo náramkov) na osobu.“

11.

Článok 58 sa mení takto:

a)

v odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ustanovenia predchádzajúceho pododseku sa neuplatňujú na opätovný vývoz rohov nosorožca alebo slonoviny ako súčastí exemplárov osobného alebo rodinného charakteru; v prípade takýchto exemplárov sa colnému úradu predkladá potvrdenie na opätovný vývoz.“

;

b)

odseky 3a a 4 sa nahrádzajú takto:

„3a.   V prípade, že osoba, ktorej obvyklý pobyt nie je v Únii, opätovne vyváža exempláre osobného alebo rodinného charakteru vrátane osobných poľovníckych trofejí, ktoré nadobudla mimo štátu svojho obvyklého pobytu a ktoré sú exemplármi druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, musí colnému úradu predložiť potvrdenie na opätovný vývoz. Rovnaká požiadavka sa uplatňuje na opätovný vývoz rohov nosorožca alebo slonoviny ako súčastí exemplárov osobného alebo rodinného charakteru, ktoré pochádzajú z druhov populácií uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97.

4.   Odchylne od odsekov 2 a 3 sa na vývoz alebo opätovný vývoz položiek uvedených v článku 57 ods. 5 písm. a) až g) nevyžaduje predloženie dokladu o (opätovnom) vývoze.“

12.

Článok 58a sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.   V prípade exemplárov druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktoré boli do Únie dovezené v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97, môže výkonný orgán členského štátu povoliť komerčné činnosti len za týchto podmienok:“

;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade exemplárov druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktoré boli do Únie dovezené v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97, alebo exemplárov druhov uvedených v prílohe I k dohovoru alebo v prílohe C1 k nariadeniu (EHS) č. 3626/82, ktoré boli do Únie dovezené ako exempláre osobného a rodinného charakteru, sa komerčné činnosti zakazujú.“

13.

V článku 66 ods. 6 sa dopĺňa tento druhý pododsek:

„Kaviár rôznych druhov jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) sa v primárnom prepravnom obale nesmie miešať, s výnimkou lisovaného kaviára [t. j. kaviára z neoplodnených vajíčok (ikier) jedného druhu alebo viacerých druhov jeseterotvarých rýb, ktoré zostávajú po spracovaní a príprave kaviáru vyššej kvality].“

14.

V článku 72 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Členské štáty môžu ešte jeden rok po nadobudnutí účinnosti vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/57 (4), naďalej vydávať povolenia na dovoz a vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz, potvrdenia o putovnej výstave a potvrdenia o osobnom vlastníctve podľa formulárov stanovených v prílohách I, III a IV, oznámenia o dovoze podľa formulára stanoveného v prílohe II a potvrdenia EÚ podľa formulára stanoveného v prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 792/2012.

15.

Prílohy sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 (Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012, s. 13).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/57 z 15. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 792/2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2015, s. 19).“


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 865/2006 sa menia takto:

1.

Príloha VIII sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIII

Štandardná literatúra pre názvoslovie, ktorá sa má používať podľa článku 5 ods. 4 na označovanie vedeckých názvov druhov v povoleniach a potvrdeniach

ŽIVOČÍCHY

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1 – 2, xxxv + 2142 s. Baltimore (John Hopkins University Press). [pre všetky cicavce – s výnimkou uznania týchto názvov voľne žijúcich druhov (používaných prednostne pred názvami udomácnených foriem týchto druhov): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion a s výnimkou ďalej v texte uvedených druhov]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365 – 400. [pre Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723 – 741. [pre Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97-163. [pre Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007): Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [pre Sotalia fluviatilisSotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378-1381. [pre Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70. [pre Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1-9. [pre Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693-714. [pre Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology, 73: 96-107. [pre Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [pre Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [pre Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [pre Physeter macrocephalusPlatanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55-64. [pre Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [pre Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [pre Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [pre Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29-39. [pre Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 s, Washington (Smithsonian Institution Press). [pre Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoeOvis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 s [pre názvy radov a čeľadí vtákov]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 s London (Christopher Helm). [pre všetky druhy vtákov – okrem ďalej uvádzaných taxónov a pre exempláre Lophura imperialis, na ktoré by sa malo prihliadať ako na exempláre L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda %204_final.pdf (k dispozícii na webovej stránke CITES) [spolu s DICKINSON 2003 pre všetky druhy vtákov – okrem ďalej uvádzaných taxónov]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [pre Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997): Family Psittacidae (Parrots). In: DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [pre Psittacula intermediaTrichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [pre Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [pre Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [pre Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [pre Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [pre Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [pre Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77-83. [pre Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [pre Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [pre Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604-612. [pre Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [pre Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [pre Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [pre Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [pre Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53-68. [pre Calumma vatosoaCalumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 s [pre Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [pre Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5-14. [pre Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129-138. [pre Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [pre Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [pre Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [pre Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [pre Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [pre Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News 29: 31-32. [pre Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) vypracované na žiadosť Výboru CITES pre názvoslovie [pre Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [pre Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pre Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477-492. [pre Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40-48. [pre Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [pre Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [pre Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [pre Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [pre Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez prílohy; pre Testudines pre názvy druhov a čeľadí – s výnimkou zachovania týchto názvov Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167-179. [pre Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [pre Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1-10. [pre Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83-92. [pre Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61-68. [pre Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32-42. [pre Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [pre Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 s [pre Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999): Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225-238. [pre Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008): Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 s, Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [pre Phelsuma spp., avšak so zachovaním Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139-185. [pre Morelia clastolepis, Morelia nautaMorelia tracyae a povýšenie Morelia kinghorni na úroveň druhu]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441. [pre Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [pre Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376-381. [pre Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615-617. [pre Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009): Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572-582. [pre Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. s. 19-44. V: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [pre Iguanidae s výnimkou uznania Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroenseP. wigginsi za platné druhy]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5-16. [pre Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1-14. [pre Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. (2001): Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [pre Python breitensteiniPython brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [pre Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 s [pre Bradypodion, Brookesia, Calumma, ChamaeleoFurcifer – okrem druhov Bradypodion zmenených na KinyongiaNadzikambia a okrem uznania Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusiC. marojezense za platné druhy]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [pre Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [pre Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [pre Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [pre Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [pre Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [pre Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [pre Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [pre Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [pre Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [pre Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae a Viperidae – okrem zachovania rodov Acrantophis, Sanzinia, CalabariaLichanura a uznania Epicrates maurusTropidophis xanthogaster za platné druhy]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [pre Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [pre Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39-71. [pre Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41-48. [pre Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [pre Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [pre Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41-50. [pre Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [pre Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [pre vymedzenie čeľadí v rámci Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. [pre Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301-310. [pre Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [pre Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [pre Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39-57. [pre Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [pre Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [pre Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago. [pre Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [pre Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1-28. [pre Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [pre Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257-270. [pre Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283-315. [pre Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1-16. [pre Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [pre Chamaeleo balebicornutusChamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43-57. [pre Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57-68. [pre Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [pre správny pravopis Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [pre Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [pre Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., publikované online 8. septembra 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [pre Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [pre Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [pre Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [pre Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 s Jena (Gustav Fischer Verlag). [pre názvy radov Testudines, Crocodylia a Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [pre Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339-406. [pre Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrixNaja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [pre Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), verzia 5.5 z decembra 2011

spolu s BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1-120. [pre všetky druhy triedy Amphibia]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference, verzia 5.6 (9. januára 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGIISARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii a Actinopterygii, okrem rodu Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), verzia stiahnutá 30. novembra 2011 [pre všetky druhy žralokov a rýb okrem rodu Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61-68. [pre Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [pre Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [pre Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [pre Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [pre Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. [pre Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (druhé vydanie dostupné na nosiči CD-ROM) [pre Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54-68. [pre Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [pre Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [pre Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133-143. [pre škorpióny rodu Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [pre Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, verzia 6.5 zo 7. apríla 2006 [pre Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. [pre Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 s Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [pre motýle rodov Ornithoptera, TrogonopteraTroides]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 s, Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pre Hirudo medicinalisHirudo verbana]

i)    ANTHOZOAHYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.

