ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 370

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
30. decembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/953/EU

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy

1

 

 

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy

3

 

 

2014/954/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2014 o schválení uzavretia Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy, Európskou komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

19

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1392/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove určitých malých pelagických druhov v Stredozemnom mori

21

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1393/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v severozápadných vodách

25

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1394/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v juhozápadných vodách

31

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1395/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove malých pelagických druhov a rybolove na priemyselné účely v Severnom mori

35

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1396/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov v Baltskom mori

40

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1397/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 318/2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

42

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/955/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES ( 1 )

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 4. decembra 2014

o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy

(2014/953/EU)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 186 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dňa 15. novembra 2013 Rada poverila Komisiu začať rokovania v mene Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu so Švajčiarskou konfederáciou s cieľom uzavrieť všeobecnú dohodu o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý prispieva k rámcovému programu Horizont 2020 a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER v rokoch 2014 – 2020.

(2)

Tieto rokovania boli úspešne ukončené a Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k rámcovému programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy (ďalej len „dohoda“) by sa mala podpísať a do ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie by sa mala predbežne vykonávať.

(3)

Uzavretie dohody podlieha osobitnému postupu, pokiaľ ide o otázky patriace do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(4)

S cieľom zaobchádzať so švajčiarskymi právnickými osobami ako subjektmi z pridruženej krajiny, pokiaľ ide o opatrenia v rámci programu Horizont 2020, ktorých termín vyprší v poslednom štvrťroku 2014, a najmä o výzvy v rámci osobitného cieľa s názvom šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti, by sa dohoda mala predbežne vykonávať s retroaktívnym účinkom od 15. septembra 2014,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020 a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy, s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Dohoda sa až do ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie predbežne vykonáva od 15. septembra 2014 v súlade s jej článkom 15.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 4. decembra 2014

Za Radu

predseda

S. GOZI


30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/3


DOHODA

o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy

EURÓPSKA ÚNIA A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU

(ďalej len „Únia“ a „Euratom“)

na jednej strane

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

(ďalej len „Švajčiarsko“)

na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany“),

BERÚC DO ÚVAHY, že blízke vzťahy medzi Švajčiarskom na jednej strane a Úniou a Euratomom na strane druhej sú prospešné pre zmluvné strany,

BERÚC DO ÚVAHY dôležitosť výskumu v oblasti vedy a techniky pre Úniu a Euratom a pre Švajčiarsko a ich spoločný záujem o spoluprácu v tejto oblasti, aby sa zlepšilo využitie zdrojov a zabránilo sa nežiaducej duplicite,

KEĎŽE Švajčiarsko a Únia a Euratom v súčasnosti vykonávajú výskumné programy v oblastiach spoločného záujmu,

KEĎŽE Únia a Euratom a Švajčiarsko majú záujem o vzájomne prospešnú spoluprácu na uvedených programoch,

BERÚC DO ÚVAHY záujem zmluvných strán o podporu vzájomného prístupu ich výskumných subjektov k činnostiam v oblasti výskumu a technologického vývoja vo Švajčiarsku na jednej strane a k rámcovému programu Únie pre výskum a inováciu a k programu Euratomu pre výskum a vzdelávanie a k činnostiam Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (1) na strane druhej,

KEĎŽE Euratom a Švajčiarsko uzavreli 14. septembra 1978 Dohodu o spolupráci v oblasti riadenej termonukleárnej syntézy a fyziky plazmy (ďalej len „dohoda o syntéze“),

KEDŽE obe zmluvné strany chcú zdôrazniť vzájomný prínos vykonávania dohody o syntéze, a to v prípade Euratomu prínos úlohy Švajčiarska pri dosahovaní pokroku vo všetkých prvkoch programu Spoločenstva v oblasti jadrovej syntézy, najmä JET a ITER na ceste k demonštračnému reaktoru DEMO a v prípade Švajčiarska prínos rozvoja a posilnenia švajčiarskeho programu a jeho integrácie do európskeho a medzinárodného rámca,

KEĎŽE obe zmluvné strany opakovane potvrdili svoje želanie pokračovať v ich dlhodobej spolupráci v oblasti riadenej termonukleárnej syntézy a fyziky plazmy na základe nového rámca a nástrojov, ktoré zabezpečia podporu výskumných činností,

KEĎŽE táto dohoda zrušuje a nahrádza dohodu o syntéze,

KEĎŽE zmluvné strany uzavreli 8. januára 1986 Rámcovú dohodu o vedeckej a technickej spolupráci, ktorá nadobudla platnosť 17. júla 1987 (ďalej len „rámcová dohoda“),

BERÚC DO ÚVAHY, že v článku 6 rámcovej dohody sa uvádza, že spolupráca, ktorá je cieľom rámcovej dohody, sa má uskutočniť prostredníctvom príslušných dohôd,

KEĎŽE 25. júna 2007 Komisia a Švajčiarsko podpísali Dohodu o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej,

KEĎŽE 7. decembra 2012 Euratom a Švajčiarsko uzavreli Dohodu o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej, ktorou sa Švajčiarska konfederácia pridružuje k rámcovému programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013),

BERÚC DO ÚVAHY, že v článku 9 ods. 2 vyššie uvedenej dohody z roku 2007 a v článku 9 ods. 2 vyššie uvedenej dohody z roku 2012 sa ustanovuje obnovenie dohody s cieľom zabezpečiť účasť na nových viacročných rámcových programoch pre výskum a technologický vývoj alebo na iných súčasných a budúcich činnostiach na základe vzájomne dohodnutých podmienok,

KEĎŽE Euratom uzavrel 21. novembra 2006 Dohodu o založení Medzinárodnej organizácie pre energiu jadrovej syntézy ITER na účely spoločného vykonávania projektu ITER (2). Podľa článku 21 uvedenej dohody a Dohôd vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou i) o uplatňovaní Dohody o založení Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy pre spoločnú implementáciu projektu ITER, Dohody o výsadách a imunitách v rámci Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implemtáciu projektu ITER a Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Japonska o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy na území Švajčiarskej konfederácie a ii) o členstve Švajčiarska v Európskom spoločnom podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy z 28. novembra 2007 sa vyššie uvedená dohoda z roku 2006 uplatňuje na Švajčiarsko, ktoré sa na programe jadrovej syntézy Euratomu zúčastňuje ako plne pridružený tretí štát,

KEĎŽE Euratom je členom Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy. Podľa článku 2 rozhodnutia 2007/198/Euratom a Dohôd vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou i) o uplatňovaní Dohody o založení Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy pre spoločnú implementáciu projektu ITER, Dohody o výsadách a imunitách v rámci Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implemtáciu projektu ITER a Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Japonska o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy na území Švajčiarskej konfederácie a a ii) o členstve Švajčiarska v Európskom spoločnom podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy z 28. novembra 2007 sa Švajčiarsko stalo členom Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy ako tretí štát, keďže svoj výskumný program pridružilo k programu jadrovej syntézy Euratomu,

KEĎŽE Euratom uzavrel dohodu medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Japonska o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy (3). Podľa článku 26 uvedenej dohody sa dohoda vzťahuje aj na Švajčiarsko, ktoré sa na programe syntézy Euratomu zúčastňuje ako plne pridružený tretí štát,

KEĎŽE program Únie „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)“ (ďalej len „Horizont 2020“) bol prijatý nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (4), osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 bol prijatý nariadením Rady 2013/743/EÚ (5), výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý prispieva k programu Horizont 2020 – (ďalej len „program Euratomu“), bol prijatý nariadením Rady (Euratom) č. 1314/2013 (6) a pravidlá účasti na programe Horizont 2020 a programe Euratomu a pravidlá ich šírenia boli prijaté nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (7) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 (8) (ďalej len „nariadenie o EIT“) bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1292/2013 (9) a rozhodnutie, ktorým sa má poskytnúť základ na financovanie činností súvisiacich s projektom ITER na obdobie 2014 – 2020, bolo prijaté prostredníctvom rozhodnutia Rady 2013/791/Euratom (10),

KEĎŽE bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o Euratome“), táto dohoda a všetky činnosti vykonávané podľa nej žiadnym spôsobom neovplyvňujú právomoci členských štátov Únie na vykonávanie dvojstranných činností so Švajčiarskom v oblasti vedy, technológie, výskumu a vývoja a ani právomoci na prípadné uzatváranie dohôd na tento účel,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Touto dohodou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarska na vykonávaní prvého piliera programu Horizont 2020 a akcií týkajúcich sa osobitného cieľa „šírenia excelentnosti a zvyšovania účasti“, programu Euratomu na roky 2014 – 2018 a na činnostiach vykonávaných Európskym spoločným podnikom pre projekt ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (ďalej len „spoločný podnik Fusion for Energy“) na roky 2014 – 2020.

2.   S výhradou článku 13 ods. 6 tejto dohody sa od 1. januára 2017 stanovujú podmienky účasti Švajčiarska na vykonávaní celého programu Horizont 2020, programu Euratomu na roky 2014 – 2018 a na činnostiach spoločného podniku Fusion for Energy na roky 2014 – 2020.

3.   Právne subjekty usadené vo Švajčiarsku sa za podmienok stanovených v článku 7 môžu zúčastňovať na programoch, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a na činnostiach, ktoré vykonáva spoločný podnik Fusion for Energy.

4.   Právne subjekty usadené vo Švajčiarsku sa od 1. januára 2017 môžu zúčastňovať na činnostiach Spoločného výskumného centra Únie, pokiaľ sa na túto účasť nevzťahuje odsek 1

5.   Právne subjekty usadené v Európskej únii vrátane Spoločného výskumného centra Únie sa môžu zúčastňovať na švajčiarskych výskumných programoch a/alebo projektoch, ktoré svojím obsahom zodpovedajú programom uvedeným v odseku 1 a od 1. januára 2017 programom uvedeným v odseku 2.

6.   Na účely tejto dohody:

a)

„právnym subjektom“ sa rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba zriadená a uznaná ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá, konajúc vo svojom mene, môže vykonávať práva a podliehať povinnostiam;

b)

„programami, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda“ sa rozumie prvý pilier programu Horizont 2020, akcie v rámci osobitného cieľa „šírenia excelentnosti a zvyšovania účasti“ a program Euratomu na roky 2014 – 2018 alebo, s výhradou článku 13 ods. 6, celý program Horizont 2020 a program Euratomu na roky 2014 – 2018 od 1. januára 2017;

c)

„prvým pilierom programu Horizont 2020“ sa rozumejú akcie v rámci osobitných cieľov, ktoré sú uvedené v časti I prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1291/2013, konkrétne Európska rada pre výskum, vznikajúce technológie a technológie budúcnosti, akcie Marie Skłodowskej-Curie a výskumné infraštruktúry.

Článok 2

Formy a prostriedky spolupráce

1.   Spolupráca má tieto formy:

a)

Účasť právnych subjektov usadených vo Švajčiarsku na programoch, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, v súlade s podmienkami stanovenými v ich pravidlách pre účasť a šírenie ich výsledkov a na všetkých činnostiach vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy v súlade s podmienkami stanovenými týmto spoločným podnikom.

V prípade, že Únia prijme ustanovenia na vykonanie článkov 185 a 187 ZFEÚ, Švajčiarsku sa umožní účasť na právnych štruktúrach vytvorených na základe uvedených ustanovení, a to v súlade s rozhodnutiami a nariadeniami, ktoré boli alebo budú prijaté na vytvorenie daných právnych štruktúr. S výhradou článku 13 ods. 6 sa toto ustanovenie uplatňuje až od 1. januára 2017.

Právne subjekty usadené vo Švajčiarsku sú ako subjekty pridruženej krajiny oprávnené zúčastňovať sa na nepriamych akciách na základe článkov 185 a 187 ZFEÚ. S výhradou článku 13 ods. 6 sa toto ustanovenie uplatňuje až od 1. januára 2017.

Účasť právnych subjektov usadených vo Švajčiarsku v znalostných a inovačných spoločenstvách sa riadi nariadením (ES) č. 294/2008 zmeneným nariadením (EÚ) č. 1292/2013.

Švajčiarski účastníci sa pozývajú na účasť na fóre zainteresovaných strán Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

b)

Finančný príspevok Švajčiarska do rozpočtov pracovných programov prijatých na účely vykonávania programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a k činnostiam vykonávaným spoločným podnikom Fusion for Energy, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2

c)

Účasť právnych subjektov usadených v Únii na švajčiarskych výskumných programoch a/alebo projektoch, o ktorých rozhodla federálna rada a ktoré svojím obsahom zodpovedajú programom, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a činnostiam, ktoré vykonáva spoločný podnik Fusion for Energy, v súlade s podmienkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Švajčiarska a so súhlasom partnerov v konkrétnom projekte a riadiacich pracovníkov zodpovedajúceho švajčiarskeho programu. Právne subjekty usadené v Únii, ktoré sa zúčastňujú na švajčiarskych výskumných programoch a/alebo projektoch, si hradia svoje vlastné náklady vrátane ich pomernej časti nákladov na všeobecných nákladoch na riadenie a administratívnych nákladoch.

2.   Okrem včasného poskytovania informácií a dokumentácie o vykonávaní programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a činností vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy, ako aj švajčiarskych programov a/alebo projektov môže spolupráca medzi zmluvnými stranami zahŕňať tieto formy a prostriedky:

a)

pravidelné výmeny názorov na usmernenia, priority a plány v oblasti politiky výskumu vo Švajčiarsku a v Únii a v Euratome;

b)

výmeny názorov o vyhliadkach a rozvoji spolupráce;

c)

včasné výmeny informácií o vykonávaní výskumných programov a projektov vo Švajčiarsku a v Únii a v Euratome a o výsledkoch práce vykonanej na základe tejto dohody;

d)

spoločné zasadnutia a výsledné spoločné vyhlásenia;

e)

návštevy a výmeny výskumných pracovníkov, inžinierov a technikov;

f)

pravidelné kontakty a ich udržiavanie medzi vedúcimi programov a projektov vo Švajčiarsku a v Únii a v Euratome;

g)

účasť expertov na seminároch, sympóziách a workshopoch;

h)

včasné výmeny informácií o činnostiach ITER podobným spôsobom ako v prípade členských štátov Únie.

Článok 3

Práva a povinnosti v oblasti duševného vlastníctva

1.   S výhradou prílohy I k tejto dohode a platných právnych predpisov majú právne subjekty usadené vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na programoch, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a činnostiach vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy rovnaké práva a povinnosti, pokiaľ ide o vlastníctvo, využívanie a šírenie informácií a duševné vlastníctvo, ktoré je výsledkom takejto účasti, ako právne subjekty usadené v Únii, ktoré sa zúčastňujú na predmetných výskumných programoch a/alebo projektoch. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na výsledky získané z projektov, ktoré sa začali pred predbežným vykonávaním tejto dohody.

2.   S výhradou prílohy I a platných právnych predpisov majú právne subjekty usadené v Únii, ktoré sa zúčastňujú na výskumných programoch a/alebo projektoch Švajčiarska uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c), rovnaké práva a povinnosti, pokiaľ ide o vlastníctvo, využívanie a šírenie informácií a duševné vlastníctvo, ktoré je výsledkom takejto účasti, ako právne subjekty usadené vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na predmetných programoch a/alebo projektoch. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na výsledky získané z projektov, ktoré sa začali pred predbežným vykonávaním tejto dohody.

3.   Na účely tejto dohody má „duševné vlastníctvo“ význam stanovený v článku 2 Dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, ktorý bol podpísaný v Štokholme 14. júla 1967.

Článok 4

Finančné ustanovenia

1.   Finančný príspevok Švajčiarska vyplývajúci z jeho účasti na vykonávaní programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a na činnosti vykonávané spoločným podnikom Fusion for Energy sa stanovuje v pomere a ako dodatok k sume, ktorá je každoročne k dispozícii zo všeobecného rozpočtu Únie na viazané rozpočtové prostriedky určené na plnenie finančných záväzkov Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) vyplývajúcich z rôznych foriem prác potrebných na vykonávanie, riadenie, fungovanie a prevádzku programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda

Únia si vyhradzuje právo používať operačné a administratívne rozpočtové prostriedky, ktoré vyplývajú z príspevku Švajčiarska na programy, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a všetky činnosti vykonávané spoločným podnikom Fusion for Energy vzhľadom na potreby uvedených programov a činností.

2.   Koeficient úmernosti, ktorým sa upravuje príspevok Švajčiarska podľa tejto dohody, sa získa určením pomeru medzi hrubým domácim produktom Švajčiarska pri trhových cenách a súčtom hrubých domácich produktov členských štátov Únie pri trhových cenách.

Výnimočne sa koeficient úmernosti, ktorým sa upravuje príspevok Švajčiarska na činnosti spoločného podniku Fusion for Energy a na časť programu Euratomu týkajúcu sa jadrovej syntézy, získa určením pomeru medzi hrubým domácim produktom Švajčiarska pri trhových cenách a súčtom hrubých domácich produktov členských štátov Únie a Švajčiarska pri trhových cenách.

Tieto pomery sa vypočítajú na základe posledných štatistických údajov Eurostatu dostupných v čase uverejnenia predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Únie na ten istý rok.

3.   Pravidlá, ktorými sa upravuje finančný príspevok Švajčiarska, sú uvedené v prílohe II.

Článok 5

Výbor Švajčiarska/Spoločenstiev pre výskum

1.   Výbor Švajčiarska/Spoločenstiev pre výskum (ďalej len „výbor“) zriadený rámcovou dohodou kontroluje, vyhodnocuje a zabezpečuje riadne vykonávanie tejto dohody. Výboru sa predkladajú všetky sporné otázky vyplývajúce z vykonávania alebo z výkladu tejto dohody.

2.   Výbor môže rozhodnúť o zmene odkazov na akty Únie uvedené v prílohe III.

3.   Výbor zasadá na žiadosť ktorejkoľvek zo strán. Výbor pracuje priebežne prostredníctvom výmeny dokumentov, e-mailov alebo iných komunikačných prostriedkov.

Článok 6

Účasť vo výboroch

1.   Zástupcovia Švajčiarska sa zúčastňujú na zasadaniach výborov zodpovedných za vykonávanie programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, ako pozorovatelia. Táto účasť sa riadi rokovacím poriadkom uvedených výborov. Švajčiarsku sa oznamujú výsledky hlasovania v týchto výboroch. Táto účasť na zasadaniach má rovnakú formu, vrátane postupov prijímania informácií a dokumentov, ako účasť zástupcov členských štátov Únie.

2.   Zástupcovia Švajčiarska sa zúčastňujú ako pozorovatelia na zasadaniach Rady guvernérov Spoločného výskumného centra. Táto účasť sa riadi rokovacím poriadkom Rady guvernérov Spoločného výskumného centra.

3.   Cestovné náklady a náklady na pobyt zástupcov Švajčiarska, ktorí sa zúčastňujú na zasadaniach výborov uvedených v odsekoch 1 a 2 prepláca Komisia na rovnakom základe a v súlade s postupmi platnými v súčasnosti pre zástupcov členských štátov Únie.

4.   Zástupcovia Švajčiarska sa zúčastňujú na činnosti subjektov spoločného podniku Fusion for Energy. Účasť sa riadi stanovami spoločného podniku Fusion for Energy, vrátane ich ustanovení o hlasovacích právach.

