ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 2

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
6. januára 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1 z 30. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o pravidelnom podávaní správ o poplatkoch účtovaných ratingovými agentúrami na účely stáleho dohľadu zo strany Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2 z 30. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na predkladanie informácií, ktoré ratingové agentúry sprístupňujú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy ( 1 )

24

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/3 z 30. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na zverejňovanie informácií pri štruktúrovaných finančných nástrojoch  ( 1 )

57

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

6.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1

z 30. septembra 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o pravidelnom podávaní správ o poplatkoch účtovaných ratingovými agentúrami na účely stáleho dohľadu zo strany Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 4a tretí pododsek,

keďže:

(1)

V článku 11 ods. 3 a oddiele E časti II bode 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa vyžaduje, aby ratingové agentúry každoročne poskytli orgánu ESMA zoznam poplatkov účtovaných každému klientovi za jednotlivé úverové ratingy a akékoľvek doplnkové služby, ako aj svoju cenovú politiku vrátane štruktúry poplatkov a kritérií tvorby cien týkajúcich sa úverových ratingov pre rôzne triedy aktív. Je nevyhnutné stanoviť technické podrobnosti o obsahu správ, ktoré majú podávať ratingové agentúry, a o formáte, ktorý majú používať, aby splnili svoje záväzky a umožnili ESMA vykonávať právomoci stáleho dohľadu.

(2)

V záujme zmiernenia konfliktov záujmov a uľahčenia spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu s úverovými ratingmi by mal ESMA zabezpečiť, aby cenové politiky, postupy a v konečnom dôsledku ani poplatky účtované ratingovými agentúrami klientom neboli diskriminačné. Rozdiely v poplatkoch účtovaných za ten istý druh služby by mali byť odôvodniteľné rozdielom v skutočných nákladoch na poskytnutie danej služby rôznym klientom. Okrem toho by poplatky účtované za ratingové služby pre určitého emitenta nemali závisieť od výsledkov vykonanej práce.

(3)

Poplatok za informácie, ktoré majú predkladať registrované ratingové agentúry, by mal ESMA umožniť identifikovať úverové ratingy, ktoré by si vyžadovali podrobnejšie preskúmanie a prípadné ďalšie následné opatrenia dohľadu. Za úverové ratingy a doplnkové služby, ktoré majú podobné vlastnosti, by sa mali vyberať podobné poplatky, pričom rozdiely v úrovni poplatkov by mali byť odôvodnené rozdielnymi nákladmi. Zozbierané informácie by mali ESMA umožniť, aby pre každú registrovanú ratingovú agentúru určil porovnateľné služby a príslušné poplatky za ne a aby odhalil akékoľvek významné odchýlky v účtovaných poplatkoch. ESMA môže následne vykonať vyšetrovanie s cieľom overiť, či sa všetky takéto poplatky stanovujú podľa zákonných cenových politík a postupov a rozdiely v úrovni poplatkov založené na rozdieloch v nákladoch sú v súlade so zásadami spravodlivej hospodárskej súťaže, nie sú spôsobené konfliktmi záujmov a nezávisia od výsledkov vykonanej práce.

(4)

Cenová politika a postupy by sa mali oznamovať pre každý druh ratingu. Na účely podávania správ a s cieľom jednoznačne rozlíšiť každú cenovú politiku a postup, ako aj ich príslušné aktualizácie by každé znenie cenovej politiky s príslušnými sadzobníkmi poplatkov, programami poplatkov a postupmi malo mať identifikačné číslo. Na všetky ostatné účely by cenové politiky mali zahŕňať štruktúry poplatkov alebo sadzobníky poplatkov, ako aj kritériá tvorby cien, ktoré môže uplatňovať osoba alebo osoby pri dojednávaní poplatkov účtovaných za individuálny úverový rating. Cenové politiky by mali obsahovať aj frekvenciu alebo iné programy poplatkov, ktoré môže hodnotený subjekt alebo upisovateľ využívať v podobe odlišných poplatkov účtovaných za individuálny rating alebo súbor úverových ratingov. Ratingové agentúry by mali zaznamenávať všetky prípady, v ktorých sa neuplatňovali cenové politiky, sadzobníky poplatkov, programy poplatkov a postupy, ako aj všetky prípady odchýlok od cenovej politiky uplatňované na individuálny úverový rating s jasnou identifikáciou dotknutého úverového ratingu.

(5)

Zaregistrované ratingové agentúry, ktoré sú súčasťou skupiny, by mali byť schopné predkladať svoje údaje o ratingoch orgánu ESMA samostatne alebo by mali predkladaním údajov v mene všetkých členov skupiny, na ktorých sa vzťahujú požiadavky na podávanie správ, poveriť niektorú z ďalších ratingových agentúr v rámci tejto skupiny.

(6)

Na účely tohto nariadenia by „štruktúrovanie emitovaného dlhového nástroja“ a „emisia dlhového nástroja“ mali zahŕňať finančné nástroje alebo iné aktíva, ktoré vyplývajú zo sekuritizačnej transakcie alebo schémy uvedenej v článku 4 bode 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (2).

(7)

S cieľom umožniť registrovaným ratingovým agentúram vyvíjať primerané systémy a postupy v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré poskytol ESMA, a zabezpečiť úplné a správne predkladanie údajov o poplatkoch by registrované ratingové agentúry mali na začiatku predkladať údaje o jednotlivých poplatkoch deväť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Úvodná správa by mala byť vypracovaná vzhľadom na údaje o poplatkoch po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Takáto povinnosť by sa nemala chápať ako zbavenie povinnosti registrovaných ratingových agentúr predkladať pravidelné informácie o poplatkoch v súlade s článkom 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1060/2009 počas prechodného obdobia.

(8)

Cenové politiky a postupy by sa mali priebežne zabezpečovať tak, aby sa správy o všetkých podstatných zmenách podávali po ich prijatí bez zbytočného zdržania a najneskôr 30 dní po ich vykonaní. Informácie, ktoré sa majú predkladať, by mali byť uvedené v štandardnom formáte, aby ESMA mohol tieto záznamy prijímať a spracúvať automaticky vo svojich interných systémoch. Z dôvodu technických ťažkostí a technického pokroku je možné, že ESMA bude musieť prostredníctvom osobitných oznámení alebo usmernení aktualizovať a oznamovať niektoré technické pokyny týkajúce sa prenosu alebo formátu súborov, ktoré majú predkladať registrované ratingové agentúry.

(9)

Ak ratingová agentúra nedodržiava požiadavky na podávanie správ, mal by byť ESMA splnomocnený požiadať o informácie rozhodnutím podľa článku 23b ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009 alebo prijať iné opatrenia v oblasti vyšetrovania.

(10)

Toto nariadenie je založené na návrhu regulačných technických predpisov, ktorý ESMA predložil Komisii v súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3).

(11)

ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Všeobecné zásady

1.   Zaregistrované ratingové agentúry podávajú ESMA tieto druhy správ:

a)

cenové politiky a postupy, ako sa uvádza v článku 2;

b)

údaje o poplatkoch za ratingové činnosti poskytované v rámci modelu „emitent platí“, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1;

c)

údaje o poplatkoch za ratingové činnosti poskytované v rámci modelu „upisovateľ alebo investor platí“, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2.

2.   Zaregistrované ratingové agentúry zabezpečujú presnosť a úplnosť informácií a údajov predkladaných orgánu ESMA.

3.   V prípade skupín ratingových agentúr môžu členovia každej skupiny poveriť jedného člena podávaním správ požadovaných podľa tohto nariadenia v ich mene. Každá ratingová agentúra, v mene ktorej sa podáva správa, sa identifikuje v údajoch predložených orgánu ESMA.

Článok 2

Cenové politiky a postupy

1.   Registrované ratingové agentúry predkladajú ESMA svoje cenové politiky, štruktúru poplatkov alebo sadzobníky poplatkov a kritériá tvorby cien týkajúce sa tých hodnotených subjektov alebo finančných nástrojov, na ktoré vydávajú úverové ratingy, a prípadne aj cenové politiky týkajúce sa doplnkových služieb.

2.   Registrované ratingové agentúry zabezpečia, aby cenové politiky pre každý druh ponúkaného úverového ratingu obsahovali alebo dopĺňali tieto položky:

a)

mená osôb zodpovedných za schválenie a zachovávanie cenových politík, sadzobníkov poplatkov a/alebo programov poplatkov vrátane tých osôb, ktoré sú zodpovedné za stanovovanie poplatkov, interný identifikátor, funkciu a interný odbor, na ktorom tieto osoby pracujú;

b)

akékoľvek interné usmernenia na uplatňovanie kritérií tvorby cien v cenovej politike, sadzobníkov poplatkov a/alebo programov poplatkov, ktoré sa týkajú stanovovania individuálnych poplatkov;

c)

podrobný opis škály poplatkov alebo sadzobníka poplatkov a kritérií platných pre rôzne druhy poplatkov vrátane poplatkov stanovených v sadzobníkoch poplatkov;

d)

podrobný opis akéhokoľvek programu poplatkov vrátane vzťahového programu, programu frekvencie používania, vernostného alebo iného programu, a to vrátane kritérií uplatňovania a škály poplatkov, ktoré môžu využívať individuálne úverové ratingy alebo súbor ratingov z hľadiska poplatkov;

e)

podľa potreby zásady a pravidlá tvorby cien, ktoré sa majú použiť vždy, ak existuje vzťah alebo prepojenie medzi poplatkami účtovanými za ratingové služby a doplnkové služby alebo akékoľvek iné služby poskytované klientovi v zmysle oddielu E časti II bodu 2 druhého pododseku prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 (ďalej len klient) ratingovou agentúrou a/alebo ktorýmkoľvek subjektom patriacim do skupiny ratingovej agentúry v zmysle článkov 1 a 2 smernice Rady 83/349/EHS (4), ako aj ktorýmkoľvek subjektom prepojeným s ratingovou agentúrou alebo inou spoločnosťou skupiny ratingovej agentúry vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS;

f)

geografický rozsah uplatňovania cenovej politiky, sadzobníka poplatkov alebo programu poplatkov, pokiaľ ide o sídlo klientov a ratingovej agentúry alebo agentúr uplatňujúcich cenovú politiku, sadzobník poplatkov alebo program poplatkov;

g)

mená osôb oprávnených stanovovať poplatky a iné platby na základe príslušnej cenovej politiky, sadzobníka poplatkov alebo programu poplatkov vrátane tých osôb, ktoré sú zodpovedné za stanovovanie poplatkov, interný identifikátor, funkciu a interný odbor, na ktorom tieto osoby pracujú.

3.   Registrované ratingové agentúry zabezpečia, aby cenové postupy obsahovali alebo dopĺňali tieto položky:

a)

mená osôb zodpovedných za schválenie a zachovávanie postupov vykonávania cenových politík vrátane osôb, ktoré sú zodpovedné za stanovovanie poplatkov, interný identifikátor, funkciu a interný odbor, na ktorom tieto osoby pracujú;

b)

podrobný opis platných postupov a kontrol s cieľom zabezpečiť a monitorovať prísne dodržiavanie cenových politík;

c)

podrobný opis platných postupov na zníženie poplatkov alebo inú odchýlku od sadzobníka poplatkov alebo programov poplatkov;

d)

mená osôb, ktoré sú priamo zodpovedné za monitorovanie uplatňovania cenovej politiky na jednotlivé poplatky vrátane interného identifikátora, funkcie a interného odboru, na ktorom tieto osoby pracujú;

e)

mená osôb, ktoré sú priamo zodpovedné za zabezpečenie súladu jednotlivých poplatkov s cenovými politikami vrátane interného identifikátora, funkcie a interného odboru, na ktorom tieto osoby pracujú;

f)

podrobný opis opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade porušenia cenových politík, sadzobníkov poplatkov, programov poplatkov a postupov;

g)

podrobný opis postupu podávania správ orgánu ESMA o akomkoľvek závažnom porušení cenových politík alebo postupov, ktoré môže vyústiť do porušenia oddielu B bodu 3c prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009.

Článok 3

Zoznam poplatkov účtovaných každému klientovi

1.   Registrované ratingové agentúry zabezpečujúce úverové ratingy na základe modelu „emitent platí“ musia oznámiť ESMA poplatky účtované každému klientovi za individuálne úverové ratingy a akékoľvek doplnkové služby na každú právnickú osobu, ako aj súhrnné poplatky účtované skupine spoločností.

2.   Registrované ratingové agentúry poskytujúce úverové ratingy na základe modelu „upisovateľ alebo investor platí“ musia oznámiť ESMA celkové poplatky účtované každému klientovi za takéto poskytnuté služby, ako aj za doplnkové služby.

3.   Registrované ratingové agentúry zaznamenávajú všetky odchýlky od cenových politík alebo cenových postupov alebo neuplatňovanie cenových politík, sadzobníka poplatkov či programu poplatkov alebo neuplatňovanie cenového postupu na rating, a to s jasnou identifikáciou hlavných vysvetlení uvedených odchýlok a dotknutého individuálneho ratingu vo formáte stanovenom v tabuľke 1 prílohy II. Tieto záznamy sa na požiadanie bezodkladne sprístupnia orgánu ESMA.

Článok 4

Druhy úverového ratingu

Registrované ratingové agentúry klasifikujú ratingy, o ktorých sa majú podávať správy, v súlade s druhmi definovanými v článku 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2 (5).

Článok 5

Údaje, ktoré sa majú oznamovať

1.   Registrované ratingové agentúry oznamujú ESMA položky uvedené v článku 2 ods. 2 a 3 a údaje uvedené v tabuľkách 1 až 4 prílohy I, ako aj cenové politiky, sadzobníky poplatkov, programy poplatkov a postupy v samostatných súboroch.

2.   Registrované ratingové agentúry oznamujú ESMA údaje uvedené v tabuľkách 1 a 2 prílohy II v prípade údajov o poplatkoch za každý vydaný individuálny úverový rating a poplatkoch účtovaných za úverové ratingy a akékoľvek doplnkové služby na každého klienta v súlade s článkom 3 ods. 1

3.   Registrované ratingové agentúry, ktoré poskytli úverové ratingy na základe modelu „upisovateľ alebo investor platí“, oznamujú ESMA údaje uvedené v tabuľke 1 prílohy III za poskytnuté ratingové služby na každého klienta v súlade s článkom 3 ods. 2

4.   Údaje uvedené v tabuľkách 1 až 4 prílohy I, tabuľkách 1 a 2 prílohy II a tabuľke 1 prílohy III sa ESMA predkladajú v samostatných súboroch.

Článok 6

Úvodné podávanie správ

1.   Každá registrovaná ratingová agentúra poskytne ESMA v súlade s článkom 5 ods. 1 údaje v tabuľkách 1 až 4 prílohy I a samostatné súbory o cenových politikách, sadzobníkoch poplatkov, programoch poplatkov a postupoch, ktoré uplatňuje pri každom druhu úverového ratingu, ktorým sa aktívne zaoberá, a to do 30 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Úvodná správa o poplatkoch uvedených v článku 5 ods. 2 a 3 sa ESMA predloží deväť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a musí zahŕňať údaje získané od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do 30. júna 2015.

3.   Druhá správa o poplatkoch uvedených v článku 5 ods. 2 a 3 sa ESMA predloží do 31. marca 2016 a musí zahŕňať údaje získané od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015.

Článok 7

Priebežné podávanie správ

1.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na úvodné podávanie správ stanovené v článku 6, informácie predložené v súlade s článkom 5 sa predkladajú každoročne do 31. marca a musia zahŕňať údaje a cenové politiky, sadzobníky poplatkov, programy poplatkov a postupy týkajúce sa predchádzajúceho kalendárneho roka.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa podstatné zmeny cenových politik, sadzobníkov poplatkov, programov poplatkov a postupov oznamujú ESMA priebežne po ich prijatí bez zbytočného zdržania a najneskôr 30 dní po ich vykonaní.

3.   Registrované ratingové agentúry bezodkladne oznámia ESMA všetky výnimočné okolnosti, ktoré môžu dočasne zabrániť podávaniu správ v súlade s týmto nariadením alebo spôsobiť jeho zdržanie.

Článok 8

Postupy podávania správ

1.   Registrované ratingové agentúry predkladajú súbory údajov v súlade s technickými pokynmi, ktoré poskytol ESMA, a používajú pri tom systém podávania správ, ktorý stanovil ESMA.

2.   Registrované ratingové agentúry uchovávajú súbory údajov zaslané orgánu ESMA a prijaté týmto orgánom podľa článku 5, ako aj záznamy o odchýlkach uvedené v článku 3 ods. 3 v elektronickej podobe najmenej počas piatich rokov. Tieto súbory sa na požiadanie sprístupnia orgánu ESMA.

3.   Ak registrovaná ratingová agentúra zistí v predložených údajoch vecné chyby, bez zbytočného zdržania o tom informuje ESMA a opraví príslušné údaje podľa technických pokynov, ktoré poskytol ESMA.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2 z 30. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o pravidelnom podávaní správ o poplatkoch účtovaných ratingovými agentúrami na účely stáleho dohľadu zo strany Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (pozri stranu 24 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

Tabuľka 1

Podávanie správ o cenových politikách podľa platných ratingových tried a následných vecných aktualizácií

Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

1

CRA identifier

Kód používaný na identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá podáva správu. Poskytuje ho ESMA na základe registrácie.

Povinné

 

2

CRA scope

Identifikácia ratingových agentúr uplatňujúcich cenovú politiku.

Povinné

ISO 17442

3

Pricing policy identifier

Jedinečný identifikátor cenovej politiky, ktorý sa musí zachovať. Pri všetkých zmenách (iných ako zmeny rozsahu druhov ratingov podľa cenovej politiky) by sa mal zachovať rovnaký jedinečný identifikátor. Pri zmenách rozsahu sa vyžaduje nový identifikátor cenovej politiky.

Povinné

Identifikátor cenovej politiky vo formáte „PP_[interný identifikátor cenovej politiky]“

4

Pricing Policy validity date

Dátum, od ktorého platí cenová politika.

Povinné

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

5

Pricing Policy end date

Dátum skončenia platnosti cenovej politiky.

Povinné

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD) alebo 9999-01-01

6

Indication of model

Označenie toho, či sa cenová politika vzťahuje na modely „emitent platí“, „investor platí“ či „upisovateľ platí“. ESMA chápe, že ratingové agentúry môžu poskytovať služby v rámci viacerých modelov, a preto je možné, aby sa cenová politika využívala pre oba druhy modelov. V týchto prípadoch možno vybrať I aj S.

Povinné

„I“, ak ide o model „emitent platí“ a/alebo

„S“, ak ide o model „investor platí“ alebo „upisovateľ platí“

7

Scope of the pricing policy

Opis druhu ratingov alebo pomocných služieb, ktoré sú začlenené do cenovej politiky alebo ktorých sa cenová politika týka.

Povinné

Označenie toho, či sa cenová politika vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

„C“, ak ide o podnikové ratingy (bez krytých dlhopisov)

„S“, ak ide o štátny rating alebo rating verejných financií

„T“, ak ide o ratingy štruktúrovaných finančných produktov

„B“, ak ide o ratingy krytých dlhopisov

„O“, ak ide o iné druhy ratingov

„A“, ak ide o pomocné služby

8

Industry segment of the pricing policy

Pri podávaní správ o označení podnikových ratingov informácia o tom, či sa cenová politika vzťahuje na ratingy v rámci niektorého segmentu týchto odvetví: i) finančné, ii) poisťovacie, iii) iné podniky.

Povinné

Uplatňuje sa len vtedy, ak je v poli 7 „Scope of the pricing policy“ vybratá možnosť „C“.

Označenie toho, či sa cenová politika vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

FI – ak ide o finančné inštitúcie ako banky, makléri a obchodníci

IN – ak ide o druh ratingu pre poisťovacie spoločnosti

CO – ak ide o podnikových emitentov, ktorí nepatria do triedy FI alebo IN

9

Asset class of the pricing policy

Pri podávaní správ o označení ratingov štruktúrovaných finančných produktov informácia o tom, či sa cenová politika vzťahuje na ratingy v rámci niektorého z týchto segmentov: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) iné.

Povinné

Uplatňuje sa len vtedy, ak je v poli 7 „Scope of the pricing policy“ vybratá možnosť „T“.

Označenie toho, či sa cenová politika vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

„RMBS“, ak ide o ratingy RMBS

„ABS“, ak ide o ratingy ABS

„CMBS“, ak ide o ratingy CMBS

„CDO“, ak ide o ratingy CDO

„ABCP“, ak ide o ratingy ABCP

„OTH“, ak ide o iné ratingy

10

Sector

Pri podávaní správ o označení štátneho ratingu a ratingu verejných financií informácia o tom, či sa cenová politika vzťahuje na ratingy v rámci niektorého z týchto segmentov: i) štátny rating, ii) rating regionálneho alebo miestneho orgánu, iii) rating nadnárodných organizácií (iných než medzinárodné finančné inštitúcie), iv) rating verejných subjektov, v) rating medzinárodných finančných inštitúcií.

Povinné

Uplatňuje sa len vtedy, ak je v poli 7 „Scope of the pricing policy“ vybratá možnosť „S“.

Označenie toho, či sa cenová politika vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

„SV“ – štátny rating

„SM“ – rating regionálneho alebo miestneho orgánu

„SO“ – rating nadnárodných organizácií iných než medzinárodné finančné inštitúcie

„PE“ – rating verejných subjektov

„IF“ – rating medzinárodných finančných inštitúcií

11

Previous pricing policy

Identifikácia predchádzajúcej cenovej politiky, ktorú nahrádza súčasná politika.

Povinné

Uplatňuje sa, ak sa súčasnou cenovou politikou zmení rozsah uplatňovania predchádzajúcej cenovej politiky.

Identifikátor cenovej politiky vo formáte „PP_[interný identifikátor cenovej politiky]“

12

Pricing policy file name

Názov súboru cenovej politiky. Poskytuje sa vo formáte zip.

Povinné

 


Tabuľka 2

Podávanie správ o sadzobníkoch poplatkov podľa platných ratingových tried a následných vecných aktualizácií

Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

1

CRA identifier

Kód používaný na identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá podáva správu. Poskytuje ho ESMA na základe registrácie.

Povinné

 

2

CRA scope

Identifikácia ratingových agentúr uplatňujúcich sadzobník poplatkov.

Povinné

ISO 17442

3

Fee schedule identifier

Jedinečný identifikátor sadzobníka poplatkov, ktorý sa v priebehu času musí zachovať. Pri všetkých zmenách (iných ako zmeny rozsahu druhov ratingov podľa sadzobníka poplatkov) by sa mal v priebehu času zachovať rovnaký jedinečný identifikátor. Pri zmenách rozsahu pôsobnosti sa vyžaduje nový identifikátor sadzobníka poplatkov.

Povinné

Identifikátor sadzobníka poplatkov vo formáte „FS_[interný identifikátor sadzobníka poplatkov]“

4

Pricing policy identifier

Identifikácia cenovej politiky, v rámci ktorej sa má zaviesť sadzobník poplatkov. Tento identifikátor cenovej politiky musí zodpovedať identifikátoru (identifikátorom) uvedenému v tabuľke 1 prílohy I.

Povinné

Identifikátor cenovej politiky vo formáte „PP_[interný identifikátor cenovej politiky]“

5

Fee schedule validity date

Dátum, od ktorého platí sadzobník poplatkov.

Povinné

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

6

Fee schedule end date

Dátum skončenia platnosti sadzobníka poplatkov.

Povinné

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD) alebo 9999-01-01

7

Indication of model

Označenie toho, či sa sadzobník poplatkov vzťahuje na ratingy „emitent platí“ alebo model „investor platí“.

Povinné

„I“, ak ide o model „emitent platí“

„S“, ak ide o model „investor platí“ alebo „upisovateľ platí“

8

Rating type scope of the fee schedule

Opis druhu ratingu alebo pomocných služieb začlenených do sadzobníka poplatkov.

Povinné

Označenie toho, či sa sadzobník poplatkov vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

All (všetky) –

„C“, ak ide o ratingy podnikov (bez krytých dlhopisov)

„S“, ak ide o štátny rating alebo rating verejných financií

„T“, ak ide o ratingy štruktúrovaných finančných produktov

„B“, ak ide o ratingy krytých dlhopisov

„O“, ak ide o iné druhy ratingov

„A“, ak ide o pomocné služby

9

Industry segment of the fee schedule

Pri podávaní správ o označení podnikových ratingov informácia o tom, či sa sadzobník poplatkov vzťahuje na ratingy v rámci niektorého segmentu týchto odvetví: i) finančné, ii) poisťovacie, iii) iné podniky.

Povinné.

Uplatňuje sa len vtedy, ak je v poli 8 „Rating type scope of the fee schedule“ vybratá možnosť „C“.

Označenie toho, či sa sadzobník poplatkov vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

„FI“ – ak ide o finančné inštitúcie ako banky, makléri a obchodníci

„IN“ – ak ide o druh ratingu pre poisťovacie spoločnosti

„CO“ – ak ide o podnikového emitenta, ktorý nepatrí do triedy FI alebo IN

10

Asset class of the fee schedule

Pri podávaní správ o označení ratingov štruktúrovaných finančných produktov informácia o tom, či sa sadzobník poplatkov vzťahuje na ratingy v rámci niektorého z týchto segmentov: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) iné.

Povinné.

Uplatňuje sa len vtedy, ak je v poli 8 „Rating type scope of the fee schedule“ vybratá možnosť „T“.

Označenie toho, či sa sadzobník poplatkov vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

„RMBS“, ak ide o ratingy RMBS

„ABS“, ak ide o ratingy ABS

„CMBS“, ak ide o ratingy CMBS

„CDO“, ak ide o ratingy CDO

„ABCP“, ak ide o ratingy ABCP

„OTH“, ak ide o iné ratingy

11

Sector of the fee schedule

Pri podávaní správ o označení štátneho ratingu a ratingu verejných financií informácia o tom, či sa sadzobník poplatkov vzťahuje na ratingy v rámci niektorého z týchto segmentov: i) štátny rating, ii) rating regionálneho alebo miestneho orgánu, iii) rating nadnárodných organizácií (iných než medzinárodné finančné inštitúcie), iv) rating verejných subjektov, v) rating medzinárodných finančných inštitúcií.

Povinné.

Uplatňuje sa len vtedy, ak je v poli 8 „Rating type scope of the fee schedules“ vybratá možnosť „S“.

Označenie toho, či sa sadzobník poplatkov vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

„SV“ – štátny rating

„SM“ – rating regionálneho alebo miestneho orgánu

„SO“ – rating nadnárodných organizácií iných než medzinárodné finančné inštitúcie

„PE“ – rating verejných subjektov

„IF“ – rating medzinárodných finančných inštitúcií

12

Sub-asset of the fee schedule

Určuje podtriedy aktív pre ratingy štruktúrovaných finančných produktov.

Povinné.

Uplatňuje sa len vtedy, ak je v poli 8 vybratá možnosť „T“ a „Trieda aktív“ = ABS, RMBS, CDO alebo OTH.

Označenie toho, či sa sadzobník poplatkov vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

CCS – v prípade ABS: cenné papiere kryté pohľadávkami z kreditných kariet

ALB – v prípade ABS: cenné papiere kryté pôžičkou na automobil

CNS – v prípade ABS: cenné papiere kryté spotrebným úverom

SME – v prípade ABS: cenné papiere kryté pôžičkami malých a stredných podnikov

LES – v prípade ABS: cenné papiere kryté lízingom pre jednotlivcov alebo podniky

HEL – v prípade RMBS: americké hypotéky

PRR – V prípade RMBS: RMBS vyššej kvality,

NPR – v prípade RMBS: RMBS štandardnej kvality

CFH – V prípade CDO: peňažný tok a hybridné CDO/CLO

SDO – v prípade CDO: syntetické CDO/CLO

MVO – v prípade CDO: CDO s trhovou hodnotou

SIV – v prípade OTH: štruktúrované investičné nástroje

ILS – v prípade OTH: cenné papiere viazané na poistné udalosti

DPC – v prípade OTH: spoločnosti obchodujúce s derivátmi

SCB – v prípade OTH: štruktúrované kryté dlhopisy

OTH – iné

13

Previous Fee schedule

Identifikácia predchádzajúceho sadzobníka poplatkov, ktorý je nahradený súčasným sadzobníkom poplatkov.

Uplatňuje sa, ak sa súčasným sadzobníkom poplatkov zmení rozsah uplatňovania predchádzajúceho sadzobníka poplatkov.

Identifikátor sadzobníka poplatkov vo formáte „FS_[interný identifikátor sadzobníka poplatkov]“

14

Fee schedule file name

Názov súboru sadzobníka poplatkov. Poskytuje sa vo formáte zip.

Povinné

 


Tabuľka 3

Podávanie správ o programoch poplatkov podľa platných ratingových tried a následných vecných aktualizácií

Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

1

CRA identifier

Kód používaný na identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá podáva správu. Poskytuje ho ESMA na základe registrácie.

Povinné

 

2

CRA scope

Identifikácia ratingových agentúr uplatňujúcich program poplatkov.

Povinné

ISO 17442

3

Fee programme identifier

Jedinečný identifikátor programu poplatkov, ktorý sa v priebehu času musí zachovať. Pri všetkých zmenách (iných ako zmeny rozsahu druhov ratingov alebo druhov programov podľa programu poplatkov) by sa mal zachovať rovnaký jedinečný identifikátor. Pri zmenách rozsahu sa vyžaduje nový identifikátor programu poplatkov.

Povinné

Identifikátor programu poplatkov vo formáte „FP_[interný identifikátor programu poplatkov]“

4

Pricing policy identifier

Identifikácia cenovej politiky, v rámci ktorej sa má realizovať program poplatkov. Tento identifikátor cenovej politiky musí zodpovedať identifikátoru (identifikátorom) uvedenému v tabuľke 1 prílohy I.

Povinné

Identifikátor cenovej politiky vo formáte „PP_[interný identifikátor cenovej politiky]“

5

Fee programme validity date

Dátum, od ktorého platí program poplatkov.

Povinné

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

6

Fee programme end date

Dátum skončenia platnosti programu poplatkov.

Povinné

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD) alebo 9999-01-01

7

Indication of model

Označenie toho, či sa program poplatkov vzťahuje na ratingy „emitent platí“ alebo model „investor platí“ či „upisovateľ platí“.

Povinné

„I“, ak ide o model „emitent platí“ a/alebo

„S“, ak ide o model „investor platí“ alebo „upisovateľ platí“

8

Rating type scope of the fee programme

Opis druhu ratingu alebo pomocných služieb začlenených do programu poplatkov.