RASTLINY

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998)] pre rodové názvy všetkých rastlín uvedených v prílohách k dohovoru, pokiaľ nie sú nahradené štandardným názvoslovím prijatým konferenciou zmluvných strán.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pre rodové synonymá, ktoré nie sú uvedené v The Plant Book, pokiaľ nie sú nahradené ďalej uvedeným štandardným názvoslovím prijatým konferenciou zmluvných strán.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, s. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov čeľadí Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodov Cyclamen (Primulaceae), GalanthusSternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov čeľade Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodov Dionaea, NepenthesSarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) a jeho aktualizovaná verzia: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodov AloePachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodu Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodov Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, PleioneSophronitis (Volume 1, 1995) a Cymbidium, Dendrobium, Disa, DraculaEncyclia (Volume 2, 1997), a Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, MiltonioidesMiltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, VandaVandopsis (Volume 3, 2001); a Aerides, Coelogyne, ComparettiaMasdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov sukulentných foriem mliečnikov.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodu Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodu Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodu Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov rodu Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 and its updates) vyd. UNEP — WCMC možno používať ako neoficiálny prehľad vedeckých názvov, ktoré prijala konferencia zmluvných strán pre živočíšne druhy uvedené v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97 a ako neoficiálny súhrn informácií obsiahnutých v štandardnej literatúre prijatej pre názvoslovie CITES.“

2.

Príloha IX sa mení takto:

a)

v bode 1 prílohy IX sa položka „Q cirkusy a putovné výstavy“ nahrádza položkou „Q putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, orchester alebo muzeálna výstava vystavované na verejnosti na komerčné účely)“;

b)

v bode 2 prílohy IX sa dopĺňa tento riadok:

„X

 

exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatria pod právomoc žiadneho štátu“

.

3.

V prílohe X sa text „Lophophurus impejanus“ nahrádza textom „Lophophorus impejanus“.

4.

Dopĺňa sa táto príloha XIII:

„PRÍLOHA XIII

DRUHY A POPULÁCIE UVÁDZANÉ V ČLÁNKU 57 ODS. 3a

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus“

.

16.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/57

z 15. januára 2015,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 792/2012, pokiaľ ide o pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a v nariadení Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 1,

keďže:

(1)

V záujme implementácie určitých rezolúcií prijatých na šestnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (3. až 14. marca 2013) (ďalej len „dohovor“) by sa mali určité ustanovenia vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 792/2012 (2) zmeniť a ďalšie zasa doplniť.

(2)

Predovšetkým v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 16.8 by sa mali vložiť ustanovenia, ktorými sa umožní vydávanie osobitných potvrdení na hudobné nástroje určených na zjednodušenie ich nekomerčnej cezhraničnej prepravy, a v súlade s rezolúciou konferencie CITES č. 14.6 by sa pre „exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu,“ mal zaviesť nový kód pôvodu X.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 792/2012 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Keďže toto nariadenie by sa malo používať v spojení s nariadením (ES) č. 865/2006, je dôležité, aby sa obe nariadenia uplatňovali počnúc rovnakým dňom.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 792/2012 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento bod 5a:

„5a.

potvrdenia o hudobných nástrojoch;“

.

b)

Bod 8 sa nahrádza takto:

„8.

dodatkové listy pre potvrdenia o osobnom vlastníctve, pre potvrdenia o putovnej výstave a pre potvrdenia o hudobných nástrojoch;“

.

2.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Formuláre povolení na dovoz, povolení na vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení o osobnom vlastníctve, potvrdení o zbierke vzoriek, potvrdení o hudobných nástrojoch a žiadostí o vydanie týchto dokladov sú v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I s výnimkou priestoru vyhradeného na vnútroštátne účely.“

3.

Prílohy sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 (Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012, s. 13).


PRÍLOHA

Prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 792/2012 sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Časť Pokyny a vysvetlivky, ktorá odkazuje na 1 – Originál, sa mení takto:

i)

Body 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.

Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji celý názov alebo celé meno a adresa zákonného vlastníka. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji, ak žiadateľ nie je zákonným vlastníkom, by sa vo formulári mal uviesť celý názov alebo celé meno a adresa vlastníka, ako aj žiadateľa a orgánu vydávajúcemu relevantné povolenie by sa mala predložiť kópia nájomnej zmluvy medzi vlastníkom a žiadateľom.

2.

Obdobie platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nesmie presiahnuť šesť mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Obdobie platnosti potvrdenia o osobnom vlastníctve a potvrdenia o hudobnom nástroji nesmie presiahnuť tri roky. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz je neplatné, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni jeho platnosti alebo ak dátum dovozu do Únie je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu jeho vydania.

3.

Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.“

ii)

Bod 5 sa nahrádza takto:

„5.

Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.“

iii)

Bod 8 sa nahrádza takto:

„8.

Opis musí byť čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji by opis nástroja mal umožniť príslušnému orgánu overiť, či potvrdenie zodpovedá dovážanému alebo vyvážanému exempláru, pričom by mal tento opis obsahovať také prvky ako meno alebo názov výrobcu, sériové číslo alebo iný prostriedok identifikácie, napríklad fotografie.“

iv)

V bode 13 sa dopĺňa tento riadok:

„X

 

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu“

.

v)

V bode 14 sa položka „Q cirkusy a putovné výstavy“ nahrádza položkou „Q putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, orchester alebo muzeálna výstava, ktoré vystavujú na verejnosti na komerčné účely)“.

b)

Časť Pokyny a vysvetlivky, ktorá odkazuje na 2 – Kópia pre držiteľa, sa mení takto:

i)

Body 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.

Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji celý názov alebo celé meno a adresa zákonného vlastníka. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji, ak žiadateľ nie je zákonným vlastníkom, by sa vo formulári mal uviesť celý názov alebo celé meno a adresa vlastníka, ako aj žiadateľa a orgánu vydávajúcemu relevantné povolenie by sa mala predložiť kópia nájomnej zmluvy medzi vlastníkom a žiadateľom.

2.

Obdobie platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nesmie presiahnuť šesť mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Obdobie platnosti potvrdenia o osobnom vlastníctve a potvrdenia o hudobnom nástroji nesmie presiahnuť tri roky. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz je neplatné, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni jeho platnosti alebo ak dátum dovozu do Únie je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu jeho vydania.

3.

Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.“

ii)

Bod 5 sa nahrádza takto:

„5.

Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.“

iii)

Bod 8 sa nahrádza takto:

„8.

Opis musí byť čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji by opis nástroja mal umožniť príslušnému orgánu overiť, či potvrdenie zodpovedá dovážanému alebo vyvážanému exempláru, pričom by mal tento opis obsahovať také prvky ako meno alebo názov výrobcu, sériové číslo alebo iný prostriedok identifikácie, napríklad fotografie.“

iv)

V bode 13 sa dopĺňa tento riadok:

„X

 

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu“

.

v)

V bode 14 sa položka „Q cirkusy a putovné výstavy“ nahrádza položkou „Q putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, orchester alebo muzeálna výstava, ktoré vystavujú na verejnosti na komerčné účely)“.

c)

Časť Pokyny a vysvetlivky, ktorá odkazuje na 3 – Kópia, ktorú colný úrad vráti vydávajúcemu orgánu, sa mení takto:

i)

Body 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.

Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji celý názov alebo celé meno a adresa zákonného vlastníka. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji, ak žiadateľ nie je zákonným vlastníkom, by sa vo formulári mal uviesť celý názov alebo celé meno a adresa vlastníka, ako aj žiadateľa a orgánu vydávajúcemu relevantné povolenie by sa mala predložiť kópia nájomnej zmluvy medzi vlastníkom a žiadateľom.

2.

Obdobie platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nesmie presiahnuť šesť mesiacov a povolenia na dovoz 12 mesiacov. Obdobie platnosti potvrdenia o osobnom vlastníctve a potvrdenia o hudobnom nástroji nesmie presiahnuť tri roky. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz je neplatné, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni jeho platnosti alebo ak dátum dovozu do Únie je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu jeho vydania.

3.

Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.“

ii)

Bod 5 sa nahrádza takto:

„5.

Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.“

iii)

Bod 8 sa nahrádza takto:

„8.

Opis musí byť čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji by opis nástroja mal umožniť príslušnému orgánu overiť, či potvrdenie zodpovedá dovážanému alebo vyvážanému exempláru, pričom by mal tento opis obsahovať také prvky ako meno alebo názov výrobcu, sériové číslo alebo iný prostriedok identifikácie, napríklad fotografie.“

iv)

V bode 13 sa dopĺňa tento riadok:

„X

 

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu“

.

v)

V bode 14 sa položka „Q cirkusy a putovné výstavy“ nahrádza položkou „Q putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, orchester alebo muzeálna výstava, ktoré vystavujú na verejnosti na komerčné účely)“.

d)

Časť Pokyny a vysvetlivky, ktorá odkazuje na 5 – Žiadosť, sa mení takto:

i)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu. V prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji celý názov alebo celé meno a adresa zákonného vlastníka. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji, ak žiadateľ nie je zákonným vlastníkom, by sa vo formulári mal uviesť celý názov alebo celé meno a adresa vlastníka, ako aj žiadateľa a orgánu vydávajúcemu relevantné povolenie by sa mala predložiť kópia nájomnej zmluvy medzi vlastníkom a žiadateľom.“

ii)

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Celý názov alebo celé meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu. Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.“

iii)

Bod 5 sa nahrádza takto:

„5.

Nevypĺňa sa v prípade potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o hudobnom nástroji.“

iv)

Bod 8 sa nahrádza takto:

„8.

Opis musí byť čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. V prípade potvrdenia o hudobnom nástroji by opis nástroja mal umožniť príslušnému orgánu overiť, či potvrdenie zodpovedá dovážanému alebo vyvážanému exempláru, pričom by mal tento opis obsahovať také prvky ako meno alebo názov výrobcu, sériové číslo alebo iný prostriedok identifikácie, napríklad fotografie.“

v)

V bode 13 sa dopĺňa tento riadok:

„X

 

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu“

.

vi)

V bode 14 sa položka „Q cirkusy a putovné výstavy“ nahrádza položkou „Q putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, orchester alebo muzeálna výstava, ktoré vystavujú na verejnosti na komerčné účely)“.

2.

Príloha III sa mení takto:

a)

V časti Pokyny a vysvetlivky, ktorá odkazuje na Originál, sa do bodu 14 dopĺňa tento riadok:

„X

 

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu“

.

b)

V časti Pokyny a vysvetlivky, ktorá odkazuje na Žiadosť, sa do bodu 14 dopĺňa tento riadok:

„X

 

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu“

.

3.

V prílohe IV sa nadpis vpravo hore nahrádza takto:

„POTVRDENIE O PUTOVNEJ VÝSTAVE

POTVRDENIE O OSOBNOM VLASTNÍCTVE

POTVRDENIE O HUDOBNOM NÁSTROJI

DODATKOVÝ LIST“

.

4.

Príloha V sa mení takto:

a)

V časti Pokyny a vysvetlivky, ktorá odkazuje na 1 – Originál, sa do bodu 9 dopĺňa tento riadok:

„X

 

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu“

.

b)

V časti Pokyny a vysvetlivky, ktorá odkazuje na 3 – Žiadosť, sa do bodu 9 dopĺňa tento riadok:

„X

 

Exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu“

.


16.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/25


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/58

z 15. januára 2015,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o dátum ukončenia platnosti schválenia účinnej látky tepraloxydím

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V prípade účinnej látky tepraloxydím sa nariadením Komisie (EÚ) č. 1197/2012 (2) odložil dátum ukončenia obdobia platnosti schválenia stanovený vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 540/2011 (3), a to do 31. júla 2017.

(2)

Jediný žiadateľ o obnovenie schválenia účinnej látky tepraloxydím informoval Komisiu a spravodajský členský štát o svojom rozhodnutí ďalej nepokračovať v postupe žiadosti o obnovenie.

(3)

Preto je vhodné stanoviť dátum ukončenia platnosti na pôvodný dátum ukončenia platnosti, ktorý bol stanovený pred prijatím nariadenia (EÚ) č. 1197/2012.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

V šiestom stĺpci „schválenie platí do“ v položke 100, tepraloxydím, v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dátum „31. júla 2017“ nahrádza dátumom „31. mája 2015“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1197/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok acetamiprid, alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlórprofám, desmedifám, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, imazosulfurón, laminarín, mepanipyrím, metoxyfenozid, milbemektín, fénmedifám, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, chinoxyfén, S-metolachlór, tepraloxydím, tiakloprid, tirám a zirám (Ú. v. EÚ L 342, 14.12.2012, s. 27).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


16.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/59

z 15. januára 2015,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2015

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

62,0

EG

232,2

IL

127,8

MA

106,4

TN

130,5

TR

139,9

ZZ

133,1

0707 00 05

EG

241,9

MA

66,8

TR

168,4

ZZ

159,0

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

191,6

MA

228,1

TR

172,2

ZZ

197,3

0805 10 20

EG

47,6

MA

57,8

TR

63,8

ZA

97,5

ZZ

66,7

0805 20 10

IL

146,7

MA

84,9

ZZ

115,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

118,8

KR

153,2

MA

82,2

TR

103,3

ZZ

111,6

0805 50 10

TR

69,2

ZZ

69,2

0808 10 80

BR

65,3

CL

89,9

US

151,5

ZZ

102,2

0808 30 90

CN

92,1

TR

108,4

US

138,7

ZZ

113,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

16.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/30


ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE (EÚ, Euratom) 2015/60

z 15. decembra 2014

o pozícii, ktorá sa má zaujať v meneEurópskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre pridruženie zriadenej na základe Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutí Rady pre pridruženie o rokovacom poriadku Rady pre pridruženie a rokovacom poriadku Výboru pre pridruženie a podvýborov, zriadenie dvoch podvýborov a delegovanie určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na článok 217 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 101,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 486 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) sa stanovuje predbežné vykonávanie dohody v čiastočnom rozsahu.

(2)

V článku 4 rozhodnutia Rady 2014/295/EÚ (2) a článku 4 rozhodnutia Rady 2014/668/EÚ (3) sa bližšie uvádza, ktoré časti dohody sa predbežne vykonávajú alebo sa majú predbežne vykonávať.