5.   Účasť zástupcov Švajčiarska vo Výbore pre Európsky výskumný priestor a inováciu (ERAC) a v skupinách zaoberajúcich sa touto problematikou sa riadi rokovacím poriadkom uvedeného výboru a uvedených skupín.

Článok 7

Účasť

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, právne subjekty usadené vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na programoch, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a na činnostiach vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy, majú rovnaké zmluvné práva a záväzky ako právne subjekty usadené v Únii.

2.   Pre právne subjekty usadené vo Švajčiarsku platia pri predkladaní a hodnotení návrhov a pri udeľovaní a uzavieraní grantových dohôd a/alebo zmlúv v rámci programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a činností vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy rovnaké podmienky ako tie, ktoré sa uplatňujú pri grantových dohodách a/alebo zmluvách uzatváraných v rámci tých istých programov alebo činností vykonávaných spoločným podnikom Fusion For Energy s právnymi subjektmi usadenými v Únii.

3.   Právne subjekty usadené vo Švajčiarsku sú oprávnené na využitie finančných nástrojov zriadených v rámci programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

4.   Pri výbere hodnotiteľov alebo odborníkov pre programy, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, ako aj pre činnosti vykonávané spoločným podnikom Fusion for Energy sa zohľadňuje primeraný počet švajčiarskych odborníkov, a to so zreteľom na schopnosti a znalosti zodpovedajúce úlohám, ktoré sú im pridelené.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 5, článok 2 ods. 1 písm. c) a článok 3 ods. 2, platné právne predpisy a rokovací poriadok, právne subjekty usadené v Únii sa môžu zúčastňovať na programoch a/alebo projektoch v rámci švajčiarskych výskumných programov a činností uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) za rovnakých podmienok ako švajčiarski partneri. Švajčiarske orgány môžu podmieniť účasť jedného alebo viacerých právnych subjektov usadených v Únii na projekte spoločnou účasťou aspoň jedného právneho subjektu usadeného vo Švajčiarsku.

Článok 8

Mobilita

Každá zmluvná strana sa v súlade s platnými právnymi predpismi a dohodami zaväzuje, že určitému počtu svojich výskumných pracovníkov, ktorí sa vo Švajčiarsku a v Únii zúčastňujú na činnostiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, zabezpečí vstup na svoje územie a pobyt na ňom v rozsahu nevyhnutnom na úspešné zrealizovanie príslušnej činnosti.

Článok 9

Revízia a budúca spolupráca

1.   Ak Únia alebo Euratom zrevidujú alebo rozšíria svoje príslušné výskumné programy alebo činnosti, túto dohodu možno zrevidovať alebo rozšíriť na základe vzájomne dohodnutých podmienok. Zmluvné strany si vymieňajú informácie a názory na akúkoľvek revíziu alebo rozšírenie, ako aj na akékoľvek skutočnosti, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na spoluprácu Švajčiarska v oblastiach patriacich do pôsobnosti programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a činností vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy. Švajčiarsku sa oznámi presný obsah zrevidovaných alebo rozšírených programov do dvoch týždňov od ich prijatia Úniou a Euratomom. V prípade revízie alebo rozšírenia výskumných programov alebo činností, Švajčiarsko môže túto dohodu ukončiť výpoveďou so šesťmesačnou výpovednou lehotou. Ktorákoľvek strana oznámi svoj zámer ukončiť alebo predĺžiť túto dohodu druhej strane v lehote troch mesiacov po prijatí rozhodnutia Únie alebo Euratomu.

2.   Ak Únia alebo Euratom prijmú nové viacročné rámcové programy pre výskum a technologický vývoj alebo nové rozhodnutie na financovanie činností spoločného podniku Fusion for Energy, táto dohoda sa môže obnoviť alebo opätovne prerokovať na základe podmienok dohodnutých medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany si vymieňajú informácie a názory na prípravu týchto programov alebo ďalších prebiehajúcich alebo budúcich výskumných činností vrátane činností vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy prostredníctvom výboru.

Článok 10

Vzťah k iným medzinárodným dohodám

1.   Táto dohoda sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté výhody vyplývajúce z iných medzinárodných dohôd, ktoré sú záväzné pre jednu zo zmluvných strán a ktoré sa týkajú výlučne právnych subjektov usadených na území tejto zmluvnej strany.

2.   Právny subjekt usadený v inej krajine pridruženej k programu Horizont 2020 (ďalej len „pridružená krajina“) alebo k programu Euratomu má podľa tejto dohody rovnaké práva a povinnosti ako právne subjekty usadené v členskom štáte Únie za predpokladu, že pridružená krajina, v ktorej je subjekt usadený, súhlasila s udelením tých istých práv a povinností právnym subjektom zo Švajčiarska.

Článok 11

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územiach, na ktorých sa uplatňuje ZFEÚ a Zmluva o Euratome, a to za podmienok, ktoré sú uvedené v týchto zmluvách, a na strane druhej na území Švajčiarska.

Článok 12

Prílohy

Prílohy I, II a III tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 13

Zmena a vypovedanie dohody

1.   Táto dohoda sa uplatňuje počas trvania programu Horizont 2020, do 31. decembra 2018, pokiaľ ide o program Euratomu a do 31. decembra 2020, pokiaľ ide o činnosti vykonávané spoločným podnikom Fusion for Energy.

Bez ohľadu na odsek 3 môže ktorákoľvek zmluvná strana kedykoľvek počas obdobia od 1. januára 2019 do 31. marca 2019 túto dohodu vypovedať písomným oznámením, pokiaľ ide o činnosti vykonávané spoločným podnikom Fusion for Energy. V tomto prípade sa dohoda vo vzťahu k uvedeným činnostiam prestane uplatňovať 31. decembra 2018.

Táto dohoda sa automaticky predlžuje a za rovnakých podmienok sa uplatňuje na program Euratomu na roky 2019 – 2020, pokiaľ jedna zmluvná strana do troch mesiacov od prijatia programu Euratomu na roky 2019 – 2020 neoznámi svoje rozhodnutie nepredĺžiť túto dohodu vo vzťahu k uvedenému programu. V prípade takéhoto oznámenia sa táto dohoda prestane uplatňovať na program Euratomu 31. decembra 2018 bez toho, aby tým bola dotknutá účasť Švajčiarska na programe Horizont 2020 a na činnostiach vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy.

2.   Táto dohoda sa môže meniť len písomne na základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami. Zmeny nadobúdajú platnosť rovnakým spôsobom ako táto dohoda.

3.   Každá zmluvná strana môže kedykoľvek túto dohodu vypovedať písomným oznámením so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

4.   V prípade ukončenia Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, táto dohoda stráca platnosť v ten istý deň. Na tento účel nie je potrebné žiadne predchádzajúce písomné oznámenie.

5.   Táto dohoda stráca platnosť v prípade nedoručenia oznámenia švajčiarskej strany potrebného na nadobudnutie platnosti protokolu o rozšírení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb na Chorvátsko (ďalej len „protokol o rozšírení dohody na Chorvátsko“) do šiestich mesiacov od ukončenia vnútorných postupov Švajčiarska. Na tento účel nie je potrebné žiadne predchádzajúce písomné oznámenie.

6.   Táto dohoda stráca platnosť so spätným účinkom od 31. decembra 2016 v prípade, že Švajčiarsko neratifikuje protokol o rozšírení dohody na Chorvátsko do 9. februára 2017. Ak Švajčiarska konfederácia uvedený protokol ratifikuje, táto dohoda sa od 1. januára 2017 začne uplatňovať na celý program Horizont 2020, program Euratomu na roky 2014 – 2018 a činnosti vykonávané spoločným podnikom Fusion for Energy.

7.   Projekty a činnosti, ktoré sú v štádiu realizácie v čase vypovedania tejto dohody a/alebo uplynutia jej platnosti, pokračujú až do ich ukončenia za podmienok uvedených v tejto dohode. Zmluvné strany sa vzájomne dohodnú na riešení prípadných ďalších dôsledkov vypovedania.

Článok 14

Doložka o preskúmaní

Vo štvrtom roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné strany spoločne preskúmajú vykonávanie tejto dohody vrátane koeficientu úmernosti, ktorým sa upravuje finančný príspevok Švajčiarska, na základe údajov o účasti právnych subjektov usadených vo Švajčiarsku na nepriamych a priamych akciách v rámci programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, v rokoch 2014 – 2016, ako aj v rámci činností vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy.

Článok 15

Nadobudnutie platnosti a predbežné vykonávanie

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo uzavrú túto dohodu v súlade s ich príslušnými predpismi. Táto dohoda nadobúda platnosť v deň posledného oznámenia o ukončení vnútorných postupov nevyhnutých na tento účel.

Pokiaľ ide o pridruženie Švajčiarska k programu Horizont 2020, predbežné vykonávanie tejto dohody sa začína po jej podpise zástupcami Švajčiarska a Únie.

Pokiaľ ide o pridruženie Švajčiarska k programu Euratomu a k činnostiam vykonávaným spoločným podnikom Fusion for Energy, predbežné vykonávanie tejto dohody sa začína po jej podpise Švajčiarskom a po tom, čo Euratom oznámil Švajčiarsku ukončenie postupov potrebných na uzatvorenie tejto dohody.

Predbežné vykonávanie nadobúda účinnosť od 15. septembra 2014. Právne subjekty usadené vo Švajčiarsku sa na účely výziev na predkladanie návrhov, postupov verejného obstarávania alebo súťaží v rámci programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, s termínmi od 15. septembra 2014 považujú za subjekty z pridruženej krajiny v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 3 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013.

Ak právne subjekty usadené vo Švajčiarsku nie sú oprávnené na financovanie v rámci výziev na predkladanie návrhov alebo súťaží v rámci programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, financovaných z rozpočtu uvedených programov na rok 2015 na základe článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a pravidlá jeho šírenia, na účely výpočtu finančného príspevku Švajčiarska určeného v súlade s prílohou II k tejto dohode na rok 2015 sa rozpočet príslušného programu zníži o rozpočet na tieto výzvy alebo súťaže.

2.   Ak jedna zmluvná strana oznámi druhej, že túto dohodu neuzatvorí alebo neratifikuje, zmluvné strany týmto súhlasia, že:

a)

Únia a Euratom preplatia Švajčiarsku jeho príspevok do všeobecného rozpočtu Únie podľa článku 2 ods. 1 písm. b);

b)

prostriedky, ktoré už Únia a Euratom vyčlenili počas predbežného vykonávania tejto dohody na účasť právnych subjektov usadených vo Švajčiarsku na nepriamych akciách alebo na účasť na činnostiach vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy, Únia a Euratom odpočítajú od výšky preplatenej sumy uvedenej v písmene a);

c)

projekty a činnosti, ktoré sa začali vykonávať počas predbežného vykonávania dohody a ktoré sa stále vykonávajú v čase uvedeného oznámenia, pokračujú až do ich ukončenia na základe podmienok stanovených v tejto dohode.

Článok 16

Vzťah k dohode o jadrovej syntéze

1.   Na základe predbežného vykonávania tejto dohody sa pozastavuje platnosť dohody o jadrovej syntéze.

2.   Po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa ruší a nahrádza dohoda o jadrovej syntéze.

Táto dohoda je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Съставено в Брюксел на пети декември две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de dos mil catorce.

V Bruselu dne pátého prosince dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte december to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the fifth day of December in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu petog prosinca dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada piektajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gruodžio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év december havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfde december tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego grudnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de dezembro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la cinci decembrie două mii paisprezece.

V Bruseli piateho decembra dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petega decembra leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den femte december tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo

Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image


(1)  Zriadený rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58).

(2)  Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 62.

(3)  Ú. v. EÚ L 246, 21.9.2007, s. 34.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Nariadenie Rady (Euratom) č. 1314/2013 zo 16. decembra 2013, o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý prispieva k rámcovému programu v oblasti výskumu a inovácií Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 948).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1292/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 174).

(10)  Rozhodnutie Rady 2013/791/Euratom z 13. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody (Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2013, s. 100).


PRÍLOHA I

ZÁSADY PRIZNÁVANIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

I.   PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA PRÁVNYCH SUBJEKTOV ZMLUVNÝCH STRÁN

1.

Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby sa s právami duševného vlastníctva právnych subjektov druhej zmluvnej strany zúčastňujúcich sa na činnostiach vykonávaných podľa tejto dohody a s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto účasti zaobchádzalo spôsobom zlučiteľným s príslušnými medzinárodnými dohovormi, ktorými sú zmluvné strany viazané, najmä s Dohodou TRIPS (Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva spravovaná Svetovou obchodnou organizáciou), Bernským dohovorom (Parížsky akt 1971) a Parížskym dohovorom (Štokholmský akt 1967).

2.

Právne subjekty usadené vo Švajčiarsku zúčastňujúce sa na nepriamych akciách v rámci programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, majú v oblasti duševného vlastníctva práva a povinnosti v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013, ustanoveniami programu Horizont 2020 a s dohodami Euratomu o grante.

3.

Právne subjekty usadené vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy, majú v oblasti duševného vlastníctva práva a povinnosti v súlade s pravidlami týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva a šírenia informácií a s finančnými predpismi prijatými spoločným podnikom Fusion for Energy.

4.

V prípade, že sa právne subjekty usadené vo Švajčiarsku zúčastňujú na nepriamych akciách v rámci programu Horizont 2020 vykonávaných v súlade s článkami 185 a 187 ZFEÚ, majú tieto právne subjekty v oblasti duševného vlastníctva práva a povinnosti v súlade s nariadením (EÚ) č. 1290/2013, s ustanoveniami príslušných dohôd o grante a prípadne v súlade s ďalšími príslušnými predpismi.

5.

Právne subjekty usadené v členskom štáte Únie, ktoré sa zúčastňujú na švajčiarskych výskumných programoch a/alebo projektoch, majú v oblasti duševného vlastníctva rovnaké práva a záväzky ako právne subjekty usadené vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na týchto výskumných programoch alebo projektoch.

II.   PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A VÝMENA INFORMÁCII MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

1.

Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, na práva duševného vlastníctva vytvorené zmluvnými stranami počas činností vykonávaných v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto dohody sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)

Zmluvná strana, ktorá vytvorí duševné vlastníctvo, má k nemu vlastnícke právo. Ak sa nedajú určiť príslušné podiely jednotlivých zmluvných strán na diele, obe sú spoluvlastníkmi duševného vlastníctva;

b)

Zmluvná strana, ktorá má vlastnícke právo, udelí druhej zmluvnej strane právo na prístup k duševnému vlastníctvu a na jeho používanie so zreteľom na činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 tejto dohody. Právo na prístup a na používanie duševného vlastníctva sa poskytuje bezplatne.

2.

Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, na vedeckú literatúru zmluvných strán sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)

Ak zmluvná strana uverejní v časopisoch, článkoch, správach a knihách vrátane audiovizuálnych diel a softvéru dielo obsahujúce údaje, informácie a technické alebo vedecké výsledky získané počas činností vykonávaných na základe tejto dohody, druhej zmluvnej strane sa udelí celosvetová, nevýhradná, neodvolateľná bezplatná licencia na preklad, úpravu, prenos a verejné šírenie predmetných údajov, informácií a technických alebo vedeckých výsledkov, pokiaľ to nevylučujú existujúce práva duševného vlastníctva tretích strán;

b)

Všetky kópie údajov a informácií chránených autorským právom, ktoré sa majú verejne šíriť a vyhotoviť podľa tohto oddielu, musia byť označené menom autora alebo autorov, pokiaľ to autor výslovne neodmietne. Musí byť na nich tiež uvedená zreteľne viditeľná zmienka o kooperatívnej podpore zmluvných strán.

3.

Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, na informácie strán, ktoré sa nemajú zverejniť, sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)

Pri oznamovaní informácií týkajúcich sa činností vykonávaných na základe tejto dohody druhej strane označí každá zmluvná strana informácie, ktoré si želá nezverejniť;

b)

Zmluvná strana prijímajúca informácie môže na osobitné účely uplatňovania tejto dohody na svoju vlastnú zodpovednosť oznámiť takéto informácie, ktoré sa nemajú zverejniť ako dôverné informácie jej podriadeným subjektom alebo osobám, ktoré sú povinné zachovávať dôvernosť informácií;

c)

Na základe vopred udeleného písomného súhlasu zmluvnej strany, ktorá poskytuje informácie, ktoré sa nemajú zverejniť, môže prijímajúca zmluvná strana tieto nezverejňované informácie šíriť vo väčšej miere, než to dovoľuje písmeno b). Zmluvné strany spolupracujú pri vývoji postupov na podávanie žiadostí o vopred udelený písomný súhlas s týmto šírením a na jeho získavanie a každá zmluvná strana poskytuje tento súhlas v rozsahu prípustnom podľa vnútornej politiky a vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov.

d)

Na informácie, ktoré sa nemajú zverejniť alebo iné dôverné alebo vyhradené informácie nepísomnej povahy poskytované na seminároch alebo iných stretnutiach zástupcov zmluvných strán organizovaných na základe tejto dohody alebo informácie vyplývajúce zo zapojenia personálu, používania zariadení alebo nepriamych akcií, musia zostať dôverné za predpokladu, že príjemca takýchto informácií, ktoré sa nemajú zverejniť alebo iných dôverných alebo vyhradených informácií bol vopred upozornený na ich dôverný charakter v súlade s písmenom a);

e)

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa informácie, ktoré sa nemajú zverejniť, ktoré získa v súlade s písmenom a) alebo d), kontrolovali spôsobom stanoveným v tejto dohode. Ak jedna zo zmluvných strán zistí, že nebude môcť dodržať alebo je možné predpokladať, že nebude môcť dodržať požiadavky o nešírení informácií stanovené v písmenách a) a d), ihneď o tom informuje druhú zmluvnú stranu. Zmluvné strany sa potom dohodnú na ďalšom vhodnom postupe.


PRÍLOHA II

FINANČNÉ PRAVIDLÁ, KTORÝMI SA UPRAVUJE PRÍSPEVOK ŠVAJČIARSKA UVEDENÝ V ČLÁNKU 4 TEJTO DOHODY

I.   STANOVENIE FINANČNEJ ÚČASTI

1.

Komisia oznámi Švajčiarsku čo najskôr, najneskôr však do 1. septembra každého roku, spolu s príslušnými podkladmi vrátane príslušných údajov Eurostatu a každej aktualizácie viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020 hneď, ako bude k dispozícii:

a)

sumy viazaných rozpočtových prostriedkov uvedené vo výkaze výdavkov návrhu všeobecného rozpočtu Únie na nasledujúci rok, ktoré zodpovedajú programom, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a konečný príspevok Únie do spoločného podniku Fusion for Energy;

b)

odhadovanú sumu príspevkov odvodenú z návrhu všeobecného rozpočtu Únie, ktorá zodpovedá účasti Švajčiarska na každom z programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a na činnostiach vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy v nasledujúcom roku.

2.

Po tom, čo sa s konečnou platnosťou prijme všeobecný rozpočet Únie, Komisia oznámi Švajčiarsku v čase prvej výzvy na úhradu finančných prostriedkov v danom roku sumy uvedené v odseku 1 písm. a) a b) s príslušnými podkladmi vrátane príslušných údajov Eurostatu na samostatných výkazoch výdavkov, ktoré zodpovedajú účasti Švajčiarska na každom z programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a na činnostiach vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy.

II.   PLATOBNÉ POSTUPY

1.