Povinné

Označenie toho, či sa program poplatkov vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

„C“, ak ide o ratingy podnikov (bez krytých dlhopisov)

„S“, ak ide o štátny rating alebo rating verejných financií

„T“, ak ide o ratingy štruktúrovaných finančných produktov

„B“, ak ide o ratingy krytých dlhopisov

„O“, ak ide o iné druhy ratingov

„A“, ak ide o pomocné služby

9

Industry segment of the fee programme

Pri podávaní správ o označení ratingov spoločností informácia o tom, či sa program poplatkov vzťahuje na ratingy v rámci niektorého segmentu týchto odvetví: i) finančné, ii) poisťovacie, iii) iné spoločnosti.

Povinné

Uplatňuje sa len vtedy, ak je v poli 8 „Scope of the fee programme“ vybratá možnosť „C“.

Označenie toho, či sa program poplatkov vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

FI – ak ide o finančné inštitúcie ako banky, makléri a obchodníci

IN – ak ide o druh ratingu pre poisťovacie spoločnosti

CO – ak ide o podnikového emitenta, ktorý nepatrí do triedy FI alebo IN

10

Asset class of the fee programme

Pri podávaní správ o označení ratingov štruktúrovaných finančných produktov informácia o tom, či sa program poplatkov vzťahuje na ratingy v rámci niektorého z týchto segmentov: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) iné.

Povinné

Uplatňuje sa len vtedy, ak je v poli 8 „Rating scope of the fee programme“ vybratá možnosť „T“.

Označenie toho, či sa program poplatkov vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich:

„All“ (všetky)

„RMBS“, ak ide o ratingy RMBS

„ABS“, ak ide o ratingy ABS

„CMBS“, ak ide o ratingy CMBS

„CDO“, ak ide o ratingy CDO

„ABCP“, ak ide o ratingy ABCP

„OTH“, ak ide o iné ratingy

11

Sector of the fee programme

Pri podávaní správ o označení ratingov štátov a ratingov verejných financií informácia o tom, či sa program poplatkov vzťahuje na ratingy v rámci niektorého z týchto segmentov: i) štátny rating, ii) rating regionálneho alebo miestneho orgánu, iii) rating nadnárodných organizácií (iných než medzinárodné finančné inštitúcie), iv) rating verejných subjektov, v) rating medzinárodných finančných inštitúcií.

Povinné

Uplatňuje sa len vtedy, ak je v poli 8 „Rating type scope of the fee programme“ vybratá možnosť „S“.

Označenie toho, či sa program poplatkov vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

SV – štátny rating

SM – rating regionálneho alebo miestneho orgánu

SO – rating nadnárodných organizácií iných než medzinárodné finančné inštitúcie

PE – rating verejných subjektov

IF – rating medzinárodných finančných inštitúcií

12

Sub-asset of the fee programme

Určuje podtriedy aktív pre ratingy štruktúrovaných finančných produktov.

Povinné.

Uplatňuje sa len vtedy, ak je v poli 8 vybratá možnosť „T“ a „Trieda aktív“ = „ABS“, „RMBS“, „CDO“ alebo „OTH“.

Označenie toho, či sa program poplatkov vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (Všetky)

CCS – v prípade ABS: cenné papiere kryté pohľadávkami z kreditných kariet

ALB – v prípade ABS: cenné papiere kryté pôžičkou na automobil

CNS – v prípade ABS: cenné papiere kryté spotrebným úverom

SME – V prípade ABS: cenné papiere kryté pôžičkami malých a stredných podnikov

LES – v prípade ABS: cenné papiere kryté lízingom pre jednotlivcov alebo podniky

HEL – v prípade RMBS: americké hypotéky

PRR – v prípade RMBS: RMBS vyššej kvality

NPR – v prípade RMBS: RMBS štandardnej kvality

CFH – v prípade CDO: peňažný tok a hybridné CDO/CLO

SDO – v prípade CDO: syntetické CDO/CLO

MVO – v prípade CDO: CDO s trhovou hodnotou

SIV – v prípade OTH: štruktúrované investičné nástroje

ILS – v prípade OTH: cenné papiere viazané na poistné udalosti

DPC – v prípade OTH: spoločnosti obchodujúce s derivátmi

SCB – v prípade OTH: štruktúrované kryté dlhopisy

OTH – iné

13

Type of programme included

Opis druhu programu začleneného do programu poplatkov, napríklad, či sa týka frekvencie využívania programu, vernostného programu, programov s viacerými emisiami, zakúpenia balíka úverových ratingov alebo iných druhov programov.

 

Označenie toho, či sa program poplatkov vzťahuje na jeden alebo viaceré z nasledujúcich druhov:

„All“ (všetky)

„F“, ak ide o frekvenciu využívania

„L“, ak ide o vernostný program

„M“, ak ide o programy s viacerými emisiami

„B“, ak ide o zakúpenie balíkov vopred stanoveného počtu úverových ratingov

„OTH“, ak ide o iné druhy programu

14

Previous fee programme

Identifikácia predchádzajúceho programu poplatkov, ktorý je nahradený súčasným programom poplatkov.

Povinné

Uplatňuje sa, ak sa súčasným programom poplatkov zmení rozsah uplatňovania predchádzajúceho programu poplatkov.

Identifikátor programu poplatkov vo formáte „FP_[interný identifikátor programu poplatkov]“

15

Fee schedule(s)

Jedinečné identifikačné číslo každého sadzobníka (sadzobníkov) poplatkov, ktorý sa uplatňuje na program poplatkov alebo je s ním spojený. Tento identifikátor sadzobníka poplatkov musí zodpovedať identifikátoru (identifikátorom) uvedenému v tabuľke 2 prílohy I.

Povinné

v prípade potreby.

Identifikátor sadzobníka poplatkov vo formáte „FS_[interný identifikátor sadzobníka poplatkov]“

16

Fee programme file name

Názov súboru programu poplatkov. Poskytuje sa vo formáte zip.

Povinné

 


Tabuľka 4

Podávanie správ o platných postupoch oceňovania a následných vecných aktualizáciách

Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

1

CRA identifier

Kód používaný na identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá podáva správu. Poskytuje ho ESMA na základe registrácie.

Povinné.

 

2

CRA scope

Identifikácia ratingových agentúr uplatňujúcich postup oceňovania.

Povinné.

ISO 17442

3

Procedure identifier

Jedinečný identifikátor postupu oceňovania, ktorý sa v priebehu času musí zachovať.

Povinné.

 

4

Pricing policy identifier

Identifikácia cenovej politiky alebo cenových politík, v rámci ktorých sa má postup oceňovania vykonať. Tento identifikátor cenovej politiky musí zodpovedať identifikátoru (identifikátorom) uvedenému v tabuľke 2 prílohy I.

Povinné.

Identifikátor cenovej politiky vo formáte „PP_[interný identifikátor cenovej politiky]“

5

Fee schedule identifier

Identifikácia sadzobníka (sadzobníkov), v rámci ktorých sa má postup oceňovania vykonať. Tento identifikátor sadzobníka poplatkov musí zodpovedať identifikátoru (identifikátorom) uvedenému v tabuľke 2 prílohy I.

Povinné.

V prípade potreby.

Identifikátor sadzobníka poplatkov vo formáte „FS_[interný identifikátor sadzobníka poplatkov]“

6

Fee programme identifier

Identifikácia programu (programov), v rámci ktorého sa má postup oceňovania vykonať. Tento identifikátor programu poplatkov musí zodpovedať identifikátoru (identifikátorom) uvedenému v tabuľke 3 prílohy I.

Povinné.

V prípade potreby.

Identifikátor programu poplatkov vo formáte „FP_[interný identifikátor programu poplatkov]“

7

Pricing procedure validity date

Dátum, od ktorého platí postup oceňovania.

Povinné.

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

8

Pricing procedure end date

Dátum skončenia platnosti postupu oceňovania.

Povinné.

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD) alebo 9999-01-01

9

Pricing procedure file name

Názov súboru postupu oceňovania. Poskytuje sa vo formáte zip.

Povinné.

 


PRÍLOHA II

Tabuľka 1

Údaje o každom úverovom ratingu priradenom v rámci modelu „emitent platí“ oznamované orgánu ESMA

Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

1

CRA identifier

Kód používaný na identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá podáva správu. Poskytuje ho ESMA na základe registrácie.

Povinné.

 

2

Reporting year

Kalendárny rok, ktorého sa týka vykazované obdobie.

Povinné.

Formát: RRRR

3

Rating identifier

Jedinečný identifikátor ratingu. V priebehu času sa nemení a zodpovedá identifikátoru vykazovanému podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2.

Povinné.

4

Contract rating start date

Dátum pôvodnej zmluvy na ratingovú službu. Zvyčajne zodpovedá dátumu, v ktorý sú stanovené poplatky za ratingovú službu.

Povinné.

Rozšírený formátu dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD

5

Fee schedule used

Jedinečný identifikátor sadzobníka poplatkov, na základe ktorého sa stanovili poplatky. Tento identifikátor sadzobníka poplatkov musí zodpovedať identifikátoru (identifikátorom) uvedenému v tabuľke 2 prílohy I. Ak sa na stanovenie ceny nepoužil žiadny sadzobník poplatkov, musí sa použiť identifikátor cenovej politiky. Tento identifikátor cenovej politiky musí zodpovedať identifikátoru (identifikátorom) uvedenému v tabuľke 1 prílohy I.

Ak sa neuplatňuje cenová politika, ani rozpis poplatkov, použije sa „N“.

Povinné.

Sadzobník poplatkov vo formáte „FS_[interný identifikátor rozpisu poplatkov]“ alebo identifikátor cenovej politiky vo formáte „PP_[interný identifikátor cenovej politiky]“

„N“ – neuplatnené

6

Persons) responsible for pricing

Interný identifikátor priradený ratingovou agentúrou k osobe (osobám) zodpovedným za stanovenie poplatkov týkajúcich sa ratingu na základe sadzobníka poplatkov a/alebo programu poplatkov alebo osobe schvaľujúcej výnimky či zľavy zo sadzobníka poplatkov a/alebo programu poplatkov.

Povinné.

Interný identifikátor zodpovednej osoby

7

Client Identifier

Jedinečný kód pridelený ratingovou agentúrou na identifikáciu klienta. Zvyčajne zodpovedá emitentovi nástroja alebo subjektu, v žiadnom prípade to však nesmie byť účelovo vytvorený subjekt (SPV). V prípade štruktúrovaných finančných nástrojov má jedinečný kód identifikovať pôvodcu alebo iný subjekt, ktorý z ekonomického hľadiska (napríklad organizátor) priamo alebo nepriamo prostredníctvom účelovo vytvoreného subjektu (SPV) alebo štruktúrovaného investičného subjektu (SIV) rokuje o poplatkoch s ratingovou agentúrou. Zodpovedá jednému identifikátoru klienta uvedenému v tabuľke 2 prílohy II.

Povinné.

 

8

Indication of whether the individual rating benefited from fee exemption or reduction

Za niektoré úverové ratingy sa nemusí platiť individuálny priamy poplatok alebo sa v ich prípade môže využiť výhoda zníženia poplatku, ak klient zaplatil za súbor ratingov ročnú (alebo na iné obdobie stanovenú) nominálnu sumu za emisie, paušálny poplatok alebo sú súčasťou balíka ratingov (skupinový poplatok). V tomto poli sa uvádza, či sa s klientom takýto individuálny rating dohodol.

Povinné.

„C“, ak ide o dohodu o skupinovom poplatku

„N“, ak nejde o dohodu o skupinovom poplatku

9

Total amount of fees charged

Identifikuje celkovú výšku poplatkov účtovaných za rating počas predchádzajúceho vykazovaného kalendárneho roka. Ak sa za individuálny úverový rating nezaplatil žiadny poplatok, suma bude 0 za všetky ratingy využívajúce výhodu skupinového poplatku okrem jedného.

Povinné.

Suma v EUR

10

Amount of initial fees paid

Identifikuje výšku vopred vyplácaných/počiatočných poplatkov účtovaných počas predchádzajúceho vykazovaného kalendárneho roka.

Povinné.

Suma v EUR

11

Surveillance fees paid

Identifikuje ročné poplatky za dohľad/monitorovanie účtované v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Povinné.

Suma v EUR

12

Other fees charged for rating service

Identifikuje celkovú sumu ostatných poplatkov alebo náhrad účtovaných v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V prípade potreby.

Suma v EUR

13

Description of other fees

Uvedenie toho, či účtované poplatky obsahovali protihodnotu alebo poplatky za požiadavku klienta na rýchly obrat v rámci ratingovej služby.

Povinné.

Uplatniteľné vtedy, ak sa na základe poľa Ostatné poplatky účtované za ratingovú službu (pole 12) vyplnilo pole „Other fees charged for rating service“.

„Á“, ak sa uplatnili poplatky za rýchlosť

„N“, ak sa neuplatnili poplatky za rýchlosť

14

Negotiation links with other ratings

Identifikuje, či sa rokovania o ratingových poplatkoch týkali aj iných existujúcich ratingov klienta a či to viedlo k odchýlkam od finálnych účtovaných poplatkov zaplatených klientom. Patrili by sem ratingové služby poskytované v súvislosti s nástrojmi na uľahčenie emitovania, napríklad programom mnohostranných obchodných rokovaní.

Povinné.

„Á“, ak je odpoveď áno

„N“, ak je odpoveď nie

15

Identification of the linked ratings)

Jedinečný identifikátor ratingu (ratingov) prepojených s vykazovaným ratingom (napríklad v prípade štruktúrovaných financií, hlavnej štruktúry „master trust“ a jej sérií).

Povinné.

Uplatniteľné, ak bola v poli 14 vyplnená možnosť „Á“.

Zoznam identifikátorov

16

Fee programme

Uvedenie toho, či klient využíva výhody nižších individuálnych poplatkov na základe frekvencie alebo iného programu poplatkov.

Povinné.

„Á“, ak je odpoveď áno

„N“, ak je odpoveď nie

17

Identification of fee programme

Identifikácia programu poplatkov, na základe ktorého sa oceňuje rating. Mala by identifikovať program poplatkov, ktorý musí zodpovedať identifikátoru stanovenému v platnom programe poplatkov v tabuľke 3 prílohy I.

Povinné, ak je v poli 16 uvedená možnosť „Á“.

Identifikátor programu poplatkov vo formáte „FP_[interný identifikátor programu poplatkov]“


Tabuľka 2

Údaje o poplatkoch prijatých od jednotlivých klientov za ratingové služby a pomocné služby oznamované orgánu ESMA

Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

1

CRA identifier

Kód používaný na identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá podáva správu. Poskytuje ho ESMA na základe registrácie.

Povinné.

 

2

Client identifier

Jedinečný kód pridelený ratingovou agentúrou na identifikáciu klienta. Klientmi môžu byť emitenti, hodnotené subjekty a/alebo pôvodcovia a/alebo subjekty, ktoré z ekonomického hľadiska priamo alebo nepriamo prostredníctvom účelovo vytvoreného subjektu (SPV) alebo štruktúrovaného investičného subjektu (SIV) rokujú o poplatkoch s ratingovou agentúrou v kontexte dohôd o úverových ratingoch. Je potrebné objasniť, že klient v žiadnom prípade nemôže byť účelovo vytvorený subjekt (SPV) alebo štruktúrovaný investičný subjekt (SIV). Klientovi sa vo všetkých týchto prípadoch ponechá rovnaký jedinečný identifikátor.

Povinné.

 

3

Legal entities

Zoznam právnických osôb uvedených v poli Identifikátor klienta.

Povinné.

Zoznam názvov právnických osôb

4

Total overall fees billed

Všetky poplatky účtované klientovi v predchádzajúcom kalendárnom roku za ratingové služby „emitent platí“.

Povinné.

Suma v EUR.

5

Client ratings

Identifikuje, koľko úverových ratingov mal klient v ratingovej agentúre k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Povinné.

Počet ratingov

6

Total fees for programmes

Všetky poplatky účtované klientovi v predchádzajúcom kalendárnom roku za ratingové služby, ktoré nie sú odvodené z individuálneho ratingu, ale z frekvencie emisií, vzťahu alebo iného druhu programu paušálnych poplatkov a poplatkov za nadbytočné emisie, ktoré sa môžu týkať jedného alebo viacerých ratingov.

Povinné.

Suma v EUR.

7

Identification of ratings

Identifikácia ratingov vydaných v rámci programov poplatkov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Povinné.

Zoznam identifikátorov ratingov.

8

Fees received for ancillary services

Všetky poplatky účtované skupinou ratingovej agentúry klientovi za pomocné služby v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Povinné.

Suma v EUR.

9

Main ancillary services

Identifikácia troch hlavných služieb poskytovaných skupinou ratingovej agentúry klientovi v predchádzajúcom kalendárnom roku, pokiaľ ide o príjmy.

Povinné. Ak bola v poli 8 „fees received for ancillary services“ vyplnená možnosť viac ako 0.

Zoznam pomocných služieb

10

Klasifikácia pomocných služieb

Klasifikácia pomocných služieb pre prvé tri hlavné služby identifikované v poli 9 „main ancillary services“, pokiaľ ide o príjmy.

Povinné. Ak bola v poli 8 „fees received for ancillary services“ vyplnená možnosť viac ako 0.

Klasifikácia pomocných služieb

11

Other services

Uvedenie toho, či sa pri stanovovaní poplatkov za ratingové služby poskytované klientovi zohľadnili služby poskytované subjektmi patriacimi do skupiny ratingovej agentúry v zmysle článkov 1 a 2 smernice 83/349/EHS, ako aj subjekt spojený s ratingovou agentúrou alebo inou spoločnosťou zo skupiny ratingovej agentúry vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS.

Povinné.

„Á“, ak je odpoveď áno

„N“, ak je odpoveď nie


PRÍLOHA III

Tabuľka 1

Údaje o poplatkoch za predplatné ratingových služieb alebo ratingové služby modelu „investor platí“ oznamované orgánu ESMA

Oznamujú sa za jednotlivých klientov v oblastiach:

i)

prvých 100 klientov, pokiaľ ide o príjmy za tento druh ratingovej služby;

ii)

všetkých ostatných klientov, ktorí si predplácajú alebo platia za ratingy ako investori a sú hodnotení skupinou ratingovej agentúry.

Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

1

CRA identifier

Kód používaný na identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá podáva správu. Poskytuje ho ESMA na základe registrácie.

Povinné

 

2

Client identifier

Kód používaný interne systémom na identifikáciu klienta, ktorý platí, dostáva faktúry alebo inak rokuje o sadzbách za poskytovanie ratingových služieb s ratingovou agentúrou.

Povinné

 

3

Fees per client

Všetky poplatky účtované klientovi za predplatné ratingových služieb poskytovaných v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Povinné

Suma v EUR.

4

Identification of pricing policy

Identifikácia cenovej politiky, na základe ktorej ratingová agentúra účtuje poplatky klientovi. Identifikátor cenovej politiky musí zodpovedať identifikátoru stanovenému v platnom súbore cenovej politiky v tabuľke 1 prílohy I k tomuto RTS.

Povinné.

V prípade potreby.

Identifikátor cenovej politiky vo formáte „PP_[interný identifikátor cenovej politiky]“

5

Identification of fee schedule

Identifikácia troch hlavných sadzobníkov poplatkov, na základe ktorej ratingová agentúra účtuje poplatky klientovi. Identifikátor sadzobníka poplatkov musí zodpovedať identifikátoru stanovenému v platnom sadzobníku poplatkov súboru cenovej politiky v tabuľke 3 prílohy I k tomuto RTS.

Povinné.

V prípade potreby.

Identifikátor sadzobníka poplatkov vo formáte „FS_[interný identifikátor sadzobníka poplatkov]“

6

Identification of fee programme

Identifikácia troch hlavných programov poplatkov, na základe ktorej ratingová agentúra účtuje poplatky klientovi. Identifikátor programu poplatkov musí zodpovedať identifikátoru stanovenému v platnom programe poplatkov súboru cenovej politiky v tabuľke 4 prílohy I k tomuto RTS.

Povinné.

V prípade potreby.

Identifikátor programu poplatkov vo formáte „FP_[interný identifikátor programu poplatkov]“

7

Issuer or rated entity

Uvedenie toho, či je klient aj emitentom, hodnoteným subjektom alebo iným druhom klienta podľa tabuľky 2 prílohy II.

Povinné.

„Á“, ak je odpoveď áno

„N“, ak je odpoveď nie

8

Top client indication

Uvedenie toho, či je klient jedným zo 100 najvýznamnejších klientov predplatného, pokiaľ ide o príjmy v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Povinné.

„Á“, ak je odpoveď áno

„N“, ak je odpoveď nie

9

Fees received for ancillary services

Všetky poplatky účtované skupinou ratingovej agentúry klientovi za pomocné služby v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Povinné

Suma v EUR.


6.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/24


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2

z 30. septembra 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na predkladanie informácií, ktoré ratingové agentúry sprístupňujú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na článok 21 ods. 4 tretí pododsek a článok 21 ods. 4a tretí pododsek,

keďže:

(1)

V článku 11a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa pri vydávaní úverových ratingov alebo ratingových výhľadov od registrovaných a certifikovaných ratingových agentúr vyžaduje, aby predložili ratingové informácie Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Táto požiadavka sa nevzťahuje na ratingy, ktoré sú výlučne vypracované a zverejnené investorom za poplatok. Od orgánu ESMA sa vyžaduje, aby zverejňoval ratingové informácie predložené ratingovými agentúrami na verejnom webovom sídle s názvom Európska ratingová platforma (ERP). Preto by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa obsahu a predkladania informácií, ktoré by mali ratingové agentúry sprístupňovať orgánu ESMA na platforme ERP.

(2)

Okrem toho sa v článku 11 ods. 2 a článku 21 ods. 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 1060/2009 od ratingových agentúr vyžaduje, aby orgánu ESMA predkladali informácie o svojich historických výkonnostných parametroch na účely stáleho dohľadu. Obsah a predkladanie takýchto informácií sa stanovuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 448/2012 (2) a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 446/2012 (3). S cieľom umožniť efektívnejšie spracovanie údajov zo strany orgánu ESMA a zjednodušovanie predkladania správ o údajoch pre registrované a certifikované ratingové agentúry by sa mali stanoviť integrované požiadavky na predkladanie správ pre všetky údaje, ktoré by registrované a certifikované ratingové agentúry mali oznamovať orgánu ESMA. V tomto nariadení sa preto stanovujú pravidlá o údajoch, ktoré sa majú oznamovať na účely ERP, informáciách, ktoré sa majú sprístupňovať o historickej výkonnosti v centrálnom registri zriadenom orgánom ESMA, a informáciách, ktoré majú ratingové agentúry pravidelne predkladať orgánu ESMA na účely stáleho dohľadu nad ratingovými agentúrami. Týmto nariadením sa preto ruší delegované nariadenie (EÚ) č. 448/2012 a delegované nariadenie (EÚ) č. 446/2012. Orgán ESMA by mal preto integrovať všetky údaje oznámené ratingovými agentúrami na účely ERP, centrálneho registra a stáleho dohľadu nad ratingovými agentúrami do jednej databázy ESMA.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby sa na platforme ERP vyskytovali aktualizované informácie o ratingových činnostiach, ktoré sa výlučne nezverejňujú investorom za poplatok, je nevyhnutné opísať údaje, ktoré sa majú oznamovať, vrátane ratingu a výhľadu hodnoteného nástroja alebo subjektu, tlačových správ sprevádzajúcich ratingové činnosti, správ sprevádzajúcich činnosti ratingu štátu, typu ratingovej činnosti a dátumu a hodiny zverejnenia. Informácie o kľúčových prvkoch, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie o ratingu, poskytujú najmä tlačové správy. Platforma ERP je pre používateľov ratingu centrálnym prístupovým bodom k aktualizovaným ratingovým informáciám, vďaka ktorému sa znižujú náklady na informácie, a to zabezpečením celkového náhľadu na rozličné ratingy vydávané pre každý hodnotený subjekt či nástroj.

(4)

S cieľom zabezpečiť celkový náhľad na všetky ratingy pridelené rozličnými ratingovými agentúrami rovnakému subjektu či nástroju by mali ratingové agentúry pri predkladaní správ orgánu ESMA o ratingových údajoch používať spoločné identifikátory pre hodnotený subjekt či nástroj. Preto by sa na identifikáciu hodnotených subjektov, emitentov, pôvodcov a ratingových agentúr mal ako jediný spôsob globálnej jedinečnej identifikácie využívať globálny identifikátor právnických osôb.

(5)

S cieľom zabezpečiť aktuálnosť informácií na platforme ERP by sa mali ratingové informácie zhromažďovať a zverejňovať denne, aby sa zabezpečila jedna denná aktualizácia platformy ERP mimo úradných hodín Únie.

(6)

S cieľom umožniť orgánu ESMA reagovať bezodkladne v prípade súčasného alebo potenciálneho nesúladu s nariadením (ES) č. 1060/2009 by sa malo pomocou ratingových informácií oznámených registrovanými a certifikovanými ratingovými agentúrami umožniť orgánu ESMA uskutočniť úzky dohľad nad správaním a činnosťami ratingových agentúr. Ratingové údaje by sa preto mali oznamovať orgánu ESMA každý mesiac. Na zabezpečenie proporcionality by ratingové agentúry, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov a ktoré nie sú súčasťou skupiny, mali mať možnosť prekladať ratingové údaje každé dva mesiace. Orgán ESMA by mal stále disponovať možnosťou požiadať tieto ratingové agentúry, aby správy predkladali každý mesiac, pokiaľ ide o počet a druh ich ratingov vrátane komplexnosti úverovej analýzy, relevantnosti hodnotených nástrojov alebo emitentov a oprávnenosti používania ratingov na regulačné účely.

(7)

S cieľom predchádzať duplicitnému oznamovaniu údajov by mal orgán ESMA využívať na stály dohľad tie údaje, ktoré sa už oznámili na účely ERP. Na účely stáleho dohľadu by sa malo takisto od ratingových agentúr vyžadovať, aby oznamovali informácie týkajúce sa tých úverových ratingov a ratingových výhľadov, ktoré neboli oznamované na účely ERP.

(8)

Orgán ESMA by mal využívať údaje poskytnuté na účely ERP a na účely stáleho dohľadu s cieľom zhromažďovať informácie o historických výkonnostných parametroch, ktoré by mal zverejniť v centrálnom registri v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009. S cieľom ďalej umožniť porovnateľnosť a zabezpečiť súlad s údajmi, ktoré boli oznámené v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 448/2012, by sa malo od nových certifikovaných ratingových agentúr vyžadovať, aby predkladali údaje aspoň o desiatich rokoch pred ich certifikáciou alebo z obdobia od začiatku ich činnosti. Oznamovanie takýchto čiastkových alebo celkových údajov by sa nemalo vyžadovať od certifikovaných ratingových agentúr v prípade, že dokážu preukázať, že by to bolo vzhľadom na ich rozsah a komplexnosť neprimerané.

(9)

Ratingové agentúry, ktoré sú súčasťou skupiny, by mali byť schopné buď predkladať svoje ratingové údaje orgánu ESMA samostatne, alebo predkladaním údajov poveriť jednu z agentúr v rámci tejto skupiny v ich mene. Z dôvodu vysoko integrovanej organizácie ratingových agentúr na úrovni Únie a s cieľom umožniť pochopenie štatistiky sa však ratingové agentúry nabádajú k tomu, aby predkladali správy celkovo za celú skupinu.

(10)

Na účely stáleho dohľadu orgánu ESMA a zverejňovania správ o historickej výkonnosti ratingových agentúr môžu ratingové agentúry takisto dobrovoľne predkladať správy orgánu ESMA o úverových ratingoch vydávaných ratingovými agentúrami tretej krajiny patriacich do rovnakej skupiny ratingových agentúr, ale nepotvrdených v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(11)

Pri predkladaní údajov by mali ratingové agentúry klasifikovať vydávané úverové ratingy a ratingové výhľady do rozličných kategórií: podľa druhu ratingu a subklasifikácií, ako sú odvetvie, priemysel alebo trieda aktív, alebo podľa druhu emitenta a emisie. Tieto kategórie vychádzajú z predchádzajúcich skúseností orgánu ESMA pri zbere ratingových údajov a z potreby dohľadu nad údajmi o úverovom ratingu.

(12)

S cieľom zabezpečiť predkladanie správ o úverových ratingoch o nových finančných nástrojoch, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku finančnej inovácie, by sa mala začleniť kategória pre predkladanie údajov o „iných finančných nástrojoch“. Okrem toho by mala byť v rámci kategórie ratingov spoločností a ratingov štruktúrovaných finančných produktov takisto existovať kategória „ostatné“, do ktorej by sa začlenili všetky nové druhy dlhových nástrojov vydávaných spoločnosťami alebo štruktúrovaných finančných nástrojov, ktoré sa nedajú zaradiť do existujúcich kategórií.

(13)

S cieľom umožniť orgánu ESMA vytvoriť ERP a zabezpečiť ratingovým agentúram dostatok času na prispôsobenie svojich vnútorných systémov novým požiadavkám predkladania správ by mali ratingové agentúry predložiť prvú správu do 1. januára 2016. Aby sa zabezpečila porovnateľnosť a nepretržitosť údajov oznamovaných podľa tohto nariadenia, mali by sa v prvej správe nachádzať údaje o všetkých emitovaných a nezrušených ratingoch do 21. júna 2015. Okrem toho by mala prvá správa obsahovať údaje týkajúce sa úverových ratingov a ratingových výhľadov vydaných ratingovými agentúrami v období od 21. júna 2015 do 1. januára 2016. V prvej správe by sa mal nachádzať rovnaký druh údajov, ako sú ratingové údaje, ktoré sa majú následne predkladať každý deň.

(14)

S cieľom umožniť orgánu ESMA prijímať a spracovávať údaje automaticky vo svojich interných systémoch by sa mali údaje, ktoré sa majú oznamovať, uvádzať v štandardnom formáte. Z dôvodu technologického pokroku môže orgán ESMA prostredníctvom oznámení alebo usmernení aktualizovať a oznamovať určité technické pokyny na predkladanie správ týkajúce sa prenosu alebo formátu súborov, ktoré majú predkladať ratingové agentúry.

(15)

Toto nariadenie je založené na návrhu regulačných technických predpisov, ktorý ESMA predložil Komisii v súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4).

(16)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických noriem, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, založenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(17)

S cieľom zabezpečenia súladu s článkom 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 (5) by sa malo toto nariadenie uplatňovať od 21. júna 2015,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predkladané údaje

1.   Ratingové agentúry predkladajú údaje o všetkých vydaných alebo schválených úverových ratingoch alebo ratingových výhľadoch v súlade s článkami 8, 9 a 11. Ratingové agentúry predkladajú správy o všetkých úverových ratingoch a ratingových výhľadoch vydaných na úrovni hodnoteného subjektu, prípadne na všetky svoje emitované dlhové nástroje.