(3)

Podľa článku 462 ods. 2 dohody prijme Rada pre pridruženie svoj rokovací poriadok.

(4)

Podľa článku 462 ods. 3 dohody predsedá Rade pre pridruženie striedavo zástupca Únie a zástupca Ukrajiny.

(5)

Podľa článku 464 ods. 1 dohody má Rade pre pridruženie pri plnení jej úloh pomáhať Výbor pre pridruženie a podľa článku 465 ods. 1 dohody má Rada pre pridruženie vo svojom rokovacom poriadku určiť úlohy, ako aj spôsob práce Výboru pre pridruženie.

(6)

Podľa článku 466 ods. 2 dohody môže Rada pre pridruženie rozhodnúť o zriadení akéhokoľvek osobitného výboru alebo orgánu v konkrétnych oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie dohody, aby pomáhal Rade pre pridruženie pri plnení jej úloh. Podľa článku 466 ods. 3 dohody môže tiež Výbor pre pridruženie vytvoriť podvýbory.

(7)

Podľa článku 461 ods. 1 dohody je Rada pre pridruženie zodpovedná za dohľad nad uplatňovaním a vykonávaním dohody a monitorovanie jej uplatňovania a vykonávania. V súlade s článkom 465 ods. 2 dohody môže Rada pre pridruženie delegovať na Výbor pre pridruženie ktorúkoľvek zo svojich právomocí vrátane právomoci prijímať záväzné rozhodnutia. Rada pre pridruženie by mala delegovať na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, ako sa uvádza v článku 438 ods. 4 dohody, právomoc aktualizovať alebo zmeniť prílohy k dohode, ktoré sa týkajú kapitol 1 (prílohy I-C a I-D k dohode), 2 (prílohy II k dohode) a 3, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody podľa článkov 463 ods. 3 a 465 ods. 2 dohody, pokiaľ v uvedených kapitolách neexistujú osobitné ustanovenia týkajúce sa aktualizácie alebo zmeny uvedených príloh.

(8)

S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie dohody by sa mal čo najskôr prijať rokovací poriadok Rady pre pridruženie a Rokovací poriadok Výboru pre pridruženie a podvýborov, a malo by byť možné prijať ich prostredníctvom písomného postupu.

(9)

Pozícia Únie v Rade pre pridruženie by preto mala byť založená na pripojených návrhoch rozhodnutí,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre pridruženie zriadenej podľa článku 464 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, je založená na návrhoch rozhodnutí Rady pre pridruženie pripojených k tomuto rozhodnutiu, pokiaľ ide o:

prijatie rokovacieho poriadku Rady pre pridruženie a Rokovacieho poriadku Výboru pre pridruženie a podvýborov,

zriadenie dvoch podvýborov, a

delegovanie určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, ako sa uvádza v článku 465 ods. 2 dohody.

2.   Malé technické zmeny návrhov rozhodnutí Rady pre pridruženie môžu schváliť zástupcovia Únie v Rade pre pridruženie bez ďalšieho rozhodnutia Rady Európskej únie.

Článok 2

Rade pre pridruženie spolupredsedá zo strany Únie vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súlade so svojimi zodpovednosťami podľa zmlúv a vo svojej funkcii predsedu Rady pre zahraničné veci Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 15. decembra 2014

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI

Za Komisiu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/395/EÚ zo 17. marca 2014 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o jej preambulu, článok 1 a hlavy I, II a VII (Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 1.)

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/668/EÚ z 23. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o jej hlavu III (okrem ustanovení týkajúcich sa zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej zmluvnej strany legálne zamestnaní ako pracovníci) a hlavy IV, V, VI a VII, ako aj súvisiace prílohy a protokoly (Ú. v. EÚ L 278, 20.9.2014, s. 1) zmenené rozhodnutím Rady 2014/691/EÚ (Ú. v. EÚ L 289, 3.10.2014, s. 1).


NÁVRH

ROZHODNUTIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU č. 1/2014

z …,

ktorým prijíma svoj rokovací poriadok a rokovací poriadok Výboru pre pridruženie a podvýborov

RADA PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 462,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 486 dohody sa od 1. novembra 2014 predbežne vykonávajú časti dohody.

(2)

Podľa článku 462 ods. 2 dohody prijme Rada pre pridruženie svoj rokovací poriadok.

(3)

Podľa článku 464 ods. 1 dohody má Rade pre pridruženie pomáhať pri plnení jej úloh Výbor pre pridruženie, zatiaľ čo podľa článku 465 ods. 1 dohody určí Rada pre pridruženie vo svojom rokovacom poriadku úlohy, ako aj spôsob práce Výboru pre pridruženie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijímajú rokovacie poriadky Rady pre pridruženie a Výboru pre pridruženie a podvýborov, ktoré sú uvedené v prílohách I a II.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V …, ….

Za Radu pre pridruženie

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

PRÍLOHA I

ROKOVACÍ PORIADOK RADY PRE PRIDRUŽENIE

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Rada pre pridruženie zriadená v súlade s článkom 461 ods. 1 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) plní svoje úlohy podľa článkov 461 a 463 dohody.

2.   Ako sa stanovuje v článku 5 ods. 1 dohody, zmluvné strany vedú pravidelné zasadnutia politického dialógu na úrovni samitu. V súlade s článkom 5 ods. 2 dohody sa politický dialóg na úrovni ministrov uskutočňuje po vzájomnej dohode v rámci Rady pre pridruženie, ako sa uvádza v článku 460 dohody, a v rámci pravidelných zasadnutí zástupcov zmluvných strán na úrovni ministrov zahraničia.

3.   Ako sa stanovuje v článku 462 ods. 1 dohody, Rada pre pridruženie sa skladá z členov Rady Európskej únie a členov Európskej komisie na jednej strane a z členov vlády Ukrajiny na strane druhej. V zložení Rady pre pridruženie sa zohľadňujú osobitné otázky, ktoré sa majú riešiť na danom zasadnutí. Rada pre pridruženie zasadá na úrovni ministrov.

4.   Ako sa stanovuje v článku 463 ods. 1 dohody a na účely dosiahnutia cieľov uvedenej dohody má Rada pre pridruženie právomoc prijímať rozhodnutia, ktoré sú pre strany záväzné. Rada pre pridruženie prijme vhodné opatrenia na vykonávanie svojich rozhodnutí, a to v prípade potreby aj splnomocnením osobitných orgánov zriadených na základe tejto dohody konať v jej mene. Rada pre pridruženie môže vydávať aj odporúčania. Rozhodnutia a odporúčania sa prijímajú dohodou strán, po ukončení príslušných vnútorných postupov na ich prijatie. Rada pre pridruženie môže delegovať svoje právomoci na Výbor pre pridruženie.

5.   Strany v tomto rokovacom poriadku sú tie, ktoré sú vymedzené v článku 482 dohody.

Článok 2

Predsedníctvo

Strany striedavo predsedajú Rade pre pridruženie počas obdobia 12 mesiacov. Prvé obdobie sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre pridruženie a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 3

Zasadnutia

1.   Rada pre pridruženie zasadá aspoň raz ročne, ako aj vždy, keď si to vyžadujú okolnosti, a to po vzájomnej dohode strán. Ak sa strany nedohodnú inak, zasadnutia Rady pre pridruženie sa konajú na obvyklom mieste konania zasadnutí Rady Európskej únie.