V júni a v novembri každého rozpočtového roka Komisia vydá samostatnú výzvu pre Švajčiarsko na úhradu finančných prostriedkov, ktoré predstavujú jeho príspevok na každý z programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a na činnosti vykonávané spoločným podnikom Fusion for Energy. V každej takejto výzve na úhradu sa stanovuje úhrada šiestich dvanástin príspevku Švajčiarska, a to najneskôr do 30 dní od prijatia príslušnej výzvy na úhradu finančných prostriedkov. V poslednom roku platnosti oboch programov a v poslednom roku platnosti rozhodnutia 2013/791/EÚ, Komisia vydá v júni daného roka jedinú výzvu na úhradu finančných prostriedkov, ktoré sa vzťahujú na celý rok a ktoré sa majú uhradiť najneskôr do 30 dní od prijatia príslušnej výzvy na úhradu finančných prostriedkov.

2.

Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 1, Komisia adresuje Švajčiarsku do 15. decembra 2014 výzvu na úhradu finančných prostriedkov, ktoré zodpovedajú 7/24 jeho ročného príspevku na programy, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, v roku 2014 s výnimkou činností v oblasti jadrovej syntézy v rámci programu Euratomu. Komisia taktiež do 15. decembra 2014 vydá výzvu na úhradu finančných prostriedkov, ktoré zodpovedajú 12/12 ročného príspevku Švajčiarska na činnosti týkajúce sa jadrovej syntézy v rámci programu Euratomu a na činnosti vykonávané spoločným podnikom Fusion for Energy v roku 2014. Týmito výzvami na úhradu finančných prostriedkov sa zabezpečí úhrada príspevku Švajčiarska najneskôr do 30 dní od prijatia každej jednej výzvy na úhradu finančných prostriedkov.

3.

Príspevky Švajčiarska sú vyjadrené a uhrádzané v eurách.

4.

Švajčiarsko uhrádza svoj príspevok na základe tejto dohody v súlade s harmonogramom uvedeným v odseku 1 alebo 2. Každé omeškanie platby má za následok vznik úrokov z omeškania s úrokovou mierou rovnajúcou sa jednomesačnej medzibankovej sadzbe (EURIBOR). Táto sadzba sa zvyšuje o 1,5 percentuálneho bodu za každý mesiac omeškania. Zvýšená sadzba sa uplatňuje na celé obdobie omeškania.

III.   PODMIENKY VYKONÁVANIA

1.

Finančný príspevok Švajčiarska na oba programy a na činnosti vykonávané spoločným podnikom Fusion for Energy v súlade s článkom 4 tejto dohody sa počas príslušného rozpočtového roka nemení. Všetky relevantné zmeny vo všeobecnom rozpočte Únie prijaté v príslušnom rozpočtovom roku sa zohľadnia v prvej výzve na úhradu finančných prostriedkov vydanej v nasledujúcom roku s výnimkou posledného roka príslušných programov a činností.

2.

V čase účtovnej uzávierky vzťahujúcej sa na každý rozpočtový rok n) vykoná Komisia v rámci zostavovania účtu príjmov a výdavkov úpravu príslušných účtov so zreteľom na účasť Švajčiarska, pričom zohľadní zmeny, ku ktorým došlo, buď vo forme prevodu, zrušení, prenosov, alebo doplňujúcich a opravných rozpočtov počas rozpočtového roka.

3.

Táto úprava sa vykoná pri prvej platbe za rok n + 1. Ku konečnej úprave však dôjde najneskôr v júli štvrtého roka nasledujúceho po ukončení oboch programov a po uplynutí platnosti rozhodnutia 2013/791/Euratom. Platba Švajčiarska sa zaúčtuje v prospech programov Únie a Euratomu ako príjem do rozpočtu pridelený do príslušného rozpočtového riadku vo výkaze príjmov všeobecného rozpočtu Únie.

IV.   POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

1.

Najneskôr do 1. septembra každého rozpočtového roka (n+1) sa na informačné účely zostaví a Švajčiarsku zašle výkaz rozpočtových prostriedkov vyčlenených v predchádzajúcom rozpočtovom roku n) na programy, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a na činnosti vykonávané spoločným podnikom Fusion for Energy, štruktúrovaný ako účet príjmov a výdavkov Komisie.

2.

Komisia oznámi Švajčiarsku štatistické a všetky ostatné všeobecné finančné údaje týkajúce sa vykonávania oboch programov a činností vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy, ktoré sa sprístupňujú členským štátom Únie.


PRÍLOHA III

FINANČNÉ KONTROLY ÚČASTNÍKOV ŠVAJČIARSKA NA PROGRAME HORIZONT 2020, NA PROGRAME EURATOMU A NA ČINNOSTIACH VYKONÁVANÝCH SPOLOČNÝM PODNIKOM FUSION FOR ENERGY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO DOHODA

I.   PRIAMA KOMUNIKÁCIA

Komisia môže komunikovať priamo s účastníkmi programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a činností vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy usadenými vo Švajčiarsku, ako aj s ich subdodávateľmi. Účastníci môžu Komisii priamo predkladať všetky príslušné informácie a podklady, ktoré sú povinní predkladať na základe nástrojov uvedených v tejto dohode a na základe dohôd o grante a/alebo zmlúv uzavretých na ich vykonávanie.

II.   AUDITY

1.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (1) a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (2) a v súlade s ďalšími pravidlami uvedenými v tejto dohode sa môže v dohodách o grante a/alebo zmluvách uzavretých s účastníkmi programu usadenými vo Švajčiarsku stanoviť, že zástupcovia Komisie alebo iné osoby splnomocnené Komisiou môžu v priestoroch účastníkov a ich subdodávateľov kedykoľvek vykonať vedecké, finančné, technické alebo iné audity.

2.

Zástupcovia Komisie, Európskeho dvora audítorov a iné osoby splnomocnené Komisiou majú prístup k príslušným lokalitám a prácam, a ku všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej forme potrebným na výkon takýchto auditov. Toto právo na prístup je výslovne stanovené v grantových dohodách a/alebo zmluvách uzatvorených na vykonávanie nástrojov uvedených v tejto dohode.

3.

Po skončení programu Horizont 2020 a programu Euratomu alebo po 31. decembri 2020, pokiaľ ide o činnosti vykonávané spoločným podnikom Fusion for Energy, možno audity uskutočňovať za podmienok uvedených v predmetných grantových dohodách a/alebo zmluvách.

4.

Švajčiarsky federálny kontrolný úrad sa vopred informuje o všetkých auditoch vykonávaných osobami uvedenými v odseku 2 na území Švajčiarska. Toto oznámenie však nie je právnou podmienkou na ich vykonanie. Švajčiarsky federálny kontrolný úrad alebo iné príslušné švajčiarske orgány určené Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom môžu pri takýchto auditoch pomáhať.

III.   VYŠETROVANIA EURÓPSKEHO ÚRADU PRE BOJ PROTI PODVODOM (OLAF)

1.

V rámci tejto dohody je Komisia (OLAF) oprávnená vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste na území Švajčiarska v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (3) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (4) s cieľom zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie a/alebo Euratomu.

2.

Kontroly a inšpekcie na mieste pripravuje a vykonáva OLAF v úzkej spolupráci so Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom alebo s inými príslušnými švajčiarskymi orgánmi určenými Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom, ktoré sú včas upovedomené o predmete, účele a právnom základe týchto kontrol a inšpekcií tak, aby mohli poskytnúť potrebnú pomoc. Na uvedený účel sa môžu úradníci príslušných švajčiarskych orgánov zúčastňovať na kontrolách a inšpekciách na mieste.

3.

Ak si to príslušné švajčiarske orgány želajú, môžu kontroly a inšpekcie na mieste vykonávať spoločne s Komisiou.

4.

Ak účastníci programov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a činností vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy bránia výkonu kontroly alebo inšpekcie na mieste, poskytnú švajčiarske orgány v súlade s vnútroštátnymi predpismi vyšetrovateľom OLAF-u potrebnú podporu na uskutočnenie kontroly alebo inšpekcie na mieste.

5.

OLAF čo najskôr upovedomí Švajčiarsky federálny kontrolný úrad o všetkých skutočnostiach alebo podozreniach týkajúcich sa akejkoľvek nezrovnalosti, o ktorej sa dozvedel počas vykonávania kontroly alebo inšpekcie na mieste. OLAF je v každom prípade povinný informovať uvedené orgány o výsledkoch takýchto kontrol a inšpekcií.

IV.   INFORMÁCIE A KONZULTÁCIE

1.

Na účely riadneho vykonávania tejto prílohy si príslušné švajčiarske orgány a orgány Únie pravidelne vymieňajú informácie a na žiadosť jednej zo zmluvných strán vedú konzultácie.

2.

Príslušné švajčiarske orgány bezodkladne oznamujú Komisii všetky skutočnosti alebo podozrenia týkajúce sa nezrovnalosti, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti s uzatváraním a vykonávaním dohôd o grante a/alebo zmlúv uzavretých v rámci uplatňovania nástrojov uvedených v tejto dohode.

V.   DÔVERNOSŤ

Informácie, ktoré boli oznámené alebo nadobudnuté v akejkoľvek forme na základe tejto prílohy, podliehajú služobnému tajomstvu a sú chránené rovnako, ako sú chránené podobné informácie v súlade so švajčiarskym právom alebo zodpovedajúcimi ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na inštitúcie Únie. Takéto informácie sa môžu oznámiť len osobám v rámci inštitúcií Únie alebo v členských štátoch Únie alebo vo Švajčiarsku, ktorých úlohy si vyžadujú, aby sa s nimi oboznámili, a môžu byť použité len na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

VI.   SPRÁVNE OPATRENIA A SANKCIE

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie švajčiarskeho trestného práva, môže Komisia prijať správne opatrenia alebo uložiť sankcie v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012, nariadením (EÚ) č. 1268/2012 a s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (5).

VII.   VYKONATEĽNOSŤ A UZNÁVANIE ROZHODNUTÍ

Rozhodnutia Komisie prijaté v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Euratomu v oblasti pôsobnosti tejto dohody, ktorými sa ukladá peňažná povinnosť iným subjektom ako štátom, sú vo Švajčiarsku vykonateľné. Exekučný titul vydávajú bez akejkoľvek ďalšej kontroly, okrem overenia pravosti aktu, orgány určené švajčiarskou vládou, ktoré o tom informujú Komisiu. Vykonanie exekučného titulu sa uskutočňuje v súlade s procesnými predpismi Švajčiarska. Zákonnosť exekučných titulov podlieha kontrole zo strany Súdneho dvora Európskej únie. Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie vydané na základe rozhodcovskej doložky v zmluve alebo v dohode o grante podľa programu Horizont 2020 alebo programu Euratomu sú vykonateľné za rovnakých podmienok ako sú podmienky vykonateľnosti, ktoré sa vzťahujú na rozhodnutia Komisie.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).


30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/19


ROZHODNUTIE RADY

zo 4. decembra 2014

o schválení uzavretia Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy, Európskou komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

(2014/954/Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 101 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dňa 15. novembra 2013 Rada poverila Komisiu začať rokovania v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu so Švajčiarskou konfederáciou s cieľom uzavrieť všeobecnú dohodu o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý prispieva k rámcovému programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER v rokoch 2014 – 2020.

(2)

Tieto rokovania boli úspešne ukončené.

(3)

Pokiaľ ide o záležitosti patriace do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na podpísanie a uzavretie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k rámcovému programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy, Európskou komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda“) sa vzťahuje samostatný postup.

(4)

Dohoda by sa mala uzavrieť aj v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pokiaľ ide o záležitosti patriace do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o Euratome.

(5)

Uzavretie dohody Komisiou konajúcou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu by sa malo schváliť.

(6)

S cieľom zaobchádzať so švajčiarskymi právnickými osobami ako subjektmi z pridruženej krajiny, pokiaľ ide o výzvy týkajúce sa jadrového štiepenia v rámci výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, ktorých termín vyprší v poslednom štvrťroku 2014, by sa dohoda mala predbežne vykonávať od 15. septembra 2014,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa schvaľuje uzavretie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy, Európskou komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 4. decembra 2014

Za Radu

predseda

S. GOZI


NARIADENIA

30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/21


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1392/2014

z 20. októbra 2014,

ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove určitých malých pelagických druhov v Stredozemnom mori

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 až 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov vo všetkých rybolovných oblastiach Únie prostredníctvom zavedenia povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

Článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány odhadzovania úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.

(3)

Na rybolove v Stredozemnom mori majú priamy hospodársky záujem Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Malta a Slovinsko. Uvedené členské štáty po konzultácii poradnej rady pre Stredozemné more predložili Komisii spoločné odporúčania (2). Na práci sa odborne podieľali aj relevantné vedecké subjekty. Podľa článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by do tohto nariadenia mali byť zahrnuté iba tie opatrenia navrhované v spoločných odporúčaniach, ktoré sú v súlade s článkom 15 ods. 6 uvedeného nariadenia.

(4)

Pokiaľ ide o Stredozemné more, v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje povinnosť vylodiť všetky úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, ako aj úlovky druhov, pre ktoré boli stanovené minimálne veľkosti v zmysle prílohy III k nariadeniu Rady (ES) č. 1967/2006 (3). Podľa článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa povinnosť vylodiť úlovky mala najneskôr od 1. januára 2015 uplatňovať na rybolov malých pelagických druhov, rybolov veľkých pelagických druhov a rybolov na priemyselné účely.

(5)

V súlade so spoločným odporúčaním by sa plán odhadzovania úlovkov mal uplatňovať na všetky úlovky druhov, pre ktoré sú v prílohe III nariadenia (ES) č. 1967/2006 stanovené minimálne veľkosti a ktoré boli ulovené pri rybolove malých pelagických druhov pomocou pelagických vlečných sietí a/alebo vakových sietí v Stredozemnom mori (t. j. pri love sardely európskej, sardinky európskej, makrel a stavríd) od 1. januára 2015.

(6)

Aby sa zabránilo neprimeraným nákladom na manipuláciu s nechcenými úlovkami a v súlade s článkom 15 ods. 5 písm. c) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je vhodné stanoviť z povinnosti vylodenia výnimku de minimis, vyjadrenú ako percentuálny podiel celkového ročného výlovu druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri rybolove malých pelagických druhov. V spoločných odporúčaniach predložených dotknutými členskými štátmi má výnimka de minimis podporu, keďže riadenie nechcených úlovkov si vyžaduje zvýšené náklady, a to tak na palube (triedenie a ukladanie do kontajnerov, skladovanie a uchovávanie), ako na súši (doprava a skladovanie, uchovávanie, uvádzanie na trh a spracúvanie alebo ničenie ako nebezpečného odpadu), navyše v kontraste s obmedzeným, ba niekedy dokonca nulovým ekonomickým ziskom, ktorý by tieto nechcené úlovky mohli priniesť. Dôkazy predložené členskými štátmi preskúmal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) a dospel k záveru, že spoločné odporúčania obsahujú odôvodnené argumenty k zvýšeným nákladom na manipuláciu s nechcenými úlovkami, ktoré sú v niektorých prípadoch podložené aj kvalitatívnym hodnotením nákladov (4). Vzhľadom na uvedené skutočnosti, a keďže vedecké informácie nesvedčia o opaku, je vhodné stanoviť výnimku de minimis v súlade s percentuálnymi podielmi navrhovanými v spoločných odporúčaniach a na úrovniach, ktoré neprevyšujú úrovne povolené podľa článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(7)

V súlade so spoločnými odporúčaniami a s cieľom dodržať harmonogram stanovený v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2015. V súlade s článkom 15 ods. 6 uvedeného nariadenia by sa malo uplatňovať najviac tri roky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné podmienky plnenia povinnosti vylodiť úlovky v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 od 1. januára 2015 v Stredozemnom mori, pokiaľ ide o všetky úlovky druhov, pre ktoré sú stanovené minimálne veľkosti pri rybolove malých pelagických druhov podľa prílohy.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„minimálna veľkosť“ je minimálna veľkosť morských organizmov v zmysle prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1967/2006.

„Stredozemné more“ sú morské vody Stredozemného mora na východ od 5°36′ z. d.;

b)

„geografická podoblasť GFCM“ je geografická podoblasť Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM) v zmysle prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 (5);

c)

„západné Stredozemné more“ sú geografické podoblasti GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 a 12;

d)

„severné Jadranské more“ je geografická podoblasť GFCM 17;

e)

„južné Jadranské a Iónske more“ sú geografické podoblasti GFCM 18, 19 a 20;

f)

„ostrov Malta a južná Sicília“ sú geografické podoblasti GFCM 15 a 16;

g)

„Egejské more a ostrov Kréta“ sú geografické podoblasti GFCM 22 a 23.

Článok 3

Výnimka de minimis

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu odhadzovať tieto množstvá:

a)

v západnom Stredozemnom mori maximálne 5 % celkového ročného výlovu druhov, pre ktoré sú pri rybolove malých pelagických druhov pomocou pelagických vlečných sietí a vakových sietí podľa bodu 1 prílohy stanovené minimálne veľkosti;

b)

v severnom Jadranskom mori maximálne 5 % celkového ročného výlovu druhov, pre ktoré sú pri rybolove malých pelagických druhov pomocou pelagických vlečných sietí a vakových sietí podľa bodu 2 prílohy stanovené minimálne veľkosti;

c)

v južnom Jadranskom a Iónskom mori:

i)

maximálne 3 % celkového ročného výlovu druhov, pre ktoré sú stanovené minimálne veľkosti pri rybolove malých pelagických druhov pomocou vakových sietí, a

ii)

v rokoch 2015 a 2016 maximálne 7 % a v roku 2017 maximálne 6 % celkových ročných úlovkov druhov, pre ktoré sú pri rybolove malých pelagických druhov pomocou pelagických vlečných sietí podľa bodu 3 prílohy stanovené minimálne veľkosti;

d)

na ostrove Malta a južnej Sicílii:

i)

maximálne 3 % celkového ročného výlovu druhov, pre ktoré sú stanovené minimálne veľkosti pri rybolove malých pelagických druhov pomocou vakových sietí, a

ii)

v rokoch 2015 a 2016 maximálne 7 % a v roku 2017 maximálne 6 % celkového ročného výlovu druhov, pre ktoré sú pri rybolove malých pelagických druhov pomocou pelagických vlečných sietí podľa bodu 4 prílohy stanovené minimálne veľkosti;

e)

v Egejskom mori a na ostrove Kréta maximálne 3 % celkového ročného výlovu druhov, pre ktoré sú pri rybolove malých pelagických druhov pomocou pelagických vakových sietí podľa bodu 5 prílohy stanovené minimálne veľkosti.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015 do 31. decembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 20. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Riadiaci plán odhadzovania úlovkov v západnom Stredozemnom mori (geografické podoblasti 1 – 12 okrem podoblastí 3 a 4): spoločné odporúčanie, na ktorom sa dohodli orgány pre riadenie rybolovu vo Francúzsku, Španielsku a Taliansku, predložený 2. júla 2014; Riadiaci plán odhadzovania úlovkov v severnom Jadranskom mori (geografická podoblasť 17): spoločné odporúčanie Chorvátska, Talianska a Slovinska, predložený 25. júna 2014; Grécky plán odhadzovania úlovkov pri rybolove pelagických druhov v Egejskom mori a na ostrove Kréta (geografické podoblasti 22 a 23), predložený 30. júna 2014; Spoločné odporúčanie Európskej komisii v súvislosti s osobitným plánom odhadzovania úlovkov pri rybolove pelagických druhov v južnom Jadranskom mori a západnom a východnom Iónskom mori (geografické podoblasti 18, 19 a 20), predložený Gréckom a Talianskom 25. júna 2014; Plán odhadzovania úlovkov pre Maltu a južnú Sicíliu (geografické podoblasti 15 a 16): spoločné odporúčanie, na ktorom sa dohodlo Taliansko a Malta, predložený 19. júna 2014.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

(4)  Správa zo 46. plenárneho zasadnutia Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (PLEN-14-02), 7. až 11. júla 2014, Kodaň, ed. Norman Graham, John Casey a Hendrik Doerner, 2014.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44).