2.   Ratingové agentúry zabezpečia presnosť, úplnosť a dostupnosť údajov predkladaných orgánu ESMA a zabezpečia, aby sa správy predkladali v súlade s článkami 8, 9 a 11 pomocou príslušných systémov vyvinutých na základe technických inštrukcií poskytnutých orgánom ESMA.

3.   Ratingové agentúry bezodkladne oznámia orgánu ESMA všetky výnimočné okolnosti, ktoré im môžu dočasne zabrániť v predkladaní správ v súlade s týmto nariadením alebo spôsobiť jeho zdržanie.

4.   V prípade skupín ratingových agentúr môžu členovia každej skupiny poveriť jedného člena predkladaním správ požadovaných podľa tohto nariadenia v ich mene. Každá ratingová agentúra, v mene ktorej sa predkladá správa, sa identifikuje v údajoch predložených orgánu ESMA.

5.   Na účely článku 11 ods. 2 a článku 21 ods. 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 1060/2009 môže ratingová agentúra predkladajúca správu v mene skupiny začleniť údaje o úverových ratingoch a ratingových výhľadoch, ktoré vydali ratingové agentúry tretej krajiny patriace do tej istej skupiny, a ktoré neboli potvrdené. V prípade, že ratingová agentúra nepredloží správu o takýchto údajoch, podá vysvetlenie vo svojej správe o kvalitatívnych údajoch v poliach 9 a 10 tabuľke 1 časti 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

6.   Ratingové agentúry zverejnia štatút vyžiadania každého oznámeného úverového ratingu alebo ratingového výhľadu, v ktorom sa špecifikuje, či ide o nevyžiadaný rating s účasťou alebo nevyžiadaný rating bez účasti v súlade s článkom 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1060/2009 alebo o vyžiadaný rating.

Článok 2

Predkladanie správ o štatúte zlyhania a zrušenia

1.   Ratingová agentúra predloží správu o zlyhaní v súvislosti s ratingom v prílohe I časti 2 tabuľke 2 poliach 6 a 13 v prípade, že došlo k jednej z týchto udalostí:

a)

rating naznačuje, že došlo k zlyhaniu podľa definície zlyhania ratingovej agentúry;

b)

rating bol zrušený v dôsledku platobnej neschopnosti hodnoteného subjektu alebo v dôsledku reštrukturalizácie dlhu;

c)

akékoľvek ďalšie prípady, v ktorých sa ratingová agentúra domnieva, že v súvislosti s hodnoteným subjektom alebo hodnoteným nástrojom došlo k zlyhaniu, závažnému poškodeniu alebo podobnej situácii.

2.   V prípade zrušenia ratingu sa dôvod zrušenia oznamuje v prílohe I časti 2 tabuľke 2 poli 11.

Článok 3

Druhy ratingov

Ratingové agentúry pri predkladaní správ o úverových ratingoch alebo ratingových výhľadoch ich klasifikujú podľa týchto druhov ratingov:

a)

ratingy spoločností;

b)

ratingy štruktúrovaných finančných produktov;

c)

ratingy štátov a verejných financií;

d)

iné finančné nástroje.

Článok 4

Ratingy spoločností

1.   Ratingové agentúry pri predkladaní správ o ratingoch spoločností klasifikujú tieto ratingy podľa týchto odvetvových segmentov:

a)

finančné inštitúcie vrátane bánk, maklérov a obchodníkov;

b)

poistenie;

c)

všetky ďalšie podnikateľské subjekty alebo emitenti, ktorí nie sú zahrnutí v písm. a) a b).

2.   Ratingové agentúry klasifikujú dlhové nástroje vydávané spoločnosťami podľa týchto druhov:

a)

dlhopisy;

b)

kryté dlhopisy uvedené v článku 52 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (6), ktoré spĺňajú požiadavky oprávnenosti stanovené v odsekoch 1 až 3, 6 a 7 článku 129 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (7);

c)

iné druhy krytých dlhopisov, pri ktorých ratingová agentúra použila osobitné metodiky pre kryté dlhopisy, modely alebo kľúčové ratingové predpoklady na vydanie úverového ratingu a ktoré nie sú uvedené v písmene b);

d)

iné druhy dlhových nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré nie sú zahrnuté v písm. a), b) a c).

3.   Kód krajiny hodnoteného subjektu alebo jeho dlhových nástrojov v prílohe I časti 2 tabuľke 1 poli 10 je kódom krajiny, v ktorej daný subjekt sídli.

Článok 5

Ratingy štruktúrovaných finančných produktov

1.   Ratingy štruktúrovaných finančných produktov sa vzťahujú na finančný nástroj alebo iné aktíva, ktoré sú výsledkom sekuritizačnej transakcie alebo schémy uvedenej v článku 4 ods. 1 bode 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.   Ratingové agentúry pri predkladaní správ o ratingoch štruktúrovaných finančných produktov klasifikujú tieto ratingy do jednej z týchto kategórií aktív:

a)

cenné papiere kryté aktívami vrátane pôžičiek na motorové vozidlá, loď alebo lietadlo, študentských pôžičiek, spotrebiteľských úverov, úverov pre malé a stredné podniky, úverov na zdravotnú starostlivosť, úverov na bytovú výstavbu, pôžičiek na film, spotrebných úverov, prenájmov zariadení, pohľadávok z kreditných kariet, daňových pohľadávok, nesplatených úverov, pôžičiek na rekreačné vozidlá, prenájmov fyzickým osobám, prenájmov podnikom a obchodných pohľadávok;

b)

cenné papiere kryté hypotekárnymi úvermi na bývanie vrátane cenných papierov krytých hypotekárnymi úvermi na obytné nehnuteľnosti vyššej a štandardnej kvality a bezúčelových úverov zabezpečených nehnuteľnosťou;

c)

cenné papiere zabezpečené hypotékami na komerčné nehnuteľnosti vrátane úverov na maloobchodné alebo kancelárske nehnuteľnosti, pôžičiek na pobyt v nemocnici, v domovoch starostlivosti, pôžičiek na skladovacie zariadenia, pôžičiek na hotel, ošetrovateľské zariadenia, priemyselných úverov a úverov na viacgeneračné majetky;

d)

záväzky zabezpečené dlhmi vrátane záväzkov zabezpečených úvermi, zabezpečených úverových záväzkov, syntetických záväzkov zabezpečených dlhmi, záväzkov zabezpečených dlhmi s jednou tranžou, dlhopisov úverových fondov, záväzkov zabezpečených dlhmi cenných papierov krytých aktívami a záväzkov zabezpečených dlhmi záväzkov zabezpečených dlhmi;

e)

komerčné cenné papiere kryté aktívami;

f)

ostatné štruktúrované finančné nástroje, ktoré nie sú zahrnuté v písm. a) až e) vrátane štruktúrovaných krytých dlhopisov, štruktúrovaných investičných nástrojov, cenných papierov viazaných na poistné udalosti a spoločností obchodujúcich s derivátmi.

3.   V prípade potreby ratingová agentúra takisto označí, do ktorej špecifickej podtriedy patrí každý hodnotený nástroj, a to v prílohe I časti 2 tabuľke I poli 34.

4.   Kód krajiny štruktúrovaných finančných nástrojov sa uvedie v prílohe I časti 2 tabuľke 1 poli 10 a pôjde o kód krajiny, ktorá je sídlom väčšiny podkladových aktív. Keď sa nedá určiť krajina sídla väčšiny podkladových aktív, hodnotený nástroj sa klasifikuje ako „medzinárodný“.

Článok 6

Ratingy štátov a verejných financií

1.   Pri predkladaní správ o údajoch týkajúcich sa ratingov štátov, verejných subjektov a nadnárodných organizácií a ich emitovaných dlhových nástrojov ich ratingové agentúry klasifikujú do jedného z týchto sektorov:

a)

štát, keď je hodnoteným subjektom štát alebo keď je emitentom dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov alebo iných finančných nástrojov štát, alebo osobitný účelový subjekt štátu, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 písm. v) bodoch i) a ii) nariadenia (ES) č. 1060/2009 a keď sa rating vzťahuje na štát;

b)

regionálny či miestny orgán, keď je hodnoteným subjektom regionálny či miestny orgán alebo keď je emitentom hodnoteného dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov alebo iných finančných nástrojov regionálny či miestny orgán štátnej správy, alebo účelovo vytvorený subjekt regionálneho či miestneho orgánu, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 písmene v) bodoch i) a ii) nariadenia (ES) č. 1060/2009 a keď sa rating vzťahuje na regionálny či miestny orgán;

c)

medzinárodná finančná inštitúcia, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 písmene v) bode iii) nariadenia (ES) č. 1060/2009;

d)

nadnárodná organizácia, napr. inštitúcie, ktoré nie sú uvedené v písm. c) a ktoré zriadilo, vlastní a riadi viac štátnych akcionárov vrátane organizácií uvedených v oddieli U prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8);

e)

verejné subjekty vrátane tých uvedených v oddieloch O, P a Q prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1893/2006.

2.   Ak v prípade medzinárodných finančných inštitúcií alebo nadnárodných organizácií uvedených v odseku 1 písm. c) a d) nemožno určiť žiadnu konkrétnu krajinu ako krajinu emisie, hodnotený emitent sa klasifikuje v prílohe I časti 2 tabuľke 1 poli 10 ako „medzinárodný“.

Článok 7

Iné finančné nástroje

Úverové ratingy alebo ratingové výhľady vydané na finančný nástroj, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 1 písm. k) nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré nie je možné klasifikovať ako dlhové nástroje vydávané spoločnosťami podľa článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, štruktúrované finančné nástroje podľa článku 5 tohto nariadenia alebo dlhové nástroje štátov a verejných subjektov podľa článku 6 tohto nariadenia, sa oznamujú v rámci kategórie iné finančné nástroje.

Článok 8

Predkladanie správ na účel zverejňovania na ERP

1.   Ratingové agentúry predkladajú správy o všetkých úverových ratingoch alebo ratingových výhľadoch podľa článku 11a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2009 vždy, keď vydajú alebo schvália úverový rating alebo ratingový výhľad, ktorý sa výlučne neoznamuje investorom za poplatok.

2.   Úverové ratingy a ratingové výhľady uvedené v odseku 1 vydané medzi 20:00:00 stredoeurópskeho času (SEČ) (9) jedného dňa a 19:59:59 SEČ nasledujúceho dňa sa predkladajú do 21:59:59 SEČ nasledujúceho dňa.

3.   Pri každom úverovom ratingu alebo ratingovom výhľade oznamovanom v súlade s odsekom 1 sa predkladá aj sprievodné tlačové oznámenie uvedené v časti I oddiele D bode 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009. V prípade, že sa toto tlačové oznámenie vydá a predloží najskôr v inom ako v anglickom jazyku, anglická verzia sa môže takisto predložiť potom, ako bude k dispozícii.

4.   Pri ratingoch uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c) sa predkladá sprievodná správa o výskume uvedená v časti III oddiele D bode 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009. V prípade, že sa táto správa o výskume vydá a predloží najskôr v inom ako v anglickom jazyku, anglická verzia sa môže takisto predložiť potom, ako bude k dispozícii.

Článok 9

Predkladanie správ na účel dohľadu orgánu ESMA

1.   Ako sa uvádza v článku 21 ods. 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 1060/2009, ratingové agentúry oznamujú údaje o všetkých úverových ratingoch a ratingových výhľadoch vydaných alebo schválených, alebo vydaných v tretej krajine a neschválených, ako sa uvádza v článku 1 ods. 5, vrátane informácií o všetkých subjektoch alebo dlhových nástrojoch, ktoré boli predložené na úvodné preskúmanie alebo predbežný rating, ako sa uvádza v časti I oddiele D bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009.

2.   Pri úverových ratingoch a ratingových výhľadoch, na ktoré sa článok 8 nevzťahuje, oznamujú ratingové agentúry ratingové údaje týkajúce sa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca každý mesiac.

3.   Ratingová agentúra, ktorá má menej ako 50 zamestnancov a ktorá nepatrí do skupiny ratingových agentúr, môže predkladať ratingové údaje uvedené v odseku 2 každé dva mesiace, pokiaľ orgán ESMA nevyžaduje vzhľadom na povahu, komplexnosť a rozsah vydávania jej úverových ratingov mesačné predkladanie správ. Ratingové údaje sa vzťahujú na dva predchádzajúce kalendárne mesiace.

4.   Ratingové údaje uvedené v odseku 2 sa predkladajú orgánu ESMA do 15 dní od konca obdobia, na ktoré sa táto správa vzťahuje. Ak v krajine sídla ratingovej agentúry alebo v prípade, že ratingová agentúra predkladá správu v mene skupiny v súlade s článkom 1 ods. 4, v krajine sídla tejto ratingovej agentúry pripadá pätnásty deň mesiaca na štátny sviatok, termínom bude ďalší pracovný deň.

5.   V prípade, že počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca neboli vydané žiadne úverové ratingy alebo ratingové výhľady uvedené v odseku 1, nie je ratingová agentúra povinná predložiť žiadne údaje.

Článok 10

Predkladanie správ na účel historickej výkonnosti

Úverové ratingy vydané alebo schválené, alebo vydané v tretej krajine a neschválené, ako sa uvádza v článku 1 ods. 5, sa využijú orgánom ESMA na sprístupnenie historických výkonnostných parametrov v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a časťou II oddielom E bodom 1 prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Úvodné predkladanie správ

1.   Ratingové agentúry registrované alebo certifikované pred 21. júnom 2015 pripravia prvú správu, ktorú treba predložiť orgánu ESMA do 1. januára 2016, v ktorej uvedú tieto prvky:

a)

informácie o všetkých úverových ratingoch a ratingových výhľadoch uvedených v článkoch 8 a 9, ktoré boli vydané a neboli zrušené do 21. júna 2015;

b)

úverové ratingy a ratingové výhľady uvedené v článkoch 8 a 9, ktoré boli vydané od 21. júna 2015 do 31. decembra 2015.

2.   Ratingové agentúry registrované alebo certifikované od 21. júna 2015 do 31. decembra 2015 dodržiavajú súlad s týmto nariadením od 1. januára 2016. Vo svojej prvej správe uvedú v súlade s článkami 8 a 9 všetky úverové ratingy a ratingové výhľady, ktoré boli vydané od dátumu registrácie alebo certifikácie.

3.   Ratingové agentúry registrované alebo certifikované po 1. januári 2016 dodržiavajú súlad s týmto nariadením do troch mesiacov po dátume registrácie alebo certifikácie. Vo svojej prvej správe uvedú v súlade s článkami 8 a 9 všetky úverové ratingy a ratingové výhľady, ktoré boli vydané od dátumu registrácie alebo certifikácie.

4.   Okrem prvej správy uvedenej v odsekoch 2 a 3 ratingová agentúra, ktorá je certifikovaná po 21. júni 2015 takisto podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a časti II oddielu E bodu 1 prílohy I k tomuto nariadeniu, predkladá správu aj o svojich historických výkonnostných parametroch za minimálne obdobie desiatich rokov pred dátumom certifikácie alebo, ak začala svoju ratingovú činnosť skôr ako desať rokov pred dátumom certifikácie, za obdobie, odkedy začala svoju ratingovú činnosť. Oznamovanie takýchto čiastkových alebo celkových údajov sa nevyžaduje od certifikovaných ratingových agentúr v prípade, že dokážu preukázať, že by to bolo neprimerané vzhľadom na ich rozsah a komplexnosť.

Článok 12

Štruktúra údajov

1.   Ratingové agentúry predkladajú orgánu ESMA správy o kvalitatívnych údajoch vo formáte špecifikovanom v tabuľkách v prílohe I časti 1 spolu s ich prvou správou o ratingových údajoch v súlade s článkom 11. Akékoľvek zmeny týchto správ o kvalitatívnych údajoch sa bezodkladne oznámia do systému orgánu ESMA ako aktualizácia ešte skôr, ako sa ratingové údaje, na ktoré majú tieto zmeny vplyv, predložia orgánu ESMA. V prípade, že ratingová agentúra predkladá správu v mene skupiny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 4, môže sa orgánu ESMA predložiť jeden súbor správ o kvalitatívnych údajoch.

2.   Ratingové agentúry predložia správy o ratingových údajoch v prípade ratingov uvedených v článkoch 8, 9 a 11 vo formáte špecifikovanom v tabuľkách v časti 2 prílohy I.

Článok 13

Postupy predkladania správ

1.   Ratingové agentúry predkladajú správy o kvalitatívnych údajoch a správy o ratingových údajoch uvedené v článku 12 v súlade s technickými pokynmi, ktoré poskytol orgán ESMA, a to využitím systému predkladania správ orgánu ESMA.

2.   Ratingové agentúry uchovávajú súbory zaslané orgánu ESMA a prijaté týmto orgánom v elektronickej podobe počas obdobia minimálne piatich rokov. Tieto súbory sa na požiadanie sprístupnia orgánu ESMA.

3.   Ak ratingová agentúra zistí v predložených údajoch vecné chyby, bez zbytočného zdržania opraví príslušné údaje podľa technických pokynov, ktoré poskytol orgán ESMA.

Článok 14

Zrušenie a prechodné ustanovenia

1.   S účinnosťou od 1. januára 2016 sa zrušujú tieto nariadenia:

a)

delegované nariadenie (EÚ) č. 446/2012;

b)

delegované nariadenie (EÚ) č. 448/2012.

2.   Odkazy na nariadenia uvedené v odseku 1 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenej v prílohe II.

3.   Údaje predložené orgánu ESMA v súlade s nariadeniami uvedenými v odseku 1 pred 1. januárom 2016 sa považujú za údaje predložené v súlade s týmto nariadením a orgán ESMA ich bude aj naďalej využívať v súlade s článkom 11 ods. 2 a článkom 21 ods. 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 1060/2009 a časťou II oddielom E bodom 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. júna 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 448/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 v oblasti regulačných technických predpisov na predkladanie informácií, ktoré ratingové agentúry sprístupňujú v centrálnom registri zriadenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (Ú. v. EÚ L 140, 30.5.2012, s. 17).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 446/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa upravuje obsah a formát pravidelných správ obsahujúcich údaje o ratingoch, ktoré majú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy predkladať ratingové agentúry (Ú. v. EÚ L 140, 30.5.2012, s. 2).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(9)  SEČ zohľadňuje aj zmenu na stredoeurópsky letný čas.


PRÍLOHA I

ČASŤ 1

ZOZNAM POLÍ PRE SÚBOR S KVALITATÍVNYMI ÚDAJMI

Tabuľka 1

Identifikácia a opis metodiky ratingovej agentúry

Táto tabuľka zahŕňa prvky, ktoré umožňujú identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá predkladá informácie, vrátane právnej identifikácie, metodiky a použitých politík.

Táto tabuľka obsahuje jeden riadok pre každú ratingovú agentúru, ktorá predkladá informácie.


Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

Rozsah

1

CRA identifier

Kód používaný na identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá predkladá informácie. Kód poskytuje ESMA pri registrácii alebo certifikácii.

Povinné.

 

Technické.

2

Reporting CRA Global Legal Entity Identifier (LEI)

Kód LEI ratingovej agentúry, ktorá zasiela súbor.

Povinné.

ISO 17442

Verejné.

3

CRA name

Názov používaný na identifikáciu ratingovej agentúry. Musí zodpovedať názvu používanému ratingovou agentúrou v procese registrácie a všetkých ostatných postupoch dohľadu v rámci orgánu ESMA. Keď jeden člen skupiny ratingových agentúr predkladá informácie za celú skupinu, uvedie sa názov odkazujúci na skupinu ratingových agentúr.

Povinné.

 

Verejné.

4

CRA Description

Stručný opis ratingovej agentúry.

Povinné.

 

Verejné.

5

CRA Methodology

Opis ratingovej metodiky ratingovej agentúry. Ratingová agentúra môže opísať jedinečné vlastnosti svojej ratingovej metodiky.

Povinné.

 

Verejné.

6

Link to CRA website methodology page

Odkaz na webovú stránku ratingovej agentúry, ktorá obsahuje všetky informácie týkajúce sa metodík, ako aj opisy modelov a kľúčových ratingových predpokladov.

Povinné.

Platný odkaz na webovú stránku.

Verejné.

7

Solicited and unsolicited ratings policies

Opis politiky uplatňovanej ratingovou agentúrou na vyžiadané a nevyžiadané ratingy s ratingom účasti alebo bez ratingu účasti. Ak existuje viac politík, zadajú sa príslušné druhy ratingov uplatňované pre každú politiku.

Povinné.

 

Verejné.

8

Subsidiary ratings policy

Opis politiky týkajúcej sa predkladania ratingu dcérskych spoločností.

Povinné.

Týka sa ratingových agentúr vydávajúcich ratingy spoločností.

 

Verejné.

9

Geographical reporting scope

Ratingová agentúra, ktorá je súčasťou skupiny, by mala uviesť, či predkladá všetky ratingy vydané skupinou (globálny rozsah) alebo len ratingy EÚ a potvrdené ratingy. Keď nejde o globálne pokrytie, ratingová agentúra vysvetlí prečo. Pre všetky ostatné ratingové agentúry by sa mal predkladať ako „globálny“ („Y“).

Povinné.

Á – áno

N – nie

Verejné.

10

Reason for non-global scope

Dôvod, prečo ratingová agentúra, ktorá je súčasťou skupiny, nepredkladá všetky ratingy vydané skupinou.

Povinné.

Uplatňuje sa keď „Geographical reporting scope“ = „N“

 

Verejné.

11

Definition of default

Opis vymedzenia zlyhania, ktorý uplatňuje ratingová agentúra.

Povinné.

 

Verejné.

12

Website link

Odkaz na domovskú stránku verejných webových stránok ratingovej agentúry.

Povinné.

Platný odkaz na webovú stránku.

Verejné.


Tabuľka 2

Zoznam druhov ratingov emitenta

Táto tabuľka sa vypĺňa, keď ratingová agentúra vydáva úverový rating emitenta. Tabuľka má jeden riadok pre každý druh ratingu, ktorý vydáva ratingová agentúra na úrovni emitenta.


Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

Rozsah

1

Issuer rating type identifier

Jedinečný identifikátor pre druh ratingu každého emitenta, ktorý umožňuje posúdiť hodnotený subjekt.

Povinné.

Uplatňuje sa v prípade, že ratingová agentúra vydáva ratingy emitentov.

 

Technické.

2

Issuer rating type name

Názov kategórie ratingu emitenta.

Povinné.

 

Technické.

3

Issuer rating type description

Opis kategórie hodnoteného dlhového nástroja.

Povinné.

 

Technické.

4

Issuer rating type standard

Rozlíšenie druhov ratingu emitenta na: úverový rating hlavného/globálneho emitenta, druh úverového ratingu (jednotlivé kategórie budú opísané v prílohe 1 tabuľka 2 časť 2) a všetky ostatné úverové ratingy emitenta.

Povinné.

IR – rating hlavného emitenta

DT – úverový rating

OT – ostatné

Technické.


Tabuľka 3

Zoznam kategórií dlhových nástrojov

Táto tabuľka sa vypĺňa, keď ratingová agentúra hodnotí kategórie dlhov alebo emisie dlhopisov/dlhových nástrojov (napríklad nadriadený nezabezpečený dlh, podriadený nezabezpečený dlh, vedľajší podriadený nezabezpečený dlh). Tabuľka má jeden riadok pre každý typ dlhového nástroja.


Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

Rozsah

1

Rated debt classification identifier

Jedinečný identifikátor pre každú kategóriu dlhových nástrojov na účely klasifikácie kategórií podnikových a štátnych dlhových nástrojov alebo emisií dlhopisov.

Povinné.

Uplatňuje sa v prípade, že ratingová agentúra hodnotí kategórie podnikových a štátnych dlhových nástrojov.

 

Technické.

2

Rated debt classification name

Názov kategórie hodnoteného dlhového nástroja.

Povinné.

 

Technické.

3

Rated debt classification description

Opis kategórie hodnoteného dlhového nástroja.

Povinné.

 

Technické.

4

Seniority

Identifikuje hodnotové poradie triedy dlhového nástroja hodnoteného emitenta alebo emisie.

Nepovinné.

SEU – ak dlhový nástroj alebo emisia hodnoteného emitenta patria do kategórie prednostných nezabezpečených dlhov,

SEO – ak hodnotený emitent alebo emisia patria do kategórie prednostných dlhov inej ako SEU,

SB – ak dlhový nástroj emitenta alebo emisia patria do kategórie podriadených dlhov.

Technické.


Tabuľka 4

Zoznam druhov emisií/programov

Táto tabuľka sa vypĺňa, keď ratingová agentúra hodnotí emisie dlhopisov/finančných nástrojov. Ratingová agentúra vypracuje zoznam druhov emisií alebo programov, v ktorých sa vydávajú dlhové nástroje (napríklad zmenka, zmenka so strednodobou splatnosťou, dlhopisy, obchodovateľný cenný papier). Tabuľka má jeden riadok pre každý druh takéhoto programu alebo emisie.


Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

Rozsah

1

Issue/program type identifier

Jedinečný identifikátor pre každú emisiu/program na klasifikáciu ratingov emisií.

Povinné.

Uplatňuje sa v prípade, že ratingová agentúra hodnotí emisie vydávané spoločnosťami alebo štátom.

 

Technické.

2

Issue/program type name

Názov emisie/programu.

Povinné.

 

Technické.

3

Issue/program type description

Opis emisie/programu.

Povinné.

 

Technické.


Tabuľka 5

Zoznam hlavných analytikov

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných analytikov, ktorí pôsobia v Únii. Ak hlavný analytik pracoval ako hlavný analytik v rozličných časových obdobiach (s časovými medzerami medzi jednotlivými obdobiami), mal by sa v tabuľke uviesť viackrát: raz za každé obdobie pôsobenia vo funkcii hlavného analytika. Dátum začatia a ukončenia vymenovania do funkcie toho istého hlavného analytika sa nesmie prekrývať. Tabuľka obsahuje jeden riadok pre každého hlavného analytika a pre každé obdobie jeho pôsobenia vo funkcii hlavného analytika.


Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

Rozsah

1

Lead analyst internal identifier

Jedinečný interne používaný identifikátor zamestnanca, ktorý je vymenovaný do funkcie analytika ratingovej agentúry.

Povinné.

 

Len pre dohľad.

2

Lead analyst name

Celé meno hlavného analytika.

Povinné.

 

Len pre dohľad.

3

Lead analyst start date

Dátum začatia pôsobenia zamestnanca vo funkcii hlavného analytika.

Povinné.

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Len pre dohľad.

4

Lead analyst end date

Dátum ukončenia pôsobenia zamestnanca vo funkcii hlavného analytika. Ak zamestnanec v súčasnosti pracuje vo funkcii hlavného analytika, dátum by sa mal uvádzať vo formáte 9999-01-01.

Povinné.

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD) alebo 9999-01-01

Len pre dohľad.


Tabuľka 6

Ratingová stupnica

Táto tabuľka obsahuje opis všetkých ratingových stupníc používaných ratingovými agentúrami na vydávanie ratingov predkladaných v rámci tohto nariadenia. Ratingové agentúry predložia jeden riadok pre každú ratingovú stupnicu. Pre každú predloženú ratingovú stupnicu môžu byť informácie o jednej alebo viacerých kategóriách ratingu predložené v pomocnej tabuľke „Categories“ a informácie o jednom alebo viacerých stupňoch v čiastkovej správe „Notches“.


Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

Rozsah

1

Rating scale identifier

Jedinečným spôsobom identifikuje konkrétnu ratingovú stupnicu ratingovej agentúry.

Povinné.

 

Technické.

2

Rating scale validity start date

Dátum, od ktorého je ratingová stupnica platná.

Povinné.

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Verejné.

3

Rating scale validity end date

Dátum posledného dňa platnosti ratingovej stupnice. Pre platnú ratingovú stupnicu by sa mal dátum uvádzať vo formáte 9999-01-01.

Povinné.

Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD) alebo 9999-01-01

Verejné.

4

Description of the rating scale

Opis druhu ratingov zahrnutých v stupnici, v prípade potreby vrátane geografického rozsahu.

Povinné.

 

Verejné.

5

Time horizon

Identifikuje uplatniteľnosť ratingovej stupnice na základe časového horizontu.

Povinné.

L – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na dlhodobé ratingy

S – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na krátkodobé ratingy

Verejné.

6

Rating type

Identifikuje uplatniteľnosť ratingovej stupnice na základe druhu ratingu.

Povinné.

C – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na ratingy spoločností

S – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na ratingy štátov a ratingy verejných financií

T – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na ratingy štruktúrovaných finančných produktov

O – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na ostatné finančné nástroje

Verejné.

7

Rating scale scope

Určuje, či sa ratingová stupnica používa na vydávanie predbežných ratingov, konečných ratingov, alebo oboch uvedených ratingov.

Povinné.

PR – ratingová stupnica sa používa len na vydávanie predbežných ratingov

FR – ratingová stupnica sa používa len na vydávanie konečných ratingov

BT – ratingová stupnica sa používa na vydávanie predbežných a konečných ratingov

Verejné.

8

Rating scale used for CEREP

Udáva, či má ESMA použiť rating na štatistické výpočty pre centrálny register (CEREP).

Pre akékoľvek dané obdobie možno na jednu kombináciu druhu ratingu a časového horizontu použiť len jednu ratingovú stupnicu.

Povinné.

Á – áno

N – nie

Technické.

9

Categories

Rating category value

Poradie ratingovej kategórie na ratingovej stupnici (kde 1 zodpovedá kategórii, ktorá predstavuje najlepšiu úverovú bonitu).

Povinné.

Radová číslovka je celé číslo s minimálnou hodnotou 1 a maximálnou hodnotou 20. Stanovenie hodnôt ratingových kategórií musí nasledovať podľa poradia. Pre každý rating musí existovať minimálne jedna ratingová kategória.

Verejné.

10

Rating category label

Identifikuje konkrétnu ratingovú kategóriu v rámci ratingovej stupnice.

Povinné.

 

Verejné.

11

Rating category description

Vymedzenie ratingovej kategórie v ratingovej stupnici.

Povinné.

 

Verejné.

12

Notches

Notch value

Poradie stupňa na ratingovej stupnici (kde 1 zodpovedá stupňu, ktorý predstavuje najlepšiu úverovú bonitu).

Povinné.

Hodnota stupňa je celé číslo s minimálnou hodnotou 1 a maximálnou hodnotou 99. Hodnoty musia byť uvedené v postupnom poradí. Pre každý rating musí existovať minimálne jeden stupeň ratingu.