2.   Každé zasadnutie Rady pre pridruženie sa uskutoční v deň, na ktorom sa strany dohodli.

3.   Zasadnutia Rady pre pridruženie spoločne zvolávajú tajomníci Rady pre pridruženie po dohode s predsedom Rady pre pridruženie najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom zasadnutia.

Článok 4

Zastúpenie

1.   Ak sa členovia Rady pre pridruženie nemôžu zúčastniť na zasadnutí, môžu byť zastúpení. Ak si člen želá byť zastúpený, pred zasadnutím, na ktorom má byť člen zastúpený, písomne oznámi predsedovi Rady pre pridruženie meno svojho zástupcu.

2.   Zástupca člena Rady pre pridruženie má všetky práva člena, ktorého zastupuje.

Článok 5

Delegácie

1.   Členov Rady pre pridruženie môžu sprevádzať úradníci. Pred každým zasadnutím je predseda Rady pre pridruženie informovaný prostredníctvom sekretariátu Rady pre pridruženie o plánovanom zložení delegácie každej strany.

2.   Rada pre pridruženie môže po dohode medzi stranami pozvať zástupcov iných orgánov strán alebo nezávislých odborníkov v danej oblasti, aby sa zúčastnili na jej zasadnutiach ako pozorovatelia alebo aby poskytli informácie o konkrétnych témach. Strany sa dohodnú na podmienkach, za ktorých sa uvedení pozorovatelia môžu zúčastniť na zasadnutiach.

Článok 6

Sekretariát

Úradník Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie a úradník Ukrajiny vykonávajú spoločne funkciu tajomníkov Rady pre pridruženie.

Článok 7

Korešpondencia

1.   Korešpondencia adresovaná Rade pre pridruženie sa posiela tajomníkovi Únie alebo Ukrajiny, ktorý následne informuje druhého tajomníka.

2.   Tajomníci Rady pre pridruženie zabezpečia, aby sa korešpondencia postúpila predsedovi Rady pre pridruženie a podľa potreby aj ostatným členom Rady pre pridruženie.

3.   Takto rozposielaná korešpondencia sa zasiela podľa vhodnosti na Generálny sekretariát Európskej komisie, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, stálym zastúpeniam členských štátov pri Európskej únii a generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie, ako aj misii Ukrajiny pri Európskej únii.

4.   Oznámenia predsedu posielajú adresátom tajomníci v mene predsedu. Takéto oznámenia sa v prípade potreby rozpošlú členom Rady pre pridruženie, ako sa stanovuje v odseku 3.

Článok 8

Dôvernosť informácií

Pokiaľ strany nerozhodnú inak, zasadnutia Rady pre pridruženie sú neverejné. Ak strana predloží Rade pre pridruženie informácie označené ako dôverné, druhá strana zaobchádza s takýmito informáciami ako s dôvernými informáciami.

Článok 9

Program zasadnutí

1.   Predseda Rady pre pridruženie vypracuje predbežný program každého zasadnutia. Tajomníci Rady pre pridruženie ho odošlú adresátom uvedeným v článku 7 najneskôr 15 kalendárnych dní pred zasadnutím.

2.   Predbežný program zasadnutia obsahuje len body, v súvislosti s ktorými tajomníci dostali žiadosť o zaradenie do programu najneskôr 21 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia. Takéto body nie sú zaradené do predbežného programu, pokiaľ neboli príslušné podporné dokumenty zaslané tajomníkom pred dátumom odoslania programu.

3.   Rada pre pridruženie prijíma program na začiatku každého zasadnutia. Akýkoľvek bod, ktorý nie je zahrnutý do predbežného programu, môže byť do programu zahrnutý v prípade, že s tým strany súhlasia.

4.   Po konzultáciách so stranami môže predseda skrátiť lehoty uvedené v odseku 1 s cieľom zohľadniť požiadavky konkrétneho prípadu.

Článok 10

Zápisnica

1.   Návrh zápisnice z každého zasadnutia vypracujú obaja tajomníci Rady pre pridruženie spoločne.

2.   V zápisnici sa spravidla vo vzťahu ku každému bodu programu uvádza:

a)

dokumentácia predložená Rade pre pridruženie;

b)

akékoľvek vyhlásenia, ktoré sa zaznamenali do zápisnice na požiadanie člena Rady pre pridruženie a

c)

záležitosti, na ktorých sa strany dohodli, ako sú prijaté rozhodnutia, schválené vyhlásenia a akékoľvek závery.

3.   Návrh zápisnice sa predloží na schválenie Rade pre pridruženie. Rada pre pridruženie schváli uvedený návrh zápisnice na svojom nasledujúcom zasadnutí. Uvedený návrh zápisnice sa prípadne môže schváliť písomným postupom.

Článok 11

Rozhodnutia a odporúčania

1.   Rada pre pridruženie prijíma rozhodnutia a vydáva odporúčania na základe vzájomnej dohody medzi stranami a po ukončení príslušných vnútorných postupov.

2.   Rada pre pridruženie môže takisto prijímať rozhodnutia alebo vydávať odporúčania písomným postupom, ak sa tak strany dohodnú. Na tento účel predseda Rady pre pridruženie rozpošle text návrhu v písomnej forme jej členom podľa článku 7 v lehote minimálne 21 kalendárnych dní, počas ktorej členovia oznámia akékoľvek výhrady alebo zmeny, ktoré chcú vykonať. Po konzultáciách so stranami môže predseda skrátiť uvedenú lehotu s cieľom zohľadniť požiadavky konkrétneho prípadu.

3.   Aktom Rady pre pridruženie, v zmysle článku 463 ods. 1 dohody, sa priradí názov „rozhodnutie“ alebo „odporúčanie“, za ktorým nasleduje poradové číslo, dátum ich prijatia a opis ich predmetu. Uvedené rozhodnutia a odporúčania Rady pre pridruženie podpisuje predseda a overujú tajomníci Rady pre pridruženie. Rozhodnutia a odporúčania sa rozpošlú všetkým adresátom uvedeným v článku 7 tohto rokovacieho poriadku. Každá strana sa môže rozhodnúť uverejniť rozhodnutia a odporúčania Výboru pre pridruženie vo svojej príslušnej úradnej publikácii.

4.   Každé rozhodnutie Rady pre pridruženie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia, pokiaľ nie je v rozhodnutí stanovené inak.

Článok 12

Jazyky

1.   Úradnými jazykmi Rady pre pridruženie sú úradné jazyky strán.

2.   Pokiaľ sa nerozhodne inak, rokovania Rady pre pridruženie vychádzajú z dokumentácie vyhotovenej v uvedených jazykoch.

Článok 13

Výdavky

1.   Každá strana uhradí všetky výdavky, ktoré jej vznikli v dôsledku účasti na zasadnutiach Rady pre pridruženie, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky.

2.   Výdavky v súvislosti s tlmočením počas zasadnutí, prekladom a rozmnožovaním dokumentov znáša Únia. V prípade, že si Ukrajina vyžaduje tlmočenie alebo preklad do alebo z iných jazykov, ako sú jazyky ustanovené v článku 12, znáša súvisiace výdavky Ukrajina.

3.   Iné výdavky v súvislosti s materiálnym zabezpečením zasadnutí uhradí tá strana, ktorá organizuje zasadnutie.

Článok 14

Výbor pre pridruženie

1.   V súlade s článkom 464 ods. 1 dohody Výbor pre pridruženie pomáha Rade pre pridruženie pri vykonávaní jej úloh. Výbor pre pridruženie sa skladá zo zástupcov strán, pričom v zásade ide o vyšších úradníkov.