PRÍLOHA

1.   Rybolov malých pelagických druhov v západnom Stredozemnom mori

Kód

Rybársky výstroj

Cieľové druhy

[v prípade potreby uveďte kód]

pelagická vlečná sieť

sardela európska, sardinka európska, makrely a stavridy

[v prípade potreby uveďte kód]

vaková sieť

sardela európska, sardinka európska, makrely a stavridy

2.   Rybolov malých pelagických druhov v severnom Jadranskom mori

Kód

Rybársky výstroj

Cieľové druhy

[v prípade potreby uveďte kód]

pelagická vlečná sieť

sardela európska, sardinka európska, makrely a stavridy

[v prípade potreby uveďte kód]

vaková sieť

sardela európska, sardinka európska, makrely a stavridy

3.   Rybolov malých pelagických druhov v južnom Jadranskom a Iónskom mori

Kód

Rybársky výstroj

Cieľové druhy

[v prípade potreby uveďte kód]

pelagická vlečná sieť

sardela európska, sardinka európska, makrely a stavridy

[v prípade potreby uveďte kód]

vaková sieť

sardela európska, sardinka európska, makrely a stavridy

4.   Rybolov malých pelagických druhov na ostrove Malta a južnej Sicílii

Kód

Rybársky výstroj

Cieľové druhy

[v prípade potreby uveďte kód]

pelagická vlečná sieť

sardela európska, sardinka európska, makrely a stavridy

[v prípade potreby uveďte kód]

vaková sieť

sardela európska, sardinka európska, makrely a stavridy

5.   Rybolov malých pelagických druhov v Egejskom mori a na ostrove Kréta

Kód

Rybársky výstroj

Cieľové druhy

[v prípade potreby uveďte kód]

vaková sieť

sardela európska, sardinka európska, makrely a stavridy


30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/25


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1393/2014

z 20. októbra 2014,

ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v severozápadných vodách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 až ods. 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov vo všetkých druhoch rybolovu Únie prostredníctvom zavedenia povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

Článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.

(3)

Priamy hospodársky záujem na rybolove v severozápadných vodách majú Belgicko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo Uvedené členské štáty po konzultáciách s poradnou radou pre pelagické druhy, poradnou radou pre diaľkové flotily a poradnou radou pre severozápadné vody predložili Komisii spoločné odporúčanie. Na práci sa odborne podieľali aj relevantné vedecké subjekty. Opatrenia uvedené v spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a preto by sa mali v zmysle článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zahrnúť do tohto nariadenia.

(4)

Pokiaľ ide o severozápadné vody, podľa článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa povinnosť vylodiť úlovky mala najneskôr od 1. januára 2015 uplatňovať na všetky plavidlá, ktoré vykonávajú rybolov malých pelagických druhov a rybolov veľkých pelagických druhov, a to na tie ulovené druhy, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(5)

Podľa spoločného odporúčania by sa mal plán pre odhadzovanie úlovkov uplatňovať od 1. januára 2015 na rybolov určitých malých pelagických druhov a určitých veľkých pelagických druhov, konkrétne na lov makrely atlantickej, sleďa atlantického, stavríd, tresky belasej, rýb čeľade Caproidae, striebristky severnej, tuniaka dlhoplutvého a šproty severnej v zónach ICES Vb, VI a VII.

(6)

Spoločné odporúčanie obsahuje v súlade s článkom 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 výnimku z povinnosti vylodiť makrelu atlantickú a sleďa atlantického ulovených za určitých podmienok pomocou vakových sietí, ak je vedecky dokázaná vysoká miera prežitia. Skupina Scheveningen predložila v spoločnom odporúčaní v súvislosti s plánom pre odhadzovanie úlovkov pre Severné more vedecké dôkazy o vysokej miere prežitia, pričom sa poukázalo na konkrétnu vedeckú štúdiu o miere prežitia rýb vypustených z vakových sietí. Podľa výsledkov štúdie závisí miera prežitia od toho, ako dlho boli ryby stlačené a aká bola hustota rýb v sieti, pričom čas aj hustota sú v týchto druhoch rybolovu spravidla obmedzené. Tieto informácie preskúmal výbor STECF. STECF dospel k záveru, že za predpokladu, že výsledky štúdie o miere prežitia sú reprezentatívne pre mieru prežitia pri činnostiach komerčného rybolovu, by podiel rýb, ktoré prežijú vypustenie z vakovej siete, mohol byť asi 70 %. Aj hustota by bola nižšia, než je hustota, pri ktorej sa pozorovalo zvýšenie úmrtnosti sleďov. Podľa článku 19b ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 850/98 (2) je zakázané vypúšťať makrely a slede predtým, ako sa sieť úplne nevytiahne na palubu rybárskeho plavidla, keďže daná prax vedie k strate mŕtvych alebo umierajúcich rýb. Táto výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia nemá vplyv na platný zákaz, keďže ryby sa vypúšťajú vo fáze rybolovných činností, keď majú ryby po vypustení vysokú šancu prežiť. Táto výnimka preto by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(7)

Spoločné odporúčanie zahŕňa štyri výnimky de minimis z povinnosti vylodiť úlovky, ktoré platia pre určité druhy rybolovu a do určitej výšky. Dôkazy predložené členskými štátmi preskúmal výbor STECF a dospel k záveru, že spoločné odporúčania obsahujú odôvodnené argumenty k zvýšeným nákladom na manipuláciu s nechcenými úlovkami, ktoré sú v niektorých prípadoch podložené aj kvalitatívnym hodnotením nákladov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a keďže vedecké informácie nesvedčia o opaku, je vhodné stanoviť výnimky de minimis v súlade s percentuálnym podielom navrhovaným v spoločnom odporúčaní a na úrovniach, ktoré neprevyšujú úrovne povolené podľa článku 15 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(8)

Výnimka de minimis pre priemyselný rybolov tresky belasej (Micromesistius poutassou), maximálne 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci rybolovu vykonávaného plavidlami loviacimi pelagickými vlečnými sieťami, ktoré v zóne ICES VIII cielene lovia daný druh a spracúvajú ho na palube na základ pre surimi, sa zakladá na skutočnosti, že nie je možné dosiahnuť zlepšenie selektívnosti a že náklady na manipuláciu s nechcenými úlovkami sú neprimerané. Výbor STECF dospel k záveru, že výnimka je dostatočne odôvodnená. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(9)

Výnimka de minimis pre tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) maximálne 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci cieleného rybolovu tuniaka dlhoplutvého vykonávaného v oblasti ICES VII pomocou pelagických párových vlečných sietí, sa zakladá na neprimeraných nákladoch na manipuláciu s nechcenými úlovkami. Ide o náklady na skladovanie a manipuláciu na mori a na pevnine. Výbor STECF vo svojom hodnotení poukázal na riziko triedenia v záujme výberu najkvalitnejších jedincov. Touto výnimkou však nie je dotknutý článok 19a nariadenia (ES) č. 850/98. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(10)

Aby sa zabránilo neprimeraným nákladom na manipuláciu s nechcenými úlovkami, ako je napr. skladovanie, pracovné náklady či chladenie a s ohľadom na problém so zlepšením selektívnosti v cielenom rybolove makrely atlantickej, stavríd a sleďa atlantického v stredných hĺbkach v rámci divízie ICES VIId, spoločné odporúčanie obsahuje pre tento zmiešaný rybolov výnimku de minimis z povinnosti vylodiť úlovky. Táto výnimka je založená na vedeckých dôkazoch, ktoré predložili členské štáty zapojené do spoločného odporúčania a ktoré preskúmal výbor STECF. Výbor STECF dospel k výsledku, že spoločné odporúčanie predstavuje odôvodnené kvalitatívne argumenty v prospech tejto výnimky z dôvodu neprimeraných nákladov na manipuláciu s nechcenými úlovkami. Táto výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(11)

Výnimka de minimis maximálne 1 % (v roku 2015) a 0,75 % (v roku 2016) celkového povoleného výlovu rýb čeľade Caproidae pri cielenom rybolove stavríd (Trachurus spp.) vykonávanom v oblastiach ICES VI A VII mraziarenskými plavidlami pomocou pelagických vlečných sietí, sa zakladá na probléme so zlepšením selektívnosti a na neprimeraných nákladoch na manipuláciu (oddeľovanie chcených od nechcených úlovkov). Výbor STECF dospel k záveru, že výnimka je podložená odôvodnenými kvalitatívnymi argumentmi týkajúcimi sa problému so zlepšením selektívnosti v rámci tohto druhu rybolovu a dôvodnými argumentmi týkajúcimi sa dodatočných nákladov na manipuláciu. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(12)

Aby sa zabezpečila primeraná kontrola, mali by sa stanoviť osobitné požiadavky na dokumentáciu úlovkov, ktoré sa získali v rámci výnimky z dôvodu vysokej miery prežitia, ktorá spadá pod toto nariadenie.

(13)

Keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na ekonomické činnosti v súvislosti s rybárskou sezónou plavidiel Únie, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2015, aby sa dodržal časový rámec stanovený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Podľa článku 15 ods. 6 uvedeného nariadenia by sa toto nariadenie malo uplatňovať najviac tri roky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorá od 1. januára 2015 platí pre druhy rybolovu uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, vykonávané v severozápadných vodách v zmysle článku 4 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia.

Článok 2

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia

1.   Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky nevzťahuje na úlovky makrely atlantickej a sleďa atlantického pri rybolove plavidlami s vakovými sieťami v oblasti ICES VI, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

úlovok sa vypustí skôr, ako sa vaková sieť zatiahne na určité percento (stanovené ďalej v odsekoch 2 a 3) vakovej siete („hraničný bod“),

vaková sieť je vybavená viditeľnými bójami, ktoré jasne označujú hranicu zodpovedajúcu hraničnému bodu,

plavidlo a vaková sieť sú vybavené elektronickým systémom na zaznamenávanie a dokumentáciu, pomocou ktorého sa zisťuje čas, miesto a rozsah použitia vakovej siete pri všetkých rybolovných činnostiach.

2.   Hraničný bod nastáva v prípade lovu makrely atlantickej vtedy, keď je vaková sieť zatiahnutá na 80 % a v prípade lovu sleďa atlantického vtedy, keď je vaková sieť zatvorená na 90 %.

3.   Ak sa v okolitom húfe rýb nachádzajú obidva druhy, hraničný bod nastáva vtedy, keď je vaková sieť zatvorená na 80 %.

4.   Vypustenie ulovených makrel a sleďov po hraničnom bode je zakázané.

5.   Z obkoleseného kŕdľa rýb sa pred vypustením odoberie vzorka, aby sa odhadlo zloženie úlovku, ako aj veľkosť a množstvo rýb.

Článok 3

Výnimky de minimis

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu odhadzovať tieto množstvá:

a)

v prípade tresky belasej (Micromesistius poutassou) maximálne 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci priemyselného rybolovu vykonávaného v zónach ICES Vb, VI a VII plavidlami, ktoré daný druh lovia vlečnými sieťami a spracúvajú ho na palube na základ pre surimi;

b)

v prípade tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) maximálne 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci cieleného rybolovu tuniaka dlhoplutvého, vykonávaného v morských oblastiach ICES VII pomocou párových pelagických vlečných sietí;

c)

v prípade makrely atlantickej (Scomber scombrus), stavríd (Trachurus spp.), sleďa atlantického (Clupea harengus) a tresky merlang (Merlangius merlangus) maximálne 3 % (v roku 2015) a 2 % (v roku 2016) celkového ročného výlovu v rámci cieleného pelagického rybolovu makrely atlantickej, stavríd a sleďa atlantického, vykonávaného v zóne ICES VIId plavidlami s dĺžkou najviac 25 metrov pomocou pelagických vlečných sietí;

d)

v prípade lovu rýb čeľade Caproidae maximálne 1 % (v roku 2015) a 0,75 % (v roku 2016) celkového povoleného výlovu v rámci cieleného rybolovu stavríd (Trachurus spp.), ktorý v zónach ICES VI a VII vykonávajú mraziarenské pelagické plavidlá pomocou pelagických vlečných sietí.

Článok 4

Dokumentácia úlovkov

Množstvo rýb vypustených v rámci výnimky stanovenej v článku 2 a výsledky odberu vzoriek podľa článku 2 ods. 5 sa zaznamenávajú do lodného denníka.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015 do 31. decembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Druhy rybolovu, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia, ktorým sa zavádza povinnosť vylodiť úlovky

1.   Rybolov v zónach ICES Vb, VIa, VIb

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

OTB

vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov pri dne

makrela atlantická, sleď atlantický, stavridy, treska belasá, ryby čeľade Caproidae, striebristka

OTM

ostatné vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov v stredných hĺbkach

makrela atlantická, sleď atlantický, stavridy, treska belasá, ryby čeľade Caproidae, striebristka

PTB

párové vlečné siete na lov pri dne (ostatné)

makrela atlantická

PTM

párové vlečné siete na lov v stredných hĺbkach

sleď atlantický, makrela atlantická

PS

vakové siete

makrela atlantická, treska belasá

LMH

ručné šnúry

makrela atlantická

LTL

vlečné lovné šnúry

makrela atlantická

2.   Rybolov v zónach ICES VII (s výnimkou zón ICES VIIa, VIId a VIIe)

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

LMH

ručné šnúry

makrela atlantická

LTL

vlečné lovné šnúry a udice

tuniak dlhoplutvý

PTM

párové vlečné siete na lov v stredných hĺbkach

treska belasá, makrela atlantická, stavridy, tuniak dlhoplutvý, ryby čeľade Caproidae, sleď atlantický

OTM

vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov v stredných hĺbkach

treska belasá, makrela atlantická, stavridy, ryby čeľade Caproidae, sleď atlantický, tuniak dlhoplutvý

OTB

vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov pri dne

sleď atlantický

PS

vakové siete

makrela atlantická, stavridy

3.   Rybolov v zónach ICES VIId a VIIe

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

OTB

vlečné siete s vodiacimi štítmi (nešpecifikované)

šprota severná

GND

unášané siete

makrela atlantická, sleď atlantický

LMH

ručné šnúry a udice

makrela atlantická

OTM

ostatné vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov v stredných hĺbkach

šprota severná, stavridy, makrela atlantická, sleď atlantický, ryby čeľade Caproidae

PTM

ostatné párové vlečné siete na lov v stredných hĺbkach

stavridy

PS

vakové siete

makrela atlantická, stavridy

4.   Rybolov v zóne ICES VIIa

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

OTM

vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov v stredných hĺbkach

sleď atlantický

PTM

párové vlečné siete na lov v stredných hĺbkach

sleď atlantický

LMH

ručné šnúry

makrela atlantická

LMH

žiabrovky

sleď atlantický


30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/31


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1394/2014

z 20. októbra 2014,

ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v juhozápadných vodách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov vo všetkých rybolovných oblastiach Únie prostredníctvom zavedenia povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

Článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.

(3)

Priamy hospodársky záujem na rybolove v juhozápadných vodách majú Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko. Uvedené členské štáty po konzultáciách s poradnou radou pre pelagické druhy, poradnou radou pre diaľkové flotily a poradnou radou pre juhozápadné vody predložili Komisii spoločné odporúčanie s osobitnými opatreniami. Na práci sa odborne podieľali aj relevantné vedecké subjekty. Opatrenia uvedené v spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 6 uvedeného nariadenia, a preto by sa mali v zmysle článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zahrnúť do tohto nariadenia.

(4)

Pokiaľ ide o juhozápadné vody, podľa článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa povinnosť vylodiť úlovky mala najneskôr od 1. januára 2015 uplatňovať na všetky plavidlá, ktoré vykonávajú rybolov malých pelagických druhov a rybolov veľkých pelagických druhov, a to na tie ulovené druhy, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(5)

Podľa spoločného odporúčania by sa mal plán pre odhadzovanie úlovkov uplatňovať od 1. januára 2015 na rybolov určitých malých pelagických druhov a určitých veľkých pelagických druhov, konkrétne na lov stavríd, makrely atlantickej, šproty severnej, sardely európskej, tuniaka dlhoplutvého, tresky belasej a stavridy Trachurus murphyi v zónach ICES VIII, IX a X a v zónach CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.