Verejné.

13

Notch label

Identifikuje konkrétny stupeň v rámci ratingovej stupnice. Stupne poskytujú ďalšie podrobnosti o ratingovej kategórii.

Povinné.

 

Verejné.

14

Notch description

Opis stupňa na ratingovej stupnici.

Povinné.

 

Verejné.

ČASŤ 2

ZOZNAM POLÍ PRE SÚBOR S RATINGOVÝMI ÚDAJMI

Tabuľka 1

Údaje na opis hodnoteného subjektu/nástroja

Táto tabuľka obsahuje identifikáciu a opis všetkých úverových ratingov vydávaných ratingovou agentúrou a predkladaných na účely tohto nariadenia. Táto tabuľka obsahuje jeden riadok pre každý jednotlivý predkladaný úverový rating. Pre každý riadok s úverovým ratingom možno v príslušných prípadoch uviesť jedného alebo viacerých pôvodcov „Originators“.


Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

Rozsah

1

CRA identifier

Kód používaný na identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá predkladá informácie. Kód poskytuje ESMA pri registrácii alebo certifikácii.

Povinné.

 

Technické.

2

Reporting CRA LEI

Kód LEI ratingovej agentúry, ktorá zasiela súbor.

Povinné.

ISO 17442

Verejné.

3

Responsible CRA LEI

Kód LEI ratingovej agentúry zodpovednej za rating, t. j. v prípade:

ratingu vydaného v Únii, registrovaná ratingová agentúra, ktorá rating vydala,

potvrdeného ratingu, registrovaná ratingová agentúra, ktorá rating potvrdila,

ratingu vydaného certifikovanou ratingovou agentúrou, certifikovaná ratingová agentúra,

ratingu vydaného v tretej krajine ale nepotvrdeného registrovanou ratingovou agentúrou, ratingová agentúra tretej krajiny, ktorá rating vydala.

Povinné.

ISO 17442

Verejné.

4

Issuer CRA LEI

Kód LEI ratingovej agentúry, ktorá vydala rating, to znamená v prípade:

ratingu vydaného v Únii, registrovaná ratingová agentúra,

potvrdeného ratingu, ratingová agentúra tretej krajiny, ktorá vydala potvrdený rating,

ratingu vydaného certifikovanou ratingovou agentúrou, certifikovaný subjekt,

ratingu vydaného v tretej krajine ale nepotvrdeného registrovanou ratingovou agentúrou, ratingová agentúra tretej krajiny, ktorá rating vydala.

Povinné.

ISO 17442

Verejné.

5

Rating identifier

Jedinečný identifikátor ratingu, ktorý sa nesmie časom meniť. Identifikátor ratingu musí byť v každej správe pre ESMA jedinečný.

Povinné.

 

Technické.

6

Rating type

Identifikuje, či ide o rating spoločnosti, rating štátu alebo verejných financií, rating štruktúrovaných finančných produktov alebo rating ostatných finančných nástrojov. V priebehu času sa nemení.

Povinné.

C – ak sa rating uplatňuje na ratingy spoločnosti,

S – ak sa rating uplatňuje na ratingy štátu,

T – ak sa rating uplatňuje na ratingy štruktúrovaných finančných produktov,

O – ak sa rating uplatňuje na ostatné finančné nástroje.

Verejné.

7

Other rating type

Opisuje typ hodnoteného finančného nástroja, ktorý bol uvedený v rámci ratingu „O“.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „O“.

 

Len pre dohľad.

8

Rated object

Určuje, či sa rating vzťahuje na subjekt/emitenta dlhového nástroja alebo na emisiu dlhopisov hodnoteného subjektu/finančný nástroj.

Povinné.

ISR – rating sa vzťahuje na subjekt alebo emitenta dlhového nástroja,

INT – rating sa vzťahuje na emisiu dlhopisov/finančný nástroj.

Verejné.

9

Time horizon

Identifikuje, či je rating krátkodobý alebo dlhodobý. V priebehu času sa nemení.

Povinné.

L – ak je rating dlhodobý,

S – ak je rating krátkodobý.

Verejné.

10

Country

Kód krajiny hodnoteného subjektu/nástroja.

Povinné.

Kód ISO 3166-1.

Kód „ZZ“ sa použije na identifikáciu kategórie „medzinárodný“.

Verejné.

11

Currency

Identifikuje, či ide o rating vyjadrený v domácej alebo cudzej mene.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „C“ alebo „S“.

LC – ak ide o rating domácej meny,

FC – ak ide o rating cudzej meny.

Verejné.

12

Legal entity/issuer LEI

Kód LEI právnickej osoby/emitenta. V priebehu času sa nemení.

Povinné.

Uplatňuje sa len v prípade, že hodnotený subjekt je oprávnený na získanie kódu LEI.

ISO 17442

Verejné.

13

Legal entity/issuer national fiscal code

Jedinečné národné daňové registračné číslo hodnoteného subjektu. V priebehu času sa nemení.

Nepovinné.

Ak je relevantné.

 

Verejné.

14

Legal entity/issuer Value Added Tax (VAT) code

Jedinečný národný kód DPH hodnoteného subjektu. V priebehu času sa nemení.

Nepovinné.

Ak je relevantné.

 

Verejné.

15

Legal entity/issuer Bank Identified Code (BIC)

Jedinečný kód BIC hodnoteného subjektu. V priebehu času sa nemení.

Nepovinné.

Týka sa len subjektov, ktoré sú finančnými inštitúciami („Industry“ = „FI“ alebo „IN“).

ISO 9362

Verejné.

16

Legal entity/issuer internal identifier

Jedinečný interne používaný identifikátor emitenta. V priebehu času sa nemení.

Povinné.

 

Len pre dohľad.

17

Legal entity/issuer name

Obsahuje náležite zrozumiteľný odkaz na právny názov právnickej osoby/emitenta.

Povinné.

 

Verejné.

18

Parent legal entity/Issuer LEI

Kód LEI materskej spoločnosti. Uvádza sa len ak je hodnotený emitent dcérskou spoločnosťou iného hodnoteného subjektu. V priebehu času sa nemení.

Povinné.

Uplatňuje sa v prípade, že hodnotený subjekt/emitent dlhového nástroja je dcérskou spoločnosťou iného hodnoteného subjektu.

ISO 17442

Verejné.

19

Parent legal entity/issuer internal identifier

Jedinečný interne používaný identifikátor materského subjektu/emitenta. V priebehu času sa nemení.

Povinné.

Uplatňuje sa v prípade, že hodnotený subjekt je dcérskou spoločnosťou iného hodnoteného subjektu.

 

Len pre dohľad.

20

Sub-sovereign Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) code

Identifikátor mesta/regiónu hodnotenej samosprávy/nižšej ako štátnej úrovne.

Povinné.

Týka sa len „Country“, ktorá je súčasťou Európskej únie, „Rating type“ = „S“ a „Sector“ = „SM“.

Nomenklatúra Eurostat: NUTS 1 až 3

Verejné.

21

ISIN

Medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera (ISIN) hodnoteného nástroja. V priebehu času sa nemení.

Povinné.

Týka sa „Rated object“ = „INT“ a ak hodnotené nástroje majú pridelené číslo ISIN.

ISO 6166

Verejné.

22

Instrument unique identifier

Kombinácia atribútov nástrojov, ktorá jednoznačne identifikuje daný nástroj.

Nepovinné.

Norma orgánu ESMA

Len pre dohľad.

23

Instrument internal identifier

Jedinečný kód na identifikáciu hodnoteného finančného nástroja. V priebehu času sa nemení.

Povinné.

Týka sa „Rated object“ = „INT“.

 

Len pre dohľad.

24

Issue/program type

Označuje druh vydania/programu ratingu.

Nepovinné.

Týka sa „Rating type“ = „C“ alebo „S“ a „Rated object“ = „INT“.

Platný „Issue/program type identifier“, predtým predkladaný v zozname „Issue/program type list“.

Verejné.

25

Issuer rating type

Určuje druh ratingu emitenta.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „C“ alebo „S“ a „Rated object“ = „ISR“.

Platný „Issuer rating type identifier“, predtým predkladaný v zozname „Issuer rating type list“.

Verejné.

26

Debt category

Určuje kategóriu dlhového nástroja pre hodnotené emisie alebo dlhové nástroje.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „C“ alebo „S“, „Rated object“ = „ISR“ a „Issuer rating type“ = „DT“ alebo „Rated object“ = „INT“, ak sa uplatňuje.

Platný „Rated debt classification identifier“, predtým predkladaný v zozname „Debt categories list“.

Verejné.

27

Issuance Date

Určuje dátum vydania hodnoteného nástroja alebo emisie dlhopisov. V priebehu času sa nemení.

Povinné.

Týka sa „Rated object“ = „INT“.

Formát dátumu podľa ISO 8601: (RRRR–MM–DD)

Len pre dohľad.

28

Maturity Date

Dátum splatnosti hodnoteného nástroja alebo emisie dlhopisov.

Povinné.

Týka sa „Rated object“ = „INT“.

V prípade večného dlhopisu: 9999-01-01.

Formát dátumu ISO 8601: (RRRR–MM–DD) alebo 9999–01–01

Len pre dohľad.

29

Outstanding issue volume

Celkový objem emisie pri vydaní prvého ratingu. Suma sa uvádza v mene emisie uvedenej v položke „Outstanding issue volume currency code“.

Povinné.

Týka sa „Rated object“ = „INT“.

 

Len pre dohľad.

30

Outstanding issue volume currency code

Kód meny hodnotenej emisie.

Povinné.

Týka sa „Rated object“ = „INT“.

ISO 4217

Len pre dohľad.

31

Industry

Kategorizácia hodnoteného subjektu alebo emisií dlhopisov, ktoré sú uvedené v rámci ratingu spoločností – finančných, poisťovacích a nefinančných.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „C“.

FI – pre rating finančných inštitúcií vrátane bánk, maklérov a obchodníkov s cennými papiermi,

IN – pre rating poisťovacích inštitúcií,

CO – pre rating spoločností nezaradených do kategórie „FI“ alebo „IN“.

Verejné.

32

Sector

Špecifikuje podkategórie pre ratingy štátov a verejných financií.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „S“.

SV – pre rating štátu,

SM – pre rating regiónu alebo miestnej samosprávy,

IF – pre rating medzinárodných finančných inštitúcií,

SO – pre rating nadnárodných organizácií iných ako „IF“,

PE – pre rating verejných subjektov.

Verejné.

33

Asset class

Definuje hlavné triedy aktív pre rating štruktúrovaných finančných produktov.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „T“.

ABS – pre rating ABS,

RMBS – pre rating RMBS,

CMBS – pre rating CMBS,

CDO – pre rating CDO,

ABCP – pre rating ABCP,

OTH – pre ostatné.

Verejné.

34

Sub-asset

Definuje podtriedy aktív pre rating štruktúrovaných finančných produktov.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „T“.

CCS – v prípade ABS: cenné papiere kryté pohľadávkami z kreditných kariet,

ALB – v prípade

ABS: cenné papiere kryté pôžičkou na automobil, CNS – v prípade ABS: cenný papier krytý spotrebiteľským úverom,

SME – v prípade ABS: cenné papiere kryté pôžičkami malým a stredným podnikom,

LES – v prípade ABS: cenný papier krytý lízingom fyzickej osobe alebo podniku,

HEL – v prípade RMBS: americká hypotéka,

PRR – v prípade RMBS: rizikové RMBS, NPR – v prípade RMBS: nerizikové

RMBS, CFH – v prípade CDO: peňažný tok alebo hybridné CDO/CLO,

SDO – v prípade CDO: syntetické CDO/CLO,

MVO – v prípade CDO: CDO s trhovou hodnotou,

SIV – v prípade OTH: štruktúrované investičné nástroje,

ILS – v prípade OTH: cenné papiere viazané na poistné udalosti,

DPC – v prípade OTH: spoločnosti obchodujúce s derivátmi,

SCB – v prípade OTH: štruktúrované kryté dlhopisy,

OTH – ostatné.

Verejné.

35

Other sub-asset class

Označuje kategóriu iných aktív alebo podtriedu aktív.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „T“ a „Sub-asset“ = „OTH“.

 

Len pre dohľad.

36

Corporate issues classifications

Klasifikácia krytých dlhopisov.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „C“ a „Rated object“ = „INT“.

BND – dlhopisy,

CBR – kryté dlhopisy uvedené v článku 52 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, ktoré spĺňajú požiadavky oprávnenosti stanovené v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

OCB – iné typy krytých dlhopisov, pri ktorých ratingová agentúra použila osobitné metodiky pre kryté dlhopisy, modely alebo kľúčové ratingové predpoklady na vydanie úverového ratingu a ktoré nie sú zahrnuté v článku 5 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia

OTH – ostatné typy dlhových nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré nie sú zahrnuté v článku 5 ods. 2 písm. a), b) a c) tohto nariadenia.

Verejné.

37

Other corporate issues

Opisuje typ emisie uvedenej v kategórii ostatných dlhových nástrojov vydávaných spoločnosťami.

Povinné.

Týka sa ‘Corporate issues classifications‘ = ‘OTH‘.

 

Len pre dohľad.

38

Tranche class

Trieda tranže.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „T“.

 

Verejné.

39

Series No/Program Id

V prípade, že emisia je súčasťou série viacnásobných emisií v rámci toho istého programu, pridelí sa jej špecifické číslo série. Ak existuje identifikačné číslo programu, mohlo by sa doplniť v časti „Program/Deal/issuance Name“.

Nepovinné.

Týka sa „Rating type“ = „T“ alebo „Rating type“ = „C“ a „Rated object“ = „INT“.

 

Verejné.

40

Program/Deal/Issuance Name

Určuje názov programu/obchodu/emisie používaný v dokumentoch o verejnej emisii.

Nepovinné.

Týka sa „Rated object“ = „INT“.

 

Verejné.

41

Originators

Originator internal identifier

Jedinečný interne používaný kód pridelený pôvodcovi ratingovou agentúrou.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „T“.

V prípade viacerých pôvodcov, ktorí nemôžu byť identifikovaní jednotlivo, by sa malo uviesť „MULTIPLE“.

 

Len pre dohľad.

42

Originator LEI

Kód LEI pôvodcu.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „T“ a „Originator Internal Identifier“ nie je „MULTIPLE“.

ISO 17442

Len pre dohľad.

43

Originator BIC code

Jedinečný kód BIC pôvodcu.

Nepovinné.

Týka sa „Rating type“ = „T“ a „Originator Internal Identifier“ nie je „MULTIPLE“.

ISO 9362

Len pre dohľad.

44

Originator name

Obsahuje náležite zrozumiteľný odkaz na právny názov pôvodcu (alebo materskej spoločnosti emitenta).

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „T“ a „Originator Internal Identifier“ nie je „MULTIPLE“.

 

Len pre dohľad.

45

Preceding preliminary rating

Pre všetky nové ratingy určuje, či ratingová agentúra pred vydaním konečného ratingu vydala predbežný rating alebo úvodné preskúmanie.

Povinné.

Týka sa „Action type“ = „NEW“ v tabuľke 2 časť 2.

Á – áno

N – nie

Len pre dohľad.

46

Preceding preliminary rating identifier

Označuje identifikátor ratingu pre predchádzajúci vydaný predbežný rating alebo úvodné preskúmanie. „Preceding preliminary rating identifier“ by mal zodpovedať „Rating identifier“ už predloženého platného predbežného ratingu.

Povinné.

Týka sa „Preceding preliminary rating“ = „Y“.

 

Len pre dohľad.

47

Complexity indicator

Označuje stupeň zložitosti pridelený ratingu štruktúrovaných finančných produktov, v ktorom sa zohľadňujú faktory ako počet pôvodcov, protistrán, krajín, potreba vypracovať nové metodiky alebo nové inovatívne funkcie, zvýšenie kreditnej kvality, podkladová dokumentácia, komplexná zábezpeka, iné alebo nové jurisdikcie a/alebo existencia derivátových zložiek spomedzi ďalších faktorov, ktoré môže CRA považovať za relevantné pri posudzovaní zložitosti ratingovej služby.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „T“.

S – štandardná zložitosť,

C – dodatočná zložitosť.

Len pre dohľad.

48

Structured finance transaction type

Údaj o tom, či nástroj odkazuje na samostatné financovanie alebo ide o tzv. master trust.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „T“.

S – samostatná transakcia,

M – transakcia typu „master trust“.

Len pre dohľad.

49

Type of rating for ERP

Identifikuje ratingy, ktoré patria do pôsobnosti Európskej ratingovej platformy, na základe požiadaviek stanovených v článku 11a nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Povinné.

NXI – rating nie je zostavený výlučne pre investorov a oznamuje sa im bezplatne,

EXI – rating je zostavený výlučne pre investorov a oznamuje sa im za poplatok.

Technické.

50

Relevant for CEREP statistics calculation

Udáva, či sa rating použije na štatistické výpočty pre centrálny register (CEREP).

Povinné.

Á – áno,

N – nie.

Technické.


Tabuľka 2

Údaje o jednotlivých ratingových činnostiach

Táto tabuľka obsahuje všetky ratingové činnosti, o ktorých sa vydávajú správy v súvislosti s úverovými ratingmi uvedenými v tabuľke 1. Keď sa tlačové správy alebo správy o prieskume krajiny vydávajú v niekoľkých jazykoch, o tej istej ratingovej činnosti môže byť predložených niekoľko verzií tlačových správ alebo správ o prieskume krajiny.


Číslo

Názov poľa

Opis

Druh

Norma

Rozsah

1

Rating Action identifier

Jedinečný identifikátor ratingovej činnosti. Identifikátor ratingovej činnosti musí byť jedinečný pre každý predložený rating.

Povinné.

 

Technické.

2

Rating identifier

Jedinečný identifikátor ratingu.

Povinné.

Mal by to byť platný „Rating identifier“ uvedený v tabuľke 1 časť 2.

Technické.

3

Action validity date and time

Dátum a čas platnosti činnosti. Musí byť v súlade s koordinovaným svetovým časom (UTC) uverejnenia činnosti alebo emisie pri upisovaní.

Povinné.

Rozšírený formát dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)

Verejné.

4

Action communication date and time

Dátum a čas oznámenia činnosti hodnotenému subjektu.

Vyjadruje sa ako koordinovaný svetový čas (UTC). Mal by sa predkladať len pre ratingy vydané v Únii.

Povinné.

Týka sa „Location of the rating issuance“ = „I“.

Rozšírený formát dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)

Len pre dohľad.

5

Action decision date

Identifikuje dátum, kedy sa rozhodne o činnosti.

Je to dátum predbežného schválenia činnosti (napríklad zo strany ratingového výboru), ktorý sa následne oznámi hodnotenému subjektu pred konečným schválením.

Mal by sa predkladať len pre ratingy vydané v Únii.

Povinné.

Týka sa „Location of the rating issuance“ = „I“.

Formát dátumu ISO 8601: (RRRR–MM–DD)

Len pre dohľad.

6

Action type

Identifikuje druh činnosti, ktorú ratingová agentúra vykonáva v súvislosti s konkrétnym ratingom.

Povinné.

OR – v prípade nedokončeného ratingu (len pre prvé predloženie správy),

PR – v prípade predbežného ratingu,

NW – ak bol rating vydaný po prvýkrát,

UP – ak bol rating zvýšený,

DG – ak bol rating znížený,

AF – ak bol rating potvrdený,

DF – ak bol hodnotenému emitentovi alebo nástroju pridelený štatút zlyhania alebo bol z tohto štatútu vyňatý, pričom toto zlyhanie nie je spojené s inou ratingovou činnosťou,

SP – ak bol rating zrušený,

WD – ak bol rating odobratý,

OT – ak bol ratingu pridelený štatút výhľadu/trendu,

WR – ak bol ratingu pridelený štatút kontroly/revízie alebo bol tento štatút odstránený.

Verejné.

7

Outlook/Watch/Default status

Vo vzťahu k ratingu sa prideľuje, udržiava alebo odstraňuje štatút výhľadu/kontroly/zrušenia/zlyhania.

Povinné.

Týka sa „Action type“ = „OT“, „WR“, „DF“, „SP“ alebo „OR“.

P – štatút bol pridelený,

M – štatút sa udržiava,

R – štatút bol odstránený.

Verejné.

8

Outlook

Identifikuje výhľad/trend pridelený ratingu zo strany ratingovej agentúry v súlade s jej príslušnou politikou.

Povinné.

Týka sa „Action type“ = „OT“ a „OR“.

POS – v prípade pozitívneho výhľadu,

NEG – v prípade negatívneho výhľadu,

EVO – v prípade výhľadu, ktorý sa rozvíja,

STA – v prípade stabilného výhľadu.

Verejné.

9

Watch/Review

Identifikuje kontrolu alebo revíziu pridelenú ratingu zo strany ratingovej agentúry v súlade s jej príslušnou politikou.

Povinné.

Týka sa „Action type“ = „WR“ a „OR“.

POW – v prípade pozitívnej kontroly/revízie,

NEW – v prípade negatívnej kontroly/revízie,

EVW – v prípade kontroly/revízie, ktorá sa rozvíja,

UNW – v prípade kontroly/revízie, ktorej smer je neistý.

Verejné.

10

Watch/Review determinant

Identifikuje dôvod pre štatút kontroly/revízie ratingu. Mal by sa predkladať len pre ratingy vydané v Únii.

Povinné.

Týka sa „Action type“ = „WR“ a „OR“ a „Location of the rating issuance“ = „I“.

1 – ak bol štatút kontroly/revízie udelený z dôvodu zmeny metodík, modelov alebo kľúčových ratingových predpokladov;

2 – ak bol štatút kontroly/revízie udelený z hospodárskych, finančných alebo úverových dôvodov;

3 – ak bol štatút kontroly alebo revízie udelený z iných dôvodov (napríklad odchod analytikov, vznik konfliktu záujmov).

Verejné.

11

Withdrawal reason

Identifikuje dôvod odobratia ratingu.

Povinné.

Týka sa „Action type“ = „WD“.

1 – v prípade nesprávnych alebo nedostatočných informácií o emitentovi/emisii;

2 – v prípade bankrotu hodnoteného subjektu alebo jeho dlhovej reštrukturalizácie;

3 – v prípade reorganizácie hodnoteného subjektu (vrátane zlúčenia alebo akvizície hodnoteného subjektu);

4 – v prípade konca platnosti dlhovej obligácie alebo v prípade, že dlhový nástroj je splatený, bola daná výzva na jeho splatenie, je predfinancovaný alebo zrušený;

5 – v prípade automatického zneplatnenia ratingu z dôvodu obchodného modelu ratingovej agentúry (ako napríklad uplynutie platnosti ratingu platného na vopred stanovené obdobie);

6 – v prípade odobratia ratingu z iných dôvodov;

7 – ak je rating ovplyvnený niektorým z bodov uvedených v oddiele B bode 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009;

8 – v prípade požiadavky klienta.

Verejné.

12

Other withdrawal reason

Ak bol rating bol odobratý z iných dôvodov, ako sú stanovené vyššie, uveďte dôvod.

Povinné.

Týka sa „Withdrawal reason“ = 6.

 

Len pre dohľad.

13

Default flag

Ak je hodnotený subjekt alebo finančný nástroj v omeškaní alebo ak je vyňatý z omeškania na základe inej ratingovej činnosti (t. j.: zvýšenie ratingu, zníženie ratingu).

Povinné.

Týka sa „Action type“ = „AF“, „DG“, „UP“ alebo „OR“.

Á – áno

N – nie

Verejné.

14

Suspension reason

Určuje dôvod zrušenia.

Povinné.

Týka sa „Action type“ = „SP“.

 

Verejné.

15

Rating scale identifier

Identifikuje ratingovú stupnicu používanú na vydanie ratingu.

Povinné.

Týka sa „Action type“ = „NW“, „UP“, „AF“, „DG“, „PR“ alebo „OR“.

Platný „Rating scale identifier“, predtým predkladaný v tabuľke „Rating scale“.

Verejné.

16

Rating value

Hodnota stupňa pridelená ratingovou agentúrou na základe ratingu.

Povinné.

Týka sa „Action type“ = „NW“, „UP“, „AF“, „DG“, „PR“ alebo „OR“.

Platná „Notch value“, predtým predkladaná v tabuľke „Rating scale“.

Verejné.

17

Location of the rating issuance

Určuje miesto vydania úverových ratingov podľa: ratingov vydaných v Únii registrovanou ratingovou agentúrou, ratingov vydaných ratingovou agentúrou tretej krajiny, ktorá patrí do tej istej skupiny ratingových agentúr, a potvrdených v Únii, ratingov vydaných certifikovanými ratingovými agentúrami alebo ratingov vydaných ratingovou agentúrou tretej krajiny, ktorá patrí do tej istej skupiny ratingových agentúr, ale nepotvrdených v Únii.

Povinné.

I – vydané v Únii,

E – potvrdené,

T – vydané v tretej krajine certifikovanou ratingovou agentúrou,

O – ostatné (nepotvrdené),

N – nie sú k dispozícii (platí len do 1. 1. 2011).

Verejné.

18

Lead analyst identifier

Jedinečný identifikátor hlavného analytika zodpovedného za rating. Mal by sa predkladať len pre ratingy vydané v Únii.

Povinné.

Týka sa „Location of the rating issuance“ = „I“.

Platný „Lead analyst internal identifier“, predtým predkladaný v zozname „Lead analysts list“.

Len pre dohľad.

19

Country of the lead analyst

Identifikuje krajinu sídla zodpovedného hlavného analytika v čase vydania ratingu.

Povinné.

Týka sa „Location of the rating issuance“ = „I“.

Kód ISO 3166-1.

Len pre dohľad.

20

Solicitation status

Štatút vyžiadaného hodnoteného subjektu/nástroja.

Povinné.

S – ak ide o vyžiadaný rating,

U – ak ide o nevyžiadaný rating bez účasti,

P – ak ide o nevyžiadaný rating s účasťou.

Verejné.

21

Press release

Press release

Určuje, či bola k ratingu pripojená tlačová správa.

Povinné.

Týka sa „Type of rating for ERP“ = „NXI“.

Á – áno

N – nie

Verejné.

22

Press release language

Označuje jazyk, v ktorom bola tlačová správa vydaná.

Povinné.

Týka sa „Press release“ = „Y“.

ISO 639-1

Verejné.

23

Press release file name

Označuje názov súboru, pod ktorým bola tlačová správa predložená.

Povinné.

Týka sa „Press release“ = „Y“.

Norma orgánu ESMA

Verejné.

24

Link to press release

Ak je k ratingovej činnosti pripojená rovnaká tlačová správa ako k inej ratingovej činnosti, mal by v nej byť uvedený „Action identifier“ pre tú činnosť, pre ktorú bola spoločná tlačová správa predložená prvýkrát.

Povinné.

Uplatňuje sa len pre tlačové správy, ktoré sa týkajú viac než jedného ratingu.

Platný „Action identifier“

Technické.

25

Research report

Research report

Určuje, či bola k ratingu pripojená správa o prieskume. Vzťahuje sa len na ratingy štátov predkladané v sektore: „SV“, „SM“ alebo „IF“.

Povinné.

Týka sa „Rating type“ = „S“ a „Sector“ = „SV“, „SM“ alebo „IF“.

Á – áno

N – nie

Verejné.

26

Research report language

Označuje jazyk, v ktorom bola správa o prieskume vydaná.

Povinné.

Týka sa „Sovereign Research Report“ = „Y“.

ISO 639-1

Verejné.

27

Research report file name

Označuje názov súboru, pod ktorým bola správa o prieskume predložená.

Povinné.

Týka sa „Sovereign Research Report“ = „Y“.

Norma orgánu ESMA

Verejné.

28

Link to research report

Ak je k ratingu pripojená rovnaká správa o prieskume ako k inej ratingovej činnosti, mal by v nej byť uvedený „Action identifier“ pre tú činnosť, pre ktorú bola spoločná správa o prieskume predložená prvýkrát.

Nepovinné.

Platný „Action identifier“

Technické.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Toto nariadenie

Nariadenie (EÚ) č. 446/2012

Nariadenie (EÚ) č. 448/2012

článok 1 ods. 1

 

článok 3 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 2 ods. 6

 

článok 1 ods. 4

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 1 ods. 5

 

článok 3 ods. 3

článok 1 ods. 6

 

článok 3 ods. 2

článok 2 ods. 1

 

článok 8 ods. 2

článok 2 ods. 2

 

článok 8 ods. 3

článok 3

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 5

článok 4

článok 4 ods. 3

článok 4

článok 5

článok 4 ods. 2

článok 5

článok 6

 

článok 6

článok 7

 

 

článok 8

 

 

článok 9 ods. 1

článok 3 ods. 2

 

článok 9 ods. 2

článok 2 ods. 3

 

článok 9 ods. 3

článok 2 ods. 4

 

článok 9 ods. 4

článok 2 ods. 5

 

článok 9 ods. 5

článok 3 ods. 3

 

článok 10

 

 

článok 11 ods. 1 až 3

 

 

článok 11 ods. 4

 

článok 3 ods. 4

článok 12

článok 3 ods. 1 a 4

článok 2 ods. 1, článok 7 a článok 8 ods. 1

článok 13

článok 5

články 9, 10, 11, 12 a 13

článok 14

 

 

článok 15

článok 6

článok 14


6.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/57


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/3

z 30. septembra 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na zverejňovanie informácií pri štruktúrovaných finančných nástrojoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 8b ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 8b nariadenia (ES) č. 1060/2009 by mali investori dostať dostatočné informácie o kvalite a výsledkoch svojich podkladových aktív, aby mohli vykonať informované posúdenie úverovej bonity štruktúrovaných finančných nástrojov. Tým by sa takisto znížila závislosť investorov od úverových ratingov a umožnilo vydávanie nevyžiadaných úverových ratingov.

(2)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky finančné nástroje alebo iné aktíva, ktoré sú výsledkom sekuritizačnej transakcie alebo schémy uvedenej v článku 4 ods. 1 bode 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (2) pod podmienkou, že emitent, pôvodca alebo sponzor je usadený a na tento účel má svoje registrované sídlo v Únii. Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať len na finančné nástroje alebo iné aktíva, ktoré sú výsledkom transakcie alebo schémy, v ktorej sa úverové riziko spojené s expozíciou alebo skupinou expozícií rozdeľuje na tranže a má vlastnosti uvedené v tomto článku. V súlade s týmto nariadením by sa preto expozícia, ktorou sa vytvára priama platobná povinnosť v prípade transakcie alebo schémy použitej na financovanie hmotného majetku alebo jeho prevádzkovanie, nemala považovať za expozíciu voči sekuritizácii, a to ani vtedy, keď z tejto transakcie alebo schémy vyplývajú platobné povinnosti rôznej nadradenosti.