2.   Výbor pre pridruženie pripravuje zasadnutia a rokovania Rady pre pridruženie, v prípade potreby vykonáva rozhodnutia Rady pre pridruženie a vo všeobecnosti zabezpečuje plynulý priebeh vzťahu pridruženia a riadne fungovanie dohody. Výbor pre pridruženie posudzuje všetky otázky predložené Radou pre pridruženie, ako aj všetky ostatné otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu bežného plnenia dohody. Výbor pre pridruženie predkladá Rade pre pridruženie na schválenie návrhy alebo akékoľvek predlohy rozhodnutí alebo odporúčaní. V súlade s článkom 465 ods. 2 dohody môže Rada pre pridruženie delegovať právomoc prijímať rozhodnutia Výboru pre pridruženie.

3.   Výbor pre pridruženie prijíma rozhodnutia a vydáva odporúčania, na ktoré je oprávnený podľa dohody.

4.   V prípadoch, keď sa v dohode odkazuje na povinnosť alebo možnosť konzultácie alebo keď sa strany na základe spoločnej dohody rozhodnú navzájom konzultovať, sa tieto konzultácie môžu uskutočniť v rámci Výboru pre pridruženie, pokiaľ nie je v dohode uvedené inak. Ak strany súhlasia, konzultácie môžu pokračovať na zasadnutí Rady pre pridruženie.

Článok 15

Zmeny rokovacieho poriadku

Tento rokovací poriadok sa môže meniť v súlade s článkom 11.

PRÍLOHA II

ROKOVACÍ PORIADOK VÝBORU PRE PRIDRUŽENIE A PODVÝBOROV

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Výbor pre pridruženie zriadený v súlade s článkom 464 ods. 1 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) pomáha Rade pre pridruženie pri plnení jej úloh a plní úlohy stanovené v uvedenej dohode, ktorými ho poverila Rada pre pridruženie. Podľa článku 465 ods. 1 dohody Rada pre pridruženie určí vo svojom rokovacom poriadku úlohy a spôsob práce Výboru pre pridruženie.

2.   Výbor pre pridruženie pripravuje zasadnutia a rokovania Rady pre pridruženie, v prípade potreby vykonáva rozhodnutia Rady pre pridruženie a vo všeobecnosti zabezpečuje plynulý priebeh vzťahu pridruženia a riadne fungovanie dohody. Výbor pre pridruženie posudzuje všetky otázky predložené Radou pre pridruženie, ako aj všetky ostatné otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu bežného plnenia dohody. Výbor pre pridruženie predkladá Rade pre pridruženie návrhy alebo akékoľvek predlohy rozhodnutí alebo odporúčaní na schválenie.

3.   Ako sa stanovuje v článku 464 ods. 2 dohody, Výbor pre pridruženie sa skladá zo zástupcov strán, pričom v zásade ide o vyšších úradníkov, ktorí sú zodpovední za konkrétne otázky, ktoré sa majú riešiť na danom zasadnutí.

4.   Podľa článku 465 ods. 4 dohody, keď Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, ako sa uvádza v článku 465 ods. 4 dohody (ďalej len „Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu“) plní úlohy, ktoré mu boli zverené podľa hlavy IV dohody, skladá sa z vyšších úradníkov Európskej komisie a Ukrajiny, ktorí sú zodpovední za obchod a záležitosti súvisiace s obchodom. Zástupca Európskej komisie alebo Ukrajiny zodpovedný za obchod a záležitosti súvisiace s obchodom vykonáva funkciu predsedu Rady pre pridruženie v súlade s článkom 2 tohto rokovacieho poriadku. Na zasadnutiach sa takisto bude zúčastňovať zástupca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

5.   Ako sa stanovuje v článku 465 ods. 3 dohody, Výbor pre pridruženie má právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch vymedzených v dohode a v oblastiach, v ktorých naň Rada pre pridruženie delegovala právomoci. Uvedené rozhodnutia sú pre strany záväzné a strany prijmú náležité opatrenia potrebné na ich vykonanie. Výbor pre pridruženie prijíma rozhodnutia na základe dohody strán, a to po ukončení príslušných vnútorných postupov potrebných na ich prijatie.

6.   Strany v tomto rokovacom poriadku sú tie, ktoré sú vymedzené v článku 482 dohody.

Článok 2

Predsedníctvo

Strany striedavo predsedajú Výboru pre pridruženie počas obdobia 12 mesiacov. Prvé obdobie sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre pridruženie a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 3

Zasadnutia

1.   Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, Výbor pre pridruženie zasadá pravidelne aspoň raz ročne. Mimoriadne zasadnutia Výboru pre pridruženie sa môžu uskutočniť na žiadosť jednej zo strán a so súhlasom strán.

2.   Každé zasadnutie Výboru pre pridruženie zvoláva jeho predseda na miesto a v deň, na ktorých sa strany dohodli. Sekretariát Výboru pre pridruženie vydá oznámenie o zvolaní zasadnutia najneskôr 28 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

3.   Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zasadá aspoň raz ročne, ako aj vždy, keď si to vyžadujú okolnosti. Zasadnutia zvoláva predseda Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu na miesto, v deň a spôsobom, na ktorom sa dohodli strany. Sekretariát Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu vydá oznámenie o zvolaní zasadnutia najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4.   Pokiaľ je to možné, pravidelné zasadnutie Výboru pre pridruženie sa zvolá v dostatočnom predstihu pred pravidelným zasadnutím Rady pre pridruženie.

5.   Vo výnimočných prípadoch a ak s tým strany súhlasia, sa zasadnutia Výboru pre pridruženie môžu uskutočniť s použitím akýchkoľvek dohodnutých technických prostriedkov, ako napríklad videokonferencie.

Článok 4

Delegácie

Pred každým zasadnutím sú strany informované prostredníctvom sekretariátu Výboru pre pridruženie o plánovanom zložení delegácií každej strany, ktoré sa zúčastňujú na zasadnutí.

Článok 5

Sekretariát

1.   Úradník Únie a úradník Ukrajiny vykonávajú spoločne funkciu tajomníkov Výboru pre pridruženie a spoločne vykonávajú kancelárske úlohy v duchu vzájomnej dôvery a spolupráce, pokiaľ sa v tomto rokovacom poriadku nestanovuje inak.

2.   Úradník Európskej komisie a úradník Ukrajiny, ktorí sú zodpovední za obchod a záležitosti súvisiace s obchodom, vykonávajú spoločne funkciu tajomníkov Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

Článok 6

Korešpondencia

1.   Korešpondencia adresovaná Výboru pre pridruženie sa posiela tajomníkovi Výboru pre pridruženie niektorej zo strán, ktorý následne informuje druhého tajomníka.

2.   Sekretariát Výboru pre pridruženie zabezpečí, aby sa korešpondencia adresovaná Výboru pre pridruženie postúpila predsedovi Výboru pre pridruženie a aby sa v prípade potreby rozposlala ako dokumenty uvedené v článku 7.

3.   Korešpondenciu predsedu posiela sekretariát stranám v mene predsedu. Takáto korešpondencia sa v prípade potreby rozpošle podľa článku 7.