(6)

Spoločné odporúčanie obsahuje v súlade s článkom 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 výnimku z povinnosti vylodiť sardelu európsku, stavridy, stavridu Trachurus murphyi a makrelu atlantickú ulovené v oblastiach ICES VIII, IX a X a oblastiach CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2 pomocou vakových sietí, ak je vedecky dokázaná vysoká miera prežitia. V spoločnom odporúčaní boli predložené vedecké dôkazy o vysokej miere prežitia, pričom sa poukázalo na konkrétnu vedeckú štúdiu o miere prežitia rýb vypustených z vakových sietí v európskych južných vodách. Podľa výsledkov štúdie závisí miera prežitia od toho, ako dlho boli ryby stlačené a aká bola hustota rýb v sieti, pričom čas aj hustota sú v týchto druhoch rybolovu spravidla obmedzené. Tieto informácie preskúmal výbor STECF (na druhom plenárnom zasadnutí v roku 2014). STECF dospel k záveru, že za predpokladu, že výsledky štúdie o miere prežitia sú reprezentatívne pre mieru prežitia pri činnostiach komerčného rybolovu, by podiel rýb, ktoré prežijú vypustenie z vakovej siete, mohol byť vyšší ako 50 %. Podľa článku 19b ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 850/98 (2) je zakázané vypúšťať makrely a slede predtým, ako sa sieť úplne nevytiahne na palubu rybárskeho plavidla, keďže daná prax vedie k strate mŕtvych alebo umierajúcich rýb. Táto výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia nemá vplyv na platný zákaz, keďže ryby sa vypúšťajú vo fáze rybolovných činností, keď majú ryby po vypustení vysokú šancu prežiť. Takáto výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(7)

Spoločné odporúčanie zahŕňa aj štyri výnimky de minimis z povinnosti vylodiť úlovky, ktoré sa uplatňujú na určité druhy rybolovu a do určitej výšky. Dôkazy predložené členskými štátmi preskúmal výbor STECF a dospel k záveru, že spoločné odporúčania obsahujú odôvodnené argumenty k zvýšeným nákladom na manipuláciu s nechcenými úlovkami, ktoré sú v niektorých prípadoch podložené aj kvalitatívnym hodnotením nákladov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a keďže vedecké informácie nesvedčia o opaku, je vhodné stanoviť výnimky de minimis v súlade s percentuálnym podielom navrhovaným v spoločnom odporúčaní a na úrovniach, ktoré neprevyšujú úrovne povolené podľa článku 15 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(8)

Výnimka de minimis pre priemyselný rybolov tresky belasej (Micromesistius poutassou), až do výšky 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci rybolovu vykonávaného pelagickými plavidlami loviacimi pelagickými vlečnými sieťami, ktoré v oblasti ICES VIII cielene lovia daný druh a spracúvajú ho na palube na základ pre surimi, sa zakladá na skutočnosti, že nie je možné dosiahnuť zlepšenie selektívnosti a že náklady na manipuláciu s nechcenými úlovkami sú neprimerané. Výbor STECF dospel k záveru, že výnimka je dostatočne odôvodnená. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(9)

Výnimka de minimis maximálne 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu tuniaka dlhoplutvého v rámci cieleného rybolovu daného druhu, vykonávaného v oblasti ICES VIII pomocou pelagických párových vlečných sietí, sa zakladá na neprimeraných nákladoch na manipuláciu s nechcenými úlovkami. Ide o náklady na skladovanie a manipuláciu na mori a na pevnine. Výbor STECF vo svojom hodnotení poukázal na riziko triedenia v záujme výberu najkvalitnejších jedincov. Touto výnimkou však nie je dotknutý článok 19a nariadenia (ES) č. 850/1998. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(10)

Výnimka de minimis pre maximálne 5 % (v rokoch 2015 a 2016) a 4 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci rybolovu sardely európskej (Engraulis encrasicolus), makrely atlantickej (Scomber scombrus) a stavríd (Trachurus spp.) pelagickými vlečnými sieťami v zóne ICES VIII sa zakladá na probléme so zlepšením selektívnosti. Podľa výboru STECF je výnimka pre makrelu atlantickú a stavridy dostatočne odôvodnená, v prípade sardely európskej však existuje čiastočné riziko triedenia v záujme výberu najkvalitnejších jedincov. Touto výnimkou však nie je dotknutý článok 19a nariadenia (ES) č. 850/1998. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(11)

Ďalšia výnimka de minimis sa uplatňuje v zónach ICES VIII, IX a X a v oblastiach CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 na cielený rybolov týchto druhov pomocou vakových sietí: maximálne 5 % (v rokoch 2015 a 2016) a 4 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu stavríd (Trachurus spp.) a makrely atlantickej (Scomber scombrus) a maximálne 2 % (v rokoch 2015 a 2016) a 1 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu sardely európskej (Engraulis encrasicolus). Výbor STECF dospel k záveru, že výnimka je podložená odôvodnenými argumentmi, ktoré poukazujú na problém so zlepšením selektívnosti v tomto druhu rybolovu. Príslušná výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(12)

Spoločné odporúčanie okrem toho obsahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť 9 cm pre dva druhy lovu sardely európskej, aby sa zabezpečila ochrana mlade tohto druhu. Po vyhodnotení tohto opatrenia dospel výbor STECF k záveru, že nebude mať negatívny vplyv na juvenilné sardely, že sa zvýši objem úlovkov, ktoré by sa mohli predávať na ľudskú spotrebu bez toho, aby sa zvýšila rybolovná úmrtnosť, a že môže mať pozitívny vplyv pre kontrolu a vynucovanie. Minimálna ochranná referenčná veľkosť sardely európskej v príslušných druhoch rybolovu by sa preto mala stanoviť na 9 cm.

(13)

Keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na ekonomické činnosti v súvislosti s rybárskou sezónou plavidiel Únie, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2015, aby sa dodržal časový rámec stanovený v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Podľa článku 15 ods. 6 uvedeného nariadenia by sa toto nariadenie malo uplatňovať najviac tri roky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorá od 1. januára 2015 platí pre druhy rybolovu uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, vykonávané v juhozápadných vodách v zmysle článku 4 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia.

Článok 2

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky nevzťahuje na úlovky sardely európskej, stavríd, stavridy Trachurus murphyi a makrely atlantickej v maloobjemovom tradičnom rybolove vakovými sieťami. Všetky takéto úlovky sa môžu vypustiť za predpokladu, že sieť sa úplne nevytiahne na palubu.

Článok 3

Výnimky de minimis

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu odhadzovať tieto množstvá:

a)

v prípade tresky belasej (Micromesistius poutassou), maximálne 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci priemyselného rybolovu vykonávaného plavidlami, ktoré v oblasti ICES VIII daný druh cielene lovia vlečnými sieťami a spracúvajú ho na palube na základ pre surimi.

b)

v prípade tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) maximálne 7 % (v rokoch 2015 a 2016) a 6 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci cieleného rybolovu daného druhu, vykonávaného v oblasti ICES VIII pomocou pelagických párových vlečných sietí;

c)

v prípade sardely európskej (Engraulis encrasicolus), makrely atlantickej (Scomber scombrus) a stavríd (Trachurus spp.) maximálne 5 % (v rokoch 2015 a 2016) a 4 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci rybolovu daných druhov vykonávaného v oblasti ICES VIII pomocou pelagických vlečných sietí;

d)

v prípade rybolovu stavríd (Trachurus spp.) a makrely atlantickej (Scomber scombrus) maximálne 5 % (v rokoch 2015 a 2016) a 4 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu v rámci cieleného rybolovu daných druhov vykonávaného v oblastiach ICES VIII, IX a X a v oblastiach CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0 pomocou vakových sietí a maximálne 2 % (v rokoch 2015 a 2016) a 1 % (v roku 2017) celkového ročného výlovu sardely európskej (Engraulis encrasicolus).

Článok 4

Minimálna ochranná referenčná veľkosť

Minimálna ochranná referenčná veľkosť sardely európskej (Engraulis encrasicolus), ktorá sa loví v podoblasti ICES IX a oblasti CECAF 34.1.2, je 9 cm.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015 do 31. decembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Druhy rybolovu, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia, ktorým sa zavádza povinnosť vylodiť úlovky

1.

Rybolov v zóne ICES VIII:

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

PS

vakové siete

stavridy, makrela atlantická, šprota severná, sardela európska

PTM

párové vlečné siete na lov v stredných hĺbkach

stavridy, makrela atlantická, sardela európska, tuniak dlhoplutvý

OTM

vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov v stredných hĺbkach

stavridy, makrela atlantická, sardela európska, tuniak dlhoplutvý, treska belasá

LHM/LTL/BB

ručné šnúry a udice (mechanizované), lode s návnadou, vlečné lovné šnúry

tuniak dlhoplutvý, makrela atlantická

2.

Rybolov v zóne ICES IХ:

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

PS

vakové siete

stavridy, makrela atlantická, sardela európska

LHM/LTL/BB

ručné šnúry a udice (mechanizované), lode s návnadou, vlečné lovné šnúry

tuniak dlhoplutvý, makrela atlantická

LL

lovné šnúry

tuniak dlhoplutvý

GND/SB

maloobjemový tradičný rybolov

stavridy

3.

Rybolov v zóne ICES Х:

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

LHP/BB

lode s návnadou

tuniak dlhoplutvý

LLD

lovné šnúry

tuniak dlhoplutvý

PS

maloobjemový tradičný rybolov vakovými sieťami

stavrida Trachurus murphyi

4.

Rybolov v zónach CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0:

Kód

Výstroj na pelagický rybolov

Cieľové druhy, na ktoré sa vzťahuje kvóta

PS

vakové siete

stavrida Trachurus murphyi

LHP/BB

ručné šnúry, lode s návnadou a udice (ručne ovládané)

tuniak dlhoplutvý

LLD

lovné šnúry

tuniak dlhoplutvý


30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/35


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1395/2014

z 20. októbra 2014,

ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove malých pelagických druhov a rybolove na priemyselné účely v Severnom mori

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho články 15 ods. 6 a 18 ods. 1 a 3,

Keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov vo všetkých rybolovných oblastiach Únie prostredníctvom zavedenia povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

V článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať plány pre odhadzovanie úlovkov prostredníctvom delegovaného aktu na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní, ktoré vypracujú členské štáty s relevantnými poradnými radami.

(3)

Na rybolove v Severnom mori majú priamy hospodársky záujem Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Uvedené štáty po konzultáciách s Pelagickou poradnou radou a Poradnou radou pre Severné more predložili Komisii spoločné odporúčania. Na práci sa odborne podieľali aj relevantné vedecké subjekty. Opatrenia uvedené v spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 6 uvedeného nariadenia, a preto by sa mali v zmysle článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zapracovať do tohto nariadenia.

(4)

Pokiaľ ide o Severné more, podľa článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa povinnosť vylodiť úlovky najneskôr od 1. januára 2015 mala uplatňovať na všetky plavidlá, ktoré vykonávajú rybolov malých pelagických druhov a rybolov na priemyselné účely, a to vo vzťahu k druhom uloveným pri tých druhoch rybolovu, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(5)

V súlade s ustanoveniami spoločného odporúčania by sa plán pre odhadzovanie úlovkov mal od 1. januára 2015 vzťahovať na makrely, slede, stavridy, tresku belasú, striebristku severnú a šproty, ako aj na rybolov na priemyselné účely tresky koruškovitej, šproty a piesočnicovitých v Severnom mori.

(6)

Spoločné odporúčanie zahŕňa v súlade s článkom 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 výnimku z povinnosti vylodiť úlovky v prípade makrel a sleďov ulovených pomocou vakových sietí, a to za určitých podmienok, ktoré sa zakladajú na vedeckých dôkazoch vysokej miery prežitia. Skupina Scheveningen predložila v spoločnom odporúčaní vedecké dôkazy o vysokej miere prežitia, pričom sa odvolala na konkrétnu vedeckú štúdiu o miere prežitia rýb vypustených z vakových sietí. Tieto štúdie ukázali, že miera prežitia závisí od doby stlačenia a hustoty rýb v sieti, ktoré sú pri tomto druhu rybolovu spravidla obmedzené. Tieto informácie boli preskúmané na plenárnom zasadnutí 14-02 výboru STECF. STECF dospel k záveru, že za predpokladu, že výsledky štúdií prežitia sú z pohľadu komerčných rybolovných činností reprezentatívne, podiel vypustených makrel, ktoré prežijú, sa odhaduje na úrovni 70 %, čo by viedlo k oveľa menším hustotám ako hustota, pri ktorej bola spozorovaná zvyšujúca sa úmrtnosť sleďov. Zákaz vypustenia makrel a sleďov skôr, ako sa sieť úplne vytiahne na palubu rybárskeho plavidla, čo vedie k strate mŕtvych alebo umierajúcich rýb, je stanovený v článku 19b ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 850/98 (2). Táto výnimka týkajúca sa schopnosti prežitia nemá vplyv na platný zákaz, keďže k vypusteniu rýb dôjde v tom štádiu rybolovnej činnosti, v ktorom by ryby po vypustení vykazovali vysokú schopnosť prežitia. Takáto výnimka by preto mala byť zahrnutá do tohto nariadenia.

(7)

Spoločné odporúčanie zahŕňa aj výnimku de minimis z povinnosti vylodiť úlovky s cieľom vyhnúť sa neprimeraným nákladom na manipuláciu s nechcenými úlovkami, ktorá zahŕňa skladovanie, pracovné úkony, chladenie ľadom a súčasne sa zohľadnila náročnosť zvyšovania selektivity pri rybolove pelagických druhov zameranom na makrely, stavridy a slede v oblastiach ICES IVb a IVc južne od 54° severnej zemepisnej šírky. Táto výnimka sa zakladá na vedeckých dôkazoch, ktoré poskytli členské štáty zainteresované na spoločnom odporúčaní a ktoré preskúmal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF). Výbor dospel k záveru, že spoločné odporúčanie obsahuje odôvodnené kvalitatívne argumenty v prospech výnimky de minimis, a to na základe neprimeraných nákladov na manipuláciu s nechcenými úlovkami. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a keďže vedecké informácie nesvedčia o opaku, je vhodné stanoviť výnimku de minimis v súlade s percentuálnymi podielmi navrhovanými v spoločných odporúčaniach a na úrovniach, ktoré neprevyšujú úrovne povolené podľa článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takáto výnimka by sa preto mala do tohto nariadenia zahrnúť.

(8)

S cieľom zabezpečiť primeranú kontrolu by sa mali stanoviť osobitné požiadavky na dokumentáciu úlovkov, na ktoré sa vzťahujú výnimky podľa tohto nariadenia.

(9)

Keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na ekonomické činnosti v súvislosti s rybárskou sezónou plavidiel Únie, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť bezprostredne po jeho uverejnení.

(10)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2015 s cieľom dodržať harmonogram stanovený v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. V súlade s článkom 15 ods. 6 uvedeného nariadenia malo by sa uplatňovať najviac počas troch rokov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobnosti uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorá od 1. januára 2015 platí pre druhy rybolovu uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, vykonávané v Severnom mori, ako je definované v článku 4 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia.

Článok 2

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia

1.   Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky neuplatňuje na úlovky makrely a sleďa pri rybolove vakovými sieťami, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

úlovok sa vypustí skôr, ako sa vaková sieť zatiahne na určité percento (stanovené ďalej v odsekoch 2 a 3) („hraničný bod“),

vaková sieť je vybavená viditeľnou bójou, ktorá zreteľne označuje hraničný bod,

plavidlo a vaková sieť sú vybavené elektronickým systémom, ktorý zaznamenáva a dokumentuje čas, miesto a rozsah použitia vakovej siete pri všetkých rybolovných činnostiach.

2.   Hraničný bod je na úrovni 80 % zatiahnutia vakovej siete pri love makrely a na úrovni 90 % zatiahnutia vakovej siete pri love sleďa.

3.   Ak húf obkľúčených rýb pozostáva zo zmesi oboch druhov, hraničný bod je na úrovni 80 % zatiahnutia vakovej siete.

4.   Zakazuje sa vypúšťanie úlovkov makrel a sleďov po dosiahnutí hraničného bodu.

5.   Pred vypustením sa z obkľúčeného húfu rýb odoberajú vzorky s cieľom odhadnúť skladbu druhov, veľkostné zloženie a množstvo.

Článok 3

Výnimka de minimis

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môže v roku 2015 odhodiť maximálne 3 % a v roku 2016 2 % celkového ročného výlovu makrel, stavríd, sleďa a tresky merlang v rámci rybolovu pelagických druhov plavidlami s celkovou dĺžkou do 25 metrov, ktoré pomocou pelagických vlečných sietí (OTM) cielene lovia makrelu, stavridy a sleďa v oblastiach ICES IVb a IVc južne od 54° severnej zemepisnej šírky.

Článok 4

Dokumentácia úlovkov, na ktoré sa vzťahuje výnimka

1.   Množstvo rýb vypustených na základe výnimky stanovenej v článku 2 a výsledky odberu vzoriek požadovaného podľa článku 2 ods. 5 sa zaznamenávajú do lodného denníka.

2.   Množstvo rýb odhodených na základe výnimky stanovenej v článku 3 sa zaznamenáva do lodného denníka.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015 do 31. decembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1.


PRÍLOHA

1.

Rybolov malých pelagických druhov v oblasti ICES IIIa (Skagerrak a Kattegat):

Kód

Výstroj na rybolov malých pelagických druhov

Cieľové druhy

OTM a PTM

pelagická vlečná sieť a pelagická párová vlečná sieť

sleď atlantický, makrela atlantická, treska belasá, stavridy, šprota severná (na ľudskú spotrebu)

PS

vaková sieť

sleď atlantický, makrela atlantická, šprota severná (na ľudskú spotrebu)

OTB a PTB (1)

vlečná sieť s vodiacimi štítmi na lov pri dne a párová vlečná sieť na lov pri dne

sleď atlantický, makrela atlantická, šprota severná (na ľudskú spotrebu)

GNS a GND (2)

ukotvené žiabrovky (osadené) a žiabrovky (unášané)

makrela atlantická, sleď atlantický

LLS, LHP a LHM

osadené lovné šnúry, ručné šnúry a udice (ručne ovládané) a ručné šnúry a udice (mechanizované)

makrela atlantická

MIS

rôzny výstroj vrátane pascí, košov a nastavovacích sietí

makrela atlantická, sleď atlantický, šprota severná (na ľudskú spotrebu)

2.

Rybolov malých pelagických druhov v oblasti ICES IV (Severné more).

Kód

Výstroj na rybolov malých pelagických druhov

Kvóty cieľových druhov

OTM a PTM

vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov stredných hĺbkach a párové vlečné siete na lov v stredných hĺbkach (vrátane TR 3)

sleď atlantický, makrela atlantická, stavridy, striebristka severná, treska belasá, šprota severná (na ľudskú spotrebu)

PS

vakové siete

sleď atlantický, makrela atlantická, stavridy, treska belasá

GNS a GND (3)

ukotvené žiabrovky (osadené) a žiabrovky (unášané)

makrela atlantická, sleď atlantický

GTR

viacstenné žiabrovky

makrela atlantická

LLS, LHP a LHM

osadené lovné šnúry, ručné šnúry a udice (ručne ovládané) a ručné šnúry a udice (mechanizované)

makrela atlantická

MIS

rôzny výstroj vrátane pascí, košov a nastavovacích sietí

sleď atlantický, šprota severná (na ľudskú spotrebu)

3.

Iné druhy rybolovu, pri ktorých plavidlá cielene lovia malé pelagické druhy uvedené v článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktoré nie sú zahrnuté v bodoch 1 a 2 tejto prílohy.

4.

Rybolov na priemyselné účely vo vodách Únie v oblastiach ICES IIIa a IV:

Kód

Rybársky výstroj

Kvóty cieľových druhov

akákoľvek vlečná sieť

vlečné siete s veľkosťou ôk menšou ako 32 mm

piesočnicovité, šprota severná, treska koruškovitá

PS

vakové siete

piesočnicovité, šprota severná, treska koruškovitá


(1)  Vlečná sieť s vodiacimi štítmi na lov pri dne a párová vlečná sieť na lov pri dne s veľkosťou ôk < 70 mm.

(2)  Veľkosť ôk 50 – 99 mm.

(3)  Veľkosť ôk 50 – 90 mm.


30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/40


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1396/2014

z 20. októbra 2014,

ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov v Baltskom mori

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov vo všetkých druhoch rybolovu Únie prostredníctvom zavedenia povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

Článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.

(3)

Priamy hospodársky záujem na rybolove v Baltskom mori majú Dánsko, Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Fínsko a Švédsko. Dané členské štáty po konzultácii s poradnou radou pre Baltské more predložili Komisii spoločné odporúčanie (2). Na práci sa odborne podieľali aj relevantné vedecké subjekty. Opatrenia uvedené v spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a preto by sa mali v zmysle článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zahrnúť do tohto nariadenia.

(4)

Podľa článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa povinnosť vylodiť úlovky v Baltskom mori mala uplatňovať od 1. januára 2015 na druhy, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu v rámci rybolovu malých pelagických druhov, t. j. lovu sleďa atlantického a šproty severnej, a rybolovu na priemyselné účely v Baltskom mori. Najneskôr od uvedeného dátumu by sa mala uplatňovať aj na takéto úlovky lososa atlantického. Treska škvrnitá sa považuje za druh charakterizujúci určitý rybolov v Baltskom mori. Platesa veľká sa loví najmä ako vedľajší úlovok v rámci lovu tresky škvrnitej a vzťahujú na sa ňu obmedzenia výlovu. Podľa článku 15 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa povinnosť vylodiť úlovky mala v dôsledku toho uplatňovať na tresku škvrnitú najneskôr od 1. januára 2015 a na platesu veľkú najneskôr od 1. januára 2017. Podľa spoločného odporúčania by sa mal tento plán pre odhadzovanie úlovkov preto uplatňovať od 1. januára 2015, resp. od 1. januára 2017 na všetky úlovky sleďa atlantického, šproty severnej, lososa atlantického, tresky škvrnitej a platesy veľkej v Baltskom mori.