(3)

Rozsah tohto nariadenia by sa nemal obmedzovať na vydávanie štruktúrovaných finančných nástrojov, ktoré sa kvalifikujú ako cenné papiere, ale mal by sa vzťahovať aj na iné finančné nástroje a aktíva, ktoré sú výsledkom sekuritizačnej transakcie alebo schémy, ako sú nástroje peňažného trhu vrátane programov aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov. Toto nariadenie by sa okrem toho malo vzťahovať na štruktúrované finančné nástroje s úverovými ratingmi a bez nich, ktoré sú pridelené ratingovou agentúrou registrovanou v Únii. Do rozsahu tohto nariadenia by mali takisto patriť súkromné a bilaterálne transakcie, ako aj transakcie, ktoré sa neponúkajú verejnosti alebo neprijímajú na obchodovanie na regulovanom trhu.

(4)

V tomto nariadení sa nachádzajú štandardizované vzory na zverejnenie pre viacero kategórií tried aktív. Bez toho, aby bol dotknutý rozsah pôsobnosti tohto nariadenia a do vypracovania povinností týkajúcich sa podávania správ zo strany ESMA a ich prijatia Komisiou, sa tieto štandardizované vzory na zverejnenie a všetky povinnosti týkajúce sa podávania správ podľa tohto nariadenia vzťahujú len na štruktúrované finančné nástroje, ktoré sú kryté podkladovými aktívami, ktoré sú začlenené do zoznamu kategórií tried podkladových aktív špecifikovaných v tomto nariadení, a ktoré okrem toho nie sú súkromnej ani bilaterálnej povahy.

(5)

Pri dodržiavaní súladu s týmto nariadením by mali emitenti, pôvodcovia a sponzori dodržiavať súlad s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie, ktorými sa upravuje ochrana dôvernosti zdrojov informácií alebo spracovanie osobných údajov s cieľom predchádzať potenciálnym porušeniam týchto právnych predpisov.

(6)

Emitent, pôvodca a sponzor môžu určiť subjekt zodpovedný za podávanie informácií na internetovej stránke, ktorú zriadi orgán ESMA v súlade s článkom 8b ods. 4 nariadenia (ES) č. 1060/2009 (ďalej len „webové sídlo štruktúrovaných finančných nástrojov“). Malo by byť takisto možné zadať ohlasovaciu povinnosť inému subjektu, napríklad poskytovateľovi služieb. Tým by však nemala byť dotknutá zodpovednosť emitenta, pôvodcu a sponzora podľa tohto nariadenia.

(7)

Na svojej internetovej stránke by mal orgán ESMA oznamovať technické pokyny na podávanie správ týkajúce sa okrem iného aj prenosu alebo formátu súborov, ktoré majú predkladať emitenti, pôvodcovia a sponzori. Orgán ESMA by mal tieto technické pokyny na podávanie správ oznamovať v náležitom čase pred dátumom uplatňovania povinností týkajúcich sa podávania správ ustanovených v tomto nariadení, aby mali emitenti, pôvodcovia, sponzori a ostatné zainteresované strany dostatok času na vypracovanie primeraných systémov a postupov podľa technických pokynov, ktoré stanovil orgán ESMA.

(8)

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa tohto nariadenia, by sa mali uvádzať v štandardnom formáte, aby sa umožnilo automatické spracovanie údajov na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov. Informácie by sa takisto mali zverejniť vo formáte, ktorý je ľahko dostupný pre akéhokoľvek používateľa internetovej stránky štruktúrovaných finančných nástrojov. Orgán ESMA by mal zabezpečiť prístup k internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov pre všetky odvetvové príslušné orgány, aby mohli vykonávať im pridelené úlohy podľa nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(9)

Toto nariadenie je založené na návrhu regulačných technických predpisov, ktorý orgán ESMA predložil Komisii v súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3).

(10)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(11)

Primeraný čas je nevyhnutný s cieľom umožniť emitentom, pôvodcom a sponzorom štruktúrovaného finančného nástroja usadeným v Únii prispôsobiť sa a prijať nevyhnutné kroky na dodržanie súladu s týmto nariadením a umožniť orgánu ESMA vytvoriť internetovú stránku štruktúrovaných finančných nástrojov, na ktorej by sa mali zverejňovať informácie požadované podľa tohto nariadenia. Toto nariadenie by sa malo preto uplatňovať od 1. januára 2017. Orgán ESMA by však mal oznámiť potrebné technické pokyny na podávanie správ včas ešte pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia. Je to nevyhnutné s cieľom poskytnúť emitentom, pôvodcom a sponzorom štruktúrovaného finančného nástroja usadeným v Únii dostatok času na vypracovanie primeraných systémov a postupov podľa týchto technických pokynov, aby sa zabezpečilo kompletné a správne podávanie správ a zohľadnil ďalší vývoj na finančných trhoch v Únii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na štruktúrované finančné nástroje, v rámci ktorých sú emitent, pôvodca alebo sponzor usadení v Únii a ktoré sú vydané po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Vykazujúci subjekt

1.   Emitent, pôvodca a sponzor štruktúrovaného finančného nástroja môže určiť jeden alebo viacero vykazujúcich subjektov, ktoré zverejnia informácie požadované podľa článkov 3 a 4 a článku 5 ods. 3 tohto nariadenia na internetovej stránke uvedenej v článku 8b ods. 4 nariadenia (ES) č. 1060/2009 (ďalej len „internetová stránka štruktúrovaných finančných nástrojov“). Tieto subjekty zverejnia požadované informácie na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov v súlade s článkami 4 až 7 tohto nariadenia.

2.   Emitent, pôvodca a sponzor štruktúrovaného finančného nástroja, ktorý určil subjekt alebo subjekty uvedené v odseku 1, bezodkladne oznámi orgánu ESMA akýkoľvek subjekt určený v súlade s týmto odsekom. Týmto určením nie je dotknutá zodpovednosť emitenta, pôvodcu a sponzora dodržiavať súlad s článkom 8b nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Článok 3

Informácie, ktoré sa majú oznamovať

V prípade, že je štruktúrovaný finančný nástroj krytý akýmkoľvek podkladovým aktívom uvedeným v článku 4, poskytne vykazujúci subjekt na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov tieto informácie:

a)

informácie o úveroch prostredníctvom štandardizovaných vzorov na zverejnenie začlenených v prílohách I až VII;

b)

v prípade, že sa to vzťahuje na štruktúrovaný finančný nástroj, tieto dokumenty vrátane podrobného opisu poklesu platieb štruktúrovaného finančného nástroja:

i)

konečný ponukový materiál alebo prospekt spolu so záverečnou obchodnou dokumentáciou vrátane akýchkoľvek verejných dokumentov, ktoré sú uvedené v prospekte alebo ktorými sa riadi fungovanie transakcie, a okrem právnych posudkov;

ii)

zmluva o predaji aktív, zmluva o postúpení, novácii alebo prevode a akékoľvek vyhlásenie o dôvere;

iii)

zmluvy o obsluhovaní, zálohovom obsluhovaní, správe a riadení peňažných tokov;

iv)

zakladacie listiny, listiny o cenných papieroch, dohoda o zastúpení, dohoda o bankovom účte, záručná investičnú zmluvu, dohoda o začlenených termínoch alebo rámcová dohoda, tzv. master trust, alebo rámcová dohoda o vymedzeniach;

v)

akékoľvek príslušné dohody medzi veriteľmi, dokumentácia o swapoch, podriadené úverové dohody, úverové dohody na založenie podniku a dohody o facilite likvidity;

vi)

akákoľvek ďalšia podkladová dokumentáciu, ktorá je potrebná na pochopenie transakcie;

c)

v prípade, že prospekt nebol vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES (4), súhrn transakcií alebo prehľad hlavných prvkov štruktúrovaných finančných nástrojov vrátane:

i)

štruktúry dohody;

ii)

vlastností aktív, peňažných tokov, zvýšenia kreditnej kvality a prvkov podpory likvidity;

iii)

hlasovacích práv držiteľa zmenky, vzťahu medzi držiteľmi zmenky a ostatnými zabezpečenými veriteľmi v transakcii;

iv)

zoznamu všetkých spúšťačov a udalostí uvedených v dokumentoch poskytnutých na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov v súlade s písmenom b), ktoré by mohli mať významný vplyv na výkonnosť štruktúrovaných finančných nástrojov;

v)

štruktúrneho diagramu obsahujúceho prehľad o transakcii, peňažných tokov a vlastníckej štruktúry;

d)

investorské správy obsahujúce informácie začlenené v prílohe VIII.

Článok 4

Podkladové aktíva

Požiadavky na informácie stanovené v článku 3 sa vzťahujú na štruktúrované finančné nástroje kryté týmito podkladovými aktívami:

a)

hypotekárne úvery na kúpu nehnuteľnosti na bývanie: táto trieda štruktúrovaných finančných nástrojov zahŕňa štruktúrované finančné nástroje kryté cennými papiermi zabezpečenými hypotékami na obytné nehnuteľnosti vyššej a štandardnej kvality a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou. Pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe I poskytnú na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

b)

hypotéky na komerčné nehnuteľnosti: táto trieda štruktúrovaných finančných nástrojov zahŕňa štruktúrované finančné nástroje kryté maloobchodnými alebo kancelárskymi nehnuteľnosťami, pôžičkami na pobyt v nemocnici, v domovoch starostlivosti, pôžičkami na skladovacie zariadenia, pôžičkami na hotel, ošetrovateľské zariadenia, priemyselnými úvermi a viacgeneračnými majetkami. Pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe II poskytnú na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

c)

úvery pre malé a stredné podniky: pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe III poskytnú na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

d)

pôžičky na motorové vozidlo: pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe IV poskytnú na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

e)

spotrebiteľské úvery: pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe V poskytnú na webovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

f)

pôžičky na kreditné karty: pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe VI poskytnú na webovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

g)

prenájom fyzickým osobám a/alebo podnikom: pre túto triedu štruktúrovaných finančných nástrojov sa informácie začlenené do vzoru v prílohe VII poskytnú na webovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov.

Článok 5

Frekvencia podávania správ

1.   Informácie uvedené v článku 3 písm. a) a d) sa sprístupňujú štvrťročne, a to najneskôr jeden mesiac po dátume splatnosti úroku z príslušného štruktúrovaného finančného nástroja.

2.   Informácie uvedené v článku 3 písm. b) a c) sa sprístupnia bezodkladne po vydaní štruktúrovaného finančného nástroja.

3.   Okrem požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2:

a)

v prípade, že sa požiadavky stanovené v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (5) o obchodovaní s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) uplatňujú aj vo vzťahu k štruktúrovanému finančnému nástroju, akékoľvek zverejnenie informácií podľa tohto článku vykazujúci subjekt následne bezodkladne zverejní aj na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov;

b)

v prípade, že sa neuplatňuje písmeno a), vykazujúci subjekt bezodkladne zverejní na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov akúkoľvek zmenu alebo udalosť v týchto prípadoch:

i)

porušenie povinností ustanovených v dokumentoch poskytnutých v súlade s článkom 3 písm. b);

ii)

štrukturálne prvky, ktoré môžu významne ovplyvniť výkonnosť štruktúrovaného finančného nástroja;

iii)

rizikové charakteristiky štruktúrovaného finančného nástroja a podkladových aktív.

Článok 6

Postupy podávania správ

1.   Vykazujúci subjekt predkladá súbory údajov v súlade so systémom podávania správ uvedeným na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov a technickými pokynmi, ktoré poskytne orgán ESMA na svojej internetovej stránke.

2.   Orgán ESMA zverejní tieto technické pokyny na svojej internetovej stránke najneskôr 1. júla 2016.

3.   Vykazujúci subjekt uchováva súbory zaslané na internetovú stránku štruktúrovaných finančných nástrojov a prijaté touto stránkou v elektronickej podobe počas obdobia minimálne päť rokov. Na žiadosť odvetvových príslušných orgánov im vykazujúci subjekt alebo emitent, pôvodca alebo sponzor tieto súbory sprístupní, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 1 písm. r) nariadenia (ES) č. 1060/2009.

4.   V prípade, že vykazujúci subjekt alebo emitent, pôvodca alebo sponzor zistí vecné chyby v údajoch, ktoré boli poskytnuté na internetovej stránke štruktúrovaných finančných nástrojov, bezodkladne tieto príslušné údaje opraví.

Článok 7

Podávanie správ od dátumu nadobudnutia účinnosti po dátum uplatňovania

1.   V súvislosti so štruktúrovanými finančnými nástrojmi vydávanými v čase od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do dátumu jeho uplatňovania, emitent, pôvodca a sponzor dodržiavajú súlad s požiadavkami na podávanie správ ustanovenými v tomto nariadení len vo vzťahu k štruktúrovaným finančným nástrojom, ktoré sú ešte stále otvorené v čase uplatňovania tohto nariadenia.

2.   Od emitenta, pôvodcu a sponzora sa nevyžaduje zachovávať nazhromaždené informácie, ktoré sa požadujú podľa tohto nariadenia, od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia po dátum jeho uplatňovania.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

Avšak článok 6 ods. 2 sa bude uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).


PRÍLOHA I

Vzor na vykazovanie v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov podporovaných hypotekárnymi úvermi na kúpu nehnuteľnosti na bývanie

AKTÍVA:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

Dátum

Dátum uzávierky skupiny alebo portfólia. Všetky dátumy majú formát RRRR–MM–DD.

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Identifikátor skupiny alebo portfólia/názov transakcie.

Identifikátor úveru

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor pre každý úver. Identifikátor úveru by sa počas životnosti transakcie nemal meniť.

Pôvodca

Statický

Text

Veriteľ, ktorý požičal pôvodný úver.

Identifikátor správcu

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor správcu na označenie subjektu, ktorý zabezpečuje úver.

Identifikátor dlžníka

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor dlžníka (bez zobrazenia skutočného mena) – na uľahčenie identifikácie dlžníkov v skupine s viacerými úvermi (napríklad ďalšie splátky/druhé záložné práva sa zobrazujú ako samostatné položky). Identifikátor dlžníka by sa počas životnosti transakcie nemal meniť.

Identifikátor nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor majetku na uľahčenie identifikácie nehnuteľností v skupine s viacerými úvermi (napríklad ďalšie splátky/druhé záložné práva sa zobrazujú ako samostatné položky).

Informácie o dlžníkovi

Zamestnanie dlžníka

Statický

Zoznam

Zamestnanie hlavného žiadateľa.

Hlavný príjem

Statický

Číselný

Upísaný hrubý ročný príjem hlavného dlžníka (nie prenájom).

Overenie príjmu pri príjme istiny

Statický

Zoznam

Overenie príjmu pri príjme istiny.

Vlastnosti úveru

Dátum vzniku úveru

Statický

Dátum/číselný

Dátum pôvodného vzniku úveru.

Dátum splatnosti úveru

Dynamický

Dátum/číselný

Dátum splatnosti úveru.

Účel

Statický

Zoznam

Účel úveru.

Lehota na zaplatenie úveru

Statický

Číselný

Pôvodné zmluvné obdobie (počet mesiacov).

Označenie meny úveru.

Statický

Zoznam

Označenie meny úveru.

Pôvodný zostatok

Statický

Číselný

Pôvodný zostatok úveru (vrátane poplatkov).

Aktuálny zostatok

Dynamický

Číselný

Výška nesplatenej istiny úveru k dátumu uzávierky skupiny. Mala by zahŕňať akékoľvek sumy, ktoré sú zabezpečené hypotekárnym úverom a budú zatriedené v transakcii ako hlavné.

Spôsob splácania

Statický

Zoznam

Typ hlavného splácania.

Frekvencia splácania

Statický

Zoznam

Frekvencia splatných splátok, t. j. počet mesiacov medzi splátkami.

Suma, ktorá má byť zaplatená

Dynamický

Číselný

Pravidelná zmluvná suma, ktorá má byť zaplatená (suma, ktorá má byť zaplatená, ak nie sú platné žiadne iné platobné úpravy).

Typ platby

Statický

Zoznam

Typ splátky istiny.

Úroková sadzba

Typ úrokovej sadzby

Statický

Zoznam

Typ úrokovej sadzby.

Index aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Index aktuálnej úrokovej sadzby (referenčná miera, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba hypotekárneho úveru).

Aktuálna úroková sadzba

Dynamický

Číselný

Aktuálna úroková sadzba (%).

Marža aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Číselný

Marža aktuálnej úrokovej sadzby (pre úvery s pevnou sadzbou je rovnaká ako pri aktuálnej úrokovej sadzbe, pri úveroch s pohyblivou sadzbou ide o maržu vyššiu (alebo nižšiu v prípade negatívneho vkladu) ako úroková sadzba.

Interval úpravy úrokovej sadzby

Dynamický

Číselný

Interval úpravy úrokovej sadzby v mesiacoch (pri úveroch s pohyblivou sadzbou).

Marža úpravy 1

Dynamický

Číselný

Marža (%) úveru k dátumu prvej úpravy.

Dátum úpravy úrokovej sadzby 1

Dynamický

Dátum/číselný

Budúce zmeny dátumu úrokovej sadzby (napríklad zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia úveru atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR).

Marža úpravy 2

Dynamický

Číselný

Marža (%) úveru k dátumu druhej úpravy.

Dátum úpravy úrokovej sadzby 2

Dynamický

Dátum/číselný

Dátum druhej zmeny úrokovej sadzby.

Marža úpravy 3

Dynamický

Číselný

Marža (%) úveru k dátumu tretej úpravy.

Dátum úpravy úrokovej sadzby 3

Dynamický

Dátum/číselný

Dátum tretej zmeny úrokovej sadzby.

Revidovaný index úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Budúci index úrokovej sadzby.

Nehnuteľnosť a dodatočný kolaterál

PSČ nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Musia sa zadať minimálne prvé dva alebo tri znaky.

Typ nehnuteľnosti

Statický

Zoznam

Typ nehnuteľnosti.

Pôvodný pomer úver/hodnota

Statický

Číselný

Pôvodný upísaný pomer úver/hodnota (LTV) pôvodcu. V prípade úverov s druhým zálohovým právom by malo ísť o kombinovaný alebo celkový pomer LTV.

Výška ocenenia

Statický

Číselný

Hodnota nehnuteľnosti k dátumu poslednej úverovej zálohy pred sekuritizáciou. Výšky ocenenia by mali byť v tej istej mene ako úver.

Typ pôvodného ocenenia

Statický

Zoznam

Typ ocenenia na začiatku

Dátum ocenenia

Statický

Dátum/číselný

Dátum posledného ocenenia nehnuteľnosti v čase poslednej úverovej zálohy pred sekuritizáciou.

Aktuálny pomer úver/hodnota

Dynamický

Číselný

Aktuálny pomer úver/hodnota (LTV) pôvodcu. V prípade úverov s druhým zálohovým právom by malo ísť o kombinovaný alebo celkový pomer LTV.

Aktuálna výška ocenenia

Dynamický

Číselný

Najnovšia výška ocenenia (ak napríklad v prípade zmeny vlastníka by sa mala zohľadniť tá najnižšia). Výšky ocenenia by mali byť v tej istej mene ako úver.

Typ aktuálneho ocenenia

Dynamický

Zoznam

Typ aktuálneho ocenenia.

Dátum aktuálneho ocenenia

Dynamický

Dátum/číselný

Dátum posledného ocenenia.

Informácie o výkonnosti

Stav účtu

Dynamický

Zoznam

Aktuálny stav účtu.

Zostatok nedoplatkov

Dynamický

Číselný

Aktuálny zostatok nedoplatkov. Nedoplatky vymedzené ako: celkové platby splatné k stanovenému dátumu MÍNUS celkové prijaté platby k stanovenému dátumu MÍNUS akékoľvek kapitalizované sumy. Nemali by zahŕňať poplatky vzťahujúce sa na účet.

Počet mesiacov nedoplatkov

Dynamický

Číselný

Počet mesiacov, v ktorých je tento úver v nedoplatkoch (k dátumu uzávierky skupiny) podľa vymedzenia emitenta.

Nedoplatok spred 1 mesiaca

Dynamický

Číselný

Zostatok nedoplatkov (vymedzený podľa „zostatku nedoplatkov“) za predchádzajúci mesiac.

Nedoplatok spred 2 mesiacov

Dynamický

Číselný

Zostatok nedoplatkov (vymedzený podľa „zostatku nedoplatkov“) za dva mesiace.

Súdny spor

Dynamický

Á/N

Označte prebiehajúce súdne konania.

Dátum vyplatenia

Dynamický

Dátum/číselný

Dátum, v ktorom bol účet vyplatený.

Nesplácanie úveru alebo zabavenie majetku

Dynamický

Číselný

Celková výška nesplateného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a spätne získanými finančnými prostriedkami.

Dátum nesplácania alebo zabavenia majetku

Dynamický

Číselný

Dátum nesplácania alebo zabavenia majetku.

Najnižší limit predajnej ceny

Dynamický

Číselný

Cena získaná z predaja nehnuteľnosti, v prípade zabavenia majetku, zaokrúhlená nadol na najbližších 10 tisíc.

Strata z predaja

Dynamický

Číselný

Celková strata bez poplatkov, navýšených úrokov atď. po uplatnení výnosu z predaja (okrem poplatku za predčasné splatenie, ak podlieha hlavným spätne získaným finančným prostriedkom).

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky

Dynamický

Číselný

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky – relevantné len v prípadoch so stratou.


INFORMÁCIE O DLHOPISE:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Polia na úrovni údajov o cenných papieroch alebo dlhopisoch

Dátum správy

Dynamický

Dátum

Dátum vydania správy o transakcii. Všetky dátumy majú formát RRRR–MM–DD.

Emitent

Statický

Text

Názov emitenta a v prípade potreby emitovaná séria.

Čerpanie v rámci facility likvidity

Dynamický

Á/N

Potvrďte, či došlo alebo nedošlo k výberu v rámci facility likvidity v období končiacom k dátumu poslednej úrokovej platby.

Polia na úrovni údajov o kolateráli

Spúšťacie merania/pomery

Dynamický

Á/N

Štatút rozličnej platobnej disciplinovanosti, zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov, zlyhania, straty a podobných kolaterálnych meraní a pomerov vo vzťahu k ich včasnej amortizácii alebo iným úrovniam spúšťacej udalosti ako v aktuálny deň stanovenia. Došlo k spúšťacej udalosti?

Priemerná konštantná miera predčasného splatenia

Dynamický

Číselný

Správa zahŕňa priemernú konštantu Rýchlosť miery predčasného splatenia (CPR) základných hypotekárnych úverov na nehnuteľný majetok určený na bývanie. V niektorých jurisdikciách môže skupina hypotekárnych úverov zahŕňať aj komerčné úvery. Priemerná rýchlosť je výška vyjadrená ako ročná percentuálna hodnota predplatenej istiny presahujúca plánované splátky. Priemerná rýchlosť CPR sa vypočíta najskôr ako zostatok úverovej istiny aktuálneho hypotekárneho úveru na nehnuteľný majetok určený na bývanie (t. j. aktuálny zostatok) vydelený zostatkom úverovej istiny plánovaného hypotekárneho úveru na nehnuteľný majetok určený na bývanie za predpokladu, že neboli uhradené žiadne predčasné splátky (t. j. boli uhradené len plánované splátky). Tento kvocient sa potom umocní exponentom, ktorým je množstvo dvanásť vydelené počtom mesiacov od emisie. Tento výsledok sa odpočíta od čísla jeden a vynásobí sa číslom sto (100) s cieľom určiť priemernú rýchlosti CPR. Tento výpočet sa vyjadruje takto:

Formula

Kontaktné informácie správy o transakcii

Kontaktné miesto

Statický

Text

Názov oddelenia alebo kontaktná osoba (osoby) informačných zdrojov.

Kontaktné informácie

Statický

Text

Telefónne číslo a e-mailová adresa.


INFORMÁCIE O DLHOPISOCH PODĽA TRANŽE:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Polia na úrovni tranže

Názov triedy dlhopisu

Statický

Textový/číselný

Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tranži RMBS, ktorá vykazuje rovnaké práva, priority a charakteristiky, ako sa vymedzuje v prospekte t. j. Séria 1 trieda A1 atď.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

Statický

Textový/číselný

Medzinárodný identifikačný kód alebo kódy cenných papierov, alebo ak nie je ISIN, potom akýkoľvek iný jedinečný kód cenných papierov, ako je CUSIP, udelený tejto tranži výmenným alebo iným subjektom. V prípade viac ako jedného kódu sa oddelia čiarkami.

Dátum úrokovej platby

Dynamický

Dátum

Pravidelný dátum, v ktorom má dôjsť k plánovanému vyplateniu úroku držiteľovi osobitnej tranže štruktúrovaného finančného nástroja zabezpečeného hypotékami na obytné nehnuteľnosti.

Dátum platby istiny

Dynamický

Dátum

Pravidelný dátum, v ktorom má dôjsť k zaplateniu istiny držiteľom osobitnej tranže štruktúrovaného finančného nástroja zabezpečeného hypotékami na obytné nehnuteľnosti.

Mena

Statický

Text

Jednotka (jednotky) výmeny, v ktorej sa vykazuje vyplácanie zostatku (zostatkov) úrovne cenných papierov a platieb.

Referenčná sadzba

Statický

Zoznam

Index základnej referenčnej sadzby, ako sa vymedzuje v ponukovej dokumentácii (napríklad trojmesačný EURIBOR) vzťahujúci sa na osobitnú tranžu štruktúrovaného finančného nástroja zabezpečeného hypotékami na obytné nehnuteľnosti.

Dátum emisie dlhopisu

Statický

Dátum

Dátum vydania dlhopisov.


PRÍLOHA II

Údaje o úverovej úrovni – Vzor na vykazovanie v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov zabezpečených hypotekárnymi úvermi na komerčné nehnuteľnosti

ÚVER:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Identifikačné znaky úveru

Identifikátor skupiny transakcie

Statický

Textový/číselný

Jedinečný názov transakcie alebo dohody

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

Dátum

Dátum uzávierky aktuálnej skupiny alebo portfólia.

Dátum sekuritizácie

Statický

Dátum

Dátum vydania dohody – prvý dátum kótovania dlhopisu.

Podmienky pôvodného úveru

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Alfanumerický kód pridelený každej úverovej skupine v rámci emisie.

Identifikátor správcu úveru

Statický

Textový/číselný

Reťazec jedinečného identifikátora správcu úveru pridelený úveru.

Identifikátor úveru ponukového obežníka

Statický

Textový/číselný

Jedinečné číslo ponukového obežníka alebo prospektu alebo názov úverovej transakcie pridelený úveru v rámci transakcie alebo skupiny.

Sponzor úveru

Statický

Textový/číselný

Sponzor úveru.

Dátum vzniku úveru

Statický

Dátum

Dátum pôvodného vzniku úveru.

Mena úveru

Statický

Zoznam

Označenie meny úveru.

Celý zostatok úveru k dátumu vzniku

Statický

Číselný

Celý zostatok úveru pri vzniku predstavujúci 100 % nástroja, t. j. sekuritizovanú a nesekuritizovanú/vlastnenú a cudziu sumu (v mene úveru).

Pôvodné obdobie na zaplatenie úveru

Statický

Číselný

Zmluvné obdobie (v mesiacoch) k dátumu vzniku.

Dátum začatia amortizácie

Statický

Dátum

Dátum začatia amortizácie na celý úver (môže to byť dátum pred dátumom sekuritizácie).

Kód indexu úrokovej sadzby

Statický

Zoznam

Index aktuálnej úrokovej sadzby (referenčná miera, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba hypotekárneho úveru).

Úroková sadzba pôvodného úveru

Statický

Číselný

Celková úroková sadzba úveru k dátumu vzniku úveru. V prípade viacerých tranží s rozdielnymi úrokovými sadzbami sa uplatňuje vážená priemerná sadzba.

Prvý dátum splatnosti úrokovej platby

Statický

Dátum

Dátum, v ktorom bola splatná prvá úroková platba z úveru po dátume vzniku.

Krajina úveru

Statický

Zoznam

Krajina úveru.

Účel úveru

Statický

Zoznam

Účel úveru.

Cenný papier zabezpečený hypotékami

Statický

Á/N

Je úver zabezpečený hypotékami na nehnuteľnosti?

Štatistiky úveru v deň sekuritizácie

Pomer pokrytia dlhovej služby za úver (celý) v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Pomer pokrytia dlhovej služby za úver (celý) v deň sekuritizácie.

Pomer úveru k hodnote za úver (celý) v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Pomer úveru k hodnote za úver (celý) v deň sekuritizácie.

Pomer pokrytia úroku k dátumu sekuritizácie (úver A)

Statický

Číselný

Výpočet pomeru pokrytia úroku pri sekuritizácii za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Pomer pokrytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie (úver A)

Statický

Číselný

Výpočet pomeru pokrytia dlhovej služby pri sekuritizácii za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Pomer úver/hodnota k dátumu sekuritizácie (úver A)

Statický

Číselný

Pomer úver/hodnota (LTV) pri sekuritizácii za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Zostatok viazanej istiny v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Viazaný zostatok celého úveru v deň sekuritizácie vrátane všetkých nevyčerpaných súm.

Aktuálny zostatok istiny v deň sekuritizácie (celý úver)

Statický

Číselný

Aktuálny zostatok istiny celého úveru v deň sekuritizácie, ako sa uvádza v ponukovom obežníku.

Pravidelná splátka istiny a úroku v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Plánovaná suma istiny a úroku, ktorá je splatná k budúcemu dátumu splatnosti úveru v deň sekuritizácie.

Sadzba úveru v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Celková úroková sadzba (napríklad Libor + Marža), ktorá sa používa na výpočet splatného úroku z úveru k dátumu sekuritizácie.

Klasifikácia zaťaženia v deň sekuritizácie

Statický

Zoznam

Má cenný papier pridelený sekuritizácii klasifikáciu prvotriedneho cenného papiera?

Zostávajúce obdobie v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Zostávajúci počet mesiacov (okrem možnosti predĺženia) do splatnosti úveru v deň sekuritizácie.

Zostávajúce obdobie amortizácie v deň sekuritizácie

Statický

Číselný

Počet zostávajúcich mesiacov do splatnosti úveru obdobia amortizácie. Ak amortizácia nezačala v deň sekuritizácie, bude to menej, ako je zostávajúce obdobie v deň sekuritizácie.

Dátum splatnosti úveru v deň sekuritizácie

Statický

Dátum

Dátum splatnosti úveru, ako sa vymedzuje v úverovej dohode. Tým by sa nezohľadnil žiadny dátum predĺženej splatnosti, ktorý môže byť povolený podľa úverovej dohody, ale pôvodný dátum splatnosti.