Článok 7

Dokumenty

1.   Dokumenty rozposielajú tajomníci Výboru pre pridruženie.

2.   Strana zašle svoje dokumenty svojmu tajomníkovi. Tajomník zašle tieto dokumenty tajomníkovi druhej strany.

3.   Tajomník Únie rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Únie a kópiu takejto korešpondencie systematicky zasiela tajomníkovi Ukrajiny.

4.   Tajomník Ukrajiny rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Ukrajiny a kópiu takejto korešpondencie systematicky zasiela tajomníkovi Únie.

Článok 8

Dôvernosť informácií

Pokiaľ strany nerozhodnú inak, zasadnutia Výboru pre pridruženie sú neverejné. Ak strana predloží Výboru pre pridruženie informácie označené ako dôverné, druhá strana zaobchádza s takýmito informáciami ako s dôvernými informáciami.

Článok 9

Program zasadnutí

1.   Sekretariát Výboru pre pridruženie vypracuje predbežný program každého zasadnutia Výboru pre pridruženie, ako aj návrh operatívnych záverov stanovených v článku 10, a to na základe návrhov strán. Predbežný program rokovania obsahuje body, v súvislosti s ktorými dostal sekretariát Výboru pre pridruženie žiadosť o zaradenie do programu od jednej zo strán spolu s príslušnými dokumentmi najneskôr 21 kalendárnych dní pred dňom zasadnutia.

2.   Predbežný program spoločne s príslušnými dokumentmi sa rozposiela v súlade s článkom 7 najneskôr 15 kalendárnych pred dňom začiatku zasadnutia.

3.   Výbor pre pridruženie prijíma program na začiatku každého zasadnutia. Do programu možno zaradiť aj body, ktoré nie sú uvedené v predbežnom programe, ak sa tak strany dohodnú.

4.   Predseda zasadnutia Výboru pre pridruženie môže na základe súhlasu druhej strany pozvať zástupcov iných orgánov strán alebo nezávislých odborníkov v danej oblasti na báze ad hoc, aby sa zúčastnili na jeho zasadnutiach s cieľom poskytnúť informácie o konkrétnych témach. Strany zabezpečia, aby uvedení pozorovatelia alebo odborníci rešpektovali všetky požiadavky dôvernosti.

5.   Predseda zasadnutia Výboru pre pridruženie môže po konzultáciách so stranami skrátiť lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 s cieľom zohľadniť osobitné požiadavky.

Článok 10

Zápisnica a operatívne závery

1.   Návrh zápisnice z každého zasadnutia Výboru pre pridruženie vypracujú tajomníci Výboru pre pridruženie spoločne.

2.   V zápisnici sa spravidla vo vzťahu ku každému bodu programu uvádza:

a)

zoznam účastníkov zasadnutia, zoznam úradníkov, ktorí ich sprevádzali, a zoznam prípadných pozorovateľov alebo odborníkov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí;

b)

dokumentácia predložená Výboru pre pridruženie;

c)

vyhlásenia, ktoré sa zaznamenali do zápisnice na požiadanie Výboru pre pridruženie, a

d)

operatívne závery zo zasadnutia podľa odseku 4.

3.   Návrh zápisnice sa predloží na schválenie Výboru pre pridruženie. Výbor pre pridruženie schváli uvedený návrh zápisnice na svojom nasledujúcom zasadnutí. Návrh zápisnice sa prípadne môže schváliť písomným postupom. Návrh zápisnice Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu je potrebné schváliť do 28 kalendárnych dní po každom zasadnutí. Kópia sa zašle všetkým adresátom uvedeným v článku 7.

4.   Návrh operatívnych záverov z každého zasadnutia vypracuje tajomník Výboru pre pridruženie strany predsedajúcej Výboru pre pridruženie a spolu s programom ho rozpošle stranám, zvyčajne najneskôr 15 kalendárnych dní pred dňom začiatku zasadnutia. Tento návrh sa v priebehu zasadnutia aktualizuje tak, aby na konci zasadnutia Výbor pre pridruženie, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, prijal operatívne závery, v ktorých sa odzrkadľujú následné opatrenia dohodnuté stranami. Po schválení sa operatívne závery pripoja k zápisnici a ich vykonávanie sa preskúma počas nasledujúceho zasadnutia Výboru pre pridruženie. Na tento účel Výbor pre pridruženie prijme vzor, ktorý umožní sledovať každé opatrenie podľa konkrétnej lehoty na jeho vykonanie.

Článok 11

Rozhodnutia a odporúčania

1.   V osobitných prípadoch, keď je Výboru pre pridruženie dohodou udelená právomoc prijímať rozhodnutia alebo keď naň túto právomoc deleguje Rada pre pridruženie, Výbor pre pridruženie prijíma rozhodnutia. Okrem toho vydáva odporúčania. Rozhodnutia a odporúčania sa vydávajú na základe vzájomnej dohody strán a po ukončení príslušných vnútorných postupov. Každé rozhodnutie alebo odporúčanie podpíše predseda a overia tajomníci Výboru pre pridruženie.

2.   Výbor pre pridruženie môže prijímať rozhodnutia alebo vydávať odporúčania písomným postupom, ak sa tak strany dohodnú. Písomný postup pozostáva z úradnej výmeny nót medzi tajomníkmi, ktorí konajú v zmysle dohody strán. Na tento účel sa text návrhu rozpošle podľa článku 7 v lehote minimálne 21 kalendárnych dní, počas ktorej sa musia oznámiť akékoľvek výhrady alebo zmeny. Predseda môže po konzultáciách so stranami skrátiť lehoty uvedené v tomto odseku s cieľom zohľadniť osobitné požiadavky. Po schválení znenia rozhodnutie alebo odporúčanie podpíše predseda a overia tajomníci.

3.   Akty Výboru pre pridruženie sa nazývajú „rozhodnutie“ alebo „odporúčanie“. Každé rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom prijatia, pokiaľ nie je v rozhodnutí stanovené inak.

4.   Rozhodnutia a odporúčania sa rozpošlú obom stranám.

5.   Každá strana sa môže rozhodnúť uverejniť rozhodnutia a odporúčania Výboru pre pridruženie vo svojej príslušnej úradnej publikácii.

Článok 12

Správy

Výbor pre pridruženie na každom pravidelnom zasadnutí Rady pre pridruženie podá Rade pre pridruženie správu o svojej činnosti a o činnosti podvýborov, pracovných skupín a iných orgánov.

Článok 13

Jazyky

1.   Úradnými jazykmi Výboru pre pridruženie sú úradné jazyky strán.

2.   Pracovnými jazykmi Výboru pre pridruženie sú angličtina a ukrajinčina. Pokiaľ sa nerozhodne inak, rokovania Výboru pre pridruženie vychádzajú z jeho dokumentácie vyhotovenej v uvedených jazykoch.

Článok 14

Výdavky

1.   Každá strana uhradí všetky výdavky, ktoré jej vznikli v dôsledku účasti na zasadnutiach Výboru pre pridruženie, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky.

2.   Výdavky v súvislosti s organizáciou zasadnutí a rozmnožovaním dokumentov znáša strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

3.   Výdavky na tlmočenie počas zasadnutí a na preklad dokumentov do angličtiny alebo rumunčiny alebo z angličtiny alebo ukrajinčiny podľa článku 13 ods. 1 hradí strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

Tlmočenie a preklad do alebo z iných jazykov hradí priamo žiadajúca strana.