(5)

Spoločné odporúčanie zahŕňa výnimku z povinnosti vylodiť úlovky lososa atlantického a tresky škvrnitej, ktoré sa lovia pomocou pascových sietí, košíkov/košov, sieťových vrší a nastavovacích sietí. Uvedená výnimka je založená na vedeckých dôkazoch o vysokej miere prežitia, ktoré predložilo fórum pre rybolov v Baltskom mori (BALTFISH) a preskúmal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybolov (STECF). Podľa konštatovania výboru STECF je väčšina informácií potrebných na odôvodnenie takýchto výnimiek uvedená v spoločnom odporúčaní fóra BALTFISH (3). Výbor STECF dospel k záveru, že možno vychádzať z toho, že úmrtnosť rýb pri love takýmto výstrojom bude nižšia, obvykle menej ako 10 %, keďže pri použití takéhoto výstroja, napríklad na rozdiel od zakliesňovacích sietí alebo háčikov, sa ryby chytajú do statickej sieťovej štruktúry. Výbor STECF však odporučil pokračovať v práci, aby sa potvrdilo, či je predpoklad o nižšej úmrtnosti správny, a preskúmať spôsoby manipulácie s rybami a prevládajúce environmentálne podmienky. Táto výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa v záujme zabezpečenia ochrany mlade morských organizmov môžu stanoviť minimálne ochranné referenčné veľkosti. V súčasnosti sa podľa nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 (4) uplatňuje na tresku škvrnitú minimálna veľkosť 38 cm. Vedecké dôkazy, ktoré výbor STECF preskúmal, svedčia v prospech stanovenia minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti tresky škvrnitej na 35 cm. STECF predovšetkým dospel k záveru, že môžu existovať dostatočné biologické dôvody pre zníženie minimálnej veľkosti, ktorá v súčasnosti predstavuje 38 cm, aby sa znížil súčasný objem odhadzovania. Okrem toho dospel k záveru, že stanovením minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti na 35 cm v rámci povinnosti vylodiť úlovky by sa znížil objem úlovkov, ktoré sa nesmú predávať na ľudskú spotrebu a že v súvislosti s prvým neresením neboli predložené žiadne argumenty, na základe ktorých by minimálna ochranná referenčná veľkosť v Baltskom mori mala predstavovať 38 cm. Minimálna ochranná referenčná veľkosť tresky škvrnitej v Baltskom mori by sa preto mala stanoviť na 35 cm.

(7)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2015, aby sa dodržal časový rámec stanovený v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Podľa článku 15 ods. 6 uvedeného nariadenia by malo platiť najviac 3 roky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné podmienky plnenia povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v Baltskom mori v zmysle článku 4 ods. 2 písm. b) uvedeného nariadenia:

a)

od 1. januára 2015 v prípade lovu sleďa atlantického, šproty severnej, lososa atlantického a tresky škvrnitej;

b)

od 1. januára 2017 v prípade platesy veľkej vo všetkých rybolovných oblastiach.

Článok 2

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky nevzťahuje na tresku škvrnitú a lososa atlantického, ktoré sa lovia pomocou pascových sietí, košíkov/košov, sieťových vrší a nastavovacích sietí. Všetky takéto tresky a lososy možno vypustiť späť do mora.

Článok 3

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Minimálna ochranná referenčná veľkosť je v prípade tresky škvrnitej v Baltskom mori 35 cm.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015 do 31. decembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Spoločné odporúčanie skupiny na vysokej úrovni BALTFISH k návrhu plánu pre odhadzovanie úlovkov v Baltskom mori (BALTFISH High Level Group Joint Recommendation on the Outline of a Discard Plan for the Baltic Sea), predložené 27. mája 2014.

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf.

(4)  Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1.


30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/42


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1397/2014

z 22. októbra 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 318/2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 7a ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 318/2013 (2) sa prijal program ad hoc modulov pre výberové zisťovanie pracovných síl na roky 2016 až 2018. Pre každý ad hoc modul sa vymedzuje téma, referenčné obdobie, veľkosť vzorky a lehota na zasielanie výsledkov.

(2)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 545/2014 (3) uvedený program takisto špecifikuje pre každý ad hoc modul zoznam a opis oblasti špecializovaných informácií („časti ad hoc modulov“).

(3)

Aby sa zabezpečilo, že nariadenie (EÚ) č. 318/2013 bude v súlade s nariadením (ES) č. 577/98 v znení zmien, názvy a opis jednotlivých častí ad hoc modulov by sa mali pridať do predchádzajúceho nariadenia.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 318/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 318/2013 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 318/2013 z 8. apríla 2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 99, 9.4.2013, s. 11).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 545/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 10).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL

Viacročný program ad hoc modulov

1.   MLADÍ ĽUDIA NA TRHU PRÁCE

Referenčné obdobie: 2016

Časti modulu (oblasti, o ktorých je potrebné poskytnúť podrobnejšie informácie):

 

Časť 1 modulu: Vzdelanie

Cieľ: poskytnúť viac podrobností o vzdelaní mladých ľudí a určiť aspekty, ktoré môžu ovplyvniť ich kariérne vyhliadky.

 

Časť 2 modulu: Hľadanie zamestnania

Cieľ: získať informácie o individuálnych prístupoch mladých ľudí pri hľadaní práce a o pomoci, ktorú pri tomto hľadaní dostávajú; zhodnotiť, ako mladí ľudia sami seba vnímajú, pokiaľ ide o to, či ich úroveň vzdelania zodpovedá požiadavkám ich súčasného zamestnania.

2.   SAMOSTATNÁ ZÁROBKOVÁ ČINNOSŤ

Referenčné obdobie: 2017

Časti modulu (oblasti, o ktorých je potrebné poskytnúť podrobnejšie informácie):

 

Časť 1 modulu: Ekonomicky závislá samostatná zárobková činnosť

Cieľ: určiť populáciu ekonomicky závislých samostatne zárobkovo činných osôb. Táto skupina vykazuje spoločné znaky zamestnancov aj samostatne zárobkovo činných osôb, a preto má ambivalentný profesijný status.

 

Časť 2 modulu: Pracovné podmienky samostatne zárobkovo činných osôb

Cieľ: analyzovať pracovné podmienky samostatne zárobkovo činných osôb a ich hlavné dôvody, prečo sa stali samostatne zárobkovo činnými.

 

Časť 3 modulu: Samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnanci

Cieľ: porovnať postoje a vyhliadky samostatne zárobkovo činných osôb s postojmi a vyhliadkami zamestnancov, napr. úroveň spokojnosti so zamestnaním.

3.   ZOSÚLADENIE PRÁCE A RODINNÉHO ŽIVOTA

Referenčné obdobie: 2018

Časti modulu (oblasti, o ktorých je potrebné poskytnúť viac informácií):

 

Časť 1 modulu: Opatrovateľské povinnosti

Cieľ: určiť, do akej miery dostupnosť vhodných služieb starostlivosti o deti a ďalšie závislé osoby ovplyvňuje zapojenie ľudí do pracovného procesu.

 

Časť 2 modulu: Pružné formy organizácie práce

Cieľ: analyzovať mieru pružnosti na mieste práce, pokiaľ ide o zosúladenie práce a rodinného života.

 

Časť 3 modulu: Prerušenie kariéry a rodičovská dovolenka

Cieľ: identifikovať prerušenie kariéry spojené so starostlivosťou o deti alebo iné závislé osoby, najmä rodičovskú dovolenku, a analyzovať jeho trvanie.“


ROZHODNUTIA

30.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

(Text s významom pre EHP)

(2014/955/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,

keďže:

(1)

Zoznam Únie týkajúci sa nebezpečného odpadu (ďalej len „zoznam“) bol vytvorený na základe rozhodnutia Rady 94/904/ES (2) a toto rozhodnutie sa nahradilo rozhodnutím Komisie 2000/532/ES (3).

(2)

V smernici 2008/98/ES sa stanovuje, že priradenie nebezpečných vlastností H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 a H 14 sa má uskutočňovať na základe kritérií stanovených v prílohe VI k smernici Rady 67/548/EHS (4).

(3)

S účinnosťou od 1. júna 2015 bola smernica 67/548/EHS nahradená nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 (5) na účely zohľadnenia vedeckého a technického pokroku. Odchylne od uvedeného sa smernica 67/548/EHS môže do 1. júna 2017 uplatňovať na niektoré zmesi v prípade, že tieto zmesi boli klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (6) a uvedené na trh už pred 1. júnom 2015.

(4)

Požiadavky uvedené v rozhodnutí 2000/532/ES týkajúce sa klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu vzhľadom na nebezpečné vlastnosti H 3 až H 8, H 10 a H 11 je potrebné v náležitých prípadoch prispôsobiť vedeckému a technickému pokroku a zosúladiť s novými právnymi predpismi o chemikáliách. Tieto požiadavky sú zahrnuté v prílohe III k smernici 2008/98/ES.

(5)

Prílohu k rozhodnutiu 2000/532/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov, je potrebné zmeniť s cieľom zosúladiť ju s terminológiou používanou v nariadení (ES) č. 1272/2008. Pri priraďovaní nebezpečných vlastností na základe vykonania testu je vhodné urobiť odkaz na nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 (7) alebo iné medzinárodne uznávané testovacie metódy a usmernenia.

(6)

Vlastnosti, kvôli ktorým sa odpad stáva nebezpečným, sú presne vymedzené v prílohe III k smernici 2008/98/ES. Preto charakteristiky vykazované odpadom, ktorý sa má považovať za nebezpečný vzhľadom na nebezpečné vlastnosti H 3 až H 8, H 10 a H 11, ktoré boli uvedené v článku 2 rozhodnutia 2000/532/ES, nadobudli nadbytočný charakter.

(7)

Požiadavky obsiahnuté v článku 3 rozhodnutia 2000/532/ES sú uvedené v článkoch 7 ods. 2 a 3 smernice 2008/98/ES. Preto sú dané požiadavky nadbytočné.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 39 smernice 2008/98/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2000/532/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Články 2 a 3 sa vypúšťajú.

2.

Príloha sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2015.

V Bruseli 18. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Rozhodnutie Rady 94/904/ES z 22. decembra 1994, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. EÚ L 356, 31.12.1994, s. 14).

(3)  Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. EÚ L 226, 6.9.2000, s. 3).

(4)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. EÚ 196, 16.8.1967, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.1999, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1).


PRÍLOHA

ZOZNAM ODPADOV UVEDENÝ V ČLÁNKU 7 SMERNICE 2008/98/ES

VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„nebezpečná látka“ znamená látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretože spĺňa kritériá stanovené v častiach 2 až 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

2.

„ťažký kov“ znamená všetky zlúčeniny antimónu, arzénu, kadmia, chrómu (VI), medi, olova, ortuti, niklu, selénu, telúru, tália a cínu, ako aj tieto materiály vo forme kovu, pokiaľ sú klasifikované ako nebezpečné látky;

3.

„polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly“ (ďalej len „PCB“) znamená PCB v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. a) smernice Rady 96/59/ES (1);

4.

„prechodné materiály“ znamenajú všetky nasledujúce kovy: každú zlúčeninu skandia, vanádu, mangánu, kobaltu, medi, ytria, nióbu, hafnia, volfrámu, titánu, chrómu, železa, niklu, zinku, zirkónia, molybdénu a tantalu, ako aj tieto materiály vo forme kovu, pokiaľ sú klasifikované ako nebezpečné látky;

5.

„stabilizácia“ znamená procesy, vďaka ktorým sa mení nebezpečný charakter zložiek odpadu, pričom sa nebezpečný odpad transformuje na odpad, ktorý sa nepovažuje za nebezpečný;

6.

„solidifikácia“ znamená procesy, ktorými sa na základe použitia prísad mení iba skupenstvo odpadu bez toho, aby sa zmenili jeho chemické vlastnosti;

7.

„čiastočne stabilizovaný odpad“ znamená odpad, ktorý po stabilizačnom procese obsahuje nebezpečné zložky, ktoré sa úplne nezmenili na zložky, ktoré nie sú nebezpečné a ktoré sa môžu krátkodobo, strednodobo alebo dlhodobo uvoľňovať do prostredia.

POSÚDENIE A KLASIFIKÁCIA

1.   Posúdenie nebezpečných vlastností odpadu

Pri posudzovaní nebezpečných vlastností odpadov sa uplatňujú kritériá stanovené v prílohe III k smernici 2008/98/ES. Pri posudzovaní nebezpečných vlastností HP 4, HP 6 a HP 8 sa uplatňujú medzné hodnoty pre jednotlivé látky, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 2008/98/ES. V prípade, že sa látka v odpade vyskytuje pod úrovňou svojej medznej hodnoty, nesmie sa zahrnúť do výpočtu prahovej hodnoty. V prípade posúdenia nebezpečnej vlastnosti odpadu na základe testu, ako aj pomocou koncentrácií nebezpečných látok, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 2008/98/ES, majú prednosť výsledky testu.

2.   Klasifikácia odpadu ako nebezpečného odpadu

Každý odpad, ktorý je v zozname odpadov označený hviezdičkou (*), sa považuje za nebezpečný odpad podľa smernice 2008/98/ES, pokiaľ sa neuplatňuje článok 20 danej smernice.

Na odpad, ktorému možno priradiť kódy nebezpečného odpadu, prípadne odpadu, ktorý nie je nebezpečný, sa vzťahujú tieto požiadavky:

Zápis do harmonizovaného zoznamu odpadov označených ako nebezpečný odpad s uvedením osobitného alebo všeobecného odkazu na „nebezpečné látky“ je vhodné urobiť jedine v prípade odpadu obsahujúceho príslušné nebezpečné látky, ktoré spôsobujú, že odpad vykazuje jednu alebo viacero nebezpečných vlastností HP 1 až HP 8 a/alebo HP 10 až HP 15, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 2008/98/ES. Posúdenie nebezpečnej vlastnosti HP 9 „infekčné“ sa vykonáva podľa príslušných právnych predpisov alebo referenčných dokumentov existujúcich v členských štátoch.

Nebezpečná vlastnosť sa môže posudzovať na základe koncentrácie látok v odpade, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 2008/98/ES, alebo ak sa v nariadení (ES) č. 1272/2008 nestanovuje inak, na základe vykonania testu v súlade s nariadením (ES) č. 440/2008 alebo inými medzinárodne uznávanými testovacími metódami a usmerneniami s prihliadnutím na článok 7 nariadenia (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o testovanie na zvieratách a ľuďoch.

Odpad obsahujúci polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF), DDT [1,1,1-trichlór-2,2-bis (4-chlórfenyl)etán], chlórdan, hexachlórcyklohexány (vrátane lindánu), dieldrín, endrín, heptachlór, hexachlórbenzén, chlórdekón, aldrín, pentachlórbenzén, mirex, toxafén hexabrómbifenyl a/alebo PCB, ktoré presahujú limitné hodnoty koncentrácie uvedené v prílohe IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (2), sa klasifikuje ako nebezpečný.

Limitné hodnoty koncentrácie vymedzené v prílohe III k smernici 2008/98/ES sa nevzťahujú na čisté zliatiny kovov v celistvej forme (nekontaminované nebezpečnými látkami). Tie odpadové zliatiny, ktoré sa považujú za nebezpečný odpad, sú v tomto zozname osobitne uvedené a sú označené hviezdičkou (*).

V uplatniteľnom prípade možno pri určovaní nebezpečných vlastností odpadu prihliadať na tieto poznámky uvedené v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:

1.1.3.1. Poznámky týkajúce sa identifikácie, klasifikácie a označovania látok: poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U.

1.1.3.2. Poznámky týkajúce sa klasifikácie a označovania zmesí: poznámky 1, 2, 3 a 5.

Po posúdení nebezpečných vlastností odpadu podľa tejto metódy sa danému odpadu priradí zo zoznamu odpadov náležitý záznam týkajúci sa jeho nebezpečnosti alebo toho, že sa nepovažuje za nebezpečný.

Všetky ostatné záznamy v harmonizovanom zozname odpadov sa považujú za záznamy o tom, že odpad nemá nebezpečný charakter.

ZOZNAM ODPADOV

Rozličné druhy odpadu v zozname sú úplne definované šesťmiestnym číselným kódom odpadu a príslušnými dvojmiestnymi a štvormiestnymi číslami kapitol. Z toho vyplýva, že na identifikáciu odpadu v zozname by sa mali vykonať tieto kroky:

Identifikácia zdroja produkujúceho odpad v kapitolách 01 až 12 alebo 17 až 20 a identifikácia vhodného šesťmiestneho číselného kódu (s vylúčením kódov, ktoré sa v týchto kapitolách končia dvojčíslom 99). Všimnite si, že určitá výrobná jednotka môže na klasifikáciu svojich činností potrebovať niekoľko kapitol. Napríklad odpad pochádzajúci od výrobcu automobilov sa podľa rôznych výrobných fáz môže nachádzať v kapitole 12 (odpady z tvarovania a povrchovej úpravy kovov), 11 (anorganické odpady obsahujúce kovy zo spracovania a povrchovej úpravy kovov) a 08 (odpady z použitia náterových látok).

Ak nemožno zistiť vhodný kód odpadu v kapitolách 01 až 12 alebo 17 až 20, musia sa na identifikáciu odpadu preštudovať kapitoly 13, 14 a 15.

Ak sa na odpad nevzťahuje žiadny z týchto kódov odpadu, musí sa odpad identifikovať podľa kapitoly 16.

Ak sa odpad neuvádza ani v kapitole 16, musí sa použiť kód 99 (odpady inak nešpecifikované) nachádzajúci sa v tej časti zoznamu, ktorá zodpovedá činnosti identifikovanej v prvom kroku.