Skutočný zostatok istiny k dátumu sekuritizácie (úver A)

Statický

Číselný

Skutočný zostatok istiny úveru A k dátumu sekuritizácie, ako sa identifikuje v ponukovom obežníku.

Možnosť rozšírenia

Dynamický

Á/N

Označte, či je možnosť rozšíriť obdobie splácania úveru a odložiť dátum splatnosti.

Trvanie najkratšej možnosti rozšírenia

Statický

Číselný

Trvanie najkratšej možnosti rozšírenia, ktorá je k dispozícii pri úvere (v mesiacoch).

Povaha možnosti rozšírenia

Statický

Zoznam

Typ možnosti rozšírenia.

Podrobnosti o kolateráli

Počet nehnuteľností k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Počet nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka úveru k dátumu sekuritizácie.

Počet nehnuteľností k dátumu uzávierky portfólia

Dynamický

Číselný

Počet nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka úveru k dátumu uzávierky portfólia.

Nehnuteľnosti kolateralizované na úver pri sekuritizácii

Statický

Textový/číselný

Zadajte jedinečné identifikátory nehnuteľnosti (PC1) v prípade nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka úveru k dátumu sekuritizácie.

Nehnuteľnosti kolateralizované na úver k dátumu uzávierky skupiny

Dynamický

Textový/číselný

Zadajte jedinečné identifikátory nehnuteľnosti (PC1) v prípade nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka úveru k dátumu uzávierky.

Podrobnosti o úverovom záväzku

Metóda pomeru úrokového pokrytia (celý úver)

Statický

Zoznam

Vymedzte výpočet požiadavky finančného záväzku ICR na celej úverovej úrovni, odvodený spôsob výpočtu.

Metóda pomeru pokrytia dlhovej služby (celý úver)

Statický

Zoznam

Vymedzte výpočet požiadavky finančného záväzku DSCR na celej úverovej úrovni, odvodený spôsob výpočtu.

Metóda úveru k hodnote (celá)

Statický

Zoznam

Vymedzte výpočet požiadavky finančného záväzku LTV na celej úverovej úrovni, odvodený spôsob výpočtu.

Iný kód finančného pokrytia (celý)

Statický

Zoznam

Ak sa pre ICR alebo DSCR vyžaduje iný kód, požiadavka finančných zabezpečovacích prvkov na celej úverovej úrovni.

Metóda pomeru úrokového pokrytia (úver A)

Statický

Zoznam

Vymedzte metódu výpočtu pomeru úrokového pokrytia úveru A.

Metóda pomeru pokrytia dlhovej služby (úver A)

Statický

Zoznam

Vymedzte metódu výpočtu pomeru pokrytia dlhovej služby úveru A.

Metóda úveru k hodnote (úver A)

Statický

Zoznam

Vymedzte metódu výpočtu pomeru úveru k hodnote úveru A.

Základná štatistika nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie

Príjem k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Celkový upísaný príjem zo všetkých zdrojov pre nehnuteľnosť, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností sa spočítajú hodnoty všetkých nehnuteľností.

Prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Celkové upísané prevádzkové výdavky za nehnuteľnosti, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. K nim môžu patriť dane z nehnuteľností, poistenie, riadenie, vybavenie, údržba a opravy a priame náklady majiteľovi za nehnuteľnosť; okrem kapitálových výdavkov a provízií za prenájom.

Čistý prevádzkový zisk k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Príjem bez prevádzkových výdavkov k dátumu sekuritizácie (Pole „príjem k dátumu sekuritizácie“ mínus „prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie“). V prípade viacerých nehnuteľností sa hodnoty spočítajú.

Kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie (ako protiklad k opravám a údržbe), ak sú identifikované v ponukovom obežníku.

Čistý peňažný tok k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Čistý peňažný tok bez kapitálových výdavkov k dátumu sekuritizácie (Pole „čistý peňažný tok k dátumu sekuritizácie“ mínus „kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie“).

Mena účtovného výkazníctva pri sekuritizácii

Statický

Zoznam

Mena používaná pri počiatočnom účtovnom výkazníctve polí „príjem k dátumu sekuritizácie“ – „čistý peňažný tok k dátumu sekuritizácie“.

Ukazovateľ ICR/DSCR k dátumu sekuritizácie

Statický

Zoznam

Ako sa DSCR vypočíta/uplatňuje v prípade, že sa úver vzťahuje na viacero nehnuteľností.

Hodnota portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Ocenenie nehnuteľností zabezpečujúcich úver k dátumu sekuritizácie, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností sa spočíta hodnota nehnuteľností.

Mena ocenenia portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie

Statický

Zoznam

Mena ocenenia v poli „hodnota portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie“.

Dátum ocenenia k dátumu sekuritizácie

Statický

Dátum

Dátum, v ktorom bolo ocenenie pripravené pre hodnoty zverejnené v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností a niekoľkých dátumov sa berie do úvahy posledný dátum.

Ekonomická obsadenosť k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Percentuálna hodnota nájomného priestoru s podpísaným prenájmom na mieste k dátumu sekuritizácie, ak je zverejnená v ponukovom obežníku (nájomcovia nemusia nehnuteľnosť užívať, ale platia nájomné). V prípade viacerých nehnuteľností sa použije vážený priemer využitím výpočtu {Aktuálne pridelené % (Nehnuteľnosť) × (Obsadenosť)} pre každú nehnuteľnosť.

Sumy na viazanom účte k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Celkový zostatok zákonne účtovaných rezervných účtov na úverovej úrovni k dátumu sekuritizácie.

Výber viazaných účtov

Statický

Á/N

Zadajte Á, ak sú akékoľvek platby viazané na rezervných účtoch s cieľom pokryť len základné nájomné platby, poistenie alebo dane (nie údržbu, zlepšenia, kapitálové výdavky), ako sa vyžaduje v úverovej dohode. V opačnom prípade zadajte N.

Výber iných rezerv

Statický

Á/N

Sú na rezervných účtoch nejaké iné sumy než základné nájmy, dane alebo poistenie, ako sa vyžaduje podľa podmienok úverovej dohody v prípade zlepšení zo strany nájomcu, nájomných poplatkov a podobných záležitostiach vo vzťahu k pridruženej nehnuteľnosti alebo na účel poskytnutia dodatočného kolaterálu pre takýto úver?

Viazaný účet po spúšťacej udalosti

Statický

Á/N

Vyžaduje si úverová dohoda vytvorenie rezervných účtov po tom, ako sa udeje nejaká spúšťacia udalosť?

Spustenie s cieľom viazaného účtu

Statický

Zoznam

Typ spúšťacej udalosti.

Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu

Statický

Číselný

Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu.

Podmienky uvoľnenia viazaného účtu

Statický

Text

Podmienky uvoľnenia viazaného účtu.

Podmienky čerpania hotovostnej rezervy

Statický

Zoznam

Kedy je možné využiť hotovostnú rezervu.

Mena viazaného účtu

Statický

Zoznam

Mena platieb viazaného účtu. Polia „Sumy na viazanom účte k dátumu sekuritizácie“ a „Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu“.

Podrobnosti o zoskupení a náhradách úveru

Krížovo-kolateralizovaný úver

Statický

Á/N

Označte, ak ide o krížovo-kolateralizovaný úver (príklad: úvery 1 a 44, ako aj úvery 4 a 47 sú krížovo kolateralizované).

Náhradný úver

Dynamický

Á/N

Je tento úver náhradou za iný úver k dátumu po dátume sekuritizácie?

Dátum náhrady

Dynamický

Dátum

Ak bol úver nahradený po dátume sekuritizácie, uveďte dátum tejto náhrady.

Povolené dni odkladu

Statický

Číselný

Počet dní po splatnosti platby, počas ktorých sa dlžníkovi nebude účtovať sankcia za omeškanie ani sa platba nebude nahlasovať ako omeškaná.

Indikátor dodatočného financovania

Statický

Zoznam

Prešiel celý úver dodatočným financovaním/mezanínovým dlhom?

Podrobnosti o úrokovej sadzbe úveru (k dátumu sekuritizácie)

Typ úrokovej sadzby

Statický

Zoznam

Typ úrokovej sadzby vzťahujúci sa na úver.

Kód metódy časového rozlíšenia úroku

Statický

Zoznam

„Dni“, ktoré sa tradične používali na výpočet úroku.

Úrok z omeškania

Statický

Á/N

Narastá úrok pri oneskorene splatenom úvere?

Typ amortizácie úveru A (v prípade potreby)

Statický

Zoznam

Typ amortizácie úveru A.

Podrobnosti o amortizácii celého úveru (k dátumu sekuritizácie)

Typ amortizácie celého úveru (v prípade potreby)

Statický

Zoznam

Typ amortizácie celého úveru.

Povolené navýšenie úroku

Statický

Á/N

Povoľuje sa v úverovej dokumentácii navýšenie a kapitalizovanie úroku?

Dátum ukončenia blokovania predčasného splatenia

Statický

Dátum

Dátum, po ktorom sa veriteľovi umožňuje predčasné splatenie úveru.

Konečný dátum zachovania výnosu

Statický

Dátum

Dátum, po ktorom sa veriteľovi umožňuje predčasné splatenie úveru bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splatenie alebo zachovanie výnosu. Dátum, po ktorom sa môže úver predčasne splatiť bez zachovania výnosu.

Konečný dátum poplatku za predčasné splatenie

Statický

Dátum

Dátum, po ktorom sa veriteľovi umožňuje predčasné splatenie úveru bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splatenie.

Opis podmienok predčasného splatenia

Statický

Textový/číselný

Mali by sa v ňom odrážať informácie uvedené v ponukovom obežníku. Napríklad ak podmienkou predčasného splatenia je zaplatenie poplatku 1 % v prvom roku úveru, 0,5 % v druhom roku úveru a 0,25 % v treťom roku úveru, môže sa to zobraziť v ponukovom obežníku ako: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Predstavujú neuhradené platby predchádzajúcich klasifikačných nárokov nesplácanie úveru?

Statický

Á/N

Predstavujú neuhradené platby predchádzajúcich klasifikačných nárokov nesplácanie úveru?

Neuhradené platby rovnakých klasifikačných úverov predstavujú nesplácanie úveru za nehnuteľnosť?

Statický

Á/N

Predstavujú neuhradené platby rovnakých klasifikačných úverov nesplácanie úveru za nehnuteľnosť?

Podrobnosti o zabezpečení úveru (k dátumu sekuritizácie)

Strop celoživotnej miery

Statický

Číselný

Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť z úveru s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok úverovej dohody.

Dno celoživotnej miery

Statický

Číselný

Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť z úveru s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok úverovej dohody.

Typ swapu úverovej úrovne

Statický

Zoznam

Opíšte typ použitého swapu úverovej úrovne.

Poskytovateľ úverového swapu

Dynamický

Text

Názov poskytovateľa úverového swapu.

Typ swapu úverovej úrovne úrokovej sadzby

Statický

Zoznam

Opíšte typ swapu úrokovej sadzby, ktorý sa vzťahuje na úver.

Typ meny swapu úverovej úrovne

Statický

Zoznam

Opíšte typ menového swapu.

Výmenný kurz swapu úverovej úrovne

Statický

Číselný

Výmenný kurz, ktorý bol nastavený pre menu swapu úverovej úrovne.

Začiatočný dátum swapu úverovej úrovne

Statický

Dátum

Začiatočný dátum swapu úverovej úrovne.

Konečný dátum swapu úverovej úrovne

Statický

Dátum

Konečný dátum swapu úverovej úrovne.

Povinnosť dlžníka zaplatiť náklady za porušenie swapu úverovej úrovne.

Statický

Zoznam

Rozsah, do akého je dlžník povinný zaplatiť náklady za porušenie povinnosti poskytovateľovi úverového swapu.

Podrobnosti o úprave úverovej sadzby (v deň sekuritizácie)

Frekvencia splácania

Statický

Zoznam

Frekvencia splátok úroku a amortizácie z úveru podľa pôvodnej úverovej dokumentácie.

Frekvencia úpravy sadzby

Statický

Zoznam

Frekvencia, akou sa opätovne nastavuje úroková sadzba podľa pôvodnej úverovej dokumentácie.

Frekvencia úpravy platby

Statický

Zoznam

Frekvencia, akou sa upravuje splátka istiny a úroku podľa pôvodnej úverovej dokumentácie.

Stanovenie indexu v dňoch

Statický

Číselný

Počet dní pred dátumom úrokovej platby, v ktorých sa stanovuje úroková sadzba (napríklad sadzba Euribor stanovená dva dni pred dátumom úrokovej platby).

Dátum stanovenia indexu

Statický

Dátum

Ak sa v úverovej dohode uvádzajú špecifické dátumy na stanovenie indexu, zadajte budúci dátum stanovenia indexu.

Podrobnosti o združovaní a účasti úveru

Štruktúra úveru

Statický

Zoznam

Použite kód štruktúry úveru na opis štruktúry, ktorá sa vzťahuje na tento úver, napríklad celý úver, rozdelenia A/B, združený.

Združený úver

Statický

Á/N

Je úver súčasťou združeného úveru?

Percentuálna hodnota celkovej úverovej facility, ktorá sa má sekuritizovať

Statický

Číselný

Percentuálna hodnota celkového úveru pri sekuritizácii k dátumu sekuritizácie.

Práva riadiacej strany v prípade závažných rozhodnutí

Statický

Á/N

Má majiteľ inej účasti ako emitent právo prijímať závažné rozhodnutia?

Korešpondenčná banka združenia

Statický

Text

Korešpondenčná banka.

Rôzne podrobnosti o úvere

Nápravný prostriedok pri porušení finančných záväzkov

Statický

Zoznam

Nápravný prostriedok pri porušení finančných záväzkov.

Pôvodca úveru

Statický

Text

Názov pôvodcu/veriteľa, ktorý predal úver emitentovi. Názov subjektu, ktorý je zodpovedný za zastúpenie a záruky úveru.

Sankcie za nepredloženie finančných informácií

Statický

Zoznam

Ukazovateľ v prípade sankcií, keď dlžník nepredloží požadované finančné informácie (výkaz ziskov a strát, plán atď.) podľa úverovej dokumentácie.

Úverová pomoc

Statický

Á/N

Je možná pomoc inej strany (napríklad ručiteľa) v prípade, že dlžník nesplní záväzok podľa úverovej dohody?

Kód zaokrúhľovania

Statický

Zoznam

Metóda zaokrúhľovania úrokovej sadzby.

Prírastok zaokrúhlenia

Statický

Číselný

Prírastková percentuálna hodnota, na ktorú by sa mala indexová sadzba zaokrúhliť pri stanovení indexovej sadzby, ako sa stanovuje v úverovej dohode.

Názov osobitného správcu k dátumu sekuritizácie

Statický

Text

Názov osobitného správcu k dátumu sekuritizácie.

Správcovská norma

Statický

Zoznam

Správcovská norma (voľba). Poskytuje správca úveru celý úver (zložku A aj B) alebo len zložku A alebo B?

Podrobnosti o dátume vyplatenia

Dátum úverovej platby

Dynamický

Dátum

Dátum vyplatenia istiny a úroku emitentovi, zvyčajne ide o dátum úrokovej platby úveru.

Dátum vyplatenia

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom boli všetky platby vyplatené v plnej sume bez nedoplatkov. Pri prebiehajúcom úvere ide o dátum úverovej platby bezprostredne pred dátumom zadaným v poli „Dátum úverovej platby“.

Dátum opätovného nastavenia indexovej sadzby

Dynamický

Dátum

Pri úveroch s nastaviteľnou sadzbou ide o budúci dátum, v ktorom sa má zmeniť úroková sadzba. Pri úveroch s pevnou sadzbou zadajte budúci dátum úrokovej platby.

Dátum úpravy budúcej platby

Dynamický

Dátum

Pri úveroch s nastaviteľnou sadzbou ide o budúci dátum, v ktorom sa má zmeniť výška plánovanej istiny a/alebo úroku. Pri úveroch s pevnou sadzbou zadajte budúci dátum platby.

Dátum splatnosti úveru

Dynamický

Dátum

Aktuálny dátum splatnosti úveru, ako sa vymedzuje v úverovej dohode. Tým by sa nezohľadnili žiadne predĺženia schváleného dátumu splatnosti, ktoré môžu byť povolené podľa úverovej dohody.

Dátum budúcej úverovej platby

Dynamický

Dátum

Dátum budúcej úverovej platby.

Podrobnosti o sadzbe

Aktuálna indexová sadzba (celý úver)

Dynamický

Číselný

Indexová sadzba používaná na stanovenie aktuálnej úrokovej sadzby celého úveru. Úroková sadzba (pred maržou) používaná na výpočet úroku plateného k dátumu úverovej platby (celého úveru) v poli „Dátum úverovej platby“.

Aktuálna sadzba marže (celý úver)

Dynamický

Číselný

Marža používaná na stanovenie aktuálnej úrokovej sadzby celého úveru. Marža používaná na výpočet úroku uhradeného k dátumu úverovej platby (celého úveru) v poli „Dátum úverovej platby“.

Aktuálna úroková sadzba (celý úver)

Dynamický

Číselný

Celková úroková sadzba používaná na výpočet úroku uhradeného k dátumu úverovej platby (celého úveru) v poli „Dátum úverovej platby“ (suma poľa „Aktuálna indexová sadzba (celý úver)“ a poľa „Aktuálna sadzba marže (celý úver)“ pri úveroch s pohyblivou sadzbou).

Aktuálna úroková sadzba (úver A)

Dynamický

Číselný

Hrubá ročná sadzba používaná na výpočet plánovaného úroku v danom období na časť A úveru.

Budúca indexová sadzba (celý úver)

Dynamický

Číselný

Indexová sadzba budúceho obdobia používaná na stanovenie aktuálnej úrokovej sadzby celého úveru. Úroková sadzba (pred maržou) používaná na výpočet úroku uhradeného na základe skutočného konečného zostatku úveru (celý úver) „Skutočný konečný zostatok úveru (celý úver)“.

Aktuálna miera omeškania (celý úver)

Dynamický

Číselný

Celkový úrok používaný na výpočet úroku z omeškania uhradeného k dátumu úverovej platby v poli „Dátum úverovej platby“.

Podrobnosti o istine

Aktuálny počiatočný úvodný zostatok (celý úver)

Dynamický

Číselný

Neuhradený zostatok na začiatku daného obdobia. Neuhradený zostatok úveru na začiatku úrokového obdobia použitý na výpočet splatného úroku k dátumu úverovej platby v poli „Dátum úverovej platby“.

Plánovaná výška istiny (celý úver)

Dynamický

Číselný

Plánovaná platba istiny splatná za úver za dané obdobie. Splatná platba istiny, ktorá sa má vyplatiť emitentovi k dátumu úverovej platby v poli „Dátum úverovej platby“, napríklad amortizácia ale nie predčasné splátky.

Aktuálny konečný plánovaný zostatok (celý úver)

Dynamický

Číselný

Neuhradený plánovaný zostatok istiny úveru na konci daného obdobia po amortizácii, ale pred akýmikoľvek predčasnými splátkami. Zostatok istiny úveru, ktorý by bol neuhradený po plánovanej platbe istiny, ale pred akýmikoľvek predčasnými splátkami [pole „Aktuálny počiatočný zostatok (celý úver)“ mínus „plánovaná suma istiny (celý úver)“].

Neplánovaný zber istiny (celý úver)

Dynamický

Číselný

Neplánované platby istiny prijaté počas daného obdobia. Iné platby istiny prijaté počas úrokového obdobia, ktoré sa použijú na vyplatenie úveru. Môže ísť o výnosy z predaja, dobrovoľné predčasné splátky alebo sumy z likvidácie.

Iné úpravy istiny (celý úver)

Dynamický

Číselný

Neplánované úpravy istiny za úrokové obdobie, ktoré nie sú spojené s pohybom hotovosti. Všetky ostatné sumy, ktoré by spôsobili zníženie alebo zvýšenie zostatku úveru v danom období, ktoré sa nepovažujú za neplánované zbery istiny a nie sú plánovanými istinami.

Skutočná vyplatená istina

Dynamický

Číselný

Skutočná istina vyplatená z najnovšieho IPD.

Skutočný konečný zostatok úveru (celý úver)

Dynamický

Číselný

Neuhradený skutočný zostatok istiny na konci daného obdobia. Skutočný zostatok nesplatenej istiny za budúce úrokové obdobie po všetkých platbách istiny.

Aktuálny počiatočný zostatok (úver A)

Dynamický

Číselný

Neuhradený zostatok (úver A) na začiatku daného obdobia. Neuhradený zostatok úveru A na začiatku úrokového obdobia použitý na výpočet splatného úroku k dátumu vyplatenia úveru.

Celkové zbery istiny (úver A)

Dynamický

Číselný

Všetky platby istiny (úver A) prijaté počas daného obdobia. Splatná platba istiny úveru A, ktorá sa má vyplatiť emitentovi k dátumu vyplatenia úveru v poli „dátum vyplatenia úveru“ napríklad amortizácia, ale nie predčasné splátky.

Skutočný konečný zostatok úveru (úver A)

Dynamický

Číselný

Neuhradený skutočný zostatok istiny (úver A) na konci daného obdobia. Zostatok istiny úveru A, ktorý by bol neuhradený po plánovanej platbe istiny.

Viazaný nevyčerpaný zostatok úveru facility (celý úver)

Dynamický

Číselný

Celková zostávajúca facilita celého úveru (dlh v prvom rade)/nevyčerpaný zostatok na konci obdobia. Celková zostávajúca facilita celého úveru (dlh v prvom rade) na konci dátumu úrokovej platby, z ktorej môže dlžník stále čerpať.

Podrobnosti o úroku

Plánovaná splatná suma úroku (celý úver)

Dynamický

Číselný

Hrubý úrok za obdobie, pokiaľ nedôjde k vyrovnaniu za dané obdobie pre celý úver. Celkový úrok, ktorý je splatný k dátumu vyplatenia úveru, pokiaľ počas úrokového obdobia nedôjde k žiadnym predčasným splátkam. Úrok by mal vychádzať zo základnej sadzby podľa dohody o úvere.

Úrokový prebytok/deficit predčasného splatenia

Dynamický

Číselný

Deficit alebo prebytok skutočnej úrokovej platby z plánovaného vyplatenia úroku za dané obdobie, ktorý sa nevzťahuje na nesplatenie úveru. Výsledky z predčasného splatenia prijaté k inému dátumu, ako je plánovaný dátum splatnosti splátky.

Iná úprava úroku

Dynamický

Číselný

Sprievodné pole pre iné úpravy istiny [pole „Iné úpravy istiny (celý úver)“] pri neplánovaných úpravách úroku za súvisiace obdobie zberu.

Negatívna amortizácia

Dynamický

Číselný

Negatívna amortizácia/odklad úroku/kapitalizovaný úrok bez sankcie.

Skutočný zaplatený úrok (celý úver)

Dynamický

Číselný

Skutočný úrok celého úveru vyplatený v danom období. Celková suma vyplateného úroku dlžníkom počas úrokového obdobia alebo k dátumu vyplatenia úveru.

Skutočný zaplatený úrok (úver A)

Dynamický

Číselný

Celková suma vyplateného úroku úveru A počas úrokového obdobia alebo k dátumu vyplatenia úveru.

Skutočný úrok z omeškania

Dynamický

Číselný

Skutočný úrok z omeškania celého úveru vyplatený v danom období. Celková suma úroku z omeškania vyplatená zo strany dlžníka počas úrokového obdobia alebo k dátumu vyplatenia úveru.

Odložený úrok (celý úver)

Dynamický

Číselný

Odložený úrok na celom úvere. Odložený úrok je suma, podľa ktorej je úrok, ktorý má dlžník zaplatiť z hypotekárneho úveru, nižší ako je výška navýšeného úroku z neuhradeného zostatku istiny.

Kapitalizovaný úrok (celý úver)

Dynamický

Číselný

Kapitalizovaný úrok na celom úvere. Kapitalizovaný úrok je vtedy, keď sa úrok pridá k zostatku úveru na konci úrokového obdobia v súlade s úverovou dohodou.

Podrobnosti o istine a úroku

Celkové splatné plánované istiny a úroky (celý úver)

Dynamický

Číselný

Plánovaná platba istiny a úroku splatná za úver za dané obdobie pre emitenta (celý úver). Celková plánovaná istina a splatný úrok k dátumu úverovej splátky [suma polí „Plánovaná výška istiny (celý úver)“ a „Plánovaná výška splatného úroku (celý úver)“] – môže sa využiť na výpočet DSCR.

Celkové neuhradené nedoplatky istiny a úroku (celý úver)

Dynamický

Číselný

Kumulatívne sumy neuhradenej istiny a úroku splatné z úveru na konci daného obdobia. Kumulatívna suma akejkoľvek nezaplatenej istiny a úroku k dátumu úrokovej splátky.

Celkové ďalšie neuhradené sumy

Dynamický

Číselný

Kumulatívne neuhradené sumy úveru (napríklad poistné prémie, základné nájmy, kapitálové výdavky) na konci daného obdobia, ktoré boli vynaložené emitentom/správcom. Kumulatívna suma akýchkoľvek preddavkov na ochranu nehnuteľného majetku alebo iné sumy, ktoré boli vynaložené správcom alebo emitentom a neboli ešte uhradené dlžníkom.

Neuhradená kumulatívna suma

Dynamický

Číselný

Suma poľa „Celkové neuhradené nedoplatky istiny a úroku (celý úver)“ a poľa „Celkové ďalšie neuhradené sumy“.

Dosiahnutie spúšťača amortizácie

Dynamický

Á/N

Dosiahol sa spúšťač amortizácie?

Aktuálny typ amortizácie

Dynamický

Zoznam

Typ amortizácie, ktorý sa vzťahuje na úver A.

Celková plánovaná vyplatená istina a úrok (úver A)

Dynamický

Číselný

Plánovaná platba istiny a úroku splatná za úver A za dané obdobie pre emitenta.

Najnovšie finančné podrobnosti o YTD

Porušenie povinnosti podávania správ zo strany dlžníka

Dynamický

Á/N

Porušuje dlžník svoj záväzok podávať správy správcovi služby alebo veriteľovi?

Najnovší príjem

Dynamický

Číselný

Celkové príjmy za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. celý rok alebo 12 mesiacov) za všetky nehnuteľnosti.

Najnovší pomer úver/hodnota (celý úver)

Dynamický

Číselný

Najnovší pomer úver/hodnota (LTV) za úver (celý) na základe úverovej dokumentácie.

Najnovší pomer krytia dlhovej služby (celý úver)

Dynamický

Číselný

Najnovší pomer krytia dlhovej služby (DSCR) za úver (celý) na základe úverovej dokumentácie.

Najnovší pomer úrokového krytia (celý úver)

Dynamický

Číselný

Najnovší pomer úrokového krytia (ICR) za úver (celý) na základe úverovej dokumentácie.

Najnovší pomer úrokového krytia (úver A)

Dynamický

Číselný

Výpočet najnovšieho pomeru úrokového krytia (ICR) za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Najnovší pomer krytia dlhovej služby (úver A)

Dynamický

Číselný

Výpočet najnovšieho pomeru dlhovej služby za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Najnovší pomer úver/hodnota (úver A)

Dynamický

Číselný

Výpočet najnovšieho pomeru úver/hodnota (LTV) za úver A na základe ponukovej dokumentácie.

Podrobnosti o rezervách a viazaní

Celkový rezervný zostatok

Dynamický

Číselný

Celkový zostatok rezervných účtov na úverovej úrovni k dátumu úverovej platby. Zahŕňa údržbu, opravy a životné prostredie atď. (okrem daňových a poistných rezerv vrátane LC za rezervy). Mal by sa vyplniť, ak pole „vyberanie iných rezerv“ v nastavení úveru je „Á“ = Áno.

Vznikla udalosť na aktiváciu viazania

Dynamický

Á/N

Zadajte Á, ak došlo k udalosti, ktorá spôsobila zavedenie rezervných súm. Zadajte N, ak sú platby zriadené ako normálna podmienka úverovej dohody.

Sumy pridané do viazania v danom období

Dynamický

Číselný

Suma, ktorá bola pridaná k akýmkoľvek viazaniam alebo rezervám počas daného obdobia.

Mena rezervného zostatku

Dynamický

Zoznam

Názov meny rezervného účtu.

Mena viazaného účtu

Statický

Zoznam

Názov meny viazaného účtu.

Podrobnosti o likvidácii a predčasnom splatení

Dátum likvidácie/predčasného splatenia

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom je prijaté neplánované vyplatenie istiny alebo výnosy z realizácie.

Kód likvidácie/predčasného splatenia

Dynamický

Zoznam

Kód pridelený akémukoľvek neplánovanému splateniu istiny alebo výnosov z realizácie prijatému počas obdobia zberu.

Podrobnosti o zabezpečení úrovne dlžníka

Názov poskytovateľa úverového swapu (úroveň dlžníka)

Dynamický

Text

Názov poskytovateľa swapu pri úvere, ak má dlžník priamu zmluvu so swapovou protistranou.

Skutočné ratingy poskytovateľa úverového swapu (úroveň dlžníka)

Dynamický

Textový/číselný

Identifikovať ratingy swapovej protistrany zo dňa vyplatenia úveru.

Úplné alebo čiastočné vypovedanie swapu za úverovú úroveň za dané obdobie (úroveň dlžníka)

Dynamický

Zoznam

Ak bol úverový swap vypovedaný počas daného obdobia, uveďte dôvod.

Čisté pravidelné vyplácanie splatné poskytovateľovi úverového swapu (úroveň dlžníka)

Dynamický

Číselný

Výška platby zo strany dlžníka swapovej protistrane k dátumu úverovej splátky, ako sa stanovuje v swapovej zmluve.

Čisté pravidelné vyplácanie splatné zo strany poskytovateľa úverového swapu (úroveň dlžníka)

Dynamický

Číselný

Výška splátky zo strany swapovej protistrany dlžníkovi k dátumu úverovej splátky, ako sa stanovuje v swapovej zmluve.

Náklady za porušenie povinnosti poskytovateľovi úverového swapu

Dynamický

Číselný

Suma akejkoľvek platby splatnej zo strany dlžníka swapovej protistrane za čiastočné alebo úplné vypovedanie swapu.

Deficit pri vyplácaní nákladov za porušenie povinnosti pri swape úverovej úrovne

Dynamický

Číselný

Výška akéhokoľvek deficitu, ak existuje, nákladov za porušenie povinnosti v dôsledku úplného alebo čiastočného vypovedania swapu vyplatená dlžníkom.