4.   V prípade, že je potrebný preklad dokumentov do úradných jazykov Únie, výdavky znáša Únia.

Článok 15

Zmeny rokovacieho poriadku

Tento rokovací poriadok sa môže zmeniť rozhodnutím Rady pre pridruženie v súlade s článkom 465 ods. 1 dohody.

Článok 16

Podvýbory, osobitné výbory alebo orgány

1.   Výbor pre pridruženie môže v súlade s článkom 466 ods. 1 a 3 dohody rozhodnúť o zriadení akéhokoľvek podvýboru v konkrétnych oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie dohody, a ktoré sa líšia od podvýborov stanovených v dohode, aby pomáhali Výboru pre pridruženie pri plnení jeho úloh. Výbor pre pridruženie môže rozhodnúť o zrušení akéhokoľvek takéhoto podvýboru, ako aj o vymedzení či zmene jeho rokovacieho poriadku. Pokiaľ sa nerozhodne inak, akýkoľvek takýto podvýbor podlieha právomoci Výboru pre pridruženie, ktorému podáva správy po každom zasadnutí.

2.   Pokiaľ nie je v dohode stanovené inak alebo v Rade pre pridruženie dohodnuté inak, tento rokovací poriadok platí mutatis mutandis pre akýkoľvek podvýbor uvedený v odseku 1.

3.   Zasadnutia podvýborov sa môžu konať pružne v prípade potreby buď osobne v Bruseli alebo na Ukrajine alebo napríklad prostredníctvom videokonferencie. Podvýbory sú platformou na monitorovanie pokroku pri aproximácii v konkrétnych oblastiach, na prerokovanie určitých otázok a výziev vyplývajúcich z tohto procesu a na formulovanie odporúčaní a operatívnych záverov.

4.   Sekretariátu Výboru pre pridruženie sa zasiela kópia všetkej súvisiacej korešpondencie, dokumentov a oznámení, ktoré sa týkajú akéhokoľvek podvýboru, osobitného výboru alebo orgánu.

5.   Pokiaľ nie je v dohode stanovené inak alebo medzi stranami v rámci Rady pre pridruženie dohodnuté inak, akýkoľvek podvýbor, osobitný výbor alebo orgán má len právomoc vydávať odporúčania Výboru pre pridruženie.

Článok 17

Tento rokovací poriadok platí pre Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu mutatis mutandis, pokiaľ nie je stanovené inak.


NÁVRH

ROZHODNUTIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU č. 2/2014

z …

o zriadení dvoch podvýborov

RADA PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1), (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 466,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 486 dohody sa od 1. novembra 2014 predbežne vykonávajú časti dohody.

(2)

Podľa článku 466 ods. 2 dohody môže Rada pre pridruženie rozhodnúť o zriadení akéhokoľvek osobitného výboru alebo orgánu v konkrétnych oblastiach, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu vykonávania dohody a ktoré majú Rade pre pridruženie pomáhať pri plnení jej úloh.

(3)

S cieľom umožniť diskusie na odbornej úrovni o kľúčových oblastiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti predbežného vykonávania dohody, by sa mali zriadiť dva podvýbory.

(4)

Malo by byť možné zmeniť zoznam podvýborov a rozsah pôsobnosti jednotlivých podvýborov po ďalšej dohode strán,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa zriaďujú podvýbory uvedené v prílohe.

Článok 2

Rokovací poriadok podvýborov uvedených v prílohe sa riadi článkom 16 rokovacieho poriadku Výboru pre pridruženie a podvýborov prijatého rozhodnutím č. 1/2014 Rady pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou.

Článok 3

Zoznam podvýborov stanovených v prílohe a rozsah pôsobnosti jednotlivých podvýborov uvedených v prílohe možno zmeniť po ďalšej dohode strán.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V

Za Radu pre pridruženie

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

PRÍLOHA

ZOZNAM PODVÝBOROV

1.

Podvýbor pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť

2.

Podvýbor pre hospodársku a inú odvetvovú spoluprácu


NÁVRH

ROZHODNUTIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU č. 3/2014

z …

o delegovaní určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu

RADA PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 463 ods. 3 a článok 465 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 486 dohody sa časti dohody predbežne vykonávajú od 1. novembra 2014.

(2)

Podľa článku 461 ods. 1 dohody je Rada pre pridruženie zodpovedná za dohľad nad uplatňovaním a vykonávaním dohody a monitorovanie jej uplatňovania a vykonávania.

(3)

Podľa článku 465 ods. 2 dohody môže Rada pre pridruženie delegovať na Výbor pre pridruženie ktorúkoľvek zo svojich právomocí vrátane svojej právomoci prijímať záväzné rozhodnutia.

(4)

Podľa článku 465 ods. 4 dohody má Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu riešiť všetky otázky súvisiace s hlavou IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody.

(5)

S cieľom zabezpečiť hladké a včasné vykonávanie časti dohody týkajúcej sa prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu by Rada pre pridruženie mala delegovať na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, ako sa uvádza v článku 465 ods. 4 dohody, právomoc aktualizovať alebo zmeniť prílohy k tejto dohode, ktoré sa týkajú kapitol 1, 2, 3, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody, pokiaľ v uvedených kapitolách neexistujú osobitné ustanovenia týkajúce sa aktualizácie alebo zmeny uvedených príloh,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto Rada pre pridruženie deleguje na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, ako sa uvádza v článku 465 ods. 4 dohody, právomoc aktualizovať alebo zmeniť prílohy k tejto dohode, ktoré sa týkajú kapitol 1 (prílohy I-C a I-D k dohode), 2 (príloha II k dohode) a 3, 5, 6 a 8 hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody, pokiaľ v uvedených kapitolách neexistujú osobitné ustanovenia týkajúce sa aktualizácie alebo zmeny uvedených príloh.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V …

Za Radu pre pridruženie

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.


Korigendá

16.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/45


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii

( Úradný vestník Európskej únie L 356 z 12. decembra 2014 )

Na strane 235 v prílohe v obsahu:

namiesto:

„DODATOK A –

Nárazníky a závitový spriahací systém 365

DODATOK B –

Nárazníky a závitový spriahací systém 367

DODATOK C –

Nárazníky a závitový spriahací systém 369

DODATOK D –

Nárazníky a závitový spriahací systém 377

DODATOK E –

Nárazníky a závitový spriahací systém 374

DODATOK F –

Nárazníky a závitový spriahací systém 375

DODATOK G –

Nárazníky a závitový spriahací systém 376

DODATOK H –

Nárazníky a závitový spriahací systém 378

DODATOK I –

Nárazníky a závitový spriahací systém 386

DODATOK J –

Nárazníky a závitový spriahací systém 387

má byť:

„DODATOK A –

Nárazníky a ťahadlový mechanizmus 365

DODATOK B –

Systém s rozchodom koľají 1 520 mm ‚T‘ 367

DODATOK C –

Osobitné ustanovenia pre mobilné zariadenia na výstavbu a údržbu železničnej infraštruktúry 369

DODATOK D –

Zariadenie na meranie energie 377

DODATOK E –

Antropometrické merania rušňovodiča 374

DODATOK F –

Viditeľnosť vpred 375

DODATOK G –

Servis 376

DODATOK H –

Posudzovanie subsystému ‚železničné koľajové vozidlá‘ 378

DODATOK I –

Zoznam hľadísk, pre ktoré neexistuje technická špecifikácia (otvorené body) 386

DODATOK J –

Zoznam technických špecifikácií uvedených v tejto TSI 387