INDEX

Kapitoly zoznamu

01

Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, hlbinnej a povrchovej banskej ťažby, fyzikálnej a chemickej úpravy nerastov

02

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesníctva, poľovníctva a rybárstva a prípravy a spracovania potravín

03

Odpady zo spracovania dreva a z výroby dosiek a nábytku, celulózy, papiera a lepenky

04

Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu

05

Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolytického spracovania uhlia

06

Odpady z anorganických chemických procesov

07

Odpady z organických chemických procesov

08

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) náterových látok (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb

09

Odpady z fotografického priemyslu

10

Odpady z tepelných procesov

11

Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov, nanášania kovov a iných materiálov a odpady z hydrometalurgie neželezných kovov

12

Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

13

Odpady z olejov a kvapalných palív (okrem jedlých olejov uvedených v kapitolách 05 a 12)

14

Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a propelanty (okrem 07 a 08)

15

Odpadové obaly; absorbenty, čistiace textílie, filtračný materiál a inak nešpecifikované ochranné odevy

16

Odpady v zozname inak nešpecifikované

17

Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)

18

Odpady zo zdravotnej starostlivosti, pokiaľ ide o zdravie ľudí alebo zdravie zvierat, a/alebo zo súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti)

19

Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čističiek odpadových vôd mimo miesta svojho vzniku a z úpravy vody určenej na ľudskú spotrebu a priemyselnej vody

20

Komunálne odpady (domový odpad a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane frakcií zo separovaného odpadu


01

ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, HLBINNEJ A POVRCHOVEJ BANSKEJ ŤAŽBY, FYZIKÁLNEJ A CHEMICKEJ ÚPRAVY NERASTOV

01 01

Odpady z ťažby nerastov

01 01 01

odpady z ťažby rudných nerastov

01 01 02

odpady z ťažby nerudných nerastov

01 03

Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

01 03 04*

kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

01 03 05*

iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

01 03 06

hlušina iná ako hlušina uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

01 03 08

prachový a práškový odpad, iný ako uvedený v 01 03 07

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého, iný ako odpad uvedený v 01 03 10

01 03 10*

červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07

01 03 99

odpady inak nešpecifikované

01 04

Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

01 04 07*

odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

01 04 08

odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 09

odpadový piesok a íly

01 04 10

prachový a práškový odpad, iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 11

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli, iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12

hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov, iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

odpady z rezania a pílenia kameňa, iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 99

odpady inak nešpecifikované

01 05

Vrtné kaly a iné vrtné odpady

01 05 04

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

01 05 05*

vrtné kaly a odpady obsahujúce olej

01 05 06*

vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

01 05 07

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu, iné ako tie, ktoré sú uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné tie, ktoré sú uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

odpady inak nešpecifikované

02

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA A PRÍPRAVY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

02 01

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesníctva, poľovníctva a rybárstva

02 01 01

kaly z prania a čistenia

02 01 02

odpadové živočíšne tkanivá

02 01 03

odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04

odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 06

zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, zhromažďované separovane a spracúvané mimo miesta ich vzniku

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

02 01 08*

agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

02 01 09

agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 01 10

odpadové kovy

02 01 99

odpady inak nešpecifikované

02 02

Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a iných potravín živočíšneho pôvodu

02 02 01

kaly z prania a čistenia

02 02 02

odpadové živočíšne tkanivá

02 02 03

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 02 99

odpady inak nešpecifikované

02 03

Odpady z úpravy a spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského priemyslu; odpad z výroby kvasníc a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie

02 03 01

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02

odpady z konzervačných činidiel

02 03 03

odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 03 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 99

odpady inak nešpecifikované

02 04

Odpady zo spracovania cukru

02 04 01

zemina z čistenia a prania repy

02 04 02

uhličitan vápenatý bližšie nešpecifikovaný

02 04 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 99

odpady inak nešpecifikované

02 05

Odpady z mliekarenského priemyslu

02 05 01

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 99

odpady inak nešpecifikované

02 06

Odpady z pekárenského a cukrárenského priemyslu

02 06 01

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02

odpady z konzervačných činidiel

02 06 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 99

odpady inak nešpecifikované

02 07

Odpad z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem kávy, čaju a kakaa)

02 07 01

odpady z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 02

odpady z destilácie liehovín

02 07 03

odpady z chemického spracovania

02 07 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 07 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 99

odpady inak nešpecifikované

03

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY DOSIEK A NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

03 01

Odpady zo spracovania dreva a výroby dosiek a nábytku

03 01 01

odpadová kôra a korok

03 01 04*

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlákninové dosky a dyhy obsahujúce nebezpečné látky

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlákninové dosky a dyhy, iné ako tie, ktoré sú uvedené v 03 01 04

03 01 99

odpady inak nešpecifikované

03 02

Odpady z ochrany dreva

03 02 01*

bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

03 02 02*

organochlórované prostriedky na ochranu dreva

03 02 03*

organokovové prostriedky na ochranu dreva

03 02 04*

anorganické prostriedky na ochranu dreva

03 02 05*

iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

03 02 99

prostriedky na ochranu dreva inak nešpecifikované

03 03

Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky

03 03 01

odpadová kôra a drevo

03 03 02

usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

03 03 05

kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)

03 03 07

mechanicky separované výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky

03 03 08

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 09

odpad z vápennej usadeniny

03 03 10

výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 03 03 10

03 03 99

odpady inak nešpecifikované

04

ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 01

Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu

04 01 01

odpadová glejovka a štiepenka

04 01 02

odpad z lúhovania

04 01 03*

odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

04 01 04

činiaca brečka obsahujúca chróm

04 01 05

činiaca brečka neobsahujúca chróm

04 01 06

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm

04 01 07

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

04 01 08

odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

04 01 09

odpady z vypracúvania a apretácie

04 01 99

odpady inak nešpecifikované

04 02

Odpady z textilného priemyslu

04 02 09

odpady z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10

organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 14*

odpady z apretácie obsahujúce organické rozpúšťadlá

04 02 15

odpady z apretácie, iné ako uvedené v 04 02 14

04 02 16*

farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

04 02 17

farbivá a pigmenty, iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 19*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

04 02 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 04 02 19

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

04 02 99

odpady inak nešpecifikované

05

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLYTICKÉHO SPRACOVANIA UHLIA

05 01

Odpady zo spracovania ropy

05 01 02*

kaly z odsoľovania

05 01 03*

kaly z dna nádrží

05 01 04*

kaly z kyslej alkylácie

05 01 05*

rozliate ropné látky

05 01 06*

kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení

05 01 07*

kyslé dechty

05 01 08*

iné dechty

05 01 09*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 05 01 09

05 01 11*

odpady z čistenia palív zásadami

05 01 12*

ropné látky obsahujúce kyseliny

05 01 13

kaly z napájacej vody pre kotly

05 01 14

odpady z chladiacich kolón

05 01 15*

použité filtračné hlinky

05 01 16

odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

05 01 17

bitúmen

05 01 99

odpady inak nešpecifikované

05 06

Odpady z pyrolytického spracovania uhlia

05 06 01*

kyslé dechty

05 06 03*

iné dechty

05 06 04

odpad z chladiacich kolón

05 06 99

odpady inak nešpecifikované

05 07

Odpady z čistenia a dopravy zemného plynu

05 07 01*

odpady obsahujúce ortuť

05 07 02

odpady obsahujúce síru

05 07 99

odpady inak nešpecifikované

06

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 01

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) kyselín

06 01 01*

kyselina sírová a kyselina siričitá

06 01 02*

kyselina chlorovodíková

06 01 03*

kyselina fluorovodíková

06 01 04*

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05*

kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06*

iné kyseliny

06 01 99

odpady inak nešpecifikované

06 02

Odpady z VSDP zásad (alkálií)

06 02 01*

hydroxid vápenatý

06 02 03*

hydroxid amónny

06 02 04*

hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05*

iné zásady

06 02 99

odpady inak nešpecifikované

06 03

Odpady z VSDP solí a ich roztokov a oxidov kovov

06 03 11*

tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

06 03 13*

tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

06 03 14

tuhé soli a roztoky, iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15*

oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

06 03 16

oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 03 99

odpady inak nešpecifikované

06 04

Odpady obsahujúce kovy, iné ako uvedené v 06 03

06 04 03*

odpady obsahujúce arzén

06 04 04*

odpady obsahujúce ortuť

06 04 05*

odpady obsahujúce iné ťažké kovy

06 04 99

odpady inak nešpecifikované

06 05

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

06 05 02*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

06 05 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 06 05 02

06 06

Odpady z VSDP chemikálií s obsahom síry, z chemických procesov s využitím síry a z odsírovacích procesov

06 06 02*

odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

06 06 03

odpady obsahujúce sulfidy, iné ako uvedené v 06 06 02

06 06 99

odpady inak nešpecifikované

06 07

Odpady z VSDP halogénov a halogénových chemických procesov

06 07 01*

odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

06 07 02*

aktívne uhlie z výroby chlóru

06 07 03*

kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

06 07 04*

roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina

06 07 99

odpady inak nešpecifikované

06 08

Odpady z VSDP kremíka a jeho derivátov

06 08 02*

odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány

06 08 99

odpady inak nešpecifikované

06 09

Odpady z VSDP chemikálií obsahujúcich fosfor a z chemických procesov s fosforom

06 09 02

troska obsahujúca fosfor

06 09 03*

odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

06 09 04

odpady z reakcií na báze vápnika, iné ako uvedené v 06 09 03

06 09 99

odpady inak nešpecifikované

06 10

Odpady z VSDP chemikálií obsahujúcich dusík, chemických procesov s dusíkom a z výroby hnojív

06 10 02*

odpady obsahujúce nebezpečné látky

06 10 99

odpady inak nešpecifikované

06 11

Odpady z výroby anorganických pigmentov a kalív

06 11 01

odpady z reakcií na báze vápnika pri výrobe oxidu titaničitého

06 11 99

odpady inak nešpecifikované

06 13

Odpady z anorganických chemických procesov inak nešpecifikované

06 13 01*

anorganické prípravky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy

06 13 02*

použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)

06 13 03

čierny uhlík

06 13 04*

odpady zo spracovania azbestu

06 13 05*

sadze z pecí a komínov

06 13 99

odpady inak nešpecifikované

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

07 01

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) základných organických chemikálií

07 01 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 01 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 01 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 01 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 01 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 01 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 01 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 01 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 01 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 01 11

07 01 99

odpady inak nešpecifikované

07 02

Odpady z VSDP plastov, syntetického kaučuku a umelých vlákien

07 02 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 02 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 02 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 02 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 02 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 02 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 02 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 02 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 02 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 02 11

07 02 13

odpadové plasty

07 02 14*

odpady z prísad obsahujúce nebezpečné látky

07 02 15

odpady z prísad iné ako odpady uvedené v 07 02 14

07 02 16*

odpady obsahujúce nebezpečné silikóny

07 02 17

odpady obsahujúce silikóny, iné ako uvedené v 07 02 16

07 02 99

odpady inak nešpecifikované

07 03

Odpady z VSDP organických farbív a pigmentov (okrem 06 11)

07 03 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 03 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 03 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 03 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 03 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 03 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 03 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 03 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 03 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 03 11

07 03 99

odpady inak nešpecifikované

07 04

Odpady z VSDP organických prípravkov na ochranu rastlín (okrem 02 01 08 a 02 01 09), prostriedkov na ochranu dreva (okrem 03 02) a iných biocídov

07 04 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 04 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 04 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 04 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 04 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 04 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 04 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 04 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 04 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 04 11

07 04 13*

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

07 04 99

odpady inak nešpecifikované

07 05

Odpady z VSDP farmaceutických výrobkov

07 05 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 05 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 05 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 05 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 05 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 05 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 05 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 05 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 05 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 05 11

07 05 13*

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

07 05 14

tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

07 05 99

odpady inak nešpecifikované

07 06

Odpady z VSDP tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných prostriedkov a kozmetiky

07 06 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 06 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 06 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 06 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 06 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 06 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 06 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 06 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 06 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 06 11

07 06 99

odpady inak nešpecifikované

07 07

Odpady z VSDP čistých chemikálií a chemických výrobkov inak nešpecifikovaných

07 07 01*

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 07 03*

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 07 04*

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

07 07 07*

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 07 08*

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 07 09*

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 07 10*

iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 07 11*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 07 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 07 11

07 07 99

odpady inak nešpecifikované

08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH LÁTOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB

08 01

Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov

08 01 11*

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 13*

kaly z farieb alebo lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 14

kaly z farieb alebo lakov iné ako uvedené v 08 01 13

08 01 15*

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 16

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 15

08 01 17*

odpady z odstraňovania farieb alebo lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 18

odpady z odstraňovania farieb alebo lakov, iné ako uvedené v 08 01 17

08 01 19*

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 20

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19

08 01 21*

odpady z odstraňovačov farby alebo laku

08 01 99

odpady inak nešpecifikované

08 02

Odpady z VSDP iných náterov (vrátane keramických materiálov)

08 02 01

odpadové náterové prášky

08 02 02

vodné kaly obsahujúce keramické materiály

08 02 03

vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály

08 02 99

odpady inak nešpecifikované

08 03

Odpady z VSDP tlačiarenských farieb

08 03 07

vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

08 03 08

vodné kvapalné odpady obsahujúce tlačiarenskú farbu

08 03 12*

odpadové tlačiarenské farby obsahujúce nebezpečné látky

08 03 13

odpadové tlačiarenské farby iné ako uvedené v 08 03 12

08 03 14*

kaly z tlačiarenských farieb obsahujúce nebezpečné látky

08 03 15

kaly z tlačiarenských farieb iné ako uvedené v 08 03 14

08 03 16*

odpadové leptavé roztoky

08 03 17*

odpadové tonery do tlačiarní obsahujúce nebezpečné látky

08 03 18

odpadové tonery do tlačiarní iné ako uvedené v 08 03 17

08 03 19*

disperzný olej

08 03 99

odpady inak nešpecifikované

08 04

Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich výrobkov)

08 04 09*

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 10

odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 11*

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 12

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

08 04 13*

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 14

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 13

08 04 15*

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 16

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 15

08 04 17*

živičný olej

08 04 99

odpady inak nešpecifikované

08 05

Odpady inak nešpecifikované v položke 08

08 05 01*

odpadové izokyanáty

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01

Odpady z fotografického priemyslu

09 01 01*

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov

09 01 02*

roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových tlačových platní

09 01 03*

roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách

09 01 04*

roztoky ustaľovačov

09 01 05*

bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov

09 01 06*

odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro

09 01 07

fotografický film a papier obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08

fotografický film a papier neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 10

fotoaparáty na jedno použitie bez batérií

09 01 11*

fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradené do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

09 01 12

fotoaparáty na jedno použitie s batériami, iné ako uvedené v 09 01 11

09 01 13*

vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie, iný ako uvedený v 09 01 06

09 01 99

odpady inak nešpecifikované

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

10 01

Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19)

10 01 01

popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02

popolček z uhlia

10 01 03

popolček z rašeliny a neošetreného dreva

10 01 04*

popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja

10 01 05

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

10 01 07

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 09*

kyselina sírová

10 01 13*

popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo

10 01 14*

popol, škvara a prach z kotlov zo spoločného spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 15

popol, škvara a prach z kotlov zo spoločného spaľovania odpadov, iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 16*

popolček zo spoločného spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

10 01 17

popolček zo spoločného spaľovania odpadov, iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 18*

odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 19

odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

10 01 21

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 10 01 20

10 01 22*

vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 23

vodné kaly z čistenia kotlov, iné ako uvedené v 10 01 22

10 01 24

piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25

odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne

10 01 26

odpady z úpravy chladiacej vody

10 01 99

odpady inak nešpecifikované

10 02

Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

10 02 01

odpady zo spracovania trosky

10 02 02

nespracovaná troska

10 02 07*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 02 08

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 10

okuje z valcovania

10 02 11*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 02 12

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 13*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 02 14

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15

iné kaly a filtračné koláče

10 02 99

odpady inak nešpecifikované

10 03

Odpady z termickej metalurgie hliníka

10 03 02

anódový šrot

10 03 04*

trosky z prvého tavenia

10 03 05

odpadový oxid hlinitý

10 03 08*

soľné trosky z druhého tavenia

10 03 09*

čierne stery z druhého tavenia

10 03 15*

peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 03 16

peny iné ako uvedené v 10 03 15

10 03 17*

odpady obsahujúce decht z výroby anód

10 03 18

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 19*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 03 20

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

10 03 21*

iné tuhé častice a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

10 03 22

iné tuhé častice a prach (vrátane prachu z guľových mlynov), iné ako uvedené v 10 03 21

10 03 23*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 03 24

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 25*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 03 26

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 03 25

10 03 27*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 03 28

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 03 27

10 03 29*

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

10 03 30

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov, iné ako uvedené v 10 03 29

10 03 99

odpady inak nešpecifikované

10 04

Odpady z termickej metalurgie olova

10 04 01*

trosky z prvého a druhého tavenia

10 04 02*

stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 04 03*

arzeničnan vápenatý

10 04 04*

prach z dymových plynov

10 04 05*

iné tuhé častice a prach

10 04 06*

tuhé odpady z čistenia plynov

10 04 07*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 04 09*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 04 10

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 04 09

10 04 99

odpady inak nešpecifikované

10 05

Odpady z termickej metalurgie zinku

10 05 01

trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 03*

prach z dymových plynov

10 05 04

iné tuhé častice a prach

10 05 05*

tuhý odpad z čistenia plynov

10 05 06*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 05 08*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 05 09

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 10*

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 05 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 05 99

odpady inak nešpecifikované

10 06

Odpady z termickej metalurgie medi

10 06 01

trosky z prvého a druhého tavenia

10 06 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 06 03*

prach z dymových plynov

10 06 04

iné tuhé častice a prach

10 06 06*

tuhé odpady z čistenia plynov

10 06 07*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 06 09*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 06 10

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 06 09

10 06 99

odpady inak nešpecifikované

10 07

Odpady z termickej metalurgie striebra, zlata a platiny

10 07 01

trosky z prvého a druhého tavenia

10 07 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03

tuhé odpady z čistenia plynov

10 07 04

iné tuhé častice a prach

10 07 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 07 07*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 07 08

odpady z úpravy chladiacej vody, iné ako uvedené v 10 07 07

10 07 99

odpady inak nešpecifikované

10 08

Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov

10 08 04

tuhé častice a prach

10 08 08*

soľná troska z prvého a druhého tavenia

10 08 09

iné trosky

10 08 10*

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 08 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 12*

odpady obsahujúce decht z výroby anód

10 08 13

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12

10 08 14

anódový šrot

10 08 15*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 08 16

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

10 08 17*

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 08 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov, iné ako uvedené v 10 08 17

10 08 19*

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 08 20

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 08 99

odpady inak nešpecifikované

10 09

Odpady zo zlievania železných kovov

10 09 03

pecná troska

10 09 05*

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 09 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 07*

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 09 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 09*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 09 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

10 09 11*

iné tuhé častice obsahujúce nebezpečné látky

10 09 12

iné tuhé častice iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 13*

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

10 09 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

10 09 15*

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúce nebezpečné látky

10 09 16

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 09 15

10 09 99

odpady inak nešpecifikované

10 10

Odpady zo zlievania neželezných kovov

10 10 03

pecná troska

10 10 05*

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 10 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

10 10 07*

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

10 10 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07

10 10 09*

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 10 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

10 10 11*

iné tuhé častice obsahujúce nebezpečné látky

10 10 12

iné tuhé častice, iné ako uvedené v 10 10 11

10 10 13*

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

10 10 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

10 10 15*

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúce nebezpečné látky

10 10 16

odpady z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 10 15

10 10 99

odpady inak nešpecifikované

10 11

Odpady z výroby skla a sklených výrobkov

10 11 03

odpadové vláknité materiály na báze skla

10 11 05

tuhé častice a prach

10 11 09*

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky

10 11 10

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním, iný ako uvedený v 10 11 09

10 11 11*

sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy (napr. katódové trubice)

10 11 12

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 13*

kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky

10 11 14

kal z leštenia a brúsenia skla, iný ako uvedený v 10 11 13

10 11 15*

tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 11 16

tuhé odpady z čistenia dymových plynov, iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 17*

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 11 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov, iné ako uvedené v 10 11 17