Neuhradené náklady protistrany swapu úverovej úrovne za porušenie povinnosti

Dynamický

Číselný

Výška akéhokoľvek zisku vyplateného swapovou protistranou dlžníkovi pri celkovom alebo čiastočnom ukončení.

Dátum budúceho vynulovania swapu úverovej úrovne

Dynamický

Dátum

Dátum budúceho vynulovania swapu úverovej úrovne.

Podrobnosti o swape

Dynamický

Text

Podrobnosti o swape.

Podrobnosti o stave problémového úveru

Stav nehnuteľností

Dynamický

Zoznam

Stav nehnuteľností.

Stav úveru

Dynamický

Zoznam

Stav úveru (t. j. bežný, nesplatený atď.). Ak má úver viaceré kódy stavu, správca zváži, ktorý kód nahlásiť.

Začiatočný dátum presadzovania

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom boli začaté konania o zabavení alebo správe alebo postupy alternatívneho vymáhania práva proti dlžníkovi alebo s jeho súhlasom.

Kód pomocnej stratégie

Dynamický

Zoznam

Pomocná stratégia.

Očakávané načasovanie spätného získania finančných prostriedkov

Dynamický

Číselný

Očakávané načasovanie spätného získania finančných prostriedkov v mesiacoch.

V platobnej neschopnosti

Dynamický

Á/N

Stav platobnej neschopnosti úveru (ak v platobnej neschopnosti „Á“, inak „N“).

Dátum platobnej neschopnosti

Dynamický

Dátum

Dátum platobnej neschopnosti.

Dátum prevzatia nehnuteľnosti

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom bol dosiahnutý nárok (alebo alternatívna forma účinnej kontroly a schopnosť likvidácie) na kolaterálnu nehnuteľnosť.

Čisté výnosy získané pri likvidácii

Dynamický

Číselný

Čisté výnosy získané pri likvidácií používané na stanovenie straty emitentovi podľa obchodnej dokumentácie. Výška čistých výnosov z predaja, ktorou sa stanoví, či pri úvere došlo k strate alebo deficitu.

Výdavky likvidácie

Dynamický

Číselný

Výdavky spojené s likvidáciou, ktoré sa majú očistiť od iných aktív emitenta s cieľom stanoviť stratu podľa obchodnej dokumentácie. Výška akýchkoľvek nákladov na likvidáciu, ktoré budú vyplatené z čistých výnosov z predaja, s cieľom stanoviť, či došlo k strate.

Realizovaná strata sekuritizácie

Dynamický

Číselný

Neuhradený zostatok úveru (plus náklady na likvidáciu) mínus čisté prijaté výnosy z likvidácie. Výška akejkoľvek straty pre emitenta po odpočítaní nákladov na likvidáciu z čistých výnosov z predaja.

Počet dlžných mesiacov

Dynamický

Číselný

Počet mesiacov, v ktorých je tento úver v nedoplatkoch na konci daného obdobia podľa vymedzenia emitenta.

Výška nesplateného úveru

Dynamický

Číselný

Celková výška nesplateného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a spätne získaných finančných prostriedkov

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky

Dynamický

Číselný

Celkové spätne získané finančné prostriedky vrátane všetkých výnosov z predaja.

Postavenie osobitného správcovstva

Dynamický

Á/N

Je úver osobitne spravovaný od dátumu úverovej platby?

Dátum nesplácania

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom nedošlo k úhrade úveru.

Mena likvidácie

Dynamický

Zoznam

Označenie meny likvidácie.

Mena strát

Dynamický

Zoznam

Označenie meny strát.

Mena neuhradenia/nedoplatkov

Dynamický

Zoznam

Označenie meny neuhradenia/nedoplatkov.

Podrobnosti o zmene úveru

Súhlas držiteľa zmenky

Dynamický

Á/N

Je na reštrukturalizáciu potrebný súhlas držiteľa zmenky?

Plánované stretnutie držiteľov zmenky

Dynamický

Dátum

Na aký dátum je plánované budúce stretnutie držiteľov zmenky?

Posledný dátum predaja úveru

Dynamický

Dátum

Dátum predaja úveru emitentovi, ak bol úver súčasťou pôvodnej sekuritizácie, potom pôjde o dátum sekuritizácie.

Dátum sekuritizácie poslednej nehnuteľnosti

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom sa k tejto sekuritizácii pridala posledná nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosti. Ak boli tieto nehnuteľnosti nahradené, zadajte dátum poslednej náhrady. Ak boli nehnuteľnosti súčasťou pôvodnej transakcie, pôjde o dátum sekuritizácie.

Dátum prevzatia

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom postúpenie/nováciu alebo prevzatie vykonal nový dlžník.

Dátum zníženia sumy posúdenia

Dynamický

Dátum

Dátum vypočítania a schválenia sumy zníženia posúdenia (pôvodný alebo aktualizovaný výpočet k danému dátumu).

Dátum poslednej úpravy

Dynamický

Dátum

Posledný účinný dátum úpravy úveru.

Kód úpravy

Dynamický

Zoznam

Typ úpravy.

Miera upravenej platby

Dynamický

Číselný

Ak bol úver reštrukturalizovaný (pravdepodobne počas pomocného procesu) a došlo k zmene plánu amortizácie, potom by sa mala zadať nová suma vyjadrená ako percentuálna hodnota zostatku úveru.

Úroková sadzba upraveného úveru

Dynamický

Číselný

Ak bol úver reštrukturalizovaný (pravdepodobne počas pomocného procesu) a došlo k zmene úrokovej sadzby/marže, potom by sa mala zadať nová sadzba.

Podrobnosti o osobitnom správcovstve

Kontrolný zoznam správcov

Dynamický

Dátum

Dátum stanovenia, v ktorom sa úver zapísal na kontrolný zoznam. Ak sa úver v predchádzajúcom období dostal z kontrolného zoznamu a teraz sa naň znovu vracia, použite nový dátum.

Najnovší dátum transferu osobitného správcu

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom sa úver preniesol na osobitného správcu po udalosti transferu správcovstva. Poznámka: Ak má úver viacero transferov, malo by ísť o posledný dátum transferu na osobitné správcovstvo.

Posledný dátum návratu hlavného správcu

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom sa úver stane „upraveným hypotekárnym úverom“, čo je dátum, v ktorom sa úver vrátil k hlavnému/počiatočnému správcovi od osobitného správcu.

Stanovenie nenávratnosti

Dynamický

Á/N

Ukazovateľ (Áno/Nie) podľa toho, či správca/osobitný správca stanovil, že dôjde k nedoplatkom pri úhrade akýchkoľvek preddavkov, ktoré uhradil, a neuhradenému zostatku úveru a akýmkoľvek iným sumám dlžným úveru z výnosov z predaja alebo likvidácie majetku alebo úveru.

Dátum porušenia úverových povinností

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom došlo k porušeniu povinností. V prípade viacnásobných porušení dátum najskoršieho porušenia.

Dátum odstránenia porušenia úverových povinností

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom došlo k odstráneniu porušenia povinností. V prípade viacnásobných porušení dátum najskoršieho odstránenia porušenia.

Kód kritérií kontrolného zoznamu

Dynamický

Zoznam

Kód kontrolného zoznamu správcov V prípade viacerých kritérií uveďte ten najnežiaducejší kód.

Mena poplatkov

Dynamický

Zoznam

Označenie meny poplatkov.

Podrobnosti o osobitnom správcovi

Názov osobitného správcu

Dynamický

Text

Názov osobitného správcu.

Zmena osobitného správcu?

Dynamický

Á/N

Došlo k zmene osobitného správcu od predchádzajúceho obdobia vykazovania?

Zapojenie iného klasifikovaného veriteľa do presadzovania

Dynamický

Á/N

Je do presadzovania zapojený iný klasifikovaný veriteľ?

Podrobnosti o postavení nesplácaného úveru

Nesplácanie úveru alebo zabavenie majetku

Dynamický

Á/N

Nespláca sa úver v súčasnosti alebo sa zabavuje majetok?

Dôvod nesplácania úveru

Dynamický

 

Dôvod nesplácania úveru.

Porušenie finančných zabezpečovacích prvkov/spúšťača

Dynamický

Zoznam

Typ porušenia finančných zabezpečovacích prvkov/spúšťača.

Informácie smernice o kapitálových požiadavkách

Špecifikovať súlad pôvodcu s jednou zo štyroch možností ponechania

Dynamický

Zoznam

Typ ponechania.

Ponechané pôvodcom

Dynamický

Číselný

Čistý hospodársky podiel ponechaný pôvodcom v percentách (%) podľa článku 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (CRR).


NEHNUTEĽNOSŤ:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Podrobnosti o kolateráli vo forme nehnuteľnosti

Identifikátor nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor nehnuteľnosti. V prípade viacerých nehnuteľností (ako je bytový dom) by malo ísť o jedinečný identifikátor, ktorý ich identifikuje ako celok.

Úverové zoskupenie krížovej kolateralizovanej nehnuteľnosti

Dynamický

Textový/číselný

Zadajte príslušné úverové identifikátory ponukového obežníka, ak jedna z nehnuteľností zabezpečuje viacero úverov v rámci transakcie alebo skupiny, oddeľte identifikačné čísla čiarkou.

Názov nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Názov nehnuteľnosti, ktorá má slúžiť ako zábezpeka úveru. V prípade viacerých nehnuteľností (ako je bytový dom) by malo ísť o názov, ktorý ich identifikuje ako celok.

Adresa nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Adresa nehnuteľnosti, ktorá má slúžiť ako zábezpeka úveru.

Mesto, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť

Statický

Text

Názov mesta alebo obce, kde sa nachádza nehnuteľnosť.

PSČ nehnuteľnosti

Statický

Textový/číselný

Hlavné PSČ nehnuteľnosti. Musia sa zadať minimálne prvé 2 alebo 4 znaky.

Krajina, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť

Statický

Zoznam

Krajina, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.

Kód typu nehnuteľnosti

Statický

Zoznam

Typ nehnuteľnosti alebo použitie referencie vymedzenej v hodnotiacej správe alebo ponukovej dokumentácii.

Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená

Statický

Dátum

Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená podľa hodnotiacej správy alebo ponukovej dokumentácie.

Rok poslednej renovácie

Dynamický

Dátum

Rok dokončenia poslednej rozsiahlejšej renovácie/novej výstavby na nehnuteľnosti podľa hodnotiacej správy alebo ponukovej dokumentácie.

Čisté metre štvorcové k dátumu sekuritizácie

Dynamický

Číselný

Celková čistá nájomná plocha nehnuteľností v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka úveru podľa najnovšej hodnotiacej správy. V prípade viacerých nehnuteľností uveďte celkovú veľkosť plochy.

Potvrdenie čistej plochy vnútornej podlahy

Dynamický

Á/N

Dal si oceňovateľ overiť čistú plochu vnútornej podlahy nehnuteľnosti?

Počet ubytovacích jednotiek/spální/izieb

Statický

Číselný

V prípade viacrodinného typu nehnuteľnosti zadajte počet ubytovacích jednotiek, v prípade ubytovacích služieb/hotelov/zdravotnej starostlivosti – počet lôžok, v prípade karavanových parkov – počet miest, v prípade ubytovní – počet izieb, skladovacích priestorov. V prípade viacerých nehnuteľností uveďte celkovú sumu hodnôt, ak ide o ten istý typ nehnuteľnosti.

Stav nehnuteľnosti

Dynamický

Zoznam

Najnovší úverový stav nehnuteľnosti.

Forma vlastníckeho práva

Statický

Zoznam

Príslušná forma listu vlastníctva. Prenájom len pozemku, na ktorom dlžník zvyčajne vlastní budovu alebo je povinný budovu postaviť, ako sa uvádza v nájomnej zmluve.

Uplynutie prenájmu nehnuteľnosti

Statický

Dátum

Uveďte najskorší dátum uplynutia nájomného úroku.

Splatné základné nájomné

Dynamický

Číselný

Ak je nehnuteľnosť prenajatá, uveďte aktuálne ročné nájomné splatné prenajímateľovi.

Dátum posledného ocenenia

Dynamický

Dátum

Dátum posledného ocenenia nehnuteľnosti.

Najnovšie ocenenie

Dynamický

Číselný

Najnovšie ocenenie nehnuteľnosti.

Najnovší oceňovací základ

Dynamický

Zoznam

Najnovší oceňovací základ.

Mena základného nájomného

Dynamický

Zoznam

Mena základného nájomného („splatné základné nájomné“).

Mena najnovšieho ocenenia

Dynamický

Zoznam

Mena najnovšieho ocenenia („najnovšie ocenenie“).

Podrobnosti o dátume sekuritizácie

Dátum sekuritizácie nehnuteľnosti

Statický

Dátum

Dátum, v ktorom nehnuteľnosť prispela do tejto sekuritizácie. Ak bola táto nehnuteľnosť nahradená, zadajte dátum náhrady. Ak bola nehnuteľnosť súčasťou pôvodnej transakcie, bude to dátum sekuritizácie.

Pridelená percentuálna hodnota úveru k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Pridelené úverové %, ktoré sa môžu pripísať nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie, keď je úver zabezpečený viac ako jednou nehnuteľnosťou.

Dátum finančných prostriedkov k dátumu sekuritizácie

Statický

Dátum

Konečný dátum finančných prostriedkov na informácie použité v ponukovom obežníku (t. j. ročne do daného dňa, celoročne, štvrťročne alebo za 12 mesiacov).

Čistý prevádzkový príjem k dátumu sekuritizácie

Dynamický

Číselný

Príjem mínus prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie.

Ocenenie k dátumu sekuritizácie

Statický

Číselný

Ocenenie nehnuteľností zabezpečujúcich úver k dátumu sekuritizácie, ako sa opisuje v ponukovom obežníku.

Názov oceňovateľa pri sekuritizácii.

Statický

Text

Názov hodnotiaceho podniku, ktorý vykonal ocenenie nehnuteľnosti pri sekuritizácii.

Dátum ocenenia v deň sekuritizácie.

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom bolo ocenenie pripravené vzhľadom na hodnoty zverejnené v ponukovom obežníku.

Voľná hodnota vlastníctva k dátumu sekuritizácie

Dynamický

Číselný

Voľná hodnota vlastníctva k dátumu sekuritizácie.

Komerčná oblasť

Dynamický

Číselný

Celková čistá komerčná nájomná plocha v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka úveru podľa najnovšej hodnotiacej správy.

Obytná plocha

Dynamický

Číselný

Celková čistá obytná nájomná plocha v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka úveru podľa najnovšej hodnotiacej správy.

Mena finančných prostriedkov

Dynamický

Zoznam

Označenie meny úveru.

Najnovšie finančné podrobnosti YTD o nehnuteľnostiach

Aktuálna pridelená úverová percentuálna hodnota

Dynamický

Číselný

Pridelené úverové %, ktoré sa môžu pripísať nehnuteľnosti k dátumu vyplatenia úveru, keď je úver zabezpečený viac ako jednou nehnuteľnosťou, pričom suma všetkých % by mala byť 100 %. Toto je možné stanoviť v úverovej dohode.

Aktuálna pridelená suma vyplatenia úveru

Dynamický

Číselný

Uplatnite aktuálne pridelené % na skutočný nevyplatený zostatok úveru.

Najnovšie finančné údaje k počiatočnému dátumu

Dynamický

Dátum

Prvý deň finančných údajov použitých pri najnovšom finančnom prevádzkovom výkaze (napríklad mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov).

Najnovšie finančné údaje ku konečnému dátumu

Dynamický

Dátum

Posledný deň finančných údajov použitých pri najnovšom finančnom prevádzkovom výkaze (napríklad mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov).

Posledný mesiac roka použitý na podávanie finančných správ

Dynamický

Textový/číselný

Zadajte mesiac ukončenia finančných správ za každý rok (najnovší, predchádzajúci a druhý predchádzajúci).

Najnovší finančný ukazovateľ

Dynamický

Zoznam

Toto pole sa využíva na opis obdobia, za ktoré sa vykazujú najnovšie finančné údaje.

Najnovší príjem

Dynamický

Číselný

Celkové príjmy za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov) za všetky nehnuteľnosti. V prípade viacerých nehnuteľností uveďte celkovú sumu príjmov.

Najnovšie prevádzkové výdavky

Dynamický

Číselný

Celkové prevádzkové výdavky za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov) za všetky nehnuteľnosti.

Najnovší čistý prevádzkový príjem

Dynamický

Číselný

Celkové príjmy mínus celkové prevádzkové výdavky za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom.

Najnovšie kapitálové výdavky

Dynamický

Číselný

Celkové kapitálové výdavky (na rozdiel od opráv a údržby) za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov) za všetky nehnuteľnosti.

Najnovší čistý peňažný tok

Dynamický

Číselný

Celkový čistý prevádzkový príjem mínus celkové kapitálové výdavky za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom.

Výška najnovšej dlhovej služby

Dynamický

Číselný

Celkové plánované splátky istiny a úroku splatné počas obdobia krytého najnovším finančným prevádzkovým výkazom (napríklad mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov).

Najnovšie DSCR (NOI)

Dynamický

Číselný

Vypočítajte DSCR na základe NOI za obdobie kryté najnovším finančným prevádzkovým výkazom (napríklad mesačne, štvrťročne, ročne do daného dňa alebo za 12 mesiacov).

Zmluvný ročný príjem z nájmu

Dynamický

Číselný

Zmluvný ročný príjem z nájmu odvodený z najnovšieho nájomného programu dlžníka.

Podrobnosti o obsadenosti nehnuteľnosti

Obsadenosť k dátumu

Dynamický

Dátum

Dátum najnovšie prijatého zoznamu nájomcov/nájomného plánu. [v prípade ubytovacích služieb (hotely) a nehnuteľností zdravotnej starostlivosti použite priemernú obsadenosť za obdobie, za ktoré sa podávajú finančné výkazy].

Fyzická obsadenosť k dátumu sekuritizácie

Dynamický

Číselný

Pri sekuritizácii dostupná percentuálna hodnota nájomného priestoru, ktorý je v súčasnosti obsadený (t. j. ktorý nájomníci v súčasnosti využívajú a nie je voľný). Mal by vychádzať zo zoznamu nájmov alebo iného dokumentu, v ktorom sa uvádza obsadenosť v súlade s informáciami posledného finančného roka.

Najnovšia fyzická obsadenosť

Dynamický

Číselný

Najnovšia dostupná percentuálna hodnota nájomného priestoru, ktorý je v súčasnosti obsadený (t. j. ktorý nájomníci v súčasnosti využívajú a nie je voľný). Mal by vychádzať zo zoznamu nájmov alebo iného dokumentu, v ktorom sa uvádza obsadenosť v súlade s informáciami posledného finančného roka.

Dostupný nájomca podľa údajov o nájomcoch

Dynamický

Á/N

Sú informácie o nájomcovi dostupné podľa údajov o nájomcoch?

Vážené priemerné nájomné obdobie

Dynamický

Číselný

Vážené priemerné nájomné obdobie v rokoch.

Vážené priemerné nájomné obdobie (prvé prerušenie)

Dynamický

Číselný

Vážené priemerné nájomné obdobie (v rokoch) po všetkých možnostiach prvého prerušenia

Podrobnosti o troch najdôležitejších nájomcoch

% príjmu po uplynutí 1 – 12 mesiacov

Dynamický

Číselný

Percentuálna hodnota príjmu, ktorá uplynie o 1 až 12 mesiacov.

% príjmu po uplynutí 13 – 24 mesiacov

Dynamický

Číselný

Percentuálna hodnota príjmu, ktorá uplynie o 13 až 24 mesiacov.

% príjmu po uplynutí 25 – 36 mesiacov

Dynamický

Číselný

Percentuálna hodnota príjmu, ktorá uplynie o 25 až 36 mesiacov.

% príjmu po uplynutí 37 – 48 mesiacov

Dynamický

Číselný

Percentuálna hodnota príjmu, ktorá uplynie o 37 až 48 mesiacov.

% príjmu po uplynutí 49+ mesiacov

Dynamický

Číselný

Percentuálna hodnota príjmu, ktorá uplynie o 49 alebo viac mesiacov.

Najväčší nájomca podľa príjmu (čistého)

Dynamický

Textový/číselný

Názov najväčšieho súčasného nájomcu podľa čistého nájmu.

Dátum uplynutia nájmu najväčšieho nájomcu

Dynamický

Dátum

Dátum uplynutia nájmu najväčšieho súčasného nájomcu (podľa čistého nájmu).

Splatný nájom najväčšieho nájomcu

Dynamický

Číselný

Ročný nájom splatný najväčším súčasným nájomcom.

Druhý najväčší nájomca podľa príjmu (čistého)

Dynamický

Textový/číselný

Názov druhého najväčšieho súčasného nájomcu podľa čistého nájmu.

Dátum uplynutia nájmu druhého najväčšieho nájomcu

Dynamický

Dátum

Dátum uplynutia nájmu druhého najväčšieho súčasného nájomcu (podľa čistého nájmu).

Splatný nájom druhého najväčšieho nájomcu

Dynamický

Číselný

Splatný nájom druhého najväčšieho súčasného nájomcu.

Tretí najväčší nájomca podľa príjmu (čistého)

Dynamický

Textový/číselný

Názov tretieho najväčšieho súčasného nájomcu podľa čistého nájmu.

Dátum uplynutia nájmu tretieho najväčšieho nájomcu

Dynamický

Dátum

Dátum uplynutia nájmu tretieho najväčšieho súčasného nájomcu (podľa čistého nájmu).

Splatný nájom tretieho najväčšieho nájomcu

Dynamický

Číselný

Splatný nájom tretieho najväčšieho súčasného nájomcu.

Mena nájmu

Dynamický

Zoznam

Názov meny nájmu.

Podrobnosti o zabavení

Dátum predpokladaného vyriešenia alebo zabavenia aktíva

Dynamický

Dátum

Odhadovaný dátum, v ktorom osobitný správca očakáva dosiahnutie riešenia. V prípade viacerých nehnuteľností sa zadáva posledný dátum z pridružených nehnuteľností. V prípade zabavenia = očakávaný dátum zabavenia a v prípade vlastníctva majetku = očakávaný dátum predaja.

Dátum začiatku konania o majetku

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom sa začali konania o zabavení alebo postupy alternatívneho vymáhania práva proti dlžníkovi alebo s jeho súhlasom.

Dátum nútenej správy

Dynamický

Dátum

Dátum, v ktorom bol dosiahnutý nárok (alebo alternatívna forma účinnej kontroly a schopnosť likvidácie) na kolaterálnu nehnuteľnosť.


INFORMÁCIE O DLHOPISE:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Všeobecné podrobnosti o dlhopisoch

Identifikátor skupiny transakcie

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikačný reťazec transakcie alebo portfólia.

Dátum distribúcie

Statický

Dátum

Dátum vyplatenia úroku a istiny tranže dlhopisu.

Dátum záznamu

Statický

Dátum

Dátumová trieda musí byť viazaná, aby sa mohla považovať za držiteľa záznamu.

Názov triedy dlhopisu

Statický

Textový/číselný

Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tranži finančného nástroja zabezpečeného hypotékami na komerčné nehnuteľnosti, ktorý má rovnaké práva, priority a vlastnosti, ako sa vymedzuje v prospekte, t. j. séria 1 trieda A1 atď.

CUSIP (pravidlo 144A)

Statický

Textový/číselný

Bezpečnostný identifikačný kód pridelený každej triede alebo tranži podľa noriem stanovených Výborom pre jednotné postupy bezpečnostnej identifikácie pod požiadavkami pravidla 144A alebo iný kód cenných papierov stanovený výmenným alebo iným subjektom.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

Statický

Textový/číselný

Bezpečnostný identifikačný kód pridelený každej triede alebo tranži podľa noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISIN) alebo iný kód cenných papierov stanovený výmenným alebo iným subjektom.

Spoločný kód (pravidlo 144A)

Statický

Textový/číselný

Deväťčíselný identifikačný kód vydaný pre každú triedu alebo tranžu spoločne spoločnosťami CEDEL a Euroclear.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (Reg. S)

Statický

Textový/číselný

Bezpečnostný identifikačný kód pridelený každej triede alebo tranži podľa noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISIN) pre požiadavky regulácie S alebo iný kód cenných papierov stanovený výmenným alebo iným subjektom.

Spoločný kód (Reg. S)

Statický

Textový/číselný

Bezpečnostný identifikačný kód pridelený každej triede alebo tranži podľa noriem stanovených Výborom pre jednotné postupy bezpečnostnej identifikácie pod požiadavkami regulácie S alebo iný kód cenných papierov stanovený výmenným alebo iným subjektom.

Dátum vydania dlhopisu

Statický

Dátum

Dátum vydania dlhopisu.

Zákonný dátum splatnosti

Statický

Dátum

Dátum, v ktorom musí byť trieda alebo tranža splatená, aby nedošlo k omeškaniu.

Mena

Statický

Zoznam

Typ meny, v ktorej je vyjadrená peňažná hodnota triedy alebo tranže.

Pôvodný zostatok istiny

Statický

Číselný

Pôvodný zostatok istiny osobitnej triedy alebo tranže k dátumu vydania.

Podrobnosti o istine dlhopisoch

Virtuálna vlajka

Statický

Á/N

„Y“ pre virtuálnu, „N“ ak je táto trieda zmenky alebo tranža len úroková t. j. IO strip.

Počiatočný zostatok istiny

Statický

Číselný

Neuhradený zostatok istiny triedy zmenky alebo tranže na začiatku daného obdobia.

Plánovaná istina

Statický

Číselný

Plánovaná istina vyplatená triede zmenky alebo tranže v danom období.

Neplánovaná istina

Dynamický

Číselný

Neplánovaná istina vyplatená triede zmenky alebo tranže v danom období.

Celkové prerozdelenie istiny

Dynamický

Číselný

Celková istina (plánovaná a neplánovaná istina) vyplatená triede zmenky alebo tranže v danom období.

Typ amortizácie

Statický

Zoznam

Metóda amortizácie, v rámci ktorej sa trieda zmenky alebo tranža pravidelne vypláca.

Trvanie obdobia platenia len úrokov

Statický

Číselný

Dĺžka obdobia platenia len úrokov v mesiacoch.

Kapitalizovaný úrok

Dynamický

Číselný

Akýkoľvek úrok pridaný do zostatku triedy vrátane negatívnej amortizácie.

Strata istiny

Dynamický

Číselný

Celková strata istiny za obdobie vykazovania.

Kumulatívne straty istiny

Dynamický

Číselný

Kumulatívne straty istiny rozdelené k danému dátumu.

Konečný zostatok istiny

Dynamický

Číselný

Neuhradený zostatok istiny triedy zmenky alebo tranže na konci daného obdobia.

Faktor platobnej zmenky

Dynamický

Číselný

Istina vyplatená na základe triedy zmenky alebo tranže v období vykazovania ako podiel zostatku pôvodnej (počiatočnej) zmenky alebo tranže (0 < x < 1), zaokrúhlený na 12 desatinných miest.

Faktor konečnej zmenky

Dynamický

Číselný

Konečná trieda zmenky alebo tranže istiny po vyplatení aktuálneho obdobia vykazovania ako podiel zostatku pôvodnej (počiatočnej) zmenky alebo tranže (0 x < 1), zaokrúhlený na 12 desatinných miest.

Dátum splatenia budúcej zmenky

Dynamický

Dátum

Budúce obdobie vyplatenia triedy zmenky alebo tranže/dátum rozdelenia.

Podrobnosti o úroku dlhopisov

Typ indexovej sadzby

Statický

Zoznam

Základný referenčný úrokový index, ako sa vymedzuje v ponukovom dokumente, ktorý sa vzťahuje na osobitnú triedu zmenky alebo tranže. Aktuálny index úrokovej sadzby

Aktuálna indexová sadzba

Dynamický

Číselný

Aktuálna hodnota indexovej sadzby uplatnená na osobitnú triedu zmenky alebo tranže počas bežného rozlišovacieho obdobia na minimálne 5 desatinných miest.

Metóda časového rozlíšenia

Statický

Zoznam

Metóda časového rozlíšenia, v rámci ktorej sa trieda zmenky alebo tranža pravidelne vypočítava.

Aktuálne dni časového rozlíšenia

Dynamický

Číselný

Počet dní časového rozlíšenia uplatňujúci sa pri výpočte prevodného úroku daného obdobia.

Vzniknutý úrok

Dynamický

Číselný

Výška vzniknutého úroku

Uplatnený dostupný strop finančných prostriedkov

Statický

Á/N

Využíva trieda zmenky mechanizmus stropu dostupných finančných prostriedkov?

Výška zníženia odhadu

Dynamický

Číselný

Aktuálne zníženie odhadu pridelené tejto triede.

Kumulatívne zníženie odhadu

Dynamický

Číselný

Celkové pridelené kumulatívne zníženie odhadu.

Iné prerozdelenie úroku

Dynamický

Číselný

Iné špecifické dodatky k úroku.

Aktuálny úrokový deficit

Dynamický

Číselný

Výška úrokového deficitu za toto obdobie vykazovania pre túto triedu.

Kumulatívny úrokový deficit

Dynamický

Číselný

Kumulatívny úrokový deficit k danému dátumu.

Celkové prerozdelenie úroku

Dynamický

Číselný

Uhradená platba celého úroku.

Počiatočný nesplatený úrokový zostatok

Dynamický

Číselný

Neuhradený úrokový deficit na začiatku daného obdobia.

Krátkodobý nesplatený úrok

Dynamický

Číselný

Akýkoľvek odložený úrok v danom období a splatný k budúcemu dátumu vyplatenia.

Dlhodobý nesplatený úrok

Dynamický

Číselný

Akýkoľvek odložený úrok v danom období a splatný k dátumu splatnosti.

Udalosť hraničného stropu dostupných finančných prostriedkov

Dynamický

Á/N

Bola spustená udalosť stropu dostupných finančných prostriedkov?

Indexová sadzba budúceho obdobia

Dynamický

Číselný

Hodnota budúceho obdobia indexovej sadzby.

Dátum vynulovania budúceho indexu

Dynamický

Dátum

Dátum vynulovania indexovej sadzby budúceho obdobia.

Podrobnosti o facilite likvidity

Facilita likvidity – počiatočný zostatok

Dynamický

Číselný

Počiatočný zostatok facility likvidity.

Úpravy facility likvidity

Dynamický

Číselný

Akékoľvek úpravy facility likvidity.

Znižovanie facility likvidity

Dynamický

Číselný

Sumy zníženia facility likvidity.

Splatenie facility likvidity

Dynamický

Číselný

Sumy splatenia facility likvidity.

Konečný zostatok facility likvidity

Dynamický

Číselný

Konečný zostatok.