10 11 19*

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

10 11 20

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 10 11 19

10 11 99

odpady inak nešpecifikované

10 12

Odpady z výroby keramiky, tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov

10 12 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03

tuhé častice a prach

10 12 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 06

vyradené formy

10 12 08

odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadové stavebné výrobky (po tepelnom spracovaní)

10 12 09*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 12 10

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 11*

odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy

10 12 12

odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13

kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 12 99

odpady inak nešpecifikované

10 13

Odpady z výroby cementu, vápna a sadry a výrobkov z nich vyrobených

10 13 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04

odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06

tuhé častice a prach (okrem 10 13 12 a 10 13 13)

10 13 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 13 09*

odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbest

10 13 10

odpady z výroby azbestocementu, iné ako uvedené v 10 13 09

10 13 11

odpady z kompozitných materiálov na báze cementu, iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12*

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 13 13

tuhé odpady z čistenia plynov, iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14

odpadový betón a betónový kal

10 13 99

odpady inak nešpecifikované

10 14

Odpad z krematórií

10 14 01*

odpady z čistenia plynov obsahujúce ortuť

11

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

11 01

Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov (napr. galvanizovanie, pozinkovanie, morenie, leptanie, fosfátovanie, alkalické odmasťovanie, anodizácia)

11 01 05*

kyslé moriace roztoky

11 01 06*

kyseliny inak nešpecifikované

11 01 07*

alkalické moriace roztoky

11 01 08*

kaly z fosfátovania

11 01 09*

kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

11 01 10

kaly a filtračné koláče, iné ako uvedené v 11 01 09

11 01 11*

vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

11 01 12

vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11

11 01 13*

odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

11 01 14

odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

11 01 15*

eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky

11 01 16*

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

11 01 98*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

11 01 99

odpady inak nešpecifikované

11 02

Odpady z procesov hydrometalurgie neželezných kovov

11 02 02*

kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarozitu a goetitu)

11 02 03

odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

11 02 05*

odpady z hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky

11 02 06

odpady z hydrometalurgie medi, iné ako uvedené v 11 02 05

11 02 07*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

11 02 99

odpady inak nešpecifikované

11 03

Kaly a tuhé látky z popúšťacích procesov

11 03 01*

odpady obsahujúce kyanidy

11 03 02*

iné odpady

11 05

Odpady z galvanických procesov

11 05 01

tvrdý zinok

11 05 02

zinkový popol

11 05 03*

tuhé odpady z čistenia plynov

11 05 04*

použité tavivo

11 05 99

odpady inak nešpecifikované

12

ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

12 01

Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

12 01 01

piliny a triesky zo železných kovov

12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

12 01 03

piliny a triesky z neželezných kovov

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

12 01 06*

minerálne rezné oleje obsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov)

12 01 07*

minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov)

12 01 08*

rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

12 01 09*

rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

12 01 10*

syntetické rezné oleje

12 01 12*

použité vosky a tuky

12 01 13

odpady zo zvárania

12 01 14*

kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

12 01 15

kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

12 01 16*

odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky

12 01 17

odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 18*

kovový kal (z brúsenia, honovania a lapovania) obsahujúci olej

12 01 19*

biologicky ľahko rozložiteľný rezný olej

12 01 20*

použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

12 01 21

použité brúsne nástroje a brúsne materiály, iné ako uvedené v 12 01 20

12 01 99

odpady inak nešpecifikované

12 03

Odpady z procesov odmasťovania vodou a parou (okrem 11)

12 03 01*

vodné premývacie kvapaliny

12 03 02*

odpady z odmasťovania parou

13

ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v kapitolách 05, 12 A 19)

13 01

Odpadové hydraulické oleje

13 01 01*

hydraulické oleje obsahujúce PCB

13 01 04*

chlórované emulzie

13 01 05*

nechlórované emulzie

13 01 09*

chlórované minerálne hydraulické oleje

13 01 10*

nechlórované minerálne hydraulické oleje

13 01 11*

syntetické hydraulické oleje

13 01 12*

biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

13 01 13*

iné hydraulické oleje

13 02

Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 04*

chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 05*

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 06*

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 07*

biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 08*

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

13 03

Odpadové izolačné a teplonosné oleje

13 03 01*

izolačné alebo teplonosné oleje obsahujúce PCB

13 03 06*

chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje, iné ako uvedené v 13 03 01

13 03 07*

nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

13 03 08*

syntetické izolačné a teplonosné oleje

13 03 09*

biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

13 03 10*

iné izolačné a teplonosné oleje

13 04

Odpadové oleje

13 04 01*

odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

13 04 02*

odpadové oleje z prístavných kanálov

13 04 03*

odpadové oleje z prevádzky iných lodí

13 05

Odpad z odlučovačov oleja z vody

13 05 01*

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

13 05 02*

kaly z odlučovačov oleja z vody

13 05 03*

kaly z lapačov nečistôt

13 05 06*

olej z odlučovačov oleja z vody

13 05 07*

voda obsahujúca olej pochádzajúca z odlučovačov oleja z vody

13 05 08*

zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

13 07

Odpady z kvapalných palív

13 07 01*

vykurovací olej a motorová nafta

13 07 02*

benzín

13 07 03*

iné palivá (vrátane zmesí)

13 08

Odpady z palív inak nešpecifikované

13 08 01*

kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení

13 08 02*

iné emulzie

13 08 99*

odpady inak nešpecifikované

14

ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A PROPELANTY (okrem 07 A 08)

14 06

Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a propelanty pien a aerosólov

14 06 01*

chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

14 06 02*

iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

14 06 03*

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

14 06 04*

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

14 06 05*

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

15

ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY

15 01

Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálneho odpadu)

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

15 01 02

obaly z plastov

15 01 03

obaly z dreva

15 01 04

obaly z kovu

15 01 05

kompozitné obaly

15 01 06

zmiešané obaly

15 01 07

obaly zo skla

15 01 09

obaly z textilu

15 01 10*

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

15 01 11*

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

15 02

Absorbenty, filtračné materiály, čistiace textílie a ochranné odevy

15 02 02*

absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), čistiace textílie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, čistiace textílie a ochranné odevy, iné ako uvedené v 15 02 02

16

ODPADY V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

16 01

Vozidlá po uplynutí životnosti, ktoré predstavujú rôzne druhy dopravných prostriedkov (vrátane terénnych strojov), odpady z demontáže vozidiel po uplynutí životnosti a odpady z údržby vozidiel (okrem 13, 14, 16 06 a 16 08)

16 01 03

opotrebované pneumatiky

16 01 04*

vozidlá po uplynutí životnosti

16 01 06

vozidlá po uplynutí životnosti, ktoré neobsahujú kvapaliny ani iné nebezpečné dielce

16 01 07*

olejové filtre

16 01 08*

dielce obsahujúce ortuť

16 01 09*

dielce obsahujúce PCB

16 01 10*

výbušné časti (napr. bezpečnostné airbagy)

16 01 11*

brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

16 01 12

brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 13*

brzdové kvapaliny

16 01 14*

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

16 01 15

nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

16 01 16

nádrže na skvapalnený plyn

16 01 17

železné kovy

16 01 18

neželezné kovy

16 01 19

plasty

16 01 20

sklo

16 01 21*

nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22

dielce inak nešpecifikované

16 01 99

odpady inak nešpecifikované

16 02

Odpady z elektrických a elektronických zariadení

16 02 09*

transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB

16 02 10*

vyradené zariadenia obsahujúce PCB alebo nimi kontaminované, iné ako uvedené v 16 02 09

16 02 11*

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

16 02 12*

vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest

16 02 13*

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (3), iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

16 02 14

vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15*

nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

16 02 16

časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 03

Výrobné šarže a nepoužité výrobky nevyhovujúcej kvality

16 03 03*

anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 03 04

anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 05*

organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 03 06

organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

16 03 07*

kovová ortuť

16 04

Odpadové výbušniny

16 04 01*

odpadové strelivo

16 04 02*

pyrotechnické odpady

16 04 03*

iné odpadové výbušniny

16 05

Plyny v tlakových nádobách a vyradené chemikálie

16 05 04*

plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpečné látky

16 05 05

plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04

16 05 06*

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií

16 05 07*

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 05 08*

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 05 09

vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

16 06

Batérie a akumulátory

16 06 01*

olovené batérie

16 06 02*

niklovo-kadmiové batérie

16 06 03*

batérie obsahujúce ortuť

16 06 04

alkalické batérie (okrem 16 06 03)

16 06 05

iné batérie a akumulátory

16 06 06*

separovane zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov

16 07

Odpady z čistenia prepravných nádrží, skladovacích nádrží a sudov (okrem 05 a 13)

16 07 08*

odpady obsahujúce olej

16 07 09*

odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

16 07 99

odpady inak nešpecifikované

16 08

Použité katalyzátory

16 08 01

použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu (okrem 16 08 07)

16 08 02*

použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov

16 08 03

použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované

16 08 04

použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov (okrem 16 08 07)

16 08 05*

použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú

16 08 06*

použité kvapaliny využité ako katalyzátory

16 08 07*

použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami

16 09

Oxidujúce látky

16 09 01*

manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán)

16 09 02*

chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný

16 09 03*

peroxidy, napr. peroxid vodíka

16 09 04*

oxidujúce látky inak nešpecifikované

16 10

Vodné kvapalné odpady určené na spracovanie mimo miesta svojho vzniku

16 10 01*

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 10 02

vodné kvapalné odpady, iné ako uvedené v 16 10 01

16 10 03*

vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky

16 10 04

vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03

16 11

Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály

16 11 01*

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 02

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01

16 11 03*

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 04

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov, iné ako uvedené v 16 11 03

16 11 05*

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 06

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov, iné ako uvedené v 16 11 05

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01

Betón, tehly, škridly a obkladový materiál a keramika

17 01 01

betón

17 01 02

tehly

17 01 03

škridly a obkladový materiál a keramika

17 01 06*

zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel a obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

17 01 07

zmesi betónu, tehál, škridiel a obkladového materiálu a keramiky, iné ako uvedené v 17 01 06

17 02

Drevo, sklo a plasty

17 02 01

drevo

17 02 02

sklo

17 02 03

plasty

17 02 04*

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

17 03

Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

17 03 01*

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 03 03*

uhoľný decht a dechtové výrobky

17 04

Kovy (vrátane ich zliatin)

17 04 01

meď, bronz, mosadz

17 04 02

hliník

17 04 03

olovo

17 04 04

zinok

17 04 05

železo a oceľ

17 04 06

cín

17 04 07

zmiešané kovy

17 04 09*

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

17 04 10*

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05

Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest), kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 03*

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 05*

výkopová zemina z bagrovacích prác obsahujúca nebezpečné látky

17 05 06

výkopová zemina z bagrovacích prác, iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 07*

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

17 05 08

štrk zo železničného zvršku, iný ako uvedený v 17 05 07

17 06

Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest

17 06 01*

izolačné materiály obsahujúce azbest

17 06 03*

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05

stavebné materiály obsahujúce azbest

17 08

Stavebný materiál na báze sadry

17 08 01*

stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

17 08 02

stavebné materiály na báze sadry, iné ako uvedené v 17 08 01

17 09

Iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 01*

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

17 09 02*

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, zatavené zasklievacie jednotky obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)

17 09 03*

iné odpady zo stavieb a demolácií (vrátane zmiešaných materiálov) obsahujúce nebezpečné látky

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18

ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, POKIAĽ IDE O ZDRAVIE ĽUDÍ ALEBO ZDRAVIE ZVIERAT, A/ALEBO ZO SÚVISIACEHO VÝSKUMU (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti)

18 01

Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo prevencie chorôb u ľudí

18 01 01

ostré predmety (okrem 18 01 03)

18 01 02

časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv (okrem 18 01 03)

18 01 03*

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie

18 01 04

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)

18 01 06*

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

18 01 07

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

18 01 08*

cytotoxické a cytostatické lieky

18 01 09

lieky iné ako uvedené v 18 01 08

18 01 10*

amalgámový odpad zo zubnej starostlivostí

18 02

Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a prevencie chorôb u zvierat

18 02 01

ostré predmety (okrem 18 02 02)

18 02 02*

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie

18 02 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z dôvodu prevencie infekcie

18 02 05*

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

18 02 06

chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

18 02 07*

cytotoxické a cytostatické lieky

18 02 08

lieky iné ako uvedené v 18 02 07

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIČIEK ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA SVOJHO VZNIKU A Z ÚPRAVY VODY URČENEJ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU A PRIEMYSELNEJ VODY

19 01

Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu

19 01 02

železné materiály odstránené z popola

19 01 05*

filtračný koláč z čistenia plynov

19 01 06*

vodné kvapalné odpady z čistenia plynov a iné vodné kvapalné odpady

19 01 07*

tuhé odpady z čistenia plynov

19 01 10*

použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov

19 01 11*

popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

19 01 12

popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 13*

popolček obsahujúci nebezpečné látky

19 01 14

popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 15*

prach z kotlov obsahujúci nebezpečné látky

19 01 16

prach z kotlov iný ako uvedený v 19 01 15

19 01 17*

odpady z pyrolýzy obsahujúce nebezpečné látky

19 01 18

odpady z pyrolýzy iné ako uvedené v 19 01 17

19 01 19

piesky z fluidnej vrstvy

19 01 99

odpady inak nešpecifikované

19 02

Odpady z fyzikálno-chemickej úpravy odpadu (vrátane odstraňovania chrómu, odstraňovania kyanidov, neutralizácie)

19 02 03

predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov nezatriedených ako nebezpečné

19 02 04*

predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden je označený ako nebezpečný

19 02 05*

kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky

19 02 06

kaly z fyzikálno-chemického spracovania, iné ako uvedené v 19 02 05

19 02 07*

olej a koncentráty zo separácie

19 02 08*

kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 02 09*

tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 02 10

horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11*

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 02 99

odpady inak nešpecifikované

19 03

Stabilizované/solidifikované odpady

19 03 04*

odpady označené ako nebezpečné, čiastočne stabilizované, okrem 19 03 08

19 03 05

stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 06*

odpady označené ako nebezpečné, solidifikované

19 03 07

solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 03 08*

čiastočne stabilizovaná ortuť

19 04

Vitrifikované odpady a odpady z vitrifikácie

19 04 01

vitrifikovaný odpad

19 04 02*

popolček a iné odpady z čistenia dymových plynov

19 04 03*

nevitrifikovaná tuhá fáza

19 04 04

vodné kvapalné odpady z ochladzovania vitrifikovaného odpadu

19 05

Odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov

19 05 01

nekompostované zložky komunálnych a podobných odpadov

19 05 02

nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

19 05 03

kompost bližšie nešpecifikovaný

19 05 99

odpady inak nešpecifikované

19 06

Odpady z anaeróbnej úpravy odpadu

19 06 03

kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 04

digestát z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 05

kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

19 06 06

digestát z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

19 06 99

odpady inak nešpecifikované

19 07

Priesaková kvapalina zo skládok odpadu

19 07 02*

priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky

19 07 03

priesaková kvapalina zo skládky odpadov, iná ako uvedená v 19 07 02

19 08

Odpady z čistiarní odpadových vôd inak nešpecifikované

19 08 01

zhrabky z hrablíc

19 08 02

odpad z lapačov piesku

19 08 05

kaly z čistenia mestských odpadových vôd

19 08 06*

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 08 07*

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

19 08 08*

odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov

19 08 09

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce iba jedlé oleje a tuky

19 08 10*

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody, iné ako uvedené v 19 08 09

19 08 11*

kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd

19 08 12

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v 19 08 11

19 08 13*

kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

19 08 14

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v 19 08 13

19 08 99

odpady inak nešpecifikované

19 09

Odpady z úpravy pitnej vody alebo vody na priemyselné použitie

19 09 01

tuhé odpady z primárnej filtrácie a preosievania

19 09 02

kaly z čírenia vody

19 09 03

kaly z dekarbonizácie

19 09 04

použité aktívne uhlie

19 09 05

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 09 06

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

19 09 99

odpady inak nešpecifikované

19 10

Odpady zo šrotovania odpadov obsahujúcich kovy

19 10 01

odpad zo železa a ocele

19 10 02

odpad z neželezných kovov

19 10 03*

úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky

19 10 04

úletová frakcia a prach, iné ako uvedené v 19 10 03

19 10 05*

iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky

19 10 06

iné frakcie ako uvedené v 19 10 05

19 11

Odpady z regenerácie olejov

19 11 01*

použité filtračné hlinky

19 11 02*

kyslé dechty

19 11 03*

vodné kvapalné odpady

19 11 04*

odpady z čistenia palív zásadami

19 11 05*

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

19 11 06

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 19 11 05

19 11 07*

odpady z čistenia dymových plynov

19 11 99

odpady inak nešpecifikované

19 12

Odpady z mechanického spracovania odpadu (napr. triedenia, drvenia, lisovania a peletizovania) inak nešpecifikované

19 12 01

papier a lepenka

19 12 02

železné kovy

19 12 03

neželezné kovy

19 12 04

plasty a guma

19 12 05

sklo

19 12 06*

drevo obsahujúce nebezpečné látky

19 12 07

drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 08

textílie

19 12 09

minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 10

horľavý odpad (palivo z odpadov)

19 12 11*

iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

19 12 12

iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu, iné ako uvedené v 19 12 11

19 13

Odpady zo sanácie pôdy a podzemnej vody

19 13 01*

tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

19 13 02

tuhé odpady zo sanácie pôdy, iné ako uvedené v 19 13 01

19 13 03*

kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

19 13 04

kaly zo sanácie pôdy, iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 05*

kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

19 13 06

kaly zo sanácie podzemnej vody, iné ako uvedené v 19 13 05

19 13 07*

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

19 13 08

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody, iné ako uvedené v 19 13 07

20

KOMUNÁLNE ODPADY (DOMOVÝ ODPAD A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE FRAKCIÍ ZO SEPAROVANÉHO ODPADU

20 01

Separovane zbierané frakcie (okrem 15 01)

20 01 01

papier a lepenka

20 01 02

sklo

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

20 01 10

šatstvo

20 01 11

textílie

20 01 13*

rozpúšťadlá

20 01 14*

kyseliny

20 01 15*

zásady

20 01 17*

fotochemické látky

20 01 19*

pesticídy

20 01 21*

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 23*

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 25

jedlé oleje a tuky

20 01 26*

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 27*

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 29*

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

20 01 30

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

20 01 31*

cytotoxické a cytostatické lieky

20 01 32

lieky iné ako uvedené v 20 01 31

20 01 33*

batérie a akumulátory zahrnuté do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

20 01 35*

vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (3)

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37*

drevo obsahujúce nebezpečné látky

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39

plasty

20 01 40

kovy

20 01 41

odpady z vymetania komínov

20 01 99

iné frakcie inak nešpecifikované

20 02

Odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02

zemina a kamenivo

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

20 03

Iné komunálne odpady

20 03 01

zmiešaný komunálny odpad

20 03 02

odpad z trhovísk

20 03 03

odpady z čistenia ulíc

20 03 04

kal zo septikov

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07

objemný odpad

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované


(1)  Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. EÚ L 243, 24.9.1996, s. 31).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Medzi nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu patriť akumulátory a batérie uvedené v položke 16 06 a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových obrazoviek a iné aktivované sklo atď.