Mena facility likvidity

Dynamický

Zoznam

Mena facility likvidity.


PRÍLOHA III

Údaje o úverovej úrovni – Vzor podávania správ pri štruktúrovaných finančných nástrojoch zabezpečených úvermi malým a stredným podnikom

AKTÍVA:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

Dátum

Dátum uzávierky aktuálnej skupiny alebo portfólia.

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikačný reťazec transakcie alebo portfólia/názov transakcie.

Identifikátor úveru

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor pre každý úver.

Pôvodca

Statický

Text

Veriteľ, ktorý požičal pôvodný úver.

Identifikátor správcu

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor správcu na označenie subjektu, ktorý zabezpečuje úver.

Názov správcu

Dynamický

Text

Názov správcu.

Identifikátor dlžníka

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor dlžníka – na uľahčenie identifikácie dlžníkov s viacerými úvermi v skupine (napríklad ďalšie splátky/druhé záložné práva sa zobrazujú ako samostatné položky)

Informácie o dlžníkovi

Krajina

Statický

Zoznam

Krajina trvalého sídla.

PSČ

Statický

Text

Musia sa zadať minimálne prvé dva alebo tri znaky. Neuvádzajte úplné poštové smerovacie číslo.

Právna forma dlžníka/typ podniku

Statický

Zoznam

 

Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III

Statický

Zoznam

 

Afiliácia pôvodcu?

Statický

Á/N

Je dlžník afiliáciou pôvodcu?

Typ aktíva

Statický

Zoznam

 

Seniorita

Dynamický

Zoznam

 

Odhad banky týkajúci sa internej straty v prípade zlyhania (LGD)

Dynamický

Číselný

Strata v prípade zlyhania v bežných hospodárskych podmienkach.

Priemyselný kód NACE

Statický

Textový/číselný

Priemyselný kód NACE dlžníka

Vlastnosti nájmu

Dátum vzniku úveru

Statický

Dátum

Dátum pôvodného vzniku úveru.

Konečný dátum splatnosti

Statický

Dátum

Konečný dátum splatnosti úveru.

Mena názvu úveru

Statický

Zoznam

Názov úveru.

Zaistený úver

Dynamický

Á/N

Bol osobitný úver zaistený na menové riziko?

Pôvodný zostatok úveru

Statický

Číselný

Pôvodný zostatok celkového úveru.

Aktuálny zostatok

Dynamický

Číselný

Výška nesplatenej istiny k dátumu uzávierky skupiny. Mala by zahŕňať akékoľvek sumy, ktoré sú v transakcii zatriedené ako istina. Napríklad, ak do zostatku úveru boli pridané poplatky a sú súčasťou istiny v transakcii, mali by sa pridať. Okrem akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií.

Výška sekuritizovaného úveru

Statický

Číselný

Zostatok sekuritizovaného úveru zo dňa uzávierky

Frekvencia platenia istiny

Statický

Zoznam

Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. počet mesiacov medzi splátkami.

Frekvencia úrokovej platby

Statický

Zoznam

Frekvencia splatných splátok úroku, t. j. počet mesiacov medzi splátkami.

Typ amortizácie

Dynamický

Zoznam

Typ amortizácie.

Typ úveru

Statický

Zoznam

 

Balónová suma

Dynamický

Číselný

Výška balónovej platby

Typ platby

Dynamický

Zoznam

 

Úroková sadzba

Aktuálna úroková sadzba

Dynamický

Číselný

Aktuálna úroková sadzba (%).

Miera úrokového stropu

Dynamický

Číselný

Strop úrokovej sadzby (%).

Miera úrokového dna

Statický

Číselný

Dno úrokovej sadzby (%).

Typ úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Typ úrokovej sadzby.

Index aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Index aktuálnej úrokovej sadzby (referenčná miera, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba hypotekárneho úveru).

Marža aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Číselný

Marža aktuálnej úrokovej sadzby (pre úvery s pevnou sadzbou je rovnaká ako pri aktuálnej úrokovej sadzbe, pri úveroch s pohyblivou sadzbou ide o maržu vyššiu alebo nižšiu v prípade negatívneho vkladu), ako je úroková sadzba.

Obdobie vynulovania úroku

Statický

Zoznam

 

Informácie o výkonnosti

Výška úrokových nedoplatkov

Dynamický

Číselný

Aktuálny zostatok úrokových nedoplatkov.

Počet dní úrokových nedoplatkov

Dynamický

Číselný

Počet dní, v ktorých je tento úver v nedoplatkoch (k dátumu uzávierky skupiny) podľa vymedzenia emitenta.

Výška nedoplatkov istiny

Dynamický

Číselný

Aktuálny zostatok nedoplatkov istiny. Nedoplatky sa vymedzujú ako: Celkové splátky istiny splatné k stanovenému dátumu MÍNUS celkové prijaté splátky istiny k stanovenému dátumu MÍNUS akékoľvek kapitalizované sumy.

Počet dní nedoplatkov istiny

Dynamický

Číselný

Počet dní, v ktorých je tento úver v nedoplatkoch (k dátumu uzávierky skupiny) podľa vymedzenia emitenta.

Nesplácanie úveru alebo zabavenie majetku z úveru podľa vymedzenia transakcie

Dynamický

Á/N

Či došlo k nesplácaniu úveru alebo zabaveniu majetku z úveru podľa vymedzenia transakcie.

Nesplácanie úveru alebo zabavenie majetku z úveru podľa vymedzenia v rámci Bazilej III

Dynamický

Á/N

Či došlo k nesplácaniu úveru alebo zabaveniu majetku z úveru podľa vymedzenia v rámci Bazilej III.

Dôvody nesplácania úveru (vymedzenie v rámci Bazilej III)

Dynamický

Zoznam

Využitie vymedzenia v rámci Bazilej III, dôvod nesplácania.

Dátum nesplácania

Dynamický

Dátum

Dátum, kedy došlo k nesplácaniu úveru podľa vymedzenia nesplácania úveru transakcie.

Výška nesplateného úveru

Dynamický

Číselný

Celková výška nesplateného úveru (podľa vymedzenia nesplatenia transakcie) pred uplatnením výnosu z predaja a spätne získaných finančných prostriedkov.

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky

Dynamický

Číselný

Celkové spätne získané finančné prostriedky vrátane všetkých výnosov z predaja. Len v prípade úverov, ktoré boli nesplatené alebo pri zabavení majetku.

Rozdelené straty

Dynamický

Číselný

Rozdelené straty k danému dátum.

Dátum rozdelenia straty

Dynamický

Dátum

Dátum rozdelenia straty.


PROFIL AMORTIZÁCIE:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Obdobie neuhradeného zostatku 1

Dynamický

Číselný

Profil amortizácie s 0 % predčasnými splátkami

Dátum obdobia neuhradeného zostatku 1

Dynamický

Dátum

Dátum spojený so zostatkom obdobia 1

Obdobie neuhradeného zostatku [2-120]

Dynamický

Číselný

Profil amortizácie s 0 % predčasnými splátkami

Dátum obdobia neuhradeného zostatku [2-120]

Dynamický

Dátum

Dátum spojený so zostatkom obdobia [2-120]


KOLATERÁL:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Kolaterál

Identifikačné číslo kolaterálu

Statický

Text

Jedinečný kód kolaterálu pre subjekt pôvodcu.

Identifikátor úveru

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor úveru spojený s kolaterálom. Mali by sa zhodovať s identifikátormi z poľa „identifikátor poľa“.

Typ cenného papiera

Statický

Zoznam

Je nad aktívami pevné alebo pohyblivé zaťaženie?

Typ kolaterálu

Statický

Zoznam

Typ kolaterálu.

Výška pôvodného ocenenia

Statický

Číselný

Hodnota nehnuteľnosti odo dňa poslednej úverovej zálohy pred sekuritizáciou.

Dátum pôvodného ocenenia

Statický

Dátum

Dátum posledného ocenenia nehnuteľnosti v čase poslednej úverovej zálohy pred sekuritizáciou.

Dátum aktuálneho ocenenia

Dynamický

Dátum

Malo by ísť o dátum najnovšieho ocenenia.

Typ pôvodného ocenenia

Statický

Zoznam

Typ ocenenia na začiatku

Klasifikácia

Dynamický

Text

 

PSČ nehnuteľnosti

Statický

Text

Musia sa zadať minimálne prvé dva alebo tri znaky.

Pôvodný kanál/Dohodnutá banka alebo divízia

Statický

Zoznam

 

Kolaterálna mena

Statický

Zoznam

Malo by ísť o menu vzťahujúcu sa na sumu ocenenia v časti „kolaterálna hodnota“.

Počet kolaterálnych položiek zabezpečujúcich úver

Dynamický

Číselný

Celkový počet kolaterálnych položiek zabezpečujúcich úver. Počet by mal odrážať počet kolaterálnych správ predložených za úver v danej zložke.


INFORMÁCIE O DLHOPISE:

Názov poľa

Dynamický/Statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Polia na úrovni údajov o cenných papieroch alebo dlhopisoch

Dátum správy

Dynamický

Dátum

Dátum vydania správy o transakcii.

Emitent

Statický

Text

Názov emitenta a v prípade potreby emitovaná séria.

Čerpanie v rámci facility likvidity

Dynamický

Á/N

Ak má transakcia facilitu likvidity, potvrďte, či došlo alebo nedošlo k výberu v rámci facility likvidity v období končiacom k dátumu poslednej úrokovej platby.

Polia na úrovni údajov o kolateráli

Spúšťacie merania/pomery

Dynamický

Á/N

Došlo k spúšťacej udalosti? Štatút rozličnej platobnej disciplinovanosti, zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov, zlyhania, straty a podobných kolaterálnych meraní a pomerov vo vzťahu k ich včasnej amortizácii alebo iným úrovniam spúšťacej udalosti k aktuálnemu dátumu stanovenia.

Priemerná konštantná miera predčasného splatenia

Dynamický

Číselný

Správa by mala zahŕňať rýchlosť priemernej konštantnej miery predčasného splatenia (CPR) príslušných úverov. Priemerná rýchlosť CPR je suma vyjadrená ako ročná percentuálna hodnota predčasne splatenej istiny presahujúca plánované splátky. Priemerná rýchlosť CPR sa vypočíta najskôr ako zostatok istiny aktuálneho úveru (t. j. skutočný zostatok) vydelený plánovaným zostatkom istiny úveru za predpokladu, že nedošlo k žiadnym predčasným splátkam (t. j. boli vykonané len plánované splátky). Tento kvocient sa potom umocní exponentom, ktorým je množstvo dvanásť vydelené počtom mesiacov od emisie. Tento výsledok sa odčíta od čísla 1 a vynásobí číslom sto (100) s cieľom určiť priemernú rýchlosť CPR.

Polia pre kontaktné informácie správy o transakcii

Kontaktné miesto

Statický

Text

Názov oddelenia alebo kontaktná osoba(osoby) informačných zdrojov.

Kontaktné informácie

Statický

Text

Telefónne číslo a e-mailová adresa.


INFORMÁCIE O DLHOPISOCH PODĽA TRANŽE:

Názov poľa

Dynamický/Statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Polia na úrovni tranže

Názov triedy dlhopisu

Statický

Textový/číselný

Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tranži dlhopisov, ktorá vykazuje rovnaké práva, priority a charakteristiky, ako sa vymedzuje v prospekte, t. j. Séria 1 trieda A1 atď.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

Statický

Textový/číselný

Bezpečnostný identifikačný kód pridelený každej triede MSP podľa noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISIN) alebo iný jedinečný kód cenných papierov stanovený výmenným alebo iným subjektom.

Dátum úrokovej platby

Dynamický

Dátum

Pravidelný dátum, v ktorom má dôjsť k plánovanej poslednej úrokovej platbe držiteľom osobitnej tranže dlhopisov.

Dátum platby istiny

Dynamický

Dátum

Posledný pravidelný dátum, v ktorom má dôjsť k plánovanej platbe istiny držiteľom osobitnej tranže dlhopisov.

Mena dlhopisu

Statický

Text

Označenie dlhopisov.

Referenčná sadzba

Statický

Zoznam

Index základnej referenčnej sadzby, ako sa vymedzuje v ponukovej dokumentácii (napríklad trojmesačný Euribor) vzťahujúci sa na osobitnú tranžu dlhopisov.

Zákonný dátum splatnosti

Statický

Dátum

Dátum, pred ktorým musí byť osobitná tranža splatená, aby nešlo k omeškaniu.

Dátum emisie dlhopisu

Statický

Dátum

Dátum vydania dlhopisov.


PRÍLOHA IV

Údaje o úverovej úrovni – Vzor na vykazovanie v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov zabezpečených automatickými úvermi

AKTÍVA:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie špecifické pre konkrétnu dohodu

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

RRRR–MM–DD

Dátum uzávierky skupiny alebo portfólia. Ide o dátum, na ktorý odkazujú relevantné údaje o aktívach v správe.

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Identifikátor skupiny alebo portfólia/názov transakcie.

Názov správcu

Dynamický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor podľa správcu na označenie subjektu, ktorý zabezpečuje úver alebo nájom.

Názov záložného správcu

Dynamický

Text

Názov záložného správcu.

Informácie o úverovej alebo nájomnej úrovni

Identifikátor úveru alebo nájmu

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor úveru alebo nájmu. Identifikačné číslo by sa počas životnosti transakcie nemalo meniť.

Pôvodca

Statický

Text

Veriteľ, ktorý požičal pôvodný úver alebo nájom.

Identifikátor dlžníka

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor dlžníka alebo nájomcu.

Identifikátor skupinovej spoločnosti

Dynamický

Text

Jedinečný identifikátor skupinovej spoločnosti, ktorým sa identifikuje materská spoločnosť dlžníka.

Označenie meny úveru alebo nájmu.

Statický

Zoznam

Označenie meny úveru alebo nájmu.

Zamestnanie dlžníka

Statický

Zoznam

Zamestnanie hlavného žiadateľa.

Hlavný príjem

Statický

9(11).99

Podupísaný hrubý ročný príjem hlavného dlžníka.

Mena hlavného príjmu

Statický

Zoznam

Označenie meny príjmu

Typ amortizácie

Dynamický

Zoznam

Typ amortizácie.

Overenie príjmu v prípade hlavného príjmu

Statický

Zoznam

Overenie príjmu v prípade hlavného príjmu.

Zemepisný región

Statický

Zoznam

Región, kde sa pri upísaní nachádza dlžník.

Dátum vzniku

Statický

RRRR–MM

Dátum pôvodného vzniku úveru alebo začiatok lízingu

Očakávaná splatnosť úveru alebo nájmu

Dynamický

RRRR–MM

Očakávaný dátum splatnosti úveru alebo uplynutie nájmu.

Pôvodné úverové alebo nájomné obdobie

Statický

Číselný

Pôvodné zmluvné obdobie (počet mesiacov).

Dátum pridania skupiny

Statický

RRRR–MM

Dátum, v ktorom bol úver alebo nájom prevedený do SPV.

Pôvodný zostatok istiny

Statický

9(11).99

Hlavný zostatok úveru dlžníka alebo znížený zostatok nájmu (vrátane kapitalizovaných poplatkov) pri vzniku.

Aktuálny neuhradený zostatok istiny

Dynamický

9(11).99

Neuhradený zostatok úveru alebo zníženého nájmu dlžníka k dátumu uzávierky skupiny. Mal by zahŕňať akékoľvek sumy, ktoré sú zabezpečené vozidlom. Napríklad, ak do zostatku boli pridané poplatky a sú súčasťou istiny v transakcii, mali by sa pridať.

Plánovaná suma, ktorá má byť zaplatená

Dynamický

9(11).99

Budúca zmluvná plánovaná suma, ktorá má byť zaplatená (suma, ktorá má byť zaplatená, ak nie sú platné žiadne iné platobné úpravy).

Frekvencia plánovanej platby

Dynamický

Zoznam

Frekvencia plánovanej platby.

Výška prvej splátky

Statický

9(11).99

Výška depozitu/prvej splátky pri vzniku úveru alebo nájmu (mala by zahŕňať hodnotu obchodovaných vozidiel atď.)

Pôvodný pomer úver/hodnota

Statický

9(3).99

Pomer LTV vozidla pri vzniku, ktorý sa môže zaokrúhliť na najbližších 5 percent.

Typ výrobku

Statický

Zoznam

Typ výrobku.

Cena možnosti odkúpenia

Statický

9(11).99

Suma, ktorú musí dlžník zaplatiť na konci lízingu alebo úveru, aby mohol prevziať vlastníctvo vozidla.

Interval úpravy úrokovej sadzby

Statický

9(2).99

Počet mesiacov medzi každým dátumom opätovného nastavenia úrokovej sadzby pri úvere alebo lízingu.

Aktuálna úroková alebo diskontná sadzba

Dynamický

9(4).9(5)

Celková aktuálna úroková alebo diskontná sadzba (%) vzťahujúca sa na úver alebo lízing (môže sa zaokrúhliť na najbližšieho pol percenta).

Základ aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Základ aktuálnej úrokovej sadzby.

Marža aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

9(4).9(5)

Marža aktuálnej úrokovej sadzby (%) úveru alebo lízingu (môže sa zaokrúhliť na najbližšieho pol percenta). Pri úveroch s pevnou úrokovou sadzbou je rovnaká ako aktuálna úroková alebo diskontná sadzba. Pri úveroch s pohyblivou úrokovou sadzbou je to marža nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v tomto prípade je vklad negatívny).

Diskontná sadzba

Statický

9(4).9(5)

Diskontná sadzba vzťahujúca sa na pohľadávky, keď bola predaná SPV (môže sa zaokrúhliť na najbližšieho pol percenta).

Výrobca vozidla

Statický

Text

Obchodné meno výrobcu vozidla.

Model vozidla

Statický

Textový/číselný

Názov modelu vozidla.

Nové alebo použité auto

Statický

Zoznam

Stav vozidla pri vzniku úveru alebo nájmu.

Pôvodná zostatková hodnota vozidla

Statický

9(11).99

Odhadovaná zostatková hodnota vozidla k dátumu vzniku úveru alebo lízingu. Odpovede sa môžu zaokrúhliť.

Sekuritizovaná zostatková hodnota

Statický

9(11).99

Výška zostatkovej hodnoty, ktorá bola len sekuritizovaná. Odpovede sa môžu zaokrúhliť.

Aktualizovaná zostatková hodnota vozidla

Dynamický

9(11).99

Najnovšia odhadovaná zostatková hodnota vozidla na konci zmluvy. Odpovede sa môžu zaokrúhliť.

Dátum aktualizovanej zostatkovej hodnoty vozidla

Dynamický

RRRR–MM

Dátum výpočtu najnovšieho aktualizovaného odhadu zostatkovej hodnoty vozidla. Ak nebola vykonaná aktualizácia, zadajte dátum pôvodného ocenenia.

Typ zákazníka

Statický

Zoznam

Právna forma zákazníka.

Spôsob platby

Dynamický

Zoznam

Zvyčajný spôsob splácania (môže vychádzať z posledného prijatia platby).

Dátum odstránenia zo skupiny

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, v ktorom bol úver alebo lízing odstránený zo skupiny, napríklad pri spätnom odkúpení, splatení, predčasnom splatení alebo ukončení procesu spätného získania.

Miera úrokového stropu

Dynamický

9(4).9(8)

Ak existuje strop úrokovej sadzby, ktorý je možné účtovať na tento účet, zadajte tento strop tu – bez symbolu %.

Miera úrokového dna

Dynamický

9(4).9(8)

Ak existuje dno úrokovej sadzby, ktoré je možné účtovať na tento účet, zadajte toto dno tu – bez symbolu %.

Zostatok nedoplatkov

Dynamický

9(11).99

Aktuálny zostatok nedoplatkov.

Počet dlžných mesiacov

Dynamický

9(5).99

Počet dlžných mesiacov úveru alebo lízingu ku dňu uzávierky skupiny.

Dátum nesplácania

Dynamický

RRRR–MM

Dátum nesplácania.

Hrubá výška nesplateného úveru

Dynamický

9(11).99

Hrubá výška nesplateného úveru na tomto účte.

Predajná cena

Dynamický

9(11).99

 

Strata z predaja

Dynamický

9(11).99

Hrubá výška nesplateného úveru mínus výnosy z predaja (okrem poplatku za predčasné splatenie, ak podlieha hlavným spätne získaným finančným prostriedkom).

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky

Dynamický

9(11).99

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky na tomto účte, očistené od nákladov.

Dátum vyplatenia

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému bol účet vyplatený, alebo dátum, ku ktorému bol dokončený proces spätného získania v prípade nesplatených úverov.

Straty zostatkovej hodnoty

Dynamický

9(11).99

Strata zostatkovej hodnoty vyplývajúca z opotrebovania vozidla.

Stav účtu

Dynamický

Zoznam

Aktuálny stav účtu


INFORMÁCIE O DLHOPISE:

Názov poľa

Statický/dynamický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie o dlhopisovej úrovni

Dátum správy

Dynamický

RRRR–MM–DD

Dátum, ku ktorému bola vydaná správa o transakcii, t. j. dátum predloženia dokončeného vzoru údajov o úverovej úrovni do registra údajov.

Emitent

Statický

Text

Názov emitenta a v prípade potreby emitovaná séria.

Všetky rezervné účty pri cieľovom zostatku Zostatok

Dynamický

Á/N

Sú všetky rezervné účty (hotovostná rezerva, zmiešaná rezerva, kompenzačná rezerva) na požadovaných úrovniach?

Čerpanie v rámci facility likvidity

Dynamický

Á/N

Bola facilita likvidity použitá na krytie nedoplatkov v období končiacom posledný deň úrokovej platby?

Spúšťacie merania/pomery

Dynamický

Á/N

Došlo k spúšťacej udalosti?

Ročná konštantná miera predčasného splatenia

Dynamický

9(3).99

Ročná konštantná miera predčasného splatenia (CPR) dotknutých pohľadávok na základe najnovšej periodickej CPR. Periodická CPR sa rovná celkovej neplánovanej istine získanej v poslednom období vydelenej zostatkom istiny zo začiatku obdobia.

Celkové pohľadávky predané SPV

Dynamický

9(11).99

Celková základná suma pohľadávok predaných SPV (t. j. pri ukončení a v prípade potreby počas doplňujúceho obdobia) k danému dátumu.

Kumulatívne hrubé nesplácania – skupina

Dynamický

9(11).99

Suma všetkých hrubých súm v dôsledku nesplácania od ukončenia, v danej mene.

Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky – skupina

Dynamický

9(11).99

Suma všetkých spätne získaných finančných prostriedkov od ukončenia očistených od nákladov, v danej mene.

Konečný dátum revolvingového obdobia

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, v ktorom sa očakáva koniec revolvingového obdobia, prípadne dátum jeho ukončenia.

Kontaktné informácie správy o transakcii

Kontaktné miesto

Statický

Textový/číselný

Názov oddelenia a kontaktná osoba informačných zdrojov.

Kontaktné informácie

Statický

Textový/číselný

Telefónne číslo a e-mailová adresa.


INFORMÁCIE O DLHOPISOCH PODĽA TRANŽE:

Názov poľa

Dynamický/statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie o dlhopisovej úrovni

Názov triedy dlhopisu

Statický

Textový/číselný

Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tejto tranži dlhopisov, ktorá vykazuje rovnaké práva, priority a charakteristiky, ako sa vymedzuje v prospekte, t. j. Séria 1 trieda A1a atď.

Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov

Statický

Textový/číselný

Medzinárodný identifikačný kód alebo kódy cenných papierov, alebo ak nie je ISIN, potom akýkoľvek iný jedinečný kód cenných papierov, ako je CUSIP, pridelený tejto tranži výmenným alebo iným subjektom. Ak je viac ako jeden kód, oddelia sa čiarkami.

Dátum úrokovej platby

Dynamický

RRRR–MM–DD

Prvý dátum po nahlásení dátumu uzávierky skupiny, ku ktorému je plánovaná distribúcia úrokových platieb držiteľom dlhopisov tejto tranže.

Dátum platby istiny

Dynamický

RRRR–MM–DD

Prvý dátum po nahlásení dátumu uzávierky skupiny, ku ktorému je plánovaná distribúcia platieb istiny držiteľom dlhopisov tejto tranže.

Mena dlhopisu

Statický

Zoznam

Označenie tejto tranže.

Referenčná sadzba

Statický

Zoznam

Index základnej referenčnej sadzby, ako sa vymedzuje v ponukovej dokumentácii (napríklad trojmesačný Euribor) vzťahujúci sa na túto špecifickú tranžu.

Zákonný dátum splatnosti

Statický

RRRR–MM–DD

Dátum, pred ktorým musí byť táto osobitná tranža splatená, aby nedošlo k omeškaniu.

Dátum emisie dlhopisu

Statický

RRRR–MM–DD

Dátum vydania dlhopisov.

Frekvencia úrokovej platby

Statický

Zoznam

Frekvencia, akou sa má úrok pri tejto tranži splácať.


PRÍLOHA V

Údaje o úverovej úrovni – Vzor na vykazovanie v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov zabezpečených úvermi spotrebiteľom

AKTÍVA:

Názov poľa

Dynamický/statický

Typ údajov

Vymedzenie poľa a kritériá

Informácie špecifické pre konkrétnu dohodu

Dátum uzávierky skupiny

Dynamický

RRRR–MM–DD

Dátum uzávierky skupiny alebo portfólia. Ide o dátum, na ktorý odkazujú relevantné údaje o aktívach v správe.

Identifikátor skupiny

Statický

Textový/číselný

Identifikátor skupiny alebo portfólia/názov transakcie.

Názov správcu

Dynamický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor správcu na označenie subjektu, ktorý zabezpečuje úver.

Názov záložného správcu

Dynamický

Text

Názov záložného správcu.

Informácie o úverovej úrovni

Identifikátor úveru

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor konkrétneho úveru v skupine.

Pôvodca

Statický

Text

Veriteľ, ktorý požičal pôvodný úver.

Identifikátor dlžníka

Statický

Textový/číselný

Jedinečný identifikátor dlžníka. Musí byť kódovaný (t. j. nemôže to byť skutočné identifikačné číslo), aby sa zabezpečila anonymita dlžníka.

Označenie meny úveru.

Statický

Zoznam

Označenie meny úveru.

Celkový kreditný limit

Dynamický

9(11).99

Pri úveroch s flexibilným opätovným čerpaním/revolvingovými vlastnosťami – výška maximálneho úveru, ktorá by mohla byť potenciálne neuhradená.

Konečný revolvingový dátum – úver

Dynamický

RRRR–MM

Pri úveroch s flexibilným opätovným čerpaním/revolvingovými vlastnosťami – dátum, ku ktorému sa očakáva uplynutie pružných prvkov, t. j. po skončení revolvingového obdobia.

Zamestnanie dlžníka

Statický

Zoznam

Zamestnanie hlavného žiadateľa.

Hlavný príjem

Statický

9(11).99

Podupísaný hrubý ročný príjem hlavného dlžníka (nie prenájom). Mal by sa zaokrúhliť na najbližších 1 000 jednotiek.

Mena hlavného príjmu

Statický

Zoznam

Označenie meny príjmu.

Overenie príjmu v prípade hlavného príjmu

Statický

Zoznam

Overenie príjmu v prípade hlavného príjmu.

Zemepisný región

Statický

Zoznam

Región, kde sa dlžník nachádza.

Dátum vzniku

Statický

RRRR–MM

Dátum pôvodného vzniku úveru.

Očakávaný dátum splatnosti úveru

Dynamický

RRRR–MM

Očakávaný dátum splatnosti úveru.

Obdobie pôvodného úveru

Statický

Číselný

Pôvodné zmluvné obdobie (počet mesiacov).

Dátum pridania skupiny

Statický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému bol úver prevedený do SPV.

Pôvodný zostatok istiny

Statický

9(11).99

Pôvodný zostatok istiny úveru (vrátane kapitalizovaných poplatkov) pri vzniku.

Aktuálny neuhradený zostatok istiny

Dynamický

9(11).99

Neuhradený zostatok istiny úveru k dátumu uzávierky skupiny. Okrem akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií.

Plánovaná suma, ktorá má byť zaplatená

Dynamický

9(11).99

Budúca zmluvná plánovaná suma, ktorá má byť zaplatená (suma, ktorá má byť zaplatená, ak nie sú platné žiadne iné platobné úpravy).

Frekvencia plánovanej platby

Dynamický

Zoznam

Frekvencia splácania.

Spôsob splácania

Dynamický

Zoznam

Typ hlavného splácania.

Interval úpravy úrokovej sadzby

Statický

9(2).99

Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami opätovného nastavenia úrokovej sadzby.

Aktuálna úroková sadzba

Dynamický

9(4).9(8)

Celková aktuálna úroková sadzba (%) vzťahujúca sa na úver. Neuvádzajte symbol %.

Základ aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

Zoznam

Základ aktuálnej úrokovej sadzby.

Marža aktuálnej úrokovej sadzby

Dynamický

9(4).9(5)

Marža aktuálnej úrokovej sadzby (%) úveru. Pri úveroch s pevnou úrokovou sadzbou je rovnaká ako aktuálna úroková sadzba.

Počet dlžníkov

Dynamický

Číselný

Počet dlžníkov úveru.

Percentuálna hodnota povolených predčasných splátok

Dynamický

9(3).99

Maximálna percentuálna hodnota povoleného neuhradeného zostatku, ktorú možno ročne predčasne splatiť bez akejkoľvek sankcie. Neuvádzajte symbol %.

Poplatky za predčasné splátky

Dynamický

9(3).99

Percentuálna hodnota neuhradeného zostatku, ktorá sa platí ako poplatok v prípade prekročenia limitu predčasného splatenia. Neuvádzajte symbol %.

Typ zákazníka

Statický

Zoznam

Typ zákazníka na začiatku.

Spôsob platby

Dynamický

Zoznam

Zvyčajný spôsob splácania (môže vychádzať z posledného prijatia platby).

Dátum odstránenia zo skupiny

Dynamický

RRRR–MM

Dátum, ku ktorému bol úver odstránený zo skupiny, napríklad pri spätnom odkúpení, splatení, predčasnom splatení alebo ukončení procesu spätného získania.

Zamestnanec

Statický

Á/N

Je dlžník zamestnancom pôvodcu?

Miera úrokového stropu

Dynamický

9(4).9(8)

Ak existuje strop úrokovej sadzby, ktorý je možné účtovať na tento účet, zadajte tento strop tu.

Miera úrokového dna

Dynamický

9(4).9(8)

Ak existuje dno úrokovej sadzby, ktoré je možné účtovať na tento účet, zadajte toto dno tu.

Informácie o výkonnosti

Zostatok nedoplatkov